روزنامه گسترش صنعت شماره 496 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 496

روزنامه گسترش صنعت شماره 496

روزنامه گسترش صنعت شماره 496

‫پیشرفت‬ ‫تجدید پذیرها‬ ‫پشت چراغ هزینه ها‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2469‬دوره جدید شماره ‪ 8 496‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫خبر روز‬ ‫شتاب در تامین ارز مورد نیاز کاالهای اساسی‬ ‫سه شنبه‬ ‫ ‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی قرچک خبر داد‬ ‫بخشودگی ‪ ۸۰‬درصد جریمه های‬ ‫کارافرینان‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محمد شریعتمداری در حاشیه نشست با اعضای‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی این‬ ‫جلسه را بسیار مفید و کارامد ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس برای وفاق و‬ ‫هماهنگی بیش��تر به منظور کم��ک به جامعه برای‬ ‫ایجاد ارامش در بازار است‪ .‬همچنین‪ ،‬هدف اساسی‬ ‫این جلس��ه ش��تاب در تامین ارز م��ورد نیاز برای‬ ‫کاالهای اساس��ی و کاالهای عمومی مورد احتیاج مردم بوده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫شاتا‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در همین باره افزود‪ :‬شتاب در تامین نیازهای‬ ‫ارزی مردم‪ ،‬کاالهای اساس��ی و سایر کاالهای عمومی مورد احتیاج انها چه از‬ ‫طریق تصویب قانون در مجلس و چه از طریق هماهنگی با نمایندگان مجلس و‬ ‫شورای هماهنگی سران ‪ ۳‬قوه با قانونمندی های جدید انجام خواهد شد تا این‬ ‫مس��یر با قوت و قدرت بیشتری در دو حوزه تامین و سهولت دسترسی به کاال‬ ‫و نظارت دقیق تر و جامع تر بر نرخ کاالهایی که با نرخ رسمی وارد کشور شده‬ ‫و در اختی��ار مردم قرار می گیرد‪ ،‬ادامه یابد‪ .‬ش��ریعتمداری در ادامه راه اندازی‬ ‫س��امانه های مربوط به فرایند تجارت مانند سامانه جامع تجارت‪ ،‬سامانه جامع‬ ‫انباره��ا و‪ ...‬را از دیگر اقدام های دولت عنوان ک��رد و گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۵۲۰‬هزار‬ ‫انبار رسمی در این سامانه ثبت و رجیستر شده اند و تمام کاالهایی که در این‬ ‫انبارها هس��تند‪ ،‬در نظارت و کنترل عمومی دولت قرار می گیرند‪ .‬اتصال شبکه‬ ‫انبارها به نظام صدور بارنامه های الکترونیکی وزارت راه که کاالهایی که از بنادر‬ ‫مختلف به کش��ور حمل می ش��ود را در بر می گیرد‪ ،‬کاالها را به انبارها منتقل‬ ‫می کن��د‪ .‬این انبارها در کنترل س��ازمان های نظارتی بوده و س��پس از طریق‬ ‫انها در اختیار ش��بکه توزیع قرار می گیرد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫تقویت س��ازمان های بازرسی و نظارت و قانونمندی هایی که نظارت و مجازات‬ ‫برخی از متخلفان را در حوزه تولید و توزیع تشدید می کند‪ ،‬از دیگر اقدام های‬ ‫ی دولت اس��ت‪ .‬این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه‬ ‫انج ام ش��ده از سو ‬ ‫در نشس��ت کمیسیون گزارشی از میزان واردات کاالی اساسی به کشور طی ‪۶‬‬ ‫ماه گذشته ارائه شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این اطمینان به اعضای کمیسیون داده شد که‬ ‫دولت با استحکام به هیچ عنوان در حوزه واردات کاالهای اساسی جامعه تعللی‬ ‫را نپذیرفته و تمامی کاالهای مورد نیاز عامه مردم در حوزه کاالهای اساس��ی‬ ‫در حال تامین اس��ت و با نظارت ‪ ۳‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جهاد کش��اورزی امر تامین و توزیع کاالهای اساسی‬ ‫در کنترل دولت قرار گرفته و به خوبی ادامه می یابد‪.‬‬ ‫نقش مزیت ها‬ ‫در نجات‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 10‬مهر ‪ 22 1397‬محرم ‪ 2 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 496‬پیاپی ‪2469‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ پیشرفت تجدید پذیرها‬ ‫پشت چراغ هزینه ها‬ ‫تجدید پذی��ر‬ ‫ان��رژی‬ ‫همان گون��ه ک��ه از عن��وان‬ ‫ان بر می ای��د پ��س از‬ ‫مص��رف دوب��اره ب��ه چرخه‬ ‫ان��رژی باز می گ��ردد‪ .‬ای��ن‬ ‫انرژی ه��ا مانند نفت‪ ،‬بنزین‪،‬‬ ‫گازوئیل و زغا ل س��نگ برای‬ ‫جهانبخش امینی‬ ‫محیط زیس��ت اث��ر مخرب‬ ‫عضو پیشین کمیسیون‬ ‫ندارن��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬اهمیت‬ ‫انرژی مجلس‬ ‫بس��یاری برای تولی��د نیرو‬ ‫دارن��د‪ .‬تالش ب��رای به کار‬ ‫گرفتن این انرژی سال ها است ذهن دانشمندان جهان در‬ ‫حوزه های گوناگون را به خود مشغول کرده است‪.‬‬ ‫در این زمینه تاکنون دستاوردهای بسیاری کسب شده‬ ‫و کشورهای توس��عه یافته به انرژی های نو مانند جواهری‬ ‫ب��رای اینده نگاه می کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬ایران در این زمینه‬ ‫وضعیت مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫پایبندی ‪ ۱۰۰‬درصدی به توافق کاهش عرضه‬ ‫هدفی دست نیافتنی‬ ‫کافی نبودن ظرفیت مازاد‪ ،‬از عوامل اصلی ناتوانی اوپک و متحدانش‬ ‫در رسیدن به هدف پایبندی ‪ ۱۰۰‬درصدی به توافق کاهش عرضه نفت‬ ‫و اوپک و غیراوپک اس�ت‪ .‬کمیته مش�ترک وزارت�ی نظارت بر توافق‬ ‫کاهش عرضه نفت کش�ورهای عضو و غیرعضو س�ازمان کش�ورهای‬ ‫صادرکننده نفت (اوپک) بران ش�د تا در الجزایر امور را همان گونه که‬ ‫هست رها کند و فراتر از وظیفه خود عمل نکند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬مسئله‬ ‫بازگردان�دن پایبندی به توافق جهانی کاهش نفت به س�طح ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬حل نشد‪ .‬بدون بحث درباره چگونگی تعیین سهمیه تولید‬ ‫هر یک از کش�ورهای عضو توافق یادشده‪ ،‬امید زیادی نیست که‬ ‫پایبندی به سطح کنونی ‪ ۱۲۹‬درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت تجدیدپذیرها در ایران‬ ‫ای��ن اتف��اق در حال��ی رخ می دهد که نق��اط بادخیز و‬ ‫افتاب��ی در ایران بس��یار وجود دارد و می توان با س��اخت‬ ‫نیروگاه های تجدید پذیر در این بخش رشد کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر بس��یاری از کش��ورهای جهان بیش از دو‬ ‫دهه است که از نیروهای حاصل از انرژی های تجدید پذیر‬ ‫نه تنه��ا برای تولید برق اس��تفاده می کنند بلکه در س��ایر‬ ‫مص��ارف و صنایع��ی همچ��ون خودروس��ازی نی��ز بهره‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫ایران با توجه به اینکه کش��وری اس��ت ب��ا تنوع اقلیمی‬ ‫می توانس��ت به عنوان یکی از کش��ور های پیشرو در تولید‬ ‫نی��رو (و در راس ان برق) از انرژی ه��ای تجدید پذیر فعال‬ ‫باش��د‪ ،‬کویرهای پهن��اور می توانند می��زان باالیی برق از‬ ‫انرژی خورشیدی به عنوان منبعی برگشت پذیر به طبیعت‬ ‫و پاک برای تولید برق ش��هرها به ارمغان اورند‪ .‬اس��تفاده‬ ‫از این انرژی به ویژه در ش��هر های کویری که از نیروگاه ها‬ ‫فاصله زیادی دارند اهمیت بسیاری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹انرژی بادی با منبع انرژی پاک‬ ‫با توجه ب��ه اینکه ایران دارای مناطق بادخیز بس��یاری‬ ‫است یکی از بزرگ ترین ظرفیت های ایران توان تولید نیرو‬ ‫از انرژی بادی است‪.‬‬ ‫متاس��فانه تنها در منجیل و چند ح��وزه دیگر از باد به‬ ‫عنوان یکی از انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬در تولید نیروی برق‬ ‫بهره برداری می ش��ود‪ .‬باید شرایط و بس��ترهای مورد نیاز‬ ‫فراهم اید تا در تولید برق سایر نواحی کشور نیز از انرژی‬ ‫بادی استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زباله‪ ،‬منبعی برای تولید برق‬ ‫زباله «ت��ر» به عنوان یکی از مهم ترین منابع تولید نیرو‬ ‫در جهان مطرح می شود و تجربه های موفقی در این زمینه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ای��ران به دلیل انکه جز کش��ورهایی اس��ت که میزان‬ ‫باالی��ی زباله تولید می کند‪ ،‬می ت��وان در زمینه تولید نیرو‬ ‫از زباله «تر» مانور داد‪.‬‬ ‫دولت با اجرایی ک��ردن این طرح از یک طرف می تواند‬ ‫از ش��ر زباله هایی که همواره برای دفع ان مش��کل وجود‬ ‫دارد خ�لاص ش��ود و از طرف دیگر‪ ،‬بخش��ی از برق مورد‬ ‫نیاز کشور را تامین کند‪ .‬البته زیرساخت های ممکن برای‬ ‫تولید برق از زباله در ایران ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه باال‪ ،‬بالی جان تجدیدپذیرها‬ ‫هزینه باالی تولید ان��رژی از تجدیدپذیرها از مهم ترین‬ ‫مشکالت کنونی در ایران است‪ .‬به شکل کلی تجدید پذیرها‬ ‫برای ایجاد و توس��عه نیاز به سرمایه گذاری و صرف هزینه‬ ‫زیادی دارند‪.‬‬ ‫اجرای ان در ایران تنها در کوهستان های دشوارگذر(که‬ ‫امکان ایجاد برق فشار قوی وجود ندارد) و مناطق کویری‬ ‫که با نیروگاه ها فاصل��ه زیادی دارد‪ ،‬در ایران توجیه مالی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب��ه طور کلی‪ ،‬با توجه به انکه س��رمایه گذاری هنگفتی‬ ‫برای راه اندازی و تولید نیرو از انرژی تجدید پذیر نیاز است‬ ‫این امر موجب می ش��ود در زمانی که دولت با محدودیت‬ ‫بودجه روبه رو اس��ت روند حرکت به س��مت تولید انرژی‬ ‫کن��د ش��ود‪ .‬درحال حاض��ر نیز ب��ا توجه به مش��کالت و‬ ‫محدودیت های��ی که دول��ت دارد به طور قط��ع در زمینه‬ ‫تخصیص س��رمایه به تجدید پذیرها نیز مش��کالتی پیش‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم شفافیت در امار و ارقام‬ ‫ش��فافیت در ام��ار و ارق��ام اعالمی وزارت نی��رو درباره‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر از اهمیت بس��یاری برخوردار است‬ ‫اما مشکلی که تا کنون وجود داشته‪ ،‬نبود شفافیت در امار‬ ‫و ارقام است؛ هیچ امار روشنی از میزان برق تولید شده از‬ ‫منابع تجدیدپذیری همچون انرژی خورشیدی‪ ،‬انرژی ابی‬ ‫(نیروی برق ابی)‪ ،‬انرژی زمین گرمایی‪ ،‬انرژی زیس��ت توده‬ ‫(زیست س��وخت)‪ ،‬انرژی امواج‪ ،‬ان��رژی جزر و مد و انرژی‬ ‫جریان اقیانوسی (انرژی دریایی) وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنین در زمینه کیفی��ت فناوری و اعتباراتی که به‬ ‫تجدید پذیر ه��ا اختص��اص می یابد هیچ گونه ام��ار و ارقام‬ ‫مشخصی داده نمی شود‪.‬‬ ‫فعالیت های انجام شده چندان قابل توجه نبوده و باید در‬ ‫اینده تالش بیشتری شود‪.‬‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وائل مهدی‪ ،‬کارش��ناس نفت درباره این پرسش‬ ‫که چرا پایبندی ‪۱۰۰‬درصدی به توافق اخر اوپک‬ ‫امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬به ش��انا گفت‪ :‬نخس��ت اینکه‬ ‫شرکت کنندگان در نشست کمیته مشترک وزارتی‬ ‫نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک‪ ،‬نمی خواس��تند‬ ‫دس��تور کار این نهاد تغییر کند و ب��ا اختیارهای‬ ‫نشس��ت وزی��ران نف��ت و ان��رژی اوپ��ک تداخل‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫دوم انکه با نزدیک ش��دن به دوره پایان توافق‬ ‫یاد ش��ده‪ ،‬ممکن است دوران کاری این کمیته نیز‬ ‫پایان یاب��د زیرا نقش این نهاد نظ��ارت بر اجرای‬ ‫این توافق بود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬برای حفظ این نه��اد‪ ،‬اعضای ان باید‬ ‫نش��ان دهند که کمیته وزارتی نظ��ارت بر توافق‬ ‫کاهش عرض��ه نفت اوپک و غیراوپ��ک‪ ،‬تهدیدی‬ ‫برای مس��ئولیت ها و جایگاه ارش��د اوپک نیست‪.‬‬ ‫س��وم اینکه مش��خص ب��ود که همه کش��ورهای‬ ‫دارای ظرفیت افزایش تولید نفت‪ ،‬در س��طح وزیر‬ ‫در کمیت��ه وزارتی حضور نیافته بودند‪ .‬س��رانجام‪،‬‬ ‫محدودیت زیرساخت ها در مناطق نفتخیز امریکا‪،‬‬ ‫الجزای��ر در ح��ال برگزاری جش��نی به مناس��بت‬ ‫دورنمای عرضه نفت چندان امیدوارکننده نیست‪.‬‬ ‫س��الروز امض��ای تواف��ق جهان��ی کاه��ش تولید‬ ‫کافی نب��ودن ظرفیت م��ازاد‪ ،‬یک��ی از عواملی‬ ‫نفت می��ان تولیدکنندگان نفت عض��و و غیر عضو‬ ‫بوده اس��ت که اوپ��ک و متحدانش نتوانس��ته اند‬ ‫اوپک ب��ود و اعضای این کمیته نمی خواس��تند با‬ ‫س��طح پایبن��دی ب��ه تواف��ق جهانی‬ ‫برانگیخت��ن اخت�لاف‪ ،‬این جش��ن را‬ ‫کاهش تولید نف��ت را به ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫خراب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اوپک درگیر سال اینده‬ ‫بازگردانند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس نفت با اش��اره به‬ ‫مه��دی توضی��ح داد‪ :‬افزون ب��ر‬ ‫اینکه بنابراین تمرکز نشس��ت کمیته‬ ‫محدودی��ت ظرفی��ت مازاد‪ ،‬مس��ئله‬ ‫وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه‬ ‫تقاض��ا نیز مطرح اس��ت‪ .‬کش��ورهای‬ ‫اوپک و غیر اوپک‪ ،‬به س��وی خطرها و‬ ‫عضو اوپ��ک نمی توانند بدون دریافت‬ ‫وائل مهدی‬ ‫چالش های سال اینده میالدی تغییر‬ ‫درخواس��ت از مش��تریان‪ ،‬تولید خود‬ ‫یافت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از چالش های کشورهای عضو اوپک را افزای��ش دهن��د‪ .‬دلی��ل دیگر برای‬ ‫نمی توانند بدون‬ ‫اصلی سال اینده میالدی‪ ،‬محدودیت‬ ‫پایبن��دی بی��ش از ح��د ب��ه تواف��ق‬ ‫دریافت درخواست از‬ ‫عرضه نفت است که در نشست بعدی‬ ‫جهانی کاه��ش تولید نف��ت‪ ،‬کاهش‬ ‫مشتریان‪ ،‬تولید‬ ‫کمیته وزارتی در امارات در ماه نوامبر خود را افزایش دهند‪ .‬ناخواس��ته تولید نفت در کش��ورهای‬ ‫و همچنین در نشس��ت وزیران نفت و دلیل دیگر برای پایبندی غیر عض��و اوپک‪ ،‬همچ��ون مکزیک و‬ ‫بیش از حد به توافق‬ ‫انرژی اوپک در ماه دس��امبر‪ ،‬بررسی‬ ‫قزاقستان است‪ .‬وضع عرضه در اوپک‬ ‫جهانی کاهش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫و متحدانش در کنار محدودیت عرضه‬ ‫تولید نفت‪ ،‬کاهش‬ ‫ب��ه دلی��ل تحری��م ص��ادرات نفت ناخواسته تولید نفت در در دیگر کشورها‪ ،‬به این نتیجه گیری‬ ‫ای��ران از س��وی امری��کا‪ ،‬کاه��ش کشورهای غیر عضو اوپک می انجامد که ش��رایط دشوار خواهد‬ ‫است‬ ‫تولی��د در امریکای التی��ن‪ ،‬بی ثباتی‬ ‫بود و این مس��ئله در نرخ نفت بازتاب‬ ‫در کش��ورهایی همچ��ون لیب��ی و‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫� خبر خوب از الجزایر‬ ‫وی افزود‪ :‬تا زمانی که این مس��ائل حل شوند‪ ،‬نرخ‬ ‫نفت باال باقی می ماند و ممکن اس��ت تا پایان امسال‬ ‫میالدی به بیش از ‪ ۹۰‬دالر برسد‪ .‬نادیده گرفتن همه‬ ‫این مس��ائل و تمرکز بر سال اینده میالدی‪ ،‬به بازار‬ ‫ارامش نمی بخش��د‪ .‬اگر اوپ��ک و متحدانش نتوانند‬ ‫مش��کالت کوتاه مدت خود را به س��رعت حل کنند‪،‬‬ ‫توانای��ی ان برای رویارویی با س��ال اینده میالدی و‬ ‫چالش ه��ای بلندم��دت‪ ،‬محدود خواهد ب��ود‪ .‬با این‬ ‫همه‪ ،‬نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و‬ ‫غیراوپک‪ ،‬از این جهت که نشان داد اوپک و متحدانش‬ ‫ارامش خود را حفظ کرده اند‪ ،‬مثبت بود‪ .‬همه مسائل‬ ‫به اینده موکول ش��دند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه یکی‬ ‫دیگر از خبرهای مثبت نشست الجزایر‪ ،‬اعالم برنامه‬ ‫ب��رای تکمیل چارچوب بلندم��دت همکاری اوپک و‬ ‫متحدان��ش تا پایان امس��ال میالدی اس��ت‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬به هر حال نشس��ت الجزایر اکنون پایان یافته و‬ ‫بازار منتظر اس��ت که ببیند در نشست های اینده در‬ ‫امارات و وین چه اتفاقی می افتد زیرا این نشس��ت ها‬ ‫پ��س از اغ��از تحریم ه��ای امریکا ضد ای��ران برگزار‬ ‫می ش��وند‪ .‬بنابراین‪ ،‬نشس��ت های چالشی در پیش‬ ‫اس��ت و س��ال جاری میالدی همچنان سالی حیاتی‬ ‫برای نفت به شمار می اید‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫تولید تایر سنگین در ‪ ۵‬ماه امسال ‪۱۲‬درصد رشد کرد‬ ‫تولید تایر برای خودروهای باری و اتوبوس تا پایان مرداد امس��ال با‬ ‫رش��د ‪ ۱۲‬درصدی در همس��نجی با سال گذشته‪ ،‬به ‪ ۲۶‬هزار و ‪۶۳۶‬‬ ‫تن معادل ‪ ۴۰۸‬هزار و ‪۴۴۸‬حلقه افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در ‪ ۵‬ماه امس��ال ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۸۹۹‬تن الس��تیک‬ ‫بایاس و ‪ ۸‬هزار و ‪ ۷۳۷‬تن الس��تیک رادیال برای خودروهای باری و‬ ‫اتوبوس تولید شد‪.‬‬ ‫تا پایان مرداد س��ال گذش��ته ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۴۸۷‬تن الستیک باری و‬ ‫اتوبوس تولید شد که ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۳۴۵‬تن الستیک بایاس و ‪ ۸‬هزار و‬ ‫‪ ۱۴۲‬تن الستیک رادیال بود‪.‬‬ ‫برپای��ه ای��ن گ��زارش‪ ،‬از ‪ ۱۵‬تی��ر تا ‪ ۳‬مه��ر امس��ال ‪ ۱۴۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۱۸‬ت��ن الس��تیک س��واری و ب��اری در اندازه ه��ای مختل��ف در‬ ‫سراس��ر کش��ور از س��وی ‪ ۶‬ش��رکت بزرگ تولیدکننده توزیع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکنون ‪ ۳۶۰‬هزار و ‪ ۷۹۵‬خودرو در ناوگان س��نگین جاده ای کشور‬ ‫فعالی��ت می کند و هر اس��تان ب��رای اختصاص الس��تیک تولیدی و‬ ‫‹بیشتر نمایندگان‬ ‫در پی تفکیک ‪ ۳‬وزارتخانه‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫از درخواس��ت ‪ ۵۵‬نماین��ده از هیات رئیس��ه‬ ‫برای در دستور کار قرار گرفتن دوباره الیحه‬ ‫تفکیک ‪ ۳‬وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫راه و شهرسازی و تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫رمضانعلی س��بحانی فر به خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫‪ ۵۵‬نماینده با تهیه نامه ای از هیات رئیسه مجلس درخواست کردند که‬ ‫الیحه تفکیک ‪ ۳‬وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬راه و شهرسازی و‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گیرد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لای با بیان‬ ‫اینک��ه یک بار الیحه تفکیک این ‪ ۳‬وزارتخانه در مجلس وضع ش��ده‬ ‫بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی بیش��تر نمایندگان به این نتیجه‬ ‫رسیده اند که ضرورت دارد این ‪ ۳‬وزارتخانه در شرایط فعلی تفکیک و‬ ‫هر بخشی وزیر مجزا داشته باشد‪.