روزنامه گسترش صنعت شماره 495 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 495

روزنامه گسترش صنعت شماره 495

روزنامه گسترش صنعت شماره 495

‫هدر رفت انرژی‬ ‫در کشور معادل‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون بشکه‬ ‫نفت خام است‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2468‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 495‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫بنزین به کدام‬ ‫کشور همسایه‬ ‫قاچاق می شود؟‬ ‫‪6‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫رفع موانع کارافرینی‬ ‫با شناسایی عوامل شکست‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نرخ سود تسهیالت نوسازی‬ ‫کاهش یابد ‪3‬‬ ‫تحریم ها‬ ‫جایگزین ندارد‬ ‫ساخت شهرک صنعتی‬ ‫فناوری برق در اردبیل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫توافقنامه همکاری همه جانبه سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫و دانشگاه جامع علمی‪-‬کاربردی به امضا رسید‬ ‫یک گام دیگر برای پرکردن‬ ‫شکاف دانشگاه و صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫سد «مجن» از امایش سرزمینی مجوز دارد؟‬ ‫‪6‬‬ ‫بیش از ‪ ۷۳‬درصد واحدهای صنعتی‬ ‫در حریم ‪HSEE‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلسدرگفت وگوبا«گسترشصنعت»‪:‬‬ ‫ممنوعیت مطلق واردات خودرو‬ ‫مدیریت بازار نیست‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 9‬مهر ‪ 21 1397‬محرم ‪ 1440‬اول اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 495‬پیاپی ‪2468‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫رفع موانع کارافرینی‬ ‫با شناسایی عوامل شکست‬ ‫شناس��ایی مشکالت تولید‬ ‫و رف��ع موان��ع کارافرین��ی‬ ‫مهم ترین اقدامی اس��ت که‬ ‫بای��د ب��رای تس��هیل فضای‬ ‫کس��ب وکار در بخش تولید‬ ‫کش��ور انج��ام ش��ود‪ .‬ای��ن‬ ‫موض��وع در ش��رایط کنونی‬ ‫یداله صادقی‬ ‫کش��ور اهمیت��ی دوچندان‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫دارد‪ ،‬ضمن انکه نام امس��ال‬ ‫معدن و تجارت تهران‬ ‫نی��ز «حمای��ت از کاالی‬ ‫ایرانی» اس��ت‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫باید پذیرفت که فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان بهترین‬ ‫کسانی هستند که می توانند در تبدیل تهدیدهای تحریمی‬ ‫به فرصت های بهبود کش��ور کمک کنن��د‪ .‬در این صورت‬ ‫می توان با شناس��ایی عوامل شکس��ت از توقف کارافرینی‬ ‫جلوگی��ری ک��رد و س��رمایه گذاری در بخش ه��ای مولد‬ ‫اقتصادی را توسعه داد‪.‬‬ ‫اکنون تولیدکنندگان از مشکالتی مانند مالیات‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی و سود باالی تس��هیالت بانکی گالیه دارند و در‬ ‫بخش های تامین اجتماعی‪ ،‬انرژی و زیرس��اخت های مورد‬ ‫نیاز برای تولید نیز کمبود دارند‪ .‬این مسائل ادامه فعالیت‬ ‫تولی��د یا ایج��اد واحد صنعتی جدید را مشکل س��از کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬نرخ سود تس��هیالت نیز بسیار باالست‬ ‫و ب��رای تولید صرف��ه اقتص��ادی ن��دارد‪ .‬نقدینگی مورد‬ ‫نیاز واحده��ای تولیدی به راحتی از ش��بکه بانکی تامین‬ ‫نمی ش��ود در حالی که بخش تولید کش��ور ب��رای تامین‬ ‫س��رمایه در گردش و ثابت وابس��ته به مناب��ع بانکی و در‬ ‫واقع‪ ،‬بانک محور است‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬بای��د ابت��دا عوامل چالش��ی در فضای‬ ‫کسب وکار را شناس��ایی کرد چراکه مهم ترین اقدامی که‬ ‫باید انجام ش��ود‪ ،‬تسهیل فضای کسب وکار است تا در این‬ ‫فضای فراهم ش��ده برای کارافرین��ی‪ ،‬هزینه تولید کاهش‬ ‫یابد و قدرت رقابت محصول در بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫نیز باال برود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط می توان امکان فروش اسان محصوالت‬ ‫مل��ی را در بازارهای داخل��ی و خارجی فراهم کرد‪ .‬اکنون‬ ‫الزم اس��ت تا نهادهای دولتی و خدمات رسان دیدگاه خود‬ ‫را نس��بت به بخش تولید تغییر دهند و به تولیدکنندگان‬ ‫به عن��وان بخش اثرگذار بر اقتصاد کش��ور نظر کنند؛ ان‬ ‫وقت می توان با تکریم و تعامل با تولیدکننده و کارافرین‪،‬‬ ‫ش��رایط را برای تولید اس��ان کرد و فضای کس��ب وکار را‬ ‫بهبود بخشید‪.‬‬ ‫ب��ه دیگر کش��ورها که در ای��ران بازار خوب��ی دارند نیز‬ ‫باید توجه ش��ود که دولت های ش��ان چ��ه حمایت هایی از‬ ‫انها می کنند و چگونه به بهبود فضای کس��ب وکار کمک‬ ‫کرده اند تا موفق شدند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬برای جبران نقدینگی م��ورد نیاز تولید باید‬ ‫نگاهی به کش��ورهای موفق در بازارهای صادراتی داشت‪.‬‬ ‫با داش��تن اطالعات و مش��وق های صادرات��ی برای حضور‬ ‫در بازارهای هدف‪ ،‬می توان بخش��ی از نقدینگی مورد نیاز‬ ‫صنعتگران را تامین کرد تا با اتکا به توان خود از وابستگی‬ ‫به منابع بانکی دور شوند‪ .‬در این شرایط تحریم نمی تواند‬ ‫اثار منفی داشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ظرفیت نصب شده انرژی های نو‬ ‫به ‪ ۶۵۰‬مگاوات رسید‬ ‫از تیر سال ‪ ۸۸‬تا پایان شهریور ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۲‬میلیارد و ‪۵۷۲‬‬ ‫میلیون کیلووات ساعت برق از محل انرژی های نو تولید شده‬ ‫ک��ه این میزان باعث صرفه جویی ‪ ۵۶۶‬میلیون لیتری مصرف‬ ‫اب در کشور شده است‪.‬‬ ‫ب ه گزارش ایس��نا‪ ،‬از تیر ‪ ۱۳۸۸‬تا پایان شهریور ‪ ،۹۷‬میزان‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۵۷۲‬میلیون کیلووات ساعت از منابع تجدیدپذیر‬ ‫انرژی تولید شده که این میزان تولید برق از محل انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر توانسته از انتشار حدود یک میلیون و ‪ ۷۷۵‬هزار‬ ‫تن گاز گلخانه ای بکاهد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬ای��ن میزان تولید انرژی های نو باعث ش��ده‬ ‫‪ ۷۳۰‬میلیون مترمکعب از مصرف سوخت های فسیلی در‬ ‫کشور که جزو عوامل اصلی االیندگی هوا در کشور است‪،‬‬ ‫کاسته شود‪.‬‬ ‫ای��ن حجم از تولی��د انرژی های نو باع��ث صرفه جویی‬ ‫‪ ۵۶۶‬میلیون لیتری مصرف اب در س��ال های گذش��ته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬هم اکنون ‪ ۴۲۴‬م��گاوات نیروگاه‬ ‫تجدیدپذیر درون کش��ور در حال س��اخت اس��ت و ظرفیت‬ ‫نصب ش��ده انرژی های نو کش��ور نیز به ‪ ۶۵۰‬مگاوات رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬انرژی های تجدیدپذیر موجب اشتغال ‪۴۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم در کشور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بررس��ی اعداد و ارقام موج��ود در این بخش حکایت از ان‬ ‫دارد ک��ه درحال حاض��ر ‪ ۴۳‬درصد نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر‬ ‫کش��ور از نوع بادی‪ ۳۹ ،‬درصد از نوع خورشیدی‪ ۱۵ ،‬درصد‬ ‫از نوع برق ابی کوچک‪ ۲ ،‬درصد از نوع بازیافت حرارت و یک‬ ‫درصد نیز از نوع زیست توده است‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی مرزی ارزش افزوده را باال می برد‬ ‫مناسب وارد بازارهای هدف کرد که البته‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫این اقدام ها در گرو سرمایه گذاری مشترک‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بخش خصوصی هر دو طرف در گسترش‬ ‫دانش فن��ی و خدماتی اس��ت‪ .‬ابراهیمی‬ ‫دبیرکل اتاق مش��ترک ای��ران و ترکیه‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬وج��ود دو منطقه ازاد ماکو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کشورهای اسیای میانه چون‬ ‫و ارس در گس��ترش این همکاری ها نقش‬ ‫ترکمنستان و قرقیزستان اغلب محصوالت‬ ‫تعیین کننده دارد‪ .‬برای مثال‪ ،‬منطقه ازاد‬ ‫خ��ود را به صورت خام صادر می کنند که‬ ‫ماکو با داش��تن ف��رودگاه بین المللی راه‬ ‫این ش��هرک ها بستر مناسبی برای جذب‬ ‫اتصال تمام نقاط ایران به ترکیه است که‬ ‫تاج��ران ای��ن کش��ورها ب��رای همکاری‬ ‫می توانند برای مراجعه و برگزاری همایش‬ ‫مشترک و کسب سود است تا محصوالت‬ ‫و نشس��ت از ان اس��تفاده کنند‪ .‬دبیر کل‬ ‫به صورت اماده به بازارهای اروپایی صادر‬ ‫ات��اق ای��ران و ترکی��ه با تاکی��د بر نقش‬ ‫ش��ود‪ .‬جالل ابراهیمی درباره گس��ترش‬ ‫ش��هرک های مرزی در جذب توان س��ایر‬ ‫همکاری ه��ای اقتصادی ای��ران و ترکیه و‬ ‫کش��ورها گفت‪ :‬همچنین می توان از این‬ ‫ایجاد ش��هرک های صنعتی مرزی به ایلنا‬ ‫ش��هرک های صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬کشاورزی‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه عنوان مرکز مطالع��ات ایران و‬ ‫و مالی مرزی ب��رای افزایش ارزش افزوده‬ ‫ترکیه همیشه درصدد ایجاد شهرک های‬ ‫محصوالت س��ایر کشورها اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫تجاری‪ ،‬خدماتی‪ ،‬کشاورزی و‪ ...‬در مناطق‬ ‫برای نمونه‪ ،‬کشورهای اسیای میانه چون‬ ‫م��رزی بودیم تا دو کش��ور بدون توجه به‬ ‫ترکمنستان و قرقیزستان اغلب محصوالت‬ ‫فش��ارهای خارج��ی از توان‬ ‫خود را به صورت خام صادر‬ ‫و ظرفی��ت خود بیش��ترین‬ ‫می کنند که این ش��هرک ها‬ ‫اس��تفاده را کنند و بودها و‬ ‫بستر مناس��بی برای جذب‬ ‫کمبوده��ا در بس��تر علمی‬ ‫تاج��ران این کش��ورها برای‬ ‫و تحقیق��ی بررس��ی ش��ود‬ ‫همکاری مش��ترک و کسب‬ ‫و ت��وان تج��اری کش��ور‬ ‫سود اس��ت تا محصوالت به‬ ‫ک��ه درحال حاضر ب��ه طور‬ ‫ص��ورت اماده ب��ه بازارهای‬ ‫جالل ابراهیمی‬ ‫تقریب��ی ‪ ۱۲‬میلی��ارد دالر‬ ‫اروپای��ی ص��ادر ش��ود‪ .‬وی‬ ‫همیشه درصدد‬ ‫است افزایش یابد‪ .‬وی ادامه‬ ‫درب��اره ادام��ه ص��ادرات‬ ‫داد‪ :‬ب��رای نمونه محصوالت ایجاد شهرک های تجاری‪،‬‬ ‫نفت وگاز ایران ب��ه ترکیه با‬ ‫خدماتی‪ ،‬کشاورزی و‪...‬‬ ‫کش��اورزی ما که به صورت‬ ‫وجود فشارهای امریکا گفت‪:‬‬ ‫در مناطق مرزی‬ ‫فله ای صادر می شود در این‬ ‫ترکی��ه یکی از کش��ورهای‬ ‫بودیم تا دو کشور‬ ‫شهرک ها بسته بندی و ارائه بدون توجه به فشارهای هم��واره خریدار نف��ت وگاز‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬می توان خارجی از توان و ظرفیت ایران بوده است به طوری که‬ ‫ب��ا اقدام های��ی ارزش افزوده خود بیشترین استفاده را‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۷‬میلی��ارد دالر‬ ‫کنند و بودها و کمبودها‬ ‫مواد معدنی صادراتی مانند در بستر علمی و تحقیقی از ‪ ۱۲‬میلی��ارد دالر حج��م‬ ‫کرومیت و مواد سخت کننده‬ ‫مب��ادالت مرب��وط به بخش‬ ‫بررسی شود‬ ‫اهن را با همکاری دو طرف‬ ‫نف��ت‪ ،‬گاز و محص��والت‬ ‫افزایش دا د و با بس��ته بندی‬ ‫جانبی ان است و این باعث‬ ‫ش��ده تا این کش��ور در برابر فش��ارهای‬ ‫امری��کا مقاوم��ت کنن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬به‬ ‫طوری که ما شاهد بودیم اقای اردوغان‪،‬‬ ‫چاووش اوغل��و و البایراغ به صراحت اعالم‬ ‫کردن��د که با توج��ه به نرخ مناس��ب و‬ ‫نزدیکی ایران به ترکی��ه به تجارت خود‬ ‫در این زمینه ادامه خواهند داد زیرا هیچ‬ ‫کشوری ظرفیت ایران در تامین مصارف‬ ‫ان��رژی ترکیه را ن��دارد‪ .‬ابراهیمی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬البته نباید فراموش کرد که ما نیز‬ ‫از موقعیت جغرافیایی برخوردار هس��تیم‬ ‫که کش��ور ترکیه را به کشورهای شرق و‬ ‫جنوب ایران متص��ل می کنیم به طوری ‬ ‫که تم��ام کامیون های تج��اری از طریق‬ ‫ایران به کش��ورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫کاال منتق��ل می کنن��د‪ .‬رئی��س مرک��ز‬ ‫مطالعات ایران و ترکیه درباره راهکارهای‬ ‫کاربست ظرفیت تجاری ایران با استفاده‬ ‫از تجربه ترکی��ه گفت‪ :‬ما ابتدا باید تفکر‬ ‫خ��ود را تغییر داده و س��پس با برنامه به‬ ‫گسترش تجارت با کش��ورهای همسایه‬ ‫بپردازیم‪ .‬متاس��فانه ما در برخی مسائل‬ ‫با همس��ایگان خود مش��کالتی داریم که‬ ‫مانع این کار شده اس��ت و کشور ترکیه‬ ‫توانس��ته در تامین نیازهای همس��ایگان‬ ‫ما عملک��رد بهتری داش��ته باش��د‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬متاس��فانه ما در تجارت سلیقه‬ ‫مش��تری را در نظ��ر نمی گیریم و پس از‬ ‫مدت��ی تج��ارت‪ ،‬کیفی��ت کاالی خود را‬ ‫تغییر می دهیم‪ .‬همچنین‪ ،‬در این راس��تا‬ ‫هیچ نواوری‪ ،‬رقیب شناس��ی و بازاریابی‬ ‫انجام نمی شود در حالی که ترکیه در این‬ ‫زمینه موفق بوده است‪ .‬ابراهیمی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬یکی از راه های موفقیت در تجارت‪،‬‬ ‫نیازس��نجی مش��تریان و نگاه پیوس��ته‬ ‫جس��ت وجوگر است که ترکیه از این رمز‬ ‫به خوبی استفاده کرده است‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫این کش��ور برنامه ریزی ک��رده تا با اجاره‬ ‫زمین های حاصلخیز در اوکراین اقدام به‬ ‫کش��اورزی و ص��ادرات محصوالت ان به‬ ‫نام ترکیه کند‪ .‬م��ا نیز باید از این تجربه‬ ‫اس��تفاده کنیم و به نیازسنجی مشتریان‬ ‫و بازارهای هدف بپردازیم‪ .‬وی همچنین‬ ‫با اش��اره به نقش اس��تان ها در پیشرفت‬ ‫اقتصادی ترکیه گفت‪ :‬یکی از مش��کالت‬ ‫م��ا در تجارت ضعف در اطالع رس��انی به‬ ‫کش��ورهای دیگر اس��ت در مقابل کشور‬ ‫ترکی��ه این را به خوبی انجام داده اس��ت‪.‬‬ ‫در ترکیه تمام اس��تان ها ب��ا بهره گیری‬ ‫از پایگاه ه��ای اینترنت��ی و ب��ه زبان های‬ ‫مختل��ف اقدام ب��ه معرف��ی محصوالت‬ ‫و ظرفی��ت خ��ود می کنن��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه اس��تان های ما در این زمینه‬ ‫عملکرد مناسبی ندارد‪ .‬من در نامه ای به‬ ‫اتاق صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هر اس��تان‬ ‫خواس��تار معرفی محص��والت صادراتی‬ ‫انها شدم تا بتوانیم انها را سبد صادراتی‬ ‫ترکی��ه و حوز ه مدیترانه ق��رار دهیم که‬ ‫متاسفانه هیچ پاسخی جز استان سمنان‬ ‫دریافت نکردیم‪.‬‬ ‫هدر رفت انرژی در کشور معادل ‪ ۵۰۰‬میلیون بشکه نفت خام است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهینه س��ازی مصرف سوخت با‬ ‫بیان اینکه در کش��ور تلفات انرژی تا قبل از اینکه به‬ ‫ دس��ت مصرف کننده نهایی برسد حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫بش��که نفت خام اس��ت‪ ،‬اقدام های این س��ازمان را در‬ ‫زمینه بهینه سازی مصرف سوخت تشریح کرد‪.‬‬ ‫محس��ن دالوی��ز درب��اره اقدام هایی ک��ه در زمینه‬ ‫بهینه سازی مصرف سوخت انجام شده است‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬برای بهینه سازی مصرف سوخت همکاری های‬ ‫خوبی بین ش��رکت بهینه س��ازی مصرف س��وخت و‬ ‫ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی در بهب��ود ب��ازده پاالیش��گاه های‬ ‫نف��ت وگاز اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان‬ ‫اینکه بخ��ش عمده ای از انرژی کش��ور در‬ ‫پاالیش��گاه های نف��ت و گاز و نیروگاه های‬ ‫برق تلف می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در کشور تلفات‬ ‫ان��رژی تا قبل از اینکه ب ه دس��ت مصرف کننده نهایی‬ ‫برس��د حدود ‪۵۰۰‬میلیون بش��که نفت خام است که‬ ‫رقم بس��یار سنگینی اس��ت و به طور تقریبی معادل‬ ‫مزایده عمومی ‪ ۳‬شرکت شستا برگزار شد‬ ‫رون��د واگذاری ه��ای ‪ ۳۰‬ش��رکت زیرمجموعه‬ ‫شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در حالی به‬ ‫دلیل نوس��ان های ارزی و بدهی مالیاتی و بیمه ای‬ ‫ب��ه تعویق افت��اده بود که روز گذش��ته مدیرعامل‬ ‫شستا از برگزاری ‪۳‬مزایده عمومی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ش��رکت س��رمایه گذاری تامین‬ ‫اجتماعی (شستا) هلدینگ س��رمایه گذاری متعلق‬ ‫ب��ه س��ازمان تامین اجتماع��ی ایران اس��ت که در‬ ‫زمینه مدیریت سرمایه گذاری‪ ،‬تجارت و بازرگانی‪،‬‬ ‫مدیریت دارایی و مبادالت سهام شرکت ها‪ ،‬فعالیت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫شستا دارای ‪ ۳۰‬شرکت زیرمجموعه و ‪ ۷‬شرکت‬ ‫هلدینگ اس��ت که در حوزه های مختلفی از جمله‬ ‫داروسازی‪ ،‬صنایع نفت‪ ،‬پتروشیمی و انرژی‪ ،‬حوزه‬ ‫معادن به ویژه س��یمان‪ ،‬مس و فوالد‪ ،‬حمل ونقل و‬ ‫امور بانکی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وزیر پیش��ین تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی س��ال‬ ‫گذش��ته وعده داده بود ‪ ۱۵۰‬ش��رکت وابس��ته به‬ ‫شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی و صندوق‬ ‫بازنشس��تگی کش��وری به بخش خصوصی واگذار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫علی ربیعی تیر امس��ال نیز اع�لام کرد تا پایان‬ ‫امسال ‪ ۶۰‬شرکت وابسته به شستا واگذار می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��رمایه گذاری تامی��ن‬ ‫اجتماعی (شس��تا) ‪ ۲۴‬ش��هریور بده��ی مالیاتی و‬ ‫بیمه ای شرکت های تابع شستا را دلیل این دانسته‬ ‫بود ک��ه امکان واگ��ذاری این ش��رکت ها در بازار‬ ‫سرمایه فراهم نباشد‪.‬‬ ‫ مرتضی لطفی ان زم��ان گفته بود‪ :‬پس از انکه‬ ‫نرخ فروش ‪ ۴۰‬ش��رکت روشن شد‪ ،‬عرضه عمومی‬ ‫این ش��رکت ها در ‪ ۳‬نوبت از طریق جراید عمومی‬ ‫کلی��د خورد‪ ،‬ضمن انکه در ‪ ۵‬نوبت عرضه س��هام‬ ‫این ش��رکت ها در ‪ ۵‬استان از س��وی استانداران و‬ ‫اتاق ه��ای بازرگانی اس��تان ها و فع��االن اقتصادی‬ ‫انج��ام ش��د‪ .‬قانون «اح��راز صالحی��ت» که جزو‬ ‫قوانین فرابورس است‪ ،‬در عرضه سهام شرکت های‬ ‫قابل واگذاری شستا برای ما مشکالتی پیش اورد‬ ‫تا جایی که بس��یاری از شرکت های شستا از تابلو‬ ‫بورس پایین کشیده شدند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��رمایه گذاری تامی��ن‬ ‫اجتماعی ‪ ۳۰‬ش��هریور نیز گفت‪ :‬نوس��ان نرخ ارز‬ ‫فرایند واگذاری ‪ ۳۰‬ش��رکت شستا برای واگذاری‬ ‫را به تاخیر انداخت و مراحل تش��ریفات واگذاری‬ ‫انها باید دوباره از ابتدا انجام شود‪.