روزنامه گسترش صنعت شماره 501 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 501

روزنامه گسترش صنعت شماره 501

روزنامه گسترش صنعت شماره 501

‫حرکت به سمت‬ ‫ترکیب اموزش‬ ‫با مهارت‬ ‫سه شنبه‬ ‫ ‪ 17‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2474‬دوره جدید شماره ‪ 8 501‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫«گسترش صنعت» از ظرفیت های کشور برای ارزاوری ‪ ۳۰‬میلیارد دالری گزارش می دهد‬ ‫صنعت نفت ایران‬ ‫غافـل از «بانکرینگ»‬ ‫یادداشت‬ ‫الگو بگیریم اما درست‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هماهنگی بین قوا‬ ‫در نفت یک الزام است‬ ‫‪6‬‬ ‫تلخکامی شیرینی‬ ‫و شکالت از قاچاق‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫زمانی برای حمایت از کاالی داخلی‬ ‫‪3‬‬ ‫خودروسازان برتر‬ ‫در خدمات پس از فروش‬ ‫‪5‬‬ ‫چاشنی کیک و بیسکویت‬ ‫در انتهای جدول ارزی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پول نفت‬ ‫تورم زا و صنعت زدا‬ ‫‪2‬‬ ‫تعرفه صفر‬ ‫اختاللی در بازار‬ ‫خودرو‬ ‫به وجود نمی اورد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 17‬مهر ‪ 29 1397‬محرم ‪ 9 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 501‬پیاپی ‪2474‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پول نفت‪ ،‬تورم زا و صنعت زدا‬ ‫خبر‬ ‫تشکیل نشدن جلسه شورای عالی کار‬ ‫خالف قانون است‬ ‫رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد اس��ت‬ ‫ی عالی کار خالف قانون بوده‬ ‫تشکیل نشدن جلسه های ش��ورا ‬ ‫و درخواس��ت بازنگری دس��تمزد کارگران فارغ از بس��ته های‬ ‫حمایتی دولت اس��ت که برای اقشار محروم و دهک های پایین‬ ‫جامعه پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫ابوالفضل فتح الهی به ایسنا گفت‪ :‬هیچ مرجع و شخصی حتی‬ ‫اعضای شورای عالی کار نمی تواند درباره مسائل و موضوع هایی‬ ‫ی عالی کار مطرح نشده اظهارنظر قطعی یا‬ ‫که هنوز در ش��ورا ‬ ‫تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موضوع هایی که در ش��ورای عال��ی کار از بحث‬ ‫دستمزد تا بن خواربار یا قراردادهای کار مطرح می شود در قالب‬ ‫سه جانبه گرایی دنبال می شود و با اجماع و توافق همه شریکان‬ ‫اجتماعی به تصویب می رس��د‪ .‬رئی��س کانون عالی انجمن های‬ ‫ی عالی کار را‬ ‫صنفی کارگران تش��کیل نشدن جلسه های شورا ‬ ‫خالف قانون دانس��ت و گفت‪ :‬برخالف نظر افرادی که اگاهی و‬ ‫اشنایی با مقدمات برگزاری جلسه های شورای عالی کار ندارند‪،‬‬ ‫قانون کار‪ ،‬س��از کار برگزاری جلسه ها را مشخص کرده و وقتی‬ ‫درخواس��ت نمایندگان جامعه ‪ ۴۰‬میلیون نفری کارگری برای‬ ‫برگزاری جلس��ه های ش��ورای عالی کار ارائ��ه و با ان مخالفت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬یعنی در عم��ل‪ ،‬اراده ای برای ش��نیدن دغدغه ها و‬ ‫مطالبات کارگ��ران وجود ندارد‪ .‬به گفت��ه فتح الهی‪ ،‬این تصور‬ ‫که تمام مباحث در ش��ورای عالی کار به تایید دولت نیاز دارد‬ ‫و دول��ت اجازه دارد درباره مباحث کارگری تصمیم گیری کند‪،‬‬ ‫اش��تباه اس��ت‪ .‬دولت یکی از ‪ ۳‬ضلع مثلت کارگ��ر‪ ،‬کارفرما و‬ ‫دولت اس��ت و تمام تصمیم های مربوط به حوزه کار سه جانبه‬ ‫و با تایید نظر همه ش��ریکان اجتماعی گرفته می شود‪ .‬وی در‬ ‫پایان درباره وعده اختصاص س��بدکاال و بسته های حمایتی به‬ ‫کارگران گفت‪ :‬درخواس��ت نمایندگان کارگری برای برگزاری‬ ‫جلس��ه های بازنگری مزد به بس��ته های حمایتی دولت که قرار‬ ‫اس��ت به دهک های مح��روم و افراد زیر پوش��ش کمیته امداد‬ ‫و بهزیس��تی اختصاص یابد‪ ،‬ارتباط ندارد بلکه این درخواس��ت‬ ‫جداگان��ه و ازس��وی نمایندگان کارگران در ش��ورای عالی کار‬ ‫به منظ��ور بررس��ی‪ ،‬بازنگری و ترمیم مزد کارگران در ش��رایط‬ ‫کنونی اقتصاد مطرح ش��ده که متاسفانه تا این لحظه کمترین‬ ‫اهمیت و توجهی به ان نش��ده است‪ .‬بر اساس ماده ‪ ۱۶۷‬قانون‬ ‫کار‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ریاس��ت شورای عالی کار‬ ‫و انجام تمامی تکالیف شورا به موجب این قانون و سایر قوانین‬ ‫ط را برعهده دارد‪.‬‬ ‫مربو ‬ ‫برابر ماده ‪ ۱۶۸‬قانون کار نیز شورای عالی کار هر ماه حداقل‬ ‫یک بار جلس��ه تش��کیل می دهد و درصورت لزوم‪ ،‬جلسه های‬ ‫فوق الع��اده ب��ه دعوت رئیس یا تقاضای ‪ ۳‬نفر از اعضای ش��ورا‬ ‫قابل تشکیل است‪.‬‬ ‫میر اسماعیل صدیق‬ ‫مردم دیگر مانند گذشته‬ ‫قدرت خرید ندارند؛ این‬ ‫کاهش قدرت خرید باعث‬ ‫شده مانند قبل خرید‬ ‫پوشاک نداشته باشند و‬ ‫حتی حراج ها هم نتواند‬ ‫به افزایش خرید پوشاک‬ ‫منجر شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تحمیل ت��ورم به م��ردم یک‬ ‫کش��ور موضوع��ی اس��ت ک��ه‬ ‫کشورهای پیش��رفته و صنعتی‬ ‫حداقل در نیم قرن گذش��ته به‬ ‫طور جدی از ان دوری کرده اند‪.‬‬ ‫جال��ب ان اس��ت ک��ه مصیبت‬ ‫مناب��ع ی��ا بیماری هلن��دی نیز‬ ‫علی اکبر نیکو اقبال‬ ‫کش��ورهای نفتخیز مانند ایران‬ ‫استاد دانشگاه و تحلیلگر‬ ‫را وادار ب��ه چاپ پ��ول بی حد و‬ ‫اقتصاد‬ ‫مرز می کند که اگر چه کس��ری‬ ‫بودجه ظاهری ندارند‪ ،‬نتیجه ان‬ ‫چاپ پول‪ ،‬افزایش نقدینگی‪ ،‬ایجاد قدرت خرید و رفاه کاذب‬ ‫در جامعه و در نهایت تورم و صنعت زدایی در کشور است‪.‬‬ ‫ش��اید خوانن��دگان این متن ایراد بگیرند پس چرا کش��ور‬ ‫نفتخیز نروژ گرفتار بالی تورم و صنعت زدایی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫خاطر نش��ان می ش��ود که نروژ بر اساس قانون مصوب مجبور‬ ‫اس��ت فقط ‪ ۵۰‬درصد از درامدهای صادرات نفتی خود را در‬ ‫داخ��ل نروژ هزینه کند و باقی ان را باید در خارج از کش��ور‬ ‫سرمایه گذاری کند‪ .‬با این حال‪ ،‬نروژ هم از بالی تورم در امان‬ ‫نمانده اس��ت زیرا مصیبت نفت ‪ ۶‬درص د تورم را به این کشور‬ ‫تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫بد نیس��ت نگاهی هر چند کوتاه به وضعیت تورم و نوسانی‬ ‫بودن ان در تجربه ایران‪ ،‬اندکی قبل و بعد از انقالب ببندازیم‪.‬‬ ‫ش��اید و تورم لجام گسیخته سال ‪ ۵۷‬جرقه ای بود که فضای‬ ‫مستعد کشور را به سمت انقالب به حرکت در اورد‪.‬‬ ‫اوضاع اقتصادی ایران در زمان حاضر از یک طرف ناشی از‬ ‫تصمیم گیری های اقتصادی مانند جریان های خصوصی سازی‬ ‫ش��رکت های دولتی و از طرف دیگ��ر حاصل فعل و انفعاالت‬ ‫نهادها و س��ازمان های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و سیاس��ی کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫وضعی��ت امروز اقتصاد ایران را می ت��وان از طریق تحوالت‬ ‫موجود در معرف ها یا شاخص های اقتصادی هم مورد بررسی‬ ‫قرار داد‪ .‬این معرف ها عبارتند از‪ :‬وضعیت تورم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬رکود‬ ‫و کس��ادی در رش��د تولید ملی و بی توازنی در توزیع درامد‬ ‫ملی و ثروت‪ ،‬کس��ری و بی توازنی تج��ارت و اقتصاد خارجی‬ ‫است‪ .‬اس��تادان علوم اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی فرهنگی‬ ‫کش��ورمان در دهه های گذش��ته از ر اه های مختلف اوضاع را‬ ‫بررس��ی کرده اند و کم و بیش مورد نقد ق��رار داده اند‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬به نظر می رس��د که تفکرات و نقدهای علمی بی اثر یا‬ ‫کم اثر بوده اند زیرا اوضاع اقتصادی در زمان حاضر روند رو به‬ ‫بهبودی شرایط را نسبت به گذشته نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک استان مطرح کرد ‬ ‫تعطیلی واحدهای ریسندگی در البرز‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان پوشاک استان البرز‬ ‫از تعطیل��ی برخی واحدهای ریس��ندگی خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬به دلیل نب��ود حمایت‪ ،‬برخ��ی از کارگاه ها‬ ‫و کارخانه ه��ای ریس��ندگی از بی��ن رفته ان��د و ما‬ ‫مجبوریم برای تامین نیاز از اجناس وارداتی استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫میر اس��ماعیل صدیق ب��ا بیان اینکه پوش��اک به‬ ‫عنوان کاالی اساس��ی مطرح نیس��ت و در اولویت‬ ‫مردم قرار ندارد‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬مردم دیگر مانند‬ ‫گذش��ته قدرت خری��د ندارند؛ ای��ن کاهش قدرت‬ ‫خرید باعث ش��ده مانند قبل خرید پوشاک نداشته‬ ‫باش��ند و حتی حراج ها هم نتواند به افزایش خرید‬ ‫پوشاک منجر شود‪.‬‬ ‫صدیق در ادام��ه به نوس��ان های ارزی و کاهش‬ ‫واردات پوش��اک اش��اره و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این‬ ‫نوس��ان ها باعث کاهش واردات پوشاک‪ ،‬مواد اولیه‪،‬‬ ‫پارچه و س��ایر ملزومات شده است‪ .‬افزایش نرخ ارز‬ ‫باعث ش��ده حتی قاچاق هم به علت کمتر ش��دن‬ ‫س��ود کاهش داشته باشد زیرا سود چندانی در این‬ ‫کار با چنین وضعیتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان پوش��اک البرز در‬ ‫بخش دیگری به وضعیت تولید پوشاک ایرانی اشاره‬ ‫و اعالم کرد‪ :‬تولیدات داخلی نس��بت به گذش��ته از‬ ‫کیفیت بهتری برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫م��ا در ای��ران از لحاظ وجود الگوهای مناس��ب‪،‬‬ ‫دوزن��ده و صنایع و ماش��ین االت مش��کلی نداریم‬ ‫مش��کل اصلی ما در تولی��دات داخلی‪ ،‬کمبود و در‬ ‫برخی موارد نبود مواد اولیه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگ��ر تولید کنندگان م��ا ضعیف عمل‬ ‫می کنند به این دلیل اس��ت که مواد اولیه مناسب‬ ‫ندارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬دولت باید به تولید کنندگان کمک‬ ‫کند تا اجناسی مناسب دوخته و تولید شود‪.‬‬ ‫صدیق در ادام��ه از تعطیلی تعدادی از واحدهای‬ ‫ریس��ندگی خبر داد و گفت‪ :‬به دلیل نبود حمایت‪،‬‬ ‫برخی از کارگاه ها و کارخانه های ریس��ندگی از بین‬ ‫رفته ان��د و ما مجبوریم ب��رای تامین نیاز از اجناس‬ ‫وارداتی اس��تفاده کنیم و در برخی موارد در تولید‬ ‫ان��واع خاص��ی از پارچه مانند کت��ان و جین دچار‬ ‫مشکل هستیم و مجبور به واردات انها می شویم‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان پوش��اک در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬تهیه اجناس برای مغازه داران مش��کل ش��ده‬ ‫‪ ۱410‬میلیارد ریال تسهیالت برای ‪ ۵7‬طرح و پروژه صنعتی‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت چهارمح��ال‬ ‫و بختی��اری گف��ت‪ :‬پرداخ��ت‬ ‫تس��هیالت به ‪ ۵۸‬طرح و پروژه‬ ‫صنعت��ی این اس��تان ب��ا زمینه‬ ‫ایج��اد اش��تغال ب��رای ‪۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬نف��ر‪ ،‬در س��تاد تس��هیل‬ ‫و رف��ع موان��ع تولی��د ب��ه تصوی��ب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬س��ید نعیم امامی در‬ ‫کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫چهارمحال و بختیاری امسال تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای ای��ن طرح ها که ش��امل ‪ ۵۷‬مورد‬ ‫مرتب��ط با صنع��ت و یک ط��رح بخش‬ ‫کش��اورزی اس��ت‪ ۱ ۴۱۰ ،‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت تصویب شد که با بهره برداری‬ ‫از این طرح ها زمینه اش��تغال مستقیم ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۵۴‬نفر فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬تمامی‬ ‫مس��ائل حوزه توسعه کارخانه‬ ‫قند شهرکرد و ‪۴‬واحد صنعتی‬ ‫و کش��اورزی چهارمح��ال و‬ ‫بختیاری بررسی و راهکارهای‬ ‫پیشنهادی تصویب شد‪.‬‬ ‫ظرفیت چغندر قند مصرفی‬ ‫در کارخانه قند شهرکرد هم اینک ‪۱ ۵۰۰‬‬ ‫تن در ش��بانه روز اس��ت که با توسعه ان‬ ‫در مرحله نخس��ت به ‪ ۳‬ه��زار تن و در‬ ‫مرحل��ه دوم به ‪ ۴‬هزار تن در ش��بانه روز‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫امامی یاداور ش��د‪ :‬مش��کالت ‪ ۴‬واحد‬ ‫صنعت��ی و کش��اورزی چهارمح��ال و‬ ‫بختیاری ش��امل استمهال بدهی‪ ،‬تامین‬ ‫زیرس��اخت ها و پذیرش اسناد کشاورزی‬ ‫به عنوان وثیقه در این نشس��ت بررسی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫هم این��ک ب��رای حمل ونقل ب��ار در این‬ ‫استان مش��کلی وجود ندارد و امنیت به‬ ‫طور کامل برای کامیون ها فراهم است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بروز مش��کالتی برای‬ ‫کارخان��ه تولی��د صنایع خانگی(کول��ر)‬ ‫برف��اب ش��هرکرد و تعدی��ل ‪ ۵۰۰‬نفر از‬ ‫نیروی انس��انی این کارخانه افزود‪ :‬از این‬ ‫تعداد تاکنون ‪ ۴۵۰‬نفر فعالیت خود را از‬ ‫س��رگرفته اند و به کار بازگشته اند و بقیه‬ ‫نی��ز تا پایان هفته جاری به س��ر کار باز‬ ‫می گردند‪.‬‬ ‫امس��ال ‪ ۱۰۵‬مصوبه در کارگروه ستاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید چهارمحال و‬ ‫بختیاری تصویب ش��ده ک��ه تاکنون ‪۸۰‬‬ ‫م��ورد به طور کامل اجرایی ش��ده و ‪۲۵‬‬ ‫مورد در دست اجراست‪.‬‬ ‫اس��ت؛ واردکنندگان با توجه به نوسان نرخ توانایی‬ ‫واردات اجن��اس را ندارند‪ ،‬مدتی طول می کش��د تا‬ ‫وارد کننده این ملزومات را خریداری کند و به دست‬ ‫واحدهای صنفی برساند‪.‬‬ ‫این وقفه کوتاه مدت ممکن اس��ت باعث افزایش‬ ‫ن��رخ مقطعی و کمبود کوتاه مدت در بازار پوش��اک‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در پایان ضمن یاداوری مش��کل واردات مواد‬ ‫اولیه گفت‪ :‬تس��هیل واردات مواد اولیه س��بب بهتر‬ ‫ش��دن وضعیت پوش��اک می ش��ود؛ ما از مسئوالن‬ ‫درخواس��ت داریم با پیگیری مس��ائل واردات مواد‬ ‫اولیه ب��ه کمک این بخش بیایند زی��را ما در ایران‬ ‫بهترین دوزن��دگان و کارخانه های تولیدی را داریم‬ ‫ک��ه با حمای��ت می توانند عملکرد بهت��ر از این نیز‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫استیضاح وزیرصنعت‪ ،‬معدن و تجارت مسکوت ماند‬ ‫رئیس کمیس��یون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی از مس��کوت ماندن‬ ‫یک هفته ای روند اس��تیضاح‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در پارلمان خبر داد‪.