روزنامه گسترش صنعت شماره 498 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 498

روزنامه گسترش صنعت شماره 498

روزنامه گسترش صنعت شماره 498

‫بازسازی صنایع‬ ‫زلزله زده با تخصیص‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد تومان‬ ‫‪8‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2471‬دوره جدید شماره ‪ 8 498‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫شنبه‬ ‫ ‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫خط ریسندگی‬ ‫کارخانه بافت‬ ‫بلوچ‪ ،‬دهه فجر به ‬ ‫بهره برداری می رسد‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫نصیحت کنید!‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تعادل عمومی‬ ‫شاخصی بدون استثنا‬ ‫‪3‬‬ ‫ضمانت‬ ‫زنجیره ای برای صنایع‬ ‫کوچک کرمانشاه‬ ‫‪8‬‬ ‫نقش رسانه‬ ‫و اصالح مصرف سوخت‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫فراوری زیتون‬ ‫در واحدهای کوچک خانگی‬ ‫معامالت مواد پتروش��یمی افزایش یافته اس��ت‪ .‬در سال ‪ ،۹۶‬به میزان‬ ‫‪ ۸۳۰‬هزار تن معامله ش��ده که این میزان تا تیر ‪ ۹۷‬به یک میلیون و ‪۵۶‬‬ ‫هزار تن رسید‪ .‬در واقع‪ ،‬معامالت بخش پتروشیمی نسبت به سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۲۱۰‬هزار تن بیشتر شده در حالی که امارها نشان می دهد میزان‬ ‫تولید تا این حد رشد نداشته است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تولیدات انحصاری محکوم به قیمت گذاری‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پروانه بازی واسطه ها‬ ‫در پرونده پتروشیمی ها‬ ‫‪7‬‬ ‫در گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت بازار خودرو عنوان شد‬ ‫ شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 14‬مهر ‪ 26 1397‬محرم ‪ 6 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 498‬پیاپی ‪2471‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقا‪ ،‬خانم نصیحت کنید!‬ ‫مهرماه برای م��ن که بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬س��ال به عن��وان دانش اموز‪،‬‬ ‫دانشجو و معلم‪ ،‬فعالیت داشته ام‪،‬‬ ‫مانند خیل��ی از خوانندگان این‬ ‫مطلب روز خاطره انگیزی اس��ت‪.‬‬ ‫روزه��ای مدرس��ه به وی��ژه در‬ ‫س��ال های دوره ابتدای��ی‪ ،‬برای‬ ‫سعید موسوی‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬سرشار از روزهای‬ ‫عضو هیات مدیره کانون‬ ‫تلخ و شیرینی است که خاطرات‬ ‫طراحی مهندسی و طراحی‬ ‫ان ت��ا س��ال ه ا همچن��ان باقی‬ ‫مونتاژ کشور‬ ‫می مان��د‪ .‬از عوام��ل تاثیرگ��ذار‬ ‫بر ای��ن خاطرات‪ ،‬رفتار‪ ،‬ش��یوه‬ ‫ام��وزش و نوع ارتباطی اس��ت ک��ه معلم ها و ام��وزگاران با‬ ‫دانش اموزان داشته و متاثر از این عوامل‪ ،‬بخشی از شخصیت‬ ‫و ش��یوه رفتاری انها را در س��ال های بعد شکل داده و متاثر‬ ‫س��اخته اند‪ .‬اگر چه بخ��ش عمده فعالیت نظام اموزش��ی در‬ ‫دوره دبس��تان بر اموختن سواد به معنای نوشتن‪ ،‬خواندن و‬ ‫محاس��به کردن در حد نیازمندی های سنین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬سالگی‬ ‫اس��ت اما چون این فراگیری ها س��ریع اتف��اق می افتد و پایه‬ ‫تعلیمات بعدی می ش��ود‪ ،‬اهمیت و ارزش ان خیلی محاسبه‬ ‫نمی شود و به چشم نمی اید‪ .‬بیشتر دبیران سختکوش‪ ،‬باسواد‬ ‫و باتجرب��ه دوره های دبیرس��تان در درس هایی مثل ریاضی‪،‬‬ ‫فیزیک‪ ،‬زیست شناسی یا شیمی را به یاد می اوریم و تاثیری‬ ‫که تدریس و اموزش انها در موفقیت ما در کنکور و رفتن ما‬ ‫به دانش��گاه و رشته های مورد عالقه مان داشته اند‪ ،‬اما غافلیم‬ ‫از اینکه پایه اصلی شخصیت اموزشی و یادگیری ما در همان‬ ‫دوره ابتدایی و از س��وی اموزگاران مقطع ابتدایی گذاش��ته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همواره بر این عقیده ب��وده ام و هم اکنون نیز‬ ‫هستم که باتجربه ترین‪ ،‬صبورترین و مهربان ترین اموزگاران‬ ‫بای��د در دوره های ابتدایی به ویژه در کالس های اول تا س��وم‬ ‫تدریس کنند و بیش��ترین میزان مبل��غ دریافتی اموزگاران‪،‬‬ ‫بای��د متعلق به این گروه از انها باش�� د چرا که این عزیزان به‬ ‫جز الفبای نوش��تن و ریاضی‪ ،‬الفبای زندگی را هم می توانند‬ ‫ب��ه دانش اموزان بیاموزند‪ .‬بخش��ی از خاطرات من به ویژه در‬ ‫دوره دبس��تان به اموزگاران عزیزی بر می گردد که در ساعات‬ ‫کالس درس و در جری��ان درس دادن و درس پرس��یدن‪،‬‬ ‫تدری��س را به کناری گذاش��ته و تعطیل می کردند و ش��روع‬ ‫می کردند ب��ه نصیحت ک��ردن دانش اموزان و برای ش��ان از‬ ‫اهمیت ام��وزش و درس خواندن و تاثیر ان بر سرنوش��ت و‬ ‫ادامه زندگی شان صحبت کردن‪ .‬هرگز فراموش نمی کنم که‬ ‫بخشی از ش��اگردان نه چندان عالقه مند به درس خواندن در‬ ‫کالس‪ ،‬پس از کمی تحمل ش��رایط کالس و درس اموزگار‪،‬‬ ‫ش��روع می کردند به گفتن اینکه اقا‪ ،‬نصیحت کنید‪ ،‬یا اینکه‬ ‫اقا‪ ،‬نصیحت نمی کنید؟‬ ‫ب��ا این ترفند تالش می کردند ت��ا مدت زمانی اموزگار را از‬ ‫درس و تکلی��ف دادن و درس پرس��یدن منحرف کنند و به‬ ‫گونه ای وقت تلف کنند تا بخش��ی از س��اعات کالس به این‬ ‫ش��یوه بگذرد‪ .‬من هم این بخش از کالس را بس��یار دوست‬ ‫داش��تم اما نه به دلیل گذراندن ساعت کالس‪ ،‬بلکه به دلیل‬ ‫انکه وقتی این عزیزان ش��روع می کردند به نصیحت و درباره‬ ‫زندگی در اینده و مش��کالت کش��ور و مردم و نقش اموزش‬ ‫و درس خواندن ما در رفع این مش��کالت صحبت می کردند‪،‬‬ ‫به ویژه انجا که اش��اره می کردند به اینکه چقدر ما می توانیم‬ ‫بر سرنوش��ت کش��ورمان و رهایی مردم کش��ورمان از فقر و‬ ‫گرفتاری و‪ ...‬موثر باش��یم‪ ،‬همواره بغض می کردم و اشک در‬ ‫چش��مانم جمع می شد اما زمانی بود که این حالت احساسی‬ ‫در من همراه می ش��د با بغض در گلو خفته اموزگارم و انجا‬ ‫بود که بی اختیار می گریستم و از ریزش اشک هایم جلوگیری‬ ‫نمی کردم‪ .‬حرفه اموزگاری و معلمی‪ ،‬حرفه س��ختی اس��ت‪،‬‬ ‫حرفه جانکاهی است‪ ،‬یکی از دبیران ریاضی من در سال های‬ ‫اخر دبیرستان می گفت که اول هفته ما معلمان یک انار تر و‬ ‫تازه و ابدار و ش��اداب هستیم و در ساعات اخر روزهای اخر‬ ‫هفته تبدیل می شویم به یک انار اب لمبو که تمام محتویات‬ ‫ان مکیده شده است و در تعطیالت اخر هفته باید خودمان را‬ ‫دوباره اماده سازیم برای یک هفته دیگر و‪ ...‬ثمره این تالش ها‬ ‫و زحمات جانفرسای اموزگاران عزیزمان‪ ،‬به جز دستاوردهای‬ ‫متعدد علمی‪ ،‬صنعتی و‪ . ..‬تربیت انسان هایی متعهد و با اخالق‬ ‫و وج��دان کاری باید بوده باش��د و گر نه بخش��ی از زحمات‬ ‫انه��ا به هدر رفته اس��ت‪ .‬وقتی با برخ��ی از رفتارهای غلط و‬ ‫غیر انس��انی از سوی برخی از دس��ت اندرکاران در حوزه های‬ ‫مختلف مثل پزشکی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬حقوقی‪ ،‬مدیریتی و‪ ...‬روبه رو‬ ‫می ش��ویم‪ ،‬وقتی اخب��ار اختالس ها‪ ،‬تقصیرات ی��ا قصورات‬ ‫پزشکی‪ ،‬مهندس��ی‪ ،‬حقوقی و‪ ...‬را می شنویم‪ ،‬با این حقیقت‬ ‫دردناک روبه رو می ش��ویم که بخش��ی ار تعالی��م اموزگاران‬ ‫ما در دوران انسان س��از مدرس��ه‪ ،‬یا گفته نشده یا یاد گرفته‬ ‫نشده است‪ .‬در خبرها امده بود که امسال حدود ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫دانش ام��وز حدود ‪ ۱۰۵‬هزار مدرس��ه در کالس هایی حضور‬ ‫پیدا می کنند که حدود ‪ ۹۰۰‬هزار اموزگار به تدریس در این‬ ‫کالس ها مشغول هستند‪ .‬اگر چه اموزش نقش اساسی در این‬ ‫فرایند هر سال تکرار شونده را دارد اما معتقدم انچه برای مان‬ ‫باقی می ماند و از ما انس��ان هایی متعهد‪ ،‬مسئول و با وجدان‬ ‫کاری و حرفه ای می سازد یا نمی سازد همان حرف هایی است‪،‬‬ ‫ت و همان بغض هایی است که اموزگاران‬ ‫همان رفتارهایی اس ‬ ‫ما‪ ،‬در زمانی که به نصیحت مش��غول بوده اند به ما گفته اند یا‬ ‫نگفته ان��د و ما اموخته ایم یا نیاموخته ایم‪ .‬پس این س��تون را‬ ‫بهانه ای می کنم برای یاد کردن از تمام اموزگاران زحمتکش‪،‬‬ ‫ب��ا وجدان و عزیز کش��ورم و از صمیم قلبم از انها می خواهم‬ ‫ک��ه اقا‪ ،‬خانم‪ ،‬لطف��ا بچه های ما را نصیحت کنی��د و از انها‬ ‫انسان بسازید!‬ ‫خط ریسندگی کارخانه بافت بلوچ‪ ،‬دهه فجر به بهره برداری می رسد‬ ‫معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو گفت‪ :‬خط‬ ‫ریس��ندگی کارخانه بافت بلوچ ایرانش��هر که برای‬ ‫تجهیز ان تا کنون ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان هزینه شده‬ ‫است‪ ،‬دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬منص��ور معظمی در حاش��یه‬ ‫بازدی��د از کارخان��ه ریس��ندگی و بافندگ��ی بافت‬ ‫بلوچ ایرانش��هر گفت‪ :‬با راه ان��دازی خط جدید این‬ ‫کارخانه زمینه اش��تغال ‪۱۷۰‬نفر به طور مس��تقیم‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫معظمی با اش��اره به اینکه کارخانه بافت بلوچ به‬ ‫عنوان یکی از بزرگ ترین واحدهای نساجی کشور‬ ‫نق��ش مهمی در اش��تغال و تولید منس��وجات در‬ ‫جنوب ش��رق کشور داشته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫تمامی امکانات این کارخانه در اتش س��وزی س��ال‬ ‫‪ ۸۸‬از بین رفت‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫هم اینک ماشین االت جدید و مدرن برای راه اندازی‬ ‫واحد ریسندگی این کارخانه در حال نصب است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران بیان کرد‪ :‬تالش خواهیم کرد با احیای‬ ‫دوباره این واحد نساجی شاهد تولید کاالی داخلی‬ ‫و توسعه اقتصادی منطقه باشیم‪.‬‬ ‫معظمی اظهار کرد‪ :‬خط بافندگی کارخانه بافت‬ ‫بلوچ ایرانش��هر نیز تا یک س��ال این��ده تکمیل و‬ ‫راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرس��تان های ایرانشهر‪ ،‬دلگان‪،‬‬ ‫س��رباز و فن��وج در مجلس ش��ورای اس�لامی نیز‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای احیای بافندگی کارخان��ه بافت بلوچ‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون دالر از س��وی سازمان ایدرو اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫محمد نعی��م امینی ف��رد افزود‪ :‬واح��د بافندگی‬ ‫این واحد نس��اجی در س��ال اینده به بهره بر داری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬با راه اندازی این واحد بافندگی‬ ‫برای بیش از ‪ ۶۰۰‬نفر ایجاد اشتغال می شود‪.‬‬ ‫کارخان��ه فراگی��ر بافت بل��وچ در س��ال ‪ ۵۵‬در‬ ‫شهرستان ایرانش��هر راه اندازی شد و در زمان اوج‬ ‫فعالی��ت ح��دود ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬نفر نی��رو در ان‬ ‫مش��غول ب��ه کار بودند‪ .‬این کارخانه در س��ال ‪۸۸‬‬ ‫دچار اتش س��وزی و واحدهای ریسندگی ان کامال‬ ‫تعطیل و فعالیت بافندگی و رنگ امیزی ان محدود‬ ‫ش��د اما از س��ال ‪ ۹۴‬فعالیت خود را از س��ر گرفت‬ ‫و در اغاز س��ال ‪ ۹۵‬از فهرس��ت واگذاری به بخش‬ ‫خصوصی نیز خارج شد‪.‬‬ ‫نماینده ایران در هیات عامل اوپک‪:‬‬ ‫گفته بودیم دست از تحریم ایران بردارید‬ ‫نماینده ایران در هیات عامل اوپک با تاکید بر اینکه‬ ‫تحریم نفت ایران ش��دنی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬اقای ترامپ‬ ‫به ش��دت از ناتوانی برخی کشورها در ایجاد ظرفیت‬ ‫م��ازاد ب��رای جایگزین ک��ردن نفت ای��ران عصبانی‬ ‫اس��ت و این عصبانی��ت با لحن بدی از یک س��و به‬ ‫ش��اه عربستان و از سوی دیگر به اوپک برای افزایش‬ ‫ندادن تولید نفت بیان می شود‪.‬‬ ‫حس��ین کاظم پ��ور اردبیل��ی ب��ا بی��ان اینکه این‬ ‫عصبانی��ت دونال��د ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا‪،‬‬ ‫نش��ان دهنده شکس��ت سیاس��ت تحریم علیه ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬به ش��انا گفت‪ :‬ما پیش تر به رئیس جمهوری‬ ‫امریکا یاداوری ک��رده بودیم که ظرفیت کافی برای‬ ‫جایگزینی نفت ایران در بازارهای جهانی وجود ندارد‬ ‫و دس��ت از تحریم‪ ،‬پرخاش��گری‪ ،‬اهانت به ملت ها و‬ ‫دولت ها بردارد‪.‬‬ ‫وی هرگونه کمک و تسهیل برای موفقیت تحریم‬ ‫امری��کا علیه ایران را دش��منانه تلقی ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫چنانچه ایران تحریم باش��د نرخ نفت گران می شود‬ ‫و روسیه و عربستان هم برای عرضه اضافی‬ ‫نفت در بازار کاری نمی توانند بکنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا به تازگی در جمع‬ ‫هواداران خود در ایالت «می سی س��ی پی»‬ ‫اظه��ار کرده بود‪« :‬به ملک س��لمان گفتم‬ ‫ب��دون حمایت نظامی ما دو هفته بیش��تر‬ ‫دوام نمی اورید‪ ».‬کاظم پور اردبیلی با اشاره‬ ‫به اینکه واش��نگتن از دو کش��ور عضو اوپک حمایت‬ ‫نظامی می کند و در عین حال دو کش��ور دیگر عضو‬ ‫این س��ازمان را تحریم کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در چنین‬ ‫ش��رایطی امریکا انتظار دارد بقیه کش��ورهای عضو‬ ‫اوپ��ک با افزای��ش تولید به کاهش ن��رخ نفت کمک‬ ‫کنند که این انتظار بی پایه و اساس است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬البته اعض��ای اوپ��ک دخالتی‬ ‫در تعیی��ن ن��رخ نف��ت ندارن��د و ن��رخ نف��ت ب��ر‬ ‫اس��اس بنیان ه��ای بازار (عرض��ه و تقاض��ا) تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ت عامل اوپک از س��کوت‬ ‫نماین��ده ای��ران در هیا ‬ ‫هشدار نسبت به سرانه پایین مصرف لبنیات‬ ‫عضو کمیسیون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع‬ ‫طبیعی مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫به مقوله ش��یر باید با نگاه ملی برخورد کرد‬ ‫و دولت باید در این راستا برای اعطای یارانه‬ ‫به مصرف کنندگان حرکت کند‪.‬‬ ‫علی وقف چ��ی در گفت وگو با خانه ملت‪،‬‬ ‫با اش��اره ب��ه اهمی��ت ص��ادرات در دنیای‬ ‫ام��روز‪ ،‬گفت‪ :‬دنیا به این س��مت حرکت می کند که‬ ‫هر کش��وری س��عی می کند ظرفیت صادرات خود را‬ ‫افزایش ده��د چراکه مش��ارکت در اقتص��اد جهانی‬ ‫می تواند بر امنیت جهانی هم تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به اعتقاد من ظرفیت زیادی در‬ ‫کش��ور برای صادرات داریم و عالوه بر اینکه می توانیم‬ ‫ظرفی��ت صادرات��ی را حف��ظ و از ای��ن ویژگی برای‬ ‫ارزاوری هم استفاده کنیم‪ ،‬به همان میزان باید سعی‬ ‫کنیم از واردات کاالهایی که در داخل تولید می شوند‪،‬‬ ‫جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی نسبت به کمبود مصرف فراورده های‬ ‫لبنی و شیر در کشور هش��دار داد و افزود‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد خانم های باالی سن ‪۵۰‬‬ ‫سال در کش��ور با مشکل پوکی استخوان و‬ ‫مس��ائل و بیماری های مرتبط با ان روبه رو‬ ‫هس��تند و همین امر باعث می ش��ود ما در‬ ‫بحث مصرف داخلی شیر تجدید نظر کنیم‪.‬‬ ‫این نماینده م��ردم در مجلس دهم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫باید حداقل س��رانه مصرف شیر در کشور را به سرانه‬ ‫متوس��ط جهان��ی که ح��دود ‪ ۱۵۰‬کیلوگرم اس��ت‪،‬‬ ‫برسانیم و برای رسیدن به این هدف تنها راه این است‬ ‫که دولت یارانه مناسبی به مصرف کنندگان اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬وقفچی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬به جای اینکه‬ ‫دول��ت برای درمان هزینه کند‪ ،‬باید هزینه ها را صرف‬ ‫پیش��گیری کند و به مصرف کنندگان یارانه مناس��ب‬ ‫برای خرید شیر اختصاص دهد‪.‬‬ ‫دبی��رکل و رئی��س دوره ای اوپ��ک درباره‬ ‫اهان��ت ترامپ به این س��ازمان بین المللی‬ ‫ابراز تاسف کرد و افزود‪ :‬اعضای این سازمان‬ ‫از این دو مقام انتظ��ار دارند به اهانت ها و‬ ‫جسارت های امریکا پاسخ قاطع دهند‪.‬‬ ‫کاظم پور اردبیلی با اشاره به اینکه اوپک‬ ‫در ماه اوت نس��بت به م��اه مه در مجموع‬ ‫روزانه ‪ ۸۷۰‬هزار بش��که نفت بیش��تری تولید کرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در دوره مورد بررس��ی‪ ،‬مق��دار کاهش تولید‬ ‫از س��وی ان دس��ته از اعضا که افت تولید داشته اند‬ ‫روزانه ‪ ۴۶۸‬هزار بش��که بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بازه زمانی یاد شده‪ ،‬مجموع افزایش تولید کشورهای‬ ‫غیرعضو اوپک ‪ ۲۷۳‬هزار بشکه بوده و رقم افت تولید‬ ‫ان دسته از تولیدکنندگان غیرعضو اوپک که کاهش‬ ‫تولید داشته اند‪ ۲۹۳ ،‬هزار بشکه بوده است‪.‬‬ ‫نماینده ایران در هیات عامل اوپک‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫نفت عربس��تان و روسیه را در ماه اوت نسبت به ماه‬ ‫م��ه به ترتیب ‪ ۴۱۵‬و ‪ ۲۳۵‬هزار بش��که در روز اعالم‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬چنانچ��ه افزایش تولید نف��ت این دو‬ ‫کش��ور نسبت به میزان تعهد کاهش تولید در بیانیه‬ ‫همکاری‬ ‫ (‪ )Declaration of Cooperation‬در نظ��ر‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬عربس��تان و روس��یه به ترتیب ‪ ۳۴۶‬و‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار بش��که در روز افزایش تولید داشته اند که‬ ‫این افزایش تولید از س��وی این دو کش��ور تخلف از‬ ‫توافق کاهش تولید است‪.‬‬ ‫کاظم پور اردبیلی تصریح کرد‪ :‬با وجود اینکه چنین‬ ‫تخلف��ی در افزای��ش تولی��د رخ داده و ایران کاهش‬ ‫تولیدی نداش��ته‪ ،‬بازار همچنان نگران کمبود عرضه‬ ‫نفت در ماه های پایانی سال میالدی است‪.‬‬ ‫وی در پایان با طرح پرسش��ی مبنی بر اینکه اقای‬ ‫ترام��پ چگونه می خواهد صادرات نف��ت ایران را به‬ ‫صفر برس��اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تحریم نفت ایران ش��دنی‬ ‫نیس��ت و اقای ترامپ بهتر است به جای عصبانیت‪،‬‬ ‫پای میز مذاکره برگردد و در چارچوب برجام با ایران‬ ‫مذاکره کند‪.