روزنامه گسترش صنعت شماره 477 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 477

روزنامه گسترش صنعت شماره 477

روزنامه گسترش صنعت شماره 477

‫قانون کار‪ ،‬قرارداد‬ ‫کار را دائم تلقی‬ ‫می کند‪ ،‬نه موقت‬ ‫پنجشنبه‬ ‫ ‪ 15‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 6‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2450‬دوره جدید شماره ‪ 4 477‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫پیوند خوشه ای‬ ‫راهکار‬ ‫رونق صنایع‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫در نشست هم اندیشی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی مطرح شد‬ ‫صنعت خودرو در هفته ای که گذشت‬ ‫مصوبه های سریالی تکلیف صنعت را روشن نمی کنند‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش تولید و اشتغال نیازمند همراهی مجلس با صنایع کوچک‬ ‫‪4‬‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین مشکالت صنایع غذایی کشور گزارش می دهد‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫شیوه استاندارد محصوالت غذایی و چالش های تولید‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪ 25 1397‬ذی الحجه ‪ 6 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 477‬پیاپی ‪2450‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد صنعتی‬ ‫نیازمند بهبود روابط کار‬ ‫ویژه‬ ‫فراخوان عمومی‬ ‫شناسایی سرمایه گذار‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران در راستای تحقق‬ ‫سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی در نظر دارد به منظور توس��عه‬ ‫صنع��ت داخل��ی و حمایت از س��رمایه گذاری صنعتی در مناطق‬ ‫کمتر توس��عه یافته‪ ،‬از س��رمایه گذاران دارای شرایط برای اجرای‬ ‫طرح های س��رمایه گذاری صنعتی برگزیده در اس��تان خراس��ان‬ ‫جنوبی دعوت کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬این سازمان در صورت تمایل سرمایه گذار‬ ‫منتخب به مشارکت‪ ،‬حداکثر به میزان ‪ ۴۹‬درصد در این طرح ها‬ ‫مشارکت خواهد کرد و حمایت های عملیاتی و اجرایی در پیشبرد‬ ‫طرح را برای سرمایه گذاران منتخب و برخوردار از توانمندی های‬ ‫فنی‪ ،‬مالی و مدیریتی انجام می دهد‪.‬‬ ‫شرایط متقاضیان سرمایه گذاری براساس شیوه نامه شناسایی‬ ‫و انتخاب س��رمایه گذار مندرج در وب س��ایت س��ازمان به نشانی‬ ‫‪:idro.ir‬‬ ‫«‪ -۱‬اح��راز توانمن��دی فن��ی و مدیریت��ی طب��ق معیارهای‬ ‫مشخص ش��ده در ش��یوه نامه یادش��ده برای س��رمایه گذاری به‬ ‫نحوی که ترجیحا دارای مزیت و س��وابق اجرایی مفید و مرتبط‬ ‫درخصوص موضوع طرح باشند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اح��راز توانمن��دی مالی طبق معیارهای مشخص ش��ده در‬ ‫شیوه نامه یادشده به منظور تامین منابع مورد نیاز سرمایه گذاری‬ ‫م��ورد نظ��ر و نیز امکان ارائه وثائق متناس��ب با س��هم خود نزد‬ ‫بانک ها‪».‬‬ ‫نحوه ارائه مدارک سرمایه گذاران‪:‬‬ ‫از تمامی اش��خاص حقوقی غیردولت��ی که مایل به اجرای این‬ ‫طرح ها به صورت مس��تقل یا مش��ارکت با س��ایر سرمایه گذاران‬ ‫ذی صالح هستند‪ ،‬دعوت می شود با مراجعه به سایت سازمان به‬ ‫نش��انی ‪( www.idro.ir‬بند ‪ ۲-۳‬شیوه نامه شناسایی و انتخاب‬ ‫سرمایه گذار) یا با مراجعه حضوری ضمن کسب اطالعات تکمیلی‬ ‫درباره طرح های نام برده‪ ،‬برای دریافت و تکمیل فرم ها‪ ،‬اطالعات و‬ ‫مدارک و مستندات مرتبط با این فراخوان اقدام کنند و درخواست‬ ‫خود به همراه مدارک و مس��تندات و فرم های تکمیل ش��ده را در‬ ‫پاکت دربسته به نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر‪ ،‬ابتدای جام جم‪،‬‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‪ ،‬مدیریت مطالعات‬ ‫مهندسی و اقتصادی تحویل دهند‪.‬‬ ‫توضیحات ضروری‪:‬‬ ‫محل اجرای طرح ها‪ ،‬شهرس��تان های منتخب استان خراسان‬ ‫جنوبی بر اساس مطالعات مکان یابی مشاور است‪.‬‬ ‫تحقق نهایی مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫منوط به انجام مراحل اداری و قانونی مترتب بر س��رمایه گذاری‬ ‫سازمان های توسعه ای خواهد بود‪.‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پس از ارزیابی مالی و‬ ‫فنی متقاضیان نسبت به رد یا قبول هر یک از درخواست ها مخیر‬ ‫خواهد بود و ارائه درخواس��ت مش��ارکت برای متقاضی هیچ گونه‬ ‫حقی ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫همه مزایای قانونی مترتب بر س��رمایه گذاری در مناطق کمتر‬ ‫توسعه یافته شامل طرح های پیش گفته نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫مبنای مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فقط‬ ‫اساسنامه مشارکت سازمان خواهد بود‪.‬‬ ‫از جمله مسائلی که‬ ‫تولیدکنندگان مطرح‬ ‫می کنند این است‬ ‫که استانداردهای‬ ‫بهداشت در حوزه‬ ‫عرضه محصول و‬ ‫اصناف ضعیف تر از‬ ‫حوزه تولید است‪.‬‬ ‫این موضوع بر اساس‬ ‫مشاهدات عینی‪،‬‬ ‫از برخی مارکت های‬ ‫شهری و بین شهری نیز‬ ‫قابل درک است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سیاس��ت گذاری های روابط کار‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصاد کش��ور‬ ‫به بازنگری های اساس��ی نیاز دارد‪.‬‬ ‫ش��رایط کنونی روابط پیش��ین را‬ ‫نمی پذی��رد و این موض��وع باعث‬ ‫ش��ده در ماه های گذشته به ویژه با‬ ‫کاهش توان خرید کارگران بخش‬ ‫مسلم خانی‬ ‫تولی ‬ ‫د کش��ور با برخی مش��کالت کارشناس روابط کار‬ ‫روبه رو شود‪.‬‬ ‫انچه امروز برای رشد اقتصادی‬ ‫و صنعتی در کشور نیاز داریم این است که درامد با هزینه به ویژه‬ ‫برای کارگران که بیشترین سهم را در تولید دارند‪ ،‬تناسب منطقی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬بس��یاری از کاالها در ماه های گذشته به بیش از ‪۲‬‬ ‫برابر رس��یده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که روابط کار هنوز بر‬ ‫مبنای همان هزینه های اغاز س��ال تنظیم می ش��ود‪ .‬البته تولید‬ ‫بو کار‪،‬‬ ‫مناس��ب زوایای دیگری هم دارد که به بهبود محیط کس ‬ ‫ ی مرتبط‬ ‫تامین نیازهای کارفرمایی از طرف دولت و چنین موارد ‬ ‫می ش��ود‪ .‬در صورتی که ملزومات تولید در کش��ور تامین ش��ود‬ ‫طبیعی است که تولید روند مناسبی را در کشور طی کند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬شرایط کنونی روابط کار نشان می دهد که یکی از مهم ترین‬ ‫ارکان تولید نیروی کار است‪.‬‬ ‫در صورتی که این ش��رایط در بخش تولید حاکم ش��ود‪ ،‬ایران‬ ‫می تواند سهم بیشتری از بازار داخل و خارج را داشته باشد‪ .‬نیروی‬ ‫کار یکی از مهم ترین ملزومات تولید است که امسال برای ارتقای‬ ‫س��طح تولی��د به ارتقای ان نیاز جدی وج��ود دارد‪ .‬دولت در این‬ ‫زمینه برخی برنامه های حمایتی را در نظر گرفته اما اجرایی شدن‬ ‫ان برنام��ه و زمان اجرا از جمله مواردی اس��ت که برای کارگران‬ ‫اهمیت ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫اجرای این سیاس��ت باید به موقع باش��د تا کارگران بتوانند از‬ ‫موان��ع اقتص��ادی موجود عبور کنند‪ .‬در ای��ن صورت می توان به‬ ‫بهبود روابط کار و رش��د مثب��ت صنعتی و اقتصادی امیدوار بود‪.‬‬ ‫متاس��فانه هنوز دولت برنامه اجرایی برای سیاست های حمایتی‬ ‫ارائ��ه نک��رده و این موض��وع هر روز نگرانی ها را بیش��تر می کند‪.‬‬ ‫کارگران بدون دریافت دستمزد یا با دریافت دستمزد کم نسبت‬ ‫ب��ه هزینه های موج��ود تا مدت محدود فعالی��ت می کنند و این‬ ‫موضوع اگر ادامه دار شود‪ ،‬بدون شک پیامدهای بیشتری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین مشکالت صنایع غذایی کشور گزارش می دهد‬ ‫شیوه استاندارد محصوالت غذایی و چالش های تولید‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫روزهای گذشته خبر ابطال جواز ‪ ۱۴۳‬واحد صنایع‬ ‫غذایی یکی از پربحث ترین موضوع های این حوزه بود‪.