روزنامه گسترش صنعت شماره 497 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 497

روزنامه گسترش صنعت شماره 497

روزنامه گسترش صنعت شماره 497

‫صادرکنندگان خوب‬ ‫را کنار نزنیم‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2470‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 497‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫تاب از دست دادن‬ ‫پول های باد اورده را ندارند‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫کنترل بازار دست مردم است‬ ‫در روزهای گذش��ته پوی��ش «نخریدن محصوالت ض��روری» مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬این پویش که به نظر می رس��د از س��وی مردم هدایت می ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ا ه��دف کاه��ش ن��رخ و وادار ک��ردن برخی فروش��ندگان ب��ه ارائه‬ ‫ارزان قیم��ت محص��والت مدیریت می ش��ود‪ .‬در حالی ک��ه پیش بینی‬ ‫می ش��د تولیدکنندگان با این پویش مخالف باش��ند‪ ،‬این طور نیس��ت و‬ ‫تولیدکنندگان و کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدند اگر این پویش بتواند‬ ‫فعالیت هایی را که مد نظر قرار دارد به درستی اجرا کند در ادامه شاهد‬ ‫بازگشت ارامش به بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رقابت نفسگیر نرخ ها‬ ‫در گندمزار های ایران‬ ‫خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان از سوی دولت برای‬ ‫امس��ال نیز خالی از حاش��یه نبوده است به طوری که با توجه به نوسان های‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬کارشناس��ان نس��بت به خروج گندم از کش��ور هشدار داه اند و این‬ ‫موضوع را به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم عنوان می کنند‪ .‬به‬ ‫گفته کارشناسان‪ ،‬نرخ هر کیلو گندم بیش از ‪۲‬هزار تومان است در حالی که‬ ‫دولت نرخ ‪۱ ۳۰۰‬تومانی را برای این محصول استراتژیک و دارای اهمیت در‬ ‫موضوع امنیت غذایی تعیین کرده است‪ .‬ماجرا به اینجا ختم نمی شود زیرا‬ ‫کش��اورزانی که س��ال گذش��ته برای تامین و خرید نهاده های تولید از بانک‬ ‫وام با س��ود ‪ ۱۸‬درصد دریافت کرده اند هم اکنون موعد سررسید تسهیالت‬ ‫انهاس��ت اما به س��بب تاخی��ر در پرداخت مطالبات به ناچ��ار باید دیرکرد‬ ‫اقس��اط خود را با نرخ ‪ ۶‬درصد پرداخت کنند که در نهایت این امر به زیان‬ ‫کشاورزان تمام می شود‪.‬‬ ‫تاریخچه صنعت شیشه‬ ‫و بلور سازی در ایران‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫ذخایر‬ ‫کاالی اساسی‬ ‫مناسب است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ادغـام برای ادامه راه‬ ‫صنعت خودرو جهانی‬ ‫‪5‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 11‬مهر ‪ 23 1397‬محرم ‪ 3 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 497‬پیاپی ‪2470‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تاب از دست دادن پول های‬ ‫باداورده را ندارند‬ ‫به اس��تثنای فق��را که برای‬ ‫انها درامد برابر است با امکان‬ ‫بقاء‪ ،‬انگیزه های اصلی ب ه دست‬ ‫اوردن پ��ول لزوم��ا اقتصادی‬ ‫نیس��ت‪ .‬برای فردی میلیاردر‪،‬‬ ‫جس��ت وجوی میلیاردها پول‬ ‫اضافه نشان دهنده نقاطی روی‬ ‫حامد هدائی‬ ‫مقیاس دس��تاورد و احترام به‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫خود است‪.‬‬ ‫ای��ن تش��ویق ها و تنبیه ها‪،‬‬ ‫وعده ها و تهدیدها همه فقط در ذهن ما جریان دارد‪ .‬حساب‬ ‫انها را به دقت نگه می داریم‪ .‬این مسائل تمایل های ما را شکل‬ ‫می دهند و انگیزه ای برای کارها هس��تند‪ ،‬مانند محرک هایی‬ ‫که در اجتماع هس��تند‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬اگر توقف باخت ها به ان‬ ‫منجر شود که شکست را بپذیریم‪ ،‬از ان خودداری می کنیم‪،‬‬ ‫درب��اره کارهای��ی که به پش��یمانی می انجامند پیش��داوری‬ ‫می کنیم و تفاوت واهی اما ش��دیدی میان تعهد و بی تعهدی‪،‬‬ ‫انجام ندادن و انجام دادن قائلیم زیرا احتمال یکی نس��بت به‬ ‫دیگری زیادتر است‪.‬‬ ‫جریان هایی که تشویق یا تنبیه می کند‪ ،‬اغلب احساسی‬ ‫و شکلی از با خود کنارامدن است که ناگزیر برای افرادی که‬ ‫در بازارهای مالی در حال فعالیت هس��تند کشمکش های‬ ‫زیادی ایجاد خواهد کرد‪« .‬ریچارد تالر» برنده جایزه نوبل‬ ‫اقتص��اد رفت��اری می گوید‪ :‬ما پول مان را در حس��اب های‬ ‫متفاوت��ی نگه می داریم که گاهی جنب��ه فیزیکی دارند و‬ ‫گاهی فقط ذهنی هستند‪ .‬پول خرج می کنیم‪ ،‬سپرده های‬ ‫کلی داریم‪ ،‬سپرده های خاصی برای فوریت های زندگی در‬ ‫نظر می گیریم‪ .‬میان تمایل مان به برداشتن از هر یک از این‬ ‫حساب ها و نیازهای کنونی سلسله مراتبی وجود دارد‪ .‬ما از‬ ‫این حساب ها به منظور تسلط بر خودمان بهره می گیریم‪،‬‬ ‫همان طور که برای برنامه ریزی های روزانه خرید فالن چیز‬ ‫را محدود می کنیم‪ .‬اغلب برای تسلط بر خودمان هزینه ای‬ ‫می پردازی��م‪ .‬برای مثال‪ ،‬هر زمان که پولی را در س��پرده‬ ‫بلندمدت می گذاریم‪ ،‬در حس��اب اعتباری مان بدهی هایی‬ ‫داری��م‪ .‬اقتصادی ه��ای مدل فاعل معقول بر حس��اب های‬ ‫ذهنی تکیه نمی کنن��د‪ :‬انها دیدگاه جامعی از نتایج دارند‬ ‫و محرک های بیرونی هدایت کننده ش��ان است‪ .‬برای افراد‪،‬‬ ‫حساب های ذهنی شکلی از چارچوب سطحی هستند که‬ ‫در ان یک ذهن محدود امور را در اختیار می گیرد و منظم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫«اث��ر سرش��ت» نمونه ای از چارچوب س��طحی اس��ت‪.‬‬ ‫س��رمایه گذار ب��رای هر ی��ک از س��هم های خودرویی اش‬ ‫حسابی ذهنی در نظر گرفته است و می خواهد هر حساب‬ ‫را به عنوان یک ب��رد ببندد‪ .‬فاعلی معقول نگاه جامعی به‬ ‫کل س��هام دارد و س��هامی را می فروشد که احتمال اینکه‬ ‫در اینده کارکرد خوبی نداش��ته باشد بیشتر است‪ ،‬بدون‬ ‫اینکه در نظ��ر بگیرد درحال حاضر برنده اس��ت یا بازنده‪.‬‬ ‫پژوهش های مالی‪ ،‬تمایل برای فروختن س��هام برنده را به‬ ‫میزان بسیار زیادی گزارش داده است زیرا این پرسش که‬ ‫ایا برنده را بفروشیم یا بازنده را یک پاسخ واضح دارد و این‬ ‫نیست که فرقی نمی کند‪ .‬اگر ما دارایی مان را به احساسات‬ ‫انی ترجیح دهیم‪ ،‬سهام بازنده را می فروشیم و سهام برنده‬ ‫را نگه می داریم‪ .‬اما حساب ذهنی بر عقل سلیم اقتصادی‬ ‫غلبه می کند‪ .‬یکی دیگر از استدالل هایی که فروش سهام‬ ‫برنده را منع می کند ناهنجاری شناخته شده بازار مبنی بر‬ ‫ش ان به تازگی باال رفته است‬ ‫این است که سهامی که ارز ‬ ‫احتمال دارد برای دوره ای کوتاه ارزش بیشتری نیز کسب‬ ‫کند‪ .‬بس��تن یک حس��اب ذهنی با برد س��بب خرسندی‬ ‫می ش��و د اما خرس��ندی که برای ان باید بهایی پرداخت‪.‬‬ ‫این اش��تباهی اس��ت که یک فرد اقتصادی یا سرمایه گذار‬ ‫باتجربه که از بخش منطقی ذهنش به خوبی بهره می برد‪،‬‬ ‫نسبت به تازه کاران‪ ،‬کمتر مرتکب می شود‪ .‬تصمیم گیرنده‬ ‫معق��ول ب��ه عواقب این��ده س��رمایه گذاری ح��ال حاضر‬ ‫عالقه مند اس��ت‪ .‬توجیه اش��تباه های گذشته جزو دغدغه‬ ‫فرد اقتصادی نیست‪ .‬تصمیم سرمایه گذاری بیشتر در یک‬ ‫حساب بازنده‪ ،‬وقتی سرمایه گذاری های بهتری موجودند‪،‬‬ ‫به عنوان سفس��طه هزینه نابرگش��تنی نامیده می شود که‬ ‫اشتباهی پرهزینه است که در تصمیم های بزرگ و کوچک‬ ‫به چشم می خورند‪.‬‬ ‫اف��رادی را در نظ��ر بگیرید که تصمیم خ��ود را مبنی بر‬ ‫س��رمایه گذاری در صنعت خودروس��ازی‪ ،‬که به تازگی فنر‬ ‫نرخ ان در رفته اس��ت‪ ،‬گرفته اند و به این نتیجه رسیده اند‬ ‫که دوستان ش��ان چن��د ماه پیش س��ود فراوانی کس��ب‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬حال به علت بحران اقتص��ادی طرح جدیدی با‬ ‫عنوان «نه ب ه خرید خودرو» که به نظر می رسد به کاهش‬ ‫ت��ورم اخیر هم کم��ک می کند اعالم می ش��ود‪ ،‬مردم چه‬ ‫خواهند کرد؟ افرادی که تحت هزینه های نابرگشتنی قرار‬ ‫دارند‪ ،‬اغلب پول خوب را صرف امور بد می کنند تا حقارت‬ ‫بستن حساب یک شکست پرهزینه را تحمل نکنند‪.‬‬ ‫به عبارتی‪ ،‬انها میان باختی قطعی و قماری بزرگ اغلب‬ ‫گزینه دوم(خرید خودرو) را انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫سفس��طه هزینه نابرگشتنی باعث می ش��ود افراد برای‬ ‫مدت طوالنی شغل های بد و ازدواج ها و طرح های ناموفق‬ ‫را ادامه بدهند‪.‬‬ ‫د خودرو»! اتفاق‬ ‫در نهایت‪ ،‬روز بعد از پویش «ن ه ب ه خری ‬ ‫جالبی خواهد افتاد؛ افزایش نرخ و شکل گیری بلندترین‬ ‫ص��ف خرید‪ .‬افراد تاب از دس��ت دادن پول های باد اورده‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری‬ ‫با همکاری وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی جلوی صادرات‬ ‫اقالمی مانند‬ ‫قند‪ ،‬شکر‪ ،‬روغن خام‬ ‫تصفیه شده‪ ،‬دام زنده‪،‬‬ ‫گوشت‪ ،‬شیرخشک‬ ‫صنعتی و اقالمی‬ ‫که خروج ان لطمه به بازار‬ ‫داخلی می زند و مردم‬ ‫را دچار مشکل می کند‪،‬‬ ‫گرفته شد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫صـادرکنندگان خوب را کنار نزنیم‬ ‫دامداران یک کیلوگرم شیر را ‪ ۲۰۰۰‬تومان هم به صنایع نمی فروشند‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره تامین ش��یر‬ ‫خ��ام کارخانه های صنای��ع لبنی گفت‪ :‬ش��یرخام‬ ‫‪ ۱۵۷۰‬توم��ان قیمت گذاری ش��ده اما دامدار حتی‬ ‫یک کیلوگرم ش��یر را به صنایع لبنی با نرخ ‪۲۰۰۰‬‬ ‫تومان هم نمی فروشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬محم��د ش��ریعتمداری بعد از‬ ‫جلسه مشترک کمیس��یون کشاورزی با فعاالن در‬ ‫عرصه کش��اورزی و صنایع غذایی با رئیس مجلس‬ ‫درباره اقدام های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫زمینه بهبود وضعیت کامیونداران پاسخ داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬انچه کامیونداران با ان روبه رو هستند‬ ‫بسته ای از مشکالت در حوزه های گوناگون همچون‬ ‫بیمه و یکی از مشکالت انها الستیک است‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ادام��ه داد‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی از طریق بانک های عامل تعهد کرده ارز به‬ ‫موقع و منظمی را برای تامین الس��تیک اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬به طور تقریبی در ماه مهر حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر و از ای��ن ب��ه بع��د در ماه های‬ ‫ا ین��ده هر ماه ح��دود ‪ ۸۰‬میلی��ون دالر برای این‬ ‫کار اختص��اص پیدا می کند‪ .‬مناب��ع ارزی الزم نیز‬ ‫تامین ش��ده و واردات الس��تیک های سنگین اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری همچنین با اش��اره ب��ه محتوای‬ ‫جلسه ای با فعاالن عرصه صنایع غذایی و کشاورزان‬ ‫گفت‪ :‬این جلس��ه که با حضور جمعی از مجموعه‬ ‫شاهد رشد صادرات در ‪ ۵‬ماه نخست سال بود یم به‬ ‫طوری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪۲۱.۵‬‬ ‫درصد رشد داشتیم‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری خطاب به فع��االن عرصه صنایع‬ ‫غذایی و کش��اورزی گفت‪ :‬حرف های ش��ما درباره‬ ‫مش��کالت و گرفتاری ها را قبول داری��م اما بدانید‬ ‫شرایط کش��ور طبیعی نیس��ت‪ .‬اگر ورود و خروج‬ ‫س��رمایه و فناوری در نظام باز و در شرایط طبیعی‬ ‫انج��ام می ش��د ش��اهد تع��ادل بودیم ام��ا اکنون‬ ‫مش��کالتی وجود دارد که دولت برای س��اماندهی‬ ‫بازار مجبور به مداخله است‪.‬‬ ‫تولید کنندگان صنایع غذایی تشکیل شد‪ ،‬فرصتی‬ ‫بود تا انها مس��ائل و مش��کالت خ��ود را به ویژه در‬ ‫برهه کنونی و با ایج��اد محدودیت های ارزی بیان‬ ‫کنند‪ .‬ما هم راه حل های طراحی ش��ده را با انها در‬ ‫میان گذاشتیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه رون��د رو به رش��د صادرات‬ ‫غیرنفت��ی در ح��وزه صنای��ع غذای��ی را ب��ا وجود‬ ‫همه مش��کالت شاهد هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬در صادرات‬ ‫محصوالت صنایع غذایی نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫س��ال قبل ‪ ۲۱.۱‬درصد رشد داش��تیم‪ .‬البته از ان‬ ‫س��و ‪ ،‬در برخی از اق�لام محصوالت کش��اورزی و‬ ‫� افزایش صادرات زعفران‬ ‫غذایی رشدهای غیرمتعارف داشتیم که با همکاری‬ ‫شریعتمداری با بیان اینکه در صادرات شیرینی و‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی ناچ��ار ب��ه جلوگیری از‬ ‫ش��کالت ‪ ۳۲‬درصد در ‪ ۵‬ماه گذشته رشد داشتیم‪،‬‬ ‫صادرات برخی از کاالها شدیم‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬رش��د ص��ادرات در محصوالت‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬م��ا ب��ا ش��رایط‬ ‫کشاورزی همچون زعفران ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫خ��اص ام��روز نمی توانس��تیم غیر از‬ ‫باید مشکالت سر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن تصمیم گیری کنی��م‪ .‬با همکاری‬ ‫راه صادرکنندگان را‬ ‫ای��ن می��زان در ص��ادرات ابلیمو و‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی جلوی صادرات‬ ‫برداشت و حرف انها را‬ ‫اقالم��ی مانن��د قن��د‪ ،‬ش��کر‪ ،‬روغ��ن شنید‪ ۱۰۰ .‬درصد با کنس��انتره ‪ ۱۵‬درصد و در خوراک دام‬ ‫خام تصفیه ش��ده‪ ،‬دام زنده‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬قاچاق مخالفم و معتقدم و طیور ‪ ۵‬درص��د و در انواع ماکارونی‬ ‫شیرخشک صنعتی و اقالمی که خروج که باید با متخلف واقعی و پاس��تا ‪ ۲۰‬درصد بوده اس��ت‪ .‬رشد‬ ‫ان لطمه به بازار داخلی می زند و مردم برخورد شود‪ ،‬نه اینکه ص��ادرات در این محص��والت طبیعی‬ ‫شرایطی فراهم شود ب��وده ام��ا در محصوالت��ی مثل روغن‬ ‫را دچار مشکل می کند‪ ،‬گرفته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد صادرات کشاورزی‬ ‫که صادرکنندگان خوب خ��ام ‪ ۱۸۵۴‬درصد و در قند و ش��کر‬ ‫‹ ‹وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬کنار بروند و به جای ‪ ۲۲۹۰‬درصد رش��د داش��تیم که این‬ ‫با همه مش��کالت و گرفتاری ها رش��د انها کسانی بیایند که ما رشدها غیرقابل قبول است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫قابل توجه��ی در ص��ادرات محصوالت نمی شناسیم و در نهایت صادرات برخی از اقالم را برای تنظیم‬ ‫کش��اورزی در سال ‪ ۹۷‬نسبت به سال کشور دچار مشکل شود بازار ممن��وع کرده ای��م‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫گذشته داشتیم‪ .‬در صنایع غذایی هم‬ ‫مع��دن و تجارت درب��اره موضوع ثبت‬ ‫شیوه استفاده از منابع را تغییر دهیم‬ ‫پارلم��ان بخش خصوصی کش��ور میزب��ان رئیس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه بود‪ .‬در این نشست از توسعه‬ ‫نامت��وازن منطق��ه ای انتقاد و مطرح ش��د که امار و‬ ‫اطالعاتی که دراختیار دولت قرار می گیرد غیرواقعی‬ ‫اس��ت و در حالی که افزایش می��زان صادرات اعالم‬ ‫می ش��ود‪ ،‬واقعیت بیانگر کاهش صادرات و تولید در‬ ‫کشور است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬غالمحسین شافعی در‬ ‫نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد‪:‬‬ ‫نهاد های مختلف به جای تحقق اهداف تعیین ش��ده‬ ‫در برنامه های توس��عه ای‪ ،‬سعی دارند اهداف خود را‬ ‫اجرای��ی کنند و این به معنای انحراف منابع کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬وی مسئله دیگری را که درحال حاضر شرایط‬ ‫اقتصادی را پیچیده کرده اس��ت‪ ،‬شیوه توزیع منابع‬ ‫کشور دانست و گفت‪ :‬یارانه ها با نیت حمایت از اقشار‬ ‫اس��یب پذیر پرداخت می شوند اما بخش قابل توجهی‬ ‫از این منابع به دس��ت انهایی که باید‪ ،‬نمی رس��د و‬ ‫برعکس‪ ،‬افراد «برخوردار» از انها بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یارانه ای که در‬ ‫قالب ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان هم پرداخت می شود به اقشار‬ ‫اسیب پذیرنمی رس��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید شیوه استفاده‬ ‫از منابع کش��ور برای حمایت از این اقش��ار را تغییر‬ ‫دهیم‪ .‬مرتضی اهلل داد‪ ،‬معاون اقتصادی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران نیز در ادامه این جلس��ه از کاهش درامدهای‬ ‫س��ال اینده خبر داد و خواستار توجه ویژه دولت به‬ ‫این موضوع هنگام تدوین بودجه ش��د‪ .