روزنامه گسترش صنعت شماره 507 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 507

روزنامه گسترش صنعت شماره 507

روزنامه گسترش صنعت شماره 507

‫درامدزایی‬ ‫کالنشهرها‬ ‫از دانش بنیان ها‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ ‪ 25‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 17‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2480‬دوره جدید شماره ‪ 8 507‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫درباره‬ ‫کارت سوخت‬ ‫هنوز به قطعیت‬ ‫نرسیده ایم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترشصنعت»ازادامهساختشهرک هایصنعتیگزارشداد‬ ‫توسعه نواحی صنعتی در روستاها مکمل بخش کشاورزی‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 25‬مهر ‪ 7 1397‬صفر ‪ 17 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 507‬پیاپی ‪2480‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫درامدزایی کالنشهرها‬ ‫از دانش بنیان ها‬ ‫پهنه های صنعت��ی متروکه‬ ‫و بافت ش��هری فرس��وده در‬ ‫ش��هر تهران تاکنون جز برای‬ ‫نوس��ازی واحدهای مسکونی‬ ‫کاربرد دیگری نداش��ته است‬ ‫در حال��ی ک��ه نمون��ه موفق‬ ‫اس��تقرار دانش بنیان ه��ا در‬ ‫پرویز کرمی‬ ‫کارخانه نواوری که در گذشته‬ ‫دبیر ستاد فرهنگ سازی‬ ‫کاربری صنعتی داشته و محل‬ ‫اقتصاد دانش بنیان‬ ‫تولید الکترود بوده است نشان‬ ‫می دهد این تجربه را می توان‬ ‫در سایر پهنه های صنعتی متروکه و بافت فرسوده شهر تهران‬ ‫اجرایی کرد‪.‬‬ ‫ش��هرداری تهران نیز به جز نوسازی بافت مسکونی فرسوده‬ ‫امروز برای ایجاد توس��عه پایدار در شهر تهران تالش می کند‬ ‫و بافت ناکارامد شهری را بدون هزینه در اختیار شرکت های‬ ‫پیشران قرار می دهد تا برای استقرار شرکت های دانش بنیان‬ ‫نوس��ازی و بازسازی شود‪ .‬ش��هرداری در بخشی از سهام این‬ ‫شرکت ها سهیم می شود اما در بازار فروش انها نیز مشارکت‬ ‫دارد ب��ه نحوی ک��ه پروژه های بزرگ ش��هری را با همکاری‬ ‫دانش بنیان ها اجرایی و به نوعی بازار کار این فعاالن اقتصادی‬ ‫را فراهم می کند‪.‬‬ ‫این امر برای ش��هرداری تهران نیز خالی از مزیت نیست به‬ ‫طوری که ش��رکت های دانش بنیان و پیشران برای بازافرینی‬ ‫بافت های ناکارامد ش��هری اقدام می کنند و این مناطق را به‬ ‫محلی برای کارافرینی و اش��تغال جوانان همراه با دانشجویی‬ ‫تبدیل می کنند که سبب ایجاد پویایی و نشاط در محله های‬ ‫شهری خواهد شد‪.‬‬ ‫در حقیقت‪ ،‬اینده ش��هر تهران در برج س��ازی و مال سازی‬ ‫نیس��ت بلکه اینده ش��هر تهران را جوانان خواهند س��اخت‪.‬‬ ‫این ش��هر را می توان به پارک فن��اوری تبدیل کرد‪ .‬در اینده‬ ‫نیز محل درامد ش��هر ته��ران از فعالیت ه��ای دانش بنیان و‬ ‫استارت اپی جوانان خواهد بود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬بر اس��اس هم��کاری معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری با ش��هرداری تهران قرار اس��ت در برنامه ای‬ ‫مشترک در شهر تهران و محله های کمتر برخوردار امکاناتی‬ ‫فراهم ش��ود تا در این پهنه ه��ای صنعتی و متروک کارهایی‬ ‫انجام شود‪ .‬بر مبنای این همکاری مشترک‪ ،‬در سطح تهران‬ ‫و محله های کمتربرخوردار امکاناتی مانند سوله و زمین فراهم‬ ‫شده و س��اختمان های قدیمی نیز مقاوم سازی می شود تا در‬ ‫اختیار شرکت های دانش بنیان قرار گیرد‪.‬‬ ‫مقاوم سازی ساختمان هایی که در گذشته کارخانه بوده اند‬ ‫برای فعالیت شرکت های دانش بنیان چند مزیت دارد؛ نخست‬ ‫اینکه جوانانی که س��رمایه های اصلی کشور هستند‪ ،‬با توجه‬ ‫به اینکه ش��رایط برای انها فراهم می ش��ود ت��ا از دانش خود‬ ‫اس��تفاده کنند‪ ،‬در کش��ور می مانند‪ .‬این امر س��بب توسعه‬ ‫کشور خواهد ش��د ‪ .‬صرفه جویی ارزی نیز دستاورد دیگر این‬ ‫اقدام اس��ت‪ .‬این کار باعث صرفه جویی در واردات محصوالت‬ ‫موردنیاز می شود و جوانان ما می توانند انچه را که نیاز داریم‪،‬‬ ‫در داخل تولید کنند‪.‬‬ ‫این برنامه در قالب زیست بوم نواوری و کارافرینی برنامه ای‬ ‫اس��ت که معاو نت علمی ریاست جمهوری به شهرداری تهران‬ ‫و سایر س��ازمان هایی که در ارتباط بوده و بستر ان را دارند‪،‬‬ ‫ارائه کرده است‪.‬‬ ‫پیش��نهاد معاونت ان اس��ت ک��ه واگ��ذاری متروکه های‬ ‫صنعتی ی��ا کارخانه های قدیمی به ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫یا اس��تارت اپ ها با قراردادی از سوی شهرداری یا سازمان ها‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬نیروی انس��انی یا ش��رکت دانش بنیان از سوی‬ ‫معاون��ت علمی به ش��هرداری ها یا س��ازمان هایی که فضای‬ ‫موردنظ��ر را در اختی��ار دارن��د‪ ،‬معرفی می ش��ود‪ .‬همکاری‬ ‫مش��ترک با ای��ن دانش بنیان ها ی��ا اس��تارت اپ ها با امضای‬ ‫قرارداد اغاز می ش��ود و کالبد اس��یب زای ش��هر از بین رفته‬ ‫و ب��ه ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬خ�لاق‪ ،‬نواوران��ه و‪ ...‬تبدیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬این اقدام بر بهینه سازی فضای شهری نیز اثرگذار‬ ‫است‪ ،‬ش��رکت های نوپا یا تازه ساخت که توانایی خرید زمین‬ ‫ندارند از این طریق می توانند با اجاره های ‪ ۵‬ساله‪ ۱۰ ،‬ساله یا‬ ‫اجاره به شرط تملیک فعالیت های خود را اغاز کنند و توسعه‬ ‫دهند‪ .‬تاکنون بس��یاری از استارت اپ ها در شهر تهران از این‬ ‫طریق فعالیت کرده اند؛ در س��ایر ش��هرهای بزرگ که دارای‬ ‫بافت صنعتی قدیمی هس��تند مانند اصفهان‪ ،‬مشهد‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫شیراز‪ ،‬قزوین و‪ ...‬نیز این اقدام در حال انجام است‪ .‬شهرداری‬ ‫در قب��ال امکاناتی که در اختیار ش��رکت های دانش بنیان یا‬ ‫اس��تارت اپ ها قرار می دهد در سود شرکت ها سهیم می شود‬ ‫ب��ه نحوی که درصدی از س��ود ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫قبال خدمات و امکاناتی که ش��هرداری تهران در اختیار این‬ ‫شرکت ها قرار می دهد به این سازمان اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫بای��د توجه داش��ت که یک اختراع تا زمان تجاری س��ازی‪،‬‬ ‫تولید محصول و ورود به بازار نیازمند زمان زیادی است‪.‬‬ ‫حسین ذوالفقاری‬ ‫ما بازارچه هایی در‬ ‫مرزها فقط برای ‪۴‬‬ ‫استان مرزی پیش بینی‬ ‫کرده ایم و معافیت هایی‬ ‫هم برای شان درنظر‬ ‫گرفته ایم‪ .‬کسانی که خارج‬ ‫از این مسیرها می روند‬ ‫و کاال وارد کشور می کنند‬ ‫دیگر نه کولبر هستند و نه‬ ‫کارشان قانونی است‪ .‬اینها‬ ‫کارشان عبور غیرمجاز و‬ ‫قاچاق است‬ ‫معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور‪:‬‬ ‫مرزنشینان از معافیت ها استفاده کنند‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور گفت‪ :‬کسانی‬ ‫که خارج از مس��یرهای قانونی تردد کرده و جنس‬ ‫وارد کشور کنند دیگر نه کولبر هستند و نه کارشان‬ ‫قانونی‪ ،‬بلکه کارشان عبور غیرمجاز و قاچاق است‪.‬‬ ‫اگر فردا ‪ ۴‬تروریس��ت در قالب این کولبران به جای‬ ‫کاال‪ ،‬مواد منفجره وارد کش��ور کنند و در ‪ ۱۰‬نقطه‬ ‫کشور عملیات تروریستی انجام دهند‪ ،‬ان موقع چه‬ ‫کسی پاسخگو است؟‬ ‫حس��ین ذوالفقاری در پاس��خ به پرسشی درباره‬ ‫جزئیات کشته ش��دن یکی از کولبران در مرزهای‬ ‫غربی کش��ور و ض��رورت جلوگیری از تک��رار این‬ ‫اتفاق ه��ا ب��ه ایلن��ا گفت‪ :‬م��ا دیگر چی��زی به نام‬ ‫کولب��ر نداریم‪ .‬این کلمه کولبر هم کلمه ای بود که‬ ‫نمی دانم کجا اختراع شد‪ ،‬هم برای خود مردم و هم‬ ‫برای مسئوالن مشکل درست کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما بازارچه هایی در مرزها فقط برای‬ ‫‪ ۴‬استان مرزی پیش بینی کرده ایم و معافیت هایی‬ ‫هم برای شان درنظر گرفته ایم‪ .‬کسانی که خارج از‬ ‫این مس��یرها می روند و جنس وارد کشور می کنند‬ ‫دیگر نه کولبر هس��تند و نه کارش��ان قانونی است‪.‬‬ ‫اینها کارشان عبور غیرمجاز و قاچاق است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬می بینیم که متاس��فانه مسئوالن این‬ ‫مس��ائل را مطرح و لفظ کولبر را استفاده می کنند‪.‬‬ ‫انهایی که از مرزهای غیرمجاز عبور می کنند دیگر‬ ‫کولبر نیستند‪ ،‬قاچاقچی هستند‪ .‬قاچاق هم نکنند‬ ‫ترددشان غیرقانونی است‪.‬‬ ‫ذوالفق��اری گف��ت‪ :‬م��ا در مناطق م��رزی خط‬ ‫قرم��ز نداری��م؛ هرک��س وارد منطقه مرزی ش��ود‬ ‫اخطار می دهن��د و اگر توجه نکرد مورد هدف قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬به صراحت می گویم مردم عزیز مرزنشین‬ ‫از مرزهای غیرمجاز عبور نکنید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با اصراری که خود ما داش��تیم و‬ ‫پیگیری که کردیم برای تامین معیش��ت مردم در‬ ‫مناطق مرزنش��ین در ‪ ۴‬اس��تان اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫کردس��تان‪ ،‬کرمانش��اه و سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫امکان تبادل کاال به انس��وی مرز را فراهم کردیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬بازارچه مرزی درنظر گرفته ش��ده و به تصویب‬ ‫دولت رسیده است؛ به شما عرض می کنم که بیش‬ ‫از ‪ ۲.۵‬سال وزارت کشور‪ ،‬حوزه من و شخص خودم‬ ‫به دنبال تصویب این موضوع بودیم‪.‬‬ ‫ذوالفقاری اف��زود‪ :‬برای این منظور در هر ماه هر‬ ‫خان��واده ‪ ۴‬نفره ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر معافیت‬ ‫گمرکی خواهند داش��ت‪ .‬اینها را راه اندازی کردیم‬ ‫و حتی نیاز نیس��ت که از کش��ورهای مقابل کاال را‬ ‫وارد کنند‪ .‬اع�لام کردیم می توانید همان ترانزیتی‬ ‫که انجام ش��ده به نقطه صف��ر مرزی منتقل کنید‪.‬‬ ‫مرزنش��ین ها که دارای کارت مرزنش��ینی هستند‬ ‫بروند و سهمیه شان را دریافت کنند و نیازی نیست‬ ‫ک��ه کاال را بر کول بگیرند ت��ا لفظ کولبر برای انها‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر کش��ور ادامه داد‪ :‬ای��ن کار در حال‬ ‫راه ان��دازی ب��ود که ب��ا جریان هایی ک��ه مرتبط با‬ ‫کااله��ای وارداتی و صادراتی ب��ود و اتفاق هایی که‬ ‫برای کشور افتاد روبه رو شدیم‪ .‬درچند روز گذشته‬ ‫دوباره جلسه ای داشتیم و ‪ ۱۲۳‬قلم کاال با توافق ‪۴‬‬ ‫وزارتخانه مشخص شد که برای دولت فرستادیم و‬ ‫امیدواریم موافقت شود تا مرزنشینان بتوانند ‪۱۲۳‬‬ ‫قلم کاال از طریق سازکارهایی که ایجاد شده است‬ ‫وارد کش��ور کنند و در طول ماه هم از ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار تومان معافیت گمرکی استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬خواهش می کنم عزیزان مرزنش��ین‬ ‫از مرزه��ای غیرقانون��ی ت��ردد نکنند ک��ه حوادث‬ ‫اینچنینی پیش نیاید‪ .‬بیش از هر کسی ان افرادی‬ ‫که مورد صدمه واقع می ش��وند خود ما هستیم که‬ ‫ناراحت می شویم‪ .‬از ان طرف مرزبان هم نمی داند‬ ‫در ش��ب با کس��ی که از مرز عبور می کند چگونه‬ ‫رفتار کند‪ .‬نمی داند کولبر است یا تروریست‪ .‬دستور‬ ‫ایست می دهد‪ ،‬توجه نمی شود‪.‬‬ ‫گاه��ی هم عناصر تروریس��تی وارد می ش��وند‪،‬‬ ‫تیران��دازی می کنند که در مقاب��ل مرزبانان ما هم‬ ‫اسیب می بینند‪ .‬در هفته اخیر ‪ ۳‬شهید مرزبان در‬ ‫کشور داشتیم‪.‬‬ ‫ذوالفق��اری ادام��ه داد‪ :‬بگویی��م اش��کال ندارد‬ ‫بیایند و بروند انش��ااهلل تروریست نیستند‪ .‬اگر فردا‬ ‫‪ ۴‬تروریس��ت در قالب این کولب��ران به جای کاال‪،‬‬ ‫م��واد منفج��ره وارد کش��ور کنن��د و در ‪ ۱۰‬نقطه‬ ‫کشور عملیات تروریستی انجام دهند ان موقع چه‬ ‫کس��ی پاسخگو است؟ ان موقع مردم و خبرنگاران‬ ‫از کولبران س��وال می کنند یا از مس��ئوالن امنیتی‬ ‫می خواهند امنیت را برق��رار کنند؟ از این واضح تر‬ ‫نمی توانم موضوع کولبران را تشریح کنم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم مرزنش��ین می دانند من مرزبان‬ ‫ب��ودم‪ .‬همین مردم مرزنش��ین پ��ای کار امدند تا‬ ‫توانستیم در مدت ‪۱.۵‬س��ال مواردی که گفتیم را‬ ‫فقط برای کمک به معیشت مردم مرزنشین این ‪۴‬‬ ‫استان به تصویب دولت برسانیم‪.‬‬ ‫معاون امنیتی وزارت کش��ور گفت‪ :‬خواهش من‬ ‫این اس��ت که کس��ی ادرس غلط نده��د به ویژه از‬ ‫مس��ئوالن می خواهم معنی واژه کولب��ر را متوجه‬ ‫ش��وند‪ .‬کس��ی که از معابری غیر از معابر رسمی و‬ ‫بازارچه ها و گمرکات س��ایر نقاط مرزی تردد کند‪،‬‬ ‫اگ��ر هیچ کاری هم انجام نده��د‪ ،‬اصل تردد چه از‬ ‫طریق کش��ور مقابل چه از طرف م��ا خالف قانون‬ ‫اس��ت و برایش مش��کل پیش می ای��د‪ .‬امیدواریم‬ ‫هیچ گاه حادثه ای برای عزیزان مرزنش��ین ما اتفاق‬ ‫نیفتد‪.‬‬ ‫اظهارات متناقض بهارستانی ها درباره بنزین‬ ‫افزایش نرخ دالر‪ ،‬تفاوت چش��مگیر نرخ س��وخت در‬ ‫ایران نس��بت به کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬افزایش قاچاق‬ ‫و افزای��ش مص��رف بنزی��ن همانند دومین��وی به هم‬ ‫پیوس��ته ای شده که درنهایت به گشایش دوباره پرونده‬ ‫بنزین و بررسی گزینه های مختلفی مانند سهمیه بندی‬ ‫و احیای کارت س��وخت منجر ش��د اما به نظر می رسد‬ ‫نگارنده های این سرنوشت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند؛‬ ‫به طوری که یک روز یکی از سهمیه بندی قطعی بنزین‬ ‫خبر می دهد و روز بعد دیگری اعالم می کند تصمیمی‬ ‫برای سهمیه بندی گرفته نشده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫ماجرای تصمیم گیری درباره نرخ بنزین در سال جاری‬ ‫سر دراز دارد؛ از زمانی که بودجه سال ‪ ۱۳۹۷‬به مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تقدیم و در ان به دول��ت اجازه داده‬ ‫ش��د نرخ بنزی��ن را افزایش دهد‪ ،‬تاکن��ون اخبار ضد و‬ ‫نقیض بس��یاری درباره نرخ بنزین منتش��ر شده است؛‬ ‫تا اینکه دولت اواس��ط م��رداد اعالم کرد هیچ برنامه ای‬ ‫برای تغییر نرخ بنزین یا سهمیه بندی ان ندارد‪ .‬این خبر‬ ‫باعث ش��د اخبار مربوط به افزایش نرخ یا سهمیه بندی‬ ‫بنزی��ن تقریبا برای یک ماه مس��کوت بمان��د؛ تا اینکه‬ ‫س��رریز ش��دن ظرف مصرف بنزین در کشور‪ ،‬در کنار‬ ‫افزایش میزان قاچاق س��وخت که از تفاوت چش��مگیر‬ ‫نرخ س��وخت در ایران با کش��ورهای همسایه (به دلیل‬ ‫افزایش نرخ دالر در ایران) نش��ات می گرفت باعث شد‬ ‫پرون��ده بنزین دوباره روی میز قرار گرفته و گزینه های‬ ‫س��همیه بندی و احیای کارت سوخت بازخوانی شوند‪.‬‬ ‫البته قدم های اولیه برای بازگرداندن کارت س��وخت از‬ ‫زمستان سال گذشته با اطالعیه شرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فراورده های نفتی برداش��ته شد و زمستان سال‬ ‫گذشته شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی‬ ‫اعالم کرد بر اس��اس مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان سوخت گیری‬ ‫خ��ودرو ب��ار دیگر الزامی خواهد ش��د‪ .‬ضمن اعالم این‬ ‫خبر تاکید ش��د افرادی که کارت س��وخت ندارند‪ ،‬باید‬ ‫به منظور جلوگیری از ایجاد مش��کل نسبت به دریافت‬ ‫کارت سوخت اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سکوت دولت درباره نرخ بنزین‬ ‫چ اظهارنظر قطع��ی درباره‬ ‫در ای��ن بی��ن دولت هی�� ‬ ‫سرنوش��ت بنزین نکرده اس��ت‪ .‬فقط بیژن زنگنه وزیر‬ ‫نفت در اخرین س��خنان خود درب��اره احتمال احیای‬ ‫س��همیه بندی س��وخت گفت‪ :‬هن��وز نمی توانم چیزی‬ ‫بگویم اما ممکن است‪ ،‬سهمیه بندی احیا شود‪ .‬ازسوی‬ ‫دیگ��ر برخی گزارش ه��ا حاکی از ان ب��ود که دولت و‬ ‫مجلس درحال بررسی بازگشت کارت سوخت به چرخه‬ ‫س��وخت گیری هستند و برای اجرای ان چند پیشنهاد‬ ‫در دس��ت بررسی است‪ .‬به عبارت دیگر هنوز مشخص‬ ‫نیست با بازگشت کارت سوخت‪ ،‬بنزین ‪۲‬نرخی می شود‬ ‫یا خیر اما احتمال اینکه این بررسی ها تا پایان ماه جاری‬ ‫به نتیجه برسد و طرح استفاده دوباره از کارت سوخت‬ ‫از پایان مهر اجرا ش��ود‪ ،‬وجود دارد‪ .‬البته هنوز از سوی‬ ‫دولت ابالغیه ای در این زمینه صادر نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ اظهارات ضد و نقیض‬ ‫درحالی که پیگیری های ایس��نا درباره نرخ بنزین از‬ ‫مس��ئوالن دولتی بی نتیجه مانده است‪ ،‬مجلس نشینان‬ ‫اظه��ارات متفاوت��ی درب��اره بنزی��ن دارن��د‪ ۱۷ .‬مهر‪،‬‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیمی رئیس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس با بیان اینکه دادن کارت سوخت بنزین به مردم‬ ‫در دس��تور کار است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به محاسبات انجام‬ ‫شده‪ ،‬قرار است درباره سهمیه بندی شدن بنزین و دادن‬ ‫کارت س��وخت حداکثر تا یک ماه اینده تصمیم گیری‬ ‫ش��ود‪ .‬اندکی بعد از این اظهارنظر ‪ ۲۲‬مهر‪ ،‬علی بختیار‬ ‫ی عالی انرژی گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫عضو ناظر مجلس در شورا ‬ ‫اجازه ای برای س��همیه بندی س��وخت از سوی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی به دولت داده نشده است‪ ،‬اما در اینده‬ ‫این احتمال وجود دارد‪.‬‬ ‫در همان روز س��یدکاظم دلخوش عضو کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی نیز با بیان اینکه بر‬ ‫اس��اس قانون دولت مجوز افزای��ش نرخ بنزین را دارد‪،‬‬ ‫گفت ک��ه درحال حاضر دولت به دنبال س��همیه بندی‬ ‫بنزین اس��ت و باید در این جهت برنامه ریزی کند‪ .