‬‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد در حالی این تعداد جواز را‬ ‫باطل کرده که فعاالن و مسئوالن این حوزه معتقدند‬ ‫نظ��ارت بر صنایع غذای��ی تعادل ندارد و بیش��ترین‬ ‫فش��ار ب��ر تولیدکننده اس��ت‪ .‬از جمل��ه محورهایی‬ ‫ک��ه تولیدکنندگان مط��رح می کنند این اس��ت که‬ ‫اس��تانداردهای بهداش��ت در حوزه عرضه محصول و‬ ‫اصناف ضعیف تر از حوزه تولید اس��ت‪ .‬این موضوع بر‬ ‫اس��اس مشاهدات عینی‪ ،‬از برخی مارکت های شهری‬ ‫و بین شهری نیز قابل درک است‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» در این زمینه ابط��ال مجوز‬ ‫استاندارد ‪ ۱۴۳‬تولیدی را بررسی کرد ه است‪ .‬عال وه بر‬ ‫این‪ ،‬از دیگر موضوع های��ی که در این گزارش مطرح‬ ‫می شود لزوم همسان سازی عرضه و تولید محصوالت‬ ‫صنایع غذایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت دائمی بر کارخانه ها‬ ‫ش��اهرخ ظهی��ری‪ ،‬کارافرین و رییس کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی و صنای��ع غذایی اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مع��ادن و کش��اورزی ته��ران درب��اره وضعی��ت‬ ‫اس��تانداردهای صنایع غذایی به «گسترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬کارخانه ه��ای صنای��ع غذایی پروان��ه وزارت‬ ‫بهداش��ت و سازمان ملی استاندارد را دارند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬دو نهاد نظارتی پیوسته بر امور تولید کارخانه ها‬ ‫نظارت می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد نباید جواز‬ ‫واحدهای تولیدی را این گونه باطل کند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫لغو پروانه اس��تاندارد اسیب های بس��یاری به کشور‬ ‫وارد می کند‪ .‬اش��تغال‪ ،‬اقتصاد و امنیت غذایی با این‬ ‫س��از کار اس��یب می بیند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تا کنون شاهد‬ ‫شاهرخ ظهیری ‪:‬لغو پروانه استاندارد اسیب های‬ ‫بسیاری به کشور وارد می کند‪ .‬اشتغال‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و امنیت غذایی با این ساز کار اسیب می بیند‬ ‫علی شریعتی‪ :‬نمی توان محصوالت با کیفیت را در فضای‬ ‫نامناسب و غیراستاندارد به مخاطب عرضه کرد‪ .‬در این‬ ‫زمینه سیاست های جدیدی باید تعیین شود‬ ‫چنین تصمیم گیری هایی نبودیم‪ .‬این کارافرین حوزه‬ ‫صنایع غذایی با بیان اینکه برخی از س��رمایه گذاران‬ ‫برندس��ازی و س��رمایه گذاری کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط به طور ناگهانی پروان��ه ‪ ۱۴۳‬واحد تولیدی‬ ‫باطل می شود‪ .‬تا کنون مشکالتی که در این زمینه به‬ ‫وجود می امد‪ ،‬با تذکر و حتی جریمه برطرف می شد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬رعایت اس��تاندارد ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫واقعی نسبت به سازمان های نظارتی موضوع مهم تری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ظهی��ری با بیان اینکه باید مذا کراتی در این زمینه‬ ‫با س��ازمان ملی اس��تاندارد انجام دهیم‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫س��ازمان مل��ی اس��تاندارد از کیفیت صنای��ع غذایی‬ ‫محافظت می کند؛ موضوعی که تولیدکنندگان از ان‬ ‫استقبال می کنند‪ .‬این رفتار و ابطال این تعداد پروانه‬ ‫بی س��ابقه بوده اس��ت‪ .‬تا کنون جواز تولید واحدهای‬ ‫صنایع غذایی ابطال نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت ها متعادل باشد‬ ‫عل��ی ش��ریعتی‪ ،‬کارافری��ن و فعال ح��وزه صنایع‬ ‫غذایی درباره ابطال مجوزهای اس��تاندارد ‪ ۱۴۳‬واحد‬ ‫در اس��تان البرز به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬جزئیات‬ ‫این تصمیم هنوز منتش��ر نشده و نمی توان درباره ان‬ ‫ت کرد ام��ا موضوع هایی در ای��ن زمینه مطرح‬ ‫قضاو ‬ ‫می ش��ود که اگر برطرف شوند‪ ،‬تولیدکنندگان صنایع‬ ‫غذایی نیز می توانند ش��اخص های اس��تاندارد را ارتقا‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ش��ریعتی با طرح این پرس��ش که چند درصد غذا‬ ‫س��هم واحدهای صنعتی اس��ت و چند درصد س��هم‬ ‫صن��وف‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا پایان س��ال گذش��ته ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫واحد صنعتی شناسنامه دار در حوزه تولید محصوالت‬ ‫صنایع غذایی فعالیت می کردند و فعالیت این واحدها‬ ‫بر اساس مجوزهایی که داشتند استاندارد بود‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬سهم غذای این واحدها حدود ‪ ۳۰‬درصد غذای‬ ‫مصرفی جامعه را پوشش می داد‪.‬‬ ‫این کارافری��ن حوزه صنایع غذایی ب��ا بیان اینکه‬ ‫ظرفی��ت تخلف ی��ک واحد صنعتی که ش��دیدترین‬ ‫نظارت ه��ا را دارد نزدیک به صفر اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫واحده��ای صنعت��ی دارای برن��د و هویت هس��تند‪.‬‬ ‫در مقایس��ه این موض��وع با واحده��ای صنفی حوزه‬ ‫غذا می ت��وان به نابرابر ب��ودن نظارت ها و هزینه های‬ ‫تحمیلی ب��ه صنایع غذای��ی پی برد‪ .‬برندس��ازی در‬ ‫حوزه صنایع غذایی در کمترین حالت ممکن به یک‬ ‫میلی��ارد ریال هز ینه نیاز دارد‪ .‬این هزینه فقط صرف‬ ‫برندسازی می شود تا کارخانه بتواند حتی در بدترین‬ ‫حال��ت محصوالت خود را به فروش برس��اند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که صن��وف همتای واحده��ای صنعتی‬ ‫نیازی به این هزینه ها ندارند و حتی در صورت تخلف‬ ‫ه��م می توانند با تغییر مکان دوب��اره فعالیت خود را‬ ‫اغاز کنند‪ .‬در شرایط برابر اما تولیدکننده نمی تواند و‬ ‫نمی خواهد این گونه رفتار کند‪ .‬بس��یاری از واحدهای‬ ‫صنفی بین راهی امروز متخلف هس��تند اما نهادهای‬ ‫نظارتی بر عملکرد انها نظارت چندانی ندارند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که تولیدکنندگان با شدیدترین نظارت ها‬ ‫فعالیت خود را ادامه می دهند‪.‬‬ ‫شریعتی با بیان اینکه تولیدکنندگان به دنبال فرار‬ ‫از اس��تاندارد نیس��تند و موضع مورد بحث امروز ما ‪،‬‬ ‫تعادل در نظرها اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬نمی توان قوانین را به‬ ‫طور نابرابر اجرا کرد‪ .‬در این زمینه سازمان استاندارد‬ ‫و معاونت بهداش��ت در وزارتخانه مربوط باید عملکرد‬ ‫برابری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که عملکرد ضعیف‬ ‫صنوف چه تاثی��ری بر فعالی��ت کارخانه های صنایع‬ ‫غذایی دارد‪ ،‬این گونه توضیح داد‪ :‬یکی از موضوع هایی‬ ‫ک��ه در تولید مطرح می ش��ود‪ ،‬ش��یوه و ن��وع عرضه‬ ‫محصول اس��ت‪ .‬نمی توان محص��والت با کیفیت را در‬ ‫فضای نامناس��ب و غیراس��تاندارد به مخاطب عرضه‬ ‫کرد‪ .‬در این زمینه سیاس��ت های جدیدی باید تعیین‬ ‫ش��ود‪ .‬هنوز در ایران به اس��تانداردهای مش��خص و‬ ‫شفاف عرضه محصوالت دست نیافته ایم؛ این موضوع‬ ‫یکی از مش��کالت جدی حوزه تولید‪ ،‬یعنی بازار را با‬ ‫خود همراه دارد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنایع غذایی ب��ا تاکید بر اینکه به هیچ‬ ‫وجه مخالف نظارت نیس��تیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در شرایط‬ ‫کنون��ی م��ردم و تولیدکنن��دگان تولی��د محصوالت‬ ‫با کیفی��ت می خواهن��د و این طبیعی اس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه دولت و نهادهای نظارتی نی��ز با ایجاد تعادل‬ ‫بین اجزای مختلف تولید و بازار باید این فضا را ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬اس��تاندارد رویکرد امنیت روانی و مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی دارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬رش��د ش��اخص های‬ ‫اس��تاندارد اگر متعادل باش��د و شرایط کلی اقتصاد و‬ ‫زیرساخت های تولید را لحاظ کند موضوعی است که‬ ‫از طرف تولیدکنندگان مورد استقبال قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ش��رایط قیمت گذاری توضیح داد‪:‬‬ ‫یکی دیگر از موضوع هایی که باید در نظر گرفته شود‪،‬‬ ‫نرخ محصول اس��ت‪ .