روزنامه گسترش صنعت شماره 486 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 486

روزنامه گسترش صنعت شماره 486

روزنامه گسترش صنعت شماره 486

‫را ه های حمایت از‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫تبیین شد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2459‬‬ ‫‪ 17‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 486‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫مشوق های مالیاتی‬ ‫تاثیری بر تولید نداشت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬برنامه بودجه سال ‪ ۹۷‬هنوز اجرایی نشده است‬ ‫رویای یک میلیارد دالری در سر دولت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی«گسترشصنعت»ازوضعیتتولیدصادرات محوردرشهرک هایصنعتینشانداد‬ ‫ضعف فناوری و تعامل جهانی‬ ‫مشکل صنایع کوچک‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دولت در س��ال های گذش��ته ت�لاش کرد‬ ‫ب��ا در نظ��ر گرفت��ن برخ��ی سیاس��ت های‬ ‫حمایت��ی و تش��ویقی وضعی��ت تولی��د را در‬ ‫کش��ور بهبود دهد‪ .‬این سیاست ها که بیشتر‬ ‫در ح��وزه کاه��ش مالی��ات ب��ود‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫اخری��ن پژوهش ه��ا نتیجه چندانی نداش��ته‬ ‫و تولیدکنن��دگان از انه��ا اس��تفاده نکرده اند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ام��ور مالیاتی گف��ت‪ :‬نتایج‬ ‫پژوهشی که به س��فارش ما از سوی دانشگاه‬ ‫تهران انجام ش��ده نشان می دهد معافیت ها و‬ ‫مش��وق های مالیاتی اثر مثبت بر تولید کشور‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬س��یدکامل تقوی نژاد با بیان‬ ‫اینکه به منظ��ور اثرها و پیامدهای معافیت ها‬ ‫و مش��وق های مالیات��ی و در ص��ورت ل��زوم‪،‬‬ ‫بازنگری در این معافیت ها و مشوق ها‪ ،‬دانشگاه‬ ‫تهران به س��فارش ما کاری پژوهش��ی را اغاز‬ ‫کرد‪ ،‬به مهر گفت‪ :‬پژوهش��گران این دانشگاه‬ ‫بس��ته ای با عنوان مطالعه مجدد بر معافیت ها‬ ‫و مشوق های مالیاتی اماده کرده اند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ب��ه عنوان نمونه‪ ،‬م��اده ‪ ۸۰‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم معافیت هایی را برای بخش کشاورزی‬ ‫در نظ��ر گرفته اما اقدام دقیقی روی این ماده‬ ‫انجام نش��ده اس��ت‪ .‬تقوی ن��ژاد تصریح کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از محورهایی که درخواس��ت کرده ایم‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه تهران ان را بررس��ی‬ ‫کنند این ب��ود که معافیت ه��ای مالیاتی چه‬ ‫اثری روی تولید داشته است‪ .‬معاون وزیر امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی ادام��ه داد‪ :‬در این زمینه‪،‬‬ ‫نتایج بررس��ی انها که به ما اعالم شده‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد این معافیت ها هیچ اثری روی بخش‬ ‫تولید ندارد‪ .‬رییس سازمان امور مالیاتی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بر این اساس‪ ،‬در صدد هستیم معافیت ها‬ ‫و مشوق های مالیاتی را ساماندهی کنیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از روند ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات نشان داد‬ ‫ناهمواری در جاده خودروهای وارداتی‬ ‫شبکه های‬ ‫نظارتی بر بازار‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫کنترل ندارند‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪ 7 1397‬محرم ‪ 17 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 486‬پیاپی ‪2459‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ترجیح با ترمیم اقتصاد باشد‬ ‫نه صنعت‬ ‫خبر‬ ‫را ه های حمایت از واحدهای‬ ‫صنعتی تبیین شد‬ ‫قاس�م توانای�ی‪ -‬مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬تصمیم های خوبی در دولت‬ ‫ب��رای حمای��ت از واحد های تولیدی گرفت ه ش��ده که با اجرا‬ ‫شدن انها‪ ،‬ش��اهد بهبود وضعیت واحدهای صنعتی وکاهش‬ ‫نرخ تمام ش��ده محص��والت خواهیم بود و تولی��د به صرفه تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ به گزارش «گس��ترش صنعت» ص��ادق نجفی در بازدید از‬ ‫واحد های صنعتی مس��تقر در ش��هرک صنعتی قیروکارزین‬ ‫گفت‪ :‬عرض��ه محصوالت پتروش��یمی به عنوان م��واد اولیه‬ ‫بس��یاری از واحدهای صنعتی در ب��ازار ثانویه‪ ،‬عرضه دالر در‬ ‫بازار ثانویه و ثبت س��فارش بدون انتقال ارز از مهم ترین این‬ ‫تصمیم ها است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان اینکه واحد ه��ای صنعتی در مناطق‬ ‫محروم و نیز واحدهایی که پیش��رفت باالی ‪ ۶۰‬درصد دارند‬ ‫در اولویت اختصاص تس��هیالت هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫هماهنگی انجام شده با معاونت اش��تغال و کارافرینی وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی‪ ،‬با توجه به نزدیکی ش��هرک‬ ‫صنعتی با روس��تای همج��وار‪ ،‬مقرر ش��د واحدهای صنعتی‬ ‫ش��هرک صنعتی قیروکارزین از تسهیالت روستایی با کارمزد‬ ‫‪۶‬درصد استفاده کنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫همچنین از محل تس��هیالت یارانه ای سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران تس��هیالت به برخی واحدهای‬ ‫متقاض��ی اختص��اص می یاب��د‪ .‬درخواس��ت تس��هیالت این‬ ‫واحد های صنعتی ظرف مدت یک هفته اجرایی می شود‪.‬‬ ‫نجف��ی در ادام��ه از حمایت ه��ای صن��دوق ضمان��ت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک برای تامین کسری وثیقه بانکی‬ ‫واحد های صنعتی خبر داد و گفت‪ :‬این صندوق کسری وثیقه‬ ‫واحد های متقاضی را تا سقف ‪۳۰‬میلیارد صادر می کند‪.‬‬ ‫نجف��ی بر اختص��اص اعتبار ب��ه منظور توس��عه و تکمیل‬ ‫زیرساخت ها در این شهرک صنعتی نیز تاکید کرد‪.‬‬ ‫همچنین معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران در‬ ‫جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان فارس‪ ،‬نماینده مردم شهرستان های فیروزاباد‪ ،‬فراشبند‬ ‫و قیروکارزی��ن در مجلس ش��ورای اس�لامی و نیز فرماندار و‬ ‫برخی صنعتگران در فرمانداری شهرستان قیروکارزین برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬بر حمایت از واحد های صنعتی با اولویت واحد هایی که‬ ‫با اختصاص تسهیالت به چرخه تولید بازگشته اند یا ظرفیت‬ ‫تولید خود و اش��تغال را افزایش می دهند تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫در مجموع پرداخت تس��هیالت از محل اش��تغال روس��تایی‪،‬‬ ‫فراگیر و کمک های فن��ی و اعتباری‪ ،‬به ‪۲۰‬واحد صنعتی در‬ ‫این شهرستان در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫نجفی همچنین بر حمایت به منظور ایجاد ‪۴‬طرح صنعتی‬ ‫با ارزش افزوده باال در این شهرستان تاکید کرد‪.‬‬ ‫شرایط اقتصادی ایران‬ ‫اکنون به گونه ای‬ ‫نیست که دولت‬ ‫بتواند یک میلیارد‬ ‫دالر از صندوق توسعه‬ ‫ملی برداشت کند‪.