روزنامه گسترش صنعت شماره 491 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 491

روزنامه گسترش صنعت شماره 491

روزنامه گسترش صنعت شماره 491

‫اوپک‬ ‫نه یک انحصار‬ ‫و نه یک کارتل‬ ‫است‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2464‬دوره جدید شماره ‪ 8 491‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیش شرط های‬ ‫رقابت پذیری تولید‬ ‫ ‪ 3‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 25‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نظرکارشناساندربارهپیشنهادجدیدحمایتازبدهکارانارزیبخشتولید‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم تولیدکنندگان‬ ‫خوش حساب چه می شود؟‬ ‫‪3‬‬ ‫کنترل اجرای قوانین‬ ‫وظیفه مجلس‬ ‫‪4‬‬ ‫تهاتر نفت با دریافت‬ ‫تجهیزات انرژی پاک‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫سه شنبه‬ ‫فرصت های‬ ‫لجستیکی کشور‬ ‫فراموش‬ ‫شده است‬ ‫اقتصاد ملی نباید تاوان ناتوانی‬ ‫تولیدکننده را بدهد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد قطعات اسانسور‬ ‫داخلی سازی شده است‬ ‫نخس��تین دوره انتخابات اتحادیه اسانسور‪ ،‬پله برقی و خدمات وابسته برای‬ ‫تش��کیل این اتحادیه و انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار شد‪ .‬این انتخابات با‬ ‫حضور اعضای سندیکا و اصناف مختلف مرتبط با صنعت اسانسور و پله برقی و‬ ‫ی همزمان در سراسر کشور برپا شد‪.‬‬ ‫به صورت الکترونیکی و حضور ‬ ‫‪7‬‬ ‫ای��ده راه اندازی بورس نفت نخس��تین بار در پای��ان دهه ‪ ۱۳۷۰‬و در‬ ‫چارچوب سیاس��ت های برنامه سوم توسعه کشور مطرح شد اما با توجه‬ ‫به مش��کالت بانکی و‪ ...‬به تعویق افت��اد‪ .‬این موضوع تا جایی ادامه پیدا‬ ‫کرد که اول مهر ‪ ۹۷‬این سازکار بار دیگر مطرح شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بشکه های نفت پشت در اتاق شیشه ای‬ ‫سه شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 3‬مهر ‪ 15 1397‬محرم ‪ 25 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 491‬پیاپی ‪2464‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیش شرط های‬ ‫رقابت پذیری تولید‬ ‫کاه��ش هزینه و ش��تاب‬ ‫در واردات م��واد اولی��ه و‬ ‫ص��ادرات محص��والت بدون‬ ‫ش��ک می تواند نق��ش قابل‬ ‫توجه��ی در کاه��ش ن��رخ‬ ‫تمام ش��ده داش��ته باشد‪ .‬در‬ ‫ش��رایط موج��ود‪ ،‬چنانچ��ه‬ ‫محمدجواد بگی‬ ‫تولیدکنندگان کشور رویکرد‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫صادرات��ی را در اولویت امور‬ ‫خود ق��رار دهن��د‪ ،‬نه تنها با‬ ‫کاهش بازارهای خود روبه رو نخواهند ش��د بلکه از رکود‬ ‫موجود در کش��ور نیز رهایی خواهند یاف��ت‪ .‬در غیر این‬ ‫ص��ورت‪ ،‬بدون تولید محصوالت رقابتی‪ ،‬اندک بازار داخل‬ ‫را نی��ز به رقیبان قدرتمند خارجی خ��ود واگذار خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به همی��ن منظور ضروری اس��ت نگاه وی��ژه ای به مراحل‬ ‫ص��ادرات کاال و واردات مواد اولیه و کاالهای س��رمایه ای به‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی داشته باشیم‪ .‬از تیر سال گذشته‬ ‫بخش��نامه گمرک اجرایی ش��ده اس��ت به طوری که به جز‬ ‫صادرات چند محصول انگشت شمار نفتی‪ ،‬صادرات و واردات‬ ‫اغلب محصوالت و م��واد اولیه به صورت الکترونیکی و بدون‬ ‫نیاز ب��ه حضور در محل گمرک انجام خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ضرورت��ی ب��رای ایجاد پایانه ه��ای گمرکی در ش��هرک های‬ ‫صنعتی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫الکترونیکی شدن مراحل صادرات و واردات کاال را می توان‬ ‫اقدام و گام مثبتی در تس��هیل فضای کس��ب وکار کش��ور و‬ ‫کاهش هزینه های تولید برش��مرد به ط��وری که متقاضیان‬ ‫واردات کاال و م��واد اولی��ه نیز می توانند با ی��ک بار مراجعه‬ ‫به گمرک و ارائه درخواس��ت و ط��ی فرایند تعریف انبارهای‬ ‫اختصاص��ی در هر واحد صنعتی‪ ،‬تم��ام واردات خود را بدون‬ ‫مراجعه های بعدی به گمرک انجام دهند‪ .‬بدون شک با اجرای‬ ‫مناس��ب این طرح می ت��وان به زودی ش��اهد افزایش قدرت‬ ‫رقابت پذیری در کاالهای صادراتی و در نتیجه‪ ،‬رشد صادرات‬ ‫اس��تان و کشور و همچنین‪ ،‬کاهش قابل توجه واردات کاالی‬ ‫قاچاق بود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬دستیابی به توسعه صنعتی و فراصنعتی‬ ‫ناگزیر به حمایت از تولید و صنعت است‪ .‬حمایت از تولید‬ ‫و صنای��ع کوچک و متوس��ط به منظور توس��عه اش��تغال‬ ‫ضروری اس��ت چراکه حل مش��کالت معیشتی شهروندان‬ ‫و اش��تغال جوانان با حمایت از بخش های تولیدی کش��ور‬ ‫میسر می شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬مش��کالت مالیاتی و نرخ باالی تس��هیالت‬ ‫بانک��ی توان رقابت را از ش��رکت های تولی��دی و صنعتی‬ ‫کش��ور س��لب کرده اس��ت که برای دس��تیابی به توسعه‬ ‫صنعت��ی ناگزیر به حمایت از تولید و صنعت هس��تیم‪ .‬در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬اصالح نظام مالیاتی کشور برای ایجاد عدالت‬ ‫مالیاتی و جلوگیری از فعالیت های غیررس��می‪ ،‬زیرزمینی‬ ‫و واس��طه گری ضروری است و باید مالیات ارزش افزوده ای‬ ‫که امروز از تولیدکننده گرفته می شود نیز به مصرف کننده‬ ‫نهایی منتقل شود‪ .‬این در حالی است که توسعه فراصنعتی‬ ‫اس��تان ها و اس��تفاده از فناوری های نوی��ن در صنعت به‬ ‫منظور رفع چالش های زیس��ت محیطی کش��ور از یک سو‬ ‫دارای اهمیت است و از سوی دیگر کاهش بهای تمام شده‬ ‫همراه ب��ا افزایش کیفی��ت محصوالت تولی��دی که توان‬ ‫رقابت پذی��ری تولیدات داخلی را افزایش می دهد‪ ،‬ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس ‪:‬‬ ‫اصالح تعرفه برق پرمصرف ها‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون‬ ‫ان��رژی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ب��ر ض��رورت اص�لاح تعرف��ه برق‬ ‫مشترکین پرمصرف تاکید کرد‪.‬‬ ‫حس��ین امی��ری خامکانی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات رئیس��ه کمیس��یون ان��رژی‬ ‫مجلس شورای اسالمی در گفت وگو‬ ‫با پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو (پ��اون)‪ ،‬درباره ضرورت‬ ‫اص�لاح تعرفه برق مش��ترکین پرمصرف گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫بخش��ی از جامعه افرادی هس��تند که نزدیک به ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫بیشتر از میانگین برق مصرف می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ارزان‬ ‫ب��ودن نرخ برق برای این بخش باعث می ش��ود تا نس��بت‬ ‫به مصرف درس��ت و بهینه اهتمام الزم را نداش��ته باشند‪.‬‬ ‫امیری خامکان��ی با تاکی��د بر اینکه بای��د ارزش واقعی این‬ ‫کاالی اساس��ی و ضروری مردم دانسته ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫با تغییر تعرفه پرمصرف ه��ا تا حدودی این کاال ارزش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این عضو هیات رئیس��ه کمیسیون انرژی خانه‬ ‫ملت اف��زود‪ :‬وزارت نیرو باید این طرح را هر چه س��ریع تر‬ ‫عملیات��ی کند و در این باره نمایندگان مجلس نیز حمایت‬ ‫خود را از اجرای ان خواهند داشت‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس تصریح کرد‪ :‬با تغییر نرخ برق مشترکین‬ ‫پرمصرف‪ ،‬به طور حت م خاموشی ها به کمترین میزان می رسد‬ ‫و از وارد امدن فشار به مردم به ویژه تولیدکنندگان جلوگیری‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫کریم یاوری‬ ‫تمامی کارگران و کارکنان‬ ‫مشمول قانون کار و‬ ‫تامین اجتماعی در طول‬ ‫اصالح ساختار اقتصادی‬ ‫مشمول دریافت مقرری‬ ‫بیمه بیکاری می شوند‪.‬‬ ‫شناسایی و رصد‪ ،‬پیگیری‪،‬‬ ‫بررسی و رسیدگی و حل و‬ ‫فصل مشکالت بنگاه های‬ ‫اقتصادی مشکل دار یکی‬ ‫از اولویت ها و اقدام های‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی است‬ ‫مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد‬ ‫تثبیت ‪ ۵۰۰‬هزار شغل در سال ‪۹۶‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیمه بیکاری وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از تثبیت ‪ ۵۰۰‬هزار شغل‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» کریم یاوری‪ ،‬مدیرکل‬ ‫حمایت از مش��اغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی گف��ت‪ :‬قانون کار ب��رای صیانت از‬ ‫حقوق کارگران و حمایت از اش��تغال انها وظایفی را‬ ‫برعهده وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اس��اس انچه در قانون تعیین شده‪ ،‬صیانت‬ ‫از نیروی کار باید به چند ش��کل باش��د؛ رسیدگی به‬ ‫دادخواس��ت ها‪ ،‬بازرس��ی از بنگاه های اقتصادی برای‬ ‫ایمن س��ازی محیط کار و ایجاد تشکل های کارگری و‬ ‫کارفرمایی در واحدها از جمله این موارد است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در مجم��وع ب��رای حف��ظ حی��ات‬ ‫اقتصادی و تثبیت اشتغال در یک بنگاه اقتصادی هر‬ ‫اقدامی که ضرورت داشته باشد از سوی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی انجام ش��ود ب��ه نوعی صیانت از‬ ‫نیروی کار تلقی می شود‪.‬‬ ‫ی��اوری تاکید کرد‪ :‬شناس��ایی و رصد‪ ،‬پیگیری‪،‬‬ ‫بررس��ی و رس��یدگی و ح��ل و فص��ل مش��کالت‬ ‫بنگاه های اقتصادی مش��کل دار یکی از اولویت ها و‬ ‫اقدام های وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی است و‬ ‫نیز از اولویت های کارگروه های تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید اس��تان های کش��ور و کارگروه ملی به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیمه بیکاری وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تاکی��د بر اینکه برای‬ ‫صیان��ت از نی��روی کار‪ ،‬کارفرمای��ان‪ ،‬کارافرین��ان و‬ ‫س��رمایه گذاران و حفظ حیات بنگاه های اقتصادی و‬ ‫پایداری تولید و تثبیت اش��تغال‪ ،‬رس��یدگی و حل و‬ ‫کره جنوبی ‪ ۳‬ماه پیاپی از ایران نفت نخرید‬ ‫مدی��رکل روابط عموم��ی وزارت نفت با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه کره جنوبی ح��دود ‪ ۳‬ماه‬ ‫پیاپی اس��ت که هیچ واردات نفتی از ایران‬ ‫نداشته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کره جنوبی نخستین‬ ‫کشوری است که در پی اعمال تحریم های‬ ‫یک جانبه امریکا علیه ایران‪ ،‬به طور کامل‬ ‫واردات نفت از ایران را قطع کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬کس��ری نوری درباره گفته های‬ ‫مکرر س��فیر کره جنوب��ی در تهران مبنی ب��ر اینکه‬ ‫همکاری ه��ای ش��رکت های نفت��ی کره ای ب��ا ایران‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬پاس��خ داد‪ :‬هر چند ما همچون گذش��ته‬ ‫عالقه من��د به توس��عه همکاری ها ب��ا کره جنوبی در‬ ‫هم��ه زمینه های ممکن در صنعت نفت هس��تیم اما‬ ‫متاس��فانه کره جنوبی واردات نفت از ایران را متوقف‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬ح��دود ‪ ۳‬ماه پیاپی اس��ت که‬ ‫کره جنوب��ی هیچ واردات نفتی از ای��ران ندارد‪ .‬هند‪،‬‬ ‫کره جنوبی و ژاپن ‪ ۳‬کش��ور اسیایی خریدار نفت از‬ ‫ایران هس��تند؛ سئول تا پیش از قطع واردات نفت از‬ ‫ایران روزانه به طور میانگین حدود ‪ ۱۸۰‬هزار بش��که‬ ‫نفت می خرید‪ .‬اظهارات متناقض س��فیر کره جنوبی‬ ‫قطع ‪ ۳‬ماهه واردات نفت کره جنوبی از ایران در حالی‬ ‫است که سفیر کره جنوبی در تهران هفته‬ ‫گذش��ته از تالش این کشور برای دریافت‬ ‫معافیت از امریکا برای تداوم خرید نفت از‬ ‫ایران س��خن گفته بود‪ .‬یو جونگ هیونگ‪،‬‬ ‫س��فیر کره جنوبی در ته��ران در دیدار با‬ ‫مقام های اتاق بازرگان��ی تهران گفته بود‪:‬‬ ‫شرکت های کره ای روابط تجاری و اقتصادی خود را‬ ‫با بنگاه های ایرانی با وجود مش��کل سخت تحریم ها‪،‬‬ ‫قط��ع نکرده اند؛ این ش��رکت ها عالقه مند به کار در‬ ‫ایرانند و می خواهند به روابط تجاری و اقتصادی خود‬ ‫را با این کش��ور ادامه دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته مشکل‬ ‫تحریم های یک جانب��ه امریکا وجود دار د اما اخباری‬ ‫که به تازگی مبنی بر قطع روابط تجاری ش��رکت های‬ ‫ک��ره ای با ای��ران در رس��انه ها به چش��م می خورد‬ ‫بی اس��اس و جعلی اس��ت زیرا ش��رکت های کره ای‬ ‫همچن��ان به همکاری تجاری خ��ود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫س��فیر کره جنوبی ادامه داد‪ :‬بسیاری از شرکت های‬ ‫ک��ره ای به نفت ایران وابس��ته اند‪ ،‬همین طور صنایع‬ ‫ش��یمیایی و پتروش��یمی کره از کمب��ود نفت ایران‬ ‫متضرر می شوند؛ ما در حال مذاکره با امریکا هستیم‬ ‫که بتوانیم معافیت های الزم را برای ادامه خرید نفت‬ ‫از ایران کسب کنیم‪.‬‬ ‫فصل مشکالت بنگاه های اقتصادی مشکل دار ضروری‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمامی کارگران و کارکنان مشمول‬ ‫قانون کار و تامین اجتماعی در طول اصالح س��اختار‬ ‫اقتص��ادی مش��مول دریاف��ت مقرری بیم��ه بیکاری‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬کارفرمای��ان‪ ،‬کارافرین��ان و‬ ‫سرمایه گذارانی که بخواهند هر گونه تغییر یا بازسازی‬ ‫خط تولی��د و جابه جای��ی کارگاه و ماش��ین االت به‬ ‫منظ��ور کاهش وابس��تگی و بهینه ک��ردن تولید که‬ ‫در راستای سیاس��ت های اقتصادی و اجتماعی دولت‬ ‫و اصالح س��اختار انجام دهن��د کارگران انها در طول‬ ‫ی عالی کار‬ ‫مدت زمان تغییر اقتصادی با مصوبه شورا ‬ ‫زیر پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند‪.‬‬ ‫یاوری ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۶‬بنگاه های اقتصادی‬ ‫از مح��ل رونق تولید ب��رای تثبیت اش��تغال و بهینه‬ ‫ک��ردن خطوط تولید و ادامه فعالی��ت حدود بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬هزار میلی��ارد تومان تس��هیالت دریافت کردند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نیز طرح رونق تولید برای واحدهای‬ ‫صنعتی و معدنی کوچک و متوس��ط اجرا می ش��ود؛‬ ‫همچنین بنگاه هایی که نیاز به بازس��ازی و نوس��ازی‬ ‫دارند و طرح های نیمه تمام با پیش��رفت فیزیکی ‪۶۰‬‬ ‫درصد اجرا و به انها تس��هیالت پرداخت می ش��ود‪ .‬از‬ ‫ه��ر گونه تغییر یا بازس��ازی خط تولی��د‪ ،‬جابه جایی‬ ‫کارگاه و ماش��ین االت به منظور کاهش وابس��تگی و‬ ‫بهینه کردن تولید در راستای سیاست های اقتصادی‬ ‫و اجتماعی دولت انجام ش��ود با تایید و تصویب طرح‬ ‫اصالح ساختار از سوی شورای عالی کار حمایت موثر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیمه بیکاری وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای‬ ‫صیانت از نی��روی کار و پایداری تولید و حفظ حیات‬ ‫اقتصادی بنگاه ها در س��ال ‪ ۹۶‬با حمایت های موثر از‬ ‫‪ ۲۱۱۹‬بن��گاه موجبات تثبیت ح��دود ‪ ۵۰۰‬هزار نفر‬ ‫شغل فراهم امد‪.‬‬ ‫تسهیالت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ 5‬ماه نخست سال‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ ۵‬ما ه اغاز امسال‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان از مجموع تس��هیالت‬ ‫بانکی را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬امارهای مربوط به عملکرد شبکه‬ ‫بانک��ی در پرداخت تس��هیالت در ‪ ۵‬ماه اغاز امس��ال‬ ‫حاک��ی از پرداخت حدود ‪ ۲۴۰‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی بوده‬ ‫که در مقایس��ه با دوره مشابه س��ال قبل بیش از ‪۳۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومان معادل ‪ ۱۵.۶‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از مجموع تس��هیالت پرداختی ح��دود ‪ ۱۴۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلی��ارد تومان به تامین س��رمایه در گردش‬ ‫اختص��اص پیدا کرده که ‪ ۶۱.۶‬درصد کل تس��هیالت‬ ‫پرداختی اس��ت و در قیاس با دوره مش��ابه سال قبل‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬درصد افزایش دار د اما در میان بخش های‬ ‫اقتصادی س��هم «صنعت و معدن» به حدود ‪ ۶۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان می رسد که ‪ ۵۷‬هزار میلیارد تومان ان‬ ‫به تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در کن��ار این بخش حوزه بازرگان��ی ‪ ۳۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت دریاف��ت کرده که مجموع س��هم‬ ‫حوزه «صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت» را به بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان می رس��اند‪ .‬در بخش های دیگر‬ ‫حوزه ««کش��اورزی» ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫«مسکن و ساختمان» ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۷۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫و خدمات ‪ ۹۸‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت دریافت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در حالی ح��دود ‪ ۲۴۰‬هزار میلیارد تومان در ‪ ۵‬ماه ‬ ‫اغاز امس��ال بین حدود ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۴۲۸‬فقره توزیع‬ ‫ش��ده که این تس��هیالت به طور کامل وام های جدید‬ ‫نیست و بخشی از ان تمدید وام های قدیمی به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬با وج��ود نقدینگی هنگفتی ک��ه در اقتصاد‬ ‫ایران وجود دارد بانک ها درگیر تنگنای مالی و تامین‬ ‫نقدینگی هستند که برای پرداخت تسهیالت به ویژه‬ ‫تسهیالت تکلیفی در سال گا ه به سمت اضافه برداشت‬ ‫از بانک مرکزی حرکت کرده اند؛ این موضوعی اس��ت‬ ‫که مورد انتقاد کارشناس��ان و البته بانک مرکزی قرار‬ ‫داش��ته و عاملی برای بی انضباطی بانک ها و به دنبال‬ ‫افزایش تورم به شمار می رود‪ .