‬کارخانه ها نرخ تکلیفی دارند اما‬ ‫باره��ا دیده می ش��ود که اصناف نرخ م��واد غذایی را‬ ‫با یک برچس��ب تغییر می دهن��د‪ .‬در نهایت متقاضی‬ ‫محصول را به نرخ بیش��تری می خرد اما سود کارخانه‬ ‫از این افزایش نرخ‪ ،‬صفر است‪.‬‬ ‫قانون کار‪ ،‬قرارداد کار را دائم تلقی می کند‪ ،‬نه موقت‬ ‫حس��ین حبیبی‪ ،‬دبیر کانون هماهنگی شوراهای‬ ‫اس�لامی کار کشور با اش��اره به بندهای قانون کار‬ ‫ب��ه ایلنا گفت‪ :‬به ج��رات می توان گف��ت ماده ‪۲۷‬‬ ‫قان��ون کار از م��واد مترق��ی و تاثیرگ��ذار بر ایجاد‬ ‫امنی��ت ش��غلی و گوی��ای این اس��ت که ق��رارداد‬ ‫کار در قان��ون کار‪ ،‬دائم��ی تلق��ی می ش��ود‪ ،‬ن��ه‬ ‫موقت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه دیوان عدال��ت اداری با‬ ‫موق��ت فرض ک��ردن ق��رارداد کار در کارهایی که‬ ‫ل باعث شد‬ ‫طبیعت انها جنبه مستمر دارد‪ ،‬در عم ‬ ‫م��اده ‪ ۲۷‬خاصیت خود را از دس��ت بدهد و از ان‬ ‫سوءاستفاده ش��ود؛ امیدواریم بتوانیم با ابطال ارای‬ ‫دیوان عدالت اداری‪ ،‬امنیت ش��غلی را برای جامع ه‬ ‫کارگری تامین و برقرار کنیم‪.‬‬ ‫حبیب��ی با تاکید بر اینک��ه «باید حاکمیت قانون‬ ‫در عقود قراردادها محترم ش��ناخته ش��ود» افزود‪:‬‬ ‫ه��ر قراردادی از جمله ق��رارداد کار‪ ،‬دو طرف دارد‬ ‫که هنگام بس��تن ان‪ ،‬اراده و خواست هر دو طرف‬ ‫باید لحاظ ش��ود و عالوه بر ان بای��د الزامات قانونی‬ ‫رعایت ش��ود‪ .‬برای مثال‪ ،‬می توان در زمینه اعتبار‬ ‫عقد قرارداد مالک و مس��تاجر گفت که بر اس��اس‬ ‫س��ندی مف��روض‪ ،‬یک��ی از طرف ها وج��وه اجاره‬ ‫را می ده��د و دیگ��ری س��اختمانی را ب��رای مدتی‬ ‫اج��اره می دهد و طرف ها مکلف به رعایت ش��روط‬ ‫قید شده در عقد قرارداد هستند و در صورت رعایت‬ ‫نکردن ش��روط‪ ،‬برابر قان��ون مربوط ب��ا انها رفتار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬ماده ‪ ۲۷‬ب��ه صراحت می گوید‬ ‫خاتمه قرارداد کار تحقق نمی یابد مگر اینکه کارگر‬ ‫وظایف��ش را انجام نده��د یا دچار تقصیر ش��ده و‬ ‫ایین نامه انضباط��ی کارگاه را رعایت نکند؛ در این‬ ‫ش��رایط نیز کارفرما باید عالوه بر مطالبات و حقوق‬ ‫معوقه به نس��بت هر سال سابقه کار معادل یک ماه‬ ‫اخرین حقوق به عنوان س��نوات به وی پرداخت و‬ ‫قرارداد کارش را فس��خ کند؛ منتها باید نظر مثبت‬ ‫ش��ورای اسالمی کار درباره فسخ قرارداد کار گرفته‬ ‫شود و اگر شورا نبود نظر مثبت انجمن صنفی و اگر‬ ‫توافق حاصل نشد بین شورا و مدیریت‪ ،‬موضوع در‬ ‫مراجع تش��خیص و حل اختالف رسیدگی می شود‬ ‫و در زمان رس��یدگی نیز قرارداد ب��ه حالت تعلیق‬ ‫درمی اید‪.‬‬ ‫او البته تاکید می کن��د که در صورت نظر موافق‬ ‫مدیریت و ش��ورا‪ ،‬قرارداد کارگر به حالت «تعلیق»‬ ‫درمی اید و کامال فس��خ نمی ش��ود‪ :‬نکته بااهمیت‬ ‫این اس��ت که در مدت رس��یدگی به فسخ قرارداد‬ ‫کار (اخ��راج)‪ ،‬ق��رارداد ب��ه طور طبیع��ی به حالت‬ ‫تعلی��ق درمی ای��د؛ یعن��ی ق��رارداد کار «موقت��اً»‬ ‫تعطیل می ش��ود و چنانچه محرز شود فسخ قرارداد‬ ‫کار (اخراج) غیرموجه بوده است کارگر به کار سابق‬ ‫خود بازگردانده می شود و حق السعی از تاریخ اخراج‬ ‫نی��ز به وی پرداخت می ش��ود‪ ،‬حتی اگر ایام تعلیق‬ ‫سال ها طول بکشد یا کارفرما اجرای حکم بازگشت‬ ‫به کار را س��ال ها به تعویق بین��دازد و در این بین‬ ‫اگ��ر کارفرما (مدیریت) تغییر یابد و تعویض ش��ود‬ ‫کارفرم��ای (مدیری��ت) جدید‪ ،‬قائم مق��ام تعهدات‬ ‫کارفرمای سابق است‪.‬‬ ‫فراخوان چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی‬ ‫با اعالم فراخوان چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت‬ ‫ان��رژی‪ ،‬فرایند ثبت نام برای ای��ن دوره از جایزه اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬ای��ن جای��زه بر اس��اس‬ ‫تفاهمنام��ه ای میان «س��ازمان مدیری��ت صنعتی»‪،‬‬ ‫«ش��رکت بهینه س��ازی مصرف س��وخت»‪« ،‬سازمان‬ ‫انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق» ‪« ،‬ستاد‬ ‫توس��عه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری» و «س��ازمان ملی استاندارد ایران»‬ ‫ک��ه مراکز عمده قانون گذاری‪ ،‬نظ��ارت و مدیریت بر‬ ‫موضوع های مرتبط با مقوله انرژی در کش��ور به شمار‬ ‫می روند و در سطح ملی‪ ،‬پیگیری و اجرا شد‪ .‬سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران نیز در اجرای ان‬ ‫مشارکت دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت در این جایزه می توان��د زمینه هایی برای‬ ‫هم افزای��ی توان علم��ی و اجرایی در جهت توس��عه‬ ‫ش��بکه های مدیریتی به ویژه موضوع ه��ای مرتبط با‬ ‫مدیری��ت انرژی را ایجاد کرده و حرکت در راس��تای‬ ‫سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومت��ی در جهت بهبود‬ ‫مصرف انرژی و ارتقای س��طح به��ره وری از منابع را‬ ‫تسریع کند‪.‬‬ ‫ثبت ن��ام در ای��ن جای��زه ب��ا مراجع��ه به س��ایت‬ ‫‪ http: //Iran-Ema.imi.ir‬امکان پذیر است‪.‬‬ ‫متقاضیان برای کس��ب اطالعات بیشتر می توانن د‬ ‫با دبیرخان��ه جایزه ملی مدیریت انرژی در س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی ب��ا ش��ماره ‪ ۰۲۱- ۲۲۶۵۱۷۹۶‬یا‬ ‫‪ ۰۲۱- ۲۲۰۴۳۰۰۵‬داخل��ی ‪ ۴۳۳‬و ‪ ۳۴۸‬تم��اس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪ 25 1397‬ذی الحجه ‪ 6 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 477‬پیاپی ‪2450‬‬ ‫صنعت خودرو در هفته ای که گذشت‬ ‫مصوبه های سریالی تکلیف صنعت را روشن نمی کنند‬ ‫فاطمه امیر احمدی‪ :‬صنعت خودرو روزهای پرتنشی را پشت سر می گذارد‪ .‬شواهد نشان می دهد قرار‬ ‫است تغییراتی در سیاست های قیمتی به وجود اید‪.‬‬ ‫در تحلیل اشفتگی بازار‪ ،‬خودروسازان از سوی نهادهای نظارتی متهم به اختفا و عرضه کم می شوند‬ ‫در حالی که خودروس�ازان این نابس�امانی را ناش�ی از کمبود قطعه و فعالیت دالالن و س�وداگران بازار‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫از ط�رف دیگ�ر‪ ،‬صنعت قطعه به دلیل وضعیتی که دارد و دپو ش�دن محصوالت�ش در گمرکات(البته‬ ‫بخش�ی از ان ترخیص شد) نتوانس�ت قطعات مورد نیاز خط تولید را در زمان مقرر تولید کند و تحویل‬ ‫دهد‪ .‬هر بخش اس�تدالل های خود را برای این اش�فتگی می اورد که در نهایت زنجیره ای از کم کاری ها‬ ‫از دیروز تا امروز به دس�ت می اید؛ عده ای خواب بوده اند و بعضی اطالعات و امار غلط داده اند و نتیجه‬ ‫وضعی�ت امروز این صنعت اس�ت‪« .‬گس�ترش صنعت» هفته دوم ش�هریور را با تیتره�ای «بازنگری در‬ ‫سیاس�ت های صنعتی ضروری است»‪« ،‬داس�تان احتکار خودرو چیست؟»(البته بنا بر گفته کارشناسان‬ ‫درباره خودروهای پیش فروش ش�ده کلمه «احتکار» درس�ت نیس�ت و باید به جای ان از واژه «اختفا»‬ ‫اس�تفاده شود زیرا احتکار برای محصولی است که فروخته نشده است)‪« ،‬اگر تولید ادامه پیدا کرده به‬ ‫دلیل عش�ق به وطن است» و «پیش فروش فوری خودروها‪ ،‬از طرح تا اجرا» به پایان رساند که در ادامه‬ ‫مروری بر انها خواهیم کرد‪.‬‬ ‫چرایی بی بازاری‬ ‫ب��ه اذعان بس��یاری از کارشناس��ان‪ ،‬صادرات‬ ‫زمینه ساز توسعه است‪ .