روزنامه گسترش صنعت شماره 492 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 492

روزنامه گسترش صنعت شماره 492

روزنامه گسترش صنعت شماره 492

‫خواب امریکا‬ ‫هرگز‬ ‫تعبیر نمی شود‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ ‪ 4‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2465‬دوره جدید شماره ‪ 8 492‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫انبوه ثروت‬ ‫در اختیار شبکه های‬ ‫رانتی است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 26‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫لزوم پژوهشی همه جانبه‬ ‫برای انتخاب روش تامین نیرو‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاالی داخلی‬ ‫در بحران توان طرف تقاضا ‪3‬‬ ‫ساختار اقتصادی کشور‬ ‫چاالک نیست ‪4‬‬ ‫برقراری امنیت‬ ‫در شهرک های صنعتی ‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫سرمایه های خارجی‬ ‫مانع تحقق اهداف امریکا‬ ‫ضرورت ارائه خدمات رفاهی‬ ‫به کارگران شیفت شب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ارای متضاد در تولید‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫«استانداردهای یورو»‬ ‫و حفاظت از محیط زیست‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش«گسترشصنعت»ازوضعیتواحدهایصنعتینشانداد‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 4‬مهر ‪ 16 1397‬محرم ‪ 26 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 492‬پیاپی ‪2465‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم پژوهشی همه جانبه‬ ‫برای انتخاب روش تامین نیرو‬ ‫انرژی حرف نخست را در دنیا‬ ‫می زند‪ .‬هر کش��وری ک��ه بتواند‬ ‫ای��ن انرژی را ارزان تر تامین کند‬ ‫می تواند گوی س��بقت را از سایر‬ ‫رقیبان برباید‪ .‬ایران سال هاست‬ ‫روی انرژی ه��ای تجدید پذی��ر‬ ‫س��رمایه گذاری می کن��د‪ ،‬یکی‬ ‫نوید صانعی‬ ‫از ای��ن روش ه��ا‪ ،‬تولی��د برق از‬ ‫کارشناس ارشد برق و‬ ‫ی اس��ت‪.‬‬ ‫پنل ه��ای خورش��ید ‬ ‫قدرت‬ ‫پنل های خورشیدی برق جریان‬ ‫مس��تقیم را تولی��د می کنند که‬ ‫می توان ان را در باتری ها ذخیره و از طریق مبدل به شبکه تزریق‬ ‫ک��رد یا از طریق ان‪ ،‬نیروی مورد نیاز بار های محلی را تامین کرد‪.‬‬ ‫در حالی که سال هاست مسئوالن و بخش خصوصی برای راه اندازی‬ ‫پنل های خورش��یدی ت�لاش می کنند‪ ،‬نتای��ج تحقیقات جهانی‬ ‫مضرات روش تهیه نیروی برق از انرژی خورش��یدی را در رسانه ها‬ ‫منعکس می کنند‪ .‬سردمداران و تصمیم سازان سیاست های کالن‬ ‫کش��ور قبل از ص��رف هزینه‪ ،‬وقت و ان��رژی کالن برای راه اندازی‬ ‫نیروگاه های خورشیدی‪ ،‬باید روی روش مورد نظر تحقیق بیشتری‬ ‫انجام دهند‪ .‬این انرژی نو می تواند به س��مت روش هایی همچون‬ ‫تولید نیرو از انرژی زمین گرمایی و نیروگاه های زباله س��وز هدایت‬ ‫ش��ود‪ .‬این نیروگاه های زباله س��وز‪ ،‬گاز متان حاصل از زباله های تر‬ ‫را می س��وزاند و ب��رق تولی��د می کند‪ .‬این روش ب��ا توجه به اینکه‬ ‫ایران یکی از تولید کننده های بزرگ زباله در جهان است می تواند‬ ‫راهگش��ا باش��د‪ .‬برای اینکه از یک انرژی نو استفاده شود نمی توان‬ ‫چشم بس��ت ه جلو رف��ت‪ ،‬باید تمام س��ود ها و زیان های ان در یک‬ ‫تحقیق جام ع مش��خص ش��ود‪ .‬در ایران هزاران پایان نامه و مقاله‬ ‫علم��ی معتبر وج��ود دارد که در یک کارگ��روه می تواند به عنوان‬ ‫یک منبع مورد بررسی علمی قرار گیرد و برای انتخاب ها‪ ،‬راهگشا‬ ‫باش��د‪ .‬اینکه یک روش تولید نیرو از انرژی خورش��یدی به عنوان‬ ‫یک روش پایه اس��تفاده ش��ود جای مطالعه زیادی دارد به صرف‬ ‫اینکه تبلیغاتی ش��ده است نباید سرمایه های کالن کشور را در ان‬ ‫هزینه کرد‪ .‬در بس��یاری از کشورهای جهان پنل های خورشیدی‬ ‫برای تامین نیرو مورد اس��تفاده قرار نمی گیرد‪ .‬هزینه تعمیرات و‬ ‫نگهداری باال‪ ،‬نرخ باالی باتری ها‪ ،‬متوس��ط عمر ‪ ۱۵‬ساله‪ ،‬مشکل‬ ‫دفع پس��ماندهای پنل های خورشیدی( از انجا که جنس پنل های‬ ‫خورش��یدی از س��یلیکون است بازیافت ان مشکل است ) از جمله‬ ‫مواردی اس��ت که کش��ورهایی چون هلند و روسیه را بر ان داشت ‬ ‫روش ه��ای دیگر تامین انرژی خورش��یدی را م��د نظر قرار دهند‪.‬‬ ‫درحال حاضر سرمایه گذاری و قراردادهایی که برای ایجاد نیروگاه‬ ‫تولید انرژی خورشیدی بسته می شود باید بر اساس پایه مطالعاتی‬ ‫دقی��ق و همه جانبه انجام ش��ود‪ .‬یکی از روش های مرس��وم تولید‬ ‫نیرو که در بس��یاری از کشورها همچون هلند اجرا می شود‪ ،‬روش‬ ‫تولید نیرو از انرژی خورشیدی به وسیله جمع کنندگان خورشیدی‬ ‫اس��ت‪ .‬از جمله مزایای این روش می توان بر متوس��ط باالی عمر‬ ‫تجهیزات ان اشاره کرد‪ .‬در این روش االینده های زیست محیطی‬ ‫در پایین تری��ن میزان ممکن اس��ت و پس��ماندها به چرخه تولید‬ ‫باز می گردد‪ .‬همچنین‪ ،‬بازده س��رمایه و سوداوری بیشتری در این‬ ‫روش وج��ود دارد‪ .‬در ایران از جمع کنندگان خورش��یدی عالوه بر‬ ‫تولید برق می توان در صنعت ذوب اهن استفاده کرد‪ .‬جمع کنندگان‬ ‫خورش��یدی ش��امل یک مجموعه اینه و عدسی است که انرژی و‬ ‫پرتوهای خورشیدی را در یک نقطه جمع می کند‪ .‬به ان نقطه برج‪،‬‬ ‫جمع کننده گفته می شود‪ .‬انرژی جمع شده باعث ذوب کردن نمک‬ ‫می شود و این نمک مذاب در چرخه تولید برق مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬در جمع کنندگان خورش��یدی ساعاتی که نور خورشید‬ ‫وج��ود ن��دارد نیز می توان نیرو تولید ک��رد؛ هرچند میزان ان کم‬ ‫باش��د‪ .‬از جمله روش های تولید نیرو از انرژی خورشیدی می توان‬ ‫به دودکش های خورشیدی اشاره کرد‪.‬‬ ‫دودکش های خورشیدی سازه ای به شکل دود کش است که در‬ ‫ان توربین تعبیه می شود‪ ،‬در این روش عالوه بر هزینه پایین تولید‬ ‫و امکان پیاده س��ازی در هر مکانی‪ ،‬به ش��کل شبانه روزی می توان‬ ‫نیرو تولید کرد‪ .‬کوره های خورش��یدی نیز یکی دیگر از روش های‬ ‫مرسوم تولید نیرو در جهان است‪.‬‬ ‫از کوره های خورش��یدی می توان به ش��کل مستقیم برای ذوب‬ ‫فلزات و هم برای صنایع خاص‪ ،‬تولید پالس��ما اس��تفاده کرد‪ ،‬به‬ ‫شکلی که روشنایی یک ساختمان به راحتی با پالسمای تولید شده‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫برخی کشورها خرید‬ ‫نفت از ایران را کاهش‬ ‫داده اند اما هیچ‬ ‫کشوری خرید نفت‬ ‫خود از ایران را متوقف‬ ‫نکرده و تنها کره جنوبی‬ ‫است که برای ‪ ۳‬ماه‬ ‫پیاپی از ایران نفت‬ ‫نخریده است‬ ‫صادرات نفت ایران به هیچ کشوری جز کره جنوبی قطع نشد‬ ‫خواب امریکا هرگز تعبیر نمی شود‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزی��ر نفت با تاکی��د بر اینکه خری��د نفت هیچ‬ ‫کشوری به جز کره جنوبی از ایران قطع نشده است‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬خ��واب امریکا برای به صفر رس��اندن‬ ‫صادرات نفت ایران هیچ گاه تعبیر نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش نیوز»‪ ،‬بی��ژن زنگنه درباره‬ ‫نشس��ت کمیته مش��ترک وزارتی نظارت ب��ر توافق‬ ‫کاهش عرضه نفت اوپ��ک و غیراوپک (‪ )JMMC‬در‬ ‫الجزای��ر اظهار کرد‪ :‬در این نشس��ت ب��ر پایبندی به‬ ‫س��همیه ها تاکید ش��د و هیچ بحثی درب��اره افزایش‬ ‫تولید مطرح نشد‪.‬‬ ‫وزیر نفت به این پرسش که ایا حذف نفت ایران‬ ‫برای کوتاه مدت امکان پذیر است‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬حذف‬ ‫نفت ایران در میان مدت امکان پذیر نیس��ت اما در‬ ‫کوتاه مدت امریکایی ها مسائلی در ذهن شان هست‬ ‫تا اگر ش��ده حتی برای یک م��اه به صورت نمادین‬ ‫ص��ادرات نفت ای��ران را به صفر برس��انند‪ ،‬اما این‬ ‫خواب هیچ گاه تعبیر نمی شود‪.‬‬ ‫زنگن��ه درب��اره اینک��ه افزایش نیافت��ن تولید‬ ‫اعض��ای اوپ��ک و غیراوپک در نشس��ت الجزایر‬ ‫چه پیامی برای امریکا دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اوپک‪،‬‬ ‫سازمانی مستقل است و شاخه ای از وزارت انرژی‬ ‫امریکا نیس��ت و پی��ش از این هم گفتم صحبت‬ ‫اقای ترامپ که گفته ما امنیت برخی کشورهای‬ ‫منطق��ه خلیج فارس را تامی��ن می کنیم و بقای‬ ‫عمر انها بس��تگی به حمایت و تالش ما(امریکا)‬ ‫دارد‪ ،‬بزرگ ترین توهین به ملت ها و کش��ورهای‬ ‫دوس��ت امریکا در منطقه است و امیدوارم که در‬ ‫اقدام های ش��ان نش��ان دهند که چقدر مستقل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه نشس��ت الجزایر چه دستاوردی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬انچ��ه در الجزای��ر حاصل‬ ‫ش��د این بود که هیچ کش��وری پاس��خ مثبتی به‬ ‫صحبت ه��ای اقای ترامپ نش��ان ن��داد و به طور‬ ‫تقریب��ی اوپک و حتی کش��ورهای غیرعضو اوپک‬ ‫ه��م اعالم کردن��د اکنون نیازی ب��ه افزایش تولید‬ ‫نیس��ت و این را اگر نگوییم شکست سخت‪ ،‬به طور‬ ‫حتم هیچ دس��تاوردی برای اقای ترامپ نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫زنگن��ه درب��اره اینک��ه ایا ب��ه ج��ز کره جنوبی‪،‬‬ ‫کش��ور دیگری واردات نف��ت از ایران را قطع کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برخی کش��ورها خرید نفت از ایران‬ ‫را کاه��ش داده ان��د اما هیچ کش��وری خرید نفت‬ ‫خ��ود از ایران را متوقف نک��رده و تنها کره جنوبی‬ ‫اس��ت که برای ‪ ۳‬ماه پیاپ��ی از ایران نفت نخریده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال احیای کارت سوخت‬ ‫وزیر نفت درباره عرضه نفت خام در بورس گفت‪:‬‬ ‫س��ران ‪ ۳‬قوه با عرضه نفت خ��ام در بورس موافق‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین‪ ،‬هیات دولت در حال بررس��ی‬ ‫فرایندهای اجرایی ان است‪.‬‬ ‫زنگن��ه ادام��ه داد‪ :‬به دلیل حساس��یت های این‬ ‫موض��وع اعالم ش��د که عرضه نف��ت در بورس ‪۲۰‬‬ ‫درص��د ریالی و ‪ ۸۰‬درصد ارزی به طور ازمایش��ی‬ ‫و مح��دود در بورس عرضه ش��ود و پس از ارزیابی‬ ‫نتایج‪ ،‬تصمیم بعدی گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره عرضه خرده محموله ه��ا در بورس هم‬ ‫‹ ‹ترامپ‪ ،‬مسئول افزایش نرخ نفت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عرضه خرده محموله ها مشخص است و تا‬ ‫وزی��ر نف��ت در بخ��ش پایان��ی پرس��ش های‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬هزار بشکه می توانیم عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وزیر نفت درباره انتقادها به برگزاری‬ ‫نمایندگان رس��انه ها در حاشیه ایین‬ ‫نمایشگاه ایران پالست هم اظهار کرد‪:‬‬ ‫گشایش رسمی دوازدهمین نمایشگاه‬ ‫ما در یک جنگ‬ ‫انتقادها ارتباطی به برگزاری نمایشگاه اقتصادی سرد و خشن ایران پالست باز هم به پرسشی درباره‬ ‫ن��دارد و اگر ف��ردی هم گله داش��ته ازسوی امریکا هستیم نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت‬ ‫باش��د بیش��تر مربوط به فعالیت های و تالش مان این است بر توافق اوپک و غیراوپک(‪)JMMC‬‬ ‫بازرگان��ی پایین دس��تی پتروش��یمی که تولید و صادرات پاس��خ داد‪ :‬در بیانیه پایانی نشس��ت‬ ‫است که چندان ربطی به شرکت های نفت ایران کم نشود صحبت��ی درباره افزایش تولید نش��ده‬ ‫پتروشیمی ندارد‪.‬‬ ‫اس��ت و حتی برخی وزی��ران اوپک و‬ ‫در بورس هیچ‬ ‫زنگن��ه تصری��ح کرد‪ :‬ش��رکت های محدودیتی نداریم‪ ،‬غیراوپک اعالم کردن��د بازار نیازی به‬ ‫پتروش��یمی برای عرض��ه محصوالت باید ‪ ۱۰‬درصد را اول عرضه جدید ندارد‪.‬‬ ‫خ��ود در ب��ورس ابالغی��ه دریاف��ت و پیش از برداشت نیز‬ ‫وی ب��ه تویی��ت ترامپ هم اش��اره‬ ‫می کنند ک��ه نرخ انها هم مش��خص به طور حتم‪ ۲۰‬درصد ک��رد و ان را بزرگ تری��ن توهی��ن به‬ ‫اس��ت‪ .‬به تازگی هم امکانات��ی فراهم ریالی را پرداخت کنند‪ ،‬کش��ورهای منطقه دانس��ت و تاکید‬ ‫شده اس��ت که رقابت بهتری بین انها ‪ ۸۰‬درصد ارزی هم کرد‪ :‬البته هیچ پاسخی به این توییت‬ ‫همان طور که پیش تر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اقای ترامپ داده نش��ده است‪ .‬اگرچه‬ ‫گفتم باید ارزیابی‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در ی��ک تا دو ماه‬ ‫ممکن اس��ت ه��ر کش��وری کار خود‬ ‫شود‬ ‫گذش��ته بورس به طور تقریبی عرصه‬ ‫را انج��ام دهد(افزای��ش تولی��د نفت)‬ ‫فعالیت تعدادی دالل بوده و کاال و مواد‬ ‫ام��ا ای��ن موض��وع هی��چ ارتباطی به‬ ‫ایجاد ‪ ۱۱۳‬هزار فرصت شغلی‬ ‫بازسازی توربوشارژر موتورهای مولد برق در شرکت ایتکو‬ ‫کیت توربوش��ارژر موتور کاترپیالر نیروگاه ‪ ۸‬مگاوات گازی‬ ‫نیروگاه اصفهان به طور کامل بازسازی و با موفقیت نصب شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬مهندسان شرکت دانش بنیان توربین‬ ‫توان گس��تر ایرانیان(ایتکو) موفق ش��دند توربوش��ارژر موتور‬ ‫کاترپی�لار مولد ب��رق دو مگاوات نیروگاه اصفه��ان را به طور‬ ‫کامل بازس��ازی و قطعات ان را نیز بومی س��ازی کرده و روی‬ ‫موتور نیروگاه نصب و راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫شرکت امریکایی کاتر پیالر مدت ها است جلوی فروش انواع‬ ‫کیت موتورهای مولد برق به نیروگاه های ایران را گرفته است‬ ‫و مالکان نیروگاه ها مجبورند با ش��رایط دش��وار توربوش��ارژر‬ ‫و کیت های مرتبط با ان را از ش��رکت های مش��ابه در س��ایر‬ ‫کشورها با نرخ باال خریداری کنند‪.‬‬ ‫توربو ش��ارژرها یکی از اجزای دوار مهم موتورهای مولد برق‬ ‫هستند که توان موتور را افزایش می دهند‪ .‬یکی از کارکردهای‬ ‫مه��م توربو ش��ارژر متراک��م کردن ه��وای ورودی ب��ه موتور‬ ‫است‪.‬‬ ‫متخصص��ان ش��رکت دانش بنی��ان توربی��ن توان گس��تر‬ ‫ن( ا یتک��و ) ضم��ن دسترس��ی ب��ه فن��اوری س��اخت و‬ ‫ایرانیا ‬ ‫بومی سازی قطعات حس��اس و پیچیده انواع توربوشارژرهای‬ ‫موتور مولد برق امکان بازسازی انواع مختلف توربوشارژرهای‬ ‫موتورهای مولد برق و موتورهای لکوموتیو را دارند‪.‬‬ ‫اولیه به دس��ت تولیدکننده واقعی نمی رسید‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۲۵۰‬هزار تن م��واد اولیه در بورس‬ ‫عرضه کردیم و بازار هم تعادل داشت‪.‬‬ ‫امس��ال هم همان مقدار عرض��ه کردیم اما باالی‬ ‫ی��ک میلیون ت��ن تقاضا برای ان وجود داش��ت که‬ ‫نش��ان دهنده تقاض��ای رانتی اس��ت ک��ه به منظور‬ ‫تولید نبوده و س��امانه هم نمی تواند ان را شناسایی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت ب��ا تاکید ب��ر اینکه قرار ش��د از نظر‬ ‫قیمتی دیگر س��قفی برای رقابت در بورس نباشد‬ ‫تا فعالیت ها عادالنه تر انجام ش��ود و در این صورت‬ ‫فکر می کنم نرخ نهایی ب��رای مصرف کننده پایین‬ ‫بیاید‪ ،‬اف��زود‪ :‬همچنین قرار اس��ت ن��رخ خوراک‬ ‫واحده��ای پتروش��یمی متناس��ب ب��ا تغییرات��ی‬ ‫ک��ه در ن��رخ ارز حاص��ل ش��ده‪ ،‬مق��داری تغییر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫زنگنه در پاسخ به پرسشی مبنی بر احیای کارت‬ ‫س��وخت برای کنترل قاچاق ان از کشور هم اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬احتمال دارد کارت س��وخت ب��رای کنترل‬ ‫قاچاق‪ ،‬دوباره احیا شود‪.‬‬ ‫اوپک ندارد‪.‬‬ ‫زنگن��ه ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه اوپ��ک مس��ئول‬ ‫تصمیم هایش اس��ت و برای اتخاذ انه��ا به اجماع‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬خوش��بختانه با پیگیری ها و‬ ‫مکاتبات انجام ش��ده و گفت وگوهایی که همکاران‬ ‫من داش��تند انچه پیش بینی می ش��د در الجزیره‬ ‫اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه نرخ نفت‪ ،‬تابع بازار است و‬ ‫هم اکنون نمودار نرخ به سمت باالست‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫البته دلیل افزایش نرخ نفت فش��ارهای امریکاست‬ ‫و اق��ای ترام��پ مس��ئول ان اس��ت و ما(اوپ��ک)‬ ‫هیچ وق��ت ب��ه دنبال افزای��ش ن��رخ در بلندمدت‬ ‫نبودیم‪.‬‬ ‫زنگن��ه درباره صادرات نفت هم اظهار کرد‪ :‬ما در‬ ‫یک جنگ اقتصادی س��رد و خشن ازسوی امریکا‬ ‫هس��تیم و تالش مان این است که تولید و صادرات‬ ‫نفت ایران کم نشود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینک��ه ایا ش��رکت های خارجی‬ ‫هم می توانن��د از بورس‪ ،‬نفت خ��ام خریداری کنند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در بورس هی��چ محدودیتی نداریم‪ ،‬باید‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د را اول و پی��ش از برداش��ت نی��ز به طور‬ ‫حت��م‪ ۲۰‬درصد ریالی را پرداخ��ت کنند‪ ۸۰ ،‬درصد‬ ‫ارزی ه��م همان طور که پیش تر گفت��م باید ارزیابی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه مش��کلی در تامین خوراک‬ ‫واحدهای پتروش��یمی وجود ندارد‪ ،‬درباره نمایشگاه‬ ‫ایران پالس��ت ه��م اظهار ک��رد‪ :‬این روی��داد فرصتی‬ ‫اس��ت تا شرکت های داخلی و خارجی برای گسترش‬ ‫همکاری ها گفت وگو کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بخش ایرانی نمایشگاه ایران پالست‬ ‫نس��بت به بخ��ش خارجی فعال تر اس��ت که البته‬ ‫این موضوع به دلیل مش��کالت پیش امده‪ ،‬طبیعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزی��ر نف��ت‪ ،‬وض��ع صنع��ت پتروش��یمی را رو به‬ ‫رش��د عنوان ک��رد و با بیان اینک��ه تولید محصوالت‬ ‫پتروش��یمی نسبت به س��ال گذش��ته ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬درصد‬ ‫رشد داشته اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امسال اتان بیشتری‬ ‫در اختیار مجتمع های پتروش��یمی ق��رار می گیرد و‬ ‫تالش مان این اس��ت که با وجود مش��کالت‪ ،‬صادرات‬ ‫را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫مژگان خانلو با اشاره به اینکه از شروع دوره تحریم های‬ ‫اولی��ه کاهش فش��ار اعتب��ارات عمرانی را داش��تیم و در‬ ‫سال های ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۵‬این نسبت به ‪ ۲.