روزنامه گسترش صنعت شماره 476 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 476

روزنامه گسترش صنعت شماره 476

روزنامه گسترش صنعت شماره 476

‫جلوگیری از تعطیلی‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫دارای بدهی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 14‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2449‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 5‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 476‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وضعیت بازار خودرو‬ ‫رییس جمهوری در ایین بهره برداری از پروژه های پتروشیمی مطرح کرد‪:‬‬ ‫بومی ها باید از عسلویه سود ببرند‬ ‫امنیت شغلی‬ ‫و تشکل یابی‬ ‫مطالبات اولیه‬ ‫جامعه کارگری‬ ‫‪2‬‬ ‫پیش فروش فوری خودرو‪ ،‬از طرح تا اجرا‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیریت و نواوری الزمه رونق ادامس ایرانی‬ ‫محبوبیت «خروس نشان» چین را به طمع انداخت‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬شهریور ‪ 24 1397‬ذی الحجه ‪ 5 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 476‬پیاپی ‪2449‬‬ ‫خبر‬ ‫تمدید مهلت پرداخت بدهی‬ ‫تولیدکنندگان تا بهمن‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اس�لامی با یک فوریت طرحی‬ ‫موافق��ت کردند که در صورت تصوی��ب نهایی ان مدت زمان‬ ‫تسویه بدهی تولیدکنندگان به بانک ها و موسس هّهای مالی و‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۷‬تمدید می شود‪.‬‬ ‫اعتباری تا پایان بهم ‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫جلسه علنی سه شنبه‪ ۱۳ ،‬ش��هریور مجلس شورای اسالمی‬ ‫یک فوریت طرح اصالح قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬را با ‪۱۴۰‬‬ ‫رای مواف��ق‪ ۲۰ ،‬رای مخال��ف و ‪ ۷‬رای ممتن��ع از مجم��وع‬ ‫‪ ۲۲۰‬نماین��ده حاضر در مجلس ش��ورای اس�لامی تصویب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فرهنگی‪ ،‬نماینده تبریز ب��ه عنوان یکی از‬ ‫این طراحان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما طرح اصالح بودجه س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫را تقدی��م کردی��م‪ .‬در بودجه ‪ ۱۳۹۷‬بندی ام��ده بود که به‬ ‫تولید کنن��دگان مهلت می داد تا بدهی های خود را به بانک ها‬ ‫و موسس��ه های مالی و اعتباری تا پایان شهریور تسویه کنند‬ ‫که این بند اجرایی نشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما در این ط��رح این مهلت را ت��ا پایان بهمن ‬ ‫تمدید کردیم تا بتوانیم مشکالت تولید کنندگان را رفع کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن طرح بنده��ای دیگر الیح��ه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬را‬ ‫اصالح کرده که مهم تری��ن ان کمبود مهلت پرداخت بدهی‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۷‬است‪.‬‬ ‫تولید کنندگان به بانک ها تا پایان بهم ‬ ‫بعد از تصویب این طرح‪ ،‬علی مطهری‪ ،‬رییس جلس ه گفت‬ ‫ط ارجاع می شود‪.‬‬ ‫که این طرح برای بررسی به کمیسیون مربو ‬ ‫توقف تولید ‪ ۴۲‬موتورسیکلت‬ ‫به دلیل نداشتن استاندارد‬ ‫س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ای��ران اع�لام ک��رد‪ ۴۲ :‬مدل‬ ‫موتورسیکلت استانداردهای بیست وپنج گانه را پاس نکرده اند‬ ‫و تولید انها متوقف شده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران‪ ،‬ش��مار اس��تانداردهای اجب��اری تایید نوع‬ ‫موتورسیکلت از اغاز دی ‪ ۱۳۹۶‬از ‪ ۱۷‬به ‪ ۲۵‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫اجرای این استانداردها از اغاز تی ر امسال اجباری اعالم شد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬بر اساس قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد‬ ‫ل موتورسیکلت متوقف‬ ‫ایران‪ ،‬تولید و ش��ماره گذاری ‪ 42‬مد ‬ ‫ش��د‪ .‬فهرس��ت یاد ش��ده در س��امانه اطالع رس��انی سازمان‬ ‫اس��تاندارد ایران به نش��انی ‪ https: //standardna.ir‬در‬ ‫دسترس است‪.‬‬ ‫پی��ش از این نیز نی��ره پیروبخ��ت‪ ،‬رییس س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران ‪ ۲۰‬مردا د اعالم کرده بود‪ :‬با هدف کمک به‬ ‫فضای تولیدی کشور در شرایط کنونی و رویارویی با تحریم ها‬ ‫برای خودروس��ازانی ک��ه در زمینه گذراندن اس��تانداردهای‬ ‫ هشتادوپنج گانه برنامه داشته باشند مهلت پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫امنیت شغلی و تشکل یابی‬ ‫مطالبات اولیه جامعه کارگری‬ ‫ی عالی کار گفت‪ :‬امنیت شغلی‪،‬‬ ‫نماینده کارگران در شورا ‬ ‫تش��کل یابی و معش��یت کارگر ‪ ۳‬ضلع اصلی مطالبات اولیه‬ ‫جامعه کارگری اس��ت و مطالب��ات دیگر انها مطالبات ثانویه‬ ‫است‪ .‬جلس��ه کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار جنوب‬ ‫شرق استان تهران با حضور مسئوالن خانه کارگر‪ ،‬شوراهای‬ ‫اس�لامی کار‪ ،‬تامی��ن اجتماع��ی و رییس��ان اداره های کار‬ ‫شهرس��تان های ورامین‪ ،‬قرچک‪ ،‬پیشوا‪ ،‬پاکدشت و شهرری‬ ‫به میزبانی قرچک برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬عل��ی خدایی‪ ،‬نماینده کارگران‬ ‫در شورای عالی کار در جلس��ه یاد شده تصریح کرد‪ :‬تقویت‬ ‫نش��دن این شاخص ها در جامعه کارگری موجب بروز بحران‬ ‫در اولویت ه��ای ثانویه ش��د ک��ه ایجاد بحران در س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی از همین موارد اس��ت‪ .‬تش��کل های کارگری‬ ‫در بهتری��ن حالت ‪ ۱۵‬درصد کارگران را نمایندگی می کنند‬ ‫و ای��ن امار در شهرس��تان ورامین بس��یار پایین ت��ر از همه‬ ‫شهرهای استان تهران است‪.‬‬ ‫خدایی با بیان اینکه از کارگران شناسایی ش��ده فقط چند‬ ‫درص��د دارای امنیت ش��غلی هس��تند و این ام��ار به غیر از‬ ‫کارگران ش��اغل در کارگاه ها و فعالیت های زیر زمینی است‪،‬‬ ‫افزود‪ ۳۴ :‬درصد معش��یت کارگران ب��ا حداقل حقوق فعلی‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫نماین��ده کارگ��ران در ش��ورای عال��ی کار اف��زود‪ :‬نباید‬ ‫گوش مان را بدهکار ش��عارها کنیم؛ هر کس��ی پشت تریبون‬ ‫قرار گرفته از امنیت ش��غلی و معیشت کارگران سخن گفته‬ ‫است و در عرصه سیاس��ت مسئوالن بدون کارشناسی عمل‬ ‫می کنند‪ .‬علت اصلی وضعیت فعلی س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫جناح بازی ها و سیاسی کاری ها اس��ت و شرایط شستا نمونه‬ ‫بارز این است که همیشه حیاط خلوت سیاسی ها و دولتی ها‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫خدایی با اش��اره به وضعیت حقوق در سال ‪ ۹۱‬گفت‪ :‬قبل‬ ‫از اتف��اق افزایش نرخ ارز در س��ال ‪ ۹۱‬کارگ��ران با حداقل‬ ‫حقوق ‪ ۶۰‬درصد هزینه های خود را تامین می کردند و بعد از‬ ‫افزایش نرخ ارز این میزان به ‪ ۳۷‬درصد سقوط کرد‪.‬‬ ‫تمام تالش های جامعه کارگری از س��ال ‪ ۹۱‬تا س��ال ‪۹۶‬‬ ‫نهای��ت ‪ ۱۳‬درصد از این عقب افتادگ��ی را جبران کرد اما با‬ ‫اتفاق های ارزی سال ‪ ۹۷‬امروز شرایط ما بدتر از شرایط سال‬ ‫‪ ۹۱‬ش��ده و حتی ‪ ۳‬درصد هم افت قدرت خرید نس��بت به‬ ‫سال‪ ۹۱‬داریم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان درباره افزایش حقوق کارگران در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫گفت‪ :‬برداش��ت از قانون کار برای افزایش حقوق ها متفاوت‬ ‫است اما قانون به صراحت بر تعیین حداقل حقوق بر مبنای‬ ‫تامین معیش��ت تاکید دارد و با رایزنی ه��ا دولت موافق این‬ ‫موضوع است‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫رییس جمهوری در ایین بهره برداری از پروژه های پتروشیمی مطرح کرد‪:‬‬ ‫بومی ها باید از عسلویه سود ببرند‬ ‫متاس��فانه متوقف ش��د و اکنون کسی ان را فاینانس‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار امی��دواری ک��رد که با کم��ک صندوق‬ ‫توس��عه ملی‪ ،‬این طرح تا پایان دولت اجرایی ش��ود‬ ‫که در این صورت دیگر میعاناتی برای صادرات وجود‬ ‫نخواهد داشت و همه ان در کشور مصرف می شود‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فاز س��وم پتروشیمی پردیس‪ ،‬پتروشیمی مرجان و‬ ‫فاز یک نیروگاه مجتمع پتروش��یمی دماوند با حضور‬ ‫حسن روحانی رییس جمهوری‪ ،‬بیژن زنگنه وزیر نفت‪،‬‬ ‫س��رتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای‬ ‫مسلح و محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری‪،‬‬ ‫در عسلویه به بهره برداری رسمی رسید‪.‬‬ ‫ب��ا بهره ب��رداری از ‪ 2‬مجتم��ع تولی��دی فاز س��وم‬ ‫پتروش��یمی پردیس و پتروش��یمی مرجان‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید محصوالت پتروش��یمی و فراورده های پلیمری‬ ‫ای��ران که اکنون حدود ‪ ۶۲‬میلی��ون و ‪ ۱۵۰‬هزار تن‬ ‫(بدون احتس��اب پتروشیمی تعطیل ش��ده الیانس)‬ ‫اس��ت از م��رز ‪ ۶۵‬میلی��ون و ‪ ۵۵۰‬هزار تن در س��ال‬ ‫عبور می کند‪.