روزنامه گسترش صنعت شماره 490 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 490

روزنامه گسترش صنعت شماره 490

روزنامه گسترش صنعت شماره 490

‫‪ ۲‬گام برای تو سعه‬ ‫صنایع دریایی‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2463‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 490‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1440‬‬ ‫گذر از هفت خوان‬ ‫ساخت‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 24‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گفت وگوی «گسترش صنعت» با کارشناسان درباره تیراژ تولید‬ ‫سرنوشت خودرو به «اما و اگر» ها گره خورده است‬ ‫تصمیم سخت‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫اصل ونسب پیچیده‬ ‫خودروسازان جهان‬ ‫«ادغ��ام»‪ ،‬یکی از معمول ترین راه های کس��ب وکارهای جهان برای‬ ‫پیشبرد اهداف کاری است‪ .‬به طور معمول‪ ،‬شرکت های تجاری بزرگ‬ ‫برای گس��ترش کس��ب وکار خود به ج��ای راه اندازی کس��ب وکارها و‬ ‫شرکت های جدید سراغ شرکت های کوچک تر فعال رفته و کار خود را‬ ‫با خرید انها گسترش می دهند‪ .‬خودروسازی نیز از جمله صنایعی است‬ ‫که از این راهکار برای گسترش کار خود استفاده می کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫صنایع لبنی مشکل تامین شیر ندارد‬ ‫شو قوس های بسیاری از تامین شیر‬ ‫صنایع لبنی از اغاز امسال با ک ‬ ‫خام مورد نیاز تا بس��ته بندی محصوالت تولید ش��ده رو به رو بوده اند‪.‬‬ ‫هرچند کارشناس��ان معتقدن��د از اغاز تیر امس��ال صنعت دامداری‬ ‫ایران با ارتباط مستقیم با کارخانجات تولید کننده شیرخشک کشور‬ ‫توانس��ت ش��یرخام مورد نیاز این صنعت را تامین کند که منجر به‬ ‫کاهش حاشیه سود صنایع لبنی شده است اما از اغاز شهریور امسال‬ ‫صادرات انواع شیرخش��ک صنعتی و شیر خشک اطفال ممنوع شده‬ ‫است‪ .‬این ممنوعیت در حالی اعمال شده که به گفته فعاالن صنعت‬ ‫دامپروری‪ ،‬به دلیل تولید مازاد شیرخشک در کشور‪ ،‬حتی نیازی به‬ ‫واردات شیرخشک با ارز رسمی نداریم‪.‬‬ ‫توجیه اقتصادی‬ ‫با ساخت شناورهای کوچک‬ ‫‪7‬‬ ‫چو خم ترین صنایعی اس��ت که در ایران‬ ‫صنای��ع دریایی یک��ی از پرپی ‬ ‫وجود دارد‪ .‬ایران توان بس��یار باالیی هم در ای��ن صنعت دارد‪ .‬با اینکه‬ ‫ایران تا کنون ده ها کش��تی و نفتکش غول پیکر توانس��ته تولید کند اما‬ ‫هنوز در این صنعت به طور رقابتی فعالیتی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین پیش نیازها برای مقابله با تحریم های نفتی امریکا گزارش می دهد‬ ‫نفت و نوامبر پیش رو‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 2‬مهر ‪ 14 1397‬محرم ‪ 24 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 490‬پیاپی ‪2463‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تصمیم سخت‪...‬‬ ‫علیرضا نیک ایین‬ ‫یک دسته از‬ ‫تولیدکنندگان قطعات‬ ‫یدکی‪ ،‬مواد اولیه به‬ ‫کشور وارد کرده اند اما از‬ ‫گمرکات ترخیص نمی کنند‪.‬‬ ‫اگر تولیدکنندگان‬ ‫داخلی مواد اولیه را از‬ ‫گمرک ترخیص کنند‪ ،‬باید‬ ‫به سرعت تولید کرده و‬ ‫به بازار عرضه کنند زیرا‬ ‫اگر مواد را در انبارهای‬ ‫خود نگه دارند‪ ،‬می تواند‬ ‫به عنوان احتکار برای انها‬ ‫مشکل ایجاد کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وضعی��ت صنع��ت خ��ودر و کش��ور بحرانی‬ ‫اس��ت‪ .‬در یادداش��ت قبلی اش��اره ک��ردم که‬ ‫اگرچ��ه بس��یاری‪ ،‬کاه��ش می��زان تولی��د یا‬ ‫افزایش قیمت ها را بالفاصله به ش��رایط تحریم‬ ‫کش��ورمان ربط می دهند اما بی شک ریشه این‬ ‫می��زان از ش��کنندگی و ناپایداری در ش��رایط‬ ‫صنعتی کش��ور را باید در کاس��تی های ناش��ی‬ ‫عبداله توکلی الهیجانی‬ ‫از راهبرده��ای بلندمدت ب�� ه کار گرفت ه در این‬ ‫دکترای مهندسی خودرو‬ ‫صنعت جس��ت وجو کرد؛ کاستی هایی که حتی‬ ‫اگر تحریم ها هم نبود‪ ،‬دیر یا زود صنعت خودرو ‬ ‫کش��ور را دچار بحران می کرد‪ .‬حقیقت اینجاست که غفلت از طراحی و توسعه‬ ‫محصول در س��ال های گذشته و تولید نکردن محصوالت با برند خودی(‪Own‬‬ ‫‪ )Brand‬سبب ش��ده ابتکار عمل در قسمت عمده ای از زنجیره ارزش صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬در اختیار خودروساز داخلی نباشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر از این زاویه به مسئله‬ ‫بنگری��م می توان به تحریم ها به عن��وان فرصتی دوباره ب��رای احیای صنایع از‬ ‫دست رفته داخلی نگریست اما همه اینها زمانی می تواند محقق شود که صنعت‬ ‫خ��ودرو ت��اب تحمل وضعیت بحرانی کنونی را داش��ته باش��د و از این گذرگاه‬ ‫ش رو‬ ‫بحرانی جان سالم به در برد‪ .‬اگر پاسخی فوری و کوتاه مدت به مسئله پی ‬ ‫نداش��ته باشیم‪ ،‬ش��اید هرگز فرصتی برای اعمال پاسخ پایدار و بلندمدت برای‬ ‫این مسئله باقی نماند و انگاه باید شاهد فروپاشی صنعت خودرو و قطعه کشور‬ ‫در ماه های اینده باشیم‪.‬‬ ‫در صنعت خودر و کش��ور با ‪ ۳‬گروه از محصوالت روبه رو هس��تیم که ش��دت‬ ‫بح��ران ارزی حاص��ل درج��ه متفاوت��ی از وخامت اوض��اع را برای ه��ر یک از‬ ‫محصوالت این گروه ها رقم زده است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دس��ته نخست محصوالتی که ب ه ش��کل خودر و کامل یا ‪ CBU‬از خارج‬ ‫وارد می ش��د(بازاری نزدیک ب��ه ‪ ۱۰۰‬هزار خودرو در این بخ��ش وجود دارد)‬ ‫طبیعی است که با توجه به باال رفتن نرخ ارز(و با احتساب تعرفه ها) بخش بندی‬ ‫قیمتی این خودروها به ش��دت تغییر می کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬باید انتظار داشت‬ ‫ک��ه ب��رای مثال‪ ،‬خودر و کوچک به طور تقریبی ‪ ۱۵‬ه��زار دالری پیکانتو با ارز‬ ‫حدود ‪ ۸‬هزار تومانی و با احتساب تعرفه ها نزدیک ‪ ۲۶۰‬میلیون تومان فروخته‬ ‫ش��ود(دقت کنید که این عدد برای کوچک ترین عضو خودروهای وارداتی است‬ ‫و به طور طبیعی برای خودروهای گران تر به اعداد میلیاردی ختم می ش��ود) با‬ ‫توجه به این افزایش و تطابق نداشتن قدرت خرید مردم می توان انتظار داشت‬ ‫که بسیاری از کسب وکارهای مرتبط با این حوزه به شدت محدود شوند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬دس��ته دوم محصوالت ‪ CKD‬که خودروس��ازان داخلی در چند س��ال‬ ‫گذشته به مونتاژ انها روی اورده اند و حتی تالش هایی را نیز برای داخلی سازی‬ ‫قطعات و سامانه های ان ب ه کار گرفته اند و گاهی تا ‪۳۰‬درصد ارزش این خودروها‬ ‫داخلی سازی ش��د ه است‪ .‬با وجود این ‪ ،‬در بیشتر محصوالت این دسته بیش از‬ ‫‪۷۰‬درصد ارزش محصول‪ ،‬فقط به دس��ت خودروس��ا ز وارد می شو د و متاسفانه‬ ‫بای��د گفت که حدود ‪۳۰‬درصد از تولیدات خودروس��ازان بزرگ کش��ور نیز به‬ ‫محص��والت چینی این گروه اختصاص دارد‪ .‬ب��ا افزایش بیش از دو برابری نرخ‬ ‫ارز باید انتظار داشته باشیم تا نرخ این گروه از محصوالت به واسطه خودروساز‬ ‫داخلی حدود دو برابر ش��ود‪ .‬به گمان من‪ ،‬در بهترین حالت و با فرض پذیرش‬ ‫اعمال افزایش نرخ از س��وی نهادهای مرتبط‪ ،‬بحران تقاضا در این بخش بندی‬ ‫از بازار به ش��دت مسئله افرین خواهد بود و معنایش این است که خودروسازان‬ ‫داخلی در فروش بیش از ‪۳۰‬درصد از محصوالت خود دچار بحران خواهند شد‪.‬‬ ‫بو کارهای مرتبط سرایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫به طور قط ع این بحران به کس ‬ ‫‪ -۳‬گروه س��وم ب��ه محصوالتی اختصاص دارد که بی��ش از ‪۷۰‬درصد اجزای‬ ‫ان داخلی س��ازی شد ه اس��ت(خانواده محصوالت ‪ X ۱۰۰‬در سایپ ا یا پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫در ایران خودرو) یا ب ه س��بب انکه از ابتدا با برند داخلی طراحی ش��ده و توسعه‬ ‫یافته اند(تیب��ا‪ ،‬کوییک و خانواده ‪ X ۲۰۰‬در س��ایپا و خانواده س��مند و دنا در‬ ‫ایران خودرو) ابتکار عمل اغلب اجزای ان در اختیار خودروساز است‪.‬‬ ‫در این گروه از محصوالت وخامت اوضاع می تواند کمتر از سایر حوزه ها باشد‬ ‫و البته خوبی ماجرا این اس��ت که بیشترین تیراژ خودروسازان داخلی بر اساس‬ ‫محصوالت این گروه استوار است‪ .‬اگرچه در این گروه نیز نرخ مواد اولی ه یا نرخ‬ ‫دیگ��ر قطعات(قطعاتی با فناوری باالتر مانند ‪ ،ECU‬موتور یا ‪ ACU‬و ایربگ)‬ ‫از ن��رخ ارز متاثر اس��ت اما با توجه به انکه ارزش اف��زوده اصلی محصوالت این‬ ‫گروه در داخل کش��ور ایجاد می ش��ود و همچنین با توجه به گستردگی دامنه‬ ‫ش��غل های مرتبط با این محصوالت باید سریع ترین و موثرترین راه حل ها را در‬ ‫ح��ل چالش های پیش روی تولید این گ��روه از محصوالت متمرکز کرد(باید در‬ ‫نظر داش��ت که بیکاری شاغالن بس��یاری در حوزه خودرو و نارضایتی فزاینده‬ ‫مرتبط با ان یکی از جاهایی اس��ت که تحریم کنن��دگان صنعت خودرو‪ ،‬ان را‬ ‫ه��دف گرفت��ه و بدان دل خوش کرده اند)‪ .‬این نکته درس��ت اس��ت که تصویر‬ ‫ناخوش��ایندی که از صنعت خودرو در بیش��تر جامعه به لحاظ نداشتن کیفیت‬ ‫الزم ب ه وجود امده اما حقیقت این است که سخن بر سر شرایط بحرانی و البته‬ ‫تصمیم س��خت و پاسخی س��ریع به منظور نجات یک صنعت است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫گروه س��وم بیشترین تولیدات خودروس��ازان داخلی و زنجیره تامین مرتبط با‬ ‫ان را ب��ه خود اختصاص می دهد و نج��ات صنعت خودرو در گروه نجات تولید‬ ‫گروه س��وم و گره گش��ایی از موانع تولید محصوالت عنوان ش��ده در این دسته‬ ‫از محص��والت اس��ت(درباره دو گ��روه دیگر با توجه به تنگنا های ارزی کش��ور‬ ‫امکان نجاتی نمی توان متصور بود زیرا به دلیل ماهیت زیرس��اختی محصوالت‬ ‫ان دو گ��روه‪ ،‬می��زان ارز تزریقی و اثربخش��ی ان قابل توجیه نیس��ت) اما اگر‬ ‫س��رکوب قیمت های این گروه از محصوالت بخواهد تداوم یابد خودروس��ازان‬ ‫داخلی به س��بب باال رفتن زیان های انباش��ته ناش��ی از تولید ضررده به زودی‬ ‫تعطیل می شوند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬قطعه سازان کشور که اغلب خصوصی اند حاضر‬ ‫به تولید زیانده نیس��تند و در ماه های گذش��ته به طور عمده به کاهش تولید یا‬ ‫خارج کردن س��رمایه های خود از چرخه تولید اقدام کرده اند(واقعیت این است‬ ‫ک��ه تولیدکننده و مصرف کننده صنعت خودر و کش��ور به هیچ وجه تاب تحمل‬ ‫ارز ‪ ۸‬ه��زار تومانی را در ش��رایط فعلی ندارد)‪ .‬بنابراین‪ ،‬تا دیر نش��ده باید این‬ ‫تصمیم س��خت را گرفت؛ تصمیمی که می تواند ش��امل اختص��اص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به تولیدات این گروه باشد(که البته در اجرا می تواند دشوار و رانت افرین‬ ‫باش��د) یا اینکه از س��رکوب قیمت های این رده از محصوالت دس��ت کشید و‬ ‫یارانه(مابه التف��اوت ن��رخ ارز دولتی و ارز نیما) را مس��تقی م به مصرف کننده در‬ ‫قالب وام های کم بهره یا لیزینگ تسهیل ش��ده اختص��اص داد( بانک ها بازوهای‬ ‫قطع باور‬ ‫توانمندی در گذر از این ش��رایط بحرانی به ش��مار می روند)‪ .‬به طور ‬ ‫به این نکته که «اجرای این تصمیم های س��خت می تواند برای مان از تحریم ها‬ ‫فرصتی برای احیای تولیدات داخلی بس��ازد» از دش��واری ان خواهد کاس��ت‬ ‫و البته مش��وقی برای صاحبان صنایع در راس��تای توجه به طراحی و توس��عه‬ ‫محصوالتی با برند خودی خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودر و تهران‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان مواد اولیه را ترخیص نمی کنند‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تعمی��رکاران خودر و تهران‬ ‫توقف واردات قطعات یدکی خودرو را موجب ایجاد‬ ‫یک رانت بزرگ دانس��ت و گف��ت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫قطع��ات یدکی خودرو مواد اولیه را به کش��ور وارد‬ ‫کرده ان��د اما از گمرک ترخیص نمی کنند تا بتوانند‬ ‫به نرخ فردا بفروشند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلن��ا‪ ،‬علیرضا نیک ایین با اش��اره به‬ ‫کمب��ودی که در بازار قطع��ات یدکی خودرو ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه این کمبود موجب شده‬ ‫نرخ قطعات یدکی به صورت سرس��ام او ر باال برود و‬ ‫همین امر سبب ش��ده مراجعه خودروهای معیوب‬ ‫برای تعمیرات قطعات یدکی کاهش یابد‪ .‬این امر به‬ ‫لحاظ امنیت شهری و خودروها اتفاق خوبی نیست‬ ‫چراکه حادثه ساز می شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه هم��ه این موضوع ه��ا با بازار‬ ‫ارز و واردات م��ا مرتبط اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬دولت‬ ‫نباید جلوی واردات قطعات یدکی را بگیرد‪ .‬ش��اید‬ ‫قطعه سازان داخلی بتوانند حدود ‪ ۵۰‬درصد از نیاز‬ ‫بازار را تامین کنند اما ‪ ۵۰‬درصد دیگر قطعات وارد‬ ‫می ش��ود‪ .‬اگر این قطعات وارد نشود‪ ،‬کمبود بزرگی‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ ،‬ضم��ن اینکه در ای��ن میان رانتی‬ ‫ویژه در حال ش��کل گیری است‪ .‬درحال حاضر همه‬ ‫قطع��ات وارداتی (‪ ۵۰‬درص��د پیش گفته) با نرخ ارز‬ ‫ازاد وارد می شود و همه سخنان و وعده ها در سطح‬ ‫حرف و شعار است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودر و تهران با‬ ‫اشاره به اینکه بخش حمل ونقل به دلیل نرخ باالی‬ ‫قطعات‪ ،‬الس��تیک و روغن دچار مشکل شده است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬کرایه هایی که دریافت می ش��ود‪ ،‬به صرفه‬ ‫نیس��ت و خیلی از کامیون ها متوقف ش��ده اند‪ .‬اگر‬ ‫حمل ونقل متوقف ش��ود‪ ،‬مس��لم اس��ت که رزق و‬ ‫روزی مردم که به س��مت ش��هرها حمل می شود‪،‬‬ ‫دچار مش��کل خواهد ش��د‪ .‬نیک ایی��ن اضافه کرد‪:‬‬ ‫بس��تن راه واردات و تعیین تعرفه ها و تاییدیه های‬ ‫خاص‪ ،‬کار درس��تی نیس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬برای‬ ‫واردات لن��ت‪ ،‬گفته اند بروی��د و تاییدیه بیاورید که‬ ‫در کش��ور ام��کان تولید لنت وجود ندارد‪ .‬درس��ت‬ ‫اس��ت که در کشور امکان تولید لنت وجود دارد اما‬ ‫تعداد لنتی که تولید می شود پاسخگوی ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫خودرو نیس��ت‪ ،‬به ویژه ب��رای خودروهای خاص و‬ ‫لوک��س فناوری تولید لنت در کش��ور وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تعمی��رکاران خودر و تهران با‬ ‫بیان اینکه ممنوع شدن واردات قطعات باعث شده‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی زنجی��ر وار قیمت ها را باال‬ ‫ببرند و ای��ن به یک رانت بزرگ ب��رای انها تبدیل‬ ‫شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یک دسته از تولیدکنندگان‬ ‫قطعات یدکی‪ ،‬مواد اولیه به کشور وارد کرده اند اما‬ ‫از گم��رکات ترخیص نمی کنند‪ .‬اگر تولیدکنندگان‬ ‫داخلی م��واد اولیه را از گمرک ترخیص کنند‪ ،‬باید‬ ‫به س��رعت تولید کرده و به ب��ازار عرضه کنند زیرا‬ ‫اگ��ر مواد را در انبارهای خود نگه دارند‪ ،‬می تواند به‬ ‫عنوان احتکار برای انها مشکل ایجاد کند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ای��ن افراد مواد اولی��ه را در انباره��ای گمرک نگه‬ ‫می دارند تا بتوانند انها را با نرخ فردا بفروش��ند‪ .‬وی‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که ایا نگهداری مواد اولیه‬ ‫در انبارهای گمرک برای تولیدکنندگان مس��تلزم‬ ‫هزین��ه نخواهد بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این افراد باید برای‬ ‫نگه��داری مواد اولی��ه در انباره��ای گمرک هزینه‬ ‫پرداخت کنند اما با این وجود باز هم نگه داش��تن‬ ‫مواد در گمرک و تاخیر در تولید و عرضه‪ ،‬برای انها‬ ‫ به صرفه اس��ت‪ .‬نیک ایین تصریح ک��رد‪ :‬ما نباید به‬ ‫دور خود دیوار بکش��یم‪ .‬با متوقف کردن واردات‪ ،‬از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی حمایت نمی کنیم ‪ ،‬بلکه باعث‬ ‫ایجاد یک فضای رانتی می شویم‪.‬‬ ‫یک نماینده مجلس مطرح کرد‪:‬‬ ‫وزیر نفت در الجزایر حضور یابد‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬وزیر‬ ‫نفت بای��د در اجالس ا ینده اوپ��ک در الجزایر حضور یابد و‬ ‫تصمیم های خالف منافع ملی ایران را وتو کند‪.‬‬ ‫جالل میرزایی با اش��اره به اعالم خبر غیررس��می مبنی بر‬ ‫حض��ور نیافتن وزی��ر نفت در اجالس ا ین��ده اعضای اوپک‪،‬‬ ‫ب��ه خانه ملت گف��ت‪ :‬از غیبت در اجالس ه��ای منطقه ای و‬ ‫بین المللی چیزی عاید کشور نشده است و وزیر نفت نیز باید‬ ‫در اجالس ا ینده اوپک در الجزایر حضور یابد‪.‬‬ ‫ی با بی��ان اینکه‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لام ‬ ‫کشورهای عضو اوپک با یک واقعیتی به نام تحریم نفتی ایران روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن احتمال وجود دارد که بی��ن ‪ ۷۰۰‬هزار تا یک‬ ‫میلیون بشکه صادرات نفت ایران کاهش یابد و اعضای اوپک‬ ‫نیز به دنبال این هس��تند که به نوعی بازار نفت را مدیریت‬ ‫و این کمبود را جبران کنند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه تحریم ها‬ ‫علی��ه ای��ران ظالمانه و خودس��رانه بوده و هیچ مش��روعیت‬ ‫بین المللی ندارد و به واس��طه قوانی��ن یک جانبه امریکا ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وزیر نفت باید با حضور در نشست ا ینده‬ ‫اوپک از منافع جمهوری اسالمی دفاع کند زیرا حضور نیافتن‬ ‫در این جلسه ها و این موضوع که عنوان شود با توجه به حضور نیافتن‬ ‫مسئولیت تصمیم ها در این جلسه ها را بر عهده نمی گیریم اقدام درستی‬ ‫برای چاره جویی در مشکالت کلیدی کشور نیست‪ .‬نماینده مردم ایالم‪،‬‬ ‫ایوان و چرداول در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با بی��ان اینکه زنگنه با‬ ‫خودروهای وارد شده با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بالتکلیف هستند‬ ‫رئی��س انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو گفت‪ :‬به‬ ‫دلیل ابالغ نشدن شیوه نامه اجرایی درباره چگونگی‬ ‫دریافت مابه التفاوت ارزی از خودروهای وارد شده با‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬هنوز تکلیف این خودروها و زمان‬ ‫تحویل انها به خریداران مشخص نیست‪.