روزنامه گسترش صنعت شماره 474 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 474

روزنامه گسترش صنعت شماره 474

روزنامه گسترش صنعت شماره 474

‫ریشه برخی‬ ‫احتکار های این روز ها‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2447‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 474‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سفیر اتریش در دیدار با معاون وزیر و رییس‬ ‫هیات عامل ایدرو تاکید کرد‬ ‫حمایت و همکاری اتریش برای پیشبرد‬ ‫توسعه روابط صنعتی و اقتصادی‬ ‫س��فیر اتریش به همراه رایزن بازرگانی این کش��ور در دیدار با معاون‬ ‫وزی��ر و رییس هیات عامل ایدرو بر ادام��ه حمایت و همکاری وین برای‬ ‫پیش��برد هر چه بیشتر پروژه ها و توس��عه روابط صنعتی و اقتصادی دو‬ ‫کشور تاکید کرد‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬اشتفان شلتس‪ ،‬سفیر اتریش با‬ ‫تاکید بر ادامه همکاری های وین با تهران گفت‪ :‬دولت و نهادهای دولتی‬ ‫مش��کل خاصی در ادامه فعالیت با طرف ه��ای ایرانی ندارند و در زمینه‬ ‫ش��رکت های بزرگ و خصوصی اتریشی نیز باید راه حل ها و راهکارهایی‬ ‫داده ش��ود ت��ا طرف ها بتوانند ب��ا وجود تحریم های کنون��ی به فعالیت‬ ‫خود ادامه دهند‪ .‬معاون وزیر و رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران در این دیدار با اش��اره به خروج امریکا از برجام‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کشورهای اروپایی باید هر چه سریع تر تکلیف ادامه همکاری ها و‬ ‫پروژه های در جریان را مش��خص کنند‪ .‬منصور معظمی بر نقش افرینی‬ ‫بیشتر اتریش به عنوان مسئول دوره ای اتحادیه اروپا برای انسجام بخشی‬ ‫به روابط با ایران به عنوان ظرفیتی مهم اشاره کرد و اقدا م های ملموس و‬ ‫انعطاف پذیرتر را خواستار شد‪ .‬معظمی با اشاره به نحوه همکاری بانکی و‬ ‫مالی و چگونگی فاینانس پروژه ها گفت‪ :‬بانک مرکزی ایران امادگی الزم‬ ‫را به منظور حمایت و همکاری برای فاینانس پروژه ها دارد‪ .‬در این دیدار‬ ‫همچنین پیش��نهاد برگزاری همایش مشترک صنعتی بین دو کشور با‬ ‫هدف اشنایی بیشتر با توانایی ها و ظرفیت های صنعتی و سرمایه گذاری‬ ‫دو جانبه مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪ ۱۴‬سال تالش‬ ‫در مسیر توسعه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترش صنعت» از روند نوسازی‪ ،‬بهسازی و توسعه صنایع در ایران گزارش می دهد‬ ‫نوسازی و سدهای پیش رو‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی«گسترشصنعت» از برگزاریهفتمیننشستفناوری محوربنگاه هایکوچکومتوسطایرانوکره جنوبینشانداد‬ ‫ساخت نیروگاه خورشیدی در تهران‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪ 22 1397‬ذی الحجه ‪ 3 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 474‬پیاپی ‪2447‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرسودگی‬ ‫دومینوی مرگ واحدهای صنعتی‬ ‫فرس��ودگی را می ت��وان‬ ‫مهم تری��ن عام��ل بازدارن��ده‬ ‫توس��عه در تمام صنایع دانست‪.‬‬ ‫فرس��ودگی در ی��ک کارخان��ه‬ ‫نشان از نگاه مدیریتی و وضعیت‬ ‫اقتصادی یک بنگاه دارد‪.‬‬ ‫اگ��ر یک واحد با فرس��ودگی‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫هم��راه باش��د‪ ،‬به معن��ای نگاه‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫غیرتوس��عه ای در بنگاه اس��ت‪.‬‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫شاید گفته ش��ود این پدیده به‬ ‫اسالمی‬ ‫دلیل ش��رایط اقتص��ادی ایجاد‬ ‫ش��ده باش��د اما وضعیت ایران‬ ‫هنوز به گونه ای نیس��ت که فرس��ودگی به واس��طه شرایط‬ ‫اقتصادی به واحدها تحمیل شود‪.‬‬ ‫ فرس��ودگی موضوعی نیست که امروز و دیروز ایجاد شده‬ ‫باشد‪ .‬این مشکل از سال های گذشته در کشور وجود داشت‬ ‫و برخی از کارخانه های بزرگ کش��ور را به تعطیلی کشاند‪.‬‬ ‫به تازگی مطرح ش��ده که تسهیالت نوس��ازی سال گذشته‬ ‫مورد استقبال قرار نگرفت و مقداری از بودجه نوسازی باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬این موضوع به طور مش��خص نشانه ای از نبود‬ ‫نگاه توسعه در واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫در این زمینه مهم ترین نیاز این است که ابتدا باید بررسی‬ ‫ش��ود دلیل مورد اس��تقبال قرار نگرفتن تسهیالت نوسازی‬ ‫چه بوده است‪.‬‬ ‫این موضوع باید بررسی شود تا با تغییر شرایط تسهیالت‬ ‫از واحده��ای تولیدی حمایت بیش��تری کنیم‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫باید در نظر داشت که واحدهای تولیدی اکنون با مشکالت‬ ‫جدی روبه رو هس��تند و بسیاری از واحدها به دلیل شرایط‬ ‫تولی��د در کش��ور ت�لاش می کنند تا از تس��هیالت مختلف‬ ‫استفاده و مشکالت دیگری را برطرف کنند‪.‬‬ ‫این موضوع در س��ال های گذش��ته نیز با عنوان انحراف‬ ‫تس��هیالت مطرح ب��ود‪ .‬باید جلوی این سیاس��ت در بخش‬ ‫تولید گرفته شود تا تسهیالتی که داده می شود در سرفصل‬ ‫مشخص هزینه شود‪.‬‬ ‫فرسودگی‪ ،‬مسئله ای است که جان کارخانه ها را می گیرد‪.‬‬ ‫هر چند وجود برخی قوانین و بروکراس��ی در ساختار بانکی‬ ‫و دولت��ی یکی از عوامل موثر بر وضعیت بنگاه ها اس��ت اما‬ ‫بررسی این امار گذشته نشان می دهد که مشکل امروز نگاه‬ ‫حاکم بر بنگاه ها است‪.‬‬ ‫در زم��ان دولت یازدهم تعداد قوانین مزاحم بیش از حال‬ ‫حاضر بود‪ .‬با وجود این ‪ ،‬تس��هیالت م��ورد نیاز در پایان هر‬ ‫سال به پایان می رس��ید‪ .‬دلیل اصلی این موضوع مربوط به‬ ‫وضعیت بهتر اقتصاد کشور در ان دوره می شود‪.‬‬ ‫اکنون به دلیل اینکه در ش��رایط اقتصادی ش��اهد برخی‬ ‫مش��کالت هستیم‪ ،‬اس��تقبال از این تسهیالت کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که واحدهای صنعتی می توانند‬ ‫از تسهیالت نوسازی اس��تفاده کنند اما امروز ان را اولویت‬ ‫خود نمی دانند‪.‬‬ ‫الزم اس��ت ای��ن موض��وع در کارخانه ها مطرح ش��ود که‬ ‫نوسازی‪ ،‬بهسازی و توس��عه واحدهای تولیدی باید اولویت‬ ‫نخست تمام بنگاه های تولیدی باشد‪.‬‬ ‫در صورت��ی که مدیران صنعتی در کش��ور به این نتیجه‬ ‫نرس��ند‪ ،‬فرس��ودگی مانن��د دومینوی ورشکس��تگی عمل‬ ‫می کن��د و جان تمام واحدهایی را که امروز فعال هس��تند‪،‬‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع با احتس��اب برخی فش��ارهای بین المللی بر‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬شرایط را برای تولیدکنندگان و اقتصاد کشور‬ ‫دشوارتر می کند‪.‬‬ ‫همچنین دولت باید تالش کند تا شرایط پرداخت تسهیل‬ ‫ش��ود و تولیدکنندگان نی��ز باید به این نتیجه برس��ند که‬ ‫نوسازی عالوه بر مزیت های اقتصادی‪ ،‬باعث می شود حیات‬ ‫کارخانه ها به نوعی تضمین شود‪.‬‬ ‫نبود هماهنگی و درک متقابل بین دولت و بخش خصوصی‬ ‫باعث می شود هر دوسوی این معادله و مردم متضرر شوند‪.‬‬ ‫با اینکه نوسازی و‬ ‫بهسازی صنایع از‬ ‫مهم ترین برنامه های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تلقی می شود‪،‬‬ ‫هنوز این سیاست به‬ ‫کارکرد کافی نرسیده‬ ‫است‪ .