روزنامه گسترش صنعت شماره 478 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 478

روزنامه گسترش صنعت شماره 478

روزنامه گسترش صنعت شماره 478

‫خودروهای پیش فروش‬ ‫هرچه سریع تر تحویل‬ ‫داده شود‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 17‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2451‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 478‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫عهده دار‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش مشتری تاکید کرد‬ ‫لزوم سرمایه گذاری برای عملیاتی کردن فناوری های نوظهور‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مواد اولیه کارخانه های لوازم خانگی موجود است‬ ‫«گسترشصنعت»ازوضعیتتولید نوشت افزاردراستانهبازگشاییمدارسگزارشمی دهد‬ ‫واردات مواد اولیه‪ ،‬شرط تولید نوشت افزار‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 17‬شهریور ‪ 27 1397‬ذی الحجه ‪ 8 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 478‬پیاپی ‪2451‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم متناسب سازی‬ ‫برنامه ها با واقعیت‬ ‫اقتص��اد ای��ران در ماه های‬ ‫گذشته نوس��ان های شدیدی‬ ‫را س��پری کرد‪ .‬این در حالی‬ ‫بود ک��ه برنامه های اقتصادی‬ ‫کوتاه م��دت و میان م��دت‪،‬‬ ‫اهدافی را تعیین کرده بودند‬ ‫ک��ه نمی ت��وان انه��ا را اجرا‬ ‫همایون یوسفی‬ ‫کرد‪ .‬شکاف بین واقعیت های‬ ‫نماینده مجلس و عضو‬ ‫اقتصادی و برنامه های موجود‬ ‫شورای اشتغال‬ ‫امس��ال بی��ش از س��ال های‬ ‫گذشته ش��د اما این موضوع‬ ‫همیش��ه وجود داشت و باعث می ش��د مشکالتی در اقتصاد‬ ‫کش��ور ایجاد ش��ود‪ .‬با توجه به ش��رایط اقتصادی کشور به‬ ‫نظر می رس��د ش��کاف بین اهداف و برنامه ها امسال بیش از‬ ‫سال های گذشته باشد‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین موضوع هایی که چند سالی است مطرح‬ ‫می ش��ود برنامه اشتغال برای یک میلیون نفر در سال است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه حتی پیش از مش��کالت اقتصادی این چند‬ ‫م��اه‪ ،‬زیرس��اختی برای ایجاد یک میلیون ش��غل در س��ال‬ ‫وج��ود نداش��ت‪ .‬متاس��فانه برنامه هایی ک��ه در نظر گرفته‬ ‫می شود با انچ ه در کشور امکان اجرایی شدن دارد‪ ،‬اختالف‬ ‫چش��مگیری دارند‪ .‬این موضوع باعث می شو د تحلیل برنامه‬ ‫و عملکردها واقعی نباش��د‪ .‬به طور مثال‪ ،‬زمانی که کش��ور‬ ‫ظرفی��ت ایجاد اش��تغال برای ‪ ۶۰۰‬هزار نفر در س��ال دارد‪،‬‬ ‫اگر دولتی بتواند ‪ ۷۰۰‬هزار شغل ایجاد کند‪ ،‬عملکرد بسیار‬ ‫موفقی داش��ته و توانسته ظرفیت س��ازی کند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که در همین شرایط اگر هدف ایجاد یک میلیون شغل‬ ‫در سال تعریف شود‪ ،‬دولت چه کمتر از ظرفیت کشور شغل‬ ‫ایجاد کند چه ‪ ۳۰۰‬هزار ش��غل بیش از ظرفیت ایجاد کند‪،‬‬ ‫ب��ه اهداف نرس��یده و این موضوع عالوه بر اینکه دس��تمایه‬ ‫برخی رفتارهای سیاس��ی می شود‪ ،‬تحلیل دولت ها را هم از‬ ‫واقعیت دور می کند‪.‬‬ ‫ از دیگ��ر م��واردی ک��ه در برنامه اش��تغال در نظر گرفته‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬حفظ شغل های موجود اس��ت‪ .‬در این باره بارها‬ ‫گفته ش��ده اما ب��ه طور برنامه ریزی ش��ده‪ ،‬نهادی روی این‬ ‫موض��وع کار نمی کند‪ .‬بحث حفظ اش��تغال موجود اهمیت‬ ‫ویژه ای دارد که نباید ان را نادیده گرفت‪ .‬ایجاد یک ش��غل‬ ‫به هزینه های بیش��تری نیاز دارد تا حفظ یک ش��غل و این‬ ‫موضوع در برنامه های اشتغال بررسی نمی شود‪.‬‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور به س��مت رکود پیش می رود‬ ‫و در ش��رایط رک��ود اقتص��ادی نمی توان برای اش��تغالزایی‬ ‫برنامه ری��زی ک��رد‪ .‬زمانی که در ش��رایط رک��ود اقتصادی‬ ‫هستیم و گفته می شود دولت باید یک میلیون شغل جدید‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬توقع کاری می رود که به لحاظ اقتصادی شدنی‬ ‫نیس��ت‪ .‬این موضوع اعتماد مردم را دچار خدشه می کند و‬ ‫اجازه نمی دهد مردم با واقعیت های اقتصادی اش��نا ش��وند‪.‬‬ ‫در ش��رایط رکود اقتصادی دولت اولویت را بر اش��تغالزایی‬ ‫نمی گذارد بلکه حفظ اش��تغال موج��ود برنامه اصلی دولت‬ ‫می شود‪ .‬در هدف گذاری دولت و مجلس ایجاد یک میلیون‬ ‫شغل پیش بینی شده است‪ .‬اگر به مدل های اقتصادی ایجاد‬ ‫شغل در دنیا نگاه کنیم باید رشد اقتصادی بیش از ‪ ۷‬درصد‬ ‫داش��ته باش��یم تا بتوانیم یک میلیون شغل در کشور ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬با توجه به جمعی��ت و ظرفیت های موجود ایران اگر‬ ‫رشد اقتصادی بیش از ‪ ۷‬درصد باشد‪ ،‬می توان برای حداکثر‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار ش��غل برنامه ریزی کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫با رش��د اقتصادی کمتر از ‪ ۵‬درصد بحث اش��تغالزایی یک‬ ‫میلیون نفری مطرح می ش��ود‪ .‬این برنامه به دور از واقعیت‬ ‫است و نمی توان ان را اجرا کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫زنان ‪ ۲۵‬درصد اعضای تعاونی ها‬ ‫را تشکیل می دهند‬ ‫مشاور امور بانوان وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه‬ ‫زنان ‪ ۲۵‬درصد اعضای تعاونی های فعال را تش��کیل می دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دس��تیابی به توس��عه همه جانبه و پایدار بدون مشارکت‬ ‫همه جانبه زنان در عرصه اقتصاد و اجتماع ممکن نیست‪ .‬وحیده‬ ‫نگی��ن با بیان اینکه هم اکنون بس��یاری از تعاونی های زنان در‬ ‫گرایش های مختلف فرش دستباف‪ ،‬چرم و پوشاک‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و دامداری مش��غول فعالیت هس��تند‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬تعاونی ها‬ ‫به عنوان یکی از ابزارهای افزایش مش��ارکت اقتصادی زنان در‬ ‫کشورهای توس��عه یافته فعالیت می کنند‪ .‬تعاونی ها در کاهش‬ ‫فقر و باال بردن انگیزه و اش��تیاق زنان به ویژه زنان سرپرس��ت‬ ‫خانوار که دچار مش��کالت زیادی هس��تند‪ ،‬نقش تاثیرگذاری‬ ‫دارند‪ .‬مشاور امور بانوان وزیر کار با بیان اینکه اشتغال زنان در‬ ‫تعاونی ها به تعادل میان کار و زندگی منجر می شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار بدون مشارکت همه جانبه‬ ‫زنان در عرصه اقتصاد و اجتماع امکان پذیر نیست‪ .‬نگین با تاکید‬ ‫بر ضرورت ساماندهی تعاونی های تولیدی موفق در حوزه زنان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬راه اندازی تعاونی های فرااس��تانی با همکاری اتاق تعاون‬ ‫ایران در حال پیگیری است و این امر در ایجاد بازارهای جدید‬ ‫برای تولیدات تعاونی ها و توسعه بازار تعاونی نقش موثری دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬گسترش نگاه جنسیتی و فرهنگ مردساالرانه‬ ‫مان��ع ورود زنان به عرصه های اجتماعی و اقتصادی می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس امار‪ ۱۰ ،‬هزار تعاونی زنان ب��ا عضویت بیش از یک‬ ‫میلیون نفر در کش��ور در حال فعالیت هستند‪ .‬زنان ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند و با تشکیل تعاونی‬ ‫می توانن��د ب��ه یک ق��درت اقتصادی اثربخش تبدیل ش��وند و‬ ‫جمعیت گسترده ای را ز یر پوشش قرار دهند‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش مشتری تاکید کرد‬ ‫لزوم سرمایه گذاری برای عملیاتی کردن فناوری های نوظهور‬ ‫همچنی��ن مدعوی��ن بین المللی ای��ن کنفرانس‬ ‫روکیو س��ان(‪ )Rocio Sans‬از فرانس��ه با موضوع‬ ‫«م��رور کل��ی مدیریت دان��ش مش��تری و اهداف‬ ‫ان»‪ ،‬جو فوکویام��ا(‪ )Joe Fukuyama‬از ژاپن با‬ ‫موضوع «دانش مش��تری در زنجیره ارزش دانش»‪،‬‬ ‫دنیس مین��گان(‪ )Denis Meingan‬از فرانس��ه‬ ‫ب��ا موضوع «فرهنگ س��ازمانی مش��تری مدارانه به‬ ‫عن��وان رکنی ب��رای مدیری��ت دانش مش��تری»‪،‬‬ ‫سخنرانی های خود را ارائه دادند و ویدئوکنفرانسی‬ ‫ب��ا االن پنینگت��ون(‪ )Alan Pennington‬ب��ا‬ ‫موضوع «تمرکز بر مشتری با استفاده از نقشه سفر‬ ‫مشتری» برگزار شد‪.