روزنامه گسترش صنعت شماره 502 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 502

روزنامه گسترش صنعت شماره 502

روزنامه گسترش صنعت شماره 502

‫هیچ تولیدکننده ای‬ ‫توان جایگزینی‬ ‫نفت ایران را ندارد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2475‬دوره جدید شماره ‪ 8 502‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫یادداشت‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ ‪ 18‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫تسهیالت کم بهره‬ ‫برای واحدهای‬ ‫خسارت دیده‬ ‫از سیل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترشصنعت»ازجدیدتریندغدغهتولیدکنندگانگزارشمی دهد‬ ‫الزام صنعتگران‬ ‫به تصفیه پساب‬ ‫‪5‬‬ ‫گران کردن‬ ‫تنها راهکار نیست‬ ‫‪6‬‬ ‫مسیر حمایت تغییر کند‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫کسب درامد شهری از فسفرسوزی‬ ‫‪7‬‬ ‫تولید‪ ،‬سرگردان شرایط موجود‬ ‫تا کی باید بزرگ ترین ضایع کننده‬ ‫ثروت در جهان باشیم؟‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫با سرمایه های خود بی رحمانه رفتار نکنیم‬ ‫اولویت با اتمام پروژه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رفع نگرانی رانندگان‬ ‫با توزیع ‪۵‬هزار الستیک‬ ‫‪2‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 18‬مهر ‪ 30 1397‬محرم ‪ 10 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 502‬پیاپی ‪2475‬‬ ‫خبر‬ ‫هیچ تولیدکننده ای توان‬ ‫جایگزینی نفت ایران را ندارد‬ ‫وزی��ر نف��ت در واکن��ش ب��ه گفته‬ ‫مقام های عربس��تان درب��اره جایگزین‬ ‫ک��ردن نف��ت ای��ران گف��ت‪ :‬ب��ه نظر‬ ‫می رس��د ای��ن گفته ها‪ ،‬نتیجه فش��ار‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا ب��ه ای��ن‬ ‫مقام هاس��ت؛ وگرن��ه در واقعی��ت ن��ه‬ ‫عربستان سعودی و نه هیچ تولیدکننده‬ ‫دیگری توان چنین تولیدی نداش��ته و ن��دارد‪ .‬به گزارش وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬بیژن زنگنه درباره ادعای یکی از مقام های س��عودی درباره‬ ‫اینکه به ازای کاهش هر بش��که صادرات نفت ایران‪ ،‬عربس��تان ‪۲‬‬ ‫بشکه نفت جایگزین کرده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬چنین گزافه گویی ها‬ ‫ممکن اس��ت اقای ترامپ (رئیس جمهوری امریکا) را راضی کند‬ ‫ام��ا بازار هرگز چنین ادعاهایی را باور نمی کند‪ .‬وی افزود‪ :‬بازار و‬ ‫افزایش قیمت ها بهترین گواه است که بازار با کمبود روبه رو شده‬ ‫و به درس��تی نگران کمبود ش��دید نفت اس��ت‪ .‬وزیر نفت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬انچه عربستان سعودی در این مدت به بازار عرضه کرده نه‬ ‫از ظرفیت مازاد تولید که از ذخایر پیش��ین ان تامین شده است‪.‬‬ ‫زنگنه تصریح کرد‪ :‬گفت و گوهایی که درباره عرضه بیش��تر برای‬ ‫جایگزین کردن صادرات نفت ایران انجام می ش��ود از س��وی هر‬ ‫کشوری که باشد‪ ،‬گرچه در واقعیت‪ ،‬تاثیر چندان تعیین کننده ای‬ ‫در تغیی��ر وض��ع بازار ندارد اما دارای اث��ار کوتاه مدت روانی و در‬ ‫نهای��ت برای راضی ک��ردن امریکا و ابراز همراهی با ان در اعمال‬ ‫تحریم ها علیه ایران اس��ت‪ .‬محمد بن س��لمان ولیعهد عربستان‪،‬‬ ‫هفته گذش��ته به شبکه امریکایی بلومبرگ گفت‪ :‬خواسته امریکا‬ ‫از عربس��تان و س��ایر اعضای س��ازمان کش��ورهای تولیدکننده‬ ‫نف��ت (اوپ��ک) این بود که اطمینان دهن��د اگر هرگونه خللی در‬ ‫عرض��ه نفت ایران ایجاد ش��د م��ا ان را تامین کنی��م‪ .‬این اتفاق‬ ‫افتاد‪ .‬بن سلمان مدعی شد‪ :‬ما به ازای هر بشکه نفتی که به تازگی‬ ‫از س��هم ایران کم شده است‪ ۲ ،‬بش��که صادر کرده ایم‪ .‬ترامپ از‬ ‫افزایش بهای نفت ناراضی است و اوپک را مورد حمله لفظی قرار‬ ‫داده و کاهش نرخ نفت ازس��وی کش��ورهای عضو ان را خواستار‬ ‫ش��ده اس��ت اما بهای نفت در هفته جاری به ‪ ۸۶‬دالر در بش��که‬ ‫افزای��ش یاف��ت‪ .‬معامله گران نفت می گویند که عربس��تان برای‬ ‫افزایش سریع تولید‪ ،‬توان کافی ندارد یا بدون ظرفیت الزم برای‬ ‫جبران کاهش احتمالی عرضه نفت ایران است‪.‬‬ ‫با سرمایه های خود‬ ‫بی رحمانه رفتار نکنیم‬ ‫قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره اجرای فوری قانون‬ ‫منع بکارگیری بازنشستگان در شرایط کنونی کشور‪،‬یکشنبه هفته‬ ‫ج��اری نکته های��ی مطرح کرد و درباره فوای��د اجرای تدریجی ان‬ ‫توضیح داد‪ .‬حسین انتظامی قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در واکنش به قانون منع بکارگیری بازنشس��تگان در اینس��تاگرام‬ ‫نوشت‪« :‬می دانم نوشته زیر خودزنی است و در فضای امروز نه تنها‬ ‫خری��دار ندارد بلکه جوانان را که س��اکنان اصل��ی دنیای مجازی‬ ‫هستند دلگیر می کند؛ اما اجازه می خواهم نظر و یافته های خود را‬ ‫صادقانه مطرح کنم؛ در شرایط امروز‪ ،‬اجرای قانون منع به کارگیری‬ ‫بازنشستگان به کشور ضربه می زند و شاید سال ها بعد معلوم شود‬ ‫ن از خیرخواهی طراحان در تعیین مهلت ‪۲‬ماهه بیشترین‬ ‫بیگانگا ‬ ‫بهره را برده اند‪ .‬دولت البته در مقابل اجرای این قانون تسلیم است‪،‬‬ ‫حتی به نوعی استقبال کرده و هیچ موضعی نمی گیرد که نشانگر‬ ‫نارضایتی از ان باشد‪ .‬بیش از ‪ ۱۲۰‬مدیر ارشد دولتی مشمول این‬ ‫قانون هستند‪ .‬چندین استاندار در این زمره اند‪ .‬بعضی از انان اداره‬ ‫اس��تان های جدار مرزی را به عهده دارن��د‪ .‬مدیران وزارتخانه های‬ ‫صنعتی و اقتصادی به ویژه برای ش��رایط امروز کشور‪ ،‬یک سرمایه‬ ‫تلقی می شوند‪ .‬من چون نفتی هستم ارزش منحصر به فرد پیران‬ ‫صنعت نفت را می دانم‪ .‬اقای زنگنه را ببینید‪ .‬کسانی که با اوپک و‬ ‫پیچیدگی های ان اش��نایند می فهمند او با اتکای روحیه جنگنده‬ ‫و تجربه ش��خصی خود و گروهی مجرب چه دس��تاوردهایی برای‬ ‫کش��ور داشته است؛ هر چند روحیه ضد تبلیغاتی او مانع می شود‬ ‫ک��ه دس��تاوردهای بزرگ خ��ود را به رخ مردم بکش��د و برای انها‬ ‫فاکتور صادر کند‪ .‬خود مهندس زنگنه مش��مول این قانون نیست‬ ‫اما همکاران موثر او مش��مولند‪ .‬بس��یاری از ‪ ۱۲۰‬نفر مشمول این‬ ‫قانون را می شناس��م؛ به صندلی نچسبیده اند‪ .‬مدیرانی هستند که‬ ‫عافیت طلبی ایجاب می کرد مسئولیت نپذیرند‪ ،‬در کنجی بنشینند‬ ‫و با نوه های ش��ان بازی کنند‪ .‬انها نمی دانند و ش��اید هم می دانند‬ ‫دیگ��ر انرژی دوره جوانی خود را ندارند و مثل‪۲۰-۳۰‬س��ال پیش‬ ‫نمی توانند روزی ‪ ۱۵‬س��اعت کار کنند‪ ،‬ام��ا می کنند‪ .‬انان برکت‬ ‫مدیریت کشور هستند‪ .‬این روزها رفتاری با انها می شود که انگار‬ ‫باید س��رافکنده باشند‪.‬با سرمایه های خود اینگونه بی رحمانه رفتار‬ ‫نکنیم‪ .‬برهه ای که کشور در شرایط خاص و شاید فوق العاده قرار‬ ‫دارد‪ ،‬کدام کش��ور تیش��ه به ریشه خود می زند؟ من نمی گویم این‬ ‫قانون اجرا نش��ود؛ خ��ودم هم هر جا بوده ام جوانگرایی داش��ته ام‬ ‫بلک��ه می گویم این قانون به جای اجرای فوری‪ ،‬به صورت تدریجی‬ ‫و برای مثال در‪ ۱۰‬ماه اجرا ش��ود؛ یعنی دس��تگاه ها موظف باشند‬ ‫ه��ر ماه ‪ ۱۰‬درصد از مش��موالن را مرخ��ص کنند‪ .‬مفهومی داریم‬ ‫به نام برگش��ت پذیری و برگشت ناپذیری‪ .‬تمامی واکنش هایی که‬ ‫تدریج��ی باش��ند از خصلت ارام برخوردارن��د و قابلیت کنترل به‬ ‫لحظه را دارند تا بتوان عواقب غیرقابل پیش بینی را کنترل کرد‪ ،‬اما‬ ‫واکنش هایی با خصلت ناارام و ناگهانی‪ ،‬فرایندهای برگشت ناپذیر‬ ‫را می س��ازند‪ .‬انفجار‪ ،‬یک فرایند برگش��ت ناپذیر است‪ .‬نگران ان‬ ‫هستم که به جای جوانگرایی که هدف این قانون است نتیجه اش‬ ‫ترکیبی از پوپولیسم و میان مایگی باشد‪ .‬ما در فرهنگ دیوانی خود‬ ‫چند اشکال بزرگ داریم‪ .‬یکی از انها بی توجهی به جایگزین پروری‬ ‫است‪ .‬راه درمان این اسیب‪ ،‬جراحی در محیط غیرایمن نیست‪».‬‬ ‫میثم جعفرزاده‬ ‫کیوان فرح زاد‬ ‫جعفرزاده با اشاره به اخرین وضعیت استان های سیل زده شمالی کشور‪:‬‬ ‫مشکل برق «گیالن» به طور کامل برطرف شده است‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو روز گذشته‬ ‫با تاکی��د بر اینکه درحال حاضر مش��کل برق اس��تان‬ ‫گیالن برطرف ش��ده اس��ت و تمامی روس��تاهای این‬ ‫استان برق دار ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل برق ‪ ۳‬روستای‬ ‫کوهستانی غرب مازندران که تمامی راه های ورودی به‬ ‫انها از بین رفته است تا پایان امروز برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫میثم جعفرزاده به تش��ریح اخرین وضعیت شبکه های‬ ‫اب و برق اس��تان های مازن��دران و گیالن در پی وقوع‬ ‫س��یالب چند روز گذش��ته در این مناطق پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر مش��کل برق استان گیالن به طور‬ ‫کامل برطرف شده است و تمامی روستاهای این استان‬ ‫برق دار ش��ده اند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه شدت سیالب‪،‬‬ ‫ابرس��انی به ‪ ۸۷‬روستای استان گیالن را دچار اختالل‬ ‫ک��رده بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با اقدامات انجام ش��ده از س��وی‬ ‫گروه های عملیاتی این رقم به حدود ‪ ۲۰‬روستا کاهش‬ ‫یافت��ه که مناطق باقی مانده نی��ز به علت قطع راه های‬ ‫ورودی به روس��تاها بوده است‪ .‬مدیرکل دفتر مدیریت‬ ‫بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو تاکید کرد‪ :‬با این‬ ‫وجود ابرسانی سیار با تانکر و توزیع اب بسته بندی به‬ ‫منظور تامین اب اضطراری در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫است تا با بهبود شرایط جوی بتوانیم اب این مناطق را‬ ‫با رفع مشکل نقاط حادثه دیده تامین کنیم‪ .‬جعفرزاده‬ ‫با بیان اینکه در ابتدای وقوع س��یالب مازندران حدود‬ ‫‪ ۲۱۶‬روستای استان با مشکل تامین اب شرب مواجه‬ ‫ش��ده بودند‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬با ت�لاش بی وقفه گروه های‬ ‫عملیاتی این رقم به ‪ ۲۵‬روس��تا کاهش یافته است که‬ ‫در روستاهای باقی مانده نیز ابرسانی از طریق تانکر و‬ ‫استقرار دستگاه های بسته بندی سیار اب ادامه دارد تا‬ ‫به لحاظ تامین اب در این روستاها هم مشکل نداشته‬ ‫باشیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ‪ ۳‬روستای استان مازندران‬ ‫با مش��کل تامین ب��رق مواجه هس��تند‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫روس��تاهای یاد ش��ده در ارتفاعات استان واقع شده اند‬ ‫و س��یالب راه های ورودی به این مناطق را از بین برده‬ ‫اس��ت که با تدابیر اندیش��یده شده مشکل این مناطق‬ ‫نیز تا ‪ ۲۴‬س��اعت اینده برطرف خواهد شد‪ .‬جعفرزاده‬ ‫گف��ت‪ :‬وزیر نیرو نیز لحظه ب��ه لحظه پیگیر اتفاق ها و‬ ‫اخرین اقدامات انجام شده در استان های شمالی است و‬ ‫به دستور وزیر نیرو در نقاط حادثه دیده حضور یافته ایم‬ ‫تا از نزدیک شرایط اب و برق را رصد کرده و مشکالت‬ ‫رخ داده را هرچه زودتر برطرف کنیم‪ .‬جعفرزاده در این‬ ‫تاجر ورشکسته خریدار مجتمع عظیم دولتی‬ ‫نایب رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬خریدار‬ ‫مجتمع کش��ت و صنعت مغ��ان پی��ش از خرید این‬ ‫مجموعه اعالم ورشکس��تگی ک��رده و مالیات خود را‬ ‫پرداخت نمی کند‪ ،‬چگونه مجتمع بزرگی با این امکانات‬ ‫به این فرد فروخته ش��ده است‪ .‬مس��عود پزشکیان با‬ ‫اشاره به حضورش در سازمان امور مالیاتی برای بازدید‬ ‫از نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی کشور به‬ ‫خانه ملت گفت‪ :‬سامانه داده های کشور باید‬ ‫جامع تر‪ ،‬ش��امل تر و کامل تر شود چراکه در‬ ‫س��اختار کنونی افراد باید اطالعات را خود‬ ‫ارائه دهند اما باید سامانه ای ایجاد شود که‬ ‫حاکمی��ت اطالعات را در این س��امانه ثبت‬ ‫کند‪ .‬نایب رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه باید در س��امانه مش��خص‬ ‫ش��ود که چه افرادی قادر به پرداخ��ت مالیات بوده و‬ ‫چه اف��رادی قادر به پرداخت مالیات نیس��تند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حاکمیت باید به افرادی ک��ه قادر به پرداخت مالیات‬ ‫نیس��تند‪ ،‬کمک ک��رده و به انها بای��د یارانه پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه س��امانه داده ای کش��ور‬ ‫باید اصالح و کامل ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬موضوع یارانه ها‪،‬‬ ‫تخفیف ه��ا‪ ،‬رانت ه��ا‪ ،‬مالیات ها‪ ،‬رش��وه ها‪ ،‬قاچاق ها و‬ ‫زمین خواری ها در این س��امانه داده ای شفاف می شود‬ ‫تا ش��خصی نتواند فرار مالیات��ی و تخلف قانونی انجام‬ ‫ده��د که برای تحقق چنین امری به اقدامات بیش��تر‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬نماینده مردم تبریز‪ ،‬اذرش��هر و اسکو در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مقرر شد سازمان‬ ‫امور مالیاتی پیشنهادهای خود را برای تکمیل سامانه‬ ‫داده ها ارائه دهد و این پیش��نهادها در جلسه ای دیگر‬ ‫بررسی شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید مشخص شود نواقصی که‬ ‫در دولت برای ایج��اد این هماهنگی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬چیس��ت‪ .‬پزش��کیان با تاکید بر اینکه‬ ‫خریدار کش��ت و صنعت مغان این مجموعه‬ ‫را با حدود ‪ ۶۰‬کیلومتر زمین به ثمن بخس‬ ‫خریداری کرده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬این مجتمع‬ ‫یکی از مجتمع های بزرگ منطقه اس��ت اما‬ ‫خریدار ان پیش از این اعالم ورشکس��تگی‬ ‫ک��رده و مالیات خ��ود را پرداخت نمی کن��د‪ ،‬چگونه‬ ‫مجتمع بزرگی با این امکانات به این فرد فروخته شده‬ ‫است‪ .‬نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی که هر‬ ‫‪ ۲‬از زیرمجموعه ه��ای وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫هس��تند با یکدیگر هماهنگی های الزم را انجام نداده‬ ‫بودند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نبود ارتباط بین ش��بکه ها معضل‬ ‫بزرگی در کشور ایجاد می کند‪.‬‬ ‫بازدید با بیان اینکه هم اکنون در اس��تان گیالن شبکه‬ ‫برق به حالت عادی بازگشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۸‬روستا به علت قطع اب‪ ،‬به وسیله تانکرهای ابرسانی‬ ‫و اب بس��ته بندی تامین اب شرب می شوند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در اس��تان مازندران ‪ ۳‬روس��تا همچن��ان بی برق‬ ‫هس��تند اما به کمک ش��رکت اب منطقه ای راه برای‬ ‫حرکت گروه های عملیاتی باز شده و کاشت تیر و حمل‬ ‫کابل در حال انجام است‪ .‬جعفرزاده تصریح کرد‪ :‬براورد‬ ‫می ش��ود ‪ ۲‬روس��تا تا پایان امروز برق دار شوند‪ ،‬اما در‬ ‫بخش اب‪ ۲۴ ،‬روس��تا همچنان به دلیل شرایط جاده‬ ‫و از بین رفتن راه ها به وس��یله تانکرهای ابرسانی و اب‬ ‫بسته بندی تامین اب شرب می شوند‪ .‬همچنین کیوان‬ ‫ف��رح زاد مدیرعامل ش��رکت توزیع نی��روی برق غرب‬ ‫مازن��دران در ای��ن بازدید گفت‪ :‬در راس��تای مدیریت‬ ‫بحران‪ ،‬از نخس��تین دقایق ش��روع بح��ران در تمامی‬ ‫مناطق زیر پوشش نسبت به رفع خطر و خاموشی های‬ ‫ایجاد شده و برقراری دوباره سرویس برق اقدام کردند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در برخی موارد همکاران اجرایی شرکت‪،‬‬ ‫ب��ا پی��اده روی در مس��افت های چن��د ده کیلومتری‬ ‫در جاده ه��ای جنگل��ی و حم��ل اب��زار و تجهیزات در‬ ‫روس��تاهای سیل زده حاضر شدند‪ ،‬اما با توجه به رانش‬ ‫زمی��ن و تخریب کلی یا جزئی ج��اده‪ ،‬در برخی موارد‬ ‫به شکل اضطراری ش��بکه ها را برق دار کردند‪ .‬فرح زاد‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این میان در س��اعت های نخستین بر اثر‬ ‫جاری ش��دن س��یالب و طغیان رودخانه های مناطق‬ ‫باالدس��ت شهرس��تان های تنکابن و رامس��رجاده ها و‬ ‫پل های دسترس��ی بین ش��هری و روس��تاهای زیادی‬ ‫تا ‪۱۰۰‬درصد تخریب ش��دند و در این راس��تا تمامی‬ ‫ش��بکه ها و تاسیسات فشار متوس��ط‪ ،‬فشار ضعیف و‬ ‫پس��ت های هوایی مجاور جاده ه��ای مواصالتی از بین‬ ‫رفتن��د واثاری از این تاسیس��ات موجود نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬برای برق دار کردن موقت مش��ترکان از طریق‬ ‫مسیرهای طوالنی تا پایان همان روز عمده خاموشی ها‬ ‫برطرف ش��د؛ اما روستاهایی که بدون جاده دسترسی‬ ‫هس��تند و از طری��ق برقراری ج��اده و کاهش میزان‬ ‫سیالب امکان س��نجش میزان خسارت ها و احداث و‬ ‫ترمیم ش��بکه میسر اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق غرب مازندران گفت‪ :‬خوش��بختانه پس از‬ ‫بازگش��ایی محور روس��تای پلطان از توابع تنکابن که‬ ‫تمامی تاسیس��ات فش��ار متوس��ط‪ ،‬ضعیف و پست ها‬ ‫تخریب ش��ده بود‪ ،‬از نخستین س��اعت های بازگشایی‬ ‫مح��ور مواصالتی این روس��تا‪ ۴۰ ،‬اکی��پ اجرایی در‬ ‫محل یادش��ده حضور پیدا کرده و بازس��ازی شبکه را‬ ‫اغاز کردند‪.