‬خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫ب��ازار فرامرزی محدودی دارن��د که با دور جدید‬ ‫تحریم ها مورد تهدید است اما اگر ایران نیز مانند‬ ‫ترکیه بازار بین المللی جدی در این باره داشت به‬ ‫طور قطع در این ش��رایط اسیب کمتری می دید‪.‬‬ ‫جواد مرزبان راد‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم‬ ‫و صنع��ت درباره چرایی نداش��تن بازارهای جهانی معتقد‬ ‫است‪ :‬صنعتگر شناخت کافی نسبت به روش های صادراتی‬ ‫ندارد‪ .‬در این باره باید مجموعه ای تخصصی شکل گیرد که‬ ‫مسئولیت تعریف شده ان صادرات محصوالت شرکت های‬ ‫کوچک و متوسط باشد‪ .‬چنین شرکت هایی هنوز به وجود‬ ‫نیامده اند‪ .‬ش��اید این کوتاهی متوجه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت باش��د ک��ه چنین فعالیتی را به ط��ور متمرکز تا‬ ‫ام��روز اغاز نکرده اس��ت‪ .‬وی در ادام��ه چالش های موجود‬ ‫ب��رای صادرات‪ ،‬به کم کاری نماین��دگان ایرانی در خارج از‬ ‫کش��ور اشاره کرد و گفت‪ :‬برخی از سفیران و نمایندگان ما‬ ‫در وزارت ام��ور خارجه‪ ،‬در زمینه معرفی و صادرات کاالی‬ ‫ایرانی فعالیت مطلوبی در کشورهای مختلف ندارند‪ .‬عمده‬ ‫فعالیت انها مربوط به بخش واردات است‪ .‬وزارت‬ ‫امور خارج��ه باید بخش های اقتصادی فعال تری‬ ‫داش��ته باشد که بتواند در زمینه صادرات فعالیت‬ ‫ک��رده و صنعتگر ایران��ی را وارد بازارهای جهانی‬ ‫کند‪ .‬او همچنین افزود‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬هم اکنون‬ ‫خودروس��ازان قادر به تامین بازار داخل نیستند؛‬ ‫ص��ادرات ک��ه بحث��ی کالن تر اس��ت و نی��از به‬ ‫برنامه ری��زی بلندمدت دارد‪ .‬انها چون ش��رایط مختلف را‬ ‫پیش بین��ی نمی کنند‪ ،‬نمی توانند نس��بت به تعهدات خود‬ ‫درس��ت عمل کنند همین موضوع س��بب ش��ده تا اعتبار‬ ‫خود را نزد مش��تریان خود از دس��ت بدهند‪ .‬مرزبان راد در‬ ‫ادام��ه به اس��تراتژی تولید پرداخت و گفت‪ :‬یک ش��رکت‬ ‫تولیدکننده قوی باید برای همه شرایط سناریوی جداگانه‬ ‫داشته باشد‪ .‬نمی توان بدون پیش بینی حرکتی را اغاز کرد‬ ‫و در رویارویی با ش��رایطی خاص‪ ،‬به فکر برنامه ریزی افتاد‪.‬‬ ‫متاس��فانه اس��تراتژی مدون برای تمام شرایط پیش روی‬ ‫ای��ن صنعت با توجه به موقعیت کش��ور پیش بینی نش��ده‬ ‫است‪ .‬شاید علت ان به اینده نگر نبودن مدیران برگردد که‬ ‫همچنان نگاه شان به گذشته است‪.‬‬ ‫احتکاری در کار نیست‬ ‫همچنی��ن محم��ود نوابی‪ ،‬ریی��س س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در واکن��ش ب��ه‬ ‫اخب��ار احتکار خودرو از س��وی تولیدکنندگان‪ ،‬به ش��اتا‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس گزارش��ی ک��ه خودروس��ازان داده اند‪،‬‬ ‫تع��دادی از خودروه��ای تولیدش��ده هن��وز ب��ه مرحله‬ ‫تکمی��ل نرس��یده اند و تولیدکنن��ده مجب��ور اس��ت این‬ ‫خودروه��ا را تا کامل ش��دن فرایند تولی��د در انبار نگه‬ ‫دارد‪ .‬او گفت‪ :‬دلیل وارد نش��دن این خودروها به بازار‬ ‫هم نقص در تع��دادی از قطعات‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به عزم‬ ‫دولت برای برخ��ورد با محتکران‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬با این ح��ال‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در هر‬ ‫موردی اگر به این نتیجه برس��د‬ ‫که احتکاری رخ داده به طور جدی برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫از حرف تا عمل‬ ‫عنوان شد که اشفتگی بازار سبب شد تا دولت‬ ‫و مجلس به موضوع ورود کنند‪.‬‬ ‫با جلس��ه ای که هفته گذش��ته در کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با حضور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز خودروس��ازان‬ ‫برگ��زار ش��د جمع بندی موضوع ای��ن بود که دو‬ ‫خودروساز بزرگ کشور پیش فروش فوری داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬از این رو‪ ،‬هاشم یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو در گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه ‪ ۲‬س��یما از‬ ‫اغاز پیش فروش ‪ ۴۰‬هزار خودرو در هفته اینده خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬با این طرح می توان قیمت ها را در بازار سیاه‪ ،‬با توجه‬ ‫به حجم زیاد متقاضیان شکست‪.‬‬ ‫همچنین محس��ن قاس��م جهرودی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫سایپا با اشاره به حمایت این خودروساز از دهک های پایین‬ ‫و اس��یب پذیر جامعه‪ ،‬از پیش فروش ‪ ۵۰‬هزار خودرو گفت‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬این شرکت از ساعت ‪ ۱۰‬صبح چهارشنبه ‪۱۴‬‬ ‫شهریور پیش فروش انواع پراید‪ ،‬تیبا و همچنین نیسان وانت را‬ ‫اغاز می کند‪.‬‬ ‫دیرو ز پیش فروش در شرکت خودروسازی سایپا اغاز شد‬ ‫اما پس از ‪ ۱۰‬دقیقه اعالم ش��د مرحله نخس��ت ثبت نام به‬ ‫پایان رسید و مرحله دوم ساعت ‪ 10 :15‬خواهد بود و‪...‬‬ ‫این در حالی است که روزنامه «اصفهان امروز» در کانال‬ ‫خبری خود اعالم کرد‪ :‬در ش��رایطی که این س��ایت کامال‬ ‫قطع بود اطالعیه مرحله نخس��ت پذیرش اعالم ش��د‪ .‬البته‬ ‫این س��خن از سوی برخی متقاضیان نیز بیان شده و عنوان‬ ‫کردند در این مدت سایت قطع بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬در حال��ی که از‬ ‫روزهای گذش��ته ش��رکت س��ایپا اعالم کرد که‬ ‫پیش ف��روش خ��ودرو را از چهارش��نبه انج��ام‬ ‫می دهن��د‪ ،‬عده زیادی در پای رایانه نشس��تند تا‬ ‫در س��اعت تعیین شده‪ ،‬ثبت نام کنند اما بار دیگر‬ ‫حکایت گذش��ته تکرار ش��د و در سایت درج شد‬ ‫که ظرفیت تکمیل شده است‪.‬‬ ‫بررس��ی میدانی خبرن��گار ایرنا نش��ان می دهد هیچ یک‬ ‫از متقاضی��ان خری��د ای��ن خودروه��ا‪ ،‬نتوانس��ته اند‬ ‫ثبت ن��ام کنند و ش��رکت س��ایپا اع�لام ک��رده متقاضیان‬ ‫در مرحل��ه بع��دی می توانن��د ب��رای خری��د اینترنت��ی‬ ‫اق��دام کنن��د‪ .‬در حال��ی که تا س��اعت ‪ ۹‬و ‪ ۵۹‬دقیقه و ‪۳۰‬‬ ‫ثانیه‪ ،‬س��ایت س��ایپا برای ف��روش اینترنتی در دس��ترس‬ ‫ب��ود‪ ،‬از ای��ن لحظ��ه ب��ه بعد س��رعت این س��ایت بس��یار‬ ‫کن��د ش��د به ط��وری که چن��د ثانیه بعد ش��رکت س��ایپا‬ ‫اع�لام ک��رد مرحله نخس��ت پیش فروش اینترنت��ی انجام‬ ‫شده است‪ .‬شرکت سایپا در سایت فروش خود اعالم کرده‬ ‫ب��ود که «در برنامه های فروش ویژه که با هجوم گس��ترده‬ ‫کارب��ران برای خرید تعداد محدودی خودرو روبه رو اس��ت‪،‬‬ ‫اصل موفقیت بر س��رعت اس��توار اس��ت‪ ،‬به این معنی که‬ ‫کاربرانی موفق به خرید می ش��وند که زودتر از دیگران وارد‬ ‫درگاه فروش شده‪ ،‬اطالعات مورد نیاز را با سرعت بیشتری‬ ‫تکمیل کرده و سریع تر وارد درگاه های بانکی شوند»‪.‬‬ ‫با وجود اینکه س��ایت س��ایپا همچنان اجازه خرید را به‬ ‫متقاضی��ان نمی دهد‪ ،‬عده زی��ادی به دنبال خرید اینترنتی‬ ‫خودروهای این شرکت هستند‪.‬‬ ‫توسعه نیافتگی در سطح کالن‬ ‫عب��داهلل توکلی الهیجان��ی از‬ ‫دیگ��ر کارشناس��ان ای��ن ح��وزه‬ ‫توس��عه نیافتگی کش��ور را در ای��ن‬ ‫موضوع بی تاثیر ندانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫س��طح کالن‪ ،‬ریش��ه های ناتوانی در‬ ‫صادرات خودرو و قطعات را نمی توان‬ ‫از ریشه های توسعه نیافتگی صنعتی‬ ‫کشور جدا کرد‪.‬‬ ‫فضای کس��ب وکار کش��ور فضای بالنده ای‬ ‫برای تولید صنعتی نیست‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم جس��تار عمیق تری داش��ته‬ ‫باش��یم باید ب��ه سیاس��ت گذاری های صنعتی‬ ‫بنگری��م که متاس��فانه بیش از انکه در خدمت‬ ‫تولید باش��د در خدمت دالل��ی و دالل پروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ب��ه طور کل��ی در صنعت خودرو‬ ‫هنوز در مرحله پیشامسئله هستیم‪ .