روزنامه گسترش صنعت شماره 509 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 509

روزنامه گسترش صنعت شماره 509

روزنامه گسترش صنعت شماره 509

‫به دنبال افزایش‬ ‫ریالی دستمزد‬ ‫نیستیم‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2482‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 509‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫«هم پایانی»‬ ‫اصل ویژه نظام های باز‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫پیشنهاد اصالح نرخ خودرو‬ ‫به ستاد تنظیم بازار رفت‬ ‫‪2‬‬ ‫تصمیم گیری بر اساس اضطرار‬ ‫عمیق و کامل نیست‬ ‫‪6‬‬ ‫همراهی با تولید‬ ‫در زمستان اقتصادی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش‬ ‫جلوگیری از هزینه های غیرضروری‬ ‫گامی به جلو‬ ‫به تازگی هیات وزیران برخی از هزینه کردها را ممنوع اعالم کرده است‪.‬‬ ‫این تصمیم بیش��تر با هدف جلوگیری از هزینه ه��ای غیرضروری گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان در این زمینه معتقدند بخش قابل توجهی از‬ ‫بودجه نهادهای دولتی صرف هزینه های غیر ضروری می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گذر از هفت خوان جانمایی صنایع‬ ‫کوچک در شهرک ها‬ ‫؟؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پیشکسوتان صنعت‬ ‫مورد بی مهری قرار می گیرند‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬صفر ‪1440‬‬ ‫برگزاری جلسات‬ ‫شورای عالی کار‬ ‫از سرگرفته شود‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫؟؟؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 29‬مهر ‪ 11 1397‬صفر ‪ 21 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 509‬پیاپی ‪2482‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫«هم پایانی» اصل ویژه‬ ‫نظام های باز‬ ‫در مدیری��ت نوی��ن ی��ا‬ ‫نظری��ه سیس��تمی مدیریت‬ ‫عن��وان می ش��ود تح��والت‬ ‫و دگرگونی ه��ای س��ریع و‬ ‫پرش��تاب در دوران معاص��ر‪،‬‬ ‫مس��ائل و چالش های عمومی‬ ‫را پیچیده ت��ر و بغرنج تر کرده‬ ‫علی اکبر نیکو اقبال‬ ‫به ط��وری که کارب��رد اصول‬ ‫عضو انجمن اقتصاددانان‬ ‫و مبان��ی یک نظری��ه و حتی‬ ‫ی��ک علم خاص برای حل انها‬ ‫کفای��ت نمی کند‪ .‬برای فه��م و درک ابرچالش های جهانی باید‬ ‫الگ��وی پیچیده ارتباطات و روابط متقابل موردتوجه و بررس��ی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬این نگرش برخالف نگرش سنتی که هدف ان‪ ،‬تعیین‬ ‫بهتری��ن راه حل و اجرای ان اس��ت به راه حل پویا توجه می کند‬ ‫زیرا راه حل و اجرای ان‪ ،‬شرایط را تغییر می دهد و تغییر شرایط‬ ‫وضعی��ت ایجاب می کند ک��ه راه حل های متناس��ب و جدیدی‬ ‫گزینش و عملی شود؛ این دو روش را ما در فرایند بازخوردهای‬ ‫اطالعات��ی مثبت و منفی نیز مش��اهده می کنیم‪ .‬بازخور منفی‬ ‫زمان��ی اتف��اق می افتد که بخواهیم تغییرات ب��ه وجود امده در‬ ‫نظ��ام را خنثی یا وضعیت تعادلی نظام را تنظیم و تثبیت کنیم‪.‬‬ ‫بازخورد مثبت نیز زمانی اتفاق می افتد که پویایی و تحوالت نظام‬ ‫را دریافت کنیم و با اطالعات به دست امده و پیش نگری تحوالت‬ ‫این��ده‪ ،‬برنامه ای در س��ازگاری با ان تنظیم کنی��م‪ .‬قانون های‬ ‫ترمودینامی��ک نی��ز نظام ه��ای باز و بس��ته را تش��ریح و موارد‬ ‫پیش گفته را تایید می کنند‪ .‬قانون دوم ترمودینامیک یا افزایش‬ ‫انتروپی در نظام های بسته نشان می دهد انتروپی به معنی رکود‬ ‫و اضمحالل موجب کهولت و استهالک نظام بسته می شود‪ ،‬پس‬ ‫هر سازمانی برای بقای خود به ضدانتروپی (انتروپی منفی) نیاز‬ ‫دارد‪ .‬در نظام باز مقداری از انرژی تولید شده در خود نظام ذخیره‬ ‫می شود و برای بازیافت دوباره و مقابله به انتروپی مورداستفاده‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬نظام های باز ب��ه خودپایداری در مقابل تغییرات‬ ‫محیطی (مخاطرات‪ ،‬محدودیت ها و اختالالت خارجی) گرایش‬ ‫دارند و س��عی می کنند س��اختارها و رفتارهای خود را از طریق‬ ‫س��ازکارهای تنظیم کننده خودکار مانند گس��ترش گلبول های‬ ‫قرمز در خون برای مقابله با هجوم اختالالت خارجی حفظ کنند‪.‬‬ ‫از دیگر ویژگی های نظام های باز اصل هم پایانی اس��ت که نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬با وجود متفاوت بودن ش��رایط اولیه نظام ها‪ ،‬راه حل ها‬ ‫و مس��یرهای گوناگونی برای رس��یدن به وضعیت مطلوب وجود‬ ‫دارد‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬در نظام های باز ی��ا نظام های اجتماعی با وجود‬ ‫شرایط متفاوت یعنی امکانات و محدودیت های متفاوت می توان‬ ‫از طریق راه حل ها و مسیرهای دیگر به وضعیت یا حالت مطلوب‬ ‫دسترسی پیدا کرد‪ .‬اصل هم پایانی بیان کننده این حقیقت است‬ ‫که نیل به موفقیت منوط به انتخاب یک مسیر یا یک راه حل یا‬ ‫یک روش معین نیست‪ .‬در این زمینه می توان از راه حل و راه های‬ ‫بسیاری استفاده کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تفاهمنامه برنامه تولید‬ ‫و اشتغال در بازافرینی شهری‬ ‫تفاهمنامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازافرینی شهری‬ ‫پایدار بین دستگاه های مربوط امضا و مبادله شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه میزبان ایین امضا‬ ‫و مبادله تفاهمنامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازافرینی‬ ‫شهری پایدار است‪ .‬محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری‬ ‫و رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه‪ ،‬عباس اخوندی وزیر راه و‬ ‫شهرسازی و مرتضی شهیدی زاده رئیس صندوق توسعه ملی و‬ ‫محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری در این ایین‬ ‫حضور داشتند‪ .‬در این ایین معاون اقتصادی رئیس جمهوری‬ ‫با اشاره به اینکه رئیس جمهوری خواست ه که زمین های دولتی‬ ‫در اختیار طرح بازافرینی شهری قرار گیرد‪ ،‬گفت که هدف ما‬ ‫از اصالح بافت فرسوده این نیست که ساختمانی درست شده‬ ‫و باقی به حال خود رها ش��ود از این رو مش��ارکت محور بودن‬ ‫و محله مح��ور بودن از اهداف این طرح اس��ت و در ان بخش‬ ‫خصوص��ی باید نقش مهمی در پیش��برد کار در کنار دولت و‬ ‫مردم داشته باشد‪ .‬نهاوندیان بر سرعت اجرای طرح بازافرینی‬ ‫ش��هری تاکید کرد‪ .‬همچنین شهیدی زاده‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه متمرکز کردن کل منابع‬ ‫برای توس��عه پروژه ها از کارهای مهم دولت اس��ت‪ ،‬گفت که‬ ‫در ای��ن میان ایجاد اش��تغال در اولویت قرار دارد‪ .‬به گفته وی‬ ‫صندوق توس��عه ملی به عنوان یک س��رباز اماده همکاری با‬ ‫دولت برای پیشبرد این طرح است‪ .‬محمدباقر نوبخت‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه در طرح بازافرینی ش��هری‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار واحد مس��کونی بازسازی خواهد شد گفت‬ ‫ک��ه ‪ ۱۰۰‬ه��زار واحد دیگر نیز پیش بینی ش��ده و با توجه به‬ ‫منابع��ی که برای ان وجود دارد امکان اجرایی ش��دن خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وی گفت که خ��ارج از این طرح نی��ز در طرح دوم‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬هزار واحد مس��کونی دیگر برای بازس��ازی در دستور کار‬ ‫قرار دارد‪ .‬همچنین وزیر راه و شهرسازی در سخنانی کوتاه با‬ ‫بیان اینکه کیفیت نازل زندگی شهری چاره ای جز بازافرینی‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬بی گمان ساخت مسکن در بیابان در قالب مسکن‬ ‫مهر راهکار نیس��ت‪ .‬تنها راهکار اینده ایران همین بازافرینی‬ ‫ش��هری اس��ت؛ تخریب محله ها و پاک کردن صورت مسئله‬ ‫راهکار نیست‪ .‬راهکار توان افزایی اجتماعی و مشارکت مردم و‬ ‫افزایش توان مالی ساکنان و بازگشت به هویت ایرانی و تمدن‬ ‫ایران شهری در شهرهای ایران است‪.