روزنامه گسترش صنعت شماره 473 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 473

روزنامه گسترش صنعت شماره 473

روزنامه گسترش صنعت شماره 473

‫ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫در گرو حمایت از‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2446‬‬ ‫‪ ۳‬گام‬ ‫برای توسعه‬ ‫صنایع دریایی‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 473‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫توسعه بر بستر دریا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫داستان احتکار خودرو چیست؟‬ ‫‪3‬‬ ‫ثبت نامدومیندورهازموناستخدامیبخشخصوصیشرکت هایصنعتی‪،‬تجاریوفناوراغازشد‬ ‫تقاضای ‪ ۱۱۰۰‬بنگاه اقتصادی برای جذب نیروی انسانی‬ ‫‪4‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 11‬شهریور ‪ 21 1397‬ذی الحجه ‪ 2 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 473‬پیاپی ‪2446‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اخرین وضعیت طرح ها و قوانین حوزه صنایع دریایی نشان داد‬ ‫یادداشت‬ ‫توسـعه بر بستر دریا‬ ‫‪ ۳‬گام برای توسعه صنایع دریایی‬ ‫خبر‬ ‫صاحبان خودروهای جدید‬ ‫تا یک سال حق فروش ندارند!‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی توضیح هایی‬ ‫را درب��اره نحوه ف��روش و عرضه ‪۴۰‬‬ ‫خودرو جدید به بازار ارائه کرد‬ ‫ ‬ ‫ه��زار‬ ‫که براساس ان صاحبان خودروهای‬ ‫جدید تا یک سال قادر به فروش ان‬ ‫نخواهند بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه ملت‪ ،‬س��عید باس��تانی درب��اره فروش و‬ ‫عرضه ‪ ۴۰‬هزار خودرو به بازار گفت‪ :‬در نشست اخیر اعضای‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با محمد‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اخرین وضعیت‬ ‫بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬درحال حاضر گ��روه صنعتی ایران خودرو‪ ۲۴ ،‬هزار‬ ‫خودرو و ش��رکت س��ایپا ‪ ۱۶‬هزار خ��ودرو دارد که برخی از‬ ‫قطعات خودروها کامل نیس��ت و بر اساس جمع بندی جلسه‬ ‫مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬مقرر ش��ده قطع��ات واردات��ی مربوط به‬ ‫خودروها با س��رعت از گمرکات ترخیص ت��ا خودروها اماده‬ ‫تحویل به متقاضیان شوند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی اف��زود‪ :‬مقرر‬ ‫ش��ده فروش قطعی خ��ودرو از ای��ن هفته ب��ه متقاضیان و‬ ‫مصرف کنندگان نهایی خودرو با کارت ملی انجام شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬براس��اس تدابیر انجام ش��ده و در راستای‬ ‫حذف دالل��ی کاذب در بازار خودرو‪ ،‬خریداران خودرو تا یک‬ ‫س��ال حق صلح یا ب��ه عبارتی‪ ،‬فروش به ش��خص دیگری را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫باستانی یاداور ش��د‪ :‬پیش بینی می شود با عرضه ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫خودرو به نرخ فعل��ی به مصرف کننده واقعی‪ ،‬از داللی کاذب‬ ‫در بازار خودرو جلوگیری شود‪ ،‬البته انجام این مه م باید تداوم‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تنگناهایی که در مس��یر توسعه صنعتی و اقتصادی ایران‬ ‫نهاده ش��ده‪ ،‬مس��ئوالن را به این فکر انداخت��ه که از منابع‬ ‫موج��ود در کش��ور که به اصط�لاح‪ ،‬مناب��ع و ظرفیت های‬ ‫طبیعی هس��تند‪ ،‬بهره برداری بیشتری ش��ود‪ .‬در این بین‬ ‫یکی از ظرفیت های وس��یع اقتصادی ای��ران به دریا مربوط‬ ‫می ش��ود‪ .‬ایران در شمال و جنوب مرز دریایی دارد‪ .‬عالوه بر‬ ‫همس��ایه مرز اب��ی غیر دریای��ی دارد‪ .‬بر‬ ‫ ‬ ‫ای��ن‪ ،‬با ‪ ۳‬کش��ور‬ ‫این اس��اس‪ ،‬تمرکز بیش��تر بر اقتصاد دریا در ش��رایطی که‬ ‫بحران های بس��یاری پیش روی اقتصاد ایران طراحی شده‪،‬‬ ‫می تواند به توسعه و تسهیل روابط تجاری و اقتصادی ایران‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫صنای��ع دریایی در این زمین��ه مانند تمام صنایع بزرگ و‬ ‫س��نگین به سند و برنامه ریزی مش��خصی نیاز دارد‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه تا کنون بارها تاکید ش��ده که صنای��ع دریایی ایران‬ ‫نیازمند س��ندی بلند مدت است تا بر مبنای ان ایران بتواند‬ ‫در صنایع دریایی‪ ،‬فراساحل‪ ،‬کشتی سازی و‪ ...‬به رشد دست‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫در پای��ان دولت یازدهم س��ند راهبرد ‪ ۱۰‬س��اله صنایع‬ ‫دریایی تهیه ش��د‪ .‬بس��یاری از کارشناس��ان ان سند را که‬ ‫در زمان وزارت محمدرضا نعمت زاده تهیه ش��ده بود‪ ،‬نقطه‬ ‫مناسبی برای توسعه اصولی صنایع دریایی می دانستند‪ .‬هر‬ ‫چند که انتقادهایی به ان س��ند وجود داش��ت اما با توجه به‬ ‫نبود هیچ برنامه ای برای توسعه صنایع دریایی‪ ،‬ان سند گام‬ ‫مهمی به شمار می رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹یک طرح دیگر برای حمایت‬ ‫روز گذش��ته طرح��ی در حوزه توس��عه صنای��ع دریایی‬ ‫رونمایی ش��د‪ .‬این طرح با هم��کاری ‪ ۴‬وزارتخانه «صنعت‪،‬‬ ‫شهرس��ازی»‪« ،‬نفت» و «دفاع و‬ ‫ ‬ ‫معدن و تج��ارت»‪« ،‬راه و‬ ‫پش��تیبانی نیروهای مسلح» اغاز ش��د‪ .‬در این راستا‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬باید با گس��ترش صنایع‬ ‫کوچک و بزرگ وابس��ته به دریا‪ ،‬زمینه رش��د‪ ،‬پیش��رفت و‬ ‫بهره مندی بیشتر از مزایای دریا را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��بکه اطالع رس��انی تولید و تج��ارت ایران‪،‬‬ ‫محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایین‬ ‫رونمای��ی از طرح «تحول صنعت دریایی کش��ور‪ ،‬مبتنی بر‬ ‫اقتص��اد مقاومتی» ک��ه در صنایع ش��هید توحیدی تهران‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬با اش��اره به بیانات رهبر معظ��م انقالب درباره‬ ‫بهره من��دی از مزایای دریا گفت‪ :‬در این س��ال ها اقدام های‬ ‫بسیاری در راس��تای خواست رهبر معظم انقالب در زمینه‬ ‫بهره مندی از مزایای دریا انجام شده‪ ،‬اما باید تالش بیشتری‬ ‫شود تا به هدف مدنظر ایشان برسیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر می خواهیم از دری��ا و صنایع دریایی‬ ‫بهره مند ش��ویم‪ ،‬باید در صنعت س��اخت و تولید کش��تی‬ ‫خودکفا ش��ویم‪ .‬امروز به برکت انقالب اسالمی و تالش های‬ ‫متخصصان داخلی‪ ،‬توانس��ته ایم به دانش تولید و س��اخت‬ ‫ش��ناورهای مورد نیاز دس��ت یابیم و چندین ش��ناور تولید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به مش��کل در‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ای��ران در اقتص��اد دریای��ی‬ ‫ظرفیت ه��ای بیکرانی دارد اما‬ ‫از انها به طور کامل اس��تفاده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬در زمین��ه تقویت‬ ‫صنای��ع دریایی نیاز به ‪ ۳‬محور‬ ‫احساس می شود که در صورت‬ ‫اجرای��ی ش��دن انه��ا می توان‬ ‫پیمان مسعودزاده‬ ‫به رش��د این صنعت در کشور‬ ‫رییس کمیته کشتی سازی‬ ‫امیدوار بود‪.‬‬ ‫انجمن مهندسی دریایی ایران‬ ‫در گام نخس��ت یک��ی از‬ ‫موضوع های��ی که اج��رای ان‬ ‫بی��ش از هر زمان دیگری احس��اس می ش��ود‪ ،‬اجرای قانون‬ ‫توس��عه صنایع دریایی کش��ور است‪ .‬بر اس��اس این قانون‪،‬‬ ‫قرار بود ش��ناورهایی که در داخل کش��ور تعمیر می شوند از‬ ‫پرداخت مالیات بر درامد معاف شوند‪ .‬متاسفانه این طور نشد‬ ‫و این مالیات اکنون پرداخت می شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬قرار بود یک میلیارد دالر به حس��اب صندوق‬ ‫توسعه صنایع دریایی کش��ور واریز شود که این موضوع نیز‬ ‫اجرایی نش��د‪ .‬به طور کلی قوانینی در این حوزه وجود دارد‬ ‫ت کنونی‪ ،‬می تواند گره گشای بخشی از‬ ‫که با توجه به مشکال ‬ ‫مشکالت این صنعت باشد‪ .‬قوانین حوزه دریایی اگر اجرایی‬ ‫ش��ود به طور قطع فعاالن این صنعت در داخل کش��ور رشد‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫موضوع دوم که می تواند باعث رشد صنایع دریایی در کشور‬ ‫ش��ود‪ ،‬به ضمانت اجرایی قوانین‪ ،‬شیوه نامه ها و ابالغیه های‬ ‫کنونی مربوط می ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه بخش��ی از قوانین‬ ‫حوزه صنایع دریایی هنوز اجرا نشده به نظر می رس د قوانین‬ ‫و برنامه های اینده نیاز به ضمانت اجرایی دارند‪ .‬تصویب این‬ ‫قوانین از فعاالن و کارشناس��ان ح��وزه دریایی زمان و انرژی‬ ‫زیادی می گیرد‪ .‬اگر قوانین ب ه دس��ت امده اجرا نش��ود توان‬ ‫ای��ن بخش در حوزه تصویب قوانی��ن از بین می رود‪ .