روزنامه گسترش صنعت شماره 484 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 484

روزنامه گسترش صنعت شماره 484

روزنامه گسترش صنعت شماره 484

‫تولید بی برنامه‬ ‫راه به جایی نمی برد‬ ‫شنبه‬ ‫ ‪ 24‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تامین مالی‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫در بازار سلف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2457‬دوره جدید شماره ‪ 4 484‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان ظروف یک بارمصرف مطرح کرد‬ ‫شورای نگهبان طرح قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تایید کرد‬ ‫صندلی های بازنشستگان خالی می شود‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ف یک بار مصرف‬ ‫ترس از اتهام «احتکار» عامل افزایش نرخ ظرو ‬ ‫‪2‬‬ ‫بهبهانهعرضهسهامیکواحدتولیدیمستقردرشهرکصنعتیبررسیشد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫تامین مالی صنایع کوچک با واگذاری سهام در بورس‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 24‬شهریور ‪ 5 1397‬محرم ‪ 15 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 484‬پیاپی ‪2457‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازنشستگان‬ ‫بازنشسته می شوند!‬ ‫بازنشس��تگان بدون قابلیت‬ ‫فن��ی و مدیریتی یک تبعیض‬ ‫ج��دی در کش��ور ایج��اد‬ ‫کرده ان��د‪ .‬یکی از مش��کالتی‬ ‫که در این زمینه ایجاد ش��د‬ ‫حقوق های نجوم��ی بود‪ .‬این‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫اف��راد به طور عم��ده در چند‬ ‫کارشناس روابط کار‬ ‫س��مت‪ ،‬کارخان��ه ی��ا واحد‬ ‫تولی��دی فعالی��ت می کنند و‬ ‫چندشغله به ش��مار می ایند‪ .‬طبیعی است که حقوق های‬ ‫نجوم��ی هم به همین افراد مربوط ش��ود‪ .‬این افراد ارتباط‬ ‫تنگاتن��گ با افراد صاحب نفوذ دارن��د و به همین دلیل در‬ ‫برخ��ی از موارد تغیی��ر انها با مخالفت ه��ای جدی همراه‬ ‫می ش��ود‪ .‬این موضوع در حالی است که مردم نیز از چنین‬ ‫اتفاق هایی عاصی شده اند‪.‬‬ ‫فضای اش��تغال باید برای جوانان باز شود تا شاهد ایجاد‬ ‫ظرفیت های بیش��تری باشیم‪ .‬اکنون خوش��بختانه دولت‪،‬‬ ‫مجل��س و قوه قضایی��ه به التزام این موض��وع پی برده اند‪.‬‬ ‫ت��ا زمانی که تصمیم گیران اصل��ی در این عرصه اعتقاد به‬ ‫چرخش مدیریت نداشته باش��ند‪ ،‬نمی توان از کشور توقع‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬استفاده از شیوه های جدید مدیریتی و رشد‬ ‫بهره وری داش��ت‪ .‬اکنون به نظر می رسد فضا برای جوانان‬ ‫باز ش��ود‪ .‬باید این قانون در اجرا بدون مش��کل پیش رود‪.‬‬ ‫بو کار رشد‬ ‫در این صورت بهره وری و خالقیت فضای کس�� ‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫از دیگر مش��کالتی که این افراد در کشور ایجاد کرده اند‪،‬‬ ‫وابستگی کار به خود انها است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬این دسته‬ ‫از مدی��ران کارها را به نیروهای ج��وان اموزش نداده اند و‬ ‫اندک توانایی خود سوءاس��تفاده می کنند‪ .‬در بس��یاری از‬ ‫موارد نکات کلیدی در کار را برای خودشان حفظ می کنند‬ ‫تا کس��ی نتواند انها را تغییر دهد‪ .‬این افراد فنی نیستند و‬ ‫با مراجعه ب��ه برخی از نهادهای دولتی و خصولتی و حتی‬ ‫خصوصی دیده می ش��ود مدیران کمترین تس��لط را بر کار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫کشور اکنون بیش از اینکه به افراد سیاسی و ایدئولوژیک‬ ‫نیاز داشته باشد نیازمند کارافرین است‪ .‬تا زمانی که مشکل‬ ‫تولید و ایجاد اش��تغال در کش��ور برطرف نشود اقتصاد ما‬ ‫رش��د نخواهد کرد‪ .‬در این زمینه دولت با همکاری دو قوه‬ ‫دیگر باید تمام موانع تولید و اشتغالزایی را از میان بردارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ترس از اتهام «احتکار» عامل‬ ‫ف یک بار مصرف‬ ‫افزایش نرخ ظرو ‬ ‫همزم��ان ب��ا اغاز محرم و ن��ذورات مواد غذای��ی‪ ،‬تقاضای‬ ‫خرید ظروف یک بارمصرف نیز افزایش می یابد‪ .‬محرم امسال‬ ‫افزای��ش نرخ و کاهش عرضه این محصوالت در بازار ملموس‬ ‫ش��ده است‪ .‬در این راستا‪ ،‬دبیر انجمن تولیدکنندگان ظروف‬ ‫یک بارمص��رف اعالم کرد‪ :‬به دلیل کاهش عرضه مواد اولیه و‬ ‫ترس از اتهام احتکار‪ ،‬نرخ این محصوالت ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫ل در ماه های مح��رم و صفر که‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر س��ا ‬ ‫مراس��م عزاداری در کشور برگزار می ش��ود‪ ،‬تقاضای ظروف‬ ‫یک بارمصرف نیز در بازار افزایش می یابد اما امس��ال‪ ،‬افزایش‬ ‫چش��مگیر نرخ هم در بازار مشهود ش��ده و از طرفی‪ ،‬میزان‬ ‫عرضه محصوالت نهایی در بازار تحت تاثیر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در ای��ن ب��اره‪ ،‬محمد باق��ر امامی ال اق��ا‪ ،‬دبی��ر انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان ظروف یک بارمصرف با اش��اره به اینکه کمبود‬ ‫عرضه‪ ،‬بازار س��یاه و داللی به طور معمول در ش��بکه توزیع‬ ‫وج��ود دارد و درصد ناچی��زی از تولیدکنندگان از ش��رایط‬ ‫کنونی سوء استفاده می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش و نوسان نرخ مواد‬ ‫اولیه و برخورد قهری س��ازمان نیافته ب��ا احتکارکنندگان دو‬ ‫عامل مهم در کمبود مواد اولیه شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه امس��ال ن��رخ مواد اولی��ه تولید ظروف‬ ‫یک بارمصرف ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳‬برابر ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در سال های‬ ‫گذش��ته تامین مواد اولیه‪ ،‬حداقل از شبکه داللی امکان پذیر‬ ‫بود اما امسال صنعت ظروف یک بارمصرف با کمبود مواد اولیه‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنن��دگان ظروف یک بارمصرف در ادامه‬ ‫درب��اره دلیل دیگر کاهش م��واد اولیه در ب��ازار‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برخورده��ای قهری با احتکارکنندگان باعث ش��ده دالالن و‬ ‫واس��طه ها احتیاط کنند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬به دلیل فروش ‪۱۰‬‬ ‫تن مواد اولیه‪ ،‬به انها که ش��اید انبارهای ش��ان ‪ ۵۰۰‬تن مواد‬ ‫اولیه داشته باشد‪ ،‬اتهام احتکار وارد نشود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مخالفتی با برخورد با احتکارکنندگان‬ ‫ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬ش��اید فروشندگان حاضر باشند ریسک افزایش‬ ‫نرخ را بپذیرند اما مکانیسم سازمان نیافته برخوردهای قهری‬ ‫باعث ش��ده است فروشندگان برای فروش مواد اولیه احتیاط‬ ‫کنن��د و همین امر به کاهش عرضه و افزایش نرخ می انجامد‪.‬‬ ‫این افزایش ن��رخ نیز باعث کاهش دوب��اره عرضه مواد اولیه‬ ‫می شود و این مشکل به صورت یک چرخه ادامه دارد‪.‬‬ ‫امامی ال اقا با بیان اینکه در س��ال های گذش��ته مواد اولیه‬ ‫بیش��تر به صورت اعتباری و چکی به فروش می رفت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر تولیدکنندگان حت��ی حاضر به پرداخت نقدی‬ ‫برای تهیه مواد اولیه هستند اما مواد اولیه در بازار نیست‪.‬‬ ‫وی دلیل این مش��کل را نگرانی از افزایش قیمت های مواد‬ ‫اولی��ه و همچنین نگران��ی از پلمب انبارها ب��ه اتهام احتکار‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫محمد حسینی‬ ‫در سال های گذشته‬ ‫جوانان بسیاری که‬ ‫صالحیت مدیریت را در‬ ‫کشور داشتند‪ ،‬به دلیل‬ ‫نبود موقعیت شغلی‬ ‫مناسب کشور را با اهداف‬ ‫مختلف ترک کردند‪ .‬اکنون‬ ‫با احتساب قوانین موجود‬ ‫می توان دوباره انها را‬ ‫دعوت به کار کرد‬ ‫شورای نگهبان طرح قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تایید کرد‬ ‫صندلی های بازنشستگان خالی می شود‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بر اس��اس اخرین اعالم ها‪ ،‬شورای نگهبان قانون‬ ‫ی س��رانجام طرح قانون ممنوعیت بکارگیری‬ ‫اساس ‬ ‫بازنشس��تگان را ک��ه موادی از ان ب��رای اصالح به‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی اعاده ش��ده و به تصویب‬ ‫نمایندگان مجلس رسیده بود‪ ،‬تایید کرد‪ .