روزنامه گسترش صنعت شماره 503 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 503

روزنامه گسترش صنعت شماره 503

روزنامه گسترش صنعت شماره 503

‫‪۱۹‬هزار اتوبوس‬ ‫در کشور‬ ‫تولید می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2476‬دوره جدید شماره ‪ 8 503‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫ شنبه‬ ‫ ‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫تبدیل انرژی‬ ‫استراتژی‬ ‫راهگشا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫غفلت از حمل ونقل‬ ‫در زنجیره ارزش تولید‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تقویت تولید‬ ‫با اوراق مشارکت‬ ‫همراهی با فناوری نوین‬ ‫رفتاری هوشمندانه‬ ‫در صنعت‬ ‫پرسش هایی‬ ‫از خودمان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫مدیریت در ایران‬ ‫نیاز به اموزش دارد‬ ‫گردهمایی ساالنه شبکه نمایندگی های سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫ب��ا حضور معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رئیس هیات عامل‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‪ ،‬مدیرعامل سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی‪ ،‬مدیران اجرایی شبکه نمایندگی ها و مدیران سازمان برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این نشس��ت منصور معظمی‪ ،‬رئیس هیات عامل س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران با بیان دیدگاه های خود نسبت به‬ ‫نقش‪ ،‬جایگاه و برند سازمان مدیریت صنعتی با تاکید بر لزوم فعالیت‬ ‫بیشتر‪ ،‬انتظارات خود را از سازمان مدیریت صنعتی اعالم کرد‪ .‬هویت‬ ‫و حفظ اعتبار سازمان مدیریت صنعتی ضروری است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بررسی«گسترشصنعت»ازخسارت هایسیلبهبنگاه هایاقتصادیمازندراننشانداد‬ ‫الیروبی رودخانه مانع از‬ ‫تخریب صنایع بر اثر بالی طبیعی‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 21‬مهر ‪ 3 1397‬صفر ‪ 13 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 503‬پیاپی ‪2476‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫غفلت از حمل ونقل‬ ‫در زنجیره ارزش تولید‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ام��روزه حمل ونق��ل یکی‬ ‫از اجزای مه��م اقتصاد ملی‬ ‫به ش��مار م��ی رود و به دلیل‬ ‫داش��تن نق��ش زیربنای��ی‬ ‫تاثی��ر فراوان��ی ب��ر فرایند‬ ‫رش��د اقتص��ادی کش��ور‬ ‫دارد‪ .‬حمل ونق��ل ب��ه عنوان‬ ‫امیرمحمد خطیبی‬ ‫بخش��ی از لجس��تیک ب��ه‬ ‫کارشناس اشتغال‬ ‫ش��کلی گس��ترده در تمامی‬ ‫قس��مت های صنعتی مانند‬ ‫تامی��ن‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع و مصرف کاال و خدمات جریان داش��ته‬ ‫و در مجموعه فعالیت های اقتص��ادی نقش غیر قابل انکاری‬ ‫به عه��ده دارد‪ .‬اهمیت ای��ن بحث تا جایی اس��ت که هزینه‬ ‫حمل ونقل در بهای تمام شده کاال در کشورهای توسعه یافته‬ ‫(‪ ۳.۴‬درصد)‪ ،‬در حال توسعه (‪۲۵.۸‬درصد) و کل جهان (‪۴.۵‬‬ ‫درصد) است‪.‬‬ ‫به گفته ش��ورای مل��ی مدیریت توزیع کش��ور اس��ترالیا؛‬ ‫هزینه های حمل ونقل شامل ‪۴۴‬درصد از مجموع هزینه های‬ ‫لجستیک و ‪ ۵.۶‬درصد از س��ود عایدی در فرایند لجستیک‬ ‫اس��ت؛ اما هزینه های لجس��تیک در حمل ونقل هوایی نشان‬ ‫می دهد بیش��ترین هزینه (‪ ۴.۲۹‬درصد) در بخش حمل ونقل‬ ‫می ش��ود و شامل هزینه امور دفتری‪ ،‬انبارداری‪ ،‬بسته بندی و‬ ‫مدیریت‪ ،‬جابه جایی داخلی اس��ت‪ .‬به طور کلی در کشورهای‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬یک س��وم هزینه ه��ای لجس��تیک در حمل ونقل‬ ‫ش��امل هزینه ه��ای پیمایش‪ ،‬کانتینر‪ ،‬پال��ت‪ ،‬پایانه و نیروی‬ ‫انس��انی است‪ .‬در نظام لجس��تیک‪ ،‬حمل ونقل یکی از عوامل‬ ‫محدودکنن��ده در تعیی��ن بازاره��ای هدف اس��ت درنتیجه‬ ‫مش��خص اس��ت که حمل ونقل نقش مهمی در میزان منافع‬ ‫محصول دارد‪.‬‬ ‫ایران به دلیل موقعیت ژئوپلتیک از مناطق اس��تراتژیک‬ ‫جهان به ش��مار می رود‪ ،‬به طوری که همواره در طول تاریخ‬ ‫ل کننده جهان ش��رق به غرب بوده اس��ت‪ .‬افزون بر‬ ‫متص ‬ ‫ان منابع و همچنین صنع��ت ان اهمیت حمل ونقل را در‬ ‫ایران دوچندان می کند‪ .‬با این تفاس��یر متاس��فانه سامانه‬ ‫حمل ونقل بخش صنعتی کش��ور ان طور که باید و شاید به‬ ‫ای��ن مهم پی نبرده و همچنان با نظام س��نتی خود بر این‬ ‫مس��ئله فائق می اید‪ .‬همین مسئله سبب افزایش هزینه ها‬ ‫و بی توجه��ی به مش��تری درنتیجه کاه��ش مزیت رقابتی‬ ‫محصوالت تولیدی ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر ان منجر به از‬ ‫دست دادن فرصت های اقتصادی در قطر و روسیه در چند‬ ‫ل گذشته شده است‪.‬‬ ‫سا ‬ ‫واحدهای صنعتی بزرگ به دلیل نبود واحدهای تخصصی‬ ‫حمل ونق��ل در ای��ران مجبور به خرید وس��ایل حمل ونقل و‬ ‫واحدهای خرد و متوس��ط هم مجبور به برون س��پاری بخش‬ ‫حمل ونقل به شرکت های سنتی شده اند‪.‬‬ ‫همین امر بخش زیادی از س��رمایه درگردش ش��رکت های‬ ‫بزرگ را درگیر بخش حمل ونقل کرده و همچنین ناپایداری‬ ‫و هزینه های باالیی متحمل ش��رکت های متوس��ط و کوچک‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بدین ترتیب برنامه سنتی ناوگان حمل ونقل در‬ ‫کشور با مس��ائل اجتماعی‪ ،‬زیست محیطی و اقتصادی همراه‬ ‫ب��وده که بای��د در جهت توس��عه پایدار ان تالش ش��ود‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال بسیاری از شرکت های صنعتی با دیرکرد مواجه‬ ‫می ش��وند که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد‪.‬‬ ‫همچنین به دلیل بهینه نبودن برنامه های حمل ونقل سوخت‬ ‫بیشتری مصرف می شود که پیامد زیست محیطی و اقتصادی‬ ‫به همراه دارد‪.‬‬ ‫بدین ترتیب به عقیده برخی کارشناسان زیرساخت ناوگان‬ ‫در ایران تاحد مطلوب موجود اس��ت اما این بخش از صنعت‬ ‫نیاز به توسعه دارد‪ .‬به عبارتی این بخش از صنعت با ظرفیت‬ ‫موجود خود بهره ور نیست‪.‬‬ ‫ازاین رو به منظور باال بردن بهره وری و توسعه این بخش از‬ ‫صنعت نیاز است سیاست گذاران فقط به دنبال افزایش تعداد‬ ‫و ب��اال بردن فناوری این بخش نباش��ند بلکه به دنبال بهینه‬ ‫ن حمل ونقل‬ ‫ک��ردن وضعیت موجود و توس��عه پایدار ن��اوگا ‬ ‫باش��ند‪ .‬اجرای این اصالحات باید تدریج��ی و در ابتدای امر‬ ‫با اگاه س��ازی واحدهای صنعتی و تشریح اهمیت مسئله اغاز‬ ‫شود‪ .‬س��پس با پیش��نهاد دادن برنامه های مناسب به دنبال‬ ‫توس��عه ان باشند‪ .‬در برخی مواقع نیاز به حمایت مالی و در‬ ‫برخی مواقع نیاز به ارائه مدل است‪ .‬به عنوان نمونه در بعضی‬ ‫از کش��ورهای توسعه یافته ش��رکت های هم خانواده به شکل‬ ‫گروهی یا صنفی واحد ناوگان حمل ونقل ایجاد می کنند‪ .‬این‬ ‫عم��ل ابتدا باعث پایین امدن هزینه ها می ش��ود‪ ،‬در کنار ان‬ ‫پایداری و رقابت س��الم و همکاری بی��ن واحدی را به وجود‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در برخی کش��ورها دول��ت واحدهایی به عنوان‬ ‫استوک فورواردر ایجاد می کند که این واحدها وظیفه مشاوره‬ ‫و برنامه ری��زی حمل ونق��ل دارن��د و به اصط�لاح واحدهای‬ ‫لجستیکی بخش حمل ونقل را برون سپاری می کنند‪ .‬این امر‬ ‫سبب می ش��ود واحدها تمرکز خود را بر بخش تولید داشته‬ ‫و س��عی بر باال بردن کیفیت خود کنند‪ .‬همچنین هزینه های‬ ‫انه��ا کاهش پی��دا می کن��د و قرارداده��ای بلندمدت وضع‬ ‫می شود‪ .‬در برخی کش��ورها شرکت های بزرگ تر با همکاری‬ ‫واحدهای کوچک تر که عضوی از زنجیره تامین هستند واحد‬ ‫زنجیره تامین را شکل می دهند‪.‬‬ ‫همچنین در بسیاری از کشورهای درحال توسعه دولت به‬ ‫منظور توسعه صنایع کوچک‪ ،‬مشوق های مالیاتی و تسهیالتی‬ ‫برای شرکت های هم خانواده در نظر می گیرد‪.‬‬ ‫سمیه مردانه‪:‬‬ ‫تصویب ‪FATF‬‬ ‫می تواند باعث‬ ‫اطمینان خاطر بیشتر‬ ‫خارجی ها در ارتباط با‬ ‫ایران باشد‪FATF ،‬‬ ‫به دلیل جو روانی‬ ‫مثبتی که ایجاد می کند‬ ‫می تواند اوضاع را به‬ ‫سمت ثبات بیشتر‬ ‫هدایت کند‪ .‬هرچند‬ ‫‪ FATF‬نمی تواند اثر‬ ‫مستقیمی روی بازارها‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اما به‬ ‫صورت غیرمستقیم‬ ‫انتظارهای مثبتی ایجاد‬ ‫می کند که می تواند‬ ‫سیگنال های مثبتی به‬ ‫بازار بدهد‬ ‫نسبت تصویب الیحه ‪ CFT‬با مسائل اقتصادی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ ۱۵‬مهر الیحه ‪ CFT‬یا کنوانسیون مبارزه با تامین‬ ‫مالی تروریس��م در مجلس شورای اسالمی به تصویب‬ ‫رس��ید تا ش��روعی برای تصویب احتمالی ‪ FATF‬و‬ ‫عضویت کش��ور در «گروه ویژه اقدام مالی» باشد‪ ،‬اما‬ ‫ح��ال باید دید ای��ن اتفاق چه تاثی��ری در معادالت‬ ‫اقتصادی ما می تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬مه��ر یک الیحه دیگ��ر از ‪ ۴‬الیحه باقی مانده از‬ ‫تعهدات ‪ FATF‬با عنوان کنوانسیون مبارزه با تامین‬ ‫مالی تروریس��م یا همان ‪ CFT‬تصویب شد تا کشور‬ ‫ی��ک قدم دیگر ب��ه عضویت در این س��ازمان نزدیک‬ ‫ش��ود‪ .‬مسئله ای که در این شرایط می تواند قابل تامل‬ ‫باش��د اینکه ای��ا به طور اساس��ی ارتب��اط اقتصادی‬ ‫بی��ن تصوی��ب ‪ FATF‬و کاه��ش نرخ ارز ی��ا بهبود‬ ‫کارکردهای اقتصادی کش��ور وجود دارد؟ ایا با وجود‬ ‫تحریم های امریکایی پیوستن به ‪ FATF‬می تواند راه‬ ‫گریزی از این تحریم ها برای ایران باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن رابط��ه ش��اید واضح تری��ن پاس��خ را‬ ‫محمدج��واد ظریف ارائه کرد‪ .‬وزیر امور خارجه‪ ،‬در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه برجام‬ ‫توفیق ملت بود و نباید ان را به ضعف ملت تبدیل‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به‬ ‫الیحه ‪ CFT‬مش��کالت حل شود‪ ،‬اما این تضمین‬ ‫را می دهیم که با نپیوس��تن به ای��ن الیحه امریکا‬ ‫بهانه ه��ای مهمی برای افزایش مش��کالت ما پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫او همچنین با بیان اینکه موضوع ارز هیچ ارتباطی‬ ‫به ‪ FATF‬نداشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این موضوع بر اساس‬ ‫قانون پولشویی بود‪ ،‬هم زمانی که ورود ارز ممنوع شد‬ ‫و حال که ازاد ش��ده اس��ت‪ ،‬مقررات پولش��ویی باید‬ ‫رعایت ش��ود‪ .‬نباید مس��ائلی که مربوط به مشکالت‬ ‫دیگر اس��ت را به ‪ FATF‬مرتبط دانس��ت‪ .‬با اجرای‬ ‫شرط های ‪ FATF‬همه مش��کالت ما حل نمی شود‪.‬‬ ‫م��ا توانس��ته ایم امریکا را به حدی من��زوی کنیم که‬ ‫اتحادی��ه اروپا ب��ه عنوان ش��ریک راهب��ردی امریکا‬ ‫مق��ررات و مکانیس��می ایجاد کرده ت��ا بتواند تحریم‬ ‫امری��کا را دور بزن��د‪ .‬ای��ن مکانیزم اغازی ب��ر پایان‬ ‫حکومت دالر بر اقتصاد جهانی است‬ ‫‹ ‹‪ FATF‬ابزاری الزم اما ناکافی‬ ‫سمیه مردانه‪ ،‬کارش��ناس مسائل اقتصادی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه تصویب ‪ FATF‬می تواند باعث اطمینان خاطر‬ ‫بیش��تر خارجی ها در ارتباط با ایران باش��د‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گف��ت‪ FATF :‬به دلیل جو روان��ی مثبتی که ایجاد‬ ‫می کن��د می توان��د اوضاع را به س��مت ثبات بیش��تر‬ ‫هدایت کند‪ .‬هرچند ‪ FATF‬نمی تواند اثر مستقیمی‬ ‫روی بازارها داش��ته باش��د‪ ،‬اما به صورت غیرمستقیم‬ ‫‹ ‹الیحه پیوستن دولت به ‪ CFT‬تصویب شد‬ ‫انتظاره��ای مثبت��ی ایج��اد می کن��د ک��ه می تواند‬ ‫نمایندگان مجلس کلیات و جزئیات الیحه پیوستن‬ ‫سیگنال های مثبتی به بازار بدهد‪.‬‬ ‫ایران به کنوانس��یون مقابله با تامین مالی تروریس��م‬ ‫او با تاکید بر اینکه پذیرش ‪ FATF‬یک الزام برای‬ ‫‪ CFT‬با ی��ک ماده واحده و ‪ ۷‬حق ش��رط را تصویب‬ ‫انجام مبادالت بین المللی است‪ ،‬گفت‪ FATF :‬برای‬ ‫کردن��د‪ .‬در زیر‪ ،‬مت��ن کامل الیحه پیوس��تن دولت‬ ‫این است که مبادالت بین المللی با شفافیت بیشتری‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران به کنوانس��یون بین المللی‬ ‫همراه ش��ود‪ .‬پذیرش این ش��فافیت می تواند به دیگر‬ ‫مقابله با تامین مالی تروریس��م که در جلسه علنی در‬ ‫کش��ورها برای ارتباط با ایران اطمینان بدهد‪ ،‬از این‬ ‫مجلس تصویب شد‪ ،‬می اید‪:‬‬ ‫جهت ما ب��رای اینکه بتوانی��م وارد بازی های تجاری‬ ‫ماده واح��ده ‪« :‬به دولت جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫جهانی ش��ویم باید ابزار ‪ FATF‬را داش��ته باش��یم‪،‬‬ ‫اجازه داده می ش��ود کنوانس��یون بین المللی مقابله با‬ ‫هرچند این به تنهایی کافی نیست‪.‬‬ ‫تامین مالی تروریس��م (مصوب ‪ ۱۳۷۸.۹.۱۸‬برابر با ‪۹‬‬ ‫‹ ‹تاثیر تصویب ‪ FATF‬برنرخ ارز‬ ‫دسامبر ‪۱۹۹۹‬مجمع عمومی سازمان ملل) مشتمل بر‬ ‫قدرت اهلل ام��ام وردی با بیان اینک��ه تصویب قانون‬ ‫یک مقدمه‪ ۲۸ ،‬ماده و یک پیوست با اعالم شرط های‬ ‫‪ FATF‬نمی توان��د تاثی��ر جدی بر کاه��ش نرخ ارز‬ ‫زیر پذیرفته و سند ذی ربط را براساس مقررات تبصره‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بسیاری از مس��ائل ما در‬ ‫ای��ن ماده نزد امین اس��ناد توجیه کند‪ .‬دولت موظف‬ ‫داخل کش��ور به س��بب س��وء مدیریت در بازار ارز و‬ ‫اس��ت به محض اگاهی نس��بت به اعتراض احتمالی‬ ‫همین طور تحریم ها اس��ت که در چنین شرایطی به‬ ‫سایر طرف های متعاهد‪ ،‬گزارشی برای گرفتن تصمیم‬ ‫نظر نمی رسد ‪ FATF‬بتواند به تنهایی گره ای از این‬ ‫مقتضی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند‪».‬‬ ‫مش��کالت باز کند‪ .‬او با بیان اینک��ه قرارداد ‪FATF‬‬ ‫‪-۱‬دولت جمهوری اس�لامی ای��ران به موجب جزء‬ ‫مانند قواعدی اس��ت که وقت��ی ان را پذیرفتیم باید‬ ‫الف بند ‪ ۲‬ماده ‪ ۲‬کنوانسیون‪ ،‬اعالم می کند که مفاد‬ ‫یک س��ری قوانین دیگر را هم بپذیری��م‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫ان دس��ته از کنوانس��یون ها و پروتکل های درج شده‬ ‫هرچن��د به طور اساس��ی تصوی��ب ‪ FATF‬به خاطر‬ ‫در پیوست کنوانس��یون که به عضویت انها درنیامده‬ ‫کند‪،‬‬ ‫شفافیتی که در سازکارهای مالی می تواند ایجاد‬ ‫است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی کند‬ ‫ضروری به نظر می رس��د‪ ،‬ام��ا اینکه تصور کنیم فقط‬ ‫و ال��زام اور ش��دن مفاد ماده ‪ ۲۳‬در پاس��خ به اصالح‬ ‫با تصویب ‪ FATF‬مش��کالت ارزی و بانکی اقتصاد ما‬ ‫فهرس��ت موافقتنامه های منضم به کنوانس��یون برای‬ ‫حل می شود‪ ،‬بسیار بعید است‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران منوط ب��ه رعایت اصول ‪۷۷‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان همچنین با اش��اره ب��ه توافق های‬ ‫و ‪ ۱۲۵‬قانون اساسی است‪.‬‬ ‫اخیر کشورهای اروپایی با ایران در زمینه مراوده های‬ ‫‪ -۲‬جمه��وری اس�لامی ای��ران ب��ا نظر ب��ه اصول‬ ‫بانکی و تجاری اظهار کرد‪ :‬معلوم نیست اگر ‪FATF‬‬ ‫و هنجاره��ای حق��وق بین المل��ل تا هن��گام پذیرش‬ ‫تصویب شود‪ ،‬بتواند روی این مراوده ها اثرگذار باشد‪،‬‬ ‫کنوانس��یون از جمل��ه کنوانس��یون ‪ ۱۹۹۹‬س��ازمان‬ ‫چراک��ه اینگونه مس��ائل از جنس مس��ائل سیاس��ی‬ ‫کنفرانس اسالمی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از‬ ‫هس��تند که اروپایی ها به خاطر ان اصرار‬ ‫جمله قطعنامه ‪ ۲۶۲۵‬و ‪ ،۱۵۱۴‬تعریف‬ ‫دارند م��ا ‪ FATF‬را بپذیریم؛ از این رو‬ ‫عمل تروریس��تی را مشتمل بر مبارزات‬ ‫تصویب ‪ FATF‬به اصرار اروپایی ها و به قدرت اهلل امام وردی‪ :‬مش��روع مردمی علیه از جمله توس��عه‬ ‫بسیاری از‬ ‫دلیل مسائل سیاس��ی است و نمی تواند‬ ‫اس��تعماری و اشغال خارجی نمی داند و‬ ‫مسائل ما‬ ‫فقط اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫نسبت به طرف های متعاهدی که قلمرو‬ ‫در داخل‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار‬ ‫عمل تروریستی را مستند به زیر بند ب‬ ‫کشور به سبب‬ ‫‪ FATF‬نامی��ده می ش��ود ‪ ۴۱‬توصیه‬ ‫بند یک ماده ‪ ۲‬کنوانس��یون مشتمل بر‬ ‫سوء مدیریت‬ ‫ب��رای همکاری با کش��ورهای مختلف‬ ‫این مب��ارزات می دانن��د‪ ،‬تنها در حدود‬ ‫در بازار ارز و‬ ‫دارد ک��ه ایران تا امروز ‪ ۳۷‬توصیه ان‬ ‫پیش گفت��ه‪ ،‬متعه��د می دانن��د و اعالم‬ ‫همین طور‬ ‫را اج��را کرده و تنه��ا ‪ ۴‬توصیه از ان‬ ‫می کند ماده ‪ ۶‬کنوانس��یون ارتباطی به‬ ‫تحریم ها‬ ‫باقی مانده اس��ت‪ .‬برای اجرای این ‪۴‬‬ ‫ای��ن حق ن��دارد‪ .‬این مبارزه ه��ا فارغ از‬ ‫است که در چنین‬ ‫توصیه‪ ،‬دولت ‪ ۴‬الیحه به مجلس ارائه‬ ‫انگیزه ان مجاز و مشروع است که اعمال‬ ‫شرایطی به نظر‬ ‫داد که یکی از انها الیحه کنوانس��یون‬ ‫تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است‪.‬‬ ‫نمی رسد‬ ‫مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان‬ ‫‪ -۳‬موض��وع بن��د ی��ک م��اده ‪۲۴‬‬ ‫‪ FATF‬بتواند به‬ ‫‪ CFT‬بود‪ .‬این الیحه ‪ ۱۵‬مهر ‪ ۱۳۹۷‬تنهایی گره ای از این کنوانس��یون درباره جمهوری اس�لامی‬ ‫در مجلس به رای گذاش��ته و تصویب‬ ‫مشکالت باز کند‬ ‫من��وط ب��ه رعای��ت اص��ل ‪ ۱۳۹‬قانون‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اساسی است و بند ‪ ۲‬ماده ‪ ۷‬کنوانسیون‬ ‫و موض��وع ماده ‪ ۱۷‬کنوانس��یون در چارچوب قوانین‬ ‫داخلی اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬صالحی��ت مقرر در بند ‪ ۵‬ماده ‪ ۹‬کنوانس��یون‬ ‫برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب‬ ‫اس��ناد حقوق بشردوس��تانه الزم االجراست که برای‬ ‫جمهوری اسالمی ایران پذیرفته می شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬مف��اد کنوانس��یون در موارد تع��ارض با قانون‬ ‫اساسی جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه نیست‪.‬‬ ‫‪ -۶‬پیوستن جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون‬ ‫به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر‬ ‫صهیونیستی نیست‪.