‬‬ ‫عزی��ز اکبری��ان‪ ،‬رئی��س‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با خانه‬ ‫ت دوشنبه‪۱۶ ،‬‬ ‫ملت با اش��اره به نشس�� ‬ ‫مهر این کمیسیون‪ ،‬گفت‪ :‬شریعتمداری‬ ‫در این جلسه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫حض��ور نیافت ام��ا قرار ش��د فعال روند‬ ‫استیضاح وی در مجلس مسکوت بماند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه‬ ‫رئیس جمهوری قرار اس��ت چهارشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬مه��ر وزی��ران پیش��نهادی برای ‪۲‬‬ ‫وزارتخان��ه تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫امور اقتصادی و دارایی را برای‬ ‫رای اعتماد به مجلس معرفی‬ ‫کن��د‪ ،‬اس��تیضاح کنندگان با‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فعال توافق کرده اند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم ک��رج در‬ ‫مجل��س اضاف��ه ک��رد‪ :‬فعال‬ ‫روند اس��تیضاح اقای ش��ریعتمداری تا‬ ‫هفت��ه این��ده و پس از معرف��ی وزیران‬ ‫پیش��نهادی از س��وی دولت‪ ،‬مس��کوت‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫مع��ادن مجل��س ش��ورای اس�لامی در‬ ‫پای��ان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬نماین��دگان‬ ‫اس��تیضاح کننده وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت خواهان کنت��رل قیمت ها در‬ ‫بازار کاالهای اساس��ی و نیز خودروهای‬ ‫داخلی هستند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس‪:‬‬ ‫سخنگوی کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از تصویب کلیات طرح حمایت‬ ‫از مالکیت صنعتی در جلس��ه این کمیسیون خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حس��ن نوروزی در تش��ریح نشس��ت کمیسیون‬ ‫قضای��ی و حقوق��ی مجلس‪ ،‬به خان��ه ملت گفت‪:‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬طرح حمایت از مالکیت صنعتی‬ ‫(ثب��ت اختراع��ات طرح ه��ای صنعت��ی و عالئ��م‬ ‫تج��اری)‪ ،‬پس از ش��نیدن نظرهای کارشناس��ان‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬وزارت دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروهای مس��لح‪ ،‬س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک‬ ‫کش��ور‪ ،‬کارشناس��ان مرکز پژوهش ه��ای مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و نمایندگان مواف��ق و مخالف‪،‬‬ ‫بررسی شد و کلیات ان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫نماینده مردم بهارس��تان و رباط کریم در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬با اش��اره به اینکه در جلسه های‬ ‫کلیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی تصویب شد‬ ‫ا ین��ده درب��اره جزئی��ات این طرح بح��ث خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این طرح ش��امل ‪ ۱۵۴‬ماده و ‪ ۹‬فصل‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته بای��د تاکید کرد که یک��ی از الزامات‬ ‫توس��عه دانش و فن��اوری‪ ،‬توجه به س��رمایه های‬ ‫فک��ری در کن��ار س��رمایه های فیزیک��ی و فراهم‬ ‫ک��ردن زیرس��اخت های حقوق��ی حمای��ت از ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬تقویت نظام مالکی��ت فکری و به ویژه‬ ‫مالکیت صنعتی می تواند موجبات توسعه پایدار و‬ ‫نیز رشد اقتصادی کشور را فراهم اورد‪.‬‬ ‫نوروزی تصریح کرد‪ :‬حمایت درس��ت از مالکیت‬ ‫صنعت��ی زمینه س��از ظه��ور خالقیت و ن��واوری‬ ‫اس��ت و بروز خالقی��ت و نواوری ب��ه دنبال خود‬ ‫پیش��رفت علمی‪ ،‬صنعتی و اقتص��ادی را به همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬مالکیت صنعتی اگر به ش��کل درست‬ ‫انجام نش��ود نه تنها اثار مطل��وب پیش گفته را در‬ ‫پی نخواهد داش��ت بلکه موجب پیدایش انحصار‪،‬‬ ‫کاه��ش خالقیت و جلوگی��ری از ورود فناوری به‬ ‫کشور نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬الزم است قانون جامعی در این حوزه به‬ ‫تصویب برسد به گونه ای که نظام حمایتی داخلی‬ ‫همتراز با قوانین روز و قوانین بین المللی به وجود‬ ‫اید‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫قانون ثبت اختراع��ات‪ ،‬طرح های صنعتی و عالئم‬ ‫تجاری به عنوان یک��ی از قوانین اصلی حمایت از‬ ‫مالکیت صنعتی در نظام حقوقی کش��ور در س��ال‬ ‫‪ ۸۶‬به صورت ازمایش��ی به تصویب رس��ید‪ ،‬البته‬ ‫مهلت اجرای ازمایش��ی ان نیز چند نوبت تمدید‬ ‫ت اما به دلی��ل وجود برخ��ی خال ها و‬ ‫ش��ده اس�� ‬ ‫مشکالت طرح جدیدی برای رفع مشکالت ان در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اش��اره به اینکه در این طرح به‬ ‫م��واردی از جمل��ه اختراعات‪ ،‬ح��ق تقاضای ثبت‬ ‫اختراع‪ ،‬ش��رایط اختراع‪ ،‬بررس��ی و احراز شرایط‬ ‫اختراع‪ ،‬روش اعالم��ی‪ ،‬روش تحقیقی‪ ،‬جنبه های‬ ‫مادی حقوق ناش��ی از اختراع و جنبه های معنوی‬ ‫حقوق ناش��ی از اختراع اشاره ش��ده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم جزئیات این طرح با دقت بیشتری مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪ 29 1397‬محرم ‪ 9 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 501‬پیاپی ‪2474‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی مطرح کرد‬ ‫حرکت به سمت ترکیب اموزش‬ ‫با مهارت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منع واردات برخی از‬ ‫کاال های خارجی فضای‬ ‫مناسبی برای حمایت‬ ‫از کاالی داخلی ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬این اتفاق‬ ‫درحالی رخ داده که‬ ‫قدرت خرید در ایران‬ ‫تا ‪34‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین سیاست ها و شرایط اقتصادی برای حمایت از صنایع گزارش می دهد‬ ‫زمانی برای حمایت از کاالی داخلی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��رایط کنونی اقتصاد ایران به گونه ای است که دولت‬ ‫در ماه های گذش��ته جلوی واردات بخش قابل توجهی از‬ ‫کاالهای خارجی را گرفته اس��ت‪ .‬مسئوالن‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و اقتصاددان��ان معتقدند این‬ ‫ش��رایط با اینکه اوضاع اقتصادی کشور را تا حدی اشفته‬ ‫کرده اما فرصتی برای حمایت از کاالهای داخلی است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬این فرصت در ش��رایطی ایجاد ش��ده که‬ ‫کش��ور با تورم نقطه ای ‪ ۳۴‬درص��دی همراه بوده و قدرت‬ ‫خرید مردم تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬کارشناسان‬ ‫اقتصاد معتقدند در این ش��رایط دول��ت با افزایش قدرت‬ ‫خرید می توان��د طالیی ترین فرصت را ب��رای حمایت از‬ ‫صنایع و کاالهای داخلی ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان طالیی برای کاالی داخلی‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬تغیی��رات حوزه ارزی و ش��رایط اقتصادی کنونی‬ ‫بهترین فرص��ت برای حمایت بیش��تر از برندهای تولید‬ ‫داخل است‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نی��ا ب��ه ایرنا‬ ‫گف��ت‪ :‬وضعی��ت اقتص��ادی‬ ‫کنونی موجب ش��ده اس��ت تا‬ ‫جل��وی واردات کااله��ای‬ ‫خارجی گرفته ش��ود و واردات‬ ‫غیررس��می نیز ب��ه دلیل باال‬ ‫رفت��ن ن��رخ ارز و ش��رایط‬ ‫مخاطره امیز توجیه چندانی نداشته باشد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫این ش��رایط بهترین فرصت اس��ت تا واحدهای تولیدی‬ ‫داخلی با ظرفیت بیش��تر به تولید ادامه داده و به ش��کل‬ ‫پررنگ ت��ری محصوالت خ��ود را در ب��ازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫صالحی نیا افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دنبال‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی و هیات دولت حمایت های‬ ‫الزم را از برندهای داخلی تولید محصوالت خواهد داشت‬ ‫و در این زمین��ه کوتاهی نخواهد کرد‪ .‬معاون امور صنایع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینکه تامین مواد‬ ‫اولیه و مدیریت بازار ارز سیاس��ت ماس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تالش‬ ‫می کنیم مواد اولیه و ملزومات را به مقدار کافی بر اس��اس‬ ‫سیاس��ت های دول��ت تامین کنیم تا ب��ا افزایش ظرفیت‬ ‫تولی��د کارخانج��ات و ارتقای کیفی محصوالت س��طح‬ ‫دسترسی مشتریان به کاالهای داخلی را مضاعف سازیم‪.‬‬ ‫این مسئول ادامه داد‪ :‬برای حل مشکل واحدهای تولیدی‬ ‫در بخش ارزی نیز بازار ثانویه پیش بینی ش��ده اس��ت تا‬ ‫واحدهای تولیدی با مش��کالت کمتری در بخش تامین‬ ‫م��واد اولیه ی��ا ترخیص کاالهای خ��ود از گمرک روبه رو‬ ‫باش��ند‪ .‬صالحی نیا ادامه داد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه دوم سال به منظور‬ ‫تامی��ن و تدارک م��واد اولیه برای واحده��ای تولیدی با‬ ‫جدیت بیش��تری اق��دام خواهی��م ک��رد و امیدواریم با‬ ‫تخصیص س��طح باالتری از میزان تس��هیالت برای رفع‬ ‫مش��کل کمبود نقدینگی این واحدها نیز کارهای خوبی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید بر تبدیل تهدید به فرصت‬ ‫رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت‬ ‫بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬باید از این فرصت که ارز به نرخ واقعی خود رس��یده‬ ‫است به شکل مناسب بهره برداری کرده و تهدید های این‬ ‫حوزه را به فرصت تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫حمیدرضا فوالدگر به ایرنا گفت‪ :‬بارها پیش��نهاد داده‬ ‫بودیم که باید نرخ ارز در کش��ور واقعی شود و حاال که این‬ ‫اتفاق ناخواسته به وقوع پیوسته است باید این تهدید را به‬ ‫فرصت تبدیل ساخت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ازاد شدن نرخ ارز‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬نرخ های‬ ‫کاذب ارز را در ب��ازار قب��ول نداریم ول��ی افزایش ‪ ۲‬و نیم‬ ‫برابری نرخ ارز تا حدود ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬هزار ریال مقبول اس��ت‪.‬‬ ‫باید در این ش��رایط امادگی تولید را داش��ته باش��یم و با‬ ‫تحم��ل چند ماه فش��ار و ضرر م��ادی واحدهای تولیدی‬ ‫از این مقطع با س�لامت عبور کنیم‪ .‬فوالدگر با اش��اره به‬ ‫ضرورت حمای��ت از تولید داخلی گفت‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫ب��رای حمایت از تولید داخل��ی واردات ‪ ۱ ۴۰۰‬قلم کاال از‬ ‫جمله لوازم خانگی ممنوع شده است که خود یک فرصت‬ ‫برای حمایت از تولید داخلی به شمار می رود‪.‬‬ ‫همچنین این ش��رایط فرصت‬ ‫مناس��بی را ب��رای ص��ادرات‬ ‫کاالهای داخل��ی فراهم کرده‬ ‫اس��ت و باید از ای��ن فرصت ها‬ ‫بیشتر استفاده کرد‪.‬‬ ‫فوالدگ��ر ی��اداور ش��د‪:‬‬ ‫محدودیت های وضع ش��ده در‬ ‫واردات کااله��ا دائمی نیس��تند و باید واحدهای تولیدی‬ ‫داخل��ی از این فرصت ها اس��تفاده کرده و ب��رای افزایش‬ ‫ظرفی��ت تولید خود اقدام کنن��د‪ .‬در رفع کمبودها و مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی اقدام کرده ایم تا بتوانیم‬ ‫نقش خود را در حمایت از زنجیره تولید ایفا کنیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت‬ ‫بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی مجلس شورای اسالمی‬ ‫بو کار و رفع موان��ع تولید در‬ ‫گف��ت‪ :‬بهبود فضای کس�� ‬ ‫دس��تور کار این کمیس��یون قرار دارد و سعی می شود با‬ ‫پرهیز از موازی کاری برای حل مشکالت اقدام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از طرف تقاضا‬ ‫حمی��د حاج اس��ماعیلی‪،‬‬ ‫کارش��ناس اقتصا د و تحلیلگر‬ ‫رواب��ط کار درب��اره ش��رایط‬ ‫حمای��ت از کاالی داخل��ی به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایطی که ورود بسیاری از‬ ‫کاالهای خارجی به کشور منع‬ ‫ش��ده‪ ،‬طرف تقاض��ا در ایران توان چندان��ی برای تامین‬ ‫کاالهای مورد نیاز ندارد‪ .‬این در حالی است که اگر دولت‬ ‫می توانس��ت قدرت خرید را حفظ کند‪ ،‬امروز شاهد رشد‬ ‫مناس��بی در بخش صنایع بودیم‪ .‬حاج اسماعیلی با اشاره‬ ‫به اینکه مهم ترین دغدغه در ش��رایط کنونی باید افزایش‬ ‫ت��وان قدرت خری��د مردم باش��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی ایران در روزهای گذش��ته و به ویژه با تصویب‬ ‫‪ CFT‬به سمت ثبات حرکت می کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه اقدام ها در ای��ن چند روز کافی نیس��ت و دولت باید‬ ‫مسیری که در پیش گرفته را ادامه دهد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬لزوم‬ ‫حمایت از قدرت خرید احساس می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش کاالی جایگزین در اقتصاد ایران‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫توس��عه پایدار درباره ش��رایط‬ ‫کنون��ی اقتص��اد ای��ران ب��ه‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» گفت‪:‬‬ ‫اقتصاد ایران گام های نخس��ت‬ ‫ش��فافیت را برم��ی دارد و این‬ ‫موضوع به ط��ور قطع در اینده‬ ‫اقتصادی کشور تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬در زمینه حمایت از کاالی داخلی باید در نظر داشت‬ ‫که منع واردات برخی کاالها نباید ادامه داشته باشد‪ .‬این‬ ‫موضوع سیاستی است برای شرایط کنونی اقتصاد کشور‬ ‫و ادامه ان اسیب های بیشتری وارد می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هرچه اقتصاد ایران بیش��تر در مسیر بهبود‬ ‫حرکت کند‪ ،‬تعامل با تولیدکنندگان و کش��ورهای دیگر‬ ‫هم باید بهبود یابد‪ .‬در این ش��رایط من��ع واردات مجالی‬ ‫اس��ت برای حمایت از کاالی داخل��ی و دولت باید در این‬ ‫زمین��ه به گون��ه ای رفتار کند که زیرس��اخت های دیگر‬ ‫حمایت هم لحاظ ش��ود‪ .‬کاهش قدرت خرید در ماه های‬ ‫گذش��ته باعث ش��ده میزان خرید کاهش یابد و برخی از‬ ‫مردم به سمت کاالهای جایگزین حرکت کرده اند‪.‬‬ ‫ساس��انی توضیح داد‪ :‬در شرایطی که قیمت رب گوجه‬ ‫فرنگی بیش از حد افزایش یافته‪ ،‬طبیعی است که بخشی‬ ‫از مردم به س��مت خرید رب خانگ��ی رفتند‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث می ش��ود تولید صنعتی به محاق برود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اگر قیمت ها کنترل می شد و قدرت خرید مردم‬ ‫نیز ت��ا این اندازه کاه��ش نمی یافت‪ ،‬حمای��ت از کاالی‬ ‫داخلی و صنعت داخلی به بهترین شکل ادامه می یافت‪.‬‬ ‫پورابراهیمی داورانی در نشست با رئیس سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد‬ ‫رعایت سه جانبه گرایی‪ ،‬مبنای رای اعتماد مجلس به وزیرکار‬ ‫رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬مجلس‬ ‫در صورت��ی ب��ه وزیر پیش��نهادی تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی رای اعتماد‬ ‫خواه��د داد ک��ه اج��رای س��ه جانبه گرایی در تامی��ن اجتماع��ی را تعه��د‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش خان��ه ملت‪ ،‬محمدرضا پورابراهیمی داورانی‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی در نشست مشترک اعضای این کمیسیون با‬ ‫ی سرپرست وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و نوربخش رئیس‬ ‫محسنی بندپ ‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬گفت‪ :‬کمیسیون اقتصادی امادگی دارد تا با تعامل و‬ ‫همکاری شرایط را برای ارتقای خدمات بیمه ای در سطح کشور و رفع مشکالت‬ ‫در این زمینه فراهم کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه افزود‪ :‬زمانی مشکالت برای‬ ‫تامین اجتماعی به وجود امد که دولت ها در تصمیم گیری های سازمان تامین‬ ‫اجتماعی دخالت کردند‪ .‬این در حالی است که این سازمان متعلق به کارگران‬ ‫و کارفرمایان است‪ .‬پورابراهیمی داورانی افزود‪ :‬باید به موضوع سه جانبه گرایی‬ ‫در تامین اجتماعی توجه جدی ش��ود و بر اس��اس نظرها نمایندگان کارگری و‬ ‫کارفرمایی تصمیم گیری شود‪ ،‬در هر صورت وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی که‬ ‫به مجلس برای دریافت رای اعتماد معرفی می شود باید به اصل سه جانبه گرایی‬ ‫توجه جدی داش��ته باشد چرا که رعایت این اصل بس��یار مهم است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در همه جای دنیا اگر منافع کارگر و کارفرما دست دولت بیفتد مسائلی به‬ ‫وجود می اید حتی در برخی از کشورها سه جانبه گرایی‪ ،‬کارگر‪ ،‬کارفرما و دولت‬ ‫مطرح نیست بلکه دولت ناظر است‪ .‬رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به اینکه جمعیت قابل توجهی از کشور زیر پوشش سازمان‬ ‫تامین اجتماعی هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬کلید حل مشکالت تامین اجتماعی توجه به‬ ‫سه جانبه گرایی در بیمه های اجتماعی است و باید این موضوع مبنا قرار گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی یاداور شد‪ :‬در هر‬ ‫صورت با توجه به اینکه بنگاه های اقتصادی زیادی زیر نظر وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی هستند باید به مسائل اقتصادی بنگاه ها توجه ویژه شود و شرایط‬ ‫برای رفع مش��کالت بنگاه ها فراهم ش��ود‪ .