روزنامه گسترش صنعت شماره 506 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 506

روزنامه گسترش صنعت شماره 506

روزنامه گسترش صنعت شماره 506

‫لزوم توجه به توسعه‬ ‫شهرک های تخصصی‬ ‫و خصوصی‬ ‫‪8‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2479‬دوره جدید شماره ‪ 8 506‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سیاست های خودرویی باید تغییر کند‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه صنایع کوچک‬ ‫راهکار رفع بیکاری‬ ‫ ‪ 24‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناسانصنعتخودرودرگفت وگوبا«گسترش صنعت»‪:‬‬ ‫ظرفیت های کارت هوشمند‬ ‫برای صنعت خودرو‬ ‫رسانه ها‬ ‫باید خوراک تصمیم سازی ها‬ ‫را تامین کنند‬ ‫سه شنبه‬ ‫سازمان‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫دچار پیری‬ ‫زودرس شد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫روزگار مطبوعات‬ ‫معجزه کاغذی‬ ‫مانند هوای پاییز اس��ت‪ .‬گاهی‬ ‫ح��ال این روزها ب��رای اهالی‬ ‫تندباد اس��ت و گاهی نس��یم‪ ،‬گاهی انتقادهای همدالنه و گاهی تقالی‬ ‫یک انگش��ت که دوست دارد منبع فس��اد را با قلب واقعیت نشانه رود‪.‬‬ ‫گاهی دش��منی است و گاهی دوستی‪.‬‬ ‫هم مانند هر رسانه ای که‬ ‫در مس��یر خود بایستد و از اصول و اخالق حرفه ای فاصله نگیرد سیبل‬ ‫تیر و ترکش می ش��ود‪ .‬این هم جبر این دوره و زمانه اس��ت اما‬ ‫واهالی‬ ‫بید نیس��تند که با ب��اد منفعت بلرزند‪ .‬تخصص ما مزیت‬ ‫ماست و این مزیت چوب حراج یا مهر فروش نمی خورد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫«ال ان جی» تروای ایران‬ ‫برای عبور از تحریم‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گزارش روز‬ ‫سه شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 24‬مهر ‪ 6 1397‬صفر ‪ 16 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 506‬پیاپی ‪2479‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫کارت هوشمند و ظرفیت های‬ ‫ان برای صنعت خودرو‬ ‫در وضعی��ت کنونی مصرف‬ ‫بنزی��ن چندان ج��ای تعریف‬ ‫ن��دارد‪ .‬اص�لاح الگوی مصرف‬ ‫از مهم ترین موضوعاتی اس��ت‬ ‫ک��ه در بنزی��ن بای��د درنظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬الگ��وی مصرف‬ ‫نادرس��ت از یک نسل به نسل‬ ‫بهنام ملکی‬ ‫بعدی منتقل می شود و در این‬ ‫اقتصاددان‬ ‫انتقال گس��ترش می یابد‪ .‬اگر‬ ‫من از خورو ش��خصی استفاده‬ ‫کن��م در ذهن فرزند من نیز این موضوع نهادینه می ش��ود و‬ ‫این رفتار ساختار اینده را شکل می دهد‪ .‬زمانی که ساختاری‬ ‫ش��کل می گیرد وقتی بخواهیم در ان اصالحات انجام دهیم‬ ‫با مقاومت بیش��تری روبه رو ش��ده و امکان اص�لاح در نظام‬ ‫تصمیم سازی و تصمیم گیری سخت تر می شود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫زیرس��اخت های اجرایی شدن کارت هوش��مند بنزین وجود‬ ‫دارد‪ .‬با اس��تفاده از راهکار اجرایی ش��دن کارت هوش��مند‪،‬‬ ‫مصرف بنزین کنترل می ش��ود‪ .‬این راهکار به این شکل است‬ ‫که س��قفی برای مصرف بنزین از س��وی مشترکان مشخص‬ ‫ش��ود که م��ازاد از مصرف این میزان‪ ،‬با ن��رخ واقعی فروخته‬ ‫شود‪ .‬قیمت های غیرواقعی بنزین به عنوان یک حامل انرژی‪،‬‬ ‫رون��ق بازار قاچ��اق را در پی دارد‪ ،‬برخورد ب��ا مافیای قاچاق‬ ‫روی برگه راحت است اما به عمل در اوردن ان بسیار سخت‬ ‫اس��ت‪ .‬این کار یک اراده ورای انس��انی می خواهد‪ .‬در تجارت‬ ‫س��وخت باید مکانیس��م های هزینه و پاداش با هم همخوانی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬مداخله دولت‪ ،‬فس��اد ایجاد می کند‪ .‬همچنین‬ ‫نرخ غیرواقعی باعث رانت و مش��کالت این چنینی می ش��ود‪.‬‬ ‫بای��د در نظ��ام قیمت گذاری ش��فافیت باش��د و در کاالهای‬ ‫صنعتی قیمت گذاری ازاد باشد‪ .‬باید تدابیری برای رفع موانع‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬حذف امضاهای طالیی و رانت اندیش��یده شود‪.‬‬ ‫به ش��کلی که برای دروغ گویی نیز هزین��ه و مجازات درنظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬به شکل کلی همه پروژه ها از جمله بنزین باید‬ ‫هدفمند و کاربردی باش��د‪ .‬کارت هوشمند سوخت می تواند‬ ‫یک راه برون رفت مناس��ب برای معضل سوخت کشور باشد‪.‬‬ ‫درحال حاضر ب��ا درنظر گرفتن کارت انرژی می توان س��قف‬ ‫مجازی از متوس��ط مصرف درنظر گرف��ت و هرگونه مصرفی‬ ‫خ��ارج از این الگو با نرخ عادی محاس��به ش��ود‪ .‬ب��ا این کار‬ ‫قش��رهای ضعیف شناس��ایی می ش��وند و دولت می تواند از‬ ‫انه��ا حمایت کند‪ .‬کارت هوش��مند می تواند نقش��ی فراتر از‬ ‫س��ازمان دادن به سوخت داشته باشد‪ .‬برای این کار با درنظر‬ ‫گرفتن متوس��طی از مصرف برای تمام مش��ترکان‪ ،‬از طرف‬ ‫دولت کارت های هوش��مند ش��ارژ ش��وند و باالتر از متوسط‬ ‫مصرف با نرخ واقعی و خارج از یارانه محاس��به شود‪ .‬به شکل‬ ‫کل��ی ب��ا پرداخت نق��دی یارانه ها مخالفم و ب��ه نظرم کارت‬ ‫هوش��مند می تواند کارایی بیشتری در س��اماندهی وضعیت‬ ‫اقتصادی از جمله مصرف س��وخت در خودروها داشته باشد‪.‬‬ ‫هوشمندسازی باید براس��اس دیدگاه های علمی انجام شود‪.‬‬ ‫نباید در حل مشکالت‪ ،‬احساسی برخورد کرد زیرا دود ان به‬ ‫چشم مردم می رود و مردم ضررکنند ه نهایی خواهند بود‪ .‬در‬ ‫تصمیم گیری ها و تصمیم سازی علمی باید نظرات کارشناسی‬ ‫در یک روش کنترل شود و به اجرا دراید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پرهیز از جایگزینی شتاب زده‬ ‫بازنشستگان شاغل‬ ‫کارش��ناس حوزه کار بر لزوم پرهیز از جایگزینی ش��تاب زده‬ ‫بازنشس��تگان ش��اغل با نیروه��ای جدید و ج��وان تاکید کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬مدیریت ان نیس��ت ک��ه تالش کنیم ب��ه هر قیمتی‬ ‫جایگاهی را تصاحب کنیم‪ ،‬ش��رط ان اس��ت که س��ازمان ها با‬ ‫اثبات توانمندی های مان تمایل به همکاری نشان دهند‪.‬‬ ‫علیرض��ا حیدری با اش��اره به اب�لاغ قانون من��ع بکارگیری‬ ‫بازنشستگان شاغل و اخرین مهلت تعیین تکلیف انها به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬در اینکه قانون‪ ،‬مصوب مجلس اس��ت شکی نیست و چه‬ ‫بخواهیم یا نخواهیم همه ناچار به پیروی از ان هس��تیم‪ .‬قانون‬ ‫مرزبندی و زمان بندی را هم مشخص کرده و همه به ان اشراف‬ ‫دارند‪ .‬مثل س��ایر قوانین نیست که مردم با جزئیاتش سر و کار‬ ‫نداشته باش��ند‪ .‬از قدیم حساسیت جایگزینی نیروهای انسانی‬ ‫با بازنشس��تگانی که سنی از انها گذشته و دور دوم خدمات را‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬وجود داش��ته است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬موضوع منع‬ ‫بکارگیری بازنشس��تگان ش��اغل در دولت دوازدهم موردتوجه‬ ‫ق��رار گرفت چون بیش��تر کس��انی که ب��ه دول��ت رای دادند‬ ‫بیش��تر جوانانی بودند که انتظارهایی داش��تند و می خواستند‬ ‫ظرفیت های شان به کار گرفته شود به همین جهت مجلس هم‬ ‫حساسیت نش��ان داد و ماده واحده ها را با تبصره ها به تصویب‬ ‫رساند اما بعد از اینکه دیدند خواسته موردنظر به دست نمی اید‬ ‫تبصره یک قانون را بازبینی کردند و برای رده مش��اغل تعریف‬ ‫جدی��دی گذاش��تند که چه گروه های��ی بمانند ی��ا بروند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس حوزه کار ب��ر لزوم حفظ نیروهای ب��ا تجربه تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بیش��تر کش��ورها همه نیروهای با تجربه را حذف‬ ‫ی��ا جایگزین نمی کنند و از این مزیت بهره می برند هر چند ما‬ ‫در زمینه قانونی ک��ه موظفیم به ان تن بدهیم افراط و تفریط‬ ‫می کنی��م اما معتقدم برخی از نیروهایی ک��ه در قالب مدیران‬ ‫خدم��ت خالصانه ب��ه جامعه کرده اند در این��ده هم می توان از‬ ‫خدمات انها به گونه دیگری نه به شکل موظفی استفاده کرد و‬ ‫تجربه ها و اندوخته هایی که پس از سال ها به دست امده به کار‬ ‫گرفت چراکه تجربه هم می تواند به دانش بیفزاید‪.‬‬ ‫راه اندازی فازهای‬ ‫جدید پارس جنوبی‬ ‫موجب افزایش‬ ‫تولید گاز طبیعی در‬ ‫کشور می شود که‬ ‫پایداری گازرسانی در‬ ‫فصل سرما را در پی‬ ‫خواهد داشت‬ ‫پارس جنوبی به کمک تامین گاز زمستان می اید‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پرون��ده تامی��ن گاز کش��ور با کاه��ش دمای هوا‬ ‫دوباره باز ش��ده اس��ت‪ ،‬پرونده ای ک��ه بخش قطور‬ ‫ان به وضعیت توس��عه فازه��ای میدان گازی پارس‬ ‫جنوب��ی اختص��اص دارد‪ .‬در این زمین��ه راه اندازی‬ ‫فازهای جدید پارس جنوب��ی‪ ،‬موجب افزایش مقدار‬ ‫تولید گاز طبیعی در کش��ور می ش��ود ک��ه پایداری‬ ‫گازرس��انی در فصل سرما را در پی خواهد داشت‪ .‬بر‬ ‫اساس برنامه ریزی ها عالوه بر برداشت از سایر فازها‬ ‫که طبق روال هر س��ال انجام می ش��ود‪ ۲۸ ،‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب (یک میلیارد فوت مکع��ب) گاز ترش از‬ ‫موقعیت مخزنی طرح توس��عه فازه��ای‪ 22-۲۴‬در‬ ‫پارس جنوبی برای تامین س��وخت زمستانی کشور‬ ‫برداشت خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تاکنون هم��ه بلوک های مرزی‬ ‫پ��ارس جنوبی در طرف ایران به جز فاز ‪ ۱۱‬تولیدی‬ ‫شده و تا پایان امسال فازهای ‪ ۲۴ ،۲۲ ،۱۳‬هم کامل‬ ‫می ش��ود و بخش��ی از فاز ‪ ۱۴‬در سال اینده تکمیل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به طور کل��ی همه فازه��ای باقی مانده‬ ‫پارس جنوبی به جز فاز ‪ ۱۱‬هم تا پایان سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫تکمیل می ش��وند‪ .‬بنابراین روند تکمیل فازهای یاد‬ ‫ش��ده ادام��ه دارد و تکمیل این پازل ب��ه تامین گاز‬ ‫کشور کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬عرش��ه ‪ A ۲۴‬این طرح که سکوی‬ ‫اقماری س��کوی فاز ‪ ۲۲‬به ش��مار م��ی رود‪ ،‬ابتدای‬ ‫ن بارگیری و ب��رای نصب به موقعی��ت خود در‬ ‫اب��ا ‬ ‫خلیج فارس منتقل می ش��ود‪ .‬گزارش ها حاکی است‬ ‫که پیش��رفت فعالیت ه��ای پیش راه اندازی س��کوی‬ ‫اقم��اری ‪ A۲۴‬و فعالیت ه��ای راه اندازی ان مطلوب‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬بنابراین تا زمستان امسال‪ ،‬این سکو نیز‬ ‫عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫نظام استاندارد پیش شرط رقابت پذیری‬ ‫رییس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید گفت‪:‬‬ ‫امروز در دنی��ا بحث رقابت پذیری بدون داش��تن‬ ‫یک نظام استاندارد امکان پذیر نیست‪ .‬یعنی بحث‬ ‫رقابت بر اساس کیفیت و نرخ تمام شده و خدمات‬ ‫پس از فروش در کاالها اس��ت‪ .‬حمیدرضا فوالدگر‬ ‫درب��اره وضعیت ب��ورس و رابطه ان با اس��تاندارد‬ ‫ب��ه ایلنا گفت‪ :‬نهاد بورس نق��ش موثری در بحث‬ ‫شفاف س��ازی اقتصادی‪ ،‬رقابت پذیری در اقتصاد و‬ ‫نظم بخشیدن به اقتصاد داشته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬گاهی با شرایطی مانند تحریم‬ ‫در کش��ور روبه رو می شویم که مس��ائل مدیریتی‬ ‫پی��ش می اید و ب��ورس نمی تواند ب��ه طور کامل‬ ‫ب��ه وظیفه خود عمل کند‪ ،‬چراک��ه مبنای بورس‬ ‫رقابت پذیری و مداخله نداش��تن و عرضه و تقاضا‬ ‫است ولی وقتی به ما تحمیل می شود که این طور‬ ‫نابسامانی های ارزی پیش می اید‪ ،‬مجبور می شوند‬ ‫مداخله هایی کنند که بورس نمی تواند ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫به وظایف خود عمل کند‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این ش��رایط یک س��قف و کف رقابتی و‬ ‫قیمتی گذاشته و برداش��ته می شود که به نحوی‬ ‫ب��ورس نیم بن��د یا نیم��ه کاره ب��ه وظایفش عمل‬ ‫می کند که اکنون ان زمان اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬من نمی خواهم بعضی مالحظات مدیریتی را‬ ‫رد کنم‪ ،‬در کش��ور در جنگ اقتصادی هس��تیم و‬ ‫کاره��ا باید مثل زمان جنگ اداره ش��ود و در این‬ ‫شرایط جنگ اقتصادی بورس هم محدودیت هایی‬ ‫برای��ش پیش می اید که باید با همکاری تنگاتنگ‬ ‫بین بورس و مدیریت اقتصادی کش��ور و نهادهای‬ ‫نظارت��ی از این مقطع عبور کنیم‪ .‬ما معتقدیم این‬ ‫مقطع موقتی اس��ت و از ان عب��ور می کنیم و باز‬ ‫ه��م باید بتوانیم حرکت به س��مت اقتصاد رقابتی‬ ‫س��الم را ادامه دهیم‪ .‬فوالدگر ادامه داد‪ :‬امروز در‬ ‫دنیا بح��ث رقابت پذیری بدون داش��تن یک نظام‬ ‫استاندارد امکان پذیر نیست‪ .‬یعنی بحث رقابت بر‬ ‫اس��اس کیفیت و نرخ تمام شده و خدمات پس از‬ ‫فروش در کاالها است‪ .‬بنابراین وقتی بحث کیفیت‬ ‫عنصر اصلی تعیین کننده رقابت اس��ت پس بدون‬ ‫نظام استاندارد نمی شود به کیفیت رسید و به طور‬ ‫کامل به هم پیوسته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن با بهره برداری از دومین س��کوی تولید‬ ‫گاز از ط��رح توس��عه ف��از ‪ 22-24‬پارس جنوب��ی‪،‬‬ ‫برداش��ت روزانه گاز ترش از موقعیت مخزنی این فاز‬ ‫در میدان مشترک پارس جنوبی به ‪ ۲۸‬میلیون متر‬ ‫مکعب می رسد که بخشی از سوخت زمستانی کشور‬ ‫را تامین خواهد کرد‪ .‬بخش فراس��احلی فاز‪22-24‬‬ ‫پارس جنوبی هم تا پایان بهار ‪ ۹۸‬تکمیل می شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس اولویت بندی مشخص شده‪ ،‬سکوی ‪۲۳‬‬ ‫ک��ه هم اکنون مراحل پایانی را ط��ی می کند‪ ،‬اواخر‬ ‫امس��ال و سکوی ‪ B۲۴‬ابتدای سال ‪ ۱۳۹۸‬بارگیری‬ ‫و به موقعیت نصب خود منتقل می ش��وند‪ ،‬بنابراین‬ ‫پیش بینی می شود بخش فراساحلی طرح توسعه فاز‬ ‫‪ 22 -24‬پارس جنوبی تا اخر بهار س��ال اینده به طور‬ ‫کامل عملیاتی شود‪.‬‬ ‫لوله گذاری دو رش��ته خط ‪ ۳۲‬اینچ دریایی انتقال‬ ‫گاز از مخزن پارس جنوبی به پاالیش��گاه ساحلی فاز‬ ‫‪ 22-24‬پارس جنوب��ی از دیگر بخش های این طرح‬ ‫است‪ .‬عملیات نصب نخستین رشته خط لوله دریایی‬ ‫اتصال سکوهای ‪ ۲۲‬و ‪ A۲۴‬به پاالیشگاه هم به طور‬ ‫کامل انجام ش��ده و دومین رش��ته خط لوله دریایی‬ ‫ای��ن طرح که گاز ترش س��کوهای ‪ ۲۳‬و ‪ B۲۴‬را به‬ ‫پاالیش��گاه خشکی منتقل می کند‪ ،‬در حال نصب در‬ ‫بستر دریا است و پیش بینی می شود تا پایان ابان به‬ ‫پایان رسیده و وارد مراحل تکمیلی شود‪.‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۲‬ردیف شیرین س��ازی پاالیش��گاه این‬ ‫ط��رح با دریافت گاز ت��رش از خروجی فازهای ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۸‬پ��ارس جنوب��ی در مدار بهره برداری ق��رار دارد و‬ ‫در اینده نزدیک گاز ترش س��کوهای ‪ ۲۲‬و ‪ A۲۴‬را‬ ‫دریافت خواهد کرد‪ .‬پیش بینی می شود ردیف سوم و‬ ‫چهارم شیرین سازی پاالیشگاه فاز ‪ 22-24‬به ترتیب‬ ‫تا پایان ابان و بهمن امس��ال به بهره برداری برس��د‬ ‫و راه ان��دازی بخش های تکمیل��ی این طرح از جمله‬ ‫واحدهای تولید و ذخیره بوتان و پروپان به بهار سال‬ ‫اینده موکول شود‪.‬‬ ‫یک گام برای داخلی سازی تجهیزات حفاری‬ ‫رئیس دانش��کده مهندس��ی انرژی و فیزیک دانش��گاه‬ ‫صنعتی امیرکبیر با اش��اره به ساخت دس��تگاه هدایتگر‬ ‫مته حفاری گفت‪ :‬طراحی و ساخت این دستگاه محصول‬ ‫اج��رای چندین پایان نامه کارشناس��ی ارش��د اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا حسین افریده‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫صنعتی امیرکبیر در حاشیه ایین رونمایی از دستگاه های‬ ‫‪ MWD‬و ‪( GYRO‬جایرو) در جمع خبرنگاران با بیان‬ ‫اینک��ه این تجهی��زات جزو تجهی��زات اندازه گیری درون‬ ‫چاهی نفت هستند‪ ،‬گفت‪ :‬روش اشکارساز ‪GAMMA‬‬ ‫‪( MWD‬گاما ‪ )MWD‬س��اخته ش��ده در این دانشگاه‬ ‫بس��یار پیش��رفته تر از روش های موجود در بازار اس��ت‪،‬‬ ‫به گون��ه ای که در مقایس��ه ب��ا روش ‪ Geolink‬کارایی‬ ‫بهتری داشته و در بایاس کمتر‪ ،‬سیگنال با وضوح بهتری‬ ‫ارائه می دهد‪ .‬وی یکی از ابزارهای س��اخته ش��ده در این‬ ‫دانش��گاه را فرس��تنده درون چاهی «استرینگ» حفاری‬ ‫دانس��ت و یاداور ش��د‪ :‬این بخش به کمک پالس��ر عمل‬ ‫انتقال اطالعات درون چاه به روی سطح را انجام می دهد‬ ‫که این امر از طریق گل حفاری انجام می ش��ود‪ .‬افریده با‬ ‫بیان اینکه پالسر این دستگاه از نوع مثبت بوده و همسان‬ ‫با نمونه مشابه ش��رکت امریکایی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در این بخش پالسر منفی و ‪ APC‬با یکدیگر ادغام شده‬ ‫و از ای��ن طریق تمامی شبیه س��ازی های انتقال حرارت و‬ ‫س��یال با اس��تفاده از نرم افزار ‪ CFD‬که در این ش��رکت‬ ‫تولید شده است‪ ،‬انجام می شود‪ .‬رئیس دانشکده مهندسی‬ ‫انرژی و فیزیک دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه‬ ‫این دستگاه ها حاصل چندین رساله کارشناسی ارشد بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این دس��تگاه ها می توانند اطالعات کد‬ ‫ش��ده که روی مته حفاری وجود دارند را به باالی زمین‬ ‫ارسال کنند و از طریق فرایندهایی این کدها رمزگشایی‬ ‫و در کامپیوتر نمایش داده ش��وند‪ .