‬‬ ‫چرخه جزر و مد دریا‬ ‫هر ‪ ۷‬ساعت یک بار با‬ ‫جریانی حدود ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰۰‬مترمکعب بر ثانیه‬ ‫به سمت رودخانه های‬ ‫اطراف یورش برده‬ ‫و انبوهی از اب شور‬ ‫را وارد رودخانه های‬ ‫بهمنشیر‪ ،‬اروند و‬ ‫کارون می کند‬ ‫گزارشی از چند و چون االینده های حوضه کارون بزرگ‬ ‫انسان‪ ،‬صنعت و طبیعت عامل شوری کارون‬ ‫‹ ‹االینده های گستره حوضه کارون‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سال هاس��ت که رودخانه ه��ای بهمنش��یر و اروند‬ ‫به طور مستقیم و رودخانه کارون به طور غیرمستقیم‬ ‫در اس��تان خوزس��تان‪ ،‬با پدیده ای به نام شوری اب‬ ‫دست و پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پاون‪ ،‬چرخه جزر و مد دریا هر ‪ ۷‬ساعت‬ ‫یک ب��ار با جریانی حدود ‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۵۰۰‬مترمکعب بر‬ ‫ثانی��ه به س��مت رودخانه های اطراف ی��ورش برده و‬ ‫انبوهی از اب ش��ور را وارد رودخانه های بهمنش��یر‪،‬‬ ‫اروند و کارون می کند‪.‬‬ ‫ای��ن چرخه ‪ ۲‬ب��ار در ش��بانه روز به اوج رس��یده‪،‬‬ ‫به ط��وری که ش��وری (هدایت الکتریک��ی) ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫ت��ا ‪ ۳۰‬ه��زار میکروموس ب��ر س��انتی متر را به پیکر‬ ‫رودخانه ه��ای بهمنش��یر و کارون تحمیل می کند‪ .‬از‬ ‫سویی پایین بودن دبی رودخانه های بهمنشیر‪ ،‬اروند‬ ‫و کارون به دلیل خشکسالی های اخیر‪ ،‬ورود زه اب های‬ ‫ش ماهی و از س��وی دیگر‬ ‫کش��اورزی و مزارع پ��رور ‬ ‫نیز تغییر حوضه ناش��ی از عوامل انس��انی و طبیعی‬ ‫باالدست استان دست به دست هم داده تا کیفیت اب‬ ‫را مغلوب این نبرد کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارهای موج��ود‪ ،‬االینده های حوضه‬ ‫«کارون ب��زرگ ک��ه رودخانه ه��ای کارون‪ ،‬گرگر‪،‬‬ ‫شطیط و دز را شامل می شود‪ ،‬مربوط به یک عامل‬ ‫منحص��ر به فرد نب��وده‪ ،‬بلکه عوام��ل چندجانبه ای‬ ‫در الودگی گس��تره این حوض��ه بزرگ ایفای نقش‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان محیط زیست‪ ،‬زهکش مربوط‬ ‫به یکی از مجتمع های کش��ت و صنعت در باالدست‬ ‫رودخانه کارون‪ ،‬پسابی افزون بر ‪ ۵‬مترمکعب بر ثانیه‬ ‫با ش��وری حدود ‪ ۴۰۰۰‬میکروموس بر س��انتی متر و‬ ‫زهکش کارخانه کش��ت و صنعتی دیگر نیز پسابی با‬ ‫جریان ‪ ۳‬مترمکعب بر ثانیه و ش��وری باالی ‪ ۳۰۰۰‬را‬ ‫وارد رودخانه کارون بزرگ می کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬نهر خارور تخلیه پس��اب بین یک‬ ‫ت��ا ‪ ۱.۵‬متر مکعب ب��ر ثانیه با ش��وری باالی ‪۴۰۰۰‬‬ ‫میکروموس را به حوضه شاوور انجام می دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش ه��ای موجود مناب��ع اب‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬هکتار مزرعه پ��رورش ماهی در حوضه گرگر‬ ‫وج��ود دارد که حدود ‪ ۲۵۰۰‬هکت��ار از ان به صورت‬ ‫غیرمجاز در حال فعالیت هستند‪ .‬این مزرعه ها‪ ،‬اب را‬ ‫با شوری ‪ ۱۰۰۰‬تحویل گرفته و با خروجی حدود ‪۱۰‬‬ ‫هزار میکروموس بر سانتی متر وارد کارون می کنند‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تاکید کرد‪:‬‬ ‫به دنبال افزایش ریالی دستمزد نیستیم‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی‬ ‫کارگ��ران می گوید به دنبال افزایش ریالی‬ ‫حق��وق کارگران نیس��تیم و معتقدیم در‬ ‫ش��رایط امروز اقتص��اد بهترین راه تقویت‬ ‫قدرت خرید‪ ،‬کمک به جبران هزینه های‬ ‫زندگی کارگران و کارمندان اس��ت‪ .‬هادی‬ ‫ابوی درباره موافقت دولت با ترمیم حقوق‬ ‫کارمن��دان و حمای��ت دول��ت از جامع��ه‬ ‫کارگ��ری ب��ه ایلنا گفت‪ :‬معتق��دم دولت‬ ‫بای��د در جه��ت تامی��ن کاالی مصرفی و‬ ‫ض��روری خانوارها وارد عمل ش��ود‪ .‬امروز‬ ‫در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم‬ ‫ک��ه از جنگ نظامی بدتر اس��ت؛ چون در‬ ‫جنگ نظامی‪ ،‬دش��من را می شناس��یم و‬ ‫ب��ه منطقه و موقعیت جغرافیایی اگاهیم‪،‬‬ ‫ول��ی در جنگ اقتصادی ب��ه خانه ها نفوذ‬ ‫کرده و معیش��ت خانواده ها دچار مشکل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬افزای��ش قیمت ها با هر‬ ‫عنوان��ی به صالح نیس��ت و باال رفتن نرخ‬ ‫س��که‪ ،‬طال‪ ،‬ارز‪ ،‬مسکن و کاالی خوراکی‬ ‫ب��ه زیان خانوارهای کارگری اس��ت‪ .‬ابوی‬ ‫با اش��اره به نام��ه سرگش��اده نمایندگان‬ ‫کارگ��ری ب��ه رئیس جمه��وری گف��ت‪:‬‬ ‫نماین��دگان کارگ��ران هی��چ گاه به دنبال‬ ‫افزایش دستمزد به ش��کل ریالی نبوده و‬ ‫نیستند بلکه خواسته ما توجه به معیشت‬ ‫کارگ��ران و ترمیم حقوق و دس��تمزد انها‬ ‫اس��ت‪ .‬دبیرکل کانون عال��ی انجمن های‬ ‫صنفی کارگران یاداور ش��د‪ :‬در شرایطی‬ ‫که امکان افزایش دس��تمزد وجود ندارد‪،‬‬ ‫دول��ت می توان��د ب��ا دادن س��بد کاالی‬ ‫خوراک��ی یا ب��ن خواربار به نرخ گذش��ته‬ ‫و ن��ه ن��رخ روز‪ ،‬ب��ه کاه��ش هزینه های‬ ‫زندگی کارگ��ران و کارمندان کمک کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬انتظ��ار ما این اس��ت دولت به‬ ‫کارگ��ران هم به چش��م کارمن��دان نگاه‬ ‫کن��د و برای کارگ��ران امتیازهایی درنظر‬ ‫بگی��رد‪ .‬اگر ام��کان واگ��ذاری خانه های‬ ‫خال��ی از س��کنه به کارگ��ران وجود دارد‬ ‫این ایده را عملی کند تا کارگران از فش��ار‬ ‫هزینه های س��نگین اجاره بها تا حدی رها‬ ‫شوند؛ یا کارگران را از مالیات ارزش افزوده‬ ‫‪۹‬درص��دی که روی خیل��ی از کاالها درج‬ ‫ش��ده مع��اف کنن��د‪ .‬پیش تر جمش��ید‬ ‫انصاری مع��اون رئیس جمهوری و رئیس‬ ‫س��ازمان اداری و اس��تخدامی کش��ور از‬ ‫موافق��ت رئیس جمهوری با ترمیم حقوق‬ ‫کارمن��دان خبر داده و گفت��ه بود‪ :‬ترمیم‬ ‫حق��وق کارکن��ان دول��ت وظیف��ه دولت‬ ‫اس��ت و ما نیز پیش��نهادهای خود را ارائه‬ ‫کرده ایم‪ .‬بررس��ی پیشنهاد ترمیم حقوق‬ ‫کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهوری‬ ‫در دس��تور کار دولت ق��رار دارد‪ .‬وی ابراز‬ ‫امی��دواری کرد ک��ه در کوتاه ترین زمان‪،‬‬ ‫تصمیم��ات در ای��ن مورد نهایی ش��ود و‬ ‫تکلیف��ی را که در تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۲۹‬قانون‬ ‫برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت های‬ ‫دستگاه های مختلف در مشاغل مشابه به‬ ‫عهده دارد‪ ،‬محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کشاورزی روی خط قرمز‬ ‫اوایل س��ال جاری از س��وی رض��ا اردکانیان‪ ،‬وزیر‬ ‫نی��رو و مدتی پ��س از ان‪ ،‬کارگروه ملی س��ازگاری‬ ‫ب��ا کم ابی تش��کیل ش��ده از وزی��ر نیرو‪ ،‬وزی��ر جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزیر کشور‬ ‫و رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست شیوه نامه ای‬ ‫ابالغ ش��د که در ان کشت برنج در استان های غیر از‬ ‫شمال کشور ممنوع شود‪ .‬این درحالی است که امسال‬ ‫در حوضه کارون ‪ ۴۰‬هزار هکتار شلتوک کشت شده‬ ‫و زهکش ان با ای س��ی ‪ ۴۰۰۰‬و ‪ ۵۰۰۰‬میکروموس‬ ‫وارد این حوضه ش��د‪ .‬عالوه بر عامل مهم و تاثیرگذار‬ ‫خشکسالی و کم بارشی‪ ،‬کشت شلتوک در استان های‬ ‫همج��وار و باالدس��ت حوضه کارون مانند لرس��تان‪،‬‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری و‪ ...‬در حجمی وس��یع انجام‬ ‫ش��ده که ارمغانی جز کاهش اورده برای پایین دست‬ ‫حوضه و کاهش کیفیت اب در طول مس��یر رودخانه‬ ‫نداشته اس��ت‪ .‬ناگفته پیداس��ت که در زمان کم ابی‬ ‫و محدودی��ت اب‪ ،‬زهک��ش زمین ه��ای حاص��ل از‬ ‫کش��ت های پرمصرف در کنار دیگر عوامل االینده تا‬ ‫چه ان��دازه می تواند در کاهش کیفی��ت اب رودخانه‬ ‫موثر باش��د‪ .‬حال اگر ورود ‪ ۱۲۵‬ه��زار مترمکعب بر‬ ‫ثانیه فاضالب در مقطع شهر اهواز هم به این رودخانه‬ ‫اضافه شود‪ ،‬این وضعیت شدت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت ادامه طرح احیای کارون‬ ‫در بیس��ت و دومین مصوبه اذر ‪ ۱۳۹۴‬شورای عالی‬ ‫اب‪ ،‬طرح��ی با عن��وان «ط��رح احی��ای کارون» به‬ ‫تصویب رس��ید که در صورت اجرایی شدن ان خونی‬ ‫تازه در رگ های کارون جاری می شد‪ .‬شورای عالی اب‬ ‫ل شده از وزیران نیرو‪ ،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬صنایع و‬ ‫تشکی ‬ ‫معادن کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫کشور‪ ،‬رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬یک نفر‬ ‫از اعضای کمیس��یون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی‬ ‫به عنوان ناظر و ‪ ۲‬نفر از متخصصان بخش کشاورزی‬ ‫اس��ت که این طرح را به تصویب رساندند؛ از ان زمان‬ ‫تاکنون بخش��ی از مصوبات اجرا شده و بخشی دیگر‬ ‫در انتظار تخصیص اعتبار است‪ .