۷‬رسیده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر همین روند سیر نزولی را طی می کند و اگر‬ ‫بخش خصوصی ورود نکند رشد اقتصادی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» نشست خبری همایش‬ ‫واگ��ذاری طرح های نیمه کاره با حضور محس��ن چمن ارا‪،‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬س��یدابوالفضل‬ ‫موس��وی‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و نمایندگان بخش های خصوصی اس��تان ها در‬ ‫اتاق بازرگانی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت م��ژگان خانلو‪ ،‬معاون��ت اقتصادی و‬ ‫هماهنگی س��ازمان برنامه و بودجه اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫امار حدود ‪ ۷۶‬هزار پروژه ملی و اس��تانی نیمه تمام وجود‬ ‫دارد که این پروژه ها با احتس��اب نوس��ان های نرخ ارز به‬ ‫مبلغی باالتر از ‪ ۵۵۰‬هزار میلیارد تومان س��رمایه نیازمند‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬سیاس��ت ما کاهش تصدی گری دولت‬ ‫و پررن��گ کردن نق��ش بخش خصوص��ی در بخش های‬ ‫عمرانی است‪ .‬ما الزامات برنامه ششم را هم داریم که رشد‬ ‫اقتصادی را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ش��روع دوره تحریم های اولیه کاهش فشار‬ ‫اعتبارات عمرانی را داش��تیم و در سال های ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۵‬این‬ ‫نس��بت به ‪ ۲.۷‬رسیده اس��ت و درحال حاضر همین روند‬ ‫س��یر نزولی را طی می کند و اگر بخ��ش خصوصی ورود‬ ‫نکند رشد اقتصادی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫خانل��و در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬توجیه پذی��ر ک��ردن‬ ‫پروژه ه��ا یک��ی از اقدام های��ی ب��وده ک��ه انج��ام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬برخ��ی از پروژه ه��ا ممک��ن ب��ود توجیه پذی��ر‬ ‫نباش��د و رغب��ت را ب��رای س��رمایه گذاری ک��م‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به همین منظور ما مشوق های مالیاتی‪ ،‬تامین اجتماعی‬ ‫و خری��د تضمینی را ایجاد کردیم که در تبصره هم لحاظ‬ ‫شده است‪ .‬معاونت اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‬ ‫و بودجه تاکید کرد‪ :‬با ‪۶‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان منابع‬ ‫پیش بینی ش��ده و با استفاده از روش های اهرمی تخفیف‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان منابع را خواهیم داش��ت و‬ ‫‪ ۱۱۳‬هزار فرصت ش��غلی ایجاد خواهد ش��د‪ .‬وی درباره‬ ‫مصوبه س��ران ‪ ۳‬ق��وه تصریح کرد‪ :‬در ای��ن مصوبه اجازه‬ ‫تخفیف روی پروژه ها و س��رمایه گذاری سرمایه داران داده‬ ‫شده که به صورت قانونی این تخفیف ها به سرمایه گذاران‬ ‫اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫مجوز ایج��اد کاربری های چندگانه در اطراف پروژه نیز‬ ‫داده شده است‪ .‬خانلو گفت‪ :‬اتاق های استان ها و تعامل با‬ ‫انها برای ما بس��یار دارای اهمیت اس��ت‪ .‬در ‪۱۲‬بسته ای‬ ‫که به رئیس جمهوری ابالغ ش��ده بس��ته نه��م مربوط به‬ ‫بخش های عمرانی و بخش خصوصی بوده اس��ت‪ .‬سازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه تا پایان خرداد پیگیری های الزم را انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 4‬مهر ‪ 16 1397‬محرم ‪ 26 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 492‬پیاپی ‪2465‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاالی داخلی‬ ‫در بحران توان طرف تقاضا‬ ‫جذب سرمایه خارجی‬ ‫و تقویت ارتباط با‬ ‫اروپا بیش از هر زمان‬ ‫دیگری می تواند مانع‬ ‫اجرای سیاست های‬ ‫ترامپ شود‪ .‬در‬ ‫صورتی که ایران‬ ‫بتواند اثار منفی خروج‬ ‫امریکا از برجام را به‬ ‫کمترین میزان برساند‪،‬‬ ‫طبیعی است که امریکا‬ ‫در ادامه سیاست های‬ ‫خود نیز بازخواهد ماند‬ ‫«گسترش صنعت» اهمیت روابط اقتصادی بین المللی را بررسی می کند‬ ‫سرمایه های خارجی‪ ،‬مانع تحقق اهداف امریکا‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در ماه ه��ای گذش��ته و پس از خروج امری��کا از برجام‬ ‫می��زان س��رمایه گذاری خارجی در ای��ران کاهش یافت‪.‬‬ ‫کاهش س��طح س��رمایه گذاری خارجی به حدی بود که‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان و نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی معتقدند دولت برنامه ای برای جذب سرمایه گذار‬ ‫در کشور ندارد‪ .‬البته باید در نظر داشت که پیش از خروج‬ ‫امریکا از برجام پیش بینی می شد سرمایه گذاران خارجی‬ ‫مایل چندانی به ادامه حضور در ایران نداش��ته باشند اما‬ ‫کاهش میزان سرمایه گذاری بیش از چیزی بود که اکنون‬ ‫با ان روبه رو شدیم‪.‬‬ ‫کارشناس��ان در این زمین��ه معتقدند باید از تمام توان‬ ‫داخلی برای جذب س��رمایه های خارجی اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه یک��ی از موض وع هایی که وجود دارد نقش‬ ‫شرکت های اروپایی اس��ت‪ .‬شرکت های امریکایی نیز در‬ ‫شرایطی می توانند همکاری های خود را با ایران گسترش‬ ‫دهند که روابط بانکی و انتقال پول به ایران تسهیل شود‪.‬‬ ‫از جمله مواردی که در زمینه مطرح می ش��ود این اس��ت‬ ‫که امریکا قصد دارد با اس��یب به ساختار اقتصادی کشور‬ ‫به س��اختار سیاسی نیز اسیب بزند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬جذب‬ ‫س��رمایه خارجی و تقویت ارتباط با اروپا بیش از هر زمان‬ ‫دیگری می تواند مانع اجرای سیاست های ترامپ شود‪ .‬در‬ ‫صورت��ی که ایران بتواند اثار منفی خروج امریکا از برجام‬ ‫را به کمترین میزان برس��اند‪ ،‬طبیعی اس��ت که امریکا در‬ ‫ادامه سیاست های خود نیز بازخواهد ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاران خارجی را دلسرد نکنیم‬ ‫محمد عزیزی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درب��اره اهمی��ت‬ ‫س��رمایه گذاری خارجـ��ی و‬ ‫رویکرد کنـونی بـه ایـن مقـوله‬ ‫بـه «گسترش صنعت»گفت‪ :‬از‬ ‫سرمایه گذاری خارجی حمایت‬ ‫می کنیم و نباید موجبات دلسردی سرمایه گذاران خارجی‬ ‫را فراهم کنیم‪ .‬وی با اشاره به اینکه کشور اکنون بیش از‬ ‫هر زمان دیگری نیاز به سرمایه های خارجی دارد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬نبای��د فراموش کنیم ک��ه یکی از اهداف اصلی برجام‬ ‫ورود سرمایه های خارجی به کشور بود‪ .‬امروز این موضوع‬ ‫با جدی ترین چالش ها همراه ش��ده و باید برای ان کاری‬ ‫کرد‪ .‬در صورتی که کش��ور نتواند در جذب س��رمایه های‬ ‫خارجی موفق عمل کند‪ ،‬بزرگ ترین دس��تاورد و ظرفیت‬ ‫برجام از بین رفته است‪ .‬عزیزی با بیان اینکه البته برجام‬ ‫دس��تاوردهای دیگری هم داش��ت و نباید انه��ا را نادیده‬ ‫گرفت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برجام بیش از هر چیزی چهره جهانی‬ ‫ایران را اصالح کرد و این موضوع را فراموش نمی کنیم‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬به لحاظ اقتصادی بزرگ ترین دس��تاورد برجام‬ ‫تس��هیل مس��یر ورود س��رمایه گذاران خارج��ی بود‪ .‬این‬ ‫موضوع متاسفانه امروز با سیاست های جنگ طلبانه امریکا‬ ‫به خطر افتاده است‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫ب��ا تاکید بر اهمیت رواب��ط بین المللی توضیح داد‪ :‬بخش‬ ‫خصوص��ی ب��ه لح��اظ ظرفیت ه��ای اقتص��ادی و بخش‬ ‫دیپلماس��ی کشور به لحاظ سیاس��ت های خارجی باید از‬ ‫تمام توان ش��ان اس��تفاده کنند تا مسیر ورود سرمایه های‬ ‫خارجی به ایران باز ش��ود‪ .‬امریکا اکنون تالش می کند با‬ ‫فش��ارهای اقتصادی به ساختار سیاسی ایران اسیب وارد‬ ‫کند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬باید مانع این رفتار شد و از این جهت‬ ‫اس��ت که گفته می ش��ود دس��تاورد اصلی برجام امروز با‬ ‫جدی ترین خطرها روبه رو شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم برنامه ریزی برای جذب سرمایه‬ ‫احم��د انارکی محمدی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫اقتصاد ایران به گونـه ای است‬ ‫کـه نیـاز بـه سرمایه خارجی‬ ‫وجـ��ود دارد به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گف��ت‪ :‬امریکا قصد‬ ‫دارد مسیر سرمایه گذاری را در ایران مسدود کند‪ .‬برای‬ ‫ای��ن کار برنامه ریزی ه��ای بس��یاری ش��ده و تا حدی‬ ‫توانس��ته اند سرمایه گذاری در ایران را با چالش روبه رو‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که متاسفانه هنوز در داخل‬ ‫کشور برنامه مشخصی برای مقابله با این سیاست ها در‬ ‫نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه در برنامه ریزی های پیش رو باید‬ ‫این موضوع را در نظر داش��ته باش��یم که دولت جدید‬ ‫امریکا اقتصاد ایران را به خوبی می شناسد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫رفتارهای این کشور نشان می دهد که با شناخت کافی‬ ‫از ش��رایط اقتصادی ایران‪ ،‬قصد دارد ش��رایط کشور را‬ ‫پیچیده تر و سخت تر کند‪.‬‬ ‫انارکی محم��دی ب��ا بی��ان اینک��ه دول��ت بای��د تمام‬ ‫ظرفیت های��ی را که می تواند منجر به جذب س��رمایه‬ ‫خارجی شود‪ ،‬تجمیع کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫امروز توان چندانی برای توس��عه کش��ور ندارد‪ .‬بر این‬ ‫مبنا‪ ،‬با اجرای دو سیاس��ت به طور همزمان می توان از‬ ‫مش��کالت کنونی فاصله گرفت‪ .‬در گام نخس��ت دولت‬ ‫باید برنامه ریزی مش��خصی ب��رای بازیابی توان بخش‬ ‫خصوص��ی داش��ته باش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اکن��ون زمان‬ ‫مناس��بی اس��ت که دولت با اس��تفاده از ان می تواند با‬ ‫سرمایه های خارجی فعالیت های الزم در کشور را اجرا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه ش��رکت های بزرگی پس از خروج امریکا‬ ‫ایران را ترک کردند‪ ،‬گفت‪ :‬خروج توتال از ایران با اینکه‬ ‫پیش بینی می ش��د اما در بدترین زم��ان ممکن اتفاق‬ ‫افتاد‪ .‬با این حال‪ ،‬می توان با استفاده از دیگر ظرفیت ها‬ ‫حجم سرمایه گذاری در کشور را افزایش داد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع با بیان اینکه روسیه اعالم‬ ‫کرده حاضر است نفت ایران را به طور تهاتری دریافت‬ ‫کند‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬این بهترین زمان برای خرید دانش‬ ‫فنی است‪ .‬دولت می تواند بخشی از کاالهای مورد نیاز‬ ‫را تهاتر کند و بخشی را به انتقال دانش فنی اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬در این زمینه مذاکره کنندگان باید مشکالت پیش‬ ‫روی این طرح را پیش بینی و برای رفع ان برنامه ریزی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫انارکی محمدی با بیان اینکه کش��ور در شرایط کنونی‬ ‫نی��از به تولید محص��والت بهت��ری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬عمده‬ ‫محصوالتی که اکنون در کش��ور تولید می شود‪ ،‬قابلیت‬ ‫صادرات و ارزاوری ندارند‪ .‬این در حالی است که دولت‬ ‫برای افزایش درامدها و رفع بحران ارز باید درامدهای‬ ‫بین المللی و ارزی خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫یک اقتصاددان مطرح کرد‪:‬‬ ‫انبوه ثروت در اختیار شبکه های رانتی است‬ ‫یک اقتصاددان گفت‪ :‬پیامد شکاف بین دولت و مجلس شورای اسالمی‬ ‫اتخاذ تصمیم های عجوالنه و غیرمنطقی بوده که اسیب ان متوجه مردم‬ ‫شده است وگرنه دولت یا اقشار مرفه می توانند امورات خود را بگذرانند در‬ ‫حالی که این مردم عادی باید هزینه ان را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫محمود جامس��از درباره شرایط کنونی اقتصادی کش��ور به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ش��رایط شکننده اس��ت به طوری که هم شاهد دوگانگی یا‬ ‫چندگانگی قدرت های اقتصادی و سیاسی در داخل هستیم که در تعارض‬ ‫با سیاس��ت های دولت است و هم به لحاظ دیپلماسی خارجی‪ ،‬مشکالت‬ ‫خ��روج امری��کا از برجام و تحمیل تحریم های جدی��د در چهارم نوامبر با‬ ‫مش��کالت اقتصادی روبه رو خواهیم بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این شرایط موجب‬ ‫کاهش منابع ارزی و زیر فش��ار قرار گرفتن اقتصاد خواهد شد‪ .‬از سویی‪،‬‬ ‫انبوه ثروت در اختیار شبکه های رانتی بوده و یکایک جامعه زیر فشار قرار‬ ‫دارند‪ ،‬البته نباید از سیاس��ت های دولت نیز غافل شد‪ .‬برای مثال ‪ ،‬کاهش‬ ‫نرخ س��ود بانکی موجب سرازیر ش��دن نقدینگی به بازار ارز و بهره مندی‬ ‫کالن سفته بازان و سوداگران از این سیاست ها شده است‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان با اش��اره به اهمیت انس��جام و یک صدای��ی در میان‬ ‫مس��ئوالن کش��وری گفت‪ :‬هرچند در طول ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته ش��اهد‬ ‫چندصدایی بوده ایم اما این موضوع در ش��رایط کنونی نمود بیشتری دارد‬ ‫به ویژه پس از برجام که دلواپسان دولت را به کم کاری متهم می کردند و‬ ‫حاال هم که هر بار یک وزیر دولت هدف مجلس قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ پیام�د ش�کاف بین دول�ت و مجلس اتخ�اذ تصمیم های‬ ‫عجوالنه و غیرمنطقی است‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی از نمایندگان مجلس به جای کمک به انس��جام هرچه‬ ‫بیش��تر در تصمیم های دولت و اتخاذ انها براساس الزامات علم اقتصاد‪ ،‬با‬ ‫اقدام های خود موجب تضعیف دولت شده است که می توان به بدون وزیر‬ ‫ماندن وزارتخانه ها در ش��رایط خطیر کنونی اشاره کرد‪ .‬پیامد این شکاف‬ ‫بین دول��ت و مجلس اتخاذ تصمیم های عجوالن��ه و غیرمنطقی بوده که‬ ‫اس��یب ان متوجه مردم شده اس��ت وگرنه دولت یا اقشار مرفه می توانند‬ ‫ام��ورات خ��ود را بگذرانند در حالی که این مردم عادی هس��تند که باید‬ ‫هزینه ان را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جامعه ب�اوری ب�ه تقس�یم بندی دولت ه�ا ب�ه اصولگ�را و‬ ‫اصالح طلب ندارد‬ ‫جامس��از تصریح کرد‪ :‬این تصمیم های نادرست در تمام دولت ها باعث‬ ‫ش��ده تا جامعه باوری به تقس��یم بندی دولت ها به اصولگرا و اصالح طلب‬ ‫نداش��ته باش��د و به نوعی همه انها را در یک ردیف قرار دهد زیرا نتیجه‬ ‫تصمیم های اقتصادی و سیاسی انها چیزی برای مردم نداشته است‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از اس��تیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬استیضاح‬ ‫و تغییر وزیر اقتصاد پس از یک س��ال چه تاثیری می تواند داش��ته باشد؟‬ ‫ش��رایط کنونی اقتصاد نتیجه سیاس��ت های ناکارامد در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته بوده که نمی توان نوک شمش��یر را به سمت وزیر گرفت و نباید‬ ‫فراموش کرد‪ ،‬در ساختار موجود وزیر نمی تواند کاری از پیش ببرد و اگر‬ ‫هم خواست و برنامه ای بوده به واسطه هسته های فساد و رانت در مرحله‬ ‫اجرا از مسیر خود منحرف شده است‪.‬‬ ‫جامساز اظهار کرد‪ :‬هیچ ضرورتی برای استیضاح وزیر اقتصاد و تضعیف‬ ‫کابینه وجود نداش��ت مگر وج��ود تعارض و صف ارایی ق��درت‪ ،‬که البته‬ ‫باید در این صف ارایی بازبینی ش��ود تا هدف ان تنها منافع ملی باش��د و‬ ‫تصمیم ها در محیط ارام و مناسب اتخاذ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دشمنان را به دوست تبدیل کنیم‬ ‫این اقتصاددان با اش��اره به اهمیت تلطیف روابط با سایر کشورها گفت‪:‬‬ ‫تصمیم ه��ای کوتاه م��دت زمانی می تواند تاثیرگذار باش��د که به برقراری‬ ‫روابط دیپلماتیک با س��ایر کش��ورها اهمیت دهیم و در صحنه بین الملل‬ ‫دوستان بیشتری پیدا کرده و حتی دشمنان را به دوست تبدیل کنیم تا‬ ‫بتوانیم س��رمایه گذاری را به سمت کشور جذب و بستر تولید و بهره وری‬ ‫فراهم شو د وگرنه شرایط برای کشور دشوار خواهد بود‪ .