روزنامه گسترش صنعت شماره 475 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 475

روزنامه گسترش صنعت شماره 475

روزنامه گسترش صنعت شماره 475

‫یک صنعت‬ ‫و چند متولی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2448‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 475‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترش صنعت» از کمبود ظروف ویژه توزیع خوراکی و مواد غذایی در استانه محرم گزارش می دهد‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‪:‬‬ ‫خرید خودرو به مسابقه «بخت ازمایی» تبدیل شده است‬ ‫مهاجرت ایرانی ها‬ ‫کمتر از میانگین‬ ‫جهانی‬ ‫‪3‬‬ ‫رانت ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی یک ماهه در عرضه مواد اولیه پلیمری بورس کاال‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به «گسترش صنعت» اعالم کرد‬ ‫تامین مواد اولیه صنایع‬ ‫درگرو همکاری بورس و پتروشیمی‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 13‬شهریور ‪ 23 1397‬ذی الحجه ‪ 4 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 475‬پیاپی ‪2448‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یک صنعت و چند متولی‬ ‫خبر‬ ‫مجلس طرح «کاالبرگ»را‬ ‫مصوب کند‬ ‫نماینده مردم مش��هد و کالت گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی‪،‬‬ ‫بهترین شیوه کمک به الیه های کم درامد جامعه‪ ،‬نه افزایش‬ ‫دستمزد‪ ،‬بلکه کمک های غیرمستقیم و کاالیی در چارچوب‬ ‫نظام کاالبرگ اس��ت‪ .‬در همین راستا‪ ،‬طرحی دوفوریتی را‬ ‫در مجل��س تهیه کرده ای��م‪ .‬این طرح‪ ،‬دول��ت را مکلف به‬ ‫تحویل کاالهای اساسی به مرد م خواهد کرد‪.‬‬ ‫رضا ش��یران خراسانی‪ ،‬عضو کمیس��یون های اجتماعی‪،‬‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬و تدوین ایین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی‬ ‫ی عالی کار‪ ،‬به ایلنا‬ ‫درباره موضوع تعیین دستمزد در شورا ‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس تجربه های گذش��ته‪ ،‬در هنگام بروز تورم‪،‬‬ ‫افزایش دس��تمزد فایده ای ن��دارد چراکه خ��ود تورم‪ ،‬این‬ ‫افزایش دستمزد را بی اثر می کند‪ .‬در چنین موقعیت هایی‪،‬‬ ‫بهترین راهکار‪ ،‬کمک های غیرمستقیم و کاالیی است‪ .‬این‬ ‫ام��ر از دامن زدن به تورم نی��ز جلوگیری می کند‪ .‬با کمک‬ ‫غیرنقدی‪ ،‬در واقع‪ ،‬س��فره خان��وار و هزینه غذایی او تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬طرح دوفوریت��ی مجلس‪ ،‬دول��ت را به کمک به‬ ‫الیه های کم درامد از طریق کاالبرگ مکلف می کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬اگر اص��رار بر تحویل کوپن داریم به این‬ ‫دلیل است که تورم درامدهای الیه های کم درامد اجتماعی‬ ‫را به حداقل رس��انده اس��ت و اکنون کاالهای اساس��ی در‬ ‫س��فره های اینها‪ ،‬جای نمی گیرند‪ .‬بر ماس��ت که در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬به خانوارهای این الیه ه��ای کم درامد‪ ،‬با کمک‬ ‫کاالیی یاری برس��انیم‪ .‬بهترین ش��یوه این نوع کمک هم‪،‬‬ ‫کاالبرگ است‪.‬‬ ‫ش��یران ادامه داد‪ :‬در راس��تای تحقق ای��ن امر‪ ،‬طرحی‬ ‫دوفوریتی(در چارچوب نظام کاالبرگ) را تهیه کرده ایم‪ .‬این‬ ‫ط��رح‪ ،‬دولت را مکل��ف بر ارائه کاالهای اساس��ی به مردم‪،‬‬ ‫خواهد کرد به ش��کلی که برای همه قابل دسترسی باشد و‬ ‫در واقع‪ ،‬به همان معنای کوپن یا کاالبرگ است‪.‬‬ ‫ن گفت‪:‬‬ ‫وی با تاکید بر کنترل نظام توزیع کاالیی در ایرا ‬ ‫ای��ن ‪ ۲۰‬میلی��ارد دالر را می توانیم تامین کنی��م اما نظام‬ ‫توزیع ان باید مبتنی بر نظام کاالبرگ باشد‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر‬ ‫نهاده های الزم را با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان در اختیار مرغداران قرار‬ ‫دهیم اما توزیع کاالی نهایی مرغداران را کنترل نکنیم‪ ،‬این‬ ‫مرغ با نرخ باال در بازار ازاد عرضه می شود‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬مجلس اظهار کرد‪ :‬س��ال گذشته ‪ ۵۳‬میلیارد دالر‬ ‫واردات داشتیم که بیشتر انها کاالهای (رفاهی) غیراساسی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬م��ا باید تاکیدم��ان در واردات را ب��ر کاالهای‬ ‫ن بگذاریم‪.‬‬ ‫اساسی و ضروری با اس��تفاده از ارز ‪ ۴۲۰۰‬توما ‬ ‫درباره توزیع و عرضه نیز ما باید توزیع را همچون گذش��ته‬ ‫به تعاونی های مصرف کارگران‪ ،‬کارمندان و فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای بس��پاریم‪ .‬کارخانجات نیز با توجه به صنفی که‬ ‫ب��ه ان تعلق دارند باید کاالهای مورد نیازش��ان را از طریق‬ ‫صنف و انجمن مربوط شان تامین کنند‪ .‬تمام کارخانجات و‬ ‫اصن��اف‪ ،‬انجمن هایی دارند که می توانند به امر تولید یاری‬ ‫برس��انند‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگ��ر برای کارخانه تولید الس��تیک‪،‬‬ ‫کائوچ��و با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را تامین می کنیم برای تامین‬ ‫الستیک مورد نیاز کشور با نرخ مناسب‪ ،‬می توان توزیع ان‬ ‫را هم به صنف کامیون داران سپرد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۰‬شرکت‬ ‫اتریشی در ایران‬ ‫فعالیت دارند و‬ ‫همکاری شرکت های‬ ‫کره جنوبی نیز در ایران‬ ‫متوقف نشده است‪،‬‬ ‫ضمن انکه پیشنهاد‬ ‫راه اندازی نیروگاه‬ ‫خورشیدی در تهران‬ ‫از سوی یک شرکت‬ ‫کره جنوبی مطرح و‬ ‫تفاهمنامه اجرای ان‬ ‫نیز امضا شده است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ب��ا اینک��ه در سیاس��ت های‬ ‫ابالغ��ی اقتص��اد مقاومت��ی ب��ر‬ ‫موضوع جلوگیری از موازی کاری‬ ‫تاکی��د ش��ده‪ ،‬هنوز ش��اهد این‬ ‫موضوع هس��تیم که مش��کالت‬ ‫م��وازی کاری در صنعت��ی مانند‬ ‫تولید محصوالت غذایی برطرف‬ ‫علی موحد‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬مهم ترین دلیلی‬ ‫که باعث می ش��ود این بخش در عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫کشور با مشکالت جدی روبه رو دارندگان نشان استاندارد‬ ‫باشد‪ ،‬این است که صنایع غذایی‬ ‫در ایران چند متولی دارد‪ .‬س��ازمان ملی اس��تاندارد و وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی در زمینه اس��تانداردها‬ ‫اکن��ون ب��ا یکدیگ��ر اختالف نظرهای��ی دارند و اس��یب این‬ ‫اختالف نظرها به تولیدکنندگان وارد می شود‪.‬‬ ‫قانون وظایف تمام نهادها را مش��خص کرده اس��ت‪ .‬حدود‬ ‫اختی��ارات وزارت بهداش��ت و درمان و وظای��ف و اختیارات‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد در قانون به روشنی مشخص شده‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬باز هم ش��اهد تداخل هایی هس��تیم که‬ ‫اگرچه با هدف دلس��وزی برای صنایع اس��ت‪ ،‬اسیب هایی را‬ ‫هم وارد می کند‪.‬‬ ‫قانون وظیفه این دو نهاد را به روشنی مطرح کرده است اما‬ ‫تفسیر قانون باعث می شود این تداخل ها ایجاد شوند‪ .‬وزارت‬ ‫بهداش��ت به عنوان متولی سالمت در جامعه معتقد است که‬ ‫قوانین مربوط به س�لامت را باید تنظیم کند و سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد نیز به عنوان متولی استانداردس��ازی محصوالت‬ ‫تولی��دی بر این باور اس��ت ک��ه اس��تانداردهای الزم در این‬ ‫سازمان باید تدوین شوند‪.‬‬ ‫تعری��ف س��از کار و مدیریت ب��رای صنایع غذای��ی ازجمله‬ ‫وظایف وزارت جهاد کش��اورزی است که متاسفانه هنوز این‬ ‫کار به درستی انجام نش��ده و تولیدکنندگان در این زمینه با‬ ‫مش��کالت بسیاری روبه رو هستند‪ .‬صاحبان واحدهای صنایع‬ ‫غذایی در بس��یاری از موارد زمانی که دچار مشکل می شوند‪،‬‬ ‫نمی دانن��د باید ب��ه کدام نهاد مراجعه کنن��د و به این دلیل‪،‬‬ ‫بسیاری از مشکالتی که در صنایع غذایی وجود دارد‪ ،‬سال ها‬ ‫است که برطرف نشده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به «گسترش صنعت» اعالم کرد‬ ‫تامین مواد اولیه صنایع در گرو همکاری بورس و پتروشیمی‬ ‫تبادل پول بین صنعتگران ایرانی وکره جنوبی از طریق بانک ملت‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تامی��ن م��واد اولی��ه در رس��ته های مختل��ف صنعتی‬ ‫اصلی ترین چالش تولید داخلی در ماه های گذشته از سوی‬ ‫تولیدکنندگان عنوان شده تا جایی که برخی از کارخانه ها‬ ‫را ب��ه تعطیلی و بیکاری کارگران کش��انده اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫کارشناس��ان نوس��ان های نرخ ارز را عامل کمبود یا گرانی‬ ‫مواد اولیه عنوان می کنند و برخی دیگر مش��کالت مربوط‬ ‫به ترخیص مواد اولیه وارداتی را عامل اصلی می دانند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که تولید محصوالت پالستیکی و پلیمری‬ ‫نیز در گرو عرضه های پتروش��یمی در بورس کاال اس��ت و‬ ‫تولیدکنن��دگان را با چالش گران��ی و کمبود مواد اولیه در‬ ‫بازار روبه رو کرده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬صادق نجفی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد اس��ت که اجرای بسته‬ ‫حمایتی صنایع کوچک که به مجلس ارائه ش��ده می تواند‬ ‫راه گش��ای مش��کالت صنایع در تامین مواد اولیه باشد‪ .