‬‬ ‫هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی از احتمال افزایش نرخ مسکن در‬ ‫کشور به ویژه کالنشهرها خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا رضایی کوچ��ی با اش��اره به‬ ‫تالطم های بازار مسکن‪ ،‬به خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫به نظر من در شرایط کنونی امکان کاهش‬ ‫نرخ مسکن وجود ندارد‪ ،‬زیرا امکان دارد که‬ ‫نقدینگی در دست مردم به سمت بازار مسکن هجوم‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫نماینده مردم جهرم در مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫از احتم��ال افزای��ش نرخ مس��کن در کش��ور به ویژه‬ ‫کالنش��هرها خبر داد و گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه امروز‬ ‫در کشور تولید مس��کن بسیار کاهش یافته و در این‬ ‫مسیر عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد‪ ،‬ان وقت‬ ‫امکان دارد که سیل نقدینگی از بازارهایی مانند ارز و‬ ‫طال به سمت بازار مسکن هجوم اورد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دول��ت از ابزارهای بس��یاری برای‬ ‫کنترل نرخ ارز اس��تفاده کرد‪ ،‬حال با توجه‬ ‫ب��ه کاهش ن��رخ ارز‪ ،‬م��ردم ب��ه دنبال ان‬ ‫هس��تند که س��رمایه خود را در بخش های‬ ‫دیگ��ر س��رمایه گذاری کنند اما متاس��فانه‬ ‫ب��ه دلیل انکه هدف گذاری دقیق از س��وی‬ ‫دولت برای هدای��ت نقدینگی وجود ندارد‪،‬‬ ‫ای��ن اعتبارات یک روز به بازار س��که زده و‬ ‫روز دیگر از بازار مسکن سر در می اورد‪.‬‬ ‫رضایی کوچی افزود‪ :‬به نظر من دولت باید تمهیدات‬ ‫ی بیندیش��د تا نقدینگی مردم به س��مت تولید‬ ‫ویژه ا ‬ ‫مس��کن برود‪ ،‬در این صورت ش��اهد کنترل و کاهش‬ ‫قیمت ها در بازار مسکن خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اش��اره به افزایش ‪ ۷۰‬درصدی نرخ مس��کن در سال‬ ‫جاری نسبت به سال گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫دالالن و س��وداگران مهم تری��ن مش��تریان این بازار‬ ‫هستند و این مسئله افزایش قیمت ها را رقم می زند‪.‬‬ ‫ترامپ باید خودش را در افزایش نرخ نفت مقصر بداند‬ ‫رئیس جمهوری روس��یه ب��ه ترامپ اعالم کرد ک��ه برای یافتن‬ ‫مقصر افزایش نرخ نفت‪ ،‬باید در ایینه نگاه کند‪ .‬شاتا در گزارشی‬ ‫به نقل از بلومبرگ نوش��ت‪ :‬والدیمی��ر پوتین در همایش «انرژی‬ ‫ویک روس��یه» در مسکو گفت‪ :‬دونالد ترامپ نرخ نفت را بیش از‬ ‫حد ب��اال در نظر می گیرد و تا حدی ح��ق دارد‪ ،‬اما بیایید صادق‬ ‫باشیم؛ اقای ترامپ‪ ،‬اگر می خواهید مقصر افزایش نرخ نفت را پیدا‬ ‫کنید‪ ،‬باید در ایینه نگاه کنید‪ .‬وی همچنین اعالم کرد که روسیه‬ ‫اکنون تولید نفت خود را افزایش داده است و توان افزایش روزانه‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تا ‪ ۳۰۰‬هزار بش��که نفت دیگر را دارد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫روس��یه گفت‪ :‬قیمت های کنونی تا حد زیادی نتیجه رفتار دولت‬ ‫کنونی امریکاست؛ انتظار تحریم ها علیه ایران و مشکالت سیاسی‬ ‫در ونزوئال و اتفاق هایی که در لیبی می افتاد‪ ،‬نتیجه سیاس��ت های‬ ‫غیرمسئوالنه است که تاثیری مستقیم بر اقتصاد جهانی دارند‪ .‬در‬ ‫همی��ن حال‪ ،‬رویترز در خبری به نقل از پوتین اعالم کرد‪ :‬دونالد‬ ‫صنایع لبنی از افتخارات بخش کشاورزی و غذای کشور هستند‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی گفت‪ :‬صنایع لبنی‬ ‫از افتخارات بخش کشاورزی و غذای کشور‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ،‬محمود حجتی‪ ،‬وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی از گروه تولیدی لبنی میهن در‬ ‫شهرستان اسالمشهر اس��تان تهران بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در این بازدید‪ ،‬صنایع لبنی از جمله گروه لبنی‬ ‫میه��ن را از افتخارات بخش کش��اورزی و‬ ‫غذای کش��ور عنوان و تصریح کرد‪ :‬صنایع‬ ‫لبنی عالوه بر تولید مجموعه کاالی اساسی‬ ‫لبنی در ص��ادرات و ارزاوری نیز پیش��گام‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به نیاز و وابس��تگی ش��دید شیر در‬ ‫تولید‪ ،‬نگهداری و فراوری به صنعت‪ ،‬صنایع لبنی در‬ ‫امتداد تولید شیر و فعالیت کشاورزی است‪.‬‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا‪ ،‬درس��ت می گوید که نرخ کنونی‬ ‫نفت بسیار باالست‪.‬‬ ‫وی در حاش��یه نشس��ت «هفته انرژی روس��یه» اع�لام کرد‪:‬‬ ‫ن��رخ نفت به دلیل تحریم های امریکا ض��د یکی از اعضای اصلی‬ ‫س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)‪ ،‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری روس��یه تاکی��د کرد که از نظر این کش��ور‪ ،‬نرخ‬ ‫مطلوب نفت در بازه ‪ ۶۵‬تا ‪ ۷۵‬دالر است‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۵۰‬میلیارد ریال به منطقه اقتصادی جهرم‬ ‫ویژه اقتص��ادی جهرم‬ ‫مدیرعام��ل منطق ه ‬ ‫گفت‪ :‬به منظور اجرا و توسعه زیر ساخت های‬ ‫منطقه وی��ژه اقتصادی جه��رم مبلغ ‪۳۰‬هزار‬ ‫میلیون ریال برای برق و ‪ ۲۰‬هزار میلیون ریال‬ ‫برای اب تخصیص یافت‪ .‬به گزارش ایدرو نیوز‪،‬‬ ‫مدیرعامل منطق ه ویژه اقتصادی جهرم گفت‪:‬‬ ‫به منظور اجرا و توسعه زیر ساخت های منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی جهرم مبلغ ‪۳۰‬میلیارد ریال برای برق و‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ارد ریال برای اب تخصی��ص یافت‪ .‬پیام فخرو‬ ‫افزود‪ :‬بر اس��اس مصوبه شورای برنامه ریزی و‬ ‫توسعه استان فارس این مبلغ از محل ارتقای‬ ‫شاخص های توسعه اقتصادی برای تامین اب‬ ‫پایدار منطقه تجاری تامین شده است‪ .‬منطق ه‬ ‫ویژه اقتصادی جه��رم‪ ،‬یکی از ‪ ۵‬منطقه ویژ ه‬ ‫مصوب در اس��تان فارس‪ ،‬در زمینی به حدود‬ ‫‪ ۳۴۰‬هکتار در شهرس��تان جه��رم با گرایش‬ ‫تجاری‪ -‬صنعتی زیر نظر س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران در حال ساخت است‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪ 26 1397‬محرم ‪ 6 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 498‬پیاپی ‪2471‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تعادل عمومی‬ ‫شاخصی بدون استثنا‬ ‫تامین مالی یکی از‬ ‫مهم ترین مراحل تمام‬ ‫پروژه ها است‪ .‬برای‬ ‫تامین مالی خوشبختانه‬ ‫ظرفیت های بسیاری‬ ‫وجود دارد اما متاسفانه‬ ‫از انها به درستی‬ ‫استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫بهترین محل برای‬ ‫تامین مالی بازار‬ ‫سرمایه و تخصصی ترین‬ ‫حوزه فرابورس ایران‬ ‫است‬ ‫رئیس انجمن اقتصاددانان در گفت وگو با «گسترش صنعت» مطرح کرد‬ ‫نقدینگی ‪ ۱۶۰۰‬هزار میلیارد تومانی‪ ،‬فرصت است نه تهدید‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫انبوه نقدینگی در هفته های گذشته و کاهش ارزش‬ ‫نقدینگ��ی موج��ود در جامعه به دلی��ل افزایش تورم‬ ‫از جمله مش��کالتی اس��ت که در حوزه سیاس��ت های‬ ‫اقتصادی کشور بحران ایجاد کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در ایام‬ ‫گذش��ته از دیگر مشکالتی که به اقتصاد ایران تحمیل‬ ‫ش��د‪ ،‬ش��لختگی در حرکت نقدینگی بود‪ ۱۶۰۰ .‬هزار‬ ‫میلیارد تومان نقدینگی موجود در کش��ور به س��مت‬ ‫کاالهای مختلف حرکت کرد و منجر به اش��فتگی کل‬ ‫بازار و اقتصاد کشور شد‪.‬‬ ‫در این شرایط دولت هم با مشکالتی روبه رو شد و در‬ ‫ماه های نخست این موضوع نتوانست بازار ارز و حرکت‬ ‫نقدینگی را مدیریت کند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬نقدینگی موجود‬ ‫در جامع��ه مانند یک موتور تخریب عمل کرد در چند‬ ‫جهت ش��روع به حرکت و تخریب بازارهای متفاوت از‬ ‫جمله بازار س��که و ارز کرد‪ .‬کنترل این ش��رایط بنا بر‬ ‫گفته تمام کارشناس��ان اقتصاد‪ ،‬نیازمند احیای اعتماد‬ ‫به دولت و حرکت به س��مت توس��عه اس��ت‪ .‬به اذعان‬ ‫بس��یاری از فعاالن و کارشناس��ان اقتصاد‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫مش��کل ایران نبود مدیریت توسعه محور است‪ .‬ترکیب‬ ‫بی اعتمادی صاحبان س��رمایه به دولت و نبود دیدگاه‬ ‫توس��عه ای در کش��ور بحران هایی را به وجود اورد که‬ ‫تورم ‪ ۳۴‬درصدی فقط بخشی از ان بود‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنعت» برای بررس��ی ش��رایط کنونی‬ ‫و راهکاره��ای عب��ور از ای��ن بحران با پیم��ان مولوی‪،‬‬ ‫دبیرکل انجمن اقتصاددانان به گفت وگو نشس��ت‪ .‬این‬ ‫تحلیلگ��ر اقتصادی با اتکا به مگاپروژه ها معتقد اس��ت‬ ‫س��رمایه گذاری بر مگاپروژه ها و توس��عه ان در کشور‪،‬‬ ‫عالوه بر حرکت به س��مت توس��عه می تواند نقدینگی‬ ‫موج��ود در جامع��ه را ه��م کنترل کند‪ .‬مش��روح این‬ ‫گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €یکی از بزرگ ترین ضعف هایی که در کش�ور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به حوزه تامین مالی مربوط می شود‪.‬‬ ‫ای�ن ضعف عالوه بر اینکه پروژه های بی ش�ماری‬ ‫را به طور نیمه تمام روی دس�ت کش�ور گذاشته‪،‬‬ ‫باعث شده تا مسیر توسعه نیز در ایران به کندی‬ ‫س��رمایه گذاری شناس��ایی ک��رد ک��ه ه��م ظرفیت‬ ‫سپری ش�ود‪ .‬چه سیاستی را برای خروج از این‬ ‫سرمایه پذیری باالیی داشته باشد و هم از جذابیت کافی‬ ‫وضعیت مناسب می دانید؟‬ ‫برای س��رمایه گذاری برخوردار باش��د‪ .‬سرمایه گذاران‬ ‫تامین مالی یک��ی از مهم ترین مراحل تمام پروژه ها‬ ‫داخلی و خارجی اینده اقتصادی ایران را با ریسک باال‬ ‫اس��ت‪ .‬برای تامین مال��ی خوش��بختانه ظرفیت های‬ ‫ارزیاب��ی می کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای جذب س��رمایه باید‬ ‫بس��یاری وجود دارد اما متاس��فانه از انها به درس��تی‬ ‫برنامه ریزی مشخصی داشت‪ .‬یکی از سیاست هایی که‬ ‫استفاده نمی شود‪ .‬بهترین محل برای تامین مالی بازار‬ ‫می توان با اس��تفاده از ریسک سرمایه گذاری را کاهش‬ ‫سرمایه و تخصصی ترین حوزه فرابورس ایران است‪.‬‬ ‫داد حضور و سرمایه گذاری دولت است‪.‬‬ ‫اقدام های��ی برای ورود مگاپروژه ها به فرابورس انجام‬ ‫€ €منظ�ور ش�ما ای�ن اس�ت ک�ه م�ردم و‬ ‫و تا کنون گام های مهمی برداش��ته شده است‪ .‬ایران از‬ ‫سرمایه گذاران بخش خصوصی به نوعی با دولت‬ ‫حرکت به س��مت توس��عه بازمانده و این موضوع باید‬ ‫سرمایه گذاری مشترک داشته باشند؟‬ ‫در س��طح کالن کش��ور برطرف شود‪ .‬متاسفانه توسعه‬ ‫ترکیه در ‪ ۳‬سال گذشته ‪ ۱۸۰‬میلیارد دالر در بخش‬ ‫در ایران هنوز تبدیل به دغدغه همگانی نش��ده و این‬ ‫زیرساخت س��رمایه گذاری کرده است‪ .‬این عدد نشان‬ ‫موضوع اسیب های اقتصادی بسیاری را همراه دارد که‬ ‫می ده��د که تم��ام ان حاصل فعالیت بخش خصوصی‬ ‫تا کنون بخشی از اسیب ها اجرا شده و بخش دیگری در‬ ‫یا دولت نیس��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬بخش خصوصی با کمک‬ ‫مسیر اقتصاد ایران وجود دارد‪ .‬برای رفع این اسیب ها‬ ‫دولت در س��رمایه گذاری و پذیرش ریس��ک توانس��ته‬ ‫در ادامه مس��یر کشور باید به س��مت توسعه گام های‬ ‫کش��ور ترکیه را ب��ه لحاظ تامین تمام زیرس��اخت ها‬ ‫اساس��ی برداش��ته ش��ود و توس��عه‪ ،‬محور اصلی تمام‬ ‫رش��د ده��د‪ .‬این در حالی اس��ت که س��هم ای��ران از‬ ‫برنامه ریزی ها باشد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه زیرساخت در مدت مشابه با‬ ‫€ €ورود مگاپروژه ه�ا ب�ه فراب�ورس ای�ران چه‬ ‫ترکیه به ‪ ۱۵‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫تاثیری می تواند داشته باشد؟‬ ‫اقتصاد ایران امروز فرصت بزرگی دارد که متاس��فانه‬ ‫اولوی��ت اصل��ی برای حف��ظ و نجات اقتص��اد ایران‬ ‫ب��ا اس��تفاده نک��ردن از ان تبدی��ل ب��ه بحران ش��ده‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی بود‪ .‬تا پیش از خروج امریکا از‬ ‫اس��ت‪ ۱۶۰۰ .‬هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه‬ ‫برجام زمینه س��ازی هایی برای جذب سرمایه خارجی‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین فرصت ه��ای اقتصادی ایران برای‬ ‫ش��ده بود اما با توجه به اینکه ایران دوباره در مس��یر‬ ‫توسعه زیرساخت ها است اما متاسفانه دولت نمی تواند‬ ‫تحریم ها قرار گرفت‪ ،‬جذب س��رمایه های خارجی نیز‬ ‫از ان اس��تفاده کند و این نقدینگ��ی به بحران تبدیل‬ ‫با مش��کالت بسیاری روبه رو ش��ده است‪ .‬البته در این‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ۱۶۰۰ .‬هزار میلیارد تومان‬ ‫زمین��ه هنوز هم می توان اقدام هایی کرد‬ ‫نقدینگی به س��مت هر بازاری که حرکت‬ ‫تا برخی از س��رمایه گذاران و شرکت های‬ ‫خارجی وارد ایران شوند اما خروج ترامپ با توجه به اینکه حجم کن��د ان ب��ازار را ملته��ب می کند و این‬ ‫سرمایه گذاری در‬ ‫موضوع طبیعی اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬بهترین‬ ‫از برجام باعث شد ریسک سرمایه گذاری‬ ‫حوزه زیرساخت های‬ ‫ش��یوه برای کنترل این رقم ساختن یک‬ ‫در ایران افزایش یابد‪.‬‬ ‫کشور بسیار کم بوده‬ ‫مس��یر برای ورود ‪ ۱۶۰۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫موضوع‬ ‫عالوه بر این‪،‬‬ ‫در تمام حوزه های‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬اقتصاد ایران باید برای این‬ ‫از‬ ‫س��رمایه‬ ‫از‬ ‫دالر‬ ‫میلیاردها‬ ‫دارد خروج‬ ‫زیرساخت می توان‬ ‫ایران است‪ .‬از سال گذشته تا کنون حجم مگاپروژه تعریف کرد‪ .‬رقم مس��یر جدیدی بسازد و نمی توان از‬ ‫زیادی از س��رمایه خارج شده و باید برای وزارتخانه های کلیدی مسیرهای موجود استفاده کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از مس��یرهایی که می ت��وان در‬ ‫این موضوع راه چاره ای جس��ت‪ .‬اینها در‬ ‫در این زمینه باید‬ ‫حالی اس��ت که س��رمایه گذاران از ادامه طرح ها و برنامه های خود پیش روی این حجم از نقدینگی قرار داد‬ ‫تعریف چندین مگاپروژه است‪ .‬با تعریف‬ ‫سرمایه گذاری در ایران ناامید شده اند‪.‬‬ ‫را ارائه دهند‬ ‫مگاپروژه ه��ا می توان س��رمایه را به این‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬بای��د محل��ی برای‬ ‫اسامی ‪ ۱۲‬فراورده غذایی غیر استاندارد‬ ‫مدیرکل استاندارد تهران با اشاره به انجام ‪ ۵۰۰۰‬مورد‬ ‫بازرسی فنی در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال از واحدهای تولید‬ ‫و صنفی‪ ،‬گفت‪ :‬کارشناس��ان استاندارد پروانه ‪ ۱۲‬فراورده‬ ‫غذای��ی را در دو ماه گذش��ته باطل کردن��د‪ .‬محمودرضا‬ ‫طاه��ری با بی��ان اینکه در جلس��ه های کمیته عالیم این‬ ‫اداره کل در دو ماه گذشته‪ ،‬پروانه کاربرد عالمت استاندارد‬ ‫‪ ۱۲‬فراورده غذایی ابطال ش��د‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬قندکله‪،‬‬ ‫شکر س��فید و برنج س��فید با نام تجارتی بولونی (به علت‬ ‫درخواست واحد)‪ ،‬قندکله شکسته شده با نام های تجارتی‬ ‫ابراکت و س��عید و صابر محم��دی‪ ،‬قند کله با نام تجارتی‬ ‫یکان (به علت احراز بی کیفیتی کاال)‪ ،‬قندکله با نام تجارتی‬ ‫یادا (به علت تعطیلی واحد)‪ ،‬روغن های خوراکی تهیه شده‬ ‫ب��ه روش پرس س��رد با نام تجارتی گلدن س��این (به علت‬ ‫تعطیل��ی واحد) از جمله فراورده های غذایی هس��تند که‬ ‫پروانه کاربرد عالمت استاندارد انها ابطال شده است‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬کلوچه با نام تجارتی جس��ور (به علت تعطیلی‬ ‫واحد)‪ ،‬ترش��ی چغندر لبویی با ن��ام تجارتی بدر(به علت‬ ‫نداش��تن تولی��د)‪ ،‬اب لیمو ترش از کنس��انتره در ظرف‬ ‫شیشه ای با نام تجارتی دادلی‪-‬نوش اگین‪ -‬دست چین (به‬ ‫علت احراز بی کیفیتی)‪ ،‬پاپریکا و چیلی کاس��پیوم کامل‬ ‫یا س��اییده با نام تجارتی گل ها (به علت درخواست واحد)‬ ‫دیگر فراورده های غذایی هستند که پروانه کاربرد عالمت‬ ‫اس��تاندارد انها ابطال ش��د‪ .‬به گفته مدیرکل اس��تاندارد‬ ‫ته��ران‪ ،‬از اغاز س��ال تا کنون‪ ،‬حدود ‪ ۵۵۰۰‬بازرس��ی از‬ ‫تمامی واحدهای تولیدی و صنفی اس��تان تهران‪ ،‬از سوی‬ ‫بازرس��ان استاندارد انجام شده است‪ .‬بازرسی از واحدهای‬ ‫تولیدی و صنفی اس��تان تهران از سوی بازرسان اداره کل‬ ‫استاندارد استان تهران از جمله وظایف این نهاد به شمار‬ ‫می رود و در پی ان واحدهای متوقف پلمب شده و از تولید‬ ‫فراورده ها و محصوالت غیر استاندارد جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫س��مت هدایت کرد‪ .‬البته در این زمینه شروطی وجود‬ ‫دارد که اگر رعایت نشوند‪ ،‬به طور قطع مگاپروژه ها هم‬ ‫با مشکل روبه رو می شود‪.‬‬ ‫€ €امنیت سرمایه و اعتماد مردم به سیاست های‬ ‫اقتصادی دولت ‪ ۲‬شاخصی است که در سال های‬ ‫گذش�ته بسیار اس�یب دیده و تا حدی مردم را‬ ‫از پیش�نهادهای دولت گریزان کرده اس�ت‪ .‬چه‬ ‫راهکاری برای رفع این بحران دارید؟‬ ‫متاس��فانه همین طور اس��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬راه هایی‬ ‫وج��ود دارد که کم��ک می کند دول��ت بتواند اعتماد‬ ‫مردم را جلب کند‪ .‬دو راه برای این موضوع وجود دارد‬ ‫که هر دو باید اجرا ش��ود؛ نخست اینکه دولت با مردم‬ ‫و بخ��ش خصوصی همراه باش��د و در پروژه ها به طور‬ ‫ش��فاف س��رمایه گذاری کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مگاپروژه ها‬ ‫بای��د برای مردم به طور ملموس تعریف ش��ود و مردم‬ ‫از مرحله به مرحله ان اگاه شوند‪ .‬متاسفانه در برخی‬ ‫از موضوع ه��ا در کش��ور ما مخفی کاری می ش��ود‪ .‬در‬ ‫نتیج��ه مردم اعتماد خود را از دس��ت می دهند‪ .‬هیچ‬ ‫چیز نباید مخفی باشد و هرکس که تمایل داشت باید‬ ‫بتواند به س��ادگی و به راحتی از روند رشد مگاپروژه ها‬ ‫اگاه ش��ود‪ .‬با این س��ازکار می توان اعتماد را به بخش‬ ‫سرمایه گذاری بازگرداند و همچنین کشور را در مسیر‬ ‫توسعه قرار داد‪.‬‬ ‫€ €مگاپروژه ها بیش�تر ش�امل چه بخش هایی‬ ‫می شود؟‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه حجم س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫زیرساخت های کشور بسیار کم بوده در تمام حوزه های‬ ‫زیرساخت می توان مگاپروژه تعریف کرد‪ .‬وزارتخانه های‬ ‫کلی��دی در این زمینه بای��د طرح ها و برنامه های خود‬ ‫را ارائ��ه دهند‪ .‬پروژه های ریلی‪ ،‬اب رس��انی‪ ،‬اموزش و‬ ‫بهداش��ت اکن��ون از مهم ترین بخش های زیرس��اخت‬ ‫به ش��مار می رود ک��ه نیاز به مگاپ��روژه دارد‪ .‬یکی از‬ ‫م��واردی ک��ه در زمینه مگاپروژه ها اهمیت بس��یاری‬ ‫دارد اجرای پروژه است‪ .‬با توجه به اهمیت مگاپروژه و‬ ‫اینکه مگاپروژه مسیری است برای بازگرداندن اعتماد‬ ‫س��رمایه گذاران در انتخاب پیمانکار‪ ،‬باید بسیار دقیق‬ ‫رفتار ش��ود‪ .‬پیمانکاران نباید با رفتاری که در گذشته‬ ‫ش��اهد ان بودیم مگاپروژه ها را تبدی��ل به پروژه های‬ ‫نیمه تمام کنند‪.