روزنامه گسترش صنعت شماره 504 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 504

روزنامه گسترش صنعت شماره 504

روزنامه گسترش صنعت شماره 504

‫«بوشهر»‬ ‫بهترین جانمایی‬ ‫برای سرمایه گذاری‬ ‫گازی‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2477‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 504‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫عبور از تحریم ها با کمک بخش خصوصی‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایین امضای تفاهمنامه با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران خبر داد‬ ‫شناسایی ‪ ۳۶۵‬فعالیت فناورانه‬ ‫در کشور‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت روز گذشته با مشارکت ‪ ۱۸۰‬شرکت خارجی‬ ‫از ‪ ۱۱‬کش��ور جه��ان در محل دائمی نمایش��گاه بین المللی تهران اغ��از به کار کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬در این نمایشگاه که با حضور منصور معظمی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و رئیس هیات عامل س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گشایش‬ ‫یافت‪ ،‬بیش از ‪ ۵۶۰‬شرکت داخلی و خارجی حضور دارند‪ .‬منصور معظمی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایین گش��ایش این نمایشگاه گفت‪ :‬توانمندی و بلوغ باالی‬ ‫ش��رکت های ایرانی‪ ،‬یاریگر کش��ور برای عبور از دوران تحریم ها خواهد بود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه با تحریم های اقتصادی بیگانه نیستیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با برنامه ریزی انجام شده‬ ‫از سوی دولت و تصمیم های خوبی که در شورای هماهنگی سران قوا گرفته شد‪ ،‬مشکل‬ ‫جدی در زمینه صنایع راهبردی در زمان تحریم ها نخواهیم داش��ت‪ .‬رئیس هیات عامل‬ ‫س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ادامه داد‪ :‬صنایع کشور باید در زمینه‬ ‫ارتقای توانمندی های نیروی انس��انی و دس��تیابی به فناوری های جدید تالش کند که‬ ‫خوش��بختانه با وجود تعداد زیادی ش��رکت های دانش بنیان و همچنین نیروی انسانی‬ ‫ع این تحریم ها را پشت سر خواهیم گذاشت‪ .‬وی ادامه‬ ‫کارامد و تحصیلکرده به طور قط ‬ ‫داد‪ :‬با تصمیم دولت‪ ،‬حدو د ‪ ۱ ۴۰۰‬قلم کاالیی که در داخل س��اخته می ش��وند‪ ،‬امکان‬ ‫واردات نخواهند داش��ت‪ .‬معظمی گف��ت‪ :‬انچه در بازار از اجن��اس و کاالهای خارجی‬ ‫مالحظه می ش��ود مربوط به گذش��ته و ثبت سفارش های قدیمی است و دولت از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصمیم گرفته که حتی برخی ثبت س��فارش ها را باطل‬ ‫کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ماموریت یافته تا ارزیابی دوباره برای‬ ‫کاالها و تجهیزاتی که در داخل تامین می شوند‪ ،‬داشته باشد‪ .‬محمد خضرایی قهرمانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بازرگانی بین المللی ایدرو نیز در حاشیه برپایی این نمایشگاه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هجدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت در فضای��ی افزون بر ‪ ۳۰‬هزار مترمربع و‬ ‫در ‪ ۷‬س��الن و فضای باز برپا شده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬المان‪ ،‬هند‪ ،‬چین‪ ،‬تایوان‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬الجزایر‪ ،‬سوئیس‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬جمهوری چک و فرانسه کشورهایی هستند که در کنار‬ ‫شرکت های ایرانی‪ ،‬جدیدترین تولیدات و خدمات خود را ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬صفر ‪1440‬‬ ‫عقب ماندگی مزد‬ ‫به یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫رسید‬ ‫ یکشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 22‬مهر ‪ 4 1397‬صفر ‪ 14 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 504‬پیاپی ‪2477‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫«بوشهر» بهترین جانمایی‬ ‫برای سرمایه گذاری گازی‬ ‫روس��یه به عنوان همسایه‬ ‫ش��مالی ای��ران در تولی��د و‬ ‫ص��ادرات گاز نقش نخس��ت‬ ‫در جه��ان را ایف��ا می کند‪،‬‬ ‫این کشور در قالب طرح های‬ ‫بلندم��دت توانس��ته با تکیه‬ ‫بر ای��ن ان��رژی‪ ،‬نخس��تین‬ ‫غالمعلی میگلی نژاد‬ ‫تامین کننده گاز جهان باشد‪.‬‬ ‫کارشناس انرژی صنعت‬ ‫گاز و تولی��د ان با توجه به‬ ‫نفت و گاز‬ ‫نق��ش متفاوتی که در داخل‬ ‫و خ��ارج کش��ور دارد‪ ،‬بای��د‬ ‫تفکیک ش��ود‪ .‬در بخش داخلی ایران ت��وان تامین نیاز را‬ ‫دارد‪ .‬در عرص��ه بین المللی می تواند در زمینه صادرات نیز‬ ‫فعال باش��د‪ .‬قط��ر در یک میدان گازی با ایران مش��ترک‬ ‫اس��ت‪ .‬این کش��ور بیش از ‪ ۲۳‬سال اس��ت از این میدان‪،‬‬ ‫گاز اس��تحصال می کند‪ ،‬در این س��ال ها توانس��ته اس��ت‬ ‫س��رمایه های بس��یاری به ای��ن می��دان گازی جلب کند‪،‬‬ ‫فناوری تولید «ال ان جی» را به دس��ت اورد و بخش��ی از‬ ‫ان��رژی موردنیاز گاز اروپا را تامین و برای خود درامدزایی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در حالی که‬ ‫قیمت گذاری دستوری‬ ‫محصوالت پتروشیمی‬ ‫در بورس کاال براساس‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫موجی از تقاضای داللی‬ ‫و واسطه گری برای این‬ ‫محصوالت ایجاد کرد‪،‬‬ ‫مشکالت بسیاری را هم‬ ‫برای تامین مواد اولیه‬ ‫واحدهای تولیدی به‬ ‫بار اورد‪.‬‬ ‫بنابراین با دستور وزیر‬ ‫صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫سرانجام سقف رقابت‬ ‫محصوالت در بورس کاال‬ ‫حذف شد‬ ‫‹ ‹لزوم اصالح الگوی مصرف گاز در کشور‬ ‫ایران کش��وری پهناور اس��ت‪ .‬با صرفه جویی در مصرف‪،‬‬ ‫می توان حجم سرش��اری از منابع گاز کشور را صادر کرد‬ ‫ام��ا درحال حاضر مص��رف بی رویه گاز در ای��ران‪ ،‬فرصت‬ ‫س��رمایه گذاری در ص��ادرات ای��ن منب��ع اس��تراتژیک را‬ ‫کاه��ش داده و بخ��ش زیادی از تولید‪ ،‬ص��رف تامین نیاز‬ ‫داخلی می ش��ود‪ .‬اصالح الگوی مصرف گاز و صادرات گاز‬ ‫رابطه دوس��ویه ای دارد که بای��د اصالح الگوی مصرف گاز‬ ‫در اولویت برنامه های دولت و رس��انه های ملی باش��د تا با‬ ‫کنترل میزان مصرف گاز داخلی‪ ،‬صادرات افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرانسوی ها پروژه ها را نیمه کاره رها کردند‬ ‫به شکل کلی س��ازکار استحصال و صادرات گاز همانند‬ ‫نفت نیست‪ .‬نفت را می توان از طریق خط لوله یا از طریق‬ ‫پایانه ه��ای نفت��ی و با پهلو گرفتن کش��تی ها در اس��کله‬ ‫به کش��ور دیگر فروخت ام��ا فروش و انتق��ال گاز به این‬ ‫س��ادگی ها نیس��ت‪ ،‬ابتدا باید این گاز در عملیاتی به گاز‬ ‫فش��رده تبدیل ش��ود که دراصطالح ب��ه «ان ال ان جی»‬ ‫می گویند‪.‬‬ ‫تولی��د گاز فش��رده نیاز به فناوری پیچی��ده ای دارد که‬ ‫عل��م ان تنها در اختیار برخی کش��ورها بوده اس��ت و به‬ ‫راحتی ان را در اختیار س��ایر کش��ورها ق��رار نمی دهند‪.‬‬ ‫از مهم تری��ن مش��کالت کنونی ای��ران در ص��ادرات گاز‪،‬‬ ‫نی��ز تولید گاز فش��رده ی��ا ال ان جی در حجم گس��ترده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬س��ال پیش در جزیره خارک برای تبدیل گاز‬ ‫به گاز فش��رده و صادرات برنامه هایی درنظر گرفته ش��د و‬ ‫در ادام��ه اقداماتی انجام ش��د اما ای��ن برنامه ها و طرح ها‬ ‫به ش��کل کامل عملیاتی نشدند‪ ،‬چراکه برخی شرکت های‬ ‫عامل اجرای پروژه ها از انجام ان س��ر باز زدند از جمله ان‬ ‫می توان به پروژه هایی اش��اره کرد که مس��ئول اجرای ان‬ ‫فرانسوی ها بودند‪.‬‬ ‫فرانس��وی ها تا حدودی این پروژه ها را پیش بردند اما با‬ ‫توجه به تحریم ها و مشکالتی که پیش امد این شرکت ها‬ ‫طرح ها را نیمه کاره رها کردند‪.‬‬ ‫در ارتباط با گاز در عسلویه نیز تالش هایی در حال انجام‬ ‫اس��ت که در بخشی از ان به موفقیت هایی دست یافته اند‬ ‫اما هنوز در حجم عظیم و برای صادرات کالن‪ ،‬ال ان جی‬ ‫تولید نشده است که بتوان روی ان حساب کرد‪.‬‬ ‫اکن��ون حضور بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری در‬ ‫میدان های گازی یک الزام اس��ت‪ .‬به ش��کل کلی تاکنون‬ ‫بخش خصوصی ان گونه که باید در زمینه گاز فعال نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دولت باید ش��رایطی را فراهم کند تا بخش خصوصی در‬ ‫این حوزه امکان ورود تاثیرگذار داشته باشد‪.‬‬ ‫در حال��ی که ترکمنس��تان به دنبال ان اس��ت با ایجاد‬ ‫یک خ��ط لوله‪ ،‬گاز خ��ود را از طریق ایران ب��ه دریاهای‬ ‫ازاد برس��اند‪ ،‬ع��ده ای ص��ادرات گاز از روس��یه را عنوان‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نگارن��ده با این نظر مخالف اس��ت؛ منتقل کردن گاز به‬ ‫روس��یه و صادرات از این کشور به بازارهای جهانی هزینه‬ ‫زیادی می طلبد و به صرفه نیس��ت‪ .‬بهترین جانمایی برای‬ ‫سرمایه گذاری گازی بوشهر است‪.‬‬ ‫ازجمل��ه مزای��ای فعال کردن بوش��هر به عن��وان مرکز‬ ‫صادرات گاز می توان ب��ه نزدیکی مرکز تولید (میدان های‬ ‫گازی) و دسترسی به اب های ازاد اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کم توجهی به صادرات گازی‬ ‫با بررسی پیش��ینه عملکرد دولت درباره انرژی گاز باید‬ ‫بگوی��م تولید و صادرات گاز ظرفیتی اس��ت که تاکنون با‬ ‫کم توجهی روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫گاز‪ ،‬ی��ک طرح بس��یار گس��ترده اس��ت که ب��ه نتیجه‬ ‫رسیدن ان عملکرد هماهنگ سازمان ها و نهاد های دولتی‬ ‫و غیردولت��ی را می طلب��د‪ .‬همچنین دول��ت باید بودجه و‬ ‫نقدینگی الزم برای توس��عه زیرساخت های گازی کشور را‬ ‫فراه��م کند‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬این نهاد تصمیم گیرنده باید در‬ ‫برنامه های خود منابع تامین هزینه های مربوط به گاز را به‬ ‫شکل مشخص پیش بینی کند‪.‬‬ ‫ح��ال این منابع تامین کنن��ده می تواند بخش خصوصی‬ ‫باشد یا هر منبع دیگری‪.‬‬ ‫با برداشتن سقف معامالت پتروشیمی و تغییرات قیمت گذاری مطرح شد‬ ‫ضرورت قطع تدریجی یارانه پتروشیمی ها‬ ‫قبل از بروز مسائل‪ ،‬دولت ها با برنامه حرکت کنند‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫البته این ش��رکت مکلف به رعایت کف عرضه اعالم‬ ‫شده حداقل به مقدار عرضه کاال در بورس است‪.‬‬ ‫در پ��ی برداش��تن س��قف معام�لات محص��والت‬ ‫پتروش��یمی در بورس کاال و ح��ذف قیمت گذاری های‬ ‫دس��توری‪ ،‬نایب رئی��س کمیس��یون ان��رژی ات��اق‬ ‫بازرگان��ی تهران گفت‪ :‬بای��د با برنامه ه��ای بلندمدت‬ ‫پتروش��یمی ها را ب��ه س��مت ب��ازار عرض��ه و تقاض��ا‬ ‫هدای��ت ک��رد ت��ا به تدری��ج‪ ،‬یارانه های ش��ان قط��ع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه قیمت گ��ذاری دس��توری محصوالت‬ ‫پتروش��یمی در بورس کاال براساس دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫موج��ی از تقاض��ای داللی و واس��طه گری ب��رای این‬ ‫محصوالت ایجاد کرد‪ ،‬مش��کالت بس��یاری را هم برای‬ ‫تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی به بار اورد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با دس��تور وزی��ر صنعت‪،‬مع��دن و تجارت‬ ‫سرانجام س��قف رقابت محصوالت در بورس کاال حذف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بر اساس این تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫پس از ه��ر بار عرضه منجر به معامل��ه در بورس کاال‪،‬‬ ‫نرخ پایه را بر اساس میانگین ‪ ۴‬هفته ای تعدیل شده به‬ ‫بورس اعالم می کند‪.‬‬ ‫در این باره حمیدرضا صالحی‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫ان��رژی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن تهران به ایس��نا‬ ‫گف��ت‪ :‬نکت��ه بااهمیت این اس��ت که پتروش��یمی از‬ ‫متغیرها و شاخص های کالن تاثیر می پذیرد و نمی توان‬ ‫در حوزه کالن‪ ،‬سیاس��ت دستوری درپیش گرفت ولی‬ ‫نوسان نرخ را به بازار ازاد سپرد‪.‬‬ ‫در بحث خوراک صنایع پتروشیمی‪ ،‬باید اجازه دهند‬ ‫محصوالت در سازکار بازار ازاد عرضه شود‪.‬‬ ‫اکنون در مقطعی قرار گرفته ایم که اقتصاد کشور به‬ ‫نوعی به سمت سازکار بازار ازاد حرکت می کند‪.‬‬ ‫ب��ا اینکه دولت ها در س��ال های گذش��ته ب��ه دلیل‬ ‫درامدهای نفتی‪ ،‬م��دل اقتصاد یارانه ای و توزیع گرایی‬ ‫را بیشتر دنبال می کردند‪ ،‬در مقطع هایی دچار تحمیل‬ ‫مشکالت شده اند؛ ازاین رو چه خوب است که قبل از بروز‬ ‫مسائل‪ ،‬دولت ها با برنامه حرکت کنند تا بتوانند سازکار‬ ‫صحیحی ایجاد کنند و کسب و کار رونق داشته باشد تا‬ ‫اختاللی در کسب و کار رخ ندهد و مجبور نشوند برنامه‬ ‫اصالح��ی پیش گیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر با توجه‬ ‫به اتفاق هایی که در اقتصاد کش��ور رخ داده ‪ ،‬ناخواسته‬ ‫بخش��ی از اقتصاد به س��مت اقتصاد ازاد حرکت کرده‬ ‫‹ ‹محصوالت در سازکار بازار ازاد‬ ‫اس��ت‪ .‬ارز در چارچوب عرض��ه و تقاضا قرار گرفته و‬ ‫ن��رخ خود را پیدا کرده اس��ت‪ .‬همچنین به دالیل غیر‬ ‫فنی همچون تحریم ها نرخ ارز نوس��ان دارد و روی نرخ‬ ‫سکه‪ ،‬طال‪ ،‬مسکن‪ ،‬خودرو و‪ ...‬هم تاثیرگذار شده است‪.‬‬ ‫به گفته صالح��ی‪ ،‬وقتی نرخ ارز باال می رود‪ ،‬نرخ فوالد‬ ‫و پتروش��یمی که وابسته به قیمت های جهانی هستند‬ ‫نیز باال می رود‪.‬‬ ‫به عبارتی پتروش��یمی ها از متغیرها و ش��اخص های‬ ‫کالن تاثی��ر می پذیرن��د و نمی ت��وان در ح��وزه کالن‪،‬‬ ‫سیاست دستوری درپیش گرفت‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و‬ ‫معادن تهران تاکید کرد‪ :‬پیروی از سیاست های گذشته‬ ‫امکانپذیر نیس��ت‪ ،‬چراکه مش��اهده کردی��م نظام های‬ ‫دس��توری و سیاس��ت گذاری ها در زمینه ارز نتوانست‬ ‫موفق باشد‪.‬‬ ‫زمان��ی دولت در فروردین اع�لام کرد که نرخ واقعی‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان اس��ت و توانایی تامین ان را داریم‪،‬‬ ‫بعد از چند ماه پذیرفت که باید اصالحاتی انجام شود و‬ ‫بازار ثانویه را راه اندازی کند و اجازه دهد عرضه و تقاضا‬ ‫ایجاد و بس��یاری از نیازها در انجا برطرف ش��ود‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حوزه سیاست گذاری قیمت ها می بینیم‬ ‫سال هاست که نظام سیاس��ت گذاری ها حرکت درست‬ ‫در اقتصاد ازاد را برنمی تابد‪.‬‬ ‫‹ ‹خوراک های یارانه ای‬ ‫بحران ها اقتصاد ما را به س��مت بازار ازاد می برد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو معتقدی��م اگر دول��ت برنامه ریزی کرده و‬ ‫براس��اس ان برنام��ه حرک��ت کن��د و اج��ازه دهد‬ ‫پتروش��یمی ها‪ ،‬فوالدی ه��ا و فلزات س��نگین هم به‬ ‫سمت ازادس��ازی پیش روند و عرضه و تقاضا داشته‬ ‫باشند‪ ،‬هم قیمت ها به ثبات و ارامش خواهد رسید و‬ ‫هم یارانه هایی که در قالب انرژی پرداخت می شوند‪،‬‬ ‫قطع خواهد ش��د‪ ،‬چراکه شایس��ته نیست از یک سو‬ ‫اج��ازه دهیم قیمت ها ازاد باش��ند ام��ا خوراک های‬ ‫یارانه ای دریافت کنند‪.‬‬ ‫صالح��ی ب��ا بی��ان اینک��ه نبای��د یک ش��به قط��ع‬ ‫یارانه ه��ا اتف��اق بیفتد‪ ،‬گف��ت‪ :‬همین پتروش��یمی ها‬ ‫ک��ه ام��روز ب��ازار صادراتی دارن��د به این دلیل اس��ت‬ ‫ک��ه از مزی��ت خ��وراک یاران��ه ای برخ��وردار بوده اند‬ ‫و توانس��ته اند ب��ازار صادرات��ی ب��رای خ��ود پی��دا‬ ‫کنن��د‪ .‬اگر خوراک ش��ان یک دفعه قطع ش��ود‪ ،‬دچار‬ ‫شوک می شوند؛ بهتر است دولت با یک برنامه مدت دار‬ ‫خ��وراک انها را قط��ع کند تا بتوانند ب��ه عنوان بخش‬ ‫خصوصی حرفه ای دخل و خرج شان را متناسب کرده و‬ ‫بازارهای بین الملل خود را پیدا کنند و به تدریج بتوانند‬ ‫روی پای خود بایس��تند و کس��ب و کارش��ان را رونق‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫«پت» همچنان می تازد‬ ‫باوجود ش��یوه نامه فروش مس��تقیم مواد اولیه بطری ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫نهای��ی محص��ول‪ ،‬ای��ن موضوع اجرای��ی نش��ده و نیازمند ورود مس��تقیم‬ ‫مس��ئوالن تصمیم گیر برای اجرای ان اس��ت‪ .‬حمیدرضا کمال علوی‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن تولیدکنندگان ماءالش��عیر و مالت با اشاره به اینکه در این شیوه نامه‬ ‫فروش مس��تقیم مواد اولیه به تولیدکننده نهایی مشروط به عقد قرارداد با‬ ‫تولیدکنن��دگان پریفرم با نظارت س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت‬ ‫مهار نوسانات نرخ ارز‬ ‫با تصمیمات درست اقتصادی‬ ‫به اعتقاد س��خنگوی کمیس��یون صنایع‬ ‫و مع��ادن‪ ،‬پیروی نکردن رش��د قیمت ها از‬ ‫قواعد اقتصادی یا س��رازیر شدن قیمت ها و‬ ‫پیروی نک��ردن ان از قواعد بازارهای کاال‪،‬‬ ‫پول و س��رمایه اصلی تری��ن عامل صعود و‬ ‫س��قوط نرخ در این بازارهاست‪ .