‬دولت های‬ ‫متوال��ی در ح��وزه صنعتی بس��یار‬ ‫ضعی��ف عمل کرده ان��د و این بیش‬ ‫از انک��ه ربط��ی ب��ه حضور ی��ا نبود‬ ‫خودروس��ازان جهانی در بازار ایران‬ ‫داشته باش��د نیازمند وجود انسجام‬ ‫اس��تراتژیک در حوزه صنعتی کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬هن��وز نمی دانی��م در حوزه‬ ‫صنعتی کش��ور قرار اس��ت چه فعالیتی داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬حتی به ش��عارهایی که می دهیم باور‬ ‫نداریم‪ .‬توکلی الهیجانی یاداور ش��د‪ :‬بی تردید‬ ‫بدون بازنگری در سیاست گذاری های صنعتی‬ ‫کش��ور هیچ روزن��ه ای برای توس��عه صنعتی‬ ‫کشور نخواهیم داشت‪ .‬البته در خودروسازی‬ ‫ظرفیت های مناس��بی در کش��ور ایجاد ش��ده‬ ‫ام��ا ب��رای نتیج��ه گرفتن در ای��ن عرصه باید‬ ‫فضای کسب وکار کش��ور نیز در خدمت تولید‬ ‫مهندسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫التهاب بازار نتیجه ‪20‬درصد وابستگی‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه فعاالن‬ ‫ب��ازار خ��ودرو معتقدن��د عرض��ه‬ ‫خودرو از س��وی نمایندگی هایی که‬ ‫پیش خری��د کرده ان��د قطره چکانی‬ ‫انج��ام می ش��ود ام��ا ای��ن موضوع‬ ‫از س��وی ریی��س س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رد‬ ‫ش��د‪ .‬احم��د نعمت بخ��ش‪ ،‬دبی��ر انجم��ن‬ ‫خودروس��ازان ایران هم در گفت وگو با ایس��نا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬متاس��فانه در اشفتگی پیش امده‬ ‫برخ��ی ادرس غل��ط داده و می گوین��د ک��ه‬ ‫خودروس��ازان محص��والت خ��ود را احت��کار‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫در حالی که بر اساس قانون‪ ۱۸ ،‬درصد سود‬ ‫مشارکت به پیش پرداخت واریزی مشتریان به‬ ‫ش��کل روزشمار تا روز تحویل خودرو پرداخت‬ ‫می شود و عالوه بر این‪ ،‬در صورت تاخیر تحویل‬ ‫خودرو‪ ،‬به ش��کل روزشمار ‪ ۱۲‬درصد جریمه‬ ‫تاخیر در تحویل خواهند داشت‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬منطقی نیس��ت خودروس��ازان‬ ‫خودرو را احتکار و از تحویل ان به مش��تریان‬ ‫خ��ودداری کنند و از س��وی دیگر‪ ،‬س��ود ‪۳۰‬‬ ‫درص��دی به مش��تریان پرداخ��ت کنند‪ .‬وی‬ ‫همچنین در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫در واکن��ش به اختف��ای خودروها عنوان کرد‪:‬‬ ‫اردیبهش��ت‪ ،‬ترامپ فرصتی ‪ ۳‬ماهه‬ ‫ب��ه ای��ران داد و در نهایت ‪ ۱۳‬مرداد‬ ‫تحریم ها علیه کشور اغاز شد‪.‬‬ ‫در این فاصله التهاباتی در بازار به‬ ‫وج��ود امد زیرا هر خودرو از هزاران‬ ‫قطعه تش��کیل ش��ده ک��ه برخی از‬ ‫انها وارداتی اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬وقتی‬ ‫عن��وان می ش��ود ‪ ۷۰‬یا ‪ ۸۰‬درص��د خودرویی‬ ‫داخلی سازی شده در ‪ ۲۰‬درصد باقی به خارج‬ ‫وابستگی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور نمون��ه‪ ،‬پراید حدود ‪ ۲‬ه��زار دالر‬ ‫ارزب��ری دارد‪ .‬از ای��ن رق��م ح��دود ‪ ۵۰۰‬ت��ا‬ ‫‪ ۶۰۰‬دالر از س��وی خودروس��از ب��رای تامین‬ ‫محصوالتی مانند قطعات الکترونیکی‪،ICU ،‬‬ ‫ایربگ‪ ،‬رینگ پیس��تون و‪ ...‬هزینه می شود؛ در‬ ‫کنار این مس��ئله‪ ،‬قطعه ساز نیز بخشی از مواد‬ ‫اولیه و قطعات منفصله را وارد می کند‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش اف��زود‪ :‬ضم��ن انک��ه وقتی‬ ‫خودرویی پیش فروش می ش��ود اماده تحویل‬ ‫نیست و چند ماه زمان نیاز دارد تا تولید شود‪.‬‬ ‫دربرنامهتدارکاتیهرخودروسازفاصلهثبت نام‬ ‫و تحویل خودرو امده که ممکن است ‪ ۶‬یا ‪ ۸‬ماه‬ ‫باشد‪ .‬این زمان نیز با برخورد محدودیت های‬ ‫امروز س��بب می شود تا خودروس��از نتواند به‬ ‫تعهدات خود در زمان مقرر عمل کند‪.‬‬ ‫الزام رعایت استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫معاون نظارت س��ازمان ملی اس��تاندارد گفت‪ :‬خودروسازان در تولیدات خود موظف به‬ ‫رعایت اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه بوده و خودروهای از قبل تولید ش��ده نیز طی ‪۲‬‬ ‫س��ال ملزم به رعایت این اس��تانداردها خواهند بود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬وحید مرندی مقدم با‬ ‫بیان اینکه استانداردهای هشتادوپنج گانه برای خودروهای وارداتی اعالم و در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از س��ال ‪ ۹۵‬اس��تانداردهای پنجاه وپنج گانه خودروهای داخلی به ‪ ۸۵‬مورد‬ ‫تغییر کرد و در ش��ورای عالی اس��تاندارد و ش��ورای سیاست گذاری خودرو مصوب و اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬مرندی مقدم در ادامه همچنین با اش��اره به جایگاه های س��ی ان جی در کشور عنوان‬ ‫ک��رد‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۷۰۰‬جایگاه س��ی ان جی در کش��ور وجود دارد ک��ه بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫م��ورد‪ ،‬ارزیاب��ی و نظارت و برخی از انها پلمب و تعطیل ش��دند‪ .‬نظارت همچنان در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫روایت هایی از اختفای خودرو‬ ‫اشفتگی بازار خودرو‪ ،‬دولت‬ ‫و مجلس ش��ورای اس�لامی را‬ ‫درگیر موضوع کرده است‪ .‬این‬ ‫مس��ئله تا انجا پیش رفته که‬ ‫موضوع استیضاح وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مطرح است‪.‬‬ ‫این روزها انبارهای اختفای‬ ‫خ��ودرو در ش��هرهای مختلف(ته��ران‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬شیراز و‪)...‬‬ ‫از س��وی پلیس کش��ف و رسانه ای شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال��ی ک��ه ب��ه گفت��ه‬ ‫مدی��ران عامل خودروس��ازی این تعداد‬ ‫خودرو در انبارها تولید روزانه کارخانه ها‬ ‫ب��وده و ام��ری عادی اس��ت‪.‬‬ ‫هاش��م یک��ه زارع‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬در‬ ‫نشس��ت خبری دوشنبه شب‬ ‫اع�لام ک��رد از ‪ ۱۹۰۰‬خودرو‬ ‫موج��ود در انب��ار س��ایت این‬ ‫خودروس��از در ش��یراز ‪۵۲۶‬‬ ‫خودرو تکمیل و تحویل مش��تری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره تاکید کرد‪ :‬همچنین‬ ‫س��ایر خودروهای ناقصی در مدت زمان‬ ‫کوت��اه تکمیل و ب��ه صاحبان ان تحویل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تعهد به وطن‬ ‫شرایط امروز اقتصادی فشار‬ ‫زی��ادی بر واحده��ای صنعتی‬ ‫کوچک تر اورده و به طور قطع‬ ‫ب��ه تعطیل��ی واحده��ای خرد‬ ‫بسیاری منجر می شود‪.‬‬ ‫کارخانج��ات بزرگ ت��ر‪،‬‬ ‫ب��ا تعدی��ل نی��رو و کوچ��ک‬ ‫ش��دن ب��ه تولید ت��ا مدت زمان��ی معین‬ ‫ادام��ه می دهند ام��ا با کاهش س��رمایه‬ ‫ثاب��ت و س��رمایه در گ��ردش دیگ��ر‬ ‫نمی ت��وان انتظ��ار ادام��ه فعالیت ه��ا از‬ ‫انها داشت‪.‬‬ ‫صنع��ت قطع��ه ب��ه عن��وان صنعتی‬ ‫خصوص��ی وضعی��ت مناس��بی ن��دارد‪.‬‬ ‫تعدی��ل نی��رو در واحده��ای صنعت��ی‬ ‫در ح��ال روی دادن اس��ت و دغدغ��ه‬ ‫فردا‪ ،‬اندیش��ه ام��روز تولیدکننده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضا رضای��ی‪ ،‬یک��ی از تولیدکنندگان‬ ‫صنع��ت قطع��ه درب��اره وضعی��ت تولید‬ ‫در واحده��ای صنعتی گفت‪ :‬قطعه س��از‬ ‫ب��ه لحاظ تعه��دی که به خودروس��از و‬ ‫م��ردم دارد در حال فعالیت بدون س��ود‬ ‫است‪ .‬برخی صنایع مانند شکالت سازی‬ ‫اگر دو روز محصول به بازار عرضه نکنند‬ ‫اتفاق خاص��ی نمی افتد اما صنعت قطعه‬ ‫بر اس��اس تعه��دی که به خودروس��ازی‬ ‫دارد و خودروس��از نیز بر اساس تعهدش‬ ‫به مش��تری باید فعالیت پیوس��ته داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قطعه س��ازان پ��س از‬ ‫اتفاق ه��ای دهه ‪ ۹۰‬با تمام توان س��عی‬ ‫کردن��د در کنار خودروس��از باقی بمانند‬ ‫اما متاسفانه از سال ‪ ۹۱‬به بعد مشکالت‬ ‫اقتص��ادی دش��واری های بس��یاری را‬ ‫به وجود اورده اس��ت‪ .