‬در این طرح مواردی‬ ‫از جمل��ه س��اماندهی فاضالب های صنعت��ی‪ ،‬احیای‬ ‫منابع اکولوژیک‪ ،‬ساماندهی زه اب های پرورش ماهی‪،‬‬ ‫اجرای سدهای بهمنش��یر و مارد‪ ،‬نصب ایستگاه های‬ ‫س��نجش کیفیت اب‪ ،‬ایجاد ی��گان حفاظت کمی و‬ ‫کیفی رودخانه‪ ،‬تکمیل طرح الیروبی کارون در مقطع‬ ‫شهری و س��اماندهی فاضالب های شهری و روستایی‬ ‫به چش��م می خورد‪ .‬هرچند عمر تصویب این طرح در‬ ‫اس��تانه ورود به ‪ ۳‬س��الگی است اما چشم های نگران‬ ‫کارون همچنان در انتظار دس��ت هایی اس��ت تا پیکر‬ ‫رنجورش را از این مهلکه نجات دهد‪.‬‬ ‫االیندگی‪ ،‬چالش خودروسازان اروپایی‬ ‫هربرت دیاس‪ ،‬مدیر ارش��د اجرایی ش��رکت فولکس واگن در‬ ‫واکنش به قانون کاهش ‪ ۴۰‬درصدی میزان انتشار االینده ها در‬ ‫یک دهه اینده‪ ،‬از احتمال بیکار ش��دن تعداد زیادی از کارکنان‬ ‫فعال در صنایع خودروسازی سخن گفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا ب��ه نقل از وب س��ایت ‪،moneycontrol‬‬ ‫با توجه به اعالم متخصصان و کارشناس��ان فعال در س��ازمان‬ ‫مل��ل متحد مبنی بر افزای��ش تالش های جهان��ی در رابطه با‬ ‫کاه��ش ‪ ۲‬درج��ه ای دمای زمی��ن و همچنین کنت��رل میزان‬ ‫انتش��ار گازهای گلخان��ه ای و االینده ها‪ ،‬هفت��ه پیش اتحادیه‬ ‫اروپا با بررس��ی جنبه های مختل��ف و حضور مقام های بلندپایه‬ ‫از کش��ورهای مختلف اروپایی قانونی را تصویب کرد که در ان‬ ‫کش��ورهای عضو این اتحادیه موظف خواهند بود میزان انتشار‬ ‫ن را به میزان ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد تا‬ ‫گاز گلخانه ای دی اکس��ید کرب ‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬و ‪ ۲۰۳۰‬میالدی(‪1399‬تا ‪ )1409‬کاهش دهند‪.‬‬ ‫وی ضم��ن انتقاد ش��دید از این قانون خاطرنش��ان کرده‬ ‫اس��ت که کاه��ش ‪ ۴۰‬درص��دی گازهای گلخان��ه ای مانند‬ ‫دی اکس��ید کربن در مرحله نخست بسیار زیاد‪ ،‬قابل توجه و‬ ‫جاه طلبانه اس��ت و موجب خواهد ش��د افزون بر ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫س��مت مختلف از کارگران‪ ،‬کارمندان و کارشناسان فعال در‬ ‫صنایع خودروسازی از کار بیکار شده و شغل خود را از دست‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد که با اجرای این قانون‪ ،‬بیش��ترین ضرر و‬ ‫زیان را صنایع خودروس��ازی به ویژه کارگ��ران فعال در این‬ ‫حوزه متحمل خواهند ش��د به گون��ه ای که ما در طول این‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬ساله‪ ،‬ش��اهد از دست رفتن یک چهارم از مشاغل‬ ‫مربوطه در این صنعت خواهیم بود‪.‬‬ ‫ادامه صادرات نفت ایران با وجود تحریم های امریکا‬ ‫در حالی که مدت زیادی به ضرب االجل امریکا برای اجرای‬ ‫تحریم های نفتی علیه ایران باقی نمانده اما واش��نگتن موفق‬ ‫نشده است به هدف خود برای به صفر رساندن صادرات نفت‬ ‫ایران دست پیدا کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رویترز در گزارش��ی بر پایه امار رفینیتیو‬ ‫ایکان اعالم کرد حجم کم س��ابقه ای از نفت ایران ماه جاری‬ ‫و اوایل نوامبر (ابان و اذر) پیش از اجرایی شدن تحریم های‬ ‫امریکا‪ ،‬به بندر دالیان چین خواهد رسید‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در کل ‪ ۲۲‬میلیون بشکه نفت ایران‬ ‫که در ابرنفتکش های ش��رکت ملی نفتک��ش ایران بارگیری‬ ‫شده است‪ ،‬به سوی دالیان رهسپار شده اند‪.‬‬ ‫رویترز هفته گذشته گزارش کرده بود ابرنفتکش ‪ Dune‬که‬ ‫یکی از ‪ ۱۱‬نفتکش ‪ VLCC‬شرکت ملی نفتکش ایران است‪۸،‬‬ ‫اکتبر (‪ ۱۶‬مهر) ی��ک محموله نفتی را در یک مخزن نگهداری‬ ‫نفت در بخش شینگانگ بندر دالیان تخلیه کرده بود‪.‬‬ ‫شینگانگ منطقه ای است که در ان مخزن های نفت متعدد‬ ‫ش��امل ذخایر نفت بازرگانی و اس��تراتژیک ق��رار گرفته اند‪.‬‬ ‫ش��رکت ملی نفت چین (‪ )CNPC‬و شرکت «دالیان پورت‬ ‫پی دی»‪ ،‬مخزن های منطقه را اداره می کنند‪.‬‬ ‫با این حال یک منبع اگاه گفت‪ :‬ش��رکت ملی نفت چین‬ ‫انتظ��ار ندارد نفت ایران به دالیان برس��د‪ .‬نگهداری نفت در‬ ‫مخازن‪ ،‬به مال��ک محموله امکان می دهد نفت را به چین یا‬ ‫سایر خریداران در منطقه بفروشد‪.‬‬ ‫افزایش نفت ارسالی عزم ایران برای ادامه فروش نفت خود‬ ‫را نشان می دهد‪ .‬یک منبع اگاه در شرکت ملی نفتکش ایران‬ ‫ب��ه رویترز گفت‪ :‬همان طور که مس��ئوالن ما اعالم کرده اند‪،‬‬ ‫متوقف کردن فروش نفت ایران غیرممکن است‪.‬‬ ‫ما راه های زی��ادی برای فروش نفت خ��ود داریم و زمانی‬ ‫که نفتکش ها به دالیان برس��ند‪ ،‬درباره اینکه نفت را به سایر‬ ‫خریداران یا چین بفروشیم‪ ،‬تصمیم خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪ 11 1397‬صفر ‪ 21 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 509‬پیاپی ‪2482‬‬ ‫خبر‬ ‫دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری‪:‬‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫به جایگاه مطلوب نرسید‬ ‫محمود جامساز‬ ‫تصویر یکی از جلسه های هیات وزیران‬ ‫عین اهلل شریف پور‬ ‫کارشناسان درباره جدیدترین ممنوعیت های هزینه کرد گفتند‬ ‫جلوگیری از هزینه های غیرضروری‪ ،‬گامی به جلو‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫به تازگ��ی هیات وزیران برخ��ی از هزینه کردها را‬ ‫ممن��وع اعالم کرده اس��ت‪ .‬این تصمیم بیش��تر با‬ ‫ه��دف جلوگیری از هزینه ه��ای غیرضروری گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان در این زمینه معتقدند‬ ‫بخ��ش قاب��ل توجه��ی از بودجه نهاده��ای دولتی‬ ‫ص��رف هزینه ه��ای غیر ضروری می ش��ود‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناس��ان اقتصاد‪ ،‬صرف هزین��ه در بخش های‬ ‫غیرضروری یک��ی از بزرگ ترین زمینه های فس��اد‬ ‫اقتصادی در س��ازمان ها است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دولت‬ ‫باید مانع چنین هزینه هایی شود‪ .‬هر چند که وجود‬ ‫چنی��ن مصوبه هایی می تواند کش��ور را به س��مت‬ ‫جلوگی��ری از هزینه ه��ای غیرضروری س��وق دهد‬ ‫اما کارشناس��ان معتقدند صرف چنین مصوبه هایی‬ ‫ضمانت اجرایی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارهای بزرگ در فضای کوچک‬ ‫محمود جامس��از‪ ،‬پژوهش��گر اقتصاد در این باره‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬بودج��ه ای که برای‬ ‫دولت در نظر گرفته می ش��ود‪ ،‬ب��ه طور کلی کمتر‬ ‫از هزینه های تعریف ش��ده دولت اس��ت اما در این‬ ‫زمینه دو موضوع را باید در نظر داش��ت؛ نخس��ت‬ ‫اینکه برخی از هزینه ها اشتباه تعریف شده اند که با‬ ‫چنین اقدام هایی می توان مانع انها شد و دوم اینکه‬ ‫تخصیص بودجه به حوزه های پایین دس��ت مبنای‬ ‫اصولی ندارد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه توضیح داد‪ :‬در بس��یاری از‬ ‫موارد اعالم می ش��ود که بودجه های پایین دست بر‬ ‫مبن��ای نزدیکی افراد ب��ه اداره های مرکزی و محل‬ ‫تخصیص اعتبار تف��اوت می کند‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫می ش��ود هیچ سازمانی در پایان س��ال مالی اعالم‬ ‫مازاد بودجه نکند و همیش��ه س��ازمان های دولتی‬ ‫اعالم می کنند که بودجه امس��ال پاسخ هزینه های‬ ‫انها را نمی دهد‪.‬‬ ‫جامس��از با بیان اینکه تفک��ر دولتی ها در زمینه‬ ‫هزینه ک��رد بای��د تفاوت کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مش��کل‬ ‫اصلی این موضوع به شهرس��تان ها مربوط می شود‪.‬‬ ‫در بسیاری از س��اختمان های دولتی افراد بسیاری‬ ‫کار می کنن��د و فض��ای کار بیش از نی��از ان افراد‬ ‫است‪ .‬در این ش��رایط هزینه نگه داری ساختمان ها‬ ‫و تجهیزات بسیار باال است‪ .‬این اتفاق در حالی رخ‬ ‫می دهد که سایر کش��ورها به سمت انجام کارهای‬ ‫ب��زرگ در فضاهای کوچک حرکت می کنند‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬مدیران دولتی م��ا هنوز به دنب��ال افزایش‬ ‫فض��ای کار‪ ،‬بزرگ کردن س��اختمان ها و تخصیص‬ ‫اعتبارات بیشتر هستند‪.‬‬ ‫جامس��از صرف تصویب چنی��ن قوانینی را کافی‬ ‫ندانس��ت و توضی��ح داد‪ :‬دولت در ی��ک کالم باید‬ ‫جلوی بریز و بپاش ها را بگیرد و مس��یری باید طی‬ ‫ش��ود که دولت های بعدی نتوانند کشور را به عقب‬ ‫برانند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬دولت باید درخواس��ت تش��دید‬ ‫نظ��ارت بر عملکرد کند‪ .