روزنامه گسترش صنعت شماره 493 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 493

روزنامه گسترش صنعت شماره 493

روزنامه گسترش صنعت شماره 493

‫معضل کم ابی‬ ‫حل شدنی است‬ ‫ شنبه‬ ‫ ‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2466‬دوره جدید شماره ‪ 8 493‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫گام های بلند‬ ‫توسعه‬ ‫برای کسب و کار‬ ‫معدنی ها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫فساد‬ ‫نتیجه اقتصاد غیر مولد‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در شرایط تحریمی‬ ‫با صنعتگر مدارا کنید‬ ‫تاثیر سیاست های نفتی‬ ‫عربستان بر منطقه‬ ‫نهادینه کردن فرهنگ‬ ‫مشاوره در صنعت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بو کارباگزینشویدئوکنفرانسیمدیران‬ ‫بااغازراه اندازیکلینیک هایکس ‬ ‫گزارش‬ ‫تحوالت جهانی نفت به سود ایران‬ ‫خودران ها درصدد تصرف جاده ها‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اعت��راض ‪ ۳‬روزه کارگران در کارخان��ه تولی پرس باعث وعده دادن مدیران‬ ‫برای بازگش��ایی دوباره این کارخانه بزرگ تولید کننده شوینده شد در حالی‬ ‫که قرار بود این کارخانه هفته دوم شهریور بازگشایی شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تولی پرس با پافشاری کارگران‬ ‫به تولید بازگشت‬ ‫عارضه یابی صنایع کوچک‬ ‫وارد فاز عملیاتی شد‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 7‬مهر ‪ 19 1397‬محرم ‪ 29 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 493‬پیاپی ‪2466‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫فساد‪ ،‬نتیجه اقتصاد غیر مولد‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور‬ ‫ام��روز ثبات چندان��ی ندارد‬ ‫و این موض��وع بیش از همه‬ ‫به ضرر افرادی اس��ت که در‬ ‫چرخه اقتصاد رفتار ش��فاف‬ ‫دارن��د‪ .‬تولیدکنن��دگان‪،‬‬ ‫صنعتگ��ران‪ ،‬بازرگان��ان و‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫مصرف کنندگان��ی ک��ه در‬ ‫استاد اقتصاد‬ ‫چرخ��ه اقتص��اد عملک��رد‬ ‫شفافی دارند در این شرایط‬ ‫با بحران های اقتصادی روبه رو می شوند‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه صاحبان رانت های اقتصاد و اطالعاتی و مفس��دان در‬ ‫این شرایط می توانند به سودهای هنگفتی دست یابند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط ب��ا توجه ب��ه اینک��ه مصرف کننده هم‬ ‫مخاطب بازرگان اس��ت و هم مخاط��ب صنعتگر‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت که از دیگر دس��ته های حاضر در این چرخه بیشتر‬ ‫اس��یب می بیند‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬مختل��ف کردن چرخه‬ ‫تولید و عرصه واردات ش��رایط را برای مصرف کننده بیش‬ ‫از دیگر اجرای این چرخه دشوار کرده است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط مشخص است که صف برندگان متشکل‬ ‫از افرادی است که هرگز به فکر منافع ملی و شرایط کشور‬ ‫نبوده و تنها به فکر افزودن سرمایه بر دارایی خود هستند‪.‬‬ ‫یکی از مشکالتی که در این شرایط ایجاد می شود‪ ،‬هدایت‬ ‫بخشی از مردم به سمت رانت و فساد است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه طبقه متوس��ط و صاحبان س��رمایه با‬ ‫کاهش ارزش دارایی ها روبه رو هس��تند‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫انها نیز به فکر حفظ سرمایه خود باشند‪ .‬این در شرایطی‬ ‫است که ثبات اقتصادی در کشور وجود نداشته و بسیاری‬ ‫از سرمایه داران نمی دانند برای حفظ سرمایه خود باید چه‬ ‫سیاستی را در پیش بگیرند‪ .‬در این شرایط احتمال اینکه‬ ‫افراد دارای س��رمایه به س��مت رانت و فساد هدایت شوند‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬به نوعی نبود ثبات و شفافیت اقتصادی را‬ ‫می توان ایجادکننده فضای پرورش رانت خواران و مفسدان‬ ‫اقتصادی دانست‪.‬‬ ‫متاس��فانه شرایط اقتصادی کش��ور ثبات الزم را ندارد و‬ ‫در وضعیت بحرانی قرار داریم‪ .‬شرایط سیاسی نیز وضعیت‬ ‫مش��ابه را دارد و در تعام�لات بین المللی هن��وز به نتایج‬ ‫رضایت بخشی نرسیده ایم‪.‬‬ ‫برایند این شرایط باعث شده تا سرمایه گذاری در تولید‬ ‫کش��ور معقول به نظر نرسد‪ .‬این موضوع به طور مشخص‬ ‫باعث می شود س��رمایه به بخش اصلی اقتصاد وارد نشود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬مش��کل دیگ��ری که اکنون ب��ه وجود امده‬ ‫خروج سرمایه از بخش تولید است‪.‬‬ ‫در ماه های گذش��ته بس��یاری از تولیدکنندگان س��ود‬ ‫به دست امده از تولیدات گذش��ته را از چرخه تولید خارج‬ ‫کردند و وارد فعالیت های غیرشفاف اقتصادی شده اند‪ .‬این‬ ‫موضوع سبب ش��ده عالوه بر اینکه پول وارد چرخه اصلی‬ ‫اقتصاد نش��ود‪ ،‬از سرمایه موجود در این چرخه نیز کاسته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫زمانی که بی ثباتی بر فضای کشور حاکم شود تسهیالت‬ ‫پرداخت شده به جای سرمایه گذاری در تولید برای حقوق و‬ ‫دستمزد کارکنان صرف می شود زیرا برای ایجاد و تاسیس‬ ‫یک ش��رکت نیازمن��د واردات تجهیزات‪ ،‬ماش��ین االت و‬ ‫قطعات هس��تیم ک��ه در این ش��رایط این ام��کان فراهم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫متاس��فانه انگی��زه تولید در کش��ور وجود ن��دارد و در‬ ‫دهه های اخیر نی��ز تولید از فعالیت اصل��ی اقتصاد خارج‬ ‫ش��ده اس��ت و بنگاه های موجود هم با مش��کالت فراوانی‬ ‫مانن��د کمب��ود قطعات‪ ،‬هزین��ه تولید ب��اال‪ ،‬هزینه تامین‬ ‫س��رمایه باال روبه رو هستند و تس��هیالت تخصیصی نظام‬ ‫بانکی برای گذران امور و تامین مخارج روزمره است‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬می توان ش��رایط را مدیریت و تالش کرد‬ ‫ت��ا اقتصاد ای��ران از بحران های ایجاد ش��ده خارج ش��ود‪.‬‬ ‫ب��رای ثب��ات در تولی��د باید قان��ون حاکم باش��د‪ ،‬امنیت‬ ‫س��رمایه گذاری تامین ش��ود و قیمت ها عالئ��م الزم را به‬ ‫بخش سرمایه گذاری ارسال کنند‪.‬‬ ‫انچ��ه اکن��ون اقتصاد کش��ور ر ا با بح��ران روبه رو کرده‬ ‫ش��رایط بین الملل��ی ایران اس��ت‪ .‬در این زمین��ه یکی از‬ ‫بزرگ تری��ن اث��ار مخرب زمان��ی دیده می ش��ود که افراد‬ ‫غیرمس��ئول و گاهی کارش��ناس درباره رواب��ط بین الملل‬ ‫ایران اظهار نظر می کنند‪ .‬با توجه به شرایط خاص سیاسی‬ ‫ای��ران در دنیا امروز اظهار نظر در این زمینه باید از س��وی‬ ‫متخصصان باش��د‪ .‬متاسفانه در ماه های گذشته بارها دیده‬ ‫ش��د که پس از یک اظهار نظر خ��اص فردی که به اقتصاد‬ ‫و روابط بین الملل تس��لطی نداشته‪ ،‬شرایط بازار اشفته تر‬ ‫از قبل شده است‪.‬‬ ‫به لحاظ اقتصادی مش��خص اس��ت ک��ه دولت می تواند‬ ‫ش��رایط را کنترل کند اما مش��کالتی در این زمینه وجود‬ ‫دارد که بخش��ی از ان وابس��ته به دولتی هایی است که از‬ ‫نبودشفافیت اقتصادی سود می برند‪.‬‬ ‫حضور این افراد در هر پس��ت و مقامی باعث می ش��ود‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی بهب��ود نیاب��د‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬از دیگر‬ ‫موضوع های��ی که ام��روز الزم داری��م اراده ای محکم برای‬ ‫هدایت س��رمایه به سمت تولید اس��ت‪ .‬در این بخش نیز‬ ‫کاس��تی هایی دیده می ش��ود که در بخش تولید و صنعت‬ ‫باید انها را برطرف کرد‪.‬‬ ‫ش��رایط سیاس��ی و بین المللی ای��ران در بهترین حالت‬ ‫ممکن هم که باش��د اگر سرمایه به س��مت تولید هدایت‬ ‫نشود‪ ،‬نمی توان اقتصاد را نجات داد‪.‬‬ ‫پروژه های اب‪ ،‬گران‬ ‫و زمان بر هستند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫کمتر تمایل به حضور‬ ‫در پروژه های این‬ ‫بخش دارد‪ .‬انتقال‬ ‫اب به تنهایی مشکالت‬ ‫هیچ منطقه ای را حل‬ ‫نمی کند‪ .‬اگر همزمان‬ ‫با انتقال اب‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و شیوه های مصرف‬ ‫اصالح نشود مشکالت‬ ‫مردم ان منطقه چند‬ ‫سال پس از انتقال اب‬ ‫چند برابر می شود‬ ‫وزیر نیرو در سفر به سمنان‪:‬‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫معضل کم ابی حل شدنی است‬ ‫وزی��ر نی��رو با بیان اینکه معضل کم ابی در کش��ور‬ ‫حل شدنی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬راه حل این مهم در‬ ‫همکاری بین بخشی است‪ .‬متاسفانه اشتباه ما تاکنون‬ ‫این بوده که با نگاه بخشی به این موضوع نگریسته و‬ ‫ان را تقسیم کرده ایم‪.‬‬ ‫رض��ا اردکانی��ان در کارگروه س��ازگاری با بی ابی‬ ‫اس��تان س��منان به اهمیت اب در جهان امروز اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬این اهمیت تا انجا اس��ت که امروزه به‬ ‫نوع نگرش کش��ورها به مدیریت اب به عنوان یکی از‬ ‫شاخص های توسعه یافتگی نگریسته می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عموم��ی وزارت نیرو‪ ،‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه پروژه های اب ب��دون همراهی دولت ها امکان‬ ‫اجرایی ش��دن ندارند‪ ،‬افزود‪ :‬دلیل این مهم این است‬ ‫که پروژه های اب گران و زمان بر هس��تند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫بخش خصوصی کمتر تمایل به پروژه های این بخش‬ ‫دارد‪ .‬وزی��ر نی��رو با بیان اینکه انتق��ال اب به تنهایی‬ ‫مش��کالت هیچ منطقه ای را حل نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫همزم��ان با انتقال اب‪ ،‬فرهنگ و ش��یوه های مصرف‬ ‫اصالح نش��ود مش��کالت مردم ان منطقه چند سال‬ ‫پ��س از انتقال اب چند برابر می ش��ود‪ .‬از همین رو‪،‬‬ ‫زمان��ی باید اقدام به انتقال اب بین حوضه ای ش��ود‬ ‫که اطمینان بیابیم که به اصطالح اب به یک مش��ک‬ ‫س��وراخ ریخته نمی ش��ود‪ .‬اردکانیان با اشاره به مزایا‬ ‫و ویژگی ه��ای مردم��ان کوی��ری خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫مردم��ان کویری در طول قرن ها و س��ال ها به تجربه‬ ‫راه سازگاری با طبیعت و اقلیم خود را یافته اند و این‬ ‫امتیاز بزرگی برای مردمان این دیار در زمینه انتقال‬ ‫اب می تواند باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پیوند بین تامین اب و امنیت گفت‪:‬‬ ‫حفظ حیات مس��کون یک ضرورت امنیتی اس��ت‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬برای تامی��ن اب مورد نیاز م��ردم و به ویژه‬ ‫در مناط��ق کویری هر کاری که الزم اس��ت را انجام‬ ‫دهیم‪ .‬باید جمعیت انسانی در این مناطق حفظ شود‬ ‫و تامی��ن اصلی ترین مایه حیات ب��رای مردم در این‬ ‫مناطق از اصلی ترین وظایف حاکمیت است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه ما در مصرف اب مش��کالت‬ ‫ما در کنار تامین اب باید بحث های چگونگی مصرف را نیز به همان اندازه مورد توجه و‬ ‫اهمیت قرار بدهیم‪ .‬شبکه های انتقال اب و اب رسانی در شهر و روستا همچنان نیازمند‬ ‫سرمایه گذاری وسیعی است و امیدواریم روزی فرابرسد که هم در بخش کشاورزی و هم‬ ‫در بخش اشامیدنی بتوانیم حداقل متعارف هدررفت را داشته باشیم تا در طرح هایی که‬ ‫با منابع زیادی در طول سال ها با مشکالت زیادی به بهره برداری می رسند شاهد تلفات‬ ‫و هدررفت وسیعی نباشیم‪.‬‬ ‫جدی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون هرگاه به مش��کل کم ابی‬ ‫برخوردی��م در پ��ی تامین اب از منابع جدید بوده ایم‬ ‫و کمت��ر به موضوع اساس��ی مدیری��ت مصرف توجه‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫اردکانی��ان ادامه داد‪ :‬چنانچ��ه اب از منطقه ای به‬ ‫نقط��ه ای دیگر منتقل ش��ود باید به ای��ن نکته مهم‬ ‫بیندیش��یم که اب جدید منتقل شده در یک شبکه‬ ‫تربیتی سالمی چرخش کند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه دوازدهم اضاف��ه کرد‪ :‬انتقال اب‬ ‫بین حوضه ای زمان��ی نتیجه می دهد که فکری برای‬ ‫چگونگی مصرف و مدیریت ان کرده باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعات طرح انتقال اب خزر‬ ‫اردکانیان با بی��ان اینکه مطالعات طرح انتقال اب‬ ‫خزر رو به پایان است‪ ،‬افزود‪ :‬این طرح در «اب نیرو»‬ ‫در حال نهایی شدن و جمع بندی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه معضل کم ابی در کشور حل شدنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬راه حل این مهم در همکاری‬ ‫بین بخش��ی اس��ت‪ .‬متاسفانه اش��تباه ما تاکنون این‬ ‫ب��وده که با نگاه بخش��ی به این موضوع نگریس��ته و‬ ‫ان را تقس��یم کرده ایم‪ .‬وزیر نیرو از برنامه ریزی این‬ ‫وزارتخانه برای اجرای طرح های تعادل بخشی سخن‬ ‫به میان اورد و افزود‪ :‬در همین راس��تا‪ ،‬اس��تان های‬ ‫کش��ور نی��ز ب��رای اجرای هر چ��ه بهتر ای��ن مقوله‬ ‫تقسیم بندی شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سند امایش اب محور‬ ‫اردکانی��ان همچنی��ن از برنامه ریزی وزارت متبوع‬ ‫خود برای تدوین طرح های اس��تانی امایش اب محور‬ ‫خب��ر داد و اظهار کرد‪ :‬این طرح که در ان اب بخش‬ ‫کش��اورزی و نیازهای ابی استان ها در افق درازمدت‬ ‫دیده شده با همکاری دانشگاه های این استان ها تهیه‬ ‫و تدوین می شود‪.‬‬ ‫وی از وج��ود ‪ ۵۲‬پ��روژه در ح��ال س��اخت ای��ن‬ ‫اختالف ‪ ۱۶‬درصدی درامد های نفتی با پیش بینی بودجه‬ ‫رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه گفت‪:‬‬ ‫می��زان درامده��ای نفتی امس��ال تاکنون‬ ‫‪ ۱۶‬درصد بیش��تر از پیش بینی های قانون‬ ‫بودجه بوده اما نس��بت به درامدهای سال‬ ‫گذشته ‪ ۶۱‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫محمدباقر نوبخت در گردهمایی مش��ترک‬ ‫فراکسیون اشتغال مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره‬ ‫به اینکه موضوع اشتغال یکی از اساسی ترین مسائلی‬ ‫اس��ت که هم در قانون برنامه ششم توسعه و هم در‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬کل کشور به ان پرداخته‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس تازه ترین گزارش خزانه داری‬ ‫کل کش��ور‪ ،‬حدود ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان از منابع‬ ‫پیش بینی شده ما در قانون یادشده به عنوان درامدها‬ ‫محقق ش��ده که می��زان تحقق این عدد نس��بت به‬ ‫پیش بینی ‪ ۷۷‬درصد اس��ت و با توجه به رقم س��ال‬ ‫گذشته‪ ۴۸ ،‬درصد بیشتر است‪.‬‬ ‫وی رق��م تحق��ق درامده��ای مالیاتی و‬ ‫حق��وق گمرکی را ‪ ۵۵‬درص��د بیان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬نرخ تحقق درامدهای نفتی هم ‪۱۶‬‬ ‫درصد بیش��تر از پیش بینی است و نسبت‬ ‫به س��ال گذش��ته ‪ ۶۱‬درصد بیشتر است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد‪:‬‬ ‫تاکنون در نیمه امس��ال حدود ‪ ۲۶‬هزار و‬ ‫‪ ۳۸۹‬میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پرداخت‬ ‫ش��ده و این رقم حدود ‪ ۴‬برابر بیشتر از سال گذشته‬ ‫اس��ت و حکایت از این دارد ک��ه باوجود تالطم ها و‬ ‫نوس��ان های مختلف اقتصادی‪ ،‬م��ا روند دریافت ها و‬ ‫پرداخت هایم��ان وضع بهتری داش��ته اس��ت‪.‬در این‬ ‫جلس��ه مشترک نمایندگان عضو فراکسیون اشتغال‬ ‫مجلس شورای اس�لامی در اظهارنظرهای خود بر از‬ ‫بین بردن مش��کالت ناشی از س��وء مدیریت از روند‬ ‫اش��تغال‪ ،‬رفع موانع تولید و نیز رفع بالتکلیفی ها در‬ ‫سیاست گذاری ها تصریح و تاکید کردند‪.‬‬ ‫وزارتخانه در اس��تان س��منان خب��ر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫پروژه ه��ا افزون ب��ر ‪ ۱۰۰۰‬میلی��ارد توم��ان اعتب��ار‬ ‫نی��از دارن��د‪ .‬این پروژه ها هم اکنون به طور متوس��ط‬ ‫‪ ۳۸‬درص��د پیش��رفت فیزیکی دارند ک��ه با توجه به‬ ‫محدودی��ت اعتباری باید از ظرفیت بخش خصوصی‬ ‫در تکمیل این طرح ها بهره گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵‬هزار مگاوات برق به چرخه می اید‬ ‫اردکانی��ان از کاه��ش ‪ ۲۷‬درص��دی بارندگی های‬ ‫س��ال ابی ‪ ۹۶-۹۷‬خب��ر داد و اضافه کرد‪ :‬وزارتخانه‬ ‫برای س��ال جدید برنامه های خود را متناس��ب با این‬ ‫میزان بارندگی برنامه ریزی کرده اس��ت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به مش��کالت برق در تابس��تان امسال از برنامه ریزی‬ ‫برای ‪ ۲۵‬نیروگاه جدید خبر داد و گفت‪ :‬با راه اندازی‬ ‫ای��ن نیروگاه ها ‪ ۵‬هزار مگاوات به تولید برق کش��ور‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه توسعه اب رسانی به مناطق‬ ‫روس��تایی در اولویت وزارتخانه قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬قرار‬ ‫اس��ت در ای��ن بخ��ش از توان بخ��ش خصوصی نیز‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬اردکانی��ان در پایان گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬هزار پروژه در بخش اب و برق در کشور‬ ‫در دس��ت اجرا بوده که ‪ ۷۵۰‬پروژه بزرگ مربوط به‬ ‫سد اس��ت‪ .‬در این بین برای واگذاری تعدادی از این‬ ‫پروژه ه��ا به بخش خصوص��ی برنامه ریزی کرده ایم و‬ ‫قرار اس��ت اجازه تغییر کاربری برخی از این س��دها‬ ‫نیز با هدف ایجاد جاذبه برای سرمایه گذار داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سمنان و ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان پروژه‬ ‫وزی��ر نیرو گف��ت‪ :‬هم اکنون به طور کلی ‪ ۵۲‬پروژه‬ ‫صنع��ت اب و ب��رق در اس��تان با اعتب��اری بیش از‬ ‫یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که‬ ‫درحال حاضر به طور متوس��ط پیشرفت این پروژه ها‬ ‫به حدود ‪ ۴۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو(پاون)‪،‬‬ ‫رض��ا اردکانی��ان در ایین گش��ایش س��د تنظیمی‪-‬‬ ‫مخزن��ی مجن س��منان طی س��خنانی عن��وان کرد‪:‬‬ ‫در تالش��یم تا با تمهیدات اندیشیده ش��ده‪ ،‬از منابع‬ ‫ابی این س��د بهره برداری حداکثری ش��ود و با کمک‬ ‫همکاران خود در وزارت جهاد کش��اورزی استفاده از‬ ‫این منبع به ش��کلی برنامه ریزی ش��ود که بیشترین‬ ‫بهره وری را داش��ته باشد‪ .