‬‬ ‫وارداتی س��همیه مش��خصی دارد‪ .‬در روزهای گذشته وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای ساماندهی بازار الستیک تدابیری اتخاذ کرد که‬ ‫توزیع الس��تیک اتوبوسی رادیال با نرخ مصوب‪ ،‬تخصیص و تامین ارز‬ ‫برای واردات تایرهای س��نگین و تالش برای کاهش حقوق گمرکی از‬ ‫‪ ۲۷‬به ‪ ۵‬درصد از مهم ترین انها بود‪.‬‬ ‫ای��ن وزارتخانه در پ��ی تصمیم س��تاد تنظیم ب��ازار‪ ،‬نمایندگی ها‬ ‫را ب��ه ثب��ت روزانه ش��مار الس��تیک های تولی��د داخ��ل و توزیع در‬ ‫س��امانه و ارائ��ه حواله ب��ا هماهنگی اداره ه��ای راهداری اس��تان ها‬ ‫و شهرس��تان ها ب��رای رس��یدن کاال به دس��ت مصرف کنن��ده ملزم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت های واردکننده نیز باید اطالعات و برنامه ماهانه را در این‬ ‫زمینه ثبت و ارائه کنند‪.‬‬ ‫الستیک های تولید داخل برخالف سایر اقالم مصرفی بازار در چند‬ ‫سال گذشته با نرخ ثابت عرضه شده بود اما ماه گذشته در پی نوسان‬ ‫نرخ دالر و نیاز به واردات فراورده های پتروش��یمی و سایر نهاده های‬ ‫وارداتی‪ ،‬نرخ الستیک نیز افزایش یافت‪.‬‬ ‫امارهای منتشرش��ده نشان می دهد س��االنه ‪ ۳۵۰‬هزار تن تایر در‬ ‫کشور مصرف می شود که ‪ ۲۵۰‬هزار تن ان تولید داخل است‪ .‬بیشتر‬ ‫تایرها از چین‪ ،‬هند‪ ،‬اندونزی و کره جنوبی وارد می شود‪.‬‬ ‫مشکالت کارخانجات صنایع لبنی و تولیدکنندگان شیر بررسی شد‬ ‫کمبود تولید در کارخانجات صنایع لبنی‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون کش��اورزی گف��ت‪:‬‬ ‫نشس��ت کمیسیون کش��اورزی با وزارت جهاد‬ ‫تجارت و‬ ‫ ‬ ‫کش��اورزی و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫همچنی��ن تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان‬ ‫ش��یر به صورت مش��ترک برگزار شد‪ .‬نورمحمد‬ ‫تربتی نژاد به ایس��نا گفت‪ :‬در این جلس��ه عنوان‬ ‫ش��د که کارخانجات صنایع لبنی کشور ظرفیت‬ ‫اس��تفاده از ‪ ۱۲‬میلیون تن ش��یر را دارند اما به‬ ‫صورت عمل��ی فقط حدود ‪ ۸‬میلیون تن تا قبل‬ ‫از نوسان های نرخ ارز از این میزان شیر استفاده‬ ‫می شده است‪ .‬سخنگوی کمیسیون کشاورزی‪،‬‬ ‫اب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی بیان‬ ‫کرد‪ :‬تولید ش��یر در کش��ور در س��ال جاری ‪۱۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تن بوده که از این میزان ‪۸.۲‬‬ ‫میلیون تن شیر تحویل کارخانجات صنایع لبنی‬ ‫و ش��یر خشک می ش��ده و بقیه ان هم به شکل‬ ‫خودمصرفی استفاده می شده است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم گ��رگان و اق ق�لا در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬اش��اره کرد‪ :‬بعد از نوسان های‬ ‫نرخ ارز به دلیل اینکه نرخ ش��یر و فراورده های‬ ‫لبنی افزایش یافت‪ ،‬فروشندگان و تولیدکنندگان‬ ‫شیر‪ ،‬ش��یر کمتری ‪-‬حدود ‪ ۱.۲‬میلیون تن‪ -‬به‬ ‫کارخانجات ارائه می دادند زیرا کارخانجات پیش‬ ‫از نوس��ان های نرخ ارز پول ش��یر را با دیرکرد و‬ ‫تاخیر پرداخت می کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همین امر باعث ش��د کارخانجات‬ ‫صنایع لبنی برای تامین ش��یر مورد نیاز خود با‬ ‫مشکل روبه رو شوند و حجم شیری که خریداری‬ ‫می کردند نسبت به زمان پیش از نوسان های نرخ‬ ‫ارز کاهش پیدا کند‪ .‬تربتی نژاد با اشاره به اینکه‬ ‫نمایندگان م��ردم‪ ،‬تولیدکنن��دگان و صاحبان‬ ‫صنایع به دنبال راهکاری برای حل این مش��کل‬ ‫هستند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به دنبال راهکارهایی هستیم‬ ‫ک��ه بتوانیم با همکاری وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫ک��ه متولی کارخانجات لبن��ی و تولیدکنندگان‬ ‫اس��ت و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و‬ ‫اتحادیه و انجمن های دامداری‪ ،‬کمبود تولید در‬ ‫کارخانجات صنایع لبنی را به گونه ای حل کنیم‬ ‫که هم دامدار متضرر نش��ود و هم کارخانه ها به‬ ‫تعطیلی کشیده نشوند‪.‬‬ ‫این نماینده م��ردم در مجلس دهم‪ ،‬برگزاری‬ ‫یک نشس��ت تخصصی را به منظور ارائه راهکار‬ ‫نهای��ی و برنامه ریزی برای رویارویی مناس��ب با‬ ‫مشکالت حوزه شیر و صنایع لبنی را در شرایط‬ ‫اقتصادی فعلی‪ ،‬دور از تصور ندانست‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫جذب سرمایه خارجی‪ ،‬محور بودجه ‪ ۹۸‬باشد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫جذب سرمایه خارجی از جمله سیاست هایی است‬ ‫که کارشناس��ان اقتصاد و نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی معتقدند می تواند کشور را از شرایط حساس‬ ‫کنونی برهاند‪ .‬با این حال‪ ،‬بر اساس گفته نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬دولت با تصویب برنامه بودجه س��ال ‪ ۹۷‬در‬ ‫برخی از حوزه ها مسیر جذب سرمایه را دشوار کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬به نظر می رسد مهم ترین سیاستی که‬ ‫باید در بودجه سال ‪ ۹۸‬رعایت شود اصالح احکامی‬ ‫اس��ت که دس��ت دولت و بخش خصوص��ی را برای‬ ‫جذب سرمایه خارجی بسته است‪.‬‬ ‫محم��ود ش��کری‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون اقتصاد مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درب��اره‬ ‫محدودیت های بودجه سال‬ ‫‪ ۹۷‬به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬در بودجه س��ال ‪۹۷‬‬ ‫برخ��ی از موضوع ه��ا ب��ه‬ ‫درس��تی دیده ش��د و برخی از موضوع ها باعث شد‬ ‫مش��کالتی به لح��اظ اقتصادی دیده ش��ود‪ .‬یکی از‬ ‫بزرگ ترین مش��کالتی که در بودجه سال ‪ ۹۷‬وجود‬ ‫داش��ت ای��ن بود ک��ه در حوزه جذب س��رمایه های‬ ‫خارجی برنامه ای برای شرایط بازگشت تحریم ها در‬ ‫نظر گرفته نش��ده بود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه البته‬ ‫پیش بینی این موضوع که ترامپ از برجام خارج شود‬ ‫ش��رکت های اروپایی ه��م ایران را ت��رک کنند کار‬ ‫دش��واری بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬امس��ال قراردادهایی که‬ ‫تا کنون لغو ش��ده ارزش بیش��تری از جذب سرمایه‬ ‫س��رمایه های خارجی دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬تا کنون‬ ‫ای��ران بی��ش از انک��ه از محل جذب س��رمایه گذار‬ ‫خارجی سود ببرد سرمایه گذاران خارجی را از دست‬ ‫داده اس��ت‪ .‬این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه دولت در برنامه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬باید موضوع جذب س��رمایه گذار و ترمیم‬ ‫دس��تمزد را در دس��تور کار قرار ده��د‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫کش��ور ام��روز بی��ش از ه��ر چی��ز نیاز ب��ه جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارج��ی دارد‪ .‬در صورتی که این نیاز‬ ‫برطرف ش��ود می توان برای رفع مش��کالتی که در‬ ‫دیگر بخش ها به وجود امده برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫ش��کری افزود‪ :‬ه��ر اقدامی که منجر ب��ه افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی ش��ود باید در دس��تور کار‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬در این زمینه قانون امکان را برای دولت‬ ‫فراهم کرده در حالی که در برخی موارد دولت برای‬ ‫خود محدودیت هایی را ایجاد کرده اس��ت ‪ .‬برخی از‬ ‫بخش��نامه ها و اصالحیه ها به گونه ای است که باعث‬ ‫شده دولت و بخش خصوصی نتوانند از موضع قدرت‬ ‫وارد مذاکرات اقتصادی شوند‪.‬‬ ‫شکری در ادامه به موضوع دستمزدها اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬سال جاری از نیمه گذشته و برای ادامه سال‬ ‫باید موضوع ترمیم دستمزد در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬حقوق بگیران امسال به لحاظ اقتصادی‬ ‫دچار مش��کالتی شدند‪ .‬بخشی از این مشکالت باید‬ ‫در بودجه س��ال اینده در نظر گرفته شود‪ .‬دستمزد‬ ‫موضوعی اس��ت که بس��یاری از بخش های کشور را‬ ‫درگیر کرده است‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد‪:‬‬ ‫افزایش بهره وری از دیگر موضوع هایی اس��ت که در‬ ‫سال اینده باید جدی گرفته شود‪ .‬دولت باید به این‬ ‫بخش بودجه مناس��ب اختصاص دهد تا بتوانیم پس‬ ‫از نیم قرن ش��اهد رش��د بهره وری باشیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫اکنون بیش از ‪ ۵۰‬س��ال اس��ت که رش��د بهره وری‬ ‫در ای��ران صفر درص��د اعالم می ش��ود‪ .‬این موضوع‬ ‫عالوه بر تضعیف زیرس��اخت های اقتصادی کش��ور‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی را از سرمایه گذاری در ایران‬ ‫منصرف می کند‪.‬‬ ‫موضوع احکام باید توجه شود‪ .‬درحال حاضر بخشی‬ ‫از اح��کام بودجه ای‪ ،‬مان��ع جذب س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫هزینه کرد و واگذاری پروژه های عمرانی هس��تند که‬ ‫بای��د مورد رس��یدگی ق��رار بگیرد‪ .‬نماین��ده مردم‬ ‫اسالم اباد غرب و داالهو در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬با اس��تفاده از احکام ضم��ن بودجه می توان‬ ‫زمینه جذب س��رمایه گذاری و واگ��ذاری پروژه های‬ ‫عمرانی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫فالحت پیش��ه تصریح کرد‪ :‬در بودجه س��ال اینده‬ ‫الیحه یکی از موضوع های اس��تراتژیک رسیدگی به‬ ‫وضعی��ت مرزها اس��ت و باید از امکان��ات مرزها در‬ ‫ش��رایط فعلی برای مبارزه با تحریم ها باید بیش��تر‬ ‫اس��تفاده ک��رد‪ .‬رئیس کمیس��یون امنی��ت ملی و‬ ‫سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی یاداور شد‪:‬‬ ‫در بودجه سال اینده با توجه به کاهش ارزش قدرت‬ ‫پ��ول ملی باید تدابیر ویژه ای ب��رای ارتقای وضعیت‬ ‫معیشتی مردم اتخاذ شود‪.‬‬ ‫در ادامه این موضوع‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون امنی��ت ملی و‬ ‫سیاس��ت خارج��ی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گف��ت‪:‬‬ ‫عالوه بر تحریم های خارجی‪،‬‬ ‫کش��ور دچ��ار خودتحریمی‬ ‫شده که باید این مسئله رفع‬ ‫شود‪ .‬حش��مت اهلل فالحت پیش��ه درباره اولویت های‬ ‫بودجه س��ال ‪ ،۹۸‬گف��ت‪ :‬در بودجه س��ال اینده به‬ ‫اقتصاددانان عالوه بر تسهیل‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی‬ ‫موضوع��ات دیگ��ری را هم‬ ‫مطرح کردن��د‪ .‬علی قنبری‪،‬‬ ‫نماین��ده پیش��ین مجلس و‬ ‫اس��تاد دانش��گاه در زمینه‬ ‫الزامات بودجه س��ال ‪ ۹۸‬به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬بودجه دولت بر اس��اس‬ ‫بخشنامه هایی است که سازمان برنامه و بودجه اعالم‬ ‫‹ ‹احکام بودجه توسعه ای باشد‬ ‫� تالش برای جذب سرمایه خارجی‬ ‫قرارداد ساخت مخازن ذخیره سازی نفت خام جاسک امضا شد‬ ‫قرارداد س��اخت مخازن ذخیره س��ازی نفت خام و تاسیس��ات جانبی در‬ ‫بندرجاسک با ظرفیت ‪ ۱۰‬میلیون بشکه‪ ،‬در قالب روش ساخت‪ ،‬بهره برداری‬ ‫و واگذاری (‪ )BOT‬میان ش��رکت متن و ش��رکت های پتروامیداسیا و گروه‬ ‫مدیریت س��رمایه گذاری امید امضا ش��د‪ .‬به گزارش شانا‪ ،‬قرارداد فاز نخست‬ ‫طرح ساخت مخازن ذخیره سازی نفت خام بندر جاسک به عنوان بخشی از‬ ‫برنامه راهبردی وزارت نفت در توسعه این بندر و انتقال نفت خام از گوره به‬ ‫جاسک‪ ،‬بین تورج دهقانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)‬ ‫و اصغر گرزین‪ ،‬مدیرعامل شرکت پتروامیداسیا و احمد ابراهیمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید امضا شد‪ .‬این قرارداد که در قالب‬ ‫روش ‪ BOT‬امضا ش��ده است‪ ،‬با ‪ ۲۰۰‬میلیون یورو سرمایه گذاری اولیه در‬ ‫مدت زمان ‪ ۳‬س��ال اجرا خواهد ش��د و پس از ان‪ ،‬به مدت ‪ ۱۵‬س��ال دوره‬ ‫بهره برداری تعیین شده است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬شرکت ملی نفت ایران‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰۰۰‬هکتار از اراضی س��احلی واقع در ‪ ۶۵‬کیلومتری غرب ش��هر‬ ‫جاس��ک‪ ،‬نزدیکی های کوه مبارک را به منظور ساخت طرح های ویژه نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی تحصیل و جانمایی کرده است‪ .‬با توجه به تصویب‬ ‫س��اخت خط لوله ‪ ۴۲‬اینچ انتقال نفت خام گوره‪/‬جاس��ک‪ ،‬بخشی از اراضی‬ ‫تحصیل شده غرب جاسک به منظور ساخت پایانه صادرات نفت خام و ایجاد‬ ‫مخازن ذخیره س��ازی نفت خام در بندر جاس��ک تخصیص یافته و س��اخت‬ ‫مخزنگاه یادشده در دس��تور کار قرار گرفته است‪ .‬این مخازن ذخیره سازی‬ ‫نفت خام دارای ظرفیت ‪ ۱۰‬میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین و شامل‬ ‫‪ ۲۰‬مخزن فلزی سقف ش��ناور‪ ،‬هرکدام به ظرفیت ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه خواهد‬ ‫بود‪ .‬مخزنگاه نام برده نفت خام ارسالی از خط لوله ‪ ۴۲‬اینچ انتقال نفت خام‬ ‫گوره جاسک را در پایان خط دریافت و ضمن ذخیره سازی و نگهداری نفت‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬ان را به خطوط لوله دریایی و گوی های ش��ناور نفت خام پمپاژ‬ ‫می کند‪ .‬مخزنگاه در زمینی به مس��احت حدود ‪ ۶۰۰‬هکتار ساخته می شود‬ ‫و قابلیت توس��عه ظرفیت ذخیره س��ازی تا ‪ ۳۰‬میلیون بش��که نفت خام را‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫بر اساس مفاد و شرایط پیمان امضا شده‪ ،‬سرمایه گذار باید در مدت ‪ ۳‬سال‬ ‫تامین سرمایه‪ ،‬طراحی‪ ،‬تامین کاال و تجهیزات‪ ،‬ساخت و راه اندازی مخزنگاه‬ ‫و در م��دت ‪ ۱۵‬س��ال تعمیر‪ ،‬نگه��داری و بهره ب��رداری از ان را انجام دهد‪.‬‬ ‫مالکیت مجموعه در پایان س��ال هجدهم (پایان دوره ‪ ۱۵‬ساله بهره برداری)‬ ‫به ش��رکت ملی نفت ایران منتقل می شود‪ .‬در اجرای طرح انتقال نفت خام‬ ‫گوره به جاسک و ساخت پایانه های صادراتی‪ ،‬ساخت هزار کیلومتر خط لوله‬ ‫‪ ۴۲‬اینچی‪ ،‬مخازن ذخیره س��ازی و اسکله صادراتی در دستور کار است که‬ ‫لوله های مورد نیاز از محل تولیدات ‪ ۳‬ش��رکت لوله ساز ایرانی تامین خواهد‬ ‫شد‪ .‬با اجرای این طرح روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از پایانه نفتی گوره‬ ‫در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل دریای عمان منتقل می شود و‬ ‫جاس��ک به عنوان دومین پایانه صادراتی نفت خام کشور‪ ،‬اهمیت راهبردی‬ ‫می یابد‪ .‬رهبر معظم انقالب و رئیس جمهوری بارها بر توسعه سواحل مکران‬ ‫تاکید داش��ته اند‪ .‬اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬معاون اول رئیس جمه��وری نیز در‬ ‫همایش بین المللی معرفی فرصت های س��رمایه گذاری و توس��عه پایدار در‬ ‫سواحل مکران که اسفند سال گذشته برگزار شد‪ ،‬استقرار عدالت منطقه ای‬ ‫را از جمله رهاوردهای توسعه سواحل مکران برشمرد و اعالم کرد‪ :‬در طرح‬ ‫توس��عه سواحل مکران به امنیت ملی و رش��د اقتصادی ایران توجه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬توسعه س��واحل مکران به معنای انجام فعالیت های توسعه ای در یکی‬ ‫از محروم ترین نقاط کش��ور است که این موضوع بر اهمیت طرح می افزاید‪.‬‬ ‫دریافت روزانه یک میلیون بش��که نفت خام س��بک و س��نگین از خط لوله‬ ‫‪ ۴۲‬اینچ گوره ‪-‬جاس��ک و ارس��ال به پایانه صادراتی جاس��ک‪ ،‬ذخیره سازی‬ ‫‪۱۰‬میلی��ون بش��که انواع نفت خام‪ ،‬قابلیت گس��ترش ظرفی��ت نگهداری و‬ ‫ص��ادرات ب��ا توجه به نیازهای این��ده‪ ،‬قابلیت دریافت و ذخی��ره انواع نفت‬ ‫خام از طریق گوی های ش��ناور دریایی‪ ،‬ایجاد شرایط الزم به منظور ساخت‬ ‫پایانه صادراتی جدید جاس��ک و تضمین استمرار صادرات نفت خام کشور‪،‬‬ ‫متنوع کردن منابع صادراتی نفت خام‪ ،‬امکان تامین خوراک پاالیش��گاه های‬ ‫برنامه ریزی شده برای ساخت در بندر جاسک با هدف حضور در بازار جهانی‬ ‫فراورده ه��ای نفتی و مهیا کردن زیرس��اخت های الزم در منطقه به منظور‬ ‫ایجاد صنایع وابس��ته از دستاوردهای طرح توسعه مکران است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫دسترس��ی به اب های اقیانوسی و بین المللی‪ ،‬نزدیکی به کشورهای شبه قاره‬ ‫هند و بازارهای بزرگ هند و چین‪ ،‬نقطه اتصال کریدور شمال و جنوب که‬ ‫کشورهای اسیای میانه‪ ،‬روسیه و افغانستان را به اب های ازاد و اقیانوس هند‬ ‫متصل می کند‪ ،‬برخورداری از دریا با عمق مناس��ب و سواحل زیبا و متنوع‪،‬‬ ‫برخورداری از موقعیت راهب��ردی و منحصربه فرد ژئوپلتیک‪ ،‬برخورداری از‬ ‫جذابیت و ظرفیت الزم برای س��رمایه گذاری و اجرای طرح های اقتصادی و‬ ‫توسعه ای و نزدیکی به خلیج فارس به عنوان منبع بزرگ تولید نفت و گاز از‬ ‫ویژگی های منحصربه فرد سواحل مکران است‪.‬‬ ‫می کند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه باید‬ ‫برای سال اینده برنامه ریزی دقیقی داشته باشد‪.‬‬ ‫قنب��ری ب��ا بی��ان اینک��ه بودج��ه در چارچوب‬ ‫تعیین ش��ده تدوین می ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بر این‬ ‫مبنا‪ ،‬بودجه س��ال اینده باید به گونه ای باش��د که‬ ‫ما را از وضعیت رکود تورمی نجات دهد‪.