روزنامه گسترش صنعت شماره 494 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 494

روزنامه گسترش صنعت شماره 494

روزنامه گسترش صنعت شماره 494

‫‪۱۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال برای اشتغال‬ ‫روستایی‬ ‫پرداخت می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2467‬دوره جدید شماره ‪ 8 494‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫احتکار چیست‬ ‫و محتکر کیست؟‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دومینوی بسته بندی به «رب قرمز» رسید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫کاهش اسیب پذیری‬ ‫صنایع در شهرک ها‬ ‫ ‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی«گسترشصنعت»ازدالیلگرانیفراورده هایگوجه فرنگی‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت از صنایع کوچک‬ ‫در مقابل تنش ارزی‬ ‫ یکشنبه‬ ‫«سحام»‬ ‫بر طرح های‬ ‫اشتغال روستایی‬ ‫نظارت می کند‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫«گسترش صنعت» از روزهای پر تالطم نحوه فروش نفت‬ ‫گزارش می دهد‬ ‫خاموش و روشن فروش نفت‬ ‫کمبود‪ ،‬مرجوعی ها را به چرخه‬ ‫مصرف برگرداند‬ ‫کاهش تعرفه واردات‪ ،‬انگیزه‬ ‫سرمایه گذاری را از بین می برد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دولت موظف به افزایش قدرت خرید‬ ‫کارگران است‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 8‬مهر ‪ 20 1397‬محرم ‪ 30 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 494‬پیاپی ‪2467‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫احتکار چیست‬ ‫و محتکر کیست؟‬ ‫حمید رضا عراقی‬ ‫ما در هر جایی کار‬ ‫می کنیم‪ ،‬باید خدماتی‬ ‫به مردم ان منطقه نیز‬ ‫بدهیم‪ .‬بهترین خدمت در‬ ‫این زمینه‪ ،‬توانمندسازی‬ ‫مردم ان‬ ‫ناحیه است ‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رس��الت اصلی علم حقوق‪،‬‬ ‫برق��راری «نظ��م اجتماعی»‬ ‫اس��ت‪ .‬البته نظ��م اجتماعی‬ ‫ابعاد گوناگونی دارد که تمام‬ ‫ش��ئون زندگی اجتماعی را‬ ‫دربرمی گی��رد؛ مث��ل نظ��م‬ ‫سیاسی‪ ،‬نظم فرهنگی‪ ،‬نظم‬ ‫صادق بشیری‬ ‫ترافیکی‪ ،‬نظم اقتصادی و‪. ...‬‬ ‫کارشناس بازار‬ ‫نظ��م اجتماعی ب��ا هدف‬ ‫برق��راری عدال��ت اجتماعی‬ ‫بوده که مبتنی بر قانون است‪ .‬قانون وظیفه دارد از ضعیف‬ ‫در براب��ر متج��اوز حمایت کند‪ .‬یک��ی از ضرورت هایی که‬ ‫ب��ه نظم و عدالت اجتماعی منجر می ش��ود نظم اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬اقتصاد در ه��ر جامعه ای از اهمی��ت و اولویت های‬ ‫ویژه زندگی اجتماعی بوده و چه بسا زیربنای سایر شئون‬ ‫زندگی باشد‪.‬‬ ‫پر واضح اس��ت در جامعه ای که اقتصاد را روبنا می داند‬ ‫ن��ه زیربنا‪ ،‬برق��راری نظ��م و عدالت اجتماع��ی به راحتی‬ ‫میس��ر نخواهد بود‪ .‬اثار مخ��رب بی نظمی اقتصادی مانند‬ ‫فقر‪ ،‬بیکاری‪ ،‬گس��ترش فس��اد‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬تبه��کاری‪ ،‬رانت‬ ‫و باندب��ازی‪ ،‬ش��کل گیری مافیای اقتصادی و‪ ...‬اس��ت که‬ ‫پیامده��ای س��وء ان م��ردم را زیر فش��ار ق��رار می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل موض��وع جرای��م اقتص��ادی در کلیت‬ ‫اقتص��اد جامع��ه اختالل در نظ��م اقتصادی کش��ور بوده‬ ‫ک��ه اثار ان دامنگیر بیش��تر افراد جامعه می ش��ود‪ .‬اما به‬ ‫ط��ور قطع متض��رر جرایم اقتصادی دول��ت و ملت هر دو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫احتکار یکی از جرایم اقتصادی اس��ت که متاس��فانه هر ‬ ‫از گا ه ب��ه صورت پررنگی مطرح می ش��ود و جلوه می کند‪.‬‬ ‫احتکار موجب اخ�لال در نظم توزیع و نیز عرضه و تقاضا‬ ‫می ش��ود‪ .‬چنانچه در سطح گس��ترده و وسیع انجام شود‬ ‫می تواند نظام اقتصادی کش��ور را هر چند به شکل موقت‬ ‫فلج کند‪.‬‬ ‫اخ�لال در نظ��ام اقتص��ادی کش��ور موج��ب هدررفت‬ ‫منابع و کاهش بهره وری می ش��ود‪ .‬به همین دلیل مبارزه‬ ‫هوش��مندانه و جدی با اخاللگ��ران در نظام اقتصادی یک‬ ‫ضرورت تام به شمار می رود‪.‬‬ ‫اخرین قانون الزم االجرایی که مبادرت به تعریف احتکار‬ ‫کرده است قانون نظام صنعتی کشور مصوب اسفند ‪۱۳۸۲‬‬ ‫است که در ماده ‪ ۶۰‬ان احتکار این گونه تعریف شده است‪:‬‬ ‫«احتکار عبارت اس��ت از نگه داری کاال به صورت عمده با‬ ‫تش��خیص مراجع ذی صالح و امتناع از عرضه ان به قصد‬ ‫گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعالم ضرورت عرضه‬ ‫از طرف دستگاه های مسئول»‪.‬‬ ‫همان گونه که مالحظ��ه می کنید ارکان ذیل در احتکار‬ ‫موضوعیت دارد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬حبس‪ ،‬انبار یا متوقف کردن عرضه کاال یا جلوگیری‬ ‫از فروش ان‬ ‫‪ -۲‬کاالی م��ورد نیاز ضروری عامه مردم(انبار کردن هر‬ ‫کاالیی جرم محس��وب نمی شود و تنها جرم مشمول انبار‬ ‫کاالهای ضروری و مایحتاج مردم است)‬ ‫‪ -۳‬به مقدار بیش از مصرف عادی و متعارف‪ ،‬انبار کردن‬ ‫ض��روری به منظور مصرف بهینه ش��خص و خانواده تحت‬ ‫تکفل نه تنها عمل مجرمانه نیس��ت بلکه امری پس��ندیده‬ ‫و متناس��ب با عقل معاش است؛ مشروط به اینکه در حد‬ ‫مصرف عادی و متعارف باشد نه بیش از اندازه‬ ‫‪ -۴‬قص��د جلوگی��ری از ف��روش ان به دول��ت یا مردم‬ ‫انبارداری موقت به اس��تثنای عرف بازار عمل مجرمانه به‬ ‫ش��مار نمی رود و چه بس��ا مدیریت عرضه و تقاضا بوده و‬ ‫تعادل و ثبات اقتصادی را در پی دارد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ب��ه امید گران فروش��ی کاال در اینده‪ ،‬انگیزه و داعی‬ ‫اصلی محتکر این اس��ت که با انبار کردن کاال و جلوگیری‬ ‫از افزایش ان در عرف بازار به امید گران تر شدن اینده ان‬ ‫و به نرخ غیرعادالنه به فروش رس��اند‪ .‬این قید از الزامات‪،‬‬ ‫تعریف احتکار به شمار می رود‪.‬‬ ‫محتک��ران ه��م هم��ان انحصارطلبانی هس��تند که به‬ ‫قصد س��ودجویی از رهگذر منش��ا غیرمش��روع به قیمت‬ ‫تضیی��ع حق��وق م��ردم و اعمال فش��ار و تنگی ب��ر افراد‬ ‫جامع��ه‪ ،‬به دنبال منافع فردی‪ ،‬ش��خصی ی��ا صنفی بوده‬ ‫ک��ه با ایج��اد قحط��ی مصنوع��ی از اب گل ال��ود ماهی‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫البته در مواردی هم مش��اهده می ش��ود احتکار با قصد‬ ‫اختالل در نظام اقتصادی کش��ور و با انگیزه سیاس��ی به‬ ‫دنبال افزایش نارضایتی عمومی انجام می شود‪.‬‬ ‫به عنوان یک کارش��ناس‪ ،‬اعتق��اد دارم چنانچه از ابتدا‬ ‫ساختارها‪ ،‬عملکردها‪ ،‬اس��تراتژی ها و شیوه های مدیریتی‬ ‫کش��ور بر مبنای زیربنا ب��ودن اقتصاد در عدالت اجتماعی‬ ‫شکل می گرفت اکنون شاهد چنین بی نظمی اقتصادی در‬ ‫جامعه نبودیم‪.‬‬ ‫واقعیت این است که در خال ضعف نقش افرینی درست‬ ‫بازیگران اصلی اقتصادی کش��ور متاس��فانه س��ودجویان‬ ‫تبدیل به بازیگران اصلی اقتصاد کش��ور ش��ده اند که بازی‬ ‫برد‪ -‬باخت به نفع خودش��ان را مدیریت می کنند و یکایک‬ ‫مردم ضعیف به لحاظ اقتصادی کشور نیز گرفتار این بازی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ام��روز بی ثباتی های اقتص��ادی گذش��ته‪ ،‬بی اعتمادی‬ ‫جبران ناپذیری را به وج��ود اورده که د ولت باید برای ان‬ ‫راه چاره ای جست وجو کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت در امور گاز مطرح کرد‬ ‫توانمندسازی مردم‪ ،‬مهم ترین گام در مسئولیت های اجتماعی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫معاون وزیر نفت در امور گاز گفت‪ :‬خدمات دهی به‬ ‫مردم یکی از وظایف اصلی ش��رکت ملی گاز به شمار‬ ‫می اید و توانمندس��ازی مردم از مهم ترین اقدام ها در‬ ‫انجام مسئولیت های اجتماعی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��انا ب��ه نقل از ش��رکت مل��ی گاز‪،‬‬ ‫حمیدرض��ا عراقی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز‪ ،‬در‬ ‫ایین بهره برداری و کلنگ زنی ‪ ۳‬پروژه اسکله خدماتی‬ ‫بندر س��یراف‪ ،‬بهره ب��رداری از بناهای جدی��د پایانه‬ ‫صادراتی ش��رکت پاالیش گاز فجر ج��م و راه اندازی‬ ‫پست پشتیبان ‪ ۱۳۲‬کیلوولت فازهای یک تا ‪ ۳‬پارس‬ ‫جنوبی که با حضور حس��ن منتظرتربتی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مهندس��ی و توس��عه گاز ایران و جمعی از‬ ‫مدیران ش��رکت ملی گاز ایران همراه بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫انس��ان ها باید با اندیشه خود پیش��رفت کنن د و گرنه‬ ‫توس��عه در ابزار و امکانات نیس��ت‪ .‬باید تالش کنیم‬ ‫با توانمندس��ازی نیروها که بزرگ ترین س��رمایه یک‬ ‫سازمان هستند‪ ،‬به اهداف واالی خود برسیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه خدمت رسانی خوب است اما‬ ‫باید در کنار ان‪ ،‬توانمندس��ازی را اشاعه دهیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون‪ ،‬متاسفانه ما توانمندسازی را فراموش کرده‬ ‫و خدمت گ��زاری را اصل قرار داده ایم در حالی که من‬ ‫همیش��ه محور س��خنانم این بوده که تالش کنیم به‬ ‫ج��ای خدمت گزاری‪ ،‬توانمندس��ازی کنی��م زیرا این‬ ‫تفاوت بین رشد و توسعه است‪ .‬رشد یعنی شما کمک‬ ‫می کنید که تنها امکانات درس��ت کنی د اما توسعه در‬ ‫توانمندسازی اس��ت؛ یعنی افراد و س��ازمان ها‪ ،‬خود‬ ‫توانمند ش��وند و بتوانند به جامع��ه خویش خدمات‬ ‫دهند‪ .‬معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد‪ :‬توس��عه‬ ‫یعنی همدل��ی و همراهی؛ یعنی اینکه توان همکاری‬ ‫دوجانبه داش��ته باش��ید و بتوانید ب��ا همدیگر حرف‬ ‫بزنید‪ ،‬ما باید بتوانی��م در جامعه با یکدیگر گفت وگو‬ ‫و اظهارنظ��ر کنیم‪ ،‬حتی اگر ای��ن دیدگاه ها‪ ،‬مخالف‬ ‫«سحام» بر طرح های اشتغال روستایی نظارت می کند‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید از ایجاد‬ ‫س��امانه «سحام» برای اعمال نظارت بر روند‬ ‫اجرا و پیش��رفت طرح های اشتغال روستایی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬اگر بتوانیم در طرح اشتغال‬ ‫روس��تایی با ضریب ‪ ۸۵‬درص��د‪ ،‬پایداری در‬ ‫کسب و کارهای روس��تایی ایجاد کنیم‪ ،‬امار‬ ‫قاب��ل قبولی خواهد ب��ود‪ .‬اصغرنوراله زاده به‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬برای انکه در جریان توزیع منابع اشتغال‬ ‫روستایی مطمئن شویم این منابع دقیق در مسیر خود‬ ‫که هدف قانون گذار بوده‪ ،‬هزینه می ش��ود‪ ،‬س��امانه ای‬ ‫نظارتی با عنوان «سحام» (سامانه حقوقی الکترونیکی‬ ‫مطالب��ات) ایجاد کردیم که به ش��کل انالین اس��ت و‬ ‫مس��تندات ان را به تدری��ج منتش��ر خواهیم کرد‪ .‬وی‬ ‫درباره ویژگی های این سامانه‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این سامانه‬ ‫ب��ا «جی پ��ی اس» کار می کند و اطالعات را از ش��بکه‬ ‫می گیرد‪ .‬تصاویر مرب��وط به پروژه و تمام کارهایی که‬ ‫در طول مدت تکمیل انجام می ش��ود‪ ،‬از طریق شبکه‬ ‫در اختیار س��امانه قرار می گیرد‪ .‬این سامانه که از سال‬ ‫گذشته فعال ش��ده در رصد دقیق طرح ها بسیار موثر‬ ‫بوده است و چنانچه طرحی تسهیالت را دریافت کرد و‬ ‫پیشرفتی نداشت‪ ،‬جدا از بازدیدهای محلی‪ ،‬نظارت ها‬ ‫به صورت نظام مند هم در س��طح ملی قابل مش��اهده‬ ‫و کنت��رل و مانیتورینگ اس��ت‪ .‬مدیرعام��ل صندوق‬ ‫کارافرینی امید در پاسخ به این پرسش که ایا تاکنون‬ ‫در طرح��ی انحراف از منابع بوده اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکنون چیزی گزارش نش��ده اس��ت‪ ،‬البته طرح چند‬ ‫ماه اس��ت که شروع ش��ده اما در ان حدی نیست که‬ ‫گزارش انحراف از منابع داش��ته باش��یم‪ .‬نوراله زاده در‬ ‫عین حال درباره شناسایی استعدادهای منطقه گفت‪:‬‬ ‫کار خوبی که اتفاق افتاد‪ ،‬تشکیل کمیته کارگروه فنی‬ ‫در س��تاد ملی اجرای قانون بود ک��ه در وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی تصویب و ابالغ ش��د‪ .‬از س��ال های‬ ‫قبل استعدایابی و شناسایی مزیت های رقابتی را انجام‬ ‫می دادیم و ‪ ۳‬طرح «روس��تای بدون بیکار‪ ،‬هر روس��تا‬ ‫یک محصول‪-‬هر خانه یک کارخانه و صندوق های خرد‬ ‫محلی» را دنبال کردیم‪.‬‬ ‫خوش��بختانه کارگروه ملی‪ ،‬هر ‪ ۳‬طرح را تصویب و‬ ‫به سراس��ر کش��ور ابالغ کرد‪ .‬ما در س��امانه به عنوان‬ ‫نهاد اجرایی ش��ناخته می ش��ویم‪ .‬طرح هایی‬ ‫ک��ه خودم��ان اس��تعدادیابی و شناس��ایی‬ ‫کردی��م‪ ،‬در س��امانه «کارا» ثبت می کنیم و‬ ‫از طری��ق ما به کمیته فنی ارجاع می ش��وند‬ ‫و در ص��ورت تایید‪ ،‬دوب��اره به ما برمی گردد‬ ‫ت��ا ب��ه ان تس��هیالت پرداخت کنی��م‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬ب��ا اختی��اری که به‬ ‫اس��تان ها تفوی��ض کرده ایم ی��ک مدیر معی��ن برای‬ ‫اس��تان ها انتخاب و وظایفی برای شان قائل شده ایم که‬ ‫مش��اوره و نظارت‪ ،‬هدایت و کنترل و تایید و بررس��ی‬ ‫اس��تعدادهای مناطق برعهده مدیر معین با هماهنگی‬ ‫استان است‪ .‬در مجموع ‪ ۱۶‬مدیر معین از ستاد تعیین‬ ‫و کاره��ا را به انها محول کرده ایم‪ .‬برای مدیران معین‬ ‫در اس��تان ها هم ی��ک مدیر نظارتی ق��رار داده ایم که‬ ‫کل مجموع��ه را نظارت می کن��د‪ .‬مدیرعامل صندوق‬ ‫کارافرین��ی امید در پایان درباره پرداخت تس��هیالت‬ ‫صن��دوق در بخش های مختلف از جمله وام ازدواج نیز ‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال بیشترین وقت و توان خود را روی طرح‬ ‫اشتغال روستایی گذاشتیم و تمام صندوق را برای این‬ ‫کار بس��یج کردیم‪ .‬بانک ها نیز در پرداخت وام ازدواج‬ ‫فعال هستند و چون حضور ما ضرورت نداشت‪ ،‬ترجیح‬ ‫دادیم به س��ایر بخش ها ورود نکنیم‪ .‬در طرح اشتغال‬ ‫روستایی با توجه به انکه محیط روستایی است‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت کارگاه به هر دلیلی نتواند ادامه فعالیت دهد یا‬ ‫محصوالت تولیدی قابل رقابت نباشد اما اعتقاد ما این‬ ‫اس��ت که اگر بتوانیم با ضریب ‪ ۸۵‬درصد‪ ،‬پایداری در‬ ‫بو کارهای روستایی ایجاد کنیم‪ ،‬امار قابل قبولی‬ ‫کس ‬ ‫خواهد بود‪ .‬طرح اش��تغال روس��تایی با هدف توس��عه‬ ‫اشتغال در مناطق محروم روستایی‪ ،‬عشایری و مرزی‬ ‫در دس��تور کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬اجرای موفق این ط��رح موجب کاهش‬ ‫مهاجرت به ش��هرها و حل بیکاری در مناطق محروم‬ ‫و روس��تایی می شود‪ .‬سال گذشته یک میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ون دالر از مح��ل منابع صندوق توس��عه ملی از‬ ‫س��وی مجلس به این ط��رح اختصاص یافت و ‪ ۴‬بانک‬ ‫عامل کشاورزی‪ ،‬توس��عه تعاون‪ ،‬پست بانک و صندوق‬ ‫کارافرین��ی امید توزی��ع این منابع ب��ه متقاضیان وام‬ ‫اشتغال روستایی را برعهده گرفتند‪.‬‬ ‫دیدگاه های ما باش��د‪ .‬عراقی با طرح این پرس��ش که‬ ‫به نظر ش��م ا چرا دولت به عملکرد ش��رکت ملی گاز‬ ‫ایران افتخ��ار می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این امر از ان رو اس��ت‬ ‫که فضای این ش��رکت‪ ،‬فضای توانمندی است‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه توانمندس��ازی فقط در داش��تن پول‪ ،‬منابع و‪...‬‬ ‫خالصه نمی ش��ود بلک��ه توانمندس��ازی‪ ،‬ایجاد منبع‬ ‫اس��ت و ایجاد منبع‪ ،‬یعنی توس��عه صادرات‪ ،‬یعنی از‬ ‫«هیچ»‪ ،‬چی��زی دراوردن‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ما در این‬ ‫‪ ۵‬س��ال برای توسعه گازرسانی از دولت پول نگرفتیم‬ ‫بلک��ه کار و منبع ایجاد کردیم تا توانس��تیم بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬هزار روستای این کشور را گازرسانی کنیم‪ .‬اینکه‬ ‫بتوانیم از «هیچ» چیزی دراوریم‪ ،‬یک هنر است‪ ،‬کما‬ ‫اینکه همه اختراع ها و اکتش��اف های پیشرفته دنیا را‬ ‫ه��م مرور کنید‪ ،‬می بینید که از تفکر و اندیش��ه خود‬ ‫به این اکتش��افات نائل شدند و نه از امکانات و بستر؛‬ ‫هرچند اینها نیز بسیار مهم است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز تصریح ک��رد‪ :‬اعتقاد‬ ‫تزریقی نیست‪ ،‬یک باور است‪ .‬اعتقاد باور می خواهد‪،‬‬ ‫اعتماد می خواهد و یکی از موفقیت های شرکت ملی‬ ‫گاز ای��ران نیز نش��ات گرفته از همین نکته اس��ت که‬ ‫افرادی دلس��وز و پرکار‪ ،‬با همه وجود و ش��بانه روز در‬ ‫حال خدمت رس��انی به مردم هس��تند‪ ،‬هم صدا با هم‬ ‫حرکت می کنند و عشق خدمت دارند‪ .‬من هم افتخار‬ ‫می کنم که در این مدت با همکاران بس��یار خوبی در‬ ‫ش��رکت ملی گاز ایران کار می کردم‪ .‬معاون وزیر نفت‬ ‫در امور گاز اظهار کرد‪ :‬کار دیگر اینکه ما در هر جایی‬ ‫کار می کنی��م‪ ،‬باید خدماتی به م��ردم ان منطقه نیز‬ ‫بدهیم‪ .‬بهترین خدمت در این زمینه‪ ،‬توانمندس��ازی‬ ‫اس��ت زیرا جامعه ای ک��ه فرزندانی‬ ‫ ‬ ‫م��ردم ان ناحیه‬ ‫توانمند نداش��ته باش��د‪ ،‬حتی با وجود همه امکانات‬ ‫جامعه ای ناراضی اس��ت‪ .‬انسان زمانی احساس شادی‬ ‫می کند که توانمند باشد‪ ،‬ما اگر خدماتی هم می دهیم‬ ‫باید در راستای توانمندسازی باشد زیرا توانمند کردن‬ ‫افراد‪ ،‬س��بب خوب فک��ر کردن می ش��ود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫باید تالش کنیم تا فرزندان مان را توانمندس��از رش��د‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫‪۱۲۰‬هزار میلیارد ریال برای اشتغال روستایی پرداخت می شود‬ ‫تس��هیالت اش��تغال روس��تایی ق��رار‬ ‫اس��ت روند مهاجرت روستانش��ینان را‬ ‫کاه��ش دهد و کم��ک کند ت��ا اقتصاد‬ ‫ایران در نواحی روس��تایی تقویت شود‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬بس��یاری از کارشناس��ان‬ ‫گفت��ه بودند که راه توس��عه اقتصادی و‬ ‫اش��تغالزایی روس��تایی ارائه تس��هیالت‬ ‫با ش��رایط بازپرداخت بهتر اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با‬ ‫توجه به کاهش ارزش پول ملی در شرایط کنونی‬ ‫سرمایه گذاران تمایل چندانی به سرمایه گذاری در‬ ‫بخش تولید نشان نمی دهند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬از دیگر موضوع های��ی که در زمینه‬ ‫اشتغال روستایی مطرح می شود‪ ،‬توجیه اقتصادی‬ ‫تس��هیالت و ورود ب��ه بخ��ش تولی��د و خدمات‬ ‫اس��ت‪ .