روزنامه گسترش صنعت شماره 508 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 508

روزنامه گسترش صنعت شماره 508

روزنامه گسترش صنعت شماره 508

‫تشریح جزئیات‬ ‫صادرات گاز‬ ‫به پاکستان و عمان‬ ‫‪6‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2481‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 508‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫بنزین‬ ‫و الگوی مصرف‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫بیوفناوری‬ ‫محور جدید‬ ‫همکاری ها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترشصنعت»ازتحوالتپیرامونبنزینگزارشمی دهد‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد و توسعه اقتصادی‬ ‫به چه قیمت؟‬ ‫‪3‬‬ ‫«تغییر» در دنیای امروز‬ ‫دستخوش تغییر شده‬ ‫‪4‬‬ ‫پمپاژ اخبار مثبت‬ ‫از اتاق فکر صنایع کوچک‬ ‫‪8‬‬ ‫شوک چهارم ارزی‬ ‫قاچاق بنزین را به صرفه کرد‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫انتقال دانش فنی‬ ‫ساخت اب شیرین کن به ایالم‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران و ش��رکت ‪ZSM‬‬ ‫چین قرارداد انتقال دانش فنی و خرید ماشین االت اب شیرین کن‬ ‫«های تک» اس��مز معکوس را با حضور محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشورمان امضا کردند‪.‬‬ ‫ای��ران بیش از ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتر مرز دریایی دارد که این‬ ‫تنها بخش��ی از منابع ابی ان به ش��مار می رود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که منابع ابی ایران بیش از مرزهای ابی اس��ت و منابع دیگری نیز‬ ‫در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 28‬مهر ‪ 10 1397‬صفر ‪ 20 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 508‬پیاپی ‪2481‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بنزین و الگوی مصرف‬ ‫بنزین با نرخ ‪ ۱۰۰۰‬تومان‬ ‫در کش��ور عرضه می شود در‬ ‫حالی که ن��رخ واقعی بنزین‬ ‫در ف��وب خلیج ف��ارس و ب��ا‬ ‫محاس��به ارز نیم��ا به لیتری‬ ‫‪ ۶‬ه��زار تومان و ب��ا ارز ازاد‬ ‫به ‪ ۱۵‬هزار تومان می رس��د‪.‬‬ ‫نصرت اهلل سیفی‬ ‫این س��رمایه مردم است که‬ ‫رئیس پیشین بهینه سازی‬ ‫نخس��ت به ش��کل یارانه به‬ ‫مصرف سوخت‬ ‫بنزی��ن و دوم ب��ا قاچ��اق از‬ ‫جی��ب دولت که همان جیب‬ ‫مردم است‪ ،‬به هدر می رود‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ۸۰‬خورشیدی مزایای استفاده از کارت سوخت‬ ‫را تمام کسانی که خودرو داشتند‪ ،‬تجربه کردند‪.‬‬ ‫در این روش به ازای هر خودرو یک کارت صادر می شد‬ ‫و دارندگان ان از یارانه بنزین بهره مند می شدند‪.‬‬ ‫درواقع زمان اجرایی شدن طرح کارت سوخت‪ ،‬این یارانه‬ ‫از جیب تمام مردم تنها برای صاحبان خودرو درنظر گرفته‬ ‫می ش��د و کسانی که خودرو نداش��تند هیچ بهره ای از این‬ ‫یاران��ه نمی بردند‪ .‬هر چند این موضوع مورد برخی انتقادها‬ ‫قرار گرفت اما ش��یوه ای بود که با اس��تفاده از ان می ش��د‬ ‫مشکالت ان زمان را برطرف کرد‪.‬‬ ‫اکنون پس از تغییرات نرخ ارز دوباره مشکالتی در زمینه‬ ‫س��وخت ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬با تحوالت ارزی طرح احیای‬ ‫کارت س��وخت به عنوان یک راه��کار برای مقابله با قاچاق‬ ‫بنزین عنوان می شود‪.‬‬ ‫ع��ده ای این احیا را تنها مس��کنی برای عبور از ش��رایط‬ ‫کنون��ی ی��اد می کنند ام��ا به نظر م��ن کارب��رد ان بیش‬ ‫از مس��کن اس��ت و می ت��وان ان را ی��ک راه��کار مفی��د‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫هرچند ای��ن طرح پیش از این اجرا ش��ده بود و اجرای‬ ‫دوب��اره ان نقدهایی به همراه دارد اما باید درنظر داش��ت‬ ‫سیاس��ت های بخش سوخت در کشور تابع اتفاق ها و دیگر‬ ‫سیاست های اقتصادی است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس با تغییرات شرایط طبیعی است که تغییر‬ ‫سیاست داشته باشیم‪.‬‬ ‫نخستین مزیت احیای کارت سوخت این است که خروج‬ ‫بنزین از مرزها را مهار می کند‪ .‬البته به نظر من باید سازکار‬ ‫این کارت در شرایط جدید فراتر از کارت سوخت باشد‪.‬‬ ‫به شکل طبیعی صاحبان خودرو از قدرت مالی بیشتری‬ ‫برخوردارند و بی خودروها قدرت مالی پایین تری دارند‪ ،‬یک‬ ‫خان��واده متمول در ایران بیش از چند خودرو دارند؛ یعنی‬ ‫براساس این الگو بیشتر متموالن یارانه می گیرند‪.‬‬ ‫س��همیه بندی بنزی��ن با کارت س��وخت باید با ش��رایط‬ ‫ویژه ای احیا ش��ود‪ .‬با درنظر گرفت��ن کارت انرژی می توان‬ ‫مشکالت کارت پیشین را حل کرد‪.‬‬ ‫س��ازکار این کارت باید به گونه ای باشد که بر اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬بنزی��ن یارانه درنظر گرفته ش��ده و می��زان این یارانه‬ ‫بر اس��اس الگوی مصرف خاصی تعیین ش��ود‪ .‬ساالنه ‪۹۰‬‬ ‫میلیون لیتر بنزین مصرف می شود‪.‬‬ ‫ای��ن بنزین س��رمایه یک ملت اس��ت که تنه��ا به یک‬ ‫قش��ر تعلق می گی��رد‪ .‬اگ��ر بخواهیم عادالن��ه رفتار کنیم‬ ‫باید این س��همیه را ب��رای بنزین‪ ،‬گاز‪ ،‬ب��رق و اب درنظر‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫ش��خصی که خانه کوچک دارد با این س��همیه می تواند‬ ‫هزینه انرژی خود را پرداخت کند اما انکه خانه بزرگ دارد‬ ‫و انرژی بیش��تری مصرف می کند مازاد مصرف خود را باید‬ ‫ازاد پرداخت کند‪.‬‬ ‫در این زمان اس��تفاده بهینه از انرژی معنا پیدا می کند‪.‬‬ ‫گروه هایی که مصرف انرژی باالتری دارند‪ ،‬تالش می کنند‬ ‫میزان مصرف خود را با اصالح الگوی مصرف بهینه کنند‪.‬‬ ‫این یک طرح چند وجهی اس��ت‪ .‬وقتی انرژی و سوخت‬ ‫ازاد محاسبه شود‪ ،‬استفاده از تجهیزات و لوازم بهینه سازی‬ ‫انرژی توجیه اقتصادی می یابد‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان مثال اس��تفاده از ال ای دی به جای المپ های‬ ‫رشته ای در س��اختمان های بزرگ به صرفه می شود‪ .‬تقاضا‬ ‫برای تجهیزات افزایش می یابد‪.‬‬ ‫کارخانه های س��اخت تجهیزات نوین ذخیره انرژی برای‬ ‫افزای��ش تولیدات مجبور می ش��وند دانش خ��ود در زمینه‬ ‫تولید را به روز و نیروی بیش��تری برای بخش های مختلف‬ ‫تولید استخدام کنند و در درازمدت توسعه فناوری ساخت‬ ‫تجهیزات ذخیره انرژی را دربرخواهد داشت‪ .‬تجهیزاتی که‬ ‫درنهایت به اصالح الگوی مصرف می انجامد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از ای��ن طرح می توان با ایج��اد یک «مارکت‬ ‫پِلیس»‪ ،‬امکان انتقال یارانه به کارت شخص دیگر یا فروش‬ ‫ان را فراهم کرد‪.‬‬ ‫مردم و ش��رکت های بزرگ می توانن��د به میزان انرژی و‬ ‫س��وخت مازاد خود در ان خرید و فروش کنند‪ .‬همچنین‬ ‫می ت��وان برای مش��ترکانی که کمتر از می��زان یارانه خود‬ ‫مص��رف داش��ته اند‪ ،‬بس��ته های تش��ویقی درنظ��ر گرفت‬ ‫و تجهی��زات ذخی��ره انرژی را ب��رای انها رای��گان درنظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اجرایی ش��دن این طرح شرایط ویژه ای می طلبد‪ .‬دولت‬ ‫بای��د بتواند با صاحبان ق��درت مذاکره کند و در قالب یک‬ ‫طرح جام��ع کارت انرژی را عملیاتی کن��د‪ .‬در این صورت‬ ‫می توان امیدوار بود که مش��کالت ب��ه وجودامده در حوزه‬ ‫سوخت برطرف شود‪ .‬باید در نظر داشت اجرای فوری این‬ ‫طرح بدون احتساب معایبی که وجود دارد ممکن است به‬ ‫مشکالت کنونی کشور اضافه کند‪.‬‬ ‫رضا اردکانیان‪ ۴۶ :‬روز‬ ‫از فصل تابستان دمای‬ ‫تهران باالتر از تمام‬ ‫تابستان های سال های‬ ‫گذشته تجربه شد‬ ‫که نشان دهنده جدی‬ ‫بودن مسئله کم ابی در‬ ‫کشور بود‪.‬‬ ‫با توجه به مسئله‬ ‫کم ابی در کشور طرح ها‬ ‫و برنامه های دقیقی‬ ‫ارائه شده و نصب‬ ‫و راه اندازی ‪ ۵‬هزار‬ ‫مگاوات نیروگاه جدید‬ ‫در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‬ ‫‪ ۲‬پست انتقال و فوق توزیع ‪ ۲۰.۶۳‬کیلوولتی با حضور وزیر نیرو در قم به بهره برداری رسید‬ ‫تابستان امسال کم اب ترین تابستان در ‪ ۴۸‬سال گذشته بود‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در ایی��ن گش��ایش پروژه های صنعت ب��رق در قم از‬ ‫تالش ها و زحمت های مدیرعامل شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق استان قم قدردانی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬رض��ا اردکانیان در‬ ‫ایین گش��ایش پروژه های صنعت برق قم که با حضور‬ ‫نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اسالمی و جمعی‬ ‫از مس��ئوالن برگزار شد‪ ،‬در سخنانی پروژه های برق قم‬ ‫را موردتوجه قرار داد و گفت‪ :‬طرح های گشایش شده در‬ ‫استان قم طرح های برجسته و مهمی بوده که می تواند‬ ‫نیاز بسیاری از بخش های استان را در زمان اوج مصرف‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو تابستان امسال را در نیم قرن اخیر بی سابقه‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬فصل تابستان با وجود تمام مشکالت‬ ‫موج��ود در مس��ئله اب ب��ا همکاری و صب��وری مردم‬ ‫پشت س��ر گذاشته شد و تابس��تان امسال ک م اب ترین‬ ‫تابستان در ‪ ۴۸‬سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫اردکانیان با اشاره به افزایش روزهای گرم و بی سابقه‬ ‫در کش��ور عنوان کرد‪ ۴۶ :‬روز از فصل تابس��تان دمای‬ ‫تهران باالتر از تمام تابس��تان های س��ال های گذش��ته‬ ‫تجربه ش��د که نشان دهنده جدی بودن مسئله کم ابی‬ ‫در کشور بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه طرح های وزارت نی��رو برای تامین‬ ‫کمبود برق در کشور بیان کرد‪ :‬با توجه به مسئله کم ابی‬ ‫در کشور طرح ها و برنامه های دقیقی ارائه شده و نصب‬ ‫و راه ان��دازی ‪ ۵‬هزار مگاوات نیروگاه جدید در دس��تور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو برنامه ه��ای وزارت نیرو برای صرفه جویی‬ ‫‪ ۳‬ه��زار مگاواتی در مصرف ب��رق را موردتوجه قرار داد‬ ‫و ابراز ک��رد‪ :‬صرفه جویی و مدیریت ‪۳‬هزار مگاواتی در‬ ‫مص��رف برق در بس��ته های مختلف تدوین ش��ده و در‬ ‫برنامه های تفصیلی در فصل بودجه به مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تقدیم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بدمصرفی بالی جان جامعه‬ ‫اردکانی��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬هدف مش��ترک تمام‬ ‫مسئوالن افزایش س��طح رضایتمندی عمومی جامعه‬ ‫اس��ت‪ ،‬احس��اس رضایت خاطر مفهومی کیفی بوده و‬ ‫تنها با افزایش و توس��عه امکانات و پروژه های خدماتی‬ ‫حاصل نمی شود و ایجاد رضایت خاطر در بین مردم هنر‬ ‫مدیران موفق بوده که سبب می شود پیوند و عالقه بین‬ ‫طرح ه��ا درمجموع موجب خواهد ش��د بخش برق در‬ ‫مردم و مسئوالن افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫این اس��تان با کاهش افت ولت��اژ و تامین مطمئن برق‬ ‫وی با بیان اینکه بدمصرفی بالی جان جامعه ش��ده‬ ‫صنای��ع وضعیت پایداری پیدا کند‪ .‬اردکانیان با اش��اره‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه های مدیری��ت مصرف را باید همه‬ ‫به اغاز فصل تدوین بودجه س��ال ‪ ۹۸‬افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫دستگاه ها با هم پیگیری و اجرا کنند‪.‬‬ ‫با حمایت نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی به ویژه‬ ‫وزی��ر نیرو با بیان اینکه قم باید به عنوان یک الگو در‬ ‫نمایندگان مردم اس��تان ق��م بتوانیم منابع موردنیاز را‬ ‫بخش مدیریت مصرف در کشور باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شیوه‬ ‫برای شتاب بخشی به طرح ها تامین کنیم‪.‬‬ ‫مصرف در این اس��تان در سطح ملی تاثیرگذار است به‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تاکید در بخش اب و برق به س��مت‬ ‫همین سبب باید همه دستگاه ها و مردم در این زمینه‬ ‫اتکای بیش��تر به بخش خصوصی اس��ت؛ به گونه ای که‬ ‫توجه بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫دولت بتواند نیازها را در س��طح پایه تامین کند و یک‬ ‫وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬دستگاه های دولتی باید در زمینه‬ ‫تس��هیلگر برای ارتباط بین مولدان و مصرف کنندگان‬ ‫مدیریت مصرف و اس��تفاده بهینه از اب و برق پیش��تاز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫باشند‪ .‬وزارت نیرو تعهد می دهد در سال جاری بخشی‬ ‫وزی��ر نی��رو تصریح کرد‪ :‬چه در بخش نیازهای پایه و‬ ‫از مش��کالت اساسی فاضالب پردیسان را برطرف کرده‬ ‫چه سایر بخش ها اصل موضوع این است که در مصرف‬ ‫و ب��ه وظایف خود در این زمینه عمل کند‪ ،‬وزارت نیرو‬ ‫مناب��ع مختلف حیات��ی ازجمله اب‪ ،‬برق و به طور کلی‬ ‫تالش می کند شهروندان در مسئله اب و برق مشکل یا‬ ‫مناب��ع زیس��ت محیطی گام بلندی به س��مت مصرف‬ ‫احساس ناامنی روانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹گرمی هوا و ریزگردها‬ ‫صحیح برداشته شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توزیع برق اس��تان قم نیز در این‬ ‫اردکانیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگ��ر روند بهینه مصرف‬ ‫ایی��ن اظهار کرد‪ :‬گرمی هوا و ریزگردها ‪ ۲‬چالش مهم‬ ‫اصالح نش��ود‪ ،‬هر ان��دازه به طرح ه��ای تامین و تولید‬ ‫بوده که س��بب می شود مصرف برق در استان بیشتر از‬ ‫سرعت دهیم‪ ،‬این فاصله پر نخواهد شد‪.‬‬ ‫همیشه شده باشد‪.‬‬ ‫وی برنامه ریزی وزارت نیرو برای امس��ال را براساس‬ ‫مهدی اهنین پنجه گفت‪ ۳۸ :‬درصد از برق استان قم‬ ‫کم بارش��ی سال ابی گذشته دانست و افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫در بخش صنعت و یک درصد نیز در بخش کش��اورزی‬ ‫بتوانی��م برنامه ه��ای اجرایی را در بخش های ش��رب و‬ ‫مصرف می ش��ود و باقی ظرفیت برق اس��تان در بخش‬ ‫تامی��ن برق عملیاتی کنیم که بخش قابل توجهی از ان‬ ‫خانگی مصرف می شود‪.‬‬ ‫ه��م به همکاری مردم و مصرف کنندگان در بخش های‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در اس��تان ق��م بی��ش از ‪ ۵۵۲‬ه��زار‬ ‫مختلف وابسته است‪.‬‬ ‫مش��ترک وجود دارد و بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫وزیر نیرو ادام��ه داد‪ :‬پیش بینی ما این‬ ‫از س��هم تعرفه ها از تعداد کل مش��ترکان‬ ‫اس��ت برای تابس��تان ‪ ۹۸‬نسبت به انچه‬ ‫مربوط به بخش خانگی است‪.‬‬ ‫مهدی اهنین پنجه‪ ۳۸ :‬اکن��ون در حال بهره برداری داریم و انچه‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم درصد از برق استان نیازمان خواهد بود ‪ ۸۰۰۰‬مگاوات کمبود‬ ‫با اش��اره به تعداد و مشخصات پست های قم در بخش صنعت داریم‪.‬‬ ‫و یک درصد نیز در‬ ‫‪ ۲۰.۶۳‬کیلوولتی قم ابزار کرد‪ :‬درمجموع‬ ‫اردکانیان اف��زود‪ :‬برنامه های ما بر این‬ ‫مصرف‬ ‫‪ ۴۰‬ترانس با ظرفیت تولید ‪ ۱۳۳۰‬مگاوات بخش کشاورزی‬ ‫اساس است که حدود ‪ ۵۰۰۰‬مگاوات ان‬ ‫برق در استان قم فعال است‪.‬‬ ‫می شود و باقی ظرفیت را بتوانی��م از طریق س��رمایه گذاری های‬ ‫برق استان در بخش‬ ‫اهنین پنج��ه ب��ا بی��ان وضعی��ت‬ ‫الزم در واحده��ای جدید به مدار بیاوریم‪.‬‬ ‫خانگی مصرف می شود‪.‬‬ ‫واحده��ای تولی��د پراکنده خاطرنش��ان‬ ‫ح��دود ‪ ۲۶‬نی��روگاه جدی��د در دس��ت‬ ‫در استان قم بیش از‬ ‫ک��رد‪ :‬در کل ‪ ۳‬ن��وع واحد تولید پراکنده ‪ ۵۵۲‬هزار مشترک س��اخت اس��ت که امیدواری��م با حمایت‬ ‫گازسوز‪ ،‬نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی وجود دارد و بیش از دول��ت به موقع مناب��ع الزم ریالی و ارزی‬ ‫و نی��روگاه تجدیدپذی��ر برق اب��ی ب��ا‬ ‫ان تامین شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از سهم‬ ‫فع��ال‬ ‫ظرفی��ت تولی��د ‪ ۳۵.۸‬م��گاوات‬ ‫وی افزود‪ ۳۰۰۰ :‬مگاوات باقی مانده را‬ ‫تعرفه ها از تعداد کل‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیز از طریق مدیریت مصرف که جزئیات‬ ‫مشترکان مربوط به‬ ‫‹ ‹اغاز فصل تدوین بودجه‬ ‫ان اطالع رس��انی خواهد ش��د‪ ،‬مدیریت‬ ‫بخش خانگی است‬ ‫وزی��ر نی��رو ادام��ه داد‪ :‬گش��ایش این‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وزیر نی��رو با پراهمیت خواندن نقش مصرف صحیح‬ ‫مناب��ع و اجرای مدیریت مصرف در روش��نایی معبرها‪،‬‬ ‫همکاری بیش��تر صنایع در ساعت های اوج و همکاری‬ ‫مردم به عنوان مصرف کنندگان خانگی را بیش از سال‬ ‫گذشته خواستار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از پروژه های قم‬ ‫وزیر نیرو با حضور در ش��هرک صنعتی شکوهیه قم‪،‬‬ ‫‪ ۲‬پروژه اس��تراتژیک برقی در این ش��هرک صنعتی را‬ ‫گش��ایش ک��رد و نیروگاه تولید ب��رق ‪ ۶‬مگاواتی که به‬ ‫همت بخش خصوصی ایجاد شده بود‪ ،‬مورد بهره برداری‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن نیروگاه که با گاز طبیعی کار می کند این امکان‬ ‫را دارد با افزایش توان تولید برق به ویژه در ساعت های‬ ‫اوج مصرف در ش��هرک صنعتی شکوهیه قم‪ ،‬از میزان‬ ‫خاموشی برق در واحدهای صنعتی در زمان اوج مصرف‬ ‫بکاه��د‪ .‬وی همچنین با حضور در محل اجرای پس��ت‬ ‫‪ ۶۳.۲۳‬این شهرک صنعتی‪ ،‬ان را گشایش کرد‪.‬‬ ‫امی��ر طیبی ن��ژاد مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی قم درباره این پروژه که دارای اهمیت فراوانی‬ ‫برای واحدهای صنعتی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این پروژه‬ ‫اس��تقرار در ش��هرک صنعتی شکوهیه با هدف افزایش‬ ‫ظرفیت برق رسانی به واحدهای تولیدی انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در پی انعقاد تفاهمنامه این شرکت با برق‬ ‫منطقه ای تهران‪ ۲ ،‬پس��ت س��یار با ه��دف تامین برق‬ ‫موردنیاز واحدهای صنعتی و کاهش بار ش��بکه در این‬ ‫شهرک صنعتی مستقر شد‪.‬‬ ‫طیبی نژاد تصریح کرد‪ :‬با راه اندازی این پس��ت ها ‪۳۰‬‬ ‫مگاولت امپر برق به ظرفیت ‪ ۸۰‬مگاولت امپری شهرک‬ ‫صنعتی شکوهیه افزوده می شود‪.