‬‬ ‫از دیگ��ر برنامه ه��ای این کنفران��س بین المللی‪،‬‬ ‫برگ��زاری کارگاه ه��ای اموزش��ی و غرفه ه��ای‬ ‫نمایشگاهی بود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«نخس��تین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش‬ ‫مش��تری» با همکاری س��ازمان مدیریت صنعتی و‬ ‫موسسه خرد پارسی با حضور مدیران‪ ،‬متخصصان و‬ ‫کارشناسان این حوزه در محل ساختمان شماره ‪۲‬‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی س��ازمان مدیری��ت‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ابوالفض��ل کیانی بختی��اری‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعت��ی پس از خی��ر مقدم به‬ ‫ش��رکت کنندگان‪ ،‬هدف از برگزاری این کنفرانس‬ ‫را ادبیات س��ازی و فرهنگ س��ازی در زمین��ه‬ ‫«مدیریت دانش مش��تری» عنوان کرد تا به عنوان‬ ‫بو کار معرفی‬ ‫ی��ک پارادایم جدی��د در حوزه کس�� ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬در سخنانی با عنوان انقالب صنعتی‬ ‫چهارم‪ ،‬انفجار اطالعات و دانش مشتری یاداور شد‪:‬‬ ‫کش��ورهای جهان در زمینه انقالب صنعتی چهارم‬ ‫سیاس��ت گذاری های مختلف��ی دارن��د و در زمینه‬ ‫استراتژی‪ ،‬سنجش میزان امادگی و سرمایه گذاری‬ ‫برای عملیات��ی کردن فناوری های نوظهور بس��یار‬ ‫فعال هستند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعت��ی یکی از‬ ‫ویژگی ه��ای انق�لاب صنعت��ی چهارم را توس��عه‬ ‫بو کارهای پلتفرم��ی عن��وان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫کس�� ‬ ‫پلتفرم ها با تسهیل تراکنش ها ارزش ایجاد می کنند‬ ‫بو کارهای خطی با تولید کاال این‬ ‫در حالی که کس ‬ ‫کار را می کنند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬پلتفرم ها با س��اختن‬ ‫رابطه و ایجاد تراکنش‪ ،‬ارزش خلق می کنند‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری خاطرنشان کرد‪ :‬پلتفرم ها اقتصاد‬ ‫را تسخیر خواهند کرد‪ ،‬چنان که در دو سال گذشته‬ ‫هر ‪ ۵‬برند برتر‪ ،‬ش��رکت های پلتفرمی بودند که به‬ ‫کمک تحلیل داده های عظیم و دانش مشتریان در‬ ‫کسب وکار خود موفق بوده اند‪.‬‬ ‫وی تاثیرات انقالب صنعتی چهارم بر کسب وکارها‬ ‫را م��واردی مانند «کاهش هزینه تولید»‪« ،‬پیدایش‬ ‫م��واد جدید»‪« ،‬تغیی��ر روابط کارفرم��ا و کارگر»‪،‬‬ ‫«ظه��ور بازاره��ای جدی��د»‪« ،‬ناپدی��دی مرزهای‬ ‫جغرافیای��ی»‪« ،‬بروز مهارت های جدی��د»‪« ،‬تغییر‬ ‫ماهیت رقابت» و «س��رعت تغیی��ر فناوری» عنوان‬ ‫کرد که به «تغییر انتظارات مش��تریان» منجر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی یاداور شد‪:‬‬ ‫اکن��ون ‪ ۵.۲‬کوینتیلیون بایت داده ه��ر روز ایجاد‬ ‫می ش��ود که این رقم تا ‪ ۷‬س��ال این��ده ‪ ۴.۶‬برابر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در این زمینه باید در نظر داشت که این سرعت با‬ ‫رشد اینترنت اشیا افزون می شود‪ ۹۰ .‬درصد از داده‬ ‫در جهان در طول ‪ ۲‬س��ال گذش��ته ایجاد شده که‬ ‫این اطالعات ناش��ی از جهش فناوری و بکارگیری‬ ‫مظاهر ان در زندگی روزمره مانند سنسورهایی که‬ ‫اطالع��ات خریداران را تعبیه می کنند‪ ،‬رس��انه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬عکس های دیجیت��ال و فیلم ها‪ ،‬خرید و‬ ‫فروش ه��ای انالین‪ ،‬س��یگنال های ‪ GPS‬و‪ ...‬بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری ضم��ن ارائه ام��اری اظهار کرد‪:‬‬ ‫دستگاه های هوش��مند دارای فناوری اینترنت اشیا‬ ‫ک��ه ب��ا همدیگر در ارتب��اط هس��تند از ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫‹ ‹تغییر مدل کسب وکار‬ ‫فناوری ه�ای جدی�د رفت�ار مصرف کنن�ده را تغییر می دهن�د و این مقول�ه از طریق تولید‬ ‫داده های عظیم از رفتار‪ ،‬عادات‪ ،‬س�بک زندگی و عالیق مصرف کنندگان‪ ،‬استخراج اطالعات‬ ‫از داده های مشتریان‪ ،‬تجزیه و تحلیل اطالعات‪ ،‬دستیابی به دانش با ارزش شناخت نیازهای‬ ‫مصرف کنندگان در گروه ها‪ ،‬جوامع‪ ،‬با فرهنگ ها و سبک زندگی متفاوت انجام می شود‬ ‫دستگاه در ‪۱۲‬سال پیش به ‪ ۵.۷۵‬میلیارد دستگاه‬ ‫تا ‪۷‬س��ال اینده خواهند رس��ید و بیش از نیمی از‬ ‫اطالعات تولید شده تا این سال در داخل شرکت ها‬ ‫و ‪ ۲۰‬درصد انها در گوشی های تلفن همراه ذخیره‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش بینی می ش��ود میانگین تعامالت‬ ‫داده در ه��ر روز در ‪ ۱۰‬س��ال این��ده ‪ ۲۰‬براب��ر‬ ‫افزای��ش یابد زیرا خانه ها‪ ،‬محل کار‪ ،‬وس��ایل نقلیه‬ ‫و‪ ...‬به فناوری اینترنت اش��یا مجهز می شوند و تاثیر‬ ‫نهایی ای��ن انفجار بر تعامالت داده ها عمیق خواهد‬ ‫ب��ود و به تغیی��رات غیرقابل برگش��ت در جامعه و‬ ‫در کیفیت جریان زندگی روزمره انس��ان ها خواهد‬ ‫انجامید ‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬فناوری ه��ای جدید رفتار‬ ‫مصرف کنن��ده را تغییر می دهند و این‬ ‫مقول��ه از طریق تولید داده های عظیم‬ ‫از رفتار‪ ،‬عادات‪ ،‬سبک زندگی و عالیق‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬استخراج اطالعات از‬ ‫داده ه��ای مش��تریان‪ ،‬تجزیه و تحلیل‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری‬ ‫اطالعات‪ ،‬دس��تیابی به دانش با ارزش‬ ‫پلتفرم ها با تسهیل‬ ‫ش��ناخت نیازه��ای مصرف کنن��دگان‬ ‫در گروه ه��ا‪ ،‬جوام��ع‪ ،‬ب��ا فرهنگ ه��ا تراکنش ها ارزش ایجاد‬ ‫می کنند در حالی که‬ ‫و س��بک زندگ��ی متف��اوت انج��ام‬ ‫کسب و کارهای خطی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫با تولید کاال این کار را‬ ‫وی اس��تفاده از دانش کسب شده از می کنند‪ .‬به بیان دیگر‪،‬‬ ‫فناوری های جدید را در راستای تامین پلتفرم ها با ساختن رابطه‬ ‫دقیق و هدفمند نیازهای مشتریان‪ ،‬به و ایجاد تراکنش‪ ،‬ارزش‬ ‫خلق می کنند‪ .‬پلتفرم ها‬ ‫منظور تغیی��ر رفتار مصرف کنندگان و اقتصاد را تسخیر خواهند‬ ‫خلق نیازهای جدید و بازارهای جدید کرد‪ ،‬چنان که در دو سال‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫گذشته هر ‪ ۵‬برند برتر‪،‬‬ ‫کیانی بختیاری ضمن ارائه اماری از شرکت های پلتفرمی بودند‬ ‫نتای��ج بکارگیری اطالعات از داده های‬ ‫عظیم و انالیز رفتار ش��هروندان در اروپا در ‪ 3‬سال‬ ‫پی��ش و صرفه جویی و درامد حاص��ل از ان‪ ،‬نقش‬ ‫مدیریت دانش مش��تری در انقالب صنعتی چهارم‬ ‫را بررسی کرد‪.‬‬ ‫وی «ارتباط بس��یار نزدی��ک و دریافت داده های‬ ‫انالین مش��تری»‪« ،‬توسعه ش��بکه های پلتفرمیک‬ ‫و زنجیره ه��ای بلوکی میان مش��تریان»‪« ،‬تجزیه و‬ ‫تحلیل س��ریع و دقیق داده ه��ای عظیم دریافتی»‪،‬‬ ‫«طراح��ی راه حل ه��ای س��ریع و کارب��ردی برای‬ ‫مس��ائل مش��تری ب��ه کم��ک ه��وش مصنوعی»‪،‬‬ ‫«سفارشی س��ازی راه حل ه��ا ب��ر اس��اس س��لیقه‬ ‫مشتری» و «حفظ ارتباط و به روزرسانی راه حل ها»‬ ‫را از جمله کاربردهای مدیریت دانش مش��تری در‬ ‫م��وج چهارم توس��عه صنعت��ی عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مواد اولیه کارخانه های لوازم خانگی موجود است‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و‬ ‫تصوی��ری گفت‪ :‬مواد اولیه کارخانه های تولید کننده لوازم‬ ‫خانگی موجود است و هیچ کمبودی در این حوزه نداریم و‬ ‫با توجه به واقعی شدن قیمت ها تولیدکنندگان تولید خود‬ ‫را افزایش داده اند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬در هفته گذشته شاهد‬ ‫کاهش قیمت ها و واقعی ش��دن ان بودیم و پیش بینی ما‬ ‫این است که این روند در هفته های اینده نیز ادامه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سید علیرضا موس��وی مجد درباره وضعیت بازار و تاثیر‬ ‫افزای��ش قیمت ه��ا بر رون��د کاری تولید کنن��دگان لوازم‬ ‫خانگ��ی به ایلن��ا گفت‪ :‬با افزای��ش ‪ ۲۰‬درصدی قیمت ها‬ ‫تولیدکنندگان برای افزایش تولید بیش��تر تشویق شده اند‬ ‫و پیش بینی ما این است که به زودی بازار روند عادی خود‬ ‫را پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫موسوی مجد گفت‪ :‬مواد اولیه کارخانه های تولید کننده‬ ‫لوازم خانگی موجود اس��ت و هیچ کمبودی در این حوزه‬ ‫نداریم و با توجه به واقعی ش��دن قیمت ها تولیدکنندگان‬ ‫تولید خود را افزایش داده اند‪.