‬بر اساس‬ ‫این اعالم‪ ،‬گام های اجرایی برای حذف بازنشستگان‬ ‫باید برداشته شود‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬بس��یاری از کارشناس��ان اقتصاد و‬ ‫افرادی که در زمینه توس��عه پای��دار فعالیت کرده‬ ‫بودن��د‪ ،‬بر ل��زوم اجرایی ش��دن این ط��رح صحه‬ ‫گذاش��ته بودند‪« .‬گسترش صنعت» در این گزارش‬ ‫تاثیر حضور بازنشس��تگان در نهادها‪ ،‬وزارتخانه ها و‬ ‫سازمان های مختلف را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تایید شورای نگهبان قانون اساسی‬ ‫ط��رح اص�لاح قان��ون ممنوعی��ت بکارگی��ری‬ ‫بازنشستگان که در جلسه ‪ ۶‬شهریور ‪ ۹۷‬در مجلس‬ ‫شورای اسالمی به تصویب رسیده بود‪ ،‬در جلسه ‪۲۱‬‬ ‫شهریور جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت و با توجه به اصالحات انجام شده‪ ،‬مغایر‬ ‫با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جلس��ه‬ ‫علنی ‪ ۲‬م��رداد ‪ ۹۷‬طرح اص�لاح قانون ممنوعیت‬ ‫بکارگی��ری بازنشس��تگان را ب��ا ‪ ۱۹۴‬رای مواف��ق‬ ‫تصوی��ب کردند‪ .‬بر اس��اس این ط��رح‪ ،‬بکارگیری‬ ‫بازنشس��تگان در نهاد ه��ای اجرای��ی به اس��تثنای‬ ‫رییس��ان قوا‪ ،‬مع��اون اول رییس جمه��وری‪ ،‬نواب‬ ‫رییس مجلس‪ ،‬اعضای ش��ورای نگهب��ان‪ ،‬وزیران‪،‬‬ ‫نماین��دگان مجل��س و معاون��ان رییس جمه��وری‬ ‫ممنوع ش��د‪ .‬این ط��رح ‪ ۲۴‬مرداد ‪ ۹۷‬در ش��ورای‬ ‫نگهبان بررس��ی شد و اعضای ش��ورا‪ ،‬کلیت ان را‬ ‫تایید کردند‪ .‬در عین حال‪ ،‬در بررسی این طرح‪ ،‬دو‬ ‫بازنشس��تگان در بدنه دولت و سازمان های مختلف‬ ‫س��وال جزئی باقی ماند که برای بررسی به مجلس‬ ‫در س��مت های اجرای��ی نقش مخرب��ی دارند‪ .‬این‬ ‫شورای اسالمی اعاده شد‪.‬‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه اگر از تجرب��ه و دانش انها در‬ ‫ش��ورای نگهب��ان در این ب��اره نام��ه ای به علی‬ ‫سمت های مشاوره ای استفاده می شد عالوه بر حذف‬ ‫الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ش��ورای اس�لامی نوشته‬ ‫نقشی مخرب‪ ،‬می توانستند نقشی پیش برنده داشته‬ ‫و تاکی��د کرده ب��ود که «مصوب��ه از این جهت که‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مش��خص نیست ایا اختیارات فرماندهی معظم کل‬ ‫ش��کری با بی��ان اینک��ه البت��ه برخ��ی از افراد‬ ‫قوا را محدود به دس��تگاه متب��وع می کند یا خیر و‬ ‫بازنشس��ته هن��وز کارایی کافی دارن��د و می توانند‬ ‫نیز از این جهت که رابطه ان با اجازات خاصه مقام‬ ‫حت��ی در س��مت های اجرای��ی هم مفید باش��ند‪،‬‬ ‫معظم رهبری مدظله العالی روش��ن نیس��ت‪ ،‬ابهام‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬قان��ون کلیت یک موضوع را بررس��ی‬ ‫دارد‪».‬‬ ‫می کن��د و برای تصویب ان بای��د برایند یک اتفاق‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جلس��ه‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ود‪ .‬نمی ش��ود به دلی��ل وجود‬ ‫علنی ‪ ۶‬ش��هریور جاری طرح ممنوعیت بکارگیری‬ ‫چند اس��تثنا ی��ک پدی��ده بازدارنده از توس��عه را‬ ‫بازنشس��تگان‪ ،‬اعاده شده از سوی ش��ورای نگهبان‬ ‫حفظ ک��رد‪ .‬عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬در بس��یاری از موارد‬ ‫را بررس��ی کردن��د و ب��ا ‪ ۲۰۹‬رای موافق‪ ۳۲ ،‬رای‬ ‫تا کن��ون از جوان��ان اس��تفاده نش��ده و پیش بینی‬ ‫مخال��ف و ‪ ۵‬رای ممتنع از مجم��وع ‪ ۲۶۳‬نماینده‬ ‫می ش��ود با انتخاب ها و انتصاب های درست‪ ،‬کشور‬ ‫حاضر ایراد های ش��ورای نگهب��ان را در این مصوبه‬ ‫گام ه��ای محکم تر و اس��توارتری را برای توس��عه‬ ‫اصالح کردند‪.‬‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫انها تصوی��ب کردن��د‪ :‬بکارگیری بازنشس��تگان‬ ‫این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫در س��مت های نام ب��رده در بندهای ال��ف‪ ،‬ب و ج‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اهمیت اس��تفاده‬ ‫م��اده ‪ ۷۱‬قان��ون مدیری��ت خدمات‬ ‫از دان��ش و تجرب��ه بازنشس��تگان و‬ ‫کشوری (رییس��ان ‪ ۳‬ق��وه‪ ،‬مع��اون‬ ‫پیشکس��وتان افزود‪ :‬بسیاری از مدیران‬ ‫اول رییس جمه��وری‪ ،‬ن��واب رییس‬ ‫کشور امروز بازنشسته هستند و پس از‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی و اعضای‬ ‫اجرای این قانون بای��د ترک کار کنند‬ ‫ش��ورای نگهبان‪ ،‬وزیران و نمایندگان‬ ‫ام��ا انچه اهمیت دارد هزینه ای اس��ت‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و معاونان‬ ‫که کش��ور برای تربیت یک مدیر صرف‬ ‫رییس جمهوری) مجاز است‪.‬‬ ‫محمود شکری‬ ‫‹ ‹تجرب�ه و ای�ده خالقانه در‬ ‫می کند‪ .‬در بس��یاری از بخش های فنی‬ ‫کنار هم‬ ‫قانون کلیت یک موضوع و تخصص��ی اگر نتوانی��م از حضور انها‬ ‫محمود ش��کری‪ ،‬عضو کمیس��یون را بررسی می کند و برای در حوزه هایی مانند مش��اوره اس��تفاده‬ ‫تصویب ان باید برایند یک‬ ‫اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫کنیم‪ ،‬کش��ورهای دیگر با پیشنهادهای‬ ‫اتفاق در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫درب��اره تاثیر ای��ن قانون بر توس��عه نمی شود به دلیل وجود نجومی این کار را خواهند کرد‪ .‬کش��ور‬ ‫اقتصادی کشور به «گسترش صنعت» چند استثنا یک پدیده برای اینکه یک ف��رد به مدیری کاربلد‬ ‫گفت‪ :‬این طرح بس��یار زودتر باید به بازدارنده از توسعه را تبدیل ش��ود‪ ،‬چند صد میلیون و گاهی‬ ‫حفظ کرد‬ ‫تصویب می رس��ید اما متاسفانه بیش‬ ‫چندین میلی��ارد هزینه می کند و نباید‬ ‫از انچ��ه تصور می ش��د‪ ،‬زم��ان برد‪.‬‬ ‫پ��س از اجرای این قانون تمام ان توان‬ ‫بدون استفاده بماند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬کارشناس��ان و مدیران جوان امروز‬ ‫در کش��ور ایده های خالقان��ه ای دارند که می توانند‬ ‫کش��ور را متح��ول کنند‪ .‬بای��د از تم��ام این توان‬ ‫اس��تفاده ش��ود تا بتوانی��م از پس رفع مش��کالت‬ ‫کنونی براییم‪ .‬این کار در صورتی اجرایی می ش��ود‬ ‫که ایده های خالقانه با مش��اوره پیشکسوتان همراه‬ ‫باش��د‪ .‬در این صورت می توان در گام های بزرگ از‬ ‫بازوی تجربه بازنشس��تگان و ت��وان مدیران جوان‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬این دو بازو اگر کارکرد مناس��بی در‬ ‫کنار یکدیگر داشته باشد‪ ،‬کشور را متحول و مسیر‬ ‫توسعه را هموار می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت مماشات نکند‬ ‫محمد حس��ینی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره من��ع بکارگیری‬ ‫بازنشس��تگان ب��ه «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال های گذش��ته جوانان بس��یاری که صالحیت‬ ‫مدیریت را در کشور داشتند‪ ،‬به دلیل نبود موقعیت‬ ‫ش��غلی مناس��ب کش��ور را با اهداف مختلف ترک‬ ‫کردن��د‪ .‬اکنون با احتس��اب قوانین موجود می توان‬ ‫دوباره انها را دعوت به کار کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه متاس��فانه در نبود قانون‬ ‫منع بکارگیری از بازنشستگان‪ ،‬نخبگان جوان دچار‬ ‫نوع��ی یاس و افس��ردگی در کس��ب موقعیت های‬ ‫ش��غلی مناسب ش��ده اند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬می توان این‬ ‫فضا را اکنون ایجاد کرد تا جوانان با انگیزه بیشتری‬ ‫به کسب دانش و مدیریت کشور فکر کنند‪.‬‬ ‫حس��ینی با بی��ان اینکه تا پی��ش از تصویب این‬ ‫قانون مشکالتی در بکارگیری جوانان وجود داشت‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬اکنون خوشبختانه چنین خالیی وجود‬ ‫ندارد و می توان به ط��ور جدی برای این کار اقدام‬ ‫ک��رد‪ .‬در جریان اج��رای این قان��ون دو موضوع را‬ ‫باید در نظر داش��ت؛ نخست اینکه از توان و تجربه‬ ‫پیشکس��وتان و بازنشستگان اس��تفاده شود و دوم‬ ‫اینکه دولت در اجرای این قانون مماشات نکند‪.