‬‬ ‫لطف��ی ی��اداوری ک��رد‪ :‬پی��ش از ای��ن‪ ،‬هم��ه‬ ‫فراینده��ای یادش��ده ب��ا پرداخ��ت هزینه ه��ای‬ ‫کارشناس��ی از س��وی دو ط��رف انج��ام ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��هام ‪ ۳۰‬ش��رکتی که در اس��تانه‬ ‫واگذاری ق��رار دارند براس��اس دالر با نرخ ‪۳۸۰۰‬‬ ‫تومان ارزش گذاری ش��ده بود اما ب��ه دلیل تغییر‬ ‫زیاد نرخ ارز ما برای حفظ س��رمایه س��هامداران و‬ ‫همچنین بنابر درخواس��ت نهاد نظارتی باید سهام‬ ‫را براساس نرخ جدید ارز قیمت گذاری کنیم‪.‬‬ ‫در همین پیوند‪ ،‬مدیرعامل شستا گفت‪ ۳ :‬واحد‬ ‫تولیدی و صنعتی «لطیف»‪« ،‬حریر» و «ش��یرین‬ ‫دارو» به مزایده عمومی گذاشته شد‪.‬‬ ‫لطف��ی ادام��ه داد‪ :‬با فوالد خوزس��تان نیز برای‬ ‫واگذاری فوالد اکسین تفاهمنامه ای امضا کرده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین‪ ،‬برای واگذاری سهم شرکت‬ ‫رایتل با س��تاد اجرای فرمان ام��ام خمینی(ره) به‬ ‫تفاهمی دست یافته ایم‪.‬‬ ‫بر اساس برنامه خروج از بنگاهداری شستا‪ ،‬قرار‬ ‫است ش��مار هلدینگ های تامین اجتماعی از ‪ ۹‬به‬ ‫‪ ۵‬هلدینگ ش��امل نفت و گاز‪ ،‬دارو‪ ،‬بانک‪ ،‬بیمه و‬ ‫فناوری نوین کاهش یابد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیون بش��که نفت خام فقط‬ ‫در نیروگاه های برق اتالف انرژی می ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بهینه س��ازی مصرف‬ ‫س��وخت در ادام��ه از تعریف دو پ��روژه بر‬ ‫اس��اس ماده ‪ ۱۲‬رفع موانع تولید خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن پروژه ها درحال انجام و پیگیری‬ ‫اس��ت؛ یک پروژه نوس��ازی ناوگان حمل ونقل است و‬ ‫دیگ��ری جایگزینی یک میلیون بخاری هوش��مند با‬ ‫بخاری های سنتی است که طرح اجرایی ان را شروع‬ ‫می کنیم و هدف گذاری داریم تا پایان سال ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫بخاری نصب کنیم‪.‬دالویز همچنین از امضای قرارداد‬ ‫با ‪ ۸‬کالنشهر در زمینه مترو خبر داد و گفت‪ :‬به زودی‬ ‫قرارداد دیگری با ‪ ۸‬کالنش��هر در زمینه مترو خواهیم‬ ‫بس��ت که تا یک ماه اینده کارها را انجام خواهیم داد‬ ‫و جزئیات ان اعالم خواهد شد ‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫دالوی��ز پیش از این از تمرکز ش��رکت بهینه س��ازی‬ ‫مصرف سوخت بر باال بردن بازده پاالیشگاه های نفت‬ ‫و گاز و نیروگاه ها خبر داده بود‪.‬‬ ‫سنگ اندازی در تشکیل شورای عالی کار‬ ‫پس از تاخیر طوالنی در برگزاری جلس��ه شورای‬ ‫ن پیگیری های کارگران و‬ ‫ عالی کار و بی نتیجه ماند ‬ ‫نمایندگان کارگری‪ ،‬حسین رجاییان‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫صنف��ی کارگران پیمان��کاری حاتمی در اعتراض به‬ ‫برگزار نش��دن جلسه شورای عالی کار به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه نگاه به کارگران‪ ،‬نگاه خاصی شده است‪.‬‬ ‫گوی��ی نمی خواهند ک��ه این طبقه رش��د کند و به‬ ‫رفاه نسبی برس��د‪ .‬بیش از ‪ ۱۰‬روز است که منتظر‬ ‫برگزاری جلسه ش��ورای عالی کار هستیم اما هنوز‬ ‫خبری از این جلس��ه نیست‪ .‬به نظر می رسد عمدی‬ ‫از س��وی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی برای‬ ‫برگزار نکردن این جلسه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬نماین��دگان کارگران در‬ ‫ش��ورای عالی کار پایان سال ‪ ۹۶‬در اخرین لحظات‬ ‫با مشقت بس��یار توانستند ‪۲۰‬درصد افزایش حقوق‬ ‫ب��رای کارگ��ران تصوی��ب کنن��د‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬در‬ ‫تعطیالت عید ش��اهد افزایش سرس��ام اور نرخ دالر‬ ‫بودیم‪ .‬اگر همین دس��تمزدها را با نرخ دالر حساب‬ ‫کنیم‪ ،‬به نس��بت سال گذشته درامد کارگران نصف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ح��وزه کارگری با اب��راز نگرانی درباره‬ ‫افزایش نرخ دالر گف��ت‪ :‬همچنان که روز به روز نرخ‬ ‫دالر افزای��ش پیدا می کن��د‪ ،‬ارزش پ��ول ما پایین‬ ‫می ای��د‪ .‬با این وضعیتی ک��ه در بازار به وجود امده‬ ‫است‪ ،‬دستمزدها کفاف زندگی را نمی دهد‪ .‬یک روز‬ ‫برای مثال‪ ،‬رب گوجه فرنگی ‪۶۰۰۰‬تومان اس��ت اما‬ ‫‪۱۰‬هزار تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه باالتر بودن اث��ر مثبت بن کارت‬ ‫نس��بت به کوپن‪ ،‬گفت‪ :‬با شرایط فعلی اگر بخواهند‬ ‫مثل دهه ‪ ۶۰‬کوپ��ن را وارد بازار کنند‪ ،‬دوباره بازار‬ ‫س��یاه کوپن فروش��ی و احتکار کاال ب��ه راه می افتد؛‬ ‫همان موضوعی که س��ال ها پی��ش در دوران جنگ‬ ‫با ان روب��ه رو بودیم اما وقتی بن کارت داده ش��ود‪،‬‬ ‫تصمیم گی��ری بهت��ر اتف��اق می افت��د و هدفمندتر‬ ‫خواهد بود‪ .‬س��بد خانوار به حدی کم ش��ده که در‬ ‫س��بد کاال چیزی نمانده و کارگران به همان س��بد‬ ‫کاال راضی هستند‪.‬‬ ‫رجاییان رس��یدن ب��ه حداقل حق��وق وزارت کار‬ ‫برای کارگ��ران چادرمل��و را به دلی��ل فعالیت های‬ ‫صنفی دانس��ته و بیان کرد‪ :‬فش��ار روی قشر کارگر‬ ‫باال است‪ .‬حداقل این است که وضعیت ما در معدن‬ ‫چادرملو به نس��ب جاهای دیگر بهتر است‪ .‬به تازگی‬ ‫هم توانس��ته ایم ب��ه هر حال حداق��ل حقوق کارگر‬ ‫را بگیری��م‪ .‬اما فاصله بی��ن دالر و ارزش پول ایران‬ ‫زندگی کارگر را تحت الشعاع قرارداده است‪ .‬از سبد‬ ‫کاالی خانوار هر روز یک قلم کم می ش��ود؛ یک روز‬ ‫پروتئین‪ ،‬یک روز سبزیجات و یک روز اقالم دیگر ‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬نخس��تین اف��رادی که با این‬ ‫وضع بیمار می ش��وند ک��ودکان و افراد س��الخورده‬ ‫هس��تند‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬مواد غذای��ی جای خود را‬ ‫در س��بد کاال به دارو داده است‪ .‬با وضعیتی هم که‬ ‫دارو و درمان پیدا کرده اس��ت گذران زندگی دشوار‬ ‫است‪.‬‬ ‫رجاییان با بیان تاثیر فش��ار روی زندگی کارگران‬ ‫گفت‪ :‬کس��ی که شغل ازاد دارد‪ ،‬به علت در جریان‬ ‫ب��ودن س��رمایه اش مطاب��ق ب��ا ب��ازار ازاد حرکت‬ ‫می کند ام��ا ما حقوق بگیریان در س��ال یک حقوق‬ ‫ثاب��ت دریافت می کنیم و نمی توانیم با نوس��ا ن های‬ ‫بازار منطبق ش��ویم‪ .‬در نهایت‪ ،‬ساالنه ‪۱۰‬درصد به‬ ‫مبلغ دریافتی حقوق ما اضافه می ش��ود‪ .‬در ماه های‬ ‫گذشته قدرت خرید کارگران دچار افت شدید شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬درخواست تش��کیل جلسه شورای‬ ‫ی‬ ‫ عالی کار از س��وی نمایندگان کارگری در ش��ورا ‬ ‫عالی کار‪ ،‬منطقی‪ ،‬صنفی‪ ،‬قانونی و در جهت تامین‬ ‫مناف��ع کارگران اس��ت و باید با تمام ت��وان از انها‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫توافقنامه همکاری همه جانبه سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه جامع علمی‪-‬کاربردی به امضا رسید‬ ‫یک گام دیگر برای پرکردن شکاف دانشگاه و صنعت‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ضعف ارتباط صنعت و دانشگاه از جمله مشکالتی‬ ‫اس��ت که در س��ال های گذش��ته بارها مطرح شده‬ ‫اس��ت‪ .‬سازمان های اموزش��ی و نهادهای صنعتی و‬ ‫توس��عه ای تا کنون ده ها تفاهمنامه امضاکرده اند اما‬ ‫کارشناس��ان معتقدند ضعف این ارتباط جدی تر از‬ ‫ان اس��ت که به س��رعت بتوان مشکالت پیش امده‬ ‫را برطرف کرد‪.‬‬ ‫بسیاری از صنعتگران و صاحبان واحدهای صنعتی‬ ‫برای ج��ذب نیرو ترجی��ح می دهند از ش��یوه های‬ ‫سنتی اس��تفاده کنند و نیروی مورد نیاز را از جمع‬ ‫افرادی که تجربه فعالی��ت دارند انتخاب کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که به صف فارغ التحصیالن بیکار هر‬ ‫روز اضافه می ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در بسیاری از مواد‬ ‫فارغ التحصیالن رشته های فنی‪ ،‬صنعتی و مهندسی‬ ‫ش��اخه های دیگری را برای درامد انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق در حالی رخ می دهد که صاحبان صنایع‬ ‫عالقه مندن��د از نیروی ه��ای تحصیلکرده اس��تفاده‬ ‫کنن��د ام��ا می گوین��د فارغ التحصی�لان چیزی در‬ ‫دانش��گاه نیاموخته ان��د‪ .‬ای��ن موضوع باعث ش��ده‬ ‫پس از س��ال ها تحصیل دانش��گاهی در کشور هنوز‬ ‫اس��تادکاران قدیم��ی و با تجربه بی��ش از نیروهای‬ ‫جوان تحصیلکرده مورد حمایت کارفرما باشند‪.‬‬ ‫توسعه ای چند سال بعد سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫ب��ر این اس��اس‪ ،‬جدی ترین نیازی ک��ه‬ ‫صنایع ایران تاسیس شد‪.‬‬ ‫به‬ ‫کاربردی‬ ‫کشور احس��اس می ش��ود اموزش های‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد‪:‬‬ ‫مبنا‪،‬‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫فارغ التحصیالن و دانش��جویان اس��ت‪.‬‬ ‫بخش اموزش با همین رویکرد کاربردی در سازمان‬ ‫اختصاص‬ ‫موضوع‬ ‫در جلسه ای که به بررسی همین‬ ‫ایجاد ش��د و سپس بخش های مش��اوره و پژوهش‪،‬‬ ‫سازمان‬ ‫مدیرعامل‬ ‫ بختیاری‬ ‫ ‬ ‫داشت‪ ،‬ابوالفضل کیانی‬ ‫اعتبار بخشی و رتبه بندی شرکت های برتر‪ ،‬مدیریت‬ ‫رئیس‬ ‫امی��د‬ ‫محمدحس��ین‬ ‫مدیری��ت صنعت��ی و‬ ‫انرژی‪ ،‬تعالی سازمانی‪ ،‬انتشارات و ماهنامه تخصصی‬ ‫درباره‬ ‫علمی‪-‬کاربردی‪،‬‬ ‫دانشگاه جامع‬ ‫تدبی��ر به همین ش��یوه ایجاد ش��د و‬ ‫همکاری های همه جانبه توافق کردند‪.‬‬ ‫درحال حاضر س��ازمان در ‪ ۲۵‬اس��تان‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫کشور دارای شبکه نمایندگی است که‬ ‫مدیریت صنعت��ی‪ ،‬کیانی بختیاری در‬ ‫‪ ۷‬نمایندگی دوره ه��ای جامع علمی‪-‬‬ ‫این جلس��ه ضمن خوش��امدگویی به‬ ‫کارب��ردی در حوزه های مدیریت را نیز‬ ‫رئیس دانش��گاه جامع علمی‪ -‬کاربردی‬ ‫با کیفیت برگزار می کنند‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تاکی��د بر کیفیت برگزاری‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری‬ ‫کیانی بختیاری عن��وان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫دوره ه��ای دانش��گاه جام��ع علم��ی‪ -‬بخش اموزش با رویکرد ب��ه ظرفیت باالی س��ازمان پیش��نهاد‬ ‫کاربردی از اغاز مدیریت ش��ما زبانزد‬ ‫می کنی��م که نمایندگی های س��ازمان‬ ‫کاربردی در سازمان‬ ‫همه اس��ت و جامعه اموزشی کشور به‬ ‫بر مبن��ای نیاز منطق��ه ای و اگاهی از‬ ‫ایجاد شد و سپس‬ ‫تحول‬ ‫ای��ن نکته اذعان دارن��د که یک‬ ‫بخش های مشاوره و‬ ‫مهارت ه��ای مورد نی��از در هر منطقه‬ ‫ان‬ ‫در‬ ‫و دگردیس��ی جامع و گس��ترده‬ ‫ بخشی‬ ‫ر‬ ‫اعتبا‬ ‫پژوهش‪،‬‬ ‫کش��ور‪ ،‬ب��ه دانش��گاه جام��ع علمی‪-‬‬ ‫و رتبه بندی شرکت های‬ ‫اتفاق‬ ‫کنونی‬ ‫دانش��گاه در دوره ریاست‬ ‫کارب��ردی در زمین��ه انتخ��اب دوره ها‬ ‫برتر‪ ،‬مدیریت انرژی‪،‬‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫تعالی سازمانی‪ ،‬انتشارات نظ��ر مش��ورتی دهن��د و در برگزاری‬ ‫مجموع��ه‬ ‫ک��رد‪:‬‬ ‫ نش��ان‬ ‫ر‬ ‫وی خاط‬ ‫و ماهنامه تخصصی تدبیر انه��ا مش��ارکت کنن��د‪ .‬همچنی��ن‪،‬‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫پیش��ین‬ ‫صنعتی‬ ‫مدیریت‬ ‫س��ازمان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایجاد‬ ‫شیوه‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫امادگی داریم در کش��ورهای همسایه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫س��ازمان‬ ‫ای��ن‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪۵۵‬س��اله‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫ حاضر‬ ‫ل‬ ‫درحا‬ ‫نمایندگی های مشترک برای برگزاری‬ ‫‪ ۲۵‬استان کشور دارای‬ ‫توسعه ظرفیت های مدیریت در کشور شبکه نمایندگی است که دوره ه��ای تخصص��ی و کارب��ردی ب��ا‬ ‫و تربی��ت مدی��ر برای بخ��ش صنعت ‪ ۷‬نمایندگی دوره های جامع دانش��گاه جام��ع علمی‪ -‬کارب��ردی‬ ‫پایه گذاری شده اس��ت تا مدیرانی که علمی‪-‬کاربردی در حوزه های راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫در س��ازمان دانش مدیریت می اموزند‬ ‫مدیریت را نیز با کیفیت‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ازمان امادگ��ی دارد‬ ‫در ش��رکت ها و س��ازمان های صنعتی‬ ‫ کنند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫برگزار‬ ‫عالوه ب��ر طراح��ی دوره ه��ای صنعتی‬ ‫فعالیت خود را اغاز کنند‪ .‬با همین نگاه‬ ‫مش��ترک با دانش��گاه جام��ع علمی‪-‬‬ ‫کاربردی در مناطق مختلف کشور‪ ،‬تورهای صنعتی‬ ‫مش��ترک داخل��ی و خارج��ی برگزار کن��د که هم‬ ‫انگیزه ای باش��د و هم افق دید ش��رکت کنندگان را‬ ‫توسعه دهد‪.‬‬ ‫ مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد‪:‬‬ ‫امادگ��ی داریم دوره های مه��ارت ورزی را از طریق‬ ‫شبیه س��ازی با نرم اف��زار برگزار کنی��م و می توانیم‬ ‫با هم��کاری دانش��گاه جام��ع علمی‪-‬کارب��ردی با‬ ‫دانش��گاه های کشورهای فرانس��ه و المان دوره های‬ ‫مشترک کاربردی و تخصصی برگزار کنیم‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬با راه اندازی مرکز کاریابی و توس��عه اش��تغال‬ ‫دانش اموختگان کشور در سازمان‪ ،‬می توانیم در این‬ ‫زمینه نیز همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری تاکی��د کرد‪ :‬عالوه ب��ر همکاری‬ ‫درحوزه اموزش مس��ئولیت های اجتماعی بنگاه ها‪،‬‬ ‫مدیری��ت اجرایی معدن و صنای��ع معدنی‪ ،‬مدیریت‬ ‫اجرای��ی فن��اوری و ن��واوری و همچنی��ن‪ ،‬اموزش‬ ‫مهارت ه��ای ش��رکت های دانش بنی��ان‪ ،‬س��ازمان‬ ‫می توان��د تکمیل کنن��ده حلقه دوره ه��ای پودمانی‬ ‫دانش��گاه جامع علمی‪-‬کاربردی باشد و زیر نظارت‬ ‫کیفی دو طرف این دوره ها را اغاز کند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬سازمان مدیریت صنعتی امادگی دارد‬ ‫تا با همکاری دانش��گاه جامع علمی‪-‬کاربردی و یک‬ ‫دانش��گاه بین الملل��ی به صورت س��ه جانبه در ایران‬ ‫دانشگاه علمی‪-‬کاربردی تاسیس کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۸۰۰‬رشته در دانشگاه علمی‪-‬کاربردی‬ ‫در ادامه‪ ،‬محمدحسین امید‪ ،‬رئیس دانشگاه جامع‬ ‫علمی‪-‬کاربردی اظهار کرد‪ :‬دانش��گاه جامع علمی‪-‬‬ ‫ کارب��ردی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر‬ ‫ایجاد اشتغال و تامین نیروی انسانی میانی کشور با‬ ‫تاکید بر توس��عه کار در حوزه های مهارتی اموزش‬ ‫عالی شکل گرفت و بناهای اولیه ان در محیط های‬ ‫کاری بود و بعد از توس��عه کمی دانشگاه ها از سال‬ ‫‪ ۸۴‬تا ‪ ۹۰‬مراکز علمی‪-‬کاربردی ان ‪ ۵‬برابر افزایش‬ ‫یافتند‪ .‬در این دوره بس��یاری از معیارهایی که باید‬ ‫برای یک واحد جامع علمی‪-‬کابردی رعایت ش��ود‪،‬‬ ‫در نظر گرفته نشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ ۳‬س��ال گذشته مراکز این دانشگاه‬ ‫را ب��ه ‪ ۶۰۰‬ع��دد برگرداندی��م و در مقابل‪ ۵ ،‬مرکز‬ ‫تخصصی با توج��ه به نیازهای منطقه ای تاس��یس‬ ‫کردی��م‪ .‬درحال حاض��ر ‪ ۲۵‬درص��د از مراک��ز این‬ ‫دانشگاه دارای محیط کار هستند و الزام کرده ایم که‬ ‫از امس��ال همه مراکز باید محیط کار داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه جامع علمی‪ -‬کاربردی عنوان کرد‪:‬‬ ‫در زمینه ش��بکه نمایندگی های س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی امادگی داریم بر مبن��ای ضوابط‪ ،‬چنانچه‬ ‫دارای محیط کار و ش��رکت محور باشند‪ ،‬دوره های‬ ‫پودمان��ی را اغاز و با همکاری س��ازمان‪ ،‬گواهینامه‬ ‫معتبر برای دانشجویان صادر کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬درباره ایجاد نمایندگی در‬ ‫سایر کشورها نیز اماده همکاری با سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی هستیم‪ .‬افزون بر این‪ ،‬می توانیم در طراحی‬ ‫دوره های مش��ترک کوتاه مدت همکاری کنیم و در‬ ‫زمینه ‪ ۸۰۰‬رش��ته ای که در دانشگاه جامع علمی‪-‬‬ ‫ کاربردی داری��م برای تمامی د رس ه��ا‪ ،‬کتاب های‬ ‫اموزش��ی با همکاری انتش��ارات س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی منتشر کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬معاونان اموزشی دو نهاد علمی و‬ ‫اموزش��ی ماموریت یافتند تا درب��اره نحوه عملیاتی‬ ‫شدن موارد توافق شده برنامه عمل تدوین کنند‪.‬‬ ‫خرید خودرو با کارت ملی دیگران‬ ‫مخاطره امیز است‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬س��ازمان های ذی ربط باید با کس��انی ک��ه کارت ملی خود‬ ‫را ب��رای ثبت نام خودرو اج��اره می دهند و همچنین‪ ،‬س��ایت های‬ ‫منتشر کننده این اگهی ها‪ ،‬برخورد کنند‪ ،‬ضمن انکه متقاضیان این‬ ‫موضوع دقت کنند ممکن اس��ت از نظر حقوقی دچار مشکل شوند‪.‬‬ ‫سعید موتمنی به ایسنا گفت‪ :‬متاسفانه سال هاست که با یک معضل‬ ‫اجتماعی به نام انجام کار اقتصادی با مشخصات و مدارک شناسایی‬ ‫غی��ر‪ ،‬ب��رای دور زدن قوانین و مقررات روبه رو هس��تیم‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه نمون��ه اخیر این موضوع اجاره دادن کارت ملی برای ثبت نام‬ ‫خودرو اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ایران خودرو در اقدامی هوشمندانه‬ ‫برای کوتاه کردن دس��ت دالالن و واس��طه ها شرط نداشتن خودرو‬ ‫هنگام ثبت نام را قرار داد تا خودروها به دس��ت مصرف کننده واقعی‬ ‫برسد اما س��ودجویان به دنبال دور زدن این موضوع هستند‪.‬رئیس‬ ‫اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودر و تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫در چند روز گذشته شاهد بودیم برخی افراد اگهی اجاره کارت ملی‬ ‫خود را در برخی س��ایت های اینترنتی برای ثبت نام خودرو منتشر‬ ‫ط باید هم با صاحبان این‬ ‫کرده اند‪.‬وی با بیان اینکه مس��ئوالن مربو ‬ ‫اگهی ها و هم سایت های منتش��ر کننده انها برخورد کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬روال معم��ول در این موارد این اس��ت که ش��خص متقاضی‬ ‫اجاره کارت ملی با ش��خص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد‬ ‫رسمی می رو د و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بالعزل برای‬ ‫استفاده از کارت ملی می گیرد‪.