‬‬ ‫بر همین مبنا‪ ،‬در هفته جاری ش��اهد کاهش قیمت ها‬ ‫و واقعی ش��دن ان بودیم و پیش بینی ما این است که این‬ ‫روند در هفته های اینده نیز ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره تولیدکنندگان صوت و تصویر کشور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به طور معمول در ماه های اغازین سال فروش‬ ‫به حداقل می رس��د و در واقع اص��ل بازار لوازم خانگی در‬ ‫ماه های منتهی به پایان سال است اما با توجه به تحوالت‬ ‫ارزی و ش��یطنت برخی از عرضه کنندگان در احتکار کاال‬ ‫بازار این صنف دچار تالطم شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تولید کنن��دگان به دلیل حج��م باالی کاال‬ ‫نمی توانن��د به اصطالح‪ ،‬دپو کنند‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬تعطیلی‬ ‫خط تولید و بیکار ماندن موقتی کارگران امرخوش��ایندی‬ ‫نیست و حاشیه های بسیاری برای تولید کننده دارد؛ پس‬ ‫اینکه بگوییم فالن برند کاالی خود را احتکار کرده درست‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫موس��وی مجد اظهار کرد‪ :‬شرایط به وجود امده در بازار‬ ‫ارز و تخل��ف برخی عرضه کنندگان س��بب ش��د که مردم‬ ‫هراس��ان ش��وند و خرید ‪ ۶‬ماه اینده خ��ود را امروز انجام‬ ‫دهند و حتی برخی خانواده ها زودتر لوازم خانه خود را به‬ ‫احسن تبدیل کردند‪.‬‬ ‫همین امر سبب شد که تقاضای کاذب در بازار به وجود ‬ ‫ای��د اما در نهایت امروز که قیمت ها رو به منطقی ش��دن‬ ‫می روند ثابت ش��د افرادی ک��ه در ان زمان کاال را احتکار‬ ‫ی��ا مصرف خود را زودتر خری��داری کردند ضرر هنگفتی‬ ‫کرده اند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت های تولید کننده در‬ ‫ای��ن م��دت تمام تالش خ��ود را برای تامین ب��ازار به کار‬ ‫بسته اند به طوری که بزرگ ترین تولید کننده لوازم خانگی‬ ‫کش��ور نسبت به سال گذش��ته در برخی از حوزه ها ‪۱۰۸‬‬ ‫درصد افزایش توزیع داشته است و اکنون کمتر نمایندگی‬ ‫مجاز وجود دارد که اظهار کند جنس ندارد‪.‬‬ ‫�کارگاه ها و غرفه های اموزشی‬ ‫در ادام��ه ای��ن کنفران��س‪ ،‬س��ی د‬ ‫محمد جعف��ر مرعش��ی ب��ا موض��وع‬ ‫ «س��اماندهی اقتص��ادی در ش��رایط‬ ‫کنونی کش��ور»‪ ،‬حمیدرض��ا احمدیان‬ ‫با موضوع «اهمیت مشتری در توسعه‬ ‫بازار فناورانه»‪ ،‬حسین صدری افشار با‬ ‫موضوع «چرا به مدیریت دانش مشتری‬ ‫نیاز داریم؟»‪ ،‬س��ید کام��ران باقری با‬ ‫موض��وع «دانش مش��تری ب��ه عنوان‬ ‫نیروی پیش��ران ن��واوری»‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫حافظی با موض��وع «نقش مهارت های‬ ‫نرم در مدیریت دانش مش��تری»‪ ،‬علی‬ ‫ترکی با موضوع «فناوری های سرکش‪،‬‬ ‫سازمان های دانش محور‪ ،‬تقابل» و پیام‬ ‫خلیل��ی با موض��وع «مدیری��ت دانش‬ ‫مش��تری‪ ،‬راه��کاری نوی��ن در دنیای‬ ‫رقابتی کسب وکارها» سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫پی��ام خلیلی‪ ،‬دبیر این کنفرانس درباره موضوع و‬ ‫محورهای کنفرانس یادش��ده اظهار کرد‪ :‬کنفرانس‬ ‫دان��ش مدیری��ت مش��تری ب��ا همکاری س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعت��ی برگزار ش��د و بر ای��ن موضوع‬ ‫مح��وری متمرک��ز ب��ود ک��ه چگون��ه می توانیم از‬ ‫دانش کسب ش��ده از سوی مشتریان‪ ،‬محصوالت و‬ ‫خدمات جدید عرضه کرده یا در مدل کس��ب وکار‬ ‫خ��ود تغییر ایجاد کنیم و با این خالقیت و نواوری‬ ‫در س��ازمان خ��ود ارزش افزوده بیش��تری داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دیگر موض��وع این کنفرانس این بود‬ ‫ک��ه چگونه می توانیم از دانش ضمنی مش��تری که‬ ‫به صورت مش��خص بیان نمی ش��ود بلکه با تحلیل‬ ‫رفتار مش��تری حاصل می شود‪ ،‬س��طح کسب وکار‬ ‫خود را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫دبیر نخس��تین کنفران��س بین الملل��ی مدیریت‬ ‫دان��ش مش��تری گف��ت‪ :‬از دیگ��ر محوره��ای این‬ ‫کنفران��س می توان به «مرور کل��ی مدیریت دانش‬ ‫مش��تری»‪« ،‬دان��ش مش��تری در زنجی��ره ارزش‬ ‫مش��تری»‪« ،‬مهارت ه��ای ن��رم در ح��وزه فردی و‬ ‫س��ازمانی برای تمرکز بر مش��تریان»‪« ،‬نقش��ه راه‬ ‫مش��تری در سازمان»‪« ،‬مدیریت ارزش مشتری» و‬ ‫«نقش فناوری در مدیریت دانش مش��تری» اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خلیلی افزود‪ :‬همچنین دیگر محور این کنفرانس‬ ‫بین الملل��ی‪« ،‬فرهن��گ س��ازمانی دانش مح��ور به‬ ‫عن��وان س��تونی در مدیریت دانش مش��تری» بود‬ ‫ک��ه خوش��بختانه این کنفرانس با اس��تقبال خوب‬ ‫مخاطبان روبه رو شد‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬در این کنفرانس از کشورهای‬ ‫کانادا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬فرانسه و انگلیس‪ ،‬سخنران‬ ‫بین الملل��ی دع��وت کردی��م که همه از مش��اوران‬ ‫بین الملل��ی بودن��د و دارای دان��ش و کتاب ه��ای‬ ‫گوناگ��ون در این حوزه هس��تند‪ .‬نکت��ه دیگر این‬ ‫کنفرانس برپایی ‪ ۸‬کارگاه اموزش��ی بود که زمینه‬ ‫ارتقای دانش و اگاهی مش��تریان را ایجاد کنند به‬ ‫نحوی که بتوانیم محصوالت و خدمات خود را بهتر‬ ‫به انان ارائه کنیم‪.‬‬ ‫همچنین مهم اس��ت ک��ه بتوانی��م از داده های‬ ‫عظی��م به��ره بگیری��م و ب��ا تجزی��ه و تحلی��ل‬ ‫انه��ا و ب��ا کم��ک تکنیک ه��ای داده کاوی‪،‬‬ ‫مدل ه��ای رفت��اری را پیش بین��ی کنی��م و ب��ر‬ ‫اس��اس ان س��طح کس��ب وکار خ��ود را ارتق��ا‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫همسان سازی حقوق ها به زودی اجرایی می شود‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی از صدور‬ ‫کارت اعتب��اری برای بازنشس��تگان با همکاری‬ ‫بانک رفاه کارگران خبر داد‪.‬‬ ‫س��ید تقی نوربخ��ش ب��ه ایرن��ا گف��ت‪:‬‬ ‫بازنشس��تگان و بیمه ش��دگان صاحب��ان اصلی‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی هس��تند و مهم ترین‬ ‫ماموری��ت ای��ن س��ازمان خدمت رس��انی ب��ه‬ ‫بازنشس��تگان و تامی��ن معیش��ت و درمان انها‬ ‫است‪.‬‬ ‫نوربخ��ش با اش��اره به کاه��ش قدرت خرید‬ ‫بازنشس��تگان در ماه ه��ای گذش��ته که نتیجه‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه دش��منان اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م��ا از اغاز انق�لاب در براب��ر زیاده خواهی های‬ ‫دش��منان ایس��تادگی کرده ای��م و البته ضمن‬ ‫تحمل مش��کالت برای رفع انها و بهبود زندگی‬ ‫و معیشت مردم نیز تالش می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته حقوق‬ ‫بازنشس��تگان ‪ ۱۱۰‬درصد افزایش یافته‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با وجود ای��ن افزایش ها هنوز هم وضعیت‬ ‫معیش��ت و زندگی بازنشس��تگان با خواسته ها‬ ‫و انتظ��ارات برح��ق این عزی��زان فاصله دارد و‬ ‫باید تالش بیش��تری برای بهبود وضع معیشت‬ ‫بازنشستگان شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان تامین اجتماعی اجرای‬ ‫قان��ون همسان س��ازی حقوق بازنشس��تگان را‬ ‫گامی در راس��تای بهبود وضعیت معیش��ت این‬ ‫افراد دانس��ت و گف��ت‪ :‬این قانون با پیش��نهاد‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی به تصویب رس��یده و‬ ‫براس��اس ان‪ ،‬تا پایان س��ال دوم برنامه شش��م‬ ‫توس��عه یعنی تا پایان امس��ال به اجرا گذاشته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نوربخ��ش ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه‬ ‫براس��اس قانون بودجه امس��ال کشور پرداخت‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار میلی��ارد تومان از مطالبات س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی به تصویب رس��یده و ایین نامه‬ ‫اجرای��ی این قانون نیز ب��ه تصویب هیات دولت‬ ‫رس��یده‪ ،‬با ایجاد س��ازکار مناسب امکان تامین‬ ‫نقدینگی و همسان س��ازی حقوق بازنشستگان‬ ‫فراه��م می ش��ود و قان��ون همسان س��ازی‬ ‫حق��وق بازنشس��تگان در س��ال ج��اری اج��را‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی از هزینه کرد ‪ ۷‬هزار و ‪ ۹۱۶‬میلیارد