‬‬ ‫مخالف شیوه واگذاری و مدیریت شرکت ماشین سازی تبریز هستیم‬ ‫نماینده مردم تبریز‪ ،‬اذرشهر و اسکو‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید‬ ‫بر اینکه مخالف این ش��یوه واگذاری و‬ ‫مدیریت ش��رکت ماشین س��ازی تبریز‬ ‫هس��تیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬دس��تگیری مال��ک‬ ‫ماشین س��ازی تبریز موض��وع دیگری‬ ‫ب��وده و ربطی به مباح��ث این کارخانه‬ ‫ندارد‪ ،‬منتظر هستیم تا مسیر مربوط به‬ ‫واگذاری این کارخانه به صورت قانونی‬ ‫طی شود‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فرهنگی درباره طرح‬ ‫تحقی��ق و تفح��ص از نح��وه واگذاری‬ ‫ش��رکت ماشین س��ازی تبریز‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گف��ت‪ :‬س��ازمان خصوصی س��ازی ‪۲۶‬‬ ‫اردیبهشت امسال برای واگذاری شرکت‬ ‫ماشین س��ازی تبریز‪ ،‬که ج��زو صنایع‬ ‫منحص��ر به ف��رد کش��ور و خاورمیانه‬ ‫اس��ت‪ ،‬اقدام ک��رده اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫مدیر مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژی گفت‪ :‬مرکز‬ ‫رشد این پژوهشگاه در راستای فعال کردن ظرفیت ها‬ ‫ب��ه منظور اس��تفاده حداکث��ری از زیرس��اخت های‬ ‫فیزیک��ی و حمایتی مناس��ب برای واحده��ای فناور‬ ‫مستقر در مرکز رش��د اقدام هایی انجام داده که یکی‬ ‫از انها‪ ،‬راه اندازی و اماده سازی فضاهای بدون استفاده‬ ‫در این پژوهش��گاه برای استقرار شرکت های فعال در‬ ‫جهت ایجاد کسب وکار و اشتغالزایی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدرضا دادفر با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬مراکز رش��د یکی از ابزارهای اقتصادی هستند‬ ‫که به منظور حمایت از کارافرینان تحصیلکرده ایجاد‬ ‫می ش��وند و با تخصیص امکانات و تسهیالت عمومی‪،‬‬ ‫تحقی��ق و تفح��ص از ماشین س��ازی‬ ‫تبری��ز با امضای جمع��ی از نمایندگان‬ ‫در مجلس به دلیل اینکه این واگذاری‬ ‫به صرفه و صالح کش��ور نبوده و سبب‬ ‫تضییع اموال عمومی ش��ده است‪ ،‬اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه وضعیت فعلی‬ ‫ماشین س��ازی تبریز راکد است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه ش��رایط اساسی واگذاری این‬ ‫ت چراکه‬ ‫کارخان��ه رعایت نش��ده اس�� ‬ ‫تولید انبوه ‪ ۱۲‬اختراع‬ ‫زمینه رش��د و پیشرفت ش��رکت های جدید را فراهم‬ ‫می کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه درحال حاضر ‪ ۲۶‬واحد‬ ‫فناور و ش��رکت دانش بنیان‪ ،‬جذب مرکز رش��د این‬ ‫پژوهشگاه شده اند‪ ،‬افزود‪ :‬با همکاری واحدهای فناور‬ ‫و ش��رکت های دانش بنیان‪ ۱۲ ،‬اختراع در پژوهشگاه‬ ‫مواد و انرژی به مرحله تولید انبوه رسیده است‪.‬‬ ‫مدی��ر مرکز رش��د پژوهش��گاه م��واد و ان��رژی در‬ ‫ادام��ه اظهار کرد‪ :‬مراکز رش��د‪ ،‬امروزه به عنوان یکی‬ ‫از ابزارهای پذیرفته ش��ده ب��رای تبدیل خالقیت ها و‬ ‫دس��تاوردهای علمی و پژوهش��ی به محصوالت قابل‬ ‫عرضه به بازار و توس��عه کارافرینی به شمار می روند‬ ‫که دارای مکان فیزیکی و تسهیالت مشترک از جمله‬ ‫شرکت ماشین س��ازی تبریز تا پیش از‬ ‫واگذاری به بخش خصوصی مجموعه ای‬ ‫دولت��ی ب��وده و صن��دوق حمای��ت از‬ ‫بازنشس��تگی کارکنان فوالد در شرکت‬ ‫نام برده مالکیتی نداش��ته و نتوانسته به‬ ‫طور وکالتی مجوز فروش این ش��رکت‬ ‫را اعطا کند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬ای��ن واگ��ذاری از ن��وع‬ ‫واگ��ذاری ام��وال دولت��ی ب��ه بخ��ش‬ ‫فض��ای اداری‪ ،‬فنی و ازمایش��گاهی همراه با خدمات‬ ‫حمایت��ی و همچنین شبکه س��ازی و برخی خدمات‬ ‫جانبی هس��تند‪ .‬دادفر خاطرنش��ان کرد‪ :‬مرکز رشد‬ ‫پژوهش��گاه مواد و ان��رژی با توجه به سیاس��ت های‬ ‫ابالغی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬در راس��تای‬ ‫نیل به سیاس��ت تجاری س��ازی‪ ،‬کارافرین��ی‪ ،‬انتقال‬ ‫فناوری و تبدیل علم به ثروت تش��کیل شده است که‬ ‫می تواند وظیفه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی‬ ‫را انجام دهد و زمینه اسان سازی تبدیل دستاوردهای‬ ‫پژوهش��ی به محصوالت تجاری را فراه��م اورد‪ .‬وی‬ ‫همچنین با اشاره به تاسیس یک شرکت با مشارکت‬ ‫پژوهش��گاه مواد و انرژی‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت به منظور‬ ‫خصوصی ذیل اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرهنگ��ی در زمین��ه ران��ت خریدار‬ ‫شرکت ماشین سازی تبریز عنوان کرد‪:‬‬ ‫مباحث مرتب��ط با فروش ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو در بازار ازاد از س��وی مالک این‬ ‫کارخان��ه‪ ،‬ربطی به واگ��ذاری کارخانه‬ ‫ماشین س��ازی تبریز ندارد؛ این موضوع‬ ‫در مراجع رسمی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫شتا ب بخش��ی‪ ،‬کارکرد بهتر و استفاده از ظرفیت های‬ ‫بخش خصوص��ی در فرایند تجاری س��ازی راه اندازی‬ ‫ش��ده که به عنوان یک ش��رکت میانج��ی نواوری به‬ ‫ش��مار می رود و وظیفه تجاری سازی و درامدزایی از‬ ‫محل انتقال فناوری را برعهده دارد‪ .‬بر اس��اس اعالم‬ ‫روابط عمومی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری ‪ ،‬دادفر‬ ‫در پایان گفت‪ :‬امیدواریم مرکز رشد پژوهشگاه بتواند‬ ‫با توس��عه زیرس��اخت ها و قابلیت های خ��ود و ایجاد‬ ‫شرکت های زایشی دانش بنیان عالوه بر توانمندسازی‬ ‫بو کار‪ ،‬در راستای منویات رهبر‬ ‫این شرکت ها در کس ‬ ‫معظم انق�لاب در زمینه اقتص��اد مقاومتی و نگاه به‬ ‫توانمندی های داخلی گام های موثری بردارد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 24‬شهریور ‪ 5 1397‬محرم ‪ 15 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 484‬پیاپی ‪2457‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مونتاژکاری هم‬ ‫به تخصص نیاز دارد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫از مشکالت صنعت قطعه‬ ‫پرداخت نشدن به موقع‬ ‫مطالبات صنعتگران‬ ‫این حوزه از سوی‬ ‫خودروسازها حتی‬ ‫براساس مفاد‬ ‫قراردادهای موجود‬ ‫بین انها است‪ .‬یک طرفه‬ ‫و غیرعادالنه بودن‬ ‫قراردادهای موجود بین‬ ‫خودروساز و قطعه ساز‬ ‫و واردات بسیار‬ ‫غیرضروری قطعات که‬ ‫هم ظرفیت داخلی برای‬ ‫تولید انها وجود دارد و‬ ‫هم امکان ایجاد شرایط‬ ‫تولید‪ ،‬از دیگر مشکالت‬ ‫صنعت قطعه کشور است‬ ‫یک فعال اقتصادی درباره مشکالت و چالش های حمایت از تولید به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫تولید بی برنامه راه به جایی نمی برد‬ ‫پیش گفته ‪ ،‬ادامه تعطیلی واحدهای تولیدی‪ ،‬کاهش‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫تولید و افزایش بیکاری را شاهد خواهیم بود‪ ،‬ضمن‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫انک��ه عالقه و جاذبه ای برای س��رمایه گذاری جدید‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫صنعت کشور فراز و نشیب های بسیاری در ‪ ۴‬دهه‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬اگر هر کدام از این م��وارد به تنهایی‬ ‫گذش��ته داشته است‪ .‬از یک سو دغدغه توسعه و از‬ ‫انجام ش��ود کارس��از و تاثیرگذار نیست و باید تمام‬ ‫س��وی دیگر عبور از تحریم های خارجی باعث شده‬ ‫موارد به صورت همزمان‪ ،‬جامع و کامل انجام ش��ود‬ ‫تا تجربه های بس��یاری از جنس ازم��ون و خطا در‬ ‫تا نتیجه مورد انتظار به دست اید‪.‬‬ ‫کارنامه اقتصادی و صنعتی کش��ور به ثبت برس��د‪.‬‬ ‫برای برنامه ریزی و حمایت از تولید اعم از خودرو‪،‬‬ ‫صنای��ع داخلی با وج��ود تجربه های بس��یار در امر‬ ‫قطعه و‪ ...‬همچنین ساماندهی و تثبیت بازار ارز باید‬ ‫تولید همچن��ان با برخورد با کوچک ترین مش��کل‬ ‫این اقدام ها انجام شود‪.‬‬ ‫دچار تزلزل ش��ده و تولید با خط��ر تعطیلی روبه رو‬ ‫م��ا در جامعه ب��ا بی برنامگ��ی در تولی��د روبه رو‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هس��تیم؛ از یک طرف‪ ،‬ب��رای تولید بعضی از کاالها‬ ‫درحال حاضر صنع��ت قطعه وضعی��ت نامطلوبی‬ ‫واحده��ا بس��یار زیادتر از حد نیاز ایجاد ش��ده اند و‬ ‫دارد و با تعدیل نیروهای انس��انی و کوچک ش��دن‬ ‫با وجود ظرفیت خال��ی تولید در این واحدها‪ ،‬برای‬ ‫واحده��ای تولی��دی روبه رو اس��ت‪ .