روزنامه گسترش صنعت شماره 481 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 481

روزنامه گسترش صنعت شماره 481

روزنامه گسترش صنعت شماره 481

‫پراید ‪ ۴۰‬میلیون تومانی‬ ‫نداریم‬ ‫سه شنبه‬ ‫تامین مالی‬ ‫صنایع بر پایه‬ ‫فناوری روز‬ ‫ ‪ 20‬شهریور ‪1397‬‬ ‫اول محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 11‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2454‬دوره جدید شماره ‪ 4 481‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از مشکالت مالی صنعتگران نشان داد‬ ‫در گفت و گوی «گسترش صنعت» با تولید کنندگان محصوالت جانبی خودرو مطرح شد‪:‬‬ ‫چرا حرمت تولیدکننده حفظ نمی شود؟‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی«گسترشصنعت»ازاخرینوضعیتتسهیالتاشتغالروستایینشانداد‬ ‫«تسهیالت اشتغال روستایی»‬ ‫در دوراهی شک و یقین‬ ‫‪2‬‬ ‫سهم ‪ ۷‬درصدی صنایع کوچک در بدهی بانکی‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 20‬شهریور ‪ 1397‬اول محرم ‪ 11 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 481‬پیاپی ‪2454‬‬ ‫ویژه‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫پراید ‪ ۴۰‬میلیون تومانی نداریم‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت ب��ا بی��ان اینک��ه پراید ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تومانی نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ هر‬ ‫خودرو پراید در کارخانه ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫تومان است و اگر کسی ان را به نرخ‬ ‫باالتر بفروشد‪ ،‬خطا کرده است‪.‬‬ ‫منص��ور معظم��ی اف��زود‪ :‬مرجع‬ ‫قیمت گذاری خودرو در بازار‪ ،‬سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫وی ب��ه ایرنا گفت‪ :‬به هیچ وجه کمب��ود در عرضه خودرو‬ ‫نداریم اما ش��رایط به گونه ای اس��ت که هر چه خودرو عرضه‬ ‫شود‪ ،‬از عطش بازار نمی کاهد‪ .‬مدیرعامل سازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران ادامه داد‪ :‬تولید خودرو در کشور کاهش‬ ‫نیافت��ه و عرضه نیز کم نش��ده‪ ،‬بلکه تولی��د و عرضه خودرو‬ ‫نس��بت به سال گذشته افزایش نیز داش��ته است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اینکه یکباره ‪ ۸‬میلیون نفر در س��ایت ش��رکت س��ایپا برای‬ ‫دریافت خودرو ثبت نام می کنند‪ ،‬نش��ان از اختالف بین نرخ‬ ‫واقعی خودرو و نرخی اس��ت که در بازار به فروش می رسد و‬ ‫طبیعی است که این وضعیت رانت خواری را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫معظمی با بیان اینکه قرار بر فروش ‪ ۱۰۰‬هزار خودرو از سوی‬ ‫شرکت سایپا طی یک هفته بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با تفاوت قیمتی‬ ‫ک��ه در بازار خودرو وج��ود دارد‪ ،‬هر چه خودرو عرضه کنیم‪،‬‬ ‫عطش بازار خاموش نمی ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬باید ساز کاری برای‬ ‫اصالح نرخ ایجاد شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تنظیم دستمزد برای تورم‬ ‫تک رقمی بود‪ ،‬نه اکنون‬ ‫افزای��ش قیمت ها مانند اوار‬ ‫ب��ر زندگی کارگ��ران می ریزد‬ ‫و مع��اش انها هر روز س��خت‬ ‫و س��خت تر می ش��ود‪ .‬س��فره‬ ‫کوچ��ک ش��ده و‬ ‫ ‬ ‫کارگ��ران‬ ‫مس��ئوالن هن��وز ب��ه دنبال‬ ‫سیاس��ت گذاری هس��تند‪.‬‬ ‫محمدرضا راهداری زاده‬ ‫دس��تمزد و مزایای موجود بر‬ ‫عضو هیات مدیره مجمع‬ ‫مبنای تورم ‪ ۹‬درصدی تنظیم‬ ‫عالی کارگران ایران‬ ‫ی ک��ه ماه های‬ ‫ش��ده در حال�� ‬ ‫گذش��ته برخ��ی از کااله��ای‬ ‫اساس��ی تا ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش نرخ داش��ته اس��ت‪ .‬دولت در‬ ‫تمام حوزه ها سریع تصمیم می گیرد و این سرعت مشکالتی‬ ‫را هم به وجود می اورد‪ .‬با این حال‪ ،‬نوبت به افزایش دستمزد‬ ‫و احیای «ستاد بن» که می شود دولت می خواهد سر حوصله‬ ‫مشکالت را برطرف کند‪ .‬نباید با شیوه متفاوت کشور را اداره‬ ‫کرد‪ .‬این موضوع اسیب های بیشتری دارد که باعث می شود‬ ‫مردم به دولت اعتماد نکنند‪.‬‬ ‫سال گذشته که تعیین افزایش حداقل ‪ ۲۰‬درصدی حقوق‬ ‫کارگران در دستور کار قرار گرفت‪ ،‬هیچ کس افزایش بی رویه‬ ‫قیمت ها را به ویژه در س��بد معیش��تی خانواره��ا پیش بینی‬ ‫نمی کرد اما به یکباره ش��اهد افزایش بی رویه قیمت ها بودیم‪.‬‬ ‫برخی از کاالها و اقالم معیش��تی مورد نیاز خانوارها از ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��د افزایش نرخ داش��ته اند و در این زمینه به هیچ‬ ‫عنوان مزد و مزایای کارگران جوابگوی مخارج انها نیست‪.‬‬ ‫روز به روز س��فره کارگران خالی تر و بر مش��کالت زندگی و‬ ‫معیش��تی انها افزوده می شود‪ .‬درحال حاضر مشکالت زیادی‬ ‫جامعه کارگری را فراگرفته و نوس��ان های شدید قیمت ها در‬ ‫بازار نیز شرایط را دوچندان سخت کرده است‪ .‬تیم کارگری‪،‬‬ ‫موضوع احیای «س��تاد بن» را پیش��نهاد داد ه تا از طریق بن‬ ‫کارگری بتوانند یک سری از اقالم را با نرخ مناسب در اختیار‬ ‫کارگران قرار دهند‪.‬‬ ‫علی خدایی‬ ‫یکی از موضوع هایی که‬ ‫امروزه به وجود امده و‬ ‫سبب می شود در تحلیل‬ ‫امار با مشکل روبه رو‬ ‫شویم‪ ،‬اعطای وام اشتغال‬ ‫روستایی به افرادی است‬ ‫که پیش از این متقاضی‬ ‫شغل نبوده اند‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اخرین وضعیت تسهیالت اشتغال روستایی نشان داد‬ ‫«تسهیالت اشتغال روستایی» در دوراهی شک و یقین‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫طرح «اشتغال روستایی» قرار بود سبب شود تا دولت‬ ‫یازدهم به کمک ان و دیگر برنامه های در دس��ت بتواند‬ ‫غول بیکاری را مهار کند‪ .‬این طرح در س��ال گذش��ته‬ ‫با اس��تقبال بس��یار کمی روبه رو ش��د و روس��تاییان و‬ ‫تعاونی ها تمایلی برای دریافت این تس��هیالت نداشتند‪.‬‬ ‫طرح اش��تغال روس��تایی با هدف توس��عه اش��تغال در‬ ‫مناطق محروم روس��تایی‪ ،‬عشایری و مرزی و با اولویت‬ ‫تاس��یس تعاونی در روس��تاهای دارای مزیت نسبی در‬ ‫دس��تور کار وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬اجرای موفق این طرح‪ ،‬کاهش مهاجرت‬ ‫ب��ه ش��هرها‪ ،‬اش��تغالزایی و رف��ع بی��کاری در مناطق‬ ‫روس��تایی و عش��ایری را به دنبال دارد‪ .‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی س��ال گذشته یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫از منابع صندوق توس��عه ملی را برای توس��عه اشتغال‬ ‫در مناطق محروم و روس��تایی به تصویب رس��اند‪ .‬این‬ ‫طرح البته در اغاز تغییرات بس��یاری داش��ت و مجلس‬ ‫ب��ه راحتی تن به تصویب ان ن��داد‪ .‬با این حال‪ ،‬پس از‬ ‫اخری��ن تغییرات‪ ،‬عل��ی ربیعی‪ ،‬وزیر وق��ت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی از تخصیص ‪ ۳۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫برای توس��عه اش��تغال فراگیر و روستایی در طول سال‬ ‫گذش��ته در کش��ور خبر داده و گفته بود‪ :‬برای اجرای‬ ‫طرح های اشتغال فراگیر امسال ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اعتبار منظور ش��ده است که تحقق ان گامی موثر برای‬ ‫توس��عه اش��تغال خواهد بود‪ .‬اکنون ‪ ۴۰۰‬هزار بیکار در‬ ‫روستاهای سطح کشور وجود دارد که اشتغالزایی برای‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار نفر از این تعداد‪ ،‬هدف گذاری ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫هدف ما فقط پرداخت تس��هیالت نیس��ت بلکه رویکرد‬ ‫بای��د ایجاد زنجیره و کمک به بازار باش��د‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ش��رایط نش��ان می دهد که این طرح هنوز استقبالی را‬ ‫ک��ه مدنظر دولت بود ‪ ،‬نیافته اس��ت‪ .‬معاون سرپرس��ت‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۴‬هزار‬ ‫اش��تغالزایی نیز باید به س��مت تولی��د و صنعت هدایت‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تعاونی در طرح اشتغال روستایی ثبت نام کرده و‬ ‫ش��ود‪ .