‬کارشناس��ان معتقدند در ش��رایط کنونی‬ ‫احتمال زیادی وجود دارد که تس��هیالت اشتغال‬ ‫روستایی دریافت و در بخش های دیگری استفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬پی��ش از این نیز ای��ن موض��وع در زمینه‬ ‫تس��هیالت مطرح ب��ود‪ .‬با تمام اینه��ا دولت هنوز‬ ‫معتقد اس��ت ارائه تس��هیالت روس��تایی می تواند‬ ‫گره��ی از مش��کالت کنونی کش��ور ب��از کند و با‬ ‫همین اس��تدالل طرح اشتغال روس��تایی را ادامه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬معاون توسعه روستایی و مناطق‬ ‫محروم ریاس��ت جمهوری از پرداخ��ت ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت برای ایج��اد فرصت های‬ ‫اشتغال عشایر و روستاییان کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬ابوالفضل رضوی در جلس��ه‬ ‫ش��ورای اداری اس��تان اردبیل که در محل مرکز‬ ‫فرهنگی دفاع مقدس این استان برگزار شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برای نخس��تین بار در تاریخ کش��ور دولت تدبیر و‬ ‫امید الیح��ه دو فوریت��ی پرداخت تس��هیالت به‬ ‫عشایر‪ ،‬مرزنشینان و روستاییان را به منظور ایجاد‬ ‫اشتغال و توسعه مناطق محروم به مجلس شورای‬ ‫اسالمی تقدیم کرد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬پرداخت تس��هیالت بانکی به‬ ‫مناطق مرزی و روس��تایی ب��ه ترتیب با ‪ ۱۰‬و ‪۲۰‬‬ ‫درصد اورده در دستور کار قرار دارد و کارمزد این‬ ‫تسهیالت بین ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬درصد است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه سقف تسهیالت‬ ‫پرداختی به عش��ایر و روس��تاییان برای‬ ‫هر طرح ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال اس��ت‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬پرداخت تس��هیالت تا سقف ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ارد ری��ال در اختی��ار اس��تانداران‬ ‫استان ها است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬بعد از ‪ ۳‬س��ال ب��از پرداخت‬ ‫تسهیالت اغاز خواهد شد و این مدت دوره تنفس‬ ‫برای س��رمایه گذاران اس��ت تا پس از بهره برداری‬ ‫و س��ود دهی طرح ها اقس��اط خود را در ‪ ۶‬س��ال‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دولت برای س��اکنان ش��هر های‬ ‫کمت��ر از ‪ ۱۰‬ه��زار نف��ر نی��ز ‪ ۱۰‬میلی��ارد ریال‬ ‫تسهیالت به عنوان س��رمایه در گردش با کارمزد‬ ‫‪ ۱۰‬درصد پرداخت می کند‪.‬‬ ‫رض��وی ب��ا بی��ان اینک��ه حمای��ت از عش��ایر‪،‬‬ ‫روس��تاییان و مناطق محروم یک��ی از اولویت های‬ ‫دولت تدبیر و امید است‪ ،‬گفت‪ :‬با ایجاد اشتغال و‬ ‫مشارکت اقتصادی در روستاها از مهاجرت انها به‬ ‫شهرها جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون توس��عه روس��تایی و مناط��ق محروم‬ ‫ریاس��ت جمهوری ب��ا بی��ان اینک��ه ش��رط تداوم‬ ‫و توس��عه و پویای��ی مش��ارکت عموم م��ردم در‬ ‫فعالیت های اقتصادی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برای توس��عه‬ ‫روس��تا ها و مناط��ق مح��روم و ریش��ه کن کردن‬ ‫بی��کاری اقتصاد باید مردمی ش��ده و وزن مردم در‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی س��نگین تر از وزن دولت و‬ ‫نهاد های عمومی باشد‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از فعالیت های اس��تاندار اردبیل‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از ‪ ۱۲‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت در‬ ‫نظر گرفته ش��ده به عشایر و روستاییان در کشور‬ ‫سهم استان اردبیل با ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۴۰‬میلیارد ریال‬ ‫‪ ۲.۹۵‬درصد است‪.‬‬ ‫بازدید از طرح های اشتغالزای اجرا شده در نقاط‬ ‫مختلف استان و ش��رکت در جلسه شورای اداری‬ ‫از جمله برنامه های س��فر معاون توسعه روستایی‬ ‫ریاست جمهوری به اردبیل بود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪ 20 1397‬محرم ‪ 30 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 494‬پیاپی ‪2467‬‬ ‫کارشناسان در بررسی تناسب درامد و هزینه زندگی کارگران به «گسترش صنعت» گفتند‪:‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دولت موظف به افزایش قدرت خرید کارگران است‬ ‫‹ ‹تکرار تورم ابان ‪۹۲‬‬ ‫بر اساس امارهای بانک مرکزی‪ ،‬نرخ تورم نقطه به نقطه در‬ ‫ش��هریور امسال در مناطق شهری به ‪ ۳۱.۴‬درصد رسید‪ .‬این‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۲‬به بعد بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫نرخ تورم از ابا ‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» بر اساس تازه ترین اطالعیه‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬نرخ تورم ش��هریور ‪ ۱۳۹۷‬معادل ‪31 . 4‬درصد‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ش��اخص بهای کااله��ا و خدمات‬ ‫مصرفی در مناطق ش��هری ایران در ش��هریور امسال به عدد‬ ‫‪ 141‬واحد رس��ید که نسبت به ماه قبل ‪6 . 1‬درصد افزایش‬ ‫‪ . 9‬‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫نرخ تورم ‪ ۱۲‬ماه در ش��هریور امس��ال با ‪ ۲‬درصد افزایش‬ ‫در مقایسه با ماه قبل از ‪ 11. 5‬ب ه ‪ 13. 5‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ت��ورم نقطه ب��ه نقطه در ش��هریور امس��ال با‬ ‫‪7/2‬درصد رش��د نسبت به تورم نقطه ای مرداد به‪ 31. 4‬درصد‬ ‫رس��ید‪ .‬امارها نشان می دهد از ابان ‪ ۱۳۹۲‬به بعد‪ ،‬نرخ تورم‬ ‫نقطه به نقطه ش��هریور امس��ال (‪ 31. 4‬درصد) بی سابقه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در میان گروه های اصلی ش��اخص به��ای کاالها و خدمات‬ ‫مصرف��ی در مناطق ش��هری ایران گروه دخانی��ات با ‪۱۲۵.۶‬‬ ‫درصد در شهریور ‪ ۱۳۹۷‬بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه‬ ‫را در اختی��ار دارد‪ .‬کمتری��ن میزان تورم نقط��ه به نقطه در‬ ‫شهریور امسال نیز با ‪ 12 . 3‬درصد به گروه مسکن‪ ،‬اب‪ ،‬برق و‬ ‫گاز و سایر سوخت ها تعلق دارد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬انچه باعث می شود لزوم افزایش دستمزد را‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫این��ده اقتص��ادی به گونه ای مبهم اس��ت ک��ه در ماه های‬ ‫گذش��ته برخی از مردم بخش��ی از کاالهای موردنیاز را بیش‬ ‫از نیاز خریداری کرده اند‪ .‬در این بین البته هستند افرادی که‬ ‫ترجی��ح می دهند با خرید به اندازه نیاز کوتاه مدت به افزایش‬ ‫قیمت ه��ا دام��ن نزنند ام��ا کارگ��ران درحال حاضر وضعیت‬ ‫ش��کننده تری نس��بت به تالطم بازار دارند‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫س��بد خانوار بر مبنای حداقل ها تنظیم می شود و هزینه های‬ ‫زندگی کارگران به زبان امار بیش از ‪ ۵۰‬درصد افزایش داشته‬ ‫انها حتی توان تامین کاالهای اساس��ی را تا حد قابل توجهی‬ ‫از دست داده اند‪.‬‬ ‫این ش��رایط برای زندگی کارگران در حالی به وجود امده‬ ‫که نه تنها کارگران بلکه در تمام محافل طبقه متوسط هم این‬ ‫روزه ا محفلی پیدا نمی ش��ود ک��ه از گمانه زنی های اقتصادی‬ ‫خالی باشد ؛ گمانه زنی هایی که نه تنها دردی را در مان نمی کند‬ ‫بلکه بیشتر به اشوب و استرس جامعه اضافه می کند‪.‬‬ ‫پیش از این شرایط‪ ،‬کارشناس��ان اقتصاد معتقد بودند که‬ ‫افزایش دس��تمزدها نباید به صورت ریالی باشد و دولت باید‬ ‫تالش کند تا با ارائه بس��ته های م��واد غذایی یا صدور کارت‬ ‫هوش��مند از اقش��ار اس��یب پذیر جامعه به لح��اظ اقتصادی‬ ‫حمایت کند‪ .‬این در حالی اس��ت که این کارشناسان اکنون‬ ‫معتقدن��د راهی جز افزایش دس��تمزد به صورت ریالی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در ش��رایط کنونی به نظر می رس��د در تمام حوزه ها با‬ ‫افزایش نرخ روبه رو هس��تیم و شاخصی که هنوز ثابت مانده‪،‬‬ ‫دستمزد است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اخرین گزارش های رسمی از بانک مرکزی رشد‬ ‫ت��ورم به ‪ ۳۱.۴‬درصد رس��ید‪ .‬این امار از س��ال ‪ ۹۲‬تا کنون‬ ‫بی سابقه بوده و مه ر تاییدی بر لزوم افزایش دستمزد است‪.‬‬ ‫علی خدایی‪:‬اگر دستمزد کارگران افزایش یابد‪ ،‬انها محصوالتی‬ ‫که نیاز دارند و در ماه های گذشته نتوانسته اند تامین کنند را‬ ‫می خرند و این موضوع تاثیری بر تورم نخواهد داشت‬ ‫علیرضا حیدری‪ :‬در مقطعی با گرانی روبه رو بودیم و نمی شد‬ ‫به ان تورم گفت‪ .‬امروز اما به طور مشخص با تورم بیش از‬ ‫‪۳۰‬درصد روبه رو هستیم‬ ‫تعیین کند قانون کار است‪ .‬بر اساس قوانین موجود‪ ،‬دستمزد‬ ‫تابعی از میزان تورم باید باشد‪.‬‬ ‫علی خدایی‪ ،‬عضو ش��ورای عالی کار درباره ش��رایط امروز‬ ‫کارگ��ران و کاه��ش قدرت خری��د در جامعه به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گف��ت‪ :‬در بند «الف» م��اده ‪ ۴۱‬قانون کار به بحث‬ ‫تناس��ب دستمزد و تورم اش��اره می شود اما موضوع مهم تری‬ ‫در ای��ن ماده وج��ود دارد که به بند «ب» مربوط می ش��ود‪.‬‬ ‫در بند دوم ماده ‪ ۴۱‬قانون کار عنوان ش��ده حداقل دستمزد‬ ‫باید حداقل هزینه های زندگی را پوشش دهد‪ .‬این موضوعی‬ ‫است که با عنوان سبد خانوار مطرح می شود‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫دستمزد باید به میزانی باشد که سبد خانوار را برای حداقل ها‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس روابط کار با بیان اینکه دست کم ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تومان ت��ا هفته دوم مرداد به هزینه های س��بد خانوار اضافه‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اخرین بررس��ی ها به هفته دوم مرداد‬ ‫مربوط می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که از هفته دوم مرداد‬ ‫تا کنون هزینه ها بس��یار افزایش یافته و بیش��تر از ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تومان شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬متاس��فانه ب��ازار ارز اکن��ون اقتصاد کش��ور را‬ ‫رهبری می کند و دولت نیز نتوانس��ته بازار را کنترل کند‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬درخواس��ت افزایش دستمزد به دولت داده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬کمیته سه جانبه نیز که متش��کل از نماینده کارگری‪،‬‬ ‫کارفرمایی و دولت اس��ت‪ ،‬موضوع افزایش ‪ ۸۰۰‬هزار تومانی‬ ‫هزینه های زندگی را تا هفته دوم مرداد پذیرفته و نظر شورای‬ ‫ عالی کار مانده تا این موضوع به مرحله اجرا نزدیک شود‪.‬‬ ‫خدایی با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید منجر می شود‬ ‫واحده��ای تولیدی تعطیل ش��وند‪ ،‬مثال��ی زد و توضیح داد‪:‬‬ ‫س��رانه مصرف شیر در ایران از ‪ ۲۱۳‬کیلوگرم در سال ‪ ۸۴‬به‬ ‫‪ ۷۷‬کیلوگرم در سال ‪۹۷‬رسیده است‪ .‬روند نزولی مصرف شیر‬ ‫در کش��ور از سال ‪ ۸۹‬اغاز شد‪ .‬در بررسی این مثال مشخص‬ ‫می شود که اشتغال و واحدهای صنعتی لبنی امروز با مشکل‬ ‫جدی روبه رو هس��تند چرا که مردم نتوانسته اند از محصوالت‬ ‫انها استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد‬ ‫پرقدرت است‪.‬‬ ‫خدای��ی اف��زود‪ :‬افزای��ش نقدینگی در طرف دس��تمزد به‬ ‫معنی تحریک طرف تقاضا اس��ت‪ .‬دریافت کنندگان مستقیم‬ ‫نقدینگی انچه به دس��ت اورده اند را در بخش خرید استفاده‬ ‫می کنند و این موضوع یعنی حفظ قدرت خرید‪.‬‬ ‫این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگری‬ ‫امروز ناچار به ارائه بحث افزایش دس��تمزد هس��تند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ما به دنبال افزایش دستمزد نیستیم‪ ،‬در پی حفظ قدرت‬ ‫خرید هس��تیم اما این موضوع امروز بدون افزایش دس��تمزد‬ ‫امکان پذیر نیست‪ .‬تا کنون در ایران شاهد تورم منفی نبودیم‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬قیمت ها کاهش نخواهد یافت‪ ،‬ممکن است با‬ ‫رشد اهس��ته تری همراه باشد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬قدرت خرید باید‬ ‫حفظ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زنگ خطر برای دولت‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬یک��ی از موضوع هایی ک��ه در زمینه افزایش‬ ‫علیرضا حیدری‪ ،‬نایب رئیس اتحادیه پیشکس��وتان جامعه‬ ‫دس��تمزد مطرح می ش��د این بود که افزایش دستمزد منجر‬ ‫کارگ��ری درب��اره افزایش هزینه ه��ای زندگ��ی کارگری به‬ ‫به رشد نقدینگی و باال رفتن تورم می شود‪ .‬خدایی‬ ‫«گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬متاس��فانه در‬ ‫درب��اره این موض��وع توضی��ح داد‪ :‬ب��ه هیچ وجه‬ ‫ماه های گذشته به یکی از بدترین دوره های‬ ‫نمی توان این حرف را پذیرفت‪.‬‬ ‫اقتص��ادی دهه گذش��ته بازگش��تیم و این‬ ‫افزایش دستمزد برای اقشار اسیب پذیر است که‬ ‫موض��وع زندگی کارگ��ران را ب��ا خطرهای‬ ‫امروز ت��وان خرید انها کاهش یافته اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫ج��دی همراه کرده اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬با‬ ‫مبنا‪ ،‬اگر دستمزد انها افزایش یابد‪ ،‬انها محصوالتی‬ ‫کاهش قدرت خرید کارگ��ران کارخانه های‬ ‫ک��ه نیاز دارند و در ماه های گذش��ته نتوانس��ته اند‬ ‫تولیدی نیز با مش��کالتی همراه شده و بازار‬ ‫حمیدیان جهرمی‬ ‫تامی��ن کنن��د را می خرند‪ .‬در این ش��رایط بدیهی‬ ‫مصرف را از دست داده اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه سیاست های تعدیل‬ ‫اس��ت که افزایش دس��تمزد به مثابه تحریم طرف یک ضرب و تقسیم ساده‬ ‫تقاضا است‪.‬‬ ‫نشان می دهد که افزایش س��اختاری دولت در ماه های گذشته شرایط‬ ‫وی ب��ا ط��رح این پرس��ش که چط��ور افزایش ‪ ۸۰۰‬هزار تومانی معادل کنون��ی را ایج��اد کرد و طبیعی اس��ت که‬ ‫دس��تمزد را می توان با پول های پرقدرت مقایس��ه ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان اکن��ون بیش��ترین وظیفه جبران ش��رایط‬ ‫می شود‪ .‬این پول در‬ ‫ک��رد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این دو موض��وع به هیچ وجه با‬ ‫کنونی هم برعهده دولت باشد‪ ،‬گفت‪ :‬قدرت‬ ‫مقابل خلق ثروت هنگفتی‬ ‫یکدیگر قابل مقایس��ه نیس��تند‪ .‬کارگران امروز با که دولت در این مدت خری��د کارگران از نصف کمتر ش��ده و باید‬ ‫حداقل ها هم زندگی نمی کنند ‪ .‬این در حالی است داشت‪ ،‬به چشم نمی اید در نظر داشت که زندگی کارگری بر مبنای‬ ‫که اگر دستمزد انها افزایش یابد تازه به مرز زندگی و دولت موظف است ان را حداقل ها تنظیم می شود‪.‬‬ ‫پرداخت کند‬ ‫حداقلی نزدیک می ش��وند‪ .‬در این شرایط نمی توان‬ ‫حیدری با اش��اره به اینکه در اغاز با موج‬ ‫ادعا کرد که افزایش دستمزد به معنی افزایش پول‬ ‫گران��ی روب��ه رو بودی��م و امروز ب��ا افزایش‬ ‫لجام گس��یخته تورم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در مقطعی با گرانی روبه رو‬ ‫بودیم و نمی ش��د به ان تورم گفت‪ .‬امروز اما به طور مشخص‬ ‫با تورم بیش از ‪ ۳۰‬درصد روبه رو هس��تیم و این موضوع لزوم‬ ‫افزایش دستمزد را به همراه دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس روابط کار با طرح این پرسش که ایا دولت با‬ ‫گس��ترش فقر می خواهد برنامه های اقتصادی اش را اجرا کند‬ ‫یا اینکه برنامه ای برای بهبود زندگی کارگران هم دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تصمیم دولت در حمایت از کارگران و اقش��ار کم درامد نشان‬ ‫خواه��د داد که دولت چه برنامه ای برای اقتصاد ایران در نظر‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫در صورتی که دولت قصد حمایت داش��ته باشد باید برای‬ ‫جبران اثار ناش��ی از سیاس��ت های اقتصاد هزینه کند‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬ش��رایط کنونی به گونه ای اس��ت که خط��ر تعطیلی‬ ‫کارخانه ها و بازگش��ت س��ال های س��خت رکود‪ ،‬دولت وارد‬ ‫بهت��ری خواهد کرد‪ .‬اگر در ش��رایط کنون��ی دولت به زنگ‬ ‫خطره��ا توج��ه نکند با بحران های بس��یار دش��واری روبه رو‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت به هر کارگر ‪ ۸۰۰‬هزار تومان بدهد‬ ‫محمد ص��ادق حمیدیان جهرمی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصاد‬ ‫کالن اتاق بازرگانی ایران درباره تناس��ب دس��تمزد و تورم به‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬پایه نرخ دالر در روزهای گذشته به‬ ‫حدود ‪ ۵‬برابر انچه در اغاز س��ال پیش بینی شده بود‪ ،‬رسیده‬ ‫و این موضوع تمام ارکان اقتصاد و تولید کش��ور را با مشکل‬ ‫روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و پارلمان بخ��ش خصوصی با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫قانون گذار بر اس��اس افزایش منطق��ی هزینه ها پیش از اغاز‬ ‫س��ال‪ ،‬دس��تمزد را افزای��ش داد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ب��ا این حال‪،‬‬ ‫امروز با نوعی از افزایش در تمام ش��اخص ها روبه رو هس��تیم‬ ‫ک��ه از هی��چ منطق��ی پی��روی نمی کن��د‪ .‬دولت متاس��فانه‬ ‫ب��ا کم ک��ردن جانب عرض��ه بر افزای��ش ن��رخ دالر کوبیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمیدیان جهرم��ی با بی��ان اینکه اس��اس ماهیت عرضه و‬ ‫تقاضا‪ ،‬مبتنی بر داد و س��تد اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این زمینه هر‬ ‫طرف که کاهش یا افزایش یابد رابطه تعادلی به هم می خورد‬ ‫که باعث ش��کل گرفتن تورم می شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬تورم به‬ ‫طور کلی ممکن اس��ت از طرف عرضه یا تقاضا ایجاد ش��ود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬باید در نظر داش��ت ک��ه تفاوتی نمی کند دولت‬ ‫ب��ه طور نقدی از دس��تمزد حمایت کند یا به طور غیر نقدی؛‬ ‫حمایت به هر نوعی که باش��د در ش��رایط کنونی تورم ایجاد‬ ‫می کن��د‪ ،‬البته ای��ن موضوع به معنی جلوگی��ری از حمایت‬ ‫نیس��ت‪ .