‬در ای��ن زمینه‬ ‫واردات کاالهای مشابه تولید انها اقدام می شود‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنعت» با محمود نجفی س��هی‪ ،‬فعال‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬به دلیل مشکالت فراوان که تولید‬ ‫اقتص��ادی و عضو انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫و تولیدکننده با ان روبه رو هستند و توجه نکردن و‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشورگفت وگو کرد‪ .‬وی‬ ‫برنامه ریزی الزم نداشتن‪ ،‬عالقه سرمایه گذاری برای‬ ‫چالش ه��ای تولید از جمله قطع��ات را واکاوی و به‬ ‫تولی��د کاالهای مورد نیاز که ام��کان تولید انها در‬ ‫ش��کل کالن موضوع را تش��ریح کرده اس��ت که در‬ ‫کشور وجود دارد هم میسر نشده است‪.‬‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫برای تامین و تولید کاالهای مورد نیاز کشور باید‬ ‫€ €در ش�رایط کنونی چگونه می توان وضعیت‬ ‫برنامه زمان بندی شده و قابل رصد تهیه شود و این‬ ‫تولید خودرو و قطعات را س�اماندهی و هدایت‬ ‫برنامه ها باید بر اساس بررسی میزان نیازها‪ ،‬ظرفیت‬ ‫کرد؟‬ ‫سرمایه گذاری های انجام شده‪ ،‬تعیین میزان ظرفیت‬ ‫ب��رای س��اماندهی تولید خ��ودرو و قطعات ان و‬ ‫و س��رمایه گذاری های الزم‪ ،‬زمان بندی اجرای موارد‬ ‫همچنین س��ایر تولیدات با توجه به ش��رایط فعلی‬ ‫و همزمان برنامه ریزی برای انجام واردات مورد لزوم‬ ‫حاکم بر اقتصاد کش��ور به لحاظ تحریم های داخلی‬ ‫و ایج��اد مانع برای جلوگیری از واردات غیرضروری‬ ‫و خارجی و نیز ش��رایط ارز‪ ،‬ل��زوم یک برنامه ریزی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫جام��ع هم��راه با مدیری��ت جدی و کام��ل واردات‬ ‫حمای��ت از کااله��ای داخل��ی و تولیدکننده باید‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫در عمل و به ش��کل جدی انجام شود(نه مثل انچه‬ ‫مب��ارزه تاثیرگذار با قاچ��اق کاال و حمایت واقعی‬ ‫درب��اره حمایت از تولی��د و تولیدکنن��ده در بند و‬ ‫و همه جانب��ه از تولید همراه با برطرف کردن موانع‬ ‫تبصره ‪ ۱۶‬بودجه سال ‪ ۱۳۹۷‬عمل شده است)‪.‬‬ ‫و مش��کالت پیش روی تولید و ایجاد ثبات در بازار‬ ‫در ای��ن باره از قانون گذار تا مجریان قانون همگی‬ ‫و ن��رخ ارز برای کوتاه م��دت ‪ ،‬میان مدت و بلندمدت‬ ‫بای��د مصمم ب��ه انجام کار باش��ند و در صورتی که‬ ‫امری بس��یار حیاتی ب��رای اینده‪ ،‬اقتص��اد و ایجاد‬ ‫کوچک تری��ن کوتاه��ی ی��ا بی توجه��ی در انج��ام‬ ‫ارامش در جامعه است‪.‬‬ ‫مصوبه های قانونی دیده ش��د سخت ترین مجازات ها‬ ‫تولیدکننده ام��روز در بالتکلیفی کامل قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��رای اصالح و جلوگیری از تک��رار انچه پیش امده‬ ‫نمی دان��د به چه قیمتی می تواند تولید کند و به چه‬ ‫بدون هیچ گونه مالحظه ای اعمال شود‪.‬‬ ‫€در راس�تای حمای�ت‬ ‫قیمتی بفروشد‪.‬‬ ‫€‬ ‫از تولی�د و رقابت�ی ک�ردن کاالها‬ ‫ای��ا اگر من صنعتگ��ر تولید کردم‬ ‫واردات بی روی��ه و غیرض��روری و نیز تولیدکننده امروز در پیش�نهاد ش�ما ب�ه عن�وان ی�ک‬ ‫صنعتگر چیست؟‬ ‫قاچاق س��هم بزرگی از بازار داخلی را‬ ‫بالتکلیفی کامل‬ ‫حمایت ه��ای واقع��ی و تاثیرگ��ذار‬ ‫از من نخواهد گرفت؟ ایا شرایط برای‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫ادامه تولید وجود خواهد داش��ت؟ ایا نمی داند به چه قیمتی دیگری ک��ه از تولی��د‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫نرخ و شرایط ارز برای تامین نیازهای می تواند تولید کند و به و مصرف کنن��ده ب��رای کاه��ش ن��رخ‬ ‫چه قیمتی بفروشد‪.‬‬ ‫تمام ش��ده می توان داشت عبارت است‬ ‫ارزی به ش��کل مناسب وجود خواهد‬ ‫ایا اگر من صنعتگر‬ ‫از‪ :‬توزی��ع مس��تقیم مواد اولی��ه تولید‬ ‫داشت؟‬ ‫تولید کردم‬ ‫واحدهای باالدس��تی مانند پتروشیمی‪،‬‬ ‫ط��رف مقابل(بخ��ش بازرگان��ی و‬ ‫واردات بی رویه و‬ ‫فوالد و فل��زات غیراهن��ی و کانی های‬ ‫مصرف کنندگان) هم با تمام این اما و‬ ‫غیرضروری‬ ‫فل��زی ان هم بدون واس��طه و خارج از‬ ‫اگرها روبه رو است‪ .‬این عوامل یکی از‬ ‫دالیل اصلی احتکار در انبارها‪ ،‬هجمه و نیز قاچاق سهم بزرگی مسیر بورس به مصرف کننده‪.‬‬ ‫از بازار داخلی را از من‬ ‫ب��ا ح��ذف ارتب��اط قیمت گ��ذاری‬ ‫مصرف کنندگان برای خرید بیشتر و‬ ‫نخواهد گرفت؟‬ ‫ای��ن م��واد ب��ا قیمت های جهان��ی و با‬ ‫انبار کردن کاال‪ ،‬نابس��امانی و افزایش‬ ‫ایا شرایط برای ادامه‬ ‫قیمت گذاری منطقی این مواد از سوی‬ ‫شدید نرخ عرضه کاالها در بازارهای‬ ‫تولید وجود‬ ‫دولت(ب��ه دلیل اینک��ه از منابع ملی با‬ ‫داخل��ی به ش��مار م��ی رود‪ ،‬از این رو‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫مراجعه متقاضی��ان برای دریافت ارز ایا نرخ و شرایط ارز برای نرخ بس��یار ارزان اس��تفاده می کنند و‬ ‫قس��مت اعظم ورودی های این واحدها‬ ‫و انجام واردات خود خیلی بیش��تر از‬ ‫تامین نیازهای‬ ‫زمانی اس��ت که ثبات در بازار وجود ارزی به شکل مناسب به نرخ بس��یار نازل داخلی اس��ت) نرخ‬ ‫تمام ش��ده محصوالت از جمله قطعات‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فراهم خواهد‬ ‫داخلی سازی ش��ده خ��ودرو کاه��ش‬ ‫اگر این اقدام ه��ای الزم و ضروری‬ ‫بود‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫انجام نشود‪ ،‬ضمن افزایش مشکالت‬ ‫دومی��ن مولفه ای که باید در راس��تای حمایت از‬ ‫س��رمایه گذاری و واردات مدیریت ش��ده‪ ،‬مج��از به‬ ‫تولید داخل در دس��تور کار ق��رار داد‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫اس��تفاده از انها هس��تند تفاوت کمی وجود داشته‬ ‫تس��هیالت بانکی اس��ت‪ .‬مس��ئوالن بانکی و دیگر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان می گوین��د وقت��ی نرخ س��پرده ها ‪۱۵‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬ضم��ن عالقه مندی همراه با اجبار‬ ‫درصد است از این رو‪ ،‬نرخ تسهیالت ‪ ۱۸‬درصد رقم‬ ‫قانونی برای واگ��ذاری ارزهای صاد رات غیرنفتی به‬ ‫منطقی است‪ .‬این استدالل درستی نیست زیرا تمام‬ ‫بان��ک مرکزی‪ ،‬تمامی افراد مجاز به اس��تفاده از ارز‬ ‫وجوهی که در اختیار شبکه بانکی قرار دارد سپرده‬ ‫برای واردات نیز با اطمینان کامل و به اسانی بتوانند‬ ‫بلندمدت با نرخ بهره ‪ ۱۵‬درصد نبوده بلکه قسمتی‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫از انها با این نرخ و قس��مت دیگر شامل سپرده های‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که برای واگذاری ارزهای‬ ‫کوتاه مدت با نرخ ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬درصد است‪.‬‬ ‫صادراتی کاالهای غیرنفتی با توجه به اینکه ورودی‬ ‫قس��مت قابل توجهی هم وجوهی است که بدون‬ ‫کارخانجات این کاالها از منابع ملی و با نرخ بس��یار‬ ‫پرداخت بهره در اختیار ش��بکه بانک��ی قرار گرفته‬ ‫نازل تامین ش��ده و صادرات این کاالها از پرداخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مالیات و مالیات ارزش افزوده معاف است در صورت‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬اگ��ر ترکیب این س��پرده ها و نرخ بهره‬ ‫نیاز دولت باید از تمام ش��رایط حتی اگر الزم ش��د‬ ‫هر کدام از انها را در نظر بگیریم نتیجه محاس��بات‬ ‫با جاری سازی دوباره پیمان سپاری ارزی‪ ،‬دارندگان‬ ‫نش��ان می دهد که با حفظ نرخ این س��پرده ها نرخ‬ ‫ارزه��ای صادراتی را تش��ویق و متقاع��د به تحویل‬ ‫تسهیالت می تواند حتی کمتر از ‪ ۱۵‬درصد باشد‪.‬‬ ‫ارزهای حاصل از صادرات به بانک مرکزی کنند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا می توان امیدوار بود ب�ا رفع این موانع‬ ‫سومین کاری که باید برای حمایت از تولید داخل‬ ‫در صنعت خودرو به ویژه قطعه س�ازی‪ ،‬توسعه‬ ‫انجام داد کاهش مالیات مستقیم است‪.‬‬ ‫مورد انتظار تحقق یابد؟‬ ‫با توجه ب��ه اجرای قانون مالی��ات ارزش افزوده و‬ ‫مش��کالت صنعتگ��ران از ی��ک جن��س اس��ت و‬ ‫توجه به ای��ن نکته که دریافت ای��ن مالیات هزینه‬ ‫قطعه س��ازان و خودروس��ازان مانن��د س��ایر صنایع‬ ‫خیل��ی ناچیزی نس��بت به مالیات گیری مس��تقیم‬ ‫داخلی با همین چالش ها روبه رو هستند‪.