‬اگ��ر دولت می خواهد این‬ ‫مش��کل از بین برود باید گام ه��ای اجرایی بردارد‪.‬‬ ‫مصوبه هایی ک��ه در این زمینه وجود دارد بیش��تر‬ ‫درباره کلیات اس��ت و این موضوع ضمانت اجرایی‬ ‫این مصوبه ها را به چالش می کشد‪.‬‬ ‫‹ ‹به ندرت مازاد بودجه اعالم می شود‬ ‫عی��ن اهلل ش��ریف پور‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی درباره تصویب جلوگیری‬ ‫از هزینه ه��ای غیر ضروری به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬در طول س��ال های گذشته متاسفانه به ندرت‬ ‫و به طور انگشت شمار شاهد این موضوع بودیم که‬ ‫ی��ک نهاد دولتی در پایان س��ال اضافه بودجه خود‬ ‫را اعالم کند‪ .‬این موضوع بیش��تر از ترس این است‬ ‫که بودجه س��ازمان ها در سال اینده کاهش یابد‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬بس��یاری از نهادهای دولتی در پایان‬ ‫سال اقدام به خرید کاالها و هزینه های غیرضروری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ش��ریف پور با بیان اینکه بودج��ه از محل فروش‬ ‫نفت و مالیات تامین می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬پول مردم است که در نهادهای دولتی هزینه‬ ‫می شود‪ .‬این در حالی اس��ت که متاسفانه بسیاری‬ ‫از نهاد ه��ای دولتی ک��ه پول مردم ب��ه انها تزریق‬ ‫می شو د پاسخگویی مناسبی به مردم ندارند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون اقتصادی با اشاره به اینکه‬ ‫بس��یاری از افراد دولت��ی با تغیی��ر دولت ها تغییر‬ ‫نمی کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ر این مبنا‪ ،‬ای��ن موضوع ویژه‬ ‫دولت دهم‪ ،‬یازدهم‪ ،‬دوازدهم و‪ ...‬نیس��ت‪ .‬ساختار‬ ‫پاس��خگویی در اداره های دولتی مشکل دارد و باید‬ ‫برای این موضوع راه چاره ای جست‪.‬‬ ‫وی ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه مصوب��ه ممنوعیت‬ ‫هزینه کرد در حوزه های غیرض��روری چه ضمانتی‬ ‫برای اج��را دارد‪ ،‬این گونه پاس��خ داد‪ :‬ضمانت این‬ ‫موضوع دس��ت دولت است‪ .‬وزیران‪ ،‬معاونان وزیران‬ ‫و مدیران کل باید بر لزوم اجرای این موضوع واقف‬ ‫شوند‪ .‬در این صورت می توان امیدوار بود که دولت‬ ‫در اجرای ای��ن مصوبه موفق عمل کند‪ .‬اگر مصوبه‬ ‫به تصویب هیات وزیران برس��د اما در پایین دس��ت‬ ‫اداره های دولتی کسی بر اهمیت ان مشرف نباشد‪،‬‬ ‫هیچ ضمانتی برای اجرا وجود ندارد‪ .‬ش��ریف پور با‬ ‫بیان اینکه شبکه های دولتی برنامه ای برای اموزش‬ ‫کاهش هزینه ها ندارند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این موضوع در‬ ‫شهرس��تان ها بیشتر دیده می ش��ود‪ .‬دولت در این‬ ‫زمینه باید گروهی ب��رای اموزش چگونگی کاهش‬ ‫هزینه ها داش��ته باش��د و با احتس��اب تخصص هر‬ ‫سازمان در استان ها و شهرستان ها از ان بهره بگیرد‪.‬‬ ‫مدیران باید این موضوع را اموزش ببیند تا بتوانند‬ ‫هزینه های غیرضروری را کاهش دهند‪.‬‬ ‫هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور ممنوع شد‬ ‫هیات وزیران به پیش��نهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند(ح)‬ ‫تبص��ره(‪ )۲۰‬ماده واحده قانون بودجه س��ال ‪ ،۹۷‬موضوع جلوگیری از‬ ‫هزینه ک��رد اعتبارات در امور غیرضرور‪ ،‬ایین نامه اجرایی بند یادش��ده‬ ‫را تصویب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور بر اساس این ایین نامه‪ ،‬اجاره هر گونه تجهیز تاسیسات جدید و‬ ‫خرید ساختمان و تاسیسات جدید اداری‪ ،‬رفاهی‪ ،‬فرهنگی و ورزشی به‬ ‫اس��تثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ‪ ۱۳۹۷‬به دلیل تغییر‬ ‫تقسیمات کشوری‪ ،‬تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار‬ ‫مالی جدید یا تمرکز زدایی و خروج از کالنش��هرها بدون ایجاد بار مالی‬ ‫جدید راه اندازی شوند‪ ،‬از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج‬ ‫از شمول موضوع جزء(‪ )۳‬بند(ط) ماده(‪ )۲۸‬قانون الحاق برخی مواد به‬ ‫قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(‪- )۲‬مصوب ‪ -۱۳۹۳‬ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس این ایین نامه همچنین‪ ،‬نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به‬ ‫اس��تثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ‪ ۱۳۹۷‬به دلیل تغییر‬ ‫تقسیمات کشوری‪ ،‬تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار‬ ‫مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کالنش��هرها بدون ایجاد بار مالی‬ ‫جدید راه اندازی شوند‪ ،‬از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج‬ ‫از شمول موضوع جزء (‪ )۳‬بند (ط) ماده (‪ )۲۸‬قانون الحاق برخی مواد به‬ ‫قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (‪ ،)۲‬ممنوع است‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن مصوبه هزینه ه��ای مصرفی و ملزوم��ات اداری برای‬ ‫دس��تگاه اجرایی‪ ،‬حداکثر به میزان ‪ ۷۰‬درص د عملکرد سال قبل مجاز‬ ‫است‪ .‬هزینه های سفرهای خارجی و ماموریت های داخلی به استثنای‬ ‫ماموریت های واحدهای نظارت در نهاد اجرایی و امور بین الملل نفت و‬ ‫گاز وزارت نفت و امور بین الملل بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫و س��ازمان انرژی اتمی ایران (با تایید س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور‪،‬‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان ها) نیز حداکث��ر به میزان ‪۶۰‬‬ ‫درصد عملکرد سال قبل مجاز است‪.‬‬ ‫در این ایین نامه تاکید ش��ده اس��ت‪ :‬هزینه های برگ��زاری هر گونه‬ ‫همایش‪ ،‬گردهمایی و نظای��ر ان از محل تمامی اعتبارات نهاد اجرایی‬ ‫از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از ش��مول موضوع جزء (‪ )۳‬بند (ط)‬ ‫م��اده (‪ )۲۸‬قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات‬ ‫مالی دولت (‪ ،)۲‬حداکثر به میزان ‪ ۳۰‬درص د عملکرد سال قبل و با اتخاذ‬ ‫تدابیری برای مدیریت هزینه ها امکان پذیر است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬چاپ نشریات غیرمرتبط با وظایف نهاد اجرایی از هر محل‬ ‫از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از ش��مول موضوع جزء (‪ )۳‬بند(ط)‬ ‫م��اده (‪ )۲۸‬قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات‬ ‫مالی دولت (‪ ،)۲‬ممنوع است‪.‬‬ ‫استفاده از مجوز هزینه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون‬ ‫محاس��بات عمومی کش��ور و س��ایر قوانین و مقررات مربوط‪ ،‬موضوع‬ ‫جزء(‪ )۳‬بند (ط) م��اده (‪ )۲۸‬قانون الحاق برخی م��واد به قانون تنظیم‬ ‫بخشی از مقررات مالی دولت (‪ ،)۲‬حداکثر به میزان ‪ ۵۰‬درص د عملکرد‬ ‫س��ال قبل مجاز است‪ .‬موارد استثنا نیز صرفا برای موارد خاص با تایید‬ ‫سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز خواهد بود‪.‬‬ ‫برگزاری جلسات شورای عالی کار از سر گرفته شود‬ ‫یک عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی می گوید‪ :‬شورای حقوق و‬ ‫دس��تمزد و کار باید با حضور وزیر تعاون تش��کیل‬ ‫شود که با استیضاح ربیعی ‪ ۲۲‬میلیون کارگر برای‬ ‫تعیین حقوق شان با مشکل روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی با اشاره به تشکیل‬ ‫ی عالی کار به خانه ملت‬ ‫نش��دن جلسه های ش��ورا ‬ ‫گف��ت‪ :‬بعد از عزل وزیر یا در راس��تای اس��تیضاح‬ ‫یکی از ضربه هایی که به جامعه کارگری وارد شد‪،‬‬ ‫تعطیلی ش��ورای کار و حقوق و دس��تمزد بود که‬ ‫زمان استیضاح به ان اشاره کردیم‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجل��س ادام��ه داد‪ :‬در این ش��رایط اقتصادی که‬ ‫باید برای اش��تغال‪ ،‬حق��وق و دس��تمزد کارگران‬ ‫تصمیم گیری ش��ود اما این ش��ورا تش��کیل جلسه‬ ‫نمی ده��د‪ .‬بر اس��اس قانون سرپرس��ت وزارت کار‬ ‫اختی��ار کارگ��روه و تصمیم گیری در ای��ن باره را‬ ‫ن��دارد و برای ای��ن تصمیم گیری ها نی��از به وزیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم رش��ت در مجلس دهم ش��ورای‬ ‫اسالمی با انتقاد از دولت و مجلس گفت‪ :‬استیضاح‬ ‫وزی��ر کار در ان از س��وی مقط��ع اش��تباه ب��ود و‬ ‫معرفی نکردن فردی برای کس��وت وزارت از سوی‬ ‫رئیس جمهوری اش��تباه بزرگ تری است‪ .