‬‬ ‫کوروش مرشدس��لوک در گفت وگو با ایسن ا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در دوره ای‪ ،‬دولت دالر را در نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫ثابت و اعالم کرد که تمام واردکنندگان باید کاالی‬ ‫خود را با استفاده از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حدود دو ماه پس از ان‪ ،‬تصمیم‬ ‫دولت تغییر کرد و ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی منس��وخ شد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬به دنب��ال ان دولت بخش��نامه‬ ‫جدی��دی داد و اعالم کرد کاالهایی که با ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی وارد ش��ده اما هن��وز از گم��رک ترخیص‬ ‫نش��ده اند‪ ،‬باید مابه التفاوت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تا ارز‬ ‫بازار ثانویه را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد‪ :‬این‬ ‫در حالی اس��ت که به لحاظ منطقی امکان دریافت‬ ‫مابه التف��اوت ن��رخ ارز از کاالهایی که در گذش��ته‬ ‫ثبت س��فارش و ب��ه مصرف کنن��دگان پیش فروش‬ ‫ش��ده‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬مرشدسلوک با بیان اینکه تمام‬ ‫خودروه��ای متوق��ف در گمرک پی��ش از این طی‬ ‫قراردادهای پیش فروش به نرخ قطعی به مش��تریان‬ ‫فروخته شده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این شرایط مشتریان‬ ‫نمی پذیرند برای خودرویی که در گذشته خریداری‬ ‫کرده و بخش��ی از پول ان را نی��ز پرداخت کرده اند‬ ‫دوباره مبلغی به عن��وان مابه التفاوت ارزی پرداخت‬ ‫کنن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این ش��رایط واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو ناچ��ار هس��تند به بن��د فورس م��اژور در‬ ‫قرارداده��ای پیش ف��روش خودرو اس��تناد کنند و‬ ‫به مش��تریان بگوین��د با توجه به ش��رایط جدید و‬ ‫بخش��نامه دولت‪ ،‬باید مابه التفاوت ارزی را پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بس��یاری از مشتریان به این موضوع‬ ‫اعتراض دارند و به همی��ن دلیل موضوع بالتکلیف‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬رئی��س انجمن واردکنن��دگان خودرو‬ ‫اف��زود‪ :‬در این ش��رایط منتظر ش��یوه نامه اجرایی‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫هس��تیم تا مشخص ش��ود در خودروهایی که با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد شده اند‪ ،‬چه مقدار مابه التفاوت و‬ ‫به چه صورت باید پرداخت ش��و د زیرا درحال حاضر‬ ‫تکلی��ف ای��ن موضوع ه��ا مش��خص نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به طور طبیعی تا ان زمان امکان‬ ‫ترخیص خودروهای وارد شده با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و‬ ‫تحویل انها به مشتریان وجود ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬امیدواریم مسئوالن هر چه زودتر تکلیف‬ ‫این موارد را روشن کنند تا هم واردکنندگان خودرو‬ ‫و هم خریداران از بالتکلیفی خارج شوند‪.‬‬ ‫حضور در نشس��ت اوپک می تواند تصمیم ها را وت��و کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫حضور نداش��تن در نشست ا ینده اوپک به معنای وتو تلقی نمی شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬وزی��ر نفت باید با توجه به تجربه و ش��ناختی که از برخی‬ ‫وزیران نفت کش��ورهای عض��و اوپک دارد‪ ،‬با رایزنی ه��ای دو جانبه و‬ ‫چند جانبه کش��ورها را به افزایش ن��دادن تولید نفت مجاب کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اینکه مدام گفته ش��ود روسیه‪ ،‬عربستان‪ ،‬امارات و عراق در بازار‬ ‫نفت کارشکنی می کنند‪ ،‬پس نقش وزارت نفت و نهاد دیپلماسی برای‬ ‫مذاکره و مجاب کردن انها کجا می رود؟‬ ‫ی تصریح کرد‪ :‬مردم‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اس�لام ‬ ‫می دانند که کش��ور در چه شرایط ویژه ای قرار دارد و حضور نیافتن در‬ ‫این نشست روش درستی برای تامین منافع ملی کشور نیست‪.‬‬ ‫فقرزدایی نیازمند برنامه های مدون بلندمدت‬ ‫یک استاد دانشگاه با اشاره به سبد غذایی اعطا شده‬ ‫به اقش��ار ضعیف جامعه‪ ،‬این گونه طرح ها را مقطعی‬ ‫توصی��ف و فقرزدایی را نیازمند برنامه های بلندمدت‬ ‫مدون ارزیابی کرد‪ .‬پویا عالءالدینی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه تهران با اشاره به طرح دولت برای حمایت از‬ ‫اقشار اسیب پذیر در قالب سبد مواد غذایی به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬این مس��ئله در کوتاه مدت می تواند موثر واقع‬ ‫ش��و د اما واقعیت این است که در چند سال گذشته‬ ‫ما برنامه مشخصی برای فقرزدایی در بین گروه های‬ ‫کم درام��د جامعه نداش��تی م بلکه به ط��ور روزمره و‬ ‫مقطعی با مسئل ه فقر روبه رو شدیم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫دولت باید سیاس��ت های اجتماعی مش��خصی برای‬ ‫کاهش نابرابری و فقرزدایی داشته باشد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که دولت برای حمایت از اقش��ار‬ ‫ت چرا که قدرت شناسایی‬ ‫ضعیف جامعه ناتوان اس�� ‬ ‫وضعی��ت فقرا را ن��دارد و نمی داند که وضعیت افراد‬ ‫مختلف در جامعه چگونه است و اقشار اسیب پذیرتر‬ ‫چه کسانی هس��تند‪ .‬این عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫تهران با بیان اینکه ایجاد یک بانک اطالعاتی بزرگ‬ ‫از س��وی دولت یک تصور اش��تباه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫باید س��عی کنیم تا س��طح جماعتی و محلی فقرا را‬ ‫شناس��ایی کنیم‪ .‬برای مثال‪ ،‬در یک روست ا یا محله‬ ‫کوچ��ک از طریق اف��راد محلی می ت��وان به راحتی‬ ‫تش��خیص داد که چه کس��انی را چقدر باید تقویت‬ ‫کنی��م‪ .‬وی با تاکید بر اینک��ه نباید برای خانوارهای‬ ‫مختل��ف برنامه های یکس��ان ارائ��ه داد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫پوشش از فقرا باید به صورت متناسب باشد و بتوان‬ ‫با س��نجش نیازهای مختلف خانوارهای گوناگون به‬ ‫صورت مناس��بی از انها حمایت کرد‪ .‬عالءالدینی با‬ ‫ارائ��ه طرحی با عنوان اج��رای برنامه های فقرزدایی‬ ‫جماعت مح��ور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از این طری��ق می توان با‬ ‫تکیه بر منابع محلی به صورت محله محور نسبت به‬ ‫نیازهای خانوارهای مختلف اگاهی پیدا کرد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط م��ا فق��را را راحت تر شناس��ایی‬ ‫می کنیم تا اینکه بخواهیم از طریق طرح های کالنی‬ ‫همچون بانک ه��ای بزرگ اطالعات��ی ثروتمندان را‬ ‫ح��ذف کنیم‪ .‬این عضو هیات علمی دانش��گاه تهران‬ ‫همچنین با اش��اره به ازمون اس��تطاعت مالی‪ ،‬این‬ ‫ازم��ون را در کن��ار اج��رای برنامه ه��ای فقرزدایی‬ ‫جماعت مح��ور به عن��وان ی��ک روش ترکیبی برای‬ ‫برخورد بهتر با مس��ئل ه فقر و شناسایی فقرا معرفی‬ ‫کرد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در ماه های گذشته و همزمان با به‬ ‫وج��ود امدن تالطم های ارزی نرخ اقالم خوراکی در‬ ‫بازار باال رفته و همین مس��ئله باعث شده تا اقشاری‬ ‫که س��رمایه های کمتری دارند نتوانند قدرت خرید‬ ‫خود را متناس��ب با افزایش قیمت ه��ا باال بیاورند و‬ ‫همین مس��ئله باعث نزدیک ش��دن انها به خط فقر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 2‬مهر ‪ 14 1397‬محرم ‪ 24 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 490‬پیاپی ‪2463‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۲‬گام برای تو سعه‬ ‫صنایع دریایی‬ ‫پیمان مسعود زاده‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ساخت شناورهای تفریحی‬ ‫در ایران توجیه اقتصادی‬ ‫مناسبی دارد‪ ،‬در صورتی‬ ‫که برخی هزینه ها تامین‬ ‫و حمایت های الزم شود‪،‬‬ ‫کشتی سازان ایرانی در‬ ‫ساخت شناورهای تفریحی‬ ‫می توانند بهتر عمل کنند‪.‬‬ ‫ساخت این شناورها اکنون‬ ‫به طور کامل اقتصادی‬ ‫است و این بخش از صنایع‬ ‫دریایی از جمله مزیت های‬ ‫سوداور ایران است‬ ‫«گسترش صنعت» از مزیت های اقتصادی صنایع دریایی در کشور گزارش می دهد‬ ‫توجیه اقتصادی با ساخت شناورهای کوچک‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چو خم ترین صنایعی‬ ‫صنایع دریای��ی یک��ی از پرپی ‬ ‫است که در ایران وجود دارد‪ .‬ایران توان بسیار باالیی‬ ‫ه��م در این صنعت دارد‪ .‬با اینکه ایران تا کنون ده ها‬ ‫کش��تی و نفتکش غول پیکر توانس��ته تولید کند اما‬ ‫هن��وز در این صنعت به طور رقابت��ی فعالیتی انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫مش��کل اصلی نبود ش��بکه تولید و ساخت رقابتی‬ ‫زمانی است که در پروژه های ساخت کشتی در ایران‬ ‫صرف می ش��ود‪ .‬در برخی از پروژه های کشتی سازی‬ ‫گاهی تا ‪ ۱۰‬س��ال زمان صرف ش��ده و این موضوعی‬ ‫نیس��ت که بت��وان در ارتباط با کش��ورهای دیگر ان‬ ‫را حف��ظ کرد‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬ای��ران برای دریافت‬ ‫پروژه های ساخت کشتی های غول پیکر و اقیانوس پیما‬ ‫باید زمان س��اخت را کاهش دهد‪ .‬کارشناسان در این‬ ‫زمینه معتقدن��د ناپایداری و بی ثبات��ی اقتصادی در‬ ‫کش��ور مس��یر تولید و ساخت کش��تی های بزرگ را‬ ‫مس��دود می کند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ایران در ش��رایطی‬ ‫می تواند برای دریافت پروژه های دریایی اقدام کند که‬ ‫مشکالت اقتصادی کشور برطرف شود یا مدیران این‬ ‫صنایع درکش��ور بتوانند مانع تاثیرگذاری اتفاق های‬ ‫داخلی کشور بر قراردادهای بین المللی شوند‪.‬‬ ‫با توجه به وابستگی صنایع دریایی ایران به ایزوایکو‬ ‫و س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران و توان‬ ‫این سازمان در روابط بین الملل به نظر می رسد مسیر‬ ‫دریافت سفارش س��اخت کشتی نباید چندان دشوار‬ ‫باشد اما مش��کالتی در این زمینه وجود دارد که این‬ ‫مسیر را ناهموار کرده است‪.‬‬ ‫یک��ی از مش��کالتی که بس��یاری از کارشناس��ان‬ ‫صنای��ع دریایی بر ان دس��ت می گذارند مالیات هایی‬ ‫اس��ت که دولت از کشتی س��ازان داخلی می گیرد اما‬ ‫خارجی ه��ا برای ش��رکت در مناقصه ه��ا از ان معاف‬ ‫ش و شناورهای کوچک‬ ‫کش��تی های کانتینربر‪ ،‬نفتک ‬ ‫هستند‪ .‬کارشناس��ان بر این باورند که شرایط رقابت‬ ‫و متوس��ط در کش��تی های تفریحی نیز توانایی های‬ ‫بین کشتی س��ازان ایران��ی با کشتی س��ازان خارجی‬ ‫بس��یاری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬کشتی س��ازان ایران��ی تاکنون‬ ‫برابر نیس��ت و تا زمانی که این موضوع وجود داشته‬ ‫ش��ناورهای تفریحی بسیاری س��اخته اند که یکی از‬ ‫باش��د نمی توان برای ساخت کشتی های بزرگ اقدام‬ ‫انها ش��ناور «مروارید» اس��ت‪ .‬مس��عودزاده با تاکید‬ ‫مناسبی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت کشتی های تفریحی‬ ‫بر اینکه س��اخت شناورهای تفریحی در ایران توجیه‬ ‫عالوه بر ای��ن‪ ،‬از دیگر موضوع های��ی که در صنایع‬ ‫اقتصادی مناس��بی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که برخی‬ ‫دریایی مطرح می ش��ود این اس��ت که ایران با توجه‬ ‫هزینه ها تامین و حمایت های الزم شود کشتی سازان‬ ‫ب��ه دیگر مزیت هایی ک��ه صنایع دریای��ی دارد بهتر‬ ‫ایرانی در س��اخت شناورهای تفریحی می توانند بهتر‬ ‫اس��ت به سمت ساخت شناورهای تفریحی و کوچک‬ ‫عمل کنند‪ .‬س��اخت این شناورها اکنون به طور کامل‬ ‫حرک��ت کند‪ .‬پیم��ان مس��عودزاده‪ ،‬رئی��س کمیته‬ ‫اقتصادی است و این بخش از صنایع دریایی از جمله‬ ‫کشتی س��ازی انجمن مهندس��ان صنای��ع دریایی با‬ ‫مزیت های سوداور ایران است‪ .‬در صورت حمایت های‬ ‫اش��اره به اینکه اکنون ‪ ۴۵‬ش��رکت کشتی سازی در‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬کشتی سازان می توانند ظرفیت این بخش‬ ‫کش��ور داریم‪ ،‬به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬یکی از‬ ‫را افزایش دهند و ش��ناورهای بیشتری بسازند‪ .‬وی‬ ‫سیاس��ت های حمایتی از صنای��ع دریایی حمایت از‬ ‫با اش��اره به اینکه عمده ش��رکت های اروپایی اکنون‬ ‫کشتی سازان بزرگ بود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬دولت‬ ‫در زمینه س��اخت ش��ناورهای کوچک‬ ‫بیش��تر از ش��رکت هایی حمایت می کرد‬ ‫و متوس��ط فعالی��ت می کنن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ک��ه کش��تی های ب��زرگ می س��اختند‪.‬‬ ‫ساخت شناورهای کوچک و متوسط در‬ ‫این در حال��ی بود که ت��وان ایران هنوز‬ ‫دنیا توجیه اقتصادی بیش��تری نسبت‬ ‫هم در س��اخت ش��ناورها و کشتی های‬ ‫به س��اخت ش��ناورهای بزرگ دارد‪ .‬بر‬ ‫کوچک بیشتر اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫این اساس‪ ،‬کش��ورهای اروپایی تمایل‬ ‫حمایت ه��ای دولتی ش��امل بخش هایی‬ ‫بیش��تری به س��اخت این نوع شناورها‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫از صنایع دریایی ش��ود که ایران در انها‬ ‫دارن��د و در پروژه های ب��زرگ به ندرت‬ ‫بسیاری از کشورها‬ ‫مزی��ت و توان بیش��تری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رکت می کنن��د‪ .‬در ای��ران نی��ز با‬ ‫ای��ران در س��اخت ش��ناورهای کوچک برای اینکه توان خود را احتساب توانی که در این زمینه وجود‬ ‫نشان دهند حتی روی‬ ‫و متوس��ط عالوه ب��ر اینک��ه توانمن��دی‬ ‫دارد باید به این موضوع بیشتر اهمیت‬ ‫برخی از پروژه های‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬تجرب��ه بیش��تری نی��ز در‬ ‫داده ش��ود‪ .‬مس��عودزاده همچنی��ن‬ ‫زیانده سرمایه گذاری‬ ‫این س��ال ها کس��ب ش��ده و می توان از‬ ‫درباره مش��کالتی که در صنایع دریایی‬ ‫می کنند‪ .‬این اتفاق‬ ‫در ایران هم رخ داد و‬ ‫انها برای پیش��برد صنعت کشتی سازی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تاخی��ر در تحویل‬ ‫حمای��ت ک��رد‪ .‬اکنون ایران در س��اخت دستاوردهای بسیاری س��فارش یکی از بزرگ ترین مشکالت‬ ‫داشت اما باید بپذیریم‬ ‫ش��ناورها مش��کلی ندارد و این ظرفیت‬ ‫کشتی س��ازان ایرانی اس��ت‪ .‬در برخی‬ ‫که مزیت های صنایع‬ ‫در کش��ور وجود دارد اما کشتی س��ازان دریایی ایران بیشتر در پروژه ها تا ‪۱۰‬س��ال تاخی��ر در تحویل‬ ‫نیاز ب��ه حمایت های گس��ترده ای دارند‪ .‬ساخت کشتی های کوچک و کش��تی ها دیده ش��ده اس��ت‪ .‬رفع این‬ ‫تفریحی است‬ ‫رئیس کمیت��ه کشتی س��ازی همچنین‬ ‫مش��کل برای اعتمادس��ازی در داخل‬ ‫با اش��اره به اینکه ایران عالوه بر س��اخت‬ ‫و خ��ارج از کش��ور یک��ی از مهم ترین‬ ‫اولویت های کشتی سازان داخلی است‪ .‬رئیس کمیته‬ ‫کشتی سازی با اشاره به اینکه عارضه یابی گام نخست‬ ‫رفع مش��کالتی اس��ت که باع��ث تاخی��ر در تحویل‬ ‫س��فارش می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت کشتی سازی برای‬ ‫دریافت س��فارش از داخل کشور نیاز به اعتمادسازی‬ ‫دارد و بای��د در نظر داش��ت که این کار با احتس��اب‬ ‫مش��کالتی که تاکنون وجود داش��ته‪ ،‬بس��یار دشوار‬ ‫اس��ت‪ .‬اکنون بیش��تر متقاضیان برای روبه رو نشدن‬ ‫با چنین مش��کالتی ترجیح می دهند از خارج کشور‬ ‫سفارش های خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹به نقطه ایده ال نرسیدیم‬ ‫حمی��د گرمابی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره صنای��ع دریایی در‬ ‫کش��ور به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬ب��ا اینکه ایران‬ ‫مزیت های بس��یاری در صنایع دریایی دارد اما از این‬ ‫مزیت ها اس��تفاده کافی نمی ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫ش��مال و جنوب ایران دریا اس��ت و ت��ا کنون صدها ‬ ‫میلیارد تومان در صنایع دریایی هزینه شده اما هنوز‬ ‫در این صنعت به نقطه ایده ال نرسیده ایم‪.‬‬ ‫وی به این پرس��ش که توس��عه صنایع دریایی نیاز‬ ‫ب��ه رواب��ط بین المللی مناس��بی دارد‪ ،‬تاثیر ش��رایط‬ ‫بین المللی کنونی را چطور ارزیابی می کنید‪ ،‬این گونه‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬یک��ی از دالیلی که در ای��ن صنعت هنوز‬ ‫موفق نش��دیم همین موضوع اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با‬ ‫اینک��ه ظرفیت های زیادی در صنای��ع دریایی وجود‬ ‫دارد و می توان در پروژه های کوچک تر به س��وددهی‬ ‫مناسبی رسید اما متاسفانه اصرار داریم که کشتی های‬ ‫اقیانوس پیما بس��ازیم‪ .‬گرمابی س��اخت کشتی های‬ ‫اقیانوس پیما را مظهر قدرت صنعتی کش��ور دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬بس��یاری از کش��ورها ب��رای اینکه توان خود‬ ‫را نش��ان دهند روی برخی از پروژه های زیانده حتی‬ ‫س��رمایه گذاری می کنند‪ .‬این اتف��اق در ایران هم رخ‬ ‫داد و دستاوردهای بس��یاری داشت اما باید بپذیریم‬ ‫که مزیت های صنایع دریایی ایران بیش��تر در ساخت‬ ‫کشتی های کوچک و تفریحی است‪.‬‬ ‫ایدرو پیش برنده صنایع دریایی‬ ‫دستاوردهای صنایع دریایی کشور در سال های پس از انقالب‬ ‫در کش��ورمان‪ ،‬اگرچ��ه دری��ا و صنایع مرتبط با ان هم��واره مورد توجه‬ ‫ب��وده اس��ت اما تا پیش از انق�لاب‪ ،‬بخش زیادی از صنایع دریایی کش��ور‬ ‫از س��اخت و تولید ش��ناور و انواع کش��تی گرفته تا انواع خدمات از طریق‬ ‫ش��رکت های خارجی انجام می ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که پس‬ ‫از انقالب و دس��تیابی به اس��تقالل کامل سیاس��ی‪ ،‬فرص��ت بهره مندی از‬ ‫ظرفیت ه��ا و توان داخلی در ح��وزه صنایع دریایی نیز همچون بس��یاری‬ ‫از صنایع دیگر برای کش��ور فراهم ش��د‪ .‬در این زمین��ه یکی از مزیت های‬ ‫ایران در کشتی س��ازی و صنایع دریایی شرکت های کشتی ساز بزرگ مانند‬ ‫ایزوایکو و صدرا هس��تند‪ .‬این دو ش��رکت بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد نیاز صنایع‬ ‫دریایی در س��اخت کش��تی و نفتکش را برطرف می کنن��د‪ .‬در این زمینه‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای از جمله ایدرو با احتساب س��هامی که از ایزوایکو‬ ‫دارد نقش بس��یاری داشتند‪ .‬به گزارش مارین نیوز‪ ،‬با وجود همه مشکالت‬ ‫و محدودیت های داخلی و خارجی‪ ،‬متخصصان کش��ور توانس��تند با تالش‬ ‫خود دستاوردهای بی نظیری در حوزه صنایع دریایی کسب کنند به طوری‬ ‫ک��ه‪ ،‬نه تنه��ا امروزه بس��یاری از نیازها در حوزه صنای��ع دریایی با تکیه بر‬ ‫ت��وان متخصصان داخلی برطرف ش��ده‪ ،‬بلکه خدم��ات و تولیدات صنایع‬ ‫دریایی کش��ور قابل ارائه به دیگر کش��ورها اس��ت‪ .‬این امر نقش و جایگاه‬ ‫اس��تراتژیک ایران را در منطقه دوچندان کرده اس��ت‪ .‬محمدسعید سیف‪،‬‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنی��ان دریایی معاونت علمی و‬ ‫فن��اوری ریاس��ت جمهوری به بررس��ی ظرفیت ها و دس��تاوردهای صنایع‬ ‫دریایی کشور در استانه چهلمین س��الگرد انقالب اسالمی پرداخته است‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنی��ان دریایی معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری درباره دس��تاوردهای صنایع دریایی کش��ور در‬ ‫مقایس��ه با اغاز انقالب گفت‪ :‬دری��ا و صنایع دریایی بخش های مختلفی را‬ ‫ش��امل می شود که عبارتند از‪ :‬س��کوهای دریایی‪ ،‬استفاده از منابع نفت و‬ ‫گاز در دریا‪ ،‬حمل ونقل دریایی‪ ،‬صنایع صید و استفاده از ابزیان و ساخت و‬ ‫تعمیر انواع کشتی ها‪ ،‬شناورها‪ ،‬تجهیزات دفاعی و‪ ...‬که خوشبختانه در ‪۴۰‬‬ ‫س��ال گذشته پیشرفت های چشمگیری در این حوزه وجود داشته است به‬ ‫طوری که در اغاز انقالب ناوگان کشتیرانی و حمل ونقل دریایی محدودی‬ ‫داش��تیم و درحال حاضر بیش از یک درص��د از ظرفیت ناوگان حمل ونقل‬ ‫دریایی جهان در اختیار ایران اس��ت و در منطقه نیز جایگاه نخس��ت را در‬ ‫ناوگان حمل ونقل دریایی داریم‪ .‬محمدس��عید سیف افزود‪ :‬در حوزه بنادر‬ ‫نی��ز در اغاز انقالب بنادر محدودی وجود داش��ت که فعالیت حمل ونقل و‬ ‫جابه جای��ی کاال را در حوزه های تجاری‪ ،‬نفتی و ش��یالت انجام می دادند و‬ ‫خوش��بختانه درحال حاضر توس��عه قابل توجهی در این حوزه ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت و بیش از ‪ ۲۰۰‬بندر کوچک و بزرگ در حوزه های مختلف تجاری‪،‬‬ ‫نفتی‪ ،‬ش��یالتی و تفریحی در کشور مش��غول به فعالیت هستند‪ .