روزنامه گسترش صنعت شماره 499 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 499

روزنامه گسترش صنعت شماره 499

روزنامه گسترش صنعت شماره 499

‫خسارت ناشی از‬ ‫بیماری های‬ ‫دام و طیور‬ ‫جبران ناپذیر است‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2472‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 499‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫دغدغه صنایع‬ ‫پایین دست‬ ‫پتروشیمی‬ ‫در تامین خوراک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پایش لحظه ای‬ ‫وضعیت صنایع کوچک‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شفاف سازی هزینه کردها‬ ‫از سوی خودروسازان‬ ‫‪4‬‬ ‫کنترل هوشمند‬ ‫راهگشای صنعت‬ ‫‪6‬‬ ‫خوشه های توسعه ای‬ ‫از صنعت تا کشاورزی‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫افزایش دستمزد کارگران درانتظار‬ ‫تصمیم شورای عالی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سهم ‪ ۷‬میلیارد دالری صنایع کوچک‬ ‫از صادرات ‪ ۶‬ماهه‬ ‫‪8‬‬ ‫اموزش بومی ها‬ ‫برای کار با ماشین االت وارداتی‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫داللی خودرو‬ ‫با خرید کد ‪ 10‬رقمی‬ ‫بهبهانه گشایش خط ریسندگی کارخانهبافتبلوچ در دههفجربررسیشد‬ ‫ یکشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 15‬مهر ‪ 27 1397‬محرم ‪ 7 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 499‬پیاپی ‪2472‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پایش لحظه ای‬ ‫وضعیت صنایع کوچک‬ ‫دش��منان در ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته با اعمال تحریم ها‪،‬‬ ‫جن��گ تحمیل��ی ‪۸‬س��اله و‬ ‫طراحی انواع توطئه ها سعی‬ ‫در توق��ف حرک��ت عظی��م‬ ‫انقالب اس�لامی داش��ته اند‬ ‫اما هر بار در نقشه های شوم‬ ‫محمد علی عزیزمحمدی‬ ‫خود ن��اکام مانده اند و ملت‬ ‫معاون برنامه ریزی صنایع‬ ‫م��ا با ات��کا به ت��وان داخلی‬ ‫کوچک و شهرک های‬ ‫در عرصه های مختلف شعار‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫«م��ا می توانی��م» را تجل��ی‬ ‫بخش��یده اند‪ .‬وجود التهابات‬ ‫ب��ازار ناش��ی از جن��گ روان��ی دش��من در عرصه جنگ‬ ‫اقتصادی اس��ت و نباید به این فضای روانی که از س��وی‬ ‫دش��من القا شده‪ ،‬دامن زده شود و باید با همدلی‪ ،‬بر این‬ ‫مشکالت فائق اییم‪.‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در شرایط‬ ‫کنونی کش��ور پا به پای صنعتگ��ران حرکت می کند و رفع‬ ‫مش��کالت انها را در اولویت قرار داده اس��ت‪ .‬اش��تغال و‬ ‫توسعه صنعت موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار‬ ‫ان گذش��ت بلکه ایجاد اش��تغال و رفع بیکاری‪ ،‬منوط به‬ ‫توسعه و رونق صنایع است‪.‬‬ ‫نباید اجازه داد دش��من در این عرص��ه با القای فضای‬ ‫ی��اس و ناامیدی التهاب ایجاد کند‪ .‬در این زمینه به طور‬ ‫حتم با الطاف الهی بر مشکالت غلبه خواهد شد‪ .‬با پیروی‬ ‫از منوی��ات رهبر معظم انقالب‪ ،‬اج��رای تدابیر دولت و با‬ ‫وحدت و همدلی همه اقش��ار جامعه‪ ،‬با غلبه بر مشکالت‪،‬‬ ‫در جنگ اقتصادی تحمیلی از س��وی دش��من نیز پیروز‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫پای��ش لحظه ای وضعیت واحده��ای صنعتی در مقطع‬ ‫زمان��ی کنونی از مهم تری��ن برنامه های س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران اس��ت تا مس��ائل‬ ‫و مش��کالت واحدها به ص��ورت روزانه بررس��ی و رصد و‬ ‫تدابیری به منظور رفع انها اتخاذ شود‪.‬‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی به‬ ‫منظور بهبود فضای کس��ب وکار در ص��دد تدوین قوانین‬ ‫و مقررات متناس��ب با صنایع کوچک و متوسط و تسهیل‬ ‫فرایند ایجاد و توس��عه کسب وکار است که در این زمینه‬ ‫اقدام هایی انجام شده است‪.‬‬ ‫با توجه به س��هم بیش از‪ ۹۰‬درص��دی صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط در کش��ور و به منظور حمایت از این صنایع‪،‬‬ ‫خدم��ات حمایتی و نرم افزاری به صاحبان صنایع کوچک‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬این خدم��ات به منظور توس��عه و ارتقای‬ ‫بهره وری در بخش صنایع کوچک و متوسط ارائه می شود‪.‬‬ ‫ای��ن خدمات ش��امل ارتق��ای فناوری صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط در قالب شناس��ایی و رف��ع نیازه��ای فناورانه‪،‬‬ ‫ایجاد مرکز مبادله فناوری با س��ایر کش��ورها (مانند مرکز‬ ‫مبادله با کره جنوبی) است‪ .‬همچنین‪ ،‬ساخت شهرک های‬ ‫فناوری و ایجاد مراکز تحقیق و توس��عه مشترک از جمله‬ ‫برنامه های حمایتی به ش��مار می رود ک��ه در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫ حمای��ت از ارتق��ای منابع انس��انی صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط در قالب برگزاری دوره های اموزشی مدیریتی و‬ ‫مهارتی‪ ،‬برگزاری تورهای صنعت��ی‪ ،‬ایجاد مراکز اموزش‬ ‫همجوار کارگاهی و نیز توسعه بازارهای داخلی و صادراتی‬ ‫و حمایت از توس��عه بازارهای داخل��ی و صادراتی صنایع‬ ‫کوچک و متوسط از دیگر خدمات سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫برنامه ه��ای دیگ��ری مانن��د حض��ور در نمایش��گاه‪،‬‬ ‫اع��زام و دع��وت هیات ه��ای تج��اری‪ ،‬ایج��اد و توس��عه‬ ‫کنسرس��یوم های صادرات��ی و برنده��ای مش��ترک نی��ز‬ ‫س��وی ای��ن س��ازمان ب��ه منظ��ور حمای��ت از توس��عه‬ ‫بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط تولی��دی انج��ام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صاحب��ان صنای��ع باید دقت داش��ته باش��ند که بحث‬ ‫بازار مهم تر از تولید اس��ت و متاس��فانه تعداد بسیاری از‬ ‫تولید کنندگان توجهی به بازار ندارند‪ .‬با این حال‪ ،‬سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران با توجه به‬ ‫اینکه یک سازمان توسعه ای است باید به این گونه مباحث‬ ‫به صورت جدی ورود کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برنامه های س��ازمان هم اینک بر مبنای‬ ‫دو محور اساس��ی یعنی س��رمایه گذاری جدید و نوسازی‬ ‫صنایع تدوین شده اس��ت‪ .‬برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬بازگردان��دن ‪ ۳۱‬هزار واحد صنعتی راکد به چرخه‬ ‫تولید دوباره است‪.‬‬ ‫ای��ن برنامه بر مبنای برش اس��تانی اس��ت و ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان ها باید تالش خ��ود را در‬ ‫این زمینه بیش��تر کنند‪ .‬در حقیقت‪ ،‬سرمایه گذاری های‬ ‫خصوص��ی راکد جزو س��رمایه های ملی اس��ت و با توجه‬ ‫ب��ه اینکه راکد بودن این س��رمایه ها به ضرر کش��ور تمام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬باید در محور نوس��ازی صنایع و راه اندازی این‬ ‫واحدها با بیشترین ظرفیت اقدام کنیم‪.‬‬ ‫هم اکن��ون حدود ‪ ۱۵‬درص��د از واحدهای راکد نیازمند‬ ‫نوسازی از نوع سخت افزاری هستند و در ‪ ۸۵‬درصد دیگر‬ ‫نیازمند نوس��ازی نرم اف��زاری از قبیل بحث توجه به بازار‪،‬‬ ‫کاهش نرخ تمام ش��ده‪ ،‬توجه به فرهنگ و نیاز مش��تری‬ ‫و‪ ...‬هستیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۳‬درصدی ورودی سدها در سال ابی جاری‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مدیریت مناب��ع اب ایران با بیان‬ ‫اینکه س��ال ابی ‪ ۹۷-۹۸‬را در ش��رایطی اغاز می کنیم‬ ‫که حجم مخازن سدهای کشور ‪ ۱۹‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در سال ابی ‪ ۹۶-۹۷‬ورودی سدهای‬ ‫کش��ور ‪ ۳۳‬درصد نسبت به سال ابی قبل از ان کاهش‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫محمد حاج رس��ولی ها به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬سال ابی ‪ ۹۷ -۹۸‬را در‬ ‫ش��رایطی اغ��از می کنیم که‬ ‫حجم مخازن س��دهای کشور‬ ‫‪ ۱۹‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه موجودی‬ ‫مخ��ازن در اغ��از س��ال ابی‬ ‫‪ ،۹۷-۹۸‬به میزان ‪۱۹‬میلیارد و ‪ ۸۱۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬این میزان در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته حدود ‪ ۲۳‬میلی��ارد و ‪ ۳۲۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫بوده است‪ .‬در سال ابی ‪ ۹۶-۹۷‬ورودی سدهای کشور‬ ‫‪ ۳۳‬درصد نس��بت به س��ال ابی قبل از ان کاهش پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مدیریت مناب��ع اب ایران درباره‬ ‫وضعیت بارندگی ها نیز تصریح کرد‪ :‬با میانگین بارندگی‬ ‫‪ ۱۷۱‬میلی متری س��ال گذش��ته را پشت سر گذاشتیم‬ ‫که در امارهای ‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬رتبه ‪ ۴۸‬را به خود‬ ‫اختصاص داده است یعنی فقط ‪ ۲‬سال بارندگی ها کمتر‬ ‫از سال ابی ‪ ۹۶-۹۷‬بوده است‪.‬‬ ‫حاج رسولی ها با بیان اینکه امسال نسبت به سال قبل‬ ‫‪ ۲۱‬درصد بارندگی ها کاهش داش��ته است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در سال ابی جاری حدود ‪ ۲۵‬درصد کاهش تولید‬ ‫انرژی برق ابی داشتیم‪ .‬در سال ‪ ۹۶‬نسبت به سال ‪،۹۵‬‬ ‫تولید انرژی ‪ ۷‬درصد کاهش داشته است؛ یعنی در سال‬ ‫‪ ،۹۵‬معادل ‪ ۱۶‬میلیون مگاوات س��اعت انرژی داشتیم‬ ‫اما در س��ال ‪ ،۹۶‬این رقم به ‪ ۱۵‬میلیون مگاوات رسید‪.‬‬ ‫خسارت ناشی از بیماری های دام و طیور جبران ناپذیر است‬ ‫وزیر جهادکش��اورزی گفت‪ :‬خسارت های ناشی از‬ ‫بیماری های دام و طیور همچون انفلوانزای فوق حاد‬ ‫پرندگان را نمی توان برای واحدهای تولیدی جبران‬ ‫کرد و ممکن است اثار ان تا سال ها باقی بماند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمود‬ ‫حجتی ‪ ،‬در ایی��ن روز ملی‬ ‫دامپزش��کی که در س��الن‬ ‫همایش ه��ای رازی برگ��زار‬ ‫ش��د‪ ،‬ب��ا تاکی��د ب��ر نقش‬ ‫دامپزش��کی در پای��داری‬ ‫اقتصاد ملی‪ ،‬اف��زود‪ :‬اکنون‬ ‫بی��ش از ‪ ۱.۵‬میلی��ارد دالر تولی��دات دام��ی اعم از‬ ‫گوش��ت قرمز‪ ،‬گوش��ت س��فید و تخم مرغ در کشور‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬در واحده��ای تولیدی هر کجا‬ ‫نارس��ایی پیش می ای��د‪ ،‬بیماری فراگیر می ش��ود و‬ ‫بح��ران اقتصادی در س��طح تولیدکنن��دگان ایجاد‬ ‫می کند؛ مانند مش��کل بیماری انفلوانزای پرندگان‬ ‫که چند سالی است درگیر ان هستیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬بروز بیماری انفلوانزای فوق حاد‬ ‫پرندگان در سال گذشته در واحدهای تولیدی طیور‬ ‫در کش��ور به اوج رس��ید و اثاری سوء بر این صنعت‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫حجتی اظهار ک��رد‪ :‬اثری که این بیماری بر تولید‬ ‫ملی و مصرف کنندگان گذاش��ت‪ ،‬همان افزایش نرخ‬ ‫این محصوالت از جمله تخم مرغ در بازار بود‪.‬‬ ‫وزیر جهادکش��اورزی ادامه داد‪ :‬نقش دامپزشکان‬ ‫در مقابل��ه ب��ا بیماری های واگی��ردار دامی با اهمیت‬ ‫است اما در جامعه کمتر به نقش فعالیت دامپزشکان‬ ‫توجه می شود‪.‬‬ ‫حجت��ی با بیان اینکه نقش و س��هم دامپزش��کان‬ ‫ان گونه که باید در فرهنگ ما مورد توجه قرار نگرفته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این قشر به صورت گمنام به تالش های‬ ‫خود در جامعه ادامه می دهد‪.‬‬ ‫وی به نقش کلیدی دامپزشکان در سالمت جامعه‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬حیاتی ترین نقش دامپزش��کان‪،‬‬ ‫سالمت جامعه است و انها نقش فوق العاده ای در این‬ ‫زمینه دارند؛ اگر بخش��ی از این اقدام ها دچار مشکل‬ ‫یا نقص ش��ود جامعه دچار چالش های جدی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وزی��ر جهادکش��اورزی بر ای��ن باور اس��ت که به‬ ‫دامپزشکی و دامپزش��کان کم توجهی شده تا جایی‬ ‫که باعث شده به این بخش رسیدگی های الزم نشود‪.‬‬ ‫وزیر جهادکش��اورزی با بیان اینکه در گذشته‬ ‫ایران از واردکنندگان محصوالت لبنی بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در سال های گذشته با اقدام های انجام شده‬ ‫ایران در زمره ‪ ۱۰‬کشور نخست تولید کننده مرغ‬ ‫و تخم م��رغ و صادرکنندگان محص��والت لبنی‬ ‫در منطقه اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬جایگاه این صنعت با‬ ‫تالش دست اندرکاران بخش دام به ویژه دامپزشکی‬ ‫به دست امده و در حال گسترش و توسعه است‪.‬‬ ‫حجتی اظهار کرد‪ :‬جامعه دامپزشکی کشور نباید‬ ‫از کمب��ود مناب��ع‪ ،‬تجهیزات و امکان��ات رنج ببرد و‬ ‫امیدواریم این نارسایی ها برطرف شود‪.‬‬ ‫وی درباره طرح های سدسازی ابراز کرد‪ :‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۹‬طرح سدس��ازی نیمه کاره و در دست ساخت‪ ،‬در‬ ‫کش��ور وج��ود دارد که ‪ ۵۲‬طرح از انها پیش��رفت های‬ ‫ب��االی ‪ ۵۰‬درصد دارن��د‪ .‬این مقام مس��ئول ادامه داد‪:‬‬ ‫بر اس��اس اولویت بندی وزارت نیرو‪ ۴۳ ،‬س��د که هدف‬ ‫تامین اب اش��امیدنی را دارند الزاما باید تا پایان برنامه‬ ‫ششم توسعه وارد مدارد شوند‪ .‬این تعداد سد‪ ،‬به حدود‬ ‫‪ ۱۵‬هزار میلی��ارد تومان اعتبار نیاز دارد که با توجه به‬ ‫اولویت باید تامین اعتبار ش��وند‪ .‬حاج رس��ولی ها درباره‬ ‫تامی��ن اعتبار ش��رکت متبوع خود بیان کرد‪ :‬بخش��ی‬ ‫از مناب��ع ما(‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۳۵‬درصد) از طریق اس��ناد خزانه‬ ‫اس�لامی‪ ۴۰ ،‬تا ‪ ۴۵‬درصد به صورت اوراق مش��ارکت‬ ‫و بخش��ی نی��ز به صورت نق��دی تامین می ش��وند که‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬درص��د منابع نقدی به تملک اراضی مردم‬ ‫اختصاص می یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬اسناد خزانه اسالمی که به‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬پیمانکاران و مشاوران پرداخت می شود‬ ‫سررس��یدهای یک تا ‪ ۳‬س��اله دارند و برای جبران این‬ ‫مس��ئله با س��ازمان برنام��ه و بودجه در ح��ال مذاکره‬ ‫هستیم که هزینه های کاهش این اوراق را تامین کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت منابع اب ایران اضافه کرد‪:‬‬ ‫در سال ابی ‪ ،۹۶-۹۷‬ورودی سدهای کشور ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫نسبت به سال ابی قبل از ان کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫افزایش تسهیالت اشتغالزایی روستایی تا ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫سرپرس��ت وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫با تفویض اختیارات جدید به استان ها و افزایش مبلغ‬ ‫پرداخت تسهیالت اشتغالزایی روستایی‪ ،‬انها تا سقف‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال اعتبار می توانند در اختیار صاحبان‬ ‫طرح ها قرار دهند‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬انوش��یروان‬ ‫محسنی بندپی به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫تا پی��ش از این‪ ،‬اس��تان ها تا‬ ‫سقف ‪ ۶۰‬میلیارد ریال اختیار‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت ب��ه‬ ‫روس��تاییانی که طرح انها به‬ ‫تصویب رسیده بود را داشتند‬ ‫و طرح های با مبالغ بیش��تر برای تصمیم گیری باید به‬ ‫تهران ارجاع داده می شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین‪ ،‬برای رفع مش��کل ضامن‬ ‫وام گیرن��دگان‪ ،‬صندوق حمای��ت وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی برای بانوان متقاضی دریافت تسهیالت‬ ‫تا س��قف ‪ ۳‬میلیارد ریال و برای اقایان نیز تا سقف ‪۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال ضمانت فراهم می کند‪.‬‬ ‫محسنی بندپی خاطرنشان کرد‪ :‬در طرح اشتغالزایی‬ ‫روستایی با تایید مجلس شورای اسالمی قرار است در‬ ‫مرحله نخست‪ ،‬یک و نیم میلیارد دالر به روستاییان و‬ ‫عشایر وام کم بهره پرداخت شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت کار در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫به اقدام های دولت در راس��تای ایجاد ش��غل اش��اره‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬از پاییز ‪ ۹۳‬تا زمس��تان ‪ ۹۶‬بر اس��اس‬ ‫امارهای رسمی‪ ۳ ،‬میلیون نفر به جمعیت فعال کشور‬ ‫افزوده شده که این رقم در ‪ ۱۰‬سال گذشته بی سابقه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این زمینه دولت توانس��ت برای‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر از این افراد شغل ایجاد کند‬ ‫که این هم امر بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫محس��نی بندپی در عین حال از اضافه شدن ساالنه‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار دانش اموخته به جمعیت جویای کار خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬دولت امیدوار است با اجرای طرح پرداخت‬ ‫تس��هیالت کم بهره به روستاییان و عشایر از ان جهت‬ ‫که بخش زیادی از فارغ التحصیالن س��اکن روس��تاها‬ ‫هستند‪ ،‬مشکل اشتغال را تا حد زیادی کاهش دهد‪.‬‬ ‫مق��ام عالی وزارت کار همچنین با اش��اره به میزان‬ ‫ب��االی بی��کاری در کرمانش��اه‪ ،‬گف��ت‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫کرمانش��اه یکی از استان های پیشرو در بحث پرداخت‬ ‫تس��هیالت به ش��مار م��ی رود و امیدوارم ب��ا پذیرش‬ ‫س��ریع تر طرح ها و معرفی انها ب��ه بانک‪ ،‬تمامی افراد‬ ‫دارای ش��رایط هرچه س��ریع تر از تس��هیالت اعطایی‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی همچنین از امادگی وزارت کار برای فعال کردن‬ ‫طرح های نیمه تمام استان با همکاری شستا خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬پیگیری های الزم در این زمینه به عمل خواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫محس��نی بندپی در پایان با قدردانی از تالش های‬ ‫اس��تاندار کرمانش��اه و پیگیری های مجدانه وی برای‬ ‫بهبود وضع استان‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که با تالش های‬ ‫شبانه روزی تمامی مدیران استانی شرایط برای بهبود‬ ‫وضع معیشتی مردم فراهم شود‪.