‬‬ ‫وزیر جوان اقتصاد می تواند دست های پشت پرده را کوتاه کند‬ ‫عض��و کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودج��ه و محاس��بات‬ ‫مجلس می گوید‪ :‬انتخاب نیروی های قدیمی و مس��ن‬ ‫نتیجه بخ��ش نبوده اس��ت بنابراین این ب��ار باید وزیر‬ ‫اقتصاد جوان باشد‪.‬‬ ‫نبی هزار جریبی با اش��اره به اینکه باید برای وزارت‬ ‫اقتص��اد تعیی��ن تکلیف ش��ود‪ ،‬به ایلنا گف��ت‪ :‬انتظار‬ ‫می رود دولت از بین جوانان نخبه فردی را برای وزارت‬ ‫اقتص��ادی و دارایی انتخاب کند‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫نیروهای قدیمی و مس��ن نش��ان داده است‬ ‫که موفقیت الزم کسب نمی شود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم گرگان و اق قال در مجلس‬ ‫دهم شورای اسالمی با اشاره به موفقیت های‬ ‫وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات گفت‪:‬‬ ‫اذری جهرمی نمونه ب��ارز وزیر جوان‪ ،‬نخبه‬ ‫و موفق اس��ت‪ ،‬اکنون رئیس جمهوری باید به جوانان‬ ‫اعتم��اد کند و از نیروی های نخبه در وزارت اقتصادی‬ ‫و دارایی بهره مند شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته ب��ا تغییر فرد نمی توان انتظار‬ ‫تحوالت اساس��ی در اقتصاد کشور داشت‪ ،‬دست هایی‬ ‫پش��ت پرده وج��ود دارد و مافیا اج��ازه نمی دهند که‬ ‫ش��رایط تغییر کند اما بهره گی��ری از جوانان می تواند‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫ه��زار جریبی به اولویت های وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی اش��اره کرد و بیان کرد‪ :‬اولویت باید معیش��ت‬ ‫مردم باشد‪ ،‬مردم خواهان کاهش قیمت ها هستند‪ ،‬از‬ ‫س��وی دیگر برای حمایت از تولید داخل و اشتغالزایی‬ ‫باید مان��ع قاچاق کاال به داخل ش��د‪ ،‬این رویه باعث‬ ‫زمین خوردن واحدهای تولیدی کشور شده است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس افزود‪ :‬افراد سرش��ناس و فعال‬ ‫اقتص��ادی ب��ه دلیل ش��رایط ب��د اقتصادی‬ ‫زمین خورده اند‪ ،‬انها کالهبردار نیس��تند اما‬ ‫نوس��انات اقتصادی تولید کش��ور را تهدید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس تاکید کرد‪ :‬یکی از معضالت کش��ور‬ ‫این اس��ت که افراد به فکر منافع ش��خصی‬ ‫هستند باید نظام انقالبی روی کار بیاید و مشکالت را‬ ‫از پایه و اساس بررسی و برطرف کرد‪ ،‬متاسفانه برخی‬ ‫مس��ئوالن تنها با نگاه منافع شخصی و افزایش اموال‬ ‫مسئولیت ها را قبول می کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بنابرای��ن دولت باید هرچه زودتر تکلیف‬ ‫وزارتخانه ه��ا را تعیی��ن کند تا کش��ور ب��رای عبور از‬ ‫شرایط سخت اقتصادی نیروهای موردنیاز را در اختیار‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران اولویت های شرکت ‪ IPMI‬را تشریح کرد‬ ‫اولویت با اتمام پروژه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مدیریت طرح های صنعتی ایران ب��ر اینکه اولویت‬ ‫نخست این شرکت اتمام پروژه فاز‪ ۱۴‬پارس جنوبی است‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬حس��ن بویری در ایی��ن تودیع و معارفه مدیریت‬ ‫مهندسی و ساختمان و توسعه بازار این شرکت با اشاره به ‪ ۳‬اولویت کاری‬ ‫شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران گفت‪ :‬اولویت نخست اتمام پروژه‬ ‫فاز‪ ۱۴‬پارس جنوبی است که با توجه به پیشرفت خوب پروژه بسیار مورد‬ ‫توجه مقامات کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بویری اولویت دوم را تسویه حساب با پیمانکاران فازهای ‪۱۷‬و‪ ۱۸‬پارس‬ ‫جنوبی عنوان کرد و گفت‪ :‬به دلیل تزریق نش��دن پول از س��وی کارفرما‬ ‫نتوانستیم با تمامی پیمانکاران تسویه حساب کنیم‪ .‬از این رو‪ ،‬باید تا چند‬ ‫ماه اینده بخشی از مطالبات پیمانکاران را تامین کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مدیریت طرح ه��ای صنعتی ایران‪ ،‬توس��عه بازار را‬ ‫اولویت س��وم شرکت بیان کرد و با تاکید بر گس��ترش واحد توسعه بازار‬ ‫ب��رای ورود به پروژه های جدید گفت‪ :‬باید س��عی کنیم فعالیت های واحد‬ ‫توس��عه بازار بیش از پیش شود تا بتوانیم برای ماندگاری شرکت حداقل‬ ‫یک پروژه ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری قرارداد ببندیم‪ .‬ش��رکت ‪ IPMI‬به عنوان‬ ‫یک شرکت پیمانکار عمومی از شرکت های عضو کنسرسیومی است که به‬ ‫راهبری ایدرو متولی توسعه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی است‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬مهر ‪ 30 1397‬محرم ‪ 10 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 502‬پیاپی ‪2475‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش ‪ ۷‬میلیون تومانی نرخ‬ ‫خودروهای داخلی در بازار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پیش از نوسان های‬ ‫نرخ ارز دولت برخی از‬ ‫سیاست های حمایتی‬ ‫را اعالم کرده بود که‬ ‫قصد داشت با اجرای‬ ‫انها وضعیت اقتصادی‬ ‫کشور را بهبود دهد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬شرایط‬ ‫اقتصادی تغییر کرد‬ ‫و امروز صنعتگران‬ ‫معتقدند دولت نباید‬ ‫سیاست های پیشین‬ ‫را اجرا کند چرا که‬ ‫شرایط اقتصادی کشور‬ ‫تغییرات گسترده ای‬ ‫داشته و طبیعی است‬ ‫که سیاست های حمایتی‬ ‫نیز باید تغییر کند‬ ‫«گسترش صنعت» از جدیدترین دغدغه تولیدکنندگان گزارش می دهد‬ ‫مسیر حمایت تغییر کند‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��یوه حمایت دولت از بخش خصوصی و تنظیم‬ ‫سیاس��ت های مختل��ف اقتصادی از جمل��ه مواردی‬ ‫اس��ت که هفته های گذش��ته بارها مورد توجه قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬بخش خصوصی معتقد اس��ت دولت‬ ‫ب��دون هماهنگی با فعاالن اقتص��ادی در حوزه های‬ ‫مختلف برنامه ریزی می کند و این برنامه ریزی جریان‬ ‫تولید و تجارت کشور را با بحران روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬از دیگ��ر دغدغه هایی ک��ه فعاالن‬ ‫صنعتی در کش��ور دارند این اس��ت که دولت برای‬ ‫حمای��ت از تولیدکنن��دگان و بازرگان��ان بخواه��د‬ ‫سیاس��ت های حمایتی پیش��ین را اجرا کند‪ .‬پیش‬ ‫از نوس��ان های نرخ ارز دولت برخی از سیاست های‬ ‫حمایتی را اعالم کرده بود که قصد داش��ت با اجرای‬ ‫انه��ا وضعیت اقتصادی کش��ور را بهبود دهد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬شرایط اقتصادی تغییر کرد و امروز صنعتگران‬ ‫معتقدن��د دول��ت نبای��د سیاس��ت های پیش��ین را‬ ‫اجرا کند چرا که ش��رایط اقتصادی کش��ور تغییرات‬ ‫گسترده ای داش��ته و طبیعی است که سیاست های‬ ‫حمایتی نیز باید تغییر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های گذشته کارکرد ندارد‬ ‫محمدرضا مرتض��وی‪ ،‬دبیر‬ ‫خان��ه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت ای��ران درب��اره‬ ‫مشکالت کنونی بخش تولید‬ ‫و سیاس��ت های حمایت��ی‬ ‫دول��ت در ای��ن م��دت ب��ه‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫پیش از این چندین بار گفته شد که دولت قصد دارد‬ ‫هزینه ه��ای بخ��ش تولی��د را ب��ا کاه��ش مالیات‬ ‫ ارزش افزوده‪ ،‬کم کند‪ .‬این سیاست یکی از مهم ترین‬ ‫حمایت های��ی بود ک��ه دولت می توانس��ت از بخش‬ ‫خصوصی داشته باشد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در ماه های گذشته شرایط تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه گونه ای پیش رف��ت که از میزان تولید کاس��ته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این شرایط مالیات ارزش افزوده یا هر‬ ‫نوع مش��وق و کاهش مالیاتی دیگری تاثیری خاصی‬ ‫بر جریان تولید ندارد‪.‬‬ ‫در وضعیتی که س��طح تولید کاهش یافته کاهش‬ ‫مالیاتی معن��ا ندارد‪ .‬دولت ش��رایط اقتصادی پیش‬ ‫روی را می دانس��ت و خودش را برای ان اماده کرد‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق در حال��ی رخ داد که بخش خصوصی در‬ ‫فضایی تار و تاریک حرکت می کرد‪.‬‬ ‫مرتضوی توضیح داد‪ :‬در این شرایط دولت قرار بود‬ ‫سیاس��ت هایی را برای حمایت از بخش تولید کشور‬ ‫اجرایی کند‪ .‬این در حالی است که وضعیت اقتصادی‬ ‫بخ��ش خصوصی را چندین س��ال عقب انداخت‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط سیاس��ت هایی که دولت در گذشته در‬ ‫نظر گرفت��ه بود دیگر کارکرد چندانی ندارد و دولت‬ ‫باید به تناسب شرایط کنونی حمایت کند‪.‬‬ ‫دبیر خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با اش��اره‬ ‫به اینکه دولت اعالم کرده تولیدکنندگان باید تکلیف‬ ‫مابه التفاوت ارز را با سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان روشن کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫دولت از یک سو‪ ،‬هزینه های تولید را کاهش می دهد‬ ‫و از طرف دیگر‪ ،‬هزینه ه��ای تولید افزایش می یابد‪.‬‬ ‫اگر مواد اولیه کارخانه ها که بخش��ی از انها هنوز در‬ ‫گمرک مانده‪ ،‬به س��رعت ترخیص نش��ود واحدهای‬ ‫تولیدی تعطیل می شوند‪.‬‬ ‫دبیرخان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه‬ ‫متاس��فانه تصمیم های��ی که گرفته می ش��ود بدون‬ ‫هماهنگی با بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به تازگی‬ ‫اعالم ش��ده صادرات بس��یاری از محصوالت ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع در حالی اس��ت که دولت بیش‬ ‫از ای��ن از صادرات این محصوالت اس��تقبال می کرد‬ ‫و بس��یاری از فع��االن اقتصادی ب��رای بازاریابی این‬ ‫محصوالت هزینه کرده ان��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬دولت ‪۱۴‬‬ ‫ه��زار تن ارد با هدف صادرات فروخته و امروز مجوز‬ ‫صادرات نمی دهد‪.‬‬ ‫مرتضوی ب��ا انتقاد از وضعیت کنونی تصریح کرد‪:‬‬ ‫با نزدیک ش��دن به زم��ان تحریم های نفتی طبیعی‬ ‫ب��ود که اقتصاد کش��ور اش��فته ش��ود و دولت باید‬ ‫پیش از اینها تالش می کرد تا برای ش��رایط اشفته‬ ‫برنامه ریزی کند‪ .‬متاسفانه دولت نه تنها در این زمینه‬ ‫اقدامی نکرد بلکه ش��رایط را ب��ا اجرای تصمیم های‬ ‫بدون هماهنگی اشفته تر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های حمایتی با هماهنگی‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬بخش خصوصی باره��ا تاکید کرده‬ ‫بود ک��ه دولت در تصمیم گیری ه��ای اقتصادی نظر‬ ‫بخ��ش خصوصی را بخواه��د‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬پس از‬ ‫ماه ها انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه به تازگی‬ ‫مجلس��ی ها هم با بخش خصوصی هم صدا شده اند‪.‬‬ ‫در ماه های گذش��ته بس��یاری از نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اعالم کرده اند که دول��ت باید در‬ ‫تصمیم گیری ه��ای بخش تولی��د و تجارت با فعاالن‬ ‫این حوزه بیشتر هماهنگ باشد‪.‬‬ ‫یکی از سیاس��ت هایی که ب ه تازگی در نظر گرفته‬ ‫شده این است که دولت برنامه هایی را که اجرا کرده‬ ‫در جلسه مشترک با بخش خصوصی اعالم می کند‪.‬‬ ‫ای��ن بار نه اعضای اتاق های بازرگانی و فعاالن بخش‬ ‫خصوصی بلکه نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫شروع به انتقاد کرده اند‪.‬‬ ‫رمضانعلی س��بحانی فر‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫درب��اره وضعی��ت واحدهای‬ ‫تولی��دی و سیاس��ت های‬ ‫حمایتی دولت به «گسترش‬ ‫صنعت» گف��ت‪ :‬پیش از این‬ ‫بارها تاکید شده بود که دولت به عنوان سیاست گذار‬ ‫بخ��ش اقتصاد در تنظیم سیاس��ت ها ب��ا فعاالن این‬ ‫بخش مش��ورت کند‪ .‬در س��ال های گذشته متاسفانه‬ ‫ش��اهد روابط مناس��بی بین دولت و بخش خصوصی‬ ‫نبودیم‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬به تازگی پس از اینکه بخش‬ ‫خصوص��ی بر اثر تصمیم های لحظه ای دولت اس��یب‬ ‫ش��دیدی دید‪ ،‬دولت مس��یر تصمیم ها را تغییر داد و‬ ‫قرار بود این سیاست ها با هماهنگی باشد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫مش��کلی که پس از این موضوع به وجود امد این بود‬ ‫که دولت به جای مش��ورت‪ ،‬امارها را ارائه کرد‪ .‬این‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه دولت هنوز حاضر به مشورت با‬ ‫بخش خصوصی نیس��ت‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬بارها اعضای‬ ‫اتاق های بازرگانی گالی��ه کرده اند که دولت به جای‬ ‫مش��ورت کردن‪ ،‬امار ارائه می ده��د و این موضوعی‬ ‫دردی را درمان نمی کند‪ .‬به گفته این عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن‪ ،‬دولت ابت��دا تصمیم می گیرد و بعد‬ ‫بخش خصوصی و بازار نس��بت به ان واکنش نش��ان‬ ‫می دهند‪ .‬این موضوع باعث ش��ده در ماه های گذشته‬ ‫مشکالت اقتصادی کشور بیشتر شود‪ .‬متاسفانه دولت‬ ‫در تصمیم گی��ری و اجرا ت��ا حدی عجله می کند و به‬ ‫رای خود متکی اس��ت‪ .‬در ای��ن زمینه به جای اینکه‬ ‫سیاس��تی در نظر گرفته شود و بعد از واکنش بازار و‬ ‫بخ��ش خصوص��ی اص�لاح ش��ود‪ ،‬بهت��ر اس��ت‬ ‫تصمیم گیری ها با همکاری بخش خصوصی باشد‪.‬‬ ‫تسهیالت کم بهره برای واحدهای خسارت دیده از سیل‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از واحدهای صنعت��ی و صنفی که‬ ‫بر اثر وقوع س��یل اخی��ر در غرب مازندران خس��ارت دیده اند‪ ،‬بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگزاری ص��دا و س��یمای مرکز مازن��دران‪ ،‬محمد‬ ‫ش��ریعتمداری در حاش��یه ای��ن بازدی��د با اش��اره به اینک��ه پس از‬ ‫ارزیابی های اولیه و براورد خسار ت ها بسته ای تهیه خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این بس��ته اعتباری با بهره کم برای واحدهای خس��ارت دیده اعم‬ ‫از صنعت��ی و صنف��ی در نظر گرفته می ش��ود که پ��س از تصویب در‬ ‫هیات دولت عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬این تس��هیالت برای رفع معضالت و س��رمایه در‬ ‫گردش تمامی واحد های صنعتی و صنفی که بر اثر وقوع س��یل دچار‬ ‫خسارت شده اند‪ ،‬لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری درباره میزان اعتبار در نظر گرفته ش��ده گفت‪ :‬مبلغ‬ ‫اعتبار پس از تصویب هیات دولت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬نجفی مدیرعامل ش��هرک های صنعتی کش��ور که وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را همراهی می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تس��هیالتی نیز با‬ ‫به��ره ‪ ۶‬یا ‪ ۸‬درصد برای واحدهای صنعتی که فقط در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی دچ��ار خس��ارت ش��ده اند‪ ،‬در کمت��ر از ‪ ۴۵‬روز پرداخ��ت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ش��هرک های موجود در اس��تان ‪ ،‬فقط شهرک صنعتی‬ ‫تنکابن خس��ارت دیده و س��ایر ش��هرک های صنعتی دچار خس��ارت‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل کرج‬ ‫از کاهش نسبی نرخ خودروهای گران قیمت خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫بین ماش��ین های گران قیمت‪ ،‬حتی ت��ا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان هم‬ ‫کاهش نرخ داشته ایم‪.‬‬ ‫حمید کریمی با اشاره به وضعیت بازار خرید و فروش خودرو از‬ ‫کاهش نسبی نرخ خودروهای گران نرخ خبر داد و به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫در بین ماشین های گران قیمت‪ ،‬حتی تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان هم‬ ‫کاهش نرخ داش��ته ایم که البته افزایش قبلی و کاهش فعلی نرخ‬ ‫همگی رابطه مستقیم با نوسان های ارزی دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته در میان خودروه��ای داخلی هم کاهش نرخ‬ ‫داش��ته ایم به طوری که در برخی محصوالت تا ‪ ۷‬میلیون تومان‬ ‫هم افت نرخ وجود دارد که البته این کاهش نرخ در انواع خودرو‬ ‫ثمره کاهش تقاضا برای خرید است‪.