‬‬ ‫حس��ن روحان��ی‪ ،‬رییس جمه��وری در ایی��ن‬ ‫بهره برداری از ‪ ۳‬طرح بزرگ پتروشیمی با بیان اینکه‬ ‫تالش��گران صنعت نفت‪ ،‬امروز گام بلندی در مس��یر‬ ‫عزت ایران‪ ،‬تولید و اش��تغال برداشته اند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۳‬واحد عظیم پتروشیمی در یک روز‪،‬‬ ‫ثاب��ت می کند که از مش��کالت عب��ور خواهیم کرد و‬ ‫دش��منان نمی توانند ملت ایران را در مسیر پیشرفت‬ ‫متوقف کنند‪.‬‬ ‫ی با اش��اره به اینکه دشمن فقط زمانی موفق‬ ‫روحان ‬ ‫می ش��ود که امید و حرکت ما متوقف ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دشمنان مشکالتی بر مردم تحمیل می کنند اما‬ ‫محال اس��ت بر ایران و ایرانیان مس��لط شوند و اینکه‬ ‫ما را به قبل از س��ال ‪ ۵۷‬برگردانند‪ ،‬ارزویی اس��ت که‬ ‫محقق نمی شود‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با اش��اره به گشایش این طرح های‬ ‫عظیم پتروش��یمی گفت‪ :‬اجرای این طرح ها با ایجاد‬ ‫‪ ۱۳‬هزار فرصت شغلی گامی در مسیر اشتغال افرینی‬ ‫برای جوانان‪ ،‬خودکفایی‪ ،‬اقتصاد مقاومتی و ارزاوری‬ ‫بیش��تر برای کش��ور و مای��ه افتخار همه ما اس��ت و‬ ‫بومی ها باید از عسلویه سود ببرند‪.‬‬ ‫روحان��ی ب��ا تاکید بر اینکه بیش��ترین فرصت های‬ ‫ش��غلی بای��د در اختیار م��ردم منطقه باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عس��لویه به تعبیری‪ ،‬پایتخت انرژی کش��ور و منطقه‬ ‫بس��یار مه��م و ارزش��مندی اس��ت ‪ ،‬م��ردم مناطق‬ ‫انرژی خیز باید از مواهب ان بیش��ترین بهره را ببرند‪.‬‬ ‫اقای استاندار درباره میزان حضور ساکنان منطقه در‬ ‫این طرح ها‪ ،‬می گفت قبال بیست و چند درصد بوده و‬ ‫اکنون س��ی و چند درصد شده است‪ .‬این ارقام خیلی‬ ‫کم است اگر بیست و چند درصد بوده خیلی کم است‬ ‫و در حال حاضر هم اگر س��ی و چند درصد ش��ده ‪ ،‬باز‬ ‫هم کم اس��ت‪ .‬مردم بومی باید از این تحول اقتصادی‬ ‫بتوانند در زندگی شان سود ببرند‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری با تاکید بر اینک��ه کاروان تالش‬ ‫و س��ازندگی ما متوقف نمی ش��ود و این مس��یر ادامه‬ ‫پیدا می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ ۱۴ :‬طرح بزرگ پتروش��یمی‬ ‫از س��ال ‪ ۹۲‬تا امروز به بهره برداری رس��یده اس��ت و‬ ‫روند گش��ایش طرح ه��ای مرتبط با پتروش��یمی در‬ ‫طول س��ال جاری و س��ال های ا ینده همچنان ادامه‬ ‫می یاب��د به گونه ای که حدود ‪ ۶‬طرح دیگر در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬بهره برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫روحان��ی اظه��ار کرد‪ :‬صنعت نف��ت عالوه بر تولید‪،‬‬ ‫در طول بیش از ‪ ۱۰۰‬س��ال گذش��ته بر تحوالت مهم‬ ‫سیاسی ایران هم تاثیرگذار بوده است و کمتر حادثه‬ ‫ب��زرگ و مهمی در کش��ور رخ داده که نقش بس��یار‬ ‫ارزش��مند کارکنان تالشگر صنعت نفت در ان اشکار‬ ‫و روشن نباشد و در سال ‪ ۵۷‬انقالب ما وقتی پیروز شد‬ ‫که صنعت نفت در کنار انقالب و انقالبیون قرار گرفت‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با اش��اره به اینک��ه در دوران دفاع‬ ‫مق��دس اگر کارگ��ران پرتالش این صنع��ت نبودند‪،‬‬ ‫ب��ه راحتی م��ردم از ان��رژی مورد نیازش��ان محروم‬ ‫می شدند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تالش این تالشگران نبود نه تنها‬ ‫زندگی و حرارت و روش��نایی خان��ه مردم بلکه حتی‬ ‫ابزار جنگی ما هم نمی توانس��ت به حرکت دراید‪ .‬هر‬ ‫کجا صنعت نفت ما اس��یب می دی��د‪ ،‬بالفاصله همه‬ ‫کارگران و مهندس��ان برای بازس��ازی و بازافرینی ان‬ ‫بسیج می شدند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری افزود‪ :‬در یک دوره ای که مسئولیت‬ ‫پدافن��د هوای��ی را برعهده داش��تم هر ج��ا بمباران‬ ‫می ش��د س��اعت یا روز بعد برای بازدی��د می رفتیم و‬ ‫انجا می دیدیم که همه کارگران و مهندس��ان چگونه‬ ‫بع��د از بمباران می امدند و هم��ه توان خود را به کار‬ ‫می گرفتن��د و این حرکت و گردش عظیم انرژی را به‬ ‫حالت نخست برمی گرداندند‪.‬‬ ‫روحان��ی با بی��ان اینکه در دوران ش��کوفایی نظام‬ ‫و کش��ور‪ ،‬وارد مرحل��ه جدیدی از توطئ��ه بیگانگان‬ ‫شده ایم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬همان هایی که می خواستند‬ ‫مانع پیروزی ما در انقالب و دفاع ‪ ۸‬س��اله ش��وند اما‬ ‫ناموفق بودند امروز هم در روز ش��کوفایی این کش��ور‬ ‫در برابر عظمت ملت ایران توطئه های جدید خودشان‬ ‫را اغاز کرده اند‪ .‬انها در هر توطئه ای مش��کل برای ما‬ ‫درس��ت می کنند و مسیر و جاده همواری را که برای‬ ‫حرکت ما اماده بوده‪ ،‬با موانعی روبه رو می س��ازند اما‬ ‫امکان ندارد ملت ایران را از حرکت‪ ،‬تالش و پیشرفت‬ ‫‹ ‹پای�ان س�وزاندن گازه�ای مش�عل در‬ ‫خوزستان‬ ‫بیژن زنگنه‪ :‬در ‪ ۵‬سال گذشته ‪ ۱۲‬طرح در صنعت‬ ‫پتروشیمی به جز ‪ ۳‬طرح اخیر به بهره برداری رسیده‬ ‫است‬ ‫امیر حاتمی‪ :‬صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح‬ ‫اماده اجرای طرح های وزارت نفت برای جلوگیری از‬ ‫خام فروشی نفت است‬ ‫باز دارند‪ ،‬این کار امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬برخی از طرح ها و پروژه هایی‬ ‫که گشایش یافت‪ ،‬از دوران تحریم شروع و امروز هم در‬ ‫دوره ای که دش��من به فکر ایجاد و اجرای تحریم های‬ ‫جدی��د اس��ت‪ ،‬بهره ب��رداری ش��ده و پروژه هایی نیز‬ ‫همزمان امضا شد که اجرای انها اغاز می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از خام فروشی نفت‬ ‫امی��ر حاتم��ی‪ ،‬وزیر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای‬ ‫مس��لح نیز در این ایین گفت‪ :‬صندوق بازنشس��تگی‬ ‫نیروهای مس��لح اماده اج��رای طرح های وزارت نفت‬ ‫برای جلوگیری از خام فروشی نفت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ‪ ۳‬طرح عظیم پتروش��یمی بخشی از‬ ‫باروری اقتصاد کشور را به منصه ظهور رسانده است‪.‬‬ ‫وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح ادامه داد‪:‬‬ ‫متانول مرجان با ظرفیت یک میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تن‪،‬‬ ‫فاز سوم پتروشیمی پردیس با توان تولید یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار تن اوره و ‪ ۶۸۰‬هزار تن امونیاک و دماوند‬ ‫برای پش��تیبانی از این طرح ها و ‪ ۲۲‬طرح پتروشیمی‬ ‫دیگر‪ ،‬در مجموع با س��رمایه گذاری ‪ ۱.۳‬میلیارد دالر‬ ‫به بهره برداری رسیده اند‪.‬‬ ‫حاتمی تصریح کرد‪ :‬مدیران صندوق تامین اجتماعی‬ ‫نیروهای مس��لح اماده اند در ش��رایط تحریم یکی از‬ ‫پاک تری��ن س��رمایه های کش��ور را در ضروری ترین‬ ‫بخش های اقتصادی کشور سرمایه گذاری کنند و ان‬ ‫را در اختیار دولت قرار دهند‪.‬‬ ‫وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد‪:‬‬ ‫جذاب ش��دن نرخ سهام پتروش��یمی ها می تواند اثار‬ ‫مهمی بر شرایط اقتصادی داشته باشد؛ هم نقدینگی‬ ‫را مدیریت و هم به ارزاوری و صادرات کمک کند‪.‬‬ ‫حاتمی تاکید کرد‪ :‬صندوق بازنشس��تگی نیروهای‬ ‫مس��لح ام��اده اج��رای طرح ه��ای وزارت نفت برای‬ ‫جلوگیری از خام فروشی نفت است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۲‬برابری ظرفیت تولید «اتان»‬ ‫بی��ژن زنگنه‪ ،‬وزیر نف��ت در ایی��ن بهره برداری از‬ ‫‪ ۲‬طرح پتروش��یمی و فاز نخس��ت نی��روگاه مجتمع‬ ‫پتروش��یمی دماون��د و همچنین امض��ای ‪ ۲‬قرارداد‬ ‫جم��ع اوری گازهای همراه نفت‪ ،‬با اش��اره به ‪ ۲‬برابر‬ ‫ش��دن تولید اتان از س��ال ‪ ۹۲‬تا ‪ ، ۹۶‬گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫براوردها‪ ،‬تولید اتان در صنعت پتروش��یمی ایران در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۲.۷۵‬میلیون تن و در سال ‪ ۹۹‬به ‪۱۷.۶‬‬ ‫میلیون تن می رسد‪.‬‬ ‫زنگنه اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته ‪ ۱۲‬طرح در‬ ‫صنعت پتروشیمی به جز ‪ ۳‬طرح اخیر به بهره برداری‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی از پتروش��یمی ای�لام‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬واحد اس��ید‬ ‫س��ولفوریک ارومیه‪ ،‬مهاباد‪ ،‬امونیاک و اوره ش��یراز‪،‬‬ ‫پتروش��یمی کردس��تان‪ ،‬کارون‪ ،‬واح��د ‪ PBR‬و‬ ‫‪( SBR‬تخت جمش��ید) به عنوان پتروشیمی هایی که‬ ‫از س��ال های ‪ ۹۲‬تاکنون به بهره برداری رسیده است‪،‬‬ ‫ن��ام برد و افزود‪ :‬ارزش محصوالت این واحدها بر پایه‬ ‫ن��رخ س��ال ‪ ،۱۳۹۰‬بی��ش از ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر است‪.