‬‬ ‫نصب نیروگاه روی پشت بام‬ ‫معاون وزیر نیرو و رئیس س��ازمان «ساتبا» با‬ ‫تاکید بر اینکه ‪ ۲‬هزار نی��روگاه کیلوواتی باالی‬ ‫پش��ت بامی در کشور در حال نصب است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تا پایان س��ال اینده ‪ ۴‬هزار نی��روگاه کوچک و‬ ‫‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬مگاوات نیروگاه بزرگ تجدیدپذیر‬ ‫در کشور خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ب ه گزارش وزارت نیرو‪ ،‬سیدمحمد صادق زاده با‬ ‫اشاره به فعالیت ‪ ۸۵‬نیروگاه مگاواتی تجدیدپذیر‬ ‫در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬نیمی از این واحدها خورشیدی‬ ‫و نیمی دیگ��ر از انها بادی‪ ،‬ابی و زیس��ت توده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر و‬ ‫بهره وری انرژی برق افزود‪ :‬همین تعداد نیروگاه‬ ‫در کش��ور در حال ساخت است و به سرعت نیز‬ ‫در حال افزایش هستند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ‪ ۲‬هزار نیروگاه کیلوواتی‬ ‫باالی پشت بامی در کشور به بهره برداری رسیده‬ ‫است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بر اساس براورد‪ ،‬همین تعداد‬ ‫نیروگاه نیز در کشورمان در حال نصب است‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو تصری��ح کرد‪ :‬بر این مبنا‪ ،‬تا‬ ‫پایان سال اینده ‪ ۴‬هزار نیروگاه کوچک و ‪۱۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۰‬مگاوات نیروگاه بزرگ در کشور خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫صادق زاده در پای��ان اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ظرفیت نصب ش��ده نیروگاه های تجدیدپذیر به‬ ‫بیش از ‪ ۶۵۰‬مگاوات رسیده است و حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫مگاوات نیز در حال نصب روی زمین اس��ت که‬ ‫امیدواری��م تا پیش از پیک س��ال ‪ ۹۸‬بتوانیم با‬ ‫تکمیل این نیروگاه ه��ا ظرفیت تجدیدپذیرها را‬ ‫در کشور ب ه ‪ ۱۱۰۰‬مگاوات برسانیم‪.‬‬ ‫وضعیت امروز اقتصاد ایران‬ ‫نتیج��ه تح��والت رخ داده در‬ ‫زمینه ه��ای اقتصادی‪ ،‬فناوری‬ ‫و فرهنگی و سیاسی اجتماعی‬ ‫در دهه های گذش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫اوض��اع اقتص��ادی ای��ران در‬ ‫زم��ان حاض��ر از ی��ک طرف‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫ناش��ی از تصمیم گیری ه��ای‬ ‫€ استاد دانشگاه‬ ‫اقتص��ادی مانن��د جری ان های‬ ‫و تحلیلگر اقتصاد ‬ ‫خصوصی سازی ش��رکت های‬ ‫دولتی و از طرف دیگر حاصل‬ ‫فع��ل و انفعاالت نهادها و س��ازمان های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫سیاسی کشور است‪ .‬وضعیت امروز اقتصاد ایران را می توان‬ ‫از طری��ق تحوالت پیش ام��ده در معرف ها یا ش��اخص های‬ ‫اقتصادی هم مورد بررس��ی قرار داد‪ .‬این معرف ها عبارتند از‪:‬‬ ‫وضعیت تورم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬رکود و کس��ادی در رش��د تولید ملی‬ ‫و نبود ت��وازن در توزیع درامد ملی و ثروت‪ ،‬کس��ری و نبود‬ ‫توازن در تجارت و اقتصاد خارجی‪ .‬اس��تادان علوم اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و سیاسی فرهنگی کشورمان طی دهه های گذشته‬ ‫از راه های مختلف اوضاع را بررس��ی کرده و کم و بیش مورد‬ ‫نقد قرار داده اند‪ .‬با این وجود‪ ،‬به نظر می رس��د که تفکرات و‬ ‫نقدهای علمی بی اثر یا کم اثر بوده اند زیرا اوضاع اقتصادی در‬ ‫زمان حاضر روند رو به بهبود ش��رایط را نس��بت به گذشته‬ ‫نش��ان نمی دهد‪ .‬اوضاع اقتصادی هر کش��وری را می توان از‬ ‫روند تحوالت شاخص ها یا معرف های اقتصاد کالن ان کشور‬ ‫مورد شناس��ایی و بررسی قرار داد‪ .‬روند رشد تولید نا خالص‬ ‫ملی و همراه با ان‪ ،‬رش��د اشتغال نیروی کار‪ ،‬تقسیم عادالنه‬ ‫درامد ملی به همراه ثبات سطح عمومی قیمت ها و همچنین‬ ‫ثبات و امنیت در شرایط محیطی فعاالن اقتصادی و در نهایت‪،‬‬ ‫توازن در اقتصاد خارجی در میان مدت و بلند مدت می توانند‬ ‫اطالعات مورد اطمینانی در زمینه اوضاع اقتصادی یک کشور‬ ‫ارائ��ه دهند‪ .‬از می��ان این معرف ها‪ ،‬ثب��ات اقتصادی یا ثبات‬ ‫سطح عمومی قیمت ها و به عبارت واضح تر‪ ،‬نبود تورم سطح‬ ‫قیمت ها همراه با ثبات و امنیت در ش��رایط محیطی فعاالن‬ ‫اقتصادی از ش��روط بال ش��رط یا مهم ترین معرف اقتصادی را‬ ‫تشکیل می دهد که اثرات مثبت و شتاب دهنده ای بر تحوالت‬ ‫سایر معرف های اقتصاد کالن مانند توزیع عادالنه درامد ملی‪،‬‬ ‫بهبود تجارت خارجی و رشد سرمایه گذاری و اقتصادی باقی‬ ‫می گذارد‪ .‬یک��ی از کلیدی ترین اصول یا قوانین اقتصاد بازار‬ ‫اصل تعادل عمومی اس��ت که سرنوشت رفاه و رشد اقتصادی‬ ‫هر کش��وری را رقم می زند و در س��ایه ثبات سطح قیمت ها‬ ‫محقق می شود‪ .‬بدون شک جلوگیری از عوامل تشدید کننده‬ ‫شکاف های درامدی بین اقشار و گرو های بی درامد‪ ،‬کم درامد‬ ‫بی کار و شاغل و در نهایت اقشار پر درامد و ثروتمند می تواند‬ ‫از اهداف واالی انسان دوستی سرچشمه بگیرد که ثبات سطح‬ ‫ن را پایه گذاری می کند‪ .‬همان طور که عنوان ش��د‬ ‫قیمت ها ا ‬ ‫ثبات سطح قیمت ها و ثبات شرایط محیطی فعاالن اقتصادی‬ ‫از ش��روط بال شرط پیشرفت‪ ،‬توس��عه و رشد اقتصادی پایدار‬ ‫یک کش��ور است‪ .‬نگارنده کشوری را نمی شناسد که در طول‬ ‫تاریخ چند قرن گذشته استثنایی بر این مدعی باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫باید از مشاغل موجود‬ ‫صیانت کنیم‬ ‫سرپرس��ت وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی بر لزوم صیانت از مش��اغل‬ ‫موج��ود در کن��ار بحث اش��تغالزایی‬ ‫تاکید کرد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬انوشیروان‬ ‫محس��نی بندپی در جلس��ه کارگروه‬ ‫اش��تغال استان کرمانش��اه با اشاره به‬ ‫افزایش ‪ ۳‬میلیون نفری جمعیت فعال‬ ‫کش��ور در س��ال های ‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ۱۳۹۶‬گفت‪ :‬بر اساس امار مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس‪ ،‬از پاییز ‪ ۱۳۹۳‬تا اس��فند س��ال گذشته ‪۳‬‬ ‫میلیون نفر به جمعیت فعال کش��ور اضافه ش��ده که بی س��ابقه‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین در این مدت بر اساس امار اعالم شده‬ ‫‪ ۲.۷‬میلیون ش��غل ایجاد ش��ده که این میزان اش��تغالزایی هم‬ ‫بی س��ابقه است‪ .‬بندپی با اش��اره به فارغ التحصیل شدن ساالنه‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار دانش��جو در ایران گفت‪ :‬با وج��ود این امار می طلبد‬ ‫ک��ه ن��گاه همه جانبه ت��ری به بح��ث اش��تغال فارغ التحصیالن‬ ‫دانش��گاهی داشته باشیم‪ .‬وی در کنار اشتغالزایی و ایجاد شغل‪،‬‬ ‫ب��ر صیانت از مش��اغل موج��ود هم تاکید کرد و اف��زود‪ :‬باید در‬ ‫کنار بحث اش��تغال برای صیانت از مشاغل موجود چاره اندیشی‬ ‫ش��ود و این طور نباش��د که از یک طرف یک میلیون شغل ایجاد‬ ‫کنی��م و از ط��رف دیگر ‪ ۵۰۰‬ه��زار نفر بیکار ش��وند‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا‪ ،‬پیگیر شناسایی مش��کالت واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫و رفع مش��کالت انها هس��تیم تا بتوانیم شرایط پایدار اشتغال را‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬سرپرس��ت وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫درمان��گاه تامین اجتماعی با اس��تانداردهای خوب برای ارتقای‬ ‫س�لامت افرادی که زیر پوش��ش بیمه تامین اجتماعی هستند‬ ‫در شهرستان س��نقر کرمانشاه به بهره برداری رسید‪ .‬انوشیروان‬ ‫محس��نی بندپی درباره طرح های وزارت کار در استان کرمانشاه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امروز یک درمانگاه تامین اجتماعی با اس��تانداردهای‬ ‫خوب برای ارتقای س�لامت افرادی که زیر پوش��ش بیمه تامین‬ ‫اجتماعی هستند در شهرستان سنقر با زیربنای ‪ ۱۴۵۱‬متر مربع‬ ‫و با اعتباری افزون بر ‪ ۶.۵‬میلیارد تومان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 14‬مهر ‪ 26 1397‬محرم ‪ 6 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 498‬پیاپی ‪2471‬‬ ‫خبر‬ ‫اما و اگرهای ساخت رنو در ساوه‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران‬ ‫و فروشندگان خودرو تهران‪:‬‬ ‫منتظر کاهش بیشتر قیمت ‬ ‫خودروها باشید‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو تهران گفت‪ :‬در صورتی که نرخ ارز در بازار ازاد به‬ ‫همین شکل پیش رود و تثبیت شود‪ ،‬باز هم شاهد کاهش‬ ‫قیمت ها در بازار ازاد خودرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به‬ ‫دنبال سقوط نرخ ارز در بازار ازاد‪ ،‬نرخ خودروهای داخلی‬ ‫و وارداتی در ب��ازار به طور میانگین بین ‪ ۲‬تا ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در روزهای بعد از ان ش��اهد تثبیت‬ ‫نس��بی ن��رخ ارز ازاد در قیمت های کاه��ش یافته بودیم‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگ��ر ثبات ن��رخ ارز ازاد در قیمت های‬ ‫کاه��ش یافته فعل��ی در روزهای اینده نیز ادامه داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬باز هم ش��اهد موج جدیدی از کاهش قیمت ها در‬ ‫بازار خودرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو تهران ادامه داد‪ :‬اگر در چن��د روز اینده نرخ ارز‬ ‫ازاد در قیمت های فعلی به ثبات برسد‪ ،‬بسیاری از کسانی‬ ‫که پیش از این اقدام به خرید و نگهداری خودرو با هدف‬ ‫افزای��ش قیمت ها کرده اند‪ ،‬فروش��نده ش��ده و با افزایش‬ ‫عرضه در بازار قیمت ها کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین در صورتی ک��ه در روزهای اینده‬ ‫عالوه بر تثبیت نرخ‪ ،‬ش��اهد کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار‬ ‫ازاد باشیم‪ ،‬کاهش قیمت ها در بازار خودرو بیشتر و قابل‬ ‫توجه تر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو تهران با بی��ان اینکه تثبیت ن��رخ ارز ازاد باعث‬ ‫خروج س��فته بازان از ب��ازار خودرو خواهد ش��د‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در صورتی که ارز در نرخ مشخصی به ثبات برسد و‬ ‫دالالن و سفته بازان از نوسان های صعودی نرخ ارز ناامید‬ ‫ش��وند‪ ،‬این افراد دیگر انگیزه ای برای نگهداری خودرو با‬ ‫هدف افزایش نرخ ارز و کس��ب س��ود نخواهند داش��ت و‬ ‫برای جلوگیری از بلوکه شدن نقدینگی خود برای فروش‬ ‫خودروهای در اختیار اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫موتمن��ی گفت‪ :‬این موضوع تاثیر مثبتی بر بازار خودرو‬ ‫داشته و باعث افزایش عرضه و افت قیمت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫ولی ملکی‬ ‫صنایع ما باید بتوانند‬ ‫رقابت را در خود ایجاد‬ ‫کنند تا از شکل‬ ‫انحصاری خارج شوند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬تولید‬ ‫خودروهایی که حداکثر‬ ‫در اختیار دو خودروساز‬ ‫است نوعی انحصار به‬ ‫شمار رفته زیرا حداکثر‬ ‫بازار مصرف هم مربوط‬ ‫به همین خودروها است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نماینده مردم ساوه و زرندیه در‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬این‬ ‫شهرس��تان از ظرفیت باالیی برای‬ ‫تبدیل شدن به قطب خودروسازی‬ ‫کشور برخوردار است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا از منطق��ه‬ ‫مرکزی‪ ،‬محمدرض��ا منصوری در‬ ‫ایی��ن بهره برداری از نمایندگ��ی فروش و خدمات پس از‬ ‫فروش ساپیا در س��اوه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گشایش این مجموعه‬ ‫در س��اوه یکی از نیازهای ضروری ش��هروندان بود و مانع‬ ‫از تردد انها به س��ایر ش��هرها برای خرید خودرو و تامین‬ ‫لوازم یدکی ش��ده و موجب صرفه جویی در هزینه و زمان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫امیدواری��م با گش��ایش ای��ن نمایندگی و توس��عه ان‪،‬‬ ‫اطالعات مردم در صنعت خودرو به روزتر شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم ساوه و زرندیه در ادامه به فعالیت صنعت‬ ‫خودرو در این شهرستان اشاره کرد و گفت‪ :‬تعهد استقرار‬ ‫شرکت خودروسازی رنو در شهرستان ساوه ب ه وجود امده‬ ‫است و با برداشتن تحریم ها شرکت فرانسوی فعالیت خود‬ ‫را در ساوه برای ساخت رنو اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫اعم��ال تحریم ه��ا موج��ب توقف س��رمایه گذاری های‬ ‫خارجی در نقاط مختلف کش��ور ش��ده است و با برداشته‬ ‫ش��دن تحریم ها روند س��رمایه گذاری های خارجی مانند‬ ‫استقرار رنوی فرانسه در ساوه از سر گرفته می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫به ساخت یک شرکت خودروسازی دیگری در شهرستان‬ ‫ساوه اش��اره کرد و گفت‪ :‬این ش��رکت تا ‪ ۷‬برابر ظرفیت‬ ‫فعلی ش��رکت خودروس��ازی «بن رو» در این شهرس��تان‬ ‫توانای��ی تولید خودرو دارد که با س��اخت ‪ ۲۰۰‬هزار متر‬ ‫س��وله و با انتخاب ش��رکت خودروس��از خارجی و جذب‬ ‫سرمایه گذار فعالیت خود را با اشتغالزایی باال اغاز خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬س��الن رنگ این شرکت خودروساز قادر است‬ ‫‪ ۳۲‬خ��ودرو را در س��اعت اماده تولید کن��د در حالی که‬ ‫در شرکت بن رو س��اوه‪ ،‬ظرفیت سالن رنگ‪ ۷ ،‬خودرو در‬ ‫ساعت است‪.‬‬ ‫منصوری به ش��رکت س��وم خودروس��ازی که در اینده‬ ‫نزدیک کلنگ زنی خواهد ش��د‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬شرکت‬ ‫دیگری با اس��تقرار در ساوه نقطه عطفی برای تبدیل این‬ ‫شهرستان به قطب صنعت خودرو کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫در گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت بازار خودرو عنوان شد‬ ‫تولیدات انحصاری محکوم به قیمت گذاری‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ب��ازار خودرو و اش��فتگی ان همه را دچار نوعی‬ ‫س��ردرگمی کرده اس��ت‪ .‬این موضوع نش��انگر ان‬ ‫اس��ت که گویا برخی مدیران نیز نس��خه ای برای‬ ‫برون رف��ت از ش��رایط ندارن��د و با ازم��ون و خطا‬ ‫راهکاره��ای خ��ود را ارائ��ه می دهن��د‪ .‬در حال��ی‬ ‫ک��ه خودروس��ازان و قطعه س��ازان پیگی��ر حذف‬ ‫قیمت گذاری دستوری خودرو هستند این موضوع‬ ‫در جلسه هفته گذشته شورای رقابت با متصدیان‬ ‫ام��ر مطرح و ب��ه گفته عضو ناظر ش��ورای رقابت‪،‬‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی رد ش��د ولی ملکی با‬ ‫رد حذف ش��ورای رقاب��ت‪ ،‬از قیمت گذاری خودرو‬ ‫عن��وان کرد همچنان قیمت ه��ا از این کانال برای‬ ‫خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان تعیین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارجاع به دیوان عدالت اداری‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شورای رقابت‬ ‫در زمین��ه قیمت گذاری حضور خواهد داش��ت‪ ،‬به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬محمد ش��ریعتمداری‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ش��ورای رقابت و‬ ‫چند نهاد دیگر درباره قیمت گذاری کاال و خدمات‬ ‫نامه داده است که بر اساس ان‪ ،‬تعیین قیمت ها از‬ ‫سوی این نهاد باید به تایید ستاد تنظیم بازار برسد‬ ‫و سپس اعالم ش��ود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬اگر شورای رقابت‬ ‫قیمتی تعیین کند ض��رورت دارد به طور حتم به‬ ‫تایید ستاد تنظیم بازار برسد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این باره ش��ورای عالی اقتصاد به‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این اختیار را داده و‬ ‫او نی��ز ان را ب��ه زیرمجموعه های خود اعالم کرده‬ ‫است‪ .‬این امر(تایید قیمت ها از سوی ستاد تنظیم‬ ‫بازار) به نوعی حق وتو هم به شمار می رود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬برای قیمت گذاری همچنان شورای رقابت‬ ‫ورود می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته در این باره شورای رقابت هم‬ ‫تصمی��م گرفت موضوع را به دی��وان عدالت اداری‬ ‫ارجاع دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ادغام در صنعت‬ ‫عض��و ناظر ش��ورای رقابت در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره تصمیم های گرفته شده در جلسه‬ ‫هفته گذشته شورای رقابت گفت‪ :‬در بخشی دیگر‬ ‫موضوع ادغام در خودروسازی ها مطرح شد‪ .‬ادغام‬ ‫بحثی است که در صنایع از جمله خودرو پیگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ملکی با اش��اره به طرح اختالف درباره عضویت‬ ‫یک ش��رکت قطعه س��از در اعض��ای هیات مدیره‬ ‫ایران خ��ودرو گف��ت‪ :‬یکی از اعض��ای هیات مدیره‬ ‫ایران خودرو عضوی اس��ت که از بیرون امده است‪.‬‬ ‫این امر موجب شده تا سایر قطعه سازان به این امر‬ ‫اعتراض کنند‪.‬‬ ‫پیش ت��ر در این ب��اره رئیس انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه های خودروی��ی خبر داده بود‪:‬‬ ‫قرار است کنسرس��یومی در صنعت قطعه تشکیل‬ ‫ش��ود که تمام قطعه سازان در ان مشارکت داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬این مس��ئله بس��یار مهم اس��ت و دامنه‬ ‫فعالیت ها را گس��ترش می ده��د و ادامه حیات را‬ ‫تضمی��ن می کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬باید خصوصی س��ازی‬ ‫صنعت خودرو بر اساس اصل ‪ ،۴۴‬این کنسرسیوم‬ ‫حضوری فعال و تاثیرگذار داش��ته باش��د‪ .‬مرتضی‬ ‫مخالفت با واگذاری قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار‬ ‫رئیس انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی از مخالفت‬ ‫ش��ورای رقابت با واگذاری قیمت گذاری خودرو به س��تاد تنظی��م بازار خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در جلسه هفته گذشته‬ ‫که با حضور وزیر کش��ور و مدیران ارش��د خودروس��ازان و قطعه س��ازان با هدف‬ ‫بررس��ی مشکالت این صنایع برگزار شد‪ ،‬رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان گزارش داد که مقرر ش��ده وظیفه قیمت گذاری خودرو به ستاد‬ ‫تنظیم بازار واگذار ش��ود‪ .