‬‬ ‫وی احداث این پس��ت برق را نمونه مناسب همکاری‬ ‫دس��تگاه های خدمت رسان با ش��هرک های صنعتی و‬ ‫تعامل این شرکت برای تسهیل در خدمت رسانی سایر‬ ‫دس��تگاه ها به واحدهای صنعتی برش��مرد و بیان کرد‪:‬‬ ‫برای اماده س��ازی زمینه ایجاد این پست در تفاهمنامه‬ ‫برقرار شده‪ ،‬ش��رکت شهرک های صنعتی قم ‪ ۳۱‬هزار‬ ‫مت��ر زمین را به رایگان در اختیار برق منطقه ای تهران‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی قم اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬در ای��ن زمینه ‪ ۳۰‬میلیارد ری��ال نقدی به عنوان‬ ‫س��هم مش��ارکت این ش��رکت و محصور کردن زمین‬ ‫اختص��اص یافت��ه به ارزش ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریال از اعتبارات داخلی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫برای تسریع در احداث پست یاد شده هزینه شده است‪.‬‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی و مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران به توافق رسیدند‬ ‫در جلس��ه ای با حضور ابوالفض��ل کیانی بختیاری‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی و علی اکبر‬ ‫موس��وی موحدی‪ ،‬رئیس مرکز تحقیقات بیوش��یمی‬ ‫و بیوفیزی��ک دانش��گاه ته��ران‪ ،‬دو ط��رف درب��اره‬ ‫همکاری های همه جانبه توافق کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری در این جلسه ضمن معرفی‬ ‫برن��د ‪ ۵۵‬س��اله س��ازمان مدیری��ت صنعتی‪ ،‬ش��رح‬ ‫مختصری از فعالیت های این س��ازمان ارائه کرد و بر‬ ‫امادگی س��ازمان برای تسهیل گری و مرتبط ساختن‬ ‫مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک با دیگر نهادها‬ ‫بیوفناوری محور جدید همکاری ها‬ ‫و دستگاه های اجرایی تاکید کرد‪.‬‬ ‫کیان��ی بختی��اری در ادام��ه توضیح داد‪ :‬س��ازمان‬ ‫امادگی دارد با مش��ارکت مرکز تحقیقات بیوش��یمی‬ ‫و بیوفیزی��ک‪ ،‬دوره های مدیری��ت اجرایی را در حوزه‬ ‫«بیوفن��اوری» و «مدیریت س��بک زندگی» و س��ایر‬ ‫حوزه های موردنیاز مرکز برگزار کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ظرفیت های س��ازمان در حوزه های‬ ‫مش��اوره‪ ،‬اموزش و پژوهش از نشست های تخصصی‬ ‫خانه مدیران‪ ،‬انتش��ارات س��ازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫مرکز کاریابی و توس��عه اش��تغال و دیگ��ر حوزه های‬ ‫فعالی��ت این س��ازمان به عن��وان زمینه ه��ای بالقوه‬ ‫همکاری یاد کرد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه‪ ،‬موس��وی موحدی نیز ضمن بیان‬ ‫تاریخچه ای از فعالیت های مرکز تحقیقات بیوشیمی‬ ‫و بیوفیزی��ک اظهار کرد‪ :‬در ای��ن مرکز بیش از ‪۱۵۰‬‬ ‫دانشجوی دکترا و پژوهش��گر پسادکترا با محورهای‬ ‫مختلفی از جریان های پیشرفت علم اشنا می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مرکز تمایل دارد نتیجه پژوهش های‬ ‫علم��ی خود را تجاری کند‪ ،‬از طرفی مدیران پژوهش‬ ‫نیاز به اموزش دوره های مدیریتی دارند و باید بتوانند‬ ‫موضوعات قابل سرمایه گذاری و تبدیل انها به صنعت‬ ‫را شناس��ایی کنند که این مهم با همکاری س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫در پایان دو طرف بر تنظیم یک تفاهمنامه جامع و‬ ‫تبدیل ان به قرارداد توافق کردند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪ 10 1397‬صفر ‪ 20 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 508‬پیاپی ‪2481‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد و توسعه اقتصادی‬ ‫به چه قیمت؟‬ ‫محمد شریعتمداری‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫با انعقاد قرارداد انتقال‬ ‫دانش فنی اب شیرین کن‬ ‫زمینه برای بومی سازی‬ ‫این دانش فنی و کمک‬ ‫برای تولید ان در داخل و‬ ‫صادرات در اینده فراهم‬ ‫می شود‬ ‫در ادامه انعقاد قراردادهای بین المللی سازمان گسترش و نوسازی صنایع‪ ،‬بین ایران و چین مقرر شد‬ ‫انتقال دانش فنی ساخت اب شیرینکن به ایالم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران و‬ ‫ش��رکت ‪ ZSM‬چین قرارداد انتق��ال دانش فنی و‬ ‫خرید ماشین االت اب ش��یرین کن «های تک» اسمز‬ ‫معک��وس را با حض��ور محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشورمان امضا کردند‪.‬‬ ‫ای��ران بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتر مرز دریایی‬ ‫دارد که این تنها بخش��ی از منابع ابی ان به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬این در حالی اس��ت که مناب��ع ابی ایران‬ ‫بیش از مرزهای ابی اس��ت و مناب��ع دیگری نیز در‬ ‫ای��ران وجود دارد‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬اب و ه��وای ایران‬ ‫نیمه بیابانی بوده و این موضوع اهمیت اب شیرین را‬ ‫چند برابر می کند‪ .‬یکی از موضوع هایی که در صنایع‬ ‫ایران اهمیت بس��یاری دارد‪ ،‬تامین اب شیرین برای‬ ‫واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫در بسیاری از نواحی جنوبی ایران که به خلیج فارس‬ ‫می رسد‪ ،‬سرمایه گذاران نیاز به زیرساخت های تولید‬ ‫دارن��د تا برای س��رمایه گذاری اق��دام کنند‪ .‬در این‬ ‫زمینه یکی از مهم ترین زیرساخت ها برای تولید اب‬ ‫صنایع اس��ت‪ .‬پیش از این از مهم ترین موضوع هایی‬ ‫که مطرح ش��ده ب��ود وجود صنایع اب ب��ر در مرکز‬ ‫کش��ور و نواحی خش��ک و بیابانی بود‪ .‬با احتس��اب‬ ‫انتقال دانش فنی اب ش��یرین کن ها به نظر می رسد‬ ‫می توان اب مورد نیاز جنوب کشور را تامین کرد تا‬ ‫مشکالتی که پیش از این دامن کشور را گرفته بود‪،‬‬ ‫دیگر تکرار نشود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬از دیگر مزیت ه��ای این دانش فنی‬ ‫ش��یرین کردن اب با هدف مصرف خانگی و نوشیدن‬ ‫است‪ .‬کیفیت اب اش��امیدنی در جنوب کشور یکی‬ ‫از موضوع هایی اس��ت که بارها ب��ر بهبود ان تاکید‬ ‫شده و مسئوالن امیدوارند پس از انتقال دانش فنی‬ ‫ساخت اب شیرین کن بر این موضوع نیز بتوان تاثیر‬ ‫مناسبی گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت کارخانه اب شیرین کن‬ ‫یوان چی��ن هزینه خواهد ک��رد‪ .‬در مجموع ‪۱۰۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال سرمایه گذاری کل ساخت این کارخانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به مشکل کمبود اب در کشورمان تجهیز‬ ‫کشور به این فناوری اهمیت بسزایی دارد‪.‬‬ ‫این قرارداد را یونس دوست‪ ،‬مدیرعامل غشاگستر‬ ‫ای��درو و طرف چینی با حض��ور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و رئی��س هیات عامل ایدرو و هیات چینی‬ ‫امض ا کردند‪.‬‬ ‫فن��اوری پیش��رفته «فیلتره��ای ممب��ران» در‬ ‫اختیار امریکا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره و چین اس��ت و بر اس��اس‬ ‫این ق��رارداد این دانش فنی به همراه ماش��ین االت‬ ‫خریداری شده است که در کارخانه غشاگستر داالهو‬ ‫ایالم تا ‪ ۱۸‬ماه اینده راه اندازی نهایی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرو نیوز‪ ،‬با ساخت این کارخانه ساالنه‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬هزار فیلتر یک متری با قطر ‪ ۸‬اینچ برای‬ ‫مصارف ش��یرین کردن اب اشامیدنی و استفاده در‬ ‫‹ ‹انتقال دانش فنی اب شیرین کن‬ ‫صنایع پتروش��یمی و فوالد کشور تولید می شود که‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬ب��ا انعقاد‬ ‫حدود نیمی از نیاز ساالنه کشور به واردات را برطرف‬ ‫ق��رارداد انتقال دان��ش فنی اب ش��یرین کن زمینه‬ ‫خواهد کرد‪ .‬به ازای تولید هر کدام از این فیلترها در‬ ‫ب��رای بومی س��ازی ای��ن دانش فن��ی و کمک برای‬ ‫کارخانه غشاگستر وابسته به ایدرو حدود ‪ ۵۰۰‬دالر‬ ‫تولی��د ان در داخ��ل و ص��ادرات در این��ده فراهم‬ ‫صرفه جویی ارزی خواهد شد‪..‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ش��یرین کردن اب از طریق فیلترهای ممبران‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری در ایین امض��ای قرارداد‬ ‫پیش��رفته ترین و کم هزینه تری��ن ش��یوه‪ ،‬تولید اب‬ ‫انتقال دانش فنی و خرید ماش��ین االت‬ ‫شیرین از اب شور و تلخ است‪.‬‬ ‫اب ش��یرین کن بین سازمان گسترش و‬ ‫خروجی هر فیلت��ر روزانه حدود ‪۲۵‬‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران و شرکت ‪ZSM‬‬ ‫لیتر اب ش��یرین اس��ت که این چرخه‬ ‫چین‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به شرایط اقلیمی‬ ‫معادل ‪ ۴۰‬درصد اب شور و تلخ ورودی‬ ‫کش��ور و کمبود اب‪ ،‬باید بتوانیم انواع‬ ‫به ان است‪.‬‬ ‫اب ش��ور را به اب اش��امیدنی تبدیل‬ ‫تاکن��ون انحص��ار این فن��اوری مانع‬ ‫کنیم و اب ه��ای صنعتی مطلوب برای‬ ‫ایجاد واحد تولی��دی در این زمینه در‬ ‫منصور معظمی‬ ‫استفاده در صنعت داشته باشیم‪.‬‬ ‫کش��ور بوده اس��ت که با ای��ن قرارداد‬ ‫عالوه بر گارانتی و تامین ماش��ین االت‪ ،‬حجم این قرارداد ‪۱۲۰‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��رای تولی��د فیلترهای‬ ‫میلیارد تومان و ‪۴۶‬‬ ‫ممب��ران ب��رای تصفی��ه اب از مدت ها‬ ‫دانش فن��ی این صنعت به کش��ورمان‬ ‫میلیون یوان است که‬ ‫پیش با دانش��گاه صنعتی ش��ریف کار‬ ‫انتقال داده خواهد شد‪.‬‬ ‫برای ‪ ۳۰۰‬نفر به طور‬ ‫درحال حاض��ر کش��ورهایی چ��ون مستقیم و غیرمستقیم تحقیقات��ی را در ک��رج اغ��از کردی��م‬ ‫که پیش��رفت خوب��ی داش��ته و نوعی‬ ‫عربس��تان بیش از ‪ ۱۰۰‬برابر کشورمان‬ ‫در شهرستان ایوان‬ ‫مع��ادل حدود ‪ ۱۶‬میلی��ون متر مکعب استان ایالم اشتغال ایجاد از فیلتره��ا ب��ا دان��ش فنی مناس��بی‬ ‫روزانه با این فناوری اب دریا را شیرین می کند‪.‬این طرح یک طرح ب��رای تصفی��ه فاض�لاب تولید ش��ده‬ ‫استراتژیک از نظر تامین است‪.‬‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اب است که از واردات‬ ‫ش��ریعتمداری گف��ت‪ :‬دان��ش فنی‬ ‫ب��رای خری��د دان��ش فن��ی و تامین‬ ‫ساالنه میلیون ها دالر‬ ‫ماش��ین االت فیلترهای ممبران‪ ،‬تامین فیلتر های اب شیرین کن فیلتره��ای ممبران در انحص��ار تعداد‬ ‫جلوگیری می کند‬ ‫محدودی از کشورهاس��ت که با تفاهم‬ ‫قطع��ات یدک��ی مصرف��ی و گارانت��ی‬ ‫خوبی که با ش��رکت چینی و همکاری‬ ‫خدمات مهندس��ی ‪ ۲‬ساله ‪ ۴۶‬میلیون‬ ‫شرکت داخلی غشا گستر داالهو شد این دانش فنی‬ ‫و ماشین االت به کشور منتقل می شود تا ساالنه ‪۵۰‬‬ ‫هزار واحد از انواع ممبران های مورد نیاز کش��ور در‬ ‫این واحد تولید شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این واحد صنعتی در اس��تان ایالم و در‬ ‫ش��هرک صنعتی در زمینی به مساحت ‪ ۷۰‬هزار متر‬ ‫مربع ساخته می شود‪.‬‬ ‫فیلتره�ای‬ ‫تولی�د‬ ‫‹ ‹واحده�ای‬ ‫اب شیرین کن در کشور گسترش می یابد‬ ‫معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران گفت‪ :‬برای بومی س��ازی و‬ ‫توس��عه واحدهای تولید فیلترهای اب شیرین کن در‬ ‫‪ ۷‬نقطه از کشور برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک طرح استراتژیک‬ ‫منصور معظم��ی در ایین امضای ق��رارداد انتقال‬ ‫دانش فنی و ماشین االت اب شیرین کن بین شرکت‬ ‫چینی و س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬حج��م این ق��رارداد ‪ ۱۲۰‬میلی��ارد تومان و‬ ‫‪ ۴۶‬میلیون یوان اس��ت که ب��رای ‪ ۳۰۰‬نفر به طور‬ ‫مس��تقیم و غیرمستقیم در شهرس��تان ایوان استان‬ ‫ایالم اشتغال ایجاد می کند‪.‬‬ ‫معظمی گفت‪ :‬این طرح یک طرح اس��تراتژیک از‬ ‫نظر تامین اب اس��ت که از واردات ساالنه میلیون ها‬ ‫دالر فیلتر های اب شیرین کن جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در گذش��ته واح��دی در الب��رز برای‬ ‫تحقیق��ات در ای��ن زمین��ه اغ��از به کار ک��رده که‬ ‫امیدواریم به نتیجه نهایی برسد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایدرو گفت‪ :‬قرارداد فعلی برای‬ ‫تامین قطعات و انتقال دانش فنی به مدت ‪ ۲‬س��ال‬ ‫اس��ت که در این��ده و پس از بهره ب��رداری از ان ما‬ ‫موظف هس��تیم بعد از ‪ ۳‬سال این طرح را از طریق‬ ‫سازمان خصوصی س��ازی به بخش غیر دولتی واگذار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫معظمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بع��د از پایان این طرح‬ ‫برنامه توس��عه ما ب��رای اجرا در نقاط دیگر کش��ور‬ ‫عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫خصولتی ها اقتصاد را به هم ریخته اند‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صادرکنندگان خراس��ان رضوی‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه در جریان های اخیر‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫دولتی و گاه خصولتی اقتصاد ما را به هم ریخته اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدحسین روشنک در پنجاه و‬ ‫ششمین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫ن اظهار کرد‪ ۸۲ :‬درصد اقتصاد‬ ‫در اتاق بازرگانی استا ‬ ‫م��ا در اختیار بخ��ش خصوصی نیس��ت‪ .‬ممنوعیت‬ ‫صادرات برخی کاالها بی دلیل رخ داده و هیچ دلیلی‬ ‫ب��رای این امر وجود ن��دارد‪ .‬در این زمینه دولت تنها‬ ‫ح��ق دارد یاران��ه کاالیی که می خواهد صادر ش��ود‬ ‫را پ��س بگی��رد‪ .‬اگر این امر رخ دهد س��بب بیکاری‬ ‫کارمندان و کارگران یک کارخانه می شود‪ .‬دولت باید‬ ‫مابه التفاوت را حساب کند تا ما ان را به حساب واریز‬ ‫کنیم و بتوانیم صادرات خود را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫روش��نک بیان کرد‪ :‬یک فرد برای ساخت یک برند‬ ‫س��ال ها زحمت کشیده اما این امر باعث نابودی برند‬ ‫او می ش��ود‪ .‬فرد صادرکننده چگون��ه می تواند با این‬ ‫ش��رایط برند خود را حفظ کند؟ م��ا نمی گوییم که‬ ‫کاالیی باید مابه التفاوت پرداخت نکند اما صادر شود‬ ‫زی��را اگر این روال پیش رود‪ ،‬چیزی در کش��ور باقی‬ ‫نمی ماند اما این امر باید از طریق مسائل کارشناسی‬ ‫و راه حل قانونی در پیش گرفته شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صادرکنندگان خراس��ان رضوی‬ ‫گفت‪ :‬چه دلیلی دارد که ما زعفران را پیمان س��پاری‬ ‫کنیم‪ .‬زعفران در روس��تا تولید می ش��ود و کش��اورز‬ ‫زحمت می کش��د‪ ،‬چرا باید برای صنایع کش��اورزی‬ ‫تعهد بگیریم؟ اگر کس��ی می خواهد در ایران زعفران‬ ‫مصرف کند چه اشکالی دارد ان را گران مصرف کند؟‬ ‫ما این تجربه ها را دوره احمدی نژاد داش��تیم و در ان‬ ‫دوران چابک تر عمل کردیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه نی��ز رضا محم��دزاده‪ ،‬کارش��ناس اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی خراسان رضوی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مادامی که رویکرد خود را از شعار به عمل‬ ‫تغییر ندهیم‪ ،‬ش��رایط ما رو ب��ه افول بوده و تغییری‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬ما در ش��عار حمایت از بخش تولید‬ ‫ملی و بخ��ش خصوصی بیان می کنی��م اما در عمل‬ ‫خالف ان را ثابت کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مادامی که این جلسه ها فقط به دلیل‬ ‫اینکه بگوییم جلس��ه ای برگزار کردیم‪ ،‬اجرا شود‪ ،‬به‬ ‫نتیجه نخواهیم رسید‪ .‬اگر می خواهیم از این جلسه ها‬ ‫خروجی مثبتی حاصل کنیم‪ ،‬باید مسئولی که متولی‬ ‫این جلس��ه است در پایان جلس��ه اعالم کند که من‬ ‫در این جلس��ه این حرف را برای نخستین بار شنیدم‬ ‫و راهکاره��ای ان را در ‪ ۱۰‬روز تا یک ماه اینده ارائه‬ ‫می کنم‪ .‬محمدزاده بی��ان کرد‪ :‬اگر بخش خصوصی‬ ‫تخلفی داشته باشد با قوای قضایی و امنیتی برخورد‬ ‫می شود اما اگر مسئول دولتی ما تخلفی دارد‪ ،‬حداقل‬ ‫حاضر به توضیح دادن درباره ان اشتباه شود‪.‬‬ ‫کارش��ناس ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کش��اورزی خراسان رضوی گفت‪ :‬ما اعالم کردیم که‬ ‫در کش��ور کمبود اب داریم اما کمبود ارز نداریم‪ .‬اگر‬ ‫این کمبود وجود ندارد‪ ،‬چ��را درحال حاضر وضعیت‬ ‫کش��ور ما بدین گونه اس��ت؟ چرا ماه ه��ا پولی را که‬ ‫من به ش��بکه های بانکی پرداخته ام‪ ،‬به فروشنده من‬ ‫پرداخت نمی کنند؟‬ ‫راضی��ه علیرضایی‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خراس��ان رضوی نیز با بی��ان اینکه تامین‬ ‫ارز برای حوزه های تولیدی بسیار دارای اهمیت بوده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع تامین ارز برای تمام کشور مهم‬ ‫ب��وده و اعمال تحریم ها و بحران های موجود‪ ،‬اهمیت‬ ‫این موضوع را چند برابر می کند‪ .‬ما در اس��تان شاهد‬ ‫کمترین زمان از تقاضا تا دریافت ارز نس��بت به سایر‬ ‫استان ها بوده ایم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان‬ ‫رضوی با بیان اینکه ‪ ۷۰‬درصد اقالم مربوط به تولید‬ ‫از پرداخ��ت مابه التف��اوت معاف ش��دند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫فهرس��ت های ان نیز به ما اعالم شده اما هنوز اعمال‬ ‫جریان ان در بانک ها و گمرگات ش��فاف نش��ده زیرا‬ ‫فاصله بین پیمان سپاری و مابه التفاوت در شیوه نامه ها‬ ‫و رویه ه��ا افزای��ش پیدا ک��رد که باید ای��ن زمان را‬ ‫مدیریت و کوتاه تر می کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در اس��تان با تدبیری که در ستاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی انجام دادیم و جلسه ای که در حضور‬ ‫دادس��تان و قاضیان مختلف بودیم‪ ،‬موضوع انبارها را‬ ‫مطرح کردیم که با تاکید دادستان‪ ،‬رئیس دادسرای‬ ‫انقالب اسالمی را مامور کردند تا در بخش شناسایی‬ ‫انبارها همراه ما باشند‪ .‬نظارت به گونه ای بود که انبار‬ ‫کاالیی که کشف می شد زیر نظر کمیته ویژه ای قرار‬ ‫بگیرد و در وهله نخس��ت به ش��بکه توزیع بازگردد و‬ ‫هیچ پرونده ای برای ان تشکیل نشود‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن مباحث‬ ‫برای هر کشوری تولید بیشتر‬ ‫و در نتیجه ان‪ ،‬رشد و توسعه‬ ‫اقتص��ادی اس��ت‪ .‬همچنی��ن‬ ‫هم��واره باید به ای��ن موضوع‬ ‫توجه شود که تولید و توسعه‬ ‫اقتص��ادی دارای هزینه هایی‬ ‫رامین امانی‬ ‫اس��ت که گاه��ی می تواند بر‬ ‫عضو انجمن علمی اقتصاد‬ ‫س�لامت انس��ان تاثیر منفی‬ ‫دانشگاه کردستان‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫تولید جهانی زباله تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۵۰‬می�لادی(‪ )1429‬ب��ه دو برابر افزای��ش خواهد یافت‬ ‫و بیش��ترین مقدار رش��د در تولید زباله‪ ،‬از طرف کشورهای‬ ‫توسعه یافته و اقتصادهای پیشرفته خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��رای بیش از دو قرن از زمان اغاز انقالب صنعتی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫غربی بر اس��اس فرض «اتخاذ‪ ،‬ساختن‪ ،‬انهدام» ساخته شده‬ ‫ است‪ .