‬‬ ‫کریمی از هزینه زیاد دفترخانه ها برای ثبت خودرو خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬یکی از علل گرانی خودرو باال بودن هزینه دفترخانه هاست‬ ‫گاهی این هزینه برای صاحب خودرو تا ‪ ۲‬میلیون تومان می رسد‬ ‫البته ما شاهد رقم هایی باالتر حتی تا ‪ ۷‬میلیون تومان هم بوده ایم‪.‬‬ ‫وی درباره چش��م انداز بازار خودرو تا پایان س��ال نیز گفت‪ :‬به‬ ‫صراحت نمی توان در این زمینه نظر داد اما در هر حال امیدواریم‬ ‫از این وضعیت به بهترین شکل بگذر یم‪.‬‬ ‫کریم��ی درب��اره وضعی��ت اش��فته ب��ازار در کش��ور و ضعف‬ ‫کارکردهای نظارتی در این بخش‪ ،‬گفت‪ :‬این نکته درس��ت است‬ ‫که مسئوالن باید وضع اقتصادی کشور را سر و سامان بدهند اما‬ ‫به این معنی نیست که مردم هیچ مسئولیت و وظیفه ای ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم خودش��ان باید در بازار تعادل ایجاد کنند و به‬ ‫نوعی تنظیم بازار کنند؛ زمانی که عده ای از مردم به فروش��گاه ها‬ ‫هج��وم می برن��د و مازاد ب��ر نیاز خود خری��د می کنند و اجناس‬ ‫خریداری ش��ده را در خانه های ش��ان انبار می کنند چه تفاوتی با‬ ‫محتکران دارند؟ بنابراین‪ ،‬باید این موضوع فرهنگ سازی شود تا‬ ‫هیچ کس مازاد نیاز خود خرید نکند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف مرکز اس��تان البرز تصریح کرد‪ :‬تا زمانی که‬ ‫م��ا فق��ط به یک قوطی رب گوجه فرنگ��ی نیاز داریم اما ‪ ۱۰‬عدد‬ ‫می خریم به یقین دچار کمبود و گرانی هم می ش��ویم؛ بخشی از‬ ‫علت گرانی و تورم به همین رفتارهای محتکرانه باز می گردد‪.‬‬ ‫امبوالنس های پیشرفته‬ ‫به ناوگان وزارت بهداشت پیوست‬ ‫ب��ه منظ��ور نوس��ازی ن��اوگان اورژان��س کش��ور‪ ،‬در ایینی با‬ ‫حضور وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی مدیران عامل‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬ایران خ��ودرو دیزل و جمعی از مدیران ارش��د این‬ ‫گروه صنعتی‪ ۳۰۰ ،‬امبوالنس به ناوگان وزارت بهداشت تحویل‬ ‫داده شد‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬در این ایین که محسن صالحی نیا‪ ،‬معاون‬ ‫امور صنایع و امیرحس��ین قناتی‪ ،‬مدیر کل صنایع خودرو و نیرو‬ ‫محرک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت حضور داش��تند ‪۳۰۰‬‬ ‫امبوالنس اس��پرینتر ‪ ۳۱۵‬به صورت تجهیز شده از سوی شرکت‬ ‫ایران خودرو دیزل در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن امبوالنس ه��ا بر پای��ه خودرو ون اس��پیرنتر ‪ ۳۱۵‬دیزلی‬ ‫مرس��دس بن��ز با موت��ور ‪ ۲۲LA DE OM۶۵۱‬و قدرت ‪۱۵۰‬‬ ‫اس��ب بخار و گیربکس دستی ‪ ۶+۱‬دنده‪ ،‬تولید شده اند‪ .‬از جمله‬ ‫امکان��ات فنی انها می توان به فرمان هیدرولیک با قابلیت تنظیم‬ ‫ارتفاع‪ ،‬سیس��تم ترمز هیدرولیک و سیس��تم های کمکی ‪ABS،‬‬ ‫‪ ASR، EBD، ESP‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫شیش��ه باالبر برقی‪ ،‬صندلی قابل تنظیم راننده و کمک راننده‪،‬‬ ‫چراغ مه ش��کن‪ ،‬گرمکن شیش��ه در های عقب و شیشه جلو‪ ،‬قفل‬ ‫مرک��زی‪ ،‬فیلتر جداکننده اب و گازوئی��ل‪ ،‬کروز کنترل‪ ،‬بخاری‬ ‫در کش��ویی در طرف ها‬ ‫درجا اب گرم‪ ،‬چراغ ‪ Day Light‬و دو ‬ ‫از جمل��ه دیگر امکانات این محصول اس��ت که می تواند به عنوان‬ ‫خودرو امبوالنس کالس ‪ B‬بخش��ی از نیاز کشور را برطرف کند‪.‬‬ ‫ش��رکت معتبر ‪ Gifa‬فرانسه به عنوان کاربری ساز امبوالنس در‬ ‫تجهیز و تبدیل این خودروها مشارکت داشته است‪.‬‬ ‫در این امبوالنس ها از پیش��رفته ترین تجهیزات استفاده شده‬ ‫که شامل زیرسازی قوی و عایق کاری و کف سازی یکپارچه مقاوم‬ ‫در برابر سایش‪ ،‬دیوار جداکننده به همراه پنجره و پرده‪ ،‬کابینت‬ ‫‪ PVC‬با شیشه های طلقی شفاف‪ ،‬نیمکت کامل صندوق شونده‪،‬‬ ‫صندل��ی پرس��تار‪ ،‬بران��کارد اصل��ی ‪،POWER Assisted‬‬ ‫ونتیالتور است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬این امبوالنس ها به دس��تگاه ‪ DC‬ش��وک‪ ۶ ،‬عدد‬ ‫خروج��ی ‪ ۲۲۰‬ول��ت و ‪ ۱۲‬ولت‪ ،‬کیف احیا‪ ،‬ساکش��ن پرتابل‪۲ ،‬‬ ‫سیلندر اکسیژن مجهز به مانیتور‪ ،‬پانل محافظ الکتریکی‪ ،‬کپسول‬ ‫اتش نش��انی‪ ،‬هواکش سقفی‪ ،‬سیستم گرمایش و سرمایش‪ ،‬اویز‬ ‫س��رم‪ ،‬اژیر و میکروفن‪ ،‬نمایش��گر و تنظیم کنن��ده دمای کابین‬ ‫ُ‬ ‫بیمار‪ Base Support ،‬الکترو پنوماتیک تجهیز شده است‪.‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 18‬مهر ‪ 30 1397‬محرم ‪ 10 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 502‬پیاپی ‪2475‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اذربایجان غربی خبر داد‬ ‫رفع نگرانی رانندگان‬ ‫با توزیع ‪۵‬هزار الستیک‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ :‬برای رفع مش��کل ناوگان حمل ونقل و رانندگان استان‬ ‫تعداد ‪۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬الستیک ماشین االت سنگین توزیع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬جعفرصادق اس��کندری با اشاره به اینکه‬ ‫هیچ گونه نگرانی درباره تامین کاالهای اساس��ی وجود ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اقالم اساس��ی مورد نیاز مردم در انبارها فراوان موجود‬ ‫اس��ت و تنها دلیل کمبود مقطعی در بازار مشکل حمل ونقل‬ ‫بود که این موضوع هم با تدابیر هیات دولت برطرف شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مراجع��ه زیاد هموطنان به ش��کل همزمان به‬ ‫فروشگاه ها و خرید بیش از حد نیاز نیز تعادل عرضه و تقاضا‬ ‫را دستخوش تغییر کرد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اذربایجان غربی‬ ‫بیان کرد‪ :‬برای کنترل بازار در بازه زمانی فروردین تا ‪۱۴‬مهر‬ ‫امس��ال‪ ،‬تعداد ‪۱۱۲‬هزار مورد بازرسی در استان انجام شده‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در این زمینه با کش��ف ‪۵‬هزار و ‪۱۲۸‬نوع تخلف‬ ‫‪۴‬هزار و ‪۵۵۳‬پرونده تش��کیل ش��د‪ .‬ارزش پرونده ها بیش از‬ ‫‪۲۵۴‬میلی��ارد توم��ان بوده و ب��ه اداره کل تعزیرات حکومتی‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با مقایس��ه عملکرد یادش��ده نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل به ترتیب ‪۵۴‬درصد افزایش در عنوان تخلف‪،‬‬ ‫‪۵۱‬درصد افزایش در تشکیل پرونده‪۵۹ ،‬درصد از نظر تخلف و‬ ‫هزار و ‪۹۳‬درصد افزایش در ارزش ریالی پرونده ها بوده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اذربایجان غربی‬ ‫گف��ت‪ :‬در بررس��ی پرونده های ‪۱۴‬نفر از اش��خاص حقیقی و‬ ‫حقوق��ی دریافت کننده ارز دولتی در اس��تان ‪۱۲‬مورد تخلف‬ ‫انها محرز شده که ‪ ۶‬مورد مربوط به اجرا نشدن تعهدات در‬ ‫قبال دریافت ارز دولتی بوده و ‪۶‬مورد هم گرانفروش��ی انجام‬ ‫داده اند که در مجموع تخلفات به ارزش بیش از ‪۱۸۵‬میلیارد‬ ‫تومان بوده و پس از تشکیل پرونده به مراجع ذی صالح ارجاع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اس��کندری افزود‪ :‬تعداد ‪۲‬هزار و ‪۳۹۲‬مورد بازرسی ازسوی‬ ‫کارشناس��ان از اول امس��ال انجام ش��ده و تعداد ‪۶‬واحد انبار‬ ‫از اول س��ال تا به ام��روز منجر به تش��کیل پرونده به ارزش‬ ‫‪۳۱‬میلیارد تومان با عنوان احتکار‪ ،‬اعالم نکردن موجودی و‪...‬‬ ‫شده و برای رس��یدگی نهایی پرونده ها به اداره کل تعزیرات‬ ‫حکومتی ارسال شده اند‪.‬‬ ‫م و فرصت برای‬ ‫تحری ‬ ‫طراحی پلتفرم‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده مهندسی خودرو دانشگاه علم‬ ‫و صنعت گفت‪ :‬تحریم صنعت خودرو ازس��وی امریکا فرصت‬ ‫مناس��بی برای ایران خودرو و سایپاس��ت تا با طراحی پلتفرم‬ ‫مش��ترک‪ ،‬با کمترین هزینه به س��مت خودکفای��ی در این‬ ‫صنعت حرکت کنند‪.‬‬ ‫ابوالفضل خلخالی اظهارک��رد‪ :‬درحال حاضر ایران خودرو و‬ ‫س��ایپا هرکدام به طور جداگانه پروژه طراحی و تولید پلتفرم‬ ‫ملی را در دست اجرا دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هزینه های طراحی و تولید پلتفرم بس��یار‬ ‫باالست‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬در شرایط فعلی که صنعت خودرو با‬ ‫مشکالت داخلی و خارجی گوناگونی روبه رو است بهتر است‬ ‫این دو ش��رکت به طور مش��ترک پلتفرم��ی را تولید کنند تا‬ ‫هزینه های انها در این حوزه کاهش یابد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت ادامه داد‪ :‬تولید‬ ‫مش��ترک پلتفرم سال هاس��ت که به رویه ای فراگیر در میان‬ ‫خودروسازان بین المللی تبدیل شده و خودروسازان صاحب نام‬ ‫با مشارکت یکدیگر پلتفرم طراحی و تولید می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬دو شرکت خودروسازی نیسان و‬ ‫رنو با مش��ارکت یکدیگر یک پلتفرم مشترک طراحی و تولید‬ ‫کرده ان��د و هر ک��دام خودروهای مدنظر خودش��ان را با برند‬ ‫اختصاصی خودشان روی این پلتفرم تولید و عرضه کرده اند‪.‬‬ ‫خلخالی ب��ا بیان اینکه پیش��نهاد تولید مش��ترک پلتفرم‬ ‫ازس��وی ایران خودرو و سایپا به معنای پیشنهاد ادغام این دو‬ ‫خودروساز نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اتفاقا این دو خودروساز بزرگ‬ ‫باید به ش��کل مس��تقل به فعالیت خود ادامه دهند تا جریان‬ ‫رقابت در صنعت خودرو کش��ور حفظ شود اما بهتر است در‬ ‫حوزه طراحی و تولید پلتفرم از تجربه های بین المللی استفاده‬ ‫ک��رده و با یکدیگر همکاری داش��ته باش��ند تا ب��ا هم افزایی‬ ‫هزینه ها کاهش و خروجی کار ارتقا یابد‪.‬‬ ‫مهدی مطلب زاده‬ ‫فرایند تخصیص ارز و‬ ‫ثبت سفارش محصوالت‬ ‫مورد نیاز بسیار طوالنی‬ ‫و وقت گیر است و هزینه‬ ‫گزافی دارد‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت تخصیص ارز به قطعه سازان‬ ‫تولید‪ ،‬سرگردان شرایط موجود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ارز ای��ن روزها یک��ی از پربحث ترین موضوع های‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و صنعتی است‪ .‬اغاز دور جدید‬ ‫تحریم ها‪ ،‬کش��ور را با کمبود مناب��ع ارزی روبه رو‬ ‫کرده و به دنبال ان واردات کاالهای مش��ابه ساخت‬ ‫داخل ممنوع ش��ده اس��ت‪ .‬تحت تاثیر این مسئله‬ ‫مقرر شد کسانی که ثبت سفارش کاال با ارز دولتی‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی داش��ته اند نیز مابه التفاوت ارز دولتی‬ ‫با ازاد را بپردازند‪ .‬این موضوع گالیه های بسیاری را‬ ‫ازسوی تولیدکنندگان از جمله قطعه سازان به دنبال‬ ‫داشت‪ .‬انها عنوان می کردند اگر این الزام از ابتدای‬ ‫ثبت سفارش محصوالت اعمال می شد‪ ،‬نرخ هر دالر‬ ‫بس��یار پایین تر از امروز بود؛ بنابراین این اقدام در‬ ‫ش��رایط بحرانی کنونی منجر به کاهش سرمایه ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اما مس��ئله به اینجا ختم نمی ش��ود زی��را امروز‬ ‫تولیدکنن��دگان برای واردات م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫خ��ود ناگزیر به تهی��ه ارز از ب��ازار ازاد یا از طریق‬ ‫مجراها و سامانه هایی مانند نیما و‪ ..‬هستند‪.‬‬ ‫این مسئله نه تنها مشکل صنعتگر را حل نکرده‪،‬‬ ‫بلکه بر مش��کالتش افزوده است‪ .‬ش��اپور سامعی‪،‬‬ ‫نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» گفته‬ ‫ب��ود؛ خری��د ارز س��همیه ای دارای چندین مرحله‬ ‫اس��ت که گاهی اتفاق می افتد قطعه ساز تا مراحل‬ ‫پایانی ان را طی کرده اما امضای نهایی را نتوانسته‬ ‫بگی��رد و کارها نیمه کاره رها می ش��ود یا در حالی‬ ‫ک��ه هزینه ریالی ارز مورد نظر از منابع اعالم ش��ده‬ ‫برای گرفتن ارز صادراتی(دریافت ارز نیما از منابع‬ ‫صادراتی) پرداخته ش��ده‪ ،‬در نهایت ش��رکت مورد‬ ‫نظر عنوان می کند به‪‎‬دلیل مشکالتی که در سامانه‬ ‫پیش امده نمی تواند ارز مورد نظر را بفروش��د‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬صنعتگر باید ریال واریز شده را دوباره پس‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫در همین زمینه محمدرض��ا نجفی منش‪ ،‬رئیس‬ ‫انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کش��ور هم به «گسترش صنعت» گفته‬ ‫بود؛ گمرک در مسئله انبار شدن قطعات در گمرک‬ ‫مقصر نیس��ت زیرا قانونی گذاشته شده که به طور‬ ‫حت��م باید واردکننده دارای کد ‪۱۴‬رقمی باش��د تا‬ ‫بتواند محص��والت خود را ترخی��ص کند‪ .‬این کد‬ ‫‪۱۴‬رقمی نیز زمانی ارائه می ش��ود که تخصیص ارز‬ ‫داده شده باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تخصیص ارز نیز در سامانه ای به نام‬ ‫نیما انجام می ش��ود که در«حکم گوری اس��ت که‬ ‫مرده ای در ان نیس��ت»‪ .‬این بالتکلیفی مربوط به‬ ‫همین مسئله است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتگران در دوراهی‬ ‫تامین نش��ود‪ ،‬به طور قطع محص��ول ناقص بوده و‬ ‫غیرقابل استفاده خواهد بود‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور با بیان اینکه پس‬ ‫از اعت��راض به رون��د واردات و تخصیص ارز‪ ،‬مانند‬ ‫بازی مار و پله دوباره باید روند ثبت سفارش از ابتدا‬ ‫اغاز شود‪ ،‬گفت‪ :‬با این وضعیت یک تا دو ماه طول‬ ‫می کشد تا ارز دوباره تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گاهی معامله صنعتگر با کشوری است‬ ‫ک��ه ارز دالر یا یورو ن��دارد به عنوان مثال معامله با‬ ‫کره جنوبی با وون انجام می ش��ود و تبدیل یورو به‬ ‫وون ‪۸‬درصد هزینه اضافه دارد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه اظهار ک��رد‪ :‬موضوع پیچیده ش��ده‪،‬‬ ‫ع�لاوه بر این فرایند تخصیص ارز و ثبت س��فارش‬ ‫محصوالت مورد نیاز بسیار طوالنی و وقت گیر است‬ ‫و هزین��ه گزافی دارد و به طور کلی این روند ثبات‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مطلب زاده در پایان گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی و با‬ ‫این وضعیت س��امانه نیما‪ ،‬همه متحیر و سرگردان‬ ‫هس��تند‪ .‬امیدوارم زودتر به این موضوع رسیدگی و‬ ‫مشکالت این بخش برطرف شود‪.‬‬ ‫صنعتگر در این ش��رایط نابسامان ارزی‪ ،‬در یک‬ ‫دو راه��ی ق��رار دارد؛ اینکه تولی��د را ادامه دهد یا‬ ‫خیر‪ .‬بیشتر کس��انی که به فعالیت های خود ادامه‬ ‫داده اند تولید انه��ا با کاهش ظرفیت همراه بوده و‬ ‫کمتر از ‪۵۰‬درصد تولید دارند‪ .‬سامعی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرویی با‬ ‫اشاره به وضعیت بحرانی واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫پیش تر گفته بود؛ نامه های زیادی از قطعه س��ازان‬ ‫کوچک از سراسر کشور به انجمن می رسد که اعالم‬ ‫می کنند به دلیل مشکالت ارزی‪ ،‬تامین نشدن مواد‬ ‫اولی��ه و کمب��ود نقدینگی‪ ،‬در حال تعطیل ش��دن‬ ‫هس��تند و از انجم��ن کمک خواس��ته اند‪ .‬در ادامه‬ ‫مس��ئله ارز‪ ،‬مهدی مطلب زاده‪ ،‬نایب رئیس انجمن‬ ‫‹ ‹مشکالت داخلی و قوانین دست وپاگیر‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫محم��د نصیری از دیگر فع��االن صنعت قطعه به‬ ‫کش��ور نیز به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬اتفاق های‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬مش��کالت امروز تولید‬ ‫زیادی در بازار ازاد برای ارز افتاده اس��ت‪ .‬س��امانه‬ ‫بیش��تر داخلی و مرب��وط به قوانین دس��ت وپاگیر‬ ‫نیما چرخه معیوبی است که نمی توان ارز مورد نیاز‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫را از طریق ان تامین کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬قرارداده��ای‬ ‫وی در ادام��ه توضیح داد‪ :‬به عن��وان نمونه‪ ،‬پس‬ ‫خودروس��ازان بلندم��دت بوده و مش��کالت زیادی‬ ‫از طی کردن مراحل گوناگون که با دش��واری های‬ ‫برای تامین نقدینگی واحدهای قطعه سازی به وجود‬ ‫بس��یاری نیز همراه اس��ت‪ ،‬کاالیی را وارد می کنید‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬با شناور بودن قیمت ارز‬ ‫که از قطعات مصرفی یک قطعه خاص‬ ‫چالش چند برابر ش��ده و از نظر روانی‬ ‫اس��ت زیرا یک قطعه از قطعات و مواد‬ ‫اعتمادی به قیمت های بازار نیست‪.‬‬ ‫اولیه گوناگ��ون تهیه می ش��ود‪ .‬برای‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬زمان زی��ادی باید در‬ ‫واردات مواد اولی��ه و قطعات منفصله‬ ‫نوب��ت منتظ��ر بود ت��ا ارز م��ورد نیاز‬ ‫موردنیاز ثبت س��فارش انجام می شود‬ ‫اختصاص داده ش��ود‪ .