‬البته رئیس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با‬ ‫این موضوع مخالفت و اظهار کرد که در صورت تحقق این موضوع‪ ،‬به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی با بیان اینکه در این جلسه گزارشی‬ ‫از مشکالت صنعت خودرو و قطعه از جمله مشکل ترخیص مواد اولیه از گمرک به دلیل تخصیص نیافتن‬ ‫ارز ارائه ش��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این زمینه مدیرعامل گمرک وع��ده داد در صورتی که بانک عامل در‬ ‫دست اجرا بودن روند تخصیص ارز برای واردات را تایید کند‪ ،‬گمرک برای ترخیص ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد مواد‬ ‫اولیه متوقف در گمرک اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫نجفی منش افزود‪ :‬در این جلسه همچنین گزارشی از مشکالت صنایع قطعه ارائه و اظهار شد که در چند‬ ‫ماه گذشته حدود ‪ ۷۰‬واحد قطعه سازی تعطیل و حدود ‪ ۳۰‬درصد نیروهای شاغل در این صنعت تعدیل‬ ‫شده اند که وزیر کشور وعده داد مشکالت موجود‪ ،‬پیگیری و برای رفع انها اقدام شود‪.‬‬ ‫رس��ید‪ .‬ام��روز دوب��اره س��خن از دالر ‪ ۱۰‬تا ‪۱۱‬‬ ‫مرتضوی ضمن گالیه از روند تولید و داخلی سازی‬ ‫ه��زار تومانی گفته می ش��ود‪ .‬این موض��وع دلیل‬ ‫خودروس��ازان خصوص��ی گفت��ه ب��ود‪ :‬دس��تاورد‬ ‫متقن��ی ب��رای تعری��ف قیمت ها در حاش��یه بازار‬ ‫خودروس��ازان خصوص��ی ب��رای صنع��ت قطع��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫چیست؟ انها در فعالیت خود به نوعی قانون را دور‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمان��ی که ن��رخ ارز در ب��ازار ثبات‬ ‫می زنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬س��هام خودروسازان باید تحت‬ ‫نداش��ته باش��د س��ایر بازارها را هم تحت الش��عاع‬ ‫کنسرسیوم قطعه سازان واگذار شود‪.‬‬ ‫قرار می دهد‪ .‬نابس��امانی بازار خودرو نیز ناش��ی از‬ ‫ملک��ی ادامه داد‪ :‬س��ایر قطعه س��ازان علیه این‬ ‫همین مسئله است‪ .‬طبیعی است وقتی خودروساز‪،‬‬ ‫ش��رکت قطعه سازی اعتراض و ش��کایت دارند‪ .‬در‬ ‫قطع��ات خود را با ن��رخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تهی��ه کرده با‬ ‫نتیجه‪ ،‬شرکت نام برده از خود دفاع کرد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫همان نرخ محصوالت را به فروش برس��اند و زمانی‬ ‫به تازگی الیحه ای برای ش��ورای رقابت فرستاده اند‬ ‫ک��ه دالر ‪ ۱۷‬هزار تومان ش��ود قیمت ها به همان‬ ‫که فرصت بررس��ی ان فراهم نب��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬به‬ ‫نسبت تغییر کند‪.‬‬ ‫جلسه بعد موکول شد‪.‬‬ ‫این فعال بازار درباره نوس��ان های بازار ارز یاداور‬ ‫او افزود‪ :‬قانون ادغام از نو بازنگری ش��د زیرا در‬ ‫شد‪ :‬نوسان های شدید دالر از ‪ ۴‬تا ‪ ۱۸‬هزار تومان‬ ‫سال ‪ ۹۰‬نوشته شده بود‪ .‬رسیدگی به این موضوع‬ ‫و س��پس کاهش ت��ا ‪ ۱۰‬هزار تومان نش��ان دهنده‬ ‫در جلسه های بعد ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اصل ‪ ۴۴‬و انحصار‬ ‫این اس��ت که مانند اقالم دیگر ک��ه باید به عنوان‬ ‫ملکی درباره ضرورت شکل گیری شورای رقابت‬ ‫کاالی مصرفی به ان نگاه ش��ود نه انحصاری‪ ،‬بازار‬ ‫و قیمت گ��ذاری ان ب��رای خودروها ب��ه اصل ‪۴۴‬‬ ‫تعیین کننده نرخ خودروها باشد‪.‬‬ ‫قانون اساس��ی اشاره کرد و گفت‪ :‬یک فصل از این‬ ‫رضایی در ادامه موضوع بازار نابسامان ارز تصریح‬ ‫اصل مربوط به ش��ورای رقابت اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬در‬ ‫کرد‪ :‬قیمت ها به ش��کل دستوری پایین نگه داشته‬ ‫تولید هر کاالیی که انحصار وجود داش��ته باش��د‬ ‫ش��دند اما در بازده کمتر از ‪ ۷‬ماه نوسان های ارزی‬ ‫شورای رقابت برای قیمت گذاری ورود می کند‪.‬‬ ‫اتفاق افتاد و ش��اهد افزایش بیش از ‪ ۴۰۰‬درصدی‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬بحث رقابت مطرح اس��ت؛ باید‬ ‫بودیم‪ .‬فعالیت در این ش��رایط ب��رای تولیدکننده‬ ‫صنایع م��ا بتوانند رقاب��ت را در خود‬ ‫ساده نیست‪.‬‬ ‫ایجاد کنند تا از شکل انحصاری خارج‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫ش��وند‪ .‬از این رو‪ ،‬تولی��د خودروهایی‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور با‬ ‫که حداکثر در اختیار دو خودروس��از‬ ‫اش��اره ب��ه گرانی م��واد اولی��ه گفت‪:‬‬ ‫است نوعی انحصار به شمار رفته زیرا‬ ‫ب��ا افزایش ن��رخ مواد اولی��ه این گونه‬ ‫حداکث��ر بازار مصرف ه��م مربوط به‬ ‫نیس��ت ک��ه تولیدکنن��ده هزینه ها را‬ ‫همین خودروها است‪.‬‬ ‫نپ��ردازد اما به طور قطع نوس��ان های‬ ‫امید رضایی‬ ‫‹ ‹تاثی�ر لرزه ه�ای نابس�امان‬ ‫لحظ��ه ای تاثیر منفی بر تولید خواهد‬ ‫بازارها بر هم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫قیمت گذاری دستوری‬ ‫امی��د رضای��ی‪ ،‬عض��و انجم��ن از سوی شورای رقابت‬ ‫وی با اش��اره به خودتحریمی ادامه‬ ‫تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه برای کاالهای انحصاری داد‪ :‬از اغ��از س��ال صنعتگ��ر ی��اداور‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور معتق��د ب��ه یک قانون است و کسی ش��د که م��ا در صنعت دچ��ار نوعی‬ ‫نمی تواند ان را وتو کند‪.‬‬ ‫پیچیده ش��دن نس��خه جدی��د برای‬ ‫خودتحریمی شده ایم‪ .‬در تصمیم گیری‬ ‫قانون خود این نسخه‬ ‫قیمت گ��ذاری خ��ودرو اس��ت‪ .‬او در‬ ‫و درای��ت مدیریت��ی‪ ،‬ضعی��ف عمل‬ ‫را تجویز کرده است و‬ ‫زمین��ه وضعیت بازار فعلی کش��ور به خودش نیز باید با شرایط کردیم‪.‬‬ ‫موجود در ان بازنگری‬ ‫«گس��ترش صنعت»گفت‪ :‬اغاز س��ال‬ ‫او ب��ه گالی��ه گف��ت‪ :‬ایا نمی ش��د‬ ‫داشته باشد‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان ب��ود و پس از چند‬ ‫تصمیمی که ام��روز درباره ارز و بازار‬ ‫م��اه به اوج خ��ود تا ‪ ۱۸‬ه��زار تومان‬ ‫ان گرفته ش��د زودتر اتخاذ می ش��د؟‬ ‫البت��ه هنوز مش��خص نیس��ت کاه��ش قیمت ها‬ ‫ادامه دار باش��د‪ .‬اما این باال و پایین ش��دن ها نشان‬ ‫داده ک��ه ه��ر زم��ان دول��ت اراده کرده توانس��ته‬ ‫قیمت ها را کنترل کند‪.‬‬ ‫این فعال صنع��ت قطعه اظهار کرد‪ :‬اصرار داریم‬ ‫ن��رخ خودرو از حالت انحصاری و دس��توری خارج‬ ‫ش��ود زیرا این موض��وع کمک زی��ادی به صنعت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابتی عمل کنیم‬ ‫رضای��ی در ادام��ه با اش��اره به فلس��فه وجودی‬ ‫ش��ورای رقاب��ت گفت‪ :‬این ش��ورا ب��رای کاالهای‬ ‫انحصاری شکل گرفته و تمام بحث امروز هم روی‬ ‫موضوع انحصاری بودن صنعت خودرو است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬هر کاالیی در فهرس��ت محص��والت انحصاری‬ ‫ق��رار بگیرد ش��امل قیمت گذاری ش��ورای رقابت‬ ‫می ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬قیمت گذاری دستوری از سوی‬ ‫ش��ورای رقابت برای کاالهای انحصاری یک قانون‬ ‫اس��ت و کسی نمی تواند ان را وتو کند‪ .‬قانون خود‬ ‫این نس��خه را تجویز کرده است و خودش نیز باید‬ ‫با ش��رایط موج��ود در ان بازنگری دوباره داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در صورتی این امر امکان پذیر اس��ت که صنعت‬ ‫خودرو کشور خصوصی شود و در کنار این موضوع‬ ‫خودروها رقابتی ش��ده و تعرفه واردات خودرو نیز‬ ‫کاهش یاب��د‪ .‬عضو انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور در توضیح این‬ ‫موض��وع گفت‪ :‬راهکار خروج صنعت خودرو از این‬ ‫شرایط خصوصی سازی است‪ .‬در کنار این امر باید‬ ‫ب��ه موازات ان به فعالیت های��ی زیربنایی پرداخت‬ ‫و تعرف��ه واردات نیز معقول ش��ود‪ .‬اگر قرار اس��ت‬ ‫ریشه ای برخورد شود باید صنعت خودرو به سوی‬ ‫خصوصی ش��دن حرکت کن��د‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫حمایت ه��ای مقطعی دول��ت از خودروس��ازی با‬ ‫افزای��ش تعرفه ها و ممنوعی��ت واردات و نیز دادن‬ ‫یاران��ه ب��ه تولید منجر ب��ه تداوم ش��رایط موجود‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬از س��ال ‪ ۹۰‬تاکن��ون در کمتر از‬ ‫‪ ۷‬س��ال چند ب��ار ش��اهد چنین ش��وک هایی در‬ ‫ب��ازار خودرو بوده ایم‪ .‬اگر به دنب��ال رقابتی کردن‬ ‫خودروها هس��تیم و قصد داریم به لحاظ کیفیت و‬ ‫اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬رضایت مشتریان را تامین‬ ‫کنیم و صادرات داش��ته باش��یم باید یک بار برای‬ ‫همیشه به طور ریش��ه ای با موضوع صنعت خودرو‬ ‫برخورد کنیم‪ .‬برخورد مس��کنی تا جایی پاسخگو‬ ‫است‪ .‬برای کار درازمدت این روش سم است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تایید قیمت ها از س��وی س��تاد‬ ‫تنظی��م بازار‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬وقتی در کنار ش��ورای‬ ‫رقاب��ت س��تاد تنظیم ب��ازار ه��م ق��رار می گیرد‬ ‫مس��ئله را ح��ل نکرده ایم بلکه صورت مس��ئله را‬ ‫کمرنگ می کنی��م‪ .‬با یک بام و دو هوا پیش رفتن‬ ‫مشکلی را از تولیدکننده رفع نمی کند ضمن انکه‬ ‫مصرف کننده هم دچار سردرگمی شده و نمی داند‬ ‫خرید کند یا خیر‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬این مس��ئله یک بار برای همیشه‬ ‫در موضوع مس��کن رفع و قیمت گذاری دس��توری‬ ‫برداشته شد‪ .‬عرضه و تقاضا در این بازار سخن اخر‬ ‫را می گوید نه قیمت های درج ش��ده در مطبوعات‬ ‫و س��ایت ها‪ .‬این خریدار و فروشنده هستند که بر‬ ‫سر قیمتی بر اساس بازار به توافق می رسند‪ .‬برای‬ ‫خودرو هم باید همین باشد که خریدار و فروشنده‬ ‫نرخ نهایی را تعیین کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 14‬مهر ‪ 26 1397‬محرم ‪ 6 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 498‬پیاپی ‪2471‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫کوچک شدن‬ ‫حباب نرخ خودرو‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫امروز صنعت خودرو‬ ‫دنیا با تحقیق و‬ ‫توسعه لحظه ای در‬ ‫حال پیشرفت است‪.‬‬ ‫ادغام خودروسازان‬ ‫بزرگ و مشهور و‬ ‫شکل گیری غول های‬ ‫خودرویی رشد را‬ ‫سرعت بخشیده و با‬ ‫ظهور خودروهای برقی‬ ‫و خودران پیش بینی‬ ‫می شود تا سال‬ ‫‪ ۲۰۵۰‬میالدی(‪۱۴۲۸‬‬ ‫خورشیدی) امار‬ ‫تصادف ها در این‬ ‫کشورها به صفر برسد‬ ‫کمک به توسعه فناوری ها با حمایت از پژوهشگران‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫امروز صنعت خودرو دنیا با تحقیق و توسعه لحظه ای‬ ‫در حال پیش��رفت اس��ت‪ .‬ادغام خودروسازان بزرگ و‬ ‫مش��هور و ش��کل گیری غول های خودرویی رش��د را‬ ‫سرعت بخشیده و با ظهور خودروهای برقی و خودران‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود تا س��ال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی(‪۱۴۲۸‬‬ ‫خورش��یدی) امار تصادف ها در این کش��ورها به صفر‬ ‫برسد‪ .‬یکی از کشورهای امریکایی که در زمینه صنعت‬ ‫خودرو حرکت های رو به جلوی مناس��بی دارد‪ ،‬کانادا‬ ‫اس��ت‪ .‬صنعت خ��ودرو در کانادا غی��ر از کارخانه های‬ ‫س��ازنده و ش��رکت های فعال در زنجیره تامین ستون‬ ‫س��ومی هم دارد؛ س��تونی که فراتر از مرزهای استان‬ ‫اونتاریو گسترش یافته است‪ .‬دانشگاه ها و مدرسه های‬ ‫فناوری کانادا اکنون در تالش برای ساخت وسایل نقلیه‬ ‫و ایج��اد حمل ونقل پاک تر‪ ،‬ایمن تر و بهینه تر غوطه ور‬ ‫ش��ده اند‪ .‬بخش پژوهش با پشتیبانی صنعت خودرو و‬ ‫دولت کانادا با ‪ ۲۵۰‬میلیون دالر سرمایه گذاری از سال‬ ‫‪ )۱۳۸۵-۸۶( ۲۰۰۷‬تاکنون توانس��ته خود را در همه‬ ‫جنبه ه��ای جهان در حال تکامل خودروس��ازی کانادا‬ ‫وارد کند‪ .‬جف نرنبرگ‪ ،‬مدیر ش��ورای تحقیقات علوم‬ ‫طبیعی و مهندس��ی کانادا (‪ )NSERC‬که یک اژانس‬ ‫مرجع در زمینه تامین مالی به شمار می اید در این باره‬ ‫گف��ت‪« :‬ما از پژوهش��گران و جوانان حمایت می کنیم‬ ‫و در ح��ال کمک به توس��عه فناوری های فردا ‪-‬دانش‬ ‫علمی فردا‪ -‬هس��تیم»‪ .‬دانش��گاه «واترل��و » در ‪۱۳۰‬‬ ‫کیلومتری غرب تورنتو‪ ،‬بزرگ ترین مدرس��ه مهندسی‬ ‫کان��ادا را در خ��ود ج��ای داده و در انج��ام برنامه های‬ ‫مطالعات��ی رایانه ای از بهترین ها اس��ت‪ .‬این مدرس��ه‬ ‫مهندس��ی پروژه های��ی را با همه ‪ ۵‬خودروس��از فعال‬ ‫در کانادا انجام می دهد و بیش از ‪ ۱۳۰‬اس��تاد در این‬ ‫مدرس��ه در حال مطالعه درباره موضوع های گوناگون‬ ‫از خودروهای خودران تا معماری کالس��یک هستند‪.‬‬ ‫یکی از س��خنگویان دانشگاه واترلو با اشاره به اهمیت‬ ‫بس��یار زیاد پژوهشگران فارغ التحصیل‪ ،‬دانشگاهیان و‬ ‫زیرساخت ها گفت‪« :‬با همگرایی در وسایل نقلیه ای تی‬ ‫و مهندس��ی در ‪ ۷‬سال گذشته واترلو به خوبی توانسته‬ ‫موقعیت خود را تثبیت کند»‪ .‬تازه ترین دس��تاورد این‬ ‫دانشگاه پیشرفت خیره کننده در فناوری الکترود است‬ ‫ک��ه کوان کوان پنگ‪ ،‬مدیر پ��روژه درباره اش گفت‪ :‬به‬ ‫نتیجه رس��یدنش می تواند باعث ‪۳‬برابر ش��دن قدرت‬ ‫باتری ها در خودروهای برقی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه های چندگانه‬ ‫اقدام در دانش��گاه های گوناگون کانادا طیف کاملی از‬ ‫پژوهش های علمی را ش��امل می ش��وند و برای نمونه‪،‬‬ ‫تنها روی س��اخت باتری در خودروهای برقی متمرکز‬ ‫نیس��تند‪ .‬دانش��گاه «برندون» در اس��تان منیتبا این‬ ‫کش��ور در تالش ب��رای بهتر کردن ی��ک جاده خاکی‬ ‫ک با در اختیار داش��تن‬ ‫اس��ت و دانش��گاه نیو برانزوی ‬ ‫محوطه هایی در شهرهای فردریکتون و سنت جان (دو‬ ‫شهر از شهرهای استان برانزویک) یک مطالعه ‪ ۵‬ساله‬ ‫درب��اره برنامه های رانندگی داوطلبان��ه دارد‪ .‬هدف از‬ ‫این مطالعه کمک به کهنس��االن محلی است که دیگر‬ ‫نمی توانند خودشان رانندگی کنند‪.‬‬ ‫واترلو تنها مدرسه ای نیست که درباره صرفه جویی‬ ‫ان��رژی در جهان به س��رعت در حال الکتریکی ش��دن‬ ‫مطالعه می کند‪ .‬دانش��گاه «وس��ترن » در ش��هر لندن‬ ‫‹ ‹سرعت فناوری‬ ‫اس��تان اونتاریو هم موافقتنام��ه ‪ ۳.۳۵‬میلیون دالری‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬مس��ئله مهم س��رعت رش��د عرصه‬ ‫با پژوهش��گران چینی در دسامبر ‪( ۲۰۱۷‬اذر ‪)۱۳۹۶‬‬ ‫پژوهش و پژوهش��گری در صنعت خودرو اس��ت که پا‬ ‫امضا کرد که بر اس��اس ان ‪ ،‬یک ازمایش��گاه مشترک‬ ‫روی گاز گذاش��ته و در حال مهم تر ش��دن است‪ .‬پیش‬ ‫بی��ن چینی ه��ا و کانادایی ها برای توس��عه باتری های‬ ‫از ش��روع به کار برنامه «اوت��و‪ ،»۲۱‬یک برنامه فدرال‬ ‫جام��د راه ان��دازی ش��د‪ .‬دانش��گاه «مک مس��ت ر » در‬ ‫ب��رای پراهمیت تر ش��دن فن��اوری‪ ،‬فقط ‪ ۳‬دانش��گاه‬ ‫همیلتون اونتاریو هم کلید اغاز کار شرکتی را زده که‬ ‫کانادا با خودروس��ازان این کشور همکاری می کردند‪.‬‬ ‫ازماینده های پیش��رفته باتری برای خودروهای برقی‬ ‫ای��ن را پیتر فرایس‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه «ویندس��ور» و‬ ‫را می سازد‪.‬‬ ‫مدی��ر پیش��ین برنامه اوتو‪ ۲۱‬گفت‪ .‬پ��س از رونمایی‬ ‫در دانش��گاه «داله��وزی» در ش��هر هالیفک��س نیز‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬این برنامه به بزرگ ترین‬ ‫شرکت امریکایی تسال از جف داون‪ ،‬یکی از پیشگامان‬ ‫ش��بکه پژوهش��ی کانادا تبدیل ش��د‪ .‬فرایس در ادامه‬ ‫پژوه��ش برای بات��ری خودروهای برق��ی و گروه ‪۲۰‬‬ ‫صحبت های��ش چنین گفت‪« :‬ما ‪ ۴۸‬دانش��گاه در این‬ ‫نفره اش حمایت می کند‪.‬‬ ‫برنامه داشتیم‪ .‬برای بیش از ‪ ۵۰۰‬استاد دانشگاه که با‬ ‫این گروه همگی فارغ التحصیل دانشگاهی در مقطع‬ ‫‪ ۳۰۰‬ش��رکت کار می کردند تامین مالی انجام دادیم‪،‬‬ ‫پس��ت دکترا و پژوهشگر و متخصص فنی در پروژه ای‬ ‫ب��ه بی��ش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دانش��جو ام��وزش دادیم‪.‬‬ ‫درباره باتری خودروهای برقی هس��تند که قرار اس��ت‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر ارزش کار بیش از ‪ ۱۴‬س��ال‬ ‫دس��ت کم در ‪ ۵‬س��ال اینده ادامه داشته باشد‪ .‬شرایط‬ ‫است‪ ».‬به گفته این استاد دانشگاه‪ ،‬موفقیت بزرگی در‬ ‫مال��ی این پژوهش اعالم نش��ده اما دانش��گاه‪ ،‬میزان‬ ‫رس��یدن به اهدافی که دولت داش��ت برای کانادا رقم‬ ‫کمک های مالی تس�لا برای این پروژه را «قابل توجه»‬ ‫خورد‪ .‬حس��رت فرایس اما این است که سرمایه گذاری‬ ‫می داند‪ .‬در دانشگاه «موسسه فناوری اونتاریو» در شهر‬ ‫پژوهش ه��ای دانش��گاهی اوتو‪ ۲۱‬اکنون روی س��ود‬ ‫اوشاوا‪ ،‬شلدون ویلیام سون در حال سرمایه گذاری روی‬ ‫اقتصادی تمرکز ندارد‪.‬‬ ‫فوق باتری هایی اس��ت که انرژی را در یک‬ ‫همزمان برنامه هایی که پژوهش های‬ ‫می��دان الکتریک��ی ذخی��ره می کنند که مسئله مهم امروز صنعت‬ ‫خودرو جهان سرعت‬ ‫خودروس��ازان و تامین کنن��دگان را‬ ‫برخ�لاف عملکرد باتری های ش��یمیایی‬ ‫اس��ت‪ .‬فوق باتری ه��ا ب��رای اتوبوس های رشد عرصه پژوهش و پش��تیبانی می کنند در قالب «صندوق‬ ‫پژوهشگری است‬ ‫ن��واوری راهب��ردی» دولت با س��رمایه‬ ‫ترانزیتی و سایر سامانه های ذخیره سازی‬ ‫‪ ۱.۲۶‬میلیارد دالری جا شده؛ صندوقی‬ ‫استفاده خواهند شد‪ .‬پروژه های در دست‬ ‫که طیف گسترده ای از صنایع را در این کشور پوشش‬ ‫می دهد‪ .‬در مقابل‪ ،‬به گفته فرایس‪ ،‬کش��ورهایی چون‬ ‫الم��ان و بریتانی��ا برنامه ه��ای نواور خ��ود را پیرامون‬ ‫مشاغل و بخش های خاص می چینند‪.‬‬ ‫او در ای��ن باره گفت‪« :‬صنعت خ��ودرو بزرگ ترین‬ ‫بخش تولیدی ما اس��ت و هنوز هیچ برنامه اختصاصی‬ ‫برای ان وجود ندارد‪ .‬دولت به نظر می رسد این صنعت‬ ‫را از اولویت ه��ای راهبردی نمی بیند و به واقع این طور‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی ش��ما اولویت راهبردی تعیین کنید باید‬ ‫رفت��اری راهبردی هم داش��ته باش��ید‪ .‬ش��اید به نظر‬ ‫غیرمنصفانه برس��د اما براورد من این است که مسئله‬ ‫حاضر یک واقعیت است»‪.‬‬ ‫از ان س��و‪ ،‬س��خنگوی ناودیپ باینس‪ ،‬وزیر نواوری‬ ‫کان��ادا نی��ز تاکید کرد صنعت خ��ودرو کانادا در میان‬ ‫بخش های «پویا و نواور» رتبه بندی می شود که دولت‬ ‫خواهان شکوفایی ان است‪ .‬کارل ساسویل‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزیر نواوری کانادا گفت‪« :‬حمایت از س��رمایه گذاری‬ ‫روی کس��ب وکارهای باکیفیت ب��اال به کمک صندوق‬ ‫ن��واوری راهبردی برای بخش تولی��د صنعت خودرو‬ ‫ادام��ه خواهد یافت»‪ .