‬ولی ملکی‬ ‫با بیان این مطلب ب��ه خانه ملت گفت‪ :‬در‬ ‫یک ماه گذشته نرخ ارز در نوسان بود که به عقیده من این نوسان‪،‬‬ ‫حباب بود و این حباب با تغییر ش��رایط روانی و اقتصادی کش��ور‬ ‫ترکی��د‪ .‬وی‪ ،‬تغییر رفت��ار مدیریت اقتصادی و ارزی کش��ور را در‬ ‫ریزش و افزایش نرخ ارز موثر دانس��ت و افزود‪ :‬البته بازار اقتصادی‬ ‫و ارزی کش��ور عالوه بر متغیرهای داخلی از تصمیم ها و اتفاق های‬ ‫حوزه بین الملل تاثیرپذیر است‪.‬‬ ‫تصوی��ب الیحه ‪ CFT‬در مجلس‪ ،‬حکم نخس��ت دادگاه الهه‪،‬‬ ‫سخنرانی و رایزنی های رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در سازمان‬ ‫مل��ل با مقامات کش��ورهای جهان نیز تاثیر مثبتی بر چش��م انداز‬ ‫اقتصادی کش��ور گذاش��ت‪ .‬سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫وحدت‪ ،‬تدبیر و تصمیم های درست اقتصادی کشور را نیز در مهار‬ ‫نوسانات نرخ ارز موثر دانست‪.‬‬ ‫استان ها می ش��ود‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬این راهکار می تواند عاملی برای حذف‬ ‫دالالن و دسترس��ی مس��تقیم تولیدکنندگان به مواد اولی��ه بطری و ثبات‬ ‫قیمت ها باش��د اما متاسفانه باوجود صدور شیوه نامه در این زمینه‪ ،‬موضوع‬ ‫اجرایی نش��ده است‪ .‬وی همچنین با اش��اره به جلسه ای که در این زمینه با‬ ‫حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز وزیر نفت و فعاالن صنایع مرتبط‬ ‫با مواد اولیه بطری برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬قرار بود شاهد فروش مستقیم «پت»‬ ‫ب��ه تولیدکنندگان صنایع مرتبط با بطری باش��یم و پس از ان فروش مواد‬ ‫اولی��ه به تولیدکنن��دگان پریفرم مدنظر قرار گیرد تا اینگونه ش��اهد حذف‬ ‫دالالن و واس��طه گرانی باش��یم که از این محفل س��ودهای کالن به جیب‬ ‫می زنند و در این بین موجب خس��ارت مالی ش��دید به تولیدکنندگان اب‬ ‫معدنی و اشامیدنی‪ ،‬روغن نباتی‪ ،‬لبنیات‪ ،‬نوشابه و ماءالشعیر‪ ،‬مواد شوینده‬ ‫و ‪ ...‬شده اند‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪ 4 1397‬صفر ‪ 14 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 504‬پیاپی ‪2477‬‬ ‫خبر‬ ‫عقب ماندگی مزد‬ ‫به یک میلیون و ‪ ۲۰‬هزار تومان رسید‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در جلسه شورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی‬ ‫ایران که با حضور‬ ‫سران ‪ ۳‬قوه تشکیل‬ ‫شد مصوب کردند به‬ ‫سرمایه گذاران خارجی‬ ‫به شرط ‪ ۲۵۰‬هزار دالر‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬اقامت‬ ‫‪ ۵‬ساله اعطا شود‪.‬‬ ‫پیش از این مصوبه‬ ‫براساس قانون‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران خارجی‬ ‫که ‪ ۳۰۰‬هزار دالر در‬ ‫کشور سرمایه گذاری‬ ‫می کردند فقط برای ‪۳‬‬ ‫سال اقامت داشتند‬ ‫افزایش مدت زمان اقامت سرمایه گذاران خارجی و کاهش ‪ ۵۰‬هزار دالری میزان شرط سرمایه گذاری تصویب شد‬ ‫یک گام برای جذب سرمایه های خارجی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫افزایش مدت زمان اقامت سرمایه گذاران خارجی و‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬هزار دالری ش��رط میزان سرمایه گذاری‬ ‫ب��رای ترغی��ب س��رمایه گذاران در ای��ران از اخرین‬ ‫سیاست هایی اس��ت که برای افزایش سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫بس��یاری از فعاالن اقتص��ادی و صنعتی معتقدند‬ ‫این دو موضوع مانعی برای س��رمایه گذاری در ایران‬ ‫ب��ود و با برداش��تن این موانع می توان منتظر رش��د‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی در ایران ب��ود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫برخ��ی از فع��االن ای��ن حوزه ب��ر این باورن��د که از‬ ‫جدی ترین نیازهای کش��ور برای جذب سرمایه های‬ ‫خارجی امروز بهبود فضای کسب و کار و تامین امنیت‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫مدتی پیش در جلس��ه ش��ورای عال��ی هماهنگی‬ ‫اقتصادی ایران که با حضور سران ‪ ۳‬قوه تشکیل شد‪،‬‬ ‫اعضا برای حمایت و تس��هیل جذب س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی و تش��ویق انها برای حضور در کش��ورمان‬ ‫مصوب کردند به سرمایه گذاران خارجی به شرط ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار دالر س��رمایه گذاری‪ ،‬اقامت ‪ ۵‬س��اله اعطا شود‪.‬‬ ‫پیش از این مصوبه براس��اس قانون‪ ،‬س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی که ‪ ۳۰۰‬هزار دالر در کش��ور سرمایه گذاری‬ ‫می کردند فقط برای ‪ ۳‬س��ال اقامت داده داشتند اما‬ ‫اکنون برای تش��ویق بیشتر س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫ب��رای حضور در ایران‪ ،‬ای��ن مدت زمان افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین میزان س��رمایه گذاری به اندازه ‪۵۰‬‬ ‫هزار دالر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫حس��ن بهرام نیا‪ ،‬نماینده مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه کش��ور ام��روز بیش از هر زمان دیگری‬ ‫نی��از به س��رمایه های خارج��ی دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی به چند دلیل جذب سرمایه خارجی‬ ‫باید اولویت داشته باشد‪ .‬با توجه به افزایش نقدینگی‬ ‫موج��ود در جامع��ه ج��ذب س��رمایه خارجی باعث‬ ‫می ش��ود فضای بی اعتمادی در جامع��ه از بین برود‬ ‫و مردم این موضوع را که ایران قابل س��رمایه گذاری‬ ‫است دوباره درک کنند‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» افزود‪ :‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫کشور امروز نیاز به سرمایه ای‬ ‫دارد که در بخش س��اخت و‬ ‫تولی��د وارد ش��ود‪ .‬طبیعی‬ ‫است که س��رمایه خارجی با‬ ‫همی��ن ه��دف وارد کش��ور‬ ‫می ش��ود‪ .‬به ندرت ش��اهد این موض��وع بوده ایم که‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی در بخش خدم��ات ایران‬ ‫فعالیت کنند‪ .‬بیش��تر ش��رکت ها و س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی برای همکاری های صنعتی‪ ،‬نفتی و تولیدی‬ ‫وارد ایران می شوند‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه نفت و گاز ظرفیت های بس��یاری برای‬ ‫ایران در جذب س��رمایه های خارج��ی دارد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬با این حال‪ ،‬حجم س��رمایه گذاری در پروژه های‬ ‫نفت و گاز بسیار باال است و روابط کنونی ایران با دنیا‬ ‫چندان ظرفیتی را برای این کار باز نگذاشته است‪.‬‬ ‫بهرام نیا با اش��اره به اینکه بر اساس شرایط کنونی‬ ‫کش��ور باید به س��رمایه های خ��رد و کوچک اولویت‬ ‫داد‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رکت های کوچک و متوس��ط اروپایی‬ ‫حاضر به س��رمایه گذاری در ایران می شوند‪ .‬می توان‬ ‫با اس��تفاده از این سیاس��ت پروژه های بسیاری را در‬ ‫ایران راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری‬ ‫مه��رداد بائوج الهوت��ی‪ ،‬عض��و کمیس��یون برنامه‬ ‫و بودج��ه مجلس ش��ورای اس�لامی درب��اره جذب‬ ‫س��رمایه های خارجی به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه در ای��ن زمین��ه تا کن��ون مصوبه های‬ ‫مناس��بی به جریان افتاده اس��ت‪ .‬یکی از مشکالتی‬ ‫ک��ه در ای��ن زمین��ه وجود دارد ش��یوه برخ��ورد با‬ ‫س��رمایه گذاران اس��ت‪ .‬ای��ن موضوع ه��م با بخش‬ ‫خصوصی ایران مش��کل دارد و هم با سرمایه گذاران‬ ‫خارجی‪.‬‬ ‫متاس��فانه ش��یوه برخورد با‬ ‫این دو طیف هم در قوانین و‬ ‫هم در مذاکرات مش��کالتی‬ ‫دارد‪ .‬بائوج الهوتی با اشاره به‬ ‫اینک��ه بای��د ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی و‬ ‫داخلی فرش قرمز پهن کرد‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬متاس��فانه ع��ده ای ب��ا عن��وان بخش‬ ‫خصوصی وارد برخی فعالیت های غیرش��فاف و رانتی‬ ‫شده اند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شرکت ها و بنگاه های خصولتی‬ ‫ه��م در ای��ران نقش دارند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬ابتدا باید‬ ‫بخ��ش خصوصی واقع��ی را از دیگر بخش هایی که با‬ ‫عنوان بخش خصوصی فعالیت می کنند‪ ،‬جدا کرد‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط می توان به حمای��ت از بخش خصوصی‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت باید از تمام‬ ‫توان اس��تفاده کند تا با تس��هیل مسیر سرمایه های‬ ‫خارجی به داخل کش��ور به توس��عه بپردازد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬بزرگ تری��ن مزیت��ی ک��ه اکن��ون وج��ود دارد‬ ‫ش��رکت های کوچک و متوسط اروپایی است‪ .‬از این‬ ‫مزیت باید استفاده کرد و ظرفیت های سرمایه گذاری‬ ‫را پیش پای این س��رمایه گذاران گذاش��ت‪ .‬بسیاری‬ ‫از ش��رکت های س��رمایه گذاری در دنیا اگر ش��رایط‬ ‫ایران را بدانند حاضر به سرمایه گذاری می شوند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که کس��ی مزیت های و ظرفیت های‬ ‫سرمایه گذاری در ایران را به درستی معرفی نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بخشی از مشکالت حل می شود‬ ‫نایب رئی��س اتاق بازرگانی ایران معتقد اس��ت که‬ ‫با مصوبه نام برده‪ ،‬به طور قطع بخش��ی از مش��کالت‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی حل ش��ده و دیگر در پیچ و‬ ‫ت��اب موانع س��طحی گرفتار نمی ش��وند اما مهم این‬ ‫اس��ت که ایا اساسا فضای کس��ب و کار کشور ا ن قدر‬ ‫مناس��ب هست که س��رمایه گذاران خارجی را برای‬ ‫سرمایه گذاری وسوسه کند یا خیر؟‬ ‫س�لاح ورزی‪،‬‬ ‫حس��ین‬ ‫نایب رئی��س ات��اق بازرگانی‬ ‫ای��ران ب��ا اعالم خوش��بین‬ ‫نبودن ب��ه اثرگذاری مصوبه‬ ‫جدید برای واگذاری اقامت‪۵‬‬ ‫س��اله ب��ه س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی و اینکه توقع زیادی‬ ‫هم برای اس��تقبال باالی سرمایه گذار خارجی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬قوانین و مقررات ما در جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی بسیار س��ختگیرانه بوده که‬ ‫پیچیدگی ه��ای فراوان��ی همچ��ون مالکی��ت‪ ،‬ثبت‬ ‫شرکت‪ ،‬دریافت کد اقتصادی‪ ،‬مباحث مالیاتی و‪ ...‬را‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬این سختگیری ها برای سرمایه گذاران‬ ‫ایران��ی هم دش��واری های فراوانی ایجاد می کند‪ ،‬چه‬ ‫برسد به سرمایه گذار خارجی که باید برای دستیابی‬ ‫به هر کدام از انها بروکراس��ی های گوناگون اداری را‬ ‫طی کنند‪ .‬نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به‬ ‫ی عال��ی هماهنگی‬ ‫اینک��ه با اج��رای مصوبه ش��ورا ‬ ‫اقتص��ادی و ارائ��ه اقام��ت ‪ ۵‬س��اله در ص��ورت‬ ‫سرمایه گذاری خارجی ‪ ۲۵۰‬هزار دالری به طور قطع ‬ ‫بخشی از مشکالت سرمایه گذاران خارجی به واسطه‬ ‫اقامت ‪ ۵‬ساله در ایران حل خواهد شد و دیگر در پیچ‬ ‫و تاب موانع سطحی و پیش پا افتاده گرفتار نمی شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اما پرسش اصلی این است که ایا اساسا فضای‬ ‫کس��ب و کار در ای��ران ان ق��در مناس��ب هس��ت که‬ ‫س��رمایه گذار خارجی را برای ورود به کشور وسوسه‬ ‫کند‪ ،‬ان هم در مقابل ش��رایطی که دیگر کش��ورها‬ ‫به ویژه کش��ورهای همس��ایه همچ��ون ترکیه‪ ،‬برای‬ ‫جذب سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته اند؟‬ ‫فرام��رز توفیق��ی ب��ا انتق��اد از‬ ‫اظه��ارات گوناگ��ون نماین��دگان‬ ‫مجل��س در زمین��ه حمای��ت از‬ ‫کم درامدها گفت‪ :‬س��بد معیش��ت‬ ‫نس��بت به اس��فند‪ ،‬یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان افزایش نرخ داشته‬ ‫اما برخ��ی از نمایندگان مجلس به‬ ‫طرح های غیرقابل اعتماد و ناهمخوان خود اصرار دارند‪.‬‬ ‫فرام��رز توفیقی‪ ،‬رئیس کمیته مزد کانون عالی ش��وراها‬ ‫ب��ا تاکید بر ضرورت برگزاری جلس��ه ش��ورای عالی کار و‬ ‫ترمیم دستمزد‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬محاسبات مهر‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫کاهش ‪ ۹۰‬درصدی قدرت خرید دس��تمزد است‪ .‬بر اساس‬ ‫این محاس��بات‪ ،‬نرخ سبد معیش��ت به نسبت اسفند سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬یک میلی��ون و ‪ ۲۰‬هزار تومان افزایش داش��ته‬ ‫است‪ .‬با وجود همه اینها‪ ،‬دولتی ها هیچ تالشی برای احقاق‬ ‫حق کارگران و برگزاری جلس��ه به تعویق افتاده دستمزد‪،‬‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬در این محاس��بات‪ ،‬تکانه ه��ای قیمتی‬ ‫اخیر ک��ه برخی اقالم ضروری خان��وار مانند روغن و برنج‬ ‫را فراگرفته‪ ،‬لحاظ نشده است و اگر اینها هم درنظر گرفته‬ ‫ش��وند‪ ،‬عقب ماندگی مزدی شاید به بیش از یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان هم برسد‪.‬‬ ‫این امر در ش��رایطی اس��ت ک��ه نماین��دگان مجلس از‬ ‫ارائه بس��ته های حمایتی مختلف به اقش��ار اس��یب پذیر و‬ ‫کم درامدها خبر می دهند‪ .‬این طرح های ریز و درش��ت که‬ ‫خبر رس��ید هنوز از س��وی س��ازمان برنامه و بودجه تایید‬ ‫نشده‪ ،‬باز هم مورد انتقاد نماینده کارگران است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ناهمگ��ون بودن این طرح ها توضیح داد‪:‬‬ ‫نمایندگان مجلس طرح های بسیاری را با عنوان ها و اعداد‬ ‫مختلف و ناس��ازگار‪ ،‬مطرح کرده ان��د‪ .‬یکی می گوید ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تومان ب��ه ‪ ۱۰‬میلیون نفر می دهیم‪ ،‬دیگری می گوید‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تومان به ‪ ۲۰‬میلیون نفر می پردازیم و نفر س��وم‬ ‫می گوید س��بدهای بس��یاری برای بخش بزرگی از جامعه‬ ‫داری��م و در نهایت هم س��ازمان برنام��ه و بودجه‪ ،‬همه را‬ ‫مردود می داند‪.‬‬ ‫مادام��ی که این طرح ها بدون س��ند و م��درک و بدون‬ ‫قابلیت اجرایی مطرح می ش��وند‪ ،‬فقط شعارهای عوام پسند‬ ‫و ب��ه قولی «وعده س��ر خرمن» اس��ت و بدیهی س��ت که‬ ‫می خواهن��د التهاب ناش��ی از کاهش ق��درت خرید را در‬ ‫جامع��ه بخوابانن��د و روی جریان ناتوانی معیش��تی مردم‬ ‫موج سواری کنند‪.‬‬ ‫توفیقی با بیان اینکه کارگران این بس��ته ها و حمایت ها‬ ‫را نمی خواهند و فقط به دنبال حق ش��ان هس��تند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کارگران فقط به دنبال اجرای ماده ‪ ۴۱‬قانون کار هس��تند‬ ‫و اعانه و بس��ته حمایتی نمی خواهند‪ .‬در این بازار بلبشوی‬ ‫اقتص��اد که افزایش هر نرخی به جز نرخ دس��تمزد نیروی‬ ‫کار‪ ،‬مباح و جایز است‪ ،‬سهم من کارگر کجاست؟‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬یادمان نرود در تمام جنگ ها‪ ،‬تنها گروهی‬ ‫ک��ه همه چیزش را ف��دا کرد‪ ،‬طبقه کارگر اس��ت‪ .‬در این‬ ‫جنگ اقتصادی هم فقط باید بر خانواده های کارگری تکیه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ح��اال که ق��رار اس��ت مجاهدت ها و ریاضت ه��ا بر گرده‬ ‫کارگران باش��د‪ ،‬پس حق ش��ان را بدهی��د‪ .‬ان حرف های‬ ‫پوپولیس��تی و وعده های سرخرمن هیچ تاثیری روی سبد‬ ‫معشیت خانوار ندارد‪ .‬با این حرف ها گوشت و روغن و برنج‬ ‫ارزان نمی شود‪.‬‬ ‫اکنون م��ردم کرور کرور در صف گوش��ت های وارداتی‬ ‫می ایستند که بلکه بتوانند یک کیلو گوشت را با نرخ کمی‬ ‫ارزان تر تهیه کنند‪ .‬پس این حرف ها هیچ تاثیری در سفره ‬ ‫خالی کارگر ندارد‪ .‬نمایندگان اگر مدافع کارگران هستند‪،‬‬ ‫دولت را مجبور کنند که قانون را اجرا کند‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪ 4 1397‬صفر ‪ 14 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 504‬پیاپی ‪2477‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«نانو» قدرت چانه زنی ما را‬ ‫در بازار جهانی ارتقا می بخشد‬ ‫خبر‬ ‫نیاز به ‪۶‬هزارمیلیارد تومان‬ ‫قطعه برای ساخت خودروهای‬ ‫پیش فروش شده‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬تامین قطعات مورد نیاز بیش از ‪۱۰۰‬هزار خودرو‬ ‫پیش فروش شده ازسوی خودروس��ازان نیازمند ‪۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان نقدینگی است‪.