‬به‬ ‫گزارش «گس��ترش صنع��ت» نجفی در هفته گذش��ته با‬ ‫دعوت وزارت بنگاه های کوچک و متوسط و استارت اپ ها‬ ‫از کره جنوبی راهی این کش��ور شد و تفاهمنامه مشترکی‬ ‫بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با‬ ‫وزارت بنگاه های کوچک و متوس��ط و استارت اپ ها امضا‬ ‫کرد‪ .‬وی همچنین به بررسی روند اجرایی تفاهمنامه انتقال‬ ‫فن��اوری بین ایران و کره جنوب��ی پرداخت‪ .‬صادق نجفی‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران در نشس��ت خبری به منظور تش��ریح دستاوردهای‬ ‫س��فر ‪ ۳‬روزه به کره جنوبی در پاسخ به «گسترش صنعت»‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به جایگاه صنایع کوچک و متوس��ط و‬ ‫س��هم بیش از ‪ ۹۰‬درص��دی در صنعت همچنان در تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬دانش و فناوری‪ ،‬مالیات‪ ،‬بیمه و‪ ...‬دارای مشکل‬ ‫هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در بسته حمایتی صنایع کوچک که‬ ‫در دولت تصویب شد و برای اجرا به مجلس شورای اسالمی‬ ‫ارائه ش��ده به شناس��ایی و عارضه یابی مش��کالت صنایع‬ ‫کوچک و ارائه راهکار برای رفع ان پرداخته ش��ده اس��ت و‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع کوچک و متوس��ط یکی‬ ‫از عمده ترین مش��کالت مطرح شده با ارائه راهکار اجرایی‬ ‫کوچک ک��ره ای با واحده��ای کوچک صنعت��ی در ایران‬ ‫در این بس��ته است‪ .‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫است‪ .‬بر اساس این تفاهمنامه‪ ،‬دو کشور در زمینه اموزش‪،‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران تاکید کرد‪ :‬برای رفع مشکالت‬ ‫تحقیق و توس��عه‪ ،‬انتقال فناوری و بازاریابی و عارضه یابی‬ ‫تامین مواد اولیه صنایع باید سازمان بورس و مجتمع های‬ ‫تولی��د هم��کاری خواهند کرد‪ .‬وی همچنین در تش��ریح‬ ‫پتروش��یمی با واحدهای صنعتی همکاری کنند‪ .‬نجفی با‬ ‫اقدام های انجام ش��ده در س��فر به کره جنوبی اظهار کرد‪:‬‬ ‫انتقاد از جوس��ازی ها درباره توقف همکاری ش��رکت های‬ ‫در بازدی��دی که از مرکز اس��تارت اپ های کره انجام ش��د‬ ‫بین المللی با شرکت های ایرانی تاکید کرد‪ :‬اهمیت ارتباط‬ ‫ای��ن مرکز امادگی دارد تا با ش��رکت های ایرانی در زمینه‬ ‫ایران با کره جنوبی و انجام فعالیت های مش��ترک مهم تر از‬ ‫کس��ب وکارهای نو و اس��تارت اپ ها همکاری کند‪ .‬نجفی‬ ‫حجم مالی قراردادهای بسته ش��ده با این کش��ور در هفته‬ ‫اع��زام گروه هایی از ایران به کره جنوبی به منظور ش��رکت‬ ‫گذشته اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید‬ ‫در دوره های اموزشی را ا زدیگر مفاد این تفاهمنامه عنوان‬ ‫کرد‪ :‬باید فضا برای ارتباط صنایع کوچک داخلی با س��ایر‬ ‫کرد و افزود‪ :‬س��فر گروه های کارشناس��ی کره ای به ایران‬ ‫ش��رکت های خارج از کشور فراهم ش��ود‪ .‬مجلس شورای‬ ‫با هدف اسیب شناس��ی و عارضه یاب��ی واحدهای کوچک‬ ‫اس�لامی و س��ازمان صدا و س��یما برای حمایت از صنایع‬ ‫صنعتی ایران از دیگر موضوع هایی اس��ت که در این تفاهم‬ ‫کوچ��ک به میدان امده اند و قرار اس��ت با قوه قضاییه برای‬ ‫بر س��ر ان توافق شد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫حمایت از صنایع کوچک نیز تفاهمنامه امضا کنیم‪ .‬نجفی‬ ‫س��رمایه گذاری مشترک و همکاری های ‪ BOT‬را از دیگر‬ ‫با اش��اره به دیدارهای خود با سفیران ایران در کشورهای‬ ‫موضوع های مطرح ش��ده در ای��ن تفاهمنامه عنوان کرد و‬ ‫دیگر و دیدار با سفیران سایر کشورها در ایران‪ ،‬گفت‪ :‬بیش‬ ‫گف��ت‪ :‬کره ای ها به صورت ازمایش��ی یک نی��روگاه ‪۱۰۰‬‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬ش��رکت اتریشی در ایران فعالیت دارند و همکاری‬ ‫مگاواتی انرژی خورش��یدی در شمس اباد تهران خواهند‬ ‫ش��رکت های کره جنوبی نیز در ای��ران ادامه دارد و متوقف‬ ‫س��اخت که در طول هفته های این��ده مقدمات اجرای ان‬ ‫نش��ده اس��ت‪ ،‬ضمن انکه پیش��نهاد راه ان��دازی نیروگاه‬ ‫فراهم خواهد ش��د‪ .‬نجفی هم��کاری و تعام��ل بنگاه ها و‬ ‫خورش��یدی در تهران از س��وی یک ش��رکت کره جنوبی‬ ‫واحدهای کوچک ایرانی با صنایع کوچک دیگر کش��ورها‬ ‫مط��رح و تفاهمنامه اجرای ان نیز امضا ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫را یک��ی از راه ه��ای مقابله با تحریم ها عن��وان کرد و افزود‪:‬‬ ‫همچنین با رد وجود مش��کالت تبادل پولی با کره جنوبی‬ ‫بس��یاری از واحد های کوچک به دلیل نداش��تن همکاری‬ ‫گفت‪ :‬ش��عبه بانک ملت در کره جنوبی فعال است و تبادل‬ ‫تجاری با امریکا ترس��ی از تحریم ندارن��د و امادگی دارند‬ ‫ری��ال با پ��ول کره جنوب��ی و برعکس در ای��ن بانک انجام‬ ‫با ما هم��کاری کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر بیش از‬ ‫می ش��ود و مش��کلی وجود ندارد‪ .‬نجفی ادامه داد‪ :‬توسعه‬ ‫‪ ۸۰‬هزار بنگاه کوچک و متوس��ط در کشور فعال است که‬ ‫روابط صنایع کوچک و متوس��ط با سایر واحدهای صنعتی‬ ‫اگر حتی ‪ ۱۰‬درص��د این واحد ها بتوانند با صنایع کوچک‬ ‫در خارج از کش��ور یکی از ماموریت های این سازمان است‬ ‫دیگر کش��ورها همکاری کنن��د‪ ،‬به راحتی‬ ‫و در کش��ورهای ترکیه‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬اتریش‬ ‫می توان با تحریم ها مقابله کرد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫و‪ ...‬به دنبال رایزنی و توس��عه روابط صنعتی‬ ‫دولت ‪200‬میلیارد‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬فناوری‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری ایران و کره جنوبی‬ ‫دالر برای یارانه سود به عنوان حلقه گمش��ده در صنایع کوچک‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و تسهیالت به صنایع‬ ‫و متوس��ط مورد توجه مرکز مبادله فناوری‬ ‫داد‬ ‫شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬در سفری کوچک اختصاص‬ ‫ای��ران و کره جنوبی اس��ت‪ .‬نجفی با اش��اره‬ ‫که هفته گذش��ته به کره داشتم‪ ،‬تفاهمنامه و نرخ سود تسهیالت به بازدی��د از فناوری ها و اس��تارت اپ های‬ ‫هم��کاری ب��ا وزارت صنای��ع کوچ��ک این به ‪ ۶ ،۴‬و ‪ ۱۰‬درصد کره جنوبی ادامه داد‪ :‬خدمات دهی اموزشی‬ ‫کاهش می یابد‬ ‫کش��ور امضا ش��د‪ .‬نجفی اف��زود‪ :‬مهم ترین‬ ‫از ط��رف کره جنوب��ی به صاحب��ان صنایع‬ ‫محور این تفاهمنام��ه‪ ،‬همکاری واحدهای‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط ایرانی‪ ،‬توس��عه مراکز‬ ‫تحقیق و توس��عه در ای��ن صنایع‪ ،‬برگ��زاری کارگاه های‬ ‫کسبو کار‪ ،‬توسعه بازار صنایع‬ ‫اموزش��ی در کلینیک های ‬ ‫کوچک و متوس��ط ایرانی‪ ،‬همکاری کره جنوبی با صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک ایران نیز از دیگر‬ ‫موارد توافق ش��ده با وزارت بنگاه های کوچک و متوس��ط و‬ ‫استارت اپ های کره جنوبی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ ۷‬درصدی از بدهی بانکی‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران گف��ت‪ :‬با تعامل��ی که با بانک ه��ای عامل‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬در ماه های گذشته هیچ واحد تولیدی یا بنگاه‬ ‫اقتصادی کوچک و متوس��ط به دلیل بدهی بانکی تعطیل‬ ‫نش��ده است‪ .‬نجفی اظهار کرد‪ :‬فقط ‪ ۷‬درصد از معوقه های‬ ‫نظام بانکی متعلق به صنایع کوچک و متوس��ط اس��ت که‬ ‫رق��م بزرگی نیس��ت‪ .