روزنامه گسترش صنعت شماره 505 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 505

روزنامه گسترش صنعت شماره 505

روزنامه گسترش صنعت شماره 505

‫رفتار دولت‬ ‫با فعاالن اقتصادی‬ ‫اصالح شود‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬صفر ‪1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2478‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 505‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫روزگار مطبوعات‬ ‫ریشه حسادت‬ ‫در نادانی است‬ ‫سرمقاله‬ ‫اب به اسیاب‬ ‫دالالن نریزیم‬ ‫قطع واردات نفت‬ ‫هند از ایران‬ ‫«غیرممکن» است‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترشصنعت»ازظرفیت هایاقتصادیایراندرعرصهبین المللگزارشمی دهد‬ ‫فرصت های روشن ایران‬ ‫در تاریکی روابط چین و امریکا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خال برنامه ریزی برای‬ ‫اجرایی شدن ظرفیت ها‬ ‫‪4‬‬ ‫تقویت اعتماد مردم‬ ‫با پاسخگویی مدیران‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫مدیر پـروری‬ ‫وظیفه مدیران ارشد‬ ‫حال که قانون منع بکارگیری بازنشس��تگان تصویب و اجرایی ش��ده این‬ ‫س��وال پیش می اید که جانش��ین پروری از سوی مدیران ارشد در نهادهای‬ ‫دولتی چگونه دنبال می ش��ود و بعد از برکناری بازنشس��تگان چه کس��انی‬ ‫جایگزین انها خواهند ش��د؟ جانش��ین پروری از اغاز دولت یازدهم مطرح‬ ‫شد اما این موضوع در نهاد های اجرایی چطور پیگیری شد؟ ایا این موضوع‬ ‫فق��ط ب��ه انتخاب یک وزیر ج��وان در کابینه دولت دوازدهم خالصه ش��د؟‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند که جوانگرایی و پ��رورش مدیران وظیفه یک‬ ‫مدیر ارشد است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 23‬مهر ‪ 5 1397‬صفر ‪ 15 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 505‬پیاپی ‪2478‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اب به اسیاب دالالن نریزیم‬ ‫ن��رخ محصوالت کش��اورزی‬ ‫ارتباطی ب��ا واقعیت ه��ای این‬ ‫صنع��ت در کش��ور ن��دارد و‬ ‫متاسفانه عوامل بسیاری نرخ ها‬ ‫را افزای��ش داده اس��ت‪ .‬انچ��ه‬ ‫ام��روز بیش از هر زمان دیگری‬ ‫باید اجرایی ش��ود س��ازوکاری‬ ‫علی محمد شاعری‬ ‫اس��ت که بر اس��اس ان دولت‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫بتواند نرخ محصوالت کشاورزی‬ ‫کشاورزی‬ ‫را به تعادل برساند‪ .‬هزین ه تولید‬ ‫در این بخش از کشور به قدری‬ ‫افزای��ش نیافته که در خرده فروش��ی ها دیده می ش��ود‪.‬در این‬ ‫میان مش��کلی وجود دارد؛ اینکه عده ای قصد دارند محصوالت‬ ‫کش��اورزی را ب��ا قیمت های صادراتی به فروش برس��انند و این‬ ‫موضوع باعث می ش��ود بازار از تعادل خارج شود‪ .‬شرایط کنونی‬ ‫به گونه ای است که در کشور با افزایش نرخ روبه رو هستیم‪ .‬این‬ ‫فضای��ی که در جامعه به وجود ام��ده به افزایش قیمت ها دامن‬ ‫می زند و در این میان س��ودجویان هم مانند همیش��ه به دنبال‬ ‫ناارا م کردن ش��رایط اقتصادی هس��تند‪ .‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫وضعیت اقتصادی به اندازه ای که گفته می ش��ود بحرانی نیست‬ ‫و با همراهی بیشتر مردم و سران قوا می توان مشکالت پیش رو‬ ‫را برطرف کرد‪ .‬در ماه های گذش��ته صنعت کشاورزی در ایران‬ ‫به ش��دت زیان کرده و این در حالی اس��ت که محصوالت این‬ ‫صنعت با نرخ بیش��تری فروخته ش��ده است‪ .‬به عبارت دیگر نه‬ ‫تولیدکننده و نه مصرف کننده س��ودی نداش��تند و تنها دالالن‬ ‫و محتک��ران برنده اقتصادی این اوضاع ش��ده اند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که برخی صنعتگران در حوزه کشاورزی و بخشی از مردم‬ ‫هم به گونه ای رفتار می کنند که دالالن همچنان صاحب س��ود‬ ‫اصلی این چرخه باشند‪ .‬راه حل ایجاد تعادل در بازار ممنوعیت‬ ‫صادرات نیس��ت‪ .‬برای نمونه اگر ظرفیت تولید مرغ در کشور‬ ‫روزی ‪ ۳‬میلیون تن اس��ت نباید جل��وی صادرات مرغ گرفته‬ ‫ش��ود یا ممنوعیت صادرات گوجه و سیب زمینی راه حل رفع‬ ‫مشکالت در بازار نیست‪ .‬راه حل اساسی واقعی کردن قیمت ها‬ ‫و حمایت از مصرف کننده با ارائه بسته های حمایتی از سوی‬ ‫دولت برای قش��ر کم درامد و اس��یب پذیر جامعه و همچنین‬ ‫انتخاب س��ازکارهای مناس��ب به منظور افزایش درامد سبد‬ ‫خانوار اس��ت‪ .‬دول��ت با طراحی بس��ته های حمایتی الزم برای‬ ‫مصرف کننده باید به کمک او بیاید یا از طریق تشویق صادرات‬ ‫و کمک های یارانه ای که می تواند به تولیدکننده اختصاص دهد‪،‬‬ ‫فشار وارد بر مصرف کننده را کاهش دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات ورود استارت اپ ها‬ ‫به صنعت گاز‬ ‫مدی��ر پژوهش و فناوری ش��رکت ملی گاز با اش��اره به ورود‬ ‫اس��تارت اپ ها و برقراری تعامل بین عرضه کننده و متقاضی در‬ ‫صنعت گاز گفت‪ :‬بعد از اعالم فراخوان‪ ۳۲ ،‬طرح به صنعت گاز‬ ‫ارائه و پس از نخس��تین ارزیابی‪ ۲۳ ،‬عن��وان به کمیته داوری‬ ‫ارجاع داده شد که از این تعداد ‪ ۱۷‬طرح دارای حداقل شرایط‬ ‫ورود به رقابت بودند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬س��عید پاک سرش��ت در‬ ‫نشستی که روز گذشته ‪۲۲‬مهر درباره دومین رویداد استارت اپ‬ ‫دموی صنعت گاز برگزار ش��د‪ ،‬با بیان اینکه فن بازار صنعت گاز‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با همکاری فن بازار ملی و پارک فناوری‬ ‫پردی��س کار خود را اغاز کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬این اتفاق تغییر رویکرد‬ ‫با ذی نفعان حوزه فناوری اس��ت‪ .‬این اقدامات اگرچه پیش��ینه‬ ‫طوالن��ی در دنیای پیش��رفته دارد اما در کش��ور ما به نس��بت‬ ‫جوان تر اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با تاییدهایی که از سوی مدیریت‬ ‫ش��رکت ملی گاز گرفته شد‪ ،‬نخستین فن بازار تخصصی شکل‬ ‫گرف��ت‪ .‬مدیر پژوهش و فناوری ش��رکت مل��ی گاز با تاکید بر‬ ‫اینکه فن ب��ازار محل ارتباط عرضه کنندگان و متقاضیان واقعی‬ ‫در صنعت گاز اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سعی شد نیازهای واقعی در‬ ‫صنعت گاز شناس��ایی و اولویت بندی ش��ده و در معرض توجه‬ ‫عرضه کنندگان که همان ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬پارک های‬ ‫عل��م و فناوری و‪ ...‬هس��تند‪ ،‬قرار بگیرند‪ .‬پاک سرش��ت با بیان‬ ‫اینکه با این اقدام‪ ،‬فضای کسب وکار برای تامین نیازهای واقعی‬ ‫صنعت گاز فراهم می شود‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت ملی گاز در این زمینه‬ ‫نق��ش حاکمیتی خ��ود را اجرا می کند‪ .‬در این راس��تا در قالب‬ ‫فن بازار رویدادهایی تعریف شده و شرکت های کوچک و نوپا به‬ ‫متقاضیان معرفی می ش��وند‪ .‬وی در ادامه با اشاره به نخستین‬ ‫قدمی که در این حوزه برداش��ته شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخستین قدم‬ ‫در حاشیه نمایش��گاه نفت در اردیبهشت برداشته شد‪ .‬در این‬ ‫زمینه سعی شده و خواهد شد تعدادی از شرکت های محصوالت‬ ‫فناورانه را شناسایی کنیم و به اطالع متقاضیان برسانیم‪ .‬مدیر‬ ‫پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز با بیان اینکه اقدامات دیگری‬ ‫برای تامین نیازهای فناورانه انجام ش��ده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در‬ ‫این راس��تا تورهای فناورانه برگزار ش��د و واحدهای عملیاتی‪،‬‬ ‫بازدیدهایی از پارک های علم و فناوری داشتند‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫روز استاندارد فرصت‬ ‫مناسبی است که تاملی‬ ‫در ضرورت شاخص هایی‬ ‫که زندگی مردم را بهتر‬ ‫می کند داشته باشیم و‬ ‫هدف اصلی استاندارد و‬ ‫کارهایی که در این زمینه‬ ‫انجام می شود این است‬ ‫که زندگی از هر جهت برای‬ ‫مردم باکیفیت تر و بهتر‬ ‫باشد‬ ‫اسحاق جهانگیری در همایش «استانداردهای بین المللی و چهارمین انقالب صنعتی» گفت‪:‬‬ ‫هدف استاندارد بهبود شاخص های زندگی مردم است‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫همای��ش «اس��تانداردهای بین المللی و چهارمین‬ ‫انقالب صنعتی» به مناس��بت روز جهانی استاندارد‬ ‫در س��الن اجالس س��ران روز گذش��ته برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایی��ن اس��حاق جهانگی��ری مع��اون اول‬ ‫رئیس جمه��ور‪ ،‬علی اکب��ر صالحی رئیس س��ازمان‬ ‫انرژی اتمی‪ ،‬علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور‪،‬‬ ‫هاش��م یک��ه زارع مدیرعام��ل ای��ران خ��ودرو‪ ،‬نیره‬ ‫پیروزبخت رئیس س��ازمان استاندارد و معاونان این‬ ‫س��ازمان حضور داش��تند‪ .‬معاون اول رئیس جمهور‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬همانطور که ش��اخص اس��تاندارد در‬ ‫صنع��ت‪ ،‬تولید‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬واردات ام��ری ضروری‬ ‫اس��ت و هی��چ ک��س حاضر نیس��ت کاالی��ی که از‬ ‫حداقل های اس��تاندارد برخوردار باش��د را استفاده‬ ‫کن��د‪ ،‬در جنبه های فرهنگی و سیاس��ی هم ایجاب‬ ‫می کند استاندارد رعایت شود که باید شاخص هایی‬ ‫در ای��ن زمینه داش��ته باش��یم چون اس��تاندارد در‬ ‫اینها تاثی��رش در زندگی مردم کمتر از اس��تاندارد‬ ‫در کاالها نیس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬جهانگیری با‬ ‫حضور در ایینی به مناس��بت روز جهانی استاندارد‪،‬‬ ‫ضمن تش��کر از کسانی که در کشور برای استاندارد‬ ‫زحمت می کش��ند‪ ،‬گف��ت‪ :‬روز اس��تاندارد فرصت‬ ‫مناسبی است که تاملی در ضرورت شاخص هایی که‬ ‫زندگی مردم را بهتر می کند داش��ته باشیم و هدف‬ ‫اصلی اس��تاندارد و کارهایی که در این زمینه انجام‬ ‫می شود این است که زندگی از هر جهت برای مردم‬ ‫باکیفیت تر و بهتر باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دستگاه های‬ ‫اجرای��ی نهادهای مدنی بخ��ش خصوصی فعال در‬ ‫تولید و خدمات باید نقد و بررس��ی داش��ته باش��ند‬ ‫که در امر استاندارد این اتفاق افتاده و باید افق های‬ ‫بزرگتری را ترس��یم کنند تا به ان دسترس��ی پیدا‬ ‫کنن��د‪ .‬جهانگیری یاداور ش��د‪ :‬بخش هایی همچون‬ ‫ام��وزش و پ��رورش‪ ،‬ام��وزش عالی‪ ،‬اهنگ رش��د‬ ‫فناوری‪ ،‬س�لامت و بهداشت‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬انسجام‬ ‫اجتماعی‪ ،‬امید داشتن و نترسیدن از اینده‪ ،‬اعتماد‬ ‫به نهادهای اجرایی و حکومتی‪ ،‬احساس امنیت جزو‬ ‫مس��ائلی اس��ت که بر زندگی مردم اثر می گذارد و‬ ‫نیازمن��د معیارهایی اس��ت ک��ه هیچ ک��دام از اینها‬ ‫نباید از یک س��ری حداقل ها کمتر باشد‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬ما در جامعه به هم پیوسته‬ ‫جهانی زندگی می کنیم‪ .‬این ش��عار امسال در زمینه‬ ‫اس��تاندارد که انقالب صنعتی چهارم نام دارد‪ ،‬مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی این اتفاق افتاد هرکدام تحول عظیمی‬ ‫در زندگ��ی م��ردم ب��ه وج��ود اورد‪ ،‬از انقالب اول‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰‬رتبه ارتقا برای جایگاه ایران‬ ‫صنعتی تا امروز می بینی��م اینها زندگی مردم را در‬ ‫رئیس س��ازمان ملی استاندارد ایران گفت‪ :‬ارتقای‬ ‫بخش های ای تی و ای سی تی و جنبه های اقتصادی‬ ‫ای��ران از رتبه ‪ ۳۲‬به ‪ ۲۲‬در بین ‪ ۱۶۳‬کش��ور عضو‬ ‫و تولی��دی تحت تاثیر فناوری ه��ای جدید قرار داده‬ ‫ایزو سازمان جهانی اس��تاندارد موفقیتی بود که در‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی در چنی��ن فضایی ق��رار گرفتیم‪ ،‬باید‬ ‫دولت تدبیر و امید حاصل ش��د‪ .‬نیره پیروزبخت در‬ ‫بتوانیم استانداردهای متناسب با این موقعیت ایجاد‬ ‫ایین روز جهانی اس��تاندارد در سالن اجالس سران‬ ‫کنیم‪ .‬جهانگیری با اشاره به اینکه خسارت هایی که‬ ‫کش��ورهای اس�لامی افزود‪ :‬شعار امس��ال سازمان‬ ‫در برخی کش��ورها از کاهش س��طح اعتماد عمومی‬ ‫جهان��ی اس��تاندارد‪ ،‬اس��تانداردهای‬ ‫رخ می ده��د‪ ،‬در اث��ر اتفاق های مادی‬ ‫بین الملل��ی و انقالب چه��ارم صنعتی‬ ‫بیش��تر می شود‪ ،‬گفت‪ :‬مس��ئله کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته این مقام مسئول‪ ،‬انچه‬ ‫ما همین اس��ت‪ ،‬ما باید امید به اینده‬ ‫امس��ال در مجم��ع عمومی س��ازمان‬ ‫و سطح همبس��تگی مردم را به عنوان‬ ‫جهانی اس��تاندارد (ای��زو) موردتوجه و‬ ‫کار اساسی در دس��تور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫تاکید قرار گرفت نقش استانداردها در‬ ‫مس��ائلی که نقش اساسی دارد مربوط‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط‪ ،‬فناوری ها‪،‬‬ ‫به سرمایه های اجتماعی است که همه‬ ‫نیره پیروز بخت‬ ‫اس��تانداردها و نواوری‪ ،‬استانداردهای‬ ‫حوزه های علمیه و‪ ...‬مس��ئولیت دارند‬ ‫در این بخش تالش کنند‪ v.‬جهانگیری پس از ‪ ۶۰‬سال عضویت بین المللی حمایت کننده اهداف توسعه‬ ‫در ایزو‪ ،‬در انتخابات‬ ‫پای��دار و نق��ش انها به عن��وان مانعی‬ ‫افزود‪ :‬باید متناس��ب با شرایط جدیدی‬ ‫سال گذشته یک ایرانی‬ ‫ک��ه در دنیا در بخش تولی��د به وجود به هیات مدیره فنی این در براب��ر جنگ های تج��اری بود‪ .‬وی‬ ‫می اید‪ ،‬فعال اقتصادی و تولیدی کشور سازمان بین المللی راه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ای��ن پیوند‪ ،‬همه‬ ‫جوامع صنعتی در حال هماهنگ سازی‬ ‫را اماده کنیم‪ ،‬با این فضا ما نمی توانیم‬ ‫یافت‬ ‫خود با اس��تانداردهای جهانی هستند‬ ‫در نق��اب اقتص��ادی اول بمانی��م‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به ش��رکت های برت��ر دنیا ک��ه در زمانی‬ ‫بزرگترین ش��رکت ها در اقتصاد جهانی بودند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این ش��رکت ها به مرور به شرکت هایی تبدیل شدند‬ ‫که مسائل فیزیکی در انها حداقل جایگاه را داشتند‬ ‫و در بخش ه��ای ای تی و ای س��ی تی تالش کردند‪،‬‬ ‫اینده دنیا به این س��مت برود‪ .‬ی��ک واحد تولیدی‬ ‫وقتی موفق اس��ت که فناوری های جدید را به عهده‬ ‫بگیرد‪ .‬معاون اول رئیس جمهور گفت‪ :‬وقتی کاالیی‬ ‫می خواه��د به مقصدی حرکت کن��د بیش از اینکه‬ ‫توج��ه کنند این کاال کجا تولید ش��ده می پرس��ند‬ ‫اس��تانداردها و کیفیت این کاال چگونه اس��ت‪ .‬این‬ ‫چیزی است که کمک می کند کاالی ما در بازارهای‬ ‫مختلف ورود پیدا کند‪.‬‬ ‫ک��ه از ان جمل��ه می ت��وان ب��ه تدوین اس��تاندارد‬ ‫خدم��ات پایدار‪ ،‬اس��تاندارد مدیریت م��واد غذایی‪،‬‬ ‫اس��تاندارد مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬استاندارد اب‬ ‫اشامیدنی شبکه های ابرس��انی‪ ،‬استاندارد مدیریت‬ ‫انرژی و استاندارد مدیریت ضد رشوه و فساد اداری‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬پیروزبخت تاکید ک��رد‪ :‬امروز در عرصه‬ ‫بین الملل تعریف جدیدی از اس��تانداردها ارائه شده‬ ‫ک��ه در حقیقت حاص��ل تراکم دان��ش کاربردی و‬ ‫اندیشه های برتر در طول زمان است‪ .‬وی به برخی از‬ ‫مهم ترین دستاوردهای یک سال اخیر سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد در س��طح ملی و بین الملل اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬پس از ‪ ۶۰‬سال عضویت در ایزو‪ ،‬در انتخابات‬ ‫س��ال گذش��ته یک ایرانی به هیات مدیره فنی این‬ ‫س��ازمان بین المللی راه یافت‪ .‬رئیس س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران همچنین به تش��کیل شورای عالی‬ ‫اس��تاندارد به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری اشاره کرد که از جمله دستاوردهای‬ ‫ان تدوی��ن ‪ ۲‬بس��ته حمایت از تولی��د و حمایت از‬ ‫واردات و صادرات مرتبط با تولید داخل اس��ت‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی واحد تولیدی در کشور نمونه‬ ‫ش��ود سازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬دیگر به نمونه گیری‬ ‫از ان واحد تا یک س��ال نخواه��د پرداخت و تنها به‬ ‫کنترل بازار می پردازد و همچنین تس��هیالتی برای‬ ‫واردات مواد اولیه تولیدی این واحدها درنظر گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت‪،‬‬ ‫مجلس و قوه قضاییه بتوانیم اس��تاندارد را به معنای‬ ‫واقعی در کشور پیاده کنیم و سازمان ملی استاندارد‬ ‫به عنوان مش��اور و راهنمای واحدهای تولیدی و نه‬ ‫در مق��ام مچ گی��ری عمل کن��د‪ .‬ایی��ن روز جهانی‬ ‫اس��تاندارد با حضور اس��حاق جهانگیری معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری و نیره پیروزبخت رئیس س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ایران برگ��زار و از ‪ ۱۸‬واحد تولیدی‬ ‫نمونه کشور با اهدای تندیس و لوح تقدیر شد‪.‬‬ ‫رفتار دولت با فعاالن اقتصادی اصالح شود‬ ‫یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت‪ :‬دولت باید‬ ‫رفتار خود را با بخش خصوصی واقعی در کش��ور تغییر‬ ‫دهد‪ .‬اگر دولت نخواهد از ظرفیت های بخش خصوصی‬ ‫استفاده کند‪ ،‬فروش نفت به راحتی محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫عالوه بر این باید درنظر داشت بخش خصوصی در هیچ‬ ‫کش��وری به دنبال رفتارهای عام المنفعه نیست‪ .‬سالم‬ ‫امینی‪ ،‬عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره رفتار جدید ایران در تحریم های پیش رو به ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬پیش از این س��ال ها‪ ،‬پیش��ینه تحریم در کشور‬ ‫وجود داشت و ایران می داند با تحریم های پیش رو باید‬ ‫چ��ه کاری انجام دهد‪ .‬با این حال مش��کلی که اکنون‬ ‫وجود دارد این است که به دلیل برخی مشکالت پیش‬ ‫امده در دوره قبل از تحریم ها‪ ،‬امروز برخی شرکت های‬ ‫داخل��ی حاضر به همکاری با دولت نیس��تند‪ .