‬در این‬ ‫زمینه از دیگر موضوع هایی که باید اجرا ش��ود لحاظ کردن‬ ‫افزایش تقاضا به عنوان یک مطالبه اصلی اس��ت‪ .‬قوانینی که‬ ‫در این زمینه تصویب می شود باید در راستای افزایش تقاضا‬ ‫باشد‪ ،‬در غیر این صورت قوانین‪ ،‬حمایتی نخواهد بود‪.‬‬ ‫گام سوم که در راستای حمایت از صنایع دریایی می تواند‬ ‫نقش موثری داش��ته باش��د‪ ،‬ایجاد تعادل و برابری در عرصه‬ ‫رقابت بین کشتی س��ازان داخلی با کشتی سازان خارجی در‬ ‫مناقصه های بین المللی است‪ .‬در مناقصه ها شرکت کنندگان‬ ‫داخلی در اغاز فعالیت حدود ‪ ۱۰‬درصد هزینه های بیشتری‬ ‫دارند‪ .‬کشتی س��ازان داخلی در مناقصه های اجاره ش��ناور یا‬ ‫برخی فعالیت های دیگر باید مالیات ارزش افزوده را پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی است که شرکت های خارجی از پرداخت‬ ‫این مالیات معاف هستند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬در دیگر حوزه های مالیاتی نیز ش��رکت های‬ ‫خارج��ی در برخی از م��وارد می توانند فرار مالیاتی داش��ته‬ ‫باشند و این مسیر برای انها باز است اما کشتی سازان داخلی‬ ‫نمی توانند این کار را انجام دهند و مالیاتی که در نظر گرفته‬ ‫می شود باید پرداخت شود‪.‬‬ ‫این موضوع باعث می ش��ود فع��االن عرصه صنایع دریایی‬ ‫در داخل کش��ور با خارجی ها به طور برابر رقابت نکنند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که اگر ش��رایط برای دو طرف برابر باش��د‪،‬‬ ‫کشتی س��ازان و فع��االن داخلی می توانن��د در مناقصه های‬ ‫بیشتری برنده شوند‪.‬‬ ‫و دوم اینک��ه طرح ری��زی و تصویب قوانین اگر اجرا نش��ود‪،‬‬ ‫پیشرفتی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫هاش��می تختی نژاد با اش��اره به اینکه تا کن��ون قوانین و‬ ‫برنامه ریزی های بس��یاری در این حوزه تدوین ش��ده است‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬ای��ن موضوع زمانی می تواند کارکرد مناس��ب‬ ‫داشته باشد که قوانین اجرا شوند‪ .‬متاسفانه نه تنها در صنایع‬ ‫دریایی بلکه در بسیاری از حوزه ها قوانین مناسبی داریم اما‬ ‫این قوانین اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون عمران ب��ا بیان اینک��ه دولت باید‬ ‫تالش کند تا قوانین موجود به درس��تی اجرا ش��ود‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬صنایع دریایی تا حدود ‪ ۵‬س��ال پیش برنامه مشخصی‬ ‫نداشت‪ .‬از ابتدای دولت یازدهم برنامه ریزی ها برای توسعه‬ ‫این صنعت در کش��ور اغاز شد‪ .‬در این زمینه مجلس و دیگر‬ ‫نهادهای مرتب��ط نیز با دولت همکاری کردن��د تا قوانین و‬ ‫طرح های پیش��بردی ایجاد شود‪ .‬با این حال‪ ،‬در بسیاری از‬ ‫موارد قوانینی که برای ان تالش شده و مورد نظر دولت بود‪،‬‬ ‫اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قوانی��ن موجود در حوزه صنایع به دو دس��ته‬ ‫تقسیم می ش��ود‪ .‬این قوانین از نظر دولت در برخی از موارد‬ ‫به زیان توسعه صنعتی و در برخی از موارد در راستای توسعه‬ ‫صنعتی کشور اس��ت‪ .‬دولت در این زمینه می تواند با کمک‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی قوانین مزاحم را تغییر دهد اما این‬ ‫موضوع به اجرا نیز نیاز دارد‪ .‬بس��یاری از سیاست ها و قوانین‬ ‫حمایتی امروز در کشور اجرا نمی شود و این موضوع وابسته‬ ‫به عملکرد دولت است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی تقویت شود‬ ‫محمد شریعتمداری‬ ‫حسین هاشمی تختی نژاد‬ ‫مسعود پل مه‬ ‫اگر می خواهیم‬ ‫از دریا و صنایع دریایی‬ ‫بهره مند شویم‬ ‫باید در صنعت ساخت و‬ ‫تولید کشتی‬ ‫خودکفا شویم‬ ‫امروز توانسته ایم‬ ‫به دانش تولید و ساخت‬ ‫شناورهای مورد نیاز‬ ‫دست یابیم و چندین‬ ‫شناور تولید‬ ‫کنیم‬ ‫صنایع دریایی‬ ‫تا حدود ‪ ۵‬سال پیش‬ ‫برنامه مشخصی نداشت‪.‬‬ ‫از ابتدای دولت یازدهم‬ ‫برنامه ریزی ها برای‬ ‫توسعه این صنعت در‬ ‫کشور اغاز شد‪ .‬در این‬ ‫زمینه مجلس و دیگر‬ ‫نهادهای مرتبط نیز با دولت‬ ‫همکاری کردند تا قوانین و‬ ‫طرح های پیشبردی‬ ‫ایجاد شود‬ ‫مشکالت صنایع دریایی‬ ‫مشخص است‪ .‬انچه امروز‬ ‫نیاز داریم تقویت بخش‬ ‫خصوصی است‪ .‬اگر بخش‬ ‫خصوصی در عرصه صنایع‬ ‫دریایی بتواند موفق عمل‬ ‫کند و دولت نیز حمایت های‬ ‫کافی را بر مبنای الگوهای‬ ‫جهانی داشته باشد‪،‬‬ ‫بخش خصوصی می تواند‬ ‫مشکالت موجود را‬ ‫برطرف کند‬ ‫زمینه ایجاد اش��تغال در کشور گفت‪ :‬صنعت دریایی یکی از‬ ‫عرصه هایی است که اگر فعال شود‪ ،‬می تواند ظرفیت اشتغال‬ ‫باالیی برای کش��ور داشته باشد‪ ،‬البته مسائل و مشکالتی بر‬ ‫س��ر راه وجود دارد که باید با همکاری سازمان های مختلف‪،‬‬ ‫موانع پیش رو را برداش��ت و مقدمه ساخت و تولید در عرصه‬ ‫دریا را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری ادامه داد‪ :‬کش��ور ما از معدود کشورهایی‬ ‫اس��ت که از ش��مال و جنوب ب��ه دریا راه دارد‪ ،‬پ��س باید با‬ ‫گسترش صنایع کوچک و بزرگ وابسته به دریا‪ ،‬زمینه رشد‪،‬‬ ‫پیشرفت و بهره مندی بیشتر از مزایای دریا را فراهم اوریم‪.‬‬ ‫وی رم��ز موفقیت و توس��عه پایدار در صنای��ع دریایی را‬ ‫برنامه محور بودن دانس��ت و گفت‪ :‬با برنامه ریزی می توانیم‬ ‫در س��اخت و توس��عه صنایع دریایی و ارائه خدمات به سایر‬ ‫به ونزوئال‪،‬‬ ‫کش��ورها موفق باشیم؛ ساخت و تحویل نفتکش ‬ ‫یکی از نمونه های موفق این حوزه اس��ت ک��ه باید با قدرت‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اجرای قوانین‬ ‫حس��ین هاش��می تختی نژاد‪ ،‬عضو کمیس��یون عمران‬ ‫و نماین��ده مردم بندرعباس در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫درباره وضعیت صنایع دریایی به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫در س��ال های گذشته ش��اهد برنامه ریزی و طرح ریزی های‬ ‫بسیاری در حوزه صنایع دریایی بودیم‪ .‬این دو موضوع از دو‬ ‫وجه قابل بررس��ی است؛ نخس��ت اینکه مسئوالن در دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم به اهمیت این صنعت در کشور پی بردند‬ ‫مس��عود پل مه‪ ،‬دبی��رکل انجمن کش��تیرانی و خدمات‬ ‫وابس��ته درباره قوانین و طرح ه��ای موجود در حوزه صنایع‬ ‫دریایی به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬ای��ران مزیت های‬ ‫بس��یاری در حوزه صنایع دریایی دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬قوانین‬ ‫مناس��بی هم در این حوزه دیده می شود اما انچه امروز بیش‬ ‫از همه نی��از داریم تقویت بخش خصوصی در عرصه صنایع‬ ‫دریایی است‪.‬‬ ‫پل م��ه با بیان اینک ه جزئیات طرح «تحول صنعت دریایی‬ ‫کش��ور‪ ،‬مبتنی بر اقتصاد مقاومتی» هنوز منتش��ر نشده و‬ ‫نمی توان در این زمینه قضاوتی کرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مش��کالت‬ ‫صنایع دریایی در ایران مش��خص است‪ .‬به عبارتی‪ ،‬مشکلی‬ ‫وجود ندارد که کارشناسان یا مسئوالن بخواهند ان را کشف‬ ‫کنند‪ .‬انچه امروز نیاز داریم تقویت بخش خصوصی اس��ت‪.‬‬ ‫اگر بخش خصوصی در عرص��ه صنایع دریایی بتواند موفق‬ ‫عمل کند و دولت نیز حمایت های کافی را بر مبنای الگوهای‬ ‫جهانی داش��ته باش��د‪ ،‬بخش خصوصی می تواند مشکالت‬ ‫موجود را برطرف کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در برخ��ی از حوزه ه��ا قوانی��ن مزاحم وجود‬ ‫دارد ک��ه باید انه��ا را برطرف کرد‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬در برخی از‬ ‫حوزه ها ش��رکت های ایرانی و خارجی ب��ا یکدیگر به رقابت‬ ‫می پردازند اما این رقابت برابر نیس��ت‪ .‬در این زمینه ها باید‬ ‫کمک ش��ود تا مشکالت رفع شوند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید تالش‬ ‫کرد تا س��رمایه گذاران به سمت س��رمایه گذاری در صنایع‬ ‫دریایی تشویق شوند‪ .‬کره و چین در این زمینه دستاورهای‬ ‫مناس��بی دارند ک��ه می توان با مشابه س��ازی الگوی این دو‬ ‫کشور صنایع دریایی ایران را رشد داد‪.