روزنامه گسترش صنعت شماره 480 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 480

روزنامه گسترش صنعت شماره 480

روزنامه گسترش صنعت شماره 480

‫توزیع‬ ‫اقالم اساسی‬ ‫با کوپن الکترونیک‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2453‬‬ ‫بخشی از‬ ‫مواد اولیه‬ ‫قطعات خودرو‬ ‫ترخیص شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 10‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 480‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وضعیت تولید محصوالت سلولزی و کاغذی‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین شیوه های حمایتی برای مقابله با اسیب کاهش ارزش پول ملی گزارش می دهد‬ ‫حمایت از اقشار کم درامد با صدور کارت های هوشمند‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تولید تیشو از انحصار خارج شود‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش«گسترشصنعت»ازبرنامه هایبلندمدتمجلسشورایاسالمیبرایصنعتخودرونشانداد‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اصالح ساختار مالکیت بنگاه ها‬ ‫در راستای توسعه صنعتی‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪ 29 1397‬ذی الحجه ‪ 10 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 480‬پیاپی ‪2453‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توزیع اقالم اساسی‬ ‫با کوپن الکترونیک‬ ‫خبر‬ ‫واردکنندگان الستیک‬ ‫برنامه ماهانه بدهند‬ ‫به همه نمایندگان رس��می واردات الس��تیک که در کشور‬ ‫قص��د دریافت گواهی مرب��وط از مرکز اصناف را دارند‪ ،‬تاکید‬ ‫می ش��ود هر چه س��ریع تر برای اعالم برنامه تامین به انجمن‬ ‫ذی ربط و س��پردن تعه��دات الزم برای تامین الس��تیک در‬ ‫کمترین زمان اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین‪ ،‬توزیع‬ ‫و تنظیم بازار با اش��اره به اینکه س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬وظایف‬ ‫انجمن واردکنن��دگان خودرو و دارن��دگان نمایندگی های‬ ‫واردات را ب��رای تامی��ن نیاز داخلی مش��خص کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بنابر تصمیم های اخرین نشست ستاد تنظیم بازار‪ ،‬انجمن‬ ‫واردکنندگان الس��تیک مکلف شد به منظور تامین کسری‬ ‫نیاز بازار کش��ور به انواع الستیک باری‪ ،‬اتوبوسی و کامیون‬ ‫و انواع الستیک ‪ ،OTR‬با اعالم فراخوان به همه دارندگان‬ ‫نمایندگ��ی الس��تیک های واردات��ی‪ ،‬برنام��ه ماهانه تامین‬ ‫الس��تیک را ب��ه تفکیک برند‪ ،‬ش��رکت و اندازه الس��تیک‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫محمدرضا کالمی تصریح کرد‪ :‬ان دسته از شرکت هایی که‬ ‫برای ایفای تعهدات نمایندگی خود در تامین کاالی یادشده‬ ‫اق��دام کنن��د‪ ،‬عالوه بر تامین ارز و تس��هیل فرایند تامین‪ ،‬از‬ ‫مزایای دیگری برخوردار خواهند بود‪ .‬در این صورت‪ ،‬واردات‬ ‫ان برند فقط از طریق نماینده یادشده انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫کالمی ادامه داد‪ :‬سایر برندها و نمایندگی های دارای مجوز‬ ‫نمایندگی که تاکنون برای ایفای تعهدات تامین نیاز کش��ور‬ ‫اقدام نکرده اند یا در قالب این مصوبه‪ ،‬برای س��پردن برنامه و‬ ‫تعهد تامین مبادرت نکنند‪ ،‬مجوز نمایندگی انها لغو و انجام‬ ‫واردات ان برند برای همه متقاضیان حقیقی و حقوقی دارای‬ ‫کارت بازرگانی مجاز بدون مانع خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به همه نمایندگان رسمی واردات الستیک‬ ‫که در کش��ور ب��رای دریافت گواهی مرب��وط از مرکز اصناف‬ ‫اق��دام کرده اند‪ ،‬تاکید می ش��ود هرچه س��ریع تر برای اعالم‬ ‫برنام��ه تامی��ن به انجم��ن ذی ربط و س��پردن تعهدات الزم‬ ‫مبادرت ورزند ‪.‬‬ ‫کالمی گفت‪ :‬مجوز ان دسته از واردکنندگانی که با وجود‬ ‫داشتن نمایندگی در مقطع زمانی مشخص شده برنامه خود‬ ‫را ب��رای تامین بازار کش��ور عملیاتی نکنند ب��ه دیگران داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬تس��هیل الزم در انتخاب‬ ‫کش��ورهای مبدا تامین و رفع ممنوعیت ه��ای قبل از این با‬ ‫رعایت الزامات استاندارد اجباری فراهم شده است‪.‬‬ ‫وضعیت اقتصادی به‬ ‫گونه ای است که حجم‬ ‫نقدینگی سرگردان‬ ‫در جامعه بیش از‬ ‫قدرت کنترل دولت‬ ‫است‪ .‬در این شرایط‬ ‫افزایش نقدینگی‬ ‫باعث افزایش تورم‪،‬‬ ‫فساد و رانت می شود‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬شرایط‬ ‫اماده افزایش دستمزد‬ ‫نیست‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کاهش ارزش پول ملی یا به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬تورم باعث ش��د‬ ‫تا ل��زوم حمایت های جدی تر‬ ‫از کارگران احساس شود‪ .‬نرخ‬ ‫کاالهای اساسی و غیراساسی‬ ‫ب��ه گونه ای رش��د می کند که‬ ‫کارگ��ران و مزدبگی��ران دیگر‬ ‫هادی ابوی‬ ‫نمی توانند هزینه های زندگی‬ ‫دبیرکل کانون عالی‬ ‫خ��ود را پوش��ش دهن��د‪ .‬در‬ ‫انجمن های صنفی کارگران‬ ‫این زمینه با توجه به ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی کش��ور راه��ی که‬ ‫وجود دارد‪ ،‬حمایت های غیرنقدی از کارگران و حقوق بگیران‬ ‫است‪.‬‬ ‫به تازگی این موضوع مطرح شده و دولت نیز به دنبال راهی‬ ‫برای اجرای ان می گردد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬یکی از شیوه هایی که‬ ‫می تواند زمینه فساد را از بین ببرد و کمک کند تا محصوالت‬ ‫مورد نیاز راحت تر تهیه شوند‪ ،‬طرح اعطای کوپن الکترونیکی‬ ‫به احاد جامعه با هدف تامین کاالهای اساس��ی است‪ .‬عرضه‬ ‫کوپن به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی که در گذشته‬ ‫هم تجربه ش��ده بود‪ ،‬باعث کاهش نرخ بسیاری از محصوالت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫البت��ه این موضوع چند ماهی می ش��ود که مطرح ش��ده و‬ ‫دولت باید برای اجرای ان س��ریع تر تصمی م بگیرد‪ .‬ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ور به گونه ای پیش می رود که بیشترین فشار‬ ‫بر خانوارهای ضعیف کارگری وارد می شود‪ .‬زندگی این افراد‬ ‫با توجه ب��ه موقعیت خاص اجتماع��ی و اقتصادی اکنون در‬ ‫استانه فروپاشی است و باید سریع تر برای حمایت های بیشتر‬ ‫از انها راه حلی پیدا کرد‪ .‬معیش��ت کارگران به دلیل ش��رایط‬ ‫حاکم بر اقتصاد و رکود کارخانه ها با مشکل روبه رو شده است‬ ‫و حقوقی ک��ه کارگران می گیرند‪ ،‬صرف نظر از اقالم مصرفی‪،‬‬ ‫کفاف هزینه های اجاره بها و ایاب و ذهاب را نمی دهد‪.‬‬ ‫اکنون کش��ور به سیاس��تی نیاز دارد که ه��م بخش تولید‬ ‫تقویت شود و هم هزینه زندگی کارگران کاهش یابد‪ .‬با توجه‬ ‫به این شرایط خاص بهترین سیاست ارائه سبد کاالی اساسی‬ ‫به کارگران از طریق اعطای کوپن الکترونیکی است‪ .‬هر چند‬ ‫که ارائه س��بد کاالهای اساس��ی سیاس��ت مورد نظر جامعه‬ ‫کارگری در کش��ور نیس��ت اما با توجه به تورم زا بودن تزریق‬ ‫س��رمایه در کش��ور اکنون راهی جز حمایت ه��ای غیرنقدی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫سیاست های حمایتی امروز باید به گونه ای باشد که با یک‬ ‫هدف پیش نرود‪ .‬با توجه به ش��رایط خاص اقتصادی کش��ور‬ ‫باید تمام موضوع ها را در نظر داش��ت و اگر قرار اس��ت کاری‬ ‫انجام شود‪ ،‬باید با احتس��اب تمام ظرفیت های موجود باشد‪.‬‬ ‫متاسفانه امکان تزریق پول به هیچ وجه وجود ندارد و دولت‬ ‫نیز راهی جز ارائه کاالهای اساسی ندارد‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین شیوه های حمایتی برای مقابله با اسیب کاهش ارزش پول ملی گزارش می دهد‬ ‫حمایت از اقشار کم درامد با صدور کارت های هوشمند‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پ��س از افزایش ت��ورم و لزوم حمایت از اقش��ار و‬ ‫طبق��ات کم درامد و کارگری‪ ،‬دول��ت در نظر گرفت‬ ‫از دهک های دهم‪ ،‬نهم و هش��تم جامعه حمایت هایی‬ ‫کن��د‪ .