‬ب��رای دریافت‬ ‫ام��ا در ادامه‪ ،‬در بخش ه��ای مختلف‬ ‫تس��هیالت نی��ز چندین ب��ار صنعتگر‬ ‫وارد می ش��ود‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬برخی‬ ‫محمد نصیری‬ ‫باید مراجعه کند تا این تس��هیالت به‬ ‫در بخ��ش خ��ودرو‪ ،‬بعض��ی دیگر در‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬همین طور در بخش برق بحث نقدینگی مشکالت او پرداخت ش��ود‪ .‬گاهی هم پرداخت‬ ‫تسهیالت انجام نمی ش��ود و صنعتگر‬ ‫و الکترونی��ک و‪ . ...‬حال تصور کنید از‬ ‫بسیاری برای صنعت‬ ‫این مجموعه‪ ،‬ممکن است یکی تایید به وجود اورده و بانک ها بای��د از نقدینگ��ی و س��رمایه خ��ود‬ ‫در این زمینه با صنعتگران استفاده کند‪.‬‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫همکاری نمی کنند‬ ‫این فعال صنعت ادامه داد‪ :‬عالوه بر‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬در این صورت وقتی‬ ‫این ه��ا‪ ،‬تولیدکنن��ده محصول خود را‬ ‫یکی از قطعات ریز یک قطعه تکمیلی‬ ‫به طور مدت دار به فروش می رساند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت یاداور شد‪ :‬همان طور که در باال‬ ‫اشاره شد درحال حاضر قراردادهای خودروسازان با‬ ‫قطعه س��ازان برای پرداخت هزینه قطعات در قالب‬ ‫قراردادهای بلند مدت است‪.‬‬ ‫نصیری به بی تعهدی بانک ها اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بحث نقدینگی مش��کالت بس��یاری ب��رای صنعت‬ ‫به وجود اورده و بانک ها در این زمینه با صنعتگران‬ ‫همکاری نمی کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در واقع با ابالغ بخش��نامه ها انها را اجرا‬ ‫نکرده و تولیدکننده را سرگردان می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت تهیه لوازم یدکی ماشین االت‬ ‫نصیری به چالش تهیه لوازم یدکی ماش��ین االت‬ ‫و تجهیزات قطعه س��ازان اشاره کرد و گفت‪ :‬مشکل‬ ‫دیگ��ر تامین قطع��ات لوازم یدکی ماش��ین االت و‬ ‫تجهیزات اس��ت‪ .‬این موضوع حتی از مش��کل ارز‬ ‫بغرنج تر اس��ت زیرا به قول مقامات ارز ش��اید یک‬ ‫درصدش در بازار و به قیمت ازاد باشد اما بقیه ان‬ ‫در دس��ت دولت بوده و سهمیه بندی شده است در‬ ‫حالی که کمبود قطعات لوازم یدکی ماش��ین االت‬ ‫تولید مش��کالت زیادی را ب��رای صنعتگر به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬قیمت ها نسبت به خرداد دست کم‬ ‫‪۴‬برابر شده و قطعات نیز تقلبی و بی کیفیت است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه افزود‪ :‬ای��ن قطعات یا‬ ‫کارکرده هس��تند که تمیز شده و دوباره به چرخه‬ ‫مصرف برگش��ته اند یا باکیفیت بسیار نازل در بازار‬ ‫عرضه می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹پس گرفتن تسهیالت بخشودگی‬ ‫نصیری در پایان به بخشنامه بانک مرکزی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در این بخش��نامه امده است که«پیرو‬ ‫ابالغی��ه ‪۲۱‬بهم��ن ‪ ۹۵‬درباره اجرای بخش��ودگی‬ ‫س��ود تس��هیالت کمتر از یک میلیارد ری��ال افراد‬ ‫زندانی ش��ده یا افرادی که حکم جلب برای ش��ان‬ ‫صادر شده است‪ ،‬به اس��تحضار می رساند براساس‬ ‫مصوبه کمیس��یون اعتباری ‪۷‬شهریور ‪ ۹۷‬به منظور‬ ‫شفافیت موضوع و ایجاد نشدن هرگونه ابهام درباره‬ ‫مش��موالن ابالغیه فوق الذکر‪ ،‬بن��د‪ ۴‬از یازدهمین‬ ‫صورت جلس��ه کمیس��یون اعتباری مورخ ‪۶‬خرداد‬ ‫‪ ۹۷‬اصالح و فقط اولویت بخشش سود تسهیالت به‬ ‫افرادی که حکم محکومیت انها به دلیل بازپرداخت‬ ‫نکردن اقساط قطعی ش��ده و زندانی شده اند‪ ،‬قابل‬ ‫اقدام است»‪.‬‬ ‫دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫نهاد های اجرایی از دستور برای ترخیص خودروها سرباز می زنند‬ ‫دبیر کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬بای��د از رئیس جمهوری پرس��ید که‬ ‫چرا با وجود دس��تور ترخیص خودروهای انبار شده‬ ‫در گمرکات‪ ،‬س��ازمان های زیرمجموعه از انجام این‬ ‫دستور امتناع می کنند‪.‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا در پاسخ به اینکه ایا وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ترخیص این خودروها‬ ‫از گم��رکات همکاری الزم را ن��دارد به عصر معدن‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬گم��رک و نهادهای مرتب��ط درحال حاضر از‬ ‫دس��تور رئیس جمهوری تمکین نمی کنند البته نگاه‬ ‫حاکمی��ت تاکن��ون این بوده که به دلی��ل حمایت از‬ ‫تولی��د داخلی‪ ،‬خودرو جدیدی وارد نش��ود و به نظر‬ ‫می رس��د دلی��ل تاخی��ر در ترخیص ای��ن خودروها‬ ‫حمایت از خودروسازان داخلی باشد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه این تدبیر درستی است که به طورمحدود اقدام‬ ‫به ترخیص بخش��ی از خودروهای انبارش��ده کنند‪،‬‬ ‫به عصرخودرو گفت‪ :‬ورود این خودروها در ش��رایط‬ ‫فعلی به صالح نیست و نباید اصراری برای ورود این‬ ‫خودروها به بازار وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در پاسخ‬ ‫به اینکه اصرار بر ورود ای��ن خودروها به بازار به طور‬ ‫قطع با هدف حمایت از مصرف کننده و سرمایه هایی‬ ‫اس��ت که ماه ها در گمرکات خوابیده اس��ت و به طور‬ ‫قطع‪ ،‬ورود ای��ن خودروها به ب��ازار از حباب قیمتی‬ ‫می کاهد که در نهایت این روند به سود مصرف کننده‬ ‫خواهد ب��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خروج ارز از کش��ور به بهانه‬ ‫ورود خودرو در ش��رایط فعلی پذیرفتنی نیست و در‬ ‫ش��رایطی که کشور با کمبود ارز روبه رو است‪ ،‬دلیلی‬ ‫برای ترخیص این خودروها وجود ندارد‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا در پاس��خ به پرس��ش دیگر مبنی بر‬ ‫اینکه ارز م��ورد نیاز این خودروها پرداخت ش��ده و‬ ‫س��رمایه هایی اس��ت که ماه ها در گمرکات خوابیده‬ ‫نیز گفت‪ :‬واردکننده ها ملزم به پرداخت مابه التفاوت‬ ‫ن��رخ ارز دریافتی برای واردات خ��ودرو با نرخ فعلی‬ ‫هس��تند و در این صورت می توان نسبت به ترخیص‬ ‫این خودروها اقدام کرد‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در پاسخ به اینکه ایا به طور کلی با ترخیص‬ ‫این خودروها مخالف هس��تید‪ ،‬اف��زود‪ :‬واردکننده ها‬ ‫در صورت��ی که ای��ن مابه التف��اوت را پرداخت کنند‪،‬‬ ‫می توانند نس��بت ب��ه ترخیص خودرو اق��دام کنند‬ ‫زی��را در صورت ترخی��ص نیز این خودروه��ا با نرخ‬ ‫ارز فعلی به فروش خواهد رس��ید که س��ود به دست‬ ‫امده به جیب واس��طه خواهد رف��ت و در این میان‬ ‫مصرف کنندگان متضرر می شوند‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا ادامه داد‪ :‬براس��اس طرح ساماندهی‬ ‫بازار خودرو‪ ،‬کارگروهی تشکیل شده تا حوزه صنعت‬ ‫خودرو را بررس��ی و مش��کالت را پیگیری کند تا در‬ ‫ش��رایط فعلی ضمن احصای مش��کالت این صنعت‪،‬‬ ‫گام��ی رو به جل��و برای این صنعت ب��وده و ان را از‬ ‫مش��کالت فعلی نجات دهد و در عین حال کمکی به‬ ‫مصرف کنندگان این صنعت باشد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫‪ 18‬مهر ‪ 30 1397‬محرم ‪ 10 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 502‬پیاپی ‪2475‬‬ ‫یادداشت‬ ‫الزام صنعتگران‬ ‫به تصفیه پساب‬ ‫مجموع اب در اختیار‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫‪ ۱۵‬هزار لیتر بر‬ ‫ثانیه است‪ ،‬با توجه‬ ‫به تغییرات اقلیمی‬ ‫و خشکسالی حاکم بر‬ ‫کشور و کاهش میزان‬ ‫بارندگی ها و حجم‬ ‫اب های زیرزمینی‪،‬‬ ‫اب دهی چاه های اب‬ ‫شهرک ها دارای مشکل‬ ‫بوده و اکنون افت‬ ‫اب دهی وجود دارد‬ ‫به طوری که ‪ ۲‬هزار‬ ‫لیتر از این منابع ابی‬ ‫از دسترس خارج شده‬ ‫است‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از کم ابی در شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫وعده تامین اب صنایع کوچک در برنامه ششم‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪A.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫واحده��ای صنعتی اع��م از اینکه در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی یا مجتمع های صنعتی مس��تقر ش��ده یا به‬ ‫صورت تک واحدی ساخته شوند اب مورد نیاز خود را‬ ‫ممکن است از چاه های شهرک صنعتی‪ ،‬منابع مجاور‬ ‫یا چاه مشترک‪ ،‬شبکه اشامیدنی شهر یا روستا تامین‬ ‫کنند‪ .‬در برخی موارد نیز متقاضی س��اخت یک واحد‬ ‫صنعت��ی از قبل دارای چاه یا قنات یا س��همی از یک‬ ‫منبع ابی بوده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬واحدهای تولیدی‬ ‫مستقر در شهرک های صنعتی در استان های کویری‬ ‫مانند سمنان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرمان به طور عمده با کم ابی‬ ‫رو به رو هس��تند حتی در استان های کوهستانی مانند‬ ‫چهارمحال و بختیاری نیز مش��کل کم ابی به ویژه در‬ ‫ش��هرک صنعتی «س��امان» دیده می ش��ود‪ .‬بخشی‬ ‫از مش��کالت صنعت در حوزه اب مرب��وط به رعایت‬ ‫نکردن برنامه امایش س��رزمینی در استقرار صنایع و‬ ‫احداث شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند نیاز هر هکتار شهرک صنعتی‬ ‫به ‪ ۰.۴‬لیتر در ثانیه اب اس��ت و با وجود محدودیت‬ ‫منابع ابی ایجاد ش��هرک های تخصصی برای استقرار‬ ‫واحدهای دانش بنیان با تکیه بر محدودیت مصرف اب‬ ‫راهکار کاهش کم ابی در صنعت اس��ت‪ .‬اما مسئوالن‬ ‫از افزای��ش حقابه صنعتی در برنامه شش��م توس��عه‬ ‫می گویند‪.‬‬ ‫پیش از این نیز صادق نجفی‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ای��ران گفته بود که‬ ‫اینده خوبی در زمینه منابع‬ ‫اب و خاک نداریم‪.‬‬ ‫ص��ادق نجفی در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنعت» با تاکید بر اهمیت جلوگیری‬ ‫از تغیی��رات اقلیم��ی و کمبود منابع اب��ی در فضای‬ ‫کس��ب وکار اظهار کرد‪ :‬اینده خوب��ی در حوزه اب و‬ ‫خاک نداریم و در شرایط بحران ابی در بعضی مناطق‬ ‫ق��رار داریم و باید در این زمینه ب��ه دنبال راهکارها‪،‬‬ ‫جایگزین ه��ا و برنامه ری��زی باش��یم‪ .‬وی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫نهادهای مربوط باید گزارش وضعیت منابع ابی کشور‬ ‫را تا س��ال ‪ ۱۴۲۸‬خورش��یدی تهیه و اطالع رس��انی‬ ‫کنند تا بتوان ب��رای مقابله با کم ابی و بحران اب در‬ ‫صنایع برنامه ریزی کرد و جایگزین مناس��بی را پیش‬ ‫از وقوع بحران پیدا ک��رد‪ .‬نجفی همچنین از مدیران‬ ‫شهرک های صنعتی خواست تا راهکارهای پیشنهادی‬ ‫خ��ود را ب��رای مقابله با کم اب��ی در صنایع کوچک و‬ ‫متوسط ارائه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرساخت هست‪ ،‬اب نیست‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان معتقدن��د محدودی��ت منابع‬ ‫اب��ی نبای��د در فراین��د خدمات دهی ب��ه واحدهای‬ ‫صنعت��ی اختاللی ایجاد کند همان طور که اکنون نیز‬ ‫زیرساخت های فعالیت در شهرک های صنعتی فراهم‬ ‫است‪ .‬حس��ن البویه‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان س��منان در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» با بیان اینکه ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫با مش��کل جدی کمبود اب روبه رو هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زیرس��اخت های الزم در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫این اس��تان فراهم اس��ت اما متاس��فانه با کمبود اب‬ ‫روبه رو هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا وج��ود‬ ‫مش��کالت مختلف��ی مانن��د‬ ‫کمب��ود اب و خشکس��الی‪،‬‬ ‫طرح های ب��زرگ صنعتی و‬ ‫تولی��دی در ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان اجرا می شود و‬ ‫ب��رای ج��ذب بیش��تر‬ ‫سرمایه گذاری نیاز است تا مشکل کمبود اب بر طرف‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫س��منان تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��رای ج��ذب و حمای��ت از‬ ‫س��رمایه گذاران باید وضعیت اعتبارات ش��هرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعت��ی این اس��تان بهب��ود پی��دا کند تا‬ ‫زیرساخت های بیشتری فراهم و نواقص بر طرف شود‪.‬‬ ‫ال بویه همچنین از اختص��اص ‪ ۱۶‬میلیارد و ‪۳۲۹‬‬ ‫میلی��ون تومان اعتبار اس��تانی مصوب برای توس��عه‬ ‫شهرک ها و ناحیه های صنعتی استان سمنان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬وضعیت اعتبارات نسبت به سال گذشته بهتر‬ ‫شده است اما نسبت به وضعیت ایده ال فاصله زیادی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫س��منان ادامه داد‪ :‬در امس��ال ‪ ۵۸۰‬میلیون تومان به‬ ‫منظور توس��عه شهرک صنعتی دامغان‪ ۷۵۰ ،‬میلیون‬ ‫تومان برای توسعه شهرک صنعتی سمنان‪ ۳ ،‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان برای ش��هرک صنعتی شاهرود‬ ‫و ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۱۷۰‬میلیون تومان نیز برای توس��عه‬ ‫شهرک صنعتی گرمسار اعتبار مصوب شده است‪.‬‬ ‫ال بویه تاکید کرد‪ :‬برای توسعه شهرک های صنعتی‬ ‫ایوانکی یک میلیارد و ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان‪ ،‬مهدیش��هر‬ ‫‪ ۹۰۵‬میلیون تومان‪ ،‬س��رخه ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬ارادان ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان‪ ،‬الس��جرد ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬دیباج ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬یاتری ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬فوالدمحل��ه و بیارجمند نیز به ترتیب‬ ‫‪ ۱۵۰‬و ‪ ۴۰‬میلیون تومان اعتبار مصوب شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مبلغ ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۸۶‬میلیون تومان‬ ‫اعتبار نیز برای توسعه و تکمیل منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫سمنان مصوب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بحران کم ابی برای ‪ ۲۸۵‬واحد صنعتی‬ ‫هرچن��د قس��متی از مش��کل کم ابی در ش��هرک‬ ‫صنعتی سامان ‪ ۱‬و ‪ ۲‬در استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫با تانکرهای اب رسانی رفع ش��د اما برای رفع بحران‬ ‫کم ابی در ‪ ۲۸۵‬واحد صنعتی چهارمحال و بختیاری‬ ‫وعده بارش های فصل بارندگی داده شده است‪.‬‬ ‫علیرض��ا ش��فیع زاده‪،‬‬ ‫ش��رکت‬ ‫مدیرعام��ل‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش‬ ‫صنعت» اظهار کرد‪ :‬به دنبال‬ ‫تش��دید پدیده خشکسالی و‬ ‫کاهش منابع ابی‪ ،‬از مجموع ‪ ۴۷۴‬واحد صنعتی فعال‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی اس��تان‪ ۲۸۵ ،‬واحد ان با‬ ‫بحران کم ابی روبه رو است‪ .‬شفیع زاده با بیان اینکه هر‬ ‫هکتار ش��هرک صنعتی به ‪ ۰.۴‬لیتر در ثانیه اب نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬اب رس��انی به شهرک های‬ ‫صنعتی سفیددش��ت و فرادنبه شهرستان بروجن به‬ ‫صورت سیار و با ارسال روزانه بیش از ‪ ۵۰۰‬متر مکعب‬ ‫برای مص��ارف صنعت��ی‪ ،‬انجام می ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان چهارمحال و‬ ‫بختی��اری ادامه داد‪ :‬اب بخش صنعتی و اش��امیدنی‬ ‫شهرک های صنعتی استان از طریق ‪ ۲۷‬حلقه عمیق‬ ‫تامی��ن می ش��ود ک��ه چاه ه��ای ش��هرک صنعت��ی‬ ‫سفید دشت و فرادنبه به طور کامل خشک و دبی اب‬ ‫بقیه نیز با کاهش محسوس همراه شده است‪.‬‬ ‫ش��فیع زاده با بیان اینکه اتصال ش��بکه اب رسانی‬ ‫ب��ن به بروج��ن‪ ،‬تنها راه برون رف��ت از بحران کم ابی‬ ‫شهرک های صنعتی استان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در صورتی‬ ‫که سهمیه اب تخصیصی شبکه بن به بروجن تا بهار‬ ‫سال اینده محقق نشود‪ ،‬شهرک صنعتی شهرکرد نیز‬ ‫با مشکل روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین اب‪ ،‬ماموریت واحد فنی‬ ‫از انجا که ایجاد و توسعه صنعتی بدون اب معنایی‬ ‫ندارد و تامین اب مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی دارای اولویت زیادی اس��ت‪،‬‬ ‫این مهم برعهده معاونت فنی سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫فتحعل��ی محمدزاده‪ ،‬معاون‬ ‫فنی سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫در گفت وگ��و با «گس��ترش‬ ‫صنعت» اظه��ار کرد‪ :‬نگاهی‬ ‫ب��ه وضعیت مص��رف اب در‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی‪،‬‬ ‫خدماتی‪ ،‬اشامیدنی و صنعت اب کشور نشان می دهد‬ ‫ک��ه ‪ ۹۲‬درص��د از کل اب مصرفی کش��ور مربوط به‬ ‫بخش کشاورزی اس��ت‪ ۶ .