‬وی همچنین‬ ‫درخواس��ت کرد که در انتخاب مدیران ش��رکت های‬ ‫عمومی غیردولتی‪ ،‬شایسته ساالری مالک قرار گیرد‪.‬‬ ‫از طرف��ی‪ ،‬برنامه ه��ای این ش��رکت های دولتی باید‬ ‫بررس��ی ش��ود تا مبادا این ش��رکت ها حیات خلوت‬ ‫وزیران ش��ود‪ .‬اهلل داد معافیت ه��ای مالیاتی نهادهای‬ ‫عمومی غیردولت��ی را نیز مورد تاکید ق��رار داد و از‬ ‫هم راس��تایی دولت و مجلس با توجه به شرایط پیش‬ ‫رو حمایت کرد‪ .‬خروج دولت از تصدی گری مس��ئله‬ ‫دیگری بود که معاون اقتصادی اتاق ایران به ان اشاره‬ ‫ک��رد‪ .‬محمد الهوتی‪ ،‬رئیس کنفدراس��یون صادرات‬ ‫ن نیز از خودتحریمی ها سخن گفت‬ ‫اتاق بازرگانی ایرا ‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬دولت باید پیش از اینکه بخش��نامه ای‬ ‫صادر شود‪ ،‬نظر بخش خصوصی را بخواهد‪ .‬این فعال‬ ‫اقتصادی نیز امار و اطالعاتی که دراختیار دولت قرار‬ ‫می گی��رد را غیرواقعی خوان��د و ادامه داد‪ :‬از افزایش‬ ‫می��زان صادرات خبر می دهید اما انچه واقعیت دارد‪،‬‬ ‫بیانگر کاهش صادرات و تولید در کش��ور اس��ت‪ .‬وی‬ ‫همچنین از صدور بخش��نامه های یک ش��به از سوی‬ ‫دولت در زمینه ممنوعی��ت انواع کاالها انتقاد کرد و‬ ‫افزود‪ :‬هر روز شاهد ممنوعیت اقالم جدیدی هستیم‬ ‫که بدون مش��ورت و اطالع رس��انی‪ ،‬اعالم می شوند‪.‬‬ ‫دولت به ای��ن نکته توجه نمی کند ک��ه صادرکننده‬ ‫متعهد اس��ت و باید بر اس��اس قرارداد خود با طرف‬ ‫مقابل عمل کند‪ .‬چگونه می توان بدون در نظر گرفتن‬ ‫این مسئله صادرات را ممنوع کرد؟‬ ‫سفارش گفت‪ :‬نظام در اغاز سال تصمیم گرفت به‬ ‫همه کاالها ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان بدهد تا ترمز رشد ارز‬ ‫در ان ایام را بگیرد‪ .‬در ان دوران به همه کاالها ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی داده می ش��د ق��رار هم نبود کنترلی‬ ‫باش��د‪ .‬بعد از ان به دلیل اتفاق هایی مقرر ش��د که‬ ‫کنترل های الزم انجام شود‪ .‬ما در مجموعه صنعت‬ ‫اهلی��ت واردکننده‪ ،‬نرخ کاال و مقدار وارد ش��ده را‬ ‫م��ورد بررس��ی ق��رار داده و بع��د ارز را اختصاص‬ ‫می دهی��م‪ ،‬یعنی هر چه از طریق س��امانه «نیما»‬ ‫مجوز می گیرد‪ ،‬با این کنترل هاست‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری درب��اره پیم��ان ارزی نیز گفت‪:‬‬ ‫تصمیم گرفته ش��د ارز حاصل از صادرات به چرخه‬ ‫اقتص��اد برگردد تا بتوان ارز وارد ب��ازار کرد‪ .‬چون‬ ‫همه ب��ه این امر اعتقاد دارند که باید ارز به چرخه‬ ‫اقتصاد وارد شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه باید مش��کالت س��ر راه‬ ‫صادرکنندگان را برداش��ت و حرف انها را ش��نید‪،‬‬ ‫گف��ت‪ ۱۰۰ :‬درصد ب��ا قاچاق مخالف��م و معتقدم‬ ‫که باید ب��ا متخلف واقعی برخورد ش��ود‪ ،‬نه اینکه‬ ‫ش��رایطی فراهم ش��ود که صادرکنن��دگان خوب‬ ‫کن��ار بروند و به ج��ای انها کس��انی بیایند که ما‬ ‫نمی شناس��یم و در نهای��ت کش��ور دچار مش��کل‬ ‫ش��ود‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در زمینه‬ ‫وضعی��ت ش��یر گف��ت‪ :‬زمانی ش��یر را دام��داران‬ ‫‪ ۱۱۰۰‬توم��ان قیمت گذاری کردن��د اکنون نرخ را‬ ‫‪ ۱۵۷۰‬تومان گذاش��تیم که دامدار حتی ش��یر را‬ ‫به تولیدکنن��دگان لبنیات با نرخ ‪ ۲۰۰۰‬تومان هم‬ ‫نمی فروش��د که باید تالش شود مش��کل بین انها‬ ‫حل شود‪.‬‬ ‫ذخایر کاالی اساسی مناسب است‬ ‫وزی��ر جهادکش��اورزی از افزایش واردات‬ ‫گوشت‪ ،‬برنج و حبوبات خبر داد و تاکید کرد‬ ‫که در تامین کاالهای اساسی مشکلی وجود‬ ‫ندارد و کشور دارای ذخایر خوبی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمود حجتی در نشست‬ ‫مش��ترک کمیس��یون کش��اورزی با فعاالن‬ ‫عرص��ه صنای��ع غذای��ی در مجل��س گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر برای تامین کاالهای اساس��ی مش��کل‬ ‫نداری��م‪ ،‬ذخایر خوبی داری��م و ارز الزم هم تخصیص‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬البته ممکن است نارضایتی هم وجود‬ ‫داش��ته باش��د که قرار اس��ت بانک مرکزی تسهیالت‬ ‫الزم را اعطا کند‪ .‬وی با اش��اره به اختصاص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی برای تامی��ن کاالهای اساس��ی گفت‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت عده ای با این موضوع مخالف باشند اما تا زمانی‬ ‫ک��ه وضعیت فعلی حاکم باش��د باید کاال و محصوالت‬ ‫ب��ا این نرخ تامین ش��ود‪ .‬البته نابرابری ایجاد ش��ده و‬ ‫ع به زودی‬ ‫مشکالتی به وجود امده است که به طور قط ‬ ‫برطرف خواهد شد‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه‬ ‫واردات برخی محصوالت به ویژه روغن نس��بت به سال‬ ‫گذش��ته کاهش داشته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬واردات دانه های‬ ‫روغنی کاهش نیافته است که امیدواریم طی رایزنی با‬ ‫بانک مرکزی سریع تر مشکل حل شود‪ ،‬به ویژه بتوانیم‬ ‫مشکالت کارخانه ها را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫حجت��ی با تاکید دوباره بر اینکه مش��کلی در تامین‬ ‫کاالهای اساس��ی نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬البت��ه محدودیتی در‬ ‫واردات نسبت به س��ال گذشته اعمال شده‬ ‫و از ان ط��رف ما در بخش گوش��ت‪ ،‬برنج و‬ ‫حبوب��ات افزایش واردات داش��تیم‪ .‬به طور‬ ‫نمونه‪ ،‬از اغاز س��ال تاکن��ون ‪ ۲۷۴‬میلیون‬ ‫دالر ب��ه چ��ای اختصاص پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫گزارش هفته گذش��ته نشان می دهد که ما‬ ‫برای تامین چ��ای ‪ ۴‬میلیون دالر اختصاص‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫وزی��ر جهاد کش��اورزی با تاکید بر اینک��ه با رایزنی‬ ‫ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مش��کالت برطرف‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برای مثال‪ ،‬در زمینه شیر سال گذشته‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون دالر صادرات لبنیات داشتیم که امسال‬ ‫تاکنون نزدیک به ‪ ۱۴۰‬میلیون دالر ش��ده است‪ .‬این‬ ‫یعنی ما به اندازه کافی ش��یر در داخل کش��ور تولید‬ ‫می کنیم و مش��کل به وجود امده در بخش های دیگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ممنوعیت صادرات شیرخشک گفت‪:‬‬ ‫مش��کالت با همکاری دامداران و تولیدکنندگان شیر‬ ‫حل ش��ود‪ .‬ام��روز نزدیک به ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر ش��یر‬ ‫صادر می کنیم‪ .‬دنبال راه حلی هستیم که مشکل بین‬ ‫دامداران و تولیدکنن��دگان را با در نظر گرفتن منافع‬ ‫ملی و توجه به صنعت و تولید حل کنیم‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی همچنین از کاهش ش��یوع و‬ ‫درگی��ری بیماری انفلوانزای ف��وق حاد پرندگان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪ 23 1397‬محرم ‪ 3 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 497‬پیاپی ‪2470‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫پیوستن به ‪FATF‬‬ ‫هزینه ای ندارد‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫باید سعی کنیم به دور‬ ‫از افراط و تفریط‪ ،‬رفتاری‬ ‫متعادل داشته باشیم‪،‬‬ ‫در شرایط کنونی رفتار‬ ‫شتابزده و افراطی اسیب‬ ‫بیشتری دارد‪ .‬در این‬ ‫شرایط نباید مردم را‬ ‫تحریک کرد که هیچ کاالیی‬ ‫نخرند‪ .‬بهترین شیوه برای‬ ‫مقابله با شرایط کنونی این‬ ‫است که نیازهای اصلی‬ ‫به میزان حداقل تامین‬ ‫شود‬ ‫کارشناسان در بررسی پویش «نخریدن»‪ ،‬مطرح کردند‪:‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در روزهای گذش��ته پویش «نخریدن محصوالت‬ ‫ضروری» مطرح ش��د‪ .‬این پویش که به نظر می رسد‬ ‫از س��وی مردم هدایت می شود‪ ،‬با هدف کاهش نرخ‬ ‫و وادار کردن برخی فروشندگان به ارائه ارزان قیمت‬ ‫محصوالت مدیریت می شود‪ .‬در حالی که پیش بینی‬ ‫می ش��د تولیدکنندگان با این پویش مخالف باشند‪،‬‬ ‫این ط��ور نیس��ت و تولیدکنن��دگان و کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی معتقدند اگر این پویش بتواند فعالیت هایی‬ ‫را که مد نظر قرار دارد به درستی اجرا کند در ادامه‬ ‫شاهد بازگشت ارامش به بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫پ��س از کاه��ش ارزش پ��ول ملی و رش��د تورم‬ ‫نقطه ای بس��یاری از کاالها رش��د قیمت داش��ت‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق در حال��ی رخ داد که قدرت خرید مردم‬ ‫افزایش نیافت و عده ای نیز از ش��رایط ایجاد ش��ده‬ ‫سوءاستفاده کردند؛ محتکران شروع به جمع اوری‬ ‫برخی محصوالت کردن��د‪ .‬احتکار و کمبود فضای‬ ‫ذهنی و امنیت روانی جامعه را با مخاطراتی همراه‬ ‫ک��رد که در نتیجه ان‪ ،‬بخش��ی از مردم ش��روع به‬ ‫خرید محصوالت غیرضروری و بیش از نیاز کردند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اقتصاد معتقدن��د چنین رفتارهایی‬ ‫باع��ث می ش��ود اقتصاد کش��ور به واس��طه همان‬ ‫اف��راد در ادام��ه ب��ا خطره��ای بس��یار جدی تری‬ ‫همراه ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬با توجه ب��ه اینکه ایران در‬ ‫دس��ته اقتصاده��ای نوظهور قرار دارد و به س��مت‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه حرکت می کند‪ ،‬یکی‬ ‫از شاخص های اصلی رفتار توسعه یافته مردم است‪.‬‬ ‫یکی از نظریه پردازان توسعه پایدار در ایران معتقد‬ ‫است مردم با کنترل رفتار اقتصادی خود می توانند‬ ‫در توسعه یافتگی کش��ور نقش بسیار مهمی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬تحلیلگ��ر توس��عه پای��دار‬ ‫درب��اره پویش «نخری��دن کااله��ای غیرضروری»‬ ‫کنترل بازار دست مردم است‬ ‫ب��ه «گس��ترش صنع��ت» گف��ت‪ :‬بررس��ی رون��د‬ ‫توس��عه یافتگی در کش��ورهای توس��عه یافته نشان‬ ‫می دهد که یکی از مهم ترین ش��اخص های توسعه‪،‬‬ ‫رفتار اقتصادی مردم اس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬قرار است‬ ‫در کش��ور به سمت توسعه حرکت کنیم‪ ،‬مردم هم‬ ‫باید رفتارهای توسعه یافته داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت مردم در دستور کار باشد‬ ‫اما ش��اخص های رفاه اجتماعی به چالش کش��یده‬ ‫می ش��ود و مش��کالتی در اقتصاد بروز می کند که‬ ‫سبب می شود کشور از درون خالی شود‪.‬‬ ‫ساسانی درباره س��رمایه گذاری روی سکه و دالر‬ ‫گف��ت‪ :‬س��رمایه گذاری در ط�لا و ارز یعنی حذف‬ ‫ارزش افزوده از چرخ��ه اقتصاد و این موضوع باعث‬ ‫کاهش درامد سرانه می ش��ود‪ .‬اگر ملتی باشیم که‬ ‫شرایط را بشناس��یم و سختی ها را تحمل کنیم‪ ،‬از‬ ‫پ��س این موضوع بر خواهیم امد‪ .‬ش��رایط اقتصادی‬ ‫ایران اکنون به گونه ای است که باید منابع مالی به‬ ‫س��مت فعالیت هایی که ارزش افزوده ایجاد می کند‪،‬‬ ‫س��وق داده شود‪ .‬این تحلیلگر توسعه پایدار با بیان‬ ‫اینکه متاس��فانه در برخی از موارد ملتی شدیم که‬ ‫این��ده را ف��دای خودخواهی کوتاه م��دت خودمان‬ ‫می کنی��م‪ ،‬افزود‪ :‬به راحتی هم��ه جامعه و زندگی‪،‬‬ ‫فدای اقدا م های کوتاه مدت می ش��ود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که نگاهی به نیم قرن گذش��ته ایران نشان‬ ‫می دهد هرگز این رفتارها باعث رش��د‬ ‫اقتصادی نش��ده و همیش��ه معکوس‬ ‫عمل کرده اس��ت‪ .‬ای��ن رفتارها باعث‬ ‫می ش��ود فاصل��ه م��ا ب��ا کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته و مردمان توس��عه یافته‬ ‫بیشتر شود‪.‬‬ ‫ساس��انی با اش��اره به اینکه اگر می خواهیم رشد‬ ‫کنیم باید حاکمیت به دنبال مشارکت مردم باشد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬عالوه بر حرکت حاکمیت به این سمت‬ ‫که مردم مش��ارکت جدی تری داشته باشند‪ ،‬مردم‬ ‫هم بای��د به بل��وغ اقتصادی و اجتماعی مناس��بی‬ ‫برس��ند و کنترل بس��یاری از مس��ائل‪ ،‬مشکالت و‬ ‫بحران ها را بر عهده بگیرند‪ .‬زمانی که شناخت مردم‬ ‫از مسائل اقتصادی و اجتماعی کامل شود و مسئله‬ ‫از پیچیدگی به سمت سادگی حرکت کند‪ ،‬راحت تر‬ ‫می توان مشکالتی از این دست را برطرف کرد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر توس��عه پایدار با تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه باید س��عی کنیم ب��ه دور‬ ‫از اف��راط و تفری��ط‪ ،‬رفت��اری متعادل‬ ‫داشته باش��یم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی رفتار شتابزده و افراطی اسیب‬ ‫بیش��تری دارد‪ .‬در این ش��رایط نباید‬ ‫م��ردم را تحریک کرد که هیچ کاالیی‬ ‫غالمرضا تفتی‬ ‫نخرند‪ .‬بهترین ش��یوه ب��رای مقابله با‬ ‫سیاست های دولت‬ ‫ش��رایط کنونی این است که نیازهای‬ ‫اصلی ب��ه میزان حداقل تامین ش��ود و رفتار مردم باید مکمل‬ ‫باشد‪ .‬یکی از مشکالتی‬ ‫و کاالی��ی بی��ش از نی��از روز یا هفته که در کف بازار داریم‪،‬‬ ‫خریداری نشود‪.‬‬ ‫تقاضای کاذب است‪ .‬نیاز‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه نباید تصور‬ ‫جامعه و کشور به حدی‬ ‫نیست که امروز تقاضا‬ ‫ش��ود در این��ده ارزش پ��ول کاهش‬ ‫می یاب��د و اجناس م��ورد نیاز کمیاب می شود‪ ،‬تقاضای کاذب‬ ‫امروز به حدی رسیده‬ ‫می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این موضوع باعث که دولت هر مقدار کاال‬ ‫می ش��ود سرمایه به س��مت طال و ارز‬ ‫تامین کند بازار ان را‬ ‫حرکت کند‪ .‬با خرید طال و ارز ممکن‬ ‫می بلعد‬ ‫اس��ت در ظاهر ارزش پول حفظ شود‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت‪ :‬باتوجه ب��ه تحریم ها و‬ ‫محدودیت ها ضد صنعت خودروسازی کشور‪ ،‬گروه خودروسازی سایپا‬ ‫قصد دارد زمینه اس��تفاده همه جانب��ه از ظرفیت های داخلی موجود و‬ ‫دانش و ایده های ناب عالقه مندان دانش��گاهی و پژوهشگران فعال در‬ ‫حوزه خودروسازی را برای توسعه داخلی سازی قطعات‪ ،‬کاهش ارزبری‬ ‫در صنعت خودروس��ازی و تولید محصوالت جدید مورد اس��تفاده قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از س��ایپانیوز‪ ،‬محسن قاسم جهرودی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با هدف توس��عه داخلی سازی قطعات خودرو‪ ،‬سایپا از صنعتگران‪،‬‬ ‫دانشگاهیان و نخبگان‪ ،‬دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬گروه خودروس��ازی سایپا قصد دارد زمینه همکاری را‬ ‫برای تمامی عالقه مندانی که هرگونه پژوهش مطالعاتی‪ ،‬طرح علمی یا‬ ‫ایده ناب در زمینه طراحی‪ ،‬س��اخت و کاربری قطعات خودرویی دارند‬ ‫� تقاضای کاذب را کمترکنیم‬ ‫یک��ی از اصلی تری��ن تحریم ه��ای‬ ‫نخری��دن کاال ب��ه محص��والت لوازم‬ ‫خانگ��ی مرب��وط می ش��ود‪ .‬ب��ا اینکه‬ ‫ش��اید در اغ��از ب��ه نظ��ر برس��د که‬ ‫تولیدکنن��دگان و فعاالن ای��ن بازار با‬ ‫پویش نخریدن مخالف باشند‪ ،‬این طور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫غالمرض��ا تفت��ی‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان لوازم خانگ��ی قم با بیان‬ ‫اینک��ه سیاس��ت های دول��ت و رفتار‬ ‫مردم باید مکمل باش��د‪ ،‬به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬یکی از مش��کالتی که‬ ‫پاسخ سایپا به سیاست های تحریمی امریکا‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد‪ :‬سایپا تمامی طرح ها‪،‬‬ ‫پیش��نهادها و ایده ه��ا را در زمینه س��اخت قطعات مرب��وط به موتور‪،‬‬ ‫گیربکس و اکسل خودرو‪ ،‬ساخت قطعات تریم داخلی‪ ،‬قطعات برقی و‬ ‫سیستم های داخلی خودرو و همچنین‪ ،‬ایده های تحقیقاتی و مطالعاتی‬ ‫در زمینه طراحی ظاه��ر بیرونی و داخلی خودرو را جمع اوری خواهد‬ ‫کرد و مورد پایش قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫قاس��م جهرودی ادامه داد‪ :‬گروه خودروسازی سایپا به تمامی افرادی‬ ‫ک��ه طرح و ای��ده انها پ��س از پذیرش‪ ،‬ب��ه صورت علم��ی در تولید‬ ‫محصوالت اینده مورد اس��تفاده قرار گی��رد‪ ،‬تعهد خرید با تیراژ باال را‬ ‫خواهد داد که ارزش گذاری بر دانش و خرید ایده علمی پژوهش��گران‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با اجرای این طرح‪ ،‬عالوه بر گس��ترش زمینه بهره مندی از‬ ‫در کف بازار داریم‪ ،‬تقاضای کاذب است‪ .‬نیاز جامعه‬ ‫و کش��ور به حدی نیس��ت که امروز تقاضا می شود‪.