‬‬ ‫ش��رایط کنونی کشور نشان از بازگشت وضعیت‬ ‫رکود تورمی دارد و اگر دولت این موضوع را کنترل‬ ‫نکند به ش��رایط س��ال های ‪ ۹۰‬ت��ا ‪ ۹۳‬بازخواهیم‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫بسیاری از اقتصاددانان معتقدند رشد منفی صنعت‬ ‫در ‪ ۳‬دوره پی درپ��ی منج��ر به رکود می ش��ود‪ ،‬با‬ ‫ای��ن تعریف ایا ایران در ش��رایط رک��ود تورمی به‬ ‫س��ر می برند‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه شاخص های اماری‬ ‫در ای��ران ب��ه درس��تی تعری��ف نش��ده و ‪ ۳‬دوره‬ ‫پیش رش��د صنعت��ی در ایران کمت��ر از ‪ ۲‬درصد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در این شرایط حتی گذشته از مشکالت اماری با‬ ‫احتساب شرایط کنونی مشخص است که در پایان‬ ‫‪ ۳‬دوره جاری رش��د بخش صنع��ت منفی خواهد‬ ‫بود‪ .‬این موضوع نش��ان از بازگش��ت شرایط رکود‬ ‫تورمی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انچه می تواند کشور را از شرایط کنونی‬ ‫نجات دهد‪ ،‬جذب س��رمایه خارجی است‪ .‬دولت نیز‬ ‫باید تالش کند تا سال اینده وضعیت جذب سرمایه‬ ‫خارجی بهبود یابد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪ 22 1397‬محرم ‪ 2 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 496‬پیاپی ‪2469‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش مزیت ها‬ ‫در نجات اقتصاد ایران‬ ‫در بحران ه��ای اقتص��ادی‬ ‫باید ب��ر تم��ام ظرفیت های‬ ‫موجود تمرکز و با اس��تفاده‬ ‫از مزیت ه��ا کش��ور را از‬ ‫بح��ران ب��ه وجود ام��ده رها‬ ‫ک��رد‪ .‬متاس��فانه در ای��ران‬ ‫این ط��ور نیس��ت؛ به محض‬ ‫رامین نورقلی پور‬ ‫اینک��ه مش��کالت افزای��ش‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫نرخ و بحران ه��ای اقتصادی‬ ‫و معادن مجلس‬ ‫و ارزی ایج��اد می ش��ود‪،‬‬ ‫تم��ام مزیت ه��ا را فراموش‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫این در حالی است که مزیت های جغرافیایی و مزیت های‬ ‫نس��بی در این شرایط بیش از همیشه می تواند کشور را از‬ ‫گردنه های موجود و پیش رو نجات دهد‪.‬‬ ‫زمین��ه هر نوع پیش��رفت صنعتی و تولی��دی‪ ،‬پایداری‬ ‫اقتص��ادی اس��ت و چ��ون متاس��فانه در کش��ور پایداری‬ ‫اقتصادی نداریم بس��یاری از صنایع از جمله صنایع دستی‬ ‫اسیب بسیار جدی دیده اند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که یک رابطه دو طرفه بین مزیت ها‬ ‫و ثب��ات اقتصادی وجود دارد‪ .‬با حمایت و تجاری س��ازی‬ ‫مزیت ها می توانیم به ثبات اقتصادی برسیم‪.‬‬ ‫نب��ود پایداری و توازن در ح��وزه صادرات و واردات کاال‬ ‫باعث بروز ضربه ّای جبران ناپذیر ش��ده اس��ت‪ .‬در ماه های‬ ‫گذشته بیشتر شاهد این موضوع بودیم که دولت مشکالت‬ ‫کنونی را بیان کرد ‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که رفع این مشکالت نیاز به تفسیر‬ ‫و برنامه ریزی دارد‪ .‬فقط بیان مش��کالت باعث نمی ش��ود‬ ‫بتوانیم انها را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین مزیت هایی که در ایران وجود دارد‪،‬‬ ‫صنایع دستی است‪.‬‬ ‫حت��ی در کوچک تری��ن روس��تاها هم م��ردم از طریق‬ ‫صنایع دستی امرار معاش می کنند و نقطه ای در ایران نیست‬ ‫که محصوالت خاص خودش را نداش��ته باشد‪ .‬می توان از‬ ‫مزیت استفاده کرد و کل کشور را از بحران ایجاد شده نجات‬ ‫داد‪.‬‬ ‫صنایع دستی در این حوزه یک مثال است و ظرفیت های‬ ‫بی ش��مار دیگری هم وجود دارد‪ .‬مش��کل امروز این است‬ ‫که دولت بر مزیت های کش��ور در ش��رایط بحرانی تمرکز‬ ‫نمی کن��د‪ .‬یک��ی از اصلی تری��ن راهکاره��ای حمایت از‬ ‫صنایع دس��تی‪ ،‬افزایش تقاضاست‪ .‬این طبیعی است که با‬ ‫افزایش تقاضا‪ ،‬عرضه هم افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫بای��د در نظر داش��ت ک��ه یک��ی از زمینه ه��ای ارزان‬ ‫ش��دن کاال تولید انبوه ان اس��ت‪ .‬می توان ب��ا تولید انبوه‬ ‫صنایع دس��تی قیمت ها را کاهش داد و با توجه به ظرفیت‬ ‫تولید این محصوالت در تمام کشور می توان بازار صادراتی‬ ‫تعریف کرد‪ .‬متاس��فانه در سال های گذشته بر مزیت های‬ ‫غیرنفتی تمرکزی نداشتیم و اقتصاد نفتی وضعیت کشور‬ ‫را ب��ه بحران ها کنونی رسانده اس��ت‪ .‬اکن��ون می توان از‬ ‫مزیت های غیرنفتی اس��تفاده کرد و ب��ا بهره گیری از این‬ ‫سیاست ها اقتصاد کشور را رشد داد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 10‬مهر ‪ 22 1397‬محرم ‪ 2 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 496‬پیاپی ‪2469‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پیش از انجام هر کار‬ ‫شرایط سنجی کنیم‬ ‫خبر‬ ‫نقش شورای رقابت‬ ‫در بازار خودرو‬ ‫ی��ک کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو گف��ت‪ :‬نقش��ی ک��ه‬ ‫درحال حاضر ش��ورای رقابت در صنعت خودرو بازی می کند‬ ‫کمک به جریان داللی و واسطه گری در بازار خودرو است‪.‬‬ ‫حس��ن کریمی س��نجری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫شورای رقابت با قیمت گذاری دستوری و جلوگیری از واقعی‬ ‫ش��دن نرخ خ��ودرو نه تنها به تولیدکنن��دگان این محصول‬ ‫اس��یب می زند بلکه حق مصرف کنن��دگان واقعی خودرو را‬ ‫هم ضایع می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ش��رایطی که نرخ خ��ودرو در بازار ازاد‬ ‫فاصله ‪ ۱۰۰‬درص��دی با قیمت ها در کارخانه های س��ازنده‬ ‫دارد هرچه خودروس��ازان تالش کنند و فیلترهایی را برای‬ ‫ح��ذف دالالن از چرخ��ه خرید خودرو ایج��اد کنند باز هم‬ ‫خودرو به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو ادام��ه داد‪ :‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫در پیش فروش تازه ایران خودرو ش��اهد بودیم در ش��رایطی‬ ‫که این ش��رکت برای حذف واسطه ها شرط خودرو نداشتن‬ ‫در زم��ان خرید خ��ودرو را مطرح کرد‪ ،‬این ب��ار برخی افراد‬ ‫ب��دون خودرو اق��دام به اجاره کارت ملی خ��ود به دالالن و‬ ‫واسطه ها کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در واقع‪ ،‬به دلیل تفاوت ش��دید نرخ خودرو در‬ ‫کارخانه و بازار‪ ،‬این دالالن هس��تند که با روش های مختلف‬ ‫قوانین را دور زده و مانع از رس��یدن خودروهای تولیدی به ‬ ‫دست مصرف کنندگان واقعی می شوند‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری با بیان اینکه از ان سو نیز کارخانه های‬ ‫خودروس��ازی و قطعه سازی به دلیل قیمت گذاری دستوری‬ ‫مجبور هس��تند محصول خود را با قیمتی کمتر از نرخ های‬ ‫تمام ش��ده و واقعی عرضه کنند و زیان می کنند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در واقع‪ ،‬ش��ورای رقابت ب��ا اقدام خود در جلوگیری از‬ ‫واقعی شدن نرخ خودرو به خودروسازان و قطعه سازان و نیز‬ ‫مصرف کنندگان اسیب می زند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مش��خص نیس��ت چه منافع��ی وجود دارد‬ ‫ک��ه ش��ورای رقابت اص��رار بر ادام��ه یک سیاس��ت غلط و‬ ‫جلوگیری از واقعی ش��دن قیمت ها دارد‪ .‬وقتی تولیدکننده‬ ‫و مصرف کننده از این سیاس��ت ضربه می خورند چه منافعی‬ ‫در میان اس��ت که از اصالح وضعیت و واقعی شدن قیمت ها‬ ‫جلوگیری می ش��ود‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر ش��اهدیم که ب��ه دلیل واقعی نبودن نرخ‬ ‫خودرو در کارخانه های سازنده‪ ،‬برای خرید ‪ ۵۰‬هزار خودرو‬ ‫حدود ‪ ۱۱‬میلیون نفر به س��ایت فروش خودروساز مراجعه‬ ‫می کنند‪ .‬طبیعی اس��ت که ‪ ۱۰‬میلی��ون و ‪ ۹۵۰‬هزار نفر از‬ ‫این افراد موفق به خرید خودرو نشده و نارضایتی هایی را به‬ ‫وج��ود می اورد در حالی که اگر نرخ خودرو در کارخانه های‬ ‫سازنده واقعی بود دیگر این هجوم تقاضا به طرح های فروش‬ ‫خودروس��ازان وجود نداشت و مصرف کنندگان واقعی نیز از‬ ‫خرید خودرو محروم نمی شدند‪.‬‬ ‫مهدی مطلب زاده‬ ‫اگر نظارت و کنترل‬ ‫الزم در بازار لوازم‬ ‫یدکی وجود داشته‬ ‫باشد به طور قطع شاهد‬ ‫توزیع قطعات معیوب‬ ‫یا نامرغوب که از طریق‬ ‫قاچاق وارد می شود‪،‬‬ ‫نخواهیم بود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ادغام و مجموعه س��ازی در‬ ‫صنع��ت قطعه نزدیک به یک‬ ‫دهه اس��ت که مط��رح بوده‬ ‫و برخ��ی عن��وان می کنن��د‬ ‫بای��د واحده��ای کوچ��ک‬ ‫در واحده��ای بزرگ ت��ر‬ ‫ادغام ش��وند اما ب��ا توجه به‬ ‫رضا هاشمی‬ ‫تجرب��ه ای ک��ه در این زمینه‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫دارم با چنی��ن امری مخالف‬ ‫هس��تم زیرا با تحقق این امر‬ ‫واحده��ای کوچک از بین می روند‪ .‬اما امر ادغام به طور ارام‬ ‫و در پشت صحنه در حال اتفاق افتادن است و زمانی که در‬ ‫ش��روع کار برای تامین قطعات خودرو نزدیک به ‪ ۸۰۰‬واحد‬ ‫تولیدی فعالیت داش��تند امروز به ‪ ۵۰۰‬واحد رس��یده است‬ ‫و ای��ن امار کم کم ب��ه ‪ ۱۰۰‬واحد و روزی نی��ز به ‪ ۲۰‬واحد‬ ‫کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مس��ئله این نیس��ت که این تعداد محدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬واحد‬ ‫برای چه کسانی است اما اطمینان می دهم اگر مجموعه سازی‬ ‫اتفاق بیفتد صنعت قطعه کش��ور روز به روز ضعیف تر خواهد‬ ‫ش��د در حالی که امروز بیشتر واحدهای کوچک هستند که‬ ‫در صنعت کشور اشتغالزایی کرده اند‪.‬‬ ‫این سیاس��ت منطقی نیست که قطعات را در چند سازنده‬ ‫مح��دود کنیم به این دلیل ک��ه چنانچه اتفاقی برای یکی از‬ ‫این واحد بزرگ رخ دهد اسیب های بسیاری به همراه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬ادغام سیاستی نادرست برای صنعت قطعه‬ ‫کش��ور ما است‪ .‬هر واحد صنعتی باید کار خود را انجام دهد‬ ‫و در این باره ضروری اس��ت تقس��یم کار به ش��یوه منطقی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬الزم اس��ت هر واحد صنعتی اگرچه کوچک‪ ،‬به‬ ‫شکل تخصصی بخشی از وظایف این صنعت را برعهده گیرد‪.‬‬ ‫هنوز ش��رایط کشور به انجا نرس��یده که ادغام سازی داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬اکنون بیکاری یکی از معضل های اصلی کشور است‬ ‫ک��ه با مجموع ک��ردن تولیدکنندگان کوچک بیش��تر به ان‬ ‫دامن می زنیم‪ .‬از این رو‪ ،‬الزم اس��ت پیش از اجرای طرحی‬ ‫که در یکی از کشورها موفق عمل کرده است نخست شرایط‬ ‫داخلی خود را بسنجیم‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» درباره ورود قطعات مرجوعی به چرخه مصرف‬ ‫قطعه سازان زیرپله ای قابل ردیابی نیستند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در گزارش چند روز گذشته «گسترش صنعت»‬ ‫امده بود که کاهش قطع��ات در بازار لوازم یدکی‬ ‫خودرو منجر ش��ده تا قطع��ات معیوب و مرجوعی‬ ‫بس��ته بندی و به مش��تریان فروخته شود‪ .‬این امر‬ ‫اعت��راض تعمی��رکاران را به دنبال داش��ت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه تعمی��رکاران تهران در این راس��تا عنوان‬ ‫کرد تعمیرکاران ناگزیر به تعمیر این قطعات بودند‬ ‫که زحمت انها را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫البته این موضوع از س��وی رئیس اتحادیه لوازم‬ ‫یدک��ی خودرو رد ش��د و گفته ش��د در هر صنفی‬ ‫ممکن اس��ت افرادی باش��ند که برای سود بیشتر‬ ‫تخلف کنند که امار این افراد محدود است‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪« ،‬گس��ترش صنع��ت» برای بررس��ی‬ ‫میزان کاهش تیراژ تولید قطعات به س��راغ اعضای‬ ‫هیات مدیره دو انجمن فعال در صنعت قطعه کشور‬ ‫رفت و انها ضمن تایید کاهش تولید عنوان کردند‬ ‫ممکن اس��ت این اتفاق از سوی برخی قطعه سازان‬ ‫رخ داده باش��د اما به طور قط��ع چنین موضوعی‬ ‫با وجود نظارت سختگیرانه ای که در خودروسازی‬ ‫وج��ود دارد ب��رای تامی��ن قطعات خ��ط تولید و‬ ‫خدم��ات پ��س از ف��روش دوره گارانت��ی نخواهد‬ ‫بود‪ ،‬ضمن انکه قطعه س��ازانی ک��ه قطعات ایمنی‬ ‫و فوق ایمن��ی را تولید می کنن��د هرگز مبادرت به‬ ‫چنین کاری نمی کنند‪.‬‬ ‫در این مباحث همیشه از قطعه سازنماها نام برده‬ ‫می شود که به نظر می رسد شمار انها هر روزبه روز‬ ‫در حال افزایش است‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلفی اگاهانه‬ ‫مهدی مطل��ب زاده‪ ،‬نایب رئیس انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور ‬ ‫درب��اره تیراژ تولید قطعات‪ ،‬کاهش و اس��تفاده ان‬ ‫در چرخه مص��رف گفت‪ :‬به طور قطع هرگز قطعه‬ ‫معیوب س��اخت داخ��ل وارد خط تولی��د خودرو‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬در بازار لوازم یدکی نیز باید همین گونه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در تولی��د ممک��ن اس��ت در زمین��ه س��اخت‬ ‫محصوالت مش��کل ایجاد شو د و این امری طبیعی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در این باره اظهار کرد‪ :‬قطعه ساز هرگز‬ ‫این قطعات را به بازار عرضه نمی کند‪.‬‬ ‫ممکن است صنعتگری مبادرت به این امر کرده‬ ‫باشد که تخلف بوده و غیراخالقی است اما به طور‬ ‫قطع عمومیت ندارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه ایا این‬ ‫امر اگاهانه انجام می شود و قطعه ساز می داند قطعه‬ ‫معیوب است و ان را به فروش می رساند‪ ،‬گفت‪۳ :‬‬ ‫ن��وع قطعه در ای��ن صنعت وج��ود دارد؛ معمولی‪،‬‬ ‫ایمن��ی و فوق ایمن��ی‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در داش��بورد‬ ‫قطعه ای معمولی است‪ .‬ممکن است یک قطعه ساز‬ ‫قطعه ای معیوب را که برای ‪ OE‬و ‪ OEM‬نیست‬ ‫به ب��ازار عرضه کند‪ .‬این امر به طور معمول با نرخ‬ ‫بسیار ارزان انجام می شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬ب��ه ای��ن ترتی��ب‪ ،‬می ت��وان‬ ‫گف��ت فروش��نده(صنعتگر) و خریدار(فروش��نده‬ ‫فروش��گاه های لوازم یدکی) ه��ر دو از این موضوع‬ ‫اگاه هستند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطع��ه ادامه داد‪ :‬به طور قطع‬ ‫این موضوع هرگز برای قطعات ایمنی و فوق ایمنی‬ ‫اتفاق نمی افتد‪ .‬البته باز هم تاکید می کنم متخلف‬ ‫ممکن اس��ت در هر صنفی وجود داش��ته باشد اما‬ ‫روی س��خن من درباره این افراد نیست بلکه روند‬ ‫عادی تولید و عرضه قطعات را توضیح می دهم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬باید توجه داش��ته باش��یم برای تامین‬ ‫قطعات ممکن اس��ت صاحب خودرو خود قطعه ای‬ ‫نامرغ��وب را از ب��ازار خری��داری کرده باش��د یا از‬ ‫س��وی برخ��ی س��ودجویان قطعات دس��ت دوم و‬ ‫خراب اگاهانه توزیع و با نرخ پایین به تعمیرکاران‬ ‫فروخته شود‪.‬‬ ‫با وضعیتی که بازار دارد قیمت ها ثبات نداشته و‬ ‫نرخ محصوالت روزبه روز تغییر می کند که اجحافی‬ ‫در حق مردم اس��ت‪ .‬اما این موض��وع ارتباطی به‬ ‫قطعه ساز یا خودروساز ندارد‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور تاکید کرد‪ :‬چنین‬ ‫تخلف��ی هرگز ب��رای قطعات ایمن��ی و فوق ایمنی‬ ‫اتفاق نمی افتد‪ .‬درباره سایر قطعات هم اگر نظارت‬ ‫و کنت��رل الزم در بازار لوازم یدکی وجود داش��ته‬ ‫باش��د به طور قطع ش��اهد توزیع قطعات معیوب‬ ‫یا نامرغ��وب که از طری��ق قاچاق وارد می ش��ود‪،‬‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫چگونه تهیه ش��ده اس��ت‪ .‬ایا قطعه مربوط به خط‬ ‫‪ OE‬ب��وده یا مربوط به خدمات پس از فروش یا از‬ ‫بازار لوازم یدکی تهیه شده است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور اعالم کرد‪ :‬قطعاتی‬ ‫بی کیفیت به ش��کل قاچ��اق وارد و در بازار توزیع‬ ‫می شود و از س��وی تعمیرکار(اگاهانه یا نااگاهانه)‬ ‫برای خودروهای مراجعه شده استفاده می شود‪ .‬در‬ ‫تصادف ها فقط عنوان می ش��ود خودرو و قطعه ان‬ ‫ایراد داش��ته است و مش��خص نمی کنند قطعه از‬ ‫کجا تهیه شده است‪.‬‬ ‫مطلب زاده با انتقاد از این روند در کش��ور افزود‪:‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در کشورهای صنعتی پس‬ ‫از تص��ادف تم��ام این مس��ائل مورد بررس��ی قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬اگر در خ��ودرو از قطعه غیراس��تاندارد‬ ‫اس��تفاده شده باشد پیگیری می ش��ود از کجا این‬ ‫قطعه تهیه ش��ده است‪ .‬اگر تعمیرکار برای خودرو‬ ‫تعویض کرده باش��د با وی برخورد قانونی می شود‬ ‫اگر خود صاحب خودرو اس��تفاده کرده باشد بیمه‬ ‫هزینه خس��ارت را نمی پردازد‪ .‬این روال در کشور‬ ‫ما حاکم نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۳۰‬درصدی تولید‬ ‫در ادام��ه‪« ،‬گس��ترش صنع��ت» ب��ا یک��ی از‬ ‫اعض��ای هیات مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات‬ ‫تو گ��و کرد‪ .‬پیمان‬ ‫و مجموعه ه��ای خودرویی گف ‬ ‫یزدان بخش درباره افت تیراژ تولید قطعات گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اماری که از مجموع دو خودروس��از وجود‬ ‫دارد نیمه نخست سال حدود ‪ ۳۰‬درصد افت تولید‬ ‫داشتیم‪ .‬این امار بر اساس میزان فروش خودروها‬ ‫بوده زیرا ممکن اس��ت خودرویی تولید شده اما به‬ ‫دلیل کمب��ود برخی قطعات هنوز تجاری نش��ده‬ ‫‹ ‹شناسایی قطعات در تصادف ها‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مطلب زاده در پاس��خ به این پرسش که با وجود‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته در زمینه تامین قطعات مورد‬ ‫ممنوعی��ت واردات و س��ختگیری هایی که در این‬ ‫نیاز پیگیری ها در حال انجام است‪.