‬‬ ‫دو خودروساز اصلی کشور با هدف تامین نیاز داخلی‪ ،‬در چند‬ ‫ما ه گذش��ته در چند مرحله اقدام ب��ه پیش فروش خودروهای‬ ‫خ��ود کردن��د که ب��ازه زمانی تحوی��ل انها یک س��ال به طول‬ ‫می انجام��د؛ مجم��وع خودروهای پیش فروش ش��ده به حدود‬ ‫‪100‬هزار دستگاه می رسد‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد افزود‪ :‬قطعه سازان در صورت تامین شدن به‬ ‫موق��ع قطعات مورد نیاز و ترخی��ص انها از گمرک و همچنین‬ ‫فراهم ش��دن نقدینگی مورد نیاز‪ ،‬قادر به پاس��خگویی به نیاز‬ ‫خودروسازان در برنامه پیش فروش ها خواهند بود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در مجموع بیش از ‪۱۸‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫نقدینگی برای انجام فعالیت های فعلی قطعه س��ازان مورد نیاز‬ ‫اس��ت که به دلیل عمل نک��ردن به موقع به تعهدات از س��وی‬ ‫خودروسازان‪ ،‬تاکنون یک سوم این رقم معوق شده است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی به افزایش نرخ قطعات خودرو اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬براساس محاسبه های انجام شده‪ ،‬نرخ قطعات خودرویی‬ ‫به طور متوس��ط در هم س��نجی با سال گذش��ته باید دست کم‬ ‫‪۸۰‬درصد افزایش داش��ته باشد تا بتوان این صنعت را سرپا نگه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته با بخش��ی از این افزایش نرخ در‬ ‫نیمه نخست س��ال و در مذاکره های انجام شده‪ ،‬موافقت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محبی نژاد خواس��تار ان شد که دولت با در اختیار قرار دادن‬ ‫مواد اولیه ارزان به قطعه س��ازان موافقت کند تا رش��د قیمتی‬ ‫کمت��ری را در تولید قطع��ات و به دنب��ال ان در تولید خودرو‬ ‫شاهد باشیم‪ .‬دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور در ادامه از چگونگ��ی ترخیص قطعات‬ ‫از گم��رک گالیه کرد و افزود‪ :‬این موضوع از س��وی بانک ها و‬ ‫گمرک به ش��کل سلیقه ای انجام می ش��ود؛ به طوری که برخی‬ ‫قادر به ترخیص قطعات ش��ده اند اما برخ��ی دیگر هنوز موفق‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد ی��اداور ش��د‪ :‬مواد اولی��ه مورد اس��تفاده برخی‬ ‫قطعه سازان مصرف دوگانه دارد و عالوه بر قطعه سازی می توان‬ ‫در س��ایر صنایع از انها اس��تفاده کرد‪ ،‬با این حال بس��یاری از‬ ‫قطعه سازان مشمول پرداخت نکردن ما به التفاوت ارزی نشدند‪.‬‬ ‫عطا اکبری‬ ‫بخشی از محصوالت ما به‬ ‫چین صادر می شد که‬ ‫فعال متوقف شده اما‬ ‫پیگیری برای صادرات به‬ ‫اروپا ادامه دارد‪.‬‬ ‫فرایند برای بازاریابی در‬ ‫اروپای شرقی چند ماهی‬ ‫است که دنبال می شود‪.‬‬ ‫مشکالت داخلی برطرف‬ ‫شود‪ ،‬مسیر هموارتر‬ ‫خواهد شد‪ .‬به دلیل‬ ‫برخی محدودیت های‬ ‫داخلی باید اولویت بندی‬ ‫کرد و سپس کارها را‬ ‫پیش برد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یک��ی از فناوری ه��ای‬ ‫روز دنی��ا اس��تفاده از م��واد‬ ‫کامپوزی��ت ی��ا نان��و ب��رای‬ ‫س��بکی و دوام محص��والت‬ ‫ب��وده که در صنع��ت خودرو‬ ‫نی��ز کارب��رد دارد‪ .‬از جمل��ه‬ ‫مشکالت خودروها‪ ،‬سنگینی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫و اس��یب پذیر ب��ودن بعضی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫قطع��ات انهاس��ت ک��ه ب��ا‬ ‫فناوری ه��ای جدی��د ای��ن‬ ‫مشکل حداقل در کشورهای‬ ‫صنعتی برطرف ش��ده اس��ت‪ .‬حال باید پرسید چند درصد‬ ‫صنعت خودرو و قطعه کشور به این سو حرکت کرده است‪.‬‬ ‫دنیا به س��رعت در حوزه فناوری نانو در حال پیش��رفت‬ ‫اس��ت‪ .‬البته ایران در علم پزش��کی بهره زیادی از علم نانو‬ ‫برده اما این فناوری باید در تمامی حوزه ها از جمله صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬فراگیر شود‪.‬‬ ‫صنع��ت قطعه به نس��بت خ��ودرو فعالیت بیش��تری در‬ ‫حوزه نان��و دارد‪ .‬برخی قطعات خ��ودرو مانند فیلتر‪ ،‬رنگ‬ ‫و‪ ...‬همچنین محصوالت جانبی ان مانند شیشه شور و‪ ...‬بر‬ ‫اساس فناوری نانو ساخته و عرضه می شود‪.‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصوالت چش��م اس��فندیار صنعت‬ ‫خودرو کش��ور اس��ت و این امر منجر به این ش��ده که در‬ ‫اس��تفاده از فناوری ه��ای روز دنیا نتوانی��م برای بلندمدت‬ ‫برنامه ریزی کنیم و ناچار به برنامه های کوتاه مدت بس��نده‬ ‫می کنی��م‪ .‬به ظاهر تولید براس��اس نانوفن��اوری‪ ،‬قیمت ها‬ ‫را افزای��ش می ده��د اما کاه��ش اس��تهالک و طول عمر‬ ‫بیش��تر محص��ول در س��طح کالن‪ ،‬در نهای��ت قیمت ها را‬ ‫کاه��ش داده و پرداخت هزینه ه��ای ابتدایی را توجیه پذیر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارها‪ ،‬درحال حاضر ای��ران ‪۶.۵‬میلیون دالر‬ ‫ص��ادرات کاالهای فناوری ش��ده به چی��ن دارد که هدف‪،‬‬ ‫رس��یدن به ‪۲۰‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬همچنین هدف گذاری‬ ‫ش��ده تا این میزان برای افق ‪ ۱۴۰۴‬ب��ه یک میلیارد دالر‬ ‫برس��د‪ .‬این امر شدنی است به ش��رط انکه از ظرفیت های‬ ‫موجود کشور اس��تفاده کنیم و از تمامی بخش ها حمایت‬ ‫ش��ود‪ .‬صنعت قطعه به این دلیل که ظرفیت بیش��تری در‬ ‫این زمینه دارد ضمن انکه به لحاظ کیفیت تاثیر زیادی در‬ ‫کارام��دی قطعات و محصول نهایی(خودرو) دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫اینده امیدبخشی را برای این صنعت رقم بزند‪ .‬به طور قطع‪،‬‬ ‫محصوالت نانوفناوری قدرت چانه زنی ما را در بازار جهانی‬ ‫بیشتر کرده و وضعیت ما را ارتقا می بخشد‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت واحدهای قطعه سازی نشان داد‬ ‫سرمایه های ایرانی سرگردان تصمیم های داخلی و خارجی‬ ‫این مش��کالت‪ ،‬تولید ادام��ه دارد و فعالیت ها متوقف‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت واردات‪ ،‬کمک به رونق تولید‬ ‫این روزها قیمت برخی از محصوالت چندبرابر شده‬ ‫و پیشامد تحریمی جدید سبب شده ارزش پول کشور‬ ‫دچار افت ش��ود‪ .‬برخی کارشناسان اقتصاد این امر را‬ ‫فرصتی برای تولید می دانند زیرا با کاهش ارزش ریال‬ ‫و افزایش چند برابری نرخ ارز‪ ،‬صادرات رونق می گیرد‬ ‫و ن��رخ محص��والت تولیدی کش��ور ب��رای خریداران‬ ‫ارزان تر تمام می شود‪ ،‬ضمن انکه ارز بیشتری به لحاظ‬ ‫ارزش پولی نصیب کش��ور خواهد ش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر‬ ‫تولیدکنن��دگان بتوانن��د بازارهای صادرات��ی خود را‬ ‫تقویت کنند‪ ،‬می توان امیدوار بود تهدیدها به فرصت‬ ‫تبدیل شده و واحدهای صنعتی دوباره رونق بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد اولیه ترخیص نمی شود‬ ‫عط��ا اکبری یکی از تولیدکنن��دگان فعال در حوزه‬ ‫فیلتر اس��ت که ب��ا بهره مندی از فن��اوری نانو‪ ،‬فیلتر‬ ‫تولید می کند‪ .‬وی درب��اره روند تولید این فیلترها در‬ ‫ش��رایط فعلی به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬از جمله‬ ‫مش��کالت صنعتگران تامین م��واد اولیه م��ورد نیاز‬ ‫واحدهای صنعتی شان اس��ت‪ .‬در شرایط کنونی مواد‬ ‫اولیه س��فارش ش��ده وارد گمرک و انبار شده و برای‬ ‫انها مجوز ترخیص صادر نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر این ‪ ،‬نوس��ان های نرخ دالر روی‬ ‫واردات و تولی��د تاثی��ر منفی گذاش��ته و هزینه های‬ ‫تولید محصوالت را افزایش داده اس��ت‪ .‬ازسوی دیگر‪،‬‬ ‫ن��رخ قطعی ارز اعالم نمی ش��ود ت��ا واردکننده بتواند‬ ‫هزینه ه��ای بارگی��ری را پرداخ��ت و محصوالتش را‬ ‫ترخیص کن��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬کش��تیرانی نرخ دالر‬ ‫مورد نظر را به ما به عنوان س��فارش دهنده مواد اولیه‬ ‫اعالم نمی کند که ما بتوانیم هزینه ها را پرداخت کرده‬ ‫و قب��ض بندرعب��اس را دریافت و ب��ار را به اصفهان‬ ‫ترانزیت کنیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در زمین��ه مواد اولیه مش��کالت بهم‬ ‫گ��ره خورده و پ��س از ‪ ۲‬تا ‪۳‬ماه که ای��ن مواد‪ ،‬وارد‬ ‫بندرعب��اس ش��ده‪ ،‬ح��اال ترخیص نمی ش��وند‪ .‬چند‬ ‫هفته اس��ت که درگیر این موضوع هس��تیم به ویژه با‬ ‫وضعیتی که برای نرخ دالر پیش امده همه سرگردان‬ ‫و بالتکلیف شده اند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه تصریح ک��رد‪ :‬با وجود تمام‬ ‫اکبری با اشاره به بازار فعلی فیلتر گفت‪ :‬امسال بازار‬ ‫تقاضا مناسب است‪ .‬سال گذش��ته تولید روند خوبی‬ ‫داشت اما در فروش مشکل داشتیم‪ .‬امسال بازار تقاضا‬ ‫مطلوب اس��ت اما مسئله تامین مواد اولیه‪ ،‬تولید را با‬ ‫چالش روبه رو کرده اس��ت‪ .‬گویا هر سال باید مشکلی‬ ‫برای صنعت وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫این تولیدکننده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه‬ ‫ایا ممنوعیت واردات کاالهای مش��ابه س��اخت داخل‬ ‫منجر به رونق بخش��ی از بازار کش��ور از جمله فیلتر‬ ‫ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬بل��ه‪ .‬به طور قطع جلوگی��ری از واردات‬ ‫قطعاتی که در داخل تولید می شود‪ ،‬سهم صنعتگر را‬ ‫از بازار داخلی بیشتر کرده است‪ .‬پیش تر بحث قاچاق‬ ‫خیلی مشکل ساز بود‪ .‬درحال حاضر این مسئله ‪ ۷۰‬تا‬ ‫‪۸۰‬درصد کنترل شده است‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬حدود ‪۸‬ماه‬ ‫است که انتقال ارز به طور کامل از طریق شبکه بانکی‬ ‫انجام و واردات با ساماندهی بیشتری دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ممنوعیت واردات کاالهای مش��ابه تولید‬ ‫داخل��ی‪ ،‬بازار تولیدکننده داخل��ی را رونق داده و این‬ ‫همان حمایت از کاالی ایرانی است‪.‬‬ ‫نداش��تیم‪ .‬س��ال گذش��ته با ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬درصد ظرفیت‬ ‫فعالیت می کردیم که امس��ال به ‪۲۰‬درصد رس��یده‪،‬‬ ‫تنه��ا به این دلیل که مواد اولیه م��ورد نیاز ما تامین‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز خود را تا پایان س��ال تامین کرده‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مواد‬ ‫اولیه انبار شده در گمرک ترخیص شود‪ ،‬نیاز تولید ما‬ ‫را تا پایان سال تامین می کند زیرا سختگیری هایی که‬ ‫در زمینه ثبت س��فارش کاالها از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعمال ش��ده‪ ،‬کمک زیادی به فعالیت‬ ‫واحدهای صنعتی قانونی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال بازارهای جهانی‬ ‫ایا با اعمال ممنوعیت در واردات مشکلی در تامین‬ ‫م��واد اولیه ب��رای اینده نخواهیم داش��ت؟ اکبری در‬ ‫پاس��خ به این پرسش نیز گفت‪ :‬اخرین ثبت سفارشی‬ ‫که داش��تیم از طریق سامانه نیما بود و قرار است ارز‬ ‫مورد نیاز هم از این س��امانه تامین شود اما بروکراسی‬ ‫اداری روند تخصیص ارز را طوالنی کرده‪ ،‬شاید به این‬ ‫دلیل که این قان��ون به تازگی به مرحله اجرا درامده‪،‬‬ ‫این گونه اس��ت و اگر جلوتر برویم مش��کالت کمتر و‬ ‫روند اختصاص ارزکوتاه تر شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره تحریم ه��ای جدید و مش��کالت تامین‬ ‫‹ ‹فعالیت با حداقل ظرفیت‬ ‫محصوالت مورد نیاز هم خاطرنش��ان کرد‪ :‬مواد اولیه‬ ‫اکبری در پاسخ به این پرسش که میزان تولید نیمه‬ ‫مورد نیاز از چین وارد می شود و در این زمینه مشکلی‬ ‫نخس��ت س��ال‪ ۹۷‬این واحد صنعتی نسبت به مدت‬ ‫نداریم و تنها مس��ئله مربوط به موضوع کشتیرانی و‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته چه تفاوتی داش��ته‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫انتقال بار اس��ت‪ .‬ضم��ن انکه هزین��ه حمل ونقل بار‬ ‫همان طور که گفتم حدود ‪۴‬ماه منتظر بودیم که مواد‬ ‫بسیار افزایش یافته است‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬هزینه کشتی‬ ‫اولیه م��ورد نیازم��ان وارد گمرک‬ ‫ک��ه ما برای انتقال محصوالت خود اس��تفاده‬ ‫شود‪ .‬در همین زمینه بحث انتقال‬ ‫می کردی��م‪ ،‬بی��ن ‪ ۸۰۰‬ت��ا ‪ ۹۰۰‬دالر بود که‬ ‫را داش��تیم‪ .‬این یک طرف موضوع‬ ‫درحال حاضر حدود ‪۲‬هزار دالر شده است‪ .‬در‬ ‫اس��ت‪ .‬مس��ئله دیگر این است که‬ ‫حال��ی که همین مبلغ هم اعالم نمی ش��ود تا‬ ‫رون��ق اقتصادی نس��بت به س��ال‬ ‫تکلیف ترخیص کاالها مشخص شود‪.‬‬ ‫گذش��ته برای واحده��ای تولیدی‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت ب��ا بیان تاثی��ر افزایش ‬ ‫رخ داده اما مش��کالت تامین مواد‬ ‫قیمت ه��ا بر س��رمایه در گ��ردش واحدهای‬ ‫مصطفی کاظم زاده‬ ‫اولی��ه تولید را دچار چالش تازه ای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رایط منجر به کاهش‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫با توجه به برنامه هایی که حج��م س��رمایه ها ش��ده و در این��ده ت��وان‬ ‫او توضیح داد‪ :‬در ‪۴‬ماه گذش��ته داشته ایم‪ ،‬هدف گذاری تولی��د را پایین م��ی اورد‪ .‬اما تنها نکته مثبت‬ ‫از موج��ودی انباره��ا ب��رای تولید شده تا دست کم ‪ ۳۰‬تا فراین��د کاری در این ‪ ۴‬تا ‪۵‬ماه‪ ،‬فروش نقدی‬ ‫‪۴۰‬درصد محصوالت‬ ‫اس��تفاده کرده و با کاهش ظرفیت‬ ‫محصوالت بوده که کمک زیادی به واحدهای‬ ‫صادر شود‬ ‫تولی��د‪ ،‬فعالیت های خ��ود را ادامه‬ ‫تولیدی کرده است‪.‬‬ ‫دادیم‪ .‬به ای��ن ترتیب تعدیل نیرو‬ ‫از یک س��و‪ ،‬م��واد اولیه مورد نی��از را نقد‬ ‫خری��داری می کنی��م و از س��وی دیگ��ر ه��م نقدی‬ ‫می فروش��یم‪ .‬این سبب شده مش��کل سال گذشته را‬ ‫در زمینه چک های برگش��تی نداشته باشیم‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬درحال حاضر این واحد صنعتی از سال گذشته‬ ‫‪۳۲۵‬میلیون تومان چک برگشتی دارد‪.‬‬ ‫اکب��ری درباره صادرات فیلترهای نانویی اظهارکرد‪:‬‬ ‫بخش��ی از محص��والت ما به چین صادر می ش��د که‬ ‫فعال متوقف ش��ده اما پیگیری برای صادرات به اروپا‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬فرایند برای بازاریابی در اروپای ش��رقی‬ ‫چند ماهی اس��ت که دنبال می شود‪ .‬مشکالت داخلی‬ ‫برطرف شود‪ ،‬مسیر هموارتر خواهد شد‪ .‬به دلیل برخی‬ ‫محدودیت های داخلی باید اولویت بندی کرد و سپس‬ ‫کارها را پیش برد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری در انتظار‬ ‫در ادامه مصطفی کاظم زاده از دیگر تولیدکنندگان‬ ‫قطعه س��از کش��ور درباره طرح های توس��عه ای واحد‬ ‫خ��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به برنامه هایی ک��ه برای تولید‬ ‫محصوالت داش��ته ایم‪ ،‬هدف گذاری شده تا دست کم‬ ‫‪ ۳۰‬ت��ا ‪۴۰‬درصد محصوالت ما صادر ش��ود‪ .‬همکاری‬ ‫ب��ا همتای��ان بین المللی در بحث طراحی و س��اخت‬ ‫قالب‪ ،‬سبب می شود بتوانیم زمان را ذخیره کنیم و به‬ ‫کشورهای همسایه از جمله ترکیه‪ ،‬روسیه و جمهوری‬ ‫اذربایجان صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��رمایه گذاری به نس��بت زیادی برای‬ ‫همکاری با رنو و س��یتروئن انجام شده که با وضعیت‬ ‫پیش امده‪ ،‬نمی تواند خوشایند باشد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اشاره به وضعیت صادرات‬ ‫ادامه داد‪ :‬درحال حاضر محصوالتی مانند وودس��تاک‬ ‫که متش��کل از پلیمر و چوب اس��ت ازسوی این برند‬ ‫صادر می شود‪ .‬همچنین در حال رایزنی با صنعتگران‬ ‫یکی از کشورها هستیم که محصول ابتدایی را از انها‬ ‫بگیریم و در کش��ور تبدیل به محصول نهایی کرده و‬ ‫سپس صادر کنیم‪.‬‬ ‫کاظ��م زاده در پایان تصریح کرد‪ :‬س��ال گذش��ته با‬ ‫مشارکت یکی از خودروسازان بین المللی که با کشور‬ ‫همکاری داش��ت‪ ،‬قرار ب��ود قطعاتی مانن��د رو دری‪،‬‬ ‫داش��بورد‪ ،‬کنس��ول و‪ ...‬در این واحد صنعتی ساخته‬ ‫و صادر ش��ود و اگر الزم بود در س��ایر کشورها مانند‬ ‫مراکش سرمایه گذاری کرده و محصوالت از این کشور‬ ‫صادر شود اما در شرایط کنونی باید منتظر بود و دید‬ ‫ادامه همکاری ها به چه شکل پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫ی در پایان هفته ای که گذشت‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و واردات ‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس جدید توربو‪ .