تومانی‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی برای خدمت رسانی به‬ ‫جامعه زیر پوش��ش در ماه گذش��ته خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬تامی��ن این حج��م ب��االی نقدینگی و‬ ‫هزینه کرد ان برای خدمت به اقش��ار وسیع زیر‬ ‫پوش��ش بدون ات��کاء به دولت افتخار س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 17‬شهریور ‪ 27 1397‬ذی الحجه ‪ 8 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 478‬پیاپی ‪2451‬‬ ‫خبر‬ ‫خودروهای پیش فروش‬ ‫هرچه سریع تر تحویل داده شود‬ ‫طرح نوسازی ‪ ۲۰۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬خودرو فرسوده‬ ‫ناوگان حمل ونقل‬ ‫را دربرمی گیرد که‬ ‫اتوبوس‪ ،‬کامیون‪،‬‬ ‫کشنده‪ ،‬کامیونت و‬ ‫مینی بوس را شامل‬ ‫می شود و قرار است در‬ ‫طول ‪ ۳‬سال نوسازی و در‬ ‫واقع جایگزین شوند‬ ‫طرح جدید نوسازی ناوگان حمل و نقل خودروهای سنگین چه نتایجی به دنبال دارد‬ ‫جریان خون تازه در شریان بازرگانی و صنعت‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ای��ران گفت‪ :‬اجرای طرح نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل کش��ور ک��ه بهمن گذش��ته از س��وی‬ ‫رییس جمهوری به س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنای��ع ای��ران به عنوان س��تاد اجرایی ابالغ ش��د‪،‬‬ ‫عالوه بر کاهش مصرف س��وخت‪ ،‬کاهش االیندگی‬ ‫و افزای��ش امنی��ت در جاده ها‪ ،‬با افزایش س��رعت‬ ‫جابه جایی به رونق بیش��تر و مبادالت گس��ترده تر‬ ‫اقتصادی منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫ش ایدرونی��وز‪ ،‬منصور معظم��ی‪ ،‬معاون‬ ‫به گ��زار ‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رییس هیات عامل‬ ‫سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو)‬ ‫درباره ناوگان حمل ونقل کش��ور و طرح نوس��ازی‬ ‫چنین می گوید‪:‬‬ ‫ناوگان باری س��هم قابل توجهی از درامد کشورها‬ ‫به ویژه کش��ورهای توسعه یافته را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در کش��ورهای در مس��یر توس��عه نیز‬ ‫س��رمایه گذاری در عرص��ه حمل ونقل باعث رش��د‬ ‫اقتصادی جدی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه تجاری و نقش حمل و نقل‬ ‫نقش حمل ونقل در توس��عه بازرگانی و مراودات‬ ‫تج��اری بس��یار کلی��دی و غیرقاب��ل انکار اس��ت‪.‬‬ ‫حمل ونقل خودرویی یکی از اساسی ترین حوزه های‬ ‫اثرگذار بر بخش بازرگانی و صنعت است‪.‬‬ ‫جابه جای��ی بار ب��ه صورت س��ریع و ایمن اعم از‬ ‫محصول نهایی یا مواد اولیه در شبکه تولید صنعتی‬ ‫ی��ا توزیع بازرگانی نقش بس��یار مهمی در تعامالت‬ ‫اقتصادی و صنعتی دارد‪.‬‬ ‫از دیگر س��و‪ ،‬ایران به دلی��ل موقعیت جغرافیایی‬ ‫ویژه و قرارگیری در مس��یر کریدورهای بین المللی‬ ‫ترانزیتی از گذش��ته های دور معبر مهمی در عرصه‬ ‫تجارت بوده و هست‪.‬‬ ‫ن��اوگان ب��اری س��هم قابل توجه��ی از درام��د‬ ‫کش��ورها به ویژه کشورهای توس��عه یافته را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪ .‬در کش��ورهای در مسیر توسعه‬ ‫نیز س��رمایه گذاری در عرصه حمل ونقل باعث رشد‬ ‫اقتصادی می شود‪.‬‬ ‫برابر ش��دن رش��د ناخال��ص اقتصادی کش��ورها تا‬ ‫س��ال ‪1408‬شمس��ی (‪ 2030‬می�لادی)‪ ،‬رش��د‬ ‫س��االنه ‪ ۴.۷‬درص��دی ترافی��ک مس��افر هوای��ی‪،‬‬ ‫رش��د ‪ ۵.۹‬درصدی ب��ار هوایی‪ ،‬رش��د ‪ ۶‬درصدی‬ ‫حم��ل کانتین��ری دریای��ی و رش��د ‪ ۳.۲‬درصدی‬ ‫ترافی��ک بار و مس��افر ریلی را ش��اهد خواهیم بود‬ ‫ک��ه در ای��ن بین برای انک��ه از قافله همس��ایگان‬ ‫عق��ب نمانی��م بای��د با س��رعت بیش��تری حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در بسیاری از کشورهای توسعه یافته‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫بین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬بنا بر گزارش مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫ش��هریور ‪ ،۹۶‬بین سال های ‪ ۱۳۷۰‬تا ‪ ۱۳۹۳‬بخش‬ ‫حمل ونق��ل به طور متوس��ط ‪ ۵.۶‬درص��د از تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی را به خ��ود اختصاص داده که این‬ ‫می��زان از حداقل کش��ورهای توس��عه یافته کمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن یک س��طح جامع تر (هزینه های‬ ‫ت��دارکات)‪ ،‬هزینه های ترانزی��ت می تواند بین ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د تولی��د ناخالص داخلی باش��د‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬ارزش تمام دارایی ه��ای حمل ونقل‪ ،‬از جمله‬ ‫زیرساخت ها و وس��ایل نقلیه‪ ،‬به راحتی می تواند به‬ ‫نص��ف تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد پیش��رفته‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫در س��طح اقتصاد خ��رد‪ ،‬ب ه طور معمول س��طح‬ ‫درام��د و حمل ونقل‪ ،‬در هزینه های مصرف‪ ،‬ارتباط‬ ‫مستقیم دارند و افزایش سهم حمل ونقل به افزایش‬ ‫سطح درامد منجر می شود‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش سازمان بین المللی حمل ونقل‪ ،‬سهم‬ ‫حمل ونق��ل در هزینه های خانوار به طور متوس��ط‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد اس��ت‪ ،‬در حالی که حدود ‪۴‬‬ ‫درصد هزینه های هر واح��د تولیدی به حمل ونقل‬ ‫اختص��اص دارد‪ .‬در س��ال ‪ 2016( 1394‬میالدی)‬ ‫نیوزلند اعالم کرد که حدود ‪ ۵‬درصد تولید ناخالص‬ ‫این کشور صرف تامین زیرساخت های حمل ونقل و‬ ‫توسعه ناوگان این بخش می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی عملکردها‬ ‫عملک��رد حمل ونقل جاده ای در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬در‬ ‫بخش حمل بار نشان می دهد مجموع میزان کاالی‬ ‫جابه جا ش��ده نسبت به س��ال ‪ ۷.۷ ،۱۳۹۴‬درصد و‬ ‫کیلومتر بار حمل ش��ده ‪ ۱۰.۴‬درصد افزایش داشته‬ ‫‹ ‹صادرات در چشم انداز ‪1404‬‬ ‫اس��ت‪ .‬در ‪ ۳‬م��اه ‪ ۹۷‬در مجم��وع‪ ۴۴۷ ،‬ه��زار تن‬ ‫در سیاس��ت های کلی بخ��ش حمل ونقل ابالغی‬ ‫کاالهای نفت��ی و غیرنفتی از مرزهای جاده ای وارد‬ ‫رهبر معظم انقالب کاه��ش مصرف انرژی‪ ،‬کاهش‬ ‫و ‪ ۱۸۶۹‬هزار تن از کشور خارج شده که نسبت به‬ ‫الودگی زیست محیطی‪ ،‬افزایش ایمنی و نیز تناسب‬ ‫مدت مش��ابه سال ‪ ،۹۶‬واردات ‪ ۱۲‬درصد کاهش و‬ ‫بین زیرس��اخت و ناوگان مدنظر ویژه قرار گرفته و‬ ‫صادرات ‪ ۱۳‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫بر بهره گیری از موقعیت ترانزیتی کش��ور و افزایش‬ ‫تع��داد ن��اوگان باری شناسایی ش��ده در س��طح‬ ‫س��هم در ب��ازار حمل ونقل بین المللی تاکید ش��ده‬ ‫کش��ور (پالک ایران) در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬حدود ‪۳۶۰‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫هزار دس��تگاه بود که نسبت به سال پیش از ان ‪۲‬‬ ‫همچنین در متن س��ند چشم انداز‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪ ،۱۴۰۴‬در بخ��ش ام��ور اقتصادی به‬ ‫میانگین سنی ناوگان در حال تردد‬ ‫میانگین سنی ناوگان‬ ‫فراه��م کردن زمینه ه��ای الزم برای‬ ‫در سطح جاده ها و بزرگراه در اتحادیه‬ ‫در حال تردد در سطح‬ ‫تحقق رقابت پذیری کاالها و خدمات‬ ‫اروپا حدود ‪ 3‬س��ال است در حالی که‬ ‫جاده ها و بزرگراه ها در‬ ‫کش��ور در بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫متوس��ط عمر ن��اوگان ب��اری ایران در‬ ‫اتحادیه اروپا حدود‬ ‫ت در حالی س��ال ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۱۶.۴‬اعالم ش��د که‬ ‫و ایجاد س��ازکارهای مناس��ب برای ‪ 3‬سال اس ‬ ‫توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی اش��اره که متوسط عمر ناوگان نس��بت به س��ال پیش از ان ‪ ۲‬درصد‬ ‫ش��ده که به طور مس��تقیم به توسعه باری ایران در بهار ‪ ۹۷‬افزایش داش��ت‪ .‬کامیون ه��ا با عمر ‪۶‬‬ ‫حمل ونقل اشاره دارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶.۸۲‬اعالم شد که تا ‪ ۱۰‬س��ال با ‪ ۲۶.۹‬درصد بیش��ترین‬ ‫در ای��ن راس��تا بای��د در بیشترین درصد متعلق س��هم را داش��تند‪ .‬حدود ‪ ۲۶.