‬بانک ه��ا و بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬پش��تیبان قطعه س��از نبوده و‬ ‫خودروس��از ه��م در زم��ان تحریم چون‬ ‫دچ��ار اس��یب ش��د از ب��ه روز ک��ردن‬ ‫قیمت ها و حتی پرداخت هزینه ها ناتوان‬ ‫مان��د‪ .‬دیرکرد پرداخت ها به حدود یک‬ ‫سال رسیده‪ ،‬در نتیجه‪ ،‬بدنه صنعت قطعه‬ ‫از سال ‪ ۹۱‬به این سو به لحاظ اقتصادی‬ ‫ضعی��ف و ضعیف ت��ر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬رضای��ی اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر شفاف س��ازی‬ ‫وجود ندارد و مش��خص نیست‬ ‫ف��ردا قرار اس��ت چ��ه اتفاقی‬ ‫بیفت��د‪ .‬از مس��ئوالن انتظ��ار‬ ‫حمای��ت وج��ود دارد؛ اینک��ه‬ ‫فضای کس��ب وکار امن برای صنعتگر به‬ ‫وجود اورند‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬قوانی��ن حداقل برای ‪۶‬‬ ‫ماه ثاب��ت باقی بمان��د‪ .‬در ادامه‪ ،‬محمد‬ ‫ش��هپری‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای‬ ‫خودروی��ی گفت‪ :‬چند مولف��ه روی نرخ‬ ‫تمام ش��ده تاثیر دارد که نوسان های نرخ‬ ‫ارز یکی از مهم ترین انها است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط باید پرس��ید ساخت‬ ‫داخ��ل چقدر توجی��ه اقتص��ادی دارد؟‬ ‫وی در ادام��ه مولفه ه��ای تاثیرگ��ذار بر‬ ‫نرخ تمام ش��ده به نرخ م��واد اولیه تولید‬ ‫داخل اشاره کرد و گفت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫باالدس��تی که س��ازنده مواد اولیه اعم از‬ ‫فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬پلیمر و‪ ...‬هستند محصوالت‬ ‫خ��ود را در بورس و بر اس��اس نرخ ازاد‬ ‫معامله می کنند‪.‬‬ ‫کافی است بررسی شود از اغاز سال تا‬ ‫امروز این مواد چن��د درصد افزایش نرخ‬ ‫داش��ته اند و نسبت به س��ال قبل چقدر‬ ‫قیمت ها تفاوت کرده اس��ت‪ .‬ایا انحصار‬ ‫در صنعت خودرو اس��ت یا مواد اولیه؟ بر‬ ‫اس��اس انچه در حال اتفاق افتادن است‪،‬‬ ‫تولید چقدر توجیه پذیر است؟‬ ‫این فعال صنع��ت قطعه تصریح کرد‪:‬‬ ‫از این پس صنعتگر باید مواد اولیه مورد‬ ‫نی��از خود را از ب��ازار ازاد تهیه کند‪ .‬چه‬ ‫سرمایه ای برای صنعتگر باقی مانده است‬ ‫که بتواند بر مبن��ای ان‪ ،‬فعالیت خود را‬ ‫ادامه دهد؟‬ ‫چه کس��ی پاس��خگوی تعدیل نیرو در‬ ‫واحدهای صنعتی و موج بیکاری اس��ت؟‬ ‫شهپری خاطرنش��ان کرد‪ :‬با این شرایط‬ ‫اگر تولید ادامه پی��دا کرده تنها به دلیل‬ ‫عشق به وطن بوده است‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 477‬پیاپی ‪2450‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 6‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫پیوند خوشه ای‪ ،‬راهکار رونق صنایع‬ ‫حل مشکالت واحدهای تولیدی در‬ ‫قالب خوشه های صنعتی بدون شک‬ ‫راحت ت��ر و بهت��ر از رس��یدگی ب��ه‬ ‫مس��ائل واحدهای تولیدی به شکل‬ ‫ت��ک ب��ه ت��ک و پراکنده اس��ت‪ .‬در‬ ‫حقیقت‪ ،‬تقویت خوشه های صنعتی‬ ‫تقویت کنن��ده و مح��رک صنای��ع‬ ‫طهمورث الهوتی اشکوری‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط در عرصه تولید‬ ‫کارشناس صنایع کوچک‬ ‫و ب��ازار خواهد بود و اثرات اقتصادی‬ ‫مطلوبی را در سطح جامعه به همراه‬ ‫بو کار‬ ‫خواهد داشت‪ .‬خوشه صنعتی به مجموعه ای از واحدهای کس ‬ ‫گفته می شود که در یک منطقه جغرافیایی و با یک گرایش صنعتی‬ ‫متمرکز ش��ده و با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر به تولید و‬ ‫عرضه تعدادی کاال و خدمات می پردازند و از چالش ها و فرصت های‬ ‫مش��ترک برخوردار هس��تند‪ .‬این خوش��ه های صنعتی ایجادکننده‬ ‫پیوند بین چندین واحد و مجموعه تولیدی و بنگاه اقتصادی مستقر‬ ‫در یک منطقه با محصول نهایی مش��ترک هس��تند که فعالیت های‬ ‫یکدیگر را هم پوش��انی کرده و برای رس��یدن به اهداف خود از جمله‬ ‫در حوزه تهیه مواد اولیه با نرخ مناسب و بازاریابی با یکدیگر ارتباط و‬ ‫همکاری برقرار می کنند‪ .‬واحدهای صنعتی عضو خوشه های صنعتی‬ ‫از محل ارتباطات و همکاری های مشترک سود کسب می کنند و این‬ ‫هم��کاری‪ ،‬دانش فنی و بهره وری انه��ا را افزایش داده و هزینه های‬ ‫تولیدش��ان را نیز کاهش می دهد‪ .‬با برنامه ریزی های انجام ش��ده در‬ ‫سطح کشور در مجموع ‪ ۴۳۰‬خوشه مختلف صنعتی شناسایی شده‬ ‫که برای س��اماندهی انها برنامه ریزی ش��ده اس��ت‪ .‬از این تعداد ‪۹۲‬‬ ‫خوشه صنعتی تاکنون اجرا شده است‪ .‬کار اجرای حدود ‪ ۴۰‬خوشه‬ ‫صنعتی نیز همچنان ادامه دارد‪ .‬پروژه های توس��عه خوش��ه به طور‬ ‫کلی این هدف را دنبال می کند که از طریق مشارکت بین ذی نفعان‬ ‫خوشه زنجیره تولید را کامل می کند‪ .‬از اغاز زنجیره تولید که شامل‬ ‫طراحی و تامین مواد اولیه است تا پایان زنجیره که فروش محصول‬ ‫و بازار را دربرمی گیرد‪ ،‬در این طرح های توسعه خوشه ای دیده شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بررسی و چالش های موجود نیز شناسایی می شود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫عامالن توسعه خوشه ای با مشارکت ذی نفعان و سازمان های اثرگذار‬ ‫س��عی می کنن��د تا توان رقابت خوش��ه را افزای��ش دهند‪ .‬در برخی‬ ‫خوش��ه ه ا گلوگاه و حلقه گمشده طراحی محصول شناسایی یا مواد‬ ‫اولیه تامین ش��ده اس��ت‪ .‬در برخی خوش��ه ها نیز فروش و صادرات‬ ‫مش��کل اصلی تولید اس��ت که راهکار رفع ان تشکیل کنسرسیوم ها‬ ‫یا ش��رکت های مدیریت صادرات اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬هر خوش��ه بنا بر‬ ‫مشکالتی که در ابتدا شناسایی و در مطالعات شناختی به ان اشاره‬ ‫ش��ده اس��ت برنامه عمل تدوین می کند و برای رفع ان گلوگاه ها و‬ ‫توسعه فعالیت ها تالش و هدف گذاری می شود‪ .‬تشکیل شرکت های‬ ‫مدیریت صادرات نیازمند مس��تندات و مدارکی است که به سازمان‬ ‫توسعه تجارت تحویل دهند و درجه و رتبه خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمایه گذاری المانی ها‬ ‫در خرمشهر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خوزس��تان از ساخت‬ ‫نیروگاه خورشیدی از سوی سرمایه گذاران کشور المان در شهرک‬ ‫صنعتی خرمش��هر خبر داد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان خوزستان‪،‬‬ ‫اخ�لاق محمدیان درباره اس��تقبال س��رمایه گذاران خارجی برای‬ ‫س��رمایه گذاری در ح��وزه صنایع کوچک و متوس��ط در ش��هرک‬ ‫صنعتی خرمش��هر بیان کرد‪ :‬بیش��ترین حجم سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی در ش��هرک های صنعتی ابادان و خرمش��هر به دلیل واقع‬ ‫شدن در مناطق مرزی و سهل بودن شرایط صادرات است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر س��رمایه گذارانی از عراق و پاکس��تان‬ ‫در قالب بیش از ‪ ۳‬ش��رکت در ش��هرک صنعتی خرمشهر مشغول‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬سال گذش��ته نیز س��رمایه گذاران المانی برای‬ ‫س��اخت نیروگاه خورشیدی در این ش��هرک متقاضی شدند که با‬ ‫انها قرارداد واگذاری زمین بسته شد و سرمایه گذاری ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫یورویی انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫محمدیان یاداور ش��د‪ :‬سرمایه گذارانی از چین نیز برای فعالیت‬ ‫در زمین��ه صنایع ش��یمیایی در ش��هرک صنعتی خرمش��هر وارد‬ ‫مذاکره شده اند‪.