‬استیضاح‬ ‫زود هنگام و عجوالنه و تعلل دولت در معرفی وزیر‬ ‫باع��ث عقب افتادگی تعیین حقوق برای جامعه ‪۲۲‬‬ ‫میلیون نفری کارگران شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دولت باید هر چه سریع تر فردی‬ ‫کاردان و کسی که بتواند حالل این مشکالت باشد‬ ‫را به مجل��س معرفی کند‪ .‬اگر ف��ردی که معرفی‬ ‫می شود ویژگی ها و شرایط وزیر برای وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی را داشته باشد مجلس همکاری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫جعف��رزاده ایمن ابادی با بیان اینکه وزارت کار با‬ ‫بخش بزرگی از جامعه ایران س��ر و کار دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مهم ترین ویژگی که وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی باید داش��ته باشد این است که از جامعه‬ ‫کارگری و دل س��وخته این قشر باشد و در راستای‬ ‫ارتقای س��طح معیش��ت کارگران و رفع مشکالت‬ ‫صنفی انها اقدام کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان‬ ‫اینکه بالتکلیف بودن وزارت کار مش��کالتی ایجاد‬ ‫کرده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬استیضاح عجوالنه و لجبازی‬ ‫دولت برای تعلل در معرف��ی وزیر کار موجباتی را‬ ‫فراهم کرده اس��ت که کارگران ض��رر ببیند و این‬ ‫اس��یب را هر دو نهاد قوه مقنن��ه و مجریه به انها‬ ‫وارد کرده اند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات‬ ‫مجلس تاکید کرد‪ :‬دول��ت باید هر چه زودتر وزیر‬ ‫تعاون را معرفی کند تا شورای کار و شورای حقوق‬ ‫و دستمزد در این شرایط حساس اقتصادی تشکیل‬ ‫و تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫س��عید اس�لامی بیدگلی اظه��ار‬ ‫کرد‪ :‬نقدینگی سرگردان در جامعه‬ ‫یکی از بزرگ ترین مشکالت امروز‬ ‫اقتصاد ایران اس��ت‪ .‬برای رفع این‬ ‫مش��کل سیس��تم پولی کشور باید‬ ‫بتواند این س��رمایه را به بانک ها و‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری هدایت‬ ‫کند‪ .‬با این حال‪ ،‬مردم بیش از ‪ ۴۰‬سال است که به شبکه‬ ‫بانکداری کشور تا حدی اعتماد کرده اند‪ .‬هر چند متاسفانه‬ ‫این اعتماد امروز با برخی مشکالت همراه شده اما طبیعی‬ ‫اس��ت که در این ش��رایط هم نمی توان اعتماد مردم را به‬ ‫سرعت جلب بازار سرمایه کرد‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری درباره کارکرد و‬ ‫اهمیت صندوق های سرمایه گذاری در بورس به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری در بورس تفاوت های جدی با‬ ‫ابزارهای پولی که به ویژه در شبکه پولی کشور در دهه های‬ ‫گذش��ته تبلیغ ش��ده اند‪ ،‬دارند و ان شفافیت بسیار باالی‬ ‫این صندوق ها اس��ت به طوری ک��ه ارزش خالص دارایی‬ ‫انهایی که قابل معامله هس��تند ه��ر دو دقیقه و غیر قابل‬ ‫معامله ها هر روز اعالم می ش��ود و س��رمایه گذار می تواند‬ ‫واحدهای س��رمایه گذاری خود را با ارزش خالص دارایی ها‬ ‫خرید و فروش کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته ریس��ک های جاری در بازار سرمایه‬ ‫و اقتصاد کش��ور بر صندوق ها نیز حاکم اس��ت که بخشی‬ ‫از ان به وس��یله مدیریت ریس��ک کنترل می ش��ود‪ .‬اما به‬ ‫ه��ر حال ریس��ک های کلی بر انها حاکم اس��ت‪ ،‬یعنی در‬ ‫ص��ورت س��قوط ناگهانی بازار س��رمایه‪ ،‬ارزش بس��یاری‬ ‫از صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ک��ه دارایی انها بیش��تر‬ ‫اوراق به��ادار قاب��ل معامله هس��تند‪ ،‬نیز س��قوط خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در توضی��ح ضام��ن‬ ‫نقدش��وندگی این صندوق ها گف��ت‪ :‬صندوق هایی که در‬ ‫بورس اوراق بهادار پذیره نویس��ی و معامله می شوند ارکان‬ ‫متفاوت��ی دارن��د که برخی از ای��ن ارکان اجباری و برخی‬ ‫دیگر اختیاری هس��تند‪ .‬ضامن نقدش��وندگی در عمل‪ ،‬به‬ ‫این مفهوم اس��ت که نهاد تضمین کننده در صورت فروش‬ ‫از سوی صاحب واحد س��رمایه گذاری ان را بر اساس نرخ‬ ‫اعالم��ی در تابل��وی بورس خریداری کن��د و پول ان طی‬ ‫‪ ۴۸‬س��اعت از سوی ضامن پرداخت خواهد شد و به نوعی‬ ‫مشکل نبود مشتری که در فروش سهام مشاهده می شود را‬ ‫برطرف می کند‪.‬‬ ‫اسالمی بیدگلی درباره استقبال از این صندوق ها گفت‪:‬‬ ‫در اغاز راه اندازی صندوق ها مش��کل نبود شناخت وجود‬ ‫داش��ت اما خوش��بختانه در دوره ای میان عموم رایج شده‬ ‫بود‪ .‬البته من توصیه می کنم س��رمایه گذاران غیرحرفه ای‬ ‫از طری��ق این صندوق ها وارد بازار ش��وند زیرا پش��ت این‬ ‫صندوق ه��ا یک گروه حرف��ه ای‪ ،‬قوانین و ش��یوه نامه های‬ ‫جدی وجود دارد‪ .‬برای مث��ال‪ ،‬این صندوق ها حق ندارند‬ ‫تمام سرمایه را در یک شرکت خاص سرمایه گذاری کنند‬ ‫و دارای یک تنوع بخشی هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کارکرد ای��ن صندوق ها مرتب به س��ازمان‬ ‫بورس اوراق بهادار‪ ،‬کانون نهادهای س��رمایه گذاری و چند‬ ‫نهاد ناظر دیگر گزارش می ش��ود و برخی ریسک های قابل‬ ‫کنترل نیز مدیریت می شود‪.‬‬ ‫در ضم��ن‪ ،‬وقت��ی س��خن از بانک محور ب��ودن اقتصاد‬ ‫کشور اس��ت‪ ،‬منظور وجه سیاس��ت گذاری و تامین مالی‬ ‫نیس��ت بلکه این اس��ت که ش��ناخت م��ردم از ابزارهای‬ ‫ش��بکه پولی بیش��تر از ابزارهای بازار س��رمایه اس��ت که‬ ‫یکی از دالیل توس��عه نیافتگی بازار س��رمایه نیز مربوط به‬ ‫این موضوع اس��ت‪ .‬در مجموع‪ ،‬استقبال از این صندوق ها‬ ‫در ابت��دا رش��د خوب��ی داش��ت اما ب��ه جای��گاه مطلوب‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫این اقتصاددان با اشاره به نقش این صندوق ها در جذب‬ ‫نقدینگ��ی اقتصاد گفت‪ :‬به نظرم توس��عه این صندوق ها و‬ ‫در کل‪ ،‬ابزارهای مالی یکی از ملزومات کشیدن نقدینگی‬ ‫به بازار س��رمایه است و خود این صندوق ها بخشی از این‬ ‫ساز کار هستند‪.‬‬ ‫ام��ا وجود ابزارهای مال��ی مختلف که طیف مختلفی از‬ ‫سرمایه گذاران با درجه های متنوع ریسک پذیری را پوشش‬ ‫دهد‪ ،‬بر این روند تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬زمانی که س��رمایه گذار حس کند یک‬ ‫گروه حرفه ای مدیریت در پش��ت این ابزارها اس��ت کمک‬ ‫فراوان��ی در راس��تای جل��ب اعتماد عموم��ی و در نتیجه‬ ‫ج��ذب نقدینگ��ی خواه��د داش��ت‪ .‬البته نبای��د فراموش‬ ‫ک��رد که برای مث��ال‪ ،‬جهش ه��ای روی داده در نرخ ها را‬ ‫با توس��عه بازار س��رمایه در طی ‪ ۱۰‬روز جب��ران کنیم و‬ ‫این فکر درس��تی نیس��ت ک��ه اعتماد ‪ ۴۰‬س��اله مردم به‬ ‫ش��بکه بانکی را در طی چند روز به س��مت بازار س��رمایه‬ ‫جلب کنیم‪.‬‬ ‫اس�لامی بیدگلی در زمینه رقابت ش��بکه بانکی و بازار‬ ‫س��رمایه گفت‪ :‬ش��اید از نظر جذب نقدینگی با هم رقابت‬ ‫داش��ته باشند اما به لحاظ توسعه ای این گونه نیست و این‬ ‫برخالف ادبیات رایج اس��ت که بازار سرمایه را رقیب بازار‬ ‫پول می داند‪ .‬هر یک از این بخش ها کارکرد خاص خود را‬ ‫دارند‪ ،‬اتفاقا زمانی که از کارکرد خود خارج شوند‪ ،‬اسیب زا‬ ‫خواهند بود همان طور که از اس��یب های ش��بکه پولی در‬ ‫یک دهه گذشته اگاه هستیم‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 29‬مهر ‪ 11 1397‬صفر ‪ 21 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 509‬پیاپی ‪2482‬‬ ‫ویژه‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫پیشنهاد اصالح نرخ خودرو‬ ‫به ستاد تنظیم بازار رفت‬ ‫مسعود تهرانچی‬ ‫رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه‬ ‫قیمت ه��ای فعلی خودروس��ازان را دچار مش��کل کرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش��نهاد‬ ‫اصالحیه قیمت ها را ارائه داده و س��تاد تنظیم بازار باید در این‬ ‫زمینه تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫به گزارش صدا و سیما‪ ،‬منصور معظمی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬امروز به دلیل تغییرات در نرخ ارز‪ ،‬به طور‬ ‫قطع نرخ تمام ش��ده خودروسازان بس��یار افزایش پیدا کرده و‬ ‫ت محصوالت‬ ‫خودروسازان درخواس��ت جدی برای اصالح قیم ‬ ‫خود را دارند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران(ایدرو)‬ ‫افزود‪ :‬نکته مهم تر این اس��ت که خودروسازان ما قراردادهایی‬ ‫ب��ا قطعه س��ازان دارند ک��ه ای��ن قراردادها بر مبن��ای نرخ ارز‬ ‫‪۳۲۰۰‬تومان و ‪۳۸۰۰‬تومان اس��ت اما امروز با افزایش ‪۳‬برابری‬ ‫ن��رخ ارز در س��امانه نیما اگر نرخ قطعه س��ازان اصالح نش��ود‬ ‫بسیاری از انها دچار گرفتاری و مشکالت جدی می شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا پیش��نهاد تعیی��ن ن��رخ تم��ام ش��ده را به‬ ‫رئیس جمه��وری ارائه دادیم و در ش��ورای هماهنگی اقتصادی‬ ‫س��ران قوا مطرح و اجازه داده ش��د نرخ براساس انچه سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و ستاد تنظیم‬ ‫بازار ان را تصویب می کند‪ ،‬اجرایی شود‪.