‬درصد از این حجم اب در‬ ‫بخش خانگی‪ ،‬اشامیدنی و خدمات مصرف می شود و‬ ‫فقط ‪ ۲‬درصد ان در بخش صنعت اس��تفاده می شود‬ ‫که س��هم نیروگاه ها و پاالیشگاه ها نیز در این قسمت‬ ‫تعریف شده است‪ .‬این در حالی است که سهم مصرف‬ ‫اب در بخش صنعت در مقایسه با کشورهای در حال‬ ‫مشارکت صنعتگران فارس در بازسازی عتبات عالیات‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس با بیان اینکه‬ ‫فرصت بازس��ازی عتب��ات عالیات در عصر کنونی ی��ک موهبت الهی‬ ‫برای مردم اس��ت ت��ا با اهدای کمک ها و ن��ذورات در این امر مقدس‬ ‫مشارکت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬با همکاری ستاد عتبات عالیات فارس‪ ،‬بستری‬ ‫فراهم ش��ده تا صنعتگران مستقر در شهرک های صنعتی استان نیز از‬ ‫این فرصت استفاده مطلوب کنند‪` .‬به گزارش «گسترش صنعت» به‬ ‫نقل از روابط عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬احد‬ ‫فتوحی در جلس��ه مدیران عامل ش��رکت های خدماتی ش��هرک های‬ ‫صنعتی فارس که با حضور رئیس س��تاد بازس��ازی عتبات عالیات در‬ ‫اس��تان فارس برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬خدمت گزاری سید الشهدا(ع) برای‬ ‫ایرانیان افتخاری اس��ت که همواره نسبت به ان اهتمام داشته اند‪ .‬وی‬ ‫بر ایجاد س��ازکاری مناس��ب به منظور جمع اوری کمک ها‪ ،‬نذورات و‬ ‫هدای��ای جامعه صنعتی برای مش��ارکت در بازس��ازی عتبات عالیات‬ ‫تاکید ک��رد و گفت‪ :‬در این زمینه هیات مدیره های ش��رکت خدماتی‬ ‫توس��عه و توسعه یافته بسیار ناچیز است در حالی که‬ ‫انگش��ت اته��ام پرمصرفی در بخش اب همیش��ه به‬ ‫سمت صنعت گرفته شده است‪.‬‬ ‫محمدزاده با بیان اینک��ه مجموع اب در اختیار‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ‪ ۱۵‬ه��زار لیت��ر ب��ر ثانیه‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با توجه به تغیی��رات اقلیمی‬ ‫و خشکس��الی حاک��م بر کش��ور و کاه��ش میزان‬ ‫بارندگی ه��ا و حجم اب ه��ای زیرزمینی‪ ،‬اب دهی‬ ‫چاه های اب شهرک ها دارای مشکل بوده و اکنون‬ ‫اف��ت اب دهی وجود دارد به طوری که ‪ ۲‬هزار لیتر‬ ‫از این منابع ابی از دس��ترس خارج شده است‪ .‬در‬ ‫بعضی از دشت ها نیز به دلیل تغییرات اقلیمی اب‬ ‫مورد نیاز مجموعه ش��هرک های صنعتی شور شده‬ ‫و الزم اس��ت کف ش��کنی و تغییر مکانی چاه های‬ ‫ش��هرک انجام ی��ا اینکه اب مورد نیاز ش��هرک از‬ ‫محل دیگر تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۲‬برابری سهمیه صنعت‬ ‫معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران ادامه داد‪ :‬در برنامه ششم توسعه دنبال‬ ‫ان هستیم تا سهم اب مصرفی بخش صنعت را به ‪۲‬‬ ‫برابر افزایش دهیم‪ .‬مصوبه های قانونی ان نیز در قالب‬ ‫احکام دائمی برای اجرا صادر ش��ده است‪ .‬الزم است‬ ‫تا سهم اب مصرفی همزمان با توسعه صنعت افزایش‬ ‫یابد‪ .‬این افزای��ش حداقل از میزان ‪ ۲‬درصد فعلی به‬ ‫‪ ۳.۵‬تا ‪ ۴‬درصد خواهد بود در حالی که در کشورهای‬ ‫صنعتی همتراز با ما س��هم اب مصرفی حدود ‪ ۷‬تا ‪۸‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫محمدزاده تاکید ک��رد‪ :‬ارزش افزوده اب در صنعت‬ ‫سهم باالیی دارد به طوری که به ازای هر لیتر ابی که‬ ‫به بخش صنعت اختصاص یافته‪ ،‬برای ‪ ۵۵‬نفر اشتغال‬ ‫ایجاد شده است؛ کمتر بخشی از اقتصاد کشور ممکن‬ ‫است چنین ارزش افزوده ای داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫تامی��ن اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن و اینترن��ت به عنوان‬ ‫زیرس��اخت های اولی��ه تا ورودی واحده��ای تولیدی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی برعهده ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��ت اما اکنون بحران کم ابی‬ ‫در برخی شهرک های صنعتی کشور باعث نگرانی در‬ ‫بخش صنایع کوچک و متوسط شده است‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫در برخی از اس��تان ها از ص��دور مجوز فعالیت صنایع‬ ‫اب بر نیز خودداری می ش��ود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫ام��کان جابه جایی برخی از چاه های کش��اورزی برای‬ ‫صنعت در برخی اس��تان ها محدود شده است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬اسان س��ازی روند برخورداری از زیرساخت های‬ ‫اولیه در شهرک های صنعتی به عنوان وظیفه ای برای‬ ‫این ش��رکت ها مطرح اس��ت‪ .‬میزان اب مورد نیاز هر‬ ‫ش��هرک صنعتی به نس��بت نوع صنعت و مس��احت‬ ‫شهرک متفاوت اس��ت اما به طور میانگین اب مورد‬ ‫نیاز برای ه��ر هکتار زمین صنعتی معادل یک چهارم‬ ‫لیتر در ثانیه است‪.‬‬ ‫به عن��وان نماین��دگان صنعتگران‪ ،‬می توانند نق��ش موثری در هدایت‬ ‫این هدایا و کمک ها به س��تاد بازس��ازی عتبات عالیات داشته باشند‪.‬‬ ‫اسکندر قاسمی‪ ،‬رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان فارس‬ ‫نیز با اش��اره به نقش فارس در بازس��ازی عتب��ات عالیات و بقعه های‬ ‫متبرکه اظهار کرد‪ :‬در طرح توس��عه حرم ها‪ ،‬صحن حضرت زهرا (س)‬ ‫بزرگ تری��ن پروژه مذهبی جهان در نجف در حال انجام اس��ت که تا‬ ‫پایان سال به سرانجام می رسد‪.‬‬ ‫فعالیت واحدهای صنعتی در‬ ‫صورت رعایت اس��تانداردهای‬ ‫زیس��ت محیطی االین��ده‬ ‫نیس��ت همان طور که تمامی‬ ‫تصفیه خانه ه��ای فاض�لاب‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‬ ‫اس��تان می توانن��د فاض�لاب‬ ‫احمد علی شهیدی‬ ‫ش��هرک یا ناحی��ه صنعتی را‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫در حد استانداردهای سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست تصفیه شهرک های صنعتی استان‬ ‫گیالن‬ ‫کنند‪ .‬ب��رای نیل به این هدف‬ ‫تمام��ی واحده��ای صنعت��ی‬ ‫مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی موظف هستند بر ا ساس‬ ‫مف��اد قراردادها و ضوابط و مقررات زیس��ت محیطی فاضالب‬ ‫تولیدی خود را ابتدا پیش تصفیه کرده و سپس به تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شهرک صنعتی هدایت کنند‪.‬‬ ‫ش��هر صنعتی رشت نیز از این دستور کلی مستثنا نیست؛‬ ‫این شهر صنعتی در منطقه الکان از جمله شهرهای صنعتی‬ ‫قدیمی کش��ور و خصوصی بوده که قبل از انقالب تاس��یس‬ ‫شده است‪ .‬از این رو‪ ،‬شهر صنعتی رشت زیرمجموعه شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان گی�لان نبوده و بدیهی اس��ت‬ ‫ک��ه این ش��رکت در قبال تصفیه فاضالب ان ش��هر صنعتی‬ ‫و الودگی ه��ای رودخانه ه��ای گوهررود و زرجوب ناش��ی از‬ ‫واحدهای بزرگ و فعال مس��تقر در ان شهر صنعتی مسئول‬ ‫و پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫بناب��ر مف��اد قراردادها و ضوابط و مقررات زیس��ت محیطی‬ ‫واحده��ای صنعت��ی بای��د فاضالب تولی��دی خ��ود را ابتدا‬ ‫پیش تصفیه کرده و س��پس به تصفیه خانه فاضالب ش��هرک‬ ‫صنعتی هدایت کنند و ش��رکت شهرک های صنعتی گیالن‬ ‫پاسخگوی الودگی رودخانه های رشت ناشی از شهر صنعتی‬ ‫رشت نیست‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۹‬تصفیه خانه فاضالب مرکزی در ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی ش��امل ش��هرک های صنعتی بن��در انزلی‪،‬‬ ‫صومعه سرا‪ ،‬سیاهکل‪ ،‬لوشان‪ ،‬الهیجان‪ ،‬شفت‪ ،‬تالش و ناحیه‬ ‫صنعتی سکام رضوانشهر در حال بهره برداری و ‪ ۵‬تصفیه خانه‬ ‫فاضالب در ش��هرک های صنعتی اس��تانه‪ ،‬لنگرود‪ ،‬ش��هرک‬ ‫صنعت��ی س��فید رود رش��ت‪ ،‬الهیجان( م��دول دوم ) و ناحیه‬ ‫صنعتی کوچیچال فومن در حال ساخت است‪.‬‬ ‫با توجه به اقدام های این شرکت در زمینه طراحی و ساخت‬ ‫تصفیه خانه فاضالب در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی انتظار‬ ‫داریم تا اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن و سایر مراجع‬ ‫ذی صالح به منظور حفظ س��رمایه گذاری های انجام ش��ده و‬ ‫همچنین‪ ،‬حفظ محیط زیس��ت در راستای تشویق و ترغیب‬ ‫واحدهای صنعتی برای س��اخت شبکه پیش تصفیه و رعایت‬ ‫ضوابط زیست محیطی همکاری کنند‪.‬‬ ‫ی‪۳‬‬ ‫درحال حاضر س��ایر ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی دارا ‬ ‫ع این‬ ‫شرط س��اخت تصفیه خانه فاضالب نبوده و به طور قط ‬ ‫ش��رکت پس از نیل به ش��روط پیش گفته نسبت به ساخت‬ ‫تصفیه خانه فاضالب در سایر شهرک ها و نواحی صنعتی اقدام‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صدور ضمانتنامه برای بازسازی‬ ‫صنایع زلزله زده در کرمانشاه‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫از بازس��ازی واحدهای صنعتی اس��یب دیده از زلزله اس��تان‬ ‫کرمانش��اه ب��ا دریافت تس��هیالت از این صن��دوق خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬واحدهای صنعتی اسیب دیده از زلزله استان کرمانشاه‬ ‫با ضمانتنامه های این صندوق‪ ،‬موفق شدند تسهیالت بازسازی‬ ‫خود را از بانک های عامل دریافت کنند‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» محمد حسین مقیسه اعالم کرد‪ :‬در سرپل ذهاب ‪۳۲‬‬ ‫واحد صنعتی فعال اس��یب دیده اند که از این تعداد ‪ ۲۷‬واحد‬ ‫صنعتی به این صندوق مراجعه کردند‪ .‬وی گفت‪ :‬هیات مدیره‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ارائه ضمانتنامه‬ ‫ب��رای ‪ ۲۳‬واح��د صنعتی را مصوب ک��رد و تاکنون ‪ ۱۹‬واحد‬ ‫موفق به دریافت ضمانتنامه از این صندوق شده اند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک افزود‪ :‬ارزش‬ ‫ضمانتنامه های صادر شده برای واحدهای اسیب دیده از زلزله‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال اس��ت که بیش��ترین این ضمانتنامه برای‬ ‫پس��ت بانک صادر شده است‪ .‬مقیسه گفت‪ :‬واحدهای صنعتی‬ ‫اس��یب دیده از زلزل��ه به دلی��ل ناتوانی در ارائ��ه وثیقه مورد‬ ‫پذیرش نظام بانکی نتوانس��ته بودند تسهیالت مورد نیاز خود‬ ‫را دریاف��ت کنند ک��ه با تالش ویژ ه صن��دوق‪ ،‬این واحدها به‬ ‫پشتیبانی ضمانتنامه های صادرشده توانستند تسهیالت خود‬ ‫را دریاف��ت کنند‪ .‬مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک در ادامه با اش��اره ب��ه خدمات این صندوق در‬ ‫اس��تان کرمانش��اه گفت‪ :‬از اغاز سال ‪ ۹۷‬تا پایان شهریور ‪۲۹‬‬ ‫ضمانتنامه به ارزش بیش از ‪ ۱۸۰‬میلیارد ریال برای واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک صادر ش��ده است‪ .‬مقیسه خدمات به مناطق‬ ‫محروم و کمتر توسعه یافته را از اهداف اصلی این صندوق بیان‬ ‫کرد و افزود‪ ۸۵ :‬درصد اصل و سود تسهیالت واحدهای صنایع‬ ‫کوچک در این مناطق نزد نظام بانکی را ضمانت می کنیم‪ .‬وی‬ ‫در پایان گفت‪ :‬با توجه به وضعیت س��رمایه این صندوق‪ ،‬اگر‬ ‫خواهان افزایش خدمات به مناطق محروم هستیم‪ ،‬باید تالش‬ ‫ش��ود تا افزایش س��رمایه برای صندوق محقق شود تا با این‬ ‫افزایش توان ما بیشتر شود‪.‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 18‬مهر ‪ 30 1397‬محرم ‪ 10 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 502‬پیاپی ‪2475‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گران کردن تنها راهکار نیست‬ ‫در ح��ل حاض��ر ب��ه معنای‬ ‫واقع��ی س��وخت ارزان اس��ت‪.‬‬ ‫مقایس��ه دو موض��وع‪ ،‬گزینه‪،‬‬ ‫موقعیت ی��ا رفت��ار اجتماعی‪،‬‬ ‫نیاز به یک سری علت و معلول‬ ‫دارد‪ .‬مقایس��ه می��زان مصرف‬ ‫بنزین در ایران با سایر کشورها‬ ‫غالمرضا شرفی‬ ‫ت چرا که‬ ‫از پایه درس��ت نیس�� ‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫در مقایسه‪ ،‬موارد مقایسه باید‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫شرایطی برابر یا نزدیک داشته‬ ‫باشند‪ .‬عده ای با مقایسه مصرف‬ ‫بنزی��ن در ایران با کش��ورهای‬ ‫دیگر باال بودن نرخ بنزین در ان کش��ورها را دلیل مصرف پایین‬ ‫بنزی��ن می دانند‪ .‬در ای��ران کدام یک از زیرس��اخت های مصرف‬ ‫س��وخت‪ ،‬فرایند اجتماعی شدن‪ ،‬دس��تمزد کارگران و فناوری‬ ‫خودرو با کش��ورهایی همچون المان و فرانس��ه برابر اس��ت که‬ ‫بت��وان میزان مصرف بنزی��ن در ایران را با انها مقایس��ه کرد و‬ ‫گف��ت باید ب��رای بهینه کردن مصرف بنزی��ن ان را گران کرد؟‬ ‫لو نقل تاثیر مس��تقیمی بر نرخ تمام ش��ده‬ ‫ب��ا توجه به انکه حم ‬ ‫محصوالت دارد ما تالش کردیم با تمام افزایش نرخ هایی که در‬ ‫زمینه های مختلف به وجود امده است‪ ،‬نرخ سوخت را پایین نگه‬ ‫داری��م‪ .‬با این حال‪ ،‬افزایش نجوم��ی در تمام زمینه ها از اجناس‬ ‫گرفت��ه تا حمل ونقل و خدمات داش��ته ایم‪ .‬عام��ل این گرانی ها‬ ‫عالوه بر شیطنت های دشمن در رسانه های خارجی‪ ،‬یک سری از‬ ‫ش��هروندان بودند که در این اوضاع رفتارهای نابخردانه داشتند ؛‬ ‫از جمله ان می توان به ذخیره کردن یک س��ری کاال اشاره کرد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر در ای��ران اس��تفاده از س��رویس های حمل ونقل‬ ‫اجتماعی یک نرم و اس��تاندارد جهانی را ندارد‪ ،‬برای رسیدن به‬ ‫این استاندارد جهانی به یک جدول زمانی نیاز است‪ .‬باید در قالب‬ ‫یک کارگروه کامال منطقی‪ ،‬در زمینه بنزین تصمیم سازی شود‪،‬‬ ‫زمانی که از مصرف بهینه س��وخت صحبت به میان می اید یکی‬ ‫از مهم ترین راهکار ها این است که مصرف باالی بنزین در کشور‬ ‫اصالح ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬بر اس��اس این جدول برنامه ریزی و در‬ ‫نظر گرفتن عواملی همچون جمعیت‪ ،‬میزان دستمزد‪ ،‬هزینه ها‪،‬‬ ‫فناوری خودرو و س��ایر متغیر های تاثیر گ��ذار میزان نرخ اصلی‬ ‫بنزین را مشخص کنیم نه انکه با پاک کردن صورت مسئله حکم‬ ‫گران کردن بنزین را صادر کنیم‪ .‬یکی از مهم ترین واقعیت ها این‬ ‫است که نمی توانیم به شکل دستوری و از باال یک سری اتفاق ها‬ ‫را حل کنیم‪ .‬مصرف بهینه در تمام زمینه ها از جمله بنزین باید‬ ‫بر اساس تقویم زمانبندی و برنامه ریزی انجام شود‪ .‬شعاری رفتار‬ ‫ک��ردن در زمین��ه بنزین راحت ترین کار ممکن اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫کلی‪ ،‬معادالت سیاسی و غیر سیاسی موجب شده است جامعه ها‬ ‫به یکدیگر نزدیک شوند‪ .‬استفاده از انرژی پاک به عنوان یکی از‬ ‫شاخصه های س��اخت خانه در جهان است‪ .‬در ایران شاید ظاهر‬ ‫خانه ها مدرن ش��ده باش��د اما همچنان توجه به هدررفت انرژی‬ ‫ی خوب‬ ‫اهمیت چندانی ندارد‪ .‬وقتی در ذهن افراد جامعه‪ ،‬خانه ا ‬ ‫و باارزش باش��د که شبکه گرمایش و سرمایش ان مهندسی ساز‬ ‫بوده و بر اس��اس المان های نگهداشت انرژی ساخته شده باشد‪،‬‬ ‫به طور مشخص ارزش مالی ان خانه نیز باال می رود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل اب و فاضالب استان تهران خبر داد‬ ‫ابیاری اراضی کشاورزی جنوب‬ ‫تهران با فاضالب‬ ‫مدیرعامل اب و فاضالب اس��تان تهران ب��ا بیان اینکه اراضی‬ ‫کش��اورزی جنوب تهران با ‪ ۴۰۰‬میلی��ون متر مکعب اب الوده‬ ‫ابی��اری می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ای��ن اب فاضالب خانگ��ی‪ ،‬زباله‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬فاض�لاب کارخانه ها و ملغم��ه ای از همه الودگی ها‬ ‫وج��ود دارد ‪ .‬محمدرضا بختی��اری در گفت وگو ب��ا ایلنا‪ ،‬درباره‬ ‫االیندگی اراضی کشاورزی جنوب تهران بر اثر پساب پاالیشگاه‬ ‫تهران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه پاالیش��گاه باعث برخی الودگی ها شده‬ ‫ش��کی نیست زیرا خیلی از چاه های اطراف را دچار مشکل کرده‬ ‫است؛ در سال های گذشته چاه ها مسدود شده و برداشتی از انها‬ ‫نمی شود‪ ،‬کش��اورزان هم از این مسئله ناراحت هستند و اکنون‬ ‫از پساب اس��تفاده می کنند‪ ،‬خود پاالیشگاه هم قراردادی با ابفا‬ ‫بسته و یک خط لوله هم اجرا می کند که ‪ ۷۰۰‬لیتر بر ثانیه اب‬ ‫را از پس��اب ش��هر تهران تامین کند‪ .