‬در این ایین همچنین‬ ‫حبی��ب اهلل بی طرف‪ ،‬معاون پژوه��ش و فناوری وزیر نفت‬ ‫در جم��ع خبرنگاران با تاکید بر اینکه از فناوری هایی که‬ ‫ایرانی هستند و دانش فنی ان به دست امده تا رسیدن به‬ ‫تولید حمایت می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تولید فناوری و ساخت‬ ‫تجهیزات بر اس��اس قرارداد خرید باش��ند‪ ،‬موردحمایت‬ ‫وزارت نفت قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫بی ط��رف‪ ،‬با بیان اینک��ه در وزارت نفت‪ ،‬قرارداد خرید‬ ‫از شرکت دانش بنیان بس��ته می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬درواقع‬ ‫ش��رکت ها از طریق قراردادها ش��ناخته می ش��وند و در‬ ‫اولویت وزارت نفت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان تامین اجتماع��ی گفت‪ :‬یک بخ��ش از روند افزایش‬ ‫مس��تمری بگیران طبیعی اس��ت و سیر پیری هر س��ازمان بیمه ای را شامل‬ ‫می شود اما سازمان تامین اجتماعی به دلیل ایجاد تکالیف بدون منبع دچار‬ ‫پیری زودرس شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان تامین اجتماعی‪ ،‬س��یدتقی نوربخش در‬ ‫جلس��ه با اعضای هیات مدیره کانون بازنشس��تگی ش��هر تهران که با حضور‬ ‫معاونان فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬اداری مالی و بیمه ای این س��ازمان برگزار ش��د‪،‬‬ ‫ضمن تس��لیت ایام س��وگواری ماه صفر‪ ،‬یاد و خاطره مرحوم ابوتراب فیضی‬ ‫پیشکس��وت جامع��ه کارگری که در ماه های گذش��ته دارفانی را وداع گفت‪،‬‬ ‫گرامی داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به دغدغه ها و مس��ائل بازنشس��تگان اشنایی دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سال ها در سازمان تامین اجتماعی خدمت کردم و شنیدن مطالبات ذی نفعان‬ ‫سازمان در پیشبرد فعالیت ها موثر است‪.‬‬ ‫نوربخش گفت‪ :‬س��ازمان تامین اجتماعی براس��اس سه جانبه گرایی ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬از اقدامات مهمی که در این سازمان در سال های اخیر انجام شد‬ ‫اعتمادسازی شرکای اجتماعی بود‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی دچار پیری زودرس شد‬ ‫وی در ادامه به نقش س��ازمان های بیمه گر در جامعه اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫وظیفه سازمان های تامین اجتماعی انتقال ندادن ریسک به مردم است و امروز‬ ‫که کش��ور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد‪ ،‬نقش س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی از اهمیت باالتری برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی به رشد مستمری بگیران از سال های‬ ‫‪ ۸۰‬ت��ا ‪ ۹۶‬اش��اره و اظهار کرد‪ :‬یک بخش از روند افزایش مس��تمری بگیران‬ ‫طبیعی اس��ت و س��یر پیری هر سازمان بیمه ای را شامل می شود اما سازمان‬ ‫تامین اجتماعی به دلیل ایجاد تکالیف بدون منبع دچار پیری زودرس شد‪.‬‬ ‫ل حاضر‬ ‫نوربخش میزان پرداختی مستمری سازمان تامین اجتماعی در حا ‬ ‫را ‪ ۶۳۰۰‬میلیارد تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬در سال ‪ ۲۰ ،۹۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مس��تمری پرداخت می ش��د‪ .‬به عبارتی در طول ‪ ۵‬س��ال مجموع هزینه های‬ ‫پرداختی س��ازمان در بخش مس��تمری ‪ ۳۰۰‬درصد افزایش یافته که بخشی‬ ‫از ان مربوط به افزایش حقوق بازنشس��تگان و بخش��ی نیز مربوط به افزایش‬ ‫تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال های اخیر ‪ ۱۱۰‬درصد مستمری ها رشد پیدا کرده است‬ ‫که البته هنوز هم پاسخگوی نیازهای مستمری بگیران و بازنشستگان نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی با اش��اره به رشد هزینه ها در سازمان‬ ‫تامین اجتماعی و ارائه تعهدات متعدد نسبت به بیمه شدگان و مستمری بگیران‬ ‫گفت‪ :‬تامین اجتماعی یک سازمان بین النسلی و درامد هزینه ای است که یک‬ ‫نگاه علمی‪ ،‬حرفه ای و تخصصی را در این سازمان پیاده کردیم‪.‬‬ ‫نوربخش تصریح کرد‪ :‬یکی از اقدامات قابل توجه در سازمان تامین اجتماعی‬ ‫این است که درخواست بازنگری محاسبات بیمه ای را به سازمان بین المللی‬ ‫کار (‪ )ILO‬ارائه کردیم و این نهاد بین المللی گزارشی را تهیه و ارائه کرد که‬ ‫در ان به ضرورت تغییر پارامتریک در این سازمان اشاره شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره ایجاد تعامل با نهادهای قانونی‪،‬‬ ‫اجرایی و قضایی کش��ور گفت‪ :‬این س��ازمان بهترین روابط را با ارکان کش��ور‬ ‫دارد و جلسه های متعددی با مسئوالن کشور برای ارائه عملکرد و بیان مسائل‬ ‫سازمان برگزار شده است‪ .‬در ‪ ۵‬سال گذشته هیچ تکلیف بیمه ای بدون منبع‬ ‫از سوی دولت و مجلس ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫وی به خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و افزود‪ :‬سطح‬ ‫خدمات درمانی این سازمان با سال های گذشته تفاوت پیدا کرده است‪ .‬ارتقای‬ ‫هتلینگ و توسعه خدمات در مراکز درمانی انجام شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫روزگار مطبوعات‬ ‫‪ 24‬مهر ‪ 6 1397‬صفر ‪ 16 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 506‬پیاپی ‪2479‬‬ ‫معجزه کاغذی‬ ‫مانند هوای پاییز اس�ت‪ .‬گاهی تندباد است‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حال این روزها برای اهالی‬ ‫و گاهی نس�یم‪ ،‬گاهی انتقادهای همدالنه و گاهی تقالی یک انگش�ت که دوس�ت دارد منبع‬ ‫فس�اد را با قلب واقعیت نش�انه رود‪ .‬گاهی دشمنی است و گاهی دوستی‪.‬‬ ‫هم مانند هر‬ ‫رس�انه ای که در مس�یر خود بایس�تد و از اصول و اخالق حرفه ای فاصله نگیرد س�یبل تیر و‬ ‫واهالی‬ ‫ترکش می ش�ود‪ .‬این هم جبر این دوره و زمانه است اما‬ ‫بید نیستند که با‬ ‫باد منفعت بلرزند‪ .‬تخصص ما مزیت ماست و این مزیت چوب حراج یا مهر فروش نمی خورد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬اما انتقاد از هر شکل و شمایلی که باشد گوشی شنوا و زبانی منصف برای شنیدن‬ ‫و پاس�خ دادن به انها داریم‪ .‬البته ناگفته نماند که مس�یر باد هم این روزها نقش پررنگی پیدا‬ ‫کرده و هر بادی یا حتی نس�یمی که می وزد‪ ،‬عده ای را از این س�و به ان س�و و از ان طرف به‬ ‫این طرف می کند‪ .‬ادعای ما این اس�ت که مس�یر خود را نه با نس�یم که ب�ا تندباد حادثه هم‬ ‫عوض نمی کنیم‪ .‬ما معتقدیم منصف ترین قاضی این ادعا مخاطبان روزنامه و معاونان وزیران‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش�ورای اسلامی‪ ،‬مدیران‪ ،‬مس�ئوالن‪ ،‬فعاالن و کارشناس�ان اقتصادی‬ ‫مربوط هس�تند‪ .‬در این شماره نظر برخی از مصاحبه شوندگان را درباره عملکرد‬ ‫جویا‬ ‫شدیم‪ .‬این روزها بحران کاغذ‪ ،‬اینترنت و تغییر مسیر باد‪ ،‬پاییز مطبوعات را رقم زده اما این‬ ‫پاییز می گذرد و ان وقت باید جوجه ها را شمرد‪.‬‬ ‫انرژی‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫نقش‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۰‬درص��د‬ ‫واحدهای تولیدی کش��ور‬ ‫ج��زو صنای��ع کوچ��ک به‬ ‫ش��مار م��ی رود ک��ه بنا بر‬ ‫اخری��ن امارها‪ ،‬س��هم ‪۴۸‬‬ ‫درصدی در اشتغال بخش‬ ‫صنعت دارد ب��ه طوری که‬ ‫صادق نجفی‬ ‫افزون بر یک میلیون نفر در‬ ‫معاون وزیر صنعت ‪ ،‬بی��ش از ‪ ۴۰‬ه��زار واح��د‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫صنعتی مش��غول ب��ه کار‬ ‫هس��تند‪ .‬ای��ن امار حکای��ت از اهمیت صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط در اقتصاد درونزای برونگرا دارد‪ .‬بررس��ی مسیر‬ ‫حرکتی کشورهای توسعه یافته نیز نشان از اهمیت صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط در رسیدن به توسعه دارد‪ .‬نقش صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط در اقتصاد کش��ورهای پیش��رفته نیز‬ ‫همان طور که گزارش های رس��می نشان می دهد بیشتر از‬ ‫هر فعالیت دیگر اقتصادی است؛ علت این امر چابک بودن‬ ‫در ام��ر تولیدات و تغییرات بعدی در تبدیل موارد تولیدی‬ ‫در اطالع رسانی اخرین وضعیت شهرک های صنعتی‬ ‫جدی��د اس��ت و در نهایت‪ ،‬می توان گف��ت صنایع کوچک‬ ‫تغیی��رات در محیط تولیدی را به راحتی در خود می پذیرد‬ ‫و در کمتری��ن زمان ارزش افزوده مناس��ب را ایجاد کرده و‬ ‫نرخ رش��د اقتصادی را به اسانی حرکت می دهند‪ .‬اهمیت‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط در اقتصاد ایران با ش��کل گیری‬ ‫سازمان صنایع کوچک در دهه ‪ ۶۰‬شناخته شد و پس از ان‬ ‫در ده��ه ‪ ۸۰‬با تمرکز بر ایجاد زیرس��اخت های صنعتی در‬ ‫شهرک ها گسترده تر ش د به نحوی که حدود ‪ ۹۶۰‬شهرک‬ ‫و ناحیه صنعتی مصوب در کش��ور وج��ود دارد که تا امروز‬ ‫ح��دود ‪ ۸۰۸‬م��ورد ان راه ان��دازی ش��ده اس��ت هرچند‬ ‫زیرس��اخت های مناسب در تمام این ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی فراهم نشده است اما حذف بروکراسی های اداری‬ ‫ب��رای راه ان��دازی واحده��ای صنعت��ی و برخ��ورداری از‬ ‫حمایت ها و مش��وق های در نظر گرفته شده عامل ترغیب‬ ‫س��رمایه گذاران ب��رای حض��ور و راه ان��دازی فعالیت های‬ ‫اقتصادی در این مناطق ش��ده اس��ت تا جایی که برخی از‬ ‫صنعتگران مس��تقر در لکه های صنعت��ی نیز برای تبدیل‬ ‫ش��دن به ش��هرک صنعتی در تکاپو هس��تند‪  .‬از این رو‪،‬‬ ‫موسس��ه فرهنگی و مطبوعات��ی‬ ‫با توجه به وظیفه‬ ‫تخصصی رس��انه ای خود در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته بخش قابل‬ ‫توجهی از ظرفیت خود را به صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اختص��اص داد البت��ه اهمیت پوش��ش اخبار و‬ ‫اطالع رس��انی از اخرین وضعیت ش��هرک های صنعتی و‬ ‫فعالیت واحدهای اقتصادی مس��تقر در ان باعث شد تا در‬ ‫سال ‪ ۹۵‬نیز ‪ ۴‬صفحه از روزنامه به این بخش از فعالیت های‬ ‫صنعت��ی اختصاص یابد و خبرن��گاران‬ ‫با حضور در‬ ‫شهرک های صنعتی در استان ها مختلف رسالت رسانه ای‬ ‫خ��ود را ایفا کنند‪ .‬در این مدت همکاری س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان متولی اصلی‬ ‫مجموعه ش��هرک های صنعتی با موسسه‬ ‫پیوسته‬ ‫بود و با روی کار ام��دن صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت این همکاری قوت بیشتری گرفت تا جایی‬ ‫که بزرگ ترین نمایش��گاه عرض��ه توانمندی های صنایع‬ ‫کوچ��ک مرداد امس��ال در مص�لای تهران برگزار ش��د و‬ ‫موسسه‬ ‫به عنوان حامی رسانه ای این رویداد تالش‬ ‫ک��رد ت��ا اخرین اخب��ار‪ ،‬تحلیل‪ ،‬نظرس��نجی‪ ،‬مصاحبه و‬ ‫صنعت‬ ‫حرکت‬ ‫نقش و کارکرد رسانه در جامعه‬ ‫گزارش ها را از این رویداد منتشر کند‪ .‬صادق نجفی‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز این هم��کاری را مثبت‬ ‫ارزیابی کرد و در این باره نوشت‪« :‬سازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در دوره جدید مدیریتی توجه‬ ‫زیادی به صنایع کوچک داشته از همین رو مسئولیت رسانه‬ ‫در پوشش اخبار صنایع کوچک با توجه به تحولی که در این‬ ‫است‪ .‬روزنامه‬ ‫حوزه رقم خورده اس��ت سنگین تر از گذشته ‬ ‫به عن��وان یک رس��انه تخصصی هم��واره در کنار‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بوده و‬ ‫با تهیه گزارش های میدانی از وضعیت شهرک های صنعتی‬ ‫و شرایط صنایع کوچک یار و یاور ما در انجام مسئولیتی که‬ ‫داریم بوده اس��ت به وی��ژه در برگزاری نمایش��گاه صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬پویش کاالی ایرانی و‪ ...‬نقش افرینی شایس��ته ای‬ ‫داشته که به نوبه خود از این اقدام های شایسته کمال تشکر‬ ‫را داریم‪ .‬صنایع کوچک و متوس��ط در شرایط فعلی کشور با‬ ‫توجه ب��ه منویات رهب��ر معظم انقالب و ریاس��ت محترم‬ ‫جمهوری باید مورد توجه همه قرار گیرد چراکه این صنایع‬ ‫می تواند نجات دهنده کشور باشد‪».‬‬ ‫صنعت‬ ‫در چارچوب های یک رسانه موفق‬ ‫رس��الت رس��انه اعم از هر نوع این‬ ‫اس��ت ک��ه واس��طی بین م��ردم و‬ ‫حاکمیت باشد که حاکمیت در این‬ ‫بحث ش��امل ‪ ۳‬قوه می شود‪ .‬رسانه‬ ‫بای��د تریب��ون دو جریان م��ردم و‬ ‫حاکمی��ت در راس��تای تقویت این‬ ‫ارتب��اط باش��د‪ .‬ب��ه عبارت��ی‪ ،‬باید‬ ‫حسن بهرام نیا‬ ‫مطالبات م��ردم را با صدای بلند به‬ ‫شورای‬ ‫نماینده مجلس‬ ‫گوش حاکمیت برس��اند و از طرف‬ ‫اسالمی‬ ‫دیگر‪ ،‬وظیف��ه دارد دس��تاوردهای‬ ‫حاکمیت و ش��رایط کش��ور را برای مردم تشریح کند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫رس��انه می تواند یک پل ارتباطی بین تمام بخش های کش��ور و‬ ‫جامعه باشد‪ .‬انچه در این زمینه اهمیت دارد این است که مردم‬ ‫باید به رس��انه ها اعتماد داشته باشند و این اعتماد به سادگی به ‬ ‫دس��ت نمی اید‪ .‬یکی از موضوع هایی که باعث می شود مردم به‬ ‫رس��انه ها اعتم��اد کنند رفتار متخصصانه رس��انه ها اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫رسانه ای در حوزه ای متخصص باشد و همواره حرف تخصصی و‬ ‫اصولی بزند‪ ،‬بدون شک مخاطبان به ان اعتماد خواهند کرد‪ .‬به‬ ‫طور کلی مردم از دو طریق اعتماد می کنند که ش��امل صداقت‬ ‫رسانه و تخصص رسانه می شود‪ .‬رسانه ها باید در حوزه تخصصی‬ ‫با مردم صادقانه رفتار کنند‪ .‬در این ش��رایط بدون شک رسانه ها‬ ‫در نقطه مناس��بی خواهند ایس��تاد و جامعه نیز به واسطه این‬ ‫موضوع رش��د خواهد کرد‪ .‬در ش��رایط کنونی موضوع صداقت‬ ‫رسانه ها اهمیت بسیاری دارد‪ .‬با توجه به شرایط اقتصادی کشور‬ ‫رسانه ها باید با مردم صادق باشند‪ .‬متاسفانه در برخی از رسانه ها‬ ‫شاهد بزرگنمایی و در برخی دیگر شاهد سهل انگاری نسبت به‬ ‫دستاوردهای دولت هستیم‪ .‬انچه وجود دارد باید بیان شود‪ .‬اگر‬ ‫کش��ور با مشکلی روبه رو است باید این مشکل به طور تخصصی‬ ‫برای مردم باز ش��ود و اگر دولت توانسته گام مثبتی بردارد باید‬ ‫خبر ان به گوش مردم برسد‪ .‬بزرگنمایی و کوچکنمایی متاسفانه‬ ‫امروز کار برخی از رس��انه ها شده است‪ .‬در کنار این موضوع ها‬ ‫باید به منافع ملی نیز توجه داشت‪ .‬در برخی از موارد منافع ملی‬ ‫اجازه نمی دهد که بعضی از موضوع ها مطرح شود‪ .‬در این زمینه‬ ‫به طور کلی رسانه هایی موفق تر عمل می کنند که تخصص کافی‬ ‫را در حوزه فعالیتی خود داشته باشند‪ .‬انتشار برخی اخبار برای‬ ‫م��ردم فایده ای ندارد اما باعث می ش��ود منافع ملی با مش��کل‬ ‫رو به رو ش��ود‪ .‬این موضوع به طور مش��خص در زمینه تحریم ها‬ ‫وجود دارد‪ .‬گاه رس��انه ها به دلیل نداش��تن تخصص احس��اس‬ ‫می کنند باید از ش��یوه همکاری های بین المللی پرده بردارند در‬ ‫صورت��ی ک��ه این طور نیس��ت و اگ��ر این موضوع مطرح ش��ود‬ ‫ش��رکت های خارجی ش��اید ایران را ترک کنن��د و منافع ملی‬ ‫اس��یب ببیند‪ .‬در ش��رایط کنونی باید ضمن بیان واقعیت ها از‬ ‫ایجاد التهاب در جامعه فاصله گرفت‪ .‬اقتصاد کشور امروز نیاز به‬ ‫ترمیم و روحیه جامعه نیاز به تزریق امید دارد‪ .‬رس��انه ها در این‬ ‫بین در هر دو حوزه می توانند نقشی بسیار کلیدی و مهم داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬رس��انه ها می توانند در راس��تای ایجاد امی��د‪ ،‬اعتماد و‬ ‫ارامش در روح و روان مردم تاثیر گذار باشند‪ .‬روزنامه‬ ‫در‬ ‫این زمینه توانسته به وظیفه خود با شاخص هایی که مطرح شد‬ ‫عم��ل کند و با حرکت در این چارچوب ها نمره خوبی را در این‬ ‫شرایط به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به نمایندگی از خانواده کار و تولید قدردان‬ ‫هستم‬ ‫مطبوعات و رس��انه های گروهی در ش��رایط حساس و پیچیده‬ ‫دنیای امروز‪ ،‬با س�لاح قلم پای در س��رزمین اگاهی گذاشته و با‬ ‫چش��مانی بین��ا و زبانی ص��ادق در عرصه اطالع رس��انی و بیان‬ ‫واقعیت ها‪ ،‬رس��الت حرفه ای خود را با عشقی وصف ناپذیر دنبال‬ ‫می کنند‪ .‬انعکاس اخبار و رویدادهای پیرامون عرصه کار و تولید‬ ‫و ب��ه ط��ور کل��ی اقناع و تنوی��ر اف��کار عموم��ی از توانمندی و‬ ‫دستاوردهای فعاالن اقتصادی مرهون رسالت خطیری است که‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی بر دوش خبرنگاران و رسانه های مکتوب و مجازی است‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت معدن خوش��بختانه موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫از بدو کار‬ ‫و تجارت ایران‬ ‫تاکن��ون‪ ،‬به خوبی توانس��ته زبان گویای صنعتگ��ر‪ ،‬معدنکار و‬ ‫بازرگان��ی باش��د ک��ه دل در گرو این میهن داش��ته و برای ارتقای وضعیت و معیش��ت از هر‬ ‫تالشی دریغ نمی کنند و در سوی دیگر رسانه به عنوان بازوی توانمند و امین این جامعه‪ .‬در‬ ‫صدد شناس��ایی موانع و ارائه راهکارهای علمی و عملی از طریق گفت وگوهای رس��انه ای با‬ ‫بو کار و رفع موانع تولید تالش می کنند‪.‬‬ ‫کارافرینان و صاحب نظران برای بهبود محیط کس ‬ ‫رس��انه های تخصصی اقتصادی به عنوان یکی از نیازهای روزانه جامعه کارافرین و اقتصادی‬ ‫کش��ور اس��ت که انتش��ار تخصصی روزنامه های ان موسس��ه‪ ،‬گواه این دیدگاه و نیاز جامعه‬ ‫کارفرمایی و فعاالن بازار اس��ت‪ .‬پوش��ش اخبار و پرداختن به موضوع کار‪ ،‬تولید و تجارت در‬ ‫ای��ن روزنامه ها و همچنین گفت وگوهای تخصصی با فعاالن اقتصادی و تجاری و گس��تره و‬ ‫دسترسی اسان مخاطبان به این رسانه باعث شده این روزنامه مورد اقبال جامعه کارفرمایی‬ ‫و فعاالن بازار قرار گیرد که این مهم بس��یار ارزش��مند است و باید قدردان زحمات و خدمات‬ ‫جامعه رس��انه ای کشور به ویژه تریبونداران رس��انه های اقتصادی و رابطان رسانه ای جامعه‬ ‫اقتصادی کشور همانند موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫باشیم‪ .