روزنامه گسترش صنعت شماره 482 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 482

روزنامه گسترش صنعت شماره 482

روزنامه گسترش صنعت شماره 482

‫افزایش حقوق‬ ‫کارگران نیاز به‬ ‫متمم بودجه دارد‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2455‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 21‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 482‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫طراحی چند بست ه‬ ‫برای حل مشکالت صنعتی‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫بس��ته های مختلف��ی برای حل‬ ‫مش��کالت صنای��ع و واحدهای‬ ‫تولیدی کش��ور در حال طراحی‬ ‫اس��ت که امیدواریم با همکاری‬ ‫صنعتگران نتیجه بخش باش��د‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محسن صالحی نیا افزود‪ :‬امروزه واحدهای‬ ‫تولیدی و صنایع کش��ور به دلیل ش��رایط حاکم بر اقتصاد‬ ‫کش��ور وضعیت خوبی ندارند و باید در این فضا به بهترین‬ ‫نحو تصمی م گرفت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬سال گذشته واحدهای‬ ‫تولیدی مسئله هجوم واردات و حمایت نشدن برای افزایش‬ ‫ص��ادرات را مطرح می کردند اما امس��ال به دلیل ش��رایط‬ ‫پیش ام��ده همه واحدهای تولیدی متفق القول نحوه تهیه‬ ‫منابع اولیه و رسیدن به صادرات هدف گذاری شده را بیان‬ ‫می کنند‪ .‬این مس��ئول با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه‬ ‫برای بخشی از صنایع داخلی‪ ،‬از این موضوع به عنوان یکی‬ ‫از بزرگ ترین معضل های صنعت کشور یاد کرد و گفت‪ :‬به‬ ‫دلیل شرایط اقتصادی و محدودیت های بین المللی‪ ،‬برخی‬ ‫از مراج��ع تصمیم گی ر در برنامه ریزی قبلی دچار تش��تت‬ ‫ش��دند و امیدواریم هم اکنون با تصمیم گیری مناس��ب با‬ ‫این ش��رایط برای حل این مش��کل اقدام شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به نوس��ان های نرخ ارز و مشکالت واردکنندگان مواد اولیه‬ ‫نیز گفت‪ :‬واردکنندگانی که هم اکنون قطعات و مواد اولیه‬ ‫در گمرک دارند مشمول پرداخت ما به التفاوت اختالف ارز‬ ‫نیس��تند و می توانند با نرخ قبلی کاالهای خود را ترخیص‬ ‫کنند و اگر مش��کلی در این زمینه باش��د هماهنگی بیشتر‬ ‫در ص��ورت ل��زوم انجام خواهد ش��د‪ .‬معاون ام��ور صنایع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ادامه داد‪ :‬بس��یاری از‬ ‫واحده��ای تولی��دی با نهاد های اجرای��ی از قبیل بانک ها‪،‬‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬امور مالیاتی و مش��کالتی دارند به همین‬ ‫دلیل کارگروه های س��تاد تس��هیل و رف��ع موانع تولید در‬ ‫استان ها برای حل این مشکالت تشکیل می شود‪.‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫زیرسبیلی‬ ‫یا شفافیت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از اخرین وضعیت تولید در کمبود مواد اولیه‬ ‫ظرفیت تولید تایر سیمی سنگین ‪20‬هزار تن افزایش می یابد‬ ‫واردات تایرهای سنگین با تعرفه ‪ 5‬درصدی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫درهای گمرک به روی واردات مواد اولیه باز شود‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از رشد تولید و صادرات صنعت چینی و بلور نشان داد‬ ‫کیفیت‪ ،‬فناوری و استاندارد‬ ‫رمز موفقیت چینی ایرانی‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 21‬شهریور ‪ 2 1397‬محرم ‪ 12 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 482‬پیاپی ‪2455‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زیرسبیلی یا شفافیت‬ ‫حکایت مواد اولی��ه مانده در‬ ‫گمرک نش��ان می ده��د که در‬ ‫اینده ای نه چندان دور دولت به‬ ‫ناچار نرخ پای��ه را ثابت در نظر‬ ‫خواهد گرف��ت؛ م��واد اولیه ای‬ ‫که ام��روز در گمرک ها مانده با‬ ‫ارزهای مختلفی وارد کشور شده‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫و فع��االن این ح��وزه معتقدند‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ظرفیتی برای شناس��ایی منبع‬ ‫ارز وج��ود ندارد‪ .‬این ش��رایط‬ ‫حکایت از همان موضوع «زیرسبیلی رد کردن» دارد‪ .‬منبع اصلی‬ ‫ارزی که با ان مواد اولیه وارد کشور شده به دو گونه است بخشی‬ ‫از این ارز از طریق س��امانه نیما ارائه ش��ده که قابل شناس��ایی‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این بخش دیگری مانند ارز متقاضی است‪ .‬دارنده‬ ‫این ارز مانند کس��ی که از پیش دالر داش��ته و امروز سود کرده‬ ‫می تواند ارز خود را در ثبت منشا ارز گم کند‪ .‬بر این اساس منبع‬ ‫بخشی از ارز قابل شناسایی نیست‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬نیاز کارخانه ها‬ ‫به مواد اولیه هر روز بیش��تر می ش��ود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬همان طور‬ ‫ک��ه کارشناس��ان نیز معتقدند در نظر گرفتن ی��ک نرخ پایه ارز‬ ‫برای تمام مواد اولیه وارداتی تنها راهی است که دولت پیش رو‬ ‫دارد‪ .‬نرخ پایه در این ش��رایط اقتصادی یعنی واردکنندگان مواد‬ ‫اولیه به ‪ ۳‬دسته تقسیم می شوند؛ دسته نخست با نرخ ارزان تری‬ ‫واردات داشته اند که سود می کنند‪ ،‬دسته دوم در بازه همان نرخ‬ ‫تعیین ش��ده قرار می گیرند که تغییر چندانی حاصل نمی شود و‬ ‫دس��ته سوم با نرخ گران تری وارد کرده اند که زیان خواهند کرد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه نرخ پایه نباید به زیان دهی واردکننده بینجامد‪،‬‬ ‫س��ود به دس��ت امده از محل مابه التفاوت ارز برای افرادی که با‬ ‫نرخ ارزان تر واردات انجام داده اند زیرس��بیلی رد می ش��ود‪ .‬این‬ ‫اتفاق در حالی رخ می دهد که اگر در کش��ور شفافیت اقتصادی‬ ‫وجود داشت و مشخص می شد چه ارزی برای واردات چه موادی‬ ‫داده شده امروز دیگر نیازی به چنین سیاست هایی نبود‪ .‬یکی از‬ ‫تکیه های گروه ویژه اقدام مالی مشترک همین موضوع است‪ .‬بر‬ ‫اساس شیوه نامه های ‪ ،FATF‬منشا پول همیشه قابل شناسایی‬ ‫ب��وده و ظرفیتی برای رانت و زیرس��بیلی وجود ندارد‪ .‬البته این‬ ‫تنها یکی از مزیت های ‪ FATF‬است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مالیات بخش تولید‬ ‫‪ ۵‬درصد کاهش می یابد‬ ‫ریی��س کل س��ازمان ام��ور مالیاتی گفت‪ :‬ب��ا همراهی دولت و‬ ‫مجلس شورای اسالمی و طی مراحل قانونی‪ ،‬مالیات بخش تولید‬ ‫از ‪ ۲۵‬درصد کنونی به ‪ ۲۰‬درصد کاهش می یابد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫س��یدکامل تقوی نژاد در نشس��ت خبری روز گذشته خود گفت‪:‬‬ ‫یکی از برنامه های س��ازمان کاهش مالیات بخش تولید اس��ت و‬ ‫پیش��نهادهایی به دولت ش��ده اما نهایی ش��دن ان‪ ،‬نیازمند طی‬ ‫مراحل قانونی در دولت و مجلس است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جهت گیری‬ ‫مهم س��ازمان در سال جاری کس��ب اعتماد بیشتر‪ ،‬رفع تبعیض‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬شناس��ایی مودیان جدید‪ ،‬جلوگی��ری از فرار مالیاتی و‬ ‫کمک به رفع موانع مالیاتی بخش تولید است‪ .‬به گفته تقوی نژاد‪،‬‬ ‫از اغ��از اجرای قانون مالیات ارزش افزوده تا پایان مردا د امس��ال‪،‬‬ ‫‪ ۲۶۲‬هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی و عوارض کس��ب ش��ده‬ ‫ک��ه ‪ ۸۹‬ه��زار میلیارد تومان عوارض به ش��هردای ها و دهیاری ها‬ ‫اختصاص یافته اس��ت‪ .‬وی از صدور ‪ ۲۲‬هزار میلیارد تومان برگ‬ ‫تش��خیص مالیاتی برای فراری��ان مالیاتی نیز خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫زمینه شناسایی شرکت های صوری از کارت های بازرگانی در چند‬ ‫ماه گذش��ته افرادی شناس��ایی شدند که به میزان ‪ ۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان از مدارک و اس��ناد هویتی دیگران سوء اس��تفاده کرده اند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬سوءاس��تفاده کنندگان بدانند که س��امانه های‬ ‫اطالعاتی س��ازمان امور مالیاتی اجازه تخلف نخواهد داد و با رصد‬ ‫تراکنش های بانکی و بررسی اطالعات‪ ،‬مودیان واقعی را شناسایی‬ ‫می کنیم‪ .