‬االیندگی پاالیشگاه تهران‬ ‫در مقابل روان اب ها صفر اس��ت بختیاری با بیان اینکه مش��کل‬ ‫جنوب تهران پاالیشگاه نیست‪ ،‬افزود‪ :‬اراضی جنوب تهران بحث‬ ‫متفاوتی دارد به نسبت میزان اب های الوده که وارد ان می شود‬ ‫تاثیر پاالیش��گاه به طور تقریبی صفر اس��ت که اکنون نیز مهار‬ ‫شده است‪ ،‬مشکل اراضی جنوب روان اب هایی است که وارد ان‬ ‫می ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران توضیح‬ ‫ن و ورداورد‬ ‫داد‪ ۶ :‬رودخانه داراباد‪ ،‬درکه‪ ،‬دربند‪ ،‬سرخه حصار‪ ،‬ک ‬ ‫در ش��مال تهران داریم که برف هنگام ذوب ش��دن وارد ش��هر‬ ‫تهران می شود‪ ،‬داخل شهر انواع الودگی ها به انها اضافه می شود‪،‬‬ ‫شهرداری اینها را در دو رودخانه مجزای سرخه حصار و فیروز اباد‬ ‫تجمیع کرده که با ‪ ۴۰۰‬میلیون متر مکعب اب به جنوب تهران‬ ‫می روند‪ ،‬متاسفانه اراضی کشاورزی هم از ان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ح��ل معض��ل الودگ��ی نیازمن��د ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد توم��ان اعتبار‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران تاکید کرد‪ :‬امکان‬ ‫اینک��ه الودگی این اب را از منش��ا رفع کرد‪ ،‬وجود ندارد زیرا به‬ ‫حدی مراکز الوده کننده زیاد اس��ت که امکان کنترل نیست‪ ،‬در‬ ‫این اب فاضالب خانگی‪ ،‬زباله ش��هرداری‪ ،‬فاضالب کارخانه ها و‬ ‫ملغم��ه ای از همه الودگی ها وجود دارد‪ .‬برای حل این مش��کل‬ ‫ش��رکت اب منطق��ه ای طرحی دارد که نیاز ب��ه ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بودجه دارد ک ه پایان امسال اجرای ان اغاز می شود‪.‬‬ ‫کوروش کرم پور حقیقی‬ ‫انجام بسیاری از کارهای‬ ‫بانکی و اداری بدون‬ ‫نیاز به حضور فیزیکی و‬ ‫استفاده از فناوری فضای‬ ‫مجازی امکان پذیر است‬ ‫اما هنوز بسیاری به شکل‬ ‫کامال سنتی کارهای اداری‬ ‫خود را پیش می برند‬ ‫«گسترش صنعت» از مباحث پیرامون بنزین در کشور گزارش می دهد‬ ‫تا کی باید بزرگ ترین ضایع کننده ثروت در جهان باشیم؟‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مصرف روزان��ه بنزین در ایران ب��ا ‪۸۲‬میلیون نفر‬ ‫جمعیت‪ ۷۱ ،‬میلیون لیتر اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫که مص��رف روزانه بنزی��ن در ترکیه ب��ا‪ ۸۱‬میلیون‬ ‫جمعی��ت فقط ‪ ۸‬میلیون لیتر و حتی در فرانس��ه با‬ ‫‪ ۶۵‬میلی��ون جمعیت ‪ ۲۵‬میلیون لیتر بنزین اس��ت‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارهای رس��می‪ ،‬میانگین مصرف بنزین‬ ‫ایرانی ه��ا ه��ر روز بیش از ‪۷۰‬میلیون لیتر اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��ویی‪ ،‬اطالعات مختلف نشان می دهد که به دالیل‬ ‫گوناگون این میزان مصرف ر و به رش��د اس��ت‪ .‬امار‬ ‫ش��رکت ملی پایش و پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫نش��ان می دهد که برخالف پایان دهه ‪ ،۸۰‬از س��ال‬ ‫‪ ۹۱‬تا ‪ ۹۴‬مصرف بنزین در کش��ور روند رو به رشدی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬بر اساس امار اعالم ش��ده در ‪ ۲‬سال‬ ‫گذش��ته این روند تاکنون به شدت افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬اگر در این کشورها مصرف روزانه بنزین در مقام‬ ‫مقایسه با ایران بس��یار کمتر است‪ ،‬باید این پرسش‬ ‫را در نظر گرفت که ابتدا زیرس��اخت های اس��تفاده‬ ‫ش��هروندان از ناوگان حمل ونقل عمومی ایجاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در مقام دوم با فرهنگ سازی مناسب در این‬ ‫زمینه شهروندان را به استفاده از این سرویس دعوت‬ ‫کرده اند و مزایایی را نی��ز برای ان در نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫این گروه از کش��ورها نخستین اولویت‬ ‫در س��رویس های حمل ونقل عمومی را‬ ‫زمانبندی در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد خودروسازی نیاز امروز‬ ‫ک��وروش کرم پور حقیق��ی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫درب��اره دالیل مصرف ب��االی بنزین در‬ ‫کشور در گفت وگو با « گسترش صنعت»‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬یکی از دالی��ل مهم مصرف‬ ‫باالی بنزین در کش��ور نوع خودروهایی‬ ‫اس��ت که در کش��ور تولید و اس��تفاده‬ ‫می کنی��م‪ .‬کرم پور حقیقی راهکار بهینه‬ ‫کردن مصرف انرژی در ایران را این گونه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬باید خودرو هایی که در ایران‬ ‫استفاده می ش��ود بر اساس فناوری روز‬ ‫ساخته شده باش��د‪ .‬تمام دنیا با فناوری‬ ‫روز پی��ش می رون��د و با ای��ن فناوری‬ ‫میزان مصرف س��وخت خ��ود را بهینه‬ ‫می کنند‪ .‬خودروهای تک سرنش��ین باید‬ ‫ب��ه پایین تری��ن میزان کاه��ش یابد و ای��ن از طریق‬ ‫ام��وزش امکان پذیر اس��ت‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به‬ ‫فرهنگ اس��تفاده از خورو گفت‪ :‬یک��ی از عمده ترین‬ ‫موضوع هایی که باید در ان تالش کرد این اس��ت که‬ ‫چگونه و کی از خودرو باید استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری‪ ،‬راه برون رفت‬ ‫این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اش��اره به لزوم اس��تفاده از فناوری در انجام کار ها‬ ‫برای کاهش تردد و مصرف کمتر بنزین گفت‪ :‬انجام‬ ‫بس��یاری از کاره��ای بانک��ی و اداری ب��دون نیاز به‬ ‫حضور فیزیکی و اس��تفاده از فناوری فضای مجازی‬ ‫امکان پذیر اس��ت اما هنوز بس��یاری به ش��کل کامال‬ ‫س��نتی کارهای اداری خود را پیش می برند‪ .‬باید در‬ ‫دانشگاه ها و مدرس��ه ها این گونه رفتارهای اجتماعی‬ ‫با فناوری اموزش داده ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬رس��انه ها و‬ ‫سازمان ها به ش��کل همزمان باید درباره زمینه هایی‬ ‫که می توان به ش��کل غیرحضوری‪ ،‬درخواس��ت ها و‬ ‫کار ه��ا را پیش برد اطالع رس��انی کنند ت��ا از میزان‬ ‫خودرو در س��طح شهر کاسته ش��ود و به دنبال ان‪ ،‬‬ ‫بنزین کمتری مصرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی بنزین‪ ،‬راهکار‬ ‫با یک ماه یارانه سوخت کنونی ایران‪ ،‬می توان تمام‬ ‫کمبودهای کش��ور به مدرسه و بیمارستان را برطرف‬ ‫کرد‪ .‬پدرام سلطانی‪ ،‬نایب رئیس اتاق بازرگانی به تازگی‬ ‫در توییتی که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته‬ ‫نوش��ته‪« :‬میزان یارانه انرژی در ایران‬ ‫به عدد ‪۱۰۰‬هزار میلیارد تومان در ماه‬ ‫رسیده است که سرانه ان معادل ماهانه‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تومان اس��ت‪.‬‬ ‫این عدد با دستمزد یک ماه یک کارگر‬ ‫برابری می کن��د‪ .‬تا کی باید بزرگ ترین‬ ‫ضایع کنن��ده ثروت در دنیا باش��یم؟ با‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫یارانه ی��ک ماه انرژی می ش��ود کمبود‬ ‫باید در زمینه خودرو بر مدرس��ه و بیمارس��تان در کل کشور را‬ ‫اساس یک برنامه ریزی تامین کرد‪ .‬با یارانه ‪ ۵‬ماه می توان کلیه‬ ‫بلند مدت ساخت‬ ‫پروژه های عمرانی نیمه تمام کش��ور را‬ ‫خودرو های هیبریدی در‬ ‫به اتمام رس��اند‪ .‬با یارانه ‪ ۳‬ماه می توان‬ ‫اولویت قرار گیرد و در‬ ‫کنار ان به صنایع ریلی و شبکه سراس��ری ریلی را در کل کشور‬ ‫مترو نیز توجه شود و به گستراند و در ‪ ۱۰‬کالنشهر کشور شبکه‬ ‫جای ارائه راهکار گران مترو را کامل کرد‪».‬‬ ‫کردن بنزین‪ ،‬بخشی از‬ ‫بودجه عمومی کشور را‬ ‫برای ارتقای صنایع ریلی‬ ‫در نظر بگیرند‬ ‫� فرسودگی خودرو های داخلی‬ ‫احمدرضا رعنای��ی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور در پاس��خ ب��ه‬ ‫این موض��وع که ع��ده ای فرس��ودگی‬ ‫خودرو های داخل��ی را مهم ترین عامل مصرف باالی‬ ‫بنزی��ن در کش��ور عن��وان می کنند به «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گف��ت‪ :‬ماش��ین «دوو س��ی ال او» بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال پی��ش در ایران مونتاژ ش��د‪ .‬این ماش��ین‬ ‫در جاده های بین ش��هری ه��ر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ‪ ۵‬و نیم‬ ‫لیتر بنزین مصرف می کند و مصرف داخل ش��هر ان‬ ‫ه��ر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‪ ۶ ،‬و نیم لیتر اس��ت‪ .‬حال میزان‬ ‫مصرف بنزین پرای��د و پژو در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ‪ ۸‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬لیتر اس��ت‪ .‬در طول ‪ ۱۵‬سال گذشته حدود ‪۸۰‬‬ ‫درصد الودگی و سرب بیشتر در سطح کشور ناشی از‬ ‫خودرو ها بوده اس��ت‪ .‬عامل این موضوع را اگر خیانت‬ ‫و زد و بند ندانیم‪ ،‬به طور حت م ناش��ی از بی مدیریتی‬ ‫و بی مسئولیتی است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره قطعه س��ازی تاثیر خ��ودرو بر‬ ‫افزایش مصرف انرژی را در این ‪ ۶‬دست ه تشریح کرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬فناوری قدیمی خودروهای داخلی‪ :‬فناوری ساخت‬ ‫خودرو در ایران بس��یار قدیمی اس��ت‪ .‬تمام خودروهای‬ ‫داخلی‪ ،‬مونتاژی اس��ت از قطعاتی که از س��ایر کشور ها‬ ‫وارد می ش��ود‪ .‬مصرف س��وخت این خودروها چندبرابر‬ ‫متوس��ط جهانی اس��ت‪ .‬در انتخاب خودروهایی که در‬ ‫‹ ‹بار گرانی بر دوش مردم‬ ‫داخل کشور مونتاژ شود دقت چندانی نشده است‪.‬‬ ‫مه��دی تق��وی‪ ،‬اقتص��اد دان و اس��تاد دانش��گاه‬ ‫‪ -۲‬پایین بودن نرخ بنزین‪ :‬نرخ سوخت و از جمله‬ ‫عالمه طباطبای��ی‪ ،‬در زمین��ه مص��رف ب��االی بنزین و‬ ‫بنزی��ن در ایران ب��ه دلیل انکه صاحب نفت اس��ت‪،‬‬ ‫راهکار ان به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬گرانی بنزین‬ ‫پایین تر از سایر کشور های جهان است‪.‬‬ ‫راهکار خوبی نیس��ت‪ ،‬مردم بنزی��ن را برای حمل ونقل‬ ‫‪ -۳‬گس��ترده نبودن ش��بکه حمل ونقل ش��هری‬ ‫می خواهن��د اگ��ر بنزین را به تاکس��ی ها‬ ‫و بین ش��هری‪ :‬مش��کالت سیس��تم‬ ‫گران بدهند‪ ،‬تمام س��امانه حمل ونقل‪ ،‬از‬ ‫حمل ونق��ل بین ش��هری و خدم��ات‬ ‫اژانس ها و تاکسی ها گرفته تا حمل ونقل‬ ‫حمل ونق��ل ش��هری گس��تردگی الزم‬ ‫عموم��ی و کانتینر ه��ای حمل ش��یر و‪...‬‬ ‫را ندارد‪ .‬ش��هروندان ب��رای تردد با این‬ ‫گران می ش��ود‪ .‬ای��ن اقتص��اد دان افزود‪:‬‬ ‫وسایل با مشکالت و معضالت مهمی از‬ ‫وقتی نهاده های حمل ونقل گران شود بار‬ ‫جمله دقیق نبودن زمانبندی و کمبود‬ ‫حاصل از این گرانی بر گردن مردم است؛‬ ‫وسایل نقلیه روبه رو هستند‪.‬‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫تاکسی دار‪ ،‬استاد دانشگاه‪ ،‬کارگر و کارمند‬ ‫‪ -۴‬مس��ائل مدیریت��ی‪ :‬مس��ائل‬ ‫مدیریت��ی از جمله مهم ترین مس��ائل وقتی نهاده های حمل ونقل باید هزینه بیش��تری پرداخت کنند‪ .‬باید‬ ‫گران شود بار حاصل‬ ‫فرهنگ س��ازی ش��ود تا اف��رادی که دور‬ ‫مرب��وط به باال ب��ودن مص��رف بنزین‬ ‫دوش‬ ‫از این گرانی بر‬ ‫زدن با ماشین برای ش��ان تفریح است‪ ،‬از‬ ‫است‪ .‬خودروها باید در قالب یک گروه‬ ‫مردم است؛ تاکسی دار‪،‬‬ ‫مضرات این موضوع اگاه ش��وند و وسیله‬ ‫کارشناسی و با در نظر گرفتن امکانات‬ ‫استاد دانشگاه‪ ،‬کارگر‬ ‫نقلیه تنها و تنها وسیله تردد باشد‪ .‬یکی از‬ ‫و الودگی ه��ا و میزان مصرف انتخاب و‬ ‫و کارمند باید هزینه‬ ‫بیشتری پرداخت کنند‪ .‬شهروندانی که به اصطالح از انها به عنوان‬ ‫در داخل تولید شوند‪.‬‬ ‫ سرنشین یاد می شود در پاسخ به این‬ ‫ ‬ ‫‪ -۵‬فرهن��گ اجتماع��ی در زمین��ه باید فرهنگ سازی شود تک‬ ‫نگهداری خودرو‪ :‬عامل مهم دیگر معاینه تا افرادی که دور زدن با پرس��ش که چرا از وس��ایل نقلیه عمومی‬ ‫ماشین برای شان تفریح‬ ‫فنی خودرو های موجود در ایران اس��ت‪.‬‬ ‫استفاده نمی کنید‪ ،‬به « گسترش صنعت»‬ ‫است‪ ،‬از مضرات این‬ ‫اگر خودرو ها در یک زمانبندی سرویس‬ ‫گفت‪ :‬اس��تفاده از خودر و شخصی اخرین‬ ‫موضوع اگاه شوند‬ ‫ش��وند‪ ،‬میزان مصرف بنزی��ن در انها به‬ ‫راه حل من برای تردد در شهر است‪.‬‬ ‫ش��کل معقول اس��ت اما هرچه این زمان دیر تر باش��د‬ ‫اس��تهالک باالتر می رود و به دلیل مش��کالتی که در‬ ‫خودرو وجود دارد‪ ،‬میزان مصرف بنزین بیشتر می شود‪.‬‬ ‫در ایران فرهنگ تعمیر چندان جا نیفتاده است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬کیفیت پایین س��وخت‪ :‬کیفی��ت پایین بنزین‬ ‫باعث می ش��ود که می��زان بنزین بیش��تری برای به‬ ‫حرکت در امدن خودرو در ایران سوزانده شود‪.‬‬ ‫رعنایی میزان مصرف باالی س��وخت در قالب امار‬ ‫و ارق��ام را این گونه عنوان کرد‪ :‬به نظر من ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫فناوری خ��ودرو‪ ۲۰ ،‬درصد نبود فرهنگ اجتماعی و‬ ‫تردد مناسب بین شهری‪ ۱۰ ،‬درصد کیفیت نامناسب‬ ‫س��وخت و ‪ ۱۰‬درصد تعمیر نشدن به موقع بر مصرف‬ ‫باالی سوخت تاثیر دارد‪ .‬وی با اشاره به برنامه ریزی‬ ‫ب��ه عنوان مهم ترین را ه برون رفت از مش��کل مصرف‬ ‫باالی بنزین گفت‪ :‬باید در زمینه خودرو بر اساس یک‬ ‫برنامه ریزی بلند مدت س��اخت خودرو های هیبریدی‬ ‫در اولوی��ت قرار گیرد و در کن��ار ان به صنایع ریلی‬ ‫و مترو نیز توجه ش��ود و به ج��ای ارائه راهکار گران‬ ‫کردن بنزین‪ ،‬بخشی از بودجه عمومی کشور را برای‬ ‫ارتقای صنایع ریلی در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫ارزوی بر باد رفته صادرات بنزین‬ ‫رش��د بی روی��ه مص��رف س��وخت و قاچ��اق ان به‬ ‫کش��ورهای همسایه‪ ،‬زنگ هش��دار را به صدا در اورده‬ ‫که یکی از کارامدترین راهکارهای مقابله‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫کارت هوشمند و احیای سهمیه بندی است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬مصرف بنزین در کش��ور ب��ه وضعیت نامطلوبی‬ ‫رسیده اس��ت به طوری که عالوه بر تشدید االیندگی‬ ‫ه��وا و تاثیرات مخرب زیس��ت محیطی‪ ،‬س��رمایه های‬ ‫مل��ی را نیز می بلع��د‪ .‬پرهیز از فرهنگ س��ازی‪ ،‬تردد‬ ‫خودروهای بی کیفیت داخلی‪ ،‬ارزانی بنزین در داخل و‬ ‫قاچاق ان به کشورهای همسایه‪ ،‬همگی دست به دست‬ ‫یکدیگر داده و زنگ هش��دار مص��رف بنزین را به صدا‬ ‫دراورده اند‪ .‬میزان مصرف بنزین کش��ور با رشد حدود‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی نس��بت به سال گذش��ته به حدود روزانه‬ ‫‪ ۹۰‬میلیون لیتر رسیده است که تخمین زده می شود‬ ‫حداکث��ر ‪ ۱۰‬میلی��ون لیتر از ان به ص��ورت قاچاق از‬ ‫کش��ور خارج ش��ود‪ .‬نگرانی از رش��د بی رویه مصرف‬ ‫بنزین در کش��ور در حالی اس��ت که پیش تر با توجه‬ ‫به راه اندازی طرح های جدید پاالیش��ی و بنزین سازی‪،‬‬ ‫از خودکفای��ی و صادرات این محصول از س��وی ایران‬ ‫سخن گفته می شد‪ .‬تبدیل شدن ایران از واردکننده به‬ ‫صادرکننده بنزین از ارزوها و سیاس��ت های درازمدت‬ ‫در کشور بوده که تاکنون به علت رشد بی رویه مصرف‬ ‫در داخل‪ ،‬محقق نشده است‪ .‬البته در صورت وارد مدار‬ ‫شدن همه فازهای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس‪ ،‬ایران‬ ‫پ��س از ‪ ۱۰۵‬س��ال در زمین��ه واردات بنزین خودکفا‬ ‫می ش��ود و حتی می تواند به صادرکننده این فرا ورده‬ ‫تبدیل ش��ود ‪ .‬حس��ین امیری خامکان��ی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در این راستا‬ ‫گفت‪ :‬دولت پس از مصوبه مجلس شورای اسالمی در‬ ‫حال طراحی س��ازکاری جدید در بخش سخت افزاری‬ ‫اس��ت تا بتواند کارت ها را به صورت هوشمند طراحی‬ ‫کند‪ .‬وی به پایین بودن نرخ بنزین در ایران در مقایسه‬ ‫با دیگر کش��ورها اش��اره کرد و افزود‪ :‬مصرف ایران در‬ ‫بخش ان��رژی و فراورده های نفتی مانن��د بنزین‪ ،‬گاز‬ ‫و برق نسبت به اس��تاندارد جهانی بسیار بیشتر است‬ ‫و این برای کش��وری که با برخی مش��کالت اقتصادی‬ ‫دست وپنجه نرم می کند مناسب نیست‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید‬ ‫تدابیری اندیش��ید تا مصرف بنزین و دیگر فراورده ها‬ ‫مدیریت ش��ود‪ .‬نایب رئیس کمیس��یون انرژی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬مجلس یکی از راه های‬ ‫مدیریت مصرف بنزین را اس��تفاده از کارت س��وخت‬ ‫می داند‪ .