‬از این رو‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫تاکید دارد که بانک ها باید توان مالی خود را از طریق‬ ‫افزایش س��رمایه و بهبود کفایت سرمایه خود‪ ،‬کاهش‬ ‫معوقه ه��ای بانکی و افزایش به��ره وری باال ببرند و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬بازارهای بزرگ مالی از جمله بازار سرمایه‬ ‫به سمت تامین مالی اقتصاد حرکت کنند که تا حدی‬ ‫این بار از دوش بانک ها برداشته شود‪.‬‬ ‫اوپک نه یک انحصار و نه یک کارتل است‬ ‫دبی��رکل اوپک در دهمین نشس��ت کمیته وزارتی‬ ‫نظارت بر توافق جهانی کاهش تولید نفت (‪ )JMMC‬‬ ‫گفت‪ :‬باید اش��کار ش��ود که اوپک نه ی��ک انحصار و‬ ‫نه یک کارتل اس��ت و ش��فافیت به همه فعالیت های‬ ‫این س��ازمان تعمیم داده می شود‪ .‬به گزارش شانا به‬ ‫نقل از دبیرخانه س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت‬ ‫ک مهر‬ ‫(اوپک)‪ ،‬محمد سانوس��ی بارکیندو یکشنبه‪ ،‬ی ‬ ‫در دهمین نشس��ت کمیته وزارتی نظ��ارت بر توافق‬ ‫کاهش عرض��ه نفت اوپک و غیر اوپ��ک (‪،)JMMC‬‬ ‫در الجزایر گفت‪ :‬خوش��حالیم که دوب��اره در الجزایر‪،‬‬ ‫مروارید افریقا‪ ،‬دومین س��الروز توافق الجزایر را جشن‬ ‫می گیریم‪ .‬وی افزود‪ :‬بازگش��ت به این شهر خاطرات‬ ‫بس��یاری از تالش های گسترده ما را برای بازگرداندن‬ ‫ثبات به بازار جهان��ی نفت که در حال فرو‬ ‫ریخت��ن بود‪ ،‬زن��ده می کن��د‪ .‬در واقع‪ ،‬این‬ ‫صنع��ت در دهه های متم��ادی‪ ،‬چنین فراز‬ ‫و نش��یبی را تجرب��ه نکرده ب��ود‪ .‬دبیرکل‬ ‫اوپ��ک تصریح ک��رد‪ :‬به لط��ف تالش های‬ ‫ش��جاعانه و همکاری های بی سابقه در طول‬ ‫ایام همکاری اوپ��ک و غیراوپک‪ ،‬در اینده کتاب های‬ ‫تاریخ صنعت نفت فصلی با عن��وان «توافق الجزیره ‪-‬‬ ‫ نقط��ه عطف در همکاری های جهان��ی صنعت نفت»‬ ‫خواه��د داش��ت‪ .‬بارکیندو گفت‪ :‬به عن��وان یک نهاد‬ ‫تخصصی‪ ،‬بخش��ی از تالش ما همچنان به گس��ترش‬ ‫تب��ادل اطالع��ات و گفت وگوی ازاد درب��اره تحوالت‬ ‫و تجزی��ه و تحلی��ل بازار نفت ادام��ه دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ام��روز م��ا ب ه طور رس��می نس��خه ‪۲۰۱۸‬‬ ‫«چشم انداز جهانی نفت» را که دوازدهمین‬ ‫نس��خه این بولتن پرچمدار است‪ ،‬رونمایی‬ ‫می کنیم و از همه ش��ما دع��وت می کنم تا‬ ‫در ای��ن مراس��م وی��ژه ش��رکت کنید‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬ش��فافیت به همه فعالیت های اوپک‬ ‫به عنوان یک س��ازمان تعمیم داده می شود‪ .‬به همین‬ ‫ترتیب‪ ،‬باید اشکار شود که اوپک نه یک انحصار و نه‬ ‫یک کارتل اس��ت‪ ،‬بلکه نهادی مسئول در جهان است‬ ‫که پیوس��ته برای حفظ ثبات بازارهای نفت و منافع‬ ‫تولید کنن��دگان و مصرف کنن��دگان ت�لاش می کند؛‬ ‫ما عالقه مند به رش��د س��الم اقتصاد جهانی هستیم‪.‬‬ ‫بارکیندو ادامه داد‪ :‬هم��کاری اوپک و غیر اوپک برای‬ ‫تقوی��ت گفت وگو و ایج��اد همکاری در سراس��ر این‬ ‫صنعت ادام��ه خواهد یافت‪ .‬این کار ب��رای اطمینان‬ ‫از ثبات پایدار بازار جهانی نفت و فراهم کردن رش��د‬ ‫اقتصادی پایدار و ماندگار در کشورهای تولید کننده و‬ ‫مصرف کننده به شدت ادامه خواهد داشت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اوپک از همان اغاز تالش کرد نیازهای مشتریان را به‬ ‫ش��کلی قابل اعتماد و ایمن براورده کند‪ .‬ما همچنان‬ ‫ب��ا همه ذی نفعان اصلی‪ ،‬از جمله مصرف کنندگان‪ ،‬به‬ ‫بحث و گفت وگوی ازاد برای در نظر گرفتن مس��ائل‬ ‫و نگرانی های مش��ترک درباره ثبات در بازار خواهیم‬ ‫ی ش��امل همه‬ ‫پرداخ��ت و این بازخورد‪ ،‬به طور طبیع ‬ ‫تصمیم گیری های اوپک و به تازگی از سوی کشورهای‬ ‫غیر عضو نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 3‬مهر ‪ 15 1397‬محرم ‪ 25 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 491‬پیاپی ‪2464‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم تولیدکنندگان خوش حساب‬ ‫چه می شود؟‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫واحدی که اکنون‬ ‫صادرات داشته باشد‪،‬‬ ‫بیشترین سود را می برد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬اگر‬ ‫تولیدکنندگان در این‬ ‫بخش ابراز نارضایتی‬ ‫می کنند‪ ،‬تسهیالت را در‬ ‫بخشی که ادعا کردند‪،‬‬ ‫صرف نکرده اند قرار‬ ‫بود این کارخانه ها برای‬ ‫کشور ارزاوری داشته‬ ‫باشند ‪ .‬اما امروز عالوه بر‬ ‫اینکه ارزی برای کشور‬ ‫نیاورده اند‪ ،‬ارزی که‬ ‫گرفته اند را هم پس‬ ‫نمی دهند‬ ‫نظرکارشناسان درباره پیشنهاد جدید حمایت از بدهکاران ارزی بخش تولید‪:‬‬ ‫اقتصاد ملی نباید تاوان ناتوانی تولیدکننده را بدهد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫برخی از واحدهای صنعتی در س��ال های گذش��ته با‬ ‫ارائه طرح های توجیهی توانس��تند وام های چند میلیون‬ ‫یورویی از صندوق توسعه ملی و بانک های عامل دریافت‬ ‫کنند‪ .‬این واحدها پس از گذشت چند سال به دو دسته‬ ‫تقسیم ش��ده اند؛ واحدهایی که توانسته اند این وام ها را‬ ‫تسویه کنند و واحدهایی که امروز بدهکار هستند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگانی که از این تسهیالت استفاده کرده اند‬ ‫امروز معتقدند افزایش نرخ ارز در کشور باعث شده توان‬ ‫انه��ا در بازپرداخت کاهش یابد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز این موضوع را پذیرفته و تس��هیالتی را برای‬ ‫بازپرداخ��ت وام ه��ای چندین میلی��ون یورویی در نظر‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬البته این موضوع اکنون در حد یک طرح‬ ‫از سوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شده است‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬کارشناس��ان بخش صنع��ت معتقدند‬ ‫تولیدکنن��دگان باید همان تس��هیالت را پرداخت کنند‬ ‫و دول��ت نی��ز در این زمینه نباید حمایت��ی از انها کند‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنعت» در ادامه به بررس��ی ابعاد متفاوت‬ ‫پیشنهاد وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک پیشنهاد جنجالی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��رای حمایت از تولید‬ ‫داخل‪ ،‬پیشنهادهایی را برای اصالح روش تسویه حساب‬ ‫واحدهای تولیدی کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ را که سقف‬ ‫بدهی ارزی انها ‪ ۳۰‬میلیون یورو باشد‪ ،‬به وزارت اقتصاد‬ ‫ارسال کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» محمد شریعتمداری‪،‬‬ ‫ش��هریور در نامه ای به سید رحمت اله اکرمی‪ ،‬سرپرست‬ ‫ ‬ ‫وزارت امور اقتص��ادی و دارایی پیش��نهادهایی را برای‬ ‫اص�لاح ایین نام��ه اجرایی م��اده ‪ ۲۰‬قان��ون رفع موانع‬ ‫تولید ارائه کرد که بر اس��اس این نامه‪ ،‬برایند برگزاری‬ ‫جلسه های گوناگون با بانک مرکزی‪ ،‬سایر بانک ها و وزیر‬ ‫اقتصاد بوده است‪.‬‬ ‫در این نامه پیشنهاد ش��ده واحدهای بزرگ که اصل‬ ‫بدهی ارزی انها بیش��تر از ‪ ۳۰‬میلیون یورو با احتساب‬ ‫نرخ س��ود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گش��ایش‬ ‫اعتبار‪ ،‬تبدیل به ریال ش��ده و در اقساط ‪ ۵‬ساله با سود‬ ‫مستقل ‪ ۱۵‬درصد محاسبه و دریافت شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬ب��رای واحدهای کوچک و متوس��ط اصل‬ ‫بدهی ارزی تا س��قف ‪ ۳۰‬میلیون یورو بدون احتس��اب‬ ‫نرخ س��ود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گش��ایش‬ ‫اعتبار‪ ،‬تبدیل به ریال شده‪ ،‬پس از تنفس ‪ ۲‬ساله بدون‬ ‫س��ود در اقساط ‪ ۵‬ساله با س��ود مستقل ‪ ۱۵‬محاسبه و‬ ‫دریافت شود‪.‬‬ ‫این پیش��نهادها برای تعیین تکلیف تس��هیالت ارزی‬ ‫اساس اش��تباه است‪ .‬واحدی که وام ارزی دریافت کرده‬ ‫اعطایی از حس��اب ذخیره ارزی ان دس��ت از واحدهای‬ ‫موظف اس��ت محصول صادراتی تولی��د کند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫تولی��دی بخ��ش خصوص��ی اس��ت ک��ه ب��رای واردات‬ ‫واحدی که اکنون صادرات داش��ته باشد‪ ،‬بیشترین سود‬ ‫ماشین االت‪ ،‬تجهیزات و مواد اولیه اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫را می برد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬اگر تولیدکنندگان در این بخش‬ ‫همچنین‪ ،‬پیش��نهاد ش��د ش��رایط یاد ش��ده به سایر‬ ‫ابراز نارضایتی می کنند‪ ،‬تسهیالت را در بخشی که ادعا‬ ‫تسهیالت اعتباری ارزی تسری یابد‪.‬‬ ‫کردند‪ ،‬صرف نکرده اند‪.‬‬ ‫م��اده ‪ ۲۰‬قان��ون رفع موان��ع تولید به تس��ویه بدهی‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد با بیان اینک��ه زمان دریافت‬ ‫بدهکاران ارزی اختصاص دارد که به دلیل نوسان ارزی‬ ‫تسهیالت قرار نبود کس��ی ریال پرداخت کند که امروز‬ ‫امکان بازپرداخت بدهی خود را ندارند‪.‬‬ ‫زیان کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬این کارخانه ها قرار بود برای کش��ور‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬دول��ت موظ��ف اس��ت در زمینه‬ ‫ارزاوری داش��ته باش��ند‪ .‬ام��روز عالوه ب��ر اینک��ه ارزی‬ ‫تعیین تکلی��ف نرخ و فرایند تس��ویه بده��ی بدهکاران‬ ‫برای کش��ور نیاورده اند‪ ،‬ارزی ک��ه گرفته اند را هم پس‬ ‫ارزی از محل حس��اب ذخیره ارزی به دولت به ش��کلی‬ ‫نمی دهند‪ .‬این موضوع به طور مشخص اسیب به اقتصاد‬ ‫ک��ه زمان دریاف��ت ارز‪ ،‬زمان فروش محص��ول یا زمان‬ ‫ملی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬فکر کنیم از یک بانک در اتحادیه‬ ‫تکمیل طرح(حس��ب مورد)‪ ،‬نوع کاال(نهایی‪ ،‬واسطه ای‬ ‫اروپا این وام گرفته شده است‪ .‬مگر می شود به یک بانک‬ ‫یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری‬ ‫خارجی گفت نرخ ارز در ایران افزایش یافته و ریال از ما‬ ‫از س��وی دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه از‬ ‫تحویل بگیرید؟ این موضوع به همان میزان غیرمنطقی‬ ‫سوی دریافت کننده تسهیالت‪ ،‬وجود یا نبود منابع ارزی‬ ‫و اسیب زننده است‪ .‬در همین شرایط پتروشیمی ها هم‬ ‫در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد‪ ،‬در مدت‬ ‫ب��ا فاینانس پروژه های خود را تعری��ف کرده اند و با این‬ ‫‪ ۶‬ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند‪.‬‬ ‫توجیه ارز خود را وارد سامانه «نیما» نمی کنند‪ .‬بخشی‬ ‫از انجا که ایین نامه اجرایی این ماده از قانون در دولت‬ ‫از حرف پتروش��یمی ها همین است که داریم قسط های‬ ‫به تصویب رس��یده‪ ،‬اصالح ان باید به پیش��نهاد وزارت‬ ‫ارزی را می دهی��م و نمی توانند ارز را وارد کش��ور کنند‪.‬‬ ‫امور اقتص��ادی و دارایی و با مش��ارکت بانک مرکزی و‬ ‫شرایط در صنایع باید برای تمام بخش ها یکسان باشد‪.‬‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دولت پیشنهاد شود و‬ ‫ای��ن فعال صنعتی با تاکید بر اینکه صادر کننده امروز‬ ‫به تصویب هیات وزیران برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت در محل دیگری هزینه شده‬ ‫در باالترین نقطه س��وددهی قرار گرفته اس��ت‪ ،‬توضیح‬ ‫علیرض��ا حائری‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد و فعال صنعت‬ ‫داد‪ :‬ای��ن تولیدکنندگان هم قرار ب��ود کاالی صادراتی‬ ‫درباره تس��هیالت دول��ت در این بخش به «گس��ترش‬ ‫تولید کنند و صادرات داشته باشند‪ .‬امروز عالوه بر اینکه‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬این تس��هیالت عالی است و می تواند به‬ ‫ای��ن کار را نکرده اند طلب کمک می کنند و متاس��فانه‬ ‫بخش صنعت کمک های بس��یاری داش��ته باشد اما این‬ ‫طرح��ی هم برای کمک به انها در نظر گرفته می ش��ود‪.‬‬ ‫کمک ه��ا توجیه اقتصادی ندارد و مس��یر‬ ‫اگ��ر ارز امروز در کش��ور گران ش��ده به‬ ‫رانت و فس��اد را باز می کن��د‪ .‬واحدی که‬ ‫نفع تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬فردی که سال‬ ‫وام ارزی می گی��رد ب��ه دو ش��کل ادام��ه‬ ‫‪ ۸۰‬ی��ورو تحویل گرفته اگ��ر هیچ کاری‬ ‫فعالیت می دهد؛ ی��ا اینکه نمی خواهد وام‬ ‫نمی کرد و فقط یوروها را نگه می داش��ت‬ ‫را بازپرداخت کند یا وام را در مسیر تولید‬ ‫امروز س��ود کرده بود‪ .‬در این شرایط ابتدا‬ ‫هزینه می کند‪.‬‬ ‫باید ببینیم چه اتفاقی افتاده و یورو در چه‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واحدهایی ک��ه می خواهند‬ ‫محلی خرج شده که واحدها ادعای زیانده‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫وام ها را بازپرداخت کنند یعنی ش��رایط را‬ ‫بودن می کنند‪.‬‬ ‫پذیرفته ان��د و با توجه به افزایش نرخ یورو اعتبار ارزی داده می شود‬ ‫حائری افزود‪ :‬در برخ��ی از موارد گفته‬ ‫و پس از اینکه چندین‬ ‫ح��ق ندارند ابراز نارضایتی کنند‪ .‬صاحبان سال از ان می گذرد گفته ش��ده که تحریم ه��ا فرصت ص��ادرات را‬ ‫این صنایع در توضیح ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬این ادعا به طور مشخص در‬ ‫می شود که ارز باید بر‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬بانک ها و صندوق ذخیره اساس نرخ جدید پرداخت کشور دروغ اس��ت‪ .‬امارهای صادراتی در‬ ‫ارزی اع�لام امادگی کرده ان��د؛ این یعنی شود در صورتی که پیش بخش صادرات غیرنفتی بدون احتس��اب‬ ‫محصول��ی تولی��د می کنند ک��ه صادرات از این توافق دیگری بوده پتروشیمی ها نشان می دهد رشد صادرات‬ ‫است‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫می شود شرایط غیرشفاف داش��تیم‪ .‬چطور ادعا می ش��ود تحریم ها‬ ‫حائ��ری توضی��ح داد‪ :‬در این ش��رایط شود‪ .‬این راهکارها در هر ب��ر ص��ادرات تاثیر گذاش��ته اس��ت؟ در‬ ‫نمی ت��وان ای��ن بح��ث را ایجاد ک��رد که دو حالت نمی تواند اقتصاد ش��رایط کنونی با توجه به تم��ام موجود‬ ‫ایران را پیش ببرد‬ ‫ام��روز با توج��ه به افزایش ن��رخ دالر این‬ ‫کارخانه های پتروش��یمی ص��ادرات دارند‬ ‫تولیدکنندگان زیان می دهند‪ .‬این بحث از‬ ‫در این شرایط ادعا می شود توان صادرات‬ ‫وجود ندارد‪ .‬تحریم ها بر صنایع پایین دستی هیچ تاثیری‬ ‫نداش��ته و دلی��ل اتفاق ه��ای کنونی ناتوانی در کس��ب‬ ‫بازارهای صادرات است‪ .‬در این شرایط اقتصاد ملی نباید‬ ‫تاوان اشتباه و ناتوانی تولیدکننده را بدهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عمده صادرات کشور ما به کشورهای‬ ‫افغانستان‪ ،‬عراق و دیگر کشورهای همسایه است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در مبادالت تجاری با این کش��ورها هم مش��کلی وجود‬ ‫ندارد و پول به طور چمدانی جابه جا می ش��ود‪ .‬متاسفانه‬ ‫باید بپذیریم که بخش قابل توجهی از تس��هیالت ارزی‬ ‫در محلی که باید‪ ،‬هزینه نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مسیر فساد باز نشود‬ ‫حسین ساس��انی‪ ،‬کارش��ناس توس��عه پایدار درباره‬ ‫پیش��نهاد ش��یوه نوین بازپرداخت تس��هیالت ارزی به‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» گف��ت‪ :‬طرح ها و پیش��نهادهایی‬ ‫که داده می ش��ود عالوه ب��ر اینکه برای ش��رایط کنونی‬ ‫اسیب زننده است در اینده نیز مشکل ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه باید یک نظام اقتصادی داشته‬ ‫ باشیم که هر چیزی را در جای خودش قرار دهد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬باید چارچوب های جهانی را رعایت کنیم‪ .‬تمام این‬ ‫راهکاره��ا در بلند مدت باعث می ش��ود اقتص��اد ملی و‬ ‫بو کارها بازنده باش��ند‪ .‬اعتبار ارزی داده می شود و‬ ‫کس ‬ ‫پس از اینکه چندین سال از ان می گذرد گفته می شود‬ ‫که ارز باید بر اساس نرخ جدید پرداخت شود در صورتی‬ ‫ک��ه پیش از این توافق دیگری بوده اس��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث می شود ش��رایط غیرشفاف شود‪ .‬این راهکارها در‬ ‫هر دو حالت نمی تواند اقتصاد ایران را پیش برد‪.‬‬ ‫ساس��انی با اش��اره به کتاب «دیالوگ» نوشته دیوید‬ ‫بوه��م‪ ،‬فیزیکدان از این کتاب نقل ک��رد‪ :‬وقتی با ذهن‬ ‫غلط مس��ئله ای را ایجاد می کنید‪ ،‬اگر بخواهید با همان‬ ‫ذه��ن مس��ئله را حل کنی��د‪ ،‬نه تنها مس��ئله اولیه حل‬ ‫نمی ش��ود بلکه مس��ئله دیگری هم به وجود می اید‪ .‬به‬ ‫گفته ساسانی‪ ،‬مشکالت و راهکارها تکراری است‪ .‬اگر هم‬ ‫تغییری ایحاد شود به سمت بدتر شدن حرکت می کند‬ ‫و متاس��فانه هنوز سیاستی که اوضاع را بهبود بخشد در‬ ‫کار نیست‪ .‬اکنون مشکالت ارزی زیادی داریم و تصویب‬ ‫این مصوبه در ش��رایطی که کشور با بحران ارزی روبه رو‬ ‫است‪ ،‬اسیب های بسیاری را به همراه خواهد داشت‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به تاثیر این سیاس��ت بر اینده اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬چنین حمایت هایی باعث می ش��ود افرادی‬ ‫در اینده از تس��هیالت ارزی اس��تفاده کنن��د و از ابتدا‬ ‫فکری برای بازپرداخت ان نکنند‪ .‬زمانی که دولت حاضر‬ ‫شود از هر شیوه حمایتی استفاده کند‪ ،‬تولیدکننده هم‬ ‫همیش��ه چشمش به دست دولت می ماند و این موضوع‬ ‫مانع رش��د و توس��عه صنعتی در کش��ور می ش��ود‪ .‬این‬ ‫شیوه های حمایتی مسیر فساد را باز می کند و افراد را به‬ ‫این سمت هدایت می کند که تسهیالت بگیرند و اقساط‬ ‫را ندهند تا دولت راهی پیدا کند‪.