‬‬ ‫در ماه ه��ای گذش��ته باره��ا‬ ‫موضوع حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫مطرح ش��ده و این سیاس��ت تا‬ ‫حدی در دستور کار قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬مش��کلی‬ ‫ک��ه در این زمینه وج��ود دارد‬ ‫ای��ن اس��ت که دول��ت هنوز به‬ ‫بیژن صفوی‬ ‫سیاس��ت گذاری معین��ی برای‬ ‫استاد دانشگاه و اقتصاددان‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی نرسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬حمایت از تولید کاالی‬ ‫ایرانی دو بحث دارد که باید در‬ ‫سیاست گذاری ها به ان توجه شود؛ نخست موضوع تولید باکیفیت‬ ‫اس��ت که بارها به ان اش��اره ش��ده و دوم موضوع سیاست های‬ ‫ترویجی و تبلیغی اس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین موضوع هایی که در‬ ‫این زمینه همواره مطرح می شود‪ ،‬بحث افزایش بهره وری سرمایه‬ ‫و تولید اس��ت‪ .‬در گام نخس��ت مهم ترین نیازی وجود دارد این‬ ‫اس��ت که در دو جبهه به طور همزمان فعالیت ها جدی تر شوند‪.‬‬ ‫در این زمینه سیاست نخست شامل تولید محصول کیفی و دوم‬ ‫متقاع��د کردن طرف تقاضا برای خرید کاالی داخلی می ش��ود‪.‬‬ ‫پی��ش از این تحریک ط��رف تقاضا یک عامل اصل��ی بود که با‬ ‫توجه به قدرت خرید مردم سیاس��ت گذاران می توانستند طرف‬ ‫تقاضا را تحریک کنند تا کاالی ایرانی بخرد‪ .‬پس از مش��کالتی‬ ‫که در عرصه اقتصاد کش��ور به وجود امد‪ ،‬ش��اهد رش��د نرخ و‬ ‫گرانی چش��مگیری بودیم‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود مخاطب‬ ‫کاالی صنعتی در کش��ور کاهش یابد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬بخشی از‬ ‫ط��رف تقاضا امروز توان تقاضا را از دس��ت داده و باید برای این‬ ‫موضوع راه چاره ای جس��ت‪ .‬هر چند هنوز هم اساس تولید باید‬ ‫کیفی باشد و به واسطه این موضوع اساس حمایت نیز بر کاالی‬ ‫مرغوب استوار اس��ت اما از بین رفتن یا کاهش توان خرید تابع‬ ‫این دو مقوله نیس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬امروز دولت باید در مس��یری‬ ‫حرکت کند ک��ه تولیدکننده داخلی بتواند فعالیت خود را ادامه‬ ‫دهد‪ .‬این سیاست باید همزمان با افزایش توان خرید مردم باشد‪.‬‬ ‫در صورتی که دول��ت بتواند این کار را انجام دهد می توان برای‬ ‫حمایت از کاالی داخلی برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫زنگ خطر تعطیلی‬ ‫برای ‪ ۳۰‬کارخانه‬ ‫خبر‬ ‫دبی��ر خانه کارگر س��اوه گف��ت‪ :‬کارخانجات س��اوه برخی‬ ‫ب��ه علت نقدینگ��ی و نبود مواد اولیه با مش��کالت تولیدی و‬ ‫کارگری روبه رو شده اند‪ .‬داود میرزایی‪ ،‬دبیر خانه کارگر ساوه‬ ‫فشارهای اقتصادی که بر کارگران ساوه و زرندیه وارد می شود‬ ‫را ناشی از حقوق و قراردادهای معوق و از سوی دیگر‪ ،‬تعدیل‬ ‫و اخراج نیرو دانست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کارخانج��ات ب��ه دلیل نبود م��واد اولیه و‬ ‫نقدینگ��ی میزان تولیدات خود را کاهش داده اند‪ .‬دود کاهش‬ ‫تولید نخستین بار به چشم کارگری می رود که در ان کارخانه‬ ‫مش��غول به کار است‪ .‬با کاهش تولید نخستین تصمیمی که‬ ‫کارفرمای��ان می گیرند‪ ،‬تعدیل نیرو اس��ت‪ .‬میرزای��ی با ابراز‬ ‫نگران��ی از حجم اخ��راج و تعدیل نیروها گف��ت‪ :‬بیش از ‪۳۵‬‬ ‫کارخانه در حوزه زرندیه و س��اوه اس��ت ک��ه کارگرانش بین‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۱۰‬ماه حقوق معوق دارند‪ .‬در ش��رایط اقتصادی کنونی‬ ‫کارگری که حقوق می گی��رد‪ ،‬نمی تواند زندگی را اداره کند‪،‬‬ ‫دیگر کارگری که حقوق هم دریافت نمی کند‪ ،‬برای گذراندن‬ ‫زندگی چه باید بکند؟ کیان خانواده های بسیاری در این بین‬ ‫نابود شده است‪.‬‬ ‫دبیر خانه کارگر ساوه با بیان اینکه نزدیک به ‪ ۳۰‬کارخانه‬ ‫در س��اوه به عل��ت نبود نقدینگی در حال تعطیلی هس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کارخانه پروفیل س��اوه‪ ،‬مجموع��ه پروفیل و گروه صفا‬ ‫و کارخانه شیرگاه ازجمله کارخانجاتی هستند که کارگرانش‬ ‫حقوق معوق دارند‪ .‬کارخانه مقره س��ازی در ساوه از اغاز سال‬ ‫‪ ۷۰‬نیروی خود را شامل تعدیل کرده است‪.‬‬ ‫دبیر خانه کارگر در ساوه با اشاره به برند محصوالت غذایی‬ ‫س��ن ایچ در س��اوه گفت‪ :‬این کارخانه به علت مشکالت مواد‬ ‫اولیه مجبور به کاهش اضافه کاری ها و شیفت های شبانه خود‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به «صنایع ریخته گری ایران» و «چدن پارس»‬ ‫گف��ت‪ :‬این دو کارخانه قطعه س��ازی در ده ه ‪ ۷۰‬به برندهای‬ ‫مطرح بنز و پژ و فرانس��ه قطعه ص��ادر می کردن د اما هر دوی‬ ‫انها به علت نبود نقدینگی امروز در استان ه تعطیلی هستند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬مش��کالت کارخانه های م��ا تنها نبود‬ ‫نقدینگی و مواد اولیه نیس��ت‪ .‬شرکت های وارداتی با سودای‬ ‫سود بیشتر با وارد کردن محصوالیت که نمونه داخلی دارند‪،‬‬ ‫ج��ان کارخانه ه��ا و کارگاه های صنعتی ک��ه در داخل تولید‬ ‫می کنن��د را گرفته اند‪« .‬الس��تیک پ��ارس» و «پارس قفل»‬ ‫اکنون به دلیل واردات چینی با مش��کالت بازار فروش روبه رو‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 4‬مهر ‪ 16 1397‬محرم ‪ 26 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 492‬پیاپی ‪2465‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ساختار اقتصادی کشور‬ ‫چاالک نیست‬ ‫خبر‬ ‫بازار خودرو قفل است‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروشندگان خودر و‬ ‫تهران گفت‪ :‬پیش بینی می کنیم با توجه به رش��د شدید نرخ‬ ‫خ��ودرو در ماه های گذش��ته‪ ،‬این بازار دیگر کشش��ی برای‬ ‫افزایش نرخ به دلیل رشد نرخ ارز در بازار ازاد‪ ،‬نخواهد داشت‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی در گفت وگو با ایس��ن ا اظه��ار کرد‪ :‬تجربه‬ ‫سال های گذشته نش��ان داده که هر زمان نوسان های شدید‬ ‫در نرخ ارز داشته ایم قیمت ها در بازار خودرو نیز به سرعت از‬ ‫این نوس��ان ها تاثیر گرفته و به دنبال ان بازار هم از فروشنده‬ ‫و هم از خریدار خالی و به اصطالح ‪ ،‬قفل شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ش��رایط نوسان ها رو به باالی نرخ ارز‪،‬‬ ‫فروشندگان خودرو به دلیل احتمال افزایش قیمت ها از فروش‬ ‫خودداری می کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در مقابل خریداران نیز‬ ‫نوس��ان های صعودی نرخ ارز را دائمی و ماندگار نمی دانند و‬ ‫منتظ��ر می مانند تا التهابات ب��ازار ارز رفع و قیمت ها کاهش‬ ‫یاب��د‪ .‬رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو تهران ادامه داد‪ :‬چنین وضعیتی موجب قفل ش��دن‬ ‫بازار خودرو می ش��ود به گونه ای که نه فروشندگان تمایل به‬ ‫فروش و ن��ه خریداران تمایلی به خرید دارند؛ اتفاقی که این‬ ‫روزها با نوسان های بازار ارز در بازار خودرو رخ داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این ش��رایط نکته قابل توجه این است که به‬ ‫دلیل رش��د ش��دید قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی که‬ ‫نرخ انها ارتباط مس��تقیمی با ن��رخ ارز دارد‪ ،‬از اینجا به بعد‬ ‫رش��د نرخ ارز در بازار ازاد تاثیر تورم��ی کمتری بر نرخ این‬ ‫محصوالت خواهد داش��ت زیرا قیمت ها در ب��ازار خودرو در‬ ‫ماه های گذش��ته تا حد ممکن افزایش یافته و دیگر کششی‬ ‫برای افزایش بیشتر قیمت ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫این فعال ب��ازار خودرو با بیان اینکه امیدواریم مس��ئوالن‬ ‫مربوط نوس��ان های نرخ ارز را مهار و از رشد بی رویه قیمت ها‬ ‫در ب��ازار ازاد ارز جلوگیری کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در صورتی که‬ ‫نرخ ارز در بازار ازاد برای مدت زمان طوالنی به ثبات برس��د‪،‬‬ ‫فروش��ندگان و خریداران خودرو اقدام به تحلیل شرایط برای‬ ‫خری��د و فروش خودرو می کنن��د و این بازار از رکود و حالت‬ ‫قفل شدن خرید و فروش خارج می شود‪ .‬موتمنی خاطرنشان‬ ‫ن نرخ ارز به هیچ وجه‬ ‫کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی به دلیل نوس��ا ‬ ‫خریداری در بازار خودرو وجود ندارد و به دلیل همین خالی‬ ‫بودن بازار از خریدار اس��ت ک��ه پیش بینی می کنیم حتی در‬ ‫ص��ورت ادامه دار بودن روند صعودی نرخ ارز در بازار ازاد نیز‪،‬‬ ‫شاهد اثر تورمی جدیدی بر بازار خودرو نباشیم‪.‬‬ ‫مصطفی کاظم زاده‬ ‫حتی با وجود تحریم‪ ،‬برای‬ ‫توسعه‪ ،‬پژوه هایی تعریف‬ ‫کرده ایم که تا سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تولید محصوالت ما حداقل‬ ‫دو و نیم برابر خواهد شد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫درحال حاضر صنعت قطعه‬ ‫روزه��ای سرنوشت س��ازی را‬ ‫س��پری می کند‪ .‬کس��انی که‬ ‫در این ش��رایط فعالیت ش��ان‬ ‫را ادامه دهند‪ ،‬بسیار توانمند‬ ‫خواهند ش��د و ب��ه طور قطع‬ ‫از ری��زش تعداد فع��االن این‬ ‫رضا رضایی‬ ‫صنعت کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫برج��ام و حض��ور همتایان‬ ‫بین المللی به عنوان ش��ریک‪،‬‬ ‫چه در صنعت خودرو و چه در صنعت قطعه س��بب ش��د تا‬ ‫س��رمایه گذاری های بس��یاری در این دو حوزه انجام ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه طور نمونه‪ ،‬یک��ی از واحدهای صنعت��ی نزدیک به ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد که با اغاز تحریم ها پروژه ها‬ ‫نیمه کاره رها شد‪ .‬اگر این طرح ها به نتیجه می رسید شرایط‬ ‫بسیار مطلوبی برای قطعه سازی رقم می خورد‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫طرف خارجی هم سرمایه گذاری داشت اما ضرر اصلی متوجه‬ ‫شرکت های ایرانی است زیرا نسبت به شریک بین المللی خود‬ ‫س��رمایه گذاری بیشتری داش��تند‪ .‬امروز ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬خوشه‬ ‫صنعتی تامین کننده قطعات صنعت خودرو هستند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫صنایع��ی اس��تراتژیک در کش��ور به ش��مار می روند‪ .‬صنعت‬ ‫ی کشور دارد‪.‬‬ ‫خودرو مقام سوم را در تولید ناخالص داخل ‬ ‫یکی از ضعف های مدیریتی کشور این است که پیش بینی‬ ‫نداریم‪ .‬از نظر س��اختار سازمانی و فعالیت بنگاهی در اقتصاد‬ ‫و صنعت باید به گونه ای برنامه ریزی شود که کمترین چالش‬ ‫را داش��ته باشیم‪ .‬اقتصاد کالن کش��ور که رفاه جامعه را رقم‬ ‫می زند افزای��ش تولید همراه با محصوالت��ی کیفی و رقابتی‬ ‫است‪ .‬پایان دهه ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬به صنعت خودرو و قطعه رسیدگی‬ ‫شد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬توس��عه اتفاق افتا د اما کم کم عارضه بیماری‬ ‫از ناحی��ه عملکرد بانک ها‪ ،‬بیمه و‪ ...‬نمود پیدا کرد‪ .‬از س��وی‬ ‫ت به طوری‬ ‫دیگر‪ ،‬نرخ مواد اولیه‪ ،‬دس��تمزدها و‪ ...‬افزایش یاف ‬ ‫که هزینه یک بنگاه دو برابر ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫صنعت خودرو نمی ت��وان قیمت ها را افزایش داد‪ .‬بزرگ ترین‬ ‫نیاز هر بنگاه اقتصادی نقدینگی اس��ت که در ش��رایط امروز‬ ‫باید دو برابر ش��ود‪.‬امروز چالش تولید نیاز به نقدینگی ‪ ۲‬برابر‬ ‫است زیرا اجناس نقد شده و بانک در مقایسه با گذشته تامین‬ ‫نقدینگی نمی کند‪ .‬در کنار این امر‪ ،‬قطعه س��ازان مش��کالت‬ ‫افزون تری دارند زیرا خودروسازان در زمان پرداخت مطالبات‬ ‫تجدیدنظ��ر نمی کنند در حالی که قطعه س��از باید مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز خود را نقد بخ��رد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬فضای متالطم برای‬ ‫بنگاه های قطعه سازی به وجود امده است‪ .‬ساختار اقتصادی‬ ‫کش��ورهای صنعتی چاالک است اما برای ما این گونه نیست‪.‬‬ ‫ه��ر چه انها در برنامه ریزی با س��رعت عم��ل می کنند ما در‬ ‫شرایط بحرانی بیشتر متحیر و سرگردان می شویم‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت واحدهای صنعتی نشان داد‬ ‫ارای متضاد در تـولید‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیش از یک ماه از ش��روع مرحله نخست تحریم ها‬ ‫نگذش��ته که رئیس جمهوری امریکا با نشانه گرفتن‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬بخش تولید را با چالش روبه رو کرده‬ ‫است‪ .‬پناه بردن واحدهای صنعتی به وام و تسهیالت‬ ‫بانکی خطر نابودی را برای انها بیش��تر کرده اس��ت‬ ‫اما هس��تند فعاالنی ک��ه با اینده نگ��ری و مدیریت‪،‬‬ ‫توانسته اند به سالمت از این برهه سرنوشت ساز عبور‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از یک س��و‪ ،‬باید تولیدکننده برای روزهای سخت‬ ‫راهکار داش��ته باش��د و از س��وی دیگر‪ ،‬دولتمردان‬ ‫ه��م باید فضای کس��ب وکار مناس��ب را برای چنین‬ ‫موقعیت هایی فراهم کنند‪.‬‬ ‫امروز صنعت خودرو و به دنبال ان‪ ،‬زیرمجموعه های‬ ‫انها با سختی در حال فعالیت هستند و مشخص نیست‬ ‫برای ‪ ۶‬ماه پایانی سال چه سرنوشتی خواهند داشت‪.‬‬ ‫برخی دربار ه افت تیراژ سخن می گویند و بعضی دیگر‬ ‫مدعی هس��تند با توجه به پیش بینی ه ای شان‪ ،‬تولید‬ ‫را افزای��ش خواهند داد و اج��ازه نمی دهند تحریم ها‬ ‫اختاللی در تولیدش��ان به وجود اورد‪ .‬اما به هر حال‬ ‫نمی توان منکر شرایط سخت اینده شد‪ .‬خروج از این‬ ‫وضعیت تدبیر دولت و مدیران دولتی را می طلبد که‬ ‫چگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خالقیت و نواوری داخلی‬ ‫مصطفی کاظم زاده‪ ،‬یک��ی از فعاالن صنعت قطعه‬ ‫د ر این باره به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫قطعه س��از برای خودکفایی صنعت خودرو کش��ور به‬ ‫وجود امده اند و مهم ترین هدف بومی س��ازی قطعات‬ ‫خودروه��ا در داخ��ل بود‪ .‬وی ک��ه در زمینه تولید و‬ ‫ی خودر و فعالی��ت دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به‬ ‫تامی��ن رو در ‬ ‫مرور زمان با توجه به اینکه مش��تری نیاز دار د تغییر‬ ‫را ببیند و دوست دارد که زیبایی بیشتری در خودرو‬ ‫خود داش��ته باش��د طراحی های مختلف رو دری در‬ ‫کش��ور اغاز ش��د و طرح هایی که امروز مشتری روی‬ ‫رودری های پژو به ویژه در پژوپارس می بیند محصولی‬ ‫اس��ت که با مش��ارکت ش��رکت برنز و گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو تولید شد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬فلس��فه ایج��اد صنع��ت قطع��ه‬ ‫داخلی س��ازی ب��ود که به م��رور با توجه به س��لیقه‬ ‫مشتری و فناوری های روز طرح های مختلف قطعات‬ ‫تریم داخلی خودرو از جمله رو دری انجام و اجرا شد‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬سعی ما نواوری و خالقیت است‪ .‬برای‬ ‫توس��عه صنعتگر ناگزیر اس��ت نگاهی به خودروهای‬ ‫جدید داش��ته باش��د و با ان نگاه ب��ه تامین قطعات‬ ‫خودروهای داخلی بپردازد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه اظهار کرد‪ :‬نگاه نباید تنها‬ ‫به بازار داخل باش��د بلکه فناوری بسیار مهم است و‬ ‫به ویژه در زمینه اش��تغالزایی و اموزش نیروی انسانی‬ ‫متخص��ص که در ارتق��ای کیفی محصوالت بس��یار‬ ‫راهگشا است‪.‬‬ ‫کرده ایم‪ .‬نمونه ای از ماش��ین جوش حدود یک دهه‬ ‫پیش از ایتالیا خریداری ش��د‪ .‬امروز همان ماشین را‬ ‫بهتر و انرژی کمتر در داخل ساخته ایم‪.‬‬ ‫کاظم زاده در این باره افزود‪ :‬درحال حاضر می توانیم‬ ‫س��فارش قبول کنیم و برای سایر همکاران فعال در‬ ‫صنع��ت نیز این ماش��ین را با یک پنجم نرخ مش��ابه‬ ‫خارجی بسازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید یا تجارت‬ ‫در حالی که برخی قطعه سازان با اینده نگری سعی‬ ‫می کنن��د حرک��ت رو به جلوی خ��ود را حفظ کنند‬ ‫بعضی دیگر ناگزیر به حذف ش��دن هس��تند‪ .‬برخی‬ ‫صنعتگران با نگرانی نس��بت به اینده سعی در حفظ‬ ‫موقعیت و س��رمایه خود می کنند‪ .‬چیزی که مس��لم‬ ‫‹ ‹ساخت ماشین االت تولید در داخل‬ ‫اس��ت اینکه تولی��د به ویژه در حوزه خ��ودرو و قطعه‬ ‫صنعت خودرو کش��ور در یکی دو سال گذشته به‬ ‫بس��یار سخت ش��ده اس��ت‪ .‬در ادامه وضعیت تولید‬ ‫سوی تولید خودروهای جدید با طراحی پلتفرم های‬ ‫قطعات و تامین نیاز خودروسازان‪ ،‬علی اکبر جوانروح‬ ‫بومی رفته است‪ .‬کاظم زاده درباره تامین قطعات تریم‬ ‫به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬با توجه به حجم ثبت نام‬ ‫داخل��ی خودروهای جدید گف��ت‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫خودرو در کشور به نظر می رسد روند تولید بدون افت‬ ‫محصوالت خودروهای داخلی در این ش��رکت تولید‬ ‫تیراژ ادامه پیدا کند‪ .‬از این رو‪ ،‬قطعه سازان و زنجیره‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬در زمینه برخ��ی خودروهای‬ ‫تامین هم باید هم راستای خودروسازان حرکت کنند‪.‬‬ ‫ی خودروهای‬ ‫ی فعالی��ت داریم‪ .‬تولی��د رو در ‬ ‫مونت��اژ ‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه طور قطع نمی توان منکر ش��د‬ ‫جدید از جمله کوییک و خودروهای پلتفرم ‪SP ۱۰۰‬‬ ‫ک��ه تولید روزهای س��ختی را در پی��ش دارد‪ .‬برخی‬ ‫در دستور کار این شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان به کش��ورهای باثب��ات اقتصادی پناه‬ ‫او درباره تحول و توس��عه محصوالت بومی کش��ور‬ ‫برده اند تا حاصل یک عمر تالش شان از بین نرود‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه داشبورد در حال کار روی نوع خاصی‬ ‫او گف��ت‪ :‬درحال حاضر با کاه��ش ارزش پول ملی‪،‬‬ ‫به نام «س��افت داچ» هستیم‪ .