‬‬ ‫دارد و ب��ا اصالح این قان��ون از مالیات ارزش افزوده‬ ‫در کنار صنعت خودرو اما قطعه سازان با مشکالت‬ ‫ب��ه مالیات بر مصرف و اجرای کامل و بدون هرگونه‬ ‫دیگری نیز دس��ت به گریبان هس��تند که می توان‬ ‫مالحظاتی از بدو ورود یا تولید کاال تا مصرف نهایی‬ ‫به پرداخت نش��دن به موقع مطالبات صنعتگران این‬ ‫ب��رای یکایک افراد جامعه‪ ،‬دریافت ان افزایش قابل‬ ‫حوزه از س��وی خودروس��ازها حتی بر اساس مفاد‬ ‫توجهی خواهد داشت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬می توان برای‬ ‫قراردادهای موجود بین انها اشاره کرد‪.‬‬ ‫کاهش مالیات مستقیم بر واحدهای اقتصادی مثل‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬یک طرف��ه و غیرعادالن��ه ب��ودن‬ ‫بسیاری از کشورها مبادرت کرد‪.‬‬ ‫قراردادهای موجود بین خودروس��از و قطعه س��از و‬ ‫از دیگر کارهایی که باید انجام ش��ود‪ ،‬ساماندهی‬ ‫واردات بس��یار غیرض��روری قطعات که هم ظرفیت‬ ‫تعطیالت اس��ت‪ .‬ساماندهی تعطیالت و حتی بدون‬ ‫تولی��د در داخل برای تولید انه��ا وجود دارد و هم‬ ‫کاهش ان و حفظ حداقل ‪ ۴۴‬ساعت کار قانونی در‬ ‫امکان ایجاد شرایط تولید‪ ،‬از دیگر مشکالت صنعت‬ ‫هفته‪ ،‬بهره برداری از س��رمایه گذاری های انجام شده‬ ‫قطعه کشور اس��ت‪ .‬جای تاسف دارد خودروسازان‬ ‫در واحده��ای تولیدی به جای متوس��ط س��االنه از‬ ‫با مونت��اژ خودروهای وارداتی به جای س��اخت ان‬ ‫روزی حدود ‪ ۵‬ساعت به روزی ‪ ۹‬ساعت را می توان‬ ‫در داخل‪ ،‬س��طح تولید قطعات را در کشور کاهش‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫مسئله بعدی موضوعی است که تمام کارشناسان‬ ‫€ €سخن اخر‬ ‫و فعاالن صنعتی بارها عنوان کرده اند؛ ثبات در بازار‬ ‫بارها مش��کالت و راهکارها از س��وی کارشناسان‬ ‫و ن��رخ ارز‪ .‬باید بپذیریم روش��ی ک��ه در این چند‬ ‫و فع��االن هر حوزه عنوان ش��ده اما یا‬ ‫ماه انتخاب و اجرا شده نه تنها ما را به‬ ‫عمل��ی نمی ش��وند یا به ش��کل ناقص‬ ‫نتیجه مورد نظر نرسانده بلکه شرایط‬ ‫اجرا می ش��وند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬در ادامه با‬ ‫را بدتر هم کرده است زیرا سالی بیش‬ ‫حمایت های واقعی و‬ ‫مشکالت جدیدتر روبه رو می شویم که‬ ‫از ‪ ۴۰‬میلی��ارد دالر ارز را در اختی��ار‬ ‫تاثیرگذار از تولید‪،‬‬ ‫موض��وع را پیچیده تر می کن��د‪ .‬اینکه‬ ‫بازار و گردانندگانی برای این بازار قرار‬ ‫تولیدکنندگان و‬ ‫داده ایم که هر لحظه بازار ارز و نرخ ان مصرف کنندگان کاهش چطور می توان بر تم��ام این چالش ها‬ ‫دچار تالطم و نابس��امانی می شود‪ ،‬با نرخ تمام شده است‪ .‬این فائ��ق ام��د‪ ،‬نیاز ب��ه تعامل��ی ملی از‬ ‫توجه به واگذاری عملکرد این بازار بر امر با توزیع مستقیم دول��ت و مجلس ش��ورای اس�لامی تا‬ ‫مواد اولیه تولید‬ ‫تولیدکننده و نیز مصرف کننده داریم‪.‬‬ ‫مبن��ای قانون عرضه و تقاضا در عمل ‪،‬‬ ‫باالدستی‬ ‫واحدهای‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی و صنعت��ی‬ ‫دولت و سازمان های نظارتی هیچ گونه‬ ‫دخالت قانونی و تاثیرگذار بر عملکرد مانند پتروشیمی‪ ،‬فوالد بارها عنوان ک��رده بودند نباید قیمت‬ ‫و فلزات غیراهنی و‬ ‫ارز به شکل دستوری پایین نگه داشته‬ ‫این بازار نخواهند داشت‪.‬‬ ‫کانی های فلزی‪ ،‬ان‬ ‫شود و با توجه به تورم هر ساله کشور‬ ‫بنابراین‪ ،‬بهترین راه برای ساماندهی‬ ‫هم بدون واسطه و‬ ‫افزایش داش��ته باش��د‪ .‬اما س��ال های‬ ‫بازار ارز و تثبیت نرخ ان‪ ،‬این است که‬ ‫خارج از مسیر بورس‬ ‫گذش��ته‪ ،‬پایین نگه داشتن دستوری‬ ‫تمام ارز ص��ادرات کاالی غیرنفتی در‬ ‫به مصرف کنندگان‬ ‫قیم��ت ارز در حال��ی که ت��ورم روند‬ ‫اختی��ار بانک مرکزی قرار گیرد و نرخ‬ ‫میسراست‪ .‬با حذف‬ ‫افزایش��ی داشت بخش��ی از مشکالت‬ ‫خرید ان با انجام کار کارشناسی دقیق‬ ‫ارتباط قیمت گذاری‬ ‫و حساب ش��ده از س��وی کارشناسان این مواد با قیمت های امروز را برای صنعت و اقتصاد رقم زد‪.‬‬ ‫صنع��ت قطعه ک��ه یک��ی از صنایع‬ ‫متعهد و مستقل تعیین شود‪.‬‬ ‫جهانی و قیمت گذاری‬ ‫همچنین‪ ،‬بین نرخ خرید این ارزها منطقی ان از سوی دولت خصوصی است در شرایط امروز اسیب‬ ‫با نرخ فروش تمام ارزهای موجود نزد حمایت مورد انتظار محقق زی��ادی از ای��ن امر دی��ده و با کاهش‬ ‫س��رمایه ثابت و س��رمایه در گردش با‬ ‫می شود‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬به افرادی که بر اس��اس‬ ‫مشکالت بسیاری مواجه است‪.‬‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده برای تولید‪،‬‬ ‫ه��ر محص��ول از قطع��ات‬ ‫کوچک تری تش��کیل شده است‬ ‫که ب��ا مونتاژ کاالی نهایی تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬مونتاژ تخصصی است‬ ‫ک��ه روی کیفی��ت محص��والت‬ ‫پایانی اثرگذار اس��ت‪ .‬در صنعت‬ ‫قطع��ه مونت��اژ مجموع��ه ای از‬ ‫€علی اکبر جوانروح‬ ‫قطع��ات ک��ه قطع��ه اصل��ی را‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫تشکیل می دهد صنعتگر داخلی‬ ‫تخص��ص الزم را ن��دارد و تنه��ا‬ ‫کپی کار است‪ .‬در واقع‪ ،‬کسی که مجموعه ها را می سازد خود طراح ‬ ‫قطع��ات و مجموعه ان بوده و در این کار از دانش کافی برخوردار‬ ‫بوده است‪ .‬برای نمونه‪ ،‬فردی که طراح سیستم الکترونیکی دینام‬ ‫است می تواند کار مونتاژ را انجام دهد اما قطعه ساز ایرانی با روش‬ ‫مهندسی معکوس در حال فعالیت است و مبادرت به تولید همان‬ ‫قطعه یا قطعات می کند‪ .‬البته در این مجموعه س��ازی و مونتاژ‪ ،‬به‬ ‫نوعی روابط افراد س��بب س��فارش و مونتاژ قطعات می شود که در‬ ‫نهایت‪ ،‬کیفیت الزم را نیز ندارد‪ .‬سفارش دهندگان چون تصورشان‬ ‫این اس��ت ک��ه این نوع قطعات مونتاژی ب��ه تخصص خاصی نیاز‬ ‫ندارد‪ ،‬به افراد نااش��نا با این فن س��پرده می ش��ود که از س��اختار‬ ‫قطعات و نحوه کارکرد سیستم ان هیچ نوع اطالعی ندارند‪ .‬چالش‬ ‫دیگر این اس��ت که مونتاژ یک قطعه به چند نفر س��پرده می شود‬ ‫س یکی باال باشد و دیگری پایین‪ .‬برای رفع‬ ‫و ممکن اس��ت تلوران ‬ ‫این مس��ئله باید هنگام س��فارش و تقسیم کار هر بخش از تامین‬ ‫قطعه و در نهایت مونتاژ ان درس��ت مدیریت ش��ود‪ .‬قطعه ساز کار‬ ‫خود را درست انجام می دهد ضمن اینکه وقتی سخن از میلی متر‬ ‫در س��اخت قطعات می شود حداقل و حداکثر خطا در نظر گرفته‬ ‫می شود و این امری طبیعی است‪ .‬مونتاژکننده خود باید با توجه‬ ‫به مهارتش تشخیص دهد قطعات را چگونه با یکدیگر مونتاژ کند‬ ‫که در این زمینه در کشور خال وجود دارد‪ .‬انجام هر کاری ضرورت‬ ‫دارد به افراد خبره همان صنف سپرده شود تا عملکرد محصول از‬ ‫جمله قطعه دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ثبت نام موفق‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬هزار مشتری نهایی‬ ‫مع��اون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ش��رکت ایران خودرو‬ ‫ضمن تش��کر از اس��تقبال بی نظیر مشتریان از شرایط فروش این‬ ‫ش��رکت اعالم کرد‪ :‬همان طور که از قبل اطالع رس��انی شده بود‪،‬‬ ‫بخشنامه پیش فروش گروه محصوالت شرکت ایران خودرو فعال‬ ‫شد و حدود ‪۱۵‬هزار مشتری نهایی و مصرف کننده واقعی موفق‬ ‫به ثبت نام شدند‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مصطفی خان کرمی با بیان‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬هدف ش��رکت ایران خودرو از اجرای طرح های‬ ‫پیش ف��روش گروه محصول‪ ،‬کم ک��ردن انگیزه دالالن و افزایش‬ ‫احتمال دس��تیابی مشتریان و مصرف کنندگان واقعی به خودرو‬ ‫مورد نظر خود اس��ت‪ .‬ثبت نام کنن��دگان نیز در موعد مقرر برای‬ ‫انتخ��اب محص��ول مد نظر خود اقدام خواهن��د کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به مشکالتی که در مراحل ثبت نام برای مشتریان به وجود‬ ‫می امد‪ ،‬س��عی کردیم با بکارگیری روش های جدید و همچنین‬ ‫اعمال محدودیت هایی که مسیر ثبت نام را برای مصرف کنندگان‬ ‫واقع��ی کوتاه تر می کند‪ ،‬فرایند ثبت نام را برای مش��تریان نهایی‬ ‫اس��ان کرده و دس��ت دالالن و س��ودجویان بازار را کوتاه کنیم‪.‬‬ ‫خان کرم��ی تصریح کرد‪ :‬برنامه ریزی کرده ایم تا بر اس��اس وعده‬ ‫مدیری��ت ارش��د گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو‪ ،‬پیش فروش ویژه‬ ‫خودروهای تولیدی را اغاز کنیم و با این اقدام بخش��ی از اعتماد‬ ‫مشتریان را پاسخ داده و نیاز بازار تامین شود‪.