‬‬ ‫البته در این زمینه‬ ‫برخی از کارشناسان‬ ‫معتقدند دولت با‬ ‫گران کردن حامل های‬ ‫انرژی می تواند کمبود‬ ‫نقدینگی را برطرف‬ ‫کند‪ .‬با این حال عمده‬ ‫کارشناسان اقتصادی‬ ‫معتقدند این سیاست‬ ‫باعث می شود در‬ ‫ماه های اینده کشور با‬ ‫افزایش تورم روبه رو‬ ‫شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دولت ه��ا در ای��ران‬ ‫سال هاست که از برنامه های‬ ‫اش��تغالزایی عقب می مانند‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع دو دلیل دارد‬ ‫که ش��امل نب��ود برنامه های‬ ‫نزدیک ب��ه واقعیت و ضعف‬ ‫اش��تغالزایی در کش��ور‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫می شود‪ .‬در برخی از برنامه ها‬ ‫اقتصاددان‬ ‫برای اش��تغالزایی متاس��فانه‬ ‫ظرفیت های واقعی کشور در‬ ‫نظر گرفته نمی ش��ود‪ .‬گاهی فاصله زیرساخت ها با برنامه ها‬ ‫به اندازه ای می رس��د که ابتدای کار مش��خص است دولت‬ ‫نمی توان��د چنین برنام��ه ای را اجرایی کن��د‪ .‬البته در این‬ ‫حالت نیز برخی از سیاست گذاران همچنان اصرار می کنند‬ ‫که برنامه ها بدون تغییر تصویب شوند‪.‬‬ ‫موضوع دوم به ضعف در حوزه اشتغالزایی مربوط می شود‪.‬‬ ‫هر چند ریشه های ضعف در اشتغالزایی در ماه های گذشته به‬ ‫بیرون از مرزهای کشورمان هم رسیده و فشارهای بین المللی‬ ‫در این زمینه نقش داش��ته است اما به هر حال این مشکالت‬ ‫هم در دسته ضعف در اشتغالزایی بررسی می شوند‪.‬‬ ‫ش��رایط کنون��ی به گونه ای اس��ت ک��ه اقتصاد ای��ران در‬ ‫حوزه های اصلی با مش��کالت در هم تنی��ده و پیچیده روبه رو‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از راه های تقویت اقتص��اد‪ ،‬تقویت تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬باید زیرساخت هایی به لحاظ اقتصادی‬ ‫وجود داش��ته باش��د تا بتوان برای افزایش توان بخش تولید‬ ‫برنامه ریزی کرد‪ .‬دو شاخص اصلی افزایش توان تولید شامل‬ ‫دسترس��ی به مواد اولیه ارزان و تولید صادرات محور می شود‪.‬‬ ‫در ماه های گذشته‪ ،‬پس از برخی فشارهای بین المللی و فساد‬ ‫و رانت داخل کشور با مشکل جدی مواد اولیه روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫به بیان دیگر‪ ،‬یک ش��اخص شرایط بحرانی را سپری می کند‪.‬‬ ‫شاخص دوم که تولید صادرات محور است‪ ،‬دو عامل نیاز دارد‬ ‫که شامل دانش فنی و روابط بانکی می شود‪ .‬در مورد اول که‬ ‫صنایع ایران نیاز جدی به رفع فرسودگی و نوسازی دارد و در‬ ‫مورد دوم هم که روابط بانکی محور عمده مش��کالت کنونی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬بررس��ی کوتاه صنایع کشور نشان می دهد‬ ‫عمده مش��کالت صنعتی امروز به دیگ��ر حوزه ها هم مربوط‬ ‫می شود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اگر مشکالت بخش صنعت برطرف‬ ‫شود مشکالت حوزه های دیگر هم برطرف می شود‪.‬‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬برنامه بودجه سال ‪ ۹۷‬هنوز اجرایی نشده است‬ ‫رویای یک میلیارد دالری در سر دولت‬ ‫حفظ اشتغال موجود اولویتی بدون رویکرد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫برنام��ه بودجه س��ال ‪ ۹۷‬در حال��ی تقدیم مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ش��د که یکی از بحث برانگیزترین‬ ‫تبصره ه��ا تبصره ‪ ۱۸‬قان��ون بودجه بود‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این تبصره‪ ،‬در بودجه س��ال ‪ ۹۷‬قرار ش��ده بود برای‬ ‫حمایت از اش��تغال فراگیر و موجود اعتباری در نظر‬ ‫گرفته ش��ود ‪ .‬دولت در الیحه بودجه پیش��نهاد داده‬ ‫ب��ود که از محل افزایش حامل ه��ای انرژی ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اعتبار به این کار اختصاص یابد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند‬ ‫دول��ت پی��ش از ش��رایط کنون��ی اقتص��ادی ایران‬ ‫اقدام��ی برای ای��ن کار نکرد و اکنون دیگر ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی به گونه ای نیس��ت که دول��ت بتواند این‬ ‫مبلغ را از صندوق توس��عه ملی برداشت کند‪ ،‬البته‬ ‫برخ��ی دیگر از کارشناس��ان معتقدند دولت با گران‬ ‫کردن حامل های انرژی می تواند برخی از مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی را رفع و بودجه مورد نیاز برای حمایت از‬ ‫اشتغال را جبران کند اما کارشناسان بسیاری با این‬ ‫سیاست مخالف هستند‪.‬‬ ‫عبدالوه��اب س��هل ابادی‪،‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران درباره ش��رایط‬ ‫اقتصادی کشور و لزوم حفظ‬ ‫اشتغال کنونی به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬متاس��فانه در‬ ‫برخی از موارد اهمیت حفظ‬ ‫اش��تغال موجود فقط در حوزه اش��تغالزایی بررسی‬ ‫می ش��ود‪ .‬هر چند اش��تغالزایی در بطن خود موضوع‬ ‫بسیار مهمی اس��ت و نمی توان از کنار ان عبور کرد‬ ‫اما حاشیه هایی نیز دارد که اکنون می تواند به بهبود‬ ‫فضای ذهنی مردم و سرمایه گذاران کمک کند‪.‬‬ ‫سهل ابادی با بیان اینکه حفظ اشتغال موجود یکی‬ ‫از ش��اخص هایی اس��ت که در جذب سرمایه اهمیت‬ ‫زیادی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در صورتی که دائم اشتغال از بین‬ ‫برود و اش��تغال جدید جایگزین ش��ود‪ ،‬سرمایه گذار‬ ‫تمایلی برای راه اندازی پروژه نخواهد داشت‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬افراد زمانی که دائم بیکار می شوند و دوباره کار‬ ‫پیدا می کنند تعلقی به محل کار خود نخواهد داشت‬ ‫و این موضوع تاثیر مستقیم بر بهره وری دارد‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد اس��ت‬ ‫که دولت باید از تمام توانش استفاده کند تا اشتغال‬ ‫موجود حفظ ش��ود‪ .‬هرچند ش��رایط کنونی اقتصاد‬ ‫کشور اجازه افزایش نرخ حامل های انرژی را نمی دهد‬ ‫و زمین��ه ای برای اجرای تبص��ره ‪ ۱۸‬وجود ندارد اما‬ ‫راه های حمایتی دیگر بسته نیست‪ .‬شرایط اقتصادی‬ ‫امروز نشان می دهد دولت اگر سیاست های ازمون و‬ ‫خط��ا را رها کند‪ ،‬تولید روی ریل ثبات قرار می گیرد‬ ‫و می ت��وان ب��رای حفظ اش��تغال برنامه ری��زی کرد‪.‬‬ ‫رفتارهای اخیر دولت متاس��فانه قدرت تصمیم گیری‬ ‫را از هم��ه گرفته و در گام نخس��ت بای��د تاثیر این‬ ‫موضوع برطرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت سراغ صندوق نرود‬ ‫حم��داهلل کریم��ی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درب��اره‬ ‫برداشت یک میلیارد دالر از‬ ‫صندوق توس��عه مل��ی برای‬ ‫حف��ظ اش��تغال موج��ود به‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» گفت‪:‬‬ ‫دولت از دو طریق بیش��ترین درامدهای خود را دارد‬ ‫که شامل دریافت مالیات و فروش نفت است‪ .