‬‬ ‫دغدغه صنایع پایین دست پتروشیمی در تامین خوراک‬ ‫رئیس کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬پیش��نهادهایی در زمینه پاالیشگاه سازی به‬ ‫صورت مکتوب به س��ران ‪ ۳‬قوه و وزارت نفت ارائه‬ ‫ش��ده اس��ت که درحال حاضر منتظر اعالم مجوز از‬ ‫سوی نهاد های ذی ربط هستیم‪.‬‬ ‫فریدون حسنوند با اشاره به نشست های گوناگون‬ ‫کمیس��یون انرژی و وزارت نفت برای بهینه س��ازی‬ ‫مصرف س��وخت‪ ،‬به خانه ملت گف��ت‪ :‬رهبر معظم‬ ‫انقالب در دی��دار با اعضای هیات دولت توصیه ها و‬ ‫دستورهایی در حوزه انرژی به ویژه در حوزه وزارت‬ ‫نفت و س��وخت مط��رح کردند که در جلس��ه های‬ ‫مش��ترک محورهای فرامین رهبری مشخص شد تا‬ ‫راهکارها برای تحقق اجرا و عملیاتی شدن فرامین‬ ‫تعیین شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬در روزهای اینده بخشی از‬ ‫راهکارها برای بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫اعالم می شود و برخی نیز در مسیر تحقق‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات س�وخت باید مس�دود‬ ‫شود‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از موضوع های مهم کاهش‬ ‫مصرف س��وخت اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید تدابیر فنی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی و اموزش��ی در ای��ن بخش اندیش��یده و‬ ‫اقدام های��ی ش��ود که از قاچاق س��وخت جلوگیری‬ ‫شود‪ .‬نماینده مردم اندیمش��ک در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ب��ا اش��اره به مص��رف باالی س��وخت در‬ ‫کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید تدابیری اندیشیده شود که‬ ‫خوداتکایی و اس��تقالل در تولید سوخت‬ ‫تامین‪ ،‬از خ��روج ارز جلوگیری و واردات‬ ‫مسدود شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در زمین��ه‬ ‫پاالیشگاه سازی پیش��نهادهایی به صورت‬ ‫مکتوب به سران ‪ ۳‬قوه و وزارت نفت ارائه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر منتظر‬ ‫اعالم مجوز از سوی نهادهای ذی ربط هستیم و اگر‬ ‫به تصوی��ب قوانین در این بخش نیازی باش��د این‬ ‫اتفاق رخ می دهد‪.‬‬ ‫حس��نوند با اش��اره به دغدغه صنایع پایین دست‬ ‫پتروش��یمی در تامی��ن خوراک‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬برخی‬ ‫راهکارها به عنوان س��همیه خوراک خارج از بورس‬ ‫برای صنایع پایین دس��ت پیش��نهاد داده ش��ده به‬ ‫نحوی که محصول تولیدی انها که به دس��ت مردم‬ ‫رسیده و در بازار عرضه می شود افزایش نرخ نداشته‬ ‫باشد و تعادل و ارامش را در بازار ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در بحث قیمت گذاری نرخ خوراک‬ ‫پیش��نهادهایی برای صنایع پایین دست و باالدست‬ ‫مطرح شده که اگر مصوب شود برخی از نیاز صنایع‬ ‫پایین دس��ت در تامین خوراک محقق و کارخانه ها‬ ‫فعال می ش��وند‪ .‬رئیس کمیس��یون انرژی مجلس‬ ‫ی تصریح کرد‪ :‬با تصویب پیشنهادهای‬ ‫شورای اسالم ‬ ‫جدید برای تامین خوراک صنایع پایین دست تعادل‬ ‫قیمتی برای مصرف کننده ایجاد می شود تا قیمت ها‬ ‫افزایش نیافته و برای کش��ور ارزاوری داشته باشد‬ ‫چراک��ه درحال حاضر نگاه به صادرات برای ارزاوری‬ ‫و تولیدات داخلی برای اشتغال است‪.‬‬ ‫اجرای عملیات ساخت خط لوله انتقال گاز سربیشه‪-‬نهبندان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعه گاز گفت‪:‬‬ ‫خط انتقال گاز سربیش��ه ‪-‬نهبندان با بهره مندی از‬ ‫توان داخلی و وقت شناسی به ثمر رسید و با وجود‬ ‫همه موانع پیش رو‪ ،‬هیچ گاه اجازه توقف اجرای این‬ ‫طرح تا زمان دستیابی به نتیجه را ندادیم‪.‬‬ ‫حسن منتظر تربتی‪ ،‬مدیرعامل شرکت مهندسی‬ ‫و توس��عه گاز درباره بهره برداری از خط لوله انتقال‬ ‫گاز سربیش�� ه‪ -‬نهبندان به شانا گفت‪ :‬این خط لوله‬ ‫برای گازرس��انی در استان خراسان جنوبی طراحی‬ ‫و تنها در مدت زمان ‪ ۱۱‬ماه اماده بهره برداری شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه خ��ط انتقال گاز‬ ‫سربیش�� ه‪ -‬نهبندان ب��ا کیفی��ت مطلوبی‬ ‫اجرا ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اجرای‬ ‫این طرح‪ ،‬ارکان مختلفی با هم همکاری‬ ‫کردن��د و پروژه در زمان مناس��بی اماده‬ ‫گش��ایش شد اما در برخی پروژه ها‪ ،‬زمان‬ ‫ب��ه درازا می انجام د زیرا توج��ه کافی در‬ ‫اجرای جزئیات طرح وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته تربت��ی‪ ،‬در زم��ان اجرای ای��ن طرح‪،‬‬ ‫ت اما هی��چ گاه اجازه‬ ‫موان��ع بس��یاری وجود داش�� ‬ ‫توق��ف پ��روژه داده نش��د و نیازه��ای‬ ‫کاالی��ی ان از طری��ق موج��ودی انب��ار‪،‬‬ ‫حمای��ت و تعام��ل ب��ا تولیدکنن��دگان‬ ‫داخلی تامین ش��د‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬توجه به‬ ‫برنامه ری��زی و مناب��ع انس��انی از دیگ��ر‬ ‫عوام��ل موفقیت در اجرای این طرح بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و‬ ‫توس��عه گاز اظه��ار امیدواری کرد که با گش��ایش‬ ‫خط لوله سربیش�� ه‪ -‬نهبندان‪ ،‬زمین��ه برای حضور‬ ‫س��رمایه گذاران و رونق صنایع در منطقه و اس��تان‬ ‫خراسان جنوبی فراهم شود‪.‬‬ ‫اجرای پروژه خط انتقال گاز سربیش�� ه‪ -‬نهبندان‬ ‫ب��رای مدت زم��ان ‪ ۱۸‬ماه مصوب ش��ده ب��ود اما‬ ‫همگرایی و تفکر گروهی سبب شد پروژه در کمتر‬ ‫از ‪ ۱۱‬م��اه تکمی��ل و الگوی جدی��دی در ارتقای‬ ‫کیفیت زمانی پروژه ها در ش��رکت گاز ارائه ش��ود‪.‬‬ ‫ساخت خط انتقال گاز سربیش ه‪ -‬نهبندان به لحاظ‬ ‫ش��اخص های زمان‪ ،‬هزین��ه و کیفیت اجرا‪ ،‬یکی از‬ ‫موفق ترین پروژه های ش��رکت مهندس��ی و توسعه‬ ‫گاز است‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت افزایش دستمزد گزارش می دهد‬ ‫افزایش دستمزد کارگران در انتظار تصمیم شورای عالی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در حالی ک��ه دولتمردان خبر اخت�لاف ‪۸۰۰‬هزار‬ ‫تومانی بین دس��تمزد و هزینه ه��ای زندگی کارگری‬ ‫را دادند‪ ،‬فع��االن کارگری می گویند نمی دانند به چه‬ ‫دلیل جلس��ه ماهانه شورای عالی دس��تمزد تشکیل‬ ‫نمی شود‪ .‬این موضوع در شرایطی مطرح می شود که‬ ‫تعیین دستمزد باید سه جانبه باشد‪ .‬نماینده کارگران‪،‬‬ ‫نماین��ده کارفرمایی و نماینده دولت در جلس��ه های‬ ‫ش��ورای عالی دس��تمزد ‪ ۳‬ضلع تعیین دس��تمزد را‬ ‫تشکیل می دهند‪ .‬فعاالن کارگری معتقدند با توجه به‬ ‫اینکه نمایندگان کارفرمایی موضوع افزایش دستمزد‬ ‫را پذیرفته اند و اقتصاد کشور به سمت ارامش حرکت‬ ‫می کند اکنون بهترین زمان برای اجرای این موضوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان افزایش دستمزد‬ ‫نایب رئی��س کان��ون عال��ی‬ ‫انجمن ه��ای صنفی کارگران‬ ‫تاکی��د دارد ک��ه ش��رایط‬ ‫اقتصادی حاضر بهترین زمان‬ ‫ب��رای ترمیم م��زد کارگران‬ ‫اس��ت‪ .‬ناصر چمن��ی درباره‬ ‫ش��رایط کنون��ی و وضعیت‬ ‫دس��تمزد به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬پیش از این‬ ‫موضوعی که باعث می شد برخی از فعاالن اقتصادی و‬ ‫تولیدکنندگان با افزایش دستمزد مخالفت کنند این‬ ‫ب��ود ک��ه س��ود اصل��ی از ف��روش عای��د دالالن و‬ ‫خرده فروشان می شد‪ .‬اکنون موضوع افزایش قیمت ها‬ ‫از کارخان��ه مط��رح ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ر این اس��اس‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان نیز قیمت ها را افزایش خواهند داد و‬ ‫مشکلی در زمینه پرداخت وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه وقتی تم��ام تولیدکنندگان‬ ‫نرخ محصوالت ش��ان را باال برده اند و س��ود می کنند‪،‬‬ ‫حقوق کارگ��ران و کارمندان هم بای��د افزایش یابد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬مشکالت زندگی کارگری با سیاست های‬ ‫کنونی برطرف نمی ش��ود و متاسفانه هر روز به حجم‬ ‫مش��کالت اقتصادی این طبقه اضافه می شود‪ .‬بر این‬ ‫مبنا‪ ،‬باید هرچه سریع تر فکری به حال موضوع کرد‪.‬‬ ‫چمن��ی با بی��ان اینکه اقتصاد ای��ران در هفته های‬ ‫اینده به ارامش نس��بی خواهد رسید‪ ،‬افزود‪ :‬این در‬ ‫حالی اس��ت که هنوز موضوع افزایش دستمزد جدی‬ ‫گرفته نش��ده است‪ .‬اگر شرایط اقتصادی کشور بهبود‬ ‫یابد و پیش از ان موضوع دس��تمزد به درستی مطرح‬ ‫نشود‪ ،‬باید منتظر اسیب های بسیاری بود‪.‬‬ ‫این فعال کارگری با بیان اینکه س��ال های گذشته‬ ‫در حالی سپری شد که بسیاری از کارخانه ها تعطیل‬ ‫ش��دند‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به ش��کاف بین دس��تمزد و‬ ‫هزینه ه��ای زندگی اعتراض کارگران به ش��رایط کار‬ ‫بیش��تر و بیش��تر می ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید هزینه‬ ‫تعطیلی کارخانه ها را در نظر گرفت و س��پس اهمیت‬ ‫افزای��ش دس��تمزد را درک ک��رد‪ .‬وی ب��ر ضرورت‬ ‫حمای��ت از معیش��ت کارگ��ران در ش��رایط تحریم‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬برای بهبود معیش��ت کارگران و‬ ‫افزایش قدرت خرید انها‪ ،‬گزینه های فراوانی هس��ت‬ ‫ام��ا بای��د اراده ای ب��رای عملی کردن ای��ن گزینه ها‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬نخس��تین گزینه معافیت مالیاتی‬ ‫کارگران اس��ت‪ .‬اگر دولت یا کارفرمای��ان تمایلی به‬ ‫دادن س��بد کاال به کارگران ندارند‪ ،‬می توانند جامعه‬ ‫کارگ��ری را از پرداخت مالیات معاف کنند‪ .‬اقدام دوم‬ ‫اختصاص س��بد کاال یا بن خواربار است که در طول‬ ‫س��ال دس��ت کم باید ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬مرحله توزیع ش��ود تا از‬ ‫فش��ار افزایش هزینه ها بر خانوارهای کارگری اندکی‬ ‫کاسته ش��ود‪ .‬چمنی با بیان اینکه برخی کارگران در‬ ‫سخت ترین شرایط اقتصادی زندگی می کنند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬شرایط کشور به لحاظ اقتصادی شرایط مناسبی‬ ‫نیست‪ .‬در این ش��رایط طبیعی است که تمام فعاالن‬ ‫س��ختی هایی را متحمل ش��وند‪ .‬با این حال‪ ،‬خواسته‬ ‫جامعه کارگری امروز این اس��ت که هر طبقه و قشر‬ ‫به تناس��ب ش��رایطی که دارد‪ ،‬سختی را تحمل کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه عدالتی در زمینه تحمل سختی اقتصادی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫او به تش��کیل جلسه های دستمزد در شورای عالی‬ ‫کار اشاره کرد و گفت‪ :‬نمایندگان کارگران در شورای‬ ‫ عالی کار ضعیف هس��تند زیرا دولت کارفرمای بزرگ‬ ‫اس��ت و کارفرمایان هم از دولت پیروی می کنند؛ در‬ ‫حال��ی که کارگران نیروی کار کارفرمایان هس��تند و‬ ‫باید از انها حمایت ش��ود ام��ا می بینیم که با افزایش‬ ‫حقوق ی��ا افزایش ب��ن خواربار مخالفت می ش��ود و‬ ‫طبیعی اس��ت که تالش نمایندگان کارگری به جایی‬ ‫نمی رس��د‪ .‬ای��ن در صورتی اس��ت که ش��ورای عالی‬ ‫کار باید س��ه جانبه باش��د و هر ن��وع تصمیمی با نظر‬ ‫همه ش��ریکان گرفته شود‪ .‬اگر دولت مصمم است به‬ ‫کارگ��ران کوپن بدهد‪ ،‬ش��اید با وضعیت��ی که اکنون‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به ‪ ۵۰‬درصد جامعه کارگری هم نرس��د‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬درصد در توزیع ان با مشکل روبه رو شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت از قانون عدول نکند‬ ‫عل��ی خدایی با اس��تناد به‬ ‫م��واد ‪ ۱۶۷‬و ‪ ۱۶۸‬قانون کار‬ ‫گف��ت‪ :‬نماین��دگان کارگری‬ ‫اجازه ع��دول از قانون کار را‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫علی خدایی‪ ،‬عضو کارگری‬ ‫ی عالی کار با انتقاد از‬ ‫ش��ورا ‬ ‫ش��رایط دس��تمزد‪ ،‬مقامات مس��ئول را به مواد ‪۱۶۷‬‬ ‫و ‪ ۱۶۸‬قان��ون کار ارج��اع داد و گف��ت‪ :‬مس��ئوالن و‬ ‫سرپرست وزارت کار باید با اتکا به قانون رفتار کنند‪.‬‬ ‫قان��ون کار در این زمینه از ش��فافیت کافی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬م��واد ‪ ۱۶۷‬و ‪ ۱۶۸‬قانون کار‪،‬‬ ‫به صراحت الزام برگزاری ماهانه جلس��ه های شورای‬ ‫ عال��ی کار را بیان کرده اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬در این‬ ‫مواد قانونی امده که به درخواست ‪ ۳‬نفر از اعضا باید‬ ‫جلس��ه برگزار ش��ود‪ .‬با این وجود‪ ،‬اکنون ‪ 2‬ماه است‬ ‫که جلس��ه برگزار نش��ده و بیش از ‪ 2‬هفته است که‬ ‫برای برگزاری جلس��ه درخواست داده ایم اما پاسخی‬ ‫نگرفته ایم‪.‬‬ ‫خدای��ی در ادام��ه ب��ه نق��ش مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی اش��اره کرد و گفت‪ :‬نمایندگان مردم دولت‬ ‫را ب��ه رعای��ت قان��ون الزام کنن��د‪ .‬مناف��ع کارگران‬ ‫در قان��ون کار دی��ده ش��ده و ای��ن موض��وع باره��ا‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬متاس��فانه تمایل‬ ‫چندان��ی ب��رای اجرای قان��ون در این زمینه نش��ان‬ ‫داده نمی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ش��ورای عالی دس��تمزد‬ ‫بای��د س��ه جانبه گرایی را رعایت کن��د‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫ش��رایط کنونی به گونه ای می گذرد ک��ه نمایندگان‬ ‫کارفرمای��ی با تش��کیل جلس��ه مش��کلی ندارند اما‬ ‫دول��ت حاضر به برگ��زاری ان نمی ش��ود‪ .‬این اتفاق‬ ‫در حال��ی رخ داده ک��ه دولت از مح��ل افزایش نرخ‬ ‫دالر با افزایش درامد روبه رو ش��ده است‪ .‬نمایندگان‬ ‫کارفرمای��ی نیز با اینکه تصور نمی ش��د‪ ،‬مش��کلی با‬ ‫برگزاری جلس��ه و ط��رح افزایش دس��تمزد ندارند‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن‪ ،‬دولتمردان نیز بح��ث اختالف درامد‬ ‫کارگ��ران ب��ا هزینه های زندگی را خودش��ان مطرح‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹همبستگی دولت و مردم‪ ،‬نیاز امروز‬ ‫محمدرضا منص��وری‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫شرایط دستمزد به «گسترش‬ ‫صنع��ت» گف��ت‪ :‬دول��ت در‬ ‫هفته های گذشته این موضوع‬ ‫را مطرح کرده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال به نظر می رسد دولت تمایلی برای اجرایی کردن‬ ‫این سیاس��ت ن��دارد‪ .‬اکنون بیش از ‪ ۴‬ماه اس��ت که‬ ‫هزینه های زندگی افزایش یافته اما هنوز اقدامی عملی‬ ‫در این زمینه انجام نشده است‪ .‬منصوری با بیان اینکه‬ ‫یکی از مش��کالتی که وج��ود دارد اداره کردن وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با سرپرس��ت است‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬دولت نباید چنین وزارتخانه ای را بدون وزیر باقی‬ ‫بگذارد‪ .‬برخی از موضوع ها مانند افزایش دس��تمزد که‬ ‫بر اقتصاد کل کش��ور تاثیر دارد باید وزیر مطرح کند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون صنایع و معادن ب��ا بیان اینکه‬ ‫دولت باید ش��رایط وزارتخانه ها را سامان دهد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬متاسفانه برخی از وزیران به دلیل اینکه نمی دانند‬ ‫اس��تیضاح می ش��وند یا خیر‪ ،‬فعالیت های کلیدی را تا‬ ‫حدی متوقف کرده اند‪ .‬این در حالی اس��ت که کش��ور‬ ‫امروز باید با بیشترین سرعت به سمت توسعه حرکت‬ ‫کند‪ .‬منصوری با اشاره به شرایط سخت زندگی گفت‪:‬‬ ‫دولت باید این شرایط را برای مردم بهبود دهد و مردم‬ ‫هم باید تحمل بیشتری داشته باشند‪ .‬کشور در شرایط‬ ‫حساسی اس��ت که تنها همبس��تگی بین حاکمیت و‬ ‫مردم می تواند کشور را از این مرحله عبور دهد‪.‬‬ ‫هم اندیشی برای شانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی‬ ‫هم اندیشی ش��انزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی با‬ ‫حضور ابوالفضل کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و‬ ‫جمعی از ارکان و ارزیابان این جایزه برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬کیانی بختیاری‬ ‫در این هم اندیش��ی اظه��ار کرد‪ :‬زحماتی ک��ه ارکان و ارزیابان جایزه‬ ‫ملی تعالی س��ازمانی در ‪ ۱۶‬س��ال گذشته متحمل ش��ده اند‪ ،‬با وجود‬ ‫گرته برداری هایی که از این مدل شده است‪ ،‬همچنان پایدار و مانا است‬ ‫و امروز دلبسته این الگو هستیم و در راه توسعه ان گام برمی داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬راز مان��دگاری این جایزه را‬ ‫حض��ور ارزیابان متعه��د ان عنوان کرد و افزود‪ :‬ه��ر مدل و نظامی‬ ‫در چرخه عمر خود وقتی به مرحله بلوغ رس��ید‪ ،‬ممکن اس��ت دچار‬ ‫نابودی ش��ود و برای جلوگی��ری از ان باید یک ترم ثانویه برای موج‬ ‫دوم توس��عه ان در نظ��ر گرف��ت‪ .‬مدل تعالی س��ازمانی ه��م از این‬ ‫قاعده مستثنا نیس��ت و باید مدام اصالح و بروزرسانی شود‪ ،‬که این‬ ‫مس��ئولیت را ارزیابان توانمند تعالی س��ازمانی باید برعهده بگیرند و‬ ‫پویایی مدل را حفظ کنند‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬باید س��عی کنیم م��دل تعالی‬ ‫بو کار و بر اساس‬ ‫سازمانی را بنا بر ویژگی های خاص محیط های کس ‬ ‫نیاز بنگاه ها که مش��تریان اصلی این مدل هس��تند‪ ،‬باز پیکره بندی و‬ ‫اصالح کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تش��کیل پلتفرم های اصالحی مهم است و سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی امادگی دارد ش��بکه ای از این پلتفرم ها فراهم کند تا‬ ‫ارزیابان تعالی سازمانی بتوانند اصالحات و تغییرات مد نظر خود را با‬ ‫دیگران به اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬با اشاره به تشکیل «بنیاد تعالی‬ ‫سازمانی» تاکید کرد‪ :‬این مدل توانسته است یک ساختار درونگرا مثل‬ ‫بنیاد تعالی س��ازمانی را بس��ازد و ارائه کند که جای خرسندی است‬ ‫ک��ه این بنیاد از ط��رف متولیان جایزه با همان دغدغه ها و احس��اس‬ ‫مسئولیت های اولیه شکل گرفته است و راز موفقیت این گروه‪ ،‬همین‬ ‫پایبندی به معیارها و سالمتی در ارزیابی های تعالی سازمانی است‪.