‬‬ ‫زمینه اعمال می شود ایا هنوز قاچاق‬ ‫با توجه به اغ��از تحریم های جدید‬ ‫قطع��ات رخ می ده��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬ای��ن‬ ‫بسیاری از قطعه سازان تالش دارند تا‬ ‫موضوعی اس��ت که در حال بررس��ی‬ ‫م��واد اولیه و قطعات م��ورد نیاز خود‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫را وارد و هرچ��ه زودت��ر خودروه��ای‬ ‫اما ب��ا توجه به اینک��ه قیمت ها در‬ ‫ناقص��ی‪ ،‬تکمیل و وارد چرخه مصرف‬ ‫ب��ازار نامعقول ش��ده اند احتمال دارد‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫برای سودجوها صرفه اقتصادی داشته‬ ‫این فعال حوزه قطعه در پاس��خ به‬ ‫پیمان یزدان بخش‬ ‫باشد که یک سلسله قطعات را وارد و‬ ‫پرسش��ی مبنی بر پوش��ش نی��از بازار‬ ‫بخواهند از بازار نابس��امان داخلی به تمام زنجیره تامین خودرو لوازم یدک��ی خودرو و اف��ت قطعات‬ ‫نفع خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫به دنبال این است که با گف��ت‪ :‬در بازار لوازم یدکی اتفاقی که‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن قطع��ات تامین به موقع قطعات‪ ،‬در ح��ال رخ دادن اس��ت وجود نوعی‬ ‫غیراس��تاندارد بوده و مشکالت بعدی تحریم ها را بی اثر کنند رفتار هیجانی اس��ت‪ .‬حرکت هیجانی‬ ‫تا سطح تولید بر اساس‬ ‫مانن��د تصادف ه��ا را ب��رای صاحبان‬ ‫بازار نسبت به تغییرهای قیمتی بوده‬ ‫پیش بینی ها جلو برود‬ ‫خودرو به وجود می اورد‪.‬‬ ‫تا ضمن عمل به تعهدات و با توجه به وضعیت موجود بی ثباتی‬ ‫ام��ا هیچ ک��س تحقیق و بررس��ی رضایت مردم نیز جلب قیمت ها را در بازار شاهد هستیم‪.‬‬ ‫شود‬ ‫نمی کند قطع��ه ای که ب��رای خودرو‬ ‫او افزود‪ :‬نرخ تمام شده محصوالت با‬ ‫اس��تفاده می ش��ود چه مارکی بوده و‬ ‫توجه به افزایش نرخ ارز و بس��یاری از‬ ‫مواد اولیه روند صعودی داش��ته و در این ش��رایط‬ ‫ف��روش متوقف ش��ده و همه منتظ��ر می مانند تا‬ ‫ثب��ات قیمتی به وجود اید‪ .‬در وضعیت نابس��امان‬ ‫برنامه ریزی ممکن نیست و ثبات زمینه ساز تدوین‬ ‫برنامه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارسال شکایت ها به انجمن‬ ‫یزدان بخ��ش در ادامه با اش��اره به کاهش تقاضا‬ ‫در بازار ل��وازم یدکی خودرو یاداور ش��د‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه انتظاری که از خرید بازار لوازم یدکی در فصل‬ ‫تابستان هست این امر محقق نشد‪ .‬در واقع مالکان‬ ‫خودرو ترجی��ح می دهند به جای تعویض‪ ،‬قطعات‬ ‫را تعمیر کوتاه مدت کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته افزایش نرخ مواد اولیه و باال رفتن‬ ‫نرخ تمام ش��ده بر این امر بی تاثیر نبوده زیرا توان‬ ‫خرید مردم موضوع مهمی در بازار تقاضا اس��ت‪ .‬با‬ ‫وجود کاهش تقاضا در بازار لوازم یدکی چرا عنوان‬ ‫می شود کمبود قطعات منجر به استفاده از قطعات‬ ‫مرجوعی ش��ده اس��ت؟ یزدان بخ��ش در این باره‬ ‫گفت‪ :‬من از س��وی قطعه س��ازانی سخن می گویم‬ ‫که به خط تولید خودروس��ازان قطع��ه می دهند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬به طور قطع در خ��ط تولید و خدمات‬ ‫پس از فروش از قطعات معیوب استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫اگ��ر در زمین��ه قطعات تهیه ش��ده از ب��ازار لوازم‬ ‫یدکی تعمی��رکاری‪ ،‬قطعه ای معیوب را مش��اهده‬ ‫کرد به انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی اعالم کند بررس��ی می ش��ود و چنانچه‬ ‫سازنده ان از اعضای زیرمجموعه این انجمن بوده‬ ‫باش��د با وی برخورد می ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬با بررسی‬ ‫می توان فهمید چنی��ن تخلف هایی را تولیدکننده‬ ‫اصلی مرتکب شده یا تولیدکننده فرعی‪.‬‬ ‫‹ ‹مهر استاندارد‪ ،‬تضمینی برای قطعات‬ ‫یزدان بخش یاداور ش��د‪ :‬کنت��رل و نظارت روی‬ ‫کیفیت محصوالت توزیع شده در بازار لوازم یدکی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫در این بازار قطعه س��ازان زیرپله ای قابل ردیابی‬ ‫نیس��تند اما با این وجود‪ ،‬در این باره هر ش��کایتی‬ ‫از قطعه ای که معیوب و مرجوعی اس��ت به انجمن‬ ‫ارسال شود رسیدگی می شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی تاکید کرد‪ :‬درخواس��ت‬ ‫انجمن از مردم این اس��ت که به طور حتم قطعات‬ ‫مورد نیاز خود را از نمایندگی ها تهیه کنند که قابل‬ ‫اعتماد هستند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬باید سازمان ملی‬ ‫استاندارد ورود کند و با مهر استاندارد روی قطعات‬ ‫روی بازار لوازم یدکی به نوعی نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫یزدان بخش در پایان درباره پیش بینی تیراژ تولید‬ ‫در نیمه دوم سال گفت‪ :‬تمام زنجیره تامین خودرو‬ ‫به دنبال این اس��ت که ب��ا تامین به موقع قطعات‪،‬‬ ‫تحریم ها را بی اثر کنند تا س��طح تولید بر اس��اس‬ ‫پیش بینی ه��ا جلو برود تا ضم��ن عمل به تعهدات‬ ‫رضایت مردم نیز جلب شود‪.‬‬ ‫هشدار ایران خودرو نسبت درباره پیامدهای حقوقی خرید و فروش کد ملی‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در طرح پیش فروش ‪۵۳‬‬ ‫هزار خودرو‪ ،‬با برنامه ریزی دقیق تمام تالش خود را‬ ‫برای توزیع عادالنه محصوالت میان متقاضیان انجام‬ ‫داد اما متاس��فانه برخی افراد فرصت طلب از فضای‬ ‫ایجاد شده سوءاستفاده کرده و کدهای ملی خود را‬ ‫با قیمت های گزاف در اختیار مشتریان ایران خودرو‬ ‫ق��رار داده اند‪ .‬به گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو ضمن تاکید بر پیامدهای حقوقی خرید‬ ‫و ف��روش کد ملی از س��وی برخی افراد‪ ،‬نس��بت به‬ ‫عواقب این اقدام هش��دار داد‪ .‬برمبنای این گزارش‪،‬‬ ‫پس از اعالم طرح پیش ف��روش ایران خودرو‪ ،‬برخی‬ ‫افراد برای افزایش شانس ثبت نام‪ ،‬اقدام به خرید کد‬ ‫ملی افراد دیگر کرده و خودرو را با نام فرد فروشنده‬ ‫کد ملی ثبت نام کرده اند‪ .‬گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫مس��ئولیت عواقب این اق��دام را برعهده طرف ها در‬ ‫ای��ن خرید و فروش دانس��ت و ب��ر بی ارتباط بودن‬ ‫ای��ن موضوع ب��ه فرایند فروش ایران خ��ودرو تاکید‬ ‫کرد‪ .‬این ش��رکت خاطرنش��ان می کند ضرر و زیان‬ ‫احتمال��ی و پیامده��ای حقوقی این اق��دام برعهده‬ ‫خریدار و فروشنده کد ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪ 22 1397‬محرم ‪ 2 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 496‬پیاپی ‪2469‬‬ ‫خبر‬ ‫قوانین مزاحم‪ ،‬مانع تراشی برای‬ ‫ارتقای صنعت خودرو‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در راستای تامین‬ ‫تایرهای مورد نیاز‬ ‫کشور‪ ،‬ایدرو سال‬ ‫گذشته کارخانه‬ ‫اریاتایر هامون را در‬ ‫استان سیستان و‬ ‫بلوچستان راه اندازی‬ ‫کرد‪ .‬در ادامه مدیر‬ ‫اجرای طرح های‬ ‫صنعتی این سازمان‬ ‫از اجرای طرح تولید‬ ‫تایرهای فوق سنگین‬ ‫خودروهای راه سازی‪،‬‬ ‫لودری‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫صنعتی درکارخانه‬ ‫اریا تایر هامون استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫خبر داد‬ ‫ایدرو ظرفیت تولید تایر را در کشور افزایش می دهد‬ ‫تالش دولت برای رفع مشکل تایرهای سنگین‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫حدود یک ماه پیش برخی کامیون داران به دلیل گرانی‬ ‫لوازم یدکی خودروهای شان از جمله تایر به نشانه اعتراض‬ ‫دس��ت از فعالیت کش��یدند‪ .‬در ادامه‪ ،‬مدیران باالدستی‬ ‫برای س��اماندهی وضعیت بازار لوازم یدکی خودرو به ویژه‬ ‫در بخش تایرهای کش��نده ضمن تخصیص ارز مورد نیاز‪،‬‬ ‫تعرفه واردات را کاهش و از ‪ ۲۶‬به ‪ ۵‬درصد رسانده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬برخ��ی واحده��ای صنعت��ی ب��ه س��وی‬ ‫ظرفیت س��ازی حرکت کردند و س��عی دارن��د با افزایش‬ ‫تیراژ بازار داخل را پوشش دهند‪.‬‬ ‫یکی از راهکارهای س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران(ایدرو) برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری‬ ‫در بخش تولید و مشارکت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصدی با انها است‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬به نوعی سرمایه گذاری بخش خصوصی در‬ ‫کشور را تضمین کرده و حجم نقدینگی را به سوی صنعت‬ ‫و تولید هدایت می کند‪.‬‬ ‫در راس��تای تامین تایرهای مورد نیاز کشور ایدرو سال‬ ‫گذش��ته کارخانه اریاتایر هامون را در اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان راه اندازی کرد‪ .‬در ادامه مدیر اجرای طرح های‬ ‫صنعتی این س��ازمان از اجرای طرح تولید تایرهای فوق‬ ‫سنگین خودروهای راه سازی‪ ،‬لودری‪ ،‬کشاورزی و صنعتی‬ ‫درکارخانه تایر هامون اس��تان سیستان و بلوچستان خبر‬ ‫داد‪ .‬رضا الهیاری با اش��اره به فراهم ش��دن زیرساخت ها‬ ‫از عقد قرارداد جدید ماش��ین االت از نیمه دوم امس��ال با‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیون یورو و اشتغالزایی ‪ ۱۲۰‬نفر خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس برنامه برای اجرای طرح قرار است اماده‬ ‫کردن زیرساخت ها در مدت ‪۱۸‬ماه به پایان برسد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در کارخان��ه اریاتایر هام��ون عالوه بر‬ ‫تایره��ای فوق س��نگین‪ ،‬تایر س��واری ‪ PCR‬و تایرهای‬ ‫کامیونی‪ -‬اتوبوس��ی ‪ TBR‬در مجموع با ظرفیت ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تن در س��ال به تولید خواهد رس��ید‪ .‬صنعت تایر بخش‬ ‫مهم��ی از قطع��ات اصلی زنجیره تامی��ن صنعت خودرو‬ ‫اس��ت که با در اختیار داش��تن حدود ‪ ۱۵‬هزار اش��تغال‬ ‫مس��تقیم و تولید س��االنه نزدیک به ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫نقش قابل توجهی در رش��د تولید ناخالص داخلی دارند‪.‬‬ ‫کارخان��ه اریاتای��ر هامون به علت واقع ش��دن در منطقه‬ ‫کمتر برخوردار سیس��تان و بلوچس��تان با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫در دس��ت س��اخت اس��ت که ظرفیت خوبی را در کشور‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع الستیک در استان خراسان‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در ماه های گذش��ته الس��تیک کمیاب‬ ‫و گ��ران ش��د و ای��ن امر خود به معضل��ی در بازار خودرو‬ ‫تبدیل شد‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان از افت تولید در مرداد خبر می دهند‬ ‫و علت ان را تغییر سیاس��ت های ارزی کشور می دانند‪ .‬با‬ ‫توجه به باال رفتن نرخ ارز و نبود ثبات در این بخش‪ ،‬بازار‬ ‫الس��تیک به عنوان یکی از پر مصرف ترین لوازم خودرو با‬ ‫چالش روبه رو ش��ده به گونه ای که خریدار و فروش��نده از‬ ‫وضعیت موجود ابراز نارضایتی می کنند؛ خریداران از باال‬ ‫رفتن نرخ بدون هیچ حساب کتاب و فروشنده از رکود بازار‪.‬‬ ‫در تمامی صنف ها افرادی به عنوان س��ودجو یا قاچاقچی‬ ‫وجود دارند که بازار را همیش��ه به چالش می کش��ند اما‬ ‫این بار شاید پای کسبه سودجو به خرید و فروش الستیک‬ ‫باز شده اس��ت‪ .‬با مراجعه به برخی الستیک فروشی های‬ ‫س��طح ش��هر مش��اهده کردیم برخی از فروش الستیک‬ ‫خودداری می کنند ی��ا می گویند درحال حاضر موجودی‬ ‫نداریم‪ ،‬البته منظورشان الستیک تولید داخلی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تایر با نرخ مصوب در فارس‬ ‫شاید استفاده از تایرهای خارجی در برخی خودروهای‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه با افزایش ظرفی��ت تولید در‬ ‫صفر کیلومتر تولید داخل س��بب شده تا اعتماد مردم به‬ ‫اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان و توزیع به موقع تایر در‬ ‫خرید الس��تیک های داخلی کم شود زیرا مردم می گویند‬ ‫بیرجند‪ ،‬مدیران سایر استان ها نیز برای کاهش مشکالت‬ ‫خودروسازان هم از کیفیت تایرهای ایرانی ناراضی هستند‪.‬‬ ‫کامی��ون داران اقدام به توزیع تایرهای س��نگین کرده اند‪.‬‬ ‫این در حالی است که از هفته گذشته هر روز در بیرجند‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان فارس در‬ ‫ش��اهد صف های طوالنی مردم برای خرید الستیک کویر‬ ‫این باره به شاتا گفت‪ :‬الستیک های سنگین ویژه کامیون ها‬ ‫تایر هس��تیم‪ .‬این شرکت س��ال ‪ ۱۳۶۶‬تاسیس و ‪ ۴‬سال‬ ‫اعم از تولید داخل و وارداتی بین رانندگان کامیون استان‬ ‫بعد با ظرفیت اسمی ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن اغاز به کار کرد‬ ‫از طریق اداره کل راهداری با نرخ مصوب توزیع می ش��ود‬ ‫و اکنون از ان به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی اس��تان‬ ‫و رانندگان دارای ش��رایط می توانند ب��ا دریافت حواله از‬ ‫خراسان جنوبی یاد می ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت تعاونی‬ ‫اداره کل راه��داری‪ ،‬الس��تیک مورد نیاز خ��ود را با نرخ‬ ‫مص��رف کارکنان کویر تایر در گفت وگو با ایرنا بیان کرد‪:‬‬ ‫مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫اکنون مش��کلی در زمینه تولید و عرضه الستیک سواری‬ ‫دریاف��ت کنن��د‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬توزیع کنندگان هم حق‬ ‫در خراسان جنوبی وجود ندارد و طرح توزیع الستیک با‬ ‫ف��روش خ��ارج از معرفی نامه های صادرش��ده را ندارند و‬ ‫نرخ مصوب و قانونی نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫در صورت مش��اهده مصداق تخلف عرضه خارج از شبکه‬ ‫محمد زحمتکش بیان کرد‪ :‬در راس��تای تعادل س��ازی‬ ‫مجاز‪ ،‬با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد‪ .‬علی همتی‬ ‫و جبران کمبود تایر و شکس��تن قیمت های س��نگین و‬ ‫در این باره اضافه کرد‪ :‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫همچنین‪ ،‬جلوگیری از افزایش نرخ الس��تیک در بازار‪ ،‬با‬ ‫سعی کرده از اغاز طرح سهمیه بندی الستیک در استان‬ ‫تصمیم اتخاذش��ده‪ ،‬عرضه انواع تایر از طریق این تعاونی‬ ‫فارس از تمامی ظرفیت ها اس��تفاده کند تا بتواند سهمیه‬ ‫به همشهریان اغاز شد‪.‬‬ ‫مناسبی را از انچه در حال تولید و واردات است جذب کند‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تعاونی مص��رف کارکنان کویر تایر‬ ‫تا بخش��ی از مشکالت قشر زحمتکش کامیون داران رفع‬ ‫درباره نحوه توزیع الس��تیک گفت‪ :‬بر اس��اس شیوه نامه‬ ‫ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬تامین و توزیع الس��تیک در استان‬ ‫شرکت کویر تایر به ازای ارائه کارت ملی و کارت خودرو ‪۴‬‬ ‫فارس به شکل مستمر در حال پیگیری است و در روزهای‬ ‫حلقه الستیک به متقاضیان عرضه شده است‪.‬‬ ‫اینده سهمیه این استان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اطالعات وسایل نقلیه سواری که نسبت‬ ‫� پاسخ به نیاز رانندگان‬ ‫ب��ه تهیه الس��تیک اقدام کرده اند در س��امانه اس��تعالم‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬مدیران بخش جنوبی کشور از توزیع‬ ‫می ش��ود مش��خصات خودرو از جمله پ�لاک‪ ،‬نام مالک‪،‬‬ ‫تای��ر در بین کامیون داران خبر دادند‪ .‬مدیرکل راهداری‬ ‫تلفن تماس ثبت و کپی کارت مالک نیز ثبت می شود‪.‬‬ ‫و حمل ونق��ل جاده ای هرم��زگان در این‬ ‫زحمتک��ش ی��اداور ش��د‪ :‬ط��رح توزیع‬ ‫زمینه گفت‪ :‬توزیع ‪ ۴‬هزار حلقه الستیک‬ ‫الستیک با نرخ مصوب در بیرجند تا زمانی‬ ‫اگرچه دولت برای‬ ‫کامی��ون با نرخ مص��وب و دولتی در پایانه‬ ‫که نی��از بازار برطرف ش��ود و تقاضا وجود‬ ‫رفع مشکالت این‬ ‫نداش��ته باش��د و احس��اس کنیم نرخ بازار صنف تعرفه ها را نیز بار بندرعباس اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬داریوش‬ ‫کاهش داد اما این امر باقرج��وان در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیرون شکسته شده ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مس��افران و سایر افراد گالیه هایی را از سوی این تعداد الستیک باکیفیت با هدف توزیع‬ ‫محدودیتی برای تهیه الستیک سواری در برخی تولیدکنندگان عادالن��ه و نرخ ارزان بی��ن رانندگان فعال‬ ‫اس��تان ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی افراد متقاضی به دنبال داشت زیرا بخ��ش حمل ونقل ج��اده ای هرمزگان در‬ ‫الس��تیک س��واری می توانند با ارائه کارت انها معتقدند این امر حال توزیع است‪.‬‬ ‫ماشین و سایر مدارک برای تهیه الستیک انگیزه سرمایه گذاری‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول در راه��داری و‬ ‫کوی��ر تای��ر اقدام کنن��د‪ .‬او اف��زود‪ :‬انتظار را از صنعتگر می گیرد حمل ونقل جاده ای هرمزگان خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬ه��ر جف��ت الس��تیک وارداتی به‬ ‫داری��م افرادی ک��ه مصرف کنن��ده واقعی‬ ‫هس��تند برای تهیه الستیک اقدام کنند در حالی که گاه‬ ‫مشاهده شده به دلیل مناسب بودن نرخ کویر تایر‪ ،‬برخی‬ ‫افراد الس��تیک را برای س��ال های این��ده تهیه می کنند‪.‬‬ ‫همچنین محمد حس��ین زینلی‪ ،‬مدیرعامل شرکت کویر‬ ‫تایر خراس��ان جنوبی در ادامه تامین تایر برای متقاضیان‬ ‫گفت‪ ۳۷ :‬درصد تامین تایر خودروهای س��واری کشور از‬ ‫جمله گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت سایپا به وسیله‬ ‫را کارخانه بیرجند انجام می شود‪.‬‬ ‫بعضی صاحب��ان خودرو معتقدند اگ��ر از ابتدا واردات‬ ‫تایرهای خارجی به کشور کنترل می شد کیفیت تایرهای‬ ‫تولید داخل افزایش می یافت‪.