‬‬ ‫گسترش و نوسازی‬ ‫هزینه های میلیاردی ایدرو برای گمرک گرمسار‬ ‫همزمان ب��ا شش��مین روز از هفته دولت با‬ ‫حضور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬رییس‬ ‫کل گم��رک‪ ،‬ریی��س هیات عام��ل ای��درو و‬ ‫مسئو الن اس��تانی‪ ،‬گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در منطقه ویژه اقتصادی گرمس��ار به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرو نی��وز‪ ،‬وزی��ر صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در ایین گش��ایش و اس��تقرار‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی ای��ران در منطقه‬ ‫وی��ژه اقتص��ادی گرمس��ار با تاکی��د بر نقش‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای در فرایند توسعه و‬ ‫کمک به گس��ترش تولید‪ ،‬صنع��ت و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬سازمان های توسعه ای مانند ایدرو باید‬ ‫در توس��عه کش��ور توانمندتر از گذشته عمل‬ ‫کنند و فعالیت ه��ای نواورانه تری را در پیش‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری تصریح کرد‪ :‬استفاده از‬ ‫مطالبات چند هزار میلیارد ریالی سازمان های‬ ‫توس��عه ای در قالب بودجه س��نواتی می تواند‬ ‫ب��ه فراینده��ای توس��عه ای ای��ن مناطق به‬ ‫عن��وان یک��ی از برنامه ه��ای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت کمک کند که م��ورد توافق‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬ش��ریعتمداری همچنین‬ ‫به نق��ش منطقه وی��ژه اقتصادی گرمس��ار و‬ ‫موقعی��ت ژئواکونومی��ک ان از جمله ویژگی‬ ‫خاصی که منطقه نس��بت به س��رزمین اصلی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینک��ه حجم مناس��بی از فعالیت های تجاری‬ ‫و صنعت��ی در ش��عاع منطقه انجام می ش��ود‬ ‫به مرور ش��اهد اس��تقرار واحد ه��ای صنعتی‬ ‫در منطقه خواهیم بود‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و رییس هیات عامل ایدرو در‬ ‫حاش��یه این ایین گفت‪ :‬عرصه ای به مساحت‬ ‫‪ ۱۰‬هکتار در گام نخست در اختیار گمرک قرار‬ ‫گرفته و این عرصه قابل گسترش است‪ .‬منصور‬ ‫معظمی افزود‪ :‬پیش بینی ه��ای الزم‪ ،‬انجا م و‬ ‫تجهیزات الزم برای اس��تقرار ارزیابان گمرک‬ ‫فراهم ش��ده است‪ .‬به گفته رییس هیات عامل‬ ‫ایدرو‪ ،‬تاکنون نزدیک ب��ه ‪ ۲۰‬میلیارد ریال از‬ ‫سوی س��ازمان برای اس��تقرار گمرک هزینه‬ ‫شده است و با شرکت انبارهای عمومی گمرک‬ ‫توافق هایی مبنی بر س��اخت بارانداز مس��قف‬ ‫ش��ده که طی ماه های این��ده عالوه بر بارانداز‬ ‫باز‪ ،‬بارانداز مس��قف هم ایجاد خواهد ش��د‪ .‬به‬ ‫این ترتی��ب‪ ،‬گمرک منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫گرمس��ار می تواند ب��ه تمام ان��واع کاالها که‬ ‫نیازمن��د بارانداز مس��قف هس��تند خدمات‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫معظمی تصریح کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۳۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال از طریق س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران برای توس��عه و راه اندازی منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی گرمسار س��رمایه گذاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا ن��ادری‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫مدیری��ت منطقه ویژه اقتصادی گرمس��ار نیز‬ ‫گفت‪ :‬ف��از ‪ ۲‬منطقه ویژه اقتصادی گرمس��ار‬ ‫به عنوان فاز پیش��رو به مس��احت ‪ ۲۳۰‬هکتار‬ ‫اس��ت ک��ه ‪ ۱۰۹‬هکتار زمین قاب��ل واگذاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عبدالرضا نادری درباره سرمایه گذاری های ‬ ‫انجام ش��ده در منطقه هم گف��ت‪ :‬تاکنون ‪۱۵‬‬ ‫ س��رمایه گذاری با درخواست کلی معادل ‪۱۹‬‬ ‫هکتار با سرمایه گذاران بخش خصوصی مورد‬ ‫موافق��ت قرار گرفته اس��ت‪ .‬در چارچوب این‬ ‫س��رمایه گذاری ها بیش از ‪ ۱۱۰۰‬نفر اشتغال‬ ‫مستقیم پیش بینی شده است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫هم امکانات زیربنایی مورد نیاز تامین ش��ده و‬ ‫س��ایر امکانات تکمیلی هم از طرف منطقه در‬ ‫حال فراهم سازی است‪ .‬منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫گرمسار با مس��احت ‪ ۲‬هزار هکتار در نزدیکی‬ ‫بزرگراه تهران‪-‬گرمسار‪ ،‬ازاد راه قم‪-‬گرمسار و‬ ‫راه اهن سراس��ری تهران ‪-‬مش��هد قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫همکاری مشترک مرکز گسترش فناوری‬ ‫اطالعات و بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫مرکز گس��ترش فناوری اطالعات‪ ،‬تابع س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫ن تفاهمنامه‬ ‫در راستای توسعه اهداف فناورانه کشو ر با بانک قرض الحسنه مهر ایرا ‬ ‫همکاری بست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬این تفاهمنام��ه را محمد جواد انبیا ئ��ی‪ ،‬مدیرعامل مرکز‬ ‫گس��ترش فناوری اطالع��ات و مرتضی اکبری‪ ،‬مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر‬ ‫ایران با حمایت از تولید و خرید کاالی ایرانی امضا کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل مرکز گس��ترش فناوری اطالعات(مگفا) در این مراس��م با بیان اینکه‬ ‫رسالت مگفا اشاعه فناوری اطالعات در حوزه های مختلف صنعت است‪ ،‬گفت‪ :‬مگفا ‬ ‫جنبه تجاری صرف را مورد توجه قرار نداده و تمرکز خود را بر جنبه های پژوهشی‬ ‫و حمایت اجرایی توسعه فناوری ها گذاشته است‪.‬‬ ‫ انبیائ��ی همچنین به تامین اهداف بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران با امضای این‬ ‫تفاهمنامه اش��ار ه و ابراز کرد‪ :‬با اجرای این تفاهمنامه بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫به دو هدف مهم خود که اعطای وام به اقشار ضعیف و متوسط جامعه و نیز حمایت‬ ‫از خرید کاالی ایرانی است‪ ،‬نائل می شود‪.‬‬ ‫انبیائ��ی افزود‪ :‬در تداوم همکاری ها با بانک قرض الحس��نه مهر ایران و در جهت‬ ‫بو کارهای مبتنی ب��ر فناوری های نو‬ ‫بو کارهای خرد به ویژه کس�� ‬ ‫حمایت از کس�� ‬ ‫به زودی طرح ویژه حمایتی استارت اپ ها را ارائه خواهیم کرد و با اجرای این طرح‬ ‫زمینه رش��د و توس��عه ش��رکت های نوپا و نیز ایجاد و تولید اشتغال های مرتبط را‬ ‫فراهم خواهیم اورد‪ .‬مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران هم با ابراز خرسندی‬ ‫از همکاری با مرکز گس��ترش فناوری اطالعات به موضوع تفاهمنامه اشاره کرده و‬ ‫بیان کرد‪ :‬بر اس��اس توافق انجام ش��ده و بر مبنای سیاست های بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران در راستای حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬بناست تا با ایجاد بستری برای خرید‬ ‫کاالی ایرانی و با هدف افزایش قدرت خرید از طریق اعطای تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫ت کارت های بانک��ی با قابلیت خرید از‬ ‫ب��ا همکاری مرکز گس��ترش فناوری اطالعا ‬ ‫فروش��گاه های معرفی شده از سوی مرکز اعطا ش��ود‪ .‬مرتضی اکبری افزود‪ :‬در این‬ ‫مدل ش��رکت مجری معرفی شده از س��وی مگفا با معرفی خریداران کاالی ایرانی‬ ‫به بانک و فراهم کردن زیرس��اخت فنی‪ ،‬امکان خرید از فروش��گاه ها و شرکت های‬ ‫خدماتی را فراهم کرده و منابع فروش در حساب تامین کنندگان کاال و خدمات بر‬ ‫اساس زمان بندی مورد توافق جداگانه با هر یک از انها قابل استفاده خواهد بود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 11‬شهریور ‪ 21 1397‬ذی الحجه ‪ 2 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 473‬پیاپی ‪2446‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ی بین المللی‬ ‫در بازاریاب ‬ ‫ضعف های بنیادی داریم‬ ‫محمود نوابی‬ ‫احمد نعمت بخش‬ ‫داستان احتکار خودرو چیست؟‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫خریداران در دست اندازهای قوانین و ضوابط‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فرمان بازار خودرو از کنترل خارج شده است‪ .‬برای این‬ ‫موضوع دالیل مختلفی اعالم می شود‪ .‬خودروساز به تولید‬ ‫ناقص خودرو به دلیل کمبود قطعات اشاره دارد و فعاالن‬ ‫بازار به مدیریت برخی نمایندگی ها‪ .‬پیش از این‪ ،‬س��عید‬ ‫موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو تهران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» بیان‬ ‫ک��رده ب��ود‪« :‬یکی از خودروس��ازان ‪ ۲۹‬م��رداد ثبت نام‬ ‫داش��ت در حالی که روز ‪ ۲۲‬همین ماه در بخش��نامه ای‬ ‫به نمایندگی های خود به ش��کل س��بدی بی��ن ‪ ۵‬تا ‪۴۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان با موعد تحویل بهم��ن‪ ،‬خودرو فروخته‬ ‫بود‪ .‬اگر فردی به ش��کل ش��خصی‪ ،‬خودرویی را ثبت نام‬ ‫کند ‪ ۱۵‬درصد س��ود دریافت می کند اما بر اساس همین‬ ‫بخشنامه‪ ،‬به نمایندگی ها ‪ ۲۰‬درصد سود تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫همی��ن خودروهایی که نمایندگی ها به ش��کل س��بدی‬ ‫تا س��قف ‪ ۴۰‬میلی��ارد تومان خری��داری کرده اند پس از‬ ‫چند هفته به دس��ت مش��تری می رس��د اما با قیمتی که‬ ‫خود خودروس��از تعیین کرده اس��ت‪ .