‬امینی با‬ ‫بیان اینکه بسیاری از شرکت های داخلی در دوره قبل‬ ‫تحریم تالش کردند تجهیزات‪ ،‬مواد اولیه و محصوالت‬ ‫موردنیاز کشور را تامین کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬شرکت هایی‬ ‫که در دوره قبل تحریم ها کار کردند ش��امل‬ ‫‪ ۲‬دس��ته می شوند‪ ،‬دس��ته نخست کاسبان‬ ‫تحری��م بودن��د و دس��ته دوم بازرگانانی که‬ ‫ع�لاوه بر مناف��ع مالی خود‪ ،‬مناف��ع ملی را‬ ‫تامین کردند‪ .‬متاسفانه در سال های اخیر هر‬ ‫‪ ۲‬دس��ته با یک نگاه روبه رو شدند‪ .‬بسیاری‬ ‫از دولتمردان و مس��ئوالن تمام فعاالن زمان‬ ‫تحریم را کاس��بان تحری��م عنوان کردن��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این موضوع باعث ش��ده بس��یاری از ش��رکت هایی که‬ ‫در دس��ته دوم بودند اکنون دیگ��ر حاضر به همکاری‬ ‫با دولت نباشند‪ .‬این بازرگانان با اینکه عملکرد شفافی‬ ‫داشتند اما مورد برخی اتهام ها قرار گرفتند‪ .‬اکنون این‬ ‫ش��رکت ها می توانند بدون کمک ب��ه دولت به واردات‬ ‫محص��والت موردنیاز خ��ود بپردازند‪ .‬امینی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه دور زدن تحریم ها نیاز به س��ال ها‬ ‫فعالیت و دانش بازرگانی دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با‬ ‫این حال بخش قابل توجهی از این توان امروز‬ ‫صرف نیازهای کالن کش��ور نمی شود‪ .‬برای‬ ‫اینک��ه فعالیت های این چنینی در راس��تای‬ ‫منافع ملی باش��د دولت باید بین ‪ ۲‬دسته ای‬ ‫که عنوان ش��د تفاوت قائل ش��ود‪ .‬این عضو‬ ‫کمیس��یون مجلس شورای اس�لامی با اشاره به اینکه‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در دوره جدید تحریم ه��ا می تواند‬ ‫نقش بس��زایی در تنظیم بازار با اس��تفاده از شیوه های‬ ‫مختلف واردات داشته باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای مثال‬ ‫در شرایط کنونی نرخ رب گوجه افزایش یافته و دولت‬ ‫نتوانس��ته این موضوع را کنترل کند‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫ب��ا اس��تفاده از ظرفیت هایی ک��ه در خارج از کش��ور‬ ‫ش��ناخته اس��ت می تواند امروز رب گوجه فرنگی وارد‬ ‫کش��ور کند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬دولت باید رفتار خود را با‬ ‫بخش خصوصی واقعی در کشور تغییر دهد‪ .‬اگر دولت‬ ‫نخواهد از ظرفیت های بخش خصوصی اس��تفاده کند‪،‬‬ ‫فروش نفت به راحتی محقق نخواهد شد‪ .‬عالوه بر این‬ ‫باید درنظر داشت که بخش خصوصی در هیچ کشوری‬ ‫ب��ه دنبال رفتارهای عام المنفعه نیس��ت‪ .‬امینی گفت‪:‬‬ ‫بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده تا سرمایه برداری‬ ‫کند‪ .‬نمی توان از این بخش توقع داشت که بدون هیچ‬ ‫سودی فعالیت اقتصادی کند‪ .‬همچنین هر فعالیتی به‬ ‫معنی کاسبی تحریم نیست‪.‬‬ ‫پاسخ مدیر مسئول موسسه مطبوعاتی‬ ‫روزگار مطبوعات‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪ 5 1397‬صفر ‪ 15 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 505‬پیاپی ‪2478‬‬ ‫‪:‬‬ ‫به هجوم غرض ورزی های ماه های اخیر چند رسانه به روزنامه‬ ‫ریشه حسادت در نادانی است‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫س��عدی علیه الرحمه چند ق��رن پیش فرمود‪ :‬از دش��منان برند‬ ‫شکایت به دوستان‪ /‬چون دوست دشمن است‪ ،‬شکایت کجا بریم؟‬ ‫صبح از خواب بیدار می ش��ویم‪ ،‬به ج��ای انکه به کار و تالش فکر‬ ‫کنی��م و به دنبال ایده ه��ای نو و تاره بگردیم‪ ،‬ذه��ن بیمارمان را به‬ ‫سمت توطئه‪ ،‬ایجاد شایعه‪ ،‬تقلید از بقیه و حسادت به موفقیت های‬ ‫دیگران می بریم تا شاید از این نمد‪ ،‬کالهی برای مان فراهم شود‪.‬‬ ‫در ماه هایی که گذشت‪ ،‬روزنامه‬ ‫مورد هجوم انواع تهمت ها‬ ‫‪ 1‬بخش��ی از حرف هایم را از یادداشتی که در ش��ماره ‪ ۲۸۳۳‬روزنامه دنیای‬ ‫اقتصاد به تاریخ ‪ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵‬با عنوان «س��نگدل باش��ید و خود را هرس کنید»‬ ‫در روزگاری که اس��تاد و عزیز همکاران دنیای اقتصاد بودیم به عینه نقل می کنم‪،‬‬ ‫ش��اید برای انها هم درس عبرتی باش��د‪« .‬در اوایل دهه ‪ ۷۰‬که معاونت مطبوعاتی‬ ‫ته��ران بزرگ را بر عهده گرفتم با دوس��تان بس��یاری از اهال��ی مطبوعات درباره‬ ‫تخصصی ش��دن حوزه های گوناگون رس��انه ای گپ و گفت داش��تیم و با مرحوم‬ ‫بورقانی عزیز که مس��ئولیت باالتری در حوزه مطبوعات ایران داش��تند‪ ،‬این بحث‬ ‫را به جدل همیش��گی خود تبدیل کرده بودیم که ایشان هم با اماواگرهایی موافق‬ ‫تخصصی ش��دن حوزه مطبوع��ات بودند‪ .‬من اعتقاد داش��تم و دارم که مطبوعات‬ ‫باید به حوزه هایی کوچک تر از دسته بندی های متداول مانند اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬ادبی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ورزشی و امثالهم تقسیم شوند‪ .‬نشریه ها باید برای‬ ‫مخاطب خاص تری منتشر شوند‪ .‬نشریه اقتصادی می تواند بانکی یا بورس یا بیمه‬ ‫یا‪ ...‬باش��د؛ در حوزه ورزش یکی می تواند برای فوتبال و دیگری برای کش��تی؛ در‬ ‫حوزه هنر یکی برای تئاتر و دیگری برای سینما؛ در ادبیات یکی برای شعر و دیگری‬ ‫ب��رای قصه و همین گونه در حوزه های گوناگون می توانیم نش��ریه هایی تخصصی‬ ‫منتش��ر کنیم تا هر عالقه مندی بتواند در همان حوزه خاص خود‪ ،‬یار خویش را در‬ ‫اغوش بگیرد‪ .‬البته با همین نگاه تک وتوک ش��مع هایی روشن شد که امروز بیشتر‬ ‫اما هنوز راه زیادی باقی مانده اس��ت‪ .‬در اغاز دهه ‪ ۸۰‬که مس��ئولیت شورای روابط‬ ‫عمومی های نظام بانکی کش��ور را برعهده گرفتم‪ ،‬بارها به دوس��تان روابط عمومی‬ ‫بانک ه��ا و یکی‪ ،‬دو روزنامه اقتصادی که تازه ش��روع به کار ک��رده بودند و دبیران‬ ‫اقتص��ادی روزنامه های یومیه توصیه می کردم با کمک اس��تادان رش��ته اقتصاد و‬ ‫دست اندرکاران باتجربه بانک ها و بیمه ها و بورس و بازار در مرحله نخست به رشد‬ ‫کمی مطبوعات اقتصادی و بعد کیفی کمک کنند که بسیاری از روابط عمومی های‬ ‫بانک ه��ا از کمک دریغ نکردند‪ .‬اطمینان داش��تم که جامعه نیازمند نش��ریه های‬ ‫تخصص��ی اس��ت و خودم ان را در ح��وزه اقتصاد و نظام بانکی ح��س می کردم‪ .‬با‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬تالش کردم با انتشار روزنامه ها و مجله هایی در این حوزه گام اجرایی‬ ‫بردارم و در کنار دوس��تانی قرار گرفتم که «اقتص��ادی پویا» را در «صبح اقتصاد»‬ ‫جامعه ایران می خواس��تند و «هدف اقتصاد» را در «میعاد اقتصادی» می دانستند‬ ‫و ب��رای «عصر اقتصاد»‪« ،‬جهان اقتص��ادی» ارزو می کردند تا «دنیای اقتصادی»‬ ‫سالم و قدرتمند متولد شود‪ .‬شماره صفر روزنامه های اقتصادی بسیاری مانند صبح‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬میعاد اقتصاد‪ ،‬اقتصاد پویا‪ ،‬نگین اقتصاد‪ ،‬روزگار اقتصاد و‪ ...‬با یادداش��تی‬ ‫از من متولد ش��ده و در نشریه های بانک های بس��یاری‪ ،‬رد پایی از خود گذاشته ام‪.‬‬ ‫اجرای برنامه های تلویزیونی مانند رش��د و توسعه‪ ،‬مس��یر توسعه‪ ،‬نفت و توسعه‪،‬‬ ‫ت در مطبوعات اقتصادی‪ ،‬به دلیل‬ ‫پرتو‪ ،‬ایران ‪ ،۱۴۰۴‬اقتصاد ایران و‪ ...‬در کنار فعالی ‬ ‫همان اعتقادی بوده که به ضرورت تخصصی ش��دن رس��انه ها داش��تم و دارم‪ .‬در‬ ‫س��ال های اغازین دهه ‪ ۹۰‬با انتشار ده ها روزنامه و مجله و سایت اقتصادی‪ ،‬ارزوی‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬ما از نظر کمی براورده ش��ده است؛ هرچند هنوز هم تخصص می تواند در‬ ‫حوزه های کوچک تر خودش را بهتر نمایش دهد و‪»...‬‬ ‫بله؛ همان طور که مالحظه می کنید ‪ 20‬س��ال است که حقیر از تخصصی شدن‬ ‫رس��انه ها حرف می زنم و همه تالش خود را در حوزه دانشگاهی و اجرا بر تخصصی‬ ‫شدن نش��ریه ها گذاشته ام تا شاید مطبوعات ش��رایط بهتری پیدا کنند و بدیهی‬ ‫است که در موسس��ه مطبوعاتی‬ ‫نیز تخصصی شدن روزنامه ها نخستین‬ ‫هدف ما بوده است‪.‬‬ ‫‪ 2‬انچه امروز نگرانی را افزایش می دهد‪ ،‬بحث کیفی این نشریه ها است‪ .‬کپی‬ ‫کردن خبرهای خبرگزاری ها با تیراژ محدود‪ ،‬نشانه مناسبی نیست‪ .‬جای تحلیل و‬ ‫یادداشت کارشناسان و متخصصان در اغلب این نشریه ها و روزنامه ها خالی است‪.‬‬ ‫رسانه های اقتصادی باید وضعیت مالی مردم را نشانه بگیرند‪ ،‬باید در اوضاع و احوال‬ ‫جامعه تاثیرگذار باش��ند‪ ،‬باید وزیر اقتص��اد و رئیس جمهوری و نماینده مجلس و‬ ‫مدیران بانک ها و بیمه ها و بورس و دس��ت اندرکاران بازار و‪ ...‬هرروز صبح مشتاقانه‬ ‫روزنامه را بگشایند و رهنمودی از اهل اقتصاد و اندیشمندان این حوزه کسب کنند‬ ‫و تجرب��ه ای بیندوزند‪ .‬باید همه روزنامه های تخصصی مخاطب خاص خود را پیدا‬ ‫کنند؛ اهالی س��ینما و عالقه مندان هنر هفتم باید مجله و روزنامه سینمایی مورد‬ ‫نظر خود را پیگیری کنند‪ ،‬عالقه مندان فوتبال نش��ریه فوتبال‪ ،‬تئاتری ها رس��انه‬ ‫نمایش��ی و صنعتگران هم رس��انه های خاص خود را داش��ته باشند‪ .‬حتی احزاب‬ ‫سیاس��ی باید با تابلوی حزب‪ ،‬رسانه حزبی خود را منتشر کنند تا موضع گیری انها‬ ‫مش��خص و معلوم باشد‪ .‬روزگار بازار درهم میوه و تره بار شهرداری به پایان رسیده‬ ‫و هرک��س باید تالش کند میوه های درش��ت تر و بهتر را زیر ن��ور المپ در معرض‬ ‫تماشای مشتریان قرار دهد و حق انتخاب برای مردم قائل شود‪ .‬انتشار روزنامه های‬ ‫مستقل و باکیفیت«گسترش صنعت»‪« ،‬گسترش معدن»‪« ،‬گسترش تجارت» و‬ ‫در همین راستا بوده است‪.‬‬ ‫‪ 3‬وقتی قرار باشد زیر المپ قرار بگیریم باید دست از (کپی‪-‬پیست) و دزدی‬ ‫مطالب از نش��ریه ها و خبرگزاری های داخلی و خارجی برداریم‪ ،‬باید با اس��تفاده از‬ ‫نیروی انس��انی ماهر و خبرنگار ورزیده به س��مت تولید حرکت کنیم؛ کاری که در‬ ‫موسس��ه‬ ‫در ‪ 5‬سال گذشته انجام ش��د و امروز بیش از ‪ ۹۰‬درصد مطالب‬ ‫ل حاضر در سایر‬ ‫روش سهامداری با انچه در حا ‬ ‫مطبوعات حقیقی و حقوقی در جریان است‪ ،‬به طور‬ ‫کامل متفاوت است و باعث ایجاد پرسش برای‬ ‫صدها خبرنگاری شده که نشریه ها با تالش انها‬ ‫منتشر می شوند اما سود حاصل را فقط یک نفر‬ ‫می برد؛ به ویژه ان هایی که در سال های گذشته از‬ ‫یارانه های میلیارد تومانی و میلیون دالری بهره مند‬ ‫شده اند که فهرست انها در سایت وزارت ارشاد‬ ‫قابل مالحظه است و هرگز ریالی از این یارانه های‬ ‫هنگفت را به کارکنان و خبرنگاران نپرداخته اند‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫و حمله های نابخردانی قرارگرفته که از موفقیت دیگران رنج می برند‬ ‫و ن��ان از زحمت دیگران می خورند و از هیچ زیاده طلبی روی گردان‬ ‫نیس��تند و همه چیز را برای خود می خواهند و شالوده تفکرشان را‬ ‫بر توطئه و ش��ایعه پردازی بنا گذاش��ته اند‪ .‬ما در این مدت سکوت‬ ‫کردیم و از حق خود حتی برای شکایت به مراجع قانونی و خداوند‬ ‫رحمان هم گذشتیم‪.‬‬ ‫اما به راس��تی چ��را باید عده ای هرروز صبح به ج��ای کار و تالش‪،‬‬ ‫با فکر ایجاد ش��ایعه و توطئه برای دیگران بیدار ش��وند؟ چرا باید ‪۴‬‬ ‫روزنامه موفق کشور که در ظاهر مدعی دوستی و رفاقت و همکاری‬ ‫با ما هستند در یک حرکت هماهنگ با یکدیگر و در یک روز به اتفاق‬ ‫یکی‪ ،‬دو سایت‪ ،‬مقاله مشابه ای را علیه روزنامه‬ ‫منتشر کنند؟‬ ‫چرا مرکز روابط عمومی یک وزارتخانه معظم به جای پاسخگویی‬ ‫به ده ها موضوع که هرروز در جامعه براس��اس سیاست های انجا به‬ ‫وجود می اید‪ ،‬در مس��یر روزنامه ای که ‪ ۲۰‬سال همه امکانات را در‬ ‫مطبوعات باید به حوزه هایی کوچک تر از دسته بندی های متداول مانند اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬هنری‪،‬‬ ‫ادبی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ورزشی و امثالهم تقسیم شوند‪ .‬نشریه ها باید برای مخاطب خاص تری منتشر شوند‪ .‬نشریه‬ ‫اقتصادی می تواند بانکی یا بورس یا بیمه باشد‪ .‬در حوزه ورزش یکی می تواند برای فوتبال و دیگری برای‬ ‫کشتی؛ در حوزه هنر یکی برای تئاتر و دیگری برای سینما؛ در ادبیات یکی برای شعر و دیگری برای قصه و‬ ‫همین گونه در حوزه های گوناگون می توانیم نشریه هایی تخصصی منتشر کنیم‬ ‫روزنامه های موسسه مطبوعاتی‬ ‫به شهادت اوراق منتشرشده و امار وزارت بین این دو وزارتخانه معزز ش��د‪ .‬در دوره جدید تالش ش��د بدهی های س��نگین‬ ‫ارشاد تولیدی هستند و هر روز صبح منبع ده ها سایت و کارشناس قرار می گیرند و روزنامه در دوران گذش��ته پرداخت شود و هرگونه پرداخت از سازمان های مرتبط‬ ‫مسئوالن صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید قدردان این تالش رسانه ای باشند‪.‬‬ ‫مربوط به بدهی های گذشته یا درج اگهی و گزارش و رپورتاژ بوده که بارها ازسوی‬ ‫‪ 4‬به نظر دست اندرکاران موسس��ه مطبوعاتی‬ ‫‪ ،‬روزگار انتشار فقط ذی حساب این وزارتخانه مورد تایید قرار گرفته و ازسوی دو نهاد مهم کشور یعنی‬ ‫ش ش��ده است‪ .‬روابط عمومی‬ ‫یک نشریه ازسوی یک موسسه به سر امده و براساس سیاست های وزارت فرهنگ س��ازمان بازرس��ی و وزارت اطالعات بررسی و گزار ‬ ‫و ارشاد اسالمی تنها راه بقای روزنامه نگاری اینده در بنگاه داری و بهره وری بیشتر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در یک س��ال گذش��ته ‪ ۲‬ب��ار اطالعیه داده که‬ ‫دس��ت اندرکاران یک موسسه مطبوعاتی اس��ت‪ .‬باتوجه به این سیاست‪ ،‬موسسه ارتباطی با روزنامه‬ ‫ندارد و ما هر ‪ ۲‬بار‪ ،‬نخستین روزنامه ای بوده ایم که این‬ ‫مطبوعاتی‬ ‫انتش��ار ‪ ۴‬روزنامه و یک پایگاه خبری و ده ها ویژه نامه و ایجاد اطالعیه را به رایگان چاپ کرده ایم‪.‬‬ ‫مرکز توزیع و اش��تراک را در دس��تور کار خود قرار داد و بیش از ‪ ۵۰‬روزنامه و مجله‬ ‫‪ 8‬پس مشکل چیست؟ تمامی مطبوعات کشور به دو شکل حقیقی و حقوقی‬ ‫دیگر را نیز با شیوه های مناسب و سالم توزیع کرد و همکاری در انتشار را برای تعداد اداره می شوند‪ .‬موسسه های حقوقی مانند همشهری‪ ،‬شهروند‪ ،‬جام جم‪ ،‬اطالعات‪،‬‬ ‫بیشتری روزنامه برعهده گرفت‪.‬‬ ‫کیه��ان و چندتایی دیگر یا از منابع خاص س��ازمان ها یا مناب��ع عمومی بهره مند‬ ‫‪ 5‬شناسایی بازار هدف مهم ترین وظیفه یک رسانه است‪ .‬بعضی از موضوعات می شوند و سایر روزنامه ها و نشریه های حقیقی هم متعلق به افراد و اشخاص دارای‬ ‫مخاطب خاص دارند و باید در توزیعی خاص پخش شوند‪ .‬در طول تاریخ مطبوعات امتیاز هس��تند که بعضی از انها هم در س��ال های اخیر موسس��ه تشکیل داده اند‪.‬‬ ‫ایران و کش��ف معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬هرگ��ز روزنامه خاص برای این حوزه درواقع تا امروز شکل سومی برای مطبوعات وجود نداشته و شاید همه مشکالت از‬ ‫منتشر نشده بود و فقط خبرهای پراکنده ای گاهی این ور و ان ور چاپ می شد‪ .‬بعد همین نکته برای رقیبان ایجاد شده باشد‪.‬‬ ‫از تاکیدات رهبر معظم انقالب و ریاس��ت جمهوری بر توجه بیشتر به بخش معدن‬ ‫‪ 9‬موسس��ه مطبوعاتی‬ ‫«نخستین موسسه مطبوعاتی سهامداری»‬ ‫و صنایع معدنی به عنوان دومین ذخیره و ثروت کش��ور بعد از نفت و گاز‪ ،‬موسس��ه بعد از طی مراحل قانونی متولد ش��د‪ .‬این راه سخت با مشکالت حقوقی و اداری به‬ ‫مطبوعاتی‬ ‫با اس��تفاده از خبرنگاران زبده‪ ،‬نخس��تین صفحات تخصصی کمک هیات موس��س و وزارت ارش��اد هموار شد و برای نخستین بار همه کارکنان‬ ‫معدن و صنایع معدنی را در ‪ ۴‬صفحه‪ ۸ ،‬صفحه و ‪ ۱۶‬صفحه منتشر کرد و در طول و خبرنگاران و گزارش��گران و عکاسان و طراحان در یک موسسه مطبوعاتی دارای‬ ‫این ‪ ۵‬س��ال با کمک سازمان ایمیدرو به عنوان س��ازمان تخصصی و مادر در حوزه س��هم شدند و نزدیک صد سهامدار صاحبان این روزنامه و موسسه هستند و شاید‬ ‫معادن و صنایع معدنی‪ ،‬کارنامه درخش��انی از فعالیت و تالش را به ثبت رس��اند و همین روش که می تواند الگوی مناس��ب برای واگذاری چند موسس��ه مطبوعاتی‬ ‫ارشیوی ماندگار از چند میلیون کلمه و عکس را برای همیشه تاریخ فراهم کرد‪ .‬این دیگر به کارکنان باشد‪ ،‬بزرگ ترین عامل ایجاد حسادت و غرض ورزی ها شد‪.‬‬ ‫کار س��ترگ بدون حمایت بخش معادن و صنایع معدنی امکان پذیر نبود و نیست‪.‬‬ ‫‪ 10‬بدیهی اس��ت مدل س��هامداری این امکان را برای س��هامداران و کارکنان‬ ‫انتش��ار «گس��ترش معدن» و «روزگار معدن» باعث ش��د در این چند سال‪ ،‬ده ها به وجود می اورد که هر وقت مایل بودند مدیرعامل را عزل و فرد دیگری را جایگزین‬ ‫نشریه و سایت و پایگاه خبری معدن متولد شود و افکار عمومی با این بخش از ثروت کنند؛ ضمن انکه هرچه دس��تاورد مالی حاصل و هرگونه یارانه دولتی یا حمایتی‬ ‫پنهان کش��ور بیشتر اشنا شوند‪ .‬بدیهی اس��ت خریدار رسانه معدن و اصطالحات دریافت ش��ود‪ ،‬وارد شبکه مالی می شود و همه ذی نفع ان خواهند بود‪ .‬این روش با‬ ‫معدنی مانند گندله و کنستانتره‪ ،‬مردم عادی کوچه و بازار نمی توانند باشند و یکی انچه در حال حاضر در س��ایر مطبوعات حقیقی و حقوقی در جریان اس��ت‪ ،‬به طور‬ ‫از مهم ترین مسئولیت های اجتماعی شرکت ها (‪ )CSR‬اشنا کردن افکار عمومی کامل متفاوت است و باعث ایجاد پرسش برای صدها خبرنگاری شده که نشریه ها با‬ ‫رسانه است‪.‬‬ ‫با فعالیت های ذی ربط از طریق ‬ ‫تالش انها منتشر می شوند اما سود حاصل را فقط یک نفر می برد؛ به ویژه انهایی که‬ ‫‪ 6‬انتش��ار روزنام��ه در حوزه صنعت‪ ،‬تج��ارت‪ ،‬معدن‪ ،‬خودرو‪ ،‬نمایش��گاه‪ ،‬در سال های گذشته از یارانه های میلیارد تومانی و میلیون دالری بهره مند شده اند‬ ‫گردش��گری‪ ،‬ش��هرک های صنعتی و امثالهم در همین راس��تا بوده اس��ت‪ .