‬‬ ‫قیم��ت‪ ۲۱‬میلی��ون ری��ال ب��ه رانن��دگان در پایانه بار‬ ‫بندرعب��اس تحوی��ل می ش��ود‪ .‬مدیرکل راه��داری و‬ ‫حمل ونق��ل جاده ای هرمزگان یاداور ش��د‪ :‬بر اس��اس‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده تا پایان مهر امسال عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬افزون بر ‪ ۹‬هزار حلقه الس��تیک دیگر به نرخ دولتی‬ ‫بی��ن کامی��ون داران توزیع ش��ود‪ .‬البته الس��تیک های‬ ‫یادشده فقط به بین کامیون دارانی که اقدام به بارگیری‬ ‫کاال می کنند‪ ،‬توزیع می شود‪.‬‬ ‫باقرجوان ابراز کرد‪ :‬الس��تیک های مورد نیاز رانندگان‬ ‫وارد پایان��ه ب��ار بندرعب��اس ش��ده و هی��چ کمب��ودی‬ ‫درحال حاضر مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ترخیص تایرهای وارد شده‬ ‫از دیگر اخبار خوش برای کامیون داران ورود تایرهای‬ ‫مورد نیاز به کشور است‪ .‬به گزارش گمرک شهید رجایی‪،‬‬ ‫علیرضا دش��تانی‪ ،‬مدیرکل گمرک شهید رجایی با بیان‬ ‫اینکه تشریفات گمرکی ‪ ۱۵۰‬کانتینر الستیک کامیونی‬ ‫و اتوبوسی در حال انجام است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گمرک شهید‬ ‫رجایی بن��در عباس برای ترخیص کاالهای اساس��ی و‬ ‫ض��روری به صورت ‪ ۲۴‬س��اعته خدمات می دهد که در‬ ‫ش��رایط کنونی انجام تشریفات ترخیص انواع الستیک‬ ‫به طور جدی در حال دنبال شدن است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۶۰ :‬کانتین��ر انواع الس��تیک خودروهای‬ ‫س��نگین ب��ا تعرفه ‪ ۵‬درصدی از گمرک ش��هید رجایی‬ ‫بندرعب��اس ترخیص و بارگیری ش��ده اس��ت‪ .‬عملیات‬ ‫گمرکی ترخیص س��ایر الس��تیک خودروهای سبک و‬ ‫س��نگین وارد ش��ده در حال انجام است‪ .‬ناظر گمرکات‬ ‫اس��تان هرمزگان با اش��اره به کاهش تعرفه اظهار کرد‪:‬‬ ‫واردکنن��دگان الس��تیک در حال ترخی��ص و بارگیری‬ ‫محموله های خود هستند تا در سریع ترین زمان ممکن‬ ‫این کاالها در کشور توزیع شود‪.‬‬ ‫دش��تانی ادام��ه داد‪ :‬ترخی��ص نس��یه و درص��دی از‬ ‫تس��هیالت گمرک ب��ه واردکنندگان کاالهای اساس��ی‬ ‫و ض��روری و م��واد اولیه واحدهای تولیدی اس��ت که به‬ ‫فرایند ترخیص این کاالها شتاب بخشیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫حال باید دید با تمام تدابیر اندیشیده ش��ده‪ ،‬مش��کل‬ ‫صنف کامیون داران در بخش تایر حل خواهد شد یا خیر‪.‬‬ ‫اگرچه دولت برای رفع مش��کالت این صنف تعرفه ها را‬ ‫نیز کاهش داد اما این امر گالیه هایی را از س��وی برخی‬ ‫تولیدکنندگان به دنبال داشت زیرا انها معتقدند این امر‬ ‫انگیزه سرمایه گذاری را از صنعتگر می گیرد‪.‬‬ ‫ل پاسخگوی نیازهای‬ ‫از یک س��و‪ ،‬ظرفیت تولید داخ ‬ ‫خودروه��ای تجاری نبوده ضمن انکه به لحاظ فناوری‪،‬‬ ‫با استانداردهای جهانی فاصله دارد‪ .‬سال ها از راه اندازی‬ ‫کارخانه های تایرس��ازی در کش��ور می گذارد اما در این‬ ‫فاصله تعداد محدودی برای روزامد شدن اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫این امر(کاهش تعرفه واردات تایرهای س��نگین) ش��اید‬ ‫تلنگری به تولیدکنندگان داخلی باشد تا به طور جدی تر‬ ‫در بحث افزایش ظرفیت و رفتن به س��وی فناوری گام‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫«کاروان مهر» ایران خودرو برای دومین سال راهی مناطق محروم شد‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو‪ ،‬در راس��تای اجرای‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی خود‪ ،‬برای دومین س��ال‬ ‫پیاپ��ی‪ ،‬هدایای��ی را در قال��ب «کاروان مهر» راهی‬ ‫مناطق محروم کشور کرد‪ .‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬ای��ن ش��رکت همزمان با‬ ‫بازگش��ایی مد رس��ه ها و ایام عزاداری شهادت ساالر‬ ‫ش��هیدان‪ ،‬امام حس��ین(ع)‪ ،‬با مش��ارکت کارکنان و‬ ‫شبکه خدمات و نمایندگی های خود‪ ۱۵ ،‬هزار بسته‬ ‫کیف و نوشت افزار را برای تحصیل کودکان کار‪ ،‬طی‬ ‫‪ ۳‬مرحله‪ ،‬راهی مناطق کم بهره می کند‪.‬‬ ‫«کاروان مهر» که س��ال گذشته با تخصیص لوازم‬ ‫گرمایش��ی به مدرس��ه ها مناطق محروم و سردسیر‬ ‫کش��ور کار خ��ود را اغ��از ک��رد‪ ،‬امس��ال با ارس��ال‬ ‫نوش��ت افزار به این مناطق‪ ،‬الفبای گ��رم مهربانی را‬ ‫سرمشق فعالیت های خود قرار داد‪.‬‬ ‫مرحله نخست ارسال این هدایا‪ ،‬طی هفته گذشته‬ ‫و همزمان با ایام س��وگواری شهادت ساالر شهیدان و‬ ‫یاران باوفای ایش��ان انجام ش��د و در ادامه نزدیک به‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬بسته نوشت افزار و کیف به این مناطق ارسال‬ ‫ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬پویش «کاروان مه��ر» در گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو در راستای اجرای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی این ش��رکت شکل گرفته است‪ .‬این اقدام با‬ ‫همکاری ش��رکت ایران خودرو و کارکنان شرکت های‬ ‫زیرمجموعه همچون ساپکو و ایساکو اجرایی شد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت‪ :‬قیمت گذاری‬ ‫دس��توری و سرکوب قیمتی خودرو موجب شده تولید قطعه‬ ‫برای قطعه س��ازان و تولید خودرو برای خودروسازان با زیان‬ ‫همراه باش��د‪ .‬ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با ایس��نا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به طور طبیعی در ش��رایطی ک��ه امریکا صنعت خودرو ‬ ‫ما را تحریم کرده اس��ت ما نیز باید ش��اهد تشکیل کارگروه‬ ‫وی��ژه ای برای مقابله ب��ا تحریم و حمای��ت از صنعت خودرو‬ ‫و قطع��ه باش��یم‪ .‬وی با بی��ان اینکه با این ح��ال‪ ،‬حداقل به‬ ‫طور رس��می تش��کیل چنین کارگروهی اعالم نش��ده است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه ش��رایط به گونه ای است که دولت‬ ‫نه تنها کمکی نمی کند بلکه در مواردی با قوانین مزاحم برای‬ ‫این صنایع مانع تراشی نیز می کند‪ .‬عضو هیات علمی دانشکده‬ ‫مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد‪ :‬نمونه‬ ‫روشن این وضعیت دو موضوع توقف طوالنی مدت مواد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز صنعت قطع��ه و خودرو در گم��رک و همچنین‪،‬‬ ‫قیمت گذاری دس��توری این محصوالت اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫یکی دو ماه گذش��ته به دلیل ناهماهنگ��ی نهاد های دولتی‪،‬‬ ‫مواد اولیه وارداتی مورد نیاز صنایع خودرو و قطعه سازی برای‬ ‫م��دت طوالنی در گمرک متوقف ش��د و تاثیر منفی بر روند‬ ‫طبیعی تولید خودرو در کش��ور داشت‪ .‬خلخالی با بیان اینکه‬ ‫قیمت گذاری دستوری و جلوگیری از واقعی شدن نرخ خودرو‬ ‫از دیگر مش��کالت تحمیلی به این صنایع است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در چند ماه گذش��ته ن��رخ ارز و همچنین‪ ،‬مواد اولیه صنعت‬ ‫خودرو و قطعه مانند محصوالت پتروش��یمی و فوالد افزایش‬ ‫بیش از ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابری داشته است اما دولت اجازه واقعی سازی‬ ‫نرخ خودرو متناس��ب با افزایش هزینه های تولید را نمی دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬قیمت گذاری دس��توری و س��رکوب قیمتی‬ ‫خودرو موجب ش��ده تولید قطعه برای قطعه س��ازان و تولید‬ ‫خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد و طبیعی است‬ ‫ک��ه هیچ بنگاه اقتصادی برای مدت زمان طوالنی نمی تواند با‬ ‫زیان ب��ه فعالیت خود ادامه داد‪ .‬عضو هیات علمی دانش��کده‬ ‫مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر به دلیل قیمت گذاری دس��توری و زیانده بودن‬ ‫تولی��د قطعات‪ ،‬تعداد قابل توجهی از واحدهای قطعه س��ازی‬ ‫تعطیل و کارکنان انها بیکار شده اند‪ .‬شرکت های خودروسازی‬ ‫نیز به دلیل دولتی بودن با زیان مشغول به فعالیت هستن د در‬ ‫حالی که این وضعیت‪ ،‬صنعت خودر و ما را در برابر تحریم های‬ ‫امریکا اسیب پذیرتر می کند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬دولت باید اجازه‬ ‫واقعی ش��دن نرخ خودرو را بدهد تا شرکت های خودروسازی‬ ‫از زیان فعلی خارج شده و بتوانند سود فعالیت خود را صرف‬ ‫داخلی س��ازی قطعات و تولید داخل کردن خودروها کنند و‬ ‫این تنه��ا راه مقابله با تحریم های امریکا علیه صنعت خودرو‬ ‫است‪ .‬با یک صنعت زیانده نمی توان با تحریم ها مقابله کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬بر اساس اخرین امار اعالمی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬تولید انواع خودرو در مرداد امس��ال به طور‬ ‫میانگین ‪ ۳۸‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در راستای موفقیت پایدار ‬ ‫گواهینامه «سیستم مدیریت‬ ‫یکپارچه» ایساکو تمدید شد‬ ‫شرکت ایساکو در راستای موفقیت پایدار‪ ،‬بار دیگر توانست‬ ‫گواهینامه سیس��تم مدیریت یکپارچه (‪ )IMS‬خود را تمدید‬ ‫کند‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬این ش��رکت در چند سال گذشته‬ ‫با تلفیق ‪ ۷‬اس��تاندارد مدیریتی برای رسیدن به یک سیستم‬ ‫جامع مدیریتی گام مهمی در زمینه موفقیت پایدار برداشت‬ ‫و موفق به کسب گواهینامه های مرتبط در این باره از شرکت‬ ‫ممیزی کننده شد‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬در اخرین ممیزی های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬ب��از هم ش��رکت ایس��اکو موفق ب��ه تمدید این‬ ‫گواهینامه ش��ده است‪ .‬این اس��تانداردها‪ ،‬شامل ‪ ۳‬استاندارد‬ ‫پایه از ‪ ،IMS‬شامل مدیریت کیفیت (‪ ،)ISO ۹۰۰۱‬مدیریت‬ ‫محیط زیس��ت (‪ )ISO۱۴۰۰۱‬و مدیریت ایمنی و بهداش��ت‬ ‫حرف��ه ای (‪ ) OHSAS ۱۸۰۰۱‬و ‪ ۴‬اس��تاندارد دیگ��ر ب��ا‬ ‫عنوان های مدیریت اموزش تامین کنندگان (‪،)ISO ۲۹۹۹۰‬‬ ‫مدیریت رس��یدگی ب��ه ش��کایات (‪ ، )ISO۱۰۰۰۲‬مدیریت‬ ‫س��نجش رضای��ت مش��تریان (‪ )ISO ۱۰۰۰۴‬و مدیری��ت‬ ‫اموزش کارکنان (‪ )ISO۱۰۰۱۵‬اس��ت که ش��رکت ایساکو‬ ‫در راس��تای ماموریت س��ازمانی خود‪ ،‬با تلفیق انها توانست‬ ‫یک سیس��تم یکپارچ��ه مدیری��ت منحصر به ف��رد را پدید‬ ‫اورد‪ .‬گواهینام��ه سیس��تم مدیری��ت یکپارچ��ه (‪ )IMS‬به‬ ‫این مفهوم اس��ت که س��ازمان در اثبات انطباق سیستم های‬ ‫مدیری��ت خود ب��ا الزامات اس��تانداردهای مرجع بر اس��اس‬ ‫مق��ررات موسس��ه های اعتبار دهنده بین الملل��ی موفق عمل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬تمدید این گواهینامه های بین المللی به این معنا‬ ‫است که شرکت ایساکو توانسته سیستم ها و فرایندهای خود‬ ‫را به ش��کل مستمر بهبود بخش��د و همگام با استانداردهای‬ ‫روز دنیا‪ ،‬موفق به خدمات دهی با کیفیت به تمامی ذی نفعان‪،‬‬ ‫به ویژه مشتریان خود شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 10‬مهر ‪ 22 1397‬محرم ‪ 2 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 496‬پیاپی ‪2469‬‬ ‫در گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت انرژی های تجدیدپذیر مطرح شد‬ ‫خبر‬ ‫معاون وزیر نفت خبر داد‪:‬‬ ‫ایران به درامدهای نفتی خود‬ ‫دسترسی کامل دارد‬ ‫اعتماد بخش خصوصی در خطر نابودی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مع��اون وزیر نف��ت گفت‪ :‬درب��اره دسترس��ی کامل به‬ ‫درامدهای حاصل از ص��ادرات نفت محدودیتی نداریم و‬ ‫حتی میزان درامدهای ایران نسبت به سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی کاردر در حاش��یه امضای قرارداد‬ ‫س��اخت مخازن ذخیره س��ازی نفت خام جاسک در جمع‬ ‫خبرن��گاران افزود‪ :‬اکن��ون راه حل های مختلف��ی را برای‬ ‫دسترسی به درامدهای نفتی در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬البته باید توجه داش��ت ک��ه در دنیا‬ ‫معامله ها به صورت بانکی اس��ت و کمتر با اسکناس انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این مس��ئول ادامه داد‪ :‬درباره صادرات نفت و مشتریان‬ ‫نمی توانم صحبت کنم زیرا باعث سوءاستفاده و کارشکنی‬ ‫دشمنان می شود‪.‬‬ ‫وی درباره توس��عه میدان های نفتی گفت‪ :‬مناقصه هایی‬ ‫برای برخی میدان های نفتی از جمله میدان اهواز در حال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫کاردر اضاف��ه کرد‪ :‬همچنین‪ ،‬برای توس��عه چند میدان‬ ‫نفتی در حال مذاکره ایم که یکی از انها با ش��رکت روسی‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ای برای کاهش تولید نداریم‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره ادعای کاهش‬ ‫تولید کش��ور گفت‪ :‬برنامه ای برای کاهش تولید نداریم و‬ ‫اکنون به صورت جدی کار تولید را ادامه می دهیم و حتی‬ ‫برنامه تعمیرات را به تاخیر انداخته ایم‪.‬‬ ‫کاردر گفت‪ :‬فروش نفت همیشه به صورت قراردادهای‬ ‫بلندم��دت و تک محموله بوده که اکنون نیز این روش در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬حتی عراق بخش عم��ده نفت خود را به‬ ‫صورت تک محموله می فروشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه کامل نفتکش ها‬ ‫مع��اون وزیر نف��ت درباره بیمه نفتکش ه��ا گفت‪ :‬بیمه‬ ‫نفتکش ها را به طور کامل انجام می دهیم‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬طرح پرداخت پول نف��ت صادراتی به‬ ‫هند به صورت روپیه قطعی نشده است‪.‬‬ ‫کاردر درب��اره فروش نفت در ب��ورس چین اعالم کرد‪:‬‬ ‫بررس��ی های اولیه انجام شده اما باید منتظر ماند زیرا این‬ ‫طرح به تازگی در این کشور اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی ه��دف از اجرای طرح انتقال نفت گوره‪-‬جاس��ک و‬ ‫توس��عه مکران را متنوع س��ازی منابع صادراتی نفت خام‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬راهبرد برون سپاری فعالیت ها در شرکت‬ ‫ملی نفت ادامه دارد‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر نفت نیز در این ایین گفت‪ :‬توسعه منطقه‬ ‫مک��ران‪ ،‬فرصت باارزش��ی برای اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫داخل��ی‪ ،‬ارتق��ای توانمندی های ایرانی و اش��تغالزایی در‬ ‫منطقه محروم جاسک است‪.‬‬ ‫ مرضیه شاهدایی افزود‪ :‬ایران تالش می کند جایگاه خود‬ ‫را در بازارهای جهانی و س��ازمان کش��ورهای صادرکننده‬ ‫نفت (اوپک) تقویت کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬این پ��روژه تا پای��ان دول��ت دوازدهم‬ ‫راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران و یک ش��رکت داخلی قرارداد‬ ‫س��اخت مخازن ذخیره س��ازی نفت خام ب��ا ظرفیت ‪۱۰‬‬ ‫میلیون بش��که را امض��ا کردند که عملی��ات ان در بندر‬ ‫جاسک (ساحل دریای عمان) اجرا می شود‪.‬‬ ‫این قرارداد به ارزش ‪ ۶۰۶‬میلیون یورو در مدت ‪ ۳‬سال‬ ‫ب��ه طور کامل اجرا می ش��ود و س��اخت ‪ ۲۰‬مخزن فلزی‬ ‫س��قف شناور را ش��امل می ش��ود که هر کدام ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫بشکه ظرفیت دارد‪.‬‬ ‫این مخزنگاه‪ ،‬نفت خام ارس��الی از خ��ط لوله ‪ ۴۲‬اینچ‬ ‫انتق��ال نفت خام گوره جاس��ک را دریافت کرده و ضمن‬ ‫ذخیره س��ازی و نگهداری نفت صادراتی‪ ،‬نسبت به پمپاژ‬ ‫و انتق��ال ان به خطوط لوله دریایی و گوی های ش��ناور‪،‬‬ ‫اقدام می کند‪.‬‬ ‫دریاف��ت روزانه یک میلیون بش��که نفت خام س��بک و‬ ‫سنگین از خط لوله ‪ ۴۲‬اینچ گوره‪ -‬جاسک‪ ،‬ذخیره سازی‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون بشکه انواع نفت خام‪ ،‬قابلیت دریافت و ذخیره‬ ‫ان��واع نفت خام از طریق گوی های ش��ناور دریایی‪ ،‬ایجاد‬ ‫بس��تر و شرایط الزم برای س��اخت پایانه صادراتی جدید‬ ‫و متنوع س��ازی منابع صادراتی نفت خام از اهداف اجرای‬ ‫طرح است‪.‬‬ ‫ایران در فصل بهار امس��ال به ط��ور میانگین روزانه ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار بش��که نف��ت و میعانات گازی صادر‬ ‫ک��رد که ح��دود ‪ ۴۰‬درصد ان ب��ه اروپا و بقیه به اس��یا‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫بهره ب��رداری از ان��رژی تجدیدپذیر ب��ه عنوان منبع‬ ‫تولید نیرو از اروپا ش��روع ش��د‪ .‬کشورهایی که در انها‬ ‫تولی��د نیرو با هزینه های سرس��ام اور همراه بود به این‬ ‫ش��یوه تولید روی اوردند تا بتوانند ان��رژی را با هزینه‬ ‫کمتری به چرخه مصرف وارد کنند‪ .‬این کشورها برای‬ ‫تولی��د برق باید از کش��ورهای دیگر ان��رژی خریداری‬ ‫می کردند‪ .‬توس��عه و پیشرفت کش��ورهای اروپایی در‬ ‫زمین��ه انرژی های پ��اک‪ ،‬نتیجه این تالش برای یافتن‬ ‫جایگزین است‪ .‬کارشناسان معتقد ند در ایران با توجه‬ ‫ب��ه انکه منابع تجدید نا پذیر فراوان اس��ت تالش برای‬ ‫اس��تفاده از انرژی تجدیدپذیر به شکل فرمایشی بوده‬ ‫و همین موضوع باعث ش��ده تا منابعی که برای ان در‬ ‫نظر گرفته می ش��ود نیز در دس��ت دولت باشد‪ .‬هر جا‬ ‫که دولت نیاز ببیند این منابع را کم یا زیاد می کند‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در مصوبه ای‬ ‫ع��وارض ‪۸‬درص��دی مبلغ برق مصرف��ی را در بودجه‬ ‫‪ ۹۷‬ب��ه تصوی��ب رس��اندند (که بر اس��اس گفته های‬ ‫مدیرعام��ل توانی��ر‪ ،‬این مس��ئله برای یکسان س��ازی‬ ‫دریافت عوارض از مش��ترکان مناطق مختلف اس��ت)‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬بهارستان نش��ین ها قوانینی را تصویب کردند‬ ‫ک��ه به موجب انها‪ ،‬هزینه تجدیدپذیرها از طرف مردم‬ ‫در قبض های برق پرداخت می ش��ود‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫مهم تری��ن گله بخش خصوص��ی تخصیص نیافتن این‬ ‫س��رمایه به جایگاه اصلی ان است‪ .