‬‬ ‫تفت��ی توضیح داد‪ :‬تقاض��ای کاذب امروز به حدی‬ ‫رسیده که دولت هر مقدار کاال تامین کند بازار ان‬ ‫را می بلعد و این موضوع مشکل اصلی اقتصاد کشور‬ ‫است‪ .‬متاس��فانه برخی از مردم زمانی که می بینند‬ ‫کاالیی با مش��کل روبه رو شده به ان دامن می زنند‪.‬‬ ‫اگر مردم به ان��دازه نیاز واقعی خود خرید کنند به‬ ‫طور قطع شاهد چنین مشکالتی نخواهیم بود‪ .‬این‬ ‫مس��ئول و فعال صنعت لوازم خانگی با بیان اینکه‬ ‫اگر افرادی می توانند‪ ،‬اکنون خرید نکنند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫برخی از موارد مردم اقدام می کنند تا لوازم خانگی‬ ‫ی��ا جهیزیه را زودتر از موع��د خریداری کنند‪ .‬این‬ ‫موض��وع باعث می ش��ود در بحث خدم��ات پس از‬ ‫ف��روش و گارانتی با مش��کل روبه رو ش��وند‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه در شرایط جنگ اقتصادی هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مردم و مس��ئوالن شرایط جنگ اقتصادی را‬ ‫باید بپذیرند‪.‬‬ ‫ش��رایطی که امروز برای کش��ور و بازار به وجود‬ ‫امده به نفع هیچ کس نیست و متاسفانه در بسیاری‬ ‫از م��وارد خانه ها تبدیل به انبار کاال ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫دولت باید به مردم اطمینان بدهد و با مردم شفاف‬ ‫حرف بزند‪.‬‬ ‫در روزهای گذشته متاسفانه برخی از امار شکاف‬ ‫بین مردم و دولت را بیشتر کرد‪ .‬امارهایی که داده‬ ‫می ش��ود با واقعیت همخوانی ن��دارد‪ .‬حتی اگر این‬ ‫امارها واقعیت هم داش��ته باش��د‪ ،‬می ت��وان انها را‬ ‫مطرح نکرد تا شکافی که ایجاد شده برطرف شود‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت ل��وازم خانگی با بی��ان اینکه‬ ‫ش��رکت هایی که ب��دون حس��اب کت��اب افزایش‬ ‫خرید داش��ته اند‪ ،‬بای��د متنبه ش��وند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬فعاالن��ی که افزایش بی دلیل قیمت ها‬ ‫را در دس��تور کار خ��ود قرار ندادن��د باید از طرف‬ ‫دولت شناس��ایی و مورد قدردانی ق��رار گیرند‪ .‬این‬ ‫سیاس��ت ها امروز باعث می ش��ود م��ردم و بازاریان‬ ‫مسیر بهتری را در پیش بگیرند‪.‬‬ ‫توانمندی های داخلی و توس��عه همکاری صنعت و دانش��گاه‪ ،‬فرهنگ‬ ‫استفاده از تولید داخلی توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا تصریح کرد‪ :‬تنها راه برون رفت‬ ‫از چالش کنونی صنعت خودروسازی و تحریم ها‪ ،‬خودباوری و استفاده‬ ‫از توان داخلی متخصصان و نخبگان اس��ت که س��ایپا در این راس��تا‬ ‫ام��اده هرگونه همکاری از طریق ایجاد فضا و فرصت بروز اس��تعدادها‬ ‫و توانمندی ه��ا اس��ت‪ .‬وی در پای��ان با اش��اره به اس��تفاده نکردن از‬ ‫ظرفیت ه��ای داخلی موجود در دوره های گذش��ته تاکید کرد‪ :‬یکی از‬ ‫اصول اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬بهره گیری از توانمندی ها و تخصص نخبگان‬ ‫داخلی اس��ت که گروه س��ایپا قصد دارد با شناسایی ایده های خالقانه‬ ‫در زمینه طراحی و ساخت قطعات خودرویی‪ ،‬زمینه اجرای پروژه های‬ ‫س��اخت بر مبنای این ایده ها را با س��رمایه گذاری به اجرا دراورد و به‬ ‫صورت تضمینی قطعات تولیدی را با تیراژ باال خریداری کند‪.‬‬ ‫اگ��ر ای��ران می خواه��د ب��ا‬ ‫فس��اد مبارزه کند چاره ای جز‬ ‫پیوستن به ‪ FATF‬ندارد‪ .‬البته‬ ‫رانت خواران از پیوستن ایران به‬ ‫این نهاد نظارت��ی هراس دارند‪.‬‬ ‫ن��ام ای��ران در بین کش��ورهای‬ ‫پرخطر ب��رای س��رمایه گذاری‬ ‫مهدی پازوکی‬ ‫ب��ه دلیل پایبندی نداش��تن به‬ ‫اقتصاددان‬ ‫ترتیبات ‪ FATF‬از سوی بانک‬ ‫مرکزی چین اعالم ش��ده است‪.‬‬ ‫باید توجه داشت که این اعالم از‬ ‫سوی بزرگ ترین شریک تجاری ایران بوده است‪ .‬همچنین‪ ،‬نباید‬ ‫فراموش کرد که ‪ ۱۹۴‬کش��ور از جمله روسیه‪ ،‬چین و ترکیه که‬ ‫مراودات اقتصادی با ما دارند نیز به ‪ FATF‬پیوسته اند‪ .‬پیوستن‬ ‫ایران ب��ه ‪ FATF‬هزینه ای برای ما ندارد و حتی به نفع اقتصاد‬ ‫و منافع ملی ما اس��ت‪ .‬اگر ایران می خواهد با فس��اد مبارزه کند‬ ‫چاره ای جز پیوستن به ‪ FATF‬ندارد‪ .‬البته کسانی که پول های‬ ‫کثی��ف را وارد اقتصاد می کنند از پیوس��تن ای��ران به این نهاد‬ ‫نظارتی هراس دارند‪ FATF .‬مانند ‪ FIFA‬در فوتبال است و تا‬ ‫زمانی که کشوری قوانین ان را نپذیرد هیچ تیم محلی نیز حاضر‬ ‫به مسابقه نیس��ت‪ ،‬یعنی در صورت رد قوانین این نهاد نظارتی‪،‬‬ ‫بانک ه��ای کوچک نیز حاضر به هم��کاری با ما نخواهند بود‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬اگر می خواهیم با ش��بکه بانکی جهان��ی کار کنیم باید به‬ ‫‪ FATF‬بپیوندیم‪ ،‬در غیر این صورت باید دور خود سی م خاردار‬ ‫بکشیم‪ .‬متاس��فانه بخشی از موسسه های خصوصی در پولشویی‬ ‫دخیل هس��تند به ط��وری که رئیس جمه��وری در موقع تقدیم‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۷‬اش��اره کردند ک��ه ‪ ۲۵‬درصد نقدینگی‬ ‫کش��ور در اختیار موسسه های غیرمجاز اس��ت و انها به راحتی‬ ‫پولش��ویی می کنند‪ .‬بنابر امارهای رس��می‪ ،‬ما در سال گذشته‬ ‫ح��دود ‪ ۱۲.۵‬میلیارد دالر قاچاق داش��تیم که با احتس��اب نرخ‬ ‫ی ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬توم��ان برای دالر به طور تقریب ‬ ‫درام��د قاچاق از طریق ش��بکه بانکی تمیز ش��ده و وارد چرخه‬ ‫اقتصادی ش��ده اس��ت‪ .‬تندروها مانند موضوع برجام که به نفع‬ ‫ما بود مخالف این پیوستن هستند‪ .‬بخشی از این افراد از طریق‬ ‫ران��ت درامدهایی را ب ه دس��ت اورده و جزو رانت خواران اقتصاد‬ ‫ایران هستند‪ ،‬عده دیگری هم از فواید این موضوع اگاهی ندارند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایلنا‬ ‫خبر‬ ‫حمایت صندوق کارافرینی امید‬ ‫از فعالیت های دانش بنیان‬ ‫معاون تسهیالت و تجاری سازی صندوق نواوری و شکوفایی با‬ ‫اشاره به همکاری این صندوق با صندوق کارافرینی امید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این صندوق بخش��ی از منایع خود را به حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان اختصاص داده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫ش��اهوردی در مراس��م امضای قرارداد همکاری میان صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی با بیان اینکه نهادهای��ی مانند صندوق ها‪،‬‬ ‫دارای س��اختار مالی و ماموریت محور هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫بو کارهای فناورانه سال ها است‬ ‫نهادها در فضای توس��عه کس�� ‬ ‫ اقدام های��ی را اجرایی کرده ان��د‪ .‬از این رو‪ ،‬صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی همواره به دنبال همکاری با این نهادهای مالی بوده‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به همکاری این صندوق با صندوق کارافرینی‬ ‫امید‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این تفاهمنامه در مرحله قرارداد نهایی‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اهوردی با اش��اره به ویژگی های صندوق کارافرینی‬ ‫امید‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬این صندوق‪ ،‬پراکنش��ی در سطح استان های‬ ‫کشور به ویژه در استان های محروم دارد و تاکنون برای حمایت‬ ‫بو کارهای خ��رد و کوچک اقدام کرده اس��ت‪ .‬این مقام‬ ‫از کس�� ‬ ‫مس��ئول اضافه کرد‪ :‬با تعدد ش��عب‪ ،‬صن��دوق کارافرینی امید‬ ‫می تواند در کنار ماموریت های ما برای حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان گام بردارد‪ .‬معاون تسهیالت و تجاری سازی صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی دارا بودن مجوزهای بانکی از بانک مرکزی‬ ‫را از دیگر مزایای صن��دوق کارافرینی امید نام برد و ادامه داد‪:‬‬ ‫از این رو‪ ،‬هم��کاری با این صندوق‪ ،‬کاهش هزینه هایی را برای‬ ‫صندوق نواوری و ش��کوفایی به دنب��ال دارد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫اعتب��اری که صندوق ن��واوری و ش��کوفایی در اختیار صندوق‬ ‫کارافرینی امید قرار داده است‪ ،‬این صندوق می تواند اعتباراتی‬ ‫را به شرکت های دانش بنیان اختصاص دهد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬میلیون تومانی‬ ‫قیمت ها در بازار خودرو‬ ‫فع��االن بازار خودرو از کاهش میانگی��ن ‪ ۵۰‬میلیون تومانی‬ ‫قیمت ها در بازار خ��ودرو خبر می دهند‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬با اغاز‬ ‫روند س��قوط نرخ دالر از بعدازظهر روز گذشته‪ ،‬انتظار می رفت‬ ‫قیمت ه��ا در بازار خودرو نیز روند کاهش��ی به خود بگیرد‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط بر اس��اس جدیدترین اخبار به دست امده از بازار‬ ‫خودرو‪ ،‬قیمت ها در بازار خودرو به ش��دت کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫به گفته رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو‬ ‫ته��ران‪ ،‬درحال حاضر نرخ خودروهای داخل��ی بین ‪ ۱.۵‬تا ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تومان و نرخ خودروهای وارداتی که نس��بت مس��تقیم‬ ‫ب��ا نرخ ارز دارند ب��ه طور میانگین ‪ ۵۰‬میلی��ون تومان کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬این وضعیت در حالی است که به گفته فعاالن بازار‬ ‫خودرو‪ ،‬درحال حاضر همه در این بازار فروشنده شده اند و هیچ‬ ‫خری��داری در بازار وجود ندارد‪ .‬در این ش��رایط رئیس اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران پیش بینی می کند‬ ‫که در روزهای ا ینده نیز روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو‬ ‫ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 11‬مهر ‪ 23 1397‬محرم ‪ 3 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 497‬پیاپی ‪2470‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت پویش «مطالبه تغییر‬ ‫رویه مدیریتی کشور»‬ ‫خبر‬ ‫مردم و خودروهای دپو شده‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تعداد خودروهای دپوش��ده‬ ‫در گم��رکات را ‪ ۱۴‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬اع�لام کرد‪ .‬مه��دی دادفر در‬ ‫گفت وگو با عصرخودرو‪ ،‬با بیان این مطلب گفت‪ :‬سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت و نهاد اجرای��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نه تنها‬ ‫تصمیم مش��خصی برای حل مشکل دپوی خودروها در گمرکات‬ ‫نمی گیرند بلکه گره های مختلفی ایجاد می کنند تا این مش��کل‬ ‫برطرف نش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬برداشت رفتارهای فعلی مسئوالن این‬ ‫اس��ت که روند به وجود امده‪ ،‬تاوان کشف فساد در بدنه سازمان‬ ‫توس��عه تجارت است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬این مشکل به دالیل موهوم‬ ‫پیگیری نشده و پشت گوش انداخته می شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که مبل��غ این خودروها پرداخت ش��ده و تعهدات واردکنندگان‬ ‫نسبت به مردم است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خ��ودرو ورود این خودروها به بازار‬ ‫را موج��ب تعدی��ل نرخ این خودروه��ا و در نهایت رضایت مندی‬ ‫مش��تریان اع�لام و تصری��ح ک��رد‪ :‬نیتی برای حل این مش��کل‬ ‫وج��ود ن��دارد و هدفی که در این زمینه دنبال می ش��ود‪ ،‬اجحاف‬ ‫ب��ه واردکنندگان اس��ت زیرا به وجود س��وءجریان در س��ازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت دامن زده اند‪ .‬دادفر با اش��اره به اینکه دس��تور‬ ‫رئیس جمهوری ترخیص این خودروها از گمرکات اس��ت‪ ،‬با این‬ ‫حال‪ ،‬این دس��تور اجرایی نمی شود و تالشی نیز برای اجرای ان‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫امراهلل امینی‬ ‫اگر از بعد ملی یا فرهنگی‬ ‫به وضعیت بازار فعلی‬ ‫کشور نگاه کنیم راهکار‪،‬‬ ‫نخریدن مردم است‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬وقتی در‬ ‫کشور همسایه مشکل‬ ‫دالر به وجود امد مردم‬ ‫با درخواست دولت‬ ‫دالرهای خود را به بانک ها‬ ‫برگرداندند‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ه��ر گونه توقف تقاضا رکودی‬ ‫ش��کل می دهد که فروشنده را‬ ‫مجب��ور می کن د نرخ محصوالت‬ ‫خ��ود را تعدیل کن��د‪ .‬در نهایت‬ ‫فش��ار به دلیل نیاز به نقدینگی‬ ‫منج��ر می ش��ود ک��ه قیمت ها‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫فربد زاوه‬ ‫بای��د توج��ه داش��ت پویش‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫تحری��م ملی در ح��وزه خودرو‬ ‫پ��س از پیش ف��روش و ثبت نام‬ ‫دو ش��رکت بزرگ خودروس��از کش��ور اتفاق افت��اده که حداقل‬ ‫حجمی از متقاضیان خودر و مورد نظر ثبت نام کرده اند و خریدار‬ ‫زیادی(متقاضی واقعی) وجود ندارد‪.‬‬ ‫پ��س به طور کلی اینکه پوی��ش و این حرکت اجتماعی چقدر‬ ‫عمومی شود قابل پیش بینی نیست و زیاد به ان خوشبین نیستم‬ ‫زی��را به طور عموم حرکت های اجتماعی در ایران به راحتی قابل‬ ‫شکسته شدن هستند‪ .‬مانند تجربه قبل در پویش نخریدن پراید؛‬ ‫کاف��ی اس��ت وامی تخصی��ص پیدا کند و ب��رای دریافت و خرید‬ ‫دعـوا هـم می ش��ود و افراد فراموش می کنند که برای چه هدفی‬ ‫صـف ایس��تاده اند‪ .‬فراتر از این مس��ئله‪ ،‬سطح قیمتی محصوالت‬ ‫به اعدادی رس��یده که مـردم به لحاظ مالی دیگر توانایی خـرید‬ ‫ندارن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬با افزایش چن��د برابری قیمت ها تقاضا خود به‬ ‫خود پایین امده اس��ت‪ .‬رکود ش��روع شده و رکود بسیار سنگین‬ ‫و کش��نده ای است‪ .‬با شرایط اقتصادی موجود کشور به راحتی از‬ ‫این رکود خارج نمی ش��ود‪ .‬این حرکت ها بیش��تر شبیه این است‬ ‫که ایس��تاده ایم و نتیجه مس��ابقه اعالم شده و حاال پویش برگزار‬ ‫می کنیم‪ .‬حال باید پرس��ید ه��دف این پویش برای نتیجه ای که‬ ‫اعالم ش��ـده چیست؟ درحال حاضر بازار ب ه دست سرمایه گذاران‬ ‫و دالالن اداره می شود‪ ،‬نه مصرف کننده واقعی‪ .‬کسانی که در حال‬ ‫خرید هس��تند به قصد س��رمایه گذاری‪ ،‬اقدام به خرید می کنند‪.‬‬ ‫قص��د انه��ا هم حفظ دارایی و نفع از این بازار اس��ت‪ .‬رویه حفظ‬ ‫ارزش دارایی باعث شده تا شاهد چنین بازار اشفته ای باشیم‪.‬‬ ‫متهم ردی��ف اول به هم ریختگی دو بازار خودروهای وارداتی و‬ ‫داخلی مردم نیستند‪ .‬وقتی در سیاست های واردات خودرو زمانی‬ ‫بحث امحا مطرح می ش��ود و زمانی سامانه بسته می شود اما ثبت‬ ‫س��فارش انجام می شود و‪ ...‬خود زمینه ساز مشکالت بوده ایم‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر هم با عنوان س��اخت داخل ممنوعیت واردات ابالغ‬ ‫ش��د و همچنان سیاس��ت هایی که از پیش اجرا شده ادامه دارد‪.‬‬ ‫تصمیم های نادرس��ت به قدری تاثیر منفی داشته که فراخوان ها‬ ‫تاثیر زیادی نداش��ته اند‪ .‬پویش هم همین اس��ت تا زمانی که در‬ ‫ای��ن بخش ها پارادایم های فکری تغیی��ر نکند یا تعدادی را بابت‬ ‫این به هم ریختگی تنبیه نکنیم حرکت های جمعی بازتاب زیادی‬ ‫ندارد‪ .‬تمام مش��کالت امروز به لحاظ بازده زمانی‪ ،‬زودتر از شروع‬ ‫تحریم ها اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬نااگاه��ی برخی مدیران‬ ‫خودروس��ازان مش��کالت را دامن زده اس��ت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬یکی‬ ‫از مدیران خودروس��از اعالم کرد تحریم برای ما جوک اس��ت در‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ ‬ ‫حالی که ش��اید برای او جوک باش��د برای مردم این گونه‬ ‫تا زمانی که این سیاست ها را تغییر ندهیم و اصرار داشته باشیم‬ ‫همین تفکر و رویه نادرس��ت دنبال ش��ود راه اندازی این پویش ها‬ ‫به نتیجه خاصی نمی رس��د‪ .‬اگر بناس��ت پویشی برگزار شود باید‬ ‫پویش مطالبه تغییر رویه مدیریتی کشور باشد‪ .‬وزیری که با چند‬ ‫سال تجربه‪ ،‬اعالم می کند مسائل امروز با تصمیم گیری هایی که‬ ‫داشته قابل پیش بینی نبوده باید تنبیه شود‪ .‬از این رو‪ ،‬راه اندازی‬ ‫پویش به نام اصالح رویه و دیدگاه مدیریتی مفیدتر است‪ .‬مطالبه‬ ‫باید برای حل ریش��ه ای مشکالت باش��د‪ .‬همان طور که دولت با‬ ‫افزای��ش نرخ مب��ارزه می کند نه تورم‪ ،‬م��ردم هم در حال تالش‬ ‫برای تغییر قیمت ها هس��تند‪ ،‬نه رویه غلط مدیریتی‪ .‬کسانی که‬ ‫ش��رکت ها و مردم را متهم به داللی و سوءاستفاده می کنند خود‬ ‫عامل این مش��کالت هستند‪ .