‬‬ ‫‪ -۷‬دولت جمهوری اس�لامی ایران در راستای بند‬ ‫‪ ۴‬ماده ‪ ۱۱‬کنوانس��یون تنها صالحیت کش��ور محل‬ ‫وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمان محرض تلقی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تبصره – دولت فقط پس از خارج ش��دن جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی‬ ‫(‪ )FATF‬می تواند سند پیوس��ت را نزد امین اسناد‬ ‫توزیع کند‪.‬‬ ‫الیح��ه ‪ ۲۹ CFT‬م��رداد و ‪ ۳‬مهر در کمیس��یون‬ ‫امنیت ملی بررس��ی و تصویب ش��د‪ .‬مجلس پیش از‬ ‫این در خرداد بررس��ی این الیح��ه را به مدت ‪ ۲‬ماه‬ ‫ب��ه تاخیر انداخته بودن��د و درنهایت الیحه ‪ CFT‬را‬ ‫تصویب کردند‪.‬‬ ‫الیحه ‪ CFT‬یک��ی از الیحه های ‪۴‬گانه گروه اقدام‬ ‫ویژه مالی اس��ت که کمت��ر از ‪ ۱۰‬روز به پایان مهلت‬ ‫‪ FATF‬ب��رای عمل به ‪ ۴۱‬توصیه باقی مانده اس��ت‪.‬‬ ‫اکنون ایران در فهرس��ت خاکس��تری این گروه قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ CFT‬در انتظار نظر شورای نگهبان‬ ‫با این حال برابر با اخرین اخبار تا لحظه تنظیم این‬ ‫گزارش کدخدایی‪ ،‬س��خنگوی شورای نگهبان درباره‬ ‫نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه ‪ CFT‬در صفحه‬ ‫توییتر خود نوش��ت‪ CFT :‬امروز در دس��تور شورای‬ ‫نگهبان نبوده و هنوز این شورا اعالم نظر نکرده است‪.‬‬ ‫ایرادهای ش��ورای نگهبان نس��بت به اص�لاح قانون‬ ‫مبارزه با پولش��ویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد‪.‬‬ ‫همچنین با عنایت به نظر مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظام مقرر ش��د این مصوبه ها ب��ه مجلس بازگردانده‬ ‫ش��وند‪ .‬همچنی��ن س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان در‬ ‫توضیح این مطلب گفت‪ :‬در بررس��ی های انجام شده‬ ‫درباره الیحه های اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی و‬ ‫کنوانس��یون پالرمو‪ ،‬نظر شورای نگهبان تامین شد و‬ ‫از نظر ش��ورای نگهبان ایرادها برطرف شده است اما‬ ‫مجلس به ایرادهای مجمع تش��خیص مصلحت توجه‬ ‫نکرده بود که این قس��مت به مجلس بازگردانده شد‬ ‫و درنهای��ت مجمع تش��خیص مصلحت در این زمینه‬ ‫تصمیم گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫تصویب ‪ FATF‬دروازه ای برای ارتباط با اروپایی ها‬ ‫یک کارشناس مس��ائل بانکی و امور اقتصادی با بیان‬ ‫اینک��ه ‪ FATF‬یک ابزار تس��هیل کننده تبادالت مالی‬ ‫است‪ ،‬گفت که این قانون می تواند به یک دروازه برای اغاز‬ ‫عملیات بانکی ایران با کش��ورهای اروپایی تبدیل شود‪.‬‬ ‫عماد ایرانی‪ ،‬کارش��ناس مس��ائل بانکی و امور اقتصادی‬ ‫ب��ا بیان اینکه تصوی��ب ‪ FATF‬می تواند به یک دروازه‬ ‫و مبدای��ی برای اغاز عملیات بانکی ایران با کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی تبدیل ش��ود‪ ،‬به ایرنا گف��ت‪ :‬تصویب ‪FATF‬‬ ‫می توان��د برای مبادالت بانکی و تجاری با اروپایی ها یک‬ ‫ابزار تس��هیل کننده باش��د‪ .‬اما اینکه اروپایی ها چقدر در‬ ‫ادعاه��ای خود برای تس��هیل مبادالت تج��اری با ایران‬ ‫صادق باشند امری است که در اینده معلوم خواهد شد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه تا پی��ش از تصویب ‪ FATF‬اروپایی ها‬ ‫ب��رای ارتباط ب��ا ایران محدودیت هایی داش��تند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با تصویب ‪ FATF‬محدودیت های قانونی مبادل ه با‬ ‫اروپایی ها برداش��ته شده است و حاال نوبت انها است که‬ ‫وظیف��ه خود را در قبال ایران انجام دهند‪ .‬اگر اروپایی ها‬ ‫در تعهدات خود صادق باشند‪ ،‬تصویب ‪ FATF‬می تواند‬ ‫اثرات مثبتی روی بازار ارز ما داشته باشد‪ .‬ایرانی با بیان‬ ‫اینکه با تصویب ‪ FATF‬ما حاال توپ را در زمین اروپایی ها‬ ‫انداخته ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬جذب سرمایه گذاری های خارجی‬ ‫نیازمند زیرس��اخت های بانک��ی و قانونی بود که حاال با‬ ‫تصویب ‪ FATF‬این زیرس��اخت ها فراهم ش��ده است‪.‬‬ ‫درواق��ع ‪ FATF‬به تنهای��ی تضمین کنند ه برای جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی نیس��ت و عوامل دیگری در این‬ ‫مس��ئله دخیل هستند‪ FATF .‬یک ابزار در زمینه نقل‬ ‫و انتقال ه��ای مالی بود که ح��اال و با تصویب الیحه های‬ ‫قانونی ان در مجلس ش��ورای اس�لامی این ابزار فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی با بیان‬ ‫اینک��ه برای جذب س��رمایه گذاری باید تضامین مالی و‬ ‫امنیت س��رمایه گذاری ایجاد و بس��یاری از ریسک های‬ ‫اقتص��ادی در کش��ور کاهش پیدا کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫‪ FATF‬نباشد‪ ،‬هیچ نوع سرمایه گذاری نمی توانست در‬ ‫داخل کش��ور اتفاق بیفتد اما حاال با تصویب ‪ FATF‬و‬ ‫با پذیرش ریس��ک و فعال کردن بیمه ها می توان شرایط‬ ‫را برای سرمایه گذاری هموارتر از قبل کرد‪ ۱۵ .‬مهر یک‬ ‫الیحه دیگر از ‪ 4‬الیحه باقی مانده از تعهدات ‪ FATF‬با‬ ‫عنوان کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان‬ ‫‪ CFT‬تصویب شد تا کشور یک قدم دیگر به عضویت در‬ ‫این معاهده بین المللی نزدیک تر شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪ 3 1397‬صفر ‪ 13 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 503‬پیاپی ‪2476‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تقویت تولید‬ ‫با اوراق مشارکت‬ ‫منصور معظمی‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫باید با به روز نگه داشتن‬ ‫و پاسخگویی به نیاز های‬ ‫روز کشور خود را در متن‬ ‫امور و در معرض دید قرار‬ ‫دهد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی باید بتواند‬ ‫با استفاده از سرمایه های‬ ‫فکری خود در زمینه موضوع‬ ‫تحریم و پرداخت علمی‬ ‫به مدیریت این مقوله و‬ ‫چگونگی گذر کشور از این‬ ‫شرایط حرفی نو داشته‬ ‫باشد‬ ‫در گردهمایی شبکه نمایندگی های سازمان مدیریت صنعتی با حضور رئیس هیات عامل ایدرو مطرح شد‪:‬‬ ‫مدیریت در ایران نیاز به اموزش دارد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گردهمای��ی س��االنه ش��بکه نمایندگی های س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی با حضور مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رئیس هیات عامل س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران‪ ،‬مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬مدیران‬ ‫اجرایی شبکه نمایندگی ها و مدیران سازمان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬در‬ ‫ت منصور معظمی‪ ،‬رئیس هیات عامل سازمان‬ ‫این نشس�� ‬ ‫گس��ترش و نوسازی صنایع ایران با بیان دیدگاه های خود‬ ‫نسبت به نقش‪ ،‬جایگاه و برند سازمان مدیریت صنعتی با‬ ‫تاکید بر لزوم فعالیت بیش��تر‪ ،‬انتظارات خود را از سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی اعالم کرد‪ .‬وی همچنین بر راهبردهایی‬ ‫مانند ض��رورت هویت بخش��ی دوباره س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی به کمک راهکارها و روش های پیشنهادی از سوی‬ ‫ش��بکه نمایندگی ها‪ ،‬تالش در جهت اعتبار بخشی مدارج‬ ‫دوره های تخصصی کاربردی س��ازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫جوانگرایی هیات علمی‪ ،‬توس��عه تبلیغات و اطالع رس��انی‬ ‫دس��تاوردهای س��ازمان‪ ،‬حمایت از نمایندگی ها و ایفای‬ ‫نقش موثر حمایتی س��ازمان از شبکه نمایندگی و ارتقای‬ ‫کیفی و کمی انتش��ارات س��ازمان و‪ ...‬به عنوان نقش��ه راه‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر و رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران با تاکید بر اینکه هویت و حفظ اعتبار‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی ضروری است‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان باید‬ ‫برای مس��ائل و چالش های روز کش��ور در حوزه مدیریت‬ ‫صنعتی راهکار ارائه کند‪.‬‬ ‫منص��ور معظم��ی در نشس��ت هم اندیش��ی ش��بکه‬ ‫نمایندگی های س��ازمان مدیریت صنعتی ب��ا بیان اینکه‬ ‫این س��ازمان باید عرصه اطالع رس��انی و تعامل مستمر با‬ ‫مخاطبان بالقوه و بالفعل خود بیش��تر تالش کند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در مجموعه س��ازمان مدیریت صنعتی و شبکه های‬ ‫نمایندگ��ی ان توانای��ی الزم برای ارتقای و‬ ‫توسعه بیشتر وجود دارد‪.‬‬ ‫معظمی با تاکید بر اعتبار و برند خوشنام‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی گفت‪ :‬برای حفظ‬ ‫ای��ن اعتبار و برند‪ ،‬باید بهترین اس��تادان و‬ ‫همچنی��ن نیروهای جوان و تحصیلکرده به‬ ‫کار گرفته شوند‪.‬‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ای��درو همچنی��ن‬ ‫در شرایط کنونی مقوله‬ ‫اقدام ه��ای روز امد و نوین از جمله تبلیغات‬ ‫مدیریت از مهم ترین‬ ‫خالقانه را امری موثر بر ارتقا ی بیش از پیش‬ ‫موضوع های مطرح در سطح‬ ‫و رقابت پذیری بهینه برند سازمان مدیریت‬ ‫کشور است‪ .‬بسیاری از‬ ‫صنعتی برش��مرد و از مدیران این س��ازمان چالش های کشور به واسطه‬ ‫خواس��ت با هماهنگی و اتخاذ سیاست های حکمرانی و مدیریت بد ایجاد‬ ‫علمی و همس��و با ح��وزه ارتباطات ایدرو و می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬اموزش‬ ‫در این راستا به ابزار های نوین و رسانه های حکمرانی و رهبری شرکتی‬ ‫و سازمانی و جانشین پروری‬ ‫جدید متوسل شوند‪.‬‬ ‫از مسائل مهمی است‬ ‫با‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫مع��دن‬ ‫صنعت‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر‬ ‫که باید با روحیه جهادی‬ ‫اش��اره به مسائل و چالش هایی که کشور با‬ ‫و همسو با سیاست های‬ ‫صنعتی محقق شود‬ ‫ان روبه رو اس��ت‪ ،‬ظرفیت سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی را منطبق برای ورود و پرداختن به‬ ‫انها توصیف کرد و گفت‪ :‬سازمان مدیریت صنعتی باید با‬ ‫به روز نگه داشتن و پاسخگویی به نیاز های روز کشور خود‬ ‫را در متن امور و در معرض دید قرار دهد‪.‬‬ ‫معظمی افزود‪ :‬به طور نمونه‪ ،‬سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫باید بتواند با استفاده از سرمایه های فکری خود در زمینه‬ ‫موض��وع تحریم و پرداخت علمی به مدیریت این مقوله و‬ ‫چگونگی گذر کشور از این شرایط حرفی نو داشته باشد‪.‬‬ ‫معظمی همچنین شبکه های نمایندگی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی در سراسر کشور‬ ‫را بازوان این سازمان خواند که می توانند به‬ ‫شرکت ها و بنگاه ها در زمینه های اموزش و‬ ‫مشاوره بدهند‪.‬‬ ‫� اموزش‪ ،‬نیاز امروز کشور‬ ‫ابوالفض��ل کیانی بختی��اری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی با خوشامدگویی‬ ‫به مدیرعامل ایدرو و هیات همراه و مدیران‬ ‫اجرایی شبکه نمایندگی های سازمان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ش��رایط کنون��ی مقوله مدیریت از‬ ‫مهم تری��ن موضوع ه��ای مطرح در س��طح‬ ‫کشور است‪ .‬بس��یاری از چالش های کشور‬ ‫به واس��طه حکمرانی و مدیری��ت بد ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬ام��وزش حکمرانی و‬ ‫رهبری شرکتی و سازمانی و جانشین پروری‬ ‫از مس��ائل مهمی اس��ت که بای��د با روحیه‬ ‫جهادی و همس��و با سیاس��ت های صنعتی‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری اف��زود‪ :‬ش��بکه‬ ‫نمایندگی های س��ازمان به عن��وان ترویج کنندگان دانش‬ ‫مدیری��ت نق��ش موثری در ارتق��ا و توانمن��دی ظرفیت‬ ‫مدیریت و به دنبال ان رفع‪ ،‬چالش های کشور و تاب اوری‬ ‫بنگاه ها ایفا می کنند و این نقش و جایگاه به ویژه در شرایط‬ ‫کنونی درخور قدردانی و تشکر است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هر زمان که از برابر یک ساختار و برند بزرگ عبور می کنیم‬ ‫باید به خاطر داشته باشیم که این ساختار را افرادی بزرگ‬ ‫با افکار بلند س��اخته اند و به یقین با علم و اصول مدیریت‬ ‫اشنایی کامل داش��ته اند‪ .‬کیانی بختیاری توسعه ظرفیت‬ ‫مدیریت در کش��ور و پرورش مدیران در کالس جهانی را‬ ‫از ماموریت های اصلی س��ازمان مدیریت صنعتی و شبکه‬ ‫نمایندگی های ان در سراسر کشور عنوان کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی همچنی��ن درباره فعالیت های‬ ‫جدید س��ازمان که برای نخس��تین بار در کشور طراحی و‬ ‫اجرا شده است گزارش داد‪.‬‬ ‫در این گردهمایی مدیر توس��عه شبکه نمایندگی های‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬گزارش��ی از فعالیت های این‬ ‫ش��بکه ارائ��ه کرد و س��پس مدیران ش��بکه نمایندگی ها‬ ‫مسائل و راهکارهای برون رفت از برخی چالش ها و انتظار‬ ‫از س��ازمان مرک��زی برای ارتقای هر چه بیش��تر جایگاه‪،‬‬ ‫نقش و برند س��ازمان را بیان کردند‪ .‬در پایان این نشست‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت صنعتی ضمن تش��کر از‬ ‫حضور دلگرم کننده منصور معظمی و مدیران همراه و نیز‬ ‫مدی��ران اجرایی نمایندگی ها‪ ،‬ب��ر ضرورت تالش مجدانه‬ ‫خود و همکاران در راس��تای تحقق اهداف و پیشنهادهای‬ ‫نواورانه ریاس��ت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫و شبکه نمایندگی ها ی کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫غفلت از استانداردسازی محصوالت بومی‬ ‫معاون ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران‬ ‫گفت‪ :‬بعد از گذش��ت ‪ ۱۰۰‬س��ال از استانداردسازی در‬ ‫کش��ور از استانداردس��ازی محصوالت بومی خود غافل‬ ‫مانده ایم که در س��ال اینده این مس��ئله باید مورد توجه‬ ‫ق��رار بگی��رد‪ .‬به گزارش اقتصاد نیوز‪ ،‬بی��ات در ایین روز‬ ‫جهانی استاندارد در استان همدان‪ ،‬با بیان اینکه در پیام‬ ‫امسال سالروز جهانی استاندارد‪ ،‬تاکید ویژه ای به انقالب‬ ‫صنعتی ش��ده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در انقالب اول با اختراع‬ ‫ماش��ین بخ��ار‪ ،‬در انقالب دوم بهره گی��ری از انرژی ها و‬ ‫تولید انبوه و گذر از مرحله سنتی به صنعتی‪ ،‬در انقالب‬ ‫س��وم ورود رایانه ه��ا و در انقالب چهارم به س��امانه های‬ ‫فیزیکی س��ایبری توجه ویژه ش��ده است‪ .‬معاون ارزیابی‬ ‫کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت‪ :‬تغییر بزرگ و‬ ‫نظام مند و ایجاد نابرابری در اقتصاد دو ویژگی مهم انقالب‬ ‫چهارم اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در قرن ‪ ۲۱‬به واس��طه فراوری‬ ‫دیجیتال کارکنان دانشی جایگزین کارکنان غیردانشی‬ ‫ش��ده و بس��یاری از افراد بیکار خواهند ش��د‪ .‬انقالب به‬ ‫واس��طه فیزیک و دیجیتال ما را درگیر خود خواهد کرد‪.‬‬ ‫قرن ‪ ،۲۱‬قرن فناوری اطالعات اس��ت‪ .‬بیات تصریح کرد‪:‬‬ ‫با پیش��رفت علم‪ ،‬محصوالت تراریخته در کشور افزایش‬ ‫پیدا کرده و س�لامت انسان ها به خطر خواهد افتاد که با‬ ‫بهره گیری از استاندارد سازی‪ ،‬تاحدودی از این مشکالت‬ ‫رهایی خواهیم یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬انتخاب اس��تاندارد یک‬ ‫ضرورت اس��ت که برای سالمتی و ایمنی مردم ناگزیریم‬ ‫که این راه را برویم‪ .‬معاون ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران گفت‪ :‬استانداردها مدارکی هستند که‬ ‫الزام��ات و ویژگی های��ی را در اختیار ما قرار می دهند که‬ ‫پیوسته از انها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫س��رمایه و نقدینگ��ی در ایران‬ ‫در حالی افزای��ش یافته که تولید‬ ‫به عن��وان بخش اصل��ی اقتصاد‬ ‫چندان به��ره ای از ای��ن موضوع‬ ‫نبرده اس��ت‪ .‬یکی از راهکارهایی‬ ‫که دولت با استفاده از ان می تواند‬ ‫ب��ه افزای��ش س��رمایه گذاری در‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫بخش تولید کم��ک کند افزایش‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫س��ود اوراق مشارکت است‪ .‬با این‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫سیاست دولت می تواند نقدینگی‬ ‫و س��رمایه های موج��ود در دیگر‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی را جمع اوری کرده و به س��مت تولید هدایت‬ ‫کند‪ .‬درحال حاضر با توجه به نوس��ان های نرخ دالر‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫در این بازار مطمئن نیست و همان طور که در روزهای گذشته شاهد‬ ‫ای��ن موضوع بودیم بس��یاری از فعاالن این بازار با ضررهای بس��یار‬ ‫زیادی روبه رو ش��دند‪ .‬در این زمینه برخی از افراد به سودهایی دست‬ ‫یافتند اما واقعیت اقتصاد ایران نش��ان می دهد که س��رمایه گذاری‬ ‫در بازارهایی مانند س��که و ارز‪ ،‬مطمئن نبوده و این احتمال می رود‬ ‫که افراد بیش��تری در روزهای اینده متضرر ش��وند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫دولت می تواند با ارائه س��ود بیشتر‪ ،‬پول ها را از طریق اوراق مشارکت‬ ‫جمع اوری و به پروژه های تولیدی کش��ور تزریق کند‪ .‬در این شرایط‬ ‫با ایجاد ثبات در ش��رایط اقتصادی کشور دولت می تواند سود اوراق‬ ‫مش��ارکت را پ��س از مدتی کاهش دهد‪ .‬اگر س��رمایه و نقدینگی به‬ ‫س��مت تولید هدایت شود منجر به افزایش ثروت در جامعه می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که سرمایه گذاری در ارز و طال تورم زاست‪ .‬دولت‬ ‫چند س��ال پیاپی مانع افزایش نرخ دالر متناس��ب با تورم ش��ده بود‪.‬‬ ‫این در حالی بود که باید س��االنه حدود ‪ ۲۰‬درصد به نرخ دالر افزوده‬ ‫می شد‪ .‬فش��اری که باعث شده بود نرخ دالر رش��د ناگهانی نداشته‬ ‫باشد برداشته و پس از ان شاهد رشد قیمت ها بودیم‪ .‬در این شرایط‬ ‫برخ��ی از مردم‪ ،‬فع��االن اقتصادی و دالالن با قدرت بیش��تری وارد‬ ‫بازار ارز ش��دند و این موضوع باعث ش��د نرخ ارز بی��ش از نیاز واقعی‬ ‫اقتصاد افزایش یابد‪ .‬اکنون دولت تالش می کند سرمایه های موجود‬ ‫در جامع��ه را جمع اوری کند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه هنوز برنامه‬ ‫مشخصی برای تزریق این سرمایه ها به بخش تولید ارائه نشده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬اوراق مش��ارکت می تواند یک��ی از جدی ترین منابع‬ ‫جم��ع اوری نقدینگی از جامعه و هدایت ان به س��مت بخش تولید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫صادرات نفت‬ ‫روی مرز یک میلیون بشکه‬ ‫خبر‬ ‫یک استاد اقتصاد بین الملل گفت‪ :‬باال رفتن نرخ نفت تاثیر زیادی‬ ‫بر روند اقتصاد کش��ور می گذارد‪ .