‬‬ ‫مدیر اجرای طرح های صنعتی ایدرو خبر داد‬ ‫«هامون» اماده تولید تایرهای فوق سنگین‬ ‫مدیر اجرای طرح های صنعت��ی ایدرو از اجرای طرح‬ ‫تولی��د تایرهای فوق س��نگین خودروهای راهس��ازی‪،‬‬ ‫ل��ودری‪ ،‬کش��اورزی و صنعتی در کارخان��ه تایر هامون‬ ‫اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان خبر داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایدرو نی��وز‪ ،‬رض��ا الهیاری با اش��اره به زیرس��اخت های‬ ‫مهیا ش��ده در زمین پیش بینی ش��ده برای اجرای طرح‬ ‫گف��ت‪ :‬عقد ق��رارداد جدی��د ماش��ین االت از نیمه دوم‬ ‫امس��ال با حدود ‪ ۱۰‬میلیون یورو و اشتغالزایی ‪ ۱۲۰‬نفر‬ ‫شروع و بر اساس برنامه طی ‪۱۸‬ماه به پایان می رسد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اهمیت تولید داخلی تایر به عنوان کاالی مصرفی‬ ‫در صنعت تولید خودرو و نیز ناوگان حمل ونقل جاده ای‬ ‫کشور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قرار است در کارخانه اریا تایر هامون‬ ‫در شهرس��تان زابل عالوه بر تایرهای فوق س��نگین‪ ،‬تایر‬ ‫س��واری ‪ PCR‬و تایرهای کامیونی‪ -‬اتوبوسی ‪ TBR‬در‬ ‫مجموع با ظرفیت ‪۵۰‬هزار تن در س��ال به تولید برس��د‪.‬‬ ‫الهی��اری افزود‪ :‬از جمله اقدام ها در اجرایی ش��دن طرح‬ ‫تولید تایرهای سبک و س��نگین می توان به بست ه شدن‬ ‫قرارداد ‪ EPC+F‬با ش��رکت «س��ابیر» و انجام عملیات‬ ‫زیر س��اختی اولی��ه و ارزیابی کیفی ‪ ۲۸‬ش��رکت و انجام‬ ‫فونداسیون بچینگ اشاره کرد‪ .‬صنعت تایر بخش مهمی‬ ‫از قطعات اصلی زنجیره تامین صنعت خودرو اس��ت که‬ ‫با در اختیار داش��تن حدود ‪ ۱۵۰۰۰‬اش��تغال مستقیم و‬ ‫تولید س��االنه نزدیک به ‪۸۰۰‬میلیون دالر‪ ،‬نقش شایان‬ ‫قابل توجهی در رش��د تولید ناخالص داخلی را دارا است‪.‬‬ ‫کارخان��ه اریا تایر هامون به علت واقع ش��دن در منطقه‬ ‫کمتر برخوردار سیس��تان و بلوچستان با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫در دست ساخت است‪.‬‬ ‫به تازگی موضوع تس��هیالت‬ ‫برای پرداخت بدهی های ارزی‬ ‫بیش��تر و کمتر از ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو در قال��ب دو پیش��نهاد‬ ‫مطرح شده اس��ت‪ .‬این شیوه‬ ‫حمای��ت از واحدهای تولیدی‬ ‫باعث می شود فضای ناامیدی‬ ‫حسن حسینی شاهرودی‬ ‫در کشور تقویت شود‪ .‬انچه در‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫این پیشنهاد دیده نشده سهم‬ ‫اقتصادی مجلس‬ ‫واحدهایی است که با استفاده‬ ‫از همی��ن تس��هیالت اکنون‬ ‫توانس��ته اند بدهی های خود را تس��ویه کرده و مسیر تولید را‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫در طرح ه��ای ارائه ش��ده باید این موضوع رعایت ش��ود که‬ ‫حمای��ت از واحدهای تولی��دی به گونه ای نباش��د که دیگر‬ ‫واحدها دچار اسیب شوند‪ .‬بس��یاری از واحدهایی که از این‬ ‫تس��هیالت استفاده کرده اند در همین ش��رایط اقتصادی و با‬ ‫تمام مش��کالت موجود بدهی ها و اقس��اط خ��ود را پرداخت‬ ‫کرده اند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬اکنون پرسش این است که سهم این‬ ‫واحدها چیست؟ ایا دولت وظیفه دارد از تولیدکنندگان و در‬ ‫برخی موارد‪ ،‬رانت خواران حمایت کند یا اینکه تولیدکنندگان‬ ‫واقعی را حمایت کند؟‬ ‫اگر تسهیالت کنونی به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور‬ ‫اس��ت باید این موضوع در نظر گرفته شود که تولیدکنندگان‬ ‫دیگ��ر ه��م در همین ش��رایط ب��ا برنامه ریزی و اس��تفاده از‬ ‫بازارهای صادراتی توانس��ته اند اقساط خود را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط حفظ واحدهای این چنینی اهمیت بیشتری‬ ‫نس��بت به تس��هیالت دهی به واحدهای زیان��ده دارد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬واحدهایی که توانس��ته اند به اصطالح‪ ،‬خوش حس��اب‬ ‫باش��ند در ای��ن طرح دیده نش��ده اند‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬موضوع‬ ‫دیگ��ری که در این طرح اهمیت دارد این اس��ت که دولت با‬ ‫چنین حمایت هایی مفسدان اقتصادی را هدایت می کند تا از‬ ‫تسهیالت ارزی برخوردار شوند و ان را بازپرداخت نکنند‪ .‬این‬ ‫موضوع نیز متاسفانه در نظر گرفته نشده است‪ .‬باید برای این‬ ‫دو موضوع راه چاره ای یافت و پس از ان برای حمایت از دیگر‬ ‫واحدهای اقتصادی و تولیدی برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اجازه ندهیم‬ ‫«ترمیم دستمزد» را به حاشیه ببرند‬ ‫دبی��ر کانون هماهنگی ش��وراهای‬ ‫اسالمی کار استان تهران با تاکید بر‬ ‫لزوم حمای��ت از نمایندگان کارگری‬ ‫ی عالی کار گفت‪ :‬ترمیم مزد‬ ‫ش��ورا ‬ ‫حق مسلم کارگران است‪.‬‬ ‫پ��س از تاخیر طوالنی در برگزاری‬ ‫جلسه ش��ورای عالی کار‪ ،‬نمایندگان‬ ‫کارگری این شورا در نامه ای خطاب به سرپرست وزارت کار‪،‬‬ ‫خواس��تار برگزاری هرچه س��ریع تر نشس��ت ترمیم دستمزد‬ ‫ش��دند‪ .‬حس��ین حبیبی‪ ،‬دبیر کانون هماهنگی ش��وراهای‬ ‫اس�لامی کار اس��تان تهران در این باره با اش��اره به ضرورت‬ ‫ترمی��م مزد به ایلن��ا گفت‪ :‬نباید بگذاریم ک��ه بحث «ترمیم‬ ‫دس��تمزد» را به حاشیه ببرند و ان را با بحث های حاشیه ای‬ ‫مثل سبد کاال و‪ . ..‬خلط کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر از‬ ‫انجا که نرخ تورم افزایش یافته‪ ،‬ان هم به صورت جهش��ی و‬ ‫غیرقابل کنترل‪ ،‬پس حداقل دستمزد هم باید با توجه به نرخ‬ ‫تورم‪ ،‬برای دومین بار و حتی اگر الزم شد برای چندمین بار در‬ ‫س��ال افزایش یابد‪ .‬این یک اصل قانونی غیرقابل تغییر است؛‬ ‫کارگران ک��ه نباید تاوان ناتوانی ه��ا و بی تدبیری های فضای‬ ‫اقتص��اد را بدهند‪ .‬حبیبی ادام��ه داد‪ :‬پس وظیفه کارگران و‬ ‫فع��االن کارگری ا س��ت که از اعضای کارگری ش��ورای عالی‬ ‫کار حمایت کنند و پش��توانه محکمی به وجود اورند که انها‬ ‫بتوانن��د کار را با قدرت پیش ببرند‪ .‬این فعال کارگری درباره‬ ‫ی عال��ی کار گفت‪ :‬نامه‬ ‫موض��وع نامه اعضای کارگری ش��ورا ‬ ‫نمایندگان کارگری در ش��ورای عالی کار به سرپرست وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفا ه اجتماعی مبنی بر تش��کیل جلس��ه شورای‬ ‫ عالی کار برای افزایش دستمزد کامال منطقی‪ ،‬صنفی و قانونی‬ ‫ی عالی کار‬ ‫است چراکه بر اس��اس ماده ‪ ۴۱‬قانون کار‪ ،‬شورا ‬ ‫هر س��ال موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ‬ ‫ت��ورم و به میزانی ک��ه زندگی یک خان��واده کارگر را تامین‬ ‫کند‪ ،‬افزایش دهد‪ .‬در این قانون اش��اره نشده که «حتم ا فقط‬ ‫س��الی یک بار»‪ .‬پس هر زمان که مزد نتواند تکافوی تورم و‬ ‫هزینه های زندگی را بکند‪ ،‬باید بر مبنای قانون افزایش یابد‪.‬‬ ‫ی عالی کار نه‬ ‫او معتقد اس��ت‪ :‬تاخیر در برگزاری جلسه شورا ‬ ‫ی اس��ت و نه قانونی‪ .‬وفق ماده ‪ ۱۶۷‬قانون کار‪ ،‬شورای‬ ‫منطق ‬ ‫ عالی کار وظیفه اش انجام تکالیفی اس��ت که به موجب قانون‬ ‫ط برعهده ان واگذار شده است‪ .‬از این‬ ‫کار وسایر قوانین مربو ‬ ‫رو‪ ،‬نبای��د از انجام وظیفه فرار کند و وف��ق ماده ‪ ۱۶۸‬قانون‬ ‫کار‪ ،‬ش��ورای عالی کار هر ماه باید تشکیل جلسه دهد؛ حتی‬ ‫ماهی دو بار یا بیشتر نیز براساس ضرورت می شود جلسه های‬ ‫ی عالی کار را تشکیل داد؛ اینکه با وجود پیگیری های‬ ‫ش��ورا ‬ ‫بسیار از برگزاری نشست اس��تنکاف می ورزند‪ ،‬با نص صریح‬ ‫قانون هی��چ مطابقتی ندارد‪ .‬از این رو‪ ،‬برگزاری جلس��ه های‬ ‫ش��ورای عالی کار «دل بخواهی» نیس��ت که اگر نخواستند و‬ ‫«صالح» ندانستند‪ ،‬از ان روی برگردانند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 3‬مهر ‪ 15 1397‬محرم ‪ 25 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 491‬پیاپی ‪2464‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کنترل اجرای قوانین‬ ‫وظیفه مجلس برای ساماندهی بازار‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫دارای وظایف و مسئولیت های‬ ‫مش��خصی اس��ت و بیش��تر‬ ‫در ح��وزه تدوی��ن و تصویب‬ ‫قوانی��ن‪ ،‬همچنی��ن کنت��رل‬ ‫اجرای مصوبه ها فعالیت دارد‪.‬‬ ‫در زمینه تولید و بازار‪ ،‬وظیفه‬ ‫سعید باستانی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫کنترل اجرای قوانین اس��ت‪.‬‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫رص��د می کند ای��ا مجموعه‬ ‫اسالمی‬ ‫قوانین��ی که تدوین و تصویب‬ ‫ش��ده در اج��را مش��کالتی‬ ‫را ب��ه وجود اورده اس��ت یا خیر‪ ،‬یا چالش ه��ا پس از اجرای‬ ‫قوانین چیس��ت؛ زیرا ممکن اس��ت قوانینی وضع شده باشد‬ ‫که بازدارنده مناس��بی برای تخلف ها نبوده که این گونه موارد‬ ‫باید از سوی مدیران حوزه اجرا به مجلس اعالم شود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬قوانین مورد بازنگری و اصالح قرار می گیرند‪.‬‬ ‫نابسامانی بازار تنها مربوط به صنعت خودرو و قطعه نیست‬ ‫و در سایر حوزه های تولید نیز چنین چالش هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫در کنار مجلس‪ ،‬سایر سازمان ها و نهادهای دولتی قرار دارند‬ ‫که به اجرایی ش��دن قوانین کمک می کنن��د‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫در ب��ازار خودرو و قطعات لوازم یدکی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید ساز کارهای خود را ارائه دهد و روی بازار نظارت‬ ‫داشته باشد‪ .‬با مشاهده مشکالت قانونی مجلس برای اصالح‬ ‫قوانین ورود می کند‪ .‬همچنین‪ ،‬سایر نهادها روش های ارزیابی‬ ‫دارند که می تواند در ساماندهی وضعیت موجود کارامد باشد‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی هم منافع مصرف کننده را در نظر دارد و هم منافع‬ ‫تولیدکننده و راهکار برون رفت از وضعیت موجود همراهی و‬ ‫همکاری تمام نهادهای مرتبط با موضوع است‪ .‬ضروری است‬ ‫با همفکری به نتیج ه یکس��ان رسید زیرا اینکه هر بخشی به‬ ‫تنهای��ی به موضوع بپردازد‪ ،‬نمی توان��د نتیجه مورد انتظار را‬ ‫محقق کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نقص در قطعات خودروهای‬ ‫داخلی تعمدی نیست‬ ‫دبی��ر انجمن خودروس��ازان ای��ران در واکنش به انتش��ار‬ ‫اخباری مبنی بر تعمد در عرضه نکردن به موقع قطعات گفت‪:‬‬ ‫از خرداد امس��ال یک سلس��له از قطعات ب��ه دالیل مختلف‪،‬‬ ‫در گم��رک معطل ماندند که پس از ص��دور مجورهای الزم‬ ‫ترخیص قطعات تس��هیل شد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‬ ‫احمد نعمت بخش در همین باره افزود‪ :‬همین امر باعث ش��د‬ ‫برخی خودروهای تولیدی به مرحله تجاری نرسند‪ .‬البته این‬ ‫مش��کل در گمرک درحال حاضر برطرف شده و با ازاد شدن‬ ‫این قطعات از گمرک بسیاری از خودروهایی که معطل مانده‬ ‫بودند به مرور به مرحله تجاری می رسند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران در ادام��ه ادعای احتکار‬ ‫‪ ۱۶۰‬ه��زار خودرو در انبار خودروس��ازان را رد کرده و گفت‪:‬‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور در جلسه هایی که با خودروسازان‬ ‫داش��ت به این نتیجه رسید که در زمینه خودروهای داخلی‪،‬‬ ‫احتکاری روی نداده اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬دلیل��ی برای احتکار از‬ ‫س��وی خودروس��از وجود ندارد‪ .‬بر اس��اس قرارداد‪ ،‬تاخیر در‬ ‫تحویل خودروها مس��تلزم پرداخت جریمه بوده است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ه��ر چه خودروها دیرتر به بازار عرضه ش��ود خودروس��از‬ ‫متضرر شده و ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نعمت بخ��ش‪ ،‬ام��ار خودروهای ناقص��ی که در‬ ‫پارکین��گ مانده اند کاهش یافته اما ب��ا این حال‪ ،‬اگر تحویل‬ ‫خودرویی با تاخیر روبه رو ش��ده تنها دلیلش نقص در برخی‬ ‫قطعات است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ب��دون این قطعات تحویل خودرو به‬ ‫مش��تری امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کاس��تی هایی که در‬ ‫قطع��ات مختلف خودروه��ا وجود دارد نیز ب��ه یقین مانع از‬ ‫تحویل محصول نهایی به مشتری می شو د‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران همچنی��ن درباره نظارت‬ ‫بر عملکرد خودروس��ازان اضافه کرد‪ :‬چندین س��ال است که‬ ‫خودروسازان بر اساس قراردادی که بین خودروساز و خریدار‬ ‫بسته می شود محصوالت خود را توزیع می کنند‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش در توضیح این نکته اف��زود‪ :‬در این قراردادها‬ ‫جریمه دیرکرد در تحویل خودرو به وضوح عنوان شده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬می توان گفت اهرم نظارتی قوی در این زمینه نیاز‬ ‫نداشته و نداریم و خودروسازان همواره خود را ملزم به ایفای‬ ‫تعهدات شان می دانند‪.‬‬ ‫برای افزایش تقاضای‬ ‫حمل بار باید از‬ ‫فرصت های لجستیکی‬ ‫کشور بهره ببریم‪ .‬این‬ ‫موقعیت از مرزهای‬ ‫غربی به جنوبی و‬ ‫دریایی و از شمال به‬ ‫جنوب و کشورهای‬ ‫اسیای میانه است‬ ‫یک کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با «گسترش صنعت» مطرح کرد‪:‬‬ ‫فرصت های لجستیکی کشور فراموش شده است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فرس��ودگی ناوگان ب��اری یکی از عواملی اس��ت که‬ ‫منجر به طوالنی ش��دن زمان ترانزی��ت‪ ،‬نبود ایمنی و‬ ‫افزایش هزینه های ان شده است‪ .‬منطبق نبودن ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل با اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬موجب ش��ده تا‬ ‫بس��یاری از خودروهای تجاری کش��ور اج��ازه ورود به‬ ‫برخ��ی از کش��ورها از جمله اتحادیه اروپا را نداش��ته و‬ ‫در حمل ونقل بین المللی و ترانزیتی کاالها نتوانند سهم‬ ‫قابل توجهی داشته باشند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬طرح جدید‬ ‫نوس��ازی ناوگان حمل ونقل باری و مس��افری در دولت‬ ‫دوازده��م کلید خورد‪ .‬بهمن گذش��ته‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫این طرح را اعالم و به س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) به عنوان س��تاد اجرایی ابالغ ش��د‪.‬‬ ‫این طرح ‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ناوگان حمل ونقل فرس��وده‬ ‫را دربرمی گیرد که ش��امل اتوبوس‪ ،‬کامیون‪ ،‬کش��نده‪،‬‬ ‫کامیونت و مینی بوس بوده و زمان بندی برای جایگزینی‬ ‫‪ ۳‬سال در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫اج��رای این ط��رح عالوه بر کاهش مصرف س��وخت‪،‬‬ ‫کاه��ش االیندگی‪ ،‬باال بردن امنی��ت در جاده ها باعث‬ ‫رونق بیش��تر مبادالت ب��ا افزایش س��رعت جابه جایی‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ادامه «گس��ترش صنعت» به سراغ حسن‬ ‫کریمی سنجری‪ ،‬یکی از کارشناسان صنعت خودرو رفت‬ ‫و وی با بیان رش��د تولید در بخش خودروهای سنگین‬ ‫مهم ترین چالش را در بخش تقاضا عنوان کرد‪.‬‬ ‫€ €وضعیت تولید خودروهای س�نگین امس�ال‬ ‫نسبت به ‪ ۶‬ماه مشابه س�ال گذشته چگونه بود؟‬ ‫ایا در این حوزه افت تیراژ داشتیم؟‬ ‫امار کل تولید خودروهای سنگین کشور را ندارم اما‬ ‫با توجه به ش��رایط تولید‪ ،‬ایران خودرو دیزل نس��بت به‬ ‫‪ ۶‬ماه مش��ابه سال گذش��ته بهتر عمل کرده است‪ .‬اگر‬ ‫این برند را به عنوان یکی از ش��اخص های تولید در نظر‬ ‫بگیریم نه تنها افت تیراژ نداشته بلکه افزایش تولید هم‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫€ €با توج�ه به این امر وضعیت نوس�ازی ناوگان‬ ‫حمل ونق�ل خودروه�ای س�نگین چگون�ه پیش‬ ‫می رود؟‬ ‫ب��رای تحقق ای��ن امر مهم‪ ،‬دول��ت برنامه هایی را در‬ ‫دس��تور کار دارد‪ .‬یکی بحث اعتبارگش��ایی برای تولید‬ ‫کش��نده ها برای مجموع ش��رکت های خودروساز است‪.‬‬ ‫در کن��ار این موضوع برای خودروهای س��نگین بخش‬ ‫مسافری هم شاهد تحوالتی هستیم‪ .‬ان چیزی که باید‬ ‫از س��وی دولت اتفاق می افتد یعنی تخصیص بودجه و‬ ‫اعتبار برای گشایش پک ها انجام و سفارش ها داده شده‬ ‫اما در ادامه مسئله همکاری طرف های خارجی است که‬ ‫باید دید شرایط چگونه پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫مهم ت��ر از این‪ ،‬مس��ئله بازار خودروهای س��نگین و‬ ‫ش��رایط کاری ناوگان حمل ونقل مسافری و باری است‪.‬‬ ‫در ناوگان حمل ونقل مسافری باز هم مشکالت کمتری‬ ‫وجود دارد‪ .‬جایگزین��ی خودروها در ناوگان حمل ونقل‬ ‫مس��افری با وضعیت بهتری انجام می ش��ود‪ .‬بیشترین‬ ‫چالش در بخش خودروهای باری است‪ .‬امار خودروهای‬ ‫سنگین فرسوده باال اس��ت اگر بودجه موردنظر محقق‬ ‫ش��ود نوسازی با سرعت بیشتری انجام می شود‪ .‬در این‬ ‫بخش شرایط اقتصادی و لجستیک باید به گونه ای باشد‬ ‫که کار در حوزه باری وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫نظر به ش��رایطی که در کشور حاکم است و با توجه‬ ‫ب��ه رکود اقتص��ادی‪ ،‬کار در این حوزه بس��یار کمتر از‬ ‫چال��ش دوم نی��ز در کنار نرخ خودروهای س��نگین‪،‬‬ ‫سال های گذش��ته بوده که دولت باید با طرحی‪ ،‬تقاضا‬ ‫افزای��ش تقاض��ای حمل بار بود که پیش��نهاد ش��د از‬ ‫برای بار را افزایش دهد‪ .‬در این صورت می توان امیدوار‬ ‫فرصت های لجس��تیکی کشور بهره ببریم‪ .‬این موقعیت‬ ‫بود وضعیت حوزه ناوگان تجاری ها بهبود نسبی داشته‬ ‫از مرزه��ای غربی ب��ه جنوبی و دریایی و از ش��مال به‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫€ €در کن�ار ای�ن مس�ئله فک�ر می کن�م ن�رخ‬ ‫جنوب و کشورهای اسیای میانه است‪.‬‬ ‫خودروه�ای س�نگین ه�م از دیگ�ر چالش ه�ای‬ ‫موقعیت اس��تراتژیک کش��ور به لح��اظ جغرافیایی‬ ‫موجود باشد زیرا پس از سال ها ثبات در نرخ این‬ ‫می تواند به شکل یک کریدور شمالی‪-‬جنوبی یا شمال‪-‬‬ ‫نوع خودروها‪ ،‬امس�ال به یکباره ش�اهد افزایش‬ ‫غرب��ی به جنوب عمل کند و این مس��یرها به واس��طه‬ ‫قیمت ها بودیم‪.‬‬ ‫ناوگان باری کش��ور پش��تیبانی ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫بله‪ .‬خودروهای سنگین هم مانند خودروهای سواری‬ ‫خودروه��ای داخلی ب��ار را از خودروهای ترکیه تحویل‬ ‫افزای��ش قیمت ه��ا را در بازار تجربه کردن��د‪ .