‬یک‬ ‫روز بع��د از اعالم این خبرها‪ ،‬بهروز نعمتی س��خنگوی‬ ‫هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫دول��ت تصمیم��ی ب��رای س��همیه بندی و افزایش نرخ‬ ‫س��وخت ندارد‪ ،‬گفت که در ح��ال حاضر بحث احیای‬ ‫کارت سوخت و ساماندهی مصرف سوخت مطرح است‪.‬‬ ‫در مجموع انچه مس��لم است اینکه نرخ بنزین در ایران‬ ‫واقعی نیست و با وجود اینکه در سال ‪ ۱۳۸۹‬دولت نهم‪،‬‬ ‫به طور رس��می اغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و‬ ‫ارائه حامل های انرژی با نرخ اصالح ش��ده از ‪ ۲۸‬اذر را‬ ‫اع�لام کرد‪ ،‬در این قانون پیش بینی ش��ده بود که نرخ‬ ‫س��وخت به صورت س��االنه و در مدت ‪ ۵‬س��ال باید ‪۲۰‬‬ ‫درصد افزایش پیدا کند تا به ‪ ۹۰‬درصد نرخ بین المللی‬ ‫یا فوب خلیج فارس برسد‪.‬‬ ‫ای��ن اتف��اق تاکن��ون رخ ن��داده و همچن��ان یارانه‬ ‫سرس��ام اور بنزین بر دوش دولت س��نگینی می کند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر بر اس��اس قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۷‬دولت‬ ‫اجازه افزایش نرخ بنزین را دارد و بسیاری از کارشناسان‬ ‫بر این باورند که یکی از راه های کنترل مصرف و قاچاق‬ ‫بنزین احیای کارت سوخت است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت‬ ‫‪ 25‬مهر ‪ 7 1397‬صفر ‪ 17 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 507‬پیاپی ‪2480‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫بستر مهم تولید و اشتغال‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ساخت نواحی صنعتی‬ ‫روستایی بر اساس‬ ‫الگوهای صنعتی در‬ ‫کشورهای توسعه یافته‬ ‫برنامه ریزی شده‬ ‫و قرار نیست که‬ ‫ایجاد نواحی صنعتی‬ ‫روستایی موجب‬ ‫افزایش االیندگی هوا‬ ‫و نیز کاهش میزان اب‬ ‫در این نقاط شود‬ ‫«گسترش صنعت» از ادامه ساخت شهرک های صنعتی گزارش داد‬ ‫توسعه نواحی صنعتی در روستاها مکمل بخش کشاورزی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫حدود ‪ ۹۶۰‬ش��هرک و ناحی��ه صنعتی مصوب در‬ ‫کش��ور وجود دارد ک��ه از این تع��داد تا کنون ‪۸۰۸‬‬ ‫ش��هرک و ناحی��ه صنعتی ب��ه بهره برداری رس��یده‬ ‫اس��ت اما از ای��ن تعداد فقط ‪ ۱۰۸‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی تقاضامحور هستند و برای دریافت زمین در‬ ‫انها حت��ی تقاضای روزانه وجود دارد و برخی از انها‬ ‫هنوز هیچ قرارداد واگذاری زمین نداش��ته اس��ت‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬ادامه س��اخت ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫به نوعی از اغاز س��ال متوقف ش��ده است اما توسعه‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی در مناطق روس��تایی‬ ‫همچنان در دستور کار دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫بنا بر اخرین امارها‪ ،‬سهم ‪ ۴۸‬درصدی در اشتغال‬ ‫بخش صنعت دارد به طوری که افزون بر یک میلیون‬ ‫نفر در بیش از ‪ ۴۰‬هزار واحد صنعتی مشغول به کار‬ ‫هستند‪ .‬این امار حکایت از اهمیت صنایع کوچک و‬ ‫متوسط در اقتصاد درونزای برونگرا دارد‪ .‬بررسی مسیر‬ ‫حرکتی کشورهای توس��عه یافته نیز نشان از اهمیت‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط در رسیدن به توسعه دارد‪.‬‬ ‫نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشورهای‬ ‫پیش��رفته نی��ز همان ط��ور که گزارش های رس��می‬ ‫نش��ان می دهد بیش��تر از هر فعالیت دیگر اقتصادی‬ ‫اس��ت؛ علت این امر چابک ب��ودن در امر تولیدات و‬ ‫تغییرات بعدی در تبدیل موارد تولیدی جدید اس��ت‬ ‫و در نهایت‪ ،‬می توان گف��ت صنایع کوچک تغییرات‬ ‫در محیط تولی��دی را به راحتی در خود می پذیرند و‬ ‫در کمترین زمان ارزش افزوده مناسب را ایجاد کرده‬ ‫و نرخ رشد اقتصادی را به اسانی حرکت می دهند‪.‬‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬مع��اون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی معتق��د اس��ت که‬ ‫توسعه نواحی صنعتی به ویژه‬ ‫در مناطق روستایی با هدف‬ ‫کمک به اقتصاد و معیش��ت س��اکنان این مناطق در‬ ‫اولویت برنامه های دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫نجف��ی با بیان اینکه توس��عه ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی در دس��تور کار دولت ق��رار دارد و در این‬ ‫راس��تا‪ ،‬اقدام های خوبی ش��ده اس��ت‪ ،‬به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫توس��عه نواحی صنعتی و راه ان��دازی صنایع کوچک‬ ‫در کنار روس��تاها می تواند مکمل بخش کشاورزی و‬ ‫موجب رونق اقتصادی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی معتقد اس��ت در شرایط کنونی حفظ صنایع‬ ‫کوچک و متوسط بسیار بر ساخت شهرک ها و نواحی‬ ‫برتری دارد‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬طرح نوسازی و بازسازی‬ ‫صنایع کوچک را در دست اجرا داریم‪.‬‬ ‫نجفی با اشاره به نقش استارت اپ ها و شرکت های‬ ‫دانش بنیان در رونق اش��تغال و تولید کش��ور گفت‪:‬‬ ‫حمایت و پشتیبانی از این حوزه ها از دیگر طرح های‬ ‫اولویت دار دولت تدبیر و امید است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به تقویت‬ ‫ارتباط��ات تجاری بین المللی تاکی��د کرد و افزود‪ :‬بر‬ ‫اساس برنامه ریزی های انجام شده توسعه ارتباطات با‬ ‫کشورهای خارجی به ویژه المان‪ ،‬اتریش‪ ،‬کره جنوبی‬ ‫و ژاپن را با هدف کمک به صنایع کوچک و همچنین‬ ‫گس��ترش تب��ادل کاال و نقل و انتق��ال بانکی دنبال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق اقتصاد روستایی‬ ‫ مس��عود مه��دی زاده مقدم‪،‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و‬ ‫ش��رکت‬ ‫مدیرعام��ل‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫خراسان رضوی در گفت وگو‬ ‫با «گسترش صنعت» تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬ایج��اد ش��هرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعت��ی مهم تری��ن عامل توس��عه و رونق‬ ‫اقتصادی استانی به شمار می رود‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم هدف از ایجاد شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی را رونق و رش��د صنعتی و اقتصادی دانست‬ ‫و ادام��ه داد‪ :‬تامین اش��تغال به ویژه در مناطق کمتر‬ ‫توس��عه یافته و غیربرخوردار‪ ،‬حمایت از رشد صنعتی‬ ‫در صنایع کوچک و متوس��ط‪ ،‬اجرای سیاس��ت های‬ ‫مربوط به توزیع جمعیت در سطح ملی و منطقه ای‪،‬‬ ‫توزیع مناس��ب صنای��ع در زمین��ه برنامه ریزی های‬ ‫ش��هری و منطق��ه ای از دیگر اهداف دنبال ش��ده در‬ ‫ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوی تصریح کرد‪ :‬در اس��تان خراس��ان‬ ‫رضوی ‪ ۴۸‬ش��هرک و ناحیه صنعت��ی مصوب وجود‬ ‫دارد و تا کنون ‪ ۴۰‬هزار میلیارد ریال س��رمایه گذاری‬ ‫ش��ده که زمینه اش��تغال را برای ‪ ۷۴‬هزار نفر فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫‪ ۶۴۲‬میلی��ارد ریال س��رمایه گذاری در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی تحقق یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراس��ان رض��وی در زمین��ه وج��ود واحده��ای‬ ‫صنعت��ی صادراتگرا اف��زود‪ :‬این واحده��ای صنعتی‬ ‫ب��ا توجه ب��ه ارزش س��رمایه گذاری و ن��وع کیفیت‬ ‫کاالهای ش��ان موجب رونق ب��ازار و همچنین باعث‬ ‫ایجاد فض��ای رقابتی در بازار ه��ای داخلی و جهانی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مه��دی زاده مقدم تصریح کرد‪ :‬ب��اال بودن کیفیت‬ ‫تولی��دات و صادرات محصوالت به کش��ورهای دیگر‬ ‫موجبات فعال س��ازی واحدهای صنعتی دیگر که در‬ ‫زمینه ه��ای مرتبط در حال فعالیت بوده را نیز فراهم‬ ‫اورده و رش��د اقتصادی منطقه و اش��تغالزایی بیشتر‬ ‫استان را به همراه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش هزینه های امنیتی‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند که ایجاد ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی در روس��تاها موج��ب الودگ��ی‬ ‫محیط زیس��ت و کاه��ش منابع ابی خواهد ش��د اما‬ ‫فرش��اد مقیم��ی‪ ،‬مع��اون برنامه ری��زی و اقتصادی‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی بر‬ ‫این باور اس��ت که س��اخت نواحی صنعتی روستایی‬ ‫بر اساس الگوهای صنعتی در کشورهای توسعه یافته‬ ‫برنامه ری��زی ش��ده و قرار نیس��ت که ایج��اد نواحی‬ ‫صنعتی روستایی موجب افزایش االیندگی هوا و نیز‬ ‫کاهش میزان اب در این نقاط شود‪.‬‬ ‫مقیم��ی در ای��ن ب��اره ب��ه‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬به‬ ‫جای اینکه مردم در مراکز و‬ ‫نق��اط تولیدی جمع ش��وند‬ ‫بای��د تولی��د در مختصات��ی‬ ‫ایجاد شود که مردم متمرکز‬ ‫ش��دند که این اقدام موجب‬ ‫جلوگیری از مهاجرت می شود‪.‬‬ ‫همچنین از تجمی��ع عمده مراکز جمعیتی در چند‬ ‫نقط��ه خاص جلوگیری می ش��ود که همین مس��ئله‬ ‫موجب کاهش هزینه های امنیتی کشور و نیز کاهش‬ ‫هزینه های باالی جابه جایی خواهد شد‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت پروژه های صنعتی در سقز‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان کردستان‬ ‫از بازدید از پروژه های عمرانی فعال در شهرک صنعتی سقز‬ ‫و نشس��ت با مدیران این شهرس��تان به منظور رسیدگی به‬ ‫مش��کالت صنعتگران و واحدهای تولیدی این شهرک خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اس��تان کردستان‪ ،‬جلسه ای با‬ ‫حضور مدیرعامل و معاونان ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان کردس��تان‪ ،‬نماینده فرماندار و مدی��ران اداره های‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬برق و صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شهرستان سقز و تعدادی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران‬ ‫مس��تقر در شهرک صنعتی سقز با موضوع بررسی مسائل و‬ ‫مشکالت این شهرک و واحدهای صنعتی مستقر در ان‪ ،‬در‬ ‫محل سالن جلسه های واحد تولیدی کارخانه قند کردستان‪،‬‬ ‫مستقر در شهرک صنعتی سقز برگزار شد‪.‬‬ ‫احمد خسروی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان کردستان در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع‬ ‫ش��عار سال‪ ،‬در «حمایت از کاالی ایرانی» حمایت از اقتصاد‬ ‫و تولید را از موارد بس��یار مهم این س��ال برشمرد و درباره‬ ‫پروژه ه��ای در ح��ال اج��را در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫س��طح اس��تان و برنامه های در دس��ت اقدام‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان کردستان د ر سال جاری دارای‬ ‫ ‪ ۶۰‬پروژه تعریف ش��ده در شهرک ها و نواحی صنعتی سطح‬ ‫اس��تان اس��ت که از این تعداد بیش از ‪ ۵۰‬م��ورد ان فعال‬ ‫هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬در دو هفت ه اینده نیز جلس��ه انتخابات‬ ‫شرکت خدماتی جدید برای اداره امور شهرک صنعتی سقز‬ ‫نیز برگزار خواهد شد‪ .‬در ادامه‪ ،‬تعدادی از مدیران واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سقز‪ ،‬مشکالت‬ ‫و چالش ه��ای پیش رو در این ش��هرک را مطرح کردند که‬ ‫عمده مش��کالت مربوط به تامین اجتماعی‪ ،‬مالیات‪ ،‬تامین‬ ‫مواد اولیه و وضعیت زیرساخت های شهرک بود که مدیران‬ ‫ط پرداختند‪.‬‬ ‫حاضر در جلسه به ارائه راهکارهای مربو ‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و اقتصادی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعت��ی با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫مناطقی دچار چالش زیس��ت محیطی می ش��وند که‬ ‫الگ��وی زیس��ت محیطی مربوط به انه��ا دچار تغییر‬ ‫شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تصمیم اتخاذشده براساس الگوهای‬ ‫مختلف صنعتی در کشورهای بزرگ دنیا مدنظر قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬می توان به ایتالیا اش��اره‬ ‫کرد که در داخل روس��تا شاهد ایجاد صنایع هستیم‬ ‫و روستاهای انها دیگر ش��بی ه روستاهای ما نیستند‬ ‫و به روس��تاهای صنعتی تبدیل شده اند که الگوهای‬ ‫زیست محیطی را رعایت کرده اند‪.‬‬ ‫مقیم��ی با اش��اره به اینک��ه قرار نیس��ت صنایع‬ ‫ایجاد ش��ده در روس��تاها‪ ،‬وارداتی باشند‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫ک��رد‪ :‬نواح��ی صنعت��ی روس��تایی براس��اس‬ ‫ظرفیت های هر منطقه ش��کل می گیرند و تولیداتی‬ ‫خواهن��د داش��ت ک��ه کام�لا بومی س��ازی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر منطقه ای اب ندارد قرار نیس��ت‬ ‫صنعت اب در ان مستقر شود و در هر نقطه روستایی‬ ‫صنعت متناسب با وضعیت و شرایط ان روستا پدید‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫مقیمی در باره ایجاد الودگی هوا به واس��طه صنایع‬ ‫در نق��اط روس��تایی‪ ،‬گفت‪ :‬پرس��ش من این اس��ت‬ ‫که ای��ا الودگی هوا در اماکنی ک��ه تمرکز جمعیتی‬ ‫وجود دارد بیش��تر اس��ت یا در نقاط��ی که جمعیت‬ ‫پراکنده شده اس��ت به طور حتم زمانی که جمعیت‬ ‫در یک جا تجمیع می ش��ود‪ ،‬موجب افزایش الودگی‬ ‫هوا خواهد ش��د؟ درباره صنایع ایجاد شده در نواحی‬ ‫روستایی باید الگوهای زیست محیطی رعایت شود و‬ ‫پیش ف��رض ما در ایجاد صنایع در نواحی روس��تایی‬ ‫صنعت س��بز است؛ صنعتی که درباره الودگی خاک‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬هوا و حتی الودگی صوتی چاره اندیش��ی کرده و‬ ‫مسائل زیست محیطی را رعایت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫اراضی صنعتی اماده در شهرک ها برای پاسخگویی‬ ‫به نیاز س��رمایه گذاران تا ‪ ۱۰‬سال اینده کافی است‬ ‫اما ب��ه دلی��ل مکان یابی نامناس��ب ی��ا مصوبه های‬ ‫س��لیقه ای ب��رای س��اخت ش��هرک های صنعتی در‬ ‫س��ال های گذشته اکنون هیچ تقاضایی برای ورود به‬ ‫برخی شهرک ها وجود ندارد‪ ،‬حال انکه مسئوالن زیر‬ ‫فش��ار تقاضای فراوان برای ساخت شهرک صنعتی و‬ ‫توسعه زیرساخت ها در برخی مناطق هستند‪.‬‬ ‫برگزاری دوره حقوق شهروندی در قم‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫قم گفت‪ :‬با هدف ارتقای سطح خدمت رسانی‬ ‫ب��ه ارباب رج��وع و اگاهی بخش��ی کارکنان به‬ ‫حق��وق اجتماعی‪ ،‬یک دوره اموزش��ی حقوق‬ ‫ش��هروندی در شرکت شهرک های صنعتی قم‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرن��گار «گس��ترش صنعت»‬ ‫از اس��تان ق��م‪ ،‬امی��ر طیبی نژاد ب��ا اعالم این‬ ‫خب��ر اظهار کرد‪ :‬در راس��تای ارتقای س��طح‬ ‫خدمت رس��انی به ارباب رجوع و اگاهی بخشی‬ ‫کارکنان به حقوق اجتماعی‪ ،‬یک دوره اموزش‬ ‫منشور حقوق ش��هروندی و حقوق شهروندی‬ ‫در نظ��ام اداری ب��ا همکاری مرک��ز اموزش و‬ ‫پژوهش ه��ای توس��عه و اینده نگری س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی اس��تان در این شرکت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن ب��اره توضی��ح داد‪ :‬یک��ی از‬ ‫موضوع های��ی ک��ه در اموزه ه��ای دین��ی و‬ ‫همچنی��ن تاکیدات ائم��ه(ع) هم��واره مورد‬ ‫توجه قرار گرفته‪ ،‬رعای��ت حقوق افراد جامعه‬ ‫و همچنین‪ ،‬ایجاد و توسعه تعاون در امور بوده‬ ‫اس��ت و امروز همین اموزه ها پشتوانه ای قوی‬ ‫برای جوامع بش��ری و به ویژه ایران اسالمی به‬ ‫ش��مار می اید‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قم منش��ور حقوق شهروندی‬ ‫و حقوق ش��هروندی در نظ��ام اداری را برامده‬ ‫از روح دس��تورهای دینی و اس�لامی برشمرد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬اس��اس رفتار و ک��ردار جامعه‬ ‫اس�لامی بر صداقت و درس��تکاری است و اگر‬ ‫این دو اصل در جامعه ای نهادینه ش��ود انگاه‬ ‫شاهد رعایت حقوق شهروندی و سالمت نظام‬ ‫اداری خواهیم بود‪.‬‬ ‫تقوی��ت ت��وان تولی��دی و‬ ‫صنعتی کش��ور به نوعی تنها‬ ‫راه��کار مقابله ب��ا تهدید ها و‬ ‫تحریم ه��ای خارجی اس��ت‪.‬‬ ‫نقش ویژه شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی در توس��عه صنعتی‬ ‫و تولیدی کش��ور و همچنین‬ ‫افزای��ش اش��تغال و توس��عه محمدامین بزازی پور فرشی‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫پای��دار انکارناپذی��ر اس��ت‪.‬‬ ‫حمایت از اقتصاد دانش بنیان شهرک های صنعتی البرز‬ ‫و صادرات مح��ور یک��ی از‬ ‫رویکرده��ای مه��م ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان البرز اس��ت و امیدواریم بتوانیم‬ ‫در راستای توسعه اشتغال پایدار در استان گام های موثرتری‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالتی که امروز کش��ور ما با ان دست و پنجه‬ ‫نرم می کند موضوع بیکاری جوانان تحصیلکرده و جویای کار‬ ‫اس��ت و حل این مس��ئله به هیچ ش��کلی جز سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی ممکن نیست‪ .