‬بدون که فهرس��ت انها در س��ایت وزارت ارشاد قابل مالحظه اس��ت و هرگز ریالی از این‬ ‫ش��ک انچه موسس��ه مطبوعاتی‬ ‫برای حوزه های بزرگ صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬یارانه های هنگفت را به کارکنان و خبرنگاران نپرداخته اند‪.‬‬ ‫تجارت‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ش��هرک های صنعت��ی و صنایع‬ ‫‪ 11‬بهتر است انهایی که به دنبال شفاف سازی درامد‬ ‫کوچک و بزرگ انجام داده بر هیچ قاضی منصفی پوشیده نیست؛‬ ‫از یارانه دریافتی وزارت ارش��اد هستند‪ ،‬فهرس��ت یارانه دریافتی‬ ‫هرچن��د حکایت امروز موسس��ه مطبوعات��ی‬ ‫با احضار‬ ‫روزنامه خود و موسس��ه‬ ‫را با ‪ ۴‬روزنامه و بیش از ‪ ۱۰۰‬نفر‬ ‫چن��د چهره ش��اخص که به ساخت وس��از در مناط��ق زلزله زده‬ ‫نیروی انس��انی در کنار هم قرار دهند و به منظور شفاف س��ازی در‬ ‫خریدار رسانه‬ ‫مشغولند بی شباهت نیست‪ .‬به جای قدردانی از تالش در راستای‬ ‫نش��ریه خود منتشر کنند؛ ما هم اس��تقبال می کنیم‪ .‬یا ای کاش‬ ‫معدن و اصطالحات‬ ‫معرفی بخش های فراموش ش��ده صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مورد‬ ‫انهایی که براس��اس قانون دسترس��ی ازاد به اطالعات‪ ،‬خود را در‬ ‫معدنی مانند گندله‬ ‫هجوم کینه توزی های ناجوانمردان��ه و بی خردانه قرار گرفته ایم‪.‬‬ ‫نقش پوارو می بینند و دنبال افشاگری هستند‪ ،‬وظایف قانونی خود‬ ‫و کنستانتره‪ ،‬مردم‬ ‫البته قدردان حمایت های بی دریغ وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫را در حوزه های صنعت‪ ،‬تجارت‪ ،‬خودرو و س��ایر پرسش های مردم‬ ‫عادی کوچه و بازار‬ ‫و تج��ارت و دلگرم��ی کالمی و نوش��تاری وزیر فعل��ی و معاونان‬ ‫و نمایندگان رس��انه ها و مجلس��ی ها هم با همین جدیت پیگیری‬ ‫نمی توانند باشند‬ ‫محترم شان نیز هستیم‪.‬‬ ‫می کردند و دس��ت کم الفبای مس��ئولیتی را ک��ه پذیرفته اند یاد‬ ‫و یکی از مهم ترین‬ ‫‪ 7‬در ش��ماره نخستین (‪ ۱۳‬تیر ‪ )۹۳‬و شماره ‪ ۱۰۰۰‬به طور‬ ‫می گرفتند و تالش ‪۵‬ساله‬ ‫را برای ماندگاری حوزه بزرگ‬ ‫مسئولیت های‬ ‫و شیوه شکل گیری‬ ‫مفصل درباره شرایط انتشار روزنامه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بررس��ی و با رسانه هایی که سنگ انها را بر‬ ‫اجتماعی شرکت ها‬ ‫و واگذاری موسسه‬ ‫توضیحات مکرر داده ام که در سایت‬ ‫سینه می زنند‪ ،‬مقایسه می کردند‪.‬‬ ‫(‪ )CSR‬اشنا کردن‬ ‫روزنامه برای اهل کنجکاوی قابل خواندن است اما به طور خالصه‬ ‫‪ 12‬امتیاز نش��ریه ها در وزارت ارش��اد با انجام یک روند قانونی‬ ‫افکار عمومی با‬ ‫می گویم که روزنامه‬ ‫عمر ‪ ۵‬س��اله ای دارد با پیشینه ‪۲۵‬‬ ‫ازس��وی هیات نظارت بر مطبوعات‪ ،‬به ص��ورت صددرصد رایگان‬ ‫ ربط‬ ‫فعالیت های ذی‬ ‫ساله روزنامه گس��ترش صنعت که در سال ‪ ۱۳۹۲‬با دستور وزیر‬ ‫صادر می ش��ود و هیچ گونه هزینه ای برای صاحبان امتیاز نداشته‬ ‫از طریق رسانه ها‬ ‫وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تیراژ کمتر از هزار نس��خه تعطیل‬ ‫و ندارد؛ پس امتیاز روزنامه گسترش صنعت در گذشته هیچ ارزش‬ ‫است‬ ‫ش��د‪ .‬روزنامه‬ ‫با گرفتن پروانه جدید و اسم جدید در ‪۱۷‬‬ ‫خاصی نداشته و نظریه هیات کارشناسی در مقطع واگذاری وجود‬ ‫مرداد ‪ ۱۳۹۳‬متولد شد و از شماره اول تا امروز هیچ ریالی از وزارت‬ ‫دارد که این موسسه را فاقد ارزش ریالی دانسته است‪ .‬البته انتشار‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با هر عنوان دریافت نکرده و این وزارتخانه‬ ‫روزنامه یا مجله ش��اید کار س��خت و پیچیده ای نباش��د‪ ،‬اما بدون‬ ‫بدهی چندصدمیلیون تومانی بابت خریداری نس��خه های روزانه‬ ‫ش��ک یک کار عاش��قانه و بندبازی در ارتفاع باال بدون تور محافظ‬ ‫روزنامه و اگهی های ارس��الی به موسس��ه‬ ‫دارد‪ .‬البته وزارت ارشاد هم در در پایین است‪ .‬کسانی که وارد حرفه مطبوعات می شوند بیشتر با دل می ایند تا با‬ ‫‪ ۳‬س��ال هیچ گونه یارانه ای به‬ ‫با بهانه اینکه شاید از وزارت صنعت‪ ،‬معدن عقل‪ ،‬به همین دلیل خیلی ها‪ ،‬ورود به این حرفه را به کسی توصیه نمی کنند‪ .‬اداره‬ ‫و تجارت کمک می گیرد‪ ،‬نپرداخت و درعمل موسس��ه‬ ‫چوب دو سر طال یک موسس��ه مطبوعاتی و مدیریت خرج و دخل ان کار س��اده ای نیست‪ .‬در حال ‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫«نخستین موسسه مطبوعاتی سهامداری» ایران‬ ‫است‬ ‫و برای نخستین بار‬ ‫همه کارکنان و خبرنگاران و گزارشگران‬ ‫و عکاسان و طراحان‬ ‫در یک موسسه مطبوعاتی‬ ‫دارای سهم شدند و همین بزرگ ترین عامل ایجاد‬ ‫حسادت و غرض ورزی ها شد‬ ‫چرا باید عده ای هرروز صبح به جای کار و تالش‪،‬‬ ‫با فکر ایجاد شایعه و توطئه برای دیگران بیدار‬ ‫شوند؟ چرا باید ‪ ۴‬روزنامه موفق کشور که در ظاهر‬ ‫مدعی دوستی و رفاقت و همکاری با ما هستند‪ ،‬در‬ ‫یک حرکت هماهنگ با یکدیگر و در یک روز به اتفاق‬ ‫یکی‪ ،‬دو سایت‪ ،‬مقاله مشابه ای را علیه روزنامه‬ ‫منتشر کنند؟‬ ‫اختیار داشته و دارد‪ ،‬گام برمی دارد؟‬ ‫پاس��خ این پرس��ش های کلیدی را س��عی می کنم با اس��تفاده از‬ ‫زبان مناس��ب‪ ،‬نه پوپولیس��م و هوچی گری‪ ،‬در این یادداشت برای‬ ‫خوانندگان عزیزی که در دنیای مجازی و چند روزنامه مورداش��اره‬ ‫با نکاتی نامناس��ب و فحاشی و اتهام زنی به رسانه‬ ‫و حقیر و‬ ‫یکی‪ ،‬دو مس��ئول کش��وری تالش کرده اند جو را اش��فته تر سازند‪،‬‬ ‫بدهم‪:‬‬ ‫حاضر باتوجه به شرایط فرهنگی جامعه و گسترش دنیای مجازی‪ ،‬کتاب و روزنامه‬ ‫جایی در سبد هزینه ای خانوارها ندارد و شرایط اقتصادی و گرانی کاغذ و چاپ هم‬ ‫بر مش��کالت مطبوعاتی ها افزوده است‪ .‬در چنین شرایطی فقط روش های نوین و‬ ‫بهره وری باال می تواند چند صباحی ادامه کار را ممکن سازد‪.‬‬ ‫‪ 13‬بدون شک همه این توضیحات هم بیماری توطئه و شایعه سازی بیماران‬ ‫روان��ی را درم��ان نمی کند و روزهای اینده باز هم کس��انی خواهند بود که به جای‬ ‫پی��دا کردن راه موفقیت برای خود و همکاران ش��ان‪ ،‬دیگری را نش��انه می گیرند؛‬ ‫به جای پاسخگویی در حوزه های بزرگ تر‪ ،‬برای رد گم کردن خطاهای خود‪ ،‬مسائل‬ ‫کوچک تر دیگران را مطرح خواهند کرد‪ .‬این روش ها با اینکه شناخته شده است‪ ،‬در‬ ‫ظاهر همچنان کاربرد خود را دارد‪ .‬به قول شاعر بزرگ این سرزمین «سخت است‬ ‫فهماندن چیزی به کسی که بابت نفهمیدنش پول می گیرد»‬ ‫‪ 14‬درموسسهمطبوعاتی‬ ‫حدودصدنفردردفترتهرانبه طورمستقیم‬ ‫مشغول کار هستند‪ ،‬حدود صد نفر هم در ‪ ۳۰‬نمایندگی استانی فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫اف��رادی هم در صنوف کاغ��ذ‪ ،‬لیتوگرافی‪ ،‬چاپ‪ ،‬صحافی‪ ،‬توزیع‪ ،‬کیوس��ک های‬ ‫مطبوعاتی به طور غیرمستقیم به این روزنامه وابسته هستند‪ .‬خوشحالیم که اعالم‬ ‫کنی��م به دلیل بکارگیری همان نظام مالی ش��فاف و مدیریت اکواریومی و ش��یوه‬ ‫س��هامداری و نداش��تن تفکر زیاده خواهی‪ ،‬هیچ گونه بدهی به اشخاص‪ ،‬چاپخانه‪،‬‬ ‫کاغذ فروش‪ ،‬بیمه و کارکنان نداریم و توانس��ته ایم حتی سنوات ‪ 10‬سال گذشته‬ ‫خبرنگارانی را که هیچ گونه پرداختی برای شان انجام نشده بود‪ ،‬تسویه کنیم‪.‬‬ ‫‪ 15‬می گویند برای ایجاد هر ش��غل از س��اده ترین تا مشاغل وابسته به فناوری‬ ‫باید بین ‪ ۵۰‬میلیون تومان تا ‪ ۵‬میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد؛ به عبارت دیگر‬ ‫برای ایجاد س��اده ترین ش��غل مانند کارگری ساختمان به ازای هر نفر ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان سرمایه گذاری الزم است‪ .‬اگر روزنامه نگاری را که با هویت و فرهنگ جامعه‬ ‫س��روکار دارد و جزو نخستین ش��اخص های توسعه یافتگی در جهان است‪ ،‬در حد‬ ‫کمترین مش��اغل به شمار اوریم‪ ،‬برای ایجاد اشتغال ‪ ۲۰۰‬نفر به طور مستقیم و به‬ ‫ازای هر نفر ‪ ۵۰‬میلیون تومان دولت باید ‪ ۱۰۰۰۰‬میلیون تومان س��رمایه گذاری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایا شایسته نیست که در شرافتمندانه ترین شغل جهان هستی که به روشنگری‬ ‫و اطالع رس��انی جوامع مربوط اس��ت‪ ،‬کمی بلندنظرانه تر نگاه کنیم؟ ایا نمی توان‬ ‫دفات��ر مطبوعاتی را در حد صنایع کوچک دید و تس��هیالت الزم را برای بقای انها‬ ‫در اختیارشان گذاشت؟‬ ‫‪ 16‬از کسانی که در چند روزنامه علیه ما به عنوان همکاران و هم صنفی های شان‬ ‫مطالب مغرضانه نوش��تند و کس��انی که در دنیای مجازی از پراکندن این مطالب و‬ ‫س��نگ زدن خودداری نکردن��د‪ ،‬دردی به دل نداریم اما از انه��ا که مدعی رفاقت‬ ‫بودند‪ ،‬از انها که از حقیر در کالس درس نمره گرفته اند و اس��تاد اس��تاد گفته اند‪ ،‬از‬ ‫وزیر محترمی که برای مان نوش��ت کار خودتان را ب��ا همه توان انجام دهید و حاال‬ ‫زیردستانش از هیچ روش مغرضانه ای کم نمی گذارند چگونه بگذریم؟‬ ‫هرکس به طریقی دل ما می شکند‪ /‬بیگانه جدا دوست جدا می شکند‬ ‫بیگانه اگر می شکند حرفی نیست‪ /‬از دوست بپرسید چرا می شکند‬ ‫‪ 17‬کار ما روزنامه نگاری اس��ت؛ تفحص و بازجویی و قضاوت نیس��ت‪ .‬کاری‬ ‫ب��ه میلیاردها تومان یارانه مطبوعاتی که ‪ ۳ ، ۲‬روزنامه در این س��ال ها گرفته اند‬ ‫نداریم‪ .‬نمی خواهیم مس��ابقه انشانویس��ی برپا کنیم تا معلوم ش��ود که بعضی از‬ ‫مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نمی توانند حتی درباره اینکه فایده گاو چیست‬ ‫بنویس��ند و باید دوباره در کالس های نهضت سواداموزی ثبت نام کنند‪ ،‬وظیفه‬ ‫ما نیس��ت که بگوییم رانت یعنی مجله و نش��ریه ای که هنوز ن��ام بلندپایه ترین‬ ‫مقام��ات دولت در صفحه اول ان به چش��م می خورد و باعث می ش��ود نش��ریه‬ ‫کم محتوا بیش��ترین اگهی را بگیرد‪ ،‬وظیفه ما نیست که بگوییم اقتصاددان های‬ ‫دولتی در کدام روزنامه رفت وامد دارند و چگونه خبرس��ازی و از رانت اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬وظیفه ما نیس��ت که بگوییم کدام صاحب امتیاز به جای روزنامه نگاری‬ ‫بسازبفروشیوپاساژ داریمی کند‪،‬وظیفهمانیستکهبگوییمکدامصاحب امتیاز‬ ‫دس��تش در معادن است و س��اختمان روی س��اختمان علم می کند‪ ،‬وظیفه ما‬ ‫نیس��ت که بگوییم وقتی مدی��ر روابط عمومی بوده اند‪ ،‬روزنام��ه راه انداخته اند؛‬ ‫وظیفه ما فقط روزنامه نگاری اس��ت و تالش می کنیم که ابرومندانه باش��د و فکر‬ ‫می کنی��م همه حق فعالیت و انتش��ار دارند و باید تالش کنند موفق تر باش��ند و‬ ‫به طورحتم از طریق س��رمایه گذاری های مناس��ب و ارتباطات س��الم بتوانند به‬ ‫انتش��ار روزنامه های شان کمک کنند و ما نیز از موفقیت همکاران مان شادمان تر‬ ‫ شویم‪.‬‬ ‫‪ 18‬بی شک این درخت و دوستدارانش باور دارند که همیشه نیاز به اب وخاک‬ ‫و مراقبت وجود دارد‪ ،‬باغبانی می خواهد که گاهی سنگدالنه او را هرس کند‪ .‬همه‬ ‫حمله ها و هجوم ها را نقد و هرس درخت موسسه‬ ‫می دانیم‪ .‬دوستان خوبم‬ ‫در ای��ن روزنامه به طور حتم خود را هرس خواهند کرد‪ .‬من ش��ادابی درخت اینده‬ ‫همه مطبوعات کش��ورم و «روزنامه‬ ‫» را ش��هادت می دهم و ارزو می کنم‬ ‫مدیریت های کوتوله که امروز مدیریت لی لی پوتی شده اند راه درست را پیدا کنند‬ ‫و دست از سر ما و این سرزمین همیشه سبز بردارند‪.‬‬ ‫ایا نمی توان دفاتر مطبوعاتی را در حد صنایع کوچک‬ ‫دید و تسهیالت الزم را برای بقای انها در اختیارشان‬ ‫گذاشت؟‬ ‫ دوشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 23‬مهر ‪ 5 1397‬صفر ‪ 15 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 505‬پیاپی ‪2478‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خال برنامه ریزی برای اجرایی‬ ‫شدن ظرفیت ها‬ ‫صنعت موتورس��یکلت نیاز‬ ‫به نوس��ازی دارد و در ش��کل‬ ‫کالن ای��ن دول��ت اس��ت که‬ ‫بای��د ب��رای ان برنامه ری��زی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬ه��ر صنعتی‬ ‫برای ماندن نیاز دارد هدفمند‬ ‫باش��د اینکه برنامه بلندمدت‪،‬‬ ‫اسکندر نظری‬ ‫میان م��دت و نی��ز کوتاه مدت‬ ‫فعال صنعت موتورسیکلت‬ ‫تدوی��ن کند؛ خالئ��ی که در‬ ‫صنعت موتورس��یکلت بسیار‬ ‫مش��هود اس��ت‪ .‬باید مدیران باالدستی مش��خص کنند چه‬ ‫موتورسیکلت هایی با چه سطحی از استاندارد قرار است تولید‬ ‫و برنامه ها همچون صنعت خودرو هدفمند تدوین شود‪.‬‬ ‫البت��ه یکی دیگر از مش��کالت این صنع��ت وجود قطعات‬ ‫بی کیفیت در بازار است که خود مشکالت را مضاعف می کند‪.‬‬ ‫با سفرهایی که به کش��ورهای گوناگون فعال در این صنعت‬ ‫داشته ام شاهد توسعه فناوری موتورسیکلت در جهان بوده ام‪،‬‬ ‫به لحاظ ایمنی نیز پیشرفت های بسیاری به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬تنوع و طراحی از عواملی اس��ت که افراد را‬ ‫ترغیب به خرید می کند و باعث گشایش بازار می شود‪.‬‬ ‫امروز صنعت موتورسیکلت با چالش های بسیاری دست به‬ ‫گریبان است که به نوعی به حال خود رها شده است‪ .‬یکی از‬ ‫مش��کالتی که صنایع داخلی را تهدید می کند محدود شدن‬ ‫تولیدکننده به بازارهای داخلی اس��ت‪ .‬خال سیاس��ت گذاری‬ ‫در این زمینه اس��یب پذیری این صنع��ت را دو چندان کرده‬ ‫است‪ .‬مدیران باالدستی و در ادامه تولیدکننده باید با تدوین‬ ‫برنامه های راهبری به کمک این صنعت بیایند‪.‬‬ ‫ظرفی��ت و امکانات صنعتی مطلوبی در کش��ور وجود دارد‬ ‫که تنه��ا نیاز به برنامه ری��زی برای بالفعل ش��دن دارند‪ .‬اگر‬ ‫از محصوالت داخلی به ویژه کاالهایی که به ش��کل مش��ترک‬ ‫تولید می شوند‪ ،‬پشتیبانی شود از همان ابتدا امکان صادرات‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬اگر چنین امری محقق شود به طور قطع هر‬ ‫صنعتی رشد خواهد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خودرو به کانال نرخ منطقی‬ ‫هدایت می شود‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫معتقد اس��ت کاهش نرخ ارز‪ ،‬ب��ازار دالالن صنعت خودرو و‬ ‫خرید و فروش را کساد می کند‪.‬‬ ‫محم��د عزیزی با بیان اینکه کاهش ن��رخ ارز دور از انتظار‬ ‫نبود‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��بختانه ش��اهد کاهش حباب نرخ خودرو و‬ ‫منطقی تر شدن نرخ ها در این حوزه هستیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا بیان اینکه‬ ‫س��وءتدبیر بازار داخلی را تهدیدکرد‪ ،‬افزود‪ :‬خوش��بختانه با‬ ‫ورود ج��دی دولت و بانک مرکزی و مه��ار نرخ دالر ارامش‬ ‫نسبی به بازار برگشته است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در چند روز گذش��ته که کاهش نرخ‬ ‫ارز رخ داده ب��ازار خری��د و فروش خودرو ب��ا نرخ های کاذب‬ ‫کساد ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در اخبار دیده ش��د که بسیاری از‬ ‫احتکارکنندگان نیز با رس��وایی از رفتار خالف شان خود که‬ ‫اقتصاد را با مشکل روبه روکرده بودند‪ ،‬دست برداشتند‪.‬‬ ‫عزی��زی با بیان اینکه کاهش یک روزه نرخ ارز نش��ان داد‬ ‫که مردم نباید در چنین ش��رایط با دشمن همراهی کنند‪ ،‬به‬ ‫مهر گفت‪ :‬مردم بای��د از این تجربه درس گرفته و در چنین‬ ‫موقعیت هایی با خریداری نکردن کاالهای غیرضروری نهایت‬ ‫همکاری خود را با مسئوالن کشوری نشان دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه با کاهش ن��رخ ارز نه تنها نرخ‬ ‫خودروهای وارداتی‪ ،‬بلکه نرخ خودروهای داخلی نیز شکسته‬ ‫شده و تامین قطعات کامیونداران نیز تسهیل شده است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با بی��ان اینکه مردم بای��د منتظر بهبود وضعی��ت اقتصادی‬ ‫کش��ور باشند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی قوه قضاییه باید‬ ‫اشد مجازات را برای محتکران‪ ،‬سوءاستفاده کنندگان در نظر‬ ‫بگیرد زیرا در ش��رایطی که نرخ دالر روزبه روز بیشتر شد نرخ‬ ‫کاالهای تولید داخل نیز به دلیل برخی رفتارهای خالف عرف‬ ‫و شرع نجومی شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با تداوم کاهش نرخ دالر نرخ خودرو و همچنین‬ ‫قطعات مورد نیاز ساخت ان در داخل کشور به نرخ های چند‬ ‫م��اه قبل باز خواهد گش��ت که این امر ب��ه همراهی دولت و‬ ‫مردم نیاز دارد‪.‬‬ ‫عزیزی یاداور ش��د‪ :‬کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫در نشس��ت های مس��تمر خود س��اماندهی بازار خودرو و نیز‬ ‫ساماندهی بازار ارز را پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫علی عرب‬ ‫در زمینه بومی سازی‬ ‫شرکت های دانش بنیانی‬ ‫داریم که می توانند کمک‬ ‫زیادی به واحدهای صنعتی‬ ‫کنند‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با فعاالن حوزه موتورسیکلت مطرح شد‬ ‫«قانون» سرفصل اختالف بخش خصوصی و دولتی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫واردات موتورس��یکلت به ش��کل انبوه ب��ه اواخر‬ ‫دهه ‪۲۰‬خورش��یدی برمی گردد که در ان س��ال ها‬ ‫انواع موتورس��یکلت های انگلیس��ی وارد کشور شد‪.‬‬ ‫موتورسیکلت های انگلیس��ی حدود ‪۲۰‬سال یکه تاز‬ ‫بازار موتورسیکلت ایران بودند‪ .‬اواخر دهه‪ ۳۰‬کم کم‬ ‫موتورس��یکلت های ایتالیایی هم به بازار کش��ور راه‬ ‫یافتن��د و در ادام��ه با توجه ب��ه کاربری های خاص‬ ‫موتورس��یکلت و نی��از به این وس��یله نقلی��ه و نیز‬ ‫ت ژاپنی هم‬ ‫مالحظات شهری نخستین موتورسیکل ‬ ‫در سال‪ ۱۳۴۰‬وارد ایران شد‪.‬‬ ‫پ��س از ان‪ ،‬ای��ن موتورس��یکلت های هون��دای‬ ‫‪۱۲۵‬س��ی جی بود که بازار ای��ران را برای دهه های‬ ‫متمادی در دس��ت گرف��ت‪ .‬پس از ‪۴‬ده��ه مونتاژ‬ ‫موتورس��یکلت چینی‪ ،‬سرانجام س��ال‪ ۹۶‬تغییرات‬ ‫اساس��ی در این صنع��ت رقم خ��ورد‪ .‬انژکتوری ها‬ ‫جایگزین کاربراتوری ها ش��دند‪ .‬البت��ه این طرح با‬ ‫اجبار همراه بود و گالیه بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫را به دنبال داش��ت‪ .