‬کد‪۲۰۲‬‬ ‫‪42/941/000‬‬ ‫‪88/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪35/105/000‬‬ ‫‪57/000/000‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪590/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪377/900/000‬‬ ‫‪515/000/000‬‬ ‫‪107/500/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪305/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫‪219/607/000‬‬ ‫‪104/311/000‬‬ ‫‪199/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل نیوفیس کیو ال‬ ‫‪319/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪31/089/000‬‬ ‫‪43/500/000‬‬ ‫کیا سورنتو ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪303/572/000‬‬ ‫‪700/000/000‬‬ ‫‪373/500/000‬‬ ‫‪680/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫‪58/088/000‬‬ ‫‪115/000/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫‪54/802/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫‪42/763/000‬‬ ‫‪69/500/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪298/000/000‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫‪22/390/000‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫رنو کپچر‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو اس‪۷‬‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪74/952/000‬‬ ‫‪91/000/000‬‬ ‫‪33/500/000‬‬ ‫‪135/000/000‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ‪۳‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪113/062/000‬‬ ‫‪203/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪61/000/000‬‬ ‫‪124/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪+۱.۶‬مولتی‬ ‫‪67/796/000‬‬ ‫‪117/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫‪370/000/000‬‬ ‫‪510/000/000‬‬ ‫‪670/000/000‬‬ ‫‪175/000/000‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪275/000/000‬‬ ‫‪560/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪570/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪530/000/000‬‬ ‫‪370/000/000‬‬ ‫‪1/080/000/000‬‬ ‫‪1/070/000/000‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 22‬مهر ‪ 4 1397‬صفر ‪ 14 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 504‬پیاپی ‪2477‬‬ ‫خبر‬ ‫نقص خودرو ژاپنی‬ ‫صدای امریکایی ها را دراورد‬ ‫بیمه بدنه خودرو‬ ‫موضوع هایی مانند‬ ‫برخورد خودرو با‬ ‫جسم ثابت یا متحرک‪،‬‬ ‫واژگونی و سقوط‪،‬‬ ‫اتش سوزی‪ ،‬اذرخش‪،‬‬ ‫انفجار خودرو و لوازم‬ ‫یدکی مرتبط با ان و‬ ‫سرقت کلی خودرو‬ ‫را زیر پوشش قرار‬ ‫می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫خسارت باتری و‬ ‫الستیک خودرو نیز تا‬ ‫‪۵۰‬درصد قیمت نو این‬ ‫موارد پوشش داده‬ ‫می شود‬ ‫ضرورت تجدید بیمه با افزایش قیمت خودروها‬ ‫نکات مهم درباره بیمه بدنه خودرو‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیمه پیمانی است که بر پای ه ان شرکت بیمه(بیمه گر)‬ ‫تعه��د می کن��د در براب��ر مقدار پولی که فرد یا ش��رکت‬ ‫دیگری(بیمه گذار) به او پرداخت می کند‪ ،‬زیان واردشده‬ ‫به بیمه گذار را به دنبال رویدادی ناخواس��ته جبران کند‪.‬‬ ‫پول��ی را که بیمه گذار ب��ه بیمه گر می پردازد‪ ،‬حق بیمه و‬ ‫انچه را بیمه می ش��ود‪ ،‬موضوع بیمه می نامند‪ .‬واژ ه بیمه‬ ‫نخس��تین بار در منابع فارسی در تحفه العالم‪ ،‬عبدالطیف‬ ‫شوشتری به معنای اطمینان دادن به شخص به کار رفته‬ ‫است و محمد معین ان را برگفته از بیما‪ ،‬یک واژ ه هندی‬ ‫ی��ا اردو می داند‪ .‬نخس��تین بار ناصرالدین ش��اه قاجار در‬ ‫سال‪1270‬خورشیدی امتیازنامه ای را با عنوان«تاسیس‬ ‫ادار ه حمل ونق��ل و س��ازمان بیم��ه در ای��ران» به الزار‬ ‫پولیاکف روس��ی واگذار کرد که به اجرا در نیامد‪ .‬س��پس‬ ‫در دوران احمدش��اه قاجار به سال‪1289‬خورشیدی دو‬ ‫بنیاد روسی «نادژا» و «کافکاز مرکوری»(به معنای مریخ‬ ‫قفق��از) فعالیت های بیمه ای خ��ود را اغاز کردند‪ .‬کم کم‬ ‫ش��رکت های خارج��ی دیگ��ری در ایران ب��ه راه افتادند‬ ‫که تا ‪25‬س��ال بازار بیم ه ایران را در دس��ت داشتند‪ .‬در‬ ‫سال‪ 1314‬دس��ت کم ‪29‬شرکت بیم ه خارجی در ایران‬ ‫فعالی��ت می کردند‪ .‬بیمه اتومبیل(ش��خص ثالث‪ ،‬بدنه)‬ ‫ج��زو بیمه ام��وال بوده ک��ه بیمه بدنه خ��ودرو ازجمله‬ ‫خدمات بیمه ای است که با وجود متقاضیان زیاد‪ ،‬روشی‬ ‫برای قیمت گیری دقیق ان اندیشیده نشده است‪ .‬تفاوت‬ ‫بیمه بدنه خودرو در ش��رکت های گوناگون برای خودرو‬ ‫و خدمات یکسان ممکن است تا چند هزار تومان باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه خودرو‬ ‫بیمه شخص ثالث نوعی بیمه است که به طور اجباری‬ ‫برای خودروها خریداری می ش��ود اما بیمه بدنه اجباری‬ ‫نیست‪ .‬با وجود اجباری نبودن این نوع بیمه‪ ،‬بسیاری از‬ ‫صاحبان خودروها به س��راغ این بیمه می روند‪ .‬در ادامه‬ ‫به ذکر نکات مهم درباره بیمه بدنه خودروها می پردازیم‪.‬‬ ‫به گزارش«گس��ترش نیوز»‪ ،‬هنگامی ک��ه برای خرید‬ ‫بیم��ه بدنه به ش��رکت های گوناگ��ون مراجعه می کنید‪،‬‬ ‫متوجه می ش��وید که این نوع بیمه نامه ها ش��امل دو نوع‬ ‫خس��ارت کلی و جزئی می ش��وند که ه��ر کدام خدمات‬ ‫متفاوت��ی را ارائه می دهند‪ .‬با توجه به اینکه خطرپذیری‬ ‫خس��ارت به ویژه در ش��هرهای پرجمعیت و کالنشهری‬ ‫مانند تهران باالست‪ ،‬بسیاری از صاحبان خودروها برای‬ ‫بیمه بدنه خود اقدام می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت های زیر پوشش‬ ‫می توان به خس��ارت ناش��ی از جنگ‪ ،‬ش��ورش و حمله‪،‬‬ ‫خس��ارت ناش��ی از انفجار هس��ته ای‪ ،‬خس��ارت عمدی‬ ‫ازسوی بیمه گذار‪ ،‬خسارت هنگام فرار از پلیس‪ ،‬خسارت‬ ‫ناشی رانندگی بدون گواهینامه‪ ،‬خسارت ناشی از مصرف‬ ‫مشروبات الکلی و مواد مخدر و نیز خسارت های ناشی از‬ ‫حمل بار بیش از حد اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال بیمه بدنه‬ ‫هنگامی که فردی بخواهد خودرو خود را بفروشد این‬ ‫امکان وجود دارد که بیمه بدنه را فسخ کند و باقی مبلغ‬ ‫را تا تاریخ سررسید از بیمه گر دریافت کند‪ .‬همچنین این‬ ‫امکان وجود دارد که بیمه بدنه خودرو را به مالک جدید‬ ‫انتقال دهد و تمامی تعهدات شرکت بیمه گذار در این باره‬ ‫به فرد جدید منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهید بیمه بدنه را برای خودرو خود خریداری‬ ‫کنید‪ ،‬نخس��تین و مهم ترین پرس��ش این است که بیمه‬ ‫بدنه چه نوع خسارت هایی را زیر پوشش قرار می دهد؟‬ ‫� تخفیف های بیمه ای‬ ‫به ط��ور کلی‪ ،‬بیم��ه بدنه خ��ودرو موضوع هایی مانند‬ ‫ش��رکت های بیم��ه تخفیف ه��ای گوناگون��ی را برای‬ ‫برخ��ورد خودرو با جس��م ثابت یا متح��رک‪ ،‬واژگونی و‬ ‫متقاضیان در نظر می گیرند و عالوه بر ان در برخی موارد‪،‬‬ ‫س��قوط‪ ،‬اتش س��وزی‪ ،‬اذرخش‪ ،‬انفجار خ��ودرو و لوازم‬ ‫این شرکت ها تخفیف های ویژه ای را برای مشتریان خود‬ ‫یدکی مرتبط با ان و س��رقت کلی خودرو را زیر پوش��ش‬ ‫ارائه می دهند‪.‬‬ ‫قرار می دهد‪ .‬همچنین خسارت باتری و الستیک خودرو‬ ‫انچه عنوان می ش��ود برای تمامی ش��رکت های بیمه‬ ‫نیز تا ‪۵۰‬درصد قیمت نو این موارد پوشش داده می شود‪.‬‬ ‫صادق نیست اما در مواردی مانند دارندگان بیمه شخص‬ ‫عالوه بر موارد یادش��ده‪ ،‬خس��ارت های دیگری نیز وجود‬ ‫ثالث‪ ،‬بیمه عمر‪ ،‬تخفیف بلندمدت‪ ،‬حساب‬ ‫دارد که لزوما از سوی بیمه بدنه زیر پوشش‬ ‫بلندمدت‪ ،‬س��اکنان منطقه ازاد‪ ،‬صاحبان‬ ‫قرار نمی گیرد مگر اینکه هزینه اضافه برای‬ ‫هنگامی که فردی‬ ‫انها پرداخت شود‪ .‬در این میان می توان به بخواهد خودرو خود خ��ودرو صفر کیلومت��ر و صاحبان خودرو‬ ‫خس��ارت ناشی از بالیای طبیعی‪ ،‬خسارت را بفروشد این امکان وارداتی تخفیف بیمه تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫ناش��ی از پاشیدن اس��ید و مواد شیمیایی‪ ،‬وجود دارد که بیمه � قیمت بیمه بدنه‬ ‫م��واردی مانند س��ال س��اخت خودرو‪،‬‬ ‫شکس��تن شیش��ه‪ ،‬س��رقت جزیی مانند‬ ‫بدنه را فسخ کند و‬ ‫س��رقت لوازم‪ ،‬خس��ارت ناش��ی از کاهش باقی مبلغ را تا تاریخ واردات��ی یا داخلی بودن ان‪ ،‬قیمت خودرو‬ ‫ارزش خودرو‪ ،‬خس��ارت ناشی از کشیدن سررسید از بیمه گر در ب��ازار و خس��ارت های جزیی در قیمت‬ ‫دریافت کند‬ ‫بیمه بدنه تاثیر دارد‪.‬‬ ‫میخ و اشیای تیز روی خودرو اشاره کرد‪.‬‬ ‫یا بیمه بدنه‬ ‫‹ ‹خس�ارت های بدون پوش�ش‬ ‫درحال حاض��ر قیمت بیمه بدنه پژو‪۲۰۶‬‬ ‫خودرو را‬ ‫بیمه‬ ‫مدل ‪ ۹۷‬در صورتی که تمامی خسارت های‬ ‫به مالک جدید‬ ‫بخش��ی از خس��ارت ها در بیم��ه بدن��ه‬ ‫جزی��ی را برای ان در نظر بگیریم و قیمت‬ ‫انتقال دهد‬ ‫ش��رکت های گوناگ��ون زیر پوش��ش قرار‬ ‫ان را ‪۷۰‬میلیون تومان اعالم کنیم‪ ،‬حدود‬ ‫نمی گیرن��د‪ .‬از جمله این نوع خس��ارت ها‬ ‫‪ 900‬تا یک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان باید‬ ‫برای بیمه بدنه پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫این مورد به ش��رکت های ارائه دهنده بیمه و خدمات‬ ‫اضافه انها مربوط می ش��ود‪ .‬ضمن اینک��ه باید به میزان‬ ‫معروف بودن ش��رکت و نحوه پاس��خگویی به درخواست‬ ‫مشتریان نیز توجه کرد‪.‬‬ ‫قیم��ت بیمه بدنه برای یک خودرو مونتاژ مانند مزدا‪۳‬‬ ‫جدی��د در صورتی که قیم��ت ان را ‪۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اعالم کنیم بین ‪ ۲‬تا ‪۳.۵‬میلیون تومان خواهد بود‪ .‬همین‬ ‫مورد برای یک خودرو وارداتی مانند سانگ یانگ تیوولی‬ ‫ب��ا قیمت ‪۲۳۰‬میلی��ون تومان در ب��ازار رقمی بین ‪ ۲‬تا‬ ‫‪۴‬میلیون تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن به گزارش ایس��نا‪ ،‬بیمه مرکزی با انتش��ار‬ ‫اطالعیه ای اعالم کرده است «پیرو افزایش قیمت خودرو‬ ‫پیش��نهاد می ش��ود بیمه گذارانی ک��ه دارای بیمه بدنه‬ ‫هستند‪ ،‬با مراجعه به شرکت های بیمه سرمایه مورد بیمه‬ ‫خود را افزایش دهند تا هنگام بروز خسارت با مشکالتی‬ ‫مانند اعمال ماده ‪۱۰‬قانون بیمه روبه رو نشوند»‪.‬‬ ‫گفتنی است براساس ماده‪ ۱۰‬قانون بیمه در صورتی‬ ‫که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد‪ ،‬بیمه گر‬ ‫به تناس��ب مبلغی که بیمه کرده اس��ت(و نه قیمت روز‬ ‫مال) در برابر خس��ارات وارد ش��ده به اموال بیمه ش��ده‬ ‫مسئول است‪.‬‬ ‫بر این اساس از انجایی که بیمه بدنه ارتباط مستقیمی‬ ‫با قیمت خودرو دارد‪ ،‬اگر مشتریان سازمان های بیمه ای‬ ‫در زم��ان ثبت قیمت س��رمایه خودرو خ��ود مبلغ ان را‬ ‫به عن��وان نمونه ‪۳۰‬میلیون تومان ثبت کرده باش��ند‪ ،‬در‬ ‫زمان بروز حادثه اگر قیمت خودرو انها ‪۵۰‬میلیون تومان‬ ‫ش��ده باش��د‪ ،‬بیمه موظف به پرداخت خسارت براساس‬ ‫قیمت ثبت شده خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫به همین دلیل مشتریان اگر مایل به دریافت خسارت‬ ‫به قیمت روز خودرو خود هستند‪ ،‬باید به سازمان بیمه گر‬ ‫خود مراجعه کرده و قیمت روز سرمایه خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که این افزایش س��رمایه نیازمند پرداخت‬ ‫مابه التفاوتی هم خواهد بود‪.‬‬ ‫تعیین و تثبیت قیمت خودروها تکلیف بازار را مشخص می کند‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه‬ ‫عل��م و صنعت ایران معتقد اس��ت رفع نوس��ان بازار‬ ‫خودرو نیازمند تعیین تکلیف ف��وری قیمت گذاری و‬ ‫پرهی��ز از تصمیم گیری دیرهن��گام و ناگهانی بوده و‬ ‫باید نسبت به این مسئله توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫امیرحسن کاکایی افزود‪ :‬در روزهای گذشته شاهد‬ ‫نوس��ان نرخ خودروها در بازار بوده ایم که این مسئله‬ ‫پیش از هر چیز به بالتکلیفی در زمینه قیمت گذاری‬ ‫خودروها بازمی گردد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در هفته های گذش��ته مطرح ش��دن‬ ‫مباحث��ی مانند محول ش��دن قیمت گ��ذاری برخی‬ ‫خودروها از ش��ورای رقاب��ت به س��ازمان حمایت از‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان و احتمال تغییر‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت موجب ش��د تا بازار‬ ‫خودرو به حال خود رها شود‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد‪ :‬اکنون سقف‬ ‫قیمت گذاری ها در اختیار دالالن و واسطه هاس��ت و‬ ‫مردم نیز براساس براوردی که از ارزش پول دارند‪ ،‬به‬ ‫خرید یا فروش خودرو به عنوان یک کاالی سرمایه ای‬ ‫اقدام می کنند‪.‬‬ ‫او تاکیدک��رد‪ :‬هرچه در مس��ائل کلیدی مرتبط با‬ ‫این صنعت به ویژه قیمت گ��ذاری و اعالم نرخ جدید‬ ‫خودروها تعلل ش��ود‪ ،‬بر وضعیت کنونی بازار بیشتر‬ ‫دامن زده و سود ان نصیب دالالن می شود‪.‬‬ ‫کاکای��ی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از مش��کالت ب��زرگ و‬ ‫کمبودهای قانونی در شرکت های ایران خودرو و سایپا‬ ‫به عنوان دو خودروس��از بزرگ‪ ،‬این است که هرکس‬ ‫که تابلوی این ش��رکت ها را دارد به عنوان نمایندگی‬ ‫شناخته می شود‪ ،‬در حالی که این طور نیست‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه‬ ‫عل��م و صنعت ایران در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تا‬ ‫سال گذشته فروش خودرو در کشور سخت و مشتری‬ ‫کم بود‪ ،‬در این شرایط ایران خودرو و سایپا بخشی از‬ ‫محصوالت خود را به نمایندگی ها و سایر شرکت هایی‬ ‫ک��ه تابلوی این خودروس��ازان را نصب ک��رده بودند‪،‬‬ ‫فروختند که می توان گفت دسته دوم در زمره همان‬ ‫دالالن و واسطه ها هستند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬حتی کالهبرداری هایی ازس��وی‬ ‫برخی از این ش��رکت ها در ماه ها و سال های گذشته‬ ‫برمال شد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه‬ ‫عل��م و صنع��ت ایران گف��ت‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬عرضه‬ ‫قطره چکانی و اندک این ش��رکت ها و کسب سود‪ ،‬به‬ ‫معنای رفتن عواید ان به جیب خودروس��ازان نیست‬ ‫ک��ه عده ای ای��ن روزها افزایش قیمت ها را از چش��م‬ ‫خودروسازان می بینند‪.‬‬ ‫وی به پیش فروش های خودروس��ازان با محدودیت‬ ‫ک��د ملی اش��اره کرد و افزود‪ :‬ش��اهد بودیم دالالن و‬ ‫واسطه ها در مرحله به خرید کد ملی افراد برای کسب‬ ‫س��ود بیش��تر روی اوردند و موارد گوناگونی گزارش‬ ‫ش��ده که مش��تریان پس از مراجعه به انها‪ ،‬به مراکز‬ ‫انبار خودرو س��وق داده ش��دند؛ بنابراین‪ ،‬واسطه ها و‬ ‫دالالن مهم ترین تعیین کنندگان نرخ در شرایط فعلی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫کاکایی پیش بینی کرد که در اینده نزدیک چنین‬ ‫مسائلی را در زمینه قطعات یدکی خودروها نیز شاهد‬ ‫باش��یم‪ ،‬زیرا می دانیم ه��ر واحد یا بن��گاه اقتصادی‬ ‫که تابلوی س��ایپا یدک‪ ،‬ایس��اکو و‪ ...‬را داشته باشد‪،‬‬ ‫الزام��ا نمایندگی ف��روش و خدمات پ��س از فروش‬ ‫خودروسازان را در اختیار ندارد؛ هرچند مردم انتظار‬ ‫دارند نظارت ها در این زمینه بیشتر شود‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه گفت‪ :‬امروز مردم برای حفظ‬ ‫ارزش دارایی خود‪ ،‬سرمایه های خود را صرف خرید یا‬ ‫فروش اقالمی چون س��که‪ ،‬طال‪ ،‬ارز‪ ،‬خودرو و مسکن‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو بخریم یا نخریم؟‬ ‫وی خطاب به مردم پیشنهاد کرد اگر مصرف کننده‬ ‫واقعی خودرو هس��تند‪ ،‬نس��بت به خرید در این ایام‬ ‫اق��دام کنن��د زیرا مش��خص نیس��ت این��ده قیمتی‬ ‫خودروها چگونه باش��د‪ ،‬اما اگر برای س��رمایه گذاری‬ ‫می خواهن��د وارد این عرصه ش��وند‪ ،‬خری��د خودرو‬ ‫پیشنهاد نمی شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه‬ ‫عل��م و صنعت ای��ران‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬مهم ترین انتظار‬ ‫در ش��رایط فعل��ی از تصمیم گی��ران‪ ،‬تعیین تکلیف‬ ‫قیمت گ��ذاری خودرو‪ ،‬همچنی��ن قیمت گذاری مواد‬ ‫اولیه و س��ایر نهاده های دولتی اس��ت که با نرخ دالر‬ ‫ارتباط مستقیم دارد‪.‬‬ ‫در ادامه این کارش��ناس صنعت خودرو یاداور شد‪:‬‬ ‫مش��کل ترخیص قطع��ات خودروی��ی از گمرک نیز‬ ‫تاکنون برطرف نش��ده و به قوت خود باقی است که‬ ‫عامل دیگر افزایش نرخ خورو شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته کاکای��ی تاخیر و تعلل در ای��ن زمینه ها‬ ‫میلیارده��ا تومان س��ود نصی��ب دالالن و میلیاردها‬ ‫تومان ضرر و زیان نصیب خودروسازان خواهد کرد‪.‬‬ ‫پیش ت��ر محمدرض��ا نجفی منش‪ ،‬رئی��س انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور‪ ،‬تعیین نرخ خودرو در حاشیه بازار‪ ،‬تسریع در‬ ‫ترخیص مواد اولی��ه و نیز قطعات و به تعویق افتادن‬ ‫اجباری ش��دن استانداردهای هش��تادوپنج گانه را به‬ ‫عنوان ‪۳‬پیشنهاد برای رفع چالش های صنایع خودرو‬ ‫و قطعه مطرح کرده بود‪.