‬البته این معنای حذف یا نادیده گرفتن مش��اغل‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان اعتبار به طرح های تعاونی‬ ‫غیرصنعت��ی نیس��ت اما اولوی��ت باید با ایجاد اش��تغال‬ ‫پرداخت شده اس��ت‪ .‬سیدحمید کالنتری با بیان اینکه‬ ‫صنعتی باش��د‪ .‬فرهنگی به این پرس��ش که زیرساختی‬ ‫بر اساس اخرین امارها ‪ ۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تعاونی در سطح‬ ‫در روس��تاها برای ایجاد اشتغال صنعتی وجود ندارد‪ ،‬در‬ ‫کشور برای بهره مندی از مزایای طرح اشتغال روستایی‬ ‫این ش��رایط تکلیف روستانشینان چه می شود‪ ،‬این گونه‬ ‫ثبت نام کرده اند‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۹۱۶‬میلیارد‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬این موضوع درست است و متاسفانه توسعه‬ ‫تومان طرح به ‪ ۴‬بانک عامل کش��اورزی‪ ،‬توسعه تعاون‪،‬‬ ‫متوازن صنعت��ی در ایران وجود ندارد‪ .‬پیش��نهادی که‬ ‫پس��ت بانک و صن��دوق کارافرینی امید ارائه ش��ده که‬ ‫می ش��ود این اس��ت که دولت زیرس��اخت های اموزش‬ ‫در دس��ت بررس��ی اس��ت‪ .‬بعضی از این تعاونی ها جزو‬ ‫صنعتی را در اولویت ق��رار دهد‪ .‬در زمان دولت یازدهم‬ ‫تعاونی های موجود بوده و بعضی از تعاونی ها تازه ساخت‬ ‫و دوازدهم بس��یاری از روستاها به اب‪ ،‬برق و گاز تجهیز‬ ‫هس��تند‪ .‬کالنتری در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ایا‬ ‫ش��ده اند‪ .‬اینها مهم ترین زیرساخت های صنعت به شمار‬ ‫تعاونی ها موفق به دریافت تس��هیالت اشتغال روستایی‬ ‫م��ی رود‪ .‬دولت با اموزش دادن به روس��تاییان می تواند‬ ‫ش��ده اند یا خیر‪ ،‬گف��ت‪ :‬تاکنون ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫زیرس��اخت نیروی انس��انی را نیز ایجاد کند‪ .‬این عضو‬ ‫به تعاونی ها پرداخت ش��ده و نزدی��ک به ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورا ی اس�لامی‬ ‫تومان نیز مصوب یا عقد قرارداد ش��ده اس��ت‪ .‬مشکلی‬ ‫با اش��اره به اینکه نبود زیرس��اخت دلیل نمی ش��ود که‬ ‫به لحاظ ثبت نام تعاونی ها وجود ندارد و به اندازه ای که‬ ‫اولویت های کشور تغییر کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این زمینه‬ ‫انتظار داش��تیم‪ ،‬ثبت نام انجام شده است‪ .‬تنها مشکل‪،‬‬ ‫اگر زیرس��اختی برای راه ان��دازی کارخانه‬ ‫بررسی طرح ها در کارگروه اشتغال به ویژه‬ ‫و صنای��ع در روس��تا وج��ود ن��دارد نباید‬ ‫کارگروه بانک ها اس��ت ک��ه امیدواریم با‬ ‫اهداف را تغیی��ر داد‪ .‬دولت در این زمینه‬ ‫سرعت بیش��تری انجام شود‪ .‬منابع خوبی‬ ‫باید تالش کند زیرس��اخت ها را به وجود‬ ‫از سوی دولت برای طرح اشتغال روستایی‬ ‫اورد‪ .‬هدای��ت اش��تغال به س��متی غیر از‬ ‫در نظر گرفته ش��ده و س��رمایه گذاری در‬ ‫تولید و صنعت اینده کشور را با خطرهای‬ ‫مناطق محروم با مش��ارکت تعاونی ها در‬ ‫جدی تری روبه رو می کند‪ .‬فرهنگی افزود‪:‬‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫محمدحسین فرهنگی‬ ‫‹ ‹زیرساخت ها تامین شود‬ ‫بس��یاری از مش��اغل امروز از بین رفته اند‬ ‫ایران باید به سمت‬ ‫محمدحسین فرهنگی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫اما مش��اغل صنعتی هنوز پابرجا هستند‪.‬‬ ‫کند‪.‬‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی صنعتی شدن حرکت‬ ‫واحده��ای صنعتی با افزایش دانش فنی و‬ ‫در این زمینه طبیعی است‬ ‫درباره وضعیت موجود در حوزه اش��تغال‬ ‫به روز کردن شیوه تولید و محصول نهایی‬ ‫طرح های اشتغالزایی‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬دولت برای نیز باید به سمت تولید نه تنها از بین نخواهند رفت‪ ،‬بلکه می توانند‬ ‫رف��ع بی��کاری در کش��ور نبای��د فقط به و صنعت هدایت شود‪ .‬طرح های توسعه ای تعریف کنند‪ .‬فرهنگی‬ ‫اشتغالزایی فکر کند‪ .‬یکی از دالیلی که در البته این معنای حذف یا با اشاره اینکه کاهش نسبت کارافرینان به‬ ‫اغاز طرح اشتغال فراگیر روستایی‪ ،‬مجلس نادیده گرفتن مشاغل ش��اغالن موضوعی نیست که بتوان از کار‬ ‫غیرصنعتی نیست اما‬ ‫مخالفت هایی داش��ت همین موضوع بود‪.‬‬ ‫ان به س��ادگی عب��ور کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬اکنون‬ ‫اولویت باید با ایجاد‬ ‫ایران باید به س��مت صنعتی شدن حرکت‬ ‫اشتغال صنعتی باشد نسبت شاغالن به کارافرینی و کارفرمایی‬ ‫کند‪ .‬در این زمینه طبیعی است طرح های‬ ‫حدود ‪ ۳‬درصد اس��ت و این موضوع اینده‬ ‫توضیح تعزیرات حکومتی درباره خودروهای انبار شده‬ ‫سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی درباره خودروهای‬ ‫انبار شده در پارکینگ های ایران خودرو توضیح هایی داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬سیدیاس��ر رایگانی‪ ،‬س��خنگوی س��ازمان‬ ‫تعزی��رات حکومت��ی درب��اره انب��ار ش��دن خودروه��ا در‬ ‫پارکینگ های ش��رکت ایران خودرو در شهر بابل اظهار کرد‪:‬‬ ‫علت این انباشت ها کمبود قطعه در تولید خودرو است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۶ :‬ش��هریور امس��ال با حض��ور نماینده وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس ش��عبه تعزیرات در استان‬ ‫مازن��دران از واحد تولید ایران خودرو در ش��هر بابل بازدید‬ ‫ش��د و تعداد ‪ ۲‬هزا ر خودرو پژوپ��ارس ‪ TU۵‬در پارکینگ‬ ‫وجود داشت‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان تعزیرات با بیان اینک��ه فقدان تهیه‬ ‫قطعات اولیه از س��وی ش��رکت تامین کنن��ده قطعات دلیل‬ ‫انبار ش��دن این خودروها شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قطعاتی مانند‬ ‫سنس��ور‪ ACU ،‬و ‪ ،IUC‬دسته س��یم و جلوامپر از سوی‬ ‫ش��رکت تامین کننده قطعات تولید خودرو به خودروسازان‬ ‫داده نشده و به همین دلیل از ‪ ۷۰‬خودرو تولید شده در تیر ‬ ‫و مرداد امسال که به پارکینگ رفته است‪ ۴۰ ،‬دستگاه وارد‬ ‫بازار نش��ده و به هیچ ی��ک از نمایندگی های ایران خودرو در‬ ‫سطح شهرستان و اشخاص حقیقی تحویل داده نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت » در هفته های گذش��ته‬ ‫چندین خبر و عکس درباره خودروهای انبارشده در رسانه ها‬ ‫و ش��بکه های مجازی منتش��ر ش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تاخیر در‬ ‫تحویل خودرو از طرف خودروس��ازان و اوضاع نابسامان بازار‬ ‫خودرو این صنعت را بیش از گذش��ته با بحران هایی روبه رو‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬یکی از مشکالتی که گفته می شود گریبان این‬ ‫صنعت را گرفته خودروهایی هس��تند که بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫تولی��د انها کامل ش��ده و به دلیل نبود چن��د قطعه امکان‬ ‫حض��ور در ب��ازار را ندارند‪ .‬این موضوع ب��ه تازگی تبدیل به‬ ‫دلیل انبار شدن بسیاری از خودروها شده است‪.‬‬ ‫صنعتی ایران را با خطر روبه رو می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زنگ خطری برای اینده‬ ‫عل��ی خدایی‪ ،‬کارش��ناس رواب��ط کار و فعال کارگری‬ ‫درباره طرح اش��تغال روس��تایی به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از موضوع هایی که امروزه ب��ه وجود امده و‬ ‫سبب می ش��ود در تحلیل امار با مش��کل روبه رو شویم‪،‬‬ ‫اعطای وام به افرادی اس��ت که پیش از این متقاضی شغل‬ ‫نبوده ان��د‪ .‬بخش قابل توجهی از وام اش��تغال روس��تایی‬ ‫امروز به افرادی داده می ش��ود که به دلیل ش��رایط وخیم‬ ‫اقتص��ادی اکنون می خواهند کار کنند‪ .‬این افراد پیش از‬ ‫این متقاضی کار نبودند و امروز به این دایره وارد شده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسیاری از زنان روستایی اکنون تصمیم‬ ‫گرفته اند برای تامین بخشی از هزینه های زندگی شغلی‬ ‫ایجاد کنند و از ان درامد داش��ته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد‬ ‫پی��ش از این یا کنار همس��ران خ��ود کار می کردند یا به‬ ‫طور کلی متقاضی ش��غل نبودند‪ .