‬وزیر نیرو خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ما در کنار تامین ان باید بحث های چگونگی مصرف‬ ‫را نیز به همان اندازه مورد توجه و اهمیت قرار بدهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��بکه های انتقال اب و اب رس��انی‬ ‫در ش��هر و روس��تا همچنان نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫وس��یعی اس��ت و امیدواریم روزی فرابرس��د که هم‬ ‫در بخ��ش کش��اورزی و ه��م در بخش اش��امیدنی‬ ‫بتوانیم حداقل متعارف هدررفت را داش��ته باشیم تا‬ ‫در طرح های��ی ک��ه با منابع زیادی در طول س��ال ها‬ ‫با مش��کالت زیادی به بهره برداری می رس��ند شاهد‬ ‫تلفات و هدررفت وسیعی نباشیم‪ .‬اردکانیان در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های فراوان‬ ‫استان برای توس��عه نیروگاه های خورشیدی در این‬ ‫منطق��ه‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۳۲۰‬روز از س��ال در‬ ‫استان افتابی است که از این حیث سمنان بیشترین‬ ‫روزهای افتابی کشور را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید با جلب و جذب توجه بخش خصوصی و‬ ‫سرمایه گذاری داخلی و خارجی بتوانیم نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیر را در این اس��تان توس��عه دهیم و از این‬ ‫ظرفیت بسیار باالیی منطقه به خوبی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابر اعالم رئیس سازمان انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق هم اکنون افزون بر‬ ‫‪ ۵۲۰‬مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر مطالعه شده است‪،‬‬ ‫بخش��ی از ان نیز به قرارداد تبدیل ش��ده و بخشی از‬ ‫ان نیز در دس��ت اقدام اس��ت که امیدواریم عالوه بر‬ ‫نیروگاه ه��ای حرارت��ی در بخ��ش تجدیدپذیرهای‬ ‫خورشیدی هم شاهد توسعه الزم باشیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اش��اره به اینکه در س��فر یک روزه خود‬ ‫به اس��تان یک مجتمع ا ب رس��انی و نیروگاه کوچک‬ ‫برق اب��ی مرتبط با ایس��تگاه های خ��ط انتقال اب به‬ ‫سمنان گشایش خواهد یافت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫فاز دوم یک مجتمع اب رس��انی دیگر نیز در اس��تان‬ ‫اغاز خواهد ش��د و بازدی��د از طرح های صنعت اب و‬ ‫برق هم در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫شرایط بازار پتروشیمی با اصالح مدیریت تقاضا بهبود می یابد‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه عرض��ه م��واد اولیه‬ ‫پتروشیمی در بورس‪ ،‬اصالح رویه تخصیص‬ ‫مواد اولیه به تولیدکننده واقعی و مدیریت‬ ‫تقاض��ا از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تا ‪ ۲‬ماه اینده ش��اهد بهبود شرایط‬ ‫بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی پتروشیمی‪،‬‬ ‫رضا ن��وروززاده ب��ا تولیدکنندگان‪ ،‬ماشین س��ازان و‬ ‫فعاالن این صنعت به گفت وگو نشست و از مشکالت‬ ‫و موانع تولید و توسعه صنعت پالستیک اگاهی یافت‪.‬‬ ‫وی در این بازدید با بیان راهکارها و سیاس��ت های‬ ‫جدید‪ ،‬اظهار امیدواری کرد که با پیش��نهاد ش��رکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ن بهبود‬ ‫تجارت و اج��رای ان‪ ،‬وضع بازار در مهر و ابا ‬ ‫یابد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی در‬ ‫پاس��خ به درخواس��ت فعاالن این عرصه برای بهبود‬ ‫ش��رایط تصریح کرد‪ :‬مش��کل موجود بازار‬ ‫ناش��ی از نامتع��ادل بودن تقاض��ا و توزیع‬ ‫است که به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پیشنهاد دادیم فهرست تولیدکنندگانی که‬ ‫از ما مواد می خرند را پایش کند و فهرست‬ ‫‪ ۳‬ماه نخست سال ‪ ۹۶‬را به عنوان مبنا قرار‬ ‫دهد و بر اس��اس خرید سال گذشته به انها‬ ‫س��همیه تعلق گیرد‪ .‬نوروززاده ادامه داد‪ :‬برای برخی‬ ‫افراد ک��ه اعالم می کنند ما تازه به تولید رس��یده ایم‬ ‫یا اینکه ما س��ال گذش��ته از بازار خری��د می کردیم‬ ‫پیش��نهاد دادیم که با بازدید از کارخانه و تایید واحد‬ ‫تولیدی به فهرست متقاضیان اضافه کنند یا بر اساس‬ ‫اظهارنامه مالیاتی خود محصول ارائه دهند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫هم اکن��ون بازار با کمبود مواد اولیه روبه رو نیس��ت و‬ ‫ب��ا مدیری��ت تقاضا از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ط بی شک بازار به ثبات نسبی‬ ‫ تجارت و نهادهای مربو ‬ ‫می رسد و از این شرایط عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪ 19 1397‬محرم ‪ 29 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 493‬پیاپی ‪2466‬‬ ‫خبر‬ ‫سفیر برزیل در دیدار با رئیس هیات عامل‬ ‫ایدرو خبر داد‪:‬‬ ‫یادداشت تفاهم همکاری‬ ‫ایران و برزیل نهایی شد‬ ‫نخستین دوره ‪ MBA‬معدن و صنایع معدنی در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد‬ ‫گام های بلند توسعه برای کسب و کار معدنی ها‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ایی��ن گش��ایش نخس��تین دوره مدیریت ارش��د‬ ‫کس��ب وکار(‪ )MBA‬معدن و صنایع معدنی با حضور‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعت��ی و جمعی از‬ ‫کارشناسان‪ ،‬استادان و دانش��جویان این دوره برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫رش��ته مدیریت ارشد کسب وکار در سال های گذشته‬ ‫به یکی از پرمخاطب ترین رش��ته های دانش��گاهی و‬ ‫دوره های اموزش��ی در ایران تبدیل شده است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬بسیاری از کارشناسان و فعاالن عرصه مدیریت‬ ‫معتقدند در حوزه هایی که امروز کشور به ان نیاز دارد‬ ‫از توان دانش اموختگان به درستی استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬س��ازمان های توسعه ای مانند سازمان‬ ‫گسترش و نوس��ازی صنایع ایران و سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی بر ان هس��تند تا با همکاری بیشتر با فعاالن‬ ‫ای��ن عرصه مش��کالت موجود و پی��ش رو را برطرف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به اذعان بس��یاری از فعاالن اقتصادی‪ ،‬اصلی ترین‬ ‫مش��کل اقتصاد و فعالیت ه��ای اقتص��ادی ایران در‬ ‫س��اختارهای مدیریتی اس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی از س��ال های گذشته تصمیم گرفته‬ ‫تا با تمرکز بیش��تر بر این حوزه مش��کالت موجود را‬ ‫شناس��ایی برای رفع انها اقدام کن��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با‬ ‫توجه به گسترش فعالیت های معدنی در دوران دولت‬ ‫یازدهم و دوازهم نیاز اموزش مدیریت کسب وکار در‬ ‫بخش مع��ادن و صنایع معدنی نیز بیش از گذش��ته‬ ‫احس��اس می ش��ود‪ .‬نخس��تین دوره مدیریت ارش��د‬ ‫کس��ب وکار نیز با همین هدف در س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم ایجاد ارزش افزوده‬ ‫ابوالفض��ل کیانی بختی��اری‪ ،‬مدیرعام��ل س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی در این مراس��م اظه��ار کرد‪ :‬برخی‬ ‫از دانش پذیران و دانش��جویان این دوره افزون بر‪۲۰‬‬ ‫س��ال تجربه در عرصه معدن دارند ‪ .‬این فرصت بسیار‬ ‫مناس��بی اس��ت که این تبادل تجرب ه و ادغام انها را‬ ‫به کمک کس��انی که هم کار صنعتی انجام داده اند و‬ ‫هم کار اکادمیک را ادامه می دهند‪ ،‬امکان پذیر کنیم‪.‬‬ ‫ وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬تا زمانی که بر مواد معدنی‬ ‫فراوری اتفاق نیفتد‪ ،‬ارزش افزوده ای ایجاد نمی شود و‬ ‫هنگامی این فراوری اتفاق می افتد که فناوری وجود‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬پس معدن یعنی فناوری‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫و دانش بنیان��ی و اگر در معدن از دانش با مهارت باال‬ ‫برخوردار باشیم می توانیم فراوری را به بهترین شکل‬ ‫اجرا کنیم‪ .‬کیانی بختیاری گفت‪ :‬معدن یعنی زنجیره‬ ‫ارزش و زنجیره تامین‪ ،‬ایجاد اشتغال‪ ،‬رونق اقتصادی‪،‬‬ ‫توس��عه منطقه ای و توس��عه مناط��ق کم برخوردار‪،‬‬ ‫قرار گرفت��ن در زنجی��ره ارزش بین الملل��ی و رونق‬ ‫صادرات محوری‪ .‬از این رو‪ ،‬دولت ها به این نکته واقف‬ ‫هستند و به بخش معدن توجه ویژه دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی افزود‪ :‬تاثیر و‬ ‫س��هم بخش معدن در تولید ناخالص ملی کش��ورها‬ ‫به صورت اس��تاندارد در حد ‪ ۵.۵‬تا ‪ ۶.۵‬درصد اس��ت‬ ‫در حالی که در کش��ور ما با وج��ود اینکه یک درصد‬ ‫مع��ادن جهان را هم به خود اختص��اص داده‪ ،‬درصد‬ ‫ارزش افزوده پایین اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید میزان ایفای‬ ‫نقش معدن در تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم و‬ ‫تمامی این موارد به اموزش بستگی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شروط ایجاد ارزش افزوده‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬اگر بتوانیم مدیرانی را پرورش‬ ‫دهی��م که در اکتش��اف‪ ،‬ف��راوری‪ ،‬صادرات محوری‪،‬‬ ‫برنامه های اشتغال دولت فدای بروکراسی اداری نشود‬ ‫معاون امور تعاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫کس��بو کار ایران در س��طح‬ ‫ ‬ ‫گف��ت‪ :‬رتبه فض��ای‬ ‫بین المللی ‪ ۱۲۰‬اس��ت و این رتبه برای کشوری که‬ ‫دارای گنجای��ش بزرگ اقتصادی اس��ت‪ ،‬قابل قبول‬ ‫نیس��ت‪ .‬به گزارش روابط عموم��ی وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماع��ی س��یدحمید کالنتری در نشس��ت‬ ‫کارگروه تخصصی اش��تغال خراسان شمالی‬ ‫بو کار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تحریم ها عامل ضعف کس ‬ ‫در کش��ور نبوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫بو کار باید‬ ‫برای ایجاد اش��تغال و رونق کس ‬ ‫بروکراس��ی های اداری را کاه��ش دهی��م تا‬ ‫بو کار‬ ‫مجری��ان طرح ه��ا و متقاضیان کس�� ‬ ‫راحت فعالیت کنند‪.‬‬ ‫کالنتری اظهار کرد‪ :‬مس��ئوالن اس��تان ها‬ ‫ش��رایطی را فراه��م کنند تا مس��ائل مل��ی از جمله‬ ‫برنامه های اش��تغال دول��ت فدای بروکراس��ی اداری‬ ‫نش��ود و تحرک پذیری در اجرای طرح های اش��تغالزا‬ ‫هم بیش��تر ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬هم اکنون در بیش��تر‬ ‫کش��ورها موضوع بروکراسی اداری رفع شده است؛ در‬ ‫گرجستان ساختمانی وجود دارد که در یک مجموعه‬ ‫ان ‪ ۲۰۰‬میز اماده خدمت در تمامی زمینه ها به مردم‬ ‫هستند‪ .‬ش��هروندان برای کس��ب مجوزها و دریافت‬ ‫خدم��ات به این مکان مراجعه می کنند و در کمترین‬ ‫زمان مشکل شان برطرف می شود‪.‬‬ ‫مع��اون امور تعاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫به نگرانی مردم در باره وضعیت کنونی کشور در حوزه‬ ‫سکه و ارز و گرانی اشاره ای کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مردم حق دارند نگران اینده در این زمینه باشند‪.‬‬ ‫مع��اون امور تعاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫با بیان اینکه «تعاون ش��هر» شهرس��تان مرزی راز و‬ ‫جرگالن خراسان ش��مالی خوب پیگیری نشده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با توج��ه به اینکه ‪ ۹۰‬درصد م��ردم این خطه‬ ‫روستایی هستند با محوریت تعاونی ها می توان اقتصاد‬ ‫منطقه را شکوفا و رونق داد‪.‬‬ ‫کالنت��ری اش��اره ای به گنجایش اس��ب‬ ‫اصیل ترکمن‪ ،‬فرش دو رو‪ ،‬گیاهان دارویی‬ ‫و پوش��اک در این شهرستان کرد و افزود‪:‬‬ ‫ح��وزه دامداری و بوم گردی و گردش��گری‬ ‫گنجایش بس��یار خوبی برای ایجاد اشتغال‬ ‫است که باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬تاکنون‬ ‫‪ ۱۰‬شهرس��تان در سطح کش��ور در زمینه‬ ‫تعاون شهر فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫کالنت��ری اظهار کرد‪ :‬براس��اس اماره��ای موجود‪،‬‬ ‫جذب تس��هیالت اش��تغال روس��تایی و عشایری این‬ ‫اس��تان ‪ ۴۰‬درصد بوده که باید در این زمینه بیش��تر‬ ‫تالش ش��ود زیرا مهلت ارائه این تس��هیالت تا پایان‬ ‫مهر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فرش ابریش��م این اس��تان جهانی‬ ‫ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای این امر باید شرکت های‬ ‫«تعاونی تامین نیاز» ایجاد ش��وند که وظیفه اموزش‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬بسته بندی‪ ،‬بازار و فروش را برعهده دارند‪.‬‬ ‫معاون امور تعاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بر‬ ‫استعدادیابی محصوالتی که نیاز به ایجاد شرکت های‬ ‫تعاونی ه��ای تامین نیاز دارند‪ ،‬تاکید کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫امر باید برای بیش��تر محصوالت کش��اورزی از جمله‬ ‫انگور‪ ،‬گوجه فرنگی و سیب زمینی انجام شود‪.‬‬ ‫بازاریابی و موضوع های مختلفی که به زنجیره تامین‬ ‫و زنجیره ارزش بس��تگی دارد‪ ،‬مهارت داشته باشند‪،‬‬ ‫در این صورت ارزش افزوده باالتری ایجاد کرده ایم و با‬ ‫قرار گرفتن در بازارهای جهانی و زنجیره ارزش‪ ،‬ایفای‬ ‫نقش موثری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری تاکید ک��رد‪ :‬بای��د مهارت اموزی‬ ‫مدیران را به حدی برسانیم که در مقیاس های جهانی‬ ‫حرفی برای گفتن داش��ته باش��ند؛ وقت��ی از مدیران‬ ‫جهان تراز صحبت می کنیم منظور کسانی هستند که‬ ‫ب��ه خوبی توانایی مذاکره دارند‪ ،‬با موضوع های انتقال‬ ‫فناوری اشنا هستن د و در جذب سرمایه های خارجی‬ ‫ایفای نقش موثر دارند‪ .‬اینه��ا بدون دارا بودن دانش‬ ‫معدن ممکن نیست‪.‬‬ ‫ وی یاداور ش��د‪ :‬سعی ما این است که این دوره ها‬ ‫کامال کاربردی باش��د و بتوانی��م تجربه های ارزنده را‬ ‫به اش��تراک بگذاریم و دانشجویان یاد بگیرند چطور‬ ‫با برندهای بین المللی همکاری بس��یار خوبی داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬بیاموزن��د اتحاد اس��تراتژیک چگون��ه اتفاق‬ ‫می افتد و چه ش��رایط و پارامترهایی را باید داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬مه��ارت باال چگون��ه اتفاق می افت��د و چطور‬ ‫می توانیم بازاریابی و برندینگ خوبی انجام دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی گف��ت‪:‬‬ ‫امیدواریم در این دوره یادگیری مش��ارکتی و انتقال‬ ‫تجربه ها اتفاق بیفتد به ویژه اینکه در بازدید از صنایع‬ ‫معدنی داخلی و خارجی که افق دید دانش��جویان را‬ ‫تغییر می دهد‪ ،‬تورهای صنعتی بس��یار خوبی تدارک‬ ‫دیده ش��ده اس��ت‪ .‬این توره��ا به ویژه برای کس��انی‬ ‫ک��ه می خواهن��د در این��ده در ح��وزه برنامه ریزی و‬ ‫سیاس��ت گذاری های مع��دن فعالی��ت کنند بس��یار‬ ‫اموزنده است‪.‬‬ ‫ وی تصری��ح ک��رد‪ :‬دوره ه��ای مش��ارکتی ب��ا‬ ‫کش��ورهای مختلف را می توانی��م به صورت بلند مدت‬ ‫در قال��ب ‪ DBA‬و پرورش مدی��ر در تراز جهانی که‬ ‫تکمیل کننده دوره حاضر باش��د طراحی و اجرا کنیم‬ ‫و کسانی که این دوره ‪ MBA‬را گذرانده اند به جایی‬ ‫برس��ند که در اینده از استادان حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی باشند‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری عنوان کرد‪ :‬در س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی می توانیم با اس��تفاده از واحدهای انتشارات‪،‬‬ ‫ماهنامه تخصصی تدبیر‪ ،‬خانه مدیران و دیگر امکانات‬ ‫سازمان‪ ،‬تجربه های ارزنده دانشجویان این دوره را به‬ ‫اش��تراک بگذاری م به ویژه انکه از ‪ ۹‬هزار معدن کشور‬ ‫‪ ۳‬هزار معدن غیرفعال است که متخصصان این حوزه‬ ‫باید ان را فعال سازی کنند و این زمینه اکنون فراهم‬ ‫شده اس��ت که امیدواریم در توسعه و کمک به رونق‬ ‫اقتصادی کشور نقش موثری ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهی برای مدیران توسعه گرا‬ ‫همچنین‪ ،‬در این مراسم محمدرضا بهرامن‪ ،‬رئیس‬ ‫خانه معدن ای��ران اظهار کرد‪ :‬اگر بخواهیم در بخش‬ ‫معدن شاهد توسعه باش��یم‪ ،‬این اتفاق بدون داشتن‬ ‫مدیران توسعه یافته ممکن نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی یاداورش��د‪ :‬دوره مدیریت ارش��د کس��ب وکار‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی به ما ام��کان می دهد که در‬ ‫این��ده دارای مدیران��ی در بخش معدن باش��یم که‬ ‫توس��عه گرا و مخاطره پذیر هستند و برای رسیدن به‬ ‫توسعه پایدار از مسیر تولید‪ ،‬موفق عمل می کنند‪.‬‬ ‫در این مراس��م‪ ،‬همچنین رامین ناجی زاده‪ ،‬معاون‬ ‫ام��وزش س��ازمان مدیری��ت صنعتی ضم��ن معرفی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی و س��بد محص��والت این‬ ‫س��ازمان به معرفی واحد دوره های عالی کس��ب وکار‬ ‫و ویژگی ه��ای منحصر به ف��رد دوره ‪ MBA‬معدن و‬ ‫صنایع معدنی پرداخت و ورود دانش��جویان این دوره‬ ‫را به «خانواده س��ازمان مدیریت صنعتی» خوش��امد‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫استفاده از تمام ظرفیت ها برای بهبود خدمات‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تامی��ن اجتماعی گفت‪ :‬اجرای‬ ‫قانون بودجه سال ‪ ۹۷‬کشور مبنی بر پرداخت مطالبات‬ ‫س��ازمان تامین اجتماع��ی در اج��رای برنامه های این‬ ‫س��ازمان نقش بس��یار مهم��ی دارد‪ .‬به گ��زارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان تامین اجتماعی س��یدتقی نوربخش‬ ‫گف��ت‪ :‬در ط��ول ‪ ۲۷‬س��ال گذش��ته در این س��ازمان‬ ‫مش��غول خدمت رس��انی بوده ام و با مشکالت‬ ‫و خواس��ته های اقش��ار مختلف مخاطبان این‬ ‫س��ازمان از جمله بیمه شدگان و بازنشستگان‬ ‫اش��نا هس��تم‪ .