‬در ش��رایط کنونی که اختالف نرخ س��وخت‬ ‫بین ایران و کشورهای همسایه زیاد شده‪ ،‬انگیزه برای‬ ‫قاچاق افزایش یافته است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 18‬مهر ‪ 30 1397‬محرم ‪ 10 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 502‬پیاپی ‪2475‬‬ ‫خبر‬ ‫پایش لحظه ای انفلوانزای‬ ‫پرندگان در ‪ ۱۶‬استان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بر اساس امارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬تهران جزو ‪۵۰‬‬ ‫شهر با قابلیت تبدیل ‬ ‫شدن به شهر هوشمند‬ ‫است و ما کمتر شهری‬ ‫را پیدا می کنیم که در‬ ‫ان دانشگاه های خوب‬ ‫بسیار و جوانان توانمند‬ ‫وجود داشته باشند‬ ‫در ایین امضای تفاهمنامه همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با شهرداری تهران مطرح شد‬ ‫کسب درامد شهری از فسفرسوزی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری و شهرداری تهران برای تسهیل استقرار‬ ‫اس��تارت اپ ها‪ ،‬شتاب دهندگان و ایجاد مراکز فناوری و‬ ‫کارخانه های نواوری در بافت های فرس��وده‪ ،‬ناکارامد و‬ ‫پهنه های صنعتی متروکه شهر تهران امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» این تفاهمنامه با هدف‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت ه��ای موجود ش��هرداری تهران در‬ ‫شناسایی و واگذاری س��اختمان ها و پهنه های صنعتی‬ ‫متروک��ه و فضاه��ای قابل اس��تفاده در بافت فرس��وده‬ ‫و ناکارام��د ش��هری ب��رای میزبان��ی اس��تارت اپ ها و‬ ‫ش��تاب دهنده به امضای س��ورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی و‬ ‫فناوری رئیس جمهوری و محمدعلی افش��انی‪ ،‬شهردار‬ ‫تهران رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدیل تهران به شهر نواور‬ ‫سورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی و‬ ‫فناوری رئیس جمهوری با بیان‬ ‫اینکه بر اس��اس گزارش های‬ ‫جهانی‪ ،‬تهران جزو ‪ ۵۰‬شهر با‬ ‫قابلیت تبدیل شدن به «شهر‬ ‫هوشمند» است‪ ،‬گفت‪ :‬بر این‬ ‫مبن��ا‪ ،‬با همکاری ش��هرداری‬ ‫تهران در صدد هستیم تا کارخانه های نواوری را توسعه‬ ‫دهیم و با این اقدام درامد شهر از محل مغز و ایده های‬ ‫نواورانه تامین شود‪.‬‬ ‫س��تاری در ایین تبادل تفاهمنامه مش��ترک معاونت‬ ‫علمی و شهرداری تهران با تاکید بر اینکه این تفاهمنامه‬ ‫در راستای توسعه نواوری است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اموزش در‬ ‫این��ده متحول خواهد ش��د به گونه ای ک��ه نباید انتظار‬ ‫داش��ته باشیم در اینده دوره های اموزشی از دبستان تا‬ ‫دانشگاه را داشته باشیم‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری تصریح کرد‪:‬‬ ‫امروز با مفهوم اموزش تا لحظه مرگ روبه رو هستیم که‬ ‫در ای��ن مفهوم جدید ه��ر روز مردم وارد چرخه زندگی‬ ‫می ش��وند و مجبورن��د کاره��ای خود را با اس��تفاده از‬ ‫سخت افزارها و نرم افزارهای مختلفی انجام دهند‪.‬‬ ‫س��تاری ب��ا بی��ان اینکه این ش��یوه زندگ��ی نیاز به‬ ‫فرهنگ س��ازی دارد‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬بر اس��اس امارهای‬ ‫ل ش��دن به‬ ‫جهانی‪ ،‬تهران جزو ‪ ۵۰‬ش��هر با قابلیت تبدی ‬ ‫ش��هر هوشمند است و ما کمتر شهری را پیدا می کنیم‬ ‫که در ان دانش��گاه های خوب بس��یار و جوانان توانمند‬ ‫وجود داشته باشند‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به‬ ‫ظرفیت های کشور در حوزه ارائه خدمات نواورانه یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬دانش علمی و نیروی انس��انی متخصص از جمله‬ ‫ظرفیت های کش��ور برای بهره گی��ری از توانمندی های‬ ‫ای��ن جوان��ان اس��ت‪ .‬ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬می توانی��م با‬ ‫س��رمایه گذاری های مناس��ب گام های موث��ری در این‬ ‫حوزه برداریم‪.‬‬ ‫س��تاری با تاکید بر اینکه اینده ش��هر م��ا جز اینده‬ ‫فن��اوری نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ر این مبن��ا‪ ،‬مذاکراتی که با‬ ‫ش��هرداری تهران داشتیم‪ ،‬در زمینه تبدیل شهر تهران‬ ‫به ش��هر نواور و هوش��مند تبادل نظر شد‪ .‬این اقدام در‬ ‫گذشته نیز از سوی معاونت علمی پیگیری می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال ‪ ۴‬هزار نفری‬ ‫مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری کارخانه‬ ‫ن��واوری را از جمله این اقدام ها دانس��ت که یک نمونه‬ ‫ان ت��ا پای��ان س��ال راه اندازی می ش��ود‪ .‬ای��ن کارخانه‬ ‫درحال حاضر توانسته است فعالیت خود را شروع کند و‬ ‫‪۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۴‬هزار نفر در ان فعال هستند‪.‬‬ ‫ستاری راه اندازی مرکزی برای تجمع استارت اپ ها را‬ ‫از دیگر توافق های این معاونت با شهرداری تهران عنوان‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬ب��ه زودی قراردادهای جانبی این توافق ها‬ ‫اماده و امضا می شود‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری به جزئیات‬ ‫توافق های معاونت علمی با شهرداری اشاره کرد و یاداور‬ ‫شد‪ :‬ما در این همکاری در تالش هستیم ساختمان های‬ ‫متروکه ش��هری را به بافت ش��هری وارد کنیم و بتوانیم‬ ‫بافت های فرسوده را به چرخه فعالیت های نواورانه وارد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫س��تاری با تاکید بر اینکه ش��هردار تهران حامی این‬ ‫طرح است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این الگو برای همه مناطق شهری‬ ‫در کشور اجرایی می شود تا از این طریق بتوانیم جوانان‬ ‫را در استان ها و شهرها نگه داریم و حمایت شهرداری از‬ ‫این اقدام بسیار مبارک است و حمایت های الزم را برای‬ ‫اجرای این طرح خواهد داشت‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه‬ ‫عالوه بر ان‪ ،‬با حمایت ش��هرداری در تالش هستیم که‬ ‫کارخانه های نواور بیش��تری را در س��طح شهر اجرایی‬ ‫کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این اقدام موجب می ش��ود اینده شهر‬ ‫تهران تنها به برج س��ازی و مجتمع های تجاری محدود‬ ‫نشود و اینده این شهر در نواوری دیده شود و همچنین‬ ‫درامد شهر از مغز و ایده های نواورانه کسب شود‪.‬‬ ‫س��تاری همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه فرس��وده بودن‬ ‫س��اختمان های بافت های فرس��وده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برای‬ ‫نوس��ازی این ساختمان ها از سوی شهردار‪ ،‬مبالغی ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره توان مالی اس��تارت اپ ها برای‬ ‫در اختی��ار گرفتن ام�لاک بافت های فرس��وده در این‬ ‫تفاهمنام��ه‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬م��ا برای ایجاد ای��ن طرح با‬ ‫استارت اپ ها و شرکت های کوچک سر و کار نداری م بلکه‬ ‫با ش��تاب دهندگانی که توان مالی دارند‪ ،‬وارد همکاری‬ ‫می ش��ویم و در صورتی که این شرکت ها ناموفق شوند‪،‬‬ ‫ش��تاب دهندگان می توانند از انها حمایت الزم را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه واقعی بافت ناکارامد شهری‬ ‫محمدعلی افش��انی‪ ،‬شهردار‬ ‫تهران در ادامه این ایین با بیان‬ ‫اینک��ه بخش��ی از س��هام‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه در مناطق‬ ‫فناوری مس��تقر می ش��وند به‬ ‫شهرداری تعلق خواهد داشت‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬اقدام ه��ای‬ ‫شهرداری تهران در راستای تحقق شعار اصلی که همان‬ ‫زیست پذیری شهر است انجام می شود‪ .‬ما برای افزایش‬ ‫زیرش��اخص های زیس��ت پذیری در پایتخ��ت ب��ا تمام‬ ‫س��ازمان ها و نهاد های اجرایی که می توانند نقش افرین‬ ‫باشند اغاز به همکاری می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نقش شرکت های دانش بنیان و نواور برای‬ ‫توسعه واقعی بافت ناکارامد شهری به همین دلیل است‪.‬‬ ‫ش��هرداری س��اختمان ها و زمین و مجموعه منابعی که‬ ‫می تواند برای حمایت در اختیار این ش��رکت ها بگذارد‬ ‫را ب��ا همکاری معاونت علمی و فن��اوری انجام می دهد‬ ‫ت��ا هم بافت ناکارامد به طور پایدار توس��عه پیدا کند و‬ ‫هم جوانان با اس��تعداد در این بهبود کیفیت مش��ارکت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫افش��انی در پاس��خ به پرسش��ی در زمین��ه اینکه ایا‬ ‫ش��هرداری درخواس��ت ک��رده اس��تارت اپ های حوزه‬ ‫حمل ونق��ل به ش��هرداری واگذار ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ جا‬ ‫شهرداری موضوع واگذاری را مطرح نکرده اما شهرداری‬ ‫تهران متولی حمل ونقل درون ش��هری است‪ .‬همان طور‬ ‫که تاکسی ها از سوی سازمان تاکسیرانی پروانه های شان‬ ‫صادر می شود این استارت اپ ها نیز باید تایید شهرداری‬ ‫را داشته باشند‪ .‬ما اصال موضوع واگذاری را مطرح نکردیم‬ ‫بلکه بحث درباره تایید شهرداری است‪ .‬این موضوع هنوز‬ ‫به دولت نیامده اس��ت‪ .‬هر کسب و کاری باید مجوزی از‬ ‫صنف خود داشته باشد‪ .‬حمل ونقل نقشی حاکمیتی نیز‬ ‫دارد و ش��هرداری باید در مواقع ض��روری‪ ،‬این موضوع‬ ‫برایش قابل کنترل باش��د م��ا محدودیتی در کار ایجاد‬ ‫نمی کنیم اما باید مجوز شهرداری را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه باید فکری کنیم تا جوانان باهوش‬ ‫و بااس��تعداد در داخل کشور بمانند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما قصد‬ ‫داریم یک س��ری از امالک را به بخش خصوصی واگذار‬ ‫کنی��م و از انجا که ش��رکت های جوان توانایی پرداخت‬ ‫هزینه این امالک را ندارند بخش��ی از س��هام انها متعلق‬ ‫به شهرداری خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پیش از این‪ ،‬در بافت ناپایدار ش��هری‬ ‫توس��عه داش��تیم اما این توسعه به نوس��ازی بافت های‬ ‫ش��هری منوط می ش��د‪ .‬اکنون به دنبال توس��عه پایدار‬ ‫ش��هری هس��تیم و قصد داریم س��طح زیست پذیری را‬ ‫ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫شهردار تهران با بیان اینکه از امضای این تفاهمنامه‬ ‫دو هدف را مدنظر قرار داده ایم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هدف نخست‬ ‫ما ماندن جوانان باهوش و نخبه در داخل کش��ور اس��ت‬ ‫و پایدارسازی و بازگشت حیات واقعی به بافت ناکارامد‬ ‫شهری دومین هدف ما خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در پایان این نشس��ت تفاهمنامه همکاری مش��ترک‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و شهرداری‬ ‫ته��ران ب��ا موضوع تس��هیل اس��تقرار اس��تارت اپ ها‪،‬‬ ‫ش��تاب دهندگان و ایجاد مراک��ز فناوری و کارخانه های‬ ‫ن��واوری در بافت ه��ای فرس��وده و پهنه ه��ای صنعتی‬ ‫متروکه شهر تهران امضا شد‪.‬‬ ‫بو کار‬ ‫صنایع کوچک مولد کس ‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان البرز از برگزاری جلسه شورای پژوهشی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان با حضور‬ ‫همه اعضای شورا خبر داد‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫«گسترش صنعت» از استان البرز‪ ،‬محمد امین‬ ‫بزازی پورفرشی با بیان اینکه صنایع کوچک و‬ ‫بو کار و اشتغال‬ ‫متوس��ط مهم ترین مولد کس ‬ ‫و مهم تری��ن عامل در تولید ناخالص ملی هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬توجه ویژه به‬ ‫عملکرد این گروه از صنایع به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور بسیار‬ ‫ی این صنایع محدودیت هایی‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ویژگی ه��ا ‬ ‫ایجاد کرده که موجب کاهش رقابت پذیری این صنایع در حوزه صنعت‬ ‫و بروز چالش هایی ش��ده اس��ت‪ .‬بزازی پورفرش��ی اظهار کرد‪ :‬شناخت‬ ‫موانع و چالش های موجود در شهرک های صنعتی و بررسی و شناسایی‬ ‫مش��کالت واحدهای صنعتی و به دنبال ان‪ ،‬ارائه راهکارهای منطقی و‬ ‫عملی برای حل و رفع مشکالت و گلوگاه ها از مواردی است که در جلسه‬ ‫ش��ورای پژوهش��ی مطرح شد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان البرز تاکید کرد‪ :‬موضوع رفع کمبودهای ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان با جدیت از سوی این شرکت پیگیری می شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان دامپزش��کی کش��ور از اجرای طرح پایش‬ ‫لحظه ای بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان در ‪ ۱۶‬اس��تان‬ ‫کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬علیرضا رفیعی پور در‬ ‫حاش��یه سومین نشس��ت رییسان س��ازمان های دامپزشکی‬ ‫کش��ورهای عضو اکو‪ ،‬افزود‪ :‬در این طرح بالفاصله ش��رایط‬ ‫ش��یوع بیماری انفلوانزا تشخیص و اعالم می شود که در پی‬ ‫کس��ب اطالع‪ ،‬عملیات و اقدام های بهداشتی و معدوم سازی‬ ‫با س��رعت انجام می ش��ود تا با طغیان بیماری در واحدهای‬ ‫مرغداری روبه رو نشویم‪.‬‬ ‫رفیعی پور گفت‪ :‬پس از طغیان بیماری انفلوانزا در دو سال‬ ‫گذشته طرح ایمن س��ازی طیور تخم گذار علیه بیماری اغاز‬ ‫ش��د و تاکنون بیش از ‪ ۲۰‬میلیون دز واکسن در استان های‬ ‫قزوین‪ ،‬کرج‪ ،‬تهران‪ ،‬قم‪ ،‬اصفهان و اذربایجان شرقی مصرف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تا هفته اینده نیز ‪ ۱۰‬میلیون دز واکس��ن وارد‬ ‫می ش��ود ضمن اینکه واکسیناسیون‪ ،‬چرخه عملکرد ویروس‬ ‫بیم��اری انفلوانزای فوق حاد پرن��دگان را مختل و از طغیان‬ ‫بیماری جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۱۲۰‬هزار تن قزل اال‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تعاونی های تکثیر‪ ،‬پرورش و‬ ‫ص��ادرات ابزیان با بیان اینکه تولید ماهی تیالپیا در کش��ور‬ ‫توجیهی برای واردات ان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می ش��ود‬ ‫امسال حدود ‪ ۱۲۰‬هزار تن قزل اال در کشور تولید شود‪.‬‬ ‫ارس�لان قاس��می با بیان ای��ن مطلب به مه��ر گفت‪ :‬ما با‬ ‫تولید ماهی تیالپیا در داخل کش��ور به شرط رعایت مسائل‬ ‫زیست محیطی مخالفتی نداریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ماهی تیالپیا چون بومی کش��ور نیس��ت یکی‬ ‫از ماهیانی اس��ت که می تواند برای اکوسیس��تم ما خطرناک‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تعاونی های تکثیر‪ ،‬پرورش و‬ ‫صادرات ابزیان اضافه کرد‪ :‬مس��ئله نگران کننده واردات این‬ ‫ماهی به کشور است که به صورت اماده به مصرف وارد شده‬ ‫و بازار قزل اال را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫قاس��می ادامه داد‪ :‬ضم��ن اینکه تیالپیا ماه��ی باکیفیتی‬ ‫نیس��ت و نمی دانیم چرا ب��ه تولی��د و واردات این ماهی که‬ ‫کیفیت ان نیز زیر س��وال اس��ت‪ ،‬این همه اص��رار و هزینه‬ ‫می ش��ود و به جای ان به پرورش ماهیان خاویاری یا اصالح‬ ‫نژاد قزل اال توجه نمی شود؟‬ ‫ای��ن فعال بخ��ش خصوصی گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫تولید تیالپیا در کش��ور ب��ه دلیل توجی��ه واردات ان انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫قاس��می در واکنش به مباحث مطرح ش��ده مبنی بر اینکه‬ ‫واردات تیالپی��ا به دلیل حمایت از تولید این ماهی در داخل‬ ‫ممنوع شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نام تیالپیا در فهرست ‪۱۳۹۹‬‬ ‫کاالیی که دولت سال گذشته ممنوع اعالم کرد‪ ،‬نبوده و این‬ ‫یعنی با شرایطی می توان تیالپیا را وارد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال گذشته نیز این ماهی به اندازه ای وارد شد‬ ‫که توانست تاثیر خود را بر بازار بگذارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تعاونی های تکثیر‪ ،‬پرورش و‬ ‫صادرات ابزیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره تولید‬ ‫ماهی قزل اال در امس��ال نیز افزود‪ :‬تولید این ماهی متاثر از‬ ‫شرایط اقتصادی کشور است‪ .‬امسال در زمینه تامین بانکی‪،‬‬ ‫تامین نهاده ها و بازار فروش مش��کالتی وجود داشت‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬میزان تولید به ان��دازه ای خواهد بود که نیاز داخل را‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫قاسمی پیش بینی کرد‪ :‬امسال تولید قزل اال نسبت به سال‬ ‫قبل کاهش ندارد و حدود ‪ ۱۲۰‬هزار تن خواهد بود‪.‬‬ ‫ذخیره سازی ‪۷۵۰‬تن پرتقال‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬تن سیب‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی گیالن گفت‪ :‬برای شب‬ ‫عید امس��ال ذخیره س��ازی ‪۷۵۰‬تن پرتقال و ‪ ۶۰۰‬تن سیب‬ ‫را در برنامه داریم‪.‬‬ ‫علیرضا ش��عبان نژاد با بیان اینکه از هم اکنون برای ذخیره‬ ‫س��یب و پرتقال ش��ب عید مردم گیالن در حال برنامه ریزی‬ ‫هستیم‪ ،‬به ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته ‪۴۰۰‬تن سیب از ارومیه‬ ‫برای ش��ب عید مردم گیالن خریداری شده بود که امسال با‬ ‫توجه به احس��اس نیاز بیشتر بنا داریم ‪۶۰۰‬تن را خریداری‬ ‫و ذخیره کنیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی گیالن افزود‪ :‬همچنین‪،‬‬ ‫برنامه داریم برای شب عید ‪۷۵۰‬تن پرتقال در استان داشته‬ ‫باش��یم که اغلب از شهرستان های مرکبات خیز گیالن شامل‬ ‫لنگرود و رودسر خریداری خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��عبان نژاد ادام��ه داد‪ :‬نرخ فروش ای��ن میوه ها در مراکز‬ ‫تعیین فروش میوه در اسفند امسال اعالم خواهد شد‪ .