‬‬ ‫وزیر نفت ویژگی های طرح های جدید پتروش��یمی‬ ‫یعنی فاز سوم امونیاک و اوره پردیس‪ ،‬متانول مرجان‬ ‫و فاز نخس��ت مجتمع نیروگاه پتروش��یمی دماوند را‬ ‫تش��ریح ک��رد و اف��زود‪ :‬مجموع س��رمایه گذاری این‬ ‫طرح ه��ا‪ ،‬حدود یک میلیارد و ‪ ۸۵۰‬میلیون دالر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زنگن��ه ارزش محصوالت فاز س��وم اوره و امونیاک‬ ‫پردی��س و متانول مرجان را ‪ ۸۳۴‬میلیون دالر عنوان‬ ‫ک��رد و اف��زود‪ :‬ظرفیت فاز س��وم اوره و امونیاک یک‬ ‫میلیون و ‪ ۷۵۵‬هزار تن و متانول مرجان یک میلیون‬ ‫و ‪ ۶۵۰‬هزار تن در سال است‪.‬‬ ‫وی ب��ه افزای��ش تولی��د و ص��ادرات محص��والت‬ ‫پتروش��یمی در عس��لویه از س��ال ‪ ۹۲‬تاکنون اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬پتروش��یمی مروارید‪ ،‬کاویان‪ ،‬انتخاب و‬ ‫پلی اس��تایرن تخت جمش��ید پارس در این سال ها به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وزیر نف��ت ظرفیت این واحدها را حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تن در سال عنوان کرد و گفت‪ :‬ارزش محصوالت این‬ ‫‪ ۴‬مجتم��ع ب��ر پایه نرخ س��ال ‪ ۴ ،۹۰‬میلیارد و ‪۳۵۹‬‬ ‫میلیون دالر است‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه در س��ال های گذش��ته تحوالت‬ ‫مهمی در صنعت پتروشیمی رخ داده است‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫با توجه به افزایش خوراک تحویلی به پتروش��یمی ها‪،‬‬ ‫تولی��د این واحدها به میزان ‪ ۵.۴‬میلیارد دالر بر پایه‬ ‫نرخ پایه سال ‪ ۹۰‬افزوده شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تولید محصوالت پتروش��یمی از نظر‬ ‫وزن��ی از ‪ ۴۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن در س��ال ‪ ۹۲‬به‬ ‫‪ ۵۴‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت با بیان اینک��ه گاز تحویلی به نیروگاه ها‬ ‫از ‪ ۳۸‬میلیون مترمکعب در س��ال ‪ ۹۲‬به ‪ ۵۱‬میلیون‬ ‫مترمکعب در س��ال ‪ ۹۶‬رس��یده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از ای��ن می��زان ‪ ۱۶‬میلی��ون مترمکعب خ��وراک این‬ ‫واحدهاست و بقیه به عنوان سوخت مصرف می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۲‬براب�ری ظرفی�ت تولید اتان‬ ‫کشور در ‪ ۴‬سال‬ ‫زنگن��ه در ادامه ب��ه تحوالت تولید ات��ان به عنوان‬ ‫مهم تری��ن م��اده پای��ه محص��والت پتروش��یمی در‬ ‫س��ال های گذشته اشاره کرد و افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۲‬کل‬ ‫تولید اتان ‪ ۳.۸‬میلیون تن در سال بود که این رقم در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۶.۱۱‬میلیون تن در سال رسیده است و‬ ‫پیش بینی می شود در سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۸‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هر یک تن اتان با حداقل ‪۱۰۰۰‬‬ ‫دالر صادرات برابری می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫براوردها‪ ،‬تولید اتان در سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۲.۷۵‬میلیون تن‬ ‫و در سال ‪ ۹۹‬به ‪ ۱۷.۶‬میلیون تن می رسد‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه اجرای طرح پاالیش گاز بیدبلند‬ ‫خلیج ف��ارس برای تولید اتان در دس��تور کار اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬این طرح که ‪ ۲‬میلی��ارد فوت مکعب خوراک‬ ‫از گازه��ای منطقه خوزس��تان دریافت می کند‪ ،‬نیمه‬ ‫نخست سال اینده وارد مدار می شود‪.‬‬ ‫وی از واحدهای استحصال اتان پارسیان‪ ،‬ان جی ال‬ ‫‪ ۳۲۰۰‬در غ��رب کارون‪ ،‬ان ج��ی ال ‪ ۳۱۰۰‬در منطقه‬ ‫ای�لام و تکمی��ل ان ج��ی ال خ��ارک به عن��وان دیگر‬ ‫پروژه ه��ای تولی��د اتان نام برد و افزود‪ :‬واحد بوش��هر‬ ‫به عنوان یکی دیگر از واحدهای تولید اتان سال اینده‬ ‫عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫زنگن��ه ب��ا بی��ان اینکه متان��ول کاوه‪ ،‬فاز نخس��ت‬ ‫پتروش��یمی بوش��هر‪ ،‬الفین پتروشیمی ایالم‪ ،‬متانول‬ ‫س��بالن‪ ،‬کود شیمایی لردگان‪ ،‬پتروشیمی میاندواب‬ ‫و ‪ SBR‬ص��دف بوش��هر از جمل��ه طرح ه��ای مه��م‬ ‫دیگری هستند که در دست اقدام قرار دارند و ارزش‬ ‫محصوالت انها بیش از ‪ 2. 5‬میلیارد دالر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجموع سرمایه گذاری این طرح ها در مرحله نخست‬ ‫‪ ۴‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیراف؛ چشم انتظار سرمایه‬ ‫وزی��ر نفت در این برنامه به طرح فراگیر پاالیش��ی‬ ‫س��یراف که تکمیل کننده زنجیره پتروش��یمی است‪،‬‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬این مجتمع ظرفیت پاالیش ‪۴۸۰‬‬ ‫هزار بش��که میعان��ات گازی را دارد و قراردادهای ان‬ ‫ام��اده اجرا بود که به دلیل مش��کالتی که پیش امد‬ ‫زنگن��ه گف��ت‪ :‬اق��ای رییس جمه��وری‪ ،‬یک��ی از‬ ‫دستورهایی که به من دادید و از من به جد خواستید‬ ‫پیگیری کنم‪ ،‬جلوگیری از س��وزاندن گازهای همراه‬ ‫نفت بود‪ .‬امروز ‪ ۲‬قرارداد امضا می ش��ود که با اجرای‬ ‫کام��ل ان‪ ،‬م��ا دیگ��ر در خوزس��تان و کهگیلوی��ه و‬ ‫بویراحمد گاز مشعل نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬این ‪ ۲‬قرارداد در قالب بیع متقابل و‬ ‫با هدف جلوگیری از سوزاندن ‪ ۲۲‬میلیون متر مکعب‬ ‫گاز (در روز) امضا و بخش عمده محصوالت به خوراک‬ ‫واحدهای پتروشیمی تبدیل می شود‪.‬‬ ‫زنگن��ه ارزش ای��ن قراردادها را ‪ ۱۲۱۶‬میلیون دالر‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬ش��رکت هلدینگ خلیج فارس و‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی مارون باید قراردادها را در ‪۲.۵‬‬ ‫س��ال اینده اجرا کنن��د‪ .‬بازپرداخت از محل خوراک‬ ‫اضافه ای است که به انها فروخته می شود‪.‬‬ ‫زنگن��ه گفت‪ :‬از مردم مهربان عس��لویه‪ ،‬نخل تقی‪،‬‬ ‫کنگان‪ ،‬دیر‪ ،‬جم و عس��لویه که یار ما و کمک حال ما‬ ‫بودند تشکر می کنم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬با طرح مس��ئولیت اجتماعی که‬ ‫در وزارت نف��ت اج��را کردیم‪ ،‬تع��داد قابل توجهی از‬ ‫دانش اموزان این منطقه در کنکور حائز رتبه های باال‬ ‫ش��دند و معنایش این است که ‪ ۶‬س��ال دیگر‪ ،‬تعداد‬ ‫زی��ادی افراد تحصیلک��رده در این منطق��ه خواهیم‬ ‫داش��ت که می توانند در این��ده این منطقه تاثیرگذار‬ ‫باش��ند‪ .‬ان ش��اءاهلل م��ردم از خیر و برک��ت این طرح‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری ‪ ۵۰۲‬میلیون یورویی‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» ظرفیت تولید ساالنه‬ ‫فاز سوم پتروشیمی پردیس‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۷۵۵‬هزار‬ ‫تن اوره و امونیاک و ظرفیت تولید ساالنه پتروشیمی‬ ‫مرجان یک میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تن متانول است‪.‬‬ ‫با اغاز به کار رس��می فاز سوم پتروشیمی پردیس‪،‬‬ ‫این مجتمع به بزرگ ترین تولیدکننده اوره و امونیاک‬ ‫منطقه خاورمیانه با ظرفیت تولید س��االنه ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۶۵‬هزار تن اوره و امونیاک تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫هزینه اجرای این پروژه ‪ ۵۰۲‬میلیون یورو بوده که از‬ ‫محل درامد فازهای نخست و دوم مجتمع پتروشیمی‬ ‫پردیس تامین ش��ده اس��ت‪ .‬این هزینه شامل ساخت‬ ‫واحده��ای جانبی یوتیلیتی از جمله ‪ ۲‬بویلر هر کدام‬ ‫به ظرفیت ‪ ۱۵۰‬تن در س��اعت‪ ،‬طرح توس��عه ابگیر‬ ‫و س��اخت واح��د تولید اب ‪ DM‬ب��ه ظرفیت ‪۳۰۰‬‬ ‫مترمکعب در س��اعت اس��ت‪ .‬واحد امونیاک فاز سوم‬ ‫پتروشیمی پردیس از زمان بهره برداری در ابان سال‬ ‫گذشته تاکنون موفق به تولید ‪ ۳۲۷‬هزار تن امونیاک‬ ‫شده که این میزان معادل ‪ ۶۹‬درصد برنامه پیش بینی‬ ‫شده تا پایان شهریور امسال است‪ .‬در این مدت واحد‬ ‫اوره فاز سوم‪ ۴۰۱ ،‬هزار تن اوره تولید کرده است که‬ ‫پیش بینی می شود این مقدار تا پایان شهریور به ‪۵۲۲‬‬ ‫هزار تن برس��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬تا پایان شهریور واحد‬ ‫اوره فاز سوم پتروشیمی پردیس به ‪ ۷۰‬درصد برنامه‬ ‫پیش بینی شده خود دست می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود پتروش�یمی مرج�ان ب�ه باش�گاه‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫تولید تجاری پتروش��یمی مرجان با ظرفیت تولید‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ ۶۵۰‬ه��زار تن متان��ول از ‪ ۲۹‬مرداد‬ ‫امس��ال اغاز ش��ده و با توجه به اماده نبودن فازهای‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬طرح پتروش��یمی دماوند‪ ،‬واحد تولید اکسیژن‬ ‫پتروش��یمی مرجان به منظ��ور تامین برخی خدمات‬ ‫یوتیلیتی (خدمات پش��تیبانی) امسال به بهره برداری‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی دماوند‪ ،‬مج��ری طرح تامین‬ ‫یوتیلیتی و افس��ایت فاز دوم پتروشیمی منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی انرژی پارس اس��ت‪ .