‬به همین علت در جلس��ه هایی که با‬ ‫دبیر بانک های خصوصی و دولتی داشته ام از انها خواستم‬ ‫تا در دریافت این معوقه ها با بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫همکاری بیش��تری داشته باش��ند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در‬ ‫ماه های گذش��ته حتی یک واحد هم به دلیل بدهی بانکی‬ ‫تعطیل نشده گفت‪ :‬شاید واحدهایی از قبل به دلیل بدهی ‬ ‫یا اقس��اط معوق از سوی بانک مصادره و تعطیل شده باشد‬ ‫اما از زمانی که اعالم ش��د هیچ واحدی به دلیل بدهی نباید‬ ‫تعطیل ش��ود‪ ،‬حتی یک مورد تعطیلی واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک هم نداشته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۲‬درصدی سود تسهیالت صنعت‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از اختصاص ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر برای حمایت از صنایع کوچک و یارانه س��ود‬ ‫تسهیالت تا ‪ 2‬درصد خبر داد و افزود‪ :‬این رقم عالوه بر یارانه‬ ‫ریالی اس��ت که دولت برای حمایت از بنگاه های کوچک و‬ ‫متوس��ط پرداخت می کند‪.‬نجفی با اش��اره به ابالغ تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬قان��ون بودجه ‪ ۹۷‬اعالم کرد‪ :‬اجرای طرح نوس��ازی و‬ ‫بازسازی ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی در هفته های اینده‬ ‫س��رعت خواهد گرفت و نرخ س��ود تسهیالت پرداختی به‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط در این ط��رح ‪ ۶ ،۴‬و ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تمام اختیارات س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط به شرکت شهرک های صنعتی استانی‬ ‫واگذار ش��ده که بر کاهش ‪ ۳۰‬درصدی مش��کالت اثرگذار‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مطالبه صنعتگران در جلسه با زنگنه و شریعتمداری چه بود‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنایع نس��اجی ایران گفت‪:‬‬ ‫ف��روش محصوالت با ارز تک نرخی مطالبه صنعتگران و‬ ‫تولیدکنندگان واقعی اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در جلسه با‬ ‫وزیران صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نفت خواس��تار واقعی‬ ‫شدن نرخ محصوالت در بورس کاال برای حذف تقاضای‬ ‫کاذب و حمایت از واحدهای تولیدی واقعی ش��دیم‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬ش��ورای عال��ی بورس در ‪ ۲۷‬مرداد عرضه‬ ‫محصوالت فلزی و پتروشیمی در بورس کاال را به دلیل‬ ‫قیمت گذاری نادرست و شکاف چشمگیر نرخ میان نرخ‬ ‫رس��می و بازار ازاد کاالها متوقف کرد زیرا تخفیفی که‬ ‫دول��ت با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی قصد داش��ت به واحدهای‬ ‫تولی��دی پایین دس��تی و در نهایت به مردم برس��د‪ ،‬به‬ ‫واس��طه ها می رسد‪ .‬با وجود تاکید کارشناسان بر واقعی‬ ‫ک��ردن ن��رخ محصوالت عرضه ش��ده در ب��ورس کاال و‬ ‫محاسبه قیمت ها بر مبنای بازار ارز ثانویه‪ ،‬مقاومت هایی‬ ‫در مقابل ان ش��د به طوری که برخی همچنان بر تداوم‬ ‫عرض��ه محص��والت به ن��رخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی تاکید‬ ‫دارند‪.‬علیمردان ش��یبانی که عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران نیز هس��ت‬ ‫درباره مش��کالت تامین م��واد اولیه م��ورد نیاز صنایع‬ ‫پایین دس��ت پتروش��یمی گفت‪ :‬مواد اولیه برای صنایع‬ ‫پایین دس��تی مانند س��وخت خودرو اس��ت؛ اگر ش��ما‬ ‫بهترین خودرو را هم داش��ته باش��ید به طور قطع بدون‬ ‫بنزین روش��ن نخواهد ش��د‪ .‬به این ترتیب ‪ ،‬تامین مواد‬ ‫اولی��ه از مهم تری��ن فاکتورها برای ادامه و رش��د تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬این عض��و هیات مدیره انجمن صنایع نس��اجی‬ ‫ایران که خود از مصرف کنندگان مواد اولیه پتروشیمی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه صنایع نساجی‪ ،‬دو نوع مواد اولیه‬ ‫داری��م؛ یکی م��واد اولیه طبیعی مانن��د پنبه و دیگری‬ ‫مواد اولیه مصنوعی که ش��امل مواد پتروش��یمی است‪.‬‬ ‫ش��یبانی اضافه کرد‪ :‬در پنبه که بحث کنونی ما نیست‪،‬‬ ‫کمبود بسیار محسوسی داریم که متاسفانه ناچاریم ان‬ ‫را وارد کنی م اما در زمینه مواد پتروشیمی‪ ،‬حدود ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪۱۰‬سال گذشته ‪ ۱۰۰‬درصد این مواد را وارد می کردیم و‬ ‫پس توسعه صنعت پتروشیمی ایران‪ ،‬از واردات این مواد‬ ‫بی نیاز شدیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه گاهی نحوه توزیع‬ ‫و تامین این مواد به قدری سخت می شود که می گوییم‪،‬‬ ‫ ای کاش امروز هم می توانس��تیم مانند گذشته واردات‬ ‫انج��ام دهیم‪ .‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران‬ ‫بیان کرد‪ :‬در س��ال های گذش��ته متاسفانه دسترسی ما‬ ‫به عنوان صنایع پایین دس��تی به این مواد نه تنها راحت‬ ‫نبوده بلکه بس��یار دشوار و گاهی غیرممکن بوده است‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدیره انجمن صنایع نس��اجی ایران با‬ ‫بیان اینکه تا پیش از اینکه مواد پتروش��یمی در بورس‬ ‫کاال عرضه ش��ود‪ ،‬ماجرا بسیار تاس��ف اورتر بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ان زمان‪ ،‬صنایع پایین دس��ت باید س��اعت ها مقابل‬ ‫اتاق فروش پتروش��یمی ها صف می کشیدیم که ایا مواد‬ ‫را ب��ه م��ا می دادند یا خیر‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬از وقتی که‬ ‫مواد پتروش��یمی به بورس وارد شد و تولیدکنندگان با‬ ‫ظرفیت ه��ای مختلف کنار هم قرار گرفتند و واحد های‬ ‫پتروش��یمی عرضه ه��ای هفتگی را بر اس��اس این نیاز‬ ‫ب��ه بورس عرض��ه می کردند‪ ،‬خریدها س��رعت گرفت و‬ ‫صنایع پایین دس��تی توانس��تند با تامین نیاز مواد اولیه‬ ‫رشد کنند‪ .‬این عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی‬ ‫ایران گفت‪« :‬متاس��فانه دوس��تان ما در پتروش��یمی ها‬ ‫روزگار مطل��وب ما صنایع پایین دس��تی که مس��تقیم‬ ‫از ب��ورس خری��د می کردیم و در حال توس��عه بودیم را‬ ‫برنتافتند‪ .‬به تدریج ش��اهد نوسان و کاهش چشمگیر در‬ ‫حجم عرضه ها بودیم که البته در این روند گناه از بورس‬ ‫نیس��ت و هر انچه به بورس اعالم شود روی میز فروش‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران‬ ‫ب��ا بیان اینکه این اتفاق ب��ا ورود دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‬ ‫اقتصاد به عنوان ارز رس��می ش��دت گرفت‪ ،‬افزود‪« :‬در‬ ‫کمال تاس��ف به دلیل به صرفه بودن خرید مواد اولیه به‬ ‫مبن��ای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در بورس کاال‪ ،‬به ما صنایع‬ ‫پایین دست به اندازه نیازمان مواد نمی رسد اما ‪ ۲‬ساعت‬ ‫بعد از معامالت‪ ،‬واسطه ها به ما زنگ می زنند و پیشنهاد‬ ‫فروش همان مواد اولیه ای که ما به ان در تاالر دسترسی‬ ‫پیدا نکردیم را با نرخ روز دالر اعالم می کنند‪ .‬این عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت‪« :‬از ادامه‬ ‫روند محاس��به قیمت ها بر اساس دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در‬ ‫بورس کاال تعجب می کنم زیرا به تازگی در جلسه ای که‬ ‫با حضور بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت و محمد ش��ریعتمداری‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‪ ،‬به طور تقریبی‬ ‫همه صنعتگران از باالدس��تی تا پایین دستی‪ ،‬از فساد و‬ ‫رانت ناشی از دونرخی بودن نرخ ارز گالیه کردند‪ ».‬وی‬ ‫با بیان اینکه باید تا به امروز نرخ کاالها در بورس کاال با‬ ‫ارز بازار ثانویه محاسبه می شد‪ ،‬افزود‪« :‬از طرفی عنوان‬ ‫شد که رییس جمهوری اختیار کامل تصمیم های حوزه‬ ‫پتروش��یمی ها را در تولید و توزیع و‪ ...‬مس��تقیم به وزیر‬ ‫نفت واگذار کرده است که با توجه به تجربه و سابقه کاری‬ ‫وی در حوزه نفت به نظر می رسد با بسیاری از مشکالت‬ ‫اش��نا ب��وده و برای حل انها قدم ه��ای مثبتی بر خواهد‬ ‫داشت‪».‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 13‬شهریور ‪ 23 1397‬ذی الحجه ‪ 4 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 475‬پیاپی ‪2448‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چگونه می توان‬ ‫انگیزه تولید را ارتقا داد‬ ‫رضا رضایی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫درحال حاضر شفاف سازی‬ ‫وجود ندارد و مشخص‬ ‫نیست فردا قرار است چه‬ ‫اتفاقی بیفتد‪ .‬از مسئوالن‬ ‫انتظار حمایت هست؛‬ ‫اینکه فضای کسب وکار‬ ‫امن برای صنعتگر به وجود‬ ‫اورند‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫قوانین حداقل برای ‪ ۶‬ماه‬ ‫ثبات داشته باشند‬ ‫با وجود مصوبات سریالی ضد و نقیض‪ ،‬کارشناسان حوزه قطعه در گفت وگو با «گسترش صنعت» عنوان کردند‪:‬‬ ‫اگر تولید ادامه پیدا کرده به دلیل عشق به وطن است‬ ‫رونق واحدهای صنعتی منوط به ثبات قوانین حتی برای ‪ ۶‬ماه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫هر کس بر اس��اس س��رمایه جانی و مالی که برای‬ ‫امری هزینه می کند نس��بت به ان حساسیت داشته‬ ‫و ب��ا تمام توان س��عی ب��ر حفظ ان دارد‪ .