‬افرادی که از نظر اقتص��ادی جزو این دهک ها‬ ‫دسته بندی می ش��وند‪ ،‬به لحاظ مالی دچار بیشترین‬ ‫اسیب ها ش��ده و ادامه ش��رایط اقتصادی کشور انها‬ ‫را ب��ا بح��ران روبه رو می کند‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت» بر این اس��اس‪ ،‬دولت ب��ا همفکری برخی از‬ ‫فعاالن اقتصاد ‪ ،‬مش��اوران و فعاالن کارگری بسته ای‬ ‫را ب��رای حمایت از حقوق بگی��ران و کارگران در نظر‬ ‫گرف��ت‪ .‬هر چند ب��ر اس��اس قوانین کار‪ ،‬دس��تمزد‬ ‫بای��د تابعی از تورم باش��د و اگر ت��ورم بیش از میزان‬ ‫افزایش دس��تمزد ب��ود دولت باید دس��تمزدها را باال‬ ‫ببرد اما کارشناس��ان اقتصا د معتقدند این سیاس��ت‬ ‫اکنون اسیب های بیش��تری به اقتصاد کشور می زند‪.‬‬ ‫وضعیت اقتصادی اکنون به گونه ای اس��ت که حجم‬ ‫نقدینگی س��رگردان در جامعه بیش از قدرت کنترل‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬در این ش��رایط افزایش نقدینگی باعث‬ ‫افزایش تورم‪ ،‬فس��اد و رانت می شود‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫ش��رایط اماده افزایش دس��تمزد نیس��ت‪ .‬اکنون اگر‬ ‫دولت افزایش دس��تمزد را به عنوان سیاست حمایتی‬ ‫در نظ��ر بگیرد‪ ،‬حجم نقدینگی و س��رمایه موجود در‬ ‫جامعه فزونی می یابد‪ .‬طبیعی است که در این شرایط‬ ‫زمینه برای رشد تورم‪ ،‬رانت و فساد اقتصادی و دیگر‬ ‫پدیده های مخرب نیز مهیا می ش��ود‪ .‬در این شرایط‬ ‫دولت تصمیم گرفت کاالهای اساس��ی را که بیش��تر‬ ‫ش��امل هزینه ه��ای خ��وراک و غذا می ش��ود‪ ،‬تامین‬ ‫کن��د‪ .‬در ابتدای طرح‪ ،‬موض��وع چگونگی تامین این‬ ‫کاالها عنوان ش��د‪ .‬برخی از کارشناسان معتقد بودند‬ ‫تعاونی های کارگری می تواند محل توزیع این اجناس‬ ‫باشد و برخی دیگر بر این باور بودن د که این تعاونی ها‬ ‫تا کنون کارکرد مناس��بی نداش��تند و هنوز در برخی‬ ‫از پروژه های مش��ابه به کارگران بدهکار هس��تند‪ .‬در‬ ‫ح ش��ده‪ ،‬عرضه کارت‬ ‫نهایت موضوعی که اکنون مطر ‬ ‫هوشمند است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای بدون نقص‬ ‫علیرضا حیدری‪ ،‬فعال کارگری درباره شیوه حمایت‬ ‫از کارگران با ارائه کارت های هوش��مند‪ ،‬به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬در ش��رایطی که تمام دنیا به س��مت‬ ‫هوشمندس��ازی پیش می رود طبیعی است که ما هم‬ ‫اگر می توانیم همین مسیر را در پیش بگیریم‪ .‬اکنون‬ ‫ش��یوه تولید و توزی��ع کاال تغییر کرده و به س��مت‬ ‫هوشمندس��ازی حرکت می کند و طبیعی اس��ت که‬ ‫ش��بکه اپراتوری هم تغییر کند‪ .‬اگر هوشمندس��ازی‬ ‫در جریان این کار وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬هزینه های‬ ‫بسیاری به این طرح اضافه می شود‪.‬‬ ‫حیدری با بی��ان اینکه مهم ترین‬ ‫اتفاق اکنون این اس��ت که طرح‬ ‫حمای��ت از اقش��ار کم درام��د‬ ‫سریع تر اجرا شود‪ ،‬گفت‪ :‬زندگی‬ ‫مردم روز به روز س��خت می شود و‬ ‫باید برای ان راه چاره ای اندیشید‪.‬‬ ‫این سیاست می تواند تا حدی مشکالت به وجود امده‬ ‫را برطرف کند‪ .‬با این حال‪ ،‬باید به شیوه ای اجرا شود‬ ‫که بتوان از ان بازخورد گرفت‪ .‬در بسیاری از طرح ها‬ ‫ظرفی��ت بازخوردگی��ری وجود ن��دارد و این موضوع‬ ‫باعث می شود طرح شفافیت کافی نداشته باشد‪.‬‬ ‫این فعال کارگری با اش��اره ب��ه اینکه نظام جبرانی‬ ‫خواسته هیچ کس نیست‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ کس نمی خواست‬ ‫ در این مقطع کش��ور وارد چنین بحث هایی شود اما‬ ‫این موض��وع اجباری بود که برای همه به وجود امد‪.‬‬ ‫اجرای بدون نقص این طرح کمک می کند تا ش��اهد‬ ‫روند بهتری در زندگی اقشار کم درامد باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های حمایتی‪ ،‬ضدتورم‬ ‫حسن سلیمانی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫برنام��ه‪ ،‬بودج��ه و محاس��بات‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در‬ ‫اغ��از قرار بود این طرح با ش��یوه‬ ‫افزایش دس��تمزد اجرا ش��ود که‬ ‫مشکالتی را در پی داشت‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬دولت و مجلس با افزایش دستمزد کارگران‬ ‫مخالف هستند چرا که باعث می شود حجم نقدینگی‬ ‫در جامع��ه باال ب��رود و این موضوع ب��ه افزایش تورم‬ ‫می انجامد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ش��رایط اقتصادی کش��ور به‬ ‫گونه ای اس��ت که باید از اقش��ار ضعی��ف و کم درامد‬ ‫حمایت ش��ود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬بهترین راهکار حمایتی‬ ‫ارائه کاالهای اساسی و خوراکی بود‪ .‬سلیمانی با بیان‬ ‫اینک��ه کارگ��ران بیش��تر در حوزه س�لامت غذایی‪،‬‬ ‫اجاره بها و درمان با مشکل مالی روبه رو هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ر این مبنا‪ ،‬تامی��ن کاالها در حوزه غ��ذا و خوراک‬ ‫خواهد بود‪ .‬مشکلی که در ادامه به وجود امد این بود‬ ‫که اگر قرار اس��ت حمایت ها به شیوه غیرنقدی باشد‪،‬‬ ‫از چ��ه الگویی می توان اس��تفاده ک��رد که هم زمینه‬ ‫تخل��ف نداش��ته و ه��م اج��رای ان امکان پذی��ر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پس از برخی بررس��ی ها‪ ،‬نتیجه عرضه‬ ‫توقیف بیش از ‪ ۵‬هزار خودرو در سلفچگان‬ ‫دادستان تهران گفت‪ :‬تنها در یک مورد در سلفچگان‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خودر و وارداتی که مربوط به یک شرکت‬ ‫اس��ت‪ ،‬توقیف ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬عباس جعفری‬ ‫دولت ابادی اظهار کرد‪ :‬این ش��رکت ملک چندین برادر‬ ‫اس��ت و مجموع خودروهای توقیفی این ش��رکت به ‪۵‬‬ ‫هزار خودرو می رس��د که در قالب ی��ک پرونده در حال‬ ‫پیگیری است‪ .‬وی با اش��اره به دستگیری دبیر انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو‪ ،‬اظهار کرد‪ ۱۵ :‬روز پیش شخصی‬ ‫به نام میثم رضایی از مرزهای غربی کشور در حال خروج‬ ‫بود که با هوش��یاری وزارت اطالعات دستگیر شد و در‬ ‫اختیار مراجع قضایی قرار گرفت‪ ،‬این شخص شاکی های‬ ‫خصوصی بسیار دارد و خودروهای بسیاری را تعهد کرده‬ ‫و اکنون پرونده وی در مرحله بازجویی اس��ت‪ .‬جعفری‬ ‫دولت ابادی ادامه داد‪ :‬همچنین به تازگی دستگیری هایی‬ ‫هم شده و پرونده های مهمی در حوزه مواد پتروشیمی‪،‬‬ ‫ارز‪ ،‬واردات کاالی خارجی و س��که تش��کیل شده است‬ ‫و متهم��ان بزرگ��ی نیز دس��تگیر ش��ده اند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫دادس��تانی از ‪ ۱۹‬تی ر در ‪ ۳‬شعبه ویژه بازپرسی شروع به‬ ‫کار ک��رده و ‪ ۳۳‬کیفرخواس��ت در این مدت صادر کرده‬ ‫اس��ت و کسانی که دستگیر ش��ده اند نیز ارزهای زیادی‬ ‫دریافت ک��رده و در بازار فروخته اند ی��ا کاالهایی با ارز‬ ‫دولتی خریده اند و با قیمت چند براب ر در بازار به فروش‬ ‫رسانده اند‪ .‬این مطلب که این دستگیر شدگان مظنونان‬ ‫سطح پایین هستند قابل قبول نیست‪ .‬دادستان تهران‬ ‫اف��زود‪ :‬در یک م��ورد نیز در حوزه س��که بیش از ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلوگرم طال در خانه دو نفر کشف شده است که نشان‬ ‫می دهد پول ها به جای س��رمایه گذاری‪ ،‬به س��که و ارز‬ ‫تبدیل می شود و این زنگ خطری برای کشور است‪.‬‬ ‫کارت هوش��مند خری��د کاال ب��ود‪ ،‬البت��ه این طرح‬ ‫هن��وز به تصویب نرس��یده ام��ا باید پذیرف��ت که با‬ ‫احتس��اب شرایط کنونی کش��ور راهی بهتر از عرضه‬ ‫ای��ن کارت ها وجود ن��دارد‪ .‬در برخی از بحث ها حتی‬ ‫موض��وع توزی��ع بس��ته های غذای��ی در کارخانه ه��ا‬ ‫مط��رح ش��د که ای��ن کار هم ممک��ن نب��ود‪ .‬ارائه و‬ ‫توزیع بس��ته ها هزینه های بس��یاری داشت که برای‬ ‫ایجاد صرفه جویی‪ ،‬می ش��ود اعتبار کارت را بیش��تر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات‬ ‫مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه از بین راه های‬ ‫موجود‪ ،‬عرضه کارت هوش��مند تامی��ن کاال بهترین‬ ‫سیاستی اس��ت که می توان در پیش گرفت‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬شرایط زندگی روز به روز دشوارتر می شود و دولت‬ ‫باید سریع تر مسیر اجرایی را تعیین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جنگ اقتصادی تعارف بردار نیست‬ ‫نایب رییس کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس می گوید جنگ اقتصادی‬ ‫تعارف بردار نیست و اعطای کارت‬ ‫هوشمند تامین کاال برای کاهش‬ ‫حجم نقدینگی اس��ت‪ .