‬پی��ش از این قرار بود‬ ‫یوتیلیتی واحدهای پتروش��یمی فاز ‪ ۲‬عسلویه مانند‬ ‫ف��از ی��ک‪ ،‬به صورت متمرکز تامین ش��ود اما با توجه‬ ‫به روند پیش��رفت پتروشیمی مرجان و زمان بر شدن‬ ‫روند خصوصی سازی طرح دماوند‪ ،‬پتروشیمی مرجان‬ ‫با تغیی��ر راهبرد و برای جلوگیری از تاخیر در تولید‪،‬‬ ‫برای ساخت واحد ‪( ASU‬تولید اکسیژن) اقدام کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره ب�رداری از ف�از نخس�ت نی�روگاه‬ ‫مجتمع پتروشیمی دماوند‬ ‫فاز نخس��ت نی��روگاه مجتمع پتروش��یمی دماوند‬ ‫ش��امل نی��روگاه با ظرفی��ت تولی��د ‪ ۱۹۰۰‬مگاوات‬ ‫ب��رق ب��ا ‪ ۱۲‬توربین و واحد بخار ای��ن نیروگاه‪ ،‬دیروز‬ ‫ب��ه بهره برداری رس��می رس��ید‪ .‬در کن��ار راه اندازی‬ ‫واحده��ای تولی��د برق و بخار پتروش��یمی دماوند‪ ،‬با‬ ‫بهره برداری از تاسیس��ات ‪ GIS‬و پس��ت های انتقال‬ ‫ب��رق‪ ،‬هم اکنون امکان تامین برق مورد نیاز طرح های‬ ‫به بهره برداری رس��یده و پروژه های در حال س��اخت‬ ‫پتروش��یمی در ف��از ‪ ۲‬منطقه ویژه پ��ارس نیز فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 14‬شهریور ‪ 24 1397‬ذی الحجه ‪ 5 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 476‬پیاپی ‪2449‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه یافتگی‬ ‫منوط به همکاری های زنجیره ای‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫سعید باستانی‬ ‫هاشم یکه زارع‬ ‫محسن قاسم جهرودی‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وضعیت بازار خودرو‬ ‫پیش فروش فوری خودرو‪ ،‬از طرح تا اجرا‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دیرکرد تحوی��ل خودرو از موضوع هایی اس��ت که‬ ‫امروز اعتبار خودروس��ازان را زیر س��وال برده و پاسخ‬ ‫انه��ا ارجاع به وضعیت تحریمی این صنعت و کمبود‬ ‫ت حال انکه بس��یاری از این خودروهای‬ ‫قطعات اس�� ‬ ‫پیش فروش شده مربوط به قبل از اغاز تحریم ها بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬پیش��ی گرفتن تقاضا نسبت به‬ ‫عرض ه‪ -‬دلیل ان بارها مطرح ش��ده؛ خودرو به عنوان‬ ‫کاالی س��رمایه ای‪ ،‬فضایی برای س��وداندوزی عده ای‬ ‫ایجاد کرده‪ -‬اشفتگی بازار را رقم زده است‪.‬‬ ‫ب��رای برون رف��ت از ای��ن وضعیت هفته گذش��ته‬ ‫نشستی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با حض��ور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫همچنین خودروسازان برگزار شد که اخرین وضعیت‬ ‫بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫سعید باستانی‪ ،‬عضو این کمیسیون درباره تصمیم های‬ ‫اتخاذش��ده به عرضه ‪ ۴۰‬هزار خ��ودرو جدید در این‬ ‫هفته اش��اره کرده و گفته بود‪« :‬خودروسازان از اوایل‬ ‫هفت��ه اینده(ابتدای ای��ن هفته‪ ۱۰ ،‬ش��هریور) و به‬ ‫مناسبت عید غدیر خم طرح ثبت نام ‪ ۴۰‬هزار خودرو‬ ‫برای تحوی��ل ‪ ۴۵‬روزه را به اجرا می گذارند»‪ .‬ویژگی‬ ‫ای��ن طرح‪ ،‬فروش نقدی‪ ،‬نرخ قطعی و بر اس��اس کد‬ ‫ملی مش��تریان و ممنوعیت نق��ل و انتقال خودرو از‬ ‫طریق قرارداد صلح تا یک سال اینده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬م��ردم با توجه به ای��ن اطالعیه از‬ ‫ساعت های نخست ش��نبه ‪ ۱۰‬شهریور و نیز به دلیل‬ ‫رش��د قابل توجه قیمت ها در س��طح بازار با هجوم به‬ ‫س��ایت شرکت س��ایپا در تالش برای کسب اطالع از‬ ‫روند ثبت ن��ام بودند‪ .‬اما در نهایت این ش��رکت پیام‬ ‫«ش��رایط فروش محصوالت گروه خودروسازی سایپا‬ ‫به زودی اعالم خواهد ش��د» را روی سایت خود درج‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬باس��تانی ب��ا اش��اره ب��ه پیش فروش‬ ‫خودروسازان در طرح گذشته خودرو‪ ،‬یاداور شده بود‪:‬‬ ‫ایران خودرو و سایپا ماه گذشته هم چند هزار خودرو‬ ‫پیش ف��روش کرده بودند‪ .‬در واقع‪ ،‬خودروها تا خرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬پیش فروش ش��ده که البته به دلیل کس��ری‬ ‫قطعه‪ ،‬مش��کالتی را برای خودروس��ازان و خریداران‬ ‫به وجود اورده اس��ت‪ .‬البته بر اساس مذاکرات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و گم��رک‪ ،‬قطعات و لوازم‬ ‫یدکی وارداتی خودروسازان هر چه سریع تر از گمرک‬ ‫ترخیص خواهد شد تا خودروهای پیش فروش شده به‬ ‫موقع تحویل خریداران شود‪.‬‬ ‫حال پرسش این است که خودروسازان با این حجم‬ ‫از تعه��دات معوقه چگونه پیش ف��روش و تحویل ‪۴۵‬‬ ‫روزه خواهند داشت؟‬ ‫‹ ‹از خودروساز پیگیر موضوع شوید‬ ‫در این راستا‪« ،‬گس��ترش صنعت» به سراغ سعید‬ ‫باس��تانی رفت‪ .‬وی درب��اره پرسش��ی مبنی بر اینکه‬ ‫ب��ا وجود دیرک��رد تحویل پیش فروش های گذش��ته‬ ‫چگونه خودروس��ازان قرار است پیش فروش و تحویل‬ ‫‪ ۴۵‬روزه داش��ته باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬این مس��ئله(فروش‬ ‫قطعی و تحویل ‪ ۴۵‬روزه) نقل قولی بود که از س��وی‬ ‫خودروسازان عنوان کردم‪ .‬از این رو‪ ،‬چگونگی اجرایی‬ ‫شدن این موضوع را باید از خودروسازان پیگیری کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جمع بندی جلس��ه هفته گذشته اعضای‬ ‫کمیسیون با خودروس��ازان این موضوع بود که برای‬ ‫س��اماندهی بازار به لحاظ قیم��ت‪ ،‬پیش فروش فوری‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬ح��ال اینکه روش کار‪ ،‬مش��کالت ان و‬ ‫ش رو چیس��ت را باید از خودروسازان‬ ‫چالش های پی ‬ ‫پرسید‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که احم��د نعمت بخش‪ ،‬دبیر‬ ‫انجم��ن خودروس��ازان ایران پیش تر به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفته ب��ود‪ :‬درباره کمبود عرضه و افزایش ‪۲‬‬ ‫برابری خودروها نباید خودروسازان را متهم کرد زیرا‬ ‫وقت��ی خودرویی پیش فروش می ش��ود اماده تحویل‬ ‫نیس��ت و چند ماه زم��ان نیاز دارد ت��ا تولید و اماده‬ ‫تحویل شود‪ .‬در برنامه تدارکاتی هر خودروساز‪ ،‬فاصله‬ ‫ثبت ن��ام و تحویل خودرو امده که ممکن اس��ت ‪ ۶‬یا‬ ‫‪ ۸‬ماه باش��د‪ .‬وی درباره اتهام احتکار به خودروسازان‬ ‫نیز گفته بود‪ :‬اگر خودروس��ازی برای پیش فروش در‬ ‫ش��رایط فعلی اع�لام کند با تحویل ف��وری‪ ،‬می توان‬ ‫انگشت اتهام را به سوی او نشانه گرفت‪.‬‬ ‫باستانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با تمام‬ ‫تعه��دات معوقه ای��ا نمایندگان درب��اره جزئیات این‬ ‫پیش فروش و تحویل فوری از خودروس��ازان پرسش‬ ‫نکرده ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع ف��روش خودرو با این‬ ‫ش��رایط به تعداد محدودی خواهد بود‪ .‬اولویت نیز با‬ ‫این مسئله است که خودروهای ناقص تولید‪ ،‬تکمیل‬ ‫و تحویل مشتری شود تا تعهدات قبلی انجام شود‪ .‬در‬ ‫کنار این‪ ،‬بخش��ی از خودروها هم پیش فروش فوری‬ ‫شوند تا پاسخگو به مصرف کننده واقعی باشد‪ .‬درباره‬ ‫جزئیات طرح الزم است با خودروسازان صحبت شود‬ ‫تا مش��خص ش��ود با چه راهکاری قرار است برنامه را‬ ‫پیش ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعهد به وعده ها‬ ‫تعدادی باش��د که در زمان مقرر تحویل داده ش��ود‪.‬‬ ‫انها خود به خوبی اگاه هس��تند که در شرایط فعلی‬ ‫نمی توانند بر اس��اس برنامه ریزی و تیراژ قبلی تولید‬ ‫کنند‪ .‬به هر حال قرار نیست وعده ای دهند که نتوانند‬ ‫عملی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش امار خودروهای ناقص‬ ‫در ادامه‪« ،‬گسترش صنعت» به سراغ سعید مدنی‪،‬‬ ‫مش��اور عالی شرکت سایپا رفت تا موضوع را از سوی‬ ‫خودروسازان نیز پیگیری کند‪ .‬وی درباره ساماندهی‬ ‫بازار و تعهد خودروس��ازان برای فروش فوری با وجود‬ ‫تولی��د ناقص خودروها گفت‪ :‬ام��ار خودروهای ناقص‬ ‫در ش��رکت س��ایپا بس��یار کاهش یافته است؛ از ‪۷۰‬‬ ‫ه��زار خودرو ناقصی که در رس��انه ها اعالم ش��د ‪۲۰‬‬ ‫هزار خودرو مربوط به ش��رکت س��ایپا بود‪ .‬این عدد‬ ‫با بررس��ی های انجام ش��ده به ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هزار خودرو‬ ‫رسیده که به مرور تکمیل و تحویل مشتری می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬فکر‬ ‫می کنم پیش ف��روش برای تحویل ف��وری مربوط به‬ ‫همی��ن خودروها باش��د که در ح��ال تکمیل و اماده‬ ‫شدن هستند‪.‬‬ ‫وی درب��اره برخ��ی تعه��دات معوقه اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫بیشتر دیرکردها در تحویل خودرو مربوط به خانواده‬ ‫رنو(س��اندرو و تندر) است و تا حدی نیز پراید و تیبا‪.