‬عالوه بر انچه گفته‬ ‫ش��د‪ ،‬افزایش چش��مگیر نرخ ارز در یک سال گذشته‬ ‫موج��ب ش��د نرخی که ب��رق تولید ش��ده را از بخش‬ ‫خصوص��ی خریداری می کنند به صرفه نباش��د‪ .‬برخی‬ ‫کارشناس��ان معتقد ند اعتماد بخش خصوصی با توجه‬ ‫به مشکالت پرداخت ها از سوی دولت‪ ،‬در خطر نابودی‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی کارشناسان با اش��اره به باال بودن هزینه‬ ‫تولید برق از انرژی فس��یلی در کشور ‪ ،‬اهمیت توجه به‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر از سوی دولت را بیان کرده و از‬ ‫ضری��ب تعادل و ارزش افزوده به عنوان متغیرهایی یاد‬ ‫می کنند که بای��د درباره ان تصمیم های دقیق گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بر اساس ماده‪ ۱۲‬قانون اساسنامه سازمان انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (س��اتبا) منابع مالی‬ ‫سازمان عبارت است از‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ اعتبارات مصوب در قوانین بودجه کل کشور‬ ‫‪۲‬ـ درامده��ای حاصل از ارائه خدمات به متقاضیان‬ ‫که به عنوان درامدهای اختصاصی محسوب می شود و‬ ‫در چارچوب بودجه های مصوب برای جبران هزینه های‬ ‫مورد نیاز سازمان به سازمان تخصیص داده می شود‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ وج��وه حاص��ل از عوارض برق موض��وع ماده (‪)۵‬‬ ‫قان��ون حمای��ت از صنع��ت ب��رق کش��ور مص��وب‬ ‫‪ 1394/۸/10‬که به حس��اب س��ازمان نزد خزانه داری‬ ‫کل کش��ور واریز می ش��ود تا صد درصد (‪۱۰۰‬درصد)‬ ‫ان صرفا باب��ت کمک به اجرای طرح های موضوع این‬ ‫م��اده با اولویت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک‬ ‫از بخش غیردولتی هزینه گردد‪.‬‬ ‫همچنی��ن بر اس��اس م��اده‪ ۶‬این قان��ون وظایف و‬ ‫ح تعیین می شود‪:‬‬ ‫ط به این شر ‬ ‫اختیارات سازمان مربو ‬ ‫‪۱‬ـ تدوین برنامه های کالن‪ ،‬میان مدت و کوتاه مدت‪،‬‬ ‫مقررات و دس��تورالعمل های الزم و مرتبط با اهداف و‬ ‫موضوع فعالیت و وظایف سازمان با تایید وزارت نیرو و‬ ‫نظارت بر حسن اجرای انها‬ ‫‪۲‬ـ ارتقا و توس��عه کارب��رد انرژی های تجدیدپذیر و‬ ‫پاک‪ ،‬مدیریت تقاضای انرژی های الکتریکی به منظور‬ ‫استفاده کارامد و بهینه از منابع انرژی‬ ‫‪۳‬ـ برنامه ریزی و نظارت بر پیاده سازی سامانه شبکه‬ ‫هوشمند برق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط‬ ‫‪۴‬ـ بکارگی��ری بخ��ش غیردولت��ی و حمایت از ان و‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت خارجی از طری��ق انجام مطالعه‪،‬‬ ‫تحقی��ق‪ ،‬توس��عه و ام��وزش‪ ،‬طراح��ی و مش��اوره و‬ ‫حمایت ه��ای فنی و اقتص��ادی در حوزه های مرتبط با‬ ‫اهداف س��ازمان و همکاری و تبادل اطالعات با بخش‬ ‫مذکور با تایید وزارت نیرو‬ ‫‪ ۵‬ـ تدوین اس��تانداردها و معیاره��ا‪ ،‬جداول تعرفه‪،‬‬ ‫قیمت ه��ای خرید تضمینی در حوزه وظایف س��ازمان‬ ‫و ارائ��ه ان ب��ه مراجع ذی صالح جه��ت تصویب و نیز‬ ‫تعیی��ن صالحیت و صدور پروانه فعالیت و بهره برداری‬ ‫برای فعالیت بخش غیردولتی در حوزه های مربوط در‬ ‫چارچوب قوانین مربوط‬ ‫‪ ۶‬ـ تنظی��م مق��ررات مربوط به انعق��اد قراردادهای‬ ‫خری��د از بخش غیردولتی و نظ��ارت بر موضوع خرید‬ ‫ان��رژی برق حاصل از انرژی های تجدیدپذیر و پاک به‬ ‫ش��کل تضمینی و به ص��ورت بلندمدت با تایید وزارت‬ ‫نیرو‬ ‫‪۷‬ـ حمایت از طراحی‪ ،‬س��اخت و ازمایش طرح های‬ ‫ازمایش��ی (پایلوت) به منظور کسب دانش و تجربیات‬ ‫نوین در حوزه اهداف سازمان‬ ‫‪ ۸‬ـ حمای��ت فنی و اقتص��ادی و هدایت مطالعات و‬ ‫پژوهش های مراکز علمی‪ ،‬تحقیقاتی و مش��اوره ای در‬ ‫راستای بهبود اهداف سازمان‬ ‫‪۹‬ـ حمای��ت از اجرای پروژه ه��ای ملی‪ ،‬منطقه ای و‬ ‫بین المللی در چارچوب سیاست های کلی نظام و سایر‬ ‫قوانین و مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان‬ ‫‪۱۰‬ـ نمایندگ��ی‪ ،‬عضوی��ت‪ ،‬هم��کاری و حض��ور‬ ‫در مجام��ع‪ ،‬س��ازمان ها و اتحادیه ه��ای منطق��ه ای و‬ ‫بین الملل��ی مربوط‪ ،‬ب��ه منظور حف��ظ منافع ملی در‬ ‫چارچ��وب سیاس��ت های کلی نظام و س��ایر قوانین و‬ ‫مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان‬ ‫‪۱۱‬ـ ظرفیت سازی‪ ،‬اموزش‪ ،‬ترویج و توسعه فناوری‬ ‫در حوزه وظایف و اهداف سازمان‬ ‫‪۱۲‬ـ مطالع��ه ظرفیت ه��ای مناب��ع انرژی ه��ای‬ ‫تجدیدپذیر و پاک در کشور و تهیه اطلس های ملی‬ ‫‪۱۳‬ـ انج��ام س��ایر فعالیت های مرتبط ب��ا اهداف و‬ ‫وظایف سازمان که به سازمان محول می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بحران اعتماد‬ ‫محمد حس��ن غف��وری‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر ایران در باره نیروگاه های تولید‬ ‫برق از انرژی های پاک که هم اکنون فعال هس��تند به‬ ‫« گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬نیروگاه ه��ای تولید برق از‬ ‫انرژی پاک در دریافت پول برق از دولت مشکل دارند‪،‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬عوارضی که مردم برای توسعه‬ ‫انرژی تجدیدپذیر پرداخت می کنن د را در جای دیگری‬ ‫هزینه می کند و در حالی که بر اساس ‪ ۳‬قانون مصوب‬ ‫مجل��س ش��امل ماده ‪ ۵‬قانون حمای��ت از صنعت برق‬ ‫ماده ‪ ۱۲‬قانون اساسنامه ساتبا و قوانین ساالنه بودجه‬ ‫این عوارض برق باید فقط برای توس��عه تجدیدپذیر و‬ ‫برق رسانی روستایی تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫غف��وری در ادامه با اش��اره به‬ ‫عواض��ی که مش��ترکان برق‬ ‫پرداخت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫در حالی اس��ت که س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه در سال ‪ ۹۶‬با‬ ‫وج��ود دریاف��ت نزدی��ک به‬ ‫‪۱۰۰۰‬میلی��ارد توم��ان از‬ ‫عوارض برق مردم در حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان از این‬ ‫ع��وارض را ب��ه نهاد ه��ای نام برده تخصی��ص نداده و‬ ‫پرداخت نکرده اس��ت‪ .‬دولت با این کار اعتماد عمومی‬ ‫بخ��ش خصوص��ی به وی��ژه س��رمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارج��ی در زمین��ه انرژی های تجدیدپذی��ر را تا حد‬ ‫زیادی از بین برده است‪.‬‬ ‫غف��وری اف��زود‪ :‬به ط��ور کلی‪ ،‬در ایران ب��ا توجه به‬ ‫داش��تن منابع نفت و گاز‪ ،‬گاز طبیعی به شکل رایگان‬ ‫در اختی��ار نیروگاه های تولید برق قرار می گیرد‪ .‬درباره‬ ‫هزینه تمام ش��ده تولید برق باید گفت که هزینه تولید‬ ‫یک کیلووات ساعت برق حرارتی در ایران باالی ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومان اس��ت در حالی که برق تولیدی با نرخ متوس��ط‬ ‫‪ ۷۰‬تومان به ازای هر کیلو وات س��اعت به مش��ترکین‬ ‫فروخته می ش��ود و ای��ن مابه التف��اوت در حقیقت به‬ ‫صورت یاران��ه انرژی به مردم به ویژه طبقات پر مصرف‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫برخی مس��ئوالن دولت و مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ب��دون در نظر گرفت��ن موضوع یارانه ای که دولت بابت‬ ‫هر کیلووات ساعت برق حرارتی پرداخت می کند تولید‬ ‫برق از انرژی تجدیدپذیر را هزینه بر تلقی می کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که اگر نرخ واقعی تولید برق حرارتی را‬ ‫در نظ��ر بگیرند انرژی تجدید پذیر به مراتب ار زان تر از‬ ‫برق حرارتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضریب تعادل و ارزش افزوده‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫ای��ران با اش��اره به نرخ ارز به عن��وان یکی از مهم ترین‬ ‫عوامل تاثیر گذار گفت‪ :‬با توجه به انکه نرخ ارز در یک‬ ‫سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است‪ ،‬نرخ های‬ ‫خری��د ب��رق از ان��رژی تجدیدپذیر دیگ��ر برای بخش‬ ‫ت چراکه بخش قابل توجهی از‬ ‫خصوصی به صرفه نیس�� ‬ ‫تجهیزات تجدیدپذیر از خارج از کشور تامین می شود‪.‬‬ ‫وزارت نیرو باید برای افزایش متناس��ب نرخ خرید برق‬ ‫چاره ای بیندیشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موضوع دیگر اینکه با توجه به افزایش نرخ‬ ‫ارز و تخصیص ارز به نرخ «نیما» به سرمایه گذاران این‬ ‫حوزه ضریب تعدیل نرخ خرید برق نیز باید متناسب با‬ ‫نرخ نیما تعدیل شو د‪.‬‬ ‫غفوری با اش��اره به اهمیت تولیداتی با ارزش افزوده‬ ‫باال به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر این‬ ‫حوزه گفت‪ :‬اگر صنایعی داشتیم که از گاز محصوالتی‬ ‫ب��ا ارزش افزوده باال تولید می ک��رد‪ ،‬در ان صورت گاز‬ ‫ارزش مالی زیادی داشت و همچون کشور های پیشرو‬ ‫در صنعت در صنایع پتروش��یمی به کار گرفته می شد‬ ‫و ه��زاران محصول با ارزش افزوده باال تولید می کرد‪ .‬از‬ ‫این رهگذر س��وزاندن گاز برای تولید نیروی برق هدر‬ ‫دادن مناب��ع ثروت مملکت به ش��مار می رفت و تالش‬ ‫برای استفاده از انرژی خورشیدی‪ ،‬باد و سایر انرژی ها‬ ‫شکل جدی تری به خود می گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹نوع مصرف برق در ایران‬ ‫ ارش کردی‪ ،‬مدیرعامل توانیر‬ ‫در تش��ریح جزئی��ات تغییر‬ ‫جدید در قبوض برق‪ ،‬به ایسنا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تا کنون عوارض ‪۸‬‬ ‫درص��دی روی ه��ر کیلووات‬ ‫س��اعت مص��رف محاس��به‬ ‫می شد اما اکنون بنا شده این‬ ‫مبلغ روی بهای مصرفی از مشترکان محاسبه و گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در برخی از اس��تان ها مانند خوزستان‬ ‫میزان مصرف برق به طور ذاتی باال اس��ت و مشترکان‬ ‫در ای��ن ن��وع مناطق در قیاس با مناطق دیگر کش��ور‬ ‫مصرف بیشتری دارند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬با شبیه سازی‬ ‫که انجام ش��د‪ ،‬این مبلغ ‪ ۸‬درصد تعیین ش��د و پس‬ ‫ن مبلغ دریافتی روی بهای مش��ترکان محاس��به‬ ‫از ای ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس در اخرین جلس��ه علنی مجلس‬ ‫و در جریان بررس��ی جزئی��ات الیحه بودجه در بخش‬ ‫درامدی‪ ،‬بند «ه» تبصره ‪ ۶‬الیحه مربوط به عوارض ‪۸‬‬ ‫درصدی مبلغ برق مصرفی در بودجه ‪ ۹۷‬را به تصویب‬ ‫رس��اندند که بر اساس ان عوارض تامین منابع اجرای‬ ‫طرح های توس��عه ای و نگهداری شبکه های روستایی‬ ‫و تولی��د ب��رق تجدیدپذیر و پاک به می��زان ‪ ۸‬درصد‬ ‫برق مصرفی در س��قف ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫تعیین می شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان عن��وان می کنن��د که ای��ن هزینه از‬ ‫مشترکان دریافت می شود و اما وزارت نیرو ان را برای‬ ‫ایج��اد و تجهیز زیرس��اخت های ان��رژی پاک از جمله‬ ‫خورشیدی استفاده نمی کند‪.‬‬ ‫خطر ورشکستگی کامل واحدهای صادراتی‬ ‫اتحادی��ه صادرکنن��دگان فراورده ه��ای نف��ت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی ب��ه عن��وان بزرگترین تش��کل‬ ‫خصوص��ی صادراتی کش��ور نه رانت��ی می خواهد و‬ ‫ن��ه موافق ایجاد این رانت اس��ت‪ .‬تج��ارت باید در‬ ‫ش��رایط مساوی ایجاد ش��ده و صادرات نیز باید در‬ ‫ترازوی عدالت باشد‪ .‬همچنین‪ ،‬ابالغ بخشنامه های‬ ‫گوناگون و مبهم باعث سردرگمی صادرکنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان شده است که این موضوع با تقویت‬ ‫صادرات تناقض دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی اتحادیه اوپکس‬ ‫معتقد اس��ت که ن��رخ نفت گاز و نفت س��فید باید‬ ‫ازاد باش��د و هرگونه رانتی ب��رای فراورده ها حذف‬ ‫ش��ود‪ .‬نحوه عرضه ارز صادراتی بخش خصوصی نیز‬ ‫هی��چ توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬با این وصف که بخش‬ ‫خصوص��ی خوراک واحدهای تولی��دی را با نرخ ارز‬ ‫ازاد (ح��دود ‪ ۱۴‬هزار تومان) تحویل بگیرد اما ملزم‬ ‫به عرضه ان با نرخ حدود ‪ ۸‬هزار تومان در س��امانه‬ ‫بازار ثانویه باش��د این در حالی اس��ت که بسیاری‬ ‫از تولیدکنن��دگان بخش نیمه دولت��ی از رانت های‬ ‫مختل��ف در بخش خوراک اس��تفاده ک��رده و نرخ‬ ‫خ��وراک را با عرضه ح��دود ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تحویل‬ ‫می گیرند‪ .‬خواس��ته اتحادیه این اس��ت که هرگونه‬ ‫رانت��ی را در فراورده ها بردارند زیرا بخش خصوصی‬ ‫در شرایط مساوی می تواند تولید و بازاریابی بهتری‬ ‫داش��ته باش��د و وجود ران��ت به تولی��د و صادرات‬ ‫اعض��ای اتحادی��ه اس��یب می زن��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫صادرکنندگان فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫باید ارز صادراتی خود را با نرخ س��امانه «نیما» وارد‬ ‫کش��ور کنند‪ .‬اعضای اتحادیه تفاوت نرخ میان این‬ ‫س��امانه و سامانه «سنا» را که خوراک بر اساس ان‬ ‫در اختیار انها قرار می گیرد اجحاف دانسته و تداوم‬ ‫ان را موج��ب ورشکس��تگی واحدهای تولیدی این‬ ‫حوزه می دانند‪ .‬اما ان طور که به نظر می رسد ماجرا‬ ‫برای واحدهای پایین دس��تی ابعاد سخت تری دارد‬ ‫چراک��ه انها خ��وراک و مواد اولیه را نی��ز با ارز ازاد‬ ‫تامین می کنند‪ .‬اتحادیه صادرکنندگان فراورده های‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی اعتق��اد دارد نباید به بخش‬ ‫خصوصی واقعی فشار وارد کنند‪ ،‬این واحدها باید ارز‬ ‫را وارد کشور کنند کف مطالبات اعضای این اتحادیه‬ ‫این است که صادرکنندگان درباره نرخ ارزی که باید‬ ‫ارائه دهند دخالت مش��ورتی داده شوند چندگانگی‬ ‫تصمیم ه��ا بین قوا و حتی بخش های مختلف دولت‬ ‫موجب س��ردرگمی بخش خصوصی ش��ده است‪ ،‬به‬ ‫نظر می رس��د بانک مرکزی پیمان س��پاری ارزی را‬ ‫بدون بررس��ی و حضور بخ��ش خصوصی تایید کرد‬ ‫ک��ه در نتیجه‪ ،‬موجب رش��د فرهن��گ چانه زنی در‬ ‫بخش های قدرتمند اقتصادی ش��د زیرا هر بخش��ی‬ ‫که دچار فشار می شد‪ ،‬تالش می کرد تا با البی گری‪،‬‬ ‫ران��ت دریافت کن��د‪ .‬ارزحاصل از ص��ادرات باید به‬ ‫چرخه اقتصاد کش��ور بازگردد و این اتحادیه به هیچ‬ ‫عن��وان با هیچ گون��ه رانتی در هیچ بخش��ی موافق‬ ‫نیس��ت و خواهان ازادس��ازی نرخ ارز محاسبه شده‬ ‫برای مواد اولیه اس��ت تا تج��ارت و صادرات در یک‬ ‫فض��ای مس��اوی انجام ش��ود‪ .‬در غیر ای��ن صورت‪،‬‬ ‫برقراری عدالت ممکن نیس��ت‪ .‬نظام تصمیم گیری‬ ‫در کش��ور چندگانه شده است‪ .‬یک تصمیم را سران‬ ‫‪ ۳‬قوه می گیرند‪ ،‬یک تصمیم را دولت می گیرد‪ ،‬یک‬ ‫تصمیم را بانک مرکزی می گیرد که این چندگانگی‬ ‫تصمیم باعث ایجاد سردرگمی شده است‪ .‬نبود نهاد‬ ‫رگوالتوری در کشور به هرج و مرج اقتصادی منجر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬نباید امتیاز در جای خاص بلوکه شود‪،‬‬ ‫باید مس��تقیم به همه بخش ها جاری شود نه اینکه‬ ‫فق��ط به خصولتی ها و ش��به دولتی ها تزریق ش��ود‪.‬‬ ‫برای اجرای درست نظام رگوالتوری باید از استادان‬ ‫دانش��گاه ها‪ ،‬نمایندگان ‪ ۳‬ق��وه و نمایندگان بخش‬ ‫خصوص��ی و‪ ...‬کمک گرفت ت��ا یک نهاد فراقوه ای و‬ ‫فراحکومتی ایجاد شود‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪ 22 1397‬محرم ‪ 2 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 496‬پیاپی ‪2469‬‬ ‫خبر‬ ‫نیازمند برنامه ریزی دقیق‬ ‫در صنعت طیور هستیم‬ ‫محمدنقی پاداشت‬ ‫ذبیح نیکفر‬ ‫حبیب جهانساز‬ ‫به بهانه تشکیل کمیته فنی تشخیص چای داخلی بررسی شد‬ ‫زمینه سازی برای توسعه صادرات چای ایرانی‬ ‫بی مهری به تولید چای ادامه دارد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫عطر و طعم چای برای ایرانیان تداعی کننده باغ های‬ ‫چای در اس��تان های ش��مالی اس��ت‪ .‬این روزها برخی‬ ‫از کارشناس��ان معتقدند افزایش نرخ چای خارجی به‬ ‫دنب��ال گران��ی ارز‪ ،‬کاه��ش واردات و افزایش کیفیت‬ ‫چ��ای ایران��ی س��بب روی اوری مصرف کنن��دگان به‬ ‫این محصول داخلی ش��ده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬برخی‬ ‫کارشناس��ان معتقدند تولید چای ایرانی کاهش یافته‬ ‫و مس��ئوالن باید پیگیر رفع مش��کالت موجود باشند‪،‬‬ ‫ضم��ن انک��ه فرصت به دس��ت امده در ب��ازار مصرف‬ ‫چای ایرانی نباید از سوی تولیدکنندگان‪ ،‬کشاورزان و‬ ‫مسئوالن نادیده گرفته شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کمیته فنی تش��خیص چای‬ ‫داخل��ی از خارج��ی به منظ��ور تس��هیل در صادرات‬ ‫محص��ول چای و کمک به صادر کنندگان فعالیت خود‬ ‫را در این پژوهشکده چای کشور اغاز کرده است‪.‬‬ ‫پژوهش��کده چای کش��ور در الهیجان واقع اس��ت و‬ ‫فعالیت های علمی و پژوهش��ی ان در گروه های ژنتیک‬ ‫و به ن��ژادی‪ ،‬مدیری��ت و فناوری تولی��د‪ ،‬فیزیولوژی و‬ ‫فناوری پس از برداشت محصول انجام می شود‪.‬‬ ‫این پژوهش��کده در س��ال ‪ ۱۳۶۳‬با عنوان اداره فنی‬ ‫چای زیر نظر س��ازمان چای در کشور راه اندازی شد و‬ ‫بع��د با عنوان مرکز تحقیقات چ��ای فعالیت کرد و در‬ ‫سال ‪۱۳۹۴‬به پژوهشکده چای تغییر نام داد که از ان‬ ‫تاریخ تاکنون زیر نظر موسس��ه تحقیقات علوم باغبانی‬ ‫وزارت جهادکشاورزی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشخیص چای داخلی از خارجی‬ ‫محمدنقی پاداشت‪ ،‬رئیس پژوهشکده چای کشور از‬ ‫تش��کیل کمیته فنی تشخیص چای داخلی از خارجی‬ ‫خب��ر داد و به ایرنا گفت‪ :‬این اقدام به منظور تس��هیل‬ ‫در صادرات محصول چ��ای و کمک به صادر کنندگان‬ ‫انجام ش��ده و این کمیته به تازگ��ی فعالیت خود را در‬ ‫پژوهشکده چای کشور اغاز کرد‪.