روزنامه گسترش صنعت شماره 489 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 489

روزنامه گسترش صنعت شماره 489

روزنامه گسترش صنعت شماره 489

‫در نشست اوپک‬ ‫شرکت نمی کنم‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2462‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 489‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫شما پای ما را‬ ‫از روی ترمز برداشتید‬ ‫ارتباط بین‬ ‫صنایع‬ ‫حلقه گمشده‬ ‫توسعه صنعتی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترشصنعت»ازاخرینوضعیت تولیددرکشور گزارشمی دهد‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫چرا بنزین ایرانی بوی قاچاق می دهد؟‬ ‫حفظ کارخانه های موجود ‪ ،‬افزایش حاشیه امن سرمایه‬ ‫‪3‬‬ ‫در حالی که ارزش ارز در کش��ور نس��بت به ماه های گذش��ته به شدت‬ ‫افزایش یافته و کش��ورهای همس��ایه ایران بنزین را با نرخ بسیار بیشتری‬ ‫تامین می کنند‪ ،‬قاچاق س��وخت در ماه های گذشته بسیار باال رفته است‪.‬‬ ‫برخی از قاچاقچیان در کشورهای همسایه بنزین ایران را به دالر می خرند‬ ‫و این موضوع مس��یر قاچاق را باز کرده اس��ت‪ .‬هرچند که این قاچاق به‬ ‫دلیل دمای اش��تعال پایین بنزین و رعایت نکردن نخستین استانداردهای‬ ‫حمل سوخت بسیار خطرافرین است اما‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گره بسته بندی‬ ‫با ازادسازی قیمت باز می شود‬ ‫افسانه های خودرویی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کمبود مواد اولیه صنایع بسته بندی از اغاز امسال در کار سایر صنایع مرتبط‬ ‫نیز اختالل ایجاد کرده اس��ت به طوری که با وجود تولید در صنایع غذایی‪،‬‬ ‫روغن کش��ی‪ ،‬صنایع لبنی و حتی بس��ته بندی اب های معدنی و اشامیدنی‪،‬‬ ‫مالت و ماء الش��عیر و نوش��ابه های گازدار را با مشکل بسته بندی کاالی تولید‬ ‫ش��ده روبه رو کرده اس��ت‪ .‬ش��دت این موضوع از گرانی اب های بسته بندی از‬ ‫اردیبهش��ت اغاز ش��ده و با گرانی ظروف یک بار مصرف در اس��تانه ماه محرم‬ ‫بیشتر نمایان شد تا جایی که اعضای انجمن های این تشکل های صنعتی در‬ ‫نامه ای به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواستار رفع این موضوع شده اند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وقتی می ش��نوید چیزی که س��ال ها به ان باور داشتید دروغی بیش نبوده‬ ‫چه حسی پیدا می کنید؟ بی تردید حس خوبی به شما دست نمی دهد و حتی‬ ‫شاید چندان مایل نباشید به ان فکر کنید‪ .‬اینترنت اکنون خانه تازه و مدرن‬ ‫باورها و اطالعات نادرست است اما فرق ان با انچه نسل به نسل نقل شده این‬ ‫است که در این فضای بی انتها منبع ها قابل اعتماد به نظر می رسند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» درباره مشارکت ایدرو برای تولید موتورسیکلت های برقی‬ ‫همکاری برای تولید برقی ها شفاف شود‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خبر‬ ‫اول مهر ‪ 13 1397‬محرم ‪ 23 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 489‬پیاپی ‪2462‬‬ ‫زنگنه اعالم کرد‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫در نشست اوپک شرکت نمی کنم‬ ‫شما پای ما را از روی ترمز‬ ‫برداشتید‬ ‫مدت��ی ب��ود درب��اره‬ ‫افزای��ش تع��داد صفحه ها‬ ‫در روزنامه صحبت می شد‬ ‫و منتظ��ر رف��ع برخ��ی‬ ‫مشکالت بودیم تا بتوانیم‬ ‫ب��ا تع��داد صفحه ه��ای‬ ‫بیش��تر فعالیت های م��ان‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫را گس��ترش دهی��م‪ .‬در‬ ‫دبیر گروه صنعت‬ ‫ماه های گذش��ته تصمیم‬ ‫گس��ترش فعالیت ه��ا ب��ا‬ ‫تعویق ناخواسته و خارج از کنترل مطبوعات همراه شد‪.‬‬ ‫کمبود کاغذ روزنامه و افزایش شدید نرخ این محصول‬ ‫مشکلی بود که باعث شد تصمیم گرفته شده کمی دیرتر‬ ‫از پیش بینی ها عملی شود‪.‬‬ ‫بحران کاغذ روزنامه شرایط کنونی را برای رسانه های‬ ‫مکتوب تبدیل ب��ه یکی از پرخطرترین ش��رایط تاریخ‬ ‫روزنامه نگاری در ایران کرده است‪.‬‬ ‫البته روزنامه نگاری در کش��ورما همیش��ه در حالتی‬ ‫خطرن��اک به س��ر می ب��رد و بحران ه��ای اقتصادی و‬ ‫غیراقتص��ادی گاهی ان قدر زیاد می ش��ود ک��ه امان از‬ ‫م��ا و هم صنفان ما می ب��رد اما این بح��ران با توجه به‬ ‫س��طح پوشش گس��تردگی یکی از عجیب ترین مقاطع‬ ‫روزنامه ن��گاری را رق��م زده اس��ت‪ .‬در این بی��ن البته‬ ‫فرام��وش نمی کنیم که چند روزنام��ه ای هم مصون از‬ ‫تمام مش��کالت هس��تند و بدون کوچک ترین اسیبی‬ ‫فعالیت خود را ادامه می دهند‪.‬‬ ‫در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته و پ��س از راه ان��دازی روزنام��ه‬ ‫«گسترش صمت» و روزنامه های زیرمجموعه کم لطفی‬ ‫و حتی اتهام های ناروا بود که از طرف دوست و دشمن‬ ‫یا اشنا و غریبه به سمت ما روانه شد‪.‬‬ ‫عده ای از هم صنفان ما هم گویا دس��ت به هر وسیله‬ ‫و حربه ای می زنند تا زمین خوردن رس��انه های دیگر را‬ ‫تماش��ا کنند و از دیدن بی��کاری اهالی این صنف ذوق‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این س��وت و دس��ت زدن ها برای تعطیلی مطبوعات‬ ‫الجرم مسیر را به سمت تعطیلی همان دسته از رسانه ها‬ ‫هدایت می کند‪.‬‬ ‫ب��ا اینکه بی��ش از یک و نیم ق��رن از انتش��ار اخبار‬ ‫کاغ��ذی در ای��ران می گ��ذرد و نش��ریه ها تجربه های‬ ‫بس��یاری کس��ب کرده اند اما برخی از مدیران هنوز در‬ ‫بس��یاری از حوزه ها ب��ه این مهم دس��ت نیافته اند که‬ ‫ح��ذف رس��انه های رقی��ب از چرخه مطبوع��ات باعث‬ ‫حذف خودش��ان می ش��ود‪ .‬ای کاش عده ای که چش��م‬ ‫به تعطیلی مطبوعات و رس��انه های رقی��ب دوخته اند ‪،‬‬ ‫دس��ت از این تص��ور‪ ،‬تفک��ر و اقدام ها بردارن��د‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬کوته بینی را چاره ای جز اندیش��ه نیس��ت و انگه‬ ‫که اندیش��ه ای در کار نباشد کوته بینی جبری است که‬ ‫ادامه می یابد‪.‬‬ ‫ب��ه ه��ر س��وی‪ ،‬هرگ��ز ب��رای تعطیل ش��دن هیچ‬ ‫رس��انه ای خوش��حال نش��دیم و چه بس��ا هم فکری ها‬ ‫کردیم ت��ا رقیبان مان در چرخه رقاب��ت حاضر بمانند‪.‬‬ ‫پی��روزی و موفقی��ت تنه��ا در حالتی لذتبخش اس��ت‬ ‫ک��ه رقیب��ان قدرتمند در صحنه باش��ند‪ .‬پی��روزی در‬ ‫زمین بدون رقیب از باخ��ت در رقابت نابرابر هم تلخ تر‬ ‫اس��ت و حاش��ا که به دنب��ال چنین ب��ردی نبودیم و‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫خوش��بختانه با اتکا به ش��یوه های مدیریت ش��فاف‬ ‫توانس��تیم از تیر و ترکش دوس��ت و اش��نا تا غریبه و‬ ‫ناش��ناس عب��ور و در ای��ن ش��رایط خطیر ب��ا افزایش‬ ‫حوزه ه��ای فعالیتی تخصص خودم��ان را در ارائه اخبار‬ ‫و تحلیل های دسته اول حفظ کنیم‪.‬‬ ‫ام��روز با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور افزایش‬ ‫فعالیت در هر عرصه ای مرهون دو عنصر است که نباید‬ ‫از ان غافل ش��د؛ سیس��تم مدیریت و حمایت مخاطب‬ ‫بدون ش��ک دو عاملی اس��ت که باعث ش��د «صمت»‬ ‫حتی در دش��وارترین روزهای مطبوعات ترمز نداش��ته‬ ‫باش��د و بتوانیم با س��رعت بیش��تر حرکت خودمان را‬ ‫ادامه دهیم‪.‬‬ ‫بدون ش��ک اگر حمای��ت مخاطبان مان نب��ود امروز‬ ‫چراغ های گسترش صمت‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم‬ ‫مانند بسیاری از رسانه های کشور یا باید خاموش می شد‬ ‫یا شاهد بیکاری دوس��تان و همکاران مان می شدیم‪ .‬با‬ ‫اتکا به ش��ما تعداد صفحه ها افزایش و حوزه های خبری‬ ‫و تحلیلی روزنامه های موسسه مطبوعاتی صمت افزایش‬ ‫یافت و امیدواریم با حمایت های بیشتر مخاطبان بتوانیم‬ ‫به حوزه های بیشتری ورود کنیم‪.‬‬ ‫انچ��ه برای گام ه��ای بع��دی در توس��عه فعالیت ها‬ ‫نی��از داری��م ارتباط بیش��تر با ش��ما اس��ت‪ .‬تا کنون بر‬ ‫مبن��ای مهم ترین عنوان های خب��ری در روز تحلیل ها‬ ‫و مصاحبه ه��ا تهیه می ش��د و نظرهای کارشناس��ان و‬ ‫مسئوالن را دریافت می کردیم‪.‬‬ ‫در این ش��یوه نظرهای ش��ما برای ما ارس��ال می شد‬ ‫و تالش می کردیم روزنامه بر اس��اس انچه می خواهید‬ ‫هدایت شود‪ .‬امروز با کمک شما یک گام دیگر برداشتیم‬ ‫و طبیعی است که برای گام های دیگر نیاز به کمک های‬ ‫بیشتری داریم‪.‬‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬کمیته مش��ترک وزارتی نظارت‬ ‫بر توافق اوپک و غیراوپک از نظر حقوقی صالحیت‬ ‫تصمیم گیری درباره تعیین یا توزیع س��همیه ها را‬ ‫ندارد و تنها نظارت و بررس��ی می کند و تصمیم ها‬ ‫تنها در نشس��ت وزیران نفت و ان��رژی اوپک و در‬ ‫حضور همه اعضا و با اجماع گرفته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بیژن زنگنه در استانه برگزاری‬ ‫نشس��ت کمیته مش��ترک وزارتی نظارت بر توافق‬ ‫کاه��ش عرضه نفت اوپ��ک و غیر اوپک (‪)JMMC‬‬ ‫که امروز در الجزایر برگزار می ش��ود‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫با موسس��ه خبری پالتس و خبرگ��زاری بلومبرگ‬ ‫در تهران به بی��ان دیدگاه ها و مواضع ایران درباره‬ ‫توافق کاهش عرضه سازمان کشورهای صادرکننده‬ ‫نفت (اوپک) و تحریم های امریکا علیه صنعت نفت‬ ‫ایران پرداخ��ت‪ .‬متن کامل گفته های وزیر نفت به‬ ‫این شرح است‪:‬‬ ‫€ €ایا شما در نشست کمیته مشترک وزارتی‬ ‫اس��ت‪ .‬انها اوپک را قربانی می کنند و به اهستگی‪،‬‬ ‫نظارت بر توافق اوپک و غیر اوپک در الجزایر‬ ‫بدون اعالم علنی این مسئله‪ ،‬انها قصد دارند تعداد‬ ‫شرکت می کنید؟‬ ‫زیادی از کشورهای تولیدکننده را گردهم اورند و‬ ‫من ب��ه ای��ن نشس��ت نم��ی روم‪ .‬اق��ای کاظم‬ ‫مجمعی ایجاد کنند تا جای اوپک را بگیرد‪.‬‬ ‫پوراردبیل��ی‪ ،‬نماینده ای��ران در هیات عامل اوپک‪،‬‬ ‫ما هی��چ وقت به این فکر ب��اور نداریم که به دلیل‬ ‫ریاس��ت هیات اعزامی جمهوری اس�لامی ایران به‬ ‫ترس از مرگ باید خودکش��ی کرد‪ .‬ما به فعالیت خود‬ ‫الجزایر را بر عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫ادام��ه می دهیم‪ .‬در عمر نزدیک به ‪ ۶۰‬س��ال اوپک‪،‬‬ ‫€ € موضع ای�ران درب�اره تواف�ق کنونی‪ ،‬در‬ ‫چنین ش��رایطی باره��ا اتف��اق افتاده اس��ت‪ ،‬فراز و‬ ‫زمینه تصمیمی که در نشس�ت عادی وزیران‬ ‫نشیب های بیشتری هم در اینده وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫نفت و انرژی اوپک گرفته می ش�ود‪ ،‬چیست؟‬ ‫ش��ما نباید اوپک را تنها به دلیل ترس قربانی کنید‪.‬‬ ‫موضع ایران در نشس�ت امروز در الجزایر چه‬ ‫از دی��د من اوپ��ک یکی از بزرگ تری��ن موفقیت های‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫جهان س��وم اس��ت‪ ،‬نه تنها برای تولیدکنندگان نفت‬ ‫اعتقاد ما این اس��ت که کمیته مش��ترک وزارتی‬ ‫بلکه همچنین س��ازمانی است که می تواند در اقتصاد‬ ‫نظ��ارت ب��ر تواف��ق کاه��ش عرضه نف��ت اوپک و‬ ‫جهان کارامد باش��د و یک نهاد خوب و قوی اس��ت‪.‬‬ ‫غیراوپک (‪ )JMMC‬هیچ حق تصمیم گیری ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬کس��انی هستند که می خواهند ان را منحل‬ ‫ای��ن کمیته اختیار قانونی ن��دارد و از نظر حقوقی‬ ‫کنند و می خواهند بی دلی��ل این نهاد (کمیته وزارتی‬ ‫دارای صالحیت نیس��ت که درباره هیچ مسئله ای‬ ‫نظارت بر توافق اوپ��ک و غیراوپک) را بزرگ تر از ان‬ ‫به تصمیم برس��د‪ .‬نظ��ارت ان ه��م تعیین کننده‬ ‫چیزی که هست جلوه دهند‪ .‬اگر نگاه کنید‪ ،‬می بینید‬ ‫نیس��ت‪ .‬این نهاد تنها نظارت و بررس��ی می کند و‬ ‫که انها این نشس��ت اوپک و غیر اوپک را به مسئله ای‬ ‫به نشس��ت وزارتی گزارش می دهد‪.‬‬ ‫مه��م تبدیل می کنند در حالی که چندان‬ ‫این کمیته حق تصمیم گیری ندارد‪.‬‬ ‫مهم نیس��ت‪ .‬همه ماج��رای میان اوپک و‬ ‫اکنون موضوعی کلی را درباره اوپک اعتقاد ما این است که‬ ‫می گوی��م؛ انها چیزی ب��ه نام بیانیه کمیته مشترک وزارتی غیر اوپک‪ ،‬برای کاهش حدود روزانه ‪۵۰۰‬‬ ‫هم��کاری (‪ Declaration of‬نظارت بر توافق کاهش ه��زار بش��که از عرضه نف��ت غیر اوپکی ها‬ ‫ب��ود‪ .‬در این میان جز روس��یه و به نظرم‬ ‫‪)Cooperation‬ایجاد کرده اند که عرضه نفت اوپک و‬ ‫م��ا از ان قدردان��ی می کنیم و برای غیراوپک (‪ )JMMC‬قدری هم مکزیک‪ ،‬بقیه کش��ورها‪ ،‬چیزی‬ ‫ان ارزش زیادی قائل هستیم به ویژه هیچ حق تصمیم گیری از تولی��د خود را کاه��ش ندادند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫انه��ا ظرفیت افزایش تولید نداش��تند‪ .‬ما‬ ‫ندارد‪ .‬این کمیته‬ ‫کش��ورهای غیر عضو اوپک که در ‪۲‬‬ ‫س��ال گذش��ته به ما ملحق شده اند‪ ،‬اختیار قانونی ندارد و قدردان هس��تیم که انها از نظر سیاسی با‬ ‫به وی��ژه مکزیک و روس��یه‪ ،‬که با ما از نظر حقوقی دارای م��ا همکاری و همدلی کردن د اما همه انها‬ ‫کار کرده اند و ب��ه ما کمک کرده اند صالحیت نیست که‬ ‫کمتر از سهمیه خود تولید می کردند و به‬ ‫ ای‬ ‫که بازار را تا حد زیادی تثبیت کنیم درباره هیچ مسئله‬ ‫همین دلیل اس��ت ک��ه پایبندی برخی از‬ ‫نظارت‬ ‫به تصمیم برسد‬ ‫انها به ‪ ۲۰۰‬درصد یا ‪ ۱۸۰‬درصد رس��ید‪.‬‬ ‫اما قرار نیست بیانیه همکاری جای‬ ‫ان هم تعیین کننده انها نمی توانس��تند همه س��همیه خود را‬ ‫اوپک را بگیرد‪.‬‬ ‫تحلی��ل من اکنون این اس��ت که نیست‪ .‬این نهاد تنها تولید کنند‪ ،‬جز مکزیک و روسیه‪.‬‬ ‫نظارت و بررسی می کند‬ ‫روس��یه برای مدتی کم��ک کرد و در‬ ‫اوپک قربانی جریان خزنده است که و به نشست وزارتی‬ ‫وضع کنونی‪ ،‬انها مشکل ما نیستند‪ .‬انها‬ ‫همزم��ان نتیجه همکاری با امریکا و‬ ‫گزارش می دهد‬ ‫کمک کردند و سپس ان دوران منقضی‬ ‫ترس از قانون ضد اوپکی مطرح شده‬ ‫خواهد ش��د و انها هر چ��ه بخواهند بر‬ ‫در کنگره امریکا‪ ،‬نوپک (‪)NOPEC‬‬ ‫بازنشستگان ‪ ۶۰‬روز دیگر برای خداحافظی فرصت دارند‬ ‫عنوانی که هفته گذش��ته در صدر اخبار کشور‬ ‫قرار گرف��ت‪ ،‬قانون منع بکارگیری بازنشس��تگان‬ ‫ب��ود‪ .‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی قانون‬ ‫ممنوعی��ت بکارگی��ری بازنشس��تگان را اصالح و‬ ‫محدودیت ه��ای جدیدی را در ای��ن قانون اعمال‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬به موجب ای��ن قانون که تا‬ ‫‪ ۲‬ماه اینده اجرایی می ش��ود‪ ،‬تمام بازنشس��تگان‬ ‫از س��ازمان ها باید بروند؛ مگر انهایی که مس��تثنا‬ ‫ش��ده اند‪ .‬انهایی که می مانند هم ش��رایط خاصی‬ ‫برای حقوق و مزایا‪ ،‬س��اعت کاری و پس��ت خود‬ ‫دارند‪ .‬بر اس��اس اصالحیه ای که از س��وی رییس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی برای اجرا ب��ه نهاد ها و‬ ‫سازمان ها ابالغ ش��ده بکارگیری بازنشستگان در‬ ‫نیروهای مس��لح با مجوز فرمان��ده معظم کل قوا‬ ‫مجاز اس��ت‪ .‬جانبازان ب��االی ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬ازادگان‬ ‫دارای بیش از ‪ ۳‬س��ال اسارت و فرزندان شهدا از‬ ‫شمول این قانون مستثنا هستند‪.‬‬ ‫ش��هباز حس��ن پور‪ ،‬نماینده مردم س��یرجان و‬ ‫بردس��یر درباره وضعیت این قان��ون با بیان اینکه‬ ‫در گذشته در اس��تان کرمان اگر بازنشسته ای در‬ ‫بخش دولتی می خواس��ت به کار گرفته شود‪ ،‬باید‬ ‫مصوب��ه هیات وزیران را می گرفت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫بخ��ش دولتی اس��تان کرمان تع��داد مدیرانی که‬ ‫بازنشس��ته باش��ند‪ ،‬نداریم اما ای��ن قانونی که به‬ ‫تصویب نهایی رس��ید‪ ،‬ش��امل همه شرکت هایی‬ ‫اس��ت که بر مبنای قانون اساسی ‪ ۲۰‬درصد سهام‬ ‫انها س��هام عدالت نیز بوده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬تعداد‬ ‫بازنشس��تگان مشغول به کار در استان کرمان هم‬ ‫زیاد است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان ای��ن مطلب ک��ه در ای��ن قانون‬ ‫هیچ اس��تثنایی برای هیچ کس��ی وج��ود ندارد و‬ ‫بازنشس��تگان بای��د مح��ل کار خ��ود را حداکثر‬ ‫در م��دت ‪ ۶۰‬روز ت��رک کنن��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫اس��تان ها تعداد بازنشستگان‪ ،‬مشغول به کار زیاد‬ ‫نیس��ت اما این قانون بیش��تر شامل حال پایتخت‬ ‫می ش��ود زیرا بیشتر ش��رکت ها در تهران هستند‪.‬‬ ‫حسن پور درباره شناس��ایی افراد بازنشسته ای که‬ ‫درحال حاضر مش��غول ب ه کار هستند‪ ،‬گفت‪ :‬امار‬ ‫دقیقی از بازنشس��تگان استان که اکنون مشغول‬ ‫ب ه کار هس��تند در دست نداریم اما همه راهکارها‬ ‫برای شناسایی این افراد اتخاذ شده و سازمان امور‬ ‫استخدامی دولت موظف است به سرعت این قانون‬ ‫را پیگی��ری کند‪ .‬باید مدنظر داش��ت که هرکس‬ ‫از صن��دوق بیمه ای ‪ ،‬حقوق بازنشس��تگی دریافت‬ ‫می کند‪ ،‬شامل این قانون می شود‪.‬‬ ‫اوپک همس��و ب��ا رویک��رد امریکا فعالی��ت می کنند‪.‬‬ ‫متاس��فانه بخشی از دبیرخانه اوپک هم در این جهت‬ ‫حرکت می کند و ما متوجه این مسئله هستیم و من‬ ‫به این وس��یله می خواهم به دبیرخانه تذکر بدهم که‬ ‫درباره بخش��ی از فعالیت های خود‪ ،‬مراقب باشد و به‬ ‫انها یاداوری می کنم که اوپک سازمانی مستقل است‬ ‫و زیرمجموعه وزارت انرژی امریکا نیست و مسئوالن‬ ‫اوپک باید به این مسئله توجه کنند‪.‬‬ ‫انچه مهم اس��ت‪ ،‬خواسته اعضاست‪ .‬ما در اوپک‬ ‫عضو ب��زرگ یا کوچک نداریم‪ ،‬هم��ه به طور برابر‬ ‫ش��رکت می کنند و انها باید هم��ه اعضا را در نظر‬ ‫بگیرند و مس��ئله من‪ ،‬بزرگنمایی کمیته مشترک‬ ‫وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک اس��ت (و‬ ‫من در مقطعی‪ ۸ ،‬س��ال در اوپ��ک رییس کمیته‬ ‫وزارتی نظارت بر بازار بودم)؛ انها هیچ وقت این قدر‬ ‫سر و صدا نداشتند؛ اکنون حضور غیر اوپکی ها در‬ ‫این کمیته هم تفاوت زیادی ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫€ €شما درباره روس�یه خیلی مثبت صحبت‬ ‫کردید اما در ظاهر عربس�تان و روسیه با هم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫پیش تر گفته ام؛ برخی اهداف سیاس��ی پیچیده‬ ‫اس��اس منافع ملی خود به عنوان کشوری که یک‬ ‫دارند که ان را در عبارت های ساده و اقتصادی بیان‬ ‫تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک اس��ت‪ ،‬همکاری‬ ‫می کنن��د‪ .‬در حالی که انه��ا به هیچ وجه اقتصادی‬ ‫می کنن د اما من از کش��ورهای عض��و اوپک انتظار‬ ‫نیس��تند‪ .‬وقتی می گویند «کمبود نفت در بازار را‬ ‫بیش��تری دارم و به ویژه در وض��ع کنونی (و این را‬ ‫حل و فصل می کنیم»‪ ،‬هر شخص عاقلی می گوید‬ ‫بارها پیش از این گفته ام) درس��ت نیس��ت که دو‬ ‫«این خوب است‪ ،‬عرضه و تقاضا باید به طور طبیعی‬ ‫عضو به سردمداری و ایفای نقش رهبری در جریان‬ ‫متوازن باشند‪ ».‬اما اگر با دقت بیشتری به ان نگاه‬ ‫ضد ایرانی بپردازند‪.‬‬ ‫کنید‪ ،‬این یک استدالل اقتصادی نیست و معنایش‬ ‫€ € منظور شما عربستان و امارات است؟‬ ‫پیامی برای امریکاس��ت به ای��ن معنا که هر چقدر‬ ‫م اما‬ ‫من به هیچ وجه به نام کشوری اشاره نمی کن ‬ ‫می خواهی به ایران فشار بیاور و ما اجازه نمی دهیم‬ ‫ایران‬ ‫دو عضو اوپک‪ ،‬س��ردمداری جهانی ضدیت با‬ ‫بازار با مش��کلی روبه رو ش��ود‪ .