‬معصومه‬ ‫اقاپورعلیش��اهی در واکن��ش به‬ ‫صحبت های سرپرس��ت وزارت کار در زمینه احتمال‬ ‫اعطای کوپن‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ :‬باید کوپن جایگزین‬ ‫کارت های الکترونیکی ش��ود که به افراد این امکان را‬ ‫می ده��د با مراجعه به فروش��گاه های مرجع کاالهای‬ ‫اساسی را خریداری کنند‪.‬‬ ‫این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با‬ ‫بیان اینکه با ایده کارت هوشمند موافق است‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ب��ا اعطای چنی��ن کارت هایی حجم نقدینگی در‬ ‫کشور مدیریت می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬نگرانی برای تهیه‬ ‫کاالی اساسی در جامعه از بین می رود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم شبس��تر در مجلس دهم ش��ورای‬ ‫اس�لامی در این باره که ایا باید اقتصاد کش��ور را به‬ ‫روش جن��گ تحمیلی مدیریت ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان‬ ‫جنگ کوپن می دادند‪ ،‬درحال حاضر به دنبال اعطای‬ ‫کارت های هوش��مند ب��رای تامین کاالهای اساس��ی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫جن��گ اقتص��ادی تعارف بردار نیس��ت ب��ه همین‬ ‫دلی��ل بای��د برای تامی��ن کاالهای اساس��ی به مردم‬ ‫کارت ه��ای الکترونیک��ی داده ش��ود ت��ا در زمین��ه‬ ‫تامی��ن نیازه��ای اولی��ه مش��کل و نگرانی نداش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشریح راه های جبران گرانی‬ ‫عبدالرضا مص��ری‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاس��بات مجل��س نیز درب��اره ط��رح ارائه کارت‬ ‫هوشمند تامین کاالی اساسی معتقد است‪ :‬از انجا که‬ ‫قرار است با کارت های هوشمند تامین کاالی اساسی‬ ‫تنه��ا جنس داده ش��ود نه پول‪ ،‬ای��ن روش ض د تورم‬ ‫است‪.‬‬ ‫مصری با اش��اره به اعطای کارت‬ ‫نقدی برای تامین کاالها اساسی‪،‬‬ ‫به خانه ملت گفت‪ :‬با وضعیتی که‬ ‫از نظر اقتصادی پیش امده است‬ ‫بیش��ترین صدمه به قشری وارد‬ ‫می ش��ود که حقوق ثاب��ت دار د‪،‬‬ ‫چراک��ه زی��ر پوش��ش نهاد ه��ای حمایتی اس��ت یا‬ ‫قطع س��فره انها‬ ‫محدودی��ت درام��د دار د‪ .‬ب��ه طور ‬ ‫کوچک تر شده است‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات‬ ‫مجلس با بیان اینکه در چنین مواقعی باید تمهیداتی‬ ‫اندیشیده شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به افزایش قیمت ها‬ ‫قش��رهایی ‪ ۱۰۰‬درصد اس��یب می بینن��د‪ .‬کارکنان‬ ‫دولت‪ ،‬بازنشس��تگان‪ ،‬کارگران‪ ،‬رزمندگان معس�� ر و‬ ‫ع صدمه می بینند‪،‬‬ ‫مددجویان بهزیس��تی به طور قط ‬ ‫دول��ت بای��د در چنی��ن مواقعی کمک ه��ای ویژه ای‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمانش��اه در مجلس دهم ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه برای جبران افزایش قیمت ها‬ ‫چند ن��وع کار می توان انجام داد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از‬ ‫این روش ها همان پیشنهاد مجلس است؛ نمایندگان‬ ‫پیش��نهاد داده اند ک��ه کاالهای اساس��ی مانند برنج‪،‬‬ ‫روغن و وس��ایل بهداش��تی برابر ن��رخ قبلی یا کمی‬ ‫ارزان ت��ر ب ه دس��ت همه مردم برس��د ام��ا دولت در‬ ‫نظر دارد بس��ته های غذایی در قالب کارت به اقش��ار‬ ‫اس��یب پذیر نه به همه جامعه داده شود که وضعیت‬ ‫تورم ترمیم شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در زمینه شناسایی اقشار اسیب پذیر‪،‬‬ ‫نقد ی وارد اس��ت زیرا افرادی که زیر پوشش نیستند‬ ‫یا در جامع��ه کارمندی حضور ندارند کمترین درامد‬ ‫را نیز ندارند و شناس��ایی ای��ن افراد جای بحث دارد‪.‬‬ ‫کار دول��ت ب��رای ارائ��ه کارت هوش��مند ارزش��مند‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر‬ ‫اینکه س��فره بس��یاری از ایرانی ها نصف ش��ده است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬برخی ها می گویند نباید این کمک ها مانند‬ ‫یارانه نقدی به همه افراد اختصاص یابد اما وقتی قرار‬ ‫است به کاالهای اساسی ارز ‪ 4200‬تومانی اختصاص‬ ‫پیدا کند باید در اختیار همه مردم قرار گیرد‪ ،‬این حق‬ ‫همه مردم است‪.‬‬ ‫توسعه برند ایران خودرو با صادرات قطعات ریخته گری‬ ‫تولید قطعات صادراتی ریخته گری‪ ،‬با هدف استفاده‬ ‫حداکث��ری از ظرفیت قطعه س��ازان گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬افزایش سطح کیفیت قطعات و ارتقای‬ ‫توانایی کارکنان تولید متناسب با استانداردهای روز‬ ‫دنیا در دس��تور کار ایران خودرو اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬محمدرضا فلسفی‪ ،‬رییس صادرات قطعات‬ ‫ایران خودرو با بی��ان این مطلب گفت‪ :‬گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو استفاده حداکثری از ظرفیت های خالی‬ ‫موجود در شرکت های قطعه ساز زیرمجموعه خود را‬ ‫در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راس��تا‪ ،‬برای افزایش صادرات‬ ‫قطع��ات ب��ا تعامل با ش��رکت ها و مجموعه س��ازان‬ ‫خارجی س��فارش های تولید قطعات صادراتی خاص‬ ‫برای خودروهای خارجی دریافت شده و برای تولید‬ ‫این نوع قطعات اقدام شده است‪.‬‬ ‫فلسفی تصریح کرد‪ :‬این قطعات هیچ گونه مصرف‬ ‫داخلی نداش��ته و تولی��د انها فقط ب��رای برندهای‬ ‫شرکت های خارجی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دریاف��ت س��فارش های صادرات��ی و‬ ‫بهره گی��ری از ظرفیت ه��ای خالی و قابل اس��تفاده‬ ‫خطوط تولید قطعه س��ازان داخلی‪ ،‬نقش بسزایی در‬ ‫ایجاد اش��تغال و ارزاوری و توسعه برند ایران خودرو‬ ‫در خارج از مرزهای کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬توس��عه صادرات ای��ن قطعات موجب‬ ‫افزایش سطح کیفی سایر قطعات که برای محصوالت‬ ‫داخلی تولید می ش��وند‪ ،‬شده است‪ .‬قابل بیان است‪،‬‬ ‫قطعات صادراتی با استفاده از ظرفیت های داخلی و‬ ‫توان مهندسان و متخصصان ایرانی تولید می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪ 29 1397‬ذی الحجه ‪ 10 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 480‬پیاپی ‪2453‬‬ ‫خبر‬ ‫پاسخ سایپا درباره شائبه های‬ ‫پیش فروش خودرو‬ ‫رضا انصاری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در برنامه ریزی‬ ‫بلندمدت اگر بخواهیم‬ ‫نگاه کارشناسانه برای‬ ‫ساماندهی به وضعیت‬ ‫صنایع از جمله خودرو‬ ‫داشته باشیم باید به‬ ‫اصالح ساختار مالکیت‬ ‫بنگاه ها بپردازیم و به‬ ‫این سو برویم که فضای‬ ‫تولیدی کشور به معنای‬ ‫واقعی رقابتی شود‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از برنامه های بلندمدت مجلس شورای اسالمی برای صنعت خودرو نشان داد‬ ‫اصالح ساختار مالکیت بنگاه ها در راستای توسعه صنعتی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک��ی از موفقیت ه��ای کش��ورهای صنعت��ی ک��ه‬ ‫زمینه س��از توسعه انها ش��ده ثبات در تمام حوزه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و‪ ...‬بوده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که این امر چشم اس��فندیار توسعه در ایران به شمار‬ ‫م��ی رود و همچون س��قوط بهمنی‪ ،‬تولی��د و بازار را‬ ‫اش��فته کرده اس��ت‪ .‬صنعت خودرو و ب��ازار ان نیز از‬ ‫این مسئله مستثنا نبوده و روزهای پرالتهابی را تجربه‬ ‫می کن��د اما هر زمان از ورود دولت و مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی به وضعیت بازار خودرو سخن گفته می شود‬ ‫روند قیمت ها که س��بب نابس��امانی این بازار هستند‪،‬‬ ‫نزولی می شود‪.‬‬ ‫تی��ر ماه‪ ،‬ممنوعی��ت واردات خودرو و م��رداد‪ ،‬اغاز‬ ‫تحریم ها بهانه را به دس��ت دالالن و واس��طه ها داد تا‬ ‫از این فضا غنایمی برای خود ب ه دس��ت اورند‪ .‬پس از‬ ‫ورود دالالن به این عرصه اختالف نرخ کارخانه و بازار‬ ‫به ‪ ۲‬برابر رسید و در برخی مدل های خودرو از ان هم‬ ‫عبور کرد‪ .