‬واحدهای تولیدی فعال در شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان البرز بس��تر مهم تولید و اش��تغال در کشور‬ ‫هستند اما نخس��تین شرط جذب س��رمایه گذاری خارجی‪،‬‬ ‫جلب رضایت س��رمایه گذاران داخلی بوده و الزم است دولت‬ ‫در زمینه تکمیل زیرساخت ها و راه های دسترسی شهرک های‬ ‫صنعتی حمایت کامل را انجام دهد‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی به عنوان بستر سرمایه گذاری صنعتی‬ ‫نقش مهمی در توس��عه اقتصادی اس��تان البرز دارند‪ .‬استان‬ ‫الب��رز به عنوان قطب فناوری این ظرفیت را دارد تا در زمینه‬ ‫صنعت و در حوزه دانش بنیان فعال عمل کند و ظرفیت توسعه‬ ‫ش��هرک صنعتی موجود نیز وجود دارد و شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی به عنوان شرکت دولتی درام د‪ -‬هزینه ای و توسعه ای‬ ‫وظیف��ه خطیری بر عهده دارد‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬برای اجرای هر چه‬ ‫بهتر وظایف خدمات رسانی در شهرک های صنعتی الزم است‬ ‫تا دس��تگاه های خدمات رس��ان همراهی الزم را برای انتقال‬ ‫زیرساخت ها به شهرک های صنعتی داشته باشند‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز امادگی دارد تا برای حمایت از‬ ‫تولید و عمل به سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی هم در بودجه‬ ‫س��االنه و هم در برنامه شش��م احکام الزم را برای تخصیص‬ ‫بودجه به شهرک های صنعتی به تصویب برساند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید سفیربنگالدش‬ ‫از شهرک صنعتی زاهدان‪-‬میرجاوه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان از بازدید سفیر بنگالدش از شهرک صنعتی زاهدان‪-‬‬ ‫میرجاوه خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به کیفیت مرغوب محصوالت‬ ‫تولیدی در ش��هرک صنعتی یادشده‪ ،‬این بازدید با هدف بستن‬ ‫قرارداد خرید و س��رمایه گذاری مش��ترک در زمینه اب رسانی‪،‬‬ ‫کشاورزی و شیالت بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار «گس��ترش صنعت» از سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬حس��ینعلی س��ارانی افزود‪ :‬در این بازدید س��فیر‬ ‫بن��گالدش خواس��تار هم��کاری بیش��تر نهاده��ای اجرایی و‬ ‫س��ازمان های ذی ربط برای سهولت در بسته ش��دن قرارداد و‬ ‫صادرات محصوالت درخواستی انها به بنگالدش شد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان تاکید کرد‪ :‬عالوه بر س��فیر بنگالدش‪،‬‬ ‫نمایندگان س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی و نمایندگان ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان نیز حض��ور داشتند‪.‬س��ارانی ی��اد اوری کرد‪:‬‬ ‫واحدهای تولیدی اریا ش��یمی تولیدکننده س��موم و کودهای‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬حجت امین تولیدکننده لوله ه��ای پلی اتیلن و تور‬ ‫ماهیگی��ری تولیدکننده ان��واع تورهای ماهیگی��ری‪ ،‬از جمله‬ ‫واحدهای تولیدی بودند که مورد بازدید قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹همایش اقتدار عاشورایی بسیجیان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان همچنین با بیان اینکه همایش اقتدار عاش��ورایی‬ ‫بسیجیان این ش��رکت به دنبال رزمایش بزرگ ‪ ۲۵‬هزار نفری‬ ‫اقتدار عاشورایی بسیجیان برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬بسیج یک حرکت‬ ‫اجتماعی است که در هر جامعه ای با توجه به فرهنگ ان و به‬ ‫شکل های مختلفی بر اثر شرایط خاص به وجود می اید‪.‬‬ ‫سارانی درباره پیشینه بسیج یاد اور شد‪ :‬حتی در دوران صدر‬ ‫اسالم نیز به هنگام حمله کفار و منافقان علیه مسلمانان زمانی‬ ‫که فرمان تشکیل نیروی مبارز علیه انها داده می شد مسلمانان‬ ‫داوطلبانه در مس��اجد گرده��م می امدند تا توان خود را از نظر‬ ‫نیروی انسانی و تجهیزات نظامی برای مقابله با دشمنان اسالم‬ ‫بس��یج کنند‪ .‬وی در زمینه اهمیت بس��یج تاکید کرد‪ :‬انقالب‬ ‫اس�لامی ای��ران که الهام گرفته از اس�لام ن��اب محمدی (ص)‬ ‫بوده از نخس��تین روزه��ای پیروزی با توطئه های گس��ترده و‬ ‫سازمان یافته دش��منان اسالم روبه رو ش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان سیس��تان و بلوچستان یاداور شد‪:‬‬ ‫عظمت اهداف انقالب و گستردگی توطئه های دشمنان‪ ،‬ایجاب‬ ‫می ک��رد که برای حفظ و صیانت از انقالب اس�لامی و ارزش ها‬ ‫و اهداف ان در برابر ش��بیخون ابرقدرت ها دفاع کند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫بع��د از پیروزی انقالب اس�لامی درون اقش��ار میلیونی به طور‬ ‫خودجوش‪ ،‬حرکتی در جهت حفظ و حراس��ت دس��تاوردهای‬ ‫انقالب و پیروزی بزرگی که نصیب امت اس�لامی شده بود‪ ،‬به‬ ‫ وجود امد‪.‬‬ ‫ چهارشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 25‬مهر ‪ 7 1397‬صفر ‪ 17 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 507‬پیاپی ‪2480‬‬ ‫«گسترش صنعت» گزارش می دهد‬ ‫راه اندازی خط تولید موتورسیکلت برقی در اصفهان‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بارها گفته ش��د‪ ،‬صنعت موتورس��یکلت صنعتی فرس��وده بوده که‬ ‫پ��س از نی��م قرن فعالیت در کش��ور‪ ،‬بدون هیچ تغیی��ر و تحولی به‬ ‫لح��اظ فناوری‪ ،‬کار خود را با مونتاژ موتورس��یکلت های چینی ادامه‬ ‫داده اس��ت‪ .‬از اوایل دهه‪ ۹۰‬تنوع موتورسیکلت ها در بازار اوج گرفت‪.‬‬ ‫مدل ه��ای گوناگون از موتورس��یکلت های هندی و نیز حساس��یت و‬ ‫س��ختگیری های کارخانه های مادر برای داخلی سازی نشدن قطعات‬ ‫در کش��وری دیگر‪ ،‬سبب شد بخش��ی از بازار ما در اختیار محصوالت‬ ‫این کش��ور قرار بگیرد‪ .‬روند حرکت صنعت موتورس��یکلت به گونه ای‬ ‫بود که این صنع��ت تبدیل به صنعتی پیرو از صنعت جهانی تنها در‬ ‫استفاده از این وسیله نقلیه شده بود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬این صنعت فراموش ش��ده نخستین پوست اندازی خود‬ ‫را با جایگزینی موتورسیکلت های انژکتوری به جای کاربراتوری که از‬ ‫سال‪ ۹۴‬و حتی پیش از ان به سازندگان اعالم شده بود‪ ،‬در نیمه دوم‬ ‫س��ال‪ ۹۵‬تجربه کرد‪ .‬فعالیت یکنواخت ای��ن صنعت در فاصله ‪۵‬دهه‬ ‫سبب شده بود این طرح جدی گرفته نشود و سازندگان در این مسیر‬ ‫گام های مثبتی برندارند‪ .‬در نهایت نیمه دوم سال‪ ۹۵‬مصوبه ممنوعیت‬ ‫تولید کاربراتوری ها اجرایی ش��د‪ .‬جدی نگرفتن این مصوبه ازس��وی‬ ‫سازندگان به گونه ای بود که این صنعت را با شوک بزرگی روبه رو کرد‪.‬‬ ‫ت�لاش و اعت��راض تولیدکنن��دگان مبنی ب��ر پر ب��ودن انبارها از‬ ‫انجین های کاربراتوری و از بین رفتن س��رمایه ها‪ ،‬با اختالف نظرهای‬ ‫وزارت کش��ور‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ش��هرداری‪ ،‬انجمن‬ ‫س��ازندگان موتورسیکلت‪ ،‬سازمان محیط زیس��ت و پلیس همراه بود‬ ‫و منجر به توقف ‪۵‬ماهه تولید و پالک گذاری این وس��ایل نقلیه ش��د‪.‬‬ ‫در نهایت نیمه بهمن‪ ۹۵‬پالک گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری‬ ‫براس��اس تمهیدات��ی ش��روع و در کمت��ر از ‪۲‬م��اه حجم زی��ادی از‬ ‫کاربراتوری ه��ا وارد انبار تولیدکنندگان و بنکداران ش��د‪ .‬البته تعداد‬ ‫زیادی هم به دلیل مهلت کمی که به انها داده ش��ده بود از تولید باز‬ ‫ماندند‪ .‬به هر حال ظرفیت تولید خط محدود بوده و تیراژ تولید حتی‬ ‫با ‪ ۳‬نوبت کاری مش��خص اس��ت‪ .‬با پیگیری انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫و همچنی��ن صنعتگ��ران‪ ،‬انجین های کاربرات��وری باقیمانده با پالک‬ ‫سال‪ ،۹۵‬فروردین ‪ ۹۶‬تولید و وارد انبارها شدند‪.‬‬ ‫در همی��ن م��دت ‪ ،‬تع��داد مح��دودی موتورس��یکلت برق��ی ب��ه‬ ‫ش��کل «س��ی بی یو» و «س��ی کی دی» وارد بازار ایران ش��د‪ .‬با ورود‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی و تح��والت جهانی در ای��ن صنعت برای‬ ‫جایگزین��ی برقی ه��ا به جای خودروهای با س��وخت فس��یلی‪ ،‬برخی‬ ‫برنده��ای بزرگ این صنعت‪ ،‬بومی س��ازی برقی ها را هم در دس��تور‬ ‫کار خ��ود ق��رار دهند‪ .‬این دس��ته از صنعتگران ب��دون اجبار و برای‬ ‫همراهی با فناوری روز دنیا محصوالت شان را با داخلی سازی بخشی از‬ ‫قطعات اغاز کردند و با کسب تجربه به دنبال توسعه و بومی سازی انها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫یکی از برندهای ملی در صنعت موتورس��یکلت‪ ،‬در میانه این هفته‬ ‫خط تولید موتورس��یکلت برقی خود را راه اندازی کرد‪ .‬این خط تولید‬ ‫با حضور صادق نجفی مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬علیرضا‬ ‫فوالدگر عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫حس��ین مهرعلیزاده اس��تاندار اصفهان‪ ،‬عزیزاله گودرزی معاون دفتر‬ ‫صنایع خودرو نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬قدرت اله‬ ‫نوروزی شهردار اصفهان‪ ،‬علیرضا صلواتی معاون حمل ونقل شهرداری‬ ‫اصفهان و مدیران این واحد تولیدی در اصفهان گشایش یافت‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان افسران جنگ اقتصادی‬ ‫در کمتر از ‪۲‬سال تحوالت اساسی‬ ‫در صنعت موتورس��یکلت کشور رخ‬ ‫داده و تجربه ه��ای جدیدی در این‬ ‫راستا به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫در ابت��دای ایین گش��ایش خط‬ ‫تولید موتورسیکلت برقی در استان‬ ‫اصفهان ص��ادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به س��خن پرداخت و‬ ‫گفت‪۱۱ :‬هزار واحد تولیدی در اصفهان پروانه‬ ‫کسب وکار دریافت کرده اند که بیش از ‪۷‬هزار‬ ‫واحد فعال هستند‪ .‬اصفهان نخستین استانی‬ ‫است که کمترین واحد تعطیلی در این بخش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تم��ام اهداف و برنامه های وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در حوزه مربوط به‬ ‫صنعت و استراتژی های ان در راستای حمایت‬ ‫از تمام تولیدکنن��دگان به ویژه در این مقطع‬ ‫زمانی است‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره اینک��ه در واحدهای بزرگ‪،‬‬ ‫تولید نس��ل به نس��ل ادامه یافته‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫بس��یار مطلوب اس��ت ک��ه برخی به ش��کل‬ ‫خانوادگی‪ ،‬نس��ل به نس��ل در صنعت فعالیت‬ ‫دارند و در هر دوره به توسعه ان می پردازند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با‬ ‫بیان اینکه صنعتگران در این ش��رایط سخت‪،‬‬ ‫افس��ران خط مقدم جنگ اقتصادی هس��تند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬از این رو‪ ،‬وزارتخانه به دنبال دس��تور‬ ‫رئیس جمه��وری ب��رای نوس��ازی ‪۲۴۰‬ه��زار‬ ‫خ��ودرو در حوزه س��نگین‪ ،‬تس��هیالتی را در‬ ‫راس��تای حمایت از صنعتگران در دستور کار‬ ‫قرار داده و این امر برای س��ایر محصوالت نیز‬ ‫در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹منفی بافی برخی در مقابل تولید‬ ‫نجفی در ادامه به موضوع حمل ونقل ترکیبی‬ ‫در کالنش��هرها اشاره کرد و گفت‪ :‬در راستای‬ ‫هوای پاک با توجه به ش��رایط زیست محیطی‬ ‫کش��ور‪ ،‬حمل ونقل ترکیبی در برنامه دولت و‬ ‫وزارتخانه قرار دارد که موتورس��یکلت برقی و‬ ‫انژکتوری نیز شامل ان می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ادامه با اعالم پش��تیبانی‬ ‫س��ایر نهاده��ای دولت��ی از جمله‬ ‫ش��هرداری ها از ط��رح خودروهای‬ ‫برق��ی از جمل��ه موتورس��یکلت ها‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در این زمین��ه عالوه بر‬ ‫دولت‪ ،‬ش��هرداری های کالنش��هرها‬ ‫به دنب��ال حمایت از موتورس��یکلت های برقی‬ ‫بوده و به توسعه انها کمک می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در بحث واردات قطعاتی‬ ‫که در داخل هنوز بومی سازی نشده اند دولت‬ ‫با تمهیداتی از جمله کاهش تعرفه واردات انها‬ ‫و نیز اختصاص ارز نیمایی س��عی در توس��عه‬ ‫و حمای��ت از صنعت دارد‪ .‬البته در راس��تای‬ ‫کمک به بازار تقاضا هم شهرداری با پرداخت‬ ‫تسهیالت به خریداران‪ ،‬انها را تشویق به خرید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬کالنش��هرهای کش��ور براس��اس‬ ‫نیازش��ان امادگ��ی دارند بی��ش از ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت خریداری کنن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬به‬ ‫لحاظ بازار تقاضا مش��کلی وجود ن��دارد زیرا‬ ‫تقویت بازار ب��رای خرید وس��ایل حمل ونقل‬ ‫برقی جزو سیاس��ت های دولت اس��ت‪ .‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران با امکاناتی‬ ‫که در اختیار دارد در حال حمایت از واحدهای‬ ‫کوچک و متوسط در این راستا است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به بازدیدهای خود از واحدهای‬ ‫صنعت��ی گفت‪ :‬در بازدیدی ک��ه از واحدهای‬ ‫ش��هرک صنعتی رازی اصفهان داش��تم بیش‬ ‫از ‪۳۰‬واحد قطعه س��از در حوزه موتورسیکلت‬ ‫فعالی��ت دارند که قطعات م��ورد نیاز کارخانه‬ ‫موتورسیکلت س��ازی ای��ن ش��هرک را تامین‬ ‫می کنند‪ .‬این تالش ه��ا باید درس و تجربه ای‬ ‫باش��د برای کس��انی که با بیان ن��کات منفی‬ ‫روحی��ه تولیدکنن��دگان را تضعیف می کنند‪.‬‬ ‫امروز بیش از ‪۴۵۰‬نفر به طور مستقیم و بیش‬ ‫از ه��زار نفر به طور غیرمس��تقیم ب��ا کارخانه‬ ‫موتورسیکلت سازی اصفهان همکاری دارند که‬ ‫ضروری اس��ت این روحیه تالشگر را در تمام‬ ‫واحدهای صنعتی کشور توسعه داد‪.‬‬ ‫‹ ‹همه همراه دولت باشند‬ ‫نجف��ی با تاکید بر حمای��ت دولت از بخش‬ ‫تولید گفت‪ :‬البته در این زمینه مشکالتی هم‬ ‫وجود دارد اما این مس��ائل هرگ��ز نباید مانع‬ ‫تولید شود‪ .‬از این رو‪ ،‬در نشستی که با معاونان‬ ‫قوه قضاییه داشتیم گزارشی از وضعیت تولید‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط ارائه ش��د‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت با بیان وضعیت واحده��ای تولیدی‬ ‫در شهرک های صنعتی ازسوی محسن اژه ای‪،‬‬ ‫معاون دس��تگاه قضا دستور داده شد هر جای‬ ‫کش��ور ک��ه واحد تولیدی ازس��وی دس��تگاه‬ ‫قضایی و حقوقی پلمب شده اطالع رسانی و به‬ ‫سرعت رس��یدگی و بازگشایی شود‪ .‬همچنین‬ ‫هر جا انباری از مواد اولیه تولید پلمب ش��ده‪،‬‬ ‫به ان رس��یدگی و رفع پلمب شود‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی که کشور قرار گرفته باید همه نهاد ها‬ ‫با دولت همراه باشند‪.‬‬ ‫نجفی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬با توافقی که‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران با بانک مرکزی انجام داده مقرر ش��ده‬ ‫از‪۲۰۰‬هزارمیلیارد تومان یارانه اختصاص داده‬ ‫شده ‪۲‬هزارمیلیارد تومان تسهیالت به صنایع‬ ‫کوچک و متوسط کشور پرداخت شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ا توافق��ی ک��ه ب��ا مجتب��ی‬ ‫خس��روتاج‪ ،‬مدی��ر س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫درب��اره موض��وع ص��ادرات‪ ،‬از ‪۱۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان��ی که در بودجه س��االنه ‪ ۹۷‬تبصره ‪۱۶‬‬ ‫وج��ود دارد اولوی��ت نخس��ت ب��رای صنایع‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط در نظ��ر گرفت��ه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬امس��ال برنامه ریزی ش��ده تعداد‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط افزایش‬ ‫یاب��د که در این راس��تا تعداد ای��ن واحدها از‬ ‫‪۱۳۰۰‬ب��ه ‪۴‬هزار واحد رس��ید‪ .‬ب��ا تالش های‬ ‫انجام شده شرایط صادرات برای این واحدهای‬ ‫تولید نیز فراهم شده است‪.‬‬ ‫همراهی بخش دولتی و خصوصی نتیجه داد‬ ‫در ادامه رحیم خداپس��ند‪ ،‬مدیرعام��ل کویرموتور گفت‪:‬‬ ‫این واحد تولیدی با ‪۴‬خط تولید و اش��تغال بیش از ‪۴۰۰‬نفر‬ ‫به طور مس��تقیم و حدود ‪1800‬نفر به طور غیرمس��تقیم در‬ ‫حال فعالیت اس��ت‪ .‬طرح بومی س��ازی موتورس��یکلت های‬ ‫برقی پروژه ای بود که از ‪۲‬س��ال پیش در راستای هوای پاک‬ ‫پیگیری شد و در نهایت امسال به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تجهیزات این کارخانه اظهارکرد‪ :‬محصوالت‬ ‫براس��اس فن��اوری و اس��تانداردهای روز دنیا تولید می ش��وند و اماده‬ ‫شماره گذاری هستند و به دنبال این هستیم که بتوانیم حداکثر رضایت‬ ‫مشتریان را کسب کنیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت با اش��اره به محصوالت تولیدی این واحد ادامه داد‪:‬‬ ‫‪۸۰‬درص��د تولیدات این واحد مربوط به موتورس��یکلت های انژکتوری‬ ‫اس��ت و ‪۲۰‬درصد شامل انواع برقی ها می شود‪ .‬البته با توجه‬ ‫ب��ه دغدغه ای��ن مجموعه در م��ورد هوای پاک و س�لامت‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬تالش داریم در سال‪ ۹۸‬بیش��تر تولیدات ما‬ ‫ی باش��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫در حوزه ان��واع موتورس��یکلت های برق ‬ ‫کویرموت��ور درباره هدف گذاری کویرموت��ور اعالم کرد‪ :‬هدف‬ ‫این اس��ت که فرات��ر از مونتاژ‪ ،‬داخلی س��ازی قطع��ات را با‬ ‫جدی��ت پیگی��ری کنی��م و به لح��اظ تامین انه��ا بی نیاز از‬ ‫واردات باشیم‪.‬‬ ‫خداپس��ند با بیان چالش های تولید در پایان گفت‪ :‬برای رسیدن به‬ ‫اهداف برنامه ها‪ ،‬مش��کالت بس��یاری وجود داش��ت اما همراهی بخش‬ ‫دولتی منجر به این شد تا پروژه های توسعه ای به ثمر برسد که گشایش‬ ‫خط تولید موتورسیکلت های برقی یکی از انها است‪.