‬با این حال‪ ،‬زباله هایی که در قرن بیستم از طرف اروپا‬ ‫و امریکا ایجاد ش��ده اند‪ ،‬در مقایس��ه با زباله هایی که در حال‬ ‫حاضر از طرف اقتصادهای نوظهور مثل چین تولید ش��ده اند‪،‬‬ ‫عددی به حس��اب نمی ایند‪ .‬بر اس��اس گ��زارش جدید بانک‬ ‫جهانی‪ ،‬در سال گذشته میالدی در کل جهان ‪ ۲‬میلیارد تن‬ ‫زباله جامد ش��هری (زباله خانگی و تجاری) تولید شده است‪.‬‬ ‫این به معنای روزی ‪ ۷۴۰‬گرم برای هر فرد است‪.‬‬ ‫این اعداد شامل زباله های عظیم صنعتی نمی شود‪ .‬زباله ها‬ ‫و پس��ماند های صنعتی از مواد با ارزش تری مثل اهن تشکیل‬ ‫می ش��ود و برای بعضی از ش��رکت ها جمع اوری و فروش این‬ ‫پس��ماندها س��وداور اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬بزرگ ترین مشکل‬ ‫ت ‪ ۳۰‬میلی��ارد تن ‬ ‫پس��ماندها و زباله ه��ای جه��ان‪ ،‬مدیری�� ‬ ‫ل در اتمسفر رها‬ ‫دی اکس��ید کربن نامرئی اس��ت که هر س��ا ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هرچه مردم ثروتمندتر می ش��وند‪ ،‬بیشتر مصرف می کنند‬ ‫و درنتیج��ه‪ ،‬بیش��تر دور می ریزند‪ .‬اقتصادهای توس��عه یافته‬ ‫‪۱۶‬درصد از جمعیت جهان را تش��کیل می دهند و ‪ ۳۴‬د رصد‬ ‫زباله ان را تولید می کنند‪.‬‬ ‫ب��ر مبنای گ��زارش بانک جهانی‪ ،‬تا اواس��ط ق��رن حاضر‬ ‫می�لادی‪ ،‬کش��ورها ی اروپایی و امری��کا ‪ ۲۵‬درصد به میزان‬ ‫تولید زباله و پس��ماند خود اضافه می کنن��د‪ .‬در همین دوره‬ ‫در اسیای ش��رقی میزان تولید زباله به نصف افزایش خواهد‬ ‫یافت و در افریقای جنوبی و کشورهای جنوب صحرای افریقا‬ ‫‪ ۳‬برابر خواهد ش��د‪ .‬کل تولید جهانی ساالنه زباله نیز به ‪۳.۴‬‬ ‫میلیارد تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک گام دیگر‬ ‫برای رشد بهره وری در کشور‬ ‫کارگ��روه تخصصی و هم افزایی س��ازمان مدیریت صنعتی و‬ ‫سازمان ملی بهره وری برای ایجاد و استقرار چرخه بهره وری در‬ ‫نهاد های اجرایی و بنگاه های بخش صنعت تشکیل شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان مدیری��ت صنعتی‪ ،‬در‬ ‫جلسه ای با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی و علی اکبر اولیاء‪ ،‬رئیس سازمان ملی بهره وری‪،‬‬ ‫طرف ها بر همکاری های هم افزا به ویژه در زمینه ایجاد و مدیریت‬ ‫چرخه بهره وری در کشور با تاکید بر بخش های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تاکید کردند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه‪ ،‬ابوالفضل کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫مدیری��ت صنعت��ی‪ ،‬ضم��ن معرف��ی زمینه ه��ای هم��کاری و‬ ‫توانمندی های س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬امادگی این سازمان‬ ‫را برای ایفای این نقش ه ا اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬طراح��ی و برگزاری دوره اموزش��ی بهره وری در س��طوح‬ ‫مختلف‬ ‫‪ -۲‬ایجاد کانون دانش اموختگان ‪APO‬‬ ‫‪ -۳‬ایجاد مرکز تعیین صالحیت ش��رکت های مشاور مدیریت‬ ‫در زمینه کیفیت و بهره وری‬ ‫‪ -۴‬ایج��اد مرکز تعیین صالحیت ب��رای ارزیابی افراد اعزامی‬ ‫به دوره های ‪APO‬‬ ‫‪ -۵‬ایجاد مرکز اماده سازی افراد اعزامی به دوره های ‪APO‬‬ ‫‪ -۶‬هم��کاری در اجرای جایزه ملی مدیریت انرژی و عضویت‬ ‫سازمان ملی بهره وری در کمیته راهبری‬ ‫‪ -۷‬هم��کاری در اج��رای پروژه ه��ای اندازه گی��ری‪ ،‬ارتقای‬ ‫بهره وری و ایجاد چرخه بهره وری‬ ‫‪ -۸‬پرورش مدیر در سطح جهانی در زمینه بهره وری‬ ‫در ادامه‪ ،‬علی اکبر اولیاء با بیان این نکته که انجام ماموریت هایی‬ ‫که بر عهده س��ازمان ملی به��ره وری قرار گرفته باید با همکاری‬ ‫ی محقق شود‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫تمامی سازمان ها و نهاد های اجرای ‬ ‫سازمان ملی بهره وری یک بسته اجرایی برای محقق شدن هدف‬ ‫بهره وری در برنامه توسعه ششم طراحی کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا عنوان ای��ن مطلب که نهاد های اجرایی درباره رش��د‬ ‫به��ره وری در اقتص��اد باید تالش بیش��تری کنند‪ ،‬از س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی به عنوان یک س��ازمان توس��عه ای خواس��ت‬ ‫ک��ه در زمینه بهره وری در س��طح خ��رد و بنگاه ها نقش موثر و‬ ‫تعیین کننده خود را ایفا کند‪.‬‬ ‫در پای��ان‪ ،‬طرف ها بر تدوین ی��ک تفاهمنامه جامع همکاری‬ ‫درباره مباحث مطرح شده به ویژه همکاری در اجرای پروژه های‬ ‫اندازه گی��ری‪ ،‬ارتق��ای به��ره وری و ایجاد چرخ��ه بهره وری در‬ ‫سازمان ها و نهاد های اجرایی تاکید و توافق کردند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 28‬مهر ‪ 10 1397‬صفر ‪ 20 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 508‬پیاپی ‪2481‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«تغییر» در دنیای امروز‬ ‫دستخوش تغییر شده‬ ‫عباس حاتمی گزنی‬ ‫با توجه به فعالیت های‬ ‫واحد تحقیق و‬ ‫توسعه(‪ )R&D‬متمرکزی‬ ‫که مجموعه دارد و بیش‬ ‫از ‪۸۰‬نیروی متخصص‬ ‫کارهای این بخش را‬ ‫انجام می دهند و پیگیری‬ ‫می کنند‪ ،‬بستر مناسبی‬ ‫از لحاظ ساختارهای نوین‬ ‫صنعتی در حوزه های‬ ‫فناوری ایجاد کرده ایم‬ ‫عکس‪:‬فاطمه امیراحمدی‬ ‫بهتر اس��ت طرحی برای‬ ‫توس��عه دس��ت و پ��ا کنیم‬ ‫تا اینک��ه با نی��ش و کنایه‬ ‫نقاط ضعف هر موضوعی را‬ ‫درشت تر از دیروز به سخره‬ ‫بگیریم‪ .‬ش��اید بهتر باش��د‬ ‫کمی بیش��تر تعم��ق کنیم‬ ‫حامد هدائی‬ ‫و دس��ت به ایجاد سازمانی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫بزنی��م که قرار اس��ت ما را‬ ‫وارد این��ده نزدی��ک کند‪.‬‬ ‫رسم بر این اس��ت که تحلیلگرانی مانند من‪ ،‬که هیچ گونه‬ ‫تجرب��ه ای در صنعت و تجارت واقعی ندارند مدام گوش��ه‬ ‫تشک ایده ال گرایی بنش��ینند و از دور درباره تمام زوایای‬ ‫ی��ک صنعت تئوری بنیادین ارائه بدهن��د‪ .‬با این حال این‬ ‫رس��م ایرادگیری به ظاهر اندیش��مندانه هر چه باشد فکر‬ ‫نمی کنم راهی به سوی درمان سطوح گوناگون بیماری های‬ ‫سازمانی که مانع پیشرفت و توسعه انها شده‪ ،‬باز کند‪.‬‬ ‫قرار اس��ت در یک سلسله یادداش��ت رسم ایرادگیری را‬ ‫زیرپا بگذاریم و ش��روع به ایجاد مفاهیمی کنیم که بتواند‬ ‫سازمان ها را برای دگرگونی های اینده اماده کند‪ .‬در عین‬ ‫ح��ال این مفاهیم به درد افرادی نمی خورد که می خواهند‬ ‫در حاشیه باشند‪ ،‬برای کسانی است که می خواهند سازمان‬ ‫خود را از اساس تغییر دهند‪ ،‬کسانی که به خوبی می دانند‬ ‫ادامه وضعیت کنونی دیگر پاسخگوی نیازها نیست‪.‬‬ ‫چگون��ه بدون وجود موجودی به اس��م مدی��ر‪ ،‬مدیریت‬ ‫کنی��م؟ چطور بدون ص��رف هزینه برای به وج��ود اوردن‬ ‫نظام ه��ای بی مورد به هماهنگ��ی و کنترلی که نیازمندیم‪،‬‬ ‫برس��یم؟ م��ا در این ب��اره صحب��ت می کنیم ک��ه چگونه‬ ‫کارمندانی معمولی را به ن��واوران فوق العاده تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫اغلب در س��ازمان ها این اعتق��اد وجود دارد که فقط تعداد‬ ‫کمی از افراد ق��درت تخیل دارند و بقیه بدون این توانایی‬ ‫هستند‪ .‬ما باید این باور را تغییر دهیم‪ .‬برای تغییر ان باید‬ ‫ابزارها و دیدگاه های مورد نیاز افراد را در اختیارش��ان قرار‬ ‫دهیم تا به این وس��یله بتوانند هم��واره فرصت های جدید‬ ‫را درک کنند‪.‬‬ ‫در ی��ک اقتصاد ازاد همیش��ه افراط وج��ود دارد‪ .‬اما به‬ ‫ل گذش��ته مدیران عامل‪ ،‬خیلی‬ ‫نظر می رس��د در چند سا ‬ ‫بی��ش از گذش��ته خودمحور و مس��ئولیت ناپذیر ش��ده اند‬ ‫و همان ط��ور که قابل پیش بینی اس��ت‪ ،‬کس��ب وکارهای‬ ‫ام��روز در می��ان جوامع از کمترین می��زان اقبال و اعتماد‬ ‫برخوردار بوده و حاصل کار این است که سیل ایین نامه ها‬ ‫و قوانی��ن به محیط های کاری س��رازیر ش��ده اند‪ .‬تنها راه‬ ‫تغیی��ر این وضعیت‪ ،‬ایج��اد یک رنس��انس اخالق مدار در‬ ‫نظام س��رمایه داری اس��ت‪ .‬تجدیدنظر در ارزش ها و اصول‬ ‫اساس��ی که ش��اکله مهم ترین س��ازمان های ی��ک جامعه‬ ‫هستند‪ .‬چیزی است که همه ما درباره ان اتفاق نظر داریم‬ ‫و سازمان ها می توانند در این رنسانس اخالقی نقش افرینی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫م��ا در دنیایی پر از رقاب��ت زندگی می کنیم‪ .‬محصوالت‪،‬‬ ‫خدمات و حتی خود دانش به س��رعت تبدیل به محصولی‬ ‫کامال مش��ابه با محصول رقیب می شود‪ .‬برای بقا در چنین‬ ‫محیطی‪ ،‬برای افزایش حاش��یه س��ود خ��ود و برای حفظ‬ ‫جایگاه م��ان‪ ،‬نی��از داریم تا ه��ر روز از همه اف��راد نواوری‬ ‫دریاف��ت کنی��م‪ .‬در عین حال ب��ا وجود س��ال ها بحث و‬ ‫گفت وگ��و درباره ن��واوری‪ ،‬واقعیت این اس��ت که ما هنوز‬ ‫راه��ی طوالنی تا حقیقت داریم‪ .‬حتی یک ش��رکت از صد‬ ‫ش��رکت س��راغ نداریم که هر روز از هر ی��ک از کارمندان‬ ‫خ��ود ایده ای نواورانه اس��تخراج کند‪ .‬ما در جهانی زندگی‬ ‫می کنیم که تغییر در ان‪ ،‬خود دستخوش تغییر شده است‪.‬‬ ‫عجیب اس��ت که ای��ن تغییرات بی رح��م و اغلب درهم‬ ‫گسیخته هستند‪.‬‬ ‫مش��کل اینجاست که س��ازمان های ما هرگز در هسته‬ ‫مرک��زی خود ای��ن تغییرات را پدی��د نمی اورند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل است که بیش��تر تغییرات بنیادی‪ ،‬محصول و زاییده‬ ‫یک بحران هستند‪.‬‬ ‫تغیی��ر ناش��ی از بح��ران‪ ،‬تن��ش زا‪ ،‬اتفاق��ی و معم��وال‬ ‫دست وپاگیر اس��ت‪ .‬ما باید روش تغییر سازمان های مان را‬ ‫تغییر دهیم‪ .‬ما باید درون سازمان خود یک مزیت تحول گرا‬ ‫ایج��اد کنیم که بدون انکه بح��ران‪ ،‬تغییر را به ما تحمیل‬ ‫کند خودمان سردمدار تغییر باشیم‪ .‬ایجاد سازمان هایی که‬ ‫به معنای واقعی کلمه انطباق پذیر باش��ند‪ ،‬امروز از همیشه‬ ‫مهم تر است‪.‬‬ ‫ن��واوری و اراده ب��رای تغیی��ر‪ ،‬زایی��ده مقول��ه ای به نام‬ ‫شورواش��تیاق اس��ت‪ .‬مح��ل کار به ط��ور معمول دش��من‬ ‫خالقیت و حرکت اس��ت‪ .‬قوانین دس��ت وپاگیر‪ ،‬هدف های‬ ‫بی روح و س��اختارهای هرمی‪ ،‬حیات و سرزندگی را از کار‬ ‫می گیرند‪ .‬در یک اقتص��اد خالقیت محور ما به راهکارهای‬ ‫ابتکاری افراد‪ ،‬خالقیت انها و شورواشتیاق شان نیازمندیم‪،‬‬ ‫این اس��تعدادها هدی��ه ای ازس��وی کارکنان به س��ازمان‬ ‫هس��تند‪ .‬کارمندانی که برخی از انها از استعدادش��ان در‬ ‫مح��ل کار خ��رج می کنند و برخی هم که تعدادش��ان کم‬ ‫نیست این کار را نمی کنند‪.‬‬ ‫پس الزم اس��ت که مدیریت را از اساس تغییر دهیم‪ .‬ما‬ ‫به رهبرانی نیازمندیم که دیدش��ان به کار این گونه باش��د‬ ‫که وظیفه کارمندان‪ ،‬تامین هدف های س��ازمانی نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه ای��ن رهبرانند که باید س��ازمان هایی ایجاد کنند که‬ ‫قدر شایس��تگی ها و اس��تعدادها و قابلیت ه��ای فوق العاده‬ ‫کارمندانش را بدانند‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از بازدید کارخانه های قطعه سازی‬ ‫تالش ها برای کاهش شدت وابستگی در صنعت قطعه‬ ‫خ��ودرو محصول نهایی فرایندی اس��ت ک��ه از تهیه‬ ‫مواد اولیه گوناگون اغاز می ش��ود تا به س��اخت قطعات‬ ‫کوچ��ک و منفصله می رس��د که پس از تبدی��ل انها به‬ ‫قطعات اصلی‪ ،‬روی خودرو نصب می ش��وند‪ .‬خودروساز‬ ‫در ای��ن فرایند اگر حتی یک قطعه کوچک را در اختیار‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬خودرویی که ساخته‪ ،‬تجاری نشده و ناقص‬ ‫در کارخان��ه باقی می ماند‪ .‬در چند ماه گذش��ته به دلیل‬ ‫مش��کالت مربوط به تحریم و ترخیص نشدن مواد اولیه‬ ‫و قطعات منفصله از گمرک‪ ،‬تیراژ تولید حدود ‪۳۰‬درصد‬ ‫افت داشت و به همان نسبت بازار خودرو را دچار التهاب‬ ‫و تنش کرد که در نهایت منجر به سوءاستفاده سوداگران‬ ‫از فضای به وجود امده شد‪.‬‬ ‫یک��ی از دالیلی که چنین سرنوش��تی را برای صنعت‬ ‫خودرو رقم می زند‪ ،‬وابس��تگی به خارج اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫س��فارش کارشناس��ان و مدی��ران اقتص��ادی و صنعتی‬ ‫داخلی س��ازی هر چه بیش��تر قطع��ات و کاهش میزان‬ ‫وابستگی هاس��ت‪ .‬در این راس��تا یک��ی از مجموعه های‬ ‫بزرگ زنجیره تامین قطعات برای خودروس��ازان کش��ور‬ ‫گام ه��ای مثبتی برای تحقق این امر برداش��ته اما کافی‬ ‫نیس��ت و باید س��ایر واحدهای صنعتی نیز در این زمینه‬ ‫به طور جدی تالش کنند‪.‬‬ ‫پایان هفته گذش��ته اهالی رس��ان ه بازدی��دی از چند‬ ‫کارخانه از زیرمجموعه های هلدینگ بزرگ قطعه سازی‬ ‫عظام داشتند و از نزدیک شاهد تغییر و تحوالت صنعت‬ ‫قطعه کشور بودند‪.‬‬ ‫ازمایشی با موفقیت انجام شده تا پس از ان بتوانیم زمینه‬ ‫داخلی سازی برخی قطعات را هرچه زودتر فراهم کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره اقدامات انجام شده در راستای داخلی سازی‬ ‫قطعات گفت‪ :‬ش��رکت س��ازه پویش از زیرمجموعه های‬ ‫هلدینگ عظام‪ ،‬از یک شبکه الکترونیک برخوردار است‬ ‫که دانش بنیادی ان در زمینه س��خت افزار منتقل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬تحق��ق و موفقیت این طرح مزی��ت بزرگی برای‬ ‫صنعت قطعه کش��ور به ش��مار می رود‪ .‬ب��ا این عملکرد‬ ‫به دنبال این هس��تیم که ش��دت وابس��تگی به خارج را‬ ‫کمتر کنیم و در نهایت برای این بخش وابس��تگی را به‬ ‫صفر برسانیم و از بین ببریم‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬به ای��ن ترتیب در حال کنترل ارزبری‬ ‫قطع��ات تولیدی خود هس��تیم و هزین��ه دانش فنی در‬ ‫بخش نرم افزاری‪ ،‬ماشین االت و انتقال خط تولید قطعات‬ ‫در قس��مت س��خت افزاری پرداخت شده است‪ .‬در بحث‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه م��ورد نیاز نیز هزینه ه��ا را پرداخت‬ ‫کرده ای��م تا بتوانیم اقالمی که در کنترل نیس��تند را در‬ ‫ب��ازه زمانی ‪۶‬تا ‪۸‬م��اه در داخل تولی��د و تامین کنیم و‬ ‫دغدغه ای در این باره نداشته باشیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اشاره به هزینه های سنگین‬ ‫چند ماه گذشته در این هلدینگ ادامه داد‪ :‬همان طور که‬ ‫گفتم بخشی از این هزینه ها ازسوی خودروساز پرداخت‬ ‫شده‪ ،‬ضمن انکه خود مجموعه نیز سرمایه گذاری کالنی‬ ‫در این زمینه انجام داده است‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد با توجه به اینکه هدف گذاری‬ ‫اصلی کشور حمایت از تولید داخل و داخلی سازی هرچه‬ ‫بیش��تر محصوالت و نیز ایجاد اش��تغال است‪ ،‬بتوانیم با‬ ‫تالش در راستای حمایت از کاالی ایرانی حجم تولیدات‬ ‫داخلی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫عب��اس حاتمی گزن��ی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره یک��ی از‬ ‫کارخانه های این هلدینگ قطعه سازی در ابتدا در پاسخ‬ ‫به پرسش��ی مبنی بر میزان مطالبات این قطعه س��از از‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬گفت‪ :‬این واحد صنعت��ی به عنوان یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن حلقه ه��ای زنجی��ر ه تامی��ن مجموع��ه‬ ‫خودروسازی کش��ور در حوزه الکترونیک و مکاترونیک‬ ‫اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬س��رمایه گذاری کالن��ی در زمین��ه‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬خطوط تولید و نیز شکل گیری‬ ‫ی��ک مقاوم��ت صنعت��ی بین ‪۶‬تا ‪ ۸‬ماه داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫هدف گذاری ما بر این مبناس��ت که در مرحله نخس��ت‬ ‫محص��والت را داخلی س��ازی و در جهت خودکفایی گام‬ ‫برداریم‪ .‬س��پس روی قیمت تمام شده و همچنین حوزه‬ ‫دانش فنی تمرکز کنیم‪ .‬اکنون هم در حال انجام پروژه ها‬ ‫و پیشرفت اجرای انها هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمینه تامین مالی شاید ابهام هایی برای‬ ‫مخاطب وجود داشته باشد که به طور معمول در این باره‬ ‫هم پرسش هایی مطرح می شود‪.‬‬ ‫این مدیر صنعتی درباره تامین منابع مالی این تحوالت‬ ‫توضیح داد‪ :‬بخش��ی از هزینه ها ازس��وی خودروس��ازان‬ ‫پرداخت ش��ده است و بخشی دیگر را قطعه سازان تامین‬ ‫کرده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬در بخش ماش��ین االت با سرمایه این‬ ‫واحد صنعتی تجهیزات مورد نیاز خریداری شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬چون این امکان وجود داش��ت که با توجه‬ ‫ب��ه ش��رایط موجود انتقال دانش فنی م��ورد نیاز با وقفه‬ ‫و تاخیر روبه رو ش��ود‪ ،‬س��ال گذشته توافق هایی با طرف‬ ‫خارجی انجام ش��د و ضمن کمک ها و حمایت های مالی‬ ‫داخلی در نهایت این هلدینگ قطعه س��ازی پیش از اغاز‬ ‫دور جدید تحریم ها توانس��ت ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫جدید را خریداری و وارد کند‪.‬‬ ‫حاتمی گزنی با اش��اره به ش��روع تولیدات ازمایش��ی‬ ‫در فاصل��ه زمانی باقیمانده ت��ا تحریم ها‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدات‬ ‫حاتمی گزنی در ح��وزه انتقال دانش فنی به همتایان‬ ‫خارج��ی ای��ن مجموعه اش��اره کرد و گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫فعالیت های واحد تحقیق و توس��عه(‪ )R&D‬متمرکزی‬ ‫که مجموعه دارد و بیش از ‪۸۰‬نیروی متخصص کارهای‬ ‫این بخش را انجام می دهند و پیگیری می کنند‪ ،‬بس��تر‬ ‫مناسبی از لحاظ ساختارهای نوین صنعتی در حوزه های‬ ‫فناوری ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی «های تک »ها‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬به طور قطع‪ ،‬هر نوع سرمایه گذاری‬ ‫حاتمی گزنی در پاسخ به پرسشی مبنی بر داخلی سازی‬ ‫در بنگاه های اقتصادی زودبازده نبوده و نیاز به زمان دارد‪.