‬دولت باید حمایت کند و بتواند تا پایان س��ال تورم‬ ‫را هم کنترل کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه تامی��ن حدود ‪ ۷۰‬درصد از س��بد‬ ‫معیش��ت وظیفه ای بر عهده نهاد دولت است ‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫این حال‪ ،‬متاسفانه دولت بر این وظایف عمل نمی کند‪ .‬تامین‬ ‫مس��کن متعادل‪ ،‬اموزش‪ ،‬بهداشت و درمان از جمله وظایف‬ ‫دولت است که متاسفانه اجرایی نمی شود‪ .‬همچنین‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ دالر از طرف کارفرمایان نبوده که امروز کارفرمایان تاوان‬ ‫ان را پس بدهند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬افزایش دس��تمزد و حفظ‬ ‫قدرت خرید امری ضروری اس��ت که دولت موظف به اجرای‬ ‫ان اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در کل کشور حدود ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫حقوق بگیر داریم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یک ضرب و تقسیم ساده نشان‬ ‫می دهد که افزایش ‪ ۸۰۰‬هزار تومانی معادل ‪ ۱۲‬هزار میلیارد‬ ‫می شود‪ .‬این پول در مقابل خلق ثروت هنگفتی که دولت در‬ ‫این مدت داش��ت‪ ،‬به چشم نمی اید و دولت موظف است ان‬ ‫را پرداخت کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 8‬مهر ‪ 20 1397‬محرم ‪ 30 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 494‬پیاپی ‪2467‬‬ ‫خبر‬ ‫سنگ اندازی به جای کمک‬ ‫به صنعت خودرو‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت‪ :‬در شرایطی‬ ‫که امریکا صنعت خودرو ایران را مورد تحریم قرار داده است‬ ‫برخی سازمان ها همچون شورای رقابت به جای کمک به این‬ ‫صنعت‪ ،‬بر سر راه ان سنگ اندازی می کنند‪.‬‬ ‫امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با ایسن ا اظهار کرد‪ :‬شاهد‬ ‫بودیم که امریکا در نخس��تین تحریم خود ضد ایران‪ ،‬صنعت‬ ‫خ��ودر و ما را ه��دف قرار داد‪ .‬وی با بی��ان اینکه این موضوع‬ ‫نش��ان می دهد امریکایی ها به خوبی به نقش صنعت خودرو‬ ‫در توس��عه اقتصادی و حفظ و گسترش اشتغال در ایران پی‬ ‫برده اند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر چ��ه از نیمه مرداد تحریم های‬ ‫امری��کا ض��د صنعت خودر و ایران اغاز ش��د ام��ا در عمل‪ ،‬از‬ ‫اردیبهش��ت و پ��س از اعالم ترامپ مبنی بر خ��روج امریکا از‬ ‫برجام‪ ،‬تمام خودروس��ازان خارجی فع��ال در ایران همکاری‬ ‫خود را با خودروسازان داخلی تعلیق کردند‪ .‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشکده مهندسی خودرو دانش��گاه علم و صنعت ادامه داد‪:‬‬ ‫در واقع‪ ،‬تحریم صنعت خودر و ایران نه از موعد اعالم شده در‬ ‫نیمه مرداد که از اردیبهشت و پس از خروج رسمی امریکا از‬ ‫برجام اغاز شد و به دلیل پیامدهای همین تحریم ها است که‬ ‫در ‪ ۲‬ماه گذش��ته تیراژ تولید خودرو در خودروسازان داخلی‬ ‫برخالف روند ‪ ۳‬سال گذشته‪ ،‬سیر نزولی به خود گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در چنین ش��رایطی متاس��فانه شاهدیم که برخی‬ ‫س��ازمان های دولتی همچون شورای رقابت نه تنها به صنعت‬ ‫خودرو برای مقابله با تحریم های امریکا کمکی نکرده اند بلکه‬ ‫در مسیر حرکت این صنعت نیز مانع تراشی کرده و می کنند‪.‬‬ ‫کاکایی با بیان اینکه به عنوان مثال‪ ،‬قیمت گذاری دس��توری‬ ‫خودرو در شرایط فعلی به مانع بزرگی بر سر راه بقای صنعت‬ ‫خودرو و قطعه تبدیل شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شرایطی که‬ ‫نرخ ارز و م��واد اولیه مصرفی صنعت خودرو و قطعه بیش از‬ ‫دو برابر افزایش یافته است‪ ،‬چطور شورای رقابت انتظار دارد‬ ‫که قطعه سازان و در نتیجه‪ ،‬خودروسازان محصوالت شان را با‬ ‫نرخ های سابق تولید و عرضه کنند؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ش��رایط فعلی اصرار بر سرکوب قیمتی و‬ ‫جلوگیری از واقعی شدن نرخ خودرو در کارخانه های سازنده‬ ‫به منزله ضربه زدن به صنعت خودرو و قطعه و ایجاد شرایط‬ ‫ب��رای خ��روج منابع مال��ی از این صنایع به جی��ب دالالن و‬ ‫واس��طه های بازار است و ادامه این وضعیت در ماه های اینده‬ ‫باعث از بین رفتن هزاران فرصت ش��غلی در صنعت خودرو و‬ ‫قطعه خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و‬ ‫صنعت خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایطی که صنعت خودرو مورد‬ ‫تحریم و هجمه ه��ای خارجی قرار گرفت��ه‪ ،‬حداقل انتظار از‬ ‫س��ازمان های داخلی این اس��ت که اگر کمکی به این صنعت‬ ‫نمی کنند حداقل برای ان مانع تراشی نیز نکنند‪.‬‬ ‫ براساس اخرین امار اعالمی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تولید انواع خودرو در مرداد امسال به طور میانگین ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫گمرک ایران اعالم کرد ‬ ‫توقیف یک محموله ‪ ۲۵‬تنی‬ ‫قاچاق قطعات مستعمل خودرو‬ ‫ک یک محموله ‪ ۲۵‬تن��ی قاچاق قطعات‬ ‫مام��وران گمر ‬ ‫مستعمل خودرو ترانزیتی را کشف و توقیف کردند‪.‬‬ ‫به گزارش گمرک ایران‪ ،‬ماموران گمرک باشماق مریوان‬ ‫در یک عملیات‪ ،‬با هوشیاری و رصد یک محموله تزانزیتی‬ ‫قطعات مس��تعمل‪ ،‬موفق ش��دند‪ ۲۵ ،‬تن ضایعات قطعات‬ ‫موتور را شناس��ایی و کش��ف کنند ک��ه جایگزین قطعات‬ ‫مستعمل به ارزش ‪ ۸‬میلیارد ریال شده بود‪.‬‬ ‫ماموران گمرک باش��ماق با رصد یک محموله ترانزیتی‬ ‫قطعات مستعمل‪ ،‬پس از مشکوک شدن به ان و کنترل و‬ ‫رهگیری اطالعات محموله از طریق س��امانه های هوشمند‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬برای بررسی و ارزیابی دقیق ان اقدام کردند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬پس از بازرسی این محموله ترانزیتی‬ ‫خروجی‪ ،‬مش��خص ش د ‪ ۲۵‬تن از ‪ ۲۷.۵‬تن محموله مورد‬ ‫نظر به ارزش حدود ‪ ۸‬میلیارد ریال در داخل کشور تخلیه‬ ‫و به جای ان ضایعات مربوط به قطعات موتور‪ ،‬گیربکس و‬ ‫اکسل بارگیری شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬این محموله به دلیل دستکاری و‬ ‫جابه جا کردن بار کاالی ترانزیتی بر اساس قانون مشمول‬ ‫قاچ��اق می ش��ود‪ .‬درحال حاض��ر واردات قطع��ات یدکی‬ ‫مس��تعمل به کش��ور ممنوع اس��ت‪ .‬محموله کشف شده‪،‬‬ ‫پس از توقیف از سوی ماموران گمرک برای انجام مراحل‬ ‫قضایی به مرجع رسیدگی کننده تحویل داده شد‪.‬‬ ‫پس از الکترونیکی شدن گمرک و تجهیز این سازمان‬ ‫به سامانه های هوشمند‪ ،‬کنترل محموله های ترانزیتی و‬ ‫رهگیری اطالعات از این طریق انجام می شود‪ .‬این اقدام‬ ‫نه تنها کنترل و شناس��ایی محموله را س��رعت بخشیده‬ ‫بلکه ریس��ک قاچاق در محموله های ترانزیتی را نیز باال‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫مصطفی نیک ایین‬ ‫قطعات یدکی که مرجوعی‬ ‫و معیوب هستند در بازار‬ ‫لوازم یدکی در حال ورود‬ ‫به چرخه مصرف هستند‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت بازار لوازم یدکی خودرو‬ ‫کمبود‪ ،‬مرجوعی ها را به چرخه مصرف برگرداند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ب��ازار لوازم یدکی خ��ودرو یکی از حوزه هایی اس��ت‬ ‫که در چند س��ال گذش��ته دچار نوعی نابسامانی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش تر‪ ،‬این بازار با معضالت��ی همچون قطعات‬ ‫قاچ��اق و بی کیفیت درگیر بوده ام��ا امروز با ممنوعیت‬ ‫واردات و س��ختگیری هایی که در این زمینه از اغاز تیر‬ ‫از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعمال ش��د تا‬ ‫حدودی معضل قاچاق کمرنگ ش��ده است‪ .‬مشکلی که‬ ‫ام��روز این بازار را دوباره به خود مش��غول کرده موضوع‬ ‫برگشت قطعات معیوب به چرخه مصرف است‪ .‬این امر‬ ‫گالیه تعمیرکاران را به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬در این باره‬ ‫این موضوع از س��وی رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران‬ ‫خودرو تهران تایید ش��د اما رئیس اتحادیه لوازم یدکی‬ ‫خودرو ان را رد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاری غیراخالقی‬ ‫مصطفی نیک ایین‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران‬ ‫خودرو تهران درباره درس��تی ف��روش قطعات مرجوعی‬ ‫پ��س از اصالح به «گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬قطعات‬ ‫یدکی ک��ه مرجوعی و معیوب هس��تند در ب��ازار لوازم‬ ‫یدک��ی در ح��ال ورود به چرخه مصرف بوده اس��ت‪ .‬از‬ ‫ت که برای تعمیرات خودرو ب ه دست‬ ‫این رو‪ ،‬برخی قطعا ‬ ‫تعمیرکاران می رس��ند معیوب هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫موضوع تحریف نش��ود که قطعه س��ازان مبادرت به ارائه‬ ‫این قطعات می کنند بلکه ب��ا وجود کمبود‪ ،‬محصوالت‬ ‫معیوب که مرجوعی هس��تند از سوی فروشندگان وارد‬ ‫چرخه مصرف می ش��ود‪ .‬او در این ب��اره تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫قطع��ات به چرخه مصرف می ای��د و تعمیرکاران ناگزیر‬ ‫به تعمیر انها هستند‪ .‬رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران‬ ‫خودرو تهران درباره اینکه تعمیر و استفاده این قطعات‬ ‫به لحاظ ایمنی مشکل س��از نخواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬شاید به‬ ‫لحاظ ایمنی مسئله س��از نباشد اما از نظر اصول اخالقی‬ ‫تج��ارت ایراد دارد‪ .‬این فعال صن��ف تعمیرکاران درباره‬ ‫ای��ن موضوع که چن��د درصد قطعاتی ک��ه وارد چرخه‬ ‫مصرف شده معیوب هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬درصدی نمی توان‬ ‫تعیین کرد زیرا برای امار دقیق نیاز به بررسی است‪ .‬اما‬ ‫می توان گفت درصد قابل توجه��ی را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تردد خودروهای معیوب‬ ‫باره گفت‪ :‬این طور نیس��ت؛ در شرایط کنونی تعمیرگاه ها‬ ‫دچار کمبود چنین محصوالتی هس��تند زیرا یکی از مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز تولید روغن موتور(ادتیوها) وارداتی اس��ت‬ ‫و در بازار موجود نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش قطعات لوکس‬ ‫نیک ایی��ن درب��اره چالش در زمینه قطع��ات‪ ،‬به اقالم‬ ‫پرمصرف اشاره کرد و گفت‪ :‬قطعاتی مانند لنت ترمز برای‬ ‫خودروه��ای لوکس چالش اصلی این حوزه اس��ت زیرا با‬ ‫تولید لنت ترمز در کشور‪ ،‬واردات ان ممنوع است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬بر اس��اس مصوبه ابالغی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هر کاالیی که مشابه ساخت داخل داشته‬ ‫باش��د وارداتش ممنوع است‪ .‬این فعال صنف تعمیرکاران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬توان تولید باکیفیت محص��والت خودروهای‬ ‫لوکس در کش��ور وجود ندارد‪ .‬ای��ن امر ما را دچار چالش‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬س��ایر اقالم مانن��د فیلتر و روغن‬ ‫موتور از جمله محصوالتی هس��تند که امروز پاس��خگوی‬ ‫نیاز داخل نیستند‪ .‬به نظر می رسد با نزدیک شدن به فصل‬ ‫س��رما و نیاز به برخی محصوالت مانند ضدیخ مش��کالت‬ ‫تعمیرکاران بیشتر شود‪ .‬رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران‬ ‫خ��ودرو ته��ران در این ب��اره توضی��ح داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مش��کلی درباره این نوع اق�لام نداریم اما باید‬ ‫پیش بینی های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صن��ف تعمیرکاران خ��ودرو تهران در‬ ‫پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه ایا کمبود قطعات لوازم‬ ‫یدکی خودرو مشکلی را برای تعمیرکاران به لحاظ تعمیر‬ ‫به وجود اورده اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه تعمیرات‬ ‫به ش��کل استاندارد در کش��ور انجام نمی شود زیرا برخی‬ ‫قطع��ات هن��گام مراجعه خ��ودرو به مکانیکی ه��ا نیاز به‬ ‫تعویض دارند اما کمیابی محصوالت س��بب شده تا همان‬ ‫قطعه نیازمند تعویض‪ ،‬تعمیر و دوباره استفاده شود که به‬ ‫لحاظ استاندارد دارای اشکال هایی است‪ .‬نیک ایین درباره‬ ‫این موضوع که با ش��رایط موجود‪ ،‬چند درصد مراجعه ها‬ ‫به تعمیرگاه کاهش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬امار خودروهایی که نیاز‬ ‫به تعمیر و تعویض قطعات دارند باال اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫خودروهای زیادی در خیابان ها تردد دارند که متاس��فانه‬ ‫معی��وب بوده و نیاز به تعمیر دارن د اما به دلیل نبود قطعه‬ ‫و گران��ی انه��ا در کن��ار کاه��ش قدرت‬ ‫خری��د م��ردم‪ ،‬صاحبان خ��ودرو کمتر‬ ‫مراجعه می کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز خود‬ ‫تعمی��رکاران ب��رای خری��د روغن موتور‬ ‫دچار مشکل هستند در حالی که یکی از‬ ‫محص��والت جانبی خودرو بوده که تولید‬ ‫داخل هم داریم‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬پیش تر‬ ‫غالمرضا بخشی زاده‬ ‫یک��ی از تولیدکنن��دگان روغن موتور در‬ ‫گفت وگو با «گسترش صنعت» گفته بود فروش قطعات معیوب و‬ ‫مرجوعی در بازار صحت‬ ‫ک��ه تولید همچون گذش��ته ادامه دارد و‬ ‫ندارد و در هر صنف‬ ‫این روزها کمب��ودی در بازار محصوالت‬ ‫و حوزه ای ممکن است‬ ‫جانب��ی خ��ودرو وجود ن��دارد اما ممکن افرادی باشند که تخلف‬ ‫است با اغاز فصل سرما برخی محصوالت کنند که انگشت شمار و‬ ‫محدود هستند‬ ‫در ب��ازار کمیاب ش��وند‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫صن��ف تعمیرکاران خودرو تهران در این‬ ‫‹‹تعمیر و دستمزدها‬ ‫نیک ایی��ن در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ب��ا افزایش حج��م کار ب��رای تعمیر قطعات‬ ‫معی��وب ایا دس��تمزد تعمی��رکاران افزایش‬ ‫یافته اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ .‬دس��تمزدها‬ ‫تغییری نداش��ته است‪ .‬حتی با وجود افزایش‬ ‫حجم کارهایی از این دس��ت(تعمیر قطعات‬ ‫معی��وب) تعمیرکاران دس��تمزد اضافه تری‬ ‫نمی گیرد و فقط همان ‪ ۱۰‬درصد افزایش��ی‬ ‫اغاز س��ال است‪ .‬او درباره مجرای تعیین نرخ‬ ‫دس��تمزد به اتاق اصناف اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫درص��د دس��تمزدها را این نه��اد برای صنف‬ ‫تعمیرکاران تعیین می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگین های کمیاب و گران‬ ‫نیک ایی��ن درب��اره قطعات ل��وازم یدک��ی خودروهای‬ ‫س��نگین هم گفت‪ :‬نرخ قطعات تجاری ها بس��یار افزایش‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ ،‬ضمن انکه کمبودهایی نی��ز در بازار وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی درباره وضعیت موجود افزو د‪ :‬جای بسی شگفتی‬ ‫اس��ت که با وجود تولید قطعات در داخل‪ ،‬ش��اهد کمبود‬ ‫و افزایش قیمت ها هس��تیم‪ .‬او خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیش از‬ ‫وضعی��ت موجود باید پیش بینی ه��ای الزم انجام و برای‬ ‫ش��رایط پیش رو برنامه ریزی می ش��د‪ .‬نب��ود برنامه امروز‬ ‫م��ا را دچار بحران کرده اس��ت‪ .‬نیک ایین در پایان گفت‪:‬‬ ‫کمب��ود و گران��ی قطعات چند صن��ف را از کامیون داران‬ ‫ت��ا تعمی��رکاران با خود درگیر کرده اس��ت‪ .‬اگر این روند‬ ‫ادامه پیدا کند مش��کالت برای نیمه دوم س��ال بیش��تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد اتحادیه با قطعات مرجوعی‬ ‫کمبود تیراژ منجربهاستفادهدوبارهاز قطعات مرجوعیدر‬ ‫بازار شده اما الزم است اتحادیه روی این موضوع حساسیت‬ ‫داشته و ان را پیگیری کند‪ .‬در ادامه‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫به سراغ رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو رفت‪ .‬غالمرضا‬ ‫بخش��ی زاده‪ ،‬درباره فروش قطعات معیوب و مرجوعی در‬ ‫بازار گفت‪ :‬این گونه نیست و این موضوع نمی تواند صحت‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬در هر صنف و حوزه ای ممکن است افرادی‬ ‫باشند که تخلف کنند که انگشت شمار و محدود هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی از روی زیاده خواهی ش��اید به این س��مت‬ ‫حرکت کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬اتحادیه کمیس��یون رس��یدگی به‬ ‫ش��کایت ها دارد‪ .‬افراد و کارشناس��انی تعیین ش��ده اند که‬ ‫مش��غول راهنمایی و رس��یدگی به شکایت های خریداران‬ ‫هستند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با چنین فروشندگانی برخورد می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو تاکید کرد‪ :‬به هر صورت‬ ‫در کمیسیون ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬نفر اتحادیه تشکیل شده تا به شکایت ها‬ ‫و درخواست ها رسیدگی شود و در صورت هرگونه تخلفی‬ ‫برخورد می ش��ود‪ .‬بخش��ی زاده درباره نحوه برخورد گفت‪:‬‬ ‫س��عی می ش��ود به عدالت رفتار ش��ود و حق کس��ی ضایع‬ ‫نشود‪ .‬در این باره هر کاری نیاز باشد اتحادیه ان را پیگیری‬ ‫می کند و انجام می دهد‪.‬‬ ‫محصوالت گمنام پژو در کشور‬ ‫از گذشته تا کنون خودروهای مختلفی از برند پژو وارد‬ ‫کشور شده اند که از این میان می توان محبوب ترین انها‬ ‫را پژو ‪ ۲۰۶‬دانس��ت‪ .‬اما ‪ ۳‬خودرو از این برند وجود دارد‬ ‫که به دالیل مختلف در فروش با شکست روبه رو شدند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش نیوز» شرکت ایران خودرو وظیفه‬ ‫مونتاژ و واردات محصوالت پژو در ایران را بر عهده داشته‬ ‫که در فروش محصوالتی مانند ‪ ۲۰۶‬و ‪ ۲۰۷‬موفق عمل‬ ‫کرده اس��ت و همچنان نیز این شرکت به عرضه این دو‬ ‫خودرو ادامه می دهد‪ .‬از جمله محصوالت جدید پژو نیز‬ ‫می توان به مدل ‪ ۲۰۰۸‬اش��اره کرد که تعداد محدودی‬ ‫از ان وارد بازار ش��ده و اس��تقبال خوبی نیز از ان شده‬ ‫است اما به دلیل اعمال تحریم های مختلف مشکالتی در‬ ‫زمینه تولید و عرضه ان به وجود امد‪ .