‬موتمنی ادامه داد‪ :‬این در حالی است‬ ‫ک��ه اجاره دهندگان کارت ملی باید اگاه باش��ند که با ارائه وکالت‪،‬‬ ‫ای��ن امکان را در اختیار ش��خص متقاضی ق��رار می دهند که ده ها‬ ‫سوءاس��تفاده دیگر با اس��تفاده از کارت ملی انها همچون گشایش‬ ‫حساب‪ ،‬دریافت کارت بازرگانی‪ ،‬فرار مالیاتی و‪ ...‬انجام دهد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪ 21 1397‬محرم ‪ 1440‬اول اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 495‬پیاپی ‪2468‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نرخ سود تسهیالت نوسازی‬ ‫کاهش یابد‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی کش��ور به‬ ‫گونه ای پی��ش می رود که فعاالن‬ ‫صنعت��ی و صاحبان کارخانه ها به‬ ‫دلی��ل افزای��ش هزینه ها تمایلی‬ ‫ب��رای توس��عه بنگاه ه��ای خود‬ ‫ندارن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫اگ��ر واحدهای صنعت��ی بتوانند‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫توس��عه و نوس��ازی را در دستور‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫کار خود داش��ته باش��ند و چنین‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫سیاس��ت هایی را ادام��ه دهند‪،‬‬ ‫اسالمی‬ ‫این��ده وضعیت بهتری داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬ش��رایط کنونی با اینکه‬ ‫ادامه مس��یر را بس��یار دش��وار کرده ام��ا واحده��ای صنعتی نباید‬ ‫نوس��ازی و توس��عه بنگاه های خود را فراموش کنند‪ .‬در ش��رایطی‬ ‫ک��ه تمام واحده��ای صنعتی در بخش های مختلف تولید مش��کل‬ ‫دارن��د اگر واحدی بتواند این سیاس��ت ها را ادام��ه دهد در اینده به‬ ‫مزیتی دس��ت خواهد یافت ک��ه دیگر کارخانه ه��ا ان را ندارند‪ .‬در‬ ‫این شرایط فرس��ودگی را می توان مهم ترین عامل بازدارنده توسعه‬ ‫در تمام صنایع دانس��ت‪ .‬وجود فرس��ودگی در یک کارخانه نشان از‬ ‫نگاه مدیریت��ی و وضعیت اقتصادی یک بن��گاه دارد‪ .‬اگر یک واحد‬ ‫با فرس��ودگی همراه باش��د‪ ،‬به معنای نگاه غیرتوس��عه ای در بنگاه‬ ‫است‪ .‬شاید این پدیده به دلیل شرایط اقتصادی ایجاد شده باشد اما‬ ‫وضعیت ایران هنوز به گونه ای نیست که فرسودگی از طرف شرایط‬ ‫اقتصادی به واحدهای تحمیل ش��ود‪ .‬موضوع فرسودگی موضوعی‬ ‫نیست که امروز و دیروز به وجود امده باشد‪ .‬این مشکل از سال های‬ ‫پیش در کش��ور وجود داشت و برخی از کارخانه های بزرگ کشور را‬ ‫به تعطیلی کشاند‪ .‬به تازگی مطرح شده که تسهیالت نوسازی سال‬ ‫گذشته مورد استقبال قرار نگرفت و مقداری از بودجه نوسازی باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬کارخانه های جدید می توانند از فرسودگی‬ ‫خود را در امان نگه دارند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از وظیفه دولت نیز باید غافل‬ ‫ش��د‪ .‬دولت وظیفه دارد با کاهش سود تسهیالت نوسازی و توسعه‬ ‫واحدهای صنعتی را به این س��مت هدایت کند‪ .‬اگر سیاس��ت های‬ ‫تش��ویقی کارساز نباشد عالوه بر اینکه بنگاه های تولیدی را از دست‬ ‫خواهیم داد دولت نیز مجبور می شود‪ ،‬در اینده هزینه های بیشتری‬ ‫را در نظ��ر بگیرد‪ .‬در ش��رایط کنونی می توان ب��ا کاهش ‪ ۵‬درصدی‬ ‫تس��هیالت نوسازی واحدها را برای حرکت به سمت توسعه هدایت‬ ‫ک��رد‪ .‬این در حالی اس��ت که در اینده اگر دول��ت بخواهد حمایتی‬ ‫داشته باش��د باید تا ‪ ۱۰‬درصد نرخ تسهیالت را کاهش دهد‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬هنوز زمان برای اصالح نرخ تسهیالت وجود دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جایزه ملی به بهترین بنگاه‬ ‫صنعتی و خدماتی اعطا می شود‬ ‫رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر از امضای‬ ‫تفاهمنامه ای با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬به واحدهای صنعتی و خدماتی که‬ ‫بهترین عملکرد را در حوزه لجس��تیک و تامین زنجیره داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬گواهینام�� ه اعطا خواهد ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» به نقل از روابط عمومی دانش��گاه صنعتی امیرکبیر‪،‬‬ ‫بهروز کریمی با اشاره به امضای تفاهمنامه میان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و دانش��گاه صنعتی امیرکبیر در زمینه اعطای‬ ‫جایزه ملی پشتیبانی و زنجیره تامین‪ ،‬گفت‪ :‬دانشگاه صنعتی‬ ‫امیرکبیر به عنوان قطب علمی پشتیبانی(لجستیک) و زنجیره‬ ‫تامین در کشور در این زمینه گام برداشته است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اهمیت زنجیره تامین‪ ،‬افزود‪ :‬زنجیره تامین متشکل از اعضای‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع عمده فروش��ی و خرده فروشی و‬ ‫مش��تری نهایی هستند و در این زنجیره است که ارزش افزوده‬ ‫ایجاد می ش��ود و کاال و خدمات به دس��ت مش��تری می رسد‪.‬‬ ‫کریمی هدف مدیریت زنجیره را هماهنگی میان اجزا زنجیره‬ ‫تامی��ن‪ ،‬کاه��ش‪ ،‬ارتق��ای رضایتمندی و س��رویس و تامین‬ ‫نیازه��ای مش��تریان عنوان کرد و گفت‪ :‬از ای��ن رو‪ ،‬در زنجیره‬ ‫تامین فناوری هایی به کار گرفته می شود تا بتواند این اجزا را به‬ ‫صورت مووثر در کنار همدیگر نگه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬پش��تیبانی‬ ‫به فعالیت هایی اختصاص دارد که به تامین مواد و جریان های‬ ‫مالی مربوط می ش��ود و هدف پشتیبانی اتصال اجزا به یکدیگر‬ ‫است‪ .‬رئیس دانش��کده مدیریت دانش��گاه صنعتی امیرکبیر‬ ‫گفت‪ :‬اکنون مش��اهده می ش��ود که به طور متوسط ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬‬ ‫درصد از تولید خالص ملی کش��ورها صرف مسائل پشتیبانی و‬ ‫زنجیره تامین می ش��ود اما در کش��ور ما این میزان باالتر است‬ ‫به گونه ای که ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد نرخ تمام ش��ده محصول مربوط‬ ‫به هزینه های پشتیبانی می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای اینکه بتوانیم‬ ‫به س��مت تولید محصوالت رقابت پذیر حرکت کنیم‪ ،‬چاره ای‬ ‫نداریم جز اینکه هزینه های اضافی نسبت به رقیبان را کاهش‬ ‫دهیم از جمله این هزینه ها‪ ،‬هزینه های مربوط به پش��تیبانی و‬ ‫زنجیره تامین می شود که درصد بسیار باالیی از نرخ تمام شده‬ ‫را تش��کیل می دهد و اگ��ر بتوانیم بهبود حت��ی جزئی در این‬ ‫زمینه ایجاد کنیم‪ ،‬تاثیر زیادی بر رضایت مشتری و رقابت پذیر‬ ‫ش��دن نرخ محصول خواهد داش��ت‪ .‬کریمی با اشاره به اعطای‬ ‫جایزه پش��تیبانی‪ ،‬تامین زنجیره را فرهنگ س��ازی و تشویق‬ ‫واحدهای خدماتی و صنعتی کشور برای هدایت انها به سمت‬ ‫تعالی فعالیت های پش��تیبانی و تامین زنجیره دانست و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن جایزه با هدف ارتقای درک و اگاهی در س��طح بنگاه ها و‬ ‫واحدهای صنعتی ایجاد می ش��ود‪ ،‬ضمن انکه زمینه ای برای‬ ‫تش��ویق شرکت ها و بنگاه هایی اس��ت که در زمینه بهبود این‬ ‫بخش فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 9‬مهر ‪ 21 1397‬محرم ‪ 1440‬اول اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 495‬پیاپی ‪2468‬‬ ‫خبر‬ ‫با هدف بومی سازی تولید قطعات محصوالت‬ ‫ایران خودرو انجام شد‬ ‫ارائه بسته حمایتی ساپکو‬ ‫از سازندگان داخلی‬ ‫مدیرعامل ساپکو گفت‪ :‬این شرکت ارتقای سطح توانمندی‬ ‫زنجی��ره تامین خودرو تا س��طح تامین کنن��دگان با خدمات‬ ‫کامل(‪ )FSS‬ب��ا هدف تولید خ��ودرو در کالس جهانی را در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حسین نجاری عنوان کرد‪ :‬سازندگان‬ ‫همکار س��اپکو به عنوان س��ازندگان با خدمات کامل(‪)FSS‬‬ ‫مل��زم ب��ه داش��تن قابلیت هایی مانن��د طراحی و توس��عه‪،‬‬ ‫برنامه های کنترل و نظارت‪ ،‬اعتبارسنجی‪ ،‬ساخت نمونه اولیه‬ ‫قطعه و ارائه خدمات مهندسی خواهند بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬توانمندی در کنترل فرایند تولید و کنترل‬ ‫مالی از دیگر ویژگی های سازندگان ساپکو است‪.‬‬ ‫نج��اری کیفیت‪ ،‬زم��ان و هزینه را از جمله ش��اخص های‬ ‫کلی��دی تامین کنن��دگان زنجی��ره تامین در س��طح جهانی‬ ‫برش��مرد و اظهار کرد‪ :‬در هر یک از این عوامل‪ ،‬شاخص هایی‬ ‫مانند طراحی محصول‪ ،‬فرایند تولید قطعه‪ ،‬طراحی و ساخت‬ ‫قالب و ابزار‪ ،‬مواد اولیه و تولید قطعات استاندارد ارزش گذاری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نجاری در تبیین سیاس��ت های حمایتی ساپکو در راستای‬ ‫تشویق س��ازندگان زنجیره تامین و س��فارش گذاری ساخت‬ ‫قالب به قالب س��ازان داخل��ی گفت‪ :‬قالب های��ی که پیش تر‬ ‫بومی س��ازی شده اند اما به س��بب مزایای رقابتی در خارج از‬ ‫کشور س��فارش گذاری می ش��وند و همچنین قالب هایی که‬ ‫تا کنون بومی سازی نشده اند در این بسته حمایتی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی کاه��ش تع��داد سرش��کن هزین��ه قالب در ق��رارداد‬ ‫تامین قطعه‪ ،‬پرداخت بخش��ی از هزینه قالب س��ازی از محل‬ ‫مطالب��ات تامین کنن��دگان و تخصیص بودجه قالب س��ازی‬ ‫ب��ه تامین کنندگانی که س��اخت قالب را در داخل از کش��ور‬ ‫س��فارش گذاری می کنند را ار نتایج بس��ته تش��ویقی ساپکو‬ ‫به تامین کنندگان برای س��فارش گذاری پروژه های جدید به‬ ‫قالب سازان داخلی دانست‪.‬‬ ‫نجاری ادامه داد‪ :‬سرمایه گذاری مستقیم تامین هزینه قالب‬ ‫از س��وی ساپکو از طریق عقد قرارداد با شرکت های قالب ساز‬ ‫داخل��ی‪ ،‬همکاری های فنی مهندس��ی برای انتق��ال فناوری‬ ‫طراحی و ساخت قالب های مورد نظر و پشتیبانی و همکاری‬ ‫برای تامین فوالد و قطعات اس��تاندارد قالب از نتایج حمایت‬ ‫از س��ازندگان برای تولید قالب هایی که تاکنون بومی س��ازی‬ ‫نشده اند خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح رویک��رد ماژوالر س��اپکو در تامین قطعات‬ ‫محص��والت ایران خ��ودرو گفت‪ :‬ای��ن رویک��رد در ‪ ۵‬بخش‬ ‫موتور و قوای محرکه‪ ،‬س��امانه های برق و الکترونیک‪ ،‬بدنه و‬ ‫مکانیسم ها‪ ،‬شاسی و شبکه تعلیق و ترمز و تزئینات داخلی و‬ ‫خارجی دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��اختار شکس��ت ماژوالر س��اپکو ش��امل ‪۵‬‬ ‫مگاماژول‪ ۱۴ ،‬ماژول‪ ۵۶ ،‬سیس��تم و ‪ ۱۹۹‬زیرسیستم است‬ ‫که ما بدون حضور شریک خارجی و به شکل مستقل در این‬ ‫حوزه ها پیش خواهیم رفت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��اپکو افزود‪ :‬دس��تیابی به دان��ش و فناوری‬ ‫طراحی و ساخت قالب سازی پیشرفته متناسب با فرایندهای‬ ‫تولید و تحقق بومی سازی ساخت قالب های مورد نیاز زنجیره‬ ‫تامین تا س��طح ‪ ۸۵‬درصد تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬از اهداف ارتقای‬ ‫سطح بومی سازی ساپکو است‪.‬‬ ‫وی با تش��ریح اهداف بومی س��ازی س��اپکو تا سال ‪۱۴۱۰‬‬ ‫گفت‪ :‬طراحی و س��اخت داخل تمامی قالب ه��ای مورد نیاز‬ ‫زنجی��ره تامین و تکمیل زنجیره تامین قطعات اس��تاندارد و‬ ‫فوالد مصرفی صنایع داخلی قالب سازی هدف ساپکو تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬است‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایجاد شبکه یکپارچه تامین‪ ،‬طراحی و‬ ‫س��اخت قالب و ابزار و در نهایت ورود به بازار صادراتی هدف‬ ‫ساپکو تا سال ‪ ۱۴۱۰‬است‪.‬‬ ‫نجاری در ادامه برنامه های س��اپکو در بومی سازی ‪ ۳‬حوزه‬ ‫قطعات پرس��ی‪ ،‬پلیمری و قطعات ریخته گری و دایکست را‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬یکی از گالیه های قطعه س��ازان این بود که‬ ‫هزینه قالب س��ازی را خود انها بای��د پرداخت کنند در حالی‬ ‫که روال صنعت خ��ودرو دنیا این گونه اس��ت که هزینه های‬ ‫قالب سازی قطعات با خودروساز است‪ .‬برنامه حمایتی شرکت‬ ‫س��اپکو برای تولید قالب های جدید می تواند نکته مثبتی در‬ ‫ارتقای توان مالی واحدهای صنعتی باشد‪ .‬درحال حاضر بعضی‬ ‫از قالب قطعات خودروهای جدید از سوی قطعه سازان ساخته‬ ‫ش��ده اما تعلیق همکاری ها س��رمایه گذاری در این بخش را‬ ‫بی اس��تفاده کرده است‪ .‬پژو ‪ ۳۰۱‬یکی از مدل هایی است که‬ ‫قرار بود با درصد باالی بومی س��ازی تولید ان اغاز ش��ود‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬چند س��الی اس��ت که صنعتگران درگیر قالب سازی‪،‬‬ ‫اماده کردن نمونه و تایید نهایی هس��تند‪ .‬با به ثمر رس��یدن‬ ‫داخلی س��ازی بیش از ‪ ۴۰‬درصدی قطعات این مدل باید دید‬ ‫سرنوش��ت تولید این خودرو به کجا می رسد‪ .‬ایا قطعه سازان‬ ‫و خودروس��ازان می توانند در ارائه محصوالت جدید با اتکا به‬ ‫توان داخل‪ ،‬تولید در مقیاس داشته باشند؟‬ ‫فریدون احمدی‬ ‫در شرایط فعلی یکی از‬ ‫دالیل نابسامانی بازار‬ ‫خودرو ممنوعیت مطلق‬ ‫واردات بود‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با «گسترش صنعت»‪:‬‬ ‫ممنوعیت مطلق واردات خودرو مدیریت بازار نیست‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو یکی از اهداف مدیران وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در شرایط فعلی است‪ .‬داریوش‬ ‫اس��ماعیلی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی از بررسی دوباره طرح ساماندهی بازار‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬از احتمال زیاد لغ��و ممنوعیت واردات خودرو‬ ‫در این��ده نزدی��ک خبر داده و گفته در بررس��ی دوباره‬ ‫طرح س��اماندهی بازار خودرو در کمیسیون‪ ،‬تغییرات و‬ ‫اصالحاتی در ان اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫قرار ب��ود هفته جاری(هفته دوم مهر) طرحی در باره‬ ‫واردات دوب��اره خ��ودرو در مجلس عنوان ش��ود‪ .‬برخی‬ ‫نماین��دگان تصمیم ممنوعیت مطل��ق واردات خودرو‬ ‫را درس��ت ندانس��ته و معتقدند این موضوع پیش از هر‬ ‫تصمیمی باید مدیریت می ش��د زیرا مدیریت واردات بر‬ ‫کاهش قیمت ها در بازار اثرگذار است‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت مطلق‪ ،‬روشی نادرست‬ ‫فری��دون احمدی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره لغو ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬پیش از ش��رایط‬ ‫موج��ود صنع��ت و واردات خ��ودرو ضروری اس��ت که‬ ‫وضعیت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت روش��ن ش��ود‪.‬‬ ‫به عبارتی‪ ،‬نخس��ت باید متولی بازار سر جای خود باشد‬ ‫تا در ادامه بتوان بازار را ساماندهی نسبی کرد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫معتقدم در ش��رایط فعلی یکی از دالیل نابس��امانی بازار‬ ‫خ��ودرو ممنوعیت مطلق واردات خ��ودرو بود‪ .‬نماینده‬ ‫مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی به دالیل ممنوعیت‬ ‫واردات خ��ودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬ای��ن موضوع به دو ‬ ‫دلیل از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ شد؛‬ ‫نخس��ت ورود خودروهای بس��یار لوکس و ایجاد شکاف‬ ‫طبقاتی در جامعه و مسئله دیگر خروج ارز از کشور بود‪.‬‬ ‫اس��تدالل این است که در شرایط امروز و به لحاظ ارزی‬ ‫اقتصاد کشور در تنگنا قرار دارد و به صالح نیست که از‬ ‫ارز موجود برای واردات خودرو استفاده کرد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫واردات خودرو به طور کامل ممنوع شد‪ .‬احمدی در ادامه‬ ‫ضم��ن بیان اینکه ممنوعیت مطلق واردات خودرو الزم‬ ‫نبود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر کس��انی بتوانند از سرمایه های ایرانیان‬ ‫خارج از کش��ور برای این موضوع بهره بگیرند و به نوعی‬ ‫ب��دون انتقال ارز محصوالت را وارد کنند چالش کمبود‬ ‫ارز را نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬امروز خودرو بخشی از سبد محصوالت‬ ‫مصرف��ی خانواره��ا اس��ت و نمی ت��وان از زوای��ه نظام‬ ‫سوسیالیس��تی به مردم امر کرد که تنها ملزم به خرید‬ ‫‪ ۲‬یا ‪ ۵‬مدل خودرویی هس��تید‪ .‬سلیقه ها متفاوت است‬ ‫و بعض��ی به دنبال اس��تفاده از خودروهای خاص بوده و‬ ‫هزینه ان را هم می پردازند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬هزینه از منابع‬ ‫ارزی کشور صرف نخواهد شد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬در نتیجه‪،‬‬ ‫ممکن است راه هایی وجود داشته باشد که بدون خروج‬ ‫ارز بتوان خودروهای مورد نیاز بازار کشور را وارد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت با انجمن ها همفکری کند‬ ‫احمدی درباره رفع این مس��ئله و نقش مجلس گفت‪:‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در تالش بود که تصمیم های‬ ‫الزم در خ��ود دولت گرفته ش��ود و کارشناس��ان حوزه‬ ‫خ��ودرو فعال در دولت از طری��ق انجمن و اتحادیه ها با‬ ‫همفک��ری یکدیگر و نظر مجلس تصمیمی کارس��از را‬ ‫اتخ��اذ کنن��د‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬با هم اندیش��ی راهی برای‬ ‫خروج از ممنوعیت مطلق به دست می امد‪.‬‬ ‫وی ب��ه محدودی��ت تولید داخل اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بخش��ی از خودروه��ا در ح��وزه معدن و ب��رای کارهای‬ ‫س��نگین اس��ت که در داخل س��اخت نداریم‪ .‬در داخل‬ ‫خودروهای محدود با کاربری محدود تولید می شود‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی بخشی از ممنوعیت ها را مربوط به حجم موتور‬ ‫و میزان س��وخت انها دانس��ت و گف��ت‪ :‬یکی از دالیلی‬ ‫که س��بب ش��ده تا خودروهای با حج��م موتور باال وارد‬ ‫نشوند بحث مصرف سوخت انها است اما همان طور که‬ ‫گفتم‪ ،‬می توان روی تمام این مس��ائل مدیریت داشت و‬ ‫تصمیم گیری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت به جای مدیریت‬ ‫خودرو نیاز به تدبیر جامع تر و کارشناسی تر دارد‪ .‬متاسفانه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بیش از اندازه بزرگ است‬ ‫و حواش��ی بازار خودرو در بحث ثبت سفارش ها موضوع‬ ‫را پیچی��ده کرد‪ .