‬‬ ‫ت «های تک» مانند ‪ ECU‬خودرو توضیح داد‪ :‬در‬ ‫قطع��ا ‬ ‫در ش��رایط کنونی بخش صنعت و نیاز اینده کش��ور‪ ،‬در‬ ‫دنی��ا ‪۵‬مجموعه قدرتمند مانند بوش‪ ،‬کونتیننتال و‪ ...‬در‬ ‫ح��وزه الکترونیک صنعت خودرو‪ ،‬س��رمایه گذاری های‬ ‫زمینه تولید ‪ ECU‬فعالیت دارند‪ .‬عظام بحث خودکفایی‬ ‫موفقی انجام ش��ده ک��ه در این زمینه هدف این اس��ت‬ ‫‪ EMS‬را در دس��تور کار داش��ت و قرار ب��ود با همکاری‬ ‫ک��ه طرح ها با اخرین فناوری روز جهان اجرایی ش��ود‪،‬‬ ‫ش��رکت بوش این بخش داخلی س��ازی شود‪ .‬خط پدال‬ ‫در نتیجه محصوالتی به لحاظ کیفیت و اس��تانداردهای‬ ‫گاز نخس��تین مرحله بود که انجام شد‪ .‬قرار بود در ادامه‬ ‫ایمنی در س��طوح باالیی تولید خواهد ش��د تا به س��طح‬ ‫حتی ‪ ECU‬نیز داخلی سازی شود که در وضعیت کنونی‬ ‫استانداردهای صنعت خودرو در جهان برسانیم‪.‬‬ ‫و اغاز تحریم ها فعال متوقف شده است‪.‬‬ ‫مع��اون ف��روش گ��روه ب��رق و الکترونیک ش��رکت‬ ‫وی درباره بورد الکترونیکی یاداورشد‪ :‬بورد الکترونیکی‬ ‫س��ازه پویش عظام با بیان اینکه مردم نس��بت به کیفیت‬ ‫از یک فرایند کامال تجاری و وارداتی به تولید ‪100‬درصد‬ ‫خودروه��ای داخلی گالیه مند هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬از این رو‪،‬‬ ‫ایرانی رس��ید‪ .‬به جز اجزا و کامپاننت ها که‬ ‫الزم است عالوه بر حمایت از کاالی داخل‪،‬‬ ‫مواد اولیه الکترونیک هس��تند که در ایران‬ ‫کیفیت مورد انتظار مش��تریان نیز تامین‬ ‫س��اخته نمی ش��وند مانند ‪ ،IC‬مقاومت و‬ ‫شود‪ .‬این عملکرد روندی دو سر برد خواهد‬ ‫بورد الکترونیکی‬ ‫خ��از‪ ،‬باقی قطعات حاصل تالش و فعالیت‬ ‫بود که هر دو طرف رضایت مندی الزم را از‬ ‫از یک فرایند کامال‬ ‫تجاری و وارداتی به متخصصان و مهندسان داخلی است‪.‬‬ ‫یکدیگر خواهند داشت‪.‬‬ ‫حاتمی گزن��ی درباره صرف��ه اقتصادی‬ ‫وی تاکیدک��رد‪ :‬بنابرای��ن کیفی��ت‪،‬‬ ‫تولید ‪100‬درصد‬ ‫خط مش��ی اصلی ای��ن مجموع��ه بوده و ایرانی رسید‪ .‬به جز داشتن یا نداشتن بومی سازی این قطعات‬ ‫س��عی شد اولویت نخس��ت ما باشد‪ .‬تمام اجزا و کامپاننت ها که نی��ز عنوان ک��رد‪ :‬در این ب��اره بحث دانش‬ ‫تالش ه��ای اخی��ر در ای��ن زمینه ش��کل مواد اولیه الکترونیک مطرح اس��ت موضوع فن��اوری و درامد در‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬امیدواریم نتای��ج تمام این هستند که در ایران این دانش بسیار مهم است‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫ساخته نمی شوند‬ ‫در داخ��ل با هزینه مث�لا ‪100‬هزار تومان‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و تالش ها در س��ال اینده‬ ‫بورد الکترونیکی تولید می شود و در ادامه‬ ‫دیده ش��ود و بتوانیم ضم��ن کیفیت‪ ،‬نرخ‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹گام های مثبت در حمایت از کاالی ملی‬ ‫‹ ‹کیفیت‪ ،‬اولویت نخست تولید‬ ‫تمام شده را هم کاهش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت ب�ا محاس�به هزینه ها ب�ر پایه ارز‬ ‫نیمایی‬ ‫حاتمی گزن��ی درباره افزایش قیمت قطعات با توجه به‬ ‫ارز نیمای��ی و باال رفتن قیمت م��واد اولیه‪ ،‬گفت‪ :‬خرید‬ ‫قطعات در ‪۵‬ماه نخس��ت سال با ارز دولتی ‪۴۲۰۰‬تومان‬ ‫بود اما از این تاریخ به بعد خرید قطعه سازان با ارز نیمایی‬ ‫که حدود ‪۸۵۰۰‬تومان است‪ ،‬انجام شد‪ .‬مطالباتی داریم‬ ‫ب��رای محصوالتی که تحویل دادیم و قیمت ها براس��اس‬ ‫نرخ ارز نیمایی بروزرسانی نشده است‪ .‬از این رو‪ ،‬ضروری‬ ‫است این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد‪ .‬اگراین هدف‬ ‫محقق ش��ود و مطالبات چند ماه گذش��ته براس��اس ارز‬ ‫نیمایی محاس��به و پرداخت ش��ود‪ ،‬اتفاق مطلوبی است‬ ‫زی��را به این ترتی��ب می توانیم به چرخه تامین خود پول‬ ‫تزریق کنیم‪ .‬البته مذاکراتی هم انجام ش��ده و باید دید‬ ‫در نهایت تصمیم ها چه خواهد بود‪.‬‬ ‫او یاداورش��د‪ :‬خودروس��از این موضوع را پذیرفته که‬ ‫نهاده های تولید قطعه س��از افزایش بس��یاری داشته اما‬ ‫برای افزایش قیمت ها منتظر رای نهایی ش��ورای رقابت‬ ‫هس��تیم‪ .‬اگر نرخ خودرو امکان افزایش نداش��ته باش��د‬ ‫به دنبال ان نرخ قطعات هم ازس��وی خودروساز افزایش‬ ‫نخواهد یافت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬صنعتگ��ر در تالش اس��ت ب��ا توجه به‬ ‫چالش ه��ای موج��ود در تامین ارز با س��اخت داخل که‬ ‫در ماه ه��ای اخیر اتف��اق افتاد‪ ،‬ارزب��ری را کاهش دهد‪.‬‬ ‫هدف این اس��ت که با داخلی سازی هم هزینه های تمام‬ ‫ش��ده قطعات را کاهش دهیم و هم ارزبری را کم کنیم‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬اس��تام و دینام از دیگر قطعاتی است که‬ ‫ی انها با‬ ‫در این مجموعه س��اخته می ش��ود و داخلی ساز ‬ ‫‪۴۰‬درصد اغاز ش��د و امروز به ‪۶۰‬درصد رسیده و برنامه‬ ‫بعدی رس��یدن به داخلی س��ازی ‪۸۰‬درصدی برای سال‬ ‫اینده است‪.‬‬ ‫حاتمی گزن��ی با بی��ان اینکه با تمام این مش��کالت و‬ ‫مطالبات‪ ،‬نمی‪‎‬توان تولید را متوقف یا تعطیل کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با تمام چالش ها و مطالباتی که قطعه س��از از خودروساز‬ ‫دارد سعی شده با سرمایه در گردش تا حدودی تولید در‬ ‫شرایط ویژه مدیریت شود‪.‬‬ ‫با فناوری و دانش بیشتر همین قطعه روی ‪ ECU‬پیاده‬ ‫می ش��ود که در نهایت یک میلیون تومان می ش��ود‪ .‬این‬ ‫امر ضمن خودکفایی‪ ،‬ارزش افزوده بیشتر برای کشور به‬ ‫همراه دارد‪ .‬با بومی س��ازی ب��ورد الکترونیکی دانش ان‬ ‫موجود اس��ت که می ت��وان ان را تکمیل و ‪ ECU‬را نیز‬ ‫در داخل تولید کرد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬در ابتدا دانش مورد نظر هزینه بر اس��ت‬ ‫اما در بلندمدت درامدزا خواهد بود و پاس��خگوی ما در‬ ‫امر خودکفایی که بسیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫داش��بورد از دیگ��ر محصوالت��ی اس��ت ک��ه در این‬ ‫هلدینگ‪ ،‬طراحی و س��اخته می شود‪ .‬داشبوردهای رانا‪،‬‬ ‫‪۴۰۵‬و پژوپارس ازسوی شرکت بوش برای گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو تامین می شود‪ .‬درباره استفاده از فناوری نانو‬ ‫در تولید این محصول نیز گفته ش��د که این فناوری در‬ ‫جهان جدید اس��ت و هنوز به لحاظ دانش��ی کامل نشده‬ ‫اما اگر مشتری(خودروس��ازان) درخواست داشته باشند‬ ‫مانعی برای استفاده از فناوری دانش بنیان ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫حاتمی گزن��ی در ادامه بومی س��ازی قطع��ات در این‬ ‫مجموع��ه ادامه داد‪ :‬همچنین در زمینه مجموعه ‪EMS‬‬ ‫این هلدینگ قطعاتی مانند رگالتور گاز و شیر مخزن گاز‬ ‫را تحت لیسانس شرکت بوش که دارای قطعات خاص و ‬ ‫های ت��ک بوده در برنامه تولید خود دارد‪ .‬در این راس��تا‬ ‫نمونه ها ساخته و برای ازمایش به کشور مادر ارسال شد‬ ‫و این ش��رکت در پاس��خ ازمون ها عنوان کرده در ازمون‬ ‫دوام نمونه ایرانی از قطعه خارجی بهتر عمل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه بازار صادرات‬ ‫معاون��ت ف��روش گ��روه ب��رق و الکترونیک ش��رکت‬ ‫س��ازه پویش عظام درباره ترخی��ص مواد اولیه از گمرک‬ ‫و پرداخ��ت مابه التفاوت قیم��ت ارز دولتی و ارز نیمایی‬ ‫ت قطعی اعالم نشده و تعهدات گمرکی‬ ‫گفت‪ :‬هنوز قیم ‬ ‫و بانکی داده شده و بخشی از مواد اولیه و قطعات منفصله‬ ‫ترخیص ش��ده اند‪ .‬اما گمرک با توجه به ش��رایط موجود‬ ‫در حال تالش اس��ت تا کاالها را ترخیص کند و مش��کل‬ ‫قطعه سازان برطرف شود‪.‬‬ ‫وی همچنین در بحث صادرات به ‪۱۱‬کشور اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬همراه با خودروهای صادراتی ایران خودرو و سایپا‬ ‫به کش��ورهای عراق‪ ،‬س��وریه و‪ ...‬قطعات این قطعه س��از‬ ‫به عنوان برند نخست نیز همراه با خودرو صادر می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال حوزه قطعه در ادامه به س��ایر برنامه ها در‬ ‫امر صادرات اش��اره کرد و گفت‪ :‬از س��ایر قطعاتی که قرار‬ ‫اس��ت در بازار جهانی عرضه ش��ود «کویل» اس��ت‪ .‬خط‬ ‫تولید کویل راه اندازی ش��ده و درخواس��ت شرکت مادر‬ ‫ولئو اس��ت که پس از ساخت انبوه‪ ،‬بخشی از محصوالت‬ ‫برای انها ارسال شود‪ .‬امیدواریم در بحث صادرات بخشی‬ ‫از نیاز بازار اروپا در زمینه کویل و‪ ..‬را گروه صنعتی عظام‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان اشتغالزایی‬ ‫حاتمی گزن��ی در زمین��ه اش��تغالزایی ای��ن هلدینگ‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬با س��اخت داخ��ل قطعات‪ ،‬زنجیره تامین‬ ‫بزرگی به وجود می اید‪ .‬همچنین توس��عه بومی س��ازی‬ ‫قطع��ات دیگر را به مجموع��ه اضافه می کند که به دنبال‬ ‫اج��رای ان باید نیروی انس��انی بیش��تری جذب ش��ود‪.‬‬ ‫ت از ای��ن مجموعه بزرگ‬ ‫درحال حاض��ر فق��ط ‪۲‬ش��رک ‬ ‫‪۶۰۰‬تامین کنن��ده دارد که ‪۸۰‬درصد انها ‪۱۰۰‬درصد به‬ ‫این هلدینگ وابسته هستند‪ .‬هر یک از این ‪۸۰‬درصد هم‬ ‫دست کم ‪۵۰‬نیروی انسانی دارند که بیش از ‪۱۲۰۰‬قطعه‬ ‫را داخلی سازی کرده اند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پی��ش از تحریم ها ای��کاپ‪ ،‬رنو‪ ،‬ماموت‬ ‫ب��رای فولکس واگن برای تامی��ن قطعات مورد نیاز خود‬ ‫از مجموعه عظام بازدید داشتند اما با وضعیت تحریم ها‬ ‫این پروژه فعال متوقف شده است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 28‬مهر ‪ 10 1397‬صفر ‪ 20 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 508‬پیاپی ‪2481‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫با ارسال قطعات به شهرهای مرزی‬ ‫منتهی به عراق اغاز شد‬ ‫عملیات اجرایی طرح‬ ‫«با تو تا حرم» خدمات پس از‬ ‫فروش ایران خودرو‬ ‫بازار خودرو ایران یکی‬ ‫از بازارهای پرچالش با‬ ‫افت وخیزهای بسیار‬ ‫است‪ .‬زمانی اقبال به‬ ‫خودروهای داخلی باال‬ ‫بود و پس از ان ورود‬ ‫خودروهای خارجی و‬ ‫پیشرفت های بسیار‬ ‫این صنعت در جهان‪،‬‬ ‫توقع خریداران را‬ ‫باال برد و امروز انها‬ ‫به دنبال بهترین های‬ ‫این صنعت هستند‬ ‫بدفروش ترین خودروهای موجود در ایران‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بازار خ��ودرو ایران یک��ی از بازاره��ای پرچالش‬ ‫ب��ا افت وخیزهای بس��یار اس��ت‪ .‬زمان��ی اقبال به‬ ‫خودروه��ای داخل��ی باال ب��ود و پ��س از ان ورود‬ ‫خودروه��ای خارجی و پیش��رفت های بس��یار این‬ ‫صنعت در جهان‪ ،‬توقع خریداران را باال برد و امروز‬ ‫انها به دنبال بهترین های این صنعت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا اکورد‬ ‫در نهایت به فروشی که شایسته بود دست نیافت‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا ‪CR-V‬‬ ‫‪ CR-V‬را می ت��وان تنها شاس��ی بلند و در اصل‬ ‫کراس اوور هوندا در ایران دانس��ت که درحال حاضر‬ ‫تنه��ا در مدل‪ ۲۰۱۶‬و ب��ه تعداد بس��یار اندک در‬ ‫مدل‪ ۲۰۱۷‬یافت می شود‪.‬‬ ‫این خ��ودرو برای نخس��تین بار در س��ال‪۱۹۹۵‬‬ ‫(‪1374‬خورش��یدی) ب��ه تولید رس��ید و هم اکنون‬ ‫ش��اهد حض��ور چهارمی��ن نس��ل ای��ن بلند ق��د‬ ‫چشم بادامی در کشورمان هستیم‪.‬‬ ‫شاس��ی بلند هوندا به واس��طه ویژگی های مثبت‬ ‫در بس��یاری از زمینه ه��ا چه در بخ��ش فنی و چه‬ ‫در بخ��ش ظاهری و کیفیت در بس��یاری از موارد‬ ‫توانس��ته عناوی��ن گوناگونی را کس��ب کن��د و از‬ ‫جمله انها می توان به کس��ب عنوان پرفروش ترین‬ ‫کراس اوور در سال‪ ۲۰۱۴‬در امریکا اشاره کرد‪.‬‬ ‫طراحی‪ CR-V‬را می توان کامال خاص و مدرن‬ ‫دانست؛ که شاید موردپسند هر فردی نباشد و این‬ ‫خاص گرای��ی در بخش جلو خودرو نمود بیش��تری‬ ‫پی��دا می کند اما بخش عقب خودرو کمی س��اده تر‬ ‫طراحی شده است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د در صورت حضور پر رنگ تر این‬ ‫خودرو در کش��ورمان‪ ،‬چهره این خودرو ماندگاری‬ ‫بیشتری در طول زمان پیدا کند و نظر مشتریان را‬ ‫به سمت خود جلب کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر هر چند نمونه های صفر کیلومتر این‬ ‫خودرو به س��ختی یافت می ش��ود اما در مدل های‬ ‫کارک��رده این خ��ودرو باید با رقبای��ی مانند تویوتا‬ ‫‪ ،RAV ۴‬میتسوبیش��ی اوتلندر‪ ،‬هیوندای سانتافه و‬ ‫کیاسورنتو به رقابت بپردازد‪.‬‬ ‫یک��ی از نکات قاب��ل توجه این م��دل و ‪۲‬مدل‬ ‫دیگر س��یویک و اکورد را می توان در اس��تفاده از‬ ‫م��واد اولیه کامال مرغ��وب در کابین خودرو به ویژه‬ ‫برای چرم صندلی ها دانست که حتی در نمونه های‬ ‫ب��ا کارکرد باال نیز صندلی ها ش��کل و ظاهر خود را‬ ‫حفظ کرده اند؛ م��وردی که کمتر برای خودروهای‬ ‫کره ای شاهد ان هستیم‪.‬‬ ‫‪ CR-V‬از پیشرانه ‪۲.۴‬لیتری ‪ ۱۸۵‬اسب بخاری‬ ‫به��ره می ب��رد و در م��دت زم��ان تنه��ا ‪ ۸.۵‬ثانیه‬ ‫به واس��طه جعبه دنده ‪ CVT‬اتوماتی��ک می تواند‬ ‫به مرز ‪۱۰۰‬کیلومتر بر س��اعت برسد از این جهت‬ ‫می توان این شاسی بلند را پر قدرت دانست‪.‬‬ ‫در بخش تجهیزات رفاهی نیز ‪ CR-V‬از امکانات‬ ‫مناسبی مانند تهویه اتوماتیک دوگانه‪ ،‬کروزکنترل‪،‬‬ ‫دوربین دید عقب‪ ،‬سنس��ور پارک‪ ،‬س��امانه حرکت‬ ‫بین خطوط و هشدار نقطه کور بهره می برد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ممکن اس��ت در تهیه قطعات‬ ‫خودروهای هیوندای‪ ،‬به ویژه در شرایط حال حاضر‬ ‫که خودروهای پرطرفدار نیز در این زمینه مش��کل‬ ‫دارند‪ ،‬خرید این محصوالت پیشنهاد‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش«گسترش نیوز»‪ ،‬هوندا به عنوان یکی از‬ ‫برندهای اصیل و با سابقه ژاپنی‪ ،‬جزو خودروسازانی‬ ‫است که با وجود فروش گسترده رقبایش در ایران‪،‬‬ ‫نتوانسته در این بازار به موفقیت های بزرگی دست‬ ‫یابد‪ .‬نمایندگی گلرنگ موتورفامیلی‪ ،‬وظیفه واردات‬ ‫خودروه��ای هون��دا را برعهده داش��ت که به دالیل‬ ‫گوناگون نتوانست به خوبی انجام وظیفه کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر در بازار‪ ،‬خودروهای کارکرده هوندا‬ ‫و در مدل های س��ال‪1392( ۲۰۱۳‬خورشیدی) به‬ ‫باال ‪۳‬خودرو اکورد‪ CR-V ،‬و س��یویک را می توان‬ ‫یافت که این ‪۳‬خودرو در حقیقت به گمنامان بازار‬ ‫ایران تبدیل شده اند و نتوانسته اند به فروش موفقی‬ ‫دست یابند‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که بازار کش��ور مملو از خودروهای‬ ‫کره ای و چینی ش��ده‪ ،‬ش��اید عده ای نیز عالقه به‬ ‫خرید خودرویی اصیل و با کیفیت ژاپنی داش��ته و‬ ‫اگر ج��زو خانواده های پر جمعیت باش��ند‪ ،‬انتخاب‬ ‫یک س��دان بزرگ یا شاس��ی بلند می تواند نیاز انها‬ ‫را برطرف کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر س��دان اک��ورد را می ت��وان ب��ا‬ ‫مدل ه��ای‪ ۲۰۱۳‬تا ‪1392( ۲۰۱۶‬ت��ا‪ )1395‬و در‬ ‫تعداد بسیار محدود و اندک با مدل‪)1396( ۲۰۱۷‬‬ ‫خریداری کرد و بیش��تر نمونه های‪ ۲۰۱۳‬و ‪۲۰۱۴‬‬ ‫(‪ 1392‬تا‪ )1394‬به ش��کل کارکرده در دس��ترس‬ ‫است و به سختی می توان نمونه صفر کیلومتر از این‬ ‫خودرو را خریداری کرد‪.‬‬ ‫بخ��ش فن��ی اک��ورد م��دل‪ ۲۰۱۶‬از پیش��رانه‬ ‫‪۲.۴‬لیت��ری بهره می برد که به خوب��ی با جعبه دنده‬ ‫‪ CVT‬هماهنگ شده اس��ت و می تواند این سدان‬ ‫به نس��بت س��نگین ب��ا وزن ‪۱۵۸۰‬کیلوگ��رم را در‬ ‫م��دت زمان ‪۷.۸‬ثانیه از حالت س��کون به س��رعت‬ ‫‪۱۰۰‬کیلومتر بر ساعت برساند‪.‬‬ ‫نزدیک ترین رقیب به اکورد‪ ،‬کیااپتیما اس��ت که‬ ‫در مدل‪ ۲۰۱۶‬از پیش��رانه ‪۲.۴‬لیتری مانند اکورد‬ ‫بهره می برد و می تواند ب��ا بهره گیری از جعبه دنده‬ ‫اتوماتیک ‪۶‬س��رعته در مدت زم��ان حدود ‪۱۰‬ثانیه‬ ‫به س��رعت ‪۱۰۰‬کیلومتر بر س��اعت برس��د‪ .‬از این‬ ‫نظر می توان اکورد را س��دانی موفق و قابل قبول در‬ ‫بخش فنی دانست‪.‬‬ ‫در بخ��ش تجهی��زات رفاه��ی نیز از‬ ‫هوندا با طراحی هر نسل‬ ‫مدل های‪ ۲۰۱۳‬تا ‪ ۲۰۱۶‬ش��اهد سدانی‬ ‫از این خودرو از گذشته‬ ‫کام��ل هس��تیم و از جمل��ه امکان��ات‬ ‫خود و بازخورد های‬ ‫این خ��ودرو می ت��وان ب��ه صندلی های خریداران درسی اموخت‬ ‫و از ان برای کامل تر‬ ‫چ��رم برقی‪ ،‬تهوی��ه اتوماتی��ک دوگانه‪،‬‬ ‫کروزکنترل‪ ،‬ترمزدس��تی برقی‪ ،‬سنسور شدن محصول اقتصادی ‬ ‫خود استفاده کرد در‬ ‫پارک و دوربین دید عقب اشاره کرد‪.‬‬ ‫نهایت سیویکی که در‬ ‫در نهایت اکورد را می توان خودرویی کشور و در مدل ‪۲۰۱۳‬‬ ‫با کیفی��ت‪ ،‬پرقدرت‪ ،‬مجهز ب��ه امکانات‬ ‫یافت می شود‪ ،‬حاصل‬ ‫قابل قبول و با س��واری نرم و هندلینگ تالش های هوندا برای‬ ‫مناس��ب دانس��ت که عالوه بر دار ا بودن ساخت یک سدان شهری‬ ‫تمام عیار است‬ ‫چهره ای زیب��ا در داخل و خارج خودرو‪،‬‬ ‫گزینه ای خاص نیز به ش��مار می رود اما‬ ‫� هوندا سیویک‬ ‫سیویک را می توان سدان کامپکت‬ ‫و اقتصادی هوندا دانس��ت که ان را‬ ‫برای خروج از دوران رکود اقتصادی‬ ‫در غ��رب طراحی کرد و نس��لی که‬ ‫درحال حاضر در کش��ور وجود دارد‪،‬‬ ‫نهمین نسل این خودرو است‪ .‬هوندا‬ ‫با طراحی هر نس��ل از ای��ن خودرو‬ ‫از گذش��ته خ��ود و بازخورد ه��ای‬ ‫خری��داران درس��ی اموخ��ت و از‬ ‫ان ب��رای کامل ت��ر ش��دن محصول‬ ‫اقتصادی خود استفاده کرد‪.‬‬ ‫در نهای��ت س��یویکی ک��ه در کش��ور و در مدل‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬یاف��ت می ش��ود‪ ،‬حاصل تالش ه��ای هوندا‬ ‫برای س��اخت یک سدان شهری تمام عیار است که‬ ‫می توان طراحی خارجی این خودرو را کامال خاص‬ ‫و فضای��ی توصیف کرد که ان را از س��ایر خودروها‬ ‫متمای��ز می کند و این طراح��ی منحصر به فرد را در‬ ‫داخل خودرو نیز شاهد هستیم‪.‬‬ ‫هرچن��د ای��ن محص��ول توانس��ت ب��ه یک��ی از‬ ‫موفق ترین محصوالت هوندا در بازار جهانی تبدیل‬ ‫ش��ود و بتواند فروش بس��یار موفقی در بازار امریکا‬ ‫داش��ته باشد اما بر خالف ان در کشورمان نتوانست‬ ‫حض��ور موفقی داش��ته باش��د و از جمله دالیل ان‬ ‫می ت��وان به نداش��تن نمایندگی های گس��ترده در‬ ‫کشور‪ ،‬مش��کالت واردات و همچنین قیمت گذاری‬ ‫نامناسب ان دانست‪.‬‬ ‫تمامی این موضوع ها س��بب ش��د تا یک خودرو‬ ‫موفق در کش��ورمان به یک خ��ودرو کامال ناموفق‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫هوندا سیویک در بخش فنی از پیشرانه ‪۱.