‬بسیاری از‬ ‫کارشناسان صنعتی‬ ‫و مسئوالن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نگران فرسودگی‬ ‫کارخانه ها هستند‬ ‫«گسترش صنعت» از روند نوسازی‪ ،‬بهسازی و توسعه صنایع در ایران گزارش می دهد‬ ‫نوسازی و سدهای پیش رو‬ ‫فرسودگی‪ ،‬عامل کاهش تولید ناخالص ملی‬ ‫صنایع در س��ال ج��اری به صورت مجزا از طرح س��ال‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گذش��ته‪ ،‬کلید نخورده و همچنان به عنوان طرح قبلی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در ح��ال اجراس��ت‪ ،‬تا ‪ ۲۴‬م��رداد امس��ال ‪ ۲۷۴‬واحد‬ ‫تولی��دی و صنعتی رقمی مع��ادل ‪ ۷۹۲‬میلیارد و ‪۴۸۵‬‬ ‫با گذش��ت بیش از یک س��ال از اغاز طرح نوسازی و‬ ‫میلیون تومان دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫بهس��ازی صنایع و در نظر گرفت��ن اعتباری معادل ‪۱۰‬‬ ‫در اغ��از س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ق��رار بود ‪ ۳‬ط��رح حمایتی با‬ ‫هزار میلیارد تومان برای واحدهای صنعتی‪ ،‬استقبال از‬ ‫عنوان های «رونق تولید»‪« ،‬بهسازی و نوسازی صنایع»‬ ‫این طرح به یک دهم مبلغ مورد نظر هم نرسیده است‪.‬‬ ‫و «حمایت از تولید و اشتغال» با اعتبار ‪۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫با اینکه سیاست نوسازی و بهسازی صنایع از مهم ترین‬ ‫تومانی مدنظر قرار گیرد‪ .‬این طرح ها به ترتیب‪ ،‬مربوط‬ ‫برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تلقی می شود‪،‬‬ ‫به رونق تولید ‪ ۱۰‬هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل‬ ‫هنوز این سیاست به کارکرد کافی نرسیده است‪ .‬بسیاری‬ ‫‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬نوسازی و بهسازی ‪ ۵‬هزار واحد‬ ‫از کارشناسان صنعتی و مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫صنعت��ی با اعتب��اری معادل ‪ ۱۰‬هزار میلی��ارد تومان و‬ ‫و تجارت نگران فرسودگی کارخانه ها هستند‪.‬‬ ‫حمایت از تولید و اش��تغال ‪ ۱۰‬ه��زار بنگاه اقتصادی و‬ ‫با فرس��وده شدن بس��یاری از تجهیزات و واحدهای‬ ‫تامین مالی ‪ ۶‬هزار واحد نیمه تمام با پیش��رفت فیزیکی‬ ‫صنعتی امکان رقابت تولیدات صادراتگرا برای واحدهای‬ ‫حداقل ‪ ۶۰‬درصد بود‪( .‬ش��رایط ارائه این تس��هیالت به‬ ‫مرب��وط وجود ن��دارد و صنعت کش��ور در این زمینه با‬ ‫تفکیک رش��ته های صنایع تدوین ش��ده اس��ت‪ ).‬سال‬ ‫چالش های جدی تری روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫گذش��ته دومی��ن س��الی بود که ش��بکه‬ ‫ط��رح نوس��ازی و بهس��ازی صنایع که‬ ‫بانکی ب��رای حمایت از بنگاه های کوچک‬ ‫از س��ال گذشته برای نخس��تین بار کلید‬ ‫و متوس��ط و تامین مالی ویژه برای تولید‬ ‫خورد‪ ،‬در س��ال جاری نی��ز ادامه خواهد‬ ‫ورود کرد تا در کنار تسهیالت عمومی که‬ ‫یاف��ت و درحال حاض��ر منتظ��ر تعیین و‬ ‫به بخش های مختل��ف اقتصادی در طول‬ ‫تصویب میزان تس��هیالت از س��وی ستاد‬ ‫سال پرداخت می ش��ود‪ ،‬این بخش ها نیز‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ .‬با این‬ ‫مورد توجه قرار گیرند و از سهم مشخصی‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫حال‪ ،‬صاحب��ان صنایع در ای��ران به ویژه‬ ‫برخوردار شوند‪ .‬بنابراین‪ ،‬قرار شد اعتباری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫در ماه ه��ای گذش��ته به دلیل مش��کالت‬ ‫مع��ادل ‪ ۲۰‬ه��زار میلیارد توم��ان برای‬ ‫و تجارت تالش می کند‬ ‫اقتصادی توان اس��تفاده از این تسهیالت‬ ‫نوسازی و بهس��ازی ‪ ۵‬هزار واحد صنعتی‬ ‫تا سیاست های نوسازی‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫به بهترین شکل ادامه‬ ‫در این شرایط اقتصادی کشور مشخص یابد‪ .‬یکی از بزرگ ترین � نوسازی جدی گرفته شود‬ ‫اسیب های فرسودگی‬ ‫محس��ن صالحی نی��ا‪ ،‬مع��اون ام��ور‬ ‫اس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫افزایش نرخ تمام شده‬ ‫صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫توانس��ته منبع مناس��بی برای نوسازی و‬ ‫و کاهش ظرفیت تولید‬ ‫بهس��ازی تامین کند اما امکان استفاده و است اگر واحدهای صنعتی به «گس��ترش صنعت» گف��ت‪ ۱۰ :‬هزار‬ ‫موضوع نوسازی را جدی میلیارد تومان برای ‪ ۵‬هزار واحد صنعتی‬ ‫استقبال از ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫نگیرند‪ ،‬در ادامه توان‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اما این منابع در سال‬ ‫بنا ب��ر اطالعات��ی که از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتش��ر شده‪ ،‬با رقابتی انها کاهش می یابد گذشته مصرف نشد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬طرح‬ ‫نوس��ازی و بهس��ازی ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫توجه به اینکه طرح نوس��ازی و بهس��ازی‬ ‫واحده��ای متقاض��ی می توانند از مبلغی که در س��ال‬ ‫حوزه اصالح فرایندها و تقویت نیروی انس��انی نتوانند‬ ‫گذشته برای نوس��ازی و بهسازی صنایع در نظر گرفته‬ ‫از تسهیالت مناسبی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫شده‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز دنیا از برنامه ریزی استراتژیک‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه‬ ‫به توس��عه استراتژیک رسیده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬امروز‬ ‫شرایط اقتصادی نباید منجر شود که واحدهای صنعتی‬ ‫در دنیا توانی که برای اجرا در نظر گرفته می ش��ود ‪۸۰‬‬ ‫به سمت فرس��ودگی حرکت کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬وزارت‬ ‫درصد و این شاخص در طراحی برنامه ‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در این زمینه تالش می کند تا‬ ‫طرح های استراتژیک امروز به سادگی نوشته می شود‪.‬‬ ‫سیاست های نوسازی به بهترین شکل ادامه یابد‪ .‬یکی از‬ ‫از مدل های توس��عه یافته اس��تفاده می کنیم و طرح ها‬ ‫بزرگ ترین اسیب های فرسودگی افزایش نرخ تمام شده‬ ‫اماده می ش��ود اما در اجرا با مش��کل روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫و کاهش ظرفیت تولید است‪.‬‬ ‫این کارشناس توس��عه پایدار با بیان اینکه کشور امروز‬ ‫صالحی نی��ا اف��زود‪ :‬اگ��ر واحدهای صنعت��ی موضوع‬ ‫به افزایش س��طح اعتماد عمومی نیاز دارد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫نوس��ازی را جدی نگیرن��د‪ ،‬در ادامه ت��وان رقابتی انها‬ ‫بخ��ش خصوصی باید ب��ه این نتیجه برس��د که دولت‬ ‫کاهش می یابد و نمی توانند با محصوالت مشابه خارجی‬ ‫می خواهد نوس��ازی کن��د و اعتماد ازدس��ت رفته باید‬ ‫در ن��رخ و کیفی��ت رقابت کنند‪ .‬این موض��وع هم بازار‬ ‫بازس��ازی ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مدیران هم باید بپذیرند‬ ‫داخلی انها را با چالش روبه رو می کند و هم مش��کالت‬ ‫که نیاز به بهس��ازی و نوس��ازی واحدهای زیر نظر انها‬ ‫جدی در حوزه صادرات به وجود می اورد‪.‬‬ ‫وج��ود دارند‪ .‬ساس��انی با اش��اره به اینکه بس��یاری از‬ ‫‹ ‹موانع نوسازی در کشور‬ ‫مدی��ران نمی دانند که چ��ه فناوری هایی‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬کارش��ناس توسعه‬ ‫در دنیا وج��ود دارد‪ ،‬در این ب��اره توضیح‬ ‫پایدار درباره لزوم نوس��ازی و بهس��ازی و‬ ‫داد‪ :‬متاس��فانه بس��یاری از کارخانه داران‬ ‫موانع این سیاست در کشور به «گسترش‬ ‫در ای��ران هن��وز به ش��یوه س��نتی تولید‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬امروز وضعیت شرکت ها و‬ ‫می کنن��د و اطالع��ی از ش��یوه های نوین‬ ‫کارخانه ها به قدری وخیم ش��ده که توان‬ ‫تولی��د در عرص��ه فعالیتی خ��ود ندارند‪.