‬در مقابل‬ ‫گرفته و در مرزهای ابی به کشور مقصد تحویل دهند‪.‬‬ ‫€ €اشاره کردید تولید ایران خودرو دیزل نسبت‬ ‫دس��تمزدی که برای حمل ونقل بار داده می ش��ود این‬ ‫به ‪ ۶‬ماه نخست س�ال گذشته رشد داشته است‪.‬‬ ‫نرخ ها بسیار باال اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬در بازار لوازم یدکی‬ ‫این درصد مشخص است؟‬ ‫اع��م از تایر و س��ایر قطع��ات مصرفی ش��اهد افزایش‬ ‫هنوز امار دقیقی اعالم نش��ده اما به طور قطع رش��د‬ ‫قیمت ها هستیم که برای برون رفت از این وضعیت باید‬ ‫خوبی داش��ته ایم‪ .‬هنوز با عدد موردنظر برای نوس��ازی‬ ‫دولت تمرکز بیشتری در این بخش داشته باشد‪.‬‬ ‫ناوگان حمل ونقل فاصله زیادی داریم‪.‬‬ ‫البته ظرفیت و امکانات الزم در کش��ور فراهم اس��ت‬ ‫خوشبختانه برخالف گذشته که فقط وعده هایی داده‬ ‫زیرا ایران به لحاظ لجس��تیک در کریدوری قرار گرفته‬ ‫می ش��د امروز اقدام های مثبتی برای این نوس��ازی در‬ ‫ک��ه می تواند ارتباط مناس��بی به لحاظ ج��اده ای بین‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫کشورها برقرار کند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬یک مسیر لجستیکی‬ ‫همان طور که اش��اره ش��د برای این حجم تولید باید‬ ‫کشور‪ ،‬راه ارتباطی بین ترکیه و قطر است‪.‬‬ ‫کش��ش ب��ازار را ه��م در نظ��ر گرفت‪ .‬با ش��رایطی که‬ ‫اگر ن��اوگان حمل ونقل باری به روز ش��ود و از ایمنی‬ ‫ام��روز کش��ور در ان ق��رار دارد اجرای این پ��روژه در‬ ‫الزم برخوردار باش��د‪ ،‬می توانیم این فعالیت لجستیک‬ ‫زمان تعیین ش��ده کمی سخت خواهد بود زیرا هم نرخ‬ ‫را در این مس��یرها خودمان بر عهده بگیریم‪ .‬این امر در‬ ‫خ��ودرو افزایش یافته و هم ن��رخ لوازم یدکی ان‪ .‬حتی‬ ‫اختیار دولت است که می تواند با وضع مقرراتی به شرط‬ ‫اگر ب��رای خریداران اعتباراتی ه��م در نظر گرفته و تا‬ ‫ناوگان لجستیک مناسب‪ ،‬انتقال بار را از مرزهای شمال‬ ‫س��قف ‪ ۸۰‬درصد ن��رخ خودرو وام داده ش��ود زیرا کار‬ ‫غربی ت��ا مرزهای دریایی جن��وب از طریق حمل ونقل‬ ‫به اندازه فعالیت ای��ن خودروها وجود ندارد بازار تقاضا‬ ‫داخلی انجام دهد‪ .‬این کار ضمن درامدزایی‪ ،‬اش��تغال‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نیز ایجاد می کند‪ .‬در این شرایط خرید خودروها توجیه‬ ‫خودروهای قدیمی و فرس��وده نرخ پایینی دارند(در‬ ‫بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫مقاب��ل‪ ،‬نرخ ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلی��ون تومانی خودروهای‬ ‫در بحث ارز دولت تس��هیالتی در نظر گرفته اما هنوز‬ ‫جدی��د) و صاحبان انها کج دارومریز ب��ا ان امرارمعاش‬ ‫قطعی نشده است‪ .‬شواهد نشان می دهد تامین اعتباری‬ ‫می کنن��د‪ .‬اگر هر یک از انها بخواهن��د خودر و خود را‬ ‫انجام ش��ده و شرکت های خودروساز داخلی هم در این‬ ‫با ی��ک صفر کیلومت��ر تعویض کنند بای��د نرخ زیادی‬ ‫زمینه چابک عمل کرده اند و در حال ورود به این حوزه‬ ‫بپردازند در زمانی که وضعیت کار مناسب نیست‪ ،‬ضمن‬ ‫هس��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬برعکس خودروهای سواری‪ ،‬تولید‬ ‫انکه این خودروها اس��تهالک داشته و قطعات مصرفی‬ ‫کشنده ها روند مناسبی دارد‪ .‬البته مشکل قیمت گذاری‪،‬‬ ‫ان هر چند ماه یک بار نیاز به تعویض دارند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫برای خودروهای سنگین مانند سواری ها موضوعی دیگر‬ ‫برای این خودروها باید کار مناسب فراهم شود‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €خودروهای س�نگینی ک�ه ایران خودرو دیزل‬ ‫€ €ای�ا ب�رای خودروهای س�نگین هم ش�ورای‬ ‫تولید می کند چند درصد داخلی سازی شده اند و‬ ‫رقابت نرخ تعیین می کند؟‬ ‫چقدر ارزبری دارند؟‬ ‫ش��ورای رقابت به طور مس��تقیم در این امر دخالت‬ ‫وضعی��ت خودروهای تجاری با خودروهای س��واری‬ ‫ندارد اما قیمت گذاری این خودروها هم باید انجام شود‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬خودروهای تجاری تی��راژ پایینی دارند‬ ‫و تا امروز مجوز افزای��ش نرخ برای این خودروها صادر‬ ‫و داخلی س��ازی برای انها خیلی مفهومی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫€ €در بازار ش�اهد هستیم قیمت ها‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫خودروهای قدیمی و‬ ‫بسیار باال رفته است‪.‬‬ ‫این نوع خودروها دو دس��ته هس��تند؛‬ ‫فرسوده نرخ پایینی‬ ‫بله‪ .‬ش��کاف زیادی بین نرخ کارخانه و دارند(در مقابل‪ ،‬نرخ خودروهای��ی ک��ه عمر تولی��د انها بیش‬ ‫بازار به وجود امده اس��ت‪ .‬اگر خودروساز ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیون از یک یا دو دهه اس��ت و حتی ش��اید به‬ ‫بخواهد با نرخ فعلی و مصوب محصوالت‬ ‫‪ ۵۰‬س��ال برسد(نس��ل های مختلف انها‬ ‫تومانی خودروهای‬ ‫خ��ود را به بازار عرض��ه کند به طور قطع جدید) و صاحبان انها در ایران خودرو دیزل تولید ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫کمتر از نرخ تمام ش��ده اش بوده و با ضرر‬ ‫به طور نمون��ه‪ ،‬خودروهای بنز ‪ ۱۰‬و ‪۱۸‬‬ ‫کج دارومریز با ان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫امرارمعاش می کنند‪ .‬اگر تن)‪ .‬انها از عمق س��اخت داخل بیشتری‬ ‫این هم مشکل دیگری است که در این هر یک از انها بخواهند برخوردار هس��تند که ممکن است به ‪۸۵‬‬ ‫خودرو خود را با یک‬ ‫ح��وزه وجود دارد‪ .‬در ح��وزه خودروهای‬ ‫درصد برسد‪.‬‬ ‫تجاری به طور عمومی بحث نرخ را داریم خودرو صفر کیلومتر‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬گفتنی اس��ت‪ ،‬ایران خودرو‬ ‫ک��ه باید اصالح ش��ود‪ .‬در زمینه عرضه و تعویض کنند باید نرخ دیزل دارای شرکت های اقماری بوده زیرا‬ ‫تامی��ن اعتبار برای نوس��ازی خودروهای زیادی بپردازند ؛ در حالی بر اس��اس الگوی شرکت بنز شکل گرفته‬ ‫س��نگین که رئیس جمهوری مصوب کرد که وضعیت کار مناسب اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬دارای مجموعه ه��ای‬ ‫نیست‬ ‫برای ان هم قدم هایی برداش��ته شده که‬ ‫گیربکس س��از‪ ،‬موتورس��از‪ ،‬محورساز و‪...‬‬ ‫باید با سرعت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬این شرایط را س��ایر خودروسازان‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫در موض��وع محص��والت جدی��د و مدرن ت��ر ک��ه از‬ ‫استانداردهای زیست محیطی باالتری برخوردار هستند‬ ‫به طور عموم «فول س��ی کی دی» بوده و فقط درصدی‬ ‫داخلی س��ازی ش��ده اند‪ .‬البته امکان افزایش ان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت های اقماری ایران خودرو دی��زل این توان را‬ ‫دارن��د که به طور مثال‪ ،‬گیربکس ی��ا موتور را بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬درصد داخلی س��ازی کنند‪ .‬اما ش��رط ان این است‬ ‫که عرضه ان به بازار تداوم داش��ته باش��د و قالب سازی‬ ‫قطعات را توجیه کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر هم به لحاظ بات��ری‪ ،‬تایر‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫مونتاژ و رنگ‪ ،‬صندلی و‪ ...‬داخلی س��ازی انجام ش��ده و‬ ‫شرط توس��عه داخلی س��ازی‪ ،‬تیراژ باال و تضمین برای‬ ‫تداوم تقاضا اس��ت‪ ،‬به ویژه در حوزه مسافری منوط به‬ ‫این اس��ت که شهرداری ها تقاضای باالیی داشته باشند‬ ‫و روی این امر پافش��اری کنن��د‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬به جای‬ ‫سفارش خودروهای مورد نظر به خودروسازان خارجی‪،‬‬ ‫محص��ول را به ش��رکت های داخلی که ت��وان تولید در‬ ‫تیراژ باال را دارند س��فارش داده ش��ود‪ .‬در دهه ‪ ۸۰‬این‬ ‫اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬تداوم تقاضا و تیراژ باال عمق داخلی سازی‬ ‫قطعات را توجیه می کند‪.‬‬ ‫€ €با توجه به تحریم ها‪ ،‬پیش بینی تولید برای ‪۶‬‬ ‫ماه دوم سال چیست؟‬ ‫کار کمی س��خت ش��ده زیرا برخی شریکان خارجی‬ ‫تمایل��ی ب��ه هم��کاری ندارن��د یا اگ��ر ه��م بخواهند‬ ‫محدودیت های��ی ب��رای ادامه همکاری وج��ود دارد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬تحریم ها به ویژه افزایش نرخ ارز قیمت ها‬ ‫را ب��اال برده و قدرت خرید متقاضی در مقابل این روند‬ ‫بس��یار کاهش یافته اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬به نظر می رسد با‬ ‫توجه به گشایش اعتبار افت تقاضا داشته باشیم‪.‬‬ ‫به طور قطع امسال تولید نسبت به سال گذشته روند‬ ‫صعودی دارد‪ .‬تنها مش��کل در نامتوازنی عرضه و تقاضا‬ ‫اس��ت که برعکس خودروهای س��واری ب��ازار تقاضا در‬ ‫خودروهای سنگین پایین بوده و ابهام هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫€ €ایا نیاز به اختصاص دادن تسهیالت بیشتر به‬ ‫خریداران است؟‬ ‫تس��هیالت دولت��ی تامی��ن و اعتبارات مناس��بی به‬ ‫متقاضیان ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬اما مس��ئله ایجاد اشتغال‬ ‫است‪ .‬در خودروهای تجاری به ازای فعالیت هر خودرو‪،‬‬ ‫دست کم به طور مستقیم ‪ ۳‬نفر مشغول شده اند در کنار‬ ‫اشتغال غیرمستقیم باالدستی و پایین دستی‪ .‬حتی این‬ ‫امار مربوط به نیروی انس��انی فعال در خودروسازی ها‬ ‫نمی شود‪ .‬موضوع اش��تغال ‪ ۳‬نیروی انسانی‪ ،‬مربوط به‬ ‫خ��روج خودرو از کارخان��ه و فعالیت ان اس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫یک خ��ودرو تج��اری وارد عرصه لجس��تیک و ناوگان‬ ‫حمل ونقل می شود در واقع به طور مستقیم برای ‪ ۳‬نفر‬ ‫شغل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫اگر دول��ت بتواند ب��رای خودروهای تج��اری‪ ،‬کار و‬ ‫تقاضا ایجاد کند به طور مس��تقیم به اشتغالزایی کمک‬ ‫زیادی کرده است‪ .‬عالوه بر اینکه در بخش خودروسازی‪،‬‬ ‫قطعه س��ازی و خدمات پس از فروش هم اش��تغالزایی‬ ‫می ش��ود‪ .‬باید تمرکز روی توسعه کار برای خودروهای‬ ‫تجاری باش��د زیرا با اعمال تحریم های جدید‪ ،‬کارهای‬ ‫تج��اری‪ ،‬عمران��ی‪ ،‬معدن��ی و‪ ...‬کاهش یافت��ه که باید‬ ‫به نوعی جبران ش��ود‪ .‬یکی از این فرصت ها اس��تفاده‬ ‫از موقعیت ژئوپلتیک کش��ور و ترانزیت اس��ت‪ .‬در این‬ ‫س��ال ها روی این امر کار نش��ده که باید از این امکان و‬ ‫بستر استفاده کنیم‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 3‬مهر ‪ 15 1397‬محرم ‪ 25 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 491‬پیاپی ‪2464‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش شکایت ها‬ ‫از واردکنندگان خودرو‬ ‫تولیدکنندگان خودرو‬ ‫در سال های گذشته‬ ‫کارهای زیادی برای‬ ‫ایجاد امکانات و‬ ‫اپشن های گوناگون‬ ‫در خودروها انجام‬ ‫داده اند؛ امکانات و‬ ‫زیبایی هایی که بارها‬ ‫خریداران را وسوسه‬ ‫کرده صدها و حتی‬ ‫هزاران دالر برای‬ ‫بهره مندی از انها‬ ‫بپردازند‬ ‫شگفت اورترین اپشن های خودرویی‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تولیدکنن��دگان خودرو در س��ال های گذش��ته‬ ‫کارهای زیادی برای ایجاد امکانات و اپش��ن های‬ ‫گوناگ��ون در خودروها انجام داده ان��د؛ امکانات و‬ ‫زیبایی های��ی که بارها خریداران را وسوس��ه کرده‬ ‫صده��ا و حتی هزاران دالر برای بهره مندی از انها‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫البت��ه خیل��ی از خریداران از اینک��ه با پرداخت‬ ‫چنی��ن پول های��ی می توانن��د گزینه های��ی چون‬ ‫اجازه تغییر المپ ه��ای ال ای دی و تبدیل انها به‬ ‫رنگ های مختلف در فورد فولکس یا گرفتن ماساژ‬ ‫هنگام رانندگی در مرسدس را داشته باشند بسیار‬ ‫مسرورند‪.‬‬ ‫برای بعضی دیگر هم که پول مس��ئله نیس��ت‪،‬‬ ‫می توانند خودرویی بخرند که با پخش موس��یقی‬ ‫از یک دس��تگاه با ‪ ۲۹‬اس��پیکر و ‪ ۲۴‬کانال ذهن‬ ‫و مغزش��ان را ط��راوت بخش��د‪ .‬اما ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی هم��واره چیزی برای ش��گفت زده‬ ‫کردن مش��تریان داش��ته و دارند؛ گزینه هایی گاه‬ ‫عجی��ب و گاه جال��ب که با همی��ن دو ویژگی در‬ ‫فهرست شگفت اورترین اپشن های خودرویی قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬گ��زارش پیش رو‪ ،‬نگاهی به عجیب ترین‬ ‫اپشن های خودرویی دارد‪:‬‬ ‫‹ ‹تزئین با سنگ گرانیتی‬ ‫مرس��دس بنز برای کالس سی ال خود از اپشنی‬ ‫استفاده کرد که هرگز در طراحی خودرو استفاده‬ ‫نش��ده بود‪ .‬این خودروس��از المانی با نرخ ‪ ۲‬هزار‬ ‫و‪ ۶۵۰‬دالر ب��ه مش��تریان پیش��نهاد می کن��د که‬ ‫خودرو خود را با سنگ گرانیتی کنند‪.‬‬ ‫حس��ی که دیدن سنگ های براق در یک خودرو‬ ‫به سرنش��ین می دهد ب��ه طور طبیع��ی با دیدن‬ ‫فیبر کرب��ن و الومینی��وم زرق وب��رق دار متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬س��نگ گرانیتی پیشنهاد ش��ده‬ ‫از س��وی مرس��دس بنز به دلیل ضخامت کمتر از‬ ‫ی��ک میلی متر‪ ،‬وزن خ��ودرو را چندان س��نگین‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اپشن های هیجان انگیز‬ ‫عط��ر زدن و ب��وی خ��وش دادن هر انس��انی را‬ ‫س��ر ذوق می اورد اما به نظر نمی رسد داخل یک‬ ‫خودرو جای مناس��بی برای استفاده از این بوهای‬ ‫خوش باشد‪.‬‬ ‫شرکت فیات در مدل فیات ‪ ۵۰۰‬از عطر در داخل‬ ‫خودرو اس��تفاده ک��رده و ان را به جای نگهدارنده‬ ‫لیوان در خ��ودرو قرار داده اس��ت‪ .‬اگرچه ممکن‬ ‫اس��ت سرنش��ینان این خودرو با مش��کل تشنگی‬ ‫و حفظ تع��ادل فنجان یا لیوان روبه رو ش��وند اما‬ ‫در ع��وض بوی خ��وش در خودرو به مشام ش��ان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫فی��ات ‪ ۵۰۰‬البت��ه می توان��د جایزه خ��ودرو با‬ ‫بیشترین اپش��ن های عجیب را بگیرد‪ .‬این خودرو‬ ‫همچنی��ن جایی برای لوازم ارایش��ی و قهوه س��از‬ ‫در نظر گرفته اس��ت‪ .‬طبیعی اس��ت ک��ه دغدغه‬ ‫نداش��تن درباره لوازم ارایش برای خانم ها بس��یار‬ ‫جذاب اس��ت و خوردن یک قهوه اسپرس��و هنگام‬ ‫رانندگی نه تنها ب��رای خانم ها که برای اقایان هم‬ ‫هیجان انگیز به نظر می رسد‪.‬‬ ‫و ان ای��ده عجیب و غری��ب را بهتر کند‪ .‬در حالی‬ ‫ که به نظر می رسید سازندگان پونتیاک ازتک تنها‬ ‫تالش کردند ش��رایطی فراهم کنند که بخش��ی از‬ ‫خودرو با چادر پوش��انده شود‪ .‬س��ازندگان ائودی‬ ‫یک چادر مجزا برای این کار س��اختند؛ یعنی ایده‬ ‫را کامل ت��ر کردند هر چند مش��کل به طور کامل‬ ‫حل نشد اما به هر حال چادر کشیدن روی خودرو‬ ‫ایده عجیبی اس��ت که باورش کمی سخت به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرده های توری برای خودرو‬ ‫به نظر می اید تصمیم درس��تی گرفته شده که‬ ‫تویوتا س��نتری تنها در ژاپن فروخته شود زیرا اگر‬ ‫ق��رار بود فروش این خودرو جهانی باش��د در دنیا‬ ‫کمبود پرده های توری ایجاد می شد‪ .‬مدل سنتری‬ ‫پاسخ تویوتا به مدل میباخ رولز‪-‬رویس یا کادیالک‬ ‫و انتخاب خانواده س��لطنتی ژاپنی بود‪ .‬به هر حال‬ ‫خوب بود که تنها در ژاپن فروخته شد تا جهان با‬ ‫مشکل پرده های سفید توری روبه رو نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و جنتلمن‬ ‫ب ام و ه��م از قافله ارائه کنن��دگان عجیب ترین‬ ‫اپش��ن ها عق��ب نمان��د و ب��ا اپش��ن «جنتلمن‬ ‫‹ ‹خودرویی مناسب پیک نیک‬ ‫فانکش��ن» به میدان امد؛ اپشنی که بسیاری فکر‬ ‫ازتک‪ ،‬نخس��تین ک��راس اوور جنرال موتورز یک‬ ‫می کردند بس��یار عجیب باش��د‪ .‬جنتلمن فانکشن‬ ‫شکست برای جی ام بود‪ .‬اپشن عجیب این خودرو‬ ‫البت��ه چندان نزدیک به تص��ور عالقه مندان نبود‪.‬‬ ‫یعن��ی کمپینگ پکیج ک��ه خ��ودرو را تبدیل به‬ ‫در واق��ع‪ ،‬جنتلمن فانکش��ن یک کلی��د روی در‬ ‫وسیله نقلیه ای مناسب برای پیک نیک و مسافرت‬ ‫س��مت راننده است که صندلی مس��افر را تنظیم‬ ‫می کند نیز کمکی به محبوب شدن ان نکرد‪.‬‬ ‫می کن��د‪ .‬حال این پرس��ش به ذه��ن می اید که‬ ‫مش��تری ها می توانس��تند با پرداخت فقط ‪۱۹۵‬‬ ‫ای��ا ب ام و نمی توانس��ت روی ای��ن‬ ‫دالر ی��ک تش��ک بادی و ی��ک چادر‬ ‫اپش��ن نام��ی مث��ل «کنت��رل از راه‬ ‫گرفته و پشت خودرو را به یک فضای‬ ‫عطر زدن و بوی خوش‬ ‫مناس��ب برای حمل وس��ایل مختلف دادن هر انسانی را سر دور صندل��ی راننده» بگ��ذارد که به‬ ‫پیک نیکی تبدیل کنند‪ .‬مورد عجیب ذوق می اورد اما به نظر کارکرد حقیقی اش نزدیک تر باش��د؟‬ ‫چ��ادر اما ان بود ک��ه فقط چند اینچ نمی رسد داخل یک خودرو یا ب��رای نمون��ه چه می ش��د اگر نام‬ ‫از فضای اضافی خودرو را می پوشاند‪ .‬جای مناسبی برای استفاده این اپشن به جای جنتلمن فانکشن‪،‬‬ ‫از این بوهای خوش باشد‪.‬‬ ‫لیدی فانکش��ن می ش��د؟ به هر حال‬ ‫با این وضعیت چرا مس��افران از چادر‬ ‫شرکت فیات در مدل‬ ‫چشم پوش��ی نکنند و زیر اسمان ابی فیات ‪ ۵۰۰‬از عطر در داخل مش��کل اپشن ب ام و بیش��تر از اینکه‬ ‫خودرو استفاده کرده و ان کارکرد یا جنس��یتش باش��د‪ ،‬نامش‬ ‫نباشند؟‬ ‫‹ ‹ایده ای عجیب برای خودرو را به جای نگهدارنده لیوان ب��ود ک��ه باع��ث ایجاد پرس��ش های‬ ‫ائ��ودی تصمیم گرفت ی��ک گام از در خودرو قرار داده است گوناگ��ون در ذه��ن مش��تریان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایده عجیب پونتیاک ازتک فراتر رفته‬ ‫� سقف ستاره باران رولز ‪-‬رویس فانتوم‬ ‫س��قف س��تاره باران رولز‪-‬روی��س فانت��وم ب��ه‬ ‫ نظر جالب می رس��د اما عجیب هم اس��ت‪ .‬س��قف‬ ‫س��تاره باران ب��ا ن��رخ ‪۱۲‬ه��زار و ‪ ۳۵۰‬دالر برای‬ ‫مش��تریانی که ن��ور چندانی از س��تاره های باالی‬ ‫سرش��ان نمی بینند گران اس��ت و به همین دلیل‬ ‫مش��تری ها چندان اهمیتی به این اپشن نداده اند‬ ‫اما برای کس��انی ک��ه از این ایده ل��ذت برده اند و‬ ‫می خواهن��د س��قف س��تاره دار داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫می توانن��د به س��مت اس��تفاده از برچس��ب هایی‬ ‫بروند که قیمت ش��ان فقط ‪ ۲‬دالر اس��ت‪ .