‬اکنون پرسش این‬ ‫اس��ت که چ��را نمایندگی ها که س��ود ‪ ۲۰‬درصد خود را‬ ‫دریافت کرده اند خودرو را بسیار گران تر از نرخ کارخانه ها‬ ‫می فروشند؟» موتمنی از مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درخواس��ت کرده بود تا به موضوع ورود کرده و‬ ‫ان را مورد بررس��ی قرار دهن��د‪ .‬دالالن‪ ،‬حباب قیمتی را‬ ‫در ب��ازار دامن زده اند و اگر هر رس��انه ای گزارش میدانی‬ ‫درباره وضعیت بازار خودرو داش��ته باشد متوجه می شود‬ ‫تمام خودروها با نرخ باال از کانال این نمایندگی ها به بازار‬ ‫عرضه می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹احتکار یا ناقصی‬ ‫به نظر می رس��د موضوع احتکار خودروها در انبارها به‬ ‫بهان��ه ناقصی خودرو و کمبود برخی قطعات به بررس��ی‬ ‫دقیق تر نیاز دارد‪ .‬محمود نوابی‪ ،‬رییس س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در واکنش به اخبار‬ ‫احت��کار خودرو از س��وی تولیدکنندگان‪ ،‬به ش��اتا گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس گزارشی که خودروس��ازان داده اند‪ ،‬تعدادی از‬ ‫خودروهای تولید ش��ده هنوز به مرحله تکمیل نرسیده اند‬ ‫و تولیدکننده مجبور است این خودروها را تا کامل شدن‬ ‫فراین��د تولید در انب��ار نگه دارد‪ .‬دلیل وارد نش��دن این‬ ‫خودروه��ا به بازار هم نقص در تعدادی از قطعات اس��ت‪.‬‬ ‫در واق��ع‪ ،‬اگر این قطعات وصول ش��وند این خودروها در‬ ‫اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به عزم دولت ب��رای برخورد با‬ ‫محتکران اضافه کرد‪ :‬با این حال‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در هر موردی اگر به این نتیجه برسد که احتکاری‬ ‫رخ داده به طور جدی برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫در حالی که فعاالن بازار خودرو معتقدند عرضه خودرو از‬ ‫سوی نمایندگی هایی که پیش خرید کرده اند قطره چکانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ریی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬ب��ا رد این موضوع گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫خودرو در کش��ور‪ ،‬کاالی فقط مصرفی به شمار می رود و‬ ‫بسیاری از اقشار جامعه به عنوان کاالی سرمایه ای به ان‬ ‫ن��گاه می کنند‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬همان طور که تعدادی از‬ ‫افراد سرمایه خود را به ارز و سکه تبدیل کرده اند تعدادی‬ ‫هم ممکن اس��ت س��رمایه خود را به خودرو تبدیل کرده‬ ‫باش��ند‪ .‬در ش��رایط فعلی بازار خودرو میزان عرضه کمتر‬ ‫از تقاضا اس��ت و این مسئله باعث اختالف قیمت ها شده‬ ‫اس��ت و به طور قطع از این اختالف خودروس��از بهره ای‬ ‫نخواهد برد‪.‬‬ ‫وی درباره پرونده های تش��کیل شده در زمینه خودرو‬ ‫با بیان اینکه بیش��تر این پرونده ها مربوط به خودروهای‬ ‫وارداتی است‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر شکایت ها و پرونده های حوزه‬ ‫خودرو ب��ه خودروهای وارداتی مربوط می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫زمینه افرادی ش��کایت کرده اند مبنی بر اینکه ش��رکت ها‬ ‫وجه باالیی را برای فروش خودرو از انها دریافت کرده اند‬ ‫اما درحال حاضر پاسخگوی مشتریان خود نیستند‪ .‬بیشتر‬ ‫ش��کایت ها در زمین��ه خودروهای داخلی‪ ،‬نش��ان دهنده ‬ ‫ل یا نقص فنی در س��اختار خودرو بوده‬ ‫تاخی��ر در تحوی�� ‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹برخی ادرس غلط می دهند‬ ‫احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروس��ازان ایران در‬ ‫گفت وگو با ایسنا در ادامه موضوع احتکار گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫در اش��فتگی پیش ام��ده در بازار خ��ودرو برخی ادرس‬ ‫غلط داده و می گویند که خودروس��ازان محصوالت خود‬ ‫را احتکار کرده اند و به همین دلیل قیمت ها در بازار ازاد‬ ‫خودرو افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه خودروس��ازان بر اس��اس قانون‪۱۸ ،‬‬ ‫درصد س��ود مشارکت به پیش پرداخت واریزی مشتریان‬ ‫به شکل روزشمار تا روز تحویل خودرو پرداخت می کنند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬در صورت تاخیر تحویل‬ ‫خودرو‪ ،‬به صورت روزش��مار ‪ ۱۲‬درصد جریمه تاخیر در‬ ‫تحویل خواهند داشت‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران ادام��ه داد‪ :‬با در نظر‬ ‫گرفت��ن ‪ ۱۸‬درصد س��ود مش��ارکت و ‪ ۱۲‬درصد جریمه‬ ‫تاخی��ر در تحوی��ل‪ ،‬خودروس��ازان در ص��ورت تاخیر در‬ ‫تحوی��ل خودروهای پیش فروش ش��ده ملزم به پرداخت‬ ‫‪ ۳۰‬درصد سـود به صورت روزشمار به مشتـریان هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در چنین شرایطی از نظر منطقی و اقتصادی‬ ‫توجیه ندارد که خودروسازان خودرو را احتکار و از تحویل‬ ‫ان به مشتریان خودداری کنند و از سوی دیگر‪ ،‬سود ‪۳۰‬‬ ‫درصدی به مش��تریان پرداخت کنند‪ .‬نعمت بخش با بیان‬ ‫اینک��ه هم اکنون حدود ‪ ۵۰‬هزار خودرو تولیدی به دلیل‬ ‫کسری قطعات تجاری نشده و در پارکینگ خودروسازان‬ ‫متوقف اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخ��ی از عکس هایی که در‬ ‫روزه��ای گذش��ته از خودروه��ای موج��ود در پارکینگ‬ ‫خودروسازان به اسم انبارهای احتکار خودرو منتشر شده‬ ‫مرب��وط به همی��ن خودروهای ناقص اس��ت که به دلیل‬ ‫کسری قطعه امکان تحویل انها به مشتریان وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه چرا نرخ خودروهای پرتیراژ در‬ ‫بازار ازاد به دو برابر قیمت های رسمی افزایش یافته است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دالالن و واس��طه ها که تعداد زیادی خودرو را‬ ‫خریداری و انبار کرده اند به فکر کسب سودهای انچنانی‬ ‫هستند‪ .‬بنابراین‪ ،‬خودروهای خود را با قیمت های نجومی‬ ‫اگهی می کنند‪ .‬در این ش��رایط تقاضای ما این اس��ت که‬ ‫همان ط��ور ک��ه وزارت اطالعات به بحران ب��ازار ارز ورود‬ ‫کرده و دالالن و سرش��اخه های اصلی را بازداش��ت کرده‪،‬‬ ‫در زمین��ه بحران ب��ازار ازاد خودرو نیز‪ ،‬سرش��اخه های‬ ‫دالالن ک��ه به دنبال افزایش نجومی قیمت ها هس��تند را‬ ‫دستگیر کند‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬متاس��فانه دالالن و‬ ‫واس��طه ها در سایت ها و دیگر رسانه ها قیمت های نجومی‬ ‫برای خودروهای داخلی عنوان می کنند در حالی که این‬ ‫قیمت ه��ا به هیچ عنوان منطقی نبوده و تنها نتیجه بازی‬ ‫هماهنگ دالالن برای کسب سودهای انچنانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی های خودرویی‬ ‫ای��ن موض��وع در حال��ی مطرح می ش��ود ک��ه برخی‬ ‫خودروس��ازان هنوز به تعهدات پیش از س��ال خود عمل‬ ‫نکرده اند و بس��یاری از خریداران که موعد تحویل خودرو ‬ ‫انها فروردین بوده تا اواس��ط م��رداد هنوز خودرو خود را‬ ‫تحوی��ل نگرفته بودند‪ .‬این پیش فروش ها مربوط به دوره‬ ‫تحریم��ی و کمب��ود قطعه نبوده و نی��ز زمانی که عنوان‬ ‫می شود خودرویی ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد داخلی سازی شده چرا‬ ‫باید از ابتدای تحریم خودروساز با مشکل روبه رو باشد به‬ ‫طوری که اعالم شود ‪ ۷۰‬هزار خودرو ناقص تولید شده و‬ ‫در کف کارخانه ها باقی ماند ه است؟‬ ‫احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروس��ازان ایران در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» نی��ز در این باره توضیح‬ ‫داد‪ :‬در اردیبهش��ت‪ ،‬ترام��پ فرصتی ‪ ۳‬ماهه به ایران داد‬ ‫و در نهایت ‪ ۱۳‬مرداد تحریم ها علیه کش��ور اغاز ش��د‪ .‬در‬ ‫ای��ن فاصله التهاباتی در بازار به وجود امد زیرا هر خودرو‬ ‫از هزاران قطعه تش��کیل ش��ده که در برخی از قطعات به‬ ‫واردات وابستگی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید توجه داش��ته باشیم هر قطعه از قطعات‬ ‫ریزتری تش��کیل ش��ده که بخشی از انها وارد می شود‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬وقتی عنوان می ش��ود ‪ ۷۰‬یا ‪ ۸۰‬درصد خودرویی‬ ‫داخلی سازی شده هنوز هم وابستگی هایی به خارج دارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬قطعه س��ازان هم بخشی از قطعات بومی شده را‬ ‫از خ��ارج تامی��ن می کنند‪ .‬به ط��ور نمونه‪ ،‬پراید حدود ‪۲‬‬ ‫ه��زار دالر ارزب��ری دارد‪ .‬از این رق��م حدود ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬‬ ‫دالر از س��وی خودروس��از برای تامین محصوالتی مانند‬ ‫قطع��ات الکترونیکی‪ ،ICU ،‬ایربگ‪ ،‬رینگ پیس��تون و‪...