‬محصوالتی نیز از‬ ‫پژو در ایران وجود دارند که به گونه ای گمنام به ش��مار‬ ‫می روند و می توان لق��ب بدفروش ترین خودروهای این‬ ‫برن��د در ایران را ب ه انها داد‪ .‬در ادامه‪ ،‬درباره خودروهای‬ ‫مورد اشاره توضیح می دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪۴۰۷‬‬ ‫برخ��ی از خودروه��ای پژو ب��ا وجود نق��اط قوت‪ ،‬به‬ ‫دلیل ضعف هایی که داش��تند‪ ،‬نتوانستند در بازار ایران‬ ‫به ف��روش موفقی دس��ت یابند‪ .‬پ��ژو ‪ ۴۰۷‬یکی از این‬ ‫محصوالت اس��ت که تولید ان از س��ال ‪ ۲۰۰۴‬اغاز شد‬ ‫و تا سال ‪ ۲۰۱۰‬نیز ادامه یافت و پس از ان‪ ،‬مدل ‪۵۰۸‬‬ ‫جایگزین این خودرو شد‪ .‬نکته جالب اینجاست که مدل‬ ‫‪ ۵۰۸‬نیز مانند ‪ ۴۰۷‬یکی از سدان های ناموفق بازار ایران‬ ‫است‪ .‬ش��رکت ایران خودرو‪ ،‬ثبت نام پژو ‪ ۴۰۷‬را از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬اغاز کرد؛ خودرویی که با توجه به ظاهر متفاوت‬ ‫و پیش��رانه قدرتمند انتظار می رفت به فروش موفقی در‬ ‫ایران دس��ت یابد‪ .‬قیمت گذاری نامناس��ب در مقایسه با‬ ‫رقیبان یکی از اصلی ترین دالیل شکست این خودرو در‬ ‫کش��ور بود‪ ،‬ضمن اینکه چهره متفاوت ‪ ۴۰۷‬نیز در این‬ ‫شکس��ت بی تاثیر نبود‪ .‬بر اس��اس امار های منتشر شده‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬دس��تگاه از این خودرو از س��وی ایران خودرو به‬ ‫کشور وارد شد و باقی که نزدیک به ‪ ۲۰۰‬دستگاه است‬ ‫به واس��طه افراد مختلف وارد ش��د‪ .‬پژو ‪ ۴۰۷‬در بخش‬ ‫فنی از پیش��رانه ‪ ۲‬لیتری ‪ ۴‬س��یلندر با بیشترین توان‬ ‫‪ ۱۴۳‬اس��ب بخار و حداکث��ر گش��تاور ‪ ۲۰۰‬نیوتن متر‬ ‫به��ره می برد‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬همچنان می ت��وان این خودرو‬ ‫را از گزینه ه��ای پر ق��درت در بازار خودروه��ا کارکرده‬ ‫دانست‪ ۴۰۷ .‬از جعبه دنده ‪ ۵‬سرعت دستی و ‪ ۴‬سرعت‬ ‫اتوماتیک بهره می برد که ب��ه ترتیب‪ ،‬در زمان های ‪۹.۱‬‬ ‫و ‪ ۱۰.۵‬ثانیه می توانند از حالت س��کون به سرعت ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت دس��ت یابن��د‪ .‬در کل می توان این‬ ‫خودرو را از لحاظ طراحی داخل‪ ،‬خارجی و مش��خصات‬ ‫فنی قابل قبول دانس��ت اما از نظ��ر پیدا کردن قطعات‬ ‫یدکی ممکن است مشکالتی در بازار وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫است‪ .‬در نهایت‪ ،‬می توان گفت با وجود اینکه محصوالت‬ ‫پژو از کیفیت قابل قبولی برخوردار هستند اما به دالیل‬ ‫مختلف بیان ش��ده‪ ،‬این خودرو نتوانس��ت در بازار ایران‬ ‫طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند‪.‬‬ ‫مدل ‪ ۳۰۱‬پژو در تعداد بس��یار محدودی به کش��ور‬ ‫راه یافت و دالیل مختلفی باعث اس��تقبال نشدن از این‬ ‫نوع ش��د‪ .‬با توجه به اعمال تحریم ها علیه کش��ور‪ ،‬نرخ‬ ‫محصوالت پژو با رش��د چش��مگیری روبه رو شد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه پژو ‪ ۳۰۱‬در مدل ‪ ۲۰۱۶‬به کش��ور وارد شده بود‬ ‫در حالی که نس��ل جدید ان در خارج از کشور در حال‬ ‫عرضه اس��ت‪ .‬تمامی این موارد در کنار چهره به نسبت‬ ‫س��اده این خودرو باعث شکس��ت این خ��ودرو در ایران‬ ‫شده است‪ .‬پژو ‪ ۳۰۱‬در بخش فنی از پیشرانه ‪ ۴‬سیلندر‬ ‫‪ ۱.۶‬لیتری با حداکثر توان ‪ ۱۱۴‬اس��ب بخار و بیشترین‬ ‫گش��تاور ‪ ۱۵۰‬نیوتن مت��ر بهره می برد‪ .‬ای��ن خودرو به‬ ‫جعبه دنده ‪ ۶‬س��رعت اتوماتیک مجهز ش��ده اس��ت که‬ ‫توان پیش��رانه را به محور جل��و منتقل می کند‪ .‬با توجه‬ ‫به امار و ارقام گفته ش��ده نمی ت��وان ‪ ۳۰۱‬را خودرویی‬ ‫پر قدرت دانس��ت و تنها نکته مثبت ان مصرف سوخت‬ ‫ت کم(‪ ۶.۶‬لیتر در ه��ر ‪ ۱۰۰‬کیومتر)‬ ‫ترکیبی به نس��ب ‬ ‫پ��ژو ‪ ۵۰۸‬یک��ی از جدیدترین محص��والت این برند‬ ‫فرانس��وی در ایران به ش��مار می رود که فروش ان نیز‬ ‫مانند دو مدل دیگر با ش��ک و تردید همراه اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودرو به طور ناخواس��ته در رقابت با رنو تلیسمان قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬با توجه ب��ه امکانات و مقایس��ه کاربرد این دو‬ ‫خودرو‪ ،‬عموم خریداران به سمت تلیسمان رفتند‪ .‬شاید‬ ‫بتوان چهره جذاب تر و امکانات بیش��تر تلیس��مان را از‬ ‫جمله دالیل موفقیت ان در بازار ایران دانست‪ .‬پژو ‪۵۰۸‬‬ ‫در بخش فنی از پیش��رانه ‪ ۱.۶‬لیتری توربو با بیشترین‬ ‫ت��وان و ‪ ۱۶۳‬اس��ب بخ��ار و بیش��ترین گش��تاور ‪۲۴۰‬‬ ‫نیوتن مت��ر بهره می برد‪ .‬در این بخش نیز رنو تلیس��مان‬ ‫عملکرد بهتری دارد و بیش��ترین توان ‪ ۱۹۰‬اس��ب بخار‬ ‫را در اختی��ار خریدار قرار می ده��د‪ ۵۰۸ .‬در مدت زمان‬ ‫‪ ۸.۹‬ثانیه می تواند به س��رعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر س��اعت‬ ‫دس��ت یابد که این فرایند از طریق جعبه دنده ‪ ۶‬سرعته‬ ‫اتوماتیک انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪۵۰۸‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪ 20 1397‬محرم ‪ 30 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 494‬پیاپی ‪2467‬‬ ‫خبر‬ ‫توزیع الستیک سنگین‬ ‫بین رانندگان کامیون با نرخ مصوب‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تامین الستیک مورد‬ ‫نیاز ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی یکی از‬ ‫خواسته های رانندگان‬ ‫خودروهای سنگین بود‬ ‫و دولت تصمیم گرفت‬ ‫با هدف حمایت از این‬ ‫قشر تعرفه واردات‬ ‫این نوع الستیک ها‬ ‫را از ‪ ۲۶‬درصد به ‪۵‬‬ ‫درصد کاهش دهد‬ ‫برخی فعاالن صنعت تایر عنوان کردند‪:‬‬ ‫کاهش تعرفه واردات انگیزه سرمایه گذاری را از بین می برد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دول��ت در حالی ای��ن روزها ب��رای تامین نیاز‬ ‫داخلی تعرفه واردات الستیک خودروهای سنگین‬ ‫باری و اتوبوس��ی را از ‪ ۲۶‬به ‪ ۵‬درصد کاهش داده‬ ‫اس��ت که از ن��گاه فعاالن صنعت تای��ر‪ ،‬با حمایت‬ ‫دولت‪ ،‬دستیابی به خودکفایی در این صنعت دور‬ ‫از دسترس نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬تامین الستیک مورد نیاز ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی یکی از خواس��ته های رانندگان‬ ‫خودروهای س��نگین بود و دولت تصمیم گرفت با‬ ‫ه��دف حمایت از این قش��ر تعرفه واردات این نوع‬ ‫الس��تیک ها را از ‪ ۲۶‬درص��د ب��ه ‪ ۵‬درصد کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬عل��ی معقولی‪ ،‬مدی��رکل مرکز‬ ‫واردات و ام��ور مناط��ق ازاد و وی��ژه گم��رک در‬ ‫بخش��نامه ای به گمرکات اجرای��ی «کاهش تعرفه‬ ‫واردات الستیک به ‪ ۵‬درصد» را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫البت��ه گفتنی اس��ت‪ ،‬پیش از ای��ن‪ ،‬محمدرضا‬ ‫تقی گنج��ی‪ ،‬رییس انجمن صنعت تایر کش��ور به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفته بود تم��ام تالش ها در‬ ‫راس��تای پاسخگویی به نیاز بازار است تا کمبودی‬ ‫در زمینه تایر وجود نداش��ته باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬ورود‬ ‫تایر به کش��ور ازاد اس��ت‪ .‬تایرهای س��واری با ارز‬ ‫نیمایی و الس��تیک های کامیونی که بیشتر از نوع‬ ‫تایرهای رادیال سیمی هستند با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫وارد می شوند‪ .‬در کنار این امر برای بهبود شرایط‬ ‫و کمک به کاهش مش��کالت کامیون داران تعرفه‬ ‫واردات تای��ر خودروهای س��نگین ‪ ۵‬درصد اعالم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به این ترتیب الستیک های مورد نیاز‬ ‫کامیون داران با ارز ارزان و تعرفه بسیار پایین وارد‬ ‫و مشکالت امروز این حوزه رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫در این پیوند‪ ،‬مصطفی تنها‪ ،‬س��خنگوی انجمن‬ ‫صنعت تایر ایران به ایرنا گفت‪ :‬این سیاست به طور‬ ‫قطع ضد تولید اس��ت و انگیزه های سرمایه گذاری‬ ‫در این صنعت را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫به گفته این مقام صنفی‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬دهه است که‬ ‫سرمایه گذار بخش خصوصی وارد صنعت تایرهای‬ ‫س��نگین نشده و اخرین بار کارخانه های «ارتاویل‬ ‫تایر» و «کویر تایر» در دهه ‪ ۷۰‬راه اندازی شدند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد کاهش تعرفه واردات الس��تیک‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫مس��کن عمل‬ ‫هرچن��د در کوتاه مدت همانند یک‬ ‫می کند اما در بلندمدت انگیزه های سرمایه گذاری‬ ‫را کاهش داده و به صنعت ضربه می زند؛ به عبارتی‬ ‫صدمات ان بیش از فواید ان ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع به شکل سنتی‬ ‫تغییری نداشته است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با این توضیح ها‪ ،‬مسئول افزایش‬ ‫قیمت های کنون��ی بازار تولیدکنندگان نیس��تند‬ ‫بلکه ضعف اصلی در شبکه توزیع نهفته است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بس��یاری از‬ ‫تولیدکنندگان تایر کشور در بورس حضور دارند و‬ ‫فعالیت های شان شفاف است‪ ،‬در خوشبینانه ترین‬ ‫حال��ت در پای��ان س��ال مالی س��ود و زیان ش��ان‬ ‫سربه سر می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این در حالی است که تولیدکنندگان‬ ‫ب��رای تامین م��واد اولیه و بدهی ه��ای ارزی خود‬ ‫به ش��رکت های بین المللی با مشکل مواجه اند اما‬ ‫کسی به داد تولیدکنندگان نمی رسد‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید برای بهبود نظام توزیع کش��ور چاره اندیشی و‬ ‫نظام توزیع سنتی فعلی‪ ،‬مدرن شود‪.‬‬ ‫تنه��ا ادام��ه داد‪ :‬یکی از راهکاره��ای این مهم‪،‬‬ ‫تجهی��ز واحدهای توزیع کننده به صندوق مکانیزه‬ ‫فروش است‪ ،‬تا هم خیال دولت از پرداخت مالیات‬ ‫این واحدها راحت باش��د و هم نظارت بیشتری بر‬ ‫نحوه توزیع تایر اعمال شود‪.‬‬ ‫تنها اضافه کرد‪ :‬مشکل کشور در بخش تایرهای‬ ‫س��نگین‪ ،‬بیش از انکه در تولید باش��د در شبکه‬ ‫توزیع نهفته است زیرا ساختار شبکه توزیع سنتی‬ ‫باقی مانده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬ای��ن ش��بکه توزی��ع وقتی با‬ ‫مشکالتی روبه رو می ش��ود(به طور مثال انتظارات‬ ‫تورم��ی کنون��ی جامعه) به ص��ورت احتکار به ان‬ ‫واکنش نش��ان می دهد و بر این اس��اس نمی توان‬ ‫انتظ��ار داش��ت کاه��ش ‪ ۲۱‬درص��دی تعرفه ه��ا‬ ‫مشکل گش��ا باش��د و بیش��تر طفره رفت��ن از حل‬ ‫ریشه ای مشکالت است‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران درباره شیوه‬ ‫توزیع فعلی تایرهای سنگین در کشور توضیح داد‪:‬‬ ‫‹ ‹واردات ‪ ۲۵‬درصدی تایر‬ ‫این انجمن تایرها را بر پایه س��همیه ای که س��تاد‬ ‫به گفته س��خنگوی انجمن صنع��ت تایر ایران‪،‬‬ ‫تنظیم بازار و س��ازمان راه��داری تعیین کرده اند‪،‬‬ ‫مصرف ساالنه الستیک س��نگین باری و اتوبوسی‬ ‫به نقاط مختلف کش��ور ارسال می کند تا به دست‬ ‫کش��ور نزدیک به ‪ ۲‬میلیون حلقه اس��ت که در ‪۲‬‬ ‫نمایندگی ها در هر شهرستان برسد‪.‬‬ ‫نوع بایاس و رادیال تمام س��یمی عرضه می ش��ود‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نمایندگی ها مطابق بخش��نامه‪،‬‬ ‫و ه��ر یک از انها س��هم ح��دود ‪۵۰‬‬ ‫مج��از نیس��تند تایره��ا را ب��ه افراد‬ ‫درصدی در بازار دارند‪.‬‬ ‫بفروشند‪ ،‬مگر اینکه از اداره راهداری‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در تولید تایر بایاس‬ ‫منطق��ه حوال��ه اورده باش��ند‪ .‬حتی‬ ‫هیچ مش��کلی وجود ندارد بلکه بیش‬ ‫س��تاد تنظیم بازار طی بخش��نامه ای‬ ‫از نیاز کش��ور نیز تولید می ش��ود‪ .‬اما‬ ‫ب��ه این انجمن اعالم ک��رد که تایر به‬ ‫در زمینه تولی��د تایرهای رادیال تنها‬ ‫خودروسازان هم داده نشود بلکه همه‬ ‫یک ش��رکت داخلی به تولید این نوع‬ ‫چی��ز تحت نظارت س��ازمان راهداری‬ ‫مصطفی تنها‬ ‫الس��تیک ها مبادرت کرده که ان هم‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تنه��ا اظهار ک��رد‪ :‬ن��رخ تایرها که سیاست کاهش تعرفه پاسخگوی یک س��وم نیاز بازار کشور‬ ‫واردات تایر های سنگین‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۹۳‬تغییر نداش��ته‪ ،‬با چراغ‬ ‫ضد تولید است و‬ ‫س��بز س��ازمان حمای��ت از حق��وق انگیزه های سرمایه گذاری تنها یاداوری کرد‪ :‬برخی شرکت ها‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در این صنعت را کاهش در این زمینه به دنبال سرمایه گذرای‬ ‫می دهد‬ ‫و توس��عه خط��وط تولی��د بودند اما‬ ‫بهار امسال با افزایش ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬درصدی‬ ‫کاهش تعرفه یاد شده برنامه های انها‬ ‫هم��راه ش��د و از خ��رداد تاکنون نیز‬ ‫را با مشکل روبه رو می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۴۸۳‬ه��زار تایر وارد‬ ‫کشور و باقی نیاز با تولیدات داخلی تامین شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تولید داخلی‬ ‫مدیرعام��ل ی��ک گ��روه صنعت��ی تولیدکننده‬ ‫الس��تیک نیز گفت‪ :‬چنانچه دولت از تایرس��ازان‬ ‫حمایت الزم را به عمل اورد‪ ،‬ش��رکت های داخلی‬ ‫می توانند س��االنه بخ��ش عمده نیاز ب��ه تایرهای‬ ‫سنگین و تجاری را تامین کنند‪.‬‬ ‫پرویز اخوان مهم ترین معضل کنونی تایرس��ازان‬ ‫داخلی را ازاد ش��دن واردات تایرهای س��نگین به‬ ‫کش��ور و کاهش تعرف��ه ورودی انه��ا از ‪ ۲۶‬به ‪۵‬‬ ‫درصد عنوان کرد و گفت‪ :‬بارز س��االنه ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫حلقه تایر تولید و به بازار عرضه می کند و چنانچه‬ ‫حمایت دولت از تولی��دات داخلی تداوم یابد‪ ،‬این‬ ‫گروه صنعتی قادر به اجرای طرح های توس��عه ای‬ ‫است و با افزایش ‪ ۵۰‬هزار تنی در ظرفیت توسعه‪،‬‬ ‫قادر به تولید س��االنه ‪ ۶۰۰‬هزار حلقه تایر سنگین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت مواد اولیه‬ ‫اخ��وان در ادامه گفت‪ :‬افزایش ن��رخ مواد اولیه‬ ‫در ماه های گذشته‪ ،‬فشار زیادی به تولید کنندگان‬ ‫وارد کرده و در نتیجه عرضه کاهش یافت که خود‬ ‫مقدمه ای بر افزایش قیمت ها بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��ودجویی و فرصت طلبی عده ای‬ ‫در این صنعت موجب شد تا فاصله قیمتی کنونی‬ ‫در بازار رقم بخورد درحالی که سازمان حمایت از‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان افزایش نرخ ‪۹‬‬ ‫درصدی را در ابتدای سال تعیین کرده بود‪.‬‬ ‫بنا بر ای��ن گزارش‪ ،‬الس��تیک های تولید داخل‬ ‫برخالف س��ایر اق�لام مصرفی بازار در چند س��ال‬ ‫گذش��ته با قیمتی ثابت عرضه شده بود اما در ماه‬ ‫گذش��ته و با توجه به افزایش ن��رخ دالر و نیاز به‬ ‫واردات فراورده های پتروشیمی و سایر نهاده های‬ ‫وارداتی‪ ،‬نرخ الستیک نیز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫امارهای منتشر شده نشان می دهد‪ ،‬ساالنه ‪۳۵۰‬‬ ‫هزار تن تایر در کش��ور مصرف می ش��ود که ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار تن از طریق تولیدات داخل تامین می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن عمده واردات تایر از کش��ورهای چین‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬اندونزی و کره جنوبی انجام می شود‪.‬‬ ‫ورود قوه قضاییه به موضوع ترخیص کاالی قطعه سازان‬ ‫زنجی��ره تامی��ن صنعت خودرو کش��ور همچنان‬ ‫درگیر مش��کالت بحث پرداخت مابه التفاوت ارزی‬ ‫اس��ت و این موض��وع مانع بزرگی بر س��ر راه تولید‬ ‫قطعه سازان کشور به وجود اورده است‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگلو در گفت وگو ب��ا خبرخودرو در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬متاس��فانه وضعیت و مشکالت گذشته‬ ‫به قوت خود باقی بوده و با وجود انکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و س��ایر وزارتخانه ه��ای مرتبط‬ ‫فهرس��ت قطعاتی را که الزم اس��ت شامل معافیت‬ ‫پرداخ��ت مابه التفاوت ارزی ش��وند اع�لام کرده اند‬ ‫ام��ا بانک مرکزی و گم��رک در اقدامی هماهنگ از‬ ‫قان��ون پیروی نکرده و تفس��یر نادرس��ت خود را از‬ ‫قانون دارند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی اظهار ک��رد‪ :‬بانک مرک��زی اعالم کرده‬ ‫سازندگان و قطعه س��ازان بدهکار اعم از بدهی های‬ ‫مربوط به خریدهای گذش��ته که به صورت اعتباری‬ ‫انجام ش��ده یا خریدهای جدید‪ ،‬برای ترخیص کاال‬ ‫مل��زم به پرداخت مبلغ مابه التفاوت بوده و تا زمانی‬ ‫ک��ه این مبلغ پرداخت نش��ود گم��رک‪ ،‬کاال و مواد‬ ‫خریداری ش��ده را تحویل نخواهد داد و در این باره‬ ‫بانک مرکزی و گمرک هماهنگ عمل کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجا که انجمن‪ ،‬نماینده قطعه سازان‬ ‫کش��ور ب��وده و پیگی��ری وضعی��ت و احق��اق حق‬ ‫قطعه سازان را وظیفه خود می داند‪ ،‬فرایند شکایت‬ ‫به دیوان عدالت اداری را اغاز کرده و امیدوار به حل‬ ‫موضوع از مجرای قوه قضاییه است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطع��ه تصریح ک��رد‪ :‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ای��ن زمینه همکاری‬ ‫کاملی داش��ته و مدارک‪ ،‬قوانین و مصوبه های الزم‬ ‫را ابالغ کرده اما متاسفانه بانک مرکزی و گمرک از‬ ‫اجرای قانون تمرد کرده و به همین دلیل معتقد به‬ ‫حل موضوع از طریق قوه قضاییه هستیم‪.‬‬ ‫بیگلو درباره وضعیت اینده صنعت خودرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پیش بینی اینده دش��وار بوده اما مسلم است تا‬ ‫زمانی که قیمت گذاری ازاد نش��ود نمی توان اینده‬ ‫خوبی متصور بود‪ .‬وی افزود‪ :‬در اخرین کنفرانس��ی‬ ‫که داش��تیم اعالم کردیم موج بیکاری از ش��هریور‬ ‫اغاز خواهد ش��د و متاس��فانه این اتفاق افتاد و چه‬ ‫خوب اس��ت اگر بیمه تامین اجتماعی امار بیکارانی‬ ‫را که از پایان ش��هریور قراردادش��ان تمدید نشده و‬ ‫امار بیکارانی که هر روز بر تعداشان افزوده می شود‬ ‫را منتشر کند‪.