‬وزارتخانه سیاس��ت های انقباضی تر در‬ ‫پیش گرفت زیرا نمی خواست گرفتار حواشی شود‪ .‬اما و‬ ‫اگرهایی به وجود امد و کنترل بازار سخت تر شد و چون‬ ‫امادگی اعمال کنترل و نظارت در وزارتخانه وجود ندارد‬ ‫واردات خودرو را به طور مطلق ممنوع کرد‪ .‬از این رو‪ ،‬در‬ ‫ادامه این موضوع شاهد هستیم مسائل دیگری به وجود‬ ‫امد‪ .‬او به مدیریت نادرس��ت در اعمال برخی تصمیم ها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در نگاه کالن ضرورت دارد هر امری‬ ‫مدیریت ش��ده اجرا ش��ود‪ .‬در واقع‪ ،‬به جای ممنوعیت‬ ‫واردات باید واردات مدیریت می ش��د‪ .‬ممنوعیت واردات‬ ‫راحت است اما پاسخگوی تمام ابعاد موضوع نیست‪ .‬باید‬ ‫با مدیریت تمام ابعاد را س��نجید‪ .‬در واردات به هر حال‬ ‫اب��زار تعرفه وجود دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬جریان واردات‬ ‫را می ت��وان با تعرفه کنترل کرد‪ .‬بخش��ی از گرانی بازار‬ ‫خ��ودرو مربوط به ممنوعیت مطلق واردات اس��ت زیرا‬ ‫س��لیقه های مختلف تامین نمی ش��ود و این مسئله فضا‬ ‫را به نفع فعالیت دالالن برای افزایش قیمت ها می کند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫برخ��ی متقاضیان خودروهای خارجی متمایل به خرید‬ ‫خودروه��ای داخلی ش��ده اند و این امر عرضه و تقاضا را‬ ‫به هم زده و طبیعی است شاهد اشفتگی قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫احم��دی در پایان گفت‪ :‬به هر حال امیدواریم در این‬ ‫ب��اره دولت هر چه زودت��ر تصمیم های جدی را اتخاذ و‬ ‫وضعیت موجود را ساماندهی کند‪.‬‬ ‫احم��دی اظهار کرد‪ :‬هرچه جلوتر می رویم این طور به‬ ‫‹ ‹دست ودلبازی ارزی ممنوع‬ ‫نظر می رس��د که مس��ئله را خودمان پیچیده کرده ایم‪.‬‬ ‫در ادامه‪« ،‬گسترش صنعت» به سراغ یک کارشناس‬ ‫البته بخشی هم مربوط به فضای روانی بازار است‪ .‬مردم‬ ‫صنعت خودرو رفت‪ .‬عبداهلل توکلی الهیجانی‬ ‫ب��رای خودرویی ثبت ن��ام می کنند که‬ ‫درب��اره اینکه ایا واردات خودرو در تناقض با‬ ‫نمی دانند چه مدلی اس��ت و قرار است‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چه زمانی تحویل داده ش��ود‪ .‬هیچ جای‬ ‫اصوال واردات بی هدف به ویژه در صنعتی که‬ ‫دنیا م��ردم محصولی را ک��ه ندیده اند‪،‬‬ ‫حداقل در ‪ ۵۰‬س��ال گذشته زیرساخت های‬ ‫نمی خرن��د اما در جامعه ما برای کاالیی‬ ‫اساس��ی در ان ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬تنها به‬ ‫ک��ه ن��رخ و زمان تحویل ان مش��خص‬ ‫ناب��ودی صنایع داخلی می انجامد‪ ،‬ان هم در‬ ‫نیست صف خرید وجود دارد‪.‬‬ ‫کاالیی مانند خودرو که بازار داخلی تقاضای‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته باید به مردم حق‬ ‫عبداهلل توکلی الهیجانی‬ ‫داد که وقتی احس��اس می کنند ارزش تمرکز روی رفع موانع بی��ش از یک و نیم میلیون خودرو در س��ال‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در ش��رایط کنونی که منابع‬ ‫پول ش��ان در حال کاهش اس��ت به هر‬ ‫تولید خودروهای‬ ‫ارزی کشور محدود ش��ده‪ ،‬اختصاص ارز به‬ ‫طریق��ی ان را ب��ه کاال تبدی��ل کنند‪.‬‬ ‫پرتیراژ داخلی‬ ‫واردات خ��ودرو در عمل‪ ،‬ه��در دادن منابع‬ ‫همچنین‪ ،‬تبدیل پول به محصولی مانند‬ ‫به جای هدر دادن‬ ‫خودرو و زمین و‪ ...‬به مراتب‪ ،‬بهتر از ان منابع ارزی در واردات ارزی کش��ور در بحبوحه جن��گ اقتصادی‬ ‫صرف کارامدتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��ت که سرمایه ها تبدیل به ارز شده و‬ ‫است‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو تاکید کرد‪:‬‬ ‫در خانه ها نگه داری شوند‪.‬‬ ‫نه تنها درب��اره واردات ‪ CBU‬بلکه حتی در‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫زمینه واردات قطعات ‪ CKD‬نیز باید با تامل‬ ‫مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬بازار‬ ‫بیشتری عمل کرد‪.‬‬ ‫توکلی الهیجانی با اش��اره به اینکه اختصاص ارز باید‬ ‫ب��ه موثرترین وجه ممکن انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تخصیص‬ ‫ارز تنه��ا برای رف��ع موانع خودروهایی ب��ا برند داخلی‬ ‫باید باش��د که نخس��ت بیش��ترین تی��راژ را دارند و در‬ ‫نتیجه‪ ،‬به بیش��ترین نیاز داخل پاس��خ می دهند و دوم‬ ‫اینکه بیش��ترین اش��تغال را در صنایع خودروس��ازی و‬ ‫قطعه سازی داخل داشته اند‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬دست ودلبازی در منابع ارزی کشور ان‬ ‫هم در میان این جنگ تمام عیار اقتصادی بی معنا است‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات تاثیری بر قیمت ها ندارد‬ ‫توکلی الهیجانی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه‬ ‫واردات خودرو چقدر بر کاهش قیمت ها در بازار اثرگذار‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬واردات خودرو تاثیری بر س��اماندهی بازار‬ ‫خودرو و شکس��تن حباب های قیمتی موجود و شکاف‬ ‫بین نرخ کارخانه و بازار ندارد زیرا به طور عمومی واردات‬ ‫خودرو در بهترین حالت(در س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ )۹۶‬حدود‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬هزار دستگاه نیاز بازار خودرو را در بخش های‬ ‫گران قیمت ها پاسخ داده اند‪ .‬حال انکه این بخش با توجه‬ ‫به وضعیت اقتصادی کش��ور رشدی نداشته و در عمل‪،‬‬ ‫تقاض��ای زیادی برای خودروهای لوکس وجود ندارد‪ .‬با‬ ‫ازاد شدن واردات خودرو‪ ،‬ایا می توان کیا پیکانتوی ‪۱۵‬‬ ‫ه��زار دالری را کمتر از ‪ ۳۰۰‬میلی��ون تومان فروخت؟‬ ‫حال پرس��ش این اس��ت که در این بخش اماری برای‬ ‫تقاضا چقدر است؟‬ ‫‹ ‹تولید‪ ،‬اولویت برای تخصیص ارز‬ ‫این کارش��ناس حوزه خودرو با اش��اره به جنگ تمام‬ ‫عیار اقتصادی گفت‪ :‬در زمینه س��اماندهی بازار خودرو‬ ‫باید به راهکارهایی توجه ش��ود که با تخصیص کمترین‬ ‫منابع ارزی‪ ،‬بیش��ترین تاثیر را بر ارام کردن تالطم های‬ ‫موجود داش��ته باش��یم‪ .‬وی گفت‪ :‬معتقدم تمرکز روی‬ ‫رفع موانع تولید خودروهای پرتیراژ داخلی به جای هدر‬ ‫دادن مناب��ع ارزی در واردات صرف کارامدتر اس��ت‪ .‬ما‬ ‫برای تکمیل یک تیبا یا یک س��مند نیاز به ‪ ۱۰۰۰‬دالر‬ ‫ارز داری��م حال انکه برای پاس��خگویی به نی��از بازار از‬ ‫طریق واردات خودرو دس��ت کم ‪ ۱۰‬هزار دالر ارز باید از‬ ‫کشور خارج ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬حتی تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به این خودروها برای پاس��خگویی سریع به نیاز‬ ‫بازار اولویت دارد‪.‬‬ ‫توکلی الهیجان��ی اف��زود‪ :‬حاال این تخصی��ص یارانه‬ ‫می تواند با ازادسازی نرخ خودروهای داخلی و تخصیص‬ ‫وام های کم به��ره به مصرف کنندگان برای جلوگیری از‬ ‫ایجاد رانت در این حوزه ها باشد‪ .‬به هر حال انچه اهمیت‬ ‫دارد سرعت تصمیم گیری و جسارت تصمیم های سخت‬ ‫است اما متاسفانه در این روزها فقط نظاره گر مسئله ای‬ ‫هستیم که روزبه روز بحرانی تر می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فاطمه امیراحم�دی‪ /‬روزنامه نگار‪ :‬صنعت دوچرخه‬ ‫در کشور یکی از صنایع مغفول مانده است که اخبار‬ ‫ضدونقیض درباره تولید ان شنیده می شود‪ .‬در حالی‬ ‫ که برخی ب��ه تعطیلی کارخانه های دوچرخه س��ازی‬ ‫داخلی اش��اره می کنن��د بعضی از کارشناس��ان این‬ ‫ادع��ا را رد کرده و ان را جوس��ازی برای این صنعت‬ ‫می دانن��د‪ .‬البت��ه ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه حتی‬ ‫اس��تفاده کنندگان دوچرخه نیز اش��نایی چندانی با‬ ‫تولیدات بومی ندارند و بیشتر برند های مشهور جهانی‬ ‫تبلیغات دلگرم کننده‬ ‫مدنظر حرفه ای کاران اس��ت‪ .‬دوچرخه به‬ ‫عنوان وس��یله حمل ونقل پاک امروز توجه‬ ‫کشورهای بس��یاری را به خود جلب کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ایران نیز گروه��ی عالقه مند به‬ ‫ورزش و نیز در راستای حفظ محیط زیست‬ ‫با ش��عار ه��وای پ��اک‪ ،‬گ��روه رکاب زنان‬ ‫دوچرخ��ه کش��ور را تش��کیل داده اند و به‬ ‫دنبال همگانی کردن اس��تفاده از این وس��یله نقلیه‬ ‫هس��تند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تبلیغات ش��هرداری در این‬ ‫حوزه ب��ا عنوان وس��یله حمل ونقل بی دود‬ ‫بس��یار دلگرم کننده اس��ت‪ .‬مترو به عنوان‬ ‫یک��ی از وس��ایل حمل ونق��ل عمومی پاک‬ ‫خود تبلیغ کننده طرح دوچرخه است‪ .‬این‬ ‫امر نشان می دهد در کنار خودروهای برقی‪،‬‬ ‫دوچرخه نیز در کانون توجه مدیران دولتی‬ ‫قرار گرفته و برای اس��تفاده از ان‪ ،‬که البته‬ ‫هزینه کمتری دارد‪ ،‬تالش های جمعی ش��کل گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬برای عمومی شدن مس��ئله باید زیرساخت ها‬ ‫فراه��م باش��د زیرا اگ��ر طرحی در اغاز ب��ه نیازها یا‬ ‫انتظارات مخاطب خود پاس��خ ندهد نوعی بدبینی به‬ ‫وج��ود می اورد که در حافظ��ه تاریخی مردم به ثبت‬ ‫می رسد‪ .‬فرهنگ استفاده از دوچرخه زمانی عمومیت‬ ‫می یابد که نسبت به سایر وسایل نقلیه مزیتی داشته‬ ‫باشد‪ .‬حال باید دید در ادامه طرح «بیدود» که خود‬ ‫ظرفیت��ی برای تولید در داخل به وجود اورده اس��ت‬ ‫چقدر می تواند در جلب نظر ش��هروندان در کالنشهر‬ ‫تهران موفق عمل کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 9‬مهر ‪ 21 1397‬محرم ‪ 1440‬اول اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 495‬پیاپی ‪2468‬‬ ‫خبر‬ ‫تاثیرات مخرب جنگ تجاری برای امریکا ‬ ‫المان صادرکننده برتر خودرو‬ ‫به بازار چین‬ ‫شرکت خودروسازی‬ ‫تسال ضمن ساخت‬ ‫خودرو های سواری‬ ‫برقی‪ ،‬قرار است برای‬ ‫خودرو های سنگین و‬ ‫نیمه سنگین برقی هم‬ ‫سرمایه گذاری داشته‬ ‫باشد‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نقل قول های شنیدنی خودرویی‬ ‫صنع��ت خ��ودرو س��ال ها دچ��ار افت وخیزهای‬ ‫گوناگ��ون ش��ده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫می�لادی( ‪ )۹۶-۱۳۹۵‬از ی��ک س��و‪ ،‬دونالد ترامپ‬ ‫به ط��ور رس��می رئیس جمه��وری امری��کا ش��د و‬ ‫وعده های��ش ب��رای امریکای��ی ش��دن خودروهای‬ ‫موجود در جاده های امریکا را دنبال کرد و از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬مدیرعامل فیات‪-‬کرایس��لر اع�لام کرد که‬ ‫کاالی نامرغوب معامل��ه نمی کند تا همگان بدانند‬ ‫ارزش فیات‪-‬کرایس��لر باالتر از ان حدی اس��ت که‬ ‫خیلی ها فکر می کنند‪.‬‬ ‫در این بی��ن‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین فولکس واگن‬ ‫ه��م پس از دو س��ال درباره رس��وایی عالم گیر این‬ ‫خودروس��ازی اظهارنظ��ر ک��رد‪ .‬گ��زارش پیش رو ‬ ‫نقل قول هایی اس��ت از مس��ئوالنی که مس��تقیم یا‬ ‫غیرمس��تقیم با صنعت خ��ودرو در ارتباط بودند و‬ ‫گفته ه��ای انها ش��نیدنی تر و تاثیرگذارتر از س��ایر‬ ‫صحبت های رنگارنگ خودرویی ها در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی(‪ )۹۶-۱۳۹۵‬بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست تولید تا توقف فروش‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا در گفت وگو‬ ‫با مدیران خودروی��ی ژاپن بیان کرد‪« :‬تالش کنید‬ ‫خودروهای تان را در داخل خاک امریکا بسازید‪ ،‬به‬ ‫ جای اینکه انها را در کشور دیگری تولید کنید‪.‬‬ ‫امکان طرح چنین درخواس��تی وجود دارد؟ این‬ ‫کار غیرمتمدنانه نیس��ت‪ ،‬هست؟ من این طور فکر‬ ‫نمی کنم‪ ».‬به گزارش مجله اشپیگل المان‪ ،‬ترامپ‬ ‫در دی��دار با مقام های اتحادیه اروپا پش��ت درهای‬ ‫بس��ته‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬المان بد است‪ .‬خیلی بد است‪.‬‬ ‫به میلیون ها خودرویی نگاه کنید که انها در امریکا‬ ‫می فروش��ند‪ .‬وحشتناک اس��ت‪ .‬ما می خواهیم این‬ ‫روند را متوقف کنی��م‪ ».‬ترامپ از زمان مبارزه های‬ ‫انتخاباتی با ش��عار «نخس��ت امری��کا» وارد عرصه‬ ‫رقابت شد و یکی از اعتراض هایش این بود که چرا‬ ‫ش��رکت های گوناگون خودروس��ازی در کشورهای‬ ‫دیگر مانند مکزیک خودرو را می س��ازند و س��پس‬ ‫ان را ب��ه امریکا وارد می کنند؛ ب��دون اینکه تعرفه‬ ‫ویژه ای ش��امل حال انها شود‪ .‬او از ژاپنی ها گرفته‬ ‫تا المانی ها‪ ،‬همه خودروس��ازان را از زیر تیغ انتقاد‬ ‫خود رد کرد تا شرکت های خودروسازی اگاه شوند‬ ‫ک��ه اگر می خواهند بازار امریکا را از دس��ت ندهند‬ ‫باید کمی بیش��تر با رئیس جمهوری جمهوری خواه‬ ‫امریکا مدارا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ما کاالی نامرغوب معامله نمی کنیم‬ ‫س��رجیو مارکیون��ه‪ ،‬مدیرعامل فیات‪-‬کرایس��لر‬ ‫درباره ح��دس و گمان ها در زمین��ه فروش کل یا‬ ‫بخشی از این ش��رکت خودروسازی چنین واکنش‬ ‫نش��ان داد‪« :‬ما کاالی نامرغوب معامله نمی کنیم‪...‬‬ ‫این تصور که فیات‪-‬کرایس��لر وابسته است‪ ،‬اشتباه‬ ‫اس��ت و اینده اش به توانایی در جوش خوردن این‬ ‫معامله بستگی دارد‪».‬‬ ‫مارکیونه همچنین گفت‪« :‬برخالف انچه برخی‬ ‫همکاران اعتقاد دارند ما در کسب وکارهای مربوط‬ ‫به جابه جایی نیستیم‪ .‬ما مردم را جابه جا نمی کنیم‪...‬‬ ‫در پایان روز‪ ،‬ما فقط ابزارهایی را می س��ازیم که به‬ ‫م��ردم اجازه می دهد از جایی به جای دیگر بروند‪».‬‬ ‫زمزمه های تجزیه فیات‪-‬کرایسلر در ماه های میانی‬ ‫سال گذشته به طور جدی به گوش می رسید‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬ماه ها بود ش��رکت خودروسازی فیات‪-‬‬ ‫کرایس��لر با تعدادی از ش��رکت های چینی در حال‬ ‫مذاکره بود‪.‬‬ ‫در این مذاکرات بحث سرمایه گذاری چینی ها در‬ ‫این شرکت از راه خرید سهام یا قراردادهایی مانند‬ ‫خرید بخش پیکاپ نشان تجاری جیپ مطرح شد‪.‬‬ ‫یکی از بزرگ ترین رسوایی های تاریخ خودروسازی‬ ‫در جهان اس��ت که این خودروس��از را به دردس��ر‬ ‫بزرگی انداخت‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع ک��ه س��ازندگان خودروه��ای‬ ‫فولکس واگ��ن به عمد نرم افزاری روی خودرو نصب‬ ‫کرده بودن��د که میزان االیندگی خ��ودرو را کمتر‬ ‫نش��ان دهد‪ ،‬برای خودروس��از المانی جریمه های‬ ‫میلیارد یورویی و سنگینی به همراه داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹رقیبی تمام برقی‬ ‫هربرت دیس‪ ،‬مدیر ارش��د اجرایی نشان تجاری‬ ‫فولکس واگ��ن در ای��ن ب��اره که چه ش��رکت هایی‬ ‫رقیب��ان اصلی فولکس واگن هس��تند‪ ،‬چنین گفت‪:‬‬ ‫«در گذش��ته تویوتا‪ ،‬هوندا و خودروسازان فرانسوی‬ ‫رقی��ب بودند اما حاال رقیب اصلی تس�لا اس��ت»‪.‬‬ ‫تس�لا بدون ش��ک درحال حاضر یکی از ترس های‬ ‫خودروسازان جهان است‪.‬‬ ‫خودروسازی که تمام برقی به میدان امده و برای‬ ‫رس��یدن به اهداف خود از هیچ کوشش��ی فروگذار‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیری که همه را به فکر واداشت‬ ‫بیل فورد‪ ،‬رئی��س اجرایی فورد درباره مدیرعامل‬ ‫این خودروس��ازی یعنی جی��م هکت‪ ،‬چنین گفت‪:‬‬ ‫«جیم همیش��ه م��را به فکر وامی دارد‪ .‬بس��یاری از‬ ‫کس��انی که در این ش��غل دیده ام‪ ،‬بارها این جمله‬ ‫را درباره وی گفته اند»‪ .‬پیش از هکت‪ ،‬مارک فیلدز‬ ‫مدیرعام��ل فورد بود‪ .‬برکناری فیلدز در ش��رایطی‬ ‫‹ ‹عذرخواهی برای رسوایی بزرگ‬ ‫ب��ود که فورد به عنوان ش��رکتی س��وداور‪ ،‬در حال‬ ‫مارتی��ن وینترک��ورن‪ ،‬مدیرعام��ل پیش��ین‬ ‫از دس��ت دادن س��هم خود در ب��ازار امریکا بوده و‬ ‫فولکس واگن در نخس��تین اظهارنظر رس��می خود‬ ‫به تازگ��ی تعدی��ل نیروی زی��ادی را تجرب��ه کرده‬ ‫پ��س از عذرخواه��ی برای ماج��رای دیزل گیت در‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��پتامبر ‪(۲۰۱۵‬شهریور ‪ ،)۱۳۹۴‬گفت‪« :‬از بیرون ‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬م��ارک فیل��دز از منتق��دان‬ ‫س��خت اس��ت فهمیدن اینکه چنین‬ ‫سیاس��ت های دونالد ترام��پ مبنی بر‬ ‫مس��ئله ای چگونه می تواند در شرکتی‬ ‫جلوگیری از تولید خودرو امریکایی در‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫ک��ه تمرکز وی��ژه ای بر کیفی��ت دارد‪ ،‬بین المللی مگنا‪ :‬رک بگویم‪ ،‬خارج از این کشور است‪.‬‬ ‫رخ ده��د‪ .‬حتی م��ن ه��م نمی دانم‪ ...‬شرکت های خودروسازی � وض�ع تعرفه‪ ،‬بهان�ه ای برای‬ ‫غیرقابل درک اس��ت که چ��را من زود نمی توانند انچه به واقع به خداحافظی‬ ‫ان باور دارند را به مردم‬ ‫ایدفونس��وگوانگاردو‪ ،‬وزی��ر اقتصاد‬ ‫و ش��فاف از ماجرا اگاهی پیدا نکردم‪.‬‬ ‫عادی بگویند انها می دانند‬ ‫م��ن می توانس��تم جل��وی ه��ر ن��وع چه اتفاقی می افتد اما مجبور مکزیک درب��اره ماجرای پرکش وقوس‬ ‫فری��ب یا گمراهی از س��وی مقام ها را هستند حرفی را بزنند که تعرفه ها و کشمکش امریکا با مکزیک‬ ‫مطلوب دیگران است‬ ‫بر س��ر صادرات خ��ودرو چنین گفت‪:‬‬ ‫بگیرم»‪.‬‬ ‫«لحظه ای که انه��ا گفتند قصد وضع‬ ‫ماج��رای دیزل گی��ت فولکس واگن‬ ‫تعرف��ه ‪ ۲۰‬درصدی بر خودروها را دارند‪ ،‬از پش��ت‬ ‫می��زم بلند ش��دم و گفتم خداحاف��ظ»‪ .‬مکزیک از‬ ‫زمان رئیس جمهوری ش��دن ترام��پ‪ ،‬بارها به خود‬ ‫لرزی��ده اس��ت‪ .‬ترام��پ زمانی که ت�لاش می کرد‬ ‫رئیس جمه��وری ش��ود‪ ،‬وع��ده داد دی��واری بین‬ ‫امریکا و مکزیک بکش��د تا مشاغل امریکایی نصیب‬ ‫مکزیکی ها نش��ود‪ .‬او خودروس��ازان را تهدید کرده‬ ‫بود که اگر در مکزیک خودرو بس��ازند و در امریکا‬ ‫بفروش��ند باید برای ورود خودروها به این کش��ور‬ ‫تعرف��ه پرداخ��ت کنند‪ .‬نام تعرفه ام��ا ان قدر برای‬ ‫وزیر خارجه مکزیک سخت بود که جلسه را ناتمام‬ ‫رها و خداحافظی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تمام عیار برای تولید‬ ‫ایلون ماس��ک‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت خودروسازی‬ ‫برقی تس�لا درباره پیش��رفت در س��اخت تسال‪،۳‬‬ ‫چنین گفت‪« :‬ما قرار اس��ت ب��ه ‪ ۶‬ماه جهنمی در‬ ‫تولید پ��ا بگذاریم‪ .‬این یک چال��ش تمام عیار برای‬ ‫س��اخت این خودرو اس��ت»‪ .