‬‬ ‫کاهش تولید موتورسیکلت در کشور‬ ‫همچنین در این نشس��ت مجید رضایی‪ ،‬مدیر استراتژیک این واحد‬ ‫صنعتی با اش��اره به همکاری های بین المللی این مجموعه گفت‪ :‬تمام‬ ‫تالش ما این است که با همکاری و مشارکت شریکان چینی باتری های‬ ‫م��ورد نیاز خود را در داخل تولید کرده و به لحاظ ارزبری وابس��تگی‬ ‫کمتری به واردات داشته باشیم‪.‬‬ ‫او با پرداختن به مش��کالت صنعت موتورس��یکلت کش��ور افزود‪ :‬با‬ ‫ش��روع تحریم ها در اوایل ده��ه‪ ۹۰‬تعداد واحده��ای تولیدی در این‬ ‫صنع��ت کاهش یافته که در ادامه با توقف تولید موتورس��یکلت های کاربراتوری‬ ‫شوک دیگری به این صنعت وارد شد‪ .‬همچنین اجباری شدن ارتقای این وسیله‬ ‫نقلی��ه از ی��ورو‪ ۳‬به یورو‪ ۴‬چالش دیگری بود که تولیدکننده با ان روبه رو ش��د‪.‬‬ ‫البته اجباری ش��دن استانداردهای یورو‪ ۴‬به سال‪ ۹۸‬محول شد تا در این فاصله‬ ‫صنعتگر بتواند خود را برای حرکت به ان سو با مدت زمان بیشتری مجهز کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت موتورس��یکلت تصریح کرد‪ :‬درحال حاض��ر از یک صد واحد‬ ‫صنعتی در بخش تولید موتورسیکلت‪ ،‬به تنها ‪۳۵‬واحد فعال رسیده اند‪ .‬همچنین‬ ‫پیش بینی می شود این تعداد برای سال‪ ۹۸‬به ‪۲۰‬واحد برسد‪.‬‬ ‫رضایی با بیان امار تولید و واردات موتورس��یکلت به کش��ور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیش‬ ‫از ‪۱۴‬میلیون موتورس��یکلت در ‪۵‬س��ال گذشته وارد یا تولید شده که عمده این‬ ‫امار مربوط به سال‪ ۱۳۷۶‬است که تولید براساس پایه موتورسیکلت های چینی‬ ‫بود‪ .‬به این ترتیب حدود یک میلیون موتورس��یکلت در این سال تولید و به بازار‬ ‫عرضه شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین حدود ‪۵‬میلیون موتورسیکلت در ‪۱۰‬سال گذشته تولید و‬ ‫عرضه شده که در ادامه از میانگین ‪۵۰۰‬هزار موتورسیکلت در سال به ‪۱۵۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت در س��ال‪ ۹۶‬و نیمه نخس��ت‪ ۹۷‬رسید‪ .‬این امر هش��داری برای‬ ‫وضعیت ترافیکی کالنش��هرها و الودگی هوا و همچنین کمبود جای پارک برای‬ ‫صاحبان خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای توانمندی های صنعتی‬ ‫رضایی با بیان اینکه ‪۱۰‬درصد س��هم بازار موتورس��یکلت کشور به‬ ‫اس��تان اصفهان تعلق دارد‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪۲۶۰‬هزار موتورس��یکلت در‬ ‫‪۷‬س��ال گذش��ته در این اس��تان خرید و فروش ش��ده که به ‪۳۷‬هزار‬ ‫موتورسیکلت در سال می رسد‪.‬‬ ‫مدیر کارخانه کویرتایر با اش��اره به فعالیت این واحد صنعتی کشور‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ای��ن واحد صنعت��ی با توجه به چش��م انداز تغیی��ر فرهنگ و نگرش‬ ‫جامعه نس��بت به استفاده از این وس��یله نقلیه‪ ،‬ایمنی و رضایت مشتریان‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات پس از فروش و مسئولیت در قبال محیط زیست‪ ،‬خود را ملزم به تولید‬ ‫محصوالت پاک کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن وی با بی��ان اینکه بیش از ‪۲‬دهه از خ��روج ژاپنی ها و اروپایی ها از‬ ‫صنعت موتورس��یکلت نگذشته بود که محصوالت روس��ی‪ ،‬چینی و هندی بازار‬ ‫کشور را در اختیار گرفتند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این راستا سعی شد بومی سازی تولیدات‬ ‫چالش های موردنظر را پشت سر بگذاریم از این رو‪ ،‬در سال‪ ۱۳۸۷‬این تحول رقم‬ ‫خورد و تولیدات با داخلی سازی بیشتر همراه شد‪.‬‬ ‫مدیر اس��تراتژیک ای��ن واحد صنعتی یاداور ش��د‪ :‬مجم��وع قوانین گمرکی‪،‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬اس��تاندارد‪ ،‬محیط زیس��ت و پلیس کش��ور در طول ‪۲‬دهه همکاری با‬ ‫محصوالت چینی س��بب شد ورود‪ ،‬تولید و ش��ماره گذاری محصوالت اروپایی و‬ ‫ژاپنی با مغایرت های قانونی روبه رو و دچار چالش ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬حمایت های‬ ‫بخش دولتی با بخش خصوصی باعث ارتقای محصوالت داخلی شده که گشایش‬ ‫و راه اندازی این خط تولید موتورسیکلت برقی یکی از انهاست‪.‬‬ ‫رضای��ی در پایان اظهارکرد‪ :‬در مدت ‪۳‬س��ال متوالی این برند توانس��ت مقام‬ ‫نخست را در امر خدمات پس از فروش و رضایتمندی مشتریان کسب کند‪.‬‬ ‫مشوق های دولتی‬ ‫علیرضا صلواتی‪ ،‬معاون حمل ونقل شهرداری اصفهان نیز در این ایین گفت‪ :‬در‬ ‫زمینه حمایت از موتورس��یکلت های برقی‪ ،‬شهرداری این استان ‪۵۰‬جایگاه شارژ‬ ‫تعریف کرده است‪ .‬همچنین در شورای ترافیک استان قرار است محدوده ای ویژه‬ ‫این نوع موتورسیکلت ها و نیز دوچرخه ها تعیین شود تا صاحبان انها با مشکالت‬ ‫کمتری در سطح شهر تردد داشته باشند‪.‬‬ ‫وی درباره پرداخت تسهیالت به خریداران نیز خاطرنشان کرد‪ :‬در مذاکراتی که‬ ‫با یکی از بانک های کشور داشتیم مقرر شد تسهیالتی در قالب وام قرض الحسنه‬ ‫به خریداران این وسایل نقلیه پرداخت شود‪.‬‬ ‫تمام این امور در راس��تای تش��ویق افراد جامعه برای‬ ‫استفاده از وسایل نقلیه پاک است‪.‬‬ ‫صلوات��ی اف��زود‪ :‬امی��د اس��ت ح��دود ‪۵۰۰‬ه��زار‬ ‫موتورسیکلت برقی تا سال‪ ۱۴۰۰‬وارد ناوگان حمل ونقل‬ ‫این اس��تان ش��ود و مردم مبادرت به خرید و استفاده از‬ ‫این وسیله پاک کنند‪.‬‬ ‫االیندگی موتورسیکلت ها‬ ‫اس��تاندار اس��تان اصفهان اخرین س��خنران این‬ ‫ایی��ن بود‪ .‬وی درباره س��اخت موتورس��یکلت های‬ ‫برقی در این واحد صنعتی گفت‪۳۵ :‬درصد الودگی‬ ‫کالنش��هرها ناشی از سوخت خودروهاست‪ .‬در واقع‬ ‫با استارت خودرو ازس��وی صاحب ان علیه زندگی‬ ‫س��الم قدم برمی داری��م‪ .‬اما در این راس��تا می توان‬ ‫خالقیت و ابتکار داشت و با جایگزینی انها با وسایل‬ ‫نقلیه پاک این زیان را به حداقل رساند‪.‬‬ ‫محس��ن مهرعلیزاده با اشاره به تردد یک میلیون‬ ‫و ‪۲۰۰‬هزار خودرو در استان اصفهان افزود‪ :‬به گفته‬ ‫برخی کارشناس��ان هر موتورسیکلت ‪۱۲۵‬سی سی‬ ‫‪۳‬برابر یک خودرو‪ ۴‬س��لیندر مانن��د پراید الودگی‬ ‫دارد‪ .‬البت��ه ای��ن میزان االیندگی منطقی نیس��ت‬ ‫ممکن اس��ت عدد درس��ت تر می��زان الودگی یک‬ ‫موتورسیکلت برابر با یک خودرو باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬ش��اید اس��تقبال از این‬ ‫وس��یله نقلیه به دلی��ل حجم کمتر ان نس��بت به‬ ‫خ��ودرو باش��د اما به ه��ر حال درص��د الودگی ان‬ ‫برابر با یک خودرو اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬به لحاظ‬ ‫قیمت ارزان تر از خودرو بوده و برای قشر کم درامد‬ ‫مناسب تر هستند‪.‬‬ ‫استاندار اس��تان اصفهان برای کاهش االیندگی‬ ‫این وس��یله نقلی��ه اظهارک��رد‪ :‬با تبدیل‬ ‫سوخت موتورسیکلت از بنزینی به برقی‬ ‫می ت��وان درص��د الودگی ان را بس��یار‬ ‫کاه��ش داد‪ .‬از این رو‪ ،‬امیدواریم در مدت‬ ‫‪ ۲‬ت��ا ‪۳‬س��ال ‪۴۰۰‬ه��زار موتورس��یکلت‬ ‫بنزینی را در اس��تان اصفهان با نوع برقی‬ ‫جایگزین کنیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬م��ردم به موتورس��یکلت ‪۲‬میلیون‬ ‫تومان��ی با س��رعت ‪۱۲۰‬کیلومتر در س��اعت عادت‬ ‫کرده ان��د و رهای��ی از این امر کمی س��خت به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل کنسرسیوم‬ ‫مهرعلی��زاده با بی��ان اینکه با هم��کاری بانک ها‪،‬‬ ‫ش��هرداری و سازمان بهینه س��ازی مصرف سوخت‬ ‫و ب��ا محوری��ت اس��تانداری کنسرس��یومی در این‬ ‫باره تشکیل شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در طرح جایگزینی‬ ‫موتورس��یکلت های بنزینی فرسوده شهر اصفهان با‬ ‫موتورس��یکلت های برقی تالش ش��ده که این اقدام‬ ‫بدون اینکه هزینه زیادی به صاحب موتورس��یکلت‬ ‫تحمیل کنیم‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫او ی��اداوری ک��رد‪ :‬این خط جدی��د در این واحد‬ ‫صنعتی با ظرفیت تولید یکصد هزار موتورس��یکلت‬ ‫در س��ال خواهد بود و امیدواریم که طرح‬ ‫جایگزینی در کمترین زمان ممکن محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در طرح جایگزینی بخشی از‬ ‫مابه التفاوت را دولت و بخشی هم ازسوی‬ ‫بانک ها و براساس قیمت موتورسیکلت با‬ ‫ارائه تس��هیالت با قس��ط یک تا ‪۲‬سال به‬ ‫خریداران پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تشویق به جای اجبار‬ ‫استاندار اصفهان با بیان اینکه برای فراگیر کردن‬ ‫این وسیله نقلیه نباید اجبار و محدودیتی برای سایر‬ ‫وسایل نقلیه اعمال کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید تالش شود با‬ ‫تش��ویق‪ ،‬خود مردم از این طرح استقبال و مبادرت‬ ‫به خری��د و اس��تفاده از موتورس��یکلت های برقی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مهرعلی��زاده در پای��ان گف��ت‪ :‬امیدواری��م ب��ا‬ ‫هماهنگی ه��ای الزم در ای��ن زمین��ه‪ ،‬برنامه ه��ای‬ ‫موجود درباره موتورس��یکلت های برقی به سرانجام‬ ‫برس��د و بان��وان هم بتوانن��د از این وس��یله نقلیه‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬درباره تولی��د باتری های مورد نیاز‬ ‫و همچنین گواهینام��ه نیز پیگیری های الزم انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 25‬مهر ‪ 7 1397‬صفر ‪ 17 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 507‬پیاپی ‪2480‬‬ ‫ویژه‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایین‬ ‫معارفه مدیرعامل جدید سایپا خواستار شد‬ ‫اگاه سازی افکار عمومی‬ ‫درباره صنعت خودرو‬ ‫اتاق های نشیمن رویایی‬ ‫با صندلی های راحت‬ ‫و صفحه نمایش های‬ ‫بسیار بزرگ که روی‬ ‫‪۴‬چرخ سوار شده اند‬ ‫ترکیب تازه ای در‬ ‫صنعت خودرو به شمار‬ ‫می اید؛ ترکیبی که‬ ‫باعث شده کانسپت های‬ ‫خودران‪ ،‬بخش جذاب‬ ‫صنعت خودرو در‬ ‫روزگار حاضر باشند‬ ‫عصر جدید و تحوالت معماری خودروها‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اتاق های نش��یمن رویایی ب��ا صندلی های راحت و‬ ‫صفحه نمایش های بسیار بزرگ که روی ‪۴‬چرخ سوار‬ ‫ش��ده اند ترکیب تازه ای در صنعت خودرو به ش��مار‬ ‫می اید؛ ترکیبی که باعث شده کانسپت های خودران‬ ‫بخش جذاب صنعت خودرو در روزگار حاضر باشند‪.‬‬ ‫حت��ی اگ��ر بخش��ی از ای��ن تجربه ه��ای طراحی‬ ‫اینده نگرانه در مس��یر توس��عه این خودروها حذف‬ ‫ش��ود‪ ،‬باز هم روش��ن اس��ت ک��ه وس��ایل نقلیه نیاز‬ ‫ب��ه تغیی��رات بنیادی��ن دارند ک��ه کمتر به چش��م‬ ‫می اید‪ .‬همزمان با اضافه ش��دن کارکردهای تازه به‬ ‫وس��ایل نقلیه ازسوی خودروسازان‪ ،‬شمار قطعاتی که‬ ‫وظیفه کنترل خودروها را برعهده دارند‪ ،‬بیشتر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این روند باعث ش��کل گیری س��بک معماری‬ ‫پیچیده ای ش��ده که بروزرس��انی این وس��ایل نقلیه‬ ‫را س��خت تر کرده اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان برای اسان‬ ‫کردن پیش��رفت های عمده فناوری ازجمله رانندگی‬ ‫با خودران ه��ا باید گردش ‪۱۸۰‬درجه ای نس��بت به‬ ‫شیوه های رایج در این صنعت داشته و شمار قطعات‬ ‫ب��ه کار رفته را کمتر کنند‪ .‬انه��ا همچنین باید توان‬ ‫بیشتری در راه اندازی نرم افزارها به دست اورند‪ .‬گلن‬ ‫د ووس‪ ،‬مدیر ارش��د فناوری شرکت جهانی فناوری‬ ‫قطعات خودرویی«اپتی��و»(‪ )Aptive‬به خبرنگاران‬ ‫در این ب��اره گفت��ه ب��ود‪« :‬س��بک معماری س��نتی‬ ‫وسایل نقلیه به شدت در اختیار نرم افزارهای منسجم‬ ‫و مقیاس ناپذی��ر اس��ت‪ .‬ای��ن یعنی(صنعت خودرو)‬ ‫سخت افزارمحور است»‪.‬‬ ‫به گفته این مدیر ارشد حوزه فناوری اگر به صنعت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬جایی که بس��یاری از فعاالنش مهندس��ان‬ ‫س��خت افزاری هستند بیشتر دقت کنیم این صحبت‬ ‫منطق��ی به نظر می رس��د‪ .‬به نظر او صنع��ت خودرو‬ ‫تمایل به جبر و سکون به جای انعطاف و حرکت دارد‬ ‫و این یعنی خودروس��ازی همراس��تا با این طرز فکر‬ ‫تغییر نمی کند‪.‬‬ ‫گلن د ووس برای نمونه به تس�لا به عنوان شرکتی‬ ‫باورند که ساختار شکست خورده وسایل نقلیه امروزی‬ ‫اش��اره می کند که از همان ابتدا با س��اختاری ساده‬ ‫نخواهد توانست این سطح از پیچیدگی را دوام اورده‬ ‫کار خود را شروع و بیشترین کارکردهای نرم افزاری‬ ‫و مدیریت کند‪.‬‬ ‫را ب��ه یک پلتفرم محاس��باتی متمرک��ز متصل کرد‪.‬‬ ‫دووس اظهارکرده بود‪« :‬با اضافه شدن هر کارکرد‬ ‫س��بک معماری تازه ب��ه این خودروس��از اجازه داد‬ ‫جدی��د به یک خودرو یک واح��د کنترل الکترونیک‬ ‫در بروزرس��انی های بی س��یم و الکترونیکی یک سر‬ ‫نی��ز می ای��د و به تدریج همه اینها با ه��م در ارتباط‬ ‫و گردن جلوتر از س��ایر خودروس��ازان جهان باشد‪.‬‬ ‫قرار گرفته و وابس��تگی بین ش��ان به وجود می اید»‪.‬‬ ‫ای��ن قابلی��ت همزمان با توف��ان ایرم��ا در امریکا به‬ ‫به گفت��ه او یک نمونه کوچک پیچیدگی سیم کش��ی‬ ‫موضوعی فراتر از یک ویژگی برای راحتی مش��تریان‬ ‫و توزی��ع برق و سیگنال هاس��ت ک��ه حتی تصورش‬ ‫تس�لا تبدیل شد‪ .‬در ان زمان تسال تالش کرد از راه‬ ‫نیز ب��رای برخی خودروس��ازان ی��ک کابوس بزرگ‬ ‫دور محدوده قدرت باتری وس��ایل نقلیه س��اخت این‬ ‫است‪ .‬برای توانمندس��ازی خودران ها‪ ،‬پردازنده های‬ ‫ش��رکت را برای صاحبان ش��ان افزایش دهد‪ .‬برتری‬ ‫قدرتمند س��اخت ش��رکت های تراشه س��ازی چون‬ ‫تس�لا نسبت به سایر خودروس��ازان جهان این است‬ ‫«انویدی��ا»(‪ )Nvidia‬و «اینتل»(‪ )Intel‬راه خود را‬ ‫که این شرکت برقی ساز‪ ،‬نخستین وسیله نقلیه خود‬ ‫به وس��ایل نقلیه پیدا کرده اند و باتری ها نیز در حال‬ ‫را در عصر فناوری های متصل و هوش��مند س��اخته‬ ‫تقویت و ارتقا هس��تند‪ .‬این ‪۲‬روند به خودروس��ازان‬ ‫اس��ت؛ عصری که به این شرکت اجازه داد خودروها‬ ‫اج��ازه می ده��د کارکردهای چندگان��ه را تنها برای‬ ‫را با قابلیت هایی که در ذهن مدیران انهاست‪ ،‬بسازد‪.‬‬ ‫چن��د واحد کنت��رل موتور ب��ه کار گیرن��د به جای‬ ‫برای س��ایر رقیبان اثبات ش��ده تسال‪ ،‬رسیدن به این‬ ‫اینک��ه تناظر ی��ک به یک کرده و تنه��ا یک کارکرد‬ ‫س��بک معماری نیاز به تالش عمیق تر برای تغییر در‬ ‫را ب��ه یک واح��د کنترل موت��ور اختص��اص دهند‪.‬‬ ‫دیدگاه ها و کارکردها دارد‪ .‬والتر س��الیوان‪ ،‬مدیر یک‬ ‫دنیس نوبلیوس‪ ،‬مدیرعامل «زنویتی»(‪،)Zenuity‬‬ ‫شرکت تامین کننده نرم افزار خودروهای خودران در‬ ‫ش��رکت نرم افزاری فع��ال در فناوری های خودرو در‬ ‫این باره گفت‪« :‬برای خودروهای موجود‬ ‫این زمین��ه گفت‪« :‬اکن��ون در خودرو‬ ‫احتم��ال دارد این دوره گ��ذار تا کامل‬ ‫ایکس س��ی‪(۹۰‬ولوو) ‪۱۱۰‬واحد کنترل‬ ‫ایجاد یک سبک‬ ‫ش��دن ‪۲‬نس��ل زمان ببرد»‪ .‬به گفته او‬ ‫موت��ور مجزا ی��ا واحد پ��ردازش وجود‬ ‫معماری تازه یا به زبان‬ ‫نظر به اینکه وس��ایل نقلیه برقی جدید دیگر تغییر اساسی در دارد»‪.‬‬ ‫از ابت��دا طراحی ش��ده و درگیر میراث‬ ‫ای��ن تثبی��ت به گفته پاتری��ک لیتل‪،‬‬ ‫معماری کنونی چیزی‬ ‫فراتر از تغییر صرف‬ ‫به جامان��ده از س��بک معماری س��نتی‬ ‫نایب رئیس بخش خودروسازی کوالکام‬ ‫نبوده اند‪ ،‬این دوره گذار را س��ریع تر و با در طراحی یک وسیله اکنون درحال روی دادن است‪ .‬بسیاری‬ ‫تنها تغییر یک نسل طی می کنند‪ .‬پس نقلیه جدید است‪ .‬برای از س��امانه های اطالعات‪-‬س��رگرمی و‬ ‫رسیدن به این‬ ‫به نظر می رس��د این خودروها طراحی سبک تازه خودروسازان خوش��ه بندی های دیجیت��ال اکن��ون با‬ ‫ش��ده اند تا مرحله نهایی این دوره گذار‬ ‫تنها یک واح��د کنترل موتور می توانند‬ ‫باید خود را با تمام‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫مدیری��ت ش��وند‪ .‬خودروس��ازان با یک‬ ‫قدرت از رویکرد‬ ‫در عصر ظهور وسایل نقلیه خودران و سخت افزاری که ده ها س��اختار کنترل��ی متمرک��ز خواهن��د‬ ‫طراح در نظر گرفته‬ ‫هوشمند‪ ،‬تولیدکنندگان شروع به جلب‬ ‫توانس��ت بس��یار س��ریع تر و موثرت��ر‬ ‫بودند دور کرده و دیدگاه‬ ‫مش��تری برای میلیون ه��ا خط و کدی جدیدی را جایگزین کنند پاسخگوی نیازهای خودروهای تا دندان‬ ‫کرده ان��د که ای��ن خودروها ب��رای کار‬ ‫مس��لح به فناوری این روزگار باش��ند؛‬ ‫کردن نیاز دارند اما کارشناس��ان بر این‬ ‫مانند تس�لا که ب��ا کنت��رل از راه دور‬ ‫باتری ها در توفان ایرما به داد مشتریان خود رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه لیت��ل‪ ،‬تولیدکنن��دگان می توانن��د از‬ ‫بروزرس��انی های هوش��مند برای ارتقای کارکردهای‬ ‫کل ی��ک خودرو یا قطعه ای خاص اس��تفاده کنند و‬ ‫برای این کار تنها به هدف گیری کنترل کننده اصلی‬ ‫نی��از دارند‪ .‬این بروزرس��انی ها همچنین می تواند به‬ ‫قابلیت های خودرو اضافه کرده یا امنیت نرم افزار ان‬ ‫را افزایش دهد‪ .‬او می گوید‪« :‬بارها شده که ما پس از‬ ‫اینکه خودرو به مرحله تولید رسید چیزهای جدیدی‬ ‫درب��اره امنیت یا کارکردها اموخته ایم‪ .‬خودروها باید‬ ‫برای این منظور بروزرسانی شوند»‪ .‬به گفته نوبلیوس‬ ‫«توانایی فعال ک��ردن کارکردها از راه دور همچنین‬ ‫به تولیدکنندگان اجازه می دهد پس از تایید نرم افزار‬ ‫و بکارگیری س��خت افزار مورد نیاز‪ ،‬سطوح گوناگون‬ ‫رانندگی خودران را بدون نیاز به س��اخت یک وسیله‬ ‫نقلیه جدید به کار گیرند‪.