‬با توجه‬ ‫به نرخ دالر در ایران و نرخ جهانی نفت‪ ،‬اگر دولت بر‬ ‫ف��روش نف��ت تمرکز کن��د درامد بیش��تری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ش��رایط اقتصادی کش��ور برای‬ ‫برداش��ت ی��ک میلیارد دالر از صندوق توس��عه ملی‬ ‫مناسب نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬البته بر اس��اس قانون‪ ،‬رهبر‬ ‫تالش مجلسیها برای جذب‬ ‫سرمایه گذار خارجی‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬کمیته‬ ‫دیپلماس��ی اقتصادی مجلس امادگی دارد تا در زمینه رفع مش��کالت مربوط‬ ‫به جذب سرمایه گذاری خارجی مساعدت الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫زهرا س��عیدی مبارکه‪ ،‬درباره جذب س��رمایه گذاری خارجی‪ ،‬به خانه ملت‬ ‫گفت‪ :‬طبیعی است منابع مالی دولتی برای رشد اقتصادی کشور کافی نیست‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید از ظرفیت بخش خصوصی اس��تفاده بهینه شود تا رشد اقتصادی‬ ‫در وضعیت مطلوبی قرار بگیرد‪ .‬سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬موضوع جذب س��رمایه گذار خارجی نکته مهمی است اما‬ ‫عالوه بر انجام این مهم‪ ،‬باید از ظرفیت سرمایه ایرانی های مقیم خارج از کشور‪،‬‬ ‫به بهترین نحو استفاده شود و در این راستا وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط باید‬ ‫تدابیر عملیاتی بیندیش��ند‪ .‬نماینده مردم مبارکه در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬ایران از موقعیت و ظرفیت خوبی برای جذب سرمایه گذار برخوردار بوده‬ ‫البته برای جذب سرمایه گذار‪ ،‬ظرفیت های زیرساختی کشور باید تقویت شود‬ ‫تا سرمایه گذار انگیزه کافی را برای سرمایه گذاری داشته باشد‪ .‬سعیدی مبارکه‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬باید پذیرف��ت در موضوع جذب س��رمایه گذاری خارجی رقابت‬ ‫بو کار در کشور بهبود نیابد‪ ،‬در رقابت‬ ‫وجود دارد و طبیعی است اگر فضای کس ‬ ‫برای جذب سرمایه گذار موفقیت چندانی حاصل نمی شود‪.‬‬ ‫معظ��م انقالب می توانن��د اجازه برداش��ت به دولت‬ ‫بدهند‪ .‬با این حال‪ ،‬اگر این مبلغ به دولت تعلق گیرد‬ ‫دولت موظف است برنامه دقیقی برای شیوه استفاده‬ ‫از این مبلغ را ارائه کند‪.‬‬ ‫کریمی با اش��اره به سیاست های اش��تباه مالیاتی‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬دول��ت در زمینه مالی��ات تاکنون چند‬ ‫اش��تباه داشته که باعث ش��ده درامد دولت کمتر از‬ ‫میزانی باش��د که قانون اجازه داده اس��ت‪ .‬دولت در‬ ‫دریافت مالیات گاهی مماش��ات می کند و همچنین‪،‬‬ ‫مسیر برای فرار مالیاتی در بسیاری از موارد باز است‪.‬‬ ‫اگ��ر دولت سیاس��ت های مالیاتی را اصالح و مس��یر‬ ‫فـرار مالیاتی را مس��دود کند‪ ،‬بسیـاری از مشکالت‬ ‫اقتصادی و دغدغه حفـظ اش��تغال کنـونی بـرطرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این عض��و کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه دلی��ل اصلی مخالفت مجلس‬ ‫با برداش��ت یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی‬ ‫همین موضوع اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت ها در ایران عادت‬ ‫کرده اند در زمان کاهش درامد یا با برخی سیاست ها‬ ‫هزینه ه��ای خود را از طریق مردم پوش��ش دهند یا‬ ‫اینکه از صندوق های مختلف برداشت کنند‪ .‬این کار‬ ‫اکنون امکان پذیر نیس��ت و مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با این موضوع موافق نخواهد کرد‪ .‬ش��اید بخش��ی از‬ ‫س��رمایه مورد نیاز دولت از منابع دیگری تامین شود‬ ‫اما ادامه این مس��یر و برداش��ت یک میلیارد دالری‬ ‫دولت از صندوق توس��عه ملی به هی��چ عنوان رفتار‬ ‫مناسبی نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وظیفه ذاتی صندوق توس��عه ملی‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬یکی از اهداف راه ان��دازی این صندوق‬ ‫توس��عه و حفظ اش��تغال موجود بود‪ .‬با این حال‪ ،‬به‬ ‫صرف این موضوع دولت نباید هر بار با مش��کل مالی‬ ‫روبه رو شد‪ ،‬به سراغ دارایی صندوق برود‪ .‬این مشکل‬ ‫در دولت ه��ای دوم به وجود می ای��د و به این دلیل‬ ‫اس��ت که رییسان جمهوری جدید در کشور همیشه‬ ‫با کمبود سرمایه در صندوق مشکل دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ اشتغال اولویت اقتصادی ایران‬ ‫محم��د حس��ینی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاس��بات مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به اینکه‬ ‫دول��ت هن��وز در س��از کار‬ ‫برداشت یک میلیارد دالری‬ ‫از صندوق توس��عه ملی برای‬ ‫حفظ اشتغال موجود قرار نگرفته است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬از‬ ‫انجا ک��ه تامین اعتب��ارات عمرانی ممک��ن نبود‪ ،‬در‬ ‫ش��ورای هماهنگی اقتصادی قوای س��ه گانه پیشنهاد‬ ‫ش��ده که به ج��ای تخصیص ‪ ۲۰‬درص��د از اعتبارات‬ ‫عمرانی و تملک از محل صندوق توسعه ملی برداشت‬ ‫شود‪ .‬حس��ینی درباره برداشت یک میلیارد دالری از‬ ‫صندوق توس��عه ملی‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ :‬از این روی‬ ‫برداش��ت یک میلیارد دالری از صندوق توسعه برای‬ ‫حفظ اش��تغال و حمایت از اش��تغال فراگیر به اطالع‬ ‫رهبر معظم انقالب رس��ید اما هنوز رقمی از صندوق‬ ‫برای حمایت از اش��تغال برداشت نشده است و ایشان‬ ‫هن��وز نظری در ای��ن باره نداده اند‪ .‬حس��ینی با بیان‬ ‫اینکه ساز کار برداشت از صندوق در ایین نامه اجرایی‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬تدوین شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این ایین نامه‬ ‫پایان مرداد نوشته شده اما دولت در ساز کار برداشت‬ ‫ق��رار نگرفته اس��ت‪ .‬این نماینده مجلس با اش��اره به‬ ‫اینکه از صندوق توس��عه برای ایجاد اش��تغال پایدار‬ ‫روس��تایی نیز برداشت می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برداشت‬ ‫‪ ۱.۵‬میلی��ارد دالر از صندوق توس��عه جدا از موضوع‬ ‫حمایت از اش��تغال اس��ت‪ ،‬در گزارش ه��ای دریافتی‬ ‫مطرح ش��ده که برداش��ت از صندوق برای اش��تغال‬ ‫روستایی اثر بخش بوده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سازکار‬ ‫برای پرداخت اعتبار به اشتغال پایدار روستایی فراهم‬ ‫ش��ده و به مرحله اجرا رسیده اس��ت‪ ۳ .‬هزار میلیارد‬ ‫تومان ب��ه عبارتی‪ ۵۰ ،‬درصد از اعتب��ار ‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫دالر از صندوق برای اش��تغال روستایی برداشت شده‬ ‫و تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪ 7 1397‬محرم ‪ 17 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 486‬پیاپی ‪2459‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تغییر نگاه «درون گرایی» صنعت‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫براساس شیوه نامه ای‬ ‫که معاون اول‬ ‫رییس جمهوری‬ ‫اعالم کرده است‬ ‫قرار نیست‬ ‫خودروهای دپو شده‬ ‫ترخیص شوند‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از روند ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات نشان داد‬ ‫ناهمواری در جاده خودروهای وارداتی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در گزارش های پیش��ین «گسترش صنعت» امده‬ ‫بود پ��س از ممنوعی��ت واردات و تخلف هایی که در‬ ‫ثبت س��فارش خودرو اتفاق افتاده ب��ود خودروهای‬ ‫وارد شده تا مشخص شدن تکلیف در گمرکات کشور‬ ‫دپو ش��ده اند‪ .