‬این پیامی است که‬ ‫روش��ن‬ ‫را در بازار نفت بر عهده گرفته اند‪ .‬این کامال‬ ‫باید دریافت کنیم و پیامی کامال سیاس��ی اس��ت‪.‬‬ ‫عالم‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫اس��ت‪ .‬این کار نه در عالم همسایگی و‬ ‫من باور ندارم که روسیه بخواهد با امریکا همکاری‬ ‫همکاری‪ ،‬درست نیس��ت‪ .‬انها این موج ضد ایرانی‬ ‫کند و به ما ضربه بزند‪ ،‬اما برخی دیگر از کش��ورها‬ ‫را پ��ی می گیرند و س��پس در همکاری ب��ا امریکا‬ ‫می خواهند‪.‬‬ ‫همس��و می ش��وند تا به ایران اسیب بزنند و برخی‬ ‫€ €نق�ش کمیته وزارتی نظ�ارت در پیگیری‬ ‫کش��ورهای غیر عض��و اوپک را با خ��ود نیز همراه‬ ‫خواسته امریکا چیست؟‬ ‫می کنند که الزاما عمق این پیچیدگی سیاس��ی را‬ ‫ای��ن نهاد فراتر از اختی��ارات خود عمل می کند‪.‬‬ ‫درک نمی کنن��د و دیگر جنبه هایی که نمی خواهم‬ ‫اختیار این نهاد این نیس��ت ک��ه تصمیم بگیرد یا‬ ‫در اینجا توضیح دهم‪.‬‬ ‫سهمیه ها را تعیین و انها را توزیع کند‪.‬‬ ‫«ما‬ ‫ گوین��د‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ب��رای نمون��ه‪ ،‬انها‬ ‫گروه��ی در اینجا مس��ئله ای ضد ایران‬ ‫اج��ازه نمی دهیم که کمبودی در بازار‬ ‫ایج��اد و ف��رض کرده اند ک��ه می توانند‬ ‫انها می گویند «ما‬ ‫باش��د»‪ ،‬که در ظاهر موضوع بس��یار اجازه نمی دهیم که موفق ش��وند‪ .‬اینها اهدافی بد هس��تند‪.‬‬ ‫خوبی است که گفته شود یا اقتصادی‬ ‫م��ن به انه��ا می گوی��م کاری که انجام‬ ‫کمبودی در بازار‬ ‫است‪ ،‬اما به نظر من چنین اظهارنظری باشد»‪ ،‬که در ظاهر می دهند‪ ،‬درست نیست‪.‬‬ ‫اقتصادی نیست و ‪ ۱۰۰‬درصد سیاسی موضوع بسیار خوبی � ایا ش�ما با دیگ�ر اعضای اوپک‬ ‫و ضد ایران اس��ت‪ .‬ه��ر کس که بگوید‬ ‫است که عنوان‬ ‫و روس�یه برای کمک ب�ه تغییر این‬ ‫کمبود در بازار نفت را جبران می کند‪،‬‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫ شود‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اقدام ها که همس�و با اهداف امریکا‬ ‫ضد ای��ران صحبت می کن��د و این یک‬ ‫اظهارنظری‬ ‫چنین‬ ‫من‬ ‫هستند‪ ،‬مذاکره کرده اید؟‬ ‫بیانی��ه سیاس��ی اس��ت‪ .‬هی��چ جنبه اقتصادی نیست و‬ ‫من نمی گویم که روس��یه همس��و با‬ ‫اقتصادی در ان نیست و انها بر خالف ‪ ۱۰۰‬درصد سیاسی اه��داف امری��کا اقدام می کند‪ .‬روس��یه‬ ‫موضوعی ک��ه می گویند‪ ،‬نه تنها اوپک و ضد ایران است‪ .‬هر ان قدر بزرگ هس��ت ک��ه چنین کاری‬ ‫بلکه کش��ورهای غیر عضو اوپک را هم کس که بگوید کمبود‬ ‫نکند اما ممکن است برخی از همکاری‬ ‫به یک بازی سیاسی می کشانند اما از در بازار نفت را جبران‬ ‫روس��یه سوء استفاده کنند‪ .‬من به تازگی‬ ‫انجا که این بازی سیاس��ی همس��و با می کند‪ ،‬ضد ایران‬ ‫ب��ا برخ��ی وزی��ران کش��ورهای عضو و‬ ‫صحبت می کند و این‬ ‫سیاست های امریکاس��ت‪ ،‬برخی افراد‬ ‫غیرعضو اوپک تماس گرفت��ه ام‪ ،‬با انها‬ ‫یک بیانیه سیاسی‬ ‫نمی خواهند به ط��ور علنی درباره ان‬ ‫صحبت کرده ام‪ ،‬به انها نامه نوش��ته ام و‬ ‫است‬ ‫صحبت کنند‪.‬‬ ‫به انه��ا توضیح داده ام‪ .‬من توجه انها را‬ ‫اوپک و برخی کش��ورهای غیرعضو‬ ‫به این مسئله جلب کرده ام‪.‬‬ ‫چند شرط برای ‪FATF‬‬ ‫یک عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬اگر تضامینی در راس��تای ‪FATF‬‬ ‫دریافت ش��ود می توان��د در ش��رایط تحریمی تاثیر‬ ‫مثبت بر روابط بانکی داشته باشد‪.‬‬ ‫علی اکبر کریمی درب��اره تاثیر پذیری ‪ FATF‬بر‬ ‫روابط بانکی در ش��رایط تحریم به خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫این رویه ک��ه ایران با جامعه جهانی در زمینه رفتار‬ ‫اقتصادی و مالی در داخل کش��ور شفافیت سازی و‬ ‫شائبه هایی به ویژه در حوزه پولشویی را برطرف کند‬ ‫ب است‪.‬‬ ‫اقدامی الزم و مناس ‬ ‫این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬واقعیت این اس��ت که در زمینه‬ ‫‪ FATF‬مانن��د س��ایر مس��ائلی که م��ا در رابطه با‬ ‫کش��ورهای غربی به ویژه امریکا داریم مثل موضوع‬ ‫حقوق بش��ر و صنعت هس��ته ای‪ ،‬بیشتر بهانه گیری‬ ‫مطرح است تا رفع واقعی موانع‪ .‬نماینده مردم اراک‪،‬‬ ‫کمیجان و خنداب در مجلس دهم شورای اسالمی‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه ب��ه بهانه گیری که انها دارند‪ ،‬در‬ ‫زمینه ‪ FATF‬هم به نظر می رسد که پذیرش تمام‬ ‫تعهدات و اجرای انها الزاما ما را به شرایط ایده ال در‬ ‫روابط بانکی و مالی با دنیای خارج به ویژه کشورهای‬ ‫غربی نمی رساند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه باید تضامین‬ ‫الزم گرفته شود‪ ،‬گفت‪ :‬به همین دلیل قبل از انجام‬ ‫ه��ر گونه تعه��دی‪ ،‬چه در حوزه تصوی��ب قوانین و‬ ‫کنوانس��یون ها و چه تصویب شروط چهل ونه گانه ای‬ ‫ک��ه در ‪ FATF‬مط��رح بود‪ ،‬بای��د تضامین الزم را‬ ‫دریاف��ت کنیم تا ب��ا پذیرش این ش��روط و متعهد‬ ‫ش��دن به انها مشکالت مالی و بانکی به طور واقعی‬ ‫حل ش��ود‪ .‬کریمی با بی��ان اینکه ایران به بیش��تر‬ ‫ش��روط ‪ FATF‬پایبند اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارش ه��ای موجود‪ ،‬درحال حاضر ما به ‪ ۴۹‬ش��ر ط‬ ‫‪ FATF‬ب��ه غیر از چند مورد که در لوایح چهارگانه‬ ‫دولت امده بود عمل کرده ایم و به نوعی پیش��اپیش‬ ‫ ایم اما‬ ‫این شروط را پذیرفته ایم و به انها عمل کرده ‬ ‫همچنان در وضعیت بالتکلیف��ی قرار داریم‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه تعامالت مالی و بانکی هم با موانع مش��کالت‬ ‫جدی روبه رو است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫مش��کالت بانک��ی و روابط مالی کش��ور هم ناش��ی‬ ‫از تحریم ها و هم ناش��ی از مس��ائل و مش��کالت در‬ ‫چارچ��وب ‪ FATF‬اس��ت به نظر می رس��د که این‬ ‫دو موضوع ابزاری ش��ده دس��ت امریکا و قدرت های‬ ‫غربی برای فش��ار اوردن به جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به گونه ای که ما در هر سمت قضیه توافق می کنیم‬ ‫سمت دیگر را پر رنگ می کنند و ما را زیر فشار قرار‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫اول مهر ‪ 13 1397‬محرم ‪ 23 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 489‬پیاپی ‪2462‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش پس انداز و میل به مصرف‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫و کارخانه ها در‬ ‫سال های گذشته‬ ‫با انواع و اقسام‬ ‫مشکالت اقتصادی و‬ ‫مالی روبه رو شده اند‬ ‫و امروز دیگر توان‬ ‫چندانی برای مقابله با‬ ‫مشکالتی مانند تعویق‬ ‫در عملیات گمرکی را‬ ‫ندارند‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت تولید در کشور گزارش می دهد‬ ‫حفظ کارخانه های موجود‪ ،‬افزایش حاشیه امن سرمایه‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تامی��ن مواد اولی��ه در ش��رایط کنونی که بخش‬ ‫تولی��د با مش��کالت ج��دی روبه رو ش��ده‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم تری��ن محورهایی اس��ت که می توان��د مانع از‬ ‫اس��یب بیشتر به بخش صنعت ش��ود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫در ماه های گذشته بسیاری از تولیدکنندگان اعالم‬ ‫کردند که در واردات مواد اولیه با مش��کالت جدی‬ ‫روبه رو شدند‪.‬‬ ‫کارشناسان در این زمینه معتقدند اگر بحران مواد‬ ‫اولیه برطرف نشود‪ ،‬کارخانه های بسیاری از چرخه‬ ‫تولید حذف می ش��وند‪ .‬موضوعی که اکنون اهمیت‬ ‫دارد ای��ن اس��ت که واحدهای تولی��دی توان مالی‬ ‫مقابله با مش��کالت اقتصادی را از دست داده اند‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬اگر دولت فکری برای سرعت بخش��ی‬ ‫به ترخیص مواد اولیه از گمرک نکند‪ ،‬کارخانه های‬ ‫تولیدی در کشور از بین خواهند رفت‪.‬‬ ‫واحده��ای تولی��دی و کارخانه ها در س��ال های‬ ‫گذش��ته با انواع و اقسام مشکالت اقتصادی و مالی‬ ‫روبه رو ش��ده اند و امروز دیگر ت��وان چندانی برای‬ ‫مقابله با مشکالتی مانند تعویق در عملیات گمرکی‬ ‫ندارند‪ .‬صنعتگران و کارشناسان این بخش معتقدند‬ ‫عملیات گمرکی باید با سرعت بیشتری انجام شود‬ ‫تا کارخانه های باقی مانده در کشور با مشکل کمبود‬ ‫مواد اولیه روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹هدایت سرمایه به سمت تولید‬ ‫س��یدناصر موس��وی الرگانی‪ ،‬نماین��ده م��ردم‬ ‫فالورجان در مجلس شورای اسالمی به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬ارائه بسته ارزی جدید از ابتدا باعث‬ ‫اعت��راض تولیدکنندگان ش��د‪ .‬کمبود م��واد اولیه‪،‬‬ ‫تورم‪ ،‬تولی��د غیررقابتی و افزایش هزینه های تولید‬ ‫س��بب ش��ده تا نس��اجی ها و تولیدکنندگان لوازم‬ ‫خانگی و فوالد در استانه تعطیلی قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه ایج��اد ی��ک کارخانه‬ ‫هزینه های بس��یاری دارد‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬هزینه های‬ ‫ساخت در ایران بسیار باال است و اگر کارخانه های‬ ‫موجود از بین بروند با توجه به افزایش هزینه ها در‬ ‫شرایط کنونی ظرفیتی برای ساخت کارخانه وجود‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در پایان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬دولت بای��د راهکاری‬ ‫برای تامین مواد اولیه دهد‬ ‫تا تولیدکنندگان با مش��کل‬ ‫روب��ه رو نش��وند‪ .‬ش��رایط‬ ‫کنونی به نفع اقتصاد کشور‬ ‫نیس��ت و ادامه این مس��یر‬ ‫باعث می شود سرمایه و اشتغال موجود از بین برود‪.‬‬ ‫موس��وی الرگانی با بیان اینکه در شرایط کنونی‬ ‫افرادی که سرمایه دارند حاضر به سرمایه گذاری در‬ ‫بخش صنعت نمی شوند‪ ،‬افزود‪ :‬سرمایه گذار اکنون‬ ‫ب��ازار را ترجی��ح می دهد و از تولی��د عبور می کند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط یکی از سیاس��ت ها باید این باشد‬ ‫که دولت (حاکمیت) امنیت س��رمایه در صنعت را‬ ‫تامی��ن کند‪ .‬پس از این کار می توان س��رمایه گذار‬ ‫را متقاعد کرد که حاش��یه امن س��رمایه در صنعت‬ ‫بیشتر از بازار است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن در حالی اس��ت که تعطیلی‬ ‫کارخانه ها باعث می شود سرمایه گذاران امنیتی در‬ ‫این عرصه نبینند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬حفظ کارخانه های‬ ‫موجود عالوه بر اینکه س��رمایه و اش��تغال را حفظ‬ ‫می کند مس��یر را برای ورود سرمایه های جدید باز‬ ‫نگه می دارد‪ .‬این در حالی است که اگر کارخانه های‬ ‫موجود از بین بروند‪ ،‬مسیر سرمایه گذاری جدید نیز‬ ‫ناهموار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مذاکره در ‪ 3‬محور با اروپا‬ ‫رمض��ان س��بحانی فر‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی درباره شرایط تامین‬ ‫کاال و مواد اولیه در کش��ور به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت در ‪ ۳‬حوزه باید با اروپا وارد مذاکرات‬ ‫عملی و جدی تر شود‪.‬‬ ‫این حوزه ها ش��امل تامی��ن دارو‪ ،‬فروش نفت و‬ ‫تامین مواد اولیه می ش��ود‪ .‬در صورتی که مشکالت‬ ‫این ‪ ۳‬محور برطرف شود‪ ،‬می توان تا حدی ثبات را‬ ‫به اقتصاد کشور بازگرداند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مث��ال‪ ،‬در حوزه تامین داروهای‬ ‫داخل��ی‪ ،‬تامی��ن م��واد اولی��ه و فروش نف��ت باید‬ ‫ب��ه طور جدی ب��ا اروپا وارد مذاکره ش��د و در این‬ ‫بخش ه��ا تضمین های الزم گرفته ش��ود‪ .‬ایران در‬ ‫ش��رایطی است که باید تعامالت گس��ترده خود را‬ ‫با دنیا داش��ته باشد تا بتواند در جهت منافع کشور‬ ‫از تم��ام ظرفیت ه��ای موجود بهره بب��رد‪ .‬پیش از‬ ‫ای��ن‪ ،‬رییس جمه��وری نیز‬ ‫چند س��فر اروپایی داش��ت‬ ‫که امیدواریم پ��س از اغاز‬ ‫تحریم ه��ای ابان نتیجه ان‬ ‫سفرها را ببینیم‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با بیان اینکه نباید اهمیت تامین‬ ‫مواد اولیه را فراموش کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اهمیت این بخش‬ ‫ب��ه طور تقریبی معادل اهمیت فروش نفت اس��ت‪.‬‬ ‫باید از تمام توان موجود اس��تفاده کرد تا مشکالت‬ ‫تامی��ن مواد اولیه برطرف ش��ود‪ .‬اگر مس��یری که‬ ‫تا کنون در پیش گرفته ش��ده ادام��ه یابد در اینده‬ ‫باید منتظر تعطیلی کارخانه های بسیاری بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کارخانه ه��ا اکن��ون به س��ختی و با‬ ‫مش��کالت بس��یار می توانند مواد اولیه مورد نیاز را‬ ‫برطرف کنند‪ .‬این روند باید اصالح شود‪ .‬در ماه های‬ ‫گذش��ته با افزایش ش��دید نرخ برخی کاالها مانند‬ ‫محصوالت س��لولزی روبه رو بودیم‪ .‬متاس��فانه این‬ ‫موضوع در اغاز شوخی گرفته شد و امروز تبدیل به‬ ‫یک بحران جدی شده است‪.‬‬ ‫س��بحانی فر توضیح داد‪ :‬برخ��ی از افراد با هدف‬ ‫افزای��ش س��رمایه و برخ��ی ب��ا هدف اس��یب به‬ ‫اقتصاد دس��ت به احتکار زده اند و شرایط برخی از‬ ‫محصوالت بهداشتی را با مش��کل روبه رو کرده اند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بخش��ی از مش��کالت به وجود امده را‬ ‫می توان به گردن احتکارگران انداخت‪ .‬اگر مشکلی‬ ‫در تامین مواد اولیه نبود‪ ،‬دولت می توانست دستور‬ ‫افزایش تولید دهد تا مشکالت کنونی برطرف شود‪.‬‬ ‫این اتفاق رخ نداد و دلیل اصلی ان نبود مواد اولیه‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬هر محصولی ک��ه در جامعه متقاضی‬ ‫دارد ممکن اس��ت با این بحران ها روبه رو شود‪ .‬این‬ ‫یک وظیفه است که مشکالت کنونی را رفع و برای‬ ‫تکرار نشدن انها برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصیص ارز برای مواد اولیه‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬برای کمک به تولید‬ ‫محصوالت س��لولزی مانند پوش��ک باید از هر گونه‬ ‫محدودی��ت یا ممنوعی��ت در واردات مواد اولیه ان‬ ‫خودداری کرد و تسهیالت الزم برای تامین بهنگام‬ ‫انه��ا تخصیص داد‪ .‬این مش��کل ممکن اس��ت در‬ ‫این��ده برای دیگر محصوالت هم ایجاد ش��ود‪ .‬باید‬ ‫مس��یر تامین م��واد اولیه‬ ‫کارخانه ه��ا تغیی��ر کند و‬ ‫این کار تسهیل شود‪.‬‬ ‫پروی��ن نبات��ی ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه نزدی��ک ب��ه ‪۱۵۰‬‬ ‫واحد تولیدی ب��ا ظرفیت‬ ‫‪ ۲۸۰‬ه��زار تن در کش��ور‬ ‫در زمین��ه تولی��د پوش��ک بچه معمولی‪ ،‬پوش��ک‬ ‫کامل بچه‪ ،‬نوار بهداش��تی و پوشک بزرگسال مجوز‬ ‫صنعت��ی دارند‪ ،‬ب��ه ایرنا گفت‪ :‬تولید انها در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۱۲۵‬هزار تن بود‪ .‬این صنعت با توجه‬ ‫به تغییرات فناوری در جهان در س��ال های گذشته‬ ‫توس��عه قابل توجهی داش��ته و قادر به تامین کل‬ ‫نیاز کمی و کیفی کش��ور اس��ت و حداکثر ‪۲‬درصد‬ ‫مصرف کش��ور از طریق واردات تامین می شود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به طور ناگهانی واردات‬ ‫این محصول به ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن به ارزش حدود‬ ‫‪ ۴۲‬میلیون دالر و س��هم ان به مصرف به حدود ‪۹‬‬ ‫درصد رسید اما در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬این مقدار اندکی‬ ‫تعدیل شد‪.‬‬ ‫این مس��ئول اضافه کرد‪ :‬وابس��تگی این صنعت‬ ‫ب��ه واردات در زمینه اقالم��ی از جمله خمیر کاغذ‬ ‫«فالف» ب��ه دلی��ل محدودیت ه��ای اکولوژیکی و‬ ‫برخ��ی اقالم دیگر ب��ه دلیل تغییرات س��ریعی که‬ ‫در ای��ن صنعت در قابلیت های محصول و نوع اقالم‬ ‫مصرف��ی رخ می ده��د زیاد اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫ب��ا تغییرات ن��رخ ارز‪ ،‬نرخ این محص��ول نیز تغییر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫خمی��ر ف�لاف پال��پ ی��ا خمیرکاغ��ذ پال��پ یا‬ ‫به اصط�لاح‪ ،‬خمیر پالپ از ضایع��ات کاغذ و لینتر‬ ‫پنبه (الفا س��لولز) و خمیر چوب نرم (سافت وود )‬ ‫و خمیر چوب س��خت (هارد وود) ساخته می شود‪.‬‬ ‫پ��روژه تولی��د خمیر کاغ��ذ بهداش��تی پالپ برای‬ ‫مصارف کارخانه های تولید نوار بهداش��تی و پوشک‬ ‫بچه است‪.‬‬ ‫براساس سیاست های جدید ارزی اقالم وارداتی‬ ‫مورد مصرف در تولی��د این محصول از طریق بازار‬ ‫ثانویه تامین می ش��ود‪ .‬این مسئول پیش بینی کرد‬ ‫ب��ا ترخیص به موقع مواد اولیه موجود در گمرک ها‪،‬‬ ‫تامی��ن و تخصیص ارز مواد اولیه و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫برخورد های مناس��ب قانونی ب��ا محتکران به زودی‬ ‫شرایط متعارفی بر بازار حاکم شود‪.‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬مهم ترین عامل مهاجرت ایرانیان در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫بر اس��اس مطالعات مرکز امار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی با موضوع «نقش کار در مهاجرت جمعیت در سال ‪ ،»۹۶‬جست وجوی‬ ‫کار و یافتن کار بهتر بیش��ترین علت مهاجرت در ایران در س��ال گذش��ته بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اس��اس مطالعات مرکز امار و اطالعات راهبردی وزارت کار با موضوع‬ ‫«نقش کار در مهاجرت جمعیت در س��ال ‪ »۹۶‬جمعیت مهاجر کش��ور در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۶۸۴‬ه��زار نف��ر ب��ود که حدود ‪ ۵۶۷‬هزار نف��ر از این جمعیت در نقاط‬ ‫ش��هری و ‪ ۱۱۷‬هزار نفر از مهاجران نیز در نقاط روس��تایی س��اکن بوده اند‪ .‬به‬ ‫گزارش مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬نتیجه این مطالعات نشان‬ ‫می دهد «جس��ت وجوی کار» و «یافتن کار بهتر» بیش��ترین علت مهاجرت در‬ ‫سال گذشته بوده است و عالوه بر کسانی که به دنبال یافتن شغل جدید هستند‪،‬‬ ‫شاغالن هم بخشی از جمعیت مهاجران را تشکیل می دهند‪ .‬بر اساس مطالعه‬ ‫مرکز امار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬بیش از ‪۵۶۱‬‬ ‫هزار نفر از کل جمعیت مهاجر در س��ال گذش��ته در س��ن ‪ ۱۰‬س��الگی و بیشتر‬ ‫بوده اند که ‪ ۸۲.۱‬درصد از مهاجرت کنندگان را ش��امل می ش��ود‪ .‬از این تعداد‬ ‫‪ ۲۹۵‬هزار نفر معادل ‪ ۵۲.۶‬درصد از نظر اقتصادی فعال و ‪ ۲۶۶‬هزار نفر معادل‬ ‫‪ ۴۷.۴‬درص��د غیرفع��ال اقتص��ادی بودند‪ .‬از ‪ ۲۹۵‬هزار نفر جمعیت فعال مهاجر‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۲۳‬هزار نفر شاغل (‪ ۷۵.۵‬درصد) و ‪ ۷۲‬هزار نفر بیکار (‪ ۲۴.۵‬درصد)‬ ‫بودند‪ .‬بر اس��اس اعالم رییس س��ازمان برنام ه و بودجه درحال حاضر کش��ور ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر بیکار دارد که بر اساس تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه امسال‪،‬‬ ‫قرار است یک میلیون شغل ایجاد شود‪ .‬به گفته محمدباقر نوبخت‪ ۱۴ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی‪ ۵ ،‬هزار میلیارد تومان از منابع سازمان‬ ‫هدفمندی یارانه ها و ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به عالوه ‪۳۰‬‬ ‫ه��زار میلی��ارد توم��ان از نظام بانکی برای ایجاد این یک میلیون فرصت ش��غلی‬ ‫اختصاص یافته است‪ .