‬‬ ‫رقابت با ش��رکت های مش��ابه خارجی هر‬ ‫مقاومت برای نوسازی و بهسازی از طرف‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫روز کمت��ر و کمت��ر می ش��ود‪ .‬البته این‬ ‫کارخانه ها و دول��ت وجود دارد‪ .‬صاحبان‬ ‫موضوع از سال ها پیش در ایران مطرح بود امروز وضعیت شرکت ها و چون مدیران برجس��ته نیستند اطالعات‬ ‫کارخانه ها به قدری وخیم‬ ‫و با این هدف دولت و برخی از سازمان ها‬ ‫کافی برای بکارگی��ری فناوری های نوین‬ ‫شده که توان رقابت با‬ ‫و نهادها فعالیت می کردند اما مش��کالتی شرکت های مشابه خارجی ندارند و دولت هم با وجود برخی مقررات‬ ‫در ای��ن زمینه بود و برخ��ی از انها هنوز هر روز کمتر و کمتر می شود‪ .‬و بروکراس��ی مس��یر نوس��ازی را دشوار‬ ‫هم وجود دارد‪.‬‬ ‫البته این موضوع از سال ها ک��رده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اهمیت‬ ‫ساسانی با بیان اینکه یکی از مهم ترین پیش در ایران مطرح بود و ش��اخص تولید ناخالص ملی توضیح داد‪:‬‬ ‫با این هدف دولت و برخی از‬ ‫موضوع های این حوزه مربوط به بهسازی سازمان ها و نهادها فعالیت تولید ناخالص ملی یکی از ش��اخص هایی‬ ‫می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تسهیالت این بخش می کردند اما مشکالتی در اس��ت که در صورت فرسودگی واحدهای‬ ‫بیشتر به حوزه س��خت افزار داده می شود این زمینه بود و برخی از انها تولیدی با مشکل روبه رو می شود‪ .‬از منظر‬ ‫هنوز هم وجود دارد‬ ‫و ای��ن موض��وع باعث ش��ده بس��یاری از‬ ‫لزوم نوسازی‪ ،‬بهسازی و توسعه واحدهای‬ ‫مدی��ران و صاحبان صنایع در کش��ور در‬ ‫صنعتی بیشتر احساس می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪ 22 1397‬ذی الحجه ‪ 3 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 474‬پیاپی ‪2447‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خال شرکت های قدرتمند‬ ‫در امر بازرگانی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در گذشته بسیاری گالیه‬ ‫کردند که صنعت قطعه‬ ‫دارای مشکالتی است اما‬ ‫اشتباه هایی از سوی برخی‬ ‫رخ داد که امروز دامنگیر‬ ‫این صنعت شده است‪.‬‬ ‫این افراد برخی مسئوالن‬ ‫را به واحدهای صنعتی‬ ‫هدایت می کردند و به‬ ‫انها اطمینان می دادند‬ ‫هر قطعه ای که از‬ ‫سوی قطعه ساز خارجی‬ ‫تامین نشود‪ ،‬توانایی‬ ‫داخلی سازی ان وجود‬ ‫دارد‪ .‬امروز این ادعا‬ ‫گریبانگیر تولید شده‬ ‫است‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با یکی از کارشناسان صنعت خودرو بررسی شد‬ ‫ریشه برخی احتکار های این روز ها‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬یک��ی از صنایع تاثیرگذار بر اقتصاد‬ ‫هر کش��وری از جمله ایران اس��ت‪ .‬وضعیت سیاس��ی‬ ‫کش��ور‪ ،‬اینده نگر نب��ودن صنعتگران‪ ،‬نداش��تن ایده‬ ‫در این حوزه‪ ،‬خال مدیریتی و‪ ...‬س��بب ش��ده تا تولید‬ ‫ان با دش��واری های بس��یاری همراه باش��د و توسعه‬ ‫م��ورد انتظار به دس��ت نیاید‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬یکی از‬ ‫کارشناس��ان خودرویی اعالم کرد حتی هزینه مونتاژ‬ ‫خودرو در کشور ‪ ۳‬برابر نرخ جهانی است و این ناشی‬ ‫از عملکردهای نادرست در این صنعت است‪ .‬قانونمند‬ ‫نبودن برنامه ها و مدیریت نداش��تن به لحاظ زمانی به‬ ‫این موضوع منجر ش��ده که فرصت ها از دس��ت رفته‬ ‫در حال��ی که اهداف بدون نتیجه همچنان باقی مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬محمود نجفی س��هی‪ ،‬عض��و انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور معتقد‬ ‫اس��ت برای س��اماندهی تولید درحال حاضر نخستین‬ ‫کاری ک��ه دولت باید انجام ده��د ایجاد ثبات در بازار‬ ‫ارز اس��ت‪ .‬در ادامه گفت وگوی «گسترش صنعت» با‬ ‫وی را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €پیش ت�ر عنوان کرده بودید ب�رای بهره وری‬ ‫بیشتر بهتر است تولیدکنندگان در تعطیالت هم‬ ‫فعالیت داشته باشند‪ .‬این امر هزینه ماشین االت‬ ‫و تجهیزات را کاهش داده و به رونق تولید منجر‬ ‫می ش�ود‪ .‬ایا در شرایط امروز هم می توان با این‬ ‫نسخه هزینه ها را سرشکن کرد؟‬ ‫این امر باید پیش از این انجام می شد که چالش های‬ ‫کش��ور کمتر بود‪ .‬در ش��رایط فعلی یکی از مهم ترین‬ ‫کارهایی که دولت باید به ان اهتمام ویژه ورزد‪ ،‬تثبیت‬ ‫نرخ ارز اس��ت‪ .‬همزمان با این مس��ئله‪ ،‬ضروری است‬ ‫واردات محصوالت هم مدیریت شود‪.‬‬ ‫€ €برای تثبیت ارز نرخ ان چقدر مهم است؟‬ ‫ن��رخ ارز بای��د با کار کارشناس��ی تعیین ش��ود اما‬ ‫نکته مهم این اس��ت که اگر نرخ ‪ ۷‬یا ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫تعیین می ش��ود باید برای یک یا دو س��ال ثابت باقی‬ ‫بمان��د‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬صنعتگ��ر می تواند برنامه ریزی‬ ‫و تولید پیوس��ته داشته باش��د‪ .‬در حالی که امروز اگر‬ ‫من قطعه س��از محصول خود را ب��ا دالر ‪ ۸‬هزار تومان‬ ‫بفروش��م معلوم نیس��ت فردا بتوانم با همین نرخ مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز خود را تهیه کنم‪.‬‬ ‫ریش��ه بخش��ی از احتکارهایی که این روزها کشف‬ ‫می ش��ود ممکن اس��ت همین مس��ئله باش��د‪ .‬البته‬ ‫نمی توان منکر این مسئله بود که افراد به دنبال سود‬ ‫بیشتر به این کار مبادرت می کنند‪.‬‬ ‫اگر نرخ ارز ثبات داش��ته باش��د و رشد هر سال ان‬ ‫مشخص باشد قطعه ساز می تواند برنامه ریزی بلندمدت‬ ‫کند‪ .‬در ادامه بازار ارامش پیدا می کند و بس��یاری از‬ ‫دغدغه ها از بین می رود‪.‬‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬امروز نگران فردای تولید خود اس��ت‪.‬‬ ‫این امر روی بازده فعالیت ها تاثیر منفی داش��ته و در‬ ‫کنار نوس��ان های ارزی فعالیت ها را تحت الشعاع قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫€ €به این ترتیب‪ ،‬می ت�وان گفت ثبات نرخ ارز‬ ‫مهم تر از نرخ ان است؟‬ ‫بل��ه‪ .‬نرخ ارز باید تثبیت ش��ود و در اختیار دولت و‬ ‫بانک مرکزی قرار گیرد‪ .‬در گذش��ته بازار ثبات نسبی‬ ‫داشت و تولید با چالش کمتری همراه بود‪.‬‬ ‫€ €به نظر می رسد کمبود ارز به وضعیت موجود‬ ‫دام�ن زده و تولید قطعات را در صنعت خودرو با‬ ‫چالش روبه رو کرده است‪ .‬این طور نیست؟‬ ‫ارز ب��ه ان��دازه کافی وجود دارد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۴۲‬میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داش��تیم‬ ‫معتقدند قیمت ها ازاد شود به شرط انکه تعرفه‬ ‫که ‪ ۲۴‬میلیارد دالر ان مربوط به پتروش��یمی ها بود‪.‬‬ ‫واردات برداش�ته ش�ود‪ .‬نظ�ر ش�ما در این باره‬ ‫مس��ئله این اس��ت که صادرکنندگان ارز را در سامانه‬ ‫چیست؟‬ ‫«نیم��ا» عرضه نمی کنند زیرا اجب��اری برای این کار‬ ‫ب��ه جرات می گویم با عملی ش��دن ای��ن امر کمتر‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫از یک س��ال تولید تعطیل ش��ده و هم��ه واردکننده‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬ضروری اس��ت ب��ا مدیریت جلوی‬ ‫می شوند‪ .‬هیچ کش��وری چنین ریسکی نمی کند زیرا‬ ‫قاچاق گرفته شود‪ .‬کش��ور هزینه زیادی برای مبارزه‬ ‫مش��کالت را دو چندان می کند‪ .‬ام��روز جوانان بیکار‬ ‫ب��ا قاچاق می پردازد‪ .‬برای از بین بردن این هزینه کرد‬ ‫زیادی در کش��ور هس��تند که از نی��روی جوانی انها‬ ‫مازاد‪ ،‬بای��د تولیدکننده و واردکننده هر دو موظف به‬ ‫استفاده نمی ش��ود‪ .