‬‬ ‫برای تامین مواد اولیه الستیک‬ ‫مشکلی نداریم‬ ‫س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران درباره وضعیت تامین مواد‬ ‫اولیه الس��تیک در کش��ور گفت‪ :‬در این زمینه مش��کلی نداریم و‬ ‫حت��ی بی��ش از حد نیاز تایر در کش��ور تولید می ش��ود‪ .‬مصطفی‬ ‫تنها‪ ،‬مکانیس��م قیمت گذاری تایر را تش��ریح کرد و به شاتا گفت‪:‬‬ ‫قیمت گذاری از س��وی انجمن انجام می ش��ود و بعد از ان سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بررس��ی مستندات و‬ ‫مدارک الزم قیمت ها را به تایید می رسانند‪ .‬در واقع سازمان حمایت‬ ‫همه مستندات را بررسی و ابهام ها را در این زمینه رفع و در نهایت‬ ‫نرخ مصوب انجمن را تایید می کند‪ .‬سخنگوی انجمن صنعت تایر‬ ‫ای��ران در همین باره ادامه داد‪ :‬س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان در این زمینه هم��کاری خوبی با انجمن دارد و‬ ‫الزم اس��ت خودروس��ازان نیز با توجه به وضعیت بازار بیش از این‬ ‫با تولیدکنندگان تایر همکاری و همراهی داش��ته باش��ند‪ .‬وی در‬ ‫واکنش به تصمیم های س��تاد تنظیم بازار برای تامین الس��تیک و‬ ‫ل��زوم ارائه برنامه ماهانه گفت‪ :‬قوانینی که برای واردکنندگان تایر‬ ‫وضع شده به منظور جلوگیری از احتکار است‪.‬‬ ‫وی وضعی��ت تولید تایر را مطلوب دانس��ت و افزود‪ :‬دولت برای‬ ‫تولید الس��تیک به ویژه در زمینه الستیک های سنگین‪ ،‬ارز دولتی‬ ‫در اختی��ار واردکنن��دگان مواد اولیه ق��رار می دهد و از این جهت‬ ‫هیچ مش��کلی وجود ندارد‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬می توان ادعا کرد در‬ ‫زمینه مواد اولیه مش��کلی نداری��م و حتی بیش از حد نیاز تایر در‬ ‫کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه شبکه حمل ونقل به تایر وابسته است و اگر این‬ ‫اقالم برای خودروها فراهم نش��ود در کل این ش��بکه مشکل ایجاد‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬ترخیص مواد اولیه برای تولید تایرهای س��نگین به‬ ‫راحتی انجام می شود و توزیع ان هم به وسیله حواله انجام می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬تولیدکنندگان تایر از پرداخت مابه التفاوت مستثنا شده‬ ‫و این امر فرایند تولید را بهتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫به بهانه عرضه سهام یک واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی بررسی شد‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 484‬پیاپی ‪2457‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 24‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین مالی صنایع کوچک‬ ‫در بازار سلف‬ ‫یکی از راه ه��ای تامین مالی برای‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت های بازار س��رمایه اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه ضمانت گذاش��تن انبار کاالهای‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط با هدف‬ ‫تامی��ن مالی این بخش از صنعت نیز‬ ‫از دیگر اقدام هایی اس��ت که از سوی‬ ‫بیژن کردستانی‬ ‫بورس کاال در دو سال گذشته انجام‬ ‫مدیرعامل شرکت ‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬بازار سلف‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫و س��لف موازی یکی از ظرفیت های‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مهم بورس کاال اس��ت ک��ه تاکنون‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط موفق به‬ ‫اس��تفاده از ان نش��ده اند و امیدواریم این ظرفیت برای تامین مالی‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط فراهم شود‪.‬‬ ‫این ظرفیت اکنون وجود دارد که کاالهای تولیدی صنایع کوچک‬ ‫و متوسط در بورس کاال پذیرفته شود‪ .‬همچنین‪ ،‬شرایط برای تامین‬ ‫مواد اولیه این صنایع از این منبع فراهم شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬معرفی‬ ‫تولیدکنندگان فعال در حوزه صنایع کوچک و متوسط و محصوالت‬ ‫تولیدی و مواد اولیه مورد نیاز انها به بورس کاال به منظور پذیرش و‬ ‫عرضه محصوالت و دریافت کد بورسی برای خرید مواد اولیه‪ ،‬از جمله‬ ‫مفاد تفاهمنامه در س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران با بورس کاال است‪ .‬همچنین‪ ،‬استفاده از ابزارهای تامین مالی‬ ‫و ظرفیت انبارهای مستقر در شهرک های صنعتی برای تامین مالی‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط کش��ور و صدور انواع ضمانتنامه مورد نیاز‬ ‫ب��ورس کاال به منظ��ور تضمین تعهدات صنایع کوچک در چارچوب‬ ‫مق��ررات و ش��ی وه نامه های صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��رکت بورس کاالی ایران از دیگ��ر مفاد این تفاهمنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬در این شرایط الزم است واحدهای صنعتی برای پایداری در‬ ‫چرخه تولید به این بازارها ورود کنند و خود را با س��از کار مورد نیاز‬ ‫بازار س��رمایه تطبیق دهند‪ .‬ایجاد تحرک و رونق در صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط از مزایای دیگر بازار سرمایه است‪ .‬همچنین‪ ،‬بهره گیری‬ ‫از ظرفیت انبارهای مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی از طریق‬ ‫ب��ورس کاالی ای��ران در زمینه تامین مواد اولی��ه از طریق بورس به‬ ‫حذف واسطه ها و دالل ها می انجامد و بر کاهش نرخ تمام شده تولید‬ ‫تاثیر بسزایی خواهد داشت‪ .‬در حقیقت‪ ،‬حضور بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط در بازار بورس به فروش محصوالت صنایع کوچک و متوسط‬ ‫بدون واسطه کمک خواهد کرد‪ .‬از طرفی‪ ،‬تاکنون واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک و متوس��ط به دلیل ابهام در صورت های مالی و سرمایه ثبتی‬ ‫امکان ورود به بازارهای بورس��ی کش��ور را نداش��تند اما با توجه به‬ ‫تفاهمنامه ای که س��ازمان صنایع کوچک با س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار دارد‪ ،‬صنایع کوچک می توانند با شفاف س��ازی س��رمایه ثبتی‬ ‫و صورت ه��ای مال��ی به تاالرهای بورس��ی راه یابند و س��هام خود را‬ ‫در حج��م ان��دک و در ح��دود ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬درصدی عرض��ه کنند‪ .‬اکنون‬ ‫این ش��رایط فراهم اس��ت تا صنای��ع کوچک با یک ش��رکت دارای‬ ‫ارزش مال��ی ‪ ۱۰۰‬ه��زار تومانی بتوانند حداقل ‪۲‬درصد س��هام خود‬ ‫را ب��ه عرض��ه بگذارند و از این طریق تامی��ن مالی کنند‪ .‬ارزیابی این‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک مقیاس خارج از ممیزی سایر شرکت های‬ ‫بورس��ی و با ش��یوه نامه مش��خصی انجام می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬برای‬ ‫فروش ‪۲‬درصد از س��هام واحدهای صنعتی کوچک مقیاس نیازی به‬ ‫گذراندن بروکراسی های اداری و صرف هزینه های مالی بسیار نیست‬ ‫اما مدیران این شرکت ها باید به سرمایه گذاران خود گزارشی شفاف‬ ‫و کامل از فعالیت ها‪ ،‬دارایی ها و طرح های توسعه ای ارائه دهند‪.‬‬ ‫خراس��ان رضوی افزود‪ :‬پیگیر خدمات بیمه ای صنایع‬ ‫کوچک پذیرش ش��ده در فرابورس هستیم‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫نیازه��ای فناورانه در چارچوب تفاهمنامه با ش��رکت‬ ‫کره ای در حال رفع اس��ت و ‪ ۲۲‬نی��از فناورانه احصا‬ ‫ش��ده تا فعالیت صنایع کوچک و متوسط مستقر در‬ ‫شهرک های صنعتی توسعه یابد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم تاکی��د ک��رد‪ :‬فرصت ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری در زمین��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫شبکه های تولید همزمان برق و حرارت و گاز طبیعی‬ ‫مایع ش��ده در مقیاس کوچک از مهم ترین اهداف در‬ ‫حال پیگیری است‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫این روزها تامین مواد اولیه مهم ترین مشکل صنایع‬ ‫کوچک و متوسط عنوان می شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که این صنایع با وج��ود قابلیت راه اندازی با کمترین‬ ‫س��رمایه همواره با مشکل نقدینگی روبه رو بوده اند تا‬ ‫جایی که تامین مالی انها از طریق تس��هیالت بانکی‬ ‫انجام شده است‪ .