‬‬ ‫هزینه می شود‪ .‬در کنار این موضوع‪ ،‬قطعه ساز هم بخشی‬ ‫از مواد اولیه و قطعات را وارد می کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ای��ران ادامه داد‪ :‬در نتیجه‪،‬‬ ‫وقتی همکاری با خارج مش��کل ش��ود و نقل و انتقال پول‬ ‫همراه با موانع زیادی باشد محدودیت ایجاد می شود‪.‬‬ ‫نعمت بخش به مشکالت گمرکی اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این بین گمرک نیز اعالم می کند بر اس��اس بخش��نامه ها‬ ‫واردکنن��ده بای��د مابه التفاوت ن��رخ ارز دولتی و مرجع را‬ ‫بپ��ردازد تا مجوز ترخی��ص بدهد‪ .‬هزاران تن محصول در‬ ‫گمرکات کشور دپو شده در حالی که هفته گذشته اعالم‬ ‫ش��د ح��دود ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬قلم کاال مع��اف از پرداخت‬ ‫مابه التفاوت شدند‪ .‬تمام این مسائل محدودیت هایی را به‬ ‫وج��ود اورده تا قطعه س��ازان نتوانند قطعه تامین کنند و‬ ‫خودروها به موقع تحویل مشتری و بازار شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اگر این مش��کالت به وجود نمی امد‬ ‫برنامه تولید روند عادی و افزایش��ی خود را هر س��ال طی‬ ‫می کرد همان طور که شاهد بودیم در ‪ ۲‬ماه نخست سال‬ ‫تولید افزایش ‪ ۳۱‬درصدی یافت‪ .‬این افزایش سال به سال‬ ‫در حال تحقق بود؛ س��ال ‪ ۹۶‬نس��بت به سال ‪ ۹۵‬افزایش‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی تجربه ش��د یا س��ال ‪ ۹۵‬نسبت به ‪ ۹۴‬حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصد افزایش تیراژ داش��تیم اما متاس��فانه از خرداد‬ ‫امسال به دالیلی که به ان اشاره شد افت تولید رخ داد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو افزود‪ :‬ضمن انکه وقتی‬ ‫خودرویی پیش فروش می ش��ود اماده تحویل نیس��ت و‬ ‫چند ماه زمان نیاز دارد تا تولید شود‪ .‬در برنامه تدارکاتی‬ ‫هر خودروس��از فاصله ثبت ن��ام و تحویل خودرو امده که‬ ‫ممکن اس��ت ‪ ۶‬یا ‪ ۸‬ماه باش��د‪ .‬این زم��ان نیز با برخورد‬ ‫محدودیت های امروز س��بب می شود تا خودروساز نتواند‬ ‫به تعهدات خود در زمان مقرر عمل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹درگیری های قانونی‬ ‫ای��ن مس��ئله مربوط به س��ال ‪ ۹۷‬اس��ت در حالی که‬ ‫بس��یاری از خودروها سال گذش��ته پیش فروش شده اند‬ ‫و هنوز تحویل مش��تری نشده اند‪ .‬نعمت بخش در این باره‬ ‫گفت‪ :‬درباره صحت این موضوع باید پیگیری شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران در پاس��خ به پرسشی‬ ‫مبنی ب��ر اینکه ب��ا وجود محدودیت ها و عمل نش��دن به‬ ‫تعهدات قبلی چرا پیش فروش ها ادامه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی‬ ‫که نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت تصمی��م می گیرند که ب��ازار از التهاب‬ ‫خارج شود خودروساز نیز متعهد به پیش فروش خودروها‬ ‫می شود تا دغدغه ها و نگرانی در سطح جامعه کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن مس��ئله نکته ای منفی به ش��مار‬ ‫نمی رود زیرا اگر در پیش فروش ها اعالم می ش��د تحویل‬ ‫فوری تخلف به شمار رفته و ممکن است این شبهه را به‬ ‫وجود اورد که خودروها از س��وی خودروساز احتکار شده‬ ‫است‪ .‬همچنین‪ ،‬بر اساس بخشنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خودروس��از نمی تواند وقتی تعهدات معوق دارد‬ ‫تحویل فوری داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو اعالم کرد‪ :‬پیش فروش‬ ‫ب��ا هماهنگی وزارتخانه انجام ش��ده‪ ،‬ضم��ن انکه پیش ‬ ‫فروش ه��ا در چارچوب ارامش بازار و کاهش نگرانی های‬ ‫مردم انجام می شود و نباید خودروسازان را زیر سوال برد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این موضوع که دالالن به وضعیت موجود‬ ‫ب��ازار خودرو دامن زده اند‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت اطالعات برای از‬ ‫بین بردن این وضعیت باید ورود کند‪.‬‬ ‫عن��وان می ش��ود دالالن ب��ازار را به ه��م زده ان��د ام��ا‬ ‫برخ��ی فع��االن بازار عن��وان می کنند این افراد وابس��ته‬ ‫ب��ه خودروس��ازان ب��وده و افزایش قیمت ه��ا را مدیریت‬ ‫می کنن��د‪ .‬نعمت بخ��ش در ای��ن ب��اره توضی��ح داد‪ :‬در‬ ‫گذش��ته ک��ه به دالیل کس��ادی ب��ازار محدودیت خرید‬ ‫و ف��روش نبود‪ ،‬احتمال داش��ت ف��ردی ‪ ۱۰‬مدل خودرو‬ ‫را به ش��کل س��بدی خریده باش��د‪ .‬خودروه��ا با چک و‬ ‫حت��ی بدون ضامن‪ ،‬ب��ه هر تعدادی که فرد درخواس��ت‬ ‫می ک��رد‪ ،‬فروخت��ه می ش��د‪ .‬از س��ال ‪ ۹۷‬محدودی��ت‬ ‫ایج��اد ش��د و هر فرد فق��ط ملزم به خری��د یک خودرو‬ ‫است‪ .‬نباید در این بین خودروساز را متهم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز که زمان تحویل خودرو اس��ت ش��اهد‬ ‫برخی نابس��امانی ها در بازار هستیم‪ .‬تاکید می کنم چون‬ ‫بازار کساد بود هر فرد ضمن خرید چند مدل‪ ،‬می توانست‬ ‫با ش��رایط یک بار صلح خودرو را به دیگری واگذار کند و‬ ‫به نام نفر دوم س��ند بزند‪ .‬این وضعیت مربوط به ضوابط‬ ‫س��ال گذش��ته است و مربوط به س��ال ‪ ۹۷‬نیست‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬نمی توان عنوان کرد نمایندگی در حال سوءاس��تفاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش در پای��ان گف��ت‪ :‬ای��ن افراد به واس��طه‬ ‫اگه��ی در مطبوع��ات خودروها را قیمت گ��ذاری کرده و‬ ‫می فروش��ند‪ .‬از این رو‪ ،‬تاکید دارم که وزارت اطالعات به‬ ‫طور حتم به این موضوع ورود کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در پی انتش��ار مطالبی در شبکه های مجازی با عنوان‬ ‫احتکار خودرو در کارخانه ایران خودرو تبریز‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫این شرکت گفت‪ :‬دلیل ماندگاری تعدادی از خودروهای‬ ‫تولیدی در پارکینگ این شرکت‪ ،‬کسری برخی قطعات‬ ‫اس��ت که به مح��ض تامین قطع��ه‪ ،‬خودروه��ا تحویل‬ ‫مشتریان می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حمید حاجی زاد منصور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ایران خ��ودرو تبری��ز از تولید حدود ‪ ۳۰‬ه��زار خودروی‬ ‫س��واری در این ش��رکت در س��ال ‪ ۹۷‬خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬خ��ودرو در پارکین��گ‬ ‫ایران خودرو تبریز موجود اس��ت که از این تعداد‪ ۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬خودرو اماده تحویل به مش��تریان است و ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬دستگاه نیز به دلیل کسری قطعات در پارکینگ‬ ‫این ش��رکت وجود دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬تمامی خودروهای‬ ‫موج��ود در پارکینگ این ش��رکت به فروش رس��یده و‬ ‫در ص��ورت تاخی��ر در تحویل خودرو‪ ،‬بای��د ماهانه ‪۱۶‬‬ ‫درصد س��ود تاخیر به عنوان جبران خس��ارت پرداخت‬ ‫شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬احتکار به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که هفته گذش��ته فرمانده انتظامی‬ ‫شهرستان اذرش��هر از پلمب انبار ایران خودرو ممقان با‬ ‫‪ ۸۸۴۵‬خودرو خبر داد‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری مهر هم به نقل از‪ ،‬س��رهنگ رس��تمی‪،‬‬ ‫فرمان��ده انتظامی شهرس��تان اذرش��هر از پلم��ب انبار‬ ‫ایران خ��ودرو ممقان به دس��تور مقام��ات قضایی‪ ،‬خبر‬ ‫داده و گفته است‪ :‬نیروی انتظامی شهرستان اذرشهر با‬ ‫هماهنگی مقام��ات قضایی انبار ایران خودرو را با ‪۸۸۴۵‬‬ ‫خودرو تا تعیین تکلیف نهایی پلمب کرد‪.‬‬ ‫با توجه به افق ترسیم ش��ده‬ ‫صنای��ع کش��ور‪ ،‬ق��رار اس��ت‬ ‫خودروس��ازان و قطعه سازان تا‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۴‬به درصدی از تولید‬ ‫و صادرات برسند‪ .‬صادرات قطعه‬ ‫منوط به صادرات خودرو است‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ته باشیم برای‬ ‫جعفر نصیری‬ ‫رسیدن به رقم پیش بینی شده‬ ‫فعال صنعت خودرو‬ ‫در ام��ر ص��ادرات بای��د م��دل‬ ‫خودروها روزامد ش��و د‪ .‬به این ‬ ‫ترتیب‪ ،‬همراه صادرات هر خودرویی قطعات ان نیز به بازارهای‬ ‫جهانی عرضه ش��ود‪ .‬اگر خودروها س��هم زی��ادی در بازارهای‬ ‫جهانی نداش��ته باش��ند نمی توان انتظار داش��ت قطعه سازان‬ ‫بازاری داشته باشند‪ .