‬مدیران و مس��ئوالن مربوط هر یک‪ ،‬دلیل‬ ‫چنین اشفته بازاری را به موضوعی ارتباط می دهند که‬ ‫در نهای��ت باز هم نمی توان تنها یک دلیل اورد یا یک‬ ‫نهاد را مقصر چنین وضعیتی دانست‪.‬‬ ‫برنامه ه��ا و راهکاره��ای کوتاه م��دت و لحظ��ه ای‬ ‫ُمس��کنی برای زمان فعلی بوده اما دردی که ریشه ای‬ ‫درمان نش��ود و دوباره و چندباره تکرار ش��ده و توان‬ ‫مقاوم��ت واحده��ا را کاهش می دهد‪ .‬در این راس��تا‪،‬‬ ‫حتی جامعه شناس��ان معترض هستند که ما در بحث‬ ‫معض�لات اجتماعی هم توقف زی��ادی در برنامه های‬ ‫کوتاه مدت داشته ایم و داریم‪ .‬بنابراین‪ ،‬از انجام کارهای‬ ‫بزرگ باز مانده ایم‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬در بسیاری از صنایع‬ ‫با کشورهای صنعتی امروز برنامه ها را اغاز کرده ایم اما‬ ‫انها توسعه به معنای واقعی یافته اند و ما همچنان در‬ ‫مرحله «اقتصادهای نوظهور» باقی مانده ایم‪.‬‬ ‫در این زمینه «گسترش صنعت» به سراغ نمایندگان‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫رفت و درباره برنامه های بلندمدت این نهاد قانون گذار‬ ‫برای توسعه صنعت خودرو با انها به گفت وگو نشست‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونه رقابتی باشیم‬ ‫رض��ا انص��اری‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره برنامه بلندمدت مجلس‬ ‫برای ساماندهی وضعیت بازار خودرو گفت‪ :‬ما در کشور‬ ‫برنامه های بلندمدت نداری��م‪ .‬یکی از نقطه ضعف های‬ ‫کش��ور به ویژه در صنعت‪ ،‬خال برنامه ریزی بلندمدت‬ ‫اس��ت‪ .‬عمده نگاه ب��رای رفع چالش ه��ا کوتاه مدت و‬ ‫میان مدت بوده و از همین نقطه هم اسیب دیده ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در برنامه ریزی بلندم��دت اگر بخواهیم‬ ‫نگاه کارشناسانه برای ساماندهی به وضعیت صنایع از‬ ‫جمله خودرو داشته باشیم این است که باید به اصالح‬ ‫س��اختار مالکیت بنگاه ها بپردازیم و به این سو برویم‬ ‫ک��ه فضای تولی��د و بازار خودرو در کش��ور به معنای‬ ‫واقعی رقابتی شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این فقط مربوط به صنعت خودرو و‬ ‫قطعه نیست بلکه سایر صنایع مانند فوالد‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫و‪ ...‬بای��د با این نگاه برنامه ری��زی کنند که بتوانیم در‬ ‫فض��ای بین الملل��ی رقابت��ی حرکت کنی��م اما هنوز‬ ‫فعالیتی به این شکل اغاز نشده است‪.‬‬ ‫مس��کن هایی نی��از دارد که نگاه کوتاه مدت‬ ‫خودرو به ُ‬ ‫را می طلب��د اما به ط��ور قطع در ادام��ه برنامه ریزی‬ ‫بلندم��دت نیاز اس��ت تا صنعت خ��ودرو بهبود یابد و‬ ‫تولیدات رقابتی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی سازی صنعتی‬ ‫یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در ادامه به موضوع اصالح س��اختار مالکیت‬ ‫خودروس��ازی پرداخ��ت و گفت‪ :‬برای حل ریش��ه ای‬ ‫مشکالت ضرورت دارد ساختار مالکیت بنگاه ها اصالح‬ ‫ش��ود‪ .‬این موضوع نیز نگاه جامعی می خواهد و تنها با‬ ‫‹ ‹بهینه سازی فرایند تولید‬ ‫اراده مجلس قابل انجام نیس��ت‪ ،‬بلکه به اراده ای قوی‬ ‫انص��اری درباره وضعیت اش��فته بازار خودرو یاداور‬ ‫در س��طوح مختلف حاکمیت به ویژه دولت و مجلس‬ ‫ش��د‪ :‬در ش��رایط فعلی بیش��تر نگاه ما این است که‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫بتوانی��م از صنع��ت خودرو کش��ور حمای��ت کنیم تا‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ام��روز اراده ای ب��رای ح��ل این‬ ‫هزینه های تولید کاهش پیدا کند و شرایط برای تولید‬ ‫مش��کالت وجود ندارد‪ .‬علت این اس��ت که بس��یاری‬ ‫و عرضه خودرو با قیمت های متناسب با قدرت خرید‬ ‫از صنایع کش��ور به همین ترتیب ش��کل گرفته اند‪ .‬به‬ ‫مردم فراهم شود‪.‬‬ ‫طور عمده صنعتی مانند خودرو‪ ،‬صنعتی رانتی شده و‬ ‫او گف��ت‪ :‬مجلس ش��ورای اس�لامی در این زمینه‬ ‫حیاط خلوتی برای عده ای خاص اس��ت‪ .‬در امر اصالح‬ ‫رایزنی هایی با زیرمجموعه های مختلف صنعت خودرو‪،‬‬ ‫ساختار‪ ،‬مقاومت هایی می شود و برخی سعی می کنند‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و گمرک داشته است‪.‬‬ ‫با ابزارهایی که در اختیار دارند این مسئله را به تعویق‬ ‫ب��ه طور مثال‪ ،‬گم��رک یکی از حوزه هایی اس��ت که‬ ‫بیندازند‪.‬‬ ‫درحال حاضر به نوعی س��ختگیرانه با موضوع ترخیص‬ ‫انصاری یاداور ش��د‪ :‬س��اختار مالکی��ت بنگاه ها از‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز صنعت برخورد می کند‪ .‬مذاکرات‬ ‫حالت فعلی که کامال دولتی اس��ت باید خارج ش��ود‪.‬‬ ‫در حال انجام اس��ت ت��ا فراینده��ای کاری ترخیص‬ ‫این س��اختار معیوب بوده و مش��کل دارد‪ .‬این امر به‬ ‫کاالها و تخصیص ارز سرعت بیشتری بگیرد‪.‬‬ ‫کاه��ش بهره وری منتهی ش��ده و موض��وع تحقیق و‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫توس��عه و نیز فناوری را زیر س��وال برده‬ ‫مجلس شورای اسالمی از اعالم امادگی‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬از جی��ب ملت به کام‬ ‫مجلس برای حمایت از صنعت خودرو به‬ ‫عده ای ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫منظور توسعه این صنعت گفت و عنوان‬ ‫که روند صنعت خودرو در جهان افزایش‬ ‫ک��رد‪ :‬بهینه س��ازی فراینده��ای تولید‪،‬‬ ‫بهره وری و ارتقای کیفیت بوده تا ضمن‬ ‫توسعه مورد انتظار را رقم می زند‪ .‬تصور‬ ‫کاهش هزینه ها‪ ،‬محیط رقابتی سالم به‬ ‫این اس��ت که با برنامه هایی که در حال‬ ‫وجود اورند‪.‬‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫انجام اس��ت در ماه های اینده از شرایط‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫فعلی خارج شویم و عرضه بیشتر خودرو‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫به طور جدی به موضوع این نگاه در صنعت خودرو نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‹ ‹تحقیق و تفحص‬ ‫خودرو و بازار ان ورود امروز خودروس��ازی کشور چقدر نیروی‬ ‫انص��اری با اش��اره به ط��رح تحقیق و کرده و پیگیر مسائل این م��ازاد دارد و هزین��ه ان را باید بپردازد‪.‬‬ ‫تفح��ص از خودروس��ازان گفت‪ :‬پیش تر صنعت است‪ .‬نتایج این چرا این اتفاق افتاده اس��ت؟ اگر ساختار‬ ‫بررسی ها به زودی در‬ ‫ط��رح تحقی��ق و تفحص مطرح ش��ده‬ ‫مالکیت‪ ،‬منطقی و درس��ت انجام می شد‬ ‫جامعه دیده خواهد شد‬ ‫و مجل��س در ادامه همان پ��روژه با نگاه‬ ‫و به قولی در اختیار بخش خصوصی بود‬ ‫دقی��ق و کامل ت��ری موض��وع را دنبال‬ ‫این همه هزینه نیروی انسانی نمی شد‪.‬‬ ‫می کن��د‪ .‬امیدواری��م از دل ای��ن ط��رح‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬خصوصی سازی برخی صنایع به معنای‬ ‫جامع ت��ری برای سیاس��ت گذاری و قانون گذاری بهتر‬ ‫واقعی اتفاق افتاد و بنگاه های توانمند و ذی صالح پای‬ ‫بیرون اید که به برنامه ریزی بلندمدت منجر شود‪.‬‬ ‫کار امدند و فعالیت ه��ا به طور طبیعی پیش می رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ممکن اس��ت تیم با تغییر مجلس عوض‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬تاکید می کنم مالکیت بنگاه های صنعتی و‬ ‫ش��ود اما نگاه همین اس��ت که صنعت خودرو توسعه‬ ‫اقتصادی باید اصالح ش��ود حال به چ��ه نحو‪ ،‬نیاز به‬ ‫مورد انتظار را محقق کند‪.‬‬ ‫نسخه دارد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به شرایط فعلی گفت‪ :‬درحال حاضر بازار‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حتی اگر این اصالح تنها برای صنعت‬ ‫خودرو اتفاق بیفتد و س��ایر صنای��ع با وضعیت فعلی‬ ‫ادام��ه فعالیت دهن��د‪ ،‬کار ثمربخ��ش نخواهد بود‪ .‬به‬ ‫طور نمونه‪ ،‬امروز فوالد هم صنعتی رانتی اس��ت و اگر‬ ‫یارانه های انرژی نداشته باشد تولیدش با چالش جدی‬ ‫روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی توضیح داد‪ :‬ذوب اهن اصفهان با پوسکو کره‬ ‫ب��ا فاصله ‪ ۶‬م��اه فعالیت خود را اغاز کردند‪ .