‬محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنام ه و بودجه ‪ ،‬انوشیروان‬ ‫محس��نی بندپی سرپرس��ت وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و س��ورنا ستاری‪،‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ‪ ۲‬تفاهمنامه جداگانه با موضوع «ایجاد‬ ‫فرصت های شغلی جدید در سال ‪ »۱۳۹۷‬و «برنامه های افزایش اشتغال نیروی‬ ‫انسانی تحصیلکرده و متخصص» امضا کردند که هدف این تفاهمنامه ها افزایش‬ ‫مهارت و اشتغال پذیری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و تسهیل در جذب و‬ ‫بکارگیری جوانان در بنگاه های اقتصادی است‪.‬عالوه بر این‪« ،‬طرح ملی اشتغال‬ ‫پایدار» در مناطق روستایی و عشایری یکی از مهم ترین طرح های دولت در زمینه ‬ ‫ی گذشته با هدف شناسایی مزیت های‬ ‫اشتغال در حوزه روستایی است که از د ‬ ‫استانی و رسته های پراشتغال در حوزه های مختلف خدمات‪ ،‬صنعت‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫پوشاک‪ ،‬کفش‪ ،‬گردشگری‪ ،IT ،‬حمل ونقل و بافت فرسوده اجرا شده است‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این طرح‪ ،‬دس��تورالعمل ایین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی باهدف‬ ‫کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی‪ ،‬عشایر و شهرهای‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬هزار نفر از س��وی علی ربیعی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ‪۴‬‬ ‫ی ‪ ۹۶‬با عنوان «دستورالعمل ایین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد‬ ‫د ‬ ‫اش��تغال پایدار مناطق روس��تایی و عش��ایری با استفاده از منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی» به استانداران سراسر کشور ابالغ شد‪ .‬با وجود اینکه مرحله نخست ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار عملیاتی شده است‪ ،‬اما تا امروز امار دقیقی در دست نیست که‬ ‫با تخصیص این میزان اعتبار چه مقدار شغل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه مش��هد گفت‪ :‬تورم سرکوب شده‪ ،‬نقدینگی‬ ‫موج��ود و عادات مصرفی زم��ان رونق درامدهای نفتی باعث‬ ‫ش��ده تا مردم زمان حال را در نظر بگیرند و در نتیجه تقاضا‬ ‫برای کاالهای ضروری افزایش یابد‪.‬‬ ‫جعفر خیرخواهان در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود‬ ‫س��هم حدود ‪ ۱۰‬درصدی کاالهای مصرفی در واردات شاهد‬ ‫افزایش چندین برابری قیمتی اقالم مصرفی در داخل هستیم‪،‬‬ ‫به ایس��نا گفت‪ :‬در شرایط کنونی مردم احساس می کنند که‬ ‫دولت از اداره امور ناتوان اس��ت و نس��بت به فردا چشم انداز‬ ‫روش��نی متص��ور نیس��تند که این مس��ئله موج��ب کاهش‬ ‫پس انداز برای اینده ش��ده و مصرف ج��اری را افزایش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��ویی‪ ،‬عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫تورم سرکوب ش��ده‪ ،‬نقدینگ��ی موجود در بانک ه��ا و عادات‬ ‫مصرف��ی زمان رونق درامده��ای نفتی باعث ش��ده تا مردم‬ ‫زم��ان حال را در نظر بگیرند و در نتیجه تقاضا برای کاالهای‬ ‫ضروری افزایش یابد‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه مش��هد تصریح کرد‪ :‬البته این فضا‪ ،‬موجب‬ ‫افزای��ش نرخ و احتکار فروش��ندگان و افزایش تقاضا از طرف‬ ‫خری��داران به دلی��ل ابهام در اینده می ش��ود‪ .‬این ش��رایط‬ ‫محصول ش��یوه اداره دولت اس��ت که نتوانسته با بخشنامه ها‬ ‫و دستورها اوضاع را کنترل کند و به نوعی مردم را مستاصل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خیرخواه��ان اظهار ک��رد‪ :‬عملکرد ضعیف تی��م اقتصادی‬ ‫دول��ت در کنترل ش��رایط و تحریم های تحمیل ش��ده و نیز‬ ‫س��ربازکردن مشکالت پیش��ین موجب شده تا اس��تفاده از‬ ‫مدیران توانمند احساس ش��ود و اگر استیضاح مجلس را در‬ ‫کنار ان بگذاریم متوجه می شویم که رفتار مردم جای تعجب‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تاثیر رش��د اقتصادی منفی ب��ر تقاضای‬ ‫کااله��ای اساس��ی گف��ت‪ :‬پیش بینی می ش��ود که با رش��د‬ ‫اقتص��ادی منف��ی‪ ،‬تولی��د و در نتیجه درامد م��ردم کاهش‬ ‫یابد‪ .‬در این ش��رایط تقاضا برای کاالهای غیرضروری کاهش‬ ‫می یاب��د اما برای کاالهای ضروری ثاب��ت می ماند و به نوعی‬ ‫مجبور به خرید انها هستند‪ ،‬البته دولت اطمینان داده است‬ ‫ک��ه این کاالها را با ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تامین خواهد کرد و‬ ‫بای��د دید این کاالها چگونه و با چه نرخ��ی در اختیار مردم‬ ‫قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫نمایندگانمجلسب هجاینظارتبر‬ ‫مدیران‪،‬انهاراانتخابمی کنند‬ ‫دبی��ر اجرای��ی خانه کارگر اس��تان گلس��تان در انتقاد از‬ ‫تغییرات جدید برخی رییس��ان استانی بانک رفاه کارگران‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬برخی نماین��دگان مجلس به ج��ای قانون گذاری و‬ ‫نظ��ارت بر عملکرد مدی��ران‪ ،‬با توجه ب��ه نزدیکی به زمان‬ ‫انتخاب��ات مجلس‪ ،‬در پی فش��ار بر مدیران ارش��د در مرکز‬ ‫کش��ور برامده اند تا افرادی را باب میل انها در شهرستان ها‬ ‫منص��وب کنند‪ .‬انها نیز با توجه به همین فش��ارها‪ ،‬مدیران‬ ‫استانی خود را منصوب می کنند‪.‬‬ ‫غالمرضا طالبا‪ ،‬دبیر اجرایی خانه کارگر اس��تان گلس��تان‬ ‫و عضو هیات مدیره کانون بازنشس��تگان ب��ه ایلنا گفت‪ :‬بانک‬ ‫رفاه کارگ��ران به کارگران و بازنشس��تگان اختصاص دارد‪ .‬از‬ ‫همین رو‪ ،‬اگر برای بانک رفاه کارگران و دیگر زیرمجموعه های‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی مشکلی پیش اید‪ ،‬ما سینه خود را‬ ‫در برابر دس��ت اندازان به اموال و دارایی این مجموعه ها‪ ،‬سپر‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه کارگران و بازنشس��تگان خود‬ ‫را صاحب��ان اصلی تامی��ن اجتماعی و بانک رف��اه کارگران‬ ‫می دانند‪ ،‬انتظارشان این اس��ت که مدیران این مجموعه ها‬ ‫نی��ز این گونه فکر کرده و در راس��تای پیگی��ری و براورده‬ ‫ساختن نیاز و مطالبات انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫طالبا با تاکید بر نادرس��تی چنین رویکردی برای انتخاب‬ ‫مدیران استانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با تغییر مدیران مخالف نیستیم و‬ ‫از انتصاب مدیران شایسته کسانی که کارگران و بازنشستگان‬ ‫را صاحبان اصلی بانک رفاه بدانند‪ ،‬دفاع می کنیم‪ .‬در واقع از‬ ‫نگاه شایسته ساالرانه دفاع می کنیم البته اگر چنین نگاهی را‬ ‫در رویه انتصابات بتوانیم بیابیم‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن حال به این مس��ئله ک��ه مدیران ارش��د نهادی‬ ‫مث��ل بانک رف��اه کارگران برای جلب رضای��ت خاطر برخی‬ ‫نماین��دگان مجلس‪ ،‬دس��ت ب��ه تغییر و گزین��ش مدیران‬ ‫زیرمجموعه های ش��ان بزنن��د‪ ،‬انتق��اد داری��م و در برابر انها‬ ‫موضع گیری کرد ه و انها را محکوم می کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ب��ه دنبال این باش��ند که به صالحدید خودش��ان‪ ،‬مدیرانی‬ ‫ب و منصوب کنند پس دیگ��ر وظیفه نظارتی انها‬ ‫را انتخ��ا ‬ ‫چه می ش��ود؟ چگونه می توانند در چنین ش��رایطی نظارت‬ ‫بی طرفانه اعمال کنند؟‬ ‫دبیر اجرایی خانه کارگر اس��تان گلس��تان در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬معتقدم این تغییر و تحوالتی که در سطح رییسان بانک‬ ‫رفاه کارگران استان های همجوار ما در حال رخ دادن است‪،‬‬ ‫در چارچوب درس��تی پیش نم��ی رود‪ ،‬البته این حق قانونی‬ ‫یک مدیر ارش��د اس��ت که بتواند مدیران زیرمجموعه اش را‬ ‫انتخاب کن��د‪ .‬اما با توجه به اینکه نهادها و س��ازمان هایی‬ ‫همچون تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران از لحاظ منابع‬ ‫و اهداف‪ ،‬به کارگران و بازنشس��تگان تعلق دارد هماهنگی و‬ ‫مش��اوره با این گروه ها برای انتصاب مدی��ران الیق‪ ،‬جدا از‬ ‫اینکه حق انها اس��ت‪ ،‬می تواند ثمربخش باش��د و موجبات‬ ‫ارتقای رضایت گروه های هدف را فراهم اورد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫اول مهر ‪ 13 1397‬محرم ‪ 23 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 489‬پیاپی ‪2462‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برقی های سرگردان‬ ‫خبر‬ ‫جدیدترین وضعیت تولید‬ ‫خودروهای سواری‬ ‫م��رداد امس��ال تولی��د خودروه��ای س��واری در برخ��ی‬ ‫خودروس��ازان داخل��ی افزایش و در برخی نی��ز کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬براس��اس جدیدترین گزارش وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تولید انواع خودروهای س��واری از‬ ‫‪ ۱۳۵‬هزار و ‪ ۶۸۰‬دس��تگاه در مرداد سال گذشته به ‪ ۸۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۸۷‬دستگاه در مرداد امسال رسید‪.‬‬ ‫در این مدت تولید انواع سواری در گروه بهمن صعودی بود‬ ‫و از ‪ ۶۵۴‬دس��تگاه در مرداد س��ال گذشته به ‪ ۱۳۴۹‬دستگاه‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫تولی��د این محصوالت در کرمان موت��ور نیز افزایش یافته و‬ ‫از ‪ ۳۳۳۷‬دستگاه در مرداد ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۴۱۵۹‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫م��رداد امس��ال تولید ان��واع س��واری در صنع��ت خودرو‬ ‫اذربایجان نیز با افزایش همراه بوده و از ‪ ۸‬دس��تگاه در مرداد‬ ‫سال گذشته به ‪ ۳۲۲‬دستگاه افزایش یافت‪.‬‬ ‫تولی��د ای��ن محصوالت در خودروس��ازان بم ه��م به ‪۳۴۲‬‬ ‫دستگاه رس��ید‪ .‬مرداد ‪ ۱۳۹۶‬تولید س��واری در این شرکت‬ ‫متوقف بود‪.‬‬ ‫ام��ا در این م��دت تولید انواع س��واری در گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو کاهش��ی ب��وده و از ‪ ۶۷‬ه��زار و ‪ ۶۰۴‬خودرو در‬ ‫مرداد ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۴۷۰‬دستگاه کاهش یافت‪.‬‬ ‫تولی��د ای��ن محصوالت در گروه خودروس��ازی س��ایپا نیز‬ ‫کاه��ش یافته و از ‪ ۵۷‬ه��زار و ‪ ۸۶۴‬خودرو در مرداد س��ال‬ ‫گذشته به ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫مرداد امسال تولید انواع س��واری در خودروسازی مدیران‬ ‫با کاهش همراه بوده و از ‪ ۶۰۷۴‬دس��تگاه در مرداد ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫‪ ۴۳۵۷‬دستگاه کاهش یافت‪.‬‬ ‫تولی��د این محصوالت در کارمانیا نیز نزولی بوده و از ‪۱۳۹‬‬ ‫دستگاه در مرداد سال گذشته به ‪ ۸۸‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن بر اس��اس جدیدترین گ��زارش وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در این م��دت تولید انواع وان��ت از ‪۷۰۷۹‬‬ ‫دس��تگاه در مرداد س��ال گذش��ته به ‪ ۴۳۹۳‬دستگاه کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫تولید انواع وانت در گروه صنعتی ایران خودرو کاهش یافته‬ ‫و از ‪ ۱۱۳۸‬دس��تگاه در مرداد س��ال گذشته به ‪ ۹۶۳‬دستگاه‬ ‫رسید‪ .‬در این مدت تولید انواع وانت شدر گروه خودروسازی‬ ‫سایپا نیز کاهشی بوده و از ‪ ۴۲۰۷‬دستگاه در مرداد ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫‪ ۲۵۶۰‬دستگاه کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مرداد امس��ال تولی��د انواع وانت در گ��روه بهمن با کاهش‬ ‫همراه بوده و از ‪ ۱۶۹۵‬دستگاه در مرداد سال گذشته به ‪۸۷۰‬‬ ‫دستگاه رسید‪ .‬تولید این محصوالت در سازه های خودرو دیار‬ ‫نیز متوقف ش��ده و از ‪ ۳۹‬دس��تگاه در مرداد ‪ ۱۳۹۶‬به صفر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫بهمن ضیاءمقدم‬ ‫در بحث حمایت های‬ ‫دولتی انجمن خیلی‬ ‫شفاف نمی داند که قرار‬ ‫است این حمایت چگونه‬ ‫باشد‪ .‬درصدی به عنوان‬ ‫مشارکت اعالم شده اما‬ ‫نیاز به گفت وگو است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫درباره موتورسیکلت عنوان‬ ‫می شود این صنعت در کشور‬ ‫بیش��تر مونتاژکار است به ویژه‬ ‫در زمینه موتورس��یکلت های‬ ‫جدی��د ک��ه ب��ازار ان فق��ط‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰۰‬ی��ا ‪ ۲۰۰‬دس��تگاه‬ ‫مح��دود می ش��ود‪ .‬ای��ن نوع‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫موتورس��یکلت ها حتی گاهی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫به طور کامل به شکل مجموعه‬ ‫وارد و در ایران روی هم سوار‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما با این ش��رایط تولیدکنندگانی هس��تند که به‬ ‫سوی بومی سازی موتورس��یکلت حرکت کرده اند و بر اساس‬ ‫سفارش ها برای نهادها و مجموعه های مختلف تولید می کنند‪.‬‬ ‫موتورسیکلت از جمله وسایل حمل ونقل اقشار سطح پایین‬ ‫جامعه بوده که به عنوان منبعی برای درامد به شمار می رود‪.‬‬ ‫این روزها ش��اهد تحوالت بنیادی در صنعت موتورسیکلت‬ ‫هس��تیم و همان طور که صنعت خ��ودرو جهان برای کاهش‬ ‫الودگی و امار تصادف ها به س��وی برقی و خودران ها حرکت‬ ‫کرده‪ ،‬موتورس��یکلت نیز از این امر مسثتنا نبوده و تولید ان‬ ‫در کالس های مختلف اغاز شده است‪.‬‬ ‫بحث تولید موتورس��یکلت برقی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��الی اس��ت که‬ ‫در ای��ران اغاز ش��ده البته باید گف��ت درحال حاضر همچون‬ ‫بنزینی ها فقط مونتاژکار هستیم‪ .‬فقط یک یا نهایت ‪ ۲‬شرکت‬ ‫هس��تند که به سوی طراحی و س��اخت بومی موتورسیکلت‬ ‫برقی حرکت کرده اند اما با گذش��ت ‪ ۳‬سال هنوز نتوانسته اند‬ ‫محص��والت خود را به بازار عرضه کنن��د‪ .‬دریافت مجوزهای‬ ‫الزم برای استانداردها‪ ،‬بخشی از این دیرکرد است‪.‬‬ ‫از اغاز مطرح شدن موتورس��یکلت های برقی سازمان های‬ ‫مختل��ف دولت��ی ب��ه عن��وان حام��ی ب��ه پیش خری��د این‬ ‫موتورس��یکلت ها پرداخته اند از جمله شهرداری یا تسهیالتی‬ ‫را ب��رای خریداران در نظر گرفته اند‪ .‬انچه در این زمینه مهم‬ ‫اس��ت فراهم بودن زیرساخت ها و خدمات پس از فروش این‬ ‫نوع موتورس��یکلت ها ب��وده که همچنان در هال��ه ای از ابهام‬ ‫قرار دارد و مصوبه ه��ای قانونی ان در حال تدوین و تصویب‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬بازار ان مانند بنزینی ها هنوز رونق نگرفته‬ ‫و متقاضی��ان همچنان ترجیح می دهند برای موتورس��یکلت‬ ‫بنزینی هزینه کنند تا برقی ها‪.‬‬ ‫باید منتظ��ر بود و دی��د صنعت موتورس��یکلت در زمینه‬ ‫تولی��د و عرضه برقی ها چه برنامه ای دارد و در این باره چقدر‬ ‫می تواند موفق عمل کند‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» درباره مشارکت ایدرو برای تولید موتورسیکلت های برقی‬ ‫همکاری برای تولید برقی ها شفاف شود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چندی پیش س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫ایران(ایدرو) برای مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای‬ ‫ط��رح تولید و مونتاژ موتورس��یکلت برقی در اس��تان‬ ‫خراسان رضوی فراخوان داده بود‪ .‬در این گزارش امده‬ ‫بود که ایدرو در راس��تای تحقق سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬افزای��ش بهره وری ان��رژی‪ ،‬صرفه جویی در‬ ‫مصرف س��وخت و کاهش الودگی های زیست محیطی‬ ‫ناش��ی از موتورسیکلت های بنزینی و همچنین توسعه‬ ‫صنع��ت داخل��ی و حمایت از س��رمایه گذاری صنعتی‬ ‫در مناط��ق کمت��ر توس��عه یافته‪ ،‬برای اج��رای طرح‬ ‫تولید و مونتاژ موتورس��یکلت برقی در استان خراسان‬ ‫رضوی(شهرس��تان تربت حیدریه) از س��رمایه گذاران‬ ‫دعوت می کند‪.‬بر اساس این فراخوان‪ ،‬ایدرو در صورت‬ ‫تمایل س��رمایه گذار منتخب به مش��ارکت‪ ،‬حداکثر به‬ ‫میزان ‪ ۳۰‬درصد در این طرح مشارکت خواهد داشت و‬ ‫حمایت های عملیاتی و اجرایی در پیشبرد طرح را برای‬ ‫س��رمایه گذاران منتخب و برخوردار از توانمندی های‬ ‫فن��ی‪ ،‬مال��ی و مدیریتی به عمل م��ی اورد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫یاداور شده بودند سرمایه گذاران و تولیدکنندگانی که‬ ‫امکان افزایش س��اخت داخل محصول را داشته باشند‬ ‫یا دارای ش��ریک خارجی صاحب صالحیت برای تولید‬ ‫و تامین قطعات و مجموعه های کلیدی موتورس��یکلت‬ ‫برقی باشند‪ ،‬در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫از این رو‪« ،‬گسترش صنعت» در ادامه به سراغ فعاالن‬ ‫صنعت موتورسیکلت رفت و درباره ظرفیت های موجود‬ ‫گفت وگو کرد که ضمن استقبال از طرح به چالش های‬ ‫زیرساختی این موضوع پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹انجمن حامی تولید‬ ‫موتورس��یکلت های برقی به دلیل استفاده از سوخت‬ ‫پاک در یکی دو س��ال گذش��ته مورد توجه مدیران و‬ ‫س��ازمان های دولتی قرار گرفته است‪ .‬سال ‪ ۹۶‬برخی‬ ‫تولیدکنندگان داخلی تولید و مونتاژ ان را اغاز کردند‬ ‫اما به گفته رییس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت‪،‬‬ ‫مورد استقبال زیادی در بازار قرار نگرفت‪ .‬از این رو‪ ،‬روند‬ ‫تولید ان شتاب الزم را ندارد‪ .‬با ورود ایدرو و شهرداری‬ ‫در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‬ ‫به نظر می رسد این امر روند تندتری داشته باشد‪ .‬بهمن‬ ‫ضیاءمقدم‪ ،‬دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران‪،‬‬ ‫درباره این فراخوان و برنامه انجمن گفت‪ :‬انجمن از این‬ ‫طرح اس��تقبال می کند و تولید همیش��ه مورد حمایت‬ ‫دلیل که نرخ تمام شده افزایش یافته ضمن انکه انبارها‬ ‫انجمن بوده است‪ .‬موتورسیکلت چه برقی و چه بنزینی‬ ‫هنوز پر از موتورس��یکلت های س��ال گذشته هستند و‬ ‫اگر ش��رایط فراهم باشد تولیدکننده به ان سو حرکت‬ ‫ب��ه فروش نرفته اند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬موتورس��یکلتی که‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫سال گذشته بین ‪ ۲۵۰۰‬تا ‪ ۲۷۰۰‬تومان معامله می شد‬ ‫وی افزود‪ :‬در بحث حمایت های دولتی انجمن خیلی‬ ‫امس��ال به دلیل مش��کالت ارزی حداقل یک میلیون‬ ‫شفاف نمی داند که قرار است این حمایت چگونه باشد‪.‬‬ ‫توم��ان افزایش نرخ داش��ته در نتیجه مش��کالتی در‬ ‫درصدی به عنوان مش��ارکت اعالم ش��ده ام��ا نیاز به‬ ‫بازار موتورس��یکلت های بنزینی داریم‪ .‬ضیاءمقدم در‬ ‫گفت وگو است‪.‬‬ ‫زمینه تولید موتورس��یکلت های برقی ادامه داد‪ :‬چون‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران اشاره کرد‪:‬‬ ‫به تازگی کشور به سوی تولید موتورسیکلت های برقی‬ ‫انجم��ن ای��ن فراخوان را در اختی��ار اعضای خود قرار‬ ‫رفته است مشکالت زیادی وجود دارد و هنوز مشخص‬ ‫داده اس��ت ت��ا هر فردی تمایل به مش��ارکت داش��ته‬ ‫نیس��ت ب��رای تولی��د ان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اختصاص‬ ‫باش��د در طرح ش��رکت کند‪ .‬خود انجم��ن مخالفتی‬ ‫می یابد یا خیر‪.