‬مرداد سال گذشته از‬ ‫نس��خه نهایی تسال ‪ ۳‬رونمایی ش��د‪ .‬این محصول‪،‬‬ ‫به عنوان مهم ترین خ��ودرو برقی جهان که تاکنون‬ ‫س��اخته شده‪ ،‬ش��ناخته می شود‪ .‬تس�لا قرار است‬ ‫کامی��ون و وانت هم تولید کند تا ثابت کند هر نوع‬ ‫وسیله نقلیه ای را می توان برقی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیان حرفی که مطلوب دیگران است‬ ‫دن واکر‪ ،‬مدیرعامل شرکت بین المللی مگنا‪ ،‬یکی‬ ‫از شرکت های فعال در زنجیره تامین خودروسازی‬ ‫درباره خودروس��ازها نظر جالب��ی داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫«رک بگویم‪ ،‬ش��رکت های خودروسازی نمی توانند‬ ‫انچ��ه به واقع به ان ب��اور دارند را ب��ه مردم عادی‬ ‫بگویند‪.‬‬ ‫انها می دانند چه اتفاقی می افتد اما مجبور هستند‬ ‫حرفی را بزنند که مطلوب دیگران است تا به عنوان‬ ‫یک شرکت پیشرفته شناخته شوند»‪ .‬خودروسازان‬ ‫سراس��ر جهان‪ ،‬بارها اسیر رسوایی هایی شده اند که‬ ‫مدتی در ص��در اخبار بوده و بع��د کم کم فراموش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پس شاید حق با مدیرعامل مگنا باشد که درباره‬ ‫خودداری کردن خودروس��ازان از گفتن بسیاری از‬ ‫سخنان‪ ،‬صحبت می کند‪.‬‬ ‫منبع‪Automotive :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫تبدیل «شورولت سیلورادو» به غول ‪ ۶‬چرخ‬ ‫شرکت هنسی از جمله تیونر های مشهور امریکایی است که به ساخت‬ ‫خودروه��ای عجیب و غریب و با توان باال مش��هور اس��ت‪ .‬این ش��رکت‬ ‫به تازگی تغییراتی روی شورولت سیلورادو داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش نیوز» خودروه��ای ‪ ۶‬چرخ تا کنون از س��وی‬ ‫برندهای مختلفی عرضه ش��ده اند که از جمله مشهورترین ان می توان به‬ ‫مرسدس بنز جی کالس ‪ ۶×۶‬اشاره کرد‪ .‬شرکت هنسی به عنوان یکی از‬ ‫تیونرهای مطرح امریکایی عالقه خاصی به تبدیل خودروها به نمونه های‬ ‫‪ ۶‬چرخ دارد‪ .‬این ش��رکت پیش از این پیکاپ فورد رپتور را به خودرویی‬ ‫‪ ۶‬چرخ با حداکثر توان ‪ ۷۰۰‬اسب بخار تبدیل کرده بود‪.‬‬ ‫ب��ه طور کلی می توان گفت اضافه کردن یک محور بیش��تر به خودرو‬ ‫و در نهای��ت‪ ،‬اضافه ش��دن دو چرخ بیش��تر می تواند در نخس��تین قدم‬ ‫سبب جلب توجه بیشتر شود‪ ،‬ضمن اینکه چسبندگی بیشتری نیز برای‬ ‫خودرو در پی خواهد داش��ت‪ .‬ش��رکت هنس��ی تصمیمی گرفت مبنی بر‬ ‫اینکه پس از رپتور به س��راغ س��یلورادو برود‪ .‬این دو خودرو در حقیقت‬ ‫رقابت تنگاتنگی در بازار پیکاپ های امریکایی با یکدیگر دارند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫طرف��داران خودروهای ‪ ۶‬چ��رخ نیز می توانند یکی از ای��ن دو پیکاپ را‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬هنس��ی عنوان جدید برای این پیکاپ در نظر گرفته است‬ ‫حداکثر گش��تاور ‪ ۹۱۵‬نیوتن متر را دارد‪ .‬هنسی تغییراتی روی شورولت‬ ‫کامارو نیز انجام داده اما پیش��رانه ای که برای این خودرو در نظر گرفته‬ ‫شده کامال متفاوت است و می تواند این پیکاپ غول پیکر را در ‪ ۴.۵‬ثانیه‬ ‫به سرعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر ساعت برساند‪ .‬تا کنون اطالعات دقیقی درباره‬ ‫وزن این خودرو ب ه دس��ت نیامده اس��ت‪ .‬طول قسمت بار گولیاث ‪۲۰.۳‬‬ ‫سانتی متر ش��ده ضمن اینکه سیستم تعلیق این خودرو به طور کلی در‬ ‫بخش عقب تغییر یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹گارانتی و قیمت‬ ‫ک��ه گولیاث ن��ام دارد و این پی��کاپ جدیدترین محصول از هنس��ی به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬شرکت هنسی نه تنها تغییراتی در بخش ظاهری و اضافه‬ ‫کردن محور جدید به این خودرو انجام داده بلکه در بخش پیش��رانه نیز‬ ‫تغییراتی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشخصات فنی‬ ‫هنس��ی گولیاث از پیشرانه‪ HPE ۷۰۰‬سوپرش��ارژ ‪ ۸‬سیلندر با حجم‬ ‫‪ ۶.۲‬لیت��ر به��ره می برد‪ .‬این پیش��رانه توانایی تولید ‪ ۷۰۵‬اس��ب بخار و‬ ‫یکی از نکات جالبی که درباره هنس��ی گولیاث می توان به ان اش��اره‬ ‫کرد‪ ،‬مدت گارانتی ان اس��ت که هنسی ‪ ۳‬سال یا ‪ ۵۸‬هزار کیلومتر این‬ ‫خودرو را گارانتی کرده اس��ت‪ .‬البته الزم به یاداوری اس��ت که نس��خه‬ ‫دیگ��ری از این خودرو با توان ‪ ۸۰۸‬اس��ب بخار‪ ،‬سیس��تم ترمز برمبو و‬ ‫طراح��ی داخلی منحصربه ف��رد وجود دارد اما برای این نس��خه گارانتی‬ ‫در نظر گرفته نش��ده است‪ .‬قیمت این خودرو ‪ ۳۷۵‬هزار دالر اعالم شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬با توجه به نرخ اعالم شده می توان گفت خریداران نگرانی‬ ‫از بابت گارانتی و چنین مس��ائلی نخواهند داشت‪ .‬در نهایت‪ ،‬باید به این‬ ‫نکته اشاره کرد که فقط ‪ ۲۴‬دستگاه از این خودرو ساخته می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر تجارت چی��ن گفت‪ :‬در ش��رایطی که جنگ‬ ‫تج��اری حکمفرما اس��ت‪ ،‬المان ب��ا جل��و زدن از امریکا‪ ،‬به‬ ‫نخستین صادرکننده خودرو به بازار چین تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬وانگ ش��وون گف��ت‪ :‬پیش تر ایاالت متحده‬ ‫امریکا‪ ،‬نخس��تین صادرکننده خ��ودرو به چین بود اما اکنون‬ ‫المان جای این کشور را گرفته است‪ .‬واردات خودرو ژاپنی و‬ ‫المانی در بازار چین رو به افزایش اس��ت در حالی که واردات‬ ‫خودروهای امریکایی کمتر شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر تجارت چی��ن گفت‪ :‬در ش��رایطی که جنگ‬ ‫تج��اری حکمفرما اس��ت‪ ،‬المان ب��ا جل��و زدن از امریکا‪ ،‬به‬ ‫نخستین صادرکننده خودرو به بازار چین تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر تجارت چین اف��زود‪ :‬اقدام های تجاری امریکا‬ ‫تنها به چین ضرب��ه نمی زند و اکنون ایاالت متحده هم از ان‬ ‫متضرر شده است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬کس��ری تجاری امری��کا‪ ،‬نه تنها با چین بلکه‬ ‫با کل بازار تجارت بین الملل در حال افزایش اس��ت به همین‬ ‫دلیل ما معتقدیم جنگ تجاری نه به نفع چین اس��ت و نه به‬ ‫نفع امریکا‪.‬‬ ‫به اعتقاد ش��وون‪ ،‬پایان دادن به این جنگ تجاری‪ ،‬تنها راه ‬ ‫حل وفصل این وضعیت است‪.‬‬ ‫امریکا در ماه ژوئیه‪ ،‬با انتقاد از کسری تجاری ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫دالری خود با چی��ن‪ ،‬با وضع تعرفه هایی بر ‪ ۳۴‬میلیارد دالر‬ ‫از واردات این کش��ور‪ ،‬جنگ تج��اری را اغاز کرد‪ .‬از ان پس‬ ‫دو طرف چندین دور پیاپی‪ ،‬تعرفه هایی را بر واردات یکدیگر‬ ‫وضع کرده اند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ Lucid‬موتورز‬ ‫برای تولید نخستین خودرو خود‬ ‫اس��تارت اپ خودرو برق��ی‪ Lucid ،‬موتورز اکنون بس��یار‬ ‫موف��ق اس��ت و به تازگی ی��ک بیلیون دالر ب��رای اغاز تولید‬ ‫نخستین خودر و برقی خود سرمایه گذاری کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخ��ودرو‪ Lucid ،‬همزمان با اعالم این خبر‬ ‫اعالم کرد که با ‪ ،Electrify America‬شرکت شارژ برقی‬ ‫فولکس واگن همکاری می کند تا برای مالکان نخستین خودرو ‬ ‫برقی خود در سراسر دنیا شبکه شارژ فوق سریع مهیا شود‪.‬‬ ‫‪ Lucid‬عالوه ب��ر س��رمایه گذاری ب��رای س��اخت ش��بکه‬ ‫شارژرهای سریع ویژه خود‪ ،‬به سرمایه گذاری در‪Electrify‬‬ ‫‪ America‬متک��ی اس��ت و امید دارد تا پایان س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫ی ‪ ۲‬هزار ش��ارژر در ‪ ۴۸۴‬مرک��ز در ‪ ۴۰‬ایالت امریکا‬ ‫می�لاد ‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته این خودروس��از‪ ،‬مالکان ‪ Lucid Air‬فول اپش��ن‬ ‫که طیف حرکتی در ح��دود ‪ ۶۴۴‬کیلومتر(‪۴۰۰‬مایل) دارد‪،‬‬ ‫می توانند در ‪ ۲۰‬دقیقه با استفاده از این شبکه شارژ‪ ،‬خودرو ‬ ‫خود را به طور کامل شارژ کنند‪.‬‬ ‫تس�لا با ایجاد شبکه ش��ارژ ملی‪ ،‬یکی از هوشمندانه ترین‬ ‫اقدام های خود را انجام داده که نه تنها به مش��تریان خدمات‬ ‫می دهد بلکه نوعی س��رمایه گذاری طوالنی م��دت در زمینه‬ ‫خودروه��ای برقی کرده اس��ت‪ .‬خوب اس��ت ک��ه ‪،Lucid‬‬ ‫فولکس واگن و دیگر خودروسازان نیز به این ایده هوشمندانه‬ ‫روی اورده اند‪.‬‬ ‫‪ Lucid‬امیدوار است تولید نخستین سدان تمام برقی خود‬ ‫یعن��ی ‪ Air‬را در ‪ ۲۰۲۰‬اغاز کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬وقتی این خودرو‬ ‫به فروش برسد مالکان ان می توانند مطمئن باشند که بدون‬ ‫هیچ مشکلی در زمینه شارژ باتری و طیف حرکتی می توانند‬ ‫در کشور تردد کنند‪.‬‬ ‫رویت تویوتا کمری مدل ‪۲۰۱۹‬‬ ‫تصاویر درز کرده از نسل هشتم تویوتا کمری در حال تست‬ ‫در هند‪ ،‬شایعه ها درباره توقف عرضه این خودرو در این بازار‬ ‫را رد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخ��ودرو‪ ،‬تصاویر جدید این خودرو بار دیگر‬ ‫تایی��د می کنند که این س��دان کالس ‪ D‬تغییر مدل کاملی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫نس��ل جدی��د تویوتا کم��ری برخالف مدل قبل��ی خود از‬ ‫رویک��ردی یکپارچه پیروی می کند و در سراس��ر دنیا با یک‬ ‫طراحی عرضه خواهد شد‪ .‬این خودرو بنابر تمایل امریکایی ها‬ ‫ظاهری ورزش��ی دارد و در عین حال برای مشتریان اروپایی‬ ‫نی��ز مجل��ل و زیبا به نظر می رس��د‪ .‬کلید ظاه��ر جدید این‬ ‫خودرو‪ ،‬پلتفرم ‪ TNGA‬اس��ت که به طراحان اجازه می دهد‬ ‫ظاه��ر عریض و کوتاه تر به ان بدهند‪ .‬کابین کامال جدید این‬ ‫خودرو نیز ترکیبی از طراحی اینده نگرانه و هنر غنی است‪.‬‬ ‫تویوت��ا کمری همچ��ون قبل تنها با موت��ور بنزینی عرضه‬ ‫می شود‪ .‬برای مشتریانی که در پی سطح باالتری از بهره وری‬ ‫هستند‪ ،‬نسخه ای هیبریدی از مدل بنزینی نیز ارائه می شود‪.‬‬ ‫چراغ ه��ای جل��و‪ ،‬چراغ ه��ای مه ش��کن و چراغ های عقب‬ ‫‪ ،LED‬رینگ ه��ای الی��اژی ‪ ۴۶‬س��انتی متری(‪ ۱۸‬اینچ��ی)‬ ‫اسپویلر لبه عقب‪ ،‬روکش اگزوز کرومی و لوگوی برند با رنگ‬ ‫ابی هایالیت های بدنه این خودرو را شکل می دهند‪.‬‬ ‫گمان م��ی رود کابین ای��ن رقیب فولکس واگن پاس��ات و‬ ‫اشکودا س��وپرب از نمایش��گر مرکزی ‪ ۲۰‬س��انتی متری (‪۸‬‬ ‫اینچی)‪ ،‬نمایش��گر چندرسانه ای ‪ ۱۸‬سانتی متری(‪ ۷‬اینچی)‪،‬‬ ‫صندلی راننده قابل تنظیم برقی در ‪ ۸‬جهت با پشتیبانی کمر‪،‬‬ ‫صندلی جلوی قابل تنظیم برقی در ‪ ۸‬جهت‪ ،‬کنترل دمای دو‬ ‫محیطه خودکار با دریچه های صندلی عقب و ش��ارژ بی سیم‬ ‫‪ Qi‬تلفن همراه بهره ببرد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 9‬مهر ‪ 21 1397‬محرم ‪ 1440‬اول اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 495‬پیاپی ‪2468‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحریم ها جایگزین ندارد‬ ‫«تحری��م» باع��ث عق��ب ‬ ‫ماندگی کلی کشور از فناوری‬ ‫و تم��ام پیش��رفت های دنیای‬ ‫مدرن می ش��ود و برای جبران‬ ‫خس��ارت های ناش��ی از ان‬ ‫جایگزین��ی وجود ن��دارد‪ .‬به‬ ‫شکل کلی تحریم ها شرایطی‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫برای ای��ران ایجاد ک��رده که‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده‬ ‫بسیاری از فرصت های ما را از‬ ‫اقتصاد عالمه طباطبایی‬ ‫بین می برد‪.‬‬ ‫هم��واره یکی از مش��کالتی‬ ‫ک��ه در زمینه تحریم ه��ا وجود دارد این اس��ت که تحریم ها‬ ‫باعث می ش��ود تصمیم ها با سرعت تمام و تدافعی اتخاذ شود‬ ‫و ام��کان تصمیم گیری بر مبنای فرص��ت را از بین ببرد‪ .‬در‬ ‫ایران نیز شرایط به این گونه است؛ تحریم ها سال هاست امکان‬ ‫تصمیم گیری در معنای واقعی را از بین برده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر در رسانه ها و مجامع علمی پیش بینی می شود‬ ‫ب��ا توجه به تحریم ها نفت خام در عرصه بین المللی نرخ ‪۱۰۰‬‬ ‫دالر برای هر بش��که را نیز پشت س��ر بگذارد‪ ،‬این افزایش با‬ ‫توجه به انکه نرخ نفت خام در قانون بودجه س��االنه امس��ال‬ ‫‪ ۴۵‬دالر تعیین ش��ده اس��ت شاید مش��کالت نفتی ایران را‬ ‫تا ح��دودی کاهش دهد ام��ا این افزای��ش درامدهای نفتی‬ ‫نبای��د ولخرجی دولت را افزایش دهد و صرف پوش��ش دهی‬ ‫ندانم کاری ها ش��ود‪ .‬ریشه اصلی مشکالت اقتصادی ان گونه‬ ‫که برخی تحلیل می کنند در تحریم ها نیس��ت که با افزایش‬ ‫نرخ نفت خام در عرصه بین المللی تمام مشکالت اقتصادی و‬ ‫بحران های موجود نیز حل شود‪ .‬مسئوالن باید درک درستی‬ ‫از مشکالت اقتصادی کشور داشته باشند و برای سیاست های‬ ‫مالی و پولی‪ ،‬بحران های ارزی چار ه بیندیشند چرا که هرگونه‬ ‫تغیی��ر در سیاس��ت های مال��ی و ارزی ب��ر تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنن��دگان اثر می گ��ذارد‪ .‬باید تجمیع سیاس��ت های‬ ‫بلندم��دت در ارتباط با نفت انجام ش��ود‪ .‬این مش��کالت در‬ ‫دولت های پیش��ین نیز وجود داشته است اما اینکه نرخ دالر‬ ‫در طول یک س��ال ‪ ۵‬برابر ش��ود مشکلی است که پایه ان به‬ ‫شکل مستقیم به تحریم ها مربوط نمی شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ماجرای نرخ تسعیر خوراک‬ ‫پتروشیمی ها چیست؟‬ ‫نرخ خوراک پتروش��یمی ها که همواره یکی از موضوع های‬ ‫م��ورد مناقش��ه ب��وده‪ ،‬در ماه ه��ای گذش��ته و ب��ا توجه به‬ ‫سیاست های ارزی دولت دستخوش تغییراتی شده است‪ .‬نرخ‬ ‫خوراک پتروش��یمی ها که پیرو شیوه نامه جدید ارزی کاهش‬ ‫یافت��ه بود‪ ،‬با تغییر سیاس��ت ها افزایش نیاف��ت اما به تازگی‬ ‫اخباری مبنی بر افزایش ان به گوش می رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬بع��د از ش��یوه نامه ارزی جدی��د که‬ ‫ش��رکت های پتروش��یمی را متعهد کرد ارز صادراتی خود را‬ ‫ب��ا نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان در س��امانه «نیما» عرضه کنند‪ ،‬صدای‬ ‫اعتراض این ش��رکت ها درامد و از دولت خواس��تند اگر قرار‬ ‫اس��ت ارز صادرات��ی خ��ود را به س��امانه نیما بیاورن��د‪ ،‬باید‬ ‫خ��وراک را با نرخ کمتری دریافت کنن��د‪ .‬در نهایت‪ ،‬پس از‬ ‫نشس��ت مشترک مدیران عامل پتروشیمی ها و هلدینگ ها با‬ ‫جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬قرار ش��د خوراک با‬ ‫نرخ ‪ ۳۸۰۰‬تومانی به پتروشیمی ها اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫چن��دی بعد نرخ ارز صادراتی ش��رکت های پتروش��یمی با‬ ‫ت اما نرخ خوراک‬ ‫رونمایی از بس��ته جدی��د ارزی افزایش یاف ‬ ‫انه��ا تغییری نک��رد و برخی از کارشناس��ان اعالم کردند که‬ ‫این ش��رکت ها خوراک خود را با نرخ ‪ ۳۸۰۰‬تومانی دریافت‬ ‫می کنن��د و محص��ول انها ب��ه دو طریق عرض��ه در داخل و‬ ‫صادرات به فروش می رس��د‪ .‬بر این اساس‪ ،‬این پتروشیمی ها‬ ‫بای��د ارز ب ه دس��ت ام��ده از صادرات محص��والت خود را در‬ ‫ب��ازار ثانویه به نرخ ارز حدود ‪ ۸۰۰۰‬تومانی بفروش��ند‪ .‬نکته‬ ‫نهفت��ه در اظهارات کارشناس��ان این بود که این ش��رکت ها‬ ‫خ��وراک خود را ب��ا ارز ‪ ۳۸۰۰‬تومانی از دول��ت می گیرند و‬ ‫ارز به دس��ت امده از صادرات را با نرخ ‪ ۸۰۰۰‬تومان به بازار‬ ‫ثانویه می فروشند‪ .‬برخی از انها حتی اعالم کردند شرکت های‬ ‫پتروش��یمی از اختالف نرخ خ��وراک و ارز صادراتی رانت ‪۳۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومانی کس��ب می کنند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که به گفت��ه رضا نوروز زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬نسبت نرخ خوراک به فروش یک به یک نیست‬ ‫و ممکن است با یک واحد خوراک‪ ،‬یک محصول تولید نشود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬هفته گذش��ته بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‪ ،‬در حاشیه‬ ‫گشایش نمایشگاه ایران پالست درباره نرخ خوراک گفت‪ :‬قرار‬ ‫اس��ت خوراک واحدهای پتروشیمی هم متناسب با تغییراتی‬ ‫که در نرخ ارز حاصل ش��د تغییر کند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬فریبرز‬ ‫کریمایی ‪ ،‬قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی‪ ،‬درباره افزایش‬ ‫نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی اظهار کرد‪ :‬موضوع مورد‬ ‫بحث‪ ،‬نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی ها است‪ .‬هنوز اتفاق‬ ‫خاصی در زمینه نرخ خوراک نیفتاده است و با توجه به اینکه‬ ‫شرکت های پتروشیمی از زمان شروع بازار ثانویه‪ ،‬ارز صادراتی‬ ‫خود را در این بازار به فروش می رسانند و سقف رقابت کاالها‬ ‫هم در بورس برداشته شده‪ ،‬نرخ تسعیر خوراک هم باید تغییر‬ ‫کند‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر هیچ صورتحس��ابی بعد از بازار‬ ‫ثانویه دریافت نشده اس��ت‪ .‬اخرین صورتحساب هایی که در‬ ‫این زمینه دریافت ش��ده‪ ،‬مربوط به خرداد و بر اس��اس دالر‬ ‫‪ ۳۸۰۰‬تومانی اس��ت که پتروش��یمی ها هم ارز خود را با نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به فروش می رساندند‪.‬‬ ‫علی ابراهیمی‬ ‫نمی توان سد سازی را به‬ ‫عنوان یکی از راهکارهای‬ ‫مهار اب منکر شد اما با‬ ‫توجه به فرسایش خاک‬ ‫به دلیل سدسازی های‬ ‫بی رویه‪ ،‬من موافق‬ ‫سد سازی هستم اما‬ ‫به شرط انکه حقابه‬ ‫پایین دستی رعایت شود‬ ‫و اب های سطحی مهار و از‬ ‫ظرفیت های ان برای مردم‬ ‫همان ناحیه استفاده شود‬ ‫و موضوع اب مدیریت‬ ‫شود‬ ‫«گسترش صنعت» از جریان های پیرامون بهره برداری یک سد در شاهرود گزارش می دهد‬ ‫سد «مجن» از امایش سرزمینی مجوز دارد؟‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رودخانه ش��اهرود با طول ‪ ۱۷۵‬کیلومتر از پیوستن‬ ‫اب ‪ ۲‬رود طالقان و الموت تشکیل می شود‪ .‬این رود از‬ ‫طالقان در اس��تان البرز و الموت در استان قزوین عبور‬ ‫کرده و پس از دریافت حدود ‪ ۳۵‬شاخه فرعی‪ ،‬در محل‬ ‫س��د منجیل در استان گیالن به دریاچه سد سفیدرود‬ ‫می ریزد‪ .‬س��د مخزنی مجن شاهرود در حالی با اعتبار‬ ‫‪ ۲۸۷‬میلی��ارد و ‪ ۱۳۷‬میلی��ون ریال ب��ه بهره برداری‬ ‫رس��ید که ن��گاه حاکم این اس��ت که بس��تن مس��یر‬ ‫رودخانه موضوعی اس��ت زیانبار و نباید س��د جدیدی‬ ‫به سدهای گذشته اضافه شود چرا که منابع زیرزمینی‬ ‫در حال پایان یافتن است‪ .