‬‬ ‫پاداشت با بیان اینکه این کمیته فنی از کارشناسان‬ ‫پژوهش��کده چ��ای‪ ،‬س��ازمان چ��ای کش��ور و بخش‬ ‫خصوصی فعالیت خود را اغاز کرده اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫پ��س از رفع ممنوعیت صادرات چ��ای داخلی‪ ،‬وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی مرجعی��ت تش��خیص چ��ای داخلی‬ ‫و خارج��ی را به پژوهش��کده چای کش��ور محول کرد‬ ‫که کارشناس��ان کمیته فنی پس از تایید داخلی بودن‬ ‫نمونه های بس��ته چای پلمب ش��ده ارسالی از گمرک‬ ‫کش��ور را بررسی و نتیجه تشخیص نمونه ها را به دفتر‬ ‫ص��ادرات وزارت جهاد کش��اورزی منعکس می کنند و‬ ‫از ای��ن طریق صدور محموله چای داخلی به گمرکات‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده چای کش��ور اظهار کرد‪ :‬پس از‬ ‫دریافت نمونه های پلمب ش��ده از گمرکات از سوی این‬ ‫پژوهش��کده در بازه زمانی ‪ ۲۴‬تا ‪ ۴۸‬ساعت پاسخ داده‬ ‫می شود تا امکان صادرات چای داخلی فراهم شود‪.‬‬ ‫پاداش��ت یاداوری کرد‪ :‬این اقدام‪ ،‬صادرات محصول‬ ‫چ��ای داخل��ی را فراه��م می کند تا محص��ول چای با‬ ‫کیفیت ایرانی به دست مصرف کننده خارجی برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹بی مهری به چای ایرانی‬ ‫المان��ی ای��ن محصول را تایید کرد و یک س��ال از این‬ ‫باغ ه��ا‪ ،‬چ��ای ارگانیک ب��ه بازار عرضه ش��د اما حجم‬ ‫عرضه ش��ده و مقداری که در کارخانه تولید می ش��د‬ ‫هیچ مطابقتی نداشتند‪.‬‬ ‫نیکفر ادامه داد‪ :‬در دهه ‪ ۷۰‬حدود ‪ ۳۲‬هزار هکتار باغ‬ ‫چای در گیالن و مازندران وجود داشت و ساالنه از این‬ ‫باغ ها بیش از ‪ ۷۰‬هزار تن چای خش��ک تولید و عرضه‬ ‫می شد اما هم اکنون این باغ ها به زیر ‪ ۲۰‬هزار هکتار و‬ ‫تولید محصول چای خش��ک هم کمتر از ‪ ۲۰‬هزار تن‬ ‫رسیده است‪ .‬اینها پرسش هایی است که سازمان چای‬ ‫و پژوهشکده چای باید به انها پاسخ دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای تولید محصول ارگانیک چای در باغ‬ ‫یا مزرعه ‪ ،‬باید ‪۳‬س��ال از دادن س��م و کود شیمیایی به‬ ‫ان خودداری ش��ود و به ش��دت تحت کنترل قرار گیر د‬ ‫اما با واگذاری باغ های پژوهش��کده چای این کار انجام‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫به گفته نیکفر‪ ،‬از هر هکتار باغ های دیم باید س��االنه‬ ‫حدود ‪ ۵‬تن برگ س��بز چای و باغ هایی که به ش��بکه‬ ‫ابیاری مجهز هستند باید برگ سبز بیشتری برداشت‬ ‫شود‪ .‬این در حالی است که از باغ های پژوهشکده چای‬ ‫که به شبکه ابیاری مجهز هستند کمتر از ‪۱۰‬تن برگ‬ ‫سبز چای تولید شده است‪.‬‬ ‫تش��کیل کمیته تشخیص چای داخلی از خارجی در‬ ‫حالی اس��ت که پیش از این نیز برخی گالیه ها نس��بت‬ ‫ب��ه ن��وع و نرخ چای ایرانی وجود داش��ت به طوری که‬ ‫ذبی��ح نیکفر‪ ،‬نماینده مردم شهرس��تان های الهیجان‬ ‫و س��یاهکل در مجلس ش��ورای اس�لامی در این باره‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬چای درجه یک بهاره که مفیدترین چای‬ ‫الهیجان به شمار می رود و هرکیلوگرم ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫� تهیه چای خشک کیفی‬ ‫توم��ان به فروش می رود را ب��ه نام چای ارگانیک و هر‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬برخ��ی کارشناس��ان‬ ‫کیلوگرم ‪ ۸۰‬هزار تومان در بازار فروختند‬ ‫معتقدن��د در س��ال «حمای��ت از کاالی‬ ‫و باید مشخص شود که این درامد نصیب‬ ‫چای ایرانی محصول ایران��ی» انتظ��ار م��ی رود س��ازمان های‬ ‫چه کسی و چه برندی شده است‪.‬‬ ‫نیکف��ر با بیان اینکه پژوهش��کده چای ارگانیک و فاقد سموم دولت��ی به وی��ژه در اس��تان گیالن چای‬ ‫و افزودنی های مضر‬ ‫س��الم و ارگانیک داخل��ی را خریداری و‬ ‫باید از فناوری دنیا و دستاوردهای علمی‬ ‫بوده و دارای مزیت های‬ ‫اس��تفاده کنند که ای��ن مصرف می تواند‬ ‫در باغ های چای استفاده کند اما تاکنون‬ ‫فراوانی نسبت به‬ ‫ب��ه فروش چ��ای کش��اورزان زحمتکش‬ ‫این کار را نکرده اس��ت به ایرنا گفت‪ :‬این‬ ‫چای وارداتی است و‬ ‫پژوهش��کده برای جایگزین��ی بوته های نظر به اینکه امسال کش��ور که با س��ختی این محصول را به ‬ ‫باغ های چ��ای که از پیش��ینه انها بیش سال «حمایت از کاالی دس��ت می اورند کمک کن��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬س��ال می گذرد هی��چ اقدام هایی ایرانی» نام گرفته و به دنبال پیش��نهاد وزیر جهادکشاورزی‬ ‫در راستای حمایت از ب��ه معاون اول رئیس جمه��وری مبنی بر‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی کاالی ایرانی‪ ،‬پیشنهاد ممنوعی��ت مص��رف چ��ای خارجی در‬ ‫نهاد های دولتی و س��ازمان ها و اس��تفاده‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تولید چای ارگانیک باید مورد‬ ‫می شود ممنوعیت‬ ‫تایید مجامع علمی و بهداش��تی داخلی و مصرف چای خارجی از از مصرف چای داخلی مقرر شد با نظارت‬ ‫خارجی باشد اما با بستن قرارداد در سال سوی نهاد های دولتی و بر کار تش��کل ها‪ ،‬تعاونی ها‪ ،‬کارخانه های‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬در هم��ان س��ال از کود و س��موم سازمان ها در دستور چای س��ازی و س��ندیکای چای ش��مال‬ ‫کار قرار گیرد‬ ‫کش��ور اقالم مورد نیاز را از تولید داخلی‬ ‫اس��تفاده نکردند و نیمه نخست سال ‪۹۵‬‬ ‫تهی��ه کنند و در اختی��ار این نهادها قرار‬ ‫چای ارگانیک تولید ش��د و یک ش��رکت‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫حبیب جهانس��از‪ ،‬رئیس سازمان چای کشور با اعالم‬ ‫اینکه این س��ازمان امادگی دارد تا بر نحوه تهیه چای‬ ‫خشک کیفی مورد نیاز سازمان ها و نهادهای دولتی از‬ ‫طریق تعاونی ه��ا و واحدهای تولید کننده نظارت کند‬ ‫به ایرنا گفت‪ :‬تولید و فراوری چای در کش��ور بر عهده‬ ‫بخش خصوصی اس��ت و بخ��ش دولتی در تولید چای‬ ‫نقش اصلی ندارد و کار سازمان چای نظارت بر فرایند‬ ‫تولید چای اس��ت و بر همین اس��اس نیز مش��کلی در‬ ‫تهی��ه چای مورد نی��از س��ازمان ها و اداره های دولتی‬ ‫وجود ن��دارد‪ ،‬این س��ازمان ها می توانند نیازهای خود‬ ‫را اعالم کنند‪.‬‬ ‫جهانساز ادامه داد‪ ۴ :‬تیر امسال وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد کرد‬ ‫در راستای حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬موضوع ممنوعیت‬ ‫مص��رف چ��ای خارجی از س��وی نهاد ه��ای دولتی و‬ ‫سازمان ها در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد‪.‬‬ ‫وزیر تاکید کرده اس��ت با توجه به اینکه چای ایرانی‬ ‫محص��ول ارگانیک و فاقد س��موم و افزودنی های مضر‬ ‫بوده و دارای مزیت های فراوانی نسبت به چای وارداتی‬ ‫اس��ت و نظر به اینکه امسال س��ال «حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی» نام گرفته و در راستای حمایت از کاالی ایرانی‪،‬‬ ‫پیش��نهاد می ش��ود ممنوعیت مصرف چای خارجی از‬ ‫س��وی نهاد های دولتی و سازمان ها در دستور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫‪ ۱۷۸‬واحد چای س��ازی در گیالن و مازندران وجود‬ ‫دارن��د که در س��ال ج��اری ‪ ۱۵۱‬واحد فع��ال بودند و‬ ‫همین تعداد نیز با سازمان چای بابت خرید برگ سبز‬ ‫چایکاران قرارداد بس��ته اند‪ ۲۴ .‬هزار تن چای خش��ک‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬در کش��ور تولی��د و ‪ ۱۰۸‬ه��زار تن برگ‬ ‫س��بز چای از چایکاران گی�لان و مازندران به ارزش ‪۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۰‬میلیارد ریال نیز در همین مدت خریداری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اس��تان های گیالن و مازندران بی��ن ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۸‬هزار‬ ‫هکتار باغ چای دارند که ‪ ۹۰‬درصد این باغ ها دراستان‬ ‫گیالن قرار دارند‪ .‬نیاز س��االنه کش��ور به چای بیش از‬ ‫‪۱۱۰‬هزار تن بر اورد شده است‪ .‬بیش از ‪ ۵۰‬هزار خانوار‬ ‫کش��اورز چای��کار در تولید برگ س��بز فعالیت دارند و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار خانوار زندگی و درامدش��ان از راه چایکاری‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫هنوز هیچ افزایش قیمتی ابالغ نشده است‬ ‫در حالی که صنایع لبنی بر اساس عادت همیشگی‪،‬‬ ‫ب��دون مجوز و خودس��رانه نرخ محصوالت ش��ان را‬ ‫افزایش داده اند‪ ،‬س��تاد تنظیم ب��ازار اعالم کرد که‬ ‫هی��چ نرخ جدیدی از س��وی کارگ��روه تنظیم بازار‬ ‫برای این بخش مصوب نشده و کارخانه ها در صورت‬ ‫افزایش قیمت‪ ،‬تخلف کرده اند‪ .‬اما مش��خص نیست‬ ‫چرا با این تخلف ها برخورد نمی شود‪.‬‬ ‫در هفته های گذشته محصوالت لبنی در برندهای‬ ‫مختلف با افزایش نرخ روبه رو ش��د‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫ش��یر کم چ��رب یک و نی��م لیتری ک��ه به تازگی با‬ ‫افزای��ش نرخ ب��ه ‪ ۳۵۰۰‬تومان رس��یده ب��ود‪ ،‬روز‬ ‫گذش��ته با نرخ ‪ ۴۰۰۰‬تومانی در برخی از برندهای‬ ‫مطرح در بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بر اس��اس اخرین مصوبه‬ ‫کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ‪۳‬مرداد امس��ال‪ ،‬این‬ ‫محصول حداکثر بای��د ‪ ۲۹۵۰‬تومان قیمت گذاری‬ ‫ش��ود و نرخ مص��وب دیگر محص��والت لبنی را نیز‬ ‫تصویب و ابالغ کرده اس��ت که البته به طور تقریبی‬ ‫هیچ ک��دام از برندهای مط��رح و موجود در بازار ان‬ ‫را رعای��ت نکرده اند و به غیر از ش��یر کم چرب ‪۱.۵‬‬ ‫لیت��ری دیگ��ر محص��والت لبنی هم مش��مول این‬ ‫افزایش نرخ ش��ده و هیچ ک��دام از این تخلف ها جا‬ ‫نمانده اند‪.‬‬ ‫حس��ن یونس س��ینکی‪ ،‬معاون توس��عه بازرگانی‬ ‫داخل��ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این باره به‬ ‫ایس��نا این گونه توضیح داد‪ :‬مسئله نرخ و بازار شیر‬ ‫و لبنیات همچنان در حال بررس��ی و کارشناس��ی‬ ‫در س��تاد تنظیم بازار اس��ت و اگ��ر افزایش قیمتی‬ ‫از س��وی صنایع لبنی اعمال ش��ده باشد‪ ،‬تخلف به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هفته گذشته به طور مفصل مباحثی‬ ‫درب��اره لبنیات در س��تاد تنظیم بازار مطرح ش��د ‬ ‫چراکه صنایع لبنی مدعی هس��تند «ش��یر کافی از‬ ‫سوی دامداران عرضه نمی شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬قرار ش��د کارگروه تخصصی به بررسی‬ ‫مسائل مرتبط در حوزه این صنعت بپردازد اما هنوز‬ ‫هیچ گونه افزایش قیمتی ابالغ نشده است‪ .‬حال که‬ ‫این وزارتخانه و س��ینکی به عن��وان یکی از اعضای‬ ‫س��تاد تنظی��م بازار‪ ،‬تخل��ف صنایع لبن��ی را تایید‬ ‫کرده و گران فروش��ی انها محرز ش��ده است باید به‬ ‫این مس��ئله بپردازیم که چه کسی یا چه نهادی به‬ ‫عنوان ناظر و متولی مس��ئول پیگیری این تخلف ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫مگر نه اینکه س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان و س��ازمان تعزی��رات حکومتی در‬ ‫ای��ن زمینه وظایفی دارند اما دقیقا کجای داس��تان‬ ‫ق��رار دارن��د و چ��را ب��ا تخل��ف اش��کار لبنیاتی ها‬ ‫برخورد نمی کنند و قیمت ه��ای را به مصوب قبلی‬ ‫برنمی گردانند؟!‬ ‫همچنین‪ ،‬نهاد ه��ای متولی مانن��د وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی در این زمینه باید پاسخگو باشند و تنها‬ ‫به اعالم تخلف ها اکتفا نکنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر جهادکش��اورزی گفت‪ :‬برنامه ری��زی برای دو‬ ‫محصول اصلی گوش��ت مرغ و تخم م��رغ در صنعت طیور از‬ ‫حساسیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی‪ ،‬مرتض��ی رضایی در ایین تودی��ع و معارفه‬ ‫مدیرکل دفتر امور طیور و زنبور عس��ل این وزارتخانه گفت‪:‬‬ ‫ایران کش��ور وس��یع و بزرگی اس��ت و برنامه ریزی برای دو‬ ‫محصول اصلی گوش��ت مرغ و تخم م��رغ در صنعت طیور از‬ ‫حساسیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر جهادکش��اورزی اف��زود‪ :‬تصمیم گی��ری و‬ ‫برنامه ری��زی دقیق و به موقع باعث ارتق ا و رش��د این صنعت‬ ‫بزرگ می شود‪.‬‬ ‫رضای��ی اظهار امی��دواری کرد که با همکاری تش��کل ها و‬ ‫برنامه ریزی و استفاده از علم و فناوری های روز شاهد رشد و‬ ‫توسعه صنعت طیور در کشور باشیم‪.‬‬ ‫کمبودی در تولید تخم مرغ‬ ‫نداریم‬ ‫دبی��رکل کانون پرورش دهن��دگان مرغ تخم گ��ذار گفت‪:‬‬ ‫روزانه ‪ ۲۵۰۰‬تن تخم مرغ در کش��ور تولید می ش��ود که این‬ ‫میزان با نیاز کشور کامال تطابق دارد‪.‬‬ ‫فرزاد طالکش درباره اخرین وضعیت بازار تخم مرغ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ‪۱۰‬روز گذشته نرخ تخم مرغ به سبب کاهش تقاضا‬ ‫در ای��ام محرم به ش��دت افت کرد که در چند روز گذش��ته‬ ‫همزمان با بازگش��ایی م��دارس و افزایش تقاضا‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫کاهش نرخ روزهای گذشته جبران شد‪.‬‬ ‫وی نرخ هر کیلو تخم م��رغ در مرغداری را ‪ ۶‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۷‬هزار تومان اع�لام کرد و به باش��گاه خبرنگاران جوان‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط مس��اعد تولید و ثبات نرخ نهاده ها‬ ‫در ‪ ۳‬هفته گذش��ته پیش بینی می شود اگر با مشکل بیماری‬ ‫انفلوانزا در مرغداری ها روبه رو نشویم‪ ،‬نرخ تخم مرغ افزایش‬ ‫چندانی در بازار نخواهد داشت‪.‬‬ ‫طالک��ش در پاس��خ به این پرس��ش که عرض��ه هر عدد‬ ‫تخم مرغ با نرخ های ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬تومان در خرده فروش��ی ها‬ ‫منطقی است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با احتساب هزینه های حمل و سود‬ ‫مغازه دار فروش تخم مرغ تا نرخ ‪ ۶۵۰‬تومان به مصرف کننده‬ ‫منطقی است و باالتر از این رقم ناشی از سوءاستفاده عوامل‬ ‫توزیع و واسطه هاست‪.‬‬ ‫دبی��ر کل کان��ون پرورش دهندگان مرغ تخم گ��ذار درباره‬ ‫اخری��ن وضعیت انفلوانزای حاد پرن��دگان بیان کرد‪ :‬اگرچه‬ ‫بیم��اری انفلوانزای حاد پرندگان هیچ وقت در کش��ور قطع‬ ‫نش��ده اس��ت‪ ،‬اما در ‪ 6‬ماه اول سال گزارش اپیدمی بیماری‬ ‫را نداش��یم و تنها مواردی جزئی در برخی استان ها گزارش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به س��وال دیگر که ایا میزان واردات واکسن‬ ‫جوابگوی نیاز مرغداران است‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی های سازمان‬ ‫دامپزش��کی برای توزیع واکس��ن میان مرغداران به س��بب‬ ‫نوس��ان نرخ ارز و تامین نیاز کش��ور از ذخایر واکسن دنیا به‬ ‫درس��تی انجام نش��د و همین موضوع موجب شد تا واکسن‬ ‫به میزان نیاز مرغداران در استان های مختلف توزیع نشود‪.‬‬ ‫طالکش وضعیت انفلوانزای حاد پرندگان در مرغداری های‬ ‫کشور را پیش بینی کرد و افزود‪ :‬بنده به عنوان کارشناس این‬ ‫حوزه پیش بینی می کنم که به س��بب فعال بودن ویروس در‬ ‫کشور‪ ،‬گرفتار انفلوانزا خواهیم شد اما به سبب کاهش تراکم‬ ‫مرغداری در اس��تان های اصلی نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل‪ ،‬تلفات کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول میزان روزانه تولید تخم مرغ در کشور را‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬تن اعالم کرد و گفت‪ :‬این میزان با نیاز کش��ور کامال‬ ‫تطاب��ق دارد و م��ازادی نداریم که بتوان ب��رای صادرات ان‬ ‫برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫طالکش در پایان تصریح کرد‪ :‬س��ال گذش��ته به س��بب‬ ‫ش��یوع انفلوانزای حاد پرندگان در مرغداری های استان های‬ ‫پرخط��ر‪ ،‬تعداد قاب��ل توجهی طیور معدوم ش��د که این امر‬ ‫در افزایش نرخ پایه تاثیر بس��زایی داش��ت و از انجا که طی‬ ‫س��ال های اخیر‪ ،‬دولت تدابیری از نظر اختصاص یارانه برای‬ ‫صادرات به کار نگرفته اس��ت‪ ،‬صنعت تخم مرغ مزیت قیمتی‬ ‫برای رقابت با دیگر کشورها ندارد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 496‬پیاپی ‪2469‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫دستیابی به اهداف تولید‬ ‫از مسیر نمایشگاهی‬ ‫نمایشگاه های تخصصی در پیشبرد و‬ ‫دستیابی به اهداف تولید نقش بسزایی‬ ‫ایف��ا می کنن��د‪ .‬ف��روش و بازاریاب��ی‬ ‫محصوالت هدف نهایی تولید است که‬ ‫در این زمینه نمایشگاه ها نقش بسزایی‬ ‫دارند‪ .‬در حوزه تولید باید سرانجام کار‬ ‫را در ابتدا مشاهده کرد که این موضوع‬ ‫محمدامین بزازی پورفرشی‬ ‫ش��امل بازاریابی و ف��روش محصوالت‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫اس��ت‪ .‬در تولی��د ی��ک محصول هدف‬ ‫شهرک های صنعتی البرز‬ ‫نهای��ی بازاریابی و فروش اس��ت و اگر‬ ‫سازکار درس��ت را برای ان تهیه کنیم‬ ‫به هدف مورد نظر نیز دس��ت می یابیم‪ .‬امروزه نمایشگاه و بازاریابی یکی‬ ‫از راهکارهای ارتباط اقتصادی جوامع و اس��تان ها و کش��ورهای مختلف‬ ‫اس��ت و این مهم نش��ان دهنده جایگاه نمایش��گاه اس��ت‪ .