‬نباید با ازمون و خطا چالش ها را‬ ‫پرداخت ارزش افزوده ش��وند‪ .‬ای��ن روش ارزان ترین و‬ ‫برای خود بیشتر کنیم‪.‬‬ ‫بهترین ش��یوه برای مبارزه ب��ا کاالی قاچاق از جمله‬ ‫وضعیت تولید در صنعت خودرو به کالف سردرگمی‬ ‫قطعات خودرو است‪.‬‬ ‫بدل ش��ده که از اختیار مسئوالن خارج شده است‪ .‬به‬ ‫€ €ب�ا ممنوعی�ت واردات ایا همچن�ان پدیده‬ ‫طور مثال‪ ،‬امروز خصوصی سازی صنعت خودرو مطرح‬ ‫قاچاق داریم؟‬ ‫می ش��ود در حالی که برای تصاحب سهام و عضویت‬ ‫بله‪ .‬کش��ور درگیر دو نوع قاچاق اس��ت؛ رس��می و‬ ‫در هیات مدی��ره ان درگیری های��ی درون این صنعت‬ ‫غیررس��می‪ .‬برخی اف��راد با خرید محص��والت با نرخ‬ ‫رخ د اده است‪ .‬شرکت های بزرگ قطعه سازی خواهان‬ ‫پایین تر از منطقه ازاد و فروش در بازار داخل به نوعی‬ ‫س��هم هس��تند و هر یک دیگری را مته��م به واردات‬ ‫ب��ه این معضل ها دامن می زنند که الزم اس��ت به این‬ ‫می کند که پیش تر ادعای داخلی سازی کرده است‪.‬‬ ‫موضوع نیز رسیدگی شود‪.‬‬ ‫ب��ه طور عموم ای��ن معضل وج��ود دارد که انهایی‬ ‫€ €بس�یاری از قطعه س�ازان از رون�د تولی�د و‬ ‫که ادعای داخلی س��ازی داش��ته اند برخی قطعات را‬ ‫مشکالت موجود گالیه مند هستند‪ .‬این موضوع‬ ‫وارد می کنند‪ .‬یکی از ش��رکت های بزرگ قطعه سازی‬ ‫از سوی تولیدکنندگان بزرگی مطرح می شود که‬ ‫زمانی برای س��فارش قطعه ای با من تماس گرفت‪ .‬در‬ ‫جزو تک سورس های صنعت خودرو هستند‪ .‬این‬ ‫بازدید از این ش��رکت دیدم تعدادی اف��راد‪ ،‬بیکار در‬ ‫موضوع ب�رای واحدهای بزرگ چق�در می تواند‬ ‫محوطه تردد دارند‪ .‬از مس��ئولیت این افراد پرس��یدم‪.‬‬ ‫صحت داش�ته باشد؟ به نظر می رس�د انها باید‬ ‫گفته ش��د انها کارگران خط مونتاژ هس��تند‪ .‬گفتند‬ ‫بیشتر اینده نگر باشند‪.‬‬ ‫هر زمان مجموع قطعات وارد ش��ود انها مش��غول کار‬ ‫بای��د دید کس��انی که این س��خن را بیان می کنند‬ ‫می ش��وند و مونتاژ می کنند و زمان��ی که این قطعات‬ ‫به دنبال منافع ملی هس��تند یا ش��خصی‪ .‬در گذشته‬ ‫وارد نشود بیکار می مانند در حالی که حقوق پایان ماه‬ ‫بس��یاری گالی��ه کردن��د که صنع��ت قطع��ه دارای‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬یکی از مش��کالت‪ ،‬واردات به جای‬ ‫مشکالتی است اما به عمد‪ ،‬اشتباه هایی از سوی برخی‬ ‫داخلی سازی اس��ت و از سوی دیگر‪ ،‬نیروهای مازادی‬ ‫رخ داد که امروز دامنگیر این صنعت ش��ده است‪ .‬این‬ ‫که هزینه تولید را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫افراد برخی مس��ئوالن را به واحدهای صنعتی هدایت‬ ‫بحث دیگر این اس��ت که در حالی که داخلی سازی‬ ‫می کردند و به انها اطمینان می دادند هر قطعه ای که‬ ‫و خری��د محص��والت بوم��ی داریم س��ازنده ایرانی از‬ ‫از س��وی قطعه ساز خارجی تامین نشود توانایی تولید‬ ‫محصوالت خارجی اس��تفاده می کن��د‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫در داخل را دارند‪ .‬امروز این ادعا گریبانگیر تولید شده‬ ‫این ش��رکت قطعه س��از داخلی برای ازمایشگاه خود‬ ‫است‪.‬‬ ‫از وس��ایل ازمایشگاهی خارجی اس��تفاده می کند در‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬قرار ش��د برخی قطعات داخلی س��ازی‬ ‫حالی که تمام وس��ایل را می توانس��ت از داخل تامین‬ ‫ش��وند‪ .‬از صنعتگر داخلی نرخ خواسته شد اما برخی‬ ‫کند زیرا ساخت داخل شده اند‪ .‬درحال حاضر نمی توان‬ ‫با ندان��م کاری قیمت های پایین اع�لام کردند که در‬ ‫گفت کدام صنعتگر سازنده واقعی است‪ .‬همچنین ایا‬ ‫نهای��ت به جای داخلی س��ازی مبادرت ب��ه واردات از‬ ‫خ��ودش از تولیدات داخل حمای��ت و تجهیزات مورد‬ ‫چین و تای��وان کردند‪ .‬در واقع‪ ،‬به نام داخلی س��ازی‬ ‫نیاز را از س��ازنده ایرانی خری��داری می کند یا خیر‪ .‬از‬ ‫برخ��ی قطعات وارد ش��د‪ .‬این موضوع ب��ه این دلیل‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬متهم کردن یکدیگر به واردات صحت دارد و‬ ‫اس��ت که قراردادها ریالی بوده و طبیعی است تامین‬ ‫برخی به جای داخلی سازی که پیش تر اعالم کرده اند‬ ‫قطعه با نرخ پایین تر تقاضای بیش��تری داش��ته باشد‪.‬‬ ‫برای کاهش هزینه ها قطعات را وارد کرده اند‪.‬‬ ‫به ط��ور نمونه‪ ،‬خودروس��ازی کارت بازرگانی خود را‬ ‫زمانی اتاق بازرگانی مانع خصوصی س��ازی شد زیرا‬ ‫به قطعه س��از داده و او واردات انجام داده است‪ .‬به این‬ ‫معتقد بود انچه دنبال می شود خصوصی سازی واقعی‬ ‫ترتیب‪ ،‬قرارداد ریالی بسته شده ضمن انکه مشخص‬ ‫نیست و خصولتی است اما من معتقدم حتی خصولتی‬ ‫نیست قطعه ساز مبادرت به واردات کرده زیرا با کارت‬ ‫هم نیست بلکه خصونالتی است‪.‬‬ ‫بازرگانی خودروس��ازان ای��ن امر انجام‬ ‫بنابراین‪ ،‬بزرگترین اش��تباه این است‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در ادامه‪ ،‬خودروساز اعالم در یکی از نشست های که عنوان می کنند دو خودروساز بزرگ‬ ‫کرده این قطعه داخلی سازی شده و باید‬ ‫کشور باید خصوصی شوند‪.‬‬ ‫قطعه سازان و‬ ‫واردات قطع��ات مورد نی��ازش با تعرفه خودروسازان‪ ،‬از سوی � ای�ا می ت�وان نتیج�ه گرفت که‬ ‫کمتری انجام شود‪.‬‬ ‫شما مخالف خصوصی سازی صنعت‬ ‫کارشناسی اعالم شد‬ ‫بسیاری از قطعه س��ازانی که امروز از قانون گذشته برای امروز خودرو هستید؟‬ ‫اگر خصوصی سازی این صنعت مانند‬ ‫وضعیت موج��ود گالیه مند هس��تند با پاسخگو نیست در حالی‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی کاال خریده و در انبار که من مخالف این سخن سرنوش��ت برخی از صنایعی باش��د که‬ ‫دارند‪ .‬این افراد به دنبال ازادسازی نرخ هستم‪ .‬معتقدم مدیریت پیش از این ب��ه بخش خصوصی واگذار‬ ‫خودرو هستند تا محصوالت را با ارز ازاد گذشته می خواست قانون شد بهتر است خودروسازی دولتی باقی‬ ‫به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫اجرا شود و اجرا شد اما بماند‪ .‬ضعف ه��ای مدیریتی در صنعت‬ ‫€ €خارج ش�دن خودرو از سیاست امروز نمی خواهیم همان خودرو ارتباطی ب��ه دولتی و خصوصی‬ ‫نرخ دستوری مطالبه ای است که از قانون اجرایی شود و در بودن ان ندارد‪ .‬در یکی از نشس��ت های‬ ‫نتیجه انجام نمی شود‬ ‫سوی خودروساز و قطعه ساز مطرح‬ ‫قطعه س��ازان و خودروس��ازان‪ ،‬از سوی‬ ‫می ش�ود‪ .‬در این زمین�ه نیز برخی‬ ‫کارشناسی اعالم شد قانون گذشته برای‬ ‫امروز پاس��خگو نیس��ت در حالی که من مخالف این‬ ‫س��خن هس��تم‪ .‬معتقدم مدیریت گذشته می خواست‬ ‫قانون اجرا ش��ود و اجرا ش��د اما ام��روز نمی خواهیم‬ ‫همان قانون اجرایی شود و در نتیجه‪ ،‬انجام نمی شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن به ارزبری یک��ی از خودروهای قدیمی که‬ ‫امروز هم تولید دارد اش��اره و عنوان ش��د ‪ ۲۵۰۰‬دالر‬ ‫ارزبری دارد‪ .‬مدیر پیش��ین این شرکت اعالم کرد این‬ ‫خ��ودرو حدود یک دهه پیش با ارزبری ‪ ۱۸۰۰‬دالری‬ ‫تحویل داده شده است‪ .‬حال پرسش این است که چرا‬ ‫با داخلی س��ازی ارزبری مدل های قدیمی باالتر رفته‬ ‫است؟‬ ‫در گذش��ته زمانی که صنعت خودرو دوران طالیی‬ ‫خ��ود را می گذراند مدیریت به ش��دت نظام مند بود و‬ ‫نظارت و کنترل دقیقی روی فعالیت ها انجام می ش��د ‬ ‫ب��ه طوری که داخلی س��ازی مدل ها از هم��ان ابتدا با‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد داخلی س��ازی دنبال می ش��د‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه کنار خودروس��ازی به ساخت سایر وسایل نقلیه‬ ‫از جمله دوچرخه پرداخته می شد‪.