‬رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫اف��زود‪ :‬مجلس در صورتی به وزیر پیش��نهادی تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی رای‬ ‫اعتماد خواهد داد که اجرای س��ه جانبه گرایی در تامین اجتماعی را تعهد کند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬پورابراهیمی در این نشست به مسئوالن سازمان تامین اجتماعی‬ ‫توصیه کرد پیش��نهادهای کارشناسی خود را برای رفع مشکالت به کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس ارائه کنند‪.‬‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی و سازمان اموزش فنی حرفه ای‬ ‫کشور برای توسعه و ارتقای دوره های مهارت ورزی مورد نیاز‬ ‫صنایع کشور به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اموزش فنی‬ ‫و حرفه ای کشور و جمعی از رییسان دانشگاه ها و مراکز علمی‬ ‫کشور با مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی دیدار کردند‪.‬‬ ‫بنا بر این گ��زارش‪ ،‬ابوالفضل کیانی بختی��اری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی با اش��اره به رویکردهای اموزشی‬ ‫س��ازمان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما مدت هاس��ت به این نکته رسیده ایم‬ ‫که اموزش های کاربردی با کیفیت و ماموریتگرا بسیار دارای‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫بو کارهای پلتفرمی باعث‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬چنان که کس�� ‬ ‫بو کارهای خطی شده اند‪ ،‬دانشگاه ها نیز باید‬ ‫ناکارامدی کس ‬ ‫در راس��تای ترکیب اموزش با مهارت ورزی رویکردهای خود‬ ‫را تغییر دهند‪ .‬در تمامی کش��ورهای توسعه یافته نیز اموزش‬ ‫ت ورزی است و دانشجو را تا دوره عالی همراهی‬ ‫همراه با مهار ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد‪ :‬هدف‬ ‫اولیه سازمان تاس��یس دانشگاه نبوده بلکه پرورش مدیران و‬ ‫توس��عه ظرفیت مدیریت در کشور مورد نظر است و موسس‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬نیز با همین رویکرد س��ازمان را‬ ‫تاسیس کرد‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری افزود‪ :‬در بحث تش��خیص صالحیت های‬ ‫حرف��ه ای‪ ،‬امادگی داریم با س��ازمان ام��وزش فنی حرفه ای‬ ‫همکاری داش��ته باش��یم و با اس��تفاده از امکانات کارگاهی‬ ‫سازمان فنی حرفه ای‪ ،‬دوره های اموزش مدیران فنی حرفه ای‬ ‫را به طور مشترک برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ازمان مدیریت صنعتی می توان��د به همراه‬ ‫دانش��گاه ‪ FHM‬المان یک همکاری س��ه جانبه با س��ازمان‬ ‫اموزش فنی حرفه ای داش��ته باش��د و در برگزاری دوره های‬ ‫‪ MBA‬و ‪ DBA‬از اس��تا دان س��ازمان اموزش فنی حرفه ای‬ ‫بهره بگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد‪ :‬درباره‬ ‫کارراه��ه و تدوین نقش��ه جامع نظام فنی حرفه ای کش��ور‪،‬‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی با توجه به پیشینه ‪ ۵۵‬ساله خود در‬ ‫حوزه های مشاوره‪ ،‬اموزش و تحقیق اماده همکاری با سازمان‬ ‫اموزش فنی حرفه ای است‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری با اش��اره به تشکیل هسته مرکزی ‪CRS‬به‬ ‫همکاری ‪ ۱۹‬نهاد اجرایی کشور در سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬عالوه بر انتش��ار نش��ریه در حوزه ‪ CSR‬و طراحی‬ ‫دوره ‪ MBA‬در این زمینه‪ ،‬امادگی داریم با سازمان اموزش‬ ‫فنی حرفه ای همکاری کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد‪ :‬هم افزایی‬ ‫میان سازمان مدیریت صنعتی و سازمان اموزش فنی حرفه ای‬ ‫و دیگر مراکز اموزش��ی و دانش��گاهی می تواند نتایج پرباری‬ ‫ب��رای عرصه ه��ای اموزش و صنعت کش��ور داش��ته باش��د‬ ‫و امیدواری��م تمام��ی این تالش ها منجر به توس��عه کش��ور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��لیمان پاک سرش��ت‪ ،‬مع��اون وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و رئیس سازمان اموزش فنی حرفه ای کشور نیز در‬ ‫این جلس��ه اظهار کرد‪ :‬رویکرد سازمان اموزش فنی حرفه ای‬ ‫کشور‪ ،‬رس��یدن به یک نظام ملی صالحیت حرفه ای است و‬ ‫نیاز به س��ازکاری داریم که در اموزش ها‪ ،‬کیفیت مهارت نیز‬ ‫ارزیابی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ازمان ام��وزش فنی حرفه ای ب��اور داریم‬ ‫ک��ه فن��اوری ش��امل توانای��ی تولی��د نی��روی کار ماهر هم‬ ‫می ش��ود و ای��ن مقول��ه ای اس��ت ک��ه نبای��د از ان غفلت‬ ‫ورزید‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫برنامه ریزی های مهارتی‪ ،‬ضروری است به مقوله مهم ارزیابی‬ ‫اموزش های مهارتی از حیث کارامدی‪ ،‬اثربخشی و‪ ...‬بیش از‬ ‫پیش توجه شود‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬در سازمان اموزش فنی حرفه ای کشور‬ ‫افراد متخصص و توانمند بس��یاری وج��ود دارند و همکاری‬ ‫با س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬می تواند ب��ه نتایج مطلوبی در‬ ‫اثربخشی اموزش های مهارتی در کشور منجر شود‪.‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 17‬مهر ‪ 29 1397‬محرم ‪ 9 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 501‬پیاپی ‪2474‬‬ ‫یادداشت‬ ‫الگو بگیریم اما درست‬ ‫کش��ورهای صنعتی چگونه‬ ‫از صنع��ت بومی خ��ود دفاع‬ ‫می کنن��د؟ ای��ن پرس��ش‬ ‫اساس��ی اس��ت ک��ه می تواند‬ ‫برای کش��ورهایی مانند ایران‬ ‫راهگشا باشد‪.‬‬ ‫نیازس��نجی‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫صاحب��ان فن��اوری خارجی و‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫کارفرمایان داخلی‪ ،‬تهیه طرح‬ ‫چگونگی انتقال دانش فنی به‬ ‫کشور‪ ،‬نحوه سرمایه گذاری و تامین مالی‪ ،‬زمان بندی و ایجاد‬ ‫امکانات تحقیق و توس��عه از مهم ترین ارکان فرایند استفاده‬ ‫حداکثری از توان طراحی و مهندسی ساخت داخل است که‬ ‫با سیاس��ت های تش��ویقی می توان به نتیجه مورد انتظار در‬ ‫تولیدات صنعتی به ویژه در قطعه سازی دست یافت‪.‬‬ ‫در کش��ورهای صنعتی مدیران باالدست یک واحد تولیدی‬ ‫را تنه��ا یک ش��غل نمی بینن��د‪ ،‬بلکه محاس��به می کنند که‬ ‫دس��تاوردها و تاثیرات جانبی ان چیس��ت؟ به طور قطع‪ ،‬اگر‬ ‫پس از س��نجش‪ ،‬دستاوردهای مثبت زیادی به همراه داشته‬ ‫باشد س��ود ان نصیب کل کشور می ش��ود و به حمایت نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب��رای ارتق��ا و موفقیت صنعت کش��ور می ت��وان از برخی‬ ‫الگوهای تجربه شده در سایر کشورها بهره گرفت‪ .‬کشورهایی‬ ‫که در عرصه تولید‪ ،‬اقتصاد و ارتباطات بین المللی موفق عمل‬ ‫کرده ان��د‪ .‬ازمون و خطا‪ ،‬انرژی و زمان را از صنعتگر می گیرد‬ ‫و در نهایت در مسیری که گام نهاده راه به جایی نمی برد زیرا‬ ‫علوم به س��رعت در حال پیشرفت هستند و به همان نسبت‬ ‫فناوری ها در حال نو شدن است‪.‬‬ ‫در حالی که پیامدهای منفی ازمون و خطا سایر حوزه های‬ ‫غیرصنعت��ی را ه��م تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن اس��ت‬ ‫اس��یب های اجتماعی زیادی به دنبال داشته باشد‪ .‬الگوگیری‬ ‫هم مدیریت می خواهد اینکه بتوان با س��نجش درست نیازها‬ ‫و مشخصات کشور‪ ،‬بهترین شیوه را برای حرکت های تولیدی‬ ‫در صنعت انتخاب کرد‪.‬‬ ‫به ط��ور معمول الگوبرداری در حوزه علوم انس��انی‪ ،‬گرفتن‬ ‫بخشی و حذف بخش��ی دیگر بود از این رو‪ ،‬نه تنها به نتیجه‬ ‫مورد انتظار دس��ت نیافتیم که به بیراه رفتیم؛ بنابراین برای‬ ‫الگوگیری هم باید درست عمل کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بدهی خودروسازان به قطعه سازان‬ ‫‪۲۰‬هزار میلیاردتومان شد‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایطی که قطعه سازان دچار‬ ‫مش��کل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش هستند‪ ،‬بدهی‬ ‫خودروس��ازان به قطعه س��ازان از مرز ‪۱۵‬هزار میلیاردتومان‬ ‫عبور کرده و به حدود ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با وجود‬ ‫تمام نشست ها‪ ،‬مالقات ها و وعده های داده شده در چند هفته‬ ‫گذش��ته برای رفع مشکالت صنایع خودرو و قطعه‪ ،‬در عمل‬ ‫اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در چند ماه گذشته نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته نرخ مواد اولیه قطعه سازی رشد حدود ‪۳‬برابری‬ ‫داش��ته‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این موضوع به این معناست که در‬ ‫شرایط جدید‪ ،‬نقدینگی قطعه س��ازان نسبت به گذشته باید‬ ‫‪۳‬برابر ش��ود درحالی که به دلیل افزای��ش نیافتن نرخ قطعات‬ ‫متناسب با نرخ تورم‪ ،‬نقدینگی این واحدها به حدود یک سوم‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور ادامه داد‪ :‬در چنین شرایطی خودروسازان‬ ‫نیز به دلیل جلوگیری دولت از واقعی س��ازی قیمت خودروها‬ ‫و زیان دهی‪ ،‬از پرداخت مطالبات قطعه س��ازان ناتوان هستند‬ ‫به گونه ای که این مطالبات از حدود ‪۱۵‬هزارمیلیارد تومان به‬ ‫حدود ‪۲۰‬هزارمیلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دلیل این ش��رایط در چند ماه گذشته تعداد‬ ‫قابل توجهی از واحدهای قطعه سازی به تعطیلی کشیده شده‬ ‫و بیش از ‪۱۵۰‬هزار نفر از نیروهای ش��اغل در این واحدها نیز‬ ‫تعدیل یا تعلیق شده اند‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد با بیان اینکه مس��ئوالن دولت��ی نیز در چنین‬ ‫ش��رایطی بیشتر به فکر رفع مش��کالت خودروسازان هستند‬ ‫تا قطعه س��ازان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هشدار می دهیم اگر وضعیت به‬ ‫همین ش��کل پیش برود تا ‪۲‬ماه اینده تعداد نیروهای تعدیل‬ ‫یا تعلیق شده در صنعت قطعه به ‪۲۵۰‬هزارنفر افزایش خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬پیش از این رییس انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور اظهار کرده بود که میزان‬ ‫مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به حدود ‪۱۵‬هزارمیلیارد‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودروی��ی این رق��م را ‪۷‬میلیاردتومان عنوان‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫گفت وگوی «گسترش صنعت» با مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا‪:‬‬ ‫تعرفه صفر‪ ،‬اختاللی در بازار خودرو به وجود نمی اورد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت خودرو کش��ور ظرفیت پوش��ش دهی تمام‬ ‫نیازه��ای خودرویی بازار داخل را ندارد زیرا هم تیراژ‬ ‫این صنعت محدود اس��ت و هم اینکه تعداد معدودی‬ ‫خ��ودرو لوکس در داخل تولید می ش��ود‪ .‬براس��اس‬ ‫س��خنان رئیس انجمن واردات خودرو‪ ،‬نیاز س��االنه‬ ‫کش��ور به خودروه��ای لوکس بین ‪۷۰‬ت��ا ‪100‬هزار‬ ‫خودرو اس��ت که از این تعداد ح��دود ‪۶۰‬تا ‪۷۰‬هزار‬ ‫خودرو وارد می ش��ود‪ .‬البته وضعی��ت واردات خودرو‬ ‫در س��ال‪ ۹۷‬متفاوت ش��ده و فقط ‪۲۰‬ه��زار خودرو‬ ‫ثبت سفارش شده که بیشتر انها هم در گمرکات باقی‬ ‫مانده اند‪ .‬ضمن انکه از ابتدای تیر سال جاری واردات‬ ‫خودرو به طور مطلق ممنوع شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط یک��ی از س��خنانی که ازس��وی‬ ‫خودروس��ازان مطرح می شود این اس��ت که واردات‬ ‫خودرو تهدیدی برای ب��ازار محصوالت داخلی نبوده‬ ‫زیرا به لحاظ قیمتی قابل رقابت با یکدیگر نیستند‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود ب��رای توانمندس��ازی داخلی باید‬ ‫واردات اتف��اق بیفت��د زیرا بازار انحصاری‪ ،‬توس��عه و‬ ‫پیش��رفت را برای صنعت کش��ور محق��ق نمی کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اعم��ال تعرف��ه در راس��تای حمایت‬ ‫از کااله��ای داخلی اس��ت ت��ا روزنه ای ب��رای رقابت‬ ‫محصوالت داخلی وجود داشته باشد‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫نرخ خودروهای چینی نس��بت به خودروهای س��ایر‬ ‫کشورها ارزان تر است اما خودروساز چینی سود خود‬ ‫را از ب��ازار لوازم یدکی تامین می کند‪ .‬از این رو‪ ،‬گاهی‬ ‫برای برخی کاالها تعیین تعرفه ضروری است‪ .‬اما این‬ ‫موضوع که تعرفه واردات خودرو‪ ،‬صفر و ازاد شود این‬ ‫روزها ازس��وی کارشناس��ان صنعتی و اقتصادی زیاد‬ ‫شنیده می شود‪.‬‬ ‫س��عید مدنی‪ ،‬مش��اور عال��ی گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا و مدیرعامل پیشین این ش��رکت در این باره‬ ‫گفت وگویی با «گسترش صنعت» داشت که در ادامه‬ ‫مشروح ان را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ایا صنعت خودرو کش�ور در شرایط فعلی‪،‬‬ ‫ظرفیت این را دارد که از حالت انحصاری خارج‬ ‫و واردات خودرو با تعرفه صفر انجام شود؟‬ ‫ش��رایط امروز کشور ش��رایط ویژه ای است‪ .‬اینکه‬ ‫عنوان می شود اگر تعرفه برداشته شود صنعت خودرو‬ ‫نمی تواند رقابت کند‪ ،‬نظر درستی نیست زیرا با واقعی‬ ‫ش��دن نرخ ارز (‪ ۸‬تا ‪۱۰‬ه��زار تومان) در عمل قیمت‬ ‫‪۸۰‬تا ‪۸۵‬درصد خودروهای داخلی(خودروهای کمتر‬ ‫از ‪۵۰‬میلیون تومان) بس��یار پایین ت��ر از خودروهای‬ ‫وارداتی خواهد بود‪ .‬در این ردیف قیمتی هیچ خودرو‬ ‫خارجی با این قیمت ارز وجود ندارد‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬اگر ف��رض کنیم قیم��ت پراید‬ ‫‪۳۰‬میلیون تومان اس��ت و دالر نیز براس��اس بازار ارز‬ ‫ثانوی��ه ‪۸‬هزارتومان باش��د؛ این یک خ��ودرو حدود‬ ‫‪۴‬هزار دالری خواهد بود و اگر ش��امل افزایش قیمت‬ ‫هم ش��ود‪ ،‬در نهایت نرخی معادل ‪۵‬هزار دالر قیمت‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬امروز ش��ما خودرو خارج��ی با نرخ‬ ‫‪۴‬ه��زاردالر پیدا نخواهید کرد یا حت��ی خودرویی با‬ ‫ن��رخ‪ ۵‬تا ‪۶‬هزار دالر به عنوان مثال برای خانواده پژو‬ ‫که در کش��ور ساخته می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬چ ه تعرفه‬ ‫اعمال شود چه نشود‪ ،‬خودرویی با این نرخ نمی توان‬ ‫می یابد و به دنبال ان در یک بازار ارام‪ ،‬طبیعی است‬ ‫وارد کشور کرد‪.‬‬ ‫تقاضا کاهش یابد و یکدیگر را متعادل کنند‪.‬‬ ‫البت��ه قیم��ت ام��روز خودروهای داخل��ی در بازار‬ ‫همچنین ممکن اس��ت با قیمت ‪۲۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫غیرواقعی اس��ت ضمن انکه ن��رخ کارخانه هم واقعی‬ ‫تقاضا کمتر از ظرفیت خودروس��ازی کش��ور باش��د؛‬ ‫نیس��ت؛ بنابرای��ن با ش��کافی که بین ن��رخ کارخانه‬ ‫یعنی به عنوان نمونه برای ه��زار خودرو تقاضا وجود‬ ‫و بازار ایجاد ش��ده رانت هایی ش��کل گرفته و منجر‬ ‫دارد اما خودروساز هزار و ‪۳۰۰‬خودرو تولید می کند‪.‬‬ ‫به اش��فتگی بازار خودرو ش��ده اس��ت‪ .‬این شکاف‪،‬‬ ‫در این ش��رایط خودروساز می تواند به دو روش عمل‬ ‫سرمایه های سرگردان را در خود جذب کرده است و‬ ‫کن��د یا قیمت های خ��ود را تغییر ندهد و براس��اس‬ ‫این امر سبب شده این فاصله زیادتر شود‪.‬‬ ‫تقاضا محصوالت��ش را به بازار عرض��ه کند ‪ ،‬یا اینکه‬ ‫اکنون قیمت ها در حال منطقی ش��دن است‪ .‬این‬ ‫می��زان فروش خود را کاهش دهد که این خود باعث‬ ‫مس��ئله برای چند هفته گذشته بوده که جو خاصی‬ ‫تحریک بازار تقاضا می ش��ود‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬خرید‬ ‫برای مدت کوتاهی بر بازار خودرو حکمفرما شده بود‪.‬‬ ‫قس��طی و سایر روش های تشویقی تقاضا برای خرید‬ ‫البته افزایش غیرواقعی نرخ محصوالت تنها مربوط به‬ ‫خودرو را افزایش دهد‪.‬‬ ‫خودرو نبود و در سایر بازارها نیز مشاهده می شد‪ .‬اگر‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬اگر برای همه کاالها ای��ن اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫التهاب موجود در بازار خودرو ارام ش��ود به طور قطع‬ ‫در س��اماندهی بازار کارس��از خواهد بود‪ .