‬‬ ‫البت��ه تا زمانی که قیمت گذاری خودرو به لحاظ‬ ‫فرمول و از حیث ازادس��ازی اصالح نشود این رویه‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی اف��زود‪ :‬درحال حاضر نرخ تمام نهاده های‬ ‫تولید و مواد اولیه داخلی و خارجی که منشا استفاده‬ ‫ارزی دارند ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر شده و طبیعی است که ناچار‬ ‫به افزایش نرخ خودرو به همین نسبت هستیم‪.‬‬ ‫بیگلو در پایان اظهار کرد‪ :‬با توجه به سرعت قابل‬ ‫قبولی که روند بررس��ی در دیوان عدالت اداری دارد‬ ‫امیدواریم پس از ارائه الیحه از طریق انجمن در این‬ ‫هفته‪ ،‬روند بررس��ی با س��رعت پیش رفته و نتیجه‬ ‫مطلوب به دست اید‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬نایب رئی��س انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه های خودروی��ی در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» عنوان ک��رده بود‪ :‬به طور کلی‬ ‫در بحث ترخیص مواد اولیه و قطعات منفصله حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درصد مشکالت قطعه سازان رفع شده است‪.‬‬ ‫البته گمرک درباره ترخیص تمام این محصوالت‬ ‫بر مبن��ای مصوبه های قبلی‪ ،‬افراد را به بانک ارجاع‬ ‫می دهند و بانک نیز پیرو فرم های گمرک از ما تعهد‬ ‫ح��ق پرداخ��ت مابه التفاوت را می گی��رد که اگر در‬ ‫این��ده من واردکننده ش��امل ای��ن قانون(پرداخت‬ ‫مابه التف��اوت) ش��دم ای��ن مبل��غ را به ط��ور حتم ‬ ‫بپردازم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان فارس با‬ ‫اشاره به اینکه تامین و توزیع الستیک سنگین همچنان ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬الستیک های سنگین مخصوص کامیون ها اعم از‬ ‫تولید داخل و وارداتی بین رانندگان کامیون استان از طریق‬ ‫اداره کل راهداری با نرخ مصوب توزیع می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬علی همتی افزود‪ :‬رانندگان دارای ش��رایط می توانند‬ ‫ب��ا دریافت حواله از اداره کل راهداری‪ ،‬الس��تیک مورد نیاز‬ ‫خود را با نرخ مصوب س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان دریافت کنند‪ ،‬در این راس��تا توزیع کنندگان‬ ‫هم حق فروش خارج از معرفی نامه های صادرش��د ه را ندارند‬ ‫و در صورت مش��اهده مصداق تخلف عرضه خارج از ش��بکه‬ ‫مجاز‪ ،‬با متخلفان برخورد قانونی خواهد ش��د‪ .‬همتی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سعی کرده از اغاز طرح‬ ‫و سهمیه بندی الستیک در استان فارس از تمامی ظرفیت ها‬ ‫اس��تفاده کند تا بتواند سهمیه مناس��بی را از انچه در حال‬ ‫تولید و واردات اس��ت جذب کند تا بخشی از مشکالت قشر‬ ‫زحمتکش کامیون داران رفع شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در همین‬ ‫راس��تا‪ ،‬غیر از س��همیه هایی که تاکنون به استان وارد شده‬ ‫و از س��وی اداره کل راهداری در حال توزیع اس��ت در چند‬ ‫روز گذشته تاکنون نیز حدود ‪ ۲۰۰۰‬حلقه الستیک سنگین‬ ‫اعالم سهمیه شده اس��ت‪ .‬همتی یاداور شد‪ :‬تامین و توزیع‬ ‫الس��تیک در اس��تان فارس به صورت انی و مستمر در حال‬ ‫پیگیری است و در روزهای اینده نیز شاهد اختصاص سهمیه‬ ‫خوبی برای استان خواهیم بود‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان فارس اظهار کرد‪ :‬بازرس��ان بر نحوه توزیع‬ ‫این الستیک ها نظارت می کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬رانندگان می توانند‬ ‫با مراجعه به اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای نس��بت‬ ‫به هماهنگی دریافت الستیک اقدام کنند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬این‬ ‫کار برای حمایت و تامین نیازهای حمل ونقل جاده ای‪ ،‬حمل‬ ‫کاالی برون شهری استان انجام می شود‪.‬‬ ‫تامین الستیک موردنیاز‬ ‫رانندگان سراسر کشور‬ ‫مدی��رکل راهداری و حمل ونقل ج��اده ای هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫توزیع ‪ ۴‬هزار حلقه الستیک کامیون با نرخ مصوب و دولتی‬ ‫در پایانه بار بندرعباس اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬داریوش باقرجوان‬ ‫درگفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬این تعداد الس��تیک باکیفیت‬ ‫با هدف توزیع عادالنه و نرخ ارزان بین رانندگان فعال بخش‬ ‫حمل ونق��ل ج��اده ای هرم��زگان در حال توزیع اس��ت‪ .‬این‬ ‫مقام مس��ئول در راهداری و حمل ونقل ج��اده ای هرمزگان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬هر جفت الس��تیک وارداتی به قیمت‪۲۱‬‬ ‫میلیون ریال ب��ه رانندگان در پایانه ب��ار بندرعباس تحویل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل ج��اده ای هرمزگان یاد اور‬ ‫شد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان مهر امسال‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬افزون بر ‪ ۹‬هزار حلقه الس��تیک دیگر به نرخ‬ ‫دولتی بین کامیون داران توزیع ش��ود‪ .‬باقرجوان تاکید کرد‪:‬‬ ‫الستیک های یاد شده تنها به بین کامیون دارانی که اقدام به‬ ‫بارگیری کاال می کنند توزیع می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬توزیع‬ ‫الستیک در راستای اجرای سیاست های عدالت محور صنعت‬ ‫حمل ونقل جاده ای کشور و به منظور رفع مشکالت و سرعت‬ ‫بخشی در مطالبه های رانندگان انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان ابراز کرد‪:‬‬ ‫این اداره کل با مشارکت صنف های حمل ونقلی امادگی الزم‬ ‫برای تامین الس��تیک مورد نیاز رانندگان سراس��ر کشور را‬ ‫دارد‪ .‬باقرج��وان گف��ت‪ :‬هم اکنون انبوه الس��تیک مورد نیاز‬ ‫رانن��دگان وارد پایان��ه بار بندرعباس ش��ده و هیچ کمبودی‬ ‫درحال حاضر مش��اهده نمی ش��ود‪ .‬ب��ا توج��ه فعالیت بندر‬ ‫ش��هید رجایی‪ ،‬ش��هید باهنر و بندرلنگ��ه‪ ،‬روزانه بیش از ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬کامیون‪ ،‬تریل��ی و کامیونت با هدف جابه جایی‬ ‫کاالهای وارداتی‪ ،‬صادراتی و همچنین ترانزیتی در جاده های‬ ‫مواصالتی این استان تردد می کنند‪.‬‬ ‫تامین قطعات خودروهای جدید‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور اع�لام کرد ک��ه با تامین ش��دن قطعات‬ ‫م��ورد نی��از‪ ،‬تمام خودروهای پژو ‪ ۲۰۰۸‬و س��یتروئن ‪ C ۳‬که‬ ‫پیش فروش شده اند تولید و تحویل خریداران خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬پس‬ ‫از برجام و ورود خودروسازان بین المللی به ایران‪ ،‬ایران خودرو‬ ‫همکاری با پژو و سایپا همکاری خود را با سیتروئن اغاز کردند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این دو خودروساز فرانسوی برای ورود به بازار‬ ‫ایران ملزم به سرمایه گذاری در ایران شدند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به‬ ‫دنبال ان در گام نخست همکاری مشترک خودروسازان ایرانی‬ ‫و فرانس��وی‪ ،‬دو خودر و پژو ‪ ۲۰۰۸‬و س��یتروئن‪ C ۳‬به خطوط‬ ‫تولی��د امده و تعداد قابل توجهی از این خودروها پیش فروش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کشور ادامه داد‪ :‬با این حال‪ ،‬پس از خروج امریکا‬ ‫از برجام با فش��ارهای غیرقانونی این کش��ور به ش��رکت های‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬دو ش��رکت پ��ژو و س��یتروئن مجبور ب��ه تعلیق‬ ‫فعالیت های خود در ایران شدند‪.‬‬ ‫نجفی منش افزود‪ :‬با وجود تعلیق فعالیت پژو س��یتروئن در‬ ‫ایران‪ ،‬بر اس��اس جدیدترین اخبار به دست امده تمام قطعات‬ ‫الزم ب��رای تولی��د خودروه��ای پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬و س��یتروئن‪C ۳‬‬ ‫پیش ف��روش ش��ده در گذش��ته‪ ،‬تامین ش��ده و در اینده این‬ ‫خودروها تولید و تحویل خریداران خواهد شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 8‬مهر ‪ 20 1397‬محرم ‪ 30 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 494‬پیاپی ‪2467‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«گسترش صنعت» از روزهای پر تالطم نحوه فروش نفت گزارش می دهد‬ ‫خاموش و روشن فروش نفت‬ ‫منافع ملی‬ ‫دوست و دشمن ندارد‬ ‫محبوب�ه قرمزچش�مه‪ :‬اگر به اصل تامی��ن منافع ملی‬ ‫در عرص��ه بین الملل معتقد باش��یم نمی توان منکر ش��د‬ ‫که کش��ورهای تولیدکننده و عرضه کننده نفت از تحریم‬ ‫ایران ناراحت هستند‪ .‬این موضوع در دو دلیل ریشه دارد؛‬ ‫نخس��ت اینکه هرگونه کاهش ق��درت در یک کفه ترازو‪،‬‬ ‫افزایش قدرت را در کفه دیگر ترازو در پی خواهد داش��ت‬ ‫و دوم اینکه همواره یکی از چالش های کش��ورهای دارنده‬ ‫نفت‪ ،‬بازاریابی و حفظ مش��تریان بین المللی است‪ .‬از انجا‬ ‫ک��ه میزان عرضه نفت بی��ش از نیاز بازار اس��ت‪ ،‬همواره‬ ‫سیاس��ت های انقباض��ی برای صاحبان نفت س��خت بوده‬ ‫چرا که بیش��تر این کشورها صادرات تک محصولی وابسته‬ ‫به نفت دارند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬اگر تنوع صادرات وجود داش��ت ان زمان توقع‬ ‫همدلی برای عرضه نکردن نفت امکان پذیر بود اما اکنون‬ ‫جنگ بر س��ر حیات اس��ت و نمی توان انتظار داش��ت که‬ ‫کش��ورهای صادرکننده نفت بر این تصمیم چندان وفادار‬ ‫باش��ند و با نوش��تن اسامی کش��ورها در گروه دشمنان و‬ ‫متح��دان جبهه بندی جدیدی ب��ه راه انداخت‪ .‬باید گفت‬ ‫ای��ن دوران بحران��ی‪ ،‬دیگر گنجایش تنش��ی بیش از این‬ ‫و اضاف��ه ش��دن نام های بیش��تری در گروه دش��منان را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫بای��د بی��ش از پی��ش اندیش��ید و راه تبیی��ن مقابله با‬ ‫مشکالت و روش��نگری برای اذهان را در پیش گرفت که‬ ‫ن یا هر کشور دارنده نفت در‬ ‫اگر روس��یه‪ ،‬قطر و عربس��تا ‬ ‫ت�لاش برای پر کردن خال نفتی نهاد دیپلماس��ی خود را‬ ‫فعال کند‪ ،‬نه به معنی این اس��ت که در مخالفت با ایران‬ ‫گام برداش��ته است بلکه نش��انگر این است که منافع ملی‬ ‫مردم خود را در اولویت می داند‪.‬‬ ‫این هنر س��ردمداران ایران است که با دیپلماسی فعال‬ ‫و قدرت چانه زنی خود در مناس��باتی دو سویه و چند سویه‬ ‫کشورهای صادرکننده نفت را توجیه کنند که اگر تحریم‬ ‫یک جانبه امریکا مشکالتی برای ایران ایجاد کند‪ ،‬به طور‬ ‫قط��ع اعمال تحریم‪ ،‬ش��تری خواهد بود ک��ه مقابل خانه‬ ‫تک ت��ک صاحب��ان نفت خواه��د نشس��ت و از این منظر‬ ‫صاحبان طالی س��یاه منفعت بلند مدت خود را به منافع‬ ‫گذرا ترجیح دهند‪.‬‬ ‫ایران می تواند با اس��تفاده از ابتکار عمل س��ایر کشورها‬ ‫را مجاب کند تا با همکاری یکدیگر افس��ار عربس��تان را‬ ‫بکش��ند و داس��تان تحری��م داس��تان هر روز ب��ازار نفت‬ ‫جهان نش��ود‪ .‬ایران باید تنش عربستان را در پایین ترین‬ ‫ح��د خود نگ��ه دارد و در جریان نشس��ت های اوپک این‬ ‫کش��ور را ب��ه پایبن��دی بر تعه��دات فریز نفتی تش��ویق‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دریافت روپیه در ازای صادرات‬ ‫نفت مشکلی ندارد‬ ‫عضو کمیسیون انرژی گفت‪ :‬درحال حاضر یکی از پول هایی‬ ‫که در صرافی ها حتی در دوبی و کویت اس��تفاده می ش��ود‪،‬‬ ‫روپیه هند است‪ .‬بنابراین‪ ،‬از نظر مبادله نفت با روپیه مشکلی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫غالمرضا شرفی درباره صادرات نفت به هند در ازای روپیه‬ ‫یا کاالی تمام شده به ایلنا گفت‪ :‬اگر دریافت پول خارج از ریل‬ ‫ارزهای رایج در مبادالت کاال باش��د بای��د میزان پذیرا بودن‬ ‫ان ارز س��نجیده شود و در بازار عرضه و تقاضای منطقه ای و‬ ‫جهانی تعریف منطقی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگ��ر پولی که در مقابل ص��ادرات نفت دریافت‬ ‫می کنیم قابل مبادله در منطقه باش��د شاید خوب هم باشد‪،‬‬ ‫ضمن اینکه کمتر بر ارزهایی مثل دالر و یورو تکیه می کنیم‬ ‫و این می تواند بسیاری از مسائل ما را حل کند‪ ،‬به شرطی که‬ ‫در منطقه قدرت مانور داشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجل��س ش��ورای اس�لامی ی��اداور ش��د‪:‬‬ ‫درحال حاضر یکی از پول هایی که در صرافی ها حتی در دوبی‬ ‫و کویت اس��تفاده می شود‪ ،‬روپیه هند است‪ .‬از این رو‪ ،‬از این‬ ‫لحاظ مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره دریافت کاال به جای صادرات نفت به هند ‪ ،‬نیز‬ ‫گفت‪ :‬البته هیچ مانعی ندارد‪ .‬انچه مورد نیازمان اس��ت وارد‬ ‫ک��رده و تقاضای بازار داخل��ی را برطرف کنیم اما اگر مجبور‬ ‫ش��ویم کاالیی را که در کشور س��اخته می شود در ازای نفت‬ ‫وارد کنیم‪ ،‬منطقی نیست‪.‬‬ ‫ یک منبع اگاه دولت هند روز چهارشنبه به رویتر ز خبر داد‬ ‫که دولت هند هیچ وقت به پاالیش��گاه های نفتی این کش��ور‬ ‫نگفته واردات نفت خام از ایران را متوقف کنند‪.‬‬ ‫ رویت��رز مدع��ی ش��ده ای��ن در حالی اس��ت که بیش��تر‬ ‫پاالیش��گاه های نفت هندی خرید نفت از ایران را در اس��تانه‬ ‫تحریم های امریکا علیه ایران در ‪ ۴‬نوامبر‪ ،‬قطع کرده اند‪.‬‬ ‫این منبع اگاه گفت‪ :‬ما روابط خوبی با ایران و امریکا داریم‬ ‫و تصمیم های ما در حوزه انرژی وابس��ته (به هیچ کش��وری)‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رویترز نوش��ت‪ :‬هند رواب��ط دیپلماتیک نزدیک��ی با ایران‬ ‫دارد‪ .‬این کش��ور در پروژه بندر چابهار در ایران که یک بندر‬ ‫استراتژیک است‪ ،‬نقش مهمی دارد‪ .‬با این حال ‪ ،‬همزمان‪ ،‬این‬ ‫کش��ور روابط نزدیکی با امریکا دارد و توافقنامه های امنیتی‬ ‫بین دو کشور به تازگی به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه‬ ‫وزارت نفت تالش‬ ‫می کند با تعیین‬ ‫ساز کارهایی اجازه‬ ‫ندهد که بابک‬ ‫زنجانی های جدید رشد‬ ‫کنند‬ ‫در حال�ی ب�ه ‪ ۴‬نوامبر (‪۱۳‬ابان) و اغ�از تحریم های امریکا‬ ‫نزدی�ک می ش�ویم که نش�ریه ها «خطر تکثی�ر ب ‪.‬ز » را تیتر‬ ‫زدن�د و ب�ار دیگر نام این متهم اقتص�ادی به عنوان پرچمدار‬ ‫خیان�ت به منافع ملی بر س�ر زبان هاس�ت‪ .‬برخ�ی با نادیده‬ ‫گرفتن تالش های وزارت نفت در س�ال های گذشته مفسدان‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫راهکارهای��ی برای مهار قدرت فروش��ندگان نفت در‬ ‫دوره تحریم ها عنوان می ش��ود‪ .‬برخی متخصصان بازار‬ ‫نف��ت و ل��زوم ایجاد کمیته نظارت بر فروش��ندگان این‬ ‫ذخای��ر طبیعی را کار س��از تلقی می کنن��د و معتقدند‬ ‫ای��ن نظارت باید با مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫قوانین س��خت تر اعمال ش��ود‪ .‬برخی قانون گذاران نیز‬ ‫بی��ان می کنند فروش نفت‪ ،‬تمام و کمال وظیفه وزارت‬ ‫نف��ت اس��ت و «نظارت ب��ر نظارت» را فس��اد جدیدی‬ ‫عن��وان می کنن��د که موج��ب پیچیدگ��ی روند فروش‬ ‫نفت در بروکراس��ی اداری و سیاس��ی همچنین فرار از‬ ‫مسئولیت ها می ش��ود‪ .‬عالوه بر اینها باید در نظر داشت‬ ‫ت( که به مراتب‬ ‫که ایران حتی با قطعنامه ش��ورای امنی ‬ ‫جامع تر و س��ختگیرانه تر اس��ت) توانس��ت مقابله کند‪.‬‬ ‫مقابله یا به بیان برخی‪ ،‬عبور از این تحریم ها در شرایط‬ ‫کنونی به مراتب س��اده تر اس��ت و دولت بر پایه دانش و‬ ‫تجربه های گذشته و در قالب برنامه های مدون و شفافی‬ ‫که دارد‪ ،‬می تواند از افراد حقیقی و حقوقی‪ ،‬در تعامل با‬ ‫مشتریان نفتی‪ ،‬بازگشت پول نفت بهره ببرد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫با بس��تن قراردادهای تهاتری‪ ،‬ارائه بسته های تشویقی‬ ‫برای همسایه ها از این بحران به سالمت عبور کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمانی برای کاسبان تحریم‬ ‫نفت�ی را پیراه�ن عثمان کرده و عن�وان می کنند که دیگر به‬ ‫هی�چ کس نمی توان اعتم�اد کرد و به اصطلاح‪ ،‬نباید از یک‬ ‫س�وراخ دوبار گزیده ش�د‪ .‬در این میان‪ ،‬برخی از کارشناسان‬ ‫به گونه ای دیگر می اندیشند و معتقدند ایران در دریافت پول‬ ‫نفت خام در عرصه بین الملل با مش�کل روبه رو اس�ت‪ .‬از این‬ ‫مراجعه های زیادی با پیشنهاد شیوه های مختلف فروش‬ ‫نفت به وزارت نفت اعالم شود‪ ،‬صالحیت این افراد باید‬ ‫احراز شود‪ ،‬نمی توان ریسک کرد و به افراد اعتماد کرد‪.‬‬ ‫در وزارت نفت کمیته ای برای بررس��ی پیش��نهاد های‬ ‫ممک��ن وجود دارد‪ .‬همچنین‪ ،‬کمیته ای بر عملکرد این‬ ‫گروه نظارت می کند‪ .‬میرزایی بدون اش��اره مستقیم به‬ ‫مفسدان نفتی گفت‪ :‬تجربه های زیادی در زمینه فروش‬ ‫نف��ت اندوخته ایم که نباید به دلیل اتفاق های گذش��ته‬ ‫تمام موضوع را کنار بگذاریم باید به گونه ای پیش برویم‬ ‫که تجربه های تلخ تکرار نش��ود‪ .‬عضو کمیسیون انرژی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به این پرسش که ایا‬ ‫به ش��کل اساس��ی لزوم وجود چنین کمیته ای را مفید‬ ‫می دانید‪ ،‬گفت عده ای عنوان می کنند که باید کمیته ای‬ ‫از س��وی مجلس برای نظارت بر فروش نفت ایجاد و در‬ ‫این زمینه مصوبه ای تصویب شود‪ .‬به شکل کلی نظارت‬ ‫بر فروش نفت نیاز به مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ن��دار د چرا که کار اصلی کمیس��یون انرژی‪ ،‬فروش نفت‬ ‫نیس��ت بلکه نظارت بر اجرای قانون است‪ .‬ورود مجلس‬ ‫شورای اسالمی به این امر بر پیچیدگی موضوع می افزاید‬ ‫و شرایط را سخت تر می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه پیچیدگی ها و حساس��یت های‬ ‫بس��یاری در زمینه نظارت بر ف��روش نفت وجود دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در عملیات اجرای فروش نفت خود وزارت نفت‬ ‫به صورت مس��تقیم باید کمیسیون نظارت را قوی کند‬ ‫و س��ازکار دقیقی برای جلوگیری از رانت ها ایجاد شود‪.‬‬ ‫نظ��ارت بر انجام این مهم را نمی توان س��اده تلقی کرد‬ ‫باید مالحظات بس��یاری در این زمینه در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره به احتمال شکل گیری‬ ‫باب��ک زنجانی ه��ای جدی��د در ش��رایط‬ ‫کنونی‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬باید از تجربه های‬ ‫گذش��ته ب��رای جلوگیری از رش��د بابک‬ ‫زنجانی ه��ای جدید بهره برد و روی افراد‬ ‫جدید بررسی های الزم را انجام داد‪.