‬نوربخش افزود‪ :‬برای اجرایی‬ ‫ش��دن تبصره های مربوط به س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی در قانون بودجه امسال پیگیری های‬ ‫الزم در ح��ال انجام اس��ت و تمامی نهادهای‬ ‫ذی رب��ط از جمله کمیس��یون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬بانک مرک��زی‪ ،‬وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دار ایی و س��ازمان برنامه و بودجه همکاری‬ ‫بس��یار خوبی داش��ته اند‪ .‬وی با اش��اره به روند افزایش‬ ‫مستمری بازنشس��تگان س��ازمان تامین اجتماعی در‬ ‫س��ال های گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬درسال ‪ ۹۲‬مجموع مستمری‬ ‫پرداخت��ی ‪ ۲۰‬ه��زار میلیارد تومان ب��وده و این رقم در ‬ ‫س��ال جاری به ‪ ۶۳‬هزار میلیارد تومان می رسد‪ .‬اگر چه‬ ‫میزان حقوق فعلی بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز‬ ‫ناکافی و باعث ش��رمندگی اینجانب اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی ارتقای خدمات این س��ازمان‬ ‫را نیازمن��د برنامه ریزی دقی��ق و تامین هزینه خدمات‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬ما از تمامی ظرفیت های موجود برای‬ ‫بهبود خدمات اس��تفاده می کنیم و امیدواریم با افزایش‬ ‫منابع مالی بتوانیم بیش از این خدمات سازمان را ارتقا‬ ‫دهیم‪ .‬نوربخش افزایش غیرمنطقی تعداد بازنشستگان‬ ‫را یکی از مش��کالت سازمان تامین اجتماعی برشمرد و‬ ‫گفت‪ ۲۵ :‬درصد کل مس��تمری بگیران ما با استفاده از‬ ‫قانون مش��اغل س��خت و زیان اور بازنشسته شده اند‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬یک چهارم خدمات و اش��تغال ما س��خت‬ ‫و زیان اور اس��ت؛ در حالی که می دانیم این گونه نیست‬ ‫و در واقع‪ ،‬بازنشس��تگی س��خت و زیان اور‬ ‫در کش��ور ما منجر به بازنشس��تگی پیش از‬ ‫موعد ش��ده اس��ت‪ .‬وی ایجاد تعهدات بدون‬ ‫منب��ع ب��رای س��ازمان تامی��ن اجتماعی را‬ ‫منجر به از بین رفتن تعادل منابع و مصارف‬ ‫نقدی این س��ازمان دانس��ت و گفت‪ :‬بخش‬ ‫عمده مش��کالت فعلی مرب��وط به تعهداتی‬ ‫اس��ت که در دوره های گذشته ایجاد شده و‬ ‫هزینه های مربوط به ان تا سال های بسیار طوالنی برای‬ ‫این س��ازمان باقی می مان��د‪ .‬نوربخش با بیان اینکه در‬ ‫این ‪ ۵‬سال هیچ تعهد بدون منبعی برای سازمان ایجاد‬ ‫نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدام مهم با ارائه دیدگاه های‬ ‫کارشناس��ی س��ازمان تامین اجتماعی ب��ه نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی محقق شده اس��ت و در این‬ ‫زمین��ه از نماین��دگان مجلس نیز به دلی��ل توجه ویژه‬ ‫به دیدگاهای کارشناس��انه تشکر می کنم‪ .‬وی در ادامه‬ ‫ب��ه بهبود خدمات درمانی س��ازمان تامین اجتماعی در‬ ‫سال های گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬در برخی استان ها‬ ‫به اندازه ‪ ۴۰‬س��ال درمان مستقیم را گسترش داده ایم‬ ‫و با ارتق��ای هتلینگ کرامت بیماران را حفظ کرده ایم‪.‬‬ ‫در این جلسه نمایندگان کانون های بازنشستگی استان‬ ‫اصفهان نیز دیدگاه های خود را بیان کردند‪.‬‬ ‫پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری اغاز شد‬ ‫مدیرعام��ل صندوق بازنشس��تگی کش��وری اع�لام ک��رد‪ :‬وام ضروری‬ ‫دارای شرایط‪ ،‬به معنی پذیرفته شده در ثبت نام اینترنتی‪ ،‬از مهر‬ ‫ ‬ ‫متقاضیان‬ ‫س��ال جاری به مبلغ ‪ ۵‬میلیون تومان پرداخت می ش��ود به گزارش روابط‬ ‫عمومی صندوق بازنشستگی کشوری جمشید تقی زاده با اشاره به جزئیات‬ ‫پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری گفت‪ :‬با توجه به پایان ثبت نام‬ ‫مرحله نخس��ت وام ضروری بازنشس��تگان و وظیفه بگی��ران این صندوق‪،‬‬ ‫تمامی متقاضیانی که براس��اس شرایط اعالم ش��ده دارای شرایط پرداخت‬ ‫هستند‪ ،‬می توانند به ترتیب اولویت بندی وام ضروری خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫تق��ی زاده با بیان اینکه در مرحله نخس��ت‪ ،‬وام ‪ ۵‬میلی��ون تومانی به ‪۲۵‬‬ ‫هزار نفر پرداخت می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با فعال ش��دن لینک واجدان شرایط و‬ ‫زمان بندی پرداخت در سایت صندوق به نشانی ‪ cspf.ir‬بازنشستگان عزیز‬ ‫واجد ش��رایط می توانند وضعیت خود را مشاهده کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬واجدان ‬ ‫ش��رایط به ترتیب اولویت با «کمترین مجم��وع وام دریافتی»‪« ،‬کمترین‬ ‫حقوق دریافتی» و همچنین «بیشترین فاصله از اخرین سال دریافت وام»‬ ‫نسبت به سال جاری‪ ،‬امتیاز بندی شده و با توجه به سقف اعتبار تخصیصی‬ ‫از سوی بانک عامل به شکل ماهانه وام ضروری خود را پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫وام ض��روری متقاضیان دارای امتیازهای نخس��ت‪ ،‬ب��ه ترتیب در ماه های‬ ‫ابتدایی پرداخت می ش��ود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬برای متقاضیانی که نتوانستند‬ ‫در مرحله نخست(ش��هریور) اقدام به ثبت نام کنند‪ ،‬در مرحله دوم ثبت نام‬ ‫وام ضروری بازنشس��تگان و وظیفه بگیران که در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال جاری‬ ‫برنامه ریزی و در اینده اعالم می شود‪ ،‬امکان ثبت نام فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫س��فیر برزیل در دیدار با مع��اون وزیر و رئیس هیات عامل‬ ‫ای��درو از نهایی ش��دن تفاهمنامه همکاری ای��ران و برزیل با‬ ‫ هدف افزایش سطح روابط تجاری دو کشور خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرو نی��وز‪ ،‬رودریگو س��انتوس گف��ت‪ :‬مبلغ‬ ‫س��رمایه گذاری این یادداش��ت تفاهم از یک میلیارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون یورو اغاز می شود و تا ‪ ۵‬میلیارد یورو متناسب با نوع‬ ‫پروژه های همکاری قابلیت افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��فیر برزی��ل همچنی��ن خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬مبادالت‬ ‫بین بانکی بر اساس توافق و معرفی بانک های عامل طرف ها‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر و رئی��س هیات عام��ل ایدرو در ای��ن دیدار‬ ‫توضیح های��ی در باره نح��وه و ادامه همکاری با ش��رکت های‬ ‫برزیلی ارائه کرد‪.‬‬ ‫منصور معظمی در این جلسه شرایط همکاری شرکت های‬ ‫ایران خودرو و سایپا با دو خودرو ساز برزیلی مارکوپولو و کایو‬ ‫را تشریح کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار علی عراقچی‪ ،‬مدیر ام��ور بین الملل ایدرو با‬ ‫اش��اره به پیشینه مذاکرات دو طرف گفت‪ :‬در راستای اجرای‬ ‫مفاد یادداش��ت تفاهم همکاری های صنعتی‪ ،‬برپایی سمینار‬ ‫صنعتی به منظور اشنایی شرکت های دوطرف از ظرفیت های‬ ‫موجود نیز به عنوان برنامه کوتاه مدت کلیدی مد نظر است‪.‬‬ ‫سفیر سوئد در تهران‪:‬‬ ‫ولوو از ایران نرفته است‬ ‫فس��خ یک جانبه قراردادهای‬ ‫خارج��ی به وی��ژه در صنای��ع‬ ‫خودروس��ازی از جانب خودرو‬ ‫س��ازانی مانن��د فولکس واگن‪،‬‬ ‫رنو سیتروئن و به تازگی خودرو‬ ‫سازی س��نگین «ولوو»‪ ،‬باعث‬ ‫تالطم های��ی در بازار خودرو در‬ ‫ایران شده اس��ت که نمونه ان‬ ‫را می ت��وان در تحوی��ل ندادن‬ ‫خودرو به مشتریانی دید که ماه هاست ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫هانا سانگلند گفت‪ :‬شرکت های مورد تحریم به دنبال راه حل‬ ‫حقوقی برای بازگشت هستند‪.‬‬ ‫هانا س��انگلند‪ ،‬س��فیر س��وئد در ایران در حاشیه همایش‬ ‫گس��ترش داوری کش��ورهای در حال توس��عه ک��ه در تهران‬ ‫در حال برگزاری است‪ ،‬خروج ش��رکت خودروسازی سنگین‬ ‫ول��وو از ای��ران را تکذیب کرد و به خبر انالی��ن گفت‪ :‬انها به‬ ‫دلیل تحریم حجم کار خود را کم کرده اند‪.‬‬ ‫با ای��ن وجود‪ ،‬س��فیر س��وئد در ایران می گوی��د که غول‬ ‫خودروس��ازی ای��ن کش��ور اروپای��ی‪ ،‬هم��کاری خ��ود را با‬ ‫شرکت های ایرانی قطع نکرده است‪.‬‬ ‫به گفته س��انگلند‪ ،‬شرکت های بزرگ س��وئدی ده ها سال‬ ‫اس��ت در ایران کار می کنند و تحریم ه��ای اخیر باعث رفتن‬ ‫انها از کشور ما نشده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه این پرس��ش که درباره فس��خ یک جانب��ه قرارداد‬ ‫ش��رکت های س��وئدی با ایران توضیح دهید که ایا ب ه دلیل‬ ‫تحریم بود‪ ،‬پاس��خ داد‪ :‬بله‪ .‬شرکت های بزرگ صنعتی ما در‬ ‫ای��ران در حال تجارت هس��تند و همین طور دهه هاس��ت که‬ ‫مشغول این کار هستند‪ .‬درحال حاضر سوئدی ها با مشکالتی‬ ‫روبه رو هس��تند و همچنان تالش می کنند تجارت با ایران را‬ ‫سر پا نگه دارند‪.‬‬ ‫سفیر سوئد در ایران در پاسخ به پرسش دیگری درباره‬ ‫اینکه چطور شرکت های سوئدی می خواهند مشکالتی را‬ ‫که در تجارت با ایران برای شان پیش امده‪ ،‬برطرف کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید ببینیم در اینده چه اتفاقی می افتد‪ .‬ما همچنان‬ ‫در حال پیدا کردن راه حل هایی برای مشکالت مربوط به‬ ‫تبادالت مالی هستیم تا ش��رکت هایی که مورد تحریم ها‬ ‫ق��رار ندارند بتوانند در ایران کار کنند‪ .‬ش��رکت هایی هم‬ ‫که تحت تاثی��ر تحریم قرار می گیرن��د می توانند از نهاد‬ ‫داوری به عنوان راهی برای حل و فصل اختالف های خود‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��رکت های خودروس��ازی م��ا ق��رارداد خود‬ ‫را فس��خ نکرده ان��د بلکه حج��م کار خود را کاه��ش داده اند‬ ‫و دنب��ال راه هایی هس��تند که تجارت خ��ود در ایران را نگه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫س��انگلند با اشاره به اینکه گفته می شود خودروسازی ولوو‬ ‫با ایران قطع همکاری کرده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تحریم باعث‬ ‫قطع همکاری ها نشده است‪ .‬انها قراردادشان را فسخ نکرده اند‬ ‫و تنها حجم همکاری خود را کاهش داده اند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 7‬مهر ‪ 19 1397‬محرم ‪ 29 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 493‬پیاپی ‪2466‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در شرایط تحریمی‬ ‫با صنعتگر مدارا کنید‬ ‫خبر‬ ‫واردات الستیک سواری با ارز‬ ‫ثانویه صرفه اقتصادی ندارد‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان الس��تیک گف��ت‪ :‬در‬ ‫الستیک های سواری رینگ ‪ ۱۶‬به باال تولید داخلی نداریم‬ ‫و وارد می کنی��م‪ ۳۵ .‬درص��د الس��تیک س��واری از طریق‬ ‫واردات تامین می ش��ود و دلیل اینکه هنوز کس��ی متوجه‬ ‫کمبود ان نشده‪ ،‬کم شدن تولید خودروسازی ها است‪.‬‬ ‫س��ید محمد میرعابدین��ی‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان‬ ‫الس��تیک به ایلنا گفت‪ :‬الستیک های باری اختصاص دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی را دارد و به همی��ن دلیل دولت می خواهد‬ ‫در تمام مراحل واردات ان صفر تا صد حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫از ما خواس��ته اند زمانی که بار الستیک از گمرک ترخیص‬ ‫ش��د باید اطالع��ات ان را به دولت بدهی��م‪ .‬ما اطالعات را‬ ‫به انجم��ن می دهیم و انجمن ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انتقال می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که واردات انجام شد باید اعالم کنند به‬ ‫عنوان مثال‪ ۲۵۰۰ ،‬حلقه الستیک در کدام انبار و در کجا‬ ‫ذخیره ش��ده است‪ .‬یک سامانه تجارت داخلی داریم که در‬ ‫ان سامانه هم باید ثبت شود‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬از انجا که در‬ ‫سازمان حمل ونقل و جاده ای هم به مشکل برخورده بود و‬ ‫الس��تیک با کمبود روبه رو شده بود مقرر شد تنها سازمان‬ ‫حمل ونق��ل و جاده ای حواله ها را صادر کند و کامیون ها از‬ ‫انها خرید کنند‪.‬‬ ‫میرعابدین��ی در ادامه تصریح کرد‪ :‬در این ش��رایط و از‬ ‫انجا که کل استان ها به الستیک نیاز دارند‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت جدولی را تعبیه و در ان س��هم هر استان‬ ‫را مش��خص کرد و واردکنندگان ملزم شدند الستیک را بر‬ ‫مبنای درصد اعالم ش��ده به نمایندگان خود در هر اس��تان‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫مشکل در بحث ارز‪،‬‬ ‫این است که دالر حواله‬ ‫با اسکناس بین ‪۳۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰۰‬تومان تفاوت‬ ‫نرخ دار د‪ .‬به طور مثال‪،‬‬ ‫اگر ارزش اسکناس‬ ‫یک دالری ‪ ۱۵‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬تومان باشد حواله‬ ‫ان ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬به‬ ‫نفع شرکت پتروشیمی‬ ‫است که ارز صادراتی‬ ‫خود را به اسکناس‬ ‫تبدیل کند که ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰۰‬تومان اضافه تر از‬ ‫بازار دریافت‬ ‫کند‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫تی��راژ تولی��د در صنع��ت‬ ‫خ��ودرو وابس��ته ب��ه‬ ‫سیاس��ت های دول��ت و ‬ ‫برنامه هایی است که مدیران‬ ‫خودروساز برای خود تدوین‬ ‫می کنن��د‪ .‬ش��رایط ام��روز‬ ‫کش��ور می طلبد سیاس��ت ها‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫و برنامه های��ی متف��اوت ب��ا‬ ‫رئیس انجمن تخصصی‬ ‫گذشته داشته باشیم‪.‬‬ ‫در موقعی��ت تحریم��ی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫فعلی ب��رای برون رفت از این‬ ‫وضعیت چند پیش��نهاد ارائه‬ ‫می ش��ود؛ نخس��ت اینکه قیمت گذاری خودرو حذف شود‬ ‫زیرا به نفع دالالن و واسطه ها است در حالی که خودروساز‪،‬‬ ‫قطعه ساز و مصرف کننده هر ‪ ۳‬متضرر می شوند‪ .‬دوم‪ ،‬برای‬ ‫هر خودروس��از حداقل ‪ ۱۰‬هزار میلی��ارد تومان اعتبار در‬ ‫نظر گرفته ش��ود ت��ا بتواند مطالبه های معوق��ه خود را به‬ ‫قطعه سازان بپردازد و هم هزینه های روزمره خود را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫س��وم اینک��ه چ��ون خری��د قطعه س��ازان نق��دی یا با‬ ‫پیش پرداخ��ت انج��ام می ش��ود‪ ،‬هزین��ه پرداخت��ی ب��ه‬ ‫قطعه سازان هم باید به شکل پیش پرداخت باشد یا حداقل‬ ‫یک ماه پس از تحویل کاال انجام شود‪.‬‬ ‫راهکاری دیگری که باید در این فضا اتخاذ کرد این است‬ ‫که با توجه به افزایش عوامل تولید مانند هزینه مواد اولیه‪،‬‬ ‫دستمزد‪ ،‬هزینه سربار و‪ ...‬قیمت ها باید تعدیل شوند یا نرخ‬ ‫قطعات نیز به همان نس��بت افزایش پیدا کند‪ .‬ممکن است‬ ‫در این راس��تا عنوان شود قدرت خرید مردم پایین است و‬ ‫درامدها خیلی باال نرفته اس��ت برای این مسئله پیشنهاد‬ ‫می ش��ود دولت وام کم بهره و با اقس��اط طوالنی به منظور‬ ‫خرید خودرو در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬روند تهیه و تامین مواد اولیه داخلی و خارجی‬ ‫برای صنعتگر تس��هیل شود که درحال حاضر دارای فرایند‬ ‫طوالنی اس��ت‪ .‬پیشنهاد می ش��ود برای واحدهای تولیدی‬ ‫مواد اولیه وارداتی از ظرفیت استان ها یا تشکل ها استفاده‬ ‫ش��ود تا کار تسهیل شده و روند س��رعت بیشتری داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اگر این مواد با ارز جدید تامین ش��ود صنعتگران حوزه‬ ‫قطعه ورشکس��ت شده و تولید به نوعی تعطیل می شود‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬در این باره نیاز است تجدید نظر شود‪.‬‬ ‫برخی صنعتگران نیز برای خودروهای جدید قالب سازی‬ ‫را انجام داده اند و س��رمایه گذاری جدید انجام ش��ده که با‬ ‫تعلیق همکاری ها خس��ارت هایی به انها وارد شده است‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬حجم س��رمایه ها کم شده که باید فکری برای‬ ‫این امر شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت‪ ،‬ضروری اس��ت دولت ب��ه مجموعه های خود‬ ‫گوشزد کند تا از فشارهای خود کم کنند زیرا درحال حاضر‬ ‫در ش��رایط معمولی ق��رار نداریم‪ .‬به ط��ور نمونه‪ ،‬وضعیت‬ ‫عملکرد بیمه‪ ،‬مالیات و‪ ...‬فشارهایی را به واحدهای صنعتی‬ ‫می اورند در حالی که امروز صنعت ما در ش��رایط بحرانی و‬ ‫تحریمی قرار دارند‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار داریم با ما مدارا کنند‪.‬‬ ‫در وضعی��ت جنگی ق��رار داریم که بای��د ارایش جنگی‬ ‫داش��ته باش��یم و از نظر داخلی به یکدیگر کمک کرده تا‬ ‫بتوانیم از این گردنه به سالمت عبور کنیم‪.‬‬ ‫در گفت وگو با نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی مطرح شد‪:‬‬ ‫صنایع صادراتی ارز معامله شده را پس می گیرند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫با ممنوعیت واردات محصوالتی که مش��ابه تولید‬ ‫داخل دارند مش��کالت زیادی برای تولیدکنندگان‬ ‫به وجود امد‪ .‬بس��یاری پیش تر ب��ا ارز دولتی اقالم‬ ‫مورد نی��از خود را س��فارش داده بودند اما پس از‬ ‫ورود ب��ه گمرکات کش��ور اجازه ترخی��ص به انها‬ ‫داده نش��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬نزدیک به دو م��اه مواد در‬ ‫گم��رکات دپو بودند به طوری ک��ه منجر به گالیه‬ ‫و اعت��راض تمام صنعتگران از جمله قطعه س��ازان‬ ‫ش��د‪ .‬برخی عنوان می کردند مواد اولیه ای که وارد‬ ‫کرده اند تاریخ مصرف محدودی دارد و ممکن است‬ ‫پس از گذش��ت چند ماه فاسد ش��ود‪ .‬در ادامه‪ ،‬با‬ ‫پیگیری های مدی��ران صنایع‪ ،‬مجوز ترخیص برای‬ ‫برخی از مواد اولیه و محصوالت صادر ش��ده است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪« ،‬گس��ترش صنعت» به س��راغ ش��اپور‬ ‫س��امعی‪ ،‬نایب رئیس انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی رفت و موض��وع را از وی‬ ‫پیگیری کرد‪.‬‬ ‫€ €ایا ترخیص مواد اولیه و قطعات منفصله از‬ ‫گمرک با پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی و ارز‬ ‫مرجع انجام شد یا قطعه سازان جزو فهرستی‬ ‫بودن�د ک�ه از هر گون�ه پرداخ�ت هزینه های‬ ‫اضافه معاف شدند؟‬ ‫برخی اقالم صنعتگران این حوزه جزو محصوالت‬ ‫مع��اف از پرداخ��ت مابه التف��اوت ارز دولتی و ارز‬ ‫ازاد هس��تند‪ .