‬ورود این افراد به دایره‬ ‫متقاضیان ش��غل عالوه بر اینکه نش��ان از وضعیت وخیم‬ ‫اقتص��ادی دارد‪ ،‬تحلیل ام��ار و ارقام را دش��وار می کند‪.‬‬ ‫خدای��ی با بی��ان اینکه طرح اش��تغال فراگیر روس��تایی‬ ‫رفته رفته مورد اس��تقبال ق��رار می گیرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬مردم‬ ‫به س��مت دریاف��ت وام و بازپرداخت نک��ردن ان حرکت‬ ‫خواهند کرد‪ .‬وضعیت اقتصاد روستاها بسیار وخیم است‬ ‫و نمی توان مانعی بر ان گذاشت‪ .‬در این شرایط بهتر است‬ ‫دولت در دو جبهه فعالیت کند‪ .‬برخی از روستاییان افراد‬ ‫مس��نی هس��تند که توان کمتری برای کار دارند‪ .‬بخش‬ ‫دوم نیز جوانانی هس��تند که امروز به فکر خروج از روستا‬ ‫افتاده ان��د‪ .‬دولت باید برای هر دو گروه برنامه مش��خص و‬ ‫حمایتی داش��ته باشد‪ .‬این کارش��ناس روابط کار با بیان‬ ‫اینکه جمعیت روس��تایی ایران اگر وارد شهرها شود یک‬ ‫بحران را به وجود می اورد‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رایط تحصیل‪ ،‬شغل‬ ‫صنعتی و رش��د اقتصادی در روستاها باید ایجاد شود‪ .‬در‬ ‫شرایط اقتصادی کنونی بس��یاری از مردم می خواهند از‬ ‫تس��هیالت موجود اس��تفاده کنند تا امور روزمره زندگی‬ ‫خود را بگذرانند‪ .‬ای��ن موضوع عالوه بر اتالف منابع باعث‬ ‫می شود شرایط وخیم تر شود‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید کاهش یافته است‬ ‫یک استاد دانشگاه اظهار کرد‪ :‬در کوت اه مدت هدایت نقدینگی‬ ‫باید به گونه ای باش��د که کمترین اثر منفی را داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د که هدایت نقدینگی به س��مت بخش مسکن‬ ‫یا بخش های مرتبط با تولید از طریق سیاس��ت گذاری مناسب‬ ‫تاثیر مثبت داش��ته باش��د‪ .‬مرتضی عزتی درباره نشست اخیر‬ ‫جمع��ی از اقتصاددانان با رییس بانک مرکزی به ایلنا گفت‪ :‬در‬ ‫این نشس��ت دو موضوع نقدینگی و نرخ ارز مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرفت و پس از ارائه گزارش بانک مرکزی‪ ،‬اقتصاددانان به ارائه‬ ‫راهکار و نظر کارشناس��ی خود پرداختند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یکی از‬ ‫مباحث این نشس��ت‪ ،‬نقدینگی بود‪ .‬البته این مشکل مربوط به‬ ‫دوره کنونی نیس��ت و از دو جنبه می توان تاثیرات نقدینگی بر‬ ‫اقتصاد را بررس��ی کرد؛ یک جنبه ان مربوط به تاثیرات مثبت‬ ‫ان از طریق رشد اقتصادی‪ ،‬تامین مالی دولت و پروژه ها‪ ،‬ایجاد‬ ‫تقاضا و تحریک عرضه بر اقتصاد اس��ت که این تاثیرات هم در‬ ‫عم��ل و هم در تئوری وجود دارد‪ .‬عزتی اضافه کرد‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگر ممکن اس��ت نقدینگی در ش��رایطی که اقتصاد ظرفیت‬ ‫تولید باال را نداشته باشد یا با مشکالت ساختاری روبه رو است‪،‬‬ ‫موجب تورم ش��ود‪ .‬از همین روی در همه جای دنیا به تناسب‬ ‫نیاز به رشد اقتصادی میزان نقدینگی نیز افزایش می یابد‪ .‬استاد‬ ‫دانش��گاه تربیت مدرس با اش��اره به ضعف بنیان های تولیدی‬ ‫کشور گفت‪ :‬متاسفانه در چند دهه گذشته بنیان های تولیدی‪،‬‬ ‫س��اختار اقتصادی و نهادهای یاری رسان تولید به شدت اسیب‬ ‫دیده و خس��ارت انها جبران نش��د ه و در نتیجه‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫کشور به شدت کاهش یافته است‪ .‬بنابراین‪ ،‬در سال های گذشته‪،‬‬ ‫نقدینگی اثر مثبت و عمده ای روی تولید نداش��ته و کمکی به‬ ‫رش��د اقتصادی نکرده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬هر از چندی‬ ‫این تجمیع نقدینگی تراکم های مالی و قیمتی را در بخش هایی‬ ‫از اقتصاد ایجاد کرده است‪ .‬در دوره هایی به سمت مسکن سوق‬ ‫یافته و در دوره هایی به سمت بازار ارز و طال و گاه برنج و چای‬ ‫س��رازیر شده و تورم های بخش��ی را ایجاد کرده است‪ .‬در دوره‬ ‫فعلی هم بخش��ی از نقدینگی به سمت مسکن و بخش بزرگی‬ ‫از ان ب��ه دلیل تالطم ها و تحریم ها به س��مت بازار ارز حرکت‬ ‫ک��رد‪ .‬این اقتصاددان درباره راهکارهای هدایت نقدینگی گفت‪:‬‬ ‫در این شرایط راهکارها در کوتاه مدت متمرکز است تا ساختار‬ ‫و نهادهای اقتصادی مس��تحکم ش��وند‪ .‬در کوتاه مدت هدایت‬ ‫نقدینگی باید به گونه ای باش��د که کمترین اثر منفی را داشته‬ ‫باش��د و به نظر می رس��د که هدایت نقدینگی به سمت بخش‬ ‫مس��کن یا بخش های مرتبط با تولید از طریق سیاست گذاری‬ ‫مناس��ب تاثیر مثبت داشته باشد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬برای مثال‪،‬‬ ‫بخش مس��کن مزیت هایی مانند تامین تمایالت س��فته بازی و‬ ‫توزیع ثروت بین دارندگان امالک که ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد جمعیت‬ ‫کشور را شامل می شود دارد‪ .‬همچنین‪ ،‬رونق در بخش مسکن‬ ‫موج��ب تحریک تقاضا برای بس��یاری از فعالیت های اقتصادی‬ ‫از جمله مصالح س��اختمانی‪ ،‬اهنگری‪ ،‬نجاری و‪ ...‬می ش��ود که‬ ‫زمینه ساز رشد اقتصادی هستند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 20‬شهریور ‪ 1397‬اول محرم ‪ 11 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 481‬پیاپی ‪2454‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر پذیری از تالطم سیاسی‬ ‫یا تحول اقتصادی‬ ‫حمید قاسم نژاد‬ ‫فرصت ها در عمل‪ ،‬به‬ ‫دلیل بخشنامه های‬ ‫گوناگون‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫دیرهنگام و سردرگمی ها‬ ‫که همچنان ادامه دارد و‬ ‫دامنه ان به تامین مواد‬ ‫اولیه داخلی هم رسیده‪،‬‬ ‫در حال از دست رفتن‬ ‫است‬ ‫در گفت و گوی «گسترش صنعت» با تولیدکنندگان محصوالت جانبی خودرو مطرح شد‪:‬‬ ‫چرا حرمت تولیدکننده حفظ نمی شود؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت خودرو در حال پشت س��ر گذاشتن روزهای‬ ‫س��خت و سرنوشت سازی اس��ت‪ .‬مشخص نیست که‬ ‫ای��ن صنعت با اس��یب های محیطی که ب��ه ان وارد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ایا تاب مقاومت و توسعه خواهد داشت یا‬ ‫خیر‪.‬‬ ‫به طور قطع انچه صنعت خودرو و زیرمجموعه های‬ ‫ان را س��رپا نگه داشته عملکردهای به نسبت مطلوبی‬ ‫اس��ت که در دهه ‪ ۷۰‬و اغاز دهه ‪ ۸۰‬در این صنعت‬ ‫وجود داشت‪.‬‬ ‫ج��دا از موضوع خ��ودرو‪ ،‬محص��والت جانبی مورد‬ ‫نی��از ان اعم از روانکارها‪ ،‬گری��س‪ ،‬ضدیخ و‪ ...‬از موج‬ ‫گران��ی در امان نبوده و ش��اهد افزایش نرخ برخی از‬ ‫این اقالم هس��تیم‪ .‬این در حالی اس��ت که به تازگی‬ ‫گام های نخس��تین در راه مقابله با تحریم ها در حال‬ ‫برداشته شدن است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت ها‬ ‫حمی��د قاس��م نژاد‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت فوم��ن‬ ‫ ش��یمی‪،‬تولیدکننده ان��واع روغ��ن و روان��کار مانن��د‬ ‫روغن موت��ور‪ ،‬ترمز‪ ،‬فرمان و نیز ضدی��خ و‪ ...‬با بیش از ‪۴‬‬ ‫ده��ه فعالیت‪ ،‬درباره وضعیت تولی��د و افزایش قیمت ها‬ ‫در ب��ازار این محص��والت به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫مجوزی که ب��رای افزایش نرخ محص��والت روغنی داده‬ ‫ش��د عددی کمتر از ‪ ۱۰‬درصد اس��ت‪ .‬ب��ه این ترتیب‪،‬‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫موافق��ت کرده با توجه به ب��اال رفتن هزینه های مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬محصوالت روغنی افزایش چند درصدی قیمت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره افزایش نرخ س��ایر محص��والت جانبی‬ ‫خ��ودرو مانن��د ضدیخ عنوان کرد‪ :‬ضدی��خ در بازار با‬ ‫نرخ قبلی عرضه می ش��ود‪ .