‬‬ ‫وزی��ر نف��ت با بی��ان اینک��ه هم اکنون‬ ‫زمان کار کاس��بان تحریم اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫جالل میرزایی‬ ‫ک��رد‪ :‬وزارت نفت تالش می کند با تعیین‬ ‫س��از کارهایی اج��ازه نده��د ک��ه بابک تجربه های زیادی در‬ ‫زمینه فروش نفت‬ ‫زنجانی های جدید رشد کنند‪.‬‬ ‫اندوخته ایم که نباید به‬ ‫‹ ‹لزوم تایید صالحیت ها‬ ‫ج�لال میرزای��ی‪ ،‬عض��و کمیس��یون دلیل اتفاق های گذشته‬ ‫انرژی مجلس ش��ورای اسالمی و نماینده تمام موضوع را کنار‬ ‫بگذاریم باید به‬ ‫مردم ایالم در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫با توجه به ش��رایط پیش ام��ده‪ ،‬تقاضاها گونه ای پیش برویم که‬ ‫تجربه های تلخ تکرار‬ ‫فراد ب��رای فروش نفت را چگونه می توان‬ ‫نشود‬ ‫ارزیابی کرد به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫سخت تر ش��دن فروش نفت موجب شده‬ ‫� اختیارات کمیته نظارت‬ ‫این عضو کمیس��یون ان��رژی در زمینه‬ ‫اهمی��ت کمیت��ه نظارت‪ ،‬به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬باید اختیارات الزم و کافی‬ ‫ب��رای عملیاتی کردن نظ��ارت بر کمیته‬ ‫تعریف ش��ود‪ ،‬باید دید ایا در وزارت نفت‬ ‫برای پر کردن خطاها تدابیری اندیش��یده‬ ‫می ش��ود یا خیر‪ ،‬ای��ا راه ه��ای مختلفی‬ ‫که عنوان می ش��ود عملیاتی اس��ت؟ این‬ ‫پرس��ش ها اگر به درستی پاسخ داده شود‬ ‫بر عملک��رد اینده کمیته نظ��ارت انرژی‬ ‫تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫� لزوم دریافت تضامین الزم‬ ‫حس��ن بهرام نی��ا‪ ،‬رئی��س کمیته نفت‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫و نماینده مردم نهاوند در گفت وگو با خانه‬ ‫توافق روسیه و پاکستان برای انتقال گاز ایران از دریا‬ ‫وزارت انرژی روس��یه اعالم کرد‪ :‬روس��یه و پاکس��تان‬ ‫یادداش��تی را درب��اره هم��کاری در اجرای پ��روژه خط‬ ‫لول��ه دریایی ب��رای تامین گاز از ایران ب��ه منظور انتقال‬ ‫به پاکس��تان و هند امضا کردند‪ .‬ب��ه گزارش ایرنا به نقل‬ ‫از اس��پوتنیک‪ ،‬از طری��ق ای��ن پروژه خط لول��ه دریایی‬ ‫انتق��ال گاز ای��ران فراهم خواهد ش��د و از طریق ان گاز‬ ‫ایران به پاکس��تان و هند صادر می ش��ود‪ .‬در این س��ند‬ ‫ش��رکت ها و س��ازمان هایی که در این پروژه حضور دارند‬ ‫مشخص ش��ده اند و قرار است در زمینه توسعه مطالعات‬ ‫امکان س��نجی‪ ،‬تعیی��ن منابع اولیه‪ ،‬پیکربندی و مس��یر‬ ‫خ��ط لوله گاز فعالیت کنند‪ .‬عالء الدین بروجردی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬اسفند ‪ ۹۶‬در سفر به روس��یه برای شرکت در‬ ‫همای��ش اقتصادی س��اراتوف روس��یه با عن��وان «اینده‬ ‫مناطق ؛ توس��عه همکاری ها» با اش��اره به اهمیت ساخت‬ ‫خط لوله گاز ایران به پاکستان و هند‪ ،‬گفته بود‪ :‬روس ها‬ ‫موافقت کرده اند که در س��اخت این خط با اولویت مسیر‬ ‫دری��ا با ایران همکاری کنند‪ .‬بروجردی افزود‪ :‬اجرای این‬ ‫پ��روژه نقش مهم��ی در ارتقای همکاری های دو کش��ور‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬در حوزه های مختلف از جمله‬ ‫کشاورزی مانعی در مسیر گسترش روابط نمی بینیم و در‬ ‫مسائل بین المللی و سیاسی همکاری ها قابل توجه است‪.‬‬ ‫نظر به اش�خاص حقیقی نیازمندیم ک�ه بتوانند بدون انکه از‬ ‫اختیارات سوء اس�تفاده کنند در جهت منافع ایران در عرصه‬ ‫بین المللی بازی سازی کند‪.‬‬ ‫با مش�خص کردن راهکارهایی‪ ،‬قدرت این افراد را می توان‬ ‫مهار کرد‪.‬‬ ‫مل��ت‪ ،‬با اش��اره به فروش نفت در ب��ورس به عنوان یک‬ ‫راه��کار گف��ت‪ :‬ابتدا باید پول ف��روش نفت در بورس از‬ ‫خریداران دریافت ش��ود تا بابک زنجانی های ثانی ایجاد‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته نفت کمیس��یون انرژی مجلس شورای‬ ‫اسالمی و نماینده مردم نهاوند تصریح کرد‪ :‬باید تضامین‬ ‫الزم برای فروش نفت در بورس احصا و بر اس��اس انها‪،‬‬ ‫برای فروش اقدام شود‪ .‬همچنین‪ ،‬بخش خصوصی باید‬ ‫برای صادرات و فروش نفت راهکارهای خود را پیدا کند‬ ‫ع‬ ‫ک��ه با توجه ب��ه تجربیات قبلی تحریم ه��ا به طور قط ‬ ‫راهکارهای خوبی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مراودات غیر رسمی و غیر شفاف‬ ‫راضی نخواهند ش��د وزارت نفت تس��لیم فضاس��ازی و‬ ‫فش��ارهای کسانی ش��ود که به بهانه دور زدن تحریم ها‪،‬‬ ‫ثروت ایران را به یغما برند»‪.‬‬ ‫ای��ن اطالعی��ه اورده اس��ت‪« :‬این روزها عاش��قان و‬ ‫تشنگان زیادی برای تصاحب نفت ایران وجود دارند اما‬ ‫انچه برای وزارت نفت اهمیت دارد اطمینان از دریافت‬ ‫وج��ه حاصل از فروش نفت اس��ت‪ .‬به غیر از افرادی که‬ ‫شاید این روزها دوباره وسوسه شده اند نفت کشور را در‬ ‫اختیار گرفته و پرداخت پول ان را به شیوه ها و اینده ای‬ ‫موه��وم حوال��ه دهند‪ ،‬امادگی دارد به همه مش��تریان‬ ‫مطمئن‪ ،‬به هر میزان که مایل باشند نفت بفروشد»‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ش��فافیت و شفافیت و باز هم شفافیت راهکاری است‬ ‫علی تاجرنیا‪ ،‬نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی‬ ‫که بس��یاری از مش��کالت را حل خواهد کرد اما انچه از‬ ‫ب��ا بیان اینکه امثال بابک زنجانی در فضای غیر ش��فاف‬ ‫اهمیت بس��یاری برخوردار است موضع وزارت نفت در‬ ‫و م��راودات غیر رس��می و غیر قانون��ی رش��د می کنند‪،‬‬ ‫اغاز دور جدید تحریم های نفتی است‪ .‬نام بردن از بابک‬ ‫نی��ز در گفت وگ��و با ی��ک روزنامه گفت‪« :‬ه��ر دولت یا‬ ‫زنجان��ی در اغاز راه بررس��ی متقاضیان فروش نفت ان‬ ‫مجموع��ه ای که بخواهد از چنین فس��ادهایی در درون‬ ‫هم در س��خنان نفر اول نفت کشور را می توان هشداری‬ ‫مجموع��ه خودش جلوگیری کند باید تمام مس��ائل را‬ ‫تلقی کرد برای کس��انی که به دنبال س��وداگری و رانت‬ ‫ش��فاف کند‪ .‬تصور می کنم با توجه به ش��رایطی که در‬ ‫می خواهند وارد میدان نفت شوند‪.‬‬ ‫کشور به وجود امده باید یک همت جدی پیرامون حل‬ ‫وزارت نفت برای جلوگیری از فعالیت چنین افرادی‬ ‫مس��ائل اقتص��ادی به صورت کالن انجام ش��ود‪ .‬تجربه‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن راهکار‪ ،‬اختی��ارات الزم و کافی برای‬ ‫نش��ان می دهد روش هایی که در گذشته پیگیری شده‪،‬‬ ‫کمیته فروش نفت وضع کند و همزمان با بستن راه های‬ ‫روش های پر فسادی است ضمن اینکه مشکالت کشور را‬ ‫رانت و گرفتن ضمانت های قوی‪ ،‬قهریه ای درخور برای‬ ‫حل نمی کند یک سری گرفتاری هایی را نیز برای کشور‬ ‫خاطی��ان در نظر بگیرد تا حاض��ران عرصه فروش نفت‬ ‫به وجود می اورد‪».‬‬ ‫ی��ا عطای نفت را به لقایش ببخش��ند و از‬ ‫وی اف��زود‪ « :‬درچنی��ن موضوع��ی‬ ‫این دور خارج ش��وند یا در راستای منافع‬ ‫ی��ک مس��ئله بای��د در راس ام��ور و‬ ‫ملی کش��ور فعالیت کنن��د‪ .‬تحریم های‬ ‫تصمیم گیری ه��ای موجود ما باش��د و ان‬ ‫جدی��د امریکا علیه ای��ران از تاریخ اعالم‬ ‫اینک��ه واقعیت های موجود جامعه جهانی‬ ‫ش��ده‪ ،‬در ی��ک دوره ‪ ۹۰‬روزه و ‪ ۱۸۰‬روزه‬ ‫را بپذیری��م و بدانیم مس��یری که باید به‬ ‫علیه کش��ورمان فعال خواهد شد‪ .‬یکی از‬ ‫درستی جلو برویم مسیر شفافیت است و‬ ‫مهم ترین بخش هایی را که برای زیر فشار‬ ‫فکر می کنم اگر این مس��یر را برگزینیم از‬ ‫ق��رار دادن هدف ق��رار داده‪ ،‬صنعت نفت‬ ‫بروز بابک زنجانی ها جلوگیری کردیم‪».‬‬ ‫علی تاجرنیا‬ ‫� پاسخی از طرف وزارت نفت‬ ‫است‪ .‬بر اساس تازه ترین گزارش ها‪ ،‬ایران‬ ‫یک مسئله باید در راس‬ ‫وزارت نف��ت در اطالعی��ه ای اع�لام‬ ‫در م��اه مه(اردیبهش��ت‪-‬خرداد) روزان��ه‬ ‫امور و تصمیم گیری های‬ ‫کرد تم��ام راه های مطمئ��ن فروش نفت‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار بش��که نفت‬ ‫ما باشد و ان اینکه‬ ‫و تمهی��دات الزم را بررس��ی ک��رده تا در‬ ‫خ��ام و میعانات گازی صادر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫واقعیت های موجود‬ ‫ش��رایط تحری��م بتواند ب��رای فروش ان‬ ‫ای��ران همچنی��ن در س��ال ‪ ،۹۶‬به ط��ور‬ ‫جامعه جهانی را بپذیریم‬ ‫اق��دام کند‪ .‬وزارت نف��ت در این اطالعیه‬ ‫میانگین ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۱۵‬هزار بش��که در‬ ‫و بدانیم مسیری که‬ ‫تاکید کرده اس��ت‪« :‬خواست وزارت نفت‬ ‫روز نفت خام به فروش رس��انده است‪ .‬اما‬ ‫باید به درستی جلو‬ ‫این اس��ت که در این شرایط دشوار و نبرد‬ ‫صادرات نفت خام ایران که پس از اجرای‬ ‫برویم مسیر شفافیت‬ ‫س��نگین اقتصادی با امریکا‪ ،‬بتواند نفت را‬ ‫برجام با رش��دی چشمگیر همراه شده‪ ،‬با‬ ‫است‬ ‫در حداکثر مقدار ممکن به فروش برساند‪،‬‬ ‫اعمال تحریم های یک جانبه امریکا با خطر‬ ‫اما تردید نداریم که در این راه مردم هرگز‬ ‫کاهش روبه رو است‪.‬‬ ‫نصب راکتور ‪ ۳۰۰‬تنی در پاالیشگاه شیراز‬ ‫راکت��ور ‪ ۳۰۰‬تن��ی س��اخت داخل با دس��تان‬ ‫توانمن��د متخصص��ان داخلی در قلب پاالیش��گاه‬ ‫ش��یراز نصب و راه اندازی ش��د‪ .‬به گزارش ش��انا‪،‬‬ ‫عبدالرحیم ش��مس الدینی‪ ،‬مدیرعامل پاالیشگاه‬ ‫ش��یراز گف��ت‪ :‬ای��ن راکتور ‪ ۳۰۰‬تن��ی در تهیه و‬ ‫تولی��د فراورده ه��ای نفتی‪ ،‬س��وخت جت‪ ،‬نفت‬ ‫سفید‪ ،‬قیر و دیگر فراورده های نفتی نقش اساسی‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬با تعویض راکتور نام برده‪ ،‬کیفیت‬ ‫محص��والت گاز مایع‪ ،‬بنزین موتور و نفت گاز ارتقا‬ ‫یافت��ه و امکان تامین و تولید محصوالت راهبردی‬ ‫با کیفیت فراهم می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬راکتور‬ ‫س��ابق این پاالیشگاه که س��اخت ایتالیا بود دچار‬ ‫ترک خوردگی ش��د و کش��ور س��ازنده حاضر نشد‬ ‫ان را تعمی��ر کن��د و خط��ر انفج��ار کل منطقه را‬ ‫تهدید می کرد‪ .‬مدیرعامل پاالیش��گاه نفت شیراز‬ ‫ب��ا بیان اینکه ای��ن راکتور در ایتالی��ا و چین هم‬ ‫ساخته می شود‪ ،‬افزود‪ :‬با تالش متخصصان داخلی‬ ‫ایران هم به جمع سازندگان این راکتور در جهان‬ ‫پیوس��ت‪ .‬ش��مس الدینی تصری��ح کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫راکتور ساز اهواز این راکتور را به دست متخصصان‬ ‫داخلی ساخت و از طریق حمل دریایی و زمینی به‬ ‫پاالیشگاه شیراز منتقل و نصب شد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪ 20 1397‬محرم ‪ 30 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 494‬پیاپی ‪2467‬‬ ‫خبر‬ ‫نامه ‪ ۸۰‬نماینده مجلس‬ ‫برای جلوگیری از واگذاری‬ ‫سیلوهای دولتی‬ ‫محمد میررضوی‬ ‫نجف قلی صالحی‬ ‫غالمرضا تقوی‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از دالیل گرانی فراورده های گوجه فرنگی‬ ‫دومینوی بسته بندی به «رب قرمز» رسید‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��اید برای ش��ما هم پیش امده که در قفسه های‬ ‫فروشگاهی به جای قوطی رب گوجه فرنگی شیشه های‬ ‫مربایی پرش��ده از رب گوجه فرنگی را ببینید و از خود‬ ‫بپرسید چه شده که پس از کمیاب شدن این محصول‬ ‫اکنون شیش��ه جاگزی��ن قوطی های بس��ته بندی رب‬ ‫گوجه فرنگی شده اس��ت؟ گوجه فرنگی و فراورده های‬ ‫ان از اغاز امسال دستخوش تغییرات بسیار از کمیاب‬ ‫ش��دن رب گوجه فرنگی تا فروش ان در شیش��ه های‬ ‫مربایی با قیمت های ‪ ۳‬برابری بوده است‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫رب گوجه فرنگی از اغاز امسال درباره کاهش تولید ان‬ ‫و اثرگذاری بر فراورده های گوجه فرنگی هشدار داده و‬ ‫خواستار ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی شده بودند اما‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬گرانی و کاهش قوطی های بسته بندی‬ ‫و در های اسان بازشو نیز چالش تولید رب گوجه فرنگی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬هرچند وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به تازگی بخش��نامه ممنوعیت ص��ادرات گوجه فرنگی‬ ‫را صادر کرده اما کارشناس��ان معتقدن��د این اقدام در‬ ‫پایان فصل برداش��ت گوجه فرنگی انجام شده است در‬ ‫حالی که تولیدکنن��دگان فراورده های گوجه فرنگی از‬ ‫اغاز تابستان خواستار ممنوعیت صادرات این محصول‬ ‫بودند‪ .‬با این حال‪ ،‬مس��ئوالن وزارت جهادکشاورزی با‬ ‫اس��تناد به امارهای تولید و ص��ادرات گوجه فرنگی در‬ ‫‪ ۶‬ما ه گذش��ته و مقایس��ه ان با سال گذشته معتقدند‬ ‫گوجه فرنگی به زودی ارزان می ش��ود‪ .‬گش��تی در بازار‬ ‫نیز نش��ان می دهد که هر قوط��ی رب گوجه فرنگی در‬ ‫شیش��ه های یک کیلویی بین ‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تومان تا‬ ‫‪ ۱۲‬هزار تومان عرضه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامی مفید اما در دقیقه‪۹۰‬‬ ‫محمد میررضوی‪ ،‬دبیر س��ندیکای صنایع کنس��رو‬ ‫ای��ران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫سال گذشته هر کیلوگرم گوجه فرنگی تحویل داده شده‬ ‫ب��ه کارخانه ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۵۰‬تومان قیمت داش��ت اما از‬ ‫اغاز تابستان امس��ال این رقم به ‪ ۷۰۰‬تومان افزایش‬ ‫یاف��ت‪ .‬درحال حاضر نیز هر کیلوگ��رم گوجه فرنگی با‬ ‫قیمت ‪ ۲۲۰۰‬تومان ب��ه ازای هر کیلوگرم به کارخانه‬ ‫عرضه می ش��ود‪ .‬میررضوی ادامه داد‪ :‬نرخ قوطی رب‬ ‫گوجه فرنگی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬برابر افزایش یافته اس��ت و نرخ در ‬ ‫اسان بازشو و در معمولی رب گوجه فرنگی نیز به شدت‬ ‫رئی��س اتحادی��ه میوه و تره بار مش��هد با اش��اره به‬ ‫افزایش ن��رخ گوجه فرنگی بیان ک��رد‪ :‬علت افزایش‬ ‫گوجه کمبود تولید ان اس��ت و کمبود تولید ناش��ی‬ ‫از ان اس��ت که به طور معمول یک سال کشاورزان‬ ‫محصوالتی همچون گوجه فرنگی‪ ،‬سیب زمینی‪ ،‬پیاز‬ ‫و‪ ...‬را زی��اد می کارن��د در حالی ک��ه تقاضایی وجود‬ ‫ندارد و این باعث متضرر ش��دن انها می شود‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه در صنف ما هرچه محصوالت گران تر‬ ‫ش��ود به ضرر ما اس��ت چرا که در این صورت مردم‬ ‫قدرت خرید ندارند‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬سال قبل تولید‬ ‫گوج��ه زیاد بود وکش��اورزان با تولی��د گوجه با نرخ‬ ‫فروش ‪ ۸۰۰‬یا ‪ ۱۰۰۰‬تومان ضرر می کردند‪ ،‬امس��ال‬ ‫نسبت به س��ال قبل کمتر سراغ کشت گوجه رفتند‬ ‫و همچنین مس��ائل کم اب��ی در کاهش تولید گوجه‬ ‫دخیل بوده اس��ت‪ .‬به گفته مص��دق‪ ،‬ما صادر کننده‬ ‫گوجه و س��یب زمینی به افغانستان و عراق هستیم و‬ ‫این موجب می شود با کمبود روبه رو شویم در حالی‬ ‫که مس��ئوالن نباید اجازه ای��ن کار را دهند زیرا این‬ ‫کاالها اساس��ی و ضروری هستند و فقیر و غنی همه‬ ‫به این محصوالت نیاز دارن��د‪ ،‬ما نمی توانیم دخالت‬ ‫کنیم و مس��ئو الن خودشان باید در این باره تصمیم‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر در اسان باز شو‬ ‫قوطی رب گوجه فرنگی ‪ ۲۵۰‬تومان بوده که به حدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬تومان رسیده و نرخ در معمولی از ‪ ۲۰۰‬به ‪۵۰۰‬‬ ‫توم��ان افزایش یافته اس��ت‪ .‬دبیر س��ندیکای صنایع‬ ‫کنسرو ایران ادامه داد‪ :‬حال که با افزایش چند برابری‬ ‫نرخ مواد اولیه تولید رب گوجه فرنگی روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫پرس��ش این اس��ت که نرخ واقعی ای��ن محصوالت تا‬ ‫چه می��زان می تواند افزایش یاب��د؟ میررضوی افزود‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر کارخانج��ات تولی��د رب گوجه فرنگی‬ ‫ب��ا کمبود مواد اولیه روبه رو هس��تند‪ .‬اگر قرار باش��د‬ ‫ش��رایط به همین منوال ادامه یابد دچار کمبود تولید‬ ‫کنس��روهایی خواهیم ش��د که مبنای تولید انها رب‬ ‫گوجه فرنگی اس��ت‪ .‬دبیر س��ندیکای صنایع کنس��رو‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی از اغاز‬ ‫تابستان درخواس��ت ممنوعیت صادرات را داده بودند‬ ‫اما وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تازگی این دس��تور‬ ‫را صادر کرده که از اوج فصل برداش��ت گذش��ته ایم و‬ ‫گوجه فرنگی ها صادر ش��ده اند‪ .‬میررض��وی همچنین‬ ‫در پاس��خ به اینک��ه افزایش نرخ قوط��ی فلزی باعث‬ ‫روی اوری برخی از تولید کنندگان به استفاده از شیشه‬ ‫در بسته بندی رب ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استفاده از‬ ‫شیشه در گذشته هم مطرح بود و مشتری خاص خود‬ ‫‹ ‹رقابت‪ ،‬عامل افزایش قیمت‬ ‫را داش��ت اما درحال حاضر با توجه به کمبود و گرانی‬ ‫با این حال‪ ،‬برخی کارشناس��ان معتقدند که افزایش‬ ‫قوطی فلزی و به صرفه بودن بس��ته بندی شیشه ای به‬ ‫ن��رخ دالر موج��ب افزای��ش صادرات محص��ول رب به‬ ‫نظر می رسد شیشه بتواند جایگزین مناسبی برای فلز‬ ‫کش��ورهای دیگر ش��ده و همی��ن امر موج��ب رقابت‬ ‫باش��د و با توجه به در دسترس نبودن‪ ،‬گران نبودن و‬ ‫کارخانه ه��ای رب در خرید گوجه فرنگی و تاثیر گذاری‬ ‫لزوم پرداخت نقدی در تامین قوطی های فلزی شیشه‬ ‫ب��ر بازار این محصول ش��ده اس��ت‪ .‬نجف قلی صالحی‪،‬‬ ‫را جایگزین مناس��بی برای این بس��ته بندی دانس��ت‪.‬‬ ‫کارشناس کشاورزی در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫وی درب��اره اینکه چه راهکاری به منظور جلوگیری از‬ ‫اظهار کرد‪ :‬زمانی که با فروش یک قوطی رب در خارج‬ ‫کمبود م��واد اولیه کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی‬ ‫از کش��ور چندین برابر فروش ای��ن محصول در داخل‬ ‫ می دهید‪ ،‬گفت‪ :‬باید در زمین��ه گوجه فرنگی وارداتی‬ ‫کشور سود حاصل می شود‪ ،‬کارخانه داران‬ ‫به نحو مناس��بی تصمیم گیری شود و با‬ ‫تمای��ل زی��ادی ب��ه ص��ادرات محصول‬ ‫توزی��ع مناس��ب به طور حتم به دس��ت‬ ‫تولیدکنندگان رب‬ ‫تولیدی خود دارند‪ .