‬در حوزه‬ ‫ی در اغاز انقالب فعالیت چندانی نداش��تیم و‬ ‫کشتی س��ازی به طور تقریب ‬ ‫چیزی که ‪ ۴۰‬سال پیش ساخته می شد محدود به ساخت چند نمونه قایق‬ ‫کوچک بود اما درحال حاضر نمونه های مختلف کشتی ها و شناورهای دفاعی‬ ‫و غیر دفاعی وجود دارد که از سوی شرکت های داخلی ساخته شده اند و در‬ ‫حال بهره برداری هستند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در حوزه اموزش و تربیت نیروی‬ ‫متخصص نیز اغاز انقالب مشکالت زیادی وجود داشت به طوری که به طور‬ ‫تقریبی تمام متخصصان دریایی کش��ور برای اموزش باید به خارج از کشور‬ ‫اعزام می ش��دند تا دوره اموزش های تخصصی را بگذرانند اما درحال حاضر‬ ‫فارغ التحصیالنی در مقطع دکترا از دانشگاه های داخلی به تربیت متخصصان‬ ‫پرسنل دریایی در حوزه های تجاری‪ ،‬دفاعی و‪ ...‬مشغول هستند‪ .‬دبیر ستاد‬ ‫توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی ادامه داد‪ :‬در مراکز دانشگاهی‬ ‫و تحقیقات��ی هی��چ حوزه ای ‪ ۴۰‬س��ال پیش در کش��ور وجود نداش��ت اما‬ ‫درحال حاضر زیرس��اخت های بسیار مناسبی برای تحقیقات و ازمایش های‬ ‫دریایی فراهم شده است و بیش از ‪ ۱۰‬ازمایشگاه و مرکز تحقیقاتی فعال در‬ ‫کشور مشغول به فعالیت هستند‪ .‬همچنین‪ ،‬براساس تحقیقات و فعالیت های‬ ‫علم��ی حوزه دریایی در جایگاه هفتم دنیا ق��رار داریم که از لحاظ تعداد و‬ ‫انتشار مقاله های رتبه بسیار خوبی است به طوری که نسبت به کشورهایی‬ ‫همچون ژاپن و حتی برخی کشورهای اروپایی در جایگاه باالتری قرار داریم‬ ‫و می توان امیدوار بود که اگر زنجیره علم تا عمل را کامل کنیم ارزش افزوده‬ ‫و اشتغال خوبی در کشور در حوزه دریایی ایجاد شود‪.‬‬ ‫صنای��ع دریای��ی در ای��ران‬ ‫یک��ی از مظلوم ترین صنایعی‬ ‫اس��ت که تا کنون در کش��ور‬ ‫ایج��اد ش��ده اس��ت‪ .‬در دهه‬ ‫‪ ۸۰‬ش��اهد بودی��م که در یک‬ ‫قرار داد س��فارش ساخت ‪۱۰‬‬ ‫کشتی به کره جنوبی داده شد‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫اما این س��فارش ها به س��مت‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫داخل کش��ور حرک��ت نکرد‪.‬‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫این در حالی اس��ت که ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫از تجهی��زات مناس��بی برای‬ ‫ساخت کشتی برخوردار است‪.‬‬ ‫یک��ی از زیرس��اخت هایی‬ ‫ک��ه در صنایع دریایی باید ایجاد ش��ود تش��کیل کمیته های‬ ‫تخصص��ی اس��ت‪ .‬در ای��ن زمین��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت باید زیرس��اخت های کافی را ایجاد کن��د‪ .‬هر چند ‬ ‫تا کنون اقدام هایی در این زمینه انجام ش��ده اما هنوز نیاز به‬ ‫فعالیت های بیش��تری احساس می ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برخی‬ ‫از قوانی��ن در زمینه صنایع دریای��ی وجود دارد که باید برای‬ ‫اصالح انها نیز دولت اقدام کند‪.‬‬ ‫پیش از این بحث اصالح قانون صنایع دریایی مطرح ش��ده‬ ‫بود اما متاس��فانه دولت ان را نادیده گرفت‪ .‬اکنون در برخی‬ ‫از موارد کشتی س��ازان داخلی برای ش��رکت در یک مناقصه‬ ‫در ش��رایط برابر با کشتی سازان خارجی قرار نمی گیرند‪ .‬این‬ ‫مشکل در حالی است که هزینه های تولید در ایران بسیار باال‬ ‫اس��ت و زمانی که یک ش��رکت ایرانی با یک شرکت خارجی‬ ‫برای ساخت یک کشتی مش��ارکت می کنند‪ ،‬اختالف هزینه‬ ‫تولید بیش از گذشته مشهود می شود‪.‬‬ ‫در بس��یاری از موارد تا کنون ش��رکت های داخلی به دلیل‬ ‫ضعف های ای��ن چنینی نتوانس��ته اند در مناقصه های صنایع‬ ‫دریایی یا س��اخت کشتی موفق ش��وند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬تامین‬ ‫زیرس��اخت های س��ازمانی و اصالح قانون می تواند بیشترین‬ ‫تاثیر را بر رشد صنایع دریایی داشته باشد‪.‬‬ ‫در صورت��ی که دول��ت ای��ن دو موض��وع را در صنایع‬ ‫دریایی اجرا کند می توان امیدوار بود که ایران در ساخت‬ ‫کش��تی های اقیانوس پیما و ش��ناورهای کوچ��ک از توان‬ ‫بیش��تری برخوردار شود و عالوه بر این بتواند از تمام توان‬ ‫موجود استفاده کند‪.‬‬ ‫صنعت کشتی س��ازی با ایف��ای نقش در پیش��برد اهداف‬ ‫اقتص��اد مقاومتی از ظرفیت باالیی در ای��ن زمینه برخوردار‬ ‫است که در سال های گذشته با عملکرد خود این موضوع را به‬ ‫اثبات رسانده و هم اکنون با توجهی ویژه می توان این صنعت‬ ‫رو به رشد را هدایت کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قدرت عمل تشکل های کارگری‬ ‫باال می رود‬ ‫علی خدایی از تصوی��ب اصالحیه ماده ‪ ۶‬ایین نامه انتخاب‬ ‫نماین��دگان کارگری در هیات های تش��خیص و حل اختالف‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬ای��ن اتفاق‪ ،‬قدرت عمل و توان تاثیرگذاری‬ ‫تشکل های کارگری را باال می برد‪.‬‬ ‫ی عال��ی کار به مصوبه‬ ‫عل��ی خدایی‪ ،‬عضو کارگری ش��ورا ‬ ‫جدید ش��ورای عالی کار اشاره کرد و به ایلنا گفت‪ :‬از این به‬ ‫بعد احراز ش��رایط نمایندگان کارگری هیات های تشخیص و‬ ‫حل اختالف برعهده خود کانون های کارگری گذاشته شده و‬ ‫خود تشکل ها این کار را انجام می دهند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در جلس��ه اخیر شورای عالی کار این تصمیم‬ ‫ت س��ه جانبه گرفته ش��د و اکنون نیز برای اجرا ابالغ‬ ‫به صور ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با مقایس��ه ایین نامه قدیمی و جدید این حوزه توضیح‬ ‫داد‪ :‬در ایین نامه قدیمی‪ ،‬وظیفه احراز شرایط برعهده وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بود و تش��کل های عالی کارگری‬ ‫و نماین��دگان کارگران در ش��ورای عال��ی کار برای تغییر ان‬ ‫بس��یار فش��ار اوردند و رایزنی کردند تا توانس��تند به نتیجه‬ ‫مطلوب برس��ند‪ .‬اصالحیه اخیر دستاورد مثبتی برای فعاالن‬ ‫کارگری که توانس��تند با کنشگری‪ ،‬تغییری به نفع کارگران‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫خدای��ی با تاکید بر اینک��ه تغییر ایین نامه احراز ش��رایط‬ ‫نمایندگان کارگ��ران در هیات های حل اختالف‪ ،‬گام مثبتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این تغییر‪ ،‬گامی ا س��ت به س��مت اس��تقالل‬ ‫تشکل های کارگری‪ ،‬وقتی خود تشکل ها‪ ،‬نمایندگان کارگری‬ ‫حل اختالف را تعیین کنند‪ ،‬از اعمال سلیق ه دولت جلوگیری‬ ‫می ش��ود و نمایندگان کارگری هیات ها دارای استقالل عمل‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫این فعال کارگری تاکید ک��رد‪ :‬این اتفاق یکی از مطالبات‬ ‫کارگ��ران بود که با پیگیری نمایندگان کارگران عملی ش��د‪.‬‬ ‫اینکه دولت نقشی در ورود نمایندگان کارگران به هیات های‬ ‫تش��خیص و حل اختالف نداشته باشد‪ ،‬می تواند قدم مثبتی‬ ‫در جهت استیفای حقوق کارگران باشد‪.‬‬ ‫در اصالحیه ماده ‪ ۶‬ایین نامه انتخاب اعضای هیات های حل‬ ‫اختالف موضوع ماده ‪ ۱۶۴‬قانون کار که به تازگی ابالغ شده‪،‬‬ ‫امده است‪ :‬مس��ئولیت تطبیق شرایط افراد معرفی شده برای‬ ‫عضویت در هیات ها برعهده مرجع انتخاب کننده (کانون های‬ ‫کارگری) است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 2‬مهر ‪ 14 1397‬محرم ‪ 24 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 490‬پیاپی ‪2463‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫تغییرات خودرویی‬ ‫برای زیبا کردن ظاهر ان‬ ‫ت��ودوزی خودرو به وی��ژه برای خودروه��ای داخلی امروزه‬ ‫بسیار مورد توجه است‪ .‬در هنگام مراجعه به مراکزی که این‬ ‫ن��وع فعالیت ها را انجام می دهند باید به نکات مختلفی توجه‬ ‫کرد که در این گزارش به انها اشاره شده است‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬با توجه به اینکه بیشتر خودروهای‬ ‫داخلی‪ ،‬طراحی ب ه نس��بت ضعیفی در بخش کابین دارند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل بسیاری از خریداران این نوع خودروها به سمت‬ ‫مغازه های تزئیناتی می روند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در بحث خودروهای‬ ‫خارج��ی نیز بع��د از مدتی‪ ،‬دچار پوس��یدگی در بخش های‬ ‫مختلف از جمله فرمان و رودری ها شده و صاحبان خودروها‬ ‫نی��ز ناگزیر به مراجعه به مغازه های ترمیم یا تعویض تودوزی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫هنگام خرید به طور حت م به این نکات توجه کنید‪:‬‬ ‫‹ ‹روکش صندلی‬ ‫‹ ‹روکش فرمان‬ ‫روکش فرمان می تواند قابلیت های متفاوتی داش��ته باش��د‬ ‫و به همین دلیل اس��ت که بس��یاری از خریداران به سرعت‬ ‫به س��مت خرید این نوع روکش ها می رون��د‪ .‬از جمله موارد‬ ‫مهم می توان به محافظت از چرم یا رنگ فرمان اش��اره کرد‪.‬‬ ‫ب��ه طور کل��ی در خودروهای داخلی‪ ،‬خری��داران برای دادن‬ ‫چهره ای جذاب تر به خودروی شان به سراغ استفاده از چنین‬ ‫روکش هایی می روند‪ .‬این نوع روکش ها به دو دس��ته تقسیم‬ ‫می شوند؛ دس��ته نخست روکش هایی است که صاحب مغازه ‬ ‫روی فرمان و در مقابل چش��مان ش��ما می دوزد‪ .‬دسته دوم‬ ‫مرب��وط به حالتی اس��ت که یک غربیل��ک فرمان چرم دوزی‬ ‫شده به طور کامل به مشتری تحویل داده می شود‪ .‬در چنین‬ ‫حالت��ی برای اینکه نرخ تمام ش��ده برای تان کاهش یابد بهتر‬ ‫است غربیلک فرمان خود را به همان صاحب مغازه دهید زیرا‬ ‫انها غربیلک شما را خریداری می کنند‪ .‬روکش هایی نیز وجود‬ ‫دارد که به ش��کل دست دوز نیس��تند و برای بیشتر خودروها‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬درباره خودروهای واردات��ی نیز این نوع‬ ‫خودروه��ا به طور عمو م از روکش چرم برای فرمان اس��تفاده‬ ‫می کنند اما پس از مدتی این نوع روکش ها فرسوده می شوند‬ ‫و در نهای��ت‪ ،‬مغازه های��ی وجود دارند ک��ه غربیلک فرمان را‬ ‫تحوی��ل می گیرند و روکش انها را ترمیم یا تعویض می کنند‪.‬‬ ‫روکش فرمان دوخت سوزنی از حدود ‪ ۵۰‬هزار تومان با نصب‬ ‫ش��روع می ش��ود و نرخ ان در گران ترین حالت به ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تودوزی رودری و سردنده‬ ‫در برخ��ی م��وارد اگر به ش��دت عالقه مند ب��ه تغییرات در‬ ‫خودرو باش��ید این امکان وجود دارد ک��ه تودوزی رودری ها‬ ‫و س��ردنده نیز تعویض ش��ود‪ .‬عالوه بر موارد عنوان شده این‬ ‫امکان وجود دارد که قاب پش��ت امپر و حتی داشبورد نیز به‬ ‫طور کلی تغییر کند و تودوزی هم روی انها انجام ش��ود‪ .‬نرخ‬ ‫این موارد متفاوت اس��ت و هر ش��رکتی قیمت های متفاوتی‬ ‫می ده��د‪ .‬این قیمت ه��ا از ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار تومان ش��روع‬ ‫می ش��ود و بر حسب نوع کاری که روی خودرو انجام می شود‬ ‫مبلغ بیشتری نیز ممکن است دریافت شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گردهمایی بزرگ فعاالن قالب و‬ ‫ابزار کشور در شرکت ساپکو‬ ‫ششمین نمایشگاه بین المللی قالب‪ ،‬ابزار و مواد اولیه با هدف‬ ‫شناس��ایی و ارائه توانمندی های صنعت قالب س��ازی داخلی و‬ ‫صنایع وابس��ته از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬مهر در ش��رکت ساپکو برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬در این گردهمایی صنعتی که هر دو سال‬ ‫ی��ک بار میزب��ان فعاالن صنعت قالب و اب��زار داخلی و خارجی‬ ‫است‪ ،‬بیش از ‪ ۱۳۵‬شرکت حضور خواهند داشت‪ .‬شرکت ساپکو‬ ‫در نظر دارد در نمایش��گاه شش��م‪ ،‬نیازمندی های گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو در زمینه طراحی و س��اخت قالب های مختلف را‬ ‫در بازه های زمانی ‪ ۴‬س��اله تا س��ال ‪ 1408‬خورشیدی(‪۲۰۳۰‬‬ ‫میالدی) برای اعالم به س��ازندگان داخلی و خارجی ارائه کند‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال که در فضایی به وسعت ‪ ۲۵۰۰‬مترمربع‬ ‫پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود‪ ،‬دس��تاوردهای قالب سازی‪،‬‬ ‫ریخته گری‪ ،‬فیکس��چرهای تولید‪ ،‬قطعات استاندارد‪ ،‬ابزاراالت‬ ‫جانبی‪ ،‬فوالد‪ ،‬عملیات حرارتی و اندازه برداری در داخل و خارج‬ ‫به نمای��ش درخواهد امد‪ .‬همچنین‪ ،‬برگزاری همایش علمی و‬ ‫کارگاه های اموزش��ی از برنامه های جانبی این نمایشگاه خواهد‬ ‫ب��ود و تاکن��ون بیش از ‪ ۲۰‬مقال��ه در حوزه های مختلف قالب و‬ ‫ابزار برای ارائه در این همایش ارس��ال شده است‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫ششمین نمایشگاه قالب‪ ،‬ابزار و مواد اولیه از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۶‬اماده‬ ‫حضور بازدیدکنندگان در کارگاه امور مهندسی ابزار‪ ،‬فضای باز و‬ ‫سالن جنبی امفی تئاتر ساپکو در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫هنوز تحریم ها به شکل‬ ‫جدی اغاز نشده و وضعیت‬ ‫امروز ناشی از بی تدبیری‬ ‫داخلی است‪ .‬بعضی‬ ‫مشکالت نیز نتیجه خال‬ ‫رویه واحد در کسب وکار‬ ‫کشور بوده که گره هایی را‬ ‫به وجود اورده است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن مواردی که به عنوان نخس��تین گزینه‬ ‫به ذه��ن صاحبان خ��ودر و خطور می کن��د‪ ،‬تعویض روکش‬ ‫صندلی ها اس��ت زیرا این کار فایده ه��ای زیادی دارد؛ جدا از‬ ‫اینکه روکش صندلی چرمی یا پارچه ای باشد‪ ،‬تعویض روکش‬ ‫صندلی باعث جلوگیری از خراب شدن روکش های اصلی شده‬ ‫است‪ ،‬ضمن اینکه با انتخاب یک روکش زیبا می توان جذابیت‬ ‫خ��ودرو را افزایش داد‪ .‬درحال حاضر ن��رخ روکش صندلی بر‬ ‫حس��ب نوع خودرو‪ ،‬جنس روکش و بس��یاری از موارد دیگر‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬اگر بخواهید روک��ش صندلی خودروی تان را‬ ‫ع��وض کنی��د در ارزان ترین حالت ممکن ح��دود ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫ت و این ن��رخ تا حدود ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫تومان هزینه ان اس�� ‬ ‫نیز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫حسام اردشیر‬ ‫گفت وگوی «گسترش صنعت» با کارشناسان درباره تیراژ تولید‬ ‫سرنوشت خودرو به «اما و اگر» ها گره خورده است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کارشناس��ان اقتصا د معتقدند ب��ا وضعیت تحریم ها‪،‬‬ ‫کشور در شرایط جنگی قرار دارد و باید برای برون رفت‬ ‫از مش��کالت‪ ،‬ارایش جنگی گرفت‪ .‬در کنار فش��ارهای‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬برخی عملکردهای نهادهای داخلی حاکی‬ ‫از خودتحریمی هایی اس��ت که گالیه های بس��یاری را‬ ‫به وجود اورده اس��ت‪.‬صنعتگر عنوان می کند به عنوان‬ ‫بخش خصوص��ی می تواند تا ح��دودی مدیریت کند و‬ ‫فعالیت خود را ادامه دهد اما بسیاری از مسائل خارج از‬ ‫حیطه مدیریتی او است و به سیاست های دولت بستگی‬ ‫دارد‪ .‬در این راستا‪« ،‬گسترش صنعت» درباره وضعیت‬ ‫تولید در صنعت قطعه و خودرو به س��راغ کارشناسان و‬ ‫فعاالن این صنعت رفت و انها به برخی سیاس��ت ها در‬ ‫این باره اشاره کردند که نیاز به بازنگری دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش همه برای تولید‬ ‫حس��ام اردشیر از اعضای انجمن سازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی درباره وضعیت صنعت قطعه و‬ ‫تیراژ تولید خودرو گفت‪ :‬در زمینه تولید خودرو فعالیت‬ ‫قطعه سازان و خودروسازان مطرح است‪ .‬از نظر تعدادی‬ ‫ن��ه حجم ریالی فروش‪ ،‬قطعه س��ازان زی��ادی به دنبال‬ ‫این هس��تند که تیراژ تولید مانند س��ال گذشته ادامه‬ ‫پی��دا کند‪ .‬به ط��ور نمونه‪ ،‬فعالیت ما ب��ا گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو اس��ت و این خودروساز تا جایی که امکان‬ ‫داشته و توانس��ته‪ ،‬به وعده های خود عمل کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال گذش��ته این خودروساز با رسیدگی به‬ ‫طلب های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۲۰‬روز س��عی کرد به لحاظ مالی از‬ ‫زنجی��ره تامین خود حمایت کند‪ .‬پی��ش از این‪ ،‬طلب‬ ‫قطعه سازان به بیش از ‪ ۳۰۰‬روز و حتی یک سال رسیده‬ ‫بود اما پایان س��ال گذشته‪ ،‬ایران خودرو این زمان را به‬ ‫‪ ۹۰‬و ‪ ۱۲۰‬روز رس��اند که وضعی��ت مطلوبی بود‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬البته امس��ال با وضعیتی‬ ‫که برای این صنعت رقم خورد‪ ،‬زمان پرداخت معوقه ها‬ ‫بیشتر شده و به بیش از ‪ ۱۸۰‬روز رسیده زیرا خودرویی‬ ‫فروخته نمی ش��ود ت��ا هزینه های قطعه س��از پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر پیش تر ب��ا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫می توانس��تیم ‪ ۱۰۰‬کاال بخریم امسال این توان به نیم‬ ‫رسیده اما با وجود همین وضعیت بسیاری از سازندگان‬ ‫در حال فعالیت هستند‪ ،‬حتی افزایش ظرفیت داده اند تا‬ ‫در زمینه تولید با کمترین مشکل محصوالت سر زمان‬ ‫مقرر تحویل داده شود‪ .‬وی در حمایت از خودروسازان‬ ‫گفت‪ :‬قطعه سازان با توجه به تعهدی که دارند با وجود‬ ‫اینکه طلب های زیادی از خودروس��ازان دارند تا جایی‬ ‫که برای ش��ان مقدور اس��ت به تولی��د و تامین قطعات‬ ‫ادام��ه می دهند‪ .‬فراموش نکنیم اگر یک خودرو به طور‬ ‫مث��ال‪ ،‬دارای ‪ ۱۰۰‬قطعه باش��د حتی یک قلم کوچک‬ ‫ان تامین نشود خودرو ناقص بوده و به اصطالح تجاری‬ ‫نمی شود‪ .‬اردش��یر در این باره افزود‪ :‬برخی قطعات در‬ ‫ظاهر دیده نمی شوند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬عکس های هوایی‬ ‫که از خودروها گرفته می شود و به عنوان احتکار از ان‬ ‫نام می برند در ظاهر خودرو کامل است اما ممکن است‬ ‫یک قطعه ریز را نداشته باشد‪.‬‬ ‫اردش��یر درباره بی تدبیری داخلی در مقابل تحریم ها‬ ‫گفت‪ :‬امروز هنوز تحریم ها به ش��کل جدی اغاز نشده‬ ‫و وضعی��ت ام��روز ناش��ی از بی تدبیری داخلی اس��ت‪.‬‬ ‫برای مث��ال‪ ،‬اتفاق هایی که درحال حاضر چالش هایی را‬ ‫برای تولید به وجود اورده بخش��ی مربوط به گمرک و‬ ‫بخشی دیگر به بانک ها برمی گردد‪ .‬بعضی مشکالت نیز‬ ‫نتیجه خال یک رویه واحد در کس��ب وکار کش��ور بوده‬ ‫که گره هایی را به وجود اورده اس��ت‪ .‬البته هر سازمان‬ ‫و نهادی برای عملکرد خود دلیل و اس��تداللی دارد‪ .‬اما‬ ‫فراموش کرده ایم اقتصاد مقاومتی یعنی تصمیم به موقع‬ ‫برای حالت بحران‪ ،‬نه انکه با شرایط قبلی فعالیت ها را‬ ‫ادام��ه دهیم‪ .‬اگر مدیران دولت��ی به فرمایش های رهبر‬ ‫معظ��م انقالب گ��وش دل می دادند امروز ش��اهد این‬ ‫مشکالت نبودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بدعهدی برخی قطعه سازان‬ ‫ش��رکت فوالدی��ن ذوب امل(ف��ذا) در‬ ‫زمینه تولید و تامین اکسل خودرو فعالیت‬ ‫دارد و در واقع ‪ ۸۰‬درصد اکسل های مورد‬ ‫نیاز خط تولید خانواده های پژو و س��مند‬ ‫ایران خودرو را تامین می کند‪ .‬اردش��یر در‬ ‫ای��ن باره گف��ت‪ :‬واحد تولیدی م��ا روزانه‬ ‫بین ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬اکس��ل تامین و با نصب‬ ‫بدن��ه و صندلی‪ ،‬ان را ب��رای ادامه فرایند‬ ‫وارد مرحل��ه بع��دی می کن��د‪ .‬وی درباره‬ ‫مش��کالت تولید خ��ودرو در زمینه تامین‬ ‫قطع��ات ب��ه برخ��ی بی تعهدی ها اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬قطعات الکترونیک از س��وی‬ ‫صنعتگران وارد می شود در حالی که قرار‬ ‫بود داخلی س��ازی ش��وند ک��ه صنعتگران‬ ‫این حوزه ب��ه قول خود عم��ل نکرده اند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬ای��ن قطعات با ارز دولتی وارد ش��د‪ .‬هنگام‬ ‫ترخیص هم مابه التف��اوت ارز دولتی و مرجع پرداخت‬ ‫نش��د اما پس از ترخی��ص به خودروس��از تحویل داده‬ ‫نش��د بلکه در ب��ازار نقدی به فروش رس��ید‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در این ش��رایط ویژه اگر ‪ ۸۰‬درصد قطعه س��ازان‬ ‫ب��ه تعهدات خود عمل کرده ان��د‪ ،‬تعداد ی نیز بدعهدی‬ ‫کرده اند‪ .