‬وی به مردم هشدار داد که مدارک هویتی و اسناد خود‬ ‫را در اختی��ار دیگران نگذارند زی��را عالوه بر جرایم مالی‪ ،‬مجازات‬ ‫کیفری دارد‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتبار به اشتغال روستایی‬ ‫غالمرض��ا کات��ب‪ ،‬رییس کمیس��یون حمای��ت از تولید ملی و‬ ‫اشتغالزایی در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تخصیص اعتبار‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیارد دالری برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی از صندوق‬ ‫توس��عه ملی به خانه ملت گفت‪ ۵۰ :‬درصد اعتبار ایجاد اش��تغال‬ ‫پایدار روس��تایی از صندوق توس��عه به ‪ ۴‬بانک عاملی که در قانون‬ ‫عنوان شده‪ ،‬تخصیص یافته است‪ .‬عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی توضیح داد‪ :‬بر اس��اس گزارش های رسیده‪۸۰ ،‬‬ ‫درصد اعتبار تخصیص یافته در مرحله نخست به متقاضیان ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار در روستاها و عش��ایر پرداخت شده است‪ .‬نماینده‬ ‫مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسالمی با بیان اینکه مرحله‬ ‫نخست ایجاد اشتغال پایدار عملیاتی شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تا امروز‬ ‫امار دقیقی در دست نداریم که بدانیم با تخصیص این میزان اعتبار‬ ‫چقدر شغل ایجاد شده است‪ ،‬این امار در نشست اینده کمیسیون‬ ‫حمای��ت از تولید ملی و اش��تغالزایی احصا می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬با‬ ‫این حساب‪ ،‬بر اساس نرخ دالر در زمان تخصیص‪ ،‬تا کنون ‪ ۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از اعتبار ‪ ۱.۵‬میلیارد دالری صندوق توسعه ملی به‬ ‫فاز نخست ایجاد اشتغال پایدار روستایی داده شده است‪ .‬از انج ا که‬ ‫این مرحله ‪ ۱۰۰‬درصد عملیاتی نش��ده ‪ ،‬همچنان به مرحله دوم و‬ ‫تخصیص باقی اعتبارات ورود نمی شود‪ .‬رییس کمیسیون حمایت‬ ‫از تولید ملی و اشتغالزایی در مجلس با بیان اینکه با تکمیل مرحله‬ ‫نخست‪ ،‬تخصیص اعتبار مرحله دوم اغاز می شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پس از‬ ‫انکه مرحله نخست نهایی شود‪ ،‬با دستور محمدباقر نوبخت‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه مرحله دوم اغاز می شود‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از اخرین وضعیت تولید در کمبود مواد اولیه‬ ‫درهای گمرک به روی واردات مواد اولیه باز شود‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«امروز ‪ ۱۳۹‬هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب‬ ‫کرده که ش��امل ‪ ۷‬میلیون تن کاال اس��ت که ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون تن ان را کاالی اساسی تشکیل می دهد و‬ ‫صاحبان انها هر روز باید هزینه دموراژ و انبارداری‬ ‫بدهند‪ .‬اگر مش��کالت به ش��کل کنونی ادامه پیدا‬ ‫کند تا ‪ ۳‬ماه اینده شاهد قحطی مواد اولیه در بازار‬ ‫خواهیم بود‪ ».‬این اخرین تحلیل از ش��رایط تولید‬ ‫و ورود مواد اولیه کارخانه ها به کشور است که روز‬ ‫گذشته مسعود خوانس��اری‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران مطرح کرد‪.‬‬ ‫ش��رایط کنون��ی کارخانه ها و دپوی م��واد اولیه‬ ‫در گم��رک یکی از بزرگ ترین معضل هایی اس��ت‬ ‫ک��ه اثار مخرب خود را به تم��ام بخش های تولید‬ ‫تحمیل کرده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان معتقدند ادامه‬ ‫این روند باعث می ش��ود بخش تولید در کش��ور با‬ ‫بحران های جدی روبه رو شود‪.‬‬ ‫هر چند خوانساری در نشست خبری روز گذشته‬ ‫از جزئیات این امار اطالعی نداد اما کارشناسان و‬ ‫فعاالن ح��وزه واردات معتقدند ح��دود ‪ ۳‬ماه نیاز‬ ‫کارخانه ه��ا به مواد اولیه اکنون در گمرک اس��ت‬ ‫و این موضوع باعث می ش��ود روند تولید برای انها‬ ‫بسیار دش��وار شود‪ .‬اگر دولت نتواند در این زمینه‬ ‫اقدام مناس��بی انجام دهد‪ ،‬م��واد اولیه در گمرک‬ ‫می مان��د و این موضوع باعث می ش��ود هزینه های‬ ‫تولی��د افزایش یابد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با توجه به ش��رایط‬ ‫اقتصادی و افزایش احتمالی هزینه های تولید‪ ،‬این‬ ‫مصرف کننده است که باید تاوان تمام اشتباه ها را‬ ‫پس بدهد‪.‬‬ ‫صدور بخش��نامه های س��ریالی در حوزه واردات‬ ‫و سیاس��ت های ارزی باع��ث ش��د چ��رخ صنعت‬ ‫رفته رفت��ه با س��رعت کمتری حرک��ت کند‪ .‬این‬ ‫بخش��نامه ها ام��روز ش��رایط را به جایی رس��انده ‬ ‫که موتور تعطیلی کارخانه ها دوباره روش��ن ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بس��یاری از کارخانه ها در ش��رایط کنونی‬ ‫نمی توانن��د تولید را ادامه دهن��د و کارگران خود‬ ‫را به تعطیالت تابس��تانی فرس��تاده اند‪ .‬در برخی‬ ‫از کارخانه ها تعطیالت تابس��تانی تمدید هم شده‬ ‫و ب��ه کارگران اعالم کرده ان��د که تعطیالت را یک‬ ‫هفت��ه دیگر ادام��ه دهند‪ .‬این نتیج��ه از مجموعه‬ ‫اس��یب های خروج امریکا از برجام‪ ،‬سیاس��ت های‬ ‫متفاوت و بخشنامه های گوناگون ارزی و در برخی‬ ‫از موارد رفتار مصرف کننده به دست امده است‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬انچه بیش از هر زمان دیگری احس��اس‬ ‫می ش��ود این است که دولت مش��کالت کنونی را‬ ‫رفع و برای تکرار نش��دن این بحران ها برنامه ریزی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اکن��ون با توجه ب��ه اینکه صاحبان بس��یاری از‬ ‫صنایع در کش��ور مدعی هستند که مواد اولیه انها‬ ‫مجیدرضا حریری‪ :‬باد کاشتیم و امروز توفان درو می کنیم‪.‬‬ ‫شرایط کنونی تابعی است از صدور چندین بخشنامه در‬ ‫ماه های گذشته که باعث شد روند واردات بحرانی شود‬ ‫فریدون احمدی‪ :‬کارخانه های بسیاری امروز درگیر‬ ‫تامین مواد اولیه هستند و حتی برخی از کارخانه ها‬ ‫مجبور شده اند برای مدتی خط تولید را متوقف کنند‬ ‫در گمرک اس��ت‪« ،‬گسترش صنعت» با مجیدرضا‬ ‫حریری‪ ،‬رییس کمیس��یون واردات اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران گفت وگو کرد تا‬ ‫راه حلی برای شرایط کنونی به دست اید‪ .‬حریری‬ ‫با بیان اینکه باد بحران کاش��تیم و امروز توفان ان‬ ‫را درو می کنیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ش��رایط کنونی تابعی‬ ‫است از صدور چندین بخشنامه در ماه های گذشته‬ ‫که باعث ش��د روند واردات در کشور بحرانی شود‪.‬‬ ‫تا کنون تولیدکنن��دگان محصوالت مورد نیاز خود‬ ‫را وارد گم��رک می کردند و پ��س از ان امور ثبت‬ ‫س��فارش را انجام می دادند ت��ا بتوانند محصوالت‬ ‫خود را خارج کنند‪ .‬در چند ماه گذش��ته این روند‬ ‫بارها تغییر کرد و این موضوع باعث شد مواد اولیه‬ ‫کارخانه ها دیر به دس��ت انها برس��د‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫در برخ��ی از موارد هنوز م��واد اولیه به کارخانه ها‬ ‫نرسیده و تعداد قابل توجهی از کارخانه ها تعطیل‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫حریری با بیان اینکه ش��رایط به گونه ای اس��ت‬ ‫ک��ه نمی توان مقص��ر این ماج��را را تنها دولت در‬ ‫نظ��ر گرفت‪ ،‬اف��زود‪ :‬از دیگ��ر موضوع های مطرح ‪،‬‬ ‫این اس��ت که گمرک هم��کاری نمی کند‪ ،‬عده ای‬ ‫هم معتقدند مجموعه گمرکی کش��ور در ش��رایط‬ ‫به وجود امده سهم بیشتری دار د‪ .‬این طور نیست؛‬ ‫گمرک یک نهاد قانون گذار نیس��ت و فقط موظف‬ ‫اس��ت بخش��نامه و ش��یوه نامه های ابالغی را اجرا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد با بیان اینک��ه در بین‬ ‫محص��والت دپو ش��ده در گمرک ه��ای کش��ور‬ ‫م��واد اولیه ح��دود ‪ ۳‬م��اه نی��از کارخانه ها دیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬حج��م مواد اولی��ه مانده‬ ‫در گم��رک بس��یار باال اس��ت و دول��ت در برخی‬ ‫موارد نمی توان��د ارز تخصیص یافته را شناس��ایی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این ش��رایط نش��ان می دهد م��واد اولیه مانده‬ ‫در گمرک با چند نرخ ارز خریداری ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در بی��ن مواد اولیه موجود بخش��ی با دالر ‪۳۸۰۰‬‬ ‫تومانی بخش��ی با دالرهای گران تر خریده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر نگرانی دولت این اس��ت که نرخ‬ ‫محصول نهایی با احتس��اب نرخ دالر در ش��رایط‬ ‫کنونی محاسبه می شود و این موضوع رانت و فساد‬ ‫ایج��اد می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬ای��ن دغدغه در حالی‬ ‫به وجود امده که بخش��نامه های گوناگون دولتی‬ ‫شرایط را به اینجا کش��انده است‪ .