۵‬درصد‬ ‫برنامه ریزی ه��ای این��ده‪ ،‬فض��ای به ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬سال با ‪ ۲۷.۴‬ن��اوگان باری جاده ای باالی ‪ ۲۵‬س��ال‬ ‫درصد بوده‬ ‫رقابت پذی��ری در ح��وزه حمل ونقل‬ ‫سن داشتند‪.‬‬ ‫است‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫در به��ار ‪ ۹۷‬متوس��ط عم��ر ناوگان‬ ‫ب��ه گفت��ه کارشناس��ان‪ ،‬ب��ا ‪۲‬‬ ‫‪ ۱۶.۸۲‬اعالم ش��د که بیشترین درصد‬ ‫متعلق به ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬س��ال به ‪ ۲۷.۴‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫تعداد وسیله نقلیه در سال ‪ ۲۹۴ ،۹۵‬هزار دستگاه‬ ‫اعالم ش��د که بی��ش از ‪ ۸۲‬درص��د دارای مالکیت‬ ‫شخصی بوده است‪.‬‬ ‫س��هم تردد کامیون های ایران��ی و خارجی در ‪3‬‬ ‫ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۷‬در جابه جایی وارداتی برای‬ ‫کامیون های ایرانی ‪ ۴۹‬درصد و خارجی ‪ ۵۱‬درصد‬ ‫و در جابه جایی صادراتی س��هم کامیون های ایرانی‬ ‫‪ ۶۷‬درصد و خارجی ‪ ۳۳‬بوده است‪.‬‬ ‫اس��تفاده بهین��ه از ای��ن ظرفی��ت می توان��د با‬ ‫کس��ب درامدهای ترانزیت��ی قابل مالحظه موجب‬ ‫رونق اقتصاد کش��ور ش��ود‪ ،‬در حال��ی که کمبود و‬ ‫فرس��ودگی ناوگان باری یکی از عواملی است که به‬ ‫طوالنی ش��دن زمان ترانزیت‪ ،‬نبود ایمنی و افزایش‬ ‫هزینه های ان منجر می شود‪.‬‬ ‫فرس��ودگی ن��اوگان و مطابق��ت نداش��تن ب��ا‬ ‫اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬موجب ش��ده بس��یاری از‬ ‫ناوگان باری جاده ای کش��ور اج��ازه ورود به برخی‬ ‫کش��ورها از جمله اتحادیه اروپا را نداش��ته باشند و‬ ‫در حمل ونق��ل بین المللی و ترانزیتی کاالها نتوانند‬ ‫سهم قابل توجهی پیدا کنند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬طرح‬ ‫جدید نوس��ازی ناوگان حمل ونقل بار و مس��افر در‬ ‫دولت تدبیر و امید کلید خورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ابالغیه رییس جمهوری‬ ‫‹ ‹اعتبارات برای نوسازی‬ ‫مجم��وع اعتبار مصوب طرح از س��وی ش��ورای‬ ‫اقتص��اد ‪ ۱۰‬میلی��ارد و ‪ ۶۶۶‬میلی��ون دالر ب��رای‬ ‫‪ 3‬س��ال اس��ت که تا ام��روز یک میلی��ارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ون یورو اماده ارائه اس��ت که ثبت س��فارش‬ ‫انجام ش��ده و اگر بر اساس برنامه طرح با همکاری‬ ‫هم��ه س��ازمان های دس��ت اندرکار از جمله وزارت‬ ‫کش��ور‪ ،‬وزارت نف��ت‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫بان��ک مرک��زی و بانک ه��ای عامل و نی��ز صندوق‬ ‫توس��عه ملی اجرایی ش��ود از ‪ ۶‬ماه اینده نخستین‬ ‫س��ری نوسازی ش��ده ن��اوگان وارد جاده ها خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در طرح ه��ای پیش��ین دول��ت در کن��ار اورده‬ ‫متقاضی��ان‪ ،‬مبلغی کمک می کرد اما از مزایای این‬ ‫طرح این است که دولت ‪ ۵۰‬درصد هزینه خرید را‬ ‫می پردازد و ‪ ۳۰‬درصد با مصوبه دولت تسهیالت با‬ ‫به��ره ‪ ۱۸‬درصد و بازپرداخ��ت ‪ ۶۰‬ماهه تخصیص‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫ویژگی دیگر این اس��ت که س��عی ش��ده از نظر‬ ‫کیفی خودروهای��ی ب ه کار گرفته ش��ود که دارای‬ ‫کیفی��ت ب��اال و فن��اوری روز هس��تند و اغل��ب با‬ ‫اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۵‬تطابق دارند‪ .‬اث��رات االیندگی‬ ‫ناوگان فرسوده تجاری بسیار جدی است‪ .‬همچنان‬ ‫خودروهایی در این ناوگان فعال هستند که عمری‬ ‫‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬س��ال دارند در حالی ک��ه در این طرح‬ ‫خودروهای��ی با ‪ 3‬دهه عمر و بیش��تر زیر پوش��ش‬ ‫نوسازی و جایگزینی قرار خواهند گرفت‪ .‬در تهران‬ ‫و کالنشهرها کامیون ها ش��بانه تردد ازاد دارند که‬ ‫میزان زیادی االیندگی ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫روزان��ه ‪ ۸‬ت��ن ذرات االین��ده در ه��وا منتش��ر‬ ‫می ش��ود که از این حجم بیش از ‪ ۵۰‬درصد مربوط‬ ‫ب��ه کامیون هایی اس��ت که در س��طح ش��هر تردد‬ ‫می کنند و با تعویض با خودروهای دارای استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۵‬بس��یاری از این االیندگی ه��ا از بین خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫بهمن سال گذش��ته رییس جمهوری محترم این‬ ‫ط��رح را اع�لام ک��رد و در ‪ ۱۹‬بهمن به س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران به عنوان س��تاد‬ ‫اجرای��ی ابالغ ش��د‪ .‬ای��ن طرح ‪ ۲۰۲‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫ن��اوگان حمل ونق��ل فرس��وده را دربرمی گیرد که‬ ‫اتوبوس‪ ،‬کامیون‪ ،‬کشنده‪ ،‬کامیونت و مینی بوس را‬ ‫شامل می شود و قرار است در طول ‪ ۳‬سال نوسازی‬ ‫و در واقع جایگزین شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن ط��رح ملی و ب��زرگ ‪ ۵۰‬درص��د هزینه‬ ‫خودرو را دولت از محل صرفه جویی س��وخت ناشی‬ ‫از نوسازی تقبل کرده و ‪ ۳۰‬درصد تسهیالت با سود‬ ‫‪ ۱۸‬درصد و بازپرداخت ‪ ۶۰‬ماهه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تحویل خودروها‪ ،‬کلید به کلید‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬مال��کان فق��ط ب��ا اورده ‪ ۲۰‬درص��د‬ ‫اتوبوس های درون ش��هری نیز در این طرح با نوع‬ ‫باقی مان��ده متقاض��ی نوس��ازی و اس��قاط خودرو‬ ‫گازس��وز جایگزین می ش��وند تا در مصرف سوخت‬ ‫سنگین خود خواهند بود‪.‬‬ ‫به مقدار زیاد در طول س��ال صرفه جویی ش��ود‪ .‬در‬ ‫اجرای ای��ن طرح عالوه بر اینک��ه موجب کاهش‬ ‫حوزه برون ش��هری نیز ‪ ۹‬هزار اتوبوس برون شهری‬ ‫مصرف سوخت‪ ،‬کاهش االیندگی و افزایش امنیت‬ ‫گازوئیل س��وز جایگزین خواهد ش��د که با توجه به‬ ‫در جاده ها می ش��ود‪ ،‬با افزایش س��رعت جابه جایی‬ ‫این نوسازی در عمل‪ ،‬میزان مصرف به زیر ‪ ۳۰‬لیتر‬ ‫به رونق بیش��تر و مبادالت گسترده تر منجر خواهد‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تعداد کشنده های موجود ‪ ۳۵‬هزار دستگاه است‬ ‫این ط��رح ‪ ۹‬ه��زار اتوب��وس برون ش��هری‪۱۹ ،‬‬ ‫که ‪ ۱۸‬چرخ هس��تند و ب��ا جایگزینی جدید به ‪۱۲‬‬ ‫هزار اتوبوس درون ش��هری‪ ۳۵ ،‬هزار کِش��نده‪۷۵ ،‬‬ ‫چرخ می رس��ند که در مصرف الستیک ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ه��زار کامیون بی��ن ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۶‬تن‪ ۱۱ ،‬هزار کامیون‬ ‫صرفه جویی می شود و کاهش مصرف روغن و‪ ...‬نیز‬ ‫بی��ن ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۸‬ت��ن‪ ۶ ،‬هزار کامیون��ت و ‪ ۴۸‬هزار‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬یکی دیگر از فواید این جایگزنی‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬مینی بوس را ش��امل می ش��ود‪ .‬نکته مهم و‬ ‫جلوگیری از خرابی سطوح جاده ها خواهد بود‪.‬‬ ‫نگران کننده درحال حاضر این اس��ت‬ ‫نکته بس��یار مهم دیگ��ر اینکه تمام‬ ‫که بیش��تر االیندگی شهرها و تهران‬ ‫برنامه ریزی ها به گونه ای دنبال خواهد‬ ‫در مجموع به نظر می رسد‬ ‫ناشی از تردد کامیون ها است‪.‬‬ ‫ش��د که وقفه ای در فرایند حمل ونقل‬ ‫این طرح که از برنامه های‬ ‫از زمان ابالغ طرح به ایدرو‪ ،‬ستادی محوری در دست اجرای بر اث��ر اس��قاط خودروهای فرس��وده‬ ‫با عن��وان «س��تاد اجرای��ی و کمیته‬ ‫ایجاد نشود و تحویل خودروهای نو به ‬ ‫سازمان گسترش و‬ ‫راهبردی» تش��کیل و از سال گذشته نوسازی صنایع ایران شکل کلید به کلید خواهد بود‪.‬‬ ‫مراحل اجرایی کار اغاز شده است‪.‬‬ ‫در مجموع به نظر می رسد این طرح‬ ‫بوده و از اقدام های‬ ‫ک��ه از برنامه های محوری در دس��ت‬ ‫خبر خوش��ایند و مثب��ت در هفته اساسی و مهم دولت‬ ‫گرامیداش��ت دول��ت این اس��ت که است‪ ،‬به مثابه جریان اجرای س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫خوش��بختانه تاکن��ون ح��دود ‪ ۱.۵‬یافتن خون تازه ای در صنای��ع ای��ران ب��وده و از اقدام ه��ای‬ ‫میلیارد ی��ورو برای ح��دود ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫شریان حمل ونقل و‬ ‫اساس��ی و مهم دولت اس��ت‪ ،‬به مثابه‬ ‫دستگاه در ناوگان جاده ای به صورت توسعه تجاری کشور‬ ‫جریان یافتن خون تازه ای در ش��ریان‬ ‫باشد‬ ‫ال سی از س��وی صندوق توسعه ملی‬ ‫حمل ونق��ل و توس��عه تجاری کش��ور‬ ‫گشایش اعتبار شده است‪.‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فر به استان اذربایجان‬ ‫شرقی از فرایند تولید واحد صنعتی ایران خودرو تبریز بازدید‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمد شریعتمداری در این بازدید با‬ ‫اش��اره به روند رو به تکمیل خودروه��ای موجود گفت‪ :‬این‬ ‫کارخانه که متعلق به بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬با س��هام ‪۴۹‬‬ ‫درصد و با مش��ارکت گروه صنعتی ایران خودرو با س��هم ‪۵۱‬‬ ‫درصدی فعالیت می کند و روزانه امکان تولید و تحویل‪۵۰۰‬‬ ‫خ��ودرو از مدل های موجود را پس از طی روند قضایی دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این خودروه��ای پیش فروش ش��ده باید هر چه‬ ‫سریع تر رفع نقص و به صاحبان شان تحویل داده شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬با توجه به روند‬ ‫کاهش��ی نرخ خودرو در بازار با ورود این خودروها این روند‬ ‫تثبیت خواهد ش��د‪ .‬شریعتمداری اظهار امیدواری کرد که با‬ ‫ط��ی روند قضایی و تامین قطعه به زودی روزانه ‪ ۵۰۰‬خودرو‬ ‫در ایران خودرو تبریز رفع نقص ش��ده و تحویل داده خواهد‬ ‫شد‪ .‬شریعتمداری دراین س��فر با ایت اهلل ال هاشم‪ ،‬نماینده‬ ‫ولی فقیه در اذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز دیدار کرد‪.‬‬ ‫تثبیت بازار‬ ‫با تامین قطعات و تکمیل خودرو‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬عملکرد ایران خودر و تبریز‬ ‫را مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬این ش��رکت از مراکز مطرح در‬ ‫سطح کشور و استان اذربایجان شرقی است که ظرفیت های‬ ‫بسیار خوبی برای تولید خودروهای روز داخلی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری همچنین در این‬ ‫بازدی��د افزود‪ :‬صنایع بزرگی همچون این مجموعه که زمینه‬ ‫تولی��د‪ ،‬اش��تغال و کارافرینی را فراهم ک��رده و باعث رونق‬ ‫اقتصادی می شوند باید مورد حمایت مسئوالن قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه زیرساخت های الزم برای ایجاد سالن‬ ‫رنگ و بدنه در ش��رکت ایران خ��ودر و تبریز وجود دارد‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد که با راه اندازی ان ش��اهد ش��کوفایی صنعت‬ ‫خودرو شمال غرب کشور باشیم‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری مطرح کردن بحث ظن ب��ه احتکار خودرو‬ ‫در این ش��رکت را غیرکارشناس��ی و غیرحرفه ای عنوان کرد‬ ‫و ب��ا رد این موضوع‪ ،‬گفت‪ :‬در ب��اره خودروهای پرتیراژ هیچ‬ ‫مشکل خاصی وجود ندارد و وقفه در تحویل خودروها بیشتر‬ ‫به دلیل تامین نش��دن قطعات ریز مربوط به موارد ایمنی و‬ ‫الکترونیکی خودروها بود که به طور عمده وارداتی هستند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنشان کرد‪ :‬به زودی این‬ ‫قطعات تامین و تحویل داده می ش��ود و عرضه خودروها اغاز‬ ‫خواهد شد‪ .‬شریعتمداری در پایان با اشاره به تولید افزون بر‬ ‫یک میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار خودرو در خودروس��ازی ها که به‬ ‫گفته وی‪ ،‬بخ��ش زیادی از ان در گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫تولی��د می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬وج��ود تعداد مح��دودی خودرو در‬ ‫انبار خودروس��ازها ب��ه منزله احتکار نیس��ت و نباید صنایع‬ ‫را که زمینه س��از تولید و اشتغال و کارافرینی هستند‪ ،‬مورد‬ ‫بی مهری قرار داد‪.‬‬ ‫گزارش کیفی خودروهای ساخت‬ ‫داخل منتشر شد‬ ‫اداره کل خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت گزارش ارزش��یابی ملی مرداد خودروهای س��اخت‬ ‫داخل را منتشر کرد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬بر این اساس‪ ،‬در گروه‬ ‫خودروهای س��واری باالی ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومانی نیومزدا ‪،۳‬‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬و س��وزوکی گرند ویتارا موفق به دریافت ‪ ۴‬ستاره‬ ‫کیفی شدند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در کالس قیمتی ‪ ۷۵‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬کیا‬ ‫سراتو سایپا‪ ،‬هیوندای ‪ ،accent‬هیوندای‪ i ۲۰‬و هاوال ‪H ۲‬‬ ‫‪ ۴،‬ستاره کیفی دریافت کردند‪ .‬در حدود قیمتی خودروهای‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۵‬میلییون تومانی نیز فقط ‪ B ۳۰‬موفق به کسب ‪۴‬‬ ‫ستاره شد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬پژو‪ ،۲۰۷‬پژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک‪،‬‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬پالس اتوماتیک ایران خودرو‪ ،‬رنو س��اندرو اتوماتیک‬ ‫پارس خ��ودرو‪ ،‬تن��در ‪ ۹۰‬پ�لاس ایران خ��ودرو و پارس تندر‬ ‫در گ��روه قیمتی بی��ن ‪ ۲۵‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومانی ‪ ۴‬س��تاره‬ ‫کیفی دریاف��ت کردند‪ .‬در گروه وان��ت هیچ یک از خودروها‬ ‫نتوانس��تند ‪ ۴‬ستاره کیفی دریافت کنند و در کالس قیمتی‬ ‫پایین تر از ‪ ۵۰‬میلیون تومان وانت تندر ایران خودرو ‪ ۳‬ستاره‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در گ��روه خودروهای س��نگین نیز بخ��ش مینی بوس ون‬ ‫مس��افری وانا ‪ ۴‬ستاره گرفت و در بخش کامیونت‪ ،‬کامیونت‬ ‫ایس��وزو‪ ،NMR ۸۵‬کامیون��ت ایس��وزو ‪ NPR K۷۵‬و‬ ‫کامیونت هیوندای‪ HD ۶۵‬موفق شدند از لحاظ کیفیت در‬ ‫رده کیفی ‪ ۴‬ستاره قرار بگیرند‪ .‬در گروه خودروهای سنگین‬ ‫بخش کشنده نیز کش��نده ولوو‪ FH ۵۰۰‬و کشنده اسکانیا‬ ‫‪ ۴ ۴۱۰G‬ستاره کیفی را دریافت کردند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در این گزارش خودروها بر اساس کیفیت با‬ ‫‪ ۵‬ستاره کیفی در ‪ ۵‬گروه تقسیم بندی شده اند‪ .‬بر این اساس‬ ‫هیچ کدام از خودروها ‪ ۵‬س��تاره کیف��ی را دریافت نکردند و‬ ‫برخی از خودروها ‪ ، ۴‬برخی ‪ ،۳‬برخی ‪ ۲‬و برخی خودروها نیز‬ ‫یک ستاره کیفی دریافت کردند‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از وضعیت تولید نوشت افزار در استانه بازگشایی مدارس گزارش می دهد‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 478‬پیاپی ‪2451‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫واردات مواد اولیه‪ ،‬شرط تولید نوشت افزار‬ ‫‪ 17‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫صنایع کوچک عهده دار اشتغالزایی‬ ‫افزون بر ‪ ۸۸‬هزار پروانه بهره برداری‬ ‫صنعتی از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت صادر ش��ده است که بیش از‬ ‫‪ ۹۲‬درصد انها در زمره صنایع کوچک‬ ‫به ش��مار می روند‪ .‬این صنایع در سال‬ ‫‪ ۱۳۴۳‬شکل گرفته است‪ .‬بیش از نیم‬ ‫قرن از حمایت صنایع کوچک می گذرد‬ ‫بختیار رازانی‬ ‫به طوری که دول��ت در اغاز انقالب با‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫صنایع بزرگ ش��روع به کار کرد و در‬ ‫شهرک های صنعتی لرستان‬ ‫س��ال ‪ ۸۴‬ترکیبی از صنایع کوچک و‬ ‫شهرک صنعتی ایجاد شد‪ .‬در حقیقت‪،‬‬ ‫دولت در تالش برای حمایت از صنایع کوچک اس��ت زیرا این صنایع‪ ،‬‬ ‫مولد اقتصاد هس��تند و با میانگین ‪ ۴۰۰‬میلیون س��رمایه گذاری یک‬ ‫ش��غل ایجاد می کنند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه در صنایع بزرگ این‬ ‫ع��دد افزون بر ‪ ۱۰‬برابر اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬صنایع کوچ��ک وظیفه و بار‬ ‫اصلی ایجاد اش��تغال را در کشور بر دوش دارند‪ .‬عموم صنایع کوچک‬ ‫ش��خص محور هس��تند و با هزینه ش��خص یک بنگاه اقتصادی شکل‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬در کش��ور ما تقس��یم بندی نوع صنایع بر اساس نیروی‬ ‫انسانی اس��ت‪ ،‬صنایع دارای کمتر از ‪ ۱۰‬نیرو را خُ رد‪ ،‬صنایع بین ‪۱۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۵۰‬نی��رو را کوچک و صنایع بی��ن ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۵۰‬نیروی انس��انی را‬ ‫متوس��ط و بیش��تر از ان را صنایع بزرگ می نامند‪ .