‬صالحی معتقد اس��ت‬ ‫واحده��ای م��ورد نی��از برس��د‪ ،‬در غیر‬ ‫گوجه فرنگی از اغاز‬ ‫که رقابت کارخانه ه��ای تولید رب عامل‬ ‫این صورت در اینده ب��ا بحران تعطیلی‬ ‫تابستان درخواست‬ ‫اصلی افزایش ن��رخ گوجه فرنگی در بازار‬ ‫کارخانجات��ی روب��ه رو خواهی��م بود که ‬ ‫ممنوعیت صادرات را‬ ‫داده بودند اما وزیر‬ ‫است‪ .‬این کارش��ناس کشاورزی تصریح‬ ‫سال هاس��ت ان��واع کنس��رو و کچاپ را‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کرد‪ :‬می��زان تولید محصول گوجه فرنگی‬ ‫تولید می کنند‪.‬‬ ‫به تازگی این دستور را‬ ‫اصلی‬ ‫علت‬ ‫‹ ‹کم ابی‪،‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬در استان خراسان رضوی‬ ‫صادر کرده که از اوج‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برخی کارشناس��ان فصل برداشت گذشته ایم جوابگ��وی ظرفیت یک میلی��ون و ‪۵۰۰‬‬ ‫معتقدند که کمب��ود گوجه فرنگی و در و گوجه فرنگی ها صادر ه��زار تنی بی��ش از ‪ ۵۰‬کارخان��ه تولید‬ ‫شده اند‬ ‫نهایت کاهش تولی��د رب گوجه فرنگی‬ ‫رب در خراس��ان رضوی نیست‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫مربوط به کم ابی است‪ .‬حسین مصدق‪،‬‬ ‫افزای��ش خری��د این محصول ن��رخ ان را‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬صالحی افزود‪ :‬سطح زیرکشت‬ ‫گوجه فرنگی در این اس��تان ‪ ۱۱‬هزار هکتار اس��ت که‬ ‫نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تولی��د گوجه فرنگی در این اس��تان نیز ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن اس��ت که ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصد این مق��دار به مصرف‬ ‫تازه خوری می رسد‪ .‬هم اکنون نرخ هر کیلو گوجه فرنگی‬ ‫در میدان تره بار مش��هد ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬هزار ریال اس��ت‪۵۶ .‬‬ ‫کارخان��ه تولید رب در خراس��ان رضوی با ظرفیت یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن مص��رف گوجه فرنگی در این‬ ‫استان فعالیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزانی به زودی‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی به عنوان‬ ‫تامین کنن��ده و تنظیم کننده بازار از ارزانی گوجه فرنگی‬ ‫در هفته ه��ای این��ده خبر می دهن��د‪ .‬غالمرضا تقوی‪،‬‬ ‫مدی��رکل دفتر امور گلخانه‪ ،‬گیاه��ان دارویی و قارچ‬ ‫خوراکی وزارت جهاد کش��اورزی معتقد است با ورود‬ ‫گوجه فرنگی تولید ش��ده در مناطق مختلف کشور به‬ ‫بازار و گذشت زمان از اجرای ممنوعیت صادرات این‬ ‫محصول‪ ،‬ب��ه زودی نرخ ان کاهش پیدا می کند‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه نباید بازار خارجی هیچ محصولی دچار‬ ‫مخاطره ش��ود به ایس��نا گفت‪ :‬در ابالغیه ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات گوجه فرنگی نیز به این نکته توجه ش��ده و‬ ‫صادرات تولیدات گلخانه ای که رقم چندانی نس��بت‬ ‫ب��ه تولیدات این محصول در فضای باز نیس��ت‪ ،‬ازاد‬ ‫اعالم ش��ده اس��ت که از س��ویی به تضمین بازارهای‬ ‫خارجی کمک می کند‪ ،‬از سوی دیگر نیز کشاورزان و‬ ‫بهره برداران را به کش��ت و تولید گوجه فرنگی و دیگر‬ ‫محصوالت سبزی و سیفی در فضای گلخانه ای ترغیب‬ ‫کرده و در نهایت‪ ،‬توسعه گلخانه ها در کشور را شتاب‬ ‫می بخشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تعاونی معدنی پروچشمه س��وادکوه با اشاره به اینکه‬ ‫نرخ مواداولیه بطری اب معدنی افزایش ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬برابری داش��ته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند‪ ،‬کارخانه پروچشمه سوادکوه در‬ ‫اینده نزدیک تعطیل خواهد شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمود رعیتی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه با وجود داش��تن پروانه بهره برداری برای تهی��ه اب معدنی‪ ،‬تنها‬ ‫اب اش��امیدنی تولید می کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مش��کل تهیه مواداولیه بطری‬ ‫اب اش��امیدنی همچنان وجود دارد و حتی پیچیده تر نیز شده است‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه در دوره ای‪ ،‬پتروش��یمی در بورس‪ ،‬مواداولی��ه بطری را به‬ ‫تولیدکنندگانی ک��ه دارای خط تولید پریفرم و ش��کل اولیه بطری بودند‬ ‫یا اینکه س��همیه داش��تند می فروخت‪ ،‬در گفت وگو با ایس��نا تصریح کرد‪:‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬این مواداولیه را ‪ ۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان به تولیدکنندگان دارای‬ ‫س��همیه می فروخ��ت و انها در بازار ازاد این م��واد را تا ‪ ۲۴‬هزار تومان به‬ ‫مش��تریان تحویل می دادند‪ .‬مدیرعامل شرکت تعاونی پروچشمه سوادکوه ‬ ‫افزود‪ :‬این فاصله وحش��تناک نرخ برای رانت خ��واران و دالالنی که وجود‬ ‫اسامی ‪ ۷‬برند غیراستاندارد‬ ‫سیم و کابل‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در طول ‪ ۶‬ما ه نخست امسال افزون بر ‪ ۳۶۰‬هزار تن‬ ‫گوجه فرنگی به کش��ورهای مختلف صادر شده است‪.‬‬ ‫این میزان در سال گذشته ‪ ۱۴۰‬هزار تن بود که نشان‬ ‫می دهد تغییرات ناگهانی نرخ ارز یکی از عوامل اصلی‬ ‫تقوی��ت ص��ادرات گوجه فرنگی و خری��د خارجی ان‬ ‫از س��وی کشورهای دیگر بوده اس��ت‪ .‬اما ممنوعیت‬ ‫صادرات گوجه فرنگی ان هم تولیدات فضای باز به دو‬ ‫دلیل اعالم ش��د یکی انکه بازار باید به گونه ای کنترل‬ ‫شود که مردم با نرخ مناسبی این محصول را خریداری‬ ‫کنند و دوم اینکه گوجه فرنگی تولید ش��ده در فضای‬ ‫ب��از مورد نیاز کارخانه های تولید رب گوجه فرنگی نیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۶‬برابری نرخ مواداولیه بطری اب معدنی‬ ‫داش��تند مناس��ب بود و صادرکنندگان از این اختالف نرخ وسوس��ه انگیز‬ ‫اس��تفاده فراوانی کردند در صورتی که دادستانی و مجلس شورای اسالمی‬ ‫هم هفته پیش به این موضوع اش��اره کرد‪ .‬رعیتی با بیان اینکه مجلس در‬ ‫روزهای گذشته اعالم کرد ‪ ۶۰‬درصد مواد پتروشیمی داخل بورس از سوی‬ ‫دالالن به خارج از کش��ور صادر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع موجب شده‬ ‫تولیدکنندگان نهایی متضرر شوند و با وجود دستور وزیر در مرداد مبنی بر‬ ‫اینکه سهمیه به این تولیدکنندگان داده شود‪ ،‬این موضوع در عمل اجرایی‬ ‫نشد‪ .‬وی با اشاره به اینکه بیش از ‪ ۱۲۰‬تولیدکننده اب معدنی بدون سهمیه‬ ‫خرید از بورس هستند که مشکل خرید مواد با نرخ ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬برابر سال گذشته‬ ‫را دارن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخش زی��ادی از تولیدکنندگان اب معدنی که پریفرم‬ ‫را هم خودش��ان تولید می کردند و دارای سهمیه بودند توانستند بازار را در‬ ‫دست بگیرند‪ .‬بنابراین‪ ،‬به طور تقریبی از بازار حذف شدیم و درحال حاضر‬ ‫که بازار به دلیل س��ردی هوا در زمینه تولید اب معدنی محدود می ش��ود‬ ‫مشکالت تولیدکنندگان نهایی مانند شرکت تعاونی پروچشمه چندین برابر‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی از ارس��ال نامه ای با بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬امضا از سوی نمایندگان مبنی بر‬ ‫توق��ف فروش س��یلوهای کش��ور به‬ ‫رئی��س مجل��س خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫واگذاری های سازمان خصوصی سازی‬ ‫موجب نارضایتی اجتماعی و بدبینی به نظام شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خانه مل��ت‪ ،‬س��یدجواد حس��ینی کیا درباره‬ ‫ی انجام ش��ده از سوی س��ازمان خصوصی سازی‪،‬‬ ‫واگذاری ه ا ‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬نامه ای با بیش از ‪ ۸۰‬امضا از نمایندگان مبنی بر‬ ‫توقف فروش سیلوهای کشور تقدیم رئیس مجلس شد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه برخی سیلوها در اس��تانه واگذاری و‬ ‫فروش هستند مانند سیلوی شهرستان سنقر و کلیایی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سیلوهای واگذارشده با ثمن بخس به فروش رسیده اند و نرخ‬ ‫کارشناس��ی انها قیمت های گذشته بوده اند و این سیلوها به‬ ‫تاراج برده می شوند‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا با اش��اره به اینکه دفتر ریاست جمهوری نیز‬ ‫به سازمان خصوصی س��ازی نامه ای را ارسال کرده است تا از‬ ‫واگذاری س��یلوها جلوگیری کنند که ب��ه این نامه نیز توجه‬ ‫نشده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این نوع واگذاری ها موجب نارضایتی‬ ‫اجتماعی و بدبینی به نظام شده است‪ ،‬امیدواریم این اقدام ها‬ ‫متوقف شود و حق مردم و بیت المال تضییع نشود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در دش��ت مغان کش��ت و صنعتی که‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان ارزش داش��ته به نرخ‬ ‫هزار و ‪۸۰۰‬میلیارد تومان به فروش رس��یده است که حدود‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلی��ارد تومان اختالف نرخ وج��ود دارد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫س��یلوی شهرستان افزون بر ‪ ۱۵‬میلیارد تومان ارزش دارد که‬ ‫به نرخ ‪ ۵‬و نیم میلیارد تومان به فروش رسیده‪ ،‬این اتفاق در‬ ‫زمینه سیلوی شهرستان های کنگاور و همدان نیز این افتاده‬ ‫است که نمایندگان این شهرستان ها نیز معترض هستند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫در سازمان خصوصی سازی مس��ابقه ای برای تاراج بیت المال‬ ‫به وجود امده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه شکل واگذاری ها‬ ‫نیز قانونی است و تنها در سایت خود اطالع رسانی می کنند و‬ ‫مردم اطالعی ندارند‪ ،‬در مرحله نخس��ت نرخ تعیین می کنند‬ ‫که به فروش نمی رس��د در برخی موارد م��وردی را که قصد‬ ‫واگ��ذاری ان را دارند در بورس و فرا ب��ورس عرضه می کنند‬ ‫و در پایان با تنظیم ش��یوه نامه ای با ثمن بخس ان را واگذار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی در پایان با تاکید بر اینکه پاالیشگاه کرمانشاه به نرخ‬ ‫هزار و ‪۱۰۰‬میلیارد فروخته شده بود و به زور از خریدار پس‬ ‫گرفته ش��د و در نهای��ت ‪ ،‬ان را با نرخ ه��زار و ‪۸۰‬میلیارد به‬ ‫فروش رساندند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم با ارسال این نامه‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی اقدام هایی انجام دهد تا این‬ ‫واگذاری ها به سرعت متوقف شود‪ .‬همچنین‪ ،‬دولت باید ورود‬ ‫جدی کند و اجازه ندهد برخی دالالن ابروی دولت را ببرند‪.‬‬ ‫شده است‪ .‬مدیرعامل ش��رکت تعاونی پروچشمه سوادکوه تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫هفته گذش��ته به تمام مسئوالن کشوری و اس��تانی به شکل رسمی اعالم‬ ‫کردیم که شرکت تعاونی پروچشمه درحال تعطیل شدن است و درنهایت‪،‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲‬هفته اینده تمامی نیروهای خود را به اداره کار معرفی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ارز که این روزها در بدترین شرایط چند ماه گذشته‬ ‫قرار دارد هنوز ‪ ۴‬برابر نشده است اما مواد پتروشیمی ‪ ۶‬برابر شد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫زمانی که ارز ‪ ۲‬برابر و دالر حدود ‪ ۸‬هزار تومان بود مواد پتروش��یمی با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی را در بازار ازاد ‪ ۲۴‬هزار تومان خریداری می کردیم و و این‬ ‫امر نش��ان می دهد نوس��ان های ارزی خیلی به گران شدن و مشکالت پس‬ ‫از ان ربطی ندارد‪ .‬رعیتی اظهار کرد‪ :‬زمانی که مواد اولیه در بورس ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫هزار تومان اما در بازار ازاد ‪ ۲۴‬هزار تومان اس��ت عده زیادی هستند که به‬ ‫هر شکلی تالش می کنند خود را در بورس جای دهند یا در داخل کشور ان‬ ‫را به بازار ازاد بفروش��ند درحالی که براساس نظر مجلس حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫این مواد به خارج صادر شده است‪.‬‬ ‫بازرسان سازمان استاندارد در جریان بازرسی از بازار در ماه‬ ‫گذش��ته‪ ۷ ،‬برند غیراستاندارد سیم و کابل را شناسایی و ‪۴۴‬‬ ‫هزار متر سیم و کابل غیراستاندارد توقیف کردند‪.‬‬ ‫محمودرضا طاهری‪ ،‬مدیرکل اس��تاندارد اس��تان تهران با‬ ‫اشاره به بسته شدن تفاهمنامه بین اداره کل و انجمن سیم و‬ ‫کابل به ایسنا گفت‪ :‬در گشت مشترکی با حضور کارشناسان‬ ‫این دو نهاد‪ ،‬از بازار و مراکز عرضه این کاال ‪ ۴۴‬هزار متر سیم‬ ‫و کابل غیراستاندارد شناسایی و توقیف شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر معرفی متخلفان به دادگاه‪ ،‬گفت‪ :‬س��یم‬ ‫و کاب��ل با نام ه��ای تجارت��ی زرین کابل البرز‪ ،‬مهرمهس��ان‪،‬‬ ‫رس��اکابل‪ ،‬البرزنوی��ن‪ ،‬اری��ان صنعت خراس��ان‪ ،‬زرافش��ان‬ ‫سمنان‪ ،‬البرز س��منان‪ ،‬غیراستاندارد و بدون مجوز هستند و‬ ‫مصرف کنندگان از خرید ان خودداری کنند‪.‬‬ ‫بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی استان تهران از سوی‬ ‫بازرس��ان اداره کل استاندارد اس��تان تهران از جمله وظایف‬ ‫ای��ن نهاد به ش��مار م��ی رود و در پ��ی ان واحدهای متوقف‬ ‫پلمب ش��ده و از تولید فراورده ها و محصوالت غیراستاندارد‬ ‫جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫طاهری با اش��اره به اینکه از اغاز س��ال تا ابتدای شهریور ‬ ‫امسال‪ ۱۱ ،‬هزار متر سیم و کابل غیراستاندارد توقیف و از بازار‬ ‫جمع اوری ش��ده است‪ ،‬نسبت به استفاده از سیم و کابل های‬ ‫استاندارد به شهروندان هشدار داد و از انها درخواست کرد که‬ ‫کابل و سیم های غیر استاندارد را خریداری نکنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 494‬پیاپی ‪2467‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت از صنایع کوچک‬ ‫در مقابل تنش ارزی‬ ‫موض��وع تخصی��ص ارز و تامی��ن‬ ‫مواد اولی��ه با توجه ب��ه تحریم های‬ ‫یک جانب��ه دول��ت امری��کا به بحث‬ ‫محافل صنعتی تبدیل ش��ده اس��ت‬ ‫اما مجموعه ش��هرک های صنعتی به‬ ‫عنوان ب��ازوی اجرای��ی دولت‪ ،‬برای‬ ‫حمای��ت از صنع��ت نبای��د از هیچ‬ ‫احمدعلی شهیدی‬ ‫تالش��ی فروگ��ذار کند‪ .‬ب��ا همدلی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫تهدیدهای��ی را ک��ه هم اکن��ون ب��ا‬ ‫انه��ا روبه رو هس��تیم‪ ،‬فرصتی برای شهرک های صنعتی گیالن‬ ‫پیش��رفت و خودکفایی خود قلمداد‬ ‫کنیم‪ .‬ب��ا همدلی می توانیم تهدیدها ‬ ‫را به درستی مدیریت و انها را به فرصتی برای پیشرفت و خودکفایی‬ ‫خ��ود تبدیل کنی��م‪ .‬صنای��ع کوچک و متوس��ط نق��ش ارزنده ای‬ ‫در تولید و اش��تغال کش��ور دارن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬ب��رای حمایت از این‬ ‫بخش اقتصادی مجموعه ش��هرک های صنعت��ی در تمامی موارد از‬ ‫صنعتگ��ران حمایت مالی و معنوی دارد و هر موردی که صنعتگران‬ ‫ط در مجموعه ش��هرک های صنعتی‬ ‫اعالم نی��از کنند‪ ،‬مدیران مربو ‬ ‫باید حمایت های الزم را انجام دهند و همیش��ه پا به پای صنعتگران‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان برای رفع مشکالت همراهی کنند‪.‬‬ ‫یکی از موارد حمایت از صنعتگران و س��رمایه گذاران واگذاری زمین‬ ‫با زیرس��اخت های مناسب اس��ت‪ .‬در مجموعه شهرک های صنعتی‬ ‫از ابت��دا زمین به صورت اقس��اط بدون بهره ب��ا حداکثر ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫پیش پرداخت واگذار می ش��ود و باقی هزینه ها در ‪ ۱۰‬قسط (حداکثر‬ ‫‪ ۱۲‬قسط در مناطق محروم) دریافت می شود و چنانچه سرمایه گذار‬ ‫بتوان��د در موعد مقرر واحد صنعتی را به بهره برداری برس��اند‪ ،‬بقیه‬ ‫اقس��اط زمین شامل بخش��ودگی می ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬حمایت از‬ ‫فعالیت دانش بنیان ها و اس��تارت اپ ها به نوعی دیگر است و شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی گیالن ب��رای این بخش از صنای��ع تمهیدات‬ ‫حمایتی بیش��تری هم قائل می ش��ود و تخفیف های ویژه تری به این‬ ‫بخش از فعالیت ها اختصاص می دهد‪ .‬همچنین‪ ،‬بعد از بستن قرارداد‬ ‫ب��رای تهیه زمین‪ ،‬بخش بعدی حمایت های ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اغاز می ش��ود و ان حمایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک در صدور ضمانتنامه ها و کمک به دریافت تس��هیالت‬ ‫از بانک ها تا س��قف ‪ ۳۰‬میلیارد ریال و نیز معرفی به بانک های عامل‬ ‫برای گرفتن تس��هیالت و حمایت از انها تا زمان دریافت تس��هیالت‬ ‫است‪ .‬در واقع‪ ،‬این صندوق حامی سرمایه گذاران صنعتی است تا انها‬ ‫با خاطری مطمئن به امر تولید بپردازند‪ .‬بسته های حمایتی متفاوتی‬ ‫نیز در اختیار صنعتگران قرار می گیرد‪ .‬در نهایت‪ ،‬شرکت شهرک های‬ ‫اس��تان گیالن هر کاری بتواند برای حمایت از صنعت انجام می دهد‬ ‫و به یقین می گویم در این برهه حس��اس در کنار صنعتگران استان‬ ‫هس��تیم و به عنوان بازوی اجرایی دولت با تمام قوا برای حمایت از‬ ‫انها از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری نمایشگاه توانمندی های‬ ‫تولیدی و صادراتی در البرز‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرزگفت‪:‬‬ ‫بزرگ ترین نمایش��گاه توانمندی های تولیدی و صادراتی صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��تان الب��رز با هدف معرف��ی ظرفیت های‬ ‫استان‪ ،‬ابان امس��ال در کرج برگزار می شود‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫«گسترش صنعت» از اس��تان البرز‪ ،‬محمدامین بزازی پور فرشی‬ ‫با بیان این مطلب گفت‪ :‬در اس��تان البرز بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫واح��د دارای پروانه وجود دارد که معرف��ی ظرفیت های تولیدی‬ ‫انها مغفول مانده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه نمایش��گاه گامی‬ ‫موثر برای به نمایش گذاش��تن ظرفیت های مغفول مانده صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط استان البرز است‪ ،‬افزود‪ ۱۰ :‬درصد واحدهای‬ ‫نمونه صنعتی و صادراتی کش��ور در اس��تان الب��رز فعالیت دارند‬ ‫و بزرگ ترین نمایش��گاه توانمندی های تولیدی و صادراتی استان‬ ‫البرز فرصت مناس��بی برای معرفی ظرفیت های صنایع کوچک و‬ ‫متوسط استان البرز است‪.