‬البته غیراز‬ ‫تفاوت نرخ کارخانه و بازار معقول خواهد شد‪.‬‬ ‫کااله��ای خاص که دولت بای��د قیمت های انها را در‬ ‫€ €راه�کار برون رف�ت از وضعیت فعل�ی بازار‬ ‫ب��ازار کنترل کند و ب��رای انها یارانه بپ��ردازد مانند‬ ‫چیست؟‬ ‫مواد غذایی و دارویی‪ ،‬که خودرو مش��مول این کاالها‬ ‫پیش��نهاد این بود که ب��ا واقعی ش��دن قیمت ها‪،‬‬ ‫نمی شود‪ .‬با تعیین نرخ خودرو در حاشیه بازار بساط‬ ‫نرخ دوم محص��والت یعنی قیمت بازار‪ ،‬در حاش��یه‬ ‫دالل بازی برچیده می ش��ود و س��ودی که از خرید و‬ ‫ب��ازار تعیین ش��ود‪ .‬البت��ه در این ش��رایط با تعیین‬ ‫فروش در بازار اش��فته به جیب دالل می رود‪ ،‬حذف‬ ‫قیمت ه��ا در حاش��یه بازار‪ ،‬ممکن اس��ت چند اتفاق‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته دولت بای��د کنترل های‬ ‫رخ دهد؛ وقتی میزان درخواس��ت برای‬ ‫الزم را روی ش��رکت های خودروسازی‬ ‫خودرو ‪۲۰‬میلی��ون تومانی(بازار تقاضا)‬ ‫داش��ته باش��د و از انها برنامه بخواهد‪.‬‬ ‫معادل باش��د با می��زان تی��راژ و تولید‬ ‫به طور مثال‪ ،‬خودروس��از ب��رای فروش‬ ‫خودروس��از(بازار عرض��ه) یعن��ی دقیقا‬ ‫محصوالتش پیش فروش می گذارد‪ .‬افراد‬ ‫تعادل بازار‪ ،‬ثبت ن��ام و خرید هم انجام‬ ‫ثبت نام می کنند و ممکن است براساس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫امار ثبت نامی‪ ،‬الزم باشد ظرفیت تولید‬ ‫اتف��اق دوم ای��ن اس��ت ک��ه اگ��ر‬ ‫سعید مدنی‬ ‫خ��ود را افزای��ش دهند‪ .‬دول��ت باید از‬ ‫درخواست بیشتر از ظرفیت خودروساز‬ ‫باش��د‪ ،‬خودروس��از همی��ن خ��ودرو ‪۸۵‬درصد خودروهایی خودروساز برنامه افزایش ظرفیت تولید‬ ‫را بخواه��د و ش��رکت خودروس��از باید‬ ‫‪۲۰‬میلیون تومان��ی را در زم��ان تحویل‬ ‫که در داخل تولید‬ ‫معادل به عن��وان نمونه‪۳۲‬میلیون تومان می شود به لحاظ قیمت برنامه های خود را اعالم کند‪.‬‬ ‫براس��اس حاش��یه بازار عرضه می کند با توجه به نرخ فعلی ارز‬ ‫دول��ت ق��درت دارد و اگر دس��ت از‬ ‫(‪ ۸‬تا ‪ ۹‬هزار تومان) در‬ ‫س��ر خودروس��ازی بردارد و این صنعت‬ ‫زی��را وقت��ی ظرفی��ت پایین باش��د و‬ ‫مقایسه با خودروهای‬ ‫تقاض��ا باال(البته نه خیل��ی باال) نرخ در جهانی رقابت پذیر بوده و را به بخ��ش خصوصی واگذار کند‪ ،‬باید‬ ‫بازار ازاد افزایش می یابد‪ .‬با این ش��یوه می توانند با تعرفه صفر ق��درت خ��ود را برای هدای��ت و تعادل‬ ‫وارد شوند‬ ‫ب��ازار ب��ه کار بگیرد‪ ،‬ام��ا وقتی خودش‬ ‫قیمت گ��ذاری در واق��ع تع��ادل برقرار‬ ‫مدیری��ت دولتی ان را برعهده داش��ته‬ ‫می ش��ود زی��را قیمت خ��ودرو افزایش‬ ‫باشد نمی تواند خودش هم ان را کنترل کند و قدرت‬ ‫چانه زنی اش با کارمندی که خود در شرکت گذاشته‪،‬‬ ‫پایی��ن می اید‪ .‬اما با خصوصی س��ازی صنعت خودرو‬ ‫دیگر ای��ن محدودیت ها وجود ندارد و دولت می توان‬ ‫از اهرم ه��ای گوناگون برای مدیری��ت تولید و عرضه‬ ‫خودروها استفاده کند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به ن�رخ کنون�ی دالر‪ ،‬اگ�ر تعرفه‬ ‫واردات خ�ودرو صف�ر ش�ود فاصل�ه قیم�ت‬ ‫خودروه�ای خارجی با داخلی زیاد می ش�ود و‬ ‫محص�والت داخلی می توانند س�هم خود را در‬ ‫حفظ کنند‪ ،‬ایا این نظر درست است؟‬ ‫بله‪ .‬البت��ه اگر خودروهای خارج��ی که در داخل‬ ‫ساخته می شود بدون اعمال تعرفه از کشور مادر وارد‬ ‫ش��ود‪ ،‬نرخ انها پایین تر از مدل مشابه ساخت داخل‬ ‫بوده و تعیین تعرفه برای انها ضروری اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫وظایف دولت حمایت تعرفه ای از خودروهایی اس��ت‬ ‫که رقابت پذیر نیستند‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال ‪۸۵‬درصد خودروهایی ک��ه در داخل‬ ‫تولید می شوند‪ ،‬به لحاظ قیمتی با توجه به نرخ فعلی‬ ‫ارز(‪ ۸‬ت��ا ‪ ۹‬هزار تومان) در مقایس��ه ب��ا خودروهای‬ ‫جهان��ی رقابت پذیر هس��تند و خودروه��ای خارجی‬ ‫که مش��ابه تولید داخ��ل ندارند‪ ،‬می توانن��د با تعرفه‬ ‫صف��ر وارد ش��وند‪ .‬حمایت تعرفه ای تنه��ا باید برای‬ ‫خودروهای خارجی س��اخت داخل باش��د‪ .‬در چند‬ ‫س��ال گذشته پیش از ممنوعیت‪ ،‬در مدت چند سال‬ ‫واردات خ��ودرو ازاد ب��ود و خودروهایی وارد کش��ور‬ ‫می ش��د که باالی ‪۱۰۰‬ت��ا ‪۲۰۰‬میلیون تومان قیمت‬ ‫داش��تند‪ .‬در مقابل با عرضه خودروهایی با نرخ ‪۲۰‬تا‬ ‫‪۵۰‬میلیون توم��ان‪ ،‬هیچ اختاللی در ب��ازار داخلی ها‬ ‫به وجود نیامد‪ .‬این خودروها رقیب خودروهای داخلی‬ ‫نبودن��د ضم��ن انکه ب��رای انها مش��تری هم وجود‬ ‫ت این‬ ‫داش��ت‪ .‬وقتی خریدار حاضر ب��ه پرداخت قیم ‬ ‫خودروهاس��ت‪ ،‬دولت می تواند منبع درامدی داشته‬ ‫باشد و تعرفه دریافت کند اما اگر تعرفه هم صفر باشد‬ ‫رقیب خودروهای داخلی(کمتر از ‪۵۰‬میلیون تومان)‬ ‫نخواهن��د بود‪ .‬به طور قطع‪ ،‬اگ��ر خودرویی ارزان تر از‬ ‫پراید و پژو وجود داش��ت‪ ،‬زمانی که واردات ازاد بود‬ ‫باید وارد می شد‪ ،‬اما چنین نشد‪.‬‬ ‫واردات اتوبوس های کارکرده از تکذیب تا تایید‬ ‫این روزها در حالی برخی سایت ها و خبرگزاری ها‪،‬‬ ‫برنامه ریزی برخی شرکت ها برای واردات اتوبوس های‬ ‫کارکرده به ناوگان اتوبوس��رانی را زمزمه می کنند که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اع�لام کرده چنین‬ ‫مجوزی صادر نکرده اس��ت و با واردکنندگان برخورد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در مرداد امس��ال ‪۱۸۳‬مینی بوس و‬ ‫میدل باس و ‪۵۹‬اتوبوس در داخل کش��ور تولید شد؛‬ ‫اگرچه تولید اتوبوس در این ماه در مقایس��ه با مرداد‬ ‫سال گذش��ته(‪۱۶۲‬اتوبوس) کاهش داشت اما در تیر‬ ‫امسال ‪۷۸‬اتوبوس و همچنین در بهار امسال هزار و ‪۲‬‬ ‫اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و ون در کشور تولید شد‪.‬‬ ‫در روزه��ای گذش��ته خبرها حاک��ی از ان بود که‬ ‫برخی س��ازمان ها ب��ه بهانه تحریم به دنب��ال واردات‬ ‫اتوبوس به کش��ور هس��تند و در حال��ی که خطوط‬ ‫تولی��د اتوبوس ه��ای داخلی به دلیل کمب��ود تقاضا‪،‬‬ ‫با کمت��ر از ظرفیت اس��می خود تولی��د می کنند و‬ ‫ظرفیت تولیدکنندگان داخلی بدون اس��تفاده مانده‪،‬‬ ‫به دنبال واردات ان هم واردات اتوبوس های دست دوم‬ ‫درون شهری هستند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬مشکل اصلی در این ماجرا‪،‬‬ ‫کم توجهی دولت و همچنین شهرداری ها به تولیدات‬ ‫داخل است زیرا اتوبوس به عنوان کاالیی گران قیمت‬ ‫و سرمایه ای‪ ،‬چندان امکان فروش به طور شخصی به‬ ‫افراد را نداش��ته و باید در قالب قراردادهای کالن به‬ ‫فروش برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹شایعه واردات اتوبوس‬ ‫در این پیوند‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ورود‬ ‫اتوبوس های کارکرده به کش��ور را شایعه ای بی پایه و‬ ‫اساس دانس��ته و اعالم کرده است که این وزارتخانه‬ ‫هیچ مج��وزی ب��رای واردات اتوبوس دس��ت دوم و‬ ‫کارک��رده صادر نک��رده و صد درصد ب��ا این موضوع‬ ‫مخالف است‪.‬‬ ‫امیرحس��ین قناتی‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع خودرو و‬ ‫نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬کش��ور جای خودروهای اسقاطی نیست و اگر‬ ‫چنین اتفاقی افتاده باش��د‪ ،‬به ش��دت با ان برخورد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬بررس��ی ها حاک��ی اس��ت برخی‬ ‫ش��رکت های بخش خصوصی وابس��ته به اتوبوسرانی‬ ‫در اجرای صرفه جویی در مصرف سوخت و همچنین‬ ‫مصوبه ه��ای ه��وای پ��اک‪ ،‬واردات اتوبوس ه��ای‬ ‫درون شهری دست دوم و کارکرده را در برنامه دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ری�زی ب�رای واردات ‪۱۰‬ه�زار‬ ‫اتوبوس کارکرده‬ ‫غالمحسین مصلح‪ ،‬رئیس هیات مدیره یک شرکت‬ ‫بخش خصوصی که زیر نظر شرکت اتوبوسرانی تهران‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رکت در تالش است تا‬ ‫اتوبوس های تا ‪۳‬س��ال کارکرده خارجی را به کش��ور‬ ‫وارد کند‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬واردات اتوبوس های نو به کش��ور‬ ‫ممنوع اس��ت اما بررس��ی ها نش��ان می دهد ناوگان‬ ‫اتوبوس شهری تهران با عمر متوسط باالی ‪۱۱‬سال از‬ ‫علل اصلی االیندگی هوای پایتخت به شمار می رود‪.‬‬ ‫مصل��ح اظهارکرد‪ :‬ش��رکت های بخ��ش خصوصی‬ ‫تابع س��ازمان اتوبوسرانی تهران برای واردات ‪۱۰‬هزار‬ ‫اتوبوس دس��ت دوم با اس��تانداردهای یورو ‪ ۵ ،۴‬و ‪۶‬‬ ‫درخواس��ت داده اند اما تاکنون وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با ورود این اتوبوس ها موافقت نکرده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬روزان��ه بخش��ی از مس��افران با‬ ‫خودروهای ش��خصی جابه جا می ش��وند و با در نظر‬ ‫گرفتن این موضوع و اس��تاندارد ظرفیت جابه جایی‬ ‫مسافر در س��طح شهر تهران‪ ،‬حدود ‪۱۰‬هزار اتوبوس‬ ‫جدید برای توس��عه ناوگان حمل ونقل ش��هری مورد‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات از اتحادیه اروپا‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت حمل ونقل ش��هری گفت‪ :‬این‬ ‫اتوبوس ه��ا از اتحادی��ه اروپا و کش��ورهایی همچون‬ ‫فرانسه‪ ،‬المان و اسپانیا وارد می شوند و در این زمینه‬ ‫مذاکره های الزم به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫وی تاکیدک��رد‪ :‬ورود این تعداد اتوبوس مس��تلزم‬ ‫تامی��ن ارز‪ ،‬دریاف��ت مجوز قانون��ی و موافقت بانک‬ ‫ایرانی برای انجام نقل و انتقال های مالی است‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوص��ی ادامه داد‪ :‬صرفه جویی‬ ‫در مصرف س��وخت و هوای پاک از مواردی است که‬ ‫باید دولت برای تحقق ان یارانه بپردازد و ما درصدد‬ ‫هس��تیم این یارانه برای واردات اتوبوس های دس��ت‬ ‫دوم تخصیص یابد تا الودگی هوا کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره این ش��رکت حمل ونقل شهری‬ ‫اظهارکرد‪ :‬واردات هر اتوبوس با شرایط یادشده با ارز‬ ‫دولتی‪ ،‬حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان تمام می ش��ود که‬ ‫نصف نرخ اتوبوس های ساخت داخل است‪.‬‬ ‫وی ب��ه ممنوعی��ت واردات موت��ور‪ ،‬گیربک��س و‬ ‫دیفرانسیل به دلیل تحریم ها اشاره کرد و توضیح داد‪:‬‬ ‫برای س��اخت اتوبوس در داخل‪ ،‬موتور و گیربکس از‬ ‫خارج وارد می ش��ود که نیازمند پرداخت تعرفه های‬ ‫گمرک��ی‪ ،‬همچنی��ن مالی��ات ارزش افزوده و س��ایر‬ ‫هزینه هاست اما واردات اتوبوس کارکرده مشمول این‬ ‫هزینه ها نمی شود‪.‬‬ ‫مصل��ح ی��اداور ش��د‪۱۶ :‬ش��رکت زیرمجموع��ه‬ ‫اتوبوسرانی تهران به دنبال واردات این تعداد اتوبوس‬ ‫کارکرده به کشور هستند اما تاکنون هیچ حمایتی از‬ ‫سوی دولت برای نوسازی ناوگان انجام نشده است‪.‬‬ ‫گفتنی است مشتریان و خریداران اصلی اتوبوس ها‬ ‫‪۳‬گ��روه س��ازمان ش��هرداری های وزارت کش��ور‪،‬‬ ‫شهرداری ها و شرکت تعاونی اتوبوسرانی هستند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 17‬مهر ‪ 29 1397‬محرم ‪ 9 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 501‬پیاپی ‪2474‬‬ ‫خبر‬ ‫درراستای رفع نگرانی تامین تایر خودروهای‬ ‫سنگین انجام شد‬ ‫کاهش تعرفه تایر و ازادسازی‬ ‫تایرهای موجود در گمرک زنجان‬ ‫سید رضاحسینی‬ ‫با صرفه جویی در وقت‬ ‫صاحبان خودروها‬ ‫زمینه برای افزایش‬ ‫رضایتمندی انها فراهم‬ ‫خواهد شد‪ .‬با این وجود‬ ‫هنوز کشور در امر‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫نسبت به دنیا عقب‬ ‫است و ضرورت دارد تا‬ ‫روی این مسئله بیشتر‬ ‫کار شود‬ ‫خودروسازان برتر در خدمات پس از فروش‬ ‫گروه بین الملل‪ :‬یکی از نکات بس�یار مهم درباره خرید هر‬ ‫نوع کاالیی خدمات پس از فروش ان است‪ .‬ارائه این خدمات‬ ‫در صنف های گوناگون‪ ،‬متفاوت اس�ت‪ .‬ام�روز به دلیل توجه‬ ‫خریداران به خدمات پس از فروش‪ ،‬ش�رکت ها س�عی دارند‬ ‫با معرفی امکانات و خدمات خود به مش�تریان‪ ،‬رضایت انها‬ ‫را جلب کنند‪.‬‬ ‫البت�ه در بازاریابی جدید خدمات تنه�ا به خدمات پس از‬ ‫فروش اطالق نمی شود‪ ،‬بلکه خدماتی فراگیر به شمار می رود‬ ‫که ش�امل ‪۳‬مرحله «خدمات پیش ازف�روش»‪« ،‬خدمات در‬ ‫خالل فروش» و «خدمات پس از فروش» ش�ود‪ .‬این مس�ئله‬ ‫در جه�ان رقابتی ام�روز نکته قابل توجهی اس�ت‪ .‬در خرید‬ ‫خ�ودرو نیز خدمات پ�س از فروش اهمیت زی�ادی دارد‪ .‬در‬ ‫کشور دو خودروساز داخلی س�عی در ارائه بهترین خدمات‬ ‫به مشتریان خود دارند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬شرکت ایساکو یکی‬ ‫از زیرمجموعه ه�ای گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬در راس�تای‬ ‫ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان تالش های زیادی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای�ن ش�رکت در زمینه ارائ�ه خدمات به مش�تریان از‬ ‫روزهای پایانی س�ال گذش�ته تا امس�ال تغییراتی به وجود‬ ‫امده که ازجمله انها می توان به اضافه ش�دن «امدادپالس»‬ ‫به ناوگان خدمات دهی گروه صنعتی ایران خودرو اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گفته سیدرضا حسینی‪ ،‬مدیرعامل ایساکو‪ ،‬برای توسعه‬ ‫خدمات امدادی به مش�تریان در حوزه اطالع رسانی‪ ،‬ناوگان‬ ‫«امدادپالس» به این مجموعه اضافه و از نظر خدمات بالینی‬ ‫این توانایی در مجموعه ایجاد ش�ده اس�ت ت�ا خودروهایی‬ ‫ک�ه نیاز به حمل به مرکزی برای تعمیر نداش�ته باش�ند‪ ،‬در‬ ‫محل س�رویس دهی ش�وند‪ .‬به این ترتیب بخ�ش بزرگی از‬ ‫خدمات دهی به دس�ت امدادگران دومنظوره ارائه می ش�ود‪.‬‬ ‫وی اضاف�ه ک�رده ب�ود‪ :‬ب�ا صرفه جوی�ی در وق�ت صاحبان‬ ‫خودروها زمینه برای افزایش رضایتمندی انها فراهم خواهد‬ ‫ش�د‪ .‬با این وجود هنوز کش�ور در امر خدمات پس از فروش‬ ‫نس�بت به دنیا عقب است و ضرورت دارد تا روی این مسئله‬ ‫بیشتر کار شود‪.‬‬ ‫گارانتی و وارانتی خودرو ها‬ ‫رتبه ‪ :۵‬کیا‬ ‫رتبه ‪ :۴‬میتسوبیشی‬ ‫خرید یک خودرو صفرکیلومتر از بسیاری جنبه ها می تواند به صرفه تر‬ ‫از یک خودرو کارکرده باشد‪ .‬یکی از مزیت های خودروهای صفرکیلومتر‪،‬‬ ‫داش��تن گارانتی و خدمات پس از فروش است که می تواند صرفه جویی‬ ‫مال��ی زیادی برای خریدار به همراه داش��ته باش��د‪ .‬در این مطلب قصد‬ ‫داری��م برترین خودروس��ازان را در زمینه خدمات پس از فروش معرفی‬ ‫کنی��م‪ .‬به گزارش «گس��ترش نیوز»‪ ،‬خرید خ��ودرو صفرکیلومتر ممکن‬ ‫است بین ‪۳۰‬تا ‪۵۰‬درصد به طور متوسط گران تر از یک خودرو کارکرده‬ ‫برای خریدار هزینه داش��ته باش��د اما این هزین��ه در اینده می تواند از‬ ‫هزینه های بیش از حد جلوگیری کند‪ .‬بیش��تر خودروهایی که از سوی‬ ‫ش��رکت های گوناگون خودروس��ازی عرضه می ش��وند دارای ‪۳‬سال یا‬ ‫‪۵۸‬هزارکیلومتر(‪۳۶‬هزارمایل) گارانتی هستند‪ .‬در ادامه از ‪۵‬خودروساز‬ ‫برتر در زمینه ارائه خدمات پس از فروش نام برده شده که از این تعداد‪،‬‬ ‫‪۳‬شرکت متعلق به کره جنوبی است‪.‬‬ ‫خودروس��ازی کی��ا ب��رای تمام��ی خودروهای خود ‪۵‬س��ال ی��ا معادل‬ ‫‪۹۷‬هزارکیلومتر(‪۶۰‬ه��زار مای��ل) گارانت��ی در نظ��ر گرفت��ه اس��ت‬ ‫ضم��ن اینک��ه پیش��رانه خودروه��ای این ش��رکت تا ‪۱۰‬س��ال ی��ا معادل‬ ‫‪۱۶۱‬هزارکیلومتر(‪۱۰۰‬هزارمای��ل) زیرپوش��ش خدم��ات پ��س از ف��روش‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬خودروه��ای کیا تا ‪۹۷‬هزارکیلومتر نیز به ش��کل کامل و رایگان‬ ‫زیر پوش��ش امداد جاده ای قرار دارند و هرگونه مش��کلی برای این خودروها‬ ‫به وجود اید به طوررایگان تعمیر خواهد شد‪ .