‬‬ ‫در نشست هم اندیشی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی مطرح شد‬ ‫افزایش تولید و اشتغال نیازمند همراهی مجلس با صنایع کوچک‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیش از ‪ ۸۴‬هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫در مجموعه ‪ ۸۰۸‬شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد‬ ‫که اش��تغالی افزون بر یک میلیون نفر را دربرگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬ای��ن بخش از صنع��ت درگیر‬ ‫مشکالتی در زمینه مالیات ارزش افزوده‪ ،‬تامین مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬نوسازی و بازسازی‪ ،‬بیمه‪ ،‬تامین اجتماعی و‪...‬‬ ‫است که مس��ئوالن معتقدند این موارد با همراهی‬ ‫نمایندگان مجلس و س��ایر نهاده��ای اجرایی حل‬ ‫می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬نشس��ت هم اندیش��ی رییس‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی برگزار ش��د‪ .‬صادق نجفی‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران در‬ ‫این نشس��ت از نمایندگان مجلس خواستار شد در‬ ‫ش��رایط سخت کنونی حمایت خود را از صنعتگران‬ ‫و فعاالن تولیدی در جهت افزایش تولید و اش��تغال‬ ‫در کشور بیشتر کنند‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬صادق نجفی مع��اون‪ ،‬وزیر صنعت‬ ‫معدن و تجارت در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫از توجه مجلس ش��ورای اسالمی به صنایع کوچک‬ ‫گفت��ه و اظهار کرده ب��ود‪ :‬بی��ش از ‪ ۱۷۰‬نماینده‬ ‫مجلس از نمایشگاه صنایع کوچک بازدید کرده و از‬ ‫نزدیک با مش��کالت کنونی صنعتگران اشنا شدند‪.‬‬ ‫این امر نش��ان از شناخت جایگاه صنایع کوچک در‬ ‫رش��د و توس��عه اقتصادی برای نمایندگان مجلس‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نجفی در نشست هم اندیشی با اعضای کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره‬ ‫به س��هم ‪ ۴۸‬درص��دی صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫در اش��تغال کش��ور‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در شرایط سخت‬ ‫کنونی مجلس ش��ورای اس�لامی حمایت خود را از‬ ‫صنعتگران و فعاالن تولیدی در جهت افزایش تولید‬ ‫و اشتغال در کشور بیشتر کند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنایع کوچک افزود‪ :‬حدود ‪۸۴‬‬ ‫ه��زار واحد صنعت��ی دارای پروانه بهره ب��رداری از‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و کش��ور در کش��ور موجود‬ ‫است‪.‬‬ ‫نجفی همچنین ادامه داد‪ ۹۶۶ :‬ش��هرک صنعتی‬ ‫داریم که ‪ ۸۶۰‬ش��هرک فعال اس��ت‪ ۹۹ .‬ش��هرک‬ ‫بخش خصوصی نیز در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ‪ ۷۵‬درص��د از صنای��ع در‬ ‫ش��هرک های خصوص��ی‪ ،‬دولت��ی و نواح��ی ویژه‬ ‫اقتص��ادی مس��تقر هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ ۴۸ :‬درصد از‬ ‫اش��تغال کش��ور را صنایع کوچک و متوسط شامل‬ ‫‪ ۱.۸‬میلیون نفر به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران با اش��اره ب��ه اینک��ه ‪ ۱۷‬درصد از‬ ‫ارزش اف��زوده کش��ور بر عه��ده صنای��ع کوچک و‬ ‫متوسط است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با همکاری و هماهنگی‬ ‫نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی بسیاری‬ ‫از مشکالت حوزه تولید برطرف می شود‪.‬‬ ‫نجف��ی با تاکید بر موضوع اموزش‪ ،‬اضافه کرد‪۸ :‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۰۰‬نفر از فارغ التحصیالن دانش��گاهی در‬ ‫قالب طرح کارورزی در صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫در حال اموزش و کسب مهارت هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اع�لام اینکه با همکاری موسس��ه ‪GIZ‬‬ ‫صادق نجفی‬ ‫عزیز اکبریان‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫بیش از ‪ ۱۷۰‬نماینده‬ ‫مجلس از نمایشگاه‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫بازدید کرده و از نزدیک با‬ ‫مشکالت روز صنعتگران‬ ‫اشنا شدند‪.‬‬ ‫این امر نشان از شناخت‬ ‫جایگاه صنایع کوچک در‬ ‫رشد و توسعه‬ ‫اقتصادی برای‬ ‫نمایندگان مجلس‬ ‫دارد‬ ‫زمانی اشتغال منوط به‬ ‫اشتغال اداری بوده‪ ،‬کم کم‬ ‫به سمت صنعت امده و‬ ‫اکنون به حوزه های خدمات‬ ‫و گردشگری رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنعت باید به سمت‬ ‫مکانیزه شدن و االیندگی‬ ‫کمتر برود‪ .‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی با تمام ظرفیت‬ ‫خود اماده همکاری با حوزه‬ ‫تولید است‬ ‫‪ ۶۰‬کنسرسیوم‬ ‫صادراتی درحوزه های‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬خشکبار‪،‬‬ ‫محصوالت پالستیکی‪،‬‬ ‫سنگ‪ ،‬پوشاک و کفش با‬ ‫‪ ۷۶‬میلیون دالر صادرات‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬نرخ‬ ‫باالی تسهیالت بانکی و‬ ‫موضوع ارزش افزوده از‬ ‫مهم ترین مشکالت‬ ‫تولید کنندگان است‬ ‫‪ ۵۰‬نفر را به کش��ور المان اعزام کردیم که اموزش‬ ‫ببینن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در حال راه ان��دازی مراکز مبادله ای‬ ‫با کش��ورهایی مانند کره جنوب��ی‪ ،‬اتریش‪ ،‬المان و‬ ‫ترکیه هس��تیم و در این راس��تا تفاهمنامه هایی به‬ ‫امضا رسانده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران اظهار کرد‪ :‬این امار نش��ان از جایگاه‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط کش��ور در اش��تغال و‬ ‫اقتصاد کش��ور دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬برای رفع مش��کالت‬ ‫این فعاالن اقتصادی و توس��عه کس��ب و کار انها به‬ ‫حمایت مجلس شورای اس�لامی از حوزه تولید در‬ ‫شرایط کنونی نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگ�ی مجل�س ب�رای همراه�ی ب�ا‬ ‫تولید‬ ‫عزی��ز اکبری��ان‪ ،‬ریی��س کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی نیز در این نشست‬ ‫هم اندیش��ی با تاکید بر لزوم تامین زیرساخت های‬ ‫م��ورد نیاز در ش��هرک های صنعتی کش��ور‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬زمانی اش��تغال منوط به اش��تغال اداری بوده‪،‬‬ ‫کم کم به سمت صنعت امده و اکنون به حوزه های‬ ‫خدمات و گردشگری رسیده است‪.‬‬ ‫اکبری��ان ب��ا بیان اینک��ه صنعت باید به س��مت‬ ‫مکانیزه شدن و االیندگی کمتر برود‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی با تمام ظرفیت خود اماده همکاری‬ ‫با حوزه تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت صادرات ‪ ۳.۴‬میلیارد دالری‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون صنایع کوچک س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬نشست‬ ‫هم اندیش��ی با اعضای کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی در محل این سازمان برگزار‬ ‫شد و نمایندگان تولیدکنندگان نیز حضور داشتند‬ ‫و مهم ترین مس��ائل و مش��کالت پیش روی خود را‬ ‫بیان کردند‪.‬‬ ‫مقیم��ی ادامه داد‪ :‬تامین م��واد اولیه‪ ،‬نرخ باالی‬ ‫تس��هیالت بانکی و موضوع ارزش اف��زوده از جمله‬ ‫نکته های مورد اش��اره فعاالن ح��وزه تولید در این‬ ‫نشست بود‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران به امارهای ارائه شده در‬ ‫این نشست اشاره و اظهار کرد‪ :‬یک هزار و ‪ ۹۴‬واحد‬ ‫صنعتی صادراتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی با‬ ‫ظرفیت صادرات ‪ ۳.۴‬میلیارد دالر وجود دارد‪.‬‬ ‫مقیم��ی ادام��ه داد‪ :‬در مجم��وع ‪ ۹۷۵‬ش��هرک‪،‬‬ ‫ناحیه صنعتی و منطق��ه ویژه اقتصادی وجود دارد‬ ‫که اکنون ‪ ۸۰۸‬ش��هرک‪ ،‬منطق��ه و ناحیه در حال‬ ‫بهره ب��رداری اس��ت‪ .