‬در مقابل‪ ،‬برخی کارشناسان‬ ‫معتقد ند که نگاه س��لبی نسبت به ساخت سد چندان‬ ‫تخصصی نیس��ت و با بررس��ی دقیق و علمی باید سد‬ ‫س��اخت‪ .‬برخی با بیان شائبه فش��ار برخی نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی به وزارت نیرو برای سد سازی‬ ‫معتقدند عامل بخشی از اش��تباه های سد سازی برخی‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی هستند‪ .‬پس از روی‬ ‫کار ام��دن مجلس دهم این موض��وع درباره دوره های‬ ‫پیش��ین مطرح ش��د که برخی از نماین��دگان با هدف‬ ‫تبلی��غ در حوزه ه��ای انتخابیه خود ب��رای ان منطقه‬ ‫دس��تور سدس��ازی می گرفتند‪ .‬این موضوع باعث شد‬ ‫پس از روی کار امدن دولت یازدهم بحث از بین رفتن‬ ‫منابع زیرزمینی به یکی از جدی ترین بحران های کشور‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬موضوع خشکسالی و کم ابی در ایران به‬ ‫اندازه خود جدی اس��ت‪ .‬از این منظر برخی دولتی ها و‬ ‫مجلس��ی ها اتفاق نظر دارند که با توجه به حساس��یت‬ ‫موض��وع اب باید برنامه ریزی دقیقی برای کوچک ترین‬ ‫تغیی��ری که در می��زان ابی که وارد یک‬ ‫منطقه می شود‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به حقابه پایین دستی‬ ‫عل��ی ابراهیم��ی‪ ،‬عض��و کمیس��یون‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی و نماینده‬ ‫مردم ش��ازند در مجلس‪ ،‬با اشاره به لزوم‬ ‫توجه به حق ابه پایین دس��تی در موضوع‬ ‫مدیری��ت اب س��د مجن به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬ایران کشوری چهار فصل‬ ‫با تنوع اقلیمی باال است‪ .‬میزان بارندگی‬ ‫در قس��مت های مختلف کش��ور یکسان‬ ‫نیس��ت‪ .‬از این میان نمی توان سد سازی‬ ‫را ب��ه عنوان یکی از راهکارهای مهار اب‬ ‫منکر ش��د اما با توجه به فرسایش خاک‬ ‫ب��ه دلی��ل سدس��ازی های بی رویه‪ ،‬من‬ ‫موافق سد سازی هستم اما به شرط انکه‬ ‫حق ابه پایین دس��تی رعایت ش��ود و اب های سطحی‬ ‫مه��ار و از ظرفیت ه��ای ان برای مردم هم��ان ناحیه‬ ‫اس��تفاده شود و موضوع اب مدیریت شود‪ .‬وی درباره‬ ‫س��دی که به تازگی در شاهرود گش��ایش یافت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��دهای امروز بای��د با نگاه زیس��ت محیطی و امایش‬ ‫س��رزمینی ساخته شوند و ظرفیت ها را نیز باید در نظر‬ ‫داش��ت و عدالت اجتماعی را در سراس��ر کشور از این‬ ‫طریق متوازن کرد‪.‬‬ ‫کیلوول��ت ب��وده که در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬ب��ه بهره برداری‬ ‫رس��یده است‪ .‬صباغ در ادامه گفت‪ :‬در راستای افزایش‬ ‫قابلیت اطمینان ش��بکه و کاهش خاموشی های منطقه‬ ‫یک دستگاه ترانس��فورماتور دیگر نیز به پست ‪۶۳.۲۰‬‬ ‫کیلوولت کالپوش اضاف��ه و ظرفیت ان از ‪ ۱۵‬مگاولت‬ ‫امپر به ‪ ۳۰‬مگاولت امپر افزایش یافته که درحال حاضر‬ ‫به صورت ازمایش��ی برق دار شده و در اینده نزدیک به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫ای��رج حیدری��ان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت اب منطقه ای‬ ‫اس��تان س��منان درباره مش��خصات طرح س��د مجن‬ ‫ش��اهرود با اشاره به اینکه اعتبار هزینه شده این طرح‬ ‫‪ ۲۸۷‬میلی��ارد و ‪ ۱۳۷‬میلیون ری��ال بود به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫همچنین س��اخت بدنه و تاسیسات وابسته از فروردین‬ ‫‪ ۸۹‬اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬حیدریان خاطرنش��ان کرد‪ :‬سد‬ ‫مجن شاهرود از نوع سد تنظیمی‪-‬مخزنی است‪ ،‬طول‬ ‫ت��اج ‪ ۲۷۶‬و ع��رض ان ‪ ۸‬متر‪ ،‬عرض ک��ف ‪ ۱۶۰‬متر‪،‬‬ ‫ارتف��اع از بس��تر ‪ ۳۸‬متر و حجم قاب��ل تنظیم مخزن‬ ‫‪ ۴.۷۵‬میلی��ون مترمکعب اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬برای‬ ‫ساخت این سد حجم مصالح بدنه ‪ ۵۱۱‬هزار مترمکعب‬ ‫و بتن ری��زی ب��ه حجم ‪ ۱۲‬هزار متر مکع��ب و عملیات‬ ‫حفاری تزریق به حجم ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۳۰۰‬متر طول انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��یده حمیده زرابادی‪ ،‬نماینده م��ردم قزوین‪ ،‬ابیک‬ ‫و الب��رز درباره مش��کالت اقتصادی مردم اس��تان به ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬قزوین اس��تانی کشاورزی ‪-‬صنعتی است‪ ،‬متاسفانه‬ ‫مش��کالتی که در ح��وزه صنعت و وضعی��ت اقتصادی به‬ ‫وجود امده بس��یاری از واحدهای تولیدی اس��تان را دچار‬ ‫مش��کل کرد که انتقال سهم حق ابه قزوین از سد شاهرود‬ ‫مش��کالت کم ابی اس��تان را بهبود می بخشد‪ .‬زرابادی در‬ ‫ادامه با اش��اره به مش��کالت حاصل از کمبود اب گفت‪ :‬با‬ ‫پیگیری های انجام ش��ده از وزارت نی��رو در زمینه حق ابه‬ ‫قزوی��ن از ش��اهرود‪ ،‬در صورت تخصیص و برداش��ت این‬ ‫حق ابه از سد ش��اهرود مشکالت کم ابی بخشی از مناطق‬ ‫حل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چند و چون سد مجن شاهرود‬ ‫‹ ‹هدف از ساخت سد مجن‬ ‫س��ید علی اکبر صب��اغ‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت ب��رق‬ ‫منطقه ای س��منان درباره اهداف س��اخت س��د مجن‬ ‫ب��ه باش��گاه خبرنگاران ج��وان گفت‪ :‬یک��ی از اهداف‬ ‫اولیه س��اخت س��د مج��ن تنظی��م اب رودخانه مجن‬ ‫به می��زان ‪ ۴.۷۵‬میلی��ون مترمکعب در س��ال‪ ،‬تغذیه‬ ‫ابخوان دش��ت مجن و افزایش به��ره وری و در نتیجه‪،‬‬ ‫افزایش محصوالت کش��اورزی و دامی است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت برق منطقه ای س��منان با اشاره‬ ‫به پایان عملیات افزایش ظرفیت پس��ت‬ ‫‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولت کالپ��وش میامی گفت‪:‬‬ ‫برق رس��انی مطمئن به منطقه کالپوش از‬ ‫طریق ش��بکه فوق توزیع استان سمنان‪،‬‬ ‫افزایش ضریب اطمینان برای برق رسانی‬ ‫ب��ه مش��ترکان‪ ،‬کاه��ش خاموش��ی های‬ ‫عباس پاپی زاده‬ ‫منطق��ه و ایج��اد ظرفی��ت جدی��د برای‬ ‫امیدواریم سد مجن بر برق رس��انی مطمئن به مشترکان جدید‬ ‫اساس مطالعات کامل و با خانگی و کش��اورزی در این منطقه را از‬ ‫در نظر گرفتن مناسبات اهداف این پ��روژه عنوان کرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫محلی و قومی ساخته شده‬ ‫باشد‪ .‬سد سازی از جمله این پس��ت دارای یک دستگاه فیدر خط‬ ‫‪ ۶۳‬کیلو ول��ت‪ ،‬یک دس��تگاه ترانس ‪۶۳‬‬ ‫فعالیت هایی است که‬ ‫تاثیر شگرفی بر اینده ابی کیلوولت‪ ۲ ،‬دس��تگاه فی��در ورودی ‪۲۰‬‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫کیلوولت و ‪ 6‬دس��تگاه فیدر خروجی ‪۲۰‬‬ ‫کیلوولت و یک دس��تگاه فیدر خازنی‪۲۰‬‬ ‫‹ ‹رفع نسبی کم ابی‬ ‫‹ ‹لزوم بررسی همه جانبه‬ ‫شود‪ ،‬همچون سد گتوند فاجعه ای زیست محیطی غیر‬ ‫قابل جبران می افریند‪ .‬این عضو کمیسیون کشاورزی‪،‬‬ ‫اب و مناب��ع طبیعی در ادامه اف��زود‪ :‬کلیت بحث این‬ ‫اس��ت که وزارت نیرو برای س��اخت س��د و پروژه های‬ ‫ابی و انتقال اب مطالعات جامعی انجام دهد نه اینکه‬ ‫برای به رخ کش��یدن هنر سد سازی خود‪ ،‬موجب شود‬ ‫عوارض اجتماع��ی‪ ،‬فرهنگی و زیس��ت محیطی دامن‬ ‫مناطقی از کشور را بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فش�ار مجل�س ب�ه وزارت نی�رو فرافکنی‬ ‫است‬ ‫وی در زمینه این شائبه که گفته می شود نمایندگان‬ ‫مجلس (ب��رای انکه بتوانند ارای حوزه انتخابیه خود را‬ ‫به دس��ت اورند‪ ،‬قول سد س��ازی می دهند) به وزارت‬ ‫نیرو برای سد س��ازی فش��ار می اورد‪ ،‬گفت‪ :‬بیان این‬ ‫موضوع( فش��ار از س��وی مجلس ش��ورای اس�لامی بر‬ ‫وزارت نیرو برای سدس��ازی) فرافکنی است‪ .‬یک موج‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی به وجود امده است که‬ ‫وزارت نیرو را به دلیل عملکرد های ابی زیر سوال برده‬ ‫اس��ت‪ ،‬یکی از پرسش ها این است که چرا وزارت نیرو‬ ‫کش��ور را الیه الیه پایش نکرده اس��ت؟ چرا انتقال اب‬ ‫را با مشکل روبه رو کرده است؟ اگر یکی از نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اس�لامی نیز برای به دست اوردن ارا‬ ‫قول ساخت س��د می دهد کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و‬ ‫مناب��ع طبیعی این رفتار را تایی��د نمی کند‪ .‬پاپی زاده‬ ‫ادامه داد‪ :‬درحال حاضر اعضای این کمیس��یون پیگیر‬ ‫پروژه های سد س��ازی مربوط به وزارت نیرو هس��تند؛‬ ‫از جمل��ه دریاچه ارومیه‪ ،‬س��د گتوند‪ ،‬دش��ت ورامین‬ ‫و هم��دان که محیط زیس��ت را تحت تاثی��ر قرار داده‬ ‫است‪ .‬در برخی پروژه ها مثل سد گتوند تذکرات جدی‬ ‫برای یافتن راه عالج به وزارت نیرو داده شده است اما‬ ‫به ش��کل کلی وزارت نیرو باید ب��ه گونه ای اقدام های‬ ‫مربوط به اب را سامان دهد که مشکلی‬ ‫پیش نیاید‪.‬‬ ‫عباس پاپی زاده‪ ،‬عضو کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب‬ ‫و مناب��ع طبیعی مجلس ش��ورای اس�لامی و نماینده‬ ‫مردم دزفول با اش��اره به اهمیت موضوع سد سازی به‬ ‫خبرنگار « گسترش صنعت» گفت‪ :‬بررسی فعالیت های‬ ‫سد س��ازی وزارت نی��رو در دو دهه گذش��ته‪ ،‬چندان‬ ‫رضایت بخش نیس��ت و این وزارتخانه پیشینه خوبی از‬ ‫خود به جا نگذاشته است‪ .‬وی درباره سد مجن شاهرود‬ ‫با بی��ان این موضوع که نمی توان اصل سد س��ازی در‬ ‫توسعه کش��ور را منکر ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬موافقت با ساخت‬ ‫س��د‪ ،‬به کاربرد س��د بس��تگی دارد؛ اگر‬ ‫برای مقابله با س��یالب ها و مهار اب های‬ ‫جاری باشد‪ ،‬به طور قطع باید انجام شود‪.‬‬ ‫پاپ��ی زاده در ادامه با بی��ان لزوم تحقیق‬ ‫و مطالعه همه جانبه در سد س��ازی گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم س��د مجن بر اساس مطالعات‬ ‫کامل و با در نظر گرفتن مناسبات محلی‬ ‫سیده حمیده زرابادی‬ ‫و قومی ساخته ش��ده باشد‪ .‬سد سازی از‬ ‫جمله فعالیت هایی است که تاثیر شگرفی با پیگیری های انجام شده‬ ‫بر اینده ابی کش��ور دارد‪ .‬اگر با بررس��ی از وزارت نیرو در زمینه‬ ‫حقابه قزوین از شاهرود‪،‬‬ ‫همه جانبه س��اخته شود‪ ،‬تاثیر مثبتی نیز‬ ‫در صورت تخصیص و‬ ‫ب��ر زندگی مردم خواهد داش��ت همچون‬ ‫برداشت این حقابه از‬ ‫س��د دز در خوزس��تان ک��ه ب��ا کارکرد‬ ‫سد شاهرود مشکالت‬ ‫تولی��د ب��رق و اب اش��امیدنی از جمله کم ابی بخشی از مناطق حل‬ ‫می شود‬ ‫موفق تری��ن س��دهای کش��ور اس��ت‪ ،‬در‬ ‫مقاب��ل اگر کوچک تری��ن بی دقتی در ان‬ ‫� سخن اخر‬ ‫ب��ه نظر می رس��د با توجه ب��ه کمبود‬ ‫ش��دیدی ک��ه در زمین��ه اب وج��ود‬ ‫دارد دول��ت باید عالوه بر ن��گاه دقیق و‬ ‫موش��کافانه در سد سازی‪ ،‬به گونه ای در‬ ‫سیاس��ت های کالن کش��ور برنامه ریزی‬ ‫کند ک��ه س��همیه اب ی��ک حوضه به‬ ‫حوض��ه دیگ��ر وارد نش��ود چراکه اب‬ ‫نقش نخ تس��بیح زندگی در هر منطقه‬ ‫را داش��ته ک��ه قط��ع ان پیامده��ای‬ ‫جبران ناپذی��ری در پ��ی دارد‪ .‬یک امضا‬ ‫پای دس��تور ایجاد یک س��د‪ ،‬فقط یک‬ ‫امضا نیس��ت بلکه ممکن اس��ت شیرازه‬ ‫زندگی کشاورزان را از بین ببرد‪.‬‬ ‫بنزین به کدام کشور همسایه قاچاق می شود؟‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬هزینه زیادی‬ ‫برای ایجاد س��امانه «کارت س��وخت» ش��ده است و با اس��تفاده از ان‬ ‫اطالعات جامعی به صورت به روز در حوزه مصرف س��وخت ارائه می شد ‬ ‫اما متاسفانه این سامانه به یکباره کنار گذاشته شد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ش��رایط تغییر نیافته و نرخ س��وخت در ایران کمتر از کش��ورهای‬ ‫همسایه است‪ .‬غالمرضا شرفی با اشاره به انتشار خبری مبنی بر احتمال‬ ‫س��همیه بندی بنزین به خانه ملت گفت‪ :‬سهمیه بندی بنزین تاکتیکی‬ ‫برای ورود به ش��رایطی اس��ت که پیش بینی ش��ده وارد این ش��رایط‬ ‫م یا اینکه به صورت دفعی و انی رخ داده و پیش بینی خاصی‬ ‫می ش��وی ‬ ‫برای ان نداش��ته یا یک ش��بکه کنترلی برای موضوعی است که امکان‬ ‫دارد برای کش��ور بحران ایجاد کند‪ .‬وی با اشاره به اینکه ایران مرزهای‬ ‫زیادی داش��ته و نرخ س��وخت در ایران با کش��ورهای همسایه متفاوت‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه ایران هاب انرژی بوده و نرخ سوخت‬ ‫در ان کمتر اس��ت‪ ،‬وسوس��ه در برخی افراد ایجاد می شود که سوخت‬ ‫و فراورده های نفتی را به کش��ورهای همسایه هچون عراق و افغانستان‬ ‫قاچاق کنند‪ .‬نماینده مردم ابادان در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬نباید به س��رمایه ملی چوب حراج زد و ب��رای خروج بنزین باید‬ ‫اصول صادرات و قانونی انجام ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬نباید رفتارهای فرار از‬ ‫قانون نهادینه شود و در صورتی که توان کنترلی در کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫نباید اجازه قاچاق کاال داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا کارت سوخت یکباره حذف شد؟‬ ‫ش��رفی با بیان اینکه مخالف حذف کارت س��وخت بوده ام‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫ایجاد سامانه کارت سوخت هزینه شده است و با استفاده از کارت سوخت‬ ‫اطالعات جامعی به صورت به روز در حوزه مصرف س��وخت ارائه می ش��د‬ ‫اما متاس��فانه این سامانه به یکباره کنار گذاشته شد در حالی که شرایط‬ ‫تغییر نیافته و نرخ س��وخت در ایران کمتر از کش��ورهای همسایه است‪.‬‬ ‫ش��رفی با اش��اره به اینکه با این اطالعات به روز بای��د تصمیم های خوبی‬ ‫برای اینده گرفته شود‪ ،‬افزود‪ :‬وزیر نفت رفتارهای عقالیی را مدنظر قرار‬ ‫داده و از ابزارهای کنترلی در حوزه مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق‬ ‫استفاده کرده است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪ 21 1397‬محرم ‪ 1440‬اول اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 495‬پیاپی ‪2468‬‬ ‫خبر‬ ‫استقالل وزارت کار و سازمان‬ ‫تامین اجتماعی حفظ شود‬ ‫با وجود اینکه تولید‬ ‫قزل اال‪ ،‬میگو‪ ،‬ماهیان‬ ‫خاویاری و ماهیان‬ ‫زینتی در اغاز انقالب‬ ‫بسیار محدود بود‪ ،‬در‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬دهه گذشته‬ ‫تولید این ابزیان رشد‬ ‫چشمگیری پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬تامین‬ ‫غذای زنده برای این‬ ‫گروه از ابزیان اهمیت‬ ‫دارد‬ ‫فعاالن صنعت شیالت در زمینه رونق ابزی پروری مطرح کردند‬ ‫جلبک و ارتمیا؛ ثروتافرین و اشتغالزا‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫غذای زنده ابزیان در اس��تان تهران از سوی ‪۱۰۰‬واحد‬ ‫فعال تولید می شود به طوری که ساالنه ‪ ۳‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تن ارتمیا مصرف می کنند‪ .‬با این حال‪ ۳۰ ،‬درصد این‬ ‫میزان از س��وی واحدها تولیدی داخلی تهیه می شود و‬ ‫بقیه از چین‪ ،‬تایلند و س��ایر کش��ورهای اسیای جنوب‬ ‫ت زیادی دارد‪.‬‬ ‫ش��رقی تامین و وارد می ش��ود که قیم ‬ ‫کارشناس��ان معتقدند با توجه ب��ه هدف گذاری تولید‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تن پرورش ماهی در قفس در دریای ش��مال‬ ‫و جنوب کشور‪ ،‬توسعه تولید غذای زنده اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دست اندر کاران صنعت شیالت می گویند که توسعه‬ ‫تولی��د غذای زنده ابزیان در کش��ور ب��ه منظور حفظ‬ ‫بو کار جدی��د و جلوگیری از‬ ‫اکوسیس��تم‪ ،‬ایجاد کس�� ‬ ‫خروج ارز از کش��ور با توجه به ش��رایط فعلی ضرورت‬ ‫دارد و باید مدنظر بخش خصوصی و دولتی قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬مجموع تولید س��االنه ابزیان‬ ‫در کش��ور یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن اس��ت که بخش‬ ‫ابزی پروری با تولید بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار تن ابزی در سال‬ ‫نیمی از تولید را در حوزه های مختلف ماهیان گرم ابی‪،‬‬ ‫سردابی‪ ،‬میگو و ماهیان زینتی به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارتمی��ا نوعی ابزی به ش��مار م��ی رود که در صنعت‬ ‫شیالت برای تغذیه ماهیان و میگو کاربرد دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تهران در رتبه دوم‬ ‫نغمه نظری‪ ،‬مدیر ش��یالت تهران معتقد اس��ت که‬ ‫استان تهران با تولید بیش از ‪ ۳۰‬میلیون قطعه ماهیان‬ ‫زینت��ی در س��ال‪ ،‬رتبه دوم تولی��د را در اختیار دارد و‬ ‫پیش بینی می شود امسال این رقم به ‪ ۳۵‬میلیون قطعه‬ ‫برسد‪ .‬نظری در این باره اظهار کرد‪ :‬هر کیلوگرم غذای‬ ‫زنده ابزیان وارداتی با نرخ ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۲۰۰‬دالر خریداری‬ ‫می ش��و د در حالی که میانگین نرخ این محصول تولید‬ ‫داخ��ل بین ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» مدیر شیالت استان تهران اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬اکنون دو مرکز در شهرس��تان های ش��هرری و‬ ‫شهریار اس��تان تهران به تولید ارتمیا مشغول هستند‬ ‫که انتظار می رود به مرور فعالیت خود را توسعه دهند‪.‬‬ ‫نظری استفاده از غذای زنده ابزیان را دارای اهمیت‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬غذای زنده ابزیان نسبت به کنسانتره‬ ‫از افزای��ش هضم و جذب ب��اال‪ ،‬ایجاد ایمنی و مقاومت‬ ‫در مقابل استرس و بیماری های محیطی‬ ‫دارد و برگزاری این همایش معرفی کننده‬ ‫گونه های مختلف برای بخش ابزی پروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر ش��یالت استان تهران اضافه کرد‪:‬‬ ‫تولی��د ارتمی��ا در اس��تان های جنوبی و‬ ‫گلس��تان نقش بسزایی در افزایش تولیی‬ ‫نغمه نظری‬ ‫و کیفی��ت میگ��و و الرو میگو و در نهایت‬ ‫‪ ۱۰۰‬واحد فعال در استان‬ ‫اقتصاد تولید کننده دارد‪.