‬در استان لرستان‬ ‫نیز فرایندی را از س��ال ‪ ۹۵‬ش��روع کرده ایم و به دنبال این هستیم تا‬ ‫واحدهای در تملک بانک ها را در اختیار افرادی قرار دهیم که بتوانند‬ ‫انه��ا را دوباره فعال کنند و به چرخه تولید بازگردانند‪ .‬اکنون بیش از‬ ‫‪ ۶۵‬درصد صنایع در ش��هرک های صنعتی استان لرستان فعال است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬پروانه بهره برداری صنعتی برای لرستان صادر شده که ‪۹۶‬‬ ‫درصد انها صنایع کوچک هستند‪ .‬با این حال‪ ،‬در شهرک های صنعتی‬ ‫لرستان متاسفانه باالترین تملک بانکی واحدهای تولیدی را داشته ایم‬ ‫درحال حاضر ‪ ۷۵‬واحد صنعتی لرس��تان در تملک بانک ها اس��ت و به‬ ‫دنبال این هس��تیم که واحدهای��ی را که در تملک بانک هس��تند با‬ ‫اولوی��ت مال��ک قبلی و ی��ا از طریق مزایده و اجاره به ش��رط تملیک‬ ‫واگذار کنیم‪ .‬خوش��بختانه بانک های اس��تان در جهت رفع مشکالت‬ ‫واحدهای تولیدی پای کار بوده و هس��تند‪ .‬ضمن انکه ‪ ۱۶‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی لرستان اکنون اماده استقرار واحد صنعتی است‪.‬‬ ‫ش��هریور هر س��ال تکاپوی تامین نوشت افزار برای‬ ‫دانشجویان و دانش اموزان در بازار قابل مشاهده است‬ ‫تا جایی که تولیدکنن��دگان را به تامین بازار ترغیب‬ ‫می کند اما امس��ال این فصل رونق نوشت افزار در پی‬ ‫نوس��ان نرخ ارز و شرایط بین المللی کشور متفاوت با‬ ‫هر س��ال شده است به گونه ای که برخی کارشناسان‬ ‫از وابستگی تولید نوش��ت افزار به واردات مغز مداد و‬ ‫جوهر خ��ودکار می گویند و برخی دیگر از گرانی های‬ ‫تولید نوشت افزار در پی افزایش هزینه های تولید خبر‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫نوش��ت افزار ج��دای از اهمی��ت ان در توانمن��دی‬ ‫صنعتی از بعد فرهنگی نیز برای کشور دارای اهمیت‬ ‫اس��ت چراکه رواج مصرف نوشت افزار غیرایرانی برای‬ ‫دانش ام��وزان در ترویج فرهن��گ غیر ایرانی در اینده‬ ‫چالش ساز خواهد شد‪.‬‬ ‫هرچند برخی کارشناس��ان معتقدند که مسئله ای‬ ‫به عنوان عرضه نش��دن نوش��ت افزار و کمبود کاال در‬ ‫فروش��گاه ها وجود ندارد اما این کاالها از افزایش نرخ‬ ‫بی تاثی��ر نمانده اند؛ تغییری که ب��ا توجه به وضعیت‬ ‫ارز از ن��گاه کارشناس��ان کامال طبیعی اس��ت‪ ،‬ضمن‬ ‫انک��ه کاهش ق��درت خرید م��ردم باع��ث کم رونقی‬ ‫بازار نوش��ت افزار نس��بت به س��ال های گذشته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهرام اجرلو‪ ،‬رییس اتحادیه نوشت افزار استان البرز‬ ‫با بیان این مطلب به ایس��نا گفت‪ :‬ما در ایران توانایی‬ ‫تولید حتی یک مداد به طور کامل را نداریم و تمامی‬ ‫اقالم موجود به جز دفتر همگی وارداتی است فقط در‬ ‫ایران مونتاژ می ش��ود و در عمل‪ ،‬ایران در نوشت افزار‬ ‫هیچ گونه تولید داخلی ندارد‪.‬‬ ‫اجرلو در این باره افزود‪ :‬ما حتی توانایی تولید مغز‬ ‫مداد و خودکار را نداریم و از کشورهایی مثل اسپانیا‪،‬‬ ‫ترکیه و چین مغز مداد و جوهر خودکار را خریداری‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ازار نوش��ت افزار را در روزه��ای‬ ‫گذشته به شدت کم رونق عنوان و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کاهش ق��درت خرید مردم باعث‬ ‫کم رونقی بازار در مقایس��ه با سال های‬ ‫گذشته ش��ده است تا حدی که افرادی‬ ‫که قبال خرید یک سال را یکباره انجام‬ ‫می دادند‪ ،‬خرید تک کاال دارند ‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقیت های تـــولیـــــد‬ ‫نوشت افزار ایرانی‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که مس��ئوالن‬ ‫معتقدن��د تولید کنندگان نوش��ت افزار‬ ‫داخلی به لحاظ کمی و کیفی می توانند‬ ‫کل نیاز کش��ور را تامین و صادر کنند‬ ‫و موفقیت های��ی هم کس��ب کرده ایم؛‬ ‫ب��ه طوری که علی محمد اس��فندیاری‪،‬‬ ‫مع��اون مدی��ر کل صنایع ش��یمیایی و‬ ‫سلولزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنعت»‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در س��ال های گذش��ته‬ ‫فعالیت های زیادی در تولید نوشت افزار‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬در حقیقت‪ ،‬به لحاظ‬ ‫ظرفیتی می توانیم کل نیاز کشور را تامین کنیم‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬در زمینه تولید مداد‪ ۶ ،‬واحد صنعتی داریم که‬ ‫ظرفی��ت تولید انها ‪ ۵.۷‬میلیون قراص اس��ت که هر‬ ‫قراص ‪ ۱۴۴‬عدد مداد می شود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫نیاز مصرف کشور‪ ۱.۶ ،‬قراص است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نوش��ت افزار ش��امل طیف وسیعی از‬ ‫کااله��ای مختلف مانند پاک ک��ن‪ ،‬تراش‪ ،‬خط کش و‬ ‫مداد و خودکار و‪ ...‬می ش��ود و بخش قابل توجهی از‬ ‫این کاالها بر اس��اس تقسیم بندی هایی که در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شده‪ ،‬زیر پوشش دفتر صنایع‬ ‫شیمیایی و سلولزی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اسفندیاری اضافه کرد‪ :‬بسیاری از مردم بخش قابل‬ ‫توجهی از این اقالم را اس��تفاده می کنند( مانند مداد‬ ‫و خودکار) و از س��وی دیگر بعضی از نوش��ت افزار نیز‬ ‫کمتر مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مش��خص در حوزه‬ ‫ ‬ ‫یک س��ری اق�لام نیز به ط��ور‬ ‫نوشت افزار قرار نمی گیرند مانند کاغذ فتوکپی و کاغذ‬ ‫چاپ که البته وضعی��ت تولید‪ ،‬واردات و صادرات ان‬ ‫را به صورت دوره ای از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت رصد می کنیم‪.‬‬ ‫علی محمد اسفندیاری‬ ‫در سال های گذشته‬ ‫فعالیت های زیادی در‬ ‫تولید نوشت افزار انجام‬ ‫شده است‪ .‬در حقیقت‪ ،‬به‬ ‫لحاظ ظرفیتی می توانیم کل‬ ‫نیاز کشور را تامین کنیم‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬برای تولید‬ ‫مداد‪ ۶ ،‬واحد صنعتی‬ ‫داریم که ظرفیت تولید‬ ‫انها ‪ ۵.۷‬میلیون قراص‬ ‫است که هر قراص ‪۱۴۴‬‬ ‫عدد مداد می شود‪ .‬این در‬ ‫حالی است که نیاز مصرف‬ ‫کشور‪ ۱.۶ ،‬قراص است‬ ‫خبر‬ ‫گام های اجرایی برای توسعه شهرک صنعتی بهارستان «البرز»‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و مدیرعامل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫در کارگ��روه تس��هیل و رف��ع موانع‬ ‫تولید اس��تان البرز که در ش��هرک‬ ‫صنعتی بهارستان برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فاز توس��عه ای در ش��هرک صنعتی‬ ‫بهارس��تان با پ��ول س��رمایه گذاری‬ ‫اسایشگاه کهریزک و برای کار خیر‬ ‫راه اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫خبرن��گار «گس��ترش صنع��ت» از‬ ‫اس��تان البرز‪ ،‬صادق نجفی با اشاره‬ ‫به ت�لاش مجموعه کهری��زک برای‬ ‫کار خیر‪ ،‬افزود‪ :‬این افراد کشور را از‬ ‫بعد فرهنگی و اقتصادی می سازند و‬ ‫همیشه این افراد در کنار ملت ایران‬ ‫هستند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با بیان اینکه امروز اگر کسی‬ ‫لب��اس ب��زم را به لباس ع��زم و رزم‬ ‫تغیی��ر ندهد به درد نمی خورد‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬هدفم از لباس رزم‪ ،‬لباس رزم‬ ‫در برابر دش��من نیست و اگر کسی‬ ‫در این شرایط لباس اراده و احساس‬ ‫مس��ئولیت ب��ه ت��ن نکند ب��ه درد‬ ‫نمی خورد‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫با بیان اینکه متاسفانه شرایط طوری‬ ‫ش��ده که هر ج��ا م��ی روی همه با‬ ‫ابه��ام می گوین��د که چه می ش��ود‪،‬‬ ‫چ��ه بای��د ک��رد و ما کمت��ر چنین‬ ‫مواردی را می بینیم که اراده داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬صنایع بسیار خوبی در‬ ‫استان و کشور هستند و کار بزرگی‬ ‫در کش��ور انجام ش��ده و فناوری که‬ ‫درحال حاض��ر در این واحد صنعتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬امید افرین است‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫چه زمانی ما تولید دارو برای سرطان‬ ‫داش��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ۵۷‬در کل‬ ‫کشور ‪ ۱۰۰۰‬واحد تولیدی داشتیم‬ ‫و درحال حاض��ر در صنای��ع کوچک‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬هزار واحد صنعتی داریم‬ ‫که به صورت گمنام در حال فعالیت‬ ‫هس��تند و ‪ ۱۷‬درص��د ارزش افزوده‬ ‫کش��ور را دارند‪ .