‬اینجانب به نمایندگی‬ ‫از خان��واده کار و تولید کش��ور‪ ،‬از اقدام های شایس��ته و فعالیت ه��ای فرهنگی اجتماعی ان‬ ‫موسس��ه که در حقیقت ‪ ،‬بس��تر ارتقای کمی و کیفی اقتصاد کش��ور را فراهم کرده اس��ت‬ ‫قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫در کنار تمام ویژگی های‬ ‫من در روزنامه‬ ‫مثبت و گاه منحصربه فرد ان در بین روزنامه های‬ ‫تخصص��ی و غیرتخصص��ی‪ ،‬ج��ای پرداختن به‬ ‫مقوله هایی مثل محیط زیست و توسعه پایدار و‬ ‫الزامات ان از جمله اموزش را کمرنگ می بینم؛‬ ‫مقوله ای که در این وانفسای اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫که متاسفانه در بیشتر جاها پول حرف اول و اخر‬ ‫سعید موسوی‬ ‫را می زند‪ ،‬مقوله فراموش ش��ده ای اس��ت و کمتر‬ ‫عضو هیات مدیره کانون نشریه ای هست که دردمندانه و تخصصی به انها‬ ‫طراحی مهندسی و‬ ‫بپردازد؛ نه اینکه در روزنامه‬ ‫به این مسائل‬ ‫کشور‬ ‫طراحی مونتاژ‬ ‫پرداخته نمی ش��ود بلکه کم پرداخته می ش��ود و‬ ‫احس��اس همیش��گی من این بوده اس��ت که روزنامه ای به کیفیت‬ ‫باید‬ ‫صفحه ثابت محیط زیس��ت و توس��عه پایدار و اموزش نیروی انس��انی به عنوان‬ ‫یکی از ابزارهای توسعه پایدار داشته باشد تا با درج مطالب‪ ،‬مقاله ها و خبر های‬ ‫مرتبط با این مقوالت‪ ،‬روزانه هم به حساسیت و دقت بیشتر مسئوالن و مردم‬ ‫درباره این موضوع ها بیفزاید و هم به ارتقای جایگاه خود روزنامه از دید حرفه ای‬ ‫و کیفیت مطالب اضافه کند و فاصله خود را با روزنامه های معمولی‪ ،‬که متاسفانه‬ ‫تعدادشان کم هم نیست‪ ،‬روز به روز بیشتر کند و همچنان الگویی باشد از یک‬ ‫روزنامه مستقل که با رویکرد توسعه پایدار به مسائل اقتصادی و صنعتی نگاه‬ ‫و انها را نقد و بررسی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹روزنامه‬ ‫و توسعه پایدار‬ ‫اغاز می شود‪ .‬وقتی‬ ‫روز کاری من به طور معمول با مطالعه روزنامه‬ ‫به دفتر کارم می رسم‪ ،‬روزنامه‬ ‫به واسطه پیک محترم روزنامه به دفتر‬ ‫تحویل داده شده است و می توانم روز کاری ام را با مطالعه ان اغاز کنم‪ .‬احساسی‬ ‫که در اغاز روز با مطالعه روزنامه ب ه دس��ت می اورم احس��اس مثبتی اس��ت و به‬ ‫اغاز روز کاری با‬ ‫قول جوانان امروزی‪ ،‬انرژی مثبت از خواندن و مطالعه روزنامه به من دس��ت‬ ‫می دهد‪ .‬در خیلی از مطالب و مقاله های درج ش��ده در روزنامه به طور حت م به‬ ‫کاس��تی ها و مش��کالت هم اش��اره شده اس��ت اما چون رویکرد کلی روزنامه به‬ ‫مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی‪ ،‬رویکرد مثبت اندیشانه ای است و این‬ ‫امر را می توان در قالب کلی روزنامه و مطالب ان مشاهده کرد‪ ،‬احساس مثبت‬ ‫ناش��ی از مطالعه روزنامه احس��اس مطبوع و امیدوارکننده ای اس��ت که به ویژه‬ ‫در این وانفس��ای مش��کالت و کمبودها باید وجود ان را غنیمت دانس��ت و ارج‬ ‫گذاشت‪ .‬اشنایی من با دوره جدید روزنامه‬ ‫به سال ‪ ۱۳۹۴‬برمی گردد‬ ‫ک��ه ب��ه همراه اعضای محترم هیات مدیره کانون طراحی مهندس��ی و طراحی‬ ‫مونت��اژ ای��ران در دفت��ر روزنامه حضور پیدا کردی��م و تفاهمنامه همکاری بین‬ ‫روزنامه‬ ‫و کانون بسته شد‪ .‬اگرچه در این سال ها روزنامه بیشتر به مفاد‬ ‫تفاهمنامه پایبند بوده اما به هر حال ارتباط با این روزنامه یکی از کارکردهای‬ ‫مثبت هیات مدیره کانون بوده و تجلی ان در انعکاس بیشتر خبرهای مرتبط‬ ‫با کانون و درج دیدگاه های اعضای هیات مدیره کانون درباره مس��ائل مرتبط‬ ‫به صنعت طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ در ایران بوده است‪ .‬این فرصتی‬ ‫اس��ت برای کانون که بیش��تر در زمینه عوامل مرتبط و تاثیرگذار بر صنعت‬ ‫طراحی مهندس��ی و جایگاه ان در اقتصاد کش��ور تا از این تریبون پرمخاطب‬ ‫ک��ه عم��ده مخاطبان حرف��ه ای ان مخاطبان اصلی هیات مدیره کانون در بیان‬ ‫نظراهای ش��ان نیز هس��تند‪ ،‬مس��ائل و چالش های صنعت طراحی مهندسی را‬ ‫بیان کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬حضور این روزنامه را در عرصه مطبوعاتی کشور‪ ،‬ارزشمند‬ ‫می دانم و با توجه به استقالل مالی و سازمانی ان و مشکالت مالی که بر سر راه‬ ‫بنگاه های اقتصادی‪ ،‬به ویژه در حوزه های فرهنگی وجود دارد‪ ،‬می دانم که برای‬ ‫ادامه راه با چه چالش های بزرگی روبه رو هستند تا هم به بقای خود ادامه دهند‬ ‫و هم اس��تقالل مالی و سازمانی ش��ان را حفظ کنند‪ .‬با نگاه یک همراه‪ ،‬همکار‬ ‫و دوس��ت به دس��ت اندرکاران روزنامه‬ ‫از این فرصت اس��تفاده می کنم و‬ ‫از مع��دود روزنامه های قابل تامل اس��ت که‬ ‫روزنام��ه‬ ‫می توان��د به ش��کل روزم��ره و پیوس��ته در حوزه های تخصصی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که البته انرژی نیز بخش��ی از ان است‪،‬‬ ‫منتش��ر شو د و در عین حال جذابیت های حرفه ای را نیز با خود‬ ‫به همراه داشته باشد‪ .‬روزنامه ای اقتصادی که با وجود گام نهادن‬ ‫در حوزه ای تخصصی‪ ،‬به ویژه در ش��رایط کنونی کشور‪ ،‬توانسته‬ ‫جذابیت های باالیی را برای مخاطبان عالقه مند نه تنها در بخش‬ ‫مجید بوجارزاده‬ ‫مخاطب��ان خاص‪ ،‬بلکه در بخش مخاطبان ع��ام نیز ایجاد کند‪.‬‬ ‫سخنگوی شرکت‬ ‫بدیهی اس��ت که یک روزنامه تخصصی باید بتواند بین محتوای‬ ‫ملی گاز‬ ‫تخصصی با س��اختار حرفه ای یک روزنامه تلفیق ایجاد کند‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬نیروهای متخصص روزنامه هم باید حوزه تخصصی خود را بشناسند و با ادبیات ان حوزه‬ ‫اشنا باشند و هم علم و هنر روزنامه نگاری را به درستی بلد باشند که به نظر می اید این مورد‬ ‫در این روزنامه به خوبی مشهود و قابل لمس است‪ .‬به باور شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬تحلیل های‬ ‫اقتصادی مناسب با ارائه راهکار برای تبدیل تهدیدها به فرصت ها‪ ،‬مطالب متنوع‪ ،‬گزارش های‬ ‫اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی و نفت و گاز‪ ،‬ازجمله فاکتورهایی هس��تند که این روزنامه را‬ ‫خواندنی و قابل تامل کرده اس��ت‪ .‬اعتقاد بر این اس��ت که انچه به رش��د و پویایی بیشتر یک‬ ‫نش��ریه‪ ،‬روزنامه و‪ ...‬کمک می کند‪ ،‬ارتباط و تعامل بیشتر دس��ت اندرکاران ان با مردم است؛‬ ‫مردمی که می دانند‪ ،‬می خوانند و می فهمند‪ ،‬پس انتظار شنیدن حقایق از روزنامه ای را دارند‬ ‫که به ان باور دارند‪ .‬پس یک روزنامه باید این باور را در انها زنده و پویا نگاه داش��ته و ان را‬ ‫سرلوحه کارهای خود قرار دهد‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫وظیفه سنگین بر دوش‬ ‫از انج��ا که صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان بخش های مولد‬ ‫در کش��ور بیشترین س��هم را در اقتصاد کشور دارد و از طرفی با‬ ‫به بهره برداری رس��یدن افزون بر ‪ ۴۱‬هزار واحد تولیدی در داخل‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی به عنوان بخشی از حوزه صنعت در‬ ‫اقتصاد کالن کش��ور ایفای نقش می کند‪ ،‬ض��رورت دارد بخش‬ ‫صنعت با تمام بخش های سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی جامعه‬ ‫تعامل گس��ترده ای داشته باش��د و به عنوان یکی از پیشران های‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫موثر اقتصادی کش��ور قلمداد ش��ود؛ این تعامل محقق نمی شود‬ ‫سازمان‬ ‫معاون فنی‬ ‫مگر با اس��تفاده از ظرفیت رسانه های کشور اعم از صدا و سیما‪،‬‬ ‫صنایع کوچک و‬ ‫رس��انه های نوشتاری‪ ،‬اصحاب مطبوعات و فضای مجازی و‪ ...‬که‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‬ ‫نقش بارزی در تش��ریح مجموع فعالیت های حوزه صنعت اعم از‬ ‫اطالع رس��انی و پیگیری حمایت های دولت از بخش صنعت‪ ،‬تش��ریح ظرفیت های قانونی ارائه‬ ‫دیدگاه های کارافرینان‪ ،‬مشاوران ذی صالح در حوزه صنعت به ویژه ‪ SME‬ها و انتقال دانش و‬ ‫تجربه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به داخل کشور و اشنایی صاحبان صنایع با این‬ ‫زیرا اشنایی با وضعیت صنعت و اقتصاد جهان و مقایسه وضعیت و توان‬ ‫تجربه ها ایفا می کند ‬ ‫ت جامعه‬ ‫صنعتی اقتصادی ایران با س��ایر کشورها در حال و اینده می تواند زمینه های پیشرف ‬ ‫صنعتی رو به رشد ایران را فراهم کند‪ .‬با توجه به نقش بارز فعالیت های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‬ ‫کشور اصحاب رسانه در تقویت و تعامل این مهم می توانند بسیار اثرگذار باشند‪ .‬الزم است از‬ ‫مجموع��ه فعالیت های روزنامه‬ ‫در ‪ ۳‬حوزه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت که در زمینه های‬ ‫اطالع رس��انی‪ ،‬شفاف س��ازی‪ ،‬ارتقای س��طح دانش و انتقال تجربه ها بی��ن بخش های مختلف‬ ‫حوزه های اقتصاد و صنعت در چند سال گذشته ایفای نقش می کند قدردانی کنم‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫در این راس��تا از زحمات مدیر مس��ئول‪ ،‬خبرنگاران و کارشناسان مربوط به حوزه های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تشکر می کنم‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫با تمام چالش ها عاشقانه فعالیت می کند‬ ‫مطلبی را که مدت هاس��ت می خواهم به این عزیزان بگویم در ادامه می اورم؛‬ ‫امید که مورد توجه و نظر انها قرار گیرد‪ :‬همه می دانیم که در ادبیات اقتصادی‬ ‫و مفاهیم مرتبط با توس��عه اقتصادی بین رش��د‪ ،‬توس��عه و توسعه پایدار تفاوت‬ ‫وجود دارد‪ ،‬هر یک از این مفاهیم از بار معنایی و اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫خاصی برخوردارند و نتایج عملی و اجرایی هر یک از انها برای اقتصاد ملی و‬ ‫مردم کش��ور متفاوت اس��ت‪ .‬این مس��ئله را به این دلیل در این مطلب می اورم‬ ‫که نقدی داشته باشم بر روزنامه وزین‬ ‫و شاید بتوانم در قالب این نقد‪،‬‬ ‫انتظار و توقع خودم را از عزیزانی که به عنوان مسئول و نویسنده در این روزنامه‬ ‫زحمت می کشند بیان کنم‪ .‬واقعیت ان است که از نظر من رویکرد کلی روزنامه‬ ‫و مطالب ان در بیان خبرها و رویدادهای اقتصادی و صنعتی بیشتر بر مقوله‬ ‫رش��د اقتصادی بنا ش��ده و حول این محور ش��کل گرفته البته این بدان مفهوم‬ ‫نیس��ت که رش��د اقتصادی چیز بدی اس��ت اما در مقایسه بین رشد و توسعه به‬ ‫طور حتم به توس��عه باید بیش��تر از رش��د اهمیت داد‪ .‬رش��د جنبه یک وجهی و‬ ‫یک بعدی دارد اما توس��عه مفهوم گس��ترده تر و همه جانبه ت ر را شامل می شود‪،‬‬ ‫به ویژه اگر این نگاه به توسعه نگاهی پایدار و به عبارتی‪ ،‬مبتنی بر توسعه پایدار‬ ‫باش��د‪ .‬عرضم را با یک مثال که درباره ان پیش از این‪ ،‬مطلبی نوش��ته ام و در‬ ‫روزنامه هم به چاپ رسیده است روشن تر می کنم‪.‬‬ ‫حدود یک ماه گذشت ه تیتر روزنامه‬ ‫بیانگر افتتاح طرح توسعه فوالد‬ ‫مبارک��ه در اصفه��ان و افزای��ش ظرفی��ت تولیدی ان از س��وی معاون محترم‬ ‫رئیس جمهوری بود‪ .‬خوب از نگاه رشد اقتصادی این امر یک فعالیت در جهت‬ ‫رش��د اقتصاد صنعتی و تولید صنعتی در کش��ور بود اما ایا از دیدگاه توس��عه‬ ‫به ویژه توس��عه پایدار می توان با این فعالیت به عنوان یک فعالیت مثبت نگاه‬ ‫کرد؟ وقتی که خود مقوله ایجاد واحد صنعتی تولید فوالد در مبارکه اصفهان‬ ‫به علت ویژگی های ابی و کش��اورزی ان زیر س��وال اس��ت ایا می توان از رش��د‬ ‫تولید ان اظهار شادی کرد؟‬ ‫دو س��ال پی��ش بود؛ ان روزه��ا در به در به دنبال نش��ریه ای‬ ‫می گش��تم تا بتوانم مطالبم را در ان به چاپ برس��انم‪ .‬راستش‬ ‫نش��ریه هایی بودند که اگ��ر کمی به رنگ ش��ان در می امدم مرا‬ ‫حس��ابی سر زبان ها می انداختند‪ ،‬متاس��فانه رنگ مورد عالقه ام‬ ‫زرد نب��ود و ه��ر روز مجب��ور بودم ب��ه دنبال یافت��ن جایی که‬ ‫کمی هم رنگ من باش��د به هر جا س��رک بکشم‪ .‬گاهی در این‬ ‫گش��ت وگذارها‪ ،‬روزنامه هایی هم بودند ک��ه خیلی با انگیزه کار‬ ‫حامد هدائی‬ ‫می کردن��د و مطالب درس��ت و حس��ابی منتش��ر می کردند اما‬ ‫روانکاو فروش ایران بدبختانه تا خودی نباشی کسی اصال نمی خواهد بداند در سرت‬ ‫چه می گذرد یا دست نوش��ته هایت قابل خواندن هستند یا خیر‪ .‬تا اینکه یک روز شتر شانس‬ ‫جلوی در خانه ما هم نشس��ت؛ از من خواس��ته شد در یک نشس��ت مطبوعاتی شرکت کنم‪.‬‬ ‫مهندس رضا س��یف اللهی‪ ،‬مدیرعامل مرکز مطالعات بازرگانی به من گفت‪ :‬یکی از خبرنگاران‬ ‫روزنامه‬ ‫با شما تماس می گیرد تا روز نشست مطبوعاتی را با شما هماهنگ کند‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت درباره اقتصاد رفتاری و ریچ��ارد تالر‪ ،‬برنده جایزه نوبل اقتص��اد و کتابش‪ ،‬کج رفتاری‬ ‫صحبت کنی؛ امادگی داری؟! گفتم بله‪ ،‬فکر نمی کنم سخت باشد‪ .‬مهندس سیف اللهی گفت‪:‬‬ ‫خودم هم حضور دارم نگران نباش‪ .‬از روزنامه‬ ‫با ش��ما تماس می گیرند‪ .‬چند روز بعد‬ ‫ایش��ان تماس گرفت و از من دعوت رس��می کرد‪ .‬نشانی مصالی تهران‪ ،‬نمایشگاه مطبوعات‪،‬‬ ‫غرفه روزنامه‬ ‫‪ .‬روز جالبی بود‪ ،‬من به همراه دو کارش��ناس دیگر و مهندس سیف اللهی‬ ‫در این نشس��ت ش��رکت کردیم‪ .‬ان روز با دیگر خبرنگار این روزنامه هم اشنا شدم‪ .‬او از من‬ ‫گزارشی برای پایگاه خبری گسترش نیوز گرفت‪ .‬ان روز تمام شد و من هم طبق روال سابقم‬ ‫در به در به دنبال یافتن نشریه ای برای چاپ مطالبم بودم‪ .‬اصال فکر نمی کردم که همکاری من‬ ‫با‬ ‫ادامه پیدا کند‪ .‬تا اینکه از روزنامه با من تماس گرفتند و گفتند که گزارش تان چاپ‬ ‫شده و عالوه بر ان‪ ،‬یک یادداشت و یک سرمقاله هم از ان بیرون کشیدم‪ .‬باورم نمی شد‪ ،‬با این‬ ‫حال همکاری من با‬ ‫از انجا ش��روع شد‪ .‬هفته ای دو یادداشت ثابت و یک سر مقاله در‬ ‫یکشنبه ها‪ ،‬هیجان انگیز بود که پای عقایدم ایستادم و مجبور نشدم در نشریه ای زرد قلم بزنم‪.‬‬ ‫از ان روز حدود ‪ ۲‬سال می گذرد و من هنوز با‬ ‫همکاری دارم‪.‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 24‬مهر ‪ 6 1397‬صفر ‪ 16 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 506‬پیاپی ‪2479‬‬ ‫خبر‬ ‫با تایید ازمایشگاه االیندگی ایران خودرو‬ ‫میسر شد‬ ‫ارائه خدمات تست خودرو‬ ‫به خودروسازان‬ ‫ب��ا تایید مرکز ازمایش��گاه های االیندگ��ی ایران خودرو‬ ‫ازس��وی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬ام��کان ارائه‬ ‫خدمات تست خودرو به س��ایر خودروسازان در این مرکز‬ ‫فراهم شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬پ��س از ارزیاب��ی مرکز تس��ت‬ ‫االیندگ��ی در معاون��ت طراحی و توس��عه محصول گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو با شاخص ها و معیارهای سختگیرانه‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬این مرکز به عنوان مرکزی‬ ‫معتبر برای اندازه گیری و تس��ت االیندگی و صحه گذاری‬ ‫محصوالت تولیدی خودروسازان شناخته شد‪.‬‬ ‫کس��ب این اعتبار ملی ازس��وی ایران خ��ودرو عالوه بر‬ ‫درامدزای��ی به عنوان یک ازمایش��گاه مرجع در کش��ور‪،‬‬ ‫زمینه س��از بهره برداری از امکان تس��ت محصوالت سایر‬ ‫خودروس��ازان را در مرکز ازمایش��گاهی طراحی و توسعه‬ ‫محصوالت ایران خودرو را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫این موفقیت حاصل س��رمایه گذاری ها و تالش بی وقفه‬ ‫مهندسان گروه صنعتی ایران خودرو در یک سال گذشته‬ ‫بوده که منجربه کس��ب گواهینامه جهانی ‪ ۱۷۰۲۵‬شده‬ ‫که نش��ان از کفایت این ازمایش��گاه در سطح بین المللی‬ ‫دارد‪ .‬در این راستا افزایش بیش از پیش اعتبار حوزه های‬ ‫مهندس��ی ایران خ��ودرو از نتایج این دس��تاورد به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مهلت دو ساله به خودروسازان‬ ‫برای تولید محصوالت رقابتی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫ممنوعی��ت واردات ب��ه مدت ‪۲‬س��ال و پ��س از ان صفر‬ ‫ش��دن تعرف��ه واردات را راه حل مش��کالت صنعت خودرو‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫سیدجواد حس��ینی کیا درباره راهکارهای رفع مشکالت‬ ‫صنعت خودرو کشور اظهارکرد‪ :‬دولت باید تمام واردات را‬ ‫به مدت ‪۲‬سال ممنوع و همزمان وام های ارزان قیمتی نیز‬ ‫در این حوزه به خودروسازان اعطا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این شرایط خودروسازان ‪۲‬سال فرصت دارند‬ ‫تا به بروزرس��انی خود و تولید خودروهای ارزان قیمتی که‬ ‫قدرت رقابت پذیری داشته باشند‪ ،‬بپردازند و پس از ‪۲‬سال‬ ‫تعرفه خودرو صفر و واردات خودرو ازاد ش��ود‪ .‬اگر در ان‬ ‫زمان خودروس��ازان کش��ور قادر به رقابت نباش��ند شاید‬ ‫چاره ای جز حذف انها وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی درباره احتمال‬ ‫واردات اتوبوس های شهری دست دوم به خبرخودرو گفت‪:‬‬ ‫واردات اتوبوس های دس��ت دوم ایده خوبی نیست و بهتر‬ ‫است از توان داخل برای تامین ناوگان اتوبوسرانی استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫واردات بیش از ‪۱۲۰۰‬خودرو‬ ‫در یک ماه‬ ‫امار گمرک ایران حاکی از این است که شهریور امسال‬ ‫بیش از ‪۱۲۰۰‬خودرو به ایران وارد ش��ده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬براس��اس تازه ترین امار گمرک ای��ران از تجارت‬ ‫خارجی ‪۶‬ماه نخس��ت س��ال‪ ،۹۷‬در این م��دت ‪۱۳‬هزار و‬ ‫‪۷۷۱‬خودرو سواری به ارزش ‪۳۹۷‬میلیون و ‪۵۷۰‬هزار دالر‬ ‫به کشور وارد شده است‪.‬‬ ‫واردات خودرو به ایران از ‪۲۰‬کش��ور جهان انجام ش��ده‬ ‫که در این میان جمه��وری کره با صادرات ‪۵۲۳۷‬خودرو‪،‬‬ ‫بیش��ترین سهم را در میان واردات خودرو سواری ایران به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫پ��س از ان امارات متح��ده عربی ب��ا ‪ ۳۸۳۸‬و المان با‬ ‫‪۱۵۰۹‬خودرو سواری‪ ،‬بزرگ ترین صادرکنندگان خودرو به‬ ‫ایران در این مدت به شمار می روند‪.‬‬ ‫واردات خودروس��واری ب��ه ای��ران در حالی ب��ه بیش از‬ ‫‪۱۳‬هزار و ‪۷۰۰‬خودرو رس��یده که براساس تصمیم وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از ابتدای تیر امس��ال واردات‬ ‫خودرو سواری به کشور ممنوع شده است‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬امار گمرک ایران نش��ان می دهد که در‬ ‫‪۵‬ماه نخست امسال ‪۱۲‬هزار و ‪۵۱۲‬خودرو سواری به ایران‬ ‫وارد ش��ده بود و به ای��ن ترتیب می توان گف��ت که باقی‬ ‫خودروها یعن��ی تعداد ‪۱۲۵۹‬خودرو در ماه شش��م یعنی‬ ‫شهریور به ایران وارد شده است‪.