‬اکنون ظرفیتی‬ ‫برای شناسایی ارزهای تخصیص یافته وجود ندارد‬ ‫و دولت مجبور اس��ت درهای گمرک را حداقل به‬ ‫روی واردکنندگان مواد اولیه باز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مسیر اشتباه بسته شود‬ ‫فریدون احمدی‪ ،‬عضو هیات رییس��ه کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫ظرفیت های شناسایی ارز تخصیص یافته به واردات‬ ‫مواد اولیه به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬این کار‬ ‫در برخ��ی از م��وارد امکان پذیر اس��ت اما دو نکته‬ ‫را باید در نظر داش��ت؛ نخس��ت اینک��ه انجام این‬ ‫فرایند بس��یار طوالنی است و دوم اینکه نمی توان‬ ‫ب��رای تمام مواد اولیه های واردات این کار را انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫متاسفانه به دلیل نبود شفافیت کافی در ساختار‬ ‫اقتصاد کش��ور امروز نمی توانیم منب��ع این ارز را‬ ‫شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه کارخانه های بسیاری امروز‬ ‫درگیر تامین مواد اولیه هس��تند و حتی برخی از‬ ‫کارخانه ها مجبور شده اند برای مدتی خط تولید را‬ ‫متوقف کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬باید س��ریع تر برای این‬ ‫موض��وع راه چاره ای پیدا ک��رد‪ .‬صنایعی که امروز‬ ‫در کش��ور فعالیت می کنن��د‪ ،‬قوی ترین واحدهای‬ ‫سال های گذشته بودند‪ .‬از دست دادن این واحدها‬ ‫به صالح کش��ور نیست و باید هرچه سریع تر مواد‬ ‫اولیه انها تامین شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انچه امروز باید تعیین تکلیف ش��ود‪،‬‬ ‫برنامه ای اس��ت که مانع بروز این مشکل در اینده‬ ‫می شود‪ .‬امروز شرایط کشور این گونه است و راهی‬ ‫جز باز کردن درهای گمرک وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬باید با همفکری و تغییرات الزم در‬ ‫س��طوح مختلف نهادهای تصمیم گیر مسیر تکرار‬ ‫این اتفاق برای همیشه در کشور بسته شود‪.‬‬ ‫افزایش حقوق کارگران نیاز به متمم بودجه دارد‬ ‫یک عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی می گوید برای افزایش‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار تومانی حقوق کارگران باید الیحه متمم‬ ‫بودجه به مجلس تقدیم شود‪.‬‬ ‫منص��ور مرادی با اش��اره به اینک��ه در کارگروه‬ ‫م��زد ش��ورای کار پیش��نهاد افزای��ش ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تومان��ی حق��وق کارگران مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫خان��ه ملت گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه ش��رایط بحرانی‬ ‫کش��ور و گرانی ه��ا‪ ،‬افزای��ش حق��وق کارگ��ران‬ ‫پیش��نهاد خوبی برای افزایش توان مالی این قشر‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات‬ ‫مجلس ادامه داد‪ :‬درحال حاضر کارگران بس��یاری‬ ‫برای حل مش��کالت معیشتی ش��ان به نمایندگان‬ ‫مجل��س مراجعه می کنند‪ ،‬انها ب��ا دریافت حقوق‬ ‫ یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی به سختی از عهده‬ ‫پرداخ��ت اجاره خانه بر می این��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬افزایش‬ ‫حقوق انها تاثیر مس��تقیمی بر بهبود زندگی شان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم مریوان در مجلس دهم ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه دولت برای افزایش حقوق‬ ‫کارگ��ران نی��از به اعتب��ار دارد‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬برای‬ ‫با ترخیص خودروهای‬ ‫متوقف در گمرک موافقت شد‬ ‫ریی��س انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو از موافقت دولت ب��ا ترخیص‬ ‫خودروهای متوقف در گمرک خبر داد‪ .‬کوروش مرشدسلوک با بیان اینکه‬ ‫از اغ��از تی��ر با مصوبه دولت واردات بیش از ‪ ۱۴۰۰‬قلم کاال از جمله خودرو‬ ‫ممنوع ش��د‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬در این زمینه طرحی به دولت ارائه ش��د که‬ ‫براس��اس ان‪ ،‬خودروهایی که پول انها پرداخت شده و وارد گمرک شده اند‬ ‫ترخی��ص ش��ود‪ .‬رییس انجم��ن واردکنندگان خودرو ادامه داد‪ :‬براس��اس‬ ‫جدیدترین اخبار به دس��ت امده‪ ،‬دولت با ترخی��ص خودروهای متوقف در‬ ‫ط هرچه زودتر به‬ ‫گمرک موافقت کرده اس��ت که امیدواریم شی وه نامه مربو ‬ ‫نهاد های ذی ربط ابالغ و اجرایی ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در این شرایط امیدواریم‬ ‫در گام بعدی دولت با واردات خودروهایی که پیش از ممنوع شدن واردات‪،‬‬ ‫ثبت سفارش شده و پول انها نیز پرداخت شده است اما به دلیل ممنوعیت‬ ‫واردات‪ ،‬وارد کش��ور نش��ده اند نیز موافقت کند‪ .‬مرشدسلوک با بیان اینکه‬ ‫تع��داد قابل توجهی خ��ودرو در انبار تولیدکنندگان خارجی و همچنین در‬ ‫بندر جبل علی امارات دپو شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به انکه از یک سو‪،‬‬ ‫پول این خودروها به خودروس��ازان خارجی پرداخت ش��ده و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫این خودروها به صورت پیش فروش به خریداران داخلی واگذار ش��ده است‬ ‫امیدواریم با واردات و ترخیص این خودروها نیز موافقت شود‪.‬‬ ‫افزای��ش حقوق کارگران الزم اس��ت دولت الیحه‬ ‫متمم بودجه به مجلس ارائه کند تا پس از تصویب‬ ‫و تعیین منابع اعتباری جدید دولت بتواند دس��ت‬ ‫به افزایش حقوق ها بزند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران افزایش‬ ‫هزینه ه��ای دولت را به دنبال دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه دولت برای تامین نیازهای جاری کش��ور با‬ ‫کمبود اعتبار روبه رو اس��ت اما در شرایط بحرانی‬ ‫باید توان خرید کارگ��ران را افزایش داد تا به این‬ ‫قشر اسیب وارد نشود‪.‬‬ ‫م��رادی با بی��ان اینک��ه افزایش حق��وق برای‬ ‫سرپرس��ت کارگران بیمه شده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫اگ��ر خانمی سرپرس��ت خانوار باش��د این افزایش‬ ‫حقوق ش��امل ح��ال او می ش��ود ام��ا از انجا که‬ ‫ه��دف افزایش ت��وان خری��د خانوار اس��ت ‪۸۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان به حق��وق زن و مرد کارگ��ر افزوده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫نماین��ده ناظ��ر مجل��س در ش��ورای حقوق و‬ ‫دس��تمزد تاکی��د ک��رد‪ :‬این ش��ورا از اغاز س��ال‬ ‫دس��تور کاری برای تش��کیل جلسه نداشته است‪،‬‬ ‫تشکیل جلسه در صورتی است که رییس سازمان‬ ‫استخدامی تشخیص دهد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 21‬شهریور ‪ 2 1397‬محرم ‪ 12 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 482‬پیاپی ‪2455‬‬ ‫مطالعه و اجرای استانداردهای جدید‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬خس��رو محمودی��ان‪ ،‬دبیر انجم��ن صنفی‬ ‫صنعت تایر ب��ا موضوع «اقدام های انجم��ن درباره تدوین‬ ‫اس��تانداردهای نوی��ن تایر» به تش��کیل کمیته بررس��ی‬ ‫اس��تانداردهای انجم��ن صنفی تایر کش��ور اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این کارگروه در اردیبهش��ت ‪ ۹۲‬تش��کیل ش��د‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬ب��ا تاکید بر ضرورت تقویت رابطه با س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد مقرر شد در زمینه بکارگیری ابزار غیرتعرفه ای‬ ‫ب��رای محدودیت واردات تایر و نیز بررس��ی و تدوین اس��تانداردهای‬ ‫مص��رف تایر اقدام ش��ود‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬نام کارگروه ب��ه «کمیته دائمی‬ ‫سیاس��ت گذاری و ترویج قوانین و استانداردها» تغییر کرد‪ .