‬در ادامه اجباری ش��دن یورو‪۴‬‬ ‫برای موتورس��یکلت ها در ابتدای س��ال‪ ۹۷‬از جمله‬ ‫تحوالت دیگری بود که در نهایت اجرای ان به سال‬ ‫‪ ۹۸‬موکول ش��د‪ .‬تغییرات بنیادی در مدت ‪۲‬س��ال‬ ‫ب��رای صنعتی که ‪۴‬دهه یکنواخت فعالیت داش��ته‪،‬‬ ‫بسیار سنگین تمام شد و در نتیجه تیراژ تولید این‬ ‫بخش کاهش یافت‪ .‬اما می توان امیدوار بود نوسازی‬ ‫محقق شود زیرا قرار است در اینده و در کالنشهرها‬ ‫برقی ها جایگزین بنزینی ها شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشوق های برقی‬ ‫علی اخوان یکی از تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫در کش��ور درباره کش��ش بازار برای برقی ها گفت‪:‬‬ ‫موتورسیکلت برقی هیچ گاه جایگزین موتورسیکلت‬ ‫بنزینی نمی شود و باید بازار جدیدی برای ان ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬پیش��نهاد دادیم برای موتورسیکلت برقی الزام‬ ‫داشتن گواهینامه برداش��ته و همچنین استفاده از‬ ‫این وسیله نقلیه برای خانم ها ازاد شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر برای دوچرخه س��واری‬ ‫نیازی به داش��تن گواهینامه نیست و ضرورت دارد‬ ‫ب��رای این نوع موتورس��یکلت ها هم که بیش از ‪۴۰‬‬ ‫داخل��ی و خارجی اجازه دهد ت��ا ‪۲۰‬امپر هم تولید‬ ‫شود‪ .‬همچنین امیدواریم تولید انها به یک میلیون‬ ‫تیراژ در سال برسد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورسیکلت در ادامه پیشنهاد‬ ‫ک��رد‪ :‬بای��د فن��اوری به عن��وان اولویت ی��ک برای‬ ‫تخصیص ارز درنظر گرفته ش��ود‪ .‬البته این امر جزو‬ ‫مصوب��ات بوده ام��ا روند پیگیری ه��ا رضایت بخش‬ ‫نیستند‪ .‬اگر چنین امری محقق شود کمک زیادی‬ ‫به رونق صنعت و روزامدی ان می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خدمات دهی در زمینه باتری های‬ ‫موتورسیکلت برقی نامناسب و ضعیف است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حمایتی ازسوی دولت انجام نمی شود‪ .‬تمام مدیران‪،‬‬ ‫از حمایت می گویند اما در میدان عمل کاری پیش‬ ‫نمی رود‪.‬‬ ‫تا ‪۴۵‬کیلومتر س��رعت ندارد‪ ،‬الزام گواهینامه حذف‬ ‫ش��ود‪ .‬پیش از ای��ن برای موتورس��یکلت های برقی‬ ‫گواهینامه و پالک الزم نبود اما پس از مش��کالت و‬ ‫تصادف های��ی که رخ داد این موارد و بیمه برای این‬ ‫وسایل نقلیه اجباری شد‪.‬‬ ‫اخوان در ادامه س��خنان خود ابرازکرد‪ :‬اگر فرد را‬ ‫ملزم به گرفت��ن گواهینامه کنیم‪ ،‬او پس از گرفتن‬ ‫ان برای خرید موتورس��یکلت بنزینی اقدام می کند‬ ‫ک��ه به لح��اظ قیمت بس��یار مناس��ب تر از برقی ها‬ ‫هس��تند‪ .‬به این ترتیب چرخه االیندگی بنزینی ها‬ ‫ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت موتورس��یکلت با بی��ان اینکه‬ ‫پیش��نهاد دادیم به ج��ای حمایت مال��ی‪ ،‬مدیران‬ ‫دولتی از نظر قانون��ی از این صنعت حمایت کنند‪،‬‬ ‫‹ ‹قانون گذار حمایت کند‬ ‫گف��ت‪ :‬مدی��ران دولت��ی تخص��ص الزم در صنعت‬ ‫اخ��وان به ممنوعی��ت واردات باتری اش��اره کرد‬ ‫موتورس��یکلت ندارند و از انها درخواس��ت شده به‬ ‫و گفت‪ :‬چ��ون وزارت دفاع در کش��ور تولید باتری‬ ‫ج��ای دخالت یا حمایت مال��ی‪ ،‬در قانون گذاری از‬ ‫دارد واردات ان ممنوع ش��د‪ .‬برای ‪۲۰‬هزار باتری به‬ ‫صنعتگر حمای��ت کنند‪ .‬تولیدکنن��ده از نظر مالی‬ ‫ای��ن وزارتخانه س��فارش باتری دادیم‬ ‫می تواند از منابع بانکی س��رمایه مورد‬ ‫اما در نهایت پاس��خ دادند تیراژ پایین‬ ‫نیاز خ��ود را تامین کند اما پیش��نهاد‬ ‫علی اخوان‪:‬‬ ‫اس��ت و بای��د بین ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫ش��ده قوانی��ن اصالح ش��ود تا ب��ازار‬ ‫پیشنهاد دادیم‬ ‫باتری سفارش ش��ود تا تولید و تامین‬ ‫جدیدی به وجود اید‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬همان ط��ور ک��ه خانم ه��ا برای موتورسیکلت داشته باش��ند‪ .‬در حالی که کل تولید‬ ‫می توانن��د ب��ا دوچرخه تردد داش��ته برقی الزام داشتن‬ ‫موتورسیکلت ما شامل بنزینی و برقی‬ ‫برداشته‬ ‫باش��ند باید اس��تفاده از موتورسیکلت گواهینامه‬ ‫‪۷۰۰‬هزار دستگاه است‪.‬‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برقی ه��م برای انها ازاد ش��ود‪ .‬با این و همچنین‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این موانع باعث ش��د تا‬ ‫این وسیله نقلیه برای‬ ‫خودمان خط تولید بات��ری راه اندازی‬ ‫تغیی��رات‪ ،‬از حجم ت��ردد خودروهای‬ ‫خانم ها ازاد شود‬ ‫کنیم‪ .‬در حالی که پیش تر باتری هایی‬ ‫ش��خصی و تک سرنشین کاسته شده و‬ ‫که ای��ن وزارتخانه ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫تش��ویقی برای این قشر در استفاده از‬ ‫موتورس��یکلت عرض��ه کرده ب��ود نیز‬ ‫موتورس��یکلت های برقی ایجاد خواهد‬ ‫گالیه های بسیاری ازسوی مشتریان به دنبال داشت‪.‬‬ ‫ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با شرایط موجود بازار بنزینی ها‬ ‫اخوان در پایان گفت‪ :‬تولیدکننده هیچ انتظاری از‬ ‫رونق بیشتری دارد و این امری طبیعی است‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی باتری برقی ها‬ ‫دولت ندارد به جز اینکه قانون را درراستای حمایت‬ ‫اخوان ب��ه تولید باتری لیتیومی در واحد صنعتی‬ ‫از تولید اصالح کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت بنزین و استقبال از برقی ها‬ ‫خ��ود اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬دش��واری های تهیه‬ ‫همچنین علی عرب از اعضای هیات مدیره انجمن‬ ‫باتری موتورس��یکلت برقی باعث ش��د ت��ا این برند‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور درباره وضعیت‬ ‫داخلی س��ازی باتری ه��ا را ه��م اغاز کن��د و حدود‬ ‫بازار برقی ها به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫ی ‪۱۲‬وات ‪۷‬امپر تا امروز تولید کرده‬ ‫‪۲۰۰‬ه��زار باتر ‬ ‫نوسان های ارزی و افزایش قیمت دالر رغبتی برای‬ ‫است‪.‬‬ ‫خرید برقی ها وجود ندارد زیرا موتورسیکلت برقی با‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬این نوع باتری ها‪ ،‬کشش��ی بوده‬ ‫باتری لیتیومی قیمت باالیی دارد‪.‬‬ ‫و قرار اس��ت تا پایان سال اگر مس��ائل تحریم های‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬یک موتورسیکلت برقی مناسب و‬ ‫قابل قبول حدود ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪۲‬هزار دالر قیمت دارد و‬ ‫با نرخ امروز حدود ‪۳۰‬میلیون تومان می شود‪ .‬وقتی‬ ‫موتورس��یکلت ‪ ۴‬تا ‪۵‬میلیون تومان در بازار موجود‬ ‫اس��ت ایا کس��ی چنین هزینه ای می کند و پرسش‬ ‫دیگر این است که چرا باید چنین هزینه ای شود؟‬ ‫ای��ن فعال صنعت موتورس��یکلت ادام��ه داد‪ :‬اگر‬ ‫دولت بخواهد از موتورس��یکلت برقی حمایت کند‬ ‫باید ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی برای ان درنظر بگیرد‪ .‬پیش تر‬ ‫صحبت این بود که دول��ت یارانه بپردازد تا با تردد‬ ‫انها در س��طح شهر‪ ،‬افراد بیشتری تشویق به خرید‬ ‫این نوع موتورسیکلت ها ش��وند‪ .‬به این ترتیب این‬ ‫وسیله نقلیه فراگیر می شد‪.‬‬ ‫ع��رب در این باره همچنین یاداور ش��د‪ :‬تا زمانی‬ ‫که نرخ بنزین در کش��ور هزارتومان اس��ت رغبتی‬ ‫ب��ه خرید و اس��تفاده از خودروه��ای برقی از جمله‬ ‫موتورس��یکلت وجود ن��دارد‪ .‬موتورس��یکلت برقی‬ ‫بیش��تر ازسوی کشورهایی استقبال شده که قیمت‬ ‫بنزین در این کشورها باالست‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬رشد‬ ‫فروش برقی ها در ترکی��ه چند برابر ایران بوده زیرا‬ ‫نرخ بنزین در این کشور باالست‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش بنیان ها کمکی برای روزامدی‬ ‫عرب درباره وضعیت تولید واحدهای صنعتی هم‬ ‫گفت‪ :‬باتری‪ ،‬موتور‪ ECU ،‬و شارژر از جمله قطعات‬ ‫مهم موتورس��یکلت برق��ی بوده که داخلی س��ازی‬ ‫نشده اند(البته به ش��کل محدود برخی باتری ها در‬ ‫حال تولید هستند)‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در زمینه بومی س��ازی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان��ی داریم که می توانن��د کمک زیادی به‬ ‫واحدهای صنعتی کنن��د‪ .‬صنعتگر طراحی و تولید‬ ‫این قطعات را انجام می دهد اما چون سرمایه کافی‬ ‫در اختی��ار ندارد در مرحله مدل باقی می مانند و به‬ ‫تولید انبوه نمی رسند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر ش��رکت هایی به عنوان‬ ‫واس��ط این خطرپذیری را داش��ته باش��ند که روی‬ ‫قطعات جدی��د س��رمایه گذاری کنند بس��یاری از‬ ‫نمونه ها‪ ،‬صنعتی شده و به تولید انبوه می رسند‪.‬‬ ‫عرب افزود‪ :‬با توجه به ش��رایط موجود و افزایش‬ ‫نرخ ارز قیمت موتورسیکلت های برقی باالتر خواهد‬ ‫رف��ت از این رو‪ ،‬داخلی س��ازی بس��یاری از قطعات‬ ‫صرفه اقتصادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور تاکید کرد‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور‬ ‫با بیان اینکه پس از دس��تور معاون اول برای توزیع‬ ‫الس��تیک ب��ا ارز دولت��ی و کاهش تعرف��ه واردات‬ ‫الس��تیک فقط‪۵۰‬هزار الس��تیک بین کامیونداران‬ ‫توزیع ش��د در حالی که بازار نیاز فوری به دست کم‬ ‫‪۳۰۰‬هزار الس��تیک دارد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مش��کالت‬ ‫کامیونداران و رانندگان این اس��ت که الس��تیک در‬ ‫بازار نرخ مش��خصی ندارد و نمایندگی ها خودسرانه‬ ‫ن��رخ تعیی��ن می کنن��د و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و نیز س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان در کنترل بازار کوتاهی کرده اند‪.‬‬ ‫احم��د کریمی‪ ،‬با بیان اینکه هنوز مش��کل توزیع‬ ‫الس��تیک در ب��ازار رفع نش��ده‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬پس از‬ ‫دس��تور معاون اول مبنی بر کاه��ش تعرفه واردات‬ ‫الس��تیک و توزی��ع الس��تیک های س��ازمان اموال‬ ‫نیاز فوری به توزیع ‪۳۰۰‬هزار الستیک در بازار‬ ‫تملیکی ‪۵۰‬هزار الستیک در بازار توزیع شد اما این‬ ‫مقدار بسیار کمتر از نیاز موجود است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در فص��ل تابس��تان نیاز ب��ازار به‬ ‫الس��تیک افزایش می یابد زیرا به دلی��ل گرمای هوا‬ ‫اس��تهالک الستیک بیشتر می ش��ود اما در تابستان‬ ‫گذش��ته کمترین میزان عرضه الس��تیک را در بازار‬ ‫داش��تیم و با توجه به اینکه در اس��تانه فصل سرما‬ ‫قرار داریم خطرپذیری حمل بار با این الس��تیک ها‬ ‫در جاده های بارانی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور‬ ‫با تاکید بر اینکه توزیع ‪۵۰‬هزار الستیک مشکلی را‬ ‫در بازار حل نمی کند و برای ش��روع باید دس��ت کم‬ ‫‪۳۰۰‬هزار الس��تیک بی��ن کامیون��داران و رانندگان‬ ‫کامیون توزیع می ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬نیاز ناوگان کامیونی‬ ‫ماهانه دس��ت کم ‪۲۰۰‬هزار الستیک است اما بسیار‬ ‫کمتر از این رقم الستیک به فروش می رسد‪.‬‬ ‫کریم��ی درباره اخرین وضعی��ت بارگیری ناوگان‬ ‫کامیون��ی در اس��تان های گوناگون ب��ه ایلنا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪۸۰‬درصد ن��اوگان حمل ونقل بار در‬ ‫جریان اس��ت اما بارگیری در برخی اس��تان ها مانند‬ ‫خوزستان و اصفهان یا برخی مناطق مانند بندر امام‬ ‫نسبت به سایر استان ها نیاز به زمان بیشتری دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه درحال حاض��ر ‪۵۰‬درص��د‬ ‫کامیون های کش��نده کفی اس��تان اصفهان ش��روع‬ ‫به کار کرده اند‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه درحال حاضر یک��ی از مهم ترین‬ ‫مش��کالت ما نبود نرخ مش��خص و ثابت الس��تیک‬ ‫در بازار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امروز چالش ما این اس��ت که‬ ‫الستیک با یک مش��خصات قیمت های متفاوتی در‬ ‫بازار دارد و متاسفانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫نس��بت به کنترل ن��رخ در ب��ازار ورود نکردند یا در‬ ‫کنترل قیمت ها موفق نبوده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ب��ازار دالل وجود ن��دارد‪ ،‬بلکه‬ ‫عامالن توزیع قیمت ها را افزایش می دهند‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکه حواله از س��ازمان راهداری ازسوی رانندگان و‬ ‫کامیونداران به نمایندگی ها ارائه می شود اما باز هم‬ ‫افزایش قیمت های خودسرانه دارند‪.‬‬ ‫کریمی با بیان اینکه ‪۵۰‬هزار الستیک با نرخ یک‬ ‫میلیون و ‪۱۰۰‬هزار تومان در بازار عرضه شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هر چند در ‪۲‬هفته گذش��ته تعدادی الستیک ارزان‬ ‫نرخ به دست رانندگان رسیده اما بسیار محدود بوده‬ ‫و توزیع این الستیک ها هم نتوانست نرخ را در بازار‬ ‫بشکند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 23‬مهر ‪ 5 1397‬صفر ‪ 15 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 505‬پیاپی ‪2478‬‬ ‫خبر‬ ‫برنامه فولکس واگن برای‬ ‫قیمت گذاری خودروهای برقی‬ ‫بسیاری از شرکت های‬ ‫خودروسازی از‬ ‫مخفف هایی استفاده‬ ‫می کنند که این نوع‬ ‫مخفف ها هر کدام برای‬ ‫موارد ویژه ای استفاده‬ ‫می شود‬ ‫مخفف های خودروسازی به چه معناست؟‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪All Wheel Drive‬‬ ‫ای��ن نام ب��ه تجهی��زات انتق��ال توان‬ ‫پیش��رانه ب��ه چرخ ها مربوط می ش��ود و‬ ‫به ط��ور خ��ودکار نح��وه انتقال ت��وان به‬ ‫محورها را تنظیم می کند‪.‬‬ ‫این نوع محصوالت ب ام و وجود دارد‪.‬‬ ‫‪sDrive: Two wheel Drive‬‬ ‫‪xDrive: ALL Wheel Drive‬‬ ‫‹ ‹الفارومئو‬ ‫بس��یاری از ش��رکت های خودروسازی‬ ‫از مخفف های��ی اس��تفاده می کنن��د که‬ ‫ای��ن نوع مخفف ها هر ک��دام برای موارد‬ ‫ویژه ای اس��تفاده می شود‪ .‬در این نوشتار‬ ‫قصد داری��م به معرف��ی و توضیح برخی‬ ‫مخفف ه��ای اس��تفاده ش��ده ازس��وی‬ ‫خودروسازان مشهور بپردازیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش«گس��ترش نیوز» به ط��ور‬ ‫معم��ول مخفف های��ی ک��ه ازس��وی‬ ‫خودروس��ازان استفاده مورد استفاده قرار‬ ‫می گی��رد ترکیب��ی از ‪۲‬یا ‪۳‬حرف اس��ت‬ ‫که پ��س از نام مدل خ��ودرو می اید‪ .‬هر‬ ‫چن��د نام برخی از مدل های خودروها نیز‬ ‫ترکیب��ی از چند حرف اس��ت که ممکن‬ ‫اس��ت منجر به س��ردرگمی خریداران و‬ ‫عالقه مندان به خودرو ش��ود‪ .‬در ادامه به‬ ‫معانی برخی از مخفف هایی که ازس��وی‬ ‫شرکت های خودروس��ازی مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬اشاره کرده ایم‪..‬‬ ‫برن��د لوک��س زیرمجموع��ه ش��رکت‬ ‫خودروسازی س��یتروئن‪ ،‬دی اس نام دارد‬ ‫که بسیار روی ساخت خودروهای خاص‬ ‫و لوکس و با چهره ای متفاوت و همسو با‬ ‫مد روز تمرکز دارد‪ .‬ترکیب دو حرف ‪ D‬و‬ ‫‪ S‬را می توان مخفف ‪Different Spirit‬‬ ‫و ‪ Distinctive Series‬دانس��ت که به‬ ‫ترتیب به معنای روح متفاوت و سری های‬ ‫ممتاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹داج‬ ‫ش��رکت اک��ورا از جمل��ه برنده��ای‬ ‫زیرمجموعه نیس��ان به ش��مار می رود که‬ ‫خودروهای لوکس و به ویژه اسپرت تولید‬ ‫می کند‪ .‬نام محصوالت این برند به صورت‬ ‫ترکیب��ی از ح��روف اس��ت و براس��اس‬ ‫ویژگی های فنی نیز چند مورد نام مخفف‬ ‫ازسوی اکورا استفاده می شود که عبارتند‬ ‫از؛‬ ‫‪NSX:‬‬ ‫‪New،‬‬ ‫‪Sport،‬‬ ‫‪Experimental‬‬ ‫‪SH-AWD: Super Handling‬‬ ‫نام ای��ن خودروس��از المان��ی از ترکیب‬ ‫‪۳‬ح��رف تش��کیل ش��ده ک��ه مخف��ف‬ ‫‪Bayerische Motoren Werke‬‬ ‫اس��ت و می توان ان را ش��رکت س��ازنده‬ ‫موت��ور باواریای��ی ترجم��ه ک��رد‪ .‬ای��ن‬ ‫خودروس��از از مخفف ه��ای گوناگون��ی‬ ‫استفاده می کند که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪M: Motorsport‬‬ ‫ای��ن مخف��ف در کن��ار ن��ام مدل های‬ ‫اس��پرت ای��ن برن��د ق��رار می گی��رد که‬ ‫تغیی��رات گوناگونی در پیش��رانه و ظاهر‬ ‫خودروس��از امریکای��ی داج تاکنون در‬ ‫محص��والت خ��ود از ‪۳‬مخف��ف مه��م‬ ‫اس��تفاده ک��رده اس��ت‪ .‬در ای��ن میان‬ ‫می ت��وان به ‪ R/T‬اش��اره ک��رد که در‬ ‫حقیقت مخفف ‪ Road/Track‬است و‬ ‫پ��س از ان مخفف ‪ SRT‬نیز اس��تفاده‬ ‫ش��د که مخفف ‪Street & Racing‬‬ ‫‪ Technology‬اس��ت‪ .‬ای��ن مخف��ف‬ ‫نش��ان دهنده توان بیش��تر و ترکیبی از‬ ‫فناوری ه��ای گوناگ��ون در ای��ن زمینه‬ ‫اس��ت‪ .‬در نهایت نیز در برخی موارد از‬ ‫عدد‪ ۳۹۲‬اس��تفاده ش��ده که ب��ه اینچ‬ ‫‹ ‹اکورا‬ ‫مکع��ب حج��م پیش��رانه ‪۶.۲‬لیت��ری‬ ‫‪۸‬سیلندر اس��تفاده شده در خودروهای‬ ‫این برند مربوط می شود‪.‬‬ ‫‪RS: Rally Sport‬‬ ‫‹ ‹هوندا‬ ‫‹ ‹فراری‬ ‫‹ ‹دی اس‬ ‫فولک��س واگ��ن انتظارات زی��ادی برای س��بد محصوالت‬ ‫خودروه��ای برقی اینده خ��ود دارد‪ .‬به گ��زارش خبرخودرو‪،‬‬ ‫ای��ن برن��د المانی امیدوار اس��ت بتوان��د از پلتف��رم خودرو‬ ‫برق��ی اختصاص��ی‪ MEB‬ب��رای میلیون ها خ��ودرو برقی تا‬ ‫سال‪۱۴۰۴‬خورشیدی(‪2025‬میالدی) استفاده کند‪.‬‬ ‫در حالی که شاید خودروسازان نخستین خودروهای برقی‬ ‫خ��ود را با ض��رر عرضه کنند‪ ،‬به احتمال زی��اد فولکس واگن‬ ‫در ای��ن زمینه از همه جلوتر باش��د‪ .‬گزارش ش��ده این برند‬ ‫ب��رای خودروهای برقی این��ده خود از ط��رح قیمت گذاری‬ ‫‪ TDI‬پی��روی خواهد کرد‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬جتا‪SE 1. 8 T‬‬ ‫م��دل‪ 2015‬در ایاالت متح��ده ‪19815‬دالر قیمت دارد در‬ ‫حال��ی ک��ه همتای دیزل��ی ان یعنی جت��ا‪ TDI SE‬قیمت‬ ‫‪24895‬دالری دارد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت این خودرو در مقایس��ه با مدل بنزینی جتا‬ ‫حدود ‪25‬درصد است‪ .