‬سیاس��ت های غلط باعث اشفتگی‬ ‫بازار ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬حرکت نتیجه دار پویش‪ ،‬اصالح امور‬ ‫مدیریتی و دیدگاه اجرایی مدیران است که یک بار برای همیشه‬ ‫مشکلی را به طور ریشه ای رفع کنیم‪.‬‬ ‫جنگ تمام عیار دالالن و پویش های مردمی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چندی اس��ت که درخواس��تی مبنی بر تحریم ملی‬ ‫خرید خودروهای صفر‪ ،‬طال‪ ،‬س��که‪ ،‬ارز‪ ،‬لوازم خانگی‬ ‫و تلفن همراه راه اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬در این اعالمیه‬ ‫امده اس��ت که می توانیم با نخری��دن به مدت دو ماه‬ ‫قیمت ها را واقعی کنیم‪.‬‬ ‫پرس��ش این ش��ده اس��ت که ایا این امر راهکاری‬ ‫برای کاهش قیمت ها در بازار خواهد بود؟ فرصت ها و‬ ‫تهدیدهای این پویش چیست؟ ایا چنین حرکت های‬ ‫جمعی و مردمی نتیجه مورد انتظار را حاصل می کند؟‬ ‫‹ ‹پویش‪ ،‬راهکاری کوتاه مدت‬ ‫در این باره امراهلل امینی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی‪ ،‬به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬یکی از‬ ‫عناص��ر اصلی افزایش قیمت ها تقاضا برای محصوالت‬ ‫اس��ت‪ .‬تا زمانی که تقاضا داریم طبیعی اس��ت با نبود‬ ‫عرضه‪ ،‬قیمت ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با مطرح کردن این پرسش که چرا تقاضا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نقدینگی موجود در دس��ت مردم‪ ،‬برخی‬ ‫نهادها و ش��رکت ها منجر شده که امار تقاضا بیش از‬ ‫حد معمول باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر مردم خودجوش خرید‬ ‫نداش��ته باشند بس��تری برای افزایش قیمت ها وجود‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر از بعد ملی یا فرهنگی به‬ ‫وضعیت بازار فعلی کش��ور نگاه کنیم راهکار‪ ،‬نخریدن‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬وقتی در کش��ور همسایه‬ ‫مش��کل دالر به وجود امد مردم با درخواس��ت دولت‬ ‫دالرهای خود را به بانک ها برگرداندند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد در ادامه تاکی��د کرد‪ :‬البته‬ ‫نخریدن تمام راه حل نیست بلکه بخشی از دالیل باال‬ ‫رفتن دالر و سکه مربوط به سیاست های دولت به ویژه‬ ‫در بخش بانک مرکزی اس��ت زیرا با توجه به شرایط‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی کش��ور باید پیش از این‪ ،‬مسائل‬ ‫پیش بینی می شد‪.‬‬ ‫امینی با اش��اره به مشکالت بازار ارز ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫کاه��ش نرخ دالر راه ه��ای مختلف بس��یاری در علم‬ ‫اقتصاد وج��ود دارد‪ .‬تعجب این اس��ت که چرا دولت‬ ‫و بان��ک مرکزی اق��دام نمی کنن��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬پویش‬ ‫نخریدن مطلوب است اما تمام کار نیست‪ .‬در کنار این‬ ‫موضوع باید دولت هم سیاس��ت هایی در پیش بگیرد‬ ‫و تمهیدات الزم را از بعد مسائل داخلی داشته باشد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬راه اندازی پویش راهی کوتاه مدت برای حل‬ ‫مش��کالت بازار این کاالها بوده و امری مطلوب است‬ ‫اما توجه بـه مسائل جانبـی اهمیـت زیادی دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی با اشاره‬ ‫به ریشه یابی مشکالت گفت‪ :‬بهترین راهکار برون رفت‬ ‫از وضعیت اشفته ریشه یابی مسائل است؛ چرا شرایط‬ ‫به اینجا می رسد که مردم بخواهند خودجوش پویش‬ ‫تحریم ملی داشته باشند؟‬ ‫امین��ی در ادام��ه اظهار ک��رد‪ :‬در ش��رایط بحرانی‬ ‫می توان حقیق��ت را دریافت که ادع��ای تولیدکننده‬ ‫درباره خودکفایی ملی واقعیت ندارد‪ .‬کاالهای چینی‬ ‫چند سالی اس��ت که بازار ایران را در دست گرفته اند‬ ‫و در ش��رایط فعلی نتیجه چنین امری ملموس شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جنگ اقتصادی‬ ‫خ��ودرو گف��ت‪ :‬متقاضی در ب��ازار خ��ودرو با هدف‬ ‫تبدیل س��رمایه به کاال ورود کرده اس��ت‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫مصرف کنن��ده حاضر اس��ت برای ان ه��ر مبلغی را‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬بس��یاری متقاضی واقعی نیس��تند تنها به‬ ‫دلیل ترس از اینده یا حرص س��ود بیش��تر به بازار‬ ‫هجوم می اورند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت‬ ‫جو روانی را بی تاثیر بر اشفتگی بازار کشور ندانست‬ ‫و گفت‪ :‬حتی ش��اهد هجوم تقاضا ب��رای خرید رب‬ ‫گوجه فرنگی هم بودی��م‪ .‬وقتی یک نفر به جای یک‬ ‫قوط��ی چندین قوط��ی خریداری می کن��د خود به‬ ‫خ��ود کاهش کاال رخ می دهد‪ .‬در ادامه‪ ،‬هنگامی که‬ ‫مردم با صحنه قفسه های خالی روبه رو شوند ناگهان‬ ‫حساس شده و ترغیب به خرید می شوند‪ ،‬حتی بدون‬ ‫داش��تن نیاز واقعی‪ .‬طبیعی است در چنین شرایطی‬ ‫باید منتظر افزایش قیمت ها بود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬درباره خودرو ه��م همین اتفاق‬ ‫افت��اد؛ وقتی ظرفیت یک پیش ف��روش در مدت ‪۳۰‬‬ ‫دقیقه تکمیل می ش��ود ناخ��وداگاه توجه دیگران به‬ ‫موض��وع جلب می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬حت��ی اگر مردم‬ ‫برای کاالیی نیاز فعلی نداش��ته باش��ند باز هم برای‬ ‫خری��د اقدام می کنند‪ .‬در ادام��ه صف خرید افزایش‬ ‫پیدا می کن��د حرص دالالن باال می گیرد و کش��ش‬ ‫بازار صعودی می ش��ود‪ .‬باز هم حاش��یه بازار بیشتر‬ ‫شده و این رویه نادرست پیش می رود‪.‬‬ ‫سیاست های کشور در شرایط بحرانی و غیربحرانی‬ ‫ب��ه طور عم��وم کوتاه مدت ب��وده اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫بیشتر کارشناس��ان اقتصا د معتقدند برای مشکالت‪،‬‬ ‫سیاست های اتخاذ ش��ده مسکن بوده و درمان کننده‬ ‫قطع��ی معضل ه��ا نیس��تند‪ .‬در ادامه‪ ،‬امیرحس��ن‬ ‫کاکای��ی‪ ،‬عض��و هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت‬ ‫ضمن اس��تقبال از پویش «تحریم ملی برای کاهش‬ ‫قیمت ها» گفت‪ :‬این تنها راه است که کشور می تواند‬ ‫از بحران موجود عبور کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ش��اید این گونه‬ ‫رفتارها مخالفان زیادی داشته باشد اما توجه داشته‬ ‫باش��یم امروز کش��ور در بین یک جن��گ تمام عیار‬ ‫اقتص��ادی اس��ت‪ ،‬بماند که عملک��رد دولتمردان در‬ ‫بعض��ی بخش ها نامناس��ب بوده اس��ت‪ .‬ای��ن روزها‬ ‫تصویرهای زیادی از گمرکات پخش می ش��ود که در‬ ‫حال ترخیص کاالها هس��تند‪ .‬اما واقعیت این اس��ت‬ ‫که در ‪ ۶‬ماه گذش��ته روش ه��ای مدیریتی گمرک‪،‬‬ ‫� تاثیر حرکت های جمعی‬ ‫تولیدکننده را با چالش های اساسی روبه رو کرده که‬ ‫رفت��ار مردم در اینجا چه تاثیری دارد؟ کاکایی در‬ ‫منجر به کاهش ش��دید تیراژ تولید در کش��ور شده‬ ‫ای��ن باره توضی��ح داد‪ :‬مواردی در دنیا تجربه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ک��ه تاکید می کند پویش های مردمی تاثیرگذار بوده‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو با اشاره به عملکرد‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر همه با هم در مقابل افزایش نرخ نامعقول‬ ‫دول��ت ادام��ه داد‪ :‬دیرکردهایی داش��تیم اما امروز‬ ‫ایستادگی کنیم خود به خود تولیدکننده‬ ‫اقدام های دولتی برای تسهیل تولید در‬ ‫برای بازار داش��تن‪ ،‬قیمت ها را کاهش‬ ‫دس��تور کار قرار گرفته اس��ت که تیراژ‬ ‫می دهد‪ .‬به ای��ن ترتیب ‪ ،‬بازار به تعادل‬ ‫تولید به روال گذشته برگردد؛ از پوشک‬ ‫منطقی می رس��د‪ .‬مش��کل ما در کشور‬ ‫تا خودرو‪.‬‬ ‫این اس��ت که در این اشفته بازار بیش‬ ‫او اضافه ک��رد‪ :‬البته وضعیت س��که‬ ‫از انکه تولیدکننده س��ود داشته باشد‬ ‫ب��ا کاالهای دیگر تفاوت دارد‪ .‬پرس��ش‬ ‫دالل نفع می برد‪.‬‬ ‫این اس��ت که اگر حتی س��که هم قابل‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫ای��ن کارش��ناس خ��ودرو اف��زود‪:‬‬ ‫تولید باشد تا کجا می توان تولید کرد؟‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال شاهد بودیم که مواردی در دنیا تجربه مکانیس��م برخورد با چنین مش��کالتی‬ ‫شده که تاکید می کند‬ ‫متفاوت اس��ت؛ زمانی تولیدکننده نرخ‬ ‫با پیش فروش سکه دولت خواست نرخ‬ ‫پویش های مردمی‬ ‫محصوالت��ش را غیرمنطقی باال می برد‪.‬‬ ‫ان را ثاب��ت نگه دارد با این اس��تدالل‬ ‫تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫که برخی به عنوان ارائه«هدیه» از این اگر همه با هم در مقابل در زمان��ی دیگر این افزایش ناش��ی از‬ ‫افزایش نرخ نامعقول‬ ‫فعالیت واس��طه ها و دالالن بازار است‪.‬‬ ‫کاال اس��تفاده می کنن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬ربع‬ ‫سکه از تمام سکه گران تر بود زیرا برای ایستادگی کنیم خود به خود بر اس��اس ادعای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ان مصرف کننده بیشتری وجود داشت‪ .‬تولیدکننده برای بازار و تج��ارت و همچنی��ن خودروس��ازان‪،‬‬ ‫داشتن‪ ،‬قیمت ها را کاهش‬ ‫در نتیجه‪ ،‬این امر نه تنها منجر به ثبات می دهد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬سود حاش��یه بازار به دست خودروساز‬ ‫نرسیده و با وجود افزایش نرخ تمام شده‬ ‫قیمت ها نش��د بلکه زمینه ساز افزایش‬ ‫بازار به تعادل منطقی‬ ‫می رسد‬ ‫انها با زیان در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫بیشتر قیمت ها هم شد‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این است که اگر مردم‬ ‫وی با اش��اره به حجم تقاضا در بازار‬ ‫مدتی خ��ودرو نخرند چه اتفاق��ی می افتد؟ کاکایی‬ ‫در ادام��ه توضیح های خود تصریح ک��رد‪ :‬دالالن به‬ ‫امید پول بیش��تر خرید می کنن��د و مدت زمانی که‬ ‫سرمایه ش��ان نیز می خوابد مهم اس��ت‪ .‬این وضعیت‬ ‫بای��د به ه��م بری��زد‪ .‬در ب��ازار اش��فته‪ ،‬دالل امروز‬ ‫می خر د و فردا با س��ود باال می فروشد‪ .‬سوددهی در‬ ‫ای��ن بازار به قدری باال اس��ت که ب��ا خرید کد ملی‬ ‫اقدام ب��ه ثبت نام خودرو می کنند(ش��نیده ها حاکی‬ ‫اس��ت که کد مل��ی با مبلغ ‪ ۵‬میلی��ون تومان خرید‬ ‫و فروش می ش��ود البته با ش��رطی که خودروسازان‬ ‫برای پیش فروش محصوالت شان گذاشته بودند این‬ ‫امر قابل پیش بینی بود)‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر این س��ود در‬ ‫مدت زمان بیشتری به جیب دالالن برود انگیزه انها‬ ‫کمتر می ش��ود؛ اگرچه باز هم ب��ه دنبال راه حل های‬ ‫جدی��دی خواهند بود‪ .‬س��رمایه دارانی که از راه های‬ ‫نادرس��ت درامد کسب می کنند باز هم حاشیه سازی‬ ‫کرده و اجازه نمی دهند بازار به ثبات برسد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت با اشاره‬ ‫به نقش دولت برای کاهش هیجان موجود گفت‪ :‬اگر‬ ‫بتوانیم این هیج��ان را کاهش دهیم نیازهای کاذب‬ ‫از بی��ن می رود‪ ،‬به ویژه درباره کاالهایی مانند خودرو‬ ‫که عمر بلندی دارد‪ .‬امیدواریم دولتمردان از این نوع‬ ‫رفتارهای جمعی(پوی��ش) درس بگیرند زیرا نظام با‬ ‫مردم زنده است و دولت باید برای مردم شبانه روزی‬ ‫کار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دالل‪ ،‬ستون پنجم دشمن‬ ‫کاکایی معتقد اس��ت پویش می تواند تاثیر مثبتی‬ ‫بر تعادل قیمت ها داش��ته باش��د اما به طور قطع در‬ ‫بعض��ی کاالها مانن��د خودرو همچن��ان کمبودهایی‬ ‫وجود خواهد داش��ت اما نباید این کمبود با واردات‬ ‫خودرو پر ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬کش��ورهای تحریم کننده‬ ‫اجازه نمی دهند قطعات مورد نیاز به کشور وارد شود‬ ‫تا مش��کالت ادامه پیدا کند‪ .‬اما اگر پویش درس��ت‬ ‫عمل کند ارامش تا حدودی به بازار برمی گردد‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬مردم باید در کنار پویش اس��تانه‬ ‫تحمل ش��ان را نیز باال ببرند تا موفقیت مورد انتظار‬ ‫به دست اید‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به نقش‬ ‫دالالن در اش��فتگی بازار اظهار کرد‪ :‬معتقدم دالالن‬ ‫س��تون پنجم دش��من هس��تند و از وضعیت مردم‬ ‫سوءاستفاده می کنند‪.‬‬ ‫کاکایی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬بنابراین‪ ،‬پویش‬ ‫مناس��ب است به ش��رط اینکه مردم احساسی عمل‬ ‫نکنن��د و به دنبال نتیجه انی نباش��د‪ .‬نتایج به مرور‬ ‫حاصل می ش��ود‪ .‬به طور قط��ع همه دالالن علیه ان‬ ‫جوس��ازی خواهند داش��ت‪ .‬باید با اگاهی و ارامش‬ ‫حرکت کرد‪ .‬همچنین‪ ،‬توجه داش��ته باش��یم تحریم‬ ‫مل��ی به معن��ی نخریدن مطلق نیس��ت بلکه هدف‪،‬‬ ‫درست خریدن است‪.‬‬ ‫سیاست های حمایتی دولت برای تامین «تایر»‬ ‫مع��اون راهداری س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای ‪ ۳‬سیاس��ت دول��ت ب��رای حمای��ت از‬ ‫کامیون داران و بهبود ش��رایط بازار فروش الس��تیک‬ ‫به انها را تشریح کرد‪.‬‬ ‫داریوش امانی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫ش��رایط به وجود ام��ده برای رانن��دگان کامیون در‬ ‫ماه های نخس��ت امس��ال‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از اغاز خرداد‬ ‫امس��ال رانندگان کامیون نس��بت به ش��رایط خود‬ ‫اعتراض هایی داش��تند که سازمان راهداری به عنوان‬ ‫متول��ی اصلی حمل ونقل جاده ای کش��ور تالش کرد‬ ‫به بخش��ی از این دغدغه ها ک��ه در کوتاه مدت امکان‬ ‫رسیدگی به انها وجود داشت رسیدگی کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخورد جدی با شرکت های متخلف‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬افزایش نرخ کرای��ه کامیون ها‪ ،‬پیگیری‬ ‫بحث بیمه تامی��ن اجتماعی رانن��دگان و همچنین‬ ‫عق��د قرارداد برای بیمه تکمیلی انها بخش��ی از این‬ ‫سیاس��ت ها بود که خوش��بختانه در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن به مرحله اجرا رسید‪.‬‬ ‫معاون سازمان راهداری با بیان اینکه موضوع تامین‬ ‫لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز مانند الس��تیک یکی‬ ‫دیگ��ر از دغدغه هایی بود که از چن��د ماه قبل برای‬ ‫رانندگان وجود داشت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور پیش بینی می شد که برخی از این‬ ‫قطعات مانند الس��تیک با افزایش نرخ روبه رو ش��ود‪.‬‬ ‫البت��ه در این حوزه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مس��ئولیت تامین انها را برعهده داش��ت اما سازمان‬ ‫راهداری نیز تالش کرد سیاست های حمایتی الزم از‬ ‫رانندگان را پیگیری کند‪.‬‬ ‫امانی با بیان اینکه ناوگان س��نگین ایران ساالنه به‬ ‫حدود ‪ ۵‬میلیون حلقه الس��تیک نی��از دارد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬این رقم هم به خودروهای سنگین درون شهری‬ ‫و ه��م به ن��اوگان فعال در جاده ها مرتبط اس��ت‪ .‬ما‬ ‫درحال حاض��ر حدود ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬اتوبوس و ‪۳۳۲‬‬ ‫هزار خودر و سنگین فعال در جاده داریم که الستیک‬ ‫یک��ی از اصلی ترین کاالهای موردنیاز انها برای ادامه‬ ‫فعالیت به شمار می رود‪.‬‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫ادغـام برای ادامه راه صنعت خودرو جهانی‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫هرچ��ه ادغا م در کش��ور ناکارامد و ناموفق اس��ت‪،‬‬ ‫برعکس‪ ،‬مجموعه س��ازی در صنعت خودرو جهان در‬ ‫حال تحقق اس��ت‪ .‬س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۵-۹۶‬‬ ‫خورش��یدی) برای صنعت خ��ودرو در بخش خرید و‬ ‫ادغام سال خوبی بود که بخش بزرگی از ان به واسطه‬ ‫ش��اخص های مثب��ت کالن اقتصادی و ادامه توس��عه‬ ‫فناوری های در حال ظهور خودروسازی ب ه دست امد‪.‬‬ ‫ارزش فعالیت های ادغامی در صنعت خودرو س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی ‪ ۳۰‬درصد افزای��ش یافت و به ‪۵۳.۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر رس��ید‪ .‬ای��ن در حال��ی بود که ش��مار‬ ‫معام�لات نیز ب��ا افزایش ‪ ۲.۶‬درصدی ب��ه عدد ‪۵۹۸‬‬ ‫رس��ید‪ .‬این امار را به تازگی موسسه پی دبلیوسی ارائه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اکوسیستم اخیر صنعت خودرو که در ان‬ ‫تولیدکنندگان و زنجیره تامین س��نتی با شرکت های‬ ‫فناوری نوظهور و تازه س��اخت دست همکاری داده اند‬ ‫پیوسته در حال رش��د و کامل تر شدن است‪ .