‬‬ ‫معظم��ی با تاکید ب��ر اینکه خودروس��ازان نمی توانند و حق‬ ‫ندارند که قیمت های خود را خودس��رانه افزایش دهند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت متعهد ش��ده از نظر میزان‬ ‫تولی��د‪ ،‬نیاز ب��ازار داخل را تامین کند و اگ��ر اتفاق خاصی رخ‬ ‫نده��د به طور قطع می توانیم با تولی��دات داخلی نیاز بازار را تا‬ ‫پایان س��ال تامین کنیم‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ادامه داد‪ :‬س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان‬ ‫پیش��نهاد خود را برای اصالح نرخ خودروها داده است و منتظر‬ ‫تصمیم گیری س��تاد تنظیم بازار هس��تیم‪ .‬رییس هیات عامل‬ ‫ای��درو افزود‪ :‬زم��ان اعالم اصالح قیمت ها بس��تگی به س��تاد‬ ‫تنظی��م ب��ازار دارد که پس از اعالم می تواند اجرایی ش��ود و تا‬ ‫قبل از ان خودروس��ازان باید براس��اس قیمت های قبلی عمل‬ ‫کنن��د‪ .‬اگرچه قیمت ه��ای فعلی به طور قطع خودروس��ازان را‬ ‫دچار مش��کل جدی می کند‪ .‬معظمی با بیان اینکه اگر اصالح‬ ‫قیمت ها اعالم ش��ود برای نیمه دوم امس��ال خواهد بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قانون ای��ن اختیار را به س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان داده و این س��ازمان نیز نشس��ت های گوناگونی‬ ‫را با خودروسازان داش��ته است و پیشنهادی را مطرح کرده اند‬ ‫ت��ا مراجع ذی رب��ط ان را تصویب و ابالغ کنن��د‪ .‬همچنین در‬ ‫اطالعیه ای که ازسوی س��ازمان ایدرو اعالم شده خودروسازان‬ ‫حق افزایش خودسرانه قیمت ها را ندارند‪ .‬در این اطالعیه امده‪:‬‬ ‫«با توجه به اینکه برخی برداشت های غیرواقعی مبنی بر گران‬ ‫شدن خودرو از گفت وگوی معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫انجام ش��ده به اطالع می رس��اند‪ ،‬چنانچ��ه در این گفت وگو به‬ ‫صراحت بیان شده‪ ،‬خودروسازان مجوز و حق افزایش قیمت را‬ ‫ندارند» به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬بدیهی است ارائه پیشنهاد اصالح‬ ‫قیمت ازس��وی خودروس��ازان به مراجع ذی ربط مانند سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان یا س��تاد تنظیم‬ ‫ب��ازار؛ به مفه��وم پذیرش قطعی ان درخواس��ت نخواهد بود و‬ ‫ارائه پیش��نهاد و تقاضای بررسی کارشناسی ازسوی بسیاری از‬ ‫صنوف تولیدی به این مراجع به طور مس��تمر انجام می ش��ود و‬ ‫منحصربه صنعت خودرو نیست‪ .‬س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع(ایدرو)‪ ،‬چنانچه در گفت وگوهای اخیر رییس س��ازمان‬ ‫مکرر تصریح ش��ده‪ ،‬معتقد اس��ت قیمت های فعل��ی بازار ازاد‬ ‫خودرو غیرواقعی‪ ،‬کاذب و ناش��ی از التهاب های روانی چند ماه‬ ‫گذش��ته اس��ت و ضرورت دارد قیمت ها تا سطح منطقی شدن‬ ‫برای مصرف کنندگان کاهش یابد‪ .‬بدیهی اس��ت این س��ازمان‬ ‫تمام توان خود را برای جلوگیری از سوداگری و التهاب افرینی‬ ‫به منظور افزایش کاذب قیمت خودرو در بازار ازاد به کار خواهد‬ ‫بست‪.‬‬ ‫گفتنی است افزایش نهاده های تولید در بخش صنعت شامل‬ ‫مواد اولیه داخلی و خارجی س��بب ش��ده تا قیمت محصوالت‬ ‫نهایی افزایش چش��مگیری داش��ته باش��د‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در صنعت خودرو قیمت محصوالت ازس��وی شورای رقابت‬ ‫تعیین و اعالم می ش��ود و این نهاد با بررس��ی هایی که داشته‪،‬‬ ‫افزایش قیمت ها را الزم ندانس��ته اس��ت‪ .‬پیش تر رضا ش��یوا‪،‬‬ ‫رییس ش��ورای رقابت عنوان کرده بود خودروسازان معتقد به‬ ‫افزایش قیمت مواد اولیه مانند فوالد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬شیشه و سایر‬ ‫م��واد مصرفی این صنعت هس��تند که به دلیل روش��ن نبودن‬ ‫موضوع ه��ای مطرح ش��ده افزایش قیمت��ی در خودروها اتفاق‬ ‫نخواهد افتاد‪ .‬او گفت‪ :‬نشس��ت های گوناگونی با خودروس��ازان‬ ‫برگزار شد که هدف از این نشست ها تقاضای خودروسازان برای‬ ‫افزایش قیمت محصوالت بوده است‪ .‬این موضوع هنوز در حال‬ ‫پیگیری اس��ت و اخرین مصوبه ای که ازس��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اعالم ش��ده تعیین قیمت خودروها از س��وی‬ ‫شورای رقابت و تایید ان ازسوی ستاد تنظیم بازار است‪ .‬به این‬ ‫ترتیب در صورتی که قیمت های پیش��نهادی شورای رقابت به‬ ‫تایید ستاد تنظیم بازار برسد قیمت نهایی بوده و اعالم می شود‪.‬‬ ‫طرح هایی که در صنایع‬ ‫داخلی ایران شروع‬ ‫می شود‪ ،‬به طور معمول‬ ‫در همان نسل نخست‬ ‫متوقف شده اند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬زمانی‬ ‫که فورد متولد شد‬ ‫برای نسل ها طرح ‪‎‬های‬ ‫این واحد صنعتی به‬ ‫ارث رسید و توسعه‬ ‫پیدا کرد‪ .‬فرزندان راه‬ ‫پدران را ادامه دادند و‬ ‫امروز سهم زیادی از‬ ‫فناوری و بازار خودرو‬ ‫جهان را در اختیار‬ ‫دارند‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با یکی از صنعتگران مطرح شد‪:‬‬ ‫پیشکسوتان صنعت مورد بی مهری قرار می گیرند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫افراد باتجربه س��رمایه هایی هستند که زمینه های‬ ‫رس��یدن س��ریع تر به توس��عه را فراهم می کنند و‬ ‫ان را رق��م می زنن��د زیرا مجبور نیس��تیم راهی که‬ ‫پیش تر انها رفته اند را دوباره طی کنیم‪ .‬با اس��تفاده‬ ‫از تجربه های پیشکسوتان می توان گام های بلندتری‬ ‫برداش��ت این در حالی اس��ت که در کشور ما گاهی‬ ‫در این زمینه نوعی تضاد وجود دارد و اگر این افراد‬ ‫در راس کار نباش��ند به فراموش��ی سپرده شده و از‬ ‫تجربه های انها استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫در حالی که ش��عار مدیران‪ ،‬کارافرینی و حمایت‬ ‫از کارافرین��ان اس��ت‪ ،‬برخ��ی رفتارها ب��ه تعطیلی‬ ‫واحده��ای تولیدی که هزینه مال��ی و زمانی زیادی‬ ‫ب��رای راه اندازی انها صرف ش��ده‪ ،‬منجر می ش��ود‪.‬‬ ‫تعطیل��ی و ح��ذف این واحدها ضم��ن افزایش امار‬ ‫بیکاری‪ ،‬زمینه بزهکاری و سایر مشکالت اجتماعی‬ ‫را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫در ادامه گفت وگویی با مس��عود تهرانچی یکی از‬ ‫پیشکس��وتان صنعت خودرو کشور با بیش از ‪۶‬دهه‬ ‫فعالیت داشتیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €شما به عنوان یکی از پیشکسوتان صنعت‬ ‫خ�ودرو‪ ،‬از چه س�الی فعالیت خ�ود را در این‬ ‫حوزه اغاز کردید؟‬ ‫از سال‪ ۱۳۳۵‬یعنی ‪۶۰‬س��ال پیش فعالیتم را در‬ ‫صنعت خودرو اغاز ک��ردم‪ .‬اتوبوس هایی که در این‬ ‫دوره در تهران کار می کرد فورد و شورلت بودند که‬ ‫برای انها در خیابان مسگراباد و جنوب تهران مانند‬ ‫خاوران‪ ،‬اتاقک های چوبی می ساختم‪.‬‬ ‫ای��ن اتوبوس ه��ا صندلی ه��م نداش��تند و برای‬ ‫نشس��تن از جعبه های حلب��ی و چارپایه اس��تفاده‬ ‫می ش��د‪ .‬همچنین اتوبوس ها بدون دستگیره بوده و‬ ‫مس��افران انها از طنابی که از ابتدا تا انتهای اتوبوس‬ ‫بسته شده بود‪ ،‬استفاده می کردند‪ .‬در این زمان من‬ ‫‪۵۰‬اتوبوس بنز وارد کشور کردم و با کمک همکاران‬ ‫خط اتوبوس کمربندی را از اب‪‎‬کرج(بلوار کش��اورز‬ ‫فعل��ی) راه اندازی کردیم‪ .‬کم کم این مس��یر به خط‬ ‫واحد تبدیل شد‪۵۰ .‬اتوبوس تحویل این سازمان شد‬ ‫و تا سال‪ ۱۳۴۰‬در شرکت واحد فعالیت داشتم‪.‬‬ ‫در ادامه در س��ال‪ 1342‬ش��رکت«ایران‪‎‬اتومبیل»‬ ‫را راه اندازی و نش��ریه ایران‪‎‬اتومبیل را منتشر کردم‪.‬‬ ‫سال ‪1344‬در سن ‪۲۶‬سالگی‪ ،‬نمایندگی انحصاری‬ ‫بی‪‎‬ام‪‎‬و را در اختیار داش��تم‪ .