‬زمانی که خودروس��از نتواند قطعات را فراهم‬ ‫کند‪ ،‬نمی تواند محصوالت خود را تجاری کند‪ .‬این عضو‬ ‫انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرویی‬ ‫در ادام��ه بیان مش��کالت تولید خ��ودرو گفت‪ :‬برخی‬ ‫تامین کنندگان تک س��ورس بوده و این پرسش مطرح‬ ‫اس��ت چرا باید این گونه باش��د در حالی که سازندگان‬ ‫دیگری هم فعالیت دارند‪ .‬این باعث شده حالت اهر می‬ ‫به وجو د اید که صنعتگران تک سورس درخواست هایی‬ ‫خارج از عرف در ش��رایط فعلی داشته باشند‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نمی توان منکر چنین اهرم های فشاری در صنعت‬ ‫قطعه برای خودروس��از بود‪ .‬اردش��یر با اشاره به کمبود‬ ‫قطعات یاداور ش��د‪ :‬برخی با این ترس که ممکن است‬ ‫تا پایان س��ال این قطعه وجود نداش��ته باشد مبادرت‬ ‫به خرید تعداد بیش��تری کرده اند زی��را با توجه به امار‬ ‫واردات کاالهای��ی که به میزان مصرف یک س��اله وارد‬ ‫ش��ده موجودی ندارد و انبار شده اند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫این رو‪ ،‬باید کنترل ش��ود کسانی که مبادرت به واردات‬ ‫کرده ان��د محصول را ب��رای تولید‪ ،‬تحویل خودروس��از‬ ‫دهند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬تا حدودی مشکالت رفع می شود‪.‬‬ ‫� پیش بینی تیراژ تولید‬ ‫اردشیر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پیش بینی‬ ‫تولی��د ت��ا پایان س��ال چگون��ه خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬تولید با تیراژ باال خواس��ته‬ ‫حاکمیتی اس��ت‪ .‬اگ��ر بخواهیم‪ ،‬به طور‬ ‫قطع امکان پذیر است‪ .‬منعی از نظر توان‬ ‫تولی��د و فناوری وجود ن��دارد‪ .‬الزمه اش‬ ‫برخ��ورد ب��ا یک سلس��له قطعه س��ازان‬ ‫و مدیران��ی اس��ت که چنی��ن خدماتی‬ ‫محمد رضا نجفی منش‬ ‫می دهن��د‪ .‬ای��ن فعال صنع��ت قطعه به‬ ‫صنعت قطعه شرایط‬ ‫برخی برخوردهای چشم پوشی ش��ده در‬ ‫خوبی ندارد‪ .‬واحدهای‬ ‫وزارتخانه های مربوط اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫صنعتی زیادی تعدیل‬ ‫نیرو داشته اند زیرا تیراژ امروز کس��انی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تولید به دلیل کمبود‬ ‫تج��ارت برای واردات م��واد اولیه خود را‬ ‫نقدینگی افت پیدا کرده ب��ه عنوان تولیدکنن��ده معرفی می کنند‬ ‫است‬ ‫که تاکنون فعالیت تولیدی نداش��ته اند‪.‬‬ ‫مبلغی می پردازند و کارش��ان راه می افتد‬ ‫وثبت س��فارش انجام می ش��ود‪ .‬در حالی که باید با این‬ ‫افراد برخورد ش��ود‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬درب��اره تولید قطعه‬ ‫و خ��ودرو عنوان کرد‪ :‬اگر مواد اولیه مورد نیاز ترخیص‬ ‫ش��ود برای تولید مش��کلی و جود نخواهد داشت‪ .‬شاید‬ ‫به یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تیراژ هم برس��یم‪ .‬اردش��یر‬ ‫در پایان به قیمت گذاری دس��توری خودرو اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مش��کل اساسی امروز صنعتگر در حوزه خودرو‬ ‫و قطعه قیمت گذاری دستوری است که خارج از تولید‬ ‫ت نهاده های‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬با وج��ود باال رفتن قیم�� ‬ ‫تولید‪ ،‬خودروس��از اجازه افزای��ش نرخ ندارد و به دنبال‬ ‫ان‪ ،‬قطعه س��از هم نمی تواند قیمت ه��ای خود را تغییر‬ ‫دهد‪ .‬نتیجه این عملکرد این می ش��ود که تولیدکننده‬ ‫فعالی��ت خود را تعطیل کرده زیرا معتقد اس��ت صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سناریوهایی برای تولید‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬محمدرض��ا نجفی منش‪ ،‬رئی��س انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور‪ ،‬تیراژ تولید را وابس��ته به سیاس��ت های دولتی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬تولید بس��تگی به سیاست های دولت‬ ‫و خودروس��از دارد اما چند س��ناریو قاب��ل پیش بینی‬ ‫اس��ت؛ اگ��ر ارز تخصیص داده ش��ده ب��ه واردات مواد‬ ‫اولیه و قطعات منفصله ارز دولتی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باش��د‬ ‫و قیمت گ��ذاری هم از حالت دس��توری خارج ش��ود‪،‬‬ ‫می توانیم بیش از یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خودرو تولید‬ ‫کنیم‪ .‬بازار هم کش��ش دارد‪ .‬وی به سناریو دوم و سوم‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬ش��کل دیگر‪ ،‬تخصیص ارز نیمایی‬ ‫با ن��رخ ‪ ۸‬هزار تومان��ی بدون قیمت گذاری دس��توری‬ ‫است‪ .‬در این حالت تولید می تواند تا مرز یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار خودرو هم برس��د‪ .‬اما در بدبینانه ترین حالت‬ ‫این اس��ت که ارز تخصیص داده ش��ده به این صنعت‪،‬‬ ‫نیمایی باشد و تامین هم نشود‪ .‬همچنین‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫دس��توری و از ب��اال به پایین باش��د ک��ه در این حالت‬ ‫نمی توان امید داشت بیش از ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬هزار خودرو‬ ‫تولید ش��ود‪ .‬نجفی منش درباره وضعیت تولید قطعه در‬ ‫واحدهای صنعتی نیز گفت‪ :‬صنعت قطعه شرایط خوبی‬ ‫ندارد‪ .‬واحدهای صنعتی زیادی تعدیل نیرو داش��ته اند‬ ‫زیرا تیراژ تولید به دلیل کمبود نقدینگی افت پیدا کرده‬ ‫ک��ه این امر منجر به کوچک ش��دن واحدهای صنعتی‬ ‫ش��ده است‪ .‬همچنین مواد اولیه مورد نیا ز تامین نشده‬ ‫ب��ه طوری که در اصفهان ‪ ۴‬واحد تعطیل ش��ده و باقی‬ ‫نیز تعدیل نیرو کرده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬باید هر چه سریع تر‬ ‫به وضعیت صنعت قطعه رسیدگی شود‪.‬‬ ‫پیش فروش ‪ ۵۳‬هزار دستگاه از محصوالت ایران خودرو اغاز می شود‬ ‫پیش ف��روش ‪ ۵۳‬هزار دس��تگاه از محص��والت گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خ��ودرو ب��ه منظ��ور صیان��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان نهایی و مدیریت بازار‪ ،‬از سه ش��نبه‪۳ ،‬‬ ‫مهر به صورت اینترنتی اغاز و در ‪ ۶‬روز اجرا می شود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایکوپرس‪ ،‬معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش‬ ‫ایران خ��ودرو با بیان این مطلب گف��ت‪ :‬خودروهای پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬تیپ‪ ۲‬و ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ،۵‬پژو‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس‪ ،‬سمند‬ ‫ال ایکس‪ ،‬سورن ای ال ایکس‪ ،‬رانا‪ ،‬دنا و وانت اریسان در‬ ‫این پیش فروش قابل عرضه اس��ت‪ .‬مصطفی خان کرمی‬ ‫با اش��اره به شرایط پیش فروش در این طرح یاداور شد‪:‬‬ ‫در پیش ف��روش ویژه این ش��رکت‪ ،‬ب��رای جلوگیری از‬ ‫ترافیک مشتریان روی وب س��ایت فروش و اتالف وقت‬ ‫و سرعت بخشیدن به فرایند ثبت نام‪ ،‬کد ملی مشتریان‬ ‫بر اس��اس رقم سمت راست به ‪ ۶‬گروه تفکیک می شود‬ ‫و در ه��ر روز فق��ط مش��تریان با کد ملی تعیین ش��ده‬ ‫می توانند ب��رای ثبت نام اقدام کنن��د‪ .‬خان کرمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ر اس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده‪ ،‬دارندگان‬ ‫کد ملی با رقم س��مت راس��ت عدد یک سه ش��نبه‪ ،‬کد‬ ‫ملی با رقم س��مت راس��ت اعداد ‪ ۲‬و ‪ ۳‬چهارشنبه‪ ،‬کد‬ ‫ملی با رقم س��مت راس��ت اعداد ‪ ۴‬و ‪ ۵‬پنج ش��نبه این‬ ‫هفته‪ ،‬کد ملی با رقم س��مت راست اعداد ‪ ۶‬و ‪ ۷‬شنبه‪،‬‬ ‫کد ملی با رقم س��مت راس��ت اعداد ‪ ۸‬و ‪ ۹‬یکش��نبه و‬ ‫کد ملی با رقم س��مت راس��ت عدد صفر دوشنبه هفته‬ ‫اینده می توانند در طرح پیش فروش ثبت نام کنند‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ظرفیت پیش فروش محصوالت ایران خودرو‬ ‫در این طرح بین روزهای مختلف و کدملی های مختلف‬ ‫تسهیم شده اس��ت و اطمینان داده می شود که خودرو‬ ‫ب ه دس��ت مصرف کنندگان واقعی برسد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫دیگر محدودیت های طرح پیش فروش ‪ ۵۳‬هزار دستگاه‬ ‫محصوالت این ش��رکت اظهار کرد‪ :‬ایران خودرو در این‬ ‫راس��تا مح��دود کردن ثبت ن��ام ب��رای خودرواولی ها یا‬ ‫افراد بدون خودرو با اعتماد به مش��تریان و تکمیل فرم‬ ‫خوداظهاری را در برنامه قرار داده است‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه افرادی که در ‪ ۱۸‬ماه گذشته از ایران خودرو خرید‬ ‫داشته اند‪ ،‬امکان ثبت نام در این طرح را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این ثبت نام عالوه بر شرایط محدودکننده قبلی‪ ،‬فهرست‬ ‫کد ملی مش��تریانی که در ثبت نام اخیر ش��رکت سایپا‬ ‫موفق به ثبت نام شده اند از شرکت سایپا گرفت و امکان‬ ‫ثبت نام انها وجود نخواهد داشت‪ .‬او یاداور شد‪ :‬شرکت‬ ‫ایران خ��ودرو به دنبال فروش خ��ودرو به مصرف کننده‬ ‫حقیقی اس��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬در فرایند ثبت ن��ام اینترنتی‬ ‫مواردی مانند داش��تن گواهینامه و خودرو نداش��تن در‬ ‫زمان ثبت نام به ص��ورت خوداظهاری گرفته و در زمان‬ ‫تحویل خودرو بر اساس استعالم های الزم راستی ازمایی‬ ‫خواهد ش��د و در ص��ورت اثبات خوداظهاری اش��تباه‪،‬‬ ‫اصل ودیعه در زمان تحویل به عینه مس��ترد می ش��ود‪.‬‬ ‫خان کرمی گفت‪ :‬در راس��تای افزایش اعتماد مشتریان‪،‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در وب س��ایت خود امکانی را‬ ‫ایجاد کرده اس��ت تا فهرس��ت مش��تریانی که موفق به‬ ‫ثبت نام ش��ده اند برای همه قابل مش��اهده باش��د‪ .‬البته‬ ‫این امکان با حفظ حریم شخصی افراد به شکل نمایش‬ ‫نام خانوادگی و چند شماره از کد ملی پس از ‪ ۵‬دقیقه از‬ ‫ثبت نام نهایی قابل رویت است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬مشتریان‬ ‫می توانن��د برای ثبت ن��ام در روزهای مشخص ش��ده به‬ ‫وب س��ایت فروش اینترنتی محص��والت ایران خودرو به‬ ‫نشانی ‪ http: //esale.ikco.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 2‬مهر ‪ 14 1397‬محرم ‪ 24 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 490‬پیاپی ‪2463‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خودروهای اینده‬ ‫ادغام یکی از‬ ‫راهکارها برای‬ ‫گسترش صنایع است‬ ‫و یکی از بزرگ ترین‬ ‫خودروسازانی که به‬ ‫همین روش به یک‬ ‫غول تبدیل شده‪،‬‬ ‫جنرال موتورز است‬ ‫اصل ونسب پیچیده خودروسازان جهان‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«ادغام»‪ ،‬یکی از معمول ترین راه های کسب وکارهای‬ ‫جهان برای پیشبرد اهداف کاری است‪ .‬به طور معمول‪،‬‬ ‫ش��رکت های تجاری بزرگ برای گس��ترش کسب وکار‬ ‫خ��ود به جای راه اندازی کس��ب وکارها و ش��رکت های‬ ‫جدید سراغ شرکت های کوچکتر فعال رفته و کار خود‬ ‫را با خرید انها گسترش می دهند‪.‬‬ ‫خودروس��ازی نیز از جمله صنایعی اس��ت که از این‬ ‫راهکار برای گس��ترش کار خود استفاده می کند‪ .‬یکی‬ ‫از بزرگ ترین خودروس��ازانی که به همین روش به یک‬ ‫غول تبدیل شده‪ ،‬جنرال موتورز است‪ .‬نشان های تجاری‬ ‫زیادی زیر چتر این خودروساز کار می کنند‪.‬‬ ‫اینک��ه اصل و نس��ب خودروس��ازان جه��ان به کجا‬ ‫می رسد‪ ،‬پرسشی اس��ت که می تواند پاسخ های جالبی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬گزارش پیش رو پاس��خ های جالب این‬ ‫پرس��ش را می دهد زیرا به بررسی اصل و نسب برخی‬ ‫خودروسازان بزرگ جهان می پردازد‪:‬‬ ‫‹ ‹چشم بادامی سرافراز‬ ‫ش��رکت هیوندای موت��ور کره جنوب��ی کار خ��ود را‬ ‫به عن��وان ی��ک ش��رکت س��اختمانی از س��ال ‪۱۹۴۷‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۳۲۵-۲۶‬خورش��یدی) اغ��از ک��رد اما به‬ ‫ س��رعت گس��ترش یاف��ت و ‪ ۲۰‬س��ال بع��د یعنی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۶۷‬می�لادی(‪ )۱۳۴۵-۴۶‬وارد کس��ب وکار‬ ‫خودروی��ی ش��د‪ .‬ای��ن ش��رکت در ابتدا نس��خه ای از‬ ‫«ف��ورد کورتین��ا» (‪ )Ford Cortina‬را با مجوز فورد‬ ‫تولید می کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۹۷۶‬میالدی(‪ )۱۲۵۴-۵۵‬اما‬ ‫نخس��تین خودرو ساخت خود به نام «پونی» (‪)Pony‬‬ ‫را عرضه کرد‪.‬‬ ‫کیا نیز کار خود را از سال ‪۱۹۴۴‬میالدی(‪)۱۳۲۲-۲۳‬‬ ‫با عنوان شرکت صنعتی «کیونگسانگ پریسیشن» اغاز‬ ‫کرد‪ .‬این ش��رکت در اغازفعالی��ت به صورت تخصصی‬ ‫قطع��ات دوچرخه تولی��د می کرد‪ .‬نام این ش��رکت از‬ ‫س��ال ‪۱۹۵۲‬میالدی(‪ )۱۳۳۰-۳۱‬ب��ه کیا تغییر کرد و‬ ‫‪ ۱۰‬سال بعد یعنی سال ‪۱۹۶۲‬میالدی(‪ )۱۳۴۰-۴۱‬به‬ ‫بازار خودرو وارد شد‪ .‬این شرکت کی‪ ۳۶۰-‬را به عنوان‬ ‫نخستین محصول البته با مجوز و زیر نظر یک شرکت‬ ‫دیگر ساخت‪ .‬این خودرو یک کامیون کوچک سه چرخه‬ ‫مزدا ب��ود‪ .‬کیا در س��ال ‪۱۹۹۷‬می�لادی(‪)۱۳۷۵-۷۶‬‬ ‫ن با هیوندای ادغام‬ ‫ورشکست شده و یک سال بعد از ا ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شرکت خودروس��ازی هیوندای موتور اکنون صاحب‬ ‫نشان های تجاری هیوندای‪ ،‬کیا و جنسیس است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ PSA‬و ادغام های مختلف‬ ‫گروه ‪ PSA‬در سال ‪۱۹۷۶‬میالی(‪ )۱۳۵۴-۵۵‬و پس‬ ‫از ادغام دو شرکت پژو و سیتروئن فرانسه به وجود امد‪.‬‬ ‫در اصل این گروه به نام ‪ PSA‬پژو س��یتروئن شناخته‬ ‫می ش��ود ام��ا در س��ال ‪۲۰۱۶‬می�لادی(‪)۱۳۹۴-۹۵‬‬ ‫ن��ام خود را ب��ه ‪ PSA Group‬تغیی��ر داد‪ .‬در مارس‬ ‫‪۲۰۱۷‬میالدی(اس��فند ‪ )۱۳۹۵‬ای��ن ش��رکت‪ ،‬اوپل و‬ ‫واکس��هال را از جنرال موتورز به نرخ ‪ ۳.۲‬میلیارد دالر‬ ‫خرید‪ .‬اوپل و واکس��هال ب ه ترتیب نش��ان های تجاری‬ ‫المانی و بریتانیایی هس��تند که پیش از پیوس��تن به‬ ‫نش��ان تجاری پراوازه فرانسوی شرایط خوبی نداشتند‬ ‫و جنرال موتورز رضای��ت داده بود از زیر چتر این غول‬ ‫خارج ش��وند‪ .‬ان زمان البته انگلیس��ی ها از این ادغام‬ ‫اب��راز نگرانی ک��رده بودند‪ .‬دفتر مرک��زی گروه ‪PSA‬‬ ‫در منطق��ه ای در حومه پاریس قرار دارد‪ .‬این ش��رکت‬ ‫خودروسازی نشان های تجاری پژو‪ ،‬سیتروئن‪ ،‬دی اس‪،‬‬ ‫اوپ��ل و واکس��هال را مدیریت می کند‪ .‬رنو‪-‬نیس��ان‪-‬‬ ‫میتسوبیش��ی‪ ،‬از شرق اس��یا تا غرب اروپا اتحاد رنو‪-‬‬ ‫نیسان‪ ،‬شرکت میتسوبیش��ی را در اکتبر ‪( ۲۰۱۶‬مهر‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬ب��ه نرخ ‪ ۳.۲‬میلیارد دالر خرید‪ .‬رنو و نیس��ان‬ ‫نیز اتحاد خود را خیلی پیش تر یعنی ‪ ۲۷‬مارس ‪۱۹۹۹‬‬ ‫(‪ ۶‬فروردی��ن ‪ )۱۳۷۸‬اع�لام کردند‪ .‬این ش��رکت های‬ ‫متحد ش��ده دفتر مرکزی واح��دی ندارند‪ .‬دفتر اصلی‬ ‫رن��و در حوم��ه پاری��س و منطق��ه ای به ن��ام «بولون‬ ‫بیالنک��و ر» (‪ )Boulogne-Billancourt‬در اطراف‬ ‫پاریس قرار دارد‪ .‬نیس��ان نیز در یوکوهامای ژاپن دفتر‬ ‫دارد و مقر میتسوبیش��ی نیز در منطقه «میناتو وارد»‬ ‫توکیو اس��ت‪ .‬اتحاد رنو‪-‬نیسان‪-‬میتسوبیشی نشان های‬ ‫تجاری رنو‪ ،‬نیس��ان‪ ،‬میتسوبیشی‪ ،‬داس��یا‪ ،‬یک نشان‬ ‫تجاری کوچک‪ ،‬اینفینیتی‪ ،‬داتس��ان‪ ،‬سازنده مدل های‬ ‫به صرفه در بازارهای نوظهور‪ ،‬الدا‪ ،‬نشان تجاری به صرفه‬ ‫فعال در روس��یه‪ ،‬رنو‪-‬سامسونگ نشان تجاری فعال در‬ ‫کره جنوبی و ونوسیا‪ ،‬نشان تجاری فعال در چین را در‬ ‫کنترل خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاتا گروپ یک شرکت هندی پراوازه‬ ‫جامس��تجی نوس��روانجی تاتا‪ ،‬یک شرکت تجاری را‬ ‫در بمبئی هند در س��ال ‪۱۸۶۸‬می�لادی(‪)۱۲۴۶-۴۷‬‬ ‫تاس��یس کرد ک��ه در ان مناف��ع گوناگون��ی را دنبال‬ ‫می ک��رد؛ منافعی ک��ه از تولید پارچه ت��ا عاملیت یک‬ ‫هتل لوکس را دربرمی گرفت‪ .‬این ش��رکت بازرگانی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۰۷‬میالدی (‪ )۱۲۸۵-۸۶‬وارد صنعت اهن و‬ ‫فوالد ش��د‪ .‬شرکت خودروسازی تاتا موتورز هند نیز در‬ ‫س��ال ‪۱۹۴۵‬میالی(‪ )۱۳۲۳-۲۴‬کار خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫شرکت تاتا موتورز در سال ‪۲۰۰۸‬میالدی(‪)۱۳۸۶-۸۷‬‬ ‫جگوار و لن��دروور را خرید‪ .‬دفتر مرکزی این ش��رکت‬ ‫نیز در بمبئی هن��د قرار دارد‪ .‬تاتا موتورز درحال حاضر‬ ‫نشان های تجاری تاتا‪ ،‬لندروور‪ ،‬جگوار و شرکت وسایل‬ ‫نقلیه تجاری تاتا دائوو را زیرمجموعه خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا‪ ،‬نام اشنایی قدیمی‬ ‫بخ��ش خودروس��ازی ش��رکت تویوت��ا اتوماتی��ک‬ ‫ل��وم وورک��ز‪ ،‬نخس��تین بار با پی��کاپ جی‪ ۱‬در س��ال‬ ‫‪۱۹۳۵‬میالدی(‪ )۱۳۱۳-۱۴‬وارد بازار خودرو ش��د‪ .‬این‬ ‫شرکت شاخه خودروسازی را از خود جدا کرد تا در سال‬ ‫‪۱۹۳۷‬میالدی(‪ )۱۳۱۵-۱۶‬ش��رکت تویوتا موتور‪ ،‬ویژه‬ ‫تولید خودرو تاس��یس شود‪ .‬نخس��تین محصول تویوتا‬ ‫موتور کامیون جی ای‪ ،‬نس��خه پیشرفته جی‪ ۱‬بود‪ .‬دفتر‬ ‫مرکزی ش��رکت تویوتا موتور در شهر تویوتای ژاپن قرار‬ ‫دارد‪ .‬درحال حاضر نش��ان های تجاری تویوتا‪ ،‬لکسوس‪،‬‬ ‫هینو‪ ،‬ویژه وس��ایل نقلیه تجاری و دایهاتسو‪ ،‬ویژه تولید‬ ‫خودروهای کوچک زیر نظر تویوتا اداره می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس واگن‪ ،‬خودرو مردمی‬ ‫رگ و ریشه فولکس واگن به دوران نازی ها در المان‬ ‫بازمی گ��ردد‪ .‬ان زمان المانی ه��ا ارزوی یک «خودرو‬ ‫مردمی» را داشتند تا بتوانند جمعیت را جابه جا کنند‪.‬‬ ‫این کارخانه پیش از همه گیر ش��دن جنگ جهانی دوم‬ ‫تنها می توانس��ت ش��مار محدودی خودرو برای مردم‬ ‫تولی��د کند و به همین دلیل کارخانه فاز کاری خود را‬ ‫تغییر داده و به سمت تولید وسایل نقلیه نظامی رفت‪.‬‬ ‫پس از جن��گ‪ ،‬تولید بتلفیلد اغ��از و در نهایت از این‬ ‫خودرو ‪ ۲۱‬میلیون دستگاه تولید شد‪ .‬دفتر مرکزی این‬ ‫شرکت قدیمی و ریشه دار المانی در ولفسبورگ المان‬ ‫قرار دارد‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬فولکس واگن نشان های تجاری‬ ‫فولکس واگ��ن‪ ،‬ائ��ودی‪ ،‬بنتلی‪ ،‬بوگات��ی‪ ،‬المبورگینی‪،‬‬ ‫پورش��ه‪ ،‬س��یت‪ ،‬اس��کودا‪ ،‬من‪ ،‬ش��رکت تولیدکننده‬ ‫کامیون های سنگین‪ ،‬اسکانیا‪ ،‬شرکت دیگر تولیدکننده‬ ‫کامیون های سنگین‪ ،‬وسایل نقلیه تجاری فولکس واگن‬ ‫و دوکاتی‪ ،‬تولیدکننده موتورسیکلت را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ژجیانگ جیلی‪ ،‬تازه کار شناخته شده‬ ‫لی ش��وفو‪ ،‬گروه هلدینگ ژجیانگ جیلی را در سال‬ ‫‪۱۹۸۶‬می�لادی(‪ )۱۳۶۴-۶۵‬تاس��یس ک��رد و جیلی‬ ‫اتومبیل را نیز در س��ال ‪۱۹۹۷‬می�لادی(‪)۱۳۷۵-۷۶‬‬ ‫بنیان نهاد‪ .‬با اینکه جیلی یک شرکت به نسبت تازه کار‬ ‫است اما در جهان شناخته شده و تولیدکننده ای قدر به ‬ ‫شمار می رود‪ .‬دفتر مرکزی شرکت خودروسازی جیلی‬ ‫در شهر هانگژو استان ژجیانگ است‪ .‬این نشان تجاری‬ ‫چینی نام هایی چون جیلی اوتو‪ ،‬ولوو‪ ،‬لوتوس‪ ،‬پروتون‪،‬‬ ‫وی��ژه تولید خودرو در مالزی‪ ،‬ش��رکت وس��ایل نقلیه‬ ‫لندن با نام رس��می «لندن تاکسی کمپانی»‪ ،‬پولستار‪،‬‬ ‫تولیدکننده مدل های برقی با کارایی باال‪ ،‬لینک اند کو‪،‬‬ ‫نش��ان تجاری با تمرکز بر وس��ایل نقلی��ه برقی‪ ،‬یوان‬ ‫چنگ اوتو‪ ،‬ش��رکت وس��ایل نقلیه تجاری و ترافوجیا‪،‬‬ ‫شرکت سازنده خودروهای پرنده را زیر چتر خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و‪ ،‬از موتورسازی تا خودروسازی‬ ‫«رپ موتورن ورک��ه» (‪)Rapp Motorenwerke‬‬ ‫یک ش��رکت تولیدکننده موتور خودرو بود که در سال‬ ‫‪ ۱۹۱۷‬می�لادی (‪ )۱۲۹۵-۹۶‬ب��ه «بایریش��ه موتورن‬ ‫ورکه» (‪ )Bayerische Motoren Werke‬تبدیل‬ ‫شد‪ .