‬در واقع‪ ،‬ابتدا فهرست ‪ ۳۲۰۰‬قلم از‬ ‫کاالهای حوزه قطعه از سوی محمد شریعتمداری‪،‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تهی��ه و به بانک‬ ‫مرکزی ارسال شد‪ .‬با این نامه‪ ،‬وزیر اعالم کرد این‬ ‫اقالم معاف از پرداخت مابه التفاوت هستند‪.‬‬ ‫درحال حاضر قطعات تولید و تامین شده از سوی‬ ‫قطعه سازان برای خودروسازان با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫است و هیچ قطعه س��ازی محصوالتش را با قیمتی‬ ‫باالتر عرضه نکرده است در حالی که نزدیک به دو‬ ‫ماه اس��ت ک��ه صنعتگران این حوزه ب��ا دالر ‪ ۱۱‬و‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار تومان خرید و فعالیت می کنند(البته این‬ ‫قیمت ها نوسان دارد و هر روز باالتر می رود)‪.‬‬ ‫بعضی از کاالها به دالی��ل مختلفی از قلم افتاده‬ ‫و یک��ی از دالیل ح��ذف محصوالت تولید مش��ابه‬ ‫ان در داخل اس��ت‪ .‬طبیع��ی بود که این قطعات یا‬ ‫مواد اولیه از فهرست محصوالت‪ ،‬معافیت پرداخت‬ ‫مابه التفاوت ارز دولتی و ارز مرجع حذف شوند‪.‬‬ ‫انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‬ ‫نشس��ت هایی ب��ا مدی��ران وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت داش��ت و برخی از مس��ائل توضیح داده‬ ‫ش��د‪ .‬در نهایت‪ ،‬حدود ‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬قطعه دیگر‬ ‫به فهرس��ت نخست اضافه شد زیرا به اشتباه حذف‬ ‫شده بودند‪.‬‬ ‫البت��ه تاکنون بان��ک مرکزی اق�لام جدید را به‬ ‫فهرس��ت قبلی اضافه نکرده اس��ت اما به هر حال‬ ‫از س��وی وزارتخان��ه ای��ن اق�لام ه��م از پرداخت‬ ‫مابه التفاوت ارزی معاف شده اند‪.‬‬ ‫در کن��ار این مس��ئله‪ ،‬تع��دادی از محصوالت به‬ ‫دلیل تولید داخل از س��وی وزارتخانه حذف شدند‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬در زمینه ترخیص مواد اولیه و قطعات‬ ‫منفصله حدود ‪ ۸۰‬درصد مش��کالت قطعه س��ازان‬ ‫رفع شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬بیش از ‪ ۸۰‬درص��د قطعات که برای‬ ‫خرید ارز س�همیه ای دارای چندین مرحله اس�ت که گاهی اتفاق می افتد قطعه ساز تا پایان‬ ‫کار رفته اما امضای پایانی انجام نش�ده و کارها نیمه کاره رها شده است یا در حالی که هزینه‬ ‫ریال�ی ارز مورد نظر از منابع اعالم ش�ده برای گرفت�ن ارز صادراتی(دریافت ارز نیما از منابع‬ ‫صادراتی) پرداخته ش�ده‪ ،‬در نهایت ش�رکت مورد نظر عنوان می کند به دالیل مشکالتی که‬ ‫در س�امانه پیش امده نمی تواند ارز مورد نظر را بفروش�د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬صنعتگر باید ریال واریز‬ ‫شده را دوباره پس بگیرد‬ ‫خری��د قبل از ‪ ۱۵‬مرداد ش��امل ارز دولتی ‪۴۲۰۰‬‬ ‫توم��ان بودن��د‪ ،‬از ای��ن تاریخ ب��ه بعد ش��امل ارز‬ ‫«نیما»یی و قیمت های روز خواهند شد‪.‬‬ ‫البته گمرک درباره ترخیص تمام این محصوالت‬ ‫بر اس��اس مصوبه های قبلی‪ ،‬افراد را به بانک ارجاع‬ ‫می دهد و بانک نیز پیرو فرم های گمرک از ما تعهد‬ ‫حق پرداخ��ت مابه التفاوت را می گی��رد که اگر در‬ ‫اینده من واردکننده ش��امل ای��ن قانون(پرداخت‬ ‫مابه التفاوت) شدم این مبلغ را به طور حتم بپردازم‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬بی��ن ‪ ۷۰‬ت��ا ‪ ۸۰‬درصد قطعات‬ ‫خری��د پیش از ‪ ۱۵‬مرداد ش��امل قان��ون پرداخت‬ ‫مابه التفاوت ارز دولتی و مرجع نیس��تند و بین ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصد باید این مبلغ را بپردازند‪.‬‬ ‫€ €زمانی انجمن از عملکرد گمرک گالیه هایی‬ ‫داشت‪ .‬با توجه به این توضیح ها‪ ،‬مشکالت تا‬ ‫حدودی رفع شده است؟‬ ‫بل��ه‪ .‬با پیگیری مدیران و مس��ئوالن‪ ،‬گمرک در‬ ‫حال همکاری است‪ .‬تاکید مقامات بود که با توجه‬ ‫به وضعیت تحریمی به ویژه اینکه صنعت خودرو در‬ ‫این بحث هدف نخس��ت تحریم ها است روند کارها‬ ‫اسان شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬گم��رک همکاری الزم را ب��ا صنعتگر‬ ‫دارد ب��ه طوری که اگ��ر واردکنن��ده هیچ مدرک‬ ‫و س��ندی برای ش��امل ب��ودن یا نب��ودن پرداخت‬ ‫مابه التفاوت ارزی در اختیار نداش��ته باشد‪ ،‬گمرک‬ ‫تعهد می گیرد که در مدت زمانی اسناد تحویل داده‬ ‫می ش��ود و در ادامه تا حد زیادی محصوالت مجوز‬ ‫ترخیص دریافت می کنند‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب‪ ،‬ب��ا درایت مس��ئوالن و مدیران‬ ‫دولت��ی و مدیریت خود گمرک اجازه داده نش��د تا‬ ‫خط تولید قطعه س��ازی و در نهایت خودروس��ازی‬ ‫متوقف ش��ود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نهایت همکاری می ش��ود‬ ‫تا فعالیت ه��ا ادامه پیدا کند؛ اگرچه تولید در حال‬ ‫سپری کردن روزهای سخت است‪.‬‬ ‫€ €گفتی�د تولی�د وضعی�ت س�ختی دارد‪ .‬با‬ ‫وجود ترخیص مواد اولیه‪ ،‬مشکل چیست؟‬ ‫یکی از مس��ائلی ک��ه باعث دغدغ��ه صنعتگران‬ ‫ش��ده‪ ،‬ارز به ویژه ارز «نیما»یی است‪ .‬از ‪ ۱۵‬مرداد‬ ‫پرداخ��ت ارز ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان منتف��ی ش��ده و ارز‬ ‫نیمای��ی دردس��رهای خاص خود دارد‪ .‬قطعه س��از‬ ‫ثبت س��فارش می کند و برای دریافت ارز به بانک‬ ‫مرکزی می رس��د و در نهایت به بانک عامل اطالع‬ ‫داده می شود که این صنعتگر مشمول گرفتن برای‬ ‫مثال‪ ،‬یک میلیون یورو برای واردات اس��ت‪ .‬اما در‬ ‫ادامه‪ ،‬این صنعتگر اس��ت که موظف اس��ت یوروی‬ ‫م��ورد نیاز خ��ود را از ب��ازار تهیه کن��د‪ .‬مثل دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی نیس��ت که بانک تخصیص ارز داده‬ ‫و پرداخت شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬باید به دنب��ال صادرکنندگانی مانند‬ ‫پتروشیمی ها باشیم تا ارز مورد نیاز خود را دریافت‬ ‫کنیم‪ .‬ش��رایط به گونه ای است که دو طرف باید با‬ ‫مذاک��ره ارز را ردوبدل کنند‪ .‬در دو هفته گذش��ته‬ ‫ش��اهد بودیم که ارزهای یورو و دالر چقدر افزایش‬ ‫نرخ داش��ته اند‪ .‬این افزایش از س��وی شرکت هایی‬ ‫اس��ت که صادرات داش��ته اند و موظ��ف به فروش‬ ‫ارز خود به س��ایر صنعتگران برای واردات کاالهای‬ ‫ضروری بوده اند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬دولت به این ش��رکت ها اجازه داده که‬ ‫انها درصدی از پول خود را به شکل اسکناس وارد‬ ‫کش��ور کنند در حالی که برای من واردکننده این‬ ‫اسکناس کارساز نیس��ت‪ .‬برای کسانی مفید است‬ ‫که ارز را برای مس��افرت می خرند یا می خرند تا به‬ ‫عنوان سرمایه نگه دارند‪.‬‬ ‫مش��کل دیگر در بح��ث ارز‪ ،‬این اس��ت که دالر‬ ‫حواله با اس��کناس بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬تومان تفاوت‬ ‫ن��رخ دار د‪ .‬ب��ه ط��ور مث��ال‪ ،‬اگر ارزش اس��کناس‬ ‫ی��ک دالری ‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬تومان باش��د حواله‬ ‫ان ‪ ۱۵‬ه��زار توم��ان می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬به نفع‬ ‫ش��رکت پتروشیمی اس��ت که ارز صادراتی خود را‬ ‫به اس��کناس تبدیل کند که ‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫اضافه تر از بازار دریافت کند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬با این وضعی��ت صنعتگر نمی تواند از‬ ‫صنای��ع صادراتی ارزی دریاف��ت کنند‪ .‬هرگاه برای‬ ‫دریاف��ت ارز مراجع��ه می کنی��م به این��ده محول‬ ‫می شود‪ .‬از ‪ ۱۵‬مرداد هر چه گذشته‪ ،‬شرایط بدتر و‬ ‫سخت تر شده و حدود یک هفته است که هیچ کس‬ ‫نتوانس��ته از سامانه «نیما» به راحتی ارز مورد نیاز‬ ‫خ��ود را خریداری کن��د مگر با ه��زاران ترفند که‬ ‫بسیار گران تر از ارزی است که اعالم می کنند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬همچنان با کمب��ود نقدینگی از یک‬ ‫س��و و نخریدن محصوالت مورد نیاز از سوی دیگر‬ ‫روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی از صنعتگران از خری�د مواد اولیه‬ ‫داخلی نیز گالیه مند هستند که نرخ انها چند‬ ‫برابر شده است‪.‬‬ ‫پایه قیمتی خرید مواد اولیه خودروس��ازان مانند‬ ‫مس‪ ،‬روی‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬چدن‪ ،‬اهن‪ ،‬فوالد و‪ ...‬بورس‬ ‫اس��ت در حالی که به لحاظ توان مالی ش��رکت ها‬ ‫نمی توانن��د از ب��ورس خری��د کنن��د‪ .‬در نتیج��ه‪،‬‬ ‫ناگزی��ر باید از بازار محص��والت را خریداری کنند‬ ‫که نرخ انها به ش��دت افزایش یافته اس��ت‪ .‬تا اینجا‬ ‫قطعه س��ازان با تم��ام این مش��کالت و کمبودها و‬ ‫تحریم های امریکایی و داخلی فعالیت خود را ادامه‬ ‫داده اند اما روزگار سختی دارند‪ .‬هر روز محصوالت‬ ‫گران تر از روز پیش می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬همچنان اصرار ب��ر کنترل نرخ‬ ‫خودروه��ا اس��ت‪ .‬صنعتگ��ر مخالفت��ی ب��ا حضور‬ ‫تعزی��رات‪ ،‬ش��ورای رقاب��ت‪ ،‬ش��ورای حمای��ت از‬ ‫مصرف کننده و تولیدکننده ن��دارد و به دنبال این‬ ‫است که دالل در این بستر سود نبرد‪ .‬اما وقتی نرخ‬ ‫محصوالت اولیه برای س��اخت محصول نهایی ازاد‬ ‫است چرا باید نرخ محصوالت دیگر کنترل شود؟‬ ‫بسیاری از رسانه ها و مدیران و مسئوالن دولتی‪،‬‬ ‫مخالف افزایش نرخ خودروها هستند؛ ایرادی ندارد‬ ‫ام��ا باید در نرخ ارز‪ ،‬مواد اولی��ه و‪ ...‬نیز تجدیدنظر‬ ‫شود و کنترل و نظارت روی قیمت های این بخش‬ ‫از صنعت نیز اعمال شود‪.‬‬ ‫نبای��د فراموش کنیم وقت��ی قیمت ها در صنعت‬ ‫خ��ودرو کنترلی اس��ت قطعه س��از و خودروس��از‬ ‫کوچک ت��ر و ضعیف تر ش��ده در حالی که حاش��یه‬ ‫س��ود دالالن و واسطه ها افزایش یافته و تعدادشان‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫€ €برای تفاوت قیمتی به وجود امده ش�نیده‬ ‫می شود قطعه ساز ناگزیر به افزایش ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫نرخ محص�والت خود اس�ت‪ .‬اما خودروس�از‬ ‫این امر را نپذیرفته اس�ت‪ .‬این موضوع چقدر‬ ‫صحت دارد؟‬ ‫اگر محصوالت با دالر ازاد هم ساخته شود عددی‬ ‫که قطعه س��از اعالم می کند مبن��ای قیمت گذاری‬ ‫خواهد بود‪ .‬انالیز از س��وی خود خودروس��از انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫افزایش رق��م ‪ ۸۰‬درصدی قیمت ه��ا برای تمام‬ ‫قطعات یکس��ان نیس��ت زیرا برخ��ی محصوالت از‬ ‫مواد اولیه داخلی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫البته نرخ مواد اولی��ه داخلی هم افزایش یافته و‬ ‫قیمت ها نسبت به گذشته تغییر می کند‪.‬‬ ‫نحوه قیمت گذاری قطعات از سوی خودروسازان‬ ‫بدین گونه اس��ت که هر چند ماه یک بار اس��ناد و‬ ‫مدارک در اختیار قس��مت اقتصادی خودروسازان‬ ‫قرار می گیرد و درباره هزینه های تمام شده گفت وگو‬ ‫می ش��ود‪ .‬اس��ناد و مدارک خرید به خودروسازان‬ ‫ارائه می دهد و انها نیز به طور اتفاقی چند مورد را‬ ‫بررس��ی کرده و با تایید نرخ ها‪ ،‬میانگین گرفته و با‬ ‫محاسبه عددی تعیین می شود‪.‬‬ ‫در طول دو ماه گذش��ته ن��رخ ارز و مواد اولیه به‬ ‫طور تقریبی دو برابر شده است اما این گونه نیست‬ ‫که با حرف و س��خن خودروساز بپذیرد بلکه از من‬ ‫صنعتگر مدرک خرید مواد اولیه مورد نیازم را‪ ،‬ان‬ ‫ه��م از ب��ورس می خواهد‪ .‬اگر از بی��رون بخرم این‬ ‫تفاوت نرخ را قبول نمی کند‪.‬‬ ‫€ €سخن اخر‬ ‫خرید ارز س��همیه ای دارای چندین مرحله است‬ ‫که گاهی اتفاق می افتد قطعه ساز تا پایان کار رفته‬ ‫ام��ا امضای پایانی انجام نش��ده و کاره��ا نیمه کاره‬ ‫رها ش��ده اس��ت یا در حالی که هزین��ه ریالی ارز‬ ‫م��ورد نظر از منابع اعالم ش��ده ب��رای گرفتن ارز‬ ‫صادراتی(دریاف��ت ارز نیم��ا از مناب��ع صادرات��ی)‬ ‫پرداخته ش��ده‪ ،‬در نهایت شرکت مورد نظر عنوان‬ ‫می کند به دالیل مش��کالتی که در س��امانه پیش‬ ‫امده نمی تواند ارز مورد نظر را بفروشد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫صنعتگر باید ریال واریز شده را دوباره پس بگیرد‪.‬‬ ‫با این وضعیت چگونه می توان تولید داشت؟ نرخ‬ ‫مواد اولیه فوالد‪ ،‬روی و‪ ...‬ازاد اس��ت‪ .‬ایا باید فقط‬ ‫قیمت خودرو کنترل شود؟‬ ‫با ثبت سفارش ارز و واریز مبلغ به ریال تا مرحله‬ ‫نهای��ی یک ماه پول نزد انها می ماند در ش��رایطی‬ ‫ک��ه قیمت ها روزان��ه در حال تغییر اس��ت‪ .‬با این‬ ‫وضعیت‪ ،‬س��رمایه در جای دیگر نگهداری می شود‬ ‫در حالی که ارزش س��رمایه در حال کاهش یافتن‬ ‫است‪.‬‬ ‫هفته گذشته انجمن حدود ‪ ۴۰‬نامه از قطعه سازان‬ ‫مختلف کوچک از سراس��ر کش��ور دریافت کرد که‬ ‫اعالم کردند به دلیل مش��کالت ارزی و مواد اولیه‬ ‫و نقدینگ��ی در حال تعطیلی هس��تند و از انجمن‬ ‫کمک خواس��تند‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای اس��تمرار تولید و‬ ‫فعالیت ه��ا دولت باید هرچه زودت��ر به راه چاره ای‬ ‫برای صنعت خودرو و قطعه کشور بیندیشد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 7‬مهر ‪ 19 1397‬محرم ‪ 29 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 493‬پیاپی ‪2466‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫ضرورت توسعه توانمندی های‬ ‫قطعه سازان خودرو‬ ‫چالش پیش روی‬ ‫خودروسازان این‬ ‫است که در دنیایی که‬ ‫به زودی خودروها در‬ ‫ان اشتراکی شده و‬ ‫مالکیت خودرو کمرنگ‬ ‫و به تدریج از بین‬ ‫می رود‪ ،‬طوری امکانات‬ ‫اطالعات‪ -‬سرگرمی‬ ‫را ایجاد کنند که‬ ‫همه افرادی که به ‬ ‫طور اشتراکی از این‬ ‫امکانات استفاده‬ ‫می کنند با تنها یک‬ ‫بار سوار شدن بر ان‬ ‫خودرو بتوانند بهره‬ ‫کافی از انها ببرند‬ ‫خودران ها درصدد تصرف جاده ها‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان صنعت خ��ودرو بر این‬ ‫باورن��د که اینده خودروس��ازی امروز فرا رس��یده‬ ‫است و خودروهای خودران پیشران همان اینده ای‬ ‫هس��تند که سال های گذش��ته درباره ان صحبت‬ ‫می ش��د و حاال ان اینده پیش روی صنعت خودرو‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تصور کنید ترتی��ب صندلی های خودرو را تغییر‬ ‫می دهی��د تا بتوانید به راحت��ی و در یک دورهمی‬ ‫لذت بخش فیلم س��ینمایی م��ورد عالقه تان را در‬ ‫خ��ودرو ببینید یا به این فکر کنی��د که می توانید‬ ‫کارکردهای��ی مانن��د تهویه هوا را با لمس شیش��ه‬ ‫پنج��ره خودرو کم و زیاد کنی��د یا حتی اینه های‬ ‫عقب خودرو را با دوربین هایی عوض کنید که دید‬ ‫دقیق و کاملی از ترافیک اطراف را به شما می دهد‪.‬‬ ‫اینها همان اینده ای است که اکنون فاصله چندانی‬ ‫با عاشقان خودرو ندارد‪.‬‬ ‫یک روان ش��ناس بالینی زمانی درباره شخصیت‬ ‫انهای��ی که در صنع��ت خودرو در سراس��ر جهان‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬نظر جالبی داد‪.‬‬ ‫تیپ شخصیتی این افراد به گفته این روان شناس‬ ‫با فعاالن بس��یاری از صنایع دیگر متفاوت است‪ .‬به‬ ‫گفته این خانم روان ش��ناس‪ ،‬کسانی که در صنعت‬ ‫فوالد فعالیت می کنند ب�� ه دلیل قدرتی بودن این‬ ‫صنعت جذب ان شده اند‪.‬‬ ‫در کس��ب وکارهای ف��والدی همه چی��ز درب��اره‬ ‫اینکه چه کس��ی قوی تر است و چه کسی خطرات‬ ‫بزرگ تری را به جان می خرد و چه کسی در پایان‬ ‫روز برنده می شود‪ ،‬خالصه می شود‪.‬‬ ‫به گفته این روان ش��ناس‪ ،‬داس��تان ش��خصیت‬ ‫مدی��ران صنعت خ��ودرو‪ ،‬ام��ا با صنای��ع فوالدی‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬انها بیش از هر چیز شیفته ظاهر‪،‬‬ ‫اس��تیل و عالقه مند به نش��ان دادن خود به جهان‬ ‫خارج هستند‪.‬‬ ‫انها شبیه فعاالن صنایع فوالد نیستند و بیشتر‬ ‫مردانی جذب این کار می ش��وند که دوست دارند‬ ‫کسب وکارش��ان را به دیگران نش��ان دهند‪ .‬با این‬ ‫تحلیل روان شناسی رسیدن به ان اینده در همین‬ ‫به س��فری تبدی��ل ش��ود ک��ه در ان خودروهای‬ ‫روزها موضوع شگفت اوری نیست‪.‬‬ ‫خودران امکان ایج��اد بهترین زمان برای تفریح و‬ ‫ای��ن روزه��ا نمایش��گاه های خودرو ب��ا نمایش‬ ‫سرگرمی را فراهم کرده اند‪.‬‬ ‫خودروه��ای خ��ودران که از طیف گس��ترده ای از‬ ‫کرانیچ اظهار کرده شرکت برادران وارنر می تواند‬ ‫امکانات فناورانه برخوردارند‪ ،‬نمود کاملی از تحلیل‬ ‫«تجربه های همه جانبه ای» را با استفاده از انعکاس‬ ‫روان ش��ناختی فع��االن صنع��ت خودرو را نش��ان‬ ‫فیلم و بازی در شیشه پنجره در درون خودروهای‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫رباتیک برای سرنشینان ایجاد کند‪.‬‬ ‫در واق��ع خودروه��ای پیش��رفته ام��روزی ب��ه‬ ‫پخ��ش منظره ه��ای خیالی ی��ا تنظی��م تهویه‬ ‫سالن های سینما و زمین های بازی متحرک تبدیل‬ ‫مطبوع تنها بخش��ی از ایده هایی است که طراحان‬ ‫ش��ده اند که به راحتی می توان با امکانات شان‪ ،‬رنج‬ ‫و س��ازندگان در صنع��ت خودرو به عن��وان تالش‬ ‫سفر را لذت بخش کرد‪.‬‬ ‫برای اینده ای بدون راننده در دس��تور کارشان قرار‬ ‫برین کرانیچ‪ ،‬مدیر اجرایی س��اخت تراش��ه های‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رایانه ای ش��رکت اینتل چندی پی��ش اعالم کرد با‬ ‫وقتی صنعت خودرو به جایی رسید که می تواند‬ ‫شرکت سینما و سرگرمی «برادران وارنر» به توافق‬ ‫خودروی��ی ب��ا توانایی تش��خیص ب��رای خیابان ها‬ ‫رس��یده تا یک ویژگی جالب و به شدت فناورانه به‬ ‫بسازد‪ ،‬دیگر طراحی داخلی مشابه انچه در ابتدای‬ ‫خودروهای خودران اضافه کند‪.‬‬ ‫این صنعت وجود داشت‪ ،‬نه تنها ضرورتی ندارد که‬ ‫ترکی��ب تصاویری از فضای ش��هری که خودرو‬ ‫خنده دار نیز به نظر می اید‪.‬‬ ‫خودران توانایی دیدن انها را دارد با صحنه هایی از‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬فض��ای داخل��ی خودروها بیش��تر به‬ ‫یک فیلم و نش��ان دادن نتیجه این منظره شهری‬ ‫اتاق های نش��یمن ی��ا س��الن های پذیرایی تبدیل‬ ‫خیالی در شیش��ه پنجره خودرو خ��ودران‪ ،‬هدفی‬ ‫می شوند که ‪ ۴‬چرخ زیر انها قرار گرفته و می توانند‬ ‫اس��ت که اینتل و ب��رادران وارن��ر از این همکاری‬ ‫به هرجا که خواس��تند‪ ،‬بروند‪ .