‬همزمان‬ ‫خریداران در همه این بخش ها ترازنامه هایی قدرتمند‬ ‫ب��ا وام ه��ای به نس��بت پایین تنظی��م و ب��ا دعوت از‬ ‫س��رمایه گذاران خارج از این حیطه با هدف توسعه کار‬ ‫و همسویی همه جانبه با بازار وسایل نقلیه هوشمند و‬ ‫سازگار با محیط زیس��ت تالش می کنند از قافله عقب‬ ‫نمانند‪.‬‬ ‫با توج��ه به موان��ع گوناگ��ون فناوران��ه‪ ،‬حقوقی و‬ ‫مش��تری محور در افق توس��عه این روند بدون اش��اره‬ ‫به چرایی ق��رار گرفتن صنعت خودرو در چرخه فعلی‬ ‫درب��اره چارچوب زمانی واقع��ی و چگونگی درک این‬ ‫اکس��یر عالم خودرو همچن��ان اختالف نظرهای جدی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬اما یک توافق همگانی وجود دارد که این‬ ‫س��فر برای انها که ادامه اش می دهند سوداور خواهد‬ ‫بود‪ .‬پس یک گوش��ه نشس��تن و تماش��ا کردن گزینه‬ ‫مناسبی در بلندمدت نیست‪.‬‬ ‫ش��دن انها در اینده اس��ت‪ .‬بس��یاری از خودروسازان‬ ‫و فع��االن زنجی��ره تامین س��نتی در س��یلیکون ولی‬ ‫هم حضور دارند تا به اس��تعدادها و اس��تارت اپ های‬ ‫نرم افزاری دسترسی داشته باشند‪ .‬در این حال بسیاری‬ ‫از شرکت های سنتی کار سیلیکون ولی نیز در دیترویت‬ ‫حض��ور یافته اند تا از نظ��ر جغرافیایی به مش��تریان‪،‬‬ ‫اس��تعدادهای مهندسی تولید و فعالیت های قابل توجه‬ ‫تحقی��ق و توس��عه در بخش خودروس��ازی که پایه و‬ ‫اساس��ش در دیترویت است نزدیک تر باشند‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش «میش اوتو»‪ ،‬نهاد معتبر خودرویی مس��تقر در‬ ‫میشیگان‪۲ ،‬هزار و ‪ ۲۰۰‬مرکز تحقیق و توسعه خودرو‬ ‫در ایالت میشیگان امریکا فعال هستند‪.‬‬ ‫ظهور مدل های کسب وکاری و فناوری های خودرویی‬ ‫خودران‪ ،‬هوشمند‪ ،‬برقی و به اشتراک گذاری(‪)ACES‬‬ ‫در چند سال گذش��ته مهم ترین و قابل اتکاترین نقطه‬ ‫توس��عه ای در صنعت خودرو بوده و در ادامه این روند‬ ‫فناوری جدید به سکان دار فعالیت های مربوط به ادغام‬ ‫و خرید ش��رکت ها تبدیل خواهد ش��د‪ .‬گاهی تصویر‬ ‫نادرس��تی در بازار امریکای ش��مالی از دیترویت(مهد‬ ‫خودروس��ازی امری��کا) و س��یلیکون ولی(مهد فناوری‬ ‫امریکا) ارائه می ش��ود‪ .‬ح��ال انکه واقعی��ت ماجرا نه‬ ‫روبه روی هم قرار گرفتن این دو بخش بلکه درهم تنیده‬ ‫تامین کنن��دگان بزرگی چون «دلف��ی» دریافته اند‬ ‫ک��ه با جذب گروه های فعال در این حوزه می توانند به‬ ‫فعالیت های تحقیق و توس��عه خود سرعت دهند‪ .‬یکی‬ ‫از این خریدها‪ ،‬شرکت «نوتونومی» است که دلفی ان‬ ‫را به نرخ ‪ ۴۵۰‬میلیون دالر خرید‪ .‬همزمان شرکت های‬ ‫فناوری س��نتی کار نی��ز در حال س��رمایه گذاری های‬ ‫بیش��تر در این فض��ا و کمک به رون��ق و ارزش دادن‬ ‫هرچه بیش��تر به ای��ن فعالیت ها هس��تند‪ .‬نمونه این‬ ‫فعالیت ه��ا خری��د ‪ ۱۵.۳‬میلیارد دالری اینتل اس��ت‪.‬‬ ‫این پول را اینتلی ها برای خرید شرکت «موبایل ای» ‪،‬‬ ‫‹ ‹مجموعه سازی برگ برنده خودروسازی‬ ‫ظهور مدل های کسب وکاری و فناوری های خودرویی خودران‪ ،‬هوشمند‪ ،‬برقی و به اشتراک گذاری‬ ‫(‪ )ACES‬در چند سال گذشته مهم ترین و قابل اتکاترین نقطه توسعه ای در صنعت خودرو بوده و‬ ‫در ادامه این روند فناوری جدید به سکان دار فعالیت های مربوط به ادغام و خرید شرکت ها تبدیل‬ ‫خواهد شد‬ ‫‹ ‹نقش تامین کنندگان در ادغام‬ ‫سازنده دوربین‪ ،‬حس��گر و نرم افزارهای مورد استفاده‬ ‫در بازار وس��ایل نقلیه خودران پرداختند‪ .‬نمونه دیگر‬ ‫هم خرید ‪ ۸‬میلیارد دالری سامسونگ است‪ .‬کره ای ها‬ ‫برای خرید «هارمن اینترنشنال اینداستریز» این پول‬ ‫را پرداخ��ت کردند‪ .‬قراردادهای خودرویی‪-‬فناورانه که‬ ‫تامین کنندگان قطعات را هم ش��امل می شود مربوط‬ ‫به خرید و ادغام ش��رکت ها اس��ت‪ .‬بر اس��اس گزارش‬ ‫موسسه پی دبلیوسی‪ ،‬در سال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬در‬ ‫مقایس��ه با سال گذشته ان افزایش ‪ ۷۰‬درصدی را در‬ ‫حجم داشته است‪ .‬می توان انتظار داشت که این روند‬ ‫همزم��ان با افزایش همگرایی صنعت خودرو و فناوری‬ ‫و با پیش��رفت هر دو صنعت یک اکوسیستم خودرویی‬ ‫فناورمحور جدید توسعه و بلوغ یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹سبک وزن های مهم‬ ‫حرکت به سمت اس��تفاده از مواد اولیه سبک یکی‬ ‫دیگر از روندهایی است که بر اینده فعالیت های مربوط‬ ‫ب��ه خری��د و ادغام در صنع��ت خودروس��ازی اثرگذار‬ ‫خواهد بود؛ هرچند این مواد از س��بک تا سنگین حاال‬ ‫زیر تیغ نااطمینانی دول��ت ترامپ گیر افتاده اند‪ .‬البته‬ ‫عام��ل اصلی اهمیت یافتن مواد س��بک قوانین دولتی‬ ‫برای کنترل میزان انتشار گازهای گلخانه ای همسو با‬ ‫تالش برای کنترل تغییرات اقلیمی و اثرگذاری مثبت‬ ‫بر ان است‪ .‬در حالی که دولت کنونی امریکا گام هایی‬ ‫ب��رای بی اثر ک��ردن برخی اهداف اقتص��ادی از جمله‬ ‫میانگین مصرف سوخت شرکت ها تعیین شده از سوی‬ ‫دول��ت باراک اوبام��ا‪ ،‬رئیس جمهوری پیش��ین امریکا‬ ‫برداش��ته است در س��ایر نقاط جهان از جمله اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬هند و چین با اهدافی محکم پای کار ایستاده اند‪.‬‬ ‫اضافه کردن امکانات جدید به وس��ایل نقلیه از جمله‬ ‫حسگرهای کمک راننده و امکانات پیشرفته اطالعات‪-‬‬ ‫س��رگرمی وزن خودروهایی که باید با مواد س��بک تر‬ ‫س��اخته ش��وند را افزایش می دهد‪ .‬پژوهش های انجام‬ ‫ش��ده در «مرکز پژوهش های خودروی��ی»(‪Center‬‬ ‫‪ )for Automotive Research‬نش��ان می دهد تا‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪ )۱۴۰۳-۰۴‬نزدیک به ‪ ۵‬درصد‬ ‫به وزن ناوگان خودرویی امریکا به ازای بهبود عملکرد و‬ ‫ایمنی هر یک از وسایل نقلیه اضافه می شود‪.‬‬ ‫تنه��ا ب��رای اضافه ش��دن ویژگی های خ��ودکار به‬ ‫خودروه��ا بی��ن ‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬پوند(بی��ش از ‪ ۹۰‬تا‬ ‫‪ ۱۳۶‬کیلوگرم) به وزن این خودروها اضافه می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬ب ه نظر می رس��د همزمان با فراگیرتر شدن‬ ‫رانندگی خودران ها و کاهش تصادف ها در این بخش‪،‬‬ ‫پذیرش مواد اولیه س��بک و اس��تفاده بیش��تر از انها‬ ‫رش��د ادامه داری خواهد داش��ت‪ .‬ش��رکت شیمیایی‪،‬‬ ‫داروی��ی و فناوری اطالعات ژاپنی «تیجین » در س��ال‬ ‫‪« ،)۱۳۹۵-۹۶(۲۰۱۷‬هلدینگ پالستیکز استراکچرال‬ ‫‪Continental‬‬ ‫کانتیننت��ال»(‪Structural‬‬ ‫‪ )Plastics Holdings‬را ب��ه نرخ ‪ ۸۲۵‬میلیون دالر‬ ‫خرید‪ .‬این ش��رکت یک��ی از بزرگ ترین ش��رکت های‬ ‫عرضه کننده مواد کامپوزیت در ایالت میشیگان امریکا‬ ‫اس��ت‪ .‬این نشان از رش��د تقاضا برای پیشرفت در این‬ ‫فضا دارد؛ فضایی که قراردادها و ارزش گذاری ها در این‬ ‫بخش را در سال ‪ )۱۳۹۶-۹۷(۲۰۱۸‬و پس از ان رونق‬ ‫داده و مدیری��ت خواهد کرد‪ .‬به هر ح��ال‪ ،‬ادغام های‬ ‫خودروی��ی هم رن��گ و بوی روند ت��ازه این صنعت را‬ ‫گرفته اند‪ .‬ادغام های اقتصادی به طور کلی و ادغام های‬ ‫خودروی��ی در معن��ای خاص خود از اس��اس با هدف‬ ‫توسعه کسب وکار و افزایش فروش‪ ،‬سود بیشتر و البته‬ ‫گسترش کنترل بر بازار انجام می شود‪.‬‬ ‫ادغ��ام ان��واع گوناگون��ی دارد ک��ه یا برای توس��عه‬ ‫قابلیت ها و به دس��ت اوردن س��ود و کنترل بیش��تر یا‬ ‫بزرگ تر کردن ش��رکت با خرید ش��رکت های تولیدی‬ ‫رقی��ب انجام می ش��ود‪ .‬فرقی نمی کند ک��ه ادغام های‬ ‫خودرویی از چه نوع باش��ند؛ مهم این است که همگی‬ ‫برای هم راس��تا ش��دن با رون��د تازه انجام می ش��ود و‬ ‫خودروس��ازان و ش��رکت های زنجیره تامین انها همه‬ ‫تالش خود را می کنند تا از این روند تازه جا نمانند‪.‬‬ ‫منبع‪Automotive news :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫تفاوت خودروهای هیبریدی‪ ،‬پالگین هیبرید و تمام برقی چیست؟‬ ‫با توج��ه به افزایش محبوبی��ت خودروهای پاک و‬ ‫دوستدار محیط زیس��ت‪ ،‬ش��رکت های خودروسازی‬ ‫بس��یاری در جهان به دنبال توسعه فناوری های نوین‬ ‫و تولید خودروهایی هس��تند ک��ه االیندگی کمتری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بسیاری از کشورهای جهان قصد‬ ‫دارن��د با هدف مقابله ب��ا الودگی هوا و کاهش میزان‬ ‫انتش��ار االینده ها و گازهای گلخانه ای و حفظ بیشتر‬ ‫محیط زیست‪ ،‬خودروهای تمام الکتریکی و تم ام برقی‬ ‫را به تولید انبوه برسانند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬بس��یاری از ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫در جه��ان عزم خود را برای تولی��د انبوه خودروهای‬ ‫برقی ج��زم کرده و از برنامه های خ��ود بدین منظور‬ ‫رونمای��ی کرده ان��د‪ .‬افزای��ش روزاف��زون خودروهای‬ ‫برقی و محبوبیت اس��تفاده بیشتر از این خودروهای‬ ‫پاک موجب ش��ده است شرکت های خودروسازی در‬ ‫سراس��ر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک‬ ‫از برنامه ه��ای خود برای طراحی و تولید خودروهایی‬ ‫بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی در نهایت‪ ،‬خودروهای‬ ‫الکتریک��ی و برق��ی از حال��ت خودروه��ای غیرقابل‬ ‫اس��تفاده ای که تنها در نمایشگاه های علم و فناوری‬ ‫از انه��ا رونمایی می ش��د‪ ،‬خ��ارج ش��د و تولید انبوه‬ ‫خودروه��ای لوک��س و قابل اس��تفاده انها از س��وی‬ ‫غول های خودروسازی اغاز ش��د‪ .‬این تولید انبوه که‬ ‫با اس��تقبال بی نظیری از س��وی م��ردم و دولت های‬ ‫بس��یاری روبه رو ش��د‪ ،‬می تواند نقط��ه عطفی برای‬ ‫جهشی بزرگ و گامی بلند به سمت خودروهای پاک‬ ‫و غیراالینده به شمار اید‪.‬‬ ‫بدین ترتی��ب‪ ،‬تحلیلگران بازار خ��ودرو پیش بینی‬ ‫کردند که امس��ال و سال های بعد از ان به طور قطع‬ ‫سال نبوغ و ش��کوفایی خودروهای برقی و الکتریکی‬ ‫به ش��مار خواهد رفت زیرا غول های خودروسازی در‬ ‫جهان به این نتیجه رس��یده اند ک��ه باید با طراحی و‬ ‫تولید خودروهای پاک برقی به محیط زیست و کاهش‬ ‫میزان انتش��ار االینده ها به جو زمین کمک بس��زایی‬ ‫کنن��د و از طرفی‪ ،‬رضایت و نیاز م��ردم و دولت ها را‬ ‫براورده کنند‪.‬‬ ‫حال پرسش��ی ک��ه ب��رای بس��یاری از طرفداران‬ ‫خودروه��ای پاک و دوس��تدار محیط زیس��ت ممکن‬ ‫اس��ت پیش بیاید ان است که تفاوت عمده و اساسی‬ ‫خودروهای تمام برقی‪ ،‬هیبریدی و پالگین هیبریدی‬ ‫در چیس��ت و کاربرد و عملکرد هر یک از انها به چه‬ ‫ش��کل اس��ت؟ این گزارش به معرف��ی مختصری بر‬ ‫ای��ن ‪ ۳‬نوع از خودروهای پاک و بررس��ی کوتاهی بر‬ ‫مجموعه قابلیت ها و تفاوت های اساس��ی انها خواهد‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از مش��کالت حقوقی ک��ه خریداران‬ ‫خودروهای هیبریدی با ان دست وپنجه نرم می کنند‪،‬‬ ‫ش��امل نش��دن در دریاف��ت اعتباره��ای مالیاتی در‬ ‫کش��ورهای مختلف است زیرا مش��تریان خودروهای‬ ‫پالگین هیبریدی و تم��ام برقی در صورت خریداری‬ ‫ای��ن ن��وع از وس��ایل نقلی��ه‪ ،‬دولت در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته مبلغی را ب��ه عنوان اعتب��ار مالیاتی به‬ ‫انه��ا پرداخت می کند که هنوز خریداران خودروهای‬ ‫هیبریدی از این حق محروم مانده اند‪.‬‬ ‫دالر بیش��تر از مدل هیبرید ان اس��ت‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫اعتب��ار مالیات��ی دولتی ب��ه خری��داران خودروهای‬ ‫پالگی��ن هیبری��د اختص��اص داده می ش��ود‪ .‬ب��رای‬ ‫مث��ال‪ ،‬امریکایی ه��ا با خری��د یک خ��ودر و پالگین‬ ‫هیبری��د‪ ۳۵۰۰ ،‬ت��ا ‪ ۷۵۰۰‬اعتبار مالیات��ی از دولت‬ ‫دریافت می کنند که البته تنها یک بار قابل اس��تفاده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬انواع تخفیف های بیش��تر هم در‬ ‫ایالت های مختلف امریکا برای ترغیب مردم به خرید‬ ‫این نوع خودروها وجود دارد‪.‬‬ ‫این خودروها از پیشرانه های احتراقی که در تمامی‬ ‫وسایل نقلیه بنزینی به کار برده می شود‪ ،‬بهره می برند‬ ‫ک��ه موتور برقی ان تنه��ا نقش مکمل و کمکی دارد‪.‬‬ ‫موتورهای الکتریکی موجود در سیستم این خودروها‬ ‫به یک باتری قابل ش��ارژ مجهز شده است که نیروی‬ ‫موردنیازش را به وس��یله سیستم ترمز بازیابی انرژی‬ ‫به دست می اورد‪ .‬این بدان معناست که باتری به کار‬ ‫رفته در خودروهای هیبریدی به واس��طه برق شهری‬ ‫قابلیت شارژ ندارند‪.‬‬ ‫ب��ا اینک��ه در خ��ودرو و مدل ه��ای مختلف��ی که‬ ‫ش��رکت های متف��اوت تولی��د کرده ان��د‪ ،‬تفاوت های‬ ‫اساس��ی وج��ود دارد‪ ،‬به طور کلی موت��ور الکتریکی‬ ‫خودروهای هیبریدی‪ ،‬در اصل به ش��تاب و س��رعت‬ ‫پیش��رانه احتراق��ی و بنزینی ان کمک ک��رده و در‬ ‫صورت پایان بنزین‪ ،‬قادر اس��ت تا یک مسافت کم و‬ ‫محدود(حداکث��ر ‪ ۴۰‬کیلومتر) را بدون نیاز به بنزین‬ ‫بپیماید‪ .‬در حقیقت‪ ،‬باید گفت که ترکیب پیش��رانه‬ ‫بنزین��ی و الکتریک��ی در خودروه��ای هیبریدی به‬ ‫منظ��ور کاهش مص��رف س��وخت و االیندگی ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از محبوب ترین و پرفروش ترین نمونه‬ ‫خودروهای هیبریدی تولید شده در جهان می توان به‬ ‫ک با مص��رف ‪ ۴.۱‬و ‪ ۳.۹‬لیتر در هر‬ ‫هیون��دای ایونی ‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر و تویوتا پریوس نیز با مصرف ‪ ۴.۵‬لیتر‬ ‫در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر اشاره کرد‪.‬‬ ‫یکی از بزرگ ترین نکات منفی و معایب خودروهای‬ ‫هیبریدی بدون تردید نرخ باالی این محصوالت است‬ ‫که البته پیش بینی می شود با افزایش محبوبیت ان‪،‬‬ ‫قیمت های نهایی نیز کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫خودروه��ای پالگی��ن هیبری��دی که ب��ه اختصار‬ ‫‪ PHEV‬نامیده می ش��وند‪ ،‬در مقایس��ه با مدل های‬ ‫هیبریدی به باتری های قدرتمندتری مجهز ش��ده اند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬مس��افت قابل پیمای��ش انها نیز در حالت‬ ‫تمام برقی بیشتر است‪.‬‬ ‫همان طور ک��ه از نام این گونه خودروها مش��خص‬ ‫اس��ت‪ ،‬باتری های ب�� ه کار رفته در ان قابلیت ش��ارژ‬ ‫ش��دن با برق ش��هری در منزل یا ایستگاه های شارژ‬ ‫مخصوص این خودروها را دارند‪ .‬در صورتی که باتری‬ ‫ظرفیتش رو به پایان باش��د‪ ،‬موتور الکتریکی در کنار‬ ‫پیشرانه های بنزینی کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫از محبوب تری��ن و پرفروش ترین نمونه خودروهای‬ ‫پالگین هیبریدی می توان به ش��ورولت ولت و بی ام و‬ ‫ای‪ ۳‬اش��اره کرد که عالوه بر تامی��ن اصلی انرژی به‬ ‫وسیله موتورالکتریکی‪ ،‬االیندگی بسیار کمی را برای‬ ‫محیط زیست ایجاد خواهد کرد‪ .‬از بزرگ ترین مزایای‬ ‫خودروهای پالگین هیبرید می توان اس��ودگی خیال‬ ‫کاربران در هنگام تمام شدن شارژ باتری ب ه کار رفته‬ ‫در ان اشاره کرد‪ .‬از طرفی‪ ،‬مسافت قابل پیمایش یک‬ ‫خودر و پالگین هیبریدی را ظرفیت مخزن س��وخت‬ ‫بنزین ان تعیین می کند که البته میزان ش��ارژ باتری‬ ‫به کار رفته در ان نیز به ش��دت تاثیرگذار اس��ت‪ .‬به‬ ‫عنوان مث��ال‪ ،‬تویوتا پریوس پرایم و ش��ورولت بولت‬ ‫ق��ادر خواهند بود به ترتی��ب ‪ ۴۰‬و ‪ ۸۵‬کیلومتر را در‬ ‫حالت تمام برقی طی کنند‪.‬‬ ‫خودروه��ای پالگین هیبرید گران ت��ر از مدل های‬ ‫هیبریدی هس��تند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬قیم��ت تویوتا‬ ‫پری��وس پالگی��ن هیبری��د ح��دود ‪ ۳‬ه��زار و ‪۸۰۰‬‬ ‫خودروه��ای تمام برق��ی همان طور که از نام ش��ان‬ ‫پیداس��ت‪ ،‬تنه��ا ب��ه پیش��رانه و موتوره��ای برقی و‬ ‫الکتریکی مجهز ش��ده اند که در صورت تمام ش��دن‬ ‫ش��ارژ باتری ان‪ ،‬دیگر قادر به ادامه مس��یر نخواهند‬ ‫ب��ود‪ .‬البت��ه بزرگ تری��ن نکت��ه منف��ی در این گونه‬ ‫خودروها مس��افت قابل پیماش پایین انهاس��ت که‬ ‫در قدرتمندترین نس��خه از ان‪ ،‬می تواند حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلومتر را در هر بار شارژ بپیماید‪.‬‬ ‫این خودروها نیز در منزل یا ایس��تگاه های ش��ارژ‬ ‫مخصوص‪ ،‬قابلیت شارژ را دارند که البته خودروسازان‬ ‫کمتری مانند تسالموتورز با برنامه های جاه طلبانه اش‬ ‫ایده غیرممکن خودروهای تمام برقی را به مرحله اجرا‬ ‫و عملی رس��اند و به همه نش��ان داد که خودروهای‬ ‫تمام برق��ی در ص��ورت تجهی��ز به باتری ه��ای فوق‬ ‫قدرتمن��د و با ظرفیت باال خواهند توانس��ت با میزان‬ ‫االیندگ��ی صفر به بهترین وس��ایل نقلی��ه در جهان‬ ‫تبدیل شوند و کاربران نیز بتوانند با تهیه و خریداری‬ ‫ان‪ ،‬نق��ش پررنگی در کاهش الودگی محیط زیس��ت‬ ‫ایف��ا کنند‪ .