‬البته ن��رخ اقالم مورد نیاز‬ ‫برای بس��ته بندی مانند پلی اتیلن که برای ظروف این‬ ‫محصوالت اس��تفاده می شود در کنار نرخ ارز در بازار‬ ‫ازاد بسیار باال رفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور کلی تمام محصوالتی که ارزبری‬ ‫داشتند افزایش نرخ باالیی را تجربه کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزبری محصوالت جانبی‬ ‫قاس��م نژاد در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه‬ ‫محصوالتی مانند انواع روغن های خودرو چند درصد‬ ‫داخلی و چند درصد وارداتی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫روغن موتور حدود ‪ ۶۰‬درصد ان مربوط به روغن پایه‬ ‫است که برای برخی گریدها از محصوالت تولید داخل‬ ‫استفاده می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬برای بعضی گریدها هم‬ ‫وارداتی اس��ت‪ .‬مواد افزودنی این نوع محصوالت نیز‬ ‫همه وارداتی اس��ت و تولید داخ��ل نداریم‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫اگر روغ��ن موتوری ب��ا گرید روز ب��رای خودروهای‬ ‫به روز دنیا باش��د وارداتی اس��ت و ارزبری باالیی دارد‬ ‫زی��را تولیدات داخل برای این ن��وع خودروها کارامد‬ ‫وارد می شود و بخش��ی دیگر که باید از داخل تامین‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫ب��ه طور نمون��ه‪ ،‬در این صنف کس��انی که به ماده‬ ‫که روغ��ن پایه برای خودروه��ای جدید چند درصد‬ ‫«پ��ت»(‪ )PET‬نی��از دارن��د مشکل ش��ان تحریم ها‬ ‫کل تولید را ش��امل می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اط�لاع دقیقی‬ ‫نیس��ت‪ .‬این م��اده در داخ��ل تولید می ش��ود اما در‬ ‫ندارم‪ .‬باید دید به لحاظ سطح گرید‪ ،‬روغن ها چگونه‬ ‫دس��ترس نیس��ت ‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬ب��ا ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬برابر نرخ‬ ‫طبقه بندی ش��ده اند اما می توان گف��ت حجم عمده‬ ‫واقع��ی بای��د ان را از بازار ازاد خری��داری کرد‪ .‬برای‬ ‫روغ��ن پایه ب��رای تولید روغن موت��ور از داخل تهیه‬ ‫تهی��ه پلی اتیلن ه��ا ه��م همی��ن وضعی��ت را داریم‪.‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت های طالیی از دست رفت‬ ‫ای��ن م��واد تولید داخل هس��تند اما عرض��ه انها کم‬ ‫قاس��م نژاد درباره تاثیر تحریم ب��ر تولید این اقالم‬ ‫ش��ده و فق��ط از ب��ازار ازاد می ت��وان انه��ا را تامین‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬درحال حاضر مش��کلی در زمینه عرضه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نداری��م‪ .‬خریدار ب��ه ه��ر فروش��گاهی مراجعه کند‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬برخی مواد اولی��ه در کارخانه های‬ ‫روغن موت��ور‪ ،‬ضدیخ‪ ،‬روغن ترمز‪ ،‬گری��س و‪ ...‬موجود‬ ‫پتروش��یمی کش��ور تولی��د می ش��و د ام��ا ب��ه دلیل‬ ‫است اما اگر روند واردات و تامین مواد به همین شکل‬ ‫س��ردرگمی هایی ک��ه وج��ود دارد در دس��ترس‬ ‫ام��روز ادامه پیدا کن��د در اینده دچ��ار کمبودهایی‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی نیس��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬صنعت تنها‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫مش��کل تحریم‪ ،‬تامین ارز و‪ ...‬ندارد بلکه برای تامین‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دلیل این امر نیز این اس��ت که از‬ ‫اقالم داخلی هم مشکالت زیادی پیش رو دارد‪.‬‬ ‫‪ ۹۷/۱/۲۱‬ت��ا امروز به دلیل تغییرات دائمی ضوابط و‬ ‫این صنعتگر درباره حوزه محصوالت جانبی خودرو‬ ‫قوانین‪ ،‬زمان زیادی از ش��رکت ها ب��رای تامین مواد‬ ‫افزود‪ :‬فرصت ها در حال از دس��ت رفتن اس��ت‪ ،‬زمان‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫زی��ادی تا ‪ ۱۳‬ابان نداریم‪ ،‬تعطی�لات ایام محرم هم‬ ‫ابتدا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان معرفی شد‪ ،‬سپس کاالها به‬ ‫پیش رو اس��ت در حالی که تولیدکننده تا پاس��ی از‬ ‫گروه کاالیی ‪ ۳ ،۲ ،۱‬و ‪ ۴‬دس��ته بندی شدند‪ .‬دوباره‬ ‫ش��ب و در ای��ام تعطیل نیز فعالی��ت دار د‪ ،‬فعالیت ها‬ ‫در ادامه‪ ،‬کاالها در این طبقه ها جابه جا شدند‪ ،‬سامانه‬ ‫بهره ورانه انجام نمی شود‪.‬‬ ‫«نیما» مطرح و س��پس ارز ثانویه به صنعتگر معرفی‬ ‫مرحل��ه نخس��ت تحریم ها ‪ ۱۳‬مرداد اغاز ش��ده و‬ ‫شد‪ .‬این در حالی است که همین امروز هم نمی توان‬ ‫نخس��تین صنعت��ی که نش��انه گرفته ش��ده‪ ،‬خودرو‬ ‫گف��ت همه مس��ائل ‪ ۱۰۰‬درصد ش��فاف ش��ده زیرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫نوسان های ارزی همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬مس��ائل در حال پیگیری است و‬ ‫مدیرعام��ل فومن ش��یمی در ادامه ب��ه بزرگ ترین‬ ‫مدی��ران مرب��وط س��عی در حل مش��کالت دارند اما‬ ‫مش��کل در این زمینه اش��اره کرد و گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫زمان طوالنی شده که فرصت ها را از ما می گیرد‪ .‬چه‬ ‫مس��ئله این اس��ت که فرصت ها را از دست می دهیم‬ ‫اتفاقی افتاده که کش��وری که حدود ‪ ۴۰‬سال فعالیت‬ ‫بدون اینکه از انها استفاده بهینه بکنیم‪.‬‬ ‫در خرید اقالم خارجی داش��ته در کنار انواع و اقسام‬ ‫زم��ان طالی��ی ش��رکت ها در این ش��رایط همان‬ ‫حوادث و موانع بیرونی که همیش��ه با ان درگیر بوده‬ ‫فاصله ‪ ۲۱‬فروردین تا ‪ ۱۳‬ابان اس��ت که مرحله دوم‬ ‫این گونه س��ردرگم ش��ده اس��ت؟ ما که تجربه تمام‬ ‫تحریم ها اغاز می شود‪ .‬انها می توانستند‬ ‫مسائل را داشتیم‪ .‬همه شرکت ها پرونده‬ ‫م��واد اولیه مورد نی��از را در حد توان و‬ ‫تولید دارند و اطالعات مش��خص است‪.‬‬ ‫نقدینگ��ی خ��ود وارد کنند تا اش��تغال‬ ‫کش��وری بی تجربه نبوده ایم؛ چرایی این‬ ‫حفظ ش��ود و فعالیت ها حداقل تا پایان‬ ‫اشفتگی عجیب است‪.‬‬ ‫سال روند عادی خود را ادامه دهد‪ .‬برای‬ ‫او گفت‪ :‬برخ��ی تصمیم ها خطرافرین‬ ‫پس از ان دوباره می توان تدبی ر دیگری‬ ‫هستند‪ .‬امروز کار تولیدکننده این شده‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫ک��ه از صبح تا ش��ب مذاک��ره و مکاتبه‬ ‫سید شمس الدین مصطفوی نسب‬ ‫او گفت‪ :‬این فرصت در عمل‪ ،‬به دلیل‬ ‫داشته باشد در حالی که وظیفه صنعتگر‬ ‫در کنار گرانی برخی‬ ‫بخش��نامه های گوناگون‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫تولی��د اس��ت‪ ،‬باید انرژی خ��ود را برای‬ ‫محصوالت جانبی خودرو‬ ‫دیرهنگام و س��ردرگمی ها که همچنان تیراژ افزایش یافته و فعالی��ت صنعت��ی صرف کند ن��ه برای‬ ‫ادام��ه دارد و دامنه ان ب��ه تامین مواد این امیدوارکننده است‪ .‬مکاتبه و مذاکره به منظور رفع مس��ائل‬ ‫اولی��ه داخلی ه��م رس��یده‪ ،‬در حال از تنها تفاوت امسال نسبت و مش��کالت به وجود ام��ده‪ .‬نقص کار‬ ‫دست رفتن است‪.‬‬ ‫به سال گذشته‪ ،‬تولید کجاست‪ ،‬مشخص نیست‪.‬‬ ‫بر اساس سفارش گیری‬ ‫‹ ‹مش�کالت داخلی برای تامین‬ ‫ای��ن تولیدکننده محص��والت جانبی‬ ‫از سوی خودروسازان‬ ‫مواد‬ ‫دولتی و خصوصی برای خودرو اظهار کرد‪ :‬معلوم نیس��ت تا ‪۱۳‬‬ ‫قاس��م نژاد خاطرنش��ان کرد‪ :‬می توان خودروهای سبک و سنگین ابان بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز خود را‬ ‫است ‬ ‫گفت درحال حاضر صنایع با دو مش��کل‬ ‫وارد کنی��م یا خیر‪ .‬حتی اگر محصوالت‬ ‫روبه رو هس��تند؛ تامین مواد اولیه ای که‬ ‫وارد ش��ود تضمینی نیس��ت ک��ه بدون‬ ‫ات�لاف وقت در اختی��ار تولیدکننده ق��رار گیرد زیرا‬ ‫تغییرات زی��ادی در این فاصله ت��ا ترخیص مواد‪ ،‬به‬ ‫وجود می اید‪.‬‬ ‫� پایبندی به حفظ تولید‬ ‫قاس��م نژاد در ادامه در قالب شوخی و جدی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬پیش تر یکی از رسانه ها پرسید که پیشنهاد شما‬ ‫برای برون رفت از این وضعیت چیس��ت؛ ساده عنوان‬ ‫کردم مسئوالن کاری انجام ندهند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه مشکالت در وضع مقررات کمتر‬ ‫و چالش اصلی در اجرا اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬نباید اجازه داد‬ ‫تولید کوچک شود‪ .‬اگر صنعتگر امروز به فعالیت های‬ ‫خود ادامه می دهد برای س��هم خواهی از بازار نیست‪،‬‬ ‫فقط برای این است که کارگرانش بیکار نشوند‪.