‬‬ ‫با انتش��ار گزارش های گوناگون��ی از نقص فنی خودروهای‬ ‫هون��دا ‪ CR-V‬در ای��االت متحده امریکا‪ ،‬حاال این ش��رکت‬ ‫ژاپنی اعالم کرده که به زودی این مش��کل را برطرف خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬با توجه به محبوبیت گسترده خودروهای‬ ‫تولیدی ش��رکت های ژاپن��ی مانند هون��دا و تویوتا در میان‬ ‫مش��تریان س��اکن در ایاالت متح��ده امریکا‪ ،‬خ��ودرو هوندا‬ ‫‪ CR-V‬تبدی��ل به یک��ی از محبوب تری��ن و پرطرفدارترین‬ ‫خودروها در میان ش��هروندان امریکایی شده است به گونه ای‬ ‫ک��ه این ک��راس اوور با فروش افزون بر ‪۵۰۰‬هزار دس��تگاه از‬ ‫مدل های سال ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬عنوان پرفروش ترین محصول‬ ‫این شرکت ژاپنی در امریکا را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫نس��خه هیبریدی این خ��ودرو نیز قرار اس��ت در اینده ای‬ ‫نزدیک وارد بازارهای جهانی ش��ود‪ .‬یک��ی از دالیلی که این‬ ‫خودرو از استقبال زیادی برخوردار شده‪ ،‬می توان به پیشرانه‬ ‫‪۱.۵‬لیتری توربو شارژ ان اشاره کرد‪ .‬اما درحال حاضر براساس‬ ‫گزارش های منتشر شده ازسوی متخصصان فعال در موسسه‬ ‫پژوهش��ی کانس��یومر ریپورتس‪ ،‬خبرن��گاران ایندیپندنت و‬ ‫در نهایت بررس��ی های انجام ش��ده ازسوی س��ازمان ایمنی‬ ‫حمل ونق��ل ج��اده ای ایاالت متح��ده امری��کا(‪،)NHTSA‬‬ ‫مش��خص شد که پیش��رانه این خودرو با مشکل و نقص فنی‬ ‫جدی روبه رو است‪.‬‬ ‫بس��یاری از مش��تریان و دارندگان این خ��ودرو پیش تر در‬ ‫فضای مجازی از چنین مش��کلی سخن گفته بودند و درباره‬ ‫ان اعتراض داشتند‪.‬‬ ‫حاال مقامات ش��رکت هوندا پس از بررسی های انجام شده‬ ‫ضمن تایید این مشکل‪ ،‬خبر دادند که به زودی مشکل مربوط‬ ‫را رفع خواهند کرد‪ .‬این کارشناس��ان مش��کل اصلی پیشرانه‬ ‫این خودرو را در ترکیب بنزین و روغن‪ ،‬هنگام احتراق عنوان‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬چنین مش��کلی پیش تر برای مش��تریان‬ ‫چین��ی این خودرو نی��ز به وجود امده ب��وده و هوندا با اعالم‬ ‫یک فراخوان از تمامی صاحبان خودرو یادش��ده درخواس��ت‬ ‫کرده ب��ود با مراجعه ب��ه نمایندگی های مجاز این ش��رکت‪،‬‬ ‫ب��ه برطرف ک��ردن نق��ص فن��ی در پیش��رانه ان بپردازند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که هنوز ش��رکت هوندا برای مش��تریان‬ ‫امریکای��ی فراخوان صادر نکرده و همین امر هم س��روصدای‬ ‫بس��یاری از انها را دراورده اس��ت زیرا بر این باورند مقامات‬ ‫این خودروساز موظف هس��تند با اعالم یک فراخوان‪ ،‬ضمن‬ ‫احترام به حفظ جان مشتریان شان‪ ،‬از مشکالت احتمالی در‬ ‫اینده جلوگیری کرده و نقص فنی خودروهای شان را برطرف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کری��س مارتین‪ ،‬س��خنگوی ش��رکت هوندا در پاس��خ به‬ ‫گزارش��گران گفت‪ :‬این شرکت با بررس��ی های انجام شده به‬ ‫راه حل هایی برای رفع نقص فنی پیشرانه های خودروی هوندا‬ ‫‪ CR-V‬دست یافته است و مشتریان اواخر پاییز امسال قادر‬ ‫خواهن��د بود در نمایندگی های مجاز هوندا به ان دسترس��ی‬ ‫یابند‪ .‬وی در ادامه خاطرنش��ان کرد که مدل های ‪ ۲۰۱۹‬این‬ ‫خودرو از چنین مشکلی عاری خواهند بود‪.‬‬ ‫مدیریت بازار در اختیار‬ ‫دارندگان خودروهای‬ ‫با تعداد باال‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬درحال حاض��ر مدیریت بازار خ��ودرو در اختیار‬ ‫خریدارانی است که در تعداد باال این محصوالت را خریداری‬ ‫کرده اند و همزمان با افزایش نرخ ارز‪ ،‬نسبت به افزایش دوباره‬ ‫قیمت ها نیز اقدام می کنند‪.‬‬ ‫سعید موتمنی با اش��اره به روند افزایشی قیمت ها در بازار‬ ‫خ��ودرو به عصر خودرو گفت‪ :‬دلیل اصلی این امر بازگش��ت‬ ‫ن��رخ دالر به مح��دوده ‪۱۵‬هزار تومان بود و در این ش��رایط‬ ‫نمی ت��وان انتظ��ار داش��ت که بازار خودرو واکنش��ی نش��ان‬ ‫ندهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همان گونه که نرخ سکه در یک روز به ‪۴‬میلیون‬ ‫و ‪۷۰۰‬ه��زار تومان افزایش یافت‪ ،‬به همان نس��بت نیز تغییر‬ ‫نرخ دالر در بازار خودرو نیز قابل لمس بود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو‬ ‫ته��ران با تاکید بر اینکه این نوس��ان قیمت ها اثر روانی خود‬ ‫را بر بازار خودرو گذاش��ته و کس��انی که تا دیروز فروش��نده‬ ‫بودن��د‪ ،‬ام��روز خودرو خ��ود را با قیمت ه��ای جدیدی برای‬ ‫ف��روش گذاش��ته اند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬این نوس��ان های قیمتی‬ ‫باعث ش��د قیمت پراید‪ ۱۳۱‬که تا سه ش��نبه ب��ه ‪۲۹‬میلیون‬ ‫تومان رس��یده بود‪ ،‬چهارش��نبه به ‪۳۲‬میلیون تومان افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اثر ان��ی افزایش نرخ ارز بر ب��ازار خودرو‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در صورت ثبات نرخ ارز در طول ‪۳‬هفته‪ ،‬ش��اهد‬ ‫کاهش قیمت ها با وجود دو نرخی بودن در بازار‪ ،‬خواهیم بود‬ ‫اما همان گونه که با رس��یدن نرخ دالر به مرز ‪۱۱‬هزار تومان‪،‬‬ ‫قیمت خودروها کاهش چش��مگیری داش��ت‪ ،‬با افزایش نرخ‬ ‫دالر نیز این قیمت ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫موتمنی با بی��ان اینکه درحال حاضر خودروس��ازان حدود‬ ‫‪۸۰‬روز است که عرضه ای به بازار نداشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬در چنین‬ ‫شرایطی باید به طور ریشه ای به این موضوع پرداخت که چرا‬ ‫برخ��ی خریداران بی��ش از نیاز خود اقدام ب��ه خرید خودرو‬ ‫کرده اند و حل این مش��کل جز با نظارت بیش��تر امکان پذیر‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 22‬مهر ‪ 4 1397‬صفر ‪ 14 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 504‬پیاپی ‪2477‬‬ ‫تحلیل روز‬ ‫شمارش معکوس‬ ‫برای عرضه نفت خام در بورس‬ ‫از اغاز هفته گذش��ته بورس انرژی در انتظار عرضه نفت‬ ‫خام بود‪ ،‬اتفاقی که رخ نداد و در حد انتش��ار اعالمیه ای از‬ ‫سوی ش��رکت ملی نفت باقی ماند‪ .‬بر اساس این اعالمیه‪،‬‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران در نظر دارد تا پایان مهر امس��ال‬ ‫به عرضه یک میلیون بش��که نفت خام در رینگ بین الملل‬ ‫بورس انرژی ایران اقدام کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬با نزدیک ش��دن به موعد تحریم های‬ ‫نفتی امریکا علی��ه ایران‪ ،‬راهکاره��ای مختلفی برای دور‬ ‫زدن تحریم ها و ادامه صادرات نفت روی میز وزارت نفت و‬ ‫س��ازمان های ذی ربط برای بررسی قرار گرفت‪ .‬یکی از این‬ ‫راهکاره��ا عرضه نفت خام در ب��ورس بود؛ راهکاری که به‬ ‫گفت��ه بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‪ ،‬س��ران ‪ ۳‬قوه با ان موافقت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ان ط��ور که عل��ی کاردر‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی نفت‬ ‫ایران‪ ،‬هفته گذش��ته اعالم کرد‪ ،‬قرار بود عرضه نفت خام‬ ‫در بورس‪ ،‬هفته گذش��ته اغاز شود اما این اتفاق رخ نداد‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی به عنوان متقاضی و متولی این اقدام‪ ،‬بر‬ ‫این باور است که امریکا معامالتی که از سوی دولت ایران‬ ‫انجام می ش��ود را منع کرده و اعالم نکرده است که مردم‬ ‫عادی خرید و فروش نکنند‪.‬‬ ‫قرار اس��ت عامالن بخش خصوصی در قالب تش��کل ها‪،‬‬ ‫اتحادیه ها و ش��رکت های فعال در حوزه انرژی‪ ،‬وارد عمل‬ ‫شوند و برای فروش نفت می توانند از نفتکش های شرکت‬ ‫ملی نفتکش یا نفتکش ه��ای ازاد که تحریم مانع فعالیت‬ ‫انها نمی شود‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬بخش خصوصی می تواند س��از کاری را‬ ‫فراهم کند که خارج از مقررات س��خت دنیا نفت را صادر‬ ‫کند‪ .‬همچنین گفته می شود بازار کشورهای اسیایی مانند‬ ‫چین و هند و کشورهایی هس��تند که امکان انتقال ارزی‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬ش��نیده ها حاکی اس��ت ک��ه نرخ بخش‬ ‫خصوصی با نرخ بین المللی یکسان است زیرا نمی توان نرخ‬ ‫را با دو نرخ در کشور به فروش برساند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی همچنی��ن نحوه دریافت پول را تعریف‬ ‫و از طریق بانک های عاملی که تعریف ش��ده اس��ت اقدام‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫با وج��ود اینکه بخش خصوصی به جد معتقد اس��ت با‬ ‫عرضه نفت خ��ام در بورس می ت��وان تحریم ها را دور زد‪،‬‬ ‫برخی کارشناس��ان می گوین��د وقتی هنوز نتوانس��ته ایم‬ ‫مشکالت و ضعف های هس��ته معامالتی بورس را برطرف‬ ‫کنیم‪ ،‬چطور می خواهیم یک شبکه نرم افزاری جدید برای‬ ‫ب��ورس نفت ایجاد کنیم؟ به عقیده انها با عرضه نفت خام‬ ‫در بورس نمی توان اثر تحریم ها را کاهش داد زیرا سازکار‬ ‫بورس نفت بر اس��اس بازار ازاد است و بازار ازاد مبتنی بر‬ ‫عرضه و تقاضاست‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که ما در سمت عرضه مشکلی نداریم اما‬ ‫در س��مت تقاضا به طور قطع با مش��کالت زیادی روبه رو‬ ‫خواهیم بود چراکه بازار مناس��بی ب��رای تقاضای نفت ما‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬نحوه تس��ویه نقدی نف��ت در بورس‪ ،‬بر‬ ‫اساس دالر است اما با توجه به تحریم های ارزی‪ ،‬ایران در‬ ‫تسویه نقدی معامالت دچار مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بورسی ها چه می گویند؟‬ ‫سیدعلی حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل بورس انرژی در این باره‬ ‫بار دیگر به اهمیت هم��کاری وزارت نفت و بانک مرکزی‬ ‫برای عرضه نفت خام در بورس اش��اره کرده و گفته است‬ ‫یکی از مس��ائلی که تصمیم گی��ری در این باره را طوالنی‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬ضرورت همکاری بان��ک مرکزی و بانک های‬ ‫عام��ل‪ ،‬بابت ارائ��ه راه حل های ممکن و مش��ارکت در امر‬ ‫نق��ل و انتقال و تس��ویه وجوه اس��ت که انتظ��ار می رود‬ ‫پیگیری هایی که از س��وی شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و بورس انرژی ایران در‬ ‫حال انجام است‪ ،‬به نتیجه منجر شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرده که «ضروری اس��ت ش��رکت ملی نفت‬ ‫ایران با برگزاری جلس��ه های کارشناسی و مشورتی منظم‬ ‫با حضور تمامی نهادهای ذی ربط بتواند به راه حل مطمئن‬ ‫و موثری برای تحویل و تسویه مالی معامالت نفت خام در‬ ‫بورس دست یابد‪».‬‬ ‫اهمیت گاز در دنیای‬ ‫امروز به قدری است‬ ‫که با وجود تحریم ها‬ ‫نیز همچنان دولت ها‬ ‫تالش می کنند راهی‬ ‫برای ادامه همکاری ها با‬ ‫ایران پیدا کنند‬ ‫گاز به اندازه نفت برای ایران مزیت دارد‬ ‫راهی بـرای گریز‬ ‫عمان با تمام تحریم هایی که امریکا اعالم کرده است‪،‬‬ ‫پروژه س��اخت خط لوله گاز با ایران را برای واردات گاز از‬ ‫ایران ادامه می دهد و برای اینکه در روند ساخت این خط‬ ‫لوله مش��کلی پیش نیاید با امریکا مذاکرات گسترده ای‬ ‫کرده است‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬سایر کشورها نیز برای روابط‬ ‫گازی خود با ایران هر چند کوچک باش��د‪ ،‬اهمیت ویژه ‬ ‫قائل هستند‪ .‬حتی ش��رکت بریتیش پترولیوم و سریکا‬ ‫ان��رژی برای ادام��ه فعالی��ت در می��دان گازی دریای‬ ‫ش��مال(میدان مش��ترک گازی ای��ران و انگلیس به نام‬ ‫رهام) که بخش��ی از ان متعلق به ایران بوده‪ ،‬توانسته اند‬ ‫از امریکا مجوز فعالیت بگیرند‪.‬‬ ‫علت ای��ن موضوع را می توان این گونه پی گرفت؛ اگر‬ ‫ما ب��ه اندازه ای که ب��ه نفت بها داده ایم ب��ه گاز اهمیت‬ ‫می دادیم‪ ،‬درحال حاضر امریکا به هیچ وجه نمی توانست‬ ‫به ایران چنین فشاری وارد کند‪.‬‬ ‫ایران و عمان در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬یادداش��ت تفاهمی در‬ ‫زمین��ه صادرات گاز طبیعی امضا کردن��د تا گاز ایران با‬ ‫یک خط لوله به صورت مس��تقیم از بستر خلیج فارس به‬ ‫عمان صادر ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا به نقل از وزارت نفت‪،‬‬ ‫روزنامه «گل��ف تایمز» عنوان کرده اس��ت‪ :‬ایران برای‬ ‫تولید س��االنه یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬ه��زار تن گاز طبیعی‬ ‫مای��ع ال ان جی در تاسیس��ات ال ان جی عم��ان به این‬ ‫کش��ور گاز صادر می کند‪ .‬ظرفیت انتقال گاز با خط لوله‬ ‫ص��ادرات گاز ایران به عم��ان روزانه یک میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون فوت مکعب خواهد بود‪ .‬واقعیت این است که در‬ ‫معافیت میدان مشترک گازی ایران و انگلیس از تحریم‬ ‫«امریکا میدان مشترک گازی ایران و انگلیس را از تحریم معاف کرد » عنوان تیتر یک خبرگزاری رویترز در ‪ ۱۷‬مهر‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬بود‪ .‬امریکا به شرکت بریتیش پترولیوم و سریکا انرژی برای ادامه فعالیت در میدان گازی دریای شمال(میدان‬ ‫مشترک گازی ایران و انگلیس به نام رهام) که بخشی از ان متعلق به ایران بوده‪ ،‬مجوز داده است‪ .‬بر اساس این گزارش‬ ‫که از طرف ایرنا منتش��ر ش��د‪ ،‬همچنین اس پی گلوبال‪ ،‬پیش از این در مطلبی عنوان کرده بود مالک بخشی از میدان‬ ‫گازی رهام ش��رکت ‪ NIOC‬وابس��ته به دولت ایران است‪ .‬بر مبنای اطالعات دولت انگلیس‪ ،‬رهام و میدان بروس که‬ ‫متصل به ان است روزانه حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬میلیون مترمکعب گاز تولید می کنند که ‪ ۶‬درصد تولید گاز انگلیس و ‪ ۳‬درصد‬ ‫مصرف گاز در این کش��ور اس��ت‪ .‬بازار گاز انگلیس درحال حاضر کساد و بی رونق است‪ .‬از دست رفتن تولید رهام برای‬ ‫مدت طوالنی در طول زمس��تان‪ ،‬بر این بازار بی رونق تاثیر خواهد گذاش��ت‪ .‬در سال های گذشته‪ OFAC ،‬مجوزی‬ ‫ب��ه رهام داده بود تا با وجود انواع مختلف تحریم ها علی��ه ایران‪ ،‬از برخی خدمات خاص‪ ،‬فناوری و کارکنان امریکایی‬ ‫استفاده کند‪ .‬روزنامه «گلف تایمز» در مطلبی از قول محمد الرمحی‪ ،‬وزیر نفت عمان اعالم کرد‪ :‬اسناد مناقصه پروژه‬ ‫خط لوله انتقال گاز ایران به عمان برای شرکت های عالقه مند همکاری فرستاده شده است و ما همچنان به اجرای این‬ ‫ت باید گفتمان طرح ساخت خط لوله واردات گاز از ایران را ادامه دهد‪ ،‬علت این‬ ‫پروژه ادامه می دهیم‪ .‬به طور کلی دول ‬ ‫پیگیری را می توان اهمیت باالی امروز گاز برای کش��ورها عنوان کرد‪ .‬اهمیت گاز در دنیای امروز به قدری اس��ت که با‬ ‫وجود تحریم ها نیز همچنان دولت ها تالش می کنند راهی برای ادامه همکاری ها با ایران پیدا کنند‪.‬‬ ‫تمام مدتی که نس��بت به گاز بی توجه بوده ایم همتایان‬ ‫قطری‪ ،‬روس��ی و اماراتی ما در زمینه گاز سرمایه گذاری‬ ‫خ��ط لوله به بیش��تر نق��اط دنیا کش��یده اند و با در نظر‬ ‫گرفتن ش��رایطی ایده ال از قبل مش��تریان خود میزان‬ ‫گاز جایگزین ندارد‬ ‫جهانبخش امینی‪ ،‬عضو س��ابق کمیسیون انرژی و‬ ‫بازرس بخش انرژی وزارت نفت درباره عملکرد ایران‬ ‫در زمینه گاز در گفت وگو با « گسترش صنعت » بیان‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۸۱‬تصمیم ه��ای کالنی در زمینه‬ ‫صادرات گاز گرفته ش��د‪ .‬زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫ص��ادرات گاز نیز تا حدی فراه��م امد که می توان به‬ ‫رایزنی های دیپماتیک برای ایجاد و توسعه خط لوله‬ ‫گاز به کش��ورهای اروپایی و اسیایی اشاره کرد؛ خط‬ ‫لوله صلح نیز از جمله انهاس��ت‪ .‬با تغییر دولت‪ ،‬روند‬ ‫حرکت در فراهم کردن زیرساخت های گاز‪ ،‬تغییر کرد‬ ‫و ارام تر ش��د‪ .‬اگر ای��ران در زمینه گاز ان گونه که در‬ ‫عرصه نفت فعال است‪ ،‬فعال بود و میزان بازی گازی‬ ‫ایران در عرصه بین الملل تا حدی با فعالیت های ایران‬ ‫در زمینه نفت برابری می کرد‪ ،‬امروز اوضاع‬ ‫به گونه ای دیگر بود‪ .‬عضو سابق کمیسیون‬ ‫ان��رژی و بازرس بخش انرژی وزارت نفت با‬ ‫اشاره پاک بودن انرژی گاز گفت‪ :‬نیروی گاز‬ ‫در دنیا به ویژه در کشورهای صاحب فناوری‬ ‫و به اصط�لاح‪ ،‬جهان اول��ی اهمیتی حیاتی‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا نگاهی به جدول مصرف انرژی در‬ ‫کشورها می توان این مهم را بیشتر درک کرد؛ تمامی‬ ‫تو پ ز و حمل ونقل‬ ‫وسایل گرمایشی و سرمایشی‪ ،‬پخ ‬ ‫ب��ا گاز کار می کنند‪ .