‬با این حال‪ ،‬از دی ‪ ۹۵‬ارزش گذاری‬ ‫س��هام صنایع کوچ��ک و پذیرش انه��ا در فرابورس‬ ‫اغاز ش��د‪ ،‬البته در اغاز فقط ‪ ۶‬واحد صنعتی کوچک‬ ‫توانس��تند در بورس پذیرش ش��وند و س��هام خود را‬ ‫عرض��ه کنند اما ارزش گذاری و عرضه س��هام صنایع‬ ‫کوچک در بورس و فرابورس ادامه پیدا کرد‪ .‬به تازگی‬ ‫نیز س��هام یک واحد صنعتی ریسندگی از استان قم‬ ‫راهی فرابورس شد‪.‬‬ ‫اسانی و سرعت پذیرش‪ ،‬معرفی شرکت به یکایک‬ ‫اف��راد جامعه‪ ،‬تامی��ن مالی‪ ،‬برخ��ورداری از معافیت‬ ‫مالیاتی‪ ،‬امکان توثیق سهام و اسانی ارتقا به بازارهای‬ ‫باالتر از مزایای حضور در بازار سرمایه برای بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط پذیرفته شده است‪ .‬در برنامه ششم‬ ‫توسعه کشور نیز در حالی بر لزوم تقویت بازار سرمایه‬ ‫تاکید ش��ده که ش��رکت های کوچک و متوس��ط در‬ ‫اقتصاد ایران ظرفیت قابل توجهی را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬ورود سهام شرکت های کوچک و متوسط‬ ‫با کش��ف نرخ ‪۳‬هزار تومانی هر سهم «شگامرون» به‬ ‫بازار س��رمایه از ‪ ۶‬دی ‪ ۹۵‬اغاز ش��د اما اطالع رسانی‬ ‫برای صاحبان صنایع کوچک و متوسط در استان های‬ ‫مختلف به منظور اشنایی با نحوه ورود‪ ،‬قیمت گذاری و‬ ‫معامله سهام انها با برگزاری همایش روش های نوین‬ ‫تامین مالی در بازار س��رمایه ادامه پیدا کرد‪ .‬ضرورت‬ ‫اگاهی از روش های نوین تامین مالی به ویژه از طریق‬ ‫بازار س��رمایه تا اندازه ای است که با انجام کار درست‬ ‫به طور شگرفی هزینه تامین مالی شرکت ها را بهبود‬ ‫می بخش��د و باید ابزارهای جدی��د تامین مالی مورد‬ ‫بررسی دقیق قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک سال انتظار تا عرضه سهام‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» هرچند س��هام این‬ ‫واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی با نرخ حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬تومان و محدودیت س��همیه هر کد بورس��ی در‬ ‫فرابورس عرضه شد اما بهنام محسنی‪ ،‬معاون عملیات‬ ‫نظارت ش��رکت فرابورس ایران در مراسم معارفه ان‬ ‫اظهار کرد‪۱۹ :‬درصد س��هام شرکت عطرین نخ قم از‬ ‫سوی کارگزاری رضوی با قیمت‪ ۴۶۸۰‬تا ‪ ۴۹۱۶‬ریال‬ ‫به روش ثبت سفارش با سهمیه ‪ ۳۰۰‬سهم به هر کد‬ ‫بورسی عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹گذر از مرحله صورت های مالی شفاف‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬امی��ر طیبی نژاد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان ق��م در گفت وگ��و با‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» از گذراندن مراح��ل قانونی و‬ ‫تش��خیص ش��فافیت مالی خبر داد و گفت‪ :‬این واحد‬ ‫تولی��دی برای عرضه س��هام در فرابورس باید قابلیت‬ ‫عرضه سهام خود بر مبنای صورت های مالی را اثبات‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫طیبی نژاد تصریح کرد‪ :‬در راس��تای سیاس��ت های‬ ‫‹ ‹رونق از دریچه سهام‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫تامین مالی صنایع کوچک با واگذاری سهام در بورس‬ ‫امیر طیبی نژاد‬ ‫مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫ذبیح اهلل زارع‬ ‫صنایع کوچک تا سال ‪۹۵‬‬ ‫امکان حضور در فرابورس‬ ‫را نداشتند اما اکنون این‬ ‫فرصت برای انها به وجود‬ ‫امده و می توانند از‬ ‫مزایای ان برای تامین مالی‬ ‫مورد نیاز خود بهره بگیرند‬ ‫پیگیر خدمات‬ ‫بیمه ای صنایع کوچک‬ ‫پذیرش شده در‬ ‫فرابورس هستیم‪ .‬فضای‬ ‫سرمایه گذاری و سبک کار‬ ‫با توجه به گذشته افزایش‬ ‫یافته است‬ ‫در راستای توانمندسازی‬ ‫صنایع کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫امکانی فراهم شده‬ ‫تا شرکت های دارای‬ ‫موجودی انبار درگیر‬ ‫شبکه بانکی برای تامین‬ ‫مالی نباشند‬ ‫راهبردی سازمان صنایع کوچک به منظور روش های‬ ‫جایگزی��ن تامین مناب��ع مالی مورد نی��از واحدهای‬ ‫صنعتی و همچنین ورود سرمایه های خرد و متوسط‬ ‫بخ��ش خصوصی به بخ��ش صنعت و تولی��د‪ ،‬زمینه‬ ‫عرضه س��هام واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در‬ ‫سطح شهرک های صنعتی اغاز شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫قم اف��زود‪ :‬د ر ایران نی��ز با توجه به ش��رایط موجود‬ ‫در تس��هیالت دهی از س��وی بانک ها‪ ،‬لزوم شناسایی‬ ‫مناب��ع جدید ب��رای تامین مناب��ع مالی م��ورد نیاز‬ ‫واحدهای صنعتی در راس��تای سیاست های راهبردی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی دولت ام��ری اجتناب ناپذیر به نظر‬ ‫می رسید‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژاد اضافه کرد‪ :‬صنایع کوچک مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی تا سال ‪ ۹۵‬امکان حضور‬ ‫در فرابورس را نداشتند اما با پیگیری ها و تفاهم های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬این فرصت برای انها به وجود امد‪ .‬در این‬ ‫راس��تا می توانند ضمن برخورداری از مزایای ان برای‬ ‫تامین مالی مورد نیاز خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬سال گذشته اطالع رسانی‪ ،‬مشاوره‪،‬‬ ‫اموزش و کمک به واحد های تولیدی صنایع کوچک‬ ‫و متوسط برای پذیرش در بازار فرابورس را در دستور‬ ‫کار خود قرار دادیم و خوش��بختانه امسال نیز یکی از‬ ‫‹ ‹بیمه برای شرکت های بورسی‬ ‫معامالت سهام ش��رکت های کوچک و متوسط در‬ ‫ب��ورس و فرابورس می تواند منش��ا فرصت برای همه‬ ‫بازیگ��ران بازار س��رمایه باش��د‪ ،‬همان طور که رش��د‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان س��ریع تر از ش��رکت های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬خدماتی و حتی تجاری ب��وده و حضور در‬ ‫بازار س��رمایه نیز می تواند به شرکت های دانش بنیان‬ ‫برای افزایش ص��ادرات کمک کند‪ ،‬در عین حال این‬ ‫ش��رکت ها می توانند به طور منسجم تری برای تامین‬ ‫مالی قدم بردارند‪.‬‬ ‫مس��عود مهدی زاده مق��دم‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان خراس��ان رضوی نیز به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬در استان خراسان رضوی‬ ‫نی��ز همایش روش های نوی��ن تامین مال��ی در بازار‬ ‫سرمایه در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم ادامه داد‪ :‬فضای س��رمایه گذاری و‬ ‫س��بک کار با توجه به گذش��ته افزایش یافته است و‬ ‫درحال برنامه ریزی برای مش��ارکت بیش��تر با بخش‬ ‫خصوصی در حوزه های مختلف تامین زیرس��اخت و‪...‬‬ ‫هستیم‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫افزایش ‪ ۷۵‬مگاواتی برق گیالن برای تخصیص به صنایع‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان گیالن‬ ‫گف��ت‪ :‬حمای��ت همه جانبه از صنعت‪ ،‬وظیفه ذاتی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان گیالن‪ ،‬احمدعلی ش��هیدی با‬ ‫اشاره به کمبود برق در سال های گذشته و قطعی های شبکه‬ ‫توزیع برق در شهرک های صنعتی افزود‪ :‬در این راستا با توجه‬ ‫به برنامه ریزی هایی که از سال های گذشته انجام شده بود‪ ،‬از‬ ‫محل منابع ملی استانی و منابع داخلی به منظور تامین برق‬ ‫پای��دار برای واحدهای صنعتی اس��تان گیالن‪ ۱۳۵ ،‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار جذب و پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬وی با قدردانی از‬ ‫حمایت ها و پیگیری های اس��تاندار گیالن‪ ،‬مدیرکل سازمان‬ ‫برنامه ریزی و مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق و شرکت‬ ‫برق منطقه ای استان گفت‪ :‬با این موفقیت شاهد افزایش ‪۷۵‬‬ ‫م��گاوات به ظرفیت ب��رق گیالن برای تخصیص به واحدهای‬ ‫ی تالش ها و فعالیت های‬ ‫صنعتی اس��تان خواهیم بود‪ .‬شهید ‬ ‫بنیادین ش��رکت ش��هرک های صنعتی را مربوط به حمایت‬ ‫و پش��تیبانی از صنعت و س��رمایه گذاری عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫م��ا در حمای��ت از واحدهای صنعت��ی هیچ گونه محدودیتی‬ ‫قائل نمی ش��ویم و حمایت همه جانبه از صنعت ‪ ،‬وظیفه ذاتی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی است‪ .