‬در همی��ن حال‪ ،‬پژوهش ها در‬ ‫زمینه هایی چون مواد اولیه و سبک‪ ،‬باتری های سوخت‬ ‫هیدروژنی و پس از ان هوش مصنوعی و وسایل نقلیه‬ ‫هوش��مند که به عن��وان نقاط ق��وت کانادایی ها ظهور‬ ‫کرده اند‪ ،‬ارتقا می یابد اما برای نرنبرگ‪ ،‬مدیر توس��عه‬ ‫منطق��ه ای اژان��س‪ ،‬بزرگ ترین پ��اداش برای صنعت‬ ‫خودرو و اقتصاد کانادا در مردم خالصه می شود‪ .‬به گفته‬ ‫نرنب��رگ‪ ،‬این یک س��ازکار خودتقویتی اس��ت چون‬ ‫مردمی که امروز دانشجو یا پژوهشگران فارغ التحصیل‬ ‫مقطع پس��ت دکترا هس��تند‪ ،‬کارشناس��انی خواهند‬ ‫ش��د که دراینده در این ش��رکت ها کار می کنند»‪ .‬به‬ ‫ ه��ر ح��ال این روزها در کانادا نگاه��ی جدی از پنجره‬ ‫دانش��گاه ها به صنعت خودرو وج��ود دارد؛ نگاهی که‬ ‫می تواند این کش��ور را در بخش تحقیق و توس��عه در‬ ‫این��ده ای نه چندان دور به کش��وری س��رامد تبدیل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫منبع‪Autonews.com :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫کالهبرداری بزرگ به نام «تغییر کارکرد»‬ ‫موضوع تغییر کارکرد خودروها از گذشته تاکنون در حال اجرا بوده و نه تنها‬ ‫در ایران بلکه در س��ایر کش��ورها نیز انجام می شود‪ .‬با تغییرات نرخ خودروها‬ ‫وسوسه ها برای انجام این کار بیشتر شده است‪ .‬به گزارش «گسترش نیوز»‪ ،‬در‬ ‫شرایط کنونی با توجه به اینکه نرخ خودروها سربه فلک کشیده است‪ ،‬بسیاری‬ ‫از خرید خودر و صفر کیلومتر منصرف ش��ده اند و به س��مت خرید خودروهای‬ ‫کارکرده می روند‪ .‬با توجه به اینکه همچنان بس��یاری از خودروهای کارکرده‬ ‫از کیفیت بهتری نسبت به خودروهای جدید به ویژه داخلی ها برخوردار است‬ ‫می توان از این لحاظ به انها اعتماد بیشتری کرد اما در این میان یک مشکل‬ ‫اساسی وجود دارد؛ عده ای از دارندگان خودروها اقدام به تغییر کیلومتر شمار‬ ‫خودروهای شان می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹طمع برای سود بیشتر‬ ‫خودروها به طور کلی دارای دو نوع کیلومترشمار هستند که از نوع مکانیکی‬ ‫یا دیجیتالی هستند‪ .‬نوع مکانیکی مربوط به خودروهای به نسبت قدیمی است‬ ‫و در خودروهای جدید از نوع دیجیتالی استفاده می شود‪ .‬در هر دو مدل این‬ ‫کیلومترش��مارها ام��کان تغییر کارکرد وجود دارد که ب��ه این کار کالکینگ‬ ‫نیز گفته می ش��ود‪ .‬فروش��ندگان خودرو به ویژه انهایی که بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫کیلومتر کارکرد دارند در برخی موارد اقدام به کاهش کیلومتر می کنند زیرا هر‬ ‫چه کارکرد خودرو پایین تر باشد نرخ باالتری دارد که این کار را می توان نوعی‬ ‫کالهبرداری تلقی کرد‪ .‬اینجاست که پای صداقت به میان می اید و هر چند‬ ‫که ممکن اس��ت در میان خودروهای کارک��رده تعداد خودروهایی که دارای‬ ‫کارکرد واقعی هس��تند بسیار بیشتر باش��د اما چنین موضوعی درحال حاضر‬ ‫در کش��ورمان وجود دارد‪ .‬فروش��ندگان برای کسب پول بیشتر با مراجعه به‬ ‫خودرو می کنند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫کیلومترسازی ها اقدام به تغییر کارکرد‬ ‫‹ ‹خدعه ای جدید‬ ‫با مراجعه به کیلومترسازی ها افرادی هستند که به سادگی در مدت زمانی‬ ‫کوتاه کیلومتر کارکرد خودرو را به رقم مورد نظر شما کاهش می دهند‪ .‬کاهش‬ ‫کارکرد خودرو نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها به ویژه در اروپا نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬تغییر کارکرد خودروهایی که دارای کیلومترش��مار مکانیکی هس��تند‬ ‫بسیار ساده تر انجام می شود و کافی است بخش مورد نظر باز شود و به اندازه‬ ‫دلخواه تغییر کند نکته جالب اینجاست که تغییر کارکرد کیلومترشمارهای‬ ‫امروزی حتی ساده تر از مدل های مکانیکی است و به راحتی با استفاده از یک‬ ‫نرم افزار و سیس��تم کامپیوتر کارکرد خودرو تغییر داده می شود‪ .‬به طور کلی‬ ‫راه حل دقیقی برای تش��خیص کارکرد واقعی خودرو وجود ندارد و همیش��ه‬ ‫این احتمال هس��ت که کیلومترش��مار خودرو دستکاری شده باشد‪ .‬تا زمانی‬ ‫که خودروها در خیابان ها تردد دارند همیش��ه با این پدیده روبه رو هس��تیم‬ ‫و ام��کان تقل��ب در این زمینه خواهد بود‪ .‬به عنوان نخس��تین نکته در هنگام‬ ‫خری��د می توانی��د به ظاهر خودرو توجه کنی��د‪ ،‬چه در بخش داخلی و چه در‬ ‫بخش خارجی خودرو‪ .‬می توانید با مشاهده کیفیت کابین‪ ،‬کف پایی ها‪ ،‬کیفیت‬ ‫ش صندلی ها و بسیاری از موارد دیگر‬ ‫داش��بورد‪ ،‬روکش غربیلک فرمان‪ ،‬روک ‬ ‫تا حدودی میزان کارکرد خودرو را متوجه شوید‪ .‬هر چند که صاحب خودرو‬ ‫می تواند با تغییر بخش ظاهری از قبیل خریدن روکش و سایر موارد از متوجه‬ ‫شدن خریدار جلوگیری کند‪ .‬به عنوان نکته بعدی می توانید به وضعیت تایرها‬ ‫توجه کنید که میزان اج تایرها چقدر است و چند درصد از انها مصرف شده‬ ‫اس��ت که در این زمینه نیز فروش��نده می تواند به طور کلی تایرها را تعویض‬ ‫کند‪ .‬نکته دیگری که می توان بررس��ی کرد وضعیت پدال ها به ویژه پدال گاز‬ ‫اس��ت که می توان از روی میزان س��اییدگی ان به کارکرد خودرو پی برد زیرا‬ ‫خودرویی با کارکرد حدود ‪ ۵۰‬هزار کیلومتر نباید ساییدگی بیش از حد روی‬ ‫پدال داشته باشد‪ .‬همچنین‪ ،‬به عنوان مورد پایانی می توان به وضعیت رادیاتور‬ ‫خ��ودرو توج��ه کرد زی��را در خودروهای با کارکرد باال فاصل��ه میان پره های‬ ‫رادیاتور افزایش می یابد که این مورد را کارشناسان می توانند تشخیص دهند‪.‬‬ ‫سرانجام می توان گفت کارشناسانی در این زمینه وجود دارند که می توانند به‬ ‫خرید شما کمک کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬بهترین روش این است که با پرداخت هزینه‬ ‫از سالمت خودرو به کمک کارشناسان باخبر شوید و از هزینه های بیشتر در‬ ‫اینده جلوگیری کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹مظنه بازار‬ ‫در تماسی که خبرنگار «گسترش نیوز» با تعدادی از کیلومترسازی ها گرفته‬ ‫است‪ ،‬بیشتر این تعمیرگاه ها بدون رد کردن درخواست‪ ،‬فرایند تغییر کارکرد‬ ‫خودرو را برعهده می گیرند‪.‬‬ ‫مس��ئل ه قابل اهمیت این است که هیچ گونه نظارتی بر این نوع تعمیرگاه ها‬ ‫وجود ندارد و تمامی انها با دریافت مبلغی ناچیز نسبت به نرخ خودرو‪ ،‬کارکرد‬ ‫را به دلخواه مشتری کاهش می دهند‪ .‬نرخ تغییر کارکرد خودروها با توجه به‬ ‫س��ال س��اخت‪ ،‬نوع و کامپیوتر خودرو است و برای خودرو داخلی در حدود به‬ ‫طور متوسط ‪ ۱۰۰‬هزار تومان است‪ .‬تغییر کارکرد برای خودروهای تندر‪،۹۰‬‬ ‫پ��ژو‪ ،۲۰۶‬پرای��د و پژو‪ ۴۰۵‬به ترتیب ‪ ۹۰ ،۱۵۰ ،۸۰‬و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان اعالم‬ ‫می ش��ود و برای خودروهایی مانند مزدا‪ ،۳‬رنو مگان و کیا س��راتو به ترتیب‬ ‫قیمت هایی بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار تومان دریافت می شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه علم‬ ‫و صنع��ت گفت‪ :‬ای��ن روزها حباب‬ ‫قیمت��ی خودروه��ا متاث��ر از عوامل‬ ‫مختلف در حال کوچک شدن است‬ ‫و اگر مردم و رسانه ها با فضای ایجاد‬ ‫ش��ده همراهی کنند‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫نرخ ها بیش از پیش تعدیل شود‪.‬‬ ‫امیرحس��ن کاکای��ی در گفت وگو با ایرنا اف��زود‪ :‬این روزها‬ ‫قیمت ها در بازار خودرو به شدت هیجانی شده و به طورخاص‬ ‫نّها بیش��تر ش��ود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه داران عالقه مندن��د این هیجا ‬ ‫بنابراین‪ ،‬از مردم انتظار می رود پیش از هر چیز ارامش خود‬ ‫را حفظ کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬انچه در ماه های گذشته در این بازار مشاهده‬ ‫ش��د‪ ،‬بروز اختالف معنی دار بین نرخ کف کارخانه و نرخ بازار‬ ‫ب��ود‪ ،‬به طوری که عواملی همچون افزایش نرخ دالر‪ ،‬اش��باع‬ ‫س��ایر بازاره��ا مانند س��که و طال و احتکار دالالن‪ ،‬به رش��د‬ ‫قیمت ها دامن زد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو در ادامه به کاهش قیمت ها‬ ‫در چند روز گذش��ته اش��اره و اضافه ک��رد‪ :‬پیش فروش های‬ ‫خودروس��ازان در ماه ه��ای گذش��ته‪ ،‬چ��ون ب��رای تحویل‬ ‫کوتاه مدت نبود‪ ،‬نتوانس��ت تاثیری بر کاهش قیمت ها داشته‬ ‫باش��د‪ .‬پیش فروش ه��ای بلندمدت چاره س��از نیس��ت اما تا‬ ‫حدودی اثر روانی خود را برجای می گذارد‪.‬‬ ‫کاکای��ی ادام��ه داد‪ :‬چند روز گذش��ته اعالم ش��د که قرار‬ ‫اس��ت با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو‪،‬‬ ‫نرخ کارخانه منطقی ش��ود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬انتظار می رود نرخ‬ ‫کارخان��ه ای خودروها افزای��ش و قیمت های بازاری با کاهش‬ ‫روبه رو شود‪ .‬وقتی خودروسازان دچار زیان نشوند‪ ،‬می توانند‬ ‫به تمدید قراردادهای خود با قطعه س��ازان بپردازند و در این‬ ‫صورت تولید خودرو افزایش یافته و بازار متعادل می شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم‬ ‫و صنع��ت یاداور ش��د‪ :‬با وج��ود کاهش ن��رخ دالر‪ ،‬هنوز اثر‬ ‫مس��تقیم خود را بر بازار خودرو نگذاشته بلکه این انتظارات‬ ‫مردم است که کاهش یافته است‪ .‬از این رو‪ ،‬این روزها عده ای‬ ‫ک��ه خودرو در پارکینگ ها انبار کرده بودند‪ ،‬برای فروش انها‬ ‫اقدام می کنند تا زیان نکرده یا کمتر زیان کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬این رویه درباره خودروهای خارجی اندکی‬ ‫متفاوت اس��ت زیرا از یک س��و کاهش نرخ دالر باید به افت‬ ‫قیمت ها بینجامد و از س��وی دیگر با توجه به اینکه از حدود‬ ‫یک س��ال و نیم پیش واردات خودرو متوقف شده‪ ،‬کمبودها‬ ‫در این بازار واقعی بوده و همچنان حاش��یه قیمتی خارجی ها‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو خاطرنش��ان کرد‪ :‬انچه مسلم است‬ ‫اینک��ه نرخ خودروه��ای خارجی و حباب موج��ود در بازار تا‬ ‫حدودی کاهش خواهد یاف��ت اما به دلیل ممنوعیت واردات‬ ‫بعید اس��ت به این زودی از حباب قیمتی این خودروها خارج‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اگر مردم و رس��انه ها با فض��ای فعلی همراهی‬ ‫کنن��د‪ ،‬در ادامه قیمت ها به ویژه در حوزه خودروهای خارجی‬ ‫به شدت ریزش خواهد داشت اما در زمینه خودروهای داخلی‬ ‫نرخ کف بازار دچار افت ش��ده و نرخ کارخانه افزایش منطقی‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫کاکایی یاداور شد‪ :‬قیمت های فعلی خودروها منطقی نیست‬ ‫و مقرر شده است مجلس و سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان برای ساماندهی ان برنامه بدهند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه درباره منطقی ش��دن نرخ در کارخانه‬ ‫خودروها نیز گفت‪ :‬این موضوع نس��بت مستقیم با نرخ دالر‬ ‫دارد زیرا حتی فوالد و محصوالت پتروش��یمی مورد استفاده‬ ‫در خودروها نیز با نرخ جهانی عرضه می شوند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬زمانی قرار بود نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دالر برای‬ ‫صنعت خودرو لحاظ ش��ود و همان زمان افزایش ‪ ۷‬درصدی‬ ‫قیمت ها اعالم شد‪ ،‬پس از ان به فاصله زمانی ‪ ۶‬ماه نرخ دالر‬ ‫به سمت نرخ نیمایی(حدود ‪ ۸۸۰۰‬تومان) حرکت کرد؛ امروز‬ ‫هرچن��د هنوز این نرخ دالر قطعی نش��ده اما اگر فرض را بر‬ ‫همین نرخ بگیریم انگاه متوس��ط افزایش ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫نرخ خودروها در کارخانه اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫کاکای��ی درب��اره داخلی س��ازی و ارزب��ری خودروها گفت‪:‬‬ ‫ب��ا اینکه خودروهایی مث��ل پراید و پژو بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫داخلی سازی شده اند‪ ،‬به دلیل نرخ جهانی محصوالت فوالدی‬ ‫و پتروش��یمی‪ ،‬نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد نرخ انها از نرخ ارز تاثیر‬ ‫می پذی��رد‪ .‬بای��د ببینیم در نهای��ت ایا ف��والد و محصوالت‬ ‫پتروش��یمی با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی عرضه می ش��وند یا خیر و‬ ‫اگر س��قوط شاخص بورس که از اواس��ط هفته گذشته اغاز‬ ‫ش��ده را نی��ز در نظر بگیریم که منجر به کاهش س��وداوری‬ ‫فوالد و محصوالت پتروش��یمی می ش��ود‪ ،‬دوباره بر قیمت ها‬ ‫اثرگذار می شوند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و‬ ‫صنع��ت گفت‪ :‬به عنوان یک کارش��ناس افزای��ش ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫درص��دی نرخ کارخان��ه را پیش بینی می کنم ام��ا امیدواریم‬ ‫دولت دست کم با رشد ‪ ۲۰‬درصدی قیمت ها موافقت کند‪.‬‬ ‫کاکای��ی افزود‪ :‬در غیر این صورت‪ ،‬فروش خودروس��ازان با‬ ‫زیان روبه رو می ش��ود و در پایان س��ال زیان انباش��ته انها را‬ ‫شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫پیش از این سعید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫و فروش��ندگان خودرو نیز پیش بینی کرده ب��ود تا چند روز‬ ‫اینده کاهش نرخ بیشتری را در بازار شاهد باشیم و این افت‬ ‫به ویژه برای خودروهای وارداتی به دلیل نبود تقاضا‪ ،‬بیش��تر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 14‬مهر ‪ 26 1397‬محرم ‪ 6 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 498‬پیاپی ‪2471‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش رسانه‬ ‫و اصالح مصرف سوخت‬ ‫ای��ران کش��وری مصرف گرا‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن مصرف گرایی در‬ ‫تم��ام حوزه های انرژی از نفت‬ ‫و گاز گرفت��ه ت��ا محص��والت‬ ‫کش��اورزی نمود دارد‪ .‬در این‬ ‫می��ان‪ ،‬میزان مص��رف برق و‬ ‫اب نیز چندین برابر متوس��ط‬ ‫سالم امینی‬ ‫مصرف جهانی است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫لزوم کاهش میزان مصرف و‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫قرار گرفتن در استانداردهای‬ ‫مص��رف جهان��ی هم��واره به‬ ‫عن��وان یک��ی از اولویت های کالن عنوان می ش��ود اما تالش‬ ‫چندانی در این زمینه نشده است‪.‬‬ ‫به طور کلی در راس��تای پیشرفت کشور باید به تجهیزاتی‬ ‫توج��ه کنی��م که م��ا را به مص��رف بهینه انرژی و س�لامت‬ ‫محیط زیس��ت نزدیک می کند‪ .‬از جمل��ه ان می توان به لزوم‬ ‫بکارگیری انرژی های تجدید پذیر همچون انرژی خورش��ید و‬ ‫باد اشاره کرد‪ .‬همچنین‪ ،‬باید از تجهیزاتی که کاهش مصرف‬ ‫ان��رژی را در پ��ی دارد‪ ،‬به��ره گرفت و همزمان ب��ا ان لزوم‬ ‫استفاده از ان فرهنگ سازی شود‪.‬‬ ‫فرهنگ س��ازی به این معنی که در زمینه مزیت های انرژی‬ ‫پ��اک همچنین لزوم صرفه جوی��ی در انرژی تحقیقات علمی‬ ‫انجام ش��ود و در رسانه ها و کتاب ها نشر یابد‪ .‬در زمینه نحوه‬ ‫اس��تفاده از انرژی ها و چگونگی صرفه جویی نیز اطالع رسانی‬ ‫ش��ود‪ .‬باید در قالب عنوان ه��ای مختلف‪ ،‬مصرف انرژی مورد‬ ‫کنترل ق��رار گیرد‪ .‬از مزایای فرهنگ س��ازی این اس��ت که‬ ‫مصرف انرژی در کش��ور ب��ه اس��تانداردهای جهانی نزدیک‬ ‫می ش��ود‪ .‬جا افتادن این موضوع با تالش همه جانبه نهاد ها و‬ ‫ط امکان پذیر است‪ .‬این مسیری است که‬ ‫س��ازمان های مربو ‬ ‫حرکت در ان اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬این فرهنگ سازی نیاز به‬ ‫پرچمدار دارد‪ .‬رس��انه ها به معنای واقعی بهترین پرچمداران‬ ‫در زمینه فرهنگ سازی هستند‪ .‬در برخی از نواحی همچون‬ ‫عشایر نش��ین از انرژی خورش��یدی برای تولید برق استفاده‬ ‫می ش��ود ؛ همچنان که در بین عشایر استفاده از انرژی پاک و‬ ‫صرفه جویی نهادینه ش��ده است و در تولید برق خود وابسته‬ ‫به انرژی های فس��یلی نیس��تند‪ .‬توصیه من این است که در‬ ‫سایر بخش های کشور فرهنگ سازی شود‪ .‬رسانه ها باید لزوم‬ ‫صرفه جویی و استفاده از انرژی های پاک در اذهان جا بیندازند‬ ‫و ب��ا تحلیل و تمجید در طول یک بازه زمانی این فرهنگ را‬ ‫نهادینه کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واکنش پتروشیمی ها به تغییر نرخ خوراک‪:‬‬ ‫در حال بررسی مصوبه دولت‬ ‫هستیم‬ ‫مع��اون اجرای��ی انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ی صنعت‬ ‫پتروش��یمی گفت‪ :‬نمی ش��ود ن��رخ خوراک تغیی��ر کند و‬ ‫ن��رخ فروش محص��والت ثاب��ت بماند‪ .‬پروی��ز صحاف زاده‬ ‫درب��اره تغیی��ر نرخ خوراک پتروش��یمی ها ب��ه ایلنا گفت‪:‬‬ ‫هن��وز تغییر نرخ خوراک به ما ابالغ نش��ده‪ ،‬فعال بررس��ی‬ ‫می کنیم تا متوجه ش��ویم ش��رایط چگونه است زیرا فقط‬ ‫بحث نرخ خوراک نیس��ت‪ ،‬نرخ ف��روش را هم باید در نظر‬ ‫بگیریم‪ .‬بنابراین‪ ،‬تمامی اینها را بررس��ی کرده و بعد اظهار‬ ‫نظر می کنیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬نمی شود نرخ خوراک تغییر‬ ‫کند و نرخ فروش محص��والت تغییر نکند‪ .‬معاون اجرایی‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بحث نرخ تس��عیر ارز دو موض��وع دارد که برای خوراک و‬ ‫محصول به طور معمول یکس��ان می گیرن��د و بحث دیگر‬ ‫فرمول خوراک اس��ت که باید بررسی شود تا در این زمینه‬ ‫اظهارنظر کنیم‪.‬‬ ‫با تصویب هیات وزیران‪ ،‬از اغاز مهر امس��ال در محاسبه‬ ‫نرخ میعانات گازی‪ ،‬گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های‬ ‫تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی‪ ،‬نرخ تسعیر ارز در‬ ‫هر ماه برابر با متوسط نرخ معامالتی ارز در سامانه «نیما»‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق خبر داد ‬ ‫تجارت برق ب ا روسیه‬ ‫پیام باقری گفت‪ :‬درحال حاضر با تمام کش��ورهایی که مرز‬ ‫خاک��ی داریم اتصال الکتریکی برقرار اس��ت‪ .‬ما ظرفیت فراتر‬ ‫از ای��ن را داریم که برق را به کش��ورهای منطقه و همس��ایه‬ ‫ص��ادر کرده و ترانزیت و تبادل برق داش��ته باش��یم‪ .‬یکی از‬ ‫ای��ن کریدورها اتصال ش��بکه برق ایران به روس��یه اس��ت‪.‬‬ ‫یک��ی از اهداف پروژه تبادل برق با روس��یه این اس��ت که از‬ ‫پایلوت(ازمایش��ی) گرجس��تان و اوکراین بتوانی��م برق را به‬ ‫اتحادیه اروپا صادر کنیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره س��ندیکای صنعت برق به ایلنا گفت‪ :‬ما‬ ‫‪ ۸۰‬ه��زار مگاوات ظرفیت نصب ش��ده داریم که این ظرفیت‬ ‫در روسیه ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬برابر ما است‪ .