۸‬لیتری‬ ‫‪۱۴۰‬اس��ب بخار بهره می برد که تنها ‪۸‬اسب بخار از‬ ‫هموطن خود یعنی مزدا‪ ۳‬کمتر است و شتاب صفر‬ ‫تا ‪۱۰۰‬سیویک و مزدا‪ ۳‬به ترتیب ‪ ۱۰.۴‬و ‪۹.۲‬ثانیه‬ ‫اس��ت؛بنابراین می توان گفت س��یویک با توجه به‬ ‫پیش��رانه کم حجم تر نس��بت به مزدا‪ ۳‬با پیش��رانه‬ ‫‪۲‬لیتری عملکرد مناسبی دارد‪.‬‬ ‫کابین س��یویک نیز مانند س��ایر محصوالت این‬ ‫برند با کیفیت اس��ت و طراحی زیبا و جاداری دارد‪.‬‬ ‫همچنین تجهیزاتی مانند کروزکنترل‪ ،‬س��ان روف‪،‬‬ ‫دوربی��ن دید عق��ب و تهویه اتوماتی��ک برای این‬ ‫خودرو در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫داخلی مناسب برای خانواده ها ازسوی خریداران با‬ ‫استقبال روبه رو نشد‪ .‬کیا کارنیوال از لحاظ ابعادی‬ ‫در رده ای بزرگ تر از کارنز قرار می گیرد و در بخش‬ ‫فنی به پیشرانه ‪۲.۷‬لیتری ‪۶‬سیلندر با حداکثر توان‬ ‫‪۱۸۹‬اس��ب بخار مجهز شده اس��ت‪ .‬برای کارنیوال‬ ‫گیربکس ‪۵‬س��رعت اتوماتیک در نظر گرفته ش��ده‬ ‫ک��ه ت��وان را به محور عق��ب نیز منتق��ل می کند‪.‬‬ ‫کارنی��وال به عنوان یک ون ‪۷‬نف��ری از ویژگی های‬ ‫مثبت��ی مانن��د ایربگ ه��ای رانن��ده‪ ،‬سرنش��ین و‬ ‫جانب��ی‪ ،‬تهویه اتوماتی��ک‪ ،‬گرمک��ن صندلی های‬ ‫جلو‪ ،‬س��ان روف‪ ،‬سنسور پارک عقب و کروز کنترل‬ ‫به��ره می برد‪ .‬کیا کارنز نی��ز به عنوان یک مینی ون‬ ‫‪ ۷‬نف��ری‪ ،‬می توان ان را ب��رادر کوچک تر کارنیوال‬ ‫دانست که از پیشرانه ‪۲‬لیتری ‪ ۴‬سیلندر با حداکثر‬ ‫توان ‪۱۴۵‬اس��ب بخار بهره می برد‪ .‬ش��تاب صفر تا‬ ‫صد کارنز حدود ‪۱۲‬ثانیه اس��ت و می توان ان را با‬ ‫توجه به ابعاد و جثه این خودرو مناسب تلقی کرد‪.‬‬ ‫پس از مدت ها نس��ل جدید کارنز نیز با مدل‪۲۰۱۵‬‬ ‫و ‪ ۲۰۱۶‬ازس��وی اطلس خودرو به بازار وارد شد که‬ ‫اس��تقبال از این خودرو حتی از نس��ل قبلی ان در‬ ‫ایران نیز کمتر بود‪ .‬نس��ل جدید کارنز به پیشرانه‬ ‫‪۲‬لیتری با حداکثر توان ‪۱۶۶‬اس��ب بخار مجهز شده‬ ‫و از لحاظ امکانات رفاهی در سطح قابل قبولی قرار‬ ‫می گیرد اما مسئله اساسی‪ ،‬بدفروش بودن این نوع‬ ‫خودروهاست که حتی عالقه مندان به مینی ون ها را‬ ‫از خرید انها پشیمان می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سانگ یانگ رودیوس‬ ‫س��انگ یانگ ک��ه خودروس��ازی مش��هور در‬ ‫کره جنوبی اس��ت از گذش��ته تمرک��ز خاصی روی‬ ‫تولید محصوالت شاس��ی بلند و ویژه افرود داش��ته‬ ‫‹ ‹شکست بزرگ مینی ون ها در کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬خودروهای این ش��رکت تا چندی پیش با‬ ‫در کش��ورهای گوناگ��ون افراد با توج��ه به نیاز‬ ‫وجود برخورداری از توانایی و کیفیت فنی بس��یار‬ ‫خود اقدام به انتخاب س��گمنت م��ورد نظر از بین‬ ‫ب��اال دارای چهره های عجیب و غریب بود‪ .‬رودیوس‬ ‫خودروهای می کنند‪ .‬سگمنت خودروهای مینی ون‬ ‫نی��ز که می توان ان را یکی از برترین مینی ون های‬ ‫ی��ا ‪ MPV‬ها در ایران نادیده گرفته ش��دند و تنها‬ ‫موجود در کش��ور دانست از چهره خاص و متفاوتی‬ ‫تع��داد اندکی به س��مت خرید این ن��وع خودروها‬ ‫برخوردار اس��ت ک��ه به عقی��ده بس��یاری از افراد‬ ‫رفته اند‪.‬‬ ‫می توان ان را یکی از زشت ترین خودروهای تاریخ‬ ‫امروز اس��تفاده از خودروهای شاسی بلند به شدت‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫در کش��ور گس��ترش یافته و بازار این نوع خودروها‬ ‫این خودرو در بخش فنی از پیش��رانه ‪۳.۲‬لیتری‬ ‫داغ ش��ده اس��ت‪ .‬در کش��ورهای گوناگون هر فرد‬ ‫‪۶‬س��یلندر بهره می برد که توانای��ی تولید حداکثر‬ ‫یا خان��واده ای برحس��ب نیاز خود اق��دام به خرید‬ ‫ت��وان ‪۲۲۰‬اس��ب بخار را دارد؛ بنابرای��ن می ت��وان‬ ‫خودرو می کند‪ ،‬در این میان س��گمنت مینی ون ها‬ ‫رودی��وس را مینی ونی قدرتمند در این س��گمنت‬ ‫به ش��دت مورد توجه خانواده ها دارد زیرا مهم ترین‬ ‫دانس��ت‪ .‬ضمن اینکه این خودرو از س��امانه انتقال‬ ‫مسئله برای خانواده ها فضای داخل کابین است که‬ ‫ق��درت چهارچرخ متح��رک اس��تفاده می کند که‬ ‫با خریداری این س��گمنت از ای��ن لحاظ به خوبی‬ ‫عالوه بر ایجاد هندلینگ بهتر‪ ،‬عملکرد مناسب تری‬ ‫تامین خواهد ش��د‪ .‬در ایران نیز چندین شرکت با‬ ‫را در شرایط افرود نیز فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫مینی ون ه��ای خود وارد بازار ش��ده اند که از جمله‬ ‫رودیوس از لحاظ امکانات رفاهی و فضای کابین‬ ‫انها می توان به هیوندای‪ ،‬س��انگ یانگ و کیا اشاره‬ ‫در شرایط ایده الی قرار دارد اما یکی از نکات منفی‬ ‫کرد‪ .‬با توجه به اینکه قیمت خودروهای وارداتی در‬ ‫بسیار بزرگ درباره این خودرو‪ ،‬مصرف سوخت ان‬ ‫کشورمان باالست‪ ،‬بنابراین خریداران‬ ‫است‪ .‬مصرف سوخت رودیوس به شکل‬ ‫ترجی��ح می دهن��د به ج��ای خری��د‬ ‫ترکیبی ‪۱۹‬لیتر در ه��ر ‪۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫درحال حاضر سدان‬ ‫اعالم ش��ده که این رقم بسیار باالست‪.‬‬ ‫مینی ون ه��ا به س��راغ شاس��ی بلندها‬ ‫اکورد را می توان با‬ ‫بروند‪ .‬این م��ورد به ظاهر خودروهای مدل های‪ ۲۰۱۳‬تا ‪ ۲۰۱۶‬در زمینه امکان��ات رفاهی این خودرو‬ ‫مین��ی ون مربوط می ش��ود زی��را این و در تعداد بسیار محدود می ت��وان به م��واردی مانند سیس��تم‬ ‫و اندک با مدل‪۲۰۱۷‬‬ ‫مالتی مدی��ا مجهز به بلوتوث‪ ،‬سنس��ور‬ ‫خودروه��ا به ط��ور معم��ول ظاه��ر‬ ‫س��اده تری دارند اما در مقابل می توان خریداری کرد و بیشتر باران‪ ،‬سنسور نور‪ ،‬گرمکن صندلی های‬ ‫نمونه های‪ ۲۰۱۳‬و ‪۲۰۱۴‬‬ ‫جلو‪ ،‬ک��روز کنترل‪ ،‬سنس��ور پارک و‬ ‫انها را کاربردی تر دانست‪.‬‬ ‫به شکل کارکرده در‬ ‫‹ ‹کیا کارنیوال و کارنز‬ ‫دسترس است و به سختی س��ان روف اش��اره کرد‪ .‬بنابراین حتی‬ ‫دو مین��ی ون ازس��وی ش��رکت‬ ‫با وج��ود خودروه��ای وارداتی جدید‬ ‫می توان نمونه صفر‬ ‫اطلس خ��ودرو به ش��کل همزم��ان به کیلومتر این خودرو را در می توان رودی��وس را از لحاظ امکانات‬ ‫کش��ور وارد ش��د که کارنیوال و کارنز ایران پیدا و خریداری رفاه��ی خودروی��ی مناس��ب تلق��ی‬ ‫کرد‬ ‫نام ه��ای انها ب��ود‪ .‬این دو خ��ودرو با‬ ‫ک��رد ک��ه بیش��تر مولفه ه��ای الزم را‬ ‫وجودبرخورداری از قابلیت ها و فضای‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫همزمان با نزدیک ش��دن ایام اربعین حس��ینی(ع) و سفر‬ ‫معنوی هموطنان به عتبات عالیات‪ ،‬عملیات اجرایی طرح«باتو‬ ‫تا حرم» شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو‪ ،‬با ارسال‬ ‫لوازم یدکی ب��ه نمایندگی های ش��هرهای مرزی‬ ‫قطع��ات و ‍‬ ‫منتهی به کشور عراق‪ ،‬اغاز شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬این ش��رکت بیش از ‪۳‬ماه اس��ت که‬ ‫در حال ت��دارک مقدمات طرح«باتو تا ح��رم» بوده و درباره‬ ‫س��فارش گذاری‪ ،‬تامی��ن‪ ،‬بس��ته بندی و ارس��ال قطع��ات و‬ ‫تجهیزات الزم به نمایندگی های ش��هرهای مرزی منتهی به‬ ‫کشور عراق اقدام های الزم را به انجام رسانده است‪.‬‬ ‫ن اجرا می ش��ود‪ ،‬بیش‬ ‫در ای��ن ط��رح که از ‪2‬ت��ا ‪11‬اب��ا ‬ ‫از ‪۴۱۰‬ح��وزه خدمات��ی ش��امل نمایندگی ها‪ ،‬فروش��گاه ها‪،‬‬ ‫اکیپ های ام��داد و تعمیرگاه صحرایی با در اختیار داش��تن‬ ‫امکانات مناسب برای ارائه خدمات به هموطنانی که با خودرو‬ ‫شخصی به سمت مرزها حرکت می کنند‪ ،‬اماده خدمت رسانی‬ ‫هستند‪ .‬در همین زمینه سیدرضا حسینی‪ ،‬مدیرعامل ایساکو‪،‬‬ ‫همزمان با تعطیالت تابس��تانی ش��رکت های خودروس��از‪ ،‬با‬ ‫حضور در مناطق مرزی بر اماده سازی تعمیرگاه های صحرایی‬ ‫و ملزوم��ات ارائه خدمات به زائران کرب�لای معال‪ ،‬نظارت به‬ ‫عم��ل اورد و توصیه ه��ای الزم را ارائ��ه کرد‪.‬همچنین برای‬ ‫اگاهی بخشی به هموطنان و تسهیل در سفر به سمت مرزها‬ ‫با خودرو ش��خصی‪ ،‬برنامه های اموزش��ی و کلیپ های متنوع‬ ‫تلویزیونی ازس��وی ایس��اکو‪ ،‬در این ایام تهیه و تدوین شده‬ ‫که به مرور از طریق ش��بکه های سیما و شبکه های مجازی‪،‬‬ ‫پخش خواهد شد و در اختیار هموطنان قرار می گیرد‪ .‬طرح‬ ‫اربعین امس��ال با عنوان «باتو تا حرم»‪ ،‬برای چهارمین سال‬ ‫متوالی در مس��یر کاروان عشق‪ ،‬اجرا می شود با این امید که‬ ‫هموطنان با اسایش و ایمنی و اطمینان از همراهی حوزه های‬ ‫خدمات��ی پای در راه س��فر بگذارند‪ .‬درب��اره اخبار تکمیلی و‬ ‫نحوه دقیق اج��رای طرح از جمله محل اس��تقرار چادرهای‬ ‫صحرایی‪ ،‬اکیپ های امدادی در داخل و خارج خاک کش��ور‬ ‫و‪ ...‬اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫دالالن‪ ،‬بازار کنونی خودرو‬ ‫را اشفته کرده اند‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی گفت‪ :‬عامل‬ ‫اصلی اشفتگی بازار کنونی خودرو‪ ،‬دالالن و واسطه ها هستند‬ ‫که به دنبال کس��ب س��ود بیشتر‪ ،‬بیش��ترین امار تقاضا را به‬ ‫خ��ود اختصاص داده اند‪ .‬امراهلل امینی افزود‪ :‬حاش��یه قیمتی‬ ‫که در بازار خودرو ایجاد ش��ده نیز تحت تاثیر همین مس��ئله‬ ‫بوده و بخش زیادی از ان به فعالیت س��وداگران در این بازار‬ ‫برمی گردد‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬نیاز و تقاضای واقعی مردمی برای‬ ‫خودرو وجود دارد اما از انجایی که واس��طه ها به دنبال س��ود‬ ‫ب��رای خود هس��تند‪ ،‬مصرف کنندگان بالتکلی��ف نمی توانند‬ ‫خرید ضروری خود را داش��ته باش��ند‪ .‬این اقتصاددان کشور‬ ‫در ادامه به ایرنا گفت‪ :‬قیمت های خودرو در بازار ازاد شرایط‬ ‫نامشخصی داش��ته به گونه ای که در مقایسه با ‪۳‬ماه گذشته‪،‬‬ ‫ن��رخ خودروهای خارجی ‪ ۲‬تا ‪۳‬براب��ر و داخلی ها بین ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪۶۰‬درصد رش��د قیمت داش��ته اند‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫عالم��ه طباطبایی‪ ،‬یکی از مش��کالت خودروس��ازان در این‬ ‫بخش را مش��کالت ارزی و قیمت های ان اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫خودروسازان نیز در شرایط کنونی به دنبال واقعی کردن قیمت‬ ‫محصوالت خود هستند‪ .‬امینی در ادامه تاکیدکرد‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به دالیل استراتژیک و صنعتی نیازمند صنعت‬ ‫خودرو اس��ت اما ای��ن صنعت همواره متاثر از سیاس��ت های‬ ‫کالن اقتصادی مانند نرخ ارز‪ ،‬واردات و‪ ...‬است که سبب شده‬ ‫استراتژی ها در مسیر درست قرار نگیرند‪ .‬گفتنی است پیش‬ ‫از این امیرحس��ن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت اعالم کرده بود‪ :‬مهم ترین انتظار در ش��رایط کنونی از‬ ‫تصمیم سازان‪ ،‬تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫و سایر نهاده های تولید است که با نرخ دالر ارتباط مستقیمی‬ ‫دارن��د‪ .‬با افزایش قیمت ها در صنایع باالدس��تی بس��یاری از‬ ‫فعاالن صنایع پایین دستی گالیه مند هستند زیرا محصوالت‬ ‫انها یا افزایش قیمت نداش��ت ه یا به نسبت افزایش مواد اولیه‬ ‫بس��یار درصد کمی را به خ ود اختص��اص داده اند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫توازن قیمتی بین تولیدکنندگان باالدس��تی و پایین دس��تی‬ ‫در کش��ور برقرار نیس��ت و نیاز به رس��یدگی ازسوی مراجع‬ ‫ذی صالح دارد؛ بنابراین در صنعت خودرو هم خودروس��ازان‬ ‫و هم قطعه سازان به دنبال افزایش قیمت محصوالت خود در‬ ‫بازار هستند که هنوز محقق نشده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 28‬مهر ‪ 10 1397‬صفر ‪ 20 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 508‬پیاپی ‪2481‬‬ ‫خبر‬ ‫ قاچاقچیان سوخت‬ ‫ هر دقیقه ‪ ۱۳۸‬تا ‪ ۲۷۷‬میلیون‬ ‫ تومان به جیب می زنند‬ ‫مرتضی افقه‬ ‫کسانی که گران کردن‬ ‫را راهکار جلوگیری از‬ ‫قاچاق عنوان می کنند‬ ‫ادرس اشتباه می دهند‬ ‫چرا که مسائل مربوط به‬ ‫بنزین بیشتر از اینکه‬ ‫اقتصادی باشد‪ ،‬سیاسی‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر و در‬ ‫شرایطی که تحوالت بازار‬ ‫ارز‪ ،‬اثر روانی بزرگی بر‬ ‫مردم گذاشته است‪.‬‬ ‫گران کردن کاالیی همچون‬ ‫بنزین که در افزایش‬ ‫قیمت ها نقش محوری‬ ‫دارد‪ ،‬درست نیست‬ ‫‹ ‹قاچاق بنزین‬ ‫ع قاچاق‬ ‫عل��ی مویدی خرم ابادی گفته اس��ت‪ :‬به ط��ور قط ‬ ‫س��وخت جرم س��ازمان یافته است و بیش��تر انها تشکیالتی‬ ‫هس��تند و چه بس��ا با برخی نهاد های دولتی هم پیوند خورده‬ ‫باش��د‪ .‬در عین حال‪ ،‬حتی اگ��ر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان مالک عمل‬ ‫باشد‪ ،‬نرخ تمام شده بنزین در ایران بیش از ‪ ۲۸۵۰‬تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹بنزین چگونه در تیررس قاچاقچیان قرار گرفت‬ ‫کاهش ش��دید ارزش پول ملی یک��ی از مهم ترین دالیلی‬ ‫ب��و د که قاچاق س��وخت را دیگر با ر جذابیت بخش��ید‪ .‬حاال‬ ‫س��ود حداقل ‪ ۱۰‬ه��زار تومانی بابت قاچاق ه��ر لیتر بنزین‪،‬‬ ‫کمتر کس��ی را وسوسه نمی کند تا از این در وارد شود‪ .‬با در‬ ‫نظر داش��تن اینکه نرخ باالی بیکاری در اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان به قاچاق س��وخت در این استان دامن زده است‪،‬‬ ‫متاسفانه تعلل برخی نهادهای اجرایی در اتصال زنجیره ای به‬ ‫یکدیگ��ر‪ ،‬به گونه ای که امکان رصد و شناس��ایی خودروهای‬ ‫حامل س��وخت قاچاق فراهم ش��ود‪ ،‬همچنان ادامه دارد‪ .‬هر‬ ‫چن��د برخی براوردها میزان درامد ناش��ی از قاچاق بنزین را‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان اعالم می کنند‪ ،‬حتی اگر بدبینانه ترین‬ ‫براوردها مد نظر قرار گیرد‪ ،‬با احتساب سود ‪ ۱۰‬هزار تومانی‬ ‫ب��ه ازای قاچاق هر لیتر بنزین و در نظر گرفتن قاچاق روزانه‬ ‫ل به ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ون لیتر‪ ،‬حجم پول کثی��ف حاص ‬ ‫توم��ان و در صورت در نظر گرفت��ن ‪ ۴۰‬میلیون لیتر بنزین‬ ‫قاچاق این رقم به ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان می رسد‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫هر دقیقه قاچاقچیان از قبل غارت بنزین ایران ‪ ۱۳۸‬میلیون‬ ‫تومان ت��ا ‪ ۲۷۷‬میلیون تومان به دس��ت می اورند‪ .‬این ارقام‬ ‫حداقلی و حدس و گمان اس��ت اما بی تردید حجم س��ودی‬ ‫ک��ه به جیب قاچاقچیان س��رازیر می ش��ود‪ ،‬در همین حد و‬ ‫اندازه اس��ت که همه مرزها را درگیر خود کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫تنها ضربه ای نیس��ت که قاچاق بنزین به ایران می زند چرا که‬ ‫پول ه��ای کثیف حاصل از قاچاق در هر عرصه ای وارد ش��ود‬ ‫بحرانی را رقم زده و سپس بیرون می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹کارت سوخت بازمی گردد‬ ‫زمزمه بازگشت کارت سوخت حاال به شکلی جدی به گوش‬ ‫می رسد‪ .‬به نظر می رس��د این بار برای مقابله با قاچاق بنزین‬ ‫هم افزایش نرخ و هم بازگش��ت دوباره کارت س��وخت تجربه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه درباره موضوع احیای کارت هوش��مند سوخت‬ ‫در نشس��ت مشترک مسئوالن دولتی و رئیسان کمیسیون ها‬ ‫بحث و بررس��ی ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫تصمیم گرفت نخس��تین نشس��ت خود در هفته اینده را به‬ ‫موضوع فعال سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا‬ ‫مباحث کارشناسی ان در ابعاد مختلف بررسی شود‪.‬‬ ‫تشریح جزئیات صادرات گاز‬ ‫به پاکستان و عمان‬ ‫معاون وزیر نفت گفت‪ :‬توتال اس��ناد و مدارک مهندس��ی را‬ ‫به «سی ان پی س��ی» چین منتقل کرده و این شرکت بر اساس‬ ‫قرارداد‪ ،‬اپراتور این پروژه خواهد بود‪ .‬علی کاردر‪ ،‬درباره اینکه‬ ‫ای��ا هند و چین واردات نفت خود از ایران را کاهش داده اند یا‬ ‫خی��ر‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬فعال این دو کش��ور می��زان خرید نفت از‬ ‫ای��ران را کم نکرده اند‪ .‬پیش بینی می کنیم واردات ش��ان تداوم‬ ‫داشته باشد‪ .‬وی درباره صادرات گاز به پاکستان نیز بیان کرد‪:‬‬ ‫مذاکره و مکاتباتی با اسالم اباد داشته ایم‪ .‬امیدواریم با همکاری‬ ‫دولت جدید پاکستان تغییر عمده ای در این پروژه ایجاد شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی نفت در ادامه با اشاره به صادرات گاز‬ ‫به عمان اظهار کرد‪ :‬با این کشور مذاکراتی داشته ایم‪ ،‬در حال‬ ‫تهیه پروپوزال بخش فنی هس��تند و بخ��ش قراردادی نیز در‬ ‫حال اماده ش��دن است اما زمان می برد تا نهایی شود‪  .‬وی در‬ ‫ادام��ه درباره تعیین اپراتور فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬توتال اسناد و مدارک مهندسی را به سی ان پی سی چین‬ ‫منتق��ل کرده و بر مبنای قرارداد اپراتور این پروژه خواهد بود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نفت با بیان اینکه بر اس��اس قرارداد تامین مالی‬ ‫پروژه ان میزان که برعهده توتال بوده با سی ان پی سی است و‬ ‫هر کدام از شریکان بر پایه قرارداد باید سهم خودشان را اورند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬فعال با اپراتوری سی ان پی سی پروژه را جلو می بریم تا‬ ‫ببینیم نقشه ها و تجهیزات چگونه تامین می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫بنزین از پس س��ال های طوالنی بار دیگر از در سیاس��ت وارد‬ ‫شده است‪ .‬سیاسی ترین کاالی ایران مدتی بود در حاشیه زندگی‬ ‫می ک��رد اما نه ن��رخ ارزان که فاصله قیمتی بنزین با ان س��وی‬ ‫مرزه��ا بحرانی جدی را رقم زده اس��ت‪ .‬به گ��زارش خبرانالین‪،‬‬ ‫ه��ر چند امار دقیقی را نمی توان برای میزان قاچاق بنزین اعالم‬ ‫ک��رد اما برخی مس��ئوالن و نمایندگان این ام��ار را بین ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون لیتر در روز اعالم کرده اند‪ .‬بررس��ی ها نشان می دهد‬ ‫کمترین فاصله نرخ بنزین ایران با کش��ورهای همس��ایه ‪۵۴۰۰‬‬ ‫تومان و بیشترین فاصله نرخ ‪ ۱۶‬هزار تومان است‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫قاچاق هر لیتر بنزین کمترین و بیش��ترین سودی در همین حد‬ ‫و اندازه را نصیب قاچاقچیان می کند‪ .‬حاال دیگر کار از هشدار و‬ ‫انذار و توصیه گذش��ته است‪ .