‬ش��رایط و‬ ‫موقعیت سیاسی کشور بخش اقتصاد و صنعت را نیز‬ ‫تحت تاثیر قرار داده و با افزودن خال مدیریت بحران‪،‬‬ ‫چالش ها بیشتر نمود پیدا می کند‪.‬‬ ‫بارها عنوان ش��ده مش��کالت تحریم��ی اغاز دهه‬ ‫‪ ۹۰‬توان صنعت را تضعیف کرده اس��ت‪ .‬این مس��ئله‬ ‫تنها مربوط به فش��ارهای بیرونی نب��وده و اینده نگر‬ ‫نب��ودن تولیدکننده نیز ب��ه این موض��وع دامن زده‬ ‫اس��ت‪ .‬تمرک��ز روی واردات و خالقی��ت نداش��تن‬ ‫در تولی��د و‪ ...‬فعالیت ه��ا را تحت الش��عاع ق��رار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنعت قطعه به عنوان صنعتی خصوصی نیز از این‬ ‫اسیب ها در امان نبوده و امروز اوضاع مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی در حال اتفاق است‬ ‫و دغدغ��ه فردا‪ ،‬اندیش��ه امروز تولیدکننده به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬در ادامه «گس��ترش صنع��ت» گفت وگویی‬ ‫با دو قطعه س��از بزرگ کش��ور داش��ت که هر یک به‬ ‫واکاوی بخش��ی از مش��کالت صنعت خودرو کش��ور‬ ‫پرداخته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت بدون سود‬ ‫رضا رضایی‪ ،‬یک��ی از تولیدکنندگان صنعت قطعه‬ ‫درب��اره وضعی��ت تولید در واحده��ای صنعتی گفت‪:‬‬ ‫ب��ه طور کلی تولید ش��رایط خوبی ندارد‪ .‬قطعه س��از‬ ‫به لح��اظ تعهدی که به خودروس��از و مردم دارد در‬ ‫حال فعالیت بدون س��ود اس��ت‪ .‬برخی صنایع مانند‬ ‫شکالت س��ازی اگ��ر دو روز محصول به ب��ازار عرضه‬ ‫نکنن��د اتفاق خاصی در کش��ور نمی افت��د اما صنعت‬ ‫قطعه بر اس��اس تعهدی که به خودروس��ازی دارد و‬ ‫خودروس��از نیز بر اس��اس تعهدش به مش��تری باید‬ ‫فعالیت مستمر داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قطعه سازان پس از اتفاق های دهه ‪ ۹۰‬با‬ ‫تمام توان سعی کردند در کنار خودروساز باقی بمانند‬ ‫اما متاس��فانه از س��ال ‪ ۹۱‬به بعد مشکالت اقتصادی‬ ‫دشواری های بسیاری را به وجود اورد‪ .‬بانک ها و بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬پشتیبان قطعه ساز نبوده و خودروسازان هم‬ ‫در زم��ان تحریم چون دچار اس��یب ش��دند از به روز‬ ‫ک��ردن قیمت ه��ا و حت��ی پرداخت هزینه ه��ا ناتوان‬ ‫ماندن��د‪ .‬دیرک��رد پرداخت ه��ا نزدیک به یک س��ال‬ ‫رس��یده‪ ،‬در نتیجه‪ ،‬بدنه صنعت قطعه از سال ‪ ۹۱‬به‬ ‫این سو به لحاظ اقتصادی ضعیف شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه به نیازمندی قطعه س��ازان‬ ‫ب��ه لحاظ فناوری اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در کنار تمام‬ ‫مشکالت‪ ،‬روزامدی و نوس��ازی واحدهای صنعتی از‬ ‫دیگر دغدغه های تولیدکننده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برجام محقق و قراردادهای خودرویی‬ ‫بسته ش��د اما ش��فاف نبودند‪ .‬هزینه ساخت قالب ها‬ ‫برای خودروهای جدید از وظایف قطعه ساز ایرانی بود‬ ‫در حالی که به طور معمول تامین س��رمایه س��اخت‬ ‫قالب ها برعهده خودروسازان است‪.‬‬ ‫بین رفته و فروش��ندگان نقدی معامله می کنند‪ .‬تمام‬ ‫این مس��ائل در کنار مشکالت پیش��ین اعم از بیمه‪،‬‬ ‫مالیات‪ ،‬تس��هیالت بانکی با س��ود باال و‪ ...‬شیره جان‬ ‫این صنعت را مکیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات‪ ،‬الزمه استمرار تولید‬ ‫رضای��ی در ادامه ب��رای اس��تمرار فعالیت ها تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬تولید‪ ،‬نقدینگی می خواهد‪ .‬با ش��رایط موجود‪،‬‬ ‫تولیدکنن��ده هزینه های چند براب��ری را باید از کجا‬ ‫تامین کند؟‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬متاسفانه صنعت قطعه شرایط خوبی‬ ‫ندارد‪ .‬بارها گفته ش��ده پی��ش از تصمیم ها پیامدها‬ ‫بررس��ی شود اما کس��ی متوجه این مس��ئله نیست‪.‬‬ ‫توس��عه اقتصاد از مسیر اش��تغالزایی به دست می اید‬ ‫و افزای��ش تولید موفقیت صنعتگ��ر را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫اگ��ر تولید باکیفیت و اس��تانداردهای موردنظر انجام‬ ‫شود بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬این شعار خود به خود محقق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری سنگین بدون استفاده‬ ‫ای��ن فع��ال ب��ازار تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر‬ ‫رضای��ی در ای��ن ب��اره ادام��ه داد‪ :‬با‬ ‫شفاف س��ازی وج��ود ندارد و مش��خص‬ ‫تم��ام ای��ن مس��ائل قطعه س��ازان برای‬ ‫نیس��ت فردا قرار است چه اتفاقی بیفتد‪.‬‬ ‫داخلی س��ازی محصوالت سرمایه گذاری‬ ‫از مس��ئوالن انتظار حمایت وجود دارد؛‬ ‫زی��ادی کردن�� د به طوری ک��ه پژو‪۳۰۱‬‬ ‫اینک��ه فض��ای کس��ب وکار ام��ن برای‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬درصد داخلی س��ازی شده و‬ ‫صنعتگر به وج��ود اورند‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫قالب ها و قطعات ان ساخته شدند‪.‬‬ ‫قوانین حداقل برای ‪ ۶‬ماه ثبات داش��ته‬ ‫وی ب��ه ش��روع دور جدی��د تحریم ها‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫محمد شهپری‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬نیم��ه مرداد تحریم ها‬ ‫رضایی گفت‪ :‬مدیر بن��گاه تا مقطعی‬ ‫اغاز ش��د اما بیش از ی��ک ماه قبل‪ ،‬این‬ ‫می تواند ب��ا مدیریت بنگاهداری کند اما‬ ‫کافی است بررسی‬ ‫موض��وع در صنع��ت نمود پی��دا کرد‪ .‬با‬ ‫با صادر ش��دن چند بخش��نامه در هفته‬ ‫شود از اغاز سال تا‬ ‫سرمایه گذاری جدید برای داخلی سازی امروز مواد اولیه چند نمی توان خیل��ی پیش رفت‪ .‬در مجموع‬ ‫درصد افزایش نرخ‬ ‫خودروه��ای جدی��د و در نهایت توقف‬ ‫تا ثبات برقرار نش��ود ب��ا تالطم موجود‬ ‫تولید انه��ا‪ ،‬توان صنعت قطعه بیش��تر داشته اند و نسبت به نمی توان مدیریت کرد و حتی برای یک‬ ‫سال قبل چقدر قیمت ها‬ ‫تحلیل رفت‪.‬‬ ‫هفته برنامه ریزی داشت‪.‬‬ ‫تفاوت کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬این در ایا انحصار در صنعت � بهره مندی از ثمره دهه ‪۷۰‬‬ ‫از خالهای صنعت قطعه کیفیت و نرخ‬ ‫حالی اس��ت که قطعه س��از برای تامین‬ ‫خودرو است یا مواد‬ ‫اولیه؟‬ ‫تمام شده ان اس��ت که در کنار روزامد‬ ‫مواد اولیه م��ورد نیاز باید هزینه ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫نب��ودن‪ ،‬مش��کالت را دو چن��دان کرده‬ ‫برابری داش��ته باش��د‪ .‬خرید اعتباری از‬ ‫اس��ت‪ .‬در ادامه‪ ،‬محمد ش��هپری‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫به تش��ریح این موضوع پرداخ��ت و گفت‪ :‬چند مولفه‬ ‫روی نرخ تمام ش��ده تاثیر دارد که نوسان های نرخ ارز‬ ‫یکی از مهم ترین انها است‪ .‬در این شرایط باید پرسید‬ ‫ساخت داخل چقدر توجیه اقتصادی دارد؟‬ ‫وی در ادامه مولفه های تاثیرگذار بر نرخ تمام ش��ده‬ ‫ب��ه نرخ مواد اولی��ه تولید داخل اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان باالدس��تی که س��ازنده م��واد اولیه‬ ‫اعم از ف��والد‪ ،‬م��س‪ ،‬پلیمر و‪ ...‬هس��تند محصوالت‬ ‫خ��ود را در ب��ورس و ب��ر اس��اس ن��رخ ازاد معامله‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫کافی اس��ت بررس��ی ش��ود از اغاز س��ال تا امروز‬ ‫این مواد چند درصد افزایش نرخ داش��ته اند و نسبت‬ ‫به س��ال قبل چقدر قیمت ها تفاوت کرده اس��ت‪ .‬ایا‬ ‫انحص��ار در صنعت خودرو اس��ت یا م��واد اولیه؟ بر‬ ‫اس��اس انچه در حال اتفاق افتادن است‪ ،‬تولید چقدر‬ ‫توجیه پذیر است؟‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودروی��ی تصریح ک��رد‪ :‬از این پس‬ ‫صنعتگ��ر باید مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار ازاد‬ ‫تهیه کند‪ .‬چه س��رمایه ای ب��رای صنعتگر باقی مانده‬ ‫اس��ت که بتواند بر مبن��ای ان‪ ،‬فعالیت خود را ادامه‬ ‫دهد و حتی به س��وی ن��واوری و تحقیق و توس��عه‬ ‫حرکت کند؟ چه کس��ی پاس��خگوی تعدیل نیرو در‬ ‫واحدهای صنعتی است؟‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با این‬ ‫ش��رایط اگر تولید ادامه پیدا کرده تنها به دلیل عشق‬ ‫به وطن بوده و این تفکر که فعالیت ها در هر شرایطی‬ ‫ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬زمان��ی کارخانه ه��ا روزه��ای جمعه نیز‬ ‫فعالیت داش��تند اما اکنون فعالی��ت انها به ‪ ۳‬روز در‬ ‫هفته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ش��هپری در پایان یاداور شد‪ :‬توان و ظرفیت تولید‬ ‫ام��روز مدیون فناوری دهه ‪ ۷۰‬صنعت قطعه اس��ت؛‬ ‫دوران��ی طالیی که ثمره زی��ادی برای صنعت خودرو‬ ‫کشور داشت و امروز همچنان از ان بهره می بریم‪.