‬‬ ‫€ €یکی از کارشناس�ان بازار خودرو نیز همین‬ ‫موض�وع را اعالم کرد که مدعی هس�تیم ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪ ۹۰‬درصد مدل ها‪ ،‬داخلی س�ازی شده اند اما چرا‬ ‫ادعا می ش�ود ارزبری باالیی دارن�د؟ در صورت‬ ‫درس�تی این س�خن از سوی خودروس�ازان در‬ ‫واقع عملکرد انها زیرسوال می رود‪.‬‬ ‫البت��ه در تولی��د‪ ،‬نمی توان افزایش ن��رخ مواد اولیه‬ ‫تولید داخل را نادیده گرفت‪ .‬مواد اولیه ساخت داخل‬ ‫با ن��رخ جهانی به صنعتگر فروخته می ش��ود‪ .‬به طور‬ ‫مث��ال‪ ،‬در خبرها اع�لام می ش��ود ورق اهن کیلویی‬ ‫‪ ۳‬ه��زار تومان اس��ت در حالی که من قطعه س��از ان‬ ‫را با ن��رخ ‪ ۶‬هزار تومان می خرم‪ .‬ای��ن موضوع درباره‬ ‫مس‪ ،‬الومینیوم و سایر فلزات ساخت داخل نیز صدق‬ ‫می کن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬گرانی مواد اولیه تولید داخل روی‬ ‫نرخ تمام شده محصوالت نهایی بی تاثیر نیست‪ .‬دولت‬ ‫در ای��ن بخش نباید اجازه دهد مواد اولیه تولید داخل‬ ‫به نرخ جهانی عرضه شود‪.‬‬ ‫€ €به این ترتیب‪ ،‬اگر دولت تسهیالت بپردازد و‬ ‫ارز دولتی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به قطعه ساز بدهد باز هم‬ ‫نرخ تمام شده انها باال خواهد بود‪ ،‬درست است؟‬ ‫برای رفع برخی مشکالت در حوزه تولید باید دولت‬ ‫به طور جدی ورود کند‪ .‬از جمله اصالح این قانون که‬ ‫مواد اولیه ساخت داخل با نرخ جهانی عرضه نشود در‬ ‫حالی که استفاده از حامل های انرژی با نرخ داخلی در‬ ‫اختیار انها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ب��رای رون��ق تولی��د و ب��ازار بای��د این م��واد نیز‬ ‫قیمت گذاری شوند همان طور که نرخ خودرو از سوی‬ ‫نهادهای باالتر مانند ش��ورای رقابت تعیین می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین ابت��دا نیاز بازار داخل تامین ش��ود و توزیع‬ ‫مستقیم و بدون واسطه انجام گیرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن همان ط��ور که گفتم ب��ازار ارز به ثبات‬ ‫برس��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬بهتر اس��ت به جای اینکه به دنبال‬ ‫افزایش قیمت ها باشیم راهکاری برای کاهش قیمت ها‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫€ €ب�ا تمام مس�ائل مطرح ش�ده وضعیت تولید‬ ‫صنعت قطعه چگونه است؟‬ ‫می توان گفت اوضاع صنعت قطعه خوب نیس��ت و‬ ‫کمبود نقدینگی در حال اس��یب زدن به این صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬قیمت ها افزای��ش یافته اما خودروس��از هنوز‬ ‫نپذیرفته که این قیمت ها را برای قطعه س��از افزایش‬ ‫دهد‪ .‬مطالبات پرداخت نمی شود و سرمایه ها در حال‬ ‫کاه��ش اس��ت‪ .‬از ان طرف‪ ،‬با ای��ن وضعیت چاره ای‬ ‫جز تعدیل نیرو نیس��ت‪ .‬همچنین موج��ودی انبارها‬ ‫رو به پایان اس��ت و ای��ن وضعیت تولید را در اینده با‬ ‫دشوارهای بیشتری همراه می کند‪.‬‬ ‫بس��تر‬ ‫نمایش��گاه ها‬ ‫مناس��بی ب��رای تعام��ل بین‬ ‫تولیدکنندگان با یکدیگر و نیز‬ ‫تولیدکننده و مصرف کنندگان‬ ‫هستند‪ .‬شرکت در نمایشگاه ها‬ ‫ب��رای مس��ائل صنعتگ��ران‬ ‫بس��یار راه گشا اس��ت‪ .‬حضور‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫قطعه س��ازان در نمایش��گاه ها‬ ‫عضو انجمن تخصصی‬ ‫ب��رای بازاریابی‪ ،‬پی��دا کردن‬ ‫€صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫اف��رادی برای س��رمایه گذاری‬ ‫و قطعه سازی کشور‬ ‫مش��ارکتی‪ ،‬خری��د فن��اوری‬ ‫و‪ ...‬بس��یار مفی��د اس��ت و در‬ ‫چنین بس��ترهایی این نوع تعامل ها ش��کل می گیرد‪ .‬اما هر‬ ‫نمایش��گاهی برای تمام فع��االن صنعتی مفی��د نخواهد بود‬ ‫زیرا محتوای نمایش��گاه ها با یکدیگر متفاوت اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫نمون��ه‪ ،‬نمایش��گاه ایمو (‪ )EMO‬برای نمایش ماش��ین االت‬ ‫تراش��کاری برگزار می شود که نیاز اس��ت قطعه سازانی که با‬ ‫ماشین االت تراشکاری سروکار دارند در این نمایشگاه حضور‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬یا نمایشگاه ریخته گری و متالوژی که فناوری‬ ‫روز ماش��ین االت و دانش ریخته گری را به نمایش می گذارند‬ ‫ضرورتی برای حضور تمام قطعه سازان ندارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬ش��رکت در نمایش��گاه های بین المللی س��بب‬ ‫می ش��ود قطعه س��ازان و تامین کنندگان مواد اولیه با برخی‬ ‫صنعتگران خارجی که به دنبال چنین محصوالتی هس��تند‪،‬‬ ‫ارتب��اط بگیرن��د ‪ ،‬ضمن انکه ق��درت و ت��وان صنعتگران در‬ ‫نمایش��گاه ارائه می ش��ود‪ .‬همکاری های فرامرزی زمینه س��از‬ ‫صادرات خواهد بود زیرا محصوالت روزامد می شوند‪.‬‬ ‫شرکت در نمایش��گاه ها ممکن اس��ت به جذب خریداران‬ ‫بیش��تر بینجامد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نوعی بازاریابی و بازارس��ازی به‬ ‫ش��مار می رود اما در این باره یکی از مسائل مهم برای حضور‬ ‫در نمایشگاه ها زمان است‪ .‬تاریخ برگزاری نمایشگاه در جذب‬ ‫مخاطب بسیار موثر است‪ .‬برای مثال‪ ،‬اغاز و پایان سال زمان‬ ‫مناس��بی برای برگزاری نمایشگاه نیست و تجربه نشان داده‬ ‫کمترین بازدیدکننده را دارد‪ .‬همچنین‪ ،‬مدیران کمتر فرصت‬ ‫می کنند تا در این نمایشگاه ها حضوری پررنگ داشته باشند‪.‬‬ ‫البت��ه یکی دیگر از دالی��ل حضور نیافت��ن صنعتگران در‬ ‫نمایش��گاه های داخلی و خارجی خال ش��رکتی قدرتمند در‬ ‫ام��ر بازرگانی اس��ت‪ .‬بخش فروش و بازرگان��ی بر عهده خود‬ ‫ش��رکت های تولیدی اس��ت برخالف ش��رکت های اروپایی و‬ ‫امریکای��ی که تنه��ا تولید بر دوش صنعتگر اس��ت و موضوع‬ ‫بازاریاب��ی و ف��روش تیم تخصص��ی خ��ود را دارد و خارج از‬ ‫واحدهای تولیدی انجام می ش��ود‪ .‬این شرکت های بازرگانی‪-‬‬ ‫تج��اری جدا از بحث های تولید و مس��ائل مرب��وط به ابتدا و‬ ‫انتهای س��ال می توانند در نمایشگاه ها شرکت کنند اما برای‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی محدودیت هایی که عنوان ش��د‪ ،‬وجود‬ ‫دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬برای موفقیت در حوزه نمایش��گاهی ضروری‬ ‫است تیم ها و شرکت های تخصصی در صنعت به ویژه صنعت‬ ‫خودرو شکل بگیر د‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خدمات دهی مناسب و باکیفیت‬ ‫دغدغه شرکت ایساکو‬ ‫مدیرعامل ایس��اکو گفت‪ :‬خدمات دهی مناس��ب و باکیفیت‪،‬‬ ‫دغدغه و خط قرمز ما در ش��رکت ایس��اکو اس��ت‪ .‬ما به عنوان‬ ‫متول��ی این حوزه‪ ،‬خ��ود را موظف به دریاف��ت اراء و نظرهای‬ ‫مش��تریان می دانیم‪ ،‬به همین دلیل عالوه بر سامانه پاسخگویی‬ ‫ایران خ��ودرو و واحد بازرس��ی و ارتباط با مش��تریان ایس��اکو‪،‬‬ ‫کارگروه ه��ای ویژه ای ب��رای انع��کاس نظره��ا و گزارش های‬ ‫مردمی به حوزه مدیریت در این ش��رکت به وجود امده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬س��یدرضا حسینی‪ ،‬مدیرعامل ایساکو در‬ ‫جلس��ه جمع بندی سفر به اس��تان های مختلف افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫کانال های ارتباط��ی موجود برای برق��راری ارتباط با صاحبان‬ ‫امتیاز نمایندگی ها‪ ،‬به دلیل گستردگی شبکه خدماتی ایساکو‬ ‫در سراس��ر کش��ور‪ ،‬نظارت حضوری و تعامل با مش��تریان نیز‬ ‫ضروری به نظر می رسید‪ ،‬به همین دلیل‪ ،‬این بازدیدها طراحی‬ ‫و تدارک دیده شد‪.