‬ما نرخ نفت را ‪ ۴۰‬دالر برنامه ریزی‬ ‫ک��رده بودیم اما نرخ نفت ام��روز معادل صادرات ‪ ۲‬میلیون بش��که‬ ‫اس��ت‪ .‬جمش��ید عدالتیان درباره راه اندازی خط مبادالت تجاری و‬ ‫بانکی بین ایران و اروپا به ایلنا گفت‪ :‬سازکاری که اروپا قرار بود برای‬ ‫مبادالت با ایران تعریف کند اکنون با رای دادگاه الهه قوی تر شده و‬ ‫قدرت حقوقی و روانی ان باالتر خواهد رفت‪ .‬البته مدل این سیستم‬ ‫مقداری س��خت و پیچیده است و بر مبنای تهاتر بنیان نهاده شده و‬ ‫تا زمان��ی که در اقتصاد دو طرف جا بگیرد مقداری زمان خواهد برد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بنا بر اطالعاتی که تاکنون منتش��ر ش��ده‪ ،‬تاجران و‬ ‫فعاالن اقتصادی دو طرف پس از هماهنگی با این سیس��تم بس��یار‬ ‫اسان تر از س��ال های قبل می توانند با یکدیگر مراوده تجاری داشته‬ ‫باشند‪ ،‬ضمن انکه اکنون از لحاظ حقوقی نیز یک پله جلوتر هستیم‪.‬‬ ‫این اس��تاد اقتصاد بین الملل دانشگاه درباره اجرا نشدن تحریم های‬ ‫‪۴‬نوامب��ر (‪ 13‬ابان) بر اس��اس حکم دادگاه اله��ه‪ ،‬گفت‪ :‬این حرف‬ ‫از اس��اس غلط اس��ت؛ تحریم امریکا مانند تاریخ انقضای یک بسته‬ ‫مواد غذایی اس��ت‪ .‬انقضای چنین کاالیی که از ‪ ۱۲‬نیمه شب شروع‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬تحری��م نفتی امری��کا نیز از ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬ماه پیش اغاز ش��ده و‬ ‫نتیجه ان ش��ده که امروز برخی از کشورها از ما نفت نمی خرند اما به‬ ‫احتمال زیاد صادرات نفت ما در حد همان روزی یک میلیون بش��که‬ ‫خواهد ماند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ضمن انکه باال رفتن نرخ نفت تاثیر زیادی‬ ‫بر روند اقتصاد کش��ور می گذارد‪ .‬ما نرخ نفت را ‪ ۴۰‬دالر برنامه ریزی‬ ‫کرده بودیم اما نرخ نفت امروز معادل صادرات ‪ ۲‬میلیون بشکه است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 21‬مهر ‪ 3 1397‬صفر ‪ 13 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 503‬پیاپی ‪2476‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همراهی با فناوری نوین‬ ‫رفتاری هوشمندانه در صنعت‬ ‫جهان به س��مت استفاده از‬ ‫فناوری ه��ای جدی��د در حال‬ ‫حرک��ت اس��ت و همچنان راه‬ ‫خود را ادام��ه می دهد‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه بای��د توج��ه داش��ت‬ ‫فناوری های ن��و‪ ،‬خود به نوعی‬ ‫کارافرین هس��تند و مش��اغل‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫جدیدی ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫باید بپذیریم صنایع قدیمی‬ ‫تخصصی صنایع همگن‬ ‫کن��ار می رون��د و ج��ای خود‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫را ب��ه نواوری ه��ا می دهن��د‪.‬‬ ‫کشور‬ ‫س��یر تح��ول فن��اوری در‬ ‫صنای��ع اجتناب ناپذیر بوده و‬ ‫جابه جایی نیروهای انس��انی در صنایع جدید اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫این طور نیس��ت که تصور ش��ود چ��ون خودران ه ا به میدان‬ ‫می ایند رانندگان شغل خود را از دست داده و بیکار می شوند‪،‬‬ ‫بلکه رونمایی از فعالیت های جدید باعث جایگزینی نیروهای‬ ‫کار می شود‪ .‬بنابراین با هر تغییری نیروی انسانی خود را با ان‬ ‫منطبق می کند‪ .‬همان گونه که در سیر تحوالت صنعتی شاهد‬ ‫بودیم حض��ور فناوری های نو باعث اس��یب جدی به محیط‬ ‫پیرامون نشده است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که کشور و صنعتی می تواند از این‬ ‫سیر تحوالت بهترین بهره وری را داشته باشد که اینده نگری‬ ‫داشته باشد‪ .‬به این ترتیب با پیش بینی از قافله عقب نخواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫ام��روز تولید خودروه��ای هیبریدی تا ح��دودی در حال‬ ‫فراگیر شدن اس��ت و در اینده این خودروهای برقی هستند‬ ‫ک��ه درصد باالیی از بازار را به خود اختصاص خواهند داد اما‬ ‫هنوز این نوع خودروها به معنای واقعی وارد کش��ور ما نشده‬ ‫اس��ت در حالی که ‪۱۵‬س��ال پیش‪ ،‬در س��فری که به کانادا‬ ‫داشتم این خودروها در حال ازمایش بود‪.‬‬ ‫امروز مراکز پژوهش��ی در ح��ال مطالعه روی این خودروها‬ ‫هس��تند‪ .‬یکی از مهم ترین مزیت های استفاده از خودروهای‬ ‫برقی‪ ،‬کاهش الودگی های صوتی و محیطی است‪ .‬کشورهایی‬ ‫که به س�لامت جامع��ه خود اهمی��ت می دهن��د و به دنبال‬ ‫محیط زیست سالم هستند‪ ،‬در این زمینه هزینه می کنند و به‬ ‫ان سمت در حرکت هستند‪.‬‬ ‫بنابراین امری طبیعی است که تا چند سال اینده تولید و‬ ‫تردد خودروهای برقی فراگیر شود و با چند سال فاصله همه‬ ‫کش��ورها باید به سمت اس��تفاده از این نوع خودروها بروند‪.‬‬ ‫درنتیجه صنعت خودرو و قطعه کش��ور نباید از این مس��ئله‬ ‫مهم غافل باش��د زیرا سرعت گس��ترش این نوع فناوری باال‬ ‫بوده و باید در این زمینه شتاب بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫س��رعت حرکت به س��وی فناوری های گوناگون باالس��ت‬ ‫و فاصله ه��ا در ح��ال کاهش اس��ت ک��ه یک��ی از دالیل ان‬ ‫ب��ه سیاس��ت های تدوین ش��ده در هر کش��وری و مدیریت‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬اگ��ر بخواهی��م هوش��مندانه رفت��ار کنیم باید‬ ‫صنعت خودرو و قطعه کش��ور هر چه س��ریع تر به این سمت‬ ‫حرکت کند و س��رمایه گذاری مناسب روی تولید خودروهای‬ ‫هیبریدی و برقی و نیز قطعات ان با پلتفرم ملی انجام شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو دیزل مطرح کرد‬ ‫عزم جدی ایران خودرو دیزل‬ ‫برای تامین ناوگان اورژانس کشور‬ ‫مدیرعام��ل ایران خ��ودرو دی��زل گفت‪ :‬این ش��رکت برای‬ ‫تامی��ن ناوگان اورژانس کش��ور و تولید امبوالنس های مجهز‬ ‫و پیشرفته عزم جدی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مهدی یونس��یان در ایین بهره برداری‬ ‫از امبوالنس های پیشرفته ناوگان اورژانس کشور‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫امبوالنس هایی که به وزارت بهداشت تحویل می دهیم دارای‬ ‫مدرن ترین تجهیزات برای رفاه حال بیمار و راننده است‪.‬‬ ‫وی پیش��ینه همکاری ایران خودرو دیزل با وزارت بهداشت‬ ‫در زمینه تامین ناوگان اورژانس را از سال‪ 78‬دانست و گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪2‬هزار و ‪ 700‬امبوالنس در اختیار این وزارتخانه قرار‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫یونس��یان با اش��اره به محدودیت ه��ای بین المللی فعلی‪،‬‬ ‫داخلی سازی تولید و تجهیز امبوالنس را از اولویت های اصلی‬ ‫ایران خودرو دیزل عنوان کرد و افزود‪ :‬امادگی داریم محصول‬ ‫ون وانا را برای بهره من��دی در ناوگان اورژانس تجهیز کنیم‪.‬‬ ‫همچنین توانمندی الزم برای تجهیز امبوالنس های وارداتی‬ ‫را نیز داریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو دیزل از مش��ارکت ش��رکت گواه‬ ‫ب��رای تامین نیازمندی ه��ای بخش خدمات پ��س از فروش‬ ‫امبوالنس ها خبر داد و گفت‪ :‬تمهیداتی را برای تامین قطعات‬ ‫یدکی و مصرفی در دوران گارانتی و وارانتی اندیشیده ایم‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬مصرف کنندگان بای��د از دریافت خدمات‬ ‫پس از فروش به موقع و باکیفیت اطمینان داشته باشند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ایین بهره برداری از ‪ 400‬امبوالنس اورژانس‬ ‫کشور با حضور وزیر بهداشت ‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی ‪ ،‬معاون‬ ‫امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬معاون توسعه وزیر‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬رئیس سازمان اورژانس کش��ور و مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو در محل شرکت ایران خودرو دیزل برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این ایین ‪ 300‬امبوالنس ازسوی ایران خودرو دیزل‬ ‫تحویل وزارت بهداشت شد‪.‬‬ ‫سیدتیمور حسینی‬ ‫عباس مجیدی‪‎‬نژاد‬ ‫سیدمحسن علوی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از همایش چالش‪‎‬های مراکز معاینه فنی خودرو کشورنشان داد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫همای��ش چالش‪‎‬های مراکز معاینه فنی خودرو کش��ور‬ ‫پایان هفته گذش��ته ازس��وی انجمن صنف��ی کارفرمایی‬ ‫مراک��ز مجاز مکانی��زه معاینه فنی خودرو برگزار ش��د‪ .‬از‬ ‫محورهای س��خنرانی این همایش‪ ،‬قیم��ت مراکز معاینه‬ ‫فن��ی و مالی��ات؛ مراکز معاین��ه فنی و مس��ائل حقوقی؛‬ ‫تع��دد مراکز معاینه فنی و مکان‪‎‬یاب��ی انها؛ ازمون معاینه‬ ‫فن��ی خودروهای دوگانه‪‎‬س��وز و حضور داش��تن نماینده‬ ‫منتخب مراکز معاینه فنی در نشس��ت های تغییر و اصالح‬ ‫ایین‪‎‬نامه ها و بخش��نامه های تابع و کارگروه کشوری بود‪.‬‬ ‫سردار س��یدتیمور حسینی رییس پیش��ین پلیس راهور‬ ‫تهران و رییس دانشکده علوم و فنون راهنمایی‪‎‬و رانندگی‪،‬‬ ‫عباس مجیدی‪‎‬نژاد رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز‬ ‫مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو و سیدمحسن علوی دبیر‬ ‫این انجمن‪ ،‬ازجمله سخنرانان این همایش بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های معاینه فنی‬ ‫سیدمحسن علوی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مراکز‬ ‫مجاز مکانی��زه معاینه فنی خودرو در ابتدای نشس��ت به‬ ‫تبادل ارا و تجربه ها در حوزه فعالیت معاینه فنی پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬به‪‎‬طور قطع‪ ،‬همفک��ری و هماهنگی با افراد فعال‬ ‫در این صنف ما را در پیشبرد اهداف موردنظر راهبر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪3‬سال است که تعرفه معاینه فنی خودرو‬ ‫ثابت بوده‪ ،‬گفت‪ :‬مراکز معاینه فنی به مدت ‪3‬سال است که‬ ‫بدون تغییری در نرخ مصوب در حال فعالیت هس��تند‪ ،‬در‬ ‫حالی که طبق روال همیشه مالیات از انها دریافت می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫از ای��ن‪‎‬رو‪ ،‬موضوع مالیات یک��ی از دغدغه‪‎‬های این مراکز‬ ‫اس��ت‪ .‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه‬ ‫معاینه فنی خودرو درب��اره چالش‪‎‬های مراکز معاینه فنی‬ ‫کش��ور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مسائل حقوقی و فنی از دیگر مشکالت‬ ‫این صنف اس��ت‪ .‬تعیین جایگاه برای معاینه فنی بدون در‬ ‫نظر گرفتن تردد در شهرها و موارد جغرافیایی و جمعیتی‬ ‫مشکل‪‎‬ساز شده است‪ .‬علوی افزود‪ :‬در تصمیم‪‎‬گیری‪‎‬های‬ ‫اصلی در نهادهای کش��وری نماین��ده‪‎‬ای از انجمن حضور‬ ‫ندارد که ای��ن موضوع یکی دیگر از دغدغه‪‎‬های این صنف‬ ‫است‪ .‬البته نماینده گزینشی حضور دارد اما ضروری است‬ ‫عضوی از این صنف به ش��کل فعال در این نشس��ت‪‎‬ها که‬ ‫منجر به تصمیم‪‎‬گیری می‪‎‬ش��ود‪ ،‬حضور داش��ته باشد و از‬ ‫حقوق اعضای صنف دفاع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت قیمت گذاری‬ ‫عباس مجیدی‪‎‬نژاد‪ ،‬ریی��س انجمن صنفی کارفرمایی‬ ‫مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو نیز در این همایش‬ ‫گفت‪ :‬مدیران دولتی باید پاس��خگوی مسائل امروز مراکز‬ ‫معاینه فنی باشد‪ .‬مس��ائلی مانند تغییر نکردن نرخ مراکز‬ ‫در مدت ‪ 3‬س��ال در حالی که بیش از ‪12‬س��ال از عمر این‬ ‫صنف می‪‎‬گذرد‪ .‬باید پرسید با چه روشی و چگونه قیمت‪‎‬ها‬ ‫محاسبه و به مراکز معاینه فنی ابالغ می‪‎‬شود؟ چه معیاری‬ ‫ب��رای تعیین قیمت‪‎‬ها وجود دارد؟ چ��را تا امروز محتوای‬ ‫قیمت‪‎‬گ��ذاری حتی برای س��ازمان‪‎‬های ذی‪‎‬رب��ط با این‬ ‫نهادهای تصمیم‪‎‬گیر مش��خص نشده است؟ این در حالی‬ ‫است که در شرایط حاضر از نرم‪‎‬افزار علمی برای تعیین نرخ‬ ‫مراکز معاینه فنی استفاده نمی‪‎‬شود و از شیوه‪‎‬های سنتی‬ ‫در محاسبه بهره می‏گیرند‪ .‬این موضوع برای انجمن دارای‬ ‫اهمیت بوده اما تا امروز کسی پاسخگوی ان نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مسائل مالیاتی‬ ‫ریی��س انجمن صنفی کارفرمای��ی مراکز مجاز مکانیزه‬ ‫معاین��ه فنی خودرو ب��ا بیان اینکه انجمن س��ال‪ 94‬طی‬ ‫نامه‪‎‬ای به مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬درخواست کرد که‬ ‫مس��ئله مالیاتی این مراکز مشخص ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫نام ‪‎‬ه بر ضرورت پیگیری مسائل مربوط به پرداخت مالیات‬ ‫خال هویتی مراکز معاینه فنی‬ ‫ازس��وی مراکز معاینه فنی تاکید ش��ده است‪ .‬درخواستی‬ ‫که انجمن داش��ت و دارد این اس��ت که وظیف��ه تجزیه و‬ ‫تحلیل قیمت‪‎‬ه��ا در موضوع درامد مراک��ز معاینه فنی و‬ ‫محاس��به مالیات انها را وزارت کش��ور به وزارت اطالعات‬ ‫تحویل دهد‪ .‬این فعال صنفی تصریح کرد‪ :‬چندین نامه به‬ ‫بخش ه��ا و دفاتر گوناگون از جمله دفتر حمل‪‎‬ونقل وزارت‬ ‫کش��ور‪ ،‬دفتر حمل‪‎‬ونقل سازمان ش��هرداری‪‎‬ها‪ ،‬حراست‬ ‫س��ازمان شهرداری‪‎‬ها و نیز اخرین نامه امسال به حراست‬ ‫وزارت کشور نوشته شده‪ ،‬اما پاسخی از انها دریافت نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬این انجمن ‪4‬سال به طور مداوم نامه‏های گوناگونی‬ ‫به سازمان‪‎‬های ذی‪‎‬ربط ارسال کرده که انها مشخص کنند‬ ‫این مراکز چقدر س��ود می‪‎‬کنند و چگونه مالیات برای انها‬ ‫محاس��به می‪‎‬شود‪ .‬وی گفت‪ :‬وقتی وزارت کشور پاسخگو‬ ‫نیس��ت‪ ،‬مش��کالت این صنف چگونه باید رفع شود‪ .‬حتی‬ ‫در طول این مدت مش��کالت و چالش‪‎‬ها بیش��تر هم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مراکز سال‪ 92‬فقط ‪20‬درصد مالیات پرداخت‬ ‫می‪‎‬کردند که اکنون به ‪27‬درصد رس��یده اس��ت‪ .‬او تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬با وجوداین پیگیری ها و نامه نگاری ها نه تنها کمکی‬ ‫به رفع مشکالت نشد‪ ،‬بلکه به چالش ها و مسائل ان بیشتر‬ ‫دامن‪‎‬زده شد‪ .‬مجیدی‪‎‬نژاد در ادامه گفت‪ :‬در بند‪ 4‬ضرایب‬ ‫مالیاتی امده‪ ،‬هر جا ک��ه مراجع ذی‪‎‬صالح دولتی قیمتی‬ ‫را مش��خص می‪‎‬کنند به این دلیل که سود ان را خودشان‬ ‫مشخص کرده‪‎‬اند‪ ،‬نیاز به ضرایب مالیاتی ندارد‪ .‬با این حال‬ ‫هیچ یک از این موارد برای مراکز معاینه فنی اعمال نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مالیات ارزش‪‎‬افزوده و دغدغه ان‬ ‫ریی��س انجمن صنفی کارفرمای��ی مراکز مجاز مکانیزه‬ ‫معاینه فنی خودرو در ادامه به موضوع ارزش افزوده اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در س��ال‪ 94‬به صراحت عنوان ش��د خدمات‬ ‫معاینه فنی مبلغی مابه‪‎‬ازا اس��ت و باید پ��ول ارائه این نوع‬ ‫خدمات پرداخت شود اما سال ‪ 95‬این قانون تغییر می‪‎‬کند‬ ‫و این گونه عنوان می‪‎‬شود که اشخاص حقیقی نباید مبلغی‬ ‫را پرداخت کنند و انهایی که حقوقی هس��تند باید مبلغ را‬ ‫از صاح��ب خودرو بگیرند و به عن��وان ارزش‪‎‬افزوده به نهاد‬ ‫مربوط بپردازند‪ .‬با ای��ن وضعیت ایا معاینه فنی دو نرخی‬ ‫ش��ده اس��ت زیرا مبلغ دریافتی مراکز با یکدیگر متفاوت‬ ‫اس��ت؟ تکلیف صاحبان مراکز معاینه فنی در این شرایط‬ ‫چیست؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مشکل بزرگ تر که ما به ان اعتراض داریم‬ ‫این است که در نرخ‪‎‬های جدیدی که در سال‪ 97‬قرار است‬ ‫تعیی��ن و ابالغ ش��ود الزام تمام مراکز معاینه فنی کش��ور‬ ‫ش��امل حقیقی و حقوق��ی به دریاف��ت و پرداخت مالیات‬ ‫ارزش‪‎‬افزوده اس��ت‪ .‬ممکن اس��ت پرس��یده شود چالش‬ ‫این مس��ئله چیس��ت؟ براساس نظر س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل‪‎‬ونقل جاده‪‎‬ای‪ ،‬طول عمر خودروهای سنگین کشور‬ ‫حدود ‪ 17 . 5‬سال است‪ .‬به این ترتیب خودروهای سنگینی‬ ‫که باید هر ‪3‬ماه معاینه فنی داش��ته باش��ند‪ ،‬ملزم هستند‬ ‫‪4‬بار در س��ال ارزش‪‎‬افزوده بپردازن��د‪ .‬حال با وضعیتی که‬ ‫کامیونداران دارند‪ ،‬چگونه این امر شدنی است(البته مبلغ‬ ‫ان هنوز مشخص نشده است)‪.‬‬ ‫‹ ‹مسائل حقوقی‬ ‫مجیدی‪‎‬ن��ژاد در ادام��ه موض��وع‬ ‫چالش‪‎‬های موجود در مراکز معاینه فنی‬ ‫به مسائل حقوقی این مراکز نیز اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در ایین‪‎‬نامه‪‎‬ای که بدون حضور و‬ ‫مشورت با هیچ نماینده‪‎‬ای از مراکز معاینه‬ ‫فنی تصویب ش��ده‪ ،‬ماهیت شغلی مراکز‬ ‫معاینه فنی هنوز تعریف نش��ده اس��ت و‬ ‫مش��خص نیست صنف هستند یا بخشی‬ ‫دولتی‪ .‬ایا در این ایین‪‎‬نامه که قرار اس��ت‬ ‫به تایید هیات‪‎‬وزیران برسد نباید ماهیت‬ ‫ش��غلی فعاالن این حوزه مشخص شود؟‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین مطالب گفته شده درباره تعدد مراکز‬ ‫معاینه فنی‪ ،‬نامفهوم اس��ت‪ .‬س��تاد معاین��ه فنی خودش‬ ‫برنامه‪‎‬ری��زی می‪‎‬کن��د و ب��ه هر چند مرک��زی که مصوب‬ ‫ن اس��ت‬ ‫کن��د‪ ،‬می‪‎‬تواند مج��وز ارائه دهد‪ .‬دلیل انها هم ای ‬ ‫که ایجاد اش��تغال می‪‎‬کنیم‪ .‬ازس��وی دیگر استانداری‪‎‬ها‬ ‫ب��دون در نظر گرفتن نیاز ب��ه راه‪‎‬اندازی مراکز معاینه فنی‬ ‫در یک منطقه یا ش��هر و برای ارائه امار اش��تغال‪ ،‬به افراد‬ ‫مج��وز راه ان��دازی مراک��ز معاینه فن��ی می‪‎‬دهند‪ .‬رییس‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی‬ ‫خودرو به نشس��ت خرداد اتحادیه حمل‪‎‬ونقل سراسری و‬ ‫دفتر حمل‪‎‬ونقل سازمان شهرداری‪‎‬ها در کیش اشاره کرد‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬این نشس��ت برای تدوین برنامه ‪5‬ساله‬ ‫بود ام��ا نتیجه ان به تقاضای ش��هرداری‪‎‬ها برای دریافت‬ ‫مراکز معاینه فنی بیش��تر ختم شد‪ .‬وی افزود‪ :‬حتی یکی‬ ‫از اس��تان‪‎‬های کشور‪ ،‬تقاضای راه‪‎‬اندازی حدود ‪200‬مرکز‬ ‫معاینه فنی داشت‪ .