‬این یک‬ ‫صرفه جویی به تمام معناست‪.‬‬ ‫‹ ‹اپشنی دردسرساز‬ ‫در امریکا یکی از راه های متداول س��ارقان برای‬ ‫سرقت خودرو رفتن به خودرو پیش از سوار شدن‬ ‫راننده و پنهان ش��دن زیر صندلی عقب اس��ت‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬س��ارقان می توانند رانن��ده را غافلگیر‬ ‫کنند‪ .‬ش��رکت خودروس��ازی ولوو فک��ر می کرد‬ ‫ای��ده خوب��ی برای ب��ه دام انداختن این س��ارقان‬ ‫یافته اس��ت؛ ایده ای که از نظر این شرکت نه تنها‬ ‫خوب که منصفانه هم بود‪ .‬این شرکت یک حسگر‬ ‫ضرب��ان قل��ب در خودرو گذاش��ته بود ک��ه با باال‬ ‫رفتن ضربان قلب ش��خص می توانست اطالع دهد‬ ‫اتفاق بدی افتاده اس��ت اما اگر این سامانه هشدار‬ ‫نادرس��ت می داد ی��ا به ط��ور کل از کار می افتاد و‬ ‫وس��ط بزرگراه راننده را با س��ارق تنها می گذاشت‬ ‫دیگر راننده نمی توانست به امید ان تخته گاز برود‪.‬‬ ‫ولوو البته از خیر این اپش��ن گذش��ت زیرا بیشتر‬ ‫دردسرساز و تنش زا بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سامانه اسکن جاده ای‬ ‫اپش��ن کنترل بدن جادویی مرس��دس بنز یکی‬ ‫دیگر از اپش��ن های عجیب اس��ت ک��ه البته هیچ‬ ‫کاری برای کنترل بدن فرد یا بهتر اس��ت بگوییم‬ ‫بدن مس��افران انجام نمی دهد‪ .‬اپشن کنترل بدن‬ ‫جادویی به س��ادگی یک سامانه اسکن جاده ای بود‬ ‫که در دفاع از مرسدس بنز می توان گفت تنها یک‬ ‫اپشن جالب بود هرچند کارایی چندانی نداشت‪.‬‬ ‫منبع‪Cheatsheet :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫از «سوسیس» فولکس واگن تا «عسل» پورشه‬ ‫ش��اید تصور بس��یاری از افراد این باش��د که خودروسازان جهانی‬ ‫فقط به تولید خودرو و مس��ائل مرتبط با ان مشغول هستند اما قضیه‬ ‫به اینجا ختم نمی ش��ود‪ .‬بس��یاری از خودروس��ازان عالوه بر این کار‪،‬‬ ‫شغل های دومی نیز دارند که حتی در برخی موارد در حد همان شغل‬ ‫اصلی پول ساز است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش نیوز»‪ ،‬بسیاری از خودروسازان جهانی‪ ،‬سالیان‬ ‫درازی است که به فعالیت های دیگری به غیر از خودروسازی مشغول‬ ‫هس��تند‪ .‬حتی برخ��ی از این خودروس��ازان در ش��غل های دوم خود‬ ‫مشهورتر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹عسل پورشه‬ ‫ب��رای بس��یاری از دوس��تداران خ��ودرو هی��چ چی��ز نمی توان��د‬ ‫ش��یرین تر از نشس��تن پشت فرمان یک پورشه باش��د اما این شرکت‬ ‫خودروس��ازی در کسب وکاری ش��یرین تر نیز فعالیت دارد‪ .‬پورشه در‬ ‫الیپزیگ به تولید عس��ل نیز می پردازد و هر س��ال به طور متوس��ط‬ ‫نزدی��ک به ‪ 4. 5‬تن عس��ل(به طور تقریبی هم وزن یک پورش��ه ‪۹۱۱‬‬ ‫کالس��یک) از س��وی پورش��ه تولید می ش��ود‪ .‬این عس��ل ب��ه مردم‬ ‫عادی فروخته می ش��ود اما نمی توان ان را در فروش��گاه ها یافت بلکه‬ ‫در نمایندگی ه��ای پورش��ه و به هم��راه خودروها به خری��داران داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫انها را به رستوران های مشهور در دنیا می فروشد‪ .‬شروع نرخ هر بطری‬ ‫کوچک از این نوشیدنی ها در حدود ‪ ۵‬دالر است و در گران ترین حالت‬ ‫به ‪ ۱۹۰۰‬دالر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹پنل های خورشیدی تسال‬ ‫‹ ‹فلفل ساب پژو‬ ‫خودروس��ازی مش��هور فرانس��وی یعنی پژو از جمله خودروس��ازانی‬ ‫اس��ت که در ساخت خودروهای محور جلو‪ ،‬عقب و چهارچرخ متحرک‬ ‫فعالیت دارد‪ .‬این شرکت عالوه بر ساخت خودرو به ساخت دستگاه هایی‬ ‫مخصوص سابیدن فلفل‪ ،‬نمک‪ ،‬قهوه و مواردی از این دست می پردازد‪.‬‬ ‫نام این ش��رکت که به ساخت دستگاه های نام برده مشغول است‪PSP ،‬‬ ‫‪ Peugeot SAS‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوشیدنی الپینا‬ ‫ش��رکت الپین��ا از جمله تیونرهای مش��هور اس��ت ک��ه به ویژه روی‬ ‫خودروهای ب ام و تمرکز دارد‪ .‬این ش��رکت عالوه بر تیونینگ خودرو به‬ ‫صورت گس��ترده در ساخت نوش��یدنی های مختلف نیز فعالیت دارد و‬ ‫تس�لا از جمله برندهای معروف خودروسازی امریکا است که توانسته‬ ‫تحول��ی بزرگ در صنع��ت خودروه��ای الکتریکی و هیبری��دی ایجاد‬ ‫کند‪ .‬این خودروس��از عالوه بر س��اخت خودرو و پیشرانه های الکتریکی‬ ‫در س��اخت پنل های خورش��یدی و پکیج های باتری مخصوص فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬نه تنها ش��ما می توانید خودروهای الکتریکی این برند‬ ‫را خری��داری کنید بلکه در خانه یا محل کار خود می توانید از پنل های‬ ‫خورشیدی تسال برای صرفه جویی در مصرف برق استفاده کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹سوسیس های فولکس واگن‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی فولکس واگن را می توان از جمله مشهورترین‬ ‫تولیدکنن��دگان خودرو در دنیا دانس��ت اما جالب اس��ت بدانید که این‬ ‫خودروساز در تولید سوسیس نیز به همین اندازه و حتی بیشتر شهرت دارد‪.‬‬ ‫این شرکت در سال‪1351‬خورشیدی (‪۱۹۷۳‬م) کارخانه تولید سوسیس‬ ‫را در محل اصلی کارخانه فولکس واگن المان تاس��یس کرد و هم اکنون‬ ‫می توان گفت یکی از تولیدکنندگان برتر سوس��یس در جهان به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫من��ع واردات خ��ودرو در حالی از س��وی مدیران دولتی‬ ‫ابالغ شد که نمایندگان برندهای خودرویی در داخل کشور‬ ‫پیش فروش های خود را بدون اطالع از اتفاقی که قرار است‬ ‫در تیر رخ دهد اعالم عمومی کرده و بس��یاری از مردم نیز‬ ‫در این پیش فروش ها مشارکت کردند اما حاال شرکت های‬ ‫واردکننده خودرو مانده اند با حجم زیادی از خریدارانی که‬ ‫موع��د تحویل خودرو انها رس��یده و باید از تحویل خودرو ‬ ‫خود لذت ببرند اما خودرویی وارد نشده است‪.‬‬ ‫مه��دی دادفر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو‪ ،‬در‬ ‫گفت وگو با پرشین خودرو درباره وضع فعلی اعضای انجمن‬ ‫و مشتریان انها گفت‪ :‬متاسفانه اعضای انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو به دلیل ممنوعیت واردات نتوانس��ته اند به تعهدات‬ ‫خود عمل کنند و به همین دلیل میزان ش��کایت ها از این‬ ‫شرکت ها افزایش چشمگیری گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس اعالم مراجع ذی ربط‪ ،‬بیش از ‪۱۶‬‬ ‫هزار پرونده شکایت از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫در محاکم قضایی وجود دارد که افزایش ‪ ۱۰۰۰‬درصدی را‬ ‫نشان می دهد که بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو دلیل ش��کایت های‬ ‫مطرح ش��ده در تعزیرات و س��ایر محاکم را انجام نش��دن‬ ‫تعهدات از س��وی واردکنندگان اعالم کرد و افزود‪ :‬انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو هیچ پاسخی ندارد تا به شاکیان بدهد‬ ‫البته مراجع تصمیم گیری که موجب چنین اتفاقی شده اند‬ ‫هم جوابی برای این گروه ندارند‪.‬‬ ‫دادفر خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاسفانه این حجم از شکایت ّها‬ ‫به دلیل تصمیم های دولت و گوش ندادن به پیشنهادهای‬ ‫انجمن رخ داده است‪ .‬پیش تر انجمن اعالم کرد می تواند از‬ ‫ارزی غی��ر از ارز دولتی و داخلی برای واردات خودرو بهره‬ ‫بب��رد اما این مهم گوش ش��نوایی در دول��ت ندارد و تمام‬ ‫تالش ما برای کم کردن حاش��یه های ایجاد ش��ده به دلیل‬ ‫یک تصمیم اشتباه‪ ،‬بی نتیجه مانده است‪.‬‬ ‫توقف عرضه اینفینیتی‬ ‫‪ Q ۵۰‬هیبریدی‬ ‫اینفینیتی اخرین مدل هیبریدی خود را حذف کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬این خودروساز تایید کرده است که‬ ‫س��دان‪ Q ۵۰‬هیبریدی برای سال ‪ ۹۸‬خورشیدی(‪)۲۰۱۹‬‬ ‫باز نمی گ��ردد و در عم��ل‪ ،‬از حذف این خ��ودرو خبر داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پای��ان عرض��ه ‪ Q ۵۰‬هیبری��دی پ��س از توق��ف‬ ‫‪ Q ۷۰‬هیبری��دی در اغ��از تابس��تان امس��ال و ‪QX ۶۰‬‬ ‫هیبریدی در س��ال گذش��ته‪ ،‬اجرا می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬با‬ ‫این اتفاق‪ ،‬س��بد محصوالت اینفینیت��ی حتی یک خودرو‬ ‫ برقی نیز نخواهد داش��ت‪ Q ۵۰ .‬هیبری��دی دارای موتور‬ ‫‪ ۳.۵‬لیتری ‪ V ۶‬و یک موتور برقی بود که قدرت کلی ‪۳۶۰‬‬ ‫اسب بخار تولید می کرد‪.‬‬ ‫البته برقی س��ازی این خودروس��از با توقف تولید ‪Q ۵۰‬‬ ‫هیبریدی به پایان نمی رسد‪ .‬این برند لوکس ژاپنی برنامه ای‬ ‫برای عرضه خط تولیدی به طور تقریبی تمام برقی تا سال‬ ‫‪ ۲۲۱‬دارد‪ .‬گمان می رود ش��اهد عرضه ‪ e-Power‬نیسان‬ ‫و اینفینیتی در خودروهای اینده باش��یم‪ e-Power .‬یک‬ ‫سامانه برقی‪ -‬هیبریدی است که باتری ان از طریق احیای‬ ‫انرژی و موتوری احتراق داخلی ش��ارژ می شود‪ .‬این سامانه‬ ‫شارژ نمی شود در حالی که موتور احتراقی به عنوان ژنراتور‬ ‫ان عمل می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ Q Inspiration ،‬کانس��پت ک��ه طی��ف‬ ‫مدل های این��ده خودروهای برقی این برن��د را به نمایش‬ ‫دراورده تا س��ال ‪۱۴۰۱‬خورشیدی(‪۲۰۲۳‬میالدی) عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در بح��ث خودروه��ای هیبری��دی‪،‬‬ ‫ی��ک ابرخ��ودرو موتور وس��ط اس��تون مارتین در س��ال‬ ‫‪۲۰۲۱(۱۳۹۹‬می�لادی) ب��ا نیرومحرک��ه ای هیبری��دی‪،‬‬ ‫ایرودینامیک اکتیو و س��امانه تعلی��ق اکتیو عرضه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این خودرو موتور وس��ط جدید که فعال ‪ ۰۰۳‬نامیده‬ ‫می ش��ود در جایگاه��ی پایین ت��ر از ‪ Valkyrie‬در خ��ط‬ ‫تولید اس��تون مارتی��ن قرار می گیرد‪ ۰۰۳ .‬در مقایس��ه با‬ ‫‪ Valkyrie‬ب��رای جاده مناس��ب تر بوده و س��واری بهتر و‬ ‫فضای بار بیشتر خواهد داشت‪.‬‬ ‫استون مارتین اعالم کرده این خودرو بر اساس ساختاری‬ ‫س��بک س��اخته ش��ده و از موتور هیبریدی بنزینی‪ -‬برقی‬ ‫توربوش��ارژی بهره می برد که در ترکیب ب��ا ایرودینامیک‬ ‫اکتیو و س��امانه تعلیق اکتیو‪ ،‬س��طح باالی��ی از مرکز ثقل‬ ‫را ب��رای یک خودرو ج��اده ای فراهم می کن��د‪ .‬فقط ‪۵۰۰‬‬ ‫دس��تگاه از این خودرو ساخته می ش��ود که در نسخه های‬ ‫فرمان سمت راست و فرمان سمت چپ ارائه می شوند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ۰۰۳ ،‬قبل از نمایش مدل تولیدی‬ ‫ان به عنوان یک خودرو مس��ابقه ای رونمایی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫این خودروساز بریتانیایی امیدوار است بتواند این خودرو را‬ ‫در «لمانز» ‪۲۰۲۰(۱۳۹۸‬میالدی) وارد رقابت کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 3‬مهر ‪ 15 1397‬محرم ‪ 25 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 491‬پیاپی ‪2464‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تهاتر نفت‬ ‫با دریافت تجهیزات انرژی پاک‬ ‫ان��رژی تجدیدپذیر به عنوان‬ ‫انرژی پاک شامل باد‪ ،‬خورشید‪،‬‬ ‫انرژی ه��ای درون زمی��ن و‬ ‫انرژی هایی است که با سوختن‪،‬‬ ‫تجزی��ه و ب��ه گاز مت��ان تبدیل‬ ‫می ش��ود و برق تولید می کند‪ .‬از‬ ‫این میان برخی انرژی هسته ای‬ ‫را جزو انرژی ه��ای تجدید پذیر محمد خالدی سردشتی‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫عن��وان می کنن��د اما ب��ه دلیل‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫مش��کالتی ک��ه دارد( پس��ماند‬ ‫هس��ته ای ) کش��ورها ب��ه طور‬ ‫ل در حال فاصله گرفتن از ان هس��تند‪ .‬ب��ا توجه به انکه‬ ‫معم��و ‬ ‫ایران نیز همچون س��ایر کش��ورها تعهد داده اس��ت تا در کاهش‬ ‫گاز ه��ای گلخان��ه ای تالش کند‪ ،‬باید وابس��تگی ‪ ۹۹‬درصدی به‬ ‫انرژی ه��ای فس��یلی در تولید نیرو را کم کن��د‪ .‬همچنین‪ ،‬تعداد‬ ‫روزهای افتابی و مساحت بیابان های لم یزرع ایران می تواند روی‬ ‫انرژی خورش��یدی به عنوان یکی از منابع پاک س��رمایه گذاری‬ ‫کند‪ .‬عربس��تان درحال حاضر با ش��رایطی مشابه ایران برنامه ‪۳۰‬‬ ‫ساله تعریف کرده است که بر اساس ان‪ ۲۰۰ ،‬گیگاوات برق را با‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۷‬میلیارد دالری با کشورهایی همچون ژاپن تهاتر‬ ‫کند به این معنا که کش��ورهایی که فن��اوری ایجاد نیروگاه های‬ ‫ان��رژی تجدید پذی��ر را دارند در قبال دریاف��ت نفت‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫فناوری تولید برق از انرژی خورشیدی را در عربستان ایجاد کنند‬ ‫و از این رهگذر کش��ور همسایه ما عالوه بر تامین نیاز برق داخلی‬ ‫خود‪ ،‬صادرات ان را در برنامه اینده خود دارد‪ .‬هزینه نیروی تولید‬ ‫شده از انرژی تجدیدپذیر به طور تقریبی ‪ ۲‬برابر گران تر از تولید‬ ‫نیرو از انرژی های فسیلی است؛ اینکه مابه التفاوت ان باید از سوی‬ ‫چه بخش��ی و با چه منبع مالی تامین ش��ود جای بحث دارد‪ .‬در‬ ‫حالی که بخش خصوصی متقاضی س��رمایه گذاری در انرژی های‬ ‫تجدید پذیر اس��ت‪ ،‬نوس��ان نرخ ارز یکی از بزرگ ترین مشکالت‬ ‫ایجاد این نیروگاه ها است‪ .‬درحال حاضر کمیسیون انرژی‪ ،‬موضوع‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر را به شکل جدی دنبال می کند به گونه ای‬ ‫که مکاتبه‪ ،‬چانه زنی و رایزنی با س��ازمان برنامه و بودجه و بانک‬ ‫مرکزی در دس��تور کار اعضای این کمیس��یون قرار دارد‪ .‬اما باید‬ ‫یکی از اولویت های دولت برای اختصاص ارز مبادله ای‪ ،‬راه اندازی‬ ‫پایه های تولید نیرو از انرژی های تجدید پذیر و از سوی دیگر‪ ،‬باید‬ ‫تهاتر با کشورهای صاحب فناوری برای پا گرفتن این صنعت در‬ ‫کشور به شکل جدی پیش گرفته شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫امریکا قادر به قطع صادرات‬ ‫نفت ایران نیست‬ ‫کریس کوک‪ ،‬پژوهش��گر ارش��د موسس��ه مطالع��ات امنیتی‬ ‫دانشگاه لندن با یاداوری اینکه کشورهای تولیدکننده نفت قادر‬ ‫ب��ه رقابت با بهای نفت خام ایران در بازارهای جهانی نیس��تند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امریکا نمی تواند صادرات نفت تهران را به صفر برساند‪.‬‬ ‫کوک درباره ادعای عربستان مبنی بر پر کردن خال نفت ایران‬ ‫در بازارهای جهانی به ایرنا گفت‪ :‬عربس��تان خواهد توانس��ت در‬ ‫فصل زمس��تان‪ ،‬زمانی که تقاضاها در داخل برای سیس��تم های‬ ‫سرمایشی پایین است خال صادرات نفت ایران را پر کند اما انها‬ ‫حاضر نخواهند ش��د تا برای رضایتمندی واشنگتن نفت خود را‬ ‫ارزان بفروشند‪.‬‬ ‫کوک ادامه داد‪ :‬پس از خروج امریکا از برجام تالش های زیادی‬ ‫شده است تا بهای نفت خام در بازار جهانی افزایش پیدا نکند‪.‬‬ ‫پژوهش��گر ارش��د موسس��ه مطالعات امنیتی دانشگاه لندن‬ ‫همچنی��ن افزود‪ :‬در همین مدت معامالت نقدی نفت خام برنت‬ ‫دریای شمال افزایش چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫کوک در پاس��خ به این پرسش که علت خروج امریکا از برجام‬ ‫چیست‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم این یک تصمیم کامال شخصی بوده است‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬خصومت ترامپ با باراک اوباما به حدی است که او تالش‬ ‫می کند تمام دس��تاوردهای دولت قبلی را بدون توجه به منافع‬ ‫امریکا از بین ببرد‪.‬‬ ‫فایننشال تایمز به تازگی در گزارشی نوشته است‪« :‬قدرت های‬ ‫اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای ایجاد یک کانال پرداخت مالی‬ ‫به ایران هستند تا شرکت های اروپایی را قادر سازد به تجارت و‬ ‫معام�لات خود با ایران ادامه دهند‪ .‬کوک درباره تالش های اروپا‬ ‫در این باره گفت‪ :‬چنانچه این س��از کار با موفقیت ایجاد ش��ود‪،‬‬ ‫ش��رکت های اروپایی خواهند توانس��ت تا همکاری های تجاری‬ ‫خود با ایران را ادامه دهند و این مسئله به نفع تهران خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه ایران در طول دهه های گذشته نشان داده‬ ‫که فروش��نده قابل اعتمادی است پیشنهاد کرد که اروپا با خرید‬ ‫نفت تهران امنیت بخش انرژی خود را تامین کند‪.‬‬ ‫کوک بدون ارائه تحلیلی درباره ابعاد سیاسی این مسئله‪ ،‬گفت‬ ‫که این یک فرصت تاریخی برای ایران است تا بازار انرژی جهانی‬ ‫را متحول کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ایران می تواند طرحی را به امریکا پیش��نهاد کند‬ ‫که بر اساس ان عرضه حامل های انرژی در جهان (به جای دالر)‬ ‫از طریق فناوری های جدید مالی محاس��به شود‪ .‬اعضای شورای‬ ‫ عال��ی هماهنگی اقتصادی طرح عرضه نفت خام به صورت ارزی‬ ‫در رینگ صادراتی بورس انرژی را با هدف متنوع سازی روش های‬ ‫فروش نفت تصویب کردند‪ .‬بر اساس طرحی که در جلسه شورای‬ ‫ عال��ی هماهنگی اقتصادی با حضور اعضا و به ریاس��ت حس��ن‬ ‫روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری تصویب ش��د‪ ،‬وزارت نفت می تواند با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات‪ ،‬نفت خام و‬ ‫فراورده ه��ای نفتی را به نرخ رقابتی‪ ،‬در بورس داخل کش��ور به‬ ‫فروش برساند‪.‬‬ ‫حسن بهرام نیا‬ ‫با توجه به تجربه های‬ ‫گذشته و شرایط فعلی از‬ ‫جمله نیاز مبرم جهان به‬ ‫نفت به عنوان منبع اولیه‬ ‫تولیدات کشورها‪ ،‬کاهش‬ ‫صادرات نفتی ایران‬ ‫خسارت جبران ناپذیری‬ ‫برای اقتصاد و چرخه صنعت‬ ‫کشورهای واردکننده نفت‬ ‫ایران به دنبال دارد‬ ‫«گسترش صنعت» از ظرفیت های جدید فروش نفت گزارش می دهد‬ ‫بشکه های نفت پشت در اتاق شیشه ای‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنایع وابس��ته را به چرخش در می اورد‪ ،‬صادرات این‬ ‫محصوالت می تواند بخشی از مشکالت را از بین ببرد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون کشاورزی مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬در صورت اجرای تحریم های جدید شرایط برای‬ ‫صادرات نفت کش��ور دشوار می ش��و د اما جای نگرانی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬با توجه به تجربه های گذش��ته و شرایط فعلی‬ ‫از جمل��ه نیاز مبرم جهان به نفت به عنوان منبع اولیه‬ ‫تولیدات کشورها‪ ،‬کاهش صادرات نفتی ایران خسارت‬ ‫جبران ناپذیری بر اقتصاد و چرخه صنعت کش��ورهای‬ ‫واردکنن��ده نفت ایران وارد می کن��د‪ .