‬در ادامه فعالیت من در‬ ‫زمینه خودرو‪ ،‬کارخانه خودروه��ای ویژه راه اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬حدود ‪۹۰‬درصد امبوالنس های��ی که در ایران‬ ‫فعالیت دارند ش��امل لندروور‪ ،‬م��زدا‪ ،‬تویوتا‪ ،‬بنز و‪...‬‬ ‫را وارد کردم‪.‬‬ ‫در این راس��تا امیدوار ب��ودم فرزندانم ادامه دهنده‬ ‫راه پدر باش��ند که میسر نشد‪ .‬ما که سالخورده این‬ ‫صنعت هس��تیم از مش��کالت و س��ختی ها هراسی‬ ‫نداریم و به فعالیت خ��ود ادامه داده ایم و می دهیم‪،‬‬ ‫ام��ا در ش��رایط موج��ود ک��ه حمایت��ی از فعالیت‬ ‫پیشکسوتان این صنعت نمی ش��ود‪ ،‬گاهی فرزندان‬ ‫صاحبان صنایع‪ ،‬انگیزه ای برای ادامه راه پدران شان‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫بی مهری ه��ای برخ��ی از وزارتخانه های متولی و‬ ‫رفتارهای مشابه س��ایر سازمان های دولتی با بخش‬ ‫خصوصی باعث شده تا افراد رغبتی برای فعالیت در‬ ‫این حوزه نداشته باشند‪.‬‬ ‫انتخاب می ش��وند که تخص��ص الزم و تجربه ای در‬ ‫گاهی پرسش فرزندان پیشکس��وتان صنعت این‬ ‫حوزه کاری ان مجموعه ندارند‪ .‬پس از انقالب چند‬ ‫اس��ت که با تمام این فعالیت ها و س��ابقه ای که در‬ ‫وزی��ر صنعت امد و رفت؟ چند نفر از انها به معنای‬ ‫صنعت خودرو دارید‪ ،‬چه حمایتی از ش��ما شده که‬ ‫واقعی صنعتگر بودند؟ محمدرضا نعمت زاده دو دوره‬ ‫م��ا هم وارد این حوزه ش��ویم‪ .‬انها ترجیح می دهند‬ ‫وزیر این وزارتخانه بود‪ .‬در دوره نخست خدمت شان‬ ‫تجربه های پدرش��ان را خارج از ایران استفاده کنند‪.‬‬ ‫رفتم طرح «نمایش��گاه بین المللی خودرو و المپیاد‬ ‫در واقع بیشتر مشکالت واحدهای صنعتی این است‬ ‫ورزشی صنایع خودروسازی» را ارائه دادم طرحی در‬ ‫که فرزن��دان صاحبان کارخانه های ب��زرگ به دلیل‬ ‫این زمینه که قهرمانان رش��ته های گوناگون از تمام‬ ‫مش��کالت زیادی که س��ر راه تولی��د و تولیدکننده‬ ‫کارخانه ه��ای صنعت خودرو جه��ان در این المپیاد‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نمی خواهند ادامه دهنده راه پدران ش��ان‬ ‫ش��رکت کنند و مس��ابقه دهند‪ .‬در نهایت این طرح‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫€ €همی�ن ام�ر یک�ی از ضعف ه�ای ب�زرگ‬ ‫به طور ناقص به نام طرح بین المللی نمایشگاه خودرو‬ ‫بخ�ش صنعت کش�ور اس�ت‪ .‬صنع�ت خودرو‬ ‫تغییر کرد و اجرا شد‪.‬‬ ‫در کش�ورهای صنعتی بیش از چندین نس�ل‬ ‫درحال حاض��ر نه تنه��ا از تجربه های ما اس��تفاده‬ ‫از پ�دران به فرزندان رس�یده و در هر نس�لی‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬بلک��ه ب��رای ادام��ه فعالیت های مان هم‬ ‫توسعه واقعی اتفاق افتاده است‪ .‬از این رو‪ ،‬انها‬ ‫س��نگ اندازی می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫امروز جزو بنام های جهان هس�تند‪ ،‬ش�رایطی‬ ‫س��ازنده امبوالن��س بودم ک��ه قطعات م��ورد نیاز‬ ‫ک�ه هنوز در ایران ب�رای صنایع داخلی محقق‬ ‫تولی��د را از داخ��ل و خارج تهی��ه و امبوالنس را با‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده ‪۵۰‬میلیون تومان ب��ه بازار عرضه‬ ‫بله‪ .‬متاسفانه طرح هایی که در صنایع داخلی ایران‬ ‫می ک��ردم‪ ،‬ام��ا در س��ال‪ ۱۳۵۹‬وزارت بهداش��ت‬ ‫شروع می شود‪ ،‬به طور معمول در همان نسل نخست‬ ‫‪۲‬ه��زار امبوالن��س را از المان وارد ک��رد که هزینه‬ ‫متوقف ش��ده اند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬زمان��ی که فورد‬ ‫هریک از انه��ا ‪۱۹۰‬میلیون تومان تمام ش��ده بود‪.‬‬ ‫ح‪‎‬های این واحد صنعتی‬ ‫متولد شد برای نسل ها طر ‬ ‫به تازگ��ی هم امبوالنس هایی ک��ه پیش تر به وزارت‬ ‫به ارث رس��ید و توسعه پیدا کرد‪ .‬فرزندان راه پدران‬ ‫نف��ت ‪۱۵۰‬میلیون تومان فروخته ب��ودم را با هزینه‬ ‫را ادامه دادند و امروز س��هم زیادی از فناوری و بازار‬ ‫‪۵۰۰‬میلیون تومان خریداری کرده اند‪.‬‬ ‫خودرو جهان را در اختیار دارند‪ .‬امروز نام موس��س‬ ‫نکته قابل توج��ه در ای��ن امبوالنس ها فنربندی‬ ‫ه��ر کارخانه ای به‪‎‬عنوان نماد حفظ ش��ده و در واقع‬ ‫انهاس��ت‪ .‬در صورت افتادن خودرو در دست اندازها‬ ‫پ��در پس از ‪۵‬دهه فعالیت امور را به فرزندان واگذار‬ ‫نباید بیمار دچار اسیب شود در حالی که محصوالت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬فرزن��دان از تجربه ه��ا و ایده های پدر‬ ‫جدید که وارد ش��ده اند فنرهای ش��مش کامیونت‬ ‫استفاده و به توسعه محصوالت خود اقدام می کنند‪.‬‬ ‫داشتند و مناسب خودروهای خاص مانند امبوالنس‬ ‫€ €از دیگر تجربه های�ی که در صنعت خودرو‬ ‫نبودن��د‪ .‬تعج��ب می کن��م چ��را اداره فن��ی وزارت‬ ‫داشتید‪ ،‬به چند مورد اشاره کنید؟‬ ‫بهداشت از این مسئله ایراد نگرفته است‪ .‬به این امر‬ ‫زمان��ی که ‪۲۴‬س��ال داش��تم(‪ )۱۳۴۲‬نمایش��گاه‬ ‫اعتراض کردم و در نهایت فنر این ‪۲‬هزار امبوالنس‬ ‫اتومبیل«اتوس��وپر» را راه اندازی کردم‪ .‬در این زمان‬ ‫تعویض شد‪.‬‬ ‫امکانات و ظرفیت س��اخت امبوالنس ه��ا در داخل‬ ‫نمایشگاه اتومبیل و ملک یکی بود اما من نمایشگاه‬ ‫فراهم است و می توانیم این خودروها را باکیفیت بهتر‬ ‫اتومبیل را از ملک جدا و در ادامه اتحادیه نمایشگاه‬ ‫و نرخ ارزان تر تولید و عرضه کنیم اما ترجیح به واردات‬ ‫و فروش��ندگان اتومبیل را راه اندازی کردم و رئیس‬ ‫است‪.‬‬ ‫هیات‪‎‬مدیره ان شدم‪.‬‬ ‫به تازگ��ی ایران خ��ودرو دی��زل از ش��رکت های‬ ‫در نشس��تی برای قدردانی از رئیسان اتحادیه ها‪،‬‬ ‫زیرمجموعه گروه صنعتی ایران خودرو‪300 ،‬امبوالنس‬ ‫ج��زو جوان تری��ن اف��راد گ��روه بودم که مس��ئول‬ ‫اس��پرینتر‪ 315‬به شکل تجهیزش��ده در اختیار وزارت‬ ‫برگزارکنن��ده عنوان کرد این جوان ترها هس��تند که‬ ‫بهداشت قرار داده است‪.‬‬ ‫کار را باید به دست گیرند تا حوزه ها پویاتر و باانگیزه‬ ‫پروان��ه س��اخت ایران خ��ودرو‪ ،‬س��اخت مینی بوس‪،‬‬ ‫بیش��تر فعالیت خ��ود را پیش ببرن��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫اتوبوس‪ ،‬کامیون و سواری است اما پروانه ایران اتومبیل‬ ‫ش��رایط این گونه نیس��ت و ما پیرمردها باید کار را‬ ‫س��اخت ان��واع خودرو ش��امل موتورس��یکلت تا حتی‬ ‫ادام��ه دهی��م زیرا فرزن��دان ما با وجود مش��کالت‬ ‫هلی کوپت��ر که نوعی خودرو به ش��مار می رود‪ ،‬اس��ت‪.‬‬ ‫گوناگونی که وج��ود دارد‪ ،‬انگیزه ای برای ادامه این‬ ‫تخصص این شرکت تولید امبوالنس بوده و خودروهای‬ ‫راه ندارند‪ .‬انها هنوز ابتدای راه هس��تند و عمری را‬ ‫ان با نام های امبوالنس ساالر(به نام مرحوم پسرم است‬ ‫در این حوزه نبوده اند که بخواهند با هر شرایطی راه‬ ‫که در س��انحه رانندگی کش��ته ش��د) یا ایران اتومبیل‬ ‫پدر را ادامه دهند‪ .‬جوانان مس��تعد فعالیت صنعتی‪،‬‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫یا مهاجرت کرده اند یا وارد حرفه دیگری شده اند‪.‬‬ ‫تمام تالش��م در ط��ول عم��ر کاری ام ای��ن بود که‬ ‫تجرب��ه و فعالیت بیش از ‪۵‬دهه پ��دران به خاک‬ ‫بهترین محصول را در داخل تولید کنم‪ .‬در سال‪1342‬‬ ‫نشس��ته اس��ت و برخی کارخانه ها در حال تعطیلی‬ ‫کارخان��ه ای در ج��اده ک��رج داش��تم‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €راه�کار چیس�ت؟ چگون�ه‬ ‫که ب��ا خری��د کارخانه موزائیک س��ازی‬ ‫بی مهری های برخی از‬ ‫می‪‎‬ت�وان ای�ن ن�وع فعالیت ها که‬ ‫ک��ه در کن��ار ان ب��دون اس��تفاده قرار‬ ‫هزین�ه زمانی و مالی زی�ادی برای وزارتخانه های متولی و داش��ت‪ ،‬ان را توس��عه دادم‪ .‬صاحب این‬ ‫ان صرف شده را ادامه داد تا لزومی رفتارهای مشابه سایر کارخانه(موزائیک سازی) مشخص نبود‪ .‬با‬ ‫سازمان های دولتی با بخش‬ ‫نداشته باش�د دوباره مسیری را از خصوصی باعث شده تا مسئوالن رایزنی شد و از انها خواستم این‬ ‫صفر شروع کنیم؟‬ ‫افراد رغبتی برای فعالیت کارخانه را به من بفروشند‪ .‬درخواست به‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫امروز یک مدیر حت��ی یک بار نیامده‬ ‫دادگاه انق�لاب رف��ت و در نهای��ت با ان‬ ‫نداشته باشند‬ ‫از یک پیشکس��وت مش��ورت بخواهد‪.‬‬ ‫موافقت ش��د اما با راه اندازی خط تولید و‬ ‫کس��انی برای مدیریت ی��ک مجموعه‬ ‫عرضه محصوالت ورق برگشت‪.