‬‬ ‫ای��ن صنعتگ��ر اظهار کرد‪ :‬خوش��حال هس��تم که‬ ‫کارگرم برای ابتدای س��ال تحصیلی می تواند حداقل‬ ‫نوش��ت افزار مورد نیاز فرزن��دش را خریداری کند اما‬ ‫نمی توان منکر ش��د با ادامه این وضعی��ت‪ ،‬ناگزیر به‬ ‫تعدیل نیرو و کاهش فعالیت ها هستیم‪.‬‬ ‫قاسم نژاد با اشاره به اینکه مسئوالن عنوان می کنند‬ ‫تولید عبادت است‪ ،‬گفت‪ :‬پس چرا حرمت تولیدکننده‬ ‫نگه داشته نمی شود؟ پس از ‪ ۴‬دهه فعالیت در شرایط‬ ‫دش��وار اعم از ش��رایط جنگ و تحریم ‪ ،‬از مس��ائل و‬ ‫مشکالت امروز سردر نمی اورم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت بحران بدون تعدیل نیرو‬ ‫س��ید شمس الدین مصطفوی نس��ب از دیگر فعاالن‬ ‫بازار محصوالت جانبی خودرو که چند سالی است در‬ ‫تولید و تامین محص��والت نانویی فعالیت دارد درباره‬ ‫وضعیت تولی��د و بازار به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫با توجه به ش��رایط کنونی‪ ،‬فقط بر مبنای سفارش ها‬ ‫تولید می کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه چند‬ ‫درصد م��واد اولیه مورد نیاز ای��ن تولیدکننده داخلی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مواد اولیه مورد نیاز ما بیش��تر از داخل‬ ‫تامین می ش��ود و برای تهیه مواد مش��کلی نداریم اما‬ ‫چون م��واد اولیه تولید داخل گران ش��ده اند طبیعی‬ ‫اس��ت محص��والت نهای��ی نی��ز افزایش نرخ داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬او درب��اره افزای��ش قیمت ها ب��ه ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در کن��ار گرانی برخی اقالم مانند‬ ‫شیشه شوی های خودرویی تیراژ افزایش داشته و این‬ ‫امیدوارکننده اس��ت‪ .‬تنها تفاوت امس��ال نس��بت به‬ ‫س��ال گذشته تولید بر اس��اس سفارش گیری از سوی‬ ‫خودروس��ازان دولت��ی و خصوصی ب��رای خودروهای‬ ‫سبک و سنگین است‪ .‬مصطفوی نسب در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا توجیه اقتصادی دارد ماشین االت برای‬ ‫مدتی خاموش باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط فعلی ناگزیر‬ ‫هس��تیم اما برای جلوگیری از ات�لاف وقت نیروهای‬ ‫انسانی و جلوگیری از تعدیل نیرو‪ ،‬انها در بخش دیگر‬ ‫مش��غول می شوند‪ .‬این شرکت طرح توسعه برای یک‬ ‫سلسله محصوالت نانو صنعتی دارد که بخشی از زمان‬ ‫کارگران در این پروژه صرف می ش��ود اما ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫قابل پیش بینی نیست که شرایط چگونه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬خودرو احتکار شده در قزوین کشف شد‬ ‫دادس��تان عموم��ی و انق�لاب قزوین از کش��ف ‪۸۰۰‬‬ ‫کامیونت و مینی بوس احتکار شده در یکی از شرکت های‬ ‫خودروس��ازی شهرستان البرز خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی گفت‪ :‬در یکی از‬ ‫ش��رکت های خودروسازی واقع در شهرستان البرز ‪۸۰۰‬‬ ‫ کامیون��ت و مینی بوس ب��ا ارزش تقریبی ‪ ۱۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان احتکار شده بود که با ورود مدعی العموم کشف و‬ ‫ضبط شد‪ .‬دادس��تان مرکز استان در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫این خودروها با دالیل واهی همچون نبود قطعه انبار شده‬ ‫بود که در بررسی های به عمل امده از سوی متخصصان‬ ‫هی��چ مش��کلی برای عرضه ب��ه بازار خودرو نداش��تند‪.‬‬ ‫ صادقی نیارکی با اشاره به اینکه به زودی این خودروها به‬ ‫بازار عرضه خواهد شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دستورهای الزم‬ ‫قضایی برای تعیین تکلیف این خودروها داده شده است‬ ‫و پس از اعالم نرخ واقعی این خودروها از سوی سازمان‬ ‫ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به بازار عرضه‬ ‫حمای ‬ ‫خواه��د ش��د و در اختیار مردم ق��رار خواهد گرفت‪ .‬این‬ ‫مقام قضایی اس��تان با اش��اره به اینک��ه تذکرات الزم و‬ ‫قانونی پیش تر به محتکران داده شده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫احتکارکنندگان و کسانی که به دنبال تشدید نابسامانی‬ ‫بازار و اخالل در نظام اقتصادی کش��ور هس��تند‪ ،‬بدانند‬ ‫ک��ه نهاد قضایی در برابر انها کوتاه نخواهد امد و منتظر‬ ‫برخورد قاطعانه‪ ،‬سخت و بدون چشم پوشی نهاد قضایی‬ ‫باشند‪ .‬صادقی نیارکی افزود‪ :‬شرایط کنونی کشور بسیار‬ ‫حساس است و دشمن همه تالش خود را به کار گرفته تا‬ ‫از طریق تحریم ها و اخالل در بازار اقتصادی کشور بتواند‬ ‫ضربه ای به نظام وارد کند و به اهداف ش��وم خود دس��ت‬ ‫یابد که شاهد هس��تیم عده ای زیاده خواه‪ ،‬فرصت طلب‪،‬‬ ‫س��ودجو و یقه سفید با برخی از اقدام های خود به دنبال‬ ‫تش��دید نابسامانی های اقتصادی در کشور هستند و اب‬ ‫در اسیاب دشمن می ریزند که به واقع عمل محتکران و‬ ‫مفسدان اقتصادی خیانت به نظام است‪.‬‬ ‫کشورهای صنعتی در دفاع‬ ‫از صنایع بوم��ی خود به ویژه‬ ‫در زمین��ه صنع��ت خودرو و‬ ‫قطع��ه به فضای ایجاد ش��ده‬ ‫کس��ب وکار توج��ه وی��ژه ای‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن ح��وزه بای��د دو‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫مسئله را مطرح کرد؛ قوانین‬ ‫دبیر انجمن تخصصی‬ ‫و مق��ررات حاکم ب��ر فضای‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫کس��ب وکار ش��رکت های‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫صنعت��ی که در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته به شدت حامی‬ ‫تولی��د و مش��وق تولیدکنندگان اس��ت به ای��ن معنی که‬ ‫بیش��تر قوانین برای تش��ویق به تولید بومی وضع ش��ده یا‬ ‫مشوق هایی برای توسعه تولید داخل است‪.‬‬ ‫مسئله دوم که از موضوع نخست هم مهم تر است تفکیک‬ ‫اقتصاد و صنعت از سیاس��ت ب��وده و در واقع تصمیم های‬ ‫سیاس��ی مختلف کمترین تاثی��ر اقتصادی را بر بخش های‬ ‫تولیدی و ش��رکت های خصوصی می گ��ذارد در حالی که‬ ‫شاهد هستیم تمام امور در ایران تحت تاثیر مسائل سیاسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬با تغییر یک دولت یا مجلس کل برنامه های‬ ‫صنعتی و تولیدی به هم می ری��زد‪ .‬می توان این طور نتیجه‬ ‫گرفت که بخش خصوصی در عمل‪ ،‬بیش��تر تابع تغییر ها و‬ ‫تالطم های سیاسی است تا تحول های اقتصادی‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با این روند به برنامه ها و اسناد باالدستی کشور‬ ‫کمترین اهمیت داده می ش��ود‪ .‬کشورهایی مانند مالزی یا‬ ‫ترکیه که دارای اه��داف و برنامه های بلندمدت ‪ ۲۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫ساله هس��تند که در واقع همان اسناد باالدستی است که‬ ‫فصل الخطاب تمام بخش ها است‪.‬‬ ‫با تغییر دولت‪ ،‬مجلس ش��ورای اسالمی و سایر نهادهای‬ ‫دولت��ی تمام مدیران موظف و مکلف ب��ه انجام برنامه های‬ ‫پیش��ین هس��تند‪ .‬در حالی که در کش��ور این برنامه ها به‬ ‫ش��کل س��لیقه ای انجام می ش��ود و هر دولت‪ ،‬مجلس و‪...‬‬ ‫برداشت شخصی از اسناد باالدستی دارد‪.‬‬ ‫درحال حاضر ش��اهد هس��تیم حتی در زمین��ه اهداف‬ ‫برنام��ه کالن ‪ ۱۴۰۴‬و چش��م انداز صنعت هنوز در مس��یر‬ ‫قرار نگرفته ایم و دس��ت یافتن به اه��داف افق ‪ ۱۴۰۴‬دور‬ ‫از ذهن است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬تفاوت اساس��ی ما با کشورهای صنعتی‬ ‫و حت��ی در حال توس��عه مانند هند‪ ،‬ترکیه ی��ا برزیل که‬ ‫از اقتصادهای نوظهور دنیا هس��تند این اس��ت که قوانین‬ ‫و مقررات ش��ان به ش��دت حمایت��ی و در راس��تای فضای‬ ‫کسب وکار و تسهیل تولید وضع می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در مقایس��ه اقتصاد برزیل ب��ا ونزوئال در قاره‬ ‫امریکا مشخص است که اقتصاد برزیل کمترین تاثیرپذیری‬ ‫را از تح��والت سیاس��ی دارد اما ونزوئال و کش��ورهایی که‬ ‫مدیریت توانمن��د در زمینه اقتصادی ندارند تمام تغییرات‬ ‫و برنامه ه��ای سیاس��ی‪ ،‬حتی ماهی��ت برنامه ه��ا را دچار‬ ‫دگرگونی اساسی می کند‪.