‬این کمیته‬ ‫نیز مش��غول مطالعه استانداردهای جدید تایرهای باری و اتوبوسی در‬ ‫حال تدوین امریکا اس��ت‪ .‬در ادامه‪ ،‬وی اهداف این کمیته را این گونه‬ ‫تشریح کرد‪ :‬اشاعه مفاهیم و ملزومات استاندارد در سطح شرکت های‬ ‫تولیدکننده تایر در کشور‪ ،‬همگام شدن تایرسازان داخلی با تایرسازان‬ ‫جهانی برای رفع موانع صادراتی در اینده‪ ،‬همگام ش��دن تایرس��ازان‬ ‫داخل��ی با اس��تانداردهای روز اروپا و امریکا ب��ه منظور بهبود کیفیت‬ ‫تایرهای داخلی‪ ،‬به روزرس��انی استانداردهای ملی مورد نیاز با توجه به‬ ‫تاکیدات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‪ ...‬از اهداف مورد‬ ‫نظر این تشکل صنفی است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنفی صنعت تایر با اش��اره به ش��رایط‬ ‫فعلی‪ ،‬گفت‪ :‬به روزاوری اس��تانداردهای ملی برای تایرهای‬ ‫سنگین(باری‪-‬اتوبوس��ی) بر اساس اس��تانداردهای جدید‬ ‫در حال نهایی ش��دن امریکا و تدوین اس��تانداردهای ملی‬ ‫برچس��ب (‪ )Labeling‬بر اساس اس��تانداردهای اتحادیه‬ ‫اروپا(‪ )E C E‬با همکاری س��ازمان ملی اس��تاندارد کشور از اهداف در‬ ‫حال تحقق از سوی کمیته است‪.‬‬ ‫محمودی��ان درب��اره برنامه ه��ای این��ده این تش��کل صنفی گفت‪:‬‬ ‫بررس��ی و واکاوی مفهوم تایر سبز‪ ،‬استاندارد مواد اولیه‪ ،‬فرایند تولید‬ ‫و محصول نهایی‪ ،‬ارائه اس��تاندارد جدید تایرهای باری و اتوبوس��ی با‬ ‫توجه به اس��تانداردهای جدید‪ ،‬بررسی استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫خودروس��ازان در موارد مرتبط با تایر‪ ،‬بررسی استانداردهای مرتبط با‬ ‫عمر تایر در زمان مصرف‪ ،‬مکاتبه و مذاکره با س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫برای همگون سازی استانداردهای ملی موجود تایر و‪ ...‬از اهدافی است‬ ‫که این صنعت در حال پیگیری و انجام انها است‪.‬‬ ‫چین و ایران پیشتاز در استانداردهای جدید‬ ‫ظرفیت تولید تایر سیمی سنگین ‪20‬هزار تن افزایش می یابد‬ ‫واردات تایرهای سنگین‬ ‫با تعرفه ‪ 5‬درصدی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬نشست «اشنایی با استانداردهای نوین تایر» از سوی «شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک» در مرکز تحقیقات صنایع الستیک برگزار‬ ‫شد‪ .‬در این برنامه محمدرضا تقی گنجی رییس انجمن صنفی صنعت تایر‪ ،‬خسرو محمودیان دبیر این انجمن‪ ،‬ناصر امامی رییس کمیته استاندارد انجمن‪ ،‬سعید تاجیک‬ ‫قائم مقام مدیرعامل و معاونت فنی ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران(‪ )ISQI‬و سعید تقوایی مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع الستیک سخنرانی کردند‪ .‬محور‬ ‫بحث های مطرح شده در این نشست استانداردهای جدید تدوین شده در دنیا و ایران بود‪.‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬خواسته مشتری‬ ‫در اغاز نشس��ت‪ ،‬محمدرضا تقی گنجی‪ ،‬رییس انجمن صنفی صنعت تایر‬ ‫ب��ا موضوع «راهبردهای انجمن صنفی صنع��ت تایر در جهت اعتالی کیفیت‬ ‫محص��ول» س��خنرانی کرد و گفت‪ :‬راهبرد یا اس��تراتژی‪ ،‬مفهومی اس��ت که‬ ‫از عرصه نظامی نش��ات گرفته و س��پس در س��ایر عرصه ه��ا از جمله اقتصاد‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬سیاس��ت و‪ ...‬به کار گرفته می شود‪ .‬در واقع‪ ،‬راهبردها ابزاری هستند‬ ‫که س��ازمان می تواند به واس��طه انها ب��ه اهداف بلندمدت خود دس��ت یابد‪.‬‬ ‫همچنین تصمیم ها و فعالیت های یکپارچه در راس��تای توسعه راهبرد موثر‪،‬‬ ‫اج��را و کنترل نتایج‪ ،‬مدیریت راهبردی خواهد ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬مدیریت راهبردی با تکیه‬ ‫بر ذهنیتی پویا‪ ،‬اینده نگر و جامع نگر‪ ،‬راهکار بس��یاری از مسائل سازمانی امروز است‪ .‬او در‬ ‫ادام��ه به مولفه های کیفی محصوالت پرداخت و گفت‪ :‬کیفیت یک محصول یا خدمات‪ ،‬در‬ ‫واقع همان چیزی اس��ت که مش��تری از تولیدکننده می خواهد‪ .‬برای دستیابی به این امر‬ ‫نخست باید محصول از حداقل سطح کیفی برخوردار باشد‪ .‬به منظور ارزیابی سطح کیفی‬ ‫محصول‪ ،‬باید اس��تانداردهای دقیقی تدوین شود‪ ،‬ضمن انکه محصوالت ارائه شده باید از‬ ‫کیفیت کافی برخوردار و با قیمت رقابتی باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف کمی و کیفی‬ ‫تقی گنجی در ادامه به اهداف تعیین ش��ده برای اینده اش��اره کرد و گفت‪ :‬اهداف کمی‬ ‫صنعت تایر برای چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬دس��تیابی به جایگاه نخس��ت تولی��د تایر در منطقه‪،‬‬ ‫رس��یدن به سقف تولید س��االنه ‪ ۸۳۰‬هزار تن انواع تایر در کشور و همچنین‪ ،‬صادرات ‪۳۰‬‬ ‫درصد از تولیدات کشور است‪ .‬وی درباره اهداف کیفی این صنعت در این افق افزود‪ :‬حذف‬ ‫کامل تایرهای «بایاس» از چرخه تولید‪ ،‬افزایش طول عمر و عملکرد تایرها‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫تولید و خدمات پس از فروش‪ ،‬تولید تایرهای نسل جدید دوستدار محیط زیست با مصرف‬ ‫س��وخت کمتر‪ ،‬حرکت به سوی ساخت الس��تیک متناسب با استانداردهای جدید و نسل‬ ‫جدی��د خودرو از اهداف کیفی افق ‪ ۱۴۰۴‬اس��ت‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬ارتقای واحدهای تحقیق و‬ ‫توسعه برای دریافت و بومی سازی فناوری و نیز حمایت از سرمایه گذاری خارجی در زمینه‬ ‫توس��عه کیف��ی از دیگر اهداف این صنعت در اینده خواهد ب��ود‪ .‬وی در ادامه درباره دالیل‬ ‫توس��عه نیافتن این صنعت در کشور گفت‪ :‬تحریم ها‪ ،‬بی ثباتی اقتصادی‪ ،‬دخالت نهادهای‬ ‫سیاس��ی در بنگاه های اقتصادی‪ ،‬ورود بی تاثیر یا کم تاثیر بخش های دولتی و حاکمیتی در‬ ‫صنعت تایر به عنوان س��هام دار‪ ،‬بهای تمام شده باال و غیررقابتی‪ ،‬بهره وری نامناسب نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬فرس��ودگی خطوط تولید و‪ ...‬از جمله عواملی است که صنعت تایر را به رشد مورد‬ ‫انتظار رهنمون نکرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتگر هزینه پرداخت ارز دولتی را هم ندارد‬ ‫تقی گنجی در ادامه به مش��کالت کنونی این صنعت اش��اره کرد و گفت‪ :‬در شرایط فعلی‬ ‫کشور با کمبود برخی محصوالت از جمله تایر روبه رو است‪ .‬با جدی شدن تحریم ها متوجه‬ ‫خواهیم ش��د با عنوان حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬صنعت بزرگ قابل اتکای کمتری در کشور‬ ‫داریم‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬تولیدکنندگان برای صنعت تایر زحمت های زیادی کشیدند و ظرفیت‬ ‫تولید س��االنه ‪ ۳۰۰‬هزار تن را در کشور تجربه کرده ایم‪ .‬او درباره کیفیت محصوالت اضافه‬ ‫کرد‪ :‬تمام تالش ها در راستای ارتقای کیفیت است و مولفه های استانداردی مورد استفاده‬ ‫در صنعت تایر کش��ور برگرفته از استانداردهای اروپا اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ت به طوری که باید‬ ‫محصوالت تولیدی کش��ور در سطحی پایین تر از تایرهای کره ای نیس ‬ ‫گفت تایرهای ایرانی به لحاظ کیفیت در س��طح الس��تیک های ک��ره ای اما پایین تر از نرخ‬ ‫ت تایر در بازار گفت‪ :‬برای‬ ‫تایرهای چینی به بازار عرضه می شود‪ .‬وی با اشاره به افزایش قیم ‬ ‫بس��یاری این پرسش ایجاد شده که با این وضعیت چرا تایرها با نرخ باالیی عرضه می شود؟‬ ‫تولیدکننده بر اس��اس نرخ دستوری که ش��ورای رقابت اعالم می کند محصول را به فروش‬ ‫می رس��اند به طوری که پس از ‪ ۴‬س��ال فقط ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬به قیمت ها افزوده ش��ده اما گرانی‬ ‫ناش��ی از فعالیت دالالن در بازار به وجود امده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تولیدکنندگان بدون سود‬ ‫یا با سود بسیار ناچیزی در حال فعالیت هستند در حالی که با بهره های بانکی‬ ‫ک��ه برای صنعت وجود دارد‪ ،‬برای ادامه حیات صنعتگر باید س��ود معقولی از‬ ‫تولید خود داش��ته باش��د‪ .‬با تمام این مش��کالت همچنان تایرسازان در حال‬ ‫خدمات دهی به خودروسازان بوده و ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد محصوالت سورس های‬ ‫خودروس��ازی فقط برای خط تولید تامین می شود‪ .