‬‬ ‫در بخ��ش مدل های رنو به دلیل کم ش��دن تعهدات‬ ‫طرف خارج��ی و حجم فعالیت انها این مش��کل رخ‬ ‫داده است به طوری که از تولید روزانه خودرو از ‪۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰۰‬به ‪ ۲۰۰‬دس��تگاه کاهش یافته است‪ .‬به طور‬ ‫طبیعی ای��ن موضوع م��ا را از برنامه های قبلی عقب‬ ‫نگه می دارد‪.‬‬ ‫البت��ه در ای��ن ب��اره محس��ن قاس��م جهرودی در‬ ‫گفت وگوی ویژه خبری دوش��نبه شب اعالم کرد که‬ ‫تولید خانواده رنو از روزانه ‪ ۵۷۰‬خودرو به ‪ ۹۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫دستگاه رسیده است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬حمید گرمابی از دیگر اعضای کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬اش��فتگی بازار خودرو ناشی از کاهش‬ ‫عرضه نس��بت به تقاضا است‪ .‬از این رو‪ ،‬کمیسیون به‬ ‫موض��وع ورود کرده و نتایج ان ه��م هفته جاری در‬ ‫سطح جامعه ملموس می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�رای پیش ف�روش فوری مج�وز صادر‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در جلس��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫شده است‬ ‫تجارت قرار ش��د خودروس��ازان فروش فوری داشته‬ ‫مدن��ی در ادام��ه اف��زود‪ :‬درب��اره ف��روش ف��وری‬ ‫باشند به ویژه اینکه از خریداران نیز تعهد گرفته شود‬ ‫خودروسازان اطالعات دقیقی در اختیار ندارم‪ .‬ممکن‬ ‫تا یک سال حق فروش خودرو را نداشته باشند‪ .‬با این‬ ‫است خودروسازان مجوزهایی در این باره گرفته باشند‬ ‫تدابیر شاهد هس��تیم در این فاصله نرخ خودروها در‬ ‫اما در کل خودروس��ازان در حال تکمیل خودروهای‬ ‫بازار افت قابل توجهی یافته است‪.‬‬ ‫ناقص بوده و امارها کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ف��روش ف��وری در حالی ک��ه هنوز به‬ ‫مدنی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه ایا این‬ ‫تعهدات قبلی عمل نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬فروش از محل‬ ‫احتمال وجود دارد که برای شرایط ویژه مانند امروز‪،‬‬ ‫خودروهایی است که به ش��کل ناقص تولید شده اند‪.‬‬ ‫در م��دت کوتاه تولید روزانه افزایش پیدا کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز قطعات مورد نیاز تامین شده و هر خودروسازی‬ ‫بس��یاری از امور در اختیار خودروس��از‬ ‫که تعدادی خودرو ناقص داشته تکمیل‬ ‫نیس��ت‪ .‬وقتی نرخ ارز تغیی��ر می کند‬ ‫و وارد بازار می کند‪.‬‬ ‫تولیدکنن��ده ناگزی��ر س��رمایه گذاری‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫جدی��د و محص��والت مورد نی��ازش را‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬برای‬ ‫تامی��ن می کن��د‪ .‬در ادام��ه تغیی��رات‬ ‫تامین ب��ازار و کاهش الته��اب موجود‪،‬‬ ‫ارزی‪ ،‬عن��وان می ش��ود تکلی��ف ای��ن‬ ‫ام��کان فروش فوری فراهم ش��د‪ .‬البته‬ ‫کاالها باید در گمرک مش��خص ش��ود‬ ‫ای��ن موضوع ممکن اس��ت ب��رای این‬ ‫در نتیج��ه قطع��ات در گم��رکات دپو‬ ‫هفت��ه نباش��د و فاصله چن��د هفته ای‬ ‫سعید مدنی‬ ‫تا اجرا داش��ته باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬درباره توقف هایی که به تازگی می شود‪.‬‬ ‫تعه��دات معوقه در فروش ه��ای قبلی اتفاق افتاد به دلیل تغییر وی اف��زود‪ :‬ای��ن موض��وع مربوط به‬ ‫مابه التف��اوت ارزی ب��ود ک��ه در نهایت‬ ‫باید دید مربوط به چه مدل هایی است‬ ‫نرخ ارز و‬ ‫تصمی��م گرفته ش��د خودروه��ا با نرخ‬ ‫زیرا برخی به دلیل وابس��تگی بیش��تر‬ ‫تصمیم گیری های‬ ‫به قطعات وارداتی ممکن اس��ت دیرتر دیرهنگام برای روشن ارز قبل��ی ترخیص ش��وند‪ .‬این موضوع‬ ‫تحویل داده ش��وند ام��ا مدل هایی که شدن تکلیف محصوالت خود وقفه ای در تولی��د به وجود اورده‬ ‫وابس��تگی کمتری دارند زودتر به بازار وارداتی بود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬است‪.‬‬ ‫محصوالت به موقع‬ ‫مدیرعامل پیش��ین س��ایپا ادامه داد‪:‬‬ ‫عرضه می شوند‪.‬‬ ‫گرمابی اظهار کرد‪ :‬البته به طور قطع ترخیص نشد و این امر همچنین زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا‬ ‫خودروس��از باید بتواند به قول هایی که موجب وقفه در تولید شد می کند اما ن��رخ فروش خودرو تغییری‬ ‫نمی کند‪ ،‬در عم��ل حجم نقدینگی که‬ ‫داده عم��ل کند و پیش فروش دوباره به‬ ‫قدرت مان��ور به خوروس��ازی برای ادام��ه فعالیت ها‬ ‫می دهد‪ ،‬کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش موجودی‬ ‫مدن��ی گفت‪ :‬امروز خودروس��از و قطعه س��از برای‬ ‫تولی��د از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی اس��تفاده کرده ان��د اما‬ ‫مشخص نیس��ت برای اینده ارز با همین نرخ به انها‬ ‫تعلق گیرد‪ .‬اگر خرید بر اس��اس نرخ ارز مرجع انجام‬ ‫ش��ود حجم سفارش ها یک س��وم قبل خواهد بود‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬حجم و موجودی انبارها برای پشتیبانی خط‬ ‫تولید پایین می اید‪ .‬وقتی روند به این ش��کل باش��د‬ ‫س��فارش ها ماهانه خواهد ش��د‪ .‬همین مشکل را در‬ ‫سال ‪ ۹۱‬که نرخ ارز ‪ ۳‬برابر شد‪ ،‬داشتیم‪ .‬برای خرید‬ ‫اقالم به دلیل اینکه نقدینگی کافی وجود نداش��ت و‬ ‫نرخ محصوالت برای مدت طوالنی ثابت بود در عمل‬ ‫میزان س��فارش ها کاه��ش یافت‪ .‬ش��رایط امروز نیز‬ ‫همین است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در نتیجه‪ ،‬افت میزان س��فارش ها‬ ‫موج��ودی انب��ار را کاهش و ریس��ک را افزایش داده‬ ‫است‪ .‬اگر این حجم واردات با مشکل دریایی‪ ،‬بیمه ای‪،‬‬ ‫بانکی و‪ ...‬روبه رو شود ذخیره کافی برای تداوم فعالیت‬ ‫در خط تولید وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫او به وقفه های اخیر اش��اره کرد و گفت‪ :‬توقف هایی‬ ‫ک��ه به تازگی اتف��اق افتاد به دلیل تغیی��ر نرخ ارز و‬ ‫تصمیم گیری ه��ای دیرهن��گام برای روش��ن ش��دن‬ ‫تکلیف محصوالت وارداتی بود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬محصوالت‬ ‫ب��ه موقع ترخیص نش��د و این امر موج��ب وقفه در‬ ‫تولید ش��د‪ .‬البت��ه ناگفته نماند که در خودروس��ازی‬ ‫مش��کل ریش��ه ای وجود دارد که باید از سوی دولت‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت بررس��ی و رفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت خ��ودرو همچنین یاداور ش��د‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر درامد خودروس��ازی ب��رای پرداخت‬ ‫بدهی های بانکی هزینه می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬مطالبات‬ ‫با تاخیر پرداخت ش��ده و با افزایش نرخ ارز‪ ،‬قطعه با‬ ‫تاخیر تامین می شود‪ .‬ما باید به دنبال رفع چالش های‬ ‫صنعت خودرو به طور ریشه ای باشیم‪.‬‬ ‫مدنی درباره تیراژ تولید در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ام��ار دقیقی ندارم اما از تیر ماه تولید روند کاهش��ی‬ ‫داشت که باید ریشه یابی شود؛ اگرچه بخشی مربوط‬ ‫به تغییر ارز‪ ،‬کمبود نقدینگی و دپو شدن قطعات بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در گفت وگ��وی ویژه خبری س��یما ک��ه با حضور‬ ‫هاشم یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫و محس��ن قاس��م جهرودی‪ ،‬مدیرعامل شرکت سایپا‬ ‫برگزار شد‪ ،‬به برخی جزئیات طرح پیش فروش فوری‬ ‫اش��اره ش��د‪ .‬یک��ه زارع از اغاز پیش ف��روش ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو در هفته اینده خب��ر داد و گفت‪ :‬با این طرح‬ ‫می ت��وان قیمت ها را در بازار س��یاه‪ ،‬با توجه به حجم‬ ‫زیاد متقاضیان شکست‪.‬‬ ‫همچنین قاسم جهرودی با اشاره به حمایت شرکت‬ ‫س��ایپا از دهک های پایین و اسیب پذیر جامعه‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬پیش فروش ‪ ۵۰‬هزار خودرو این شرکت از امروز‪،‬‬ ‫س��اعت ‪ ۱۰‬صبح اغاز خواهد ش��د‪ .‬این پیش فروش‬ ‫مرب��وط به انواع پراید‪ ،‬تیبا و همچنین نیس��ان وانت‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬بنا بر این گ��زارش‪ ،‬باید گفت چالش ها‬ ‫مطرح و راهکار کوتاه مدت تعیین می ش��ود در حالی‬ ‫که چگونگی عملیاتی شدن ان همچنان در هاله ابهام‬ ‫اس��ت‪ .‬در ادامه وقتی عملیاتی نش��ود نشستی دیگر‬ ‫و ُمس��کنی دیگر صادر می ش��ود و این زنجیره ادامه‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫در چنین وضعیتی ضمن اسیب به اقتصاد و صنعت‬ ‫کشور‪ ،‬مصرف کننده نهایی متضرر می شود‪.‬‬ ‫برای دس��تیابی به توس��عه‪،‬‬ ‫تاثیر صنایع و پیوس��تگی انها‬ ‫به یکدیگر بسیار اثرگذار است‪.‬‬ ‫خودروسازی به عنوان یکی از‬ ‫صنایع اس��تراتژیک با صنایع‬ ‫زیادی در ارتباط است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬پیش��رفت صنعت خودرو‬ ‫علی جهان افروز‬ ‫زمینه ساز توسعه سایر صنایع‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫پایین دس��تی ان از جمل��ه‬ ‫قطعه سازی است‪.