‬نجفی با بیان اینکه‬ ‫تولیدات خوبی در حوزه نوشت افزار‬ ‫در ش��هرک صنعتی بهارس��تان بود‬ ‫که بی نظیر است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باالی‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلی��ون عد د نوش��ت افزار در‬ ‫کش��ور نیا ز داریم ک��ه ‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫در کشور تولید و بقیه وارداتی است ‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ممنوعیت ‪ ۱۳۳۹‬قلم‬ ‫کاالی وارداتی به کشور عنوان کرد‪:‬‬ ‫بخش��ی از کارخانه هایی که در حال‬ ‫تعطیل ش��دن بودند‪ ،‬جان گرفته و‬ ‫دوباره راه افتادند‪.‬‬ ‫نجف��ی با بیان اینک��ه قابل قبول‬ ‫نیس��ت ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ‪ ۶‬م��اه ی��ک تولید کننده را‬ ‫اذیت کند که می ش��ود یا نمی شود‪،‬‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬وقت��ی که کس��ی در‬ ‫اس��تان مج��وز می گیرد در س��تاد‬ ‫نباید مش��کلی برایش ایجاد شود و‬ ‫دس��تور وزیر این است که باید همه‬ ‫جه��ادی و ت��ا پای ج��ان کار کنند ‬ ‫که این موارد خواس��ته رهبر معظم‬ ‫انقالب و ریاس��ت جمهوری اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران با بیان‬ ‫اینکه گمرک چ��ه دلیلی دارد که ‪۶‬‬ ‫ماه دس��تگاه های یک واحد تولیدی‬ ‫را برای بررس��ی و ارزیابی نگه دارد‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬حق نداری��م این کارها‬ ‫را انجام دهی��م‪ .‬نجفی با بیان اینکه‬ ‫در ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته بحران ه��ا و‬ ‫س��ختی های زیادی دیدیم و از همه‬ ‫انها به س�لامت رد ش��ده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬‬ ‫ام��روز اگر جوانان ما بیکار هس��تند‬ ‫نتوانس��ته ایم نقش افرین��ی خوب��ی‬ ‫داش��ته باش��یم اما من ب��ا اطمینان‬ ‫می گویم که این شرایط بسیار سخت‬ ‫موجب یک تح��ول بزرگ در فضای‬ ‫بو کار ش��د و اینجا باید انهایی‬ ‫کس ‬ ‫که همراه نیستند و کسانی که خود‬ ‫را با بزرگی مردم تطبیق نمی دهند‪،‬‬ ‫از صحنه حذف شوند‪.‬‬ ‫� پایه ه�ای ل�رزان تولی�د‬ ‫نوشت افزار‬ ‫اما برخی از کارشناسان نظری مخالف‬ ‫دارن��د و معتقدن��د که زیر س��اخت های‬ ‫تولید در کش��ور بس��یار ضعیف اس��ت‬ ‫و تولی��د داخل��ی نوش��ت افزار در ایران‬ ‫به دلیل نبود زیرس��اخت های مناس��ب‬ ‫همچنان در تامی��ن مواد اولیه و قطعات‬ ‫م��ورد نیاز وابس��ته به خارج اس��ت زیرا‬ ‫ب��ر اثر کوچک تری��ن تکانه های داخلی و‬ ‫خارجی تولید و اشتغال مملکت به شدت‬ ‫دچار اسیب می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬ضرورت‬ ‫دارد مس��ئوالن در راس��تای تکمی��ل‬ ‫زیرس��اخت های مدنظ��ر گام های عملی‬ ‫بلندی در سطح جامعه بردارند‪.‬‬ ‫محمودرض��ا صنعتکار‪ ،‬دبی��ر انجمن‬ ‫کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬در سال های‬ ‫گذش��ته س��هم ب��ازار تولی��دات داخلی‬ ‫نوشت افزار نسبت به نوشت افزار وارداتی‬ ‫بیشتر ش��ده است اما از اغاز امسال تولید کنندگان با‬ ‫از هن��د‪ ،‬ترکیه و برزیل اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬از انجا‬ ‫مشکالت نوسان نرخ ارز و ناتوانی در تامین مواد اولیه‬ ‫که کارخانه مداد تراش‪ ،‬خط کش و پاک کن در کشور‬ ‫رو به رو شده اند‪.‬‬ ‫وج��ود ندارد کااله��ای خارجی گزین��ه اصلی خرید‬ ‫صنعتکار ادامه داد‪ :‬تولیدکنن��دگان حوزه خودکار‬ ‫شهروندان است‪.‬‬ ‫امکانات خود را به روز کردند و حتی به جرات می توان‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان نوش��ت افزار‬ ‫گفت کیفیت تولیدات ایرانی از بسیاری از محصوالت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برای انکه صنایع نوش��ت افزار در کش��ور‬ ‫خارجی بیشتر است اما با این وجود‪ ،‬هنوز به ظرفیت‬ ‫فعال شود‪ ،‬می توان تعرفه واردات این اقالم را افزایش‬ ‫اسمی که داریم نرسیده ایم‪.‬‬ ‫داد ت��ا تاجران از محل واردات بهره مند نش��وند و در‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان نوش��ت افزار‬ ‫کنار ان تولید شکل گیرد‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به س��لیقه های مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫از سویی‪ ،‬با تحریم های اعمال شده می توان حداقل‬ ‫واردات دفترچ��ه نی��ز وج��ود دارد اما س��هم فروش‬ ‫تا ‪ ۳‬س��ال نوش��ت افزار خارجی وارد کشور نکرد؛ در‬ ‫دفترچه ه��ای ایران��ی نس��بت ب��ه واردات‪ ،‬بیش��تر‬ ‫چنین ش��رایطی تولید تقویت می شود و امکان تامین‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیاز داخلی مهیا خواهد شد‪.‬‬ ‫صنعت��کار با بی��ان اینک��ه وضعیت تولی��د و بازار‬ ‫صنعت��کار با انتق��اد از واردات بی رویه نوش��ت افزار‬ ‫نوش��ت افزار ایرانی در حوزه های دیگر متفاوت است‪،‬‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬تولی��د ملی ام��روز به حمای��ت واقعی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ای��ن وضعی��ت در زمینه خ��ودکار که‬ ‫مسئوالن نیاز دارد‪.‬‬ ‫واردکنندگان س��هم بیش��تری دارند نمایان تر است‪.‬‬ ‫برای مقابله با مشکالت تولید و واردات بی رویه‪ ،‬باید‬ ‫البته س��ابقه تولید خودکار در ای��ران به ‪ ۳‬دهه قبل‬ ‫تمرکز را روی تولید کاالهای با کیفیت ایرانی گذاشت‪.‬‬ ‫از انقالب بر می گردد و به تازگی در سال ‪ ،۹۶‬صادرات‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان نوش��ت افزار‬ ‫خودکار نیز داشتیم‪.‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬حمایت مسئوالن از بخش تولید‬ ‫وی افزود‪ :‬درب��اره دفترچه باید گفت‬ ‫نباید در حد ش��عار باقی بماند بلکه باید‬ ‫ک��ه تولی��دات در این حوزه بیش��تر از‬ ‫این حرف ها و ش��عار ها ب��ه عمل تبدیل‬ ‫واردات اس��ت زیرا تعرف��ه باالیی دارد و‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به صرفه نیست‪.‬‬ ‫صنعت��کار اف��زود‪ :‬دولتم��ردان از‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان‬ ‫تصمیم گیری های عجوالنه و خلق الساعه‬ ‫نوش��ت افزار ادام��ه داد‪ ۳۵ :‬درص��د‬ ‫به ش��دت پرهیز کنن��د چرا که این گونه‬ ‫محمودرضا صنعتکار‬ ‫مدادهای��ی ک��ه در بازار وج��ود دارد به‬ ‫رفتاره��ا لطمه ه��ای جبران ناپذیری بر‬ ‫دس��ت تولید کنندگان داخل��ی تولید و ‪ ۳۵‬درصد مدادهایی پیکره بخش صنعت و تولید کشور وارد‬ ‫باقی ان از طریق واردات تامین می شود‪ .‬که در بازار وجود دارد می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۴‬کارخانه مدادس��ازی با به دست تولید کنندگان � سخن اخر‬ ‫داخلی تولید و بقیه‬ ‫نوش��ت افزار برای دانش اموز یک ابزار‬ ‫ظرفی��ت تولید ‪ ۵‬میلی��ون قراص فعال‬ ‫ان از طریق واردات‬ ‫مه��م انتقال فرهنگ اس��ت که به دلیل‬ ‫هس��تند اما میزان تولی��د واقعی انها به‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫دلیل حضور پررنگ چین و واردات ‪ ۱.۵‬درحال حاضر ‪ ۴‬کارخانه ان��س گرفت��ن دانش اموز ب��ا ان‪ ،‬تاثیر‬ ‫مدادسازی با ظرفیت روانی بس��یاری بر او می گذارد‪ .‬با وجود‬ ‫میلیون قراص است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه صنعت��کار‪ ،‬کارخان��ه تولید ‪ ۵‬میلیون قراص اهمیت تولید نوشت افزار در داخل کشور‬ ‫خودکارسازی در کش��ور کمتر از تعداد فعال هستند اما میزان از نظ��ر صرفه اقتصادی و وجه پررنگ تر‬ ‫تولید واقعی انها به‬ ‫انگش��تان یک دست اس��ت و تمام نیاز دلیل حضور پررنگ چین ان‪ ،‬یعن��ی مقابل��ه ب��ا مان��ور تولیدات‬ ‫و واردات ‪ ۱.۵‬میلیون خارج��ی فقط در چند س��ال گذش��ته‬ ‫کشور از سایر کشورها تامین می شود‪.‬‬ ‫قراص است‬ ‫تولیدکنندگان به این عرصه ورود جدی‬ ‫وی با بیان اینکه از حجم کل واردات‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد ان از چین و ‪ ۱۰‬درصد دیگر‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!