‬تقی گنجی با بیان اینکه‬ ‫تایرس��ازان مش��کالتی نیز با خودروس��ازان دارند‪ ،‬افزود‪ :‬چالش های موجود‬ ‫زیرمجموعه ها با خودروسازان ناشی از مشکالتی است که به خودروسازان نیز‬ ‫تحمیل شده به طوری که مشکالت مالی عام بوده و تمام صنایع را درگیر خود کرده است‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬واحدهای صنعتی به لحاظ سرمایه در گردش به شدت در فشار هستند‪ .‬حتی با‬ ‫اختصاص یافتن ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان‪ ،‬تولیدکننده پول خرید ان را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سود بازار برای کیست‬ ‫تقی گنجی با اش��اره به عملکرد نادرس��ت بانک ها خاطرنش��ان کرد‪ :‬بانک ها در کشور به‬ ‫نوعی خود را از چرخه اقتصاد حذف کرده اند در حالی که در سایر کشورها با تسهیالتی که‬ ‫بانک ها می پردازند یکی از نهادهای روان کننده کارها و امور مالی به شمار می روند‪ .‬یکی از‬ ‫وظایف بانک ها با توجه به نگهداشت سرمایه مردم نزد خود‪ ،‬کمک به بخش تولید و تجارت‬ ‫اس��ت که این امر در ایران دیده نمی ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به شرایط حساس کشور ادامه داد‪:‬‬ ‫کش��ور به تایر نیاز دارد و ظرفیت تولید داخل پاسخگوی ‪ ۸۰‬درصد از نیازها است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬در این ش��رایط برخی افراد از این فضا س��ودجویی می کنن��د‪ .‬در حالی که تایرهای‬ ‫داخل��ی به طور مثال‪ ،‬برای پراید هر جفت تایر بین ‪ ۱۶۰‬تا ‪ ۱۷۰‬هزار تومان اس��ت در بازار‬ ‫با نرخ ‪ ۴۰۰‬هزار تومان معامله می ش��ود‪ .‬س��ود این تفاوت نرخ به جیب چه کسی یا کسانی‬ ‫می رود؟ او اظهار کرد‪ :‬س��ازمان های نظارتی اعم از س��ازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات‬ ‫حکومتی در این باره به وظایف خود درس��ت عمل نکرده اند‪ .‬تصور مردم این است که چون‬ ‫نرخ دالر افزایش یافته به همان نسبت تایر هم گران شده در حالی که این گونه نیست‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬کافی اس��ت فردی به جای خرید یک جفت تایر که به ان نیاز دارد چند حلقه بیشتر‬ ‫بخرد؛ این امر خودبه خود زمینه س��از کمبودها در بازار می ش��ود‪ .‬او به برخی ش��رکت های‬ ‫بازرگانی احتکارکننده اش��اره کرد و گفت‪ :‬حتی در این شرایط برخی نمایندگی ها‪ ،‬تایرها‬ ‫را از کارخان��ه دار خریداری و ب��ه جای عرضه‪ ،‬در انتظار افزایش قیمت ها انبار می کنند‪ .‬این‬ ‫مسئله جای تاسف دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹خبر خوش به کامیون داران‬ ‫تقی گنجی در ادامه با بیان مشکالت خودروهای سنگین‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه تولید تایرهای‬ ‫س��نگین تنها یک تولیدکننده داخلی فعالیت دارد که بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد بازار را پوش��ش‬ ‫می دهد‪ .‬در کنار این موضوع قرار اس��ت تا پایان س��ال ظرفیت ‪ ۲۰‬هزار تنی اضافه شود اما‬ ‫همچنان برای پاسخگویی به تقاضاها‪ ،‬به واردات نیاز داریم‪ .‬گفتنی است در بحث تولید تایر‬ ‫خودرو های س��نگین ‪ 2‬نوع تایر س��یمی و نخی وجود دارد که در ایران تاکنون یک شرکت‬ ‫تولید کننده تایر های س��یمی (بارز) وجود داشت و از بهمن ماه یک شرکت دیگر نیز تولید‬ ‫این نوع تایر را به س��بد تولیدات خود اضافه می کند‪ .‬براساس برنامه ریزی ها‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫ای��ن نوع تایر تا پایان س��ال ‪20‬هزار تن افزایش خواهد یاف��ت‪ .‬او درباره افزایش نرخ تایرها‬ ‫و گالی��ه کامیون داران عن��وان کرد‪ :‬تحمیل نرخ چند برابری تایر ب��ه کامیون داران فاجعه‬ ‫اس��ت زی��را محصوالت داخلی ب��ا نرخ زیر ‪ ۲‬میلی��ون تومان عرضه می ش��ود اما در نهایت‬ ‫رانندگان ناگزیر به تامین ان با نرخ ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون تومان هستند‪ .‬تقی گنجی افزود‪ :‬صاحبان‬ ‫خودروهای س��نگین‪ ،‬در ما ه بارها برای جابه جایی محصوالت در تردد هس��تند و باید هر ‪۶‬‬ ‫ماه الستیک ها را تعویض کنند‪ .‬با این قیمت های چند برابری حق دارند که معترض باشند‪.‬‬ ‫انجمن مخالف واردات بود اما در شرایط امروز الزم است واردات انجام شود‪ .‬با پیگیری های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬قرار اس��ت با اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و تعرفه ‪ ۵‬درصدی تایرهای سنگین‬ ‫وارد شود‪.‬‬ ‫ناص��ر امام��ی‪ ،‬ریی��س اس��تاندارد‬ ‫انجم��ن صنف��ی صنع��ت تایر ب��ا موضوع‬ ‫«اس��تانداردهای نوین تایر و استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه» سخنرانی کرد‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اس��تانداردهای جدی��د در زمینه تایر‬ ‫خودروهای سنگین(باری‪-‬اتوبوسی) از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۸ (۱۳۸۷‬م) در امری��کا اغاز ش��ده اما‬ ‫هنوز نهایی نشده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬فلس��فه تغیی��ر‬ ‫اس��تانداردها ب��ه س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۰ ( ۱۳۷۸‬م) برمی گردد که‬ ‫مش��کالت زیادی در حمل ونقل‬ ‫به وجود ام��د و حوادثی در این‬ ‫زمینه اتفاق افتاد‪ .‬استانداردهای‬ ‫امری��کا برای تایرهای س��واری‪،‬‬ ‫وانتی و باری‪-‬اتوبوس��ی در اغاز‬ ‫دهه ‪ ۴۰‬خورش��یدی( ‪ ۷۰‬م) تدوین ش��ده‬ ‫بود و بیش از ‪ ۳۰‬س��ال بدون بازنگری اجرا‬ ‫می ش��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬ارتقای اس��تانداردهای‬ ‫تایرهای س��واری‪-‬وانتی در اولویت نخست‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫این فعال صنعت تای��ر تصریح کرد‪ :‬ایران‬ ‫نی��ز در نیمه دهه ‪ ۸۰‬ب��ه این موضوع ورود‬ ‫ک��رد و تغییر مولفه های اس��تانداردی کلید‬ ‫خورد‪ .‬امروز استانداردهای تدوین شده برای‬ ‫خودروهای س��واری ترکیب��ی از مولفه های‬ ‫اروپا و امریکا است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬با وج��ود اینکه اس��تانداردهای‬ ‫جدید در امریکا با گذش��ت چند سال هنوز‬ ‫نهایی نش��ده اس��ت(در حالی که ‪ ۶۷‬درصد‬ ‫حمل ونقل امریکا با کامیون ها انجام می شود)‬ ‫به شکل غیررس��می در برخی از کشورها از‬ ‫جمله چین برای تولیدات داخل و واردات در‬ ‫حال اجرا اس��ت‪ .‬ایران نیز تدوین مولفه های‬ ‫جدید را اغاز کرده و حتی یکی‬ ‫از تایرس��ازان داخل��ی ازم��ون‬ ‫محصوالت را با اس��تانداردهای‬ ‫جدید دنبال می کند‪.‬‬ ‫امامی معتقد اس��ت به لحاظ‬ ‫زیس��ت محیطی و تف��اوت دما‪،‬‬ ‫اب و هوای ایران مش��ابه اب و‬ ‫ه��وای امریکا اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫اس��تانداردهای امریکا به نسبت مولفه های‬ ‫اروپایی برای کشور ما کارامدتر است‪.‬‬ ‫رییس اس��تاندارد انجم��ن صنفی صنعت‬ ‫تایر به اجباری ش��دن برخی اس��تانداردها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬اولویت های استانداردی‬ ‫اینده بر اس��اس ‪ ۳‬موضوع میزان س��وخت‪،‬‬ ‫صدا و ترمزگیری اس��ت‪ .‬این اس��تانداردها‬ ‫تاکن��ون اختی��اری بود اما از اغ��از دی ‪۹۷‬‬ ‫اجباری خواهد ش��د‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬فقط ‪۲۰‬‬ ‫درص��د اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه‬ ‫خودرویی مربوط به تای��ر بوده و باقی برای‬ ‫سایر قطعات است که باید عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تایرهای پاک‬ ‫تایره��ای س��بز بح��ث دیگری ب��ود که‬ ‫امامی ب��ه ان پرداخت‪ .‬او در این باره گفت‪:‬‬ ‫در حال��ی ک��ه تولید و اس��تفاده این تایرها‬ ‫هن��وز در اروپ��ا و امریکا به ش��کل عمومی‬ ‫اغاز نشده چین اس��تانداردهای این تایر را‬ ‫تدوین کرده اس��ت‪ .‬انجمن تولیدکنندگان‬ ‫تایر چین اس��تانداردهای تایر س��بز را برای‬ ‫تولیدکنندگان تعریف و تدوین کرده‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه به تایید وزارت صنعت این کش��ور هم‬ ‫رسیده است‪ .