‬‬ ‫ب��ا تولید موتورس��یکلت برقی ن��دارد و همکاری الزم‬ ‫وی افزود‪ :‬موتورس��یکلت برقی مناسب با جغرافیای‬ ‫را دارد‪ ،‬ضم��ن انک��ه به تازگی مکاتبات��ی با انجمن از‬ ‫کش��ور س��ال گذش��ته بین ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬میلیون تومان نرخ‬ ‫سوی سازمان تاکس��یرانی‪ ،‬نهاد ریاست جمهوری و‪...‬‬ ‫داشت اما با وضعیت ارزی امروز به بیش از ‪ ۱۸‬میلیون‬ ‫در راس��تای همکاری برای تولید موتورسیکلت انجام‬ ‫تومان رس��یده که نرخ حداقلی است‪ .‬حال پرسش این‬ ‫شده است‪ .‬وی به گالیه گفت‪ :‬پیش از این در برنامه ها‬ ‫است که دولت برای حمایت از تولید و فروش این نوع‬ ‫و طرح ه��ا از انجم��ن نظرخواهی نمی ش��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫موتورسیکلت ها چقدر تس��هیالت قرار است بپردازد‪،‬‬ ‫پروژه ها موفقیت امیز نبودند زیرا به ش��کل کارشناسی‬ ‫ضمن انکه ‪ ۲‬س��ال بعد باید باتری ان که ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫به موضوع پرداخته نش��ده بود‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫نرخ دارد تعویض ش��ود‪ .‬این چالش ها در بازار عرضه و‬ ‫موتورسیکلت تاکید کرد‪ :‬به هر حال انجمن مخالفتی‬ ‫تقاضای برقی ها نیز مشکل ساز شد ه است‪.‬‬ ‫ندارد‪ .‬اگر ش��رایط فراهم باش��د و نفع تولیدکننده هم‬ ‫دبی��ر انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران در زمینه‬ ‫در نظر گرفته شود انجمن از طرح حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫باتری نیز توضیح داد‪ :‬عنوان شده در حال تولید باتری‬ ‫‹ ‹چالش های برقی ها‬ ‫در داخل هس��تیم‪ .‬حال باید دید ایا تولید داخل تمام‬ ‫ضیاءمق��دم در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه‬ ‫نی��از بازار را پوش��ش می دهد؟ اما به عن��وان نماینده‬ ‫چند درصد از س��ازندگان امادگ��ی همکاری در طرح‬ ‫انجمن اع�لام می کنم مخالفتی ب��رای تولید برقی ها‬ ‫موتورس��یکلت های برقی را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬تمام کسانی‬ ‫وج��ود ن��دارد و هم��کاری الزم در طرح ه��ای برق��ی‬ ‫ک��ه در صنع��ت موتورس��یکلت فعالیت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دارن��د‪ ،‬می توانن��د در زمین��ه تولی��د‬ ‫ضیاءمق��دم در نهایت از درخواس��ت‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی نیز همکاری‬ ‫تاکس��یرانی ب��رای تولی��د و عرض��ه‬ ‫علی اخوان‪:‬‬ ‫کنن��د‪ .‬ح��ال اگر به این موض��وع از بعد‬ ‫موتورس��یکلت برق��ی خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫شرایط برای‬ ‫س��رمایه ای نگاه ش��ود ایا امادگی الزم‬ ‫س��ازمان تاکس��یرانی پیگی��ر موض��وع‬ ‫همکاری مهم‬ ‫در واحده��ای صنعتی وجود دارد؟ دبیر‬ ‫موتورس��یکلت برقی است اما با توجه به‬ ‫است اینکه‬ ‫دولت برای‬ ‫انجم��ن صنع��ت موتورس��یکلت ایران‬ ‫قیمت های درخواس��تی و عملکردی که‬ ‫تولید در بخش‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬با وضعی��ت موجود در زمینه‬ ‫از این نوع موتورس��یکلت ها انتظار دارند‬ ‫خصوصی‬ ‫س��رمایه گذاری جدید مش��کالتی وجود‬ ‫هنوز توافقی حاصل نش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫دارد زیرا مسائلی مانند نوسان های ارزی‬ ‫طرح برای نظام ه��ای حمل ونقلی مانند‬ ‫می کند یا خیر؛‬ ‫به شدت صنعتگر را درگیر کرده است‪.‬‬ ‫پیک بادپا‪ ،‬اس��نپ و‪ ...‬است که باید دید‬ ‫ به طور کلی برای‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ب��رای تولی��د حت��ی‬ ‫در این��ده توافقنامه ای به امضا می رس��د‬ ‫این همراهی چه‬ ‫موتورس��یکلت های بنزینی چالش داریم‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫مشوقی هایی‬ ‫� «خی�ر» بخ�ش دولت�ی ب�ه‬ ‫زیرا بازار تقاضا گرم نیس��ت‪ .‬ش��اید ‪۱۰‬‬ ‫در نظر می گیرد‬ ‫خصوصی ها‬ ‫درصد امار تولید و فروش س��ال گذشته‬ ‫در ادامه‪« ،‬گس��ترش صنعت» با یکی‬ ‫در س��ال جاری محقق شده باشد به این‬ ‫از تولیدکنندگان موتورس��یکلت برق��ی در این زمینه‬ ‫گفت وگ��و کرد ‪ .‬علی اخ��وان درباره هم��کاری بخش‬ ‫خصوص��ی و دولتی گفت‪ :‬در همکارهای دولتی‪ ،‬بخش‬ ‫خصوص��ی نفعی تجربه نکرده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬امروز‬ ‫ه��ر تولیدکننده ترجیح می دهد خودش فعالیت بدون‬ ‫مش��ارکت دولتی داشته باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرایط‬ ‫برای همکاری مهم اس��ت اینک��ه دولت برای تولید در‬ ‫بخ��ش خصوصی س��رمایه گذاری می کند ی��ا خیر ؛ به‬ ‫طور کلی برای این همراهی چه مش��وقی هایی در نظر‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫این تولیدکننده موتورسیکلت برقی درباره پیشنهاد‬ ‫بخ��ش خصوص��ی برای هم��کاری و همراهی با بخش‬ ‫دولت��ی گف��ت‪ :‬واقعیت اقتصادی این اس��ت که بخش‬ ‫خصوص��ی می تواند موفق تر از بخش دولتی عمل کند‬ ‫و بخ��ش دولتی باید همراهی معنوی و حمایت قانونی‬ ‫از تولید انجام دهد‪.‬‬ ‫وی درباره تولید و بازار موتورسیکلت های برقی گفت‪:‬‬ ‫در زمینه بازار امسال این برند ‪ ۹۰۰‬موتورسیکلت برقی‬ ‫فروخته است‪ .‬این امار از ‪ ۴‬هزار موتورسیکلت فروخته‬ ‫ش��ده در دو س��ال گذشته اس��ت‪ .‬بازار تقاضا مناسب‬ ‫نیس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬تولیدکننده داخلی بدون س��ود و با‬ ‫نرخ تمام شده محصوالتش را به بازار عرضه می کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬تولید برقی ه��ا را اغاز کرده ایم تنها‬ ‫برای اینکه س��بد کاالیی مان کامل باشد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۳‬مدل موتورس��یکلت برقی تولید می ش��ود و برای ‪۵‬‬ ‫مدل جدیدتر نیز در حال گرفتن پروانه ساخت هستیم‪.‬‬ ‫اخ��وان در ادام��ه موضوع هم��کاری بخش دولتی و‬ ‫خصوص��ی گف��ت‪ :‬در این مدت بخ��ش دولتی خیری‬ ‫ب��رای صنعتگر نداش��ته به طوری ک��ه در تجربه قبلی‬ ‫ای��ن برن��د ب��ا وزارت دف��اع ب��رای تولی��د باتری های‬ ‫موتورس��یکلت برقی حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان متضرر‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح موض��وع گفت‪ :‬قرار ب��ود باتری این‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی در داخل تولید ش��ود و در‬ ‫اختیار تولیدکننده قرار گیرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای تولید این‬ ‫نوع موتورس��یکلت ها سرمایه گذاری جدید داشتیم اما‬ ‫در نهای��ت به جای باتری م��ورد نیاز‪ ،‬باتری دیگری در‬ ‫اختیار ما قرار گرفت که کارامد نبود و تمام مش��تریان‬ ‫از ان ناراضی هستند‪.‬‬ ‫اخ��وان در پای��ان گفت‪ :‬از ای��ن رو‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫اعتم��ادی ب��ه بخ��ش دولت��ی ن��دارد‪ .‬اگ��ر حمایت‬ ‫س��ازمان های دولتی واقعی باشد تولیدکننده استقبال‬ ‫می کند و همکاری و مشارکت الزم را خواهد داشت‪.‬‬ ‫پیش فروش خودرو و کاهش نرخ ان‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه‬ ‫عل��م و صنع��ت ایران برنامه پیش ف��روش خودرو را بر‬ ‫ی در‬ ‫کاهش قیمت ها بی اثر دانس��ت‪ .‬امیرحسن کاکای ‬ ‫گفت وگ��و با ایرن��ا افزود‪ :‬با جو ایجاد ش��ده در صنعت‬ ‫خودرو و همچنین اتفاق هایی که در بازار س��رمایه رخ‬ ‫داد‪ ،‬حاشیه بازار خودرو در یک ماه گذشته به شدت باال‬ ‫رفت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با حرکت نقدینگی سرگردان به بازار‬ ‫س��که‪ ،‬طال و ارز در ماه های گذشته و اشباع شدن این‬ ‫بازارها‪ ،‬موج نقدینگی به بازار خودرو رس��ید و حاشیه‬ ‫قیمتی افزایش یافت‪ .‬این اس��تاد دانش��گاه یاداور شد‪:‬‬ ‫امروز دولت همچنان در قیمت گذاری جدید خودروها‬ ‫بالتکلیف است و اجازه نمی دهد خودروسازان با توجه‬ ‫ب��ه باال رفتن نرخ نهاده ها‪ ،‬به افزایش نرخ بپردازند‪ .‬وی‬ ‫به پیش فروش های خودروس��ازان اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پیش فروش های��ی ک��ه با قیمت های اغاز س��ال انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬معنایی جز رانت و برخ��ورداری از یارانه‬ ‫تف��اوت قیمتی ارز رس��می و ب��ازار ازاد ندارد‪ .‬کاکایی‬ ‫بیان کرد‪ :‬هر مشتری که در این طرح توانست به خرید‬ ‫خودرو اقدام کند‪ ،‬حاشیه قیمتی ‪ ۵۰‬درصدی نصیبش‬ ‫می شود‪ .‬البته این حاشیه مربوط به مصرف کننده امروز‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه از ان بازار سرمایه است‪ .‬وی توضیح داد‪:‬‬ ‫بسیاری از خریداران خودرو‪ ،‬در حقیقت مصرف کننده‬ ‫نیس��تند و خودرو را برای س��رمایه گذاری و دستیابی‬ ‫به س��ود خری��داری کرده اند‪ .‬این کارش��ناس صنعت‬ ‫خ��ودرو اضاف��ه کرد‪ :‬به طور نمون��ه‪ ،‬پراید که در زمان‬ ‫اغاز پیش فروش س��ایپا با ن��رخ ‪ ۴۲‬میلیون تومانی در‬ ‫بازار خرید و فروش می ش��د‪ ،‬ای��ن روزها به حدود ‪۳۸‬‬ ‫میلیون تومان کاهش یافته اس��ت و هنوز در مقایسه با‬ ‫ن��رخ کارخانه ‪ ۱۶‬میلیون تومان حباب دارد‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این پیش فروش ها و قیمت گذاری های دستوری‪،‬‬ ‫جز توس��عه رانت‪ ،‬توس��عه حاشیه بازار و تمدید اوضاع‬ ‫نابسامان خودرویی نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬این پیش فروش ها در ش��رایط فعلی به‬ ‫مثابه زیان خودروس��ازان اس��ت زیرا برخی مواد اولیه‬ ‫داخل��ی مانن��د فوالد و الومینیوم ن��رخ جهانی دارند و‬ ‫همچنی��ن قطعات خارجی به دلیل افزایش نرخ دالر با‬ ‫افزایش نرخ روبه رو شده اند اما خودروساز اجازه افزایش‬ ‫نرخ ندارد‪ .‬عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در‬ ‫دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار کرد‪ :‬تداوم این روند‬ ‫به تضعیف صنعت در میان مدت و بلندمدت می انجامد‬ ‫زی��را قطعه س��ازان به دلیل نب��ود س��وداوری الزم با‬ ‫خودروسازان همراهی نمی کنند و در نتیجه‪ ،‬نرخ تولید‬ ‫خودرو به ش��دت افت می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫هنوز اثار تحریم های خودرویی هویدا نشده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در دوران تحریم نیز از خودروس��ازان انتظار‬ ‫می رود بر تحقیق و توسعه تمرکز کنند تا بتوانند بیشتر‬ ‫دوام اورند اما وقتی خودروس��از زیانده شود‪ ،‬نمی تواند‬ ‫در این زمینه سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫کاکای��ی گفت‪ :‬از دول��ت انتظار می رف��ت با قطعی‬ ‫ش��دن برخی موارد از جمله نرخ دالر و مشخص شدن‬ ‫گروه های کاالیی دریافت کننده ارز دولتی‪ ،‬قیمت های‬ ‫جدید خودروها را اعالم می کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫اول مهر ‪ 13 1397‬محرم ‪ 23 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 489‬پیاپی ‪2462‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خروج فولکس واگن از ایران‬ ‫تکذیب شد‬ ‫بسیاری از مردم هنوز‬ ‫بر این باورند که وسایل‬ ‫نقلیه ای که به دست‬ ‫انسان ساخته می شود‬ ‫بر انها که با ر بات ساخته‬ ‫می شوند برتری‬ ‫دارند‪ .‬وجود این‬ ‫باورها باعث می شود‬ ‫کمتر کسی سراغ‬ ‫خواندن بیشتر یا کسب‬ ‫اطالعات روز برود‬ ‫افسانه های خودرویی‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وقتی می ش��نوید چیزی که س��ال ها به ان باور‬ ‫داش��تید دروغ��ی بی��ش نب��وده چه حس��ی پیدا‬ ‫می کنی��د؟ بی تردید حس خوبی به ش��ما دس��ت‬ ‫نمی دهد و حتی ش��اید چندان مایل نباشید به ان‬ ‫فکر کنید‪.‬‬ ‫اینترن��ت اکن��ون خانه ت��ازه و م��درن باورها و‬ ‫اطالعات نادرست اس��ت اما فرق ان با انچه نسل‬ ‫به نس��ل نقل ش��ده این اس��ت که در این فضای‬ ‫بی انتها منبع ها قابل اعتماد به نظر می رسند و این‬ ‫منابع جایگزین حس های مشارکت و پژوهش های‬ ‫نخ نماش��ده گذشته شده اند‪ .‬بسیاری از مردم هنوز‬ ‫بر این باورند که وسایل نقلیه ای که به دست انسان‬ ‫ساخته می شود بر انها که با ر بات ساخته می شوند‬ ‫برتری دارند یا ترکیباتی که برای س��اخت تایر به‬ ‫کار م��ی رود اهمیت��ی ندارد و همی��ن که با چرخ‬ ‫س��ازگاری داشته باش��د‪ ،‬کافی اس��ت‪ .‬وجود این‬ ‫باورها باعث می ش��ود کمتر کس��ی سراغ خواندن‬ ‫بیشتر یا کس��ب اطالعات روز برود‪ .‬این ماجرا اما‬ ‫ی��ک روی دیگر هم دارد‪ .‬برخ��ی صاحبان خودرو‬ ‫تمایل دارند بیش از حد احتیاط کنند‪ ،‬به سرویس‬ ‫خ��ودرو بیش از حد اهمیت دهند و چارچوب های‬ ‫اشتباه برای نگهداری از خودرو را مهم بدانند‪ .‬همه‬ ‫اینها تنها از س��وی نمایندگی ها و شرکت هایی که‬ ‫نگاه حریصانه به کار دارند در ذهن مالکان خودرو‬ ‫نقش می بندد‪.‬‬ ‫به هرح��ال دالیل این باورهای نادرس��ت هرچه‬ ‫باش��د‪ ،‬وقت ان رس��یده ک��ه اگاهی درب��اره انها‬ ‫به دس��ت اید‪ .‬در صنعت خودرو‪ ،‬افس��انه ها بیشتر‬ ‫همان اطالعات غلطی هس��تند که نس��ل به نسل‬ ‫منتقل ش��ده اند‪ ،‬حال انکه دروغ ها به طور عمدی‬ ‫ساخته می ش��وند تا مردم را فریب دهند‪ .‬هدف از‬ ‫فریب نیز اغلب این اس��ت که فرد را وادار به نشان‬ ‫دادن واکنش��ی خاص کند یا کالهبرداری ش��ود‪.‬‬ ‫گزارش پیش رو نگاهی است به ‪ ۱۲‬دروغ و افسانه‬ ‫گل درش��ت در صنعت خودرو که سال هاس��ت در‬ ‫ذهن ها خانه کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمنی الومینیوم در مقابل فوالد‬ ‫فورد‪ ،‬خودروسازی است که از الومینیوم به جای‬ ‫ف��والد در محصوالت خ��ود اس��تفاده می کند به‬ ‫همین دلیل س��ایر خودروس��ازان به این ش��رکت‬ ‫خرده می گیرند زیرا الومینیوم را پایین تر از فوالد‬ ‫می دانن��د اما دالیل زیادی وجود دارد که این باور‬ ‫را رد می کند‪.‬‬ ‫پس از اینکه ش��ورولت در اواس��ط سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی(میانه ‪ )۱۳۹۵‬با نش��ان دادن یک اگهی‪،‬‬ ‫الومینیومی بودن کفی عقب پیکاپ فورد را اشکار‬ ‫ک��رد و نیز نش��ان داد ک��ه وس��ایل مختلف مثل‬ ‫جعبه ابزاره��ای خالی از خود مقاومت نش��ان داده‬ ‫و اس��یبی ندیدند مجله فوربس شروع به پژوهش‬ ‫در این باره کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی فورد گفت‪« :‬بررسی های فورد و طرف‬ ‫سومی که برای بررسی کیفیت به کمک فورد امد‬ ‫نش��ان داد بیش از ‪ ۹۹‬درصد مشتریان اف‪۱۵۰-‬‬ ‫مش��کلی با الومینیومی بودن کف��ی عقب پیکاپ‬ ‫ندارند‪».‬‬ ‫مجله فوربس نیز به یک موسس��ه بیمه گزارش‬ ‫داد ک��ه پیکاپ ه��ای اف‪ ۱۵۰-‬ف��ورد ایمن ترین‬ ‫محص��والت در این کالس خودرویی هس��تند‪ .‬در‬ ‫ازمایش ه��ای تصادف نی��ز این خ��ودرو به خوبی‬ ‫توانست از پس رقیبانی چون شورولت‪ ،‬جی ام سی‪،‬‬ ‫تویوتا و رم برامده و به این باور اش��تباه پایان دهد‬ ‫ک��ه اس��تفاده از الومینیوم باعث کاه��ش ایمنی‬ ‫خودرو می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت خودروهای کره ای‬ ‫بسیاری از مردم جهان همچنان بی توجه به این‬ ‫واقعیت هس��تند که برخی از بهترین خودروهای‬ ‫کنون��ی در خیابان های ش��هرهای جه��ان کره ای‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫هیون��دای و کیا با در اختیار گرفتن مهندس��ان‬ ‫و طراح��ان مش��هور المان��ی ک��ه پیش��ینه کار‬ ‫در ش��رکت هایی چ��ون ب ام و و ائ��ودی و نی��ز‬ ‫کارخانه هایی در برخی ش��هرهای المان داشتند‪،‬‬ ‫اکن��ون خودروس��ازانی هس��تند ک��ه کیفی��ت و‬ ‫کارامدی به جزئی جدانش��دنی از انها تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از روزهای��ی ک��ه کره ای ه��ا در خودروس��ازی‬ ‫چندان قاب��ل اعتماد نبودند‪ ،‬از م��واد اولیه ارزان‬ ‫استفاده می کردند و فضای داخلی خودروهای شان‬ ‫زش��ت بود زمان زیادی می گذرد‪ .‬موسس��ه معتبر‬ ‫جی دی پاور باالترین جایزه را به کیا برای داش��تن‬ ‫بهتری��ن کیفیت اولی��ه در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬اهدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرعت هیبریدی ها‬ ‫به زمانی برگردید که پریوس های نس��ل نخست‬ ‫تازه وارد صحنه شده بودند و هوندا این سایت های‬ ‫اولیه پیش��رانه های یک لیتری داش��تند‪ .‬ان زمان‬ ‫می شد گفت که هیبریدی ها کند هستند و کسی‬ ‫از ش��نیدن این حرف ش��گفت زده نمی شد اما در‬ ‫سال های گذشته با ظهور نسخه برقی خودروهایی‬ ‫چون تویوتا راو‪ ۴‬و لکس��وس ‪۴۵۰‬اچ ثابت ش��ده‬ ‫ک��ه خودروه��ای هیبریدی بی تردی��د قدرتمندتر‬ ‫از همتایان گازس��وز خود هس��تند‪ .‬س��امانه های‬ ‫باتری های مدرن هیبریدی اکنون سبک تر‪ ،‬بهینه تر‬ ‫در مصرف و قدرتمندتر از همیش��ه به خودروهای‬ ‫هیبریدی سرعت می دهند‪ .‬خوشبختانه چون برق‬ ‫انرژی لحظه ای تولید می کند‪ ،‬باورهای نادرس��ت‬ ‫درباره تنبل ب��ودن خودروهای هیبریدی همزمان‬ ‫با ورود فناوری های نو به بازار خودرو در حال رنگ‬ ‫باختن است‪.‬‬ ‫نمی دانند جایی که خودرو در ان مونتاژ می ش��ود‬ ‫یعنی امریکا همان کشور سازنده نیست‪ .‬این یعنی‬ ‫بس��یاری از شرکت ها از سراس��ر جهان در امریکا‬ ‫کارخانه می زنند اما این دلیل نمی شود که خودرو‬ ‫ساخته شده در داخل مرزهای این کشور امریکایی‬ ‫باش��د‪ .‬خودرو در هر جای دنیا که س��ر هم ش��ود‬ ‫در نهای��ت به هم��ان جایی تعل��ق دارد که رگ و‬ ‫ریشه اش به ان می رسد‪.‬‬ ‫س��هم بزرگ��ی از خودروه��ای گوناگ��ون در‬ ‫کارخانه های ش��رکت های مختلف در خاک امریکا‬ ‫تولید می ش��و د اما میزان تولید ب��اال به این معنی‬ ‫نیست که برای نمونه‪ ،‬فوکوس «ار اس» در المان‬ ‫همچن��ان تولید نش��ود یا جیپ جدی��د کامپس‬ ‫در خاک کش��ورهایی چون برزی��ل‪ ،‬چین‪ ،‬هند یا‬ ‫مکزیک تولید نخواهد شد‪.‬‬ ‫این ش��کل از تولید و تجارت را «جهانی سازی»‬ ‫می گوین��د‪ .‬ترامپ تنها زمان��ی می تواند ثابت کند‬ ‫امری��کا را به دوران طالیی خود بازگردانده که هم‬ ‫تولید تمام قطعات و هم کل فرایند ساخت خودرو‬ ‫در داخل خاک امریکا انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قدرت خودرو و اکتان‬ ‫این یکی از موضوع هایی اس��ت که نه سیاه است‬ ‫و نه س��فید‪ .‬بحث اکتان در واقع خاکستری است‬ ‫زی��را تبلیغ کنندگان درب��اره اش دروغ نمی گویند‬ ‫ام��ا م��ردم دقی��ق متوج��ه نمی ش��وند منظ��ور‬ ‫تبلیغ کنندگان چیست‪.‬‬ ‫وقت��ی یک ش��رکت نفتی به ش��ما می گوید که‬ ‫بنزین ممتاز تولیدی این ش��رکت ضایع کنندگان‬ ‫عملکرد موتور را حذف می کند نباید انتظار داشته‬ ‫باش��ید وقتی پس از پر کردن باک‪ ،‬پمپ بنزین را‬ ‫ترک کردید خودرو روی پایش بند نباشد‪.‬‬ ‫مطالعات تازه ثابت کرده که س��وخت ارزان به‬ ‫موتور اسیب می زند و یک مخزن باکیفیت می تواند‬ ‫گاهی به عنوان تمیزکننده سامانه سوختی استفاده‬ ‫شود اما انچه قطعی است اینکه وجود قطعه ای که‬ ‫خودرو همیشه به ان نیاز ندارد تنها سبب افزایش‬ ‫هزینه های ماهانه شما می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زوروی شکست ناپذیر‬ ‫چند بار برای تان پیش امده که یک خودرو ‪۴×۴‬‬ ‫یا ‪ ۲‬دیفرانسیل گیرکرده در برف ببینید یا با یک‬ ‫‹ ‹خطر واژگونی برای شاسی بلندها‬ ‫وس��یله نقلیه چهارچرخ متحرک در س��احل پر از‬ ‫ب��رای همه ب��اور ش��ده ب��ود ک��ه خودروهای‬ ‫شن و ماس��ه رانندگی کنید؟ حتی اگر خودرویی‬ ‫شاسی بلند امتیازهای ویژه ای هنگام تصادف دارند‬ ‫این ویژگی ها را در بهترین سطح خود داشته باشد‬ ‫اما ثابت ش��د ب��ه اندازه گفته ش��ده مصون نبودند‬ ‫با انتخاب تایر بی کیفیت‪ ،‬س��امانه تعلیق قدیمی‪،‬‬ ‫و احتمال واژگونی هم برای ش��ان وجود داش��ت؛‬ ‫ساز کار کش��ش حداقلی و یخ بس��تن زیاد از حد‬ ‫حال این خودرو جیپ واگونر باش��د یا س��امورایی‬ ‫زمین‪ ،‬خودرو می تواند تسلیم شود‪ .‬رانندگان اغلب‬ ‫س��وزوکی چن��دان تفاوت��ی ن��دارد ام��ا به لطف‬ ‫عقی��ده دارند که ویژگی های ‪ ۴×۴‬باعث می ش��ود‬ ‫س��امانه های امروزی کنترل کشش و چسبندگی‪،‬‬ ‫ایستاناپذیر رانندگی کنند‪.‬‬ ‫الکترونیکی ش��دن س��امانه کنترل چهارچرخ های‬ ‫در واقعی��ت اما چی��ز دیگری اس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫محرک و حتی هدایت گش��تاور‪ ،‬شاس��ی بلندهای‬ ‫حتی اگر پشت سوبارویی بهره مند از روزامدترین‬ ‫امروزی تا حد زیادی توانس��ته اند بر این مش��کل‬ ‫ن��وع این فناوری یا فورد رپت��وری متفاوت از این‬ ‫غلبه کنند‪ .‬با این اوصاف همچنان شمار زیادی از‬ ‫نظر نشس��ته اید به یاد داش��ته باش��ید همیش��ه‬ ‫وسایل نقلیه بزرگ تر در بازار هستند‬ ‫محدودیت هایی برای انچه می خواهید‬ ‫که ام��کان دارد واژگون ش��وند‪ ،‬پس‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫نمی توان ضمان��ت ‪ ۱۰۰‬درصدی داد برای دهه ها امریکایی ها � قدرت موتورهای وی ‪6‬‬ ‫ک��ه رانندگی با س��رعت ‪ ۹۰‬مایل بر اصرار به این افسانه‬ ‫باید از فورد تش��کر کرد که طلسم‬ ‫عدد‬ ‫س��اعت هنگام وزیدن باد ش��دید به داشتند که هرچه‬ ‫کم قدرت ت��ر بودن موت��ور وی‪ ۶‬یا ‪۶‬‬ ‫باشد‬ ‫اسب بخار بیشتر‬ ‫س��یلندر را شکس��ت‪ .‬اگرچه ش��مار‬ ‫چپ شدن خودرو منجر نشود‪.‬‬ ‫هم‬ ‫عملکرد خودرو‬ ‫‹ ‹امریکا و تولید خودروهای‬ ‫به نسبت زیادی از خودروسازان ژاپنی‬ ‫بی تردید بهتر است‬ ‫امریکایی‬ ‫به ط��ور جداگانه ت�لاش کردند عالقه‬ ‫اما خیلی وقت ها چنین‬ ‫خوب است بدانید که تویوتا اکنون‬ ‫ب��ه فناوری توئین تورب��و (‪ ۲‬توربو) در‬ ‫نیست‬ ‫افس��اردار بس��یاری از خودروه��ای‬ ‫دهه های ‪ ۸۰‬و ‪ ۹۰‬میالدی (‪ ۶۰‬و ‪۷۰‬‬ ‫ساخت امریکاس��ت‪ .‬بسیاری از مردم‬ ‫خورش��یدی) را گس��ترش دهند‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت فورد بود که توانس��ت این پیشرفت را در‬ ‫ذهن جهانیان تثبیت کند‪.‬‬ ‫نیسان جی تی ار یا هوندا ان اس ایکس فوق العاده‬ ‫بودند اما مردم همچنان اعتقاد داش��تند که هیچ‬ ‫موتوری وی‪ ۸‬نمی ش��ود‪ .‬نس��ل دوم جی تی فورد‬ ‫ب��ا موتور ‪ ۶۴۷‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪ ۵۵۰‬اما ‪۶‬‬ ‫س��یلندر یا وی‪ ۶‬به بازار امد‪ .‬عملکرد این خودرو‬ ‫چن��ان بود که بتواند به عنوان یک موتور با مصرف‬ ‫بهینه اما سیلندر پایین تر قانع کننده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت اسب بخار و گشتاور‬ ‫جی لنو‪ ،‬کمدین مش��هور امریکایی تفاوت اسب‬ ‫بخار و گش��تاور را بس��یار خوب توضیح می دهد‪:‬‬ ‫«اس��ب بخ��ار باع��ث فروش خ��ودرو و گش��تاور‬ ‫موج��ب پیروز ش��دن در رقابت می ش��ود»‪ .‬برای‬ ‫دهه ها امریکایی ها اصرار به این افس��انه داش��تند‬ ‫که هرچه عدد اس��ب بخار بیش��تر باشد عملکرد‬ ‫خودرو هم بی تردید بهتر اس��ت اما چیزی که انها‬ ‫باید س��تایش می کردند گشتاور بود نه اسب بخار؛‬ ‫داشتن مجموعه ای از ویژگی ها و کارکرد یکپارچه‬ ‫انهاس��ت که می تواند باعث ظهور خودرویی چون‬ ‫شورولت کامارو اس اس شود که سال ‪-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫‪ )۱۳۹۴‬همه را ش��گفت زده کرد‪ .‬اس��یر طلسمی‬ ‫نش��وید که می گوید هرچه اسب بخار بیشتر باشد‬ ‫خ��ودرو بی ب��رو برگرد س��ریع تر خواهد ب��ود زیرا‬ ‫خیلی وقت ها چنین نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو لوکس و رویای ان‬ ‫این یک عقیده تمسخرامیز است که باید کم کم‬ ‫در پستوهای ذهن دفن شود‪ .‬وسایل نقلیه لوکس‬ ‫از رولز‪-‬رویس گرفته تا بنتلی مدل هایی اقتصادی‬ ‫و به صرفه دارند؛ اگر امکانات شیک و به روزشان را‬ ‫به عنوان بخشی از لذت رانندگی روزانه بپذیرید‪.‬‬ ‫لندروور دیسکاوری را در نظر بگیرید که با نرخ‬ ‫زیر ‪ ۵۰‬هزار دالر در امریکا شروع کرد؛ خودرویی‬ ‫ک��ه هم��ه امکانات لمس��ی در طراح��ی داخلی و‬ ‫اپشن های افرودی را دارد‪.‬‬ ‫البت��ه برای داش��تن چنی��ن امکانات��ی الزامی‬ ‫ندارد سراغ نش��ان های تجاری لوکس که گران تر‬ ‫هستند بروید‪ .‬خودروهایی مانند کیا کادنزا و مزدا‬ ‫س��ی ایکس‪ ۹-‬ه��م لوکس واقعی هس��تند‪ .‬برای‬ ‫مطمئن ش��دن کافی است برخی از انها را امتحان‬ ‫کنید تا ببینید که بس��یاری از نش��ان های تجاری‬ ‫غیرلوکس در حد همان لوکس ها امکانات دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹باتری خودرو را روی زمین نگذارید‬ ‫باتری ه��ای م��درن در یک بس��ته بندی خاص‬ ‫از جن��س پالس��تیک پلی پروپیلن ق��رار دارند که‬ ‫به عن��وان ی��ک عای��ق الکتریکی عم��ل می کنند‪.‬‬ ‫پیشرفت های امروزی در س��از کارهای مهر و موم‬ ‫ک��ردن و گرفت��ن منفذها در عمل نف��وذ و انتقال‬ ‫الکترولی��ت را غیرممک��ن کرده اس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫همه افس��انه هایی که در گذش��ته درباره گذاشتن‬ ‫باتری روی س��طح بتنی وجود داشته اکنون دیگر‬ ‫بی معناست‪.‬‬ ‫‹ ‹تعویض روغن و بازده خودرو‬ ‫تا دهه ها به ما گفته می شد پس از ‪ ۳‬هزار مایل‬ ‫کارکرد خودرو باید روغن خودرو عوض شود‪ .‬از انجا‬ ‫که روغن موتور به عنوان روان کننده و خنک کننده‬ ‫عم��ل می کند احتیاط همواره بر رعایت این قانون‬ ‫بوده اما با گذر زمان حتی روغن ها هم پیشرفته تر‬ ‫ش��ده اند و فیلترهای��ی در روغن خودرو اس��تفاده‬ ‫می ش��وند که می توان با خی��ال راحت بیش از ‪۳‬‬ ‫هزار مایل هم با خودروهای مدرن رانندگی کرد‪.‬‬ ‫منبع‪cheatsheet:‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫خودروس��از المانی فولکس واگن اخبار منتشر شده از طرف‬ ‫مقامات امریکایی مبنی بر ترک بازار ایران را تایید نکرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬خبرگزاری بلومب��رگ به نقل از مقامات‬ ‫امریکای��ی گ��زارش داد در مذاکرات انجام ش��ده بین ریچارد‬ ‫گرن��ل‪ ،‬س��فیر امری��کا در الم��ان و مقام��ات این ش��رکت‬ ‫خودروسازی‪ ،‬قرار شده است فولکس واگن ایران را ترک کند‬ ‫اما فولکس واگ��ن در واکنش به این خبر اعالم کرد موضعش‬ ‫نسبت به ایران تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫یک��ی از تحریم ه��ای اعمالی امریکا علیه ای��ران در مرداد‪،‬‬ ‫بخ��ش خودروس��ازی ب��ود و در واکن��ش به ای��ن تحریم ها‬ ‫ش��رکت هایی چون پژ و‪ -‬س��یتروئن و دی اس اعالم کردند به‬ ‫فعالیت خود در ایران پایان می دهند‪.‬‬ ‫ی��ک مقام اگاه در فولکس واگن به رویترز گفته اس��ت این‬ ‫شرکت ارتباط خود را با گرنل حفظ کرده و با وی درباره ایران‬ ‫در حال مذاکره است‪ .‬با این حال کریستینا هیگنز‪ ،‬سخنگوی‬ ‫س��فارت امریکا در المان گفته اس��ت که این سفارتخانه در‬ ‫حال مذاکره با مدیران ارش��د شرکت های المانی است و انها‬ ‫گفته اند به تحریم های امریکا پایبند خواهند بود‪.‬‬ ‫فولکس واگن س��رمایه گذاری بزرگی در ای��ران انجام نداده‬ ‫اس��ت‪ .‬س��ال گذش��ته ش��رکت «س��ئات» که زیرمجموعه‬ ‫اس��پانیایی این خودروس��از اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬از ورود به ایران‬ ‫منصرف شده است‪.‬‬ ‫گرنل که موضعی تند علیه ایران دارد‪ ،‬تنها س��اعتی پس از‬ ‫ورودش به المان در ماه مه امس��ال در توئیتی به شرکت های‬ ‫المانی برای همکاری با ایران هشدار داده بود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬برخی از مقامات المانی به دخالت های س��فیر‬ ‫امریکا در امور تجاری المان اعتراض کرده اند‪.‬‬ ‫بیژن دیر سرایی‪ ،‬س��خنگوی حزب «اف‪.‬د‪.‬پ» در مجلس‬ ‫المان گفته است‪ :‬اینکه شرکت های المانی به دلیل فشارهای‬ ‫سفیر امریکا تصمیم گیری کنند‪ ،‬مسخره است‪ .‬اقتصاد المان‬ ‫و اروپا نیرومند اس��ت و نیازی به گرفتن دستور مانند مناطق‬ ‫تحت اشغال (امریکا) ندارد‪.‬‬ ‫تولید تمام برقی مینی‬ ‫سال اینده میالدی‬ ‫مینی از برنامه خود برای اغاز تولید نس��خه ای تمام برقی از‬ ‫نسخه ‪ ۳‬در سال اینده میالدی خبر داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخ��ودرو‪ ،‬در ژوئی��ه‪ ،‬دو طراح��ی ابتدایی‬ ‫از خودروی��ی برقی نش��ان داد ک��ه این مدل جدی��د دارای‬ ‫طراحی اینده نگرانه ای خواهد بود‪ .‬همچنین‪ ،‬مشتریان مینی‬ ‫می توانن��د از بین ‪ ۳‬ن��وع نیرومحرکه مختلف ش��امل موتور‬ ‫احتراقی‪ ،‬هیبریدی شارژی یا تمام برقی انتخاب داشته باشند‪.‬‬ ‫نیرومحرک��ه مینی تمام برق��ی در کارخانه ه��ای بی ام و در‬ ‫‪ Dingolfing‬و ‪ Landshut‬س��اخته می ش��ود و ای��ن‬ ‫خودروس��از همچنین اعالم کرده اس��ت که این نیرومحرکه‬ ‫در کارخانه اکس��فورد بی ام و روی خودرو سوار می شود‪ .‬این‬ ‫خودروساز‪ ،‬اکسفورد را به عنوان مرکزی که بیشتر مدل های‬ ‫‪ ۳‬در مینی را تولید می کند‪ ،‬توصیف کرده است‪.‬‬ ‫مین��ی ‪ ۳‬در جدید با نیرومحرکه برقی دارای جلو پنجره ‪۶‬‬ ‫ضلعی نمادین بسته با نشان ‪ E‬است‪ .‬اطالعات بیشتر از مینی‬ ‫برقی به زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫حرکت کادیالک‬ ‫به سوی برقی سازی‬ ‫کادیالک ساخت موتورهای دیزلی را به تعویق انداخته زیرا‬ ‫صنعت خودرو به س��مت خودروه��ای هیبریدی و تمام برقی‬ ‫متمایل ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬گفته می ش��ود‬ ‫‪ ،Steve Carlisle‬مدیر کادیالک اعالم کرده بازارها بس��یار‬ ‫س��ریع تر از انچه این خودروساز تصور می کرد در حال تغییر‬ ‫هس��تند‪ .‬وی در این باره گفت‪ :‬با حرکت به س��مت جلو‪ ،‬به‬ ‫ط��ور قطع روی برقی س��ازی تمرکز خواهیم کرد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این گزارش‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی با رسوایی تقلب دیزلی‬ ‫فولکس واگن‪ ،‬به کادیالک هشدار داده شد اما این خودروساز‬ ‫ح��س کرد که ان ق��در در این زمینه پیش��رفت کرده اند که‬ ‫نمی توان از ان جلوگیری کرد‪ .‬فروش اوپل در س��ال گذشته‬ ‫نیز برنامه دیزلی کادیالک را قوت بخشید زیرا این دو برند با‬ ‫یکدیگ��ر همکاری می کنند‪ .‬هر دو موتور ‪ ۴‬و ‪ ۶‬س��یلندر این‬ ‫خودروس��از در دست ساخت هس��تند‪ .‬البته نوع سوخت این‬ ‫موتورها اعالم نشده اما گفته می شود نقش مهمی در پیشبرد‬ ‫این خودروس��از به ویژه در خودروهای بزرگ‪ ،‬شاسی بلندها و‬ ‫وانت پیکاپ ها خواهد داشت‪ .‬هدف اصلی از روی اوردن این‬ ‫خودروس��از به فناوری دیزلی‪ ،‬تس��خیر بازار اروپا بوده است‪.‬‬ ‫قرار بود شاس��ی بلند کوچک ‪ XT ۴‬در سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫با نسخه ای دیزلی عرضه شود اما فعال تضمینی برای این امر‬ ‫نیس��ت‪ .‬مدل ممتاز ‪ CT ۶‬اکنون با نیرومحرکه ای هیبریدی‬ ‫ش��ارژی عرضه می شود و از یک موتور ‪ ۲.۰‬لیتری توربوشارژ‬ ‫بنزینی به هم��راه یک موتور برقی با طیف حرکتی برقی ‪۵۰‬‬ ‫کیلومتر بهره می برد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫اول مهر ‪ 13 1397‬محرم ‪ 23 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 489‬پیاپی ‪2462‬‬ ‫خبر‬ ‫«نیان» و «شمیل»‬ ‫خشک می شوند‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای هرمزگان از اتمام اب سد‬ ‫نیان و خشکی کامل سد شمیل تا پایان شهریور جاری خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» از وزارت نیرو‪ ،‬هوش��نگ‬ ‫مالئ��ی در توضیحاتی درباره وضعیت ابی کش��ور و اس��تان‬ ‫هرمزگان گفت‪ :‬در سال ابی که از مهر اغاز می شود‪ ،‬هرمزگان‬ ‫به عنوان خش��ک ترین استان کشور به دلیل کمترین میزان‬ ‫بارندگی در سال گذشته نام برده می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬متوسط‬ ‫بارش استان در درازمدت حدود ‪ ۱۸۵‬میلی متر بوده که البته‬ ‫در سال گذشته با بارش متوسط فقط ‪ ۵۲‬میلی متر که عمده‬ ‫ان در ح��وزه غرب و جزایر اس��تان اتفاق افتاده س��ال ابی‬ ‫خوبی را تجربه نکردیم‪ .‬همچنین‪ ،‬با توجه به اینکه بیشترین‬ ‫منابع اب ش��یرین در حوزه شرق استان قرار دارد حدود ‪۹۲‬‬ ‫درصد کاهش بارندگ��ی و ‪ ۱۰۰‬درصد کاهش روان اب ها در‬ ‫رودخانه های باال دس��ت را داشتیم‪ .‬این مقام مسئول با تاکید‬ ‫بر ش��رایط نامساعد ابی در اس��تان بیان کرد‪ :‬شرایط به ویژه‬ ‫در مرکز اس��تان به گونه ای است که در تامین اب روستاها و‬ ‫شهرها با چالش جدی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان هرمزگان ادامه داد‪:‬‬ ‫زمانی که بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده به این‬ ‫نتیجه رس��یدیم که در سال پیش رو بارشی نخواهیم داشت‬ ‫در جلس��ه هایی با استاندار هرمزگان تصمیم هایی گرفته شد‬ ‫که ب��ا همراهی س��ازمان برنامه و بودج��ه همچنین صبر و‬ ‫رعایت و همکاری خوب شهروندان استان تاکنون این بحران‬ ‫را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫مالئی اضافه کرد‪ :‬ش��رایط به گونه ای اس��ت که هر چه به‬ ‫جلو قدم می گذاریم بهبودی ایجاد نمی شود و در حال مصرف‬ ‫منابع ابی باقی مانده هس��تیم و یکی از بزرگ ترین نگرانی ها‬ ‫بر اساس پیش بینی مرکز خشکسالی کشور‪ ،‬کمترین میزان‬ ‫بارندگی در ‪ ۳‬ماه پاییز برای استان است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ب��ا توجه به پیش بینی ه�� ا باید در‬ ‫مدیری��ت مصرف با برنام��ه عمل کنیم زیرا ت��ا ‪ ۴‬ماه اینده‬ ‫وضعیت ابی اس��تان به ش��کل بحرانی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��د‬ ‫استقالل میناب روزی منبع اصلی تامین اب شهر بندرعباس‬ ‫بوده اما امروز ‪ ۵‬درصد اب بندرعباس را از طریق سد و باقی‬ ‫را از منابع ابی دیگر مانند سد نیان و شمیل تامین می کنیم‬ ‫که س��د نیان به خش��کی کامل و سد ش��میل فقط تا پایان‬ ‫شهریور توان تامین اب را داشته و به خشکی کامل می رسد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر برای تامین اب‬ ‫از ذخیره اب زیرزمینی این سدها استفاده می کنیم که باید‬ ‫گفت برداشت از سفره های زیرزمینی هم با توجه به حجم و‬ ‫مقدار برداشت شرایط خاصی دارند و نمی شود در دراز مدت‬ ‫از انها برداشت کرد‪.‬‬ ‫مشکالت تجدیدپذیرها‬ ‫با سازمان برنامه و بودجه حل شد؟‬ ‫رییس س��ازمان انرژی های تجدید پذی��ر و بهره وری انرژی‬ ‫برق گفت‪ :‬مذاکرات گوناگونی با سازمان برنامه و بودجه برای‬ ‫دریافت عوارض برق و هزینه ان برای توس��عه تجدیدپذیرها‬ ‫انجام شده و امیدواریم امسال شرایط بهتری برای این انرژی‬ ‫رقم بخورد‪.‬‬ ‫س��ید محمد صادق زاده با بیان اینکه از اغاز سال تاکنون‬ ‫در مجم��وع ‪ ۱۵۰ ،‬میلی��ارد توم��ان پ��ول را از خزانه بابت‬ ‫صورتحس��اب به ص��ورت کامل به ش��رکت های تولید کننده‬ ‫برق پرداخت کرده ایم‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬بر اس��اس مذاکرات‬ ‫با س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬قرار ش��ده است تا ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان دیگر را به «س��اتبا» پرداخت کند تا صورتحس��اب ها‬ ‫دچار تاخیر نشوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مس��ئله را با سازمان برنامه و بودجه توافق‬ ‫کرده ای��م ک��ه اگر پرداخت صورتحس��اب های ش��رکت برق‬ ‫با تاخیر روبه رو ش��د‪ ،‬بر اس��اس قانون برنامه شش��م توسعه‬ ‫جریم��ه تاخیر به انه��ا تعلق بگیرد و ای��ن جریمه تاخیر به‬ ‫دلی��ل اینکه منابع برق از مردم گرفته ش��ده و در خزانه نیز‬ ‫موجود اس��ت از طرف دیوان عدالت کشور جریمه غیر ضرور‬ ‫تش��خیص داده شده اس��ت که از منابع دولت قابل پرداخت‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان انرژی های تجدیدپذی��ر و بهره وری انرژی‬ ‫ع مسئوالنی که در‬ ‫برق‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در این شرایط به طور قط ‬ ‫جری��ان پرداخت عوارض برق تاخیری ایجاد کرده اند باید در‬ ‫مقابل دیوان محاسبات پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با س��ختگیری هایی که دیوان محاس��بات‬ ‫کش��ور در این موضوع اعمال کرده است‪ ،‬امیدواریم مشکلی‬ ‫ایجاد نش��ود و این مسئله به طور کامل حل شود‪ .‬صادق زاده‬ ‫با اش��اره به اینکه در س��ال ‪ ۹۶‬جرایم تاخیر تعلق گرفت که‬ ‫تاکنون بالتکلیف اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون منتظر هس��تیم تا از‬ ‫طریق س��ازمان برنام��ه و بودجه این مس��ئله تعیین تکلیف‬ ‫ش��ود و امیدواری��م این تجربه تلخ دیگر در س��ال ‪ ۹۷‬تکرار‬ ‫نشود‪ .‬سال ‪ ۱۳۹۶‬معادل ‪ ۱۱۰۰‬میلیارد تومان برای توسعه‬ ‫تجدید پذیرها پیش بینی شده بود که ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان ان‬ ‫پرداخت نشد‪ .‬البته امسال نیز در تخصیص منابع ایجاد شده‬ ‫تاخی��ر به وجود امد و فق��ط ‪ ۵۰‬میلیارد تومان به این حوزه‬ ‫تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫البته بر اس��اس اع�لام «س��اتبا» درحال حاضر هیچ کدام‬ ‫از نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر طلبی از «س��اتبا» و وزارت نیرو‬ ‫ندارند و اگر س��ازمان برنامه و بودجه پرداختی را انجام نداد‪،‬‬ ‫اج��ازه ندادیم که این مس��ئله در پرداخت صورتحس��اب ها‬ ‫مشکلی ایجاد کند‪.‬‬ ‫شاید در شرایط‬ ‫عادی اقتصادی‬ ‫افزایش‬ ‫نرخ سوخت‬ ‫سوددهی قاچاق را‬ ‫کاهش می داد‬ ‫و دولت با استفاده‬ ‫از این سیاست‬ ‫می توانست راهی برای‬ ‫کاهش قاچاق پیدا کند‬ ‫اما شرایط اقتصادی‬ ‫کنونی مانع افزایش‬ ‫نرخ حامل های انرژی‬ ‫در کشور است‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت تولید و قاچاق بنزین در کشور گزارش می دهد‬ ‫چرا بنزین ایرانی بوی قاچاق می دهد؟‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در حالی که ارزش ارز در کش��ور نس��بت به ماه های‬ ‫گذشته به ش��دت افزایش یافته و کش��ورهای همسایه‬ ‫ایران بنزین را با نرخ بس��یار بیشتری تامین می کنند‪،‬‬ ‫قاچاق س��وخت در ماه های گذش��ته بس��یار باال رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬برخ��ی از قاچاقچیان در کش��ورهای همس��ایه‬ ‫بنزین ای��ران را به دالر می خرند و این موضوع مس��یر‬ ‫قاچاق را باز کرده است‪ .‬هرچند که این قاچاق به دلیل‬ ‫دمای اش��تعال پایین بنزین و رعایت نکردن نخستین‬ ‫استانداردهای حمل سوخت بسیار خطرافرین است اما‬ ‫ش��رایط اقتصادی و طمع قاچاقچیان به حدی است که‬ ‫حاضر نیستند دست از این تجارت غیرقانونی بردارند‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان معتقدن��د دولت باید تالش‬ ‫کن��د تا نرخ بنزین افزایش نیاب��د و کنترل و نظارت‬ ‫مرزها بیش��تر شود‪ .