‬‬ ‫واردات ای��ن خودروه��ا ممک��ن اس��ت مرب��وط ب��ه‬ ‫ثبت سفارش های قبلی باشد‪ ،‬در غیر این صورت الزم است‬ ‫گمرک ای��ران توضیحاتی را درباره ادام��ه واردات خودرو‬ ‫سواری در عین ممنوعیت ارائه کند‪.‬‬ ‫امراله امینی‬ ‫چرا قطعه سازان‬ ‫قطعه های مورد نیاز‬ ‫خودروسازان را تامین‬ ‫نمی کنند؟ مگر تا پیش‬ ‫از این مدعی نبودند‬ ‫قطعات را در داخل‬ ‫تولید می کنند‬ ‫کارشناسان صنعت خودرو در گفت وگو با «گسترش صنعت»‪:‬‬ ‫سیاست های خودرویی باید تغییر کند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫هرگون��ه کاهش یا توقف عرض��ه یک محصول‪،‬‬ ‫ب��ازار ان محص��ول را به��م می ری��زد‪ .‬در مقاب��ل‬ ‫اف��ت و توقف تقاضا نیز رکودی را ش��کل می دهد‬ ‫ک��ه فروش��نده را مجب��ور ب��ه تعدی��ل قیمت ها‬ ‫می کند‪ .‬‬ ‫اما تجربه نشان داده در بازار ایران هرقدر عرضه‬ ‫کاه��ش می یابد‪ ،‬تقاضا افزای��ش یافته و به راحتی‬ ‫یک مس��ئله س��اده به مش��کلی پیچیده و بغرنج‬ ‫تبدیل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همه تقصیر ها متوجه تولید کننده نیست‬ ‫امراله امینی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبای��ی درباره وضعیت ب��ازار خودرو داخل به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬افزایش ن��رخ برخی‬ ‫کااله��ای تولید داخ��ل از جمله خ��ودرو به دلیل‬ ‫افزایش نرخ ارز بوده است‪.‬‬ ‫در بح��ث تولید نباید تم��ام تقصیرها را متوجه‬ ‫تولیدکننده کرد‪ .‬برای تامین مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫صنعتگ��ر پیش تر باید دولت اق��دام به عرضه مواد‬ ‫مورد نیاز به بازار می کرد‪.‬‬ ‫البته گفتنی اس��ت افزایش ن��رخ برخی کاالها‬ ‫حساب ش��ده بوده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪۲ ،‬هفته‬ ‫از عرضه محصولی ازس��وی تولیدکننده جلوگیری‬ ‫شد و پس از ایجاد موج نگرانی با نرخ ‪۲‬برابر تمام‬ ‫قفس��ه های فروش��گاه ها پر از ان محصول شد‪ .‬در‬ ‫بحث خودرو ه��م برخی فعاالن این بازار معتقدند‬ ‫بخش��ی از گرانی خودرو به عملکرد خودروسازان‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران‬ ‫و فروش��ندگان خ��ودرو ته��ران پیش ت��ر ب��ه‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت��ه ب��ود خودروس��ازان با‬ ‫پیش فروش های کارتکس��ی و ویرایش��ی به برخی‬ ‫نمایندگی های خاص‪ ،‬زمین��ه افزایش قیمت ها را‬ ‫به وجود اورده اند‪.‬‬ ‫امین��ی در ادامه وضعیت کنون��ی بازار خودرو با‬ ‫بی��ان اینکه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید‬ ‫درباره وضعیت نابس��امان نرخ محصوالت پاسخگو‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این وزارتخانه بای��د درباره چگونگی‬ ‫تخصی��ص ارز به برخی محصوالت شفاف س��ازی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کس��انی که ارز دریافت کرده اند چرا محصوالت‬ ‫را به بازار وارد نکرده اند؟ اگر تخلفی در این زمینه‬ ‫رخ داده چرا اعالم نمی ش��ود؟ در برخی موضوع ها‬ ‫نباید تصمیم گیری برعهده کسانی باشد که در ان‬ ‫موضوع منفعتی دارند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬اینک��ه طرف ه��ای مش��ورت ب��رای‬ ‫تصمیم گیری ها چه کس��انی هس��تند‪ ،‬بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬راهکارها باید به دنبال یک سلسله سیاست ها‬ ‫انتخاب و اجرایی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹توانای�ی در ش�رایط بحران�ی ش�فاف‬ ‫می شود‬ ‫دالی��ل کاهش تی��راژ تولید خود عن��وان می کند‬ ‫ک��ه مواد اولی��ه مورد نی��از و نیز برخ��ی قطعات‬ ‫منفصله ای که وارد کرده‪ ،‬برای مدتی در گمرکات‬ ‫کش��ور انبار شده و اجازه ورود نداشته اند‪ ،‬بنابراین‬ ‫تولی��د قطعات و عرضه انها در کش��ور دچار افت‬ ‫زیادی شده است‪.‬‬ ‫امین��ی در این ب��اره اظهارک��رد‪ :‬بن��ا ب��ر انچه‬ ‫گفته ش��د می توان گفت خودکفایی که ازس��وی‬ ‫صنعتگران این حوزه اعالم شده بود‪ ،‬واقعی نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پی��ش از این فعاالن این بخش عنوان می کردند‬ ‫در زمینه تولید محصوالت خودکفا هستند و حتی‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز هم در داخل تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫در واقع قطعه را وارد و با عنوان س��اخت ایران به‬ ‫بازار عرضه می کردند‪.‬‬ ‫ام��روز که نرخ دالر افزای��ش یافته و وارد کردن‬ ‫ای��ن قطع��ات برای انه��ا صرفه اقتص��ادی ندارد‪،‬‬ ‫ش��رایط فعلی رقم خورده است‪ .‬اتفاقا در این گونه‬ ‫شرایط است که مسائل عریان و شفاف می شود‪.‬‬ ‫با ممنوعیت واردات‪ ،‬قیمت ها در بخش تولیدات‬ ‫داخلی و خارجی به شدت افزایش یافت‪ .‬امینی در‬ ‫توضیح این موضوع گفت‪ :‬وضعیت صنعت خودرو‬ ‫متفاوت اس��ت زی��را صنعت خ��ودرو یک صنعت‬ ‫انحصاری در کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫بای��د دید خ��ودرو از چ��ه مجرای��ی وارد بازار‬ ‫می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬انحصارگ��ر در هر ش��رایطی‬ ‫‹ ‹تفکر و رویه نادرست‬ ‫می تواند تولید و تی��راژ را مدیریت کند‪ .‬با کاهش‬ ‫یک��ی دیگر از کارشناس��ان صنعت خ��ودرو اما‬ ‫عرضه یک محصول در بازار‪ ،‬طبیعی است که نرخ‬ ‫عنوان ک��رده که به دلیل واقعی نبودن نرخ خودرو‬ ‫ان محصول افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در کارخانه های س��ازنده اس��ت که ب��رای خرید‬ ‫این کارش��ناس حوزه اقتصاد یاداورش��د‪ :‬البته‬ ‫‪۵۰‬ه��زار خودرو‪ ،‬حدود ‪۱۱‬میلیون نفر به س��ایت‬ ‫در ش��رایط فعلی نمی توانیم واردات خودرو داشته‬ ‫فروش خودروساز مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫باش��یم اما می ت��وان تعرفه را کاه��ش داد و بدون‬ ‫طبیعی اس��ت ک��ه ‪۱۰‬میلی��ون و ‪۹۵۰‬هزار نفر‬ ‫انتق��ال ارز خ��ودرو وارد ک��رد و به ای��ن ترتیب‬ ‫از این اف��راد موفق ب��ه خرید خودرو‬ ‫قیمت ه��ای موجود در بازار خودرو را‬ ‫نشده اند و این موضوع نارضایتی هایی‬ ‫شکست‪.‬‬ ‫را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ن��رخ دس��توری نتیجه‬ ‫در حال��ی ک��ه اگر نرخ خ��ودرو در‬ ‫تولی��د انحص��اری اس��ت‪ .‬ام��روز‬ ‫کارخانه ه��ای س��ازنده واقع��ی ب��ود‬ ‫خودروس��از درب��اره دالی��ل کاهش‬ ‫دیگ��ر این هجوم تقاض��ا به طرح های‬ ‫عرضه خود می گوید که قطعه ندارد‪.‬‬ ‫فروش خودروس��ازان وجود نداشت و‬ ‫ایا نهادی بررس��ی کرده این موضوع‬ ‫فرید زاوه‬ ‫مصرف کنندگان واقع��ی نیز از خرید‬ ‫چق��در واقعیت دارد؟ اگر بپذیریم که‬ ‫چ��ون قطعات مورد نیاز خودروس��از تا زمانی که سیاست های خودرو محروم نمی شدند‪.‬‬ ‫تامی��ن نش��ده تولی��دش اف��ت پیدا خودرویی ما تغییر نکند و‬ ‫فرب��د زاوه از کارشناس��ان صنع��ت‬ ‫ک��رده‪ ،‬حال پرس��ش این اس��ت که اصرار داشته باشیم تفکر خ��ودرو درب��اره ای��ن موض��وع ب��ه‬ ‫و رویه نادرست کنونی‬ ‫«گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬این گونه‬ ‫چرا قطعه سازان قطعه های مورد نیاز‬ ‫دنبال شود نمی توان‬ ‫اماره��ا واقعی نیس��ت زی��را در واقع‬ ‫خودروسازان را تامین نمی کنند؟ مگر‬ ‫انتظار داشت صنعت‬ ‫ت��ا پیش از این مدعی نبودند قطعات خودرو به توسعه مورد ‪۱۱‬میلی��ون ‪ IP‬ت�لاش ک��رده برای‬ ‫انتظار دست یابد‬ ‫ثبت نام وارد س��امانه ش��وند اما الزاما‬ ‫را در داخل تولید می کنند‪.‬‬ ‫تمام انها خریدار نبوده اند‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬قطعه ساز نیز درباره‬ ‫به این معنی که فردی که قصد ثبت نام داشته از‬ ‫طریق گوشی‪ ،‬تب لت و لپ تاپ خودش و نیز سایر‬ ‫اقوام نزدیکش تالش کرده به سایت وارد شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این رو‪ ،‬برای ثبت نام یک نفر ممکن‬ ‫است چندین ‪ IP‬تالش کرده باشند تا این فرد به‬ ‫سامانه ثبت نام وارد شود‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب می ت��وان گفت خ��ود فرد صف‬ ‫ورودش را شلوغ کرده به این تصور که فساد وجود‬ ‫دارد و ممکن است نتواند ثبت نام کند‪.‬‬ ‫اف��راد از راه های گوناگونی ب��رای ثبت نام اقدام‬ ‫کرده اند تا ش��انس خود را افزایش دهد‪ .‬امارهایی‬ ‫مانند ‪ ۱۱ ،۶‬و‪ ...‬میلیون نفر برای ثبت نام مبتنی بر‬ ‫واقعیت ها نبوده و مبنای درستی ندارد‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو با بیان این پرسش‬ ‫که این حجم نقدینگی از کجاست؟ در ادامه گفت‪:‬‬ ‫البته بخش��ی از اعدادی که درباره امارهای ورود‬ ‫به سایت اعالم می شود مربوط به افراد کنجکاوی‬ ‫بوده ک��ه ازمایش کنند ایا می توان وارد س��امانه‬ ‫برای ثبت نام شد یا خیر‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬این ذهنیت که بین مردم جامعه‬ ‫ج��ا افتاده ک��ه خودشان(خودروس��ازان) در حال‬ ‫ثبت نام هستند ناشی از نوعی بی اعتمادی است و‬ ‫نتیجه این می ش��ود که عده ای بدون نیاز به خرید‬ ‫یا قصد ثبت نام‪ ،‬تنها برای اطمینان از این مس��ئله‬ ‫تالش کرده اند وارد سامانه ثبت نام خودرو شوند‪.‬‬ ‫زاوه در پای��ان گفت‪ :‬همچنی��ن نااگاهی برخی‬ ‫مدیران خودروسازی ها مشکالت تولید و وضعیت‬ ‫بازار را دامن زده است‪.‬‬ ‫تا زمانی که این سیاس��ت ها تغییر نکند و اصرار‬ ‫داشته باش��یم تفکر و رویه نادرست کنونی دنبال‬ ‫ش��ود نمی توان انتظار داش��ت صنع��ت خودرو به‬ ‫توسعه مورد انتظار دست یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫بنابر انچه گفته ش��د باید بپذیریم هنوز صنعت‬ ‫خ��ودرو و قطعه کش��ور وابس��تگی های زیادی به‬ ‫خارج دارد و ای��ن موضوع در کنار حرکت نکردن‬ ‫در مس��یر فناوری ان را از جهانی ش��دن دور نگه‬ ‫می دارد‪.‬‬ ‫هرچه همسایگان ایران از جمله ترکیه و مالزی‬ ‫در این صنایع پیشرفت های قابل توجهی داشته اند‬ ‫صنعت خ��ودرو داخلی ما رش��د م��ورد انتظار را‬ ‫نداشته و حتی درجا زده است‪.‬‬ ‫تازه ترین گزارش کیفی خودروهای داخلی‬ ‫‪ ۱۹‬خودرو ‪ ۴‬ستاره شدند‬ ‫براس��اس ارزشیابی کیفی انجام شده در شهریور‬ ‫امس��ال در گروه خودروهای س��بک ‪۱۳‬مدل و در‬ ‫گروه خودروهای س��نگین ‪۶‬مدل خودرو توانستند‬ ‫‪۴‬ستاره کیفی به دست اورند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در خودروهای سواری پایین تر‬ ‫از ‪۲۵‬میلی��ون تومان‪ ،‬انواع پراید ‪۲‬س��تاره کیفی‬ ‫دریاف��ت کردن��د و در خودروه��ای کالس قیمتی‬ ‫‪ ۲۵‬ت��ا ‪۵۰‬میلی��ون تومان��ی‪ ،‬پژو‪۲۰۷‬اتوماتی��ک‪،‬‬ ‫تندر‪۹۰‬پالس اتوماتیک‪ ،‬تندر‪۹۰‬پالس‪ ،‬پژو‪ ۲۰۷‬و‬ ‫پارس تندر موفق به کسب ‪۴‬ستاره شدند‪.‬‬ ‫تن��در‪،۹۰‬‬ ‫خودروه��ای‬ ‫همچنی��ن‬ ‫تندر‪۹۰‬پارس خ��ودرو‪ ،‬رانا‪ ،‬برلیان��س‪ ،H۲۳۰‬دنا‬ ‫پالس‪ ،‬پژو‪ ،SD۲۰۶‬پژو‪ ۲۰۶‬نیز ‪3‬س��تاره دریافت‬ ‫کردن��د‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه ‪MVM ۳۱۵‬‬ ‫‪ NEW‬دنا‪ ،‬پژوپارس کرمانشاه‪ ،‬پژو‪ ۴۰۵‬خراسان‪،‬‬ ‫سورن‪ ،‬سمند تبریز‪ ،‬ساینا‪ ،‬تیبا ‪ ،۲‬تیبا و پژوپارس‪،‬‬ ‫‪2‬ستاره کیفی دریافت کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در کالس قیمتی ‪ ۵۰‬ت��ا ‪۷۵‬میلیون‬ ‫تومان تنها ‪ ،B 30‬موفق به کس��ب ‪۴‬ستاره کیفی‬ ‫ش��د و چانگان‪ CS ۳۵‬اری��زو ‪،MVM X۲۲ ،۵‬‬ ‫برلیانس ‪ H ۳۳۰‬اتوماتیک؛ اریو اتواتیک ‪3‬ستاره‬ ‫کیفی و لیفان ‪ X۶۰‬اتوماتیک دو س��تاره را از ان‬ ‫خود کردند‪.‬‬ ‫در ادام��ه این گزارش امده اس��ت که در کالس‬ ‫قیمت��ی ‪ ۷۵‬ت��ا ‪۱۰۰‬میلی��ون تومان��ی هیوندای‬ ‫‪ ،ACCENT‬کیا س��راتو‪ ،‬هیوندای ‪ I۲۰‬و هاوال‬ ‫‪ H۲‬هر کدام ‪ ۴‬س��تاره کیفی گرفتند و هایما ‪S۷‬‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬تیگو ‪ ۵‬و ‪ JAC-S۵‬هر کدام ‪3‬ستاره و‬ ‫‪۲ ، NEW MVMX۳۳S‬ستاره دریافت کردند‪.‬‬ ‫در گروه خودروهای باالتر از ‪۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫نیز‪ ،‬پژو ‪ ،۲۰۰۸‬نیومزدا ‪ ۳‬و سوزوکی گرند ویتارا‪،‬‬ ‫‪ ۴‬ستاره کیفی گرفتند‪ .‬همچنین در خودروهای‬ ‫گروه س��بک بخش وانت در خودروهای پایین تر از‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تومانی وانت تندر س��ه س��تاره‪ ،‬وانت‬ ‫مزدا کارا ‪ ۲۰۰۰‬تک کابین‪ ،‬وانت اریسان و سایپا‬ ‫‪ ۱۵۱‬هر کدام دو س��تاره و وانت مزدا کارا ‪۲۰۰۰‬‬ ‫دو کابین‪ ،‬وانت نیس��ان تک س��وز و وانت نیس��ان‬ ‫دوگانه سوز هر کدام یک ستاره کیفی گرفتند‪ .‬در‬ ‫همین گروه خودرویی باالتر از ‪ ۵۰‬میلیون تومانی‬ ‫نیز وانت نیو پیکاپ فوتون سه ستاره گرفت‪.‬‬ ‫همچنی��ن در گ��روه خودروه��ای س��نگین –‬ ‫مینی بوس‪ ،‬ون مس��افری وانا‪ ۴ ،‬ستاره و در بخش‬ ‫اتوبوس و اتوبوس بین ش��هری اس��کانیا درس��ا‪۴ ،‬‬ ‫س��تاره و اتوبوس بین شهری اسکانیا ‪ ۴۲۱۲‬مارال‪،‬‬ ‫س��ه س��تاره دریافت کردند‪ .‬س��طح کیفی بخش‬ ‫کامیونت‪ ،‬کامیونت هیوندای ‪ HD ۶۵‬و کامیونت‬ ‫ایس��وزو‪ NPR ۷۵ K‬با ‪ ۴‬س��تاره گزارش ش��د و‬ ‫کامیونت الوند دو ستاره گرفت‪.‬‬ ‫در بخش کش��نده نیز کشنده ولوو ‪ FH ۵۰۰‬و‬ ‫کشنده اسکانیا ‪ G ۴۱۰ ۴‬ستاره گرفتند و کشنده‬ ‫فوتون ‪ AUMAN H ۴‬سه ستاره را از ان خود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪ 6 1397‬صفر ‪ 16 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 506‬پیاپی ‪2479‬‬ ‫خبر‬ ‫نقاشی حرفه ای‬ ‫برای تعمیر خودروهای ولوو‬ ‫خودروها تا اوایل قرن‬ ‫بیستم بدون برف‬ ‫پاک کن بودند تا زمانی‬ ‫که یک بانوی امریکایی‬ ‫به نام مری اندرسن‬ ‫این قطعه را اختراع‬ ‫کرد‪ .‬او هنگامی که از‬ ‫شهر نیویورک بازدید‬ ‫کرد متوجه این نکته‬ ‫شد که رانندگان زمان‬ ‫بارانی بودن هوا مجبور‬ ‫هستند سر خود را از‬ ‫شیشه خودرو بیرون‬ ‫بیاورند‬ ‫چه برف پاک کنی بخریم؟‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خ��ودرو این روزه��ا یکی از محص��والت ضروری‬ ‫خانواده ه��ای ایران��ی اس��ت که همچون پوش��اک‬ ‫و خ��وراک در س��بد کاالیی انها ق��رار دارد‪ .‬در این‬ ‫بی��ن‪ ،‬خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی‬ ‫ای��ن خودروها از نکات مهمی اس��ت که هر صاحب‬ ‫خودرویی هنگام خرید ب��ه ان توجه دارد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬ام��روز قیمت خودروهای چینی به نس��بت‬ ‫خودروهای کره ای بس��یار پایین اس��ت اما به گفته‬ ‫کارشناس��ان این حوزه قطعات ان زود خراب شده‬ ‫و نی��از به تعوی��ض دارند‪ .‬از این رو‪ ،‬معروف اس��ت‬ ‫که خودروس��ازان چینی س��ود مورد نظر خود را از‬ ‫بازار لوازم یدک��ی تامین می کنند‪ .‬در بحث کیفیت‬ ‫نه تنه��ا صاحبان خ��ودرو‪ ،‬بلکه حتی عاب��ران پیاده‬ ‫ه��م می توانند نظ��ر بدهند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬وقتی‬ ‫می خواهی��د هن��گام ش��ب از عرض خیاب��ان عبور‬ ‫کنید‪ ،‬نور چ��را غ خودروهای در حال تردد بس��یار‬ ‫ازاردهنده اس��ت که دی��د را از فرد گرفته و ممکن‬ ‫اس��ت خطرافرین باش��د‪ .‬برخی قطعات جزو اقالم‬ ‫مصرف��ی در خودرو بوده و ه��ر چند ماه یک بار نیاز‬ ‫به تعوی��ض دارند ام��ا هرچه کیفی��ت این قطعات‬ ‫بهتر باش��د زمان تعویض طوالنی تر خواهد شد زیرا‬ ‫ممکن اس��ت قطعه ای که ‪۶‬ماه کار می کند به دلیل‬ ‫بی کیفی��ت ب��ودن ان پس از ‪۳‬ماه نی��از به تعویض‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬قطعاتی مانند لنت ترمز‪ ،‬دیس��ک و‬ ‫صفح��ه کالچ‪ ،‬فیلتر هوا‪ ،‬برف پاک کن‪ ،‬ش��مع و‪...‬‬ ‫از جمل��ه قطعات به اصطالح مصرفی خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫با توج��ه به اینکه در فصل بارانی قرار داریم یکی از‬ ‫م��وارد مهم در خودرو می تواند برف پاک کن باش��د‪،‬‬ ‫قطعه ای که بسیاری ممکن است به ان توجه نکرده‬ ‫باش��ند و با برف پاک کن های قدیمی خود رانندگی‬ ‫کنند‪ .‬در این نوش��تار قصد داری��م راهنمایی هایی‬ ‫برای انتخاب برف پاک کن مناس��ب داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش«گسترش نیوز» برف پاک کن های معیوب‬ ‫می توان��د خط��رات گوناگون��ی داش��ته باش��د و با‬ ‫قرارگیری در فصل س��رما و باران باید به این قطعه‬ ‫توجه خاصی ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه انواع مختلفی‬ ‫از برف پاک ک��ن در ب��ازار وجود دارد ممکن اس��ت‬ ‫خریداران در انتخاب این قطعه دچار مشکل شوند؛‬ ‫بنابراین برای انتخاب درست تا پایان این گزارش با‬ ‫ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه برف پاک کن‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت‪:‬‬ ‫با وج��ود اعالم امادگی گم��رک مبنی بر‬ ‫ترخیص خودروهای انبار ش��ده‪ ،‬سازمان‬ ‫توس��عه تجارت واردکنن��دگان را ب��رای‬ ‫صدور تاییدیه های ثبت س��فارش همراهی‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫مه��دی دادف��ر ب��ا بی��ان ای��ن مطلب‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دو ماه اس��ت که گم��رک امادگی‬ ‫خود را ب��رای ترخیص خودروه��ای انبار‬ ‫ش��ده‪ ،‬اعالم ک��رده اما مش��کل اصلی از‬ ‫س��وی س��ازمان توس��عه تجارت اس��ت و‬ ‫گم��رک در این میان نقش��ی ن��دارد‪ .‬وی‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا عصرخ��ودرو‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت به واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو اع�لام ک��رده که اس��تعالم های‬ ‫الزم را از حراس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت دریاف��ت کنن��د در حال��ی که‬ ‫حراست نیز اعالم می کند که این موضوع‬ ‫ارتباطی به این بخش نداش��ته و فهرست‬ ‫خودروهای قانونی و غیرقانونی به تفکیک‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬بر این اساس واردکنندگان‬ ‫می توانند نس��بت به ترخیص خودروهای‬ ‫خود اق��دام کنن��د اما در عمل س��ازمان‬ ‫مربوط همکاری نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صافکاری حرفه ای‬ ‫ف پاک کن پس‬ ‫تعویض ندارند‪ .