‬‬ ‫بو کار بنگاه ها به‬ ‫کیانی بختیاری یاداور شد‪ :‬در شرایط پیچیده کس ‬ ‫ل برای اموزش‪ ،‬پژوهش و تعالی سازمانی هزینه نمی کنند‬ ‫طور معمو ‬ ‫در حال��ی که بهترین فرصت برای خروج از رکود و تورم‪ ،‬توجه به این‬ ‫موارد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬توس��عه کارافرینی»‪« ،‬دانش بنیانی»‪« ،‬توسعه بهره وری‬ ‫در بنگاه ه��ا»‪« ،‬ش��فافیت» و «تفک��ر جه��ادی» همه با م��دل تعالی‬ ‫سازمانی قابل تحقق است و می توان مدل را به گونه ای اصالح کرد که‬ ‫با اس��ناد باالدستی و شعار س��ال هماهنگ و همسو باشد و امیدواریم‬ ‫بازپیکره بندی و اصالحی که در مدل انجام می شود به تعالی سازمانی‬ ‫در کشور کمک کند‪.‬‬ ‫در ادامه این هم اندیش��ی برنامه های توسعه ای جایزه تعالی سازمانی‬ ‫ارائه و عنوان ش��د که در طول ‪ ۱۶‬سال گذشته‪ ۱۳۵۷ ،‬بار بنگاه های‬ ‫کس��ب و کار مورد ارزیابی قرار گرفته اند که از این میان‪ ۱۳۲ ،‬شرکت‬ ‫موفق به کسب ‪ ۳۵۰‬امتیاز شده اند‪.‬‬ ‫همچنین در ادامه هم اندیشی‪ ،‬سید مسعود همایونفر‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫مدیریت منابع انس��انی ایران با اش��اره به روند تاس��یس بنیاد تعالی‬ ‫س��ازمانی اظهار کرد‪ :‬س��ازمان مدیریت صنعتی با نهادهای داخلی و‬ ‫خارجی رویکردی مشارکت جویانه دارد که یکی از این موارد‪ ،‬تشکیل‬ ‫بنیاد تعالی سازمانی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم با تش��کیل این بنیاد‪ ،‬سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫که نقش مهمی در توس��عه اموزش و مش��اوره در کشور بر عهده دارد‪،‬‬ ‫بتواند بخشی از مسئولیت های خود را در زمینه تعالی سازمانی به ان‬ ‫ن شکل‬ ‫محول کند و بنیاد یکی از نام هایی باش��د که در کنار س��ازما ‬ ‫بگیرد و توسعه یابد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪ 27 1397‬محرم ‪ 7 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 499‬پیاپی ‪2472‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نجات صنایع با صادرات‬ ‫واحده��ای صنعت��ی ام��روز‬ ‫در ش��رایطی با اقتصاد کش��ور‬ ‫ب��ه مش��کل برخورده اند که در‬ ‫س��ال های گذشته اقدامی برای‬ ‫صادرات نداش��ته اند‪ .‬متاسفانه‬ ‫این موض��وع ب��رای واحدهای‬ ‫صنعت��ی و کارخانه ه��ای ایران‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫تبدیل به یک عادت شده است‪.‬‬ ‫تحلیلگر و فعال صنعتی‬ ‫زمان��ی ک��ه ش��رایط اقتصادی‬ ‫دشوار می شود‪ ،‬واحدها به دولت‬ ‫فش��ار می اورند که معافیت های مختلف دریافت و از تسهیالت‬ ‫ارزان قیمت استفاده کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬مشکالت اقتصادی کالن‬ ‫که تا حدی برطرف می شود دوباره کارخانه ها به تقاضای داخلی‬ ‫ر وی می اورند‪ .‬به جز چند مورد‪ ،‬ایران سهم چندانی در صادرات‬ ‫محصول نهایی ندارد و این موضوع نش��ان از ضعف تولیدکننده‬ ‫دارد‪ .‬تولیدکنندگان در شرایط کنونی باید صادرات را در دستور‬ ‫کار قرار دهند و اقدام کنند تا در این زمینه موفق شوند‪ .‬صادرات‬ ‫بازاری اس��ت که س��خت به وجود می اید اما ثبات دارد و نظام‬ ‫اقتصادی ای��ران بر ان تاثیری نمی گذارد‪ .‬در ش��رایط افزایش‬ ‫نرخ ارز و برخی مش��کالت اقتصادی داخلی اگر تولیدکنندگان‬ ‫ای��ران توانی در صادرات داش��تند‪ ،‬کش��ور با مش��کالت کنونی‬ ‫روبه رو نمی ش��د‪ .‬بیش��تر صادرات ایران به کشورهای همسایه‬ ‫اس��ت و با توجه به ش��رایط اقتصادی ایران در منطقه‪ ،‬می توان‬ ‫ب��ه طور چمدانی پول را جابه جا کرد‪ .‬هر چند وظیفه حاکمیت‬ ‫و دولت در ای��ن زمینه نباید فراموش ش��ود اما تولیدکنندگان‬ ‫توقع دارند دولت تمام سیاس��ت های اش��تباه و رفتارهای غلط‬ ‫اقتصادی انها را هم جب��ران کند‪ .‬تولیدکنندگان امروز باید به‬ ‫فکر بازارهای صادراتی باش��ند تا بتوانیم از مرحله کنونی عبور‬ ‫کنیم‪ .‬این سیاستی است که اگر با تاخیر و تعویق روبه رو شود‪،‬‬ ‫به طور قطع اسیب های صنعتی بسیاری به کشور وارد می کند‪.‬‬ ‫دولت در این زمینه باید قوانین صادرات را به حداقل برس��اند و‬ ‫اتاق های بازرگانی نیز باید جلس��ه های بیشتری را برای اشنایی‬ ‫تولیدکنن��دگان با مقوله صادرات برگزار کند‪ .‬زمانی که اقتصاد‬ ‫کش��ور و بازارهای داخلی توان کافی ندارند‪ ،‬تولیدکننده باید به‬ ‫خارج از مرزها روی اورد‪ .‬این در حالی اس��ت که بازار صادراتی‬ ‫یک ش��به ایجاد نمی ش��ود و باید برای ان تالش ش��ود‪ .‬اکنون‬ ‫می توان با اولویت بخشی به صادرات صنایع را نجات داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درامد کمتر زنان در کار مشابه‬ ‫نتای��ج یک پژوهش جهانی نش��ان می دهد ک��ه در پرداخت‬ ‫دستمزد برابر میان زنان و مردان در کشورهای توسعه یافته و در‬ ‫حال توسعه تبعیض وجود دارد‪ ،‬با این تفاوت که تبعیض مزدی‬ ‫در کشورهای در حال توسعه نهادینه شده است‪ .‬به گزارش ایلنا‬ ‫به نقل از گاردین‪ ،‬نتایج یک پژوهش جهانی نش��ان می دهد که‬ ‫در پرداخ��ت دس��تمزد برابر میان زنان و مردان در کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته و در حال توس��عه تبعیض وجود دارد‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫در اتحادیه اروپا که کش��ورهای عضو ان در ش��مار کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته قرار دارند‪ ،‬زنان باید ‪ ۵۹‬روز بیش��تر از مردان کار‬ ‫کنند تا با مردان دس��تمزد برابر بگیرند‪ .‬وضعیت در کشورهای‬ ‫در حال توس��عه به مراتب بدتر اس��ت چراکه اش��کال مختلف‬ ‫تبعی��ض در زمینه نوع کار و پرداخت م��زد میان زنان و مردان‬ ‫در انها نهادینه ش��ده اند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در این کشورها از زنان در‬ ‫مش��اغل نظافتی و پرستاری از سالمندان و کودکان بیشتر بهره‬ ‫گرفته می شود که سطح دس��تمزدهای انها بسیار پایین است‪.‬‬ ‫بیش��ترین تبعیض در زمینه پرداخت دس��تمزد برابر میان زنان‬ ‫و م��ردان مربوط به هند و کمترین ان مربوط به بلژیک اس��ت‪.‬‬ ‫از همین رو‪« ،‬س��ازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای» به‬ ‫کش��ورها پیشنهاد داده اس��ت که برای کاستن از شکاف مزدی‬ ‫میان زنان و مردان اقدام کنند چراکه مواهب رشد اقتصادی باید‬ ‫به صورت برابر میان زنان و مردان توزیع شود‪.‬‬ ‫چایکاران بیمه می شوند‬ ‫بر اس��اس مف��اد تفاهمنام��ه همکاری میان صن��دوق بیمه‬ ‫اجتماعی کش��اورزان‪ ،‬روس��تاییان و عشایر با س��ازمان چای‪،‬‬ ‫اتحادی��ه چایکاران گی�لان و مازندران و صن��دوق حمایت از‬ ‫صنعت چای‪ ،‬برای چایکاران اس��تان گی�لان مزایا و تعهدات‬ ‫بلندم��دت صن��دوق ش��امل بازنشس��تگی‪ ،‬ازکارافتادگ��ی و‬ ‫مس��تمری بازمان��دگان برق��رار می ش��ود‪ .‬ب��ه گ��زارش ایلنا‪،‬‬ ‫محمدرض��ا واعظ مهدوی‪ ،‬مدیرعامل صن��دوق بیمه اجتماعی‬ ‫کش��اورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر هدف از س��فرهای استانی را‬ ‫ش��ناخت بیشتر ظرفیت های محلی عنوان کرد و گفت‪ :‬تجربه‬ ‫همین چند اجالس مدیران صندوق در مناطق گوناگون کشور‬ ‫نشان می دهد اگر نگرش تولیدی در کشور وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫ظرفیت های زیادی در کشور به فعلیت می رسد و توسعه کشور‬ ‫شتاب می گیرد‪ .‬واعظ مهدوی ادامه داد‪ :‬این ظرفیت ها بار دیگر‬ ‫به ما یاداوری می کند که مش��کالت امروز به مراتب کوچک تر‬ ‫از مشکالت زمان جنگ تحمیلی است اما مشکل انجاست که‬ ‫بینش ه��ا تغییر کرده و مصرف زدگ��ی به یک ارزش در جامعه‬ ‫بدل شده است‪ .‬امضای تفاهمنامه همکاری میان صندوق بیمه‬ ‫اجتماعی کش��اورزان‪ ،‬روس��تاییان و عشایر با س��ازمان چای‪،‬‬ ‫اتحادی��ه چایکاران گی�لان و مازندران و صن��دوق حمایت از‬ ‫صنعت چ��ای دیگر برنامه اجالس الهیجان بود‪ .‬صندوق بیمه‬ ‫اجتماعی کش��اورزان‪ ،‬روس��تاییان و عش��ایر اموزش‪ ،‬ترویج و‬ ‫اط�لاع رس��انی را برعهده گرفته و همچنین متعهد ش��ده در‬ ‫صورت اس��تقبال چایکاران از این طرح‪ ،‬به تعاونی های تشکیل‬ ‫شده از سوی انها کارگزاری بیمه ای اعطا کند‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 15‬مهر ‪ 27 1397‬محرم ‪ 7 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 499‬پیاپی ‪2472‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افکار عمومی خواستار‬ ‫شفاف سازی هزینه کردها‬ ‫از سوی خودروسازان‬ ‫در حالی خودروسازان موضوع‬ ‫افزای��ش نرخ خ��ودرو را مطرح‬ ‫می کنن��د ک��ه ش��اهد افزایش‬ ‫ش��دید ن��رخ خ��ودرو در ب��ازار‬ ‫هس��تیم‪ .‬خودروس��ازان مدعی‬ ‫هس��تند که به دالی��ل گوناگون‬ ‫ازجمله افزایش نرخ ارز و فاصله‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫ش��دید ن��رخ کارخانه ت��ا بازار‪،‬‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫فروش خ��ودرو با ن��رخ نزدیک‬ ‫به بازار می توان��د در میان مدت‬ ‫منجر به کاهش قیمت ها و س��اماندهی ان ش��ود‪ .‬قطعه س��ازان‬ ‫نیز ضمن اش��اره به افزایش قیمت مواد اولیه‪ ،‬خواس��تار افزایش‬ ‫نرخ خودرو هس��تند‪ .‬موضوع قابل توجه این است که علت اصلی‬ ‫درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش نرخ خودرو فقط مسائل‬ ‫مرتبط با فشارهای خارجی و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه‬ ‫است یا موضوع های دیگری هم مطرح است؟‬ ‫به ط��ور کلی درباره ریش��ه افزای��ش نرخ خ��ودرو درچند ماه‬ ‫گذش��ته چند نظریه مطرح شده است؛ برخی ممنوعیت واردات‬ ‫خ��ودرو را علت اصل��ی می دانند؛ برخی ب��ه متغیرهای برون زا و‬ ‫تحمیل��ی به اقتص��اد ایران از جمله تحریم ه��ا و افزایش نرخ ارز‬ ‫اش��اره می کنن��د؛ برخی وجود دالالن در ب��ازار را به عنوان عامل‬ ‫اصلی افزایش قیمت ها برمی شمارند و برخی دیگر نیز ناکارامدی‬ ‫مدیریتی را ریش��ه مش��کالت عنوان می کنند‪ .‬جدا از اینکه کدام‬ ‫ی��ک از عوامل مدیریت ناکارامد خودروس��ازان‪ ،‬ش��رایط بازار یا‬ ‫فش��ارهای خارجی علت اصلی افزایش نرخ و حتی درخواس��ت‬ ‫خودروسازان برای افزایش دوباره نرخ است‪ ،‬باید توجه داشت که‬ ‫می توان ریشه این موضوع را در ساختار هزینه های خودروسازان‬ ‫و مبن��ای قیمت گ��ذاری خودروها ردیابی ک��رد‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬تا‬ ‫زمانی که مدل و نحوه تعیین نرخ خودرو به طور دقیق مش��خص‬ ‫نش��ود‪ ،‬نمی توان اظهارنظر کرد که علت نوسان های قیمتی اخیر‬ ‫در بازار چیس��ت؟ تا زمانی که میزان‪ ،‬نوع و س��رفصل هزینه های‬ ‫خودروسازان مشخص نشود نمی توان هزینه های اضافی و ضروری‬ ‫خودروس��ازان به همراه س��هم عوامل گوناگون در افزایش نرخ را‬ ‫مشخص کرد‪ .‬بنابراین شفاف سازی در نوع هزینه و قیمت گذاری‬ ‫خودرو حلقه گمشده برای ریشه یابی این مسئله است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به ش��رایط کنون��ی صنعت خودرو به نظر می رس��د‬ ‫همچون انتش��ار فهرس��ت دریافت کنن��دگان ارز دولتی‪ ،‬صنعت‬ ‫خ��ودرو و به وی��ژه خودروس��ازان دولتی نیازمند شفاف س��ازی‬ ‫هس��تند‪ .‬شفاف س��ازی هزینه ه��ا به ویژه ن��وع هزینه ها که یکی‬ ‫از پایه ه��ای اصل��ی تعیین نرخ خودرو به ش��مار می رود‪ ،‬موضوع‬ ‫الزم االجرایی اس��ت‪ .‬بر این اساس افکار عمومی خواستار روشن‬ ‫شدن واقعیت های موجود در خودروسازان است تا بتواند قضاوت‬ ‫منصفانه ای داشته باشد‪ .‬قدر مسلم‪ ،‬با انتشار دقیق دخل و خرج‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬مردم و مسئوالن به راحتی می توانند درباره علت‬ ‫افزایش نرخ خودروها و درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش‬ ‫دوباره نرخ ها اعالم نظر کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫زمزمه واردات اتوبوس های‬ ‫دست دوم‬ ‫زمزمه هایی ش��نیده می ش��ود ک��ه برخی س��ازمان ها به بهانه‬ ‫تحری��م به دنبال واردات اتوبوس های دس��ت دوم درون ش��هری‬ ‫هس��تند؛ ان هم در ش��رایطی که ظرفیت تولیدکنندگان داخلی‬ ‫بدون استفاده مانده است‪.‬‬ ‫حسن کریمی سنجری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اتوبوس‬ ‫یک محصول ویژه اس��ت که مش��تری عام نداشته و مشتریان و‬ ‫خریداران اصلی ان ‪۳‬گروه ش��هرداری ها‪ ،‬سازمان شهرداری های‬ ‫وزارت کشور و شرکت تعاونی اتوبوسرانی هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه درحال حاضر بی��ش از ‪۷۰‬درصد ظرفیت‬ ‫شرکت های داخلی تولیدکننده اتوبوس به دلیل نداشتن سفارش‬ ‫بدون اس��تفاده مانده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در چنین شرایطی شنیده‬ ‫می ش��ود که برخی ش��هرداری ها با این بهانه که واردات قطعات‬ ‫خ��ودرو(‪ )CKD‬ب��ه ایران تحریم ش��ده ام��ا واردات خودروی‬ ‫ام��اده(‪ )CBU‬تحری��م نیس��ت‪ ،‬به دنب��ال واردات اتوبوس های‬ ‫درون شهری ان هم از نوع دست دوم و کارکرده هستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬چنین زمزمه هایی در‬ ‫حالی ش��نیده می شود که خودروسازان داخلی با وجود تحریم ها‬ ‫توانایی واردات قطعات و تولید اتوبوس های درون شهری را دارند‬ ‫و درحال حاضر نیز تولید این محصول در ش��رکت های داخلی در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاس��فانه واردات اتوبوس دارای منافع خاص برای‬ ‫عده ای اس��ت که این منافع موجب شده این افراد بدون توجه به‬ ‫ظرفیت و توانمندی خودروس��ازان داخلی به دنبال واردات باشند‬ ‫و بهانه انها نیز تحریم و ضرورت پاسخگویی به نیاز مردم در شبکه‬ ‫حمل ونقل عمومی درون شهری است‪.‬‬ ‫کریمی سنجری با بیان اینکه واردات اتوبوس دست دوم عالوه بر‬ ‫ضربه زدن به توان تولید داخل در شان مردم ایران نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید اتوبوس‬ ‫با هر مشخصات و کیفیتی را دارند‪ ،‬واردات اتوبوس ان هم از نوع‬ ‫دست دوم و کارکرده بر خالف شان و منافع ملی ایرانیان است‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر این در شرایط فعلی‬ ‫که منابع ارزی کشور محدود است‪ ،‬خروج مقدار قابل توجهی ارز‬ ‫ب��رای واردات محصولی که توان تولی��د داخلی ان وجود دارد بر‬ ‫خالف ضوابط و راهبردهای کالن ملی است‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫قاسم خاکی جوان‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» درباره خرید خودرو با کدملی نشان داد‬ ‫داللی خودرو با خرید کد ‪ 10‬رقمی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چگون��ه می توان ثب��ات را به بازار خ��ودرو برگرداند؟‬ ‫چگون��ه بای��د دس��ت دالالن را از این ب��ازار کوتاه کرد؟‬ ‫دس��تورهای جدی��د و ورود نهاد های قانونی و اجرایی به‬ ‫مس��ئله بازار‪ ،‬قیمت ها را تا ح��دودی تعدیل می کند اما‬ ‫انچه در چند ماه اخیر مس��لم ش��ده این اس��ت که این‬ ‫وضعیت پایدار نبوده و دوباره فرمان بازار به دست کسانی‬ ‫می افتد که منفعت طلب بوده و به دنبال سود بیشتر برای‬ ‫خود هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه به موقع انجام نمی شود‬ ‫س��عید موتمن��ی‪ ،‬رییس اتحادی��ه نمایش��گاه‪‎‬داران‬ ‫و فروش��ندگان خ��ودرو ته��ران درباره بازارخ��ودرو به‬ ‫ف هستند‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬مش��تریان بالتکلی ‬ ‫زی��را قیمت ها در بازار در تالطم اس��ت‪ .‬ازس��وی دیگر‪،‬‬ ‫خودروسازان‪ ،‬محصوالت خود را به بازار عرضه نمی کنند‬ ‫و منتظر افزایش قیمت ها هس��تند‪ .‬زمانی که به ش��کل‬ ‫قطره چکانی خودرو به بازار عرضه شود‪ ،‬اختالف قیمت ها‬ ‫طبیعی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب ه گفته خودروس��ازان اگ��ر تولید روزانه‬ ‫‪۱۵۰۰‬خودرو اس��ت فقط با عرضه محصوالت ‪۳‬روز این‬ ‫کارخانه ها‪ ،‬بازار به تعادل نس��بی می رس��د و بین ‪۴۰‬تا‬ ‫‪۵۰‬درصد قیمت ها شکسته می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازارخ��ودرو درباره وضعی��ت پیش فروش‬ ‫ازس��وی خودروس��ازان نیز اظهارکرد‪ :‬به طور معمول در‬ ‫موض��وع پیش فروش خ��ودرو به تعه��دات برای تحویل‬ ‫به موقع عمل نمی شود و این مسئله نیاز به رسیدگی دارد‪.‬‬ ‫موتمن��ی ادامه داد‪ :‬البته باید واقعیت ها را پذیرفت که‬ ‫تورم امس��ال با سال گذشته متفاوت بوده است و به طور‬ ‫قطع‪ ،‬ای��ن امر روی قیمت خودروها تاثیر دارد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬اگر خودرویی به ش��کل س��ی کی دی با ارز ‪۹‬هزار‬ ‫تومان وارد شود نرخ ان در بازار داخل ‪۵۰‬درصد افزایش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬برای خودروهای داخل��ی نیز که بیش از‬ ‫‪۹۰‬درصد داخلی س��ازی شده اند و حدود ‪۷‬درصد ارزبری‬ ‫ت را انتظار‬ ‫دارن��د‪ ،‬باید بین ‪ ۱۷‬تا ‪۱۸‬درصد افزایش قیم ‬ ‫داش��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬باید قیمت ها مش��خص باشد تا ثبات‬ ‫نسبی بر بازار حاکم شود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران با بیان اینکه خودروس��ازان باید موظف به عرضه‬ ‫ش خودروها باید با‬ ‫خودرو به بازار شوند‪ ،‬گفت‪ :‬پیش فرو ‬ ‫م��دت زمان تحویل کوتاه تری همراه باش��د زیرا تحویل‬ ‫خودرو پس از یک یا ‪۲‬س��ال تاثیری بر س��اماندهی بازار‬ ‫ان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫موتمن��ی در پایان گف��ت‪ :‬در نتیجه نابس��امانی های‬ ‫موج��ود در بازار‪ ،‬به دلیل عرض��ه ناکافی خودرو در ‪۲‬ماه‬ ‫گذشته بوده در حالی که با تزریق مناسب محصوالت به‬ ‫بازار بسیاری از چالش های موجود در این بخش برطرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد‪ ،‬با محرز شدن تخلف‬ ‫خودروس��ازان به مواردی برخورد کرده بودند که فردی‬ ‫با کارت ملی دیگری ثبت نام داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫ازس��وی خودروساز قابل پیگیری نیست زیرا کد ملی در‬ ‫س��ایت برای پیش خرید ثبت می شود و مشخص نیست‬ ‫این کد برای خریدار واقعی اس��ت یا خیر‪ .