‬‬ ‫در بهبود فضای کسب وکار مشوق های صنعتی و تولیدی‬ ‫بس��یار کارگش��ا و مهم هس��تند زیرا ممکن اس��ت فضای‬ ‫کس��ب وکار مطلوب باشد اما مش��وقی برای تولید گذاشته‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬در عمل‪ ،‬ش��اید انگی��زه کافی ایجاد نکند که‬ ‫س��رمایه گذاری و فعالیت تولیدی به جای بخش تجارت به‬ ‫سوی صنعت هدایت شود‪.‬‬ ‫در این باره باید جوایزی گذاش��ته ش��ود زیرا تجربه های‬ ‫جهان��ی نش��ان می ده��د سیاس��ت های تش��ویقی ب��رای‬ ‫تولیدکننده بسیار تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات تامین مالی خودروسازان‬ ‫از بازار سرمایه‬ ‫رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق‬ ‫بهادار با بیان اینکه برخی صنایع از‬ ‫جمله خودرو‪ ،‬تامین مالی مناسبی‬ ‫را از بازار س��رمایه داشته اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو ‪ ۳‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان مناب��ع از ب��ورس تامی��ن‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��اپور محمدی‪ ،‬معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش‬ ‫مهر مبنی بر حضور شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت های زیادی در این حوزه درخواس��ت حضور‬ ‫در بازار س��رمایه را دارند اما فرایند ثبت ش��رکت ها اندکی‬ ‫زمان بر است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬بای��د توجه کرد که برخی از ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان در تابل��وی بورس حضور ندارن��د اما در تولید‬ ‫نرم افزارهای مرتبط با بازار س��رمایه یا معامالت الگوریتمی‬ ‫کمک می دهند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ادامه داد‪ :‬انتش��ار‬ ‫اوراق بهادار از سوی شرکت های بورسی شتاب خوبی گرفته‬ ‫و ش��رکت های خودرویی و فلزات اساس��ی سال قبل تامین‬ ‫مالی مناسبی را از بورس داشته اند‪.‬‬ ‫محم��دی خاطرنش��ان کرد‪ :‬خودروس��ازان ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از بازار س��رمایه جذب منابع کرده اند و البته‬ ‫از نظر بازار س��رمایه ترجیح بر تامین مالی بخش خصوصی‬ ‫است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 481‬پیاپی ‪2454‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 20‬شهریور ‪1397‬‬ ‫اول محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از مشکالت مالی صنعتگران نشان داد‬ ‫سهم ‪ ۷‬درصدی صنایع کوچک در بدهی بانکی‬ ‫تعطیلی کارخانه ها از سوی بانک های طلبکار‪ ،‬متوقف شد‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین مالی صنایع بر پایه فناوری روز‬ ‫تامی��ن مال��ی و نقدینگ��ی امروز‬ ‫مش��کل اصل��ی صنای��ع کوچک در‬ ‫کش��ور ش��ناخته ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫صنای��ع که بیش��تر انها ب��ه صورت‬ ‫خانوادگ��ی اداره می ش��ود از پایه بر‬ ‫مبن��ای منابع بانکی و س��رمایه های‬ ‫خانوادگی ش��کل گرفته اس��ت اما از‬ ‫فردوس باقری‬ ‫اغ��از امس��ال قدری تالش ش��ده تا‬ ‫کارشناس مالی صنایع‬ ‫زیرساخت معامالت اعتباری بر پایه‬ ‫وب برای تامین منابع مالی مورد نیاز‬ ‫انها فراهم ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬س��امانه ای برای ارتباط صنایع کوچک‬ ‫و تامی��ن نی��از انها از م��واد اولیه و محصول نهایی طراحی ش��ده تا‬ ‫بدون انکه پولی به صورت فیزیکی تبادل شود این نیازها رفع شود‪.‬‬ ‫اکن��ون معام�لات اعتباری صنایع کوچک ب��رای تامین مواد اولیه و‬ ‫قطعات موردنیاز در س��امانه «س��ککوک» انجام می شود‪ .‬سککوک‬ ‫سامانه ای است که در قالب برات الکترونیک‪ ،‬هدایت هدفمند منابع‬ ‫برای فعال سازی و پایدارسازی اشتغال در واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫و متوس��ط را به نتیجه می رس��اند‪ .‬هدف اصلی از عملیاتی کردن این‬ ‫سامانه‪ ،‬ایجاد زیرساخت تامین مالی در چارچوب زنجیره تامین بوده‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬از طریق تامین اعتباری در زنجیره تامین سعی شده‬ ‫با استفاده از برات الکترونیک انتقال بدهی در سامانه پایه ریزی و در‬ ‫تمام طول هفته این معامالت انجام ش��ود‪ ،‬ضمن انکه نظارت بانکی‬ ‫نیز در این سامانه فراهم است اما این زیرساخت در دنیا تجربه شده‬ ‫است‪ .‬این سامانه در هدایت تسهیالت به سمت تولید نیز موثر است‪.‬‬ ‫با گس��ترش روزاف��زون تعامل با صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کوچ��ک‪ ،‬نیاز ب��ه وجه نقد در زنجیره تولی��د‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫کم می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬ضمانتنامه مورد نیاز صنایع در این س��امانه‬ ‫ب��ا همکاری صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬هم��ه برنامه ریزی های عملیاتی در س��امانه س��ککوک و‬ ‫صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک نیز همین اس��ت‬ ‫ک��ه بتوانیم مرحله به مرحله‪ ،‬به همه واحدهای تولیدی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک های صنعتی‪ ،‬سرویس برات الکترونیک را ارائه کنیم تا این‬ ‫بخش از صنعت نیز بتواند مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را خرید‬ ‫اعتباری کند‪ .‬اما این س��امانه فقط برای داخل کش��ور قابل استفاده‬ ‫نیس��ت و برات الکترونیک برای اضافه ش��دن زنجیره های تامین از‬ ‫بیرون کشور نیز ظرفیت سازی شده است تا با همکاری مناطق ازاد‬ ‫تجاری و اقتصادی این خرید و تامین مواد اولیه با انتقال بدهی فراهم‬ ‫شود تا به رونق بنگاه های کسب وکار کمک کند‪ .‬در ادامه این راه نیز‬ ‫امیدواریم در عمل‪ ،‬نشان دهیم که منابع کوچک سازمان یافته‪ ،‬چقدر‬ ‫می تواند در به گردش درامدن چرخ صنعت موثر باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خدمات رایگان برای سرمایه گذاران‬ ‫فاز ‪ ۴‬شهرک صنعتی مشهد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان استان خراسان‬ ‫رض��وی از خدمات دهی رایگان به س��رمایه گذاران فاز ‪ ۴‬ش��هرک‬ ‫صنعتی مش��هد خبر داد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی‪،‬‬ ‫مس��عود مهدی زاده مقدم با اعالم این خبر گفت‪ :‬با تامین و تکمیل‬ ‫مت��وازن زیرس��اخت های عمران��ی و همچنین حمای��ت از صنایع‬ ‫کوچک شاهد افزایش رشد س��رمایه گذاری در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان خواهیم بود‪ .‬وی افزود‪ :‬تامین امکانات زیربنایی به‬ ‫شکل مناس��ب‪ ،‬کامل‪ ،‬توجیه پذیر و اقتصادی‪ ،‬این زمینه را فراهم‬ ‫می سازد تا ضمن حفظ مسائل زیست محیطی با تجمیع واحدهای‬ ‫صنعتی در کنار یکدیگر‪ ،‬زمینه ایجاد همکاری های جدید را میسر‬ ‫و هم افزایی واحدهای صنعتی را بیشتر کرد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم درباره ارائه مزایای ویژه و رایگان اس��تقرار در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعت ب��ه تهیه زمین مناس��ب برای اجرای‬ ‫طرح های صنعتی مطابق با اصول فنی و مهندسی‪ ،‬دسترسی سریع‬ ‫ب��ه امکاناتی از قبی��ل راه‪ ،‬اب‪ ،‬گاز‪ ،‬فاضالب صنعتی‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫خدمات نرم افزاری‪ ،‬مشاوره ای‪ ،‬مهندسی و مدیریتی اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فراهم ش��دن بستر مناسب برای ایجاد شبکه ها و خوشه های‬ ‫مرتب��ط با یک صنع��ت در محدوده ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪،‬‬ ‫خدمات ده��ی رای��گان در زمینه صدور مجوزهای ساخت وس��از و‬ ‫پایان کار واحدهای صنعتی نیز از دیگر خدمات است‪.‬‬ ‫س��اختار ایجادی صنایع کوچک در کشور وابسته‬ ‫ب��ه منابع بانکی اس��ت‪ .