‬تیغه پالس��تیکی بر ‬ ‫از مدت ها که در معرض نور خورش��ید‪ ،‬الودگی ها‪،‬‬ ‫برف و باران قرار می گیرد به مرور خش��ک ش��ده و‬ ‫ویژگی خود را از دست می دهند‪ .‬برای بررسی برف‬ ‫پاک کن ها نخست پالستیک انها را کنترل کنید‪ ،‬در‬ ‫صورتی که این بخش ویژگی انعطاف پذیری خود را‬ ‫از دست داده باشند نیاز به تعویض دارند‪ .‬همچنین‬ ‫اگر صدای ناهنجار از برف پاک کن ها شنیده می شود‬ ‫یا خط و خش روی شیش��ه ایجاد می کنند نیز باید‬ ‫تعویض ش��وند‪ .‬بد نیس��ت‪ ،‬بدانید که ب��رای از بین‬ ‫بردن خط و خش ایجاد شده روی شیشه می توانید‬ ‫از پولیش نرم اس��تفاده کنید تا از حجم انها کاسته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جالب اس��ت بدانید که خودروها تا قرن بیس��تم‬ ‫‹ ‹الستیکی یا ژله ای‬ ‫بدون ب��رف پاک کن بودند تا زمان��ی که یک بانوی‬ ‫اگر به بازار لوازم یدکی خودرو مراجعه کنید‪ ،‬متوجه‬ ‫امریکایی به نام مری اندرس��ن این قطعه را اختراع‬ ‫ف پاک کن در انواع مختلف‬ ‫می ش��وید که تیغه های بر ‬ ‫کرد‪ .‬او هنگامی که از ش��هر نیوی��ورک بازدید کرد‬ ‫و س��اخت کش��ور های گوناگونی عرضه‬ ‫متوجه این نکته شد که رانندگان زمان‬ ‫می ش��ود اما از لحاظ جنس پالستیک به‬ ‫بارانی بودن هوا مجبور هس��تند س��ر‬ ‫هنگام خرید تیغه‬ ‫کار رفته در دو نوع الس��تیکی و ژله ای به‬ ‫خود را از شیشه خودرو بیرون بیاورند‪.‬‬ ‫برف پاک کن��ی که به دس��ت این فرد برف پاک کن برندهای فروش می رسند‪ .‬تیغه های برف پاک کن‬ ‫گوناگونی در بازار‬ ‫الس��تیکی معمول ترین نوع ب��وده که از‬ ‫اختراع ش��د کمی با برف پاک کن های‬ ‫وجود دارد که از جمله‬ ‫قیم��ت کمتری برخوردار اس��ت و برای‬ ‫امروز تفاوت داش��ت زیرا جابه جا شدن‬ ‫معروف ترین انها می توان‬ ‫ف پاک کن به شکل دستی به بوش‪ ،‬اتوپروفی‪ ،‬والئو بیش��تر خودروها اس��تفاده می شود‪ .‬در‬ ‫اهرم های بر ‬ ‫به وس��یله یک اهرم باید ازسوی راننده و بسفیتس اشاره کرد‪ .‬مقاب��ل در تیغه ه��ای ژله ای از س��یلیکو‬ ‫و سرنش��ین انجام می شد‪ .‬با این وجود تشخیص اصلی یا تقلبی اس��تفاده ش��ده و طراحی انها به صورتی‬ ‫این اختراع توانس��ت کمک بزرگی به بودن این برندها کمی است که چسبندگی بیشتری روی شیشه‬ ‫رانن��دگان کند و جزو اختراع های مهم سخت است؛ بنابراین و در نتیجه تمیزکنندگی بهتری خواهند‬ ‫می توانید با مراجعه به داشت‪.‬‬ ‫تاریخ خودرو به شمار می رود‪.‬‬ ‫سایت هر کدام از انها � اندازه تیغه‬ ‫‹ ‹بررسی و زمان تعویض‬ ‫ف پاک کن ها ‪۶‬ماه نحوه تشخیص نمونه‬ ‫پس از اینکه از بین تیغه الس��تیکی یا‬ ‫به طور کلی عمر بر ‬ ‫اصل از غیراصل را‬ ‫ژله ای به نتیجه رسیدید باید به اندازه انها‬ ‫است و پس از ان نیاز به تعویض دارند‪.‬‬ ‫مطالعه کنید‬ ‫توجه کنید‪ .‬اندازه تیغه های برف پاک کن‬ ‫ف پاک کن های اصلی‬ ‫هر چند برخی بر ‬ ‫برحسب س��انتی متر بیان می شود‪ .‬برای‬ ‫تا چند سال هم کار می کنند و نیاز به‬ ‫‹سنگ اندازیسازمانتوسعه تجارت‬ ‫در ترخیص خودروها از گمرک‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو با‬ ‫اش��اره به ‪۱۴‬ه��زار خودرو انبارش��ده در‬ ‫گم��رکات کش��ور تصریح کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫اع�لام اماره��ای قبلی ‪۶۴۸۱‬خ��ودرو به‬ ‫ش��کل غیرقانونی وارد شده بر این اساس‬ ‫خودروهای باقیمانده امکان ترخیص دارند‬ ‫اما همکاری نمی ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫مستثنا ش��دن خودرو از بخشنامه ابالغی‬ ‫از س��وی مع��اون اول رئیس جمهوری نیز‬ ‫با هدف ب��ه چالش انداخت��ن فعاالن این‬ ‫حوزه بوده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در غیر این صورت‬ ‫این ام��کان وجود داش��ت که ب��ا خودرو‬ ‫نیز مانند س��ایر کاالها برخورد ش��ود اما‬ ‫به هرح��ال واردکنن��دگان درحال حاضر‬ ‫نیازمند دریافت تاییدیه از س��وی سازمان‬ ‫توسعه تجارت هستند‪ .‬وظیفه این سازمان‬ ‫این اس��ت که حق واردکننده ها را ادا کند‬ ‫و خودروهای ثبت سفارش قانونی ترخیص‬ ‫ش��وند‪ .‬به گفته دادفر‪ ،‬این سازمان روزانه‬ ‫دریاف��ت تاییدیه های گوناگ��ون را الزمه‬ ‫ترخی��ص خودروه��ای انبارش��ده‪ ،‬عنوان‬ ‫می کن��د و واردکنن��دگان نی��ز تاکنون با‬ ‫وج��ود اقدام ه��ای انجام ش��ده موفق به‬ ‫ترخیص خودروهای خود نشده اند‪.‬‬ ‫خری��د تیغه برف پاک کن به طور معم��ول با بیان نوع‬ ‫خ��ودرو می توانی��د به گزینه مورد نظرتان برس��ید اما‬ ‫می توانید با اندازه گیری تیغه های برف پاک کن خودرو‬ ‫خود را از س��ایر برند ها و مدل هایی که در خودروهای‬ ‫دیگر استفاده می شود‪ ،‬خریداری کنید‪ .‬به طور معمول‬ ‫تیغه برف پاک کن س��مت رانن��ده بزرگ تر یا هم اندازه‬ ‫با تیغه س��مت شاگرد است مگر در برخی از خودروها‬ ‫مانند پورشه که این قضیه برعکس است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت و برندهای معتبر‬ ‫هن��گام خرید تیغه برف پاک کن برندهای گوناگونی‬ ‫در ب��ازار وج��ود دارد ک��ه از جمل��ه معروف ترین انها‬ ‫می توان به بوش‪ ،‬اتوپروفی‪ ،‬والئو و بس��فیتس اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬تش��خیص اصلی یا تقلبی بودن این برندها کمی‬ ‫سخت است؛ بنابراین می توانید با مراجعه به سایت هر‬ ‫کدام از انها نحوه تش��خیص نمونه اصل از غیراصل را‬ ‫مطالع��ه کنید‪ .‬درحال حاضر قیمت تیغه برف پاک کن‬ ‫جلو خودرویی مانند پژو ‪ ۲۰۶‬از ‪ ۶۵‬تا ‪۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬این قیمت برای پراید از ‪۳۰‬تا ‪۱۲۰‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور کل��ی در صورتی که ب��رای خودروهای‬ ‫داخل��ی بخواهید تیغه ب��رف پاک کن خریدارای کنید‬ ‫به طور متوس��ط بای��د مبلغی حدود ‪ ۸۰‬ت��ا ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان پرداخت کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫صاحبان خودرو برای خرید از بازار لوازم یدکی نباید‬ ‫تنه��ا قیم��ت را مالک قرار دهند زی��را به قول معروف‬ ‫«هیچ گرانی بی حکمت نیس��ت‪ ،‬هیچ ارزانی بی علت»‪.‬‬ ‫امروز بسیاری از قطعات زیرپله ای و بی کیفیت و حتی‬ ‫معی��وب ب��ا قیم��ت ارزان در بازار عرضه می ش��ود که‬ ‫خری��دار را ناگزیر به هزینه دوب��اره و زحمت رفتن به‬ ‫تعمیرگاه می کند‪ .‬باز کردن و بس��تن قطعه برای خود‬ ‫خودرو نیز ممکن اس��ت اسیب رس��ان باشد و عمر ان‬ ‫را کوتاه ت��ر کند به این معنی که اس��تهالک را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹موتورسیکلت ها‬ ‫جاماندگان طرح جدید گمرک‬ ‫مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت‪ :‬تنها‬ ‫بخش��ی از ناوگان حمل ونقل که در طرح ‪(LEZ‬منطقه کم‬ ‫ت است‪ .‬در‬ ‫انتش��ار االیندگی هوا) قرار نگرفته‪ ،‬موتورسیکل ‬ ‫حالی که این دس��ته از وس��ایل نقلیه دارای مجموعه ای از‬ ‫تخلفات مربوط به االیندگی هس��تند و بای��د اقدام قانونی‬ ‫جدی درباره انها انجام شود‪.‬‬ ‫س��یدوحید حسینی با اشاره به اینکه اجرای طرح ‪LEZ‬‬ ‫یک تجربه جهانی اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این طرح در شهرهای‬ ‫متعدد اروپا اجرا و براس��اس ان قسمتی از شهر یا تمام ان‬ ‫به عنوان محدوده ممنوعه االیندگی اعالم ش��ده است و با‬ ‫روش هایی مانند پرداخت عوارض کنترل می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه خودروه��ای الوده تر در قالب این‬ ‫طرح یا عوارض بیشتری برای ورود به محدوده می پردازند‬ ‫و ی��ا اینکه اجازه تردد به این محدوده را ندارند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ط��رح ‪ LEZ‬در جه��ان به ش��کل ش��بانه روزی و در تمام‬ ‫روزهای هفته اجرا می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به‬ ‫اینکه مطالعات روی طرح ‪ LEZ‬در ‪۴‬س��ال گذشته انجام‪،‬‬ ‫الگوبرداری و بومی س��ازی شده‪ ،‬گفت‪ :‬در تهران با توجه به‬ ‫زیرساخت های کنترلی از طریق نصب دوربین های ترافیکی‬ ‫و میزان جذب س��فر‪ ،‬مح��دوده زوج و فرد به عنوان منطقه‬ ‫‪ LEZ‬انتخ��اب و همزمان مصوب��ات گوناگونی برای اجرای‬ ‫ان وضع ش��ده است‪ .‬تمام کالنش��هرهای الوده کشور نیز‬ ‫می توانند با الگوب��رداری از این طرح‪ ،‬منطقه ای را به عنوان‬ ‫اتاق رن��گ کوره ای تعمی��رگاه مرک��زی داتیس دارای‬ ‫فضای��ی به ط��ور کام��ل ایزوله اس��ت که باعث می ش��ود‬ ‫مولکول ه��ای رنگ بدون تاثی��ر از عوامل محیطی به طور‬ ‫یکنواخت روی قطعه یا بدنه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬ات��اق رنگ کوره ای تعمی��رگاه مرکزی‬ ‫داتی��س‪ ،‬مجهز به تجهیزات رنگ گالزوریت اس��ت‪ .‬یکی‬ ‫از معتبرتری��ن و ب��ا کیفیت ترین برن��د رنگ های جهان‪،‬‬ ‫گالزوری��ت اس��ت‪ .‬رنگ گالزوری��ت در کارخان��ه بی‪ .‬ای‪.‬‬ ‫اس‪.‬اف المان تولید می ش��ود و تنها ش��رکت تولید رنگ‬ ‫خودرو اس��ت که رنگ های تولیدی ان مورد تایید تمامی‬ ‫خودروسازان و برندهای برتر خودرویی در جهان است‪.‬‬ ‫در تجهیزات رنگ گالزوریت تمامی رنگ ها شامل ساده‪،‬‬ ‫متالیک و صدفی قابل س��اخت است‪ .‬س��اخت رنگ های‬ ‫وی��ژه نیز از ویژگی های منحصر به فرد گالزوریت اس��ت؛‬ ‫برای س��اخت رنگ های مات و هفت رنگ که که در برخی‬ ‫خودروه��ای لوکس ب��ه کار رفته‪ ،‬تنها بای��د از گالزوریت‬ ‫کمک گرفت‪.‬‬ ‫ولووس��واران می توانند با تماس با ش��ماره های ‪۱۸۵۲‬‬ ‫و ‪ ۰۲۱-۷۵۳۰۶‬ضم��ن تعیی��ن وقت قبلی ب��رای انجام‬ ‫بازدیدهای فنی‪ ،‬خدمات دوره ای و تعمیرات به تعمیرگاه‬ ‫مرکزی داتیس خودرو واقع در شرق تهران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫زمان مراجعه روزهای ش��نبه تا چهارش��نبه از س��اعت ‪۸‬‬ ‫تا‪ ۱۷:۳۰‬و روزهای پنجشنبه از ساعت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۳‬است‬ ‫محدوده ‪ LEZ‬انتخاب و مقررات ان را اعمال کنند‪.‬‬ ‫مراجع��ه خودروها به مراکز معاینه فنی دس��تاورد طرح‬ ‫کاهش به گزارش شهرنوش��ت‪ ،‬حسینی با اش��اره به اینکه‬ ‫الگوی اروپایی طرح‪ LEZ‬بس��یار سختگیرانه است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در تهران تصمیم گرفته ش��د تا خودروها با ش��رط معاینه‬ ‫فنی وارد این محدوده ش��وند و همزم��ان طرح زوج و فرد‬ ‫حفظ شود‪ .‬اگرچه پیش��نهاد اولیه این بود که طرح ‪LEZ‬‬ ‫جایگزین طرح زوج و فرد ش��ود اما بنا به دالیلی در وزارت‬ ‫کشور رد شد‪.‬‬ ‫به گفته حس��ینی با ش��روع مراحل اولیه طرح کاهش و‬ ‫جریم��ه خودروهای ب��دون برگه معاینه فنی‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫خودروها ملزم به مراجعه به این مراکز شده و معایب خودرو‬ ‫را به لحاظ االیندگی رفع کرده اند که دستاورد بزرگی برای‬ ‫این طرح به شمار می روند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت کنت��رل کیفی��ت ه��وای ته��ران‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیاده س��ازی این الگو ش��روع خوبی برای‬ ‫مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی ش��ده که امیدواریم‬ ‫با گسترده شدن محدوده این طرح‪ ،‬هیچ خودرو االینده ای‬ ‫اجازه تردد در شهر را نداشته باشد‪.‬‬ ‫حس��ینی در پایان گفت‪ :‬با اجرای گسترده طرح کاهش‬ ‫در ته��ران و ال��زام دریافت معاینه فنی ب��رای تردد در کل‬ ‫شهر‪ ،‬امار مراجعه به مراکز معاینه فنی و به دنبال ان اصالح‬ ‫االیندگی وس��ایل نقلیه دودزا افزای��ش می یابد که این امر‬ ‫تاثیر مثبتی بر کاهش الودگی هوا دارد‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از خدمات ارائه ش��ده در تعمیرگاه مرکزی‬ ‫داتیس به مالکان خودروهای سواری ولوو‪ ،‬امور صافکاری‬ ‫و نقاشی این خودرو ایمن است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به طراح��ی و ف��رم بدنه خ��اص خودروهای‬ ‫س��واری ولوو و مواد اولیه س��ختی که در ساخت قطعات‬ ‫ان به کار رفته‪ ،‬صافکاری و ترمیم بدنه ولوو نیازمند دانش‬ ‫و تخص��ص و همچنین اس��تفاده از دس��تگاه های ویژه و‬ ‫منحصربه فرد است‪.‬‬ ‫از همی��ن رو داتیس خ��ودرو اق��دام ب��ه تجهیز بخش‬ ‫صاف��کاری و نقاش��ی به دس��تگاه های روز جه��ان مانند‬ ‫دس��تگاه نقط��ه ج��وش زن‪ ،‬ج��وش‪ CO ۲‬و‪ ...‬با کمک‬ ‫متخصص��ان حوزه صافکاری و نقاش��ی در بخش خدمات‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫داتیس خ��ودرو ب��ا در نظ��ر گرفت��ن طی��ف گس��ترده‬ ‫خودروه��ای وارداتی و بررس��ی انواع بدنه خ��ودرو‪ ،‬اقدام‬ ‫به راه ان��دازی تخصصی تری��ن مرکز صافکاری و نقاش��ی‬ ‫خودروهای سواری کرده است‪.‬‬ ‫تمام امور مربوط به حوزه ترمیم بدنه خودروها از جمله‬ ‫لیسه گیری‪ ،‬صافکاری بدون رنگ‪ ،‬صافکاری با استفاده از‬ ‫رنگ کوره ای‪ ،‬نقاشی بدنه‪ ،‬شاسی کشی و تعویض قطعات‬ ‫در تعمیرگاه مرکزی داتیس انجام می شود‪.‬‬ ‫عالقه من��دان می توانند ب��ا تماس با ش��ماره های اعالم‬ ‫ش��ده ضمن تعیین وقت قبل��ی برای انج��ام بازدیدهای‬ ‫فن��ی و خدمات دوره ای و تعمی��رات به تعمیرگاه مرکزی‬ ‫داتیس خودرو واقع در شرق تهران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مشکالت روغن موتور‬ ‫در بازار لوازم یدکی‬ ‫در حالی نیمه دوم س��ال‪ ۹۷‬اغاز شد که صنعت خودرو‬ ‫ب��ا چالش هایی در بازار لوازم یدکی روبه رو اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک‪ ،‬روغن و فیلتر خودرو اما‬ ‫خبرهای خوبی از ساماندهی بازار می دهد‪.‬‬ ‫داوود س��عادتی نژاد درب��اره وضعیت ب��ازار روغن موتور‬ ‫گفت‪ :‬مش��کالتی ک��ه در عرضه روغن موتور و الس��تیک‬ ‫داش��تیم رفع ش��ده از این رو ش��اهد بهتر ش��دن شرایط‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬مشکالتی که درباره تولید‬ ‫روغ��ن موتور باکیفیت داش��تیم با برگزاری نشس��ت ها و‬ ‫برنامه ریزی ه��ای راهب��ردی درحال حاض��ر از بی��ن رفته‬ ‫اس��ت؛ بنابراین درصد باالیی از روغن های موجود در بازار‬ ‫را ساخت داخل تش��کیل داده و به دارندگان خودروهای‬ ‫لوکس نیز درباره اس��تفاده از ای��ن روغن ها اطمینان داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک‪ ،‬روغن و فیلتر‬ ‫خودرو به کاهش قیمت ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬باید توجه‬ ‫داش��ت بخشی از مواد اولیه مورد نیاز این صنایع وارداتی‬ ‫است بنابراین نمی توان منکر تاثیرات نامطلوب بحران های‬ ‫اقتصادی بود‪ .‬اما با توج��ه به تدابیری که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اندیش��یده ش��اهد کاهش نرخ مواد اولیه‬ ‫پتروش��یمی ها و تنظیم بازار هس��تیم‪ .‬ب��ا ادامه این روند‬ ‫می توان امید داشت مشکالت به مرور برطرف می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره عرضه روغن های تقلب��ی نیز به خبرخودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬کاالهای تقلبی در بازاری که میزان عرضه و تقاضا‬ ‫براب��ری کند‪ ،‬جایی ندارد بنابرای��ن زمانی که تعادل بین‬ ‫عرضه و تقاضا از بین برود ش��اهد این مش��کالت خواهیم‬ ‫بود‪ .‬همان طور که در گذش��ته برخی به عرضه روغن های‬ ‫تصفیه شده و نه تقلبی روی اورده بودند‪.‬‬ ‫س��عادتی نژاد در پای��ان تاکیدک��رد‪ :‬در هر ب��ازاری اگر‬ ‫قیمت ه��ا ثبات و عرضه و تقاض��ا نیز با یکدیگر همخوانی‬ ‫نداشته باشد شاهد رش��د عرضه کاالهای تقلبی خواهیم‬ ‫بود؛ بنابراین درحال حاضر با ش��دت نظارت های اتحادیه‪،‬‬ ‫س��عی شده است مش��کالت مالی و توزیعی در این بخش‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 24‬مهر ‪ 6 1397‬صفر ‪ 16 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 506‬پیاپی ‪2479‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رسانه ها باید خوراک‬ ‫تصمیم سازی ها را تامین کنند‬ ‫چهره ه��ای سیاس��ی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات دولت‪ ،‬نمایندگان مردم‬ ‫در مجلس و هر فرد مسئول‬ ‫دیگری ب��رای تصمیم گیری‬ ‫نی��از ب��ه اطالع��ات دارن��د‪.‬‬ ‫کش��ور ام��روز نیازمند یک‬ ‫غالمرضا شرفی‬ ‫مجموع��ه منس��جم اس��ت؛‬ ‫ ‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫مجموع��ه ای ک��ه اطالعات‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫الزم برای تصمیم س��ازی را‬ ‫در اختی��ار تصمیم گی��ران‬ ‫کالن قرار دهد تا بر اساس ان‪ ،‬تصمیم سازان بتوانند مسیر‬ ‫مناسبی را انتخاب کنند‪ .‬یکی از مواردی که در این زمینه‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬رس��انه بوده که باید در نظر داش��ت بخش��ی‬ ‫از این موضوع بر عهد ه رس��انه اس��ت‪ .‬در ایران خبرگزاری‪،‬‬ ‫روزنام��ه و مجله های بس��یاری وجود دارد ک��ه هر یک به‬ ‫س��هم خ��ود اتفاق هایی ک��ه در موضوع ه��ای مختلف رخ‬ ‫می دهد را پوش��ش می دهند‪ .‬به ط��ور کلی هر یک از این‬ ‫مجموعه های پوش��ش دهنده اخبار‪ ،‬به مجموعه ای وابسته‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر رس��انه ها توان فراهم کردن اطالعات‬ ‫الزم برای تصمیم درس��ت را ندارند چرا که در بیشتر مواقع‬ ‫تو گو و گزارش از یک موضوع اکتفا‬ ‫فق��ط به نقل خبر‪ ،‬گف ‬ ‫ن( به عنوان‬ ‫می کنند و این اطالعات عمومی است و برای م ‬ ‫یکی از کس��انی که باید تصمیم گی��ری کند ) قدرتی ایجاد‬ ‫نمی کن��د تا ب��ر اس��اس ان بتوانم تصمیم گی��ری کنم‪ .