‬مزیت این داشبورد این‬ ‫تمام س��رمایه در گ��ردش تولیدکنندگانی که کاالی‬ ‫اس��ت که روی��ه ای که مش��تری با ان‬ ‫خ��ود را عرضه می کنن��د و هزینه ان را‬ ‫در تماس اس��ت نرم اس��ت و حتی نوع‬ ‫نمی توانن��د در مدت ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه دریافت‬ ‫دوخ��ت و رنگ متفاوتی با انواع امروزی‬ ‫کنند‪ ،‬نابود ش��ده اس��ت‪ .‬س��ود اندک‬ ‫دارد‪ .‬تم��ام تالش ه��ا تنها در راس��تای‬ ‫تولی��د و اندوخته های ای��ن صنعتگران‬ ‫تامین رضایت مشتریان است‪.‬‬ ‫برای توس��عه‪ ،‬تعمیرات‪ ،‬جبران بخشی‬ ‫این فعال صنعت یاداور ش��د‪ :‬حتی با‬ ‫از خس��ا رت های واردشده بر اثر کاهش‬ ‫وجود تحریم‪ ،‬برای توس��عه‪ ،‬پژوه هایی‬ ‫ارزش پ��ول ملی و زیان انباش��ته مانند‬ ‫علی اکبر جوانروح‬ ‫تعریف کرده ایم که تا سال ‪ ۱۴۰۱‬تولید‬ ‫بیماری سرطان‪ ،‬انها را به سمت نابودی‬ ‫محص��والت م��ا حداقل دو و نی��م برابر در شرایط امروز طبیعی کشانده است‪.‬‬ ‫است برخی برای حفظ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫جوانروح ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬با‬ ‫دارایی خود‪ ،‬سرمایه شان‬ ‫وی درباره فعالیت های س��خت افزاری را به کشورهای دیگر که توجه به استقبال مردم برای جلوگیری‬ ‫این شرکت گفت‪ :‬به نوعی با اینده نگری‬ ‫از کاهش س��رمایه خود و ثبت نام برای‬ ‫دارای ثبات اقتصادی‬ ‫هستند‪ ،‬منتقل کنند‬ ‫نس��بت به وضعیت تحریمی کشور‪ ،‬در‬ ‫پیش خرید خودروها به طور قطع تولید‬ ‫حوزه تجهی��زات و ماش��ین االت ورود‬ ‫خودرو با تیراژهای باالتر باید ادامه پیدا‬ ‫هیچ سازمانی درخواست اسقاط خودرو ندارد‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز اس��قاط کش��ور گفت‪ :‬به‬ ‫تم��ام س��ازمان ها نامه دادیم که از ‪ ۲۱۵‬مرکز اس��قاط‬ ‫خودرو نیمی از انها به طور کامل تعطیل ش��ده اند و اگر‬ ‫تغییری در روند موجود به وجود نیاید بقیه هم تا پایان‬ ‫سال تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫حس��ین گودرزی در گفت وگو ب��ا ایلنا درباره اخرین‬ ‫وضعیت اسقاط خودروهای از رده خارج شده در کشور‬ ‫گفت‪ :‬فعالیت این مراکز در سراس��ر کش��ور به حداقل‬ ‫رسیده است و ان مراکزی که هنوز در حال کار هستند‬ ‫فقط با ‪ ۵‬درصد ظرفیت خود کار می کنند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنفی مراکز اس��قاط کش��ور گفت‪:‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که همین ‪ ۵‬درص��د نیز به فروش‬ ‫نمی رس��د و اکنون ‪ ۵۰‬هزار خودر و اسقاط شده انباشت‬ ‫ش��ده است‪.‬گودرزی یاداور شد‪ :‬تا پیش از این نیز فقط‬ ‫واردکنندگان ملزم به خریداری گواهی اس��قاط بودند و‬ ‫خودروسازان داخلی با توجه تصریح قانون مصوب سال‬ ‫‪ ۸۶‬که ملزم به اس��قاط ‪ ۳۰‬درصد خودروهای فرس��وده‬ ‫در براب��ر می��زان تولیدات خود بودند ای��ن کار را انجام‬ ‫نمی دهن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با ش��دت گرفتن الودگی‬ ‫هوا در کشور دولت در سال ‪ ۹۵‬تصویب کرد که به ازای‬ ‫تولید هر خودرویی که مصرف بنزین ان بیش از ‪ ۸‬لیتر‬ ‫در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر اس��ت باید یک خودرو اس��قاط ش��ود‬ ‫اما نخس��تین حکم محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت پس از رای اعتماد از مجلس درخواست‬ ‫لغو این مجوز بود که معاون اول نیز با ان موافقت کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از زمانی که واردات خودرو ممنوع شده میزان‬ ‫اس��قاط خودر و فرسوده به حداقل رسیده است و با اغاز‬ ‫فصل سرد که دوباره الودگی هوا تشدید شد و مسئوالن‬ ‫ب��ه فکر از رده خارج کردن ای��ن خودروها می افتند در‬ ‫ی که می ش��د عالج کار را قب��ل از واقعه انجام داد‪.‬‬ ‫حال�� ‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور افزود‪ :‬تا پیش‬ ‫از اینکه واردات خودر و خارجی ازاد بود ما ساالنه ‪۳۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۵۰‬هزار خودرو اسقاط می کردیم اما اکنون با وجود‬ ‫تعطیلی ‪ ۵۰‬درصد از مراکز اسقاط و بیکاری مستقیم ‪۳‬‬ ‫هزار نفر دیگر هیچ سازمانی درخواست اسقاط ندارد‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در س��ال های گذشته خودرو سازان داخلی‬ ‫ساالنه یک و نیم میلیون خودرو تولید کردند اما به ازای‬ ‫خودرو فرسوده را از مدار خارج نکردند که‬ ‫ ‬ ‫انها حتی یک‬ ‫این چیزی جز افزایش ترافیک و الودگی هوا برای مردم‬ ‫ن��دارد‪ .‬گودرزی گفت‪ :‬نرخ مصوب هر گواهی اس��قاط‬ ‫خ��ودرو ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان اس��ت اما اکنون‬ ‫همکاران ما حتی حاضر هس��تند ب��ه نرخ یک میلیون‬ ‫ه��م بفروش��ند تا فقط حقوق کارگران تامین ش��ود اما‬ ‫باز هم خری��داری وجود ندارد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬وقتی بازار‬ ‫خودر و کشور انحصاری شد و واردات ممنوع‪ ،‬خودروساز‬ ‫داخل��ی دیگ��ر نه کیفیت را باال می برد و نه خود را ملزم‬ ‫ب��ه اجرای قانون می بیند‪.‬گودرزی تصریح کرد‪ :‬به تمام‬ ‫س��ازمان ها نامه دادیم که از ‪ ۲۱۵‬مرکز اس��قاط خودرو‬ ‫نیمی از انها به طور کامل تعطیل شده اند و اگر تغییری‬ ‫در رون��د موج��ود به وجود نیاید بقیه هم تا پایان س��ال‬ ‫تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی به فضای ناس��الم تولید اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫صنعتگر برای تامین س��رمایه در گردش و نقدینگی‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬به س��مت بانک ها هدایت می ش�� و د اما در‬ ‫نهایت تنها کسانی می توانند از این تسهیالت استفاده‬ ‫کنند که بتوانند با رانت بیش از ارزش وثیقه خود وام‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬ب��ا ادامه این روند حیات تولید ادامه‬ ‫پی��دا نمی کند و محصوالت از طری��ق تجارت تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرار از خطر‬ ‫جوان��روح درباره فض��ای تولیدی و تج��اری ایران‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه برخی مس��ئوالن اقتصادی معتقدند‬ ‫برگش��ت س��رمایه در تجارت زودت��ر از تولید اتفاق‬ ‫می افتد و با دانش ناقص خود اعالم می کنند نقدینگی‬ ‫در اقتص��اد ایران بیش از ت��وان تولید داخلی افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬ناگزیر ارزش پول ملی باید کاهش یابد‪.‬‬ ‫غاف��ل از انکه افزایش نقدینگ��ی بر اثر کاهش ارزش‬ ‫پول ملی به وجود می اید و این جریان از اغاز انقالب‬ ‫در هر دولتی پیگیری شده تا اینکه ارزش پول ملی ما‬ ‫درحال حاضر از ‪ ۷۰‬ریال در مقابل هر دالر به ‪ ۲‬هزار‬ ‫برابر کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬هرچه ارزش پول ملی‬ ‫کاهش یابد نقدینگی بیشتری نیاز است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ط��رف دیگر‪ ،‬کاهش به��ره بانکی به‬ ‫جای حمای��ت از تولید در جهت افزای��ش نرخ ارز و‬ ‫کاهش ارزش پول ملی انجام می ش��ود به این صورت‬ ‫ک��ه کاهش به��ره بانکی با افزایش ن��رخ ارز از طرف‬ ‫ص با هدف‬ ‫بانک مرکزی مصادف شده و به طور مشخ ‬ ‫هدایت سرمایه به سمت خرید ارز و باال بردن نرخ ان‬ ‫با هدف از بین بردن تولید اتفاق می افتد‪ .‬بنابراین‪ ،‬با‬ ‫کاهش ارزش پول ملی نه تنها نقدینگی پایین نمی اید‬ ‫بلکه عدد ان افزایش یافته و حرکت اقتصاد را کندتر‬ ‫می کن��د یا به حد توقف می رس��اند‪ .‬قطعه س��ازان و‬ ‫تولیدکنندگان از این امر مستثنا نیستند مگر انهایی‬ ‫که بتوانن��د با رانت قیمت های خ��ود را اصالح و ارز‬ ‫ارزان تر دریافت کنند‪.‬‬ ‫جوان��روح در پایان اظه��ار کرد‪ :‬در ای��ن موقعیت‬ ‫طبیع��ی اس��ت برخی ب��رای حف��ظ دارای��ی خود‪،‬‬ ‫سرمایه ش��ان را به کش��ورهای دیگر که دارای ثبات‬ ‫اقتصادی هستند‪ ،‬منتقل کنند‪.‬‬ ‫‹حضور مجتمع صنعتی اسفراین‬ ‫در نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو‬ ‫مجتمع صنعتی اس��فراین در ششمین نمایشگاه‬ ‫تخصصی قالب و ابزار ساپکو حضور پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬شش��مین نمایش��گاه قالب‬ ‫و ابزار س��اپکو ش��امل دو بخش قالب و ابزار بوده و‬ ‫ل شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در‬ ‫حضور هر سا ‬ ‫این نمایش��گاه نش��ان دهنده همراهی با صنعتگران‬ ‫کشور و همگام بودن با این عرصه است‪.‬‬ ‫گفتنی است این نمایشگاه در محل شرکت ساپکو‬ ‫در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 4‬مهر ‪ 16 1397‬محرم ‪ 26 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 492‬پیاپی ‪2465‬‬ ‫گمرک اعالم کرد‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫تعرفه واردات الستیک‬ ‫‪ ۵‬درصد شد‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫نخستین استاندارد‬ ‫اروپایی برای‬ ‫خودروهای مسافری‬ ‫در سال ‪۱۹۷۰‬‬ ‫میالدی(‪)۱۳۴۸-۴۹‬‬ ‫معرفی شد اما ‪۲۲‬‬ ‫سال گذشت تا این‬ ‫استانداردها شکلی‬ ‫جدی و تغییریافته به‬ ‫خود بگیرد‪ .‬معرفی‬ ‫استانداردها به شکل‬ ‫امروزی از «یورو یک»‬ ‫اغاز شد و اخرین انها‬ ‫نیز «یورو ‪»۶‬‬ ‫است‬ ‫«استانداردهای یورو» و حفاظت از محیط زیست‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫میزان انتشار گازهای گلخانه ای اکنون در سراسر‬ ‫جهان به مرز هشدار رسیده است‪ .‬تردیدی نیست که‬ ‫انتش��ار این نوع گازهای سمی برای سالمتی انسان‬ ‫خطرناک است‪.‬‬ ‫از ده��ه ‪ ۹۰‬میالدی(‪۷۰‬خورش��یدی) مدل ه��ای‬ ‫جدید خودرویی مکلف شدند محدودیت های تازه ای‬ ‫را برای انتش��ار گازهای گلخانه ای رعایت کنند؛ این‬ ‫محدودیت ه��ا در ان زمان در قالب اس��تانداردهایی‬ ‫که با عنوان «استانداردهای یورو» شناخته می شوند‪،‬‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫این اس��تانداردها باید پیش از اینکه خودرو برای‬ ‫فروش به بازار فرس��تاده شود‪ ،‬تایید شوند‪ .‬در واقع ‪،‬‬ ‫اس��تاندارد یورو مح��دوده قابل قبولی برای انتش��ار‬ ‫گازهای سمی از س��وی وسایل نقلیه جدید و اماده‬ ‫ف��روش را در اتحادی��ه اروپ��ا تعری��ف می کند‪ .‬این‬ ‫استانداردها با شیوه نامه هایی تعریف شده اند‪.‬‬ ‫خودروسازان و برخی نهادهای دیگر‪ ،‬برای نمونه‪،‬‬ ‫شرکت های استخدام کننده رانندگان مکلف هستند‬ ‫این استانداردها را رعایت کنند‪.‬‬ ‫نخس��تین اس��تاندارد اروپایی ب��رای خودروهای‬ ‫مس��افری در س��ال ‪ ۱۹۷۰‬می�لادی(‪)۱۳۴۸-۴۹‬‬ ‫معرفی شد اما ‪ ۲۲‬س��ال گذشت تا این استانداردها‬ ‫ش��کلی جدی و تغییریافته به خ��ود بگیرد‪ .‬معرفی‬ ‫استانداردها به شکل امروزی از «یورو یک» اغاز شد‬ ‫و اخرین انها نیز «یورو ‪ »۶‬است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۹۲‬میالدی (‪ )۱۳۷۰-۷۱‬اس��تاندارد‬ ‫یورو یک معرفی ش��د که خب��ر از نصب مبدل های‬ ‫کاتالیست روی خودرو بنزینی با هدف کاهش انتشار‬ ‫گاز سمی مونوکسید کربن می داد‪ .‬اخرین استاندارد‬ ‫نیز یورو ‪ ۶‬اس��ت که در س��پتامبر ‪( ۲۰۱۴‬ش��هریور‬ ‫‪ )۱۳۹۳‬برای خودروهای جدید معرفی و یک س��ال‬ ‫بعد نیز همه خودروها مکلف شدند این استاندارد را‬ ‫رعایت کنند‪.‬‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۶‬مانند تمام همتایان پیشین خود‬ ‫یک ه��دف اولی��ه دارد که خارج از کاهش انتش��ار‬ ‫گازهای سمی از اگزوز وسایل نقلیه نیست‪ .‬با الزامی‬ ‫شدن اس��تاندارد یورو ‪ ،۶‬انتشار مواد الوده کننده هوا‬ ‫نسبت به س��ال ‪ ۱۹۹۲‬میالدی (‪ )۱۳۷۰-۷۱‬که در‬ ‫ان اس��تاندارد یورو ی��ک تصویب ش��د‪ ۹۶ ،‬درصد‬ ‫ح��ذف زمان گرم ش��دن موتور را الزام��ی کرد تا به‬ ‫کاهش یافت‪ .‬این اس��تاندارد در سال جاری میالدی‬ ‫این ترتیب‪ ،‬باز هم انتش��ار مونو کسید کربن و ذرات‬ ‫سختگیرانه تر هم شد زیرا بندهایی به شیوه نامه این‬ ‫دیزلی کاهش یابد‪ .‬یورو ‪ ۳‬همچنین یک محدودیت‬ ‫استاندارد اضافه شد‪.‬‬ ‫جدید و جداگانه برای اکسید نیتروژن در موتورهای‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬ازمایش میزان االیندگی خودروها‬ ‫دیزل��ی و یک چارچوب جداگانه برای هیدروکربن و‬ ‫نه تنها در شرایط ازمایش��گاهی بلکه در جاده ها نیز‬ ‫اکسید نیتروژن در موتورهای بنزینی مشخص کرد‪.‬‬ ‫الزامی شد‪ .‬بند اضافه شده به این شیوه نامه با عنوان‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬میزان مجاز مونو کسید کربن برای‬ ‫«انتش��ار گاز در ش��رایط رانندگی واقعی» (‪)RDE‬‬ ‫خودروه��ای بنزینی در این اس��تاندارد ‪ ۲.۳‬گرم بر‬ ‫شناخته شد‪.‬‬ ‫کیلومتر‪ ،‬هیدروکربن ‪ ۰.۲۰‬گرم بر کیلومتر‪ ،‬اکسید‬ ‫در اس��تاندارد ی��ورو یک اس��تفاده از بنزین بدون‬ ‫نیت��روژن ‪ ۰.۱۵‬گرم بر کیلومتر و ذرات جامد بدون‬ ‫س��رب الزامی ش��د و همه خودروه��ای بنزینی در‬ ‫محدودیت تعیین ش��د‪ .‬ب��رای خودروه��ای دیزلی‬ ‫سراس��ر جه��ان باید مجهز ب��ه مبدل کاتالیس��تی‬ ‫نیز انتش��ار مونو کس��ید کربن به می��زان ‪ ۰.۶۴‬گرم‬ ‫می شدند تا انتشار گاز مونو کسید کربن کاهش یابد‪.‬‬ ‫بر کیلومت��ر‪ ،‬هیدروکربن و اکس��ید نیتروژن ‪۰.۵۶‬‬ ‫در این استاندارد انتش��ار گاز مونوکسید کربن به‬ ‫کیلومت��ر ب��ر گرم‪ ،‬اکس��ید نیت��روژن ‪ ۰.۵۰‬گرم بر‬ ‫میزان ‪ ۲.۷۲‬گرم بر کیلومتر برای خودروهای بنزینی‬ ‫کیلومتر و ذرات جامد ‪ ۰.۵۰‬گرم بر کیلومتر تعیین‬ ‫و دیزلی مجاز ش��ناخته شد‪ .‬میزان اکسید نیتروژن‬ ‫شد‪.‬‬ ‫و هیدروکربن ه��ا نیز ‪ ۰.۹۷‬درصد ب��رای دیزلی ها و‬ ‫اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۴‬در اغ��از س��ال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫بنزینی ها تعیین شد و ذرات جامد برای خودروهای‬ ‫میالدی (زمس��تان ‪ )۱۳۸۳‬معرفی ش��د‪ .‬پس از ان‬ ‫دیزلی نباید بیش از ‪ ۰.۱۴‬گرم بر کیلومتر می شد‪.‬‬ ‫نیز در س��پتامبر ‪(۲۰۰۹‬ش��هریور‍‪ )۱۳۸۸‬استاندارد‬ ‫اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۲‬در س��ال ‪۱۹۹۶‬‬ ‫یورو ‪ ۵‬معرفی ش��د که تمرکزش بر کم کردن میزان‬ ‫میالدی (‪ ) ۱۳۷۴-۷۵‬معرفی شد و هدفش محدودتر‬ ‫قابل توجهی از انتش��ار گازهای سمی از خودروهای‬ ‫کردن انتشار گاز مونو کسیدکربن و نیز کاهش دوباره‬ ‫دیزلی‪ ،‬به ویژه کاهش ذرات جامد و اکسید نیتروژن‬ ‫هیدروکربن ها و اکس��ید نیتروژن برای وسایل نقلیه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دیزلی و بنزینی بود‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬برخی خودروهای دیزلی که فیلتر‬ ‫در این اس��تاندارد برای خودروهای بنزینی میزان‬ ‫ذرات جام��د روی انها نصب ش��ده بود‪ ،‬توانس��تند ‬ ‫مجاز انتش��ار مونوکسیدکربن ‪ ۲.۲‬گرم بر کیلومتر و‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۴‬دریافت کنند‪ .‬‬ ‫هیدروکربن و اکس��ید نیتروژن ‪ ۰.۵‬گرم بر کیلومتر‬ ‫در اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬محدوده انتش��ار مونو کسید‬ ‫بود اما در میزان ذرات جامد برای خودروهای دیزلی‬ ‫کربن برای خودروهای بنزینی یک گرم بر کیلومتر‪،‬‬ ‫تغییری ایجاد نشد‪.‬‬ ‫ب��رای هیدروکربن ه��ا ‪ ۰.۱۰‬گ��رم ب��ر‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۲‬ب��رای خودروهای‬ ‫کیلومتر‪ ،‬برای اکس��ید نیتروژن ‪ ۰.۸‬بر‬ ‫دیزل��ی نیز یک گرم ب��ر کیلومتر برای با الزامی شدن استاندارد کیلومتر و ذرات جامد بدون محدودیت‬ ‫یورو ‪ ،۶‬انتشار مواد‬ ‫مونو کس��ید کربن‪ ۰.۷ ،‬گرم بر کیلومتر‬ ‫تعیین شد‪.‬‬ ‫الوده کننده هوا‬ ‫برای هیدروکربن و اکس��ید نیتروژن و‬ ‫ب��رای خودروه��ای دیزل��ی ک��ه‬ ‫نسبت به سال ‪۱۹۹۲‬‬ ‫‪ ۰.۰۸‬گرم بر کیلومتر برای ذرات جامد میالدی (‪ )۱۳۷۰-۷۱‬که می خواهند اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬را کسب‬ ‫تعیین ش��د؛ ای��ن یعنی در اس��تاندارد در ان استاندارد یورو کنن��د انتش��ار گاز مونو کس��ید کربن‬ ‫یک تصویب شد‪۹۶ ،‬‬ ‫یورو ‪ ۲‬چارچوب ها سخت تر از یورو یک‬ ‫نبای��د بیش از ‪ ۰.۵۰‬گ��رم بر کیلومتر‪،‬‬ ‫درصد کاهش یافت‪ .‬این‬ ‫ش��د و میان تعیین محدودیت ها برای استاندارد در سال جاری هیدروکربن و اکس��ید نیت��روژن ‪۰.۳۰‬‬ ‫خودروه��ای دیزل��ی و بنزین��ی تفاوت‬ ‫گرم بر کیلومتر‪ ،‬اکسید نیتروژن ‪۰.۲۵‬‬ ‫میالدی سختگیرانه تر‬ ‫گذاشته شد‪.‬‬ ‫هم شد زیرا بندهایی به گرم بر کیلومتر و ذرات جامد ‪۰.۰۲۵۰‬‬ ‫شیوه نامه ان‬ ‫اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۳‬نیز ک��ه در اغاز‬ ‫گرم بر کیلومتر شود‪.‬‬ ‫اضافه شد‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی (زمستان ‪)۱۳۷۸‬‬ ‫اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۵‬محدودیت برای‬ ‫معرفی ش��د‪ ،‬انجام ی��ک ازمایش برای‬ ‫انتشار ذرات جامد از خودروهای دیزلی‬ ‫را تش��دید کرد و نصب فیلتر برای ذرات جامد روی‬ ‫تمامی خودروهای دیزلی را به عنوان یک الزام جدید‬ ‫در نظر گرفت‪.