‬یک خودرو برقی ‪25‬هزار دالری پیش‬ ‫از اعتب��ار مالیات��ی ‪7500‬دالری‪ ،‬می تواند بی س��ابقه بوده و‬ ‫قدرت نفوذ بی سابقه ای برای فولکس واگن در میان مجموعه‬ ‫کوچک خودروهای برقی امروز فراهم کند‪ .‬این ایده از ش��عار‬ ‫فولکس واگن یعنی «خودروهای برقی برای میلیون ها نفر‪ ،‬نه‬ ‫میلیونرها» گرفته شده است‪.‬‬ ‫فولکس واگ��ن تاکنون مجموعه ای از کانس��پت های خودرو‬ ‫برق��ی را معرفی کرده اس��ت اما هنوز مش��خص نیس��ت که‬ ‫کدام ی��ک به ای��االت متحده راه می یابن��د‪ .‬تاکنون مدل های‬ ‫هاچ بک ‪ ،ID‬کراس اوور ‪ ،ID Crozz‬مینی بوس ‪ID Buzz‬‬ ‫و س��دان ‪ ID Vizzion‬این خودروس��از معرفی ش��ده اند‪.‬‬ ‫فولکس واگ��ن تنها تولید ‪ ID Buzz‬کانس��پت و فروش ان‬ ‫در ایاالت متحده را تایید کرده اس��ت‪ .‬هاچ بک‪ ID‬نخستین‬ ‫خ��ودرو برق��ی این برند برای ب��ازار اروپا خواه��د بود‪ .‬گمان‬ ‫م��ی رود یک خودرو برقی مبتنی بر ک��راس اوور‪ID Crozz‬‬ ‫کانسپت نیز در ایاالت متحده عرضه شود‪.‬‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خودرو‪:‬‬ ‫‹ ‹ب ام و‬ ‫ش��رکت الفارومئ��و از جمل��ه برنده��ای‬ ‫مشهور خودروسازی ایتالیایی است که در‬ ‫س��اخت خودروه��ای اس��پرت ش��هرت‬ ‫بس��یاری دارد‪ .‬این خودروس��از در تولید‬ ‫محصوالت جدید خود و در کنار سردنده‬ ‫از حروف ‪ DNA‬اس��تفاده می کند‪ .‬این‬ ‫‪۳‬حرف به ترتیب مربوط به کلمات و ‪AII‬‬ ‫‪ Dynamic،Natural‬اس��ت و راننده‬ ‫می توان��د یک��ی از این حالت ه��ا را برای‬ ‫رانندگی انتخاب کند‪.‬‬ ‫ف��راری معروف ترین مخف��ف خود را از‬ ‫خودروه��ای فرمول یک ب��ه ارث برده‬ ‫است و این مخفف را امروز در برخی از‬ ‫خودروهای اسپرت و سوپراسپرت خود‬ ‫استفاده می کند‪ .‬این مخفف ‪ Kers‬نام‬ ‫دارد ک��ه در حقیق��ت ترکی��ب کلمات‬ ‫‪Kinetic Energy Recovery‬‬ ‫‪ System‬اس��ت و ب��ه س��امانه بازیابی‬ ‫ان��رژی مرب��وط می ش��ود‪ .‬عالوه بر این‬ ‫مخفف از حروف ‪ T‬و ‪ M‬نیز اس��تفاده‬ ‫می ش��ود که به تجهیزات توربوش��ارژ و‬ ‫خودروهای تقویت شده این برند مربوط‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خودروس��از ژاپن��ی هون��دا از دو مخفف‬ ‫اس��تفاده می کن��د ک��ه می ت��وان به طور‬ ‫معم��ول روی مدل س��یویک ای��ن برند‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬این دو مخفف که در ادامه‬ ‫ب��ه انها اش��اره می ش��ود مانند بیش��تر‬ ‫خودروس��ازان مربوط به توان و گش��تاور‬ ‫زیاد است‪.‬‬ ‫‪Si: Sport Injected‬‬ ‫‪Type R: Racing‬‬ ‫‹ ‹اینفینیتی‬ ‫‹ ‹فورد‬ ‫مش��اور انجمن صنع��ت خودرو ای��ران به بررس��ی موض��وع واگذاری‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه زیان ده خودروس��ازان و چابک س��ازی صنعت‬ ‫خودرو پرداخت‪.‬‬ ‫داوود میرخانی رش��تی در ای��ن زمینه گفت‪۲۰ :‬س��ال پیش زمانی که‬ ‫تمام واحدهای خودروس��ازی و بیش��تر قطعه س��ازان دولتی بودند و زیر‬ ‫نظر سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) فعالیت می کردند‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان به فکر تغییر س��اختار این صنعت افت��اد تا به جای اداره‬ ‫‪۱۵۰‬ش��رکت ریز و درشت‪ ،‬فقط با دو خودروساز بزرگ کار کند‪ .‬پس دو‬ ‫خودروساز بزرگ را ترغیب به خرید شرکت های قطعه سازی و برخی دیگر‬ ‫از شرکت های مرتبط کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دو خودروساز بزرگ نیز این کار را انجام دادند و سختی اداره‬ ‫‪۱۵۰‬شرکت کپی کار‪ ،‬با ماشین های کهنه و فرسوده را به گردن گرفتند‪ .‬تا‬ ‫امروز که با این مشکل بزرگ روبه رو شده و به فکر این هستند که چگونه‬ ‫از این امور دست وپاگیر و زیان ده راحت شوند‪.‬‬ ‫مش��اور انجمن صنعت خودرو ایران تصریح کرد‪ :‬از انجا که شرکت های‬ ‫زیرمجموع��ه به ش��کل دولتی اداره ش��ده و برای خودروس��ازان زیان ده‬ ‫هستند‪ ،‬تصمیم فروش این شرکت ها وجود دارد‪ ،‬اما موضوع این است که‬ ‫بیشتر خودروهای س��اخته شده ازسوی‬ ‫شرکت فورد به مخفف هایی نیز پس از نام‬ ‫مدل مزین ش��ده اند‪ .‬این ن��وع مخفف ها‬ ‫به طور معمول به میزان توان پیش��رانه و‬ ‫خودروه��ای اس��پرت این برن��د مربوط‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪SHO: Super High Output‬‬ ‫‪SVT: Special Vehicle Team‬‬ ‫‪ST: Sport Technologies‬‬ ‫کسی حاضر به خرید شرکت های زیان ده نیست‬ ‫با این شرایط کسی حاضر به خرید این شرکت ها نمی شود‪.‬‬ ‫او به خبرخودرو گفت‪ :‬درحال حاضر حدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬شرکت مرتبط‬ ‫با صنعت خودرو ش��امل قطعه س��ازی‪ ،‬لیزینگ و‪ ...‬وج��ود دارد که قصد‬ ‫واگذاری و فروش انها وجود دارد اما کس��ی حاضر نیست این شرکت های‬ ‫زیان ده را با نیروی کار مازاد خریداری کند‪ ،‬زیرا دولت اجازه تعدیل نیرو‬ ‫نمی دهد؛ بنابراین افراد از خرید این بنگاه های زیان ده منصرف می شوند‪.‬‬ ‫مانن��د اتفاق��ی که ب��رای هپکو افتاد‪ .‬حت��ی اگر این ش��رکت ها فروخته‬ ‫ش��وند نمی توان با ش��یوه پیش��ین انها را اداره کرد و نیاز به تعدیل نیرو‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری جدید و تولید محصوالت جدید وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫میرخانی رش��تی یاداور ش��د‪ :‬بنابراین با این ش��رایطی ک��ه به خریدار‬ ‫تحمیل می ش��ود‪ ،‬امکان واگذاری موفق این ش��رکت ها وجود نداش��ته و‬ ‫به ط��ور تقریبی هیچ یک از کارخانه های��ی که به بخش خصوصی فروخته‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬موفق نبوده و بسیاری حتی به س��وددهی نرسیده اند‪ .‬درنتیجه‬ ‫طبیعی است که خریداری برای این شرکت ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مش��کل دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که اگر‬ ‫مدیرعامل یکی از خودروس��ازان قصد داشته باشد نسبت به چابک سازی‬ ‫واحدهای زیرمجموعه خود اقدام کند‪ ،‬دستش باز نیست و از اختیار کامل‬ ‫در سال‪۱۳۸۸‬خورشیدی(‪۲۰۱۰‬میالدی)‬ ‫شرکت اینفینیتی که از زیرمجموعه های‬ ‫لوکس و اس��پرت نیسان به شمار می رود‪،‬‬ ‫مخف��ف ‪ IPL‬را به مدل‪ G ۳۷‬اس��تفاده‬ ‫کرد که این خودرو ‪ ۳۴۸‬اس��ب بخار توان‬ ‫داش��ت و پس از ان نیز برای خودروهای‬ ‫اسپرت و پرقدرت این برند از این مخفف‬ ‫استفاده ش��د‪ .‬در همان زمان خط تولید‬ ‫محصوالت چهارچرخ متحرک اینفینیتی‬ ‫نی��ز راه ان��دازی ش��د و در ای��ن زمین��ه‬ ‫اینفینیتی مخف��ف ‪ x‬را برای محصوالت‬ ‫خود به کار برد‪.‬‬ ‫‪X: All-Wheel Drive‬‬ ‫‪IPL: Infiniti Performance‬‬ ‫‪Line‬‬ ‫در این زمینه برخوردار نخواهد بود زیرا از فردای هر اقدام‪ ،‬از سوی ده ها‬ ‫فرد و نهاد بازخواس��ت می ش��ود و در این زمینه صدها نوع دخالت اتفاق‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫مشاور انجمن صنعت خودرو ایران گفت‪ :‬پرسش اصلی این است که چرا‬ ‫این شرکت ها زیان ده هستند؟ دلیل اصلی این امر فناوری و ماشین االت‬ ‫قدیمی است‪ .‬س��رمایه گذاری زیادی برای ساماندهی این کارخانه ها الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر به عنوان نمونه‪ ،‬س��ایپا در ف��روش هر خودرو با زیان‬ ‫روبه رو ش��ده و چند س��ال است که ش��ورای رقابت کمر خودروسازان را‬ ‫خرد کرده‪ ،‬بنابراین خودروس��ازان با وجود بدهی به بانک ها با ‪۳۰‬درصد‬ ‫بهره بانکی چگونه می توانند روی شرکت های زیان ده خود سرمایه گذاری‬ ‫کنن��د؟ میرخانی رش��تی اف��زود‪ :‬دولت المان غرب��ی در زم��ان ادغام با‬ ‫المان شرقی تمام کارخانه های زیان ده را به نرخ یک برند‪ ،‬یعنی رایگان و‬ ‫به شرط انجام یک سلسله از کارها و اقدام ها فروخت‪ .‬در کشور ما این گونه‬ ‫رویه ها ش��دنی نیست و متاسفانه مشاهده شده که بسیاری از کسانی که‬ ‫در زمینه خصوصی سازی اقدام کرده اند با اتهام های گوناگون روبه رو شده‬ ‫و درگیر دادگا ه و امور قضایی شده اند‪ .‬با این شرایط کسی جرات نمی کند‬ ‫دست به این امور بزند و به حوزه خصوصی سازی وارد شود‪.‬‬ ‫برای واردات خودرو‬ ‫به ارز دولتی نیاز نداریم‬ ‫ریی��س انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو از واردات‬ ‫بی چون وچرای موز در مقابل موانعی که برای واردات خودرو‬ ‫وجود دارد‪ ،‬انتقاد کرد‪.‬‬ ‫کوروش مرشدس��لوک ب��ا تاکید بر اینک��ه واردات خودرو‬ ‫به ط��ور متوس��ط س��االنه ‪1.5‬میلی��ارد دالر ارزب��ری دارد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگرچه واردات بسیاری از کاالهای دیگر مانند موز‬ ‫واجب نیست اما میزان ارزی که به واردات ان تعلق گرفته در‬ ‫مقایسه با واردات خودرو به طور تقریبی یکسان است‪ .‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت فقط برای واردات خودرو حساس��یت‬ ‫دارد و حاضر به رفع موانع نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار خودرو ب��ا گالی��ه از رفت��ار وزارتخانه با‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو تصریح ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت درها را به طور کامل به روی ما بس��ته و اصال امکان‬ ‫مذاکره با مس��ئوالن و حتی از معاونان وزی��ر وجود ندارد‪ .‬با‬ ‫وج��ود برگزاری نشس��ت ها‪ ،‬نتیجه ای دریاف��ت نمی کنیم تا‬ ‫بفهمیم گره کار کجاست تا ان را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫مرشدس��لوک در گفت و گو با اقتص��اد انالین ادامه داد‪ :‬با‬ ‫ای��ن وجود یک گام فراتر رفتیم و در ح��ال مکاتبه با معاون‬ ‫اول رییس جمهوری و همچنین مس��ئول دفتر وی هستیم و‬ ‫امیدواریم نتیجه بگیریم و با ابالغ و دستوری که به وزارتخانه‬ ‫می دهند تا حدودی به پرس��ش های ما پاسخ داده شود تا ما‬ ‫نیز بتوانیم جوابگوی مردم باش��یم‪ .‬اما اگر این راه نیز نتیجه‬ ‫نداد مجبور می ش��ویم با شخص رییس جمهوری وارد مذاکره‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن واردکنندگان خودرو افزود‪ :‬اینکه می گویند‬ ‫وزیر بدون دستور رییس جمهوری و معاون او واردات خودرو‬ ‫را ممنوع نکرده‪ ،‬درست است اما اینکه رییس جمهوری بدون‬ ‫بررسی کارشناسانه تصمیمی بگیرد و وزیر نیز ان را اجرا کند‬ ‫و هیچ دلیل و پاس��خی برای کارش نداش��ته باشد‪ ،‬منطقی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مرشدسلوک افزود‪ :‬ممنوعیت واردات خودروهایی که پول‬ ‫انها حواله ش��ده‪ ،‬جایز نیس��ت و باید گم��رک حداقل اجازه‬ ‫ترخیص این خودروها را بدهد زیرا این اموال متعلق به مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬این فع��ال بازار خودرو با بیان اینک��ه برای واردات از‬ ‫دولت ارز نمی خواهیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما به دولت پیشنهاد‬ ‫کرده ایم که ب��رای واردات خودرو ارز نمی خواهیم و از طریق‬ ‫ارز متقاض��ی کار می کنی��م؛ بنابراین اگ��ر گروه هایی که در‬ ‫حوزه خودرو فعالیت می کنند را سهمیه بندی کنیم و به جای‬ ‫ممنوعی��ت واردات محدودیت برای ان ایج��اد کنیم‪ ،‬امکان‬ ‫تامی��ن ارز مورد نی��از خود را دارند‪ .‬او همچنی��ن با انتقاد از‬ ‫ورود دولت به حوزه واردات خودرو تصریح کرد‪ :‬اگر دولت در‬ ‫موض��وع واردات خودرو دخالت نمی کرد‪ ،‬تا این حد با بحران‬ ‫روبه رو نمی ش��دیم و واردات خودرو حتی با وجود فشارهای‬ ‫اروپ��ا و امری��کا و همچنین محدودیت ارز در داخل کش��ور‪،‬‬ ‫بهتر مدیریت می ش��د‪ .‬مرشدسلوک با اشاره به بررسی طرح‬ ‫ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسالمی که مسئله‬ ‫واردات خودرو را نیز در برمی گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور حتم‪ ،‬وکالی‬ ‫مردم می توانند نقش مش��ورتی در این زمینه داش��ته باشند‬ ‫اما اگر قانونی وضع کنند در نهایت این دولت اس��ت که باید‬ ‫تصمیم بگی��رد ان را اجرا کند یا نکند‪ .‬درحال حاضر با توجه‬ ‫ب��ه همکاری دولت و مجلس‪ ،‬پیش بینی می کنیم که اگر این‬ ‫طرح تصویب شود واردات خودرو نیز ازاد خواهد شد‪.‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 23‬مهر ‪ 5 1397‬صفر ‪ 15 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 505‬پیاپی ‪2478‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جنگ تجاری امریکا و چین‬ ‫رواب��ط بین چی��ن و امریکا‬ ‫در عرص��ه بین المل��ل ابع��اد‬ ‫گسترده ای دارد‪ .‬در سال های‬ ‫گذش��ته بی��ن این دو کش��ور‬ ‫اختالف های��ی ایجاد ش��د که‬ ‫روز به روز گس��ترده تر ش��د به‬ ‫ش��کلی ک��ه عن��وان «جنگ‬ ‫حسن مرادی‬ ‫تج��اری» را می ت��وان ب��رای‬ ‫ان در نظر گرف��ت‪ .‬اقدام های کارشناس انرژی و استاد‬ ‫برتری جویان��ه امری��کا و وضع حقوق انرژی دانشگاه تهران‬ ‫قوانین و تعرفه ه��ای جدید از‬ ‫س��وی این کش��ور بر واردات‬ ‫محصوالت چینی باعث ش�� د چین نیز در اقدامی متقابل‪ ،‬بر‬ ‫واردات محص��والت امریکایی تعرفه وض��ع کند و تعرفه های‬ ‫پیش را افزایش دهد‪ .‬انرژی از جمله محورهای صادراتی بود‬ ‫که با هدف وارد کردن فشار به امریکا مشمول افزایش تعرفه‬ ‫شد‪ .‬این افزایش بیش از ‪ ۱۵‬درصدی‪ ،‬نرخ تمام شده انرژی را‬ ‫برای صنایع چین افزایش می دهد‪.‬‬ ‫جنگ تجاری بین امریکا و چین فرصت مناسبی برای ایران‬ ‫اس��ت تا در تامین ان��رژی صنایع چین نقش جدی تری بازی‬ ‫کند‪ .‬سیاس��ت های نفتی دولت ایران در این بازه زمانی(فعال‬ ‫بودن تنش بین امریکا و چین) از اهمیت اساس��ی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به انکه انرژی در صنعت چین اهمیت حیاتی‬ ‫دارد و خوراک پاالیش��گاه های مختلف در این کشور را تامین‬ ‫می کند ما با تامین بخشی از انرژی این کشور از جمله تامین‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬مشتقات نفتی و میعانات می توانی م شریک تجاری‬ ‫خوب��ی برای این کش��ور باش��یم‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬ب��ا توجه به‬ ‫وسعت اختالف های این دو کشور‪ ،‬طبیعی است که چینی ها‬ ‫مناسبات خود با ایران را رها نکنند و مانند برخی از کشورها‬ ‫بنا ندارد ایران را دور بزند و دربست تابع سیاست های امریکا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نوک تحریم های جدید امریکا‬ ‫نفت است‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬نوک‬ ‫تحریم های جدید نفت اس��ت که باید نقش کمیس��یون های‬ ‫تخصصی مجلس به ویژه کمیس��یون انرژی برای خنثی سازی‬ ‫این تحریم ها دیده شود‪ .‬فریدون حسنوند در نشست رئیسان‬ ‫کمیسیون های تخصصی مجلس با بیان اینکه تاکنون بخش‬ ‫زی��ادی از تصمیم ه��ای ش��ورا ی عالی هماهنگ��ی اقتصادی‬ ‫قوای س��ه گانه به کمیس��یون ها و مجلس اعالم نشده است‪،‬‬ ‫به خانه ملت گفت‪ :‬چرا تصمیم های ش��ورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی قوای س��ه گانه کم اثر بوده و در حالی که فرماندهی‬ ‫واحد تصمیم می گیرد ‪ ،‬تصمیم ها اجرایی نمی ش��ود؟ رئیس‬ ‫کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه یکی‬ ‫از ابع��اد جدید تحریم ها ایجاد جنگ روانی و تنوع این جنگ‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬صدا و سیما‪ ،‬تریبون مجلس‪ ،‬تریبون نماز جمعه‬ ‫و کانال هایی که فضای جامعه را کنترل می کنند‪ ،‬در ش��رایط‬ ‫کنونی باید کنترل ش��وند و هماهنگ و در راس��تای فرامین‬ ‫رهب��ری حرکت کنند‪ .‬نماینده مردم اندیمش��ک در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با تاکید بر اینکه امروز تحلیل های متنوعی‬ ‫در حوزه بحران وجود دارد که باید به یک فکر مش��ترک در‬ ‫تمامی ارکان قوا دست یافت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید در موضوع ارز و‬ ‫مسائل اقتصادی ثباتی ایجاد شود تا سازمان برنامه و بودجه با‬ ‫فراغ بال به دنبال اجرای تصمیم ها باشد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬نوک‬ ‫تحریم های جدید‪ ،‬نفت اس��ت که باید نقش کمیس��یون های‬ ‫تخصصی مجلس به ویژه کمیس��یون انرژی برای خنثی سازی‬ ‫ای��ن تحریم ها دیده ش��ود‪ .‬رئیس کمیس��یون انرژی مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه کمیسیون های مجلس و دولت‬ ‫باید کنار یکدیگر قرار گیرند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مصوبه های شورای‬ ‫ عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه باید اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫بین دولت و مجلس‬ ‫برای سهمیه بندی سوخت‬ ‫توافقی نشده است‬ ‫عضو ناظر مجلس در ش��ورای عالی ان��رژی گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫اجازه ای برای س��همیه بندی سوخت از سوی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی به دولت داده نشده اس��ت اما در اینده این احتمال‬ ‫وجود دارد‪ .‬علی بختیار با اش��اره به مطالب منتشر ش��ده در‬ ‫زمینه س��همیه بندی بنزین به ایسنا گفت‪ :‬با توجه به تفاوت‬ ‫چشمگیری که بین نرخ س��وخت در داخل و خارج از کشور‬ ‫به دلیل افزایش نرخ ارز ایجاد ش��ده‪ ،‬میزان قاچاق س��وخت‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت و اقتض��ا می کند بحث س��همیه بندی‬ ‫عملیاتی یا سامانه کارت سوخت اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬تاکنون بین دولت و مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در این زمینه توافقی نش��ده اما انچه مس��لم است‬ ‫اینکه دولت مکلف اس��ت بر اساس قانون بودجه سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫قیمت ها را ثابت نگه دارد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در قانون بودجه اج��ازه افزایش نرخ یا س��همیه بندی‬ ‫س��وخت به دولت داده نشده اس��ت‪ .