‬‬ ‫خرید خودرو به مسابقه «بخت ازمایی» تبدیل شده است‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت گفت‪ :‬در‬ ‫طرح های فروش خودروس��ازان ش��اهد هج��وم تقاضا‬ ‫هس��تیم به گونه ای ک��ه خرید خودرو ب��ه قیمت های‬ ‫رسمی‪ ،‬به مس��ابقه بخت ازمایی تبدیل شده که برنده‬ ‫ان می توان��د خودرو را به نرخ رس��می از خودروس��از‬ ‫دریاف��ت کن��د و ب��ه ن��رخ ازاد در ب��ازار بفروش��د و‬ ‫مابه التفاوت قیمت ها را نصیب خود کند‪.‬‬ ‫ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ سیاس��ت گذاران صنعتی و اقتصادی بای��د به گونه ای‬ ‫برنامه ری��زی کنن��د که اج��ازه ش��کل گیری و جوالن‬ ‫رفتارهای سفته بازانه و واسطه گری در بازارها را ندهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در چن��د ماه گذش��ته به دلیل‬ ‫نادرس��تی سیاس��ت گذاری ش��اهد ایجاد زمینه برای‬ ‫فعالیت های س��فته بازانه و داللی هس��تیم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬نمونه روش��ن این موض��وع بازار خودرو اس��ت‬ ‫ک��ه در ان ب��ا یک بازار رس��می به نام خودروس��ازان‬ ‫ب��ا قیمت هایی پایین ت��ر از قیمت های واقع��ی و بازار‬ ‫ازاد ب��ا قیمت هایی باالت��ر از قیمت های واقعی روبه رو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت ادامه داد‪:‬‬ ‫وقتی نرخ رسمی کاالیی پایین تر از ارزش ذاتی و نرخ‬ ‫واقعی ان است اتفاقی که می افتد ان است که نرخ ان‬ ‫کاال در بازار ازاد افزای��ش می یابد تا به نرخ واقعی ان‬ ‫برس��د که همین دو نرخی شدن قیمت‪ ،‬زمینه را برای‬ ‫ایج��اد رانت و فعالیت های س��فته بازانه فراهم می کند‪.‬‬ ‫همین رفتارهای سفته بازانه به رشد غیرواقعی قیمت ها‬ ‫در بازار ازاد منجر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون این اتفاق در بازار خودرو افتاده‬ ‫و افراد به دنبال ان هستند که خودرو را به قیمت های‬ ‫رس��می از شرکت های خودروساز بخرند و در بازار ازاد‬ ‫بفروش��ند و از مابه التفاوت نرخ رسمی و ازاد بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫خلخال��ی ب��ا بی��ان اینک��ه در ای��ن ش��رایط ای��ن‬ ‫مصرف کنن��دگان واقعی هس��تند که ض��رر می کنند‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬بدیهی اس��ت که وقتی چن��د صد هزار‬ ‫نفر با نیت س��فته بازانه به س��ایت فروش خودروسازان‬ ‫هج��وم می اورند مصرف کنن��دگان واقعی که به دنبال‬ ‫تامین نیاز مصرفی خود هس��تند کمتر موفق به خرید‬ ‫با قیمت های رسمی شده و متضرر می شوند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در این ش��رایط راه حل منطقی ان‬ ‫است که قیمت گذاری خودرو از حالت دستوری خارج‬ ‫ش��ود تا نرخ این محصول در فرایند عرضه و تقاضا در‬ ‫بازار تعیین ش��ود‪ .‬در ان صورت فاصله بین قیمت های‬ ‫رس��می و ازاد از بین رفته و زمینه رانت و سفته بازی‬ ‫نیز از بین می رود‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬رفتارها و انگیزه های س��فته بازانه از‬ ‫بازار خودرو خارج شده و مصرف کنندگان واقعی نیز با‬ ‫قیمت های��ی به مراتب پایین تر از قیمت های غیرواقعی‬ ‫بازار موفق به خرید خودرو می شوند‪.‬‬ ‫در چند هفت��ه اخیر نرخ خودروهای داخلی در بازار‬ ‫با افزایش شدید و غیرقابل باوری همراه بوده است‪.‬‬ ‫‹تـکذیب افزایش‬ ‫نرخ خودرو‬ ‫روابط عمومی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزای��ش ن��رخ خودرو از س��وی ش��رکت های‬ ‫خودرو ساز را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫روابط عمومی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در واکنش به خبر کذب افزایش نرخ خودرو از‬ ‫سوی خودروسازها اعالم کرد‪ :‬بنابر گزارش های‬ ‫رسیده از شرکت های عمده خودروساز کشور‪،‬‬ ‫محصوالت ایران خودرو و س��ایپا عالوه بر انکه‬ ‫هیچ افزایش قیمتی نداش��ته است بلکه تالش‬ ‫انها برای تاثیرگذاری بر نرخ سوداگرانه خودرو‬ ‫هر روز بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» این درحالی‬ ‫است که در چند هفته اخیر بازار داللی خودرو‬ ‫نوس��ا ن های قیمتی زی��ادی را تجرب��ه کرده ‬ ‫است‪.‬‬ ‫خری��د و ف��روش در این بازار س��وداگرانه با‬ ‫افزایش ‪50‬درصدی در بیش��تر مدل ها تجربه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حمای��ت دولت ه��ا از صنایع‬ ‫خ��ود در کش��ورهای مختلف‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬در کشورهایی‬ ‫ک��ه توس��عه یافته هس��تند و‬ ‫صنعت ق��وی دارن��د دولت ها‬ ‫ش��رایطی را به وجود اورده اند‬ ‫که از محصوالت داخلی حمایت‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫کامل شود‪ .‬حمایت از تولیدات‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫داخلی ب��ه روش های مختلفی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫این کش��ورها امکانات و مزیت های ویژه ای را برای شرکت های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬کارافرینان و نی��ز تولیدکنندگان ایج��اد می کنند؛‬ ‫زمی��ن رایگان‪ ،‬پرداخت نکردن مالی��ات‪ ،‬نگرفتن عوارضی که‬ ‫از واحدهای تولیدی دریافت می ش��ود و‪ ...‬تنها به این دلیل که‬ ‫واحدهای تولیدی تقویت ش��وند و توس��عه پیدا کنند‪ .‬امکانات‬ ‫بس��یاری برای صنعتگران فراهم می ش��ود تا انها نرخ تمام شده‬ ‫تولی��دات خود را کاهش داده و بتوانند محصولی رقابتی از نظر‬ ‫نرخ با محصوالت خارجی تولید و عرضه کنند‪ .‬تمام کشورهای‬ ‫صنعتی این مسیر را طی کرده اند اما کشورهای در حال توسعه‬ ‫طبیعی است که باید انرژی بیشتری در این زمینه هزینه کنند‪.‬‬ ‫در کشور برنامه های زیادی برای تقویت تولید تدوین و تصویب‬ ‫می ش��ود اما به مرحله اجرا نمی رس��د‪ .‬نتیجه این می ش��ود که‬ ‫صنعت پیشرفت قابل توجهی نداشته و در حوزه رقابت به لحاظ‬ ‫کیفی��ت و نرخ تمام ش��ده از بازارهای خارج��ی فاصله بگیریم‪.‬‬ ‫قوانین بس��یاری وجود دارد که در قالب الیحه از س��وی دولت‬ ‫و طرح از س��وی مجلس ارائه و تصویب ش��د اما عملیاتی نشد‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬یکی از این موضوع ها بحث هدفمندس��ازی یارانه ها‬ ‫ب��ود‪ .‬به دلیل کمب��ود نقدینگی بس��یاری از واحدها تعطیل و‬ ‫فعالیت های تولیدی متوقف ش��دند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬با تعطیلی‬ ‫ش��رکت های داخلی بیکاری مضاعفی در جامعه ایجاد ش��د که‬ ‫ای��ن بیکاری عواقب نامطلوبی را برای جامعه و اقتصاد کش��ور‬ ‫به همراه دارد‪ .‬دولت ها در کش��ورهای توس��عه یافته و صنعتی‬ ‫برنامه های بلندمدت دارند و با تحلیل تمام ابعاد اهداف خود را‬ ‫تعیین و روش های دستیابی به انها را تدوین می کنند‪ .‬می توان‬ ‫از تولیدکننده مالیات گرفت و برای تولید موانع بسیاری ایجاد‬ ‫و نیز هزینه های س��نگین به صنعتگر تحمیل کرد‪ .‬در ادامه به‬ ‫درامد کوتاه مدت دس��ت یافت در حالی که کشورهای صنعتی‬ ‫ب��ه گونه ای دیگر عم��ل می کنند‪ .‬انها معتقدند زمانی که واحد‬ ‫تولیدی اش��تغال ایجاد می کند در واقع درامدی را برای کشور‬ ‫به وجود می اورد و نیرویی که امروز مش��غول اس��ت و فعالیت‬ ‫تولیدی دارد زمینه س��از ناهنجاری های اجتماعی نمی ش��ود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬دول��ت به ج��ای اینکه هزینه های س��نگین در ازای‬ ‫بزهکاری های اجتماعی بپردازد مالیات کمتری از تولیدکننده‬ ‫می گیرد تا انگیزه تولید را برای صنعتگر افزایش دهد‪ .‬پیشنهاد‬ ‫می ش��ود عوارض کمتر گرفته ش��ود‪ ،‬ارزش افزوده کاهش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬مواد اولیه در دس��ترس باشد و موانع فعالیت های تولیدی‬ ‫صنعتی را به حداقل برس��انیم تا به طور نمونه صنعت قطعه به‬ ‫جایگاهی که مورد انتظار است دست پیدا کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش حبابی نرخ خودرو‬ ‫باید از بین برود‬ ‫سخنگوی کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی با تاکید‬ ‫بر اینکه باید افزایش حبابی نرخ خودرو در بازار از بین برود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مقرر شد خودروسازان به تعهدات خود در قبال تحویل خودرو به‬ ‫مشتریانی که به ثبت نام برای تحویل خودرو اقدام کرده اند‪ ،‬عمل‬ ‫کنند‪ .