‬این موضوعی‬ ‫است که در رسانه ها مطرح شده و هنوز تایید نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش ت��ر ای��ن موض��وع در حوزه ه��ای‬ ‫دیگر(اجاره کارت های بازرگانی) اتفاق افتاده بوده که ان‬ ‫را به پیش فروش های خودرو هم ارتباط دادند‪ .‬هنوز این‬ ‫مسئله اثبات نشده‪ ،‬ضمن انکه قابل اثبات هم نیست‪.‬‬ ‫رئیس اداره ارتباط با رس��انه های گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا درباره پیگیری ثبت خودرو با کارت ملی دیگری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع ازسوی خودروساز قابل پیگیری نیست‬ ‫باید پلیس و نهادهای نظارتی پیگیر این مس��ئله باشند‬ ‫و به ان رس��یدگی کنند‪ .‬خودروس��از به عنوان فروشنده‬ ‫قدرت نظارتی و اجرایی ندارد و زمانی هم که خودروساز‬ ‫متوجه این موضوع ش��ود که چنین تخلفی در ثبت نام ها‬ ‫رخ داده‪ ،‬به طورحتم برخورد می کند‪.‬‬ ‫خاکی ج��وان تاکی��د ک��رد‪ :‬حتی این موض��وع یعنی‬ ‫شناس��ایی خریدار واقعی از غیرواقعی که به دنبال س��ود‬ ‫بیش��تر مب��ادرت به خرید چن��د خودرو ک��رده ‪ ،‬هنگام‬ ‫تحویل خودرو هم امکان پذیر نیس��ت‪ .‬وظیفه خودروساز‬ ‫در چنین موضوعی این اس��ت که با محرز شدن تخلف با‬ ‫ان برخورد کند‪.‬‬ ‫براس��اس نظر فعاالن ب��ازار خودرو عرضه کم منجر به‬ ‫نابسامانی این بازار شده است‪ .‬فعاالن این عرصه معتقدند‬ ‫اگر خودروسازان همکاری بیشتری برای تامین نیاز بازار‬ ‫داشته باشند حجم زیادی از مشکالت از بین می رود‪.‬‬ ‫در ادامه خودروسازان برای کاهش هیجان های کاذب‬ ‫ب��ازار مبادرت ب��ه پیش فروش برخ��ی محصوالت خود‬ ‫کردند‪ .‬در این راستا برای کوتاه شدن دست سودجویان‬ ‫از بازارخ��ودرو‪ ،‬مق��رر ش��د خریدار خودرو تا یک س��ال‬ ‫حق فروش ان را نداش��ته باش��د‪ .‬ضمن انکه اگر فردی‬ ‫در چند ماه گذش��ته خودرویی را خریداری کرده است‪،‬‬ ‫اجازه ثبت نام دوباره نداشته باشد تا ثبت نام برای دیگران‬ ‫امکان پذیر شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬کسانی که در ثبت نام محصوالت سایپا‬ ‫موف��ق به پیش خرید خودروهای این ش��رکت ش��دند‪،‬‬ ‫‹ ‹هر راهکاری‪ ،‬بدلی دارد‬ ‫نمی توانس��تند ب��رای ثبت نام محص��والت ایران خودرو‬ ‫در ادامه«گس��ترش صنعت» به س��راغ یک کارشناس‬ ‫اقدام کنند‪ .‬اما س��ودجویان که همیش��ه راهی برای دور‬ ‫صنعت خ��ودرو رفت‪ .‬ارمان خالق��ی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫زدن قوانی��ن دارند این بار با پدیده خرید کدملی به بازار‬ ‫خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران درباره‬ ‫خودرو وارد ش��دند‪ .‬هنگام پیش فروش‬ ‫پیامده��ای چنی��ن پدی��ده ای در این��ده‬ ‫خودروس��ازان با مراجعه به سایت دیوار‬ ‫بازارخ��ودرو‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما درباره یک ُمس��کن‬ ‫و ب��ا جس��ت وجوی کد مل��ی در بخش‬ ‫برای بازار خودرو صحبت می کنیم اما ایا این‬ ‫اگهی ه��ا با تعداد زی��ادی از اگهی های‬ ‫ُمسکن به اندازه کافی قوی است؟ در حقیقت‬ ‫ف��روش ک��د ملی روبه رو می ش��وید که‬ ‫کمبود خ��ودرو در بازار و حتی حس کمبود‬ ‫نرخ انها از ی��ک تا ‪۷‬میلیون تومان بود‪.‬‬ ‫ان‪ ،‬سبب شده تا تقاضا برای خودرو به شدت‬ ‫در این اش��فته بازار هرکس قیمتی برای‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫کدمل��ی خود تعیین می ک��رد‪ .‬در ادامه با مطرح شدن پیش شرط افزای��ش یاب��د‪ .‬وقتی صنعت خ��ودرو دچار‬ ‫«گسترش صنعت» با قاسم خاکی جوان‪ ،‬کدملی برای پیش فروش ها چنین چالش اساس��ی ش��د مدیران مربوط‬ ‫دوباره دالالن به دنبال‬ ‫تازه به فکر ارائ��ه راه حل افتاده اند‪ .‬هم اکنون‬ ‫رئیس اداره ارتباط با رس��انه های گروه‬ ‫راه حل جدیدی می روند‬ ‫ما درباره معلولی صحبت می کنیم(اشفتگی‬ ‫خودروس��ازی سایپا به گفت وگو نشست‬ ‫که در اینده پیامدهای ان‬ ‫بازار) تا بررسی کنیم ایا نحوه توزیع و عرضه‬ ‫و موض��وع خری��د و ف��روش کدملی را‬ ‫معضل اجتماعی دیگری‬ ‫خ��ودرو در ان منطقی بوده یا خیر؟ ایا با این‬ ‫ازسوی این کارشناس پیگیری کرد‪ .‬وی‬ ‫است‬ ‫شیوه ها می توانیم با شرایط رانتی ایجادشده‪،‬‬ ‫در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا‬ ‫مقابل��ه کنی��م یا خیر‪ ،‬ی��ا برعکس ش��رایطی را به وجود‬ ‫می اوریم که زمینه رانت برای عده ای فراهم شود؟‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬وضعی��ت فعل��ی همچ��ون خرید بلیت‬ ‫بخت ازمایی اس��ت که هرکس بتواند در سامانه ثبت نام‬ ‫کن��د‪ ،‬برده و از موهبت ش��کاف قیمت ه��ای کارخانه و‬ ‫بازار بهره مند ش��ده اس��ت؛ در نتیجه این روند نمی تواند‬ ‫قابل قبول باشد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫در این باره به چند مسئله دیگر اشاره کرد و گفت‪ :‬نخست‬ ‫باید دید بازار کشش این قیمت ها را دارد یا اینکه بیشتر‬ ‫ی می ش��ود‪ ،‬زیرا با پیش فروش خودروها‬ ‫گرفتار دالل باز ‬ ‫ب��ه قیمت کارخانه تنها ع��ده ای می توانند ثبت نام کنند‬ ‫و طبیعی اس��ت تع��داد زیادی نتوانن��د از این موقعیت‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به طور قطع‪ ،‬با مطرح شدن پیش شرط کدملی‬ ‫برای پیش فروش ها ازسوی خودروسازان‪ ،‬دوباره دالالن‬ ‫به دنبال راه حل جدیدی می روند که در اینده پیامدهای‬ ‫ان معضل اجتماعی دیگری است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اینکه‬ ‫اف��راد برای به نام زدن خودرو‪ ،‬بر س��ر قیمت ها به توافق‬ ‫می رسند یا خیر‪ ،‬جزو مسائلی است که در اینده مشخص‬ ‫می شود‪ .‬در این راستا ممکن است اختالف ها باال بگیرد و‬ ‫به برخی مشکالت اجتماعی دامن بزند‪.‬‬ ‫او در ادامه گفت‪ :‬ظرفیت تولید خودروسازان محدود‬ ‫و تقاض��ا برای خودرو باالس��ت؛ به این ترتیب باید فضا‬ ‫را برای خودروس��ازان خصوصی هموار کرد تا دست کم‬ ‫خودروس��ازان در فضایی رقابتی ت��ر وارد فعالیت های‬ ‫اقتصادی شوند‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬باز کردن فضا برای ورود‬ ‫خودروهای مش��ابه به داخل کش��ور تا به شکلی بتوان‬ ‫ب��ه تقاضاهای بازار پاس��خ داد‪ ،‬می تواند راهکار دیگری‬ ‫برای رفع مشکالت این بازار باشد‪ .‬اگر بازار را تشنه نگه‬ ‫داریم این عطش موجب افزایش بیش��تر قیمت ها شده‬ ‫در حالی که خودروس��از توان و ظرفیت پاسخگویی به‬ ‫انها را ندارند‪.‬‬ ‫خالقی خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه همه ترغیب شده اند‬ ‫برای حفظ ارزش س��رمایه ای که دارند‪ ،‬خودرو بخرند‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب یک کاالی مصرفی ب��ادوام تبدیل به کاالی‬ ‫س��رمایه ای شده است‪ .‬هر بار با هر راهکاری‪ ،‬کسانی که‬ ‫به دنبال س��ود بیشتر هس��تند از بازار‪ ،‬بدل ان راهکار را‬ ‫پیدا می کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬باید ریشه ای با معضل و مشکالت‬ ‫حوزه خودرو برخورد ش��ود تا به مشکالت و چالش های‬ ‫جدیدتر دچار نشویم‪.‬‬ ‫قیمت انواع کامیون و کامیونت‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫‪400/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫‪132/000/000‬‬ ‫‪139/000/000‬‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫‪......‬‬ ‫‪322/000/000‬‬ ‫‪215/000/000‬‬ ‫کامیونت ارنا‬ ‫‪98/300/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫‪345/000/000‬‬ ‫‪330/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫‪268/000/000‬‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫‪565/000/000‬‬ ‫‪333/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪580/000/000‬‬ ‫‪322/000/000‬‬ ‫‪135/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫‪147/500/000‬‬ ‫‪149/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪92/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫‪560/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫‪420/000/000‬‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫‪328/000/000‬‬ ‫‪335/000/000‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪460‬‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪500‬‬ ‫کامیون دانگ فنگ ار‪ 270‬تک محور باری ‪4*2‬‬ ‫کشنده داف ‪ 105‬ایکس اف‬ ‫‪213/000/000‬‬ ‫‪418/000/000‬‬ ‫‪473/000/000‬‬ ‫‪186/000/000‬‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫کامیونت جک ‪ 6‬تن‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫‪109/400/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪137/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت کاویان ‪K 1052‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 8.5‬تن‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن ‪ .‬خوابدار‬ ‫‪146/000/000‬‬ ‫‪155/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪147/000/000‬‬ ‫‪159/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫‪000/000/130‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪123/100/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 15‬مهر ‪ 27 1397‬محرم ‪ 7 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 499‬پیاپی ‪2472‬‬ ‫خبر‬ ‫بدهی ‪7‬هزارمیلیاردی‬ ‫خودروسازان به قطعه سازان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫می توان گفت اقبال‬ ‫به موتورسیکلت های‬ ‫برقی در کشور تا حدود‬ ‫زیادی به سرنوشت‬ ‫خودروهای هیبریدی‬ ‫دچار شده است‪ .‬مدتی‬ ‫است که از حضور‬ ‫خودروهای هیبریدی‬ ‫در ایران می گذرد اما‬ ‫ان طور که شایسته‬ ‫است از این نوع وسایل‬ ‫نقلیه استقبال نشده‬ ‫است‬ ‫بازار موتورسیکلت های برقی از تولید تا فروش‬ ‫مشارکت ایدرو در تولید‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چن��د س��الی اس��ت ک��ه برخ��ی ش��رکت های‬ ‫موتورسیکلت س��ازی در کش��ور موتورس��یکلت های‬ ‫برقی عرض��ه می کنند‪ .‬برای خرید این نوع وس��ایل‬ ‫نقلیه‪ ،‬باید به نکاتی دقت شود که اگر خریدار از انها‬ ‫اطالع نداشته باشد ممکن است هزینه های گزافی را‬ ‫متحمل شود‪.‬‬ ‫به گزارش«گس��ترش نیوز»‪ ،‬امروز با توجه به حجم‬ ‫زیاد ترافیک در ش��هرهای پرجمعی��ت مانند تهران‪،‬‬ ‫بس��یاری از اف��راد به س��مت خری��د و اس��تفاده از‬ ‫موتورسیکلت متمایل شده اند‪ .‬در این میان‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه افزایش االیندگی هوا در کالنش��هرها اس��تفاده‬ ‫از موتورس��یکلت و دوچرخه های برق��ی می تواند تا‬ ‫حدودی کمک رسان باش��د‪ .‬درحال حاضر کشورهای‬ ‫مختل��ف جهان نه تنه��ا از موتورس��یکلت های برقی‪،‬‬ ‫بلکه به وفور از دوچرخه های برقی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫نهادینه ش��دن چنین فرهنگی در کش��ور‪ ،‬می تواند‬ ‫تاثیر بسزایی در کاهش الودگی هوا داشته باشد‪.‬‬ ‫در همین زمینه چندی پیش س��ازمان گس��ترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع ایران(ای��درو) ب��رای حمایت از‬ ‫خودروهای برقی در زمینه تولید موتورس��یکلت های‬ ‫برق��ی فراخ��وان مش��ارکت داده ب��ود‪ .‬از جمل��ه‬ ‫ماموریت های س��ازمان ایدرو‪ ،‬توس��عه بخش صنعت‬ ‫کش��ور با ایجاد صنایع مبتنی ب��ر فناوری های نوین‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و حمای��ت از س��رمایه گذاران بخش‬ ‫خصوص��ی داخل��ی و خارج��ی در مناط��ق کمت��ر‬ ‫توسعه یافته و صنایع خطرپذیر‪ ،‬توسعه پژوهش های‬ ‫کارب��ردی و دان��ش فنی ب��ا رویکرد تقویت توس��عه‬ ‫طراح��ی و مهندس��ی س��اخت داخلی و‪ ...‬اس��ت‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬این س��ازمان برای تحقق اهداف و تش��ویق‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬نس��بت به مشارکت چند درصدی‬ ‫در پروژه های مل��ی و بومی اقدام می کند که یکی از‬ ‫این پروژه ها تولید موتورس��یکلت های برقی و فراگیر‬ ‫ش��دن اس��تفاده از این نوع وس��ایل نقلیه در کشور‬ ‫است‪ .‬ایدرو با فراخوان سرمایه گذاران خراسان رضوی‬ ‫در شهرستان تربت حیدریه‪ ،‬برای مشارکت در تولید‬ ‫وسایل نقلیه برقی ها اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم به برقی ها بی اعتماد هستند‬ ‫می توان گف��ت اقبال به موتورس��یکلت های برقی‬ ‫در کش��ور تا حدود زیادی به سرنوش��ت خودروهای‬ ‫هیبریدی دچار ش��ده است‪ .‬مدتی است که از حضور‬ ‫خودروهای هیبری��دی در ایران می گذرد اما ان طور‬ ‫که شایس��ته اس��ت از این نوع وسایل نقلیه استقبال‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬موضوع ه��ای مهم��ی در ای��ن زمینه‬ ‫تاثیرگذار بود که از جمل��ه انها می توان به اطالعات‬ ‫ناکافی درباره این نوع وسایل نقلیه اشاره کرد که در‬ ‫این زمینه رسانه ها نقش مهمی دارند‪.‬‬ ‫موض��وع دیگر‪ ،‬وج��ود نگرانی هایی درب��اره نحوه‬ ‫نگه��داری و خدمات پس از فروش این نوع وس��ایل‬ ‫نقلیه است که باید یک به یک بررسی و برطرف شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬اس��تفاده از این وس��ایل نقلیه به ویژه از‬ ‫ابتدای تیر امسال که ازسوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت واردات خودرو ممنوع ش��ده‪ ،‬به مرور در حال‬ ‫جا افتادن است‪.‬‬ ‫البت��ه نمی توان قیمت باالی این وس��ایل نقلیه را‬ ‫نادیده گرفت و یکی از دالیل اس��تقبال نشدن از انها‬ ‫به سطح درامد مردم و به ویژه قشر موتورسیکلت سوار‬ ‫‹ ‹شرکت های عرضه کننده‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫درحال حاضر شرکت های گوناگونی در بازار‪ ،‬عرضه‬ ‫در همی��ن زمین��ه حجت اله صفای��ی در گفت وگو‬ ‫موتورس��یکلت های برقی را برعهده دارند و بیش��تر‬ ‫ب��ا «گس��ترش صنع��ت» گفت��ه ب��ود‪ :‬چن��د نمونه‬ ‫ای��ن موتورس��یکلت ها از برندهای چینی هس��تند‪.‬‬ ‫موتورسیکلت برقی به کش��ور وارد شد اما چون بازار‬ ‫ش��رکت«کویرموتور» از جمل��ه برنده��ای مش��هور‬ ‫از انه��ا اس��تقبال نکرد‪ ،‬به مرحله تولید نرس��ید‪ .‬در‬ ‫موتورس��یکلت اس��ت که چندین نوع موتورسیکلت‬ ‫واق��ع کمبود ارز س��بب ش��د بومی س��ازی این نوع‬ ‫برقی را در کشور عرضه می کند‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت ها متوقف شود‪ .‬سرمایه گذاری در این‬ ‫در تم��اس خبرنگار«گس��ترش نیوز»‬ ‫ح��وزه به دلی��ل رکود ب��ازار برقی ها در‬ ‫با یک��ی از نمایندگی های این ش��رکت‬ ‫نهایت منجر به برگش��ت کند سرمایه ها‬ ‫از اع�لام نرخ موتورس��یکلت های برقی‬ ‫می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬در ای��ن ش��رایط‬ ‫در صورتی که‬ ‫تولیدکنن��ده ب��رای س��رمایه گذاری و از تاریخ تولید باتری خودداری ش��د و خریداران برای خرید‬ ‫این نوع وس��ایل نقلیه تنه��ا می توانند‬ ‫هزینه در این حوزه ترغیب نمی شود‪.‬‬ ‫مدت زمان زیادی‬ ‫ب��ا مراجعه حض��وری ب��ه نمایندگی ها‬ ‫البته رحیم خداپس��ند یکی از فعاالن‬ ‫گذشته باشد‪ ،‬در‬ ‫از قیمت ای��ن محصوالت اگاه ش��وند‪.‬‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت درب��اره تولید‬ ‫حقیقت عمر‬ ‫موتورس��یکلت های برقی در کش��ور به مفید باتری هم کاهش قیمت ه��ا در س��ایت فروش��ندگان‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫این ن��وع موتورس��یکلت ها ه��م اعالم‬ ‫روند تحقیق و توس��عه باتری ها اش��اره‬ ‫ک��رد و به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬در حالی که باتری های نش��ده اس��ت‪ .‬با پیگیری های خبرنگار‬ ‫موجود در بازار در‬ ‫«گس��ترش نیوز» اع�لام ش��د ک��ه‬ ‫نس��ل باتری موتورس��یکلت های برقی‬ ‫در دنیا هنوز کامل نش��ده است‪ .‬تکامل صورتی که از تاریخ‬ ‫درحال حاضر فروش موتورس��یکلت های‬ ‫ساخت باطری ها از کاربراتوری به سمت تولید انها هم مدت برقی عرضه ش��ده ازسوی این برند ملی‬ ‫زمان زیادی گذشته‬ ‫متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬قیمت های اعالم‬ ‫برقی‪ ،‬بازار موتورسیکلت را دچار شوک‬ ‫باشد‪ ،‬باز هم باتری نو‬ ‫ش��ده برای موتورس��یکلت های برقی از‬ ‫کرد زیرا موجب شد هزینه های این نوع‬ ‫به شمار می روند‬ ‫‪۷‬میلیون توم��ان به باالس��ت‪ .‬عالوه بر‬ ‫وسایل باال رفته و مصرف کننده به نوعی‬ ‫ای��ن قیمت باال‪ ،‬به طور کل��ی هیچ نوع‬ ‫از ان س��رخورده ش��ود‪ .‬البته ناگزیر به‬ ‫حرکت به ان سمت هستیم‪ .‬وی معتقد است نخست‬ ‫بای��د روی تولی��د انژکتوری ه��ا با اس��تاندارد یورو‪۴‬‬ ‫تمرک��ز و همزمان تولید موتورس��یکلت های برقی را‬ ‫اغاز کنیم‪.‬‬ ‫خداپس��ند همچنین گفته بود‪ :‬با حمایت دولت و‬ ‫تولید باتری های موردنیاز در کشور می توانیم موفق تر‬ ‫باش��یم‪ .