‬این کارشناس صنعت تایر ادامه‬ ‫داد‪ :‬با ازمون هایی که مدل های خودرویی از‬ ‫جمله س��اندرو با تایرهای معمولی و س��بز‬ ‫داشته است برخی خودروها توانسته اند تمام‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج گانه را با تایر سبز‬ ‫بگذرانن��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬در اینده ای نه چندان‬ ‫دور س��اخت و تامین م��واد اولیه از اهمیت‬ ‫بس��یاری برخوردار خواهد ش��د زیرا تولید‬ ‫تایره��ای پاک ب��ا مواد اولیه فناوری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬امامی خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تنه��ا منبعی که به ش��کل کامل تایر س��بز‬ ‫را تعری��ف و تدوی��ن کرده انجم��ن صنایع‬ ‫الستیک چین است‪ .‬بنابراین‪ ،‬اینده صنعت‬ ‫تایر با تحوالت بسیاری همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫سالمت انسانی و زیست محیطی استانداردها‬ ‫سعید تاجیک‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل و معاونت فنی شرکت‬ ‫بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با موضوع استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه خودرو و روش های ازمون‪ ،‬سخنران بعدی‬ ‫ب��ود‪ .‬او ب��ا بیان پیش��ینه فعالیت این ش��رکت در صنعت‬ ‫خودرو گفت‪ :‬ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬به دنبال ارزشیابی کیفی خودرو‪ ،‬ارزیابی خدمات‬ ‫پس از فروش و اندازه گیری رضایت مش��تریان به موضوع‬ ‫اس��تانداردهای خودرویی ورود کرد‪ .‬در ادامه‪ ،‬رس��یدگی به ش��کایت‬ ‫مشتریان نیز در دستور کار این شرکت قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی به اجباری ش��دن مولفه های استانداردی پرداخت و گفت‪ :‬پیش‬ ‫از دی ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۹‬ردیف مولفه های استانداردی قدیمی وجود داشت‬ ‫که به ان‪ ۵۲ ،‬ردیف اس��تاندارد جدید اضافه شد‪ .‬از اول تیر ‪ ۹۷‬نیز ‪۲‬‬ ‫ردیف جدید به ‪ ۶۱‬اس��تاندارد قبلی افزوده شد و در نهایت قرار است‬ ‫‪ ۲۲‬ردیف استانداردی جدید از اغاز دی ‪ ۹۷‬اجباری شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه استاندارد تاکید کرد‪ :‬از این تاریخ‬ ‫رعایت اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه برای تولید تمام‬ ‫خودروها الزامی خواهد بود‪.‬‬ ‫او درب��اره فوای��د مولفه های اس��تانداردی گفت‪ :‬رعایت‬ ‫اس��تانداردهای جدید در مراحل طراحی خودرو‪ ،‬احتمال‬ ‫ف را کاهش می دهد‪ ،‬ضمن انکه رعایت استانداردها‬ ‫تصاد ‬ ‫در ساخت چراغ ها و وسیله هشداردهنده صوتی و نصب‬ ‫انها‪ ،‬از بروز خطر و حوادث احتمالی برای سایران در جاده می کاهد‪.‬‬ ‫تاجیک افزود‪ :‬رعایت مولفه های جدید در مراحل طراحی و س��اخت‬ ‫ق��وای محرکه خودرو‪ ،‬می��زان مجاز االینده های ش��یمیایی‪ ،‬صوتی و‬ ‫مغناطیس��ی را کنترل می کند که تمام این موارد کمکی به س�لامت‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫الزام بروزرسانی مواد اولیه‬ ‫در نهایت‪ ،‬س��عید تقوایی‪ ،‬مدیرعامل مرکز‬ ‫تحقیق��ات صنای��ع الس��تیک موضوع های‬ ‫مطرح ش��ده در زمین��ه تای��ر را جمع بن��دی‬ ‫ک��رد گفت‪ :‬ام��روز در تعریف اس��تانداردها‪،‬‬ ‫نگاه ه��ا تغییر کرده و اس��تانداردهای کیفی‬ ‫جایگزین اس��تانداردهای عمومی شده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬با توسعه فناوری‪ ،‬سطح ایمنی‬ ‫محص��والت افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در ادام��ه بازنگری ها‪ ،‬اس��تانداردهای کیفی‬ ‫جامع ت��ر و از کاال به خدم��ات پس از فروش‬ ‫راه یافت��ه اس��ت و تمام نهاده ه��ای تولید را‬ ‫در برمی گی��رد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬در زمینه تولید‬ ‫تایر‪ ،‬انواع اس��تانداردها برای مواد اولیه و نیز‬ ‫نهاده ه��ای انرژی وج��ود دارد و حتی امروز‬ ‫استانداردها در بحث نیروی انسانی نیز مطرح‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضمن انکه تاثیرپذیری استانداردها و‬ ‫فن��اوری از یکدیگ��ر زمین��ه رقابت پذیری را‬ ‫در ش��رکت های تولی��دی فراه��م می کن��د‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ام��روز ناگزیر ب��ه رعایت‬ ‫مولفه های اس��تانداردی جدید هستیم‪ .‬نباید‬ ‫فراموش کرد ایران کش��وری دنباله رو اس��ت‬ ‫و خ��ود خالق فن��اوری نیس��ت در حالی که‬ ‫قوانین استانداردی فناوری را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ای��ن ضعف کش��ور در صنایع اس��ت‪ .‬تقوایی‬ ‫همچنین با بی��ان فراملی نبودن صنعت تایر‬ ‫کشور گفت‪ :‬ضعف صنعت تایر‪ ،‬ملی بودن ان‬ ‫اس��ت و اینکه نتوانسته برندهای‬ ‫خ��ود را فراتر از مرزها گس��ترش‬ ‫دهد‪ .‬این به دلیل نوع نگاه ماست‬ ‫که درون گرا هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروس�ازان موفق تر‬ ‫از قطعه سازان‬ ‫مدیرعام��ل مرک��ز تحقیق��ات‬ ‫صنای��ع الس��تیک ب��ه کارهای‬ ‫انجام ش��ده در این مرک��ز پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫مرک��ز تحقیق��ات صنای��ع الس��تیک برای‬ ‫استانداردس��ازی و فن��اوری تایرها با دعوت‬ ‫از س��ازندگان موض��وع اس��تاندارد تایره��ا‬ ‫را از ابتدا(م��واد اولی��ه) ت��ا انتها(محص��ول‬ ‫نهایی و تایر) مطالع��ه و دنبال می کند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬معتقدم ان ق��در که خودروس��ازان‬ ‫توانسته اند زیرمجموعه های خود را به دنبال‬ ‫خواسته های خود بکشانند سازندگان قطعات‬ ‫از جمله تایر نتوانس��ته اند زیرمجموعه های ‬ ‫خود از جمل��ه تولیدکنندگان‬ ‫م��واد اولی��ه را به دنب��ال خود‬ ‫ب��رای بروزرس��انی بکش��اند‪.‬‬ ‫تقوای��ی گفت‪ :‬وقت��ی تجارت‬ ‫فراگی��ر ش��ود و واردات اتفاق‬ ‫بیفتد امروز که اس��تانداردهای‬ ‫مواد اولیه اختیاری است برای‬ ‫رقابت‪ ،‬اجباری خواهد ش��د‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬برای ادامه فعالیت ها در کش��ور به‬ ‫این موضوع باید توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫قیمت تایر در بازار افزایش یافت‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان الستیک از افزایش‬ ‫دو براب��ری نرخ الس��تیک های ایرانی و وارداتی در‬ ‫بخش ناوگان س��بک و سنگین خبر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به نیاز ‪ ۶۰‬درصدی ناوگان جاده ای به واردات‬ ‫الس��تیک‪ ،‬باید ارز دولتی به این بخش اختصاص‬ ‫یابد‪ .‬در این باره‪ ،‬داوود سعادتی نژاد‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫فروشندگان الستیک به ‬ ‫تولی��دات داخل��ی در زمینه الس��تیک مربوط به‬ ‫الس��تیک خودروهای شخصی اس��ت و الستیک‬ ‫خودروه��ای حمل ونقل جاده ای ک��ه خودروهای‬ ‫مس��افربری و باربری ان را تشکیل می دهند فقط‬ ‫به میزان ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد نیاز بازار تولید می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بیش از ‪ ۶۰‬درصد نیاز بازار به‬ ‫الس��تیک خودروهای حمل ونقل جاده ای از طریق‬ ‫واردات تامین می ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬نبود‬ ‫فن��اوری تولید الس��تیک های حمل ونقل جاده ای‬ ‫به صورت گس��ترده در بین تولیدکنندگان‪ ،‬عاملی‬ ‫شده تا در راس��تای رفع نیاز بازار از واردات کمک‬ ‫گرفته شود‪ .‬س��عادتی نژاد خاطرنشان کرد‪ :‬در پی‬ ‫رش��د نرخ ارز و افزایش تقاضا برای الس��تیک های‬ ‫حمل ونقل جاده ای نرخ این دس��ت الس��تیک به‬ ‫بی��ش از دو براب��ر افزایش یافته اس��ت و تا زمانی‬ ‫ک��ه تولید داخلی توان رفع نی��از حوزه حمل ونقل‬ ‫جاده ای را نداش��ته باش��د‪ ،‬نرخ محص��والت افت‬ ‫نخواهد کرد و این موضوع زمان بر اس��ت‪ .‬او تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬برای دس��تیابی به فناوری تولید الس��تیک‬ ‫حمل ونقل جاده ای و رفع نیاز بازار به واسطه تولید‬ ‫داخلی باید سرمایه گذاری مناسب شود تا در طول‬ ‫چند س��ال‪ ،‬تولید داخلی جایگزین واردات ش��ود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان الستیک در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش ک��ه ایا نرخ محصوالت ویژه وس��ایل‬ ‫نقلیه ش��خصی با وجود رفع نیاز ‪ ۱۰۰‬درصدی از‬ ‫طریق تولید داخلی رش��د داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ‬ ‫محصوالت داخلی در زمینه وسایل نقلیه شخصی‬ ‫طی چند وقت اخیر رشد دو برابری را تجربه کرده‬ ‫است‪ .