‬اگر امروز نیاز به راه اندازی مرکز معاینه‬ ‫فنی جدیدهم در اس��تان یا ش��هری نباشد‪ ،‬شهرداری‪‎‬ها‬ ‫درخواس��ت ان را ب��رای اینده ارائه داده ان��د و این تهدید‬ ‫بزرگی برای ماهیت این صنف است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت برای نهادهای دولتی‬ ‫مجیدی‪‎‬ن��ژاد از دیگر چالش های این صنف را مس��ئله‬ ‫افزایش قیمت‪‎‬ها عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر قرار است افزایش‬ ‫قیمتی پس از ‪ 3‬س��ال اتفاق بیفتد چ��را باید ان را تحویل‬ ‫س��ازمان‪‎‬های دولتی‪ ،‬محیط‪‎‬زیس��ت‪ ،‬پلیس راه��ور و‪...‬‬ ‫بدهی��م که در نتیجه این افزایش قیمت بیش��تر برای این‬ ‫سازمان‪‎‬هاس��ت تا مراکز معاینه فن��ی‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫ازمون چشمی(طول عمر مخزن بنزین چقدر است؟ نشت‬ ‫گاز دارد ی��ا خی��ر؟ نیاز به ازمون هیدرواس��تاتیک دارد یا‬ ‫خی��ر؟) حدود یک میلیارد تومان س��رمایه‪‎‬گذاری ش��ده‬ ‫اس��ت(افراد برای اموزش اعزام و مهندس��ان مورد نیاز در‬ ‫مراکز استخدام شده‪‎‬اند) اما قرار است این ازمون را از مراکز‬ ‫معاین��ه فنی حذف کنند‪ .‬در این صورت با توجه به اهمیت‬ ‫مواردی که گفته ش��د‪ ،‬س��هم مراکز معاینه فنی از درامد‬ ‫این بخش بس��یار کاهش می‪‎‬یابد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬همچنین‬ ‫اس��تاندارد ‪56‬صفر(استانداری اس��ت که ازسوی سازمان‬ ‫ملی استاندارد ابالغ شده و مراکز معاینه فنی ملزم شده‪‎‬اند‬ ‫کارگروه ویژه‪‎‬ای برای تعمیرات و نصب س��ی‪‎‬ان‪‎‬جی داشته‬ ‫باش��ند) را از مراکز می‪‎‬خواهند که بای��د نیرو‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫مکان ان اماده شودو در نهایت با تمام این هزینه‪‎‬کردهای‬ ‫مالی و زمانی قرار است از سهم مراکز معاینه فنی کم کنند‪.‬‬ ‫ایا این کار کارشناسی است؟‬ ‫‹ ‹جداسازی معاینه فنی براساس سوخت ‬ ‫ریی��س انجمن صنفی کارفرمای��ی مراکز مجاز مکانیزه‬ ‫معاین��ه فنی خودرو ادامه داد‪ :‬در مراکز معاینه فنی ازمون‬ ‫دور موتور الزامی و برای انجام ان هزینه ش��د و قرار اس��ت‬ ‫بگویند ازمون نور انالی��ن و حتی صدای انالین نیز انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬با وجود تمام این س��رمایه‏گذاری ها در نهایت چه‬ ‫نتیجه ای به دس��ت خواهد امد و چه تصمیمی برای مراکز‬ ‫معاینه فنی گرفته خواهد ش��د‪ .‬خودروهای دوگانه‪‎‬س��وز‬ ‫از مراک��ز معاینه فنی جدا ش��ده‪ ،‬چرا؟ اس��تاندارد تعریف‬ ‫مش��خصی از معاینه فنی خودرو دارد‪ ،‬براین اساس معاینه‬ ‫فن��ی را «تاییدصح��ت و صیان��ت خ��ودرو»‬ ‫می داند و نگفته صحت و س�لامت بخش��ی از‬ ‫در ایین‪‎‬نامه‪‎‬ای که بدون‬ ‫خودروها‪ .‬ب��ا این روند وضعی��ت معاینه فنی‬ ‫حضور و مشورت با هیچ‬ ‫خودروهای هیبریدی یا تمام برقی چه خواهد‬ ‫نماینده‪‎‬ای از مراکز‬ ‫ش��د؟ ایا قرار اس��ت این نوع خدمات ازسوی‬ ‫معاینه فنی تصویب شده‬ ‫مرک��ز دیگری انجام ش��ود؟ با توج��ه به این‬ ‫ماهیت شغلی مراکز‬ ‫معاینه فنی هنوز تعریف ن��کات و موضوع‪‎‬ها‪ ،‬معتقدی��م ماهیت مراکز‬ ‫نشده است و مشخص معاینه فنی تعریف نش��ده است‪ .‬مجیدی‪‎‬نژاد‬ ‫نیست صنف هستند یا تاکیدکرد‪ :‬این نابس��امانی‪‎‬ها را باید در ضعف‬ ‫مدیریتی وزارت کشور برای مراکز معاینه فنی‬ ‫بخشی دولتی‬ ‫کشور به‪‎‬ویژه در بحث خودروهای سبک دید‪.‬‬ ‫مسائل به درس��تی تعریف و مشخص و تصمیم‪‎‬گیری‪‎‬های‬ ‫به درستی انجام نشد ‪‎‬ه است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودباوری؛ گام نخست‬ ‫در پایان س��ردار سیدتیمور حس��ینی‪ ،‬رییس پیشین‬ ‫پلی��س راه��ور ته��ران و ریی��س دانش��کده علوم‪‎‬وفنون‬ ‫راهنمای��ی‪‎‬و رانندگ��ی در ای��ن همایش گف��ت‪ :‬می‪‎‬توان‬ ‫ب��ا ش��ناخت چالش‪‎‬ها در راس��تای ارتقای کیف��ی مراکز‬ ‫معاین��ه فنی و ارتق��ای ایمنی ترافی��ک گام‪‎‬های مفیدی‬ ‫برداش��ت‪ .‬اما نخس��تین چال��ش ای��ن گردهمایی جدی‬ ‫نگرفتن ان ازس��وی خود افراد این صنف اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫معتقدم پیش از رسیدگی به مشکالت بیرونی نخست باید‬ ‫چالش‪‎‬ه��ای درون این صنف برطرف ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫هر حوزه ای برای رس��یدن ب��ه نقطه مطلوب باید ان حوزه‬ ‫را اسیب‪‎‬شناس��ی کرد‪ .‬باید بر نقاط قوت و ضعف خود اگاه‬ ‫ب��ود تا در ادام��ه بتوان تهدیدها و ضعف‪‎‬ها را شناس��ایی و‬ ‫رفع کرد‪ .‬سردار حس��ینی با اشاره به اشاعه فرهنگ بیمه‬ ‫شخص ثالث‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬حدود ‪15 ،10‬سال پیش فعاالن‬ ‫صنعت بیمه در ش��اخه بیمه ش��خص ثالث‪ ،‬مشکالتی از‬ ‫جنس چالش‪‎‬های مراکز معاینه فنی امروز داشتند‪ .‬تعداد‬ ‫رانندگان دارنده بیمه‪‎‬نامه بسیار انگشت‪‎‬شمار بود و بیشتر‬ ‫کس��انی هم که دارن��ده این نوع بیمه نام��ه بودند به نوعی‬ ‫ناگزیر به دریافت ان شده بودند‪ .‬این موضوع تجربه خوبی‬ ‫است که مراکز معاینه فنی هم مطالعه کنند‪ ،‬ببینند امروز‬ ‫چه اتفاقی افتاده که انگشت‪‎‬شمار هستند کسانی که بدون‬ ‫داشتن بیمه نامه شخص ثالث مبادرت به رانندگی و تردد‬ ‫در معاب��ر می کنن��د‪ .‬مطالعه تطبیقی دو موضوع اش��اعه‬ ‫فرهنگ بیمه ش��خص ثالث و معاینه فنی می‪‎‬تواند از سوی‬ ‫یک گروه پژوهشی اغاز شود‪ .‬وی در زمینه اسیب‪‎‬شناسی‬ ‫به ‪3‬مولفه ش��ناختی‪ ،‬س��اختاری و کارکردی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در مولفه نخست باید متصدیان مراکز معاینه فنی به‬ ‫این باور برسند زیرا اگر این شناخت وجود داشت باید از این‬ ‫همایش اس��تقبال بیشتری می‪‎‬شد‪ .‬شناخت از جنس باور‬ ‫و تفکر اس��ت‪ .‬باید به این باور برسیم تا بتوانم هدف‪‎‬گذاری‬ ‫کنیم‪ .‬بخش دوم یعنی س��اختاری بیشتر فنی و مربوط به‬ ‫مسئله ترافیک اس��ت‪ .‬امروز در مسیرهای درون‪‎‬شهری و‬ ‫برون‪‎‬ش��هری حدود ‪70‬درصد تصادفات به ‪3‬دلیل عمده‬ ‫اتف��اق می‪‎‬افتد؛ رعایت نکردن حق تق��دم‪ ،‬رعایت نکردن‬ ‫فاصله طول و توجه نداشتن به جلو‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪30‬درصدی تصادف‪‎‬ها‬ ‫ریی��س پیش��ین پلیس راه��ور تهران گف��ت‪ :‬در تمام‬ ‫تصادف‪‎‬ه��ا‪ ،‬راننده در منطقه عدم فرار قرار می‪‎‬گیرد که در‬ ‫چنین ش��رایط تصادف اجتناب‪‎‬ناپذیر است‪4 .‬عامل کلی‬ ‫منطقه عدم فرار را مش��خص کند؛ راننده و وضعیت او‪ ،‬راه‪،‬‬ ‫وس��یله نقلیه و س��رعت‪ .‬فرض کنید اگ��ر ‪ 2‬راننده دارای‬ ‫متغیرهای ثابت همس��ن‪ ،‬هوشیار و‪ ...‬و در یک راه‪ ،‬سرعت‬ ‫مش��خصی داشته باش��ند و هر دو در یک زمان‪ ،‬روبه روی‬ ‫خود متوجه خطر ش��وند‪ ،‬یکی پراید سوار است و دیگری‬ ‫ازرا؛ به‪‎‬ط��ور قط��ع منطقه فرار انها یکی نیس��ت‪ .‬یا فرض‬ ‫کنیم هر دو پراید س��وار هس��تند یکی معاینه فنی دارد و‬ ‫دیگری خیر‪ .‬باز هم منطق��ه فرار انها متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با ‪33‬س��ال تجربه در این حوزه‪ ،‬این‬ ‫ادعا را دارم که اگ��ر ما بتوانیم تمام خودروهای موجود در‬ ‫کش��ور را که حدود ‪19 . 5‬میلیون ش��امل سبک و سنگین‬ ‫می‪‎‬ش��ود(بدون درنظر گرفتن موتورسیکلت ها) به لحاظ‬ ‫فنی به مولفه‪‎‬های اس��تانداردی مجه��ز کنیم‪ ،‬بیش از‪25‬‬ ‫تا ‪30‬درصد تصادف‪‎‬ها کاهش می‪‎‬یابد‪ .‬س��ردار حس��ینی‬ ‫در پایان گفت‪ :‬اگر صاحبان خودرو به این باور برس��ند که‬ ‫معاینه فنی الزم و ضروری اس��ت نیاز به اهرم‪‎‬های فش��ار‬ ‫نبوده و خود ترغیب به گرفتن برگه معاینه فنی می‪‎‬ش��ود‪.‬‬ ‫درنتیج��ه معتق��دم در بحث معاینه فنی ه��م مانند بیمه‬ ‫شخص ثالث‪ ،‬باید صاحب خودرو به این شناخت و اگاهی‬ ‫برسد که بدون برگه معاینه فنی تردد نداشته باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 21‬مهر ‪ 3 1397‬صفر ‪ 13 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 503‬پیاپی ‪2476‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫‪۱۹‬هزار اتوبوس‬ ‫در کشور تولید می شود‬ ‫شرکت های خودروسازی‬ ‫اطمینان دارند که قیمت ها‬ ‫با توجه به پیشرفت‬ ‫فناوری و موج تازه ساخت‬ ‫باتری های با ظرفیت باال‬ ‫و نیز افزایش میزان‬ ‫رقابت پذیری‪ ،‬کاهش‬ ‫ی شاید‬ ‫خواهد یافت‪ .‬باتر ‬ ‫مهم ترین قطعه مورد‬ ‫درخواست خودروسازان‬ ‫برای ساخت خودروهای‬ ‫برقی به صرفه باشد‬ ‫برقی های ارزان بازار اینده را تصاحب می کنند‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خودروس��ازان جه��ان درحال رقاب��ت در زمینه‬ ‫س��اخت خودروهای برقی به صرفه ب��رای رانندگان‬ ‫هدف خود در اقتصادهای نوظهور و به احتمال زیاد‬ ‫رقابت با وسایل نقلیه چینی هستند‪.‬‬ ‫انها باید نرخ نهایی خودروهای برقی را به ش��دت‬ ‫کاه��ش داده و ب��ه حدود ‪۷‬هزار دالر برس��انند تا‬ ‫بتوانند نظر مش��تریانی از قشر متوسط این جوامع‬ ‫را جل��ب ک��رده و خودروهای بیش��تری را به انها‬ ‫بفروش��ند‪ .‬انه��ا با ای��ن کار خواهند توانس��ت اثر‬ ‫معناداری روی میزان انتشار گازهای سمی بگذارند‪.‬‬ ‫ش��رکت های تویوتا موتور‪ ،‬هیون��دای موتور‪ ،‬رنو‬ ‫اس ای‪ ،‬کیا موتورز و س��ایر خودروس��ازان هر یک‬ ‫تازه تری��ن محصول برقی خ��ود را رونمایی کرده اند‬ ‫و به دنبال بازارس��ازی برای اینده محصوالت ش��ان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬ای��ن ش��رکت ها در ت�لاش برای س��اخت‬ ‫خودروه��ای برقی ارزان قیمت هس��تند‪ .‬در امریکا‪،‬‬ ‫وسایل نقلیه پرفروش قیمتی بیش از ‪۳۰‬هزار دالر‬ ‫دارند اما در س��طح جهانی برخی خودروهای برقی‬ ‫کمتر از ‪۱۰‬هزار دالر فروخته می شوند البته فروش‬ ‫با این نرخ تنها زمانی ممکن است که دولت یارانه ها‬ ‫و تخفیف های خوبی در این باره درنظر بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹زندگی برقی های چینی با یارانه‬ ‫در چی��ن بزرگ تری��ن ب��ازار خودروه��ای برقی‪،‬‬ ‫مربوط به ش��رکتی با سرمایه گذاری مشترک است‬ ‫که دولت بخشی از هزینه این خودروها را به شکل‬ ‫یارانه می پردازد‪.‬‬ ‫ارائ��ه ای��ن امتیازه��ا کم��ک ک��رده ت��ا فروش‬ ‫خودروه��ای برق��ی در این کش��ور افزایش زیادی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬چی��ن به تنهای��ی نیم��ی از فروش‬ ‫خودروهای برقی جهان را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫بازار برقی های چین دوقبضه در اختیار برند های‬ ‫تجاری داخلی است که هنوز صادرکنندگان بزرگی‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست برای برقی های ارزان قیمت‬ ‫در هند نیز خودروهای برقی با مش��وق هایی که‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی ب��رای موفقی��ت در‬ ‫ازس��وی دول��ت پرداخت می ش��ود‪ ،‬خرید و فروش‬ ‫بازاریاب��ی‪ ،‬بای��د قیمت های به نس��بت ب��االی این‬ ‫می ش��وند‪ .‬ب��رای ایجاد تقاض��ای کاف��ی با هدف‬ ‫خودروها را کاهش دهند زیرا بسیاری‬ ‫دس��تیابی ب��ه ی��ک مقیاس درس��ت‬ ‫از مش��تریان بازاره��ای نوظهور برای‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬قیمت ها باید پایین تر بیاید‬ ‫خودروسازان جهان‬ ‫سبز شدن محیط زیس��ت پول زیادی‬ ‫و ضروری است دولت به دادن یارانه ها‬ ‫درحال رقابت در زمینه‬ ‫نمی دهن��د‪ .‬پ��اوان گوئن��کا‪ ،‬رئی��س‬ ‫ادام��ه دهد‪ .‬این در حالی اس��ت که به‬ ‫ساخت خودروهای‬ ‫گفته مدی��ران اجرایی صنعت خودرو‪،‬‬ ‫موسس��ه ای وی ولوم��ز در این ب��اره برقی به صرفه برای‬ ‫گفت‪«:‬مناف��ع زیس��ت محیطی بای��د رانندگان هدف خود در میلیارده��ا دالر برای زیرس��اخت های‬ ‫رایگان ارائه شود»‪.‬‬ ‫اقتصادهای نوظهور و ضروری مانند ایستگاه های شارژ هزینه‬ ‫مدی��ران اجرای��ی صنع��ت خودرو به احتمال زیاد رقابت می شود‪.‬‬ ‫به گفته گونتر بوش��ک‪ ،‬مدیر ارش��د‬ ‫می گویند‪ :‬برای مردمی که به س��مت با وسایل نقلیه چینی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از خودروهای برقی می روند‬ ‫اجرایی شرکت تاتا موتورز‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫انها باید نرخ نهایی‬ ‫نرخ ای��ن خودروها بای��د در رقابت با‬ ‫خودروس��از هند ازنظر درامد و مالک‬ ‫خودروهای برقی را‬ ‫خودروهای معمولی باش��د(مزیتی که‬ ‫جگوار و لندروور‪ ،‬این کش��ور و س��ایر‬ ‫خود مشوقی برای خرید خواهد بود)‪ .‬به شدت کاهش دهند تا کش��ورهای دارای اقتصاد نوظهور نیاز‬ ‫مشتری جذب کنند‬ ‫ن��رخ ب��االی بات��ری نی��ز از موانع‬ ‫به تمرکز یکپارچه (به سبک چینی ها)‬ ‫پیش روی ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫بر وسایل نقلیه برقی دارند‪.‬‬ ‫این روزها خبر افزایش نرخ در تمامی بخش ها و برای بیشتر محصوالت‬ ‫به ویژه در بخش لوازم و قطعات مرتبط به خودرو ش��نیده می ش��ود‪ .‬باتری‬ ‫نی��ز یکی قطعات مهم و ضروری خودرو اس��ت ک��ه افزایش قیمت زیادی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش نی��وز»‪ ،‬در چند ماه گذش��ته اتفاق ‪‎‬های گوناگونی‬ ‫افت��اده که باعث نوس��ان ها و تغییراتی در نرخ ارز ش��ده و منجر به ایجاد‬ ‫کمبودهای��ی در زمینه قطعات یدکی و لوازم جانبی خودرو ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬تغییرات نرخ ارز س��بب شده قیمت این نوع قطعات به شدت‬ ‫افزای��ش یاب��د‪ ،‬به گونه ای که نرخ باتری از ابتدای س��ال‪ ۹۷‬تا کنون ‪۲‬تا ‪۴‬‬ ‫برابر ش��ده اس��ت‪ .‬باتری یکی از اساس��ی ترین قطعات خودرو بوده که در‬ ‫صورت بروز مش��کل در ان امکان استفاده از خودرو وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت یک روز صبح هنگامی که می خواهید خودرو خود را روش��ن‬ ‫کنید‪ ،‬خودرو ش��ما اس��تارت نخورد و مش��کل از باتری باشد‪ .‬هنگامی که‬ ‫به باتری س��ازی مراجعه می کنید قیمت های باالی باتری ها ش��ما را شوکه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود سرب عامل اصلی گرانی‬ ‫تق��ی علی اکبری در گفت وگو با «گس��ترش نیوز» درب��اره دلیل افزایش‬ ‫نرخ باتری گفت‪ :‬یک��ی از مهم ترین دالیلی که باعث افزایش قیمت باتری‬ ‫در داخل کش��ور شده‪ ،‬کمبود سرب اس��ت‪ .‬این کمبود در کشور ناشی از‬ ‫صادرات س��رب به سایر کشورهاست که همین عامل منجر به افزایش نرخ‬ ‫سرب شده اس��ت و شرکت های تولید کننده باتری در این زمینه با مشکل‬ ‫روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫به پیش��رفت فناوری و موج تازه ساخت باتری های‬ ‫او در این باره اظهارکرد‪ :‬همزمان با فروش ش��مار‬ ‫با ظرفیت باال و نی��ز افزایش رقابت پذیری‪ ،‬کاهش‬ ‫بیش��تری از هیبریدی ها و برقی ها در س��ایر بازارها‬ ‫خواهد یافت‪ .‬باتری ش��اید مهم تری��ن قطعه مورد‬ ‫به ویژه ب��ازار چین‪ ،‬قیمت ها کاه��ش خواهد یافت‬ ‫درخواست خودروس��ازان برای ساخت خودروهای‬ ‫و رش��د بیش��تر بازارهای م��ا نیز اس��ان تر خواهد‬ ‫برقی به صرفه باشد‪ .‬برای نمونه با قیمت های فعلی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��رای باتری ها‪ ،‬نس��خه برق��ی پرفروش ترین مدل‬ ‫انتظار این اس��ت که بازار خودروهای برقی هند‬ ‫س��وزوکی یعنی التو می تواند بی��ش از ‪۲‬برابر نرخ‬ ‫در ی��ک ده��ه این��ده اوج بگیرد‪ ،‬چراک��ه دهلی نو‬ ‫اس��تاندارد یعن��ی ‪۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر ش��ود‪ .‬این را‬ ‫متعهد ش��ده سیاست هایی در راس��تای استفاده از‬ ‫کنیچی ایوکاوا‪ ،‬مدیر ارشد اجرایی شرکت ماروتی‬ ‫خودروهای برقی به کار گیرد و مش��وق های مالیاتی‬ ‫سوزوکی می گوید که با در اختیار داشتن ‪۵۰‬درصد‬ ‫ارائه بدهد‪.‬‬ ‫سهم بازار بر بازار خودروهای مسافری هند سروری‬ ‫هندی ها همچنین به دنبال ایجاد زیرس��اخت ها‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��رای افزایش چش��مگیر ش��مار خودروهای برقی‬ ‫به گفته ایوکاوا‪ ،‬برنامه س��وزوکی این است که در‬ ‫درحال استفاده هستند‪.‬‬ ‫س��ال‪ )۱۳۹۸-۹۹(۲۰۲۰‬از یک خودرو برقی ویژه‬ ‫برخی سیاست گذاران امیدوارند همه خودروهای‬ ‫بازار هند رونمایی کند اما این خودرو فروش زیادی‬ ‫جدی��د رفت وامدکنن��ده در خیابان ه��ای هند در‬ ‫نخواهد داشت مگر اینکه قیمت ها پایین بیاید‪.‬‬ ‫س��ال‪۲۰۳۰‬میالدی(‪ )۱۴۰۸-۰۹‬برق��ی باش��ند؛‬ ‫ایوکاوا ادامه داد‪ :‬قیمت باتری هنوز بس��یار گران‬ ‫امیدی که بدون کاهش قیمت ها ممکن اس��ت‪ ،‬به‬ ‫اس��ت‪ .‬باید پیشرفت های بیش��تری در این حیطه‬ ‫ناامیدی منجر شود‪.‬‬ ‫به دس��ت اوری��م‪ .‬تا زمان��ی که نتوانیم ب��ه قیمتی‬ ‫در نمایشگاه های خودرو‪ ،‬اس��تانداردهای تازه ای‬ ‫معقول دست یابیم‪ ،‬مشتری خودرو برقی خریداری‬ ‫برای به صرفه کردن ن��رخ خودروهای برقی تعریف‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫می ش��ود و هر س��ال خودروس��ازان جهانی مدلی‬ ‫در کل‪ ،‬هن��د تنه��ا ی��ک نمون��ه از اقتصادهای‬ ‫جدید عرض��ه می کنند‪ .‬درحال حاض��ر خودروهای‬ ‫نوظه��ور ب��ا ظرفیت بس��یار باالس��ت‬ ‫س��واری و اتوبوس های برقی در حال‬ ‫که ت��ا قیمت ها پایی��ن نیاید مردمش‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫خودرو برقی پدیده ای‬ ‫اگ��ر تولیدکنندگان خارجی‪ ،‬خودرو به نسبت جدید است رغبتی به مش��ارکت در س��بز ش��دن‬ ‫برق��ی را نه وابس��ته ب��ه واردات‪ ،‬بلکه که تا انس گرفتن مردم محیط زیس��ت نش��ان نمی دهند‪ .‬سایر‬ ‫اقتصاده��ای نوظهور نی��ز تنها زمانی‬ ‫براس��اس نیاز محلی بسازند‪ ،‬می توانند‬ ‫با ان راه به نسبت‬ ‫ش��اهد رونق س��بزها خواهند بود که‬ ‫خودروه��ای برق��ی را در بازاره��ای زیادی باقی مانده و‬ ‫نوظه��ور ب��ا ن��رخ کمتری بفروش��ند برای کوتاه شدن این فکری به حال قیمت ها کنند‪.‬‬ ‫به هرح��ال خ��ودرو برق��ی پدیده ای‬ ‫زی��را ن��رخ بیش��تر وارداتی ه��ا گران مسیر می توان روی‬ ‫بوده و مش��مول مالیات های س��نگین پایین اوردن قیمت ها به نسبت جدید است که تا انس گرفتن‬ ‫می ش��وند‪ .‬ای��ن گفت��ه کارشناس��ان تمرکز کرد و نتیجه‬ ‫مردم با ان راه به نس��بت زیادی مانده‬ ‫گرفت از این رو‬ ‫و برای کوتاه ش��دن مسیر ان می توان‬ ‫است‪.‬‬ ‫� ب�رای کاه�ش قیمت ه�ا خودرو سازان جهان به روی پایی��ن اوردن قیمت ها کار کرد و‬ ‫فناوری به کمک می اید‬ ‫دنبال قیمت رقابتی نتیجه گرفت‪.‬‬ ‫هستند‬ ‫ش��رکت های خودروسازی همچنین‬ ‫منبع‪Wall Street Journal :‬‬ ‫اطمین��ان دارند ک��ه قیمت ها با توجه‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫چرا باتری خودرو گران شد؟