‬در هر صورت با‬ ‫توجه به اولویت منافع ملی در تمام دنیا‪ ،‬کش��وری که‬ ‫نفت ایران را بخواهد می تواند این قانون را به شکل های‬ ‫مختل��ف دور بزن��د؛ همان گونه که پیش ت��ر این اتفاق‬ ‫افتاده است‪ ،‬حتی در مقابل رفتن برخی از شرکت های‬ ‫نفتی از ایران ش��رکت های دیگری می توانند جایگزین‬ ‫انها شوند‪.‬‬ ‫بر شفافیت کار و اعتماد بخشی بر حوزه سرمایه گذاری‬ ‫بخ��ش خصوصی کمک کننده باش��د‪ .‬ب��ورس یکی از‬ ‫اجزای تش��کیل دهنده بازار های بین المللی اس��ت‪ .‬در‬ ‫این صحن��ه اجناس هرگاه دارای ویژگی رقابت پذیری‬ ‫باشند‪ ،‬یعنی متقاضی دارند و هر تولید انبوه و مازاد نیاز‬ ‫می تواند به بازار های جهانی روانه شود‪ .‬این امر از طریق‬ ‫بورس امکان پذیر است و هر چه این محصوالت کیفیت‬ ‫باالتری داشته و به استاندارد های بین المللی نزدیک تر‬ ‫باشند‪ ،‬جزو دارایی های اقتصاد و بازرگانی ان کشور به‬ ‫ش��مار می روند‪ .‬حال در زمینه نفت خام نیز این قانون‬ ‫صدق می کند؛ اگ��ر معامالت نفتی و معامالت مربوط‬ ‫به ان روی یک پرده علنی و شفاف به نام بورس انجام‬ ‫شود‪ ،‬می تواند موفقیت در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با ابراز خرس��ندی از ش��رایط قابل قبول نفت و صنایع‬ ‫مرب��وط به ان گفت‪ :‬ش��رایط پیش رو در موضوع نفت‬ ‫و صنای��ع مربوط ب��ه ان به ویژه صنایع پایین دس��تی‪،‬‬ ‫امیدوار کننده اس��ت‪ .‬محص��والت قدرت رقابت پذیری‬ ‫باالی��ی دارن��د و ب��ورس جوالن��گاه خوبی ب��رای این‬ ‫محصوالت می تواند باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬کشوری همچون‬ ‫ای��ران با بزرگی و تنوع محصوالت و قابلیت رقابتی که‬ ‫در بازاره��ای جهان��ی دارد‪ ،‬تا کنون ب��ا تمام تحریم ها‪،‬‬ ‫سنگ اندازی ها وکارش��کنی ها راه خود را در بازارهای‬ ‫بین الملل��ی باز کرده اس��ت و همچن��ان در این بازار ها‬ ‫می ماند و راه خود را در اینده ادامه می دهد‪.‬‬ ‫سازمان بورس و بورس انرژی بود‪ ،‬افزود‪ :‬هنوز هیچ یک‬ ‫از گمانه زنی ه��ا در زمین��ه حجم عرضه نفت خام یا ارز‬ ‫مورد اس��تفاده در بازار قطعی نیست و بدون شک انچه‬ ‫در بورس نفت معامله خواهد ش��د ش��امل نفت خام و‬ ‫فراورده های نفتی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ساز کار قیمت گذاری در بورس نفت‬ ‫به ط��ور رقابتی خواهد بود‪ ،‬ه��ر گونه رقابت معکوس‬ ‫قیمت��ی در این ب��ازار را منتفی دانس��ت و گفت‪ :‬فقط‬ ‫ب��رای عرضه نفت خام انتظار می رود رقابت بر اس��اس‬ ‫تعیین نرخ پایه یا تعیین حد مشخصی به منظور مانور‬ ‫اداره امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران برای ارائه‬ ‫تخفی��ف پایین تر از نرخ پایه وضع ش��ود‪ .‬حس��ینی با‬ ‫منتفی دانس��تن معامالت بورس نفت بر اس��اس ریال‬ ‫ای��ران مبن��ای معام�لات در این ب��ازار را ارزی عنوان‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬مقرر ش��ده روی جزئیات این مصوبه در‬ ‫کارگروه های ویژه بررسی و کارشناسی شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس ان��رژی مصوبه ش��ورای عالی‬ ‫هماهنگ��ی اقتصادی دولت ب��رای عرضه نفت خام در‬ ‫بورس انرژی را گامی مهم در اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫بازار س��رمایه کشور عنوان کرد و افزود‪ :‬تالش می شود‬ ‫با کمک رس��انه ها ابعاد مختل��ف این تصمیم با اهمیت‬ ‫ت��ا قب��ل از اج��رای تحریم ه��ای غیر قانون��ی امریکا‬ ‫اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫ایده راه اندازی بورس نفت نخستین بار در پایان دهه‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬و در چارچوب سیاست های برنامه سوم توسعه‬ ‫کش��ور مطرح شد اما با توجه به مشکالت بانکی و‪ ...‬به‬ ‫تعوی��ق افتاد‪ .‬این موضوع تا جای��ی ادامه پیدا کرد که‬ ‫اول مهر ‪ ۹۷‬این س��ازکار بار دیگر مطرح ش��د‪ .‬بند (ح)‬ ‫ماده (‪ )۴‬قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران (مبنی بر‬ ‫«توس��عه بازار س��رمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی‬ ‫ابزارهای مالی و کاالیی‪ ،‬توسعه بازار انرژی و عرضه نفت‬ ‫خام و فراورده های نفتی در بورس انرژی» ) به صراحت‬ ‫ب��ه عرضه نفت خ��ام و فراورده های نفت��ی در بورس‬ ‫ان��رژی ایران تاکید کرده اس��ت‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬ماده ‪۱۳‬‬ ‫قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی‬ ‫‹ ‹فروش نفت خام به بخش خصوصی‬ ‫کش��ور و سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر‬ ‫احم��د صرام��ی‪ ،‬عض��و اتحادی��ه صادرکنن��دگان‬ ‫متنوع س��ازی فروش نفت و گاز محصوالت پتروشیمی‬ ‫پتروشیمی و کارشناس انرژی با بیان اینکه تا کنون در‬ ‫و پاالیشگاهی یاری دهنده این امر مهم به شمار می اید‪.‬‬ ‫بورس عرضه نفت خام نداشتیم‪ ،‬به «گسترش صنعت»‬ ‫در حال��ی که برخی کارشناس��ان عرض��ه نفت خام‬ ‫گفت‪ :‬بورس کاالی ایران امکان فروش نفت خام را در‬ ‫در ب��ورس و محص��والت پتروش��یمی را راه حلی برای‬ ‫عرصه بین المللی ندارد اما اینکه بتوانیم نفت خام را در‬ ‫خروج از تحریم ها و مش��کالت نفت خام کشور عنوان‬ ‫بورس داخلی به فروش برسانیم موضوعی جدید است‬ ‫می کنن��د‪ ،‬برخی دیگر راه عرض��ه نفت خام در بورس‬ ‫که بخش خصوصی می تواند به ان وارد شود‪.‬‬ ‫داخل��ی و ص��ادرات ان ب��ه عرصه بین المل��ل را از هم‬ ‫وی در ادامه با رد س��خن برخی کارشناسان مبنی بر‬ ‫ج��دا می دانن��د و معتقدند هرچند حضور نفت خام در‬ ‫ف��روش نف��ت خام در ب��ورس داخل��ی و رونق صنایع‬ ‫بورس می تواند باعث ش��فافیت اذهان شود اما تاثیری‬ ‫پتروشیمی از این رهگذر در صادرات گفت‪ :‬این سخن‬ ‫بر مقابله با تحریم ها ندارد‪ .‬در این میان برخی با تاکید‬ ‫از اساس مشکل دارد چرا که نفت خام پایه تولید صنایع‬ ‫بر بازارسازی به عنوان کلمه ای استراتژیک بر این باورند‬ ‫پتروش��یمی نیست و مطرح کردن فروش نفت خام در‬ ‫که بازار ها و بورس با یکدیگر عجین شده‬ ‫ب��ورس به عن��وان راه ح��ل برون رفت از‬ ‫اس��ت و باید ب��رای ان برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫بحران نفتی پیش رو کارشناسانه نیست‪.‬‬ ‫ای��ن کارشناس��ان رقابت پذی��ری باالی‬ ‫هی��چ ارتباطی بین ص��ادرات نفت خام و‬ ‫محصوالت را عاملی می دانند که می تواند‬ ‫عرض��ه نفت خام در ب��ورس وجود ندارد‬ ‫به راحت��ی در بورس جوالن دهد‪ .‬حضور‬ ‫و ارتب��اط دادن ای��ن موضوع ب��ه عنوان‬ ‫نف��ت خام ب��ه مثابه کاال‪ ،‬ازمونی اس��ت‬ ‫ی��ک راهکار عب��ور از بحران نفت چندان‬ ‫سخت که در نهایت‪ ،‬نتیجه عملکرد این‬ ‫کارشناسانه نیست‪.‬‬ ‫احمد صرامی‬ ‫نشس��ت ها را روی تابلوه��ای بورس رقم‬ ‫صرام��ی اف��زود‪ :‬بازارس��ازی کلمه ای‬ ‫خواهد زد‪.‬‬ ‫بورس کاالی ایران امکان استراتژیک است که با بازار ها و بورس های‬ ‫‹ ‹چرخ�ش صنای�ع ب�ا نف�ت فروش نفت خام را در دیگر عجین شده است‪ .‬باید برنامه ریزی‬ ‫عرصه بین المللی ندارد اما‬ ‫بورسی‬ ‫اینکه بتوانیم نفت خام را به گونه ای باشد که مشکالت حل شود‪.‬‬ ‫حس��ن بهرام نی��ا‪ ،‬عض��و کمیس��یون در بورس داخلی به فروش � موفقیت در پی شفافیت نرخ‬ ‫غالمرض��ا ش��رفی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی مجل��س ش��ورای اس�لامی برسانیم موضوعی جدید‬ ‫ب��ا اش��اره به متغی��ری به ن��ام بورس به است که بخش خصوصی انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬فروش نفت در می تواند به ان وارد شود س��ازکار عرض��ه نفت خ��ام در بورس به‬ ‫بورس داخلی صنایع پتروش��یمی و سایر‬ ‫« گسترش صنعت» گفت‪ :‬بورس می تواند‬ ‫براس��اس این طرح‪ ،‬وزارت نفت می تواند با استفاده‬ ‫‹ ‹مانور قیمتی شرکت نفت‬ ‫از ظرفی��ت بخش خصوصی برای صادرات‪ ،‬نفت خام و‬ ‫س��ید علی حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل بورس انرژی ایران‬ ‫فراورده ه��ای نفتی را به ن��رخ رقابتی‪ ،‬در بورس داخل‬ ‫ی عالی‬ ‫در گفت وگ��و با ف��ارس‪ ،‬از مصوبه مهم ش��ورا ‬ ‫کشور به فروش برساند‪ .‬پیش تر علی کاردر‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫هماهنگ��ی اقتصادی دولت ب��رای عرضه نفت خام در‬ ‫ش��رکت ملی نفت درباره عرضه نف��ت خام در بورس‪،‬‬ ‫رین��گ صادراتی بورس انرژی خبر داد و‬ ‫به ایرنا گفت��ه بود‪ :‬عرضه میعانات و نفت‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس مصوبه ای که شنبه اول‬ ‫خام دارای یک فرایند مش��ترک اس��ت‪.‬‬ ‫مهر منتشر شده‪ ،‬وزارت نفت می تواند با‬ ‫بنابراین‪ ،‬ه��ر گاه فرایند عرضه میعانات‬ ‫استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای‬ ‫گازی در ب��ورس کاال که راحت تر اس��ت‬ ‫صادرات‪ ،‬نفت خام و فراورده های نفتی را‬ ‫به نتیجه برسد‪ ،‬می توان عرضه نفت خام‬ ‫به نرخ رقابتی‪ ،‬در بورس انرژی به فروش‬ ‫را اغ��از ک��رد و عرضه نفت خام در بورس‬ ‫برس��اند‪ .‬مدیرعامل بورس انرژی با اشاره‬ ‫در انتظار رفع مشکل نقل و انتقال پول با‬ ‫غالمرضا شرفی‬ ‫به تصوی��ب عرضه نفت خ��ام در رینگ‬ ‫بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫صادراتی تاالر سبز از سوی دولت‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط پیش رو در موضوع‬ ‫هیات وزی��ران در س��ال ‪ ۱۳۸۶‬ایجاد‬ ‫نفت و صنایع مربوط‬ ‫به نظر می رسد عرضه نفت خام بر مبنای‬ ‫بورس نف��ت را به وزارت امور اقتصادی و‬ ‫به ان به ویژه صنایع‬ ‫نرخ پایه و در حدی تعیین شود که امکان پایین دستی‪،‬امیدوار کننده دارای��ی تکلیف کرد و به این ترتیب‪ ،‬وزیر‬ ‫مان��ور امور بین الملل ش��رکت ملی نفت است‪ .‬محصوالت قدرت وق��ت اقتصاد که همزمان دبیر ش��ورای ‬ ‫برای تخفی��ف فراهم ش��ود‪ .‬مدیرعامل رقابت پذیری باالیی دارند و عالی ب��ورس نیز بود‪ ،‬س��ازمان بورس را‬ ‫ب��ورس انرژی ایران با بی��ان اینکه برای بورس جوالنگاه خوبی برای به واگذاری عرض��ه فراورده های نفتی و‬ ‫اع�لام س��از کار اجرایی این ط��رح باید این محصوالت می تواند باشد محصوالت پتروش��یمی در بورس کاالی‬ ‫منتظر ابالغیه ان از سوی وزارت نفت به‬ ‫ایران موظف کرد‪.‬‬ ‫تیر امریکا در اوپک به سنگ خورد‬ ‫توییت های پرماجرای ترامپ‬ ‫ امری��کا که برای ح��ذف نفت ای��ران در بازارهای‬ ‫جهان��ی و پر کردن خ�لا نفت ایران ب��ا نفت دیگر‬ ‫اعضای اوپک از جمله عربس��تان و روسیه دندان تیز‬ ‫کرده بود و امید داش��ت در نشس��ت کمیته نظارتی‬ ‫اوپ��ک و غیراوپک به هدف خود برس��د با مخالفت‬ ‫دو تولیدکننده به س��نگ خورد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫امریکا در حال فراهم کردن زمینه حذف نفت ایران‬ ‫از بازار جهانی اس��ت و برای اجرای س��ناریوی خود‬ ‫س��عی در همراه کردن تولیدکنن��دگان نفت جهان‬ ‫به ویژه عربس��تان دارد‪ .‬امریکا حتی از برخی اعضای‬ ‫اوپک خواست تا تولید خود را افزایش دهند و برخی‬ ‫کش��ورها هم به ص��ورت چراغ خام��وش و با عنوان‬ ‫برقرار کردن تعادل بی��ن عرضه و تقاضا اما برای به‬ ‫چشم نیامدن کمبود نفت ایران تولید خود را خارج‬ ‫از تعه��د کاهش تولی��د افزایش دادن��د‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫گزارش ماه س��پتامبر اوپک بر اس��اس منابع ثانویه‬ ‫نش��ان می دهد تولید نفت عربستان به ‪ ۱۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۱‬هزار بشکه در روز رسیده که ‪ ۳۴۳‬هزار بشکه‬ ‫بیش��تر از تعهد این کش��ور بر مبنای تصمیم گیری‬ ‫نشس��ت یکصد و هفتاد و یک (نوامب��ر ‪ )۲۰۱۶‬این‬ ‫س��ازمان اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬تولید نفت خام عراق در‬ ‫م��اه اوت ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۶۴۹‬هزار بش��که در روز بوده‬ ‫که ‪ ۸۸‬هزار بش��که در روز بیشتر از تولید مرجع ماه‬ ‫اکتبر ‪ ۲۰۱۶‬است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا در صفح��ه ش��خصی خود‬ ‫باره��ا اوپ��ک را متهم به افزایش نرخ نفت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬ترامپ در اخرین توییت خود نوش��ت‪:‬‬ ‫«ما از کشورهای خاورمیانه حمایت می کنیم‪ .‬انها بدون‬ ‫م��ا م��دت چندانی در امان نخواهند ب��ود و با این حال‪،‬‬ ‫همچنان قیمت ه��ای نفت را باال و باالتر می برند! اوپک‬ ‫باید قیمت های نفت را اکنون پایین بیاورد‪ ».‬اظهار نظر‬ ‫ترام��پ واکنش زنگنه را نیز در پی داش��ت‪ .‬وی ترامپ‬ ‫را بزرگ تری��ن توهی��ن به دولت ها و ملت های دوس��ت‬ ‫امری��کا در منطقه دانس��ت و اظهار امی��دواری کرد که‬ ‫این تهدیدها‪ ،‬برخی همکاران اوپکی را وحش��ت زده و به‬ ‫اجرای دستورهای رئیس جمهوری ترامپ ترغیب نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیتی برای صادرات‬ ‫ام��ا به نظر می رس��د تیر امریکا به س��نگ خورد‪ .‬اخبار‬ ‫حاکی از ان اس��ت که اوپک و روسیه درخواست ترامپ‬ ‫ب��رای افزایش فوری تولید نف��ت را رد کردند و در عمل‬ ‫درخواس��ت دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا برای‬ ‫افزای��ش تولید نفت را رد کردند‪ .‬وزیر انرژی عربس��تان‬ ‫پیش از برگزاری نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق‬ ‫جهانی کاهش تولی��د نفت‪ ،‬گفت‪ :‬من بر قیمت ها تاثیر‬ ‫نمی گذارم‪ .‬عربس��تان ظرفیت مازاد برای افزایش تولید‬ ‫نفت را دارد اما اکنون این اقدام ضروری نیست‪ .‬اطالعاتی‬ ‫که من دارم نشان می دهد شرایط عرضه نفت در بازارها‬ ‫کافی است؛ هیچ پاالیشگری را در جهان نمی شناسم که‬ ‫دنبال نفت بگردد و نتواند ان را بیابد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬مهر ‪ 15 1397‬محرم ‪ 25 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 491‬پیاپی ‪2464‬‬ ‫خبر‬ ‫سوءاستفاده کارخانجات قند‬ ‫از چغندرکاران‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫انتخابات اعضای‬ ‫هیات مدیره اسانسور‪،‬‬ ‫پله برقی و خدمات‬ ‫وابسته در این دوره‬ ‫به حد نصاب نرسید و‬ ‫برگزاری ان به ‪ ۲۰‬روز‬ ‫دیگر موکول شد‪ .‬از‬ ‫‪ ۶۰۱‬نفر دارای شرایط‬ ‫رای دادن در کل‬ ‫کشور ‪ ۴۶۷‬نفر در این‬ ‫انتخابات رای دادند که‬ ‫در صورت حضور ‪۱۳۴‬‬ ‫نفر این انتخابات به حد‬ ‫نصاب می رسید‬ ‫در مراسم انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه اسانسور‪ ،‬پله برقی و خدمات وابسته مطرح شد‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد قطعات اسانسور داخلی سازی شده است‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫برقی ای��ران با بیان اینکه اسانس��ورها نیاز به رعایت‬ ‫اس��تانداردهای باالیی دارند و ایمنی انها بسیار مهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه کس��انی که از اسانسورها‬ ‫نگهداری می کنند باید صالحیت داشته باشند و موارد‬ ‫ایمن��ی را رعایت کنند که با تش��کیل اتحادیه و عضو‬ ‫ش��دن این افراد و ش��رکت ها در اتحادیه اموزش های‬ ‫الزم به انها در زمینه نظارت ها داده می شود‪.‬‬ ‫کورس درباره ضرورت تش��کیل اتحادیه کش��وری‬ ‫ب��رای فعاالن در حوزه اسانس��ور‪ ،‬پله برقی و خدمات‬ ‫تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر نظارت ها به ش��کل مطلوب‬ ‫نیس��ت و ش��رکت ها عضو برخی اتحادیه های همگن‬ ‫هستند و به صورت یکپارچه عمل نمی کنند در حالی‬ ‫که ش��یوه نامه ها باید به صورت یکپارچه و بر اس��اس‬ ‫اس��تانداردهای تبیین ش��ده ابالغ ش��ود تا به صورت‬ ‫تخصصی اجرا شود‪.‬‬ ‫زمینه مس��ائل بانکی و برخی به سیاست گذاری های‬ ‫داخلی مربوط می ش��ود ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید به تش��کل ها اعتماد کرده و برای تنظیم‬ ‫بازار از نظر انها استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پس از ‪ ۹‬سال انتظار و تالش‬ ‫برخی موارد به انها گفته ش��ده این اتحادیه در حال‬ ‫ورشکستگی است و اسانسورس��ازان باید در اتحادیه‬ ‫دیگری عضو شوند‪.‬‬ ‫نایب رئیس س��ندیکای اسانس��ور و پله برقی ایران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬عضوی��ت در اتحادیه ه��ای مختلف برای‬ ‫اسانسورس��ازان هزینه ه��ای بس��یاری را ب��ه همراه‬ ‫داش��ته و تش��کل ها به نوعی از جیب اسانسورسازان‬ ‫تامی��ن هزینه می کرده اند و حت��ی گمان می کرده اند‬ ‫که می توانند به واس��طه اسانسورسازان درامد کسب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ابریشمی تاکید کرد‪ :‬تشکیل اتحادیه های تخصصی‬ ‫یک صنعت بر رفع مشکالت و ارائه راهکار برای رونق‬ ‫فعالیت ها تاثیرگذارتر از فعالیت زیر پوشش اتحادیه ها‬ ‫و تشکل های صنعتی خواهد بود‪.‬‬ ‫نخس��تین دوره انتخاب��ات اتحادیه اسانس��ور‪ ،‬پله‬ ‫برقی و خدمات وابس��ته برای تش��کیل این اتحادیه و‬ ‫انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار ش��د‪ .‬این انتخابات‬ ‫با حضور اعضای س��ندیکا و اصناف مختلف مرتبط با‬ ‫صنعت اسانسور و پله برقی و به صورت الکترونیکی و‬ ‫ی همزمان در سراسر کشور برپا شد‪.‬‬ ‫حضور ‬ ‫فرید کورس‪ ،‬رئیس س��ندیکای صنایع اسانسور و‬ ‫پل��ه برقی ایران در حاش��یه برگزاری این مراس��م به‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬انگیزه اصلی برای تاسیس‬ ‫اتحادیه کش��ور در نظارت بر اسانسورهای نصب شده‬ ‫و در حال استفاده است‪ .