‬اتاق ها و سالن هایی‬ ‫دنبال می کنند‪.‬‬ ‫ک��ه روی انعطاف پذی��ری و س��رگرمی‪ ،‬تمرک��ز‬ ‫ای��ن فن��اوری می تواند ی��ک نیاز ج��دی برای‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ش��هرهای پرترافیک و شلوغ جهان باشد که مردم‬ ‫مدی��ران صنع��ت خ��ودرو می گوین��د وس��ایل‬ ‫خس��ته از جمعیت و ش��لوغی از دیدن منظره های‬ ‫نقلی��ه به ط��ور کامل خ��ودران و دارای قابلیت به‬ ‫خیالی شهر لذت ببرند‪.‬‬ ‫ اش��تراک گذاری ب��رای جابه جای��ی‪ ،‬در ی��ک دهه‬ ‫خیابان های شهری مانند لس انجلس با ان همه‬ ‫این��ده یا کمی بی��ش از ان به بخ��ش حمل ونقل‬ ‫ش��لوغی و رفت وامد‪ ،‬بی تردید ب��ه چنین فناوری‬ ‫وارد می شوند اما اشتیاق فزاینده به طراحی فضای‬ ‫احتیاج دارد‪.‬‬ ‫داخلی ب��ر پایه فناوری «های ت��ک» در مدل های‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬ای��ده تبدی��ل خودروها‬ ‫امروزی نیز به روش��نی قابل مش��اهده‬ ‫ب��ه س��الن های گ��ردان س��ینما یک‬ ‫است‪.‬‬ ‫در تازه تری��ن مدل های خودروهای‬ ‫ای��ده خوش ترکیب اس��ت که مدیران این روزها نمایشگاه های‬ ‫خودرو با نمایش‬ ‫صنعت س��ینما و س��رگرمی در کنار‬ ‫لوکس‪ ،‬اطالعات از ابزارهای دیجیتال‬ ‫خودران‬ ‫خودروهای‬ ‫خودروس��ازان می توانند درباره ان به‬ ‫پش��ت چرخ به صفح��ه نمایش هایی‬ ‫که از طیف گسترده ای‬ ‫نتایج خوبی برسند‪.‬‬ ‫امده اند که روی شیشه جلوی خودرو‬ ‫از امکانات فناورانه‬ ‫توم��اس ک��وگ‪ ،‬کارمن��د ارش��د برخوردارند‪ ،‬نمود کاملی قابل دیدن هستند‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬این روزها ش��رکت های‬ ‫بخ��ش دیجیت��ال ش��رکت ب��رادران از تحلیل روان شناختی‬ ‫وارن��ر در این باره در حاش��یه یکی از فعاالن صنعت خودرو را خودروس��ازی ه��ر چ��ه بیش��تر در‬ ‫نشان می دهند‬ ‫نمایش��گاه های خ��ودرو لس انجل��س‬ ‫حال گس��ترش همکاری ه��ای خود با‬ ‫گفت‪ :‬رفت وامد کسل کننده می تواند‬ ‫خودروس��ازان سراسر جهان هستند و‬ ‫تولید و تحویل محصوالت سایپادیزل سرعت گرفت‬ ‫شرکت سایپا دیزل در ‪ ۶‬ماه نخست سال با تولید ‪ ۲۰۱۶‬دستگاه‬ ‫از ان��واع محصوالت تجاری‪ ،‬نس��بت به تولید ‪ ۱۳۰۴‬دس��تگاه در‬ ‫مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬رشد ‪ ۵۵‬درصدی تولید را تجربه کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬این ش��رکت با رش��د تولید و ف��روش انواع‬ ‫محصوالت تجاری در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته‪،‬‬ ‫توانس��ت ضمن اجرای بخش��ی از برنامه های تدوین شده خود در‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬پاسخگوی نیاز مشتریان نیز باشد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬کامیون ول��وو ‪ FH۵۰۰‬با تولید ‪۹۲۱‬‬ ‫دستگاه‪ ،‬بیشترین تیراژ تولید در بین محصوالت سایپادیزل در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست امسال را داشت و پس از ان کامیونت فوتون ‪ ۸.۵‬تن‬ ‫با تولید ‪ ۳۵۰‬دس��تگاه و کامیونت فوت��ون ‪ ۶‬تن خوابدار با تولید‬ ‫‪ ۲۵۰‬دس��تگاه‪ ،‬س��هم باالیی از محصوالت تولیدی این مجموعه‬ ‫صنعتی را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬س��ایپادیزل در ‪ ۶‬ما ه نخس��ت امس��ال موفق ش��د ‬ ‫‪۱۸۳۶‬دس��تگاه از انواع محصوالت را به مشتریان تحویل دهد که‬ ‫این امار نس��بت به تحویل ‪ ۱۲۱۱‬دس��تگاه در مدت مشابه سال‬ ‫‪ ،۹۶‬نشان از رشد ‪ ۵۲‬درصدی تحویل محصول به مشتری دارد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬در نیمه نخست س��ال‪ ،۹۷‬تعداد ‪ ۷۸۲‬کامیون‬ ‫ول��وو ‪ FH۵۰۰‬به مش��تریان تحویل داده ش��ده و پ��س از این‬ ‫محص��ول‪ ۲۰۰ ،‬کامیونت فوتون ‪ ۶‬ت��ن خوابدار و ‪ ۱۸۷‬کامیونت‬ ‫فوتون ‪ ۸‬تن از بیش��ترین تیراژ در بی��ن محصوالت تحویل داده‬ ‫شده به مشتریان برخوردار هستند‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود با برنامه ریزی های انجام ش��ده و در صورت‬ ‫حمایت و پش��تیبانی س��ازمان های ذی ربط‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه دوم امسال‬ ‫با تولید کامیون ‪ KX‬به عن��وان محصول جایگزین ولوو در طرح‬ ‫نوس��ازی ناوگان حمل ونقل‪ ،‬تولید و عرضه خودروهای تجاری در‬ ‫شرکت سایپادیزل با سرعت بیشتری ادامه یابد‪.‬‬ ‫شرکت های خودروسازی برای جا نماندن از مسابقه‬ ‫تبدیل خودروها به فضای سرگرمی‪ -‬اطالعات از همه‬ ‫امکانات خود برای همکاری با شرکت های فناوری‬ ‫با هدف ارتقای س��رگرمی های خودرویی استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫البت��ه چال��ش پی��ش روی خودروس��ازان این‬ ‫اس��ت که در دنیایی که ب��ه زودی خودروها در ان‬ ‫اشتراکی شده و مالکیت خودرو کمرنگ و به تدریج‬ ‫از بین می رود‪ ،‬طوری امکانات اطالعات‪ -‬سرگرمی‬ ‫را ایجاد کنند که همه افرادی که به طور اشتراکی‬ ‫از این امکانات اس��تفاده می کنند ب��ا تنها یک بار‬ ‫س��وار شدن بر ان خودرو بتوانند بهره کافی از انها‬ ‫را ببرن��د‪ .‬ی��ک قابلیت مهم این س��امانه ها‪ ،‬امکان‬ ‫اتصال به تلفن های همراه است که استفاده از انها‬ ‫را برای کاربران راحت تر می کند‪.‬‬ ‫ساده س��ازی اس��تفاده از ای��ن امکان��ات باعث‬ ‫می ش��ود تصور همه مدل خودرویی با این امکانات‬ ‫چندان سخت نباشد‪.‬‬ ‫پیش بینی ه��ا ب��ر ای��ن اس��ت ک��ه در اینده ای‬ ‫نه چن��دان دور این روند س��رعت گرفته و امکانات‬ ‫اطالعات‪ -‬سرگرمی مانند فرمان یا دنده به یکی از‬ ‫الزام های اصلی خودروها تبدیل شود‪.‬‬ ‫وجود اطالعات‪-‬سرگرمی بی تردید باعث خواهد‬ ‫شد شکل و شمایل مسیریابی در سطح خیابان ها‪،‬‬ ‫جس��ت وجو در اینترن��ت و پخ��ش موس��یقی در‬ ‫خودروه��ا به طور کامل تغیی��ر کند و به ویژه برای‬ ‫کس��انی که در مسیریابی مش��کالت اساسی دارند‬ ‫راهگشا باشد‪.‬‬ ‫اطالعات‪-‬س��رگرمی حتی ت��ا جایی پیش رفته‬ ‫ک��ه می تواند پیام های صوتی راننده را دریافت و بر‬ ‫اساس نظر او عمل کند‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که وقت��ی در چنی��ن خودرویی‬ ‫می نش��ینید دل ت��ان نخواهد از این خ��ودرو پیاده‬ ‫شوید و هر انچه از سرگرمی و اطالعات نیاز دارید‬ ‫را در خودر و خود بیابید‪.‬‬ ‫دنیا در حال حرکت به چنین س��متی اس��ت و‬ ‫رس��یدن به مقصد در چنین ش��رایطی نیاز به طی‬ ‫کردن مسافت زیادی ندارد‪.‬‬ ‫منبع‪Detroitnews :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫نسخه هیبریدی شارژی‪ DS ۷‬کراس بک معرفی شد‬ ‫‪ DS ۷‬کراس ب��ک ‪E-Tense ۴x۴‬‬ ‫هیبریدی ش��ارژی به تازگی معرفی شد و‬ ‫به عنوان نخستین مدل در بین مدل های‬ ‫‪ DS‬برقی شناخته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخ��ودرو‪ ،‬این کراس اوور‬ ‫لوک��س دارای نیرومحرک��ه ای مش��ابه‬ ‫‪ ۳۰۰۸ GTHybrid۴‬است‪ .‬زیر کاپوت‬ ‫این خ��ودرو موت��ور بنزین��ی ‪ ۱.۶‬لیتری‬ ‫‪ ۱۴۷‬کیل��ووات متص��ل به موت��ور برقی‬ ‫‪ ۸۰‬کیلووات تعبیه ش��ده که به گیربکس‬ ‫اتوماتی��ک ‪ ۸‬س��رعته متصل اس��ت‪ .‬یک‬ ‫موتور برقی ‪ ۸۰‬کیل��ووات دیگر نیز برای‬ ‫محور عرضه این خودرو تعبیه شده است‪.‬‬ ‫این سیس��تم به ط��ور کلی قدرت ‪۲۲۱‬‬ ‫کیل��ووات و گش��تاور ‪ ۴۵۰‬نیوت��ون متر‬ ‫تولی��د می کن��د‪ DS ۷ .‬کراس ب��ک ‪۴x۴‬‬ ‫‪ E-Tense‬با باتری لیتی��وم یونی ‪۱۳.۲‬‬ ‫کیلووات ساعت خود دارای طیف حرکتی‬ ‫تم��ام برق��ی ‪ ۵۰‬کیلومتر اس��ت‪DS ۷ .‬‬ ‫هیبری��دی ش��ارژی با اتصال به س��وکت‬ ‫برقی معمولی در مدت ‪ 8‬س��اعت به شارژ‬ ‫کامل می رس��د‪ ،‬البته این زمان را می توان‬ ‫با اس��تفاده از شارژر س��ریع ‪ ۶.۶‬کیلووات‬ ‫‪ ۳۲‬امپر به کمتر از دو ساعت رساند‪ .‬این‬ ‫خودرو میزان مصرف سوخت ‪ ۲.۱‬لیتر در‬ ‫هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر داشته و بیشینه سرعت‬ ‫حال��ت برقی ان ‪ ۱۳۵‬کیلومتر بر س��اعت‬ ‫خواه��د بود‪ .‬ای��ن خودرو ب��ا چند حالت‬ ‫رانندگی موجود اس��ت‪ DS .‬ادعا می کند‬ ‫با تعبی��ه باتری این خ��ودرو در زیر کفی‬ ‫ان‪ ،‬این م��دل هیبریدی ش��ارژی دارای‬ ‫فضای صندوق عقب مشابه همتای موتور‬ ‫احتراقی خود است‪ DS ۷ .‬کراس بک‪۴x۴‬‬ ‫‪ E-Tense‬از رینگ ه��ای الی��اژی ‪۱۹‬‬ ‫اینچ��ی به��ره ب��رده و در رن��گ جدی��د‬ ‫خاکستری کریستالی موجود است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به سیاس��ت های‬ ‫کل��ی اقتص��اد مقاومت��ی در‬ ‫ح��وزه مش��ارکت در فرایند‬ ‫زنجی��ره ارزش جهان��ی‬ ‫و در راس��تای راهب��رد‬ ‫دول��ت مبنی ب��ر هم��کاری‬ ‫ش��رکت های قطعه س��ازی‬ ‫حسن ولی بیگی‬ ‫کش��ور ب��ا ش��رکت های‬ ‫بزرگ خودروس��ازی جهان‪ ،‬سرپرست مدیریت اسناد‬ ‫و پایگاه های اماری و‬ ‫می ت��وان اذعان داش��ت که‬ ‫سیاس��ت الزام ش��رکت های اطالعاتی موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش های بازرگانی‬ ‫خودروس��ازی صاح��ب برند‬ ‫برای داخلی س��ازی‪ ۴۰‬درصد‬ ‫در سال نخست و رسیدن به‬ ‫‪ ۸۰‬درصد در سال سوم برای حضور در بازار داخلی کشور‪،‬‬ ‫اگر بر مبنای توان رقابتی ش��رکت های قطعه سازی داخلی‬ ‫ش��کل گرفته باشد راهبرد مناس��بی بوده و می تواند مسیر‬ ‫توسعه شرکت های قطعه سازی را دگرگون کند‪.‬‬ ‫اما تمرکز ش��رکت های قطعه س��ازی در ارائه محصوالت‬ ‫به ب��ازار داخلی‪ ،‬مقیاس های تولید پایین‪ ،‬س��هم پایین در‬ ‫صادرات‪ ،‬تامین قطعات برای خودروهای با فناوری قدیمی‪،‬‬ ‫ضعف در دانش فنی‪ ،‬خطوط تولید و ماش��ین االت قدیمی‬ ‫و گاهی فرس��وده به اندازه ای نیس��ت که انگیزه قوی برای‬ ‫ش��رکت خارجی برای همکاری با ش��رکت های قطعه س��از‬ ‫داخل��ی ایجاد کند و به طور عمده به عنوان یک مانع عمل‬ ‫می کن��د‪ .‬البته برخ��ی ش��رکت ها از توانمندی های باالیی‬ ‫برخوردار بوده و هم اکنون نیز در زنجیره های ارزش جهانی‬ ‫با خودروسازها همکاری می کنند‪.‬‬ ‫نکته اساس��ی این اس��ت که ایا ت��وان و ظرفیت صنعت‬ ‫قطعه کشور برای داخلی سازی در این سطح در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است؟ استقبال نکردن س��رمایه گذاران خارجی برای‬ ‫تولید خودروهای داخلی تاکنون و نکات مطرح ش��ده نشان‬ ‫می دهد که مشارکت داخلی ها در تولید خودروهای خارجی‬ ‫و جدید با چالش جدی روبه رو اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬الزام‬ ‫ش��رکت های خارجی برای تعمیق بخشیدن ان هم با شیب‬ ‫تند ‪ ۴۰‬درصد در س��ال نخس��ت و رس��یدن به ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫در س��ال سوم (اگر قرار اس��ت خودروهای خارجی با همان‬ ‫کیفیت‪ ،‬تولید و عرضه شوند) نیازمند تامل بیشتری است‪.‬‬ ‫تجربه داخلی س��ازی در کش��ورهایی همچون ترکیه‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬کره جنوبی و‪ ...‬نش��ان می دهد که انها مس��یر توسعه‬ ‫ت��وان داخلی را از واردات خودرو کامل‪ ،‬س��پس به ش��کل‬ ‫س��ی کی دی و اس کی دی ادامه داده و در نهایت سیاس��ت‬ ‫جایگزینی واردات را با رویک��رد صادراتی در پیش گرفتند‬ ‫و از الزام خودروسازان خارجی برای داخلی سازی به عنوان‬ ‫پیش ش��رط حضور در بازار داخلی اس��تفاده نکردند بلکه با‬ ‫سیاست های حمایتی مناسب این راهبرد را عملیاتی کردند‪.‬‬ ‫نکات کلیدی‪:‬‬ ‫ب��رای حضور موثر ش��رکت های داخلی در زنجیره تولید‬ ‫ش��رکت های خارج��ی‪ ،‬این پیش��نهادات قابل ارائه اس��ت‪:‬‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) در انواع‬ ‫قطعات خودرو فهرستی از شرکت های با توانمندی تولیدی‬ ‫و فنی ب��اال ( ‪ ) vendor list‬را تهیه کرده و برای مذاکره با‬ ‫شرکت های خارجی در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه جای الزام به تعمیق بخش��یدن در ح��د ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫در س��ال نخست‪ ،‬ش��رکت های خارجی ملزم شوند ارزیابی‬ ‫از بنگاه ه��ای داخل��ی انج��ام داده و ش��رکت های دارای‬ ‫اس��تانداردهای م��ورد نظر‪ ،‬ملزم به هم��کاری و بنگاه هایی‬ ‫که مشکل اس��تاندارد دارند‪ ،‬ملزم به همکاری برای ارتقای‬ ‫خود به منظور مش��ارکت در تولید در سال دوم شوند (و به‬ ‫همین ترتیب برای س��ال های بعد)‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬از تجربه‬ ‫ش��رکت های صاحب برن��د برای توانمند ک��ردن بنگاه های‬ ‫داخلی بهترین بهره را می توان برد‪.‬‬ ‫به منظور مشارکت بنگاه های داخلی‪ ،‬حمایت هایی مانند‬ ‫معافیت تعرف��ه ای واردات ماش��ین االت‪ ،‬معافیت تعرفه ای‬ ‫ب��رای واردات نهاده های مورد نیاز (مانند اس��ترداد حقوق‬ ‫گمرکی واردات نهاده ها برای صادرات)‪ ،‬پرداخت وام با نرخ‬ ‫ترجیحی برای ارتقای توانمندی ها متناس��ب با پیشرفت و‬ ‫مش��ارکت در زنجیره تولید شرکت های خارجی را می توان‬ ‫در نظر گرفت‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ظرفی��ت خریدهای دولتی از ب��ازار جهانی‬ ‫برای ق��رار گرفت��ن در زنجیره ارزش جهانی ش��رکت های‬ ‫فروشنده محصوالت و سیستم های پیچیده به وزارت نیرو‪،‬‬ ‫ش��رکت مخابرات ایران‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی‪ ،‬وزارت نف��ت و وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬تدوین‬ ‫راهکارها و ارائه مش��وق ها برای خرید س��هام ش��رکت های‬ ‫جهان��ی به منظور قراردادن م��واد اولیه و محصوالت نهایی‬ ‫در زنجیره های تولید و توزیع انها ‬ ‫طراحی مشوق ها و الگوهای قراردادی برای گرفتن فضای‬ ‫فروش��گاهی (‪ )shelf space‬در منطقه یا فرامنطقه ای از‬ ‫ش��رکت های بین المللی فروش��گاه های زنجیره ای در قبال‬ ‫فعالیت انها در بازار داخلی و واردات انها‬ ‫تدوی��ن بس��ته سیاس��تی ب��رای ادغ��ام ش��رکت های‬ ‫قطعه س��ازی در جهت ارتقای توانمندی ها و مش��ارکت در‬ ‫تولید شرکت های خارجی ‬ ‫تسهیل حضور س��رمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاری‬ ‫در صنع��ت قطعه کش��ور به ویژه در ش��رکت های حاضر در‬ ‫‪vendor list‬‬ ‫منبع‪ :‬شاتا‬ ‫شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 7‬مهر ‪ 19 1397‬محرم ‪ 29 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 493‬پیاپی ‪2466‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر سیاست های نفتی‬ ‫عربستان بر منطقه‬ ‫یک��ی از برنامه های کالن و‬ ‫سیاس��ت های نفتی عربستان‬ ‫این اس��ت ک��ه بتوان��د نفت‬ ‫خود را با نفت ایران در جهان‬ ‫جایگزی��ن و موقعیت ایران در‬ ‫منطق��ه را ب��ا چال��ش روبه رو‬ ‫کن��د‪ .‬با توجه ب��ه اینکه ایران‬ ‫جهانبخش امینی‬ ‫و عربس��تان ج��زو مهم ترین‬ ‫بازرس بخش انرژی وزارت‬ ‫صادرکنندگان نفت در جهان‬ ‫نفت‬ ‫هس��تند هر گونه تح��ول در‬ ‫سیاست نفتی یا میزان عرضه‬ ‫این دو کش��ور در جهان می تواند سایر تولید کنندگان نفت را‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬درحال حاضر سیاس��ت نفتی عربستان‬ ‫نیز می تواند پیامدهای متفاوتی در منطقه داشته باشد‪.‬‬ ‫از جمله اتفاق هایی که در اینده رخ خواهد داد این اس��ت‬ ‫که عربس��تان سعی خواهد کرد میزان تولید نفت خام خود و‬ ‫ص��ادرات ان را افزایش دهد و روزنه های امید ایران را ببندد‪.‬‬ ‫هرچند سیاست های نفتی عربس��تان بر منطقه تاثیر خواهد‬ ‫گذاش��ت‪ ،‬با این حال‪ ،‬عربس��تان نمی تواند کمبود نفت ایران‬ ‫در منطقه را جبران کند‪ .‬س��ایر کشور ها هر کدام با توجه به‬ ‫شرایط خود به شکل کلی از این فرصت فراهم امده استفاده‬ ‫خواهن��د کرد اما اوپک چارچ��وب خاص خود را دارد و اجازه‬ ‫نخواهد داد که یک کش��ور سیاس��ت های کلی نفت جهان را‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬از این منظر سیاس��ت نفتی عربستان تا‬ ‫حدودی از سوی اوپک محدود خواهد شد‪ .‬حذف شدن نفت‬ ‫ایران از س��بد عرضه به هیچ وجه ام��کان ندارد چرا که ایران‬ ‫یکی از بازیگران مهم اوپک و دارای موقعیتی اس��تراتژیک در‬ ‫منطقه است‪ .‬روس��یه و بازیگران نفتی خارج از اوپک به این‬ ‫راحتی اجازه نخواهند داد عربستان در منطقه به دلخواه رفتار‬ ‫کند و میدان دار عرضه نفت شود‪ .‬هرکدام از کشورهای نفتی‬ ‫اوپکی و غیر اوپکی در اینده ممکن اس��ت با چنین چالش��ی‬ ‫روبه رو ش��وند و برای انکه کش��ورهای صاحب قدرت تحریم‬ ‫را وسیله ای برای فش��ار اوردن به صاحبان نفت نکنند سعی‬ ‫خواهند کرد عربستان را مهار کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شیرین سازی اخرین ردیف‬ ‫فاز ‪ ۱۳‬پارس جنوبی اغاز می شود‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز‬ ‫پارس از شیرین س��ازی ردیف سوم‬ ‫پاالیش��گاه فاز ‪ ۱۳‬پ��ارس جنوبی تا‬ ‫اغاز هفت��ه اینده خب��ر داد‪ .‬محمد‬ ‫مشکین فام در حاشیه بازدید معاون‬ ‫توس��عه و مهندس��ی ش��رکت ملی‬ ‫نف��ت ایران از طرح توس��عه فاز ‪۱۳‬‬ ‫پارس جنوبی با اعالم این خبر گفت‪ :‬بر اس��اس برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬اخرین ردیف شیرین سازی پاالیشگاه فاز ‪ ۱۳‬تا‬ ‫اخر مهر وارد مدار تولید خواهد شد‪.‬به گزارش روا بط عمومی‬ ‫ش��رکت نفت و گاز پ��ارس‪ ،‬وی به ارائه گزارش��ی از اخرین‬ ‫وضعیت ‪ ۵‬بخش کلی فازهای ‪ ۱۴ ،۱۳‬و ‪ ۲۴ -۲۲‬پرداخت و‬ ‫با اش��اره به افزایش ‪ ۳‬میلیارد فوت مکعبی ظرفیت برداشت‬ ‫گاز ترش از میدان مش��ترک پارس جنوبی تا پایان امس��ال‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬مقرر است‬ ‫ب��ا تکمیل نیمی از زنجی��ره تولید هر ی��ک از طرح های در‬ ‫حال توسعه پارس جنوبی که شامل حفاری چاه های دریایی‪،‬‬ ‫س��اخت و راه اندازی دو س��کوی اصلی و اقماری و س��اخت‬ ‫خط��وط لوله دریایی انتقال گاز به پاالیش��گاه های خش��کی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به ظرفیت برداشت یک میلیارد فوت مکعب از هر‬ ‫یک از فازهای ‪ ۱۴ ،۱۳‬و ‪ ۲۴-۲۲‬برسیم‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫نفت و گاز پارس با اشاره به امادگی پاالیشگاه فازهای ‪ ۱۳‬و‬ ‫‪ ۲۴-۲۲‬برای دریافت گاز ترش از دریا افزود‪ :‬عملیات ساخت‬ ‫خط��وط لوله انتقال گاز ترش از بخش فراس��احل به این دو‬ ‫پاالیشگاه مراحل تکمیلی خود را می گذرانند‪ .