‬پوس��کو‬ ‫ب��ا ظرفیت تولید نزدیک به ‪ ۵۰‬میلیون تن در س��ال‬ ‫کجاس��ت و ایران در کدام ایستگاه قرار دارد؟ این در‬ ‫حالی اس��ت که پوسکو مزیت نسبی مانند حامل های‬ ‫انرژی را هم ندارد‪.‬‬ ‫انص��اری در پای��ان تاکید ک��رد‪ :‬م��ا روی افزایش‬ ‫به��ره وری و فن��اوری کار نکرده ایم‪ .‬انها به طور جدی‬ ‫کاهش هزینه ه��ای تولید را دنب��ال می کنند که این‬ ‫موضوع به همان مالکیت بنگاه ها برمی گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود ج�دی مجلس به مش�کالت صنعت‬ ‫خودرو‬ ‫حمی��د گرمابی‪ ،‬از دیگر اعضای کمیس��یون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره برنامه های‬ ‫بلندمدت این نه��اد قانون گذار ب��رای صنعت خودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬در صنعت خودرو مس��ئله اساس��ی «عرضه و‬ ‫تقاضا» است‪ .‬به دلیل مشکالتی که ناشی از تحریم ها‬ ‫در دوره ه��ای مختل��ف به وج��ود امده ای��ن صنعت‬ ‫نتوانس��ت رشد الزم را تجربه کن د به طوری که با اغاز‬ ‫دور جدید تحریم(‪ ۱۳‬مرداد ‪ )۹۷‬تولید کاهش و تقاضا‬ ‫چندین برابر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬متاس��فانه دوباره امروز خ��ودرو کاالیی‬ ‫سرمایه ای به ش��مار می رود و شرایطی همچون سکه‬ ‫را تجربه می کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬افراد بدون نیاز‪ ،‬س��عی در‬ ‫خرید ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬مدل خودرویی دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور قطع در ش��رایط فعلی که شاهد‬ ‫نابسامانی در بازار خودرو هستیم توازن عرضه و تقاضا‬ ‫به هم خورده که نتیجه ان شکاف نرخ کارخانه و بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر این موضوع گف��ت‪ :‬تا زمانی که‬ ‫مردم با این تفکر که خودرو کاالیی س��رمایه ای است‬ ‫مب��ادرت به خرید کنند این چالش به طور کامل رفع‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در این میدان‬ ‫ممکن اس��ت دالالن هم فعال ش��ده یا عرضه به عمد‬ ‫از سوی خودروساز کاهش یافته باشد که جزو عوامل‬ ‫فرع��ی اس��ت اما عام��ل اصلی همان باالن��س نبودن‬ ‫عرضه و تقاضا اس��ت‪ .‬گرمابی در پای��ان گفت‪ :‬از این‬ ‫رو‪ ،‬کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ه طور جدی به موضوع خودرو و بازار ان ورود کرده‬ ‫و پیگی ر مسائل این صنعت است‪ .‬نتایج این بررسی ها‬ ‫به زودی در جامعه دیده خواهد شد‪.‬‬ ‫بخشی از مواد اولیه قطعات خودرو ترخیص شد‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور‬ ‫علت اصلی طوالنی ش��دن زمان خواب برخی خودروها را نبود مواد اولیه‬ ‫قطع��ات انها عنوان کرد و گفت‪ :‬تاکنون بخش��ی از م��واد اولیه قطعات از‬ ‫گم��رگ ترخیص و خودروها به مرحله تجاری رس��یده اس��ت و به زودی‬ ‫تحویل مشتری خواهند شد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با شاتا درباره تحویل نشدن به موقع‬ ‫خودروه��ا به مردم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬قطعه س��ازان معطل م��واد اولیه وارداتی‬ ‫قطعات ش��ان بودن��د که از گمرک ترخیص نش��ده بود و ب��ه همین دلیل‬ ‫نتوانس��تند این قطع��ات را به موقع به خودروس��ازان تحویل دهند و این‬ ‫باعث ش��د تولید تعدادی از خودروها ک��ه از نظر این قطعات ناقص بودند‬ ‫نهایی نشود‪.‬‬ ‫وی در ادامه از ترخیص بخش��ی از مواد اولیه قطعات خودرو در روزهای‬ ‫گذش��ته خبر داد و افزود‪ :‬پس از مکاتبه ها و برگزاری جلسه ه ا با گمرک‪،‬‬ ‫تاکنون بخش��ی از این قطعات خارج ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬خودروها به‬ ‫مرحله تجاری رس��یده و تحویل مش��تری خواهند شد‪ .‬همچنین‪ ،‬گمرک‬ ‫در حال بررس��ی س��ایر قطعات بوده که به زودی انها نیز ترخیص خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور با اش��اره به اهمیت مواد اولیه وارداتی در قطعه سازی تشریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۸۰‬درصد مواد اولیه مورد استفاده قطعه سازان داخلی است‬ ‫ام��ا ‪ ۲۰‬درصد این مواد هم الزم اس��ت وارد ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬در صورت‬ ‫نرسیدن انها روند تولید قطعه ناقص خواهد ماند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم حمایت از تولید داخلی توضیح داد‪ :‬در این شرایط‬ ‫الزم اس��ت س��اخت داخلی به حداکثر برسد و در همین راستا‪ ،‬می توان از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان برای تولید داخلی مشابه قطعات خارجی کمک‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫نجفی منش در همین باره اضافه کرد‪ :‬در زمینه حمایت از تولید داخلی‬ ‫ الزم است مواد اولیه داخلی مثل فوالد‪ ،‬مس و‪ ...‬در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از واحدهای تجاری که م��واد اولیه تولید را وارد‬ ‫می کنند حمایت شود‪.‬‬ ‫معاون مطالعات استراتژیک و فناوری اطالعات گروه سایپا‬ ‫از حض��ور نهادهای نظارتی در جری��ان ثبت نام پیش فروش‬ ‫خودروه��ای س��ایپا خب��ر داد و گفت‪ :‬عالوه بر ش��بکه های‬ ‫نظارتی شرکت سایپا‪ ،‬سازمان بازرسی کل کشور هم بر روند‬ ‫ثبت نام نظارت داشت‪.‬‬ ‫حس��ن قره یی‪ ،‬معاون مطالع��ات اس��تراتژیک و فناوری‬ ‫اطالعات گروه س��ایپا در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر‬ ‫بس��ته شدن س��ایت پیش از ش��روع ثبت نام‪ ،‬به شاتا گفت‪:‬‬ ‫ساعت باز و بسته شدن سایت بر اساس ساعت رسمی سایت‬ ‫‪ time.ir‬بود و ممکن است دلیل اینکه برخی گمان کردند‬ ‫هماهنگ نبودن‬ ‫ ‬ ‫س��ایت پیش از شروع ثبت نام بس��ته شده‬ ‫مشتریان با این ساعت باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته در س��ایت س��ایپا پیش از شروع ثبت نام‬ ‫هم اعالم ش��ده بود که کاربران ساعت خود را با این سایت‬ ‫هماهنگ کنند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اعالم ادامه روند ثبت نام پس از پایان ان را‬ ‫رد کرد و افزود‪ :‬ساعت ‪ ۱۳ :۴۵‬روز پنج شنبه به طور رسمی‬ ‫اعالم ش��د که ثبت نام تمام شده و هیچ تناقضی بین ساعت‬ ‫اعالم اتمام موجودی و تمام ش��دن ثبت نام وجود نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اعالم اینکه همه افرادی که این خودروها را خریداری‬ ‫کرده اند افراد حقیقی هستند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شرکت سایپا اماده‬ ‫در اختیار گذاش��تن اطالعات این افراد به نهادهای نظارتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬نارضایتی برخی از متقاضیان ثبت نام را امری‬ ‫طبیعی دانست و گفت‪ :‬یک میلیون و ‪ ۸۸۸‬هزار نفر متقاضی‬ ‫ثبت نام خری��د خودرو بودند که فقط ‪ ۵۰‬هزار خودرو قابل‬ ‫پیش فروش بوده است و یک میلیون و ‪ ۸۳۸‬هزار نفر موفق‬ ‫به ثبت نام نشده اند که این موضوع کامال طبیعی است‪.‬‬ ‫معاون مطالعات استراتژیک و فناوری اطالعات گروه سایپا‬ ‫ضمن رد ادعای ناعادالنه بودن ثبت نام سایپا و خالی ماندن‬ ‫دست مش��تریان واقعی گفت‪ :‬ثبت نام اینترنتی بوده و هیچ‬ ‫دخل و تصرفی در ان نشده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن به محض ش��روع ثبت نام برای‬ ‫شفاف سازی بیشتر از خبرنگاران مختلف هم دعوت شد تا از‬ ‫این روند خبر تهیه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور نهاد های نظارتی در روند ثبت نام‬ ‫قره ی��ی همچنی��ن از حض��ور نهاد های نظارت��ی در روند‬ ‫ثبت نام س��ایپا خبر داد و افزود‪ :‬عالوه بر شبکه های نظارتی‬ ‫شرکت سایپا‪ ،‬سازمان بازرسی کل کشور هم بر روند ثبت نام‬ ‫نظارت داشت‪.