‬همچنین‪ ،‬اگر بخواهیم قطعه سازی مجزا‬ ‫از صنعت خودرو صادرات داش��ته باش��د این امر دو حالت دارد؛‬ ‫نخست قطعه سازانی که بتوانند سرمایه گذاری مشترک با یکی‬ ‫از همتایان بین المللی داش��ته باش��ند و با نش��ان های معتبر و‬ ‫معروف جهانی با داش��تن یک سلس��له مزیت ها همکاری کنند‬ ‫و انها نیز به دلیل منافع خودش��ان بخشی از قطعات بازار مورد‬ ‫نیاز خود را از قطعه س��ازان ایرانی تامین کنن د اما به طور قطع‬ ‫انه��ا بازار خ��ود را به دیگری واگذار نمی کنن��د‪ ،‬فقط اگر یک‬ ‫سلس��له موارد مانند نرخ تمام ش��ده رقابتی‪ ،‬ارزان بودن سامانه‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬مس��ائل لجستیکی و‪ ...‬وجود داشته باشد تشویقی‬ ‫ب��رای همکاری خواهد بود‪ .‬س��فارش قطعه س��ازان بین المللی‬ ‫میلیونی اس��ت‪ .‬حتی اگر بخش��ی از س��فارش ها از قطعه س��از‬ ‫ایران��ی نیز تهیه ش��ود رق��م زیادی برای وضعی��ت اقتصادی و‬ ‫صنعتی کش��ور ب��ه وجود خواهد اورد‪ .‬راه دیگر این اس��ت که‬ ‫شیوه صنعتگران چینی را در پیش بگیریم‪ .‬شرکت های داخلی‬ ‫ما در بازاریابی های بین المللی ضعف های بنیادی دارند‪ .‬در این‬ ‫بس��تر فعالی��ت جمعی وجود ن��دارد و البت��ه راه و روش ان را‬ ‫نیز نمی دانیم‪ .‬امروز چینی ها یک سلسله شرکت های بازرگانی‬ ‫از دل قطعه س��ازی های خود ایجاد کرده اند که ماموریت ش��ان‬ ‫شرکت در تمام نمایشگاه های بین المللی است‪ .‬وقتی وارد یک‬ ‫غرفه چینی می ش��ویم ‪ ۵۰‬قلم قطعه وجود دارد که هیچ کدام‬ ‫به یکدیگر مرتبط نیس��تند و امکان ن��دارد یک کمپانی بتواند‬ ‫ب��ا این تنوع و نی��ز فرایندهای متضاد‪ ،‬قطع��ه تولید کند‪ .‬این‬ ‫نشان می دهد که این شرکت ها بازرگانی بوده و به نمایندگی از‬ ‫چند شرکت محصوالت در نمایشگاه های بین المللی را معرفی‬ ‫کرده اند‪ .‬هزینه های نمایشگاهی از سوی خود این شرکت های‬ ‫بازرگانی پرداخت می ش��ود و در ازای فروش‪ ،‬درصدی خواهند‬ ‫داش��ت یا نرخ بین تعداد ش��رکت هایی که محصوالت شان در‬ ‫نمایشگاه عرضه شده سرشکن می شود‪ .‬در نهایت نرخ برای هر‬ ‫تولیدکننده بسیار اندک خواهد بود‪ .‬امروز اگر یک قطعه ساز به‬ ‫تنهایی بخواهد در نمایشگاه اروپا شرکت کند میلیون ها تومان‬ ‫بای��د هزینه کند اما با فعال ش��دن این ش��رکت های بازرگانی‬ ‫قیمت ها سرشکن می شود‪.‬‬ ‫چینی ها با این ش��یوه در تمام نمایشگاه ها حضوری پررنگ‬ ‫دارند و محصوالت داخلی خود را معرفی می کنند و س��فارش‬ ‫می گیرند‪ .‬این در حالی اس��ت که در کشور ما فرهنگ این گونه‬ ‫کارهای گروهی و حرکت جمعی ش��کل نگرفته اس��ت‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬برای رس��یدن به اهداف پیش بینی ش��ده باید از کشورهای‬ ‫موفق الگو بگیریم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲۰‬هزار خودرو‬ ‫اماده تحویل به بازار می شود‬ ‫ریی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور گفت‪ :‬مقدمات ترخیص بخش��ی از قطعات‬ ‫مورد نیاز خودروس��ازان فراهم شده که می توان با استفاده از انها‬ ‫نزدیک به ‪ ۲۰‬هزار خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد‪ .‬محمدرضا‬ ‫ش در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬در ماه های گذش��ته‬ ‫نجفی من�� ‬ ‫نزدیک به ‪ ۷۰‬هزار خودر و تولید ش��ده ناقص در خودروس��ازی ها‬ ‫مانده که بیشتر قطعات مورد نیاز انها در گمرک منتظر ترخیص‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه گفته این مقام صنفی‪ ،‬مجموع��ه قواعد و مقرراتی که‬ ‫وزارتخانه های ام��ور اقتصادی و دارایی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و بان��ک مرک��زی تدوین کرده اند‪ ،‬دس��ت و پای گمرک را در این‬ ‫موضوع بسته و نمی توان گمرک را مقصر این موضوع قلمداد کرد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬بخشنامه چند هفته پیش هیات وزیران در دریافت‬ ‫مابه التفاوت نرخ ارز کاالهای وارد ش��ده به گمرک با نرخ ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی که فقط ‪ ۲۰‬روز طول کش��ید تا دوباره ش��رایط به حالت‬ ‫اولیه بازگردد‪ ،‬نیز بر اشفتگی بازار تاثیرگذار بود‪ .‬نجفی منش بیان‬ ‫کرد‪ :‬این در حالی است که بر اساس بند دوم قانون بهبود مستمر‬ ‫فضای کس��ب وکار‪ ،‬هر تصمیم��ی که بر فعالیت بخش خصوصی‬ ‫تاثیرگذار اس��ت باید با مشورت فعاالن اقتصادی گرفته شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬با گذشت چند هفته‪ ،‬اکنون بخشی از مشکالت رفع شده‬ ‫و خودروسازان موفق به ترخیص برخی قطعات مورد نیاز شده اند‬ ‫که می توان ‪ ۲۰‬هزار خودرو را تکمیل و تجاری سازی کرد‪ .‬رییس‬ ‫ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور‬ ‫انجمن تخصص ‬ ‫در ادامه تاکید کرد‪ :‬اکنون باید به جد تخصیص ارز «نیما»یی را‬ ‫دنبال کرد تا تامین مواد اولیه به تاخیر نیفتد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬از‬ ‫انجا که تخصیص ارز به قطعات مس��تلزم بررسی کارشناسانه در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ ،‬انتظار وجود دارد وزارتخانه‬ ‫به منظور کنترل هر چه بیشتر بر موضوع‪ ،‬تشخیص اهلیت افراد را‬ ‫به تشکل ها بسپارد زیرا شناخت بیشتری نسبت به واردکنندگان‬ ‫قطعات دارند‪ .‬نجفی منش در ادامه خواستار تعیین نرخ خودروها‬ ‫در حاشیه بازار شد و افزود‪ :‬اکنون تفاوت زیادی را در نرخ کارخانه‬ ‫و بازار خودروها ش��اهدیم اما اگر اجازه می دادند قیمت گذاری در‬ ‫حاشیه بازار انجام شود‪ ،‬دالالن تعیین کننده نرخ نبودند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 473‬پیاپی ‪2446‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 11‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ثبت نام دومین دوره ازمون استخدامی بخش خصوصی شرکت های صنعتی‪ ،‬تجاری و فناور اغاز شد‬ ‫تقاضای ‪ ۱۱۰۰‬بنگاه اقتصادی برای جذب نیروی انسانی‬ ‫معرفی متقاضیان به پروژه های خارج از کشور‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫در گرو حمایت از صنایع کوچک‬ ‫ام��روز س��هم صنای��ع کوچک در‬ ‫ارزش افزوده ایجاد شده کشور رقمی‬ ‫نزدی��ک به ‪۱۷‬درصد اس��ت و حدود‬ ‫‪۱۸‬درص��د کل ص��ادرات را ش��امل‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ا توجه ب��ه اینکه بخش‬ ‫عم��ده ای از واحده��ای مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬صنایع‬ ‫محمد امین بزازی پور فرشی‬ ‫کوچ��ک ب��ه ش��مار می رون��د‪ ،‬باید‬ ‫ سرپرست شرکت‬ ‫حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک‬ ‫ی البرز‬ ‫شهرک های صنعت ‬ ‫از طری��ق اعطای تس��هیالت مالی‪،‬‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی‪ ،‬اجرای‬ ‫تورهای صنعتی و اعزام هیات های تجاری و صنعتی به نمایشگاه های‬ ‫داخلی و خارجی از جمله مهم ترین برنامه های در دس��تور کار باشد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر صنایع کوچک و متوس��ط بی��ش از ‪ ۹۶‬درصد صنایع‬ ‫کل کش��ور و ح��دود ‪ ۵۰‬درصد از اش��تغال کش��ور را در بر گرفته و‬ ‫حمای��ت از صنعتگران و کارافرینان ش��اغل در این صنایع به نحوی ‬ ‫حمایت از ایجاد اش��تغال صنعتی پایدار و گسترش عدالت اجتماعی‬ ‫در همه مناطق به ویژه مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته اس��ت‪.‬‬ ‫صنایع کوچک با توجه به س��رمایه اولیه پایینی که نیاز دارند‪ ،‬فش��ار‬ ‫مالی سنگینی به دولت وارد نمی کنند اما ظرفیت اشتغالزایی باالیی‬ ‫دارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬ضرورت دارد حمایت بیش از پیش از صنایع کوچک‬ ‫در دس��تور کار قرار گیرد تا ش��اهد رونق این صنایع و افزایش میزان‬ ‫اشتغالزایی انها باشیم‪ .‬باید در راستای حل مشکالت این نوع بنگاه ها‬ ‫و رفع موانع موجود انها تمام تالش خود را به کار گیریم‪ .‬صنعتگران‬ ‫با مش��کالت زیادی از جمله نوس��ان های شدید نرخ ارز‪ ،‬کمبود مواد‬ ‫اولی��ه واردات��ی و تعرفه هایی که گاه بر اقالم وضع می ش��ود روبه رو‬ ‫هستند که الزم است موارد مطرح شده‪ ،‬دسته بندی و برای پیگیری‬ ‫به مراجع ذی صالح ارس��ال ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه به منظور استفاده از‬ ‫خدم��ات صندوق ضمانت صادرات‪ ،‬جلس��ه ای در روزهای اینده در‬ ‫ش��هرک کوثر برگزار می ش��ود‪ .‬یکی از راه های برون رفت از مش��کل‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران‪ ،‬تشکیل تعاونی ها است که این‬ ‫موضوع در دستور کار شرکت قرار خواهد گرفت‪ .‬برای موفقیت ایران‬ ‫باید تحرک اقتصادی الزم را داشته باشیم و از کاالهای تولید داخل‬ ‫حمایت کنیم‪ .