‬‬ ‫در این اس��تاندارد همچنین میزان انتشار اکسید‬ ‫نیتروژن ‪ ۲۸‬درصد کمتر از استاندارد پیشین یعنی‬ ‫یورو ‪ ۴‬شد که این برای نخستین بار در تاریخ تعیین‬ ‫این گونه استانداردها به شمار می رفت‪.‬‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬برای خودروهای بنزینی میزان‬ ‫مج��از مونو کس��ید کرب��ن را یک گرم ب��ر کیلومتر‪،‬‬ ‫هیدروکربن را ‪ ۰.۱۰‬گرم بر کیلومتر‪ ،‬اکسید نیتروژن‬ ‫را ‪ ۰.۰۶‬گ��رم بر کیلومت��ر و ذرات جامد را ‪۰.۰۰۵‬‬ ‫گرم ب��ر کیلومتر در نظر گرفت‪ .‬ب��رای دیزلی ها نیز‬ ‫میزان مجاز مونو کسید کربن ‪ ۰.۵۰‬گرم بر کیلومتر‪،‬‬ ‫هیدروکربن و اکسید نیتروژن ‪ ۰.۲۳‬گرم بر کیلومتر‪،‬‬ ‫اکسید نیتروژن ‪ ۰.۱۸‬گرم بر کیلومتر و ذرات جامد‬ ‫‪ ۰.۰۰۵‬گرم بر کیلومتر تعیین شد‪.‬‬ ‫اما در اس��تاندارد یورو ‪ ۶‬یک محدودیت ش��دید و‬ ‫مهم بر انتش��ار اکسید نیتروژن از خودروهای دیزلی‬ ‫اعمال ش��د که کاهش ‪ ۶۷‬درصدی انتش��ار این گاز‬ ‫س��می را نسبت به استاندارد یورو ‪ ۵‬به دنبال داشت‪.‬‬ ‫اس��تاندارد یورو‪ ۶‬برای خودروهای بنزینی و دیزلی‬ ‫یکسان است‪.‬‬ ‫در اس��تاندارد یورو ‪ ۶‬ب��رای خودروه��ای بنزینی‬ ‫میزان مجاز مونو کس��ید کربن یک گرم بر کیلومتر‪،‬‬ ‫هیدروکربن ‪ ۰.10‬گرم بر کیلومتر‪ ،‬اکس��ید نیتروژن‬ ‫‪ ۰.06‬گ��رم بر کیلومتر و ذرات جامد ‪ ۰۰۵.۰‬گرم بر‬ ‫کیلومتر است‪.‬‬ ‫این میزان برای دیزلی ها کمی متفاوت اس��ت‪ .‬در‬ ‫این خودروها میزان مونواکسید کربن ‪ ۰.۰0۵‬گرم بر‬ ‫کیلومتر‪ ،‬هیدروکربن و اکس��ید نیتروژن ‪ ۰.۱۷‬گرم‬ ‫بر کیلومتر‪ ،‬اکسید نیتروژن ‪ ۰.۰۸‬گرم بر کیلومتر و‬ ‫ذرات جامد ‪ ۰.۰۰۵‬گرم بر کیلومتر است‪.‬‬ ‫اول س��پتامبر ‪ ۱۰( ۲۰۱۷‬ش��هریور ‪)۱۳۹۶‬‬ ‫ازمایش ه��ای دقیق تر و واقع گرایان��ه ای برای تایید‬ ‫مدل های جدید خودروها در زمینه رعایت استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۶‬انجام ش��ده اس��ت‪ .‬به هر حال‪ ،‬از سال ‪-۷۱‬‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬تاکن��ون و با بهبود ش��رایط اس��تانداردها در‬ ‫وضع هوای بس��یاری از شهرهای اروپا و جهان که از‬ ‫این استانداردها استفاده می کنند‪ ،‬تغییراتی خوبی به‬ ‫سمت بهبود ایجاد شده است‪.‬‬ ‫منبع‪Theaa.com :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس جدید توربو‪ .‬کد‪۲۰۲‬‬ ‫‪42/941/000‬‬ ‫‪88/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪80/000/000 5‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪35/105/000‬‬ ‫‪58/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪377/900/000‬‬ ‫‪525/000/000‬‬ ‫‪108/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪690/000/000‬‬ ‫‪300/000/000‬‬ ‫کیا ریو ‪2017‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫‪104/311/000‬‬ ‫‪206/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل نیوفیس کیو ال‬ ‫‪319/000/000‬‬ ‫‪530/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪31/089/000‬‬ ‫‪45/500/000‬‬ ‫کیا سورنتو ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪303/572/000‬‬ ‫‪700/000/000‬‬ ‫‪373/500/000‬‬ ‫‪700/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫‪58/088/000‬‬ ‫‪117/000/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫‪54/802/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫‪42/763/000‬‬ ‫‪72/900/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪306/000/000‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫‪22/390/000‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫رنو کپچر‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو اس‪۷‬‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪74/952/000‬‬ ‫‪94/000/000‬‬ ‫‪35/300/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫‪134/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ‪۳‬‬ ‫‪115/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪113/062/000‬‬ ‫‪207/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪61/000/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫برلیانس کراس اتوماتیک ‪+۱.۶‬مولتی‬ ‫‪67/796/000‬‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫‪275/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪365/000/000‬‬ ‫‪550/000/000‬‬ ‫‪175/000/000‬‬ ‫‪560/000/000‬‬ ‫‪590/000/000‬‬ ‫‪380/000/000‬‬ ‫‪965/000/000‬‬ ‫‪950/000/000‬‬ ‫گمرک ایران‪ ،‬از اجرایی ش��دن کاهش تعرفه واردات الستیک‬ ‫خودروهای سنگین باری و اتوبوسی به ‪ ۵‬درصد خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از گمرک ایران‪ ،‬علی‬ ‫معقول��ی‪ ،‬مدی��رکل مرکز واردات و امور مناط��ق ازاد و ویژه در‬ ‫بخشنامه ای به گمرکات اجرایی «کاهش تعرفه واردات الستیک‬ ‫به ‪ ۵‬درصد» را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫در این بخشنامه امده است‪ :‬براساس تصویبنامه هیات وزیران‬ ‫درباره تعیین مجموع حقوق گمرکی و س��ود بازرگانی الستیک‬ ‫خودروهای سنگین باری و اتوبوسی با ردیف های ‪،۴۰۱۱۲۰۲۰‬‬ ‫‪ ۴۰۱۱۲۰۹۰ ،۴۰۱۱۲۰۳۰‬و ‪ ۴۰۱۱۲۰۱۰‬تعرف��ه ب��ه میزان ‪۵‬‬ ‫درص��د برای اطالع و اقدام الزم با رعایت کامل مقررات ارس��ال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خبرهای جدید از لکسوس‬ ‫لکسوس اس��ترالیا جزئیات نرخ و ویژگی های طیف مدل های‬ ‫‪ ES‬جدی��د را اعالم کرد که ای��ن ماه وارد نمایندگی های فروش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرخودرو‪ ،‬طیف مدل های ‪ ES‬در این بازار که با‬ ‫نرخ پایه ‪ ۵۹۸۸۸‬دالر ش��روع می ش��ود فقط دارای ‪ES ۳۰۰ h‬‬ ‫هیبریدی در دو نسخه لوکس و لوکس اسپرت خواهد بود‪.‬‬ ‫قیمت این خودرو ‪ ۴‬هزار دالر کمتر از مدلی است که جایگزین‬ ‫ان می ش��ود در حالی که س��طح باالتری از تجهیزات استاندارد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ ES‬از م��دل پایه خود به نمایش��گر س��رگرمی مرکزی ‪۱۲.۳‬‬ ‫ت ‪ ۷ LCD‬اینچی ب��رای راننده‪ ،‬ناوبری‬ ‫اینچ��ی با پانل تجهیزا ‬ ‫ماهواره ای‪ ،‬رادیوی دیجیتال‪ ،DAB +‬صندلی های جلوی قابل‬ ‫تنظی��م برق��ی در ‪ ۱۰‬جهت با عملکرد گرمک��ن‪ ،‬کنترل دمای‬ ‫دو محیطه‪ ،‬چراغ های جلوی ‪ ،LED‬برف پاک کن های اتوماتیک‪،‬‬ ‫ستون فرمان قابل تنظیم برقی‪ ،‬مون روف برقی و پد شارژ بی سیم‬ ‫برای تلفن های همراه مجهز می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬به صورت استاندارد ‪ Safety System +‬لکسوس‬ ‫ب��رای این خودرو ارائه می ش��ود که ش��امل ویژگی های ایمنی‬ ‫اکتیو همچون ترمز اضطراری خودکار با شناس��ایی عابر پیاده و‬ ‫دوچرخه س��وار‪ ،‬کروز کنترل‪ ۱۰ ،‬کیسه هوا‪ ،‬نور باالی خودکار‪،‬‬ ‫دوربین دید پشت و کمک استارت در سراشیبی است‪.‬‬ ‫نس��خه لوکس اس��پرت این خودرو با نرخ ‪ ۷۴۸۸۸‬دالر دارای‬ ‫رینگ ه��ای الیاژی ‪ ۱۸‬اینچی‪ ،‬صندلی های جلوی دارای تهویه‬ ‫ب��ا تنظیم برقی در ‪ ۱۴‬جهت‪ ،‬سیس��تم صوتی محیطی ‪Mark‬‬ ‫‪ Levinson‬با ‪ ۱۷‬بلندگو‪ ،‬کنترل دمای س��ه محیطه با سنسور‬ ‫رطوبت‪ ،‬در صندوق عقب بدون دخالت دست‪ ،‬تریم صندلی های‬ ‫چرم��ی‪ ،‬فرم��ان گرم ش��ونده و صندلی های عق��ب قابل تنظیم‬ ‫گرم شونده است‪.‬‬ ‫نیروی این خودرو از جدیدترین سیس��تم هیبریدی بنزینی‪-‬‬ ‫ برقی این خودروساز تامین می شود که شامل موتور ‪ ۲.۵‬لیتری‬ ‫‪ ۴‬سیلندر بنزینی چرخه اتکینسون و یک موتور برقی به همراه‬ ‫بسته باتری هیبریدی نیکل‪-‬فلزی است‪.‬‬ ‫موتور بنزینی این خودرو قدرت ‪ ۱۳۱‬کیلووات و گشتاور ‪۲۲۱‬‬ ‫نیوت��ون تولی��د می کند در حالی که موت��ور برقی ان قدرت ‪۸۸‬‬ ‫کیلووات و گشتاور ‪ ۲۰۲‬نیوتون متر دارد‪ .‬توان کلی این سیستم‬ ‫‪ ۱۶۰‬کیلووات اعالم شده است‪.‬‬ ‫لکسوس ادعا می کند شتاب صفر تا صد ‪ ES ۳۰۰ h‬در حدود‬ ‫‪ ۸.۹‬ثانیه و بیشینه سرعت ان ‪ ۱۸۰‬کیلومتر بر ساعت است‪.‬‬ ‫ازمایش نخستین تراموای‬ ‫خودران جهان‬ ‫نخستین تراموای شهری خودران در مسیری ‪ ۶‬کیلومتری در‬ ‫المان ازمایش شد‪ .‬در این قطار از الگوریتم های هوش مصنوعی‪،‬‬ ‫رادار و لیدار استفاده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬نخستین تراموای خودران جهان هفته گذشته‬ ‫ازمایش شد‪ .‬این بخشی از پروژه نمایش قابلیت های خودران با‬ ‫کمک هوش مصنوعی در نمایشگاه‪ InnoTrans ۲۰۱۸‬بود‪.‬‬ ‫ترام��وای ‪ Siemens Combino‬ب��ه ط��ور موفقیت امیز‬ ‫توانس��ت در بخش��ی از ای��ن نمایش��گاه بین الملل��ی حرکت و‬ ‫مس��یریابی کند‪ .‬این ازمایش نش��ان می دهد در اینده می توان‬ ‫ب��ا بکارگیری ش��بکه های رایانه ای در وس��یله های نقلیه بزرگ‬ ‫و س��نگین از خطرهای��ی که عابران و رانن��دگان دیگر را تهدید‬ ‫می کنند‪ ،‬کم کرد‪.‬‬ ‫شرکت زیمنس این تراموا را طراحی کرده و فناوری های به کار‬ ‫رفته در ان شباهت زیادی به خودروهای خودران دارد‪ .‬در تراموا‬ ‫از رادار‪ ،‬لیدار(نوعی رادار لیزری) و دوربین های مجهز به حسگر‬ ‫استفاده شده تا تصاویری از ترافیک محیط اطراف را تهیه کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬الگوریتم ه��ای ه��وش مصنوعی ب��ه تراموا‬ ‫کمک می کنند به س��یگنال های خط ریل واکنش نش��ان دهد‬ ‫و ب��ه ط��ور خ��ودکار در واکنش به خطرهای موجود در مس��یر‬ ‫توق��ف کند(البت��ه در این ازمایش هیچ مس��افری س��وار قطار‬ ‫نبود)‪.‬‬ ‫ای��ن قطار در نمایش��گاه‪ InnoTrans ۲۰۱۸‬واقع در برلین‬ ‫در مس��یری ‪۶‬کیلومتری ازمایش ش��د‪ .‬در این مسیر که از شهر‬ ‫پاتس��دام نیز گذر کرد‪ ،‬قطار در رویارویی با ترافیک واقعی قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬البته یک راننده در قطار حضور داش��ت تا در صورت نیاز‬ ‫ان را کنترل کند‪.‬‬ ‫ب��ه هرحال‪ ،‬با انجام این ازمایش ه ا اکنون ش��رکت های ‪Vip‬‬ ‫و زیمن��س مش��غول همکاری با پژوهش��گران رایانه دانش��گاه‬ ‫‪ Karlsruhe‬هس��تند ت��ا س��امانه ها را ارتقا دهن��د و ظرفیت‬ ‫اس��تفاده وس��یع تر از ترامواها از جمله بکارگیری یک سیس��تم‬ ‫خودران برای مقاصد تجاری در پاتسدام را بررسی کنند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 4‬مهر ‪ 16 1397‬محرم ‪ 26 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 492‬پیاپی ‪2465‬‬ ‫خبر‬ ‫با توجه به مازاد برق در برخی نقاط کشور‬ ‫صادرات برق جدی شد‬ ‫مجید پورکاید‬ ‫موض��وع صادرات و واردات برق بعد از اوج مصرف برای‬ ‫تبادل انرژی با کش��ورهای همس��ایه ق��وت گرفت که بر‬ ‫اس��اس امار موجود از ‪ ۲۷‬شهریور تاکنون بیش از ‪۱۰۰۰‬‬ ‫مگاوات صادرات انجام شده و در واردات نیز ارقام مختلفی‬ ‫ثبت شده که میانگین ان باالی ‪ ۳۰۰‬مگاوات است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬با اغاز فصل پاییز و کاهش دمای هوا‪،‬‬ ‫مصرف برق کشور نیز س��یر نزولی گرفت و درحال حاضر‬ ‫برق پایدار در شبکه برق کشور در جریان است به گونه ای‬ ‫که باید گفت طی یک هفته گذش��ته مصرف برق کش��ور‬ ‫زیر مدار ‪ ۴۰‬هزار مگاوات بوده که نسبت به سال گذشته‬ ‫در زمان های مشابه کاهش مصرف دیده می شود‪.‬‬ ‫در ح��وزه ص��ادرات و واردات برق نیز بع��د از ایام اوج‬ ‫مصرف این حوزه برای تبادل انرژی با کشورهای همسایه‬ ‫قوت گرفت که بر اس��اس گزارش موجود از ‪ ۲۷‬ش��هریور‬ ‫تاکن��ون بی��ش از ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات صادرات داش��تیم و در‬ ‫واردات نی��ز ارقام مختلفی ثبت ش��ده که میانگین باالی‬ ‫‪ ۳۰۰‬مگاوات است‪.‬‬ ‫مصرف برق صنایع نیز بعد از ایام اوج مصرف و هم اکنون‬ ‫در م��دار باالی ‪ ۴۰۰۰‬مگاوات ق��رار دارد و می توان گفت‬ ‫که حوزه صنایع در این ایام توانس��ت کمک فراوانی را به‬ ‫صنعت برق کشور در کاهش مصرف داشته باشد‪.‬‬ ‫درحال حاضر ایران به افغانس��تان‪ ،‬پاکستان و عراق برق‬ ‫صادر می کند و از ترکمنستان و ارمنستان در مواقع لزوم‬ ‫ب��رق را وارد می کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تمهیداتی برای مذاکره‬ ‫با کش��ورهای ترکیه و اذربایجان ب��رای صادرات برق در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫درپی گرمای پیش بینی نشده و افزایش‬ ‫مصرف برق در تابستان‬ ‫برق ابی ها کم اوردند‬ ‫تابستان امسال کشور با خاموشی های پی در پی روبه رو بود‬ ‫که علت این مسئله نیز کم ابی و کاهش تولید نیروگاه های‬ ‫برق ابی مطرح می شد‪ ،‬اکنون نیز پس از پایان اوج مصرف‬ ‫مشخص شد که میزان برق ابی ها نسبت به سال قبل ‪۳۶‬‬ ‫درص��د کاهش داش��ته‪ ،‬همین موضوع نیز موجب ش��ده‬ ‫اس��ت تا دولت برای سال اینده تدابیر جدی تری را لحاظ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬نگاه به عملک��رد برق ابی ها حکایت از‬ ‫ان دارد ک��ه ادامه روند کاهش��ی بارندگی ها و اس��تمرار‬ ‫خشکس��الی در کش��ور موجب ش��د تا انرژی تولید شده‬ ‫حدود ‪ ۵۳‬نیروگاه برق ابی از اغاز امس��ال تا ‪ ۲۳‬ش��هریور‬ ‫به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۷۱۲۳‬مگاوات س��اعت برس��د که این رقم‬ ‫حکایت از کاهش ‪ ۴۳‬درصدی تولید این نیروگاه ها نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته دارد‪.‬‬ ‫این رقم از اغاز تابستان امسال تا مقطع زمانی یاد شده‬ ‫نیز حدود ‪۳‬میلیون و ‪ ۶۵۶‬هزار مگاوات س��اعت بوده که‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ‪ ۳۶‬درصدی را به‬ ‫ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬تی��ر امس��ال نیز که اوج مصرف برق کش��ور از مرز‬ ‫‪ ۵۷‬هزار مگاوات گذش��ت‪ ،‬نیروگاه های برق ابی با حداکثر‬ ‫توان تولید کردند ت��ا با تولید ‪۷۰۷۲‬مگاوات انرژی‪ ،‬نقش‬ ‫مثمرثمری را برای پایداری شبکه در روز رکودشکنی اوج‬ ‫مصرف برق کشور ایفا کنند اما با این وجود‪ ،‬این توان در‬ ‫مقایس��ه با ‪ ۹۳۲۹‬مگاوات تولید ‪ ۱۴‬تیر گذش��ته کاهش‬ ‫‪ ۲۴‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫از طرف��ی‪ ،‬میزان انرژی تولید ش��ده روزان��ه بین مقطع‬ ‫زمان��ی ‪ ۱۵‬خرداد تا ‪ ۱۵‬ش��هریور نیز بی��ش از ‪ ۴۴‬هزار‬ ‫مگاوات س��اعت بوده که نس��بت به عملکرد مدت مشابه‬ ‫سال گذشته کاهش ‪ ۳۶‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫این موضوع موجب ش��د تا دولت دس��ت به کار ش��ود‬ ‫و برای س��ال این��ده برنامه ای را با عن��وان «‪ »۰۹۸‬برای‬ ‫گذر از خاموش��ی طراحی کند که تا کنون بر اس��اس این‬ ‫برنامه ش��ورای اقتصاد با توس��عه و س��اخت نیروگاه های‬ ‫جدید و حمایت بیش��تر از بخش خصوصی موافقت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بر مبنای گفته های رضا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو‬ ‫از هم اکن��ون برای اوج مصرف س��ال اینده تدابیر الزم در‬ ‫نظر گرفته شده و بر اساس برنامه ریزی ها قرار شده تا ‪۲۵‬‬ ‫واحد نیروگاهی جدید وارد مدار شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به ش��رایط موجود به نظر می رس��د که دولت‬ ‫چش��م امید کمتری به نیروگاه ه��ای برق ابی پیدا کرده و‬ ‫برای حل چالش خاموش��ی دس��ت به دامان راهکارهای‬ ‫دیگری ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس به نظر می رس��د با‬ ‫مدیریت مصرف و تولید برق در تابستان های اینده کشور‬ ‫می توان��د برای جلوگیری از قطعی ب��رق و کاهش میزان‬ ‫تولید جلوگیری کند‪.‬‬ ‫مراجع قانونی برای صنایع‬ ‫نوپا همان قوانین کلی که‬ ‫برای تمام صنایع وضع‬ ‫کرده است را اجرا می کند‬ ‫در حالی که این قوانین‬ ‫برای نوپاها باید حمایتی‬ ‫باشد‪ .‬همچنین‪ ،‬متغیری به‬ ‫نام سرمایه گذاری خود به‬ ‫تنهایی مشکالت بسیاری‬ ‫در بخش انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر‬ ‫دارد‬ ‫«گسترش صنعت» از فراز و فرودهای انرژی نو گزارش می دهد‬ ‫انرژی خورشیدی از نابسامانی تا بسامان شدن‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تامین کنن��ده منابع مالی صنایع و پروژه ها هس��تند‬ ‫و در ایران مش��کالت زی��ادی د ر زمینه مقوله انرژی‬ ‫خورشیدی به عنوان پروژه ای کالن‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین حمایتی برای نوپاها‬ ‫انرژی خورشیدی به عنوان یکی از مهم ترین منابع‬ ‫تجدیدپذیر‪ ،‬در ش��رایط اقلیمی ای��ران نقطه عطف‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬بر اساس اس��ناد باال دستی تا افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬بای��د ‪۵‬هزار مگاوات برق مورد نیاز کش��ور از‬ ‫نیروگاه های تجدید پذیر تامین شود اما میزان تولید‬ ‫برق تجدید پذی��ر با همه فعاالن این صنعت به ‪۲۰۰‬‬ ‫مگاوات نمی رسد‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان با بیان ای��ن موضوع که ایران‬ ‫دانش تولید نیرو از انرژی خورش��یدی دارد اما توان‬ ‫اج��رای ان را ندارد معتقدن��د در همکاری با دهکده‬ ‫جهان��ی اس��ت که ای��ران می تواند به چرخ��ه تولید‬ ‫ان��رژی از منابع تجدید پذیر دس��ت یاب��د‪ .