‬ای��ن صنای��ع در پرداخت‬ ‫مطالبات بانکی نیز دارای مش��کل هس��تند که این‬ ‫مش��کالت در بخش صنعت عمومی��ت دارد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬این گمان وجود دارد که سهم صنایع کوچک‬ ‫در بدهی ه��ای بانکی بیش��تر از س��ایر فعالیت های‬ ‫اقتصادی اس��ت در حالی که به ادعای معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬فقط ‪ ۷‬درصد از مجموع‬ ‫بدهی ه��ای بانکی بخش صنع��ت مربوط به صنایع‬ ‫کوچک است‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه واحده��ای صنعتی‬ ‫کوچ��ک به دنب��ال بدهی های معوق در س��ال های‬ ‫گذش��ته به تملک بان��ک درامده اند ام��ا به اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬بانک ه��ا بنگاه��دار نیس��تند و بن��ا‬ ‫ب��ر قانون رف��ع موانع تولی��د‪ ،‬بانک ه��ا نمی توانند‬ ‫واحده��ای صنعت��ی بده��کار را ب��ه تمل��ک خود‬ ‫دراورن��د ‪ .‬ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬ازادس��ازی واحده��ای‬ ‫صنعتی در تملک بانک��ی همچنان به کندی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع در اس��تان های صنعتی بیش��تر به‬ ‫چشم می خورد تا جایی که محمد بزازی پور فرشی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز‬ ‫در گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫اس��تان البرز در تعداد واحدهای صنعتی در تملک‬ ‫بانکی رتبه دوم کشور را دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۵۳‬واحد صنعتی‬ ‫در اس��تان در تملک بانک قرار دارند که امیدواریم‬ ‫تا پایان امسال شمار انها به کمتر از ‪ ۱۰۰‬برسد‪.‬‬ ‫هرچن��د واحده��ای صنعتی در اس��تان ها بدون‬ ‫نیازسنجی و گاهی خارج از امایش سرزمینی مجوز‬ ‫گرفته و س��اخته ش��ده اند اما این واحدها در برخی‬ ‫م��وارد توانس��ته اند فعالیت خود را ادامه و توس��عه‬ ‫دهند ب��ا وجود این‪ ،‬هنوز ام��ار واحدهای صنعتی‬ ‫بهره بردار یا جوازدار در س��طح کشور دقیق نیست‬ ‫و مش��خص نیس��ت که ظرفیت تولید در واحدهای‬ ‫صنعتی فعال چه میزان است‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه مش��کالت بانکی و‬ ‫تامی��ن منابع مالی همچنان در ص��در دغدغه های‬ ‫تولیدکنن��دگان قرار دارد و بنابر قانون‬ ‫رف��ع موانع تولید‪ ،‬بانک ه��ا نمی توانند‬ ‫واحده��ای صنعتی را ب��ه دلیل بدهی‬ ‫تعطیل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ازادسازی صنایع بدهکار‬ ‫این ماجرا در سایر استان ها نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی کارشناس��ان‬ ‫معتقدن��د که در دول��ت برنامه و عزم‬ ‫ج��دی برای حمایت از صنعت و تولید‬ ‫ایجاد و اقدام های عملی مناسبی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی رفع مش��کالت‬ ‫واحده��ای تولی��دی ب��ا برگ��زاری‬ ‫نشس��ت های کارشناس��ی و تعام��ل‬ ‫بانک ها و نهاده��ای اجرایی با جدیت‬ ‫پیگیری می شود تا واحدهای در تملک‬ ‫بانکی ازاد شوند‪.‬‬ ‫غفار اس��ماعیلی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت��ی ای��ران در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» اظهار ک��رد‪ :‬صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫ب��ا وج��ود اش��تغالزایی و اثرگ��ذاری ب��ر ایج��اد‬ ‫ارزش اف��زوده ب��اال‪ ،‬بانک محور ب��وده و برای تامین‬ ‫مناب��ع مال��ی خود ب��ه تس��هیالت بانکی وابس��ته‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی ادام��ه داد‪ :‬ش��رایط صنای��ع کوچک‬ ‫در س��ال های گذش��ته به گونه ای بود که برخی از‬ ‫صنعتگران نتوانس��تند به تعه��دات خود به بانک ها‬ ‫عم��ل کنند و بانک ه��ا از روی ناچ��اری واحدهای‬ ‫تولیدی را ب��ه تملک دراورده اند و خود جانش��ین‬ ‫انها شده اند‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران معتقد اس��ت که تملک‬ ‫و جانش��ینی واحد تولیدی از س��وی بانک به ضرر‬ ‫تولیدکننده و بانک ها است زیرا بانک ها تولیدکننده‬ ‫نیس��تند و نگهداش��ت این واحده��ای بدهکار نیز‬ ‫هزینه هایی را به مجموعه بانکی تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی تاکی��د ک��رد‪ :‬ازادس��ازی واحدهای‬ ‫صنعتی بدهکار بانکی نیاز به کوشش جمعی دارد و‬ ‫همه باید برای بهره گیری از ظرفیت ها‬ ‫و توانمندی ه��ای بخ��ش تولید تالش‬ ‫ک��رده و ب��ه واحدهای تولی��دی دچار‬ ‫مش��کل کم��ک کنی��م و در ص��ورت‬ ‫داشتن شرایط‪ ،‬انها را به چرخه تولید‬ ‫برگردانیم‪.‬‬ ‫غفار اسماعیلی‬ ‫� توافق با قوه قضاییه‬ ‫اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود‬ ‫شرایط صنایع کوچک‬ ‫زیرا بانک ها با تملک واحدهای صنعتی‬ ‫در سال های گذشته به توانای��ی اداره ان و ادام��ه فعالیت های‬ ‫گونه ای بود که برخی از‬ ‫صنعتگران نتوانستد به تولی��دی را ندارن��د‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬واحد‬ ‫تعهدات خود به بانک ها صنعت��ی رو به تعطیلی می رود و باعث‬ ‫عمل کنند و بانک ها از روی بیکاری نیروی انسانی ان واحد صنعتی‬ ‫ناچاری واحدهای تولیدی می ش��ود‪ ،‬ضمن انکه در رون��د تولید‬ ‫را به تملک دراورده اند و داخلی نیز اختالل ایجاد می شود‪.‬‬ ‫خود جانشین انها شده اند‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬در روزهای گذش��ته قوه‬ ‫ازادسازی واحدهای‬ ‫صنعتی بدهکار بانکی نیاز قضاییه با س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫به کوشش جمعی دارد ش��هرک های صنعتی ایران توافق کرد‬ ‫که بر اس��اس ان‪ ،‬هر واحد تولیدی که‬ ‫به دلیل مش��کالت قضایی و حقوقی تعطیل شده یا‬ ‫نجف��ی با تاکید بر اینکه در ماه های گذش��ته حتی‬ ‫در حال تعطیلی اس��ت‪ ،‬موض��وع به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ی��ک واحد هم به دلیل بدهی بانکی تعطیل نش��ده‬ ‫معدن و تجارت اعالم تا مشکل رفع شود‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��اید واحدهایی از قبل ب��ه دلیل بدهی یا‬ ‫در یک ماه گذش��ته بانک ها تعهد کرده اند که هیچ‬ ‫اقس��اط مع��وق از س��وی بانک مص��ادره و تعطیل‬ ‫واحد تولیدی به دلیل بدهی تعطیل نشود‪.‬‬ ‫ش��ده باش��ند ام��ا از زمانی ک��ه اعالم ش��د هیچ‬ ‫‹ ‹بانک مانع تولید نشود‬ ‫واحدی ب��ه دلیل بدهی نباید تعطیل ش��ود‪ ،‬حتی‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ی��ک مورد تعطیلی واحده��ای صنعتی کوچک هم‬ ‫و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫نداشته ایم‪.‬‬ ‫صنعت��ی ایران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با بررس��ی های انجام شده تا ‪ ۷‬درصد از‬ ‫حمای��ت از صنایع همکاری خوبی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫معوقه های نظام بانک��ی متعلق به صنایع کوچک و‬ ‫تفاهمنام��ه ای با قوه قضاییه به امضا رس��یده که بر‬ ‫متوسط است که رقم بزرگی نیست به همین علت‬ ‫اس��اس ان‪ ،‬هر واحد تولیدی که به دلیل مشکالت‬ ‫در جلس��ه هایی که با دبیران بانک های خصوصی و‬ ‫قضایی و حقوقی تعطیل ش��ده یا در حال تعطیلی‬ ‫دولتی داش��ته ام از انها خواس��تم تا در دریافت این‬ ‫اس��ت‪ ،‬موضوع به وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معوقه ّه��ا با بنگاه های کوچک و متوس��ط همکاری‬ ‫اعالم تا مشکل رفع شود‪.‬‬ ‫بیشتری کنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در بخش‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫دیگری از س��خنان خود با بی��ان اینکه بیش از ‪۶۰‬‬ ‫صنعت��ی ای��ران همچنین گفت‪ :‬ب��ر مبنای مصوبه‬ ‫ه��زار واح��د تولی��دی در حوزه صنای��ع کوچک و‬ ‫هیات دولت‪ ،‬هیچ بانک و اداره خدمات رسان دولتی‬ ‫متوسط در کشور وجود دارد‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬این‬ ‫ح��ق تعطیل کردن حتی یک واح��د صنعتی را در‬ ‫صنایع که بیشتر به صورت گمنام فعالیت می کنند‬ ‫قب��ال بدهی بانکی‪ ،‬دارای��ی‪ ،‬مالیات و‬ ‫‪ ۴۸‬درصد اش��تغال کشور و ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫حق بیمه ندارد و در صورت مش��اهده‬ ‫ارزش افزوده را دارند‪.‬‬ ‫این کار با متخلفان برخورد می شود‪.