‬حس��ینی تش��ریح کرد‪ :‬این سفرها‪ ،‬در ایام‬ ‫تعطیل و اوج سفرهای هموطنان‪ ،‬برنامه ریزی و اجرا شد و طی‬ ‫انها مش��کالت مش��تریان‪ ،‬درباره موارد مختلف از جمله تامین‬ ‫قطعات و ایرادهای خودرو ش��نیده و سیاس��ت های الزم برای‬ ‫کاهش این موارد ب ه کار بس��ته ش��د‪ .‬هم اکن��ون نیز با دریافت‬ ‫این بازخوردها‪ ،‬در حال پیش بینی و ایجاد فرایندهایی هستیم‬ ‫که باعث تس��هیل بیشتر خدمات دهی می ش��ود‪ .‬بر اساس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت به همراه مدی��ران‪ ،‬با هدف‬ ‫نظارت و ارزیابی نحوه خدمت رس��انی و بررسی گلوگاه های این‬ ‫حوزه‪ ،‬هفته گذش��ته به استان های مختلف کشور سفر کرده و‬ ‫از نزدیک از دغدغه های مشتریان و نمایندگی ها اگاهی یافتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایس��اکو در روند این بازدیده��ا که با افزایش حجم‬ ‫س��فرهای تابس��تانی هموطنان همزمان بود‪ ،‬نخست به استان‬ ‫ایالم س��فر کرد و در نمایندگی های ایران خودرو در ش��هرهای‬ ‫ایالم‪ ،‬مهران و پایانه مرزی حاضر شد و با مسئوالن استانی برای‬ ‫اجرای طرح اربعین‪ ،‬جلس��ه های هماهنگی برگزار کرد‪ .‬سپس‬ ‫مدیران این شرکت سرزده به شهرهای گرگان‪ ،‬ارومیه و اردبیل‬ ‫س��فر کردند و نمایندگی های مجاز این شهرها را مورد بازدید‬ ‫قرار داد‪ .‬در پایان بازدید از هر ش��هر نیز وی در جلسه هایی‪ ،‬به‬ ‫مدیران نمایندگی ها درباره خدمات دهی مناس��ب به هموطنان‬ ‫توصیه های ویژ ه کرد و یاداور ش��د‪ :‬در شرایط خاص اقتصادی‬ ‫فعلی‪ ،‬س��طح خدمات دهی بای��د بیش از گذش��ته‪ ،‬ارمغان اور‬ ‫اسایش برای مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو باشد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 474‬پیاپی ‪2447‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از برگزاری هفتمین نشست فناوری محور بنگاه های کوچک و متوسط ایران و کره جنوبی نشان داد‬ ‫ساخت نیروگاه خورشیدی در تهران‬ ‫امضای ‪ ۶‬قرارداد همکاری مشترک‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫‪ ۱۴‬سال تالش در مسیر توسعه‬ ‫بی تردید ارتقای سطح کیفی و کمی‬ ‫صنایع کشور و رقابتی شدن محصوالت‬ ‫تولی��دی داخل��ی در بازارهای جهانی‬ ‫نیازمند نگرش��ی جام��ع و تفضیلی به‬ ‫تمام��ی فاکتورهای پیش برنده صنایع‬ ‫از جمل��ه تامی��ن خدم��ات زیربنایی‬ ‫مورد نیاز این رش��ته اس��ت‪ .‬سازمان‬ ‫سیاوش وحدت‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫ایران با س��رلوحه قراردادن سیاس��ت‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫توس��عه ای ش��هرک های صنعتی در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫تمامی نقاط کش��ور س��عی داش��ته تا‬ ‫مان��ع ازهم گسس��تگی صنایع موجود‬ ‫در مناطق مختلف به لحاظ نوع تولید و مکان اس��تقرار و جلوگیری از‬ ‫الودگی های زیست محیطی شود‪ .‬بنا بر همین امر‪ ،‬این سازمان در اغاز‬ ‫دهه ‪ ۶۰‬به منظور هماهنگی‪ ،‬ساماندهی‪ ،‬استقرار تمرکز و ایجاد هر چه‬ ‫بیش��تر امکانات زیربنایی و خدمات دهی ضروری برای ایجاد واحدهای‬ ‫صنعتی تاس��یس ش��د‪ .‬با تقسیم استان خراسان بزرگ در نیمه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۳‬ش��اهد اغاز به کار شرکت ش��هرک های صنعتی خراسان‬ ‫ش��مالی در ابان ‪ ۸۳‬برای س��اماندهی‪ ،‬بسترس��ازی و ایجاد زیربناهای‬ ‫صنعتی الزم در اس��تان خراسان ش��مالی و فراهم کردن بستر مناسب‬ ‫برای توسعه صنعتی استان بودیم‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬این ش��رکت عالوه بر فراهم ک��ردن خدمات الزم‬ ‫مانند تعیین محل مناس��ب برای اس��تقرار واحدهای صنعتی ب ه صورت‬ ‫متمرکز و تامین نیازهای زیربنایی‪ ،‬تالش در راستای حمایت های مادی‬ ‫و معنوی از صنایع مستقر در استان را سرلوحه فعالیت های خویش قرار‬ ‫داده و این امر را به روش های مختلفی تا ارتقای کامل س��طح اموزش��ی‬ ‫و تکنولوژیکی صنایع کوچک ادامه خواهد داد‪ .‬این ش��رکت به منظور‬ ‫افزایش سطح رقابت پذیری کسب وکارهای استان در صادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور‪ ،‬کاهش موانع ناش��ی از اندازه بنگاه ها و حمایت از کار جمعی و‬ ‫مش��ترک انها در صادرات و به ویژه هدایت بخش��ی از منابع پیش بینی‬ ‫شده برای گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارافرین از‬ ‫طریق ایجاد‪ ،‬توسعه و ارتقای خوشه اقدام کرده و چارچوب سیاست های‬ ‫توسعه خوشه های استان را در ‪ ۳‬فاز طراحی و توسعه سیاست ها‪ ،‬تثبیت‬ ‫سیاس��ت ها و بس��ط و گسترش انها ترس��یم کرده است‪ .‬از منظر اندازه‬ ‫واحدها افزون بر ‪ ۹۵‬درصد بنگاه های کسب وکار در استان در زمره خرد‪،‬‬ ‫کوچک و متوس��ط هستند و مشکل اصلی اقتصادی پایین بودن سطح‬ ‫رقابت پذیری در انها مشهود است‪ .‬از این رو‪ ،‬تناسب و سازگاری رویکرد‬ ‫توس��عه خوشه ای با س��اختار بنگاه های کوچک و متوسط استان برای‬ ‫ارتقای س��طح رقابت پذیری انها امری الزامی به نظر می رس��د‪ .‬شرکت‬ ‫ت در محصوالت‬ ‫ش��هرک های صنعتی خراسان شمالی با توجه به قابلی ‬ ‫ش��کرپنیر‪ ،‬فرش دس��تباف و همچنین پالستیک در استان و مشکالت‬ ‫فراروی این کسب وکارها که موجب خروج فزاینده فعاالن از این صنعت‬ ‫شده بود‪ ،‬اقدام به حمایت از این رشته‪-‬صنعت در قالب خوشه صنعتی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬مجموع اقدام ها‪ ،‬حمایت ها و برنامه های عمل انجام ش��ده‬ ‫سبب حفظ‪ ،‬احیا و پیشرفت چشمگیر این صنایع شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای ‪ ۵‬طرح صنعتی‬ ‫در شهرک صنعتی قیروکارزین‬ ‫ب��ه مناس��بت هفت��ه دول��ت عملیات اجرای��ی ‪ ۵‬ط��رح صنعتی در‬ ‫ش��هرک صنعتی قیروکارزین اغاز ش��د‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس‪،‬‬ ‫در این مراس��م که با حضور مس��ئوالن شهرس��تانی و نیز صنعتگران و‬ ‫سرمایه گذاران برگزار شد‪ ،‬عملیات اجرایی ‪ ۵‬طرح تولیدی و صنعتی با‬ ‫س��رمایه گذاری افزون بر ‪ ۲۷۰‬میلیارد ریال اغاز شد‪ .‬مهران خاکساری‪،‬‬ ‫معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استان فارس گفت‪ :‬این‬ ‫پروژه ها شامل نیروگاه برق مولد مقیاس کوچک به ظرفیت ‪ ۵‬مگاوات و‬ ‫با س��رمایه گذاری ‪۱۳۰‬میلیارد ریال و اشتغال ‪ ۸‬نفر‪ ،‬سردخانه دومداره‬ ‫‪ ۵‬هزار تنی امید نور قیروکارزین با س��رمایه گذاری ‪ ۷۰‬میلیارد ریال و‬ ‫اش��تغال ‪ ۸‬نفر‪ ،‬شرکت بس��ته بندی خرما و سردخانه با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد ریال و اش��تغال ‪ ۸‬نفر‪ ،‬س��ردخانه و بس��ته بندی مرکبات با‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۲۰‬میلیارد ریال و اشتغال ‪ ۸‬نفر و شرکت تولیدی انواع‬ ‫لبنیات با سرمایه گذاری ‪ ۳۰‬میلیارد ریال و اشتغال ‪ ۳۰‬نفر بود که کلنگ‬ ‫ساخت انها به زمین زده شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫مرکز مبادل��ه فناوری ایران و ک��ره با هدف انتقال‬ ‫فن��اوری بی��ن صنایع کوچ��ک ای��ران و کره جنوبی‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۵‬راه اندازی شد‪ .‬اکنون بعد از برگزاری‬ ‫هفتمین نشس��ت به هم رسانی بنگاه های صنعتی بین‬ ‫دو کش��ور اعالم می ش��ود که ‪ ۶‬ق��رارداد که ‪ ۳‬مورد‬ ‫ان اجرایی ش��ده و ‪ ۳‬مورد ان در مرحله امضا اس��ت‬ ‫ماحصل فعالیت های این مرکز به شمار می رود‪.