‬حال در نظ��ر بگیرید برنامه ای‬ ‫که ‪ ۱۶‬س��ال پیش شروع ش��ده اگر با همان سرعت‬ ‫اولی��ه ادامه می یا ف��ت‪ ،‬درحال حاضر بخش��ی از گاز‬ ‫اروپا‪ ،‬پاکستان‪ ،‬هند و ایران تامین می شد‪ ،‬ایا امریکا‬ ‫می توانس��ت حتی فکر تحریم علیه ایران را‬ ‫عن��وان کند؟ ایا کش��ورهای اروپایی اجازه‬ ‫می دادند ایران به عن��وان تامین کننده گاز‬ ‫کشورش��ان تحریم شود؟ وی افزود‪ :‬تفاوت‬ ‫گاز با نفت این اس��ت که گاز به س��هولت‬ ‫ام��کان جایگزین ک��ردن ن��دارد‪ ،‬امروز به‬ ‫دالیل متفاوت متقاضی خرید نفت می تواند‬ ‫فروشنده نفت خود را عوض کند‪ .‬هر چند نفت و گاز‬ ‫زیر زمین و به طور تقریبی در ش��رایط مش��ابه و در‬ ‫کنار هم قرار دارند اما به شکل کلی فناوری مورد نیاز‬ ‫نفت بسیار ساده تر از گاز است‪ .‬نفت از راه کشتی های‬ ‫نفتکش یا خط لوله منتقل می ش��و د اما در زمینه گاز‬ ‫این اصل حاکم نیست‪ .‬کشور خریدار به معنای واقعی‬ ‫وابسته به کش��ور فروشنده گاز می شود‪ .‬به دو دلیل‪،‬‬ ‫نخس��ت انکه تعداد تولیدکنندگان گاز همچون نفت‬ ‫متنوع نیست و مهم تر انکه ایجاد خط لوله گاز و ورود‬ ‫ان به کش��ورها در یک بازه زمان��ی کوتاه امکان پذیر‬ ‫نیس��ت و نیاز به یک برد زمانی دارد‪ .‬همچنین پاک‬ ‫بودن انرژی گاز و وابس��ته ب��ودن ان به حیات مردم‬ ‫جهان باعث شده است هیچ سیاستمداری نتواند ان‬ ‫را دستمایه بازی های سیاسی قرار دهد یا به عبارتی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از تحریم ها بر گاز در قال��ب هزینه و فایده‬ ‫قابل توجیه نباش��د‪ .‬درحال حاضر ب��ا توجه به اینکه‬ ‫می��زان تولید و صادرات گاز ای��ران رقم قابل توجهی‬ ‫نیست‪ ،‬امکان اس��تفاده از گاز به عنوان اهرمی برای‬ ‫کاهش تنش ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایران و اهمیت گاز‬ ‫‹ ‹بررسی راهکارهای دیگر‬ ‫این اظهارات در حالی اس��ت که س��یدحمید حسینی‪،‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه فعال اتفاق جدی��دی در عرضه نفت خام در‬ ‫بورس رخ نداده اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬اتفاق جدیدی در این‬ ‫زمین��ه رخ نداده زیرا تحریم های نفتی هنوز جدی نش��ده‬ ‫است تا سازکاری فراهم و اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه عرضه نفت خام در ب��ورس هنوز به‬ ‫سازکارهای بیشتری نیاز دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این باره یک‬ ‫تصمیم کلی گرفته ش��ده است و به ایین نامه و هماهنگی‬ ‫بین بخش های مختلف اقتصادی کشور احتیاج دارد‪.‬‬ ‫من فکر می کنم منتظرند مش��خص شود مذاکرات نفتی‬ ‫با اروپا به کجا می رسد‪.‬‬ ‫سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬گروه دیگری با شرکت نفت چین درحال مذاکره‬ ‫ب��ود و گروهی ه��م در کنفرانس اخیر نفت در س��نگاپور‬ ‫مذاکره کرد‪.‬‬ ‫کارشناسان در حال رصد مذاکرات هستند تا ببینند چه‬ ‫نتیجه ای در پی دارد‪ .‬اگر این مذاکرات به نتیجه نرس��ید‪،‬‬ ‫عرضه نفت خام در بورس جدی تر فعال خواهد شد‪.‬‬ ‫کرده اند‪ ،‬ش��رکت های صاحب فناوری ال ان جی در این‬ ‫کش��ورها‪ ،‬گازی با مرغوبیت صادرات��ی تولید کرده اند‪،‬‬ ‫تراز تجاری خود را افزایش داده اند‪ .‬با وجود اینکه دومین‬ ‫کش��ور دارنده ذخایر گازی هس��تیم ‪ ،‬ب��ه دلیل فناوری‬ ‫قدیمی‪ ،‬نداش��تن مش��تری و تحریم ها امکان صادرات‬ ‫نداریم ‪.‬‬ ‫ام��ا نمی توان بی کار نشس��ت و فقط ش��اهد بود که‬ ‫قطری ها از میدان های مش��ترک گازی‪ ،‬قدرت کش��ور‬ ‫خود را افزایش دهند‪ ،‬ترکمنس��تان گاز خود را از ایران‬ ‫عب��ور دهد و به دنیا صادر کند و روس��یه از اروپا به دلیل‬ ‫انکه حیات اروپا را در دس��ت دارد‪ ،‬امتیاز گیری کند‪ .‬ان‬ ‫وقت ما گاز را به روس��یه بفرستیم که روس ها برای مان‬ ‫بفروشند‪.‬‬ ‫ای��ران در ش��رایط تحریم اس��ت مش��تری هم برای‬ ‫گاز ایران به ش��کل بالفع��ل وجود ن��دارد‪ ،‬در این دوره‬ ‫چن��د راهکار می ت��ون ارائه کرد‪ :‬بهین��ه کردن مصرف‬ ‫گاز در ایران‪ ،‬س��وق دادن س��رمایه به بخ��ش گاز با در‬ ‫نظر گرفتن تش��ویق ها‪ ،‬محکم کردن روابط دوستانه با‬ ‫همس��ایگان‪ ،‬برقراری قرارداده��ای انتقال برق به عراق‬ ‫و پاکس��تان‪ ،‬ایجاد نیروگاه های حرارتی در کشورهای‬ ‫نیازمن��د به ب��رق و تحویل برق در مقص��د‪ ،‬تالش برای‬ ‫تولید گاز ال ان جی به میزان فراوان با فعال کردن بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬تبدیل گاز به انرژی های دیگر همچون برق و‬ ‫فراهم کردن حضور بخش خصوصی سایر کشورها برای‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه گاز‪.‬‬ ‫غالمرضا ش��رفی‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که نقاط مثبت و منفی سرمایه گذاری روی گاز‬ ‫را چگونه ارزیابی می کنید‪ ،‬به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬گاز از جمله‬ ‫منابع پاکی اس��ت که برای کش��ورهای سردسیر و صنعتی از اهمیت‬ ‫حیاتی برخوردار اس��ت و رس��یدن به این بازار برای ایران استراتژیک‬ ‫اس��ت اما مشکل این است که کش��ورهای مصرف کننده اصلی گاز در‬ ‫فاصله دوری از ایران قرار گرفته اند و مزیت ایران داشتن منابع فراوان‬ ‫گازی اس��ت‪ .‬دولت باید تالش کند برای بهره گیری از سهم بیشتری‬ ‫از بازار جهانی گاز‪ ،‬صنعت گاز کشور را ب ه برتری نسبی سوق دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تنوع کشورهای خریدار گاز گفت‪ :‬خریداران‬ ‫و تولیدکنن��دگان گاز در پیمان ه��ای دو جانبه و چند جانبه‬ ‫خاص��ی قرار دارند و از این طریق مبادرت به خرید و فروش‬ ‫گاز می کنن��د‪ .‬موجودی��ت صادراتی و تراز تجاری کش��ور با‬ ‫تحریم ها با خطر روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به لزوم استفاده از گاز‬ ‫ب��ه عنوان انرژی پاک گفت‪ :‬یکی از بزرگ ترین پروژه جهانی‬ ‫گازی در عسلویه اغاز به کار کرد‪ .‬با این پروژه ایران توانست تولیدات‬ ‫گازی خ��ود را متنوع کند‪ .‬همچنین در زمینه فناوری اس��تخراج گاز ‬ ‫پیشرفت بسیاری داشته ایم به شکلی که در بازار محصوالت‬ ‫پتروشیمیایی به تنوع دست خواهیم یافت‪ .‬ما با این فناوری‬ ‫می توانیم صنایع پایین دس��تی را نیز توسعه دهیم و با توجه‬ ‫به انکه محدودیت نفت را ندارد‪ ،‬به راحتی در بازار به فروش‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه موضوع مصرف بهین��ه گاز گفت‪ :‬میزان‬ ‫زیرس��اخت های کشور برای موضوعی به اهمیت گاز چندان‬ ‫کافی نیست‪ ،‬میزان ذخیره گازی ایران و میزان بهره برداری از گاز در‬ ‫یک تناسب بهره بردارانه نیست‪ .‬باید این تناسب ایجاد شود‪.‬‬ ‫روسیه از سال اینده برق به ایران صادر می کند‬ ‫وزارت انرژی روس��یه در اطالعی��ه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫روسیه از س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی(‪ 1398‬خورشیدی)‬ ‫ب��ه صورت ازمایش��ی به ای��ران برق ص��ادر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬برق صادراتی از طریق کریدور انرژی روس��یه ‪-‬‬ ‫ جمه��وری اذربایجان ‪-‬ایران به جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری تاس‪ ،‬اطالعیه‬ ‫وزارت انرژی روسیه در پایان نخستین نشست گروه‬ ‫کاری س��ه جانبه برای پیوس��تن ش��بکه های انرژی‬ ‫ایران‪ -‬روس��یه و جمه��وری اذربایجان صادر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ در اطالعیه وزارت انرژی روس��یه ( بدون ذکر نام‬ ‫مقام های ایرانی و جمهوری اذربایجان در نشس��ت‬ ‫س��ه جانبه و محل برگزاری این نشست) امده است‪:‬‬ ‫در این نشس��ت از طرف روسیه‪ ،‬اناتولی یانوفسکی‬ ‫معاون وزیر انرژی حضور داشت‪.‬‬ ‫بر اس��اس این اطالعیه‪ ،‬طرف های ش��رکت کننده‬ ‫در این نشس��ت اتفاق نظر داش��تند که شرکت های‬ ‫اینتر رائو روس��یه‪ ،‬توانیر ایران و ش��رکت اذر انرژی‬ ‫جمهوری اذربایجان باید تنظیم پیشنهادهای معین‬ ‫برای تجارت نیروی برق در مجموعه ش��بکه برق ‪۳‬‬ ‫کش��ور را سرعت بخش��یده و امکان صادرات نیروی‬ ‫ب��رق به طور ازمایش��ی به ایران در س��ال اینده را‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪ 4 1397‬صفر ‪ 14 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 504‬پیاپی ‪2477‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سودجویی دالالن از زعفران‬ ‫حسین شیرزاد‬ ‫محمد شفیع ملک زاده‬ ‫غالمرضا میری‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اغاز همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی با فائو نشان داد‬ ‫سهم خواهی زعفران ایرانی از بازارهای جهانی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در حالی که کارشناسان از صادرات ‪ ۸۰‬درصدی زعفران‬ ‫ایرانی خبر می دهند عده ای دیگر معتقدند سهم ایران از‬ ‫بازار جهانی زعفران پایین است و انتظار می رود همکاری‬ ‫سازمان مرکزی تعاون روستایی با فائو در انجام مطالعات‬ ‫علم��ی زنجیره ارزش و تامین زعفران‪ ،‬فراوری زعفران‪،‬‬ ‫معرفی رس��می برند مل��ی زعفران ای��ران در بازارهای‬ ‫ه��دف بتواند حضوری پر رنگ و ق��وی از زعفران ایرانی‬ ‫در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که پی��رو اع�لام امادگی دفتر‬ ‫نمایندگی جمهوری اس�لامی ایران درباره ایجاد زمینه‬ ‫همکاری این س��ازمان با فائو در چارچوب توس��عه توان‬ ‫بازاریاب��ی محص��والت داخلی و بهبود ت��وان تولیدی و‬ ‫صادراتی ش��بکه تعاونی های روس��تایی و کش��اورزی‪،‬‬ ‫مکاتبه رس��می در این زمینه ب��ا دفتر نام برده در ایتالیا‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫در این مکاتبه ضمن اشاره به جایگاه و نقش سازمان‬ ‫و ش��بکه تعاونی های روس��تایی و کش��اورزی در بخش‬ ‫کش��اورزی کشور به ویژه کارکردهای ان در توسعه بازار‬ ‫و بازرگان��ی محص��والت کش��اورزی‪ ،‬امادگی همکاری‬ ‫تجاری این سازمان با طرف های اروپایی به ویژه در امور‬ ‫بازاریابی و توسعه محصول با محوریت زعفران و اهمیت‬ ‫راهبردی گیاه زعفران اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬در این زمینه‬ ‫محصوالت��ی با ارزش افزوده ب��اال و دارای مزیت داخلی‬ ‫مانن��د زعفران(با تاکید برتقویت م��اده موثره ان یعنی‬ ‫کروس��ین‪ ،‬پیکروکروسین و سافرانال) و خواص دارویی‬ ‫ان از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مورد‬ ‫نظر بوده و به امادگی اتحادیه های سراسری تعاونی های‬ ‫روستایی زیر پوشش س��ازمان مرکزی تعاون روستایی‬ ‫ایران برای مشارکت در این زمینه نیز اشاره شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجیره ارزش زعفران‬ ‫حس��ین شیرزاد‪ ،‬معاون وزیر جهاد کشاورزی از سهم‬ ‫پایین ایران از بازار جهانی زعفران استان انتقاد کرد و از‬ ‫اغاز همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی با فائو در‬ ‫زمینه زنجیره ارزش زعفران خبر داد‪.‬‬ ‫ش��یرزاد اظهار کرد‪ :‬با پیگیری و برگزاری جلسه های‬ ‫مش��ترک از سوی حس��ین عمادی‪ ،‬نماینده جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬مدیر کل فائو اقای داسیلوا در ‪ ۳۱‬مرداد‬ ‫امسال‪ ،‬پیشنهاد خود برای ارائه کمک های فنی از جمله‬ ‫«حمایت از توس��عه پایدار زنجیره ارزش زعفران کشور‪،‬‬ ‫با این حال‪ ،‬کارشناسان بر این باورند که اکنون نیز ‪۸۰‬‬ ‫بهبود ارزش افزوده و محصوالت جنبی‪ ،‬حمایت از نشانه‬ ‫درصد از زعفران تولیدی صادر می شود‪ .‬غالمرضا میری‪،‬‬ ‫جغرافیای��ی زعفران ایران(نش��انه ‪ )GI‬از طریق تقویت‬ ‫ نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران با اش��اره به اینکه ‪۸۰‬‬ ‫تعاونی ها و ش��رکت های خصوصی و به طور کلی تقویت‬ ‫درصد زعفران تولیدی به بازارهای هدف صادر می شود‪،‬‬ ‫ساختار زنجیره ارزش» را ارائه کرده و ضمن ابراز تمایل‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به انکه تا اغاز فصل برداشت زمان‬ ‫فراوان به همکاری‪ ،‬خواستار اعزام هیاتی از فائو به ایران‬ ‫زیادی باقی نمانده اس��ت از این رو‪ ،‬خریدار چندانی در‬ ‫برای بررسی راهکارهای پیش رو شده است‪.‬‬ ‫بازار داخل و خارج برای زعفران کهنه وجود ندارد‪ .‬میری‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی در توضیح های بیشتر به‬ ‫با انتقاد از افزایش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی نرخ طالی سرخ در‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬بر اساس پیش��نهاد فائو این همکاری ها از‬ ‫یک ماه گذشته در بازار به ایرنا گفت‪ :‬هم اکنون حداقل‬ ‫طریق مرکز س��رمایه گذاری فائو در زمینه اجرای طرح‬ ‫نرخ هر کیلو طالی سرخ ‪ ۶‬میلیون و حداکثر ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫توسعه زنجیره ارزش زعفران انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫به گفته ش��یرزاد‪ ،‬پیشنهاد شده است تا با استفاده از‬ ‫وی افزود‪ :‬هر سال از یک ماه مانده به فصل برداشت‪،‬‬ ‫الگوه��ای موفق در زمینه تحلیل بازار محصوالت مانند‬ ‫قیمت زعفران به سبب سودجویی دالالن با نوسان هایی‬ ‫«تحلیل بازار زعفران»‪ ،‬طرح هایی ویژه درباره محصول‬ ‫در بازار روبه رو اس��ت که امس��ال خرید زعفران از سوی‬ ‫زعفران نیز اجرا شود‪.‬‬ ‫س��ازمان تعاون روس��تایی در اغاز فصل سال گذشته از‬ ‫مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی تصریح ک��رد‪ :‬در این‬ ‫کش��اورزان و عرضه در بورس کاال موجب شد تا دالالن‬ ‫زمینه تبادل نظرهای کارشناسی درباره نحوه انجام این‬ ‫جدی��دی در بازار به وجود ایند و به قیمت های دلخواه‪،‬‬ ‫مبادالت و به ویژه تاکید س��ازمان بر برنامه های عملیاتی‬ ‫این محصول را در بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫و اجرایی و گذار از ارزیابی های مطالعاتی در دست اقدام‬ ‫به گفته میری‪ ،‬اگرچه س��ازمان تعاون روستایی با دو‬ ‫است‪.‬‬ ‫هدف حمایت از کشاورز و تنظیم و ثبات نرخ در بازار به‬ ‫ش��یرزاد اف��زود‪ :‬نکته قابل بیان دیگ��ر اینکه با ابتکار‬ ‫ای��ن حوزه ورود ک��رد اما در عمل‪ ،‬اتفاق دیگری رخ داد‬ ‫سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور برای نخستین بار‬ ‫چراک��ه دالالن با خری��د زعفران از بورس‬ ‫کنت��رل کیف��ی محص��ول و تعیی��ن ‬ ‫کاال و احت��کار در خانه ه��ا اقدام به خروج‬ ‫درجه( گری��د) زعفران بر اس��اس ش��کل‬ ‫ظاهری (خصوصی��ات مورفولوژی��ک) از خرید زعفران از سوی ان از گ��ردش بازار کردن��د که در نهایت‪،‬‬ ‫سوی ازمایشگاه هایی برای کنترل کیفی سازمان تعاون روستایی این امر منجر به افزایش ‪ ۴۰‬درصدی نرخ‬ ‫محص��ول زعفران و کارشناس��ان مجرب و عرضه در بورس کاال زعفران در بازار شد‪.‬‬ ‫موجب شد تا دالالن � ضرورت مدیریت بازار‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ازمایش��گاه های همیار به جدیدی در بازار به وجود ب��ا این ح��ال‪ ،‬برخی کارشناس��ان نیز‬ ‫کارگرفته شده در طرح شامل ازمایشگاه ایند و از این فرصت معتقدن��د نوس��ان یا کاهش ش��دید نرخ‬ ‫روبینا گل پاس��ارگاد (تایباد)‪ ،‬ازمایشگاه پیش امده سودهای زعف��ران به عنوان یکی از محصوالت مهم‬ ‫هنگفتی را به جیب‬ ‫صادراتی هیچ یک اصولی و عادالنه نیست‬ ‫کیان طوس (تربت حیدریه)‪ ،‬ازمایش��گاه‬ ‫پژوهش��کده علوم صنایع غذایی (مشهد)‪ ،‬بزنند‪.‬همچنین رئیس ک��ه این موض��وع مس��تلزم مدیریت بازار‬ ‫ازمایش��گاه اتکام (دانش��گاه فردوس��ی نظام صنفی کشاورزی محصوالت کشاورزی و حمایت همه جانبه‬ ‫مشهد)‪ ،‬ازمایش��گاه مصطفوی(مشهد)‪ ،‬اقدام سازمان تعاون از قانون انتزاع اس��ت‪ ،‬تا از این مش��کالت‬ ‫روستایی را امری‬ ‫رهای��ی یابیم‪ .‬محمد ش��فیع مل��ک زاده‪،‬‬ ‫ازمایش��گاه تست ا( مش��هد) و ازمایش��گاه‬ ‫مهم برای حمایت از‬ ‫رئی��س نظ��ام صنفی کش��اورزی و منابع‬ ‫ن( قائن خراسان جنوبی)‬ ‫تروند زعفران قائ ‬ ‫کشاورزان و تنظیم بازار‬ ‫طبیعی کشور در توضیح بیشتر به باشگاه‬ ‫ب��وده که این ط��رح با حضور ‪ ۳‬مباش��ر‬ ‫زعفران می داند‬ ‫خبرن��گاران جوان گف��ت‪ :‬با توجه به انکه‬ ‫خرید زعفران در استان خراسان رضوی و‬ ‫‪ ۸۰‬درصد زعفران تولیدی صادراتی است‪،‬‬ ‫‪ ۳‬مباش��ر در خراسان جنوبی در مجموع‪ ،‬‬ ‫‪ ۶‬مباشر انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹زعفران کهنه خریدار ندارد‬ ‫بی ثبات��ی بازار ضربه مهلکی به ص��ادرات وارد می کند‪،‬‬ ‫که تمامی این مس��ائل ناش��ی از ضعف مسئوالن دولتی‬ ‫در بحث تنظیم بازار اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ازمان تعاون‬ ‫روس��تایی با هدف حمایت از کش��اورزان و تنظیم بازار‬ ‫اقدام به خرید ‪ ۶۰‬تن زعفران از تولیدکنندگان کرد که‬ ‫این امر افزایش نرخ محصول و جلوگیری از ضرر و زیان‬ ‫کشاورزان در بازار را به همراه داشت‪.