‬البته این احتمال وجود‬ ‫دارد که در اینده بحث س��همیه بندی مطرح شو د اما تاکنون‬ ‫دولت درخواس��تی در این زمینه به کمیسیون انرژی نیاورده‬ ‫است‪ .‬این موضوع موافقان و مخالفانی در کمیسیون دارد که‬ ‫دولت باید بتواند انها را اقناع کند‪.‬‬ ‫حمیدرضا عراقی‬ ‫مناسبات گازی چین و‬ ‫امریکا برای ایران نه‬ ‫تهدید است و نه فرصت‪.‬‬ ‫چین نیاز به گاز ال ان جی‬ ‫دارد و امریکا گاز ال ا ن جی‬ ‫به چین صادر می کند و از‬ ‫انجا که ما توان تولید این‬ ‫گاز را نداریم در بازاری که‬ ‫این دو کشور با هم تبادل‬ ‫انرژی می کنند‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫اثر گذار باشیم‬ ‫«گسترش صنعت» از ظرفیت های اقتصادی ایران در عرصه بین الملل گزارش می دهد‬ ‫فرصت های روشن ایران در تاریکی روابط چین و امریکا‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تعرف��ه واردات گاز از امریکا ب��ر گاز ایران گفت‪ :‬اگر‬ ‫چین تعرفه واردات گاز به کشور خود را افزایش دهد‬ ‫نه فرصتی برای ایران ایجاد می کند و نه منافع ایران‬ ‫تهدید می ش��ود‪ .‬برعکس‪ ،‬کاهش این تعرفه نیز هیچ‬ ‫تاثیری بر گاز ایران نمی گذارد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نف��ت و مدیرعامل ش��رکت ملی گاز‬ ‫ایران در ادامه افزود‪ :‬ما ظرفیت ورود به بازار چین را‬ ‫نداریم‪ .‬بنابراین‪ ،‬مناس��بات گازی بین امریکا و چین‬ ‫هیچ تاثیری بر داش��تن س��هم از بازار گاز چین برای‬ ‫ایران ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه دلیل این امر را این گونه عنوان کرد‪:‬‬ ‫ایران گاز طبیعی تولی��د می کند‪ .‬ما هیچ ارتباطی با‬ ‫این دو کش��ور در حوزه گاز طبیعی نداریم‪ .‬چین نیاز‬ ‫ل ان جی به چین‬ ‫ب��ه گاز ال ان جی دارد و امریکا گاز ا ‬ ‫ص��ادر می کند و از انجا ک��ه ما توان تولید این گاز را‬ ‫نداریم در بازاری که این دو کشور با هم تبادل انرژی‬ ‫می کنند‪ ،‬نمی توانیم اثر گذار باشیم‪ .‬به طور کلی جزو‬ ‫مش��تری ها و تولید کنندگان این انرژی‬ ‫نیز نیستیم‪ .‬اگر ما جزو تولید کنندگان‬ ‫ان��رژی گاز مورد نظ��ر و مصرف صنایع‬ ‫چین بودیم بحثی بود که می توانستیم‬ ‫در ان ورود کنی��م و اقدام های��ی انجام‬ ‫دهی��م اما اکن��ون نکته این اس��ت که‬ ‫ایران گاز طبیعی تولید می کند‪.‬‬ ‫امری��کا در عرص��ه بین الملل اقدام های��ی برای باال‬ ‫ب��ردن تراز تجاری خود انجام داده اس��ت که چندان‬ ‫ب��ه م��ذاق چینی ها خ��وش نیامده اس��ت‪ .‬چین نیز‬ ‫در اقدام��ی متقابل‪ ،‬تعرف��ه واردات نف��ت امریکا به‬ ‫این کش��ور را افزایش داده اس��ت‪ .‬برخ��ی معتقد ند‬ ‫ایران می تواند از فرصت به دس��ت امده برای افزایش‬ ‫صادرات خود به چین و کسب منفعت استفاده کند‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان داخلی و خارجی از این تیرگی با‬ ‫عن��وان جنگ تجاری چین و امری��کا یاد می کنند و‬ ‫بر این باورند که ایران می تواند بیش��ترین منفعت را‬ ‫در شرایط کنونی کس��ب و جایگاهی در سبد انرژی‬ ‫چین برای خود باز کن��د‪ .‬در مقابل‪ ،‬برخی معتقدند‬ ‫بی��ن امریکا و چین روابط گس��ترده ای وجود دارد و‬ ‫اختالف هایی که بین این دو کشور فقط‬ ‫رقابت نامیده می شود‪ .‬در میان این گروه‬ ‫از کارشناسان و صاحب نظران بین الملل‪،‬‬ ‫عنوان می کنند ایران می تواند به عنوان‬ ‫بازیگ��ر فعال در روابط خ��ود با چین با‬ ‫ایجاد مزیت ه��ای صادرات انرژی‪ ،‬نقش‬ ‫پررنگ تری در تامین انرژی این کش��ور‬ ‫محمد علی الستی‬ ‫بازی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مناس�بات گازی ن�ه تهدی�د‬ ‫است و نه فرصت‬ ‫حمیدرض��ا عراقی‪ ،‬مع��اون وزیر نفت‬ ‫و مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که ایا با توجه به‬ ‫ش��رایطی که وجود دارد ایران می تواند‬ ‫اختالف ه��ای بی��ن چی��ن و امری��کا را‬ ‫برای ان��رژی ایران فرص��ت تلقی کند‪،‬‬ ‫به « گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬به نظر‬ ‫من مناسبات گازی چین و امریکا برای‬ ‫ایران نه تهدید است و نه فرصت‪ .‬‬ ‫وی ب��ا خنثی خوان��دن تاثیر افزایش‬ ‫امریکا ان طور که در‬ ‫ظاهر نشان می دهد در‬ ‫تحریم ها علیه ایران‬ ‫جدی نیست‬ ‫و با سخت و جدی نشان‬ ‫دادن تحریم ها به‬ ‫دنبال امتیازگیری است‬ ‫یعنی می خواهد با اثر‬ ‫روانی تحریم های نفتی‪،‬‬ ‫امتیازات مورد نظر خود‬ ‫را تامین کند نه با اثر‬ ‫عینی ان‬ ‫� ایران می تواند جایی در سبد‬ ‫انرژی چین داشته باشد‬ ‫محم��د عل��ی الس��تی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ارتباط��ات بین المل��ل ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫درهم تنیدگ��ی رواب��ط بی��ن امریکا و‬ ‫چین در صنعت و انرژی به « گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬بین امریکا و چین روابط‬ ‫گس��ترده ای در انرژی وج��ود دارد و به‬ ‫نظر من اختالف های بین این دو کشور‪،‬‬ ‫فق��ط رقابت نامیده می ش��ود‪ .‬اختالف‬ ‫در حجم گس��ترده روابط همواره وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که با‬ ‫توجه به تیره ش��دن روابط چی��ن و امریکا‪ ،‬ایا ایران‬ ‫می تواند جایی در س��بد تامین انرژی چین داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬برای اینکه ای��ران بتوان��د در تاریکی‬ ‫رواب��ط نف��ت و گاز چین نقش��ی بازی کن��د کامال‬ ‫بس��تگی به خطوط قرمز امری��کا دارد؛ چین هیچ گاه‬ ‫در روابط خود با امریکا از خط قرمزهای این کش��ور‬ ‫عبور نمی کند‪ .‬به نظر می رس��د اگ��ر ایران جزو خط‬ ‫قرمزهای امریکا نباش��د‪ ،‬چین بخش��ی از نفت و گاز‬ ‫خ��ود را از ای��ران تامین کند‪ .‬چین با امریکا همس��و‬ ‫است و روابط بین این دو کشور در قالب رقابت است‪،‬‬ ‫امریکا در سیاست خارجی و روابط خود با کشور های‬ ‫دیگ��ر خطوط قرمزی دارد که زیر پا گذاش��تن انها‪،‬‬ ‫اعالم جنگ علیه امریکا تلقی می ش��ود‪ .‬چین حاضر‬ ‫نمی شود از این خط قرمزها عبور کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم ه�ای ای�ران خ�ط قرم�ز امریکا‬ ‫نیست‬ ‫همه اینها باز می گردد به درجه حساسیتی که امریکا‬ ‫درب��اره تحریم های ای��ران در این��ده نزدیک خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬اگر امریکایی ها این حساس��یت ها را چندان‬ ‫جدی نگیرند و فعالیت ه��ای تجاری ایران و چین را‬ ‫به حس��اب رقابت تجاری بگذارند‪ ،‬ایران می تواند در‬ ‫تامین بخش��ی از انرژی چین نقش��ی داشته باشد و‬ ‫در بازار های نفت و گازی این کش��ور حضور یابد‪ .‬اما‬ ‫اگر حساسیت امریکا به گونه ای باشد که روابط نفتی‬ ‫ایران و چین را به منزله اعالم جنگ از س��وی چین‬ ‫قلم��داد کند‪ ،‬در این ص��ورت چین مایل به جنگ با‬ ‫امریکا نیس��ت زیرا چین به دنبال این اس��ت که در‬ ‫عرص��ه تجارت بین المللی فعال باش��د و س��هم بازار‬ ‫بیش��تری بگیرد‪ .‬در روابط تجاری روی چین بیش از‬ ‫سایر کشور ها می توان حساب کرد‪ .‬اگر چین بخواهد‬ ‫در روابط خود از ایران حمایت کنند با یک دیسپلین‬ ‫خاص این کار را انجام می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران‪ ،‬کارتی برای امتیاز گیری‬ ‫ای��ن کارش��ناس ارتباطات بین الملل در پاس��خ به‬ ‫اردشیر پشنگ‪ ،‬کارشناس بین الملل‬ ‫این پرس��ش که تحریم های نفتی امریکا‬ ‫و پژوهش��گر ارشد مس��ائل خاورمیانه‬ ‫علی��ه ایران ای��ا خط قرم��ز امریکا برای‬ ‫با اش��اره به اهمیت مناس��بات امریکا‬ ‫چین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ش��واهد‪،‬‬ ‫برای چین در گفت وگو با « گس��ترش‬ ‫می ت��وان گف��ت تحریم ه��ای نفت��ی در ‬ ‫صنع��ت» بیان ک��رد‪ :‬چین ب��ا اعمال‬ ‫‪۱۳‬ابان(‪۴‬نوامب��ر) امریکا ب��ر علیه ایران‬ ‫تعرفه های باال ب��رای واردات انرژی از‬ ‫خ��ط قرم��ز امریکا نیس��ت‪ .‬م��ن گمان‬ ‫امریکا در تالش است تا اقدام های این‬ ‫می کنم امریکا ان طور که در ظاهر نشان‬ ‫کشور در مناسبات سیاسی و اقتصادی‬ ‫می ده��د در تحریم ها علی��ه ایران جدی‬ ‫اردشیر پشنگ‬ ‫را پاس��خ دهد‪ .‬در زمینه تامین انرژی‬ ‫نیس��ت و با س��خت و جدی نشان دادن‬ ‫چین با اعمال تعرفه های‬ ‫نفت و گاز نیز با توجه به ظرفیت باالی‬ ‫تحریم ه��ا به دنب��ال امتیازگیری اس��ت‬ ‫باال برای واردات انرژی‬ ‫یعنی می خواه��د با اثر روانی تحریم های از امریکا در تالش است تولید نفت در جهان‪ ،‬چین گزینه های‬ ‫نفتی‪ ،‬امتی��ازات مورد نظر خود را تامین تا اقدام های این کشور جایگزین زیادی برای تامین انرژی گاز‬ ‫کند نه با اثر عینی ان‪ .‬دلیل ان این است در مناسبات سیاسی و دارد‪.‬‬ ‫که عملیاتی ش��دن کامل تحریم ها برای اقتصادی را پاسخ دهد‪ .‬در وی با تشبیه تامین انرژی از ایران به‬ ‫زمینه تامین انرژی نفت و‬ ‫یکی از کارت های بازی چین در عرصه‬ ‫خود امریکا نیز اثرات منفی در پی دارد‪.‬‬ ‫گاز نیز با توجه به ظرفیت‬ ‫الستی در ادامه در پاسخ به این پرسش باالی تولید نفت در جهان‪ ،‬بین الملل در مقابل امریکا عنوان کرد‪:‬‬ ‫که ایا با توجه به انچه گفته شد می توان چین گزینه های جایگزین تامی��ن انرژی نفت و گاز از ایران‪ ،‬یکی‬ ‫نتیجه گرفت احتم��ال جایگزینی انرژی زیادی برای تامین انرژی از روش هایی است که چین برای فشار‬ ‫گاز دارد‬ ‫اوردن ب��ه امری��کا در امتیاز گیری ه��ا‬ ‫ایران با ان��رژی امری��کا در صنایع چین‬ ‫استفاده می کند‪.‬‬ ‫به طور تقریبی غیر ممکن اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تور دقیقه نودی نمایندگان ویژه امریکا علیه ایران به دور دنیا ‬ ‫قطع واردات نفت هند از ایران «غیرممکن» است‬ ‫نماین��دگان امریکا در حالی برای جلوگی��ری از خرید نفت از ایران از‬ ‫تاریخ ‪ ۴‬نوامبر به هند س��فر کرده اند که منابع اگاه هندی از ریختن اب‬ ‫پاکی دهلی بر دس��تان امریکا خبر می دهند‪ .‬به گ��زارش ایلنا به نقل از‬ ‫ ایندیاتودی ‪ ،‬هند در حال مذاکره با امریکا و اتحادیه اروپا درباره مس��ئله‬ ‫واردات نفت از ایران اس��ت‪ .‬مقامات امریکایی برای مذاکرات دقیقه نودی‬ ‫در روزهای باقی مانده تا ‪ ۴‬نوامبر و اجرایی ش��دن تحریم ها علیه ایران به‬ ‫هند سفر کرده اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬بریان هوک‪ ،‬نماینده ویژه ایران و فرانس فنون ‪،‬‬ ‫دس��تیار وزیر خارجه در امور انرژی ‪ ۲۰‬مه��ر ‪ ۱۳۹۷‬با وزیر نفت و وزیر‬ ‫خارجه هند دیدار داشتند‪.‬‬ ‫وزارت خارج��ه امری��کا در بیانیه ای در این باره نوش��ت‪ :‬در خالل این‬ ‫س��فر‪ ،‬بریان هوک ‪ ،‬نماینده ویژه ایران با شریکان و متحدان ما در زمینه‬ ‫نیاز مشترک به مبارزه با تمامیت رفتارهای مخرب ایران در خاورمیانه و‬ ‫ی‬ ‫در همس��ایگی خود انها گفت وگو کرد‪ .‬منابع اگاه هندی به ایندیا تود ‬ ‫گفته اند اینکه ت ا ‪ ۱۳‬ابان(‪ ۴‬نوامبر) که ضرب االجل تحریم هاست‪ ،‬واردات‬ ‫نفت از ایران را به صفر برسانیم غیرممکن است‪ .‬هیدر نائورت‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت خارجه امریکا در پاس��خ به این پرس��ش که هند قرار است بعد از‬ ‫‪ ۴‬نوامب��ر نیز به خرید نفت از ایران ادام��ه دهد‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدام کمکی‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬درمندرا پرادان‪ ،‬وزیر نفت هند‪ ،‬دوشنبه هفته گذشته اعالم‬ ‫کرده بود ‪۲‬پاالیش��گاه دولت��ی قراردادهایی را برای خری��د نفت از ایران‬ ‫در م��اه نوامبر امضا کرده اند‪ .‬نائورت‪ ۲۰ ،‬مه��ر ‪ ۹۷‬در این باره گفت‪ :‬در‬ ‫مجموع تحریم های نفتی در ‪۴‬نوامبر عملیاتی خواهد شد و در این باره با‬ ‫شریکان و متحدان مان در سراسر جهان گفت وگو کرده ایم‪ .‬سیاست های‬ ‫ما بس��یار روش��ن اس��ت‪ .‬ما به مذاکرات با دولت عراق درباره این مسئله‬ ‫خ��اص و اجرایی ش��دن تحریم های��ی که پیش از این به واس��طه برجام‬ ‫برداش��ته شده یا معلق ش��ده بود‪ ،‬ادامه می دهیم‪ .‬ایندیا تایمز با اشاره به‬ ‫اطالعات به دس��ت امده نوشت‪ :‬ویجای گوخال‪ ،‬معاون وزیر خارجه هند‬ ‫با نماینده هایی از اروپا در نیویورک و در حاش��یه نشست مجمع عمومی‬ ‫دیدار کرده اس��ت‪ .‬مذاکرات درباره گزینه ه��ای جایگزین برای پرداخت‬ ‫و ادامه واردات نفت از ایران بوده اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬اتحادیه‬ ‫اروپا با همه ش��ریکان در زمینه س��از کار قانونی برای پرداخت های مالی‬ ‫مذاکره کرده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که هنوز این س��از کار در حال‬ ‫پردازش اس��ت‪ .‬این می تواند گزینه ای برای کشورهایی مانند هند باشد‪.‬‬ ‫کوالوسکی ‪ ،‬نماینده اتحادیه اروپا در هند در یک کنفرانس خبری گفت‪:‬‬ ‫ما به اجرای برجام به دالیل سیاسی و فنی عالقه مندیم‪ .‬در حال کار روی‬ ‫مکانیسمی هستیم که از طریق ان انتقال پول به ایران تسهیل شود‪ .‬این‬ ‫مکانیسم در اختیار سایر شریکان ما هم قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این یکی از مس��ائلی بود که در دیدار سوش��ما س��وراج‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫هند و فدریکا موگرینی‪ ،‬رئیس سیاس��ت خارجی اروپا در حاشیه نشست‬ ‫مجمع عمومی س��ازمان ملل نیز مطرح شد‪ .‬همه شریکان برجام با اقدام‬ ‫یک جانبه امریکا در خروج از برجام مخالف هستند‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪ 5 1397‬صفر ‪ 15 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 505‬پیاپی ‪2478‬‬ ‫خبر‬ ‫ثبت برند خاویار ایران‬ ‫در سازمان جهانی مالکیت فکری‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مادر تخصصی خدمات کش��اورزی‬ ‫از ثب��ت برند خاوی��ار ایران در س��ازمان جهان��ی مالکیت‬ ‫فکری (‪ )WIPO‬خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬عباس رجایی با اش��اره ب��ه تالش ها برای ثبت‬ ‫داخل��ی و جهانی برند خاویار ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برند خاویار‬ ‫ایران با همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سازمان‬ ‫جهانی مالکیت فکری (‪ )WIPO‬به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫رجای��ی با بی��ان اینکه تاکنون برند و نش��ان های تجاری‬ ‫خاویار ایران در داخل کش��ور ثبت ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬ثبت‬ ‫جغرافیای��ی خاویار ایران در داخل کش��ور نیز انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫میگوی گلستان به اروپا می رود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وحید مفید‬ ‫کارشناسان در استانه گرامیداشت روز جهانی غذا مطرح کردند‬ ‫تمرکز بر مصرف مواد غذایی سالمت محور‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫از گذش��ته های دور دغدغ��ه اصل��ی بش��ر و ملت ها‪،‬‬ ‫گرس��نگی بوده است‪ .‬این روند همچنان ادامه داشته‬ ‫و خواهد داش��ت‪ .‬اکن��ون امنیت غذایی برای دولت ها‬ ‫نگرانی جدی ب ه شمار می رود‪.‬‬ ‫در ‪ ۴‬دهه گذش��ته تحوالت بنیادین نظری در مقوله‬ ‫امنی��ت غذای��ی رخ داده و یکی از این تغییرات‪ ،‬تغییر‬ ‫از ن��گاه کلی به نگاه ملی‪ ،‬منطقه ای‪ ،‬خانواده و فردی‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ۲۴ ،‬مه ر به عنوان «روز جهانی غذا»‬ ‫از س��وی فائو ش��ناخته ش��ده و برنامه های مختلفی‬ ‫در کش��ورهای عضو س��ازمان بین الملل��ی خواربار و‬ ‫کشاورزی برگزار می شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه گرانی م��واد غذایی و‬ ‫گرایش به س��مت غذاهای باکیفیت روز به روز افزایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با محدودی��ت تقاضا روبه رو‬ ‫هس��تیم و ام��روزه کمب��ود اب یک��ی از دغدغه های‬ ‫فراروی تولید است‪.‬‬ ‫این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بر‬ ‫این باورند که فقط ‪ ۳۰‬درصد از محصوالت کشاورزی‬ ‫در کش��ور فراوری می ش��ود و همین اندازه سهم ‪۱۵‬‬ ‫درصدی در اشتغال کشور دارد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬کارشناس��ان از نب��ود امنیت غذایی و‬ ‫بی توجهی به سالمت خوراک از تولید تا مصرف گالیه‬ ‫دارند و اظهار می کنند همان طور که نظارتی بر ابیاری‬ ‫محصوالت کش��اورزی از منبع ابی سالم نمی شود بر‬ ‫مصرف خوراکی های مضر برای سالمتی فرد نیز دقت‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫اما کارشناس��ان معتقدند که تمرکز بر یک نقطه از‬ ‫مواد غذایی کارساز نیست و رعایت کنترل غذا باید از‬ ‫مزرعه تا سفره محقق شود‪.‬‬ ‫وحید مفید‪ ،‬مدیرکل دفتر مواد غذایی سازمان غذا‬ ‫و داروی کش��ور‪ ،‬سالمت غذا را مسئله ای مهم دانست‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬اکنون س��رانه مصرف ش��یر و لبنیات در‬ ‫کشور پایین است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬مفی��د در شش��مین همایش‬ ‫بزرگداش��ت روز جهان��ی غذا تاکید ک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫کنت��رل م��واد غذایی از مزرعه تا س��فره خانواده باید‬ ‫نظام هماهنگ داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر مواد غذایی س��ازمان غذا و داروی‬ ‫کش��ور با بیان اینکه امروز تمرکز بر یک نقطه از مواد‬ ‫غذایی کارس��از نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رعایت کنترل غذا‬ ‫باید از مزرعه تا سفره محقق شود‪.