‬زنگنه برای توصیف انچه در مرزها‬ ‫می گذرد از واژه الحمدهلل اس��تفاده می کند و می گوید قاچاق در‬ ‫همه مرزها با موفقیت در حال انجام است‪ .‬داستان تنها به بنزین‬ ‫ختم نمی شود‪ ،‬گازوئیل‪ ،‬گاز مایع و دیگر اقالم سوختی از ایران‬ ‫با همین شیوه قاچاق می شود‪ .‬رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز اعالم کرده که به واسطه تفاوت شدید نرخ در این سو و ان‬ ‫سوی مرزهای ایران در طول ‪ ۳‬ماه اخیر میزان قاچاق سوخت به‬ ‫یک میلیارد لیتر رسیده است‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از تحوالت پیرامون بنزین گزارش می دهد‬ ‫شوک چهارم ارزی‪ ،‬قاچاق بنزین را به صرفه کرد‬ ‫بر اساس قانون حامل های انرژی‪ ،‬نرخ سوخت در ‪ ۵‬سال باید به ‪ ٩٠‬درصد نرخ بین المللی یا فوب خلیج فارس برسد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫قاچاق بنزین تبدیل به تجارتی س��ودمند برای دالالن‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��رای مقابله با این روند‪ ،‬معتقدان به تفکر بازار ازاد‬ ‫خواهان ازاد سازی نرخ بنزین برای جلوگیری از قاچاق‬ ‫این س��وخت و سبک شدن بار دولت از یارانه ها عنوان‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د کس��انی که گران کردن را راهکار‬ ‫جلوگی��ری از قاچ��اق عنوان می کنند ادرس اش��تباه‬ ‫می دهن��د چرا که مس��ائل مربوط به بنزین بیش��تر از‬ ‫اینکه اقتصادی باشد‪ ،‬سیاسی است‪ .‬درحال حاضر و در‬ ‫شرایطی که تحوالت بازار ارز‪ ،‬اثر روانی بزرگی بر مردم‬ ‫گذاش��ته است‪ .‬گران کردن کاالیی همچون بنزین که‬ ‫در افزایش قیمت ها نقش محوری دارد‪ ،‬درست نیست‪.‬‬ ‫بهار ‪ ۹۷‬با افزایش نرخ ارز در ایران همراه ش��د‪ .‬هر‬ ‫چند که کنترل نرخ ارز تا خرداد هم ادامه داشت اما در‬ ‫ش��هریور نرخ ارز در یک دوره کوتاه افزایش نجومی را‬ ‫تجربه کرد و به دنبال ان‪ ،‬کل اقتصاد ایران دچار تنش‬ ‫ش��د‪ .‬همه صنایع و محصوالت بی ربط و با ربط با ارز با‬ ‫افزایش ناگهانی نرخ روبه رو شدند‪ ،‬خودرو نیز در صدر‬ ‫اقالمی بود که با افزایش نرخ روبه رو شد اما نرخ بنزین‬ ‫به دلیل انکه کامل در دس��ت دولت بود‪ ،‬گران نشد و‬ ‫در مقابل قاچاق س��وخت در ص��در اخبار قرار گرفت‪.‬‬ ‫راه های مختلفی برای احی��ای مبارزه با قاچاق عنوان‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬راهکار برای مدیریت بنزین‬ ‫شد‪ .‬گران کردن نرخ س��وخت‪ ،‬احیای کارت سوخت‪،‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که به عن��وان یک‬ ‫افزای��ش پلکانی نرخ بنزین‪ ،‬حض��ور پررنگ دولت در‬ ‫اقتصاددان بهترین راهکار مدیریت بازار کنونی بنزین‬ ‫جلوگیری از قاچاق از جمله این راهکارهاست‪.‬‬ ‫را چه می دانی��د‪ ،‬گفت‪ ۲ :‬راهکار ب��رای مدیریت این‬ ‫برخی معتقدند بنزین نباید گران شود چراکه هزینه‬ ‫موضوع وجود دارد؛ نخس��ت اینکه دول��ت در معنای‬ ‫افزایش نرخ بنزین بر دوش مردم عادی وارد می ش��ود‪.‬‬ ‫کل نظام‪ ،‬باید موضوع بنزین را مانند ش��رایط جنگی‬ ‫رس��انه ها اخبار موافقان و مخالفان را مخابره می کنند‪.‬‬ ‫کنترل کند و با در نظر گرفتن تدابیری مانع از خروج‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان کارت هوش��مند‬ ‫مناب��ع ازجمله ارز و بنزین ش��ود‪ .‬با این‬ ‫س��وخت را راه حل میانه ای برای دولت‬ ‫راهکار‪ ،‬برای کنترل شرایط کنونی کشور‬ ‫تدبی��ر و امی��د می دانن��د ت��ا بتواند در‬ ‫الزام��ی وجود ن��دارد که بنزی��ن را گران‬ ‫مسئله تعیین تکلیف اینده این سوخت‬ ‫کنیم‪ .‬راه��کار دوم‪ ،‬فعال ک��ردن دوباره‬ ‫استراتژیک موفق باشد‪.‬‬ ‫کارت س��وخت و محدود ک��ردن مصرف‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان معتقدن��د ای��ن‬ ‫یارانه ای اس��ت‪ ،‬این راه��کار برای زمانی‬ ‫حرکت زیگزاگی در بکارگیری یا حذف‬ ‫اس��ت که تدبیر دولت در کاهش مصرف‬ ‫هادی قوامی‬ ‫کارت سوخت ناشی از عملکرد متفاوت‬ ‫سوخت و قاچاق بنزین با شکست روبه رو‬ ‫دولت ها اس��ت و قاچاق بنزین موضوعی اشتباه رایجی که در بین می شود‪ .‬درحال حاضر فاصله طبقاتی بین‬ ‫اس��ت که در نتیجه ش��وک ارزی ایجاد مردم در باره کارت سوخت اقشار جامعه زیاد است‪ .‬شاید افزایش نرخ‬ ‫شده و ربطی به بازی های سیاسی ندارد‪ .‬وجود دارد این است که بنزین چندان تغییری در زندگی اقش��ار‬ ‫فکر می کنند قرار است‬ ‫این گ��روه فعال کردن کارت س��وخت کارت جدیدی برای سوخت مرفه نگ��ذارد اما برای طبقه متوس��ط و‬ ‫را در ش��رایط ام��روز بهترین گریز برای با سازکاری متفاوت تعریف دهک های پایین جامعه فش��ار اقتصادی‬ ‫بس��امان کردن موضوع س��وخت کشور شود‪ .‬به شکل کلی منظور وارد می کن��د‪ .‬به طور کل��ی در این فضا‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫از بسامان کردن وضعیت دول��ت چاره ای ج��ز انتخاب یک��ی از دو‬ ‫‹ ‹ریشه مشکالت در نرخ ارز‬ ‫بنزین با کارت سوخت‪ ،‬فعال روش باال ندارد‪.‬‬ ‫کردن سیستم پیشین کارت‬ ‫مرتض��ی افق��ه‪ ،‬اقتصاددان و اس��تاد‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در دوره پیش��ین یک��ی از‬ ‫سوخت با توجه به شرایط‬ ‫دانش��گاه با اش��اره ب��ه مدیریت ضعیف‬ ‫تدابی��ری که برای بس��امان کردن بنزین‬ ‫فعلی است‬ ‫دول��ت در اتفا ق های ‪ ۶‬ماه گذش��ته در‬ ‫اتخاذ ش��د‪ ،‬در نظر گرفتن کارت سوخت‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» بیان‬ ‫بود‪ .‬با تغییر دولت‪ ،‬نرخ س��وخت یکسان‬ ‫کرد‪ :‬ریش��ه تم��ام تح��والت اقتصادی ک��ه در ‪ ۶‬ماه‬ ‫ش��د و در عمل‪ ،‬کارت سوخت ارزش خود را از دست‬ ‫گذش��ته ایران با افزایش نرخ ارز رخ داد‪ ،‬در وابستگی‬ ‫داد‪ .‬با افزایش نرخ دالر یکی از راهکارهای مقابله فعال‬ ‫ایران به نفت اس��ت‪ .‬با افزایش نرخ ارز تمامی اقتصاد‬ ‫کردن دوباره کارت س��وخت اس��ت ک��ه درحال حاضر‬ ‫ایران تحت تاثیر قرار گرفت و شاهد یک بحران بودیم‪.‬‬ ‫چاره ای جز این وجود ندارد‪.‬‬ ‫افزای��ش نرخ ارز در مقابل ری��ال تحوالتی را در بحث‬ ‫‹ ‹حرکت زیگزاگی در کارت سوخت‬ ‫س��وخت ایجاد کرد‪ .‬با توجه به باال ب��ودن نرخ بنزین‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ب��ه عنوان یک‬ ‫در کشورهای همسایه و پایین بودن این نرخ در ایران‬ ‫اقتصاددان تاثیر و دلیل این همه تصمیمات زیگزاگی‬ ‫مج��ری طرح «فهام» از اج��رای فاز دوم این طرح‬ ‫ب��رای یک میلی��ون مش��ترک پرمص��رف خانگی و‬ ‫تج��اری در تهران خب��ر داد و گفت‪ :‬قرار ش��ده که‬ ‫با س��رمایه گذاری فعاالن حوزه فن��اوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات این کار از س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اغاز ش��ود‪ .‬هادی‬ ‫مدق��ق‪ ،‬با بیان اینکه فاز نخس��ت اجرای طرح فهام‬ ‫مربوط به زیرس��اخت ها و تجهیز ‪ ۴۵۰‬هزار مشترک‬ ‫درباره کارت سوخت را چه می دانید‪ ،‬گفت‪ :‬نه تنها در‬ ‫ایران بلکه در تمام کش��ورهای دنی��ا دولت ها زمانی‬ ‫که قدرت را در دست می گیرند دیدگاه های متفاوتی‬ ‫نس��بت به یک موضوع دارن��د و در قالب برنامه های‬ ‫متفاوت موضوعی مانند بنزین را مدیریت می کنند و‬ ‫این از سیاس��ت های مختلفی سرچشمه می گیرد که‬ ‫از سوی دولت ها دنبال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بسامان کردن وضعیت بنزین‬ ‫‹ ‹نرخ سوخت پلکانی می شود؟‬ ‫هادی قوامی‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫حسین امیر خامکانی‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون انرژی‬ ‫و محاسبات مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اشاره به احتمال سهمیه بندی‬ ‫«گس��ترش صنعت» به اهمیت فعال ک��ردن دوباره‬ ‫س��وخت گفت‪ :‬نرخ بنزین در سهمیه بندی سوخت تا‬ ‫کارت س��وخت اشاره و اظهار کرد‪ :‬اشتباه رایجی که‬ ‫می��زان مص��رف معمولی با ن��رخ متع��ارف فروخته و‬ ‫در باره کارت س��وخت وجود دارد این اس��ت که فکر‬ ‫محاسبه می ش��ود و اگر فردی بخواهد بیش از میزان‬ ‫می کنند قرار اس��ت کارت جدیدی برای س��وخت با‬ ‫س��همیه سوخت مصرف کند باید از میزان تعیین شده‬ ‫س��ازکاری کامال متفاوت تعریف شود‪ .‬به شکل کلی‬ ‫مبلغ بیشتری پرداخت کند‪ .‬بحث سهمیه بندی بنزین‬ ‫منظور از بس��امان ک��ردن وضعیت بنزی��ن با کارت‬ ‫در کن��ار کارت س��وخت از س��وی مس��ئوالن وزارت‬ ‫سوخت‪ ،‬فعـال کردن سیستم پیشین کارت سوخت‬ ‫نفت مطرح ش��ده اما هنوز مش��خص نیست که بنزین‬ ‫با توجـه به شـرایط فعلی است‪.‬‬ ‫سهمیه بندی می ش��ود یا خیر‪ .‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫قوامی در پاس��خ به این پرسش که ایا دولت مجوز‬ ‫انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نیاز عرفی‬ ‫افزای��ش نرخ بنزی��ن در س��ال ‪ ۹۷‬را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫و منطقی یک خانواده در حوزه سوخت با‬ ‫مبن��ای قان��ون بودجه س��االنه‪ ،‬دولت‬ ‫سهمیه موجود در کارت تامین می شود‪،‬‬ ‫اختی��ار افزای��ش حامل ه��ای ان��رژی‬ ‫به خانه ملت گف��ت‪ :‬درحال حاضر دولت‬ ‫متناسب با تورم را دارد‪.‬‬ ‫در حال بررس��ی موضوع س��همیه بندی‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیسیون برنامه‪،‬‬ ‫بنزین اس��ت‪ .‬در س��همیه بندی سوخت‬ ‫بودج��ه و محاس��بات مجلس ش��ورای‬ ‫ت��ا میزان مصرف معمول��ی بنزین با نرخ‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬دولت در الیحه بودجه‬ ‫متعارف فروخته و محاس��به می شود‪ ،‬اگر‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬پیش��نهادی برای افزایش و‬ ‫حسین امیر خامکانی‬ ‫فردی بخواه��د بیش از میزان س��همیه‬ ‫تغیی��ر ن��رخ حامل های انرژی داش��ت‬ ‫که ب��ا مخالف��ت مجلس روبه رو ش��د‪ .‬در سال ‪ ۱۳۸۹‬دولت نهم‪ ،‬سوخت مصرف کند باید از میزان تعیین‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬اگر دول��ت بخواهد تغییرات به طور رسمی اغاز اجرای ش��ده مبلغ بیش��تری پرداخ��ت یا پول‬ ‫محسوسی در نرخ س��وخت ایجاد کند قانون هدفمندی یارانه ها سوخت را به نرخ تمام شده پرداخت کند‪.‬‬ ‫و ارائه حامل های انرژی با‬ ‫نیاز به مصوبه مجلس دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬نرخ اصالح شده را از ‪ ۲۸‬اذر مصرف بنزین هر س��ال ‪ ۱۰‬درصد رشد‬ ‫حکمی در قانون برنامه شش��م توسعه اعالم کرد‪ .‬در این قانون دارد؛ هر چه پاالیش��گاه ساخته می شود‪،‬‬ ‫وجود دارد که ب��ه دولت این اختیار را پیش بینی شده بود که نرخ در نهایت رش��د مصرف سبب شده نتوان‬ ‫می دهد که درصدی در نرخ حامل های سوخت به صورت ساالنه و نیاز داخل را به صورت کامل تامین کرد‪.‬‬ ‫س��وخت تغیی��ر ایج��اد کند‪ ،‬ب��ا این در ‪ ۵‬سال باید ‪ ٢٠‬درصد از این رو‪ ،‬با اعمال سهمیه بندی و کارت‬ ‫افزایش پیدا کند تا به ‪٩٠‬‬ ‫حساب اگر دولت بخواهد نرخ بنزین را درصد نرخ بین المللی یا س��وخت کش��ور از واردات بنزین بی نیاز‬ ‫متناسب با تورم افزایش دهد قانون این فوب خلیج فارس برسد می ش��ود چراکه در ‪ ۶‬ماه دوم س��ال نیز‬ ‫واردات بنزین سخت تر است‪.‬‬ ‫اختیار را به ان داده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬ن��رخ بنزی��ن در ایران‬ ‫نماین��ده مردم اس��فراین در مجلس‬ ‫واقعی نیس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬دولت نه��م‪ ،‬به طور‬ ‫دهم شورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬البته نمایندگان در‬ ‫رس��می اغاز اجرای قانون هدفمن��دی یارانه ها و ارائه‬ ‫زمان بررس��ی موضوع این حکم و قانون بودجه سال‬ ‫حامل های انرژی با نرخ اصالح شده را از ‪ ۲۸‬اذ ر اعالم‬ ‫‪ ۹۷‬از دولت قول گرفت که افزایش نرخ بنزین تا پایان‬ ‫کرد‪ .‬در این قانون پیش بینی شده بود که نرخ سوخت‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬رخ ندهند‪ .‬مجلس ان زم��ان نگرانی هایی‬ ‫به صورت ساالنه و در ‪ ۵‬س��ال باید ‪ ٢٠‬درصد افزایش‬ ‫داش��ت و هنوز اتفاق هایی در فضای اقتصادی کشور‬ ‫پی��دا کند تا بـه ‪ ٩٠‬درصد نـ��رخ بین المللـی یا فوب‬ ‫رخ نداده بود‪ .‬در ان زم��ان هنوز تحریم ها‪ ،‬تحوالت‬ ‫خلیج فارس برسد‪.‬‬ ‫ارزی و شوک چهارم ارزی در فضای اقتصادی کشور‬ ‫تجهیز یک میلیون مشترک به کنتورهای هوشمند‬ ‫دیماندی و کشاورزی بود‪ ،‬به ایسنا اظهار کرد‪ :‬تامین‬ ‫اعتب��ار اجرای ای��ن طرح با منابع دولتی و ش��رکت‬ ‫توانیر اجرا شد‪ .‬از این رو‪ ،‬قرار شده در فاز دوم دیگر‬ ‫از منابع دولت در این باره اس��تفاده نش��ود‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬ب��ر مبنای براوردها‪ ،‬بی��ن وزارت نیرو و وزارت‬ ‫ارتباط��ات‪ ،‬اجرای فاز دوم ط��رح فهام یعنی تجهیز‬ ‫ی��ک میلیون مش��ترک پرمصرف خانگ��ی و تجاری‬ ‫رخ نداده بود‪ ،‬ش��وک چهارم ارزی قاچاق سوخت را‬ ‫به صرفه کرده و متاس��فانه انگیزه برای قاچاق بخشی‬ ‫از حامل ه��ای تولیدی کش��ور از جمل��ه گازوئیل و‬ ‫بنزین افزایش یافته اس��ت‪ .‬قوامی درباره افزایش نرخ‬ ‫بنزین تا پایان سال بیان کرد‪ :‬دولت برای سهمیه بندی‬ ‫و دونرخی کردن حامل ه��ای انرژی ‪ ۲‬الیحه دارد که‬ ‫باید دید سرنوشت انها در مجلس شورای اسالمی چه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫نیازمند ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان سرمایه گذاری است که‬ ‫پیش بینی می ش��ود تامین این سرمایه نیز با مشکل‬ ‫روبه رو نشود؛ اکنون نیز در حال جذب سرمایه برای‬ ‫اجرای این طرح هستیم‪.‬‬ ‫مجری طرح فهام افزود‪ :‬در ش��رایط فعلی موضوع‬ ‫ط در حال‬ ‫بازگش��ت س��رمایه در ‪ ۳‬س��ازمان مرب��و ‬ ‫بررسی اس��ت که پیش بینی می ش��ود در اغاز سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بتوانی��م اس��تارت اجرای ف��از دوم این طرح‬ ‫را بزنی��م‪ .‬مدقق درباره اخرین وضعی��ت اجرای فاز‬ ‫نخس��ت نیز گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۲۸۰‬هزار مشترک‬ ‫بزرگ که ب��االی ‪ ۳۰‬کیلووات برق مصرف می کنند‪،‬‬ ‫به کنتورهای هوش��مند تجهیز شده اند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫‪ ۶۵‬هزار چاه کش��اورزی با مصرف با ال تحت مدیریت‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪ 10 1397‬صفر ‪ 20 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 508‬پیاپی ‪2481‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید ‪ ۱۴۳‬کیلو محصول باغی‬ ‫به ازای هر ایرانی‬ ‫با توجه به اینکه در‬ ‫اغاز سال مصرف‬ ‫قارچ های سمی‬ ‫خودرو از عرصه های‬ ‫منابع طبیعی‪،‬‬ ‫باعث مسمومیت‬ ‫و مرگ تعدادی از‬ ‫مصرف کنندگان شد‪،‬‬ ‫طراحی و نصب هلوگرام‬ ‫روی بسته های فله ای‬ ‫قارچ خوراکی و‬ ‫بسته های ‪ ۴۰۰‬تا ‪۵۰۰‬‬ ‫گرمی این محصول به‬ ‫منظور شفافیت مسیر‬ ‫تولید تا عرضه مطرح و‬ ‫به مرحله اجرا گذاشته‬ ‫شد‬ ‫اهمیت سالمت مردم در مصرف محصوالت کشاورزی سبب شد‬ ‫شفافیت مسیر تولید تا عرضه قارچ خوراکی با «هلوگرام»‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫قارچ های س��می در برخی نقاط کشور روبه رو شدیم‬ ‫و ح��دود ‪ ۶۰۰‬نفر از هموطن��ان در پی مصرف انها‬ ‫راهی بیمارستان شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۱‬تولیدکننده داوطلب شدند‬ ‫ب��ه گفته کارشناس��ان‪ ،‬با توجه ب��ه اینکه در اغاز‬ ‫ساالنه ‪ ۱۵۰‬هزار تن قارچ خوراکی از سوی ‪۱۰۰۰‬‬ ‫س��ال مصرف قارچ های س��می خودرو از عرصه های‬ ‫واحد بهره برداری دارای مجوز با اش��تغالزایی بیش از‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬باعث مس��مومیت و مرگ تعدادی از‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفر تولید می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫مصرف کنندگان ش��د‪ ،‬طراحی و نصب هلوگرام روی‬ ‫س��رانه مصرف قارچ در ایران بین ی��ک تا یک کیلو‬ ‫بس��ته های فله ای قارچ خوراکی و بسته های ‪ ۴۰۰‬تا‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬گرم اس��ت‪ .‬اما میزان مصرف در کش��ورهای‬ ‫‪ ۵۰۰‬گرمی این محصول به منظور ش��فافیت مسیر‬ ‫اروپای��ی ‪ ۴‬کیلوگ��رم و در دنیا به طور متوس��ط ‪۲‬‬ ‫تولی��د ت��ا عرضه مط��رح و به مرحله اجرا گذاش��ته‬ ‫کیلوگرم است‪.‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نگاهی به امارهای صادراتی نیز نش��ان می دهد که‬ ‫غالمرض��ا تقوی‪ ،‬مدی��رکل دفتر ام��ور گلخانه ها‪،‬‬ ‫بخ��ش اندک��ی از میزان تولید ق��ارچ خوراکی صادر‬ ‫گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی‬ ‫می ش��ود به نحوی که سال گذش��ته فقط ‪ ۳‬هزار و‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬با ه��دف اطمین��ان مردم از س�لامت‬ ‫‪ ۶۰۰‬تن از مجم��وع ‪ ۱۵۰‬هزار تن قارچ خوراکی به‬ ‫محصول‪ ،‬از اغاز مهر بیش از یک میلیون بسته قارچ‬ ‫خارج از کشور صادر شد‪.‬‬ ‫خوراکی هلوگرام دار به بازار مصرف عرضه شده است‪.‬‬ ‫ام��روز در جهان بیش از ‪ ۲۰‬گون��ه قارچ به روش‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫تجاری پرورش داده می ش��ود‪ .‬چی��ن‪ ،‬امریکا‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫روابط عموم��ی وزارت جه��اد کش��اورزی‪ ،‬تق��وی‬ ‫فرانسه و لهس��تان ‪ ۵‬کش��ور برتر تولیدکننده قارچ‬ ‫پیش بینی کرد که عرضه قارچ با داش��تن برچس��ب‬ ‫خوراکی به شمار می روند‪.‬‬ ‫هلوگ��رام تا پای��ان مهر به بیش از ‪ ۳‬میلیون بس��ته‬ ‫کارشناس��ان معتقدند هیچ تفاوتی بین قارچ های‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫سمی و خوراکی وجود ندارد و تفاوت انها حتی برای‬ ‫مدیرکل دفتر امور گلخانه ها‪ ،‬گیاهان دارویی و قارچ‬ ‫یک قارچ شناس نیز به راحتی قابل تشخیص نیست‪.