‬پرداخت یاران��ه به کارخانه های باتری س��از‬ ‫باعث کاهش ن��رخ باتری های لیتیومی ش��ده و این‬ ‫امر در جذب مش��تریان بس��یار کمک کننده اس��ت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه با ش��عار راه به جایی نمی بریم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تعمیر این موتورس��یکلت ها مس��ئله دیگری‬ ‫اس��ت و چون راه ان��دازی تعمیرگاه ب��رای واحدهای‬ ‫تولیدی گران تمام می ش��ود‪ ،‬ش��هرداری باید مکانی‬ ‫را در اختی��ار تولیدکننده قرار دهد تا صنعتگر بتواند‬ ‫به ارائ��ه خدمات بپردازد‪ .‬بیم��ه از دیگر چالش های‬ ‫این نوع موتورس��یکلت ها اس��ت‪ .‬خداپس��ند درباره‬ ‫بیمه محصوالت برند خ��ود اظهار کرده بود که تمام‬ ‫موتورسیکلت ها با شماره شاسی‪ ،‬بیمه هستند‪.‬‬ ‫ضمانتنامه ای برای این وسایل نقلیه وجود ندارد‪ .‬این‬ ‫موض��وع می تواند به عنوان یک نکته منفی خریداران‬ ‫را از خرید این نوع موتورسیکلت های پشیمان کند‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از ش��رکت هایی ک��ه در زمین��ه‬ ‫س��اخت موتورس��یکلت های برقی فعالی��ت می کند‬ ‫ش��رکت«مادو» اس��ت‪ .‬نکت��ه مثب��ت درب��اره‬ ‫موتورسیکلت های این برند برخورداری از ضمانتنامه‬ ‫‪۶‬ماه��ه ب��رای باتری اس��ت‪ .‬البته باید ب��ه این نکته‬ ‫نیز اش��اره کرد ک��ه باتری این نوع موتورس��یکلت ها‬ ‫دس��ت کم یک تا یک ونیم س��ال عمر مفی��د دارند‪.‬‬ ‫برای س��ایر قطعات موتورس��یکلت های این برند نیز‬ ‫ضمانتنامه ‪۶‬ماهه ارائه می شود‪.‬‬ ‫در زمینه موتورس��یکلت های برقی برخی برندهای‬ ‫داخلی براس��اس سفارش تنها نیاز نهادهای دولتی و‬ ‫شهرداری به این وسیله نقلیه را تامین می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نکات مهم برای خرید‬ ‫ت برقی چندین نکته وجود‬ ‫برای خرید موتورسیکل ‬ ‫دارد ک��ه باید به انها توجه ک��رد‪ ،‬در این زمینه گاه‬ ‫پارامترهایی ازس��وی شرکت های عرضه کننده مطرح‬ ‫می ش��ود ک��ه ابهام ه��ای را در ذهن خری��دار ایجاد‬ ‫می کن��د‪ .‬در گفت وگ��وی «گس��ترش نیوز» با یکی‬ ‫از کارشناس��ان موتورس��یکلت های برق��ی‪ ،‬در ای��ن‬ ‫زمینه گفته ش��د ک��ه به عنوان نمون��ه‪ ،‬هنگام خرید‬ ‫موتورس��یکلت های برقی زمانی که مشتریان جویای‬ ‫مشخصات فنی می شوند‪ ،‬اطالعاتی بیان می شود که‬ ‫مشخص نیست حقیقی باشد‪.‬‬ ‫نکته دیگر مربوط به باتری های این وس��ایل نقلیه‬ ‫است که خریدار باید به عمر و تاریخ تولید انها دقت‬ ‫کن��د‪ .‬در صورتی که از تاریخ تولید باتری مدت زمان‬ ‫زیادی گذشته باشد‪ ،‬در حقیقت عمر مفید باتری هم‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬در حالی ک��ه باتری های موجود‬ ‫در ب��ازار در صورتی که از تاریخ تولید انها هم مدت‬ ‫زمان زیادی گذشته باش��د‪ ،‬باز هم باتری نو به شمار‬ ‫می روند‪ .‬زمان خرید موتورسیکلت های برقی ردیف‬ ‫پیمایش به ازای یک بار ش��ارژ نیز به مشتریان اعالم‬ ‫می ش��ود اما مشخص نیس��ت این ردیف پیمایش با‬ ‫حداکثر س��رعت است یا خیر‪ ،‬زیرا با افزایش سرعت‬ ‫در موتورس��یکلت های برقی این مس��ئله به سرعت‬ ‫کاهش می یابد؛ بنابراین پیشنهاد می شود خریداران‬ ‫هنگام خرید به این نکات توجه کنند و درباره ردیف‬ ‫پیمایش س��وال ش��ود که ع��دد عنوان ش��ده با چه‬ ‫سرعتی است‪.‬‬ ‫ثبت سفارش و خرید یک میلیارد دالر قطعه خودرو‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کش��ور گفت‪ :‬با توجه به اینکه تحریم‬ ‫خودرو جزو تحریم های اولیه بود‪ ،‬برای پیش��گیری از‬ ‫ضرر و زیان‪ ،‬یک میلیارد دالر قطعات ثبت سفارش و‬ ‫خریداری شد‪.‬‬ ‫به گزارش می��زان‪ ،‬محمدرض��ا نجفی منش درباره‬ ‫مش��کالت ترخیص کاال‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مشکل ترخیص‬ ‫کاال ارتباط��ی به گمرک ندارد‪ ،‬بلکه مجموع قوانینی‬ ‫است که جلوی گمرک قرار داده شده تا با انجام دادن‬ ‫انها بتوان کاالها را ترخیص کرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کشور افزود‪ :‬باید مقررات دست وپاگیر‬ ‫را حذف کنیم تا راه برای انجام فعالیت ها هموار شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره برطرف ش��دن مش��کالت پرداخ��ت‬ ‫مابه التفاوت ارز گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فهرست ‪۱۲۹‬صفحه ای را تهیه کرده که کاالهای این‬ ‫فهرس��ت ش��امل پرداخت مابه التفاوت نمی شود اما‬ ‫تع��دادی از قطعات باید مابه التفاوت را برای ترخیص‬ ‫بپردازن��د‪ .‬واحده��ای تولی��دی یک به ی��ک در حال‬ ‫مراجعه به وزارتخانه هس��تند که بتوانند مشکالت را‬ ‫برطرف کنن��د‪ .‬این فعال صنعت قطعه با اش��اره به‬ ‫افرادی که کاالهایی را در گذش��ته به صورت نسیه یا‬ ‫اعتباری خری��داری کرده اند و درحال حاضر باید پول‬ ‫ان را بپردازند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬نباید این افراد را به‬ ‫تهیه ارز به سامانه نیما ارجاع دهیم به دلیل اینکه این‬ ‫افراد کاالها را به عنوان نمونه‪ ،‬با دالر ‪۳‬هزارتومان وارد‬ ‫کرده و فروخته ان��د و اگر بخواهد درحال حاضر با ارز‬ ‫نیمایی بپردازد‪ ،‬متضرر می شوند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور ادامه داد‪ :‬بسیاری از افراد برای‬ ‫واردات ماشین االت پیش پرداخت هایی به طرف های‬ ‫خارجی داش��ته اند و اکنون برای وارد کردن ان باید‬ ‫باق��ی مبل��غ را ب��ا ارز نیمایی پرداخ��ت کنند که به‬ ‫واحدهای صنعتی فشار مضاعفی وارد می کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه یاداورشد‪ :‬در گذشته برخی‬ ‫شرکت های تجاری مواد اولیه و تجهیزات کارخانه ها‬ ‫را وارد می کردند اما درحال حاضر به ش��رکت تجاری‬ ‫تخصیص ارز نمی دهن��د و واحدهای تولید خود باید‬ ‫نس��بت به واردات مواد اولیه مورد نیاز اقدام کنند که‬ ‫در برخی موارد این کار با دشواری های بسیاری همراه‬ ‫است‪ .‬باید به شرکت های تجاری مجوز دهند تا مواد‬ ‫اولیه و ملزوماتی که در داخل قابلیت ساخت ندارد را‬ ‫وارد کنند تا نیازهای واحدهای صنعتی تامین شود‪.‬‬ ‫وی درباره امار قطعات وارد شده نیز گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه تحریم خودرو جزو تحریم ه��ای اولیه بود‪،‬‬ ‫ب��رای پیش��گیری از ضرر و زیان‪ ،‬ی��ک میلیارد دالر‬ ‫تخصیص ارز و قطعات ثبت س��فارش و خریداری شد‬ ‫که بخش��ی از ان وارد ش��ده و باقی هم در حال وارد‬ ‫شدن اس��ت‪ .‬نجفی منش همچنین درباره مطالبات‬ ‫قطعه سازان اظهارکرد‪ :‬درخواست صنعتگران پرداخت‬ ‫مطالبات یک ماهه اس��ت تا بتوانند هزینه مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودروی��ی گف��ت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر جم��ع دی��ون دو‬ ‫خودروس��از س��ایپا و ایران خودرو به‬ ‫قطعه س��ازان حدود ‪۷‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان اس��ت که مقداری از این رقم‬ ‫سررسید شده است‪.‬‬ ‫مازیار بیگلو در گفت وگو با خبرخودرو با اش��اره به اخرین‬ ‫وضعی��ت مطالب��ات قطعه س��ازان از خودروس��ازان‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫درحال حاضر جمع دیون دو خودروس��از سایپا و ایران خودرو‬ ‫به قطعه س��ازان حدود ‪۷‬هزار میلیاردتومان است که مقداری‬ ‫از این رقم سررسید شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر روند حرک��ت در این بخش مانند س��ال‬ ‫گذش��ته بود با میزان باالتری از مطالبات روبه رو بودیم زیرا‬ ‫حوزه قطعه سازی با مشکل افت تولید و کاهش گردش مالی‬ ‫مواجه ش��ده و با وجود این مس��ئله مبلغ مطالبات نسبت به‬ ‫سال گذشته کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه ادام��ه داد‪ :‬به طورقطع این عدد‬ ‫نش��انگر وضعیت واقعی نیس��ت زی��را درحال حاض��ر با نرخ‬ ‫سرکوب شده خودرو و به دنبال ان قیمت تعدیل شده قطعات‬ ‫روبه رو هستیم و ارزش واقعی قطعات بیش از مبلغ مطالبات‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬قطع��ه ای که به دلیل ق��رارداد قبلی‬ ‫به مبلغ ‪ 100‬هزار تومان به خودروس��از فروخته می ش��ود‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر ارزش ان دس��ت کم مع��ادل ‪۱۷۰‬هزارتومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اگر قیمت ها واقعی ش��ود ای��ن رقم افزایش چند‬ ‫درصدی خواهد داش��ت ام��ا درحال حاضر انچه در س��امانه‬ ‫خودروس��ازان ثبت شده و قطعه سازان ان را دریافت خواهند‬ ‫کرد‪ ،‬حدود ‪۷‬هزارمیلیاردتومان است‪.‬‬ ‫بیگلو اف��زود‪ :‬این مبلغ به گفته خودروس��ازان مبلغ صفر‬ ‫روزه مطالب��ات کل ب��وده‪ ،‬به این معنی ک��ه این مبلغ حتی‬ ‫موارد سررس��ید نش��ده را نیز ش��امل می ش��ود‪ ،‬ام��ا برای‬ ‫پرداخ��ت مبالغ��ی که سررس��یده ش��ده نگرانی هایی وجود‬ ‫دارد‪ .‬خودروسازان و قطعه س��ازان به شدت زیر فشار کمبود‬ ‫نقدینگی هستند و منابع مالی واحدها به شدت کاهش یافته‬ ‫و قدرت نقدینگی کمتر از یک بیستم شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خریدهای اعتب��اری‪ ،‬خریدهای خارجی و‬ ‫یوزانس ها همگی به پرداخت های ‪۱۳۰‬درصدی نقدی تبدیل‬ ‫شده و مش��کالت زیادی در این زمینه وجود دارد‪ .‬حتی اگر‬ ‫مبلغ سررس��ید شده یا کل مطالبات نیز وصول شود مشکلی‬ ‫را از صنعت قطعه برطرف نمی کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫درب��اره کاهش ن��رخ ارز در چند روز گذش��ته و تاثیر ان بر‬ ‫قطعه س��ازی گفت‪ :‬این مس��ئله بر حوزه قطعه سازی تاثیری‬ ‫نداش��ته به دلیل اینکه مبادالت قطعه س��ازان در بازار ثانویه‬ ‫انجام ش��ده و مرجع خرید ارز قطعه س��ازان بازارثانویه بانک‬ ‫مرکزی است‪.‬‬ ‫ارز ثانویه دچار تغییر نشده و کاهش و افزایش نرخ ارز در‬ ‫بازار ازاد تاثیری بر روند کار قطعه سازان ندارد‪.‬‬ ‫بیگلو در پایان گفت‪ :‬خودروس��از با ن��رخ معلوم و مصوب‬ ‫اقدام به فروش می کند و تغییرات قیمتی را با مجوز شورای‬ ‫رقاب��ت اعمال خواهد کرد و برای قطعه س��ازان نیز نرخ ارز و‬ ‫مواد اولیه خارجی و داخلی معلوم اس��ت بنابراین تغییر نرخ‬ ‫ارز در بازار ازاد تاثیری بر صنعت قطعه و خودرو نداش��ته اما‬ ‫بر جو روانی بازار و حاشیه بازار تاثیر دارد‪.‬‬ ‫اینده ای متفاوت برای‬ ‫خودروهای برقی با محصوالت پژو‬ ‫خودروه��ای برقی به جای انکه وس��یله ای ب��رای متفاوت‬ ‫بودن باش��ند‪ ،‬به مرور در می��ان خودروها جا ب��از می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخ��ودرو‪ ،‬یکی از بزرگ تری��ن تاثیرگذاران در‬ ‫این تغییر‪ ،‬طراحی های قدیمی‪ -‬برقی بوده اند که عرضه انها‬ ‫اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬زمانی که میراث طراحی خودرو فرانسوی‬ ‫در خطوط جاوی��دان پینینفارینا احیا می ش��ود‪ ،‬معجزه رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ب��ا نمایش کانس��پت ‪ E-Legend‬در نمایش��گاه خودرو‬ ‫پاریس‪ ،‬این خودروس��از فرانس��وی نش��ان داده ک��ه اینده‬ ‫خودروه��ای برقی لزوما عجیب یا کس��ل کننده نخواهد بود‪.‬‬ ‫پژو با ادای احترام به کوپه ‪ ۵۰۴‬که یکی از مدل های نمادین‬ ‫ان اس��ت به طورتقریبی رقیبی برای تسال ساخته که قدرت‬ ‫‪۴۰۰‬اسب بخار و گشتاور ‪ ۸۰۰‬نیوتون متر دارد‪.‬‬ ‫شتاب صفر تا صد این خودرو کمتر از ‪۴‬ثانیه است و باتری‬ ‫‪۱۰۰‬کیلووات ان طیف حرکتی مناس��بی را با یک بار ش��ارژ‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫‪ ‬از انج��ا که این خودرو یک کانس��پت اس��ت‪ ،‬کابین ان‬ ‫با مس��تطیلی تاش��و‪ ،‬نمایش��گر ‪LCD‬بزرگ روی داشبورد‬ ‫و رنگ ه��ا‪ ،‬م��وارد و روکش های ب��ه کار رفته حس��ی کامال‬ ‫اینده نگرانه فراهم می کند‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 15‬مهر ‪ 27 1397‬محرم ‪ 7 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 499‬پیاپی ‪2472‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کنترل هوشمند‬ ‫راهگشای صنعت‬ ‫کنتوره��ای هوش��مند از‬ ‫مزایای بسیاری در صنعت برق‬ ‫برخوردار هستند و استفاده از‬ ‫ان می تواند تحولی در اصالح‬ ‫الگ��وی مصرف کش��ور ایجاد‬ ‫کند‪ .‬مشکالتی که کنتور های‬ ‫موج��ود دارن��د در کنتورهای‬ ‫اسداهلل قره خانی‬ ‫هوش��مند برطرف شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی‬ ‫با کنتورهای هوش��مند امکان‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫دس��تیابی به هر میزان برق از‬ ‫سوی صاحبان صنایع و بخش‬ ‫خصوصی وجود دارد‪ .‬اگر برق با روش های نوین تولید انرژی‬ ‫تولید ش��ود می توان ان را به بورس عرضه کرد‪ .‬با عرضه برق‬ ‫در ب��ورس کاالی ایران بس��یاری از مش��کالتی که صاحبان‬ ‫صنایع در زمینه انرژی دارند‪ ،‬حل خواهد شد‪.‬‬ ‫از جمله مهم ترین مش��کالتی که صاحبان صنایع در زمینه‬ ‫برق دارند نگرانی نس��بت به کمبود و قطع برق در زمان اوج‬ ‫مصرف برق در طول ش��بانه روز اس��ت که ب��ا فصل های گرم‬ ‫س��ال این قطعی ها بیش��تر می ش��ود‪ .‬با عملیاتی شدن طرح‬ ‫کنتورهای هوشمند نگرانی صاحبان صنایع نسبت به کمبود‬ ‫ب��رق حل می ش��ود و واحدهای صنعت��ی و کارخانه ها موفق‬ ‫خواهند بود تولیدات خود را در شبانه روز ادامه دهند‪.‬‬ ‫در بهینه س��ازی مصرف انرژی ما تنها به هوشمندس��ازی‬ ‫کنتوره��ا اکتف��ا نمی کنی��م حتی پ��ا را فرات��ر می گذاریم و‬ ‫می گوییم باید سازکار کنترل هوشمند عملیاتی شود‪ .‬زمانی‬ ‫که مصرف انرژی بهینه ش��ود ما می توانی��م انرژی برق را در‬ ‫ب��ورس وارد کنیم و بخش خصوصی با ای��ن راهکار می تواند‬ ‫ب��رق مورد نیاز خ��ود را با قیمتی مش��خص از بورس کاالی‬ ‫ایران خریداری کند‪.‬‬ ‫همچنین از مزایای کنتورهای هوشمند این است که میزان‬ ‫مص��رف به صورت انی محاس��به می ش��ود و نتیجه به مرکز‬ ‫فرستاده می شود‪ .‬بررس��ی های الزم نسبت به میزان مصرف‬ ‫مشترکین و هزینه های ان انجام می شود‪ .‬در این زمان مردم‬ ‫از میزان دقیق مصرف برق خود به شکل مشخص اگاهی پیدا‬ ‫می کنن��د و برای اصالح الگوی مصرف خ��ود اقدام می کنند‪.‬‬ ‫تجهیزات و علم س��اخت کنتورهای هوشمند در کشور وجود‬ ‫دارد و در بخش هایی از کشور به شکل ازمایشی اجرایی شده‬ ‫است‪ .‬اجرایی شدن کنتورهای هوشمند باعث پیشرفت کشور‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در نشست کشورهای حاشیه اقیانوس هند‬ ‫مطرح شد ‬ ‫امادگی ایران برای جذب‬ ‫سرمایه های خارجی حوزه‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق‬ ‫از عالقه ایران برای جذب س��رمایه گذاری خارجی به منظور‬ ‫صادرات برق تجدیدپذیر و پاک خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان به نق��ل از وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬س��یدمحمد صادق زاده که به عنوان نماینده کشورمان‬ ‫در دومین نشس��ت کشورهای حاش��یه اقیانوس هند(ایورا)‬ ‫ش��رکت کرده است‪ ،‬در این نشس��ت سیاست ها و برنامه های‬ ‫کش��ورمان در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر و انتقال و‬ ‫توس��عه فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی در این زمینه‬ ‫را بی��ان کرد ‪ .‬معاون وزیر نیرو در این نشس��ت به اس��تقبال‬ ‫سرمایه گذاران و بهره برداری از ‪ ۸۵‬نیروگاه مگاواتی و ‪۲۰۰۰‬‬ ‫نی��روگاه کوچک مقیاس و در دس��ت س��اخت ب��ودن همین‬ ‫تعداد نیروگاه دیگر در دو س��ال گذشته در کشور اشاره کرد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان «ساتبا» اعالم کرد‪ ۱۱ :‬خط تولید تجهیزات‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر از جمل��ه ‪ ۵‬خط تولی��د پانل های‬ ‫خورشیدی و ‪ ۲‬خط تولید نیروگاه های بادی و تعداد دیگری‬ ‫در زمینه سایر تجهیزات اصلی در کشورمان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫صادق زاده همچنین درباره جذب س��رمایه گذاری خارجی به‬ ‫منظ��ور صادرات برق تجدیدپذیر و پ��اک عالوه بر تامین نیاز‬ ‫داخلی اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫مهذب ترابی‬ ‫م( سامانه‬ ‫طرح فها ‬ ‫هوشمندی اندازه گیری )‬ ‫برای هوشمندسازی‬ ‫لوازم اندازه گیری برق‬ ‫مشترکین اجرا شد تا‬ ‫به واسطه ان میزان‬ ‫مصرف مشترکین در‬ ‫کنترل باشد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫خود مشترکین به شکل‬ ‫ن از میزان مصرف‬ ‫انالی ‬ ‫د تا‬ ‫خود اگاهی یابن ‬ ‫بتوانند ان را مدیریت‬ ‫کنند‬ ‫« گسترش صنعت» از لزوم هوشمند سازی کنتور های برق گزارش می دهد‬ ‫کنتورهای هوشمند فیوز نمی پرانند‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کنتور به عنوان وس��یله ای که مقدار انرژی الکتریکی‬ ‫را ب��ر حس��ب کیلو وات س��اعت( ژول ) نش��ان می دهد‬ ‫تاکنون تحوالت مختلفی را از س��ر گذرانده است‪ .‬همه‬ ‫دهه ‪ ۵۰‬و ش��صتی ها یک نوس��تالوژی با عنوان پریدن‬ ‫فیوز در زمان تماشای فوتبال های حساس و سریال های‬ ‫تابستان را به خاطر دارند؛ کنتورهایی که باید فیوز ان‬ ‫زده می ش��د تا دوباره برق‪ ،‬ساختمان را روشن کند‪ .‬اما‬ ‫دانش��مندان و پژوهشگران با اس��تفاده از فناوری روز و‬ ‫تولید کنتورهای هوشمند توانستند نسلی از کنتورهایی‬ ‫را ایجاد کنند که مشکالت نوسان برق را به پایین ترین‬ ‫میزان ممکن برسانند‪.‬‬ ‫مدیریت ب��ار و مدیریت مصرف دو ش��اخصه اصلی‬ ‫است که کارشناس��ان برای هوشمند سازی کنتورهای‬ ‫برق عنوان می کنند و معتقدند اش��تغالزایی در اجرایی‬ ‫ش��دن این طرح به میزان چش��مگیری رشد می کند‪.‬‬ ‫برخ��ی از فعاالن بخش انرژی نیز بر ای��ن باورند که با‬ ‫توجه به پیشتاز بودن ایران در فناوری هوشمند سازی‪،‬‬ ‫این فن��اوری می تواند گامی به جلو برای مصرف بهینه‬ ‫انرژی در ایران باشد‪.