‬تالش‬ ‫می کنیم برنامه ها را به گونه ای پیش ببریم که بهترین کاالها‬ ‫در دسترس مرم استان با نرخ مناسب قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه مرغ نیز یکی دیگ��ر از اقالم مورد نیاز‬ ‫مردم در ش��ب عید به شمار می رود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای تامین‬ ‫مرغ و گوشت استان هیچ مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر روزانه ‪ ۴۷۰‬تن مرغ کش��تار می ش��ود که‬ ‫مصرف گیالن ‪ ۲۸۰‬تن اس��ت و چون گی�لان تامین کننده‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د مرغ تهران نیز هس��ت‪ ،‬باقی ان به این اس��تان‬ ‫ارسال می شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 502‬پیاپی ‪2475‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 18‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت مطالعه تاریخی صنعت‬ ‫مطالع��ه تاریخ��ی فعالیت ه��ای‬ ‫صنعت��ی می تواند زمین��ه قضاوت‬ ‫درب��اره گذش��ته و طراح��ی‬ ‫راه حل هایی ب��رای هدایت وضعیت‬ ‫کنون��ی صنعت و نی��ز برنامه ریزی‬ ‫با پش��توانه را ب��رای اینده صنعت‬ ‫فراه��م اورد‪ .‬صنعت با ویژگی هایی‬ ‫حسن محرابی‬ ‫ک��ه دارد‪ ،‬می تواند ب��ه بهترین نحو‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫از دان��ش تاری��خ بهره بگی��رد زیرا‬ ‫برنامه ری��زی صنعتی متاثر از وقایع‬ ‫گذش��ته تحت تاثیر ش��رایط روز و‬ ‫برای رس��یدن به ش��رایط بهتر در اینده انجام می ش��ود‪ .‬شناخت‬ ‫پیش��ینه تاریخی صنعت از ان جهت ارزش��مند اس��ت که ما را به‬ ‫انجام محاسبه و ارزیابی دقیق و عینی صنعت راهنمایی می کند‪.‬‬ ‫ب��ا ش��رایطی که کش��ور ما دارد و نیز ش��رایط کنون��ی دنیا که‬ ‫سرعت باال در زمینه پیشرفت صنعتی را ضروری می کند استفاده‬ ‫از تجربه های تاریخی می تواند موجب ش��ود بهره گیری از س��رعت‬ ‫در صنع��ت دقت را نیز مورد توجه قرار داد‪ .‬مطالبی که بیان ش��د‬ ‫برگرفته از تاریخ صنعت اس��ت که با مرور ان می توان اگاهی هایی‬ ‫نس��بت به گذشته به دس��ت اورد و از تجربه های پیشینیان نیز به‬ ‫بهترین نحو بهره گرفت‪.‬‬ ‫معرفی نشریه‬ ‫سنگر‬ ‫در کش��ورهای در حال رش��د که از منابع طبیعی و معدنی خوبی‬ ‫برخوردارن��د به دلی��ل دخالت نکردن روی قیمت تولیدات همیش��ه‬ ‫تحت س��تم کشورهای استعمارگر و کش��ورهای صنعتی قرار گرفته‬ ‫و سیاس��ت های کشورهای صنعتی این است که با یک بعدی کردن‬ ‫اقتص��اد این کش��ورها‪ ،‬انها را هرچه بیش��تر به خود وابس��ته کنند‪.‬‬ ‫در جریان این سیاس��ت نیز کش��ورهای کم رش��د به علت تقاضای‬ ‫محصوالت از س��وی کش��ورهای استعمارگر س��عی در بیشتر تولید‬ ‫کردن مواد خام مورد تقاضای امپریالیس��ت ها کرده و از این رو است‬ ‫که خودبه خود این کشورها به سمت اقتصاد تک محصولی سوق داده‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫این مطلب بخشی از سرمقاله ای با عنوان «اقتصاد تک محصولی و‬ ‫زیان های ناش��ی از ان» است که در نشریه «سنگر» به چاپ رسیده‬ ‫است‪ .‬این نشریه در نیمه دوم تیر سال ‪ ۱۳۶۱‬از سوی انتشارات دفتر‬ ‫روابط عمومی وزارت صنایع منتشر شده است‪.‬‬ ‫مطالب دیگر مندرج در ان چنین است‪ :‬اغاز تولید‪ ،‬بخشنامه های‬ ‫تازه‪ ،‬از س��خن امام‪ ،‬نظرهای رئیس جمهوری درباره صنعت کش��ور‬ ‫اهداف و سیاس��ت های وزارت صنایع درباره بازسازی صنایع مناطق‬ ‫جنگ زده‪.‬‬ ‫ای��ن نش��ریه از عنوان زده ش��ده در کنار نام ان‪ ،‬ب��ه عنوان یک‬ ‫نشریه دیواری معرفی شده است‪ .‬از مطالب مندرج در نشریه متوجه‬ ‫می ش��ویم که یکی از اهداف مهم رواب��ط عمومی وزارتخانه انعکاس‬ ‫برنامه ه��ا و اهداف فعالیت های صنعتی در کش��ور اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬سیاست های وزارت صنایع که در کارگروه تنظیم استراتژی و‬ ‫سیاست های بازسازی مناطق جنگ زده که در دهم بهمن سال ‪۱۳۶۰‬‬ ‫و کارگروه تنظیم استراتژی و سیاست های بازسازی مناطق جنگ زده‬ ‫به تصویب رس��یده است‪ ،‬به ش��رح ذیل معرفی کرده است؛ هرگونه‬ ‫خرابی و خس��ارات وارد ش��ده به صنایع این مناطق با ایجاد شرایط‬ ‫مطل��وب تولید‪ ،‬تهیه طرح های تولی��دی و عمرانی جدید به منظور‬ ‫تامین محصوالت مورد نیاز‪ ،‬بازس��ازی منطقه و ایجاد اشتغال مفید‬ ‫صنایع مناطق جنگ زده از نظر تخصیص منابع مالی و اجرای ضوابط‬ ‫تش��کیالتی برای ورود کاالی مورد نیاز به م��واد اولیه و لوازم یدکی‬ ‫صنعت��ی از س��ایر عوامل ذی رب��ط در راه اندازی صنع��ت در اولویت‬ ‫قرار دارد‪ .‬همچنین در بخش انتهایی این مطلب عنوان ش��ده است‬ ‫واحدهای صنعتی که قبل از ‪ ۲۲‬بهمن ‪ ۵۷‬به ش��کل غیرمجاز ایجاد‬ ‫ش��ده اند باید از هی��ات وزیران موافقتنامه جدی��د دریافت کنند‪ .‬در‬ ‫قسمت بخشنامه های تازه‪ ،‬فعاالن صنعت می توانستند از جدیدترین‬ ‫تصمیم های اتخاذ ش��ده در کش��ور در زمینه صنعت��ی مانند تعیین‬ ‫س��همیه ارزی ب��رای نیازهای وارداتی کارخانجات مطلع ش��ود‪ .‬این‬ ‫نشریه تا سال ‪ ۱۳۶۲‬به شکل گاهنامه منتشر شد‪.‬‬ ‫تاریخچه نساجی در ایران‬ ‫ل‪ ۱۳۵۳‬ساالنه ‪۵۳۲‬میلیون متر و روزانه یک میلیون و ‪ ۷۳۳‬هزار‬ ‫تولید پارچه تا پایان سا ‬ ‫متر پارچه نخی و الیاف مصنوعی بود‪ .‬همچنین در این س�ال به طور میانگین روزانه ‪ ۱۱۶‬و ‬ ‫س�االنه ‪42340‬تن نخ پنبه تولید ش�د چون برای تامین تقاضای بازار داخلی که با توجه به‬ ‫پیشرفت های عمیق و گسترده در تمام جهان افزایش یافته بود‪.‬‬ ‫از ای�ن رو‪« ،‬گس�ترش صنع�ت» تصمیم دارد تحوالت رخ داده در س�ال های گذش�ته و‬ ‫پیامده�ای ان ب�ر بخش های تولیدی و صنعتی را به تفکیک هر رده صنعتی بررس�ی کند‪.‬‬ ‫نتیجه این بررسی ها چهارشنبه هر هفته در روزنامه «گسترش صنعت» منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫بدون تردید نخس��تین کارخانه در صنایع نساجی‬ ‫در ایران کارخانه چیت س��ازی تهران است‪ .‬بنای این‬ ‫کارخانه که یک واحد مستقل دولتی بود در سال ‪۱۳۱۷‬‬ ‫هجری خورش��یدی اغاز شد و در سال ‪ ۱۳۲۷‬به پایان‬ ‫رسید ‪ .‬سال ‪ ۱۳۲۹‬این کارخانه با ‪ ۵۰‬ماشین بافندگی‬ ‫بهره برداری ازمایشی خود را اغاز کرد و تولید روزانه‬ ‫ان به ‪۳‬هزار متر رسید ‪ .‬سال ‪ ۱۳۳۶‬و با به کار گرفتن‬ ‫تجهیزات جدید ازسوی یک هیات کارشناس خارجی‬ ‫بهره ب��رداری کامل اغاز ش��د و ت ا س��ال ‪ ۱۳۴۶‬تولید‬ ‫روزانه به ‪ ۹۰‬تا ‪۱۰۰‬هزار متر افزایش یافت‪ .‬س��ال ‪۴۶‬‬ ‫اداره کارخانه به متخصصان ایرانی محول شد و از ان‬ ‫زمان تا سال ‪ ۱۳۵۵‬تولید روزانه کارخانه به ‪۱۲۰‬هزار‬ ‫متر رسید‪ .‬در این سال در کارخانه چیت سازی ‪۲‬هزار‬ ‫کارگ��ر در ‪۳‬نوبت کار می کردند‪ .‬حد متوس��ط س��ن‬ ‫کارگران بین ‪ ۳۷‬تا ‪ ۴۰‬س��ال و حد متوس��ط حقوق و‬ ‫مزایای روزانه انها ‪۶۵۰‬ریال بود‪ .‬بزرگ ترین کارخانه‬ ‫نس��اجی بخش دولتی چیت س��ازی ته��ران با ‪۲‬هزار‬ ‫کارگر و بزرگ تری��ن کارخانه بخش خصوصی نیز در‬ ‫اصفهان با ‪۶‬هزار کارگر فعالیت می کرد‪.‬‬ ‫تولید پارچه تا پایان سال ‪ ۱۳۵۳‬ساالنه ‪۵۳۲‬میلیون‬ ‫متر و روزانه یک میلیون و ‪ ۷۳۳‬هزار متر پارچه نخی‬ ‫و الیاف مصنوعی بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن س��ال روزان��ه ‪ ۱۱۶‬و س��االنه‬ ‫‪42340‬ت��ن نخ پنبه تولید ش��د چون ب��رای تامین‬ ‫تقاض��ای بازار داخل��ی که با توجه به پیش��رفت های‬ ‫عمیق و گس��ترده در تمام جه��ان افزایش یافته بود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در این س��ال ‪۸/۴‬میلیون کیلو معادل ‪۲۴‬‬ ‫تا ‪۳۲‬میلیون متر پارچه نخی نیز به کش��ور وارد شد‪.‬‬ ‫تا پایان ‪۶‬ماه نخس��ت سال ‪ ۱۳۵۴‬تعداد کارخانه های‬ ‫نساجی پنبه از ‪ ۵۸‬به ‪ ۶۲‬کارخانه و تعداد ماشین های‬ ‫بافندگی نی��ز به ‪۲۲‬هزار و ‪۳۷۰‬عدد افزایش اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن س��یر صع��ودی در زمینه تولید نیز محس��وس‬ ‫اس��ت‪ .‬چنانکه تا پایان ‪۶‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۵۴‬یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۸۳۳‬ه��زار و در مجموع ‪ ۶‬با ‪۲۷۵‬میلیون‬ ‫متر پارچه نخی و الیاف مصنوعی تولید ش��ده است‪.‬‬ ‫براس��اس امار دیگری به طور کلی در سال ‪ ۱۳۵۵‬در‬ ‫سراسر کش��ور ‪۶۲‬واحد بزرگ نخی‪۱۶ ،‬واحد پشمی‪،‬‬ ‫‪۸۰۰‬واحد کشباف پودی‪ ۱۰۰ ،‬واحد کشباف تاری و‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬واحد جوراب بافی فعالیت می کند‪ .‬جمع‬ ‫س��رمایه گذاری دولتی در این رش��ته بیش از ‪۲‬هزار‬ ‫میلیون تومان و تولید ساالنه فراورده های نساجی در‬ ‫کشور افزون بر ‪۵‬هزار میلیون تومان است که پس از‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران بزرگ ترین واحد صنعتی در‬ ‫کشور به ش��مار می امد و از نظر نیروی انسانی شاغل‬ ‫در این صنعت نخس��تین صنعت ایران بود‪ .‬نخستین‬ ‫کارخان��ه تهیه الیاف مصنوعی ایران‪ ،‬در س��ال ‪۱۳۴۰‬‬ ‫ب��ا ظرفیت س��االنه ‪۶‬هزار ت��ن اغاز ب��ه کار کرد‪ .‬در‬ ‫ س��ال ‪ ۱۳۵۱‬تعداد کارگ��ران نس��اجی در واحدهای‬ ‫ب��زرگ نس��اجی ‪۱۳۴۲‬نفر ب��ود که در س��ال ‪1352‬‬ ‫ای��ن تعداد ب��ه ‪۱۱۳‬هزار و ‪۸۳۳‬نف��ر افزایش یافت و‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬بیش از ‪۲۳۰‬ه��زار کارگر در صنعت‬ ‫نفت مشغول به کار بودند‪.‬‬ ‫اخبار قدیم‬ ‫همکاری فزاینده شرق و غرب در ایران‬ ‫یک موسس��ه المان غربی و یک ش��رکت بازرگانی‬ ‫چک واس��لوواکی برنده مناقصه نوسازی یک کارخانه‬ ‫س��یمان ‪۴۰‬میلیون دالری در ایران ش��ده است‪ .‬این‬ ‫قرارداددر ضمن دلیل است بر همکاری فزاینده شرق‬ ‫و غرب‪ .‬مجله نیوزویک که این خبر را منتش��ر کرده‪،‬‬ ‫نوش��ته است که این قرارداد را ازسوی ایران‪ ،‬سازمان‬ ‫صنعتی نوس��ازی کش��ور منعق��د کرده ت��ا کارخانه‬ ‫قدیمی س��یمان ری واقع در حومه تهران را نوسازی‬ ‫کند‪ .‬در این قرارداد س��هم موسسه المانی ‪۴۰‬درصد‬ ‫ارزش قرارداد و وظیفه موسس��ه فراهم کردن وسایل‬ ‫سنگ خردکنی اس��ت‪ .‬در حالی که شرکت بازرگانی‬ ‫چک واس��لوواکی ناظ��ر ب��ر دس��تگاه های حرارتی و‬ ‫س��ردکننده کارخان��ه خواهد بود‪ .‬ظرفی��ت تولیدی‬ ‫ای��ن کارخانه روزانه ‪۲‬هزار ت��ن پس از پایان عملیات‬ ‫نوسازی خواهد بود‪.‬‬ ‫اطالعات ‪۱۴‬ابان ‪۱۳۵۴‬‬ ‫کاتوزیان‪ ،‬مدیرعامل سایپا‬ ‫تولید ‪۴۵‬هزار دستگاه رنو در سال ‪۶۰‬‬ ‫ظرفیت تولید کارخانجات رنو در سال‪۴۵ ،‬هزار‬ ‫دستگاه اعالم ش��د‪ .‬مدیرعامل کارخانجات سایپا‬ ‫در مصاحب��ه ای اعالم کرد که تولی��د اتومبیل رنو‬ ‫ش‬ ‫در سال ‪ ۶۰‬نسبت به س��ال قبل ‪۱۰۰‬درصد افزای ‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ .‬همچنین براس��اس برنامه ریزی های‬ ‫اصولی کارخانجات رنو در س��ال جاری با هیچ گونه‬ ‫کمبودی از لحاظ لوازم یدکی روبه رو نخواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت سایپا تولیدات خود را به طور مستقیم در‬ ‫اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارخانج��ات س��ایپا در مصاحب��ه‬ ‫اختصاص��ی با خبرگزاری پ��ارس گفت‪ :‬در دی‪۵۹‬‬ ‫هنگام��ی که هیات مدیره جدید اغاز به کار کرد در‬ ‫مدتی کوتاه و با همکاری کارگران متعهد تولید به‬ ‫‪۲‬برابر رسید‪.‬‬ ‫کاتوزیان درباره بازپرداخت پول متقاضیان گفت‬ ‫این مدیریت براس��اس تولید کارخانه به متقاضیان‬ ‫اتومبی��ل تحویل خواهد داد و طب��ق نوبت ممکن‬ ‫اس��ت چند م��اه تحوی��ل اتومبیل طول بکش��د و‬ ‫چنانچه در این مدت متقاضی پول خود را داش��ته‬ ‫سنگر‬ ‫باش��د از خرید منصرف ش��ده باش��د با درخواست‬ ‫متقاضی پول به وی بازپرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه خب��ری ک��ه در یک��ی از جرای��د‬ ‫عص��ر تهران مبن��ی ب��ر بازپرداخت پ��ول تمامی‬ ‫متقاضی��ان درج ش��ده ب��ود‪ ،‬خ�لاف واق��ع‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود پول هایی که م��ردم پرداخت‬ ‫کرده اند در حس��اب بانکی ویژه ای نگهداری شده و‬ ‫مدیران شرکت تا زمان انعقاد قرارداد با متقاضیان‬ ‫می توانند از این پول ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره تهیه ل��وازم یدکی گف��ت‪ :‬کارخانه‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه قراردادهای��ی ک��ه منعق��د ک��رده‬ ‫امس��ال هیچ گونه کمب��ودی از لحاظ ل��وازم یدکی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫هم اکنون یک محموله یک میلیارد ریالی در راه‬ ‫اس��ت‪ .‬ما در س��ال ‪ ۶۰‬هیچ گونه کمبودی نخواهیم‬ ‫داشت‪ .‬وی در پایان از کارگران متعهد کارخانجات‬ ‫س��ایپا به خاطر اضافه کاری تولید در س��ال جاری‬ ‫ سپاسگزاری کرد‪.‬‬ ‫کیهان‪ ۱۸‬فروردین ‪۱۳۶۰‬‬ ‫‪HF‬جهاد دانشگاهی‬ ‫ماشین تزریق پالس��تیک‪ ،‬دستگاه خشک کن لباس‪،‬‬ ‫دستگاه جوش پلی اتیلن‪ ،‬درودگر دستی و ‪ ...‬نمونه هایی‬ ‫از طرح ه��ای فن��ی و صنعت��ی اس��ت که در نمایش��گاه‬ ‫جهاددانش��گاهی‪ ،‬دیده می ش��ود‪ .‬این طرح ها با الهام از‬ ‫تولیدات خارجی از طریق مشابه سازی ساخته شده است‪.‬‬ ‫جهاد دانشگاهی در این نمایشگاه اعالم کرده که از ثمره‬ ‫کار و تالش گروهی از دانشگاهیان بهره برده است و برای‬ ‫ارائه طرح های علمی و فنی و برای رسیدن به خودکفایی‬ ‫صنعتی باید همچنان تالش بیش��تری کرد‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫فعالیت های جهاد دانشگاهی می تواند گشودن راه تازه ای‬ ‫برای پیوند بین تئوری و عمل باشد در دانشگاه های کشور‬ ‫دانشجویان رشته های فنی تا حدود زیادی از کار خالق و‬ ‫ابتکار دور هستند‪ .‬جهاد دانشگاهی می کوشد با دگرگونی‬ ‫در نظام اموزش اجتماعی زمینه تازه ای برای پیوند بین‬ ‫علم و نیازهای اقتصادی فرهنگی جامعه فراهم اورد‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه ‪۲‬تیر‪ ۱۳۶۰‬در دانشگاه صنعتی شریف برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬جهاد دانش��گاهی از جمله نمونه ای از پناهگاه های‬ ‫بتنی و ماش��ین تزریق پالس��تیک را س��اخته اس��ت‪ .‬با‬ ‫بهره گیری از ماشین تزریق پالستیک‪ ،‬جهاد دانشگاهی‬ ‫توانس��ته ان��واع ظروف پالس��تیک را بس��ازد‪ .‬همچنین‬ ‫دس��تگاه جوش پلی اتیلن‪ ،‬دستگاه لوله های پلی اتیلن را‬ ‫بدون استفاده از الکترود می سازد‪ .‬این دستگاه مشابه نوع‬ ‫المانی اس��ت و س��اخت ان مراحل مقدماتی را پشت سر‬ ‫گذاشته و تا به حال ‪۳۰‬دستگاه جوش پلی اتیلن ساخته‬ ‫ش��ده که از این دستگاه ها جهاد س��ازندگی در چندین‬ ‫اس��تان کش��ور به منظور لوله کش��ی و ابرسانی استفاده‬ ‫کرده اس��ت‪ hf .‬یکی دیگر از محصوالت عرضه ش��ده در‬ ‫این نمایش��گاه است‪ .‬این انتن را می توان در سازمان ها و‬ ‫نهادهایی که دارای فرس��تنده ‪ hf‬هستند به کار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین در این نمایشگاه طرح ها و برنامه های گوناگونی‬ ‫که امیدوارند محصوالت انها ساخته شود نیز ارائه شود‪.‬‬ ‫کیهان ‪۴‬تیر ‪۱۳۶۰‬‬ ‫محکومیت مدیر دوغ ابعلی‬ ‫محکومی��ت مدی��ر دوغ ابعلی در ش��عبه‪ ۵۶‬دادگاه‬ ‫س��یار کیفر گران فروشان‪ .‬احمد س��جادی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت اب معدنی ایران گفت‪ :‬تولیدکننده دوغ ابعلی‬ ‫به اتهام گرانفروش��ی به پرداخت ‪۲۵۰‬هزار ریال جزای‬ ‫نقدی محکوم ش��د‪ .‬مدیر این ش��رکت مته��م بود در‬ ‫اوج مصرف نوش��ابه های غیرالکلی در تابستان گذشته‬ ‫نرخ نوش��ابه های خ��ود را به ج��ای ‪۶.۵‬ری��ال به نرخ‬ ‫عمده فروش��ی‪۸ ،‬ریال به نرخ خرده فروشی عرضه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اطالعات ‪۴‬ابان ‪۱۳۵۴‬‬ ‫یک ایرانی رئیس کل نمایشگاه های بین المللی افریقایی و اسیایی‬ ‫نخستین کنگره تشکیل سازمان نمایشگاه بین المللی‬ ‫افریقایی تایید و تصویب اساس��نامه و مقررات و برنامه‬ ‫کار س��ازمان نمایش��گاه بین المللی افریقایی و اسیایی‪،‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی‬ ‫اگهی دیروز‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی ایران را به اتف��اق ارا برای‬ ‫مدت ‪ ۴‬سال به ریاست کل سازمان نمایشگاه بین المللی‬ ‫افریقایی و اسیایی انتخاب کرد‪.‬‬ ‫اطالعات ‪۴‬ابان‪۱۳۵۴‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!