‬‬ ‫نجف��ی با اش��اره ب��ه تفاهمنامه قوه‬ ‫نجف��ی ادام��ه داد‪ :‬بانک ه��ا بای��د‬ ‫قضاییه با س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫تس��هیالت مورد نیاز واحد های مستقر‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬قوه‬ ‫در ش��هرک ها و واحد ه��ای صنعتی را‬ ‫قضاییه از واحدهای تولیدی کوچک و‬ ‫برگشتی‬ ‫در صورت داشتن حتی چک‬ ‫متوسط دارای مشکل حمایت می کند‬ ‫صادق نجفی‬ ‫پرداخ��ت کنند و به هی��چ وجه نباید‬ ‫و نه��اد قضای��ی فعالی��ت واحده��ای‬ ‫جلوی تولید را گرفت‪.‬‬ ‫‪ ۷‬درصد از معوقه های تولی��دی را ک��ه دارای بده��ی مال��ی‬ ‫نظام بانکی متعلق به صنایع‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫هستند‪ ،‬متوقف نمی کند‪.‬‬ ‫کوچک و متوسط است که‬ ‫� سخن اخر‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران تصریح‬ ‫رقم بزرگی‬ ‫بیش از ‪ ۸۰۸‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫کرد‪ :‬با تعاملی که ب��ا بانک های عامل نیست به همین علت در‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬در ماه های گذش��ته هیچ جلسه هایی که با دبیران در کش��ور وجود دارد ک��ه حدود ‪۸۴‬‬ ‫بانک های خصوصی و‬ ‫هزار واحد صنعتی کوچک و متوس��ط‬ ‫واح��د تولی��دی ی��ا بن��گاه اقتصادی‬ ‫دولتی داشته ام از انها‬ ‫را در خود جای داده است‪ .‬این واحدها‬ ‫کوچک و متوسط به دلیل بدهی بانکی‬ ‫خواستم تا در دریافت‬ ‫این معوقه ها با بنگاه های سهم ‪ ۴۸‬درصدی در اشتغالزایی برای‬ ‫تعطیل نشده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬در ی��ک م��اه گذش��ته کوچک و متوسط همکاری کش��ور را بر عهده گرفته اند‪ .‬حمایت و‬ ‫بیشتری کنند‬ ‫حفظ فعالیت انها در راس��تای حمایت‬ ‫بانک ه��ا تعهد داده اند ک��ه هیچ واحد‬ ‫از تولید و اشتغال داخلی است‪.‬‬ ‫تولیدی به دلیل بدهی تعطیل نش��ود‪.‬‬ ‫حمایت فارس از فعالیت خوشه و کنسرسیوم صادراتی سنگ شمال‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس با‬ ‫اشاره به استقرار بیش از ‪۱۰۰‬واحد فراوری سنگ در شهرک‬ ‫صنعتی تخصصی س��نگ خرمبید بر حمای��ت از این واحد ها‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬احی��ا و بازتعریف فعالیت های خوش��ه و‬ ‫کنسرس��یوم صادراتی سنگ در دس��تور کار این شرکت قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬احد فتوحی پس از‬ ‫بازدید از واحد های فراوری سنگ در شهرک صنعتی خرمبید‬ ‫در جلسه با فعاالن صنعت سنگ افزود‪ :‬با توجه به ظرفیت های‬ ‫موجود در بخش معدنی شهرس��تان و وجود معادن بی نظیر و‬ ‫منحصر به فرد س��نگ و نیز بستر مناسبی که در این شهرک‬ ‫صنعتی برای فعالیت واحد های فراوری س��نگ ایجاد ش��ده‬ ‫است‪ ،‬حمایت های نرم افزاری از فعاالن صنعت سنگ در قالب‬ ‫کنسرسیوم صادراتی و خوشه سنگ‪ ،‬در راستای سیاست های‬ ‫دول��ت مبنی بر جلوگیری از خام فروش��ی و تولید محصول با‬ ‫ارزش افزوده باال انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی برگ��زاری توره��ای صنعت��ی و نمایش��گاهی داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬حمایت از واحدهای صنعتی برای صادرات‪ ،‬کمک به‬ ‫بازاریابی و فروش‪ ،‬اموزش ه��ای رایگان به واحد های صنعتی‬ ‫در حوزه ه��ای مدیریت‪ ،‬منابع انس��انی‪ ،‬صادرات‪ ،‬امور بیمه و‬ ‫مالیات و س��رفصل هایی ک��ه برای ارتقای فعالی��ت انها موثر‬ ‫باشد را از برنامه هایی اعالم کرد که برای فعاالن صنعتی اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫فتوح��ی در ادامه با تاکید بر ل��زوم انجام طرح های مطالعه‬ ‫بازار در کش��ورهای جدید هدف صادرات گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫نیز حمایت خواهد شد تا گستره صادرات فراورده های سنگ‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به گش��ایش پاویون اختصاصی خوش��ه های‬ ‫صادراتی کش��ور در چین گفت‪ :‬ش��رایطی فراهم خواهد شد‬ ‫تا ش��اخص ترین محصوالت فراوری شده خوشه سنگ در این‬ ‫پاویون ارائه شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس با‬ ‫بیان اینکه خوش��ه س��نگ ش��مال با محوریت صنایع سنگ‬ ‫خرمبید باید بس��تر مناسبی برای رش��د و ارتقای واحدهای‬ ‫مرتب��ط با فراوری س��نگ ایج��اد کند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در طرح‬ ‫احیا و بازتعریف برنامه های این خوش��ه صنعتی اهدافی مانند‬ ‫دس��تیابی به ارتقای بازار و افزایش کمی و کیفی محصوالت‬ ‫فراوری ش��ده و نیز ارتقای فناوری واحدهای فراوری س��نگ‪،‬‬ ‫در برنامه قرار دارد‪.‬‬ ‫فتوح��ی اضافه کرد‪ :‬بخش عمده ای از اراضی این ش��هرک‬ ‫صنعتی واگذار شده و در استانه تکمیل است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به عضوی��ت ‪ ۱۲۵‬واحد فراوری س��نگ در‬ ‫خوش��ه صنعتی س��نگ ش��مال‪ ،‬اف��زود‪ :‬فعالی��ت واحدهای‬ ‫فراوری سنگ در این خوشه سبب هم افزایی و شبکه سازی و‬ ‫ارتق��ای توان انها در عرصه بازارهای داخلی و خارجی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��هرک صنعت��ی تخصصی س��نگ خرمبید با مس��احت‬ ‫‪ ۱۴۸‬هکت��ار دارای امکانات زیربنایی ش��امل اب ‪ ،‬برق‪ ،‬تلفن‬ ‫و تصفیه خانه فاضالب اس��ت و هم اکنون حدود ‪ ۲۰۵‬قرارداد‬ ‫با س��رمایه گذاران بس��ته ش��ده که از این تعداد ‪۱۰۸‬واحد با‬ ‫اشتغال ‪۱۲۳۵‬نفر در مرحله بهره برداری است‪.‬‬ ‫هم اندیشی مبل سازان قم با فعاالن صنایع چوب مالیر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قم از برگزاری ت��ور صنعتی فعاالن‬ ‫خوش��ه کس��ب وکار مبلمان قم در ش��هرک‬ ‫صنعت��ی ثامن االئمه(ع) قن��وات و بازدید از‬ ‫صنایع چ��وب مالیر ب��ا هدف هم اندیش��ی‬ ‫تولیدکنن��دگان این صنعت در کش��ور خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ق��م‪ ،‬امیر طیبی ن��ژاد با اع�لام این‬ ‫خب��ر اظه��ار ک��رد‪ :‬در راس��تای برنامه های‬ ‫حمایتی سازمان صنایع کوچک و همچنین‪،‬‬ ‫تاکید مع��اون وزیر بر هم اندیش��ی بیش��تر‬ ‫فع��االن خوش��ه کس��ب وکار مبلم��ان قم با‬ ‫تولیدکنندگان صنایع چوبی مالیر‪ ،‬با برگزاری‬ ‫ت��ور صنعت��ی مقدم��ات این تعام��ل فراهم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ه��دف از برگزاری این‬ ‫تور صنعتی ش��ناخت مش��کالت‪ ،‬راهکارها‬ ‫و بررس��ی اخرین دس��تاوردهای فعاالن این‬ ‫صنع��ت در دو ش��هر قم و مالیر ب��ود‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬در این برنامه تالش ش��د تا صنعتکاران‬ ‫صنعت چوب و درودگری دو ش��هر با اخرین‬ ‫دس��تاوردهای مبل و منبت اش��نا ش��ده و‬ ‫ارتباط بیشتر تولیدکنندگان دو استان قم و‬ ‫همدان و زمینه هم اندیشی در زمینه توسعه‬ ‫بازار محصوالت فراهم شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قم بازدی��د از ش��هرک های صنعتی‬ ‫و واحده��ای تولی��دی مس��تقر را از دیگ��ر‬ ‫برنامه ه��ای ای��ن ت��ور صنعت��ی عن��وان و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رکت کنندگان در تور‪،‬‬ ‫ابتدا از ش��هرک صنعتی ش��ماره ‪ ۲‬مالیر که‬ ‫وی��ژه صنعت چوب و مبلمان اس��ت و چند‬ ‫واحد تولیدی و نمایش��گاهی بازدید کردند و‬ ‫با توانمندی های منبت کاران اشنا شدند و در‬ ‫ادامه طی نشستی با رییس هیات مدیره بازار‬ ‫مبل مالیر به بحث و تبادل نظر پرداخته و از‬ ‫نمایش��گاه های مبل مالیر در سطح شهر نیز‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژاد در ادامه با اش��اره ب��ه اهداف‬ ‫بلند م��دت برگزاری توره��ای صنعتی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ر اس��اس تجرب��ه و دس��تاوردهای‬ ‫حاصل ش�� د ه مش��خص ش��د ک��ه یک��ی از‬ ‫برنامه های راهبردی در توس��عه خوشه های‬ ‫بو کار و همچنی��ن برون رف��ت از‬ ‫کس�� ‬ ‫بن بس��ت ها در واحدهای تولی��دی برگزاری‬ ‫توره��ای صنعت��ی و گفت وگ��و و بازدید از‬ ‫فعاالن صنوف موفق در نقاط مختلف کشور‬ ‫اس��ت که می تواند بهترین مشاوره و راهکار‬ ‫برای حل مش��کالت واحده��ای تولیدی به ‬ ‫شمار اید‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!