‬‬ ‫نوبلیوس افزود‪« :‬ش��ما می توانید بسته به نیاز خود‬ ‫کارکردها را کم و زی��اد کنید»‪ .‬به هرحال ایجاد یک‬ ‫س��بک معماری تازه یا به زبان دیگر تغییر اساس��ی‬ ‫در معم��اری کنونی چیزی فرات��ر از تغییر صرف در‬ ‫طراحی یک وس��یله نقلیه جدید است‪ .‬برای رسیدن‬ ‫به این سبک تازه خودروس��ازان باید خود را با تمام‬ ‫قدرت از رویکرد سخت افزاری که ده ها طراح در نظر‬ ‫گرفته بودند دور کرده و دیدگاه جدیدی را جایگزین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫انها چاره ای جز بیش��تر بها دادن ب��ه نرم افزارها و‬ ‫انعطاف نش��ان دادن در برابر س��خت افزارها ندارند؛‬ ‫کاری که به تغییر طرز فکر نیاز دارد اما برای صنعتی‬ ‫که س��ال ها به ش��دت به یک رویکرد س��خت افزاری‬ ‫خاص وابس��ته بوده این دوره گذار ساده نخواهد بود‬ ‫زیرا به گفته کارشناسان ساختارهای سازمانی کنونی‬ ‫پیرام��ون چن��د کارکرد خ��اص برای وس��یله نقلیه‬ ‫می چرخد‪.‬کارشناس��ان همچنین به این نکته تاکید‬ ‫دارند ک��ه این دوره گ��ذار باوجود س��ختی ها باید با‬ ‫سرعت بیشتری طی شود‪.‬‬ ‫منبع‪Autonews :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ابراز نگرانی فولکس واگن از توسعه خودروهای برقی‬ ‫مدیر ارش��د اجرایی فولکس واگن درباره توس��عه فناوری خودروهای‬ ‫برقی و کاهش استقبال از خودروهای بنزینی و دیزلی کنونی‪ ،‬ابراز نگرانی‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از وب سایت ‪ ،cleantechnica‬بسیاری‬ ‫از کش��ورهای جهان قصد دارند با هدف مقابل��ه با الودگی هوا و کاهش‬ ‫میزان انتشار االینده ها و گازهای گلخانه ای و حفظ بیشتر محیط زیست‪،‬‬ ‫خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند‪.‬‬ ‫بنابراین بسیاری از شرکت های خودروسازی در جهان عزم خود را برای‬ ‫تولید انبوه خودروهای برقی جزم کرده و از برنامه های خود بدین منظور‬ ‫رونمایی کرده اند‪ .‬افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده‬ ‫بیش��تر از این خودروهای پاک موجب شده شرکت های خودروسازی در‬ ‫سراس��ر جهان ب��ه رقابتی تنگاتنگ در این زمین��ه پرداخته و هر یک از‬ ‫برنامه های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش‬ ‫بیشتر رونمایی کنند‪.‬‬ ‫با اینکه بس��یاری از کارشناس��ان و تحلیلگران ب��ازار خودرو در جهان‬ ‫تصور نمی کردند ک��ه روزی خودروهای برقی و الکتریکی به بازار خودرو‬ ‫جهان راه پیدا کرده و به دس��ت مصرف کنندگان نهایی برسند‪ ،‬بسیاری‬ ‫از شرکت های خودروساز مانند تس�لاموتورز با اجرایی کردن برنامه های‬ ‫جاه طلبان��ه خ��ود‪ ،‬رویای ق��دم گذاش��تن خودروهای پاک و دوس��تدار‬ ‫محیط زیست به خیابان های شهر را تحقق بخشیدند‪.‬‬ ‫این گونه که امار فروش خودروهای برقی در جهان نش��ان می دهد‪ ،‬به‬ ‫نظر می رس��د که استقبال بی نظیری ازسوی مردم و دولت های گوناگون‬ ‫جه��ان از خودروهای پاک برقی ش��ده اس��ت و همگی خواهان توس��عه‬ ‫فناوری تولید وسایل نقلیه پاک برقی هستند‪.‬‬ ‫حاال به تازگی هربرت دیاس‪ ،‬مدیر ارشد اجرایی شرکت فولکس واگن‬ ‫از کاهش ش��دید استقبال همگانی از خودروهای بنزینی و دیزلی کنونی‬ ‫و همچنین توس��عه روزافزون و غیرمنتظره صنع��ت خودروهای برقی و‬ ‫الکتریکی ابراز نگرانی کرده است‪ .‬با اینکه این شرکت در ابتدا به تمسخر‬ ‫برنامه های جاه طلبانه و بلندپروازانه تسالموتورز می پرداخت‪ ،‬اما بعد از ان‬ ‫متوجه ش��د که باید به منظور جا نماندن از گردونه رقابت در خودروهای‬ ‫برقی‪ ،‬خود نیز به توسعه فناوری ساخت این گونه خودروها بپردازد‪.‬‬ ‫فولکس واگن به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های خودروسازی در‬ ‫جهان که بیش��ترین س��هم از بازار خرید و فروش خ��ودرو در اروپا را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪ ،‬به نظر می رسد می خواهد رسوایی خودروهای‬ ‫دیزلی موس��وم به دیزل گیت(‪ ) diesel Gate‬خود را جبران کرده و به‬ ‫توسعه فناوری های نوینی همچون خودروهای خودران و همچنین وسایل‬ ‫نقلیه پاک و دوس��تدار محیط زیس��ت مانند خودروهای برقی و الکتریک‬ ‫بپ��ردازد و بدین ترتیب چه��ره الوده و تخریب نام خ��ود را در جهان از‬ ‫بین ببرد‪.‬‬ ‫ای��ن خودروس��از پرف��روش و پرطرف��دار المانی‪ ،‬پ��س از انکه حدود‬ ‫‪3‬سال پیش به دس��تکاری و تقلب در نرم افزار مدیریت میزان االیندگی‬ ‫خودروهای دیزل��ی تولیدی اش در امریکا متهم و محکوم ش��د‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرف��ت که برای جل��ب اطمینان مردم و دولت ه��ا و همچنین کمک به‬ ‫کاهش میزان انتشار االیندگی به جو زمین و محیط زیست‪ ،‬به طراحی و‬ ‫تولید خودروهای برقی و الکتریکی پاک روی اورد‪.‬‬ ‫فولکس واگن پ��س از اعتراف به تقلب‪ ،‬به پرداخ��ت ‪۴.۳‬میلیارد دالر‬ ‫جریمه محکوم ش��د و هنوز هم با مش��کالت حقوقی در المان و سراسر‬ ‫جهان روبه رو است‪ .‬این شرکت ‪۲۲‬میلیاردیورو را برای پرداخت خسارت‬ ‫اختص��اص داده و همچنان به ایجاد الودگی در محیط زیس��ت در جهان‬ ‫متهم است‪ .‬همه این اتفاق ها موجب شد این خودروساز به منظور جبران‬ ‫خسارت های واردشده‪ ،‬در کاهش انتشار االینده ها و گازهای گلخانه ای به‬ ‫محیط زیست و تولید خودروهای برقی بکوشد‪.‬‬ ‫وی همچنین اش��اره کرد که سرعت توس��عه این فناوری چنان سریع‬ ‫و غیرقاب��ل کنترل اس��ت که دولت های گوناگون نتوانس��ته اند برای انها‬ ‫قانون گذاری کرده یا به وضع استاندارد برای توسعه و بهره برداری از انها‬ ‫بپردازند‪ .‬یکی دیگر از مش��کالت سرعت بسیار باالی توسعه فناوری های‬ ‫نوین در صنعت خودروس��ازی‪ ،‬احتمال فروپاشی و سقوط پیش از موعد‬ ‫صنعت تولید خودروهای بنزینی و دیزلی است‪.‬‬ ‫ایی��ن معارفه مدیرعامل جدید و تکریم مدیرعامل پیش��ین‬ ‫س��ایپا ب��ا حضور معاون��ان وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫برخی مدیران ارش��د صنعت خودرو در س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران برگزار ش��د‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رئیس هیات عامل س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) در این ایین ضمن‬ ‫تش��کر از زحمات محسن قاس��م جهرودی مدیرعامل پیشین‬ ‫س��ایپا و معرف��ی محمدرضا س��روش مدیرعام��ل جدید این‬ ‫گ��روه خودروس��ازی‪ ،‬تاکیدک��رد‪ :‬امروز صنعت خ��ودرو اماج‬ ‫حم�لات گوناگون و بی رحمانه ای قرار گرفته اس��ت و در این‬ ‫میان همگان موظف به روش��نگری درباره وضعیت این صنعت‬ ‫هس��تیم‪ .‬منصور معظمی با اش��اره به شرایط سخت کشور در‬ ‫دوران تحریم گفت‪ :‬تاریخ ‪۴‬نوامبر بس��یار زودتر اتفاق افتاده و‬ ‫به طور قطع امریکا قادر نخواهد بود صادرات نفت ایران را صفر‬ ‫کند‪ .‬معظمی با بیان اینکه این سخن بیهوده ای است که گفته‬ ‫می شود صادرات نفت ایران را به صفر می رسانند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایران ‪40‬س��ال گذشته با تحریم دس��ت به گریبان بوده و این‬ ‫دوران را پی��ش از ای��ن گذرانده اس��ت‪ .‬مع��اون وزیر و رئیس‬ ‫هیات عام��ل ایدرو در این ایین با اش��اره به ت��ردد ‪۱۹‬میلیون‬ ‫خودرو در کش��ور و اینکه به ط��ور میانگین به ازای هر خانواده‬ ‫ایرانی یک خودرو وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مسائل این صنعت بسیار‬ ‫فرات��ر از حوزه تخصص��ی صنعت و اقتصاد ب��وده و دارای اثار‬ ‫عمیق و گسترده اجتماعی است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس در اگاه سازی بیشتر افکار عمومی از ابعاد‬ ‫گوناگون این صنعت همه مس��ئول هس��تند‪ .‬به گفته معظمی‬ ‫ارائ��ه تصویر روش��ن و نزدیک به واقعیت ح��ق افکار عمومی‬ ‫اس��ت و رفع التهاب کاذب از بازار خودرو در سایه این موضوع‬ ‫محقق خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬منطقی و منصفانه نیس��ت که‬ ‫س��وداگران با ایجاد التهاب از بازار خودرو سود ببرند و این در‬ ‫حالی است که واحدهای تولیدکننده با وجود مشکالت‪ ،‬تولید‬ ‫را با ش��مارگان خوبی ادامه می دهند‪ .‬رئیس هیات عامل ایدرو‬ ‫برخی بدعهدی های شریکان خارجی را باعث تاخیر در تحویل‬ ‫خودروهای خاص دانس��ت و تاکیدک��رد‪ :‬به طور قطع از طریق‬ ‫قوانین بین المللی‪ ،‬پایبند نبودن شریکان تجاری در تعهداتش‬ ‫پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از قطعه س��ازان که با وج��ود فرازوفرودهای‬ ‫نقدینگی‪ ،‬همواره در کنار خودروسازان و تولید داخل بوده اند‪،‬‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تیراژ در نیمه دوم سال‬ ‫در ادام��ه ای��ن ایی��ن محس��ن‬ ‫صالحی نیا‪ ،‬معاون ام��ور صنایع وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت هم گفت‪:‬‬ ‫امیدوار هستیم تولید خودرو در نیمه‬ ‫دوم امسال با تیراژ بیشتری ادامه پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬با تم��ام قدرت در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همه‬ ‫ارکان کشور از جمله مجلس شورای اسالمی از صنعت خودرو‬ ‫حمایت می کنیم و امیدوار هس��تیم شرکت های خودروسازی‬ ‫در نیم��ه دوم س��ال با توان بیش��تر‪ ،‬تولی��د را افزایش داده و‬ ‫هزینه های موجود را با تیراژ بیشتر مدیریت کنند‪.‬‬ ‫صالحی نیا تصریح کرد‪ :‬پرداختن به موضوع خودرو با توجه به‬ ‫گس��تردگی نقش این کاال در زندگی روزمره جامعه‪ ،‬طبیعی و‬ ‫ضروری است و باید به ان توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر بنگاهداری حرفه ای‬ ‫مدیرعامل پیش��ین گروه خودروس��ازی س��ایپا نیز در ادامه‬ ‫ای��ن ایین با بیان اینکه هرامدنی رفتن��ی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت‬ ‫خودرو در ‪۲۰‬س��ال گذشته به عنوان یک صنعت پیشرو بوده و‬ ‫پیچ وخم های زیادی را طی کرده است‪.‬‬ ‫محسن قاسم جهرودی‪ ،‬با قدردانی از زحمات همکاران خود‬ ‫در گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت‪ :‬به تولید در شرایط فعلی‬ ‫مانند نوعی عبادت می اندیشم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اش��تغال ناشی از تولید جزو باقیات صالحات و‬ ‫اورده اصلی فعاالن عرصه صنعت است و باید به ان ارج نهاد‪.‬‬ ‫همچنی��ن محمدرض��ا س��روش‪ ،‬مدیرعام��ل جدی��د گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا هم در این ایین تمرکز ب��ر بنگاهداری‬ ‫حرفه ای را ضامن پویایی اقتصاد و ایجاد تولید بهره ور برشمرد‬ ‫و اظهار امیدواری کرد این شرایط در سایپا بیش از پیش فراهم‬ ‫شود و تولید با قدرت بیشتر ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫محمدرضا س��روش از س��ال‪ ۷۴‬تا ‪ ۷۶‬معاون توسعه ساخت‬ ‫داخل گروه بهمن‪ ۷۶ ،‬تا ‪۸۶‬مدیرعامل گروه بهمن و ‪ ۹۰‬تا ‪۹۴‬‬ ‫مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه بهمن بوده و اخرین سمت‬ ‫وی رییس هیات مدیره شرکت لوله و ماشین سازی ایران است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پ��س از وزارت محمد ش��ریعتمداری در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محس��ن قاس��م جهرودی جایگزین‬ ‫مهدی جمالی شد‪.‬‬ ‫ چهارشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 25‬مهر ‪ 7 1397‬صفر ‪ 17 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 507‬پیاپی ‪2480‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کارت سوخت ُمسکن است‬ ‫درحال حاض��ر نی��از ب��ه‬ ‫س��وخت همچنان باال است و‬ ‫ارز با افزایش ن��رخ زیادی در‬ ‫مقابل ریال روبه رو اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫این روند افزایش��ی ادامه پیدا‬ ‫کن��د بس��یاری از کاالها برای‬ ‫همسایه های ایران از جذابیت‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫قیمت��ی برخ��وردار و اق�لام‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده‬ ‫دیگری نی��ز به خارج از مرز ها‬ ‫اقتصاد عالمه طباطبایی‬ ‫قاچاق می ش��وند‪ .‬اگر دالر به‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان برس��د قاچاق‬ ‫اب ه��م به صرفه خواهد ب��ود‪ .‬این موضوع در ش��رایطی که‬ ‫ارزش پول ملی کاهش یابد‪ ،‬طبیعی است‪ .‬یکی از راه حل های‬ ‫مش��کالت کنونی در قاچاق بنزین‪ ،‬افزایش نرخ کلی در تمام‬ ‫اجناس اس��ت تا صرفه اقتص��ادی برای خروج بنزین و برخی‬ ‫اق�لام از مرز ه��ا از بین ب��رود‪ .‬این راهکار با خود مش��کالت‬ ‫بسیاری به همراه می اورد‪.‬‬ ‫ایا با فعال کردن دوباره کارت سوخت‪ ،‬مشکالت مربوط به‬ ‫بنزین حل می ش��ود؟ نباید اشتباه های گذشته را تکرار کنیم‬ ‫و س��ازکاری که قبال دنبال شده بو د را پیگیری کنیم‪ .‬راهکار‬ ‫ت یک راهکار مقطعی بود که پیش تر ان را دنبال‬ ‫کارت سوخ ‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫برخی می گویند با کارت س��وخت می توان جلوی فس��اد و‬ ‫قاچ��اق را گرفت‪ .‬به نظر من‪ ،‬کارت س��وخت نه تنها مش��کل‬ ‫قاچاق بنزین را حل نمی کند بلکه به قاچاق مش��روعیت نیز‬ ‫می دهد‪ .‬برای اینکه بتوانیم با مش��کالت قاچاق بنزین مقابله‬ ‫کنی��م بای��د راهکاری پیدا کنی��م و انگیزه قاچ��اق را از بین‬ ‫ببریم‪ .‬هر فعالیتی که س��ود اور باش��د عده ای به دنبال انجام‬ ‫ان می رون��د‪ .‬ب��ا توجه به ش��رایطی که داری��م و نرخ اب در‬ ‫ایران از سایر کش��ورها پایین تر است‪ ،‬باید منتظر قاچاق اب‬ ‫نیز باش��یم‪ ،‬ایا برای اب هم می توانیم کارت در نظر بگیریم؟‬ ‫بهتری��ن راه حل این اس��ت که س��وداوری را از کاالهایی که‬ ‫قاچاق می ش��ود بگیریم تا انگی��زه ان از بین برود‪ .‬وقتی نرخ‬ ‫متغیر ه��ای اقتص��ادی و نرخ کاالها در یک س��ازکار طبیعی‬ ‫به درس��تی تعیین نش��ود مشکالتی همچون فس��اد و قاچاق‬ ‫ت پیش می اید‪ .‬نباید ش��رایط به گونه ای باشد که بعد‬ ‫سوخ ‬ ‫از انکه به بحران رسیدیم به دنبال راه چاره باشیم‪ .‬مسئوالن‬ ‫باید قبل از عمیق ش��دن مش��کالت به فکر راه چاره باشند‪.‬‬ ‫تا کنون میلیاردها دالر در زمینه بنزین هزینه ش��ده است اما‬ ‫انچنان که باید پاالیش��گاه ها را گسترش نداده ایم‪ ،‬نخستین‬ ‫کار برای کش��ور نفتخیز توسعه دادن صنعت نفت برای قطع‬ ‫وابس��تگی است‪ .‬باید مسئوالن دولتی پاسخ دهند در بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬سال گذش��ته چرا صنعت نفت ایران پیشرفت چندانی‬ ‫نداشته اس��ت‪ .‬باید اوضاع نفت کشور به شکلی هدایت شود‬ ‫که از وابستگی فاصله بگیریم‪.‬‬ ‫کارت سوخت برای شرایط کنونی تنها در حکم یک ُمسکن‬ ‫است و در کوتاه مدت می توان از طریق ان بخشی از مشکالت‬ ‫را ح��ل ک��رد اما باید ب��ه دنبال یک راه ح��ل بلند مدت برای‬ ‫موضوع سوخت بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سهم ‪ ۹۵‬درصدی گاز طبیعی در‬ ‫تامین سوخت نیروگاه های برق‬ ‫بیش از ‪ ۹۵‬درصد سوخت نیروگاه های کشور از اغاز امسال‬ ‫تا نیمه مه ر از طریق گاز تامین شده که نقش بسیار مهمی را‬ ‫در کاهش الودگی برعهده داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا از وزارت نی��رو‪ ،‬در صنعت نیروگاهی‬ ‫مناب��ع متفاوتی برای تامین ان��رژی واحدهای نیروگاه ها‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد که در کش��ور م��ا به دلیل‬ ‫برخ��ورداری از مناب��ع غن��ی نف��ت و گاز‪ ،‬بهره گیری از‬ ‫س��وخت های فس��یلی برای تولید برق مرس��وم تر است‪.‬‬ ‫هم اکنون س��وخت های گاز طبیعی‪ ،‬گازوئیل و مازوت در‬ ‫نیروگاه ها مورد اس��تفاده قرار می گیرند که در این میان‬ ‫گاز طبیعی کمترین الودگ��ی را تولید می کند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫در حال حاضر بیشترین مصرف بخش نیروگاهی کشور از‬ ‫گاز طبیعی تامین می شود‪.‬‬ ‫در سال گذشته گاز تحویلی به نیروگاه های کشور به میزان‬ ‫‪ ۶۶‬میلی��ون مترمکعب و س��وخت مایع م��ازوت و گازوئیل‬ ‫مصرفی ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیون لیتر بوده که نش��انگر مصرف‬ ‫بیش از ‪ ۸۸‬درصدی سوخت گاز در نیروگاه های کشور است‪.‬‬ ‫هم اکن��ون س��وخت اول تمام��ی نیروگاه ه��ای گازی و‬ ‫س��یکل ترکیب��ی‪ ،‬گازطبیعی و س��وخت دوم انه��ا گازوئیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫مص��رف گاز طبیع��ی عالوه بر مزیت های زیس��ت محیطی‪،‬‬ ‫منجر ب��ه کاهش هزینه ه��ای تعمیر و نگه��داری و افزایش‬ ‫قابلیت اطمینان بهره برداری از واحدهای نیروگاهی نس��بت‬ ‫به سوخت مایع است‪.‬‬ ‫براساس براورد انجام ش��ده‪ ،‬گاز مصرفی نیروگاه ها تا پایان‬ ‫شهریور امسال به حدود ‪ ۴۳‬میلیون مترمکعب رسیده که در‬ ‫ ‬ ‫مقایس��ه ب ا سال گذشته حدود ‪ ۷‬درصد و در مقایسه با مرداد ‬ ‫حدود ‪ ۲۱‬درصد رشد پیدا کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬گازوئیل مصرف��ی نیروگاه ه��ا در مدت زمان‬ ‫یاد شده به یک هزار و ‪ ۷۱‬میلیون لیتر و نفت کوره مصرفی‬ ‫نیروگاه ها تا پایان ش��هریو ر امسال به یک هزار ‪ ۵۴‬میلیون‬ ‫لیتر رسیده که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲۳‬و ‪ ۳۱‬درصد میزان مصرف سوخت های یاد شده کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫با وزیر انرژی روسیه‬ ‫درباره مسائل عمومی‬ ‫بازار و شرایط تحریم‬ ‫صبحت کردیم‪ .