‬ ‫ایران به کشورهای گوناگونی سرب صادر می کند اما در زمینه نقل وانتقال‬ ‫پول مشکالت زیادی وجود دارد‪ .‬درحال حاضر واردات‪ ،‬صادرات و همچنین‬ ‫بازیافت س��رب در کشور در حال انجام است اما مهم ترین موضوعی که در‬ ‫این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬صادرات است‪.‬‬ ‫‹ ‹باتری ایرانی‪ ،‬گزینه ای منطقی‬ ‫در صورتی که باتری خودرو ش��ما دچار مش��کل ش��ود و به باتری سازی‬ ‫مراجعه کنید‪ ،‬متوجه می ش��وید که دو نوع باتری برای خودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫هر چند باتری دارای انواع اس��یدی و خش��ک است اما بیشتر از باتری های‬ ‫خش��ک استفاده می کنند‪ .‬باتری های خش��ک نیز در بازار در انواع خارجی‬ ‫و ایرانی یافت می ش��ود که باتری های خارجی به طورمعمول ساخت کشور‬ ‫کره هس��تند‪ .‬باتری های ترکیه ای نیز به ندرت در بازار یافت می شود‪ ،‬این‬ ‫باتری ها از کیفیت خوبی برخوردارند‪.‬‬ ‫علی اکب��ری در زمینه انتخ��اب بین انواع باتری ها و تن��وع انها در بازار‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تع��داد باتری های خارجی در بازار کمتر از باتری های ایرانی اس��ت‬ ‫زیرا این نوع باتری ها به طور قاچاق به کش��ور وارد می ش��ود‪ .‬چند شرکت‬ ‫نی��ز در زمینه واردات انواع باتری های خارجی به کش��ور فعالیت می کنند‬ ‫که با وجود دریافت ارز دولتی ش��اهد این موضوع هس��تیم که بسیاری از‬ ‫انه��ا محصوالت خود را ب��ا نرخ ارز ازاد در بازار به فروش می رس��انند‪ .‬در‬ ‫زمین��ه انتخاب بی��ن باتری ایرانی و خارجی می ت��وان گفت که باتری های‬ ‫ایران��ی از کیفیت قابل قبولی برخوردار هس��تند و نقص های انها به خوبی‬ ‫برطرف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت و ضمانتنامه‬ ‫قیمت باتری در بازار بر حس��ب امپر‪ ،‬نوع خودرو‪ ،‬تاریخ ساخت و کشور‬ ‫س��ازنده متفاوت است‪ .‬درحال حاضر متوس��ط نرخ یک باتری ایرانی برای‬ ‫خ��ودرو پراید بین ‪۳۰۰‬تا ‪۳۳۰‬هزارتومان اس��ت و ای��ن نرخ برای پژو‪۲۰۶‬‬ ‫نیز در همین حدود است‪ .‬نرخ باتری برای خودرویی مانند مزدا‪ ۳‬از حدود‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تومان شروع می شود و به ‪۶۶۰‬هزار تومان نیز خواهد رسید‪ .‬برای‬ ‫تندر‪ ۹۰‬نیز نرخ باتری ایرانی ‪۴۴۰‬هزار تومان اعالم ش��ده است‪ .‬باتری های‬ ‫ایرانی دس��ت کم ضمانتنامه یک س��اله دارند اما به طور معمول باتری های‬ ‫خارج��ی ‪۶‬ماه ضمانت دارند که از این جنبه باتری های ایرانی دارای مزیت‬ ‫هس��تند‪ .‬عالوه بر این ها‪ ،‬نرخ بیشتر باتری های ایرانی ارزان تر از نمونه های‬ ‫خارجی است‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر ته��ران گفت‪ :‬مقرر ش��ده قطعات مورد‬ ‫نیاز ‪۱۹‬هزار اتوبوس وارد کش��ور ش��ود تا در داخل س��اخته شده‬ ‫و در نهایت بین ش��هرداری ها و ناوگان حمل ونقل برون ش��هری‬ ‫توزیع ش��ود‪ .‬محسن هاشمی از موضوع ورود اتوبوس های دست‬ ‫دوم و کارک��رده به داخل کش��ور اظه��ار بی اطالعی کرد و افزود‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری درباره موضوع تغییر سامانه اتوبوسرانی و استفاده‬ ‫از اتوبوس های با مصرف س��وخت پایین حساسیت ویژه ای دارند‬ ‫و دس��توری در ای��ن باره ص��ادر کرده که ش��امل کامیون ها نیز‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬اکنون بدنه و حتی شاس��ی اتوبوس در‬ ‫داخل کشور ساخته می شود و به جز گیربکس‪ ،‬موتور و در پاره ای‬ ‫م��وارد ترمز که از خارج تامین می ش��ود‪ ،‬به توان داخلی س��ازی‬ ‫بیش از ‪۶۰‬درصدی در این زمینه دست یافته ایم‪ .‬هاشمی با بیان‬ ‫اینک��ه تاکنون درباره واردات ‪۱۰‬ه��زار اتوبوس کارکرده خارجی‬ ‫بحثی در ش��ورای ش��هر مطرح نش��ده‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬برای شهر‬ ‫تهران به هیچ عنوان به دنبال اتوبوس دست دوم نبوده و نیستیم‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر تهران همچنین ادعای نرخ تمام شده ‪۲‬برابری‬ ‫ساخت اتوبوس در داخل به نسبت واردات ان به کشور را رد کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در این مس��ئله نرخ ارز عامل اصلی و اثرگذار اس��ت و اگر‬ ‫اتوبوس در داخل س��اخته شود‪ ،‬هزینه گمرکی چندانی ندارد اما‬ ‫اگ��ر بخواهیم به واردات اق��دام کنیم انگاه هزینه گمرکی باالیی‬ ‫خواهد داشت‪ .‬هاشمی ادامه داد‪ :‬روال بر این است که برای تولید‬ ‫اتوب��وس ارز ارزان نرخ در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد که‬ ‫در این صورت افزایش نرخ چندانی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت در ایین بهره برداری‬ ‫از ‪300‬امبوالنس ایران خودرو دیزل‪:‬‬ ‫باید بهترین ها‬ ‫در اختیار مردم باشد‬ ‫وزیربهداش��ت ‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی گف��ت‪ :‬وقتی جان‬ ‫م��ردم در می��ان اس��ت باید بهترین ه��ا در اختیار انها باش��د‪ .‬با‬ ‫بهترین تجهیزات و اخرین دس��تاوردهای دارویی و درمانی باید‬ ‫اس��باب رضایت مردم را فراهم کنیم‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حسن‬ ‫قاضی زاده هاش��می ضمن قدردانی از عملکرد دس��ت اندرکاران‬ ‫تامی��ن و تجهی��ز امبوالنس ه��ای اورژان��س اف��زود‪ :‬بای��د این‬ ‫امبوالنس ها هرچه س��ریع تر وارد ناوگان اورژانس کش��ور شود تا‬ ‫با توزیع عادالنه در مناطق محروم زمینه ارامش خاطر هموطنان‬ ‫را فراه��م کنی��م‪ .‬وی با بیان اینکه امروز بخش دیگری از ناوگان‬ ‫خدمت رس��انی در اورژانس کش��ور تکمیل می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫اتفاق حاصل مصوبات هیات وزیران اس��ت‪ .‬وزیر بهداشت درمان‬ ‫و اموزش پزش��کی با بیان اینکه کوتاه ش��دن زمان امدادرسانی و‬ ‫افزایش مهارت نیروهای انس��انی مددکار از جمله دس��تاوردهای‬ ‫ل گذش��ته اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تالش وزارت‬ ‫اورژانس در چند س��ا ‬ ‫بهداش��ت بر این اس��ت که موانع به حداقل برسد به همین دلیل‬ ‫اورژان��س زمینی ‪ ،‬هوای��ی‪ ،‬دریایی و موتورامبوالنس را توس��عه‬ ‫داده ایم‪ .‬قاضی زاده هاش��می تصریح کرد‪ :‬فعالیت های اورژانس را‬ ‫باید متفاوت از س��ایر س��ازمان ها دید‪ .‬خدمات این بخش که اغاز‬ ‫مسیر خدمات درمانی بیماران است اهمیت باالیی دارد‪.‬‬ ‫خودروسازان شرکت های غیرمرتبط‬ ‫و زیان ده را واگذار کنند‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت‪ :‬خودروسازان در شرایط‬ ‫فعلی که با تحریم خارجی و مش��کالت داخلی گوناگونی روبه‪‎‬رو‬ ‫هستند‪ ،‬می‪‎‬توانند با واگذاری شرکت های غیرمرتبط و همچنین‬ ‫ش��رکت های مرتب��ط زیان ده‪ ،‬به اصالح س��اختار مالی و کاهش‬ ‫هزینه های خود بپردازند‪.‬‬ ‫حس��ن کریمی‪‎‬س��نجری در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫ط��ول چند دهه فعالی��ت صنعت خودرو‪ ،‬دو خودروس��از بزرگ‬ ‫کشور در برهه های گوناگون به دالیلی از جمله فشارهای بیرونی‬ ‫وارد حوزه بنگاه داری در بخش هایی غیرمرتبط با خودروس��ازی‬ ‫ش��ده اند‪ .‬وی با بیان اینکه این موضوع س��بب ش��ده که بخشی‬ ‫از مناب��ع خودروس��ازی در حوزه ه��ای غیرمرتبط هزینه ش��ود‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بنابراین در ش��رایط فعلی که خودروس��ازان با‬ ‫مشکل کمبود شدید نقدینگی و زیان دهی روبه رو هستند یکی از‬ ‫راهکارها برای بهبود وضعیت‪ ،‬واگذاری شرکت های زیرمجموعه‬ ‫غیرمرتبط است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬برخی ش��رکت‪‎‬های‬ ‫زیرمجموعه غیرمرتبط خودروس��ازی زیان ده نیز هستند که این‬ ‫موضوع موجب ش��ده بخشی از منابع مالی صنعت خودرو صرف‬ ‫اداره این ش��رکت‪‎‬های زیان ده ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫خودروس��ازان می توانند ب��ا واگذاری ش��رکت‪‎‬های زیرمجموعه‬ ‫غیرمرتبط با فرایند تولید خودرو و قطعات‪ ،‬از یک س��و از دس��ت‬ ‫ص ش��ده و ازسوی دیگر نقدینگی به دست ‬ ‫بنگاه های زیان ده خال ‬ ‫امده از این واگذاری را صرف فرایندهای مالی این صنعت از جمله‬ ‫پرداخت مطالبات قطعه سازان کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه متاس��فانه برخی ش��رکت های مرتبط با‬ ‫خودروس��ازی در صنعت خودرو نیز زیان ده هستند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در دو دهه گذشته زیر فشارهای برخی مسئوالن دولت و مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬خودروسازان برخی س��ایت های خودروسازی‬ ‫و قطعه س��ازی را در نقاط��ی از کش��ور ایج��اد کرده اند که از نظر‬ ‫اقتص��ادی فعالی��ت انها توجیه ندارد‪ .‬هم‪‎‬اکنون این س��ایت های‬ ‫زیان ده بار اضافه ای بر صنعت خودرو هستند‪.‬‬ ‫کریمی‪‎‬سنجری خاطرنشان کرد ‪ :‬در این موارد نیز خودروسازان‬ ‫می توانن��د با واگذاری س��ایت های تولید زی��ان ده خود به بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬اصالح قابل مالحظه ای در س��اختار و هزینه های مالی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 21‬مهر ‪ 3 1397‬صفر ‪ 13 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 503‬پیاپی ‪2476‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پرسش هایی از خودمان‬ ‫ما م��ردم‪ ،‬ما همش��هری ها‪،‬‬ ‫م��ا هموطن��ان از مبح��ث ‪۱۹‬‬ ‫ساختمان چه می دانیم؟‬ ‫هن��گام خرید خانه‪ ،‬تا چه حد‬ ‫گروه س��ازنده را می شناسیم؟‬ ‫این گروه تا چ��ه حد متخصص‬ ‫این کار است؟‬ ‫اذر اقایی‬ ‫خانه سازی‪ ،‬ش��غلی که همه‬ ‫کارشناس معماری‬ ‫فکر می کنند از دور‪ ،‬دس��تی بر‬ ‫این ات��ش دارند‪ ،‬نوعی تخصص‬ ‫مورد احترام اس��ت و هر کسی با‬ ‫ه��ر میزان از دانش و تجربه و هزینه گمان می کند که می تواند از‬ ‫عه��ده انجام ان براید‪ .‬چند نف��ر از ما قبل از خرید خانه مطمئن‬ ‫ش��دیم که این خانه بر اس��اس تعهد گروهی مهندس بنا ش��ده‬ ‫که فضایی امن برای اس��ایش خانواده می افریند؟ مهندس��انی‬ ‫که در رش��ته ان��رژی تحصیل کرده اند‪ ،‬تا چه میزان در س��اخت‬ ‫خانه ها س��هم دارند؟ باید پیش از پرداختن به اینکه س��اختمان‬ ‫با چه موادی س��اخته ش��ده اس��ت به این پرداخته ش��ود که ایا‬ ‫مقوله ذخیره انرژی در ان رعایت ش��ده اس��ت یا خیر‪ .‬باید امار‬ ‫دقیقی وجود داش��ته باشد که چه کسی بر اساس تخصص خود‬ ‫کار می کند‪ .‬بررس��ی های الزم انجام ش��ود تا در مدرسه در کنار‬ ‫درس های اصلی معروف هستند‪،‬‬ ‫فیزیک و شیمی و ریاضی که به ‬ ‫وظیفه شناسی به کودکان و دانش اموزان نیز اموزش داده شود‪.‬‬ ‫ارش نجفی‬ ‫درحال حاضر ما به عراق‬ ‫برق صادر می کنیم اما در‬ ‫تابستان و اوج مصرف برق‬ ‫در صادرات این انرژی‬ ‫به عراق وقفه ای ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬خسارت قطعی‬ ‫برق در فصل تابستان‬ ‫برای کشوری همچون‬ ‫عراق بسیار سنگین است‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬عربستان به‬ ‫دنبال مجاب کردن عراق‬ ‫و سایر مشتری های برق‬ ‫ایران است تا با شرایطی‬ ‫بهتر و قیمت ارزان تر‬ ‫ه دست اورد‪ .‬با‬ ‫انها را ب ‬ ‫ایجاد نیروگاه های برقی‬ ‫ما می توانیم مشتری های‬ ‫استراتژیک خود را حفظ‬ ‫کنیم‬ ‫نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «گسترش صنعت» مطرح کرد‬ ‫‹ ‹سهم ما شهروندان‬ ‫چن��د درصد از ما به هنگام اس��تفاده از ان��رژی با وجدان عمل‬ ‫می کنی��م؟ چند درصد از ما وقتی ش��عله های بخ��اری را زیادتر‬ ‫می کنیم لحظه ای به روس��تاییان نقاط کوهس��تانی کشور فکر‬ ‫می کنی��م که ممکن اس��ت میزان ان��رژی گاز و نفت به ان نقاط‬ ‫به دلیل اس��تفاده بیش از حد ما در س��رما بمانند؟ چند درصد ما‬ ‫زیر باد خنک کولر نشس��ته ایم و کویر نشینان را به یاد می اوریم‬ ‫ک��ه هیچ مفری از گرما ندارند؟ چن��د درصد از ما به جنوبی های‬ ‫خونگرم فکر می کنیم ان زمان که فشار مصرف برق ما‪ ،‬برای شان‬ ‫در ظهر تابستان خاموشی های چند ساعته به همراه دارد؟‬ ‫چن��د بار به خاطر اینکه مصرف برق منطقه یا ش��هر را کاهش‬ ‫دهیم تا انرژی برق به نقاط دیگر برس��د‪ ،‬المپ اضافی را خاموش‬ ‫کرده ای��م؟ چن��د نفر از ما ب��ه هنگام مطالعه به ج��ای اینکه زیر‬ ‫لوس��ترهای چند ش��اخه بنش��ینیم به یک چراغ مطالعه اکتفا‬ ‫کرده ایم؟ چند بار‪ ،‬چند نفر از ما س��عی کرده ایم به خاطر دیگری‬ ‫کم��ی از اس��ایش خود بکاهیم؟ چند بار ای��ن وظیفه را بر دوش‬ ‫خود حس کرده ایم که کمی به اسایش دیگران کمک کنیم؟‬ ‫همه ما ش��اهد مکالماتی هس��تیم که کس��ی از سرما شکایت‬ ‫می کن��د و دیگران برای راحتی او ش��عله های بخ��اری را زیادتر‬ ‫می کنند‪ .‬برای مثال‪ ،‬افزایش قدرت وسایل سرمایشی نخستین‬ ‫راهکاری است که برای فرار از گرما انتخاب می شود‪ .‬ما شاهد این‬ ‫اتفاق ها در خانه‪ ،‬محل کار و حتی اتومبیل ها هستیم‪ .‬چند درصد‬ ‫حاضر هس��تیم به جای افزایش ش��عله های بخ��اری لباس های‬ ‫ضخیم تری بپوشیم تا از انرژی کمتری بهره بگیریم؟ چند وسیله‬ ‫دیگر سرمایش��ی می شناسیم؟ همین تعداد که می شناسیم را تا‬ ‫چه حد می شناس��یم؟ انتخاب این وس��ایل بر چه اساس است؟‬ ‫برای مثال‪ ،‬می دانیم هر کدام از این وس��ایل برای چه اب و هوایی‬ ‫مناسب تر است؟ برای مثال‪ ،‬وسیله ای مثل کولر ابی‪ ،‬ایا می دانیم‬ ‫برای خنک نگه داشتن فضا‪ ،‬چه میزان اب و برق مصرف می کند؟‬ ‫س��ال های گذشته که گرمای ش��دیدتری را تجربه کردیم‪ ،‬چند‬ ‫درصد از مردمی که از کولرهای ابی استفاده می کنند‪ ،‬محفظه ای‬ ‫باالی کولر تعبیه کرده اند که از تابش مس��تقیم خورشید به روی‬ ‫کولر جلوگیری کنند؟ بیش��تر خانواده های��ی که در طبقه باالی‬ ‫اپارتمان ها زندگی می کنند از سرمای زمستان و گرمای تابستان‬ ‫بیش از باقی س��اکنان ش��کایت می کنند‪ .‬چن��د درصد به جای‬ ‫تعویض وس��ایل گرمایش و س��رمایش به تعوی��ض الیه عایق بام‬ ‫اندیش��یده ایم؟ وقتی برای خرید خان��ه ای اقدام می کنیم‪ ،‬به جز‬ ‫متراژ و تعداد خواب ها و متراژ اشپزخانه و نورگیر بودن پذیرایی‪،‬‬ ‫چه نکاتی را مد نظر قرار می دهیم؟ چند درصد از ما از عایق بودن‬ ‫دیوارها و س��قف ها مطمئن می ش��ویم؟ این مسئله تا چه حد در‬ ‫خری��د خانه ها دارای اهمیت اس��ت؟ چند درص��د از ما دو جداره‬ ‫بودن پنجره ها را چک می کنیم؟ چند در صد از ما از نصب درست‬ ‫پنجره ها مطمئن می شویم؟‬ ‫خبر‬ ‫تکذیب قطع جریان اب رودخانه ‬ ‫وزارت نیرو شایعه ها و اخبار مربوط به قطع جریان اب رودخانه های‬ ‫م��رزی از طرف ایران به عراق را تکذیب کرد و به باش��گاه خبرنگاران‬ ‫ج��وان گفت‪ :‬اقدام ه��ای ای��ران در رودخانه های مرزی بر اس��اس‬ ‫موافقتنامه ها و اصل حسن همجواری است‪ .‬متن توضیح های وزارت‬ ‫نیرو بدین شرح است‪« :‬خبر منتشر شده درباره ادعاهای منتسب به‬ ‫علی مراد اکبری‪ ،‬معاون اب و خاک وزیر جهاد کش��اورزی در تاریخ‬ ‫مه��ر ‪ ۹۷‬درباره قط��ع جریان اب رودخانه ه��ای مرزی از طرف‬ ‫‪ ۱۷‬‬ ‫ایران به عراق تکذیب می ش��ود‪ .‬ضمن اینک��ه اصوال مرجع قانونی و‬ ‫اجرایی در این زمینه وزارت نیرو است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تمامی اقدام های‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در توسعه منابع اب و خاک در استان های‬ ‫م��رزی در چارچ��وب حاکمیت و صالحیت های قانون��ی و با رعایت‬ ‫قراردادهای موجود با کش��ورهای همسایه انجام شده و خواهد شد و‬ ‫اقدام جدید و خارج از این رویه انجام نش��ده است‪ .‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بارها به طور رسمی اعالم کرده است که موضوع های مربوط به‬ ‫رودخانه های مرزی با کشورهای همسایه بر اساس ترتیبات مندرج‬ ‫در موافقتنامه های دو جانبه با هر یک از کشورهای همسایه و از جمله‬ ‫موافقتنامه استفاده از رودخانه های مرزی مورخ ‪ ۲۶‬دسامبر ‪ ۱۹۷۵‬با‬ ‫عراق و اصل حسن همجواری با این کشورها خواهد بود‪».‬‬ ‫تبدیل انرژی‪ ،‬استراتژی راهگشا‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گاز یک��ی از مهم ترین دغدغه ه��ای کنونی ایران‬ ‫اس��ت که در کشور تولید می ش��ود و صادرات ان با‬ ‫مشکل روبه رو اس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین دغدغه های‬ ‫همس��ایگان ایران در بازه زمانی کنونی‪ ،‬تامین برق‬ ‫م��ورد نیاز خود اس��ت‪ .‬ب��رق عالوه ب��ر اینکه چرخ‬ ‫کارخانجات و صنایع ایران را می چرخاند چراغ مراکز‬ ‫پزش��کی و مدرسه ها و خانه ه ا را نیز روشن می کند‪.‬‬ ‫ایران در زمینه برق نه تنها مشکلی ندارد بلکه فناوری‬ ‫و ت��وان تولید ان را دارد‪ .‬صادرات برق برای ایران به‬ ‫کشورهای همسایه دو سر سود است؛ ایران می تواند‬ ‫با ایجاد نیروگاه های گازی در دو جهت باعث تامین‬ ‫منافع کشور شود‪ ،‬خاموشی هایی که در کشور وجود‬ ‫دارد را با برق های تولید شده از این نیروگاه ها تامین‬ ‫کند‪ ،‬به بخش هایی همچون سیس��تان و بلوچستان‬ ‫و جنوب کش��ور خدمات برق رسانی بیشتری داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬گازی ک��ه به دلی��ل کم کاری های گذش��ته‬ ‫مشتری بالفعل ندارد را وارد فرایند سود رسانی کند‪،‬‬ ‫مشتریان خود را حفظ کند‪ .‬همچنین‪ ،‬با فعال کردن‬ ‫صنعت پترو شیمیایی اش��تغال و ارز را هر دو با هم‬ ‫برای مردم به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹غفلت از صادرات‬ ‫ارش نجف��ی‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون انرژی اتاق‬ ‫بازرگانی در گفت وگو ب ا «گس��ترش صنعت» در باره‬ ‫گاز گفت‪ :‬مهم ترین مس��ئله کشور در گاز‪ ،‬مشتری‬ ‫است‪ .‬ما در صادرات گاز غفلت کرده ایم و دارندگان‬ ‫دیگ��ر گاز در زم��ان غفلت ما توانس��ته اند به اروپا‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چین و هند صادرات گس��ترده ای‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬درحال حاض��ر نی��ز بزرگ تری��ن‬ ‫تامین کنندگان بازار گاز دنیا روس��یه و قطر هستند‪.