‬این شرکت در سال ‪۱۹۲۲‬میالدی(‪ )۱۳۰۰-۰۱‬با‬ ‫یک ش��رکت هواپیماسازی به نام «بایریشه فلوگزوگ‪-‬‬ ‫ورک��ه» (‪ )Bayerische Flugzeug-Werke‬ادغام‬ ‫شد‪ .‬انها در س��ال ‪۱۹۲۳‬میالدی(‪ )۱۳۰۱-۰۲‬تصمیم‬ ‫گرفتند کسب وکارش��ان را از عرضه موتور به س��اخت‬ ‫موتورس��یکلت تبدیل کنند‪ .‬تولید این موتورسیکلت ها‬ ‫در س��ال ‪۱۹۲۸‬میالدی(‪ )۱۳۰۶-۰۷‬کلید خورد‪ .‬گروه‬ ‫ب ام و از همان اغاز تاکنون س��اختار خود را به نس��بت‬ ‫پایدار و ساده حفظ کرده است‪ .‬این گروه خودروسازی‬ ‫اکنون مالکیت نش��ان های تجاری ب ام و‪ ،‬مینی‪ ،‬رولز‪-‬‬ ‫رویس و ب ام و موتاراد (نشان تجاری موتورسیکلت ساز)‬ ‫را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دایملر‪ ،‬مادر مرسدس بنز‬ ‫ش��رکت دایملر موتورن (‪ )DMG‬در س��ال ‪۱۸۹۹‬‬ ‫میالدی (‪ )۱۲۷۷-۷۸‬بنیان گذاری ش��د‪ .‬این ش��رکت‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۲۶‬میالدی (‪ )۱۳۰۴-۰۵‬با شرکت «بنز و‬ ‫س��ی» (‪ )Benz & Cie‬ادغام و به دایملر‪-‬بنز ای جی‬ ‫تبدیل شد‪.‬‬ ‫نش��ان تجاری بهتر شناخته ش��ده مرس��دس نیز در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۰۰‬میالدی (‪ )۱۲۷۸-۷۹‬تاس��یس ش��د‪ .‬در‬ ‫ان زمان‪ ،‬فردی به نام امیل جلینک‪ ،‬فروش��نده دایملر‬ ‫برخی مدل های این شرکت را با نام «مرسدس» که نام‬ ‫دخترش بود به بازار رقابت وارد کرد‪ .‬موفقیت او منجر‬ ‫به ظاهر شدن نام مرس��دس روی خودروهای جاده ای‬ ‫دایملر در س��ال ‪ ۱۹۰۲‬میالدی (‪ )۱۲۸۰-۸۱‬شد‪ .‬دفتر‬ ‫مرکزی دایملر ای جی در شهر اشتوتگارت المان است‪.‬‬ ‫این ش��رکت س��اختار بس��یار پیچیده ای دارد که همه‬ ‫کالس های خودرویی را پوش��ش می دهد‪ .‬نش��ان های‬ ‫تجاری دایملر ای جی ش��امل مرس��دس بنز‪ ،‬اسمارت‪،‬‬ ‫مرسدس بنز تراکز‪ ،‬فریتالینر (تولیدکننده سمی تراک)‪،‬‬ ‫فوس��و (تولیدکننده کامیون ه��ای تج��اری)‪ ،‬وس��ترن‬ ‫استار (س��ازنده س��می تراک)‪ ،‬براتبنز (ش��رکت هندی‬ ‫وس��ایل نقلیه تجاری)‪ ،‬مرس��دس بنز ونز‪ ،‬مرسدس بنز‬ ‫باسز‪ ،‬سترا (س��ازنده اتوبوس) و توماس بیلت‪ ،‬شرکت‬ ‫سازنده سرویس مدرسه است‪.‬‬ ‫‹ ‹ جنرال موتورز‪ ،‬غول خودرویی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۰۸‬میالدی (‪ ،)۱۲۸۶-۸۷‬ویلیام س��ی‬ ‫دوران��ت‪ ،‬مال��ک وقت ش��رکت خودروس��ازی بیوک‪،‬‬ ‫ش��رکت جنرال موت��ورز را به عنوان ش��رکت هلدینگ‬ ‫برای نشان های تجاری خودرو تاسیس کرد‪ .‬کمی بعد‪،‬‬ ‫این ش��رکت چند خودروس��از دیگر ازجمله اولدموبیل‬ ‫و کادی�لاک را خری��د‪ .‬دفت��ر مرک��زی جنرال موتورز‬ ‫اکن��ون در ش��هر دیترویت در ایالت میش��یگان امریکا‬ ‫اس��ت‪ .‬ورشکستگی این نش��ان تجاری در سال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫میالدی (‪ )۱۳۸۷-۸۸‬منجر به بس��ته ش��دن برخی از‬ ‫نّهای تجاری خوش��نام و قدیمی خودروس��ازی‬ ‫نش��ا ‬ ‫از جمل��ه اولدموبیل‪ ،‬پونتیاک‪ ،‬س��اترن و هومر ش��د‪.‬‬ ‫نش��ان های تج��اری جنرال موت��ورز اکن��ون ش��امل‬ ‫اوتوباجون(خودروس��از چین��ی)‪ ،‬بی��وک‪ ،‬کادی�لاک‪،‬‬ ‫ش��ورولت‪ ،‬جی ام س��ی ‪ ،‬هولدن(ب��رای بازار اس��ترالیا)‪،‬‬ ‫جیفانگ(شرکت وسایل نقلیه تجاری مستقر در چین)‬ ‫و وولینگ(خودروساز چینی) می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹فیات کرایسلر‪ ،‬خودرویی دورگه‬ ‫اکتب��ر ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (مه��ر ‪ )۱۳۹۳‬ب��ود ک��ه کار‬ ‫ادغ��ام ش��رکت های فی��ات ایتالی��ا و کرایس��لر امریکا‬ ‫به طور رس��می ب��ه پایان رس��ید‪ .‬این فرایند در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬می�لادی (‪ )۱۳۸۹-۹۰‬زمان��ی که کرایس��لر به‬ ‫ورشکس��تگی رسید‪ ،‬اغاز ش��د‪ .‬ان زمان فیات مالکیت‬ ‫بخش��ی از کرایس��لر را بر عهده گرفت‪ .‬شرکت ایتالیایی‬ ‫ارام ارام س��هام بیشتری از ش��رکت امریکایی خرید تا‬ ‫اینکه مالکیت بر کرایس��لر کامل شد‪ .‬فیات کار خود را‬ ‫در س��ال ‪ ۱۸۹۹‬میالدی (‪ )۱۲۷۷-۷۸‬با عنوان طوالنی‬ ‫‪Società Anonima Fabbrica Italiana di‬‬ ‫‪ Automobili Torino‬که کوتاه ش��ده ان ‪F.I.A.T‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬اغاز کرد‪ .‬والتر کرایسلر‪ ،‬مالک شرکت کرایسلر‬ ‫نیز پیش��ینه ای درازمدت در صنعت خودرو حتی پیش‬ ‫از تاس��یس ش��رکت کرایس��لر موتور در س��ال ‪۱۹۲۵‬‬ ‫میالدی (‪ )۱۳۰۳-۰۴‬داش��ت‪ .‬از نظر فنی‪ FCE ،‬دفتر‬ ‫مرکزی ش��رکت خ��ود را در لندن بنا نهاد اما بیش��تر‬ ‫کارهای اصلی این ش��رکت در دفتر اصلی کرایس��لر در‬ ‫ابرون هیلز میشیگان و کارهای اصلی فیات نیز در محل‬ ‫اولیه اش یعنی تورین ایتالیا انجام می ش��ود‪ .‬نشان های‬ ‫تجاری ‪ FCE‬شامل کرایس��لر‪ ،‬دوج‪ ،‬جیپ‪ ،‬رم‪ ،‬فیات‪،‬‬ ‫الفا رومئو‪ ،‬فیات پروفشنال‪ ،‬النچیا و مازراتی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موتور‪ ،‬خودروساز مردمی‬ ‫هن��ری ف��ورد ب��ه کم��ک چن��د س��رمایه گذار‪،‬‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی ف��ورد موت��ور را در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۰۳‬می�لادی(‪ )۱۲۸۱-۸۲‬بنی��ان گذاش��ت‪ .‬ای��ن‬ ‫کسب وکار خودرویی در سال ‪ ۱۹۰۸‬میالدی(‪)۱۲۸۶-۸۷‬‬ ‫توانس��ت ب��ا معرفی «م��دل ت��ی» (‪ )Model T‬یک‬ ‫«خ��ودرو مردمی» واقع��ی به جهان عرض��ه کند‪ .‬این‬ ‫خودروس��از نزدیک به ‪ ۱۵‬میلیون خ��ودرو مدل ‪ T‬تا‬ ‫سال ‪۱۹۲۷‬میالدی(‪ )۱۳۰۵-۰۶‬ساخت‪ .‬دفتر مرکزی‬ ‫فورد در دیربورن میش��گان در امریکا اس��ت‪ .‬در حالی ‬ ‫که فورد زمانی نش��ان های تجاری چون استون مارتین‬ ‫و ولوو را زیر چتر خود داش��ت اکنون ساختاری بسیار‬ ‫س��اده داشته و تنها ‪ ۲‬نش��ان تجاری فورد و لینکلن را‬ ‫در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا موت�ور‪ ،‬فع�ال در صنع�ت موت�ور‬ ‫سیکلت و خودرو‬ ‫ساچیرو هوندا و تاکئو فوجیساوا‪ ،‬شرکت هوندا موتور‬ ‫را در سال ‪۱۹۴۸‬میالدی(‪ )۱۳۲۶-۲۷‬تاسیس و یک‬ ‫سال بعد یعنی در سال ‪۱۹۴۹‬میالدی(‪)۱۳۲۷-۲۸‬‬ ‫شروع به فروش نخس��تین موتورسیکلت خود کرد‪.‬‬ ‫ای��ن پیش از ان بود که هوندایی ها موتورهایی برای‬ ‫نصب کردن روی دوچرخه ها بس��ازند‪ .‬این شرکت با‬ ‫کامیون های کوچک «تی‪ »۳۶۰‬در اوت ‪-۴۲( ۱۹۶۳‬‬ ‫‪ )۱۳۴۱‬و ‪ ۲‬م��اه بعد خودروهای اس��پرت (‪)۵۰۰S‬‬ ‫وارد دنیای خودروسازی شد‪ .‬دفتر مرکزی هوندا در‬ ‫میناتو وارد توکیو‪ ،‬پایتخت ژاپن اس��ت‪ .‬این شرکت‬ ‫اکنون ‪ ۲‬نش��ان تجاری هون��دا و اکورا و نیز «هوندا‬ ‫پاوراس��پرت» را در کنت��رل خ��ود دارد‪ .‬هوندا پاور‬ ‫اسپرت ش��رکت های موتورسیکلت سازی‪ ،‬ای تی وی‪،‬‬ ‫کش��تی و سایر وسایل نقلیه مخصوص حمل ونقل را‬ ‫در اختیار دارد‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫صنعت خودرو به سرعت در حال توسعه است و مدل های‬ ‫ل عرضه می شوند‪ .‬اگر شما می خواهید بدانید‬ ‫جدید هر سا ‬ ‫در این��ده چه خودرویی وارد بازار می ش��ود‪ ،‬ماش��ین های‬ ‫‪۱۳۹۹‬خورش��یدی(‪ )۲۰۲۰‬را بررس��ی کنید‪ .‬به طور قطع‬ ‫در اینده خودروهای الکتریکی بیشتری تولید خواهند شد‬ ‫و همچنی��ن بعضی از خودروهای ام��روزی پس از طراحی‬ ‫دوباره‪ ،‬وارد بازار می ش��وند‪ .‬اما خودروهایی هم هستند که‬ ‫در هنگام عرضه در بازار کامال جدید خواهند بود‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬در این گزارش سعی‬ ‫ش��ده ‪ ۵‬خودرویی که ممکن است تا سال ‪ ۱۳۹۹‬وارد بازار‬ ‫شوند پیش بینی شوند‪.‬‬ ‫طرح��ی برای یک��ی از بزرگ ترین نام ه��ای این صنعت‪،‬‬ ‫‪ Alfa Romeo‬است‪ .‬این شرکت قول داده بود چند مدل‬ ‫جدید در چند سال اینده از جمله ‪ SUV‬ها و اتومبیل های‬ ‫ورزش��ی ارائه دهد‪ .‬به تازگی شاهد ‪ Stelvio SUV‬و قبل‬ ‫از ان ‪ Giulia sedan‬بودیم اما ‪Alfa Romeo GTV‬‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬در سال ‪ )۲۰۲۰(۱۳۹۹‬رونمایی خواهد شد‪ .‬گمان‬ ‫می رود که این کوپه بر اس��اس پلتفرم ‪ Giulia‬خواهد بود‬ ‫اما هنوز تاریخ رسمی رونمایی این مدل اعالم نشده است‪.‬‬ ‫دومین مدل بی ام و‪ ۱۴‬اس��ت که قصد دارد در گام بعدی‬ ‫در تکام��ل این برند المانی یک مدل کامال برقی باش��د‪ .‬با‬ ‫توجه به گزارش ها و انچه تاکنون دیده ایم‪ ،‬ظاهری مشابه‬ ‫با کانسپت ‪ Vision Dynamics‬خواهد داشت‪ .‬جزئیاتی‬ ‫درباره قدرت این خودرو وجود ندارد اما با توجه به پیشینه‬ ‫این برند انتظارهای زیادی از ان وجود دارد‪.‬‬ ‫مدل بعدی برای ش��رکت اپل اس��ت‪ .‬مدت زمان زیادی‬ ‫نیست که ما می شنیدیم این برند در حال کار روی خودرو‬ ‫ب��دون راننده به نام تایتان اس��ت‪ .‬در حال��ی که این پروژه‬ ‫لغو ش��ده ش��رکت اپل ان را رها نکرده و ب��ا نام ‪Apple‬‬ ‫‪ iMaybe‬در حال س��اخت ان است‪ .‬حدود دو سال پیش‪،‬‬ ‫انه��ا اعالم کردند که این خودرو در س��ال ‪)۲۰۲۰(۱۳۹۹‬‬ ‫عرضه می شود اما بعد از ان جزئیات زیادی ب ه دست نیامده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگ��ر فک��ر می کنید وس��ایل نقلیه الکتریک��ی تنها برای‬ ‫صرفه جویی در محیط زیس��ت ساخته شده اند و باید تا حد‬ ‫امکان کارامد باش��ند‪ ،‬باید نگاهی به ‪ EV ۲۰۲۰‬داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬شرکت خودروس��ازی دیگری که می خواهد با ارائه‬ ‫یک خودرو اس��پرت ب��ه این گروه بپیون��دد‪ ،‬ائودی المان‬ ‫است‪ .‬یک عالمت تجاری با نام تجاری ویژه ائودی اسپرت‬ ‫اع�لام کرده که تا س��ال ‪ ۱۳۹۹‬این خ��ودرو را به نام ‪EV‬‬ ‫عرضه خواهد کرد‪.‬‬ ‫چند ماه پیش‪ ،‬در دس��امبر‪ ،‬بی ام و نیز اعالم کرد که قرار‬ ‫اس��ت طرح هایی در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬به ب��ازار عرضه کند‪ .‬در‬ ‫حالی که به نظر می رس��د تعداد زیادی از این وسایل نقلیه‬ ‫مدل های دوباره طراحی ش��ده س��ری ‪ M‬باشد‪ .‬قرار است‬ ‫نس��خه ‪ ۲۰۲۰‬ان در نمایشگاه فرانکفورت معرفی شود که‬ ‫در بهار سال اینده برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫حرکت سوزوکی «اس کراس»‬ ‫به سوی هیبریدی شدن‬ ‫سوزوکی اس کراس کنونی اغاز سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی عرضه‬ ‫ش��د و در سراس��ر دنیا با موتورهای بنزینی و دیزلی معمولی‬ ‫به همراه فناوری هیبریدی متعادل ‪ SHVS‬موجود است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬قرار اس��ت مدل نس��ل بعدی این‬ ‫خودرو با نسخه ای هیبریدی شارژی نیز عرضه شود‪.‬‬ ‫این خبر از سوی ‪ ،Dale Wyatt‬مدیر اجرایی سوزوکی‬ ‫انگلس��تان اعالم شده اس��ت‪ .‬این خودروس��از ژاپنی طی‬ ‫سال های اینده توجه بیشتری به برقی سازی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ Wyatt‬گفت‪ :‬ما از سیس��تم های هیبریدی متعادل در‬ ‫خودروهای کوچک و سیستم های ‪ ۴۸‬ولت در خودروهای‬ ‫بزرگ ت��ر اس��تفاده خواهیم کرد و این امر تا س��ال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی محقق می شود‪.‬‬ ‫برای نسل بعدی اس کراس و نسل بعدی ویتارا برنامه ای‬ ‫متفاوت و بهتر در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫بیش��تر خودروس��ازان از مدل های هیبریدی متعادل به‬ ‫تمام هیبریدی‪ ،‬هیبریدی ش��ارژی و در نهایت تمام برقی‬ ‫روی می اورند که اکنون برای تمام خودروس��ازان‪ ،‬بخشی‬ ‫محبوب است‪.‬‬ ‫‪ Wyatt‬درباره چگونگی تجهیز مدل های س��وزوکی به‬ ‫نیرومحرکه هیبریدی شارژی گفت‪ :‬این امر برای اس کراس‬ ‫و ویتارا تحقق می یابد نه برای مدل های سویفت و کلریو‪.‬‬ ‫در اروپ��ا نیز همچون هن��د‪ ،‬محبوبیت موتورهای دیزلی‬ ‫رو به کاهش اس��ت‪ .‬س��وزوکی اغاز امس��ال در انگلستان‬ ‫تمام مدل ه��ای دیزلی خود را به دلیل تقاضای کم‪ ،‬حذف‬ ‫کرد‪ .‬نس��ل بعدی ‪ S‬کراس می تواند تنها با موتور بنزینی و‬ ‫اپشن های بنزینی‪ -‬برقی هیبریدی متعادل و بنزینی‪-‬برقی‬ ‫هیبریدی شارژی عرضه شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 2‬مهر ‪ 14 1397‬محرم ‪ 24 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 490‬پیاپی ‪2463‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش نرخ نفت‬ ‫با کاهش صادرات ایران‬ ‫امری��کا قص��د دارد می��زان‬ ‫صادرات نفت ای��ران را با هدف‬ ‫کاه��ش درامده��ای ای��ران به‬ ‫کمترین میزان برس��اند‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه پیش از ای��ن نیز گفته‬ ‫ش��ده بود که امریکا قصد دارد‬ ‫می��زان تولید نفت ای��ران را به‬ ‫کوروش کرم پور حقیقی ‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار بشکه در روز برساند‪.‬‬ ‫دبیر کمیسیون انرژی‬ ‫البته س��فرهای رئیس جمهوری‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ه کش��ورهایی که بیش��ترین‬ ‫مبادالت نفتی را با ایران دار ند‪،‬‬ ‫نشان می دهد که دولت برنامه جدی برای مقابله با این سیاست‬ ‫امریکا دارد‪ .‬در شرایط کنونی بر اساس اخرین گزارش ها‪ ،‬ایران‬ ‫توانس��ته ح��دود ‪ ۲‬میلیون بش��که نفت در روز ص��ادرات انجام‬ ‫دهد‪ .‬این در حالی اس��ت که امریکا قص��د دارد این میزان را به‬ ‫حدود ‪۷۰۰‬هزار بش��که نفت در روز برساند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید در‬ ‫نظر داش��ت که در ماه گذش��ته میالدی ایران توانست حدود ‪۳‬‬ ‫میلیون بش��که نفت در روز صادر کند‪ .‬بررس��ی این ارقام نشان‬ ‫می ده��د که صادرات نفت ایران در ‪ ۴۰‬روز گذش��ته حدود یک‬ ‫میلیون بش��که کاهش داشته است‪ .‬بر اساس برنامه های امریکا‪،‬‬ ‫میزان صادرات نف��ت ایران باید حدود ‪۱.۳‬میلیون بش��که نفت‬ ‫دیگر کاهش یابد‪ .‬در این ش��رایط بدیهی است که حفره بزرگی‬ ‫در س��بد نفت دنیا ایجاد خواهد ش��د‪ .‬اخری��ن اعالم ها از طرف‬ ‫روس��یه‪ ،‬امریکا و عربستان نش��ان می دهد می توانند این حفره‬ ‫را پ��ر کنند و اجازه ندهند که بازار نفت دنیا با مش��کلی روبه رو‬ ‫ش��ود‪ .‬این ادعا در کوتاه مدت به هی��چ وجه امکان پذیر نخواهد‬ ‫بود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬با توجه به اینکه در ‪ ۹‬ماه گذش��ته امریکا و‬ ‫عربستان رکوردهای پیشین خود را در تولید نفت زده اند‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد توان چندانی برای افزایش تولید نخواهد داشت‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬امریکا در ماه های گذش��ته و پس از روی کار امدن ترامپ‬ ‫ت�لاش می کند تا نرخ نفت در دنیا افزایش یابد‪ .‬امریکا به دنبال‬ ‫بهره برداری بیش��تر از منابع شیل است و با توجه به هزینه های‬ ‫بهره برداری از این منابع ش��رایط کنونی اجازه ازدیاد برداشت از‬ ‫منابع ش��یل را نمی دهد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬می توان این طور تحلیل‬ ‫کرد که امریکا با ایجاد حفره نفتی ایران در دنیا بر ان اس��ت تا‬ ‫نرخ نفت را افزایش دهد و در این صورت می تواند از منابع شیل‬ ‫نیز اس��تفاده کند‪ .‬این موضوع که امریکا حفره نفتی ایران را پر‬ ‫می کند‪ ،‬فریبی است که ترامپ با هدف افزایش نرخ می دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سیاست های ترامپ عامل اصلی‬ ‫رشد نرخ نفت است‬ ‫ترام��پ اوپک را به دلیل رش��د نرخ نفت مقص��ر می داند اما‬ ‫سیاس��ت های خودش س��بب افزایش نرخ نفت شده است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا به نقل از ش��بکه خبری راش��اتودی‪ ،‬یک استاد‬ ‫اقتص��ا د در امری��کا اعالم کرد‪ :‬سیاس��ت های مالیاتی و تجاری‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا‪ ،‬مهم ترین عواملی هستند‬ ‫که به جهش نرخ نفت کمک کرده اند‪ .‬ترامپ هفته گذش��ته در‬ ‫حساب توئیتر خود‪ ،‬سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)‬ ‫را ب��ه دلیل افزایش ن��رخ نفت مقصر خواند و از این س��ازمان‬ ‫خواس��ت جلوی رش��د نرخ نفت را بگیرد‪ .‬نرخ نفت واکنش��ی‬ ‫ناهمگون به س��خنان ترامپ داش��ت و در حالی که ش��اخص‬ ‫نفت خام برنت با کاهش نرخ روبه رو ش��د‪ ،‬ش��اخص نفت خام‬ ‫دبلیوتی ای امریکا روند افزایش��ی را تجربه کرد‪ .‬درس��ت است‬ ‫ک��ه اوپک تا حد زیادی عرضه نفت را مه��ار می کن د اما به ان‬ ‫معنا نیست که این سازمان کنترل کامل بر نرخ نفت نیز دارد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫مدیرعامل شرکت «بخاری گازسوز شوکت»‬ ‫اظهار کرد‬ ‫ضرورت اصالح در تولید‬ ‫بخاری های گازسوز خانگی‬ ‫امروزه بخاری های گازی نیز مانند سایر اقالم و تجهیزات مورد‬ ‫اس��تفاده روزمره دس��تخوش تغییرات بنیادی از نظر ظاهری و‬ ‫شده اند‪ .‬بکارگیری فناوری های نوین و ساختار جدید موجب شده‬ ‫نس��ل جدید بخاری عالوه بر ایمن بودن‪ ،‬مصرف بسیار پایین تری‬ ‫نسبت به بخاری های نسل گذشته داشته باشند‪.‬‬ ‫احمد پیروی‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی پیروی «بخاری شوکت»‬ ‫مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬نیاز مستمر جامعه امروز به محصوالت‬ ‫دوس��تدار محیط زیست و کاهش مصرف انرژی را از نکات دارای‬ ‫اهمیت در به کارگیری فناوری نوین بخاری ها دانست‪.‬‬ ‫پی��روی با اش��اره به اهمیت بهینه مص��رف کردن انرژی گفت‪:‬‬ ‫گرچه ایران صاحب غنی ترین منابع گاز طبیعی اس��ت اما حفظ‬ ‫این منابع برای نس��ل های اینده‪ ،‬رسالتی است که بر دوش نسل‬ ‫حاضر است‪ .‬بیشترین میزان گاز طبیعی کشور در بخش گرمایش‬ ‫خانگی مصرف می شود که باید با بهره گیری از شبکه های جدید‬ ‫در بخاری ها‪ ،‬این مصرف را به کمترین میزان ممکن برسانیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در زمینه اصالحات ضروری بخاری های گازس��وز‬ ‫بای��د ب��ه نکاتی ازجمله «تامین هوای مورد نی��از برای احتراق از‬ ‫خارج س��اختمان»‪« ،‬انتقال گازه��ای حاصل از احتراق به بیرون‬ ‫ساختمان»‪« ،‬کاهش مصرف گاز»‪« ،‬کسب باالترین گرید انرژی‬ ‫در بخاری ه��ای دودک��ش دار «هرمتی��ک»‪« ،‬سیس��تم کنترل‬ ‫الکترونیکی هوش��مند و ام��کان برنامه ریزی س��االنه زمان های‬ ‫فعالیت بخاری (روز‪ -‬ساعت) توجه کنیم‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه‬ ‫اوپک زیرمجموعه وزارت‬ ‫انرژی امریکا نیست‪،‬‬ ‫اوپک و برخی کشورهای‬ ‫غیرعضو اوپک همسو با‬ ‫رویکرد امریکا فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬متاسفانه بخشی‬ ‫از دبیرخانه اوپک هم در‬ ‫این جهت حرکت می کند‬ ‫و ما متوجه این مسئله‬ ‫هستیم‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین پیش نیازها برای مقابله با تحریم های نفتی امریکا گزارش می دهد‬ ‫نفت و نوامبر پیش رو‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پرهیز از شتاب زدگی را می طلبد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬عضو اوپک در ضدیت با ایران‬ ‫بیژن زنگنه در گفت وگو با موسس��ه خبری پالتس‬ ‫و خبرگ��زاری بلومبرگ که خبرگزاری ایلنا منتش��ر‬ ‫‪ ۴‬نوامب��ر ‪ ۲۰۱۸‬میالدی(‪ ۱۳‬اب��ان) و اغاز عملی‬ ‫کرد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به هیچ وجه به نام کش��وری اشاره‬ ‫ش��دن دور جدید تحریم های یک جانبه امریکا علیه‬ ‫نمی کنم‪ ،‬اما ‪ ۲‬عضو اوپک‪ ،‬سردمداری جهانی ضدیت‬ ‫ای��ران‪ ،‬موج��ی از اظهار نظرهای متف��اوت را در پی‬ ‫با ایران را در ب��ازار نفت بر عهده گرفته اند‪ .