‬مشکین فام به‬ ‫بارگیری همزمان دو عرش��ه دریایی فاز ‪ ۱۳‬از یارد صدرا نیز‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬پس از پایان عملیات مهاربندی و تکمیل‬ ‫جزئیات باقی مانده در بخش حفاری‪ ،‬عملیات انتقال و نصب‬ ‫دو س��کوی ‪ ۱۳B‬و ‪ ۱۳D‬طرح توس��عه فاز ‪ ۱۳‬نیز به زودی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬وی همچنین درباره روند س��اخت سکوهای‬ ‫فازه��ای ‪ ۲۴-۲۲‬پ��ارس جنوب��ی گفت‪ :‬هم اکنون س��اخت‬ ‫دومین عرش��ه دریایی این طرح با پیشرفت ‪ ۹۷‬درصدی در‬ ‫حال تکمیل اس��ت و همزمان ب��ا تکمیل عملیات حفاری به‬ ‫موقعیت مخزنی خود در خلیج فارس منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توس��عه دهنده طرح های پارس جنوبی‬ ‫به راه اندازی س��کوی ‪ ۱۴A‬در اردیبهش��ت امسال نیز اشاره‬ ‫ک��رد و با اعالم تحقق ظرفیت ‪ ۵۰۰‬میلیون فوت مکعبی گاز‬ ‫ترش از این س��کو اف��زود‪ :‬مراحل راه اندازی س��کوی ‪۱۴C‬‬ ‫نیز که در روزهای گذش��ته از ی��ارد صنعتی صدرا بارگیری‬ ‫ش��د در حال تکمیل اس��ت و به زودی وارد مدار تولید و به‬ ‫پاالیش��گاه فاز ‪ ۱۲‬تزریق می ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬نخستین‬ ‫زنجیره تولید از طرح توس��عه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی به زودی‬ ‫به بهره برداری می رس��د‪ .‬به گفته مشکین فام تا پایان امسال‬ ‫‪ ۶‬سکو از مجموع طرح های در حال توسعه پارس جنوبی در‬ ‫م��دار بهره برداری قرار می گیرد که ظرفیت برداش��ت روزانه‬ ‫گاز غنی از میدان مش��ترک با قطر را ‪ ۳‬میلیارد فوت مکعب‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫غالمرضا شرفی‬ ‫«دور زدن» تحریم ها‬ ‫واژه ای است که بار منفی‬ ‫دارد‪ .‬نباید تالش ایران‬ ‫برای مقابله با تحریم ها‬ ‫با واژگانی چون «دور‬ ‫زدن تحریم ها» از طرف‬ ‫رسانه های بین المللی‬ ‫و متخصصان ایرانی در‬ ‫رسانه ها عنوان شود‪.‬‬ ‫ایران اکنون تالش می کند‬ ‫تا با تحریم های یک طرفه‬ ‫مقابله کند‬ ‫خبرگزاری رویترز توییت کرد که با ادامه شرایط ملتهب کنونی‪ ،‬نرخ نفت می تواند دوباره به باالی ‪ ۱۰۰‬دالر برگردد‬ ‫تحوالت جهانی نفت به سود ایران‬ ‫هری تشیلینگویریان‪ ،‬مدیرکل تجارت کاال در بانک فرانسوی‪ :‬بازارها برای پر کردن جای خالی تجهیز نشده اند‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در حال��ی ک��ه هنوز ت��ا ‪ ۴‬نوامبر (‪۱۳‬ابان) و ش��روع‬ ‫تحریم ه��ای نفت��ی امری��کا مدت زمان��ی باقی اس��ت‪،‬‬ ‫خبرگ��زاری رویتر ز امکان محقق ش��دن نرخ ‪۱۰۰‬دالر‬ ‫ب��رای ه��ر بش��که نف��ت را تویی��ت ک��رد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫فایننش��یال تایمز ارس��ال چراغ خاموش تانکرها و دور‬ ‫زدن تحریم ه��ا را به عن��وان یک��ی از مهم ترین اخبار‬ ‫خ��ود منتش��ر و در توییتر ادعا کرد ایران دس��ت کم ‪۷‬‬ ‫تانکر خود را مخفی کرده اس��ت‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنع��ت» افزای��ش ن��رخ جهانی نف��ت هر چن��د بنابر‬ ‫گفته های پیش��ین زنگنه هرگز خواسته ایران نبوده اما‬ ‫در شرایط کنونی اقتصادی ایران و روابط بین المللی به‬ ‫نظر می رسد می تواند درامدهای نفتی کشور را افزایش‬ ‫دهد‪ .‬ایران در ماه های گذش��ته تالش کرد تا با ش��روع‬ ‫تحریم های نفتی کمترین اس��یب را از کاهش صادرات‬ ‫ببیند اما به هر حال این تحریم ها تاثیر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط با توجه ب��ه پیش بینی های افزایش ‪۲۰‬‬ ‫دالری نرخ نفت‪ ،‬بخش��ی از کاهش صادرات نفت ایران‬ ‫با افزایش نرخ جبران می شود‪ .‬البته در این زمینه نباید‬ ‫فراموش کرد که تاثیر این افزایش نرخ برای کشورهایی‬ ‫مانن��د امری��کا و عربس��تان ب��ه عن��وان بزرگ تری��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان نفت بیش��تر خواهد بود‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫اینکه این دو کش��ور ماه های گذشته به دنبال افزایش‬ ‫نرخ بودند‪ ،‬به نظر می رس��د در اس��تانه دست یافتن به‬ ‫خواسته های خود قرار گرفته اند‪ .‬ایران نیز در این زمینه‬ ‫می تواند امیدوار باش��د که ب��ا افزایش نرخ نفت‪ ،‬فاصله‬ ‫بی��ن درامدهای نفتی و میزان صادرات در ماه اینده را‬ ‫پر کند‪ .‬غالمرضا شرفی‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با اعتراض به عنوان شدن موضوعی به‬ ‫ن��ام دور زدن تحریم ها به « گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫«دور زدن» تحریم ها واژه ای اس��ت که بار منفی دارد‪.‬‬ ‫نباید تالش ایران برای مقابله با تحریم ها با واژگانی چون‬ ‫«دور زدن تحریم ها» از طرف رس��انه های بین المللی و‬ ‫متخصص��ان ایران��ی در رس��انه ها عنوان ش��ود‪ .‬ایران‬ ‫اکنون تالش می کن��د تا با تحریم های یک طرفه مقابله‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با مشکالت روانی‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به این موض��وع جنگ روانی‬ ‫تحریم نفتی گفت‪ :‬رویارویی با شرایط بحرانی و تهدید‬ ‫باید با مدیریت بحران باشد‪ .‬ما هیچ گاه تا کنون از اروپا‬ ‫و امریکا خوش قولی ندیده ایم‪ .‬نشس��ت تخصصی نفت‬ ‫به نتیجه خواهد رس��ید اما برای حل مش��کالت نفتی‬ ‫باید پی��ش از این به دنبال یافتن راه��کار برای مقابله‬ ‫با مش��کالت جنگ روان��ی می بودیم و خوراک س��الم‬ ‫برای ذهن مردم تامی��ن می کردیم تا ذهن مردم دچار‬ ‫تشویش نشود‪.‬‬ ‫ش��واهد تاریخی نش��ان می دهد که ما این بحران‬ ‫را از س��ر خواهی��م گذران��د و رو س��یاهی ان برای‬ ‫تحریم کنندگان خواهد ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران و عربستان‪ ،‬هم سود در اوپک‬ ‫غالمعل��ی میگلی نژاد‪ ،‬کارش��ناس ان��رژی در گفت وگو با‬ ‫« گس��ترش صنعت» با اش��اره به‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۰‬دالری ن��رخ جهانی‬ ‫نف��ت خ��ام از ‪ ۷۰‬ب��ه ‪ ۸۱‬دالر‬ ‫گفت‪ :‬افزای��ش ناگهانی نرخ نفت‬ ‫بر مناس��بات نفتی جه��ان تاثیر‬ ‫مس��تقیم گذاش��ت‪ .‬همچنی��ن‪،‬‬ ‫تنش��ی که در روابط اتحادیه اروپا‬ ‫و امری��کا از زم��ان روی کار امدن‬ ‫ترامپ وجود داش��ت را بیش��تر کرد و امریکا را در موضع‬ ‫ضعف قرار داد‪ .‬تعارض ها‪ ،‬تصمیم های مستقل تر اتحادیه‬ ‫اروپا در زمینه همکاری با ایران را به دنبال خواهد داشت‬ ‫و ای��ن به نفع ایران اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ ب��ه این موضع‬ ‫عربس��تان در موقعی��ت کنونی بازار نف��ت گفت‪ :‬افزایش‬ ‫نیافتن صادرات نفت از سوی عربستان به این دلیل است‬ ‫ک��ه در چارچ��وب اوپ��ک رفتار کرده و این ب��ه نفع ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬این کارش��ناس انرژی در ادامه افزود‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫نف��ت ب��ر صنایع اروپا تاثیر می گ��ذارد و این تاثیر اقتصاد‬ ‫و منافع این کش��ور ها را تحت الش��عاع ق��رار می دهد‪ .‬هر‬ ‫چه نرخ نفت افزایش یابد این تعارض ها و ش��کاف ها بین‬ ‫اتحادیه اروپا و امریکا بیش��تر خواهد شد‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که ایا افزایش ن��رخ نفت در مذاکراتی که ‪۳‬‬ ‫مهر ‪ ۹۷‬بین مقامات نفتی ایران و کش��ورهای اروپا انجام‬ ‫شد‪ ،‬تاثیر داشت‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه افزایش نرخ نفت در‬ ‫حس��اس ترین و بهترین زمان ممکن در راس��تای منافع‬ ‫ایران رقم خورد‪ .‬در شرایطی که امریکا اقدام های بسیاری‬ ‫ضد ایران انجام داده اس��ت این افزایش نرخ به واقع توان‬ ‫چانه زنی ایران با اروپا را باال برد‪.‬‬ ‫‹ ‹دست خالی بازار جهانی نفت‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر به نقل از رویت��رز‪ ،‬در پایان معامالت‬ ‫‪ ۲‬مه��ر ‪ ،۹۷‬نرخ هر بش��که نفت خ��ام برنت‪ ۲.۴ ،‬دالر یا‬ ‫‪ ۳.۱‬درصد جهش کرد و در ‪ ۸۱.۲۰‬دالر بس��ته ش��د‪ .‬اما‬ ‫قیمت ها تا رکورد ‪ ۸۱.۴۸‬دالر برای هر بش��که باال رفت‬ ‫که بیشترین نرخ ان از نوامبر ‪ ۲۰۱۴‬تا کنون است‪ .‬با اغاز‬ ‫معامالت سه شنبه‪ ۳ ،‬مهر ‪ ،۹۷‬دوباره صعود قیمت ها اغاز‬ ‫شد‪ .‬نرخ هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال ‪ ۱۲‬سنت‬ ‫یا ‪ ۰.۲‬درصد رش��د کرد و به ‪ ۸۱.۳۲‬دالر رس��ید‪ .‬ایاالت‬ ‫متحده امریکا تحریم های جدید خود علیه صادرات نفت‬ ‫ایران را از نوامبر اغاز خواهد کرد و به کشورهای سراسر‬ ‫جهان فش��ار می اورد که بر اس��اس این تحریم ها‪ ،‬خرید‬ ‫نفت ایران را کنار بگذارند‪ .‬هری تشیلینگویریان‪ ،‬مدیرکل‬ ‫تجارت کاال در بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا‪ ،‬در اجالس‬ ‫جهان��ی نف��ت به رویترز گفت‪ :‬ای��ران حجم قابل توجهی‬ ‫از ص��ادرات نفت خود را از دس��ت می ده��د و با توجه به‬ ‫س��رباز زدن اوپک پ�لاس (ب��ه همکاری نفتی روس��یه و‬ ‫عربس��تان گفته می ش��ود) از افزایش تولید‪ ،‬بازارها برای‬ ‫پر کردن جای خالی تجهیز نشده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نفت و پیش بینی بانک «جی پی مورگان»‬ ‫بان��ک جی پی مورگان در اخرین گزارش چش��م انداز‬ ‫ب��ازار گفت‪ :‬ب��ا توجه به اجرای تحریم ه��ای امریکا علیه‬ ‫ایران‪ ،‬س��ومین تولیدکننده نفت اوپ��ک‪ ،‬از ‪ ۴‬نوامبر‪ ،‬به‬ ‫ط��ور احتمالی نرخ نفت در ماه های اینده به ‪ ۹۰‬دالر در‬ ‫هر بشکه خواهد رسید‪ .‬این بانک پیش بینی کرد نرخ نفت‬ ‫برنت به طور متوس��ط در ‪ ۶‬ماه اینده به روزانه ‪ ۸۵‬دالر‬ ‫در هر بشکه برسد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬برابری تولید محصوالت پلیمری در ایران‬ ‫تولی��د محص��والت پلیم��ری در ای��ران از زم��ان اغاز به کار نمایش��گاه‬ ‫ایران پالست در سال ‪ ۸۱‬تاکنون افزایش ‪ ۱۰‬برابری داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش شرکت ملی پتروشیمی‪ ،‬علی محمد بساق زاده‪ ،‬مدیر طرح های‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫ایران پالس��ت با اشاره به افزایش تعداد مجتمع های پتروشیمی پلیمری در‬ ‫مقطع زمانی س��ال ‪ ۸۱‬تا ‪ ،۹۷‬اعالم کرد‪ :‬تعداد مجتمع های پتروش��یمی‬ ‫پلیمری از ‪ ۴‬مجتمع در س��ال ‪ ۱۳۸۱‬اکنون به ‪ ۲۷‬مورد رس��یده است که‬ ‫این رشد از اهمیت صنعت پالستیک‪ ،‬نیاز داخل و جهانی و رشد ایجاد شده‬ ‫در این زمینه حکایت دارد‪.‬‬ ‫وی رش��د تولید و مصرف محصوالت پلیم��ری در ایران و جهان را امری‬ ‫انکار ناپذی��ر خوان��ده و گفت‪ :‬با توجه به اینکه صنعت پتروش��یمی یکی از‬ ‫صنایع��ی اس��ت که با همه نیازهای جامعه اع��م از صنایع مختلف همچون‬ ‫خودروسازی‪ ،‬هواپیمایی و همچنین خانوارها مرتبط است‪ ،‬نمایشگاه هایی‬ ‫در سطح ایران پالست مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیر طرح های ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در بسیاری‬ ‫از محصوالت خانگی فلزات حذف و محصوالت پالس��تیک و پتروش��یمی‬ ‫جایگزین ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در صنعت خودروس��ازی سعی شده به دلیل‬ ‫سبک بودن‪ ،‬هزینه کمتر و مولفه کیفیت مصرف پالستیک بیشتر باشد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬شاهد رشد مصرف پالستیک در این صنعت بوده ایم‪.‬‬ ‫بس��اق زاده‪ ،‬نمایشگاه ایران پالس��ت را رویدادی مطابق با استانداردهای‬ ‫جهانی دانست و گفت‪ :‬با توجه به پیشرفت سریع فناوری در این صنعت و‬ ‫همچنین تنوع نیازهای مرتبط با صنعت پالس��تیک‪ ،‬این نمایشگاه فرصت‬ ‫مناس��بی برای تبادل دانش فنی‪ ،‬عرضه و معرفی محصوالت جدید در این‬ ‫حوزه است‪.‬‬ ‫مصرف زیاد انرژی و مصرف کم برق در ایران‬ ‫مص��رف و نرخ برق در کش��ورهای مختلف متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن موضوع نیز ب��ه عوامل متفاوتی بس��تگی‬ ‫دارد اما مهم ان اس��ت که کدام کش��ور توانس��ته برای‬ ‫تامی��ن نیاز خود بیش��تر ب��ه س��مت انرژی های پاک‬ ‫گرایش پیدا کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بنا بر اعالم اژانس‬ ‫بین الملل��ی ان��رژی (‪ ،)IEA‬ایس��لندی ها بیش از هر‬ ‫کش��ور دیگری برق مصرف می کنند‪ .‬س��اکنان نروژ و‬ ‫بحری��ن در رتبه دوم قرار دارند‪ .‬همچنین قطر‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫کوی��ت‪ ،‬فنالند‪ ،‬لوگزامبورگ‪ ،‬س��وئد و ایاالت متحده‬ ‫امریکا س��رانه مصرف برق باالیی دارند‪ .‬مردم هاییتی‪،‬‬ ‫س��ودان جنوبی‪ ،‬نیجریه‪ ،‬اتیوپ��ی‪ ،‬تانزانیا‪ ،‬جمهوری‬ ‫دموکراتیک کنگو‪ ،‬نپ��ال و نیکاراگوئه کمترین میزان‬ ‫ب��رق را مص��رف می کنند‪ .‬مصرف زیاد ب��رق به معنی‬ ‫انتشار کربن دی اکسید بیشتر نیست‪ .‬بعضی از کشورها‬ ‫که بزرگ ترین مصرف کننده برق هس��تند‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنندگان انرژی پاک هم به شمار می روند‪ .‬به طور‬ ‫مثال‪ ،‬در ایسلند‪ ،‬بخش زیادی برق از منابع تجدیدپذیر‬ ‫یعنی انرژی زمین گرمایی تامین می ش��ود‪ .‬کشورهای‬ ‫اروپایی جزو تولیدکنندگان برق پاک هس��تند‪ .‬سرانه‬ ‫تولید کربن دی اکسید در قطر بیش از هر کشور دیگری‬ ‫اس��ت‪ .‬پس از ان بحری��ن‪ ،‬توباگو‪ ،‬مالزی‪ ،‬عربس��تان‬ ‫س��عودی‪ ،‬گواتماال و ایاالت متح��ده امریکا قرار دارند‪.‬‬ ‫ام��ا در ای��ن میان ایران چه جایگاهی دارد؟ بر اس��اس‬ ‫امار منتشر ش��ده از سوی شورای جهانی انرژی‪ ،‬میزان‬ ‫س��رانه مصرف ب��رق در ایران ‪ ۲.۹‬مگاوات در س��اعت‬ ‫برای هر نفر است و فقط کشورهایی مانند مصر (‪ )۱.۷‬و‬ ‫عراق (‪ )۱.۲‬کمتر از ایرانی ها برق مصرف می کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که میانگین سرانه مصرف برق در جهان‬ ‫‪ ۳.۱‬مگاوات س��اعت به ازای هر نفر است و کشورهایی‬ ‫مانن��د قطر (‪ ،)۱۷‬کان��ادا (‪ ،)۱۵‬کویت (‪ )۱۴‬و س��وئد‪،‬‬ ‫امریکا و عربس��تان (حدود ‪ )۱۳‬به مراتب برق بیشتری‬ ‫از ایران مصرف می کنند‪ .‬اما در این میان‪ ،‬محمودرضا‬ ‫حقی ف��ام‪ ،‬س��خنگوی صنعت برق تعبی��ر جدیدی را‬ ‫درباره مصرف برق کشورها مطرح می کند‪ .‬او در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که چرا باوج��ود مصرف پایین برق در‬ ‫ایران که براساس امارهای عنوان شده حتی از میانگین‬ ‫مصرف جهانی هم کمتر است‪ ،‬همواره مسئوالن تاکید‬ ‫داش��ته اند که مصرف برق در ایران را باال بخوانند‪ ،‬این‬ ‫اس��تدالل را مطرح می کند که چون برخی از کشورها‬ ‫از برق هم برای وس��ایل روزمره و هم برای گرمایش و‬ ‫پخت و پز استفاده می کنند و ایرانی ها برای این کار از‬ ‫گاز بهر ه می گیرند برای پیدا کردن مصرف واقعی برق‬ ‫در ایران باید مصرف گاز و برق را با یکدیگر تجمیع شده‬ ‫حس��اب کرد‪ .‬به نظر می رسد منظور سخنگوی صنعت‬ ‫برق مقایس��ه میزان مص��رف مجموع ان��رژی ایران با‬ ‫کشورهای دیگر است که هم کارشناسان داخلی و هم‬ ‫کارشناس��ان خارجی به پرمصرف��ی ایرانی ها در حوزه‬ ‫ان��رژی تاکید دارند‪ ،‬اما اگر فقط مقایس��ه مصرف برق‬ ‫کش��ورها با یکدیگر مدنظر باش��د‪ .‬به گفته سخنگوی‬ ‫صنعت برق‪ ،‬کشورهای اروپایی و امریکای شمالی‪ ،‬کل‬ ‫انرژی خانگی خود را به واس��طه از مصرف برق تامین‬ ‫می کنن��د در حالی که خانواره��ای ایرانی از دو انرژی‬ ‫گاز و ب��رق برخ��وردار هس��تند‪ .‬وی با بی��ان اینکه در‬ ‫اروپا و امریکا‪ ،‬وس��ایلی از جمله اجاق گاز و تجهیزات‬ ‫گرمایش��ی‪ ،‬برقی هستند اما در ایران این تجهیزات از‬ ‫س��وخت گاز اس��تفاده می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه دنبال این‬ ‫تحلیل ه��ای اش��تباه‪ ،‬ما مصرف گاز و ب��رق هر خانوار‬ ‫ایران��ی را تجمیع و با مصرف ب��رق خانوارهای اروپایی‬ ‫و امریکایی مقایس��ه کرده ایم‪ .‬نتیجه این مقایسه نشان‬ ‫می دهد مصرف ما بسیار بیشتر است‪.‬‬ ‫س��خنگوی صنعت برق ادام��ه داد‪ :‬بر مبنای تحلیل‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۶‬میزان معادل گازی که به برق تبدیل‬ ‫می ش��ود برابر با ‪ ۱۰‬هزار کیلووات س��اعت اس��ت که‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬برابر میزان برق مصرفی در کش��ور اس��ت و‬ ‫اگر این میزان را با حدود ‪ ۳‬مگاوات ساعت مصرف برق‬ ‫سرانه جمع کنیم‪ ،‬مجموع ‪ ۱۲.۹‬مگاوات ساعتی سرانه‬ ‫مصرف برق هر نفر‪ ،‬ایران را در رتبه های باالی مصرف‬ ‫سرانه برق در جهان جای می دهد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫‪ 7‬مهر ‪ 19 1397‬محرم ‪ 29 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 493‬پیاپی ‪2466‬‬ ‫در حالی که وعده بازگشایی کارخانه تولیدمواد شوینده از هفته دوم شهریور محقق نشد‬ ‫خبر‬ ‫تولی پرس با پافشاری کارگران به تولید بازگشت‬ ‫تولید رنگ سیاه خوراکی‬ ‫از پوست سبز گردو‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این کارخانه در اس��تان قزوین واقع ش��ده که قطب‬ ‫اصلی تولید ش��وینده در کش��ور اس��ت به طوری که‬ ‫‪ ۶۰‬درصد ش��وینده های کش��ور در این اس��تان تولید‬ ‫می ش��ود و تولی پرس نیز از برندهای مطرح در حوزه‬ ‫شوینده های ملی در استان قزوین است‪.‬‬ ‫اعت��راض ‪ ۳‬روزه کارگران در کارخانه تولی پرس باعث‬ ‫وعده دادن مدیران برای بازگشایی دوباره این کارخانه‬ ‫بزرگ تولید کننده ش��وینده شد‪ .‬در حالی که قرار بود‬ ‫تولی پ��رس از ‪ ۲۷‬م��رداد ب��رای دو هفت��ه به علت‬ ‫این کارخانه در هفته دوم ش��هریور بازگش��ایی شود‪.