‬ب ه‬ ‫طور کلی اطالع رس��انی باید به گونه ای باش��د تا بر اساس‬ ‫ان اطالع��ات زیربنایی و مفهوم پی��ام را از مبدا به مقصد‬ ‫برساند و در مقصد اجتهاد ایجاد کند‪ .‬موضوع اطالع رسانی‬ ‫در رس��انه ها همچون اتش نشانی اس��ت؛ فرض کنید یک‬ ‫مکان اتش گرفته است‪ ،‬باید این خبر با محتوا باشد یعنی‬ ‫باید ش��خصی که خبر اتش گرفتگی را به این نهاد گزارش‬ ‫می ده��د درباره حجم اتش‪ ،‬مختصات جغرافیایی و س��ایر‬ ‫موارد اطالعات کاملی مخابره کند تا رئیس اتش نش��انی بر‬ ‫اس��اس ان تصمیم گیری کند که ب��رای مهار این حجم بر‬ ‫اس��اس تجربه خود با چه تعداد اتش نش��ان‪ ،‬چه مکانیسم‬ ‫و چه دس��تگاهی به محل اتش نیرو اعزام کند‪ .‬متاسفانه‬ ‫در جراید و رس��انه ها در این ضرباهنگ ضعف وجود دارد‪.‬‬ ‫اگر ما می توانس��تیم در بین تشکل های خبری از هر نوعی‬ ‫که در کش��ور وجود دارد یک انسجام رفتاری ایجاد کنیم‪،‬‬ ‫این انس��جام رفتاری به طور قط��ع به تخصص می انجامید‬ ‫درحال حاض��ر عملک��رد در جراید تخصصی نیس��ت‪ ،‬برای‬ ‫اینک��ه بتوانی��م در حوزه ه��ای مختلف به نتیج��ه دلخواه‬ ‫دست یابیم رس��انه ها و جراید باید به موضوع های مختلف‬ ‫تخصصی تر ورود کنند تا تصمیم گیرندگان بتوانند از نتایج‬ ‫ان اس��تفاده و تصمیم های فنی ت��ر و تخصصی تری اتخاذ‬ ‫کنند‪ .‬یعنی خبرگزاری ه��ا می توانند اخبار متفاوتی درباره‬ ‫اصل و حواشی اتفاق ها و موضوع هایی که رخ می دهد‪ ،‬ارائه‬ ‫دهند و تصمیم گیرندگان را در تصمیم گیری تواناتر کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون وزیر نیرو‪:‬‬ ‫قراردادهای تجدیدپذیره ا‬ ‫متناسب با نرخ ارز تعدیل می شود‬ ‫رئی��س س��ازمان انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر و بهره وری‬ ‫ان��رژی برق (س��اتبا) گفت‪ :‬نرخ های خری��د تضمینی برق‬ ‫از تجدیدپذیره��ا‪ ،‬متناس��ب با تغییرات ن��رخ ارز تعدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��اتبا خطرپذی��ری تغیی��ر ن��رخ ارز در قرارداده��ای‬ ‫خری��د تضمین��ی را پذیرفت��ه اس��ت و س��رمایه گذار‬ ‫ب��ا تغیی��ر ن��رخ ارز دچ��ار هی��چ اس��یبی نمی ش��ود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬با توج��ه به تعدی��ل ن��رخ قراردادها‪،‬‬ ‫س��رمایه گذارانی ک��ه نیروگاه ه��ای انها ب��ه بهره برداری‬ ‫رس��یده هیچ گون��ه اس��یبی نمی بینن��د؛ قرارداده��ای‬ ‫جدی��د ه��م ب��ا نرخ ه��ای مناس��ب بس��ته می ش��ود‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر نی��رو در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه نرخ‬ ‫پرداخ��ت در قرارداده��ای خری��د تضمین��ی بر اس��اس‬ ‫کدام ی��ک از نرخ های ارز (نیما‪ ،‬ثانویه و بازار غیررس��می)‬ ‫محاس��به می شود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به تغییرها و نوسان های‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬مبنای محاس��به ن��رخ ارز باید تغیی��ر کند که‬ ‫ای��ن امر از س��وی بانک مرکزی مش��خص خواهد ش��د‪.‬‬ ‫صادق زاده اظهار کرد‪ :‬فعال وجه نیروگاه های تجدیدپذیر‬ ‫ب��ه ص��ورت علی الحس��اب بر اس��اس نرخ ه��ای قبلی به‬ ‫تولیدکنن��دگان پرداخ��ت می ش��ود اما به مح��ض اینکه‬ ‫بان��ک مرک��زی مبنای محاس��به ن��رخ خری��د تضمینی‬ ‫را اع�لام کن��د‪ ،‬هم��ه مابه التفاوت ها پرداخت می ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬رضا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو دو هفته پیش‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در ماه های گذشته وقفه ای برای سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی در انرژی ه��ای تجدیدپذیر به وجود امد‬ ‫ک��ه یکی از دالی��ل این وقف��ه‪ ،‬تغییرات نرخ ارز اس��ت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬قرارداد س��اخت نیروگاه های تجدیدپذیر بر‬ ‫مبنای نرخ گذش��ته ارز ب��وده در حالی که مصرف انها به‬ ‫صورت ارزی و دریافت وجه برق انها به صورت ریالی است‪.‬‬ ‫اردکانیان تصریح ک��رد‪ :‬برنامه هایی برای رفع این چالش‬ ‫در نظر گرفته ایم و به نظر می رسد این قراردادها مشمول‬ ‫تعدیل هایی خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه ایران‬ ‫در استانه تحریم های‬ ‫نفتی قرار گرفته‬ ‫بسیاری از کارشناسان‬ ‫معتقدند ایران با‬ ‫سرمایه گذاری های‬ ‫بیشتر در حوزه گاز‬ ‫و به ویژه ال ان جی‬ ‫می تواند ظرفیت های‬ ‫بسیاری را ایجاد کند‬ ‫«گسترش صنعت» از تالش ایران در گذر از گردنه تحریم ها گزارش می دهد‬ ‫«ال ان جی» تروای ایران برای عبور از تحریم‬ ‫راه اندازی نخستین واحد «مینی ال ان جی» در کرمان‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ال ان جی یا همان گاز مایع معروف به گاز طبیعی‬ ‫اس��ت‪ .‬این گاز به طور موقت برای ذخیره سازی یا‬ ‫حمل ونق��ل در حجم زیاد به حال��ت مایع تبدیل‬ ‫می شود‪ .‬این ش��یوه حمل ونقل که می تواند برای‬ ‫ایران فایده های بس��یاری داش��ته باشد متاسفانه‬ ‫تا کنون مورد حمایت قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫اکن��ون ب��ا توجه ب��ه اینکه ای��ران در اس��تانه‬ ‫تحریم ه��ای نفت��ی ق��رار گرفت��ه بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان معتقدند ایران با سرمایه گذاری های‬ ‫بیش��تر بر حوزه گاز و به وی��ژه ال ان جی می تواند‬ ‫ظرفیت های بسیاری را ایجاد کند‪.‬‬ ‫س��عید پاک سرش��ت‪ ،‬مدیر پژوه��ش و فناوری‬ ‫شرکت ملی گاز ایران ضمن اعالم اینکه نخستین‬ ‫واحد مینی ال ان جی در کرمان س��اخته می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هدف س��اخت مینی ال ان ج��ی تامین گاز‬ ‫م��ورد نیاز برای یک ایس��تگاه س��ی ان جی که در‬ ‫اصطالح به ان ال سی ان جی گفته می شود است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برگزاری نخستین مناقصه برای‬ ‫س��اخت واحد نام برده به ایس��نا گفت‪ :‬نخس��تین‬ ‫مناقصه با هدف تامین س��رمایه گذار برگزار ش��د‪.‬‬ ‫به طور کلی مناقصه واح��د مینی ال ان جی در دو‬ ‫مرحل��ه برگزار می ش��ود‪ .‬مرحله نخس��ت ارزیابی‬ ‫ش��رکت های پیشنهاددهنده اس��ت که ‪ ۲۰‬مرداد ‬ ‫به پایان رسید‪.‬‬ ‫مدیر پژوهش و فناوری ش��رکت ملی گاز ایران‬ ‫در ادام��ه از دریاف��ت ‪ ۱۶‬پیش��نهاد خب��ر داد و‬ ‫اف��زود‪ :‬بعد از ارزیابی مجموعه ای از ش��رکت های‬ ‫س��رمایه گذار که حد نصاب الزم را کس��ب کرده‬ ‫بودند‪ ،‬وارد فهرس��ت مناقصه ش��دند‪ .‬حدود چند‬ ‫هفت��ه قبل تع��دادی از ای��ن ش��رکت ها انتخاب‬ ‫ش��دند و قرار اس��ت به مرحله دوم مناقصه بروند‪.‬‬ ‫در مرحله دوم‪ ،‬اس��ناد مناقص��ه را بین انها توزیع‬ ‫می کنی��م و منتظر دریافت پیش��نهاد فنی و مالی‬ ‫انها خواهیم بود‪ .‬به طور احتمالی ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬ش��رکت‬ ‫وارد این مرحله خواهند شد‪.‬‬ ‫بس��یار پیچیده بوده و از مدت ها پیش تصمیم بر‬ ‫کوچک یا مینی‬ ‫ ‬ ‫ان ش��د که واحدی در مقی��اس‬ ‫ال ان جی ساخته شود‪ .‬با س��اخت این واحدها در‬ ‫مقی��اس کوچک‪ ،‬این امکان ب��ه وجود می اید که‬ ‫با تاسیس��ات کوچک‪ ،‬گاز مایع ب��ه نقاط مختلف‬ ‫ارس��ال ش��ود‪ .‬همچنین یکی از مزیت های اصلی‬ ‫طرح مین��ی ال ان جی به صرف ه ب��ودن این پروژه‬ ‫از نظ��ر اقتص��ادی اس��ت‪ ،‬ضم��ن انکه س��اخت‬ ‫واحده��ای بزرگ مقیاس چندین س��ال زمان نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت انرژی ایران‬ ‫مجید پورکاید‪ ،‬کارشناس انرژی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا با تولید و صادرات ال ان جی می توان‬ ‫مش��کالت موجود ایران را پشت س��ر گذاشت‪ ،‬در‬ ‫گفت وگو با «گسترش صنعت» عنوان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مزیت های ایران در عرصه بین الملل انرژی اس��ت‪،‬‬ ‫ما در تمام زمینه ه��ا چه در بحث انرژی و چه در‬ ‫سایر بخش ها‪ ،‬چه در بخش صنایع و چه در بخش‬ ‫مواد غذایی اگر بتوانیم روابط تجاری خود با سایر‬ ‫کش��ورها همچون چی��ن افزایش دهی��م و نقش‬ ‫بیش��تری در تجارت با این کش��ور داشته باشیم‪،‬‬ ‫می توانی��م مزیت هایی در بخش ه��ای مختلف به ‬ ‫دس��ت اوریم و از این حیث بخش قابل توجهی از‬ ‫تحریم ها را به راحتی پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تاثی��ر تصمیم ه��ای نابخردانه‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا بر ش��رایط کنونی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬بعض��ی مواقع افرادی ک��ه در راس‬ ‫تصمیم گی��ری کش��ورها هس��تند‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫نس��بت به برخی کشورها سیاستی متفاوت اتخاذ‬ ‫کنند و با این سیاس��ت ها گاهی دچار اشتبا ه هایی‬ ‫در تصمیم گیری های خود می شوند که برای سایر‬ ‫کشورها فرصت ایجاد می کند‪.‬‬ ‫افزایش تعرفه ای که از سوی امریکا و بر اساس‬ ‫تصمیم های این کش��ور بر واردات فوالد‪ ،‬انرژی و‬ ‫س��ایر کاالها وضع شد‪ ،‬باعث شد تا سایر کشورها‬ ‫نیز ب��ر کااله��ای امریکایی ع��وارض وضع کنند‬ ‫و فرصت جایگزین ش��دن با امری��کا در مبادالت‬ ‫تجاری برای سایر کشورها فراهم اید‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬برخ��ی کش��ورها تصمی��م گرفتند‬ ‫‹ ‹جوینت ه�ای خارج�ی در ح�ال‬ ‫واردات خ��ود از ای��ن کش��ور را مح��دود کنند و‬ ‫بررسی‬ ‫از طرف��ی‪ ،‬بر اس��اس اس��تعدادهای‬ ‫پاک سرش��ت در ادامه از س��اخت‬ ‫خ��ود تالش کنن��د نیازه��ای خود را‬ ‫نخس��تین واح��د مین��ی ال ان جی‬ ‫در داخ��ل مرزه��ا تامی��ن کنند که از‬ ‫در اس��تان کرمان خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫این منظر صنایع این کش��ورها رش��د‬ ‫ظرفی��ت ان ‪ ۳۰‬ت��ن در روز اس��ت‬ ‫چشمگیری کرد‪ .‬سیاست های پیشین‬ ‫و براورد ش��ده اس��ت که تا ‪ ۳‬سال‬ ‫و ‪ ۴۰‬ساله امریکا درباره ایران نمودی‬ ‫این��ده‪ ،‬فرایند س��اخت ان به پایان‬ ‫از ای��ن موض��وع اس��ت‪ ،‬که به رش��د‬ ‫سعید پاک سرشت‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫صنع��ت پتروش��یمی و ان��رژی ایران‬ ‫از مدت ها پیش‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬مدیری��ت پژوهش‬ ‫انجامید‪.‬‬ ‫تصمیم بر ان شد که‬ ‫و فناوری ش��رکت ملی گاز در حال‬ ‫ای��ران و کش��ورهایی ک��ه ن��گاه‬ ‫واحدی در مقیاس‬ ‫بررس��ی جوینت های خارجی است‪.‬‬ ‫کوچک یا مینی ال ان جی دش��منانه امریکا شامل حال شان شده‬ ‫ ‬ ‫بر اس��اس براورد اولیه سرمایه مورد ساخته شود‪ .‬با ساخت اس��ت‪ ،‬بخش��ی از نیازهای خود برای‬ ‫نیاز برای این پروژه ‪ ۱۰‬میلیون یورو این واحدها در مقیاس تامی��ن صنایع م��ورد نیاز ک��ه در ان‬ ‫کوچک‪ ،‬این‬ ‫است‪.‬‬ ‫توانایی تولید ندارند را از خارج کشور‬ ‫پاک سرش��ت پیش ت��ر از برگزاری امکان به وجود می اید که‬ ‫تامین می کنند و برای انتخاب درست‬ ‫با تاسیسات کوچک‪ ،‬گاز‬ ‫مناقصه تکمیل نخستین واحد مینی‬ ‫روی کش��ورهایی دس��ت می گذارن��د‬ ‫مایع به نقاط‬ ‫ال ان جی در کش��ور خب��ر داده بود‪.‬‬ ‫که پایداری تجاری بیش��تری داش��ته‬ ‫مختلف ارسال‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬دسترس��ی به دانش‬ ‫شود‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫فن��ی س��اخت واحده��ای ال ان جی‬ ‫پورکاید افزود‪ :‬درحال حاضر یکی از‬ ‫مهم تری��ن روابط ایران با روس��یه در زمینه انرژی‬ ‫و مبادالت گازی اس��ت‪ .‬این کش��ور بخش بزرگی‬ ‫از س��هم انرژی خود را از فراورده های نفتی ایران‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬با توجه به پایداری چین در مبادالت‬ ‫تجاری خود‪ ،‬این کش��ور می تواند جایگزین خوبی‬ ‫با هند در مبادالت انرژی ایران باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تهاتر نفت با فناوری‬ ‫ممنوع بوده است‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬کش��ور هایی همچون چین و روسیه‬ ‫در زمینه این گونه فناوری ها جزو کشورهای درجه‬ ‫دو به ش��مار می رون��د و در حوزه هایی از صنعت‬ ‫که فناوری پیش��رفته ای دارن��د نیز چندان راضی‬ ‫نیس��تند ب��ا تهاتر فناوری و نف��ت رقیب جدیدی‬ ‫ب��رای خ��ود در ان حوزه ب�� ه وجود اورن��د‪ .‬البته‬ ‫تا کنون تهاتر نفت با فناوری در بخش��ی زمینه ها‬ ‫انجام شده اس��ت اما این تهاتر چندان برای ایران‬ ‫س��ودمند نبوده اس��ت‪ .‬فناوری چی��ن در زمینه‬ ‫صنایع زیربنایی‪ ،‬یک فن��اوری پر هزینه‪ ،‬کم عمق‬ ‫و با بهره بس��یار کم اس��ت که م��ا پیش تر ان را‬ ‫تجربه کرده ایم‪.‬‬ ‫اردش��یر پشنگ‪ ،‬کارش��ناس روابط بین الملل و‬ ‫پژوهش��گر مسائل خاورمیانه با اش��اره به اهمیت‬ ‫کنون��ی ارتباطات ب��ه عنوان یک��ی از راهکارهای‬ ‫برون رف��ت از تحریم ه��ا به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬در کوتاه مدت می توانیم از ش��رایطی که در‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫عرصه بین الملل به دلیل تنش هایی که بین امریکا‬ ‫جزئیات س��اخت نخستین واحد مینی ال ان جی‬ ‫و س��ایر متحدانش به وجود امده‪ ،‬استفاده کنیم‪،‬‬ ‫در حالی عنوان شد که ایران سال هاست در تالش‬ ‫از جمل��ه ان تن��ش بین امریکا و چین اس��ت که‬ ‫است فناوری تولید ان را به دست اورد‪ .‬تحریم ها‬ ‫ایران می تواند در راس��تای تامین منافع خود نفت‬ ‫باری اضافه است که امریکا بر دوش ایران گذاشته‬ ‫بیشتری به چین صادر کند‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ران می توان��د از حربه های��ی همچ��ون کم‬ ‫اگر در زمینه گاز یکی از فعاالن عرصه بین الملل‬ ‫ک��ردن نرخ نفت خود ب��رای افزایش جاذبه خرید‬ ‫بودیم ایا این مزیت می توانس��ت در سبک کردن‬ ‫نفت اس��تفاده کند اما باید در نظر داش��ت ثبات‬ ‫بار عبور از تحریم ها عمل کند؟ ایا تا کنون تالشی‬ ‫باالبردن میزان صادرات به چین و س��ایر کشورها‬ ‫برای تولید و صادرات ال ان جی انجام شده است؟‬ ‫تحت الش��عاع یک اس��تراتژی بزرگ تر بین چین‪،‬‬ ‫ای��ران به عنوان دومین دارنده مخازن گاز طبیعی‬ ‫امریکا و اروپا اس��ت‪ .‬به محض اینکه از روابط بین‬ ‫جهان چرا جایگاهی در صادرات گاز ندارد؟ ایران‬ ‫امریکا و این کش��ورها تنش زدایی شود‪ ،‬مناسبات‬ ‫گاز طبیعی تولید می کند و جهان نیاز به ال ان جی‬ ‫به گونه دیگری رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ایا می توان از‬ ‫ای��ران ظرفیت بس��یاری در زمینه ش��کوفایی‬ ‫تهاتر انرژی با تجهیزات به عنوان یک راهکار برای‬ ‫اقتصادی بر اساس گاز دارد‪ .‬گاز یکی از مزیت های‬ ‫کم کردن فش��ار تحریم ها و افزایش توانمندی ها‬ ‫مطلق ایران اس��ت‪ .‬اگر نگوییم عقب نگه داش��ته‬ ‫در ش��رایط کنون��ی عرص��ه بین الملل اس��تفاده‬ ‫ش��دن ایران در ص��ادرات گاز به عم��د و تمام و‬ ‫ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مع��دود راهکاره��ا برای باال‬ ‫کمال تقصیر کش��ورهای دیگر است اما می توانیم‬ ‫بردن مناس��بات تجاری با س��ایر کش��ورها‪ ،‬تهاتر‬ ‫بگوییم که در این عقب نگه داش��ته ش��دن ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫از حض��ور در بازاره��ای بین المللی س��هم بزرگی‬ ‫به طور کلی یکی از پیشنهادها درباره تحریم ها‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫ک��ه به باز نگه داش��تن روند تجاری کش��ورهایی‬ ‫انجا که ایران با تمام تالش خود از کش��ورهای‬ ‫همچون ایران کمک می کند‪ ،‬ایجاد بانک مرکزی‬ ‫صاحب فناوری خواس��ت فن��اوری ال ان جی را به‬ ‫مش��ترک همچنی��ن‪ ،‬برنامه ای با عن��وان نفت در‬ ‫ایران وارد کنند اما انها خودداری کردند‪ ،‬ایران به‬ ‫مقابل غذا اس��ت‪ .‬درست است نفت در مقابل غذا‬ ‫ناچار از کانال چین و روسیه به دنبال این فناوری‬ ‫به عنوان نوعی تهاتر در روند تجاری ایران و سایر‬ ‫رفت‪ .‬فن��اوری چین در زمینه صنای��ع زیربنایی‪،‬‬ ‫کشورها برخی بن بس��ت ها را باز می کند اما دست‬ ‫یک فن��اوری پر هزین��ه‪ ،‬کم عمق و با‬ ‫دولت را در برخی مناسبات می بندد‪.‬‬ ‫بهره بسیار کم است که تلخی تجربه‬ ‫از جمل��ه مض��رات ان این اس��ت‬ ‫ان همچنان در کام دولتمردان است‪.‬‬ ‫ک��ه در مقابل صادرات نفت‪ ،‬ارزی به‬ ‫اما سهمی هم باید برای نداشتن این‬ ‫کشور وارد نمی ش��ود و اگر هم وارد‬ ‫فن��اوری برای دولت قائل ش��د که از‬ ‫می ش��ود میزان ان کم است و نتیجه‬ ‫همسایگان خود بازی خورد؛ انجا که‬ ‫ان شکننده تر و محدودتر شدن تراز‬ ‫خط لوله گاز را تا پاکستان رساندند و‬ ‫مالی کشور است‪.‬‬ ‫مجید پورکاید‬ ‫‹ ‹فناوری هزینه بر و کم عمق‬ ‫طرف های پاکستانی از انجام تعهدات‬ ‫ایران و کشورهایی که‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫خود سر باززدند و س��هم نمایندگان‬ ‫ایا به عن��وان تهاتر می توانیم فناوری نگاه دشمنانه امریکا شامل مجلس هم که توضیح الزم را از دولت‬ ‫حال شان شده است‪ ،‬بخشی‬ ‫ال ان ج��ی را در مقابل صادرات نفت از نیازهای خود برای تامین نخواستند به دلیل کوتاهی ها نیز سر‬ ‫ب��ه کش��ورهایی همچون روس��یه و صنایع مورد نیاز که در ان جای خود است‪.