‬در ادامه این موضوع اعالم شد کسانی‬ ‫ک��ه بدون تخلف مب��ادرت به ثبت س��فارش خودرو‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬می توانن��د ب��ا پرداخت مابه التف��اوت نرخ‬ ‫ارز دولت��ی و ارز مرجع‪ ،‬مج��وز ترخیص خودروهای‬ ‫واردش��ده را دریاف��ت کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در جلس��ه اخی��ر هیات وزیران اعالم‬ ‫ش��ده «بر اساس تصویبنامه هیات وزیران به پیشنهاد‬ ‫گمرک ایران ثبت س��فارش با اعتبار حداکثر یک ماه‬ ‫برای ترخیص برای واردات کاال به اس��تثنای خودرو‬ ‫ک��ه تا قب��ل از تاریخ تصویب ای��ن تصویبنامه دارای‬ ‫قبض انب��ار اماکن گمرک��ی‪ ،‬مناط��ق ازاد تجاری‪-‬‬ ‫صنعتی و ویژه اقتصادی باش��ند ب��دون انتقال ارز و‬ ‫با ارز متقاضی از س��وی هیات وزی��ران بالمانع اعالم‬ ‫شده است»‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬خودرو از این امر مستثنا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در ادامه‪« ،‬گس��ترش صنعت» برای اگاهی از چند‬ ‫و چون این مس��ئله به س��راغ فعاالن و کارشناس��ان‬ ‫بازار خودرو رفت و هر یک از منظری به این موضوع‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹تبیین فرایند جدید‬ ‫مه��دی دادفر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬بر اساس شیوه نامه ای‬ ‫ک��ه مع��اون اول رییس جمه��وری اع�لام ک��رده‬ ‫اس��ت قرار نیس��ت خودروه��ای دپو ش��ده ترخیص‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین‪ ،‬اغاز هفته برخی واردکنندگان‬ ‫برای اگاهی از وضعیت خودروهای دپو ش��ده خود به‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت مراجعه کرده اند اما کسی‬ ‫پاسخگوی انها نبوده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در ش��رایط به وجود امده کس��ی پاسخ‬ ‫واردکنندگان را نمی دهد‪ .‬انجمن در تالش اس��ت تا‬ ‫از جزئیات مرب��وط ب��ه واردات و ترخیص خودروها‬ ‫اطالعات��ی ب��ه دس��ت اورد‪ .‬درحال حاض��ر چی��زی‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫کارش��ناس خ��ودرو به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪:‬‬ ‫این فعال بازار خودرو با اش��اره به تصویبنامه اخیر‬ ‫درباره واردات خودرو دو مصوبه صادر ش��د؛ نخست‬ ‫هیات وزیران گفت‪ :‬مسئله به نوعی پیچیده شده و با‬ ‫کس��انی که ارز دولتی دریافت کرده اند و با پرداخت‬ ‫هر تصویبنامه تفسیرهای گوناگونی می شود‪.‬‬ ‫مابه التف��اوت ان با ارز ازاد مجوز ترخیص را دریافت‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره امار خودروهای دپوش��ده‬ ‫می کنن��د‪ .‬ای��ن امر فقط مربوط به خودرو نیس��ت و‬ ‫در گم��رکات‪ ،‬گفت‪ :‬بین ‪ ۱۳‬ت��ا ‪ ۱۴‬هزار خودرو در‬ ‫شامل تمام کاالهای موجود در گمرکات می شود‪.‬‬ ‫گمرکات در انتظار مجوز برای ترخیص هس��تند‪ .‬هر‬ ‫وی همچنی��ن افزود‪ :‬مصوبه ای که هفته گذش��ته‬ ‫یک از این خودروها مش��کالت خ��ود را دارد که نیاز‬ ‫از ان صحبت ش��د درباره خودروهایی است که ثبت‬ ‫به رس��یدگی اس��ت‪ ،‬ضمن انکه تمام این خودروها‬ ‫س��فارش قانونی نداش��تند‪ .‬بعضی از خودروها بدون‬ ‫پیش ف��روش ش��ده و اف��راد در نمایندگی ها ثبت نام‬ ‫گش��ایش اعتبار ثبت سفارش ش��ده اند که تخلف به‬ ‫کرده اند‪ .‬دادفر درباره صدور مجوز کاالها با پرداخت‬ ‫شمار می رود که وضعیت مشخصی دارند‪.‬‬ ‫مابه التف��اوت ارز دولتی و ارز مرج��ع نیز اظهار کرد‪:‬‬ ‫او درب��اره پرداخ��ت مابه التف��اوت ارزی تصری��ح‬ ‫در ای��ن باره نیز گفته ش��ده در ح��ال تبیین فرایند‬ ‫کرد‪ :‬س��خن امروز واردکنندگان خودرو مانند س��ایر‬ ‫جدیدی هس��تند که مشخص نیس��ت این فرایند از‬ ‫واردکنن��دگان ای��ن اس��ت ک��ه حاضر ب��ه پرداخت‬ ‫س��وی چه نهاد و س��ازمانی قرار اس��ت اماده و ابالغ‬ ‫مابه التف��اوت ارز دولت��ی و ازاد نیس��تند‪ .‬افرادی که‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬انجمن واردکنندگان خودرو نگران‬ ‫ض هستند‬ ‫کاالهای ش��ان در گمرکات دپو شده معتر ‬ ‫ش��یوه نامه های جدید‬ ‫ ‬ ‫اس��ت که دوباره بخشنامه ها و‬ ‫ک��ه نمی خواهند این رق��م را بپردازند ‪ .‬این در حالی‬ ‫ب��رای واردات خودرو تدوین ش��ود ک��ه به چالش ها‬ ‫اس��ت که حتی الزم نیست این مبلغ به شکل نقدی‬ ‫بیش��تر دامن بزند‪ .‬او درباره اطالعات انجمن از روند‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫تغیی��رات گف��ت‪ :‬درحال حاضر انجم��ن از تغییرات‬ ‫برای پرداخت ان ‪ ۶‬ماه فرصت داده شده است‪ .‬این‬ ‫اطالعی ن��دارد و نوعی بالتکلیفی در این حوزه دیده‬ ‫کارش��ناس صنعت خودرو در توضیح این موضوع که‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما وضعیت و ش��رایط نش��ان می دهد که‬ ‫به هر حال این مابه التفاوت از خریدار گرفته می شود‪،‬‬ ‫احتمال توقف کامل واردات خودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رس��د‪ ،‬به دالیل مختلف می خواهند‬ ‫این فع��ال بازار خ��ودرو گفت‪ :‬نظر ش��خصی من‬ ‫این مابه التفاوت را برای خود نگه دارند‪ .‬شفاف سازی‬ ‫این اس��ت که انحصار در ب��ازار خودروهای داخلی بر‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫تدوین این سیاست ها(ممنوعیت کامل‬ ‫به طور نمون��ه‪ ،‬واردکنندگان خودرو‬ ‫واردات) بی تاثی��ر نبوده اس��ت‪ .‬این در‬ ‫اعالم می کنند ‪ ۲۵‬هزار نیروی انس��انی‬ ‫حالی است که حدود ‪ ۲‬هفته قبل اعالم‬ ‫در این صنف مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫ش��د احتمال دارد واردات خودرو از سر‬ ‫این در حالی اس��ت که به طور کلی‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬دادفر در این باره گفت‪ :‬به‬ ‫س��االنه ‪ ۷۰‬ه��زار خودرو وارد کش��ور‬ ‫طور معمول این س��خنان در راس��تای‬ ‫می شده یعنی به ازای هر نفر ‪ ۳‬خودرو‪.‬‬ ‫ارام��ش بازار بیان می ش��ود ت��ا التهاب‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬گروه‬ ‫موجود از بین برود اما در عمل مس��ائل‬ ‫فربد زاوه‬ ‫صنعتی ایران خودرو بازدهی بیش��تری‬ ‫در راستای محدودیت واردات خودرو در‬ ‫مصوبه ای که هفته‬ ‫گذشته از ان صحبت‬ ‫داش��ته زیرا به ازای هر نیروی انس��انی‬ ‫حال حرکت است‪.‬‬ ‫دادفر در پایان گفت‪ :‬موضوع از سوی شد درباره خودروهایی مش��غول در کارخان��ه ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۹‬خودرو‬ ‫است که ثبت سفارش‬ ‫تولید کرده اس��ت‪ .‬فضا شفاف نیست و‬ ‫انجم��ن در ح��ال پیگیری اس��ت‪ .‬فعال‬ ‫قانونی نداشتند‪.‬‬ ‫شفاف سازی از سوی طرف های مختلف‬ ‫وعده یک ش��یوه نامه جدید که در حال‬ ‫بعضی از خودروها‬ ‫انجام نمی شود‪.