‬یکی دیگر از مش��کالتی که این خودروها‬ ‫ب��ا ان درگیرن��د‪ ،‬نبود زیرس��اخت های کاف��ی مانند‬ ‫ایستگاه های ش��ارژ در فواصل مکانی نزدیک و وجود‬ ‫تعمیرگاه ه��ای مجاز در صورت خرابی خودرو اس��ت‬ ‫که این امر نیازمن��د همت و تالش دولت و نهادهای‬ ‫مسئول مانند ش��هرداری در شهرهای مختلف جهان‬ ‫اس��ت تا با ارائه امکان��ات و زیرس��اخت های الزم به‬ ‫خریداران و مش��تریان خودرو این اطمینان را بدهند‬ ‫که بدون هیچ مشکل خاصی می توانند از وسایل نقلیه‬ ‫پاک و دوستدار محیط زیست استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای هیبریدی‬ ‫‹ ‹خودروهای پالگین هیبرید‬ ‫‹ ‹خودروهای تمام برقی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪ 23 1397‬محرم ‪ 3 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 497‬پیاپی ‪2470‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت‪:‬‬ ‫به زودی بازار الستیک‬ ‫به تعادل می رسد‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ه زودی ب��ازار الس��تیک‬ ‫خودروه��ای س��نگین ب��ه تع��ادل‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخ��ودرو‪ ،‬مجتبی‬ ‫خسروتاج‪ ،‬رئیس س��ازمان توسعه‬ ‫تج��ارت گف��ت‪ :‬ب��ه زودی ب��ازار‬ ‫الستیک خودروهای سنگین به تعادل می رسد‪.‬‬ ‫او با اشاره به مش��کالت اخیر کامیونداران گفت‪ :‬واردات‬ ‫الس��تیک از طریق ش��رکت های دولتی انجام نمی ش��ود و‬ ‫بخش های خصوصی از گذش��ته از طری��ق نمایندگی هایی‬ ‫که داشت واردات را انجام می داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ش��رایط فعلی ش��رط داش��تن نمایندگی‬ ‫نیز حذف ش��ده اس��ت تا س��ایر ش��رکت های تجاری نیز‬ ‫بتوانند از کش��ورهای همس��ایه واردات الس��تیک را انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫خس��روتاج گفت‪ :‬تعرفه گمرکی واردات الس��تیک نیز از‬ ‫‪ ۲۶‬به ‪ ۵‬درص��د کاهش یافته و هم اکنون راه واردات برای‬ ‫هم��ه فعاالن اقتصادی به ویژه کس��انی ک��ه در این زمینه‬ ‫اشنایی دارند باز است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همه واردکنندگان می توانند از کشورهای‬ ‫همسایه به راحتی و فوریت واردات الستیک را انجام دهند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت درباره قطعات لوازم یدکی‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬درب��اره واردات ل��وازم یدکی نی��ز محدودیتی‬ ‫وجود نداش��ته و فعاالن اقتصادی بر اس��اس کش��ش بازار‬ ‫تصمیم گیری می کنند‪.‬‬ ‫خسروتاج افزود‪ :‬البته باید توجه داشت که قطعات یدکی‬ ‫ماشین های س��نگین در داخل ساخته می شود که در این‬ ‫زمین��ه باید در راس��تای حمایت از تولی��د داخلی حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫جراحی کالسن روی رولزرویس کالینن‬ ‫رولزرویسی که ‪ ۳۲‬میلیارد‬ ‫تومان نرخ دارد‬ ‫رولزرویس کالینن‪ ،‬نخس��تین محصول این کمپانی است‬ ‫که در سگمنت شاس��ی بلندها عرضه شده است‪ .‬حال یک‬ ‫ش��رکت تیونر به نام کالس��ن تغییرات��ی روی این خودرو‬ ‫اعمال کرده و کالینن به یک لیموزین تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش نیوز» در بسیاری از موارد افرادی‬ ‫وج��ود دارند ک��ه تصاوی��ری خیالی از خودروه��ا طراحی‬ ‫ک��رده و در فضای مجازی منتش��ر می کنن��د اما تصویری‬ ‫که می بینید کامال حقیقی اس��ت‪ .‬تا کنون تصاویر مختلفی‬ ‫از نس��خه پیکاپ‪ ،‬کوپه و کانورتیبل کالینن منتش��ر شده‬ ‫اما همه انها غیرواقعی بوده اس��ت‪ .‬ش��رکتی المانی به نام‬ ‫کالس��ن وجود دارد که تبحر خاصی در تیونینگ خودروها‬ ‫و تبدیل انها به نوعی قصر متحرک دارد‪ .‬حال این شرکت‬ ‫دس��ت به کار شده است تا شاسی بلند لوکس رولزرویس را‬ ‫لوکس تر و خاص تر از گذشته کند‪.‬‬ ‫اگر نگاهی به وب سایت این برند داشته باشید‪ ،‬می توانید‬ ‫محصوالتی از جمله مرس��دس مایباخ کالس اس‪ ،‬رنجروور‬ ‫اتوبیوگرافی‪ ،‬بنتلی بنتایگا و حتی مرسدس بنز جی کالس‬ ‫را مش��اهده کنید که تبدیل به خودروهای متفاوت خاص‬ ‫چ��ه در طراحی داخلی و چه در طراحی خارجی ش��ده اند‪.‬‬ ‫حال نوبت رولزرویس کالینن رس��یده است که این خودرو‬ ‫با مخفف ‪ LWB‬عرضه خواهد ش��د ک��ه در حقیقت این‬ ‫‪ ۳‬حرف مخفف ‪ Long Wheel Base‬اس��ت و کالس��ن‬ ‫فاصل��ه بین دو محور ای��ن خودرو را افزایش داده اس��ت‪.‬‬ ‫فاصل��ه بین دو محور این خ��ودرو ‪ ۱۰۱۶‬میلی متر افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬کالینن تغیی��ر یافته دارای فاصله‬ ‫بی��ن دو محور ‪ ۳۲۹۵‬میلی متر ش��ده و طول کامل ان به‬ ‫رقم ‪ ۶۳۵۷‬میلی متر رسیده است‪.‬‬ ‫کالس��ن نرخ ای��ن خ��ودرو را ‪ ۱.۸‬میلیون ی��ورو اعالم‬ ‫کرده اس��ت که در صورت تبدیل واح��د نرخ ان در حدود‬ ‫‪ ۲‬میلیون دالر می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که نس��خه‬ ‫اس��تاندارد رولزرویس کالینن ‪ ۳۲۵‬هزار دالر است‪ .‬قاعدتا‬ ‫در مقابل پرداخت چنین مبلغی باید چیزی بیش��تر از یک‬ ‫رولزرویس طویل به دس��ت مشتری برس��د‪ .‬این خودرو از‬ ‫سیستم امنیتی بالستیک سطح ‪ ۷‬بهره می برد و می توانید‬ ‫ان را تا س��طح ‪ ۹‬نی��ز ارتقا دهید‪ .‬عالوه ب��ر این در داخل‬ ‫کابی��ن این خ��ودرو نورپ��ردازی خاص‪ ،‬سیس��تم صوتی‬ ‫حرفه ای ‪ b&o‬و کنسول مرکزی متفاوت تعبیه شده است‪.‬‬ ‫این نکته را به یاد داش��ته باشید که همچنان این خودرو‬ ‫از سوی کالسن به نسخه طویل تبدیل نشده است بلکه بر‬ ‫اس��اس اعالم ش��رکت نزدیک به ‪ ۶‬ماه این فرایند به طول‬ ‫می انجام��د و پس از ان امکان خریداری این خودرو وجود‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪ 23 1397‬محرم ‪ 3 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 497‬پیاپی ‪2470‬‬ ‫ویژه‬ ‫پذیرش مسئولیت اجتماعی در هلدینگ اکتوور کو‬ ‫در‪ 12‬س�رمقاله ش�نبه های گذش�ته صمت‪ ،‬به صورت‬ ‫گسترده به مفهوم مسئولیت اجتماعی پرداختیم‪ ،‬در ان‬ ‫مجموعه یادداش�ت ها‪ ،‬چالش های موجود و فرصت های‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت ها و افراد در جهت تفهیم هر‬ ‫چه بیش�تر انها و تعمیم بین افراد حقیقی و حقوق جامعه‬ ‫نیز از نکاتی بود که به ان اش�اره کردیم‪ .‬روزنامه صمت در‬ ‫جهت وظیفه اخالقی برای توس�عه مس�ئولیت اجتماعی‪ ،‬از‬ ‫کلیه سازمان ها و ش�رکت ها که در این زمینه تالش کرده اند‬ ‫دعوت می کند که فعالیت های خود را اعالم نمایند تا به شکل‬ ‫مناسب ارائه گردد‪.‬‬ ‫مس�ئولیت اجتماعی شرکت ها‪ ،‬از جستارهای اخالق کسب وکار است که به نقش شرکت ها‬ ‫در ح�وزه اجتم�اع می پردازد‪ .‬در واقع مس�ئولیت اجتماعی ش�رکتی‪ ،‬مجموع�ه وظایف و‬ ‫تعهداتی است که شرکت باید در جهت حفظ‪ ،‬مراقبت و کمک به جامعه ای که در ان فعالیت‬ ‫می کند‪ ،‬انجام می دهد‪.‬‬ ‫مدیریت هلدینگ اکتور علی رغم داشتن کسب وکار گسترده در جهت توسعه زیربخش های‬ ‫مه�م و جدید در حوزه تولید و توزی�ع دارو از طرفی و نیز بخش تولید مواد غذایی و پخش‬ ‫ان در سراس�ر کشور در قالب ش�رکت اماده لذیذ‪ ،‬نیز معتقد است که در پیوند مسئولیت‬ ‫این هلدینگ در برابر جامعه‪ ،‬انس�ان ها و محیطی که در ان فعالیت می کند‪ ،‬از جس�تارهای‬ ‫اقتصادی و مالی باید فراتر رود و فعالیت هایی را در کنار ان به صورت داوطلبانه انجام دهد‬ ‫که پیش برنده س�ود و منفعت اجتماعی بوده و مطلقا ربطی به منافع س�ازمانی نداشته و در‬ ‫چارچوبی که قانون به عنوان وظیفه‪ ،‬برای ایشان تعیین نموده است‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫مس�ئوالنه عم�ل ک�ردن‪ ،‬موضوعی اس�ت ک�ه تاثیر گ�ذاری مس�تقیم ان ب�ر محورهای‬ ‫تش�کیل دهنده توسعه پایدار یعنی اقتصاد‪ ،‬محیط زیس�ت و جامعه است‪ .‬همین امر موجب‬ ‫طرح ‪ CSR‬در داخل کشور است‪.‬‬ ‫باعنایت به همین تعریف‪ ،‬بازوی انجام امور دیگرخواهی و انجام وظایف مسئوالنه در حوزه‬ ‫جامعه‪ ،‬از س�ال ‪ ،١٣٧٦‬با عنوان موسس�ه خیریه ش�ادروان دکتر مصطفی نراقی به ساخت‬ ‫موسسه فرهنگی اموزشی به همین عنوان‪ ،‬در کهریزک کرج اقدام نموده و در قالب حضور‬ ‫فع�ال در هیات مدیره و هیات امن�ای کهریزک‪ ،‬بیش از ‪ ٢٨٠٠‬مددجو که ‪٤٠٠‬نفر ان بیماران‬ ‫ام اس می باش�ند را تحت پوش�ش قرار داده است‪ .‬خیریه دکتر مصطفی نراقی درحال حاضر‬ ‫توسط فرزندان شادروان حمایت و توسط بانو طاهباز‪ ،‬همسر شادروان دکتر مصطفی نراقی‬ ‫مدیریت می شود‪ ،‬لذا حمایت های مالی و مسئولیت پذیری دو مجموعه بزرگ دارویی کشور‬ ‫ب�ا نام اکتوور کو و مجموعه غذایی و ش�رکت های پخش مربوطه‪ ،‬با ن�ام اماده لذیذ در این‬ ‫خصوص کمک رسانی مالی به سیستم منظم خیریه مذکور در بخش های مختلف است‪.‬‬ ‫همزم�ان با اغاز س�ال تحصیل�ی جدید‪ ،‬مهر مهربان‪ ،‬یک�ی دیگر از برنامه ه�ا و اهداف از‬ ‫پیش تعیین ش�ده خیریه دکتر نراقی نیز در حاش�یه ش�هر مقدس مش�هد به بار نشست و‬ ‫صده�ا دانش اموز در مقاطع مختلف تحصیلی توانس�تند در کالس های درس�ی که با همت‬ ‫این خاندان‪ ،‬س�اخته و زیر نظر س�ازمان نوس�ازی مدارس راه اندازی ش�ده بود‪ ،‬حضور بهم‬ ‫رس�انند‪ .‬این دست اقدامات در واقع در ادامه پذیرش مس�ئولیت اجتماعی توسط مدیران‬ ‫این سیستم‪ ،‬در کنار به کارگیری بیش از ‪٢٧٠٠‬نیرو و ایجاد کسب وکارهای جدید و در نهایت‬ ‫اشتغالزایی برای جوانان مستعد و فعال این سرزمین است‪.‬‬ ‫زن�گ دو مکان اموزش�ی م�درن و مجهز‪ ،‬همزمان با اغاز س�ال تحصیلی‪ ،‬با نام مدرس�ه‬ ‫دختران�ه فروردین طاهباز و دبیرس�تان دخترانه باقر طاهباز در منطقه محروم س�اختمان‪،‬‬ ‫ش�هرک حاش�یه ای شهر مقدس مش�هد با نام ش�هرک ش�هیدباهنر کوچه های باریک حر‬ ‫به صدا درامد‪ .‬ش�ایان ذکر اس�ت این مجموعه های اموزش�ی در زمینی به مساحت بیش از‬ ‫‪٣٠٠٠‬مترمرب�ع و زی�ر بنای کل بیش از ‪١٥٠٠‬متر مربع با هدف ج�ذب و فراهم اوری امکانات‬ ‫کسب علم‪ ،‬برای بیش از ‪١٠٠٠‬دانش اموز اغاز به کار نمود و ایین مهرورزی در ابتدای مهرماه‬ ‫اینچنین زیبا با لبخند دخترکان دبس�تانی و دبیرس�تانی به پاییز نیز رنگ زیبایی بخشید‪.‬‬ ‫موسسات اموزشی فوق در ادامه گسترش طرح احداث هنرستان دخترانه کار و دانش ربابه‬ ‫طاهباز در س�ال ‪ ١٣٧٧‬ساخته شدند که در زمینی به مساحت بیش از ‪٥٠٠٠‬متر مربع با زیر‬ ‫بن�ای ‪١٤٠٠‬متری‪ ،‬به اموزش دخت�ران این منطقه محروم در رش�ته های گرافیک‪ ،‬خیاطی‪،‬‬ ‫گلدوزی‪ ،‬گیاهان دارویی و پرورش قارچ پرداخته است‪.‬‬ ‫بدیهی اس�ت کلیه مخ�ارج هنرجویان کم بضاعت ازجمل�ه لوازم التحریر‪ ،‬چرخ خیاطی و‪...‬‬ ‫توس�ط خیریه تامین شده است‪ .‬در ش�هر کرج نیز از نمونه های خیرخواهی و دیگردوستی‬ ‫این خاندان در قالب کمک رس�انی های ش�رکتی کم نیس�ت‪ ،‬هنرستان پس�رانه در زمینی‬ ‫ب�ه مس�احت‪٤٨٠٠‬متر مربع ک�ه زیربنای�ی در ح�دود ‪١٢٠٠‬مترمرب�ع دارد و درحال حاضر‬ ‫‪٤٠٠‬دانش اموز در این هنرس�تان مش�غول به فعالیت هستند و در رش�ته های الکترونیک‪،‬‬ ‫نقشه کشی‪ ،‬مکانیک خودرو‪ ،‬مهارت اموزی می کنند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است س�اخت مترو در نزدیکی این هنرستان‪ ،‬علی رغم داشتن مزایای بسیار‪،‬‬ ‫محیط ورزش�ی این مجموعه و حیاطی برای بودن ها و جست وخیز جوانان را به صورت کامل‬ ‫بلعیده و شاید اقبال بلند ایشان‪ ،‬نظر شهردار و استاندار استان البرز و منطقه حصارک کرج‬ ‫را راضی به تعمیم س�وله ورزشی شهدای حصارک کرج به عنوان متمم این محیط اموزشی‬ ‫کند و ما هم در این بخش‪ ،‬این خبر خوب را اعالم کنیم تا محیط های دولتی هر چه بیش�تر‬ ‫به همیاری ه�ای بخش های خصوصی توجه نموده و اس�باب دلخوشی ش�ان را بابت باقیات‬ ‫صالحات فراهم اورند و حداقل بخش دعوا و جدل بر س�ر این گونه غصب های بی بازگش�ت‬ ‫پایان پذیرد‪.‬‬ ‫در جمع بن�دی نهایی و کلی از انچه به عنوان مثال مناس�ب ‪CRS‬در داخل ایران عزیز که‬ ‫البته مثال هایی از این دس�ت کم نیس�ت‪ ،‬می ت�وان‪ ،‬فعالیت های عمومی این ش�رکت ها را‬ ‫در قال�ب چهار قس�مت‪ ،‬تغذیه‪ ،‬درمان‪ ،‬تحصیل و تامین جهیزی�ه خالصه کرد و با توجه به‬ ‫مثال های بارز موجود‪ ،‬فعالیت های توام با پذیرش مس�ئولیت اجتماعی را در این ش�رکت ها‬ ‫ب�ه ص�ورت کلی بر محور ام�وزش‪ ،‬تعریف کرد‪ .‬همانگون�ه که به صورت پراکن�ده نیز بدان‬ ‫اش�اره شد‪ ،‬هلدینگ اکتوور کو در جهت انجام و رونق تولید در داخل کشور و ایجاد زمینه‬ ‫مناسب اشتغال در محیط هایی بالغ بر ‪٤٠٠٠٠‬متر مربع مختص تولیدات دارو و ‪٦٩٠٠٠‬مترمربع‬ ‫فض�ای متعلق به تولیدات غذایی که در تنوعی بی�ش از ‪٤٠٠‬نوع محصول با عناوین تجاری‬ ‫الی�ت‪ ،‬کوپا و‪٢٧٠٠...‬نفر را مش�غول بکار نموده و باری از دوش بازار کس�ب وکار برمی دارد‪.‬‬ ‫‪١٧٠‬نوع محص�ول دارویی نیز درهمین مجموعه جهت بی نی�ازی از بازارهای خارجی تولید‬ ‫می گردد که به صادرات دارو به کش�ورهایی همچون افغانس�تان‪ ،‬بحرین‪ ،‬عراق‪ ،‬روسیه و‪...‬‬ ‫در ‪١٤‬حوزه درمانی همچون داروهای سرطانی‪ ،‬بیماری های خاص‪ ،‬به تخصصی بودن فعالیت‬ ‫این ش�رکت ها و گستردگی این مجموعه ها می توان بیشتر پی برد‪ .‬باید افزود که واحدهای‬ ‫تحقیق و توس�عه قلب تپنده فعالیت های این هلدینگ محس�وب می ش�ود که در قس�مت‬ ‫فعالیت های اجتماعی نیز بسیار کمک رسان و موثر در حوزه اموزش است‪ .‬بدون شک ارائه‬ ‫گزارش عملکرد این مجموعه خیریه‪ ،‬تعمیم حوزه کسب وکار به حوزه فعالیت های مسئوالنه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اس�باب گس�ترش فرهنگ خیرخواهی و دیگرخواهی است‪ .‬در شماره های بعد با‬ ‫ذکر مثال های دیگر‪ ،‬به این مقوله بیشتر خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪ 23 1397‬محرم ‪ 3 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 497‬پیاپی ‪2470‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مبادا کشاورز تولید را رها کند‬ ‫محمدباقر نوبخت‬ ‫عباس پاپی زاده‬ ‫محمد شفیع ملک زاده‬ ‫کارشناسان در شروع فصل خرید تضمینی گندم و به صرفه بودن قاچاق این محصول استراتژیک هشدار دادند‬ ‫رقابت نفسگیر نرخ ها در گندم زار های ایران‬ ‫نوبخت‪ :‬پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان مهر‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خری��د تضمین��ی گن��دم و پرداخ��ت مطالب��ات‬ ‫کش��اورزان از س��وی دولت برای امس��ال نیز خالی‬ ‫از حاش��یه نبوده اس��ت به ط��وری که ب��ا توجه به‬ ‫نوس��ان های نرخ ارز‪ ،‬کارشناس��ان نس��بت به خروج‬ ‫گندم از کش��ور هش��دار داه اند و ای��ن موضوع را به‬ ‫دلیل پایین بودن ن��رخ خرید تضمینی گندم عنوان‬ ‫می کنن��د‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪ ،‬نرخ هر کیلو گندم‬ ‫بی��ش از ‪۲‬هزار تومان اس��ت در حالی که دولت نرخ‬ ‫‪۱ ۳۰۰‬تومان��ی را ب��رای این محصول اس��تراتژیک و‬ ‫دارای اهمیت در موضوع امنیت غذایی تعیین کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ماجرا به اینجا ختم نمی ش��ود زیرا کشاورزانی که‬ ‫س��ال گذشته برای تامین و خرید نهاده های تولید از‬ ‫بانک وام با سود ‪ ۱۸‬درصد دریافت کرده اند هم اکنون‬ ‫موعد سررسید تسهیالت انهاست اما به سبب تاخیر‬ ‫در پرداخ��ت مطالبات به ناچار باید دیرکرد اقس��اط‬ ‫خ��ود را با نرخ ‪ ۶‬درصد پرداخت کنند که در نهایت‬ ‫این امر به زیان کشاورزان تمام می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کش��اورزان ب��رای تامین‬ ‫معیش��ت خانوار خود به ناچار اقدام به فروش نقدی‬ ‫گندم تولیدی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد کمتر از نرخ تضمینی‬ ‫به دالالن می کنند‪.‬‬ ‫کارشناسان بر این باورند که فروش گندم کمتر از‬ ‫نرخ تمام شده به دالالن و دامداران عالوه بر اسیب به‬ ‫خودکفایی این محصول استراتژیک‪ ،‬ناشی از کاهش‬ ‫تمایل کش��اورزان به کشت در س��ال زراعی اینده‪،‬‬ ‫زمین��ه را برای قاچاق ان از س��وی دالالن به خارج‬ ‫از مرزها فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اساس قانون خرید تضمینی‪ ،‬دولت موظف است‬ ‫ک��ه حداکثر تا پایان ش��هریور نرخ خرید محصوالت‬ ‫را متناس��ب با تورم هر سال اعالم کند‪ .