‬‬ ‫چی��ن به کش��ور وارد کنی��م‪ ،‬گفت‪ :‬توانایی تولید ندارند را از‬ ‫تک ت��ک ما ه��م با ه��در دادن گاه‬ ‫م��ا تح��ت تحریم ه��ای مختلف��ی خارج کشور تامین می کنند و ب��ی گاه انرژی در ای��ن بی مدیریتی‬ ‫و برای انتخاب درست‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫س��هیم هس��تیم‪ ،‬دول��ت تالش هایی‬ ‫روی کشورهایی دست‬ ‫فناوری هایی که اس��تفاده دوگانه می گذارند که پایداری در زمینه رس��یدن به تولید ال ان جی‬ ‫دارند و می توانن��د در صنایع نظامی تجاری بیشتری داشته انج��ام داده اس��ت‪ ،‬ال ان جی حمیتی‬ ‫باشند‬ ‫و صنایع وابس��ته نظامی فعال باشند‬ ‫ملی می طلبد تا در س��ایه ان بتوانیم‬ ‫در دو دهه گذشته ورودشان به ایران‬ ‫به بازار گاز وارد شویم‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫‪ 24‬مهر ‪ 6 1397‬صفر ‪ 16 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 506‬پیاپی ‪2479‬‬ ‫خبر‬ ‫ویتنامی ها مشتری پای مرغ‬ ‫تولیدی در البرز‬ ‫محمود حجتی‬ ‫برای مقابله با بحران‬ ‫کم ابی باید ‪ ۴‬میلیون‬ ‫هکتار از اراضی کشاورزی‬ ‫ به شبکه های نوین‬ ‫ابیاری مجهز شود‪ .‬در این‬ ‫زمینه طرح ‪ ۱۰‬ساله ای‬ ‫تدوین شده و در صورت‬ ‫تخصیص منابع‪ ،‬ساالنه‬ ‫طرح سامانه های نوین‬ ‫ابیاری در سطح ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫هکتار از اراضی اجرا‬ ‫خواهد شد‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از نصب شبکه ابیاری نوین در بیش از ‪ ۲‬میلیون هکتار از اراضی کشاورزی نشان داد‬ ‫مدیریت مصرف اب کشاورزی‬ ‫نیمی از برنامه ‪ ۱۰‬ساله اجرا شد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مس��ئوالن بیش از پیش اش��کار شد‪ ،‬تا جایی که دولت‬ ‫تصمیم به ارائه یارانه و کمک های بدون بهره در بخش‬ ‫تجهیز سامانه های ابیاری تحت فشار گرفت و کشاورزان‬ ‫هم از این موضوع به خوبی استقبال کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی برای ‪ ۱۰‬سال‬ ‫تغیی��رات اقلیم��ی در حال��ی اث��ر منفی خ��ود را بر‬ ‫محمود حجتی‪ ،‬وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که‬ ‫فعالیت های اقتصادی نش��ان می دهد که کمبود اب در‬ ‫برای مقابل��ه با بحران کم ابی بای��د ‪ ۴‬میلیون هکتار از‬ ‫کشاورزی‪ ،‬بخش اشامیدنی‪ ،‬صنعت‪ ،‬افت سطح اب های‬ ‫اراضی کشاورزی به شبکه های نوین ابیاری مجهز شود‪.‬‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬خش��ک شدن پوشش گیاهی مناطق بیابانی‬ ‫در این زمینه طرح ‪ ۱۰‬ساله ای تدوین شده و در صورت‬ ‫و نشس��ت زمین به عنوان بارزترین نش��انه های کمبود‬ ‫تخصیص منابع‪ ،‬ساالنه طرح س��امانه های نوین ابیاری‬ ‫اب در کش��ور به ش��مار رفته و فعالیت ه��ای اقتصادی‬ ‫در سطح ‪ ۴۰۰‬هزار هکتار از اراضی اجرا خواهد شد‪ .‬به‬ ‫را ب��ا بح��ران کم ابی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬حجتی با تاکید بر اینکه ‪ ۲‬میلیون هکتار‬ ‫معتقدند در بخش کش��اورزی برای مقابله با این پدیده‬ ‫ش��بکه های ابیاری پایین سدها باید ایجاد شود‪ ،‬تصریح‬ ‫باید از ش��بکه ابیاری نوین بهره گرف��ت اما اجرای این‬ ‫ک��رد‪ :‬تجهیز هر هکت��ار از اراضی به ش��بکه های نوین‬ ‫راهکار سال هاس��ت به تعویق افتاده اس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ابیاری حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان هزینه دارد‪ .‬وزیر جهاد‬ ‫مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی از اجرای ش��بکه ابیاری‬ ‫کشاورزی در توضیح های بیش��تر به ایسنا گفت‪ :‬دولت‬ ‫نوی��ن تاکنون در بی��ش از ‪ ۲‬میلیون هکت��ار از اراضی‬ ‫‪ ۸۵‬درص��د هزینه های اجرای ش��بکه های نوین ابیاری‬ ‫کش��اورزی خبر داده اس��ت در حالی ک��ه پیش از این‬ ‫را به ص��ورت بدون بهره پرداخت می کن��د و بهره بردار‬ ‫قرار بود طرح ‪ ۱۰‬س��اله برای نصب سامانه های ابیاری‬ ‫فق��ط ‪ ۱۵‬درصد هزینه را پرداخ��ت می کند که به این‬ ‫در ‪ ۴‬میلیون هکتار از اراضی کش��اورزی کشور اجرایی‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬فرصت خوبی برای کش��اورزان برای اس��تفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬صرف ح��دود ‪ ۹۰‬درصد اب تولیدی در کش��ور‬ ‫از ای��ن دانش در به��ره وری بهتر از اب اس��ت‪ .‬حجتی‬ ‫در بخش کش��اورزی‪ ،‬مس��ئله مدیریت مصرف را مطرح‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه در ای��ن دوره اب جدیدی به بخش‬ ‫می کند‪ ،‬اینکه حتی اگر ‪ ۱۰‬درصد در بخش کش��اورزی‬ ‫کش��اورزی تخصیص نیافته و افزایش تولید محصوالت‬ ‫صرفه جویی ش��ود‪ ،‬نیاز بخش های اش��امیدنی و صنعت‬ ‫کش��اورزی از طریق بهره وری اب موجود‬ ‫بهتر و بیش��تر تامین می ش��ود‪ .‬از سویی‪،‬‬ ‫در اختیار حاصل شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ارزش افزوده اب در بخش صنعت بس��یار‬ ‫در ‪ ۴‬سال گذش��ته بازدهی ابیاری از ‪۳۷‬‬ ‫بیش��تر از بخش کشاورزی است که دلیل‬ ‫ب��ه ‪ ۴۴‬درصد افزایش یافت��ه و به عبارت‬ ‫عمده ان نوع ابیاری محصوالت کشاورزی‬ ‫دیگر‪ ،‬از حدود ‪ ۷۰‬میلیارد متر مکعب اب‬ ‫در کش��ور ان هم به صورت غرقابی است‪.‬‬ ‫کشاورزی تخصیصی‪ ،‬نزدیک به ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫تمام این شرایط راهبردی جز صرفه جویی‬ ‫متر مکعب مصرف اب کاهش یافته و رشد‬ ‫در بخ��ش کش��اورزی باق��ی نمی گذارد‪،‬‬ ‫‪ ۲۱‬میلیون تن��ی تولیدات کش��اورزی با‬ ‫علی مراد اکبری‬ ‫بکارگیری فناوری های نوین برای ابیاری‪،‬‬ ‫مصرف اب کمتر به دس��ت امده اس��ت‪.‬‬ ‫اصالح الگوی کش��ت‪ ،‬بهره گیری از کشت‬ ‫هم اکنون بیش از‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه بازده��ی مطلوب‬ ‫گلخانه ای‪ ،‬تغییر کش��ت از بهاره به پاییزه‬ ‫‪ ۱۳۰‬هزار هکتار‬ ‫ابی��اری در جهان بین ‪ ۷۰‬ت��ا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫و بکارگی��ری روش ه��ا و بذره��ای اصالح‬ ‫اراضی کشاورزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬توس��عه سامانه های‬ ‫کشور زیر پوشش‬ ‫ش��ده برای کشاورزی‪ ،‬بهترین راهکارهای‬ ‫این طرح در دست‬ ‫نوین ابیاری‪ ،‬توسعه کشت های گلخانه ای‪،‬‬ ‫اس��تفاده از دان��ش کش��ور در بخ��ش‬ ‫کشاورزی برای مصرف بهینه از اب است‪ .‬اجرا بوده که پیش بینی نش��اکاری به جای بذرکاری و استفاده از‬ ‫می کنیم تا پایان سال‬ ‫ابی��اری الگو و زیرس��طحی در زراعت که‬ ‫بهره گی��ری از روش های نوین از گذش��ته‬ ‫این میزان به‬ ‫موجب جلوگیری از تبخیر اب می شود از‬ ‫رون��د کندی داش��ته ام��ا در دولت تدبیر‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار هکتار‬ ‫عوام��ل موثر بر افزایش بازدهی ابیاری در‬ ‫افزایش یابد‬ ‫و امید این روش س��رعت پی��دا کرد و در‬ ‫این دوره بوده است‪.‬‬ ‫س��ال های اخیر اهمیت این امر بر مردم و‬ ‫رئیس انجم��ن گل و گیاهان زینت��ی ایران گفت‪:‬‬ ‫براورد علمی نش��ان می دهد که ظرفیت صادرات گل‬ ‫و گیاه زینتی کش��ور یک میلیارد دالر در سال است‬ ‫که فقط ‪ ۵‬درصد ان محقق می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬پژمان ازادی در اس��تانه دومین‬ ‫کنگره بین المللی گل و گیاه��ان زینتی ایران افزود‪:‬‬ ‫اکن��ون بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون دالر صادرات انواع گل‬ ‫و گی��اه داری��م که یکی از دالیل کم��ی صادرات این‬ ‫محصوالت ش��اید این اس��ت که تولی��د گل با وجود‬ ‫سوددهی‪ ،‬اشتغالزایی و امکان صادرات باال هنوز یک‬ ‫مسئله استراتژیک تلقی نمی شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫اکنون عالوه بر صادرات پایین‪ ،‬س��رانه مصرف گل در‬ ‫کشور هم اندک است که علت عمده ان باال بودن نرخ‬ ‫‹ ‹ابیاری نوین در ‪ ۲‬میلیون هکتار‬ ‫بیش از نیمی از سال گذشته است و در این مدت ‪۷۲‬‬ ‫هزار هکتار از اراضی کش��اورزی به ش��بکه ابیاری نوین‬ ‫تجهیز ش��ده اس��ت تا در مجموع بیش از ‪ ۲‬میلیون از‬ ‫اراضی کشاورزی به ابیاری تحت فشار تجهیز شود‪ .‬علی‬ ‫مراد اکبری‪ ،‬معاون اب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در‬ ‫این باره اظهار کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار هکتار‬ ‫از اراضی کش��اورزی کشور به ش��بکه های نوین ابیاری‬ ‫تجهیز ش��ده است‪ .‬اکبری در حاش��یه جلسه بررسی و‬ ‫رفع موانع رودخانه های مرزی و حوزه کشاورزی منطقه‬ ‫ازاد ماکو به ایسنا گفت‪ :‬از اغاز امسال تاکنون ‪ ۷۲‬هزار‬ ‫هکتار ابیاری تحت فش��ار در اراضی کش��اورزی کشور‬ ‫اجرا شده است‪ .‬معاون اب و خاک وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬هم اکنون بیش از ‪ ۱۳۰‬ه��زار هکتار اراضی‬ ‫کش��اورزی کشور زیر پوش��ش این طرح در دست اجرا‬ ‫بوده ک��ه پیش بینی می کنیم تا پایان س��ال این میزان‬ ‫ب��ه ‪ ۳۰۰‬هزار هکتار افزایش یاب��د‪ .‬اکبری با بیان اینکه‬ ‫با بهره برداری از س��د کرم اباد و اجرای طرح های ابیاری‬ ‫نوین در پایاب این س��د تحول بزرگی در کش��اورزی و‬ ‫صنایع وابس��ته ان در منطق��ه ازاد ماکو و به دنبال ان‪،‬‬ ‫در اذربایجان غربی ایجاد می شود ‪ ،‬تاکید کرد‪ ۶۲ :‬هزار‬ ‫هکتار از اراضی کش��اورزی استان تبدیل به اراضی ابی‬ ‫می ش��ود که ‪ ۳۸‬هزار هکت��ار از ان در منطقه ازاد ماکو‬ ‫زیر پوشش شبکه نوین ابیاری قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نی�از ‪ ۱۲۰‬ه�زار تنی ب�ه لوله و‬ ‫اتصاالت‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی ب��رای اجرای‬ ‫طرح های شبکه های نوین ابیاری ساالنه به‬ ‫ح��دود ‪ ۱۲۰‬هزار تن انواع لوله و اتصاالت‬ ‫ابیاری نیازمند اس��ت که تولیدکنندگان‬ ‫در کش��ور ح��دود ‪ ۱۰‬براب��ر ان را یعنی‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن در س��ال‬ ‫تامین می کنند‪ .‬محس��ن جمالیان‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان‬ ‫لوله و اتصاالت پلی اتیلن کشور که مجری‬ ‫تامین کننده لول��ه و اتصاالت برای اجرای‬ ‫طرح های ش��بکه های نوین ابیاری وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی است‪ ،‬در این باره به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬کل نیاز کش��ور ب��ه لوله و اتصاالت‬ ‫در هم��ه حوزه ه��ا از جمل��ه کش��اورزی‪،‬‬ ‫ظرفیت یک میلیارد دالری صادرات گل و گیاه کشور‬ ‫گل به دلیل وجود دالالن و واسطه ها است که بیشتر‬ ‫سود این بازار به جیب انها می رود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه تنها مس��ئله استراتژیک‬ ‫کش��اورزی ما تامین غذا اس��ت در حالی که با توجه‬ ‫ب��ه بحران ابی موج��ود باید بخش��ی از ظرفیت ها را‬ ‫ب��ه حمایت از محصوالت صادرات��ی مانند گل و گیاه‬ ‫اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران گفت‪ :‬گل‬ ‫و گی��اه نقش موثری در تامین س�لامت روانی فرد و‬ ‫جامعه دارد اما باال بودن نرخ ان‪ ،‬سبب کاهش مصرف‬ ‫سرانه این محصوالت در کشور شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به برگ��زاری دومین کنگ��ره گل و‬ ‫گیاهان زینتی ایران در ابان امس��ال در شهر محالت‬ ‫اس��تان مرکزی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬توسعه صادرات‪ ،‬اقتصاد‬ ‫گاز‪ ،‬اب و فاض�لاب و‪ ...‬س��االنه به حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تن‬ ‫می رس��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬انجمن صنف��ی تولیدکنندگان‬ ‫لول��ه و اتص��االت پلی اتیلن کش��ور ح��دود ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫عضو تولیدکننده دارد که برای بخش کش��اورزی ‪۱۸۰‬‬ ‫شرکت در سطوح کیفی ‪ A، B‬و ‪ C‬نیاز بخش را تامین‬ ‫می کنند و کیفیت در س��اخت تولید این محصوالت به‬ ‫ت مصرف کنندگان‬ ‫گونه ای افزایش یافته که میزان شکای ‬ ‫بخش کش��اورزی درحال حاضر به کمترین حد ممکن و‬ ‫کمتر از یک درصد رس��یده اس��ت‪ .‬جمالیان اعالم کرد‪:‬‬ ‫پی��ش از تحریم ها مازاد بر نی��از داخلی صادرات خوبی‬ ‫به کشورهای ترکمنستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬ترکیه‬ ‫و‪ ...‬داش��تیم اما در دوران تحریم بسیاری از قراردادهای‬ ‫خارج��ی ش��رکت ها در ای��ن زمین��ه از دس��ت رفت و‬ ‫ام��روز واحدهای تولیدکننده در ای��ن زمینه با ظرفیتی‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد تولید می کنند و اگر مش��کالت‬ ‫تحریم ه��ا و خودتحریمی ه��ای داخلی برطرف ش��ود‪،‬‬ ‫شرکت های ایرانی می توانند صادرات خود را به گونه ای‬ ‫رونق دهند ک��ه به یکی از بزرگ ترین تامین کنندگان و‬ ‫صادرکنندگان لوله و اتصاالت در منطقه تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و‬ ‫اتصاالت پلی اتیلن کشور ادامه داد‪ :‬یکی از پیشنهادهای‬ ‫موجود در این زمینه این اس��ت که بازنگری در اس��ناد‬ ‫مناقصه به گونه ای انجام ش��ود ک��ه واحدهای تولیدی‬ ‫کوچک نیز بتوانند در مناقصه ها ش��رکت‬ ‫و تولید خود را عرضه کنند‪.‬‬ ‫� سخن اخر‬ ‫محسن جمالیان‬ ‫یکی از پیشنهادهای‬ ‫این است که بازنگری‬ ‫در اسناد مناقص‬ ‫به گونه ای انجام‬ ‫شود‬ ‫که واحدهای تولیدی‬ ‫کوچک نیز بتوانند در‬ ‫مناقصه ها شرکت و‬ ‫تولید خود را عرضه‬ ‫کنند‬ ‫و ب��ازار گل و گیاه��ان زینتی از جمل��ه موضوع های‬ ‫مورد بررسی در این کنگره با محوریت فعاالن بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫ازادی اف��زود‪ :‬موضوع نقش گیاهان بومی کم نهاده‬ ‫در فضای س��بز ب��ا توجه به بحران کم ابی کش��ور از‬ ‫نکته های محوری این کنگره است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬همزمان با این کنگره جشنواره‬ ‫گل های داوودی با ارائه ‪ ۸۰۰‬نوع مختلف داوودی که‬ ‫نشان دهنده ظرفیت باالی به نژادی در جذب گردشگر‬ ‫است برگزار می شود که شرکت کنندگان ضمن حضور‬ ‫در جش��نواره از گلخانه های تجاری موفق محالت نیز‬ ‫بازدید می کنند‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن گل و گیاهان زینت��ی ایران گفت‪:‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن کنگ��ره تولیدکنن��دگان موف��ق‬ ‫اص�لاح الگ��وی کش��ت یک��ی دیگر از‬ ‫راهکارها برای کاهش مصرف اب اس��ت و‬ ‫م��ا راهی جز این نداریم و باید به س��مت‬ ‫کش��ت گیاه��ان کم اب ب��ر و همچنین به‬ ‫س��مت مزیت های نس��بی بروی��م و ان را‬ ‫در برنامه ه��ای اولوی��ت دار ق��رار دهی��م‪.‬‬ ‫یکی دیگر از راهبردها توس��عه کشت های‬ ‫گلخانه ای است یعنی گیاهان پرمصرف را‬ ‫ب��ه محیط های کنترل ش��ده ببریم‪ .‬تغییر‬ ‫فصل کشت نیز یکی دیگر از راهکارهاست‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬در کشت چغندر قند که در‬ ‫ل در فصل بهار‬ ‫کش��ور ما ب��ه طور معم��و ‬ ‫کشت می ش��ود ان را در مناطق گرمسیر‬ ‫به کش��ت در فصل پاییز برای استفاده از‬ ‫باران موثر و مصرف کمتر اب تغییر دهیم‪.‬‬ ‫تجربه های خود را به حاضران ارائه می کنند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن گل وگیاهان زینتی ایران به س��طح‬ ‫زیر گل و گیاه زینتی کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬ساالنه‬ ‫از س��طح یک ه��زار و ‪ ۸۱۱‬هکتار ی��ک میلیارد و ‪۸‬‬ ‫میلی��ون گل ش��اخه بریده‪ ،‬یک ه��زار و ‪ ۱۹۵‬هکتار‬ ‫س��طح زیر کش��ت درخت و درختچه تزئینی تعداد‬ ‫‪ ۲۸۷‬میلیون درختچه و از سطح ‪ ۴۷۰‬هکتار گیاهان‬ ‫فصلی و نشایی ‪ ۴۲۴‬میلیون بوته گیاه تزئینی تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ازادی درباره وضعیت اشتغال و صادرات بخش گل‬ ‫و گیاه��ان زینتی ایران گفت‪ :‬اکنون بیش از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تولیدکننده گل و گیاه زینتی در ‪ ۳‬هزار و‪ ۵۰۰‬هکتار‬ ‫فضای باز و ‪ ۲‬هزار و‪ ۲۰۰‬هکتار فضای تحت ش��رایط‬ ‫کنترل شده‪ ،‬فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی البرز‬ ‫گفت‪ :‬مش��کالت صادرات پنجه و پای مرغ به سایر کشورها‬ ‫حل شده است‪.‬‬ ‫محس��ن ابوتـرابی اظهار کرد‪ :‬پس از چند س��ال به دلیل‬ ‫وجود برخی مشکالت و وقفه در صادرات محصول پا و پنجه‬ ‫مرغ تولیدی در اس��تان‪ ،‬با تالش یک واحد تولید کننده این‬ ‫محصول به میزان ‪ ۲۸‬تن به کشور ویتنام صادر شد‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح بیش��تر به ایس��نا گفت‪ :‬پ��ا و پنجه مرغ‬ ‫سال هاس��ت ب��ه می��زان کمی در داخل کش��ور ب��ه مصرف‬ ‫خوراکی و مازاد ان به صورت پودر گوشت به مصرف خوراک‬ ‫دام می رس��ید و مازاد ان ب��ا توجه به پایی��ن بودن مصرف‬ ‫داخلی صادرات می شود‪.‬‬ ‫ابوتراب��ی ادام��ه داد‪ :‬امیدواریم با ادامه صادرات از س��وی‬ ‫تولیدکنن��دگان اس��تان و بازارهای هدف ک��ه متقاضی این‬ ‫محصول هستند به ارزاوری بیشتری برای کشور برسیم‪.‬‬ ‫سرپرست اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی البرز‬ ‫گفت‪ :‬محص��ول دیگری که برای نخس��تین بار و به تازگی از‬ ‫استان به ترکیه صادر شده است سبوس پروتئینه ذرت بوده‬ ‫که نخستین محموله بیش از ‪ ۴۰‬تن حجم داشت‪.‬‬ ‫کاهش نرخ مرغ در بازار‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت‪ :‬عرضه مرغ‬ ‫دیگ��ر مانند قبل زیاد نیس��ت اما میزان تقاضا بس��یار پایین‬ ‫امده و فروش مرغ کم شده است‪.‬‬ ‫مهدی یوس��ف خانی‪ ،‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و‬ ‫ماه��ی‪ ،‬در باره نرخ م��رغ در بازار به ایلنا گف��ت‪ :‬نرخ مرغ با‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومان کاهش نسبت به پایان هفته گذشته به ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی افزود‪ :‬نرخ مرغ‬ ‫زنده در مرغداری ‪ ۶۵۰۰‬تومان‪ ،‬در کشتارگاه ‪۸۹۰۰‬تومان و‬ ‫تحویل در واحدهای صنفی ‪ ۹۱۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫یوسف خانی با اش��اره به کاهش میزان عرضه مرغ در بازار‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬عرضه مرغ دیگر مانند قبل زیاد نیست اما‬ ‫میزان تقاضا بس��یار پایین امده و فروش مرغ کم شده است‬ ‫به همین دلیل نرخ ان کاهش یافت‪.