‬به گفته این دسته از کارشناسان‬ ‫اقتصاد‪ ،‬ش��رایط کش��ور امروز به گونه ای نیست که‬ ‫تحمل افزایش نرخ حامل های سوخت را داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بنزین ‪ ۱۰۰۰‬تومانی قاچاق می شود‬ ‫عض��و کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪ :‬وقتی ریسک از حدی‬ ‫باالت��ر ب��رود قاچاق ش��کل‬ ‫می گیرد‪ .‬ما امروز نمی توانیم‬ ‫فکر کنی��م که بنزین ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومانی قاچاق نشود‪.‬‬ ‫محم��ود بهمنی درباره برنامه دولت و مجلس برای‬ ‫جلوگیری از قاچاق سوخت به ایسنا گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫مس��ئله ای که امروز بای��د به ان توج��ه کنیم ثبات‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬وقتی ثبات نباشد اختالف نرخ پیدا‬ ‫می شود و امکان ریسک پایین می اید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما وقتی ریس��ک از حدی باالتر برود به‬ ‫طور قطع قاچاق ش��کل می گیرد‪ .‬ما امروز نمی توانیم‬ ‫فکر کنیم که بنزین ‪ ۱۰۰۰‬تومانی قاچاق نشود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه نظ��ارت و مواظبت راهکار جلوگیری از‬ ‫قاچاق نیس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید نظارت ها را باال‬ ‫ببریم ام��ا اعتقاد داریم به جای نظ��ارت‪ ،‬باید کاری‬ ‫کنیم که قاچاق صرفه نداش��ته باشد‪ .‬برای مثال‪ ،‬در‬ ‫زمینه اتومبیل وقتی تولید با نرخ و ارز مناسب انجام‬ ‫شود‪ ،‬اختالف نرخ پیدا نمی کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬بازار ازاد‬ ‫را با خود به همراه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین بنزین در تحریم های نفتی‬ ‫موضوع قاچاق س��وخت در‬ ‫حالی ب��ه صنع��ت نفت در‬ ‫کش��ور اس��یب می زن��د که‬ ‫مس��ئوالن از اغ��از دول��ت‬ ‫دوازده��م ب��ا توس��عه‬ ‫پاالیش��گاه های کشور تالش‬ ‫می کنن��د ای��ران در تولی��د‬ ‫بنزین به خودکفایی برس��د‪ .‬بر اس��اس این تالش ها‬ ‫گفته می شود تا پایان سال اینده ایران در تولید این‬ ‫محصول از واردات بنزین بی نیاز می شود‪.‬‬ ‫یک عضو کمیسیون انرژی در این باره گفت‪ :‬فاز ‪۳‬‬ ‫س��تاره خلیج فارس هم خوش��بینانه تا پایان امسال و‬ ‫در نهایت‪ ،‬تا خرداد سال اینده به بهره برداری خواهد‬ ‫رس��ید و در کل نیازی به واردات نخواهیم داش��ت و‬ ‫صادرکننده بنزین می شویم‪ .‬علی بختیار درباره اینکه‬ ‫ای��ا ممکن اس��ت در زمینه تامین بنزین در ش��رایط‬ ‫تحریم نفتی دچار مشکل شویم‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬غیر از‬ ‫چند ماه گذشته که به دلیل افزایش سفرها و رفت وامد‬ ‫مردم و بخش��ی نیز به دلیل قاچاق و افزایش نرخ ارز‬ ‫میزان مصرف باال رفته بود‪ ،‬در تامین بنزین مش��کلی‬ ‫نداشتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر با توجه به اینکه فاز‬ ‫طالی سیاه در انتظار هر بشکه ‪ ۸۰‬دالر‬ ‫عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬اگر تولید و صادرات نفت ایران‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬با توجه به نزدیکی به فصل س��رد‬ ‫س��ال و زمس��تان و افزایش تقاضا و مشتری‪،‬‬ ‫ن��رخ نفت تا ح��دود ‪ ۸۰‬دالر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫سید علی ادیانی با اش��اره به احتمال افزایش‬ ‫نرخ نفت در زمس��تان‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ :‬در‬ ‫داخل کش��ور هیچ مشکلی در حوزه فراورده های نفتی‬ ‫ایجاد نمی ش��ود و زمس��تان ایران داغ داغ و سرد سرد‬ ‫نخواهد بود و عادی و متعادل اس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون‬ ‫ی با بی��ان اینکه تعبیر‬ ‫ان��رژی مجلس ش��ورای اس�لام ‬ ‫زمس��تان داغ معط��وف به بازار بین المللی نفت اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ای��ن احتمال وجود دارد که به هر دلیلی کاهش‬ ‫تولید نف��ت در میان تولیدکنن��دگان نفت چه اعضای‬ ‫اوپک و چه غیر اوپک رخ دهد و یکی از عارضه های این‬ ‫کاهش‪ ،‬افزایش نرخ نفت است‪ .‬وی با اشاره به اینکه در‬ ‫تحریم نفتی کشورهای غربی و امریکا ضرر می کنند نه‬ ‫ایران و کش��ورهای مش��ابه ایران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر امریکا‬ ‫تجرب��ه اعم��ال تحریم ها علی��ه کش��ورها را دارد ایران‬ ‫نی��ز محکم ترین و باتجربه ترین کش��ور در حوزه مقابله‬ ‫با تحریم ه��ای نفتی و غیر نفتی اس��ت یعنی ایران ‪۴۰‬‬ ‫سال اس��ت که با تحریم ها مقابله می کند‪ .‬نماینده مرم‬ ‫قائمشهر‪ ،‬سوادکوه‪ ،‬جویبار و سیمرغ در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬با بیان اینکه ایران هن��ر‪ ،‬ظرفیت و ابزار الزم‬ ‫ب��رای کم هزینه تر کردن تحری��م امریکا علیه‬ ‫خود را خواهد داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬اگر معادل این گونه پیش برود که چند‬ ‫صد هزار بشکه نفت ایران صادر نشود و سقف‬ ‫تولی��د و ف��روش نفت داخلی کش��ور کاهش‬ ‫یاب��د‪ ،‬نرخ نف��ت افزایش می یاب��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اگ��ر تحریم ها به این موضوع منجر ش��ود که‬ ‫تولید نفت ایران کاهش یابد و از سوی دیگر‪ ،‬قیمت ها و‬ ‫ارزش نفت به دالر افزایش یابد به طور قط ع امریکا ضرر‬ ‫می کن د چراکه ایران درامد خود را با افزایش نرخ کسب‬ ‫می کند و اتفاقا تولید کمتر جزو سیاست های کلی نظام‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران است‪ .‬ادیانی ادامه داد‪ :‬درامد‬ ‫نفتی ایران با باال رفتن نرخ نفت در زمان کاهش تولید‬ ‫با زمانی که کش��ور افزایش تولید داشته برابری می کند‬ ‫البته در این مرحله تحریم ایران کاهش محسوس تولید‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬وی با بیان اینکه نفت در بودجه سال‬ ‫‪ ۵۰ ،۹۷‬دالر بسته شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫نرخ نفت باالی ‪ ۷۰‬دالر اس��ت ک��ه این موضوع درامد‬ ‫جدیدی برای ایران و کشورهای تولیدکننده نفت ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تصریح کرد‪ :‬اگر تولید و ص��ادرات نفت ایران‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬با توجه به نزدیکی به فصل س��رد س��ال و‬ ‫زمس��تان و افزایش تقاضا و مشتری‪ ،‬نرخ نفت تا حدود‬ ‫‪ ۸۰‬دالر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫یک و ‪ ۲‬پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس راه اندازی شده‬ ‫در زمینه تولید بنزین دچار مش��کل نیستیم یعنی به‬ ‫میزان متوس��ط مصرف س��االنه تولید می کنیم البته‬ ‫باید ذخایر اس��تراتژیک خ��ود را نیز تقویت کنیم که‬ ‫دچار مشکل نشویم‪ .‬این عضو کمیسیون انرژی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬فاز ‪ ۳‬ستاره خلیج فارس هم خوشبینانه تا پایان‬ ‫امسال و تا خرداد سال اینده به بهره برداری می رسد و‬ ‫در کل نیازی به واردات نخواهیم داشت و صادرکننده‬ ‫بنزین می شویم‪ .‬البته این موضوع در حالی امکان پذیر‬ ‫است که قاچاق س��وخت در کشور به صفر برسد‪ .‬در‬ ‫ش��رایط کنونی حج��م قابل توجهی از بنزین کش��ور‬ ‫قاچاق می ش��ود‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬م��ا در زمینه مواد‬ ‫اولیه تولید بنزین مثل ‪ MTBE‬مشکلی نداریم و ‪۷۰‬‬ ‫درصد کاتالیست ها در داخل تولید می شود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫هیچ گاه در زمینه تامین مواد اولیه تولید بنزین حتی‬ ‫در سخت ترین شرایط به مشکل برنخورده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰‬میلیون لیتر قاچاق در روز‬ ‫ی��ک عض��و اتحادی��ه‬ ‫صادرکنندگان نف��ت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروش��یمی ایران از قاچاق‬ ‫روزانه دس��ت کم ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫لیت��ر بنزین به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫بهتری��ن گزینه درحال حاضر‬ ‫برای مبارزه با قاچاق سوخت احیای سامانه هوشمند‬ ‫و کارت س��وخت است‪ .‬حسن خس��روجردی‪ ،‬در این‬ ‫باره به مهر گفت‪ :‬متاس��فانه همیش��ه کشور با قاچاق‬ ‫سوخت روبه رو بوده برای اینکه نرخ این فراورده ها در‬ ‫داخل نس��بت به همسایگان و دیگر کشورهای جهان‬ ‫کمت��ر اس��ت‪ .‬وی همچنین اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه با‬ ‫افزایش نرخ دالر قاچاق بنزین به کشورهای همسایه‬ ‫از سود بیشتری نسبت به گذشته برخوردار بوده و به‬ ‫همین دلیل بخش��ی از امار مصرف سوخت در داخل‬ ‫ب��وی قاچاق می ده��د‪ .‬عضو اتحادی��ه صادرکنندگان‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی ایران گفت‪ :‬بر مبنای امارها‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر مص��رف روزانه بنزین در کش��ور ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون لیتر اس��ت‪ .‬حال پرسشی که مطرح می شود‬ ‫این اس��ت که ایا تمامی این حج��م بنزین در داخل‬ ‫مصرف می شود؟‬ ‫وی افزود‪ :‬بدون شک پاس��خ پرسش مدنظر منفی‬ ‫اس��ت چرا که دست کم روزانه ‪ ۲۰‬میلیون لیتر بنزین‬ ‫به صورت قاچاق راهی کشورهای همسایه می شود‪.‬‬ ‫خس��روجردی تصریح کرد‪ :‬ب��رای مقابله با قاچاق‬ ‫بنزی��ن راهکارهای مختلفی وج��ود دارد که افزایش‬ ‫نرخ بنزین و رس��اندن به س��طح جهان��ی در داخل‪،‬‬ ‫اس��تفاده از فناوری های جدید به ویژه کارت سوخت‬ ‫برای مدیریت مصرف و‪ ...‬از جمله این موارد است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ایران هم اکنون نمی تواند در اوضاع‬ ‫کنونی راهکار نخس��ت را اجرا کند زی��را پیامدهای‬ ‫س��نگینی در جامعه ب��ه همراه دارد‪ .‬عض��و اتحادیه‬ ‫صادرکنن��دگان نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی ایران یاداور‬ ‫شد‪ :‬بهترین گزینه درحال حاضر برای مبارزه با قاچاق‬ ‫سوخت احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬به نظر می رسد جدی ترین‬ ‫تهدید پیش روی خودکفایی تامین بنزین در کشور‪،‬‬ ‫چاقاق ان اس��ت‪ .‬اگر دولت قصد داش��ته باشد مانع‬ ‫ب��روز اثر تحریم ها ب��ر این صنعت باش��د باید راهی‬ ‫برای جلوگیری از قاچاق س��وخت پیدا کند‪ .‬شاید در‬ ‫شرایط عادی اقتصادی افزایش نرخ سوخت سوددهی‬ ‫قاچ��اق را کاهش می داد و دولت با اس��تفاده از این‬ ‫سیاست می توانس��ت راهی برای کاهش قاچاق پیدا‬ ‫کند اما ش��رایط اقتصادی کنونی مان��ع افزایش نرخ‬ ‫حامل های انرژی در کشور است‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد تنها راه باقی مانده کنترل و نظارت بیشتر بر‬ ‫حمل ونقل سوخت است‪.‬‬ ‫نفت شیل امریکا پاسخگوی بازار نیست‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون ان��رژی مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬پیش بینی می شود که‬ ‫در س��ال اینده میالدی ی��ک و نیم میلیون‬ ‫بشکه رشد تقاضای نفت وجود داشته باشد‬ ‫و کمبود تولید نفت ونزوئال‪ ،‬نیجریه و لیبی‬ ‫تحریم ه��ای نفت��ی امریکا علیه ای��ران را با‬ ‫شکست روبه رو می کند‪.‬‬ ‫حسین امیری با اشاره به اینده بازار نفت در صورت‬ ‫تحری��م نفتی ایران‪ ،‬به ایرنا گف��ت‪ :‬امریکا نمی تواند‬ ‫می��زان فروش و صادرات نفت ای��ران را کاهش دهد‬ ‫ع مش��تریان نفتی و بازار‬ ‫زیرا با این اقدام به طور قط ‬ ‫بین المللی نفت دچار مشکل می شود‪.‬‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه در ش��رایط کنونی ونزوئال در‬ ‫تولید نفت با مشکل روبه رو است‪ ،‬افزود‪ :‬برخی دیگر‬ ‫از اعض��ای اوپک مانند نیجری��ه و لیبی نیز در تولید‬ ‫نفت دچار مش��کل هس��تند و کش��ورهایی همچون‬ ‫عربس��تان و روس��یه که عنوان کرده اند کمبود بازار‬ ‫را جبران می کنند‪ ،‬ب��ه میزانی ظرفیت تولید ندارند‬ ‫که بتوانند جایگزین نفت ایران ش��ده و رش��د تقاضا‬ ‫را جبران کنند‪ .‬کمبود تولید نفت ونزوئال‪ ،‬نیجریه و‬ ‫لیبی تحریم های نفتی امریکا علیه ایران را با شکست‬ ‫روبه رو می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش بینی می شود که در سال اینده‬ ‫می�لادی یک و نیم میلیون بش��که رش��د‬ ‫تقاضای نفت وجود داشته باشد که به طور‬ ‫ع یک تا یک و نیم میلیون بشکه در روز‪،‬‬ ‫قط ‬ ‫رشد تقاضای سال اینده باید تامین شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه کمبود تولید‬ ‫به صورت خودکار از س��وی برخی کشورها‬ ‫ مانند ونزوئال‪ ،‬نیجریه و لیبی که توانایی تولید نفت را‬ ‫ندارند سیاست های امریکا در برابر ایران را با شکست‬ ‫روبه رو می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به این راحتی نیس��ت که‬ ‫امریکایی ها بتوانند نفت ایران را از بازار حذف کنند و‬ ‫بازار دچار التهاب نشود چرا که به طور حت م با کاهش‬ ‫عرضه نفت ایران بازار بین المللی دچار مشکل شده و‬ ‫قیمت ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نفت شیل امریکا نمی تواند‬ ‫پاسخگوی رش��د تقاضای نفت باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬ذخایر‬ ‫اس��تراتژیک ای��االت متحده کاهش یافت��ه‪ ،‬بنابراین‬ ‫امریکایی ها نمی توانند تولیدات و صادرات نفت ایران‬ ‫را کاهش دهن��د‪ ،‬زیرا به یقین بازار بین المللی دچار‬ ‫مشکل می شود‪.‬نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬اگر جنگ اقتصادی‬ ‫قطع نرخ نفت افزایش‬ ‫علی��ه ایران ادامه یابد‪ ،‬به طور ‬ ‫چش��مگیری خواهد داشت و ش��وک قیمتی در این‬ ‫بازار به ضرر تمام کشورها است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک وکشاورزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول مهر ‪ 13 1397‬محرم ‪ 23 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 489‬پیاپی ‪2462‬‬ ‫کش و قوس صنایع لبنی‬ ‫برای شیرخشک‬ ‫پیمان فروهر‬ ‫بر اساس دستور‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت قرار شده‬ ‫پریفرم سازانی که‬ ‫از بورس خریداری‬ ‫می کنند شناسایی‬ ‫شوند‪ .‬بر این مبنا‪،‬‬ ‫متخلفانی که از بورس‬ ‫خرید و به نرخ بازار ازاد‬ ‫معامله می کنند مشخص‬ ‫شده و با انها برخورد‬ ‫می شود‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از بحران مواد اولیه مرتبط با صنایع جانبی اشامیدنی و غذایی‬ ‫گره بسته بندی با ازادسازی قیمت باز می شود‬ ‫یک میلیون فرصت شغلی در انتظار تامین پریفرم‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کمبود مواد اولیه صنایع بس��ته بندی از اغاز امس��ال‬ ‫در کار س��ایر صنای��ع مرتبط نیز اخت�لال ایجاد کرده‬ ‫اس��ت ب��ه طوری که با وجود تولی��د در صنایع غذایی‪،‬‬ ‫روغن کش��ی‪ ،‬صنایع لبنی و حتی بسته بندی اب های‬ ‫معدنی و اش��امیدنی‪ ،‬مالت و ماء الش��عیر و نوشابه های‬ ‫گازدار را ب��ا مش��کل بس��ته بندی کاالی تولید ش��ده‬ ‫روبه رو کرده است‪ .‬شدت این موضوع از گرانی اب های‬ ‫بس��ته بندی از اردیبهش��ت اغاز شده و با گرانی ظروف‬ ‫یک بار مصرف در استانه ماه محرم بیشتر نمایان شد تا‬ ‫جایی که اعضای انجمن های این تش��کل های صنعتی‬ ‫در نام��ه ای به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��تار‬ ‫رفع این موضوع ش��ده اند‪ .‬این در حالی اس��ت که برای‬ ‫حمایت از صنایع بسته بندی و رفع مشکل تامین مواد‬ ‫اولی��ه انها قرار اس��ت با تصمیم دولت ب��رای مقابله با‬ ‫دالالن‪ ،‬از هفته جاری س��قف معامالت پتروشیمی در‬ ‫بورس کاال ازاد شود‪.‬‬ ‫در پ��ی بروز بحران افزایش نرخ ش��دید پِت(‪)PET‬‬ ‫ماده اولیه تولید بطری از ‪ ۶‬ماه گذشته تولیدکنندگان‬ ‫صنای��ع غذایی همچنان با دغدغه تامین بس��ته بندی‬ ‫مناسب برای محصوالت تولید شده خود روبه رو هستند‬ ‫هرچند حدود یک ماه از ابالغیه شیوه نامه تنظیم بازار‬ ‫محصوالت پتروش��یمی از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گذش��ته است اما تشکل های صنعتی مرتبط‬ ‫ب��ا این موضوع معتقدند هیچ اق��دام موثری در اجرای‬ ‫ماده ‪ ۸‬انجام نشده و این موضوع در محدوده مکاتبات‬ ‫سازمانی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‬ ‫بورس کاالی ایران متوقف ش��ده است و مشکل اصلی‬ ‫به دالالن و س��وداگرانی باز می گرد د که با سوءاستفاده‬ ‫از ش��رایط موجود و با تضییع حقوق مصرف کنندگان‬ ‫واقع��ی‪ ،‬مش��غول خری��د ارزان مواد اولی��ه در داخل و‬ ‫احتکار یا فروش گران به کشورهای همسایه هستند‪.‬‬ ‫پیش از این نی��ز مهدی صادقی نیارکی در گفت وگو‬ ‫ب��ا «گس��ترش صنع��ت» از ب��ه کار گرفت��ن تدابی��ر‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه برای رفع مش��کل م��واد اولیه صنایع‬ ‫مرتب��ط با مواد اولیه پتروش��یمی خب��ر داده و تاکید‬ ‫ک��رده بود‪ :‬تعیین س��همیه خرید م��واد اولیه از بورس‬ ‫کاال و قیمت گ��ذاری برای این مواد به عنوان دو راهکار‬ ‫حمایت از صنایع بس��ته بندی و غذایی از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به کار گرفته شده است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬رایزنی با بورس کاال و پتروش��یمی ها برای تامین‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز صنایع ادامه دارد‪.‬‬ ‫کارشناسان نیز معتقدند که برداشته شدن سقف نرخ‬ ‫پلیمر در معامالت بورس کاال باعث می ش��ود صادرات‬ ‫این محصول قطع ش��ود و تامین نیاز داخل در اولویت‬ ‫باشد‪ .‬تاکنون سقف معامالت پتروشیمی در بورس کاال‬ ‫بر مبنای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬معادل ‪ ۵‬درصد در روز بود‬ ‫که سبب شده بود دالالن با خرید از بورس کاال و فروش‬ ‫محصوالت به نرخ ارز ازاد در بازار یا صادرات ان‪ ،‬سود‬ ‫سرشاری به دست اورند‪ .‬این روند سبب رشد قیمت ها‬ ‫و محرومی��ت تولیدکنن��دگان بخش پایین دس��تی و‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬از مواد اولیه ارزان شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید داخل در اولویت‬ ‫محسن صفایی‪ ،‬عضو انجمن ملی پالستیک و پلیمر‬ ‫ای��ران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫صنعت پالستیک دارا ی یک میلیون فرصت اشتغال در‬ ‫کش��ور است و در حوزه های غذایی‪ ،‬پزشکی و تفریحی‬ ‫ت اما در‬ ‫ورزش��ی و‪ ...