‬‬ ‫مع��اون مطالعات اس��تراتژیک و فن��اوری اطالعات گروه‬ ‫س��ایپا تصریح کرد‪ :‬عالوه بر این همیش��ه فرایند مدیریتی‬ ‫ثبت نام داخل س��ایت سایپا بود و رصد و پشتیبانی از سوی‬ ‫شرکت انجام می شد اما این ثبت نام به منظور خدمات دهی‬ ‫بهتر و همچنین ش��فافیت بیش��تر در ش��رکت مگفا انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان جزئیات ثبت نام خودروهای س��ایپا‬ ‫گفت‪ ۲۹ :‬درصد از ثبت نام کنندگان از اس��تان های تهران و‬ ‫البرز به شکل مشترک‪ ۹ ،‬درصد از استان خراسان‪ ۸ ،‬درصد‬ ‫از اس��تان اصفهان‪ ۷ ،‬درصد استان فارس و بقیه هم از سایر‬ ‫استان ها ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت نام بیشتر از تولید ساالنه خودروسازی‬ ‫مع��اون مطالعات اس��تراتژیک و فن��اوری اطالعات گروه‬ ‫س��ایپا تعداد متقاضیان این س��ری از ثبت نام را بیش��تر از‬ ‫تولید ساالنه شرکت های سایپا و ایران خودرو اعالم و تشریح‬ ‫کرد‪ :‬سال گذشته تولید شرکت های ایران خودرو و سایپا به‬ ‫شکل کلی حدود یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خودرو بوده و در‬ ‫واقع درخواست برای همین پیش فروش از کل تولیدات یک‬ ‫س��ال دو شرکت بزرگ خودروس��ازی ایران هم بیشتر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه خودروها از س��وی مشتریان دارای‬ ‫ش��رایط خریداری ش��ده اس��ت‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬تایی��د یا رد‬ ‫صالحی��ت افراد ب��رای پیش فروش این خودروها به ش��کل‬ ‫هوش��مند مورد بررس��ی قرار می گرفت و ب��رای مثال‪ ،‬اگر‬ ‫ک��د ملی فردی تا ‪۱۸‬ماه گذش��ته ب��رای خرید محصوالت‬ ‫س��ایپا ثبت ش��ده بود ش��بکه اج��ازه ادامه ثبت ن��ام به او‬ ‫نمی داد‪.‬‬ ‫قره یی در پایان اظهار کرد‪ :‬همچنین‪ ،‬ش��رایط سنی و کد‬ ‫ملی مشترک به همین صورت عمل می کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬بعد‬ ‫از پایان ثبت نام برای دقت بیش��تر به ش��کل دستی هم این‬ ‫شرایط دوباره بررسی شد تا اگر شبکه در موارد نادری اجازه‬ ‫ثبت نام داده باش��د ثبت نام انجام شده لغو و خطای شبکه ای‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که پیش فروش ش��رکت سایپا با اما و‬ ‫اگرهایی روبه رو بود و بس��یاری عن��وان می کردند تنها افراد‬ ‫خاصی توانس��تند موفق به ثبت نام ش��وند که در این راستا‬ ‫ب��ا اجاره کارت مل��ی دیگران خودروهای م��ورد نظر خود را‬ ‫ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وضعیت تولید محصوالت سلولزی و کاغذی‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 480‬پیاپی ‪2453‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫تـولید تیشو از انحصار خارج شود‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 10‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫نبود اینده اندیشی عامل اشفتگی‬ ‫زمانی که بحث های ارزی در کشور‬ ‫پی��ش امد ب��ه طور طبیع��ی هر نوع‬ ‫تولی��د داخلی که حت��ی یک درصد‬ ‫ارزبری دارد از وضعیت بازار ارز تاثیر‬ ‫گرفت‪ .‬این فرایند قابل پیش بینی بود‬ ‫اما فرهنگ ما در نگاه بلندمدت دارای‬ ‫ایراد اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬از همان زمانی‬ ‫محسن کوهکن‬ ‫که اعالم شد گروه های کاالیی‪ ،‬ارز با‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫قیمت های متفاوت دریافت می کنند‪،‬‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫این وضعی��ت فعل��ی در تامین مواد‬ ‫اسالمی‬ ‫اولی��ه و اخت�لال در تولید واحدهای‬ ‫صنعت��ی کوچک قابل پیش بینی بود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط اگر وقفه ای در گمرک ایجاد ش��ود تولید مشکل س��از‬ ‫می ش��ود؛ این امر در بازار ش��وک ایجاد می کند‪ .‬به دنبال این امر اگر‬ ‫فضای اطالع رس��انی نیز به درستی فراهم نش��ود موج بی اعتمادی در‬ ‫بازار بلند می ش��ود و نتیجه ان نیز همین اش��فتگی در بازار کاالهای‬ ‫مصرفی مختلف اس��ت‪ .‬ان وقت دیگر شروع به اعتمادسازی نمی تواند‬ ‫نظم م��ورد نظر را در بازار مصرف و تولید ایج��اد کند؛ همان طور که‬ ‫اکنون این وضعیت در بازار محصوالت س��لولزی و حتی نوش��ت افزار‬ ‫قابل مش��اهده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬در تصمیم گیری های کشوری باید از‬ ‫تولیدکنندگان بهره گرفت تا در انجام این تصمیم گیری ها‬ ‫ ‬ ‫اعمال نظر‬ ‫اختالل در تولید و بازار ایجاد نش��ود‪ .‬در دنیا نیز کش��ورهایی از نظر‬ ‫فناوری و توان‪ ،‬امکان تولید بس��یاری از کااله��ا و مواد اولیه را دارند‬ ‫ام��ا گاهی صرفه اقتصادی را در واردات م��واد اولیه یا کاال می دانند و‬ ‫این به معنای ضعف تولید و توس��عه یافتگی نیس��ت‪ .‬واردات بخش��ی‬ ‫از مواد اولیه تولید دس��تمال کاغذی نیز نقض کننده توانمندی تولید‬ ‫محصوالت س��لولزی و بهداشتی نیس��ت همان طور که این مواد اولیه‬ ‫اکنون وارد می ش��ود و ظرفیت های تولید ام��روز برای تهیه کاالهایی‬ ‫با صرفه اقتصادی بیش��تر در صنایع س��لولزی و بهداشتی شده است‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان نمونه‪ ،‬باید گفت که ده��ه اول و دوم انقالب نیز برخی به‬ ‫هزینه های صرف ش��ده در تولید فوالد اعتراض داشتند و واردات فوالد‬ ‫مورد نیاز را مناسب تر می دانستند اما در مقابل برخی توانمندی تولید‬ ‫فوالد را برای کش��ور ضروری می دانس��تند‪ .‬امروز در شرایط تحریمی‬ ‫اهمی��ت تولید ف��والد برای رفع نیاز داخلی متوجه اهمیت و درس��ت‬ ‫بودن اقدام های گذش��ته خواهیم شد‪ .‬در صنایع سلولزی و بهداشتی‬ ‫نیز باید اینده نگری برای رسیدن به توانمندی تولید داشته باشیم در‬ ‫صورتی که این کاال ضروری و اس��تراتژیک نیست و می توان از طریق‬ ‫واردات نی��از داخلی را تامین کرد و این امر به معنای اولویت بندی در‬ ‫رفع نیازهای داخلی است‪.‬‬ ‫دس��تمال کاغذی از ان دس��ته محصوالت صنایع‬ ‫سلولزی اس��ت که این روزها در بازارخواهان زیادی‬ ‫پی��دا ک��رده و تولید ان نی��ز به روز اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬کاغذ تیش��و به عنوان ماده اولیه اصلی‬ ‫برای تولید انواع دس��تمال کاغذی به اندازه کافی به‬ ‫ دست تولیدکنندگان نمی رسد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬برخی کارشناسان معتقدند این کاال در‬ ‫زمره کاالهای اساسی به شمار نمی رود و حساسیتی‬ ‫برای اسان سازی تامین مواد اولیه ان وجود ندارد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر ‪ ،‬برخی کارشناسان دستمال کاغذی را در‬ ‫زمره محصوالت بهداش��تی برشمرده اند و حمایت از‬ ‫تولید باکیفیت این کاال را برای حفظ سالمت جامعه‬ ‫امری ضروری می دانند‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن‪ ۵ ،‬کارخان��ه اصلی ک��ه ‪ ۳‬تای ان‬ ‫مورد نی��از تولیدکنندگان دس��تمال کاغذی داخلی‬ ‫نی��ز دولتی ب��ود‪ ،‬مواد اولیه دس��تمال کاغذی تولید‬ ‫داشت اما اکنون مدتی اس��ت که از تحویل تیشو به‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان دس��تمال کاغ��ذی داخلی خودداری‬ ‫اکن��ون ای��ن کارخانه ها وضعیت تولید مناس��بی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ندارند و نمی توانند مطابق با ظرفیت خود کار کنند‪.‬‬ ‫واعظ پور اضافه کرد‪ :‬کمبود ماده اولیه باعث ش��ده‬ ‫از این میان فقط یک ش��رکت که با س��رمایه گذاری‬ ‫تا تولیدکنن��دگان داخلی توان تولید انبوه نداش��ته‬ ‫خارجی ایجاد ش��ده و س��هم ‪ ۶۰‬درصدی بازار را در‬ ‫باش��ند و بازار نیز با خرید بی رویه دس��تمال کاغذی‬ ‫تولید تیش��و و خمیر کاغ��ذ دارد‪ ،‬تغییر رویه داده و‬ ‫روبه رو شود‪ .‬از طرفی‪ ،‬این شرکت ترکیه ای برخالف‬ ‫ب��ه تازگی اعالم کرده که از این پس‪ ،‬به بقیه صنایع‬ ‫تواف��ق اولیه‪ ،‬دس��تمال کاغذی تولی��دی خود را در‬ ‫پایین دس��تی سلولزی‪ ،‬مواد اولیه اختصاص نمی دهد‬ ‫جعبه قرار داده و راهی بازار می کند‪.‬‬ ‫ک��ه باعث واکنش س��ایر تولیدکنندگان س��لولزی و‬ ‫‹ ‹تغییر رفتار مصرف کننده‬ ‫بهداشتی ایران شده است چراکه با وجود توافق های‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن صنایع س��لولزی ایران‬ ‫اولیه‪ ،‬اکنون دس��تمال کاغ��ذی و جعبه ان را تولید‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در کل کش��ور تولید دس��تمال کاغذی با‬ ‫ و جعبه های پر ش��ده از دس��تمال کاغذی را در بازار‬ ‫تولید تیشو ادامه دارد به شرطی که شرکت «حیات»‬ ‫توزیع می کند‪.