‬‬ ‫تهیه ب��رای واردات خودرو اس��ت داده‬ ‫بدون گشایش اعتبار‬ ‫ثبت سفارش‬ ‫� واردات و تاثیر ان در بازار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شده اند که تخلف‬ ‫زاوه در ادام��ه ب��ا ن��گاه کالن به بازار‬ ‫‹ ‹شفاف سازی وجود ندارد‬ ‫به شمار می رود‬ ‫در ادامه‪ ،‬موضوع ترخیص خودروهای‬ ‫خودرو ادامه داد‪ :‬اگر به موضوع واردات‬ ‫دپو ش��ده در گمرکات کشور‪ ،‬فربد زاوه‪،‬‬ ‫خودرو نگاه کلی داش��ته باشیم واردات‬ ‫خودرو هیچ تاثیری بر نرخ و بازار خودروهای داخلی‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬حتی در بازار خودروهای وارداتی نیز‬ ‫تاثیری ندارد زیرا بازار دچار نوعی سردرگمی شدید‬ ‫است‪ .‬بیشتر هم به لحاظ روانی این امر مطرح است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راس��تا اگر ی��ک میلیون خودرو‬ ‫وارد و س��پس اع�لام ش��ود واردات ممن��وع ش��ده‬ ‫اس��ت دوباره بازار وضعیت اش��فته قب��ل را خواهد‬ ‫داش��ت(با وجود اینکه س��االنه بازار بیش از ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو وارداتی تقاضا ندارد) زی��را وقتی برای امری‬ ‫س��قف تعیی��ن می کنی��م زمینه اخ�لال را به وجود‬ ‫می اوریم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین‪،‬‬ ‫خودروهای دپوش��ده در گمرکات ‪ ۲۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫بیشتر نیس��تند و نسبت به واردات سال گذشته ‪۳۰‬‬ ‫درصد را شامل می شوند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬با این امار کمکی به رفع وضعیت اشفته‬ ‫بازار نمی ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬تمام مباحث مطرح در این‬ ‫زمینه حاش��یه ای بوده زیرا به طور قطع با ازاد شدن‬ ‫واردات‪ ،‬نرخ پراید ‪ ۲۰‬میلیون تومان نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخنان بدون پشتوانه‬ ‫زاوه در پاسخ به این پرسش که ایا واردات تاثیری‬ ‫ب��ر فاصله چن��د برابری نرخ کارخان��ه و بازار خودرو‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬بس��تگی دارد این خودروها با‬ ‫چه ارزی وارد شوند اگر با ارز ازاد باشد تاثیری ندارد‪.‬‬ ‫ازادس��ازی موقت هم تاثیری ندارد اما ازادسازی به‬ ‫ط��ور کامل‪ ،‬در حد چند درص��د قیمت ها را کاهش‬ ‫می ده��د‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که ادعا می ش��ود با‬ ‫ترخی��ص خودروه��ا‪ ،‬ش��اهد کاه��ش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫قیمت ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫زاوه تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��رای تحقق این مس��ئله چه‬ ‫تضمین��ی وج��ود دارد؟ وقتی ف��ردی در جایگاهی‬ ‫حقوق��ی موضوعی را مطرح می کن��د باید اثبات هم‬ ‫کند و اگر محقق نشود باید پاسخگو باشد‪ .‬ایا انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو در این باره پاسخگو است؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقتی خودروس��از داخلی عنوان کرد‬ ‫تحریم اث��ری بر روند تولید داخل نخواهد گذاش��ت‬ ‫و می توان به تولید ادامه داد امروز پاس��خگو اس��ت؟‬ ‫ای��ن افراد باید از جایگاه حقوقی که چنین ادعاهایی‬ ‫کرده اند توضیح دهند‪.‬‬ ‫زاوه یاداور شد‪ :‬سخنانی که بدون پشتوانه واقعی‬ ‫بیان می ش��ود ج��ز اینکه اعتماد جامع��ه را کمرنگ‬ ‫می کند دستاورد دیگری به همراه ندارد‪.‬‬ ‫در طرح پیش فروش ‪ ۴۰‬هزار دستگاه اعالم شد‬ ‫شرایط ویژه ایران خودرو برای خودرو اولی ها‬ ‫مع��اون مدیرعام��ل در بازاریابی و فروش ایران خ��ودرو اعالم کرد‪ :‬طرح‬ ‫پیش فروش ویژه ‪ ۴۰‬هزار دس��تگاهی برخی از محصوالت این شرکت پس‬ ‫از دریافت مجوزهای الزم به زودی اجرا خواهد شد‪ .‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬مصطفی خان کرمی با بی��ان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت ایران خودرو به عنوان پیش��تاز در صنعت خودروسازی کشور‪ ،‬در‬ ‫ه��ر دوره ثبت نام با ابتکاری تازه س��عی در توزیع عادالنه خودرو در میان‬ ‫مشتریان واقعی و هموطنان گرامی دارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ایران خ��ودرو در این راس��تا مح��دود کردن ثبت ن��ام برای‬ ‫خ��ودرو اولی ه��ا یا اف��راد بدون خودرو ب��ا اعتماد به مش��تریان و تکمیل‬ ‫ف��رم خوداظه��اری را در برنامه قرار داده اس��ت‪ .‬خان کرم��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ای��ن ثبت ن��ام عالوه بر ش��رایط محدودکننده قبلی‪ ،‬فهرس��ت کد ملی‬ ‫مش��تریانی که در ثبت نام اخیر ش��رکت س��ایپا موفق به ثبت نام شده اند‬ ‫از ش��رکت س��ایپا دریافت می ش��ود و امکان ثبت نام انها وج��ود نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬ش��رکت ایران خ��ودرو به دنب��ال فروش خ��ودرو به‬ ‫مصرف کننده حقیقی اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬در فرایند ثبت نام اینترنتی مواردی‬ ‫مانند داش��تن گواهینامه و مالک خودرو نبودن در زمان ثبت نام به ش��کل‬ ‫خوداظهاری دریافت و در زمان تحویل خودرو بر اساس استعالم های الزم‬ ‫راس��تی ازمایی خواهد ش��د و در صورت اثبات خوداظهاری اشتباه ودیعه‬ ‫به عینه مسترد می شود‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعام��ل در بازاریابی و ف��روش ایران خودرو یاداور ش��د‪ :‬از‬ ‫دیگر شرایط ویژه پیش فروش ش��رکت ایران خودرو خروج فرایند انتخاب‬ ‫نمایندگ��ی از فرایند ثبت نام اس��ت‪ ،‬این فرایند ک��ه باعث کندی ثبت نام‬ ‫می ش��ود پس از انتخاب خودرو و واریز وجه از س��وی مشتریان قابل اجرا‬ ‫خواه��د بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬انتخاب نمایندگ��ی می تواند در روزهای اینده‬ ‫از سوی مش��تری انجام ش��ود‪ .‬در هنگام ثبت نام زمان انتخاب نمایندگی‬ ‫ب��ه اطالع مش��تریان خواهد رس��ید‪ .‬او افزود‪ :‬در راس��تای افزایش اعتماد‬ ‫مش��تریان‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو در وب س��ایت خود امکانی را ایجاد‬ ‫کرده اس��ت تا فهرست مشتریانی که موفق به ثبت نام شده اند برای عموم‬ ‫قابل مشاهده باشد‪.‬‬ ‫خان کرم��ی در ادامه گف��ت‪ :‬برای جلوگیری از ترافیک مش��تریان روی‬ ‫سایت شرکت ایران خودرو‪ ،‬شرایط پیش فروش نام برده در ‪ ۵‬روز و بر اساس‬ ‫کد ملی مش��تریان فعال خواهد بود‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬تعیین نرخ خودروها‬ ‫در پیش فروش ویژه ش��رکت ایران خودرو در زمان تحویل خودرو مشخص‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بر اس��اس رویه ج��اری در ثبت نام های گذش��ته در صورتی‬ ‫که مغایرتی در اطالعات ارائه ش��ده با مس��تندات مش��اهده شود‪ ،‬قرارداد‬ ‫مشتریان بدون اعتبار خواهد بود‪.