‬‬ ‫نظ��ری درباره عرضه نرخ ماهی در این تهران مشغول تولید غذای‬ ‫زنده ابزیان هستند به‬ ‫استان گفت‪ :‬با وجود افزایش نرخ گوشت‬ ‫طوری که ساالنه ‪۳‬هزار و‬ ‫قرمز و گوش��ت مرغ در کشور‪ ،‬نرخ ماهی ‪ ۵۰۰‬تن ارتیما مصرف‬ ‫نیز با افزایش روبه رو شده اما با این وجود‪ ،‬می کنند؛ ‪ ۳۰‬درصد این‬ ‫س��رانه مص��رف این محصول در اس��تان میزان از سوی واحدها‬ ‫تولیدی تهیه و بقیه از‬ ‫تهران نس��بت به سال گذش��ته افزایش‬ ‫چین و تایلند از کشورهای‬ ‫تهران‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬مدیر شیالت استان‬ ‫اسیای جنوب شرقی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امسال میزان صادرات ابزیان تامین و وارد می شود که‬ ‫اس��تان تهران نسبت به سال گذشته ‪ ۴۰‬قیمت های بسیاری دارد‬ ‫درصد افزایش یافته است‪ .‬به گفته نظری‪،‬‬ ‫اس��تان تهران به دلیل ورود حجم عمده ماهی شمال و‬ ‫جنوب کش��ور نقش تعیین کننده ای در نرخ محصوالت‬ ‫شیالتی دارد‪.‬‬ ‫مدیر شیالت استان تهران یاداوری کرد‪ ۱۰۰ :‬واحد‬ ‫فعال در استان تهران مشغول تولید غذای زنده ابزیان‬ ‫هس��تند به طوری که س��االنه ‪۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن ارتمیا‬ ‫مصرف می کنند؛ ‪ ۳۰‬درصد این میزان از سوی واحدها‬ ‫تولیدی تهیه و بقیه از چین و تایلند از کشورهای اسیای‬ ‫جنوب ش��رقی تامی��ن و وارد می ش��ود که قیمت های‬ ‫بسیاری دارد‪ .‬به گفته نظری‪ ،‬استان تهران دارای مزارع‬ ‫پرورشی پاک ابزیان از لحاظ بیماری است به طوری که‬ ‫تاکنون ای��ن مزارع با جلوگیری از ورود بیماری از بین‬ ‫نرفته اس��ت و حتی ‪ ۲.۵‬میلیون تن بچه‬ ‫ماهی قزل االی تولیدی در این اس��تان به‬ ‫سایر استان ها ارسال می شود‪.‬‬ ‫� تولید ‪ ۵۰۰‬هزار تن ابزی‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند با توجه به‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور و نوسان نرخ ارز‪،‬‬ ‫تولی��د غذای زنده از جمله انواع جلبک و‬ ‫ارتمیا در داخل کش��ور از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت به طوری که بسیاری از‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده به این امر ورود‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫محس��ن بابایی‪ ،‬دبیر اجرایی «همایش‬ ‫مل��ی تغذی��ه ابزیان با غ��ذای زنده» نیز‬ ‫در ای��ن باره گفت‪ :‬مجموع تولید س��االنه‬ ‫ابزیان در کشور یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تن اس��ت که بخش ابزی پروری با تولید‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار تن ابزی در سال نیمی‬ ‫از تولی��د را در حوزه های مختلف ماهیان‬ ‫گرم ابی‪ ،‬س��ردابی‪ ،‬میگو و ماهیان زینتی‬ ‫ب��ه خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» بابای��ی تصریح ک��رد‪ :‬با وج��ود اینکه تولید‬ ‫ق��زل اال‪ ،‬میگو‪ ،‬ماهیان خاوی��اری و ماهیان زینتی در‬ ‫اغاز انقالب بس��یار محدود بود‪ ،‬در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬دهه گذش��ته‬ ‫تولید این ابزیان رش��د چش��مگیری پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬تامین غذای زنده برای ای��ن گروه از ابزیان‬ ‫اهمیت دارد‪ .‬دبیر اجرایی همایش ملی تغذیه ابزیان با‬ ‫غذای زنده یاد اوری کرد‪ :‬در سال های گذشته در زمینه‬ ‫تولید جلبک‪ ،‬هیچ ش��رکتی فعالیت نداشت اما با توجه‬ ‫به افزایش تولید ابزیان اکنون چندین شرکت در زمینه‬ ‫تولید جلبک وارد کار ش��ده اند‪ .‬بابایی بر این باور است‬ ‫که با توجه به هدف گذاری تولید ‪ ۲۰۰‬هزار تن پرورش‬ ‫ماهی در قفس در دریای شمال و جنوب کشور‪ ،‬توسعه‬ ‫تولید غذای زنده اهمیت ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬س��رانه مص��رف ابزی��ان در جهان به‬ ‫‪ ۲۰‬کیلوگرم رس��یده در حالی که س��رانه مصرف این‬ ‫محصوالت در ایران نزدیک ‪ ۱۰‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» تمام��ی ابزیان در‬ ‫مراحل رشد اولیه از جلبک ها و ارتمیا تغذیه می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬توجه به این صنعت امری اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬پرورش میگو‪ ،‬ماهیان خاویاری‪ ،‬ماهیان‬ ‫زینتی و‪ ...‬در س��ال های گذشته توس��عه یافته است با‬ ‫وج��ود انک��ه این گروه از ابزیان در مراحل اولیه رش��د‬ ‫نیاز به غ��ذای زنده دارند‪ ،‬انتظار می رود ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده بیش��تری به س��مت تولید این محصوالت‬ ‫گام بردارند‪.‬‬ ‫برخ��ی گونه ه��ا همچ��ون ارتمی��ا‪ ،‬روتیف��ر‪،‬‬ ‫جلبک ها (میکروجلبک ها)‪ ،‬ش��یرو نومید‪ ،‬کرم سفید‪،‬‬ ‫ک��رم خاکی‪ ،‬کرم فرمی��ش و کرم توبیفیکس به عنوان‬ ‫غذای زنده ابزیان است‪.‬‬ ‫تعاونی های تولید کشاورزی به مثابه یک شبکه مدیریتی در زنجیره تولید‬ ‫مع��اون وزیر جهادکش��اورزی و رئیس هیات مدیره‬ ‫س��ازمان مرک��زی تع��اون روس��تایی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫تعاونی ه��ای تولید کش��اورزی را باید ب��ه مثابه یک‬ ‫شبکه مدیریتی‪ ،‬مرکب از خرده شبکه های مدیریتی‬ ‫در بط��ن زنجیره تولید تحلیل ک��رد‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫حس��ین ش��یرزاد‪ ،‬مدیرعامل و رئی��س هیات مدیره‬ ‫س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی کشور با حضور در‬ ‫مجمع عمومی س��الیانه اتحادیه مرکزی شرکت های‬ ‫تعاونی تولید روستایی کشور‪ ،‬شبکه مدیریت نظام مند‬ ‫تعاونی های تولید کشاورزی را تبیین کرد‪ .‬شیرزاد در‬ ‫این جلس��ه اظهار کرد‪ :‬تعاونی های تولید کشاورزی را‬ ‫باید به مثابه یک ش��بکه مدیریت��ی‪ ،‬مرکب از خرده‬ ‫ش��بکه های مدیریتی در بطن زنجی��ره تولید تحلیل‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی‬ ‫تعاون روستایی کشور تاکید کرد‪ :‬انواع روابط اجتماعی‬ ‫متقاب��ل در تعاونی های تولید کش��اورزی مانند رابطه‬ ‫خویشاوندی‪ ،‬وابس��تگی های قومی‪ ،‬نژادی‪ ،‬قبیله ای‪،‬‬ ‫همسایگی و‪ ...‬که بر ش��کل گیری شبکه های اعتماد‪،‬‬ ‫پیوندهای بین گروهی‪ ،‬انسجام و پایداری تعاونی های‬ ‫تولی��د کش��اورزی و س��رانجام در باز تولید س��رمایه‬ ‫اجتماع��ی موثرند‪ ،‬ب��ه دلیل قوام بخش��یدن به یک‬ ‫ظرفیت حقوقی با عنوان «تعاونی تولید کش��اورزی»‪،‬‬ ‫همگی به مثابه بخشی از مقوالت مربوط به مناسبات‬ ‫مدیریت��ی حاکم بر این واحدها قلمداد می ش��وند که‬ ‫گاهی نهادینه شده به صورت رسمی (قانونی) و گاهی‬ ‫نیز عرف��ی و زمانی به صورت امورف (بی ش��کل) باید‬ ‫به مفهوم دانش انباش��ته تاریخی تلقی شود‪ .‬شیرزاد‬ ‫اف��زود‪ :‬انتظ��ار اولیه ای��ن بود که هژمون��ی مدیریت‬ ‫خانوادگ��ی مال��کان اراضی( نظ��ام رواب��ط مبتنی بر‬ ‫پدرس��االری) در تعاونی ها به تدریج کمرنگ ش��ده و‬ ‫شاهد تسلط مدیران جوان تکنوکرات در تعاونی های‬ ‫تولید کشاورزی باشیم اما متاسفانه در طول ‪ ۴ ۰‬سال‬ ‫گذش��ته روند این جابه جایی به کندی پیش رفته و به‬ ‫نظر من‪ ،‬خانوارهای مالک ب��ا نگرش اقتصاد دهقانی‬ ‫با جان س��ختی در برابر نوسازی مدیریتی تعاونی های‬ ‫تولید کش��اورزی مقاومت کرده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬تفکیک‬ ‫می��ان مالکیت و مدیریت این واحدها در ‪ ۵.۳‬میلیون‬ ‫هکتار از اراض��ی در اختیار این واحدها به طور کامل‬ ‫اتف��اق نیفتاده و بحران ناکارامدی مدیریتی را در این‬ ‫واحدها عمیق تر کرده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهادکش��اورزی بیان کرد‪ :‬در حقیقت‪،‬‬ ‫مدیریت تعاونی های تولید کش��اورزی حاوی ترکیبی‬ ‫از خرده نظام ه��ای مدیریت��ی در درون خ��ود اس��ت‬ ‫ک��ه عبارتند از‪ :‬مدیریت تولید ک��ه تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی را عهده دار بوده و دربردارنده خرده نظام های‬ ‫مدیریتی ش��امل مدیری��ت خاک‪ ،‬مدیری��ت تغذیه‬ ‫تو کار‪،‬‬ ‫نباتات‪ ،‬مدیریت ابیاری‪ ،‬مدیریت عملیات کش ‬ ‫مدیری��ت اف��ات و بیماری ه��ا‪ ،‬مدیریت برداش��ت و‬ ‫مدیریت فعالیت های پس از برداشت است و مدیریت‬ ‫پش��تیبانی خدمات تولید که خدمات پشتیبانی مورد‬ ‫نیاز را در دسترس بهره برداران قرار داده؛ این خدمات‬ ‫می توانند به خدمات پیش��ین و پس��ین زراعی مانند‬ ‫س��رمایه پذیر کردن این واحدها‪ ،‬ریس��ک پذیر کردن‬ ‫انه��ا‪ ،‬تبدیل‪ ،‬تکمیل و نگهداری‪ ،‬انبارداری و فراوری‬ ‫نیز گسترش یابند‪ .‬مدیریت بازرگانی داخلی و تجارت‬ ‫خارجی که نخس��ت نیازه��ای واحد بهره ب��رداری و‬ ‫نهاده های مورد نیاز برای تولید را از بازار تامین کرده‬ ‫و دوم‪ ،‬به واسطه مکانیسم های بازاررسانی و بازاریابی‪،‬‬ ‫محصوالت به دس��ت ام��ده را به فروش می رس��اند و‬ ‫در عی��ن حال س��رمایه در گردش تج��اری الزم را (یا‬ ‫به ص��ورت درون��زای متکی ب��ر خویش ی��ا به کمک‬ ‫شبکه های تجاری حد واسط و داللی) فراهم می کند‪،‬‬ ‫مدیریت منابع پای��ه که به لحاظ ذات ارگانیک تولید‬ ‫در نظام ه��ای بهره برداری کش��اورزی‪ ،‬ت��وازن‪ ،‬حفظ‬ ‫و پای��ش مس��تمر از منابع پایه م��ورد بهره برداری را‬ ‫ضروری می کن��د و مدیریت تحقیق و توس��عه واحد‬ ‫بهره ب��ردار که برنامه های اینده‪ ،‬دگردیس��ی در نظام‬ ‫بهره ب��رداری‪ ،‬طراحی فرایند گ��ذار‪ ،‬مدیریت تغییر و‬ ‫همگرایی نظ��ام بهره برداری را با تغییرات س��یال در‬ ‫محیط های پیرامونی‪ ،‬تنظیم می کند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول یاداور ش��د‪ :‬درحال حاضر عمده‬ ‫ای��ن خرده نظام های مدیریت��ی در تعاونی های تولید‬ ‫کش��اورزی کش��ور دچار مش��کل اس��ت‪ .‬ب��ه اعتقاد‬ ‫م��ن‪ ،‬تبیی��ن درس��ت مدیری��ت پنج گانه یادش��ده‬ ‫در تعاونی ه��ای تولی��د کش��اورزی به ارتقای س��طح‬ ‫تکنولوژیک این واحده��ا می انجامد‪ .‬اما فناوری‪ ،‬تنها‬ ‫بهره مندی از شقوق کشاورزی دقیق یا مکانیزاسیون‬ ‫ی��ا کاربرد ماش��ین االت زراعی مانند تراکت��ور‪ ،‬تیلر‪،‬‬ ‫کمباین و قس علی هذا نبوده بلکه طیف گس��ترده ای‬ ‫اعم از کاربرد واریته های اصالح ش��ده گیاهی‪ -‬دامی‪،‬‬ ‫س��موم دفع اف��ات و بیماری های گیاه��ی‪ ،‬کودهای‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬ریزمغذی ه��ا‪ ،‬چگونگی تس��طیح اراضی‪،‬‬ ‫اندازه های مختلف شخم‪ ،‬ش��بکه های مدرن ابیاری‪،‬‬ ‫میزان استفاده از فناوری دیجیتال در علمیات مزرعه‪،‬‬ ‫شبکه های پیشرفته زه کشی و کشاورزی حفاظتی و‪...‬‬ ‫را نیز شامل می شود‪.‬‬ ‫ن با ارائه راهکاره��ای عملی برای‬ ‫ش��یرزاد در پای��ا ‬ ‫افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت های در حال انجام‬ ‫تعاونی ه��ای تولید روس��تایی تاکید ک��رد‪ :‬گریزی از‬ ‫بازبینی اهداف قانونی که برای تشکیل این شرکت ها‬ ‫در نظر گرفته ش��ده نیس��ت‪ .‬اساسنامه این شرکت ها‬ ‫ب��رای قرار گرفت��ن در زنجیره تولید نی��از به بازبینی‬ ‫محتوایی و مفهومی دارد‪ .‬ارکان حاکمیت شرکتی این‬ ‫واحده��ا از منظر حقوقی نیاز به تجدید نظر اساس��ی‬ ‫دارد؛ ام��ری ک��ه تاکنون کمتر ب ه ان پرداخته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س کانون عال��ی انجمن های صنفی کارگ��ران معتقد‬ ‫اس��ت وزیر کاری که به مجلس معرفی می شود باید استقالل‬ ‫ای��ن وزارتخانه و س��ازمان تامین اجتماع��ی را حفظ کند و‬ ‫ش��هامت پیگیری مطالبات اساس��ی کارگران از دس��تمزد تا‬ ‫ح��ق بیم��ه و قرارداده��ای کار را در هیات دولت و مجلس و‬ ‫دیگر ارکان نظام داش��ته باشد‪ .‬ابوالفضل فتح الهی با اشاره به‬ ‫معرفی وزیر پیش��نهادی تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از سوی‬ ‫دول��ت به مجل��س در روزهای اینده‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬انتظار‬ ‫جامعه کارگری و نمایندگان کارگران این اس��ت که کس��ی‬ ‫به عنوان وزیر به مجلس معرفی ش��ود که توانایی اداره چنین‬ ‫وزارتخانه عریض و طویلی را داشته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬کارگران‬ ‫وزی��ری می خواهند که جس��ارت الزم را در حفظ اس��تقالل‬ ‫ای��ن وزارتخانه و تامین اجتماعی داش��ته باش��د و از امانتی‬ ‫ک��ه کارفرمایان و کارگران در اختیارش گذاش��ته اند‪ ،‬به نحو‬ ‫شایست ه پاسداری کند‪.‬‬ ‫رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران فراهم کردن‬ ‫شرایط مناسب برای تولید و اشتغال‪ ،‬اجرای قوانین مربوط به‬ ‫کار و رواب��ط کار‪ ،‬پیگیری مطالبات جامعه کارگری و تحقق‬ ‫برنامه های روی زمین مانده را از جمله مواردی بیان کرد که‬ ‫وزیر پیشنهادی باید در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫فتح الهی اب��راز امیدواری کرد‪ :‬فردی که بر مس��ند وزارت‬ ‫کار می نش��یند‪ ،‬در حوزه ماموریت خ��ود افراد و نیروها را در‬ ‫معاونت ه��ا و بخش های مختلف ب��ه گونه ای به کار بگیرد که‬ ‫خواس��ته های مردم از این وزارتخانه را براورده کند‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تنها وزارتخانه ای است‬ ‫ک��ه از زندگی و تولد تا مرگ با انس��ان ها در ارتباط اس��ت و‬ ‫گس��تردگی و سیطره ان برای ‪ ۴۵‬میلیون نفر جمعیت است‬ ‫ک��ه از پایین ترین تا باالترین دهک جامع��ه را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول کارگری درباره اقدام کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در بررسی الیحه تفکیک وزارت کار‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬جامعه کارگری با هرگونه جداس��ازی و تفکیک‬ ‫وزارت کار مخالف اس��ت و اجازه نمی دهد س��طح دسترسی‬ ‫کارگران و حتی کارفرمایان از اموال و مطالبات شان به حداقل‬ ‫برسد‪ .‬فتح الهی تاکید کرد‪ :‬این مسئله با بحث کوچک شدن‬ ‫دول��ت مناف��ات دارد و هزینه های بس��یاری تحمیل می کند‬ ‫چراکه جداسازی نیروها و سازماندهی انها و تفکیک وظایف‬ ‫هر ‪ ۳‬بخش مس��تلزم برنامه ریزی منسجم اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫زمان برای تفکیک وزارت کار در شرایط حاضر مناسب نیست‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬درحال حاضر پیگی��ری مطالبات کارگران و‬ ‫خواس��ته های کارفرمایان از سوی وزارتخانه ای که جدا نشده‬ ‫و به ش��کل مس��تقل عمل می کند‪ ،‬با دش��واری های زیادی‬ ‫روبه رو اس��ت و چنانچ��ه وزارت کار منفک ش��ود‪ ،‬در عمل‪،‬‬ ‫بحث پاس��خگویی از بین رفته و مشخص نیست کدام بخش‬ ‫مس��ئولیت رس��یدگی و پیگیری امور و مطالب��ات را برعهده‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫با توافق ‪ 2‬وزارتخانه انجام می شود‬ ‫حمل ونقل کود شیمیایی‬ ‫کشاورزی در شبکه ریلی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی از توافق‬ ‫ب��ا وزارت راه و شهرس��ازی برای حمل کودهای ش��یمیایی با‬ ‫ناوگان ریلی و جاده ای کش��ور با هدف ش��تاب به دسترس��ی‬ ‫ب��ازار مصرف خب��ر داد که در نخس��تین مرحل��ه ‪ ۲۶۰‬واگن‬ ‫مس��قف ب��رای حمل کوده��ای ش��یمیایی تخصی��ص یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از تارنمای‬ ‫ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی‪ ،‬حمید رس��ولی با بیان‬ ‫ای��ن مطلب افزود‪ :‬در جلس��ه ای دوجانبه ب��ا معاون وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی و رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫کش��ور توافق ش��د از ظرفیت ن��اوگان ج��اده ای و ریلی برای‬ ‫حمل نهاده های بخش کش��اورزی به ویژه کودهای ش��یمیایی‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ .‬رس��ولی با توجه به اغاز فصل کشت پاییزه و‬ ‫لزوم حمل هرچه زودتر کودهای ش��یمیایی‪ ،‬از س��ازمان های‬ ‫جهادکش��اورزی استان ها خواس��ت از ظرفیت ایجاد شده در‬ ‫بخش راهداری بیشترین بهره را ببرند‪ .‬بر اساس امارها‪ ،‬بخش‬ ‫کشاورزی کشور ساالنه به ‪ ۴‬میلیون تن کود پایه (اوره‪ ،‬فسفاته‬ ‫و پتاس��ه) نیاز دارد که فقط نزدیک ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن‬ ‫در اختیار کش��اورزان قرار می گیرد زیرا میانگین مصرف کود‬ ‫در بخش کش��اورزی ایران نس��بت به میانگین جهانی پایین تر‬ ‫اس��ت و انها بیش از این میزان کود مصرف نمی کنند‪ .‬کش��ور‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تن انواع کودهای ازته‪ ،‬فس��فاته و پتاس��ه در ذخایر‬ ‫راهب��ردی خود دارد که ب��دون هیچ افزایش قیمتی در اختیار‬ ‫کش��اورزان قرار می گیرد‪ .‬شرکت خدمات حمایتی کشاورزی‬ ‫برای خدمات دهی مناسب به کشاورزان‪ ،‬با فعال کردن ‪۳۴۰۰‬‬ ‫کارگ��زاری اقدام به توزیع کود‪ ،‬ازمون خاک‪ ،‬مش��اوره مصرف‬ ‫کود و حتی فروش تلفنی کود با سامانه ‪ ۱۵۵۹‬بین یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر از کشاورزان عضو باشگاه کشاورزان کرده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس هماهنگی با سازمان های جهاد کشاورزی استان ها‪،‬‬ ‫نرخ کودهای یارانه ای امسال افزایش نمی یابد و ثابت می ماند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 495‬پیاپی ‪2468‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1439‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫در حاشیه برگزاری مانور اتش نشانی در شهرک های صنعتی با حضور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‬ ‫بیش از ‪ ۷۳‬درصد واحدهای صنعتی در حریم ‪HSEE‬‬ ‫زنگ ایمنی با برگزاری مانور اتش نشانی به صدا درامد‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫ساخت شهرک صنعتی فناوری‬ ‫برق در اردبیل‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان اردبی��ل گف��ت‪ :‬ب��ر‬ ‫اس��اس برنامه ریزی ه��ا و هماهنگی های‬ ‫انجام ش��ده و با حمایت استاندار محترم‪،‬‬ ‫مقدمات ایجاد ش��هرک صنعتی فناوری‬ ‫برق و الکترونیک در اردبیل در دس��تور‬ ‫کار قرار گرفته و زمینی به مساحت ‪۹۸‬‬ ‫هکتار به این شهرک صنعتی اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان اردبیل‪ ،‬علی نظری شیخ احمد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام ش��ده و با‬ ‫حمایت استاندار محترم‪ ،‬مقدمات ایجاد شهرک صنعتی فناوری‬ ‫برق و الکترونیک در اردبیل در دس��تور کار قرار گرفته و زمینی‬ ‫به مس��احت ‪ ۹۸‬هکتار به این شهرک صنعتی اختصاص خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫نظ��ری ش��یخ احمد اصلی تری��ن هدف از س��اخت ش��هرک‬ ‫صنعتی فن��اوری برق و الکترونیک را اس��تقرار واحدهای فناور‬ ‫و دانش بنیان در این ش��هرک دانس��ت و افزود‪ :‬با ایجاد شهرک‬ ‫تخصص��ی فناوری ب��رق و الکترونی��ک‪ ،‬تمامی صنای��ع برق و‬ ‫الکترونیک و ش��رکت های فناور و دانش بنیان مربوط به ان‪ ،‬در‬ ‫این شهرک تجمیع خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان اردبیل گفت‪:‬‬ ‫س��اخت و توسعه ‪ ۱۵‬شهرک و ناحیه صنعتی در استان اردبیل‬ ‫مورد تصویب قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نظری ش��یخ احمد ادام��ه داد‪ :‬واگذاری زمی��ن به متقاضیان‬ ‫س��اخت واحدهای صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫به صورت نقد و اقس��اط بوده و ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان اردبیل همواره تالش کرده تا بستر مناسبی را برای تولید‬ ‫و صنعت و خدمات دهی فراهم کند تا واحدهای تولیدی با ایجاد‬ ‫تولی��د و فراهم کردن زمینه اش��تغال‪ ،‬تاثیر مثبتی بر رش��د و‬ ‫توسعه اقتصادی استان بگذارند‪.