‬این خدمات در مقایسه با برند‬ ‫هیوندای کمی ضعیف تر است زیرا این برند به طور تمام و کمال و بدون اعمال‬ ‫محدودیت زمانی و مسافتی تمام خودروها را زیر پوشش امداد جاده ای قرار‬ ‫می دهد‪ .‬درباره خودروهای هیبریدی نیز مدت زمان زیر پوش��ش قرار دادن‬ ‫کیا از هیوندای کمتر است و وظیفه تامین خدمات و قطعات را تا مدت زمان‬ ‫‪۱۰‬سال یا ‪۱۶۱‬هزارکیلومتر اعالم کرده‪ ،‬در صورتی که محصوالت هیوندای‬ ‫به طور مادام العمر زیر پوشش قرار دارند‪.‬‬ ‫درست اس��ت که میتسوبیش��ی درحال حاضر خط تولید محصوالت‬ ‫گسترده ای ندارد و از عمر محصوالت جدید این برند مدت زمان زیادی‬ ‫نمی گذرد اما این خودروس��از از گذش��ته تاکنون به تولید خودروهای‬ ‫بسیار باکیفیت مشهور بوده است به صورتی که در بخش فنی و داخلی‬ ‫خودرو از جمله کیفیت مواد اس��تفاده ش��ده در کابین پس از س��ال ها‬ ‫همچنان مانند روز اول خواهد بود‪ .‬ش��رکت میتسوبیش��ی مدت زمان‬ ‫‪۵‬س��ال یا ‪۹۷‬هزارکیلومتر را به عنوان زم��ان گارانتی برای محصوالت‬ ‫خود در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫مدت زمان وارانتی نیز برای پیشرانه خودروهای این برند ‪۱۰‬سال یا‬ ‫‪۱۶۱‬هزارکیلومتر است اما این مورد تنها برای نخستین خریدار خواهد‬ ‫ب��ود و خریدار بعدی از این خدمات محروم اس��ت‪ .‬این ش��رکت برای‬ ‫محصوالت هیبریدی خود نیز ‪۱۰‬س��ال یا ‪۱۶۱‬هزارکیلومتر وارانتی در‬ ‫نظر گرفته است‪.‬‬ ‫رتبه ‪ :۳‬هیوندای‬ ‫رتبه ‪ :۲‬جنسیس‬ ‫رتبه ‪ :۱‬فولکس واگن‬ ‫هیوندای و کیا را می توان از جمله مشهورترین خودروسازان کره ای دانست‬ ‫که در زمینه خدمات پس از فروش‪ ،‬شرکت هیوندای در رده باالتری از کیا‬ ‫قرا گرفته اس��ت‪ .‬این شرکت نیز تا ‪۵‬س��ال یا ‪۹۷‬هزارکیلومتر خودروهایش‬ ‫را گارانت��ی می کند و ‪۱۰‬س��ال یا ‪۱۶۱‬هزارکیلومتر نی��ز مدت زمان وارانتی‬ ‫پیش��رانه محصوالت ان اس��ت‪ .‬این وارانتی در شرایط خاصی امکان انتقال‬ ‫ب��ه خری��داران دوم و پس از ان نیز وج��ود دارد‪ .‬محصوالت جدید هیوندای‬ ‫از خدمات امداد جاده ای به ش��کل ویژه و بدون در نظر گرفتن مس��افت طی‬ ‫شده نیز برخوردار هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان بات��ری خودروهای هیبری��دی هیوندای نی��ز مادام العمر‬ ‫وارانتی دارند‪ .‬این نکته می تواند برای خریداران چنین خودروهایی بس��یار‬ ‫دلگرم کننده باشد‪.‬‬ ‫همان ط��ور که در این نوش��تار امده‪ ،‬خودروس��ازان ک��ره ای در حال‬ ‫پیش��تازی در امر خدمات پس از فروش هس��تند و توانسته اند خدمات ‬ ‫بس��یار مناس��بی به خری��داران خ��ود ارائه دهن��د‪ .‬برند جنس��یس از‬ ‫زیرمجموعه های هیوندای به س��اخت خودروهای لوکس مشغول است‪.‬‬ ‫ای��ن برند با توجه به اینک��ه در زمینه خودروهای لوکس فعالیت دارد و‬ ‫نرخ باالتری نیز از مش��تریان خود دریاف��ت می کند‪ ،‬در جایگاه باالتری‬ ‫نسبت به هیوندای قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این برند تا ‪۵‬سال یا ‪۹۷‬هزارکیلومتر خودروهایش را گارانتی می کند‬ ‫و ‪۱۰‬س��ال یا ‪۱۶۱‬هزارکیلومتر نیز وارانتی برای پیش��رانه محصوالتش‬ ‫ارائ��ه می دهد‪ .‬ارائه خدم��ات و امداد جاده ای از س��وی این برند نیز تا‬ ‫‪۳‬سال به شکل رایگان انجام می شود‪.‬‬ ‫تم��ام ش��رکت هایی ک��ه در ای��ن نوش��تار ب��ه انه��ا اش��اره ش��د‪،‬‬ ‫محص��والت خ��ود را ب��ه م��دت ‪۵‬س��ال گارانت��ی کرده ان��د ام��ا‬ ‫فولکس واگ��ن به عن��وان یک خودرو س��از اروپایی(المانی) به واس��طه‬ ‫اطمین��ان بیش��تر ب��ه خودروهای��ی ک��ه تولید می کن��د‪ ،‬انه��ا را به‬ ‫م��دت ‪۶‬س��ال ی��ا ‪۱۱۶‬هزارکیلومتر(‪۷۲‬هزارمای��ل) گارانت��ی ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مقابل مدت زمان وارانتی پیشرانه محصوالت این برند هم ‪۶‬سال‬ ‫یا ‪۱۱۶‬هزارکیلومتراست‪.‬‬ ‫انچه در مسئله خدمات پس از فروش قابل توجه است زمان زیادی‬ ‫اس��ت که س��ایر خودروس��ازان برای ارائه خدمات پس از فروش خود‬ ‫اعالم می کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان با اشاره‬ ‫به نگرانی های به وجودامده درباره تامین تایر خودروهای سنگین‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در این زمینه نس��بت به کاهش تعرف��ه گمرکی تایرها و‬ ‫ازادس��ازی تایرهای موج��ود در گمرک و ام��وال تملیکی اقدام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬ناصر فغفوری با بیان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬عالوه بر این در نیمه دوم سال اقدام های مربوط در راستای‬ ‫ثبت س��فارش های جدید در حال انجام است که به طور قطع این‬ ‫کار به رفع مشکالت خودروهای حمل کاال و خودروهای سنگین‬ ‫کمک خواهد کرد‪ .‬وی در ادامه یاداورش��د‪ :‬به منظور جلوگیری‬ ‫از تخلف��ات صنف��ی اصناف و سوءاس��تفاده های احتمالی در این‬ ‫حوزه بازدیدهای مستمری ازسوی تیم بازرسی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان زنجان انجام می ش��ود‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و نجارت اس��تان زنجان با بیان اینکه براس��اس‬ ‫امار‪ ،‬در ‪۶‬ماه نخس��ت امس��ال ‪۲۴‬هزار بازرسی از اصناف استان‬ ‫انجام شده‪ ،‬گفت‪ :‬البته بازرسی ها در ‪3‬ماه دوم سال تشدید شده‬ ‫و امار ان ‪۱۳‬هزار مورد بوده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه تعداد‬ ‫پرونده های تشکیل شده در نیمه نخست امسال هزار و ‪۳۴۸‬مورد‬ ‫بوده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در ‪3‬ماه دوم سال به دلیل حساسیت وضعیت بازار‬ ‫پرونده های متشکله ‪۵۷‬درصد رشد داشته اند‪ .‬فغفوری همچنین‬ ‫تعداد شکایات مردمی واصله در نیمه نخست سال جاری را هزار‬ ‫و ‪۱۴۷‬م��ورد اع�لام کرد و گفت‪ :‬البته در ‪3‬ماه دوم س��ال تعداد‬ ‫ش��کایات ‪۱۱۴‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت یکی از‬ ‫گالیه ها و اعتراض های کامیونداران کمبود قطعات و گرانی ان در‬ ‫بازار لوازم یدکی خودرو بوده که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫تدابیری که اندیشیده در حال رسیدگی و پیگیری موضوع است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا برای تامین نیاز بازار در زمینه تایرهای سنگین‬ ‫در ‪۲‬هفته گذش��ته امار زیادی از الس��تیک ها از گمرکات کشور‬ ‫ترخیص شده و در اختیار صاحبان خودرو قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ایساکو‪ ،‬ازمون الکترونیکی‬ ‫کارکنان نمایندگی های‬ ‫ایران خودرو را برگزار کرد‬ ‫ازمون الکترونیکی سراس��ری کارکن��ان نمایندگی های مجاز‬ ‫ایران خودرو در حوزه خدمات پس از فروش‪ ،‬پایان هفته گذشته‬ ‫برگزار شد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬این ازمون به عنوان مهم ترین و‬ ‫بزرگ ترین امتحان مهارت سنجی در حوزه خدمات پس از فروش‬ ‫در س��طح کش��ور‪ ،‬در دو مرحله در روزهای‪ ۱۱‬و ‪۱۲‬مهر به شکل‬ ‫الکترونیکی اجرا شد و در روزهای‪ ۱۸‬و ‪۱۹‬مهر نیز به شکل کتبی‬ ‫و حضوری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در ازمون الکترونیکی مدیران خدمات پس از فروش‪ ،‬مسئوالن‬ ‫امور مش��تریان‪ ،‬مس��ئوالن انبار و کارشناسان پذیرش شاغل در‬ ‫نمایندگی ه��ای مجاز ایران خودرو در سراس��ر کش��ور‪ ،‬به رقابت‬ ‫ب��ا هم قطاران خ��ود پرداختند‪ .‬در بخش کتبی نیز اس��تادکاران‬ ‫فنی(مکانی��ک‪ ،‬ب��رق کار‪ ،‬جلوبندی کار و گازس��وزکار) ش��رکت‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫ب��رای ش��رکت در ای��ن ازم��ون‪ ،‬ش��رکت کنندگان‪ ،‬از طریق‬ ‫مراجعه به س��ایت ام��وزش الکترونیکی مدیری��ت اموزش فنی‬ ‫ایساکو به نشانی‪ www.isacoelearning.ir‬در تاریخ و زمان‬ ‫تعیین ش��ده و در نوبت های متفاوت برای هر یک از ‪۴‬شغل مورد‬ ‫نظر‪ ،‬به پرسش های فنی و تخصصی‪ ،‬ب ه شکل الکترونیکی پاسخ‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫از مزیت های برگزاری این ازمون ها تحقق اهداف گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو درباره به روزاوری دانش تخصصی نیروی انس��انی و‬ ‫تقویت فرهنگ یادگیری است‪.‬‬ ‫همچنین برگزاری الکترونیکی دوره ها و ازمون ها کاهش قابل‬ ‫توجه زمان و هزینه های اموزش و ازمون را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گزارش‪ ،‬نتایج این ازمون ه��ا بر امتیاز خبرگی افراد‬ ‫ش��رکت کننده‪ ،‬تاثیر مستقیم داشته و هدف کلی از برنامه ریزی‬ ‫و اجرای این ازمون ها عالوه بر ارتقای هر چه بیشتر سطح دانش‬ ‫فنی و تخصصی و افزایش مهارت کارکنان‪ ،‬ارائه خدمات استاندارد‬ ‫و مناسب به مشتریان شرکت ایران خودرو و افزایش رضایت انها‬ ‫از خدمات پس از فروش است‪.‬‬ ‫گفتنی است این ازمون از سال‪ ۱۳۸۷‬در شرکت ایساکو برگزار‬ ‫ش��ده و طی ان دانش کارکن��ان نمایندگی ها در دو حوزه فنی و‬ ‫غیرفنی در یک ازمون مورد پایش و بررس��ی قرار گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫اما از س��ال گذش��ته همگام با فراگیر ش��دن سامانه های اموزش‬ ‫و ازم��ون مج��ازی‪ ،‬این ازمون به دو ص��ورت الکترونیک و کتبی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 17‬مهر ‪ 29 1397‬محرم ‪ 9 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 501‬پیاپی ‪2474‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هماهنگی بین قوا در نفت‬ ‫یک الزام است‬ ‫به شکل کلی باید نهاد ها با هم‬ ‫هماهنگ باش��ند و این بدیهی‬ ‫اس��ت که هر نها د همچنان که‬ ‫نقش خ��ود را ایفا می کند‪ ،‬باید‬ ‫در راس��تای مناف��ع مل��ی گام‬ ‫بردارد‪ .‬گاهی برخی از نهاد ها در‬ ‫ایران با هم اختالف هایی دارند و‬ ‫جالل میرزایی‬ ‫وقتی در زمینه موضوعی خاص‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫در کنار یکدیگر قرار می گیرند‪،‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫م��ا فک��ر می کنی��م کار مهمی‬ ‫انجام داده اند‪ .‬نهاد های اجرایی‪،‬‬ ‫قضای��ی و تقنینی در بس��یاری از مواقع با عملکرد خود‪ ،‬فعالیت‬ ‫بخ��ش دیگر را خنثی می کنند‪ .‬باید در نظر داش��ت که تامین‬ ‫منافع کالن کشور در حوزه داخلی‪ ،‬منطقه ای و عرصه بین الملل‬ ‫به ویژه نفت در گرو هماهنگی همه جانبه نهاد ها با یکدیگر است‪.‬‬ ‫گاهی اختالف ها بین قوا به ش��کلی است که بستر نابوی منفعتی‬ ‫در بلند مدت برای مردم ایران را از بین می برد‪ .‬برای انکه هزینه‬ ‫و انرژی در نهادهای سه گانه کشور با موازی کاری هدر نرود‪ ،‬باید‬ ‫قوای سه گانه و سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی در یک‬ ‫ارتباط س��ازنده با یکدیگر قرار گیرند‪ .‬باید کارشکنی و تضعیف‬ ‫یکدیگ��ر جای خود را به اصلی ب��ه نام همکاری دهد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫باید در سیاست کالن کشور تدابیری اندیشیده شود تا اقدام هایی‬ ‫که منافع کالن کش��ور را به مخاطره می اندازد‪ ،‬مقابله ش��ود‪ .‬در‬ ‫این زمینه لزوم توجه به بخش خصوصی اهمیت بس��یاری دارد‪،‬‬ ‫نباید با نام خصوصی س��ازی هرگونه اقدامی پوش��ش داده شود‪.‬‬ ‫هماهنگی بین بخش��ی در کش��وری با ش��رایطی ک��ه هیچ گونه‬ ‫مشکلی ندارد‪ ،‬ضروری است‪ .‬حال با در نظر گرفتن شرایطی که‬ ‫ایران در ان قرار دارد‪ ،‬این ضرورت‪ ،‬اهمیت حیاتی می یابد‪ .‬ایران‬ ‫کشوری است که در شرایط خاصی قرار دارد و قدرت های جهانی‬ ‫از جمل��ه امریکا در صدد ضربه زدن به منافع ملی ان هس��تند‪.‬‬ ‫تحریم های بین المللی نیز مش��کالت بیشتری برای کشور ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬با این شرایط هماهنگی بین بخشی در زمینه نفت از‬ ‫اهمیت بیشتری برخوردار است‪ .‬چنانچه برنامه های مشخصی از‬ ‫سوی بخش های مختلف کش��ور برای مقابله با بحران اقتصادی‬ ‫طرح نش��ود‪ ،‬نه تنها بخش��ی خاص از یک نهاد دولتی بلکه تمام‬ ‫کشور متضرر می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قیمت نفت و طال‬ ‫در بازارهای جهانی کاهش یافت‬ ‫نرخ نف��ت و طال در بازارهای جهانی کاهش یافت‪ .‬ش��اخص‬ ‫نفت خام برنت با ‪ ۱.۰۳‬درصد کاهش به بشکه ای ‪ ۸۳‬دالر و ‪۲۹‬‬ ‫س��نت رسید‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬ش��اخص نفت خام وست تگزاس‬ ‫اینترمدی��ت ب��ا ‪ .۰ ۷۵‬درصد کاهش به بش��که ای ‪ ۷۳‬دالر و ‪۷۸‬‬ ‫سنت رسید‪ .‬قیمت هر گرم طال نیز در بازارهای جهانی با ‪۰.۴۱‬‬ ‫درصد کاهش به ‪ ۳۸‬دالر و ‪ ۴۶‬سنت رسید‪.‬‬ ‫دو راهی «سوئیس خاورمیانه»‬ ‫بین ایران و امریکا‬ ‫اوی��ل پرایس با اش��اره به مذاکرات طوالنی ای��ران و عمان در‬ ‫سال های گذشته برای ساخت این خط لوله نوشت‪ :‬سال گذشته‬ ‫در نهایت چراغ س��بز این پروژه روشن ش��د و کمیته مشترکی‬ ‫به منظور نهایی کردن توافق تش��کیل ش��د‪ .‬ام��ا همزمان عمان‬ ‫در دوراه��ی بین ای��ران و امری��کا گیر کرده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫س عمان را کش��وری خواند ک��ه با وجود افزایش‬ ‫ایلنا‪ ،‬اویل پرای ‬ ‫تحریم ه��ای امریکا علیه ایران‪ ،‬روابطش را با این کش��ور تقویت‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬در ای��ن گزارش ب��ا اش��اره به عنوان «س��وئیس‬ ‫خاورمیانه» که به عمان اطالق می شود‪ ،‬گفته شد‪ :‬عمان به دلیل‬ ‫نقشی که در دیپلماس��ی صلح دارد و به دلیل میانجی گری ها و‬ ‫بی طرفی هایش به این نام معروف ش��ده اس��ت‪ .‬مسقط همواره‬ ‫تالش کرده روابط خوبی با ایران و امریکا داشته باشد‪ .‬این رسانه‬ ‫افزود‪ :‬این نخس��تین بار در سال های گذش��ته است که سیاست‬ ‫بی طرفی عمان به لطف افزایش فش��ارها بر ایران از سوی امریکا‬ ‫و عربس��تان و امارات به چالش کش��یده ش��ده اس��ت‪ .‬در میان‬ ‫ای��ن چالش‪ ،‬خط لوله پیش��نهادی گاز میان ای��ران و عمان هم‬ ‫مسئله ساز شده اس��ت‪ .‬اویل پرایس با اشاره به مذاکرات طوالنی‬ ‫ایران و عمان در س��ال های گذش��ته برای سا خت این خط لوله‬ ‫نوشت‪ :‬سال گذش��ته در نهایت چراغ سبز این پروژه روشن شد‬ ‫و کمیته مش��ترکی در ماه ژوئیه به منظ��ور نهایی کردن توافق‬ ‫تش��کیل ش��د‪ .‬براورد اولیه حاکی از هزینه ‪ ۱.۲‬میلیارد دالری‬ ‫برای این پروژه است و روزانه ‪ ۲۸‬میلیون متر مکعب گاز طبیعی‬ ‫از بندر کوه مبارک ایران به بندر سوهار عمان انتقال داده خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این رسانه همچنین نوشت‪ :‬انتظار می رود ایران تعداد خط‬ ‫لوله ه��ای گاز خود را در سراس��ر خاورمیانه در س��ال های پیش‬ ‫رو افزایش دهد‪ .‬اما به زودی این سیاس��ت با تحریم های سنگین‬ ‫ترامپ علیه ایران به چالش کش��یده خواهد ش��د‪ .‬دولت ترامپ‬ ‫از م��اه نوامبر تحریم های نفتی خود علیه ایران را از س��ر خواهد‬ ‫گرف��ت‪ .‬اویل پرایس در ادامه نوش��ت‪ :‬عم��ان درحال حاضر در‬ ‫دوراهی مانده است‪ .‬این کشور نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها‬ ‫نمی خواهد مجبور به انتخاب میان دو قدرت یعنی ایران و امریکا‬ ‫باش��د‪ .‬اگر امریکا بنا بر وعده ای ک��ه داده تحریم های خود علیه‬ ‫تهران را ماه اینده از س��ر بگیرد مشکالت بزرگی برای خط لوله‬ ‫گاز می��ان ایران و عمان به وج��ود خواهد امد‪ .‬با وجود وضعیت‬ ‫نابس��امان سیاسی و تردیدهای اقتصادی‪ ،‬عمان به طور علنی از‬ ‫تمایل خود برای پیشبرد این پروژه دفاع کرده است‪.