‬امریکا‬ ‫شرایطی را به بازار‬ ‫نفت تحمیل می کند‪.‬‬ ‫در واقع سوزنی به‬ ‫خودشان می زنند و‬ ‫بعد اخ اخ می کنند و‬ ‫می گویند بیایید مشکل‬ ‫ما را حل کنید‪ .‬باید به‬ ‫انها گفت الزم نیست به‬ ‫خودتان سوزن بزنید‪،‬‬ ‫تحریم ها را بردارید تا‬ ‫قیمت ها درست شود‬ ‫وزیر نفت با انتقاد شدید به وضعیت قاچاق سوخت‪:‬‬ ‫درباره کارت سوخت هنوز به قطعیت نرسیده ایم‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«چهارمین دوره کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران»‬ ‫با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت‪ ،‬علی کاردر رئیس شرکت‬ ‫ملی گاز ایران‪ ،‬رکن الدین ج��وادی معاون وزارت نفت‬ ‫ای��ران در امور نظارت بر منابع هیدروکربونی‪ ،‬صاحبان‬ ‫صنای��ع تجهیزات نفتی‪ ،‬کارشناس��ان و پژوهش��گران‬ ‫ایرانی و خارجی از روز گذشته به مدت ‪ ۳‬روز در محل‬ ‫مرکز همایش های بین المللی صدا و س��یما اغاز به کار‬ ‫کرد‪ .‬برنامه چهارمین دوره کنگره ش��امل ‪ ۶‬نشست با‬ ‫محوریت باالدس��تی‪ ،‬برق‪ ،‬مدیریت پروژه‪ ،‬پتروشیمی‪،‬‬ ‫گاز و توس��عه پای��دار اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت» موضوع های محوری نشس��ت ها ش��امل نقش‬ ‫بو کار ش��رکت های فعال‬ ‫‪ CSR‬در تغییر فضای کس�� ‬ ‫در ح��وزه صنع��ت‪ ،‬بررس��ی پارادایم ه��ای جدید در‬ ‫باالدس��تی صنعت نفت و گاز‪ ،‬راهبردهای پیشنهادی‬ ‫برای اصالح سیاس��ت ها‪ ،‬س��اختار و مقررات بازار برق‬ ‫ایران‪ ،‬اخرین پیش��رفت های مدیریت پروژه در صنعت‬ ‫نفت و گاز‪ ،‬هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی‪ ،‬نگاهی‬ ‫بر الزامات و چالش ها و اسیب شناس��ی توسعه متکی بر‬ ‫صندوق های بازنشستگی‪ ،‬دورنمای تولید و مصرف گاز‬ ‫و ارتب��اط ان با ش��دت مصرف ان��رژی و تخصیص گاز‬ ‫مازاد اس��ت‪ .‬این کنگره د ر ‪ ۳‬دوره گذشته با مشارکت‬ ‫س��االنه بیش از ‪ ۳۰۰‬ش��رکت کننده خارجی و ‪۴۰۰۰‬‬ ‫ش��رکت کننده داخل��ی و ‪ ۳۰‬س��خنران از مدی��ران و‬ ‫نخبگان ارشد و برجسته داخلی و بین المللی حوزه های‬ ‫نفت و نیرو برگزار شده است‪ .‬از جمله حاشیه های این‬ ‫نشس��ت می توان به برگزاری نمایش��گاه صنایع نفتی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬بیژن زنگنه در چهارمین کنگره راهبردی‬ ‫و نمایش��گاه نفت و نیرو درباره مذاک��ره با وزیر انرژی‬ ‫روس��یه اظهار کرد‪ :‬با وزیر انرژی روسیه درباره مسائل‬ ‫عمومی بازار و ش��رایط تحری��م صبحت کردیم‪ .‬امریکا‬ ‫ش��رایطی را ب��ه بازار نف��ت تحمیل می کن��د‪ .‬در واقع‬ ‫س��وزنی به خودش��ان می زنند و بعد اخ اخ می کنند و‬ ‫می گویند بیایید مش��کل ما را ح��ل کنید‪ .‬باید به انها‬ ‫گفت الزم نیس��ت به خودتان س��وزن بزنید‪ ،‬تحریم ها‬ ‫را بردارید تا قیمت ها درس��ت ش��ود و ب��ازار از حالت‬ ‫بی تعادلی خود خارج ش��ود‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه در‬ ‫بازار کمب��ود عرضه وج��ود دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬هیچ کدام از‬ ‫تولیدکنندگان توان تولید بیشتری ندارند‪ .‬عربستان از‬ ‫ذخایر خود اس��تفاده می کند و درحال حاضر هم دچار‬ ‫چالش سیاسی با یکدیگر شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیم�ت نف�ت ب�ا گردن کلفت�ی کاه�ش‬ ‫نمی یابد‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه نمی توان کمبود عرضه در بازار‬ ‫را با گردن کلفت��ی حل کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ترامپ فکر می کند‬ ‫می تواند با گردن کلفتی نرخ نفت را کاهش دهد‪ .‬زنگنه‬ ‫با تاکید بر اینکه ترامپ می خواهد هر کاری که دوست‬ ‫دارد انجام دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید عکس العمل های بازار‬ ‫را بررس��ی کرد‪ .‬بازار درحال حاضر ملتهب و به ش��دت‬ ‫ت بلکه‬ ‫نگران اس��ت و نگرانی بازار برای این روزها نیس ‬ ‫برای اینده اس��ت‪ .‬کشورهای تولیدکننده نفت یکی از‬ ‫پ��س دیگری تحریم می ش��وند اما این ش��رایط تا کی‬ ‫می تواند ادامه پیدا کند‪ .‬اینده بازار چه خواهد شد؟ وی‬ ‫با تاکید بر اینکه بازار یک ساز کار هوشمند دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همه درحال حاضر نگران هستند و ترامپ نتوانسته انها‬ ‫را قان��ع کند‪ ،‬به همین دلیل بازار مدام دچار مش��کل‬ ‫می شود‪ .‬ما هم جزو بازار هستیم‪.‬‬ ‫در بازار به صورت مرتب ش��اهد تغییرات مهم هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحویل کارت سوخت قطعی نیست‬ ‫امریکا‪ ،‬بازار را با تناقض روبه رو کرده اس��ت و از طرف‬ ‫زنگنه در ادامه با اش��اره به مباحثی که درباره احیای‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬نمی خواهد ن��رخ نفت باال باش��د‪ ،‬البته چین و‬ ‫کارت س��وخت مط��رح می ش��ود‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬کارت‬ ‫اروپا هم به دلیل فش��ار اقتصادی مایل نیستند نرخ باال‬ ‫س��وخت ام��ر پیچیده ای اس��ت و س��همیه بندی یکی‬ ‫برود‪ .‬وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬امریکا به کش��ورهای‬ ‫از روش هایی اس��ت ک��ه فواید و مش��کالتی دارد‪ .‬این‬ ‫تولیدکننده نفت مانند ایران‪ ،‬ونزوئال و روس��یه هجوم‬ ‫موضوع در دولت در حال بررسی است تا ببینیم به چه‬ ‫می اورد و روس��یه را برای تحریم سرمایه گذاری تهدید‬ ‫تصمیمی می رسیم‪.‬‬ ‫کرده اس��ت؛ این به معنی این است که بازار در ‪ ۳‬سال‬ ‫‹ ‹گازهای فلر جمع می شود‬ ‫این��ده با کمبود روبه روخواهد ش��د‪ .‬وزیر نفت با تاکید‬ ‫وزیر نف��ت در ادامه ب��ا تاکید بر اینک��ه جمع اوری‬ ‫بر اینکه بازار هوشمند اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این اتفاق ها‬ ‫گازهای فلر از بیشترین انضباط برخوردار است‪ ،‬توضیح‬ ‫بر نرخ تاثیرگذار است‪ .‬زمانی که اقای رئیس جمهوری‬ ‫داد‪ :‬در حال س��اخت ان جی ال‪ ۳۱۰۰‬در ایران هستیم‬ ‫در نیویورک حضور داش��ت‪ ،‬ترامپ در سخنرانی خود‬ ‫که گازهای منطق��ه را جمع کنیم‪ ،‬همچنین ان جی ال‬ ‫اع�لام کرد اوپک باید قیمت ه��ا را کاهش دهد‪ .‬من به‬ ‫‪ ۳۲۰۰‬در غرب کارون برای جمع اوری گازهای منطقه‬ ‫اقای روحانی یادداش��تی نوشتم که در سخنرانی خود‬ ‫غرب کارون در حال س��اخت است‪ .‬این دو طرح برای‬ ‫اعالم کنن د امریکا مسئول قیمت هاست و برای کاهش‬ ‫پتروشیمی مارون‪ ،‬بندر امام و بیدبلند است که اخرین‬ ‫نرخ بای��د تحریم ها را بردارد‪ ،‬البت��ه اقای مکرون قبل‬ ‫مراحل س��اخت خود را طی می کنند‪ .‬زنگنه ادامه داد‪:‬‬ ‫از رئیس جمه��وری این موض��وع را اعالم کردند‪ .‬وی با‬ ‫ب��ا تکمیل این طرح ه��ا دیگر در منطقه خوزس��تان و‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه ترامپ بازار را نامتعادل کرده اس��ت‪،‬‬ ‫گچساران‪ ،‬گاز همراه نخواهیم داشت‪ .‬ان جی ال دیگری‬ ‫افزود‪ :‬هر روز یک بمب خبری در بازار ایجاد می ش��ود‪.‬‬ ‫در خ��ارک هس��ت که گازه��ای فالت ق��اره در غرب‬ ‫ایران همیشه امنیت عرضه را برای بازار جهانی تضمین‬ ‫خلیج فارس را جمع اوری می کند‪.‬‬ ‫کرده اس��ت و اکنون هم همین طور است‪ .‬ایران دنبال‬ ‫‹ ‹مشکلی با اوپک و غیراوپک نداریم‬ ‫نرخ بی ربط و باال نبوده و همیش��ه معتقد است که نرخ‬ ‫وزیر نفت با اش��اره به همکاری اوپک و غیراوپک در‬ ‫ت اما‬ ‫باال ب��رای مصرف کننده و تولیدکننده مضر اس�� ‬ ‫تعهد کاهش تولید گفت‪ :‬ایران مش��کلی با این موضوع‬ ‫زمانی که نرخ باال می رود‪ ،‬ما مس��ئولیتی نداریم‪ .‬وزیر‬ ‫ن��دار د ام��ا اوپک ی��ک موضوع اس��ت و غیراوپک یک‬ ‫نفت با اشاره به برخی اظهارات ترامپ درباره عربستان‬ ‫موض��وع دیگر؛ باید از مس��ئولیت های اعضای اوپک و‬ ‫ گفت‪ :‬من واقعا افس��وس می خورم که این همه توهین‬ ‫غیراوپک که این ناهمکاری ها از ان ناش��ی می ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ه ملت و دول��ت منطقه می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫چشم پوشی کنیم‪.‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬من درباره تحریم یک کلمه هم‬ ‫‹ ‹اطالعاتی به امریکا نمی دهیم‬ ‫حرف نمی زنم‪ ،‬من قرار نیس��ت به خاطر‬ ‫در سال ‪ ۹۱‬میزان‬ ‫وزی��ر نف��ت همچنی��ن در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی درباره مذاکرات نفت��ی با اروپا تولید بنزین در کشور اینکه مردم را خوشحال کنم حرف هایی‬ ‫به طور متوسط ‪۵۲‬‬ ‫بزن��م و کارهایی که انج��ام می دهم را لو‬ ‫توضیح داد‪ :‬این موضوع دنبال می شود و‬ ‫زمانی که به نتیجه رس��ید‪ ،‬اعالم خواهد میلیون لیتر در روز بده��م‪ .‬زنگنه ادامه داد‪ :‬س��عی می کنند‬ ‫شد‪ .‬بارها اعالم کرده ایم که درباره تحریم بود که این میزان در از م��ا اطالعات بگیرند‪ .‬باید س��عی کنیم‬ ‫شهریور امسال به‬ ‫از این ش��رایط با تدبیر عبور کنیم‪ .‬وزیر‬ ‫اطالعات��ی به امریکا نمی دهیم‪ .‬وزیر نفت‬ ‫‪ ۹۰‬میلیون لیتر در‬ ‫نفت با بیان اینکه برخی از ش��رکت های‬ ‫ضمن تش��ریح اخری��ن اقدام هایی که در‬ ‫روز رسیده است‪.‬‬ ‫خارجی حاضر نیس��تند ب ه دلیل تحریم‬ ‫حوزه ه��ای مختلف صنعت نفت کش��ور‬ ‫بنزین ما را در شرایطی‬ ‫در ایران سرمایه گذاری کنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬من درباره تحریم‬ ‫قرار داد که ترامپ در‬ ‫این به معنی این نیست که نمی توانیم در‬ ‫نیست‬ ‫یک کلمه هم حرف نمی زنم‪ ،‬قرار‬ ‫تحریم های خود از منع‬ ‫برای خوش��حالی مردم حرف هایی بزنم و فروش بنزین به ایران صنعت نفت کاری انج��ام دهیم‪ .‬صنعت‬ ‫نف��ت ایران بیش��تر از پول ب��ه فناوری و‬ ‫کارهایی ک��ه در این حوزه انجام می دهم‬ ‫حرفی نزد‬ ‫مدیریت نیاز دارد‪ .‬پول را می توان از بازار‬ ‫را ل��و بدهم‪ .‬بی��ژن زنگن��ه همچنین در‬ ‫داخل تامین کرد‪ .‬وی با اشاره به وضعیت‬ ‫چهارمی��ن کنگره راهبردی و نمایش��گاه‬ ‫س��اخت داخ��ل گفت‪ :‬وضعیت س��اخت‬ ‫نف��ت و نیرو ب��ا تاکید بر اینکه اندیش��ه‪،‬‬ ‫تجهیزات در صنعت نفت نس��بت به ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫مهم ترین مس��ئله ای اس��ت که می تواند جه��ان را به‬ ‫فرق کرده است‪.‬‬ ‫س��مت خیر تغییر دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این باش��گاه برای‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬ف�از پ�ارس جنوب�ی ب�ه بهره ب�رداری‬ ‫این برگزار شد که فضایی در حوزه اندیشه ورزی ایجاد‬ ‫می رسد‬ ‫ش��ود‪ .‬میهن ما در شرایط خطیری است و با مشکالت‬ ‫زنگن��ه در ادامه با اش��اره به وضعی��ت میدان گازی‬ ‫زیادی روبه رو هس��تیم که بس��یاری از اینها ناخواسته‬ ‫پارس جنوبی گفت‪ :‬تا پایان س��ال ‪ ۳‬فاز از این میدان‬ ‫بوده است‪ .‬یک کشور می خواهد با زور زیاد شرایطی را‬ ‫ه��ر کدام ب��ه ظرفیت یک میلی��ارد فوت مکعب که در‬ ‫به ما تحمیل کند و ما باید با اندیش��ه ورزی جلو برویم‪،‬‬ ‫مجم��وع ‪ ۸۰ ،‬میلیون گاز ترش اس��ت‪ ،‬به مدار می اید‬ ‫نه با احساسات و کارهای روزمره و نمایشی‪ .‬وزیر نفت‬ ‫ک��ه در مجموع ‪ ۲۴‬فاز جنوبی تکمیل می ش��وند‪ .‬وی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه برای ح��ل بحران های کنونی باید از‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه برای تح��رک در اقتصاد باید جریان‬ ‫ظرفیت داخلی حداکثر استفاده را داشته باشیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫توس��عه را در صنعت نفت زنده نگه داریم‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫باالترین ظرفیت داخلی‪ ،‬عقل اس��ت‪ .‬اگر عقل باش��د‪،‬‬ ‫کرد‪ :‬در این راس��تا طرحی در حال اجراست که همان‬ ‫بس��یاری از نزاع های بی ربط جایی ندارد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بس��ته های ‪ ۶‬میلیارد دالری است‪ .‬اجرای این طرح از‬ ‫‪ ۱۱۰۰‬س��ال پیش فردوسی از اندیش��ه ورزی به عنوان‬ ‫ماه اینده اغاز می شود و مناقصه های ان برگزار خواهد‬ ‫بزرگ تری��ن نیاز بش��ر ی��اد کرد و باید گف��ت با وجود‬ ‫ش��د‪ .‬زنگنه ادامه داد‪ :‬این سرمایه باید از داخل تامین‬ ‫گذشت س��ال ها‪ ،‬وضعیت ما فرقی نکرده است و هنوز‬ ‫ش��ود‪ .‬ما اقالم اصلی مورد نی��از را در مناقصه ها عنوان‬ ‫به اندیشه ورزی نیاز داریم‪ .‬زنگنه در ادامه با بیان اینکه‬ ‫کردیم که باید از داخل کش��ور تامین ش��ود‪ .‬نیاز ارزی‬ ‫منشا ثروت و تولید بخش باالدستی است‪ ،‬افزود‪ :‬امروز‬ ‫این بس��ته ها کم است و شرکت ملی نفت ارز معادل را‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پاالیشگاه سیراف در استانه بهره برداری‬ ‫وزیر نفت در ادامه درباره وضعیت پاالیشگاه سیراف‬ ‫توضیح داد‪ :‬ظرفیت این پاالیش��گاه در ابتدا ‪ ۴۸۰‬هزار‬ ‫بشکه بود؛ تصمیم گرفتیم دو پاالیشگاه ان را به عنوان‬ ‫فاز جدی��د پاالیش��گاه خلیج فارس در نظ��ر بگیریم و‬ ‫سرمایه ‪ ۶‬واحد باقی مانده که هر کدام ‪ ۶۰‬هزار بشکه‬ ‫ظرفیت دارند‪ ،‬از طریق منابع داخلی تامین می ش��ود‪.‬‬ ‫ارز م��ورد نی��از ان هم از طریق منابع داخلی ش��رکت‬ ‫مل��ی نفت تامین خواهد ش��د‪ .‬به طور کلی تکمیل این‬ ‫پاالیشگاه به ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نفت خام و ارائه در بورس‬ ‫زنگنه در ادامه با اشاره به عرضه نفت خام در بورس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید بررسی کرد که بورس چگونه با صنعت نفت‬ ‫کار خواهد ک��رد‪ .‬اینکه نفت خ��ام را در بورس عرضه‬ ‫است اما صدها مسئله کوچک دارد‬ ‫کنیم‪ ،‬حرف خوبی ‬ ‫که باید حل ش��ود که کسی اگر در این معامله شرکت‬ ‫می کند‪ ،‬بداند در یک معامله بدون ابهام ش��رکت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬باید به جزء جزء پرس��ش ها پاسخ داده شود تا‬ ‫بتوان اوراقی را در ب��ورس عرضه کرد‪ .‬این بهانه گیری‬ ‫ت بلکه باید تکلیف مردم روش��ن شود‪ .‬وزیر نفت‬ ‫نیس�� ‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬باید همه مس��ائل را حل کنی��م‪ ،‬اگر تعداد‬ ‫بیش��تری فکر باشد‪ ،‬این فرایند س��ریع تر رخ می دهد‪.‬‬ ‫به طور کلی ‪ ۶‬ماه زمان نیاز دارد تا عملیاتی شود‪ .‬مانع‬ ‫ما قانون نیس��ت‪ ،‬اینکه بخواهیم از پ��ول فرد دیگری‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ ،‬مجوزهای ان س��ریع تامین می شود و‬ ‫از پول دولت راحت می توان اس��تفاده کرد‪ ۸۵ .‬میلیون‬ ‫کاسه دور دولت است‪ .‬زنگنه در ادامه با اشاره به بخش‬ ‫باالدس��تی صنعت نفت گف��ت‪ :‬ظرفیت های زیادی در‬ ‫حوزه پاالیشگاه و میعانات گازی وجود دارد‪ .‬پتروشیمی‬ ‫ارزبری بیشتری نس��بت به پاالیشگاه ها دارد و ریال را‬ ‫می ت��وان از منابع داخل تامین ک��رد‪ .‬این اقدام هایی را‬ ‫ن��ه به خاطر نف��ت‪ ،‬بلکه باید به خاطر کش��ور و ایجاد‬ ‫اش��تغال و ثروت انجام داد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هر فردی که‬ ‫م��ن را می بیند‪ ،‬می گوید فرزند م��ن را در وزارت نفت‬ ‫اس��تخدام کنی��د در حالی که ما نی��ازی نداریم و این‬ ‫خالف تدبیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹رکوردشکنی در تولید بنزین‬ ‫وزی��ر نفت در ادامه با تاکید بر اینکه تولید بنزین در‬ ‫کش��ور در س��ال های قبل رکورد زده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬میزان تولید بنزین در کشور به طور متوسط‬ ‫‪ ۵۲‬میلیون لیتر در روز بود که این میزان در ش��هریور‬ ‫امس��ال به ‪ ۹۰‬میلیون لیتر در روز رسیده است‪ .‬بنزین‬ ‫م��ا را در ش��رایطی قرار داد که ترام��پ در تحریم های‬ ‫خ��ود از منع فروش بنزین به ایران حرفی نزد‪ .‬زنگنه با‬ ‫اش��اره به افزایش قاچاق سوخت در کشور گفت‪ :‬وضع‬ ‫قاچاق بنزین الحمداهلل خوب اس��ت و از همه مرزها با‬ ‫موفقیت انجام می شود! این موضوع هم شامل گازوئیل‬ ‫و هم ش��امل بنزین می شود‪ .‬وی با اشاره به تفاوت نرخ‬ ‫س��وخت در ایران و سایر کشورها گفت‪ :‬برای مثال‪ ،‬هر‬ ‫ت��ن گاز مای��ع در ایران ‪ ۱۰‬دالر و در ب��ازار ‪ ۵۰۰‬دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور حت م این موضوع باعث قاچاق می ش��ود‬ ‫که باید ب��رای ان تدبیری در نظ��ر بگیریم‪ .‬وزیر نفت‬ ‫با اش��اره به تولید قیر در کشور گفت‪ :‬از عجایب جهان‬ ‫این است که تولید قیر در ایران ‪ ۵‬میلیون تن و مصرف‬ ‫ان ‪ ۹‬میلی��ون تن اس��ت که ‪ ۳‬میلیون ت��ن ان صادر‬ ‫می شود‪ ۴ ،‬میلیون تن به صورت رایگان برای راه سازی‬ ‫و ‪ ۲‬میلی��ون تن ان مصرف داخل اس��ت‪ .‬خودمان هم‬ ‫نمی دانیم چطور!‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬مهر ‪ 7 1397‬صفر ‪ 17 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 507‬پیاپی ‪2480‬‬ ‫خبر‬ ‫پالستیک هایی‬ ‫که ماندگاری مواد پروتئینی‬ ‫را دو برابر می کند‬ ‫امیرحسین اسماعیل پور‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صادرات کاغذ‬ ‫بسته بندی‪ ،‬امر بسیار‬ ‫خوبی است اما باید‬ ‫در مقابل صادرات‪،‬‬ ‫امکان واردات نیز‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫باید به میزان صادرات‪،‬‬ ‫واردات کاغذ و اخال نیز‬ ‫انجام شود‬ ‫به منظور کاهش اثر گذاری مشکالت بسته بندی بر واحدهای تولیدی پیشنهاد شد‬ ‫چرخش تراز تجاری ضایعات کارتن و کاغذ به سود تولید‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ح��دود ‪ ۸۵۰‬ه��زار ت��ن کاغ��ذ‬ ‫بس��ته بندی در کشور تولید ش��د‪ .