‬‬ ‫مفی��د س��اماندهی نظارت ها به صورت منس��جم و‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی در همایش‬ ‫برنامه محور را امری مهم اعالم کرد و گفت‪ :‬اگر بتوانیم‬ ‫بزرگداشت روز جهانی غذا افزود‪ :‬در چشم انداز ترسیم‬ ‫در سطح کش��ور‪ ،‬نهاد متولی در سیاست گذاری های‬ ‫ش��ده براس��اس چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬با همراهی بخش‬ ‫بخش مواد غذایی را داشته باشیم بسیاری از مشکالت‬ ‫خصوصی کس��ب جایگاه دوم در منطقه غرب اسیا در‬ ‫موجود حل می شود‪.‬‬ ‫زمینه صادرات از اهداف اس��ت و باید به افق صادراتی‬ ‫مدیر کل مواد غذایی س��ازمان غذا و داروی کش��ور‬ ‫‪ ۶.۵‬میلیارد دالر دست یابیم‪.‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بس��یاری از دوباره کاری ه��ا و موازی کاری ها‬ ‫مدی��رکل دفتر صنایع غذایی‪ ،‬دارویی و بهداش��تی‬ ‫با ایجاد س��ازمان متمرکز برای سیاس��ت گذاری ها و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بی��ان اینکه امروز‬ ‫برنامه ریزی واحد در بخش غذا رفع و منجر به امنیت‬ ‫می��زان صادرات م��واد غذایی ح��دود ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫غذایی می شود‪.‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در یک برنامه چند ساله باید به رقم ‪۶.۵‬‬ ‫مفی��د ادامه داد‪ :‬سیاس��ت ایجاد س��اختار متمرکز‬ ‫میلیارد دالری در حوزه صادرات غذایی دست یابیم‪.‬‬ ‫می تواند ما را به شرایطی که مسائل و مشکالت بخش‬ ‫صادقی نیارک��ی ادامه داد‪ :‬در کش��ور ‪ ۱۱۵‬میلیون‬ ‫غذا را نداشته باشد‪ ،‬سوق دهد‪.‬‬ ‫تن انواع محصوالت اولیه غذایی تولید می ش��ود و ‪۲۵‬‬ ‫وی بیماری های غیرواگیر ناشی از غذا مانند دیابت‬ ‫میلیون تن انواع فراورده غذایی ش��امل ‪ ۳۰‬درصد در‬ ‫و چاق��ی را یک��ی از چالش ه��ای دیگ��ر در این حوزه‬ ‫کشور فراوری می شود‪.‬‬ ‫بی��ان ک��رد و غذا را یکی از بخش های اصلی دانس��ت‬ ‫مدی��رکل دفتر صنایع غذایی‪ ،‬دارویی و بهداش��تی‬ ‫ک��ه می تواند در کاه��ش بیماری های غیرواگیر نقش‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫هجمه ه��ای زیادی در عرصه ف��راوری صنایع غذایی‬ ‫مدیرکل مواد غذایی سازمان غذا و دارو‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مقررات سختگیرانه‪ ،‬عوارض‬ ‫و ارائه اموزش های مناس��ب را در زمینه مصرف غذاو‬ ‫کااله��ای اسیب رس��ان و‪ ...‬از جمله مس��ائل فراوری‬ ‫امنی��ت غذایی را مهم دانس��ت و ادامه داد‪ :‬مجموعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫همکاری های بین بخشی باید منجر به ارتقای فرهنگ‬ ‫صادقی نیارکی‪ ،‬س��هم اشتغال صنعت‬ ‫مصرف غذایی سالمت محور شود‪.‬‬ ‫غذای��ی را ‪ ۱۵‬درصد بی��ان کرد و گفت‪:‬‬ ‫مفی��د ب��ر فرهن��گ م��واد غذای��ی‬ ‫سالمت محور تاکید کرد و افزود‪ :‬با تمرکز روز جهانی غذا فرصتی این در حال��ی که ‪ ۳۰‬درصد محصوالت‬ ‫مناسب برای توجه‬ ‫فراوری می شوند و ‪ ۱۱‬درصد واحدها در‬ ‫ب��ر این بخش می توانیم از مخاطراتی که‬ ‫تولیدات‬ ‫بیشتر به‬ ‫صنایع غذایی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫بر اثر مصرف مواد غذایی ایجاد می شود‪،‬‬ ‫کشاورزی بومی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ارزش اف��زوده در‬ ‫جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫اکنون امنیت غذایی‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۳‬میلیارد دالری‬ ‫صنعت غذایی ی��اداوری کرد‪ :‬مازندران‬ ‫یکی از موضوع هایی‬ ‫این در حالی است که برخی کارشناسان‬ ‫رتبه شش��م در زمین��ه صنعت غذایی و‬ ‫است که مورد توجه‬ ‫معتقدند اهمیت امنیت غذایی بر میزان قرار گرفته و مسئوالن اش��امیدنی کش��ور را دارد و در نیم��ه‬ ‫اش��تغال صنعت غذایی نیز اثرگذار است باید با اقدام های جدی نخست امسال با وجود انکه نرخ ارز اثرات‬ ‫به طوری که میزان این اش��تغال حدود‬ ‫نامطلوبی بر برخی بنگاه های اقتصادی و‬ ‫ان را محقق کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬درصد بیان می شود در حالی که فقط برای اینکه انسان ها اقتصادی کالن داش��ته اس��ت‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه‬ ‫‪ ۳۰‬درصد محصوالت کشاورزی فراوری به غذای سالم و کافی امسال ‪ ۵۰‬درصد رشد وزنی و ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫می شوند و ‪ ۱۱‬درصد مجموع واحدهای دسترسی داشته باشند رش��د ارزشی را در حوزه صادرات صنایع‬ ‫تولی��دی در صنای��ع غذای��ی فعالی��ت بایدغذای سالم تولید غذایی شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫و با نرخ مناسب عرضه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی ب��ا بیان اینکه چاره ای‬ ‫شود‬ ‫مه��دی صادقی نیارکی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫نداریم و بای��د به زنجیره خلق ارزش در‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬دارویی و بهداشتی وزارت‬ ‫دنیا وصل شویم گفت‪ :‬در دهه ‪ ۹۰‬سهم‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬کسب رتبه دوم‬ ‫دارایی ه��ای مش��روط در اقتصادی های‬ ‫صادرات مواد غذایی در غرب اس��یا را از جمله اهداف‬ ‫جهان��ی ‪ ۶۰‬درص��د و س��هم دارایی ه��ا نامش��روط‬ ‫چشم انداز ترسیم شده در ‪ ۱۴۰۴‬بیان کرد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د بود اما در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬این س��هم تغییر‬ ‫ی تامی��ن ذخایر غذا و امنیت غذایی را امری مهم‬ ‫و ‬ ‫چشمگیری خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�تغال‪ ،‬دغدغ�ه ای هم�راه ب�ا امنی�ت‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬کیفیت و امنیت به صورت همزمان‬ ‫غذایی‬ ‫در چش��م اندازهای اقتصادی مقاومتی دیده شده و به‬ ‫برخی کارشناسان بر این باورند که ابیاری محصوالت‬ ‫ان توجه شده است‪.‬‬ ‫غذایی با فاضالب نمونه بارز بی توجهی به امنیت غذایی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‪ ،‬رئیس خانه صنعت و معدن‬ ‫کش��ور نیز با اش��اره به ظرفیت های اس��تان مازندران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬استان مازندران تنها برای مردم این استان‬ ‫نیست بلکه تمام کشور از این مواهب الهی بهره گیری‬ ‫می کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬بودجه تخصیصی برای این استان‬ ‫باید فرااستانی باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬س��هل ابادی با بیان اینکه ش��رایط‬ ‫غذایی مردم کشو ر مطلوب نیست‪ ،‬یکی از مضرات در‬ ‫این حوزه را چاقی برش��مرد و افزود‪ :‬متاس��فانه امروزه‬ ‫س��یفی جات کشور ب ا اب های فاضالب کشت می شود‬ ‫که امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد‪.‬‬ ‫رئی��س خان��ه صنع��ت و معدن کش��ور ب��ا تاکید بر‬ ‫تامین امنیت غذا از تولید تا مصرف‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اهمیت موضوع این پرس��ش مطرح می ش��ود که کدام‬ ‫تولید کننده در کشور حق خود را دریافت می کند؟‬ ‫وی اش��تغال را از دیگ��ر دغدغه ه��ا همراه با امنیت‬ ‫غذای��ی عن��وان کرد و گفت‪ :‬کدام صنعتگر از ش��رایط‬ ‫فعلی راضی اس��ت‪ ،‬در چنین ش��رایطی باید از ظرفیت‬ ‫پژوهش��گران و دانشگاهیان به عنوان زنگ خطر برای‬ ‫مسئوالن بهره گیری کرد‪.‬‬ ‫س��هل ابادی بر همدلی‪ ،‬همراهی و هم صدا ش��دن‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با دیگر تش��کل ها تاکید‬ ‫کرد و بهره گیری ظرفیت دانش��گاهیان در زمینه رفع‬ ‫مشکالت موجود امری مهم و ضروری دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫روز جهانی غذا فرصتی مناسب برای توجه بیشتر به‬ ‫تولیدات کش��اورزی بومی است‪ .‬اکنون امنیت غذایی‬ ‫یکی از موضوع هایی است که مورد توجه قرار گرفته و‬ ‫مسئوالن باید با اقدام های جدی ان را محقق کنند‪ .‬برای‬ ‫اینکه انسان ها به غذای سالم و کافی دسترسی داشته‬ ‫باشند باید از یک سو‪ ،‬غذای سالم تولید و با نرخ مناسب‬ ‫عرضه شود و از طرف دیگر ‪ ،‬مردم هم دانش و اگاهی‬ ‫کافی برای اس��تفاده صحیح از غذای س��الم را داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫برای رفع این مش��کل باید الگوی کش��ت اگاهانه به‬ ‫سمت تولید ان دسته از مواد غذایی باشد که با اقلیم‬ ‫م��ا س��ازگار هس��تند و به اب کمتری نی��ز نیاز دارند‪.‬‬ ‫مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها سبب شده است که‬ ‫برخی از زمین های کشاورزی رها شود و امنیت غذایی‬ ‫به خطر بیفتد‪.‬‬ ‫باید از تکنیک ها و تجهیزات پیشرفته برای افزایش‬ ‫محص��والت غذای��ی و حفظ کیفیت انها بهره برد‪ .‬الزم‬ ‫اس��ت شرایط معیشت مناسب برای کشاورزان فراهم‬ ‫تا از مهاجرت انها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزش��کی گلستان اعالم کرد‪ :‬میگوی تولیدی‬ ‫این اس��تان برای صادرات مس��تقیم به اتحادیه اروپا مجوز‬ ‫الزم از سوی سازمان دامپزشکی دریافت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمود رضا وفایی اظه��ار کرد‪ :‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در گذش��ته صادرات میگوی این استان با‬ ‫برند سایر استان ها به ویژه جنوب انجام می شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزش��کی گلستان گفت‪ :‬با دریافت این مجوز‬ ‫از سازمان دامپزشکی‪ ،‬میگوی فراوری شده استان گلستان‬ ‫با کمترین هزینه به کشورهای اروپایی صادر می شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬ص��ادرات میگ��وی َگرم ب��ه مقدار ‪۵۰‬‬ ‫کیلوگرم به اسپانیا برای نخستین بار از گلستان برنامه ریزی‬ ‫ش��ده است که این اقدام راه باز شدن صادرات این محصول‬ ‫را به کشورهای اروپایی تسهیل می کند‪.‬‬ ‫به گفته وفایی‪ ،‬پیش از این‪ ،‬کد صادرات مس��تقیم میگو‬ ‫برای واحدهای فراوری میگوی اس��تان گلستان به چین و‬ ‫امارات صادر شده بود‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزش��کی گلستان با اش��اره به اینکه پرورش‬ ‫میگ��و در اس��تان در نیمه نخس��ت امس��ال انجام ش��ده و‬ ‫برداش��ت ان تا پایان ابان ادام��ه می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود امس��ال ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬تن میگوی فراوری شده از استان‬ ‫گلستان به طور مستقیم به اسپانیا صادر شود‪.‬‬ ‫اردیبهش��ت امس��ال ‪ ۲‬میلیون قطعه بچه میگو در ‪۸۳۰‬‬ ‫هکتار از مزارع پرورش این ابزی در گلستان رها شد که به‬ ‫گفته معاون ابزی پروری اداره کل ش��یالت اس��تان تا پایان‬ ‫فص��ل برداش��ت‪ ۷۰ ،‬درصد این تولی��دات قابلیت صادرات‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫گلس��تان ‪ ۸‬مرک��ز عمل اوری میگ��و دارد ک��ه به گفته‬ ‫مدی��رکل ش��یالت اس��تان‪ ،‬پیش بینی می ش��ود در فصل‬ ‫برداشت یک ماهه امسال بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن میگوی‬ ‫تولیدی را عمل اوری و بسته بندی کنند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان ش��یالت‪ ،‬میگ��وی تکثیری در این‬ ‫مجتمع از نوع وانامی اس��ت؛ این گونه به علت ش��وری کم‬ ‫اب و اقلیم و خاک مناسب در مدت ‪ ۱۲۰‬روز پرورش یافته‬ ‫و به وزن ‪ ۱۵‬گرم می رسد‪.‬‬ ‫س��ایت پرورشی گمیشان واقع در ش��مال غرب گلستان‬ ‫تنها مجتمع تولید میگو در شمال کشور است‪.‬‬ ‫راه اندازی نخستین کشتارگاه‬ ‫مدرن در سمنان‬ ‫مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت‪ :‬در دو ماه اینده‬ ‫بزرگ ترین کش��تارگاه طیور اس��تان در ایوانکی گرمسار که‬ ‫نخستین کشتارگاه از این کش��تارگاه های سه گانه است‪ ،‬به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫محم��د س��عیدی اظهار ک��رد‪ :‬کش��تارگاه صنعتی طیور‬ ‫ایوانکی بیش از ‪ ۱۰۰‬شغل مستقیم در استان ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی از وج��ود ‪ ۱۲‬کش��تارگاه دام و طیور فعال در س��طح‬ ‫اس��تان خبر داد و به فودنا گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۷‬کشتارگاه‬ ‫طیور و ‪ ۵‬کشتارگاه دام در سطح استان فعالیت دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزشکی استان س��منان از برنامه ریزی برای‬ ‫‪ ۲‬کش��تارگاه بزرگ صنعتی دیگر در مناطق مرکزی و شرق‬ ‫اس��تان خب��ر داد و گفت‪ :‬ای��ن ‪ ۲‬کش��تارگاه درحال حاضر‬ ‫مجوزه��ای الزم را دریاف��ت کرده ان��د‪ .‬ب��ا راه ان��دازی این‬ ‫کش��تارگاه های صنعتی و اغاز به کار کشتارگاه بزرگ طیور‬ ‫ایوانک��ی در اذر عمده کش��تارهای طیور از طریق کش��تار‬ ‫صنعتی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫س��عیدی با بی��ان اینکه با راه ان��دازی این ‪ ۲‬کش��تارگاه‬ ‫صنعتی‪ ۴‬کشتارگاه قبلی تعطیل می شوند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با اغاز به کار ‪ ۳‬کش��تارگاه صنعتی در غرب‪ ،‬مرکز و ش��رق‬ ‫استان تمام کشتارهای طیور در استان صنعتی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی از اس��تان س��منان به عنوان یکی از استان های موفق‬ ‫در تولید گوش��ت قرمز و به ویژه م��رغ نام برد و گفت‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬درصد مرغ تولیدی اس��تان مازاد بر نیاز مصرف مردم‬ ‫اس��تان اس��ت و به دیگر اس��تان ها و از جمله تهران صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزش��کی اس��تان س��منان با بیان اینکه در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست امسال ‪ ۱۵‬میلیون جوجه ریزی در مرغداری های‬ ‫اس��تان ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ ۵۱۱ :‬واحد مرغداری فعال در‬ ‫استان فعالیت دارند که ‪ ۴۲۱‬واحد ان مرغ گوشتی هستند‪.‬‬ ‫وی از فعالیت ‪ ۱۲‬واحد پرورش ش��ترمرغ در استان خبر‬ ‫داد و گفت‪۶ :‬واحد پرورش بوقلمون‪ ۸ ،‬واحد مرغ مادر‪۴۲ ،‬‬ ‫واحد مرغ تخم گذار‪ ۱۳ ،‬واحد پولت‪ ۷ ،‬واحد س��ایر ماکیان‬ ‫و‪ ...‬در سطح استان فعالیت دارند‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از جانشین پروری در نهاد های دولتی نشان داد‬ ‫مدیر پـروری‪ ،‬وظیفه مدیران ارشد‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 505‬پیاپی ‪2478‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تقویت اعتماد مردم‬ ‫با پاسخگویی مدیران‬ ‫پاس��خگویی انالی��ن مدی��ران‬ ‫نهاد های دولتی یک��ی از مصوبه های‬ ‫ارزش��مند ش��ورای عالی اداری است‬ ‫که ب��ه منظ��ور بهره گی��ری کامل از‬ ‫ظرفیت ه��ای اس��تانی ب��رای ایجاد‬ ‫بستر مناسب پیرامون ارتباط نزدیک‬ ‫مردم با مسئوالن طراحی شده است‪.‬‬ ‫علیرضا شفیع زاده‬ ‫گسترش ارتباط بین مدیران نهاد های‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫اجرای��ی با م��ردم‪ ،‬عالوه ب��ر تعمیق‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫اعتماد متقابل‪ ،‬انگیزه های الزم برای‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫خدمت رس��انی ب��ه م��ردم را تقویت‬ ‫می کند‪ .‬با توجه به نام گذاری امسال به‬ ‫عنوان «حمایت از کاالی ایرانی» باید‬ ‫توجه داشت که پاسخگویی مدیران به مشکالت صنعتگران یک نمونه‬ ‫بارز از اجرای منویات رهبری اس��ت‪ .‬اختصاص زمین ارزان‪ ،‬تسهیالت‬ ‫کم بهره و مشوق های سرمایه گذاری در استان های کمتر توسعه یافته‬ ‫مانند چهارمحال و بختیاری به منظور جذب س��رمایه گذاران ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬پایین اوردن نرخ تمام ش��ده تولیدات داخلی و افزایش کیفیت‬ ‫محصوالت ایرانی به منظور دس��تیابی به موفقیت در رقابت با کاالهای‬ ‫مشابه خارجی از مهم ترین اولویت ها و برنامه های عملیاتی امسال این‬ ‫شرکت است‪ .‬برخی از استان ها دارای زمینه های سرمایه گذاری ذاتی‬ ‫هستند و برای رونق سرمایه گذاری در استان های کمتر توسعه یافته و‬ ‫غیر برخوردار مانند چهارمحال و بختیاری باید سرمایه گذاران داخلی‬ ‫و خارجی به این مناطق هدایت ش��وند‪ .‬رفع موانع واحدهای تولیدی و‬ ‫توجه و تقویت به صنایع کوچک و متوس��ط با رویکرد صادرات‪ ،‬س��بب‬ ‫افزای��ش کیفیت و کمیت محص��والت تولیدی می ش��ود که عالوه بر‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬خودکفایی و بی نیازی از واردات‪ ،‬دروازه های جدیدی در‬ ‫حوزه صادرات را می گش��اید‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مردم حامیان اصلی کاالی‬ ‫ایرانی هستند چرا که با خرید و حمایت از تولیدات داخلی‪ ،‬ضمن کمک‬ ‫به رونق صنعت کشور‪ ،‬سیاست های اقتصاد مقاومتی و مبارزه با کاالی‬ ‫قاچاق را محقق می کنند‪ .‬مصرف کاالی ایرانی‪ ،‬تولید داخلی را افزایش‬ ‫می ده��د‪ ،‬بی��کاری را برطرف می کند و ت��ورم را کاهش می دهد و این‬ ‫نتایج باعث بهبود وضع معیش��ت مردم‪ ،‬رونق اقتصاد و در نهایت‪ ،‬رفاه‬ ‫عمومی و سربلندی کش��ور خواهد شد‪ .‬وقتی کاالی داخلی را مصرف‬ ‫کنیم به کارگر و سرمایه ایرانی کمک کرده ایم‪ .‬بنابراین‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫باید به س��مت تولید کاالی با کیفیت حرکت کنن��د تا بتوانند رضایت‬ ‫م��ردم را جلب کنند‪ .‬تولیدکنندگان باید اجناس با کیفیت تولید کنند‬ ‫هم خرید کاالی ایران��ی را در اولویت خود قرار دهد‪،‬‬ ‫و مصرف کنن��ده ‬ ‫با این کار از خروج ارز جلوگیری می ش��ود‪ .‬اکنون ‪ ۲۹‬شهرک صنعتی‬ ‫مصوب در این استان وجود دارد که از این تعداد در ‪ ۲۱‬شهرک صنعتی‬ ‫واگذاری انجام می ش��ود‪ .