‬‬ ‫ای��ن نشس��ت همچنین ب��ا گش��ایش نوزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط ن��واور‬ ‫کره جنوبی در سئول همزمان شد‪.‬‬ ‫هفتمین نشس��ت به هم رسانی صنایع کوچک ایران‬ ‫و کره جنوب��ی ب��ا حضور ص��ادق نجف��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫در کره جنوبی برگزار ش��د‪ .‬نجفی ب��ه منظور مبادله‬ ‫تفاهمنامه و گسترش همکاری ها با وزارت بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط و اس��تارت اپ های کره جنوبی به‬ ‫سئول سفر کرده است‪.‬‬ ‫بازدی��د از ش��رکت ‪ JSPV‬و جلس��ه ب��ا مدی��ر‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬نشس��ت مش��ترک با موسس��ه متولی‬ ‫شهرک های صنعتی کره جنوبی (‪ ،)KICC‬شرکت در‬ ‫ایین گشایش نوزدهمین نمایشگاه «اینوتک ‪»2018‬‬ ‫چهارمین نشس��ت از این سلس��له جلسه ها نیز ‪۲۰‬‬ ‫و بازدی��د از این نمایش��گاه از دیگر برنامه های صادق‬ ‫اذر ‪ ۹۶‬ب��ا امض��ای ‪ ۲۲‬تفاهمنام��ه در زمینه تولید‬ ‫نجفی در این سفر کاری بود‪.‬‬ ‫عایق های حرارتی و برودتی‪ ،‬صفحه های خورش��یدی‬ ‫به گ��زارش خبرنگار «گس��ترش صنع��ت» صادق‬ ‫و انرژی ه��ای ن��و‪ ،‬باتری های لیتیوم��ی و موتورهای‬ ‫نجف��ی‪ ،‬مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫برق��ی بین ‪ ۸‬بنگاه خارجی و ‪ ۵۵‬بنگاه داخلی برگزار‬ ‫شهرک های صنعتی ایران همچنین طی سفر خود به‬ ‫ش��د‪ .‬این نشست که با حضور نمایندگان شرکت های‬ ‫کره جنوبی با مع��اون وزیر صنایع کوچک کره جنوبی‬ ‫کره جنوبی در تهران برگزار ش��د‪ ،‬اخرین نشست در‬ ‫دی��دار کرد‪ .‬امضای یک تفاهمنامه با طرف کره ای در‬ ‫سال میالدی گذشته بود‪.‬‬ ‫زمینه انتقال فناوری و اموزش استارت اپ تجارت نیز‬ ‫پنجمین نشست رودرروی فناوری محور بنگاه های‬ ‫دستاورد این دیدار بود‪.‬‬ ‫ی ‪ ۹‬ت��ا ‪۱۴‬‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط ای��ران و کره جنوب�� ‬ ‫نجفی از مرکز شتاب دهی و حمایت از استارت اپ ها‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۹۷‬در کره جنوبی برگزار شد و ششمین‬ ‫در کره جنوبی نیز بازدید کرد‪.‬‬ ‫نشست نیز در حاشیه نمایشگاه صنایع کوچک تهران‬ ‫تاکنون‪ ۲۵۰‬بنگاه ایرانی و کره ای با یکدیگر مذاکره‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫داش��ته اند و ‪ ۸۵‬تفاهمنامه همکاری در زمینه انتقال‬ ‫‹ ‹امضای ‪ ۸۵‬تفاهم همکاری‬ ‫فناوری امضا ش��ده اس��ت که از این تعداد ‪ ۳‬قرارداد‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫امضا و اجرایی ش��ده و ‪ ۳‬قرارداد در ش��رف امضا قرار‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران در س��فر به کره جنوبی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫با معاون ش��رکت ‪ SBC‬کره جنوبی دیدار و گفت وگو‬ ‫همان طور که توافق ش��ده‪ ،‬این سلسله نشست های‬ ‫کرد‪ .‬وی همچنین‪ ،‬از مرکز ش��تاب دهی و حمایت از‬ ‫به هم رسانی صنایع کوچک دو کشور ‪ ۴‬بار در سال به‬ ‫اس��تارت اپ ها در کره جنوبی بازدید ک��رد‪ .‬نجفی بر‬ ‫شکل دوره ای در ایران و کره جنوبی تشکیل می شو د‪.‬‬ ‫خدمات دهی حمایتی به بنگاه های کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫این برنامه طوالنی مدت تا زمان رس��یدن به توازن در‬ ‫توافق در زمینه همکاری مش��ترک برای عارضه یابی‬ ‫انتق��ال دانش فنی صنایع کوچک و متوس��ط خواهد‬ ‫بنگاه ها و برقراری ارتباط انالین شرکت های ایرانی و‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫کره ای بر بستر مجازی تاکید کرد‪.‬‬ ‫پیش از این نیز نخس��تین نشس��ت انتقال فناوری‬ ‫ی در دی��دار با س��فیر جمهوری‬ ‫نجف�� ‬ ‫ای��ران و ک��ره‪ ،‬فروردین ‪ ۹۶‬ب��ا اعزام‬ ‫اس�لامی ای��ران در س��ئول اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫نماین��دگان ‪ ۸‬بنگاه ایرانی برگزار ش��د‬ ‫تاکن��ون ‪ ۲۵۰‬بن��گاه ایران��ی و کره ای با‬ ‫که نتیج��ه ان امض��ای ‪ ۱۶‬تفاهمنامه‬ ‫یکدیگ��ر مذاکره داش��ته اند و ‪ ۸۵‬تفاهم‬ ‫هم��کاری در زمینه انتقال فناوری بود‪.‬‬ ‫همکاری در زمینه انتق��ال فناوری امضا‬ ‫دومین نشست از این سلسله نشست ها‪،‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اغ��از مرداد س��ال گذش��ته ب��ا حضور‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از این تعداد ‪ ۳‬قرارداد امضا‬ ‫نمایندگان ‪ ۶‬ش��رکت از کره جنوبی در‬ ‫و اجرایی شده و ‪ ۳‬قرارداد در شرف امضا‬ ‫تهران تش��کیل ش��د که به امضای ‪۱۹‬‬ ‫صادق نجفی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری با بی��ش از ‪۴۰‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲۵۰‬بنگاه ایرانی‬ ‫شرکت ایرانی در حوزه صنایع کوچک و کره ای با یکدیگر مذاکره مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫و متوس��ط در زمین��ه انتق��ال فناوری داشته اند و ‪ ۸۵‬تفاهم شهرک های صنعتی ایران با اشاره به سهم‬ ‫همکاری در زمینه انتقال ‪ ۹۲‬درصدی صنایع کوچک و متوسط در‬ ‫منجر شد‪.‬‬ ‫س��ومین نشس��ت از ای��ن س��ری فناوری امضا شده است‪ .‬کشورمان و در راس��تای تفاهم همکاری‬ ‫نشس��ت ها نی��ز از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۸‬ش��هریور از این تعداد ‪ ۳‬قرارداد س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫امضا و اجرایی شده و ‪۳‬‬ ‫‪ ۹۶‬ب��ا اع��زام نماین��دگان ‪ ۱۲‬بن��گاه قرارداد در شرف امضا صنعتی ایران با وزارت بنگاه های کوچک‬ ‫صنعت��ی کوچک و متوس��ط با فعالیت است‪ .‬این امادگی وجود و متوسط کره جنوبی بر توسعه همکاری‬ ‫بین بنگاه های دو کشور به منظور انتقال‬ ‫در زمینه های تولید دارو‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫دارد تا زمین مناسب‬ ‫و تجهیزات‪ ،‬پالستیک‪ ،‬فلزی‪ ،‬شیمیایی به سرمایه گذار کره ای فناوری و اموزش تاکید کرد‪.‬‬ ‫تحویل داده شود تا‬ ‫� تولید برق با قرارداد ‪BOT‬‬ ‫و نس��اجی به کره جنوبی برگزار شد که‬ ‫نیروگاه ‪ ۱۰۰‬مگاوات‬ ‫نجفی در ادامه س��فر به کره جنوبی از‬ ‫«اینوتک»‬ ‫همزمان با نمایشگاه فناورانه‬ ‫خورشیدی در یکی از‬ ‫کره جنوبی ب��ود و یکی از تفاهمنامه ها شهرک های صنعتی تهران شرکت تولیدکننده پنل های خورشیدی‬ ‫و دارن��ده فن��اوری برت��ر این ح��وزه در‬ ‫در حاشیه بازدید از همین نمایشگاه به‬ ‫ساخته شود‬ ‫کره جنوبی بازدید کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬شرکت‬ ‫امضا رسید‪.‬‬ ‫فناور ک��ره ای برای تولی��د برق در ای��ران به صورت‬ ‫تولید مشترک نیز بینجامد‪ .‬این امر به تعامل طرف ها‬ ‫‪ BOT‬اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫در برگ��زاری نشس��ت های رودررو و انتخاب روش ها‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫برای ادامه همکاری بستگی دارد‪.‬‬ ‫صنعتی ایران اظهار کرد‪ :‬ای��ن امادگی وجود دارد تا‬ ‫رییس گروه توس��عه فناوری و مسئول مرکز مبادله‬ ‫زمین مناس��ب سرمایه گذاری به طرف کره ای تحویل‬ ‫فناوری ای��ران و کره جنوبی(‪ )IKTEC‬افزود‪ :‬ممکن‬ ‫د اده شود تا نیروگاه ‪ ۱۰۰‬مگاواتی خورشیدی در یکی‬ ‫اس��ت ظرفیت های تولید مشترک‪ ،‬بازار مشترک یا‪...‬‬ ‫از شهرک های صنعتی تهران ساخته شود‪.