‬‬ ‫به گفته ملک زاده‪ ،‬ورود س��ازمان تعاون روس��تایی و‬ ‫خرید زعفران با نرخ مناسب از کشاورزان منجر به حذف‬ ‫تعدادی از واسطه ها و ثبات نرخ در بازار شد‪.‬‬ ‫رئیس نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی کشور‬ ‫با اشاره به اینکه افزایش نجومی نرخ زعفران و بی ثباتی‬ ‫بازار ضربه مهلکی ب��ه تولیدکننده و مصرف کننده وارد‬ ‫می کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مس��ئوالن ذی ربط با نظارت بر بازار‬ ‫باید شرایط را به گونه ای فراهم کنند تا این محصول به‬ ‫سختی ب ه دست مصرف کننده نرسد‪.‬‬ ‫ملک زاده در ادامه افزود‪ :‬با وجود اجرای قانون تمرکز‪،‬‬ ‫حمایت الزم از وزارت جهاد کشاورزی به درستی انجام‬ ‫نش��د در حال��ی که با حمایت همه جانب��ه از این قانون‪،‬‬ ‫ش��اهد ثبات ن��رخ و تنظیم ب��ازار در تمامی محصوالت‬ ‫کشاورزی بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند که خرید زعفران‬ ‫از سوی سازمان تعاون روستایی و عرضه در بورس کاال‬ ‫موجب ش��د تا دالالن جدیدی در بازار به وجود ایند و‬ ‫از این فرصت پیش امده س��ودهای هنگفتی را به جیب‬ ‫بزنن��د و در مقابل رئیس نظام صنفی کش��اورزی اقدام‬ ‫س��ازمان تعاون روس��تایی را امری مهم برای حمایت از‬ ‫کش��اورزان و تنظیم ب��ازار زعفران می داند‪ .‬البته ناگفته‬ ‫نماند که هر سال از یک ماه مانده به اغاز فصل برداشت‪،‬‬ ‫دالالن به سبب انکه دیگر محصولی در دست کشاورزان‬ ‫نیس��ت‪ ،‬با احتکار س��اختگی و کمبود تصنعی اقدام به‬ ‫عرض��ه زعفران با قیمت های دلخ��واه در بازار می کنند‪.‬‬ ‫امس��ال هم بازار زعفران از این امر مس��تثنا نبوده است‬ ‫چرا که در یک ماه گذشته نرخ طالی سرخ ایرانی در بازار‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد افزایش داشته است‪ .‬با توجه به انکه تولید‬ ‫طالی سرخ به صورت انحصاری در اختیار ایران است و‬ ‫کشور ما حدود ‪ ۹۴‬درصد زعفران دنیا را تامین می کند‪،‬‬ ‫نوس��ان نرخ و س��ودجویی دالالن از جمله موضوع هایی‬ ‫اس��ت که می تواند س��د راه توس��عه صادرات ش��ود و از‬ ‫سرخی روز افزون ان بکاهد‪.‬‬ ‫تولید پسته در امریکا رکورد زد‬ ‫یک مقام مسئول‪ ،‬میزان تولید پسته امسال را ‪۵۰‬‬ ‫هزار تن عنوان کرد و ب��ا بیان اینکه صادرکنندگان‬ ‫با مش��کالت بخش��نامه های ارزی دست و پنجه نرم‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید شرایط صادرات را بهبود‬ ‫ بخش��د‪ .‬محمدعلی محمدمیرزاییان با بیان اینکه از‬ ‫‪ ۲۱‬فروردین ‪ ۹۷‬که بخش��نامه ‪ ۴‬ماده ای از س��وی‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ب��رای ن��رخ ارز ابالغ‬ ‫ش��ده تا به امروز که ‪ ۶‬ماه از س��ال می گذرد‪ ،‬هنوز‬ ‫وضعی��ت صادرات‪ ،‬ارز حاصل از ان‪ ،‬پیمان س��پاری‬ ‫و تعهد ارزی ک��ه صادرکنندگان باید ارائه دهند‪ ،‬به‬ ‫صورت کامال ش��فاف تبیین نشده به مهر گفت‪ :‬این‬ ‫امر به دلیل ان اس��ت که صادرکنندگان پس��ته‪ ،‬در‬ ‫دو هفته گذشته پیوس��ته پیگیر حل این مشکالت‬ ‫بوده ان��د به ویژه اینک��ه برای ص��ادرات‪ ،‬در ماه های‬ ‫گذش��ته بخش��نامه های بس��یاری صادر شده است‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون بازرگانی ات��اق بازرگانی کرمان‬ ‫افزود‪ :‬کمیس��یون بازرگانی ات��اق بازرگانی کرمان‪،‬‬ ‫چهارشنبه هفته گذش��ته جلسه ای با حضور تمامی‬ ‫صادرکنندگان بزرگ اس��تان برگزار کرد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫گزارش ها در این جلس��ه‪ ،‬مشخص است که امسال‬ ‫حداکث��ر ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۰‬درصد میزان تولید پس��ته در‬ ‫سال های قبل‪ ،‬تولید ش��ده و سقف محصول‪ ،‬کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬ه��زار تن اس��ت‪ .‬علت این هم ب��ه روایتی‪ ،‬به‬ ‫ن��وع اب و هوای س��ال ‪ ۹۷‬برمی گردد به نحوی که‬ ‫گرمازدگی اغاز س��ال موجب شده تا تولید به شدت‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫محمد میرزایی��ان تصری��ح ک��رد‪ :‬در عین حال به‬ ‫روای��ت دیگر‪ ،‬ممکن اس��ت کاهش تولید پس��ته بر‬ ‫اثر برخی اقدام های انجام ش��ده در سال های گذشته‬ ‫به ویژه اس��تفاده از س��موم غیراس��تاندارد باشد اما‬ ‫عم��ده نظرها درب��اره علت کاهش تولید پس��ته‪ ،‬به‬ ‫تغیی��رات اب و هوایی مرتبط می ش��د؛ البته باید به‬ ‫این نکته نیز اش��اره کر د که درختان پسته‪ ،‬به طور‬ ‫عمده درختان قوی نیس��تند و در سال های گذشته‪،‬‬ ‫به دلیل ش��رایط بد کش��ور در هزینه های نگهداری‬ ‫باغ ها‪ ،‬نوع س��موم و کودهای قابل اس��تفاده‪ ،‬اسیب‬ ‫دیده اند‪.‬‬ ‫وی می��زان تولید پس��ته امریکا در س��ال جاری‬ ‫را ‪ ۴۴۰‬ه��زار تن عنوان و خاطرنش��ان کرد‪ :‬میزان‬ ‫تولید پسته در امریکا رکورد خود در طول سال های‬ ‫گذش��ته را به ثبت رس��اند ه اس��ت؛ اگرچه محصول‬ ‫به دس��ت امده‪ ،‬ریزتر از سال های قبل بوده که دلیل‬ ‫ان هم ازدیاد محصول بوده اس��ت اما در مجموع‪ ،‬با‬ ‫انچه از سال گذشته از تولید امریکا به امسال انتقال‬ ‫داده ش��ده اکنون بیش از ‪ ۵۵۰‬هزار تن پسته روانه‬ ‫بازار ش��ده است‪ .‬براورد ما نیز در ایران‪ ،‬کمتر از ‪۵۰‬‬ ‫هزار تن محصول است که البته انچه از سال گذشته‬ ‫نیز وجود دارد‪ ،‬بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬هزار تن اس��ت؛ پس‬ ‫ایران در مجموع امس��ال در طول س��ال‪ ،‬حدود ‪۷۰‬‬ ‫هزار تن پسته در اختیار دارد که از این رقم‪ ،‬حداکثر‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تن ان‪ ،‬محصول صادراتی است و بخشی از‬ ‫ان نیز ضایعات بوده و غیرقابل صادرات است‪.‬‬ ‫محمدمیرزایی��ان ادام��ه داد‪ :‬امس��ال بازاره��ای‬ ‫صادراتی پس��ته ش��اید ب��ا کمبود محص��ول ایرانی‬ ‫روبه رو ش��وند و به طور عمده بازارها را امریکایی ها‬ ‫در اختیار قرار خواهند داش��ت اما اگر س��ال اینده‬ ‫پس��ته داشته باشیم‪ ،‬باز هم به بازارها برمی گردیم و‬ ‫این طور نیست که بازار را از دست داده باشیم چراکه‬ ‫اگر پس��ته ایرانی به بازاری عرضه شود‪ ،‬به طور حتم‬ ‫خریداران ان را به پسته امریکایی ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه س��ازمان تع��اون‬ ‫روس��تایی ب��ا ه��دف حمایت‬ ‫از کش��اورزان و تنظی��م ب��ازار‬ ‫وارد ح��وزه خری��د زعف��ران از‬ ‫کش��اورزان ش��د ام��ا ب��ه طور‬ ‫ناخواس��ته دالالن جدی��دی را‬ ‫در ب��ازار به وج��ود اورد که بر‬ ‫علی حسینی‬ ‫افزایش نرخ زعف��ران در پایان‬ ‫عضو شورای ملی زعفران‬ ‫فصل بی تاثیر نبود‪.‬‬ ‫امس��ال ‪ ۶۰‬ت��ن زعف��ران از‬ ‫طریق سازمان تعاون روستایی‬ ‫از کش��اورزان خریداری شد که همین امر موجب شد تا دالالن‬ ‫م��وازی با تعاون روس��تایی اقدام به خری��د زعفران و نگهداری‬ ‫در انباره��ا کنند چرا که انها اطمینان داش��تند که در ماه های‬ ‫پایانی س��ال زراعی به دلیل نبود محصول در دست کشاورزان‬ ‫از این موضوع بهره مند خواهند ش��د‪ .‬نحوه عرضه زعفران های‬ ‫خریداری ش��ده از سوی سازمان تعاون روستایی در بورس کاال‬ ‫نی��ز جای انتقاد دارد‪ .‬در حقیقت‪ ،‬عرضه زعفران در بورس کاال‬ ‫موجب شد تا افراد نامرتبط با این حوزه اقدام به خرید محصول‬ ‫و دپ��وی ان در انباره��ا کنن��د تا بتوانند در ماه ه��ای پایانی به‬ ‫اغاز س��ال زراعی جدید با فروش زعفران با نرخ های غیرواقعی‬ ‫بیش��ترین س��ود را عاید خود کنند در حالی که انتظار می رفت‬ ‫سازمان تعاون روستایی فقط به افرادی که در حوزه بسته بندی‬ ‫و صادرات مشغول به کار هستند‪ ،‬زعفران عرضه می کرد‪ .‬بیشتر‬ ‫اف��رادی که از بورس کاال اقدام به خرید زعفران می کنند‪ ،‬هیچ‬ ‫س��نخیتی با بازار زعفران نداش��ته و در واحدهای بسته بندی و‬ ‫حوزه صادرات فعالیتی ندارند‪ .‬سازمان بورس بر اساس قانون به‬ ‫متقاضیان کاال عرضه می کند در حالی که انتظار می رفت از این‬ ‫افراد کارت بازرگانی یا جواز کسب مطالبه کند تا این محصول با‬ ‫ارزش صادراتی دس��ت عده ای دالل که تنها به منافع خود فکر‬ ‫می کنن��د‪ ،‬نیفت��د‪ .‬از این رو‪ ،‬نرخ واقعی هر کیلو زعفران باید ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۷‬میلیون تومان باشد اما هم اکنون با نرخ های‬ ‫بیش از ‪ ۱۴‬میلیون تومان از سوی دالالن به فروش می رسد‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به اغاز فصل برداش��ت زعف��ران از ‪ ۲۰‬مهر و ورود‬ ‫محص��ول ن��و ب��ه بازار بعید اس��ت که ن��رخ زعف��ران دوباره با‬ ‫نوسان هایی روبه رو شود چراکه در روزهای اینده زعفران نو وارد‬ ‫بازار می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬پیش بینی می شود که به زودی به نرخ‬ ‫واقعی محصول در بازار برس��یم چرا که زعفران کاالی مصرفی‬ ‫است و نمی توان بیش از حد نرخ ان را در بازار افزایش داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید شیر خام در کشور‬ ‫‪ ۵.۷‬درصد افزایش یافت‬ ‫معاون ام��ور تولیدات دامی وزارت جهادکش��اورزی گفت‪:‬‬ ‫تولید شیر خام در کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه نسبت به‬ ‫سال گذشته ‪ ۵.۷‬درصد افزایش داشته است‪ .‬مرتضی رضایی‬ ‫در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده شهرستان تنکابن به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬روند افزایش تولید ش��یرخام در کشور به گونه ای است‬ ‫ک��ه برخی دامداری های صنعت��ی افزایش بیش از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫را داشته اند و هیچ گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در س��ال گذش��ته حدود یک میلیون تن‬ ‫شیر از سوی صنایع لبنی به خارج از کشور صادر شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای جلوگیری از کاهش نرخ شیر‪ ،‬سازمان تعاون‬ ‫روس��تایی موظف شده تا ش��یر مازاد را خریداری و ان را به‬ ‫ش��یر خش��ک تبدیل کند‪ .‬رضایی تاکید کرد‪ :‬شیر خشک از‬ ‫محصوالت مورد نیاز در کشور است که با تولید ان در داخل‬ ‫ش��اهد کاهش میزان واردات در این زمین��ه خواهیم بود‪ .‬به‬ ‫گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬در‬ ‫سال های گذش��ته کارخانه های بزرگ لبنی به طور مستقیم‬ ‫ش��یر را خریداری می کردند اما اکن��ون کارخانه های بزرگ و‬ ‫کوچک زیادی خواهان جمع اوری ش��یر هس��تند‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬باید افزایش محصوالت لبنی را از جنبه های دیگر مورد‬ ‫بررسی قرار دهیم تا شاهد ثبات قیمت ها در این زمینه باشیم‪.‬‬ ‫انتخاب ‪ ۴‬استان‬ ‫برای تولید محصوالت ارگانیک‬ ‫مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا در‬ ‫حوزه محصوالت س��الم وزارت جهادکشاورزی گفت‪ :‬امسال‬ ‫‪ ۴‬اس��تان خوزس��تان‪ ،‬فارس‪ ،‬اصفهان و زنج��ان به صورت‬ ‫ازمایش��ی برای تولی��د محصوالت ارگانیک و گواهی ش��ده‬ ‫انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫س��عید سعادت در نشس��ت تخصصی بررسی ظرفیت های‬ ‫س��رمایه گذاری و راهکارهای توس��عه محصوالت ارگانیک و‬ ‫گواهی شده در خوزستان اظهار کرد‪ ۳ :‬عامل وجود کشاورزان‬ ‫اگاه و دارای دانش‪ ،‬حمایت های فنی از س��وی اتحادیه های‬ ‫کش��اورزی و ظرفیت های مناس��ب از دالی��ل انتخاب این ‪۴‬‬ ‫اس��تان برای تولید محص��والت ارگانیک و گواهی ش��ده به‬ ‫صورت ازمایشی است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬وی گفت‪ :‬در سال های‬ ‫اینده با تجربه اندوزی و افزایش س��طح اگاهی کش��اورزان‪،‬‬ ‫امکان توس��عه عمل اوری محصوالت ارگانیک و گواهی شده‬ ‫در سایر اس��تان های کشور فراهم خواهد ش��د‪ .‬مشاور وزیر‬ ‫جهادکشاورزی با اشاره به اینکه تولید محصوالت ارگانیک و‬ ‫گواهی ش��ده در دنیا در سال های گذشته رو به افزایش بوده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی نیز در این راستا از تولید‬ ‫محصوالت ارگانیک و گواهی شده حمایت می کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 504‬پیاپی ‪2477‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 22‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایین امضای تفاهمنامه با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران خبر داد‬ ‫شناسایی ‪ ۳۶۵‬فعالیت فناورانه در کشور‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫در بازدید معظمی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بررسی شد‬ ‫رفع مشکالت صنعتگران‬ ‫در ایرانشهر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان گفت‪ :‬منصور معظمی‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و رئیس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫از شهرک صنعتی ایرانشهر سیستان و بلوچستان بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬حسینعلی‬ ‫سارانی اظهار کرد‪ :‬عالوه بر این شهرک‪ ،‬واحد تولیدی ایران کوال‬ ‫نیز مورد بازدید قرار گرفت و از نزدیک با مس��ائل و مش��کالت‬ ‫این واحد اش��نا ش��دیم و تصمیم هایی برای ر فع مشکالت این‬ ‫واحد گرفته ش��د‪ .‬س��ارانی ادامه داد‪ :‬در ای��ن بازدید امینی فر‪،‬‬ ‫نماینده مردم ایرانش��هر و برخی از مسئو الن کشوری و استانی‬ ‫نی��ز معظم��ی را همراهی کردن��د‪ .‬رئیس هیات مدیره ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان سیس��تان و بلوچستان یاد اور شد‪:‬‬ ‫در این بازدید مقرر ش��د از محل یارانه صنعت بخش��ی از سود‬ ‫و کارمزد تس��هیالت این واحد پرداخت شود‪.‬سارانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬قرار ش��د این واحد از محل اعتبارات منابع داخلی‬ ‫ ها استفاده کند‪.‬‬ ‫بانک ‬ ‫بازدید بازرس ویژه‬ ‫از شهرک صنعتی کامیاران‬ ‫احمد خسروی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫کردس��تان از حض��ور بازرس وی��ژه مدیرعامل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران در اس��تان کردس��تان و‬ ‫بازدید وی از شهرک صنعتی کامیاران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان کردس��تان‪ ،‬احمد خسروی گفت‪:‬‬ ‫باتوج��ه به حضور علی قبادی‪ ،‬بازرس ویژه مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در استان کردستان‪،‬‬ ‫بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی‬ ‫کامیاران و پروژه های زیرس��اختی و شهرک سازی فعال در این‬ ‫ش��هرک با موضوع بررسی مسائل و مش��کالت شهرک صنعتی‬ ‫کامیاران و واحدهای صنعتی مستقر در ان‪ ،‬انجام گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان کردستان با‬ ‫اش��اره به اهمیت موضوع ش��عار س��ال‪ ،‬برای حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی‪ ،‬حمایت از اقتصاد به ویژه تولید را از موارد بسیار مهم این‬ ‫س��ال برش��مرد و درباره پروژه های در حال اجرا در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی سطح استان و برنامه های در دست اقدام‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان کردس��تان در سال جاری‬ ‫دارای ‪ ۶۰‬پروژه تعریف شده در شهرک ها و نواحی صنعتی سطح‬ ‫استان است که از این تعداد بیش از ‪ ۵۰‬مورد فعال هستند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬خس��روی گزارش��ی کامل از وضعیت ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی س��طح اس��تان و مش��کالت و درخواس��ت های‬ ‫واحدهای صنعتی در زمینه چگونگی تامین نیاز شرکت استانی‬ ‫کردستان در اختیار بازرس ویژه مدیرعامل سازمان قرار داد‪.‬‬ ‫خس��روی همچنین با اش��اره به مکان یابی س��اخت ش��هرک‬ ‫صنعتی شهرس��تان قروه‪ ،‬اف��زود‪ :‬راهکارهای توس��عه صنعتی‬ ‫شهرس��تان قروه‪ ،‬علل رکود یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی‪ ،‬هماهنگی برای حل مش��کالت و همچنین بررسی و‬ ‫پیگی��ری رفع موانع مربوط به تولید در دس��تور کار قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان‬ ‫حمای��ت از صنعت��کار و تولید کننده در س��ال حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی و تولید ملی را از مهم ترین وظایف ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی و تمامی نهادهای دولتی مرتبط اعالم کرد‪ .