‬کارشناسان‬ ‫معتقدن��د با وج��ود انکه هزینه های تولید در س��ال‬ ‫زراعی ‪ ۹۶-۹۷‬بیش از ‪ ۳۰‬درصد بود‪ ،‬شورای اقتصاد‬ ‫نرخ خرید گندم را فقط ‪ ۳‬درصد افزایش داد که این‬ ‫امر با واکنش شدید کشاورزان روبه رو شد‪.‬‬ ‫کارشناسان همچنین معتقدند که ثبات نرخ خرید‬ ‫تضمینی گندم در س��ال زراع��ی ‪ ،۹۶-۹۷‬تاخیر در‬ ‫پرداخ��ت مطالبات و فروش گن��دم به دالالن کمتر‬ ‫از ن��رخ خرید تضمینی موجب ش��ده تا بس��یاری از‬ ‫کشاورزان در سال زراعی اینده به سبب نبود صرفه‬ ‫اقتصادی تمایلی به کش��ت گندم نداشته باشند که‬ ‫در نهای��ت‪ ،‬این امر خودکفای��ی تولید این محصول‬ ‫استراتژیک را زیر سوال می برد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬مسئوالن از افزایش ‪ ۱۰‬درصدی خرید‬ ‫گندم در س��ال جاری خبر می دهن��د به طوری که‬ ‫محمدباقر نوبخت‪ ،‬در توییتر خود نوش��ت‪ :‬پرداخت‬ ‫طل��ب گن��دم کاران از دغدغه ه��ای ج��دی دول��ت‬ ‫اس��ت‪ .‬تاکنون بی��ش از ‪ ۱۰‬هزار میلی��ارد تومان به‬ ‫گندمکاران پرداخت ش��ده و امیدواریم تا پایان مهر‬ ‫همه مطالبات انها پرداخت ش��ود‪ .‬ان ش��اءاهلل امسال‬ ‫اندکی کمت��ر از ‪ ۱۰‬میلیون تن خریدگندم خواهیم‬ ‫داشت که نسبت به س��ال گذشته حدود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایش دارد‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گفته پاپی زاده‪ ،‬ب��ا وجود کاهش میزان‬ ‫بارندگی در س��ال زراعی ‪ ،۹۶-۹۷‬اما پراکنش بارش‬ ‫در اس��تان های مختل��ف به حدی مناس��ب بود که‬ ‫کاهش س��طح زیر کش��ت گندم تاثی��ری در میزان‬ ‫تولید نداشت اما اگر امسال شورای اقتصاد برنامه دو‬ ‫سال زراعی گذش��ته را در پیش گیرد‪ ،‬ممکن است‬ ‫در بحث خودکفایی دچار مشکل شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران‬ ‫ن��رخ خری��د تضمینی گن��دم برای س��ال زراعی‬ ‫‪ ۹6-۹7‬مطابق با ت��ورم و هزینه های تولید افزایش‬ ‫نیافت که این امر در کنار تاخیر در پرداخت مطالبات‬ ‫گندم��کاران موجب ش��د که انه��ا تمایلی به فروش‬ ‫‹ ‹هشدار خروج گندم از مرز ها‬ ‫گندم خود به دولت نداشته باشند‪ .‬بسیاری از دالالن‬ ‫عباس پاپی زاده‪ ،‬عضو کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫نیز پس از خرید گندم داخلی از گندمکاران اقدام به‬ ‫شورای اسالمی در گفت وگو با «گسترش صنعت» از‬ ‫خروج این محصول از مرزهای کشور می کنند که در‬ ‫نبود برنامه برای اعالم س��ریع ن��رخ خرید تضمینی‬ ‫نهایت این امر قاچاق و زیر س��وال رفتن خودکفایی‬ ‫گن��دم خبر داد و اظهار کرد‪ :‬ب��ا وجود پیگیری های‬ ‫گندم را به همراه دارد‪.‬‬ ‫کمیس��یون کشاورزی‪ ،‬شورای اقتصاد برنامه ای برای‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» محمد ش��فیع‬ ‫شتاب در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم ندارد‪.‬‬ ‫ملک زاده‪ ،‬رئیس نظام صنفی کش��اورزی با بیان این‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تفاوت نرخ خری��د تضمینی گندم‬ ‫مطلب در نشس��ت خبری اظهار ک��رد‪ :‬فروش گندم‬ ‫داخلی با خرید و واردات گندم خارجی موجب شده‬ ‫کمت��ر از نرخ خرید تضمینی ب��ه دالالن و دامداران‬ ‫ت��ا گن��دم و ارد داخل به صورت قاچ��اق به مرور از‬ ‫معای��ب زیادی به هم��راه دارد‪ ،‬ضم��ن انکه میزان‬ ‫مرزها خارج ش��ود که این امر امنیت غذایی داخل را‬ ‫فروش گندم ب��ه دالالن و مرغداران نیز چش��مگیر‬ ‫با مش��کالتی روبه رو می کند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اگر نرخ گندم داخل متناس��ب با نرخ جهانی باش��د‪،‬‬ ‫ملک زاده تصریح کرد‪ :‬تاخیر در پرداخت مطالبات‬ ‫قاچاق گندم به ان سوی مرزها منتفی می شود‪.‬‬ ‫گندمکاران در دو سال گذشته موجب شد تا بسیاری‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی معتقد است‬ ‫از تولیدکنندگان برای تامین معیشت خانوار خویش‬ ‫ت��ا زمانی که نرخ گندم داخل��ی کمتر از نرخ جهانی‬ ‫ب��ه ناچار گندم تولیدی خ��ود را کمتر از نرخ خرید‬ ‫باش��د‪ ،‬قاچاق گن��دم از مرزهای ایران‬ ‫تضمینی به دالالن و دامداران بفروشند‪.‬‬ ‫برای قاچاقچیان توجیه اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫رئی��س نظ��ام صنف��ی کش��اورزی‬ ‫پاپی زاده همچنین ب��ه میزان درامد توزیع بذر گندم مرغوب همچنی��ن ب��ا انتق��اد از بی مه��ری و‬ ‫باعث شده است‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده برای کش��اورزان‬ ‫کم لطفی ه��ای ف��راوان ب��ه گندمکاران‬ ‫این‬ ‫گندمکار اشاره و اظهار کرد‪ :‬با توجه به افزایش عملکرد‬ ‫افزود‪ :‬با وجود انکه کشاورزان در طول‬ ‫محصول از ‪ ۳‬تن در‬ ‫نبود مدافع جدی از حقوق کش��اورزان‪،‬‬ ‫شبانه روز در س��رمای زیر صفر درجه و‬ ‫حتی‬ ‫دولت در بودجه س��ال ‪ ۹۶- ۹۷‬حداقل هکتار به ‪ ۸‬تن و‬ ‫گرم��ای باالی ‪ ۵۰‬درج��ه کار می کنند‬ ‫‪ ۱۵‬تن در هکتار برسد‪.‬‬ ‫درامد را برای کشاورزان در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ت��ا بتوانند هزینه خان��وار خود را تامین‬ ‫از اغاز فصل برداشت‬ ‫عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس‬ ‫کنند اما در برخی مواقع مورد بی مهری‬ ‫تاکنون ‪ ۹‬میلیون تن‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به اینکه دولت‬ ‫دولت ق��رار می گیرند که در نهایت این‬ ‫گندم به ارزش ‪۱۲‬‬ ‫خرید گن��دم را به عنوان یک دردس��ر هزار میلیارد تومان از امر موجب ش��ده تا انها به سمت کشت‬ ‫برای خود تلقی می کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این گندمکاران خریداری دیگ��ر محصوالت روند و ممکن اس��ت‬ ‫در حالی اس��ت که خری��د گندم داخل شده و تاکنون حدود عالوه بر تهدید تنظیم بازار به منابع ابی‬ ‫برای دولت به شدت سود اور بوده چرا که ‪ ۷‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ضربه مهلکی وارد شود‪.‬‬ ‫ملک زاده همچنین از نرخ پیشنهادی‬ ‫هم اکن��ون نرخ جهانی گن��دم باالی ‪ ۲‬تومان معادل ‪ ۶۳‬درصد‬ ‫هزار تومان است اما گندم داخلی با نرخ مطالبات واریز شده است خری��د تضمینی گندم در س��ال زراعی‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬توم��ان از کش��اورزان خریداری‬ ‫اینده ب��ه نرخ ‪ ۱۸۰۰‬توم��ان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬اس��تمرار تولید بهینه این کاالی اساسی به‬ ‫تعیین به موقع نرخ در ش��هریور و تناسب ان با نرخ‬ ‫تورم نیاز دارد‪ .‬تاخی��ر در اعالم نرخ خرید تضمینی‬ ‫و قیمت گذاری نامتناس��ب می تواند موجب دلزدگی‬ ‫کش��اورزان و در نهایت کاهش تولی��د این محصول‬ ‫در دولت نهم و دهم ش��ود‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬در ان دوره‬ ‫م‬ ‫به یک کش��ور واردکننده گندم تبدیل ش��ده بودی ‬ ‫زیرا تولید گندم در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬ب��ه ‪ ۲‬میلیون تن‬ ‫رسیده بود و بخش عمده نیاز کشور از محل واردات‬ ‫تامین می شد‪.‬‬ ‫وی ی��اداوری کرد‪ :‬دولت در اغاز فعالیت خود نرخ‬ ‫خری��د تضمینی را به موقع اع�لام می کرد اما در ‪۳‬‬ ‫سال گذش��ته دولت و شورای اقتصاد برخالف قانون‬ ‫این نرخ را با تاخیر چند ماهه اعالم می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫دولت س��ال گذش��ته با وجود افزایش نرخ تورم و‬ ‫نوسان قیمت ها در بازار و رشد هزینه های تمام شده‬ ‫تولید حتی یک ریال به ن��رخ خرید تضمینی گندم‬ ‫اضافه نکرده اس��ت‪ .‬در س��ال زراع��ی ‪ ۹۴ -۹۵‬نرخ‬ ‫خرید تضمینی گندم ‪ ۱ ۲۷۰‬تومان بود که در س��ال‬ ‫‪ ۹۵ -۹۶‬این نرخ به یک ‪ ۱ ۳۰۰‬تومان رس��ید یعنی‬ ‫‪ ۲.۲‬درصد بیش��تر شد در حالی که همان زمان نرخ‬ ‫تورم اعالم ش��ده از س��وی دولت ‪ ۹.۵‬درصد بود‪ .‬در‬ ‫س��ال زراعی ‪ ۹۶ - ۹۷‬با وجود پیش��نهاد افزایش ‪۱۰‬‬ ‫درصدی نرخ گندم از س��وی وزارت جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫ن��رخ این محصول یک ری��ال افزایش پیدا نکرد و به‬ ‫گندمکاران اسیب جدی وارد شد‪.‬‬ ‫خری��د ‪ ۹‬میلیون تن��ی گندم از س��وی دولت به‬ ‫دلیل اس��تفاده از نهاده های مرغوب‪ ،‬رشد بهره وری‬ ‫در هکت��ار و افزایش بارندگی در برخی اس��تان های‬ ‫غربی کش��ور اس��ت‪ .‬توزیع بذر گندم مرغوب باعث‬ ‫ش��ده است افزایش عملکرد این محصول از ‪ ۳‬تن در‬ ‫هکتار به ‪ ۸‬تن و حتی ‪ ۱۵‬تن در هکتار برسد‪ .‬از اغاز‬ ‫فصل برداش��ت تاکنون ‪ ۹‬میلیون تن گندم به ارزش‬ ‫‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده‬ ‫و تاکنون حدود ‪ ۷‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان معادل‬ ‫‪ ۶۳‬درصد مطالبات واریز شده است‪.‬‬ ‫در صورت��ی که دولت قانون تمرک��ز وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی را قبول دارد‪ ،‬باید زیرس��اخت های الزم‬ ‫را ب��رای اجرای این امر فراهم کند تا در س��ال های‬ ‫ا ینده ش��اهد تثبیت نرخ در محصوالت کش��اورزی‬ ‫باش��یم‪ .‬به ط��ور مثال‪ ،‬رئی��س کارگ��روه ارد و نان‬ ‫کش��ور‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است و وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی در تعیین محصوالت زیرمجموعه و‬ ‫مشتقات ان هیچ نقشی ندارد‪.‬‬ ‫افزایش همکاری ایران و برزیل برای تامین نهاده های کشاورزی‬ ‫مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت‪:‬‬ ‫همکاری ه��ای ای��ران و برزیل برای تامی��ن نهاده های‬ ‫کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫حمید رس��ولی در جلسه مش��ترک با «رودریگو دی‬ ‫ازردو س��انتوس» س��فیر برزیل در تهران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫راه ه��ای توس��عه روابط تج��اری و تس��هیل صادرات‬ ‫و واردات نهاده ه��ای کش��اورزی ب��ا برزیل بررس��ی و‬ ‫تصمیم های مناسبی در این زمینه اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فودنا‪ ،‬در این نشس��ت که در ش��رکت‬ ‫خدمات حمایتی کش��اورزی برگزار شد‪ ،‬برخی مدیران‬ ‫ش��رکت های پتروش��یمی و وزارت امور خارجه حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬بر اس��اس امارها‪ ،‬بخش کش��اورزی کشور‬ ‫ساالنه به ‪ ۴‬میلیون تن کود پایه (اوره‪ ،‬فسفاته و پتاسه)‬ ‫نیاز دارد که فقط نزدیک به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن‬ ‫در اختیار کشاورزان قرار می گیرد زیرا میانگین مصرف‬ ‫ک��ود در بخش کش��اورزی ایران نس��بت ب��ه میانگین‬ ‫جهان��ی کمتر اس��ت و انه��ا بیش از این می��زان کود‬ ‫مصرف نمی کنند‪ .‬کش��ور ‪ ۳۰۰‬هزار تن انواع کودهای‬ ‫ازته‪ ،‬فسفاته و پتاسه در ذخایر راهبردی خود دارد که‬ ‫ب��دون هیچ افزایش قیمتی در اختیار کش��اورزان قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی برای‬ ‫خدمات دهی مناس��ب به کش��اورزان‪ ،‬ب��ا فعال کردن‬ ‫‪ ۳۴۰۰‬کارگ��زاری اقدام به توزیع کود‪ ،‬ازمایش خاک‪،‬‬ ‫مشاوره مصرف کود و حتی فروش تلفنی کود با سامانه‬ ‫‪ ۱۵۵۹‬بین یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر از کش��اورزان‬ ‫عضو باشگاه کشاورزان کرده است‪ .‬بر اساس هماهنگی‬ ‫با سازمان های جهاد کشاورزی استان ها‪ ،‬نرخ کودهای‬ ‫یارانه ای امسال افزایش نمی یابد و ثابت می ماند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه چند روزی‬ ‫از اغاز س��ال زراعی گذش��ته‪،‬‬ ‫کش��اورزان همچن��ان منتظر‬ ‫اعالم نرخ هستند تا نسبت به‬ ‫کشت محصول اقدام کنند‪ .‬در‬ ‫حالی که س��ال گذشته نرخ ها‬ ‫در اردیبهش��ت اعالم شده بود‬ ‫علیقلی ایمانی‬ ‫و هی��چ تغیی��ری نی��ز در ان رئیس بنیاد توانمند سازی‬ ‫ایجاد نش��ده بود‪ .‬سال زراعی‬ ‫گندمکاران ایران‬ ‫مهر اغاز می ش��ود‬ ‫از ابت��دای ‬ ‫و اکن��ون چن��د روزی از مهر‬ ‫گذشته و کشاورزان همچنان منتظر اعالم نرخ هستند تا برای‬ ‫کشت محصول اقدام کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬سعی داریم مکاتبه ای با‬ ‫رئیس جمهوری و رهبر معظم انقالب داش��ته باشیم و شرایط‬ ‫کشاورزان را به اطالع انها برسانیم‪ .‬تمام مواردی که مورد نیاز‬ ‫بخش کش��اورزی است با افزایش چشمگیری روبه رو بوده که‬ ‫اگر تدابیری برای ان اندیش��یده نشود دچار مشکل خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اگ��ر کش��اورزان م��ورد بی مهری ق��رار گیرن��د تولید هم‬ ‫تح��ت تاثیر قرار خواهد گرفت‪ ،‬اگر هزینه هایی که از س��وی‬ ‫کش��اورزان صرف می ش��ود با قیمتی که دولت اعالم می کند‬ ‫همخوانی نداشته باشد باعث می شود کشاورزان متزلزل شوند‬ ‫و تولید را رها کنند‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط فعلی که بر اقتصاد کش��ور حاکم است‬ ‫ی عالی اقتصاد تدابیری بیندیشند‬ ‫انتظار می رود دولت و شورا ‬ ‫و وضعیت را هرچه زودتر مشخص کنند؛ همان طور که رهبر‬ ‫معظم انقالب تاکید داشتند باید از تولید داخلی حمایت شود‪،‬‬ ‫این ظرفیت در کش��ور وجود دارد که بس��یاری از محصوالت‬ ‫همچون گندم‪ ،‬ش��کر‪ ،‬لبنیات و م��رغ در داخل تولید و نیاز‬ ‫مردم را تامین کند‪.‬‬ ‫براب��ر قان��ون ن��رخ تضمینی محص��والت کش��اورزی باید‬ ‫تا اغاز س��ال زراعی اعالم ش��ود تا کش��اورزان نسبت به نوع‬ ‫کش��ت محصول اقدام کنند‪ .‬در نظر داشته باشید که ضریب‬ ‫امنیت غذایی کش��ور باعث حفظ اس��تقالل می شود با وجود‬ ‫تحریم های ظالمانه ای که استکبار جهانی بر ما تحمیل کرده‬ ‫نیاز داریم ذخایر غذایی با اطمینان در کش��ور داشته باشیم و‬ ‫از تولید داخلی حمایت کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شناسایی ‪ ۱۵۰‬هزار هکتار زمین‬ ‫برای ساخت شهرک های کشاورزی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی گفت‪ ۱۵۰ :‬هزار‬ ‫هکتار اراضی در کش��ور برای س��اخت و ایجاد ش��هرک های‬ ‫کشاورزی شناس��ایی و استعداد یابی ش��ده است‪ .‬علی اشرف‬ ‫منصوری در این باره به ایرنا گفت‪ :‬در ‪ ۳۲‬استان کشور برای‬ ‫ی شده که‬ ‫اجرای ش��هرک های کش��اورزی برنامه ظرفیت یاب ‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار هکتار از عرصه ها نیز برای اجرا و توسعه این طرح‬ ‫شناسایی شده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬این شرکت مادر تخصصی اکنون‬ ‫به دنب��ال موضوع هایی از جمله تامین اب‪ ،‬تعیین حریم های‬ ‫ارض��ی و دریافت مجوزه��ای الزم از وزارت نیرو و س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست است‪ .‬منصوری تاکید کرد‪ :‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود در صورت موافقت س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫مش��کلی در ساخت این میزان شهرک کش��اورزی در کشور‬ ‫وجود نداش��ته باش��د‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬تاکنون ‪ ۱۳۰‬شهرک‬ ‫کش��اورزی به وس��عت ‪ ۱۵‬هزار هکتار از ‪ ۱۵۰‬ه��زار هکتار‬ ‫شناس��ایی شده ایجاد شده و ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬هکتار ان نیز به‬ ‫س��رمایه گذاران برای ساخت گلخانه های تولیدی واگذار شده‬ ‫است‪ .‬رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های کشاورزی کشور‬ ‫با بیان اینکه شهرک های کشاورزی طرحی جدید است که به‬ ‫دنبال ایفای نقش خود در اقتصاد کش��ور می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ش��هرک ها در بخش گلخانه ای‪ ،‬دامپروری و شیالت فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ .‬منصوری اضاف��ه کرد‪ :‬در هر هکتار ش��هرک های‬ ‫گلخانه ‪ ۲۰‬ش��غل مستقیم و غیر مس��تقیم و در شهرک های‬ ‫شیالتی در هر مزرعه حدود ‪ ۱۰‬شغل پیش بینی شده که در‬ ‫صورت تحقق ‪ ۱۵۰‬هزار هکتار اراضی شناسایی ش��ده‪ ،‬تعداد‬ ‫قابل توجهی شغل ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره برنام��ه این ش��رکت برای اس��تان های مرزی‬ ‫افزود‪ :‬برای استان های مرزی ایجاد این شهرک ها در حاشیه‬ ‫رودخانه های مرزی در نظر گرفته ش��ده که تاکنون ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هکتار زمین در استان های کردستان‪ ،‬اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫ایالم و سیس��تان و بلوچستان و اردبیل شناسایی شده است‪.‬‬ ‫منصوری یاداوری کرد‪ :‬س��هم استان کردستان از این میزان‬ ‫اراض��ی‪ ،‬حدود ‪ ۹۰۰‬هکتار اس��ت که پس از تخصیص اب از‬ ‫س��وی وزارت نیرو قابل اجرا و بهره برداری اس��ت‪ .