‬‬ ‫مانند قبل به تامین تیش��و برای تولیدکنندگان ادامه‬ ‫واژه «تیش��و» ش��امل محصوالت مختلفی اس��ت‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ک��ه از کاغذه��ای ب��ا وزن پای��ه کم‪ ،‬خش��ک و ریز‬ ‫به گفت��ه واعظ پور‪ ،‬اکنون رفت��ار مصرف کننده با‬ ‫کنگره ای ش��ده (کرپ دار) یا فاقد ریز کنگره ای (بدون‬ ‫قبل تفاوت دار د به طوری که تقاضا نسبت به گذشته‬ ‫کرپ) تولید شده اند‪.‬‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ ،‬مردم بیش��تر از سابق دستمال‬ ‫به عنوان نمون��ه‪ ،‬محصوالتی مانن��د کاغذ توالت‪،‬‬ ‫کاغذی می خرند‪ .‬بنابراین‪ ،‬نیاز بازاری تیشو باال رفته‬ ‫حوله ه��ای اش��پزخانه‪ ،‬دس��تمال کاغ��ذی جیبی‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫دس��تمال کاغذی صورت‪ ،‬دستمال سفره‪ ،‬حوله های‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن صنایع س��لولزی ایران‬ ‫دستی و دستمال خشک کن در این گروه طبقه بندی‬ ‫با اش��اره به درخواس��ت تولیدکنندگان‬ ‫می ش��وند‪ .‬چنین فراورده هایی از یک‬ ‫از دول��ت اظه��ار ک��رد‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫نوع کاغذ پایه تیش��و (نازک و س��بک)‬ ‫خواستار ازادسازی واردات تیشو هستند‬ ‫یک الی��ه ای‪ ،‬نیمه پرداخ��ت ش��ده و‬ ‫و نیاز دارن��د در مقطع کنون��ی واردات‬ ‫تش��کیل یافته در ح��ال «تر»‪ ،‬مش��تق‬ ‫تیشو را مس��تقیم انجام دهند و وابسته‬ ‫ش��ده و به طور عمده از الیاف طبیعی‬ ‫به تامین تیشو از سوی شرکت ترکیه ای‬ ‫تولید می شوند‪.‬‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫حمیدرضا واعظ پور‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫حمید رضا واعظ پور‬ ‫واعظ پور ادامه داد‪ :‬تعرفه واردات تیشو‬ ‫انجم��ن صنای��ع س��لولزی ای��ران در‬ ‫تعرفه واردات تیشو‬ ‫اکنون ‪ ۲۰‬درصد اس��ت و ارز «نیما»یی‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» در باره‬ ‫معضالت تولید دستمال کاغذی اظهار اکنون ‪ ۲۰‬درصد است ب��ه ان تعلق نمی گیرد‪ .‬از این رو‪ ،‬توجیه‬ ‫و ارز «نیما»یی به ان‬ ‫اقتصادی برای واردات ندارد‪ .‬اگر دولت‬ ‫کرد‪ :‬تولید تیش��و در کشور برعهده ‪۴‬‬ ‫تعلق نمی گیرد‪ .‬از این‬ ‫قص��د حمای��ت از تولید و تنظی��م بازار‬ ‫کارخانه اس��ت اما عم��ده این محصول‬ ‫رو‪ ،‬توجیه اقتصادی‬ ‫مصرف دس��تمال کاغ��ذی را دارد‪ ،‬باید‬ ‫از سوی ‪ 2‬ش��رکت تامین می شود که‬ ‫برای واردات ندارد‪.‬‬ ‫یک��ی از انها ب��ا س��رمایه گذاری ‪ ۱۰۰‬اگر دولت قصد حمایت مج��وز دهد ت��ا حجم تعیین ش��ده ای از‬ ‫درصدی یک ش��رکت ترکیه ای (به نام از تولید و تنظیم بازار تیشو با تعرفه صفر وارد شود‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫پارس حیات) راه اندازی شده و دیگری مصرف دستمال کاغذی تاجر ان متعهد ش��وند تا این کاال با نرخ‬ ‫را دارد‪ ،‬باید مجوز دهد‬ ‫که ش��رکت ایرانی (به ن��ام زرین برگ تا حجم تعیین شده ای از مناسب به دست تولیدکننده برسد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن صنای��ع‬ ‫پرشیا) اس��ت نیـز حجم تولید کمـی تیشو با تعرفه صفر وارد‬ ‫شود‪ .‬همچنین‪ ،‬تاجران س��لولزی ایران ادام��ه داد‪ :‬خمیر کاغذ‬ ‫داشته و سهم کمتـری در بازار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ش��رکت ترکیه ای متعهد شوند تا این کاال مواد اولیه تیش��و به ش��مار م��ی رود که‬ ‫ک��ه عالوه ب��ر تولید تیش��و‪ ،‬دس��تمال با نرخ مناسب به دست وارداتی است و در داخل تولید نمی شود‪.‬‬ ‫تولیدکننده برسد‬ ‫به گفته واعظ پور‪ ،‬متوس��ط نرخ هر کیلو‬ ‫کاغ��ذی هم تولی��د می کن��د در اغاز‬ ‫تیش��و ‪ ۱۴‬هزار تومان است که ‪ ۹‬درصد‬ ‫تاس��یس‪ ،‬تعه��د ب��ه تامین تیش��وی‬ ‫مالیات ارزش افزوده به ان اضافه می شود‪.‬‬ ‫متوس��ط نرخ ه��ر کیلو خمیر کاغ��ذ نیز حدود ‪۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان است که امکان تامین این مواد از‬ ‫بورس کاال وجود ندارد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن صنایع س��لولزی ایران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬تولید تیش��و در دنیا مح��دود بوده و در‬ ‫اختیار کشورهای حوزه جنوب اسیا‪ ،‬اسکاندیناوی و‬ ‫امریکا است‪ .‬واعظ پور با اشاره به شرایط تحریمی در‬ ‫سال های گذش��ته اظهار کرد‪ :‬پیش از این نیز خمیر‬ ‫کاغ��ذ از امریکا وارد می ش��د اما اکن��ون خمیرکاغذ‬ ‫با واس��طه ها به کش��ور وارد می ش��ود و توقف ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی در تولید دستمال کاغذی پیش نخواهد امد‬ ‫اما ظرفیت تولید این کاال ممکن اس��ت در ادامه این‬ ‫شرایط کاهش داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬دس��تمال کاغذی کاالی اساس��ی‬ ‫نیس��ت و در زمره کاالی لوکس و غیر ضروری نیز به‬ ‫ش��مار نمی رود این کاال با بهداشت جامعه در ارتباط‬ ‫اس��ت و یک کاالی مصرفی اس��ت که نبود و مصرف‬ ‫نکردن ان در بهداش��ت جامعه مشکل ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹غفلت از توانمندسازی تولید‬ ‫واردات محصوالت سلولزی مشکلی از تولید دستمال‬ ‫کاغذی و س��ایر محصوالت سلولزی حل نمی شود و‬ ‫در کنار این اقدام باید س��ایر حمایت ها نیز مش��مول‬ ‫تولیدکنندگان دستمال کاغـذی و سایـر محصوالت‬ ‫بهداشتـی و سلولـزی شود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره‬ ‫ب��ه اولویت بندی ه��ای تامی��ن کاالهای اساس��ی به‬ ‫ص��ورت غیر قابل تغیی��ر و کارشناسی نش��ده تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ممـکن اس��ت مص��رف کاالهای اساس��ی در‬ ‫نقاط مختلف کش��ـور تعریفی متفاوت داشته باشد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬نمی توان نس��خه یکس��ان و بـدون انعطاف‬ ‫بـرای کش��ـور تعیین کرد‪ .‬ممکن است در یک نقطه‬ ‫غالت به عنوان کاالی اساس��ی باش��د و در نقطه ای‬ ‫دیگر خمیر کاغذ یک کاالی اساسی باشد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫باید در تعیین ش��یوه نامه های کشوری کارشناسانه تر‬ ‫عمـل کنیم‪.‬‬ ‫زرابادی با اشاره به اینکه انحصار تامین مواد اولیه‬ ‫دس��تمال کاغذی در اختیار یک ش��رکت غیر ایرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید جایگزین و رقیبی برای جلوگیری‬ ‫از انحصار تولید مواد اولیه صنعت تعیین ش��ود تا در‬ ‫چنین مواقع��ی تولید و بازار اس��یب پذیر از انحصار‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۱۰۰‬درصد خارجی نش��ود‪ .‬در تمام‬ ‫صنایع باید حمایت از شرکت های ایرانی‬ ‫با رعایت تناس��ب س��رمایه گذاری وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان با وجود انحصار ش��کل گرفته‬ ‫در تولی��د و واردات تیش��و معتقدن��د‬ ‫خط��ر بزرگی ک��ه صنعت نس��اجی و‬ ‫س��لولزی و بهداشتی کش��ور را تهدید‬ ‫می کند در نتیج��ه بی توجهی مدیران‬ ‫و سیاست های نادرس��ت گذشته بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمی��ده زرابادی‪ ،‬نماین��ده مجلس‬ ‫حمیده زرابادی‬ ‫ش��ورای اس�لامی و عضو کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫پیش از این باید‬ ‫برای توانمند کردن‬ ‫«گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬پیش‬ ‫صنایع سلولزی و‬ ‫از ای��ن باید برای توانمند کردن صنایع‬ ‫بهداشتی اقدام‬ ‫سلولزی و بهداشتی اقدام می کردیم تا‬ ‫می کردیم تا این‬ ‫این صنایع امروز به بلوغ می رسیدند اما‬ ‫صنایع امروز به بلوغ‬ ‫به دلیل تامین نی��از بازار از واردات به‬ ‫می رسیدند اما به‬ ‫توانمندی صنعت داخلی توجه نشده و دلیل تامین نیاز بازار از‬ ‫ام��روز افزایش ن��رخ ارز و واردات مواد راه واردات به توانمندی‬ ‫صنعت داخلی توجه‬ ‫اولیه چالش کم توانی تولید محصوالت‬ ‫نشده و امروز افزایش‬ ‫س��لولزی و بهداش��تی را نمایان کرده نرخ ارز و واردات مواد‬ ‫است‪.