‬‬ ‫وجود داش��ته باش��د یا ابتدا انتقال دانش‪ ،‬فناوری و‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» ص��ادق نجفی‪،‬‬ ‫ماشین االت مطرح شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و ش��ه رک های‬ ‫گلس��تانی با اش��اره ب��ه حمایت هزین��ه ای حضور‬ ‫صنعت��ی ایران از مرک��ز ام��وزش بنگاه های کوچک‬ ‫نمایندگان شرکت ها از سوی دولت ایران و کره جنوبی‬ ‫و متوس��ط کره جنوب��ی( ‪ ) SBTI‬بازدی��د ک��رد‪ .‬وی‬ ‫برای روز برگزاری نشس��ت ها تاکی��د کرد‪ :‬همچنین‪،‬‬ ‫همچنی��ن از موسس��ه متولی ش��هرک های صنعتی‬ ‫در ص��ورت موفقیت امیز ب��ودن مذاکره ها ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کره جنوب��ی (‪ )KICC‬دی��دن ک��رد‪ .‬در ای��ن بازدید‬ ‫هزینه های بلیت و هتل نمایندگان شرکت ها از سوی‬ ‫دو ط��رف تواف��ق کردند که در زمینه های مش��ترک‬ ‫مرکز مبادله فناوری ایران برای نمایندگان شرکت ها‬ ‫همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫ق��رار ب��ود در س��ال ج��اری میالدی‪ ۳ ،‬نشس��ت‬ ‫طرف کره ای نیز همین حمایت ها را انجام می دهد‪.‬‬ ‫به هم رس��انی صنایع ایران و کره جنوبی برگزار ش��ود؛‬ ‫رییس گروه توس��عه فناوری و مس��ئول مرکز مبادله‬ ‫تا کنون ‪ ۳‬نشس��ت از این سلس��له نشست ها تشکیل‬ ‫فناوری ایران و کره جنوب��ی(‪ )IKTEC‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نیازهای شناسایی شده‪ ،‬مربوط به حوزه های مختلف‬ ‫نخس��تین نشست مشترک امس��ال اردیبهشت در‬ ‫صنعت��ی اس��ت و محدودیت��ی در ای��ن زمینه وجود‬ ‫کره جنوبی برگزار ش��د و دومین نشست‪ ،‬تیر امسال‬ ‫ندارد اما اولویت ها مربوط به خودرو‪ ،ICT ،‬ارایش��ی‬ ‫در ته��ران و همزمان با نمایش��گاه «اینوتک ‪» ۲۰۱۸‬‬ ‫و بهداش��تی و گیاهان دارویی اس��ت‪ .‬در صورتی که‬ ‫تش��کیل شد‪ .‬اخرین نشست امس��ال نیز شهریور در‬ ‫نیازهای جدید نیز شناس��ایی ش��و د به طرف کره ای‬ ‫سئول برگزار شد‪.‬‬ ‫اعالم می ش��ود نماینده ش��رکت مربوط‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری مش�ترک ب�ا‬ ‫را معرفی کند و ب��ه طرف ایرانی ارتباط‬ ‫توسعه بازار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫محمد گلستانی‪ ،‬رییس گروه توسعه‬ ‫گلس��تانی اضاف��ه ک��رد‪ :‬اکن��ون در‬ ‫فناوری و مس��ئول مرکز مبادله فناوری‬ ‫موضوع ه��ای زیس��ت فناوری‪ ،‬خ��ودرو‪،‬‬ ‫ای��ران و کره جنوب��ی(‪ ) IKTEC‬در‬ ‫ارایشی و بهداشتی‪ ،‬تجهیزات نفت و گاز‬ ‫و‪ ...‬اعالم نیاز شده است‪.‬‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬خدمات مش��اوره ای‬ ‫کرد‪ :‬در هفتمین نشس��ت بیش از ‪۱۰‬‬ ‫محمد گلستانی‬ ‫و ترجم��ه ای نی��ز در تم��ام مراح��ل از‬ ‫ش��رکت کره ای با ش��رکت های ایرانی‬ ‫مبادله فناوری فقط به‬ ‫مذاک��ره کردن��د و ‪ ۴‬تفاهمنام��ه بین معنای انتقال دانش نیست ثبت نام تا نهایی ش��دن قراردادها همراه‬ ‫ش��رکت های ایرانی و کره ای امضا ش��د بلکه بر پایه توافق هایی که نمایندگان شرکت ها خواهد بود‪.‬‬ ‫ک��ه در زمینه انتقال فن��اوری در تولید انجام شد‪ ،‬این همکاری ها � سخن اخر‬ ‫چ��ای‪ ،‬خ��ودکار و ماژی��ک و برقراری بر مبنای سرمایه گذاری‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت»‬ ‫و‬ ‫ارتباط مبتنی بر «وب» بین شرکت های مشترک‪ ،‬انتقال فناوری محدودیت��ی در برگ��زاری نشس��ت های‬ ‫توسعه بازار بوده است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬توافق هایی که س��االنه مرکز مبادل��ه فن��اوری ایران و‬ ‫ایرانی و کره ای بود‪.‬‬ ‫گلس��تانی ادام��ه داد‪ :‬مبادله فناوری می شود ممکن است به کره جنوب��ی وجود ن��دارد‪ ،‬ضم��ن انکه‬ ‫فق��ط به معن��ای انتقال دانش نیس��ت سرمایه گذاری و تولید همزمان با تشکیل نشست های مشترک‬ ‫مشترک نیز بینجامد‪.‬‬ ‫بی��ن نماین��دگان ش��رکت های ایرانی و‬ ‫بلکه بر پایه توافق هایی که انجام ش��د‪،‬‬ ‫این همکاری ها بر مبنای سرمایه گذاری این امر به تعامل طرف ها کره جنوب��ی نیز مذاکره ه��ای تکمیلی با‬ ‫در برگزاری نشست های‬ ‫مش��ترک‪ ،‬انتقال فناوری و توسعه بازار رودررو و انتخاب روش ها طرف کره ای انجام می شود‪ .‬مشاوره هایی‬ ‫غی��ر از انتقال فناوری ب��رای نمایندگان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫برای ادامه همکاری‬ ‫ش��رکت های هر دو کشور در نظر گرفته‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬توافق های��ی ک��ه حاصل‬ ‫بستگی دارد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫می شود ممکن است به سرمایه گذاری و‬ ‫اغاز دوره اموزشی عاملین خوشه های صنعتی در قزوین‬ ‫بیس��ت و نهمین دوره اموزش��ی عاملین توس��عه خوشه های صنعتی‬ ‫کس��ب وکار کشور با حضور کارشناس��انی از ‪ ۲۰‬استان‪ ،‬شنبه به میزبانی‬ ‫قزوین اغاز شد‪.‬‬ ‫این دوره با حضور ‪ ۳۶‬کارش��ناس حوزه کسب و کار و صنعت در حال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫این دوره که از س��وی ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی قزوین در حال‬ ‫اجراست‪ ،‬به مدت ‪ ۶‬روز ادامه پیدا می کند و حاضران در ان با جدیدترین‬ ‫مباحث مربوط به خوشه های صنعتی اشنا می شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬منوچهر حبیب��ی‪ ،‬معاون هماهنگ��ی امور اقتصادی‬ ‫اس��تاندار قزوی��ن در ایین گش��ایش این دوره اموزش��ی گف��ت‪ :‬قزوین‬ ‫ظرفی��ت ویژه ای در حوزه صنعت دارد و س��االنه ی��ک هزار نفر متقاضی‬ ‫سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی این استان هستند‪.‬‬ ‫حبیبی افزود‪ :‬البته مسائل زیست محیطی و حفظ منابع اب خط قرمز‬ ‫ما در سرمایه گذاری است و این موارد باید از سوی متقاضیان لحاظ شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه رویکرد اس��تان قزوی��ن در پذیرش س��رمایه گذار‬ ‫راه اندازی صنایع کوچک اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گردشگری و انرژی از دیگر‬ ‫حوزه های جذاب برای سرمایه گذاران در این استان به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین چشم انداز خوشه های صنعتی در کشور‬ ‫حمیدرض��ا خانپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫قزوین در ایین اغازین این دوره اموزش��ی گفت‪ :‬سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران به منظور بهره گیری از توان کارشناس��ی‬ ‫ل دوره اموزش��ی عاملین توس��عه خوشه های‬ ‫متخصصان داخلی هر س��ا ‬ ‫صنعتی را برگزار می کند‪.‬‬ ‫خانپور‪ ،‬اش��نایی با مفاهیم توس��عه خوش��ه های کس��ب وکار‪ ،‬انتقال‬ ‫تجربه های خوش��ه های در حال توس��عه‪ ،‬باال بردن سطح کیفی و علمی‬ ‫خوش��ه های کسب و کار کشور‪ ،‬ارتقای س��رمایه اجتماعی و اعتماد سازی‪،‬‬ ‫تحلیل شاخص های بازار و تدوین چشم انداز خوشه های صنعتی در کشور‬ ‫را از مهم ترین اهداف این دوره اموزشی عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین همچنین گفت‪:‬‬ ‫توسعه خوشه های کسب و کار می تواند به افزایش ظرفیت تولیدات کشور‬ ‫و گسترش سهم بازار و اشتغال پایدار بینجامد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» خوش��ه صنعتی ب��ه مجموعه ای از‬ ‫واحدهای کس��ب و کار اطالق می ش��ود که در یک منطق��ه جغرافیایی و‬ ‫با یک گرایش صنعتی متمرکز ش��ده و با همکاری و تکمیل فعالیت های‬ ‫یکدیگ��ر‪ ،‬ب��ه تولید و عرض��ه تع��دادی کاال و خدم��ات می پردازند و از‬ ‫چالش ها و فرصت های مشترک برخوردارند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!