‬‬ ‫بخ��ش صنع��ت بیش��تر از س��ایر بخش ه��ا از این‬ ‫هوشمند سازی نفع می برد چراکه دوره ضررهای ناشی‬ ‫از خاموشی های برق با نصب کنتورهای هوشمند پایان‬ ‫می یابد‪ .‬تنها مش��کل‪ ،‬اجرای کامل ان‬ ‫اعتبارات مالی اس��ت؛ بخش خصوصی‬ ‫رغبت چندان��ی برای س��رمایه گذاری‬ ‫ن��دارد و دولت نیز توان اجرای ان را به‬ ‫تنهایی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کنتورها هوشمند می شود‬ ‫اینترن��ت اش��یا( ‪ )IOT‬ب��رای کاهش می��زان مصرف‬ ‫حامل های انرژی از اهداف طرح هوشمندسازی کنتورها‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تفاده از کنتورهای هوشمند‪ ،‬اینترنت‬ ‫اش��یا( ‪)IOT‬مدیریت انرژی را در پی خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬هوشمندس��ازی کنتوره��ا از جمله مهم ترین‬ ‫اقدام هایی اس��ت که در بخش فن��اوری اطالعات انجام‬ ‫می شود و کاهش مصرف انرژی را در پی دارد‪.‬‬ ‫دودابی نژاد در پاسخ به این پرسش که جایگاه سازمان‬ ‫بهره وری انرژی برق(س��اتبا) در زمینه هوشمندسازی‬ ‫کنتورها به چه ش��کل است‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان بهره وری‬ ‫ان��رژی برق( س��اتبا) در سیاس��ت گذاری های کالن‬ ‫برنامه ریزی برای توس��عه هوشمندسازی فعال است و‬ ‫در چگونگی روش اجرا و چنین مباحثی شرکت توانیر‬ ‫عهده دار امر است‪ .‬معاون فنی و استانداردهای سازمان‬ ‫بهره وری انرژی برق( ساتبا) افزود‪ :‬استفاده از کنتورهای‬ ‫هوش��مند در کشور شروع شده اس��ت و در بسیاری از‬ ‫مناطق ایران از این نوع کنتورها بهره گرفته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی شهر های هوشمند‬ ‫عبدالرض��ا بهادری ف��رد‪ ،‬مع��اون توس��عه صنعت و‬ ‫اعتباربخشی سازمان فناوری اطالعات ایران با اشاره به‬ ‫برنامه ریزی های اولیه برای راه اندازی شهرهای هوشمند‬ ‫در کش��ور گفت‪ :‬کنتورهای اب و ب��رق برخی مناطق‬ ‫تهران در نخستین گام هوشمندسازی می شود‪.‬‬ ‫بهادری فرد با اش��اره به اینک��ه تحقق این امر به عقد‬ ‫تفاهمنام��ه ب��ا وزارت نیرو نی��از دارد‪ ،‬ب��ه ایرنا گفت‪:‬‬ ‫استفاده از اینترنت اشیا برای کاهش مصرف حامل های‬ ‫انرژی از اهداف این طرح است‪.‬‬ ‫وی ب��ا دع��وت از ش��رکت های فعال در‬ ‫حوزه اینترنت اش��یا برای س��رمایه گذاری‬ ‫و مش��ارکت در این طرح‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬در‬ ‫صورت موافقت ش��رکت های خدمات رسان‬ ‫اس��تانی می توان در شهرهای بزرگ کشور‬ ‫نی��ز این طرح را اجرا کرد‪ .‬معاون س��ازمان‬ ‫فن��اوری اطالعات ای��ران از اج��رای طرح‬ ‫امیر دودابی نژاد‬ ‫نوافری��ن در کش��ور خب��ر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫کنتورهای هوشمند‬ ‫طرح با هدف حمای��ت از فعاالن حقیقی و‬ ‫به عنوان یکی‬ ‫حقوق��ی حوزه ‪ ICT‬کش��ور و بارور کردن‬ ‫از شاخصه های‬ ‫هوشمندسازی‪ ،‬ابزار‬ ‫ظرفیت ه��ای موج��ود در اس��تان ها اج��را‬ ‫بسیار خوبی برای مدیریت می شود‪.‬‬ ‫امی��ر دودابی ن��ژاد‪ ،‬مع��اون فن��ی و‬ ‫اس��تانداردهای س��ازمان به��ره وری‬ ‫انرژی برق(س��اتبا) با اش��اره ب��ه لزوم‬ ‫اس��تفاده از کنتوره��ای هوش��مند به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬کنتورهای‬ ‫هوشمند به عنوان یکی از شاخصه های‬ ‫هوشمندسازی‪ ،‬ابزار بسیار خوبی برای‬ ‫مدیریت انرژی برق و بارهای الکتریکی انرژی برق و بار الکتریکی‬ ‫� س�امانه فن�اوری اطالع�ات‬ ‫ ‬ ‫خواهد بود‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه اس��تفاده از‬ ‫بهادری ادامه داد‪ :‬مش��ارکت شرکت های‬ ‫بزرگ برای شناس��ایی ش��رکت های کوچک‪ ،‬برگزاری‬ ‫رویدادهای استانی‪ ،‬توسعه صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫کارافرین��ی و توس��عه فرصت اش��تغال در ‪ ۳۱‬اس��تان‬ ‫کش��ور از جمل��ه اهداف ط��رح نو افرین اس��ت‪ .‬ایران‬ ‫یکی از کشورهایی اس��ت که در زمینه سامانه فناوری‬ ‫اطالع��ات هوشمندس��ازی پیش��تاز ب��وده و در حوزه‬ ‫عملیاتی نیز فعال اس��ت‪ .‬وی افزود‪ ۵ :‬قطب دیجیتال‬ ‫در اس��تانداردهای بین المللی با توجه به تسهیالتی که‬ ‫برای سرمایه گذاری در این مناطق وجود دارد‪ ،‬در کشور‬ ‫ایجاد می شود و اذربایجان غربی نیز دارای این ظرفیت‬ ‫اس��ت‪ .‬هوشمندس��ازی کنتوره��ا در راس��تای کاهش‬ ‫مص��رف انرژی از جمله مهم ترین اقدام های توس��عه ای‬ ‫در دنیای فناوری اطالعات به شمار می رود و در دستور‬ ‫کار دولتمردان قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کنتورهای هوشمند و اشتغالزایی‬ ‫علم��ی مدیریت مصرف ان��رژی ایران در باره پیش��ینه‬ ‫هوشمندسازی گفت‪ :‬هوشمندسازی کنتورها در حدود‬ ‫‪ ۵‬سال پیش و از سال ‪ ۸۸‬و ‪ ۸۹‬در کشور اغاز شد‪ .‬این‬ ‫طرح با نام طرح فها م( س��امانه هوشمندی اندازه گیری )‬ ‫برای هوشمندس��ازی لوازم اندازه گیری برق مشترکین‬ ‫انجام ش��د تا به واسطه ان میزان مصرف مشترکین در‬ ‫کنترل باشد‪.‬‬ ‫ن از‬ ‫همچنین‪ ،‬خود مش��ترکین بتوانند به شکل انالی ‬ ‫میزان مصرف خود اگاهی یابن د تا بتوانند ان را مدیریت‬ ‫کنند‪ .‬هوشمندسازی مصرف و کنتورهای هوشمند در‬ ‫کل جه��ان پدیده ای نو اس��ت و همواره در حال تغییر‪،‬‬ ‫پیش��رفت و حرکت به سوی جلو اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫برخی از مش��ترکین به نس��ل جدی��د کنتورها تجهیز‬ ‫شده اند و از مزایای ان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کنتورهای هوشمند و مدیریت بار‬ ‫تراب��ی در زمینه لزوم عملیاتی ش��دن طرح «فهام»‬ ‫گفت‪ :‬فهام یک طرح پیش��رفته‪ ،‬نو اور و بس��یار الزامی‬ ‫برای ش��بکه برق کش��ور است‪ .‬در این س��امانه امکان‬ ‫کنت��رل بار الکتریک��ی و مصرف فراه��م و از تلفات در‬ ‫ی نیز جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫زمینه انرژ ‬ ‫وی از کمب��ود اعتبارات به عن��وان مهم ترین چالش‬ ‫هوشمند شدن کنتورها نام برد و گفت‪ :‬هوشمندسازی‬ ‫نیاز ب��ه اعتب��ارات و نقدینگ��ی دارد‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫تمایلی به سرمایه گذاری در زمینه کنتورهای هوشمند‬ ‫ندارد و دولت نقدینگی الزم برای اجرای پروژه ای به این‬ ‫گستردگی را ندارد‪ .‬وزارت نیرو باید مکانیسمی تعریف‬ ‫کن��د تا بر اس��اس ان‪ ،‬بخش خصوصی با‬ ‫هم��کاری دولت پروژه هوشمندس��ازی را‬ ‫پیش بر د‪.‬‬ ‫س�لام امینی‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اسالمی و نماینده مردم ایالم در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» بیان کرد‪ :‬اس��تفاده از کنتور هوشمند با توجه‬ ‫ب��ه انکه موج��ب کاهش میزان مصرف ب��رق و ذخیره‬ ‫انرژی می ش��ود از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫کنتورهای کنونی مشکالت هدررفت انرژی نسل پیش‬ ‫از خود را نداش��ته اما نس��بت به کنتورهای هوشمند‪،‬‬ ‫کاس��تی هایی دارند که اس��تفاده از ای��ن کنتورها را با‬ ‫عالمت سوال روبه رو می کند‪ .‬وی با اشاره به نظر مثبت‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی درباره استفاده‬ ‫از کنتوره��ای هوش��مند گفت‪ :‬بکارگی��ری کنتورهای‬ ‫هوش��مند تحول��ی را در جلوگی��ری از‬ ‫هدررفت انرژی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون انرژی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با بیان این موضوع که‬ ‫کنتورهای هوشمند در کشور تولی د بومی ‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه متخصصان‬ ‫ایرانی در زمینه فناوری اطالعات(‪)ICT‬‬ ‫پیشرفت بسیاری کرده اند و می توانند از‬ ‫عبدالرضا بهادری فرد‬ ‫صف��ر تا صد کنتورهای هوش��مند را در‬ ‫هوشمندسازی کنتورها‬ ‫داخل کش��ور تولید کنند‪ .‬این امر سبب در راستای کاهش مصرف‬ ‫اش��تغالزایی برای جوانان کشور خواهد انرژی از جمله مهم ترین‬ ‫شد‪ .‬باید با نگاه به درون از صنایع تولید اقدام های توسعه ای در‬ ‫داخلی حمایت و صنعتگران را در حرکت دنیای فناوری اطالعات به‬ ‫شمار می رود و در دستور‬ ‫به این سمت پیشرفت هدایت کنیم‪.‬‬ ‫� سخن اخر‬ ‫ ‬ ‫هوشمندس��ازی از کانال تصمیم سازی‬ ‫به س�لامت عبور کرده است‪ .‬ازمایش ان‬ ‫نیز ب��ا موفقیت انجام ش��ده اس��ت‪ .‬حال‬ ‫زمان تخصیص سرمایه است تا از کنار ان‬ ‫بخش خصوصی در زمینه هوشمندسازی‬ ‫کنتوره��ا س��رمایه گذاری کند‪ .‬با س��طح‬ ‫باالی دانش متخصصان داخلی و استفاده‬ ‫از مناب��ع داخلی کنتور هوش��مند تولید و‬ ‫ی شود‪ ،‬برق کارخانه ها هوشمند‬ ‫اشتغالزای ‬ ‫شود‪ .‬زمان اوج مصرف برق این هوشمندی‬ ‫کار دولتمردان قرار دارد‬ ‫‹ ‹نیاز به حضور بخش خصوصی‬ ‫به کار اید و به جای خاموشی‪ ،‬روشنایی را‬ ‫مه��ذب تراب��ی‪ ،‬رئی��س انجم��ن‬ ‫در صنایع داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای اصفهان‪:‬‬ ‫عدالت در تقسیم اب زاینده رود ‬ ‫رعایت می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اصفهان با بیان اینکه عدالت‬ ‫برای روس��تاهایی که از زاینده رود تغذیه می ش��وند‪ ،‬رعایت شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برنامه ریزی ش��ده مشکالت روستاهایی که با‬ ‫تانکر اب رس��انی می شوند‪ ،‬برطرف شود‪ .‬هاشم امینی در حاشیه‬ ‫چهاردهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت اب و تاسیسات اب و‬ ‫فاضالب در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره تامین اب روستاییان اصفهان‬ ‫در ش��رایط تنش ابی یک س��ال گذشته گفت‪ :‬تامین اب بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬روس��تا از حوزه ش��هری است و ش��رایطی که برای شهرها‬ ‫داشتیم‪ ،‬در روستاها هم حاکم بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬روستاهایی‬ ‫که از زاینده رود اب می گیرند‪ ،‬عدالت در موردشان رعایت شده اما‬ ‫برخی روستاها منابع محلی دارند که وابسته به زاینده رود نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب اصفهان اظهار کرد‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫شده که دشواری برای روستاهایی که با تانکر اب رسانی می شوند‬ ‫یا چاه های شان دچار مشکل شده‪ ،‬به کمترین میزان برسد‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی‪:‬‬ ‫خواب ترامپ برای صفر کردن صادرات نفت خام ایران تعبیر نخواهد شد‬ ‫حسینی گفت‪ :‬با توجه به اتفاق های اخیر خواب ترامپ‬ ‫ب��رای صفر کردن صادرات نفت خام ایران و کاهش نرخ‬ ‫نفت تعبیر نخواهد شد‪ .‬با تمهیدات ایران برای صادرات‬ ‫نفت‪ ،‬خواب کاهش نرخ نفت تعبیر نمی شود‪ .‬به گزارش‬ ‫باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬به نقل از صدا و سیما‪ ،‬حمید‬ ‫حسینی‪ ،‬دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی‬ ‫ایران با اشاره به اینکه نرخ نفت در ‪ ۱۰‬روز گذشته وارد‬ ‫کانال ‪ ۸۵‬دالر شده‪ ،‬افزود‪ :‬این مسئله نشان می دهد دنیا‬ ‫نگران جایگزینی نفت ایران است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ممکن اس��ت صادرات نف��ت ایران کاهش‬ ‫یاب��د اما ب��ا توجه به منافعی که خرید نفت از ایران برای‬ ‫کشورهایی مانند چین و هند دارد که می توانند به جای‬ ‫پ��ول‪ ،‬کاال به ایران صادر کنند‪ ،‬به طور قطع صادرات ما‬ ‫صفر نخواهد ش��د‪ .‬حس��ینی‪ ،‬نفت را یک کاالی امنیتی‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬در چنین شرایطی همه کشورها سعی‬ ‫می کنند در تامین کنندگان منابع خود تنوع ایجاد کنند‬ ‫و خود را به یک کش��ور وابس��ته نکنند به همین دلیل‬ ‫ادام��ه صادرات نفت ای��ران امکان پذیر خواهد بود‪ .‬دبیر‬ ‫اتحادیه صادرکنن��دگان فراورده های نفتی ایران گفت‪:‬‬ ‫حتی اگر کش��ورهایی مانند عربس��تان‪ ،‬روسیه و عراق‪،‬‬ ‫توانایی جایگزین کردن نفت ایران را داش��ته باش��ند باز‬ ‫هم کش��ورهای خریدار نفت امادگی اینکه ایران را کنار‬ ‫بگذارند ندارند و بعید اس��ت نفت ایران مشتری نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬وی با اشاره به اینکه امارها نشان می دهد در ماه‬ ‫س��پتامبر ایران روزانه یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار بش��که‬ ‫نفت صادر کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬واقعیت بازار نشان می دهد‬ ‫نه تنه��ا ظرفیت افزایش تولی��د در دنیا وجود ندارد بلکه‬ ‫مخاط��رات ژئوپلتیک نیز بازار نف��ت را تهدید می کند‪.‬‬ ‫حس��ینی درباره ازادسازی ذخایر نفت از سوی امریکا و‬ ‫عربستان با هدف تعادل بخشی در بازار انرژی هم گفت‪:‬‬ ‫ازاد کردن ذخایر نفتی خود یک ش��وک به بازار اس��ت‬ ‫زیرا وقتی ش��ما ذخایر خود را ازاد می کنید این پیام را‬ ‫به دنیا مخابره می کنید که ظرفیت تولید در کشورهای‬ ‫تامین کننده نفت پایین اس��ت و همین مس��ئله خود به‬ ‫افزایش قیمت ها دامن خواهد زد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫اطالعات موجود نش��ان می ده��د چین‪ ،‬هند و ترکیه به‬ ‫عن��وان خریداران نفت ایران باق��ی خواهند ماند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫البته اینکه این کش��ورها به چه میزان از ما نفت بخرند‬ ‫ب��ه اینده بس��تگی دارد‪ .‬دبیر اتحادی��ه صادرکنندگان‬ ‫فراورده ه��ای نفتی ایران‪ ،‬اقدام های عملی اروپایی ها در‬ ‫ایج��اد س��ازکارهای مالی با ایران را از دیگر نش��انه های‬ ‫مثبت برای تداوم صادرات نفت ایران عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫اگر اروپایی ها که پیش از این روزانه ‪ ۶۸۰‬هزار بشکه نفت‬ ‫از م��ا می خریدند همچنان ب��ه خرید نفت از ایران ادامه‬ ‫دهند به طور قطع می توان به اینده امیدوار بود‪ .‬حسینی‬ ‫با تاکید بر اینکه دوران عواقب ناشی از تحریم های امریکا‬ ‫سپری شده و اثار منفی تحریم ها شرایط را بدتر از انچه‬ ‫در ماه های گذش��ته رخ داد نخواه��د کرد‪ ،‬افزود‪ :‬هر اثر‬ ‫منف��ی که تحریم ها قرار بود بگذارد تا امروز گذاش��ته و‬ ‫ش��رایط از انچه در ماه های اخیر بر مردم گذش��ت بدتر‬ ‫نمی شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬هر اتفاقی بعد از ‪ ۱۳‬ابان رخ دهد به‬ ‫طور قط ع شرایط ما را بدتر از این نخواهد کرد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪ 27 1397‬محرم ‪ 7 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 499‬پیاپی ‪2472‬‬ ‫اخبار‬ ‫پرداخت مطالبات گندمکاران‬ ‫منصور معظمی‬ ‫نادر میرشکار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سید عبدالحسین سجادی‬ ‫به بهانه گشایش خط ریسندگی کارخانه بافت بلوچ با اعتبار ایدرو در دهه فجر بررسی شد‬ ‫اموزش بومی ها برای کار با ماشین االت وارداتی‬ ‫رونق اشتغال و نساجی در جنوب شرق کشور‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در حال��ی مس��ئوالن از راه اندازی خط ریس��ندگی‬ ‫کارخانه بافت بلوچ در دهه فجر امسال خبر می دهند‬ ‫که بخش عمده ای از این کارخانه در اتش سوزی سال‬ ‫‪ ۸۸‬از بین رفت اما اکنون ماشین االت جدید و مدرن‬ ‫این کارخانه با هزینه کرد بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫از س��وی ایدرو در حال نصب اس��ت و قرار است خط‬ ‫بافندگ��ی کارخانه بافت بلوچ نیز تا یک س��ال اینده‬ ‫تکمیل و راه اندازی ش��ود‪ .‬برای احیای خط بافندگی‬ ‫کارخان��ه بافت بلوچ نی��ز ‪ ۱۰‬میلیون دالر از س��وی‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران( ایدرو)‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫کارخانه باف��ت بلوچ به عنوان یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫واحدهای نس��اجی کش��ور نقش مهمی در اشتغال و‬ ‫تولید منس��وجات در جنوب شرق کشور داشته است‪.‬‬ ‫قرار اس��ت با راه ان��دازی خط جدید ریس��ندگی این‬ ‫کارخانه زمینه اشتغال ‪۱۷۰‬نفر به طور مستقیم فراهم‬ ‫شود‪ .‬همچنین‪ ،‬با راه اندازی واحد بافندگی برای بیش‬ ‫از ‪ ۶۰۰‬نفر اشتغال ایجاد می شود‪.‬‬ ‫کارخان��ه باف��ت بلوچ در س��ال ‪ ۵۵‬در شهرس��تان‬ ‫ایرانشهر راه اندازی شد و در زمان اوج فعالیت حدود ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر نیرو در ان مشغول به فعالیت بودند‪.‬‬ ‫اما اتش س��وزی کارخانه در س��ال ‪ ۸۸‬باعث تعطیلی‬ ‫ان ش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬فعالیت بافندگی و رنگ امیزی در‬ ‫این کارخانه محدود ش��د اما از سال ‪ ۹۴‬فعالیت خود‬ ‫را دوباره از س��ر گرفت و در اغاز سال ‪ ۹۵‬از فهرست‬ ‫واگذاری به بخش خصوصی نیز خارج شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق نساجی در جنوب شرق کشور‬ ‫اکن��ون روزانه ی��ک تن نخ در کارخان��ه بافت بلوچ‬ ‫تولید می شود که با راه اندازی خط جدید میزان تولید‬ ‫ان به ‪ ۱۵‬تن در روز خواهد رسید‪.‬‬ ‫س��ید عبدالحس��ین س��جادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گس��ترش صنای��ع بل��وچ در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» اظهار کرد‪ :‬کارخانه بافت بلوچ به عنوان یکی‬ ‫از بزرگ ترین واحدهای نس��اجی کش��ور نقش مهمی‬ ‫در اش��تغال و رونق تولید منسوجات در جنوب شرق‬ ‫کشور داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اش��تغال ‪ ۱۲۷‬نف��ر در کارخانه‬ ‫باف��ت بلوچ بیان کرد‪ :‬در اتش س��وزی س��ال ‪ ۸۸‬که‬ ‫تم��ام تجهیزات و امکانات ای��ن کارخانه از بین رفت‬ ‫باید ماش��ین االت اصلی برای راه ان��دازی دوباره واحد‬ ‫ریس��ندگی ان خریداری می شد که هم اینک در حال‬ ‫نصب ماشین االت جدید و مدرن است‪.