‬انها حل‬ ‫ای��ن موضوع را در قالب تعامل با کش��ورهای جهان‬ ‫می دانن��د‪ .‬در کنار این گروه‪ ،‬برخ��ی فعاالن عرصه‬ ‫‹ ‹بی توجهی به انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫تولی��د نیرو معتقدن��د‪ ،‬منابع مالی ب��رای حمایت از‬ ‫عباس رحیمی‪ ،‬مجری پروژه های برق خورشیدی‬ ‫تولید و توس��عه در قوانین جامعی اورده شده است‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» ارزان بودن نرخ‬ ‫اما مشکل را س��رمایه گذاری به دالر و دریافت سود‬ ‫نیرو را یکی از س��اختارهای اش��تباه عن��وان کرد و‬ ‫به ریال عنوان می کنن��د و یارانه های نابجای دولت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نتیجه این یارانه ها وابس��تگی روز افزون کشور‬ ‫نب��ود پرداخت ه��ای به موقع و نرخ پایی��ن انرژی را‬ ‫به نیروهای فس��یلی برای تولید برق و عقب افتادن‬ ‫تشدیدکننده این نابسامانی می دانند‪.‬‬ ‫از بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر اس��ت به شکلی‬ ‫ب��ه نظر می رس��د انچ��ه موجب می ش��ود انرژی‬ ‫ک��ه عملکرد ما را ‪ ۱۸۰‬درجه با تم��ام دنیا متفاوت‬ ‫خورش��یدی ب��ه عن��وان یک��ی از‬ ‫می کند‪ .‬در زمینه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر بسامان شود و‬ ‫با اتیوپ��ی هم قابل مقایس��ه نیس��تیم‬ ‫ش��ب های تهران در سال ‪ ۹۸‬از محل‬ ‫چراکه در این کشورها پیشرفت بسزایی‬ ‫بسامان رس��یدن ان از تاریکی نجات‬ ‫در این زمینه انجام شده است‪.‬‬ ‫یابد و روش��ن شود‪ ،‬نخست اجماع در‬ ‫وی در ادام��ه هزینه ک��رد ب��ه دالر و‬ ‫روش تولید انرژی خورش��یدی و پس‬ ‫بازگش��ت س��رمایه به ری��ال را از جمله‬ ‫از ان ح��ل ش��دن موانع و مش��کالت‬ ‫مش��کالت س��رمایه گذاران بخش انرژی‬ ‫عباس رحیمی‬ ‫پولی و بانکی‪ ،‬حذف پلکانی یارانه های‬ ‫تجدید پذی��ر عن��وان ک��رد و گف��ت‪:‬‬ ‫نتیجه یارانه ها‬ ‫وزارت نی��رو‪ ،‬همراه��ی وزارت نیرو با‬ ‫مش��کالت کنونی بخ��ش خصوصی در‬ ‫وابستگی روز افزون‬ ‫ش��رکت ها و موسسه های تولید نیرو از‬ ‫انرژی تجدیدپذیر موجب شده است ‪۹۰‬‬ ‫کشور به نیروهای‬ ‫انرژی خورشیدی‪ ،‬تعامل با شرکت ها و‬ ‫درصد ش��رکت ها به حالت نیمه تعطیل‬ ‫فسیلی برای تولید‬ ‫برق و عقب‬ ‫هلدینگ های بین المللی است‪.‬‬ ‫دراین��د‪ .‬انها که ب��ه تولید رس��یده اند‬ ‫افتادن از بکارگیری‬ ‫مجی��د پورکاید‪ ،‬کارش��ناس انرژی‬ ‫و مواد اولیه ش��ان در گم��رک در انتظار‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫در گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت»‬ ‫ترخیص اس��ت و انها ک��ه در میانه راه‬ ‫است به شکلی‬ ‫با تاکید ب��ر لزوم حمای��ت بانک ها از‬ ‫ایج��اد نی��روگاه هس��تند با مش��کالتی‬ ‫که عملکرد ما را ‪۱۸۰‬‬ ‫صنای��ع نوین عن��وان ک��رد‪ :‬در تمام‬ ‫ب��ه مرات��ب بزرگ ت��ر درگیر هس��تند‪.‬‬ ‫درجه با تمام دنیا‬ ‫متفاوت‬ ‫دنی��ا پروژه های مهم بای��د با حمایت‬ ‫پیش از این بازگش��ت س��رمایه ‪ ۵‬ساله‬ ‫می کند‬ ‫همه جانب��ه اج��را ش��ود‪ .‬از جمله این‬ ‫بوده اس��ت در حالی که از اردیبهش��ت‬ ‫حمایت ه��ا از طرف بانک ها اس��ت که‬ ‫‪ ۹۷‬بی��ش از ‪ ۷‬س��ال تخمی��ن زده‬ ‫پورکاید در پاس��خ به این پرس��ش که بزرگ ترین‬ ‫مش��کل در عرصه انرژی خورشیدی را چه می دانید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مراجع قانونی ب��رای صنایع نوپا همان قوانین‬ ‫کل��ی که ب��رای تمام صنای��ع وضع کرده اس��ت را‬ ‫اجرا می کن��د در حالی که این قوانی��ن برای نوپاها‬ ‫بای��د حمایتی باش��د‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬متغی��ری به نام‬ ‫س��رمایه گذاری خود به تنهایی مشکالت بسیاری در‬ ‫بخش انرژی های تجدیدپذیر دارد‪.‬‬ ‫وی در زمینه حل مش��کالت این گونه توضیح داد‪:‬‬ ‫در این راس��تا نیاز به بازنگری برای سرعت بخشیدن‬ ‫به جذب سرمایه گذاران بیشتر وجود دارد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫ثبات بازار ارز موجب می شود سرمایه گذاران گام های‬ ‫خود را محکم بردارند‪.‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید تضمینی چالش تجدید پذیرها‬ ‫گمرک��ی و بیمه در این عرصه‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬یکی از‬ ‫امتی��ازات بخش انرژی ه��ای تجدیدپذیر فعال بودن‬ ‫حضور بخش خصوصی اس��ت و این امر مزیتی برای‬ ‫دولت به ش��مار می رود‪ ،‬ضمن انکه این امر توس��عه‬ ‫فناوری های مرتبط با تجدیدپذیرها را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن انرژی ه��ای تجدیدپذیر با‬ ‫بیان اینکه س��اخت ‪۲‬هزار مگاوات نی��روگاه نیاز به‬ ‫بسترس��ازی ویژه داشته و مس��تلزم حمایت اساسی‬ ‫مسئوالن است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برق یک کاالی اساسی و‬ ‫اس��تراتژیک است و برای تولید برق تجدیدپذیر نیاز‬ ‫به قطعاتی چون پنل های خورشیدی و اینورتر است‪.‬‬ ‫این تجهیزات در واقع ماشین االت خط تولید در یک‬ ‫کارخانه برق هس��تند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬همان گونه که به‬ ‫واردات تجهیزات و قطعات خودرو ارز تخصیص داده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬باید به تجهیزات خورشیدی نیز ارز مورد‬ ‫نی��از تعلق گیرد تا برق صنایعی چون خودروس��ازی‬ ‫تامین شود و انها به تعطیلی کشانده نشوند‪.‬‬ ‫سید محمدجواد موسوی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذیر ایران در گفت وگو با ایس��نا‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه در فهرست بیست وشش گانه ابالغی‬ ‫دول��ت برای اختصاص ارز دولتی‪ ،‬نامی از انرژی های‬ ‫تجدید پذیر نیست‪ .‬این در حالی است که در روزهای‬ ‫اوج مصرف برق که با بحران تامین برق و خاموشی ها‬ ‫روبه رو بودیم بخش زیادی از این کس��ری ها از سوی‬ ‫نیروگاه های تجدید پذیر تامین می شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه پیوس��تن داوطلبانه ای��ران به‬ ‫کنوانسیون پاریس در پایان سال ‪ ۱۳۹۵‬خاطر نشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در ای��ن کنوانس��یون مق��رر ش��د ت��ا س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۰ (۲۰۲۰‬خورش��یدی)‪ ،‬کش��ورها به استاندارد‬ ‫بین المللی انرژی برسند و بر این اساس‪ ،‬ایران بحث‬ ‫کاه��ش داوطلبانه ‪ ۱۲‬درصدی گازهای گلخانه ای را‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم ح�ذف یارانه ه�ای پنه�ان برای‬ ‫موس��وی ادامه داد‪ :‬پذیرفته نشدن قرارداد خرید‬ ‫پر مصرف ها‬ ‫تضمین��ی به عن��وان ضمانت بازپرداخت اقس��اط و‬ ‫جواد نوفرستی‪ ،‬استاد دانشگاه الزهرا در گفت وگو‬ ‫تاخیر در پرداخت بهای برق نیروگاه های تجدیدپذیر‬ ‫با ایس��نا‪ ،‬برق را یک کاالی اس��تراتژیک و ضروری‬ ‫ک��ه ب��ا س��رمایه های خارجی ایج��اد ش��ده اند‪ ،‬از‬ ‫توصی��ف کرد ک��ه حتی در ش��رایط بح��ران ارزی‬ ‫چالش های این حوزه است‪.‬‬ ‫کنونی بای��د اعتبارات الزم به ای��ن حوزه اختصاص‬ ‫عضو هیات مدیره انجم��ن انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫یاب��د‪ .‬وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در مدیری��ت مص��رف ب��ا‬ ‫ایران با اشاره به اقدام های انجام شده در زمینه کاهش‬ ‫اس��تفاده از تجربه ه��ای جه��ان می توان ب��ا اصالح‬ ‫گازهای گلخانه ای در کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سیاس��ت‬ ‫تعرفه ه��ا عالوه ب��ر انک��ه هزینه ه��ای‬ ‫خری��د تضمین��ی ب��رق تجدیدپذی��ر‪،‬‬ ‫مرب��وط ب��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر را‬ ‫حمایت از س��رمایه های ملی اس��ت اما‬ ‫تامین ک��رد‪ ،‬یارانه ه��ای پنهان بخش‬ ‫پای��گاه توانمندی ک��ه بخش خصوصی‬ ‫ان��رژی ب��رای مش��ترکان پرمصرف را‬ ‫بتواند در این زمینه فعالیت کند‪ ،‬وجود‬ ‫نیز ح��ذف کرد‪ .‬انرژی خورش��یدی به‬ ‫نداش��ت و با پیگیری های انجام ش��ده‬ ‫تبدیل نور خورش��ید به الکتریس��یته‪،‬‬ ‫انجم��ن انرژی های تجدیدپذیر در اتاق‬ ‫به ص��ورت مس��تقیم و با اس��تفاده از‬ ‫بازرگانی تشکیل شد‪.‬‬ ‫سید محمدجواد موسوی‬ ‫‹ ‹چال�ش دریافت وجوه‪ ،‬بیمه‬ ‫س��امانه فتوولتاییک یا غیرمستقیم‪ ،‬با‬ ‫پذیرفته نشدن‬ ‫و گمرک‬ ‫اس��تفاده از توان خورش��یدی متمرکز‪،‬‬ ‫قرارداد خرید تضمینی‬ ‫عوارض‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫وجوه‬ ‫این‬ ‫وی‪،‬‬ ‫به گفته‬ ‫گفت��ه می ش��ود نیروگاه ه��ای دارای‬ ‫به عنوان ضمانت‬ ‫برق حاصل می ش��ود‪ ،‬بر اساس قوانین‬ ‫ت��وان خورش��یدی متمرک��ز‪ ،‬در دهه‬ ‫بازپرداخت اقساط‬ ‫و تاخیر در پرداخت‬ ‫مصوب مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬باید‬ ‫‪۱۳۵۹ (۱۹۸۰‬خورش��یدی) ایج��اد‬ ‫صرف خرید برق تجدیدپذیر ش��ود اما بهای برق نیروگاه های شدند‪.‬‬ ‫تجدیدپذیر که با‬ ‫به دلیل انک��ه جزو درامدهای عمومی‬ ‫بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان‪،‬‬ ‫سرمایه های‬ ‫دولت به ش��مار می رود‪ ،‬سازمان برنامه خارجی ایجاد شده اند‪ ،‬از با توان ‪ ۳۵۴‬مگاوات در بیابان موهاوی‬ ‫و بودج��ه به خود اجازه داده اس��ت که‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬نمونه های��ی از اس��تفاده از‬ ‫چالش های‬ ‫این حوزه‬ ‫خ�لاف قوانین مص��وب مجلس‪ ،‬از این‬ ‫ت��وان خورش��یدی در ای��ران‪ ،‬نیروگاه‬ ‫ است‬ ‫بودجه برای مصارف دیگر استفاده کند‪.‬‬ ‫خورش��یدی یزد و نیروگاه خورشیدی‬ ‫موس��وی همچنین درب��اره چالش های‬ ‫شیراز هستند‪.‬‬ ‫اتالف انرژی مصداق خروج از مسیر توسعه‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه مجلس به واس��طه زیرس��اخت هایی که‬ ‫ایجاد شده به حذف کارت س��وخت رای نداده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ات�لاف انرژی از مصادیق حرک��ت نکردن در‬ ‫مسیر توسعه پایدار است‪.‬‬ ‫حس��ن بهرام نیا با اش��اره ب��ه ضرورت های اصالح‬ ‫الگوی مصرف انرژی در ایران به ش��انا گفت‪ :‬از نظر‬ ‫ش��دت مصرف انرژی در مقایسه با کشورهای دیگر‬ ‫به طور تقریب��ی در رتبه های باال قرار داریم که این‬ ‫موضوع زنگ خطری جدی و تهدیدی برای ماست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا اج��رای سیاس��ت های درس��ت و‬ ‫برنامه ریزی های درس��ت باید از س��رمایه های بالقوه‬ ‫خدادادی که در اختیار ما قرار داده ش��ده اس��تفاده‬ ‫کنیم زیرا این موهبت ها فقط ویژه ما نیس��ت و این‬ ‫سرمایه ها باید برای ایندگان نیز حفظ شود‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬از مصادیقی که نش��ان دهنده حرکت‬ ‫نکردن در مس��یر توس��عه پایدار اس��ت می توان به‬ ‫ات�لاف انرژی های ارزان قیمتی که در اختیار ما قرار‬ ‫داده ش��ده اشاره کرد‪ ،‬به همین دلیل الزم است که‬ ‫با این موضوع به صورت حاکمیتی برخورد شود زیرا‬ ‫ای��ن موضوع به ی��ک بخش یا ح��وزه خاص مربوط‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بهرام نی��ا ب��ا بی��ان اینک��ه مجل��س به واس��طه‬ ‫زیرس��اخت هایی ک��ه ایجاد ش��ده به ح��ذف کارت‬ ‫س��وخت رای نداد‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬معتق��دم با وجود‬ ‫ای��ن کارت‪ ،‬ش��خصی که مص��رف بیش��تری دارد‬ ‫بای��د به همان اندازه هزینه باالت��ری بپردازد که در‬ ‫ای��ن صورت عدال��ت اجتماعی نیز برقرار می ش��ود‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬درب��اره مصرف بهین��ه انرژی باید‬ ‫فرهنگ سازی کنیم تا این موضوع در جامعه نهادینه‬ ‫ش��ود‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬باید از ساز کارهای انگیزشی و‬ ‫تشویقی استفاده شود تا از دسترسی اسان به منابع‬ ‫انرژی برای افراد جلوگیری کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬اف��رادی که ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۵‬خ��ودرو دارند و‬ ‫می خواهند از بنزین بیشتری استفاده کنند باید پول‬ ‫و نرخ بیش��تری بپردازند نه اینکه از بنزین یارانه ای‬ ‫استفاده کنند‪ .‬غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی نیز در‬ ‫این باره گفت‪ :‬متاس��فانه مصرف نادرس��ت در حوزه‬ ‫انرژی به ویژه بنزین سبب شده است با وجود افزایش‬ ‫تولی��د این فراورده‪ ،‬نتوانیم در باش��گاه کش��ورهای‬ ‫صادرکنن��ده بنزی��ن قرار بگیریم ک��ه البته معتقدم‬ ‫با اندک��ی صرفه جویی‪ ،‬به این مهم دس��ت خواهیم‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬ش��اهد هستیم که‬ ‫خودروهای چن��د صد میلیون��ی در خیابان ها تردد‬ ‫می کنن�� د اما بنزین ب��ا نرخ ‪ ۱۰۰۰‬توم��ان دریافت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬به نظرم این موضوع معقول نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬با برنامه ریزی درس��ت می توان امیدوار‬ ‫بود که ایران تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬به جمع کش��ورهای‬ ‫صادرکننده بنزین بپیوندد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 4‬مهر ‪ 16 1397‬محرم ‪ 26 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 492‬پیاپی ‪2465‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫خطری به نام فرسایش خاک‬ ‫عباس هاشمی‬ ‫ما در بخش صنایع گازسوز‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد به خودکفایی‬ ‫رسیده ایم و در لوازم‬ ‫خانگی پیشرفت کرده ایم‬ ‫«گسترش صنعت» از وضعیت تولید وسایل گرمایشی در استانه فصل سرما گزارش می دهد‬ ‫بازار در تسخیر بخاری ایرانی‬ ‫بخاری گازی رایج ترین وسیله گرمایشی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫از کرسی های کوچک تا چراغ های عالءالدین و والور‬ ‫تا بخاری های نفتی و گازی که امروز جای خود را به‬ ‫پکیج و وسایل گرمایشی با فناوری پیشرفته داده اند‬ ‫خاطره س��از ذهن های ایرانی از اغاز نیمه دوم س��ال‬ ‫اس��ت‪ .‬این وسایل گرمایشی از ان دسته محصوالتی‬ ‫هس��تند که در حافظه تاریخی ما ثبت ش��ده اند‪ .‬در‬ ‫شرایط کنونی کشور که برخی کارشناسان از اختالل‬ ‫در تامی��ن مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید گالیه‬ ‫دارن��د فعاالن در صنعت ل��وازم خانگی از تامین نیاز‬ ‫ب��ازار داخلی با بخاری ه��ای ایرانی نوید بهار در پاییز‬ ‫می دهند‪ .‬با شروع فصل پاییز‪ ،‬به زودی تکاپوی عامه‬ ‫مردم برای خرید وس��ایل گرمایش��ی مانند بخاری‪،‬‬ ‫شوفاژ‪ ،‬شومینه و‪ ...‬افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه کارشناس��ان‪ ،‬اکن��ون توانمن��دی‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی در تولید وس��ایل گرمایشی به‬ ‫جایی رس��یده که مس��ئوالن از تبدیل ایران به هاب‬ ‫منطقه ای در تولید وسایل گرمایشی خبر داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹توانمندی تولید داخل‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تولیدکنندگان ل��وازم خانگی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ایا وس��ایل گرمایشی هم‬ ‫مانن��د کاالهای دیگ��ر دس��تخوش گرانی های اخیر‬ ‫می شوند یا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بله‪ ،‬درست است که کل‬ ‫نیاز ما به این وسایل در داخل کشور برطرف می شود‬ ‫اما به هر حال بخشی از مواد اولیه وارد می شود‪.‬‬ ‫طحان پور اف��زود‪ :‬افزایش قیمت ها جزئی و کنترل‬ ‫ش��ده خواهد بود‪ .‬بنابراین ‪ ،‬از این بابت جای نگرانی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان ل��وازم خانگی‬ ‫ش��ایعه ها مبنی بر احت��کار تعداد زی��ادی بخاری در‬ ‫انبارهای کارخانجات را رد کرد‪.‬‬ ‫به اعتق��اد وی‪ ،‬کارخانجات فق��ط تولیدی خود را‬ ‫انبار کرده اند تا با سرد شدن هوا به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» گذری در بازار لوازم‬ ‫خانگی نیز نش��ان می دهد که این اظهارات تضادی با‬ ‫واقعیت ها و تجربه ها مربوط به س��ال های قبل ندارد‪.‬‬ ‫وجود حدود ‪ ۱۰۰‬شرکت تولیدکننده باعث شده که‬ ‫ش��اهد رقابتی تنگاتنگ در این حوزه باش��یم و این‬ ‫مس��ئله جلوی افزایش بی رویه نرخ این نوع وس��ایل‬ ‫خانگی را گرفته است‪.‬‬ ‫محم��د طحان پ��ور‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان لوازم خانگی در ارتباط‬ ‫با اینکه چه نوع وسایل گرمایشی بیشتر‬ ‫مورد استفاده مردم قرار می گیرد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بخ��اری گازی هن��وز رایج ترین‬ ‫وس��یله گرمایشی مردم است‪ .‬به اعتقاد‬ ‫محمد طحان پور‬ ‫او وج��ود اس��تانداردهای اجب��اری و‬ ‫درست است که کل‬ ‫نظارت دقیق بر انها باعث ش��ده است‬ ‫که محصوالت داخلی از کیفیت باالیی نیاز ما به وسایل گرمایشی‬ ‫در داخل کشور‬ ‫برخوردار باش��ند و در این زمینه نیازی‬ ‫برطرف می شود اما‬ ‫به واردات نباشد‪.‬‬ ‫به هر حال بخشی از‬ ‫طحان پور با بیان اینکه رقابت شدید مواد اولیه از خارج وارد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫میان کارخانج��ات تولیدکننده بخاری‬ ‫باعث شده است که مصرف کننده بتواند افزایش قیمت ها جزئی و‬ ‫کنترل شده‬ ‫ب��ا اطمینان از میان برندهای مش��هور‬ ‫خواهد بود‪ .