‬مردم نیز از کاالی ملی حمایت کرده و تولیدکنندگان‬ ‫نیز باید به افزایش بهره وری و کاهش نرخ تمام ش��ده توجه کنند تا‬ ‫کاالی ملی برای خریداران جذابیت داشته باشد‪ .‬برای رشد اقتصادی‬ ‫باید از کاالی ملی حمایت کنیم زیرا به بهبود وضعیت اشتغال کشور‬ ‫منجر می شود‪ .‬در واقع‪ ،‬مردم و تولیدکنندگان برای اوج گیری اقتصاد‬ ‫کشور مکمل یکدیگر هستند‪.‬‬ ‫خبرها از تعطیلی واحدهای صنعتی یا تعدیل نیرو‬ ‫در کارخانه های قدیم��ی حکایت دارد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ثبت نام دومین ازمون اس��تخدامی بخش‬ ‫خصوص��ی از روز گذش��ته اغاز ش��ده و ت��ا ‪ ۱۰‬مهر‬ ‫ادامه خواهد یافت‪ .‬بیش از ‪ ۱۱۰۰‬بنگاه اقتصادی در‬ ‫ای��ن مرحله از ازمون متقاضی جذب نیروی انس��انی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن معتقدن��د در دو ماه این��ده بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی فع��ال در تولی��د و تج��ارت ب��ا توس��عه‬ ‫فعالیت های خود به جذب نیروی انس��انی نیاز دارند‬ ‫و برگزاری ازمون ب��ر کاهش هزینه های انها اثرگذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫هزینه ش��رکت در دومین ازمون استخدامی بخش‬ ‫خصوصی برای ه��ر متقاضی ‪ ۵۷‬هزار تومان و بدون‬ ‫تغییر نسبت به نخس��تین دوره است‪ .‬این ازمون به‬ ‫ص��ورت اینترنتی در س��ایت ‪ www.inre.ir‬برگزار‬ ‫می شود و تا ‪ ۳‬برابر نیاز قبولی دارد اما جذب نیروی‬ ‫انسانی در مرحله مصاحبه بر اساس شایستگی شغلی‬ ‫انجام می ش��ود و متقاضی می توان��د از چرایی جذب‬ ‫شدن یا نشدن خود اگاه گردد‪.‬‬ ‫دومی��ن دوره برگزاری ازمون اس��تخدامی بخش‬ ‫خصوصی طراح��ی و اجرا مبتنی بر شایس��تگی های‬ ‫شغلی بومی استوار است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬اموزش های مهارت های نرم و راهنمای‬ ‫تخصص��ی همه ش��رکت کنندگان در این دوره اضافه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اضافه شدن مشاغل پردرامد جدید برای شرکت ها‬ ‫و صنای��ع کش��ور و فراهم ش��دن ام��کان معرفی به‬ ‫فرصت های ش��غلی ش��رکت های خارج از کش��ور از‬ ‫ویژگی های دیگر این ازمون به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت»‪ ،‬محمدحس��ین‬ ‫قم��ری‪ ،‬دبی��ر ش��ورای سیاس��ت گذاری ازمون در‬ ‫نشس��ت خبری دومین دوره ازمون استخدام بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬ش��رکت های صنعت��ی‪ ،‬تج��اری و فناور‬ ‫کشور از ثبت نام دومین دوره ازمون استخدام بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬از ‪ ۱۰‬ش��هریور ب��ه مدت ی��ک ماه خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫قمری با ارائه گزارشی از نحوه برگزاری ازمون سال‬ ‫گذشته و نتایج حاصل از ان‪ ،‬گفت‪ :‬نخستین ازمون‬ ‫بخ��ش خصوصی با ‪ ۶۰‬هزار ش��رکت کننده در ‪۲۶۶‬‬ ‫عنوان و ‪ ۲۰‬هزار نفر ش��غل مصاحبه حضوری در ‪۷‬‬ ‫استان کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه ایجاد ‪ ۲۸‬هزار فرصت ش��غلی از‬ ‫حدود ‪ ۱۱۰۰‬شرکت خصوصی و دانش بنیان و کسب‬ ‫امتیاز الزم از سوی ‪ ۲۰‬هزار نفر برای ورود به مرحله‬ ‫دوم نخس��تین ازمون بخش خصوصی و شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬اف��زود‪ :‬در دوره قبل��ی ‪ ۹‬ه��زار نفر به‬ ‫ش��رکت های خصوصی معرفی ش��دند ک��ه ‪ ۶‬هزار و‬ ‫ ‪ ۳۰۰‬معرف توانستند در جایگاه شغلی مستقر شوند‪.‬‬ ‫قم��ری در ادام��ه اظهار ک��رد‪ :‬بر اس��اس مصوبه‬ ‫نشست شورای سیاس��ت گذاری‪ ،‬دومین دوره ازمون‬ ‫اس��تخدام بخش خصوص��ی‪ ،‬ش��رکت های صنعتی‪،‬‬ ‫تجاری و فناور کش��ور به ریاس��ت علی اقامحمدی‪،‬‬ ‫عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام‪ ۱۰ ،‬شهریور تا‬ ‫‪ ۱۰‬مهر امسال به مدت یک ماه برای ثبت نام تعیین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای سیاس��ت گذاری دومین دوره ازمون‬ ‫اس��تخدام بخش خصوص��ی‪ ،‬ش��رکت های صنعتی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قزوین گفت‪ :‬در‬ ‫راس��تای حمایت از سرمایه گذاران اس��ناد تفکیکی شهرک صنعتی‬ ‫کاسپین ‪ (۲‬ابیک ) بعد از ‪ ۱۲‬سال صادر و اماده تحویل شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین‪ ،‬حمیدرضا خانپور در حاش��یه‬ ‫واگذاری اس��ناد تفکیکی به چند واحد بهره بردار در شهرک صنعتی‬ ‫ن‪ ( ۲‬ابیک ) از سوی اس��تاندار قزوین‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫کاس��پی ‬ ‫اینک��ه واحده��ای صنعتی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی برای‬ ‫انجام معامالت رس��می و جذب س��رمایه گذار‪ ،‬ش��رکای اقتصادی و‬ ‫تسهیالت ارزی نیاز مبرم به سند تفکیکی مالکیت داشته و با تشکیل‬ ‫پرونده های متعدد حقوقی در زمینه مالکیت این شهرک و با همکاری‬ ‫فرمانداری‪ ،‬اداره کل ثبت اسناد و امالک و نهاد قضایی‪ ،‬مشکل سند‬ ‫مالکیت تفکیکی این شهرک بعد از ‪ ۱۲‬سال برطرف شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۲۱۷ :‬س��ند مالکیت تک برگی برای واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫خدماتی‪ ،‬کارگاهی‪ ،‬تجاری و زیرساخت ها در این شهرک به مساحت‬ ‫‪ ۸۹‬هکت��ار اماده می ش��ود و واحدهای تولیدی که موفق به دریافت‬ ‫پروانه بهره برداری می شوند می توانند با مراجعه به دفتر شرکت‪ ،‬سند‬ ‫تک برگی را تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫خانپ��ور تحویل س��ند تک برگی به واحدهای تولیدی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی را از برنامه های اصلی این شرکت عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تج��اری و فناور کش��ور افزود‪ :‬امس��ال ازمون بخش‬ ‫خصوص��ی در ‪ ۸‬رش��ته اصلی و ‪ ۲۲۲‬عنوان ش��غلی‬ ‫برگ��زار می ش��ود و با توجه ب��ه اینکه مح��ور اصلی‬ ‫این ازم��ون انتخاب داوطلبان دارای مهارت اس��ت‪،‬‬ ‫هیچ ش��رط محدودکننده ای از جمله ش��رط س��نی‬ ‫ی��ا تحصیلی برای ش��رکت کنندگان در ازمون وجود‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫قم��ری با بیان اینک��ه دومین ازمون اس��تخدامی‬ ‫بخش خصوصی کش��ور در ‪ ۸‬رس��ته ش��غلی برگزار‬ ‫می ش��ود‪« ،‬هنر‪ ،‬رسانه و اموزش»‪« ،‬مالی و اداری»‪ ،‬‬ ‫«مهندس��ی»‪« ،‬مدیریت��ی»‪« ،‬بازاریاب��ی و فروش»‪،‬‬ ‫«کارشناس��ی و ارائه خدمات»‪« ،‬فناوری اطالعات» و‬ ‫همچنین «فنی و اجرایی» را از جمله این رسته های‬ ‫شغلی نام برد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۱۱۰۰‬ش��رکت و‬ ‫موسس��ه درخواس��ت های خود را برای جذب نیروی‬ ‫انسانی دارای مهارت در سراسر کشور ارائه کرده اند و‬ ‫این عدد در حال افزایش است‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی مشاغل جدید و اموزش رایگان‬ ‫دبیر ش��ورای سیاس��ت گذاری دومین دوره ازمون‬ ‫اس��تخدام بخش خصوص��ی‪ ،‬ش��رکت های صنعتی‪،‬‬ ‫تجاری و فناور کش��ور ادامه داد‪ :‬خوشبختانه امسال‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د از مش��اغل م��ورد نیاز ازمون‪ ،‬مش��اغل‬ ‫جدیدی اس��ت که مورد نیاز جدی و به روز شرکت ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫قم��ری تصریح کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط اقتصادی‬ ‫مردم امسال هیچ گونه افزایش هزینه ای برای شرکت‬ ‫در ازمون نخواهیم داش��ت و هزین��ه ثبت نام در این‬ ‫ازمون همچون س��ال گذشته ‪ ۵۷‬هزار تومان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای این ازمون راهنمای ش��غلی و‬ ‫اموزش های عمومی و تخصصی رایگان متناس��ب با‬ ‫ویژگی های ارزیابی ش��ده به همه ش��رکت کنندگان‬ ‫ارائه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مصاحبه حضوری در اذر ‬ ‫دبیر ش��ورای سیاس��ت گذاری دومین دوره ازمون‬ ‫اس��تخدام بخش خصوص��ی‪ ،‬ش��رکت های صنعتی‪،‬‬ ‫تجاری و فناور کش��ور گفت‪ :‬مرحله غیرحضوری این‬ ‫دوره از ازمون ها ابان برگزار می ش��ود و همچنین در‬ ‫اذر مرحله حضوری را شروع می کنیم‪.‬‬ ‫قم��ری ویژگی های این دوره از ازمون را تش��ریح‬ ‫کرد و گفت‪ :‬طراحی و اجرا مبتنی بر شایس��تگی های‬ ‫شغلی بومی احصاش��ده در نخستین ازمون‪ ،‬افزودن‬ ‫اموزش ه��ای مهارت های ن��رم و راهنمای تخصصی‬ ‫همه ش��رکت کنندگان‪ ،‬اضافه شدن مشاغل پردرامد‬ ‫جدید برای ش��رکت ها و صنایع کشور و فراهم شدن‬ ‫امکان معرفی به فرصت های شغلی شرکت های خارج‬ ‫از کشور از ویژگی های این ازمون است‪.‬‬ ‫قمری تاکید کرد‪ :‬این ازمون به ‪ ۸‬رس��ته ش��غلی‬ ‫تقسیم می شود‪ .