‬برای مثال‪ ،‬الستیک پراید بیش از ‪ ۳۴۰‬هزار‬ ‫تومان به بازار عرضه می ش��ود‪ .‬س��عادتی نژاد دلیل‬ ‫افزایش نرخ الستیک را هماهنگ نبودن واردکننده‬ ‫و تولیدکننده دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬مواد اولیه‬ ‫تولید در ماه های گذش��ته برای تولید قابل قبول و‬ ‫با کیفیت ثبت سفارش ش��ده است و کمبودی در‬ ‫بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 482‬پیاپی ‪2455‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 21‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫کیفیت‪ ،‬فناوری و استاندارد رمز موفقیت چینی ایرانی‬ ‫یک پنجم چینی ایران صادر شد‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫همسویی با سیاست‬ ‫توسعه نیروی انسانی‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از رشد تولید و صادرات صنعت چینی و بلور نشان داد‬ ‫در چنین ش��رایطی ک��ه دانش و‬ ‫زندگ��ی اف��راد درهم تنیده ش��ده‪،‬‬ ‫نیروی انس��انی البته از نوع کارامد‪،‬‬ ‫نقش بسزایی در پیشرفت و موفقیت‬ ‫یک س��ازمان ایفا خواهد کرد‪ .‬امروزه‬ ‫موفق ترین سازمان ها انهایی خواهند‬ ‫بود ک��ه چنی��ن اف��رادی را جذب‪،‬‬ ‫بهاره نعمتی روشن‬ ‫پرورش‪ ،‬حفظ و برای پیش��رفت انها‬ ‫س��رمایه گذاری کنند‪ .‬سازمان هایی مدیر اداری و منابع انسانی‬ ‫که ب��رای نیروی های ارزش��ی خود شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫تهران‬ ‫هزین��ه ص��رف می کنند‪ ،‬ب��ه یقین‬ ‫ثمره این س��رمایه گذاری بلند مدت‬ ‫را خواهند دید‪ .‬یکی از مس��ئولیت های حوزه مدیریت منابع انسانی‬ ‫در س��ازمان های ب��زرگ‪ ،‬جبران خدمات و حفظ کارکنان مس��تعد‬ ‫اس��ت‪ .‬واحد منابع انسانی باید اطمینان داشته باشد که سرمایه های‬ ‫فکری این کارکنان در فرایند پیش��روی س��ازمان مورد بهره برداری‬ ‫ق��رار خواه��د گرفت و این مه��م جز با حمای��ت همه جانبه مدیران‬ ‫سازمانی امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬توجه کافی و الزم به منابع انسانی‬ ‫از کارامدترین عوامل توس��عه‪ ،‬تکامل و سازندگی یک سازمان است‬ ‫که برای رسیدن به چنین دستاوردی نیاز است این نیروها بر اساس‬ ‫علوم رفتاری و ایجاد س��طح مناسبی از رضایت شغلی‪ ،‬سیاست های‬ ‫تشویقی ارزش گذاری شده بکارگیری شوند‪ .‬یکی از مهم ترین عوامل‬ ‫توس��عه اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬صنعتی و‪ ...‬در یک مجموعه‪ ،‬اموزش و‬ ‫تربیت نیروی انسانی متخصص و کارامد است که این فرایند نیازمند‬ ‫همس��و شدن با سیاست های توسعه نیروی انسانی است‪ .‬زمانی که‬ ‫حرف از ارزیابی یک س��ازمان پیش می اید نخس��تین گزینه ای که‬ ‫به ذهن می رس��د توانمندی های نیروی انس��انی است که می توان با‬ ‫برنامه ریزی درست و نتیجه بخش‪ ،‬گامی بزرگ برای دستیابی به این‬ ‫توانمندسازی برداشت‪.‬‬ ‫مدیران س��ازمانی باید بپذیرند که به دلیل گس��تردگی در حیطه‬ ‫وظایف ش��ان‪ ،‬گاهی ایده های تازه و خالقانه به ذهن کارکنان ش��ان‬ ‫خط��ور خواه��د کرد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬برای باال بردن بازده کار و توس��عه‬ ‫سازمانی الزم است از ایده پردازی های نیروهای انسانی خود استقبال‬ ‫کنند‪ .‬بی توجهی به توان نیروهای انسانی و متعصبانه برخورد کردن‬ ‫ت بخش زی��ادی از ظرفیت های‬ ‫ب��ا ایده ه��ای جدید انها ب��ه هدر رف ‬ ‫درون س��ازمانی می انجام��د‪ .‬تصمیم گیری های مدیریتی بر اس��اس‬ ‫قابلیت نیروهای انس��انی‪ ،‬می تواند مس��یر رس��یدن به رشد و تعالی‬ ‫را در یک س��ازمان هموار کند‪ .‬انچه ما را در مس��یر پیشرفت و رشد‬ ‫سازمانی هدایت می کند همان چیزی است که در ان سرامد و دارای‬ ‫مزیت هستی م و ان چیزی جز نیروی انسانی نیست‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تولید ظروف چینی در ‪ ۳‬ماه نخست سال نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذش��ته رشد ‪ ۱۱.۴‬درصدی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬کارشناس��ان معتقدند این رشد به‬ ‫دلیل ارتق��ای کیفیت تولید ظ��روف چینی ایرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گواه ان نی��ز افزایش ی��ک میلیون دالری‬ ‫صادرات ظروف چینی در س��ال ‪ ۹۶‬اس��ت‪ .‬چین‪،‬‬ ‫ای��ران و المان ‪ ۳‬کش��ور ش��اخص در زمینه تولید‬ ‫ظروف چینی به شمار می روند‪ .‬ایران ساالنه حدود‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تن تولید در این بخش دارد که یک پنجم‬ ‫ان راهی بازارهای صادراتی می شود‪.‬‬ ‫هرچن��د تولیدکنن��دگان صنعت چین��ی و بلور‬ ‫معتقدند اش��باع بازار داخلی موجب بی رغبتی انها‬ ‫نس��بت به توسعه خطوط تولید شده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬واردات کاالهای مش��ابه ب��ا قیمت های نازل‬ ‫به ویژه از ترکیه که از تخفیف های تعرفه ترجیحی‬ ‫برخوردار اس��ت مشکل اساسی این بخش به شمار‬ ‫می رود‪ .‬اما بر اساس امارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬ظروف چینی تولیدی در ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال ‪ ۱۱.۱‬هزار تن ش��د که نسبت به ‪ ۹.۹‬هزار‬ ‫تن عملکرد ‪ ۳‬ماه اغازین سال گذشته ‪ ۱۱.۴‬درصد‬ ‫افزایش نش��ان می دهد‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬ظروف چینی‬ ‫تولید ش��ده در س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۴۶.۶‬هزار تن رسید و‬ ‫نسبت به عملکرد در سال ‪ ۱۳۹۵‬که ‪ ۴۷.۷‬هزار تن‬ ‫بود‪ ،‬کاهش ‪ ۲.۲‬درصدی را به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند که برخ��ورداری از مزیت‬ ‫م��واد اولیه و انرژی در دس��ترس موجب ش��ده تا‬ ‫صنعت چینی و بلور کش��ور به خوبی جایگاه خود‬ ‫را در می��ان مش��تریان داخلی و خارج��ی بازیابد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬تولیدکنندگان کش��ورمان ب��ا کیفیتی‬ ‫متکی ب��ر فن��اوری روز جهانی‪ ،‬ام��کان یافته اند تا‬ ‫محص��والت خ��ود را بر مبنای اس��تانداردهای روز‬ ‫روانه بازارها کنند‪.‬‬ ‫امارهای منتشر شده نیز نشان می دهد استان های‬ ‫خراس��ان رض��وی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬قم‪ ،‬قزوی��ن‪ ،‬گیالن و‬ ‫مرکزی با رقم ‪ ۴۶.۶‬هزار تن سهم اصلی بازار را در‬ ‫بخش تولید ظروف چینی در اختیار دارند‪.‬‬ ‫میلیارد دالر با سهم ‪ ۵۴.۸‬درصد از ان خود کرد‪.‬‬ ‫ المان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬ترکیه و جمه��وری چک ‪۱۵.۴‬‬ ‫درص��د از کل صادرات در س��ال‪۲۰۱۷(۹۶‬م) را به‬ ‫خود اختصاص داده بودند؛ همچنین ‪ ۵‬کشور عمده‬ ‫وارد کننده چینی و بلور در س��ال گذشته میالدی‪،‬‬ ‫امریکا‪ ،‬المان‪ ،‬ویتنام‪ ،‬انگلستان و ایتالیا بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت مناسب اما ضعف مدیریت‬ ‫ظ��روف چینی از ان دس��ته صنایعی اس��ت که‬ ‫تولید ان بعد از انقالب اس�لامی در کش��ور رش��د‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬احمد فتحی‪ ،‬تولیدکننده ظروف ‬ ‫چین��ی ب��ه «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬ب��ه جرات‬ ‫می توان گفت که وضعیت چینی س��ازی در کشور‬ ‫ما سطح مطلوبی دارد و جزو ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬کشور برتر‬ ‫تولیدکننده چینی در دنیا هستیم‪.