‬‬ ‫در ‪ ۴‬ده��ه گذش��ته(اگر‬ ‫مس��ائل تحری��م و جن��گ را‬ ‫کن��ار بگذاریم) ش��کل کالن‬ ‫صنعت کشور بیشتر در حالت‬ ‫درون گ��را طراح��ی و حرکت‬ ‫می ک��رد و ن��گاه وی��ژه ای به‬ ‫برون گرای��ی وج��ود نداش��ت‬ ‫رضا رضایی‬ ‫ب��ه ای��ن معن��ی ک��ه حضور‬ ‫صنعتگران در بازارهای رقابتی فعال و کارشناس صنعت‬ ‫قطعه‬ ‫و صادرات کمرنگ بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع خود مس��ئله ای‬ ‫کالن برای سیاس��ت گذاران کشور به شمار می رود‪ .‬در نتیجه‬ ‫این مس��ئولیت س��نگین برعهده مدیران و مسئوالن اجرایی‬ ‫باالدست کشور اس��ت تا تحولی بزرگ در این رویه به وجود‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫صنعتگ��ران در تاریخچ��ه تولید خود نگاه به ب��ازار داخل‬ ‫داشته اند در حالی که الزم است از این پوسته خارج شویم و‬ ‫ مانند کشورهای صنعتی و توسعه یافته این موضوع را مدنظر‬ ‫قرار دهیم که با نگاه به بازارهای فراملی تولید و فعالیت خود‬ ‫را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫البته اینکه چه صنایعی در کش��ور فعالیت داش��ته باشند‬ ‫به سیاس��ت های کالن کش��وری در بخ��ش اقتصاد و صنعت‬ ‫برمی گردد‪ .‬همچنین اینکه در کدام بخش توانمندی کش��ور‬ ‫بیش��تر بوده و به همان س��مت برای تامین بازار داخل و نیز‬ ‫صادرات حرکت کنیم از مسائلی است که در اتخاذ تصمیم ها‬ ‫باید لحاظ شود‪.‬‬ ‫در ‪ ۴‬دهه گذش��ته سیاست گذاران به این اصل مهم توجه‬ ‫نکردند یا اگر توجه داش��تند بس��یار محدود بود‪ .‬این چالش‬ ‫بزرگی برای تولید صنعتی کش��ور به ش��مار م��ی رود که به‬ ‫رسیدگی جدی نیاز دارد زیرا ساختار‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬ماشین االت‪،‬‬ ‫تجهیزات نرم افزاری و س��خت افزاری با دید درون گرایی جلو‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫سهم داشتن در بازار جهانی کار راحتی نیست و الزم است‬ ‫رویکردهای سیاس��ت گذاران به این س��مت چرخش داشته‬ ‫باش��د‪ .‬توجه ویژه مسئوالن کش��ور باید زمینه این تحول را‬ ‫به وج��ود اورد که صنع��ت برون گرا و صادرات محور باش��د‪.‬‬ ‫همچنین این موضوع باید مبنای توس��عه برای صنایع جدید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در این بس��تر صنعت قطعه نیز یکی از این صنایع است که‬ ‫امروز نیازمند چنین نگاه و رویکردی اس��ت‪ .‬برای تحقق این‬ ‫امر مهم‪ ،‬تحوالت س��خت افزاری و نرم افزاری در ماشین االت‪،‬‬ ‫فن��اوری‪ ،‬دان��ش فن��ی‪ ،‬مهارت ه��ای مدیریت��ی‪ ،‬حمایت و‬ ‫پشتیبانی های دولتی برای حضور جهانی نیاز است‪ .‬نیاز داریم‬ ‫سیاس��ت گذاران اهداف بلندمدت‪ ،‬میان مدت و کوتاه مدت با‬ ‫توجه به اهداف سیاس��ی خود طراحی و تدوین کنند‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه سیاس��ت های کالن را برای توس��عه بخش خصوصی در‬ ‫نظر بگیرند و جدا از بخش خصوصی‪ ،‬بخش دولتی نمی تواند‬ ‫به تنهایی به این سمت حرکت کند‪.‬‬ ‫اگر س��ال های متمادی گذش��ته مورد بررس��ی قرار گیرد‪،‬‬ ‫می بینیم که س��ال به س��ال میزان صادرات کش��ور کاهش‬ ‫یافته به این دلیل که دنیا در فناوری و تولید س��رعت داشته‬ ‫و صنع��ت داخل عقب مانده اس��ت‪ .‬اهداف بای��د از کاغذ به‬ ‫عمل در اید و نباید برنامه های محقق ش��ده جدا از برنامه های‬ ‫تدوین شده باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شبکه های نظارتی بر‬ ‫بازار لوازم یدکی کنترل ندارند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی گف��ت‪:‬‬ ‫کارک��رد وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت در کنترل ب��ازار قابل قبول‬ ‫نیس��ت و از ‪ ،۲۰‬نم��ره ‪ ۲‬را دریافت‬ ‫می کنند‪ .‬محمد عزیزی در گفت وگو‬ ‫با خانه ملت‪ ،‬درباره افزایش چندین‬ ‫برابری نرخ لوازم یدکی خودرو و الستیک در بازار‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه برخی از شرکت ها با وجود اینکه ارز دولتی ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومانی دریافت و کاالهایی را وارد کرده اند به دلیل نبود‬ ‫نظارت و اشراف به بازار از سوی مسئوالن مربوط اجناس خود‬ ‫را با قیمت های باالتری به فروش رسانده اند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه م��ردم با توجه به افزای��ش نرخ لوازم‬ ‫یدکی و الس��تیک‪ ،‬زیر فش��ار ق��رار دارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬باال بودن‬ ‫قیمت ه��ا به نب��ود نظام نظارت بر ش��بکه ب��ازار بر می گردد‪.‬‬ ‫می��زان زی��ادی از ارز و منابع مملکت را هزین��ه کرده ایم اما‬ ‫هیچ گون��ه اث��اری در رش��د مثب��ت زندگی مردم مش��اهده‬ ‫نمی کنی��م‪ .‬رهب��ر معظم انقالب نیز در ای��ن زمینه تذکراتی‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه با‬ ‫افزایش قیمت ها بدون حساب روبه رو هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این‬ ‫موضوع باید رس��یدگی ش��ود و به دلیل نبود نظارت ها بحث‬ ‫اس��تیضاح وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شده و یکی از‬ ‫دالیل ان کنترل نداش��تن روی بازار است‪ .‬امیدواریم وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره کنترل بازار حرفی برای گفتن‬ ‫داشته باشد و از خود دفاع کند‪.‬‬ ‫عزی��زی در پایان با تاکید بر اینکه ش��رایط ب��ازار عملکرد‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را در زمینه کنترل بازار نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬کارکرد ای��ن وزارتخانه در کنترل‬ ‫بازار قابل قبول نیست و از ‪ ،۲۰‬نمره ‪ ۲‬را دریافت می کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 486‬پیاپی ‪2459‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وضعیت تولید صادرات محور در شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫ضعف فناوری و تعامل جهانی‪ ،‬مشکل صنایع کوچک‬ ‫فعالیت کنند و باید با ش��رکت های مدیریت صادرات‬ ‫در تع مل باشند که بسیار کمک کننده است‪.‬مقیمی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ش��رکت های مدیریت ص��ادرات موجود‬ ‫در مرک��ز فن��اوری و ش��بکه مدیریت ص��ادرات نیز‬ ‫می توانند در پیشبرد اهداف واحدهای صنعتی بسیار‬ ‫کمک کننده باشند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط‬ ‫خ��ود ام��کان بازاریاب��ی ندارن��د و این مه��م کامال‬ ‫تخصص��ی اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬توجه ب��ه ظرفیت‬ ‫ش��رکت های مدیریت صادرات می تواند خواسته های‬ ‫تولیدکنندگان را تامین کند‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫یک گام دیگر در تولید مواد پزشکی‬ ‫و ضدعفونی کننده‬ ‫ایران در زمینه فناوری های نانو در سال های گذشته فعالیت های‬ ‫بس��یاری داش��ت که در چند مورد به تجاری س��ازی و تولید انبوه‬ ‫محصوالت دانشگاهی رسید‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن توان ای��ران در حوزه ه��ای تولی��د دارو و مواد‬ ‫بهداش��تی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬با توجه به ارتباط‬ ‫فن��اوری نان��وذرات نقره با تولید دارو و م��واد ضدعفونی کننده به‬ ‫نظر می رس��د فناوری ها در این زمینه به س��مت تجاری ش��دن با‬ ‫سرعت بیش��تری در جریان است‪ .