‬این در حالی است‬ ‫که نیمه نخست امسال میزان تولید به ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫رسید و تا پایان س��ال‪ ،‬افزایش قابل توجهی می یابد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬اکنون بسیاری از کارخانه های‬ ‫کارتن س��ازی با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت کار می کنند زیرا‬ ‫با کمبود کاغذ بس��ته بندی و اخال (ضایعات کارتن و‬ ‫کاغذ) روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ظرفیت کل اس��تفاده از اخال در‬ ‫کش��ور ساالنه ‪۲‬میلیون تن است اما فقط نیمی از ان‬ ‫در کشور جمع اوری می شود که برای رفع این مشکل‪،‬‬ ‫درخواست ازادسازی واردات اخال مطرح شده است‪.‬‬ ‫ح��دود یک ماه پیش با این موضوع موافقت ش��د که‬ ‫البته با نرخ ارز ازاد انجام می شود‪.‬‬ ‫اث��ار کاه��ش تولی��د کارت و مق��وا در صنع��ت‬ ‫بس��ته بندی مش��کالت بس��یاری را به وجود اورد تا‬ ‫جایی که بخش های مختلف تولیدی برای بسته بندی‬ ‫محصوالت خ��ود دغدغه تامین کارت��ن و جعبه های‬ ‫مقوایی دارن��د و برخی از کارخانه های بزرگ تولید از‬ ‫خریداران تقاضای بازگرداندن کارتن ها را دارند‪.‬‬ ‫این موضوع در مرغداری ها و بسته بندی تخم مرغ ها‬ ‫بیشتر به چشم می خورد چراکه مرغداران برای تامین‬ ‫کارتن و ش��انه تخم مرغ دچار مش��کل ش��ده اند؛ انها‬ ‫ناچارند هر قیمتی ک��ه تولیدکننده تعیین می کند را‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹گران�ی تخم م�رغ بر اث�ر افزای�ش نرخ‬ ‫کارتن‬ ‫س��ید حس��ین موس��وی نژاد‪ ،‬رئیس اتحادیه مرغ‬ ‫تخم گذار خراسان رضوی درباره افزایش نرخ تخم مرغ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در چند روز گذش��ته ش��اهد افزایش نرخ‬ ‫زیادی در تخم م��رغ نبودی م اما نرخ نهاده ها‪ ،‬مکمل ها‬ ‫و پروتئین ه��ا که اجناس وارداتی هس��تند به ش��دت‬ ‫افزای��ش یافته و ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬‬ ‫در این مدت نرخ کارتن و ش��انه تخم مرغ نس��بت به‬ ‫‪ ۲‬ماه پیش ‪ ۲‬برابر شده و حدود ‪ ۲۸۰‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درحال حاضر ن��رخ و هزینه های‬ ‫تولید به شدت افزایش یافته و نرخ اعالم شده تخم مرغ‬ ‫س��ود چندانی برای مرغ��دار ندارد‪ ،‬به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫یکی از ایتم های دیگر افزایش تولید‪ ،‬رعایت مس��ائل‬ ‫بهداش��تی در زمینه بیماری انفلوانزاست؛ همان طور‬ ‫که می دانید در سال گذش��ته حدود ‪۲۴‬میلیون مرغ‬ ‫تخم گذار در کش��ور معدوم شد و سازمان دامپزشکی‬ ‫کشور هم شرایط فوق العاده ای را برای امنیت زیستی و‬ ‫بهداشتی برای واحدها پیش بینی کرده که هزینه های‬ ‫زیادی را به مرغداری ها تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه م��رغ تخم گذار خراس��ان رضوی‬ ‫اف��زود‪ :‬بس��یاری از مرغداری های موجود در اس��تان‬ ‫برای رعایت این ش��یوه نامه ها و اینک��ه بتوانند مجوز‬ ‫جوجه گیری بگیرند‪ ،‬باید هزینه های سرسام اوری در‬ ‫واحدها صرف کنند‪.‬‬ ‫موس��وی نژاد بیان کرد‪ :‬خراس��ان در سال گذشته‬ ‫همکاری مرغداران‬ ‫ ‬ ‫نسبت به سایر اس��تان ها به دلیل‬ ‫و سازمان دامپزشکی‪ ،‬کمتر با بیماری انفلوانزا درگیر‬ ‫ش��د ه اما هزینه های مرغداری ها به شدت افزایش پیدا‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۵‬برابری نرخ کاغذ بازیافتی‬ ‫کرده و نیاز است در زمینه نرخ تخم مرغ بازنگری شود‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند افزایش حدود ‪ ۵‬برابری‬ ‫رئی��س اتحادی��ه م��رغ تخم گذار خراس��ان رضوی‬ ‫صادرات کاغذ بس��ته بندی به عل��ت جذابیت نرخ ارز‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاض��ر همه مواد غذایی در یکی دو ماه‬ ‫و رش��د ‪ ۵‬برابری نرخ کاغذ بازیافتی‪ ،‬س��بب کمبود‬ ‫گذشته افزایش نرخ داشته و ما نیز از این امر مستثنا‬ ‫و گران��ی مواد اولی��ه صنعت کارتن س��ازی و کاهش‬ ‫نبوده ای��م‪ ،‬همچنین افزایش ن��رخ فوق العاده زیاد در‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصدی تولید ش��رکت ها در نیمه نخست‬ ‫نهاده ه��ا‪ ،‬دان های مصرف��ی‪ ،‬مکمل غذای��ی‪ ،‬دارو و‬ ‫امسال شده است‪ .‬امیرحسین اسماعیل پور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫واکسن ها داشته ایم اما در بخش نرخ تخم مرغ افزایش‬ ‫ش��رکت کارتن ای��ران نیز در این باره ب��ه ایرنا گفت‪:‬‬ ‫زیادی را شاهد نبوده ایم‪.‬‬ ‫ارزان ترین اخال به عن��وان ماده اولیه تولید کارتن با‬ ‫موسوی نژاد در پاسخ به اینکه ایا با توجه به افزایش‬ ‫ن��رخ هر تن ‪ ۱۱۲‬یورو وارد می ش��ود ام��ا واردات ان‬ ‫نرخ کارتن و ش��انه تخم مرغ مش��کلی در عرضه این‬ ‫مش��کالت زی��ادی دار د زیرا عالوه ب��ر گرانی به دلیل‬ ‫کاال وج��ود دارد ی��ا خیر‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬در این بخش‬ ‫واردات با ارز ازاد‪ ،‬مش��کالت زیست محیطی را نیز در‬ ‫نیز ما ‪ ۱۰۰‬درصد دچار مش��کل شده ایم‪ ،‬با توجه به‬ ‫پی دارد‪ .‬اسماعیل پور اضافه کرد‪ :‬به دلیل نوسان نرخ‬ ‫افزایش نرخ دالر برای تامین ورق و کارتن با مش��کل‬ ‫ارز‪ ،‬بهای انواع مواد اولیه صنعت کارتن سازی (ش��امل‬ ‫روبه رو شده ایم زیرا برای صادرکنندگان سود دارد که‬ ‫کاغذ‪ ،‬جوهر و‪ ۳ )...‬تا ‪ ۵‬برابر شده است‪.‬‬ ‫ضایعات کاغ��ذ و کارتن را صادر کنند‪ ،‬ما در این باره‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کارتن ایران ادام��ه داد‪ :‬اکنون‬ ‫درخواست خود را برای پیگیری این امر به استانداری‬ ‫به کش��ورهای همسایه مانند گرجس��تان‪ ،‬جمهوری‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ کردیم و در این‬ ‫اذربایج��ان‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬قط��ر و‬ ‫راستا با ما همکاری شده است‪.‬‬ ‫حتی المان‪ ،‬س��وئد‪ ،‬انگلیس و فرانسه کاغذ‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در این راس��تا‪،‬‬ ‫بسته بندی صادر می شود‪.‬‬ ‫ص��ادرات ضایع��ات کاغذ ب��ه نحوی‬ ‫وی عل��ت اصل��ی ب��اال رفت��ن جذابیت‬ ‫ممن��وع و مج��وز واردات کاغذ صادر‬ ‫صادرات کاغذ بس��ته بندی را نوسان نرخ ارز‬ ‫ش��د‪ .‬اما متاس��فانه همین ضایعات‬ ‫و افزایش درامدهای ارزی دانست و تصریح‬ ‫کاغذ را ب��ا عنوان های دیگر همچون‬ ‫ک��رد‪ :‬اگرچه صادرات خوب اس��ت اما باید‬ ‫خمی��ر ص��ادر می کنند ام��ا در این‬ ‫سید حسین موسوی نژاد‬ ‫توجه داشت که صادرات باید پس از تامین‬ ‫بخ��ش به ص��ورت چندان��ی واردات‬ ‫با توجه به افزایش نرخ نیاز شرکت های داخلی انجام شود‪.‬‬ ‫کاغذ انجام نمی شود‪.‬‬ ‫اس��ماعیل پور گف��ت‪ :‬ش��رکت های‬ ‫رئی��س اتحادی��ه م��رغ تخم گذار‬ ‫دالر برای تامین ورق و‬ ‫خراس��ان رضوی تاکید کرد‪ :‬بسیاری کارتن با مشکل روبه رو کاغذس��ازی نتوانس��تند نیاز کارتن سازان‬ ‫شده ایم زیرا برای‬ ‫را ب��ه طور کامل تامین کنند و بس��یاری از‬ ‫از کارخانه های کارتن س��ازی تعطیل‬ ‫صادرکنندگان سود دارد‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده کاالهای مختلف‬ ‫شده و مرغداران برای تامین کارتن و‬ ‫که ضایعات کاغذ و کارتن را‬ ‫مانن��د مواد غذای��ی‪ ،‬لبنیات و ش��وینده ها‬ ‫ش��انه تخم مرغ دچار مشکل شده اند‪،‬‬ ‫صادر کنند‬ ‫درخواس��ت کارتن می کنند و می گویند به‬ ‫ما ناچاریم هر قیمتی که تولید کننده‬ ‫علت نداشتن کارتن بس��ته بندی‪ ،‬کاالهای‬ ‫تعیی��ن می کن��د‪ ،‬م��رغ را خریداری‬ ‫کنیم‪ ،‬در این امر نیز ما هیچ گونه حق انتخابی نداریم‬ ‫و تاثیرگذار نیستیم‪.‬‬ ‫موس��وی نژاد تاکید کرد‪ :‬کشور ما در طول ‪ ۴۰‬سال‬ ‫گذش��ته صادرکننده تخم مرغ بوده‪ ،‬همچنین بعد از‬ ‫صنعت نفت و پتروشیمی بیشترین سرمایه گذاری در‬ ‫صنعت طیور بوده اس��ت اما همه مرغداران مجبورند‬ ‫کار خود را تعطیل کنند زیرا برای انها صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬جالب اس��ت خیل��ی از کاالها اگر‬ ‫گران ش��ود مردم و رس��انه ها اعتراضی ندارن د اما اگر‬ ‫تخم مرغ هر کیلو ‪ ۱۰۰‬تومان گران شود همه اعتراض‬ ‫دارند‪ .‬در این راستا‪ ،‬دولت و مردم باید از تولیدکننده‬ ‫حمایت کنند‪.‬‬ ‫انها در خط تولید باقی مانده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اکنون شرایط خوبی برای صادرات‬ ‫کارتن وجود دارد و حتی مقدار اندکی صادرات کارتن‬ ‫ت اما به علت نیاز شرکت های‬ ‫به عراق انجام ش��ده اس ‬ ‫داخلی ب��ه کارتن‪ ،‬ناچاریم ابتدا نی��از بخش داخل را‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫اس��ماعیل پور گفت‪ :‬برای رفع مش��کل کمبود مواد‬ ‫اولیه کاغذ بس��ته بندی برای مدتی صادرات این نوع‬ ‫کاغذ ممنوع ش��د اما متاس��فانه حدود یک ماه پیش‬ ‫ب��ه علت فش��ارهای مختل��ف دوباره ص��ادرات کاغذ‬ ‫بس��ته بندی ازاد شد که این مس��ئله باعث باال رفتن‬ ‫هزینه تولید و کمبود مواد اولیه کارتن س��ازی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای رفع مشکل‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کارتن ایران با بیان اینکه برای‬ ‫رفع این مشکالت‪ ،‬پیش��نهادهایی را مطرح کرده ایم‬ ‫که از جمل��ه انها برنامه ریزی ب��رای واردات همزمان‬ ‫با صادرات اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬صادرات کاغذ بس��ته بندی‪،‬‬ ‫امر بس��یار خوبی اس��ت اما باید در مقاب��ل صادرات‪،‬‬ ‫ام��کان واردات نی��ز وجود داش��ته باش��د‪ .‬باید به هر‬ ‫می��زان ص��ادرات‪ ،‬واردات کاغ��ذ و اخال نی��ز انجام‬ ‫شود‪ .‬اسماعیل پور ادامه داد‪ :‬پیشنهاد دیگر ما تسهیل‬ ‫در واردات اخال و ضایعات کارتن است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همان ط��ور ک��ه از طریق ب��ورس کاال‬ ‫برای بخش پایین دس��تی صنایعی مانند پتروشیمی‪،‬‬ ‫س��همیه هایی در نظر گرفته ش��ده اس��ت باید برای‬ ‫کارخانه های کارتن سازی نیز سهمیه کاغذ بسته بندی‬ ‫از طریق بورس کنار گذاشته شود‪.‬‬ ‫اس��ماعیل پور اضافه کرد‪ :‬س��ال گذش��ته مجموع‬ ‫صادرات کاغذ بس��ته بندی ‪ ۹۵‬ه��زار تن بود اما در ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت امس��ال به ‪ ۲۱۶‬هزار ت��ن افزایش یافت‬ ‫که با ادامه روند فعلی پیش بینی می ش��ود میزان کل‬ ‫صادرات این محصول تا پایان امسال به حدود ‪ ۵‬برابر‬ ‫ سال گذشته افزایش یابد که این موضوع باعث کمبود‬ ‫مواد اولیه و گرانی ان شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫تولیدکنن��دگان درحال حاض��ر ناچارن��د کاغ��ذ‬ ‫بسته بندی را با ارز نیمایی وارد کنند که بهای ان گران‬ ‫است و باعث کاهش قدرت رقابت می شود‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫نرخ کاغذ بسته بندی در داخل به طور تقریبی معادل‬ ‫نرخ صادراتی ان است و حتی تولیدکنندگان ترجیح‬ ‫می دهند به ج��ای فروش در داخل‪ ،‬ان را مس��تقیم‬ ‫کنند زیرا می توانند از این طریق دالر کس��ب‬ ‫ص��ادر ‬ ‫کنند‪ .‬هیچ الزامی برای واردات ارز حاصل از صادرات‬ ‫کاغذ بس��ته بندی به کشور وجود ندارد و این مبلغ در‬ ‫خارج از کشور سرمایه گذاری می شود‪.‬‬ ‫تکمیل زنجیره تولید زعفران با همکاری فائو‬ ‫به طور عمده از عصاره زعفران در تولید داروهای‬ ‫ضدس��رطان و ضدبیماری ه��ای عفونی اس��تفاده‬ ‫می شود‪ .‬این در حالی است که امکان ادامه فعالیت‬ ‫زنجیره عصاره گیری زعفران در کش��ور وجود ندارد‬ ‫و در بهترین حالت ان را برای بسته بندی به خارج‬ ‫از کشور ارسال می کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬ام��کان ادام��ه فعالی��ت زنجیره‬ ‫عصاره گیری با پایه دارویی زعفران در کشور وجود‬ ‫ندارد و در بهترین حالت ان را برای بس��ته بندی به‬ ‫خارج از کشور صادر می کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬س��عید باس��تانی درباره‬ ‫افزایش ارزش اف��زوده زعفران‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬بعد از‬ ‫اینکه جلس��ه هایی ب��رای ادامه زنجی��ره ارزش در‬ ‫حوزه زعفران برگزار شد‪ ،‬اقدام های فرهنگی مانند‬ ‫جش��نواره ها فیلم و عکس زعفران و جشنواره های‬ ‫علمی زعفران اجرا کردیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بع��د از برداش��ت و فراوری‬ ‫زعف��ران چندین بخش وج��ود دارد که یک بخش‬ ‫ان بس��ته بندی به عنوان مصرف خوراکی و بخش‬ ‫دیگ��ر عصاره گی��ری به منظور پایه دارویی اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به طور عم��ده از عصاره زعف��ران در تولید‬ ‫داروه��ای ضدس��رطان و ضدبیماری ه��ای عفونی‬ ‫اس��تفاده می ش��ود اما امکان ادامه فعالیت زنجیره‬ ‫عصاره گیری زعفران در کش��ور وج��ود ندارد و در‬ ‫بهتری��ن حالت ان را برای بس��ته بندی به خارج از‬ ‫کشور ارسال می کنیم‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم تربت حیدریه‪ ،‬م��ه والت و زاوه‬ ‫در مجلس با اش��اره ب��ه اینک��ه تفاهمنامه ای بین‬ ‫س��ازمان مرک��زی تعاونی روس��تایی با فائو بس��ته‬ ‫ش��د تا فائو در ح��وزه غذا زنجی��ره ارزش را با این‬ ‫دی��دگاه که خاس��تگاه این ارزش غذای��ی خارج از‬ ‫کش��ور اس��ت تکمیل کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تاییدیه فائو‬ ‫ب��ر این گونه اقدام ه��ا باعث افزایش بازار می ش��ود‬ ‫و مزایای این داروی ارزش��مند را بیش��تر مشخص‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫باس��تانی با اشاره به اینکه در داخل کشور حدود‬ ‫یک گرم زعفران ب��ه ازای هر نفر مصرف داریم که‬ ‫میزان ان حدود ‪ ۸۰‬تن اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر این‬ ‫عدد به سطح بازارهای جهانی با جمعیت ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫نفر س��وق داده ش��ود ظرفیت مص��رف خوراکی به‬ ‫‪ ۸۰۰‬ت��ن می رس��د در حالی ک��ه کل میزان تولید‬ ‫کش��ور ‪ ۳۰۰‬تن است و اگر میزان صادرات و تولید‬ ‫افزون شود‪ ،‬بازار مصرف نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به تازگی پژوهش��گران یکی از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫با اس��تفاده از فناوری نانو کیس��ه های پالستیکی را عرضه‬ ‫کردند که می توانن��د زمان ماندگاری محصوالت پروتئینی‬ ‫را تا دو برابر افزایش دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بتول عرب سرخی‪ ،‬دکترای نانو شیمی‬ ‫از دانش��گاه تهران با اشاره به ساخت کیسه های پالستیکی‬ ‫برای م��واد پروتئینی تاکید کرد‪ :‬این پالس��تیک ها دارای‬ ‫خواص انتی باکتریال است‪ .‬از این رو‪ ،‬ماندگاری محصوالت‬ ‫پروتئینی را تا دو برابر زمان معمول افزایش می دهد‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر با تاکید بر اینکه این کیسه ها با استفاده‬ ‫از فن��اوری نانو از خواص انتی باکتریال برخوردار ش��ده اند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این پالس��تیک می تواند زم��ان نگهداری مواد‬ ‫پروتئین��ی را از ‪ ۳‬ب��ه ‪ ۶‬روز افزایش دهد‪ ،‬ضمن انکه هیچ‬ ‫تغییری در بو و طعم مواد ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس توافق ها‪ ،‬فروش ساالنه این مستربچ مربوط به‬ ‫این نوع کیس��ه پالس��تیک بیش از ‪ ۷۰‬تن در سال خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ان‪ ،‬در حاش��یه یازدهمین نمایش��گاه فناوری‬ ‫نانو‪ ،‬قرارداد کیس��ه پالس��تیکی برای افزای��ش ماندگاری‬ ‫محصوالت پروتئینی به ارزش س��االنه ‪ ۳۰‬میلیارد ریال به‬ ‫امضا رسید‪.‬‬ ‫پایان دعوا بین صنایع لبنی‬ ‫و دامداران‬ ‫دعوای صنایع لبن��ی و نماینده دامداران برای واردات یا‬ ‫وارد نشدن شیر خشک در نهایت به پایان رسید و به گفته‬ ‫رئیس اتحادیه سراس��ری دامداران‪ ،‬کمیس��یون اقتصادی‬ ‫دولت تصویب کرده تا شیر خشک وارد کشور نشود‪.‬‬ ‫علیرضا عزیزاللهی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در‬ ‫پاس��خ به اینکه دعوای صنایع لبنی و تولیدکنندگان برای‬ ‫واردات ش��یر خش��ک به کجا رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬قرار شد شیر‬ ‫خش��ک وارد نش��ود و این تصمیم را کمیسیون اقتصادی‬ ‫دولت گرفته و برای همه قابل اجرا ست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فودن��ا‪ ،‬در چند ماه گذش��ته بحث هایی بین‬ ‫صنایع لبنی و نمایندگان تولید دام کش��ور بر س��ر میزان‬ ‫تولید ش��یر خام کش��ور بود‪ ،‬صنایع لبنی مطرح می کردند‬ ‫که ورودی شیر به کارخانه ها ‪ ۲۵‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬برای تامین نیاز مردم باید شیر خشک وارد شود‪،‬‬ ‫نمایندگان بخش دام کشور نیز این را قبول نداشتند‪.‬‬ ‫واردات ش��یر خشک از این لحاظ برای صنایع لبنی مهم‬ ‫اس��ت که انها می توانند با اضافه ک��ردن ‪ ۱۰‬کیلوگرم اب‬ ‫برای یک کیلوگرم ش��یر خش��ک ‪ ۱۱‬کیلوگرم شیر تولید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه دامداران کش��ور ادام��ه داد‪ :‬کمبود‬ ‫ش��یر خام در کش��ور وجود ندارد و از س��ال گذشته همه‬ ‫تولیدکنندگان به دنبال این بودند که مازاد ش��یر در کشور‬ ‫ب��ه نوعی جمع اوری ش��ود‪ .