‬‬ ‫هماهنگی‬ ‫بین وزارتخانه ای از‬ ‫یک طرف به عنوان‬ ‫زیرشاخه دولت و‬ ‫نهاد های مرتبط با صنعت‬ ‫بانکرینگ و از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬بر به حرکت‬ ‫درامدن ظرفیت های‬ ‫کشور در زمینه انرژی‬ ‫تاثیر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫همکاری با شرکت های‬ ‫بین المللی تاثیر گذار‬ ‫بر این صنعت‪ ،‬حل‬ ‫کردن نحوه داد و ستد‬ ‫پولی مالی و استفاده‬ ‫از ظرفیت دیپلماسی‬ ‫انرژی به منظور‬ ‫افزایش سهم کشور از‬ ‫بازار بانکرینگ منطقه‬ ‫ضروری است‬ ‫«گسترش صنعت» از ظرفیت های کشور برای ارزاوری ‪ ۳۰‬میلیارد دالری گزارش می دهد‬ ‫صنعت نفت ایران غافل از «بانکرینگ»‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫و اس��تفاده از ظرفیت دیپلماس��ی انرژی به منظور‬ ‫افزایش س��هم کش��ور از بازار بانکرین��گ منطقه‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت باالی ایران در بانکرینگ‬ ‫دفت��ر مطالع��ات ان��رژی‪ ،‬صنع��ت و مع��دن‬ ‫عب��اس کاظم��ی‪ ،‬معاون س��ابق بی��ژن زنگنه‪،‬‬ ‫مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فر اورده های نفتی در گفت وگو‬ ‫گزارش��ی اورده اس��ت‪ :‬بانکرینگ (سوخت گیری و‬ ‫با « گسترش صنعت» در پاسخ به برخی گروه ها که‬ ‫سوخت رس��انی) به عملیات انتقال س��وخت مورد‬ ‫عقب ماندن ایران از قافله بانکرینگ را ناتوانی ایران‬ ‫نیاز به کش��تی ها و سایر ش��ناورها اطالق می شود‬ ‫در تولی��د نفت کوره یا مازوت مصرفی کش��تی ها‬ ‫که به دو روش سوخت رسانی روی دریا با استفاده‬ ‫عن��وان می کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬ایران نه تنه��ا توان تولید‬ ‫از ش��ناورهای خاص و نیز با پهلوگیری کشتی در‬ ‫مازوت به عنوان س��وخت کشتی های غول پیکر را‬ ‫اسکله های سوخت گیری انجام می شود‪ .‬بانکرینگ‬ ‫دارد بلکه بخش��ی از نفت کوره یا مازوت مورد نیاز‬ ‫صنعتی نوپا و پرس��ود در دنیا قلمداد می شود که‬ ‫کش��تی هایی که در این مسیر تردد می کند را نیز‬ ‫ضمن تامین س��وخت برای کش��تی ها و شناورها‪،‬‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫خدمات دیگری مانند تامین ابزار و قطعات‪ ،‬تعویض‬ ‫معاون پیش��ین وزی��ر نفت‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫خدمه‪ ،‬تامین اب و غذا را نیز شامل می شود‪.‬‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی در زمینه فروش م��ازوت به‬ ‫درس��ت است که تا کنون نتوانس��ته ایم در ایجاد‬ ‫پایانه ه��ای بانکرینگ گفت‪ :‬در حال حاضر صنعت‬ ‫پایانه های بانکرینگ عملکرد مطلوبی داشته باشیم‬ ‫پتروش��یمی ایران ت��وان تولید مازوت م��ورد نیاز‬ ‫اما برای شروع می توانیم در زمینه فراوری و فروش‬ ‫پایانه های بانکرینگ جهانی را دارد‪.‬‬ ‫ان به پایانه های بانکرینگ‪ ،‬فعالیت کنیم‪ .‬شکوفایی‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ای��ا تاکنون‬ ‫صنع��ت پتروش��یمی‪ ،‬اش��تغالزایی و‬ ‫تالش های��ی ب��رای بازاریاب��ی فروش‬ ‫باال رفتن پرس��تیژ کش��ور در عرصه‬ ‫مازوت تولید شده در ایران شده است‬ ‫بین المل��ل را به عن��وان نتیجه تالش‬ ‫ی��ا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬در زمین��ه همکاری با‬ ‫برای بانکرینگ می توان عنوان کرد‪.‬‬ ‫پایانه های بانکرینگ تالش هایی شده‬ ‫ب��ا توج��ه به نق��ش مه��م صنعت‬ ‫اس��ت و هم اکنون صنعت پتروشیمی‬ ‫بانکرین��گ در ارزاوری و کم��ک‬ ‫ایران بخش��ی از س��وخت م��ورد نیاز‬ ‫ب��ه ش��کوفایی صنع��ت پتروش��یمی‬ ‫کش��تی هایی که در خلیج فارس تردد‬ ‫عباس کاظمی‬ ‫کش��ور‪ ،‬اتخاذ روش هایی برای ایجاد‬ ‫می کنند را تهیه می کند‪.‬‬ ‫تالش هایی در زمینه‬ ‫زیرس��اخت های ان از س��وی دول��ت‬ ‫� دو س�وم س�وخت از نف�ت‬ ‫همکاری با پایانه های‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬دولت باید‬ ‫ایران تامین می شود‬ ‫بانکرینگ انجام شده‬ ‫حس��ین هاش��می تختی نژاد‪ ،‬عضو‬ ‫با حمایت از بخ��ش خصوصی انگیزه است و هم اکنون صنعت‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن صنعت را در پتروشیمی ایران بخشی کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای‬ ‫از سوخت مورد نیاز‬ ‫بخش خصوصی ایجاد کند‪ .‬هماهنگی‬ ‫اس�لامی و رئی��س کمیت��ه بن��ادر و‬ ‫در‬ ‫کشتی هایی را که‬ ‫بین وزارتخانه ای از یک طرف به عنوان‬ ‫دریا نوردی کش��ور درب��اره بانکرینگ‬ ‫خلیج فارس تردد می کنند‪،‬‬ ‫با‬ ‫زیرش��اخه دولت و نهاد های مرتبط‬ ‫در گفت وگ��و با « گس��ترش صنعت»‬ ‫تهیه می کند‬ ‫صنعت بانکرینگ از طرف دیگر‪ ،‬بر به‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬ایران ظرفیت خوبی برای‬ ‫حرکت درامدن ظرفیت های کش��ور‬ ‫بانکرین��گ س��وخت در خلیج ف��ارس‬ ‫در زمینه انرژی تاثیر گ��ذار خواهد بود‪.‬‬ ‫و اس��یای جنوب ش��رقی دارد‪ .‬به ش��کل کلی دو‬ ‫همکاری با شرکت های بین المللی تاثیر گذار بر این‬ ‫سوم س��وختی که در این حوزه بانکرینگ می شود‬ ‫صنعت‪ ،‬حل ک��ردن نحوه داد و س��تد پولی مالی‬ ‫از نفت ایران تامین می ش��ود‪ .‬درحال حاضر ارزش‬ ‫بازار فعال بانکرینگ در منطقه خلیج فارس بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد دالر براورد ش��ده که ‪ ۲۷‬میلیارد دالر‬ ‫ان س��هم کشور امارات است‪ .‬بندر فجیره امارات با‬ ‫ظرفیت سوخت رس��انی ساالنه بیش از ‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫تن به کش��تی ها‪ ،‬بزرگ ترین بندر خلیج فارس در‬ ‫زمینه انج��ام فعالیت های مرتبط ب��ا بانکرینگ به‬ ‫ش��مار می رود و از این راه درامد سرش��اری را به‬ ‫ دست می اورد‪ .‬این بنادر بخشی بزرگی از سوخت‬ ‫مورد نیاز خود را از ایران وارد می کنند و با فرا وری‬ ‫ارزش افزوده بزرگی را برای کش��ور خود به ارمغان‬ ‫می اورند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درس��ت است که تا کنون نتوانسته ایم‬ ‫در ایج��اد پایانه های بانکرین��گ عملکرد چندانی‬ ‫داشته باش��یم اما برای ش��روع می توان در زمینه‬ ‫ف��راوری و فروش نف��ت به پایانه ه��ای بانکرینگ‪،‬‬ ‫فعالیت کرد‪ .‬این فعالیت نه تنها فعال شدن صنعت‬ ‫پتروشیمی کشور و اش��تغالزایی در این صنعت را‬ ‫در پی دارد بلکه می تواند وجهه بین المللی کش��ور‬ ‫را افزایش دهد‪.‬‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬باید در قال��ب برنامه های هدفمند‬ ‫اطالع رس��انی در زمینه معرفی ظرفیت های کشور‬ ‫در صنعت بانکرینگ انجام ش��ود‪ .‬گروه هدف این‬ ‫اطالع رس��انی بای��د نهاد ه��ای دولت��ی‪ ،‬خصوصی‬ ‫و دارن��دگان س��رمایه باش��ند‪ .‬زمان��ی که بخش‬ ‫خصوص��ی و نهادهای دولتی اطالع��ات الزم را در‬ ‫زمینه س��وداوری صنعت بانکرینگ داشته باشند‪،‬‬ ‫با هم��کاری بخ��ش خصوص��ی و بخ��ش دولتی‬ ‫پایه ه��ای این صنعت در کش��ور ایجاد می ش��ود و‬ ‫با هماهنگ��ی بین نهادها بخش خصوصی می تواند‬ ‫در ارام��ش خاط��ر س��رمایه های خ��ود را به این‬ ‫بخش اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹متولی اماده کردن زیرساخت ها‬ ‫رئی��س کمیته بن��ادر و دریا نوردی کش��ور در‬ ‫پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه متولی اماده س��ازی‬ ‫زیرس��اخت های الزم برای بانکرینگ کدام نهاد یا‬ ‫سازمان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان بنادر و کشتیرانی‬ ‫متولی ام��اده ک��ردن زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫بانکرینگ است‪ .‬بانکرینگ یک فعالیت بین حوزه ای‬ ‫‹ ‹ش�کوفایی بانکرینگ با هماهنگی بین ‬ ‫است‪ .‬س��وخت مورد نیاز باید از سوی وزارت نفت‬ ‫نهادها ‬ ‫تامین شود و با هماهنگی وزارت راه و‬ ‫تختی نژاد با اش��اره ب��ه ناهماهنگی‬ ‫حمل نقل و زیر نظر س��ازمان بنادر و‬ ‫بی��ن نهاد ه��ای دولت��ی ب��ه عن��وان‬ ‫کشتیرانی باید به پایانه های مورد نظر‬ ‫بزرگ ترین معض��ل صنعت بانکرینگ‬ ‫منتقل ش��ود‪ .‬وی با اشاره به سوداور‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬یک��ی از مش��کالتی‬ ‫بودن ای��ن صنعت گف��ت‪ :‬بانکرینگ‬ ‫ک��ه موج��ب ش��ده تاکن��ون صنعت‬ ‫س��رمایه گذاری چن��دان هنگفت��ی‬ ‫بانکرینگ در کش��ور ش��کوفا نش��ود‪،‬‬ ‫نمی خواهد‪ ،‬مضاف بر اینکه بازگشت‬ ‫حسین هاشمی تختی نژاد‬ ‫این اس��ت ک��ه بین نهاده��ای دولتی‬ ‫س��رمایه در ان بس��یار س��ریع اتفاق‬ ‫برای ایج��اد زیرس��اخت های صنعت برای شروع می توانیم می افت��د‪ .‬تختی نژاد با اش��اره به این‬ ‫در زمینه فراوری و‬ ‫بانکرین��گ هماهنگ��ی وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫موضوع که بانکرین��گ فرصت خوبی‬ ‫فروش نفت به پایانه های‬ ‫همچنین ‪ ،‬در جهت معرفی بانکرینگ بانکرینگ‪ ،‬فعالیت کنیم ‪ .‬برای ارزاوری کش��ور فراهم می کند‪،‬‬ ‫به عن��وان صنعتی درام��دزا تبلیغات این امر فعال شدن صنعت گفت‪ :‬در ش��رایطی ک��ه تحریم های‬ ‫پتروشیمی‬ ‫الزم انجام نش��ده اس��ت یعنی دولت‬ ‫نفتی را پی��ش رو داری��م‪ ،‬بانکرینگ‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫کشور و‬ ‫نتوانس��ته تبلیغات الزم ب��رای جلب‬ ‫عالوه ب��ر اینک��ه در فراه��م ک��ردن‬ ‫در این صنعت را در پی‬ ‫نظر س��رمایه گذاران به این صنعت را‬ ‫سوخت موردنیاز کشتی ها و شناورها‬ ‫دارد‬ ‫جذب کند‪.‬‬ ‫ارز اور خواه��د ب��ود‪ ،‬در بخش ه��ای‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ازمان دریانوردی باید‬ ‫دیگری همچون تهیه ابزار و قطعات‪،‬‬ ‫کشور برای ش��کوفا شدن صنعت بانکرینگ برنامه‬ ‫تعوی��ض خدمه‪ ،‬تامین اب و غ��ذا چنین خدماتی‬ ‫تشویقی و تبلیغاتی تنظیم کند‪ .‬این برنامه ها برای‬ ‫نی��ز به نوبه خود ارز سرش��اری را به کش��ور وارد‬ ‫جلب س��رمایه گذار در این صنعت تاثیر ش��گرفی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫تامین برق از انرژی های نو هزینه کمتری دارد‬ ‫ص��ادق زاده مع��اون وزیر نیرو گف��ت‪ :‬هزینه تولید‬ ‫ب��رق از انرژی ه��ای نو با پیش��رفت فن��اوری کاهش‬ ‫چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫هزینه تولید برق از انرژی های نو کاهش یافته است‪.‬‬ ‫س��ید محمد ص��ادق زاده‪ ،‬معاون وزی��ر نیرو و رئیس‬ ‫س��ازمان «س��اتبا» در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬با اش��اره به توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ ۶۵۵ :‬مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر‬ ‫ب��رق در مدار تولید قرار گرفته و حدود ‪ ۵۰۰‬مگاوات‬ ‫نیروگاه در حال س��اخت اس��ت و پیش بینی می شود‬ ‫ب��رای اوج مصرف س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه ‪ ۱۱۰۰‬مگاوات برق‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان س��اتبا با اش��اره به تولی��د برق از‬ ‫نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر تصریح ک��رد‪ :‬عمده تولید‬ ‫ب��رق از نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال انجام می ش��ود که همزمان با اوج مصرف برق‬ ‫در تابستان است و می تواند کمک قابل توجهی برای‬ ‫عبور از تابستان بدون خاموشی باشد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو با اش��اره به برنامه ریزی تولید برق‬ ‫در برنامه شش��م توس��عه تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ظرفی��ت تولی��د انرژی ه��ای نو یک درص��د ظرفیت‬ ‫تولید کل کش��ور است و بنا بر مصوبه مجلس شورای‬ ‫اسالمی باید تا پایان برنامه ششم توسعه به ‪ ۵‬درصد‬ ‫برسد و ساخت نیروگاه بر اساس برنامه پیش می رود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه تامی��ن ب��رق از انرژی های‬ ‫خورش��یدی هزین��ه کمت��ری دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬تولید‬ ‫برق از انرژی خورش��یدی در س��ال های گذش��ته‬ ‫هزینه های فراوانی داش��ت که با پیش��رفت فناوری‬ ‫هزینه های تولید کاهش چش��مگیری داشته است‬ ‫و درحال حاضر هر کیلوات برق خورشیدی ‪۴‬سنت‬ ‫یورو هزینه دارد‪ .‬این در حالی است که برای تولید‬ ‫برق از انرژی های فسیلی‪ ،‬فقط برای خرید سوخت‬ ‫باید ‪ ۵‬س��نت هزینه کرد و هزین��ه تبدیل انرژی و‬ ‫استهالک نیروگاه ها در عمل هزینه تولید را به ‪۱۰‬‬ ‫سنت می رساند‪.‬‬ ‫صادق زاده افزود‪ ۱۱ :‬خط تولید تجهیزات و فناوری‬ ‫مورد نی��از‪۲ ،‬کارخانه تولید نیروگاه بادی‪ ۵ ،‬کارخانه‬ ‫تولید صفحات خورش��یدی بخشی از اقدام های انجام‬ ‫ش��ده در زمینه انرژی های نو در س��ال های گذش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سومین کنفرانس بین المللی انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر برگزار می شود‬ ‫سومین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫از ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬مهر امس��ال با حضور نمایندگان تجاری‬ ‫بیش از ‪ ۱۳‬کش��ور‪ ۳۰ ،‬ش��رکت فناور و سرمایه گذار‬ ‫داخل��ی در س��الن همایش های صدا و س��یما برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��رای دومین ب��ار‪ ،‬اژان��س بین المللی‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر‪ ،‬دومی��ن دوره کارگاه‬ ‫بین المللی مدیریت پروژه های نیروگاهی تجدیدپذیر‬ ‫را برگزار می کند‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه جانبی این کنفرانس ش��رکت های‬ ‫داخل��ی در ح��وزه توربین ه��ای ب��ادی‪ ،‬صفح��ات‬ ‫خورش��یدی‪ ،‬ظرفیت‪ ،‬توانمندی و دستاوردهای خود‬ ‫را به نمای��ش می گذارند تا فرصتی برای اش��نایی و‬ ‫معرفی انها باش��د‪ .‬البته شرکت هایی از هند‪ ،‬ترکیه و‬ ‫المان در این نمایشگاه حضور می یابند‪.‬‬ ‫در ای��ن کنفرانس‪ ۵ ،‬کارگاه اموزش��ی تخصصی با‬ ‫موضوع چالش ه��ای مالی و اقتص��ادی‪ ،‬نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذی��ر‪ ،‬ص��ادرات ب��رق‪ ،‬چالش های اس��تانی‬ ‫نیروگاه های تجدیدپذیر‪ ،‬نقش انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫در هم بست اب‪ ،‬انرژی و محیط زیست و نیروگاه های‬ ‫برق ابی کوچک و متوس��ط و همچنین چشم اندازها‪،‬‬ ‫چالش ها و فرصت ها برگزار می شود‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪ 29 1397‬محرم ‪ 9 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 501‬پیاپی ‪2474‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تلخکامی شیرینی و شکالت‬ ‫از قاچاق‬ ‫جمشید مغازه ای‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مسئله ای که باید به ان‬ ‫اشاره داشت این است‬ ‫که بیسکویت‪ ،‬شیرینی و‬ ‫شکالت در اولویت سوم‬ ‫کاالیی قرار دارند و با‬ ‫مشکالت بسیاری برای ‬ ‫تخصیص ارز در سامانه‬ ‫نیما روبه رو هستیم‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از مشکالت تامین مواد اولیه صنایع خوراکی نشان داد‬ ‫چاشنی کیک و بیسکویت در انتهای جدول ارزی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تولیدکنن��دگان محص��والت صنعت بیس��کویت‪،‬‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت از انج ا به چالش افتاده اند که‬ ‫تولید انه��ا در اولویت بندی تامین ارز جزو کاالهای‬ ‫لوکس تلقی ش��ده و مصرفی به ش��مار نمی ایند و‬ ‫در س��بد معیش��ت مردم جایی ندارند‪ .‬در حالی که‬ ‫ای��ن صنعت دار ای م��واد اولیه متن��وع و گوناگونی‬ ‫اس��ت که بیش��تر انها از جمله روغن های صنعتی و‬ ‫انواع پودره��ای طعم دهنده وارداتی اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که برخی کارشناسان از کوچک شدن‬ ‫بس��ته های خوراکی به دلیل ب��اال رفتن هزینه های‬ ‫تولید خبر داده اند چراکه تولیدکنندگان شیرینی و‬ ‫شکالت و بیس��کویت به دنبال افزایش فروش بازار‬ ‫و صادرات ب��وده و قادر به باال بردن نرخ محصوالت‬ ‫خود نیستند‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند اولویت بندی تامین ارز مورد‬ ‫نیاز صنایع چالش اصلی صنعت شیرینی‪ ،‬شکالت و‬ ‫بیسکویت شده است‪ .