‬پژوهش��گران دانشگاه تهران با‬ ‫همکاری پژوهش��گران پژوهشگاه بیوفناوری کش��اورزی موفق به‬ ‫تولید نانوذرات نقره با اس��تفاده از یک نوع گیاه دارویی ش��دند که‬ ‫به گفته انها‪ ،‬در جوانه زن��ی گیاهان « ریحان » و «بابونه» اختاللی‬ ‫ایجاد نکرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نان��وذرات نقره یک��ی از پرکاربردترین ذرات‬ ‫در حوزه پزش��کی به ش��مار می رو د چراکه این نانوذرات به دلیل‬ ‫برخ��ورداری از خاصی��ت ضدباکتریایی‪ ،‬کارب��رد فراوانی در تولید‬ ‫مواد ضد عفونی کننده دارند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬اس��تفاده از روش های‬ ‫س��نتز س��بز برای تولید این نانوذرات عالوه ب��ر کاهش مخاطرات‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬اقتصادی نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫الهه معتم��دی‪ ،‬عضو هیات علمی بخش نانوفناوری پژوهش��گاه‬ ‫بیوفناوری کشاورزی ایران‪ ،‬از تولید نانو ذرات نقره از منابع گیاهی‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪« :‬فروال»‪ ،‬یک گی��اه دارویی مهم و سرش��ار از‬ ‫ترکیبات انتی اکس��یدانی اس��ت‪ .‬این گیاه یک منبع غنی طبیعی‬ ‫از ترکیبات زیس��ت فعال ارزش��مند اس��ت که می توان��د به عنوان‬ ‫احیاکننده های زیس��تی و س��بز‪ ،‬یون های نقره را به نانوذرات نقره‬ ‫تبدیل کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گیاه فروال یکی از گیاهان خودروی بومی ایران‬ ‫اس��ت که در مناطق سردسیر فراوان یافت می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از‬ ‫انج��ا که ترکیب اجزای فعال در اندام ه��ای مختلف گیاه متفاوت‬ ‫اس��ت‪ ،‬ریشه و برگ این گیاه به طور جداگانه برای تولید نانوذرات‬ ‫نقره مورد مطالعه قرار گرفت‪.‬‬ ‫معتم��دی ادام��ه داد‪ :‬به دلیل اس��تفاده از ی��ک منبع طبیعی‬ ‫و ف��راوان ب��ه عنوان م��اده اولی��ه‪ ،‬هزین��ه نهایی س��نتز کاهش‬ ‫چش��مگیری نس��بت ب��ه روش ه��ای س��نتز ش��یمیایی دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬نان��وذرات سنتز ش��ده ه��م ب��ه لحاظ ان��دازه و‬ ‫ش��کل و هم ب��ه لحاظ می��زان خل��وص‪ ،‬کیفیت باالت��ری دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری با المان و کره جنوبی‬ ‫ص��ادق نجف��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش‬ ‫صنعت» مشکل امروز صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط را ضعف‬ ‫در فناوری و اش��نا نبودن با‬ ‫چگونگی برقراری ارتب��اط و تعامل با جهان عنوان و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بخش��ی از این موضوع به شبکه ارتباطات‬ ‫الکترونیکی برمی گردد که در س��طح کشور و صنایع‪،‬‬ ‫حرکت های خوبی در این زمینه اغاز شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫بخ��ش دیگری از ای��ن موضوع‪ ،‬در قال��ب رفت و امد‬ ‫هیات ه��ای صنعتی و بازدی��د از امکانات و قابلیت ها‬ ‫با کش��ورهای صاحب برند و توانمن��د در این زمینه‬ ‫قابل پیگیری اس��ت که کره جنوب��ی از جمله همین‬ ‫کشورهاست‪.‬‬ ‫نجفی به برق��راری ارتباط ب��ا کره جنوبی و المان‬ ‫اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬در تالش هس��تیم با همکاری‬ ‫موسس��ه ‪ GIZ‬المان برای اموزش صاحبان صنعت‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی بتوانیم نقاط ضعف‬ ‫ای��ن بخ��ش از صنعت را رف��ع کنی��م و راهیابی به‬ ‫بازارهای جهانی را ب��ه صنعتگران اموزش دهیم‪ .‬در‬ ‫این باره بیش از ‪ ۴۰‬نفر از مشاوران اماده همکاری با‬ ‫صنعتگران هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران به تفاهمنامه هم��کاری با کره جنوبی‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬نزدیک ب��ه ‪ ۷۰‬درصد صادرات‬ ‫کره جنوبی مربوط به صنایع کوچک و متوس��ط است‬ ‫و فقط ‪ ۴‬میلیون ش��رکت نوپا (اس��تارت اپ) در این‬ ‫کشور فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫� سخن اخر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫صادرات محور کردن ‪ ۱۰‬درصد از صنایع کوچک و‬ ‫متوسط در حالی از سوی مسئوالن بیان می شود که‬ ‫نزدیک به ‪ ۴۲‬هزار واحد صنعتی کوچک و متوس��ط‬ ‫در مجموعه ش��هرک های صنعتی مس��تقر شده اند و‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۲۰‬واحد صنعتی مستقر در شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی توانس��ته اند ‪ ۱۷۰‬میلی��ون دالر‬ ‫صادرات داشته باشند‪.‬‬ ‫بنابر اخرین امارهای به دس��ت امده‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫ح��دود ‪ ۴۲‬ه��زار واح��د صنعتی در ‪ ۸۰۸‬ش��هرک‬ ‫و ناحیه صنعتی به بهره برداری رس��یده و اش��تغالی‬ ‫افزون بر یک میلیون نفر را ش��امل می ش��ود‪ .‬تاکنون‬ ‫‪ ۶۰‬کنسرس��یوم صادراتی در ح��وزه صنایع غذایی‪،‬‬ ‫خش��کبار‪ ،‬محصوالت پالستیکی‪ ،‬س��نگ‪ ،‬پوشاک و‬ ‫کفش در کش��ور تشکیل ش��ده و این کنسرسیوم ها‬ ‫‪ ۷۶‬میلی��ون دالر ظرفی��ت ص��ادرات س��االنه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ش��رکت های مدیریت صادرات و کنسرس��یوم های‬ ‫صادرات��ی ب��رای توس��عه ص��ادرات کمک کنن��ده و‬ ‫تس��هیل کننده هس��تند اما به فعالیت انه��ا مالیات‬ ‫ارزش افزوده تعلق می گیرد‪ .‬این امر هزینه تمام ش��ده‬ ‫را افزای��ش داده و قدرت رقابت انه��ا را در بازارهای‬ ‫بین الملل��ی کاه��ش می دهد‪ .‬این موض��وع به نوعی‬ ‫پاشنه اشیل ش��رکت های مدیریت صادرات به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫صنعتی ایران هفته گذش��ته برای مبادله تفاهمنامه‬ ‫و گس��ترش همکاری ب��ا وزارت بنگاه های کوچک و‬ ‫متوس��ط و اس��تارت اپ های کره جنوبی و همچنین‬ ‫حضور در هفتمین نشس��ت فناوری محور بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط ایران و کره جنوبی به سئول سفر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نجفی بیان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۷۰‬هزار بنگاه و ش��رکت‬ ‫کوچک و متوس��ط (‪ )SME‬در کشور وجود دارد که‬ ‫اگر بتوان دست کم ‪ ۱۰‬درصد انها را صادراتگرا کرد‪،‬‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۷‬هزار بنگاه با رویکرد صادراتی خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بخ��ش عم��ده ای از انچ��ه فش��ار‬ ‫امریکایی ها می خوانیم‪ ،‬در حقیقت فضاس��ازی هایی‬ ‫اس��ت که علیه کش��ورمان انجام داده است و در این‬ ‫زمینه باید بتوانیم با تعامل با س��ایر کشورها‪ ،‬خود به‬ ‫فضاسازی مثبت بپردازیم‪.