‬‬ ‫ترکمنس��تان نیز در حال س��اخت خ��ط لوله گازی‬ ‫است که بتواند گاز خود را از طریق ایران به دریاهای‬ ‫ازاد برساند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تصمیم گیری ب��رای نحوه عملکرد در‬ ‫عرصه جهانی لحظه به لحظه با توجه به ش��رایط و‬ ‫توانمندی ها تغییر می کند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره‬ ‫مش��کالت ایران در زمینه تولید و صادرات گاز بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر ما تحریم ه��ا را پیش رو داریم‪.‬‬ ‫فن��اوری و حمل نقل تولید گاز فش��رده یا ال ان جی‬ ‫را نداریم‪ ،‬مصرف گاز در کش��ور بهینه نیس��ت و از‬ ‫همه مهم تر انکه درحال حاضر خودمان مشتری گاز‬ ‫خودمان هستیم‪ .‬اگر این روند به همین منوال پیش‬ ‫رود ب��ا توجه به افزایش جمعیت و هدر رفت حاصل‬ ‫از الگوی مصرف نادرست گاز‪ ،‬میزان تولید گاز فقط‬ ‫کفاف مصرف داخلی را می دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان این موضوع که در ش��رایط فعلی برای‬ ‫گاز ایران مش��تری بالفعل وجود ن��دارد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫اراده جدی برای اصالح و بهینه سازی الگوی مصرف‬ ‫گاز نباش��د‪ ،‬امکان اینکه بخواهی��م به صادرات فکر‬ ‫کنی��م هم وجود ندارد‪ .‬از ای��ن رهگذر اماده کردن‬ ‫زیرس��اخت های الزم ب��رای ص��ادرات گاز به عنوان‬ ‫راهکاری برای مقابله با تحریم ها که از س��وی برخی‬ ‫بیان می شود‪ ،‬نیز حتی قابل بررسی نیست‪.‬‬ ‫برای ورود به گردونه صادرات در مقام نخست باید‬ ‫میزان مصرف داخلی گاز را اصالح کرد و گازی برای‬ ‫صادرات وجود داش��ته باشد تا برای ان برنامه ریزی‬ ‫کرد‪ .‬در مقام بعدی با تبدیل گاز به انرژی های دیگر‬ ‫به شکل غیر مستقیم بازار گاز را توسعه دهیم‪ .‬چند‬ ‫راه��کار برای صادرات گاز ایران می توان ارائه کرد از‬ ‫جمل��ه ان می توان به فعال کردن خط لوله های گاز‬ ‫موجود اش��اره کرد‪ .‬برای مثال‪ ،‬در خط لوله انتقال‬ ‫گاز ایران و ترکیه ظرفیت های بیشتر ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور فع�ال دول�ت در صنای�ع‬ ‫پتروشیمی‬ ‫به فروش می رس��د و ارز حاصل از ان چرخ اقتصاد‬ ‫کشور را به گردش در می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد نیروگاه های گازی تولید برق‬ ‫وی در ادام��ه از ایجاد نیروگاه ه��ای گازی تولید‬ ‫برق به عنوان یکی از مهم ترین ظرفیت های کش��ور‬ ‫در اس��تفاده از انرژی گازی یاد ک��رد و افزود‪ :‬ما در‬ ‫تولی��د گاز طبیعی جزو منحصر ب��ه فردترین نقاط‬ ‫دنیا هس��تیم‪ .‬در جای جای کش��ور لوله کش��ی گاز‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬باید از این مزیت در ایجاد نیروگاه های‬ ‫تولید برق اس��تفاده کنیم‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬کشورهای‬ ‫مج��اور ای��ران نیازمند برق هس��تند‪ .‬م��ا نیز توان‬ ‫تکنولوژیکی و مهندس��ی ایج��اد نیروگاه های تولید‬ ‫ن( گاز ) را داریم‪ .‬دولت‬ ‫برق و س��وخت مورد نی��از ا ‬ ‫می تواند با ایجاد نیروگاه های گازی تولید برق‪ ،‬برق‬ ‫مورد نیاز کشورهای همسایه را تامین کند‪.‬‬ ‫نجفی با اشاره به توان ایران به ایجاد نیروگاه های‬ ‫تولید برق در کش��ورهای همسایه افزود‪ :‬ایران برای‬ ‫پایبن��دی به پیم��ان پاریس می توان��د نیروگاه های‬ ‫گازی را در کشورهای نیازمند برق ایجاد کند و گاز‬ ‫مورد نیاز ایجاد برق را نیز به این کشورها بفروشد‪.‬‬ ‫نجف��ی با اش��اره به اهمی��ت ایج��اد نیروگاه های‬ ‫گازی در کشور گفت‪ :‬پاکستان از جمله کشورهایی‬ ‫اس��ت که نیاز شدیدی به برق دارد‪ .‬ما می توانیم در‬ ‫سیس��تان و بلوچستان نیروگاه های گازی و حرارتی‬ ‫با سیس��تم های نوین بس��ازیم تا با برق تولیدی این‬ ‫نیروگاه ها هم نیاز مردم سیس��تان و بلوچس��تان و‬ ‫مکران به برق تامین ش��ود و هم به پاکس��تان برق‬ ‫صادر کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از صنایع پتروش��یمی‬ ‫به عن��وان یکی از بهتری��ن روش های‬ ‫برای ورود به گردونه‬ ‫موج��ود برای باالب��ردن ت��راز تجاری‬ ‫صادرات در مقام نخست‬ ‫کش��ور یاد ک��رد و افزود‪ :‬ب��ا توجه به باید میزان مصرف گاز را‬ ‫انک��ه ایران صاحب منابع سرش��ار گاز‬ ‫اصالح کرد‬ ‫و گازی برای صادرات‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت باید به شکل جدی تر در‬ ‫وجود داشته باشد‬ ‫صنایع پتروش��یمی ورود کند‪ .‬با فعال‬ ‫تا برای ان‬ ‫کردن این صنایع‪ ،‬میزان گاز بیش��تری‬ ‫برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫وابسته‬ ‫در صنعت پتروشیمی و صنایع‬ ‫در مقام بعدی با تبدیل گاز‬ ‫به ان به مصرف می رس��د و محصوالت‬ ‫به انرژی های‬ ‫دیگر به شکل‬ ‫پتروشیمیایی به میزان گسترده تولید‬ ‫می شود‪ .‬با توجه به انکه این محصوالت غیر مستقیم بازار گاز را‬ ‫توسعه دهیم‬ ‫از جمله محصوالت پرطرفدار در عرصه‬ ‫ت به راحت��ی در جهان‬ ‫بین الملل اس�� ‬ ‫� ایجاد نیروگاه های گازی در‬ ‫مناطق استراتژیک‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زمانی که نیروگاه های‬ ‫زی��ادی در کش��ور ایجاد ش��ود‪ ،‬منابع‬ ‫تولید برق افزای��ش می یابد‪ .‬با افزایش‬ ‫میزان برق تولید ش��ده از میزان فشار‬ ‫نیروگاه ه��ای دیگر‪ ،‬کاس��ته می ش��ود‬ ‫و خاموش��ی های تابس��تان از بی��ن‬ ‫می رود‪ .‬همچنین ب��ا این راهکار( ایجاد‬ ‫نیروگاه ه��ای گازی در مناط��ق‬ ‫اس��تراتژیک) میزان برقی ک��ه باید به‬ ‫سمت سیستان و بلوچستان می رفت را‬ ‫به همسایه استراتژیک عراق‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫ترکمنستان صادر کنیم‪.‬‬ ‫البته درحال حاضر ما به عراق برق صادر می کنیم‬ ‫اما در تابس��تان و اوج مصرف برق(همان طور که در‬ ‫داخل کشور خاموشی های برقی داریم) در صادرات‬ ‫این انرژی به عراق وقفه ای ایجاد می ش��ود‪ .‬خسارت‬ ‫قطعی برق در فصل تابستان برای کشوری همچون‬ ‫عراق بس��یار سنگین اس��ت‪ .‬از طرفی‪ ،‬عربستان به‬ ‫دنبال مجاب کردن عراق و س��ایر مشتری های برق‬ ‫ایران است تا با شرایطی بهتر و قیمت ارزان تر انها را‬ ‫ب ه دست اورد‪ .‬با ایجاد نیروگاه های برقی ما می توانیم‬ ‫مشتری های استراتژیک خود را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫نجفی با اشاره به اهمیت ایجاد مزیت نسبی برای‬ ‫همس��ایگان گفت‪ :‬ما باید با اس��تفاده از مزیتی که‬ ‫در فن��اوری ایجاد نیروگاه و تولید برق داریم‪ ،‬مزیت‬ ‫نس��بی بیش��تری در این زمینه ایجاد کنیم چراکه‬ ‫عربستان و سایر کشورها در تالش هستند مشتریان‬ ‫ایران را جذب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوع برق و گاز جدی است‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه موضوع ب��رق و گاز جدی تر از‬ ‫ان اس��ت که به نظر می رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال ‪۱۷‬‬ ‫درصد در تابستان کس��ری برق داشتیم این میزان‬ ‫در س��ال اینده ‪ ۲۵‬درصد خواهد شد‪ .‬ایجاد نیروگاه‬ ‫زمان بر و هزینه بر اس��ت‪ .‬یعنی در مدت یک س��ال‬ ‫این��ده نمی توان برق بیش��تر تولید ک��رد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬حجم برق مصرفی کش��ور در تابس��تان پیش‬ ‫رو افزایش خواهد یافت و این افزایش فشار بیشتری‬ ‫ب��ر نیروگاه های موجود‪ ،‬م��ی اورد و صادرات برق به‬ ‫همسایگان را تحت الش��عاع قرار می دهد‪.‬نایب رئیس‬ ‫کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی ب��ا بیان اینکه برق‬ ‫از جمل��ه انرژی هایی اس��ت ک��ه نمی ت��وان ان را‬ ‫ذخی��ره کرد‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان راهکار کوتاه مدت باید‬ ‫نیروگاه های برق کوچک و پراکنده بسازیم تا بتوانیم‬ ‫بخشی از برق مورد نیاز کارخانه ها را تامین کنیم و از‬ ‫این طریق فشار برق واردشده به نیروگاه ها تا حدی‬ ‫تعدیل شود‪ .‬برای ایجاد این نیروگاه ها می توان روی‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی حساب کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به انکه برق قابل ذخیره سازی‬ ‫نیس��ت باید به گونه ای برنامه ری��زی کنیم که تا با‬ ‫اصالح الگوی مص��رف‪ ،‬برق مورد نیاز همس��ایگان‬ ‫ش��مالی را در زمستان و همس��ایگان جنوبی را در‬ ‫تابستان تامین کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بریتیش پترولیوم هشدار داد‪:‬‬ ‫منتظر نوسان شدید نرخ نفت به دلیل تحریم ها باشید‬ ‫مدیرعام��ل غول نفت��ی ‪ BP‬به ش��بکه ‪CNBC‬‬ ‫گفت که ابهام پیرامون صنعت نفت ایران در اس��تانه‬ ‫تحریم های امریکا‪ ،‬ممکن اس��ت باعث نوسان شدید‬ ‫قیمت های نفت شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬باب دادلی در گفت وگو با شبکه‬ ‫‪ CNBC‬اظه��ار کرد‪ :‬تصور می کنم ‪ ۴۵‬روز نوس��ان‬ ‫شدید ادامه داشته باش��د‪ ،‬ممکن است نرخ نفت باال‬ ‫رود یا ممکن است جهت منفی یا مثبت پیدا کند‪.‬‬ ‫اظه��ارات دادل��ی در زمان��ی مطرح می ش��ود که‬ ‫بازیگ��ران بازار نفت به دقت به نظاره نشس��ته اند که‬ ‫پ��س از اجرای تحریم های امری��کا علیه صنعت نفت‬ ‫ایران در ‪۴‬نوامبر‪ ،‬چه اتفاقی روی خواهد داد‪.‬‬ ‫براورد دقیق اینکه چه می��زان از تولید نفت ایران‬ ‫از تحریم های امریکا متاثر خواهد ش��د‪ ،‬بسیار دشوار‬ ‫است و این امر بستگی به این دارد که مشتریان نفت‬ ‫ایران تا چه حد می ترس��ند به دلی��ل مراوده تجاری‬ ‫با ایران‪ ،‬ه��دف تحریم های ثانویه امریکا قرار بگیرند‪ .‬‬ ‫شرکت فرانس��وی توتال که رقیب ‪ BP‬است‪ ،‬در ماه‬ ‫اوت به طور رس��می خروج از پروژه نفت و گاز پارس‬ ‫جنوبی ایران را اعالم کرد‪.‬‬ ‫اما ‪ BP‬و ش��رکت س��ریکا انرژی روز سه شنبه‪ ،‬از‬ ‫امری��کا مجوز جدیدی برای اداره ی��ک میدان گازی‬ ‫در دریای شمال دریافت کردند که ایران در ان سهم‬ ‫دارد‪ .‬تمدید معافیت برای اداره این میدان از س��وی‬ ‫امریکا نش��ان داد همچنان ممکن است معافیت هایی‬ ‫از تحریم های نفتی صادر شود‪.‬‬ ‫دادل��ی گفت‪ :‬اگر کش��ورهای مصرف کننده بزرگ‬ ‫نفت معافیت از تحریم ه��ای امریکا را دریافت کنند‪،‬‬ ‫ن‬ ‫قیمت های نفت ممکن است کاهش پیدا کند‪ ،‬با ای ‬ ‫همه درحال حاضر ابهام فراوانی وجود دارد‪.‬‬ ‫برخ��ی از تحلیلگران پیش بین��ی می کنند حداکثر‬ ‫‪ ۱.۵‬میلی��ون بش��که در روز صادرات نف��ت ایران از‬ ‫تحریم های امریکا متاثر ش��ود که در این صورت‪ ،‬نرخ‬ ‫نفت افزایش بیش��تری پیدا خواه��د کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫‪ BP‬انتظ��ار ندارد تقاض��ا در نتیج��ه قیمت های باال‬ ‫کاه��ش پیدا کند زیرا رش��د تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫جهان��ی همچنان قوی اس��ت‪ .‬وی در این باره گفت‪:‬‬ ‫اقتصاد جهانی همچنان رشد می کند و تقاضا ممکن‬ ‫است اندکی دچار کاهش شود اما از بین نمی رود‪.‬‬ ‫دادلی در کنفرانس نفت و پول که در لندن برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهار کرده بود ما از نرخ مناسب نفت به نسبت‬ ‫فاصله گرفته ایم و شرکت‪ BP ‬روی سیکل نرخ ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۶۵‬دالر هر بشکه نفت برنامه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امری��کا از اوپک‬ ‫خواس��ته اس��ت تولید نف��ت را برای خنث��ی کردن‬ ‫تاثیر افت عرضه ای��ران روی قیمت ها‪ ،‬افزایش دهد‪.‬‬ ‫عربستان که بزرگ ترین عضو اوپک است‪ ،‬اعالم کرده‬ ‫ظرفیت کافی برای پوش��ش هرگونه کمبود عرضه را‬ ‫دارد اما ایران چنین ادعایی را رد کرده اس��ت‪ .‬دادلی‬ ‫اظهار کرد که اوپک در زمینه مسائل فنی‪ ،‬کارشناس‬ ‫بهتری است اما وی معتقد است که عربستان سعودی‬ ‫نفت کافی دارد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪ 3 1397‬صفر ‪ 13 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 503‬پیاپی ‪2476‬‬ ‫خبر‬ ‫اعتراض کشاورزان‬ ‫به هزینه های باالی تولید‬ ‫هر چه میزان اشتغال‬ ‫در استارت اپ ها‬ ‫بیشتر شود رشد‬ ‫بهتری خواهیم داشت؛‬ ‫برخی از مشکالت و‬ ‫مزاحمت ها مربوط به‬ ‫زمانی است که قانون‬ ‫جدید تدوین نشده بود‬ ‫و اگر این مشکالت هم‬ ‫برطرف شود پیشرفت‬ ‫خواهیم کرد‬ ‫در ایین امضای تفاهمنامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزیر بهداشت مطرح شد‬ ‫ایجاد بازار سالمت با توسعه کسب و کارهای دیجیتالی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫با امضای تفاهمنامه ای میان معاونت علمی وفناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری و وزارت بهداش��ت‪ ،‬این وزارتخانه‬ ‫متعهد شده تا نسبت به روند تسهیل صدور مجوزهای‬ ‫مورد نیاز برای کسب وکارهای سالمت دیجیتال اقدام‬ ‫کند‪ .‬در راستای بند ‪ ۲‬سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫و به منظور س��اماندهی و تدوین برنامه ملی توس��عه‬ ‫اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬توس��عه توانمندی های فناورانه‬ ‫کسب وکارهای سالمت دیجیتال و تولید محصوالت‬ ‫و خدم��ات دانش بنی��ان تفاهمنامه هم��کاری میان‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در زمینه توس��عه‬ ‫کسب وکارهای سالمت دیجیتال به امضا رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ارتق��ای بنیه‬ ‫فناوران��ه و توانمندی های تولید در کس��ب وکارهای‬ ‫س�لامت دیجیتال‪ ،‬توس��عه بازار داخل��ی و خارجی‬ ‫محص��والت و خدمات س�لامت دیجیتال و حمایت‬ ‫هدفمن��د از تجاری س��ازی محص��والت و خدم��ات‬ ‫س�لامت دیجیتال با رویک��رد افزایش رقابت پذیری‬ ‫کس��ب وکارها از جمله اهداف این تفاهمنامه عنوان‬ ‫شده است‪ .‬در این تفاهمنامه‪ ،‬معاونت علمی موظف‬ ‫اس��ت نسبت به شبکه س��ازی و فراهم کردن تعامل‬ ‫کس��ب وکارهای س�لامت دیجیتال با جلب حمایت‬ ‫صندوق ها و ش��رکت های س��رمایه گذاری جسورانه‪،‬‬ ‫ش��تاب دهندگان‪ ،‬مراکز رشد و پارک ها و حمایت از‬ ‫عرضه انواع خدمات کارگزاری و شتاب دهی نواوری‬ ‫در حوزه سالمت و همچنین تسهیل فرایند دریافت‬ ‫تاییدیه دانش بنیان و خالق و س��ایر مجوزهای مورد‬ ‫نیاز کسب وکارهای سالمت دیجیتال اقدام کند‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬وزارت بهداش��ت نی��ز عالوه بر انکه‬ ‫تعهد کرده که در حمایت از انواع خدمات کارگزاری‪،‬‬ ‫رش��د و شتاب دهی در زمینه س�لامت دیجیتال در‬ ‫مراکز رش��د اقدام کند‪ ،‬متعهد شده است که نسبت‬ ‫به حمایت مادی و معنوی از همکاری کسب وکارهای‬ ‫س�لامت دیجیت��ال با ش��رکت های فع��ال در حوزه‬ ‫سالمت اقدام کند‪.‬‬ ‫تدوی��ن‪ ،‬تصویب و ابالغ اس��تانداردها و مجوزهای‬ ‫مورد نیاز برای عرضه محصوالت و خدمات س�لامت‬ ‫دیجیتال‪ ،‬تس��هیل روند صدور مجوزهای مورد نیاز‬ ‫برای کس��ب وکارهای سالمت دیجیتال‪ ،‬توسعه بازار‬ ‫داخلی و معرفی فرصت های نواوری در حوزه سالمت‬ ‫دیجیتال و ترویج و معرفی کسب وکارها‪ ،‬محصوالت‬ ‫و خدمات موفق س�لامت دیجیتال از دیگر تعهدات‬ ‫وزارت بهداشت به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سالمت برای دانش اموختگان‬ ‫حوزه س�لامت دیجیتال خبر داد و گفت‪ :‬س�لامت‬ ‫دیجیتال‪ ،‬حوزه بس��یار مهمی اس��ت و می توانید با‬ ‫ایجاد اکوسیس��تم جدی��د دانش بنیان بازار جدیدی‬ ‫به نام بازار س�لامت با نظارت وزارت بهداش��ت ایجاد‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫وی توس��عه بازار س�لامت را موجب ایجاد اشتغال‬ ‫برای دانش اموختگان دانشگاهی دانست و ادامه داد‪:‬‬ ‫افراد مستعدی که می خواهند سرویس های مناسب‬ ‫در حوزه س�لامت ارائه دهند‪ ،‬این اکوسیستم به انها‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری با بیان‬ ‫اینکه با برنامه ریزی های انجام ش��ده‪ ۶۰ ،‬استارت اپ‬ ‫جدید در کش��ور راه اندازی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬در تالش هس��تیم تا با کمک وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی بازار جدیدی به نام «بازار‬ ‫‹ ‹طراح�ی و اج�رای اس�تارت اپ های‬ ‫س�لامت» برای دانش اموختگان ای��ن حوزه فراهم‬ ‫سالمت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫سید حس��ن قاضی زاده هاش��می‪ ،‬وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫به «گزارش گس��ترش» صنعت س��ورنا ستاری در‬ ‫درم��ان و اموزش پزش��کی در حاش��یه ایین انعقاد‬ ‫ایین امضای تفاهمنامه مشترک با وزارت بهداشت با‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری ب��ا معاونت علم��ی و فناوی‬ ‫تاکید بر اینکه این وزارتخانه در ‪ ۵‬سال گذشته همراه‬ ‫ریاس��ت جمهوری و در جمع خبرنگاران با اش��اره به‬ ‫ما بوده‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت بهداش��ت ب��ا حضور در پارک‬ ‫فضای کس��ب وکار اس��تارت اپ ها گفت‪ :‬مش��کالت‬ ‫فناوری پردیس نیز مشارکتی در زمینه ایجاد شبکه‬ ‫اس��تارت اپ ها به من ارتباط��ی ندارد‪ ،‬وظیفه وزارت‬ ‫سالمت داشته و تاکنون این وزارتخانه در حوزه های‬ ‫بهداش��ت طراحی و اجرای معماری اصلی انهاست و‬ ‫دارویی و تجهیزات پزش��کی با این معاونت همکاری‬ ‫این تفاهمنامه فرصت خوبی برای بررس��ی وضعیت‬ ‫داش��ته است‪ .‬ستاری با بیان اینکه سالمت دیجیتال‬ ‫استارت اپ ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫یک بحث بسیار مهم در دنیا به شمار می رود‪ ،‬اضافه‬ ‫قاضی زاده هاش��می در پاس��خ به پرسشی مبنی بر‬ ‫کرد‪ :‬این امر به گونه ای است که ضریب نفوذ سالمت‬ ‫مشکالت شرکت های دانش بنیان برای ساخت داروی‬ ‫دیجیت��ال در دنیا ‪ ۲۸‬درص��د و ضریب نفوذ فروش‬ ‫بیم��اران خاص اظهار کرد‪ :‬ت��ا جایی که اطالع دارم‬ ‫اینترنتی ‪ ۲۲‬درصد اعالم ش��ده است‪ .‬این امر نشان‬ ‫هیچ مش��کلی در این حوزه وجود ندارد و پروژه های‬ ‫می ده��د که س�لامت دیجیتال اولوی��ت زیادی در‬ ‫معاونت علمی و سازمان غذا و دارو در حال پیشرفت‬ ‫کسب وکارهای نوین دارد‪.‬‬ ‫است و اکنون حدود ‪ ۵۸‬قلم دارو با همکاری معاونت‬ ‫وی با اشاره به حرکت ایران در توسعه کسب وکارها‬ ‫علمی ساخته شده است‪ .‬وی درباره هدف تفاهمنامه‬ ‫در حوزه سالمت دیجیتال‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در چند‬ ‫میان معاونت علمی و وزارت بهداش��ت‬ ‫ماه گذش��ته برنامه های گسترده ای در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دسترسی راحت تر هزینه ای‬ ‫کش��ور اغاز کردیم‪ ،‬به گونه ای که چند‬ ‫اس��تارت اپ جدید اغاز به کار کردند و با برنامه ریزی های‬ ‫کمت��ر و کیفیت بهت��ر خدمات دارویی‬ ‫انجام شده‪۶۰ ،‬‬ ‫از جمل��ه اهداف این تفاهمنامه اس��ت‪.