‬این کاالها از انجا که در سبد‬ ‫مصرفی خانوار نقش اساس��ی ندارد در اولویت بندی‬ ‫کااله��ای اساس��ی دولت ب��رای تامی��ن ارز نیز در‬ ‫رده های پایانی جای می گیرند و اگر قرار باش��د ارز‬ ‫مورد نیاز صنعت شیرینی و شکالت کشور به درستی‬ ‫و به موقع تامین نش��ود‪ ،‬فعاالن این حوزه در زمینه‬ ‫روغن مصرفی بخش صنعت که از نظر میزان درجه‬ ‫خلوص روغن مانند روغن مصرفی خانوار نیس��ت با‬ ‫مشکل روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تهدید مواد اولیه با ارز‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬کارش��ناس صنعت در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» با اشاره به اینکه کمبود روغن‬ ‫در صنع��ت ش��یرینی و ش��کالت در ادامه فعالیت‬ ‫کارخانه ها یک تهدید اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬دولت زمانی‬ ‫که سبد مصرف خانوار را در نظر می گیرد کاالهای‬ ‫اساسی مانند برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬گندم‪ ،‬شکر و پروتئین ها‬ ‫در اولوی��ت اس��ت س��پس پوش��اک و در رده های‬ ‫بعدی ش��یرینی و ش��کالت و بعد هم لوازم خانگی‬ ‫را در نظر می گی��رد‪ .‬البته در دولت دهم ‪ ۱۰‬گروه‬ ‫کاالیی مش��مول دریافت ارز دولت��ی بود اما بعد از‬ ‫مدتی گروه دهم را کاالی لوکس اعالم و از دریافت‬ ‫ارز مح��روم کردند‪ .‬اکنون فقط ‪ ۳‬گروه کاالیی اول‬ ‫مشمول دریافت ارز هس��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬به صنعت‬ ‫جمش��ید مغ��ازه ای‪ ،‬رئی��س انجم��ن صنای��ع‬ ‫شیرینی و شکالت توجه چندانی نمی شود‪.‬‬ ‫خالق��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬دول��ت درحال حاضر ارز‬ ‫بیسکویت‪ ،‬ش��یرینی و ش��کالت در این باره اظهار‬ ‫کمتری در اختیار دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬کاالهای پرمصرف‬ ‫کرد‪ :‬تولیدکنندگان بیس��کویت‪ ،‬شیرینی و شکالت‬ ‫خانوار را در فهرس��ت دریافت ارز قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫در اولویت س��وم کاالیی قرار دارند و بر این اساس‪،‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید دید که صنعت ش��یرینی و شکالت و‬ ‫قیمت های در نظر گرفته ش��ده کنترلی و دستوری‬ ‫تامین ارز مورد نیاز ان در نگاه دولت چگونه است‪.‬‬ ‫نیس��ت و با در نظر گرفتن حاش��یه س��ود مناسب‬ ‫این کارش��ناس صنای��ع غذایی ادام��ه داد‪ :‬پودر‬ ‫قیمت ها لحاظ می ش��ود‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬برخی از کاالها‬ ‫کاکائ��و یک ماده اولیه وارداتی در صنعت ش��یرینی‬ ‫که کش��ش بیش��تری داشت با رش��د نرخ بیشتری‬ ‫و ش��کالت اس��ت حتی در صنعت لبنی��ات نیز به‬ ‫روبه رو شدند و برخی از کاالها که کشش و افزایش‬ ‫عنوان افزودنی اس��تفاده می ش��ود اما از نظر دولت‬ ‫نرخ نداش��تند بدون اعمال افزایش نرخ یا با در نظر‬ ‫کاالی لوکس به ش��مار می رود و ممکن اس��ت ارز‬ ‫گرفتن افزایشی جزئی به بازار عرضه شدند‪.‬‬ ‫مغازه ای با بیان اینکه عالوه بر مس��ائل پیش امده‬ ‫دولتی به ان اختصاص نیابد‪ .‬این امر باعث می شود‬ ‫در بخ��ش ارزی برخی از مواد اولی��ه داخلی نیز با‬ ‫تا تولیدکنندگان در صنایع پایین دس��تی با مشکل‬ ‫افزایش نرخ روبه رو شده است‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬ارد‪،‬‬ ‫تامین مواد اولیه وارداتی روبه رو شوند‪.‬‬ ‫خالق��ی تاکید کرد‪ :‬به نظر می رس��د دولت در‬ ‫شکر و شیرخش��ک گران شده است و ما همچنان‬ ‫تامین ارز تنگنا دارد و س��بد مصرف��ی خانوار را‬ ‫با مقوله انتظار برای تخصیص ارز برای تامین مواد‬ ‫اولیه روبه رو هس��تیم‪ .‬وی در پاسخ به اینکه برخی‬ ‫کوچک تر می کند‪ .‬به گفته این کارش��ناس صنایع‬ ‫بیس��کویت ها با رقمی بیش از نرخ درج ش��ده روی‬ ‫غذایی‪ ،‬صنعت شیرینی و شکالت تعدادی مواد اولیه‬ ‫بس��ته بندی در واحدهای فروش به مصرف کنندگان‬ ‫اصلی دارد که وارداتی بوده و ش��امل ش��کر‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫عرضه می ش��ود‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در صورت��ی که واحد‬ ‫ارد‪ ،‬پودر کاکائو و سایر افزودنی ها است‪.‬‬ ‫فروش��ی محصولش را با نرخ بیش از رقم درج شده‬ ‫خالقی اظهار کرد‪ :‬صنعت ش��یرینی و ش��کالت‬ ‫روی محصول به فروش برس��اند تخلف کرده است و‬ ‫دارای نوسان اس��ت زیرا تامین مواد اولیه برای این‬ ‫حاشیه س��ود در همان رقم درج شده روی فراورده‬ ‫بخش بسیار مهم است‪ .‬این در حالی است که تامین‬ ‫لحاظ ش��ده اس��ت و اگر مس��تنداتی در این زمینه‬ ‫روغن مصرفی خانوار در اولویت دولت اس��ت‪ ،‬ضمن‬ ‫وج��ود دارد باید به نهاده��ای نظارتی‬ ‫انکه تامی��ن مایحتاج تولی��د روغن ها‬ ‫برای رسیدگی به تخلف ارائه شود‪.‬‬ ‫وارداتی بوده و افزای��ش نرخ ارز بر ان‬ ‫رئی��س انجم��ن صنف��ی صنای��ع‬ ‫اثر می گ��ذارد‪ .‬در نهای��ت‪ ،‬کمبود ان‬ ‫بیسکویت‪ ،‬شیرینی و شکالت همچنین‬ ‫در ادامه فعالیت صنعت روغن کش��ی و‬ ‫در پاس��خ به اینکه ایا با کاهش نرخ ارز‬ ‫صنایع پایین دس��تی که مصرف روغن‬ ‫ام��کان کاهش قیمت ها وج��ود دارد یا‬ ‫دارد مشکل ساز خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظ�ار تخصی�ص ارز ب�رای‬ ‫خیر‪ ،‬گفت‪ :‬ارز در سامانه نیما در عمل‪،‬‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫تامین مواد اولیه‬ ‫کاهش��ی نداشته است و در صورتی که‬ ‫ب��ه گفت��ه کارشناس��ان محصوالت در دولت دهم ‪ ۱۰‬گروه ش��اهد کاهش ن��رخ ارز ارائه ش��ده به‬ ‫کیک‪ ،‬ش��یرینی‪ ،‬ش��کالت‪ ،‬بیسکویت کاالیی مشمول دریافت تولیدکنندگان در س��امانه نیما باشیم‬ ‫و‪ ...‬مصرف��ی ب��ه ش��مار می ای��د و بر ارز دولتی بود اما بعد از می توانیم در این باره اظهارنظر کنیم‪.‬‬ ‫مدتی گروه دهم را کاالی‬ ‫مغ��ازه ای درب��اره ف��روش برخ��ی‬ ‫همین اس��اس‪ ،‬با همان قیمت هایی که لوکس اعالم و از دریافت‬ ‫یک بار ش��اهد افزایش ان در اغاز سال ارز محروم کردند‪ .‬اکنون محص��والت از جمل��ه بیس��کویت ب��ا‬ ‫بودیم به بازار عرضه ش��د اما مسئله ای فقط ‪ ۳‬گروه کاالیی اول برندهای مختلف که با قیمتی بیش از‬ ‫مشمول دریافت ارز‬ ‫که باید به ان اش��اره داش��ت این است‬ ‫رقم درج شده روی بسته بندی محصول‬ ‫هستند‪ .‬از این رو‪ ،‬به‬ ‫که بیسکویت‪ ،‬ش��یرینی و شکالت در‬ ‫به فروش می رس��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از اغاز‬ ‫صنعت شیرینی و شکالت‬ ‫اولوی��ت س��وم کاالیی ق��رار دارند و با توجه چندانی نمی شود امس��ال تاکنون و با وجود نوس��ان های‬ ‫ی تخصیص ارز در‬ ‫مشکالت بسیاری برا ‬ ‫ارزی فق��ط محصوالت تولید ش��ده در‬ ‫سامانه نیما روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫بخش بیسکویت‪ ،‬ش��یرینی و شکالت‬ ‫بی��ن ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬درص��د افزایش نرخ داش��ت و به‬ ‫تولیدکنن��دگان اع�لام کردیم که افزای��ش دوباره‬ ‫قیمت ها را اعمال نکنند تا فش��ار بیشتری به مردم‬ ‫وارد نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹کم فروشی یا گران فروشی موادغذایی‬ ‫پیش از این نیز کارشناس��ان درباره کوچک شدن‬ ‫بس��ته های مواد غذای��ی و خوراکی ها هش��دار داده‬ ‫بودن��د به نحوی که تغیی��ری در قیمت ها رخ نداده‬ ‫ام��ا بس��ته بندی های محصوالت غذایی نس��بت به‬ ‫گذشته کوچک تر ش��ده است‪ .‬محمدرضا مرتضوی‪،‬‬ ‫رئیس کانون صنایع غذایی ایران در زمینه مس��ئله‬ ‫گران فروش��ی یا کم فروش��ی برخ��ی از محصوالت‬ ‫غذایی‪ ،‬به ایس��نا گفت��ه بود که با توج��ه به مقوله‬ ‫افزای��ش قیمت ها که ناش��ی از وضعی��ت اقتصادی‬ ‫پیش امده اس��ت برخ��ی از تولیدکنن��دگان بدون‬ ‫افزای��ش ن��رخ و با توجه به کم ش��دن قدرت خرید‬ ‫مردم تولید بس��ته های کوچک غذایی را مدنظر قرار‬ ‫دادن��د به گون��ه ای که بدون تغییر قیمت ها ش��اهد‬ ‫کوچک تر ش��دن محص��والت تولیدی هس��تیم‪ .‬به‬ ‫گفته مرتضوی‪ ،‬در این شرایط تولیدکنندگان مکلف‬ ‫هستند وزن واقعی محصول را روی ان درج کنند و‬ ‫باید بدانیم که این اقدام تخلف نیست و در راستای‬ ‫افزایش قیمت ها و هماهنگ ش��دن با قدرت خرید‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫فروش انواع بیس��کویت و شکالت با قیمتی باالتر‬ ‫از رقم درج شده روی بسته بندی تخلف است و هیچ‬ ‫تولیدکننده و فروش��نده ای حق تخط��ی ندارد و در‬ ‫صورت مش��اهده هرگونه گران فروش��ی باید موضوع‬ ‫را ب��ه نهادهای نظارتی گزارش داد‪ .‬به تازگی ش��اهد‬ ‫ف��روش برخ��ی محص��والت از جمله بیس��کویت با‬ ‫برندهای مختلف با قیمتی باالتر از مبلغ درج ش��ده‬ ‫روی بس��ته بندی محصول هستیم‪ .‬واحدهای فروش‬ ‫در پاسخ به اعتراض مصرف کنندگان اعالم می کنند‬ ‫که نرخ درج ش��ده روی محصول همان مبلغی است‬ ‫ک��ه تولیدکنندگان برای انها لح��اظ کرد ها ند و انها‬ ‫مجبورند با قیمتی بیش از رقم درج شده برای اعمال‬ ‫حاش��یه س��ود محصول را به فروش برسانند‪ .‬مردم‬ ‫می توانند در صورت مش��اهده هرگونه کم فروشی یا‬ ‫گران فروشی در بخش غذایی ان را به شماره تماس‬ ‫‪ ۸۸۸۸۳۶۱ -۲‬ک��ه ش��ماره مس��تقیم رئیس کانون‬ ‫صنایع غذایی است اطالع دهند تا با توجه به اهمیت‬ ‫موضوع و احقاق حقوق مردم برای ان اقدام کرد‪.‬‬ ‫‪ ۷۷‬درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد‬ ‫یک مقام مس��ئول گفت‪ :‬بر اس��اس اخرین امار‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۰۷‬هزار‬ ‫تن برگ س��بز چای با ارزش افزون بر ‪ ۲۱۱‬میلیارد تومان از چایکاران‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫حبیب جهان ساز‪ ،‬رئیس سازمان چای از برداشت چین چهارم برگ‬ ‫س��بز چای خب��ر داد و به فودنا گفت‪ :‬بر اس��اس اخرین امار‪ ،‬تاکنون‬ ‫‪ ۱۰۷‬هزار تن برگ س��بز چای با ارزش بیش از ‪ ۲۱۱‬میلیارد تومان از‬ ‫چایکاران خریداری شده است‪.‬‬ ‫وی از پرداخ��ت ‪ ۷۷‬درص��د مطالب��ات چایکاران خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫ن ‪ ۱۶۲‬میلیارد تومان از مطالبات پرداخت ش��ده و بقیه به تدریج‬ ‫تاکنو ‬ ‫به حساب چایکاران واریز می شود‪.‬‬ ‫به گفته جهان ساز ‪ ۳۹‬هزار تن برگ سبز خریداری شده معادل ‪۳۷‬‬ ‫درصد درجه یک و ‪ ۶۸‬هزار تن معادل ‪ ۶۳‬درصد درجه‪ ۲‬است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان چای با اش��اره به اینکه ‪ ۱۱۵‬کارخانه چای س��ازی‬ ‫مش��غول خرید برگ س��بز چای هس��تند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از مجموع بهای‬ ‫برگ سبز خریداری شده تاکنون ‪ ۲۴‬هزار تن چای خشک بهره برداری‬ ‫ش��ده که این میزان نس��بت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۱۵‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه خرید تضمینی برگ س��بز چای تا پایان مهر‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬افزود‪ :‬تا پایان فصل برداش��ت پیش بینی می شود که میزان‬ ‫خرید تضمینی برگ س��بز چای به ‪ ۱۱۵‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار تن برسد که از‬ ‫این میزان ‪ ۲۶‬هزار تن چای خشک بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫جهان س��از مصرف ساالنه چای خشک کشور را ‪ ۱۰۵‬هزار تن اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با توجه به تولید ‪ ۲۶‬هزار تن چای خشک در داخل‪ ،‬باقی‬ ‫نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در پایان تصریح کرد‪ :‬در سال های گذشته نیمی از‬ ‫چای خشک وارداتی مورد نیاز به صورت قاچاق وارد کشور می شد که‬ ‫امسال به سبب نوسان نرخ ارز و اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات‬ ‫چای‪ ،‬قاچاق صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫یک��ی از نکته ه��ای دارای‬ ‫اهمی��ت در صنعت ش��یرینی‬ ‫و ش��کالت دس��تیابی ب��ه‬ ‫جای��گاه واقعی تولی��د در این‬ ‫صنع��ت اس��ت به ط��وری که‬ ‫هم اکنون غرفه ها و قفسه های‬ ‫فروش��گاه های کش��ور سرشار‬ ‫ابوالحسن خلیلی‬ ‫از محصوالت ایرانی اس��ت که‬ ‫عضو کانون انجمن صنایع‬ ‫نش��ان می دهد ایران توانسته‬ ‫غذایی‬ ‫اطمینان مصرف کنندگان را به‬ ‫محص��والت تولید داخل جلب‬ ‫کند‪ .‬در س��ال های گذش��ته میزان صادرات صنعت شیرینی و‬ ‫ش��کالت ایران همواره بین ‪ ۴۰۰‬ت��ا ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر بوده و‬ ‫این صنعت رتبه نخست صادرات را در میان رشته های مختلف‬ ‫صنای��ع غذای��ی ایران به خ��ود اختصاص داده اما در ‪ ۴‬س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬صنعت شیرینی و شکالت ایران در رتبه دوم صادرات‬ ‫و پ��س از صنای��ع لبنی قرار گرفته اس��ت‪ .‬بررس��ی این روند‬ ‫نش��ان می دهد که صنعت شیرینی و شکالت در دهه گذشته‪،‬‬ ‫فعالیت بس��یار چش��مگیر و قابل توجهی داشته و توانسته در‬ ‫می��ان ص��ادرات غیرنفتی ای��ران‪ ،‬جایگاه مناس��بی را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬با توجه به ظرفیت هایی که در صنعت شیرینی‬ ‫و ش��کالت کشور وجود دارد‪ ،‬تولیدات این صنعت می تواند در‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی قدرت مانور بیشتری داشته باشد و‬ ‫با توانمندی هایی که در ظرفیت سازی های این صنعت به دست‬ ‫امده به طور حتم‪ ،‬صنعت ش��یرینی و شکالت ایران می تواند‬ ‫به یکی از صنایع ارزاور برای کشور تبدیل شود‪ .‬با وجود تمام‬ ‫ظرفیت هایی که در صنعت شیرینی و شکالت ایران وجود دارد‬ ‫و اقدام هایی که در راس��تای ظرفیت س��ازی برای این صنعت‬ ‫انجام شده است‪ ،‬تولیدکنندگان و صنعتگران این عرصه همواره‬ ‫با چالشی به عنوان «قاچاق» روبه رو بوده ان د تا جایی که شاهد‬ ‫عرضه کیک‪ ،‬شیرینی‪ ،‬شکالت و بیسکویت های خارجی که به‬ ‫شکل قاچاق وارد ایران شده اند در بازار هستیم‪ .‬برای مقابله با‬ ‫قاچاق این محصوالت به کش��ور الزم است سیاست گذاری ها‬ ‫و برنامه ریزی ه��ای ج��دی در این زمینه ش��ود‪ .‬به طور قطع‬ ‫برای مقابله با قاچاق ش��یرینی‪ ،‬ش��کالت‪ ،‬کیک و بیسکویت‬ ‫به ایران باید از شیوه کیفی سازی تولید بهره کافی ببریم زیرا‬ ‫اگر به هر میزان بر کیفیت محصوالت داخلی افزوده ش��ده و‬ ‫نرخ تمام ش��ده انها کاهش یابد و در بس��ته بندی انها تنوع و‬ ‫خالقیت داشته باشیم‪ ،‬مصرف کنندگان به خرید و استفاده از‬ ‫محصوالت داخلی اطمینان بیشتری خواهند داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهبود تامین پروتئین دامی‬ ‫ثمره همکاری اعضای اکو‬ ‫رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت‪ :‬کشورهای اکو می توانند‬ ‫ب��ا تامین پروتئین حیوانی از س��وی ش��رکت های عضو و ایجاد‬ ‫شبکه های کشتارگاهی از این همکاری بهره مند شوند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬علیرضا رفیعی پور در س��ومین نشست رییسان دامپزشکی‬ ‫کش��ورهای عض��و اکو ب��ا بیان اینکه پس از گذش��ت ‪۱۰‬س��ال‬ ‫توانس��ته ایم کش��ورهای عضو اکو را در کمیس��یون دامپزشکی‬ ‫گ��رد هم اوریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رییس��ان دامپزش��کی کش��ورهای‬ ‫ازبکستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬قزاقستان و تاجیکستان در این‬ ‫نشس��ت حضور دارند‪ .‬وی با تاکید به اینکه کشورهای عضو اکو‬ ‫اش��تراکات زیادی از جمله زبان‪ ،‬دین و مرزهای مشترک دارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امیدوارم همکاری منطقه ای در حوزه دامپزشکی به عنوان‬ ‫یک الگو برای س��ایر کمیس��یون های اکو مدنظر قرار داده شود‪.‬‬ ‫رفیعی پ��ور با بیان اینکه همکاری کش��ورهای عضو اکو می تواند‬ ‫سبب ایجاد شبکه مشترک ازمایشگاهی یا ازمایشگاه های همکار‬ ‫ح کرد‪ :‬همچنین‪ ،‬می توان فعالیت های تشخیصی در‬ ‫شود‪ ،‬تصری ‬ ‫کشورهای عضو اکو انجام داد‪.