‬همچنین‪ ،‬نظارتی تخصصی‬ ‫‹ ‹بومی سازی طراحی اسانسور‬ ‫بر فعالیت واحدهای خدماتی در زمینه اسانسور و پله‬ ‫رئیس س��ندیکای صنایع اسانسور و پله برقی ایران‬ ‫برقی می شود‪.‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در این صورت سیاس��ت گذاری به ش��کل‬ ‫ل بر‬ ‫وی با بی��ان اینک��ه اتحادیه ها به ط��ور معمو ‬ ‫واحد و نظارت کامل انجام می شود‪.‬‬ ‫فعالی��ت صنفی واحد های صنعت��ی نظارت می کنند‪،‬‬ ‫ک��ورس اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬رعایت ایمن��ی و برگزاری‬ ‫اسانس��ور های کش��ور ب��ر مبن��ای‬ ‫دوره های اموزشی برای فعاالن در حوزه‬ ‫اس��تانداردهای اروپ��ا طراح��ی و نصب‬ ‫اسانسور از اولویت های دیگر در تشکیل‬ ‫می ش��ود و شرکت های بازرس��ی بعد از‬ ‫اتحادیه کش��وری است زیرا این اتحادیه‬ ‫نصب باید هر ‪ ۳‬سال یک بار اسانسور ها‬ ‫به ص��ورت تخصصی می توان��د خانواده‬ ‫را بررس��ی کنند ک��ه اتحادیه این کار را‬ ‫صنعت اسانس��ور را در ب��ر بگیرد چراکه‬ ‫تسهیل می کند‪.‬‬ ‫ای��ن خانواده با رش��د کمی اکنون بیش‬ ‫فرید کورس‬ ‫رئیس س��ندیکای صنایع اسانس��ور و‬ ‫از ‪ ۲‬هزار عضو در سراسر کشور دارد‪.‬‬ ‫کورس ادام��ه داد‪ :‬س��ندیکای فعلی درحال حاضر نظارت ها پله برق��ی ایران ادام��ه داد‪ :‬از نظر فنی‬ ‫زیر نظر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به شکل مطلوب نیست و مهندس��ی طراحی اسانسور به صورت‬ ‫مجوز تولید اسانسور را دریافت می کند و شرکت ها عضو برخی کامل در ایران داخلی س��ازی می شود و‬ ‫اتحادیه های همگن‬ ‫در منطقه از این نظر ش��اخص هستیم و‬ ‫و ش��رکت های خدماتی در این سندیکا‬ ‫هستند و به صورت‬ ‫خدم��ات و نگهداری ه��ای مرب��وط به یکپارچه عمل نمی کنند از نظر تولید اسانس��ور حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫اسانس��ور ها را انج��ام می دهن��د که با در حالی که شیوه نامه ها قطعات در داخل ساخته می شود‪ .‬با این‬ ‫ش��کل گیری اتحادی��ه هم��ه اینها عضو باید به صورت یکپارچه و حال‪ ،‬بعضی از مواد اولیه باید وارد ش��ود‬ ‫اتحادیه خواهند ش��د و ب��ر فعالیت این بر اساس استانداردهای که ب��ا توجه به ش��رایط اقتصادی فعلی‬ ‫تبیین شده ابالغ شود تا‬ ‫واحده��ا نظ��ارت تخصص��ی و صنعتی به صورت تخصصی اجرا اختالل های��ی در ای��ن زمین��ه به وجود‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شود‬ ‫کورس گفت‪ :‬مشکالت فعلی برخی در‬ ‫رئیس سندیکای صنایع اسانسور و پله‬ ‫عباس ابریش��می‪ ،‬نایب رئیس سندیکای اسانسور و‬ ‫پله برقی ای��ران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تا کنون واحدهای فعال در حوزه اسانسور‬ ‫زیر پوش��ش اتحادیه های مختلف در کشور بوده است‬ ‫و این امر مش��کلی از فعاالن این صنعت را حل نکرده‬ ‫و فعاالن را در رفع مشکالت خود نیز سرگردان کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نایب رئیس س��ندیکای اسانس��ور و پله برقی ایران‬ ‫گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۸۸‬پیگیر تش��کیل اتحادیه مس��تقل‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫اسانسورسازان بوده ایم و تا کنون ‪ ۴‬بار موافقت وزیران‬ ‫انتخاب��ات اعض��ای هیات مدی��ره اسانس��ور‪ ،‬پل��ه‬ ‫ط را دریافت کرده ایم اما بخش اصناف‬ ‫و مدیران مربو ‬ ‫برق��ی و خدمات وابس��ته در ای��ن دوره به حد نصاب‬ ‫و اتحادیه های��ی که تاکنون متولی حوزه اسانس��ور و‬ ‫نرس��ید و برگ��زاری ان ب��ه ‪ ۲۰‬روز دیگ��ر موک��ول‬ ‫پله برقی بوده اند با اعمال نفوذ مانع تش��کیل اتحادیه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مستقل برای اسانسورسازان شده اند‪.‬‬ ‫از ‪ ۶۰۱‬نفر دارای شرایط رای دادن در‬ ‫ابریش��می ادامه داد‪ :‬اکنون انتخابات‬ ‫کل کش��ور‪ ۴۶۷ ،‬نفر در این انتخابات‬ ‫اعض��ای هیات مدیره اتحادیه کش��وری‬ ‫رای دادند ک��ه در صورت حضور ‪۱۳۴‬‬ ‫اسانس��ور و پل��ه برقی همزم��ان در ‪۳۱‬‬ ‫نفر این انتخابات به حد نصاب می رسید‪.‬‬ ‫اس��تان کش��ور به ص��ورت الکترونیکی‬ ‫هر صنعت��ی عالوه بر داش��تن مدیران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫متبح��ر‪ ،‬نیاز به بدنه قوی اجرایی دارد‪.‬‬ ‫نایب رئیس س��ندیکای اسانسور و پله‬ ‫در صنعت اسانسور و پله برقی ایران هم‬ ‫برقی ایران تاکید کرد‪ :‬انتظار می رود بعد‬ ‫عباس ابریشمی‬ ‫برای اجرای اسانسور نیاز به نصاب های‬ ‫از این در اتحادی��ه تخصصی با عضویت‬ ‫متبح��ر و کارازم��وده اس��ت‪ .‬ب��ر این‬ ‫اسانسورس��ازان و فعاالن حوزه پله برقی‬ ‫عضویت در‬ ‫اتحادیه های مختلف‬ ‫اس��اس‪ ،‬نیاز اس��ت دوره های اموزشی‬ ‫بتوانیم مشکالت صنعت را عارضه یابی و‬ ‫برای اسانسورسازان‬ ‫و تخصصی ب��رای فع��االن در تولید و‬ ‫با راهکار عملیاتی رفع کنیم‪.‬‬ ‫هزینه های بسیاری‬ ‫نصب اسانس��ور و پله برقی در کش��ور‬ ‫ابریش��می با بیان اینک��ه اتحادیه های‬ ‫را به همراه داشته و‬ ‫برگزار شود چراکه با گسترش استفاده‬ ‫الکترومکانی��ک‪ ،‬الکترونی��ک‪ ،‬مصال��ح‬ ‫تشکل ها به نوعی از‬ ‫اسانسور و به دنبال ان‪ ،‬افزایش تعداد‬ ‫س��اختمانی فروش��ان و جرثقی��ل داران‬ ‫جیب اسانسورسازان‬ ‫تا کن��ون در ش��هرهای مختل��ف متولی تامین هزینه می کرده اند نصابان بدون ام��وزش در عرصه کاری‬ ‫فعاالن حوزه اسانس��ور و پله برقی بوده و حتی گمان می کرده اند به ویژه در چند س��ال گذش��ته با نصب‬ ‫که می توانند به واسطه‬ ‫و اجرای اسانس��ور مسکن مهر که نیاز‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در برخی از شهرها‬ ‫اسانسورسازان درامد‬ ‫به استاندارد نیز نداشت شاهد حوادث‬ ‫حت��ی فع��االن ای��ن صنعت زی��ر لوای‬ ‫کسب کنند‬ ‫بسیاری بودیم‪.‬‬ ‫اتحادیه لوازم خانگی قرار داشته اند و در‬ ‫پیشنهاد توزیع لبنیات ارزان قیمت برای ‪ ۷‬میلیون خانوار‬ ‫سازمان ملی استاندارد مکلف به تهیه استاندارد انواع کود شد‬ ‫دبی��ر انجمن صنایع لبنی گفت‪ :‬صنایع لبنی اعالم‬ ‫امادگ��ی کرده اند که س��االنه ‪ ۱.۲‬میلیون تن ش��یر‪،‬‬ ‫ماس��ت و پنیر را با نرخ مص��وب د ر کارخانه و بدون‬ ‫احتس��اب س��ود در اختیار اقش��ار کم درامد جامعه‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫رض��ا باکری از تدوین طرحی ب��رای تامین لبنیات‬ ‫اقشار اسیب پذیر جامعه و ارسال ان به وزارتخانه های‬ ‫جهاد کش��اورزی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬ب��ا توجه به تحریم های پی��ش رو و افزایش‬ ‫قیمت های کاالهای اساسی مورد مصرف مردم به ویژه‬ ‫لبنیات که در سالمت جامعه تاثیرگذار است طرحی‬ ‫تدوی��ن کرده ایم که ان را به س��تاد تنظیم بازار و دو‬ ‫وزارتخانه فرستاده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬باک��ری درباره جزئیات این طرح‬ ‫گفت‪ :‬از انجا که بر اساس اعالم دولت ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬میلیون‬ ‫خانوار جزو اقشار اسیب پذیر جامعه شناسایی شده اند‬ ‫صنای��ع لبنی اعالم امادگی کرده اند که س��االنه ‪۱.۲‬‬ ‫میلیون تن ش��یر‪ ،‬ماس��ت و پنیر را ب��ا نرخ مصوب‬ ‫در کارخانه و بدون احتس��اب س��ود در اختیار اقشار‬ ‫کم درامد جامعه بگذارند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع لبنی درب��اره نحوه اجرای این‬ ‫ط��رح هم گفت‪ :‬ب��ه راحتی می ت��وان ‪ ۴۰۰‬هزار تن‬ ‫ش��یر‪ ۴۰۰ ،‬هزار تن پنیر و ‪ ۴۰۰‬هزار تن ماست را از‬ ‫طریق تعاونی های مصرف و با اس��تفاده از کارت های‬ ‫الکترونیک که بین اقش��ار اس��یب پذیر جامعه توزیع‬ ‫شده‪ ،‬در اختیار مردم قرار داد‪.‬‬ ‫باکری همچنین به این نکته اش��اره کرد که ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن ش��یر در قالب طرح شیر مدرسه یعنی بدون‬ ‫احتساب سود می تواند در اختیار دولت قرار گیرد اما‬ ‫متاس��فانه هنوز هیچ پاسخی از طرف مسئوالن به ما‬ ‫داده نشده است‪.‬‬ ‫این نامه ‪ ۱۷‬ش��هریور تنظیم و به دفتر وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت و ستاد تنظیم‬ ‫بازار ارسال شده است‪.‬‬ ‫با رای نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد مکلف به تهیه اس��تاندارد انواع کود‪،‬‬ ‫افت کش ها و بهبوددهندگان رشد گیاه شد‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی با ‪ ۱۷۱‬رای‬ ‫مواف��ق‪ ۹ ،‬رای مخال��ف و ‪ ۱۱‬رای ممتنع از مجموع‬ ‫‪ ۲۳۰‬نماینده حاضر در جلسه با اصالح ماده ‪ ۹‬الیحه‬ ‫حفاظت از خاک موافقت کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش فودنا‪ ،‬براس��اس بند «ال��ف» این ماده‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد مکلف اس��ت که با همکاری‬ ‫پزشکی و سازمان‬ ‫ ‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت برای تدوین اس��تاندارد انواع‬ ‫کود‪ ،‬افت کش ها‪ ،‬س��م و بهبوددهندگان رش��د گیاه‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بر اساس بند «ب» این ماده‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی مکلف اس��ت با همکاری وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی و همچنین سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت برای تهیه شیوه نامه مصرف انواع کود‪،‬‬ ‫افت کش ها‪ ،‬سم و بهبود دهندگان رشد گیاه در مزارع‬ ‫و واحدهای تولید کش��اورزی‪ ،‬دامی و ش��یالتی اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نماین��دگان همچنی��ن با اص�لاح بن��د «ج» ماده‬ ‫‪ ۹‬ای��ن الیح��ه‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش‬ ‫پزش��کی را مکلف کردند با همکاری سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست برای تعیین حدود مجاز باقی مانده انواع‬ ‫کود‪ ،‬افت کش ها‪ ،‬س��موم و بهبوددهندگان رشد گیاه‬ ‫در محصوالت کش��اورزی‪ ،‬دامی و شیالتی اقدام کند‬ ‫به گونه ای که این محصوالت هیچ گونه تهدیدی برای‬ ‫سالمت انسان نداشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬براس��اس تبصره این ماده‪ ،‬رعایت نکردن‬ ‫ش��یوه نامه ها و مقررات این ماده جرم تلقی می ش��ود‬ ‫و متخلف عالوه بر جبران خس��ارت و پرداخت جزای‬ ‫نق��دی‪ ،‬ت��ا دو براب��ر ارزش کاال بای��د ای��ن م��واد را‬ ‫جمع اوری‪ ،‬مرجوع و با نظارت وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫با هزینه خود معدوم کند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه خانه کش��اورز ایران گفت‪ :‬قراردادهای‬ ‫خری��د چغندرقند از کش��اورزان در واقع نوعی سوءاس��تفاده‬ ‫اس��ت زیرا در حالی که نرخ خرید تضمینی تمام محصوالت‬ ‫افزایش داشته برای این محصول همان نرخ سال ‪ ۹۶‬در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬غالمحسین هادیزاده اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫هم اکنون ش��اهد هستیم قراردادهایی که کارخانجات صنایع‬ ‫تبدیلی با کش��اورزان برای خرید محص��والت انها می بندند‬ ‫کام�لا یک طرفه بوده و به نوعی از کش��اورزان سوءاس��تفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ای��ن قراردادها درباره همه محصوالت نوعی‬ ‫سوءاس��تفاده هس��تند اما در زمینه چغن��در قند وضعیت به‬ ‫ گونه ای ش��دیدتر بوده در حالی که نرخ خرید تضمینی تمام‬ ‫محصوالت افزایش داش��ته اما ب��رای این محصول همان نرخ‬ ‫سال ‪ ۹۶‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه خانه کش��اورز ایران ادامه داد‪ :‬هم اکنون‬ ‫نرخ شکر و قند افزایش داشته اما کارخانجات قند این افزایش‬ ‫را در زمین��ه خرید چغندر قند در نظ��ر نگرفته و همان نرخ‬ ‫سال گذشته را محاسبه می کنند‪.‬‬ ‫هادی��زاده تاکید ک��رد‪ :‬این در حالی اس��ت که هزینه های‬ ‫کارگ��ری برای جم��ع اوری محصول و س��ایر هزینه ها که در‬ ‫مرحله «داش��ت» برای ی��ک مزرعه نیاز اس��ت بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته و این مس��ئله به هی��چ عنوان در نظر‬ ‫گرفته نمی شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬به عب��ارت دقیق‪ ،‬باید گفت کش��اورز‬ ‫نمی تواند در وضعیتی که همه چیز گران ش��ده کاالیش را به‬ ‫همان نرخ سال ‪ ۹۶‬بفروشد و به طور قطع نیاز است که برای‬ ‫افزایش این نرخ برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه خانه کش��اورز ایران گف��ت‪ :‬درباره‬ ‫قیمت گ��ذاری ه��م ب اید گف��ت این قیمتی ک��ه اعالم‬ ‫می ش��ود عن��وان تثبیتی نداش��ته و عن��وان ان تضمینی‬ ‫اس��ت‪ .‬ب ه عبارت دیگر‪ ،‬این حداقل نرخ یک محصول بوده‬ ‫و ب��ه طور قطع می توان برای باالت��ر بردن ان برنامه ریزی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫تامین نیاز کشور‬ ‫با تولید زیتون با کیفیت و ارزان‬ ‫ب��ه جای صادرات زیتون بهتر اس��ت نیاز داخل را با زیتون‬ ‫باکیفیت و ارزان قیمت تامین کنیم‪.‬‬ ‫عض��و هیات علمی مرک��ز تحقیقات زنجان مس��تقر در‬ ‫ایس��تگاه تحقیقاتی طارم گفت‪ :‬این ایس��تگاه از سال ‪۷۲‬‬ ‫با هدف رس��یدن به ارقام سازگار منطقه تاسیس شد که با‬ ‫داش��تن ‪ ۲۶۴‬ژنوتیپ مختلف و ‪ ۶۸‬رقم تجاری مختلف از‬ ‫امریکا ایتالیا یونان اس��پانیا سوریه‪ ،‬می توان گفت از لحاظ‬ ‫بانک ژنی زیت��ون بهترین منبع بانک ژن در خاورمیانه به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫احمدرض��ا دادرس در این باره به ایانا گفت‪ :‬تنوع‪ ،‬اس��اس‬ ‫اصالح در گیاهان اس��ت و هدف ما شناس��ایی ارقام مقاوم به‬ ‫تنش های مختلف است‪.‬‬ ‫دادرس ب��ا اش��اره به وج��ود نمون��ه این بانک ه��ای ژنی‬ ‫در ترکی��ه و س��وریه و تعام��ل ب��ه ای��ن بانک ه��ا گفت‪ :‬در‬ ‫زیتون مصرف کنس��روی‪ ،‬ان��دازه و در زیتون روغن کش��ی‪،‬‬ ‫کیفی��ت اس��تخراجی از زیت��ون مه��م اس��ت که ب��ر زمان‬ ‫رس��یدگی‪ ،‬زم��ان چی��دن‪ ،‬ن��وع چی��دن و‪ ...‬تاثیرگ��ذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬ش��مس اهلل نجفی از کارشناس��ان ایس��تگاه‬ ‫تحقیقاتی طارم با اشاره به بحران اب کشور‪ ،‬گسترش زیتون‬ ‫در طرح طوبی را یک اشتباه عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شهرس��تان طارم‪ ،‬بزرگ ترین مرکز زیتون‬ ‫کش��ور است اما میانگین عملکرد و س��طح زیرکشت و ارقام‬ ‫تولیدی قابل مقایسه با سایر کشورها نیست؛ به جای صادرات‬ ‫زیتون بهتر است نیاز داخل را با زیتون باکیفیت و ارزان قیمت‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 491‬پیاپی ‪2464‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 3‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫بازپس گیری ‪۴۲‬هزار مترمربع‬ ‫زمین در فارس‬ ‫مدیر حقوقی و امور قراردادهای ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس با اش��اره به رس��یدگی و بررس��ی ‪ ۳۶‬پرونده راکد‬ ‫صنعتگران در ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی فارس از بازپس گیری‬ ‫‪ ۴۲‬هزار مترمربع زمین در این شهرک ها خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان فارس‪ ،‬خالد فتوحی با‬ ‫اشاره به رسیدگی و بررسی به ‪ ۳۶‬پرونده راکد صنعتگران در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی فارس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این پرونده ها‬ ‫ب��ه م��دت ‪ ۲‬روز در جلس��ه هیات حل اخت�لاف و داوری با‬ ‫حضور مدیر حقوقی و قراردادهای س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران و نیز داور و حکم مرضی الطرفین‬ ‫در دفتر مرکزی شرکت شهرک های صنعتی فارس بررسی و‬ ‫رسیدگی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با بررسی این پرونده ها در نهایت‪ ۲۵ ،‬پرونده منجر به‬ ‫فسخ قطعی‪ ۸ ،‬پرونده اعطای مهلت‪ ۲ ،‬پرونده تجدید وقت و یک‬ ‫پرونده نیز به علت انصراف از دستور کار خارج شد‪.‬‬ ‫مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ف��ارس گفت‪ :‬با برگزاری این جلس��ه ح��دود ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫مترمربع زمین در ش��هرک های صنعتی ک��ه متقاضیان پس از‬ ‫گذش��ت مهلت قانون��ی و اخطارهای مختل��ف و اعطای مهلت‬ ‫دوباره برای ساخت وساز اقدام نکرده بودند‪ ،‬بازپس گیری شد تا‬ ‫به متقاضیانی که توان و ش��رایط الزم برای ایجاد واحد صنعتی‬ ‫دارند واگذار شود‪.‬‬ ‫فتوح��ی با بیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فس��خ و‬ ‫ازادس��ازی انها از برنامه های مهم اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با واگذاری‬ ‫اراض��ی راک��د به متقاضی��ان دیگر‪ ،‬رون��د ساخت وس��از و اجرای‬ ‫طرح های صنعتی شتاب می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با نظارت بر روند ساخت وساز واحدهای صنعتی و‬ ‫تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت وساز‪ ،‬امکان بورس بازی‬ ‫زمین و سوءاس��تفاده افراد سودجو در فضای شهرک های صنعتی‬ ‫فارس وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیر حقوقی و امور قراردادهای ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس مطرح کرد‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫فارس بر اس��اس شیوه نامه س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران و در راس��تای انجام تعهدات طرف های قرارداد‪ ،‬پس‬ ‫از ‪ ۲‬مرحل��ه ارس��ال اخطاریه و تجدید وقت‪ ،‬ب��رای تعیین تکلیف‬ ‫قرارداده��ای راک��د و فع��ال کردن مطل��وب اراض��ی غیرفعال در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی در نشست هیات حل اختالف و داوری‬ ‫اقدام می کند‪.