‬تاکنون ‪ ۸۹۴‬واحد تولیدی در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی چهارمحال و بختیاری موفق به دریاف��ت پروانه بهره برداری‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اموزش ایمنی کار با جرثقیل صنعتی‬ ‫در مامونیه‬ ‫دوره اموزش��ی ایمنی کار با انواع جرثقی��ل و باالبر در یکی از واحدهای‬ ‫تولیدی در شهرک صنعتی مامونیه استان مرکزی برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان مرکزی‪ ،‬مصطفی امره‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان مرکزی در این باره اظهار کرد‪ :‬دوره اموزشی‬ ‫ایمن��ی کار ب��ا انواع جرثقی��ل و باالبر‪ ،‬ویژه نماین��دگان ‪ HSE‬واحدهای‬ ‫صنعتی در راس��تای کاهش خطرهای محیط کار و س��وانح ناشی از کار با‬ ‫جرثقیل و باالبر در کارخانجات‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن دوره اموزش��ی که به اهتمام واحد ‪ HSE‬ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان مرکزی و با بهره گیری از مشاور اجرا شد‪۴۰ ،‬‬ ‫نفر حضور داشتند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی‬ ‫همچنی��ن گفت‪ :‬این کالس ایمنی همراه ب��ا کارگاه عملی برای ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫ساعت همراه با کارگاه عملی در یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی‬ ‫مامونیه برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه و چاه مدیریت‬ ‫برخی مدیران ارش��د بر این باورن��د که انتخاب مدیر‬ ‫و انتص��اب وی ام��ری مهم و ظریف اس��ت که به معنای‬ ‫داش��تن تحصیالت دانش��گاهی نیس��ت بلک��ه نیازمند‬ ‫همراهی و کسب تجربه از مدیران ارشد است‪.‬‬ ‫مهدی کرباسیان‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز معتقد اس��ت که رش��د و تربیت مدیر یکی از وظایف‬ ‫مدیران ارشد است‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫اینکه فقط لیس��انس و دکترا داشته باشند کافی نیست‬ ‫بلکه یک مدیر باید ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال در کنار مدیر ارشد باشد‬ ‫تا راه و چاه مدیریت را بشناسد و بتواند در خدمت نظام‬ ‫باشد و تجربه پیدا کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه در‬ ‫حقیق��ت کار انتخاب مدیر‪ ،‬دفعتی و یکباره ای نیس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مدیر پروراندن‪ ،‬کار بس��یار ظریف و مهمی است‪.‬‬ ‫البته در این قس��مت کمی ضعیف هستیم که بخشی از‬ ‫دالیل ان به سیاست باز می گردد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در دولت‬ ‫نهم در گفت وگوی تلویزیونی از رئیس دولت پرس��یدند‬ ‫که شما چه تصمیمی برای کابینه تان دارید‪.‬‬ ‫وی پاس��خ داد که کمیته ای تشکیل شده تا وزیران و‬ ‫مدی��ران را انتخاب کند و ت�لاش می کنم از چهره هایی‬ ‫که مردم در این چند س��ال دیده اند اس��تفاده نکنم‪ .‬من‬ ‫همان زمان مدیر منطقه عس��لویه بودم و متوجه ش��دم‬ ‫که بیکار شدم‪.‬‬ ‫کرباسیان درباره انتخاب مدیران در مجموعه ایمیدرو‬ ‫گف��ت‪ :‬زمانی روی یک مدیر زوم می کنم چند س��ال او‬ ‫را در جلسه های مختلف و سفرهای داخلی و خارجی با‬ ‫خودم می برم و روز مناسبی او را به ان منصب می گذارم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از افتخارات من این اس��ت که س��ن متوس��ط کارکنان‬ ‫ایمیدرو ‪ ۴۰‬س��ال اس��ت و در این چند سال‪ ،‬رشد قابل‬ ‫قبولی از نظر مدیران جوان داشته است‪.‬‬ ‫کرباس��یان ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۸‬نفر را به عنوان‬ ‫جانشین خود به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیشنهاد‬ ‫و معرفی کرده ام‪.‬‬ ‫یکی از افتخارات دیگر من در این مدت این است که‬ ‫بی��ش از یک هزار مدیر را پرورش دادم که برخی از انها‬ ‫در حال بازنشس��تگی هستند‪ .‬اگر از برخی مدیران رده‬ ‫باال در وزارت راه و بنیاد مس��کن بپرس��ید می گویند که‬ ‫رشد ما در زمان فالنی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹یک نمونه‬ ‫ش از خداحافظ��ی از ایمی��درو‪،‬‬ ‫کرباس��یان پی�� ‬ ‫کرباسیان‪ :‬رشد و تربیت مدیر یکی از وظایف مدیران‬ ‫ارشد است‬ ‫سید افشین گنج بخش‪ :‬افراد را باید با ایجاد رونق برای‬ ‫منافع ملی با تجربه دانست‬ ‫داریوش اسماعیلی‪ ،‬نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫را به عنوان رییس س��ازمان نظام مهندسی معدن به‬ ‫رئیس جمهوری معرفی و روحانی در ادامه با صدور‬ ‫حکمی این پیشنهاد را اجرایی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ق�رار دادن اف�راد شایس�ته در جایگزینی‬ ‫بازنشستگان‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان معتقدن��د انتخ��اب محم��د‬ ‫اذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫نمونه ای از اعتماد دولت به جوانان اس��ت؛ موضوعی که‬ ‫نمونه های موفق ان در واس��پاری فرماندهی گروهان در‬ ‫دوره ‪ ۸‬ساله جنگ تحمیالی بسیار اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫سید افشین گنج بخش‪ ،‬مشاور سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران از جوانان شاغل در دولت در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬قانون منع‬ ‫بکارگیری بازنشس��تگان در دولت قانون خوبی اس��ت و‬ ‫امیدوارم اجرای ان همراه با اعتماد به جوانان باش��د که‬ ‫دس��تیابی به اهداف مورد نظر دولت را بس��یار اسان تر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫گنج بخ��ش با بی��ان اینک��ه هدف گذاری ه��ا در این‬ ‫قان��ون الزاما محقق نخواهد ش��د مگر انک��ه جایگزین‬ ‫اف��راد بازنشس��ته از جوانان موفق انتخاب ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگ��ر هدف از اج��رای این قان��ون روی اوری به موضوع‬ ‫جوانگرایی باشد باید در انتخاب جایگزین از افراد مسن‬ ‫خودداری شود‪.‬‬ ‫اگ��ر قرار باش��د فردی که بازنشس��ته ش��ده و حدود‬ ‫‪ ۶۰‬س��اله اس��ت و ‪ ۳۷‬س��ال س��ابقه کار دارد با فردی‬ ‫ک��ه ‪ ۳۳‬س��ال س��ابقه کار دارد جابه جا ش��ود به نوعی‬ ‫نق��ص قان��ون بکارگی��ری بازنشس��تگان رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مش��اور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬باید در جایگزینی افراد بازنشسته دقت‬ ‫بیشتری در قانون می شد ضمن انکه این بخش از قانون‬ ‫به این صورت است که افرادی با سابقه کاری ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬‬ ‫س��ال هنوز رئیس نش��ده اند جایگزین بازنشستگان در‬ ‫سمت مدیران ارشد شوند‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی اب باریک توسعه می یابد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ف��ارس از پیگیری به منظور اجرای طرح توس��عه‬ ‫ش��هرک صنعتی اب باریک خب��ر داد و گفت‪ :‬طرح‬ ‫توس��عه این ش��هرک صنعتی در دس��تور کار قرار‬ ‫دارد و در این راس��تا‪ ،‬جلس��ه های بسیاری نیز در‬ ‫استانداری فارس برگزار شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از‬ ‫روابط عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫فارس‪ ،‬احد فتوحی در جلس��ه هیات مدیره شرکت‬ ‫خدماتی ش��هرک صنعتی اب باریک گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه واگذاری اراضی این ش��هرک صنعتی به عنوان‬ ‫قدیمی ترین شهرک صنعتی استان به صنعتگران و‬ ‫تکمیل بودن زون های مختلف ان‪ ،‬طرح توسعه این‬ ‫شهرک صنعتی در دستور کار قرار دارد که امیدواریم‬ ‫با تعامل و هم��کاری بین نهادهای اجرایی مربوط‪،‬‬ ‫بس��ترهای الزم ب��رای اجرای طرح توس��عه فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه درخواس��ت تع��دادی از‬ ‫س��رمایه گذاران ب��رای اجرای طرح ه��ای تولیدی‬ ‫در این ش��هرک صنعتی گف��ت‪ :‬امیدواریم با الحاق‬ ‫اراض��ی م��ورد نظر به طرح توس��عه این ش��هرک‬ ‫صنعت��ی ش��اهد افزای��ش تولید و اش��تغال در ان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫فتوح��ی در ادامه با اش��اره ب��ه موقعیت بی نظیر‬ ‫این ش��هرک صنعتی برای سرمایه گذاری‪ ،‬خواستار‬ ‫هم��کاری نهاد ه��ای اجرای��ی برای طرح توس��عه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ر اجرای طرح پای��ش واحد های‬ ‫صنعت��ی و نیز اجرای برنامه هایی برای فعال کردن‬ ‫واحد ه��ای راکد تاکید کرد و گفت‪ :‬در یک س��ال‬ ‫گذش��ته چند واحد راکد در این شهرک صنعتی به‬ ‫چرخه تولید بازگشته است‪.‬‬ ‫ش��هرک صنعتی اب باریک با ‪ ۳۴‬هکتار مساحت‬ ‫دارای ‪ ۳۲‬هکتار فاز عملیاتی است‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��هرک صنعت��ی ‪ ۱۲۰‬ق��رارداد ب��ا‬ ‫سرمایه گذاران بسته شده که ‪ ۹۵‬واحد با اشتغالزایی‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬نفر در مرحله بهره برداری قرار دارد‪.‬‬ ‫گنج بخ��ش ب��ا بی��ان اینکه قان��ون من��ع بکارگیری‬ ‫بازنشس��تگان در ش��غل های دولتی بس��یار کلی نوشته‬ ‫ش��ده و کاش به برخی از جزئیات نیز توجه می ش��د تا‬ ‫اه��داف مورد نظر محقق ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر هدف‬ ‫تکرار دهه ‪ ۶۰‬است که جوانان در راس امور بودند هدف‬ ‫مقدسی است اما بعید است که این هدف به طور کامل‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جوانگرایی بر مبنای شایسته ساالری‬ ‫مش��اور س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران ادام��ه داد‪ :‬بح��ث جانش��ین پروری‬ ‫نخس��تین بار از س��وی اکبر ت��رکان در دوره اول دولت‬ ‫روحان��ی مط��رح ش��د اما هرگ��ز پیگی��ری و عملیاتی‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫ممکن است هرگز این ایده عملیاتی نشود زیرا جوانان‬ ‫حاضر نیستند به معنای واقعی کلمه دستیار باشند و در‬ ‫دولت نیز زیرس��اخت های جوانگرایی و جانشین پروری‬ ‫فراهم نیست‪.‬‬ ‫از طرف��ی‪ ،‬فرصت دهی به جوانان نادیده گرفته ش��ده‬ ‫و از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬در اموزش جوانان ب��رای جایگزینی‬ ‫مدیران غفلت شده است‪.‬‬ ‫گنج بخ��ش ادامه داد‪ :‬امروز برخ��ی به اذری جهرمی‬ ‫وزیر جوان دولت نقد دارند در صورتی که اعتماد مجلس‬ ‫و دول��ت به این وزیر روحیه نش��اط و تکاپو را در وزارت‬ ‫متبوع ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت در هر دولتی کمتر از ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫ش��عارهای داده شده محقق ش��د و این امر به دلیل ان‬ ‫است که نگاه درستی در رده های پایین مدیریتی وجود‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫مش��اور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران تاکی��د کرد‪ :‬ن��گاه جوانگرای��ی باید ب��ر مبنای‬ ‫شایسته ساالری و جدای از نگاه قومی‪ ،‬قبیله ای‪ ،‬خانوادگی‬ ‫و‪ ...‬باش��د و باید نگاه شناس��ایی نخبگان و در راس قرار‬ ‫دادن افراد شایسته در جایگزینی بازنشستگان در اولویت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫گنج بخ��ش به توانمندی جوانان اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫این انتقاد به نس��ل جوان وارد است که حدود ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درص��د از جوانان با وجود شایس��تگی و توانمندی هنوز‬ ‫سختی های کار را نپذیرفته اند‪.‬‬ ‫ام��ا باید پرس��ید چند درصد از مدی��ران حاضرند در‬ ‫جلس��ه ای که دعوت می شوند یکی از جوانان شاغل در‬ ‫مجموعه خود را معرفی کنند؟ در حالی که جوانان باید‬ ‫در پذیرش مس��ئو لیت با دقت عمل بیش��تری نسبت به‬ ‫انجام امور اقدام کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫حال که قانون منع بکارگیری بازنشستگان تصویب و‬ ‫اجرایی شده این سوال پیش می اید که جانشین پروری‬ ‫از س��وی مدیران ارشد در نهادهای دولتی چگونه دنبال‬ ‫می ش��ود و بعد از برکناری بازنشس��تگان چه کس��انی‬ ‫جایگزین انها خواهند شد؟ جانشین پروری از اغاز دولت‬ ‫یازدهم مطرح ش��د اما این موضوع در نهاد های اجرایی‬ ‫چط��ور پیگیری ش��د؟ ایا این موض��وع فقط به انتخاب‬ ‫یک وزیر جوان در کابینه دولت دوازدهم خالصه شد؟‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند که جوانگرایی و پرورش‬ ‫مدیران وظیفه یک مدیر ارشد است و برخی معتقدند که‬ ‫جانش��ین پروری نیاز به اعتماد به جوانان دارد در حالی‬ ‫که بعد از گذراندن دوره ‪ ۸‬س��اله جنگ تحمیلی کمتر‬ ‫به جوانان اعتماد ش��د و مس��ئولیت های مهم و کلیدی‬ ‫کمتر به جوانان سپرده شد در صورتی که عهده داران و‬ ‫فرمانداران جنگ تحمیلی جوانان بوده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین محدودیت سنی برای جایگزینی‬ ‫مش��اور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران با اش��اره ب��ه اینکه افت هر دولتی ان اس��ت که‬ ‫کارمن��د دولت ی��ا مدیر نگاه بیزینس��ی دارد و حاال که‬ ‫در پس��ت و جای��گاه ش��غلی دولت��ی ق��رار دارد دنبال‬ ‫سوءاستفاده باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شهید باقری با ‪ ۱۷‬سال‬ ‫سن یکی از جوانان موفق دوره ‪ ۸‬سال دفاع مقدس بود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬جوانانی با س��ن های کمتر در دوران ‪ ۸‬س��ال‬ ‫جنگ تحمیل��ی فرمانده بوده اند و گروهی را برای دفاع‬ ‫از سرزمین ایران هدایت می کردند‪.‬‬ ‫گنج بخ��ش معتقد اس��ت که تجربه اف��راد را باید در‬ ‫ایج��اد رونق ب��رای منافع ملی دانس��ت‪ .‬باید انگیزه کار‬ ‫و ت�لاش را در بی��ن جوان��ان و ش��اغالن در نهاد ه��ای‬ ‫دولت��ی ایجاد کرد‪ .‬مش��اور س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه شاید ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫از مدیران دولت تجربه موفق داشته باشند و جایگزینی‬ ‫انها باید با دقت و حساس��یت انجام ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫بهت��ر اس��ت اکنون محدودیت س��نی ب��رای جایگزنی‬ ‫مدیران ارش��د تعیین ش��ود‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬متولدان‬ ‫دهه ‪ ۵۰‬و دهه ‪ ۶۰‬در اولویت جایگزینی بازنشس��تگان‬ ‫در اج��رای قان��ون من��ع بکارگی��ری بازنشس��تگان‬ ‫باشند‪ .‬گنج بخش با اشاره به اینکه باید در این جایگزینی‬ ‫پویا ش��دن بدن��ه دولت در اولویت باش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید مشخص‬ ‫شود افرادی که جایگزین می شوند‪ ،‬محرم نظام باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» در س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران نیز در یک س��ال‬ ‫گذش��ته اعتم��اد به جوان��ان رواج پیدا ک��رده تا جایی‬ ‫ک��ه انتخ��اب مدیران ارش��د ب��ر مبن��ای جوانگرایی و‬ ‫شایسته س��االری بوده است‪ .‬همچنین استخدام رسمی‬ ‫جوانان بعد از ‪ ۱۲‬سال در مجموعه شهرک های صنعتی‬ ‫در یک سال گذشته انجام شده است‪ .‬در موضوع فرهنگ‬ ‫س��ازمانی باید با برنامه و شجاعت وارد شد؛ این فرهنگ‬ ‫نیاز به اصالح دارد‪.‬‬ ‫صدور سند ثبتی برای شهرک صنعتی رامشیر در اینده نزدیک‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫خوزس��تان گفت‪ :‬ب��ر اس��اس توافق ب��ا اداره کل‬ ‫اوق��اف و امور خیریه اس��تان خوزس��تان‪ ،‬به زودی‬ ‫ش��هرک صنعتی رامش��یر دارای سند ثبتی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از‬ ‫روابط عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬اخالق محمدیان با اش��اره به برگزاری‬ ‫جلس��ه با حجت االس�لام خاکباز‪ ،‬مدیرکل اوقاف و‬ ‫امور خیریه اس��تان خوزس��تان با محوریت بررسی‬ ‫وضعیت شهرک صنعتی رامشیر اظهار کرد‪ :‬شهرک‬ ‫صنعتی رامشیر دارای مساحتی به وسعت ‪ ۳۵‬هکتار‬ ‫اس��ت که در ان امکانات زیرس��اختی ایجاد شده و‬ ‫با توجه به اینکه بخش��ی از اراضی این ش��هرک در‬ ‫مالکیت اوقاف اس��ت شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان برای صدور سند برای سرمایه گذاران دچار‬ ‫مانع بود‪.‬‬ ‫محمدی��ان افزود‪ :‬بر مبن��ای توافق های به عمل‬ ‫امده مقرر شد برای ان بخش از اراضی این شهرک‬ ‫که متعلق به ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫است سند مالکیت صادر شود تا این شرکت بتواند‬ ‫مشکل سرمایه گذارانی که برای تامین وثیقه بانکی‬ ‫و هرگونه اقدامی به س��ند ثبتی واحد صنعتی خود‬ ‫نی��از دارند را ر فع کند که پیش بینی می ش��ود این‬ ‫اقدام باعث رشد سرمایه گذاری در این منطقه شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫خوزس��تان گفت‪ :‬در جلس��ه با مدی��رکل اوقاف و‬ ‫امور خیریه استان خوزستان‪ ،‬امادگی شرکت برای‬ ‫تامین زیرساخت های مورد نیاز در اراضی متعلق به‬ ‫این نهاد در راس��تای راه اندازی هرگونه واحدی که‬ ‫موجب رشد اقتصاد و اشتغال در این منطقه شـود‬ ‫را اعالم کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخست امسال ‪ ۸ ۶‬قرارداد‬ ‫واگ��ذاری حق انتفاع زمین در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان با متقاضیان سرمایه گذاری بسته و‬ ‫بیش از ‪ ۴۶‬هکتار زمین به انها واگذار شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫خوزس��تان یاداوری ک��رد‪ :‬ایج��اد ‪ ۱۲۷۴‬فرصت‬ ‫ش��غلی از این قرارداده��ا انتظار م��ی رود و میزان‬ ‫س��رمایه گذاری مورد انتظار ای��ن قراردادها نیز ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۸۲‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫محمدی��ان ب��ا اش��اره به تع��داد واحده��ای به‬ ‫بهره برداری رس��یده تا پایان ‪۶‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫بی��ان کرد‪ ۷ :‬واحد تولیدی با ایجاد اش��تغال برای‬ ‫‪ ۱۴۵‬نف��ر و س��رمایه گذاری ‪ ۱۵۳‬میلیارد ریال در‬ ‫این بازه زمانی به بهره برداری رسیده اند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!