‬‬ ‫اولیه چالش کم توانی‬ ‫زرابادی با اشاره به اینکه محصوالت تولید محصوالت سلولزی‬ ‫و بهداشتی را نمایان‬ ‫س��لولزی و بهداشتی در زمره کاالهای‬ ‫کرده است‬ ‫اساس��ی نیست اما مواد اولیه تولید ان‬ ‫باید تامین شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با ممنوعیت‬ ‫� سخن اخر‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی بس��یار‬ ‫خوب اس��ت اما هر کاری باید با قاعده و‬ ‫ضابطه انجام شود‪ .‬در واقع‪ ،‬سپردن یک‬ ‫صنعت مهم به دس��ت تنها یک شرکت‬ ‫خارج��ی و ایج��اد انحصار با س��هم باال‬ ‫در ب��ازار داخلی بر خالف سیاس��ت های‬ ‫حمایت از تولید داخلی است‪ .‬شرکت هایی‬ ‫ک��ه بیش��ترین مش��وق ها را از دول��ت‬ ‫ترکی��ه و در کنار ان چشم پوش��ی های‬ ‫زی��ادی در قال��ب س��رمایه گذار خارجی‬ ‫از دول��ت ای��ران دریاف��ت می کنن��د‪،‬‬ ‫رقابت��ی کام�لا غیر منصفان��ه و نابراب��ر‬ ‫ب��رای تولیدکنن��دگان داخل��ی ایج��اد‬ ‫می کنن��د‪ .‬الزم اس��ت در ق��وه قضاییه‪،‬‬ ‫دول��ت و به وی��ژه در ش��ورای رقابت به‬ ‫موضوع رفع انحصار در راس��تای حمایت‬ ‫از تولی��د داخل��ی توج��ه کافی ش��ود تا‬ ‫کاالی مصرفی مردم دس��تخوش چنین‬ ‫اشفتگی هایی نشود‪.‬‬ ‫با توجه به واردات ‪ ۸۰‬درصدی مواد اولیه صنعت چاپ مطرح شد‬ ‫ضرورت بومی سازی صنعت چاپ‬ ‫نشس��ت تخصصی «ارزش افرینی صنعت چاپ در‬ ‫اقتص��اد ملی» با تاکید بر بومی س��ازی صنعت چاپ و‬ ‫توانمند ک��ردن فعاالن این صنعت ب��ا حضور فعاالن‪،‬‬ ‫اس��تادان دانشگاه ها و پیشکس��وتان صنعت چاپ در‬ ‫دانش��گاه شهید بهش��تی تهران برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» محمد بیطرف��ان در چهارمین‬ ‫نکوداش��ت علوم و فناوری چاپ در دانش��گاه ش��هید‬ ‫بهش��تی با اش��اره ب��ه اینک��ه تعاریف قدیم��ی دیگر‬ ‫پاس��خگوی واژه چ��اپ نیس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در همه‬ ‫زمینه ها و صنایع در سراس��ر دنیا پیشرفت ها به شکل‬ ‫محسوس��ی دیده می ش��ود و صنعت چ��اپ هم از این‬ ‫قاعده مس��تثنا نیست‪ .‬امروزه چاپ مفاهیم بسیاری را‬ ‫دربر می گی��رد که چیزی فرات��ر از حک کردن کلماتی‬ ‫ روی کاغذ است و دیگر تعاریف قدیمی نمی تواند همه‬ ‫مفاهیم صنعت چاپ را پوش��ش بدهد‪ .‬رییس انجمن‬ ‫علمی فن��اوری چاپ با طرح این پرس��ش مهم که ایا‬ ‫صنع��ت چاپ می توان��د برای کش��ور ارزش افرینی و‬ ‫س��ود اوری کرده و به اقتصاد کمک کند‪ ،‬گفت‪ :‬پاسخ‬ ‫این پرس��ش‪ ،‬اری اس��ت و این صنعت چه مستقیم و‬ ‫چه غیر مس��تقیم می تواند برای کشور و اقتصاد کشور ‬ ‫س��ودافرین و ارزش افرین باشد‪ .‬صنعت چاپ گستره‬ ‫وس��یعی دارد که از یک دفترچه ساده تا کارت دعوت‬ ‫عروس��ی و‪ ...‬را شامل می ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬صنعت‬ ‫چاپ در زمینه اس��کناس و اوراق بهادار و بس��ته بندی‬ ‫اجناس به ش��کل غیر مس��تقیم برای کشور سوداوری‬ ‫می کند‪ .‬با ای��ن اوصاف نقش این صنع��ت در افزایش‬ ‫تولیدات ناخالص ملی امری انکار ناپذیر است‪ .‬بیطرفان‬ ‫اف��زود‪ :‬در کنار گردش مالی باالیی که این صنعت دارد‬ ‫باید به این موضوع نیز دقت کرد که یکی از مبانی انقالب‬ ‫چهارم صنعتی صنعت چاپ است و این موضوع موجب‬ ‫خوشحالی ماست که اکنون در کشور ما چاپخانه های‬ ‫سه بعدی نیز به وجود امده و این می تواند سکویی برای‬ ‫پیش��رفت صنعت چاپ باش��د‪ .‬این صنعت به گونه ای‬ ‫پیشرفت کرده که می تواند پاسخگوی نیاز های جدید‬ ‫افراد باشد و گره از مشکالت روز دنیا باز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با تحریم در صنعت چاپ‬ ‫رییس انجمن علمی فن��اوری چاپ با تصریح اینکه‬ ‫واژه «تحری��م» به معنای مح��دود کردن و محدودیت‬ ‫ایجادکردناست‪،‬گفت‪:‬اززمانیکهسریدومتحریم ها‬ ‫اغاز شده همه حوزه ها از جمله چاپ با مشکالتی مانند‬ ‫ناتوان��ی در تامین م��واد اولیه و اب��زاراالت کار روبه رو‬ ‫شده اند‪ .‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد نیاز ما به ماشین االت و ابزار‬ ‫وابس��ته به خارج از کشور است‪ .‬راهکار حل این مشکل‬ ‫حمایت از تولید داخل و بومی س��ازی این صنعت است‬ ‫و باید بودجه و س��رمایه های مناسبی برای بومی سازی‬ ‫و حمایت از تولید داخلی در این زمینه از س��وی دولت‬ ‫اختص��اص یابد‪ .‬اما نکته قابل توجه این اس��ت که این‬ ‫فرایند نیازمند برنامه ریزی حداقل میان مدت اس��ت و‬ ‫نمی ت��وان در چند روز این فراین��د را اجرا کرد‪ .‬راهکار‬ ‫حل این مش��کل این اس��ت که ما اقدام هایی در جهت‬ ‫دور زدن تحریم ه��ا انج��ام دهیم و از طری��ق ارتباط با‬ ‫کشور های دوست و همس��ایه نیاز کشور به مواد اولیه‬ ‫در حوزه چاپ را تامین کنیم‪ .‬مهدی مس��لمیان یکی‬ ‫از فعاالن حوزه ارائه ماش��ین االت چاپ خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬هدف ما از این نشس��ت این اس��ت که مش��کالت‬ ‫این حوزه را به گوش مسئوالن ذی ربط برسانیم چرا که‬ ‫ای��ن صنعت‪ ،‬صنعت مادر اس��ت و نمی توان از اهمیت‬ ‫ان در صنایع دیگر چشم پوش��ی کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی‬ ‫از مس��ائلی که باید در اتحادیه مطرح ش��ود این است‬ ‫که نباید انجمن های غیر تخصص��ی گوناگونی موازی‬ ‫با ه��م در این حوزه به وجود این��د‪ .‬وقتی چاپخانه دار‬ ‫از اینکه هیچ افقی در اینده نمی بیند دلس��رد اس��ت‪،‬‬ ‫نمی توان به او ماش��ین االت به روز تحوی��ل داد‪ .‬ما در‬ ‫زمینه ماش��ین االت هم بس��یار عقب تر از دنیا حرکت‬ ‫می کنیم و پیش��رفت ناچیزی داش��ته ایم‪ .‬بحث اصلی‬ ‫این اس��ت که دولت هیچ مصوبه ای در این زمینه ندارد‬ ‫و خان��واده چاپ باید خود ب��رای گرفتن حق خود وارد‬ ‫عمل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد شهرک تخصصی چاپ‬ ‫مجید فرش��ی فرید یک��ی دیگر از پیشکس��وتان و‬ ‫فع��االن حوزه ابزاراالت صنعت چاپ در این نشس��ت‬ ‫گفت‪ :‬چاپ‪ ،‬یک صنعت اس��تراتژیک است و در همین‬ ‫راستا ایجاد شهرک تخصصی چاپ یک ضرورت است‪.‬‬ ‫وی ط��رح ایج��اد کتابخانه صنعت چ��اپ را مطرح و با‬ ‫توجه به اس��تقبال ش��رکت کنندگان اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫کتابخان��ه تخصصی به زودی با همکاری دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫فع��االن صنعت چاپ و انجمن علمی فناوری در تهران‬ ‫راه اندازی می شود‪ .‬این پیشکسوت با اشاره به کم کاری‬ ‫برخ��ی از فعاالن این صنعت و نب��ود تعامل انها با اداره‬ ‫چاپ وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و انجمن علمی‬ ‫فناوری چاپ گفت‪ :‬روی صحبتم با شرکت های تعاونی‬ ‫مانند چاپ و لیتوگرافی اس��ت‪ .‬مش��کل این تعاونی ها‬ ‫این اس��ت که به اینده این صنعت توجه ندارند‪ .‬در این‬ ‫شرکت های تعاونی تفکر کالن وجود ندارد و ایده های‬ ‫انها کوچک است‪ .‬ما تا زمانی که نتوانیم مجتمعی مانند‬ ‫شهرک چاپ نداشته باش��یم نمی توانیم این فکر های‬ ‫کوچک را به فکر های کالن تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی صنعت چاپ‬ ‫بهن��ام مالرجب��ی از مدی��ران چاپخان��ه دولت��ی‬ ‫ایران (بان��ک مرکزی) نیز در این نشس��ت با طرح این‬ ‫پرس��ش که گردش مالی صنعت چ��اپ در دنیا حدود‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلیارد دالر تخمین زده می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫بررسی کنیم که س��هم صنعت چاپ از تولید ناخالص‬ ‫داخلی و ملی چقدر اس��ت‪ .‬وی بر نقش افرینی بخش‬ ‫خصوصی در توس��عه صنعت چاپ تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫بای��د اصل را بر ای��ن بگذاریم که بخ��ش دولتی کاری‬ ‫برای توس��عه این صنع��ت انجام نمی ده��د‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫فعاالن صنعت چ��اپ باید خود برای اینده این صنعت‬ ‫تصمیم بگیرند و اینده ان را رقم بزنند‪ .‬این مقام دولتی‬ ‫صنعت چاپ اولویت نخست صنعت چاپ را پرداختن‬ ‫به مسائل داخلی عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر مسائل داخلی‬ ‫صنعت چاپ برطرف ش��ود‪ ،‬می توان امی��دوار بود که‬ ‫ای��ن صنعت بتواند ب��رای ورود به بازاره��ای منطقه و‬ ‫کشورهای همسایه نیز امیدوار باشد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!