‬این کامال‬ ‫داش��ته است‪ .‬برخی از کارشناس��ان معتقدند تحریم‬ ‫روش��ن اس��ت‪ .‬این کار نه در عالم همسایگی و نه در‬ ‫نفتی ایران با توجه به جایگاه چهارمی کشور در تولید‬ ‫عالم همکاری‪ ،‬درست نیست‪ .‬انها این موج ضد ایرانی‬ ‫و صادرات نفت (با رقمی بیش از ‪۲‬میلیون بش��که در‬ ‫را پی می گیرند و سپس در همکاری با امریکا همسو‬ ‫روز)‪ ،‬تعه��د اعضای اوپک بر فریز نفتی (قراردادی که‬ ‫می ش��وند تا به ایران اسیب بزنند و برخی کشورهای‬ ‫بر اساس ان اوپکی ها متعهد شدند میزان عرضه نفت‬ ‫غیر عضو اوپک را با خود نیز همراه می کنند که الزاما‬ ‫را محدود کنند)‪ ،‬حمایت سیاسی ناشی از مناسبات‬ ‫عمق ای��ن پیچیدگی سیاس��ی را درک نمی کنند و‬ ‫اقتصادی ایران در دهک��ده جهانی‪ ،‬نیاز بازار جهانی‬ ‫دیگ��ر جنبه هایی ک��ه نمی خواه��م در اینجا توضیح‬ ‫به نفت ای��ران‪ ،‬موقعیت ژئوپلتیک‪ ،‬ژئواس��تراتژیک‬ ‫دهم‪ .‬برای نمونه‪ ،‬انها می گویند «ما اجازه نمی دهیم‬ ‫و ژئواکونومی��ک ای��ران در منطق��ه‪ ،‬در هم تنیدگ��ی‬ ‫که کمبودی در بازار باش��د»‪ ،‬ک��ه در ظاهر موضوع‬ ‫مناس��بات سیاس��ی و اقتصادی موجب ایجاد حفره‬ ‫بس��یار خوبی است که گفته ش��و د یا اقتصادی است‬ ‫نفتی در جهان خواهد ش��د‪ .‬در این شرایط هیچ یک‬ ‫ام��ا به نظر من چنین اظهارنظری اقتصادی نیس��ت‬ ‫از تولیدکنن��دگان نمی توانند یا نمی خواهند ان را پر‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬درصد سیاس��ی و ضد ایران اس��ت‪ .‬هر کس ‬ ‫کنند و در نتیجه‪ ،‬این موضوع تش��نج در بازار نفت را‬ ‫بگوی��د که کمب��ود در بازار نفت را جب��ران می کند‪،‬‬ ‫در پی خواهد داشت‪ .‬این گروه در واقع ‪ ،‬تحریم نفتی‬ ‫ضد ایران صحبت می کند و این یک بیانیه سیاس��ی‬ ‫علیه ایران را محکوم به شکست می دانند‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬هیچ جنبه اقتصادی در ان نیس��ت و انها بر‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬برخی معتقدن��د مثلث‬ ‫خ�لاف موضوعی که می گوین��د‪ ،‬نه تنها‬ ‫امریکا‪ ،‬عربس��تان و روسیه حفره نفتی‬ ‫اوپ��ک‪ ،‬بلکه کش��ورهای غیر عضو اوپک‬ ‫ناش��ی از خال حضور ایران را پر خواهد‬ ‫را هم به یک بازی سیاس��ی می کشانند‬ ‫کرد و این تحریم ها ایران را فلج خواهد‬ ‫اما از انجا که این بازی سیاس��ی همسو‬ ‫ک��رد‪ .‬در مقابل این گروه‪ ،‬عده دیگری‬ ‫با سیاس��ت های امریکاست‪ ،‬برخی افراد‬ ‫از کارشناس��ان با موافق بودن پر شدن‬ ‫نمی خواهند ب��ه طور علن��ی درباره ان‬ ‫این حفره از طرف تولیدکنندگان نفت‬ ‫صحبت کنند‪.‬‬ ‫حسن مرادی‬ ‫جهان ب��ا توجه ب��ه انکه اوپ��ک ابزار‬ ‫وزی��ر نف��ت در ادام��ه اف��زود‪ :‬اوپک‬ ‫فروشندگان نفت از‬ ‫تنبیهی ندارد‪ ،‬معتقدند تجربه تاریخی‬ ‫زیرمجموعه وزارت انرژی امریکا نیست‪،‬‬ ‫ایران در گ��ذر از گردنه ه��ای تحریم‪ ،‬جمله روسیه این خال را پر‬ ‫اوپک و برخی کشورهای غیرعضو اوپک‬ ‫خواهند کرد اما نه با هدف‬ ‫این ب��ار نیز ام��کان عبور به س�لامت‬ ‫همسو با رویکرد امریکا فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ضربه زدن به ایران‪.‬‬ ‫از ای��ن گردنه را ممک��ن می کند‪ .‬این تبیین این موضوع بسیار متاس��فانه بخش��ی از دبیرخان��ه اوپک‬ ‫مشکل است‪،‬‬ ‫گروه از کارشناسان شاهراه تحقق این‬ ‫ه��م در این جهت حرک��ت می کند و ما‬ ‫عربستان همواره به‬ ‫عب��ور را بکارگیری سیاس��ت مدیریت‬ ‫متوجه این مس��ئله هس��تیم‪ .‬من بدین‬ ‫همه جانب��ه(‪)Multi approach‬از همسایگان خود پشت پا‬ ‫وس��یله می خواه��م به دبیرخان��ه تذکر‬ ‫می زند‪ .‬این بار نیز برای پر‬ ‫ی��ک ط��رف و از طرف دیگ��ر متمرکز کردن خال ناشی از صادر دهم ک��ه درباره بخش��ی از فعالیت های‬ ‫ش��دن ب��ر ‪ ،LNG‬س��رمایه گذاری و نشدن نفت ایران‪ ،‬تالش خ��ود‪ ،‬مراقب باش��د و به انه��ا یاداوری‬ ‫تبدی��ل نفت به نی��رو و صادرات ان به‬ ‫می کند‬ ‫می کنم که اوپک سازمانی مستقل است‬ ‫بازارهای جهانی می دانند‪ .‬نوامبر پیش‬ ‫و زیرمجموعه وزارت انرژی امریکا نیست‬ ‫رو تعام��ل با جهان‪ ،‬رفتار هوش��مندانه دولتمردان و‬ ‫و مسئوالن اوپک باید به این مسئله توجه کنند‪ .‬انچه‬ ‫ایس��تاده اند‪ .‬این مدعیان جدید امروز به دنبال کنار‬ ‫گذاش��تن دالر از مبادالت تجاری میان خود هستند‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬ایران با توجه به روبه رو شدن با تحدیدهای‬ ‫قبلی توان مقابله با این تحریم را نیز خواهد داش��ت‬ ‫و فلج ش��دن ایران در ای��ن تحریم ها چنان که برخی‬ ‫می گویند‪ ،‬امکان ندارد‪.‬‬ ‫مهم است‪ ،‬خواسته اعضاست‪ .‬ما در اوپک عضو بزرگ‬ ‫یا کوچک نداریم‪ ،‬همه به طور برابر شرکت می کنند‬ ‫و انها باید همه اعضا را در نظر بگیرند‪ .‬مس��ئله من‪،‬‬ ‫بزرگنمایی کمیته مش��ترک وزارتی نظارت بر توافق‬ ‫اوپک و غیراوپک اس��ت (و من در مقطعی ‪ ۸‬ساله در‬ ‫اوپک رئیس کمیته وزارتی نظارت بر بازار بودم)؛ انها‬ ‫‹ ‹عبور از گردنه تحریم با ‪LNG‬‬ ‫هیچ وقت این قدر س��ر و صدا نداشتند‪ .‬اکنون حضور‬ ‫مرادی در ادامه گفت‪ :‬دولت باید سیاس��ت مدیریت‬ ‫غیر اوپکی ها در این کمیته ه��م تفاوت زیادی ایجاد‬ ‫همه جانبه را اتخاذ کند‪ .‬این سیاست به این معناست‬ ‫ت در گفت وگو‬ ‫نمی کند‪ .‬حسن مرادی‪ ،‬کارشناس نف ‬ ‫ک��ه همه ابزارهای خ��ود را به کار بگیرند تا از وقفه ای‬ ‫با «گس��ترش صنعت» درب��اره تحریم های یک جانبه‬ ‫که در صادرات نفت ایجاد می شود‪ ،‬عبور کنیم ‪ .‬به طور‬ ‫نفت��ی امریکا ک��ه از ‪ ۴‬نوامبر ‪ ۲۰۱۸‬اغاز می ش��ود‪،‬‬ ‫قطع ایران در مقابله با تحریم های گوناگون توان عملی‬ ‫گفت‪ :‬با وجود این تحریم ه��ا‪ ،‬ما همچنان می توانیم‬ ‫و اجرایی باالتری ب ه دس��ت اورده است و با بکارگیری‬ ‫نف��ت خود را صادر کنیم‪ .‬دولت راهکارهایی دارد که‬ ‫دیپلماس��ی قوی می تواند از این گردنه عبور کند‪ .‬وی‬ ‫درحال حاض��ر صالح نمی بیند ان را به ش��کل علنی‬ ‫با اش��اره به ارزش افزوده حامل های انرژی گفت‪ :‬هنوز‬ ‫عنوان کن��د‪ .‬این راهکارها بارقه هایی از امید اس��ت‪.‬‬ ‫زمان ب��رای مدیریت بحران وج��ود دارد‪ ،‬باید نفت را‬ ‫موضوع اصلی وقفه ای اس��ت که در بازار جهانی نفت‬ ‫ب��ه نیرو تبدیل کنیم چرا ک��ه ارزش افزوده حامل های‬ ‫اتفاق می افتد و به راحتی امکان رفع ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫انرژی قابل توجه اس��ت‪ .‬دولتمردان باید تدبیر کنند و‬ ‫مرادی در پاسخ به این پرسش که چه کسی خال بازار‬ ‫با تبدیل نفت خام به فراورده همچنین صادرات گاز به‬ ‫را پر می کند‪ ،‬گفت‪ :‬ما دچار یک سیاس��ت نابخردانه‬ ‫صورت ‪ LNG‬راه نجاتی بیابند‪ .‬باید در زمینه خطوط‬ ‫اقتصادی از سوی امریکا شده ایم‪ .‬فروشندگان نفت از‬ ‫انتقال نیرو سرمایه گذاری انجام شود‪.‬‬ ‫جمله روسیه این خال را پر خواهند کرد اما نه با هدف‬ ‫‹ ‹عبور از تحریم با تعامل‬ ‫ضربه زدن به ایران‪ .‬تبیین این موضوع بسیار مشکل‬ ‫احم��د صرام��ی‪ ،‬عض��و اتحادی��ه‬ ‫است‪ ،‬عربس��تان همواره به همسایگان‬ ‫صادرکنندگان پتروش��یمی و کارشناس‬ ‫خود پشت پا می زند‪ ،‬این بار نیز برای پر‬ ‫ان��رژی با تاکید بر حف��ظ تعامل ایران با‬ ‫کردن خال ناش��ی از صادر نشدن نفت‬ ‫جه��ان در زمینه ص��ادرات نفت گفت‪:‬‬ ‫ایران‪ ،‬تالش می کند‪ .‬امیدواریم جامعه‬ ‫مشتریانی که ایران در ‪ 40‬سال گذشته‬ ‫جهان��ی موقعی��ت ایران را تش��خیص‬ ‫به س��ختی ب ه دست اورده است نباید به‬ ‫ده��د و اثر تحریم ها علیه ایران در بازار‬ ‫این راحتی تقدیم س��ایر تولید کنندگان‬ ‫جهانی کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫احمد صرامی‬ ‫‹ ‹تغییر مناسبات جهانی‬ ‫ش��وند‪ .‬وی با بیان اینکه عرضه نفت در‬ ‫این کارشناس نفت با اشاره به تغییر مشتریانی که ایران در ‪ 40‬ب��ورس نمی تواند مش��کل صادرات نفت‬ ‫سال گذشته به سختی به ‬ ‫مناسبات جامعه جهانی بعد از روی کار‬ ‫ای��ران را رف��ع کند‪ ،‬گفت‪ :‬پتروش��یمی‬ ‫دست اورده است نباید‬ ‫ام��دن ترامپ در امری��کا گفت‪ :‬جامعه به این راحتی تقدیم سایر دنیایی اس��ت که ف��راز و فرودهای خود‬ ‫جهانی تفاوت های بس��یاری با گذشته‬ ‫را دارد و تولی��دات در این عرصه باید به‬ ‫تولید کنندگان شوند‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬اقدام های کنونی امریکا در جهان عالوه بر این پیشرفت هایی گونه ای باشد که روی دست تولیدکننده‬ ‫حاصل شده است‪،‬‬ ‫موجب شده کشورها در تعارض با این‬ ‫نماند‪ .‬در کشورهای تک محصولی وابسته‬ ‫رفتار هوشمندانه دولت‬ ‫کش��ور ق��رار بگیرند‪ ،‬چنان ک��ه بعد از‬ ‫به نفت تاثیر تحریم ها اثر زیانباری ایجاد‬ ‫و تعامل با شرکت های‬ ‫انتقال پایتخت رژیم اش��غالگر قدس از‬ ‫می کنن��د اما در ایران ب��ا توجه به انکه‬ ‫چند ملیتی بین المللی‬ ‫تالویو به اورش��لیم باعث کشتار مردم می تواند مشکالت را از در س��ال های گذش��ته پیش��رفت هایی‬ ‫بین ببرد‬ ‫بی گناه ش��د‪ ،‬تصمیم های اخیر ترامپ‬ ‫حاصل ش��ده اس��ت‪ ،‬رفتار هوشمندانه‬ ‫نی��ز ب��ر چهره جه��ان تاثیر گذاش��ته‬ ‫دولت و تعامل با شرکت های چند ملیتی‬ ‫اس��ت‪ .‬چین‪ ،‬هن��د‪ ،‬ژاپن و روس��یه در مقابل امریکا‬ ‫بین المللی می تواند مشکالت را از بین ببرد‪.‬‬ ‫بزرگ ترین واحد پاالیشگاه بندرعباس راه اندازی می شود‬ ‫واحد تصفیه نفت گاز ط��رح افزایش ظرفیت و بهبود‬ ‫کیفیت پاالیشگاه نفت بندرعباس به عنوان بزرگ ترین‬ ‫واحد این پاالیشگاه اماده راه اندازی شده و تا پایان مهر‬ ‫امسال به بهره برداری می رسد‪.‬مدیرعامل پاالیشگاه نفت‬ ‫بندرعباس با اعالم این خبر به ش��انا گفت‪ :‬واحد تصفیه‬ ‫هیدروژنی نفت گاز پاالیشگاه بندرعباس با ظرفیت ‪۵۰‬‬ ‫هزار بشکه در روز از نظر ظرفیت اسمی بزرگ ترین واحد‬ ‫پاالیشگاه است که با راه اندازی ان تا پایان مهر‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید نفت گاز مرغوب پاالیش��گاه به حدود ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫لیتر در روز خواهد رسید‪ .‬هاشم نامور افزود‪ :‬با راه اندازی‬ ‫این واحد‪ ،‬گوگرد موجود در نفت گاز تولیدی پاالیشگاه‬ ‫از ‪ ۱۰‬ه��زار پی پ��ی ام به کمت��ر از ‪ ۵۰‬پی پی ام کاهش‬ ‫می یابد و کیفیت نفت گاز تولیدی پاالیش��گاه به میزان‬ ‫قابل توجهی افزایش می یابد و بر اس��اس استانداردهای‬ ‫ی��ورو ‪ ۴‬خواهد ب��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت‬ ‫بندرعباس میزان پیش��رفت کلی طرح افزایش ظرفیت‬ ‫و بهب��ود کیفیت فراورده های پاالیش��گاه بندرعباس را‬ ‫‪ ۸۷.۵‬درص��د اعالم و اب��راز امیدواری کرد که این طرح‬ ‫تا پایان امس��ال به بهره برداری کامل برس��د‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بخش ایزومری س��ازی واحد ایزومریزاسیون طرح‬ ‫افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت پاالیش��گاه بندرعباس‬ ‫نیز از دیگر بخش هایی اس��ت که در اس��تانه راه اندازی‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬نام��ور تصریح ک��رد‪ :‬از مجم��وع واحدهای‬ ‫باقی مان��ده این پروژه‪ ،‬واحد بازیاف��ت گوگرد هم اکنون‬ ‫در حال س��اخت و تکمیل شدن اس��ت که تاکنون ‪۶۳‬‬ ‫درصد پیش��رفت فیزیکی داشته و پیش بینی می شود تا‬ ‫پایان امسال به بهره برداری برسد‪ .‬طرح افزایش ظرفیت‬ ‫تولی��د بنزین و بهبود کیفی��ت فراورده های تولیدی از‬ ‫طرح های مهم ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس اس��ت‬ ‫ک��ه برای تکمی��ل واحدهای این پاالیش��گاه و با هدف‬ ‫افزایش ظرفیت تولید بنزین و ارتقای کیفیت و کمیت‬ ‫فراورده ه��ای نفتی و حفظ و صیانت از محیط زیس��ت‬ ‫اجرا ش��ده و به موجب ان‪ ،‬کیفی��ت بنزین تولیدی بر‬ ‫اساس استاندارد یورو ‪ ۵‬و نفت گاز تولیدی نیز بر اساس‬ ‫اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۴‬خواهد ب��ود‪ .‬در این طرح‪ ،‬س��اخت‬ ‫واحدهای مهمی مانند تصفیه نفتای س��بک و سنگین‪،‬‬ ‫تبدیل کاتالیستی‪ ،‬ایزومریزاس��یون‪ ،‬تصفیه هیدروژنی‬ ‫نف��ت گاز‪ ،‬تصفی��ه گاز با امین‪ ،‬تصفی��ه اب های ترش‪،‬‬ ‫بازیافت و جامدسازی گوگرد‪ ،‬مخازن جدید و همچنین‬ ‫واحده��ای جدی��د اب برق و بخ��ار از جمله واحدهای‬ ‫تولی��د برق‪ ،‬بخار‪ ،‬اب ش��یرین کن‪ ،‬واحد اب گردش��ی‬ ‫خنک کننده‪ ،‬ازت‪ ،‬هوا‪ ،‬س��وخت و‪ ...‬در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬واحد بنزین سازی این پروژه شامل ‪ ۳‬بخش اصلی‬ ‫تصفیه نفتای س��نگین‪ ،‬اکتان افزا و احیای کاتالیس��ت‬ ‫اس��ت که عملی��ات اجرایی و راه ان��دازی بخش تصفیه‬ ‫نفت��ا (‪ )NHT‬به عن��وان تامین کننده خ��وراک بخش‬ ‫بنزین س��ازی‪ ،‬بهمن ‪ ۹۵‬تکمیل و بهره برداری شد و از‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۶‬بخش های اکتان افزا (‪ )OCT‬و‬ ‫اغاز اردیبهش�� ‬ ‫احیا نیز در س��رویس قرار گرفتند و در ادامه‪ ،‬تجهیزات‬ ‫واح��د یوتیلیتی از جمل��ه اب ش��یرین کن ها‪ ،‬برج های‬ ‫خنک کنن��ده و مخازن ذخیره طرح در س��رویس قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬با راه اندازی واحد بنزین س��ازی طرح‪ ،‬روزانه ‪۴‬‬ ‫میلیون لیتر بنزین با کیفیت اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬به تولید‬ ‫بنزین پاالیشگاه بندرعباس افزوده شد و ظرفیت تولید‬ ‫فراورده بنزین این پاالیشگاه تا سقف ‪۱۲.۵‬میلیون لیتر‬ ‫در روز افزایش یافت‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬مهر ‪ 14 1397‬محرم ‪ 24 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 490‬پیاپی ‪2463‬‬ ‫خبر‬ ‫بر اساس امار جدید‬ ‫معاونت امور دام‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫ساالنه نزدیک به ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن شیر خام در‬ ‫کشور تولید می شود‬ ‫که بخش عمده ان به‬ ‫مصرف کارخانجات‬ ‫فراورده های لبنی‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫از اغاز تیر امسال‬ ‫صنعت دامداری ایران‬ ‫با ارتباط مستقیم با‬ ‫کارخانجات تولید کننده‬ ‫شیرخشک کشور‬ ‫توانست شیر خام مورد‬ ‫نیاز این صنعت را تامین‬ ‫کند که منجر به کاهش‬ ‫حاشیه سود صنایع لبنی‬ ‫شده است‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از موافقت نکردن دولت با درخواست واردات شیرخشک‬ ‫صنایع لبنی مشکل تامین شیر ندارد‬ ‫توزیع ساالنه بیش از ‪ ۷‬میلیون تن شیرخام بین کارخانه های لبنیاتی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنای��ع لبنی از اغاز امس��ال ب��ا کش و قوس های‬ ‫بس��یاری از تامین شیر خام مورد نیاز تا بسته بندی‬ ‫محص��والت تولید ش��ده رو ب��ه رو بوده ان��د‪ .‬هرچند‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د از اغاز تیر امس��ال صنعت‬ ‫دام��داری ایران با ارتباط مس��تقیم ب��ا کارخانجات‬ ‫تولید کننده شیرخش��ک کشور توانس��ت شیرخام‬ ‫م��ورد نیاز ای��ن صنعت را تامین کن��د که منجر به‬ ‫کاهش حاش��یه س��ود صنایع لبنی ش��ده است اما‬ ‫از اغاز ش��هریور امس��ال صادرات انواع شیرخشک‬ ‫صنعتی و شیر خشک اطفال ممنوع شده است‪.‬‬ ‫این ممنوعیت در حالی اعمال ش��ده که به گفته‬ ‫فع��االن صنعت دامپ��روری‪ ،‬به دلی��ل تولید مازاد‬ ‫شیرخش��ک در کش��ور‪ ،‬حت��ی نیازی ب��ه واردات‬ ‫شیرخشک با ارز رسمی نداریم‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بر اس��اس ام��ار جدی��د معاونت امور‬ ‫دام وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬ساالنه نزدیک به ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن ش��یر خام در کش��ور تولید می شود که‬ ‫بخش عمده ان به مصرف کارخانجات فراورده های‬ ‫لبنی می رسد‪.‬‬ ‫از اغاز تیر امسال صنعت دامداری ایران با ارتباط‬ ‫مس��تقیم با کارخانج��ات تولید کننده شیرخش��ک‬ ‫کش��ور توانست ش��یر خام مورد نیاز این صنعت را‬ ‫تامین کند که منجر به کاهش حاشیه سود صنایع‬ ‫لبنی شده است‪.‬‬ ‫ممنوعیت صادرات شیرخش��ک بر اساس تصمیم‬ ‫جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصاد س��ران ‪۳‬‬ ‫ق��وه در ‪۲۷‬مرداد و به اس��تناد بن��د ‪ ۳‬و ‪ ۴‬ابالغیه‬ ‫ریاست جمهوری در ‪ ۲۹‬مرداد امسال صادر شد که‬ ‫بر اس��اس ان‪ ،‬درباره ن��رخ تعرفه و ضوابط صادرات‬ ‫و واردات به وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تفویض‬ ‫اختی��ار ش��د و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خواستار قرار دادن شیرخشک در گروه اولویت یک‬ ‫شد؛ یعنی شیرخشک وارداتی با نرخ دولتی (‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان) تامین و وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫تومان تمام می شود‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬کمبود شیرخام و‬ ‫عرضه ان به کارخانجات لبنی فرافکنی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکن��ون روزانه ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫ش��یرخام یعنی س��االنه بیش از ‪ ۷‬میلیون تن شیر‬ ‫وارد صنایع لبنی سراسر کشور می شود و کمبودی‬ ‫در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی گاوداران‬ ‫ایران اضافه کرد‪ :‬همچنین‪ ،‬روزانه ‪ ۲‬هزار تن ش��یر‬ ‫خام ب��ه طور مس��تقیم از س��وی دامداری ها روانه‬ ‫کارخانجات تولید کننده شیرخشک می شود تا نیاز‬ ‫داخلی کشور به این محصول تامین شود‪.‬‬ ‫مقدس��ی یاداور شد‪ :‬سال گذشته روزانه ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تن معادل س��االنه ‪ ۸‬میلیون تن ش��یر خام‬ ‫وارد صنایع لبنی می ش��د که این کارخانجات شیر‬ ‫خ��ام را از گاوداران می خریدن��د و ب��ه کارخانجات‬ ‫شیرخش��ک می فروختند و کارمزدی کار می کردند‬ ‫که این امر حاشیه سودی را برای صنایع لبنی ایران‬ ‫در پی داشت‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی گاوداران‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬با حذف واسطه گری صنایع لبنی و‬ ‫ارتباط مستقیم دامداران با کارخانجات شیرخشک‪،‬‬ ‫بخش��ی از حاشیه سود کارخانجات لبنی حذف شد‬ ‫که این امر اعتراض انها را در پی داش��ته و خواهان‬ ‫واردات شیرخشک هستند‪.‬‬ ‫مقدس��ی گفت‪ :‬اکنون ‪ ۳۰‬کارخان��ه تولیدکننده‬ ‫شیرخش��ک س��االنه بین ‪ ۸۰‬ت��ا ‪ ۹۰‬هزارتن تولید‬ ‫دارن��د در حال��ی ک��ه ظرفیت اس��می تولی��د این‬ ‫کارخانجات نزدیک به ‪ ۱۵۰‬هزار تن در سال است‪.‬‬ ‫وی نیاز مصرفی س��االنه کش��ور را بین ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫هزار تن برش��مرد و اف��زود‪ :‬به هیچ عنوان نیازی به‬ ‫واردات شیرخشک در کشور نداریم‪.‬‬ ‫مشکالت تولید جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون کش��اورزی با بی��ان اینکه‬ ‫صنای��ع لبنی ب��زرگ که در هر اس��تان وجود دارد‬ ‫در اختیار دولت اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت لبنی برای افزایش نرخ مبادرت کرده اند‬ ‫و این کار برای رفع برخی مشکالت اقدامی مناسب‬ ‫است‪.