‬در کنار موارد‬ ‫پیش گفت��ه و ب��ا هدف ایجاد ارتباطات بین بنگاهی به نمایش گذاش��تن‬ ‫توان و اهمیت نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور از یک سو‬ ‫و نیز از سوی دیگر‪ ،‬با هماهنگی اجرای برنامه های توسعه صنایع کوچک‬ ‫ن نهاد های دولت��ی و غیردولتی که به هر نحوی با صنایع‬ ‫و متوس��ط میا ‬ ‫کوچک در ارتباط هستند سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران نهایت تالش خود را به کار بس��ته اس��ت تا ش��رکت های کوچک و‬ ‫متوس��ط را در بزرگ ترین روی��داد صنایع کوچک در ایران گردهم اورد؛‬ ‫رویدادی در س��طح بسیار گسترده از شرکت های مختلف در بخش های‬ ‫گوناگون صنعتی و خدماتی و محصوالت که دربرگیرنده بخش های اصلی‬ ‫مانند صنایع غذایی و فراوری قطعات خودرو‪ ،‬پتروش��یمی و ش��یمیایی‪،‬‬ ‫پالس��تیک‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬تجهیزات پزش��کی و بهداش��تی‪،‬‬ ‫ن شک برگزاری‬ ‫نس��اجی‪ ،‬پوشاک‪ ،‬چرم و نیز ماش��ین االت هستند‪ .‬بدو ‬ ‫این نمایش��گاه ها در رس��ته خود از اجتماعات بی نظیر صنعتی اس��ت که‬ ‫ب��ا هدف ایجاد فرص��ت برای دیدارهای رودرروی تج��اری در قالب های‬ ‫مشارکت سرمایه گذاری مشترک انتقال دانش و فناوری پیمانکاری فرعی‬ ‫و‪ ...‬است‪ .‬بنابراین‪ ،‬با در نظر گرفتن شبکه ای بسیار قوی میان این سازمان‬ ‫و شرکت های تابع برگزاری این نمایشگاه به شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران و با همکاری سایر ش��رکت های استانی در کشور واگذار و‬ ‫تفویض ش��ده است تا با به اشتراک گذاشتن فرصت پیشرو برای تک تک‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط کشور و نیز شریکان خارجی انها این دیدن‬ ‫را مدیری��ت و اجرا کنند‪ .‬حض��ور در این گونه رویدادها به معنی فرصتی‬ ‫برای دیدن نمونه ای از توانمندی های متنوع و با کیفیت این قبیل صنایع‬ ‫از سراسر کشور است‪.‬‬ ‫بخشودگی ‪ ۸۰‬درصد جریمه های کارافرینان‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��هرک صنعت��ی قرچ��ک در نزدیک��ی ته��ران با‬ ‫فراهم س��ازی ناحیه کارگارهی برای اس��تقرار اصناف‬ ‫ام��اد ه ش��د‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬واحدهای صنعت��ی در این‬ ‫ش��هرک به سرعت راه اندازی ش��د تا جایی که اکنون‬ ‫‪ ۲۵۰‬واحد صنعتی در این ش��هرک در حال س��اخت‬ ‫است و ‪ ۱۰۰‬واحد صنعتی تا پایان سال به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫این در حالی است که ‪ ۲‬هزار نفر اکنون در شهرک‬ ‫صنعتی قرچک اش��تغال دارند‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬برخی از‬ ‫واحدهای صنعتی هنوز نتوانسته اند طرح توسعه خود‬ ‫را به انجام برساند‪.‬‬ ‫از این رو ‪ ،‬صادق نجفی معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت راهی این ش��هرک صنعتی ش��د تا از نزدیک از‬ ‫مش��کالت موجود اگاهی یابد‪ .‬وی در ادامه به بازدید‬ ‫از کارخانه پارچه رومبلی در ش��هرک صنعتی قرچک‬ ‫پرداخ��ت و از نزدیک در جریان مش��کالت این واحد‬ ‫تولی��دی ق��رار گرفت‪ .‬با تولید پارچ��ه رومبلی در این‬ ‫کارخانه ساالنه ‪۱۵۰‬میلیون یورو ارز در کشور ذخیره‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صادق نجف��ی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران در بازدید از بخش های مختلف کارخانه‬ ‫«اویاز» در قرچک از رس��یدگی به مشکالت تامین ارز‬ ‫واحده��ای تولیدی خبر داد و گفت‪ :‬مش��کالت تامین‬ ‫ارز واحدهای تولیدی در جلسه با وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مورد رسیدگی ویژه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫نجف��ی با اش��اره به بس��ته حمایتی جدی��د وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای واحدهای تولیدی گفت‪:‬‬ ‫خرده ش��هرک ها ‪ ۸۰‬درصد جرایمی ک��ه کارافرینان‬ ‫داش��تند را یا با رقم کمتر یا با اقس��اط بلندمدت ‪۶۰‬‬ ‫ماهه دریافت کنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مدیرعامل‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های ایران گفت‪۲۰۰ :‬‬ ‫میلیارد تومان تس��هیالت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬درصد در اختیار‬ ‫واحدهای تولیدی و صنایع قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت ارزان برای صنایع کوچک‬ ‫نجفی در حاش��یه بازدید از شهرک صنعتی قرچک‬ ‫در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬به تازگی ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان ب��ا بانک صنع��ت و معدن تواف��ق کرده ایم که‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬درصد تسهیالت در اختیار واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنایع قرار دهند و خوش��بختانه ایین نامه‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬هم تصویب و ابالغ شد که از این محل هم‬ ‫‪ ۱۰‬درصد تسهیالت داده می شود که جزو ان مواردی‬ ‫اس��ت که با همین تبصره ها در اختیار صنعتگران قرار‬ ‫‹ ‹واردات مواد اولیه با ارز دولتی‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬عالوه بر ان ‪ ،‬یک بس��ته‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫حمایتی هم وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت داده است‬ ‫ایران بیان کرد‪ :‬درحال حاضر در این واحد ریس��ندگی‬ ‫ک��ه در ان پیش��نهادهای زیادی ش��ده ازجمله اینکه‬ ‫و تولید پارچه رومبلی ‪ ۱۸۰‬نفر در حال کار هستند و‬ ‫خرده ش��هرک ها ‪ ۸۰‬درصد جرایمی ک��ه کارافرینان‬ ‫باالی چند میلیون مترمربع تولید پارچه رومبلی دارند‬ ‫داشتند یا با رقم کمتر یا با اقساط بلندمدت ‪ ۶۰‬ماهه‬ ‫که پیش از این‪ ،‬انها را وارد می کردیم که درحال حاضر‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫واردات این پارچه ها ممنوع شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫نجف��ی تاکید ک��رد‪ :‬در حال پیگیری هس��تیم که‬ ‫خوش��بختانه مقام مالی وزارت هم پیگیر این موضوع‬ ‫م��واد اولی��ه این کارخانه ک��ه بخش��ی از ان وارداتی‬ ‫اس��ت تا بتوانیم تسهیالتی را که در این بسته ها وجود‬ ‫اس��ت حل شود و به زودی با ارز دولتی مواد اولیه وارد‬ ‫دارد به تصویب هیات دولت برسانیم‪.‬‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نجف��ی با اش��اره به بازدید از کارخان��ه تولید پارچه‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫رومبل��ی اظهار ک��رد‪ :‬واحدهای تولیدی‬ ‫و ش��هرک های ایران گف��ت‪ :‬حدود ‪۵.۲‬‬ ‫در ش��رایط سختی قرار دارند و به لحاظ‬ ‫میلیون مترمرب��ع از پارچه های رومبلی‬ ‫تامی��ن اب‪ ،‬ارز و نقدینگ��ی با مش��کل‬ ‫وارد کش��ور می ش��د و درحال حاض��ر‬ ‫روبه رو هستند‪.‬‬ ‫ظرفی��ت این واحد ‪ ۵.۴‬میلیون مترمربع‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫است‪ ،‬یعنی ‪ ۹۰‬درصد بیش از ان چیزی‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران افزود‪ :‬در این‬ ‫که در کشور نیاز داریم تولید می شود‪.‬‬ ‫ش��رایط در کشور باید خودمان چند کار‬ ‫حامد افشار نادری‬ ‫نجف��ی بی��ان ک��رد‪ :‬کارخان��ه پارچه‬ ‫انجام دهیم؛ نخستین مورد این است که‬ ‫باید فضای کسب وکار را برای واحدهای درحال حاضر در شهرک رومبلی ش��هرک صنعتی قرچک ساالنه‬ ‫صنعت��ی مهیا کنیم تا با مش��کل روبه رو صنعتی قرچک بیش از ‪ ۳۳‬میلی��ون متر پارچ��ه تولید می کند‬ ‫‪ ۴۵‬شرکت به بهره برداری‬ ‫و درحال حاض��ر ای��ن ش��رکت ب��ا یک‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫رسیده و مشغول تولید‬ ‫نجف��ی گف��ت‪ :‬در ای��ن ش��رایط قابل هستند و حدود ‪ ۴۰‬واحد نوب��ت کاری فعالیت می کند و در صورت‬ ‫کمک ه��ای دولت و تامین مواد دو نوبت ‬ ‫قبول نیس��ت که بیش از چند ماه اس��ت‬ ‫صنعتی نیز به طور‬ ‫ازمایشی شروع‬ ‫کاری فعالیت خواهد کرد که در این بین‬ ‫ماشین االت مورد نیاز این واحد صنعتی‬ ‫به کار کرده اند‬ ‫‪ ۴۰۰‬نف��ر نی��روی کار به خدمت خواهد‬ ‫در گمرک مانده‪ ،‬به همین دلیل بخش��ی‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫از ای��ن واحد در ح��وزه رنگرزی هنوز راه‬ ‫تدوین اپلیکیشن اموزش‬ ‫صنایع کوچک اغاز شد‬ ‫جلس��ه بررسی محتوای اپلیکیش��ن(‪ )APP‬اموزش صنایع کوچک‬ ‫ب��ا حض��ور معاونان صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی ‪۱۰‬‬ ‫اس��تان کش��ور برگزار ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬با‬ ‫توج��ه به تاکیدات صادق نجفی‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫درب��اره ارائه روش های نوین اموزش ش��اغالن واحدهای صنعتی‪ ،‬تهیه‬ ‫و تدوین یک اپلیکیشن(‪ )APP‬ویژه اموزش صنایع کوچک در دستور‬ ‫کار این س��ازمان قرار گرفته است‪ .‬بهره گیری از انیمیشن‪ ،‬فیلم کوتاه‪،‬‬ ‫اینفوگرافی و لینک وب س��ایت های مورد استفاده مهم ترین فرمت های‬ ‫پیشنهادی در تدوین این ‪ APP‬بوده است‪.‬‬ ‫نیفتاده است‪.‬‬ ‫� استقبال سرمایه گذاران از قرچک‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی قرچک خبر داد‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬شهرک صنعتی قرچک به دلیل‬ ‫نزدیکی به تهران مورد استقبال صنعتگران بوده و به طور‬ ‫کامل هم عملیات اجرایی فاز دوم ان در حال انجام است‬ ‫و به زودی واگذاری ش��روع می شود‪ .‬حامد افشار نادری‬ ‫با اش��اره ب��ه بازدید مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت به منظور رس��یدگی به مش��کالت صنعتگران‬ ‫برای تامین مواد اولیه و ترخیص ماش��ین االت وارداتی‬ ‫از گم��رک در گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬زمین های فاز نخس��ت ش��هرک صنعتی قرچک‬ ‫به طور کامل واگذارش��ده و درحال حاضر بحث واگذاری‬ ‫زمین در فاز دوم این ش��هرک مطرح است‪ .‬افشار نادری‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬درحال حاضر در فاز نخس��ت بیش از ‪۴۵‬‬ ‫ش��رکت به بهره برداری رسیده و مشغول تولید هستند‬ ‫و حدود ‪ ۴۰‬واحد صنعتی نیز به طور ازمایش��ی ش��روع‬ ‫به کار کرده اند‪ .‬مدیر شهرک صنعتی قرچک ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاضر در ش��هر ک صنعت��ی قرچک ‪ ۲۰۰۰‬هزار‬ ‫نفر مشغول به کار هستند که با گشایش و بهره برداری‬ ‫از واحدهای صنعتی ش��مار انها ب��ه بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفر خواهد رس��ید‪ .‬به گفته افش��ار نادری‪ ،‬در ش��هرک‬ ‫صنعتی قرچک عملیات س��اخت ‪ ۲۵۰‬واحد صنعتی در‬ ‫حال انجام اس��ت که تا پایان س��ال بیش از ‪ ۱۰۰‬واحد‬ ‫صنعتی به بهره برداری می رس��د‪ .‬مدیر شهرک صنعتی‬ ‫قرچ��ک افزود‪ :‬قرار بود وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای بررس��ی مشکالت این ش��هرک به همراه معاونان‬ ‫به این ش��هرک س��فر کند چراکه تولید و اش��تغال در‬ ‫اولویت برنامه های دولت اس��ت ام��ا حضور وی در این‬ ‫شهرستان لغو شد‪.‬‬ ‫به منظور استقرار سرمایه گذاران در همه گروه های صنعتی انجام شد‬ ‫بازنگری در طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون‬ ‫در بازدید معاون فنی سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران و مدیر هماهنگی‬ ‫مناط��ق ویژه اقتصادی ش��ورای عال��ی مناطق‬ ‫ازاد تجاری‪ -‬صنعت��ی و ویژه اقتصادی کش��ور‬ ‫از منطقه ویژه اقتص��ادی کازرون‪ ،‬تصمیم هایی‬ ‫برای شتاب بخش��ی ب��ه راه ان��دازی این منطقه‬ ‫اتخاذ شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عموم��ی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس‪ ،‬در ای��ن بازدید ک��ه مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس‪،‬‬ ‫فرماندار و برخی مس��ئوالن شهرستان کازرون‬ ‫نی��ز حضور داش��تند بر رفع موانع و مش��کالت‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی کازرون تاکید شد‪.‬‬ ‫جعف��ر اهنگران‪ ،‬مدی��ر هماهنگ��ی مناطق‬ ‫وی��ژه اقتص��ادی ش��ورای عال��ی مناط��ق ازاد‬ ‫تجاری‪-‬صنعت��ی و وی��ژه اقتصادی کش��ور در‬ ‫ای��ن بازدید از فراهم ب��ودن مقدمات راه اندازی‬ ‫منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی کازرون خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا انجام اصالحاتی در ط��رح جامع این‬ ‫منطقه و نیز افزایش گس��تره اس��تقرار صنایع‬ ‫مختلف‪ ،‬این منطقه اماده جذب سرمایه گذاران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اهنگ��ران با بیان اینکه زیرس��اخت های اولیه‬ ‫و نی��ز عملی��ات فنس کش��ی با ه��دف محصور‬ ‫ش��دن این منطقه بر اس��اس نقشه های گمرک‬ ‫انجام شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس مذاکرات و‬ ‫هماهنگی هایی که اس��تاندار ف��ارس با گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران انجام داده‪ ،‬مقرر شده‬ ‫به زودی گمرک نیز مس��تقر ش��ود ک��ه در این‬ ‫زمینه س��اختمان موقت گمرک نیز اماده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی شورای‬ ‫ عال��ی مناط��ق ازاد تجاری ‪-‬صنعت��ی و وی��ژه‬ ‫اقتصادی کشور با اشاره به اینکه اصالحات طرح‬ ‫جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون بر اس��اس‬ ‫نظر کارشناس��ی کمیت��ه پژوهش��ی دبیرخانه‬ ‫شورای عالی مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی و ویژه‬ ‫اقتصادی کشور در حال انجام است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ط��رح اصالحی به زودی اماده خواهد ش��د و به‬ ‫تصویب خواهد رسید‪.‬‬ ‫اهنگ��ران در ادام��ه از اص�لاح و بازنگری در‬ ‫ضوابط اس��تقرار گروه ه��ای مختلف صنعتی در‬ ‫ای��ن منطقه وی��ژه اقتصادی با ه��دف افزایش‬ ‫گس��تره اس��تقرار واحد های تولیدی و صنعتی‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬اکنون در ای��ن منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی صنایع تبدیلی و تکمیلی کش��اورزی‬ ‫مج��وز اس��تقرار دارند که ب��ا تصویب اصالحیه‬ ‫جدید‪ ،‬همه گروه های صنعتی می توانند در این‬ ‫منطقه مستقر شوند و فعالیت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتبار ‪ ۱۰‬میلیارد ریالی‬ ‫فتحعل��ی محم��دزاده‪ ،‬معاون فنی س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران‬ ‫نیز با اش��اره به اینکه این سازمان متولی ایجاد‬ ‫‪۹‬منطقه ویژه اقتصادی در کش��ور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫منطق��ه ویژه اقتص��ادی کازرون یکی از مناطق‬ ‫نه گانه این س��ازمان اس��ت که بر اساس مصوبه‬ ‫هیات وزی��ران و نیز مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬محم��دزاده گف��ت‪ :‬اکنون‬ ‫زیرس��اخت های اولیه مانند برق‪ ،‬ش��بکه توزیع‬ ‫اب‪ ،‬ش��بکه فاض�لاب‪ ،‬خیابان کش��ی‪ ،‬معاب��ر‪،‬‬ ‫اس��فالت برخی معابر‪ ،‬تصفیه خان��ه فاضالب و‬ ‫فنس کشی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اختص��اص ‪۱۰‬میلیارد ریال‬ ‫اعتب��ار ب��رای تکمی��ل زیرس��اخت ها از منابع‬ ‫شهرس��تانی گفت‪ :‬امس��ال دو برابر این میزان‬ ‫اعتب��ار نی��ز از منابع اس��تانی و ملی تخصیص‬ ‫خواه��د یاف��ت‪ .‬معاون فن��ی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران افزود‪:‬‬ ‫بازنگری طرح جامع منطق��ه ویژه و نیز اصالح‬ ‫رده ه��ای اس��تقرار واحد های صنعت��ی با هدف‬ ‫اس��تقرار همه گروه های صنعت��ی با قید فوریت‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫محم��دزاده اظه��ار امی��دواری ک��رد ک��ه با‬ ‫بازنگری ه��ا در منطقه وی��ژه اقتصادی کازرون‪،‬‬ ‫این منطقه به س��رعت اماده جذب سرمایه گذار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال و صادرات در کازرون‬ ‫احد فتوحی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان فارس نیز با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫تاکنون ب��رای اجرای زیرس��اخت ها در منطقه‬ ‫وی��ژه اقتص��ادی کازرون افزون ب��ر ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار هزینه ش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این‬ ‫زمینه طرح ه��ای عمرانی و زیرس��اختی مانند‬ ‫زیرس��ازی و جدول گذاری‪ ،‬شبکه ‪ ۲۰‬کیلوولت‬ ‫برق‪ ،‬ش��بکه توزیع اب‪ ،‬شبکه فاضالب‪ ،‬ساخت‬ ‫مخزن ‪ ۱۰۰۰‬مترمکعبی‪ ،‬تصفیه خانه فاضالب و‬ ‫عملیات فنس گذاری اجرا شده است‪.‬‬ ‫فتوحی با اش��اره به اجرای شبکه داخلی گاز‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی کازرون‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات‬ ‫اجرایی گازرس��انی نیز از س��وی شرکت گاز در‬ ‫حال انجام اس��ت که امیدواریم با بهره برداری از‬ ‫این طرح‪ ،‬این منطقه ویژه اقتصادی به ش��بکه‬ ‫سراسری گاز نیز متصل شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫فارس با بیان اینکه ساخت ساختمان نگهبانی‪،‬‬ ‫محل اس��تقرار گمرک و انب��ار رو باز گمرک در‬ ‫دس��تور کار است‪ ،‬از اختصاص مشوق های ویژه‬ ‫برای متقاضیان س��رمایه گذاری در این منطقه‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬ب��ا تصویب نهایی طرح جامع‬ ‫در دبیرخان��ه مناطق ویژه و اقتصادی کش��ور‪،‬‬ ‫ش��رایط و نحوه واگذاری زمین و نیز مش��وق ها‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫فتوحی با بیان اینک��ه منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫کازرون در زمین��ی ب��ه مس��احت ‪ ۷۳‬هکت��ار‬ ‫راه اندازی می ش��ود که ‪ ۵۰‬هکتار از ان صنعتی ‬ ‫است و این میزان نیز قابل افزایش است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم ب��ا توجه به قابلیت ه��ای موجود در‬ ‫منطق��ه ویژه اقتص��ادی کازرون‪ ،‬ای��ن منطقه‬ ‫ زمینه مناس��بی ب��رای ایجاد اش��تغال پایدار و‬ ‫صادرات فراهم کند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!