‬‬ ‫فتح��ی ادام��ه داد‪ :‬ح��دود ‪ ۸‬کارخان��ه ب��زرگ‬ ‫چینی س��ازی در کشور فعال است که برخی از انها‬ ‫قدیمی هستند و قبل از انقالب تاسیس شده اند اما‬ ‫بسیار ی از انها بعد از انقالب راه اندازی شده اند که‬ ‫ظرفیت تولید مناسبی دارند و بیشتر این کارخانه ها‬ ‫‹ ‹چین جلوتر از چینی ایران‬ ‫محصوالت تولیدی خود را صادر می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» بررس��ی امار‬ ‫این تولیدکنن��ده ظروف چینی درب��اره فناوری‬ ‫ص��ادرات صنعت چینی و بلور کش��ورمان نش��ان‬ ‫م��ورد اس��تفاده در ای��ن صنعت گف��ت‪ :‬در بخش‬ ‫می دهد در س��ال های ‪ ۱۳۹۳-۹۴‬به ترتیب‪ ،‬ارزش‬ ‫چینی س��ازی ب��ه ط��ور معم��ول دس��ت کمترین‬ ‫صادرات این بخش ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۲‬میلیون دالر بود و در‬ ‫دخالت را دارد و ماشین االت فرایند تولید را انجام‬ ‫سال های ‪ ۱۳۹۵-۹۶‬نیز به ترتیب‪ ،‬به‬ ‫می دهن��د‪ .‬ام��روزه این ماش��ین االت‬ ‫‪ ۱۲۵‬و ‪ ۱۲۶‬میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫ر باتی��ک ش��ده و هیچ گون��ه دخال��ت‬ ‫ ع��راق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬جمه��وری‬ ‫دست در فرایند تولید وجود ندارد اما‬ ‫اذربایجان‪ ،‬پاکس��تان و قزاقس��تان از‬ ‫در بخ��ش طراح��ی و دکوراتیو چینی‬ ‫مش��تریان اصلی صنعت چینی و بلور‬ ‫دخال��ت دس��ت وج��ود دارد و فرایند‬ ‫ایران در س��ال های ‪ ۱۳۹۵ -۹۶‬بودند‬ ‫ان مش��ابه صنایع دس��تی است‪ .‬البته‬ ‫‪۵۷‬‬ ‫ک��ه عراق و افغانس��تان بی��ش از‬ ‫در تمام کش��ورها روند تولید چینی به‬ ‫احمد فتحی‬ ‫درص��د صادرات این بخ��ش را جذب‬ ‫این صورت طی می ش��ود اما نیاز است‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۸‬کارخانه بزرگ که این بخش از س��اخت چینی نیز در‬ ‫چینی سازی در کشور فعال‬ ‫جمه��وری‬ ‫و‬ ‫افغانس��تان‬ ‫ع��راق‪،‬‬ ‫کشور مکانیزه شود‪.‬‬ ‫است که برخی از انها‬ ‫فتح��ی با بی��ان اینک��ه اعتمادی به‬ ‫اذربایجان در سال ‪ ۱۳۹۶‬در مجموع قدیمی هستند و قبل از‬ ‫‪ ۸۲‬میلیون دالر چین��ی و بلور ایران انقالب تاسیس شده اند‪ .‬امارها نیس��ت و نمی ت��وان تایید کرد‬ ‫را خری��داری کردند ک��ه بیش از ‪ ۵۰‬اما بسیاری از انها بعد از که دومین تولیدکنن��ده چینی جهان‬ ‫درصد این رقم از س��وی عراق جذب انقالب راه اندازی شده اند بعد از کش��ور چین هس��تیم‪ ،‬تصریح‬ ‫که ظرفیت تولید بسیار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مناسبی دارند‪ .‬بیشتر کرد‪ :‬ه��ر چند کیفی��ت تولید ظروف‬ ‫اماره��ای جهان��ی نش��ان می دهد این کارخانه ها محصوالت چینی در سطح کشور ما مناسب است‬ ‫ک��ه همچنان چی��ن افزون بر نیمی از‬ ‫اما مش��کالت ما مدیریتی است‪ .‬البته‬ ‫تولیدی خود را صادر‬ ‫می کنند‬ ‫ص��ادرات صنعت چین��ی و بلور را در‬ ‫این مشکل در همه صنایع کم و بیش‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی به ارزش ‪۸.۵‬‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬م��واد اولیه تولید ظروف چینی در‬ ‫کش��ور وجود دارد ؛ معادن بس��یار زیاد و خوبی که‬ ‫متاس��فانه نمی توانیم مواد انها را ف��راوری کنیم‪،‬‬ ‫مشابه نفت که در کشور داریم اما برخی محصوالت‬ ‫نفت��ی را از کش��ورهای دیگ��ر وارد می کنیم چون‬ ‫توانایی فراوری نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید و بازرگانی‪ ،‬دو روی یک سکه‬ ‫در ان ه��م وجود دارد‪ .‬حس��ینی راد یاداوری کرد‪:‬‬ ‫در گذش��ته ظرفیت بکارگیری نیروی انس��انی در‬ ‫کارخانه های چینی س��ازی زیاد ب��ود و از ‪ ۹۰۰‬نفر‬ ‫می گذش��ت اما درحال حاض��ر در هر کارخانه فعال‬ ‫کمتر از ‪ ۱۵۰‬نفر اشتغال دارند‪.‬‬ ‫ظروف چینی‬ ‫ ‬ ‫وی تقاضا برای خرید محصوالت و‬ ‫در کش��ور را مناس��ب ارزیابی کرد و گفت‪ :‬از این‬ ‫نظر مش��کلی وجود ندارد اما تولیدکننده زمانی که‬ ‫ب��رای محصولش طراحی می کند باید بازاریابی نیز‬ ‫داشته باشد تا تولید چینی انها به مرور زمان کهنه‬ ‫نشود‪ .‬از این رو‪ ،‬صنعت چینی با دو چالش روبه رو‬ ‫است؛ یک دسته از چالش ها مربوط به تولید و یک‬ ‫دسته مربوط به بازرگانی می شود‪.‬‬ ‫حس��ینی راد در بیان مش��کالت صنعت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اینکه تولیدکنن��دگان در تمامی صنایع مدام‬ ‫می گوین��د دولت بای��د از انها حمایت کند ش��اید‬ ‫درست نباش��د چرا که بسترس��ازی برای تولید در‬ ‫کش��ور ما وج��ود دارد‪ .‬ارزان ترین ب��رق‪ ،‬انرژی و‬ ‫گاز در اختیار تولیدکنندگان اس��ت و ش��کایت از‬ ‫هزینه های جاری درست نیس��ت اما باید پذیرفت‬ ‫که تولیدکنندگان با چالش هایی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬برخی دیگر از کارشناس��ان معتقدند‬ ‫که صنعت چینی در ایران و سایر کشورها به لحاظ‬ ‫تجهی��زات و ماش��ین االت به چند کش��ور در دنیا‬ ‫به ویژه المان و امریکا که تجهیزات و ماش��ین االت‬ ‫پیشرفته ای دارد‪ ،‬وابس��ته است‪ .‬اما مواد اولیه این‬ ‫صنعت داخلی است و وابستگی به واردات ندارد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬از مرز خودکفایی در ظرفیت تولید اس��می‬ ‫و واقعی گذشته است‪.‬‬ ‫غالمرضا حس��ینی راد‪ ،‬فعال صنعت چینی‪ ،‬بلور‬ ‫و لوس��تر در گفت وگو با «گسترش صنعت» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مواد اولیه چینی سازی کائولن است که ‪۲۵۰‬‬ ‫مع��دن ان را در اذربایجان ش��رقی داریم؛ هر چند‬ ‫تع��دادی از انها تعطیل ش��ده اند ام��ا جای نگرانی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫حس��ینی راد با بیان اینک��ه ‪ ۹۷‬درصد مواد اولیه‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت چینی‪ ،‬بلور و لوس��تر افزود‪:‬‬ ‫مورد نیاز تولید ظروف چینی داخلی اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تولی��د یک س��رویس چینی که در س��طح جهان‬ ‫ب��ه طور کلی چین��ی تولیدی از جن��س کائولن یا‬ ‫میانگی��ن قیمتی مع��ادل ‪ ۱۷۳‬دالر دارد‪ ،‬در ایران‬ ‫س��یلیس اس��ت که به عبارتی یا کائولن است که‬ ‫کمت��ر از ‪ ۹۷۰‬هزار تومان نیس��ت‪ .‬از‬ ‫توانایی و مقاومت خاص خود را دارد‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬در ای��ن بخش دچ��ار چالش‬ ‫یا س��یلیس ان باال است که شفافیت‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ویژه خود را داراست‪.‬‬ ‫حسینی راد ادامه داد‪ :‬چطور می شود‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬اکنون بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫ی��ک تولیدکننده‪ ،‬محص��ول چینی را‬ ‫کارخان��ه چینی س��ازی در مقی��اس‬ ‫ک��ه در دنیا قیمتی مع��ادل ‪ ۳۱۰‬هزار‬ ‫مختلف در کش��ور فعالی��ت دارند که‬ ‫تومان دارد‪ ،‬در ایران ‪ ۹۰۰‬هزار تومان‬ ‫تنوع محصول انها بس��یار اس��ت‪ .‬به‬ ‫غالمرضا حسینی راد‬ ‫می فروش��د ام��ا از ان رضای��ت ندارد؟‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬هر کارخانه چینی سازی‬ ‫‪ ۹۷‬درصد مواد اولیه‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬در بخ��ش بازرگانی صنعت‬ ‫‪ ۲۰‬مدل قوری تولید می کند‪.‬‬ ‫مورد نیاز تولید ظروف‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت چین��ی‪ ،‬بلور و چینی‪ ،‬داخلی است‪ .‬به چینی بیش��تر از بخ��ش تولید چالش‬ ‫لوس��تر اظهار کرد‪ :‬ما توانستیم تولید طور کلی چینی تولیدی یا وجود دارد زیرا قدرت های اقتصادی در‬ ‫از جنس کائولن است که زمینه تولی��د‪ ،‬چالش های مخصوص به‬ ‫این صنعت را متنوع کنیم‪.‬‬ ‫ه��ر چن��د نمی توانیم ادع��ا کنیم توانایی و مقاومت ویژه ان را از سر گذرانده اند‪.‬‬ ‫خود را دارد یا سیلیس ان‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تولیدکننده نیاز دارد‬ ‫ک��ه در بخ��ش صنای��ع تولیدکننده‬ ‫باال است که شفافیت ویژه‬ ‫چین��ی در جه��ان اول باش��یم چون خود را داراست‪ .‬مواد ب��رای عرض��ه محصوالت��ش در بخش‬ ‫پیچی��ده اس��ت ام��ا به نح��وی هم اولیه چینی سازی کائولن بازرگانی یک حامی داش��ته باش��د که‬ ‫نیس��ت ک��ه نتوانیم تولی��د کنیم‪ .‬به است که ‪ ۲۵۰‬معدن ان را حداقل نرخ کاالهایش را بفروش��د زیرا‬ ‫عبارتی‪ ،‬صنعتی اس��ت که مواد اولیه در اذربایجان شرقی داریم حداکثر هزینه ها را دارد‪ .‬در این زمینه‬ ‫باید دولت مدیریت و داوری کند‪.‬‬ ‫ان را داری��م و ت��وان تولید و نواوری‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!