‬در بخش‬ ‫ش��هرک های کش��اورزی استان کردس��تان اکنون ‪ ۲‬شهرک‬ ‫در بیجار و دهگالن به وس��عت ‪ ۴۸‬هکتار ایجاد ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ۶۷ ،‬واحد گلخانه به مساحت ‪ ۱۸۷‬هزار متر مربع و‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تن سبزی و صیفی و یک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار شاخه گل و گیاه در استان وجود دارد‪.‬‬ ‫در کن��ار ان‪ ۹ ،‬واح��د پرورش ق��ارچ خوراکی و صدفی به‬ ‫مس��احت ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۷۰۵‬متر مربع با ظرفیت تولید ساالنه ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۷۷‬تن قارچ خوراکی نیز در اس��تان مشغول فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫استان کردستان دارای ‪ ۴۳‬هزار هکتار اراضی باغی با بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬هزار بهره بردار اس��ت که ساالنه بیش از ‪ ۳۵۰‬هزار تن‬ ‫انواع محصوالت باغی در انها تولید می شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 497‬پیاپی ‪2470‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫تاریخچه صنعت شیشه‬ ‫و بـلور سازی در ایـران‬ ‫در چند س�ال گذشته بخش صنعت بی تاثیر از تحوالت سیاس�ی و اقتصادی کشور نبوده و فراز‬ ‫و فروده�ای متفاوت�ی را تجربه کرده اس�ت‪ .‬بخش های مختلف صنعتی از تولید شیش�ه و بلور تا‬ ‫کارخانه های بزرگ نساجی این تغییرات را تجربه کرده اند‪ .‬این تحوالت جدای از مشکالت عمومی‬ ‫ت ارزش افزوده‪ ،‬میزان دستمزد و‪ ...‬می شود‪ .‬از این رو‪« ،‬گسترش‬ ‫صنعت‪ ،‬شامل امور بیمه ای‪ ،‬مالیا ‬ ‫صنعت» تصمیم دارد تحوالت رخ داده در س�ال های گذشته و پیامدهای ان بر بخش های تولیدی‬ ‫و صنعتی را به تفکیک هر رده صنعتی بررس�ی کند‪ .‬نتیجه این بررس�ی ها چهارشنبه هر هفته در‬ ‫روزنامه «گسترش صنعت» منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫محور صنعت چیست؟‬ ‫مروری بر تاریخچه صنعت در ایران‬ ‫بیانگر این نکته است که همواره هم از‬ ‫سوی مردم و هم از سوی برنامه ریزان‬ ‫به گس��ترش و توس��عه صنعت توجه‬ ‫شده اس��ت منتها مشکلی که همواره‬ ‫گریبانگیر صنعت در کشور ما بوده ان‬ ‫است که مانند برخی دیگر از اقدام ها‬ ‫حسن محرابی‬ ‫ن��گاه ما به صنع��ت‪ ،‬مقطعی و فصلی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫بود ه اس��ت‪ .‬توجه به تاریخچه صنعت‬ ‫نشان می دهد کشورهایی در گسترش‬ ‫ای��ن حوزه موفق بوده اند که از ابتدا محور مش��خصی برای صنعت‬ ‫نو‬ ‫تعیین کرده ان��د‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬هدف اصل��ی در صنعت‪ ،‬تبیی ‬ ‫س��پس اقدام های بعدی انجام ش��ده است‪ .‬در کش��ور ما اغلب در‬ ‫مقاط��ع تاریخی مختلف‪ ،‬یک نوع فعالی��ت و حرفه صنعتی مورد‬ ‫توجه قرار می گرفت‪ .‬برای مثال‪ ،‬س��اخت کش��ک در دوران هجوم‬ ‫ت زیرا اقوام‬ ‫اقوامی مانند مغول به کش��ور‪ ،‬اهمی��ت فراوانی می یاف ‬ ‫مهاجم‪ ،‬منابع غذایی را در کش��ور ناب��ود می کردند‪ .‬از این مقطع‬ ‫تاریخی که بگذریم و برای مثال‪ ،‬به دوران قاجار که برسیم‪ ،‬متوجه‬ ‫می شویم چون ش��اهان قاجار به خوردن گوش��ت عالقه داشتند‪،‬‬ ‫صنعت غذای گوش��تی ب��رای مث��ال‪ ،‬چلوکب��اب رواج می گیرد‪.‬‬ ‫چنین نگاهی به صنعت موجب می ش��ود ما مجبور ش��ویم برخی‬ ‫از تالش های��ی که در صنعت ش��ده را چند بار تک��رار کرده و انها‬ ‫را به کناری بگذاریم‪ .‬به همین دلیل صنعت در کش��ور ما نیازمند‬ ‫مرکزی اس��ت که با مرور سابقه فعالیت های صنعتی‪ ،‬هدف اصلی‬ ‫از این فعالیت را روش��ن کن د تا برای همیش��ه جهت گیری صنعت‬ ‫در کش��ور معلوم شود ما از تجربه های گذشتگان برای برنامه ریزی‬ ‫درست صنعتی و نسل های اینده بهره بگیریم‪.‬‬ ‫معرفی نشریه‬ ‫مطبوعات صنعتی‬ ‫در اغ��از انقالب تغیی��ر رویکرد صنعتی یک��ی از ضرورت های‬ ‫اساس��ی و قاب��ل توجه در کش��ور بود‪ .‬ای��ن تغیی��ر رویکرد در‬ ‫زمینه های مختلف از جمله کاهش وابستگی به خارج‪ ،‬بهره گیری‬ ‫از توانمندی ه��ای صنای��ع داخلی و در مجموع حفظ اس��تقالل‬ ‫کش��ور بود‪ .‬به همین دلیل انجام فعالیت های جدید صنعتی نیز‬ ‫الزم بود‪ .‬یکی از بهترین شیوه های تقویت پایه های صنعت جدید‬ ‫بهره گیری از توانمندی های رس��انه به ش��مار می اید‪ .‬به همین‬ ‫دلیل در نخس��تین روز های انقالب انتشار نشریه هایی که در ان‬ ‫به نیازمندی های متفاوت صنعت پاس��خ داده شود‪ ،‬یک ضرورت‬ ‫به ش��مار می رفت‪ .‬در اینجا بخشی از نش��ریه هایی که در حوزه‬ ‫صنعت منتشر شده اند را معرفی می کنیم‪ .‬این نشریه ها به عنوان‬ ‫نخستین تجربه مطبوعاتی جدید در حوزه صنعت‪ ،‬شاید در نگاه‬ ‫نخست به طور کامل هویت یک رسانه تخصصی را نداشته باشند‬ ‫اما در زمینه اطالع رس��انی و ثبت تاریخی فعالیت هایی که انجام‬ ‫شده است‪ ،‬بسیار موثر و مفید به شمار می ایند‪.‬‬ ‫«نش��ریه صنعت» در س��ال ‪ ۱۳۶۱‬از س��وی وزارت صنایع به‬ ‫نش��انی تهران‪ ،‬میدان پانزدهم خرداد و شماره تلفن ‪۲۶۱ ۵۱۱‬‬ ‫یا ‪ ۸۱۹ ۵۳۷‬منتش��ر می شده اس��ت‪ .‬بخش های مختلف نشریه‬ ‫به گزارش های خبری پیرامون فعالیت های انجام ش��ده در وزارت‬ ‫صنای��ع اختصاص داش��ت‪ .‬بنا بر ای��ن‪ ،‬انعکاس اخب��ار ابداعات و‬ ‫اختراع��ات درج مطالبی درباره فعالیت های صنعتی اش��نایی با‬ ‫انها ضرورت داشت‪.‬‬ ‫از جمله این گزار ش ها می توان به لزوم عقد قرارداد در جهت‬ ‫انتقال فن��اوری یا معرفی قوانی��ن در زمینه اولوی��ت راه اندازی‬ ‫صنایع و فعال کردن واحدهای صنعتی متوقف و غیر فعال ‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ای��ن نش��ریه در یک صفح��ه روزنامه ای منتش��ر می ش��ود‪.‬‬ ‫عنوان های برخی از مطالب مندرج در ش��ماره خرداد ‪ ۶۱‬نشریه‬ ‫صنعت عبارت بودند از‪ :‬گامی در جهت کمپرسور سازی‪ ،‬گفت وگو‬ ‫با اقای حسینی مشرقی مدیرعامل شرکت کمپرسور سازی ایران‬ ‫و ل��زوم عقد قرارداد در جهت انتقال فناوری که از س��وی روابط‬ ‫بین المللی و حسین بزرگ خوان تهیه شده اند‪.‬‬ ‫ابداعات و اختراعات و گزارش��ی از چهارمین سمینار مدیران‬ ‫کل صنایع اس��تان ها و مس��ئوالن وزارت صنایع و س��ازمان های‬ ‫وابسته از دیگر مطالب این نشریه یک صفحه ای است‪.‬‬ ‫صنعت شیش��ه و بلور سازی به عنوان یک صنعت در‬ ‫کشورمان نخستین بار در سال های ‪ ۱۳۱۰‬خورشیدی‬ ‫اغاز شد‪ .‬داستان نخس��تین کارخانه شیشه سازی در‬ ‫ن جالب و عبرت امیز است‪.‬‬ ‫کشورما ‬ ‫در س��ال های ‪ ۱۳۱۰‬از قفقاز نوع��ی اب معدنی به‬ ‫ایران صادر می ش��د که بس��یار مورد توجه مردم بود‬ ‫و اهال��ی تهران‪ ،‬ش��مال و اذربایجان از ان اس��تقبال‬ ‫زی��ادی می کردند‪ .‬ای��ن اب معدنی که ب��ه «تارزان»‬ ‫معروف بود‪ ،‬در شیش��ه های دربس��ته به کش��ورمان‬ ‫وارد می ش��د و مردم کشورمان غافل از وجود اب های‬ ‫معدنی داخلی‪ ،‬ان را مصرف می کردند‪ .‬بعضی ها هم از‬ ‫چشمه های اب معدنی کشورمان اطالعات داشتند اما‬ ‫دسترسی به این مناطق بسیار مشکل بود‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫س��ازمانی وجود نداش��ت که این اب های گوارا را در‬ ‫شیش��ه کرده و به فروش برس��اند‪ .‬به همین دلیل در‬ ‫همی��ن زم��ان یعنی بین س��ال ‪ ۱۳۱۰‬تا ‪ ۱۳۱۸‬یک‬ ‫کارخانه بطری س��ازی ب��ه وجود ام��د‪ .‬بدین ترتیب‪،‬‬ ‫اب چش��مه ها را در داخ��ل بطری ه��ای این کارخانه‬ ‫کرده و ب��رای مصرف داخلی و بی نیاز کردن کش��ور‬ ‫از اب معدن��ی و همچنین‪ ،‬برای ص��ادر کردن به بازار‬ ‫خارج عرضه ش��د‪ .‬برای پیش��رفت کار این کارخانه ها‬ ‫با س��فارتخانه های کش��ورهای خارجی تماس گرفته‬ ‫ش��د تا بتوان کارخانه ای را از ان کش��ورها وارد کرد‪.‬‬ ‫در بین تماس های برقرار ش��ده یک صنعتگر ایتالیایی‬ ‫به کش��ور امد و پس از چندی بررس��ی‪ ،‬نخس��تین‬ ‫کارخانه شیشه س��ازی ایران را در ش��رق تهران ایجاد‬ ‫ کرد‪ .‬مواد مورد نیاز کارخانه نیز از خارج کش��ور وارد‬ ‫ش��د و پس از ان نخستین محصوالت کارخانه بیرون‬ ‫امد اما در بررس��ی ها معلوم شد که بطری تولید این‬ ‫کارخانه گران تمام می ش��ود و به صرفه نیست‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه کار ها در کارخانه بیشتر با دست و با مواد اولیه‬ ‫نامرغوب و بدون تجهیزات البراتواری انجام می ش��د‪.‬‬ ‫بنابر این‪ ،‬محصول عرضه ش��ده کیفیت خوبی نداشت‪.‬‬ ‫به همین دلیل برای س��اخت کارخان��ه ای که از نظر‬ ‫اقتص��ادی به صرفه و محص��والت ان هم در بازارهای‬ ‫بین الملل��ی قابل رقابت باش��د‪ ،‬برنامه ریزی ش��د‪ .‬در‬ ‫ای��ن مرحله نیز بررس��ی ها به این نتیجه رس��ید که‬ ‫کارخانه ای تاس��یس ش��ود که هم محصوالت بطری‬ ‫و هم محصوالت شیش��ه ای دیگر نی��ز تولید کند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬فعالیت برای خرید کارخانه ای که قادر به‬ ‫ساخت بطری‪ ،‬حباب‪ ،‬چراغ‪ ،‬استکان‪ ،‬لیوان‪ ،‬شیشه و‬ ‫دیگر کاال های شکستنی باش��د‪ ،‬اغاز شد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫برای خرید چنین کارخانه ای تاجران و واردکنندگان‬ ‫بل��ور و شیش��ه به سرپرس��تی عبدالحس��ین نیکپور‬ ‫سرمایه گذاری کردند و مذاکره برای خرید کارخانه از‬ ‫کش��ور المان اغاز شد‪ .‬متخصصان المانی وجود مواد‬ ‫اولیه برای بلور و شیش��ه را الزم دانس��تند‪ .‬انها اعالم‬ ‫کردند در صورتی کار خانه می تواند کار را اغاز کند که‬ ‫سیلیس در ایران یافت شود‪.‬‬ ‫پس از پیدایش س��نگ س��یلیس‪ ،‬مذاکرات نهایی‬ ‫ب��رای خرید کارخانه اغاز ش��د و به نتیجه رس��ید و‬ ‫نخستین سنگ بنای کارخانه در کنار سیلوی تهران‬ ‫پ��ا گرفت‪ .‬در کنار بنای کارخانه که دارای یک کوره‬ ‫ب��ود‪ ،‬س��اختن خانه ه��ای کارکنان و کارگ��ران هم‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬نخس��تین کارخانه شیشه و‬ ‫بلور سازی ایران در س��ال ‪ ۱۳۱۸‬گشایش یافت‪۱۲ .‬‬ ‫ش��هریور همین س��ال پس از بهره برداری از سیلوی‬ ‫تهران نخس��تین محصوالت کارخانه با مارک ساخت‬ ‫ایران به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫ام��ا با اغ��از جنگ جهان��ی دوم و حضور متفقین‬ ‫کش��ور‪ ۳ ،‬س��ال بعد از اغاز جنگ در س��ال ‪۱۳۲۳‬‬ ‫کارخان��ه تعطیل ش��د‪ .‬بع��د از جن��گ جهانی دوم‬ ‫کش��ورهای دیگری طرف معامله ق��رار گرفتند و به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬یک کمپان��ی امریکایی ط��رف معامله‬ ‫ب��رای خری��د دس��تگاه های جدی��د قرار گرف��ت‪ .‬از‬ ‫ای��ن کمپانی یک کوره با ‪ ۳‬ماش��ین خریداری ش��د‬ ‫و کارخان��ه دوب��اره اغاز ب��ه کار ک��رد‪ .‬کارگرانی که‬ ‫در زم��ان جنگ هر کدام به س��ویی رفت��ه بودند بار‬ ‫دیگر به س��ر کار خود بازگشتند اما با وجود فعالیت‬ ‫ای��ن کارخانه در س��ال های مختل��ف کارخانه از نظر‬ ‫اقتصادی وضع خوبی نداش��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬کارخانه‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۳۳۴‬به فعالیت خود ادامه داد و به دنبال‬ ‫ان کارخانه ه��ای جدید شیشه س��ازی مانند کارخانه‬ ‫شیشه س��ازی قزوین‪ ،‬ابگینه‪ ،‬قوطی سازی و شرکت‬ ‫شیش��ه گاز فعالی��ت می کردند‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬فعالیت‬ ‫همین کارخانه شیشه س��ازی بود که امکان س��اخت‬ ‫و تولید فراورده های کریس��تال در دوره های بعد در‬ ‫کشور نیز فراهم شد‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫سرقت محصوالت صنعتی‬ ‫رانن��ده وانت از ‪ ۱۰۰‬حلقه الس��تیکی ک��ه از تهران به‬ ‫ک��رج حمل می کرد خیلی خوش��ش امده ب��ود و در بین‬ ‫راه پیش خودش فکر می کرد مدتی اس��ت الستیک های‬ ‫وانتش کهنه شده است و مرتب پنچر می شود‪ .‬اگر بخواهد‬ ‫الس��تیک نو بخرد پول ندارد اگر نخرد الس��تیک ها او را‬ ‫از کار و زندگ��ی می اندازند‪ .‬باالخره به این نتیجه رس��ید‬ ‫که هیچ ادم فهیمی ‪ ۱۰۰‬حلقه الس��تیک نو را صحیح و‬ ‫سالم به کرج نمی رساند‪ .‬با این حساب ناگهان از راه راست‬ ‫منح��رف ش��د و فرمان را به طرف م��راد اب کرج گرفت‪.‬‬ ‫رانن��ده وانت را به دامن��ه یک تپه کش��اند و ‪ ۱۰۰‬حلقه‬ ‫الس��تیک را پنهان کرد و برگشت‪ .‬صاحب الستیک ها که‬ ‫از تاخیر زیاد وانت بار نگران شده بود موضوع را با ماموران‬ ‫انتظامی کرج در میان گذاشت ماموران پس از چند دقیقه‬ ‫تجسس و تفحص هم راننده وانت و هم الستیک ها را پیدا‬ ‫کردند و حاال قضیه تحت تعقیب است‪.‬‬ ‫روزنامه اطالعات‪ ۴ ،‬ابان ‪۱۳۵۴‬‬ ‫تولید کنندگان تجهیزات نفتی بریتانیا در ایران‬ ‫شورای تولیدکنندگان تجهیزات نفتی انگلستان‬ ‫و هیات بازرگانی انگلیسی به ریاست وزیر در امور‬ ‫صنعتی ‪ ۱۰‬اب��ان ‪( ۱۳۵۵‬اول نوامب��ر) وارد ایران‬ ‫خواهند شد‪ .‬این شور ا شامل رییسان و هیات های‬ ‫اجرایی عالی رتبه ش��رکت های انگلیس��ی است که‬ ‫خدم��ات و وس��ایل الزم را در اختیار صنایع نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی این کش��ور قرار می دهد‪ .‬عامل‬ ‫شورای تولیدکنندگان تجهیزات نفتی گفته است‬ ‫که در گذش��ته فعالیت شرکت انگلیسی در زمینه‬ ‫حمل ونقل و نیرو ارتباطات و دفاع بسیار چشمگیر‬ ‫بوده اس��ت اما درباره صنایع پتروش��یمی‪ ،‬نفت و‬ ‫گاز فعالیت چندانی نداش��تند‪ .‬س��ایت اضافه کرد‬ ‫که این هیات در جریان طرح های گس��ترش ایران‬ ‫در زمینه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی قرار گرفته و‬ ‫بازدید جانبازان انقالب از کارخانه سیمان تهران‬ ‫جانبازان انقالب اس�لامی ایران روز گذش��ته از‬ ‫کارخانه س��یمان تهران بازدید کردند‪ .‬این بازدید‬ ‫به دعوت انجمن اس�لامی کارگران سیمان تهران‬ ‫انجام ش��د‪ .‬در ای��ن بازدید کارگ��ران کارخانه در‬ ‫مراس��م وی��ژه ای از جانب��ازان اس��تقبال کردن��د‪.‬‬ ‫کارگ��ران کارخانه جانبازان را تا زم��ان اقامه نماز‬ ‫همراهی کردند‪ .‬در محل نمازخانه کارخانه یکی از‬ ‫کارگران ضمن گفتن خوشامدگویی عنوان کرد که‬ ‫ما کارگران در سنگر خود یعنی کارخانه ها خواهیم‬ ‫جنگید و با فعالیت و کار خود نش��ان خواهیم داد‬ ‫دستگیری سارقین پمپ ها‬ ‫اعضای باند س��ارقین پمپ اب اطراف تهران دس��تگیر ش��دند‪ .‬از مدت ها‬ ‫قبل س��ارقین با تش��کیل با ند ش��روع به باز کردن پمپ اب ها‪ ،‬رادیاتور و دیگر‬ ‫لوازم نصب ش��ده روی چاه های اب اطراف تهران و شهرستان های ورامین‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫ش��هر ری و قزوین می کردند‪ .‬مامورین گروه تجس��س ناحیه ژاندارمری مرکز‬ ‫در تعقیب با ند بودند و س��رانجام ‪ ۴‬نفر از س��ارقین شناسایی و دستگیر شدند‪.‬‬ ‫س��ارقین اموال مسروقه را به گرگان ارسال می کردند‪ .‬به دنبال دستگیری این‬ ‫برگی از اگهی‬ ‫مناطق مناسب برای تاسیس کمپانی های انگلیسی‬ ‫را در نظ��ر می گی��رد‪ ،‬پایان فوری��ه نیز یک هیات‬ ‫بازاریاب��ی به ایران س��فر خواهد کرد‪ .‬س��فر هیات‬ ‫نخست به منظور دادن اطالعاتی درباره تجهیزات‬ ‫پتروش��یمی کود تصفی��ه مهندس��ی الکترونیک‬ ‫مکانیک و مسائل مالی است‪.‬‬ ‫روزنامه اطالعات‪ ۵ ،‬ابان ‪۱۳۵۴‬‬ ‫که ما پیروان قرانیم و از رزمندگان جنگ تحمیلی‬ ‫نی��ز با کارم��ان دفاع می کنی��م‪ .‬بع��د از بازدید از‬ ‫کارخانه کارگران ب��ه همراه جانبازان به اقامه نماز‬ ‫جماعت پرداختند‪.‬‬ ‫روزنامه کیهان‪ ۴ ،‬تی ر ‪۱۳۶۰‬‬ ‫چاه‪ ،‬اب و صنعت؛ مشکل قدیمی‬ ‫باند مامورین ژاندارمری به گرگان عزیمت کردند و مقدار زیادی از انبار محصول‬ ‫را از خریداران اموال پس گرفته و به تهران حمل کردند‪ .‬کاالهای سرقت ش��ده‬ ‫طبق نظر کارشناس��ان‪ ،‬نزدیک به ‪ ۴‬میلیون تومان ارزش دارد‪ .‬برداش��تن این‬ ‫اموال از روی چاه های اب نیز باعث خس��ارات سنگین مزارع و باغات شده است‬ ‫که این خسارت نیز حدود ‪ ۱۵‬میلیون تومان تخمین زده می شود‪.‬‬ ‫روزنامه اطالعات‪ ۱۱ ،‬ابان ‪۱۳۵۴‬‬ ‫عکس دیروز‬ ‫به منظور رفع کمبود اب در مراکز صنعتی تبریز چاه ها عمیق تر خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنین برای انکه از اب های حاصل به نحو مطلوب استفاده شود‬ ‫به دس��تور مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مقرر شد‬ ‫دستگاه مخصوص تصفیه اب خریداری و در کارخانه ماشین سازی نصب‬ ‫شود تا اب مصرف شده دوباره تصفیه و به مصارف صنعتی برسد‪.‬‬ ‫روزنامه اطالعات‪ ۵ ،‬ابان ‪۱۳۵۴‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!