‬برای اتصال به شبکه برق این‬ ‫کشور دو مسیر‬ ‫ ارمنستان‪-‬گرجستان‪ -‬روس��یه و اذربایجان‪-‬گرجس��تان‪-‬‬ ‫روس��یه پیش بینی ش��ده و در حال بررس��ی اس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمینه مذاکراتی ش��ده و توافق های اولیه در سطح دولت های‬ ‫دو کش��ور ایران و روسیه انجام و پیشرفت های خوبی هم در‬ ‫مذاکرات حاصل شده است‪.‬‬ ‫باید شفافیت در فرایند‬ ‫خرید و فروش محصوالت‬ ‫پتروشیمی در بورس‬ ‫حاکم شود و صالحیت‬ ‫شرکت هایی که از بورس‬ ‫این محصوالت را خریداری‬ ‫می کنند‪ ،‬تایید شود‪.‬‬ ‫در این صورت با حذف‬ ‫تقاضای کاذب امکان‬ ‫دستیابی خریداران واقعی‬ ‫به محصوالت پتروشیمی‬ ‫فراهم شود‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫باید امکانی ایجاد شود‬ ‫تا متقاضیان واقعی مواد‬ ‫اولیه در بازار به شکل‬ ‫مستقیم و با نرخ واقعی‬ ‫بورس خرید و فروش‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت پتروشیمی در گفت وگو با «گسترش صنعت» مطرح کردند‬ ‫پروانه بازی واسطه ها در پرونده پتروشیمی ها‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دس��تیابی خریداران واقعی به محصوالت پتروشیمی‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬باید امکانی فراهم ش��ود تا‬ ‫متقاضیان واقعی مواد اولیه در بازار به شکل مستقیم‬ ‫و با نرخ واقعی بورس خرید و فروش کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹واسطه ها در نایابی مواد اولیه‬ ‫معامالت مواد پتروش��یمی افزایش یافته است‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ،۹۶‬به میزان ‪ ۸۳۰‬هزار تن معامله شده که این‬ ‫میزان تا تیر ‪ ۹۷‬به یک میلیون و ‪ ۵۶‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬معامالت بخش پتروش��یمی نسبت به سال‬ ‫گذش��ته حدود ‪ ۲۱۰‬هزار تن بیش��تر شده در حالی‬ ‫که امارها نشان می دهد میزان تولید تا این حد رشد‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫ب��ا این پیش��ینه برخی کارشناس��ان ب��ازار عنوان‬ ‫می کنند تولیدکنندگان اصلی محصوالت پتروشیمی‬ ‫می��زان تولید خ��ود را کاهش داده ان��د و این عاملی‬ ‫برای افزایش نرخ و در برخی موارد نایابی محصوالت‬ ‫اولیه پتروش��یمی(و به همان نسبت افزایش نرخ مواد‬ ‫اولیه کارخانه ها به ویژه پالس��تیک) اس��ت‪ .‬در مقابل‬ ‫ای��ن تحلیل‪ ،‬عده دیگ��ری از کارشناس��ان معتقدند‬ ‫تولیدکنندگان پتروشیمی میزان تولید خود را کاهش‬ ‫نداده اند بلکه نیاز بازار بیش از میزان تولیدات اس��ت‪.‬‬ ‫به گفته این دسته از کارشناسان‪ ،‬افزایش نرخ و نایابی‬ ‫مواد اولیه صنایع پایین دستی بر اثر اتفاق دوم است‪.‬‬ ‫فعاالن حوزه پتروش��یمی با رد ش��ائبه برابر نبودن‬ ‫عرض��ه و تقاضا معتقدن��د میزان تولی��د محصوالت‬ ‫پتروش��یمیایی نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته‪،‬‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫است که صنایع پایین دستی پتروشیمی‬ ‫نه تنها رش��د نداش��ته بلکه بس��یاری از‬ ‫واحده��ای فع��ال در ای��ن عرص��ه نیز‬ ‫تعطیل شده اس��ت‪ .‬فعاالن این صنعت‬ ‫با مطرح کردن افتی به نام «پروانه های‬ ‫کاذب» معتقدن��د واس��طه ها به عنوان‬ ‫علی اکبراحمدی دشتی‬ ‫حلق��ه ای که نظ��ارت چندانی ب��ر انها‬ ‫برخی واسطه ها‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬عامل گرانی ها هس��تند و‬ ‫مواد پتروشیمی را‬ ‫می گوین��د بورس به عنوان عامل عرضه‬ ‫در سازکار بورس می خرند‬ ‫باید‬ ‫و ف��روش محصوالت پتروش��یمی‬ ‫و برای‬ ‫سازکار موثری برای س��ازمان دهی این‬ ‫سودجویی بیشتر‬ ‫روند ایجاد کند‪.‬‬ ‫در بازار اصلی‬ ‫به فروش نمی رسانند‬ ‫از این منظر باید ش��فافیت در فرایند‬ ‫خرید و فروش محصوالت پتروش��یمی و با احتکار‪ ،‬شانس خود را‬ ‫برای فروش‬ ‫در ب��ورس حاک��م ش��ود و صالحی��ت‬ ‫در بازارهای دیگر و‬ ‫شرکت هایی که از بورس این محصوالت‬ ‫سودجویی افزایش‬ ‫را خریداری می کنند‪ ،‬تایید شود‪ .‬در این‬ ‫می دهند‬ ‫صورت با حذف تقاض��ای کاذب امکان‬ ‫عل��ی اکبر احم��دی دش��تی‪ ،‬مدیرعام��ل یکی از‬ ‫مجتمع های پتروش��یمی کش��ور درباره روند فروش‬ ‫محصوالت پتروشیمی در بازار‪ ،‬به «گسترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه س��ازکار فروش مواد پتروشیمی‬ ‫بس��یار ش��فاف اس��ت‪ .‬این مواد بعد از تولید در بازار‬ ‫بورس کاالی ایران به فروش می رس��د و خریداران(از‬ ‫این طری��ق به مواد اولیه دس��ت پی��دا می کنند) به‬ ‫عنوان حلقه واسط ان را به کارخانه های پایین دستی‬ ‫می فروشند و این زنجیره تا مصرف کننده نهایی ادامه‬ ‫پیدا می کند‪ .‬وی در واکنش به این موضوع که برخی‬ ‫از کارشناس��ان معتقدند عامل کمب��ود مواد اولیه در‬ ‫بازار‪ ،‬تولیدکنندگان پتروشیمی هستند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫اکنون بس��یاری از واحدهای تولیدی مواد پتروشیمی‬ ‫ورشکسته و از گردونه رقابت های بازار حذف شده اند‪،‬‬ ‫با کاه��ش میزان واحده��ای تولیدی بای��د از میزان‬ ‫نیاز به مواد اولیه کاس��ته شود اما این طور نیست‪ .‬در‬ ‫واقع نه تنها میزان تقاضا برای مواد اولیه پتروش��یمی‬ ‫نس��بت به مشابه سال گذشته تغییر نکرده است بلکه‬ ‫واحدهای تولید پتروشیمی چند برابر سال قبل مواد‬ ‫اولیه تولید کرده اند‪ .‬با این حال‪ ،‬نیاز بازار تامین نشده‬ ‫اس��ت و همچنان با کمبود مواد اولیه در‬ ‫بازار روبه رو هستیم‪ .‬برخی واسطه ها مواد‬ ‫پتروشیمی را در سازکار بورس می خرند‬ ‫و برای س��ودجویی بیشتر در بازار اصلی‬ ‫به فروش نمی رسانند و با احتکار‪ ،‬شانس‬ ‫خ��ود را برای فروش در بازارهای دیگر و‬ ‫سودجویی افزایش می دهند‪.‬‬ ‫س��ال ابی جدید کش��ور در حال��ی از ابتدای ‬ ‫مهر‬ ‫اغاز ش��ده که با اف��ت ورودی به مخازن س��دها در‬ ‫فصل تابس��تان ذخیره این س��ازه های ابی نیز پیش‬ ‫از ش��روع فص��ل بارندگی ها همچن��ان رو به کاهش‬ ‫ت به طوری که از میان ‪ ۱۷۷‬س��د بزرگ موجود‬ ‫اس�� ‬ ‫در ‪ ۶‬حوضه ابریز اصلی کش��ور‪ ۱۰۰ ،‬س��د بزرگ از‬ ‫جمله زاینده رود‪ ،‬شهیدرجایی‪ ،‬ساوه‪ ،‬کوثر‪ ،‬دوستی‪،‬‬ ‫س��فیدرود‪ ،‬ارس و مالصدرا کمت��ر از ‪ ۴۰‬درصد اب‬ ‫ذخیره شده دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬درحال حاضر میزان ذخایر سدهای‬ ‫ای��ران به ‪ ۱۹.۸۱‬میلیارد مترمکعب رس��یده اس��ت‬ ‫که این رقم در مقایس��ه با س��ال گذشته کاهش ‪۱۹‬‬ ‫� ش�فافیت در می�زان خری�د و‬ ‫فروش‬ ‫دشتی در ادامه با اشاره به لزوم توجه‬ ‫به عملکرد واس��طه ها گفت‪ :‬روند تولید‬ ‫مواد پتروشیمی کامال زیر ذره بین دولت‬ ‫است‪ .‬تولید و فروش مواد پتروشیمی در‬ ‫بورس عرضه می شود و این عامل موجب‬ ‫ش��فافیت خرید و فروش ها می شود‪ .‬در‬ ‫حالی ک��ه هیچ گونه نظارت��ی بر میزان‬ ‫خرید و فروش مواد پتروش��یمی در بازار‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬فاصله بع��د از خرید مواد‬ ‫از پتروش��یمی ها تا زمانی که ب ه دس��ت‬ ‫مصرف کننده برسد‪ ،‬باید شفاف باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم توجه به پیشینه خریداران‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از الزامات در بازار محصوالت‬ ‫پتروش��یمی این اس��ت که پیش��ینه خریداران مواد‬ ‫پتروشیمی و میزان خرید انها مورد بررسی قرار داده‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬پتروش��یمی به عنوان سرشاخه تولیدات‬ ‫بامش از بقیه صنایع کوتاه تر است و همواره هر جای‬ ‫زنجیره فروش مشکلی پیش می اید به سراغ این گروه‬ ‫از تولیدکنندگان می ایند‪.‬‬ ‫‹ ‹حقانیت باید مشخص شود‬ ‫این فع��ال صنعت پتروش��یمی افزود‪ :‬اگ��ر میزان‬ ‫مص��رف در زیر مجموع��ه باال رفته‪ ،‬تولی��دات ان نیز‬ ‫باید در جامعه وجود داش��ته باشد‪ .‬اینکه میزان تولید‬ ‫مواد پتروش��یمی افزایش یافت��ه و از طرف دیگر‪ ،‬در‬ ‫ب��ازار کمب��ود مواد اولی��ه به ویژه پالس��تیکی و مواد‬ ‫‹ ‹راه واسطه گری و احتکار بسته شود‬ ‫بس��ته بندی وجود دارد‪ ،‬مش��کلی است که باید مورد‬ ‫نژاد سلیم در پاسخ به این پرسش که راه برون رفت از‬ ‫بررس��ی موش��کافانه قرار گیرد‪ .‬من ب��ه عنوان یکی‬ ‫این وضعیت را چه می دانید‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکننده اصلی‬ ‫از تولیدکنندگان پتروش��یمی ش��فافیت می خواهم‪،‬‬ ‫نباید این موضوع را حل کند‪ .‬در وضعیت موجود هم‬ ‫حقانیت باید مش��خص شود‪ ،‬شکس��ت پتروشیمی ها‬ ‫تولیدکننده و هم مصرف کننده در فشار است‪ .‬بورس‬ ‫ب��ه نفع مملکت نیس��ت‪ .‬ب��ه طور کلی حس��اب های‬ ‫ب��ه عنوان متولی فروش محصوالت پتروش��یمی باید‬ ‫پتروشیمی ها کامال شفاف است‪ .‬باید حلقه های بعدی‬ ‫س��از کاری برای سازمان دهی فروش پتروشیمی ها در‬ ‫نیز قابل بررس��ی باش��د‪ .‬تمام خریداران و فعاالن این‬ ‫نظر بگیرد‪ .‬این س��امانه باید به ش��کلی باش��د که راه‬ ‫عرصه به این ‪ ۴‬پرس��ش باید پاسخ دهند‪ :‬محصوالت‬ ‫واسطه گری و احتکار بسته شود‪ ،‬باید بورس به عنوان‬ ‫پتروش��یمی را چه کسی خرید؟ چه میزان خرید؟ به‬ ‫متولی فروش محصوالت پتروش��یمی‪ ،‬برای مقابله با‬ ‫کجا تحویل داد؟ و چه زمانی تحویل داد؟‬ ‫این گونه معام�لات س��ود جویانه نظارت‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ارزاوری صنای��ع‬ ‫کن��د‪ .‬مراح��ل مختلف ف��روش از جمله‬ ‫پتروش��یمی گفت‪ :‬در ص��ادرات کالن‬ ‫واقعی بودن خریدار مشخص شود‪.‬‬ ‫غیرنفتی سهم پتروش��یمی ها در ورود‬ ‫� سهم دیگران چه می شود؟‬ ‫ارز به سامانه «نیما» ‪ ۸۲‬درصد عنوان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنایع پتروشیمی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این یعنی می��زان ارزی که‬ ‫خلیج ف��ارس درب��اره نظرهای��ی ک��ه در‬ ‫صنای��ع دیگر به کش��ور وارد می کنند‬ ‫زمینه ارز پتروش��یمی وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۸‬درصد اس��ت‪ .‬ایا می��زان صادرات‬ ‫عادل نژاد سلیم‬ ‫بنا بر امار‪ ،‬س��هم صنعت پتروشیمی در‬ ‫صنایعی همچون معدن ‪ ۱۸‬درصد کل‬ ‫صادرات غیر نفتی را شامل می شود که سهم صنعت پتروشیمی صادرات غیرنفتی کش��ور ‪ ۳۵‬درصد و در‬ ‫در صادرات غیرنفتی‬ ‫صادرات صنعتی ‪ ۳۹‬درصد اس��ت که بر‬ ‫میزان ارز اوری ان ‪ ۱۸‬درصد باشد؟‬ ‫کشور ‪ ۳۵‬درصد و در‬ ‫‹ ‹از بورسی ها بپرسید‬ ‫اساس تناژ در س��ال گذشته ‪ ۲۱‬میلیون‬ ‫صادرات صنعتی ‪۳۹‬‬ ‫عادل نژاد س��لیم‪ ،‬مدیرعامل پیشین درصد است که بر اساس تن به ارزش ‪ ۱۰‬میلیارد دالر صادر شده‬ ‫هلدینگ خلیج فارس و معاون پیش��ین تناژ در سال گذشته ‪ ۲۱‬اس��ت‪ .‬این ارز به س��امانه نیما وارد شده‬ ‫وزی��ر نفت در پاس��خ به این پرس��ش میلیون تن به ارزش ‪ ۱۰‬است‪.‬‬ ‫ک��ه بهترین راه��کار جلوگیری از ضرر میلیارد دالر صادر شده‬ ‫سهم س��ایران در ورود ارز خود به نیما‬ ‫است این ارز به سامانه‬ ‫تولیدکنن��ده و خری��دار چیس��ت‪ ،‬به‬ ‫کجاس��ت؟ در صنایع پتروشیمی شخص‬ ‫نیما وارد شده است‪ .‬سهم‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬س��ازکار سایران در ورود ارز خود اول نفت کشور نظارت دارد و در سازمان‬ ‫فروش محصوالت پتروشیمیایی به این‬ ‫بورس کاالی ایران نیز امکان قایم باش��ک‬ ‫به نیما کجاست؟‬ ‫شکل است که تولیدکننده و خریدار در‬ ‫بازی وجود ندارد‪.‬‬ ‫سدهای بزرگ کشور کمتر از ‪ ۴۰‬درصد اب دارند‬ ‫درصدی اب ذخیره ش��ده در سدهای کشور را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬افت محس��وس بارندگی های سال ابی ‪-۹۷‬‬ ‫‪ ۹۶‬که در طی نیم قرن کم س��ابقه بوده موجب شده‬ ‫ورودی اب به مخازن س��دهای کش��ور نی��ز متاثر از‬ ‫ش ویژه ای روبه رو ش��ود و‬ ‫اف��ت نزوالت جوی با کاه ‬ ‫ب��ه ‪ ۲۵.۹۵‬میلیارد مترمکعب برس��د‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫ورودی به این س��ازه های اب��ی ‪ ۳۳‬درصد و خروجی‬ ‫از انها نیز نس��بت به س��ال گذش��ته ‪ ۲۶‬درصد افت‬ ‫داشته و هم اکنون به طور میانگین ‪ ۶۰‬درصد مخازن‬ ‫سدهای یاد شده خالی است‪ .‬همچنین‪ ،‬کاهش ارتفاع‬ ‫و ذخیره اب س��دهای دارای نیروگاه برق ابی موجب‬ ‫ش��ده تا این مراکز در تابستان امسال با کاهش تولید‬ ‫بورس حاضر می شوند و معامالت به شکل نقدی انجام‬ ‫می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬تمام واقعیت این نیست؛ بسیاری‬ ‫از صنایعی که مواد اولیه انها محصوالت پتروشیمیایی‬ ‫اس��ت توان مالی خرید نق��دی را ندارند‪ .‬از طرفی نیز‬ ‫بسیاری از پروانه هایی که در معامالت بورس استفاده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬کاذب است و واس��طه ها با نام این پروانه ها‬ ‫بسیاری از محصوالت پتروشیمیایی را از بورس کاالی‬ ‫ایران می خرند و با نرخ باالتر به مصرف کنندگان اصلی‬ ‫می فروشند‪ .‬وی افزود‪ :‬اینکه گفته می شود محصوالت‬ ‫پتروش��یمی عرضه نمی ش��ود‪ ،‬جوی است که عده ای‬ ‫علیه پتروش��یمی ها به راه انداخته اند‪ .‬انها می خواهند‬ ‫تنه��ا منافع خود را تامی��ن کنند‪ .‬از ای��ن گروه باید‬ ‫پرس��ید محصولی که از پتروش��یمی می خرید را چه‬ ‫می کنید؟ تولید کدام محصول پتروش��یمی کم بوده‬ ‫است؟ کدام در بورس عرضه نشده است؟‬ ‫انرژی روبه رو ش��وند به طوری که انرژی تولیدی ‪۵۳‬‬ ‫نیروگاه برق ابی کشور از اغاز امسال تا ‪ ۳۰‬شهریور به‬ ‫حدود ‪ ۶۱۸۵‬گیگاوات س��اعت رسیده که در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ‪ ۴۲.۴‬درصد کاهش‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه ‪ ۱۵‬درصد از ظرفیت‬ ‫نصب ش��ده نیروگاهی کش��ور مربوط به نیروگاه های‬ ‫برق ابی اس��ت‪ ،‬کاهش تولید انرژی این مراکز یکی از‬ ‫دالیل اصلی خاموشی های تابستان امسال بوده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬درحال حاضر حجم ذخیره کنونی اب در‬ ‫سدهای پنج گانه استان تهران (الر‪ ،‬طالقان‪ ،‬امیرکبیر‪،‬‬ ‫لتیان و ماملو) به ‪ ۶۲۸‬میلیون مترمکعب رس��یده و‬ ‫در ش��رایط فعلی ‪ ۶۷‬درصد مخازن این سدها خالی‬ ‫اس��ت‪ .‬بررس��ی این اعداد و ارقام حکایت از ان دارد‬ ‫که کاهش بی سابقه بارش ها در سال گذشته موجب‬ ‫ش��ده تا حجم مخازن سدهای پنج گانه استان تهران‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲۴‬درصد کاهش‬ ‫یابد و ورودی اب به س��دهای پنج گانه استان با یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۱۷۰‬میلیون مترمکعب افت ‪ ۳۲‬درصدی‬ ‫را تجربه کند‪ .‬با توجه به اینکه بارش های کش��ور ما‬ ‫ل از پایان فصل پاییز شروع خواهد شد‬ ‫به طور معمو ‬ ‫طبیعی اس��ت که همواره میزان مصرف و خروجی ما‬ ‫از سدها از میزان ورودی به این سازه های ابی بیشتر‬ ‫خواه��د بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬تا ان زمان باید نهایت مراقبت‬ ‫و مدیریت را از منابع حداقلی موجود اعمال کنیم‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪ 26 1397‬محرم ‪ 6 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 498‬پیاپی ‪2471‬‬ ‫اخبار‬ ‫جزئیات جلسه مجلس‬ ‫درباره شیرخشک‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫میزان‬ ‫مصرف روغن زیتون‬ ‫در کشور بین ‪ 11‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬تا ‪ 12‬هزار تن‬ ‫در سال است‬ ‫که نزدیک‬ ‫یک سوم ان‬ ‫در داخل کشور تولید‬ ‫و بقیه نیاز مصرفی از‬ ‫طریق واردات تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫میانگین جهانی عملکرد‬ ‫تولید زیتون در هر‬ ‫هکتار ‪ 1700‬کیلوگرم‬ ‫است‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجمن صنف��ی گاوداران با تش��ریح‬ ‫جزئیات جلسه پنجشنبه عصر مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫شیرخش��ک‪ ،‬گفت‪ :‬در جمع بندی جلس��ه یادشده‪ ،‬مقرر شد‬ ‫تکلیف واردات شیرخشک در دو هفته اینده مشخص شود‪.‬‬ ‫س��ید احمد مقدس��ی ب��ا بی��ان اینک��ه جلس��ه ای برای‬ ‫تصمیم گی��ری درباره واردات شیرخش��ک ب��ا حضور رئیس‬ ‫مجلس‪ ،‬اعضای کمیسیون کشاورزی‪ ،‬وزیران جهاد کشاورزی‬ ‫و صنع��ت و معاونان انها و همچنین نمایندگان تش��کل های‬ ‫ط برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قبل از این جلس��ه‪ ،‬یکشنبه‬ ‫مربو ‬ ‫گذش��ته جلسه دیگری بین اعضای کمیس��یون کشاورزی و‬ ‫تشکل های لبنی‪ ،‬شیرخشک و دامداران برگزار شده بود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬وی اضافه کرد‪ :‬نمایندگان تشکل های لبنی‬ ‫معتقد بودند تولید ش��یر در کش��ور حدود ‪ ۲۵‬درصد کاهش‬ ‫یافته و به همین دلیل خواستار ازاد شدن واردات شیرخشک‪،‬‬ ‫کاهش تعرفه واردات از ‪ ۴۰‬به ‪ ۶‬درصد و اختصاص ارز دولتی‬ ‫برای این منظور بودند‪.‬‬ ‫مقدس��ی گفت‪ :‬ب��ا این ح��ال‪ ،‬وزارت جهاد کش��اورزی و‬ ‫تش��کل های دامداری معتقدند تولید ش��یر در ‪ ۶‬ما ه امس��ال‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل افزون بر ‪ ۱۰‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به بهانه ادامه عضویت ایران در شورای بین المللی روغن و کنسرو زیتون بررسی شد‬ ‫فراوری زیتون در واحدهای کوچک خانگی‬ ‫داخلی سازی یک سوم از نیاز بازار کشور‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫موجود خود بین ایس��تگاه های زیتون کش��ور‪ ،‬مقامد‬ ‫نخست را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹الحاق ایران به موافقتنامه‬ ‫کنند‪ .‬به گفته پریچهر‪ ،‬دسترس��ی به اخرین امار در‬ ‫حوزه کش��ت و تولید روغن و دانه زیت��ون‪ ،‬برگزاری‬ ‫بازدیده��ای میدانی‪ ،‬ایجاد کلکس��یون ارقام و تبادل‬ ‫ژرم پالس��م از دیگ��ر مزیت های عضویت در ش��ورای‬ ‫بین المللی روغن و کنس��رو زیتون است‪ .‬مجری طرح‬ ‫زیتون وزارت جهادکش��اورزی یاداوری کرد‪ :‬ایران با‬ ‫توجه به برنامه های توس��عه ای زیتون و در راس��تای‬ ‫بهینه س��ازی تولید در س��ال ‪ 78‬به طور رس��می به‬ ‫ش��ورای بین المللی روغن و کنس��رو زیتون پیوست‪.‬‬ ‫پریچهر افزود‪ :‬مقر شورای بین المللی روغن و کنسرو‬ ‫زیتون در مادرید اسپانیا است و عالوه بر اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫‪ 15‬کشور دیگر جهان عضو این شورا هستند‪.‬‬ ‫جهانی‪ ،‬یک یورو و ‪ ۲‬س��نت اس��ت ام��ا در ایران هر‬ ‫کیلوگ��رم میوه خام ‪ ۵۰۰۰‬ت��ا ‪ ۶۰۰۰‬تومان فروخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬عباس��ی با پیش بینی رش��د ‪ 15‬درصدی‬ ‫برداش��ت زیتون روغنی در امس��ال اف��زود‪ :‬باغداران‬ ‫برای روغن گیری و فروش میوه های زیتون به صورت‬ ‫فراوری شده‪ ،‬از طریق واحدهای کوچک خانگی اقدام‬ ‫کنن��د‪ .