‬‬ ‫استقرار ‪ ۶‬هزار واحد تولیدی‬ ‫در شهرک های صنعتی تهران‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از استقرار‬ ‫‪ ۶‬ه��زار واح��د تولیدی در ش��هرک های صنعت��ی و اقدام برای‬ ‫تعیین تکلیف ‪ ۱۷‬هزار واحد صنعتی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫اس��تانداری ته��ران‪ ،‬نعم��ت اهلل ترک��ی درب��اره تعیین تکلی��ف‬ ‫واحده��ای تولی��دی غیرفع��ال در اس��تان تهران‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ام��اده ش��ده اند و ق��رار اس��ت ‪ ۶‬هزار‬ ‫واحد تولیدی در این ش��هرک ها مس��تقر ش��وند؛ گ��زارش این‬ ‫موض��وع در ش��ورای برنامه ریزی توس��عه اس��تان ارائه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی اس��تان تهران افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر ش��هرک های صنعتی‪ ،‬در حوزه واحدهای تولیدی خارج‬ ‫از این ش��هرک ها ک��ه ‪ ۱۷‬هزار واحد صنعتی در حوزه اس��تان‬ ‫تهران را شامل می شود‪ ،‬تفاهمنامه ای با سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان تهران به اعتبار ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان امضا کردیم‬ ‫که این مبلغ در حال تخصیص است‪.‬‬ ‫ترک��ی ادام��ه داد‪ :‬در واقع‪ ،‬همزمان با ش��هرک های صنعتی‪،‬‬ ‫ان ‪ ۱۷‬هزار واحد صنعتی نیز در اس��تان ته��ران تعیین تکلیف‬ ‫خواهند ش��د تا برای امسال راس��تی ازمایی دقیقی از واحدهای‬ ‫صنعتی و صنفی داشته باشیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫مانور امداد و نجات اتش نشانی های شهرک های‬ ‫صنعت��ی با حضور مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ش��هرک صنعتی ش��کوهیه ق��م برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬این مانور به مناس��بت ‪ ۷‬مه��ر‪ ،‬روز ایمنی و‬ ‫اتش نش��انی برپا ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫سطح کش��ور ‪ ۱۲۷۰‬واحد اتش نشانی در مجموعه‬ ‫ش��هرک های صنعتی فعال است و توانسته اند بیش‬ ‫از ‪ ۷۳‬درص��د از واحدهای صنعتی را زیر پوش��ش‬ ‫بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و انرژی قرار دهند‪.‬‬ ‫اس��تان قم دارای ‪ ۷‬ش��هرک صنعتی شکوهیه‪،‬‬ ‫الغدی��ر‪ ،‬چ��اپ و نش��ر‪ ،‬س��لفچگان‪ ،‬محموداباد‪،‬‬ ‫ثامن االئم��ه (ع) ‪ -‬قن��وات ‪ -‬و فن��اوری اطالعات و‬ ‫ارتباط��ات (‪ )I.C.T‬و ‪ ۴‬ناحیه صنعت��ی خوراباد‪،‬‬ ‫دس��تجرد‪ ،‬سیرو و طغرود اس��ت‪ .‬شهرک صنعتی‬ ‫ش��کوهیه‪ ،‬به عنوان بزرگ ترین ش��هرک صنعتی‬ ‫ق��م با بیش از ‪ ۱۰۰۰‬هکتار مس��احت در کیلومتر‬ ‫م‪ -‬تهران واقع ش��ده و ‪ ۷۲‬درصد‬ ‫‪ ۱۲‬ج��اده قدیم ق ‬ ‫س��رمایه گذاری صنعتی اس��تان با اعتباری بیش از‬ ‫‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۴۷۶‬میلیارد ریال در این شهرک است‪.‬‬ ‫‹ ‹مانور در ‪ ۸‬گروه‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در حاش��یه مانور‬ ‫ایمنی و اتش نش��انی در شهرک شکوهیه قم اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬همزمان ب��ا روز ایمنی و اتش نش��انی مانور‬ ‫اتش نش��انی و واکنش در ش��رایط اضطراری در ‪۸‬‬ ‫گروه از ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از استان‬ ‫قم‪ ،‬نجفی ادامه داد‪ :‬تمام شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫در سراسر کشور در ‪ ۸‬گروه تقسیم بندی شده اند و‬ ‫‪ ۷‬مهر زنگ ایمنی با برگزاری مانور اتش نش��انی و‬ ‫واکنش در شرایط اضطراری در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی سراسر کشور به صدا در امد‪.‬‬ ‫وی که برای یک س��فر کاری ی��ک روزه و بازدید‬ ‫از چند واحد تولیدی و صنعتی به اس��تان قم رفته‬ ‫است در عملیات مانور اتش نشانی شهرک صنعتی‬ ‫ش��کوهیه قم حضور یافت و در پایان این مراسم از‬ ‫اتش نشانان نمونه شهرک های صنعتی قم قدردانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نجف��ی همچنین از واحد تولیدی ش��کالت های‬ ‫صادراتی «مرداس» در ش��هرک صنعتی شکوهیه‬ ‫ق��م بازدید ک��رد و در جریان مهم ترین مس��ائل و‬ ‫مش��کالت فراروی این واحد تولی��دی قرار گرفت‪.‬‬ ‫بازدی��د از واحد تولی��دی «امل��ون»‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫ظ��روف یک ب��ار مص��رف گیاهی در این ش��هرک‬ ‫صنعتی نیز دیگر برنامه معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بود‪.‬‬ ‫وی در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی شهرک‬ ‫صنعتی ش��کوهیه قم در گفت وگو با خبرنگاران با‬ ‫تاکید بر ض��رورت هم افزایی برای حمایت از تولید‬ ‫و اشتغال در کشور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اعتقاد داریم صنایع‬ ‫باید با کمترین مشکل به کار خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹استان ها متولی تامین مواد اولیه‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران با اشاره به مشکل واحدهای تولیدی‬ ‫برای تامین مواد اولیه پلیمری و ش��یمیایی گفت‪:‬‬ ‫اختیار کنترل معامالت مواد اولیه پتروش��یمی در‬ ‫بازار بورس اوراق بهادار تهران به اس��تان ها واگذار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نجفی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر تامین مواد اولیه و‬ ‫کمبود اعتبار و تسهیالت دو مشکل اساسی صنایع‬ ‫کوچک و متوسط کشور است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خوش��بختانه مواد پتروشیمی و‬ ‫س��ایر مواد مورد نیاز این واحدها به صورت رقابتی‬ ‫در ب��ازار معامالت ب��ورس اوراق به��ادار تهران در‬ ‫حال عرضه اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در تالش هس��تیم سطح‬ ‫رقابت در این ب��ازار را کنترل کنیم و اختیار ان را‬ ‫به اس��تان ها بدهیم و به طور حت��م نیز این کار را‬ ‫انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت‬ ‫صادق نجفی‬ ‫همایون توفیقی‬ ‫امیر طیبی نژاد‬ ‫به تازگی ایین نامه‬ ‫پرداخت ‪ ۳۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬به صنایع‬ ‫کوچک ابالغ شده و‬ ‫‪۱۳‬هزار میلیارد ریال‬ ‫نیز به عنوان مشوق‬ ‫تبصره ‪ ۴۶‬برای صادرات‪،‬‬ ‫برپایی نمایشگاه و اعزام‬ ‫هیات های تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫ و حضور در نمایشگاه ها در‬ ‫نظر گرفته شده است‬ ‫ایمنی و فعالیت در‬ ‫شهرک های صنعتی هر دو‬ ‫مهم و مورد نیاز است‪ .‬در‬ ‫این بین‪ ،‬ایمنی در حوزه‬ ‫اتش نشانی از‬ ‫اهمیت ویژه تری‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫در سال ‪۹۷‬‬ ‫تعداد ‪ ۷‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد صنعتی کشور‬ ‫مجوز ‪ HSEE‬دریافت‬ ‫می کنند‬ ‫تقویت و توسعه مبحث‬ ‫بهداشت‪ ،‬ایمنی‪،‬‬ ‫محیط زیست و انرژی‬ ‫شهرک های صنعتی یکی از‬ ‫اولویت ها و سیاست های‬ ‫کاری شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی است‪ .‬توسعه‬ ‫ایمنی واحدهای‬ ‫صنعتی و شهرک های‬ ‫صنعتی استان مسئله ای‬ ‫بوده که مقدم بر هر امر‬ ‫دیگری است‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران همچنین با اش��اره به‬ ‫برنامه ه��ای دولت برای حل مش��کل های اعتباری‬ ‫واحده��ای صنایع کوچک گفت‪ :‬به تازگی ایین نامه‬ ‫پرداخت ‪ ۳۴۰‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬به صنایع کوچک ابالغ شده و ‪۱۳‬هزار میلیارد‬ ‫ریال نیز به عنوان مشوق تبصره ‪ ۴۶‬برای صادرات‪،‬‬ ‫برپایی نمایشگاه و اعزام هیات های تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫ و حض��ور در نمایش��گاه ها در نظ��ر گرفت��ه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره ب��ه پیش بینی تس��هیالتی برای‬ ‫ش��هرک های صنعتی مس��تقر در نزدیکی روستاها‬ ‫از بسته ش��دن تفاهمنامه بین شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی و بانک صنعت و معدن خبر داد و افزود‪ :‬بر‬ ‫اس��اس این قرارداد‪ ۲ ،‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫با نرخ س��ود ‪ ۱۰‬ت��ا ‪۱۳‬درصد به صورت س��رمایه‬ ‫در گردش از س��وی بانک عامل یادشده به صنایع‬ ‫کوچک و متوسط اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫متوسط سهم هر واحد صنعتی نیازمند به حمایت‪،‬‬ ‫به تناس��ب نیازهای ان از یک ت��ا ‪ ۵‬میلیارد ریال‬ ‫و در صورت ش��دت نیاز تا ‪۱۰‬میلیارد ریال خواهد‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪ :‬پرداخت این تسهیالت از هفته گذشته‬ ‫اغاز شده و عالوه بر ان با همکاری مشترک سازمان‬ ‫صنایع کوچک و کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی نیز بس��ته های حمایتی در زمینه‬ ‫ارزش اف��زوده و مالیات و همچنین تامین اجتماعی‬ ‫در حال تهیه و تصویب است‪.‬‬ ‫نجفی همچنین‪ ،‬پرداخت تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫ب��ه صنایع کوچ��ک و در اولویت ق��رار گرفتن این‬ ‫صنایع ب��رای بهره من��دی از جوایز و مش��وق های‬ ‫صادرات��ی را به عنوان دیگ��ر اقدام های حمایتی از‬ ‫صنای��ع کوچک دانس��ت و افزود‪ :‬س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک کش��ور نیز در راستای حمایت از واحدهای‬ ‫تولیدی کوچک و متوس��ط مقرر ک��رده هر یک از‬ ‫ت جرایم خ��ود بدهی دارند‪ ،‬تا‬ ‫ای��ن واحدها که باب ‬ ‫س��قف ‪ ۸۰‬درصد مشمول بخشودگی شوند و برای‬ ‫پرداخت بدهی نیز ‪ ۶۰‬ماه مهلت تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر سیاس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مبنی بر توس��عه صنایع جدید در سراسر‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬به منظور جذب س��رمایه گذار‪ ،‬برای‬ ‫واحده��ای اس��تارت اپ و دارای کس��ب وکار نوپ��ا‬ ‫و ج��وان و همچنی��ن س��ایر واحده��ا از ‪ ۵‬تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد تس��هیالت تش��ویقی در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود فعالیت های انجام شده در‬ ‫ح��وزه صنایع کوچک در قم را خوب ارزیابی کرد و‬ ‫افزود‪ :‬از بیش از ‪ ۱۳۰۰‬واحد صنعتی به بهره برداری‬ ‫رس��یده در این استان افزون بر ‪ ۹۰‬درصد متعلق به‬ ‫صنایع کوچک اس��ت و بی نظیرترین کارها را انجام‬ ‫می دهن��د و به کش��ورهای اروپایی و اس��یایی نیز‬ ‫صادرات می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالی�ت ‪ ۱۲۷۰‬واح�د اتش نش�انی در‬ ‫شهرک ها‬ ‫همای��ون توفیق��ی مدی��ر بهداش��ت‪ ،‬ایمن��ی و‬ ‫محیط زیس��ت و ان��رژی صنایع کوچک کش��ور در‬ ‫گفت وگو با «گسترش صنعت» با اشاره به برگزاری‬ ‫مانور اتش نشانی در شهرک های صنعتی به صورت‬ ‫همزم��ان اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪ ،۹۷‬تعداد ‪ ۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی کش��ور مجوز ‪ HSEE‬دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪ ‬توفیق��ی با اش��اره به اهمیت تقوی��ت ایمنی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی کش��ور تصریح کرد‪ :‬حقیقت‬ ‫این ب��وده که ایمن��ی از مهم تری��ن و حیاتی ترین‬ ‫نیازه��ای پویای��ی و رونق فعالیت ه��ای تولیدی و‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت ایمنی در بین شهرک های‬ ‫صنعت��ی کش��ور اف��زود‪ :‬ایمن��ی و فعالی��ت در‬ ‫ش��هرک های صنعتی هر دو مهم و مورد نیاز است‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬ایمنی در حوزه اتش نش��انی از اهمیت‬ ‫ویژه تری برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیر بهداش��ت‪ ،‬ایمنی و محیط زیس��ت صنایع‬ ‫کوچک کش��ور با بیان مجهز ش��دن ش��هرک های‬ ‫صنعتی کش��ور به تجهیزات ایمنی در س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال های گذش��ته به صورت‬ ‫مس��تمر واحدهای موجود در شهرک های صنعتی‬ ‫ممیزی ‪ HSEE‬را دریافت کرده اند‪ ،‬در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬واحد ممی��زی ‪HSEE‬‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫توفیقی با اشاره به تعداد واحدهای دریافت کننده‬ ‫مجوز بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬بیش از ‪ ۷‬هزار‬ ‫واحد موجود در ش��هرک های صنعتی کشور مجوز‬ ‫‪ HSEE‬دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫وی برنامه ریزی های انجام شده برای صدور مجوز‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی در سال‬ ‫جاری را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫‪ ،۹۷‬تعداد ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی کشور مجوز‬ ‫‪ HSEE‬دریافت می کنند‪.‬‬ ‫مدیر بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی‬ ‫صنایع کوچک کش��ور عنوان ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۷۳‬درص��د از واحده��ای صنعتی کوچک کش��ور‬ ‫زیر پوشش واحد بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫انرژی صنایع کوچک کشور قرار دارند‪.‬‬ ‫توفیقی با اش��اره به واحدهای اتش نش��انی فعال‬ ‫در شهرک های صنعتی کشور تاکید کرد‪ :‬در سطح‬ ‫کش��ور ‪ ۱۲۷۰‬واحد اتش نش��انی در ش��هرک های‬ ‫صنعتی وجود دارد و ‪ ۱۲۷۲‬ماشین اتش نشانی نیز‬ ‫در انها فعال است‪.‬‬ ‫وی اتش س��وزی را از مهم تری��ن مخاط��رات‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی دانس��ت و ابراز ک��رد‪۴۷ :‬‬ ‫درصد از حوادث مربوط به ش��هرک های صنعتی را‬ ‫اتش سوزی شامل می ش��ود‪ ،‬اتش سوزی هر واحد‬ ‫صنعتی افزون بر ‪ ۲۰‬میلیارد تومان خس��ارت به بار‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای پویایی تولید‬ ‫امیر طیبی نژاد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قم نیز در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» تاکی��د کرد‪ :‬تقوی��ت و توس��عه مبحث‬ ‫بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و انرژی شهرک های‬ ‫صنعت��ی یک��ی از اولویت ها و سیاس��ت های کاری‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫طیبی نژاد با اش��اره به مجاهدت های اتش نشانان‬ ‫ش��هرک های صنعتی و روز اتش نش��ان ادامه داد‪:‬‬ ‫توس��عه ایمن��ی واحدهای صنعتی و ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان مس��ئله ای بوده که مقدم بر هر امر‬ ‫دیگری اس��ت اما متاسفانه مجاهدت های این قشر‬ ‫فداکار فراموش می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با وجود برخی تحریم ها و شرایط‬ ‫ویژه کش��ور شرکت شهرک های صنعتی استان قم‬ ‫تمام س��عی خود را به کار برده تا با ارائه تسهیالت‬ ‫و رس��یدگی به وضعیت صاحبان صنایع و تعامل با‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی پویایی اقتصادی استان‬ ‫را حفظ کند‪.‬‬ ‫بررسی مدیریت منابع و مصارف اب صنعتی در استان مرکزی‬ ‫جلس��ه تخصصی بررس��ی مدیریت منابع و مصارف اب در ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان مرک��زی با حضور مدیران ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت های خدماتی و معاون��ان و مدیر ‪HSEE‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان مرکزی‪ ،‬مصطفی امره گفت‪ :‬در این جلسه‬ ‫تخصصی جدول تراز اب ساالنه شهرک ها و نواحی صنعتی استان در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬و تحلیل سازمان در این زمینه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫امره در این جلس��ه با اشاره به اهمیت مدیریت منابع اب در دسترس‪،‬‬ ‫لزوم پایش میزان تولید و مصارف اب در بخش های مختلف ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان را تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان مرکزی گفت‪ :‬مدیران‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی باید نصب کنتورهای هوش��مند سرچاهی و‬ ‫کنتورهای حجمی در تعیین مصارف فضای سبز و شناسایی انشعاب های‬ ‫غیرمجاز یا برداشت کننده بیش از حد انشعاب را در دستور کار و اولویت‬ ‫خود قرار دهند‪.‬‬ ‫ام��ره ادامه داد‪ :‬یکی از گام های مه��م در بکارگیری راهبردهای منابع‬ ‫اب‪ ،‬تعیین و تدوین انها اس��ت که روش ه��ا و مدل های مختلفی به این‬ ‫منظور وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان مرکزی افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارش موسسه جهانی منابع‪ ،‬ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ‬ ‫ش��اخص منابع اب‪ ،‬در زمره مناطق اس��یب پذیر ق��رار دارد و بخش های‬ ‫زیادی از ان دچار کم ابی اس��ت که ضرورت دارد منابع اب ان مدیریت‬ ‫شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!