‬‬ ‫امروز صنعت قطعه کشور به دنبال روزامدی و توسعه است‬ ‫و در این راس��تا س��عی در راه یابی به بازاره��ای جهانی دارد‬ ‫اما بعضی مس��ائل داخلی و خارج��ی کارها را به هم گره زده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این بین نمی توان س��ود اقتصادی تولید را نادیده‬ ‫گرفت‪ .‬تورم هر س��ال و افزایش هزینه های تولید در کش��ور‬ ‫یکی از چالش هایی است که توسعه یافتگی را با مشکل جدی‬ ‫روبه رو کرده اس��ت‪ .‬نوسان های ارزی و تورم در کنار افزایش‬ ‫دس��تمزدها و هزینه های حمل ونقل و مس��ائل عمومی نرخ‬ ‫تمام شده را باال برده اس��ت‪ .‬رقابتی نبودن قیمت ها در ادامه‬ ‫صادرات را با مش��کل روبه رو می کند که بستری برای توسعه‬ ‫و سوداوری است‪.‬‬ ‫زمانی که شرکت سوداور نباشد و حتی زیان ده باشد دیگر‬ ‫انتظار توسعه از ان بحثی بیهوده است زیرا تولیدکننده سعی‬ ‫بر صرفه جویی هزینه ها دارد و سرمایه گذاری انجام نمی شود‬ ‫و در ادام��ه‪ ،‬فعالیت ه��ا ب��ا تعدیل نیروی انس��انی کوچک و‬ ‫کوچک تر می شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬در بازارهای بین المللی شرکت های خارجی‬ ‫اطمینان کافی به روابط تجاری با کش��ور ندارند و محتاطانه‬ ‫عم��ل می کنند‪ .‬البته برای فروش محصول فعال هس��تند اما‬ ‫برای خرید به اصطالح‪ ،‬دس��ت به عصا راه می روند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫نمی توان انتظار داشت در این باره ارتباطات به سرعت برقرار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صنعت قطعه نخست به بازار داخل خود متکی است؛ روندی‬ ‫که در تمام دنیا وجود دارد اما مازاد تولید برای بازار صادرات‬ ‫در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬توس��عه یافتگی وابسته به‬ ‫صنایع داخلی است زمانی که فعالیت صرفه اقتصادی نداشته‬ ‫باش��د تفاوتی نمی کند در بازار ایران یا خارج‪ ،‬رقابت دش��وار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران‬ ‫کاهش نرخ خودرو‬ ‫در بازار تا یک ماه اینده‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت‪ :‬امیدواریم تا یک ماه‬ ‫اینده نقص قطعات به کمترین میزان برسد‪ ،‬خودروهایی که‬ ‫به مردم پیش فروش شده‪ ،‬تحویل خریداران شود و در ادامه با‬ ‫عرضه این خودروها به بازار شاهد کاهش نرخ باشیم‪.‬‬ ‫احم��د نعمت بخ��ش در گفت وگو با ش��اتا درب��اره تحویل‬ ‫خودروهای تولیدی که با مش��کل نقص فن��ی روبه رو بودند‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬برخی قطعه س��ازان از نظر مواد اولیه قطعات به‬ ‫خارج وابس��ته هستند که بخش زیادی از این قطعات یا مواد‬ ‫اولیه انها در گمرک مانده بود و دولت به تازگی اجازه ترخیص‬ ‫انها را بدون پرداخت مابه التفاوت صادر کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا ابراز امی��دواری از ترخیص قطعات و م��واد اولیه از‬ ‫گمرک افزود‪ :‬با توجه به بخش��نامه اخیر دولت‪ ،‬شرکت ها به‬ ‫دنب��ال ترخیص قطعات یا مواد اولیه هس��تند و امیدواریم تا‬ ‫یک ماه اینده ناقصی ها به کمترین میزان برسد‪ ،‬خودروهایی‬ ‫ک��ه به مردم پیش فروش ش��ده تحویل خریداران ش��ود و با‬ ‫عرضه این خودروها به بازار قیمت ها سیر نزولی پیدا کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به افزایش تولید در‬ ‫بازار خودرو توضیح داد‪ :‬خودروس��ازی در سال ‪ ۹۵‬به میزان‬ ‫‪ ۴۰‬درصد نسبت به سال ‪ ۹۴‬افزایش تولید داشت و سال ‪۹۶‬‬ ‫نس��بت به سال قبل ان‪ ،‬این میزان ‪ ۱۵‬درصد بود‪ .‬همچنین‬ ‫در ‪ ۲‬ما ه اغاز امس��ال ‪ ۳۱‬درصد رش��د تولید تجربه شد‪ .‬در‬ ‫واق��ع‪ ،‬با توجه به این اص��ل که نرخ هر کاال را عرضه و تقاضا‬ ‫تعیین می کند می توان گفت خودروسازان به این شکل تولید‬ ‫و عرضه را افزایش داده اند‪.‬‬ ‫وی همچنین نقش دالالن و واس��طه ها را در گرانی خودرو‬ ‫کلیدی دانس��ت و گفت‪ :‬بخش زیادی از اش��فتگی های بازار‬ ‫خ��ودرو ب��ه اف��رادی برمی گردد که خ��ودرو به تع��داد زیاد‬ ‫خریده ان��د و ه��ر روز در مطبوعات اگهی ف��روش خودرو با‬ ‫قیمت های انچنانی منتشر می کنند‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬نرخ خودرو‬ ‫را در بازار به شکل روزانه و هفتگی افزایش می دهند‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش در ادامه خواس��تار ورود نهاد های نظارتی به‬ ‫ای��ن موضوع ش��ده و تاکید کرد‪ :‬الزم اس��ت همان طور که با‬ ‫اخاللگران ارز و سکه برخورد کردند بررسی کنند افرادی که‬ ‫این اگهی ها را منتش��ر کرده اند و اذهان عمومی را مش��وش‬ ‫می کنند‪ ،‬چه کسانی هستند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 476‬پیاپی ‪2449‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 14‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 5‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیریت و نواوری الزمه رونق ادامس ایرانی‬ ‫محبوبیت «خروس نشان» چین را به طمع انداخت‬ ‫غفلت از طراحی و تنوع دهی به ادامس عامل از دست دادن بازار و کاهش تولید‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫ حمایت همه جانبه‬ ‫از صنعت‪ ،‬وظیفه مدیران‬ ‫در س��ال های گذش��ته‪ ،‬ب��ا تغییر در‬ ‫ساختار صنعتی کشورها‪ ،‬رشد و گسترش‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط در استراتژی‬ ‫توسعه صنعتی کشورها از جایگاه خاصی‬ ‫برخوردار ش��ده اس��ت‪ .‬باتوجه به تجربه‬ ‫موف��ق کش��ورهای تاز ه صنعتی ش��ده‪،‬‬ ‫کارشناس��ان و سیاس��ت گذاران اقتصاد ‬ ‫احمدعلی شهیدی‬ ‫معتقدند در کش��ورهای در حال توسعه‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫و توس��عه یافته‪ ،‬بخش خصوصی به ویژه شهرک های صنعتی گیالن‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط‪ ،‬عامل مهمی‬ ‫در توس��عه اقتصادی هس��تند‪ .‬سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی در س��طح کش��ور ‪ ۳۱‬اس��تان‬ ‫را زیر پوش��ش دارد و رس��الت ان سیاس��ت گذاری های زیربنایی برای‬ ‫اس��تقرار‪ ،‬ایجاد و توس��عه صنایع کوچک کشور اس��ت‪ .‬با توجه به این‬ ‫سیاست ها به طور خالصه از زمانی که سرمایه گذار و صنعتگر به شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان گیالن مراجعه می کند تا زمان شروع تولید‬ ‫و اغاز بهره برداری و نیز در شرایط رویارویی با بحران‪ ،‬همراه و هم پای‬ ‫تولیدکنن��ده هس��تیم تا نقش حمایتی و پش��تیبانی خ��ود را به طور‬ ‫کامال محس��وس ایفا کنیم‪ .‬در استان گیالن با توجه به حساسیت های‬ ‫زیس��ت محیطی و محدودیت اراضی ملی و منابع طبیعی الزم اس��ت‬ ‫بخش زیادی از صنایع در ش��هرک های صنعتی مستقر شوند‪ .‬طبیعت‬ ‫و محیط زیس��ت‪ ،‬موهبتی خدادادی اس��ت و الودگی محیط زیس��ت‬ ‫ب��ر کیفی��ت و چرخه طبیعی اث��ر می گذارد و پیامده��ای زیانباری را‬ ‫در بر خواهد داشت‪ .‬شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن از حامیان‬ ‫محیط زیس��ت اس��ت و این جزئی از اهداف س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران اس��ت‪ .‬اکنون ‪ ۳۳‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫در حال بهره برداری در س��طح اس��تان گیالن وجود دارد که با توجه به‬ ‫محدودیت و کمبود زمین صنعتی در استان‪ ،‬اماده سازی زیرساخت ها‬ ‫برای اس��تقرار واحدهای صنعتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی یکی‬ ‫از الزامات توس��عه صنعتی اس��ت‪ .‬اکنون موضوع تخصیص ارز و تامین‬ ‫مواد اولیه بحث محافل صنعتی اس��ت‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز در حال تهیه یک رویه مناس��ب برای حل این مش��کل است و نظر‬ ‫به بس��ته ارزی دولت و با سیاس��ت هایی که هم اکنون در حال تدوین و‬ ‫تکمیل است‪ ،‬به زودی راهکار مناسبی برای تامین ارز و مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز واحدهای صنعتی ارائه خواهد ش��د‪ .‬در این برهه حس��اس در کنار‬ ‫صنعتگران محترم استان گیالن هستیم و به عنوان بازوی اجرایی دولت‬ ‫با تمام قوا برای حمایت از انها از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد‪ .