‬علی قبادی‪،‬‬ ‫بازرس ویژه مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران همچنین از پروژه خیابان کش��ی و اس��فالت فاز‬ ‫‪۲‬ش��هرک صنعتی کامیاران به طول یک کیلومتر بازدید کرد و‬ ‫پیمانکار پروژه توضیح هایی درباره مشکالت تامین قیر مورد نیاز‬ ‫و توقف پروژه در مرحله اس��فالت ریزی داد‪ .‬در این بازدید مقرر‬ ‫شد مش��کالت مطر ح شده به صورت کامل در گزارشی به حضور‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و‬ ‫معاونان مربوط تقدیم شود‪.‬‬ ‫ضع��ف در فن��اوری و اش��نا نبودن ب��ا چگونگی‬ ‫برق��راری ارتب��اط و تعام��ل ب��ا جهان ب��ه اعتقاد‬ ‫برخی کارشناس��ان‪ ،‬مش��کل امروز صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط است؛ بخش��ی از این موضوع به شبکه‬ ‫ارتباطات الکترونیکی برمی گردد و در داخل کشور‬ ‫قابل رفع اس��ت اما بخش دیگر در قالب رفت و امد‬ ‫هیات ه��ای صنعتی و بازدید از امکانات و قابلیت ها‬ ‫با کش��ورهای صاحب برند و توانمند در این زمینه‬ ‫قابل پیگیری اس��ت که کره جنوبی از جمله همین‬ ‫کشورهاس��ت و در زمینه انتقال فناوری با ایران در‬ ‫تعامل اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬به گفته مسئوالن بخشی‬ ‫از مش��کالت صاحبان صنایع کوچک و متوسط در‬ ‫زمینه فناوری و ارتقای فناوری با همکاری موسسه‬ ‫‪ GIZ‬المان برای اموزش صاحبان صنایع کوچک‬ ‫در حال رفع اس��ت تا زمین��ه راهیابی محصوالت و‬ ‫تولی��دات صنایع کوچک به بازارهای جهانی فراهم‬ ‫شود‪ .‬حال قرار است رفع نیازهای فناورانه و علمی‬ ‫و تحقیقاتی صنایع کوچک و متوس��ط مس��تقر در‬ ‫مجموعه ش��هرک های صنعتی با همکاری سازمان‬ ‫پژوهش ه��ای علم��ی و صنعتی ایران انجام ش��ود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬تفاهمنام��ه همکاری س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران با هدف‬ ‫اموزش‪ ،‬مش��اوره و انتقال فناوری های پیشرفته با‬ ‫س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران امضا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بنا بر اخرین امارهای به دست امده‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫ح��دود ‪ ۴۲‬هزار واحد صنعتی در ‪ ۸۰۸‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی به بهره برداری رس��یده و اش��تغالی‬ ‫افزون بر یک میلیون نفر را ش��امل می شود‪ .‬متولی‬ ‫اصل��ی ای��ن واحدها‪ ،‬س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی است‪ .‬این سازمان همچنین به‬ ‫منظور حمایت از صنایع کوچک و متوسط خدمات‬ ‫حمایت��ی و نرم اف��زاری را ب��رای توس��عه و ارتقای‬ ‫بهره وری انجام داده است‪.‬‬ ‫ارتق��ای فن��اوری صنایع کوچک و متوس��ط در‬ ‫قالب شناس��ایی و رف��ع نیازهای فناوران��ه‪ ،‬ایجاد‬ ‫مرکز مبادله فناوری با س��ایر کشورها (مانند مرکز‬ ‫مبادله با کره جنوبی)‪ ،‬س��اخت شهرک های فناوری‬ ‫و ایجاد مراکز تحقیق و توس��عه مش��ترک از جمله‬ ‫این خدمات اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬حمای��ت از ارتقای‬ ‫منابع انس��انی صنایع کوچک و متوس��ط در قالب‬ ‫برگ��زاری دوره های اموزش��ی مدیریتی و مهارتی‪،‬‬ ‫برگ��زاری توره��ای صنعتی‪ ،‬ایج��اد مراکز اموزش‬ ‫ج��وار کارگاهی و نیز توس��عه بازاره��ای داخلی و‬ ‫صادرات��ی از دیگ��ر اقدام ه��ای این س��ازمان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمایت از توس��عه بازارهای داخل��ی و صادراتی‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط در قال��ب اقدام های‬ ‫حمایت��ی همچ��ون حض��ور در نمایش��گاه‪ ،‬اعزام‬ ‫و دع��وت از هیات ه��ای تج��اری‪ ،‬ایجاد و توس��عه‬ ‫کنسرس��یوم های صادراتی و برندهای مش��ترک از‬ ‫س��وی این س��ازمان به منظور حمایت از توس��عه‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط تولیدی انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫که بای��د راه ها و روش های نوی��ن را بیابیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‹ ‹استقرار ‪ ۲‬هزار استارت اپ‬ ‫ب��ه عنوان نمونه‪ ،‬قطعات ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫واحدهای تولی��دی غیرفعال و راک��د را می توانیم‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در ایی��ن امضای‬ ‫به دیگ��ر کش��ورها بفروش��یم و ارزاوری داش��ته‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با سازمان پژوهش های‬ ‫وی با انتقاد از این موضوع که خسارت نقدینگی‬ ‫علمی و صنعتی ایران با هدف اموزش‪ ،‬مش��اوره و‬ ‫ک��ه در جامع��ه ایجاد ش��ده اس��ت را تولیدکننده‬ ‫انتقال فناوری های پیش��رفته گف��ت‪ ۳۶۵ :‬فعالیت‬ ‫می ده��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این گون��ه تفاهمنامه ها باید‬ ‫فناورانه که می تواند منش��ا تحول در کش��ور باشد‪،‬‬ ‫خروج��ی کاربردی داش��ته باش��ند و اکنون که در‬ ‫شناس��ایی شده اس��ت و در ‪ ۳‬س��ال اینده باید ‪۲‬‬ ‫ش��رایط خاصی نیز قرار داریم اهمیت این موضوع‬ ‫هزار اس��تارت اپ در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫دوچندان می شود‪.‬‬ ‫مستقر شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم اینکه‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از‬ ‫کارگروهی برای عملیاتی کردن این تفاهمنامه باید‬ ‫روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫تشکیل شود‪ ،‬افزود‪ :‬در استان هایی مانند گلستان‪،‬‬ ‫صنعت��ی ایران‪ ،‬نجفی همچنین به بحث نوس��ازی‬ ‫مرکزی و اذربایجان شرقی واحدهایی را شناسایی‬ ‫صنایع اش��اره و اظهار ک��رد‪ ۳۱ :‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد‬ ‫کردیم که به عنوان نمونه ازمایش��ی می توانند در‬ ‫صنعتی را تا ‪ ۳‬س��ال اینده باید نوسازی و بهسازی‬ ‫این تفاهمنامه مفید واقع شوند‪.‬‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نجفی با اعالم اینکه در ‪ ۳‬سال اینده باید ‪ ۲‬هزار‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با اعالم‬ ‫استارت اپ در نواحی و شهرک های صنعتی مستقر‬ ‫اینک��ه ‪ ۳۶۵‬فعالی��ت فناورانه که می تواند منش��ا‬ ‫ش��وند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬برای اس��تقرار ش��رکت های‬ ‫تحول در کش��ور باشد‪ ،‬شناسایی شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دانش بنیان در درون شهرک های صنعتی تسهیالت‬ ‫در ه��ر کاری می خواهیم وارد ش��ویم باید اگاهانه‬ ‫ویژه ای به صورت ‪ ۶۰‬ماه تقسیط داریم‪.‬‬ ‫وارد شویم که این یکی از رموز موفقیت است‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور شد‪ :‬حدود ‪ ۸‬هزار دانشجوی‬ ‫نجفی با اش��اره به اینکه بی��ش از ‪ ۸۴‬هزار واحد‬ ‫ارشد و دکترا به صورت عملی در واحدهای صنعتی‬ ‫صنعت��ی داری��م ک��ه ‪ ۹۲‬درص��د ان‬ ‫در قالب طرح کارورزی مش��غول به‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر‬ ‫ب��رای کارافرین و بنگاهدار فضای الزم تفاهمنامه همکاری سازمان کار هستند‪.‬‬ ‫را به وجود اوریم‪ ،‬موفق خواهیم ش��د صنایع کوچک و شهرک های � کمک ه�ای علم�ی به صنایع‬ ‫صنعتی ایران با سازمان‬ ‫کوچک‬ ‫و امیدواریم این نشس��ت پایه گذار یک‬ ‫پژوهش های علمی و‬ ‫علیرضا عش��وری‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫حرکت علمی در کشور باشد‪.‬‬ ‫صنعتی ایران امضا شد‪.‬‬ ‫پژوهش های علمی و صنعتی ایران‬ ‫راکد‬ ‫واحدهای‬ ‫‹ ‹ارزاوری از‬ ‫این تفاهمنامه با هدف‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک اموزش‪ ،‬مشاوره و انتقال نیز در این ایین گفت‪ :‬این سازمان‬ ‫مولود انقالب است و در سال ‪۱۳۵۹‬‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران با بیان‬ ‫فناوری های پیشرفته‬ ‫به حوزه صنایع کوچک و‬ ‫راه اندازی ش��د که تاکنون ‪ ۳۱‬دوره‬ ‫اینک��ه جایی ک��ه به��ره وری پایین و‬ ‫رقاب��ت مش��کل و هزین��ه تمام ش��ده متوسط بسته شده است‪ .‬جش��نواره خوارزمی را نی��ز برگزار‬ ‫تولید باالس��ت‪ ،‬باید به سمت استفاده حمایت از شرکت های نوپا‪ ،‬کرده اس��ت‪ .‬وی ارزیابی اختراعات‪،‬‬ ‫استارت اپ ها و شرکت های‬ ‫از فناوری ه��ای نوی��ن رف��ت‪ ،‬اضاف��ه دانش بنیان و ارتقای توان حمایت از شرکت های دانش بنیان و‬ ‫نوپا و ارتباط دانشگاه با صنعت را از‬ ‫ک��رد‪ ۲.۵ :‬درص��د از رش��د اقتصادی‬ ‫صنعتی از دیگر اهداف‬ ‫تفاهمنامه است‬ ‫وظایف این سازمان دانست و افزود‪:‬‬ ‫بای��د در ح��وزه به��ره وری و فن��اوری‬ ‫‪۷‬پژوهش��کده داری��م و امیدواریم‬ ‫باش��د‪ .‬نجفی با تاکید ب��ر این موضوع‬ ‫هدف گذاری برای مشارکت ‪ ۳۰‬درصدی زنان کارافرین‬ ‫جلسه شورای توسعه و تعاون بانوان کارافرین‬ ‫استان اردبیل با حضور پریچهر سلطانی‪ ،‬مشاور‬ ‫امور بانوان سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران و جمع��ی از بان��وان کارافرین‬ ‫برتر اس��تان اردبیل در ح��وزه صنعت‪ ،‬در محل‬ ‫استانداری اردبیل تشکیل شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اردبیل‪ ،‬در این نشست‪ ،‬پریچهر سلطانی مشاور‬ ‫امور بانوان سازمان صنایع کوچک گفت‪ :‬هدف از‬ ‫تشکیل شورای توسعه و تعاون بانوان کارافرین‪،‬‬ ‫دس��تیابی به حداق��ل مش��ارکت ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫زن��ان کارافری��ن در س��طوح سیاس��ت گذاری‪،‬‬ ‫تصمیم س��ازی و تصمیم گی��ری‪ ،‬مدیریت��ی و‬ ‫اجرایی بوده اس��ت‪ .‬وی هم افزایی و توان افزایی‬ ‫زنان کارافرین را مس��ئولیت اجتماعی این شورا‬ ‫خواند‪ .‬سلطانی با بیان اینکه دسترسی بانوان به‬ ‫کمک های دولتی و ش��بکه های حمایتی دولت‪،‬‬ ‫باید افزایش پیدا کن��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اموزش زنان‬ ‫در زمینه صادرات و کسب و کار‪ ،‬ارتقای فرهنگ‬ ‫خوداش��تغالی و استفاده از تجربه های واحدهای‬ ‫موفق‪ ،‬از دیگر اهداف تشکیل این شورا است‪.‬‬ ‫مش��اور امور بانوان س��ازمان صنایع کوچک‪،‬‬ ‫حل مش��کالت زنان کارافرین و کمک به رش��د‬ ‫و رون��ق تولی��دات انها‪ ،‬انعکاس مش��کالت انها‬ ‫به مسئوالن اس��تان‪ ،‬برگزاری نمایشگاه استانی‬ ‫برای ارائ��ه محصوالت تولی��دی را از مهم ترین‬ ‫وظایف حمایتی این شورا عنوان کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫راس��تای حمایت از تولیدات داخلی با شناسایی‬ ‫بان��وان موفق کارافرین‪ ،‬مش��وق های مناس��بی‬ ‫داده شده و بسترس��ازی برای جذب زنان نخبه‬ ‫صنعتی و صاحب اندیشه کارافرینی انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سلطانی اظهار کرد‪ :‬حضور بانوان در الیه های‬ ‫مختل��ف صنع��ت از کارافرینی ت��ا کارگری در‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬نش��ان از رشد جایگاه زن در‬ ‫فعالیت ه��ای اجتماعی و اقتصادی کش��ور دارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬ضرورت دارد س��هم بانوان در اقتصاد و‬ ‫اشتغال کشور روشن و مشخص شود‪.‬‬ ‫وی در پایان افزود‪ :‬از دیگر برنامه های سازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران‪،‬‬ ‫ایجاد بستر مناسب برای حضور زنان عرصه های‬ ‫مختل��ف‪ ،‬گس��تردن چتر حمایتی ب��رای بانوان‬ ‫ش��اغل و حفظ امنیت ش��غلی و روانی بانوان در‬ ‫کنار انجام مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی‬ ‫انها است‪.‬‬ ‫بتوانی��م کمک های علمی و تحقیقات��ی خود را به‬ ‫صنایع کوچک و متوسط عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه پژوهش��کده ها می توانند بازوی‬ ‫تحقیقاتی شهرک های صنعتی باشند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ابالغیه وزیر علوم این سازمان موظف به حمایت‬ ‫از صنعت در زمینه توانمندس��ازی صنعت و ارتقای‬ ‫صنعت با اس��تفاده از روش های نوین و اموزش در‬ ‫جنبه های مختلف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ایین امضای تفاهمنامه همکاری سازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران با س��ازمان‬ ‫پژوهش ه��ای علم��ی و صنعت��ی ایران ب��ا حضور‬ ‫رئیسان دو سازمان برگزار شد‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه با هدف اموزش‪ ،‬مشاوره و انتقال‬ ‫فناوری های پیش��رفته به ح��وزه صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط بسته شده اس��ت‪ .‬حمایت از شرکت های‬ ‫نوپ��ا‪ ،‬اس��تارت اپ ها و ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫ارتق��ای توان صنعت��ی از دیگر اه��داف تفاهمنامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس این تفاهمنامه‪ ،‬سازمان صنایع کوچک‬ ‫و س��ازمان پژوهش های علم��ی و صنعتی ایران در‬ ‫زمینه هم��کاری در برگزاری دوره های اموزش��ی‪،‬‬ ‫همایش ها و سمینارها درحوزه فعالیت های مربوط ‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی برای بازدید اس��تادان دانش��گاه ها و‬ ‫مراکز تحقیقاتی از صنایع مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی به منظور رفع مس��ائل و مش��کالت‬ ‫فناوران��ه پی��ش روی انه��ا ب��ا یکدیگ��ر همکاری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫خدمات مش��اوره و پشتیبانی از فرایند تحقیق و‬ ‫توسعه و تجاری سازی یافته های پژوهشی در انها و‬ ‫همکاری برای کمک به انتقال فناوری های پیشرفته‬ ‫از خ��ارج به داخ��ل از مفاد دیگر ای��ن تفاهمنامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫بو کار در‬ ‫همچنی��ن به منظ��ور بهبود فضای کس�� ‬ ‫ص��دد تدوین قوانین و مقررات متناس��ب با صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط و تسهیل فرایند ایجاد و توسعه‬ ‫کس��ب وکار برامد و توانست در این زمینه قدم های‬ ‫موثری بردارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی خبر داد‬ ‫واگذاری ‪ ۱۰۰‬درصدی زمین های ناحیه صنعتی مهمانک‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان‬ ‫ش��مالی در بازدید اس��تاندار خراسان ش��مالی و رئیس‬ ‫بنیاد مس��تضعفان کش��ور از ناحیه صنعتی مهمانک در‬ ‫شهرس��تان مانه و س��ملقان گفت‪100 :‬درصد زمینه ای‬ ‫صنعتی ناحیه صنعتی مهمانک واگذار شده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان خراس��ان شمالی‪،‬‬ ‫س��یاوش وحدت افزود‪ :‬ب��ا توجه به اعطای تس��هیالت‬ ‫اش��تغال روس��تایی و عش��ایری و تکمیل زیرساختهای‬ ‫مورد نیاز اس��تقرار صنایع در ناحی��ه صنعتی مهمانک‪،‬‬ ‫کلیه زمین های صنعتی این ناحیه صنعتی به متقاضیان‬ ‫سرمایه گذاری واگذار شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این واگذاری در ‪ ۳‬ماه پایانی سال ‪۹۷‬‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان‬ ‫ش��مالی تاکید کرد‪ :‬شهرستان مانه و سملقان در استان‬ ‫خراس��ان ش��مالی به دلیل تولید انگور قابلیت صادرات‬ ‫انگور و ساخت سردخانه و صنایع وابسته به انگور را دارد‬ ‫و وجود یک ش��هرک و یک ناحیه صنعتی در این منطقه‬ ‫شرایط سرمایه گذاری را تسهیل می کند‪.‬‬ ‫محمدرضا خباز‪ ،‬اس��تاندار خراسان شمالی نیز در این‬ ‫بازدی��د گفت‪ :‬برای ایجاد تغییر در زندگی‪ ،‬باید در ایجاد‬ ‫خودباوری در جامعه و به ویژه جامعه روستایی کوشید‪.‬‬ ‫خباز با اش��اره به انتخ��اب مانه و س��ملقان به عنوان‬ ‫یکی از ‪ ۴‬شهرس��تان کش��ور ب��رای اج��رای طرح های‬ ‫محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان‪ ،‬گفت‪ :‬هدف از اجرای‬ ‫این طرح اش��تغال و خودکفایی م��ردم مناطق محروم و‬ ‫استفاده بهینه از استعداد و ظرفیت ها است‪.‬‬ ‫محمد س��عیدی کیا‪ ،‬رئیس بنیاد مس��تضعفان بر اغاز‬ ‫اجرای طرح های محرومیت زدایی و اش��تغالزا در مناطق‬ ‫محروم روستایی مانه و سملقان تاکید کرد و گفت‪ :‬برای‬ ‫اج��رای این طرح از نخبگان دانش��گاهی و نیز قابلیت ها‬ ‫و ظرفیت ه��ای موجود در این شهرس��تان بهره خواهیم‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫س��عیدی کیا با بی��ان اینک��ه مانه و س��ملقان جزو ‪۴‬‬ ‫شهرس��تان منتخب کش��ور برای محرومیت زدایی است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬مردم توانایی زیادی دارند و اگر با انها به گونه ای‬ ‫رفتار کنیم که اعتمادش��ان جلب ش��ود‪ ،‬توان خود را به‬ ‫صحنه خواهند اورد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬رئیس بنیاد مستضعفان کشور و جمعی‬ ‫از مس��ئوالن استانی و شهرستانی از سردخانه مستقر در‬ ‫ناحیه صنعتی مهمانک بازدید کردند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!