‬رییس هیات مدیره شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان گیالن تصریح کرد‪ :‬از ابتدا زمین به‬ ‫صورت اقساط بدون بهره با حداکثر ‪ ۳۰‬درصد پیش پرداخت‬ ‫در ‪ ۱۰‬قسط (حداکثر ‪ ۱۲‬قسط در مناطق محروم) در اختیار‬ ‫س��رمایه گذار قرار می گیرد و چنانچه س��رمایه گذار بتواند در‬ ‫موع��د مقرر واحد صنعت��ی را به بهره برداری برس��اند‪ ،‬باقی‬ ‫اقس��اط زمین ش��امل بخشودگی می ش��ود‪ .‬وی همچنین با‬ ‫اش��اره به حمایت از استارت اپ ها‪ ،‬صنای ع «های تک» و نوین‬ ‫بو کار گفت‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫برای راه اندازی و شروع کس ‬ ‫صنعتی اس��تان گیالن برای این بخ��ش از صنایع تمهیدات‬ ‫حمایتی بیش��تری هم قائل می ش��ود‪ .‬شهیدی ادامه داد‪ :‬بعد‬ ‫از انعق��اد قرارداد برای تهیه زمین‪ ،‬بخش بعدی حمایت های‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اغاز می ش��ود و ان حمایت‬ ‫صن��دوق ضمان��ت صنایع کوچک در ص��دور ضمانتنامه ها و‬ ‫کمک به گرفتن تس��هیالت از بانک ها تا س��قف ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫ریال و نیز معرفی به بانک های عامل برای دریافت تسهیالت‬ ‫و حمایت از انها تا زمان تسهیالت گیری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز خبر داد‬ ‫شناسایی مشکالت تولیدکنندگان در شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫البرز از برگزاری جلسه کارگروه احصای مشکالت‬ ‫واحدهای صنعتی در ش��هرک صنعتی اش��تهارد‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫الب��رز‪ ،‬محمدامین بزازی پور فرش��ی در این زمینه‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ه منظور بررس��ی مش��کالت واحدهای‬ ‫واحدهای مس��تقر در شهرک صنعتی شکوهیه موفق‬ ‫به عرضه سهام خود در فرابورس شد‪.‬‬ ‫ب در رفع انه��ا‪ ،‬کارگروه احصای‬ ‫صنعتی و ش��تا ‬ ‫مش��کالت واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی‬ ‫اشتهارد برگزار شد‪.‬‬ ‫بزازی پورفرش��ی ادام��ه داد‪ :‬در این جلس��ه که‬ ‫فرماندار اش��تهارد‪ ،‬مدیران شهرس��تانی‪ ،‬ر ییسان‬ ‫اداره صنع��ت و مع��دن ‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬دارایی و‬ ‫تامین اجتماعی شهرستان اشتهارد حضور داشتند‪،‬‬ ‫مدیران صنعتی در گفت وگوی رو در رو‪ ،‬مش��کالت‬ ‫خود را مطرح کردند و راهکارهای الزم ارائه شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اس��تان البرز تاکید ک��رد‪ :‬در این جلس��ه درباره‬ ‫مش��کالت ‪ ۱۵‬واحد صنعتی که در زمینه مالیات‪،‬‬ ‫تامین اجتماع��ی‪ ،‬کاهش نقدینگی و س��رمایه در‬ ‫گردش و‪ ...‬بود‪ ،‬دس��تورهای الزم صادر ش��د که‬ ‫ادامه این امر می تواند گام بلندی برای سرعت در‬ ‫حل مشکالت صنعتگران باشد‪.‬‬ ‫براساس تفاهمنامه بسته شده میان سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران و سازمان بورس‪،‬‬ ‫اوراق بهادار و فرابورس‪ ،‬واحدهای صنعتی با عضویت‬ ‫در این بازار سرمایه می توانند از حمایت های گسترده‬ ‫مالی و توسعه بازار فروش بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ذبیح اهلل زارع‪ ،‬کارش��ناس صنای��ع کوچک با بیان‬ ‫اینکه پذیرش س��هام در فرابورس دریچه تازه ای برای‬ ‫صنایع کوچک می گشاید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اسانی و سرعت‬ ‫پذیرش‪ ،‬معرفی شرکت به یکایک افراد جامعه‪ ،‬تامین‬ ‫مال��ی‪ ،‬برخورداری از معافی��ت مالیاتی‪ ،‬امکان توثیق‬ ‫س��هام و اس��انی ارتقا به بازارهای باالت��ر‪ ،‬از مزایای‬ ‫حضور در بازار س��رمایه برای بنگاه های پذیرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه زارع‪ ،‬از ظرفی��ت مطل��وب ب��ورس ب��ا‬ ‫اموزش ه��ای الزم می توان ب��رای خرید م��واد اولیه‬ ‫مورد نی��از و فروش کاالهای تولی��دی و نحوه تامین‬ ‫منابع مال��ی از طریق بورس کاالی ای��ران به منظور‬ ‫توانمندس��ازی واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط‬ ‫بهره برداری کرد‪ .‬این کارشناس صنایع کوچک تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬پی��ش از این با اصالح ش��بکه قیمت گذاری بر‬ ‫پایه عرضه و تقاضا‪ ،‬ش��رایطی فراهم شد تا واحدهای‬ ‫صنعت��ی بزرگ بتوانند به ش��کل موثری م��واد اولیه‬ ‫صنای��ع پایین دس��تی را فراهم کنند‪ .‬اما بس��یاری از‬ ‫خری��داران در ب��ورس کاال‪ ،‬صنایع کوچک هس��تند‬ ‫و ب��رای تامین م��واد اولیه ب��ه ب��ورس کاال مراجعه‬ ‫می کنند‪ .‬به گفته زارع‪ ،‬در راس��تای توانمندس��ازی‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط‪ ،‬امکانی فراهم ش��ده تا‬ ‫شرکت های دارای موجودی انبار درگیر شبکه بانکی‬ ‫برای تامین مالی نباش��ند و بتوانن��د از طریق بورس‬ ‫کاال منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند‪ .‬شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی در راس��تای اقدام های حمایتی‬ ‫خود صنعتگ��ران‪ ،‬واحدهای قاب��ل بهره گیری از این‬ ‫ظرفیت را چه در تامین مواد اولیه و چه در محصوالت‬ ‫تولید ش��ده شناسایی و به شرکت بورس کاال معرفی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» معرفی بورس کاالی‬ ‫ایران و خدمات قابل ارائه ان می تواند ظرفیت مناسبی‬ ‫را برای خرید مواد اولیه و فروش کاالهای تولیدی برای‬ ‫واحده��ای صنعتی اماده کند‪ .‬انعق��اد تفاهمنامه بین‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و‬ ‫بورس کاالی ایران فرصت بس��یار خوبی برای شناخت‬ ‫و بهره من��دی هر چه بهتر واحدهای صنعتی از خدمات‬ ‫قابل ارائه بورس کاالی ایران می تواند باشد‪.‬‬ ‫صنایع تبدیلی گوش به زنگ باشند‬ ‫رییس ش��ورای مل��ی زیتون ایران گف��ت‪ :‬در طول‬ ‫امس��ال تولید زیتون نسبت به سال گذشته ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬مهدی عباس��ی اظهار کرد‪ :‬تولید‬ ‫زیتون در کش��ور حدود ‪ ۴۰‬درصد نس��بت به س��ال‬ ‫قبل کاهش داش��ته است و صنایع تبدیلی زیتون باید‬ ‫فرصت پیش امده را مغتنم بشمارن د چراکه در صورت‬ ‫اس��تفاده نکردن از موقعیت پیش امده‪ ،‬صنایع تبدیلی‬ ‫خانگ��ی نقش واحدهای ب��زرگ را ایفا خواهند کرد و‬ ‫این موضوع در طول س��ال های ا ینده واحدهای بزرگ‬ ‫را دچار چالش می کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬عباس��ی با‬ ‫اشاره به اینکه در تمام کشورها‪ ،‬راه اندازی شرکت های‬ ‫مشارکتی و مش��اوره ای در مباحث کشاورزی مرسوم‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کشورهای توسعه یافته‪ ،‬راهکار را در‬ ‫تاسیس شرکت های مشاوره ای مشارکتی دانسته و در‬ ‫این راستا اقدام می کنند‪ .‬امروز نیز شاهد موفقیت این‬ ‫قبیل کش��ورها در حوزه زیتون هستیم زیرا معتقدند‬ ‫فقط موسس��ه های مردم نه��اد می توانند در این زمینه‬ ‫ورود کنند‪ .‬رییس ش��ورای مل��ی زیتون ایران تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در برخ��ی باغ ها از هر هکتار یک تن و در برخی‬ ‫نیز تا ‪ ۱۰‬تن محصول زیتون برداشت می شود‪ .‬چنین‬ ‫ش��رایطی دو پیام دارد؛ یکی اینکه از نظر ش��رایط اب‬ ‫و هوایی و جنس خاک‪ ،‬بهترین ش��رایط کشت زیتون‬ ‫در کش��ور فراه��م اس��ت و حتی گاه��ی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬تن‬ ‫زیتون از یک هکتار باغ برداشت می شود و دیگر اینکه‬ ‫متاس��فانه هنوز در زمینه تحقیقات و اجرا مکانیس��م‬ ‫خوبی تعریف نش��ده است و همه باغ ها به تحقیقات و‬ ‫نتایج علمی دسترسی مناسبی ندارند‪ .‬عباسی با تاکید‬ ‫بر اینکه باید مکانیسم دسترسی کشاورزان به اطالعات‬ ‫و داده های علمی تقویت شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید در این‬ ‫حوزه بخش خصوصی و دولت زیرس��اخت هایی ایجاد‬ ‫کنند و در این میان‪ ،‬اعتماد به بخش خصوصی بسیار‬ ‫ت چراکه دوره های بخش خصوصی با استقبال‬ ‫موثر اس ‬ ‫بیشتری برگزار می شود‪ .‬این موضوع نشان می دهد که‬ ‫مش��کالت باید با کمک بخش خصوصی حل شود؛ هر‬ ‫چن��د در زمینه این دوره ها هم��کاری تنگاتنگی بین‬ ‫شورا و سازمان جهاد کشاورزی وجود دارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!