‬‬ ‫این نش��ان دهنده ظرفیت کش��ور برای‬ ‫استارت اپ جدید در همچنین‪ ،‬در این حوزه به دنبال ارتقای‬ ‫رشد این حوزه است‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری کشور راه اندازی شده اسایش مردم هس��تیم‪ .‬وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫با اشاره به تولید حسگرها و سخت افزارها است‪ ،‬عالوه بر ان‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی درباره وضعیت‬ ‫برای انجام انواع اندازه گیری های حوزه در تالش هستیم تا با اشتغال دانش بنیان گفت‪ :‬هر چه میزان‬ ‫کمک وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫اش��تغال در اس��تارت اپ ها بیشتر شود‬ ‫پزش��کی‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬ای��ن تکنیک ها‬ ‫درمان و اموزش‬ ‫رش��د بهتری خواهیم داشت؛ برخی از‬ ‫موج��ب ش��ده اس��ت ت��ا روش ه��ای‬ ‫پزشکی بازار جدیدی‬ ‫مشکالت و مزاحمت ها مربوط به زمانی‬ ‫تش��خیص متحول ش��ود‪ ،‬ضم��ن انکه‬ ‫به نام «بازار سالمت»‬ ‫موجب پیوند مهندس��ان با پزشکان در برای دانش اموختگان اس��ت که قانون جدید تدوین نشده بود‬ ‫محیط بیمارس��تانی شده است‪ .‬ستاری این حوزه فراهم کنیم و اگر این مش��کالت هم برطرف ش��ود‬ ‫پیشرفت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫از امادگ��ی معاون��ت علمی در توس��عه‬ ‫قاض��ی زاده هاش��می ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫ش��تاب دهندگان و اس��تارت اپ ها در‬ ‫وضعیت دانش��جویان پزش��کی که در سایر کشورها‬ ‫تحصی��ل می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دانش��جویانی که در‬ ‫دانش��گاه هایی درس می خوانند ک��ه رتبه انها کمتر‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬اس��ت می توانن��د ب��رای تحصیل به کش��ور‬ ‫بازگردن��د اما از س��ال ‪ ۹۸‬دیگر ای��ن اتفاق نمی افتد‬ ‫مگر انکه دانشجویان مدرک دکترا یا داروسازی خود‬ ‫را دریافت کرده باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬علت انکه از س��ال ‪ ۹۸‬دانش��جویان‬ ‫نمی توانند به کشور بازگردند‪ ،‬کم شدن ارزش کنکور‬ ‫اس��ت و این بازگشت دانش��جویان نوعی تبعیض در‬ ‫برابر دانشجویان داخلی است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��ر مبنای سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی و‬ ‫در راس��تای س��اماندهی و تدوین برنامه ملی توسعه‬ ‫اقتصاد دانش بنیان و توانمندی های فناورانه معاونت‬ ‫علمی و وزارت بهداشت تفاهمنامه ای را امضا کردند‪.‬‬ ‫ارتق��ای بنی��ه فناوران��ه و توانمندی ه��ای تولید در‬ ‫کسب وکار های س�لامت دیجیتال‪ ،‬توسعه بازار های‬ ‫داخل��ی و خارجی محصوالت‪ ،‬س��اماندهی و اجرای‬ ‫حمای��ت اثربخش از کس��ب وکار ها از جمله اهدافی‬ ‫است که در این تفاهمنامه دنبال می شود‪ .‬به منظور‬ ‫پیش��برد و نظارت بر حس��ن اجرای این تفاهمنامه‬ ‫شورای برنامه ریزی و حمایت از توسعه کسب وکار های‬ ‫س�لامت با عضویت معاون اجتماعی وزارت بهداشت‬ ‫به عنوان رئیس ش��ورا و مع��اون تحقیقات و فناوری‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬مع��اون برنامه ری��زی راهبردی و‬ ‫هماهنگی وزارت بهداشت‪ ،‬رئیس سازمان غذا و دارو‪،‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه فناوری ه��ای راهبردی معاونت‬ ‫علمی‪ ،‬دبیر س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت‬ ‫علمی‪ ،‬دبیر س��تاد توس��عه فرهنگ‪ ،‬علم‪ ،‬فناوری و‬ ‫اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی‪ ،‬دبیر ستاد توسعه‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬ارتباطات و فضای مجازی معاونت‬ ‫علم��ی و رئیس مرکز امار و فناوری اطالعات وزارت‬ ‫بهداشت تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫شبکه س��ازی و فراهم کردن تعامل کسب وکار های‬ ‫س�لامت دیجیت��ال با جل��ب حمای��ت صندوق ها و‬ ‫ش��رکت های سرمایه گذار جسورانه‪ ،‬شتاب دهندگان‬ ‫و مراکز نواوری حمایت از انواع خدمات کارگزاری و‬ ‫شتاب دهی نواوری و بسیاری دیگر از موارد از جمله‬ ‫تعهداتی اس��ت که طرف ها در ضمن قرارداد باید به‬ ‫ان عمل کنند‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه مش��تمل بر یک مقدمه‪ ۳ ،‬ماده و‬ ‫یک تبصره است که از تاریخ انعقاد الزم االجراست‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۷‬هزار میلیارد ریال به طرح های ابخیزداری‬ ‫مدی��رکل دفت��ر ابخی��زداری و حفاظ��ت از خاک‬ ‫سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری گفت‪ :‬امسال ‪۷‬‬ ‫هزار میلیارد ریال اعتبار از منابع صندوق توسعه ملی‬ ‫برای اجرای طرح های ابخیزداری در کشور اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫هوش��نگ جزی در حاش��یه بازدید از حوزه ابخیز‬ ‫«قتلیش» شهرس��تان بجنورد به ایرن��ا گفت‪ :‬اعتبار‬ ‫اختصاص یافته از این صندوق ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر بوده‬ ‫که این رق��م در قالب ‪ ۷‬هزار میلیارد ریال در اختیار‬ ‫این سازمان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫جزی افزود‪ :‬با این میزان اعتبار قرار است طرح های‬ ‫ابخیزداری در ‪ ۳۶۰‬شهرستان و ‪ ۶۷۰‬حوزه ابخیز در‬ ‫استان های مختلف کشور به اجرا دراید‪.‬‬ ‫وی ابخیزداری را ش��امل کنترل سیل و فرسایش‬ ‫خ��اک‪ ،‬ایج��اد س��ازه های مکانیک��ی و بیولوژیکی و‬ ‫اقدام های��ی مانن��د طرح های توس��عه مرتع و جنگل‬ ‫دانس��ت ک��ه به پای��داری خاک و مناب��ع ابی کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر ابخی��زداری و حفاظ��ت از خاک‬ ‫سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری افزود‪ :‬در کشور‬ ‫مطالع��ه تفصیلی در س��طح نزدیک ب��ه ‪ ۲۶‬میلیون‬ ‫هکت��ار از عرصه ه��ای طبیعی انجام ش��ده که از این‬ ‫می��زان‪ ،‬طرح های ابخیزداری در س��طح ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫هکتار اجرایی شده و به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫ج��زی گفت‪ :‬طرح ابخیزداری در س��طح حدود ‪۴‬‬ ‫میلیون هکتار در دس��ت اجراس��ت و در سطح بقیه‬ ‫عرصه های مطالعه ش��ده هیچ اقدامی اجرایی نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی علت اجرایی نش��دن طرح های ابخیزداری در‬ ‫این عرصه ها را کمب��ود اعتبارات عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫اعتباری که به حوزه ابخی��زداری اختصاص می یابد‪،‬‬ ‫بسیار کمتر از نیاز این بخش است‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر ابخی��زداری و حفاظ��ت از خاک‬ ‫س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخی��زداری گفت‪ :‬اعتبار‬ ‫طرح های ابخیزداری کش��ور در س��ال های گذشته‪،‬‬ ‫مطاب��ق نیاز نبوده و نیاز اس��ت در ای��ن حوزه توجه‬ ‫ویژه ای شود‪.‬‬ ‫جزی اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه امسال اعتبار خوبی‬ ‫از منابع صندوق توسعه ملی به طرح های ابخیزداری‬ ‫اختصاص یافته اما این رقم نیز کافی نیست؛ هرچند‬ ‫می ت��وان با ان بخش��ی از طرح های مطالعه ش��ده را‬ ‫اجرایی کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای اجرای طرح های ابخیزداری‬ ‫ردی��ف اعتب��اری ملی در نظ��ر گرفته ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امس��ال ‪ ۱ ۵۰۰‬میلیارد ریال اعتب��ار از این منابع به‬ ‫ ز ‍‪۱۴۰۰‬‬ ‫توسعه ابخیزداری اختصاص دارد که بیش ا ‬ ‫میلی��ارد ریال باید صرف پرداخ��ت دیون پیمانکاران‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر ابخی��زداری و حفاظ��ت از خاک‬ ‫س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخی��زداری تصریح کرد‪:‬‬ ‫پیمانکاران بابت اجرای طرح های ابخیزداری بیش از‬ ‫‪ ۱ ۴۰۰‬میلیارد ریال طلب دارند که بر این اس��اس‪ ،‬با‬ ‫اعتب��ارات ردیف ملی‪ ،‬نمی ت��وان اقدام جدیدی برای‬ ‫توسعه ابخیزداری انجام داد‪.‬‬ ‫جزی گفت‪ :‬ای��ن اعتبارات در قالب اس��ناد خزانه‬ ‫است که برخی از انها در سال ‪ ۹۸‬سررسید می شود‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد توانمند س��ازی گندمکاران گفت‪ :‬نرخ خرید‬ ‫تضمینی محصول گندم را هنوز هیچ مرجع رس��می اعالم‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬علی قلی ایمانی اظهار کرد‪ :‬نه تنها گندم‬ ‫بلک��ه ن��رخ تضمینی هی��چ محصولی هنوز اعالم نش��ده و‬ ‫کشاورزان همچنان منتظر اعالم نرخ هستند‪.‬‬ ‫ایمان��ی ادام��ه داد‪ :‬نرخ پیش��نهادی اولی��ه وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی بابت خرید تضمینی محص��ول راهبردی گندم‬ ‫یک هزار و ‪ ۵۸۷‬تومان بوده است‪.‬‬ ‫رئی��س بنی��اد توانمند س��ازی گندم��کاران اضاف��ه کرد‪:‬‬ ‫کشاورزان به نرخ پیش��نهادی وزارت جهاد کشاورزی برای‬ ‫خرید گندم معترض هس��تند چراکه هزینه ه��ای تولید از‬ ‫قبیل بذر‪ ،‬کود‪ ،‬سم‪ ،‬دستمزد کارگران‪ ،‬تجهیزات کشاورزی‪،‬‬ ‫حمل ونقل و‪ ...‬به شکل سرسام اوری افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ایمان��ی اف��زود‪ :‬وزیر جهاد کش��اورزی پ��س از اعتراض‬ ‫گندمکاران و مکاتبات انجام ش��ده نرخ پیشنهادی یادشده‬ ‫را در نام��ه ای به س��ازمان مدیریت و برنامه کش��ور اصالح‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در ادامه از افزایش‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی نرخ تراکتور در کش��ور خبر داد و گفت‪ :‬سایر‬ ‫تجهیزات کش��اورزی از قبیل گاو اهن‪ ،‬دیسک و مواردی از‬ ‫این نوع نیز به همین نسبت رشد نرخ داشته است‪.‬‬ ‫ایمانی افزود‪ :‬قانونی که در کشور باید فصل الخطاب باشد‬ ‫ه��ر کس به صورت جزی��ره ای تصمیم می گی��رد اما وقتی‬ ‫به بحث کش��اورز و کشاورزی می رس��د نه مجلس حمایت‬ ‫می کن��د نه دولت قانون را ب��ه معنی واقعی کلمه به مرحله‬ ‫اجرا در می اورد‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران اظهار کرد‪ :‬ناظر بر‬ ‫اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی مجلس‬ ‫شورای اسالمی به ویژه کمیسیون کشاورزی است‪.‬‬ ‫ایمان��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬هزینه ه��ای تولی��د محصوالت‬ ‫کش��اورزی در کشور باالست به سبب اینکه زیر ساخت های‬ ‫تولید به بهترین شکل در مملکت فراهم نیست‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬قانون گذار برای حفظ اش��تغال‪ ،‬امنیت‬ ‫غذایی و تامین معیش��ت کش��اورزان قانون حمایتی خرید‬ ‫تضمینی را در س��ال ‪ ۱۳۶۸‬مصوب کرده اما متاسفانه این‬ ‫قانون در عمل‪ ،‬به درستی اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫ناظران دامپزشکی‬ ‫حافظان سالمت غذایی جامعه‬ ‫رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه این سازمان جزو‬ ‫مع��دود نهاد های دولتی اس��ت که در دو بعد بهداش��تی و‬ ‫شرعی مسئولیت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۷۰۰‬روحانی‪ ،‬بر ذبح‬ ‫و صید دام‪ ،‬طیور و ابزیان نظارت می کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬علیرضا رفیع��ی در دیدار ب��ا ایت اهلل‬ ‫نوری همدان��ی‪ ،‬از مراج��ع تقلید با بیان اینکه دامپزش��کی‬ ‫مس��ئولیت حفظ و حراست و تامین سالمت غذای مردم به‬ ‫عنوان مهم ترین رکن حیات و بقای بش��ر پس از اب و هوا‬ ‫را برعهده دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در کنار روحانیان‪ ،‬ناظران دامپزشکی‬ ‫نیز مسئله س�لامت‪ ،‬کیفیت و بهداشتی بودن گوشت ها را‬ ‫تامین می کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه حوزه فعالیت های دامپزشکی فقط‬ ‫به گوش��ت و مواد پروتئینی محدود نمی شود و شیر‪ ،‬عسل‬ ‫و تخم م��رغ را نی��ز دربرمی گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬س��االنه هزاران تن‬ ‫گوشت و فراورده های دیگر مانند ماهی وارد کشور می شود‬ ‫که ب��ه طور حتم نظارت ش��رعی و بهداش��تی در کش��ور‬ ‫تولیدکننده انجام می ش��ود و پس از واردات ان به کش��ور‬ ‫نیز روحانیان و همچنین‪ ،‬ناظران بهداش��تی در مکان مورد‬ ‫نظر مس��تقر می شوند و پس از تایید اجازه ورود و توزیع را‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫رفیعی پور تصریح کرد‪ :‬مجموعه مس��ئولیت های شرعی و‬ ‫بهداشتی که متوجه دامپزش��کی است‪ ،‬بدون حمایت های‬ ‫قوای سه گانه امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مس��ئولیت ج��ان و م��ال م��ردم در اختیار‬ ‫دامپزش��کی اس��ت و نظام اس�لامی به حوزه وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی این اج��ازه را داده که جان مردم را حراس��ت‪،‬‬ ‫صیان��ت و حفاظت کند‪ .‬از این رو‪ ،‬دامداری ها‪ ،‬مرغداری ها‪،‬‬ ‫ابزی پروری ها و همه مجموعه هایی که غذای مردم را تامین‬ ‫می کنند با نظارت بهداشتی و شرعی سازمان یادشده اقدام‬ ‫به تولید محصول می کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان دامپزشکی کشور ابراز امیدواری کرد که‬ ‫ب��ا حمایت های همه جانبه کالم��ی و معنوی علما و مراجع‬ ‫تقلید‪ ،‬این س��ازمان بتواند این مس��ئولیت خطیر را به نحو‬ ‫مطلوب انجام دهد‪.‬‬ ‫رفیعی پور همچنین با اش��اره ب��ه اهمیت موضوع رعایت‬ ‫اصول بهداش��تی در ذب��ح دام افزود‪ :‬مردم بر اس��اس یک‬ ‫س��نت حسنه گوسفندی را در ایام مختلف قربانی می کنند‬ ‫ام��ا این کار در محیط هایی غیر از کش��تارگاه با مش��کل و‬ ‫بیماری هایی همراه اس��ت که حوزه ه��ای علمیه می توانند‬ ‫در فرهنگ س��ازی در ای��ن زمین��ه نق��ش مهمی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا یاداوری اینکه دانش��مندان تاکنون ویروس بیش‬ ‫از ‪ ۹۰۰‬بیماری مش��ترک بین انس��ان و دام را شناس��ایی‬ ‫کرده اند‪ ،‬اف��زود‪ :‬تب کریمه کنگو از جمل��ه این بیماری ها‬ ‫است که در سال های گذشته بی توجهی به مسائل بهداشتی‬ ‫در ذب��ح دام منج��ر به ابتالی افراد به این بیماری ش��ده و‬ ‫تلفاتی را نیز به همراه داشته است‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از خسارت های سیل به بنگاه های اقتصادی مازندران نشان داد‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 503‬پیاپی ‪2476‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫افزایش صادرات‬ ‫از مسیر توسعه صنایع کوچک‬ ‫مدیرعام��ل صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‪،‬‬ ‫بکارگیری مدل توس��عه با محوریت صنایع کوچک و متوس��ط را‬ ‫ضروری توصیف کرد و گفت‪ :‬به واس��طه اولویت قائل شدن برای‬ ‫توس��عه صنایع کوچک و متوس��ط‪ ،‬می توان گام های بلندی برای‬ ‫توس��عه صادرات برداشت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمدحسین مقیسه‬ ‫با اش��اره به اهمیت نق��ش صنایع کوچک و متوس��ط در اقتصاد‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مزایای ‪ SME‬ها انعطاف پذیری و کارایی باالی انها‬ ‫اس��ت که با افزایش قابلیت صادرات��ی‪ ،‬می توانند تعامالت خوبی‬ ‫در بازارهای بین المللی داش��ته باشند‪ .‬وی در تشریح امار جهانی‬ ‫صادرات صنایع کوچک و متوس��ط اظهار کرد‪ :‬سهم ‪ SME‬ها در‬ ‫ص��ادرات ژاپن ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬در تایوان ‪ ۷۰‬درصد و در س��نگاپور به‬ ‫‪ ۹۰‬درصد می رسد‪ .‬صادرات صنایع کوچک و متوسط ایران نیز بر‬ ‫اساس امار موجود‪ ،‬سهمی بیش از ‪ ۱۰‬درصد کل صادرات کشور‬ ‫را به خود اختصاص می دهد‪ .‬مقیسه بودجه ‪ ۱۱۰‬میلیاردی تومانی‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را برای پوشش ده ها‬ ‫ه��زار بنگاه تولیدی کوچک ناکافی عنوان کرد و افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫این محدودیت س��رمایه‪ ،‬اولویت اصلی صندوق تحویل ضمانتنامه‬ ‫به واحدهای صادرات محور اس��ت و در این راس��تا‪ ،‬ش��اخص های‬ ‫تخصیص را به گونه ای تعریف کرده ایم که ش��رایط برای این گونه‬ ‫بنگاه ها اسان تر باش��د‪ .‬مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کوچک با اش��اره به اینکه متقاضیان بخش کش��اورزی و‬ ‫صنایع تبدیلی برای ش��رکت در رویداد روز ملی صادرات بیش��تر‬ ‫از دیگر بخش ها بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬واحده��ای تولیدی در زمینه‬ ‫صنای��ع تبدیلی‪ ،‬از لحاظ رقم و تع��داد ضمانتنامه جزو مهم ترین‬ ‫مشتریان صندوق س��رمایه گذاری صنایع کوچک هستند‪ .‬مقیسه‬ ‫توسعه همکاری های اینده صنایع کوچک و متوسط ایران با اروپا‬ ‫را سبب ارتقای بین المللی ‪ SME‬های کشور توصیف و اظهار کرد‪:‬‬ ‫انتق��ال پول در فرایند صادرات اهمیت وی��ژه ای دارد و به همین‬ ‫ل اگر در میان مدت راهکار مناس��بی ب��رای کانال های انتقال‬ ‫دلی ‬ ‫پول اندیش��یده شود‪ ،‬عالوه بر جهش صادراتی‪ ،‬صنایع کوچک نیز‬ ‫می توانند در سطوح جهانی توانایی و ظرفیت خود را بیش از پیش‬ ‫در بازاره��ای هدف به کار گیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به اس��تعداد‬ ‫ظرفیت جوانان تحصیلکرده کش��ور می توان ترکیب صادرات را از‬ ‫کاال به س��مت خدمات‪ ،‬هدایت و زمینه را برای ایجاد اش��تغال و‬ ‫تولید و در نهایت توسعه صادرات اماده تر کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراسان شمالی‪:‬‬ ‫کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫بجنورد صادر شد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان خراسان شمالی‬ ‫از ص��دور کد گمرکی برای منطقه ویژه اقتصادی بجنورد خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان خراس��ان شمالی‪ ،‬س��یاوش وحدت‬ ‫در بازدی��د از واح��د تولیدی فراوری برنج مس��تقر در منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی بجن��ورد افزود‪ :‬کد گمرکی برای هر مرز تجاری کش��ور‬ ‫ضروری اس��ت و کد گمرکی بجنورد به اسم منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫تغیی��ر ن��ام پیدا کرد و از ای��ن پس تمامی امور گمرکی اس��تان با‬ ‫ک��د گمرکی منطقه وی��ژه اقتصادی انجام می ش��ود‪ .