‬از حضوری پر رنگ برخوردار اس�� ‬ ‫سال های گذشته دچار اسیب هایی شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬نزدیک به ‪ ۶۰‬درص��د از کارخانجات‬ ‫مرتبط با پتروشیمی تعطیل و بخش عمد ه دیگر هم با‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصد فعالیت می کنند و علت ان‬ ‫رک��ود طوالنی مدت اقتصاد کش��ور و کمبود مواد اولیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫صفایی تاکید کرد‪ :‬ص��ادرات مواد اولیه از افتخارات‬ ‫ت اما چراغی که به خانه رواست‪ ،‬به مسجد حرام‬ ‫ماس�� ‬ ‫م سایه سوء مدیریت بر‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور حت ‬ ‫این صنعت حضور پررنگ دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازسنجی صنایع‬ ‫اقدام به تولید کنند و نیاز صنایع در زمان مناس��ب در‬ ‫اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫عضو انجمن ملی صنایع پالستیک ایران با بیان اینکه‬ ‫بعد از ازادس��ازی قیمت ها به ویژه از س��ال ‪ ۹۴‬به بعد‬ ‫ن به عمد‬ ‫احس��اس می ش��ود که عرض ه کردن یا نکرد ‬ ‫بوده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این امر بازار را دچار اسیب های‬ ‫زی��ادی کرده زی��را در برخی گریدها عرضه پایین بوده‬ ‫و در بازار ازاد ش��اهد افزایش نرخ هستیم اما در برخی‬ ‫دیگ��ر از گریدها ب��ه دلیل عرضه زیاد ی��ا نبود فضای‬ ‫صادراتی‪ ،‬مواد اولیه مازاد نیز وجود دارد‪ .‬به طور مثال‪،‬‬ ‫در بسیاری از گریدهای «پی وی سی» این اتفاق افتاده‬ ‫و قیمت ها نیز کاهش یافته است‪.‬‬ ‫صفایی با بیان اینکه پتروش��یمی ها باید با یک نگاه‬ ‫مل��ی ابتدا صنایع تکمیلی را بی نیاز از مواد اولیه کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در اینده هیچ راهی جز ازادسازی قیمت ها وجود‬ ‫نخواهد داش��ت و اقتصاد بی شک به این سمت خواهد‬ ‫رف��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید ب��رای صنایع تکمیل��ی چاره ای‬ ‫اندیشید تا دچار اسیب نشوند‪ .‬عضو انجمن ملی صنایع‬ ‫پالس��تیک ایران با اش��اره به اختالف ن��رخ مواد اولیه‬ ‫پتروشیمی ها با مواد اولیه خارجی گفت‪ :‬پتروشیمی ها‬ ‫مایل هس��تند تا انحصارگرایانه فعالیت کنند به همین‬ ‫مّهای ب��ازار دخالت و با توجه به رکود‬ ‫دلی��ل در تصمی ‬ ‫بازار‪ ،‬اسیب زیادی به صنایع پایین دستی وارد می کنند‬ ‫و شانس صادرات را از تولیدکنندگان می گیرند‪.‬‬ ‫صفایی افزود‪ :‬اگر از اکنون به فکر این باش��یم که در‬ ‫این��ده با دنیا تعام��ل و رقابت کنیم باید‬ ‫در عرض��ه محص��ول‪ ،‬تولیدکننده قدرت‬ ‫انتخاب بین مواد اولیه پتروشیمی داخلی‬ ‫و خارجی را داشته باشد و باید این اجازه‬ ‫را داد تا پتروش��یمی های خارجی امکان‬ ‫عرضه محصول در بورس را داشته باشند‬ ‫تا بازار رقابتی ایجاد شود‪.‬‬ ‫عض��و انجمن ملی صنایع پالس��تیک‬ ‫ای��ران درباره مش��کالت م��واد اولیه در‬ ‫صنعت پالس��تیک گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ح��دود ‪ ۸۰‬درص��د از م��واد اولیه اصلی‬ ‫محسن صفایی‬ ‫صنعت پالستیک از سوی پتروشیمی های‬ ‫داخلی تامین می ش��ود که امار مناسبی پتروشیمی ها باید با یک‬ ‫نگاه ملی ابتدا صنایع‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که نرخ مواد‬ ‫تکمیلی را بی نیاز از مواد‬ ‫اولیه صنعت پالستیک ازادسازی شده اما‬ ‫اولیه کنند‪.‬‬ ‫این نگرانی از روز نخست وجود داشت که در اینده هیچ راهی جز‬ ‫مدیریت نکردن گریدها‪ ،‬مش��کالتی را به ازادسازی قیمت ها وجود‬ ‫وجود اورد که همین امر نیز اتفاق افتاد‪ .‬نخواهد داشت و اقتصاد‬ ‫بی شک به این سمت‬ ‫صفای��ی با بیان اینک��ه تنوع مواد اولیه‬ ‫خواهد رفت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫در صنعت پالس��تیک بس��یار زیاد است‪،‬‬ ‫باید برای صنایع تکمیلی‬ ‫گف��ت‪ :‬باید امایش��ی روی نی��از صنایع چاره ای اندیشید تا دچار‬ ‫مختلف به انواع مواد اولیه انجام ش��ود تا‬ ‫اسیب نشوند‬ ‫پتروشیمی ها براس��اس ظرفیت شناسی‬ ‫� تالش برای حفظ صادرات‬ ‫در نب��ود پریفرم به عن��وان ماده اولیه‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د کارخانه های مرتبط با صنایع‬ ‫پایین دس��ت پتروشیمی انگشت اتهام به‬ ‫س��مت پتروشیمی ها نشانه رفته است‪ .‬با‬ ‫این ح��ال‪ ،‬احمد مهدوی ابهری‪ ،‬دبیر کل‬ ‫انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ان صنع��ت‬ ‫پتروشیمی در یک برنامه زنده تلویزیونی‬ ‫گفت‪ :‬برای تولید مواد اولیه پلی پروپیلن‬ ‫در داخل کشور مشکلی نداریم و همیشه‬ ‫م اما اینکه‬ ‫بی��ش از نیاز هم تولید کرده ای ‬ ‫چرا برای مصرف داخل همیشه مواد اولیه‬ ‫کم می اید را باید در جای دیگر بررسی کرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬چرخه صادرات به اروپا هم کار یکی‬ ‫دو روز نیس��ت و اگر ان را از دس��ت بدهیم س��خت به ‬ ‫دست خواهد امد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم فهرست خریداران‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬تولیدکنندگان اعالم می کنند که مواد‬ ‫اولیه عرضه شده در بورس کاال ب ه دست انها نمی رسد و‬ ‫دالالن رکود دار خرید این مواد از بورس کاال هستند‪.‬‬ ‫عب��اس یعقوبی‪ ،‬معاون عملی��ات بازار بورس کاال در‬ ‫این باره به خبرگزاری صدا و سیما گفت‪ :‬تا انجا که به‬ ‫ما مربوط می ش��ود فهرست همه خریداران بورس کاال‬ ‫را برای س��ازمان های نظارتی از جمله کارگروه تنظیم‬ ‫بازار و همچنین س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولید کنندگان ارس��ال می کنیم‪ .‬پس سازمان حمایت‬ ‫متولی اصالحات و رسیدگی های ثانویه است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د دارد‪ :‬ما بر اس��اس مصوبه های س��ازمان‬ ‫تنظی��م بازار و کار گروه های بازرس��ی عمل می کنیم و‬ ‫از رانت بازی در بورس کاال خبری نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت عرضه و تقاضا‬ ‫پیمان فروهر ‪ ،‬دبی��ر انجمن تولیدکنندگان اب های‬ ‫معدنی و اشامیدنی در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس دس��تور وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت قرار شده پریفرم سازانی که از بورس خریداری‬ ‫می کنند شناس��ایی شوند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬متخلفانی که از‬ ‫بورس خرید و به نرخ بازار ازاد معامله می کنند مشخص‬ ‫شده و با انها برخورد شود‪.‬‬ ‫به گفته فروهر‪ ،‬صنایع نوشابه‪ ،‬روغن نباتی‪ ،‬ماءالشعیر‬ ‫و مالت‪ ،‬اب بسته بندی و صنایع لبنی ‪ ۹۰‬درصد پریفرم‬ ‫خ��ود را از تولیدکنن��دگان پریفرم خریداری می کند و‬ ‫تنها ‪ ۱۰‬درصد تولیدکنندگان پریفرم هستند که جواز‬ ‫خرید پت از بورس را دارند و بقیه انها مجاز به خرید از‬ ‫بورس نیس��تند‪ .‬فروهر با بیان اینکه نرخ پت در بورس‬ ‫‪ ۷۱۰۰‬تا ‪ ۷۲۰۰‬تومان اس��ت ام��ا در بازار ازاد بیش از‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار تومان ن��رخ دارد‪ ،‬گفت‪ :‬فق��ط ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫تولیدکنن��دگان پریفرم می توانند از بورس پت ‪۷۰۰۰‬‬ ‫تومان��ی خرید کنند و ‪ ۹۰‬درصد دیگ��ر باید مواد را از‬ ‫پریفرم س��ازان معادل هر کیلو بیش از ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫بخرند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��ا همه این موارد همچنان تولیدکنندگان ملزومات‬ ‫بس��ته بندی‪ ،‬پتروشیمی ها و مدیران بورسی اتفاق نظر‬ ‫دارند که ازادس��ازی قیمت ها و برداش��ته شدن سقف‬ ‫محدودی��ت عرض��ه و نرخ می تواند ارام��ش را به بازار‬ ‫برگرداند‪.‬‬ ‫تولید داروهای گیاهی با استانداردهای جهانی‬ ‫دبی��ر انجمن تامین کنن��دگان فراورده ه��ای طبیعی‬ ‫و گیاه��ان داروی��ی گف��ت‪ :‬اینده درخش��انی پیش روی‬ ‫صنعت گیاهان دارویی اس��ت‪ .‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزش��کی و س��ازمان غذا و دارو در تولیدات ما‬ ‫س��ختگیری و ش��رکت ها را مجبور به تولید داروهایی با‬ ‫استانداردهای قابل قبول می کنند‪ .‬امروز با فرهنگ سازی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬تولید داروهای گیاهی ایران در جایگاه خوبی‬ ‫ق��رار دارد و ب��ا س��ربلندی می توان انها را به کش��ورهای‬ ‫خارج��ی معرفی کرد‪ .‬به گ��زارش ایانا‪ ،‬جعفر میرفخرایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کارافرینی در این حوزه با توجه به شرایط بد‬ ‫اقتصادی حاکم بر جامعه‪ ،‬هدفی بس��یار مقدس است‪ .‬ما‬ ‫س��عی می کنیم که از بهترین متخصصان اش��نا با مسائل‬ ‫روز جه��ان دعوت کنیم ت��ا اطالعات جامع و کاملی را به‬ ‫داروس��ازان کشور بدهند‪ .‬این خدمتی است که معتقدیم‬ ‫خداون��د نیز به ان توج��ه دارد و به کار ما برکت می دهد‪.‬‬ ‫وی با عنوان اینکه تولید داروهای ش��یمیایی یک صنعت‬ ‫به ش��مار می اید‪ ،‬افزود‪ :‬تولی��د فراورده های طبیعی نیز‬ ‫یک صنعت مهم اس��ت و برگ��زاری همزمان رویدادهای‬ ‫«ایران فارم��ا» و همایش طالی س��بز هفتم بس��یار موثر‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬میرفخرایی‪ ،‬اه��داف این دو روی��داد را در‬ ‫نهای��ت برای اس��تفاده بیماران دانس��ت و گفت‪ :‬زحمات‬ ‫بس��یاری در این زمینه کش��یده شده اس��ت‪ .‬در روزهای‬ ‫اغازین تاس��یس انجم��ن تامین کنن��دگان فراورده های‬ ‫طبیعی و گیاهان دارویی‪ ،‬که بعدها طالی سبز نیز به ان‬ ‫پیوست‪ ،‬شاهد بودیم پزشکان در مطب را باز می کردند و‬ ‫به ویزیتورهای ما می گفتند این اش��غال ها را دور بریزید‪.‬‬ ‫اکنون دس��تاوردهای ما هم تراز دستاوردهای کشورهای‬ ‫پیشرفته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انجم��ن صنایع لبنی اعالم ک��رد‪ :‬اگر روزان��ه ‪۱۹‬هزار تن‬ ‫ش��یرخام به نرخ تمام ش��ده به عالوه ‪ ۱۷‬درصد سود تحویل‬ ‫صنایع لبنی شود‪ ،‬این انجمن از درخواست خود برای واردات‬ ‫‪ ۲۵‬هزار تن شیرخشک صرف نظر می کند‪.‬‬ ‫رض��ا باک��ری‪ ،‬دبیر انجم��ن تولیدکنن��دگان صنایع لبنی‬ ‫ایران در نامه ای به وزیر جهاد کش��اورزی اعالم کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫روزانه ‪۱۹‬هزار تن شیرخام به میزان بهای تمام شده به عالوه‬ ‫‪۱۷‬درصد س��ود‪ ،‬تحویل صنایع لبنی ش��ود‪ ،‬ای��ن انجمن از‬ ‫درخواس��ت خود برای واردات ‪ ۲۵‬هزار تن شیرخش��ک برای‬ ‫تامین کس��ری ش��یر خام دریافتی صنایع لبن��ی‪ ،‬صرف نظر‬ ‫می کن��د‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬در ای��ن نامه امده اس��ت‪ :‬نیاز یا‬ ‫بی نی��ازی از واردات ‪ ۲۵‬ه��زار ت��ن شیرخش��ک صنعتی به‬ ‫کش��مکش بین صنایع لبنی و دام��داران از یک طرف و بین‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫طرف دیگر بدل شده است و هر یک از طرف ها برای متقاعد‬ ‫ک��ردن هیات محترم وزیران و س��تاد اقتصاد مقاومتی صدها‬ ‫دلیل ارائه می کند‪.‬‬ ‫در نامه انجمن صنایع لبنی ایران به وزیر جهادکش��اورزی‬ ‫امده اس��ت که برای پایان دادن به این کش��مکش پیشنهاد‬ ‫ذیل ب��ه وزارت جهاد کش��اورزی و دامداران ارائه می ش��ود‪:‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی مدعی تولید ‪ ۱۱‬میلیون تن شیر خام‬ ‫در کشور است‪ .‬بنابراین‪ ،‬به طور قطع برای تحویل ‪ ۷‬میلیون‬ ‫تن شیر خام در سال به کارخانجات این انجمن هیچ مشکلی‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬چنانچه این قرارداد بین انجمن صنایع لبنی‬ ‫روزانه ‪۱۹‬‬ ‫ ‬ ‫ای��ران و انجم��ن گاوداران ایران به امض ا برس��د و‬ ‫هزارتن ش��یر خام به نرخ بهای تمام شده به عالوه ‪۱۷‬درصد‬ ‫سود تحویل صنایع لبنی شود‪ ،‬این انجمن از درخواست خود‬ ‫برای واردات ‪ ۲۵‬هزار تن شیرخشک برای تامین کسری شیر‬ ‫خام دریافتی صنایع لبنی صرف نظر می کند‪.‬‬ ‫دستور ویژه رییس جمهوری‬ ‫برای تسویه بدهی داروسازی ها‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای وزارت‬ ‫کش��ور از ابالغ نامه رییس جمهوری به اس��تانداران برای حل‬ ‫مشکالت صنعت داروسازی کشور خبر داد‪ .‬به گزارش ایانا‪ ،‬بابک‬ ‫دین پرست‪ ،‬معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای‬ ‫وزارت کشور ضمن اعالم این خبر گفت‪ :‬رییس جمهوری دستور‬ ‫اقدام فوری در باره حل مشکالت صنعت داروسازی کشور داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با توجه به ضرورت حل مش��کالت صنعت‬ ‫داروس��ازی کش��ور‪ ،‬ماه گذش��ته جلس��ه ای با حضور رییس و‬ ‫جمع��ی از اعضای انجمن صنفی داروس��ازان ای��ران‪ ،‬در محل‬ ‫وزارت کشور برگزار شد که مهم ترین مسائل و مشکالت مطر ح‬ ‫در این جلسه‪ ،‬به همراه مجموعه ای از پیشنهادهای اجرایی در‬ ‫نامه ای از سوی وزیر کشور برای استحضار دکتر روحانی ارسال‬ ‫ح در این نامه گفت‪ :‬یکی از‬ ‫شد‪ .‬دین پرست‪ ،‬درباره مسائل مط ر ‬ ‫مشکالت صنعت داروسازی تامین اعتبارات برای تسویه بدهی‬ ‫به صنعت دارویی کش��ور اس��ت‪ .‬در این نامه تاکید ش��ده است‬ ‫که س��ازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫ب��رای تامین اعتبارات مورد نیاز برای تس��ویه بدهی به صنعت‬ ‫دارویی کش��ور و خروج از مشکالت فعلی‪ ،‬اقدام عاجل به عمل‬ ‫اورند و از هر گونه تاخیر در پرداخت مطالبات در اینده‪ ،‬خارج‬ ‫از مهلت قانونی و متعارف‪ ،‬پیش��گیری ش��ود‪ .‬معاون هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور افزود‪ :‬همچنین‬ ‫اشاره شده است که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با همکاری‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬برای تخصیص بهنگام ارز‬ ‫و پیشگیری از هر گونه تاخیر یا وقفه در روند تامین ارز مورد نیاز‬ ‫صنعت دارویی کشور‪ ،‬تدابیر و سازکارهای الزم را اتخاذ کند‪.‬‬ ‫دین پرس��ت در باره یکی دیگر از مس��ائل مورد بحث در نامه‬ ‫ابالغ��ی رییس جمهوری به اس��تانداران گف��ت‪ :‬وزارتخانه های‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫با مشارکت انجمن صنفی داروسازان ایران‪ ،‬در زمینه بازنگری در‬ ‫تدوین فرم قرارداد داروخانه ها با س��ازمان های بیمه گر(سازمان‬ ‫بیمه سالمت ایرانیان و سازمان تامین اجتماعی) اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در این نامه امده اس��ت که وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی‪،‬‬ ‫با افزایش نظارت دقیق بر فعالیت و عملکرد شرکت های تامین‬ ‫و پخش دارو‪ ،‬از عرضه نکردن داروی موجود در انبارها با هدف‬ ‫س��ودجویی و افزایش نرخ‪ ،‬پیشگیری کنند‪ .‬معاون هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اشاره به اینکه‬ ‫یک��ی دیگر از موارد مهم تامین نقدینگی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫بندهای این نامه این است که بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬راهکارهای مناس��ب برای تامین نقدینگی(س��رمایه در‬ ‫گردش) مورد نیاز صنعت دارویی کشور پیش بینی و برای اجرا ‬ ‫به بانک های عامل‪ ،‬ابالغ کند‪ .‬دین پرس��ت افزود‪ :‬بر اساس این‬ ‫ابالغیه‪ ،‬ش��رکت های پخش دارو در ش��رایط فعلی‪ ،‬مدت زمان‬ ‫دریافت مطالبات خود از داروخانه ها را حداقل تا ‪ ۶‬ماه افزایش‬ ‫دهن��د که ت��ا حد ممکن از وقوع بحران های احتمالی در تامین‬ ‫داروی مورد نیاز مردم جلوگیری ش��ود‪ .‬معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تاکید کرد‪ :‬این نامه‬ ‫حس��ب امریه و دستور موکد رییس جمهوری برای اقدام فوری‬ ‫نهاده��ای مس��ئول و متولی‪ ،‬از طریق رییس دفتر ایش��ان‪ ،‬به‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و علوم پزش��کی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬سرپرس��ت وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬معاون‬ ‫رییس جمه��وری و ریی��س س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و‬ ‫همچنین رییس کل بانک مرکزی ابالغ شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 489‬پیاپی ‪2462‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫اول مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫توجه به حمایت از تولید‬ ‫توس��عه اقتص��ادی نیازمن��د‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش ه��ا و‬ ‫فعالیت های مختلف اقتصادی است‪.‬‬ ‫بدون س��رمایه گذاری در طرح های‬ ‫زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار‬ ‫گس��ترش اش��تغال‪ ،‬تولی��د و رفاه‬ ‫اقتصادی را داش��ت‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫احمدعلی شهیدی‬ ‫اس��ت که یکی از مسیرهای اصلی‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫تحقق حماس��ه اقتص��ادی از کانال‬ ‫شهرک های صنعتی گیالن‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی می گذرد و‬ ‫تقوی��ت ش��هرک های صنعت��ی به‬ ‫تحقق حماس��ه اقتصادی و ارتقای‬ ‫تولی��د ملی منجر خواهد ش��د‪ .‬در حقیقت‪ ،‬اگر موضوع اش��تغال‬ ‫جوانان برای ما مهم اس��ت باید حمایت از تولید را مورد توجه قرار‬ ‫دهیم‪ .‬ش��هرک های صنعتی محلی ایده ال ب��رای صنعتگران بوده‬ ‫و الزم اس��ت زیرس��اخت های مورد نیاز تامین شود تا صنعتگران‬ ‫بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬سرمایه گذاری در صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط راه برون رفت از مش��کالت بی ش��مار اقتصادی‬ ‫و ایجاد اش��تغال است‪ .‬تولید و اش��تغال زمانی رونق می گیرد که‬ ‫روند س��رمایه گذاری در این دس��ته از صنایع دنبال ش��ود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬س��عی خواهیم کرد انتظارات و مسائلی که از سوی صنعتگران‬ ‫مطرح می شود با اتکا به توانمندی های داخلی شرکت و منطبق با‬ ‫موقعیت های موجود ان رفع شود‪ .‬شناخت موانع جذب و گسترش‬ ‫س��رمایه گذاری در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬چش��م انداز روش��نی از‬ ‫عوامل موثر بر جذب و گس��ترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی‬ ‫ارائه می کند‪ .‬در س��ال های گذش��ت ه با تغییر در س��اختار صنعتی‬ ‫کشورها‪ ،‬رشد و گس��ترش صنایع کوچک و متوسط در استراتژی‬ ‫توسعه صنعتی کش��ورها از جایگاه خاصی برخوردار شده است‪ .‬با‬ ‫توجه به تجربه موفق کش��ورهای تازه صنعتی ش��ده‪ ،‬کارشناسان و‬ ‫سیاس��ت گذاران اقتصاد معتقدند در کش��ورهای در حال توسعه و‬ ‫توس��عه یافته‪ ،‬بخش خصوصی به ویژه صنایع کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫عامل مهمی در توس��عه اقتصادی هستند‪ .‬سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی در سطح کش��ور ‪ ۳۱‬استان را زیر پوشش‬ ‫دارد و رسالت ان سیاست گذاری های زیربنایی برای استقرار‪ ،‬ایجاد‬ ‫و توس��عه صنایع کوچک کشور اس��ت‪ .‬با توجه به این سیاست ها‬ ‫ب��ه طور خالصه از زمانی که س��رمایه گذار و صنعتگر به ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان گیالن مراجعه می کند تا زمان شروع‬ ‫تولید و اغاز بهره برداری و نیز در شرایط رویارویی با بحران‪ ،‬همراه‬ ‫و هم پای تولیدکننده هستیم تا نقش حمایتی و پشتیبانی خود را‬ ‫به طور کامال محسوس ایفا کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیریت منابع ابی‬ ‫برای تولید و اشتغال‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قم بر ضرورت‬ ‫مدیریت منابع ابی اس��تان با هدف بهره وری بیشتر با ارزش افزوده‬ ‫باال در عین حال کاهش مصرف‪ ،‬برای تولید و اشتغال تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان قم‪ ،‬امیر طیبی نژاد در نشست تخصصی‬ ‫س��تاد هماهنگی خانواده صنعت‪ ،‬مع��دن‪ ،‬اصناف و تجار در محل این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬میزان اب مصرفی در بخش صنعت نس��بت به‬ ‫س��ایر حوزه ها در تولید و اش��تغال به هیچ وجه قابل قیاس نیس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم افزود‪ :‬این میزان اب‬ ‫اختصاصی به صنعت با ارزش افزوده باال و ایجاد تولید و اشتغال پایدار‬ ‫در اس��تان در حالی است که مجموعه دس��ت اندرکاران حوزه صنعت‬ ‫اس��تان در تالش هس��تند واحدهای کم اب بر را در قم مستقر کنند‪.