‬حت��ی دولت س��ازمان تعاون‬ ‫روس��تایی را مسئول جمع اوری و خرید تضمینی شیر کرد‬ ‫و دولت هم ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان مشوق تعیین کرد‪ ،‬تا مازاد‬ ‫شیر خام در کشور خریداری شود‪.‬‬ ‫عزیزالله��ی درباره دلیل ادعای صنایع لبنی برای کاهش‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی ورودی ش��یر خام به کارخانه ها گفت‪ :‬پیش از‬ ‫این‪ ،‬دامداران ش��یر خام تولیدی را ب��ه کارخانه های لبنی‬ ‫می دادند اما اکنون بخشی از ان را مستقیم به کارخانه های‬ ‫تولید شیر خش��ک می دهند‪ .‬از این رو‪ ،‬صنایع لبنی تصور‬ ‫می کنند که تولید شیر در کشور کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صنایع لبنی با طرح موضوع کمبود ش��یر خام‬ ‫و دامن زدن به واردات شیر خشک‪ ،‬به دنبال کاهش دادن‬ ‫نرخ خرید ش��یر خام دامداران هس��تند تا س��ود بیشتری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در پاسخ به اینکه نرخ‬ ‫خرید شیر خام از دامداران چقدر است‪ ،‬گفت‪ :‬ستاد تنظیم‬ ‫بازار نرخ ‪ ۱۵۷۰‬تومان را تعیین کرده بود که البته این رقم‬ ‫با توجه به کیفیت شیر می توانست باالتر هم باشد‪ ،‬اما نرخ‬ ‫تمام شده ش��یر خام برای دامداران ‪ ۱۸۷۰‬تومان است که‬ ‫درحال حاضر صنایع لبنی به دلیل رقابتی که بین خودشان‬ ‫ایجاد شده و همچنین خرید کارخانه های شیرخشک ایجاد‬ ‫کرده تا ‪ ۲‬هزار تومان هم از دامداران خریداری می کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه عزیزاللهی‪ ،‬درحال حاضر ‪ ۱۲‬خط تولید ش��یر‬ ‫خش��ک در کش��ور وجود دارد که روزانه ‪ ۲۵۰۰‬تن ش��یر‬ ‫خام دام��داران را خریداری می کنند ک��ه البته ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ظرفیت این خطوط تولیدکننده ش��یر خش��ک خالی است‬ ‫ک��ه می توان ان را ارتقا داد‪ .‬وی در پاس��خ به اینکه تولید‬ ‫ش��یر خام در کشور چقدر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اماری که وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی می دهد ‪ ۱۰.۵‬میلیون تن در سال است اما‬ ‫مرکز امار رقم ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن را مطرح می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه دام��داران ایران در پاس��خ به اینکه‬ ‫به نظر می رس��د رقم مرکز امار دقیق تر باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬امار‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی درست تر است چرا که متولی تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬چون مرکز امار نمی تواند به طور فراگیر تولید دام‬ ‫در کش��ور را بررس��ی کند‪ ،‬نمی تواند امار درست تری ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ن گف��ت‪ :‬صنایع لبنی‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه دامداران ایرا ‬ ‫ساالنه ‪ ۶.۵‬میلیون تن شیر خام از دامداران جذب می کنند‬ ‫و صنایع ش��یر خش��ک هم روزانه ‪ ۲۵۰۰‬تن هم شیر خام‬ ‫دریافت می کنند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 507‬پیاپی ‪2480‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 25‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 17‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تاریخچه داروسازی‬ ‫«گسترش صنعت» تصمیم دارد تحوالت رخ داده در سال های گذشته و پیامدهای ان بر‬ ‫بخش های تولیدی و صنعتی را به تفکیک هر رده صنعتی بررسی کند‪ .‬نتیجه این بررسی ها‬ ‫چهارشنبه هر هفته در روزنامه «گسترش صنعت» منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫داروسازی سنتی ایران طی چند قرن تنها پناهگاه بیماران بود‪ .‬این داروها بودند که در‬ ‫انواع و اقس�ام مختلف به صورت قرص که در گذش�ته نزدیک به ان حب می گفتند‪ ،‬ضمن‬ ‫ترکی�ب ب�ا عرق های مختل�ف گیاهی و گیاهان دم کرده به مدد بیماران می ش�تافتند و تا‬ ‫مدت ها نمونه های ان در عطاری های کشور مشاهده می شد‪.‬‬ ‫با پیش��رفت پزش��کی‪ ،‬بهره گی��ری از داروهای‬ ‫جدی��د نیز در ای��ران رواج یافت‪.‬ب��ه همین جهت‬ ‫دانش داروسازی جدید در ایران با تاسیس مدرسه‬ ‫دارالفنون در کشور پایه گذاری شد‪.‬‬ ‫تدری��س ای��ن عل��م توام ب��ا دروس پزش��کی‬ ‫در کش��ور معمول گش��ت‪ .‬یک فرهن��گ دارویی‬ ‫تخصصی در چاپخانه سنگی مدرسه دارالفنون در‬ ‫خصوص داروها‪ .‬س��پس مدرسه داروسازی که در‬ ‫واقع صورت ازمایشگاه داشت با کمک داروسازان‬ ‫فرانس��وی در ایران دایر ش��د و چندی بعد‪ ،‬تحت‬ ‫تحری��م قرار گرفتند و داروخان��ه نیز زیر نظر یک‬ ‫المانی برای مدرسه دارالفنون دایر شد‪.‬‬ ‫نخس��تین مدرسه مس��تقل داروسازی در سال‬ ‫‪ ۱۳۰۱‬تاس��یس شد و دروس ان به وسیله اساتید‬ ‫پزش��ک تدریس می ش��د و دوره ان سه سال بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۰۹‬خورشیدی این مدرسه به صورت‬ ‫مدرسه عالی در امد و در سال ‪ ۱۳۱۳‬خورشیدی‬ ‫همزمان با تاس��یس دانش��گاه تهران مدرسه عالی‬ ‫داروس��ازی به دانشکده تغییر نام یافت سپس سه‬ ‫دانشکده داروسازی در تهران و اصفهان و تبریز به‬ ‫وجود امد و بیش از ‪ ۲‬هزار پزشک داروساز در انها‬ ‫فعالیت می کردند‪.‬‬ ‫تشکیل نخس��تین دانش��کده داروسازی عامل‬ ‫بزرگ��ی در ایج��اد صنع��ت داروس��ازی در ایران‬ ‫بود ول��ی تا قبل از س��ال ‪ ۱۳۲۰‬ای��ن صنعت به‬ ‫ص��ورت واقعی در تهران وجود نداش��ت از س��ال‬ ‫‪۱۳۲۰‬به تدری��ج کار ایجاد صنعت داروس��ازی در‬ ‫ایران اغاز شد و نخستین کارخانه در سال ‪۱۳۴۶‬‬ ‫دانش روز و صنعت‬ ‫در دنی��ای امروز پدی��ده ای به‬ ‫عنوان اینترنت داریم‪.‬‬ ‫ای��ن فض��ای مج��ازی‪ ،‬معانی‬ ‫مختلف��ی دارد‪ .‬از جمل��ه معانی‬ ‫ان ای��ن اس��ت ک��ه اطالعات در‬ ‫دس��ترس همگان ق��رار دارد اما‬ ‫موضوع مهم بهره گیری درس��ت‪،‬‬ ‫حسن محرابی‬ ‫اصولی و هدفمند از این اطالعات‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫و دانش اس��ت‪ .‬امروزه با استفاده‬ ‫از رایانه‪ ،‬گوش��ی تلف��ن همراه و‬ ‫برخ��ی دیگ��ر از وس��ایل دنیای‬ ‫م��درن می توان به اطالعات مورد نیاز در کمترین زمان ممکن‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫تا چندی پیش و در دوران های گذش��ته هر کسی که فکری‬ ‫داش��ت یا به حقیقتی پی برده بود ان را س��ری و پنهان نگاه‬ ‫می داشت تا از دستبرد دیگران در امان باشد‪.‬‬ ‫نقش��ه های گنج ها مخف��ی و محفوظ می ماند‪ .‬پزش��کان و‬ ‫حقوقدان��ان معلومات خود را به زبانی می نوش��تند که مفهوم‬ ‫نب��ود‪ .‬دولت در اروپا از صنعتگ��ران حمایت می کرد‪ ،‬تا نگذارد‬ ‫دیگران به اسرار حرفه ای شان پی ببرند‪.‬‬ ‫با این حال صنعت چاپ نگه داش��تن اس��رار را مشکل کرد‪.‬‬ ‫ب��ه عالوه چاپ معن��ای مالکیت عقیده و فک��ر را از بیخ و بن‬ ‫دگرگون ساخت‪.‬‬ ‫البته در حوزه صنعت نس��بت به تازه ه��ا بدگمان بودند زیرا‬ ‫ب��ا محدودیت هایی همراه بود که مقاوم��ت در برابر انها امری‬ ‫طبیعی به شمار می امد‪.‬‬ ‫اینک و همان طور که اش��اره ش��د در دنی��ای امروز‪ ،‬تبادل‬ ‫دان��ش صنعتی یک ض��رورت اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬به همین‬ ‫جهت بهره گیری از دانش روز بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫بناب��ر تعابی��ر جدید نس��بت به دانس��تنی ها‪ ،‬انس��انی که‬ ‫دان��ش زیادی دارد توانمند نیس��ت‪ .‬انس��انی توانمند اس��ت‬ ‫که هر چه بیش��تر از دانش روز اطالع داش��ته باش��د‪ .‬صنایع‬ ‫ام��روزی ب��ا توج��ه ب��ه توانایی های ه��ر کش��وری تبدیل به‬ ‫یک توانمندی بومی و مطابق ش��رایط زیس��تی هر کش��وری‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل باید از دانش گسترده و مطرح در دنیای‬ ‫ام��روز به بهترین نحو در جهت برنامه ریزی صنعتی بومی بهره‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مطبوعات دیروز‬ ‫ش��روع به کار کرد‪ .‬به موازات رواج سرمایه گذاری‬ ‫در تولید داخلی و با توجه به پش��توانه دانش��کده‬ ‫داروسازی راه سرمایه گذاری در صنعت داروسازی‬ ‫هموار شد و تعدادی البراتوار و کارخانه کوچک و‬ ‫بزرگ برای ساختن فراورده های دارویی به وجود‬ ‫امد ک��ه روند افزای��ش ان تا س��ال ‪ ۱۳۵۰‬ادامه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫از ای��ن س��ال به یکب��اره جهش��ی در صنعت‬ ‫داروس��ازی به وج��ود امد‪ .‬بدی��ن ترتیب که ‪۶۸‬‬ ‫کارخان��ه و البراتوار فعالی��ت می کردند‪ .‬در همین‬ ‫س��ال ها بود که بخش خصوصی نیز وارد این گونه‬ ‫فعالیت ها شد‪.‬‬ ‫کارخانه های داروس��ازی داخلی در سال ‪۱۳۵۵‬‬ ‫ب��ا ‪ ۳۵۰۰‬نفر کارگر مش��غول فعالی��ت بودند‪ .‬در‬ ‫کارخانه های کوچک با حداقل امکانات داروسازی‬ ‫به وسیله دست یا گاهی اوقات ماشین های کوچک‬ ‫دستی انجام می شد‪ .‬با این حال نیاز دارویی ایران‬ ‫مرتفع نشد و همچنان داروها وارد می شدند‪.‬‬ ‫در س��ال های ‪۱۳۴۵‬ت��ا ‪ ۱۳۵۰‬وزارت به��داری‬ ‫ب��رای هر محصول دارویی پروانه س��اخت در نظر‬ ‫گرفت ولی این پروانه ها هم باز گویا نبود و فرمول‬ ‫و مشخصات استاندارد در ان گنجانیده نشده بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۱۳۵۰‬صنعت داروس��ازی مورد توجه‬ ‫دقیق تری قرار گرفته از این طریق وزارت بهداشت‬ ‫برای دادن پروانه س��اخت مدارک علمی تایید اثر‬ ‫درمانی و دیگر استانداردها راطلب کرد به گونه ای‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬در ح��دود ‪ ۴۰‬درصد داروی‬ ‫مصرفی ایران در کشور ساخته می شد و ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫محصوالت دارویی نیز وارداتی بودند‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه افزای��ش فعالی��ت کارخانه های‬ ‫داروس��ازی اج��ازه ورود وس��ایل و ماش��ین های‬ ‫داروس��ازی ک��ه در گذش��ته ب��ه س��ختی گرفته‬ ‫می ش��د در دهه ‪ ۵۰‬از ش��رایط بهتری برخوردار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل توجه اینکه مانند دیگر کش��ورهای‬ ‫دنیا کارخانه های داروس��ازی داخلی بخش بزرگی‬ ‫از کار خ��ود را ب��ه س��اخت محصوالت ارایش��ی‬ ‫و بهداش��تی اختص��اص داده اند و بیش��ترین نوع‬ ‫محصوالت نیز بازارهای داخلی ارائه می شد‪.‬‬ ‫لوازم ارایش��ی و بهداش��تی نیز ب��ه دو صورت‬ ‫ساخته می شدند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬با استفاده از لیسانس و فرمول کارخانه های‬ ‫خارجی؛ ‪ -۲‬با ساخت مستقل و فرمول یک ایرانی‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب‪ ،‬درمان و بهداش��ت به عنوان یک‬ ‫فعالیت صنعتی در کارخانه های داروس��ازی مورد‬ ‫توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫اخبار قدیم‬ ‫اتش سوزی در کارتن سازی‬ ‫در حادثه اتش س��وزی بزرگی ک��ه در یک کارخانه‬ ‫کارتن س��ازی در خیابان خزانه روی داد متاس��فانه از‬ ‫کارگ��ران ای��ن کارخان��ه در محاص��ره دود اتش قرار‬ ‫گرفتن��د و ب��ه حال اغم��ا در امده اند ک��ه بالفاصله به‬ ‫بیمارس��تان انتقال یافتند ولی معالجات در مورد یکی‬ ‫از انها موثر واقع نشد و جان خود را از دست داد‪ .‬هفته‬ ‫گذشته به ماموران اتش نشانی اطالع رسید که کارخانه‬ ‫کارتن سازی گنجی واقع در خیابان خزانه ‪ ۱۵۰‬متری‬ ‫کاخ جوانان‪ ،‬دچار حریق ش��ده اس��ت‪ .‬با دریافت این‬ ‫استاندارد المپ و دستمال کاغذی‬ ‫اطالع ماموران به محل حریق رفتند و سرگرم مبارزه با‬ ‫اتش شدند‪ .‬ماموران سپس سه تن از کارگران کارخانه‬ ‫را به نام های علی قنبرعلی و کرم علی را که در محاصره‬ ‫دود ات��ش قرار گرفته بودند‪ ،‬از میان ش��عله های اتش‬ ‫نجات دادند و به بیمارس��تان رس��اندند ولی یک نفر از‬ ‫کارگران به نام قنبرعلی در بیمارس��تان جان س��پرد‪.‬‬ ‫حریق در اثر واژگون ش��دن چراغی که کارگران برای‬ ‫گرم کردن خود در کارخانه گذاشته بودن روی داد‪.‬‬ ‫روزنامه کیهان‪ ،‬اذر ‪۱۳۵۴‬‬ ‫معرفی نشریه‬ ‫در سال های پیش از انقالب اسالمی توجه به مطبوعات تخصصی در حوزه‬ ‫صنعت بسیار ضعیف بود به گونه ای که نشریاتی که به صورت تخصصی به‬ ‫موضوع صنعت بپردازند‪ ،‬حتی به تعداد انگشتان دست نیز نمی رسید‪ .‬نکته‬ ‫دیگر انکه غالبا نش��ریات‪ ،‬صنع��ت را در کنار موضوعات دیگر مانند اقتصاد‬ ‫و مس��ائل اجتماعی دنبال می کردند‪ .‬از جمله نشریاتی که در بین سال های‬ ‫‪ ۱۳۵۰‬تا ‪ ۱۳۵۷‬منتشر می شود‪ ،‬مجله «اقتصاد و صنعت» است‪ .‬این نشریه‬ ‫به صاحب امتیازی مدیر مس��ئولی و سردبیری صمد نامور به نشانی‪ :‬خیابان‬ ‫اب��ان جنوبی‪ ،‬ش��ماره ‪ ۷۶‬و مدیر داخلی و سرپرس��ت فنی محمد صادقی‬ ‫‪ ۶‬قل��م از کاالها که در امس��ال(‪ )۱۳۵۵‬مش��مول‬ ‫اس��تاندارد ش��ده اند‪ ،‬اس��تاندارد انها اجباری اعالم‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ای��ن کاال ها عبارتند از‪ :‬المپ‪ ،‬س��رپیچ‬ ‫المپ‪ ،‬س��یلندر گاز اکس��یژن‪ ،‬دس��تمال کاغذی و‬ ‫سردخانه ها‪ .‬اس��تاندارد کاالهای فوق الذکر در سال‬ ‫اینده طبق اعالمیه موسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات‬ ‫صنعتی اجباری خواهد شد‪.‬‬ ‫رعایت ایمنی وس��ایل خانگی نیز در س��ال اینده‬ ‫ش��دیدا تح��ت کنترل ق��رار خواهد گرف��ت و برای‬ ‫اقتصاد و صنعت‬ ‫منتش��ر می شده اس��ت‪ .‬این نش��ریه با جلد رنگی (تک رنگ) در ‪ ۴۰‬صفحه‬ ‫منتشر می شد‪ .‬برخی از مطالب شماره ‪ ۱۱۳‬ان عبارتند از‪ :‬اهمیت مشارکت‬ ‫ایران در صنایع مهم جهان‪ ،‬س��رمایه گذاری ایران معادل ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫دالر در ده سال اینده‪ ،‬خرید ‪ ۳۵‬درصد سهام موسسه گروپ توسط ایران‪،‬‬ ‫فعالی��ت اتاق تهران در مورد صادرات‪ ،‬افزایش س��رمایه بانک تجارتی ایران‬ ‫و الم��ان‪ ،‬احداث خ��ط لوله گاز ایران ترکیه‪ ،‬تهی��ه طرح صنایع مکمل در‬ ‫بانک های تخصصی‪ .‬در بخش دیگری از این نشریه سازمان ها و تشکل های‬ ‫جهانی از جمله سازمان ملل متحد معرفی می شود‪ .‬همچنین نشریه مطالبی‬ ‫تصویر نشریه‬ ‫ایمن��ی انها نظارت ش��دید و دائم��ی اعمال خواهد‬ ‫کرد‪ .‬موسس��ه استاندارد و تحقیقات صنعتی عالوه بر‬ ‫ادامه استاندارد کاالهای صنعتی یک سلسله مقررات‬ ‫ب��رای محصوالت کش��اورزی نیز از نظر اس��تاندارد‬ ‫انها تهیه و تنظیم کرده اس��ت و در انتظار تش��کیل‬ ‫ش��ورای عال��ی اس��تاندارد و محصوالت کش��اورزی‬ ‫است‪ .‬تا پس از تصویب این شورا مقررات استاندارد‬ ‫کاالی کشاورزی را اعالم نماید‪.‬‬ ‫روزنامه کیهان‪ ،‬دی ‪۱۳۵۴‬‬ ‫از مجالت معتبر دنیا ترجمه و منتشر می کرد‪ .‬از مجله مدیریت بین المللی‬ ‫مطلبی با عنوان «مکانیس��ین مهاجری که به مقام مدیریت رسید» ترجمه‬ ‫ش��ده که به معرفی ایرن ورات س��وئیچ که از یوگسالوی به المان مهاجرت‬ ‫کرده بود اختصاص یافته است‪ .‬این نشریه بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و با‬ ‫هدف معرفی فعالیت های صنعتی در زمان خود و جذب اگهی های تبلیغاتی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬هیچ گونه مطلب انتقادی از وضعیت صنعت تحلیل مسائل‬ ‫مشکالت صنعتی در ان مالحظه نمی شود‪ .‬اقتصاد و صنعت با تیراژ محدود‬ ‫و زیر ‪ ۱۰۰۰‬نسخه منتشر می شد‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی فناوری‬ ‫مدرن در تهران گشایش می یابد‬ ‫نخستین نمایشگاه بین المللی فناوری مدرن با شرکت‬ ‫کش��ورهای مختلف جهان‪ ،‬روز ‪ ۸‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۵۵‬در‬ ‫مح��ل دائمی نمایش��گاه های بین المللی ایران گش��ایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬بنا ب��ه گفته ی��ک مق��ام اگاه این نمایش��گاه‬ ‫بزرگ تری��ن نمایش��گاه فناوری مدرن اس��ت ک��ه برای‬ ‫نخس��تین بار در ای��ران برگزار خواهد ش��د‪ .‬از ایران چند‬ ‫صد واحد صنعتی و تولیدی در نمایش��گاه مذکور شرکت‬ ‫می نمایند و هر یک با ایجاد غرفه های صنایع جدید کشور‬ ‫ما را به معرض نمایش خواهند گذاش��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در‬ ‫این نمایش��گاه به غیر از کااله��ا و فراورده های واحد های‬ ‫ایرانی‪ ،‬صدها کمپانی و موسسه بین المللی نمایشگاه لوازم‬ ‫بس��ته بندی و چاپ در محل دائمی نمایش��گاه ها تشکیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نخس��تین نمایشگاه بین المللی لوازم بسته بندی و چاپ‬ ‫در س��ال گذشته در تهران تشکیل شده در این نمایشگاه‬ ‫چندین کش��ور جه��ان اخرین پدیده ها و پیش��رفت های‬ ‫فن��اوری را در زمینه لوازم بس��ته بندی و چاپ در معرض‬ ‫نمایش و دیدار عموم قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫همچنین دومین نمایشگاه بین المللی لوازم بسته بندی‬ ‫و چ��اپ نیز از هش��تم تا ‪ ۱۴‬تیر در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬تهران‬ ‫برگزار می گردد و همزمان با ان چند کنفرانس تکنیکی و‬ ‫علمی و بازرگانی نیز مربوط به صنعت چاپ و بسته بندی‬ ‫و غذا خواهد شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!