‬بهرام پارس��ایی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره نشس��ت‬ ‫ی گفت‪ :‬در‬ ‫مش��ترک کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالم ‬ ‫این جلسه با حضور رییسان شرکت های خودروسازی و مسئوالن‬ ‫سازمان بازرسی‪ ،‬شورای رقابت‪ ،‬حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و سایر نهاد های ذی ربط بحث نوسان های قیمتی در بازار خودرو‬ ‫و افزایش کاذب قیمت ها مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬درباره‬ ‫افزایش نرخ خودرو در بازار داخلی مطالب مختلف مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرفت اما در مجموع می توان گفت سیاست های اشتباه چند‬ ‫دهه گذشته باعث انحصار در بخش خودروسازی شده و به نوعی‬ ‫فضای رقابتی را از این صنعت گرفته اس��ت به نحوی که فش��ار‬ ‫قیمت ها در نهایت به مردم تحمیل می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در هر‬ ‫صورت مقرر ش��د افزایش حبابی نرخ خودرو در بازار از بین برود‬ ‫و در این راس��تا‪ ،‬بر اس��اس اعالم نظر خودروسازان روند ترخیص‬ ‫قطعات خودرو در گمرکات سرعت پیدا کرده که انجام این مهم‬ ‫می تواند عرضه خودرو در بازار را سرعت بخشد و به فضای روانی‬ ‫ک��ه باع��ث افزایش کاذب نرخ خودرو ش��ده پای��ان دهد‪ .‬در این‬ ‫راس��تا‪ ،‬صورتجلسه ای از س��وی همه نهاد ها به امضا رسید و انها‬ ‫مکلف به اجرای تعهدات ش��دند‪ .‬او افزود‪ :‬بر اس��اس برنامه‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د خودروس��ازان تعهدات خود را در قب��ال ثبت نام متقاضیان‬ ‫دریاف��ت خ��ودرو انجام دهند و در برخ��ی از ثبت نام ها که تخلف‬ ‫شده رسیدگی الزم برای ابطال قرارداد انجام شود و مقرر شده در‬ ‫اینده نیز زیرس��اخت های ثبت نام برای دریافت خودرو با اعمال‬ ‫نظارت موثر تقویت شود‪ .‬سخنگوی کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬به طور قطع نرخ خودرو در بازار‬ ‫غیرواقعی اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬نرخ واقعی پراید حدود ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫تومان است اما دالالن با اقدام های سوداگرانه به سودهای نجومی‬ ‫دست می یابند و قیمت ها را باال می برند‪ .‬پارسایی افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارش سازمان بازرسی‪ ،‬شرکت های سایپا و ایران خودرواز لحاظ‬ ‫تولید در ماه های گذشته با روند کاهشی روبه رو نبوده اند اما فضای‬ ‫روانی در جامعه باعث رشد تقاضا برای خرید خودرو شده و بازار‬ ‫را با مش��کل روبه رو کرده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬مسئله دپوی خودرو ‬ ‫تولید شده مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 475‬پیاپی ‪2448‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 13‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫«گسترش صنعت» از کمبود ظروف ویژه توزیع خوراکی و مواد غذایی در استانه محرم گزارش می دهد‬ ‫گرانی مواد اولیه‪ ،‬دامنگیر تولید یک بارمصرف ها‬ ‫رانت ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی یک ماهه در عرضه مواد اولیه پلیمری بورس کاال‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تبلیغات‪ ،‬حلقه گمشده صنایع کوچک‬ ‫اکن��ون بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد بخش‬ ‫صنع��ت کش��ور را صنای��ع کوچ��ک‬ ‫تش��کیل می ده��د ک��ه تع��داد انها‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۸۰‬ه��زار واح��د صنعت��ی‬ ‫اس��ت و بیش ‪ ۴۱‬ه��زار واحد ان در‬ ‫ش��هرک های صنعتی مستقر هستند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬سیاس��ت استفاده از تولید‬ ‫غالمرضا دیوساالر‬ ‫داخل��ی بای��د ب��ه نهض��ت عمومی‬ ‫کارشناس رسانه‬ ‫تبدیل ش��ود که همگی ب��رای ایجاد‬ ‫ای��ن نهضت وظیفه داری��م‪ .‬در حوزه‬ ‫رسانه ای با دستور رهبر معظم انقالب‪ ،‬کارهای خوبی برای معرفی‬ ‫و حمای��ت از تولی��د داخلی انجام می ش��ود‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط با وجود توانمندی های تولیدی قدرتمندی که‬ ‫دارن��د از نبود قدرت چانه زنی و تبلیغات اثربخش در ضعف و رنج‬ ‫به س��ر می برن��د در صورتی که با همکاری مس��تمر و مداوم بین‬ ‫حوزه ه��ای روابط عمومی واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط با‬ ‫مجموعه های رسانه ای و تبلیغاتی‪ ،‬می توانند به اثربخشی مناسب‬ ‫از تبلیغات دست یابند‪.‬‬ ‫مدی��ران اگاه و متخص��ص روابط عمومی و مدی��ران واحدهای‬ ‫ی خواهند توانس��ت با اس��تفاده از‬ ‫صنعت��ی با اقدام ه��ای حرفه ا ‬ ‫اطالع��ات و داده های مختلف‪ ،‬برای مش��ارکت در بخش تبلیغات‬ ‫س��ازمانی و افزایش اثربخش��ی ان در بین مخاطبان اقدام کنند؛‬ ‫این امر بدون برقراری ارتباط مناس��ب و مستمر با رسانه ها میسر‬ ‫نخواهد ب��ود‪ .‬در صورتی که ارتباط مناس��ب تبلیغاتی واحدهای‬ ‫صنعت��ی ب��ا بخش رس��انه برقرار ش��ود عالوه ب��ر افزایش فروش‬ ‫داخلی می توان ش��اهد ورود به بازارهای جهان��ی و صادرات بود‪.‬‬ ‫خودکفای��ی حاصل از رونق ص��ادرات‪ ،‬نتیجه تالش‪ ،‬همت و عزم‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬تاجران و دس��ت اندرکاران توسعه تجارت خارجی‬ ‫است که عالوه بر تامین کاالهای اساسی و نیازهای داخلی‪ ،‬زمینه‬ ‫عرضه تولیدات کشور به خارج از مرزها را فراهم می کنند‪.‬‬ ‫امروز با توجه به شرایط کشور به مدیرانی با اندیشه جهادی نیاز‬ ‫اس��ت تا بتوان با رفع مش��کالت‪ ،‬فضای مناسبی برای کسب وکار‬ ‫فراهم ک��رد‪ .‬موقعیتی که باید فرصتی برای افزایش میزان تولید‪،‬‬ ‫عرضه و صادرات در بخش صنایع کوچک و متوسط را ایجاد کند‪.‬‬ ‫در بخش صنایع کوچک با توجه به اینکه عموم سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫کارافرینان داخلی هس��تند‪ ،‬به طور قطع اگ��ر برنامه ریزی خوبی‬ ‫داش��ته باشیم‪ ،‬با مشوق های در نظر گرفته شده خواهیم توانست‬ ‫میزان صادرات‪ ،‬تولید و عرضه در کشور را افزایش دهیم‪ .‬پوشاک‪،‬‬ ‫کیف‪ ،‬کفش و لوازم یدکی از جمله تولیداتی هستند که این امکان‬ ‫را دارن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید در حوزه تبلیغ��ات صنایع کوچک ارتباط‬ ‫مناس��ب و اثربخش بین اهالی رسانه و مدیران واحدهای تولیدی‬ ‫برقرار ش��ود‪ .‬کارافرینان کش��ور همه صنعتگران فعال و باتعصب‬ ‫هس��تند که ب��رای ابادانی و رون��ق اقتصادی کشورش��ان تالش‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫حلقه های گمشده ای در حوزه صنعت و رسانه وجود دارد که تا‬ ‫زمانی که به یکدیگر متصل نشوند‪ ،‬نمی توانیم به وضعیت مطلوب‬ ‫تبلیغات و اطالع رسانی از تولید ایرانی دست یابیم‪ .‬این حلقه ها با‬ ‫فعالیت موثر روابط عمومی ها متصل می ش��وند‪ .‬از این رو‪ ،‬مدیران‬ ‫واحده��ای تولیدی باید در کنار یکدیگ��ر بوده و اطالعات همگی‬ ‫انها برای هم مش��خص باش��د تا بتوان به ص��ورت زنجیره ای در‬ ‫ارتباط با اهالی رس��انه کارها را پیش ببرند‪ .‬مدیران نیز با نگاه به‬ ‫داخل در کنار اس��تفاده از سرمایه‪ ،‬فناوری و تجربه خارجی‪ ،‬باید‬ ‫در راستای اطالع رسانی و تبلیغات مفید و سازنده تالش کنند‪.‬‬ ‫از طرف��ی‪ ،‬ب��ا توج��ه ب��ه وظای��ف مش��خص ش��ده در حوزه‬ ‫روابط عموم��ی در زمینه تعامل مس��تمر و دوس��ویه با مخاطب و‬ ‫شناس��ایی نیازهای انها‪ ،‬روابط عمومی ها می توانند ضمن تجزیه و‬ ‫تحلیل این داده ها که با اس��تفاده از روش های گوناگون به دست‬ ‫امده‪ ،‬برای مش��اوره دهی و کمک فکری به حوزه تبلیغات سازمان‬ ‫مطبوع خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اگر مدیران و کارشناسان روابط عمومی در بخش تولید‬ ‫می خواهند جایگاه و نقش خود را در س��اختار سازمان ش��ان ارتقا ‬ ‫دهند بهتر اس��ت در حوزه تبلیغات مشارکت کنند‪ .‬روابط عمومی‬ ‫و تبلیغ��ات به عنوان مکمل یکدیگر از توانمندی های مش��خصی‬ ‫برخوردارن��د که تجمیع انها و اس��تفاده حداکثری از ظرفیت های‬ ‫به وجود امده از این موضوع‪ ،‬عالوه بر تاثیر مستقیم بر نوع و نحوه‬ ‫تبلیغات‪ ،‬زمینه های افزایش اثرگذاری بر مخاطب و ارتقای جایگاه‬ ‫سازمان در جامعه را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کمبود و گران��ی پلی پروپیلن و پلی اتیلن این بار در‬ ‫تولید ظروف یک بارمصرف اختالل ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن مواد ک��ه از پاالیش فراورده ه��ای نفتی حاصل‬ ‫می ش��ود به گفته کارشناسان‪ ،‬در بورس کاال به طور‬ ‫محدود عرضه ش��ده و نرخ ان در ب��ازار نیز بر همین‬ ‫اساس و به دنبال نوسان های نرخ ارز افزایش یافته تا‬ ‫جایی که به تعطیلی بیش از ‪ ۱۰‬واحد تولیدی ظروف‬ ‫ن هم در شرایطی که‬ ‫یک بارمصرف منجر شده است؛ ا ‬ ‫کمت��ر از یک ماه تا اغاز ماه محرم و افزایش تقاضای‬ ‫بازاری برای ظروف یک بارمصرف مانده است‪ .