‬‬ ‫نجف��ی تاکید کرد‪ :‬امروز زمان گس��ترش تعامالت‬ ‫اس��ت و باید کمک کنیم ارتباط��ات صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط کشورمان را در س��طح بین الملل تقویت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی دفترهای صادراتی‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬برخ��ی از‬ ‫کارشناس��ان معتقدند که در‬ ‫حوزه ب��ازار صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط اقدام های مناسبی‬ ‫تا کنون انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیم��ی‪ ،‬مع��اون‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» اظهار کرد‪ :‬ش��رکت های مدیریت صادرات و‬ ‫کنسرس��یوم های صادرات��ی ب��رای توس��عه صادرات‬ ‫کمک کننده و تس��هیل کننده هس��تند اما به فعالیت‬ ‫انها مالی��ات ارزش اف��زوده تعلق می گی��رد‪ .‬این امر‬ ‫هزینه تمام شده را افزایش داده و قدرت رقابت انها را‬ ‫در بازاره��ای بین المللی کاهش می دهد‪ .‬این موضوع‬ ‫به نوعی پاش��نه اشیل شرکت های مدیریت صادرات‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫مقیمی همچنین ب��ه راه اندازی دفترهای صادراتی‬ ‫صنایع کوچک در کشورهای دیگر اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫دفتر مربوط به فرش را در شانگهای و دفتر خشکبار‬ ‫را در گوانگجو راه اندازی کردیم‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران ادامه داد‪ :‬در نشس��ت با کنسولگری ها‬ ‫مزیت های کشور تشریح شده است‪ .‬اکنون ‪ ۴۸‬درصد‬ ‫اش��تغال در اختیار صنایع کوچک و متوسط است و‬ ‫بی��ش از یک میلیون نفر اش��تغال در ‪ ۸۰۰‬ش��هرک‬ ‫صنعتی فعال کشور در جریان است‪.‬‬ ‫به گفته مقیمی‪ ،‬کنسرسیوم های صادراتی در پایان‬ ‫طرح توس��عه خوشه های صنعتی دیده شده که یکی‬ ‫از اقدام های مناس��ب برای توسعه بازارهای صادراتی‬ ‫صنایع کوچک است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت کنونی طرح ها‬ ‫وی در بی��ان اخری��ن وضعیت اج��رای طرح های‬ ‫توس��عه خوش��ه ای در کش��ور گفت‪ :‬پایان ‪ ۹۲‬پروژه‬ ‫خوش��ه صنعت��ی در دس��ت اجراس��ت و ‪ ۳۱‬پروژه‬ ‫امکان س��نجی توس��عه خوش��ه ای نیز در دستور کار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران با اش��اره به امکان بهره مندی صاحبان‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط از اعتب��ار‪ ۱۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان��ی اختصاص یافت��ه برای حمای��ت از صادرات‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در همین راستا‪ ،‬اسامی ‪ ۱۲۰‬واحد صنعتی‬ ‫کوچک که صادرات داش��ته اند برای دریافت مش��وق‬ ‫صادرات��ی در اختیار س��ازمان توس��عه تج��ارت قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬مقیم��ی تاکید کرد‪ :‬امر ص��ادرات تخصصی‬ ‫اس��ت و بس��یاری از افراد وقتی بدون اطالعات وارد‬ ‫این فعالیت می شوند با مشکالتی روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬ش��رکت های مدیری��ت صادرات در این‬ ‫زمینه بسیار کمک کننده هستند‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ای��ران تاکید کرد‪ :‬تش��کیل کنسرس��یوم ها‬ ‫می تواند در توس��عه‪ ،‬به��ره وری و تامین بازار صنعت‬ ‫بسیار نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫مقیمی ادامه داد‪ :‬فرایند تش��کیل کنسرسیوم های‬ ‫صادراتی طوالنی اس��ت و اگر تع��داد اعضای ان باال‬ ‫باشد‪ ،‬خود یک اسیب است‪ .‬بنابراین‪ ،‬بهترین حالت‬ ‫این است که تعداد اعضای ان کمتر از ‪ ۱۰‬نفر باشد‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران تصری��ح کرد‪ :‬س��ال گذش��ته یک‬ ‫کنسرس��یوم را در حوزه س��نگ در محالت تشکیل‬ ‫دادیم و امس��ال نیز تش��کیل دو کنسرسیوم دیگر را‬ ‫در برنامه داریم‪.‬‬ ‫در محالت ‪ ۳۰۰‬واحد فراوری س��نگ وجود دارد‬ ‫ک��ه برخی از انه��ا نمی توانند در قالب کنسرس��یوم‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» تا کنون ‪ ۸۰۸‬شهرک‬ ‫و ناحیه صنعتی در کش��ور ب��ا ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۹۰۴‬واحد‬ ‫صنعتی به بهره برداری رس��یده و اش��تغالی افزو ن بر‬ ‫‪ ۸۲۷‬هزار و ‪ ۱۴۷‬نفر در انها ایجاد شده است‪.‬‬ ‫متولی اصلی این واحدها‪ ،‬سازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی است‪ .‬این سازمان همچنین به‬ ‫منظور حمایت از صنایع کوچک و متوس��ط خدمات‬ ‫حمایت��ی و نرم اف��زاری را ب��رای توس��عه و ارتق��ای‬ ‫بهره وری انجام داده است‪.‬‬ ‫ارتق��ای فن��اوری صنای��ع کوچک و متوس��ط در‬ ‫قالب شناس��ایی و رفع نیازهای فناورانه‪ ،‬ایجاد مرکز‬ ‫مبادله فناوری با س��ایر کش��ورها (مانند مرکز مبادله‬ ‫با کره جنوبی)‪ ،‬ساخت ش��هرک های فناوری و ایجاد‬ ‫مراکز تحقیق و توسعه مشترک از جمله این خدمات‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬حمای��ت از ارتقای منابع انس��انی‬ ‫صنایع کوچک و متوسط در قالب برگزاری دوره های‬ ‫اموزش��ی مدیریت��ی و مهارت��ی‪ ،‬برگ��زاری تورهای‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ایجاد مراکز اموزش ج��وار کارگاهی و نیز‬ ‫توسعه بازارهای داخلی و صادراتی از دیگر اقدام های‬ ‫این س��ازمان بوده اس��ت‪ .‬حمایت از توسعه بازارهای‬ ‫داخلی و صادراتی صنایع کوچک و متوسط در قالب‬ ‫اقدام ه��ای حمایت��ی همچون حضور در نمایش��گاه‪،‬‬ ‫اعزام و دعوت از هیات های تجاری‪ ،‬ایجاد و توس��عه‬ ‫کنسرس��یوم های صادرات��ی و برندهای مش��ترک از‬ ‫س��وی این س��ازمان به منظ��ور حمایت از توس��عه‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی انجام شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن‪ ،‬کلینیک های کس��ب و کار و حمایت‬ ‫از اس��تقرار مش��اوران به منظور خدمات دهی توسعه‬ ‫کس��ب وکار (‪ )BDS‬به صنایع کوچک و متوسط و در‬ ‫قالب ایج��اد مراکز خدمات فناوری و کس��ب و کار از‬ ‫دیگ��ر اقدام های حمایتی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران از واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک نیز با اعطای تس��هیالت ارزان قیمت‪،‬‬ ‫پذی��رش واحدهای صنعتی در فرابورس و بورس کاال‬ ‫توانس��ت حمایت شایان توجهی از ‪ SME‬ها به عمل‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫به هم رس��انی صنایع کوچک و متوس��ط به عنوان‬ ‫یکی از سیاس��ت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز از سوی این مجموعه دنبال شد که بدین منظور‬ ‫توسعه خوشه های کسب و کار‪ ،‬استقرار نظام مبادالت‬ ‫پیمان��کاری فرعی (‪ )SPX‬و پیون��د صنایع کوچک و‬ ‫متوسط و بزرگ انجام شد‪.‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫بو کار در‬ ‫همچنی��ن ب��ه منظور بهب��ود فضای کس�� ‬ ‫ص��دد تدوین قوانی��ن و مقررات متناس��ب با صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط و تس��هیل فرایند ایجاد و توسعه‬ ‫کس��ب وکار برامد و توانس��ت در این زمینه قدم های‬ ‫موثری بردارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!