‬‬ ‫ن��وری تاکید کرد‪ :‬در ش��رایط نوس��ان ن��رخ ارز‬ ‫صاحب��ان صنای��ع لبن��ی و اعض��ای انجمن ه��ا و‬ ‫اتحادیه ه��ا باید در عرضه محص��والت لبنی به بازار‬ ‫دقت کافی را داش��ته باشند تا شرایط تولید بیش از‬ ‫این سخت نشود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افزایش نرخ محصوالت پتروشیمی‬ ‫و اثرگذاری بر صنعت بسته بندی لبنیات تاکید کرد‪:‬‬ ‫صنعت بسته بندی در صنایع لبنی نیز ضعیف عمل‬ ‫کرده و بر جلب مصرف کننده اثرگذار بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فراموشی اصل رقابت‬ ‫ابراهیم��ی تاکی��د کرد‪ :‬صنایع لبن��ی در صورتی‬ ‫می توانن��د ب��ه فعالیت خ��ود ادامه دهند ک��ه بازار‬ ‫رقابتی باش��د تا این صنایع در ب��ازار رقابتی بدون‬ ‫بهانه های��ی از افزایش نرخ در پ��ی نهاده های دامی‬ ‫یا گرانی ماده اولیه صنعت بس��ته بندی محصوالت‬ ‫خود را در بازار عرضه کنند و به تولید ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت ک��ه صنای��ع لبن��ی تاکنون‬ ‫نتوانس��ته اند از نظر ن��رخ و بس��ته بندی و کیفیت‬ ‫رضای��ت مصرف کنن��ده را جل��ب کنن��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫مصرف کننده به سمت استفاده از محصوالت سنتی‬ ‫روی اورده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هرچند افزایش هزینه های کارگری بر‬ ‫افزایش نرخ تمام شده تاثیرگذار است‪ ،‬امسال هزینه‬ ‫حامل ه��ای انرژی باال نرفته اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬نباید‬ ‫صاحبان صنایع در نرخ محص��والت تغییری ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه ماده اولی��ه در صنایع لبنی‪،‬‬ ‫ش��یر خام اس��ت و ن��رخ ان ‪ ۱۲۰۰‬توم��ان بوده و‬ ‫تغییری نداشته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صنایع لبنی در‬ ‫تامین نهاده های دامی به واردات وابسته هستند اما‬ ‫باید توجه کرد که صنایع لبنی از شیر خام استفاده‬ ‫می کنن��د‪ .‬ابراهیمی با بیان اینک��ه نهاده های دامی‬ ‫ک��ه اکنون در بازار هس��ت ب��ا ن��رخ ارز قبلی وارد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬صنایع لبنی ش��یر خام را‬ ‫کمتر از نرخ مشخص ش��ده می خرن��د در حالی که‬ ‫محصول لبنی را باالتر از نرخ مشخص می فروشند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬نباید افزایش قیمتی داش��ته باش��ند‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬تغیی��ری در نرخ ارز برای واردات نهاده های‬ ‫دامی ایجاد نشده اس��ت‪ ،‬پس نباید نوسان نرخ ارز‬ ‫در ب��ازار بهانه ای برای افزایش قیمت ها باش��د‪ .‬این‬ ‫نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه‬ ‫راز پای��داری صنایع لبن��ی در چرخه تولید در بازار‬ ‫رقابتی س��الم با حق انتخاب مصرف کننده اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با همکاری‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی باید مدیریت صنایع لبنی‬ ‫را بازنگ��ری کند تا ان دس��ته از واحدهای صنعتی‬ ‫لبن��ی که توان رقابت ندارن��د از چرخه تولید خارج‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی با بیان اینکه نب��ود بازار مصرف جدید‬ ‫و ایج��اد کارخانج��ات لبن��ی بیش از‬ ‫نیاز مصرفی کش��ور از عواملی اس��ت‬ ‫که موج��ب ش��د کارخانج��ات لبنی‬ ‫نتوانند با تم��ام ظرفیت حرکت کنند‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬تع��داد کارخانجات لبنی‬ ‫کش��ور بیش از تولید ش��یر در کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬برخ��ی کارشناس��ان معتقدند‬ ‫که عملک��رد صنایع لبنی در چند س��ال گذش��ته‬ ‫مناسب نبوده است‪ .‬این صنایع مانند خودروسازان‬ ‫با افزای��ش نرخ محصوالت خود فش��ار مش��کالت‬ ‫تولی��د را ب��ه مصرف کننده وارد و از این راه س��عی‬ ‫کرده ان��د ب��ا مدیریت غل��ط تولید خ��ود را حفظ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫علی ابراهیمی‪ ،‬نماینده مردم ش��ازند در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫ب��ا انتقاد از فراموش��ی اصل رقاب��ت در تجارت در‬ ‫صنایع لبنی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه در اغاز هر س��ال‬ ‫صاحبان صنایع به بهان��ه افزایش هزینه های تولید‬ ‫ن��رخ محصوالت را باال می برن��د در صورتی که این‬ ‫رویه از اغاز نادرست است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضد و نقیض تولید لبنیات‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬برخ��ی کارشناس��ان معتقدند که‬ ‫صنایع لبنی برای رس��یدن به حاشیه سود‪ ،‬خواهان‬ ‫خودکفای��ی در تولی��د صنایع لبنی بارها از س��وی‬ ‫واردات شیرخش��ک با ارز یارانه ای (‪ ۴۲۰۰‬تومانی)‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی اعالم شده اما تولیدکنندگان‬ ‫هستند تا نرخ تمام شده ان به حدود ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫محص��والت لبنی با مش��کالت بس��یاری در تولید‬ ‫کاه��ش یابد و در عوض شیرخش��ک تولید داخلی‬ ‫روبه رو هستند‪.‬‬ ‫انبار شود‪.‬‬ ‫سید راضی نوری‪ ،‬نماینده مردم شوش در مجلس‬ ‫ابراهیم��ی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن‪ ،‬صنای��ع لبنی‬ ‫‹ ‹احتمال افزایش نرخ شیرخام‬ ‫ش��ورای اسالمی در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫می خواهند با دپوی شیرخشک تولید داخلی‪ ،‬دولت‬ ‫س��ید احمد مقدس��ی‪ ،‬رئیس هیات مدیره کانون‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬خودکفایی در تولید صنایع لبنی بارها‬ ‫را وادار ب��ه ارائه مش��وق های صادراتی کنند تا این‬ ‫انجمن صنف��ی گاوداران ایران در این‬ ‫از س��وی وزارت جه��اد‬ ‫محص��ول م��ازاد در عین‬ ‫باره گفت‪ :‬دولت با وجود تالش صنایع‬ ‫کش��اورزی اعالم شده اما‬ ‫واردات‪ ،‬ص��ادر نیز ش��ود‬ ‫لبن��ی برای واردات شیرخش��ک با ارز‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫که این امر س��ود دو سویه‬ ‫یارانه ای و ح��ذف تعرفه ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫لبنی با مشکالت بسیاری‬ ‫ب��رای صنایع لبن��ی ایران‬ ‫ان‪ ،‬ب��ا واردات این محص��ول موافقت‬ ‫در تولید روبه رو هس��تند‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی‬ ‫نک��رد‪ .‬پی��ش از ای��ن دول��ت واردات‬ ‫و حمایت های گذش��ته از‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫شیرخش��ک را به دلی��ل تولید داخلی‬ ‫ای��ن بخش تولی��د حذف‬ ‫علی ابراهیمی‬ ‫سید راضی نوری‬ ‫سید احمد مقدسی‬ ‫بی��ان اینکه صنای��ع لبنی‬ ‫این محصول ممنوع کرده و تعرفه ‪۴۰‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫صنایع لبنی شیر خام را‬ ‫درصدی برای واردات این محصول در سال گذشته روزانه ‪۲۲‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تولیدکنندگان محصوالت ش��رایط مناس��بی از نظ��ر‬ ‫کمتر از نرخ مشخص شده‬ ‫لبنی برای افزایش نرخ‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تن یعنی‬ ‫فعالی��ت ندارن��د‪ ،‬اف��زود‪:‬‬ ‫نظ��ر گرفته بود ام��ا کارخانجات لبنی‬ ‫کاهش مصرف لبنیات در‬ ‫می خرند در حالی که محصول‬ ‫مبادرت کرده اند و این‬ ‫ساالنه ‪ ۸‬میلیون تن شیر‬ ‫تعداد‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫لبن��ی‬ ‫صنایع‬ ‫در هفته ه��ای گذش��ته ب��ا نامه نگاری‬ ‫سالمت‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫تعطیلی‬ ‫لبنی را باالتر از نرخ مشخص‬ ‫کار برای رفع برخی‬ ‫خام وارد صنایع لبنی‬ ‫ب��ا وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت می شد که این کارخانجات جامعه اث��ر منف��ی دارد‪ ،‬مشکالت اقدامی مناسب کارگر و ابزاراالت بهره وری می فروشند‪ .‬بنابراین‪ ،‬نباید‬ ‫افزایش قیمتی داشته‬ ‫ب��ه ازادس��ازی واردات ان را دنب��ال شیر خام را از گاوداران تصریح کرد‪ :‬قدرت خرید است در شرایط نوسان پایین��ی دارن��د و عم��ده‬ ‫صنای��ع لبن��ی ب��ا کمتر از باشند‪ .‬از طرفی‪ ،‬تغییری‬ ‫می خریدند و به کارخانجات مصرف کننده لبنیات باید نرخ ارز صاحبان صنایع‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در نرخ ارز برای واردات‬ ‫لبنی و اعضای انجمن ها و‬ ‫شیرخشک می فروختند و‬ ‫ظرفیت واقعی فعالیت و با‬ ‫مقدس��ی با بی��ان اینک��ه حتی در‬ ‫با فرهنگ س��ازی افزایش‬ ‫نهاده های دامی ایجاد نشده‬ ‫اتحادیه ها باید در عرضه‬ ‫کارمزدی کار می کردند که‬ ‫کمتر از ‪ ۴۰‬درصد ظرفیت است‪ ،‬پس نباید نوسان نرخ‬ ‫صورت ازادسازی واردات‪ ،‬این محصول این امر حاشیه سودی را یابد‪ ،‬ضمن انکه در زمینه محصوالت لبنی به بازار‬ ‫بای��د با ن��رخ ارز در ب��ازار ثانویه وارد برای صنایع لبنی ایران در واردات‪ ،‬تولیدکنن��دگان‬ ‫اس��می کار می کنن��د‪ .‬در ارز در بازار بهانه ای برای‬ ‫دقت کافی را‬ ‫افزایش قیمت ها باشد‬ ‫داشته باشند‬ ‫پی داشت‬ ‫نتیج��ه‪ ،‬هزینه تمام ش��ده‬ ‫کش��ور شود که در این صورت نرخ هر‬ ‫و مس��ئوالن می توانن��د با‬ ‫فزونی می یابد‪.‬‬ ‫کیلوگرم شیرخش��ک بیش از ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫کنترل مناسب قیمت ها از‬ ‫� سخن اخر‬ ‫اعت��راض صنایع لبنی ب��رای تامین‬ ‫ش��یر خ��ام در حالی اس��ت ک��ه تا ‪۳‬‬ ‫ماه گذش��ته به دلیل سرگردان شدن‬ ‫دامداران به واسطه صنایع لبنی با مازاد‬ ‫شیر خام در کشور روبه رو شده بود که‬ ‫دولت را ناچار به خرید حمایتی ش��یر‬ ‫خام مازاد و تبدیل ان به شیرخش��ک‬ ‫کردند به ط��وری که اکنون نزدیک ‪۸‬‬ ‫هزار تن شیر خشک تولیدی مازاد در‬ ‫سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وضعیت کشاورزی و تولیدات‬ ‫داخلی خوب است‬ ‫محمد هاش��می‪ ،‬عضو پیش��ین حزب کارگزاران سازندگی‬ ‫نگرانی ه��ای ای��ن روزهای م��ردم را به طور عمده ناش��ی از‬ ‫تبلیغ��ات رس��انه های خارجی و جنگ روانی بی��ان کرد و به‬ ‫ایانا گفت‪ :‬هیچ نگرانی درباره کاالهای اساسی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همان طور که دولت تعهد داده اس��ت‪ ،‬ارز ‪۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومانی به کاالهای اساسی اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬مردم نباید در این باره نگران باشند‪.‬‬ ‫هاشمی با تاکید بر اینکه کاالهای اساسی همچون گذشته‬ ‫موجود اس��ت و کمب��ودی نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬حتی بر اس��اس‬ ‫گزارش های اعالم شده‪ ،‬وضعیت کشاورزی و تولیدات داخلی‬ ‫خوب است و مشکلی در زمینه تامین کاالهای اساسی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ن اینکه مش��کل اصلی‪ ،‬عرضه نرخ ارز از س��وی‬ ‫وی ب��ا بیا ‬ ‫صرافی ها است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه کاالها بر اساس نرخ صرافی ها‬ ‫قیمت گذاری می ش��ود در حالی که حدود ‪ ۴۰‬درصد از دالر‬ ‫مصرفی ب��ا نرخ ‪۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان اس��ت که برای واردات‬ ‫م��واد اولی��ه و قطع��ات اختص��اص می یابد‪ .‬ی��ک درصد از‬ ‫مصرف کنندگان نیز مسافر هستند و قصد تبدیل دارایی خود‬ ‫را ب��ا دالر صرافی ها دارند اما نکت ه این اس��ت که خیلی جاها‬ ‫مبنا را بر دالر صرافی ها می گذارند در حالی که این برداش��ت‬ ‫درستی نیست‪.‬‬ ‫به گفته هاشمی‪ ،‬دولت باید نسبت به این مسئله از طریق‬ ‫رس��انه ها از جمله صدا و س��یما اطالع رسانی بیشتری کند تا‬ ‫بی جهت بر نگرانی های موجود دامن زده نش��ود‪ .‬در مواردی‬ ‫ممکن اس��ت نگرانی وجود داش��ته باش��د اما درب��اره تامین‬ ‫کاالهای اساسی مشکلی نیست‪.‬‬ ‫عضو سابق حزب کارگزاران سازندگی با تایید گزارش های‬ ‫ارائه ش��ده از س��وی وزیران و دولت درباره کاالهای اساسی‬ ‫افزود‪ :‬ما دوران های بدتری را پشت سر گذاشته ایم‪ .‬در زمانی‬ ‫که قطعنامه پذیرفته ش��د ذخیره گندم در سیلوها فقط برای‬ ‫‪ ۳‬روز بود؛ در ان شرایط مردم نگران نبودند‪ .‬اکنون که انبارها‬ ‫پر اس��ت و ذخیره مناسبی داریم و تولید داخلی داریم‪ ،‬جای‬ ‫نگرانی نیست‪.‬‬ ‫هاش��می همچنین مقایس��ه ای��ران با ونزوئال را از اس��اس‬ ‫نادرس��ت خواند و در واکنش به برخ��ی اظهارات در این باره‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��رایط امروز کش��ور اصال قابل مقایسه با کشور‬ ‫ونزوئال نیست‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲۵‬هزار تن کلزا در تهران‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان تهران از تشکیل‬ ‫کارگروه شهرس��تانی تنظی��م بازار محصوالت کش��اورزی و‬ ‫تعیی��ن وظایف اعضای کارگ��روه خبر داد و گف��ت‪ :‬مدیران‬ ‫شهرستان ها باید بر نرخ نهاده های دامی‪ ،‬کشاورزی و کاالهای‬ ‫اساسی نظارت‪ ،‬رصد و پایش مستمر داشته باشند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایانا‪ ،‬جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی استان با حضور‬ ‫مدی��رکل نظارت بر نهاده ها دامی و کش��اورزی وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬رئیس سازمان جهاد کش��اورزی استان تهران و‬ ‫مدیران و معاونان برگزار شد‪.‬‬ ‫عباس��علی عامری‪ ،‬معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان‬ ‫جهاد کشاورزی استان تهران نیز درباره کشت پاییزه و توزیع‬ ‫ک��ود گزارش داد و گفت‪ :‬بر اس��اس س��همیه ابالغی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی در سال زراعی جدید ‪ ۱۰‬هزار هکتار سطح‬ ‫زیرکشت با تولید ‪ ۲۵‬هزار تن کلزا در استان تهران پیش بینی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کلزا از جمل��ه برنامه های اقتصاد‬ ‫مقاومتی و برنامه های شش��م توسعه اس��ت که باید با تالش‬ ‫جدی به تحقق این هدف کمک کنیم‪.‬‬ ‫عامری از تامین ‪ ۵۰‬دس��تگاه ریزدانه کار کلزا برای استان‬ ‫تهران و ‪ ۲۶‬تن بذر س��همیه ای خب��ر داد و گفت‪ ۲۰ :‬کارگاه‬ ‫اموزش��ی‪-‬ترویجی کلزا‪ ،‬ایج��اد ‪ ۴‬هکتار مزارع نمایش��ی و‬ ‫کش��ت ‪ ۲۵‬هکتار کشت نشایی برای امسال در استان تهران‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫در این جلسه بر تشکیل ستاد کشت پاییزه در شهرستان ها‪،‬‬ ‫پیگیری تقاضا یابی کش��ت کلزا حداقل ب��ه میزان یک و نیم‬ ‫برابر س��طح ابالغی تاکید ش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬تکمیل دقیق فرم‬ ‫قرارداد کش��ت کلزا و درج اطالعات در س��امانه پهنه بندی و‬ ‫ارائه قراردادها به مدیریت زراعت در پایان فصل کشت‪ ،‬انجام‬ ‫تعهدات کشت نشائی بر اساس برش ابالغی‪ ،‬نظارت بر تمامی‬ ‫امور مربوط به تامین‪ ،‬توزیع نهاده ها (انواع کود‪ ،‬سموم و بذور‬ ‫گواهی ش��ده)‪ ،‬تش��کیل کمیته نظارت بر انواع مواد کودی و‬ ‫سموم‪ ،‬اجرای دقیق طرح ‪ pvs‬و طرح های تحقیقاتی ابالغی‪،‬‬ ‫نظ��ارت دقیق و کنترل علف های ه��رز و افات و بیماری های‬ ‫کلزا از موضوع های مورد تاکید در این جلسه بود‪.‬‬ ‫ش��رکت خدمات حمایتی اس��تان تهران نیز برای خرید و‬ ‫ذخیره س��ازی به موق��ع نهاده ها و تحوی��ل ‪ ۷‬روزه کود پس‬ ‫از واری��ز مبلغ ان قول مس��اعد داد‪ .‬مصطفی جلیلی‪ ،‬معاون‬ ‫برنامه ریزی و امور اقتصادی س��ازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫تهران با بیان اینکه تاکنون ‪ ۲۵۲‬طرح به مبلغ ‪ ۲۳۷‬میلیارد‬ ‫تومان در سامانه «کارا» ثبت شده است‪ ،‬افزود‪ ۱۸۴ :‬میلیارد‬ ‫توم��ان از این می��زان در بخش کش��اورزی اتف��اق افتاده و‬ ‫همچنان استان تهران در سطح کشور اول است‪ .‬وی با تاکید‬ ‫ب��ر پیگیری پرونده ها تا مرحله دریافت تس��هیالت ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۱۸۴‬میلیارد تومان طرح بخش کش��اورزی و دامی اس��تان‬ ‫تهران در س��امانه «کارا» ثبت شده که ‪۷۰‬درصد این پروژه ها‬ ‫در ‪ ۳‬شهرس��تان ورامین‪ ،‬پیشوا و تهران واقع شده اند‪ .‬جلیلی‬ ‫افزود‪ ۷۹۲۰ :‬نفر اش��تغالزایی در سال ‪ ۹۷‬برای استان تهران‬ ‫تعریف ش��ده که امیدواری��م با تالش هم��کاران و ثبت امار‬ ‫اشتغال ایجادشده در سامانه‪ ،‬به این رقم دست یابیم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 490‬پیاپی ‪2463‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 2‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 24‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از ادامه روند ساخت شهرک ها و نواحی صنعتی نشان داد‬ ‫توسعه شهرک های صنعتی موجود به جای ایجاد شهرک جدید‬ ‫مجوز ساخت ‪ ۹۹‬شهرک صنعتی خصوصی صادر شد‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫گذر از هفت خوان ساخت‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫در کل کش��ور بی��ش از ‪۸۰۰‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی بهره بردار‬ ‫وج��ود دارد که س��اخت هر کدام از‬ ‫انها ملزم به رعایت ‪ ۵۰‬فاکتور کلی‬ ‫و جزئی است‪ .‬شاید انجام مطالعات‬ ‫امکان س��نجی نخستین گام ساخت‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��ت‬ ‫حجت اهلل خلیل زاده صورتی‬ ‫اما بیش��ترین عوامل لحاظ شده در‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫ساخت شهرک های صنعتی مربوط‬ ‫شهرک های صنعتی گلستان‬ ‫ب��ه امکانات زیربنایی و زیرس��اختی‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ا این ح��ال‪ ،‬پی��ش از‬ ‫ساخت هر ش��هرک صنعتی برای سطح خدمات قابل عرضه در ان‬ ‫تعیین تکلیف می ش��ود به طوری که برای ایجاد خدمات زیرساختی‬ ‫از جمله پد هلی کوپتر‪ ،‬مس��جد‪ ،‬زورخانه‪ ،‬فضای س��بز‪ ،‬منابع اب‪،‬‬ ‫خدمات نرم افزاری‪ ،‬کس��ب وکار و‪ ...‬تصمیم گیری می ش��ود‪ .‬این در‬ ‫حالی است که تقسیم بندی کشوری نیز بر تعیین خدمات ارائه شده‬ ‫در ش��هرک های صنعتی تاثیرگذار اس��ت به طوری که استان های‬ ‫کشور از نظر امکانات به ‪ ۳‬دسته برخوردار ‪ ،‬کمتر برخوردار و محروم‬ ‫تقسیم ش��ده اند‪ .‬تا کنون شهرک های صنعتی دارای سطح خدماتی‬ ‫‪ ۴‬و ‪ ۵‬در اس��تان های برخوردار س��اخته شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬برخی‬ ‫از ش��هرک های صنعتی در استان های برخوردار‪ ،‬رتبه خدماتی ‪ ۵‬را‬ ‫داشته و برخی شهرک ها در اس��تان های محروم با همان قیمت ها‪،‬‬ ‫فق��ط خدمات اولی��ه را برای صنعتگ��ران و س��رمایه گذاران فراهم‬ ‫می کنند‪ .‬ش��هرک های صنعتی از نواحی صنعتی نیز متفاوت است‪.‬‬ ‫این تفاوت در دریافت مجوز س��اخت تعیین می ش��ود به طوری که‬ ‫برای ساخت ش��هرک صنعتی نیاز به دریافت مجوز از هیات وزیران‬ ‫اس��ت در صورتی که برای ایجاد ناحیه صنعتی فقط مجوز ش��ورای‬ ‫برنامه ریزی استان گرفته می شود‪ .‬برای ساخت شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫ابتدا مطالع��ات مکان یابی برای شناس��ایی و تعیی��ن ضرورت های‬ ‫س��اخت ان شهرک صنعتی انجام می ش��ود‪ .‬در برخی موارد ممکن‬ ‫است زیرس��اخت های صنعتی در ان منطقه فراهم نباشد اما تقاضا‬ ‫برای ایجاد شهرک صنعتی وجود داشته باشد‪ .‬در این صورت میزان‬ ‫اراضی تعیین کننده نوع منطقه صنعتی خواهد بود اگر زیرس��اخت‬ ‫م��ورد نظ��ر در منطقه ای در ح��د ‪ ۵۰‬هکتار باش��د‪ ،‬ناحیه صنعتی‬ ‫ایجاد ش��ده و بیش��تر از ان مورد نیاز باش��د‪ ،‬یک شهرک صنعتی‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬در مرحله بعدی خدمات دهی به شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی را نیز می توان در ‪ ۵‬س��طح متف��اوت انجام داد که با توجه‬ ‫به خدمات دریافتی‪ ،‬نرخ تمام ش��ده واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫شهرک ها نیز متغیر است‪ .