‬‬ ‫س��جادی ب��ا بیان اینکه بازس��ازی و نوس��ازی این‬ ‫کارخانه در کنار خرید ماشین االت جدید هدف گذاری‬ ‫شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واگذاری کارخانه بافت بلوچ به‬ ‫ایدرو توانس��ت جانی دوباره به این کارخانه دهد و با‬ ‫راه اندازی فاز ‪ ۲‬این کارخانه تولید س��االنه ان به ‪۲۰‬‬ ‫میلیون متر پارچه خواهد رسید که سهم قابل توجهی‬ ‫از صنایع نساجی را به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت گس��ترش صنایع بلوچ تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬کارخان��ه فراگیر باف��ت بلوچ در س��ال ‪ ۵۵‬در‬ ‫شهرس��تان ایرانش��هر راه اندازی ش��د و در زمان اوج‬ ‫فعالیت حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر نیرو در ان مش��غول‬ ‫به فعالیت بودند‪.‬‬ ‫س��جادی افزود‪ :‬بر اساس دستور رئیس هیات عامل‬ ‫ایدرو‪ ،‬قرار اس��ت برنامه ای را ب��رای تولید روزانه ‪۵۴‬‬ ‫هزار متر پارچ��ه تعریف کنیم‪ .‬چنانچه این کار انجام‬ ‫ش��ود س��االنه نزدیک به ‪۲۰‬میلیون متر پارچه تولید‬ ‫خواهد ش��د ک��ه تحول بزرگ��ی ب��رای تکمیل خط‬ ‫ریسندگی است و رینگ نس��اجی با فعال شدن خط‬ ‫بافندگی تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫است و باید مسئوالن ذی ربط نیازهای این کارخانه را‬ ‫بیشتر مورد توجه قرار دهند‪ .‬افزایش تولیدات نساجی‬ ‫این واحد مستلزم تالش همگانی مدیران و مسئوالن‬ ‫ذی ربط است‪.‬‬ ‫س��جادی با بیان این مطلب که درحال حاضر واحد‬ ‫تولیدی بافت بلوچ ایرانش��هر بخش کوچکی از تولید‬ ‫نس��اجی کش��ور را به خود اختصاص داده است‪ ،‬ابراز‬ ‫امی��دواری کرد که با گس��ترش و س��اخت فضاهای‬ ‫مناس��ب و تامی��ن ماش��ین االت نوین و اس��تفاده از‬ ‫نیروهای متخصص و بومی این رقم افزایش داده شود‪.‬‬ ‫احیای دوباره این واحد نساجی عالوه بر ایجاد اشتغال‬ ‫نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی منطقه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صفر تا صد تولید پارچه‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند کارخانه بافت بلوچ با‬ ‫وجود وس��عت تولید و اثرگذاری بر اشتغال منطقه ای‬ ‫در دوره ای ک��ه تمام واحدهای صنعتی با مش��کالت‬ ‫بس��یار روب��ه رو بودند مش��کالتی بیش��تر در زمینه‬ ‫کارگری داش��ت و در فهرس��ت خصوصی سازی های‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬نیز قرار داشت اما همچنان دولتی ماند‪.‬‬ ‫نادر میرش��کار‪ ،‬رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنع��ت» به تکمیل زنجی��ره تولید در‬ ‫کارخانه بافت بلوچ اش��اره و اظهار کرد‪ :‬در روند تولید‬ ‫این واحد صنعتی‪ ،‬تهیه مواد اولیه هر واحد در همین‬ ‫‹ ‹بکارگیری بومی ها در اولویت‬ ‫زنجیره پیش بینی و تمام مواد الزم برای تولید پارچه‬ ‫مدیرعام��ل کارخانه باف��ت بلوچ درباره اس��تخدام‬ ‫در این واحد تولید می شد‪.‬‬ ‫نیروه��ای جدی��د گف��ت‪ :‬از انج��ا ک��ه‬ ‫میرش��کار با اش��اره به مشکالتی که‬ ‫ماش��ین االت خری��داری ش��ده دارای‬ ‫برای این واحد تولی��دی به وجود امده‬ ‫کارخانه بافت بلوچ‬ ‫فناوری های روز هستند باید از نیروهای‬ ‫بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تمام این مشکالت باعث‬ ‫به عنوان یکی از‬ ‫متخصص اس��تفاده ش��ود که در تالش‬ ‫ش��د تا اش��تغال و تولی��د در این واحد‬ ‫بزرگ ترین واحدهای‬ ‫هس��تیم بومی ها را اولویت دهیم چراکه‬ ‫تولیدی به عددی برسد که در مقایسه با‬ ‫نساجی کشور نقش‬ ‫ماندگاری نیروهای بومی بیشتر است‪.‬‬ ‫حالت قبل به چشم نمی اید‪.‬‬ ‫مهمی در اشتغال و‬ ‫سجادی افزود‪ :‬شرکت های سازنده این‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تولید منسوجات در‬ ‫ماش��ین االت بر مبنای ق��رارداد باید به‬ ‫تجارت اس��تان سیس��تان و بلوچستان‬ ‫جنوب شرق کشور‬ ‫نیروهای ما اموزش دهند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در س��ال های بعد از پیروزی‬ ‫داشته است‪ .‬قرار‬ ‫‪ ۱۲۴‬نف��ر در کارخانه بافت بلوچ فعالیت‬ ‫انقالب اس�لامی و همزمان با مس��ائل و‬ ‫است با راه اندازی‬ ‫می کنند که با راه اندازی خط ریسندگی خط جدید ریسندگی مشکالتی که برای این واحد صنعتی به‬ ‫‪ ۱۷۰‬نفر به این تعداد افزوده می شود‪.‬‬ ‫وجود امده بود باعث ش��د تا این واحد‬ ‫این کارخانه زمینه‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت گسترش اشتغال ‪۱۷۰‬نفر به طور دچار نوس��ان هایی در تولید ش��ود و در‬ ‫بلوچ ایرانش��هر‪ ،‬احیای ل��وازم و امکانات مستقیم فراهم شود نهایت این کارخانه از روندی که تعریف‬ ‫کارخانه باف��ت بلوچ ایرانش��هر ضروری‬ ‫ش��ده بود خارج و واحدهای تولیدی به‬ ‫حالت غیرفعال تبدیل ش��دند‪ .‬میرش��کار اضافه کرد‪:‬‬ ‫برای فعال ش��دن این واحد صنعت��ی کارهای زیادی‬ ‫انجام ش��د اما به نتیجه نرس��ید‪ .‬از ط��رف دیگر‪ ،‬کل‬ ‫صنای��ع کش��ور در مقطع زمانی با مش��کالتی روبه رو‬ ‫هس��تند که ادامه فعالیت تولید برای انها سخت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬واح��د تولیدی صنای��ع بافت بلوچ‬ ‫ایرانش��هر در سال هایی که با این مشکالت روبه رو بود‬ ‫مشکالت کارگری داشت‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان اضاف��ه کرد‪ :‬زمان��ی که این‬ ‫مش��کالت به وجود امد س��ازمان ایدرو هم نتوانست‬ ‫س��رمایه گذاری الزم را برای ای��ن واحد انجام دهد‪ ،‬از‬ ‫طرف دیگر سازمان خصوصی سازی هم تصمیم نهایی‬ ‫را نگرفته بود تا اینکه در س��ال ‪ ۹۳‬این واحد تولیدی‬ ‫به بخش دولتی بازگردانده ش��د و تبدیل به ش��رکت‬ ‫هلدینگ(مادر تخصصی) شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی با ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تجهی��ز ماش��ین االت و ترخی��ص انه��ا از گمرک‬ ‫موضوع��ی بود ک��ه منصور معظمی‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران را ب��ه بازدید از‬ ‫اخری��ن وضعیت کارخان��ه بافت بل��وچ فراخواند‪ .‬به‬ ‫گزارش «گس��ترش صنع��ت» معظم��ی در بازدید از‬ ‫این کارخانه از بهره برداری از خط ریسندگی کارخانه‬ ‫بافت بلوچ ایرانش��هر در دهه فجر امس��ال خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای تجهیز ان تاکن��ون ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫هزینه شده است و در دهه فجر امسال به بهره برداری‬ ‫می رسد‪ .‬به گفته معظمی‪ ،‬با راه اندازی خط جدید این‬ ‫کارخانه زمینه اشتغال ‪۱۷۰‬نفر به طور مستقیم فراهم‬ ‫می ش��ود‪ .‬اکنون نیز ماشین االت جدید و مدرن برای‬ ‫راه اندازی واحد ریسندگی این کارخانه در حال نصب‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه خ��ط بافندگی کارخانه‬ ‫بافت بلوچ ایرانش��هر نیز تا یک س��ال اینده تکمیل و‬ ‫راه اندازی می ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تالش خواهیم کرد با‬ ‫احیای دوباره این واحد نس��اجی ش��اهد تولید کاالی‬ ‫داخلی و توسعه اقتصادی منطقه باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» واحد صنایع بافت‬ ‫بلوچ ایرانش��هر از واحدهایی اس��ت که قبل از انقالب‬ ‫اسالمی برای اجرا در منطقه ایرانشهر طرح ریزی شده‬ ‫و ب��ا ظرفیت اش��تغال در حدود ‪۲‬هزار نفر ش��روع به‬ ‫فعالیت کرده بود‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بر تقویت روابط با افریقا تاکید کرد‬ ‫سورنا س��تاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‬ ‫در دیدار با رئیس جمهوری اوگاندا بر اهمیت ش��کل گیری‬ ‫فصل جدیدی از همکاری های مش��ترک علمی و فناوری‬ ‫بی��ن ای��ران و افریقا تاکید ک��رد‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت» به نق��ل از روابط عمومی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬س��ورنا س��تاری ک��ه در راس هیاتی‬ ‫عالی رتب��ه و در یک س��فر منطق��ه ای در کامپاال پایتخت‬ ‫اوگاندا به س��فر کرد‪ ،‬با یوری موسوینی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫این کش��ور دی��دار و گفت وگو کرد‪ .‬س��تاری در این دیدار‬ ‫ضم��ن ابالغ س�لام رئیس جمهوری ایران گفت‪ :‬توس��عه‬ ‫همکاری های دو کش��ور در زمینه علمی و فناوری بس��یار‬ ‫ض��روری و مهم اس��ت‪ .‬وی در ادامه با اش��اره ب��ه توانایی‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در ایران بیان کرد‪ :‬در دنیا ایران‬ ‫را به دلیل منابع نفت و گاز می شناس��ند اما باید بدانید که‬ ‫در ایران نیروی انس��انی متخصص در زمینه های مختلف‬ ‫علم��ی وج��ود دارد ک��ه می تواند زمینه رش��د و توس��عه‬ ‫علمی کش��ورمان را فراهم کنند‪ .‬مع��اون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬ایران در دنیا به عنوان چهارمین‬ ‫کشور مهندس پرور شناخته شده است که تالش می کنیم‬ ‫از توان این نیروی عظیم و ارزش��مند ایرانی برای توس��عه‬ ‫علمی و فناوری کش��ورمان اس��تفاده کنیم‪ .‬در این س��فر‬ ‫نمایندگان وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‪،‬‬ ‫وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فن��اوری‪ ،‬وزارت امور خارجه‪،‬‬ ‫سازمان توسعه تجارت و بانک توسعه صادرات و همچنین‬ ‫رییسان ‪ ۷۰‬شرکت دانش بنیان و فناور فعال در حوزه های‬ ‫صادرات��ی مطلوب بازار ش��رق افریقا س��تاری را همراهی‬ ‫می کنن��د‪ .‬مع��اون رئیس جمهوری در ای��ن زمینه افزود‪:‬‬ ‫در این س��فر‪ ۷۰ ،‬ش��رکت دانش بنیان و فناور فعال ایرانی‬ ‫همراه ما هس��تند که امیدواریم ای��ن دیدارها و مذاکرات‬ ‫فصل مش��ترکی از همکاری های علم��ی و فناورانه بین دو‬ ‫کش��ور را کلید بزند‪ .‬ستاری با اش��اره به تنوع اقتصاد ایران‬ ‫در خاورمیانه گفت‪ :‬ایران شرکت های بزرگ و مطرحی در‬ ‫زمینه های مختلف علم��ی مانند بایوفناوری‪ ،‬نانوفناوری‪،‬‬ ‫فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات و‪ ...‬دارد و در ای��ن زمینه‬ ‫محصوالت فناورانه زیادی تولی��د کرده ایم‪ .‬معاون علمی‬ ‫و فن��اوری رئیس جمهوری در ادامه تاکی��د کرد‪ :‬امادگی‬ ‫داری��م که تجربه های خ��ود را در حوزه مختلف فناوری به‬ ‫ش��رکت های اوگاندایی منتقل کنیم‪ .‬در این دیدار‪ ،‬یوری‬ ‫موس��وینی‪ ،‬رئیس جمهوری اوگاندا نیز ضمن استقبال از‬ ‫مباحث مطرح ش��ده و توسعه همکاری های مشترک بین‬ ‫دو کشور‪ ،‬گفت‪ :‬ایران کشوری تاثیرگذار بر منطقه است و‬ ‫در ش��رایط تحریم هم به فعالیت های تاثیر گذار خود ادامه‬ ‫می دهد‪ .‬معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین‬ ‫با الیودا توموس��یجه وزیر علم‪ ،‬فناوری و ن��واوری اوگاندا‬ ‫دی��دار ک��رد و در جریان ان‪ ،‬با اش��اره به دس��تاوردهای‬ ‫مختلف متخصصان ایران��ی در حوزه های مختلف‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای رس��یدن به اقتصاد پایدار باید اکوسیس��تم فناوری‬ ‫در کش��ورها به وجود اید‪ .‬ستاری افزود‪ :‬ما در ایران تالش‬ ‫می کنی��م از اقتص��اد متکی ب��ر نفت فاصل��ه بگیریم و در‬ ‫س��ال های گذش��ته با تالش و توان متخصص��ان ایرانی به‬ ‫نتیجه مطلوب نزدیک ش��ده ایم‪ .‬مع��اون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری پس از اوگاندا راهی کنیا می شود‪.‬‬ ‫تا هفته نخس��ت مهر ‪ ۱۳۹۷‬افزون بر ‪ ۹.۴‬میلیون تن گندم‬ ‫از کش��اورزان خری��داری و بیش از ‪ ۱۰۹‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫معادل ‪ ۸۷‬درصد از بهای گندم خریداری ش��ده‪ ،‬به حس��اب‬ ‫گندمکاران واریز شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش فودنا‪ ،‬از اغ��از فصل خرید گن��دم تا ‪ ۱۰‬مهر ‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۸۱‬مرکز خرید در ‪ ۳۱‬اس��تان کش��ور از طریق س��امانه‬ ‫جام��ع الکترونیکی خرید تضمینی گن��دم بانک عامل حوزه‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬بیش از ‪ ۹‬میلیون تن گندم به ارزش ‪ ۱۲۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال را در قالب یک میلیون و ‪ ۴۶۱‬هزار محموله از‬ ‫کشاورزان خریداری کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش می افزاید که برداش��ت محصول گندم و روند‬ ‫خرید تضمینی ان همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫عرضه روغن‬ ‫به مقدار مورد نیاز بازار‬ ‫رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از تکمیل شدن عرضه‬ ‫روغ��ن به مقدار مورد نیاز بازار با تامین مواد اولیه کارخانه ها‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمد اقاطاه��ر با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬تاخیر در واردات مواد اولیه تولید روغن به کشور‪ ،‬سبب‬ ‫کاهش تولید این کاال ش��د که با تامین مواد اولیه کارخانه ها‬ ‫در حال تولید هس��تند و نیاز بازار ب��ه زودی به صورت کامل‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه تامین‬ ‫بازار مواد خوراکی در مراکز عمده فروش��ی در ش��رایط عادی‬ ‫قرار دارد و تامین انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬واردات ‪ ۶۰۰‬تا‬ ‫یک میلیون تن برنج خارجی به کش��ور انجام ش��ده است و‬ ‫کمبودی در بازار نیست‪.‬‬ ‫اقاطاهر با بیان اینکه برنج تازه به بازار عرضه ش��ده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برنج ایرانی برداشت شده در سال گذشته نیز همچنان‬ ‫درحال عرضه و نرخ ان نیز با ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد افزایش از ‪ ۸‬هزار‬ ‫تومان تا ‪ ۱۴‬هزار تومان قیمت گذاری شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی شرایط تامین حبوبات‬ ‫را نیز بس��یار مناس��ب اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬حبوبات جدید‬ ‫در حال برداش��ت اس��ت که به زودی در بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫کس��ری برخ��ی از اقالم این کاال نیز ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‬ ‫کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫اقاطاهر با اش��اره به اینکه ن��رخ رب گوجه فرنگی به دلیل‬ ‫صادرات و افزایش نرخ گوجه باال رفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫محدودی��ت در صادرات و کاهش ن��رخ گوجه فرنگی نرخ این‬ ‫کاال نیز کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه احتکار خانگی ایجاد شده در زمان افزایش‬ ‫نرخ دالر‪ ،‬س��بب ایجاد خس��ارت در بازار خواهد شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مردم در این دوره کاالی بس��یار زیادی خریداری و در منازل‬ ‫خود احت��کار کرده اند که امیدواریم قبل از پایان تاریخ انقضا‬ ‫ان را مص��رف کنند چراکه این رفت��ار‪ ،‬رکود و برهم خوردن‬ ‫شرایط عادی را به بازار تحمیل می کند‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۱۶۵‬هزار تن‬ ‫چغندرقند در سمنان‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت‪ :‬تولید‬ ‫محصول چغندرقند در این استان ساالنه ‪ ۱۶۵‬هزار تن است‬ ‫که بخشی از ان صادر می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬س��ید حسن میرعماد درباره میزان کشت‬ ‫چغندرقند در اس��تان سمنان و همچنین روند خریداری این‬ ‫محصول از کش��اورز‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در این اس��تان ساالنه ‪۱۶۵‬‬ ‫هزار تن چغندرقند تولید می ش��ود و این نش��ان می دهد که‬ ‫به ویژه ش��اهرود و میامی حرف های زی��ادی در زمینه تولید‬ ‫این محصول در س��طح کش��ور و منطقه ب��رای گفتن دارند‬ ‫اما موضوع این اس��ت که از این میزان تولید به طور معمول ‬ ‫چیزی عاید دولت نمی شود و عمده ان را که شامل ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تن می شود‪ ،‬از سوی کارخانه های خصوصی خریداری و بقیه‬ ‫به خارج از استان صادر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کالت کشاورزان در استان سمنان این است‬ ‫که ظرفیت کارخانه هایی همچون قند ش��اهرود محدود است‬ ‫و این موضوع همچنین برای انگور به طور مشابه اتفاق افتاده‬ ‫یعنی کارخانه کنسانتره شاهرود نیز چنین وضعیتی دارد و با‬ ‫محدودیت ظرفیت و حجم باالی تولید روبه رو اس��ت‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬این زیاد نبودن کارخانه ها و محدود بودن گزینه های پیش‬ ‫روی کشاورزان کمی باعث ایجاد نگرانی در بین انها شده که‬ ‫توصیه می کنیم نگران فروش محصول شان نباشند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫نباید عجله کرد تا برنامه دریافتی تدوین و ابالغ شود‪.‬‬ ‫رئیس جهاد کش��اورزی استان س��منان با بیان اینکه نرخ‬ ‫خرید تضمینی چغندرقند در اغاز س��ال از سوی دولت اعالم‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬قیمت گ��ذاری دولت برای هر کیلو گرم‬ ‫‪ ۳۱۲‬تومان محاس��ب ه شده اس��ت که البته نرخ کرایه نیز به‬ ‫ان افزوده می ش��ود که کارخانه ها بای��د ان را پرداخت کنند‬ ‫که البته به دلیل نبود نقدینگی کافی در کارخانه ها متاسفانه‬ ‫شاهد دیرکرد پرداخت از سوی انها هستیم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 499‬پیاپی ‪2472‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫خوشه های توسعه ای‬ ‫از صنعت تا کشاورزی‬ ‫ش��کل گیری و تقوی��ت صنای��ع‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط در قال��ب‬ ‫خوش��ه های صنعت��ی ب��ه عن��وان‬ ‫ی��ک اس��تراتژی توس��عه صنعتی‬ ‫منطق��ه ای و ب��ه منزل��ه راهبردی‬ ‫اش��تغالزا می تواند یک��ی از بهترین‬ ‫راهکاره��ای ارائه ش��ده ب��رای حل‬ ‫سهراب بنام‬ ‫مشکالت بنگاه های کوچک مشابه و‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫ایجاد امکانات مشترک و استفاده از‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫فرصت ها و مزیت های یکدیگر باشد‪.‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه زیرس��اخت های‬ ‫موج��ود و ظرفیت ه��ای کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د به وی��ژه ظرفیت های‬ ‫معدنی‪ ،‬کش��اورزی و نزدیکی به بنادر جنوب‪ ،‬رس��یدن به جایگاه‬ ‫عال��ی اقتصادی‪ ،‬تولیدی و صنعت��ی نیازمند خیز و جهش بزرگی‬ ‫بوده که همکاری بخش خصوصی و دولتی با همدیگر به طور قطع‬ ‫می تواند اس��تان کهگیلویه و بویراحم��د را به جایگاه واقعی خود و‬ ‫ظرفیت مورد نظر برساند‪.‬‬ ‫بو کار‪،‬‬ ‫به منظور اس��تفاده از مدل توس��عه ای خوش��ه های کس ‬ ‫حمایت و ایجاد هماهنگی بین نهاد های اجرایی‪ ،‬تشکیل کارگروه ها‬ ‫در استان ها از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران ابالغ شده است‪.‬‬ ‫بو کار در توسعه اس��تانی مفید است‪ .‬از‬ ‫نقش خوش��ه های کس ‬ ‫این رو‪ ،‬تاکنون خوش��ه های کس��ب و کار دس��ت بافته های اس��تان‬ ‫در حال توس��عه و پیاده س��ازی بوده و امکان س��نجی ‪ ۴‬خوشه در‬ ‫اس��تان انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد نیز‬ ‫بو کار و تهیه نقشه استانی‬ ‫تاییدیه طرح شناسایی خوشه های کس ‬ ‫خوشه ها دریافت شده و امکان سنجی طرح توسعه خوشه صنعتی‬ ‫محصوالت گلخانه ای کهگیلویه و بویراحمد تمام ش��ده اس��ت که‬ ‫پ��س از پای��ان مطالعات و در ص��ورت دریافت تاییدیه توس��عه و‬ ‫پیاده س��ازی ان اجرایی خواهد شد‪ .‬همچنین‪ ،‬طرح توسعه خوشه‬ ‫صنعتی اب معدنی و ابزی پروری استان کهگیلویه و بویراحمد بعد‬ ‫از خوش��ه گلخانه ها در اولویت اول و دوم قرار دارند که در س��ال‬ ‫جاری مطالعات امکان سنجی این خوش��ه ها انجام خواهد شد‪ .‬در‬ ‫کل ‪۱۳‬خوش��ه کسب وکار در استان کهگیلویه و بویراحمد تاکنون‬ ‫شناسایی شده است‪ ،‬چند خوشه نیز در برنامه اینده شرکت داریم‬ ‫تا مطالعات امکان سنجی انها اغاز شود که از جمله انها می توان به‬ ‫خوشه صنعتی لبنیات محلی و صنعتی‪ ،‬پرورش زنبورعسل و تولید‬ ‫عسل و بسته بندی و فراوری میوه و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از توانمندسازی کارافرینان در شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫سهم ‪ ۷‬میلیارد دالری صنایع کوچک از صادرات ‪ ۶‬ماهه‬ ‫معرفی ‪ ۱۲۰‬واحد صنعتی کوچک برای دریافت مشوق صادراتی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مجموع صادرات کش��ور در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫‪ ۱۹‬میلی��ارد دالر بوده که ‪ ۷‬میلیارد دالر از این رقم‬ ‫مربوط به صنایع کوچک مس��تقر در ش��هرک های‬ ‫صنعتی بوده است‪ .‬مسئوالن معتقدند اگر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫صادرات مح��ور ش��وند و تولید انها ب��رای فروش در‬ ‫بازارهای جهانی هدفمندسازی شود می توان به رقم‬ ‫‪ ۱۷‬میلی��ارد دالری در صادرات این بخش از صنعت‬ ‫تا پایان سال دست یافت‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۸‬هزار واحد تولیدی در کش��ور وجود‬ ‫دارد ک��ه حدود یک ه��زار و ‪ ۷۰۰‬مورد ان‪ ،‬بزرگ و‬ ‫صنعتی است و بقیه به واحدهای کوچک و متوسط‬ ‫اختص��اص دارد‪ .‬از این تعداد بیش از ‪ ۴۰‬هزار واحد‬ ‫تولیدی در ش��هرک های صنعتی کشور مستقر شده‬ ‫است‪ .‬س��ال گذش��ته صنایع کوچک توانستند ‪۲.۳‬‬ ‫میلیارد دالر ارزش صادراتی را به ثبت برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین بازار صنعت‬ ‫در این می��ان برخ��ی کارشناس��ان معتقدند که‬ ‫صادرات امری تخصصی اس��ت و باید از سوی افراد‬ ‫مس��لط و با تجربه انجام شود‪ .‬فرشاد مقیمی‪ ،‬معاون‬ ‫برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اش��اره به ارزش صادراتی ‪۲‬میلی��ارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫مقیمی تصریح کرد‪ :‬سال گذشته یک کنسرسیوم‬ ‫دالری واحده��ای کوچ��ک و متوس��ط مس��تقر در‬ ‫را در حوزه سنگ در محالت تشکیل دادیم و امسال‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی کشور در سال ‪ ۹۶‬اظهار‬ ‫نیز تش��کیل دو کنسرسیوم دیگر را در برنامه داریم‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۷۵‬واحد صنعتی با‬ ‫در محالت ‪ ۳۰۰‬واحد فراوری سنگ وجود دارد که‬ ‫اش��تغال ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۶۲۲‬نفر و س��رمایه گذاری ‪۷۷‬‬ ‫برخی از انها نمی توانند در قالب کنسرسیوم فعالیت‬ ‫هزار و ‪ ۵۴۸‬میلیارد ریال به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫کنن��د و باید با ش��رکت های مدیریت ص��ادرات در‬ ‫مقیمی با اش��اره ب��ه امکان بهره من��دی صاحبان‬ ‫تعامل باشند که بس��یار کمک کننده است‪ .‬به گفته‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط از اعتب��ار‪ ۱۳۰۰‬میلیارد‬ ‫وی‪ ،‬ش��رکت های مدیریت صادرات موجود در مرکز‬ ‫تومان��ی اختصاص یافت��ه برای حمای��ت از صادرات‪،‬‬ ‫فناوری و ش��بکه مدیریت صادرات نیز می توانند در‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در همی��ن راس��تا‪ ،‬اس��امی ‪ ۱۲۰‬واحد‬ ‫پیشبرد اهداف واحدهای صنعتی بسیار کمک کننده‬ ‫صنعتی کوچک که صادرات داشته اند برای دریافت‬ ‫باش��ند‪ .‬واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط خود‬ ‫مش��وق صادراتی در اختیار س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ام��کان بازاریابی ندارند و ای��ن مهم کامال تخصصی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬توجه به ظرفیت شرکت های‬ ‫معاون س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫مدیریت صادرات می تواند خواسته های‬ ‫صنعتی ایران تاکی��د کرد‪ :‬امر صادرات‬ ‫تولیدکنندگان را تامی��ن کند‪ .‬معاون‬ ‫تخصص��ی اس��ت و بس��یاری از اف��راد‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫وقتی بدون اطالع��ات وارد این فعالیت‬ ‫صنعتی ایران یاداوری کرد‪ :‬در نشست‬ ‫می ش��وند با مشکالتی روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫ب��ا کنس��ولگری ها مزیت های کش��ور‬ ‫از این رو‪ ،‬شرکت های مدیریت صادرات‬ ‫تشریح شده اس��ت‪ .‬اکنون ‪ ۴۸‬درصد‬ ‫در ای��ن زمین��ه می توانن��د بس��یار به‬ ‫اش��تغال در اختیار صنای��ع کوچک و‬ ‫صاحبان صنایع کوچ��ک کمک کننده‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫متوس��ط اس��ت و بیش از یک میلیون‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مقیم��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬تش��کیل اسامی ‪ ۱۲۰‬واحد صنعتی نفر اش��تغال در ‪ ۸۰۰‬شهرک صنعتی‬ ‫کوچک که صادرات‬ ‫فعال کش��ور در جریان است‪ .‬به گفته‬ ‫کنسرس��یوم ها می توان��د در توس��عه‪،‬‬ ‫داشته اند برای دریافت‬ ‫مقیمی‪ ،‬کنسرس��یوم های صادراتی در‬ ‫به��ره وری و تامین بازار صنعت بس��یار‬ ‫مشوق صادراتی در اختیار‬ ‫سازمان توسعه تجارت پایان طرح توسعه خوشه های صنعتی‬ ‫نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫دیده شده که یکی از اقدام های مناسب‬ ‫مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچ��ک‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران ادامه تشکیل کنسرسیوم ها برای توسعه بازارهای صادراتی صنایع‬ ‫می تواند در توسعه‪،‬‬ ‫کوچک است‪.‬‬ ‫داد‪ :‬فرایند تش��کیل کنسرس��یوم های‬ ‫بهره وری و تامین بازار‬ ‫� اموزش تخصص�ی مدیریت‬ ‫صادرات��ی طوالنی اس��ت و اگ��ر تعداد‬ ‫صنعت بسیار‬ ‫صادرات‬ ‫اعضای ان باال باش��د‪ ،‬خود یک اسیب‬ ‫نتیجه بخش‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬برخ��ی دیگ��ر از‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬بهترین حالت این است‬ ‫باشد‬ ‫کارشناس��ان توجه به ام��ر اموزش را‬ ‫ک��ه تعداد اعضای ان کمت��ر از ‪ ۱۰‬نفر‬ ‫الزمه رونق ص��ادرات در صنایع کوچک می دانند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬معتقدند استراتژی مناسبی برای توسعه‬ ‫صادرات در بخش صنایع کوچک وجود ندارد‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه این واحده��ای صنعتی به طور عمده مدیریت‬ ‫خانوادگی دارن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬در انج��ام صادرات که‬ ‫ام��ری تخصص��ی اس��ت نمی توانن��د تصمیم گیری‬ ‫مناسبی کنند‪.‬‬ ‫احد فتوح��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان ف��ارس در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» اظه��ار کرد‪ :‬بی��ش از ‪ ۹۴‬درصد از صنایع‬ ‫استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهند‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫اما اغل��ب این صنایع در مدیری��ت صادرات ضعیف‬ ‫بنابر اخرین امارهای به دس��ت امده‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫هس��تند که دلیل ان نیز به تخصصی بودن این امر‬ ‫ح��دود ‪ ۴۲‬ه��زار واحد صنعتی در ‪ ۸۰۸‬ش��هرک و‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫ناحیه صنعتی به بهره برداری رس��یده‬ ‫فتوحی با بیان اینکه نهاد های اجرایی‬ ‫و اش��تغالی افزون بر یک میلیون نفر را‬ ‫و بخش دولتی نی��ز در تحقق افزایش‬ ‫شامل می شود‪ .‬تاکنون ‪ ۶۰‬کنسرسیوم‬ ‫می��زان صادرات نقش مهم��ی برعهده‬ ‫صادرات��ی در ح��وزه صنای��ع غذای��ی‪،‬‬ ‫دارن��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬جلس��ه های مختلف‬ ‫خش��کبار‪ ،‬محص��والت پالس��تیکی‪،‬‬ ‫ب��ا نهادهای اجرایی مرتب��ط برای رفع‬ ‫س��نگ‪ ،‬پوش��اک و کف��ش در کش��ور‬ ‫موان��ع صادرات��ی و تس��هیل در ام��ور‬ ‫تش��کیل ش��ده و این کنسرس��یوم ها‬ ‫صادرات برگزار و در این زمینه با تعامل‬ ‫احد فتوحی‬ ‫‪ ۷۶‬میلی��ون دالر ظرفی��ت ص��ادرات‬ ‫موج��ود در اس��تان گام ه��ای موثری‬ ‫برداشته شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت بازاریابی در کشور های س��االنه دارن��د‪ .‬ش��رکت های مدیریت‬ ‫جدید هدف صادراتی‬ ‫ص��ادرات و کنسرس��یوم های صادراتی‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس با‬ ‫و اعزام فعاالن صنعتی‬ ‫برای توس��عه ص��ادرات کمک کننده و‬ ‫بیان اینکه در س��ال گذش��ته صادرات‬ ‫به نمایشگاه های معتبر‬ ‫محصوالت تولی��دی صنایع کوچک در خارجی از برنامه های مورد تس��هیل کننده هس��تند اما به فعالیت‬ ‫فارس ‪۴‬برابر مدت مش��ابه س��ال قبل توجه به شمار می رود‪ .‬انه��ا مالی��ات ارزش اف��زوده تعل��ق‬ ‫بوده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هدف گذاری ‪ ۱۲۴‬این امر در استان فارس می گیرد‪.‬‬ ‫میلیون دالری صادرات صنایع کوچک با حمایت های این شرکت ‬ ‫این امر هزینه تمام ش��ده را افزایش‬ ‫و با اختصاص یارانه به‬ ‫داده و قدرت رقابت انها را در بازارهای‬ ‫و متوس��ط در فارس در س��ال گذشته‬ ‫واحد های صنعتی به طور‬ ‫محقق ش��ده اس��ت‪ .‬فتوحی بازاریابی ویژه در حال انجام است بین المللی کاهش می دهد‪ .‬این موضوع‬ ‫به نوعی پاش��نه اش��یل ش��رکت های‬ ‫در کش��ور های جدید هدف صادراتی و‬ ‫مدیریت صادرات به شمار می رود‪.‬‬ ‫اعزام فعاالن صنعتی به نمایش��گاه های‬ ‫ایجاد ناحیه صنفی‪ -‬صنعتی ‪ ۱۵۰‬هکتاری در شهر اردبیل‬ ‫استفاده از امکانات شهرک صنعتی در اشتغال روستایی‬ ‫خبر‬ ‫تولید لوله های خون گیری‬ ‫تحت خال در قم‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم از بهره برداری‬ ‫از نخستین واحد دانش بنیان تولید لوله های خون گیری تحت خال‬ ‫ایران در ناحیه صنعتی سیرو قم خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان قم‪ ،‬امیر طیبی نژاد با اعالم این خبر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ی��ک واحد صنعتی تولید کنن��ده لوله های خون گیری‬ ‫تحت خال با حضور مسئوالن استانی و کشوری روز شنبه در ناحیه‬ ‫صنعتی سیرو بهره برداری شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان ق��م با بیان‬ ‫اینک��ه این واحد تولیدی به عنوان نخس��تین واحد تولید لوله های‬ ‫خون گیری تحت خال ش��ناخته می ش��ود توضی��ح داد‪ :‬واحدهای‬ ‫دیگری در س��طح کش��ور وجود دارند که این محص��ول را تولید‬ ‫می کنند اما به نوعی مونتاژ به ش��مار می رود‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که در این واحد صنعتی که جزو واحدهای دانش بنیان اس��ت همه‬ ‫لوازم مورد نیاز تولید و سپس مونتاژ می شود‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژا د میزان اعتبار س��رمایه گذاری این واح��د تولیدی را‬ ‫افزون بر ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال عنوان و بیان کرد‪ :‬در این واحد صنعتی‬ ‫به صورت مستقیم ‪ ۲۰‬نفر مشغول به کار خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اردبی��ل گفت‪ :‬با حمایت اس��تاندار محترم اس��تان‬ ‫اردبیل و س��ایر مس��ئوالن‪ ،‬ایج��اد ناحیه صنفی ‪-‬‬ ‫صنعتی در ش��هر اردبیل در دستور کار قرار گرفته‬ ‫و زمینی به مس��احت ‪ ۱۵۰‬هکتار در نزدیکی شهر‬ ‫اردبی��ل به ای��ن ناحیه صنعتی اختص��اص خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اردبی��ل‪ ،‬علی نظری ش��یخ احمد گف��ت‪ :‬با حمایت‬ ‫اس��تاندا ر اردبیل و س��ایر مس��ئوالن‪ ،‬ایجاد ناحیه‬ ‫صنفی ‪ -‬صنعتی در شهر اردبیل در دستور کار قرار‬ ‫گرفته و زمینی به مساحت ‪ ۱۵۰‬هکتار در نزدیکی‬ ‫این ش��هر به این ناحیه صنعت��ی اختصاص خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫نظری ش��یخ احمد ادام��ه داد‪ :‬ب��ا ایج��اد ناحی��ه‬ ‫صنفی ‪ -‬صنعتی‪ ،‬صنوف مزاحم س��اماندهی ش��ده‬ ‫و این ناحیه‪ ،‬محل مناس��بی برای اس��تقرار صنوف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اردبی��ل تاکید کرد‪ :‬این ناحی��ه صنعتی به صورت‬ ‫فازبندی تکمیل خواهد ش��د به طوری که صنوفی‬ ‫که از امادگی بیش��تری برخوردار باشند در اولویت‬ ‫واگذاری خواهند بود‪.‬‬ ‫نظری ش��یخ احمد اف��زود‪ :‬واگ��ذاری زمی��ن در‬ ‫ناحی��ه صنفی ‪-‬صنعتی ب��ه صورت نقد و اقس��اط‬ ‫و ن��رخ ان پس از ب��راورد هزینه های تمام ش��ده و‬ ‫ب��ه نرخ تمام ش��ده عملیاتی ممک��ن خواهد بود تا‬ ‫سرمایه گذاران با ترغیب و تشویق بیشتر بتوانند در‬ ‫این ناحیه صنعتی مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ش��هرک های صنعتی محلی‬ ‫مناسب برای سرمایه گذاری است و تمامی امکانات‬ ‫و زیرس��اخت ها در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با اجرای این طرح‬ ‫و انتق��ال صن��وف مزاحم به این ش��هرک‪ ،‬عالوه بر‬ ‫تسهیل و تس��ریع در فعالیت این صنوف‪ ،‬بسیاری‬ ‫از معضل های ش��هری از جمل��ه ترافیک و الودگی‬ ‫صوتی‪ ،‬ر فع خواهد شد‪.‬‬ ‫معتبر خارجی را از برنامه های مورد توجه برش��مرد‬ ‫و گفت‪ :‬این امر در اس��تان فارس با حمایت های این‬ ‫ت و با اختصاص یارانه به واحد های صنعتی به‬ ‫شرک ‬ ‫طور ویژه در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نب��ود اس��تراتژی الزم در بخش‬ ‫صادرات صنایع کوچک اضافه کرد‪ :‬امسال برگزاری‬ ‫دوره های ام��وزش تخصصی مدیریت صادرات برای‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط در اولوی��ت برنامه های‬ ‫اموزش��ی قرار گرف��ت و در این زمین��ه هزینه های‬ ‫ای��ن دوره ها به صورت یارانه ب��ه واحد های صنعتی‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫خراسان شمالی گفت‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫پیگیر اس��تفاده از طرح تسهیالت اشتغال روستایی‬ ‫در ش��هرک های صنعتی همجوار روس��تاها در این‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان خراسان ش��مالی‪ ،‬سیاوش وحدت‬ ‫در بازدید رئیس کل دادگس��تری خراسان شمالی‬ ‫از ش��هرک صنعتی مانه و س��ملقان گفت‪ :‬اگر این‬ ‫ش��هرک ها مش��مول قانون اعطای تسهیالت طرح‬ ‫اشتغال روس��تایی و عشایری شوند‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫صنعت��ی می توانند از امکانات زیرس��اختی این انها‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫س��یاوش وحدت تاکید کرد‪ :‬بیشتر شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان خراسان ش��مالی همجوار روستاها‬ ‫هس��تند ک��ه ج��ذب س��رمایه گذاری صنعتی در‬ ‫ای��ن ش��هرک ها باع��ث رون��ق اقتص��ادی منطقه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وح��دت افزود‪ :‬طرح اش��تغال روس��تایی رویکرد‬ ‫مداخله های توس��عه ای و ارائه تس��هیالت یارانه ای‬ ‫را دنب��ال می کند و در این طرح پیش بینی ش��ده‬ ‫تس��هیالت در ‪ ۳‬بخش نواحی صنعتی و ش��هرهای‬ ‫زی��ر ‪ ۱۰‬هزار نفر‪ ،‬مناطق روس��تایی و عش��ایری و‬ ‫مناطق روستایی و عشایری مرزی تخصیص یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫خراسان شمالی تاکید کرد‪ :‬به واسطه این تسهیالت‬ ‫هم اکنون بیش��تر زمین های صنعتی ناحیه صنعتی‬ ‫مهمانک در مانه و سملقان و ناحیه صنعتی امیراباد‬ ‫در شیروان واگذار شده است‪.‬‬ ‫حجت االس�لام جعف��ری‪ ،‬مدیرکل دادگس��تری‬ ‫استان خراسان شمالی در این بازدید برای پیگیری‬ ‫مشمولیت شهرک های صنعتی همجوار روستاهای‬ ‫اس��تان از طرح تس��هیالت اش��تغال روس��تایی و‬ ‫عشایری قول مساعد داد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن پ��س از بازدی��د از واحد صنعتی‬ ‫مستقر در شهرک صنعتی مانه و سملقان برای حل‬ ‫مش��کل این واحد صنعتی با کامیونداران دس��تور‬ ‫پیگیری صادر کرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!