‬همه واحدهای فراوری و تجاری نیز برای این‬ ‫منظور اع�لام امادگی کرده اند‪ .‬رییس ش��ورای ملی‬ ‫زیت��ون اف��زود‪ :‬البته س��رمایه گذاران ب��رای صادرات‬ ‫کنسرو زیتون حمایت می شوند و زمینه صادرات این‬ ‫محصول به عراق و پاکستان فراهم شده است‪.‬‬ ‫عباس��ی یاداوری کرد‪ :‬متاسفانه برخی دالالن برای‬ ‫اینک��ه زمینه های س��ودجویی بیش��ر را فراهم کنند‪،‬‬ ‫اذعان می کنند که زیتون ارزان است و نمی توان برای‬ ‫ص��ادرات ان اق��دام کرد در حالی که ب��رای صادرات‬ ‫کنسرو زیتون به کشورهایی از جمله عراق و پاکستان‬ ‫رایزنی هایی ش��ده و س��رمایه گذاران ب��رای صادرات‬ ‫کنسرو زیتون حمایت می شوند‪.‬‬ ‫س��ید رحمت اله پریچهر‪ ،‬مجری طرح زیتون وزارت‬ ‫کارشناس��ان در حال��ی پیش بین��ی می کنند تولید‬ ‫جهادکش��اورزی با اش��اره ب��ه تصویب الح��اق ایران به‬ ‫زیت��ون در س��ال جاری ح��دود ‪ 15‬درص��د افزایش‬ ‫موافقتنامه جدید ش��ورای بین المللی روغن و کنس��رو‬ ‫یابد که س��ال گذش��ته تولید این محص��ول به دلیل‬ ‫زیتون اظه��ار کرد‪ :‬موضوع الحاق ای��ران به موافقتنامه‬ ‫س��رمازدگی و تنش های اب و هوایی حدود ‪ 11‬هزار‬ ‫بین المللی روغن و کنسرو زیتون پس از بررسی و تصویب‬ ‫تن کاهش داش��ته است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬کارشناسان‬ ‫در دولت به مجلس شورای اسالمی ارسال و مصوب شد‬ ‫انتظار دارند قیمت کنس��رو زیتون نیز پایان امس��ال‬ ‫و مورد تایید ش��ورای نگهبان قرار گرفت و چندی پیش‬ ‫افزای��ش یاب��د‪ .‬این در حالی اس��ت که مس��ئوالن از‬ ‫تش��ریفات قانونی ان از سوی وزارت امور خارجه کشور‬ ‫حمایت س��رمایه گذاران برای صادرات کنسرو زیتون‬ ‫انجام شد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط‬ ‫و زمینه سازی برای توس��عه صادرات این محصول به‬ ‫عمومی وزارت جهادکشاورزی‪ ،‬پریچهر تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫عراق و پاکستان خبر می دهند‪.‬‬ ‫سال ‪ 1394‬ش��ورای بین المللی روغن و کنسرو زیتون‬ ‫در حال حاض��ر هر کیلوگرم میوه زیت��ون در بازار‬ ‫در موافقتنام��ه خود تغییرات��ی را در زمینه نقش هایی‬ ‫جهانی‪ ،‬یک یورو و ‪۲‬س��نت اس��ت ام��ا در ایران هر‬ ‫که این ش��ورا می تواند داش��ته باشد و اس��تانداردها و‬ ‫کیلوگ��رم میوه خام ‪ ۵۰۰۰‬ت��ا ‪ ۶۰۰۰‬تومان فروخته‬ ‫تعاری��ف در حوزه زیتون ایج��اد کرد که باید به تصویب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کش��ورهای عضو می رسید‪ .‬به گفته مجری طرح زیتون‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬تش��ریفات بین المللی ب��رای ادامه‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی‪ ،‬موضوع این موافقتنامه در سال‬ ‫عضوی��ت ایران در ش��ورای بین المللی روغن و زیتون‬ ‫‪ 95‬به معاونت حقوقی رییس جمهوری ارسال شد و پس‬ ‫به سرانجام رس��ید‪ .‬این عضویت از سال‬ ‫از پیگیری های زیاد در ‪ 20‬شهریور امسال‬ ‫‪ 78‬ب��ه ص��ورت رس��می انجام ش��د اما‬ ‫تش��ریفات قانونی ان از سوی وزارت امور‬ ‫از ‪ 3‬س��ال پی��ش تغیی��رات جدیدی در‬ ‫خارجه ایران انجام شد‪.‬‬ ‫پریچهر ادامه داد‪ :‬براس��اس ش��رایط‬ ‫استانداردها و تعریف های زیتون از سوی‬ ‫جدید ای��ن موافقتنام��ه و پذیرش ان‪،‬‬ ‫ش��ورای بین المللی روغن و زیتون اعالم‬ ‫ای��ران ب��ه عضویت خ��ود در ش��ورای‬ ‫ش��د که اعضای ش��ورا باید ب��رای ادامه‬ ‫بین الملل��ی روغ��ن و کنس��رو زیت��ون‬ ‫عضویت اعالم موافقت کنند‪ .‬این موضوع‬ ‫سید رحمت اله پریچهر‬ ‫ادام��ه می دهد و ب��ه زودی پذیرش این‬ ‫از ش��هریور امسال با پیگیری های وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی تش��ریفات ان از سوی ایران با توجه به برنامه های موافقتنامه از س��وی ایران به س��ازمان‬ ‫توسعه ای زیتون و در‬ ‫ملل متحد اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه انجام شد‪.‬‬ ‫راستای بهینه سازی تولید‬ ‫مج��ری ط��رح زیت��ون وزارت‬ ‫کارخانه‬ ‫‪42‬‬ ‫امارها بیانگر ان است که‬ ‫در سال ‪ 78‬به طور رسمی‬ ‫روغن کش��ی و ‪ ۸‬ه��زار کارگاه تولی��دی به شورای بین المللی روغن جهادکشاورزی تصریح کرد‪ :‬اعضای این‬ ‫کنس��روی در مناطق زیتون خیز کش��ور و کنسرو زیتون پیوست‪ .‬شورای بین المللی می توانند از خدمات‬ ‫از جمل��ه زنجان‪ ،‬قزوی��ن و گیالن فعال مقر شورای بین المللی و ظرفیت های ان ش��امل همکاری های‬ ‫هس��تند‪ .‬این ام��ر ممکن اس��ت به این روغن و کنسرو زیتون در فنی بین الملل��ی برای اجرای پروژه های‬ ‫مادرید اسپانیا است و‬ ‫دلیل باش��د که طارم یکی از بزرگ ترین عالوه بر اتحادیه اروپا‪ 15 ،‬تحقیقات��ی‪ ،‬انتق��ال تجرب��ه و فناوری‪،‬‬ ‫ژن زیتون خاورمیانه اس��ت و کشور دیگر جهان عضو این گس��ترش تج��ارت روغ��ن و کنس��رو‬ ‫بانک های ‬ ‫شورا هستند‬ ‫زیت��ون‪ ،‬ب��ه روز ک��ردن اس��تاندارها و‬ ‫در حال حاضر ایستگاه تحقیقات زیتون‬ ‫افزایش کیفیت این محصول اس��تفاده‬ ‫طارم با در نظر گرفتن ژنوتیپ ها و ارقام‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬برخی کارشناس��ان معتقدند زیتون و‬ ‫کنسرو زیتون در ایران نسبت به سایر کشورها قیمت‬ ‫کمتری دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬بهتر اس��ت باغداران به جای‬ ‫خام فروشی زیتون‪ ،‬برای فراوری ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫مه��دی عباس��ی‪ ،‬رییس ش��ورای مل��ی زیتون از‬ ‫� سخن اخر‬ ‫افزایش تولید زیتون روغنی و روغن زیتون در س��ال‬ ‫میزان مصرف روغن زیتون در کش��ور بین ‪ 11‬هزار‬ ‫جاری خبر داد و در توضیح های بیشتر به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫و ‪ 500‬ت��ا ‪ 12‬هزار تن در س��ال اس��ت‬ ‫با توجه به اینکه قیمت جهانی کنس��رو‬ ‫که نزدیک یک س��وم ان در داخل کشور‬ ‫زیت��ون ‪ ۲۲‬هزار تومان اس��ت‪ ،‬باغداران‬ ‫تولی��د و بقی��ه نی��از مصرف��ی از طریق‬ ‫بای��د قبل از خام فروش��ی می��وه زیتون‬ ‫واردات تامین می ش��ود‪ .‬در سال ‪1396‬‬ ‫تدابیری بیندیش��ند و محصول باغ های‬ ‫به دلیل س��رمازدگی و تنش های اب و‬ ‫خود را فراوری کنند‪.‬‬ ‫هوایی‪ ،‬نزدیک ‪ 85‬هزار تن میوه زیتون‬ ‫عباس��ی تصریح کرد‪ :‬بر اساس رایزنی‬ ‫در س��طح ‪ 55‬هزار هکتار با غ های بارور‬ ‫با بیشتر تولیدکنندگان و کارخانه داران‬ ‫مهدی عباسی‬ ‫تولید شد که کاهش ‪ 11‬هزار تنی تولید‬ ‫در اس��تان های زنج��ان‪ ،‬قزوین و گیالن‬ ‫در ایران هر کیلوگرم‬ ‫میوه را نس��بت به سال قبل از ان نشان‬ ‫مقرر ش��د که در راس��تای تنظیم بازار‪،‬‬ ‫زیتون خام ‪ ۵۰۰۰‬تا‬ ‫می دهد‪ .‬بر مبنای امارها سال ‪ 95‬حدود‬ ‫هم��ه کارخانه ه��ا زیتون روغن��ی را به‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬تومان فروخته‬ ‫قیم��ت کیلوی��ی ‪ ۴۰۰‬ه��زار ری��ال از می شود‪ .‬باغداران برای ‪ 96‬هزار تن میوه زیتون در کشور تولید‬ ‫ش��د که بی��ن ‪ 60‬تا ‪ 65‬درص��د ان به‬ ‫باغ��داران خریداری کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬بهتر‬ ‫روغن گیری و فروش‬ ‫میوه های زیتون به‬ ‫کنس��رو زیتون و ‪ 35‬تا ‪ 40‬درصد ان به‬ ‫است باغداران زیتون برای تنظیم بازار از‬ ‫برداشت زیتون سبز خودداری کرده و از صورت فراوری شده‪ ،‬از روغن زیتون تبدیل ش��ده بود‪ .‬میانگین‬ ‫محصول باغ شان برای تهیه روغن زیتون طریق واحدهای کوچک جهان��ی عملک��رد تولید زیت��ون در هر‬ ‫خانگی اقدام کنند‪ .‬همه‬ ‫واحدهای فراوری و تجاری هکتار ‪ 1700‬کیلوگرم است در حالی که‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از صادرات زیتون‬ ‫نیز برای این منظور اعالم در بیشتر باغ های زیتون کشور عملکرد‬ ‫رییس ش��ورای ملی زیتون ادامه داد‪:‬‬ ‫امادگی کرده اند‬ ‫تولید زیت��ون ‪ 2100‬کیلوگرم در هکتار‬ ‫اکن��ون هر کیلوگرم میوه زیتون در بازار‬ ‫براورد می شود‪.‬‬ ‫برنجکاران تمایلی به عرضه برنج به مراکز دولتی ندارند‬ ‫صنعت نساجی مازندران رونق گرفت‬ ‫یک مقام مس��ئول گفت‪ :‬با توجه به شرایط مساعد‬ ‫بازار‪ ،‬کشاورزان تاکنون برای تحویل محصول خود به‬ ‫مراکز خرید مراجعه نکرده اند‪.‬‬ ‫موم��ن نیافر‪ ،‬مدی��رکل داخلی ش��رکت بازرگانی‬ ‫دولتی ای��ران درباره اخرین وضعی��ت خرید توافقی‬ ‫برن��ج اظهار کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط مس��اعد بازار‪،‬‬ ‫کش��اورزان تاکنون ب��رای تحویل محص��ول خود به‬ ‫مراکز خرید مراجعه نکرده اند‪.‬‬ ‫ح بیش��تر به فودنا گفت‪ :‬در بیش��تر‬ ‫وی د ر توضی�� ‬ ‫س��ال ها ن��رخ برن��ج در بازار ب��ه گونه ای اس��ت که‬ ‫کش��اورزان ترجیح می دهند محصول خود را در بازار‬ ‫غیر دولتی عرضه کنند‪.‬‬ ‫نیافر ادامه داد‪ :‬امس��ال مانند س��ال های گذشته با‬ ‫اع�لام خرید توافق��ی برنج با نرخ ه��ای مصوب قصد‬ ‫داشتیم اگر کش��اورزان نتوانستند برنج تولیدی خود‬ ‫را در بازار عرضه کنند‪ ،‬برای جلوگیری از ضرر و زیان‬ ‫احتمالی محصول انها را خریداری کنیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل داخلی بازرگانی دولتی ایران نرخ مصوب‬ ‫هر کیلو برنج ش��یرودی با ‪ ۸‬درصد شکس��تگی را ‪۵‬‬ ‫ه��زار و ‪ ،۸۸۶‬ندا و نعمت ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۲۳۸‬و صدری‬ ‫هاش��می و طارم محلی را ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۲۸‬تومان اعالم‬ ‫ک��رد‪ .‬وی در پایان در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫امکان افزایش خری��د باالتر از نرخ های مصوب وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬خرید توافقی تنه��ا با نرخ های‬ ‫مصوب اعالم ش��ده از برنجکاران خریداری می ش��ود‬ ‫و کش��اورزان در صورت تمایل ب��ه فروش با نرخ های‬ ‫باالتر می توانند محصول خود را در بازار ازاد به فروش‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹فراوری زیتون قبل از خام فروشی‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫مازندران معتقد اس��ت که تش��دید برخورد با قاچاق و‬ ‫ممنوع شدن واردات پوشاک در دولت دوازدهم‪ ،‬کار و‬ ‫بار واحدهای نساجی این استان را رونق بخشید‪ .‬محمد‬ ‫محمدپور عم��ران در این باره به ایرنا گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫امارهای رس��می‪ ،‬میزان اشتغال در واحدهای نساجی‬ ‫مازندران امس��ال ‪۶‬درص د بیش��تر از سال گذشته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مازن��دران توضیح داد‪ :‬بر اس��اس بررس��ی میدانی که‬ ‫مردا د گذشته انجام بود‪ ۴ ،‬هزار و ‪ ۳۸‬نفر در واحدهای‬ ‫نساجی مازندران اش��تغال داشتند که تابستان امسال‬ ‫ب��ه ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۹۰‬نفر افزای��ش یافت‪ .‬محمدپورعمران‬ ‫افزود‪ :‬افزایش اش��تغال ‪ ۲۵۲‬نفری در صنعت نساجی‬ ‫این خطه شمال کشور نش��ان می دهد که شرایط این‬ ‫واحده��ا رو ب��ه بهبود اس��ت و در ص��ورت ادامه روند‬ ‫موج��ود و برخورد ش��دیدتر با قاچاق‪ ،‬پوش��اک رونق‬ ‫بیش��تری خواهد گرفت‪ .‬نس��اجی در زمره نخس��تین‬ ‫واحدهای صنعتی بود که وارد مازندران شد و فعالیتش‬ ‫را ب��ا واحد گونی بافی در قائمش��هر ش��روع کرد و بعد‬ ‫چندین واحد از این صنعت از غرب تا ش��رق مازندران‬ ‫گسترش یافت‪ .‬صنعت نساجی در مازندران از دو دهه‬ ‫پیش با رشد فزاینده قاچاق پوشاک و گرانی مواد اولیه‬ ‫از یک س��و و فرسودگی ماشین االت از سوی دیگر‪ ،‬رو‬ ‫به نابودی رفت و بس��یاری از واحدهای نساجی استان‬ ‫از رده فعالیت خارج ش��دند‪ .‬ب��ا وجود رکود در صنعت‬ ‫نس��اجی در مازندران‪ ،‬هم اینک نیز ‪ ۷‬درصد از اشتغال‬ ‫صنعتی این خطه شمال کشور مربوط به نسا جی است؛‬ ‫اگرچه از میانگین کشوری ‪ ۵‬درصد کمتر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬کارخانجات لبنی درس��ت می گویند‬ ‫ک��ه ورودی ش��یر انها کم ش��ده چرا که قبال انها ش��یر را از‬ ‫گاوداران تحوی��ل می گرفتن��د و به صورت کارم��زدی ان را‬ ‫تحویل واحدهای تولید شیرخش��ک می دادن د اما اکنون بین‬ ‫واحدهای تولید شیرخشک و گاوداران ارتباط مستقیم برقرار‬ ‫ش��ده و کارخانج��ات نمی توانند بازار را به ط��ور کامل مثل‬ ‫گذشته مدیریت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات با ارز ازاد یا دولتی؟‬ ‫مقدس��ی با بی��ان اینک��ه ظرفی��ت تولید ‪ ۱۵۰‬ه��زار تن‬ ‫شیرخش��ک در سال در کش��ور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫تولیدکننده شیرخش��ک روزانه ‪ ۲۵۰۰‬تن ش��یر می خرند و‬ ‫س��االنه ‪ ۷۳‬هزار تن شیرخش��ک تولید می کنند‪ ،‬نیاز ساالنه‬ ‫کشور نیز میانگین ‪ ۶۵‬هزار تن است‪ .‬بنابراین‪ ،‬بیش از ‪ ۸‬هزار‬ ‫تن محصول مازاد داریم که می توانیم صادر کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫اقدام��ی هماهنگ‪ ،‬صادرات شیرخش��ک را ممنوع اعالم کرد‬ ‫تا بع��د بتوانن��د واردات ان را ازاد کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی در این جلس��ه به ش��دت با واردات شیرخش��ک‬ ‫مخالفت کرد و ان را اقدامی ضد تولید خواند‪.‬‬ ‫مقدس��ی گفت‪ :‬در این جلس��ه مطرح ش��د اگر قرار است‬ ‫واردات شیرخشک انجام ش��ود باید با ارز ازاد باشد نه اینکه‬ ‫با ارز دولتی وارد کنند تا رقیبی برای تولیدات داخلی باشد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بخش خصوصی با اش��اره به اینکه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز تا حدودی استدالل وزارت جهادکشاورزی‬ ‫و م��ا را پذیرفت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫جلسه خطاب به کارخانجات لبنی گفت نخریدن شیرخام به‬ ‫ن��رخ مصوب ‪ ۱۴۴۰‬تومان از س��وی کارخانجات لبنی ‪ ،‬باعث‬ ‫شده دامداران شیر تولیدی ش��ان را به واحدهای شیرخشک‬ ‫بفروشند و مستقیم به کارخانجات ندهند‪ ،‬همین امر بازار را به‬ ‫هم ریخته است‪ .‬مقدسی با بیان اینکه در جلسه پیش گفته‪،‬‬ ‫در نهایت واردات شیرخشک مورد موافقت قرار نگرفت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قرار ش��د کارگروه دام و طیور کمیس��یون کشاورزی مجلس‬ ‫طو‬ ‫ش��ورای اس�لامی با حضور نمایندگان تش��کل های مربو ‬ ‫مس��ئوالن وزارت جهاد کشاورزی این مسئله را مورد بررسی‬ ‫دقیق تر قرار دهند و بررس��ی کنند که ایا تولید ش��یرخام در‬ ‫کشور کاهش یافته و نیاز به واردات شیرخشک داریم یا خیر‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تا دو هفته اینده تکلیف این مس��ئله مش��خص‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پیامدهای توقف حمل‬ ‫نهاده های کشاورزی‬ ‫پیامده��ای توقف حم��ل نهاده های کش��اورزی بر امنیت‬ ‫غذایی کش��ور از سوی مدیرعامل ش��رکت خدمات حمایتی‬ ‫کش��اورزی در کمیس��یون ام��ور اجتماعی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تبیین شد‪ .‬به گزارش فودنا‪ ،‬در این جلسه مدیرعامل‬ ‫شرکت خدمات حمایتی کش��اورزی درباره پیامدهای توقف‬ ‫حمل ونقل نهاده های کش��اورزی در این مقطع حساس و اثار‬ ‫زیانب��ار ادامه این روند در تولی��د محصوالت غذایی و امنیت‬ ‫غذایی کشور توضیح کامل تری به کمیسیون داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی در جلسه‬ ‫با کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اس�لامی و با حضور‬ ‫معاونان وزارتخانه های راه و شهرس��ازی‪ ،‬تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬س��ازمان تامین اجتماع��ی و همچنین نمایندگان‬ ‫تش��کل ها و صن��وف رانندگان حمل بار و مس��افر مس��ائل و‬ ‫مشکالت رانندگان مورد توجه جدی قرار گرفته و تصمیم های‬ ‫مناسبی نیز اتخاذ شد‪.‬‬ ‫در بازدید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از شهرک صنعتی زلزله زده کرمانشاه مطرح شد‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 498‬پیاپی ‪2471‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫ضمانت‪ ،‬زنجیره ای‬ ‫برای صنایع کوچک کرمانشاه‬ ‫‪ ۲۱‬اب��ان ‪ ،۹۶‬زمی��ن ل��رزه ‪۷.۳‬‬ ‫ریش��تری در ‪ ۱۱‬کیلومت��ری بخش‬ ‫ازگل��ه و ‪ ۳۲‬کیلومتری شهرس��تان‬ ‫س��رپل ذهاب در غ��رب کرمانش��اه‬ ‫‪ ۶۲۰‬کش��ته و ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪۳۸۶‬‬ ‫زخم��ی ب��ر ج��ای گذاش��ت‪ .‬اغاز‬ ‫ت امسال نیز زمین لرزه ای‬ ‫اردیبهش�� ‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫به بزرگی ‪ ۵.۳‬ریش��تر س��اعت ‪ ۱۳‬و‬ ‫‪ ۵‬دقیقه شهرس��تان س��رپل ذهاب معاون فنی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های‬ ‫در اس��تان کرمانش��اه را لرزاند؛ این‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫زمین ل��رزه در عم��ق ‪ ۷‬کیلومت��ری‬ ‫زمی��ن و در ط��ول ‪ ۴۵.۸۱‬و ع��رض‬ ‫‪ ۳۴.۴۲‬رخ داده اس��ت‪ .‬زلزل��ه اخیر‬ ‫اس��یب چندانی به واحدهای مستقر در تنها شهرک صنعتی استان‬ ‫کرمانشاه واقع در سرپل ذهاب وارد نکرد‪ ،‬با این وجود خدمات رسانی‬ ‫به این ش��هرک در پی زلزله ‪ ۲۱‬ابان گذش��ته ادامه دارد‪ .‬زلزله ابان‬ ‫بیش��تر واحدهای صنعتی مستقر در ش��هرک صنعتی سرپل ذهاب‬ ‫را تخری��ب و زیرس��اخت ها و تامی��ن اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و تلفن انها را با‬ ‫مش��کالت اساس��ی روبه رو کرده بود‪.‬پیش از زلزله ابان‪ ۳۲ ،‬واحد در‬ ‫این ش��هرک صنعتی دارای پروانه بهره برداری و فعال بودند و از ان‬ ‫زمان‪ ،‬بازسازی واحدهای اسیب دیده با استفاده از تجهیزات مکانیکی‬ ‫و نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفت‪ .‬اکنون ‪ ۹۸‬درصد واحدهای‬ ‫موجود در این ش��هرک اوار برداری شده و ‪ ۶۵‬واحد (اعم از ‪ ۳۲‬واحد‬ ‫فعال و س��ایر واحدهای در س��ال ساخت یا راکد موجود) کمک های‬ ‫ب��دون به��ره دریافت کرده اند‪ .‬تاکنون نزدی��ک به ‪ ۸۰‬کانکس و ‪۱۵‬‬ ‫کانتینر بین واحدهای صنعتی و طرح های این شهرک توزیع شده تا‬ ‫با استفاده از انها به عنوان دفتر کار‪ ،‬به بازسازی واحدهای خود همت‬ ‫بگمارند‪ .