‬وحدت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این کد‪ ،‬رویه های گمرکی را در منطقه ویژه اقتصادی تسهیل‬ ‫خواهد کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان‬ ‫ش��مالی معافیت گمرکی ورود کاالهای ساخته شده در منطقه ویژه‬ ‫به داخل کشور‪ ،‬ورود و خروج کاال بدون عوارض گمرکی‪ ،‬مشارکت‬ ‫س��رمایه گذار ان داخلی و خارجی‪ ،‬تبدیل و بس��ته بندی کاال برای‬ ‫صادرات دوباره را از مزایای منطقه ویژه اقتصادی برش��مرد‪ .‬وحدت‬ ‫ی��اداوری کرد‪ :‬منطق��ه ویژه اقتصادی بجنورد در س��ال ‪ ۱۳۸۷‬به‬ ‫تصویب هیات وزیران رسید و پس از طی مراحل گوناگون تصویب‪،‬‬ ‫مطالع��ات‪ ،‬مکان یاب��ی و تامین امکانات زیربنای��ی هم اکنون اماده‬ ‫واگذاری در بخش های صنعتی‪ ،‬تجاری‪ ،‬بازرگانی و اموزشی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۵‬س��رمایه گذار صنعت��ی در این منطقه برای‬ ‫س��اخت واحدهای تولیدی غذایی و مولد برق قرارداد بسته و واحد‬ ‫تولیدی فراوری برنج در پایان مراحل ساخت وساز خود است‪.‬‬ ‫الیروبی رودخانه مانع از تخریب صنایع بر اثر بالی طبیعی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫براورد خس��ارت از واحده��ای صنعتی‪ ،‬تولیدی و‬ ‫صنفی در استان مازندران بر اثر سیل همچنان ادامه‬ ‫دارد ام��ا تاکنون امار متغی��ری از این واحدها اعالم‬ ‫ش��ده است‪ .‬اخرین امارها بیانگر ان است که حدود‬ ‫‪ ۵‬واح��د تولیدی در ناحیه صنعت��ی البرز تنکابن بر‬ ‫اثر وقوع س��یل دچار خسارت شده اما تاسیسات این‬ ‫ناحیه صنعتی اسیب ندیده است‪ .‬با این حال‪ ،‬تعداد‬ ‫نامشخصی از واحدهای صنعتی خارج از شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی دچار خسارت شده اند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن معتقدن��د اق��دام ب��ه موق��ع در زمینه‬ ‫الیروبی رودخانه ها برای جلوگیری از خس��ارت های‬ ‫بیش��تر راهکار مناس��بی ب��ود که هفته گذش��ته در‬ ‫رودخانه های استان مازندران انجام شد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫تخریب پلی که تنها راه دسترس��ی به ناحیه صنعتی‬ ‫الب��رز در تنکاب��ن ب��ود صنعتگران ای��ن ناحیه را به‬ ‫دردسر انداخت‪.‬‬ ‫ش��دت بارندگی که هفته گذشته سراسر مازندران‬ ‫را فراگرفت در ‪ ۱۷‬س��ال گذشته بی سابقه بوده است‬ ‫به طوری که در کمتر از ‪ ۲۴‬س��اعت در رامس��ر در‬ ‫حدود ‪ ۲۸۰‬گلوگاه حدود ‪ ۱۰۸‬میلی متر باران بارید‪.‬‬ ‫ش��دت و تداوم بارندگی اخیر همچنین سبب شد تا‬ ‫جری��ان اب و اورده در رودخانه ه��ای مازن��دران در‬ ‫‪ ۱۵۰‬سال گذشته بی سابقه ارزیابی شود‪.‬‬ ‫همین موضوع باعث ش��د تا محمد ش��ریعتمداری‬ ‫و معاون��ش به این اس��تان س��فر ک��رده و از نزدیک‬ ‫در جری��ان مش��کالت فع��االن صنف��ی و صنعتی‪،‬‬ ‫روند امدادرس��انی و مهم ترین مس��ائل و مش��کالت‬ ‫س��یل زدگان به ویژه در حوزه صنای��ع مازندران قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫سیل اخیر حدود ‪ ۷‬هزار میلیارد ریال به تاسیسات‬ ‫زیربنایی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬واحدهای مسکونی و تجاری و‬ ‫راه های اصلی و فرعی مازندران خسارت وارد کرد‪.‬‬ ‫بیشترین خسارت های ناشی از سیل به تاسیسات‬ ‫زیربنایی این خطه از ش��مال کشور با حدود ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد ریال وارد شده است‪.‬‬ ‫با تصویب هیات وزیران‪ ،‬مرحله نخست کمک های‬ ‫مال��ی دولت برای جب��ران خس��ارت ها به ویژه برای‬ ‫تاسیس��ات زیربنایی و مردمی هفته اینده در اختیار‬ ‫این استان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت واحدها در ناحیه صنعتی البرز‬ ‫س��ید مصطف��ی موس��وی‪،‬‬ ‫ش��رکت‬ ‫مدیرعام��ل‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫مازن��دران در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» اظهار‬ ‫ک��رد‪ ۲۰ :‬واح��د تولی��دی و‬ ‫‪ ۲۰۰‬واح��د صنف��ی اس��تان‬ ‫مازندران از سیل اسیب دیده است‪.‬‬ ‫موس��وی تصریح ک��رد‪ :‬از یک هفته گذش��ته‪ ،‬از‬ ‫وقوع س��یل به صاحبان صنایع در تمامی شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی اس��تان مازندران اطالع رس��انی‬ ‫ش��د و اقدام های��ی مانن��د الیروبی ک��ف رودخانه ها‬ ‫ب��رای مقابل��ه با خس��ار ت های احتمالی در اس��تان‬ ‫مازندران انجام ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬تاسیسات زیرساختی‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان بدون اسیب‬ ‫مانده اس��ت و فقط حدود ‪ ۵‬واحد صنعتی در ناحیه‬ ‫صنعت��ی الب��رز شهرس��تان تنکابن دچار خس��ارت‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫مازندران گفت‪ :‬صنایع اسیب دیده از سیل در خارج‬ ‫از ش��هرک ها و نواحی صنعتی قرار دارند با این حال‪،‬‬ ‫بس��ته های حمایتی دولت برای ای��ن واحدها تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫موس��وی با اش��اره ب��ه تخریب پل اتص��ال ناحیه‬ ‫صنعتی البرز با روس��تا بر اث��ر ابگرفتگی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان از س��یل چند‬ ‫روز اخیر اس��یب جدی ندیده اس��ت‪ .‬حدود ‪ ۵‬واحد‬ ‫صنعتی در ناحیه صنعتی البرز دچار خس��ارت شده‬ ‫اما تاسیسات زیرساختی این ناحیه صنعتی خسارتی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران با‬ ‫اش��اره به اینکه مسیر تردد فعاالن در ناحیه صنعتی‬ ‫البرز از طریق پل متصل به روس��تاهای پایین دستی‬ ‫تو امد‬ ‫انجام می شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در هفته گذشته رف ‬ ‫به این ناحیه صنعتی به سختی و محدود انجام شده‬ ‫اما از روز سه شنبه هفته گذشته مسیرهای جایگزین‬ ‫برای دسترس��ی کارکن��ان در ناحی��ه صنعتی البرز‬ ‫فراهم شد‪.‬‬ ‫موس��وی با اش��اره به بازدید محمد شریعتمداری‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از مناطق اس��یب دیده‬ ‫بر اثر س��یل‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قرار اس��ت میزان خسارت ها‬ ‫ارزیابی اولیه شود و پس از براورد هزینه ها روش های‬ ‫حمایتی در دولت تصویب ش��ود تا بخشی از جبران‬ ‫خس��ارت به عنوان تس��هیالت بالعوض و بخشی در‬ ‫قالب تس��هیالت ارزان در اختیار اس��یب دیدگان از‬ ‫سیل قرار گیرد‪.‬‬ ‫توسعه همکاری و صادرات صنایع کوچک به کشورهای اروپایی‬ ‫ب��ا برگزاری همایش��ی در ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی شیراز‪ ،‬برنامه های سازمان صنایع‬ ‫کوچک ایران در راستای توسعه همکاری و صادرات به‬ ‫کشورهای اروپایی تش��ریح شد‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان ف��ارس‪ ،‬احم��د جوانم��ردی‪ ،‬مدیر‬ ‫توس��عه بازار و امور بین الملل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ایران در ای��ن همایش گفت‪:‬‬ ‫هم اینک ‪ ۱۲۱‬خوش��ه و ‪ ۶۹‬کنسرسیوم صادراتی برای‬ ‫توسعه پایدار صادرات در کشور فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ی بر نقش خوش��ه ها و کنسرس��یوم ها در‬ ‫جوانم��رد ‬ ‫صادرات موفق و پایدار اش��اره کرد و افزود‪ :‬با شناسایی‬ ‫و ایجاد کنسرس��یوم صادراتی در خوش��ه های صنعتی‬ ‫مختل��ف در کش��ور‪ ،‬گامی مه��م در توس��عه پایدار و‬ ‫منس��جم صادرات کش��ور برداش��ته خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫درباره طرح های حمایتی س��ازمان صنایع کوچک نیز‬ ‫بیان کرد‪ :‬س��ازمان صنایع کوچک در دو حوزه اساسی‬ ‫زیرس��اخت ها و نرم اف��زاری از صنایع کوچک حمایت‬ ‫می کن��د‪ .‬جوانمردی اظهار کرد‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬تامین‬ ‫زیرس��اخت ها و بهره من��دی ش��هرک های صنعتی از‬ ‫اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬تلفن‪ ،‬فضای س��بز و تصفیه خانه ها از جمله‬ ‫اقدام های انجام ش��ده اس��ت و ‪ ۷۷۸‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعت��ی فعال از این امکانات اس��تفاده می کنند‪ .‬مدیر‬ ‫توس��عه بازار و امور بین الملل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫ای��ران اضاف��ه کرد‪ :‬در حوزه نرم اف��زاری نزدیک به ‪۲۰‬‬ ‫فعالی��ت ثاب��ت و دائ��م در حوزه اموزش‪ ،‬ش��رکت در‬ ‫نمایش��گاه ها و توسعه فناوری‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬هیات های‬ ‫تج��اری و روابط بین المللی ارائه می ش��ود که امس��ال‬ ‫بحث اس��تارت اپ ها نیز در دس��تور کار ما قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫جوانمردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره‬ ‫ب��ه فعالیت ش��رکت های مدیریت صادرات در کش��ور‬ ‫ادامه داد‪ :‬مباحث پیرامون ایجاد ش��رکت های مدیریت‬ ‫صادرات از ‪ ۵‬س��ال پیش در کش��ور در دستور کار قرار‬ ‫گرف��ت و امروز ‪ ۶۰‬ش��رکت مدیریت صادرات کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ .‬مدیر توس��عه بازار و امور بین الملل سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک ایران عن��وان کرد‪ :‬یک��ی از مباحث‬ ‫مطالعه ش��ده در زمینه صادرات‪ ،‬شرکت های مدیریت‬ ‫صادرات است که این تیم های تخصصی می توانند تاثیر‬ ‫بس��زایی بر صادرات داشته باش��ند‪ .‬جوانمردی با بیان‬ ‫اینکه شرکت های مدیریت صادرات با ارائه مشاوره های‬ ‫تخصصی حلقه واس��ط بازار و تولیدکنندگان هستند و‬ ‫کاالهای تولیدی را به بازار وصل می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در سال گذشته صادرات شرکت های مدیریت صادرات‬ ‫‪ ۰.۷‬درصد بوده که با برنامه ریزی ها و اقدام ها این میزان‬ ‫در س��ال های اینده افزایش خواه��د یافت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه جایگاه این ش��رکت ها در اتاق بازرگانی ش��کل‬ ‫گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬الیحه قانونی برای رفع خال قانونی‬ ‫این ش��رکت ها تدوین و با حضور کارشناس��ان اصالح‬ ‫ش��ده است که به زودی نس��خه نهایی این الیحه برای‬ ‫تصویب به مجلس تقدیم می ش��ود‪ .‬مدیر توسعه بازار و‬ ‫امور بین الملل س��ازمان صنایع کوچک ایران بیان کرد‪:‬‬ ‫با تصویب این الیحه قانونی جایگاه قانونی شرکت های‬ ‫مدیریت صادرات مشخص می شود و معضل ها در زمینه‬ ‫مالیات‪ ،‬بیمه و خدمات که درحال حاضر در شرکت های‬ ‫مدیریت صادرات وجود دارد رفع می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هیالت ارزان ب�رای واحده�ای‬ ‫خسارت دیده‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هفته‬ ‫گذشته از واحدهای صنعتی و‬ ‫صنف��ی که بر اثر وقوع س��یل‬ ‫اخی��ر در غ��رب مازن��دران‬ ‫خس��ارت دیده ان��د‪ ،‬بازدی��د‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬ش��ریعتمداری در حاشیه این بازدید‬ ‫با اش��اره به اینک��ه پس از ارزیابی ه��ای اولیه و براورد‬ ‫خسا رت ها بسته ای تهیه خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬در این بسته‬ ‫اعتباری با بهره کم برای واحدهای خس��ارت دیده اعم‬ ‫از صنعت��ی و صنف��ی در نظر گرفته می ش��ود که پس‬ ‫از تصوی��ب در هیات دولت عملیاتی خواهد ش��د‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬این تسهیالت برای‬ ‫رفع معضل ها و س��رمایه در گ��ردش تمامی واحد های‬ ‫صنعتی و صنفی که بر اثر وقوع س��یل دچار خس��ارت‬ ‫شده اند‪ ،‬لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫شریعتمداری درباره میزان اعتبار در نظر گرفته شده‬ ‫گف��ت‪ :‬مبلغ اعتبار پس از تصوی��ب هیات دولت اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت ‪ ۶‬و ‪ ۸‬درصدی‬ ‫ص��ادق نجف��ی‪ ،‬مع��اون وزی��ر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز در‬ ‫حاش��یه بازدید و حضور در بین‬ ‫صنعتگ��ران اس��تان مازندران و‬ ‫ارزیابی خس��ارت های ایجاد شده‬ ‫این استان از تهیه بسته حمایتی‬ ‫ویژ ه برای صنایع خسارت دیده از‬ ‫س��یل خبر داد و گفت‪ :‬واحدهای تولیدی خسارت دیده از‬ ‫سیالب مازندران‪ ،‬بسته حمایتی می گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» ص��ادق نجفی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫در بازدی��د از اخرین وضعیت تاسیس��ات زیرس��اختی‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان مازندران اظهار کرد‪:‬‬ ‫تس��هیالتی با بهره ‪ ۶‬یا ‪ ۸‬درصد برای واحدهای صنعتی‬ ‫که فقط در شهرک های صنعتی دچار خسارت شده اند‪،‬‬ ‫در کمتر از ‪ ۴۵‬روز پرداخت می شود‪.‬‬ ‫نجف��ی اف��زود‪ :‬از ش��هرک های موج��ود در اس��تان ‪،‬‬ ‫فقط ش��هرک صنعتی تنکابن خس��ارت دیده و س��ایر‬ ‫شهرک های صنعتی خسارت ندیده اند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به برنامه‬ ‫دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی خس��ار ت دیده‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس هماهنگی ها با وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی‪ ،‬موضوع پرداخت تس��هیالت روستایی‬ ‫ب��ا درصد پایین ب��ه واحدهای تولیدی ک��ه در نزدیکی‬ ‫روس��تاها قرار دارند و دچار خسارت شده اند‪ ،‬در دستور‬ ‫کار قرار دارد‪.‬‬ ‫نجفی افزود‪ :‬دولت بسته حمایتی مانند زلزله کرمانشاه‬ ‫تدوین می کند و در اختیار صنعتگران و تولیدکنندگان‬ ‫خس��ارت دیده ق��رار می دهد‪ .‬ب��ه واحده��ای تولیدی‬ ‫سیل زده اس��تان مازندران که در نزدیکی روستاها قرار‬ ‫دارند و دچار خس��ارت ش�� ده اند‪ ،‬تسهیالت روستایی با‬ ‫درصد پایین پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بر اس��اس ارزیابی انجام ش��ده‪ ،‬در داخل‬ ‫ش��هرک های صنعتی مشکل خاصی نداشتیم و در چند‬ ‫واح��د تولیدی دچار ابگرفتگی ش��ده ب��ود که عملیات‬ ‫پاک سازی انها نیز به سرعت انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫فصل های مختلف س��ال خال��ی از مخاطرات طبیعی‬ ‫نیس��ت در صورت��ی ک��ه ای��ن تغییرات طبیع��ی قابل‬ ‫پیش بینی باش��د و اقدام های مناسبی از قبل انجام شود‬ ‫دیگر س��یل‪ ،‬توفان‪ ،‬بارندگی شدید و‪ ...‬نمی تواند بحران‬ ‫باش��د و در کار فع��االن صنعتی‪ ،‬صنفی ی��ا تولیدی و‪...‬‬ ‫اختالل ایجاد کند‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت شهرک های صنعتی سنندج ‪ ۱‬و سنندج ‪۳‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫کردس��تان از نشست با صنعتگران و واحدهای تولیدی‬ ‫مستقر در ش��هرک های صنعتی سنندج‪۱‬و سنندج ‪۳‬‬ ‫به منظور بررس��ی مش��کالت انها خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان کردس��تان جلسه ای با‬ ‫حض��ور مدیرعام��ل و معاونان ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان کردستان و تعدادی از تولید کنندگان و‬ ‫سرمایه گذاران مستقر در شهرک های صنعتی سنندج ‪۱‬‬ ‫و س��نندج ‪ ۳‬با موضوع بررس��ی مسائل و مشکالت این‬ ‫ش��هرک ها و واحدهای صنعتی مستقر در ان‪ ،‬در محل‬ ‫بو کار‬ ‫سالن جلسه های س��اختمان مرکز فناوری کس ‬ ‫شهرک صنعتی سنندج ‪ ۱‬برگزار شد‪.‬‬ ‫در اغاز این جلسه احمد خسروی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان کردستان حمایت از اقتصاد‬ ‫و به ویژه تولید را از موارد بسیار ضروری برشمرد و عمل‬ ‫به ش��عار س��ال و حمایت از کاالی ایرانی را مهم ترین‬ ‫وظیف��ه هر ایرانی عنوان کرد و در زمینه پروژه های در‬ ‫حال اجرا در شهرک ها و نواحی صنعتی سطح استان و‬ ‫برنامه های در دست اقدام‪ ،‬گزارشی مبسوط ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن اینک��ه اس��تقبال از س��رمایه گذاری‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی اس��تان کردس��تان را‬ ‫بس��یار خ��وب توصیف ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬ش��هرک صنعتی‬ ‫ج‪( ۴‬سرنجیانه) یکی از نیازهای اساسی شهرستان‬ ‫سنند ‬ ‫ت زیرا در شهرستان سنندج‪ ،‬در مقایسه با‬ ‫س��نندج اس ‬ ‫س��ایر شهرس��تان های استان‪ ،‬اس��تقبال بسیار خوبی‬ ‫برای خرید زمین وجود دارد و راه اندازی این ش��هرک‬ ‫زمینه رونق س��رمایه گذاری و ایجاد اش��تغال را فراهم‬ ‫خواهد کرد‪ .‬خسروی به تشریح چگونگی تملک اراضی‬ ‫مورد نیاز و موضوع زیرس��اخت های ش��هرک صنعتی‬ ‫سنندج‪(۴‬س��رنجیانه) ب��رای اغاز عملی��ات اجرایی و‬ ‫راه ان��دازی ان پرداخ��ت و افزود‪ :‬درحال حاضر چندین‬ ‫پروژه مهم زیربنایی از جمله پروژه های تامین اب‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬ش��بکه دفع فاضالب‪ ،‬خیابان کش��ی و تامین راه‬ ‫دسترسی به شهرک نام برده‪ ،‬در این شهرک فعال است‬ ‫و تا پایان ابان امس��ال فاز نخس��ت ان اماده واگذاری‬ ‫ب��ه متقاضیان خواهد بود‪ .‬در ادامه‪ ،‬تعدادی از مدیران‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی مس��تقر در ش��هرک های‬ ‫صنعتی س��نندج ‪۱‬و س��نندج ‪ ۳‬مشکالت و چالش های‬ ‫پی��ش رو در این ش��هرک ها و عوامل ایجاد اختالل در‬ ‫امر تولید را مطرح کردند که عمده مشکالت مربوط به‬ ‫حوزه بانک های عامل‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬مالیات و تامین‬ ‫مواد اولیه و وضعیت زیرس��اخت های شهرک صنعتی و‬ ‫مشکالت شهرک اساوله بود‪.‬‬ ‫در پای��ان مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان کردس��تان ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه اس��تفاده از‬ ‫راهکاره��ای قانون��ی برای جذب س��رمایه گذار‪ ،‬تالش‬ ‫برای حل معضالت و مشکالت تولید و صنعت و کمک‬ ‫به توس��عه و فعال کردن تمام��ی واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعت��ی و تصمیم گی��ری در این راس��تا‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫اهداف این نشس��ت اس��ت ب��ه همراه معاون��ان فنی و‬ ‫صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫کردس��تان توضیح های الزم درباره موارد مطرح ش��ده‬ ‫را ارائ��ه کرده و در زمینه بخش��ی از مش��کالت مطرح‬ ‫شده راهکارهای اجرایی پیشنهاد و تصمیم های الزم و‬ ‫مقتضی اتخاذ شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!