‬با‬ ‫توجه به ظرفیت های بی نظیر‪ ،‬ارزشمند و منحصربه فرد کشور عزیزمان‬ ‫و استان گیالن می توانیم دست به دست هم دهیم و قدم هایی را برداریم‬ ‫تا با یاری هم موفقیت های ما در سال های بعد‪ ،‬درس عبرتی باشد برای‬ ‫کسانی که می خواهند با سیاست های یک جانبه و استعمارگرانه کشور‬ ‫را تس��لیم کنند و تجربه مناس��ب و ارزشمندی نیز برای خودکفایی و‬ ‫خودباوری سایر کشورها باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز مرحله جدید پرداخت تسهیالت‬ ‫طرح رونق تولید در قم‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان ق��م از واحدهای‬ ‫تولیدی صنایع کوچک و متوس��ط متقاضی دریافت تسهیالت سرمایه‬ ‫در گردش و سرمایه ثابت خواست تا با مراجعه به سایت بهین یاب برای‬ ‫ثبت درخواست خود اقدام کنند‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل‬ ‫از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قم‪ ،‬امیر طیبی نژاد‬ ‫در بازدید از ش��هرک های صنعتی با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬ثبت نام‬ ‫واحدهای صنعتی متقاضی تس��هیالت بانک در قالب تس��هیالت رونق‬ ‫تولید در سال ‪ ۹۷‬اغاز شده است و واحدهای صنعتی باالی ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیکی و صنایع کوچک و متوس��ط می توانند از مزایای در‬ ‫نظر گرفته ش��ده بهره مند ش��وند‪ .‬طیبی نژاد با بیان اینکه متقاضیان‬ ‫می توانند درخواست خود را براساس اطالعات خواسته شده در سایت‬ ‫بهین ی��اب به نش��انی ‪ behinyab.ir‬ثبت کنن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واحد‬ ‫صنعتی متقاضی پس از بررس��ی درخواست در کمیته بررسی موظف‬ ‫است تا یک ماه مدارک خود را در اختیار بانک عامل قرار دهد‪ .‬بر اساس‬ ‫شیوه نامه مربوط ‪ ،‬تمامی بانک ها در کمترین زمان ممکن موارد اعالمی‬ ‫ارزیابی و تسهیالت پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ادام��س از ان دس��ت تنقالت صنعتی اس��ت که‬ ‫ریش��ه س��نتی در ایران دارد‪ .‬جویدن صمغ خوراکی‬ ‫از س��ال های دور در میان ایرانی ها رایج بوده اس��ت‬ ‫اما تولید صنعتی ادامس در ایران سابقه بیش از ‪۵۰‬‬ ‫س��اله دارد و همچنان نام ادامس «خروس نشان » و‬ ‫«ش��یک» با عطر و طعم های نعنای��ی‪ ،‬دارچینی و‪...‬‬ ‫تداعی کنن��ده روزگار رون��ق تولی��د و فروش ادامس‬ ‫ایرانی است‪ .‬با این حال‪ ،‬کارشناسان معتقدند غفلت‬ ‫از برندس��ازی و تغییر فناوری و تنوع محصول باعث‬ ‫روی اوری مصرف کنندگان ب��ه خرید نمونه خارجی‬ ‫این محصول ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی است که بر‬ ‫اس��اس امارهای گمرک‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫‪ ۴۵۳‬ت��ن ادامس ایران ب��ه ارزش ‪ ۲‬میلیون و ‪۱۸۰‬‬ ‫هزار دالر از ایران صادر شده است‪ .‬مشتریان ادامس‬ ‫ایرانی در این مدت افغانس��تان‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی‪ ،‬انگلس��تان‪ ،‬بحرین‪ ،‬پاکستان‪ ،‬تانزانیا‪،‬‬ ‫اش��اره به ش��یک و خروس نش��ان به عنوان نام های‬ ‫تولید ادامس خروس نش��ان در س��ال ‪ ۱۳۳۵‬ش��روع ش��د اما خروس نش��ان ‪ ،‬نخس��تین‬ ‫س��احل عاج‪ ،‬عراق‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬کنیا‪ ،‬کویت و هلند‬ ‫قدیم��ی تولی��د ادامس در ایران‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬قبل‬ ‫تولید کنن��ده ادام��س در ای��ران نب��ود بلک��ه قب��ل از ان‪ ،‬ادامس ه��ای «طوطی نش��ان» و‬ ‫بوده اند‪ .‬برخی دیگر از کارشناس��ان نوسان های نرخ‬ ‫از انقالب ادامس های ش��یک‪ ،‬خروس نش��ان و گروه‬ ‫«طاووس نشان» در ایران وجود داشتند که پس از حضور ادامس خروس نشان ‪ ،‬جایگاه خود‬ ‫ارز را فرصتی ب��رای کنار زدن رقیبان ادامس ایرانی‬ ‫صنعت��ی مینو در تولید ادام��س موفق بودند اما این‬ ‫را از دست دادند و از بازار خداحافظی کردند با این حال‪ ،‬در سال ‪ ۹۵‬ادامس خروس نشان ‬ ‫در ب��ازار داخلی می دانند که باعث رش��د تولید این‬ ‫نام ه��ای تج��اری برای مان��دگاری در ب��ازار و ادامه‬ ‫با طعم دارچین در بازار ایران فروخته شد که رهگیری ان نشان داد این کاال در چین تولید‬ ‫خوراکی نوستالوژیک خواهد شد‪.‬‬ ‫تولی��د ب��ه توجه بیش��تر به تن��وع محص��والت نیاز‬ ‫شده و به دلیل جایگاه محبوب ان در ایران فروخته شده است‬ ‫بررس��ی اماره��ای گمرک نش��ان می ده��د تعداد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫کش��ورهایی که بازار صادرات ادامس ایران هس��تند‬ ‫مرتضوی تاکید کرد‪ :‬ب��ا توجه به بازار ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫اس��تفاده از صم��غ طبیع��ی در می��ان ایرانی ه��ا از‬ ‫در س��ال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافت ه‬ ‫نف��ری ایران و ب��ازار ‪ ۲۰۰‬میلیون نفری کش��ورهای‬ ‫واحد صنعتی شد‪.‬‬ ‫گذشته رواج داشته اس��ت‪ .‬اکنون نیز در استان های‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬تعداد کشورهایی که ادامس‬ ‫‪ CIS‬بای��د تولیدکنندگان داخل��ی ادامس به تولید‬ ‫خالقی افزود‪ :‬ب��ا تعطیلی واحده��ای تولیدکننده‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬کردس��تان و‪ ...‬رواج دارد‪ .‬ب��ا این‬ ‫ایرانی به انها صادر ش��ده ‪ ،‬از ‪ ۱۳‬کشور در بهار سال‬ ‫تحت لیس��انس برندهای خارجی موفق روی اورند تا‬ ‫مط��رح ادامس ایرانی فرصت خودنمایی نش��ان های‬ ‫حال‪ ،‬تولید صنعتی ادامس در ایران س��بک و سیاق‬ ‫گذشته به ‪ ۱۴‬کشور در ‪ ۳‬ماه نخست امسال رسیده‬ ‫بتوانند تولید موفق و حضور در بازار س��وداور داشته‬ ‫تجاری ادام��س در بازار ایران فراهم ش��د و مصرف‬ ‫متفاوتی دارد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ادام��س خارج��ی واردات��ی و قاچ��اق از ترکی��ه و‬ ‫خالقی ادامه داد‪ :‬کیفیت تولید ادامس در ایران به‬ ‫گذری بر بازار نش��ان می دهد ک��ه انواع گوناگونی‬ ‫عض��و کان��ون صنای��ع غذای��ی ای��ران اف��زود‪:‬‬ ‫کشورهای اروپایی در ایران رواج گرفت‪.‬‬ ‫حدی اس��ت که صادرات ان به کشورهای اروپایی و‬ ‫از ادامس های گران قیمت به طور قاچاق وارد ش��ده‬ ‫س��رمایه گذاری دوب��اره روی برنده��ای قدیمی نیز‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تولیدکنندگان داخلی ادامس در این‬ ‫اسیایی انجام می شود اما برخی از واحدهای صنعتی‬ ‫و حت��ی نمونه های تقلب��ی انها نیز ب��ه فراوانی وارد‬ ‫می تواند در صورت تنوع بخش��ی به تولید در بازار نیز‬ ‫فضا نتوانس��تند رقابت کنند و بازار داخلی و خارجی‬ ‫از سقز وارداتی اس��تفاده می کنند در حالی که هنوز‬ ‫بازار ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه به گفته‬ ‫موثر باش��د زیرا جویدن ادامس یک عادت اس��ت و‬ ‫خود را به نوعی از دس��ت دادند‪ .‬اما این کاال می تواند‬ ‫برخی از کارخانه ها از صمغ طبیعی استفاده می کنند‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬افزایش ن��رخ ارز مهم ترین عامل برای‬ ‫یاداوری نام ه��ای موفق در ذهن مصرف کننده عامل‬ ‫ب��ه عنوان کاالی ارزاور می تواند رونق بگیرد؛ هرچند‬ ‫و توانسته اند صادرات موفقی نیز داشته باشند‪.‬‬ ‫روی اوری مصرف کنن��دگان ب��ه ادامس ه��ای ایرانی‬ ‫اصلی در رشد تولید و توسعه بازار به شمار می رود‪.‬‬ ‫از نظر مواد اولیه وابسته به واردات است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنایع غذایی با بیان اینکه ادامس‬ ‫خواهد ش��د و ای��ن فرصت��ی ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫‹ ‹ضعف برندسازی ادامس ایرانی‬ ‫مرتض��وی گف��ت‪ :‬گران��ی ارز نی��ز فرصت��ی برای‬ ‫«خروس نشان » یکی از برند های موفق تولید ادامس‬ ‫اس��ت ت��ا بتوانن��د رونق گذش��ته خود را به دس��ت‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬برخی دیگر از کارشناس��ان معتقدند‬ ‫خودنمای��ی ادامس های داخل��ی در بازار و کنار زدن‬ ‫در ای��ران بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برنده��ای قدیمی ادامس‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫که پیش��ینه تولید ادامس در ایران بیش از ‪ ۵۰‬سال‬ ‫رقیبان خارجی اس��ت و تولیدکنندگان باید در تولید‬ ‫ایرانی مانند «خروس نشان » و «شیک» مدت هاست‬ ‫ادامس خروس نش��ان ایرانی به عنوان یک نش��ان‬ ‫اس��ت و تکنیک و مارکتی نیست که تولید ایرانی از‬ ‫ادامس های با کیفیت و بدون قند از فرصت به دست‬ ‫به دلیل نوع مدیریت بنگاه تعطیل شده است‪.‬‬ ‫قدیم��ی در ده��ه ‪ ۳۰‬تولی��د خود را اغ��از کرد و تا‬ ‫ان بی به��ره باش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬توجه به برندس��ازی و‬ ‫امده استفاده کنند‪.