‬‬ ‫خوراکی معاونت امور باغبانی گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۴۱‬واحد‬ ‫بر مبنای اخرین امار سال گذشته به دلیل افزایش‬ ‫تولید قارچ خوراکی ب��رای دریافت هلوگرام ثبت نام‬ ‫میزان بارندگی ها و رویش قارچ های س��می بیش از‬ ‫کرده اند؛ از این تعداد ‪ ۱۶‬واحد تولیدی‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نفر در ‪ ۵‬اس��تان غربی کش��ور‬ ‫مبال��غ مربوط ب��ه دریاف��ت هلوگرام را‬ ‫به دلیل مصرف قارچ س��می مسموم و‬ ‫واری��ز کرده و اماده دریافت این نش��ان‬ ‫راهی بیمارستان شدند که بیش از ‪۱۵‬‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫نفر انها جان باختند و اکنون ‪ ۵۰‬گونه‬ ‫تقوی اف��زود‪ :‬اکن��ون ‪ ۴‬واحد بزرگ‬ ‫قارچ سمی در ایران رشد می کند که ‪۴‬‬ ‫تولید ق��ارچ خوراکی‪ ،‬ای��ن هلوگرام را‬ ‫گونه ان مرگبار است‪.‬‬ ‫دریافت و روی بسته های محصول خود‬ ‫مصرفی‬ ‫ ه��ای‬ ‫چ‬ ‫قار‬ ‫بررس��ی نمون��ه‬ ‫غالمرضا تقوی‬ ‫نصب کرده اند‪.‬‬ ‫مرب��وط ب��ه بیم��اران مسموم ش��ده‬ ‫تاکنون ‪ ۴۱‬واحد تولید‬ ‫مدیرکل دفتر امور گلخانه ها‪ ،‬گیاهان‬ ‫نش��ان می دهد یک ن��وع از انها‪ ،‬قارچ‬ ‫س��می و کش��نده ب��ا ع��وارض کبدی قارچ خوراکی برای دریافت داروی��ی و قارچ خوراک��ی معاونت امور‬ ‫هلوگرام ثبت نام کرده اند؛‬ ‫باغبان��ی تصریح ک��رد‪ :‬از انجا که نصب‬ ‫‪Lepiota brunneioncarnata‬‬ ‫از این تعداد ‪ ۱۶‬واحد‬ ‫بود‪ ۲ .‬نوع قارچ س��می و غیرکش��نده تولیدی‪ ،‬مبالغ مربوط به نش��ان هلوگرام نشان دهنده مسیر سالم‬ ‫‪ Hypholoma fascicalare‬و دریافت هلوگرام را واریز تولی��د تا عرض��ه قارچ خوراکی اس��ت‪،‬‬ ‫‪ Coprinopsis atram entaria‬کرده و اماده دریافت این وزارت جه��اد کش��اورزی ب��ر توج��ه و‬ ‫نشان شده اند اکنون ‪ ۴‬اس��تقبال مصرف کنندگان از بسته های‬ ‫نیز موجب مسمومیت افراد شد‪.‬‬ ‫واحد بزرگ تولید قارچ‬ ‫ق��ارچ خوراک��ی دارای نش��ان هلوگرام‬ ‫نخس��تین نمون��ه ای��ن قارچ ه��ا از خوراکی‪ ،‬این هلوگرام را‬ ‫کرمانش��اه و اخرین انها از کهگیلویه و دریافت و روی بسته های تاکی��د دارد‪ .‬ب��ه گفت��ه تق��وی‪ ،‬اکنون‬ ‫محصول خود نصب کرده اند ‪ ۱۰۰۰‬واح��د تولید کننده قارچ خوراکی‬ ‫بویراحمد جمع اوری شد‪.‬‬ ‫در کشور فعال هستند‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۵‬نی��ز با فزون��ی رویش‬ ‫� پیش بینی رشد صادرات قارچ‬ ‫مناسبی وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن پرورش دهندگان ق��ارچ خوراکی با‬ ‫انتق��اد از این مس��ئله که برخ��ی واحد های تولیدی‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د کمتر از ظرفیت خود کار می کنند‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به انکه بیش��تر واحدهای تولید قارچ‬ ‫اس��تان تهران و البرز در دهه ‪ ۷۰‬ساخته شده است‪،‬‬ ‫با گذش��ت ‪ ۲۰‬سال از عمر ماش��ین االت الزم است‬ ‫دولت تس��هیالت ارزان قیمت در اختیار این واحد ها‬ ‫قرار دهد تا انها با نوس��ازی و بازسازی ماشین االت‬ ‫خود بتوانند با ظرفیت کامل به تولید ادامه دهند‪.‬‬ ‫اگرچه وزارت جهاد کش��اورزی سرانه مصرف قارچ‬ ‫ب��ه ازای هر نف��ر را ‪ ۱.۲‬کیلوگرم اع�لام می کند اما‬ ‫تولیدکنندگان معتقدند این رقم ‪ ۱.۵‬کیلوگرم است‬ ‫چراک��ه از مجموع تولید س��االنه ‪ ۱۵۰‬هزار تن قارچ‬ ‫در کش��ور فقط حدود ‪ ۳۰‬هزار تن صرف تازه خوری‪،‬‬ ‫ص��ادرات و صنایع تبدیلی می ش��ود و بقیه تولید با‬ ‫احتساب جمعیت به ازای هر نفر ‪ ۱.۵‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫محمد حسن افشار‪ ،‬رئیس انجمن پرورش دهندگان‬ ‫ق��ارچ خوراکی با بی��ان اینکه ارق��ام مختلفی برای‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫مصرف س��رانه قارچ عنوان می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عدد‬ ‫خوراک��ی ب��ودن قارچ ها می تواند ب��ه صورت نبود‬ ‫معقول برای س��رانه مصرف ق��ارچ خوراکی باید ‪۱.۵‬‬ ‫ترکیبات س��می ب��رای انس��ان در قارچ و داش��تن‬ ‫باشد زیرا از مجموع تولید ساالنه ‪ ۱۵۰‬هزار تن قارچ‬ ‫مزه و بوی مطبوع تعریف ش��ود‪ .‬اف��راد از قارچ های‬ ‫در کش��ور فقط حدود ‪ ۳۰‬هزار تن صرف تازه خوری‪،‬‬ ‫خوراکی به دلیل ارزش غذایی انها برای غذا استفاده‬ ‫صادرات و صنایع تبدیلی می شود‪.‬‬ ‫می کنن��د‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬گاهی از قارچ ه��ا برای ارزش‬ ‫افشار نوسان نرخ ارز را نویدبخش توسعه صادرات‬ ‫دارویی و پزش��کی انها اس��تفاده درمانی می ش��ود‪.‬‬ ‫قارچ دانس��ت و به ایس��نا گفت‪ :‬با توجه به انکه نرخ‬ ‫قارچ هایی که افراد اجراکننده طب س��نتی استفاده‬ ‫جهانی هر کیلو قارچ ‪ ۲.۵‬دالر است‪ ،‬ثبات نرخ کنونی‬ ‫می کنند به قارچ های دارویی معروف هستند‪.‬‬ ‫ارز می تواند عاملی برای رش��د صادرات به شمار رود‬ ‫قارچ های خوراکی شامل گونه های قارچی بسیاری‬ ‫زیرا صادرکنندگان در فروش هر کیلو قارچ با س��ود‬ ‫می ش��وند ک��ه ممکن اس��ت به صورت وحش��ی در‬ ‫حداقل ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار تومانی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫طبیعت چیده ش��ده یا پرورش داده شوند‪ .‬شناخت‬ ‫رئی��س انجم��ن پرورش دهندگان ق��ارچ خوراکی‬ ‫قارچ ه��ای خوراکی وحش��ی از قارچ های س��می به‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اکن��ون نرخ قارچ تح��ت تاثیر عواملی‬ ‫تجربه و تخصص بس��یاری نیاز دارد و خطر س��می‬ ‫مانند کاه��ش تولید‪ ،‬افزایش مصرف و نوس��ان نرخ‬ ‫بودن قارچ هایی که در طبیعت یافت می شوند بسیار‬ ‫دالر در بازار بهبود یافته است‪.‬‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫افش��ار از بهب��ود ب��ازار ق��ارچ خب��ر‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬هرگ��ز نبای��د قارچ ه��ای‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬هم اکن��ون عوامل��ی مثل‬ ‫موجود در طبیعت را به صرف داش��تن‬ ‫کاه��ش تولی��د ناش��ی از ب��ازده پایین‬ ‫ظاه��ر خ��وب مص��رف ک��رد چراک��ه‬ ‫کمپوست های تابستانه‪ ،‬افزایش مصرف‬ ‫مس��مومیت های ش��دید و حتی گاهی‬ ‫و نوس��ان نرخ دالر منجر به بهبود نرخ‬ ‫م��رگ از پیامدهای مص��رف قارچ های‬ ‫قارچ در بازار ش��ده اس��ت به طوری که‬ ‫وحشی سمی موجود در طبیعت است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر هر کیلو قارچ با نرخ ‪ ۸‬تا‬ ‫محمد حسن افشار‬ ‫قب��ل از انک��ه قارچ��ی را خوراکی‬ ‫‪ ۹‬هزار تومان در بازار معامله می شود‪.‬‬ ‫با توجه به انکه بیشتر‬ ‫بدانی��م‪ ،‬بای��د ان را شناس��ایی کنیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ‬ ‫خوراکی‪ ،‬نرخ تمام شده هر کیلو قارچ را واحدهای تولید قارچ استان شناسایی کامل یک گونه قارچ تنها راه‬ ‫تهران و البرز در دهه‬ ‫ایمن برای اطمین��ان از خوراکی بودن‬ ‫‪ ۸‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان اعالم کرد و افزود‪ ۷۰ :‬ساخته شده است‪ ،‬با‬ ‫با بهبود اوض��اع و افزایش نرخ قارچ در گذشت ‪ ۲۰‬سال از عمر قارچ است‪.‬‬ ‫برخ��ی از گونه ه��ای ق��ارچ ک��ه‬ ‫ماشین االت الزم است‬ ‫بازار دیگر زیانی متحمل تولیدکنندگان‬ ‫نمی شود چرا که انها به نقطه سر به سر دولت تسهیالت ارزان قیمت برای بیش��تر مردم خوراکی هس��تند‪،‬‬ ‫در اختیار این واحد ها قرار ممکن اس��ت برای برخی افراد س��بب‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫دهد تا انها با نوسازی و‬ ‫واکنش های الرژیک ش��وند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫به گفته افش��ار‪ ،‬پیش بینی می شود از بازسازی ماشین االت خود‬ ‫اغ��از ابان تولید روزانه قارچ به ‪ ۵۰۰‬تا بتوانند با ظرفیت کامل به قارچ ه��ای خوراکی کهنه ی��ا نگهداری‬ ‫شده با روش نادرست می توانند موجب‬ ‫تولید ادامه دهند‬ ‫‪ ۶۰۰‬تن برس��د که اگ��ر ‪ ۲۰‬درصد این‬ ‫مسمومیت غذایی شوند‪.‬‬ ‫میزان به بازارهای هدف صادر شود‪ ،‬ارز‬ ‫در طول ‪ ۵‬سال رقم خورد‬ ‫می��زان تولید محصوالت باغی در س��ال ‪ ۹۶‬حدود‬ ‫‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار تن بوده که نس��بت به سال‬ ‫‪ ،۹۲‬ح��دود ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۴۶‬هزار هکتار افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن میزان افزایش با ارتقای بهره وری و اس��تفاده‬ ‫از روش ه��ای نوی��ن ابیاری و با افزای��ش ‪ ۳۳۱‬هزار‬ ‫هکتاری س��طح زیر کشت محصوالت باغی در این ‪۵‬‬ ‫سال ایجاد شده است‪.‬‬ ‫صادرات محصوالت باغی در ‪ ۵‬سال گذشته با رشد‬ ‫‪ ۸۴.۴‬درصدی همراه شده است‪.‬‬ ‫میزان صادرات محصوالت باغی در سال ‪ ۹۶‬نشان‬ ‫می دهد که در این سال یک میلیون و ‪ ۵۴۹‬هزار تن‬ ‫رشد ‪ ۸۴‬درصدی صادرات محصوالت باغی‬ ‫انواع محصوالت باغی صادر ش��ده که نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۲‬یعنی سال ش��روع فعالیت دولت یازدهم‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۸۴.۴‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایانا‪ ،‬میزان تولی��د محصوالت باغی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار تن بوده که‬ ‫نسبت به سال ‪ ،۹۲‬حدود ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۴۶‬هزار هکتار‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫این میزان افزایش با ارتقای بهره وری و بکارگیری ‬ ‫روش ه��ای نوی��ن ابیاری و ب��ا افزای��ش ‪ ۳۳۱‬هزار‬ ‫هکتاری س��طح زیر کشت محصوالت باغی در این ‪۵‬‬ ‫سال رقم خورده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۲‬سطح زیر کش��ت باغ های کشور ‪۲‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۹۵‬ه��زار هکتار با تولی��د ‪۱۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۴‬تن بود که ای��ن رقم به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۲۶‬هزار‬ ‫هکت��ار با تولید ‪۲۲‬میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار تن در س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬رسید‪.‬‬ ‫مقایس��ه میزان صادرات و واردات محصوالت باغی‬ ‫بین س��ال های ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۶‬نش��ان می ده��د که میزان‬ ‫صادرات در س��ال ‪ ۹۲‬برابر ب��ا ‪ ۸۴۰‬هزار تن از انواع‬ ‫محصوالت باغ��ی بوده و می��زان واردات محصوالت‬ ‫باغی به کشور نیز در این سال برابر با یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۷۲‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۶‬در مجم��وع ب��ا ص��دور بی��ش از‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ ۵۴۹‬ه��زار تن‪ ،‬ان��واع محصوالت و‬ ‫فراورده ه��ای باغی بیش از ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۲۱‬میلیون‬ ‫دالر ارز وارد کشور ش��د که نسبت به سال قبل ‪۲۶‬‬ ‫درصد به لحاظ وزنی و ‪ ۴.۵‬درصد به لحاظ ارزش��ی‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫بیش��ترین محص��ول باغی صادر ش��ده در س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬محص��ول س��یب ب��ا ‪ ۶۰۴‬میلی��ون تن ب��وده و‬ ‫پ��س از ان ب��ه ترتیب(وزنی) گوج��ه فرنگی‪ ،‬خرما‪،‬‬ ‫پس��ته‪ ،‬کیوی‪ ،‬کش��مش‪ ،‬خیار تازه‪ ،‬مرکبات‪ ،‬چای‬ ‫و زعف��ران رتبه ه��ای بع��دی را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫محصوالت باغی و فراورده ها سهم ‪ ۴۷‬درصدی از‬ ‫ارزش صادرات بخش کشاورزی را دارند‪.‬‬ ‫مرک��ز ام��ار ایران اعالم ک��رد‪ :‬به ازای هر ایرانی در س��ال‬ ‫گذشته‪ ١٤٣‬کیلو محصوالت باغی در کشور تولید شده است‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬بر اساس نتایج طرح امارگیری مرکز امار‬ ‫ی کش��ور در س��ال ‪ ۱۱.۶ ،١٣٩٦‬میلیون تن‬ ‫ای��ران از باغدار ‬ ‫محصوالت باغی در کشور تولید شده است‪.‬‬ ‫اس��تان های مازندران‪ ،‬کرمان و اذربایجان غربی به ترتیب‬ ‫با ‪ ١٣ ،١٦‬و ‪ ١١‬درصد بیش��ترین محصوالت باغی کش��ور را‬ ‫تولید کردند‪.‬‬ ‫بناب��ر نتایج این طرح‪ ،‬اماری به ازای هر فرد ایرانی در این‬ ‫سال‪ ١٤٣ ،‬کیلو محصوالت باغی در کشور تولید شده است‪.‬‬ ‫کمیسیون کشاورزی افزایش‬ ‫نرخ فراورده های لبنی‬ ‫را پیگیری می کند‬ ‫س��خنگوی کمیسیون کش��اورزی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬این کمیس��یون موضوع افزایش نرخ فراورده های لبنی‬ ‫همچون ش��یر را در نخستین جلسه بعد از تعطیالت مجلس‬ ‫مورد بررسی قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫نورمحمد تربتی نژاد در واکنش به افزایش نرخ فراورده های‬ ‫لبنی همچون ش��یر به مهر گفت‪ :‬کمیسیون کشاورزی هفته‬ ‫گذش��ته جلس��ه ای با حضور رئیس مجلس و وزیران صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و جهاد کش��اورزی و فع��االن عرصه دام و‬ ‫فراورده های لبنی برگزار کرد‪ .‬در ان جلسه قرار شد کمیته ای‬ ‫متشکل از نمایندگان کمیسیون و بخش های مرتبط دولتی و‬ ‫خصوصی تشکیل شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با توجه به نرخ نهاده های دامی و نوس��ان های‬ ‫ارز ش��اهد افزایش ن��رخ در فراورده های لبنی هس��تیم‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت این کمیته موضوع ها را مورد بررس��ی ق��رار داده و به‬ ‫صورت رسمی به توافقی بین طرف ها برسند‪ .‬هنوز درباره نرخ‬ ‫تعیین تکلیف نشده است‪ .‬از این رو‪ ،‬به طور احتمالی افزایش‬ ‫قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا و نرخ نهاده های دامی است‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیسیون کش��اورزی مجلس با یاداوری تاثیر‬ ‫نوس��ان های ارز بر افزایش نرخ نهاده های دامی گفت‪ :‬افزایش‬ ‫ن��رخ ارز از عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ فراورده های لبنی‬ ‫است زیرا برخی از دامداری ها به دلیل این نوسان ها تولیدات‬ ‫خود را کاهش داده و ممکن اس��ت فعالیت های ش��ان کمتر‬ ‫شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬قیمت گذاری هایی با دخالت دولت انجام‬ ‫می شود که نتیجه نهایی‪ ،‬کاهش تولیدات و افزایش قیمت ها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫تربتی ن��ژاد اضافه کرد‪ :‬قرار اس��ت نمایندگان��ی از کمیته‬ ‫دام و ابزیان کمیس��یون کش��اورزی با حضور نمایندگانی از‬ ‫وزارتخانه ه��ای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جهاد کش��اورزی‪،‬‬ ‫موضوع قیمت گ��ذاری تمام��ی فراورده های دام��ی را مورد‬ ‫بررس��ی ق��رار داده و به کمیس��یون اعالم کنن��د‪ .‬البته که‬ ‫ش��ورای قیمت گذاری و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان ه��م در این باره دخیل اس��ت‪ .‬در نهایت‪ ،‬به‬ ‫دنبال تعیین نرخ متناسب با هزینه های تولید و تامین منابع‬ ‫تولید کننده و مصرف کننده هستیم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬کمیس��یون کشاورزی هفته اینده بعد‬ ‫از تعطیالت مجلس برای سرکش��ی نمایندگان به حوزه های‬ ‫انتخابی��ه در نخس��تین جلس��ه خ��ود موض��وع افزایش نرخ‬ ‫فراورده های لبنی را پیگیری کرده و تالش می کند هماهنگی‬ ‫و هم افزایی های الزم را به وجود اورد‪.‬‬ ‫وزن مرغ ها اب رفت‬ ‫رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫مشکالت موجود در تامین خوراک طیور در هفته های گذشته‬ ‫وزن مرغ های پرورشی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫از اغ��از ماه مهر تردد برخ��ی از کامیونداران در اعتراض به‬ ‫برخی شرایط این صنف کاهش یافت‪ .‬به گفته رئیس انجمن‬ ‫پرورش دهن��دگان مرغ گوش��تی‪ ،‬همین موض��وع به یکی از‬ ‫دغدغه های مرغداران تبدیل شده است چراکه تامین خوراک‬ ‫مرغ برای برخی مرغداری ها با مش��کل روبه رو شده و ممکن‬ ‫اس��ت برخی مرغداری ها به دلیل تمام شدن نهاده ها‪ ،‬شاهد‬ ‫تلف شدن طیور باشند‪.‬‬ ‫محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی‬ ‫با اش��اره به اینکه تاکنون تلفاتی در این بخش گزارش نشده‬ ‫است‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬درحال حاضر وزن مرغ ها کاهش یافته‬ ‫چراک��ه مرغداران مجبورند در برخ��ی موارد‪ ،‬مرغ ها را بعد از‬ ‫‪ ۳۰‬روز نگهداری به کشتارگاه تحویل دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این در حالی است که به طور معمول مر غ بعد از‬ ‫‪ ۴۵‬روزگی به کشتارگاه فرستاده می شود‪.‬‬ ‫یوس��فی اف��زود‪ :‬درحال حاضر ب��ا هم��کاری وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی ارس��ال دان مرغ از مرزها به اس��تان ها از س��وی‬ ‫راه اه��ن انجام می ش��ود و وضعیت تا حدودی بهتر ش��ده اما‬ ‫کمبود خوراک مرغ همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری اموزشی بین ایران و المان مطرح شد‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 508‬پیاپی ‪2481‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫اموزش بیش از ‪ ۱۱۰‬مدیر صنایع کوچک با همکاری ‪GIZ‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫ایران و المان س��ابقه همکاری طوالنی دارند که‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط نی��ز از ان بهره برده اند‪.‬‬ ‫در دو س��ال گذش��ته با همکاری موسس��ه ‪GIZ‬‬ ‫الم��ان بیش از ‪ ۱۱۰‬صنعتگر مس��تقر در مجموعه‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی در دوره های اموزش��ی این‬ ‫موسسه شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫موسس��ه اموزش��ی ‪ GIZ‬یکی از مجموعه های‬ ‫اموزش��ی و فن��اوری بخ��ش خصوص��ی مرتبط با‬ ‫صنایع المان است و ‪ ۱۹‬کشور تا کنون در دوره های‬ ‫اموزشی این موسسه شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز هفته گذش��ته به المان سفر کرد و هدف خود‬ ‫از این سفر را شرکت در گردهمایی بیستمین سال‬ ‫همکاری ه��ای ‪ GIZ‬و اموزش مدیران ش��رکت ها‬ ‫برای همکاری با شرکت های المانی بیان کرد‪.‬‬ ‫نجف��ی در این س��فر همچنی��ن ب��ا مدیرعامل‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان ماشین االت صنعتی المان‬ ‫‪ VDMA‬دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫در این دیدار مقرر ش��د همکاری های مش��ترک‬ ‫درب��اره برگ��زاری نمایش��گاه های تخصص��ی در‬ ‫شهرهای تهران تبریز اصفهان مشهد انجام شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» در ای��ن دیدار‬ ‫برنامه ریزی ب��رای برگزاری دوره های اموزش��ی و‬ ‫بازدید ش��رکت های المانی از واحد ه��ای تولیدی‬ ‫صنعتی ایران و متقاب��ل و اعزام هیات های تجاری‬ ‫صنعتی بین دو کشور انجام شد‪.