‬هرچند‬ ‫این تولیدات در س��ایر روزها نیز تقاض��ا دارد اما اوج‬ ‫فروش ان در ایام محرم عنوان می شود‪.‬‬ ‫پی��ش از این نیز گرانی مواد اولیه حاصل از پاالیش‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی دامنگی��ر صنای��ع بس��ته بندی‬ ‫م��واد غذایی‪ ،‬روغ��ن‪ ،‬اب معدنی و حتی کیس��ه های‬ ‫پالس��تیکی ارد شده بود و حاال این سونامی به تولید‬ ‫یک بارمصرف ها رس��یده ک��ه در رده صنایع پلیمری‬ ‫به ش��مار می روند‪ .‬هرچند که پتروش��یمی تندگویان‬ ‫به عن��وان عرضه کنن��ده عمده گران��ول‪ ،‬پلی اتیلن و‬ ‫پلی پروپیل��ن در اغ��از تی��ر در گزارش��ی اعالم کرد‬ ‫محدودیتی برای عرضه های بازاری نداش��ته اس��ت و‬ ‫ مانند س��ابق این مواد اولیه را در ب��ورس کاال توزیع‬ ‫می کند اما کارشناس��ان معتقدند استفاده حداکثری‬ ‫از زمان باقی مانده تا اعمال تحریم های پتروش��یمی و‬ ‫نفتی ایران سبب ش��ده تا مجتمع های پتروشیمی از‬ ‫عرضه محصول در بورس و بازار کاس��ته و بر صادرات‬ ‫این محصوالت بیفزایند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز برای رفع مشکل‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مرتبط با محصوالت‬ ‫پتروش��یمی تالش ک��رد با هماهنگی ب��ورس کاال بر‬ ‫نظ��ارت و عرضه گران��ول‪ ،‬پلی اتیل��ن و پلی پروپیلن‬ ‫بیفزاید اما همچن��ان تولیدکنندگان با چالش تامین‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز خود روبه رو هستند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که س��ازکار بورس کاال از نرخ‬ ‫دستوری و عرضه دستوری تاثیرپذیر نیست و اساس‬ ‫ان بر کشف نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا است‪ .‬با این‬ ‫ حال‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» تاکید کرد‪ :‬گ��زارش عملکرد تولیدکنندگان‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬مبنای خرید مواد اولیه از بورس کاال در‬ ‫‪ ۲‬ماه گذش��ته بوده است‪ ،‬ضمن انکه تولیدکنندگان‬ ‫ای��ن امکان را داش��تند ت��ا ‪ ۲۰‬درصد بیش��تر از این‬ ‫گ��زارش عملکرد نیز مواد اولی��ه از بورس کاال خرید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این موضوع باعث اعتراض فعاالن بورس��ی نیز شد‬ ‫اما ماجرا به همین جا ختم نمی ش��ود چراکه گرانول‪،‬‬ ‫پلی اتیل��ن و پلی پروپیل��ن موجود در ب��ازار ازاد نیز‬ ‫دستخوش رشد نرخ ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۵۰‬درصدی شده و این‬ ‫امر بر گرانی کاالهای تولید ش��ده از این مواد افزوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضمن انکه برخی از واحدهای تولیدی مرتبط‬ ‫با این محصوالت به دلیل ناتوانی در تهیه مواد اولیه از‬ ‫جنس گرانول‪ ،‬پلی اتیلن و پلی پروپیلن رو به تعطیلی‬ ‫رفته اند‪ .‬صنایعی مانند بس��ته بندی‪ ،‬تولید قوطی های‬ ‫پالس��تیکی‪ ،‬اب معدنی‪ ،‬روغن نباتی‪ ،‬کیسه های ارد‪،‬‬ ‫پوش��ک بچه و‪ .. .‬در ‪ ۳‬ماه گذش��ته تعطیل ش��ده یا‬ ‫ظرفیت تولیدشان بسیار کم شده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د نظ��ارت ب��ر عرضه ه��ای‬ ‫پتروش��یمی و کنترل مواد اولیه عرضه شده در بورس‬ ‫کاال تا تبدیل ش��دن به کاال مهم ترین و مناسب ترین‬ ‫راهکار رفع چالش کنونی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی ‪ ۱۰‬تولیدی‬ ‫داری��وش مصطفی ن��ژاد‪ ،‬فع��ال صنای��ع پلیمری و‬ ‫ش��یمیایی در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬پلی اتیلن و پلی پروپیلن که م��واد اولیه ظروف‬ ‫یک بارمص��رف اس��ت‪ ،‬انحص��ار عرضه ان در دس��ت‬ ‫پتروش��یمی های داخلی اس��ت و این صنایع مادر به‬ ‫قصد س��وداوری ن��رخ ارز‪ ،‬عرضه داخل��ی را ناچیز و‬ ‫محدود و صادرات را بیشتر کرده اند‪.‬‬ ‫مصطفی نژاد ادام��ه داد‪ :‬این مواد اولی��ه مورد نیاز‬ ‫صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی عالوه ب��ر تولیدات‬ ‫داخل��ی در گذش��ته از عربس��تان و چین نی��ز وارد‬ ‫می ش��د اما اکنون واردات مواد پتروشیمی قطع شده‬ ‫و تولیدکنن��دگان با چالش کمب��ود مواد اولیه روبه رو‬ ‫شده اند تا جایی که افزون بر ‪ ۱۰‬کارخانه در این زمینه‬ ‫تعطیل ش��ده که هر کدام بیش از ‪ ۱۰‬کارگر داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کاهش تولید ظروف یک بارمصرف‬ ‫پالس��تیکی ب��ه نفع محیط زیس��ت کش��ور اس��ت تا‬ ‫تولیدکنندگان به س��مت تولید ظروف یک بارمصرف‬ ‫کاغذی هدایت ش��وند اما این تولیدات هزینه باالتری‬ ‫داشته و برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫این فعال صنعتی معتقد اس��ت که پتروشیمی های‬ ‫جن��وب کش��ور و تبریز در ح��ال تولی��د پلی اتیلن و‬ ‫پلی پروپیلن هس��تند که محص��والت انها فقط صادر‬ ‫می ش��ود و عرضه داخلی ان بسیار محدود است این‬ ‫امر سبب شده تا این مواد اولیه در بازار نرخ مشخصی‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫مصطفی ن��ژاد تاکید کرد‪ :‬پلی اتیل��ن و پلی پروپیلن‬ ‫موجود در بازار انباری بوده و با وجود گذش��ت تاریخ‬ ‫مص��رف با نرخ کیلویی ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬هزار تومان عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید ظروف یک بارمصرف نیازمند‬ ‫م��واد اولیه مختلفی از جمله افزودنی ها‪ ،‬نرم کننده ها‪،‬‬ ‫ضد کپک ها و‪ ..‬اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون واحدهای تولیدی‬ ‫ظروف یک بارمصرف به دلیل نبود یا کمبود مواد اولیه‬ ‫ناچار هس��تند م��واد اولیه را با افزای��ش نرخ ‪ ۱۱۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵۰‬درص��دی تهیه کنند ‪ ،‬ضمن انکه این مواد اولیه‬ ‫به طور عمده وارداتی بوده که دستخوش نوسان های‬ ‫نرخ ارز شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تولید و گرانی در استانه محرم‬ ‫بررس��ی بازار ظ��روف یک بارمص��رف و محصوالت‬ ‫پالس��تیکی نش��ان از ان دارد که نرخ این محصوالت‬ ‫بیش از نرخ مواد اولیه رشد داشته است در حالی که‬ ‫نرخ مواد اولیه دو برابر شده‪ ،‬نرخ ظروف یک بارمصرف‬ ‫حت��ی ت��ا ‪ ۱۰‬براب��ر افزای��ش یافت��ه اس��ت‪ ،‬برخی‬ ‫تولیدکنندگان افزای��ش ‪ ۱.۵‬تا دو برابر هر کیلو مواد‬ ‫اولی��ه را بر هر قل��م کاالی تولیدی لحاظ کرده اند که‬ ‫می توان مدعی شد برخی تولیدکنندگان و سودجویان‬ ‫عامل گرانی بیش از حد ظروف یک بارمصرف هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رانت ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫س��عید ترکمان‪ ،‬فعال صنعت پلیمری و نایب رییس‬ ‫کمیس��یون محص��والت اجتماع��ی ات��اق ای��ران در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با اش��اره به رانت ‪۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی مواد اولیه پلیمری در بورس کاال‬ ‫در مرداد اظهار کرد‪ :‬میانگین نرخ مواد اولیه در مرداد‬ ‫حدود ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان در بورس کاال عرضه شده‬ ‫اما به دلیل رانت ش��بکه توزیع��ی در بازار به نرخ ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان عرضه شده و این امر رانت عظیمی‬ ‫در صنعت پلیمری ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ترکم��ان با اش��اره به اینکه مواد اولی��ه پلیمری در‬ ‫تولید ظروف یک بارمصرف اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیش��ترین افزایش نرخ در مواد اولی��ه پلیمری ‪۱۰۰‬‬ ‫درص��د نبوده اما نرخ محص��والت پلیمری افزو ن بر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد افزایش داشته است که می توان دلیل ان‬ ‫را در افزای��ش هزینه های تولید مانند نرخ دس��تمزد‪،‬‬ ‫تعویض و تعمیر ماشین االت و قطعات و‪ ...‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی معتقد اس��ت که س��ختی های‬ ‫تولی��د بر اثر کمبود و گرانی م��واد اولیه باعث تردید‬ ‫تولیدکنندگان در ادامه تولید ش��ده است تا جایی که‬ ‫داریوش مصطفی نژاد‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‬ ‫سعید ترکمان‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز صنایع‬ ‫پایین دستی پتروشیمی‬ ‫عالوه بر تولیدات داخلی در‬ ‫گذشته از عربستان و چین‬ ‫نیز وارد می شد اما اکنون‬ ‫واردات مواد پتروشیمی‬ ‫قطع شده و تولیدکنندگان‬ ‫با چالش کمبود مواد اولیه‬ ‫روبه رو شده اند تا جایی‬ ‫که افزو ن بر ‪ ۱۰‬کارخانه‬ ‫در این زمینه تعطیل شده‬ ‫است‬ ‫گزارش عملکرد‬ ‫تولیدکنندگان در سال‬ ‫‪ ۹۶‬مبنای خرید مواد‬ ‫اولیه از بورس کاال‬ ‫در ‪ ۲‬ماه گذشته بوده‬ ‫است‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫تولیدکنندگان این امکان‬ ‫را داشتند تا‬ ‫‪ ۲۰‬درصد بیشتر از این‬ ‫گزارش عملکرد نیز‬ ‫مواد اولیه از بورس کاال‬ ‫خرید کنند‬ ‫مواد اولیه در مرداد با‬ ‫میانگین نرخ ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬تومان در بورس کاال‬ ‫عرضه شده اما به دلیل‬ ‫رانت شبکه توزیعی در‬ ‫بازار به نرخ ‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان عرضه شده‬ ‫و این امر رانت عظیم‬ ‫‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫در صنعت پلیمری برای‬ ‫مرداد ایجاد کرده‬ ‫است ‬ ‫برخ��ی از تولیدکنندگان صنایع پلیمری مانند ظروف‬ ‫یک بارمص��رف ب��ه تعطیل��ی تولید ی��ا افزایش مدت‬ ‫تعطیالت تابستانی روی اورده اند‪.‬‬ ‫ترکمان اظهار کرد‪ :‬رانت توزیع مواد پتروشیمی در‬ ‫بورس کاال و نبود امکان خرید مواد اولیه از بورس کاال‬ ‫عم��ده دالیل اختالل در تولی��د ظروف یک بارمصرف‬ ‫اس��ت و تولیدکنندگان بزرگ ظ��روف یک بارمصرف‬ ‫از اغاز س��ال تاکنون نتوانس��ته اند مایحتاج خود را از‬ ‫بورس کاال تامین کنند‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیس��یون محص��والت اجتماعی اتاق‬ ‫ایران با اشاره به تهیه جدولی از عملکرد بورس کاال تا‬ ‫‪ ۱۶‬مرداد که در اختیار «گسترش صنعت» قرار داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بورس کاال محل ش��فافیت عرضه و‬ ‫تقاضا و کش��ف نرخ واقعی اس��ت اما بورس کاالی ما‬ ‫فقط بورس با نرخ و عرضه دس��توری است که باعث‬ ‫ایج��اد رانت ‪ ۲‬ه��زار میلیارد تومانی فق��ط در حوزه‬ ‫پلیمر در مرداد شده است‪.‬‬ ‫ترکمان که خ��ود تولیدکننده ظروف یک بارمصرف‬ ‫نیز هس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬عم��ده عرضه های بورس کاال‬ ‫ب��ه تولیدکنن��دگان نرس��یده و تولیدکننده نماه��ا با‬ ‫اج��اره جوازهای تولی��دی موفق به خری��د از بورس‬ ‫کاال ش��ده اند که با در اختیار داش��تن کدهای متعدد‬ ‫توانس��ته اند از عرضه های ب��ورس کاال خرید کنند در‬ ‫صورتی ک��ه تولیدکننده واقعی امکان خرید از بورس‬ ‫کاال به دلیل عرضه های محدود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شناسایی و پلمب انبارهای پلیمری‬ ‫از س��وی سازمان تعزیرات در چند روز گذشته گفت‪:‬‬ ‫با این حال‪ ،‬خرید مواد اولیه از سوی تولیدکننده نماها‬ ‫در ب��ورس کاال و عرضه گران تر ان در بازار ازاد ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیس��یون محصوالت اجتماعی اتاق‬ ‫ای��ران به خواس��ته تولیدکنندگان ب��رای رفع چالش‬ ‫کمب��ود مواد اولی��ه پلیم��ری در بازار اش��اره و ابراز‬ ‫امی��دواری کرد که در بورس کاال از نرخ دس��توری و‬ ‫تعیین ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی خودداری شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ترکمان‪ ،‬تولیدات یک بارمصرف گس��تره‬ ‫وس��یعی از بس��ته بندی ت��ا ظ��روف یک بارمصرف را‬ ‫دربرگرفته و بیش از ‪ ۱۰۰۰‬واحد صنعتی ثبت ش��ده‬ ‫در س��امانه بهین یاب ب��ا مواد اولی��ه پلیمری مرتبط‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫� سخن اخر‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» تنها تولید داخلی که‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد هم داخلی اس��ت و وابستگی به بازارهای‬ ‫دیگر ندارد و دیگر کش��ورها در ای��ن بازار خریدار به‬ ‫ش��مار می ایند‪ ،‬مربوط به صنعت پتروش��یمی است‪.‬‬ ‫درحال حاضر با وجود تقاضای بسیار و نوسان های نرخ‬ ‫دالر‪ ،‬از میزان عرضه مواد اولیه از سوی پتروشیمی ها‬ ‫کاس��ته ش��ده و این در حالی اس��ت ک��ه محصوالت‬ ‫پالستیکی بر بسیاری از بازارها و محصوالت همچون‬ ‫مواد غذایی و دارو تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫مهاجرت ایرانی ها کمتر از میانگین جهانی‬ ‫فراهم کردن بس��تر حداقلی رش��د و پویایی برای‬ ‫سرمایه های انسانی‪ ،‬اماده سازی زیست بوم کارافرینی‬ ‫و ایجاد فضای مساعد کسب و کار نیاز اصلی و ریشه ای‬ ‫برای نگهداش��ت نخبگان یا بازگشت انها به کشور به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫نخب��گان ام��روز اینده س��ازان فردای ای��ن جامعه‬ ‫هس��تند و بی توجهی ی��ا کم توجهی به ش��رایط انها‬ ‫بی ش��ک همه احاد جامعه را متاث��ر و متضرر خواهد‬ ‫س��اخت؛ باید از امروز به فکر ساختن فردا باشیم که‬ ‫بهان��ه اوردن و قصور را به گ��ردن این و ان انداختن‪،‬‬ ‫ف��ردا دردی از دردهای ما و جامعه علمی و نخبگانی‬ ‫دوا نخواه��د کرد‪ .‬پرویز کرمی‪ ،‬مش��اور معاون علمی‬ ‫و فناوری رییس جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه فرهنگ‬ ‫پارک ه��ای علم و فناوری در تمامی بخش ها می تواند‬ ‫به جذب و حمایت نخبگان منجر شود‪ ،‬به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬فرهنگ پارک علم و فناوری یک بستر‬ ‫برای ش��کوفایی ظرفیت های نیروی انسانی‬ ‫و مس��اعد کردن محی��ط کارافرینی فراهم‬ ‫می کن��د و با ترویج این فرهن��گ‪ ،‬امکانات‬ ‫و حمایت ه��ای الزم به ص��ورت نرم افزاری‬ ‫و ب��دون هیچ گونه محدودیت��ی در اختیار‬ ‫فع��االن دانش بنی��ان و اس��تارت اپی ق��رار‬ ‫می گیرد‪ .‬وی رشد بیش از ‪ ۴۵۰‬کسب و کار‬ ‫نواور دانش بنیان و استارت اپی اطرف دانشگاه صنعتی‬ ‫ش��ریف را الگوی موفقی از ترویج فرهنگ پارک علم‬ ‫و فن��اوری دانس��ت و گف��ت‪ :‬در ی��ک ش��هر فناور و‬ ‫هوش��مند‪ ،‬مراکز فناوری‪ ،‬ن��واوری و خالقیت یعنی‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬اس��تارت اپ ها‪ ،‬مراکز رشد‬ ‫و ش��تاب دهنده ها‪ ،‬در کنار دانشگاه ها شکل می گیرد‪.‬‬ ‫دانش��گاه صنعتی ش��ریف الگوی موفقی از این اتفاق‬ ‫است‪.‬‬ ‫کرمی با اش��اره به اینکه مهاج��رت نخبگان ایرانی‬ ‫از کش��ور هس��ت اما نه به اندازه ای که غلو‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بای��د بگویی��م در ابتدای‬ ‫انقالب به طور کل از ‪ ۲۷۰‬هزار نفر دانشجو‬ ‫در کش��ور‪ ۱۷۰ ،‬هزار نفر در داخل و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار دانش��جو در خارج از کشور مشغول به‬ ‫تحصیل بودند‪ ،‬که ای��ن مقدار بیش از ‪۳۰‬‬ ‫درصد کل دانش��جویان ان زمان در کشور‬ ‫بود؛ اما ان زمان صدایی از کسی در نمی امد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر با احتساب ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار دانشجو در کشور‪ ،‬فقط ‪ ۴۸‬هزار نفر از انها‬ ‫در خارج از کشور مشغول به تحصیل اند‪ ،‬یعنی حدود‬ ‫یک درصد دانشجویان ایرانی مهاجرت کرده اند‪ .‬دبیر‬ ‫س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان افزود‪ :‬اداره‬ ‫مهاج��رت کانادا‪ ،‬یعنی کش��وری که ایران را متهم به‬ ‫فرار مغزها می کند‪ ،‬نیز اعالم کرده است در سال ‪۹۴‬‬ ‫تعداد دانشجویان ایرانی ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۳۵۴‬نفر بوده که‬ ‫ایران در ان زمان در میان دانش��جویان خارجی مقیم‬ ‫کانادا رتبه ‪ ۱۲‬را داش��ته است‪ .‬همین طور در اماری‬ ‫دیگر در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬تع��داد کل مهاجران ایرانی که‬ ‫در کان��ادا حضور داش��تند حدود ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫بودند که به نس��بت امار س��ال ‪ ۲۰۱۴‬که تعداد ‪۱۶‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۷۷۳‬بوده کاهش قابل مالحظه ای پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مهاجرت ب��ه دلی��ل موضوع ه��ای مختلفی‬ ‫انجام می ش��ود اما ما باید می��ان مهاجرت نخبگان و‬ ‫تحصیلکردگان با مهاجرت ه��ای اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫کار و‪ ...‬تفکیک قائل شویم‪ .‬کرمی جذب و ماندگاری‬ ‫نی��روی انس��انی نخب��ه و دانش اموخت��گان خالق را‬ ‫بو کار دانست و‬ ‫وابس��ته به شکل گیری محیط کس�� ‬ ‫افزود‪ :‬انچه س��بب می شود دانش��جویان نخبه را در‬ ‫اس��تان های خود حفظ کنیم‪ ،‬محیط اس��تان اس��ت‬ ‫و بای��د زیس��ت بوم کارافرینی و ن��واوری برای رونق‬ ‫کسب و کارهای دانشگاهیان فراهم شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!