‬همچنین‪ ،‬خدمات رسانی به شهرک ها در‬ ‫سطوح مختلف انجام می شود و نرخ تمام شده در شهرک ها متناسب‬ ‫با سطح خدمات رسانی است‪ .‬با توجه به اینکه امکانات بیشتری برای‬ ‫این قبیل از شهرک های صنعتی در نظر گرفته می شود‪ ،‬به طور قطع‬ ‫سطح نرخ در انها نیز باالتر خواهد بود‪ .‬مبنای تعیین سطح خدمات‬ ‫عرضه شده در شهرک های صنعتی با جدول مسافتی مشخص شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این جدول س��طح یک و ‪ ۲‬برای خدمات دهی زیرساختی از‬ ‫س��وی سازمان صنایع کوچک و ش��رکت شهرک های صنعتی ایران‬ ‫با تعیین فاصله محل س��اخت ش��هرک یا ناحی��ه صنعتی از مراکز‬ ‫ش��هری تهیه ش��ده اس��ت‪ .‬این جدول برای تعیین سطح خدمات‬ ‫قاب��ل عرضه‪ ،‬برای س��اخت ش��هرک های صنعتی مبن��ای کار قرار‬ ‫گرفته و در برنامه بلندمدت ساخت شهرک ها تعیین کننده خدمات‬ ‫زیرس��اختی قابل عرضه است‪ .‬هزینه های س��اخت شهرک صنعتی‬ ‫نیز تح��ت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد ب��ه طوری که پارک های‬ ‫تفریحی‪ ،‬تابلوهای ورودی‪ ،‬پد هلی کوپتر‪ ،‬ازمایشگاه‪ ،‬تصفیه خانه ها‪،‬‬ ‫موقعی��ت جغرافیای��ی و توپوگرافی و‪ ...‬از مهم تری��ن عوامل در باال‬ ‫رفتن هزینه های س��اخت ش��هرک صنعتی در سطح بندی خدمات‬ ‫تعیین شده است‪ .‬این در حالی است که بهای زمین در هزینه های‬ ‫صرف شده برای ساخت شهرک جایگاه مهمی ندارد زیرا این هزینه‬ ‫بعد از واگذاری زمین های اماده شهرک پرداخت می شود‪ .‬بیشترین‬ ‫هزینه ها برای تامین زیرس��اخت هایی مانن��د اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و تلفن‪،‬‬ ‫معابر و راه های دسترس��ی‪ ،‬جدول گذاری‪ ،‬زیباسازی‪ ،‬تصفیه خانه ها‬ ‫و‪ ...‬اس��ت که هزینه های زیادی برای ساخت شهرک به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ایج��اد پد هلی کوپت��ر در فضای ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬متری حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان هزینه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹برخ�ورداری از مزای�ای‬ ‫یکسان‬ ‫برخ��ی س��رمایه گذاران معتقدند که‬ ‫مزای��ای ش��هرک های صنعت��ی دولتی‬ ‫متفاوت تر از مزایای شهرک های صنعتی‬ ‫خصوص��ی اس��ت ام��ا برخ��ی دیگر از‬ ‫کارشناسان معتقدند مزایای استقرار در‬ ‫شهرک های دولتی و غیر دولتی تفاوتی‬ ‫ن��دارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اس��تان اردبیل‬ ‫از ان دس��ته استان هایی است که مجوز‬ ‫س��اخت ‪ ۳‬ش��هرک صنعتی خصوصی‬ ‫را دارد‪ .‬همچنی��ن‪ ۵ ،‬ش��هرک صنعتی‬ ‫غیردولتی در اس��تان اردبی��ل در حال‬ ‫فعالیت و ساخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقوی�ت بخ�ش خصوصی از‬ ‫بودجه دولتی‬ ‫برخ��ی دیگ��ر از کارشناس��ان نی��ز‬ ‫معتقدند بودجه س��اخت ش��هرک های‬ ‫صنعتی از طریق دولت تامین می شود و‬ ‫از این منظر نیز تفاوتی بین شهرک های‬ ‫دولتی و غیر دولتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫سیدمس��عود عظیم��ی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان یزد‬ ‫در گفت وگو با «گسترش صنعت» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تقویت بخش خصوصی بر توس��عه‬ ‫صنعتی کشور تاثیرگذار است به صورتی‬ ‫که بخ��ش عمده ای از منابع و نقدینگی‬ ‫م��ورد نیاز از س��وی بخ��ش خصوصی‬ ‫تامین می ش��ود اما ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی غیر دولتی و خصوص��ی نیز از‬ ‫طری��ق منابع مالی دولتی اماده س��ازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عظیم��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬در مس��یر‬ ‫صنعتی ش��دن باید متول��ی صنعت به‬ ‫صورت نظام مند نحوه اس��تقرار صنایع‬ ‫را مش��خص کند‪ .‬از این رو‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی به منظور‬ ‫اس��تفاده در اینده اماده سازی می شود‬ ‫ام��ا در مکان یاب��ی و س��اخت انها باید‬ ‫مطالعات امکان س��نجی با نگاه به اینده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫اس��تقرار واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی ب��ا رعای��ت‬ ‫مالحظات زیس��ت محیطی و زیباسازی‬ ‫محیط ش��هری اغاز ش��د و ب��ه جایی‬ ‫رس��ید که اکنون بیش از ‪ ۴۰‬هزار واحد‬ ‫صنعتی در حدود ‪ ۸۰۶‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی جای گرفته اس��ت اما همچنان‬ ‫س��اخت ش��هرک ها و نواحی صنعتی تا‬ ‫رسیدن به ‪ ۹۶۷‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که صادق نجفی‪،‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫بخش خصوصی را متولی ادامه س��اخت‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی عن��وان‬ ‫می کن��د‪ .‬ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬س��اخت ‪۹۹‬‬ ‫ش��هرک صنعت��ی خصوص��ی در حالی‬ ‫مج��وز الزم را دریافت کرده اس��ت که‬ ‫پی��ش از این نیز ‪ ۵۹‬ش��هرک صنعتی‬ ‫خصوصی در کشور وجود داشت‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬توس��عه زیرس��اخت در‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی کنونی‬ ‫در اولویت س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» صادق‬ ‫نجف��ی‪ ،‬مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران‬ ‫در مجم��ع عمومی عادی س��الیانه این‬ ‫س��ازمان گفت‪ :‬باید توسعه شهرک های‬ ‫صنعت��ی موج��ود را ب��ه ج��ای ایجاد‬ ‫شهرک های جدید در اولویت قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه اساس��نامه‬ ‫س��ازمان باید با دقت مطالعه و بازبینی‬ ‫ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬نیاز به تحول داریم‪،‬‬ ‫س��ازمان به سمت توس��عه ای شدن که‬ ‫وظیفه و اساسش هست باید پیش برود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران در ادامه با‬ ‫بیان اینکه توسعه صنعتی در همه جای‬ ‫دنیا وابس��ته به ‪SME‬ها اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ما نیز راهی ج��ز حمایت از این صنایع‬ ‫کوچک و متوسط نداریم‪SME ،‬ها باید‬ ‫در اولویت باشد‪.‬‬ ‫نجف��ی کارافرینان را مانند افس��ران‬ ‫خ��ط مقدم جبهه دانس��ت و گفت‪ :‬اگر‬ ‫به توسعه کش��ور عالقمندیم به ‪SME‬‬ ‫ها توجه کنیم‪.‬‬ ‫عل��ی نظری ش��یخ احمد‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫اردبی��ل در ای��ن ب��اره به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬از س��رمایه گذاری در هر‬ ‫نقطه از استان حمایت می کنیم چرا که‬ ‫س��رمایه گذاری موجب اشتغال و رونق‬ ‫اقتصادی در منطقه خواهد شد‪ .‬در این‬ ‫راس��تا‪ ،‬این شرکت از هیچ تالشی برای‬ ‫ساخت ش��هرک های غیردولتی از خود‬ ‫دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نقش مهم شهرک های‬ ‫غیردولت��ی ب��رای حرکت پرش��تاب به‬ ‫س��وی توس��عه صنعتی اس��تان افزود‪:‬‬ ‫ایجاد شهرک های غیردولتی در راستای‬ ‫تحقق اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و با هدف‬ ‫استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی‬ ‫ب��رای ایجاد زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫اس��تقرار واحده��ای صنعت��ی انج��ام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نظری ش��یخ احمد ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫ش��هرک های صنعتی خصوص��ی مانند‬ ‫ش��هرک های صنعتی دولت��ی از مزایای‬ ‫یکس��انی برخوردارن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬ای��ن‬ ‫ش��هرک ها مانند ش��هرک های دولتی‪،‬‬ ‫دارای معافی��ت مالیات��ی ‪ ۷‬س��اله در‬ ‫مناط��ق برخ��وردار و ‪ ۱۳‬س��اله در‬ ‫مناط��ق غیربرخوردار اس��ت و مدیریت‬ ‫این ش��هرک ها کام�لا در اختیار بخش‬ ‫خصوصی و خود سرمایه گذار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬تالش بر این اس��ت‬ ‫تا با ای��ن امر‪ ،‬زمینه ب��رای رونق تولید‬ ‫و اش��تغال در س��طح اس��تان فراه��م‬ ‫ش��ود‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬مش��وق هایی نیز‬ ‫ب��رای س��رمایه گذارانی ک��ه اق��دام به‬ ‫ایجاد واحدهای تولی��دی و صنعتی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی می کنند‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫صادق نجفی‬ ‫سیدمسعود عظیمی‬ ‫باید توسعه شهرک های‬ ‫صنعتی موجود را به جای‬ ‫ایجاد شهرک های جدید‬ ‫در اولویت قرار دهیم‬ ‫نیاز به تحول داریم‪،‬‬ ‫سازمان به سمت‬ ‫توسعه ای شدن که‬ ‫وظیفه و اساسش هست‬ ‫باید پیش برود‪ .‬توسعه‬ ‫صنعتی در همه جای دنیا‬ ‫وابسته به ‪SME‬ها‬ ‫است‬ ‫تقویت بخش خصوصی‬ ‫بر توسعه صنعتی کشور‬ ‫تاثیرگذار است به‬ ‫صورتی که بخش عمده ای‬ ‫از منابع و نقدینگی‬ ‫مورد نیاز از سوی بخش‬ ‫خصوصی تامین می شود‬ ‫اما شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی غیر دولتی و‬ ‫خصوصی نیز از طریق‬ ‫منابع مالی دولتی‬ ‫اماده سازی می شود‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬اولویت اماده س��ازی‬ ‫ش��هرک های صنعتی با تامین بخش��ی‬ ‫از زیرس��اخت ها بوده و بعد از واگذاری‬ ‫زمین ها به س��رمایه گذاران تکمیل این‬ ‫زیرس��اخت ها ادامه دارد به گونه ای که‬ ‫برای اماده سازی هر مترمربع از شهرک‬ ‫باید حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۷۰‬هزار تومان هزینه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان یزد با تاکی��د بر اینکه‬ ‫برای توس��عه صنعتی کشور باید اراضی‬ ‫صنعتی ب��ا عنوان ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی توس��عه یابد‪ ،‬افزود‪ :‬مشوق های‬ ‫مالیات��ی و س��رمایه گذاری در مناط��ق‬ ‫کمتربرخ��وردار و کمت��ر توس��عه یافته‬ ‫درنظر گرفته ش��ده اما ب��رای موفقیت‬ ‫در مسیر توسعه یافتگی باید مشوق ها و‬ ‫تخفیف های بیش��تری اختصاص یابد تا‬ ‫س��رمایه گذاران در این مناطق حاضر به‬ ‫سرمایه گذاری شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ساماندهی فعالیت های تولیدی‬ ‫خصوصی‬ ‫اس��تان البرز در بین استان های دیگر‬ ‫کمترین تعداد ش��هرک های صنعتی را‬ ‫دارد‪ .‬این اس��تان با وجود توسعه ناحیه‬ ‫صنعت��ی کوثر و تبدیل ان به ش��هرک‬ ‫صنعتی اکنون دارای ‪ ۳‬شهرک صنعتی‬ ‫اجرای ‪ ۱۱۰‬میلیارد ریال پروژه عمرانی در محمود اباد قم‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم‪،‬‬ ‫میزان اعتبارات عمرانی برای ایجاد زیرس��اخت ها‬ ‫در ش��هرک صنعتی محموداباد در س��ال جاری را‬ ‫افزون بر ‪ ۱۱۰‬میلیارد ریال عنوان کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قم‪ ،‬امی��ر طیبی نژاد اظهار کرد‪ :‬ش��هرک صنعتی‬ ‫محموداباد قم در طول ‪ ۳‬س��ال گذش��ته به لحاظ‬ ‫داش��تن امکان��ات زیرس��اختی و فنی ب��ه یکی از‬ ‫کانون های مورد توجه س��رمایه گذاران تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال حاضر ‪ ۶۷‬واحد غیر فلزی‬ ‫در این شهرک فعالیت می کند و فلسفه تاسیس ان‬ ‫نیز اس��تقرار این گونه واحدها بوده است افزود‪ :‬در‬ ‫اغاز و به دنبال پیش��نهاد حفاظت محیط اس��تان‬ ‫برای انتقال کوره های اجر پزی و واحدهای کوره ای‬ ‫م‪ -‬کاش��ان به‬ ‫مانند گچ و اهک مس��تقر در جاده ق ‬ ‫منظور خارج کردن از مبلمان شهری و جهت های‬ ‫توس��عه ای ش��هر‪ ،‬ش��هرک محمود اب��اد س��اخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قم بیش��تر واحدهای این ش��هرک را غیر فلزی و‬ ‫ب��ه طور عمده اجرپزی عن��وان کرد و گفت‪۱۰۸ :‬‬ ‫واحد در این شهرک به بهره برداری رسیده که ‪۶۸‬‬ ‫مورد ان با ظرفیت اشتغال ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۴۲‬تن فعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژاد ب��ه واحده��ای غیر فع��ال ش��هرک‬ ‫اش��اره و خاطرنش��ان کرد‪ :‬متناس��ب با توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری هایی که در این ش��هرک می شود‪،‬‬ ‫امیدواری��م بتوانیم چتر حمایتی و خدمات را برای‬ ‫س��رمایه گذاران بیش��تری را بگس��ترانیم‪ .‬وی در‬ ‫تبیین مش��کل های شهرک محمود اباد نیز کسری‬ ‫اب را از جمل��ه ان بی��ان کرد و افزود‪ :‬بر اس��اس‬ ‫ش��یوه نامه صادر شده از سوی اس��تاندار در جلسه‬ ‫‪ ۲‬ماه پیش کارگروه تس��هیل در شهرک شکوهیه‬ ‫مبنی بر تامین اب ش��هرک های صنعتی از طریق‬ ‫اب های غیرمتعارف مانند پساب فاضالب این اقدام‬ ‫در دس��تور کار اس��ت و به تازگی مش��اور مربوط ‬ ‫ق ‪ ۱۴۰۴‬پس��اب را برای‬ ‫نیز انتخاب ش��ده تا در اف ‬ ‫صنعت به این شهرک ها منتقل کنیم‪.‬‬ ‫علی نظری شیخ احمد‬ ‫ایجاد شهرک های‬ ‫غیردولتی در راستای‬ ‫تحقق اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی و با هدف‬ ‫استفاده از ظرفیت های‬ ‫بخش خصوصی برای‬ ‫ایجاد زیرساخت های الزم‬ ‫برای استقرار واحدهای‬ ‫صنعتی انجام می شود‬ ‫بنابراین از سرمایه گذاری‬ ‫در هر نقطه از استان‬ ‫حمایت می کنیم‬ ‫فعال اش��تهارد‪ ،‬کوثر و نظراباد است اما‬ ‫به گفته سرپرس��ت شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان البرز‪ ۶ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫خصوصی(بهارس��تان‪ ،‬سیمین دش��ت‪،‬‬ ‫ماموت‪ ،‬هش��تگرد‪ ،‬برکت و س��پهر) در‬ ‫این استان وجود دارد و این شهرک های‬ ‫صنعتی دولتی و خصوصی برای بیش از‬ ‫‪ ۵۵‬هزار نفر اش��تغال پایدار ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد بزازی پورفرشی در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» با بیان این مطلب ‬ ‫تاکید کرد‪ :‬رون��ق فعالیت های تولیدی‬ ‫و صنعت��ی در اس��تان الب��رز نیازمن��د‬ ‫س��اماندهی لکه های صنعتی اس��ت که‬ ‫برخ��ی از انها مایل به ق��رار گرفتن در‬ ‫لوای شهرک صنعتی خصوصی هستند‪.‬‬ ‫سرپرست ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان البرز ادامه داد‪ :‬اس��تان البرز از‬ ‫گذش��ته و پی��ش از جدایی از اس��تان‬ ‫تهران با مشکل لکه های صنعتی روبه رو‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫واحدهای صنعتی که در این محل ها‬ ‫مستقر ش��ده اند از ش��هرداری ها مجوز‬ ‫س��اخت دریافت کرده و اکنون زیر نظر‬ ‫ش��هرداری ها اداره می ش��وند و این امر‬ ‫نس��بت به س��ایر صنایع ک��ه در داخل‬ ‫ش��هرک های صنعتی مس��تقر هستند‬ ‫برای صنعتگران مش��کل ایج��اد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن لکه ها در اغاز با مش��کل س��ند‬ ‫رو ب��ه رو هس��تند و هن��وز در موض��وع‬ ‫مالکیت تعیین تکلیف نشده اند‪.‬‬ ‫بزازی پورفرش��ی گف��ت‪ :‬موض��وع‬ ‫س��اماندهی این لکه ها نیازمند همراهی‬ ‫ش��ورای برنامه ری��زی اس��تان الب��رز‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬ش��هرداری ها بای��د‬ ‫ب��رای رفع مس��ئولیت از ای��ن لکه های‬ ‫صنعتی با ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫موافق��ت و همکاری کنند‪ .‬س��اماندهی‬ ‫برخ��ی از این لکه های صنعتی بس��یار‬ ‫پیچیده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬اکنون ش��هرداری ها با‬ ‫س��اماندهی لکه های صنعتی ماهدشت‬ ‫و س��ردراباد موافق��ت کرده اند و مجوز‬ ‫ش��هرداری ها ب��رای س��اماندهی ای��ن‬ ‫لکه های صنعتی و واحدهای مستقر در‬ ‫انها صادر شده است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬در منطق��ه صنعتی‬ ‫زیبادش��ت برای س��اماندهی با مشکل‬ ‫همج��واری دو شهرس��تان رو ب��ه رو‬ ‫هستیم به طوری که قسمتی از منطقه‬ ‫صنعتی در یک شهرس��تان و قس��متی‬ ‫در شهرس��تان دیگر واقع ش��ده است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید موافقت مس��ئوالن هر دو‬ ‫شهرستان را دریافت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫س��رمایه گذاری ها در ش��هرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعتی جنبه مل��ی دارد و باید‬ ‫از ان حمایت و صیانت شود تا کمترین‬ ‫اسیب را ببیند‪ .‬اکنون بیش از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫واحد صنعتی کوچک و متوسط در بیش‬ ‫از ‪ ۸۰۰‬شهرک و ناحیه صنعتی مستقر‬ ‫است که تاکنون استفاده انها از خدمات‬ ‫زیرس��اختی اولیه مانند اب‪ ،‬برق و گاز‬ ‫همراه ب��ا دریافت زمین رای��گان دارای‬ ‫اهمیت بود اما در چند س��ال گذش��ته‬ ‫خدمات ده��ی نرم افزاری به این دس��ته‬ ‫از صنایع در اولویت قرار گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫ضمن انکه حضور در این ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی در بهره مندی از خدمات‬ ‫حمایتی مانند بس��ته حمای��ت از رونق‬ ‫تولی��د یک��ی از اولویت های مس��ئوالن‬ ‫مربوط عنوان و اجرا شده است‪.‬‬ ‫ساخت وساز ‪ ۵۱۷‬طرح صنعتی در قزوین‬ ‫مدیرعام��ل ش��هرک های صنعت��ی اس��تان‬ ‫قزوی��ن گف��ت‪ :‬هم اکن��ون ‪ ۵۱۷‬ط��رح صنعت��ی‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی اس��تان‬ ‫در ح��ال تخصی��ص زمی��ن و س��اخت ق��رار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قزوی��ن‪ ،‬حمیدرض��ا خانپ��ور در حاش��یه بازدید‬ ‫سیده حمیده زرابادی‪ ،‬نماینده مردم قزوین‪ ،‬ابیک‬ ‫و الب��رز در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬از ‪ ۲‬طرح‬ ‫صنعتی و تولیدی در ش��هرک صنعتی کاس��پین‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬از این تعداد ‪ ۳۵۰‬ط��رح صنعتی در‬ ‫مرحله دیوار کش��ی‪ ،‬نصب سوله و ماشین االت قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫خانپ��ور افزود‪ :‬با بهره برداری از این طرح ها برای‬ ‫‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۴۸۷‬نفر به ش��کل مس��تقیم اش��تغال‬ ‫ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اس��تان قزوین گفت‪ :‬س��رمایه گذاری براورد ش��ده‬ ‫مرب��وط به ای��ن طرح ها ‪ ۲۷‬ه��زار و ‪ ۸۲۲‬میلیارد‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫خانپور ب��ه مزایای حض��ور س��رمایه گذاران در‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی اش��اره و تصری��ح‬ ‫ک��رد‪ :‬دریاف��ت زمی��ن ارزان قیم��ت ب��ا پرداخت‬ ‫اقس��اطی و برخ��ورداری از زیرس��اخت هایی‬ ‫مانن��د اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و مخاب��رات و معافیت های‬ ‫مالیات��ی ب��ه هم��راه مش��اوره دهی در ام��ور‬ ‫تولی��د و بازاریاب��ی از جمل��ه این مزایا به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم قزوین‪ ،‬ابی��ک و البرز در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی به هم��راه مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان قزوی��ن از ط��رح‬ ‫صنعت��ی در حال پایان س��اخت صنعت پالس��ت‬ ‫ابی��ار تولید کنن��ده ش��یلنگ‪ ،‬پی وی س��ی‪ ،‬فیلم‬ ‫یک الی��ه معمول��ی از پلی اتیلن با س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۵۵۰‬میلیارد ریال و اش��تغال ‪ ۱۲۰‬نفر و کارخانه‬ ‫فعال س��یلیکون ناب تولید کننده انواع محصوالت‬ ‫سیلیکونی با اشتغال ‪ ۳۰‬نفر و سرمایه گذاری ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال مس��تقر در شهرک صنعتی کاسپین‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!