‬‬ ‫‪ V‬با بی��ش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬عضو و ‪۳۶‬‬ ‫ ‪ DMA‬‬ ‫حوزه تخصصی فع��ال بزرگ ترین اتحادیه صنعتی‬ ‫المان به شمار می رود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان اردبیل از تمدید اجرای‬ ‫ی واحدهای صنعتی در شرکت شهرک های‬ ‫طرح بخش��ودگی تعدیل بده ‬ ‫صنعتی استان اردبیل خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان اردبی��ل‪ ،‬علی نظری ش��یخ احمد گفت‪ :‬به‬ ‫مناس��بت ‪ ۲۱‬مرداد‪ ،‬روز مل��ی حمایت از صنایع کوچک و در راس��تای‬ ‫حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در سال «حمایت از کاالی ایرانی» ‬ ‫با مساعدت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬شیوه نامه‬ ‫شهریور ‪ ۹۷‬به‬ ‫ ‬ ‫بخش��ودگی جرایم دیرکرد اقساط معوق از ‪ ۲۱‬مرداد تا ‪۸‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫پمپاژ اخبار مثبت‬ ‫از اتاق فکر صنایع کوچک‬ ‫در شرایط اقتصادی فعلی‪ ،‬متکی‬ ‫ب��ودن ب��ه تولی��د داخل��ی راهکار‬ ‫برون رفت از مش��کالت است‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب نی��ز در منویات خود‬ ‫به اقتص��اد مقاومتی تاکید دارند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬خدمات اقتص��ادی دولت‬ ‫باید به خوبی به مردم اطالع رسانی‬ ‫غالمرضا دیوساالر‬ ‫ش��ود و این مس��ئله م��ورد تاکید‬ ‫کارشناس رسانه‬ ‫رهبر معظم انقالب است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫تیم اطالع رس��انی نهاد های دولتی‬ ‫باید در همکاری با رس��انه ها اخبار‬ ‫امیدبخ��ش اقتص��ادی را در اختیار مردم قرار ده��د‪ .‬در این میان‬ ‫رس��انه ها نقش اثرگذار و کمک کننده در تولید محتوا دارند و باید‬ ‫از ظرفیت رس��انه بیش از گذش��ته در تمام عرصه های اقتصادی و‬ ‫فعالیت های صنعتی استفاده شود‪.‬‬ ‫به کمک فضای رسانه‪ ،‬جایگاه شرکت شهرک های صنعتی ارتقا‬ ‫یافته است و در زمان حاضر این شرکت جزو یکی از نهاد های فعال‬ ‫در حوزه های مختلف است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬در برهه حس��اس کنونی تیم اطالع رس��انی نهاد های‬ ‫دولت��ی باید قوی تر کار کند تا جلوه مناس��بی از خدمات دولت به‬ ‫وس��یله رسانه ها منتشر شود‪ .‬ارتباط با مردم از تاکیدهای مدیریت‬ ‫عالی ش��رکت ش��هرک های صنعتی کش��ور اس��ت و مدیران این‬ ‫س��ازمان در سراسر کشور باید پاسخگوی مردم باشند‪ .‬صداقت در‬ ‫اماری که از صنایع به مردم داده می ش��ود بس��یار مهم است و در‬ ‫منش��ور اخالقی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی این‬ ‫مسئله مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در مجموع��ه ش��هرک های صنعتی نیز ش��ورای اطالع رس��انی‬ ‫از س��ال های گذش��ته تش��کیل ش��ده و در هر اس��تانی راهبری‬ ‫اطالع رس��انی از وضعی��ت ش��هرک های صنعتی را برعه��ده دارد‪.‬‬ ‫شورای اطالع رسانی ش��هرک های صنعتی سمنان‪ ،‬شورای جوانی‬ ‫اس��ت و باید غفلت از ظرفیت های شهرک های صنعتی با همیاری‬ ‫رسانه ها رفع شود‪ .‬این شورا باید چابک دیده شود‪.‬‬ ‫شورای اطالع رسانی ش��هرک های صنعتی باید اتاق فکر باشد و‬ ‫ارتباط معقول با دانشگاه برقرار کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شهرک های صنعتی خراسان رضوی خبر داد ‬ ‫اتمام پروژه ابیاری تحت فشار‬ ‫شهرک صنعتی بینالود‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان خراسان رضوی از‬ ‫اتمام پروژه ‪ ۱۰‬کیلومتری ابیاری تحت فشار شهرک صنعتی بینالود‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان رضوی‪ ،‬مس��عود مهدی زاده‬ ‫مق��دم با اعالم ای��ن خبر اظهار کرد‪ :‬با توجه به منابع اب موجود در‬ ‫کشور و میزان مصرف روزافزون ان و نظر به میزان کاهش حجم اب‬ ‫س��فره های زیر زمینی و افزایش جمعیت و نیاز به تولید بیش��تر چه‬ ‫در صنعت و چه در کش��اورزی و ابیاری فضای سبز یکی از راه های‬ ‫کاهش مصرف این مایه حیات ابیاری تحت فش��ار است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اس��تان خراسان رضوی تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫جمله مزایای شبکه های نوین ابیاری تحت فشار بهبود مدیریت اب‬ ‫در فضای سبز و مزارع‪ ،‬کاهش استفاده از اب های زیر زمینی‪ ،‬افزایش‬ ‫ب��ازده ابیاری و کاهش هزینه های تمام ش��ده و در مجموع با اجرا و‬ ‫عملیاتی کردن این گونه طرح ها‪ ،‬گام مثبتی در راس��تای بهره گیری‬ ‫بهینه از منابع ابی برداش��ته می ش��ود‪ .‬مهدی زاده مقدم عنوان کرد‪:‬‬ ‫ای��ن پروژه ‪ ۱۰‬کیلومتری با مدت زمان ‪ ۴‬ماه با هزینه ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫ریال در ش��هرک صنعتی بینال��ود پایان یافت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی تاکید کرد‪ :‬برای این امر‬ ‫عالوه بر اینکه الگوهای فرهنگی در زمینه مصرف باید اصالح ش��ود‪،‬‬ ‫با تغییر راهکارهای مربوط به اب نیز باید نس��بت به روش درست و‬ ‫واقعی ابیاری و اتخاذ سیاست های تشویقی اقدام شود‪.‬‬ ‫نجفی اظهار کرد‪ :‬وزی��ر اقتصاد المان و معاونان‬ ‫وی و مدیرعام��ل ‪ GIZ‬و دیگر نهادهای المانی و‬ ‫‪ ۱۹‬کشور دیگر همکار در پروژه در این گردهمایی‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬با المان در‬ ‫پروژه ‪ GIZ‬مشارکت داش��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬پیش نویس‬ ‫تفاهمنامه دو س��ال گذشته داده ش��د و مذاکرات‬ ‫انجام شد تا اینکه س��رانجام به امضا رسید‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر اقتصاد و انرژی المان از طرف کش��ور المان‬ ‫این تفاهمنامه را امضا کرد و این همکاری ها تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬میالدی ادامه دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰۰‬مراوده کاری ایران و المان‬ ‫صنعت��ی ایران در س��فر ب��ه المان ب��ا مدیرعامل‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و معاون وزیر‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان ماشین االت صنعتی المان‬ ‫اقتصاد و ان��رژی المان‪ ،‬تفاهمنام��ه همکاری های‬ ‫دیدار کرد‪.‬‬ ‫اموزشی امضا کردند‪.‬‬ ‫نجفی درباره این دیدار گفت‪ :‬در این دیدار مقرر‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از‬ ‫ش��د همکاری های مش��ترک در زمین��ه برگزاری‬ ‫روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫نمایش��گاه های تخصصی در تهران‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫تبریز‪ ،‬اصفهان و مشهد انجام شود‪.‬‬ ‫صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع‬ ‫ایران هدف س��فر اخیر خ��ود به المان را‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫ش��رکت در گردهمایی بیس��تمین سال‬ ‫ایران افزود‪ :‬در ادام��ه برنامه ریزی‬ ‫همکاری ه��ای ‪ GIZ‬و ام��وزش مدیران‬ ‫برای برگزاری دوره های اموزش��ی‬ ‫ش��رکت ها برای همکاری با ش��رکت های‬ ‫و بازدی��د ش��رکت های المان��ی از‬ ‫المانی بیان کرد‪.‬‬ ‫صادق نجفی‬ ‫واحد ه��ای تولیدی صنعتی ایران و‬ ‫نجف��ی با بیان اینکه ای��ن پروژه از ‪۲۰‬‬ ‫س��ال پیش اغاز شده است‪ ،‬افزود‪ :‬امسال پیش نویس تفاهمنامه متقابل و اع��زام هیات های تجاری‬ ‫دو سال گذشته داده‬ ‫صنعتی بین دو کشور انجام شد‪.‬‬ ‫بیس��تمین س��ال ان اس��ت و ‪ ۱۹‬کشور‬ ‫و مذاکرات انجام شد تا‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫تاکنون در این پروژه با المان مش��ارکت اینکه سرانجام به امضا‬ ‫ای��ن اتحادی��ه تولیدکنن��دگان‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رسید‪ .‬معاون‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت وزیر اقتصاد و انرژی ماش��ین االت صنعت��ی ب��ا بیش از‬ ‫المان از طرف کشور‬ ‫‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬عض��و و ‪ ۳۶‬حوزه‬ ‫گف��ت‪ :‬تاکنون در ‪ ۵‬نوب��ت بیش از ‪۱۱۰‬‬ ‫المان این تفاهمنامه‬ ‫تخصصی فعال بزرگ ترین اتحادیه‬ ‫نفر از مدیران شرکت های صنایع کوچک‬ ‫را امضا کرد و این‬ ‫و متوس��ط ایرانی در این پروژه ش��رکت همکاری ها تا سال ‪ ۲۰۲۱‬صنعتی المان به شمار می رود‪.‬‬ ‫� ش�ناخت س�لیقه و نی�از‬ ‫داش��تند و نزدی��ک ب��ه ‪ ۱۰‬میلیون یورو‬ ‫میالدی ادامه دارد‬ ‫بازارهای جهانی‬ ‫قرارداد بسته شده و بیش از ‪ ۱۰۰‬مراوده‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬مع��اون صنایع‬ ‫کاری متفاوت در جریان است‪.‬‬ ‫کوچ��ک س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی ایران در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» در باره پیش��ینه همکاری ایران با موسسه‬ ‫‪ GIZ‬الم��ان اظهار ک��رد‪ :‬موسس��ه ‪ GIZ‬المان‬ ‫فعالی��ت خود را از حدود ‪۱۸‬س��ال پی��ش در ‪۱۷‬‬ ‫کش��ور اغاز کرده و به بررس��ی و شناسایی صنایع‬ ‫کوچک پرداخته و دوره های اموزش��ی را برای انها‬ ‫برگزار می کند‪.‬‬ ‫مقیمی ادامه داد‪ :‬س��ال ‪ ۹۴‬ب��ا وزارت اقتصاد و‬ ‫انرژی المان در کمیس��یون مشترک تفاهمنامه ای‬ ‫امض��ا ش��د ت��ا دوره ه��ای اموزش��ی و توس��عه‬ ‫همکاری های صنای��ع کوچک ایران و المان برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫مع��اون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ش��رکت های‬ ‫و ش��رکت ش��هرک های صنعتی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫المان��ی دارای ش��رایط برای ش��راکت ب��ا صنایع‬ ‫هزینه برگزاری این دوره ها برعهده موسس��ه ‪GIZ‬‬ ‫کوچک ایران در س��امانه اینترنتی موسس��ه ‪GIZ‬‬ ‫المان اس��ت و در مدتی که اموزش پذیران در این‬ ‫المان معرفی ش��ده و شرکت های ایرانی‬ ‫کشور حضور دارند نیز این موسسه‬ ‫با انتخاب انها و اش��نایی ب��ا فعالیت انها‬ ‫مدیران اموزش پذیر را برای یافتن‬ ‫در کشور المان همکاری مشترک را اغاز‬ ‫شریک اقتصادی و کاری مورد نظر‬ ‫خواهند کرد‪ .‬تا کن��ون دوره های اموزش‬ ‫هدایت می کند‪.‬‬ ‫مدیریت کس��ب و کار و همکاری مشترک‬ ‫به گفت��ه مقیمی‪ ،‬این دوره های‬ ‫صنای��ع کوچک ای��ران و الم��ان برگزار‬ ‫اموزشی به مدت یک ماه در کشور‬ ‫شده اس��ت اما در نهایت‪ ،‬باید ارزیابی از‬ ‫المان برگزار خواهد شد و مدیران‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫نحوه برگزاری دوره ها و انتخاب و ش��یوه‬ ‫اموزش پذیر مباحث تئوریک را دو‬ ‫شرکت در دوره های‬ ‫همکاری مش��ترک صنایع کوچک ایران‬ ‫هفت��ه در الم��ان ام��وزش دیده و‬ ‫دو هفته بع��د را در کارخانه ها و با اموزشی برای مدیران و الم��ان نیز مورد بررس��ی و نظارت قرار‬ ‫صنایع کوچک ایران‬ ‫گیرد تا دوره های بع��د با موفقیت برگزار‬ ‫شریک انتخابی می گذرانند‪.‬‬ ‫فرصتی برای شناخت‬ ‫مع��اون صنایع کوچک س��ازمان سلیقه و نیاز بازارهای شود‪.‬‬ ‫جهانی به همراه‬ ‫موسس��ه ‪ GIZ‬الم��ان ب��ا برگ��زاری‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران درباره شناساندن ظرفیت های این دوره های اموزش��ی ت�لاش می کند‬ ‫نح��وه شناس��ایی مدی��ران صنایع داخلی است‪ .‬موسسه ظرفیت ه��ای صنایع کوچک این کش��ور‬ ‫‪ GIZ‬المان فعالیت خود را‬ ‫کوچک برای ش��رکت در دوره های از حدود ‪۱۸‬سال پیش در را شناس��انده و از ظرفیت صنایع کوچک‬ ‫اموزش��ی ی��اداوری کرد‪ :‬از س��ال ‪ ۱۷‬کشور اغاز کرده است کش��ورهای دیگ��ر نیز به منظور توس��عه‬ ‫تولید مشترک و تبادل اطالعات و تجربه‬ ‫‪ ۹۴‬و در فراخ��وان اولی��ه ‪۲۷۴‬‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫مدیر صنایع کوچک را شناس��ایی‬ ‫و انتخ��اب کرده ایم اما در مرحله نخس��ت ‪ ۹۰‬نفر‬ ‫دارای ش��رایط بوده و در مرحله اخر ‪ ۳۱‬نفر تایید‬ ‫شدند تا در دوره های اموزشی موسسه ‪ GIZ‬المان‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ ‫مقیمی یاداوری کرد‪ :‬ش��رکت در این دوره های‬ ‫اموزشی برای مدیران صنایع کوچک ایران فرصتی‬ ‫برای ش��ناخت س��لیقه و نیاز بازاره��ای جهانی به‬ ‫همراه شناساندن ظرفیت های داخلی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مدیران صنعتی برای ش��رکت در‬ ‫ای��ن دوره ها از ‪ ۲۱‬اس��تان و در ‪ ۸‬رش��ته ‪ -‬صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬قطعات خودرو‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬غذایی‪،‬‬ ‫پالس��تیک و س��ایر صنایع پایین دستی محصوالت‬ ‫پتروشیمی انتخاب شده است‪.‬‬ ‫تمدید طرح بخشودگی بدهی صنعتگران اردبیل‬ ‫واحدهای صنعتی ابالغ شده بود که با توجه به درخواست مکرر واحدهای‬ ‫صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و در راستای کمک‬ ‫به اش��تغال و حمایت از واحدهای صنعتی‪ ،‬این طرح تا پایان ابان ‪ ۹۷‬از‬ ‫سوی این سازمان تمدید شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اردبیل افزود‪ :‬طرح‬ ‫بخش��ودگی دیرکرد اقس��اط معوق در راستای حمایت از صنایع کوچک‪،‬‬ ‫رف��ع موانع تولید و افزایش اش��تغالزایی به واحده��ای صنعتی ابالغ و از‬ ‫همه واحدهای تولیدی و صنعتی مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��تان دعوت ش��ده تا با توجه به محدودیت زمانی‪ ،‬برای بهره مندی از‬ ‫شیوه نامه یادشده هرچه س��ریع تر به شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اردبیل مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که به بدهی‬ ‫انها جریمه تعلق گرفته باشد‪ ،‬با پرداخت ‪ ۱۰۰‬درصد اصل بدهی‪ ،‬مشمول‬ ‫‪ ۸۰‬درصد بخش��ودگی و با پرداخت ‪ ۵۰‬درصد اصل بدهی‪ ،‬مش��مول ‪۶۰‬‬ ‫درصد بخشودگی و همچنین واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی باالی ‪۵۰‬‬ ‫درصد که به بدهی انها جریمه تعلق گرفته باش��د‪ ،‬با پرداخت ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫اصل بدهی‪ ،‬مشمول ‪ ۵۰‬درصد بخشودگی و با پرداخت ‪ ۱۰۰‬درصد اصل‬ ‫بدهی‪ ،‬مشمول ‪ ۷۰‬درصد بخشودگی خواهند شد‪.‬‬ ‫صنعتگران قم تا پایان ابان بدهی خود را تسویه کنند‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان قم گف��ت‪ :‬طرح‬ ‫بخش��ودگی معوقه های واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی قم در س��ال «حمای��ت از کاالی ایرانی» که همزمان با روز ملی‬ ‫حمایت از صنایع کوچک اغاز شده بود تا پایان ابان تمدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از استان قم‪ ،‬امیر طیبی نژاد در‬ ‫این باره اظهار کرد‪ :‬س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫در اقدامی عملی در راس��تای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی خود برای‬ ‫ایجاد رونق در تولید و اش��تغال‪ ،‬اقدام به اعطای تسهیالت و بخشودگی‬ ‫جرای��م بدهی واحدهای صنعتی به ش��رکت ش��هرک های صنعتی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این طرح در طول چند س��ال گذش��ته در س��طح‬ ‫ش��هرک های صنعتی و متناس��ب با نیاز و درخواس��ت فعاالن صنعتی و‬ ‫تولیدی اجرایی ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح ش��امل واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫کارگاهی‪ ،‬واحدهای تولیدی‪ ،‬خدماتی و توزیعی مس��تقر در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان از اغاز تاسیس تا کنون می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان قم چشم انداز این اقدام‬ ‫حمایتی را کمک به فعال سازی واحدهای راکد و نیمه فعال عنوان و بیان‬ ‫کرد‪ :‬این شرکت در تالش است تا از تمام ابزارها و قوانین در اختیار خود‬ ‫ب��رای تحریک فعاالن تولی��د و صنعتی برای حرکت رو به جلو و افزایش‬ ‫فعالیت های تولیدی خود استفاده کند‪.‬‬ ‫طیبی نژاد در ادامه با بیان اینکه در س��ال «حمایت از کاالی ایرانی»‪،‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک خود پیشگام در رفع مشکالت و ارائه طرح ها و‬ ‫برنامه های حمایتی است‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار داریم به همین میزان که سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک با تدبیر و اقدام ه��ای حمایتی خود ب��ه کمک تولید و‬ ‫صنعت امده سایر نهاد های خدمت رسان نیز وارد میدان عمل شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قم تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫مراحل قبلی که تابس��تان امس��ال و در سال های گذش��ته اجرایی شده‬ ‫بود‪ ،‬ش��اهد اس��تقبال خوبی از طرف واحدهای صنعت��ی بودیم؛ البته با‬ ‫پایان زمان این طرح درخواست های فراوانی برای تمدید ان اعالم و پس‬ ‫از بررس��ی ها و اقدام های قانونی مرحله جدید این طرح با زمان محدود‬ ‫در استان اغاز شد‪.‬‬ ‫طیبی نژاد این طرح را اقدامی عملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫و حمایت از کاالی ایرانی دانست و تاکید کرد‪ :‬در این مرحله سعی شده‬ ‫ت��ا با ارائه طرحی جامع ضمن زیر پوش��ش قرار گرفتن تعداد واحدهای‬ ‫بیشتر و توجه به واحدهای دارای بیش از ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت فیزیکی و‬ ‫واحدهای بهره بردار‪ ،‬زمینه فعال س��ازی واحدهای نیمه تمام و راکد را به‬ ‫صورت هدفمند فراهم شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قم همچنین به تاثیر‬ ‫اجرای��ی این گونه طرح ها اش��اره و بیان کرد‪ :‬با بخش��ودگی معوقه های‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬فعاالن صنعتی می توانند هزینه های خود را در بخش‬ ‫سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت هزینه کنند‪.‬‬ ‫اس��تان قم دارای ‪ ۷‬ش��هرک صنعتی ش��کوهیه‪ ،‬الغدیر‪ ،‬چاپ و نشر‪،‬‬ ‫س��لفچگان‪ ،‬محمود اب��اد‪ ،‬ثامن االئمه(ع)‪-‬قنوات‪ -‬و فن��اوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات (‪ )ICT‬و ‪ ۴‬ناحیه صنعتی خوراباد‪ ،‬دس��تجرد‪ ،‬سیرو و طغرود‬ ‫است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!