‬‬ ‫س��رویس خط تولید تعطیل ش��ده و پس از گذش��ت‬ ‫کارخانه ای که ‪ ۲۷‬مرداد به گفته مدیران برای تعطیلی‬ ‫دو هفت��ه نی��ز به علت کمب��ود مواد اولی��ه از اغاز به‬ ‫تابستانی به مدت ‪ ۲‬هفته تعطیل شده بود و با اعتراض‬ ‫کار کارگ��ران و خ��ط تولید جلوگیری ش��د تا اینکه‬ ‫کارگران و پیگیری مس��ئوالن ق��رار بود در هفته دوم‬ ‫کارگران از ش��نبه ‪ ۳۱‬ش��هریور تا عصر دوش��نبه در‬ ‫ش��هریور بازگشایی شود اما نش��د‪ .‬در شرایطی که دو‬ ‫واکنش به معوقه های مزدی و مشکالتی که در نتیجه‬ ‫ش��یفت کاری هم پاس��خگوی هزینه ه��ای خانواده ها‬ ‫تعطیلی های مکرر محل کار خود به ان دچار شده اند‪،‬‬ ‫نیس��ت‪ ،‬موج تعطیلی کارگران در کارخانه های بزرگ‬ ‫تجمع کرده بودند‪.‬‬ ‫یکی پس از دیگری بلندتر می شود‪.‬‬ ‫ای��ن اعتراض ‪ ۳‬روزه کارگران ش��رکت تولی پرس و‬ ‫پیش از این‪ ،‬مس��ئوالن از رفع مش��کل تامین مواد‬ ‫بسته بندی البرز با وعده کارفرما به پایان رسید‪ .‬منابع‬ ‫اولیه و احتمال بازگش��ایی کارخانه تولی پرس تا پایان‬ ‫خبری کارگ��ری به ایلنا خبر دادند که دوش��نبه بعد‬ ‫هفته نخس��ت ش��هریور خبر داده بودن��د‪ .‬در روزهای‬ ‫ازگذش��ت ‪ ۳‬روز مدیریت کارخانه در جمع معترضان‬ ‫اغازین شهریو ر ‪ ۱۵۰‬کارگر کارخانه تولی پرس تعدیل‬ ‫حاضر ش��د و با گوش دادن به س��خنان و مش��کالت‬ ‫ش��دند اما به گفته مدیران این مجموعه‪ ،‬این تعطیلی‬ ‫انه��ا‪ ،‬وعده پیگی��ری مطالب��ات انها را ت��ا چند روز‬ ‫موقت ب��وده اس��ت‪ .‬مس��ئوالن وزارت‬ ‫اینده داده اس��ت‪ .‬بی��ش از ‪ ۴۰۰‬کارگر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز از پیگیری ها‬ ‫در واحد تولیدکننده محصوالت شوینده‬ ‫برای رفع مش��کل در زمین��ه مواد اولیه‬ ‫و بهداشتی واقع در شهرک صنعتی البرز‬ ‫این کارخانه خبر داده اند اما کارشناسان‬ ‫در استان قزوین به وضعیت تولید در این‬ ‫معتقدن��د کمبود م��واد اولی��ه دامنگیر‬ ‫کارخانه اعت��راض کردند‪ .‬ای��ن کارگران‬ ‫سایر کارخانه های ش��وینده و بهداشتی‬ ‫تصری��ح کردن��د‪ :‬خواس��ته م��ا پرداخت‬ ‫نیز ش��ده است‪ .‬این امر نگرانی کارگران‬ ‫معوقه های مزدی ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه و از سرگیری‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‬ ‫تولی پرس برای ادامه دار ش��دن تعطیلی‬ ‫تولید است چراکه اعتقاد داریم این واحد‬ ‫کارخانه را در پی داشته است‪.‬‬ ‫بیشتر واحدهای صنعتی تولی��دی هیچ مش��کلی در زمینه تولید‪،‬‬ ‫تولی پ��رس در دهه ‪ ،۱۳۷۰‬با بیش از در شرایط کنونی با مشکل‬ ‫ف��روش و تامی��ن مواد اولی��ه محصوالت‬ ‫تامین مواد اولیه روبه رو‬ ‫‪۲۳‬درصد سهم بازار داخلی‪ ،‬بزرگ ترین هستند اما تالش کردیم تا خ��ود ندارد‪ .‬کارگران ای��ن واحد تولیدی‬ ‫تولیدکننده پودر لباسشویی در ایران بود مشکل تامین الکیل بنزن درحال حاضر در بخش های مختلف تولید‬ ‫اما در چند سال گذشته‪ ،‬این شرکت نیز خطی یا همان ‪ LAB‬برای دو کارخانه تولی پرس و بسته بندی البرز‬ ‫به دالیل مختلف‪ ،‬به وضعیت نامناس��بی تولی پرس به عنوان گام حاضر بوده و اماده تولید هستند‪.‬‬ ‫دچار ش��ده است به طوری که بر اساس نخست رفع شود‪ .‬این ماده � تعطیلی تابستانی یا کمبود مواد‬ ‫امکان تهیه در داخل کشور‬ ‫صورت های مالی رسمی حسابرسی شده‪ ،‬را دارد اما کمبود ان باعث اولیه؟‬ ‫بخش��ی از م��واد اولیه این ش��رکت به‬ ‫زیان انباش��ته دو ش��رکت تولی پرس و تعطیلی کاخانه تولی پرس‬ ‫کف (هردو متعلق ب��ه هلدینگ داروگر)‪،‬‬ ‫شده است‬ ‫صورت وارداتی تامین می شده که با توجه‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۵‬به بیش از ‪ ۵۵۶‬میلیارد‬ ‫به ش��رایط اخیر و اعم��ال تحریم ها این‬ ‫‹ ‹اعتراض دوباره کارگران‬ ‫موضوع‪ ،‬دچار مشکالتی شده و یکی از خط ها با وقفه‬ ‫‹ ‹مواد اولیه‪ ،‬مشکل تولید‬ ‫تولید روبه رو شده اس��ت‪ .‬الکیل بنزن خطی(‪،)LAB‬‬ ‫س��ی ده حمید ه زراب��ادی نماین��ده مجلس ش��ورای‬ ‫همچنین به عنوان الکیله کننده مواد شوینده شناخته‬ ‫تو گو با «گسترش صنعت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫اسالمی در گف ‬ ‫می شود‪ ،‬به الکیل بنزن سولفات(‪ )LAS‬خطی تبدیل‬ ‫پ��س از پیگیری هایی که کردیم مدی��ران تولی پرس‬ ‫می شود که به طور ویژه به عنوان یک «سورفکتانت» در‬ ‫اع�لام کردند ب��رای انج��ام یک س��ری تعمی��رات و‬ ‫مواد اولیه شوینده و مواد پاک کننده استفاده می شود‪.‬‬ ‫بروزرسانی خطوط تولید تعطیل کرده اند و ارتباطی به‬ ‫غذایی‪،‬‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‪ ،‬مدی��رکل دفتر صنایع‬ ‫مواد اولیه ندارد‪ .‬من و همکارانم در حال پیگیری این‬ ‫در‬ ‫تجارت‬ ‫دارویی و بهداشتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫موض��وع از طریق معاونت اقتص��ادی و صنعت معدن‪،‬‬ ‫گفت وگو با «گسترش صنعت» درباره تعطیلی کارگران‬ ‫استانداری و مس��ئوالن استانی هستیم اکنون در این‬ ‫تولی پرس اظهار کرد‪ :‬مشکل اصلی کارخانه تولی پرس‬ ‫ش��رایط مدیریت و برنامه ریزی باید به صورتی باش��د‬ ‫تامی��ن الکیل بنزن خطی یا همان ‪ LAB‬اس��ت این‬ ‫که تعطیلی وجود نداش��ته باشد‪ .‬این نماینده مجلس‬ ‫ماده ام��کان تهیه در داخل کش��ور را دارد اما کمبود‬ ‫ش��ورای اس�لامی تاکید کرد‪ :‬با توجه به بار منفی که‬ ‫ان باعث تعطیلی کاخانه تولی پرس ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫این مس��ئله در جامعه ایج��اد می کند تالش می کنیم‬ ‫از اع�لام تاریخ دقیق بازگش��ایی تولی پرس خودداری‬ ‫ای��ن اتف��اق روی ندهد و کارگران ای��ن واحد صنعتی‬ ‫و تاکید ک��رد‪ :‬مدیران کارخان��ه تولی پرس تعطیالت‬ ‫بزرگ ایران با ارامش به کار خود ادامه دهند‪ .‬از تمامی‬ ‫تابس��تانی را علت تعطیلی چن��د روزه کارگران عنوان‬ ‫واحدهایی که کارگران نام بردند گزارش خواس��تیم و‬ ‫کردن د و مش��خص نیس��ت این تعطیالت چه وقت به‬ ‫به دنبال حل مش��کالت تولی پرس هس��تیم‪ .‬زرابادی‬ ‫پایان برسد‪ .‬صادقی نیارکی با اشاره به جلسه مشترک‬ ‫درباره حمایت های انجام ش��ده در سال های گذشته از‬ ‫با مدیران کارخانه تولی پرس‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این جلس��ه‬ ‫واحدهای صنعتی بزرگ همچون تولی پرس‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫مش��ترک با مدیران تولید کارخان��ه تولی پرس برگزار‬ ‫هم اکنون گزارش دقیقی در اختیار ندارم تا براس��اس‬ ‫ش��د و نماینده س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫ان بتوان��م اطالع��ات دقیقی بده��م و تولیدکنندگان‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬نماینده شرکت تولیدکننده‬ ‫هم ش��رایط خود را اعالم نکرده اند تا‬ ‫الکی��ل بنزن خطی یا هم��ان ‪ LAB‬نیز در‬ ‫ببینیم به چه اقدام هایی نیاز است‪ .‬وی‬ ‫این جلس��ه حضور داش��تند‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫درباره تصوی��ب طرح ها یا برنامه های‬ ‫صنای��ع غذایی‪ ،‬دارویی و بهداش��تی وزارت‬ ‫تدوین ش��ده در کمیسیون صنایع یا‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تاکید ک��رد‪ :‬در‬ ‫هیات دولت برای حمایت از واحدهای‬ ‫این جلسه توافق ش��د تا الکیل بنزن خطی‬ ‫صنعتی بزرگ افزود‪ :‬یک سری موارد‬ ‫ی��ا همان ‪ LAB‬ب��ه میزان کافی از س��وی‬ ‫را ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سید ه حمیده زرابادی‬ ‫تولیدکنن��ده در اختی��ار مدی��ران کارخانه‬ ‫به عنوان پیش��نهادهایی ارائه دادیم‪.‬‬ ‫تولی پ��رس قرار بگیرد‪ .‬صادقی نیارکی ادامه ما در سال های گذشته این بحث ها به دلی��ل اینکه بار مالی‬ ‫تمرکز را بر صنایع کوچک و‬ ‫داد‪ :‬گزارش عملکرد کارخانه تولی پرس نیز متوسط به ویژه بر سرمایه دارند باید از س��وی دول��ت مطرح و‬ ‫در جلس��ه نام برده ارائه ش��د ک��ه مبتنی بر در گردش انها داشتیم و تایید ش��وند‪ .‬ما در سال های گذشته‬ ‫تولی��د ‪ ۲۵‬محص��ول جدید بود و قرار ش��د در برنامه بلندمدت حمایت تمرکز را بر صنایع کوچک و متوسط‬ ‫این گزارش از طریق روابط عمومی ش��رکت از سرمایه ثابت و بررسی به وی��ژه بر س��رمایه در گ��ردش انها‬ ‫نیز در اختیار رسانه ها قرار گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬شرایط واحدهای بزرگ را داشتیم و در برنامه بلندمدت حمایت‬ ‫در دستور کار داریم اما‬ ‫بیشتر واحدهای صنعتی در شرایط کنونی با اینکه تسهیالت داده شده از س��رمایه ثابت و بررس��ی ش��رایط‬ ‫مش��کل تامین مواد اولیه روبه رو هستند اما یا حمایت مالی شده یا خیر‪ ،‬واحدهای ب��زرگ را در دس��تور کار‬ ‫تالش کردیم تا مش��کل تامین الکیل بنزن در شرایط فعلی نمی توانم داریم اما اینکه تسهیالت داده شده یا‬ ‫درباره ان نظر دهم‬ ‫خطی ی��ا همان ‪ LAB‬ب��رای تولی پرس به‬ ‫حمایت مالی شده یا خیر‪ ،‬در شرایط‬ ‫عنوان گام نخست رفع شود‪.‬‬ ‫فعلی نمی توانم درباره ان نظر دهم‪.‬‬ ‫یک دانش��جوی کارشناس��ی ارشد در رش��ته شیمی‪ ،‬با‬ ‫اس��تخراج «جاگلون» از پوست س��بز گردو و مخلوط ان‬ ‫با رنگ های دیگری که از چغندر و کلم اس��تخراج شد‪ ،‬در‬ ‫ نهایت موفق به تولید ماده ای به رنگ مشکی شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬المیرا مظفریان نایینی‪ ،‬دانش��جوی‬ ‫دانش��گاه عل��وم و تحقیق��ات در قال��ب پایان نام��ه‬ ‫کارشناسی ارش��د خود با عنوان « اس��تخراج رنگدانه سیاه‬ ‫به روش مایکروویو‪ -‬خش��ک کن های پاشنده‪ /‬انجمادی از‬ ‫پوس��ت گردو و بررس��ی خاصیت انتی اکس��یدانی ان» به‬ ‫بررسی رنگ های غذایی پرداخته است‪.‬‬ ‫وی که موفق به تولید رنگ خوراکی سیاه از پوست سبز‬ ‫گردو شده‪ ،‬اظهار کرد که با استخراج «جاگلون» از پوست‬ ‫س��بز گردو و مخلوط ان با رنگ های دیگری که از چغندر‬ ‫و کلم استخراج ش��د‪ ،‬در نهایت موفق به تولید ماده ای به‬ ‫رنگ مشکی شده است‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر که پایان نامه اش با راهنمایی دکتر پرویز‬ ‫ابرومند اذر انجام ش��ده‪ ،‬با بیان اینکه این اس��تخراج ها از‬ ‫طریق دس��تگاه هایی همچون رفالکس و مایکروویو انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بررسی ها در دماها و توان های مختلف‬ ‫در مایکرووی��و و در دماه��ا و ب��ا حالل ه��ای مختلف در‬ ‫رفالکس انجام ش��د و سپس ماده استخراج شده از طریق‬ ‫دستگاه خشک کن پاشنده به پودر تبدیل شد‪.‬‬ ‫مظفریان نایینی درباره خاصیت انتی اکسیدانی این ماده‬ ‫توضیح داد‪ :‬پس از اینکه خاصیت انتی اکسیدانی این ماده‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪ ،‬مشخص شد این ماده از خاصیت‬ ‫انتی اکسیدانی خوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬پروژه های مش��ابه راجع به اس��تخراج‬ ‫جاگلون ب��رای رنگ مو و رژ لب نیز انجام ش��ده اما تولید‬ ‫رنگ س��یاه گیاهی با خاصیت خوراکی برای نخس��تین بار‬ ‫است که انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود سم «ارسنیک» در بستنی زغالی‬ ‫مظفری نایین��ی با بیان اینکه رنگ س��یاهی که در مواد‬ ‫غذایی همچون بستنی ذغالی به کار می رود کربن اکتیو یا‬ ‫همان زغال فعال است‪ ،‬مدعی شد‪ :‬براساس انالیزهایی که‬ ‫در ازمایش��گاه انجام دادم‪ ،‬متوجه ش��دم رنگ خوراکی که‬ ‫در بس��تنی زغالی وجود دارد کربن س��یاه است که در ان‬ ‫«ارسنیک» نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درباره مقدار ارسنیک مش��اهده شده در این انالیز‬ ‫گفت‪ :‬ارس��نیک یک فلز سنگین است که برای بدن مضر‬ ‫است‪ .‬مقدار ارسنیک یافت شده در این ماده نیز به میزانی‬ ‫بود که بتوانیم بگوییم این رنگ برای بدن ضرر دارد‪.‬‬ ‫این دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی درباره نحوه‬ ‫انجام ای��ن انالیز اظهار کرد‪ :‬مقداری بس��تنی زغالی را از‬ ‫ب��ازار خریداری کردم و با حالل های مختلف شست و ش��و‬ ‫دادم‪ ،‬س��پس ان را خش��ک و وزنش را اندازه گیری کردم‪.‬‬ ‫نتایج نش��ان داد در این نوع بس��تنی حدود ‪ ۱۶.۷۷‬درصد‬ ‫کربن اکتیو یا همان زغال فعال وجود دارد‪.‬‬ ‫مظفریان نایینی ادامه داد‪ :‬کربن اکتیو به دس��ت امده را‬ ‫با بس��تنی وانیلی مخلوط کردم و به همان رنگ رس��یدم‪،‬‬ ‫بع��د از ه��ر ‪ ۲‬نمونه پراش پرتو ایک��س (‪ )XRD‬گرفتم و‬ ‫نتیجه ‪ XRD‬نشان داد که در هر دو نمونه فلزات سنگین‬ ‫وجود دارد و در میان فلزات سنگین ارسنیک نیز مشاهده‬ ‫شد‪« .‬ارسنیک» شبه فلز س��م معروفی است که ترکیبات‬ ‫ان به عنوان افت کش‪ ،‬علف کش‪ ،‬حش��ره کش و الیاژهای‬ ‫مختلف به کار می رود‪ .‬ارس��نیک که در فارس��ی به اکسید‬ ‫ان مرگ موش و سولفید ان زرنیخ گفته می شود‪ ،‬عنصری‬ ‫ش��یمیایی اس��ت که در ج��دول تناوبی ب��ا عالمت ‪AS‬‬ ‫مش��خص ش��ده و دارای عدد اتمی ‪ ۳۳‬است‪ .‬ارسنیک با‬ ‫ایجاد اختالل در سیس��تم عصب��ی‪ ،‬گردش خون‪ ،‬گوارش‬ ‫و پوست س�لامت انسان را تهدید می کند به طوری که در‬ ‫مسمومیت های حاد باعث مرگ افراد می شود‪.‬‬ ‫با اغاز راه اندازی کلینیک های کسب و کار با گزینش ویدئوکنفرانسی مدیران‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 493‬پیاپی ‪2466‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫عارضه یابی صنایع کوچک وارد فاز عملیاتی شد‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کلینیک های صنعتی منتقل می ش��ود که در تمامی‬ ‫این مراحل س��ازمان مدیریت صنعت��ی در دو حوزه‬ ‫نظارت و اجرا به این عزیزان کمک می کند‪.‬‬ ‫گزین��ش مدیران ب��رای کلینیک های کس��ب وکار‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی در حال��ی ب��ه ص��ورت‬ ‫ویدئوکنفرانس��ی اغاز ش��ده اس��ت که اردیبهش��ت‬ ‫امس��ال طرح کلینی��ک کس��ب وکار صنایع کوچک‬ ‫ب��ا هدف ش��ناخت چالش ه��ای واحده��ای تولیدی‬ ‫فع��ال و نیمه فعال و تالش برای رفع این مش��کالت‬ ‫در س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران رونمایی ش��د‪ .‬اکنون با گذش��ت نیمی از سال‪،‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند که کلینیک های کس��ب وکار‬ ‫متش��کل از مدیریت و تیم های توانمندساز است که‬ ‫از میان مشاوران حقیقی و حقوقی در حوزه های پایه‬ ‫در گروه های مدیریت‪ ،‬توس��عه فناوری‪ ،‬توسعه بازار‪،‬‬ ‫توس��عه منابع انس��انی و مدیریت مالی و بر اس��اس‬ ‫شرایط عمومی و اختصاصی شکل می گیرد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬فهرس��ت تیم های توانمندس��از پس از‬ ‫تعیی��ن از س��وی کلینیک به ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تانی اعالم و اسامی تیم ها در سامانه های‬ ‫ع قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اطالع رسانی سازمان و شرکت های تاب ‬ ‫پ��س از ابالغ چارچ��وب راه ان��دازی کلینیک های‬ ‫کسب وکار به شرکت شهرک های صنعتی استان ها و‬ ‫تصویب ایین نامه ان در هیات مدیره س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫استانی برای تصدی پس��ت مدیریت این کلینیک ها‬ ‫فراخوان عمومی ارائه دادند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬مصاحبه برای گزینش مدیران پیشنهادی‬ ‫کلینیک های کس��ب وکار سراس��ر کش��ور به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانس��ی در محل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫ای��ن مصاحبه ها نی��ز پس از دع��وت از گزینه های‬ ‫متقاضی از هر اس��تان ی��ک تا ‪ ۳‬نفر ب��رای انتخاب‬ ‫ب��ه عنوان مدیر کلینیک ان اس��تان ب��رای مصاحبه‬ ‫ب��ه س��ازمان صنایع کوچ��ک ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران معرفی ش��د ک��ه کار مصاحبه انه��ا به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانسی برگزار شد‪.‬‬ ‫داراب��ودن حداق��ل مدرک کارشناس��ی ارش��د در‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬مدیریت و علوم اقتصادی‪ ،‬داشتن حداقل‬ ‫‪ ۱۰‬سال سابقه کاری مفید در ارائه خدمات مشاوره و‬ ‫انجام حداقل ‪ ۵‬پروژه موفق در زمینه تخصص کاری‬ ‫از مهم ترین شرایط متقاضیان این سمت بوده است‪.‬‬ ‫بیژن کردستانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان‬ ‫کرمانشاه در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنع��ت» اظه��ار کرد‪ :‬در بیش��تر‬ ‫واحده��ای صنعتی کوچک مدیرعامل کارخانه‪ ،‬نقش‬ ‫مدیر تولید‪ ،‬مدیر پخش و بقیه وظایف را نیز برعهده‬ ‫دارد در حال��ی ک��ه بای��د افرادی متخص��ص در این‬ ‫نقش ه��ا تعری��ف ش��وند اما چ��ون بیش��تر مدیران‬ ‫واحده��ای صنعت��ی کوچک ای��ن اق��دام را هزینه بر‬ ‫می دانند از عمل به ان سر بازمی زنند‪.‬‬ ‫کردس��تانی معتقد است که مجموعه بازاریابی باید‬ ‫در واحدهای صنعتی کوچک وجود داش��ته باشد که‬ ‫ب��رای تاکید بر ضرورت ای��ن مجموعه و حل نقایص‬ ‫بازاریاب��ی‪ ،‬کلینیک ه��ای س��یار می توانن��د خدمات‬ ‫مشاوره و اگاه سازی به واحدهای صنعتی دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫کرمانشاه تاکید کرد‪ :‬قدرت در بازاریابی باعث افزایش‬ ‫قدرت رقابتی می شود به ویژه در شرایطی که بازار در‬ ‫احاطه نشان های تجاری معتبر است‪.‬‬ ‫کردس��تانی بهتری��ن راهکار و خروج��ی برای حل‬ ‫مش��کل بازاریاب��ی واحده��ای صنعتی کرمانش��اه را‬ ‫ایجاد بازار منطقه ای و تش��کیل مجموعه های همگن‬ ‫تولیدی با هزینه های مشترک می داند‪ .‬به باور دیگر‪،‬‬ ‫باید این واحده��ای کوچک همچون یک خانواده در‬ ‫فضایی ق��رار گیرند تا با هماهنگی با هم و به صورت‬ ‫متمرکز فعالیت های تامین مواد اولیه‪ ،‬خرید و فروش‬ ‫و بازاریاب��ی را بر عهده گیرن��د تا هزینه تولید انها نیز‬ ‫کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی این راهکار را نتیجه بررسی کلینیک های سیار‬ ‫در شهرک های صنعتی می داند؛ خروجی که می تواند‬ ‫به تکمیل و ایجاد یک بازار منطقه ای در این اس��تان‬ ‫برای صنایع کوچک منجر شود‪.‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫نهادینه کردن فرهنگ مشاوره‬ ‫در صنعت‬ ‫زمان��ی که س��خن از س��اخت‬ ‫کلینیک گفته می ش��ود به نوعی‬ ‫بر عارضه یابی مش��کالت صنعتی‬ ‫متمرک��ز می ش��ویم‪ .‬عارضه یابی‬ ‫ک��ه با ه��دف مش��اوره صنعتی و‬ ‫بهبود مش��کالت صنعتگران انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سیاوش وحدت‬ ‫به عبارتی‪ ،‬کلینیک های صنعتی‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫در هر رشته و محوری‪ ،‬با محوریت‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫نهادینه کردن فرهنگ اس��تفاده از‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫خدم��ات کلینیکی و مش��اوره ای‪،‬‬ ‫س��عی می کنند بستری مناسب را‬ ‫مهیا س��ازد تا هنگام بروز مشکل‪،‬‬ ‫صنعتگران به مشاوران کارازموده مراجعه و به اسانی برای رفع‬ ‫و درمان مشکالت فنی خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫نبود مرکزی واحد به منظور دادن مش��اوره تخصصی و فنی‬ ‫برای حل مشکالت فنی و تخصصی بنگاه های صنعتی و معدنی‬ ‫به صورت کاربردی و نیز نبود ارتباط موثر و مستمر بین صنعت‬ ‫و مش��اوران و متخصصان‪ ،‬ضرورت تش��کیل کلینیک صنعت را‬ ‫بیش از پیش روشن می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬مزیت کلینیک ه��ای صنعتی در ‪ ۳‬نکته بیش��تر‬ ‫مش��هود اس��ت؛ نخس��ت اینکه با ایجاد این واحدهای صنعتی‬ ‫مدیران انها به اهمیت مش��اوره صنعتی بیشتر پی می برند و در‬ ‫نهایت همسونگری در مدیریت صنعتی بیشتر جلوه گر می شود‪.‬‬ ‫نکته دوم این است که حاصل جمع بندی عارضه های صنعتی در‬ ‫شهرک های صنعتی به ایجاد و انتخاب استراتژی مدون صنعتی‬ ‫منجر می شود که برای رونق و پیشرفت واحدهای صنعتی موثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ومین نکته نیز در پیوند واحدهای صنعتی و دانش��گاهیان‬ ‫است‪ .‬حاصل این تعامل و پیوند در تمامی ابعاد و جهات صنعتی‬ ‫می تواند مطلوب و موثر باش��د‪ .‬حال اگر برای تمامی شاخه های‬ ‫صنعتی کلینیک جداگانه در کنار کلینیک های عمومی س��اخته‬ ‫شود‪ ،‬مش��کالت بخش های صنعتی به صورت تخصصی بررسی‬ ‫می ش��ود‪ .‬این رویه به طور قطع می تواند در تمامی اس��تان های‬ ‫کشور نیز انجام شود تا تولید صنعتی به صورت تخصصی توسعه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫کلینیک س��یار صنعت در حقیقت برای اج��رای برنامه های‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی و عارضه یابی واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تانی راه اندازی شده تا بیش از‬ ‫پیش همگام و همراه صنعتگران استان باشیم‪.‬‬ ‫هدف از تش��کیل ای��ن کلینیک احصای نیازه��ا‪ ،‬خوداتکایی‪،‬‬ ‫کاهش دغدغه صاحبان صنایع و توانمندسازی بیشتر واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی اس��ت که از مهم ترین وظایف کلینیک سیار‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬با اج��رای کلینیک صنع��ت صاحبان صنایع‬ ‫با مس��ائل و موارد مورد نیاز خود بیش��تر اش��نا خواهند شد و‬ ‫همچنی��ن به صورت مس��تقیم در جریان قوانی��ن مختلف قرار‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه دغدغه صاحب��ان صنعت در راس��تای افزایش‬ ‫فرهن��گ اس��تفاده از کاالی ایران��ی و نهادین��ه ک��ردن اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان ش��مالی با‬ ‫بهره گی��ری از مش��اوران خبره صنعتی در راس��تای نیل به این‬ ‫اهداف تالش می کند‪.‬‬ ‫ب��ا راه اندازی این کلینیک صنعتی صاحبان صنایع نس��بت به‬ ‫مسائل و موارد مورد نیاز خود بیشتر اشنا می شوند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬به صورت مس��تقیم در جریان قوانین مختلف قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫در این چارچوب همه برنامه ها و مشوق هایی که برای حمایت‬ ‫از صنعتگران و سرمایه گذاران در نظر گرفته شده نیز استفاده و‬ ‫به صورت برنامه ریزی شده اجرا می شود‪.‬‬ ‫نقش کلینیک صنعت در ش��هرک ها و نواحی صنعتی ملموس‬ ‫ب��وده و باید واحده��ای صنعتی و تولیدی از مش��اوره های این‬ ‫کلینیک اس��تفاده کند تا کمکی در راس��تای توانمندسازی هر‬ ‫چه بیشتر انها شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عارضه یابی واحدهای صنعتی‬ ‫س��ید افش��ین گنج بخش‪ ،‬مش��اور‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در این‬ ‫باره به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬در‬ ‫مس��ئله عارضه یاب��ی واحدهای صنعتی ب��ا پیگیری‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫راه ان��دازی کلینیک های صنعت در دس��تور کار قرار‬ ‫‹ ‹راهنمایی مدیران چند شغله‬ ‫گرفت و به زودی این مراکز راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫گنج بخش ادامه داد‪ :‬شناخت چالش های واحدهای‬ ‫تولیدی فعال و نیمه فعال در بخش اعتبارات و تامین‬ ‫نیروی انسانی و تالش برای رفع انها از سوی کلینیک‬ ‫صنعت انجام می شود‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران تاکید ک��رد‪ :‬همچنان‬ ‫موانعی س��ر راه فعالیت واحدهای صنعتی اس��ت که‬ ‫بای��د با برنامه ری��زی برای حل انها در ش��هرک های‬ ‫صنعتی تالش کرد‪ ۹۲ .‬درصد صنایع کشور را صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط تش��کیل می دهند که مسئولیت‬ ‫حمایت‪ ،‬نظ��ارت و برنامه ریزی برای انها برعهده این‬ ‫سازمان است‪.‬‬ ‫گنج بخش تاکی��د کرد‪ :‬با برگ��زاری کلینیک های‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬ارتباط بین صنعتگران و مشاوران برقرار‬ ‫که موجب توسعه فرهنگ مشاوره و کاهش هزینه ها‬ ‫و افزایش تولید و بهبود کیفیت شد‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬کلینیک کسب وکار در کمک به رفع‬ ‫مشکالت واحدهای تولیدی راه اندازی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین اهداف فرعی و اصلی‬ ‫پیش از این نیز کلینیک های سیار‬ ‫کسب وکار در شهرک های صنعتی‬ ‫ب��ه صاحب��ان صنای��ع خدم��ات‬ ‫مش��اوره ای داده ان��د و در ‪۳‬س��ال‬ ‫گذشته صنعتگران مستقر در شهرک ها توانسته اند با‬ ‫خدمات مش��اوره ای این کلینیک ها مش��کالت تولید‬ ‫خود را شناس��ایی ک��رده و بازار محص��والت خود را‬ ‫توسعه دهند‪.‬‬ ‫محمدجواد بگی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان اصفهان در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» اظهار کرد‪ :‬بنگاه های کوچک و متوس��ط و‬ ‫ش��هرک های صنعتی پیش��ران صنعت هستند و اگر‬ ‫بخواهی��م م��وج صنعتی در کش��ور به وج��ود اوریم‬ ‫‪ ۷۲‬واحد تولیدی قزوین در تملک بانک ها‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوی��ن گفت‪ ۷۲ :‬واح��د تولیدی‬ ‫و ط��رح صنعت��ی در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی در تمل��ک و ش��رف جانش��ینی‬ ‫بانک های عامل ق��رار دارند‪ .‬بنا بر گزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان قزوین‪ ،‬حمید رضا خانپور در دیدار با‬ ‫علی یزدان دوست‪ ،‬رئیس امور شعب بانک‬ ‫ملی اس��تان قزوین عنوان کرد‪ :‬در راستای‬ ‫سیاس��ت های ابالغی از سوی رهبر معظم‬ ‫انقالب در چارچوب اقتصاد مقاومتی و نگاه‬ ‫ط( طرح‬ ‫ویژه ب��ه صنایع کوچک و متوس�� ‬ ‫بو کار) مبنی بر س��اماندهی و‬ ‫رونق کس�� ‬ ‫احی��ای بخش ه��ای اقتص��ادی واحدهای‬ ‫تولی��دی ک��ه س��رمایه گذاری کرده ان��د‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و تولیدی ک��ه به هر‬ ‫نحوی در جانش��ینی بانک های عامل قرار‬ ‫دارند ب��رای راه اندازی دوباره تعیین تکلیف‬ ‫می ش��وند‪ .‬وی با اش��اره به بررسی اخرین‬ ‫وضعیت ای��ن واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‬ ‫اس��تان گف��ت‪ :‬هم اکن��ون از ‪ ۷۲‬واح��د‬ ‫صنعت��ی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��تان تملک بانک ه��ای عامل‪ ۴۲ ،‬واحد‬ ‫تولیدی و طرح صنعتی جانش��ین ش��ده و‬ ‫‪ ۲۶‬واحد دیگر در شرف جانشینی هستند‬ ‫که ‪ ۱۶‬واحد تولیدی و طرح صنعتی فعال‬ ‫ب��وده و بقیه غیر فعال و راکد هس��تند که‬ ‫در این نشس��ت موانع و مشکالت در حوزه‬ ‫قراردادهای جانشینی بانک ها مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬خانپور کمبود نقدینگی‪ ،‬فقدان‬ ‫بازار‪ ،‬فرسودگی ماشین االت و تجهیزات و‬ ‫اختالف بین ش��ریکان و س��هامداران را از‬ ‫مهم ترین عوامل راکد بودن این واحدهای‬ ‫تولیدی و طرح های صنعت��ی عنوان کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬علی یزدان دوس��ت‪ ،‬رئیس امور‬ ‫ش��عب بانک ملی اس��تان قزوی��ن تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اماده همکاری ب��رای تعیین تکلیف‬ ‫واحدهای جانش��ین شده و تسهیالت دهی‬ ‫به واحدهای تولیدی و صنعتی که با هدف‬ ‫تولی��د‪ ،‬رون��ق اقتصادی و ایجاد اش��تغال‬ ‫پایدار گام برمی دارند‪ ،‬هستیم‪.‬‬ ‫نقطه ش��روع این حرکت نوسازی‪ ،‬بازسازی و احیای‬ ‫شهرک های صنعتی است زیرا ایجاد توازن منطقه ای‬ ‫و اشتغال بدون توسعه خوشه های صنعتی امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بگی در ادامه گفت‪ :‬موضوع رونق اقتصادی‪ ،‬تحقق‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی و کاالی ایرانی برای‬ ‫همگان بسیار دارای اهمیت است‪ .‬بنابراین‪ ،‬عملیاتی‬ ‫کردن ط��رح راه اندازی کلینیک های کس��ب وکار در‬ ‫استان ها نیازمند همراهی و همفکری مدیران است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫اصفهان تاکی��د کرد‪ :‬عارضه یاب��ی و ارائه راهکارهای‬ ‫موجود‪ ،‬بازسازی و نوس��ازی کسب وکارهای کوچک‬ ‫و متوس��ط اثر گ��ذار بر اش��تغال‪ ،‬ارتق��ای توانمندی‬ ‫کسب وکارهای کوچک و باز فعال سازی کسب وکار های‬ ‫راکد از جمله اهداف تعیین ش��ده در طرح راه اندازی‬ ‫کلینیک ه��ای کس��ب وکار در ش��هرک های صنعتی‬ ‫استانی است‪.‬‬ ‫بگی همچنین با اش��اره به اهداف فرعی این طرح‬ ‫تصریح کرد‪ :‬افزایش تولی��د کاال و خدمات‪ ،‬کیفیت‪،‬‬ ‫اش��تغال‪ ،‬دانش تخصصی و توان مدیریتی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی از مهم تری��ن اهداف فرعی این‬ ‫طرح به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ۳ ،‬فاز اجرایی ب��رای پروژه راه اندازی‬ ‫کلینیک ه��ای کس��ب وکار در ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تانی م��د نظر ق��رار گرفته اس��ت‪ ،‬فاز نخس��ت‬ ‫عارضه یاب��ی‪ ،‬فاز دوم تهیه طرح های توانمند س��ازی‬ ‫و فاز س��وم اج��رای طرح توانمند س��ازی و بررس��ی‬ ‫نتایج اثربخش��ی اس��ت‪ .‬در مراحل اج��را و نظارت‪،‬‬ ‫نقش ه��ای هر دس��تگاه ب��ه طور مش��خص طراحی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫توانمندس��ازان‪ ،‬ش��رکت ها و متخصصان مشاور در‬ ‫فاز نخس��ت و در ف��از دوم ش��رکت های مجری وارد‬ ‫عمل می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬در فاز س��وم فعالیت ها به‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫کلینیک های کسب وکار صنایع کوچک با همکاری‬ ‫بسیج مهندسی‪ ،‬سازمان مدیریت صنعتی و سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران وارد فاز‬ ‫اجرا شده و قرار است از همه منابع موجود در اختیار‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ ،‬اشتغال‬ ‫روس��تایی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫طرح اش��تغال فراگیر در مناطق کمتر توس��عه یافته‪،‬‬ ‫طرح کارورزی و منابع بانکی استفاده شود‪.‬‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی نیز برای اجرای هر چه‬ ‫بهت��ر این طرح برخ��ی از فعالیت ها از جمله پذیرش‬ ‫بنگاه ها‪ ،‬عارضه یابی‪ ،‬مکاتبات و در نهایت اثر بخش��ی‬ ‫را ش��روع ک��رده اس��ت و از ظرفیت ه��ای ش��بکه‬ ‫نمایندگی ه��ای اس��تانی نیز برای اج��رای این طرح‬ ‫استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫رفع نیاز صنایع نفت و گاز با پیمانکاری فرعی فارس‬ ‫کنسرس��یوم س��ازندگان تجهی��زات نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالی��ش و‬ ‫پتروش��یمی مرک��ز مب��ادالت پیمانکاری فرعی ف��ارس(‪)SPX‬‬ ‫نیازهای صنایع نفت و گاز کش��ور را تامی��ن می کند‪ .‬در بازدید‬ ‫مدیران و کارشناس��ان ش��رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس‬ ‫جنوبی از ش��رکت های عضو کنسرس��یوم س��ازندگان تجهیزات‬ ‫نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالی��ش و پتروش��یمی مرکز مب��ادالت پیمانکاری‬ ‫فرعی فارس(‪ )SPX‬ضمن بررس��ی توانمندی ه��ای موجود‪ ،‬بر‬ ‫ارتقای همکاری ها برای تامین تجهیزات تاکید ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان فارس در این برنامه که با بازدید از غرفه نمایشگاه‬ ‫دائم��ی محص��والت اعضای مرک��ز مبادالت پیمان��کاری فرعی‬ ‫فارس(‪ )SPX‬همراه بود‪ ،‬ظرفیت های موجود برای همکاری های‬ ‫دوجانبه بررس��ی شد‪ .‬معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان فارس با اش��اره به ظرفیت های موجود در مرکز‬ ‫مبادالت نظام پیمانکاران فرعی (‪ )SPX‬اس��تان فارس در بخش‬ ‫طراحی و ساخت تجهیزات صنعت نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این مرکز اماده تامین نیاز صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫اس��تان و کشور اس��ت‪ .‬ش��هرام کمال زاده در این بازدید افزود‪:‬‬ ‫حضور واحدهای فعال و ش��اخص سازنده تجهیزات صنعت نفت‬ ‫در شهرک های صنعتی فارس ش��رایطی را فراهم ساخته تا این‬ ‫استان به عنوان یکی از مهم ترین قطب های کشور در حوزه نفت‬ ‫و گاز مط��رح ش��ود‪ .‬وی افزود‪ ۱۸ :‬درص��د از واحدهای صنعتی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعتی فارس در بخش صنایع فلزی‬ ‫مشغول به فعالیت هستند که در این بخش تعدادی از واحدهای‬ ‫شاخص کشور که دارای تولیدات منحصربه فرد در سطح کشور و‬ ‫حتی جهان به شمار می روند حضور دارند و به فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫کمال زاده اضافه کرد‪ :‬برخی از طراحی ها و س��اخت تجهیزات‬ ‫صنعت نف��ت مانند کولر های هوایی‪ ،‬بویلرها‪ ،‬تجهیزات احتراقی‬ ‫و سیستم های فلر و کانوکشن کویل ها و‪ ...‬که از سوی واحدهای‬ ‫صنعتی اس��تان انجام می ش��ود در س��طح کش��ور و خاورمیانه‬ ‫منحصربه فرد است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر لزوم احصای نیازهای تجهیزاتی مجموعه های‬ ‫ب��زرگ فعال در صنعت نف��ت و گاز مانند ش��رکت بهره برداری‬ ‫نف��ت و گاز زاگ��رس جنوبی که مرکزیت فعالیت ان در ش��یراز‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازندگان تجهیزات در قالب مرکز نظام مبادالت‬ ‫پیمانکاران فرعی(‪ )SPX‬استان فارس اماده همکاری به منظور‬ ‫تامین این تجهیزات در استان هستند‪.‬‬ ‫در این مراس��م اعضای کارگروه سازندگان تجهیزات نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پاالیشگاه و پتروشیمی نظام مبادالت پیمانکاران فرعی (‪)SPX‬‬ ‫اس��تان فارس نیز به بیان برخی توانمندی های خود پرداختند و‬ ‫امادگی خود را برای تامین قطعات و تجهیزات از توانمندی های‬ ‫موجود در استان اعالم کردند‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه دفع پسماند در شهرک صنعتی «روی» زنجان‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫زنج��ان از تش��کیل کارگروه برای حل مش��کل دفع‬ ‫پسماند ش��هرک روی زنجان با همکاری شهرداری و‬ ‫شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫کّهای صنعتی اس��تان‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هر ‬ ‫زنجان‪ ،‬ایرج احمدی با اش��اره به جلس��ه برگزار شده‬ ‫با نایب رئیس شورای اس�لامی شهر زنجان گفت‪ :‬در‬ ‫این جلس��ه مقرر ش��د برای حل مشکل دفع پسماند‬ ‫شهرک «روی» از تجربه ها و توانمندی های شهرداری‬ ‫زنجان اس��تفاده ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬پیشنهاد شد‬ ‫که کارگروه یادشده با حضور و همکاری کارشناسان‬ ‫س��ازمان و نهادهای مختل��ف از جمله اس��تانداری‪،‬‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬اداره کل حفاظ��ت محیط زیس��ت‪ ،‬اداره‬ ‫کل منابع طبیعی‪ ،‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی و اعضای هیات مدیره‬ ‫شرکت خدماتی شهرک صنعتی «روی» تشکیل شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬البته کمیته ای متش��کل از هیات امنای‬ ‫شهرک صنعتی «روی» در ذیل این کارگروه کارهای‬ ‫هماهنگی و سایر اقدام های الزم را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫احمدی افزود‪ :‬هم اکنون نزدیک به ‪ ۷‬میلیون تن از‬ ‫پس��ماند شهرک «روی» به شکل مرتفعی در شهرک‬ ‫صنعتی روی هم تلنبار ش��ده اس��ت ک��ه به منظور‬ ‫جلوگی��ری از وقوع هر نوع حادث��ه یا خطری نیاز به‬ ‫تعیین تکلیف دارد‪ .‬سرپرس��ت ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان زنج��ان تاکید کرد‪ :‬این پس��ماندها‬ ‫دارای ارزش ف��را وری دوباره و بازیافت اس��ت‪ .‬البته‬ ‫در س��ال های گذشته برای ساماندهی این پسماندها‪،‬‬ ‫برخی از واحدهای تولیدی اقدام به راه اندازی شرکت‬ ‫بهین فراور به منظور انتقال این خاک به محل مناسب‬ ‫و بازیافت ان کردند که همچنان منتظر تعیین تکلیف‬ ‫محل جدید برای انتقال پسماند هستند‪.‬‬ ‫احم��دی در پایان اظه��ار امیدواری ک��رد که این‬ ‫کارگروه بتواند در کمتری��ن زمان ممکن بهترین راه‬ ‫و اقدام را برای حل این معضل انتخاب کند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!