‬هر کدام از این دسته بندی ها شامل‬ ‫عنوان های شغلی پیش گفته است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای سیاس��ت گذاری دومین دوره ازمون‬ ‫اس��تخدام بخش خصوص��ی‪ ،‬ش��رکت های صنعتی‪،‬‬ ‫تج��اری و فناور کش��ور گفت‪ :‬ارائ��ه راهنمای جامع‬ ‫ش��غلی و کارنامه تفصیل��ی مبتنی ب��ر تحلیل نتایج‬ ‫شایس��تگی های ش��غلی هر ف��رد‪ ،‬ام��کان جانمایی‬ ‫داوطلبان در مش��اغل متنوع بر اس��اس تناسب فرد‬ ‫با سن و مدرک تحصیلی‪ ،‬دریافت نکردن هزینه های‬ ‫اضافه با عنوان های��ی مانند هزینه مصاحبه و معرفی‬ ‫و اولویت بندی داوطلبان فقط براساس توانمندی ها و‬ ‫شایس��تگی های شغلی به جای تکیه بر عوامل فردی‬ ‫مانند مدرک دانشگاهی یا معدل از جمله تفاوت های‬ ‫ای��ن ازمون ب��ا س��ایر ازمون های اس��تخدامی رایج‬ ‫است‪.‬‬ ‫قمری در ادام��ه درباره امکان تقلب در ازمون های‬ ‫اینترنتی توضیح داد‪ :‬س��عی کرده ایم تا امکان تقلب‬ ‫را کاهش دهیم‪ .‬به داوطلبان پرس��ش های یکس��ان‬ ‫داده نمی ش��ود و زمان هم محدود ش��ده است‪ .‬البته‬ ‫ب��ا این تمهیدات باز هم ام��کان تخلف وجود دارد به‬ ‫همین دلیل مرحله دوم ازمون را به صورت مصاحبه‬ ‫حضوری برگزار می کنیم تا بر اس��اس شایستگی ها‪،‬‬ ‫افراد انتخاب شوند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬ش��اخص هایی را برای مصاحبه در نظر‬ ‫گرفته ایم که کامال ش��فاف و براساس مهارت و دانش‬ ‫افراد اس��ت تا افراد شایس��ته برای رسته های شغلی‬ ‫انتخاب شوند‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای سیاس��ت گذاری دومین دوره ازمون‬ ‫اس��تخدام بخش خصوص��ی‪ ،‬ش��رکت های صنعتی‪،‬‬ ‫تج��اری و فناور کش��ور تاکید کرد‪ :‬هزینه ش��رکت‬ ‫در این ازمون مانند س��ال گذش��ته ‪ ۵۷‬هزار تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫قمری گفت‪ :‬ش��ورای سیاس��ت گذاری این ازمون‬ ‫ش��امل عل��ی اقامحم��دی عض��و مجمع تش��خیص‬ ‫مصلح��ت نظ��ام‪ ،‬پروی��ز کرم��ی مش��اور مع��اون‬ ‫رییس جمهوری و دبیر ستاد توسعه فرهنگ و اقتصاد‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬محمدرضا س��پهری رییس موسسه کار‬ ‫و تامین اجتماعی‪ ،‬سیدمحمدحس��ین سجادی نیری‬ ‫دبی��ر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬سلیمان‬ ‫پاک سرشت معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫رییس سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور و احمد‬ ‫مش��یریان معاون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین مه��دی صفاری نیا رییس‬ ‫پ��ارک فن��اوری پردی��س‪ ،‬محمدحس��ین رنجبران‬ ‫مدی��رکل روابط عموم��ی س��ازمان ص��دا و س��یما‪،‬‬ ‫سید حمید کالنتری معاون امور تعاون وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬حس��ین صابری معاون توس��عه‬ ‫فن��اوری پارک فن��اوری پردیس‪ ،‬عیس��ی منصوری‬ ‫معاون توس��عه کارافرینی و اش��تغال وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی از افرادی هس��تند که در شورای‬ ‫سیاس��ت گذاری دومی��ن ازمون اس��تخدامی بخش‬ ‫خصوصی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫اختصاص مشوق های سرمایه گذاری صنعتی در« نی ریز»‬ ‫خبر‬ ‫دریافت سند مالکیت تفکیکی‬ ‫شهرک صنعتی کاسپین‪۲‬‬ ‫شورای سیاس�ت گذاری ازمون از سال ‪ ۹۶‬همزمان با برگزاری نخستین دوره ازمون استخدامی بخش خصوصی‬ ‫کار خ�ود را اغاز کرد‪ .‬این ش�ورا با هدف رفع چالش بیکاری با اس�تفاده از ظرفیت بخ�ش خصوصی زیر نظر معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می کند‪ .‬دلیل تشکیل این شورا روبه رویی کشور با شمار زیادی از بیکاران‬ ‫دانش�گاهی جویای کار بود که در بخش دولتی ظرفیت پذیرش انها وجود نداش�ت‪ .‬ساز کار شورای سیاست گذاری‬ ‫ازمون مربوط به اس�تخدام بخش خصوصی و ش�رکت های صنعتی و تجاری و فناور اس�ت‪ .‬از این رو‪ ،‬با فعالیت های‬ ‫سازمان امور اداری و استخدامی کشور متفاوت است‪.‬سازمان امور اداری و استخدامی کشور ‪ ،‬امور استخدام دولتی‬ ‫را عهده دار بوده و زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با تخلف در مرحله حضور‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫ف��ارس از اهتم��ام رفع مش��کالت واحد های صنعتی‬ ‫و نیز توانمندس��ازی انها در بخش ه��ای تولید‪ ،‬بازار‪،‬‬ ‫صادرات و ارتقای فناوری خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫ف��ارس‪ ،‬اح��د فتوحی پ��س از بازدی��د از چند واحد‬ ‫صنعت��ی در ناحیه صنعتی ده فاضل در جلس��ه رفع‬ ‫مشکالت واحد های صنعتی مس��تقر در شهرک های‬ ‫صنعتی نی ریز افزود‪ :‬با رصد دقیق وضعیت واحدهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬در تالش برای رفع مش��کالت انها هستیم و‬ ‫در ای��ن زمینه حضور پیوس��ته در واحد های صنعتی‬ ‫و دی��دار چهره به چهره با صاحب��ان صنایع در اولویت‬ ‫برنامه ها قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫فارس در ادامه از اختصاص مشوق های سرمایه گذاری‬ ‫در ‪ ۴‬ش��هرک و ناحیه صنعتی در شهرس��تان نی ریز‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این مش��وق ها در راستای حمایت از‬ ‫س��رمایه گذاران برای ایجا د تولید و اشتغال و با هدف‬ ‫بسترسازی مناسب برای تولید کاالی ایرانی اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫فتوحی در نشس��ت فع��االن صنعتی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک های صنعتی نی ریز که با حض��ور فرماندار و‬ ‫مدی��ران برخی نهاده��ای اجرایی شهرس��تان برگزار‬ ‫شد‪ ،‬با اش��اره به ایجاد ‪ ۵‬شهرک و ناحیه صنعتی در‬ ‫شهرس��تان نی ریز گفت‪ :‬درحال حاضر در ‪ ۴‬ش��هرک‬ ‫ن زمین واگذار می شود‪.‬‬ ‫صنعتی در این شهرستا ‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ش��هرک صنعتی س��نگ با ‪۱۸۶‬‬ ‫هکتار مس��احت‪ ،‬ش��هرک صنعتی تن��گ حنا با ‪۶۰‬‬ ‫هکتار مساحت‪ ،‬ش��هرک صنعتی اباده طشک با ‪۸۵‬‬ ‫هکت��ار و ناحی��ه صنعتی ده فاضل نیز ب��ا ‪ ۴۶‬هکتار‬ ‫اماده اس��تقرار واحدهای صنعتی اس��ت و ش��هرک‬ ‫صنعتی غدیر گ��ه نیز با ‪ ۱۲۰‬هکتار در مراحل تامین‬ ‫امور زیرساختی است‪.‬‬ ‫فتوح��ی با بیان اینکه در مجموع مس��احت اراضی‬ ‫در اختی��ار ش��هرک های صنعتی شهرس��تان نی ریز‬ ‫ن ‪ ۲۴۰‬قرارداد‬ ‫حدود ‪ ۵۱۱‬هکتار اس��ت ‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنو ‬ ‫س��رمایه گذاری ب��ا متقاضی��ان در این ش��هرک های‬ ‫صنعتی بسته ش��ده و از این تعداد حدود ‪ ۱۸۰‬واحد‬ ‫تولیدی‪ ،‬صنعتی و س��نگبری با اش��تغال افزون بر ‪۲‬‬ ‫ه��زار نفر در مرحله فعالیت و ‪ ۶۰‬واحد نیز در مرحله‬ ‫ساخت وساز است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫با اشاره به اختصاص مشوق ها در شهرک های صنعتی‬ ‫غدیرگ��ه‪ ،‬ده فاضل‪ ،‬تنگ حنا و اباده طش��ک گفت‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاران به شرط ایجاد اش��تغال و راه اندازی‬ ‫واحد ه��ای صنعت��ی براس��اس برنام��ه زمان بن��دی‬ ‫می توانند بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد مشوق سرمایه گذاری‬ ‫در این شهرک های صنعتی استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان فارس سرمایه گذاران در‬ ‫شهرک صنعتی غدیرگه تا سقف ‪ ۹۰‬درصد‪ ،‬در ناحیه‬ ‫صنعتی ده فاضل تا سقف ‪ ۵۰‬درصد و در شهرک های‬ ‫صنعت��ی تنگ حنا و اباده طش��ک نیز تا س��قف ‪۷۰‬‬ ‫درصد مش��وق دریافت ک��رده و اس��ناد تعهدی انها‬ ‫بازگردانده می شود‪.‬‬ ‫فتوحی با بیان اینکه شهرک صنعتی سنگ نی ریز‬ ‫از مهم ترین ش��هرک های تخصصی س��نگ کش��ور و‬ ‫خاورمیانه به شمار می رود‪ ،‬افزود‪ :‬استقرار ‪ ۱۶۰‬واحد‬ ‫مرتبط با س��نگ بری و فراوری سنگ و با اشتغالزایی‬ ‫‪ ۱۵۷۸‬نفر در این شهرک صنعتی بیانگر اهمیت ویژه‬ ‫این شهرک صنعتی در زمینه جانبی مرتبط با سنگ‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��هرک صنعت��ی س��نگ نی ری��ز‬ ‫زیرساخت ها و امکانات زیربنایی مورد نیاز صنعتگران ‬ ‫وج��ود دارد و ب��ا اج��رای برنام��ه توس��عه و تکمیل‬ ‫زیرساخت ها این شهرک صنعتی در وضعیت مناسب‬ ‫زیرساختی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫فارس با بی��ان اینکه اراضی صنعتی این ش��هرک به‬ ‫س��رمایه گذاران واگذار شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫وجود متقاضیان جدید سرمایه گذاری در این شهرک‬ ‫صنعتی‪ ،‬طرح توس��عه ش��هرک صنعتی س��نگ در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!