‬وی با اعالم اینک��ه ‪ ۷۴‬هزار و‬ ‫‪ ۸۲۴‬قرارداد حق بهره برداری زمین به مساحت ‪۳۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۹۱‬هکتار در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گف��ت‪ ۵ :‬هزار و ‪ ۴۶۶‬واحد صنعتی به‬ ‫بهره برداری رس��یده غیرفعال با اشتغال ‪ ۹۰‬هزار و‬ ‫‪ ۳۳۶‬نفر راه اندازی دوباره شده است‪.‬‬ ‫معاون صنای��ع کوچک س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران با ی��اداوری اینکه‬ ‫کمپین «چرخه را بچرخانیم» در راس��تای حمایت‬ ‫و ترویج کاالی ایرانی بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪۲۰۴ :‬‬ ‫سرمایه گذار خارجی در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫مقیم��ی گف��ت‪ ۶۰ :‬کنسرس��یوم صادرات��ی‬ ‫درحوزه ه��ای صنایع غذایی‪ ،‬خش��کبار‪ ،‬محصوالت‬ ‫پالستیکی‪ ،‬سنگ‪ ،‬پوش��اک و کفش با ‪ ۷۶‬میلیون‬ ‫دالر صادرات راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن بی��ان کرد‪ ۴۳۰ :‬خوش��ه صنعتی‬ ‫شناسایی ش��ده‪ ،‬امکان س��نجی ‪ ۱۶۹‬خوشه انجام‬ ‫شده و ‪ ۹۲‬خوشه خاتمه یافته است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫تعداد اش��تغال در خوشه های صنعتی مورد حمایت‬ ‫‪ ۲۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫معاون صنای��ع کوچک س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران اضاف��ه ک��رد‪۲۸ :‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬دوره اموزش��ی ب��ه صورت حضوری و‬ ‫الکترونیکی برای ‪ ۷۳۰‬هزار نفر برگزار کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» ص��ادق نجفی‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران اغ��از هفته ج��اری نیز هم��راه با‬ ‫جمع��ی از صنعتگران‪ ،‬مدیران و معاونان س��ازمان‬ ‫ب��ا نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی دیدار و‬ ‫درباره رفع مش��کالت واحدهای تولیدی تبادل نظر‬ ‫ک��رد‪ .‬در ادامه این نشس��ت‪ ،‬فعاالن ح��وزه تولید‬ ‫مهم ترین مش��کالت ف��راروی واحده��ای تولیدی‬ ‫از جمل��ه ن��رخ باالی تس��هیالت بانک��ی و مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده را مط��رح کردن��د‪ .‬در پای��ان نی��ز‬ ‫نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ر اهتمام‬ ‫برای حل مش��کالت صنعتگران و اس��تفاده از همه‬ ‫ظرفیت های مجلس در این مسیر تاکید کردند‪.‬‬ ‫چاپ سه بعدی‪ ،‬محور فعالیت مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انجمن علمی فناوری چاپ تعیین شد‬ ‫انقالب سه بعدی ها در صنعت چاپ‬ ‫نشست تخصصی «جایگاه علوم و فناوری های نوین و چاپ سه بعدی‬ ‫در صنع��ت چاپ» در محل معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» در نشس��ت تخصص��ی چهارمین‬ ‫نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ‪ ،‬موضوع چاپ سه بعدی و اهمیت‬ ‫ان در تحوالت صنعت چاپ مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مه��رداد ش��کریه‪ ،‬دبیر س��تاد توس��عه فناوری های مواد و س��اخت‬ ‫پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در این نشست از‬ ‫اقدام ه��ای انجمن علمی فناوری چ��اپ در توجه به تحوالت صنعت و‬ ‫چاپ قدردانی کرد و گفت‪ :‬انجمن علمی فناوری چاپ فراتر از مسائل‬ ‫جاری به موضوع های مهم تر از جمله چاپ سه بعدی توجه دارد‪.‬‬ ‫رییس س��تاد توس��عه فناوری های مواد و س��اخت پیشرفته معاونت‬ ‫علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری افزود‪ :‬چ��اپ‪ ،‬قدیمی ترین صنعت‬ ‫دنیاس��ت و این صنعت در ش��کل گیری فرهنگ و تمدن بشری نقش‬ ‫اول را دارد‪.‬‬ ‫ش��کریه از فناوری های س��ه بعدی به عنوان یک فناوری برافکن و با‬ ‫تغییرات و تحوالت عمده نام برد و یاداور ش��د‪ :‬چاپ س��ه بعدی یکی‬ ‫از ابزارهای مهم انقالب چهارم صنعتی اس��ت و جای خوش��حالی دارد‬ ‫که یک تشکل به نام انجمن علمی فناوری به این موضوع می پردازد و‬ ‫برای ان تالش می کند‪.‬‬ ‫وی بر همکاری دانش��گاه های فع��ال در صنعت چاپ‪ ،‬انجمن علمی‬ ‫فناوری با معاونت علمی و فناوری تاکید کرد و گفت‪ :‬صنعت چاپ در‬ ‫دنیا یک هزار میلیاد دالر گردش مالی دارد و باید مش��خص کنیم که‬ ‫سهم صنعت چاپ کشور مان از این بازار چقدر است و چگونه می توانیم‬ ‫این صنعت به ویژه صنعت سه بعدی را بومی سازی و با دنیا رقابت کنیم‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه فناوری های مواد و س��اخت پیش��رفته معاونت‬ ‫علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری با تصریح اینک��ه توجه به صنعت‬ ‫چاپ س��ه بعدی بسیار اهمیت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نظام ملی نواوری در کشور‬ ‫ضرورت دارد بیش از هر زمان به تولید و تجاری سازی ان‪ ،‬تولید ثروت‬ ‫و تربیت نیروهای توانمند برای ورود به بازارهای جهانی در امر صنعت‬ ‫چاپ و چاپ سه بعدی بپردازد‪.‬‬ ‫شکریه‪ ،‬ستاد فناوری های مواد پیشرفته را چهاردهمین ستاد توسعه‬ ‫فناوری معاونت علم فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت‪ :‬جنبه‬ ‫تولی��د ثروت و صادرات و بازار برای فناوری های بومی بس��یار اهمیت‬ ‫دارد و صنع��ت چاپ باید خلق ثروت از طری��ق نواوری ها‪ ،‬همکاری با‬ ‫دانش��گاه ها و استفاده از توان بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد و‬ ‫در این زمینه بومی س��ازی و چاپ سه بعدی و سایر بخش های صنعت‬ ‫بس��یار اهمیت دارد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این‬ ‫صنعت و فعالیت های انجمن علمی فناوری چاپ حمایت می کند‪.‬‬ ‫محمد بیطرفان‪ ،‬رییس انجمن علمی فناوری چاپ ایران نیز با اشاره‬ ‫به اینک��ه همکاری های انجمن علمی فناوری چ��اپ با معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری می تواند اینده روشنی پیش روی صنعت‬ ‫چاپ قرار دهد یاداور ش��د‪ :‬درحال حاضر چاپ سه بعدی مطرح است و‬ ‫این فناوری می تواند انقالبی در صنعت چاپ ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی صنعت چاپ را س��ومین صنعت «های ت��ک» دنیا عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬صنعت چاپ در همه بخش ها نقش افرین است و امیدواریم سایر‬ ‫نهاد ها و سازمان ها نیز مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫به این صنعت توجه کنند‪.‬‬ ‫بیطرفان بر بومی س��ازی صنعت چاپ و چاپ سه بعدی تاکید کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر بیش از ‪ ۸۰‬درصد مواد اولی��ه صنعت چاپ وارد‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫وزارتخانه ه��ا و دانش��گاه ها بای��د ای��ن صنع��ت را بومی س��ازی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مرتض��ی حاک��ی‪ ،‬کارافرین ج��وان و فعال صنعت چ��اپ نیز گفت‪:‬‬ ‫ش��اخص توسعه یافتگی هر کشوری‪ ،‬توس��عه صنعت چاپ است و باید‬ ‫برای این صنعت نیروی انسانی توانمند تربیت کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬چاپ س��ه بعدی یک فناوری سطح باالست اما باید با‬ ‫حمایت از این صنعت راه را برای توسعه ان فراهم کنیم‪.‬‬ ‫حاکی‪ ،‬از ایجاد ‪ ۲۰۰‬ش��غل مستقیم و غیرمستقیم به واسطه واحد‬ ‫تولیدی خود خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» ‪ ۱۱‬شهریور امسال‪ ،‬روز ملی صنعت‬ ‫چاپ برای چهارمین س��ال گرامی داش��ته شد‪ .‬در این هفته همچنین‬ ‫نشست تخصصی «چشم انداز صنعت چاپ» با حضور مدیران و فعاالن‬ ‫صنعت چاپ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برپا شد‪ .‬دفتر انجمن علمی‬ ‫فن��اوری چاپ در دانش��گاه امیرکبی��ر نیز در این هفته و در راس��تای‬ ‫توسعه همکاری های دانشگاه‪ ،‬صنعت و تشکل های علمی برای توسعه‬ ‫صنعت چاپ راه اندازی شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!