‬‬ ‫این واحدهای تولیدی با وجود توانایی که داشتند‬ ‫ح��دی قدرت گرفت ک��ه تولید مش��ابه ان در چین‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫تنوع محصول می تواند تولی��د داخلی ادامس ایرانی‬ ‫باید از نواوری ها و تن��وع محصول پیروی می کردند‬ ‫نیز خبرساز شد به طوری که ادامس خروس نشان با‬ ‫تولی��د ادام��س خروس نش��ان در س��ال ‪۱۳۳۵‬‬ ‫را در بازارهای داخلی و کش��ورهای همسایه توسعه‬ ‫در حالی که این تولیدکنندگان به همان‬ ‫طعم دارچینی در بازار رواج پیدا کرد و‬ ‫شروع ش��د اما خروس نش��ان ‪ ،‬نخستین‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫شکل های معمول اکتفا کردند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫مسئوالن ورود ان را قاچاق اعالم کردند‬ ‫تولید کننده ادام��س در ایران نبود بلکه‬ ‫محمدرض��ا مرتضوی‪ ،‬عض��و کانون‬ ‫ادامس های وارداتی و قاچاق توانس��تند‬ ‫زیرا تولید ادامس خروس نش��ان از دهه‬ ‫قبل از ان‪ ،‬ادامس های «طوطی نش��ان»‬ ‫صنای��ع غذای��ی ای��ران در گفت وگ��و‬ ‫سهم بازاری انها را به دست اورند‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬متوقف و دانش��گاه سوره جایگزین‬ ‫و «طاووس نش��ان» در ای��ران وج��ود‬ ‫با «گس��ترش صنع��ت» اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫خالقی ادامه داد‪ :‬ادامس های وارداتی‬ ‫کارخانه تولید ادامس خروس نشان در‬ ‫داش��تند ک��ه پ��س از حض��ور ادامس‬ ‫تولیدکنن��دگان ادام��س ایران��ی‬ ‫در ش��کل ظاهری ن��واری‪ ،‬دراژه و‪ ...‬در‬ ‫تهران شده بود‪.‬‬ ‫«خروس نشان» ‪ ،‬جایگاه خود را از دست‬ ‫نتوانس��ته اند نام و نشان تجاری خود را‬ ‫ویترین مغازه ها جا گرفته و ادامس های‬ ‫ادامس‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫تع��داد‬ ‫اکنون‬ ‫دادند و از بازار خداحافظی کردند‪.‬‬ ‫مطرح کنند‪ .‬در واقع‪ ،‬برندس��ازی قوی‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫داخلی را کنار زدند‪ .‬اما ادامس ش��یک‬ ‫داخل��ی کمت��ر از تعداد انگش��تان یک‬ ‫ای��ن کارخان��ه متعل��ق ب��ه یک��ی از‬ ‫در ای��ن بخش از صنای��ع غذایی انجام‬ ‫دست می شود و بقیه به صورت محلی و کیفیت تولید ادامس در در زیرمجموع��ه گروه صنعت��ی مینو با‬ ‫قبل از انقالب ادامس های هموطن��ان کلیمی ب��ود و اتقاق ا صاحب‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ نشا‬ ‫س‬ ‫خرو‬ ‫شیک‪،‬‬ ‫صنفی مشغول به کار هستند‪ ،‬به همین ایران به حدی است که تغییراتی ظاهری و کیفیتی همچنان به‬ ‫کارخان��ه ادامس طوطی‪ ،‬اقای موس��ی‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از برندسازی نکته‬ ‫صادرات ان به کشورهای‬ ‫گروه صنعتی مینو در تولید‬ ‫دلیل صنعت یاد شده با توجه به ناسالم اروپایی و اسیایی انجام تولید ادامه داده است‪.‬‬ ‫اساس��ی ک��ه می توان از ان ب��ه عنوان ادامس موفق بودند اما کهن زاده نیز یک س��رمایه گذار هموطن‬ ‫عض��و هیات موس��س انجم��ن صنایع‬ ‫بودن فضای رقابتی‪ ،‬اسیب پذیر شده و‬ ‫ویترین برند یاد کرد‪ ،‬مربوط به موضوع این نام های تجاری برای کلیم��ی ب��ود ول��ی کارخان��ه ادام��س‬ ‫می شود اما برخی از‬ ‫در پاره ای از موارد سهم بازار در اختیار واحدهای صنعتی از سقز غذای��ی ب��ا اش��اره ب��ه تولی��د ادامس‬ ‫بس��ته بندی و اس��تفاده از تجهی��زات ماندگاری در بازار و ادامه خروس نش��ان بعد از انق�لاب مصادره و‬ ‫وارداتی استفاده می کنند خروس نش��ان در چی��ن و ف��روش ان‬ ‫محصوالت دیگر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫و دس��تگاه های م��درن امروزی اس��ت تولید به توجه بیشتر به به بنیاد مس��تضعفان و جانبازان واگذار‬ ‫نیاز‬ ‫محصوالت‬ ‫ تنوع‬ ‫در دنیا نیز شاید کمتر از ‪ ۱۰‬کارخانه در حالی که هنوز برخی در ای��ران اظه��ار ک��رد‪ :‬این امر نش��ان‬ ‫ش��د اما همچن��ان به تولید خ��ود ادامه‬ ‫زی��را طراحی بس��ته بندی های مختلف‬ ‫از کارخانه ها از صمغ‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫مط��رح و ب��زرگ تولید کنن��ده ادامس طبیعی استفاده می کنند می دهد که برند ایرانی در تولید ادامس‬ ‫می تواند در تعیین س��هم ب��ازار برندها با توجه به بازار ‪ ۸۰‬میلیون می داد تا اینکه در س��ال ‪ ۱۳۷۱‬کارخانه‬ ‫داریم اما سهم بازار این تولید کنندگان و توانسته اند صادرات موفق عمل کرده اس��ت اما اس��تفاده از‬ ‫کام�لا مفید باش��د‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬نفری ایران و بازار ‪ ۲۰۰‬خروس نش��ان در قال��ب برنامه ه��ای‬ ‫نزدی��ک ب��ه ‪ ۷۰‬درص��د کل ب��ازار موفقی نیز داشته باشند‪ .‬ذهنی��ت عموم��ی و کیفیت��ی ان باعث‬ ‫امروز بس��ته بندی های ورقه ای یکی از میلیون نفری کشورهای خصوصی سازی واگذار شد‪.‬‬ ‫با تعطیلی واحدهای‬ ‫پرمخاطب ترین انواع بس��ته بندی است ‪ CIS‬باید تولیدکنندگان‬ ‫روی اوری چی��ن ب��ه تولی��د و ف��روش‬ ‫بین المللی است زیرا برندهای متفاوتی‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۵‬ادامس‬ ‫را روانه بازارهای هدف شان می کنند‪ .‬تولیدکننده مطرح ادامس ادامس ایرانی ش��ده است‪ .‬در حالی که‬ ‫زیرا عالوه بر ابعاد مناس��ب از نظر طول داخلی ادامس به تولید خروس نش��ان با طعم دارچی��ن در بازار‬ ‫ایرانی فرصت خودنمایی‬ ‫تحت لیسانس برندهای‬ ‫ن‬ ‫نشان های تجاری ادامس مدیریت مجموعه ادامس خروس نش��ا ‬ ‫‹ ‹تولید بدون نواوری‬ ‫ماندگاری و همچنین بهداش��تی بودن خارجی موفق روی اورند تا ای��ران فروخت��ه ش��د که رهگی��ری ان‬ ‫می توانس��ت از فرصت به دست امده در‬ ‫ارم��ان خالقی‪ ،‬عضو هیات موس��س‬ ‫بس��ته بندی پس از مصرف مورد تایید بتوانند تولید موفق داشته نش��ان داد این کاال در چین تولید شده‬ ‫در بازار ایران‬ ‫توسعه تولید خود استفاده کند اما ادامه‬ ‫فراهم شد‬ ‫انجم��ن صنای��ع غذای��ی در گفت وگو‬ ‫و به دلیل جای��گاه محبوب ان در ایران‬ ‫مخاطبان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫باشند‬ ‫تولید با روش قدیمی باعث تعطیلی این‬ ‫ب��ا «گس��ترش صنع��ت» اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫فروخته شده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنای��ع غذای��ی با‬ ‫با امضای تفاهمنامه بین معاونت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه مقرر شد‬ ‫جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی دارای بدهی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران برای حمایت‬ ‫از تولی��د و فراه��م ک��ردن زمینه ه��ای اش��تغال و س��رمایه گذاری در‬ ‫بو کارهای کوچ��ک و متوس��ط‪ ،‬ب��ا معاون��ت‬ ‫بخ��ش صنع��ت و کس�� ‬ ‫اجتماع��ی و پیش��گیری از جرم ق��وه قضاییه تفاهمنام��ه همکاری امضا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬ای��ن تفاهمنامه به منظور افزایش‬ ‫تعام��ل و همکاری می��ان دو طرف در جهت حمای��ت از صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط و بهره مندی انها از ارتقای اگاه��ی حقوقی و افزایش ضریب‬ ‫امنیت سرمایه گذاری به امضای صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران و محمد باقر الفت‪ ،‬معاونت اجتماعی‬ ‫و پیشگیری از جرم قوه قضاییه رسید‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به وظای��ف قانونی معاون��ت اجتماعی و پیش��گیری از جرم‬ ‫ق��وه قضاییه در ح��وزه اقتصاد مقامتی‪ ،‬پیگیری رس��یدگی تخصصی به‬ ‫پرونده های س��ازمان و شرکت شهرک های صنعتی اس��تا ن ها به منظور‬ ‫تس��ریع و تس��هیل و رونق فعالیت های اقتصادی در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کش��ور در جهت تثبیت و توس��عه اشتغال و س��رمایه گذاری از‬ ‫موضوعات این تفاهمنامه مشترک بود‪.‬‬ ‫ارتق��ای امنیت اقتص��ادی‪ ،‬افزایش س��رمایه گذاری و صادرات با هدف‬ ‫توسعه اشتغال‪ ،‬اتخاذ تدابیر پیش��گیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی‬ ‫واحده��ای صنعتی و ایجاد زمین��ه تداوم فعالی��ت کارافرینان از طریق‬ ‫هماهنگ��ی ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ایر نهاده��ا و انتقال‬ ‫تجربه ها در جهت پیش��گیری از وقوع جرم در حوزه ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی و صنایع کوچک و متوس��ط از مهم تری��ن اهداف این تفاهمنامه‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫اعتبار تفاهمنامه ‪ ۳‬س��اله است و طرف ها توافق کردند که ماموریت و‬ ‫اهداف کالن طرف دیگر را در مراحل مختلف همکاری مش��ترک مدنظر‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران در مراس��م امضای این تفاهمنامه که در محل معاونت اجتماعی و‬ ‫پیش��گیری از جرم قوه قضاییه برگزار شد‪ ،‬با اشاره به شرایط سختی که‬ ‫کش��ور در ان قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با همدلی و هم افزایی از ش��رایط س��خت‬ ‫موجود عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬کش��ور ما در طول تاریخ شرایط سخت تر از‬ ‫وضعیت فعلی را تجربه کرد و پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با تاکید‬ ‫بر اینکه قوه قضاییه از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مشکل‬ ‫حمای��ت کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬نهاد قضایی فعالیت واحده��ای تولیدی که دارای‬ ‫بدهی مالی هستند را متوقف نکند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!