‬‬ ‫طیبی نژاد در ادامه همکاری نهادهای متولی استان برای توسعه اراضی‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان را خواستار شد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫محدودیت های ش��دید ابی در قس��مت های مختلف استان و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬نیاز مبرم مناطق روستایی به تولید و اشتغال‪ ،‬مناسب ترین راه‪،‬‬ ‫توس��عه تولیدات و محصوالت غیر اب بر روس��تاییان است که با ایجاد‬ ‫نواحی صنعتی جدید به دنبال توسعه این گونه صنایع هستیم‪.‬‬ ‫ارتباط بین صنایع‪ ،‬حلقه گمشده توسعه صنعتی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بخش عم��ده ای از صنع��ت کش��ور را واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک و متوس��طی تش��کیل داده اند که با‬ ‫وج��ود تولید کاالهای میانی و م��واد اولیه همچنان‬ ‫ارتباط زنجیره ای را شکل نداده اند و در برخی موارد‬ ‫نیز از تولید یکدیگر بی خبرند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫ارتباط بین صنایع کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ در بسته‬ ‫حمای��ت از صنایع با اجرای نظ��ام پیمانکاری فرعی‬ ‫دیده شده است‪ .‬عزیزاهلل قربانی‪ ،‬معاون برنامه ریزی‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫معتقد اس��ت که نب��ود تعامل مناس��ب بین صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط مهم ترین حلقه گمش��ده رشد و‬ ‫توسعه این بخش از صنعت است‪ .‬وی در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» تاکید کرد‪ :‬اجرای نظام مبادالت‬ ‫پیمانکاری فرعی راه رشد صنایع کوچک و متوسط‬ ‫€ €تقس�یم بندی صنایع کوچک و متوس�ط در‬ ‫اس��ت چراک��ه مبانی ای��ن نظام‪ ،‬تمرکز بر توس��عه‬ ‫سیاس�ت گذاری ها و تصمیم گیری های حمایتی‬ ‫صنایعی اس��ت که فعالیت انها به ص��ورت پروژه ای‬ ‫بر چه مبنایی است؟‬ ‫ب��وده و قطعات و تجهی��زات موردنیاز صنایع بزرگ‬ ‫واحدهای صنعتی برحس��ب ویژگی ه��ای خود به‬ ‫را تولید می کنند‪.‬‬ ‫ش��کل های مختلف تقسیم بندی می ش��وند‪ .‬یکی از‬ ‫€ €در ش�رایط فعل�ی مش�کل اصل�ی صنایع‬ ‫تقس��یم بندی ها براساس تعداد کارکنان است‪ .‬بر این‬ ‫کوچک را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫مبنا‪ ،‬صنایع به ‪ ۳‬دس��ته کوچک‪ ،‬متوس��ط و بزرگ‬ ‫در هم��ه کش��ورهای دنی��ا‪ ،‬صنایع ب��زرگ نقش‬ ‫تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫هلدین��گ و لکوموتی��و را برای صنای��ع کوچک ایفا‬ ‫ب��ر پایه تعاریف موجود‪ ،‬ب��ه واحدهای صنعتی که‬ ‫می کنند‪ .‬با وجودی که بیش از ‪ ۹۰‬درصد بنگاه های‬ ‫تع��داد کارکن��ان انها کمتر از ‪ ۵۰‬نفر باش��د‪ ،‬صنایع‬ ‫صنعتی کش��ور‪ ،‬کوچک و متوسط هستند ‪ ،‬متاسفانه‬ ‫کوچک اطالق می ش��ود‪ ،‬واحدهایی که کارکنان ان‬ ‫ارتباط انه��ا با بنگاه های بزرگ کم یا ضعیف اس��ت‬ ‫بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬نفر هس��تند را صنایع متوس��ط و‬ ‫و اساس ا به شکل ش��بکه ای با بنگاه های بزرگ پیوند‬ ‫واحده��ای دارای تعداد کارکنان ب��االی ‪ ۱۵۰‬نفر را‬ ‫نخورده اند‪.‬‬ ‫صنایع بزرگ می نامند‪.‬‬ ‫این مسئله‪ ،‬یکی از حلقه های گمشده صنعت تلقی‬ ‫نزدیک ب��ه ‪ ۱۳‬درصد از ارزش افزوده حوزه صنعت‬ ‫می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬اتصال ش��بکه ای بین بنگاه های‬ ‫مرب��وط به صنایع کوچک اس��ت‪ .‬باید توجه داش��ت‬ ‫بزرگ و بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫ک��ه ‪ ۹۲‬درصد صنایع کش��ور کوچک‬ ‫باید با ابزارها و ساز کارهای اجرایی در‬ ‫هستند‪ .‬این واحدهای اقتصادی حدود‬ ‫صنعت برقرار شود‪.‬‬ ‫اجرای پروژه ‪ ISPX‬یکی ‪ ۴۸‬درصد از اش��تغال کشور را به خود‬ ‫از برنامه های مهم این‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫اختص��اص داده اند‪ .‬با ای��ن وجود‪ ،‬این‬ ‫سازمان برای تقویت و‬ ‫صنعتی ایران و شرکت های تاب ‬ ‫ع ان در رشد صنایع کوچک و یکی صنایع اس��یب پذیرند و ب��ه مراقبت و‬ ‫یک دهه گذش��ته تالش های فراوانی از روش های عمده توسعه حمایت نی��از دارند‪ .‬در ش��رایط فعلی‬ ‫صنایع کوچک (‪)SME‬‬ ‫کرده اند تا بس��ترهای الزم را در حوزه‬ ‫اقتصادی و فضای بین المللی ایجاد شده‬ ‫زیر ساخت ها و توسعه نرم افزاری برای است که در بسته حمایت علیه کش��ور‪ ،‬بزرگ ترین مشکل کشور‬ ‫صنایع کوچک و متوسط کشور فراهم از صنایع کوچک نیز به ان که صنع��ت از ان ش��رایط تاثیر منفی‬ ‫پرداخته شده است‪.‬‬ ‫اورند تا رشد و توسعه رقابت پذیری در‬ ‫می پذیرد در زمینه اش��تغال و معیشت‬ ‫در این نظام‪ ،‬تمرکز بر‬ ‫‪ SME‬ها را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫توسعه صنایعی است که مردم اس��ت به همین دلیل باید به این‬ ‫فعالیت انها به صورت‬ ‫€ €تعریف ش�ما از نظام مبادالت‬ ‫صنایع توج��ه ویژه ای داش��ت‪ .‬در این‬ ‫پیمان�کاری فرع�ی ی�ا ‪ ISPX‬پروژه ای بوده و قطعات و راستا باید با کمک ها و تنوع حمایت ها‬ ‫چیست؟‬ ‫تجهیزات موردنیاز صنایع از صنای��ع کوچ��ک‪ ،‬اش��تغال و قدرت‬ ‫بزرگ را تولید می کنند‬ ‫یک��ی از موضوع های��ی که در بخش‬ ‫تولی��د مل��ی و ارزش اف��زوده در بخش‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط و به مثابه‬ ‫صنعت را افزایش داد‪.‬‬ ‫مدل رش��د و توس��عه صنع��ت مطرح‬ ‫� اهمیت صنایع کوچک در کشور‬ ‫اس��ت‪« ،‬نظام مبادالت پیمانکاری فرعی یا ‪»ISPX‬‬ ‫و حمای�ت از فعالیت های این بخش از صنعت از‬ ‫اس��ت ک��ه ارتب��اط و هم��کاری متقاب��ل و نزدیک‬ ‫کجا اغاز شد؟‬ ‫واحدهای صنعتی مکم��ل را در اندازه های کوچک و‬ ‫درباره اهمیت صنایع کوچ��ک الزم می دانم توجه‬ ‫بزرگ تسهیل می کند‪.‬‬ ‫ش��ما را به دو م��ورد از بیانات رهب��ر معظم انقالب‬ ‫در این نظام‪ ،‬تمرکز بر توس��عه صنایعی اس��ت که‬ ‫جل��ب کنم که نکات برجس��ته و مهم��ی در بیانات‬ ‫فعالی��ت انه��ا به صورت پ��روژه ای ب��وده و قطعات و‬ ‫ایش��ان وجود دارد‪ .‬ایش��ان در پیام نوروزی خود در‬ ‫تجهیزات موردنیاز صنایع بزرگ را تولید می کنند‪.‬‬ ‫اول فروردی��ن ‪ ۱۳۹۴‬فرمودن��د‪ :‬مهم ترین هدفی که‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬اج��رای پ��روژه ‪ ISPX‬یکی از‬ ‫امس��ال باید مورد توجه مسئوالن و مردم قرار بگیرد‪،‬‬ ‫برنامه ه��ای مهم این س��ازمان برای تقویت و رش��د‬ ‫اهتمام ویژه برای تقویت تولید داخلی است و یکی از‬ ‫صنای��ع کوچک و یک��ی از روش های عمده توس��عه‬ ‫راهکارهای تقویت تولید داخلی حمایت از بنگاه های‬ ‫صنایع کوچک (‪ )SME‬اس��ت که در بسته حمایت از‬ ‫متوسط و کوچک است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک نیز به ان پرداخته شده است‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب همچنین در پیام نوروزی خود‬ ‫€ €ای�ا تا کن�ون ب�رای برق�راری تعام�ل بین‬ ‫در اول فروردی��ن ‪ ۱۳۹۵‬فرمودن��د‪ :‬ان چیزی که در‬ ‫صاحبان صنایع کوچک به منظور اش�نایی انها‬ ‫مت��ن جامعه اش��تغال ایجاد می کن��د‪ ،‬تحرک ایجاد‬ ‫با تولیدات یکدیگر اقدامی شده است؟‬ ‫می کند و طبقات پایی��ن را بهره مند می کند‪ ،‬همین‬ ‫در نمایش��گاه صنایع کوچک که امسال به صورت‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط است؛ اینها را تقویت کنند‬ ‫کشوری با حضور بیش از ‪ ۱۰۰۰‬واحد صنعتی برگزار‬ ‫و پیش ببرند‪.‬‬ ‫ش��د برای نخس��تین بار واحده��ای صنعتی کوچک‬ ‫ایش��ان در دیدار با مس��ئوالن نظام در ‪ ۲۳‬خرداد‬ ‫و متوس��ط به ش��کل دیدارها و نشس��ت های تجاری‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬نی��ز فرمودن��د‪ :‬برای حل دو مش��کل رکود و‬ ‫رودررو( ‪ B2B‬و ‪ )B2C‬توانمندی ه��ای خ��ود را ارائه‬ ‫بیکاری‪ ،‬توجه به صنایع کوچک و متوس��ط و احیای‬ ‫کردند و ابزارها و ش��رایط تعام��ل و اتصال واحدهای‬ ‫این گونه صنایع ک��ه از بنیان های اقتص��اد مقاومتی‬ ‫صنعتی کوچک و بزرگ با هم از سوی سازمان صنایع‬ ‫است و می تواند تا حد زیادی باعث تحرک اقتصادی‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران در این نمایشگاه‬ ‫و ایجاد اشتغال شود‪ ،‬ضرورت دارد‪.‬‬ ‫تهیه شد‪.‬‬ ‫همچنین در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه‬ ‫ابالغی از طرف رهبر معظم انقالب‪ ،‬به موضوع تامین‬ ‫نقدینگی صنایع کوچک و متوس��ط اش��اره ش��ده و‬ ‫چند بند از سیاس��ت ها به حمایت از صنایع کوچک‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫هم��ه اینها نش��ان از اهمیت صنای��ع کوچک دارد‬ ‫و البته بر کس��ی پوشیده نیس��ت که صنایع کوچک‬ ‫پایه های صنعت هر کش��ور را تش��کیل می دهد و در‬ ‫همه کشورهای پیشرفته از اهمیت ویژه ای برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫به دلیل همین اهمیت صنایع کوچک‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫ی عال��ی انقالب‬ ‫مصوب��ه م��ورخ ‪ ۹۳/۰۶/۱۱‬ش��ورا ‬ ‫فرهنگی‪ ۲۱ ،‬مرداد به عنوان «روز حمایت از صنایع‬ ‫کوچک» نام گذاری شد‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان صنای�ع کوچ�ک و ش�هرک های‬ ‫صنعتی ای�ران به عنوان متول�ی این بخش چه‬ ‫برنامه های حمایتی در پیش دارد؟‬ ‫این س��ازمان برنامه های ویژه ای ب��رای حمایت از‬ ‫صنعتگران و واحدهای صنعتی کوچک تدارک دیده‬ ‫که در بس��ته حمایت از صنایع کوچک نیز ‪ ۴۱‬مورد‬ ‫حمایتی معرفی شده اس��ت‪ .‬از جمله این حمایت ها‬ ‫می ت��وان به بخش��ودگی ‪ ۸۰‬درصد از جرایم ناش��ی‬ ‫از معوقه ه��ای ش��رکت های دارای بدهی به ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی سراس��ر کشور‪ ،‬ارائه مشوق های‬ ‫صادرات��ی ب��ه واحده��ای صنعتی کوچ��ک ( دارای‬ ‫ص��ادرات قابل توجه ) با معرفی به س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت‪ ،‬در اولوی��ت قرار دادن تم��ام واحدهایی که‬ ‫نیاز به سرمایه در گردش یا ایجادی باالی ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫دارند و در س��امانه ثبت نام کرده ان��د‪ ،‬ممکن نبودن‬ ‫تعطیل��ی واحدهای دارای بدهی از س��وی بانک ها و‬ ‫سایر موارد اشاره کرد‪.‬‬ ‫€ €این بسته حمایتی شامل چه موارد دیگری‬ ‫می شود؟‬ ‫دریاف��ت هزینه های ح��ق بهره ب��رداری از زمین‪،‬‬ ‫اعیان��ی و تاسیس��ات ش��هرک ها‪ ،‬نواح��ی صنعتی و‬ ‫مناطق ویژه اقتصادی به صورت نقد و اقساط‪ ،‬اعطای‬ ‫تخفی��ف یا کاهش بخش نقدی ح��ق بهره برداری از‬ ‫زمی��ن و افزایش زمان اقس��اط نخبگان‪ ،‬دانش بنیان‪،‬‬ ‫مخترعان و س��رمایه گذاران خارجی در ش��هرک ها‪،‬‬ ‫نواح��ی صنعتی و مناطق وی��ژه اقتصادی‪ ،‬تخصیص‬ ‫مواد اولیه تولید داخل به صنایع کوچک و متوسط با‬ ‫اولویت خوراک پتروشیمی از دیگر موارد مطرح شده‬ ‫در این بسته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن حمای��ت از ثبت س��فارش م��واد اولیه‬ ‫واحده��ای کوچ��ک و متوس��ط‪ ،‬ص��دور ضمانتنامه‬ ‫اعتب��اری برای کمک به تامی��ن مالی صنایع کوچک‬ ‫کشور‪ ،‬صدور ضمانتنامه خرید مواد اولیه برای صنایع‬ ‫کوچک کش��ور‪ ،‬صدور ضمانتنام��ه پیمانکاری برای‬ ‫صنایع کوچک کش��ور از قبیل ضمانت برای شرکت‬ ‫در مزایده‪ ،‬مناقصه‪ ،‬پیش پرداخت و حسن انجام کار‪،‬‬ ‫اموزش کارکنان ش��اغل در صنایع کوچک کش��ور‪،‬‬ ‫اختص��اص بخش��ی از منابع تبص��ره ‪ ۱۸‬برای کمک‬ ‫ب��ه صنایع کوچک در ش��هرک ها و نواحی صنعتی و‬ ‫روس��تاها از م��وارد دیگر حمای��ت از صنایع کوچک‬ ‫است‪ .‬استفاده از معافیت های مالیاتی برای واحدهای‬ ‫مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی از ‪ ۷‬تا ‪۱۳‬‬ ‫سال‪ ،‬تسهیالت دهی در قالب کمک های فنی اعتباری‬ ‫و وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط‪ ،‬تقویت‬ ‫خوش��ه های صنعتی و شبکه س��ازی و به هم رس��انی‬ ‫کسب وکارها با تاکید بر واحدهای صنفی و بنگاه های‬ ‫تولید خرد‪ ،‬کوچک و متوسط‪ ،‬تقویت‪ ،‬توانمندسازی‬ ‫و توس��عه بنگاه های خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط دارای‬ ‫ص��ادرات غیر نفتی در س��ال ‪ ۹۷‬از طریق ارائه برنامه‬ ‫حمایت��ی ب��رای ای��ن واحده��ا در راس��تای اجرای‬ ‫برنامه های اقتصاد مقاومتی نیز در بسته سیاست های‬ ‫حمایت از صنایع کوچک امده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ایجاد دفاتر مب��ادالت پیمانکاری فرعی‬ ‫برای کمک به صنایع کوچک‪ ،‬شناسایی و بهره برداری‬ ‫از ظرفیت های موجود در نواحی روس��تایی و ارتقای‬ ‫منزلت اجتماعی‪ ،‬همکاری با قوه قضاییه ‪ ،‬صدور مجوز‬ ‫ساخت وساز بنا و گواهی پایان کار به صورت رایگان از‬ ‫دیگر برنامه های حمایتی در بسته تهیه شده است‪.‬‬ ‫€ €جهت گیری های حمایت از صنایع کوچک را‬ ‫چطور تبیین می کنید؟‬ ‫حمای��ت از تولی��د ملی‪ ،‬ج��زو محوره��ای اصلی‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی است‪ .‬صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط نقش مهمی در تولید و اشتغالزایی کشور‬ ‫دارند و با توسعه انها می توان مقاومت اقتصاد ملی را‬ ‫تضمین کرد‪ .‬این صنایع در مقایس��ه با صنایع بزرگ‪،‬‬ ‫از تنوع باالیی برخوردار بوده و نیاز به سرمایه اندکی‬ ‫دارن��د‪ .‬هر چند این صنایع از تن��وع باالیی برخوردار‬ ‫هستند اما بیشترین اسیب پذیری تولید ملی در این‬ ‫بخش از صنایع مشاهده می شود‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت این صنایع در تولید و اشتغال کشور‬ ‫و همچنین اهمیت این صنایع در افزایش توان مقاومت‬ ‫اقتصاد ملی‪ ،‬در سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی بر‬ ‫گسترش و توسعه این صنایع تاکید شده است‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی‬ ‫با رویک��رد جهادی‪ ،‬انعطاف پذیر‪ ،‬فرصت س��از‪ ،‬مولد‪،‬‬ ‫درون زا‪ ،‬پیشرو و برون گرا تعریف و جهت گیری شده‬ ‫است‪ .‬برپایی چنین نمایشگاه هایی با هر کدام از این‬ ‫رویکردها و جهت گیری های بیان شده مرتبط است و‬ ‫پیوند ناگسستنی دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مطرح شد‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫شاید بتوان گفت مهم ترین معضل و مسائل حاکم‬ ‫ب��ر صنایع کوچک کش��ور مربوط ب��ه همین بخش‬ ‫صنایع کوچک است و تغییر و بهبود دادن این شرایط‬ ‫امری زمان بر‪ ،‬بلندمدت‪ ،‬همراه با مسائل بروکراتیک و‬ ‫طی رویه های اداری و قانونی است‪.‬‬ ‫البته در س��ازمان و شرکت های اس��تانی امر مهم‬ ‫شناس��ایی و احصای مسائل و مش��کالت واحدهای‬ ‫صنعتی و چالش هایی که شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫در سراس��ر کش��ور دارند و با ان روبه رو می شوند‪ ،‬به‬ ‫طور مستمر در حال انجام است‪ .‬حتی در هر شهرک‬ ‫‪ ۳‬نماین��ده ب��رای شناس��ایی و رصد این مش��کالت‬ ‫داری��م که موارد را به طور منظم به مدیران منعکس‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین «س��امانه جامع اعالم مش��کالت‬ ‫سرمایه گذاران‪ ،‬کارافرینان و صنعتگران» را به تازگی‬ ‫راه ان��دازی کرده ایم که صنعتگران و فعاالن اقتصادی‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور می توانند‬ ‫بدون مراجعه حضوری به س��ازمان یا شرکت استانی‬ ‫یا ش��هرک صنعتی به طور مستقیم مسئله موردنظر‬ ‫را در قالب فرم خاص تکمیل و از طریق سامانه اعالم‬ ‫کنند که به س��رعت مس��ئله انها بررسی و رسیدگی‬ ‫می شود و به اطالع مخاطب می رسد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۱‬قرارداد جدید سرمایه گذاری صنعتی در فارس بسته شد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس با بیان اینکه امروز‬ ‫در شرایط جنگ اقتصادی هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث جنگ اقتصادی باید هر‬ ‫چه بیشتر به ظرفیت های تولید داخلی توجه کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس‪ ،‬احد فتوحی در جلسه با انجمن ها و‬ ‫ن با اشاره به برنامه های این شرکت در زمینه‬ ‫تش��کل های کارفرمایی استا ‬ ‫رصد و پایش لحظه ای واحد های صنعتی با هدف بررسی و رفع مشکالت‬ ‫انها افزود‪ :‬در این زمینه کمیته ویژه ای در این ش��رکت تش��کیل شده و‬ ‫موارد مربوط به واحد های صنعتی به صورت روزانه بررسی می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طرح توانمندسازی تولید داخلی با هدف ایجاد اشتغال‬ ‫و رف��ع بیکاری‪ ،‬رون��ق صنایع داخلی‪ ،‬افزایش ثروت مل��ی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫خروج ارز از کش��ور‪ ،‬اس��تمرار و افزایش تولیدات فعل��ی‪ ،‬صادرات کاال و‬ ‫ارزاوری و مقابله با تحریم در دس��تور کار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت برنامه های دیگری نیز در حوزه های ارزی‪،‬‬ ‫گمرکی و عرضه محصوالت پتروشیمی در بازار ثانویه در دست اجرا دارد‬ ‫تا تولید ملی تقویت شود‪.‬‬ ‫فتوحی در ادامه با تاکید بر لزوم توس��عه و تعمیق فرهنگ بس��یجی و‬ ‫جهادی برای ایجاد اش��تغال پایدار در واحده��ای صنعتی‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه برنامه جامعی تدوین و عملیاتی ش��ده اس��ت ت��ا بتوانیم گام های‬ ‫موثری برداریم‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به اختصاص مش��وق های سرمایه گذاری در ‪۴۱‬‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی کم تقاضا محور استان فارس گفت‪ :‬از اغاز امسال‬ ‫تاکنون ‪ ۱۴۱‬قرارداد واگذاری زمین با س��رمایه گذاران بسته شده که در‬ ‫مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته که ‪ ۵۸‬قرارداد بو د رشد بیش از دو‬ ‫برابری را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس راه اندازی‬ ‫واحده��ای صنعتی راکد و حفظ اش��تغال در واحده��ای موجود را از‬ ‫دیگ��ر اولویت ها اعالم و اضافه کرد‪ :‬در این زمینه از تمام ظرفیت های‬ ‫قانونی استفاده می کنیم تا شاهد بازگشت واحدهای تعطیل به چرخه‬ ‫تولید باشیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از بهره ب��رداری از ‪ ۵۰‬واحد صنعتی در ‪ ۵‬ما ه نخس��ت‬ ‫امس��ال در ش��هرک های صنعتی خبر داد و گفت‪ :‬بر اساس پیش بینی ها‬ ‫تا پایان سال نیز ‪ ۱۵۰‬واحد تولیدی و صنعتی به بهره برداری می رسد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!