‬‬ ‫فتوحی نگرفتن پروانه ساختمانی‪ ،‬نگرفتن ساخت وساز‪ ،‬نگرفتن‬ ‫پروانه پایان کار‪ ،‬بدهی مالی‪ ،‬بدهی حق شارژ و گاز‪ ،‬انقضای اعتبار‬ ‫یا ابطال جواز تاس��یس و قرارداد نبس��تن را ازجمله موارد تخلف‬ ‫طرف های قرارداد در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اعالم کرد که در‬ ‫جلسه های هیات حل اختالف و داوری مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیر حقوقی و امور قراردادهای ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق‬ ‫هی��ات حل اخت�لاف و داوری را یک راهکار مفی��د و تخصصی در‬ ‫برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک های‬ ‫صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به واسطه ان‪ ،‬زمین موردنیاز‬ ‫برای س��رمایه گذاران واقعی به منظور ایج��اد واحدهای تولیدی و‬ ‫فرصت های شغلی در سطح این استان فراهم شود‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از رشد جایگاه بانوان کارافرین در شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫سهم یک چهارمی بانوان از ناحیه کارگاهی ظریفان زنجان‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫برخالف انچه تصور می شود شهرک های صنعتی‬ ‫جایگاه��ی برای فعالیت مردان نیس��ت و بانوان در‬ ‫رده ه��ای کارگ��ری‪ ،‬کارفرمایی و س��رمایه گذاری‬ ‫نی��ز در مجموع��ه ش��هرک های صنعت��ی حضور‬ ‫دارند‪ .‬تاکن��ون بیش از ‪ ۷۰۰‬بان��وی کارافرین در‬ ‫مجموعه ش��هرک های صنعتی شناس��ایی شده اما‬ ‫به تازگی یک چه��ارم از زمین ه��ای ناحیه صنعتی‬ ‫کارگاهی ظریفان در اس��تان زنجان نیز به فعالیت‬ ‫بانوان اختصاص یافته اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه بیش��ترین امار زن��ان کارافری��ن در مجموعه‬ ‫شهرک های صنعتی به استان های خراسان رضوی‪،‬‬ ‫اصفهان و تهران تعلق دارد‪.‬‬ ‫اهمیت صنایع دس��تی و گردش��گری در ظرفیت‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬ضمن اس��تفاده از ظرفیت های درونی‬ ‫یک جامعه‪ ،‬زمینه ای بس��یار مس��تعد و مساعد در‬ ‫ح��وزه اقتصاد مقاومتی اس��ت چراک��ه به کمترین‬ ‫هزینه از بابت زیرس��اخت ها و س��رمایه گذاری نیاز‬ ‫دارد‪ .‬ناحی��ه صنعتی ظریفان زنج��ان نیز با هدف‬ ‫اس��تقرار فعاالن صنایع دس��تی اس��تان زنجان در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفت و بعد از ‪ ۳‬سال تاخیر وارد‬ ‫فاز اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬فعالی��ت نامنظم اصناف‬ ‫در حوزه صنایع دس��تی اس��تان زنجان مسئوالن را‬ ‫ترغیب کرد تا برای س��اماندهی بص��ری و فعالیت‬ ‫انها به س��اخت ناحی��ه صنعتی‪ -‬کارگاهی ظریفان‬ ‫با اعتباری افزون ب��ر ‪ ۱۵‬میلیارد تومان اقدام و ‪۸۵‬‬ ‫کارگاه صنفی با امکان عرضه مستقیم کاال را برای‬ ‫فعاالن صنایع دستی استان زنجان فراهم کنند‪.‬‬ ‫کارگاه ه��ای مجموع��ه ظریف��ان در ‪۳‬مت��راژ‬ ‫کارگاه ه��ای ب��زرگ ب��ه مقی��اس ‪ ۱۷۰‬مترمربع‪،‬‬ ‫کارگاه های متوس��ط به مقی��اس ‪ ۱۱۰‬مترمربع و‬ ‫کارگاه ه��ای کوچک به مقیاس ‪ ۹۶‬مترمربع تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خراسان رضوی‪ ،‬اصفهان و تهران در صدر‬ ‫مش��اور امور بان��وان کارافرین س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫بان��وان کارافری��ن در حوزه ه��ای گوناگ��ون برق‪،‬‬ ‫الکترونیک‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬خدمات و‪ ...‬مشغول هستند‬ ‫و بیش��ترین تولیدات به دس��ت زنان کارافرین در‬ ‫حوزه صنایع غذایی‪ ،‬شیمیایی و فلزی است‪.‬‬ ‫به گفته سلطانی‪ ،‬زنان کارافرین در صادرات هم‬ ‫موفق هس��تند‪ .‬برای زنان کارافرین در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی تسهیالت ویژه ای در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬انها از دریافت مجوزها و پرداخت مالیات به‬ ‫مدت ‪۱۰‬سال معاف هستند و با پرداخت دست کم‬ ‫‪ ۵‬درصد مبلغ زمین می توانند فعالیت خود را اغاز‬ ‫کنن��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬زنان کارافرین هزینه زمین‬ ‫را می توانند در ‪۶۰‬قس��ط پرداخت کنند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫به زنان کارافرینی که قصد ش��رکت در نمایشگاه ها‬ ‫را داشته باشند ‪۵‬میلیون تومان تسهیالت پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬شورای توسعه و تعاون زنان کارافرین در‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی نیز‬ ‫ش��کل گرفته و اموزش رایگان برای زنان کارافرین‬ ‫را در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫� بانوان توانمند زنجانی‬ ‫پریچهر س��لطانی‪ ،‬مش��اور امور بانوان کارافرین‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گسترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬هرچند‬ ‫تاکنون خدمات حمایتی و مشوق های‬ ‫س��رمایه گذاری در صنای��ع کوچک و‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی ان طور‬ ‫که شایس��ته اس��ت به بانوان معرفی‬ ‫پریچهر سلطانی‬ ‫نشده اما تاکنون ‪۷۰۰‬زن کارافرین و‬ ‫فعال در این حوزه شناسایی شده اند‪ .‬زنان کارافرین در صادرات‬ ‫هم موفق هستند‪.‬‬ ‫س��لطانی بیش��ترین ام��ار زن��ان‬ ‫برای زنان کارافرین در‬ ‫ رضوی‪،‬‬ ‫کارافری��ن را در خراس��ان‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اصفه��ان و ته��ران عن��وان و تصریح تسهیالت ویژه ای در نظر‬ ‫کرد‪ :‬در اس��تان های همدان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬گرفته شده است‪ .‬انها از‬ ‫ایالم و کردستان کمتر زنان کارافرین دریافت مجوزها و پرداخت‬ ‫مشغول به فعالیت هس��تند‪ .‬زنان در مالیات به مدت ‪۱۰‬سال‬ ‫معاف هستند و با پرداخت‬ ‫تحق��ق اقتص��اد مقاومت��ی و مصرف‬ ‫دست کم ‪ ۵‬درصد مبلغ‬ ‫و‬ ‫کاالی ایران��ی نقش وی��ژه ای دارند‬ ‫زمین می توانند فعالیت‬ ‫نقش زنان کارافرین در رشد و توسعه‬ ‫خود را اغاز کنند‬ ‫کشور اساسی و کلیدی است‪.‬‬ ‫مشاور امور بانوان کارافرین سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران همچنی��ن به بازدید از واحدهای‬ ‫صنعتی زنجان ک��ه بانوان عهده دار ان‬ ‫هس��تند‪ ،‬اش��اره و اظهار کرد‪ :‬اس��تان‬ ‫زنج��ان دارای بانوان کارافرین توانمند‬ ‫و خوشفکر است‪.‬‬ ‫س��لطانی تاکی��د کرد‪ :‬حض��ور زنان‬ ‫کارافری��ن در ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫کش��ور باعث افتخار است و امیدواریم‬ ‫با حضور انها در این ش��هرک ها شاهد‬ ‫رونق هر چه بیش��تر تولید و صادرات و‬ ‫اشتغالزایی برای جوانان باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با معرفی این بانوان‬ ‫کارافرین به جامع��ه‪ ،‬انگیزه فعالیت و‬ ‫پویایی بیش��تر خواهد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫با وج��ود اینکه زن��ان کارافرین ایران‬ ‫در بیشتر عرصه های کارافرینی حضور‬ ‫دارن��د اما برای معرفی و تش��ویق انها‬ ‫اموزش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در البرز‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫البرز گف��ت‪ :‬دوره اموزش��ی شناس��ایی خطرات‬ ‫و ارزیاب��ی ریس��ک با حض��ور‪ ۲۰‬نف��ر از مدیران‪،‬‬ ‫متخصصان و کارشناس��ان ایمنی و بهداش��ت کار‬ ‫استان برپا ش��د‪ .‬به گزارش«گسترش صنعت» به‬ ‫نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان البرز‪ ،‬محمد امین بزازی پورفرشی افزود‪ :‬این‬ ‫دوره اموزشی با حضور مهندس رستمی به عنوان‬ ‫استاد مدعو و با هدف کاهش حوادث تلخ شغلی و‬ ‫شناسایی خطرات موجود در محیط کار و ارزیابی‬ ‫انها به منظور طراحی برنامه های مناسب و واکنش‬ ‫در صورت بروز خطر برگزار شد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان البرز تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫اش��نایی با مفاهیم ریسک و خطرات ناشی از کار‪،‬‬ ‫شناخت روش های نظام مند پیشگیری از خطرات‪،‬‬ ‫اش��نایی با روش های بررس��ی پیامد خس��ارات و‬ ‫فنون کنترل انها‪ ،‬اش��نایی ب��ا روش های تجزیه و‬ ‫تحلیل خطرات و ارزیابی ریسک شامل ‪FMEA-‬‬ ‫‪HAZOP-JSA- William fine-PHA‬‬‫‪ FTA-ETBA‬و اشنایی با مزایا و منافع حاصل‬ ‫از مدیری��ت ریس��ک از موضوع های مطرح ش��ده‬ ‫در این دوره اموزش��ی بود ک��ه در محل مجتمع‬ ‫اموزش��ی علوم و فن��ون نوین پارس��یان(مجری‬ ‫برگزاری دوره های اموزش��ی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان البرز) برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش «سِ ت امداد و نجات »‬ ‫سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫الب��رز از افزایش «سِ ��ت ام��داد و نج��ات » در‬ ‫شهرک های صنعتی استان خبر داد‪.‬‬ ‫بزازی پ��ور فرش��ی در این زمین��ه گفت‪ :‬در‬ ‫جلس��ه مش��ترک که ب��ا مدی��ران هالل احمر‬ ‫اس��تان البرز برگ��زار کردیم‪ ،‬درب��اره ارتباط و‬ ‫تعامل هرچه بیشتر دو مجموعه پیشنهادهایی‬ ‫ش��د که قرار اس��ت در قالب ی��ک تفاهمنامه‬ ‫تنظی��م و تا دو هفت��ه ا ینده امض��ا و اجرایی‬ ‫شود‪ .‬فرش��ی با بیان اینکه امداد رسانی یکی از‬ ‫موضوع های مورد بررس��ی در این جلس��ه بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ایج��اد مراکز امدادی‪ ،‬شناس��ایی نقاط‬ ‫استقرار درمانگاه های امدادی و مراکز طب کار‬ ‫در ش��هرک های صنعتی از دیگر موضوع هایی‬ ‫ب��ود که م��ورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫البرز به موضوع افزایش «سِ ��ت امداد و نجات »‬ ‫در ش��هرک های صنعتی استان اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬برگزاری تور هالل احمر با هدف بازدید‬ ‫امدادگ��ران از واحدهای صنعتی‪ ،‬تعامل هرچه‬ ‫بیشتر با واحدهای صنعتی در زمینه برگزاری‬ ‫کالس های اموزش��ی امداد و نج��ات‪ ،‬افزایش‬ ‫س��طح امادگی ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‬ ‫در زمین��ه امداد و نجات از موارد توافق ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته فرش��ی‪ ،‬امداد رس��انی هرچه‬ ‫بیشتر هالل احمر به واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی اس��تان البرز‬ ‫از دیگ��ر مواردی بود که م��ورد توافق طرف ها‬ ‫قرار گرفته و در تفاهمنامه ا ینده بر اجرای ان‬ ‫توافق خواهد شد‪.‬‬ ‫اقدام شایسته ای انجام نشده است‪ .‬سلطانی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه در دولت تدبیر و امید‪ ،‬عزم جدی‬ ‫برای توس��عه کارافرینی از س��وی بانوان و حمایت از‬ ‫انها در حوزه صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫وج��ود دارد و البته نیاز به هم��کاری و حمایت های‬ ‫قانونی و جدی بانک ها هست‪.‬‬ ‫‹ ‹سودجویی از امتیاز بانوان‬ ‫گذش��ته دارای مصوب��ه دولتی بوده و در ش��ورای‬ ‫اداری استان نیز مورد تایید قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نحوه س��اخت و مش��ارکت در س��اخت این ناحیه‬ ‫صنعتی‪-‬کارگاه��ی با طراحی مش��اور در فاز یک و‬ ‫‪ ۲‬به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه اس��تان زنجان دارای‬ ‫‪ ۲۰‬ش��هرک و ناحیه صنعتی مصوب اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۱۵‬ش��هرک و ناحیه صنعتی فعال‬ ‫در اس��تان داریم که در این شهرک ها‪ ،‬یک هزار و‬ ‫‪ ۵۵۰‬قرارداد با سرمایه گذاران بسته شده که حدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬واحد ان به بهره برداری رسیده و فعال است‪.‬‬ ‫ایرج احمدی‪ ،‬سرپرس��ت ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان زنجان در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» اظهار کرد‪ :‬در صدد هس��تیم ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫از زمین های ناحیه صنعت��ی کارگاهی زنجان را به‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بانوان کارافرین واگذار کنیم‪.‬‬ ‫صنایع دس��تی از گذش��ته به دست زنان توانمند‬ ‫احم��دی با اش��اره به وج��ود بان��وان توانمند در‬ ‫روس��تایی س��اخته و راهی بازار شده است‪ .‬استان‬ ‫حوزه کارافرینی در ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫زنجان نیز از گذش��ته با ملیله کاری‪ ،‬چاقوسازی و‬ ‫زنج��ان گفت‪ :‬در س��ال های گذش��ته در ش��هرک‬ ‫قلم زن��ی در ذهن هر ایرانی ماندگار ش��ده که این‬ ‫صنعتی اش��راق زنجان س��ایتی با تس��هیالت ویژه‬ ‫حرفه برای اهل فن در زنجان ش��غل ثابتی اس��ت‬ ‫برای اس��تقرار بانوان کارافرین استان ساخته شد‪.‬‬ ‫ک��ه از طری��ق ان ارتزاق می کنن��د؛ همان طور که‬ ‫این امر س��بب ش��د تعدادی از اقای��ان واحدهایی‬ ‫کارگاه ه��ای پراکنده این صنایع دس��تی در زنجان‬ ‫را ب��ه نام مادر‪ ،‬خواهر یا همس��ر خ��ود خریداری‬ ‫و در مس��یر مس��افران ای��ن اس��تان خودنمای��ی‬ ‫کنن��د به طوری که درحال حاض��ر ‪ ۱۲۰‬قرارداد به‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نام بانوان در ش��هرک های صنعتی امضا شده است‬ ‫بنابراین‪ ،‬ایجاد یک ناحیه صنعتی‬ ‫اما اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم‬ ‫برای استقرار کارگاه های صنایع دستی‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬واحد به دس��ت خود بانوان‬ ‫می توان��د نویدبخش رون��ق فعالیت و‬ ‫اداره می ش��ود‪ .‬وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در‬ ‫فروش مناسب باشد‪.‬‬ ‫واگذاری اراضی تعیین شده برای بانوان‬ ‫مس��افرانی که با عب��ور از عوارضی‬ ‫در ناحی��ه صنعتی کارگاه��ی ظریفان‬ ‫تهران‪-‬زنج��ان تصمی��م ب��ه خری��د‬ ‫س��عی بر ان اس��ت تا بانوان کارافرین‬ ‫س��وغات گرفته اند با ای��ن کارگاهای‬ ‫واقعی بتوانند زمین در اختیار بگیرند‪.‬‬ ‫ایرج احمدی‬ ‫قدیم��ی چاقوس��ازی‪ ،‬چ��ارق دوزی‪،‬‬ ‫سرپرست شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان زنجان گفت‪ :‬در نظ��ر داریم با در شهرک صنعتی اشراق قلم زن��ی‪ ،‬مس��گری‪ ،‬ملیل��ه کاری و‬ ‫ایجاد ناحیه صنعت��ی ظریفان‪ ،‬فعاالن زنجان سایتی با تسهیالت معرق کاری اشنایی دارند‪.‬‬ ‫ویژه برای استقرار‬ ‫ای��ن مغازه ه��ا و فروش��گاه ها از‬ ‫صنایع دستی مستقر در اتوبان تهران‪-‬‬ ‫بانوان کارافرین استان‬ ‫زنج��ان را روب��ه روی هم��ان منطق��ه ساخته شد‪ .‬این امر سبب س��ال های گذش��ته در ای��ن منطقه‬ ‫مس��تقر ش��ده و تولیدات خود را به‬ ‫استقرار دهیم‪.‬‬ ‫شد تعدادی از اقایان‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬زمین م��ورد نظر از اداره واحدهایی را به نام مادر‪ ،‬ص��ورت مس��تقیم عرض��ه کرده اند‬ ‫خواهر یا همسر خود‬ ‫ام��ا اکنون با توس��عه شهرنش��ینی و‬ ‫کل مسکن‪ ،‬راه و شهرسازی خریداری‬ ‫خریداری کنند به طوری که‬ ‫تو امد بس��یار مس��ئوالن استانی‬ ‫ش��د و در وس��عت ‪ ۲.۳‬هکت��ار قاب��ل درحال حاضر ‪ ۱۲۰‬قرارداد رف ‬ ‫واگذاری ب��ه ‪ ۸۵‬کارگاه تولید و عرضه به نام بانوان در شهرک های تصمیم گرفته اند تا فعالیت این صنف‬ ‫مس��تقیم خواهد ب��ود‪ .‬احمدی با بیان صنعتی امضا شده است صنایع دس��تی را در ناحی��ه صنعتی‪-‬‬ ‫کارگاهی ظریفان ساماندهی کنند‪.‬‬ ‫اینک��ه س��اخت این ناحی��ه صنعتی از‬ ‫اجرای ‪ ۵‬تصفیه خانه فاضالب صنعتی در گیالن‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان گی�لان گفت‪۵ :‬‬ ‫تصفیه خان��ه فاض�لاب صنعتی در‬ ‫گیالن در دست اجرا است‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان گیالن‪،‬‬ ‫احمدعل��ی ش��هیدی با اش��اره به‬ ‫س��اخت و تجهی��ز تم��ام امکانات‬ ‫زیربنای��ی در ‪ ۳۳‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی موجود در س��طح اس��تان‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬س��عی کردی��م در‬ ‫سال های گذش��ته محدودیت هایی‬ ‫که بوده را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫ش��هیدی تاکید کرد‪ :‬ب��ه عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬در زمینه تجهیز شهرک های‬ ‫صنعتی به تصفیه خانه های فاضالب‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬م��دول دوم تصفیه خانه‬ ‫ش��هرک صنعت��ی الهیج��ان در‬ ‫دس��ت اج��را اس��ت و ب��ا توجه به‬ ‫اینک��ه تصفیه خان��ه اول ب��ا تم��ام‬ ‫ظرفیت در ح��ال فعالیت بود الزم‬ ‫ب��ود تصفیه خان��ه دوم وارد م��دار‬ ‫بهره برداری شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان گی�لان در ادامه از‬ ‫اجرای عملیات ساخت تصفیه خانه‬ ‫ش��هرک سفیدرود رش��ت با اعتبار‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬میلی��ارد ری��ال ب��ا ظرفیت‬ ‫‪ ۳۰۰‬مترمکع��ب در روز خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬این تصفیه خانه سال اینده به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫ش��هیدی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه‬ ‫هم اکن��ون ‪ ۵‬تصفیه خان��ه فاضالب‬ ‫صنعتی در اس��تان در دس��ت اجرا‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در راس��تای‬ ‫حفاظ��ت از محیط زیس��ت و‬ ‫افزای��ش رویک��رد توس��عه صنعت‬ ‫س��بز‪ ،‬تصفیه خانه ه��ای صنعت��ی‬ ‫در ش��هرک های صنعتی اس��تانه‪،‬‬ ‫نالکیاشر لنگرود و کوچیچال فومن‬ ‫در دست ساخت است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان گیالن‬ ‫افزود‪ :‬البته سال گذشته تصفیه خانه‬ ‫سکام رضوانشهر هم به بهره برداری‬ ‫رسیده بود‪.‬‬ ‫ی تالش ها و فعالیت های‬ ‫ش��هید ‬ ‫بنیادین شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫را مربوط به حمایت و پشتیبانی از‬ ‫صنعت و سرمایه گذاری عنوان کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬ما در حمایت از واحدهای‬ ‫صنعتی هیچ گونه محدودیتی قائل‬ ‫نمی ش��ویم و حمای��ت همه جانبه‬ ‫از صنع��ت‪ ،‬وظیف��ه ذاتی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!