‬بنابراین ‪،‬‬ ‫خرید کند به «گس��ترش نیوز» گفت‪ :‬از این بابت جای نگرانی‬ ‫درحال حاض��ر به ط��ور تقریب��ی تمام‬ ‫نیست‬ ‫فناورهای گرمایش��ی در داخل کش��ور‬ ‫� خودکفایی در صنایع گازسوز‬ ‫عباس هاشمی‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع‬ ‫فل��زی و ل��وازم خانگ��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت نی��ز در گفت وگ��و با‬ ‫«گس��ترش صنعت» بر ای��ن گفته مهر‬ ‫صح��ه گذاش��ت و تاکی��د ک��رد‪ :‬ما در‬ ‫بخش صنای��ع گازس��وز ‪ ۱۰۰‬درصد به‬ ‫خودکفایی رسیده ایم و در لوازم خانگی‬ ‫پیشرفت کرده ایم‪.‬‬ ‫هاشمی با بیان اینکه فرهنگ استفاده‬ ‫از محص��والت داخ��ل کم اس��ت و باید‬ ‫برای ان بیش��تر تالش ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫محدودی��ت در زیرس��اخت های کش��ور‬ ‫برای صنایع لوازم خانگی تهدیدی دیگر‬ ‫است که بر توسعه صادرات صنعت لوازم‬ ‫خانگی نیز اثرگذار است‪.‬‬ ‫وی با اع�لام اینک��ه در صنعت لوازم‬ ‫خانگی مزیت های��ی داریم که مهم ترین‬ ‫ان وج��ود فناوری ه��ای نوین در برخ��ی محصوالت‬ ‫معنا که فقط قطعات از خارج از کشور وارد نمی شود‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امار موسس��ه مکنزی نش��ان می دهد‬ ‫بلکه با ورود دانش در پی ایجاد ش��رایطی هستیم تا‬ ‫فارغ التحصیالن رش��ته های مهندسی در این صنعت‬ ‫ای��ن قطعات را در داخل کش��ور تولید کنیم‪ .‬ناصری‬ ‫در ایران هم تراز با امریکا هستند‪.‬‬ ‫در زمین��ه رعایت اس��تانداردها در تولید محصوالت‬ ‫‹ ‹خدمات دهی‪ ،‬عامل رونق تولید‬ ‫گرمایشی اظهار کرد‪ :‬استانداردهای تدوین شده ایران‬ ‫عل��ی ناصری‪ ،‬تولیدکننده وس��ایل گرمایش��ی در‬ ‫در صنعت پکیج و رادیاتور بر اس��اس استانداردهای‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» به اهمیت خدمات‬ ‫اروپایی اس��ت‪ .‬با وجود انکه این استانداردها اجباری‬ ‫پس از فروش برای بخاری های ایرانی اش��اره و اظهار‬ ‫هس��تند‪ ،‬انچه اکنون خیلی مهم اس��ت اجرای این‬ ‫کرد‪ :‬بس��یاری از نشان های تجاری خارجی در داخل‬ ‫استانداردهاس��ت ک��ه فقط بخش��ی از ان در اختیار‬ ‫کش��ور برای خدمات دهی پس از فروش دچار ضعف‬ ‫شرکت های تولیدکننده است‪.‬‬ ‫هس��تند و از انج��ا که در ش��بکه های گرمایش��ی و‬ ‫بخش ه��ای دیگر نیز به نصب کنن��ده تجهیزات و‬ ‫سرمایش��ی خدمات پس از فروش حرف نخس��ت را‬ ‫رعای��ت اصول فنی در س��اختمان برمی گ��ردد‪ .‬این‬ ‫می زن��د‪ ،‬مصرف کنندگان از کاالی ایرانی اس��تقبال‬ ‫تولیدکننده محصوالت گرمایش��ی با تاکید بر اینکه‬ ‫می کنند ب��ه همین منظور بی��ش از ‪ ۸۵‬درصد بازار‬ ‫بخش زیادی از اجرای اس��تاندارد به عوامل خارجی‬ ‫را تولی��دات داخلی تش��کیل می دهد‪.‬ناصری درباره‬ ‫بس��تگی دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اج��رای اس��تاندارد پکیج ه��ا‬ ‫کیفیت تولید وس��ایل گرمایشی در ایران گفت‪ :‬بازده‬ ‫وابس��تگی زیادی ب��ه نح��وه ساخت وس��از دارد اما‬ ‫بخاری های گازسوز در ایران جزو باالترین گریدها در‬ ‫متاس��فانه درحال حاضر اصول فنی در ساخت وسازها‬ ‫دنیا است و در مقایسه با تولیدات خارجی از کیفیت‬ ‫رعای��ت نمی ش��ود در حال��ی ک��ه در ص��ورت وقوع‬ ‫و استاندارد الزم برخوردار است‪.‬‬ ‫حادث��ه ای م��ردم نش��ان های تج��اری تولیدکننده‬ ‫ای��ن تولیدکننده محصوالت گرمایش��ی با اش��اره‬ ‫شبکه های گرمایشی را مقصر می دانند‪.‬‬ ‫به اینکه ص��ادرات تولیدات گوناگون به کش��ورهای‬ ‫ناصری ی��اداوری ک��رد‪ :‬در تولید پکی��ج قطعاتی‬ ‫همسایه متفاوت است‪ ،‬گفت‪ :‬در صنعت‬ ‫سعی بر ان است تا قطعات مورد نیاز از‬ ‫پکیج و رادیاتور هدف نخست تامین نیاز‬ ‫واحدهای داخلی تامین شود اما بیشتر‬ ‫داخل است اما نیم نگاهی نیز به بازارهای‬ ‫قطعات کلیدی و حساسی که در داخل‬ ‫صادرات��ی داریم و به کش��ورهای عراق‪،‬‬ ‫تولید نمی ش��ود از ایتالیا وارد می شود‪.‬‬ ‫سوریه‪ ،‬افغانستان و‪ ...‬صادرات می شود‪.‬‬ ‫در تولید وسایل سرمایشی و گرمایشی‪،‬‬ ‫ناصری ادامه داد‪ :‬اس��تفاده از وسایل‬ ‫رقاب��ت بر س��ر کیفی��ت و مان��دگاری‬ ‫گرمایش��ی نس��بت ب��ه گذش��ته تغییر‬ ‫محص��ول اس��ت و از انجا ک��ه قطعات‬ ‫علی ناصری‬ ‫کرده اس��ت زی��را پکی��ج را می توان در‬ ‫کلیدی پکیج ها از ایتالیا تامین می شود‬ ‫بالکن و اش��پزخانه گذاش��ت اما بخاری استانداردهای تدوین شده استانداردها و کیفیت محصوالت ایرانی‬ ‫ایران در صنعت پکیج‬ ‫گازی را نمی ت��وان در ای��ن محل ه��ا‬ ‫هی��چ تفاوت��ی از نمونه ه��ای اروپای��ی‬ ‫و رادیاتور بر اساس‬ ‫نصب ک��رد‪ .‬این امر بر تولید محصوالت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫استانداردهای اروپایی‬ ‫سرمایش��ی و گرمایشی نیز اثرگذار بوده است‪ .‬با وجود انکه این � سخن اخر‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫استانداردها اجباری‬ ‫این تولیدکننده وس��ایل گرمایش��ی هستند‪ ،‬انچه اکنون خیلی ای��ران دارای ظرفیت باال‪ ،‬جمعیت زیاد‬ ‫مهم است اجرای این‬ ‫و پرتقاض��ا اس��ت و از طرف��ی‪ ،‬تولی��د‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه س��عی ش��ده اخرین‬ ‫استانداردهاست که فقط‬ ‫در ای��ران نیز ب��ه دلیل وج��ود نیروی‬ ‫فناوری ه��ای روز دنی��ا در تولی��د‬ ‫بخشی از ان در اختیار‬ ‫محص��والت گرمایش��ی ب��ه کار گرفته شرکت های تولیدکننده ج��وان متخصص و تحصیلک��رده برای‬ ‫س��رمایه گذاران داخل��ی و خارج��ی‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬انچه در این میان اهمیت‬ ‫است‬ ‫چشم انداز روشنی دارد‪.‬‬ ‫دارد ورود دانش و فناوری است؛ به این‬ ‫اقبال روس ها به کنسرو و رب ایرانی‬ ‫رئی��س کارگروه صنایع غذایی ایران گف��ت‪ :‬در بازار دو نوع رب داریم‪،‬‬ ‫یک��ی رب امس��الی و دیگری اس��پ تیک یا پارس��الی که بیش��تر برای‬ ‫تنظی��م بازار و درس��ت کردن س��س به کار می رود اما ب��ا کاهش ارزش‬ ‫پول کش��ورمان تاجران افغانستان و روسیه مقدار زیادی از این محصول‬ ‫را خری��داری کردند‪ .‬به گزارش فودنا‪ ،‬علی ش��ریعتی درباره گرانی گوجه‬ ‫فرنگی و برخی اقالم تره بار و تاثیر ان بر صنایع تبدیلی و کنسروی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬وقتی ما در ب��ازار دخالت کنیم و نگذاریم نظام عرضه و تقاضا بازار‬ ‫را کنترل کند و به جای ان با صدور بخشنامه و ممنوعیت یا ازاد کردن‬ ‫صادرات بخواهیم بازار را تنظیم کنیم در نهایت این نوس��ان ها را ش��اهد‬ ‫خواهیم بود‪ .‬رئیس کارگروه صنایع غذایی ایران ادامه داد‪ :‬با توجه به نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬تولید کنن��دگان تمایل دارن��د تولیدات خود را صادر کنند هر چند با‬ ‫قوانی��ن جدید ارزی و دریافت تعهدنامه از صادرکنندگان ش��اهد قاچاق‬ ‫معکوس هس��تیم و این بار از ایران‪ ،‬تره بار‪ ،‬رب گوجه و انواع کنس��روها به‬ ‫صورت غارت وار به خارج از کش��ور انتقال پیدا می کنند‪ .‬ش��ریعتی افزود‪:‬‬ ‫فروش نمایندگی های اس��تان های مرزی در چند هفته گذشته چند برابر‬ ‫شده است اما نظارت کافی بر انها و اینکه ایا این ارز بر می گردد یا خیر‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪ .‬رئیس کارگروه صنایع غذایی ایران تاکید کرد‪ :‬این الزام تعهد‬ ‫برای صادرات به افغانستان و عراق سبب شده که کارت های بازرگانی یک‬ ‫روزه دوباره فعال شوند‪ .‬تا پیش از این‪ ،‬از این کارت ها برای واردات خودرو‬ ‫اس��تفاده می شد اما اکنون برای تعهد ارزی استفاده می شود‪ .‬شریعتی در‬ ‫زمینه افزایش ن��رخ رب گوجه فرنگی گفت‪ :‬این محصول یکی از صنایع‬ ‫غذایی پر مصرف در ایران است‪ ،‬ضمن انکه بازار صادراتی خوبی دارد‪ .‬در‬ ‫ماه های گذشته به دلیل کم ابی و سختگیری در استفاده از چاه ها زمینه‬ ‫گوجه صنعتی کم ش��ده و گوجه مرغوب نیز صادر می ش��ود‪ .‬نکته بعدی‬ ‫باال رفتن نرخ مواد بسته بندی است به طور مثال‪ ،‬در قوطی که اسان باز‬ ‫می ش��ود تا پیش از این ‪ ۱۰۰‬تومان نرخ داش��ت اکنون ‪ ۸۰۰‬تومان شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این افزایش به حدی بوده که برخی از تولید کنندگان به س��مت‬ ‫استفاده از بسته بندی شیشه ای بروند‪.‬‬ ‫رئی��س کارگروه صنایع غذایی ایران اف��زود‪ :‬در بازار دو نوع رب داریم؛‬ ‫یکی رب امس��الی و دیگری اسپ تیک یا پارسالی که بیشتر برای تنظیم‬ ‫بازار و درس��ت کردن س��س ب��ه کار م��ی رود اما با کاه��ش ارزش پول‬ ‫کش��ورمان تاجران افغانس��تان و روس��یه مقدار زیادی از این محصول را‬ ‫خری��داری کردند‪ .‬ش��ریعتی تصریح کرد‪ :‬دلیل عم��ده افزایش نرخ مواد‬ ‫غذایی و کنس��روها‪ ،‬باال رفتن هزینه بسته بندی و تحریم است که تغییر‬ ‫قوطی نوش��ابه ها و بلندتر ش��دن ان به دلیل ف��روش نرفتن قوطی های‬ ‫قبلی به کارخانه های ایرانی اس��ت‪ .‬رئیس کارگ��روه صنایع غذایی ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬در زمینه مواد اولیه داخلی که پتروش��یمی ها تامین کننده ان‬ ‫هس��تند عالوه بر افزایش نرخ پلی اتیلن و پلی پروپیلن کمبود ان در بازار‬ ‫سبب ش��ده که تولید کننده نتواند نرخ تمام شده را محاسبه کند و حتی‬ ‫برای تولید خود برنامه ریزی انجام دهد‪ .‬ش��ریعتی اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی دولت همگی بر اساس ازمون و خطا است در ‪۶‬‬ ‫ماه گذش��ته ‪ ۳۰‬بخشنامه صادر ش��ده که ‪ ۱۶‬مورد ان همدیگر را نقض‬ ‫می کنند‪ .‬امروز هم فعاالن و تولید کنندگان دیگر به بخش��نامه ها اعتماد‬ ‫ندارند و منتظر هس��تند که بخشنامه قبلی اصالحیه بخورد یا حتی وزیر‬ ‫عوض شود‪.‬‬ ‫انس��ان در ط��ول حیات از‬ ‫خاک بهره می گیرد و در خاک‬ ‫ارامش می یابد‪ .‬غذای انس��ان‪،‬‬ ‫پوشاک و بسیاری از مایحتاج‬ ‫او از خاک تامین می ش��ود‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د که انسان اولیه‬ ‫تا زمان��ی که مواد غذایی خود‬ ‫سمانه حسین ابادی‬ ‫را از طریق ش��کار ب ه دس��ت‬ ‫می اورده‪ ،‬چن��دان توجهی به کارشناس ارشد باغبانی‬ ‫خ��اک نداش��ته ام��ا به تدریج‬ ‫که کش��ت گیاهان جایگزین شکار ش��ده‪ ،‬اهمیت خاک نیز‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت‪ .‬لغت خاک (‪ )SOIL‬از ریش��ه التین‬ ‫(‪ )SOLUM‬به معنای زمین یا کف مش��تق ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫امروزه یک��ی از دغدغه های اصلی جامع ه بش��ری حفاظت از‬ ‫خ��اک و اب‪ ،‬به عنوان منابع اصل��ی حیات و ارتقای کیفیت‬ ‫انها اس��ت‪ .‬به منظور ارج نهادن به اهمیت خاک و جلوگیری‬ ‫از هدررفت و نابودی ان‪16 ،‬س��ال پیش بر اس��اس پیشنهاد‬ ‫اتحادیه جهانی علوم خاک‪ ،‬روز ‪ ۵‬دسامبر (‪ ۱۵‬اذر) به عنوان‬ ‫روز جهانی خاک نام گذاری ش��د تا دولت ها‪ ،‬سیاست گذاران‬ ‫و فع��االن بخش خصوص��ی بــه طور جدی ب��ه تکاپو افتاده‬ ‫و بــ��رای نواق��ص‪ ،‬اصالح روش ه��ا و بهبود اوض��اع کیفی‬ ‫خاک ها چاره اندیش��ی کنند‪ .‬برپایه براوردهای انجام ش��ده بر‬ ‫اثر فرس��ایش خاک س��االنه چندین میلیون هکتار از اراضی‬ ‫کشاورزی جهان به کام نابودی کشیده می شود‪ .‬تخریب خاک‬ ‫و از بین رفتن پوشش گیاهی با انتشار گاز کربنیک به اتمسفر‬ ‫به تدریج موج��ب افزایش دما و بروز پدیده های مخرب جوی‬ ‫می شود‪ ،‬که چالشی بزرگ برای بشر به شمار می رود‪.‬‬ ‫ایران یکی از ‪ ۷‬کش��ــور اس��یایی اس��ت که بیشترین‬ ‫میزان فرسایش خاک را دارد‪ .‬بنا بر امار اعالم شده از سوی‬ ‫مسئوالن سازمان جنگل ها و مراتع کشور‪ ،‬میزان فرسایش‬ ‫خاک در کشور ما ‪ ۳‬برابر شاخص جهانی است و ما ساالنه‬ ‫‪ ۲‬میلیارد تن خاک از دس��ت می دهیم‪ .‬با توجه به اهمیت‬ ‫باال (اما فراموش شده) خاک در اقتصاد جامعه‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫و محیط زیست و خطرهای ناشی از فرسایش و تخریب ان‪،‬‬ ‫تعیین روز جهانی خاک برای جلب توجه هر چه بیش��تر و‬ ‫ایجاد فرصت مناس��ب برای بررسی چالش ها و معضل های‬ ‫گوناگون پیش روی این عنص��ر حیاتی و ارائه راهکارهای‬ ‫عمل��ی و علم��ی برای حف��ظ و نجات ان الزام��ی به نظر‬ ‫می رســد‪ .‬در راستای دس��تیابی به مدیریت پایدار منابع‬ ‫خاک و جلوگیری از اتالف ان دو اس��تراتژی عمده وجود‬ ‫دارد‪ -۱ :‬احیای خاک ها و اکوسیستم های تخریب شده ‪-۲‬‬ ‫بکارگیری فناوری های کش��اورزی سازگار و بهسازی انها‪.‬‬ ‫به منظور نیل به این استراتژی ها برخی راهکارهای عملی‬ ‫قابل ی��اداوری‪ ،‬عبارتند از‪ :‬الف‪ -‬جن��گل کاری و مدیریت‬ ‫پوشش های گیاهی؛ ب‪ -‬احیای خاک های شور‪ ،‬فاقد مواد‬ ‫مغذی و الوده؛ ج‪ -‬توس��عه روش ها و سیستم های مناسب‬ ‫ش��خم مثل ش��خم حفاظتی‪ ،‬بکارگیری مالچ ه��ا و دیگر‬ ‫بقایای گیاهی؛ د‪ -‬مدیریت تلفیقی کودها و مواد مغذی و‬ ‫استفاده معقوالنه از انها؛ ذ‪ -‬استفاده از روش های مناسب‬ ‫حفاظت اب ش��امل ابیاری قطره ای‪ ،‬نیمه ابی‪ ،‬بازیابی اب‬ ‫و مدیریت س��فره اب زیر زمینی؛ ر‪ -‬بهبود سیس��تم های‬ ‫زراعی‪ /‬تولیدی و‪...‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬بکارگیری راهبردهای مناس��ب در مدیریت پایدار‬ ‫منابع طبیعی در مناطق خشک و نیمه خشک‪ ،‬می تواند ضمن‬ ‫حف��ظ این گنجینه طبیعی و بی نظیر کش��ور و جلوگیری از‬ ‫اتالف ان به عنوان س��رمایه ملی‪ ،‬بس��تر توس��عه اقتصادی و‬ ‫اجتماعی کشور را فراهم کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۶۰‬هزار تن قارچ امسال‬ ‫در کشور تولید می شود‬ ‫پیش بینی می ش��ود ک��ه امس��ال ‪ ۱۰‬هزار ت��ن میزان‬ ‫تولی��د قارچ در کش��ور افزایش یابد‪ .‬مدی��رکل دفتر امور‬ ‫گلخانه ها‪ ،‬گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫از تصویب معافیت مالیاتی تولیدکنندگان بس��تر کش��ت‬ ‫قارچ(کمپوست) در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی وزارت جه��اد کش��اورزی‪ ،‬غالمرض��ا تقوی‬ ‫با اع�لام این مطل��ب گفت‪ :‬پیش��نهاد معافی��ت مالیاتی‬ ‫تولید کنندگان بس��تر کش��ت قارچ برای تصویب به هیات‬ ‫دولت ارسال شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفت��ر امور گلخانه ها‪ ،‬گیاه��ان دارویی و قارچ‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی افزود‪ :‬با ای��ن معافیت پیش بینی‬ ‫می ش��ود هزینه مالیات وارد چرخه سرمایه در گردش در‬ ‫حوزه تولید کمپوس��ت یا همان بستر کش��ت قارچ شود‪.‬‬ ‫تقوی میزان مالیات تولید کنندگان کمپوست را ‪ ۲۰‬تا ‪۲۲‬‬ ‫درصد عنوان کرد‪ .‬مدیرکل دفت��ر امور گلخانه ها‪ ،‬گیاهان‬ ‫دارویی و قارچ وزارت جهاد کش��اورزی درباره تولید قارچ‬ ‫خوراک��ی پیش بینی کرد که امس��ال ‪ ۱۰‬ه��زار تن میزان‬ ‫تولید این محصول در کش��ور افزایش یاب��د‪ .‬تقوی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��ال گذش��ته بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار تن قارچ در کشور‬ ‫تولید شد‪ .‬وی همچنین از تدوین شیوه نامه نصب هلوگرام‬ ‫روی بسته بندی های قارچ خوراکی در راستای شفاف سازی‬ ‫مس��یر تولید و عرضه خبر داد و تصری��ح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫مصرف قارچ خودرو و سمی در عرصه های طبیعی‪ ،‬امسال‬ ‫شیوه نامه نصب هلوگرام روی بسته های قارچ تولیدی را به‬ ‫منظور اعتماد سازی مصرف کنندگان تدوین کردیم‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 492‬پیاپی ‪2465‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 4‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از فعالیت واحدهای صنعتی و شب کاری در شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫ضرورت ارائه خدمات رفاهی به کارگران شیفت شب‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫برقراری امنیت در شهرک های صنعتی‬ ‫حمایت از کارگر و فراهم کردن بستر‬ ‫مناس��ب برای فعالی��ت موثر کارگران‬ ‫در واحده��ای تولی��دی و صنعت��ی‪،‬‬ ‫زمینه ساز تولید کاالی باکیفیت است‪.‬‬ ‫رفع مشکالت زیرساختی صنعتگران‬ ‫در همین راستا بنا بر قانون در اولویت‬ ‫قرار دارد‪ .‬کارگران در توس��عه صنعتی‬ ‫همایون توفیقی‬ ‫و اقتصادی‪ ،‬پیشقراوالن تولید کاالی‬ ‫کارشناس ایمنی و‬ ‫ایرانی هس��تند‪ ،‬ضمن انکه کارگران‬ ‫محیط زیست‬ ‫ب��ازوان حرک��ت جامع��ه ب��ه س��وی‬ ‫ش��کوفایی اقتصادی بوده و تالش انها‬ ‫در خودکفایی‪ ،‬رفع وابس��تگی و تامین نیازهای داخلی ارزشمند است‪.‬‬ ‫نق��ش کارگران در تحقق ش��عار «حمای��ت از کاالی ایرانی» بااهمیت‬ ‫اس��ت زیرا کارگران ایرانی با تالش خود نقش بنیادین در تولید کاالی‬ ‫باکیفیت ایرانی دارند‪ .‬جامعه ایرانی باید بیش از هر زمان دیگری وجهه‬ ‫همت خویش را مصروف خرید کاال و خدمت ایرانی کند تا با تحقق این‬ ‫موض��وع چرخ صنعت بچرخد و اش��تغال فرزندان و کارگران این مرزو‬ ‫بوم در واحدهای تولیدی و صنعتی حفظ ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬برای تامین‬ ‫رفاه صنعتگران و بستر مناسب فعالیت های صنعتی با جدیت در حال‬ ‫پیگیری اس��ت و اکنون ‪ ۲۲۱‬شهرک و ناحیه صنعتی مشمول ارزیابی‬ ‫زیس��ت محیطی دارای مصوبه ارزیابی زیس��ت محیطی هستند‪ .