‬‬ ‫صادرات فراورده دامی و ابزیان‬ ‫چابهار به ‪ ۵‬کشور‬ ‫مع��اون مدیـ��رکل و رئی��س اداره دامپزش��کی چابـه��ار‬ ‫در جنـوب سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪ :‬ه��زار و ‪ ۹۵۲‬تن‬ ‫ان��واع فـراورده های خـام دامـی و ابـزیان ایـن شهرس��تان‬ ‫در س��ـال جاری بـه کش��ورهای عمان‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬تایلند و‬ ‫حـوزه خلیـج فارس به ویـژه امارات متحده عـربی صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اولیا میرالشاری با بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪۵۰۱‬‬ ‫تن از ای��ن محموله صادراتی میگو وانامی و پاس��فیدهندی‬ ‫تولید شده از مزارع پرورشی گواتر چابهار بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فودنا‪ ،‬وی با بی��ان اینکه در واح��د قرنطینه‬ ‫دامپزشکی چابهار برای صدور مجوز حمل بهداشتی نزدیک‬ ‫به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۸۷‬هزار و ‪ ۴۶۰‬کیلوگرم انواع فراورده های‬ ‫خام دامی اقدام ش��ده اس��ت‪ ،‬خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬عالوه بر‬ ‫ص��ادرات ابزیان و فراورده های دامی به ‪ ۵‬کش��ور‪ ۵۳۶ ،‬تن‬ ‫ترخی��ص ابزیان واردات��ی‪ ۹۹۷ ،‬تن پودر ماه��ی‪ ۴۸۵ ،‬تن‬ ‫ماه��ی تازه‪ ۹۵۸ ،‬تن ماهی خوراکی منجمد‪ ۱۵ ،‬هزار و ‪۷۱‬‬ ‫ت��ن ماهی صنعتی‪ ۱۶۵ ،‬تن میگو‪ ۱۷۳ ،‬تن گوش��ت قرمز و‬ ‫االیش دامی به صورت تازه و منجمد و ‪ ۲۲۵‬تن کنجاله سویا‬ ‫به مقاصد داخلی انجام شده است‪.‬‬ ‫رئی��س اداره دامپزش��کی چابه��ار گفت‪ :‬این شهرس��تان‬ ‫ظرفی��ت خوبی برای صید و صیادی‪ ،‬پرورش میگو با کیفیت‬ ‫و ان��واع فراورده های خ��ام دامی دارد و می تواند بخش��ی از‬ ‫نیازهای کشور را تامین کند‪.‬‬ ‫میرالش��اری اف��زود‪ :‬ارز اوری محصوالت در دس��تور کار‬ ‫دامپزشکی چابهار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اداره دامپزش��کی چابهار وظیفه اس��تقرار‬ ‫امنیت غذایی و تامین سالمت شهروندان‪ ،‬سالمت دام و غذا‬ ‫و همچنین تامین اس��تانداردهای بهداشتی تولیدات دامی را‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫میرالشاری ادامه داد‪ :‬حفظ و حراست از سرمایه های دامی‬ ‫کشور‪ ،‬پیشگیری از ظهور‪ ،‬بروز و شیوع بیماری های دامی و‬ ‫حفظ و ارتقای سطح بهداشت عمومی با پیشگیری و مبارزه‬ ‫با بیماری های دامی و بیماری های مشترک بین دام و انسان‬ ‫از دیگر اهداف دامپزشکی است‪.‬‬ ‫معاون مدیرکل دامپزش��کی سیستان و بلوچستان با اشاره‬ ‫به فعالیت های اداره دامپزشکی چابهار در سال جاری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این اداره در بخش بهداش��ت و مب��ارزه با بیماری ها با‬ ‫انجام مایه کوبی در جمعیت دامی سبک و سنگین در سطح‬ ‫این شهرس��تان از بروز بیماری در جمعیت دامی پیشگیری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫میرالشاری مبارزه با بیماری ها و انجام مایه کوبی ‪ ۵۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۶‬راس انواع دام س��بک و سنگین را از جمله اقدام های‬ ‫دامپزشکی چابهار در سال جاری عنوان کرد‪.‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬همچنین در این مدت با صرف ‪ ۷۳‬لیتر س��م‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۸‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬متر مربع جایگاه دامی از س��وی‬ ‫دامپزش��کی برای مب��ارزه با انگل های خارج��ی به ویژه کنه‬ ‫هیالوما عامل بیماری تب کریمه کنگو(‪ )CCHF‬مورد س��م‬ ‫پاشی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 506‬پیاپی ‪2479‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه صنایع کوچک‬ ‫راهکار رفع بیکاری‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از ش��هرک ها‬ ‫را صنایع کوچک ش��امل شده و باید‬ ‫مش��کالت صنایع منعکس ش��ود تا‬ ‫مدی��ران در راس��تای رفع انها تالش‬ ‫کنند‪ .‬درحال حاضر حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از صنای��ع کوچک ما ب��ا کمتر از ‪۵۰‬‬ ‫درصد ظرفیت خودشان کار می کنند‪.‬‬ ‫سیده حمیده زرابادی ‬ ‫این میزان از بهره برداری ش��رکت ها نماینده مردم قزوین‪ ،‬البرز‬ ‫عواملی دارد که مهم ترین انها بانک ها و ابیک در مجلس شورای‬ ‫هستند‪ .‬هرچند در سال های گذشته‬ ‫اسالمی‬ ‫با کوتاه کردن فرایند سرمایه گذاری‬ ‫زمینه حضور س��رمایه گذاران داخلی‬ ‫و خارجی در بخش صنعت فراهم شده است اما باید جذابیت الزم را‬ ‫برای حضور ایرانیان خارج از کشور در طرح های اقتصادی فراهم کنیم‪.‬‬ ‫متاسفانه بروکراسی و فرایند سرمایه گذاری در کشور بسیار طوالنی و‬ ‫فرسایشی است و بسیاری را در این مسیر خسته و پشیمان می کند‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالت صنعت و تولید ما س��ودهای بانکی است که تولید‬ ‫و س��رمایه گذاری را ب��ا چالش روبه رو می کن��د و در کنار این موضوع‬ ‫باید بروزرس��انی ش��بکه بانکی با بانک های جهانی جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫متاسفانه تولید ما درگرو بانک ها است که این امر نیز در حال صدمه‬ ‫زدن به صنعت ما اس��ت به طوری که تس��هیالتی که از طریق بانک ها‬ ‫اعطا می شود بدهی های بانک ها را تسویه می کند‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی تنها راهکار معضل بیکاری ما توسعه صنایع کوچک‬ ‫اس��ت‪ .‬باید با رفع موانع‪ ،‬روند س��رمایه گذاری را سرعت بخشیم و در‬ ‫این میان دور شدن بانک ها از فعالیت های اقتصادی ضروری است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر افزای��ش ن��رخ تمام ش��ده تولید در کش��ور یکی از‬ ‫معضل هایی اس��ت که باید هر چه زودتر اصالح ش��ود چراکه اگر این‬ ‫مشکل رفع شود و ورق به نفع تولیدکننده و صنعتگر برگردد‪ ،‬می توان‬ ‫امیدوار بود که در چند ماه اینده شاهد رفع تمامی مشکالت باشیم‪.‬‬ ‫قزوی��ن ب��ه عنوان یک��ی از قطب های صنعتی و مکان��ی امن برای‬ ‫س��رمایه گذاری است‪ .‬این استان به دلیل دسترسی اسان به پایتخت‬ ‫و کری��دور اقتص��ادی دارای موقعی��ت اس��تراتژیک مناس��ب برای‬ ‫س��رمایه گذاری اس��ت‪ .‬این موضوع از دید سرمایه گذاران خارجی نیز‬ ‫دور نمانده است‪.‬‬ ‫کش��ور فراز و نش��یب های زیادی را پشت سر گذاشت و خبرنگاران‬ ‫در این زمینه و بهبود شرایط جامعه نقش بسزایی دارند چراکه برای‬ ‫اگاهی بخشی به جامعه تالش می کنند‪.‬‬ ‫خراسان رضوی و اصفهان در صدر کارافرینی بانوان‬ ‫‹ ‹فعالی�ت ‪ ۲۶۰‬بان�وی کارافری�ن در‬ ‫قزوین‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نیم��ی از جمعی��ت جامع��ه را بانوانی تش��کیل‬ ‫داده اند که امروزه در فعالیت های مختلف اقتصادی‬ ‫مشارکت دارند به طوری که ‪ ۸۰۰‬بانوی کارافرین‬ ‫در مجموعه ش��هرک های صنعتی فعالیت دارند و‬ ‫تجمع انها بیش از همه در اس��تان های خراس��ان‬ ‫رض��وی و اصفه��ان اس��ت‪ .‬اس��تان های صنعتی‬ ‫مانن��د قزوی��ن نیز از فعالی��ت بان��وان در تولید و‬ ‫صنعت بی نصیب نبوده اس��ت؛ تا کنون ‪ ۲۶۰‬با نوی‬ ‫کار افرین در مجموعه ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قزوین شناس��ا یی ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬نشست‬ ‫ش��ورای توس��عه و تعاون بانوان کارافرین صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی این بار در اس��تان‬ ‫قزوین تشکیل ش��د تا مشکالت بانوان صنعتی در‬ ‫این استان مطرح و برای رفع انها رسیدگی شود‪.‬‬ ‫به گفته مسئوالن‪ ،‬شتاب در روند درخواست های‬ ‫بان��وان کارافری��ن‪ ،‬هماهنگی بخ��ش خصوصی و‬ ‫دولتی‪ ،‬اموزش های رایگان و حمایت های صادراتی‬ ‫از مهم ترین اهداف تشکیل شورای توسعه و تعاون‬ ‫بانوان کارافرین قزوین است‪.‬‬ ‫تاکن��ون اطالع��ات ‪ ۲۶۰‬بان��وی کارافری��ن در‬ ‫مش��اغل خانگی‪ ،‬صنایع دس��تی و تولیدی به ثبت‬ ‫رس��یده که در اس��تان قزوین فعالی��ت می کنند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۲۳‬واحد تولی��دی و طرح صنعتی‬ ‫بان��وان کارافرین در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین مستقر اس��ت که از این تعداد ‪۱۵‬‬ ‫واحد تولیدی با دریافت پروانه بهره برداری مشغول‬ ‫ب��ه فعالیت هس��تند و باق��ی در مرحله تخصیص‬ ‫زمین و ساخت وساز قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی بانوان کارافرین به جامعه‬ ‫پریچهر سلطانی‪ ،‬مشاور امور‬ ‫بان��وان س��ازمان صنای��ع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران در گفت و گو با‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» ب��ه‬ ‫شناس��ایی ‪ ۸۰۰‬بان��وی‬ ‫کارافری��ن در مجموع��ه‬ ‫شهرک های صنعتی اشاره و اظهار کرد‪ :‬تمام زنان‬ ‫کارافری��ن می توانن��د ب��ا مراجع��ه ب��ه ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی در سراسر کشور با پرداخت ‪۵‬‬ ‫درص��د مبلغ زمی��ن در مرحله نخس��ت و بقیه با‬ ‫پرداخت اقساطی ‪ ۶۰‬ماهه در شهرک های صنعتی‬ ‫صاحب زمین ش��ده و ب��ه فعالی��ت تولیدی خود‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫س��لطانی افزود‪ :‬تمام کارافرین��ان زن با مکاتبه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وجود‪ ۸۰۰‬بانوی شاغل در شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫با بخش امور زنان ش��هرک صنعت��ی می توانند به‬ ‫ س��رعت خواس��تار رس��یدگی به رفع مشکل خود‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مش��اور امور بانوان س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬معرفی بانوان کارافرین‬ ‫به جامعه را موجب افزایش انگیزه فعالیت و پویایی‬ ‫انه��ا بیان ک��رد و افزود‪ :‬زن��ان کارافرین ایران در‬ ‫بیشتر عرصه های کارافرینی حضور موثر دارند اما‬ ‫کمتر معرفی شده اند‪.‬‬ ‫مش��اور ام��ور بانوان س��ازمان صنای��ع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران تاکید ک��رد‪ :‬تمام‬ ‫مش��کالت زنان کارافرین با بازنگ��ری در قانون از‬ ‫طریق مجلس شورای اسالمی به زودی رفع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��لطانی ب��ا اش��اره به نق��ش زن��ان در اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و اس��تفاده از کاالی داخل��ی گف��ت‪:‬‬ ‫امیدواریم د ر عرصه مدیریتی نیز عدالت جنسیتی‬ ‫لحاظ شود و زنان هم باید سهم ‪ ۳۰‬درصدی خود‬ ‫را در بدنه مدیریتی کش��ور به دس��ت اورند که با‬ ‫توجه به موقعیت خوب ایجاد ش��ده در دولت تدبیر‬ ‫و امید‪ ،‬اس��تان قزوین به عنوان یکی از استان های‬ ‫سرامد در این عرصه شناخته می شود‪.‬‬ ‫مش��اور ام��ور بانوان س��ازمان صنای��ع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران تاکید ک��رد‪ :‬تمام‬ ‫سیاست های دولت در راستای ارتقای جایگاه زنان‬ ‫در عرصه کس��ب و کار و تروی��ج و هماهنگی بخش‬ ‫خصوص��ی با زن��ان کارافرین به خوبی اجرا ش��ده ‬ ‫و می توان گفت اس��تان قزوین یکی از موفق ترین‬ ‫استان های کشور در این عرصه بوده است‪.‬‬ ‫س��لطانی به برگزاری ش��ورای توس��عه و تعاون‬ ‫بانوان کارافرین اس��تان قزوین اشاره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫هدف از تش��کیل ش��ورای توس��عه و تعاون بانوان‬ ‫کارافرین اس��تان قزوین را می ت��وان اموزش زنان‬ ‫بو کار‪ ،‬ارتقای فرهنگ‬ ‫در زمین��ه صادرات و کس�� ‬ ‫خود اشتغالی و اس��تفاده از تجربه واحدهای موفق‬ ‫برای تصمیم س��ازی و تصمیم گیری و هم افزایی و‬ ‫توان افزایی زنان کارافرین برشمرد‪.‬‬ ‫وی ش��ورای توس��عه و تعاون بان��وان کارافرین‬ ‫استان قزوین با توجه به تعامل و همکاری سازنده‬ ‫ب��ا نهاده��ای اجرایی مرتب��ط و برگ��زاری منظم‬ ‫جلس��ه ه ا و پیگیری های مطالبات بانوان کارافرین‬ ‫را از موفق ترین ش��وراهای بانوان کارافرین کشور‬ ‫نام برد‪ .‬مشاور امور بانوان سازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با بیان اینکه ‪ ۱۶‬بانوی‬ ‫کارافرین در اس��تان قزوین مش��غول ب��ه فعالیت‬ ‫تولیدی هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیشترین امار ثبت شده‬ ‫زن کار افرین متعلق به استا ن های خراسان رضوی‬ ‫و اصفهان است‪.‬‬ ‫س��لطانی اب��راز امی��دواری کرد که ب��ا توجه به‬ ‫مصوبه های شورای توسعه تعاون زنان استان قزوین‬ ‫و تس��هیالت اختصاصی برای بان��وان کارافرین در‬ ‫این استان‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه دوم امسال استان قزوین جزو‬ ‫‪ ۳‬اس��تان برتر در زمینه اشتغال زنان و کار افرینی‬ ‫در حوزه شهرک های صنعتی در کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫مش��اور امور بان��وان کارافرین س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫بانوان باید نقش خودمان را در جامعه نشان دهیم‪.‬‬ ‫س��لطانی ی��اداوری ک��رد‪ :‬در اس��تان قزوین ‪۶‬‬ ‫مدیرکل و ‪ ۵‬معاون مدیرکل و بخش��دار از خانم ها‬ ‫هستند که بسیار تحسین برانگیز است‪.‬‬ ‫حمیدرضا خانپ��ور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان قزوین نیز درباره فعالیت‬ ‫بانوان کارافرین به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬تاکنون اطالعات‬ ‫‪ ۲۶۰‬بانوی کارافرین در مشاغل‬ ‫خانگی‪ ،‬صنایع دستی و تولیدی‬ ‫به ثبت رسیده که در استان قزوین فعالیت می کنند‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۲۳‬واحد تولیدی و طرح صنعتی‬ ‫بانوان کارافرین در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان‬ ‫مس��تقر ش��ده اند که از این تعداد ‪ ۱۵‬واح��د تولیدی با‬ ‫دریافت پروانه بهره برداری مش��غول به فعالیت هستند و‬ ‫بقیه در مرحله تخصیص زمین و ساخت وساز قرار دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬با همکاری ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین و معافیت از وجوه زیر س��اختی‪ ،‬اس��تان‬ ‫قزوین در حوزه رش��د زنان کار افرین با رش��د ‪۵‬پله ای به‬ ‫رتبه چهارم ارتقا یافته اس��ت‪ .‬خانپور از ارائه تس��هیالت‬ ‫حمایت��ی و وی��ژه ب��رای اس��تقرار بان��وان کارافرین در‬ ‫ش��هرک های صنعتی خبر داد و گفت‪ :‬هدف از شناسایی‬ ‫بان��وان کارافرین در عرصه ه��ای مختلف کاری‪ ،‬حمایت‬ ‫کردن از انها است چراکه بسیاری از بانوان می توانند در‬ ‫کن��ار انجام وظای��ف مادری به کارافرینی نیز مش��غول‬ ‫ش��وند‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قزوی��ن ادامه داد‪ :‬ای��ن حمایت ها ش��امل اموزش های‬ ‫رای��گان‪ ،‬ش��رکت دادن انها در نمایش��گاه های داخلی و‬ ‫خارج��ی‪ ،‬معافی��ت انها از پرداخت وجوه زیرس��اختی و‬ ‫حمایت های صادراتی می ش��ود‪ .‬خانپور با اشاره به اینکه‬ ‫در راس��تای رسیدن به هدف بانوان کارافرین‪ ،‬توانمند و‬ ‫قدرتمند باید با حمایت های خود در کنار انها بایس��تیم‬ ‫تا احساس تنهایی نکنند‪ ،‬گفت‪ :‬همه بانوان که در عرصه‬ ‫کس��ب وکار در حال فعالیت هستند‪ ،‬به طور قطع دارای‬ ‫ش��جاعت‪ ،‬جرئت‪ ،‬ش��هامت‪ ،‬جس��ارت و توانمندی باال‬ ‫هس��تند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫قزوی��ن تاکی��د کرد‪ :‬با توجه به بح��ران اقتصادی که در‬ ‫کش��ور ما وج��ود دارد ورود به این عرصه ها کار اس��انی‬ ‫نخواهد بود و زنانی که این شغل ها را پی می گیرند بانوانی‬ ‫با اعتمادبه نفس و باوری قوی هستند‪ .‬خانپور با اشاره به‬ ‫اینک��ه باید بانوان کارافرین و مس��ئول به جامعه معرفی‬ ‫ش��وند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وظیفه ما در قب��ال انها بها دادن‪ ،‬قدر‬ ‫دانس��تن و حمایت تمام و کمال از انها است زیرا جرئت‬ ‫کرده و وارد این شغل شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫اس��تان قزوی��ن ب��ه پی��روی از مباحث اقتص��ادی و‬ ‫سیاس��ت های دولت تدبیر و امید باید به هدف پیشرفت‬ ‫زنان در عرصه کسب وکار در مدت زمانی کوتاه دست یابد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بازدید از ‪ ۲‬شهرک صنعتی تخصصی غیردولتی اذربایجان شرقی تاکید کرد ‬ ‫لزوم توجه به توسعه شهرک های تخصصی و خصوصی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران بر لزوم توجه به توس��عه شهرک های‬ ‫صنعتی تخصصی و غیردولتی تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬ص��ادق نجف��ی در بازدید از دو‬ ‫ش��هرک صنعتی تخصصی غیردولتی در اذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توجه به ش��هرک های صنعتی‬ ‫تخصصی ی��ک رویک��رد در کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته بوده و می تواند نقش مهمی در‬ ‫هم افزایی واحدهای تولیدی ایفا کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬توجه به ایجاد ش��هرک های صنعتی‬ ‫خصوصی مورد نظر سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران بوده و در این‬ ‫راستا حمایت های الزم را به عمل خواهد اورد‪.‬‬ ‫نجفی ب��ر تامین کامل زیرس��اخت های‬ ‫الزم در ش��هرک های صنعت��ی خصوصی‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان ها نی��ز اماده ه��ر گونه‬ ‫هم��کاری ب��رای توس��عه این ش��هرک ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در جریان س��فر به اذربایجان ش��رقی از دو شهرک‬ ‫صنعتی تخصصی و غیر دولتی چرم و کفش و برق و‬ ‫الکترونیک تبریز دیدن کرد‪.‬‬ ‫نجفی همچنین از ش��هرک صنعتی عالی نسب و‬ ‫پروژه ایجاد تصفیه خانه ان دیدن کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫از لک��ه صنعتی اراض��ی اطراف کاش��ی تبریز و فاز‬ ‫توسعه این شرکت نیز بازدید کرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!