‬وی افزود‪ :‬کشورهای اکو می توانند‬ ‫با تامین پروتئین حیوانی به واس��طه ش��رکت های عضو و ایجاد‬ ‫ش��بکه های کش��تارگاهی از این همکاری بهره مند شوند‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه کشورهای عضو می توانند‬ ‫در صادرات‪ ،‬واردات و ترانزیت همکاری کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫به نفع کش��ورهای عضو‪ ،‬منطقه و ق��اره خواهد بود‪ .‬رفیعی پور با‬ ‫بی��ان اینکه ایران در حوزه کریدورهای هوایی‪ ،‬زمینی‪ ،‬دریایی و‬ ‫ریلی بیشترین ارتباط را با کشورهای منطقه‪ ،‬خاورمیانه‪ ،‬اسیای‬ ‫میانه و قاره اس��یا و اروپا دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬همکاری های‬ ‫کش��ورهای عضو در نهایت سبب تامین و تضمین سالمت دام و‬ ‫سالمت مردم کشورهای اکو خواهد شد‪.‬‬ ‫اغاز فصل صید ماهیان استخوانی‬ ‫در گلستان‬ ‫مع��اون صید و بنادر ماهیگیری ش��یالت گلس��تان گفت‪:‬‬ ‫فصل صید ماهیان اس��تخوانی در س��واحل استان از ‪ ۱۵‬مهر‬ ‫به مدت ‪ ۶‬ماه اغاز ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محسن یحیایی‬ ‫در جمع خبرن��گاران اظهار کرد‪ ۱۴۲۰ :‬صیاد گلس��تانی در‬ ‫قالب ‪ ۲۱‬شرکت تعاونی پره اقدام به صید ماهیان استخوانی‬ ‫خواهن��د کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬ماهی کپور‪ ،‬س��فید‪ ،‬کفال و ش��گ‬ ‫ماه��ی از جمل��ه گونه های قابل صی��د در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر نوار‬ ‫ساحلی استان در گمیش��ان‪ ،‬بندرترکمن و میانکاله هستند‪.‬‬ ‫معاون صید و بنادر ماهیگیری ش��یالت گلستان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬س��ال پی��ش ‪ ۲۵۴‬تن ماهیان اس��تخوانی به ارزش ‪۳۸‬‬ ‫میلیارد ریال از سواحل استان صید شد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 501‬پیاپی ‪2474‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫صنایع کوچک البرز‬ ‫عهده دار اشتغالزایی‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان البرز با اشاره به‬ ‫رون��ق واحدهای تولیدی و صنعتی اس��تان گفت‪ :‬ظرفیت صنایع‬ ‫کوچ��ک البرز برای رونق اقتصادی و توس��عه اش��تغال‪ ،‬قابل اتکا‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز‪ ،‬محمد امین بزازی پور فرش��ی‬ ‫افزود‪ :‬رونق و توس��عه صنای��ع کوچک در این ش��رایط تحریمی‬ ‫گرهگشای مش��کالت اقتصادی است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬فرصت ها و‬ ‫ظرفیت های اقتصادی بزرگی در کش��ور و استان البرز وجود دارد‬ ‫اما باید انها با همکاری همه اداره ها و مدیران استان مدیریت کرد‪.‬‬ ‫بزازی پور فرش��ی با بیان اینکه امروز خوشبختانه مسئوالن استان‬ ‫البرز با تمام توان و ظرفیت ها برای رفع مش��کالت اقتصادی پای‬ ‫کار هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار می رود با تالش بیش��تر بتوان گره های‬ ‫اقتصادی را گش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫البرز ضمن انتقاد از برخی س��ختگیری ها بر سر راه سرمایه گذاران‬ ‫و تولید کنندگان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬معنا ندارد وقتی سرمایه گذار و‬ ‫تولید کننده پول خود را پرداخت کرده و جنس وارد گمرک شده‬ ‫اما با سختگیری روبه رو شود‪.‬‬ ‫بازدید سفیر بنگالدش‬ ‫از شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان گفت‪ :‬س��فیر بنگالدش از ش��هرک صنعت��ی زاهدان‬ ‫میرج��اوه بازدید کرد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬حس��ینعلی س��ارانی اظهار کرد‪ :‬با توجه به کیفیت‬ ‫مرغوب محصوالت تولیدی در ش��هرک ای��ن صنعتی‪ ،‬این بازدید‬ ‫با هدف انعقاد قرارداد خرید و س��رمایه گذاری مشترک در زمینه‬ ‫اب رس��انی‪ ،‬کش��اورزی و ش��یالت بود‪ .‬وی افزود‪ :‬در این بازدید‬ ‫س��فیر بنگالدش خواس��تار همکاری بیش��تر نهادهای اجرایی و‬ ‫س��ازمان های ذی ربط برای س��هولت در انعقاد قرارداد و صادرات‬ ‫محصوالت درخواس��تی انها به بنگالدش شد‪ .‬رئیس هیات مدیره‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان سیس��تان و بلوچستان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر سفیر بنگالدش‪ ،‬نمایندگان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی و نمایندگان‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫در حاشیه بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی نجف اباد ‪ ۲‬مطرح شد‬ ‫اتصال ‪ ۷۵‬درصد از صنایع مستقر در شهرک ها به تصفیه خانه‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��بکه جم��ع اوری و تصفیه خان��ه‬ ‫فاضالب شهرک صنعتی نجف اباد‪ ۲‬در‬ ‫اس��تان اصفهان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ظرفی��ت روزانه ای��ن تصفیه خانه ‪۶۰۰‬‬ ‫مترمکعب اس��ت و با اعتباری بیش از‬ ‫‪ ۱۰۲‬میلی��ارد ریال ب��ه منظور تامین‬ ‫بخش��ی از اب مورد نیاز این ش��هرک‬ ‫اغاز به کار کرد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫‪ ۷۵‬درصد از واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در شهرک ها به شبکه تصفیه فاضالب‬ ‫صنعتی متصل شده اند و ظرفیت روزانه‬ ‫تصفیه خانه های مستقر در شهرک های‬ ‫صنعتی ‪ ۱۷۲‬هزار مترمکعب است‪.‬‬ ‫در ایین راه ان��دازی این تصفیه خانه‪،‬‬ ‫فتحعل��ی محم��دزاده مع��اون فن��ی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬همای��ون توفیقی مدیر‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬ایمن��ی‪ ،‬محیط زیس��ت و‬ ‫ان��رژی(‪ ،)HSEE‬اس��رافیل احمدیه‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان اصفه��ان‪ ،‬محمدج��واد بگ��ی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اصفهان‪ ،‬مجتبی راعی معاون‬ ‫اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان‬ ‫نجف اب��اد‪ ،‬ابوالفض��ل ابوترابی نماینده‬ ‫شهرس��تان نجف اباد‪ ،‬تی��ران و کرون‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی و جمعی‬ ‫از مدی��ران و صنعتگ��ران شهرس��تان‬ ‫نجف اباد حضور داشتند‪.‬‬ ‫رفع مشکالت زیرساختی صنعتگران‬ ‫در س��ال جاری بنا بر قانون در اولویت‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬در ای��ن زمین��ه اقدام های‬ ‫س��ریع از سوی سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت ‪ ۲۳۰‬مدول تصفیه خانه‬ ‫فاضالب‬ ‫همای��ون توفیقی‪ ،‬مدیر بهداش��ت‪،‬‬ ‫ایمنی محیط زیس��ت و انرژی سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران در این باره به «گسترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��رای تامین رف��اه صنعتگران‬ ‫و بس��تر مناس��ب فعالیت های صنعتی‬ ‫ب��ا جدیت در ح��ال پیگیری اس��ت و‬ ‫اکنون ‪ ۲۲۱‬ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫مش��مول ارزیابی زیست محیطی دارای‬ ‫مصوبه ارزیابی زیست محیطی هستند‪.‬‬ ‫با تالش ه��ای انجام ش��ده ‪ ۲۳۰‬مدول‬ ‫تصفیه خانه فاضالب در ‪ ۲۰۲‬ش��هرک‬ ‫و ناحی��ه صنعتی دارای ش��رایط ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته توفیق��ی‪ ،‬این تصفیه خانه ها‬ ‫بر اس��اس ماده ‪ ۴‬ضوابط و معیارهای‬ ‫استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی‬ ‫و تولیدی س��اخته شده است‪ .‬با ایجاد‬ ‫تصفیه خانه ه��ای پیش گفت��ه بیش از‬ ‫‪ ۱۷۲‬ه��زار مترمکع��ب فاض�لاب در‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی تصفیه‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫همایون توفیقی‬ ‫محمد جواد بگی‬ ‫مجتبی راعی‬ ‫به منظور تامین اب‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫کشور تا کنون با ساخت‬ ‫تصفیه خانه های صنعتی‬ ‫بیش از ‪ ۱۷۲‬هزار‬ ‫مترمکعب در روز‬ ‫ظرفیت سازی تصفیه‬ ‫فاضالب صنعتی انجام شده‬ ‫و بیش از ‪ ۷۵‬درصد از‬ ‫واحدهای صنعتی به این‬ ‫تصفیه خانه ها متصل‬ ‫شدند‬ ‫اکنون ‪ ۲۲۱‬شهرک و‬ ‫ناحیه صنعتی‬ ‫مشمول ارزیابی‬ ‫زیست محیطی دارای‬ ‫مصوبه ارزیابی‬ ‫زیست محیطی هستند‪ .‬با‬ ‫تالش های انجام شده ‪۲۳۰‬‬ ‫مدول تصفیه خانه فاضالب‬ ‫در ‪ ۲۰۲‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی دارای شرایط‬ ‫ایجاد شده‬ ‫است‬ ‫تاکنون تامین اب‬ ‫مورد نیاز صنایع و‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫و دستیابی به توسعه‬ ‫پایدار‬ ‫از مهم ترین اولویت های‬ ‫این شرکت بوده و ساخت‬ ‫تصفیه خانه های‬ ‫صنعتی از مهم ترین‬ ‫راهکارهای تامین اب‬ ‫مورد نیاز صنایع‬ ‫است‬ ‫تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شهرک صنعتی نجف اباد‪۲‬‬ ‫در زمینی به وسعت‬ ‫‪ ۱۵‬هزار متر مربع‬ ‫و با ظرفیت تصفیه پساب‬ ‫به میزان ‪۶۰۰‬مترمکعب‬ ‫در شبانه روز به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫این طرح با ‪۷۵‬میلیارد‬ ‫ریال هزینه ساخته و‬ ‫تجهیز شده‬ ‫است‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیر بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و ان��رژی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۲۹‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬واح��د صنعت��ی زیر‬ ‫پوشش شبکه جمع اوری و تصفیه خانه‬ ‫فاضالب ق��رار گرفته اس��ت که از این‬ ‫تع��داد ‪ ۲۴‬ه��زار واح��د صنعت��ی به‬ ‫ش��بکه های ای��ن تصفیه خانه ها متصل‬ ‫ش��ده و ح��دود ‪ ۷۵‬درص��د واحدهای‬ ‫مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫را دربرگرفته است‪.‬‬ ‫توفیقی ب��ا بیان اینک��ه بیش از ‪۷۸‬‬ ‫درص��د واحده��ای مس��تقر و افزون بر‬ ‫‪ ۸۳‬درصد اش��تغال فعال در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی زیر پوش��ش خدمات‬ ‫ایمنی و اتش نش��انی قرار دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ب��ه منظور ارتقای س��طح ایمنی‬ ‫و افزای��ش خدم��ات اتش نش��انی در‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی ‪۲۷۲‬‬ ‫ماش��ین اتش نش��انی برای شهرک ها‬ ‫خریداری و تجهیز شده است‪.‬‬ ‫مدیر بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و ان��رژی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران اضافه کرد‪:‬‬ ‫در راس��تای پیش��گیری از ح��وادث و‬ ‫بیماری های ش��غلی و کاهش الودگی‬ ‫در مبدا ح��دود ‪ ۱۰۶۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫م��ورد ممی��زی بهداش��ت‪ ،‬ایمن��ی‪،‬‬ ‫محیط زیست و انرژی و تهیه شناسنامه‬ ‫‪ HSEE‬قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫توفیقی یاداوری کرد‪ :‬ایجاد و تجهیز‬ ‫مراکز ط��ب کار و درمانگاه های عمومی‬ ‫یکی از فعالیت های چشمگیر در حوزه‬ ‫بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و انرژی‬ ‫در مجموعه شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ۴۵‬س��اختمان درمانگاه و‬ ‫مرکز طب کار ایجاد ش��ده که بیش از‬ ‫‪ ۲۳‬مورد ان مجوز طب کار را دریافت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت تصفی�ه‪ ۱۷۲‬ه�زار‬ ‫فاضالب‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت»‬ ‫فتحعل��ی محم��دزاده‪ ،‬مع��اون فن��ی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ای��ران در ایین بهره برداری از‬ ‫شبکه جمع اوری و تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شهرک صنعتی نجف اباد‪ ۲‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایج��اد تصفیه خانه ه��ای صنعت��ی و‬ ‫استقرار ش��رایط زیست محیطی پایدار‬ ‫از مهم ترین اولویت های سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و‬ ‫شهرک های استانی است‪.‬‬ ‫محمدزاده ادامه داد‪ :‬به منظور تامین‬ ‫اب شهرک های صنعتی کشور تا کنون‬ ‫ب��ا س��اخت تصفیه خانه ه��ای صنعتی‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۷۲‬ه��زار مترمکعب در روز‬ ‫ظرفیت سازی تصفیه فاضالب صنعتی‬ ‫انج��ام ش��ده و بی��ش از ‪ ۷۵‬درصد از‬ ‫واحدهای صنعتی کش��ور زیر پوشش‬ ‫شبکه تصفیه خانه فاضالب قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون فنی سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران با قدردانی از‬ ‫تالش های شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان اصفهان تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫تعدد باال و وس��عت زیاد ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان اصفه��ان‪ ،‬تالش های‬ ‫این شرکت در ساخت تصفیه خانه های‬ ‫صنعت��ی گام مهم��ی در تامی��ن اب‬ ‫ش��هرک های صنعتی و توسعه صنعتی‬ ‫پایدار در استان بوده است‪.‬‬ ‫محمد جواد بگی مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان اصفهان نیز‬ ‫در ادامه این مراسم اظهار کرد‪ :‬بحران‬ ‫اب و تامی��ن اب م��ورد نی��از صنایع‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی از مهم تری��ن‬ ‫چالش های صنع��ت و اقتصاد اصفهان‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫بگی تصریح کرد‪ :‬تاکنون تامین اب‬ ‫مورد نیاز صنایع و ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی و دس��تیابی به توسعه پایدار از‬ ‫مهم ترین اولویت های این شرکت بوده‬ ‫و س��اخت تصفیه خانه ه��ای صنعتی از‬ ‫مهم تری��ن راهکارهای تامین اب مورد‬ ‫نیاز صنایع است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان اصفهان ادام��ه داد‪:‬‬ ‫افزایش ظرفیت خرید اب اشامیدنی و‬ ‫همچنی��ن افزایش بهره وری در مصرف‬ ‫اب صنایع از دیگر اقدام های مهم این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫بگ��ی همچنی��ن از ع��زم ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان‬ ‫برای افزایش تصفیه خانه های صنعتی و‬ ‫کمک به توسعه پایدار استان خبر داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مدول ی��ک تصفیه خانه‬ ‫ش��هرک صنعتی نجف اب��اد با ظرفیت‬ ‫‪ ۶۰۰‬مترمکع��ب در روز در مس��احت‬ ‫‪۱۵‬ه��زار مترمرب��ع و ب��ا اعتب��ار ‪۷۵‬‬ ‫میلیارد ریال به منظور تامین بخش��ی‬ ‫از اب مورد نیاز فضای س��بز و صنایع‬ ‫مستقر در ش��هرک صنعتی نجف اباد ‪۲‬‬ ‫در م��دت ‪ ۲۴‬ماه س��اخته و همزمان‬ ‫ش��بکه جم��ع اوری فاض�لاب نی��ز به‬ ‫ط��ول ‪ ۱۶‬ه��زار مت��ر و ب��ا اعتبار ‪۲۷‬‬ ‫میلیارد ریال در س��طح شهرک انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه ‪۷۵‬میلیارد ریالی‬ ‫مجتبی راع��ی‪ ،‬فرماندارنجف اباد در‬ ‫ایین گش��ایش ش��بکه جم��ع اوری و‬ ‫تصفیه خانه فاضالب ش��هرک صنعتی‬ ‫نجف اباد‪ ۲‬گف��ت‪ :‬تصفیه خانه فاضالب‬ ‫در زمینی به وس��عت ‪۱۵‬هزارمتر مربع‬ ‫و ب��ا ظرفیت تصفیه پس��اب به میزان‬ ‫‪۶۰۰‬مترمکع��ب در ش��بانه روز ب��ه‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ .‬راعی اف��زود‪ :‬این‬ ‫طرح با ‪۷۵‬میلیارد ریال هزینه ساخته‬ ‫و تجهیزشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» طرح‬ ‫لوله گ��ذاری ش��بکه فاضالب ش��هرک‬ ‫صنعتی نجف اباد ‪ ۲‬هم با طول ‪۱۵‬هزار‬ ‫و ‪۷۰۷‬مت��ر ب��ه منظور انتقال پس��اب‬ ‫شهرک اجرایی شد‪.‬‬ ‫ش��هرک صنعتی نجف اباد‪ ۲‬در کنار‬ ‫بزرگراه نجف اباد فوالد شهر قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬مس��ئوالن حاض��ر در این‬ ‫ایین ازچن��د واحد صنعت��ی منتخب‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی نجف اباد ‪،۲‬‬ ‫شهرک برق و الکترونیک خمینی شهر‬ ‫و شهرک جی و امکانات این شهرک ها‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!