‬در این‬ ‫زمینه اقدام های س��ریع از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران در حال انجام است‪ .‬با تالش های انجام شده ‪ ۲۳۰‬مدول‬ ‫تصفیه خانه فاضالب در ‪ ۲۰۲‬ش��هرک و ناحیه صنعتی دارای ش��رایط‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬این تصفیه خانه ها بر اساس ماده ‪ ۴‬ضوابط و معیارهای‬ ‫استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی ساخته شده است‪ .‬با‬ ‫ایجاد تصفیه خانه های پیش گفته بیش از ‪ ۱۷۰‬هزار مترمکعب فاضالب‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی تصفیه می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ۲۹ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی زیر پوشش شبکه جمع اوری و تصفیه خانه فاضالب‬ ‫قرار گرفته اس��ت که از این تعداد ‪ ۲۴‬هزار واحد صنعتی به شبکه های‬ ‫این تصفیه خانه ها متصل ش��ده و حدود ‪ ۷۳‬درصد واحدهای مس��تقر‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی را دربر گرفته اس��ت‪ .‬بیش از ‪ ۷۸‬درصد‬ ‫واحدهای مس��تقر و افزون بر ‪ ۸۳‬درصد اش��تغال فعال در شهرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعتی زیر پوش��ش خدمات ایمنی و اتش نش��انی قرار دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر ان‪ ،‬به منظور ارتقای سطح ایمنی و افزایش خدمات اتش نشانی‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی ‪ ۲۷۲‬ماشین اتش نشانی برای شهرک ها‬ ‫خریداری و تجهیز ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬در راس��تای پیشگیری از‬ ‫حوادث و بیماری های شغلی و کاهش الودگی در مبدا حدود ‪۱۰۶۰۰‬‬ ‫واحد صنعتی مورد ممیزی بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و انرژی و‬ ‫تهیه شناسنامه ‪ HSEE‬قرار گرفته اند‪ .‬ایجاد و تجهیز مراکز طب کار و‬ ‫درمانگاه های عمومی یکی از فعالیت های چشمگیر در حوزه بهداشت‪،‬‬ ‫ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی در مجموعه شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��ت‪ .‬تاکنون ‪ ۴۵‬س��اختمان درمانگاه و مرکز طب کار ایجاد شده که‬ ‫بیش از ‪ ۲۳‬مورد ان مجوز طب کار را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تکمیل زیرساخت‬ ‫در شهرک صنعتی اشتهارد ‪۲‬‬ ‫قرارداد تکمیل زیرساخت های شهرک های صنعتی اشتهارد ‪(۲‬امید‬ ‫الب��رز) ب��ا اعتباری افزون بر حدود ‪ ۴‬میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان‬ ‫بس��ته شد‪ .‬به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از استان البرز‪،‬‬ ‫محمدامین بزازی پور فرشی با بیان این خبر گفت‪ :‬یکی از اصلی ترین‬ ‫نیازهای جذب سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی ایجاد و تکمیل‬ ‫زیرساخت های مناسب است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز با اشاره به‬ ‫اینکه توسعه و تکمیل زیرساخت ها و حمایت از صنعتگران مستقر در‬ ‫شهرک های صنعتی با هدف تولید محصول و کاالی باکیفیت داخلی‬ ‫از اولویت های این شرکت در سال جاری است‪ ،‬افزود‪ :‬برای تحقق این‬ ‫هدف‪ ،‬شهرک های صنعتی نقش مهمی برعهده دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ل��زوم فراهم کردن ش��رایط الزم برای حمایت از‬ ‫سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی اظهار کرد‪ :‬زیرساخت استقرار‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی در ش��هرک های صنعتی اس��تان فراهم‬ ‫شده و اماده جذب سرمایه گذار هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان�ات بیش�تر ب�دون منع‬ ‫قانونی‬ ‫حس��ن صادق��ی‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫پیشکس��وتان جامعه کارگری در این‬ ‫زمینه به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫قانون به صورت عام نوش��ته می شود ‬ ‫به این معنی که نمی توان گفت برای‬ ‫کارگران��ی که در داخل ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی و در مس��افتی دور از ش��هر‬ ‫هس��تند یک قاعده و ب��رای کارگران‬ ‫داخل شهر یک حکم داده است‪.‬‬ ‫صادق��ی ادامه داد‪ :‬قانون کار درباره‬ ‫اضافه حقوق تا ‪ ۳۵‬درصد به کارگران‬ ‫ش��یفت ش��ب تاکید کرده اس��ت که‬ ‫ش��امل همه انها می ش��ود‪ .‬حال اگر‬ ‫کارفرمایی بخواهد امکانات بیش��تری‬ ‫برای کارگران ش��یفت ش��ب کارخانه‬ ‫خود تامین کند‪ ،‬منع قانونی ندارد‪.‬‬ ‫وی معتقد است که ایجاد امکانات‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫برقراری امنیت در شب برای کارگران شیف شب‬ ‫در شهرک های صنعتی دارای اهمیت است‪ .‬هر چند‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند اموزش و بهداشت کار از‬ ‫میزان مخاطرات کاری انها کم می کند ام ا همچنان‬ ‫اعتقاد کلی وجود دارد که شهرک های صنعتی نباید‬ ‫بر ام��ور کاری کارگران واحده��ای صنعتی نظارت‬ ‫کند‪ .‬ایج��اد مزایای رفاهی برای کارگران ش��یفت‬ ‫شب ارتباطی به شرکت شهرک های صنعتی ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬زمانی که کارگران در منطقه ای دور‬ ‫از ش��هر باشند باید ش��رایط و مزایای کاری بهتری‬ ‫برای انها از جانب کارفرما یا ش��هرک های صنعتی‬ ‫درنظر گرفته شود‪ .‬حتی ممکن است گفته شود که‬ ‫باید قانون و تبصره ای برای این دس��ته از کارگران‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫رکود در چند س��ال گذشته باعث شده است که‬ ‫بس��یاری از کارخانه ها با تمام ظرفیت خود فعالیت‬ ‫نکنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬به ش��یفت ش��ب نیز نیاز نداشته‬ ‫باش��ند به طوری که در برخی شهرک های صنعتی‬ ‫هیچ واحد تولیدی نیروی کار ش��یفت ش��ب ندارد‪.‬‬ ‫البته واحده��ای صنعتی نیز هس��تند که همچون‬ ‫گذش��ته کارگران شب کار و نوبتی دارند‪ .‬این قاعده‬ ‫به طور قطع باعث رونق تولید بیش��تر نیز می شود‪.‬‬ ‫اما شاید پرسیده ش��ود که در شهرک های صنعتی‬ ‫چه مزایایی برای کارگران شیف شب در نظر گرفته‬ ‫می ش��ود؟ ایا این کارگران که در مس��افتی دور از‬ ‫ش��هر هستند از مزایای بیشتری نسبت به کارگران‬ ‫شیف روز برخوردارند یا خیر؟‬ ‫زمین��ه خدمات دهی به‬ ‫ ‬ ‫نظ��ارت کارشناس��ان در‬ ‫کارگ��ران ش��یفت ش��ب در ش��هرک های صنعتی‬ ‫مختلف است‪ .‬در این گزارش سعی شده تا به برخی‬ ‫از انها اشاره شود‪.‬‬ ‫رفاهی برای کارگران ش��یفت ش��ب و ایمنی سازی‬ ‫محی��ط کاری انها رویکردی ثانوی��ه بعد از افزایش‬ ‫دستمزد و حقوق انها است که مطلوب است لحاظ‬ ‫ش��ود چرا که زمانی بهره وری نیروی کار باال می رود‬ ‫که امکانات حداقلی کار را داش��ته باش��د‪ .‬به عالوه‬ ‫اینکه ایمنی س��ازی محیط کار می توان��د از میزان‬ ‫مخاطراتی که هر روز اخبار ان ش��نیده می ش��ود‪،‬‬ ‫کم کند‪.‬‬ ‫� روشنایی و حمل ونقل‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬مدیران از خدمات دهی رفاهی برای‬ ‫کارگران شیفت ش��ب در شهرک های صنعتی ابراز‬ ‫رضایت می کنند‪.‬‬ ‫مجید غفاری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان کرمان در این باره به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬کارگران شیفت شب بر اساس قانون‬ ‫کار اضافه حق��وق و س��ختی کار دریافت می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین شرکت شهرک های صنعتی در‬ ‫این زمینه نظارت ندارد‪.‬‬ ‫غفاری درباره امکانات شهرک ها برای‬ ‫کارگران شیفت شب گفت‪ :‬شهرک های‬ ‫صنعت��ی برحس��ب موقعی��ت مکان��ی‬ ‫از مزای��ای س��رویس رفت و برگش��ت‪،‬‬ ‫تاکس��ی و اتوبوس برخوردار هس��تند‪.‬‬ ‫حسن صادقی‬ ‫به لحاظ امنیت نیز روش��نایی معابر در‬ ‫ش��هرک ها تامین و ورود و خروج افراد‬ ‫ایجاد امکانات رفاهی‬ ‫برای کارگران شیفت‬ ‫کنترل می شود‪.‬‬ ‫شب و ایمنی سازی محیط‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫کاری انها رویکردی ثانویه‬ ‫بعد از افزایش دستمزد صنعتی اس��تان کرمان افزود‪ :‬ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی متول��ی ام��ور‬ ‫و حقوق انها است که‬ ‫مطلوب است لحاظ شود زیرس��اختی اس��ت و چندان به مسائل‬ ‫چرا که زمانی بهره وری داخل��ی واحده��ای صنعت��ی ورود‬ ‫نیروی کار باال می رود که نمی کن��د‪ .‬با این حال‪ ،‬موضوع ش��یفت‬ ‫امکانات حداقلی کار را‬ ‫شب کارگران در محور ‪ HSEE‬مطرح‬ ‫داشته باشد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫غف��اری ادام��ه داد‪ :‬مح��وری ک��ه‬ ‫درحال حاض��ر ب��رای ان برنامه ری��زی می کنی��م و‬ ‫نتایج‬ ‫ش��اید ‪۶‬ماه اینده بتوان ب��ه قطعیت گفت که‬ ‫ ش��رکت ش��هرک های صنعتی در زمینه شیفت‬ ‫برنامه ریزی ها و دوره های اموزشی برای کارگران در‬ ‫ش��ب کارگران ورود نمی کند و متولی بررس��ی ان‬ ‫این زمینه چ��ه خواهد بود‪ .‬اولویت ما در این زمینه‬ ‫اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی است و انها را رصد‬ ‫بازدیده��ای میدانی و برگزاری دوره های اموزش��ی‬ ‫می کند‪ .‬به عالوه اینکه کارگران شیفت شب اندک‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫هس��تند و اطالع��ات جامعی درباره انه��ا دراختیار‬ ‫استان کرمان تاکید کرد‪ :‬دوره های اموزشی ایمنی‬ ‫نیس��ت‪ .‬بر اس��اس ماده ‪ ۵۳‬قان��ون کار‪« ،‬کار روز‪،‬‬ ‫کار یکی از الزاماتی اس��ت ک��ه باید برای کارگران‬ ‫کارهایی است که زمان انجام ان‪ ،‬از ساعت ‪ ۶‬بامداد‬ ‫شیفت شب گذاشته شود‪ .‬در این زمینه با سازمان‬ ‫تا ‪ ۲۲‬اس��ت و کار ش��ب‪ ،‬کارهایی اس��ت که زمان‬ ‫فن��ی و حرفه ای قراردادی تنظی��م کرده ایم‪ .‬البته‬ ‫انجام ان بین ‪ ۲۲‬تا ‪ ۶‬بامداد قرار دارد‪».‬‬ ‫مش��کلی که وجود دارد این اس��ت که نمی توانیم‬ ‫کارهای��ی ک��ه در انها ممکن اس��ت کارگر ناچار‬ ‫واحدهای صنعتی را مل��زم کنیم نیروهای خود را‬ ‫به ش��ب کاری باش��د‪ ،‬به ‪ ۲‬دسته تقس��یم می شود‪:‬‬ ‫به دوره های اموزشی بفرستند‪.‬‬ ‫متناوب و نوبتی‪ .‬کارهای متناوب به کارهایی اطالق‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی باید‬ ‫می شود که در انها‪ ،‬حضور متوالی کارگر در کارگاه‪،‬‬ ‫انه��ا را مل��زم کند‪ .‬غفاری یاداوری کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫الزامی نیست؛ بلکه کارگر موظف است در زمان های‬ ‫ش��هرک های صنعتی تا ‪ ۵۰‬درصد هزینه کالس ها‬ ‫مش��خصی از ش��بانه روز‪ ،‬در محل کار خود حضور‬ ‫را پرداخت می کند‪.‬‬ ‫یابد و انج��ام وظیفه کند‪ .‬کار نوبتی یا‬ ‫ های‬ ‫ک‬ ‫ش��هر‬ ‫ش��رکت‬ ‫مدیرعام��ل‬ ‫«ش��یفتی» به کاری گفته می شود که‬ ‫صنعت��ی اس��تان کرمان تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫«در ط��ول ماه گ��ردش دارد به نحوی‬ ‫کارگران ش��یفت ش��ب ش��هرک های‬ ‫که نوبت های ان در صبح‪ ،‬عصر یا شب‬ ‫صنعتی از نظر قانون با س��ایر کارگران‬ ‫واقع می شود‪ ».‬بیشتر کارگران شب کار‬ ‫یکسان هس��تند اما باتوجه به مسافت‬ ‫در مشاغلی مشغول فعالیت هستند که‬ ‫و مخاطرات بیش��تر‪ ،‬این کارگران باید‬ ‫نوع زمان بندی ب��رای حضور کارگر به‬ ‫مجید غفاری‬ ‫مزایا و بس��ترهای حمایت��ی و رفاهی‬ ‫صورت شیفتی است‪.‬‬ ‫که باید برای کارگران‬ ‫دیگری داشته باشند که شاید کمترین‬ ‫در کار شیفتی یا نوبتی‪ ،‬کارفرماست‬ ‫شیفت شب گذاشته شود‪.‬‬ ‫ان برخورداری از روش��نایی معابر در در این زمینه با سازمان که زمان بندی حض��ور کارگر را تعیین‬ ‫شهرک ها و حضور کارشناس ‪ HSEE‬فنی و حرفه ای قراردادی می کن��د‪ .‬هرچن��د براس��اس ع��رف‪،‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کارگ��ران می توانن��د ب��ا هماهنگ��ی‬ ‫تنظیم کرده ایم‪ .‬البته‬ ‫ب��ه گفته غف��اری‪ ،‬نظارت ب��ر امور مشکلی که وجود دارد یکدیگر‪ ،‬ش��یفت های کاری مورد نظر‬ ‫داخل��ی واحده��ای صنعت��ی برعهده این است که نمی توانیم کارفرم��ا را پر کنن��د‪ .‬درمجموع‪ ،‬این‬ ‫واحدهای صنعتی را ملزم‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی نیست کنیم نیروهای خود را به دس��ته از کارگران هم��واره در معرض‬ ‫و نظارت بر کارگران ش��یفت ش��ب و‬ ‫مش��کالت بس��یاری هس��تند که اگر‬ ‫دوره های‬ ‫می��زان حق��وق و دریافتی ه��ای انان‬ ‫امکان��ات و بس��ترهای رفاهی در محل‬ ‫اموزشی بفرستند‬ ‫برعه��ده اداره تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫کار برای انها فراهم ش��ود‪ ،‬کمتر دچار‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫مخاطرات می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫امضای ‪۱۴۱‬قرارداد جدید سرمایه گذاری صنعتی در فارس ‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان فارس با بیان اینکه‬ ‫ام��روز در ش��رایط جنگ اقتصادی هس��تیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬در بحث جنگ‬ ‫اقتصادی باید هرچه بیشتر به ظرفیت های تولید داخلی توجه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از فارس‪ ،‬در جلسه شورای‬ ‫قشر بسیج کارگری فارس با انجمن ها و تشکل های کارفرمایی استان‪،‬‬ ‫بر همدلی و هم افزایی به منظور رفع مشکالت و نیز حرکت در مسیر‬ ‫توس��عه صنعتی و اقتص��ادی و تحقق اقتص��اد مقاومتی و حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی تاکید شد‪.‬‬ ‫احد فتوحی در این جلس��ه با اش��اره به برنامه های این شرکت در‬ ‫زمینه رص��د و پایش لحظه ای واحد های صنعتی با هدف بررس��ی و‬ ‫رفع مشکالت انها افزود‪ :‬در این زمینه کمیته ویژه ای در این شرکت‬ ‫تش��کیل و موارد مربوط به واحد های صنعتی به صورت روزانه بررسی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه طرح توانمندس��ازی تولید داخلی با هدف ایجاد‬ ‫اش��تغال و رفع بیکاری‪ ،‬رون��ق صنایع داخلی‪ ،‬افزای��ش ثروت ملی‪،‬‬ ‫جلوگیری از خروج ارز از کش��ور‪ ،‬اس��تمرار و افزایش تولیدات فعلی‪،‬‬ ‫صادرات کاال و ارزاوری و مقابله با تحریم در دستورکار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت برنامه های دیگری نیز‬ ‫در حوزه های ارزی‪ ،‬گمرکی و عرضه محصوالت پتروش��یمی در بازار‬ ‫ثانویه در دست اجرا دارد تا تولید ملی تقویت شود‪.‬‬ ‫فتوحی‪ ‬در ادامه با تاکید بر لزوم توس��عه و تعمیق فرهنگ بسیجی‬ ‫و جه��ادی برای ایجاد اش��تغال پایدار در واحده��ای صنعتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این زمینه برنامه جامعی تدوین و عملیاتی ش��ده است تا بتوانیم‬ ‫گام های موثری برداریم‪.‬‬ ‫وی‪ ‬همچنین با اش��اره به اختصاص مش��وق های س��رمایه گذاری‬ ‫در‪ ۴۱ ‬ش��هرک و ناحیه صنعتی کم تقاضا محور اس��تان فارس گفت‪:‬‬ ‫از اغاز امس��ال تاکنون ‪۱۴۱‬قرارداد واگذاری زمین با سرمایه گذاران‬ ‫بس��ته شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ‪۵۸‬قرارداد‬ ‫که رشد بیش از دو برابری را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس راه اندازی‬ ‫واحدهای صنعت��ی راکد و حفظ اش��تغال در واحدهای موجود را از‬ ‫دیگر اولویت ها اعالم و اضافه کرد‪ :‬در این زمینه از تمام ظرفیت های‬ ‫قانونی استفاده می کنیم تا شاهد بازگشت واحدهای تعطیل به چرخه‬ ‫تولید باشیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از بهره برداری از ‪۵۰‬واحد صنعتی در ‪۶‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال در شهرک های صنعتی خبر داد و گفت‪ :‬بر اساس پیش بینی ها‬ ‫تا پایان سال نیز ‪۱۵۰‬واحد تولیدی و صنعتی به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹همراهی بسیج کارگری‬ ‫مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه فجر فارس نیز در این مراسم‬ ‫از مهم ترین رسالت های بس��یج کارگری را فرهنگ سازی برای رونق‬ ‫تولید ملی در راس��تای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬در این زمینه برنامه های مختلفی در استان اجرایی شده است‪.‬‬ ‫س��رهنگ پاسدارمحمدعلی حمیدی با اشاره به اینکه از برنامه های‬ ‫بسیج کارگری بررسی مشکالت و تالش برای رفع انها از طریق ایجاد‬ ‫همدل��ی و هم افزایی بین نهاد های اجرایی و تش��کل ها و انجمن های‬ ‫بخ��ش خصوصی مانن��د کانون های کارافرینی و تش��کل های صنفی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه از تمام ظرفیت های نیروی مردمی بسیج‬ ‫استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫مدی��ر کل تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی فارس نیز ب��ا بیان اینکه با‬ ‫تالش های انجام ش��ده و وجود تعام��ل و هماهنگی بین نهاد ها و نیز‬ ‫تشکل های خصوصی‪ ،‬مش��کالت در استان فارس در مقایسه با سایر‬ ‫نقاط دیگر کمتر است گفت‪ :‬دولت در یک سال گذشته طرح اشتغال‬ ‫روس��تایی و اش��تغال فراگیر را با هدف ایجاد اشتغال اجرایی کرده و‬ ‫در قال��ب این طرح بیش از ‪۱۵۰۰‬میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!