‬‬ ‫کاهش اسیب پذیری صنایع در شهرک ها‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بی��ش از ‪۵۷‬ه��زار هکت��ار اراض��ی صنعتی در‬ ‫‪۸۰۸‬شهرک و ناحیه صنعتی کشور در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از این میزان حدود ‪۳۴‬ه��زار هکتار‬ ‫زمی��ن صنعت��ی در اختیار ‪۷۳‬هزار ط��رح و واحد‬ ‫تولی��دی ق��رار گرفته و ‪۴۲‬هزار واح��د صنعتی به‬ ‫بهره برداری رس��یده به طوری که بام این واحدها‬ ‫مناسب ترین محل برای نصب پنل های خورشیدی‬ ‫و تامین بخشی از انرژی موردنیاز این واحدهاست‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬فتحعلی محمدزاده‪ ،‬معاون فنی‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫در گفت وگو با «گسترش صنعت» تاکید کرد‪:‬‬ ‫ای��ن اق��دام عالوه بر کاهش هزینه ه��ای تولید و‬ ‫افزایش رقابت پذیری کاالهای داخلی در بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬فرهنگ استفاده از انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫ش��ده و فقط ‪۲‬درصد ان در بخش صنعت استفاده‬ ‫در حوزه فعالیت های صنعتی را نهادینه می کند‪.‬‬ ‫می شود که س��هم نیروگاه ها و پاالیشگاه ها نیز در‬ ‫وی معتقد است که واحدهای صنعتی می توانند‬ ‫این قس��مت تعریف شده اس��ت‪ .‬سهم مصرف اب‬ ‫با استفاده از فناوری روز هزینه های تولید را کاهش‬ ‫در بخش صنعت در مقایس��ه با کشورهای در حال‬ ‫دهن��د و مهم ترین انها بهره گی��ری از راهکارهای‬ ‫توس��عه و توسعه یافته بس��یار ناچیز است‪ .‬این در‬ ‫صرفه جویی و تامین انرژی مورد نیاز تولید است‪.‬‬ ‫حالی اس��ت که همیش��ه انگش��ت اتهام پرمصرف‬ ‫€ €ارائه خدمات زیرس�اختی ب�ه صنعتگران‬ ‫بودن در بخش اب به س��مت صنعت گرفته ش��ده‬ ‫برعهده سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنعتی است‪ .‬این اقدام را در راستای حمایت‬ ‫اکن��ون ‪۸۰۸‬ش��هرک و ناحیه صنعت��ی در حال‬ ‫از کاالی ایرانی چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫بهره برداری در کش��ور وجود دارند که مجموع اب‬ ‫بای��د توجه ک��رد خدمات دهی ب��ه صنعتگران و‬ ‫در اختیار انها ‪۱۵‬هزار لیتر بر ثانیه است‪ ،‬در حالی‬ ‫تولیدکنندگان باید به نحوی باشد که نرخ تمام شده‬ ‫که با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی حاکم‬ ‫تولید را افزایش نده��د بلکه بر کاهش هزینه های‬ ‫بر کشور و کاهش میزان بارندگی ها و کاهش حجم‬ ‫تولید نیز اثرگذار باش��د؛ ای��ن خدمات دهی معیار‬ ‫اب های زیرزمینی‪ ،‬اب دهی چاه های اب شهرک ها‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی اس��ت‪ .‬باید زیرساخت های‬ ‫با مش��کل روبه رو است به طوری که ‪۲‬هزار لیتر از‬ ‫متمرکز برای صنعتگران فراهم ش��ود تا واحدهای‬ ‫اب در اختیار مجموعه ش��هرک های صنعتی که از‬ ‫صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی بتوانند در‬ ‫اب های زیرزمینی تامین می شود با افت اب دهی‪،‬‬ ‫بازارهای صادراتی رقابت پذیر شوند‪.‬‬ ‫روبه رو و از دسترس خارج شده است‪.‬‬ ‫خدم��ات زیرس��اختی اولیه عالوه ب��ر برق‪ ،‬اب و‬ ‫€ €ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫گاز‪ ،‬جمع اوری زباله ها‪ ،‬ازمایش��گاه های تخصصی‬ ‫را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫و تصفیه خانه های متمرکز را نیز ش��امل می ش��ود‪.‬‬ ‫در س��ال های قبل از انقالب فقط ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬شهرک‬ ‫تامین این زیرس��اخت ها از اهداف و ماموریت های‬ ‫در کش��ور وجود داش��ت اما امروزه به لحاظ کمی‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫در کش��ور ‪ ۹۷۵‬ش��هرک صنعتی و ‪ ۹‬منطقه ویژه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقتص��ادی داری��م‪ .‬از ای��ن تعداد‬ ‫€ €این زیرساخت ها با چه اولویتی‬ ‫‪ ۸۰۶‬شهرک در حال بهره برداری‬ ‫‪ ۹۷‬درصد صنایع ایجاد‬ ‫تامین می شود؟‬ ‫است و از بین ‪ ۹۹‬شهرک صنعتی‬ ‫شده در شهرک های‬ ‫اولویت تامین زیرساخت ها با برقراری صنعتی واحدهای کوچک خصوص��ی مص��وب تا کن��ون ‪۵۳‬‬ ‫انش��عاب اب اس��ت زیرا ایجاد و توسعه‬ ‫م��ورد ب��ه بهره ب��رداری رس��یده‬ ‫و متوسط صنعتی‪ SME ،‬‬ ‫یا صنایع کوچک هستند‬ ‫صنع��ت‪ ،‬بدون اب معنا ن��دارد و تامین‬ ‫است‪.‬‬ ‫اب مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر که بسیار اسیب پذیرند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬در نقاط��ی ک��ه نیاز‬ ‫بنابراین نیاز است تا از‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی از اولوی��ت‬ ‫است شهرک های صنعتی ساخته‬ ‫این صنایع در تامین مالی‪،‬‬ ‫زی��ادی برخوردار اس��ت ک��ه این مهم‬ ‫می شود و زیرساخت های مناسب‬ ‫توسعه بازار و اموزش‬ ‫بر عه��ده معاونت فنی س��ازمان صنایع‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاران فراه��م‬ ‫حمایت شود‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی کش��ور از این رو‪ ۷ ،‬مرکز خدمات می شود‪.‬‬ ‫و اموزش نرم افزاری در‬ ‫است‪ .‬نگاهی به وضعیت مصرف اب در‬ ‫در حقیق��ت‪ ،‬راهب��رد توس��عه‬ ‫کشور ایجاد شده است‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی‪ ،‬خدماتی‪،‬‬ ‫کیفی شهرک های صنعتی جدید‬ ‫تا صاحبان صنایع کوچک‬ ‫اش��امیدنی و صنعت کش��ور بیانگر ان‬ ‫ب��رای جلوگیری از تخریب اراضی‬ ‫و کارکنان مستقر در‬ ‫اس��ت که ‪۹۲‬درصد از کل اب مصرفی شهرک های صنعتی بتوانند کش��اورزی و کاه��ش هزینه های‬ ‫از این خدمات استفاده‬ ‫کشور‪ ،‬مربوط به بخش کشاورزی است‪.‬‬ ‫تولید و نرخ محصوالت در دستور‬ ‫کنند‬ ‫‪۶‬درص��د از ای��ن حج��م اب در بخش‬ ‫کار س��ازمان صنایع کوچک قرار‬ ‫خانگ��ی‪ ،‬اش��امیدنی و خدمات مصرف‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فراه��م می ش��ود‪ .‬تاثیر این خدمات ب��ر واحدهای‬ ‫� برای س�اخت ش�هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫تولیدی در محدوده شهرک های صنعتی دولتی بر‬ ‫جدید چه برنامه ای وجود دارد؟‬ ‫نرخ تمام شده تولیدات ان واحد صنعتی تاثیر گذار‬ ‫بر اس��اس قانون‪ ،‬امکانات الزم برای شهرک های‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر نگاه س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫صنعتی دولت��ی برعهده س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫نگاه کیفی بر توس��عه زیرساخت ها و ارائه خدمات‬ ‫و ش��هرک های صنعتی اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬س��اخت‬ ‫حمایتی به صنایع کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی جدید درحال حاضر در دستور‬ ‫€ €بر اس�یب پذیری صنایع کوچ�ک تاکید‬ ‫کار نیس��ت و تاکید بر توسعه کیفی زیرساخت در‬ ‫دارید برای جبران این موضوع در شهرک های‬ ‫شهرک و نواحی صنعتی موجود است‪ .‬در اینده نیز‬ ‫صنعتی چه اقدام هایی انجام شده است؟‬ ‫ایجاد زیر ساخت های شهرک های صنعتی دولتی به‬ ‫‪ ۹۷‬درصد صنایع ایجاد ش��ده در ش��هرک های‬ ‫بخش خصوصی واگذار می شود‪.‬‬ ‫صنعت��ی واحده��ای کوچک و متوس��ط صنعتی‪،‬‬ ‫تصمیم گی��ری ب��رای ایجاد نواح��ی صنعتی نیز‬ ‫ ‪ SME‬ی��ا صنای��ع کوچ��ک هس��تند که بس��یار‬ ‫در شورای استان ها اس��ت اما ساخت شهرک های‬ ‫اس��یب پذیرند‪ .‬بنابراین نیاز است تا از این صنایع‬ ‫صنعتی باید ب��ا دریافت مصوبه هیات وزیران انجام‬ ‫در تامین مالی‪ ،‬توسعه بازار و اموزش حمایت شود‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ۷ ،‬مرکز خدمات و اموزش نرم افزاری‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬در نق��اط محروم و قاب��ل توجیه‬ ‫در کش��ور ایجاد ش��ده اس��ت تا صاحبان صنایع‬ ‫اقتصادی ایجاد ش��هرک های صنعت��ی در اولویت‬ ‫کوچک و کارکنان مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫بتوانند از این خدمات استفاده کنند‪ .‬همچنین‪۳۴ ،‬‬ ‫€ €چ�ه عاملی برای ترغیب س�رمایه گذاران‬ ‫بو کار ایجاد ش��ده که مشاوره‬ ‫مرکز خدمات کس�� ‬ ‫نس�بت ب�ه انتخ�اب ش�هرک های صنعتی و‬ ‫اقتصادی می دهند‪.‬‬ ‫استقرار در این محدوده ها در نظر گرفته اید؟‬ ‫این در حالی است که برای توسعه خدمات اموزشی‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی خدم��ات متمرک��ز‬ ‫به صاحبان صنایع کوچک‪ ،‬تفاهمنامه ای با کشورهای‬ ‫ارائه می ش��ود و س��رمایه گذار نیاز ن��دارد تا برای‬ ‫المان و کره جنوبی بس��ته شده که صنعتگران را در‬ ‫برخورداری از خدمات اولیه زیرس��اختی به صورت‬ ‫انتخاب فناوری و تنوع محصول اموزش‬ ‫ف��ردی اق��دام کن��د‪ ،‬ضم��ن انکه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫در خ��ارج از ش��هرک های صنعتی‬ ‫باید توجه کرد‬ ‫ب��رای ص��ادرات‪ ،‬بازاریاب��ی و فروش‬ ‫س��رمایه گذاران باید ب��رای دریافت‬ ‫خدمات دهی به‬ ‫تولی��دات واحد ه��ای صنعت��ی در‬ ‫استعالم های مختلف از سازمان های‬ ‫صنعتگران و‬ ‫شهرک ها نیز چاره اندیشی شده است و‬ ‫ط زمان بس��یار صرف کنند در‬ ‫مربو ‬ ‫تولیدکنندگان باید‬ ‫به نحوی باشد که نرخ‬ ‫کارگاه های اموزشی در این راستا برگزار‬ ‫حالی که استقرار در شهرک ها فقط‬ ‫تمام شده تولید را‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬چنانچه صاحبان‬ ‫نیاز به یک مجوز از اداره یا س��ازمان‬ ‫افزایش ندهد بلکه بر‬ ‫صنای��ع کوچ��ک در نمایش��گاه های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت مح��ل‬ ‫کاهش هزینه های تولید‬ ‫خارجی و داخلی ش��رکت کنند تا ‪۵۰‬‬ ‫ط دارد‪ ،‬ضمن انکه نرخ زمین‬ ‫مرب��و ‬ ‫نیز اثرگذار باشد؛ این‬ ‫در ش��هرک های صنعتی دولتی بین خدمات دهی معیار حمایت درصد هزینه های انها را تقبل می کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪ ۷‬درصد کل س��رمایه گذاری از کاالی ایرانی است‪ .‬باید‬ ‫� سخن اخر‬ ‫ ‬ ‫زیرساخت های متمرکز‬ ‫در نوسازی ماشین االت و بازاریابی‬ ‫است که این مبلغ به صورت اقساطی‬ ‫برای صنعتگران فراهم‬ ‫ط فعالیت های‬ ‫صنایع کوچک و متوس ‬ ‫از متقاضیان گرفته می شود‪.‬‬ ‫شود تا واحدهای صنعتی‬ ‫مناس��بی شد ه اس��ت و عزم سازمان‬ ‫فعالیت‬ ‫€ €ارائه ای�ن خدمات بر‬ ‫مستقر در شهرک های‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی چه‬ ‫صنعتی بتوانند در‬ ‫بازارهای صادراتی‬ ‫ایران نیز در اینده برای توسعه کیفی‬ ‫تاثیری دارد؟‬ ‫رقابت پذیر شوند‬ ‫شهرک ها برای کاهش هزینه ها و نرخ‬ ‫امکان��ات اولیه تا قبل از س��اخت‬ ‫محصوالت هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫کامل ش��هرک ها برای سرمایه گذار‬ ‫شهرک صنعتی کاسپین قزوین توسعه می یابد‬ ‫پرداخت تسهیالت با سود ‪ ۴‬تا‪ ۱۰‬درصد به صنعتگران‬ ‫اس��تاندار قزوی��ن گف��ت‪ :‬ب��ا ه��دف ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی‪ ،‬افزایش مساحت شهرک‬ ‫صنعتی کاس��پین و توس��عه ان در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از‬ ‫روابط عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قزوی��ن‪ ،‬عبدالمحمد زاهدی در جری��ان بازدید از‬ ‫واحد تولیدی ای جی تی ایرانیان با س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی در زمینه صنایع چوبی در شهرک صنعتی‬ ‫کاسپین افزود‪ :‬از ورود س��رمایه گذاران خارجی به‬ ‫قزوین اس��تقبال می کنیم زیرا افزایش اش��تغال و‬ ‫رونق اقتصادی استان را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سرمایه گذاری بهره برداران ترک در‬ ‫این واحد تولیدی افزود‪ :‬ایران و ترکیه همس��ایگان‬ ‫خوبی برای یکدیگر هس��تند و باید تالش کنیم به‬ ‫نفع مردم از ظرفیت دو کشور استفاده شود‪.‬‬ ‫زاهدی با اشاره به مشکل این واحد برای ترخیص‬ ‫کاالها اف��زود‪ :‬پیگیر ترخیص کااله��ای این واحد‬ ‫تولی��دی از گمرک اس��تان البرز هس��تیم اما باید‬ ‫گمرک قزوین به عنوان مقصد این شرکت انتخاب‬ ‫ش��ود تا با مش��کالت کمت��ری در ترخیص کاالها‬ ‫روبه رو شویم‪.‬‬ ‫استاندار قزوین با اش��اره به موضوع معافیت های‬ ‫مالیاتی ش��هرک صنعتی کاس��پین گف��ت‪ :‬پیگیر ‬ ‫بازگشت معافیت های مالیاتی شهرک های صنعتی‬ ‫تا ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران هس��تیم و راهکار‬ ‫قانونی ان بررسی و به تهران ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قول می دهیم زیرساخت مورد نیاز این‬ ‫شرکت نیز تا قبل از زمان بهره برداری اماده شود تا‬ ‫هر چه س��ریع تر شاهد بهره برداری کامل این واحد‬ ‫تولیدی در استان باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹قزوی�ن ظرفی�ت‬ ‫سرمایه گذاری دارد‬ ‫خوب�ی‬ ‫ب�رای‬ ‫سرمایه گذار ترک و رئیس هیات مدیره این واحد‬ ‫تولی��دی نیز در این دیدار گفت‪ :‬ش��هرک صنعتی‬ ‫کاسپین قزوین ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری‬ ‫م س��رمایه گذاران دیگر ترک را‬ ‫دارد و ما به طور حت ‬ ‫به این شهرک دعوت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اون��ور گ��وون افزود‪ :‬ب��ا توجه به پیش��رفت های‬ ‫فیزیک��ی مطلوب به طور احتمال��ی تا قبل از پایان‬ ‫امس��ال این واحد تولیدی به بهره برداری می رس��د‬ ‫و ظرفیت اش��تغال ان از ‪ ۱۵۰‬به ‪ ۳۰۰‬نفر افزایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در صورت فعال ش��دن این‬ ‫ش��رکت امکان صادرات محصوالت م��ا از ایران به‬ ‫کشورهای همس��ایه از قبیل افغانستان‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫ترکمنستان و‪ ...‬وجود دارد‪.‬‬ ‫تس��ریع در واگ��ذاری زیرس��اخت ها و اعط��ای‬ ‫معافیت های مالیاتی از جمله درخواس��ت های این‬ ‫شرکت بود که در این جلسه مطرح شد‪.‬‬ ‫ای��ن واح��د تولی��دی ب��ا ‪ ۱۸‬میلی��ون ی��ورو ‬ ‫س��رما یه گذاری اولیه و ‪ ۱۵‬میلیون یورو سرمایه در‬ ‫گردش در ش��هرک صنعتی کاسپین مستقر شده و‬ ‫فاز نخس��ت ان با ‪ ۱۰۰‬نفر اشتغال تا پایان سال به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مطرح شد‬ ‫معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران در ایین کلنگ زنی‬ ‫ناحی��ه صنعتی دناکوه س��میرم گف��ت‪ :‬پرداخت‬ ‫تس��هیالت ب��ا س��ود ‪ ۶ ،۴‬و ‪ ۱۰‬درص��د از محل‬ ‫تسهیالت مناطق روستایی و محروم به صنعتگران‬ ‫و سرمایه گذاران این مناطق انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬صادق نجفی با بیان اینکه اگر صنعتگران‬ ‫موفق به دریافت این تس��هیالت نشوند‪ ،‬بر اساس‬ ‫قراردادی که با بانک صنعت و معدن بس��ته شده‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ارد تومان برای پرداخت تس��هیالت به‬ ‫انها تخصیص یافته که از این محل به انها پرداخت‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر مبنای تفاهمنامه ای که‬ ‫با معاون قوه قضاییه بس��تیم‪ ،‬در هر شهرستان هر‬ ‫واحد صنعتی ب��ه دالیل قضایی و حقوقی بس��ته‬ ‫ش��ده به س��رعت اعالم کند تا نهاد قضایی مشکل‬ ‫را برطرف کند‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره به برنامه ریزی های انجام شده در‬ ‫سراسر کشور در زمینه بازسازی و نوسازی به ویژه‬ ‫راه ان��دازی دوباره واحدهای��ی که در طول چندین‬ ‫س��ال گذشته تعطیل ش��ده اند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در سال‬ ‫گذش��ته بی��ش از ‪ ۵۵‬واح��د صنعتی در اس��تان‬ ‫اصفهان دوباره راه اندازی شد و امسال نیز بر اساس‬ ‫برنامه‪ ،‬تا پایان س��ال بی��ش از ‪ ۱۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫دوباره راه اندازی خواهد ش��د‪ .‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت همچنین از تخصیص بس��ته های‬ ‫حمایت��ی ب��رای صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط در‬ ‫حوزه های مختلف از جمله مسائل مربوط به مالی‬ ‫و نقدینگی‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬مالیات‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫و‪ ...‬خبر داد‪ .‬نجفی درباره حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫گفت‪ :‬اگر ش��رکت های دانش بنیان و استارت اپ ها‬ ‫برای سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اقدام کنند فقط ‪ ۵‬درصد از مبلغ زمین را دریافت‬ ‫می کنی��م و بقیه مبلغ را ‪ ۶۰‬ماه تقس��یط کرده و‬ ‫تا ‪ ۹۰‬درصد هم اعطای مش��وق خواهیم داشت و‬ ‫برای دیگر سرمایه گذاران نیز بابت زمین ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫دریافت می کنیم و بقیه تقس��یط و اگر به تعهدات‬ ‫خ��ود در زمان مقرر پایبند باش��ند ت��ا ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫اعطای مش��وق به انها خواهیم داشت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران همچنی��ن در زمین��ه ضمانت تس��هیالت‬ ‫پرداخت��ی ب��ه صنای��ع کوچک و متوس��ط گفت‪:‬‬ ‫صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫ت��ا ‪ ۸۵‬درصد انها را ضمان��ت می کند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫درباره اموزش صنعتگران و اعزام به خارج از کشور‬ ‫برای شرکت در نمایشگاه های خارجی هزینه ها را‬ ‫خودمان تقبل می کنیم‪ .‬نجفی پس از این مراس��م‬ ‫از واحده��ای صنعت��ی مس��تقر در ناحیه صنعتی‬ ‫«هس��ت» و شهرک صنعتی «س��میرم» بازدید و‬ ‫در پایان نیز از پروژه خط انتقال پساب شهرستان‬ ‫شهرضا به شهرک صنعتی رازی بازدید کرد‪ .‬ناحیه‬ ‫صنعت��ی بیده در مرکز بخش دنا کوه در زمینی به‬ ‫مس��احت ‪ ۱۲‬هکتار با اعتب��ار ‪ ۵۰‬میلیارد ریال با‬ ‫زیرساخت های الزم ساخته می شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!