‬همچنین‪ ،‬با تالش های انجام شده تاکنون ‪ ۱۸‬واحد صنعتی‬ ‫با اش��تغالزایی ‪ ۲۱۰‬نفری با اولوی��ت واحدهای صنعتی تولید کننده‬ ‫مصال��ح س��اختمانی در این ش��هرک به چرخه تولید بازگش��ته اند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ان‪ ،‬جرای��م مالی انها بخش��وده و بدهی واحدها به مدت ‪۳‬‬ ‫سال استمهال شده است‪ .‬این در حالی است که با هماهنگی صندوق‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‪ ،‬واحدهای مستقر در شهرک‬ ‫صنعتی س��رپل ذهاب توانستند برای دریافت تسهیالت از «ضمانت‬ ‫زنجیره ای» اس��تفاده کنند و همچنی��ن‪ ،‬طرح ها و گزارش های الزم‬ ‫انها برای ارائه به بانک ها‪ ،‬از سوی مهندسان مشاور سازمان تهیه شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اتش نشانان در شهرک های صنعتی در‬ ‫توسعه اقتصادی کشور موثر هستند‬ ‫در ایینی با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری‪ ،‬فرماندار شهرس��تان بروجن و جمعی از‬ ‫مدی��ران محلی از کارکنان اتش نش��انی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫شهرکرد‪ ،‬بروجن و سفیددشت قدردانی شد‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری‪ ،‬علیرضا ش��فیع زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی چهارمحال و بختی��اری در این ایین گفت‪:‬‬ ‫در جریان بمباران پاالیش��گاه اب��ادان در ‪ ۷‬مهر ‪ ۱۳۵۹‬جمعی از‬ ‫ایثارگران اتش نش��ان در حال اتش نش��انی به فیض شهادت نایل‬ ‫امدند و به همین مناسبت‪ ۷ ،‬مه ر به نام روز «اتش نشانی و ایمنی»‬ ‫مزین ش��د‪ .‬ش��فیع زاده تاکید کرد‪ :‬تالش نیروهای اتش نش��انی و‬ ‫ایمنی در تمام عرصه ها در یاری رسانی به همنوعان معطوف است‬ ‫و این رشادت در بخش صنعت هم همواره کارگشا بوده است‪.‬‬ ‫ن در س��طح‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بی تردی��د نیروه��ای خد وم اتش نش��ا ‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی نیز همپای رزمندگان جبه ه تولید بر‬ ‫توسع ه اقتصادی کشور نقش موثر دارند‪.‬‬ ‫شفیع زاده قدردانی از اتش نشانان شهرک های صنعتی شهرکرد‪،‬‬ ‫بروجن و سفیددش��ت را نما د قدردان��ی از تمامی نیروهای ایثارگر‬ ‫این حوزه برشمرد و تصریح کرد‪ :‬انگیزه بخشی به همه عوامل موثر‬ ‫انسانی در توسع ه پایدار‪ ،‬زمین ه همدلی و وحدت را برای حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی تقویت می کند‪.‬‬ ‫بازسازی صنایع زلزله زده با تخصیص ‪ ۱۵‬میلیارد تومان‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫زلزله ‪ ۷.۳‬ریش��تری در ابان س��ال گذش��ته بیش‬ ‫از نیم��ی از واحده��ای تولیدی در ش��هرک صنعتی‬ ‫س��رپل ذهاب را از چرخه تولید خ��ارج کرد‪ .‬هرچند‬ ‫مسئوالن معتقدند که خسارت این زلزله به واحدهای‬ ‫صنعتی در این شهرک بیش از ‪ ۶‬میلیارد تومان بوده‬ ‫اس��ت اما با گذش��ت یک س��ال همچنان واحدهای‬ ‫صنعت��ی نتوانس��ته اند به چرخه تولی��د بازگردند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در س��فر یک روزه به اس��تان کرمانشاه ضمن‬ ‫بازدید از مراحل تکمیل و بازسازی مناطق زلزله زده‬ ‫و بازارچه های مرزی کرمانش��اه از نزدیک از وضعیت‬ ‫تولید واحده��ای صنعتی این اس��تان اگاهی یافت‪.‬‬ ‫بازدید از زیرس��اخت های عمرانی ش��هرک صنعتی‬ ‫قره بالغ س��رپل ذهاب و حضور در ش��ورای گفت وگو‬ ‫دولت و بخ��ش خصوصی از برنامه های وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در این سفر بود‪.‬‬ ‫شریعتمداری در این سفر عالوه بر حضور در مناطق‬ ‫زلزله زده در جلس��ه س��تاد رس��یدگی به واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تولیدی س��رپل ذهاب در فرمانداری این‬ ‫شهرس��تان نیز حضور یاف��ت و همچنی��ن از مرکز‬ ‫تهیه و توزیع اهن االت س��تاد بازس��ازی بازدید کرد‬ ‫و طرح صنعتی مرکز توانبخش��ی س��رپل ذهاب را به‬ ‫بهره برداری رساند‪.‬‬ ‫چندی پیش در پی درخواس��ت استاندار کرمانشاه‬ ‫و موافق��ت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تامین‬ ‫تیراه��ن و میلگرد برای بازس��ازی مناطق زلزله زده‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬مقرر شد که شرکت ذوب اهن با همکاری‬ ‫دیگر شرکت ها برای تامین فوری نیاز ستاد بازسازی‬ ‫مناطق زلزله زده کرمانشاه اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام های ناکافی برای بازسازی صنایع‬ ‫محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در جلس��ه س��تاد رس��یدگی به واحدهای صنعتی و‬ ‫تولیدی س��رپل ذهاب در فرمانداری این شهرس��تان‬ ‫از تخصی��ص ‪ ۱۵‬میلیارد توم��ان اعتبار برای احیای‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و تولیدی اس��یب دیده ناش��ی‬ ‫از زلزل��ه ‪ ۲۱‬ابان س��ال گذش��ته خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫مس��ئوالن نهاد های اجرایی باید با کاهش بروکراسی‬ ‫اداری در راستای رفع مشکالت واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی زلزله زده گام بردارند‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری اظهار کرد‪ :‬کارهایی برای بازسازی‬ ‫یا احیای واحدهای تولیدی و صنعتی انجام شده که‬ ‫کافی نبوده و باید با اتخاذ راهکار اصولی برای احیای‬ ‫دوباره انها گام های اساسی برداشته شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اضافه ک��رد‪ :‬در راس��تای رفع مش��کالت واحدهای‬ ‫تولیدی امهال و اس��تمهال ‪ ۲‬س��اله تس��هیالت در‬ ‫نظر گرفته ش��ده ک��ه کافی نب��وده و برخی واحدها‬ ‫نتوانسته اند در این زمینه اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ش��ریعتمداری‪ ،‬ب��رای رفع مش��کالت‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی باید تصمیم هایی اتخاذ‬ ‫شود تا هر چه سریع تر به چرخه تولید باز گردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخشی از مشکالت واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی زلزله زده در چارچوب مصوبه دولت و بخش‬ ‫دیگر در چارچوب قانون قابل حل اس��ت که در این‬ ‫زمینه باید اقدام الزم انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین ارز برای صنایع زلزله زده‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادام��ه اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬تامین ارز واحدهای تولی��دی زلزله زده نیز در‬ ‫هیات دول��ت مطرح و درباره ان تصمیم گیری خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری از بانک های عامل خواست با اتخاذ‬ ‫راهکار اصولی در زمینه پرداخت تسهیالت مورد نظر‬ ‫به واحدهای تولیدی و صنعتی اس��یب دیده ناشی از‬ ‫زلزله سال گذشته اهتمام بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫س�ال گذش�ته زلزله در مجموع ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان خس�ارت به زیرس�اخت های استان‬ ‫کرمانش�اه وارد کرد که تاکن�ون دولت بیش از این میزان اعتبار برای اس�تان اختصاص داده‬ ‫و این یک کار بی س�ابقه و قابل قدردانی اس�ت‪ .‬همچنین‪ ۴۰۰ ،‬میلیارد تومان از محل صندوق‬ ‫توس�عه مل�ی در زمینه اش�تغال به مناط�ق زلزله زده اختصاص یافت‪ .‬بخش�ی از مش�کالت‬ ‫واحده�ای تولیدی و صنعتی زلزله زده در چارچ�وب مصوبه دولت و بخش دیگر در چارچوب‬ ‫قانون قابل حل است که در این زمینه باید اقدام الزم انجام شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬سرپل ذهاب در‬ ‫زلزله سال گذشته اسیب جدی دید و رفع مشکالت‬ ‫ان نیز نیازمند نگاه ویژه دولتمردان است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری تصریح کرد‪ :‬ب��دون تردید از تمام‬ ‫ظرفیت ه��ا و امکان��ات موجود برای رفع مش��کالت‬ ‫واحدهای تولیدی اس��تفاده می شود و دولت نیز در‬ ‫این بخش تاکنون مصوبه های خوبی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹وام بدون بهره ‪ ۶‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫هوش��نگ بازوند‪ ،‬استاندار کرمانش��اه نیز در ادامه‬ ‫این جلس��ه گف��ت‪ :‬از اغاز وقوع زلزله ابان گذش��ته‬ ‫تاکن��ون دولت ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۸۵۰‬میلیارد تومان کمک‬ ‫در قالب تسهیالت بدون بهره‪ ،‬ارزان قیمت‪ ،‬عمرانی و‬ ‫سایر به مناطق زلزله زده پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫بازوند ادامه داد‪ :‬س��ال گذشته زلزله در مجموع ‪۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان خسارت به زیرساخت های استان‬ ‫کرمانش��اه وارد کرد که تاکنون دول��ت بیش از این‬ ‫میزان اعتبار برای اس��تان اختصاص داده و این یک‬ ‫کار بی سابقه و قابل قدردانی است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬اس��تاندار کرمانشاه تصریح کرد‪:‬‬ ‫همچنی��ن‪ ۴۰۰ ،‬میلی��ارد توم��ان از محل صندوق‬ ‫توس��عه ملی در زمینه اش��تغال به مناطق زلزله زده‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫بازون��د اضافه ک��رد‪ :‬پرداخت تس��هیالت مصوب‬ ‫ش��ده در زمینه اشتغال برای مناطق زلزله زده با ارائه‬ ‫ضمانتنامه بانکی (سفته) و به صورت زنجیره ای مانند‬ ‫تس��هیالت واحدهای مس��کونی انجام می شود و اگر‬ ‫این مهم عملی نش��ود‪ ،‬امکان ج��ذب این اعتبار کم‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در اس��تان کرمانشاه خواستار‬ ‫حل مشکل وثیقه واحدهای تولیدی صنعتی از سوی‬ ‫بانک های عامل شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه بازون��د‪ ،‬دولت س��قف امه��ال وام های‬ ‫زلزل��ه زدگان را ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۳۱۷‬میلیارد تومان اعالم‬ ‫ک��رد که بر اس��اس اطالع��ات دریافت��ی از بانک ها‪،‬‬ ‫تم��ام وام ه��ای زیر ‪ ۵۰‬میلی��ون تومان ب��ا موافقت‬ ‫رئیس جمهوری امهال شد‪.‬‬ ‫اس��تاندار کرمانش��اه ادامه داد‪ :‬همچنین‪ ،‬وام های‬ ‫بیش��تر از ‪ ۵۰‬میلی��ون تومان با تصوی��ب کمیته ای‬ ‫تا پایان مهر امهال می ش��ود که دلیل تش��کیل این‬ ‫کمیته نیز نظارت از سوی نهادهای نظارتی است‪.‬‬ ‫بازوند همچنین خواه��ان ارائه کمک های بی بهر ه‬ ‫به صنایع ش��د و برای اقدام های انجام شده در زمینه‬ ‫تامین مصالح ارزان قیمت به مناطق زلزله زده تش��کر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین خواس��تار تامین ‪ ۶۰۰‬تن اهن االت‬ ‫برای بازسازی مساجد مناطق زلزله زده استان شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سامان بخشی به واحدهای صنعتی‬ ‫فره��اد تج��ری‪ ،‬نماین��ده م��ردم قصرش��یرین‪،‬‬ ‫س��رپل ذهاب و گیالنغرب در مجلس شورای اسالمی‬ ‫نیز در این جلس��ه گفت‪ :‬یک��ی از مطالبه های مردم‬ ‫سامان بخشیدن به واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫تجری اف��زود‪ :‬امهال وام ها و ارائ��ه کمک بی بهره‬ ‫از محل کمک های رهبر معظ��م انقالب یا اعتبارات‬ ‫زیرس��اختی می تواند س��بب سرعت بخش��ی به رفع‬ ‫مشکالت واحدهای تولیدی منطقه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص اهن و سیمان‬ ‫ وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین در اس��تانه‬ ‫س��الگرد زلزله کرمانش��اه با حضور در سرپل ذهاب و‬ ‫مناطق زلزله زده و اس��یب دی��ده از نزدیک با مردم‬ ‫منطقه گفت وگو و مشکالت را بررسی کرد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری در این بازدید ضمن اطالع از روند‬ ‫بازسازی‪ ،‬در ایین گشایش و بهره برداری از واحدهای‬ ‫مس��کونی ساخته ش��ده در روستای ش��هرک زراعی‬ ‫قره بالغ از توابع شهرس��تان سرپل ذهاب شرکت کرد‬ ‫و این واحدها را به مالکان انها تحویل داد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه س��فر به‬ ‫س��رپل ذهاب در بازدی��د از انبار اهن بنیاد مس��کن‬ ‫ک��ه به صورت روزانه محص��والت را در اختیار مردم‬ ‫زلزله زده قرار می ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت بعد از وقوع حادثه زلزله کرمانش��اه ‪۱۰۴‬‬ ‫هزار ت��ن اهن برای تکمیل و بازس��ازی این منطقه‬ ‫اختص��اص داده ک��ه تاکنون ‪۴۰‬هزار ت��ن در اختیار‬ ‫متقاضیان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬شریعتمداری در جمع خبرنگاران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا هماهنگی انجام ش��ده ب��ه صورت‬ ‫هفتگ��ی ‪۱۰‬ه��زار تن اهن ب��رای بازس��ازی به این‬ ‫منطقه ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور مشخص سرپل ذهاب احتیاج به‬ ‫‪۱۰‬هزار تن اهن دارد که تا هفته اینده به س��رعت به‬ ‫مردم زلزله زده شهرس��تان سرپل ذهاب تعلق خواهد‬ ‫گرف��ت‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت همچنین‬ ‫از اختص��اص ‪۱۷۰‬هزار تن س��یمان برای بازس��ازی‬ ‫کرمانش��اه خبر داد و گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تاکنون با ارس��ال ‪ ۱۴۰‬هزار تن س��یمان به‬ ‫مناطق زلزله زده به تعه��دات خود عمل کرده و ‪۳۰‬‬ ‫هزار تن باقی مانده به این منطقه ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری روند بازس��ازی مناطق زلزله زده را‬ ‫خوب توصی��ف و اظهار امیدواری ک��رد که به زودی‬ ‫مش��کالت ای��ن مناط��ق رف��ع و تمام��ی واحدهای‬ ‫مس��کونی و صنعتی تکمیل ش��وند و به بهره برداری‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» بهره ب��رداری از‬ ‫‪ ۹۰‬واحد مس��کونی اس��یب دیده در زلزله‪ ،‬بازدید از‬ ‫ش��هرک صنعت��ی و انبار اه��ن االت و عرضه مصالح‬ ‫ساختمانی و حضور در جلسه ستاد بازسازی مناطق‬ ‫زلزله زده استان کرمانشاه در فرمانداری سرپل ذهاب‬ ‫از دیگ��ر برنامه های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫سفر به استان کرمانشاه بود‪.‬‬ ‫زمین ل��رزه ‪ ۷.۳‬ریش��تری ‪ ۲۱‬اب��ان ‪ ۹۶‬در ‪۱۱‬‬ ‫کیلومت��ری بخش ازگله‪ ۳۲ ،‬کیلومتری شهرس��تان‬ ‫سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه ‪ ۶۲۰‬کشته و ‪۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۸۶‬مصدوم داشت‪.‬‬ ‫ای��ن زلزله به ‪ ۱۰‬شهرس��تان و ی��ک هزار و ‪۹۳۰‬‬ ‫روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرد؛ براساس‬ ‫ارزیابی ها‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۰‬هزار واحد مسکونی شهری و‬ ‫روستایی نیز اسیب کلی و جزئی دید‪.‬‬ ‫با حضور معاون رئیس جمهوری اغاز شد‬ ‫با حضور مدیران استانی انجام شد‬ ‫ساخت یک کارخانه با سرمایه گذاری خارجی در قزوین‬ ‫برگزاری مانور ایمنی و اتش نشانی در شهرک صنعتی الیگودرز‬ ‫عملی��ات اجرایی س��اخت یک واح��د تولیدی‬ ‫با س��رمایه گذاری خارجی بعدازظهر پنجش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬مه��ر با حض��ور محمد باقر نوبخ��ت‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمه��وری در ش��هرک صنعتی کاس��پین‬ ‫قزوی��ن اغاز ش��د‪ .‬به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬این طرح‬ ‫تولیدی با مشارکت س��رمایه گذاران عراقی اجرا‬ ‫می ش��ود ‪ .‬برای ساخت این واحد صنعتی که قرار‬ ‫اس��ت در زمین��ه تولید کارتن و جعب��ه مقوایی‪،‬‬ ‫چسب و قوطی های اس��پری فعالیت کند‪۵۳۴ ،‬‬ ‫میلیارد ریال سرمایه گذاری می شود‪.‬‬ ‫براورد می ش��ود با ساخت و بهره برداری از این‬ ‫واحد تولیدی برای ‪ ۶۶۰‬نفر اشتغالزایی شود‪.‬‬ ‫مع��اون رئیس جمه��وری در ایی��ن کلنگ زنی‬ ‫این ط��رح تولیدی ب��ا قدردانی از س��رمایه گذار‬ ‫عراق��ی‪ ،‬گفت‪ :‬باید به ملت ع��راق که با انتخاب‬ ‫دولت جدید و رئی��س مجلس و رئیس جمهوری‬ ‫بار دیگر اس��تقالل خود را به نمایش گذاش��تند‪،‬‬ ‫تبریک گفت‪.‬‬ ‫نوبخ��ت گف��ت‪ :‬امیدواری��م دوره ای جدید از‬ ‫توس��عه روابط سیاسی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی را با‬ ‫عراق ش��اهد بوده و همچنان رابطه ای صمیمی و‬ ‫برادرانه بین دولت و مردم دو کش��ور را داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫قبل از این مراس��م نیز ب��ا حضور نوبخت‪ ،‬یک‬ ‫واحد تولیدی با س��رمایه گذاری کش��ور فرانسه‬ ‫در زمین��ه تولی��د لبنی��ات با ‪ ۳۴‬میلی��ون یورو‬ ‫سرمایه گذاری در شهرک صنعتی کاسپین مورد‬ ‫بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫به مناس��بت ‪ ۷‬مهر‪ ،‬روز اتش نش��ان‪ ،‬مانوری در شهرک‬ ‫صنعتی الیگ��ودرز با حضور فرماندار‪ ،‬ش��هردار و جمعی از‬ ‫ن برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش خبرنگار‬ ‫مدیران این شهرس��تا ‬ ‫«گس��ترش صنعت» از اس��تان لرس��تان‪ ،‬بختی��ار رازانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان لرستان‬ ‫در جریان برگ��زاری این مانور‪ ،‬گفت‪ :‬برگ��زاری مانورهای‬ ‫اتش نش��انی فرصت مناس��بی برای نش��ان دادن امادگی‬ ‫نیروهای اتش نش��ان در حفاظت از سرمایه های صنعتگران‬ ‫در ش��هرک ها است ‪ .‬وی با بیان اینکه مانور اتش نشانان در‬ ‫شهرک های صنعتی با هدف امادگی برای مقابله با هر گونه‬ ‫حوادث احتمالی برگزار می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مانور در‬ ‫راس��تای باال بردن ضریب امنیت ش��هرک ها‪ ،‬توان سنجی‪،‬‬ ‫امادگی و اموزش نیروهای اتش نشانی در زمان اتش سوزی‬ ‫و حوادث مشابه برگزار شد‪ .‬رازانی با تاکید بر اینکه موضوع‬ ‫س�لامت کارگران و ایمنی واحدهای تولیدی و شهرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعتی باید مورد توجه ق��رار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬ارتقای‬ ‫س��طح ایمنی از رویکردهای جدی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی لرس��تان اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان لرستان با اش��اره به ضرورت تقویت حوزه‬ ‫ایمنی و اتش نش��انی در شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید در زمین��ه تقویت بخش ایمن��ی واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی در این منطقه حساس��یت بیش��تری داشته باشیم‬ ‫و با برگ��زاری این گونه مانورها نیروه��ای عملیاتی خود را‬ ‫بسنجیم‪ .‬رازانی بیان کرد‪ :‬اشنایی کامل نیروهای اتش نشان‬ ‫مس��تقر در شهرک با نوع اتش سوزی و روش های مقابله با‬ ‫ان ‪ ،‬اموزش کامل اس��تفاده از امکانات اتش نشانی موجود‬ ‫در ایس��تگاه و نحوه کار با تجهیزات خودرو اتش نش��انی از‬ ‫دستاوردهای برگزاری این مانور بود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!