‬‬ ‫قانونی اس��ت به نام تصمیم قضای��ی‪ ،‬تبصره‪ ۲‬ماده‪۹‬‬ ‫اصل‪ ۴۹‬قانون اساس��ی که می گوید اگر مالکیت واحد‬ ‫تولیدی به هر نحوی در دست دولت و نهادهای انقالبی‬ ‫باش��د و قصد فروش ان را داش��ته باش��ند با شرایطی‬ ‫می توانند مبادرت به این امر کند‪ .‬ما براساس این قانون‬ ‫کارخانه را در سال‪ ۷۸‬خریداری کردیم‪ .‬در زمان جنگ‬ ‫تحمیلی هم در همین کارخانه ‪۷‬هزار و ‪۸۰۰‬امبوالنس‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫در ادامه به دلیل برداش��ت اشتباه از نوشته زیر سند‬ ‫ای��ن ملک‪ ،‬کارخان��ه خالی و تمام محص��والت ان در‬ ‫س��ال‪ ۷۹‬ک��ه ‪۱۲۵‬کامیون بود‪ ،‬ضبط و فروخته ش��د‪.‬‬ ‫موضوع پیگیری و رفع شبهه شد اما دوباره این مشکل‬ ‫در دوره ریاس��ت قوه قضاییه فعل��ی رخ داد و کارخانه‬ ‫با ‪۱۷۵‬کامیون خالی ش��د‪ .‬اس��ناد و م��دارک ارائه و تا‬ ‫اثبات موضوع‪ ،‬تم��ام اموال که ش��امل ‪۴۹‬امبوالنس‪،‬‬ ‫ماشین های راه س��ازی‪ ،‬ماش��ین های پرس‪ ،‬خط تمام‬ ‫رباتیک ه��ای نقطه ج��وش و‪ ..‬که ‪۷۵‬میلی��ارد تومان‬ ‫می شد ‪۳۰۰‬میلیون تومان فروخته شد که تنها قیمت‬ ‫یک ماشین بود‪ .‬تمام این اموالی را که به مزاید ه گذاشته‬ ‫بودیم تع��دادی از انها برای هالل احمر‪ ،‬بخش��ی برای‬ ‫سازمان انتقال خون‪ ،‬بخش��ی هم برای حفاری نفت و‬ ‫مردم بود‪ .‬همین طور ‪۱۷‬خودرو از خودروهای قدیمی‬ ‫که بازسازی شده بود و از کاالهای متروک و اوراقچی ها‬ ‫خریداری کرده بودیم‪ ،‬تبدیل به امبوالنس های مدرن‬ ‫مانن��د کادیالک کردیم که به موزه ایران داده ش��د اما‬ ‫از م��وزه پس گرفته ش��د و از بین رفت‪ .‬در نهایت یک‬ ‫کارخان��ه با ان عظمت به این راحتی تعطیل ش��د‪ .‬اما‬ ‫چون عمری را در این صنعت س��پری کرده ام‪ ،‬خس��ته‬ ‫نش��دم و در ادامه کارخانه دومی در مس��احتی حدود‬ ‫‪۴۵‬ه��زار مترمرب��ع ام��اده بهره برداری برای س��اخت‬ ‫اتوبوس های برقی ک��ردم‪ .‬این اتوبوس ها(س��ی ان جی‬ ‫‪ )۱۵۰۰‬از روس��یه اورده ش��د تا در داخل بومی سازی‬ ‫شود‪ .‬قرارداد با روسیه برای تولید ‪۳‬هزار اتوبوس بسته‬ ‫ش��د اما دوباره کارخانه ای که حدود ‪۴۵‬میلیارد تومان‬ ‫ارزش داشت‪ ،‬با قیمت ‪۲‬میلیارد تومان به یک کارخانه‬ ‫ریسندگی واگذار ش��د‪ .‬ان هم یک میلیارد تومان نقد‬ ‫و یک میلیارد تومان با اقساط ‪۵‬ساله با بهره ‪۶‬درصدی‬ ‫ک��ه اگ��ر کارش را خوب انجام دهد ش��امل ‪۵۰‬درصد‬ ‫تخفیف می شود‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب کارخانه دوباره تخریب ش��د و‪،۱۰‬‬ ‫‪۱۵‬س��ال زحمت به همین راحت��ی از بین رفت‪ .‬امروز‬ ‫م��ن به عنوان یک پی��ر صنعت خودرو(‪۴‬س��ال جلوتر‬ ‫احمد محمود خیامی که س��ال‪ 1346‬کارش را شروع‬ ‫کرد ی��ا همین طور انتوان ایس��ه که کارخانه س��ایپا‬ ‫را در س��ال‪1347‬راه اندازی کرد) به ش��کل خصوصی‬ ‫بدون وابس��تگی به جایی یا کس��ی فعالی��ت دارم اما‬ ‫مورد حمای��ت قرار نمی گی��رم و تجربه هایی که دارم‪،‬‬ ‫نادیده گرفته می شود‪ .‬وظیفه وزارتخانه رفع مشکالت‬ ‫واحدهای تولیدی اس��ت‪ .‬صنایع بخش مهمی هستند‬ ‫که می توانند ش��کوفایی اقتصادی را رقم بزنند‪ .‬اگر هر‬ ‫وزارتخانه و نهادی به وظایف خود اش��نا بود این همه‬ ‫ش��رکت‪ ،‬کارخان ه و واحد صنعتی ورشکسته و تعطیل‬ ‫نمی ش��د‪ .‬با تعدیل نیروها امار بیکاری افزایش یافته و‬ ‫بستر برای بزهکاری در جامعه به وجود می اید‪.‬‬ ‫به دلیل اعتراض به وضعیت موجود تولید‪ ،‬از نامزدی‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران انص��راف دادم‪ .‬برخی از جایگاه و‬ ‫موقعیت خود برای مردم اس��تفاده نمی کنند و تنها به‬ ‫سود خود حرکت می کند‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» به عنوان روزنامه تخصصی و قلب‬ ‫صنعت باید مشکالت تولید کنندگان را انعکاس دهد و‬ ‫از صنعتگران حمایت کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 29‬مهر ‪ 11 1397‬صفر ‪ 21 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 509‬پیاپی ‪2482‬‬ ‫خبر‬ ‫طرح پیش فروش جدید‬ ‫محصوالت گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو‬ ‫بیشتر خودروهای‬ ‫سیاستمداران ساخت‬ ‫کشور خودشان است‪.‬‬ ‫این موضوع را می توان‬ ‫اعالم توانمندی های‬ ‫کشور مورد نظر‪ ،‬در‬ ‫ساخت یک خودرو مهم‪،‬‬ ‫امنیتی و با فناوری باال‬ ‫دانست‬ ‫سیاستمداران چه خودروهایی سوار می شوند؟‬ ‫زنان و مردان در عرصه قدرت‪ ،‬که از جمله سیاستمداران مشهور هستند به طور معمول‬ ‫با خودروهایی جابه جا می ش�وند که از لحاظ ایمنی و فناوری در س�طح بس�یار باالیی قرار‬ ‫دارن�د‪ .‬در این نوش�تار قصد داریم به معرفی خودرو برخی از این افراد مش�هور بپردازیم‪.‬‬ ‫به گزارش گس�ترش نیوز‪ ،‬یکی از نکات جالب درباره خودروهای سیاس�تمداران این است‬ ‫که بیش�تر خودروهای انها س�اخت کش�ور خودشان اس�ت‪ .‬این موضوع را می توان اعالم‬ ‫توانمندی های کشور مورد نظر‪ ،‬در ساخت یک خودرو مهم‪ ،‬امنیتی و با فناوری باال دانست‪.‬‬ ‫والدیمیر پوتین‬ ‫پاپ فرانسیس‬ ‫انگال مرکل‬ ‫رئیس جمهوری روس��یه سوار بر خودرویی می ش��ود که ازسوی مرکز تحقیق و‬ ‫فدراسیون روسیه(‪ )NAMI‬طراحی شده است‪ .‬طول‪ ،‬عرض و ارتفاع این لیموزین‬ ‫به ترتیب ‪ ۱۸۲.۸ ،۶۶۱.۶‬و ‪ ۱۵۲.۴‬س��انتی متر اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬زیرکاپوت این‬ ‫خودرو یک پیشرانه ‪۴.۴‬لیتری ‪۸‬سیلندر با حداکثر توان ‪۵۹۸‬اسب بخار قرار گرفته‬ ‫ک��ه توان را از طریق جعبه دنده ‪۹‬س��رعته اتوماتیک به تمامی محورها(‪)AWD‬‬ ‫منتقل می کند‪ .‬حداکثر س��رعت این لیموزین ‪۱۸۹‬کیلومتر بر س��اعت اس��ت که‬ ‫برای یک لیموزین ‪۶.۵‬تنی قابل قبول به شمار می رود‪.‬‬ ‫نخس��تین خودروی��ی ک��ه پ��اپ فرانس��یس از ان‬ ‫اس��تفاده می ک��رد فولکس واگ��ن ‪ Phaeton‬اس��ت ک��ه در‬ ‫ادام��ه ای��ن خ��ودرو ب��ا نس��ل دوم ف��ورد فوک��وس جابه ج��ا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عالوه بر موارد ذکر ش��ده‪ ،‬دو خودرو مرس��دس بن��ز از جمله یک‬ ‫جی ‪ ۵۰۰‬مدل ‪ ۲۰۰۷‬و ام ‪ ۵۰۰‬مدل‪ ۲۰۱۲‬نیز توسط پاپ استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صدراعظم المان انگال مرکل و رئیس جمهوری المان فرانک والتر‬ ‫هر دو از ائودی ‪ W ۱۲ A ۸ L‬استفاده می کنند‪.‬‬ ‫طول این خودرو ‪۵۲۴.۲‬سانتی متر است و پیشرانه ای با حداکثر‬ ‫توان ‪۵۰۰‬اسب بخار برای ان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫جالب اس��ت بدانید ک��ه کد ‪ ۰۱‬روی پ�لاک خودروهای المانی‬ ‫مرب��وط ب��ه رئیس جمه��وری و ک��د ‪ ۰۲‬مرب��وط به ص��در اعظم‬ ‫است‪.‬‬ ‫امانوئل مکرون‬ ‫پدرو سانچز‬ ‫الیزابت دوم‬ ‫رئیس جمهوری فرانس��ه از خودرویی ساخت خودروساز مشهور و قدیمی‬ ‫این کشور استفاده می کند‪.‬‬ ‫دی اس‪ ۷‬کراس ب��ک خودرویی لوکس اس��ت که ب��رای رئیس جمهوری‬ ‫فرانس��ه به رنگ ابی تیره‪ ،‬س��قف پاناروما و همراه ب��ا رینگ ها ‪ ۲۰‬اینچی‬ ‫طراحی شده است‪.‬‬ ‫ادوارد فیلی��پ‪ ،‬نخس��ت وزیر فرانس��ه نی��ز به‪‎‬ط��ور معم��ول از رن��و‬ ‫اس��پس و در س��فرهای خ��ود نی��ز از فولکس واگ��ن مولت��ی ون اس��تفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری فعلی اس��پانیا از یک ائ��ودی ‪A L Security۸‬‬ ‫اس��تفاده می کند که نرخ تقریبی ان ‪۵۷۰‬هزار دالر است‪ .‬نکته منفی‬ ‫در باره این خودرو استفاده نکردن از پیشرانه‪ w ۱۲‬است و به جای ان‬ ‫از پیشرانه ‪۴‬لیتری ‪۸‬س��یلندر با حداکثر توان ‪۴۵۰‬اسب بخار استفاده‬ ‫ش��ده است‪ .‬این خودرو به سیستم چهارچرخ محرک ویژه ائودی که‬ ‫‪ Q‬نام دارد نیز مجهز ش��ده اس��ت‪ .‬خ��ودرو رئیس جمهوری‬ ‫‪ uattro‬‬ ‫قبلی اسپانیا نیز یک ائودی‪ A ۸‬مدل ‪ ۲۰۰۱‬بود که به مدت ‪۱۶‬سال‬ ‫مورد استفاده قرار گرفت و حدود ‪۱۷۰‬هزار مایل مسافت را طی کرد‪.‬‬ ‫الیزابت دوم که ملکه انگلستان است با یک بنتلی ‪ Arange‬که به دست‬ ‫مالینرتغییراتیرویانانجامشدهسفرمی کند‪.‬اینخودروبرایبزرگداشت‬ ‫پنجاهمین سالگرد بر تخت نشستن ملکه انگلستان به خانه بریتانیا اهدا‬ ‫ش��د‪ .‬خ��ودرو م��ورد نظ��ر در ابع��اد ی��ک لیموزی��ن اس��ت زی��را‬ ‫فاصل��ه بی��ن دو مح��ور ان نس��بت ب��ه حالت ع��ادی افزای��ش یافته‬ ‫همچنی��ن س��قف ای��ن لیموزی��ن نی��ز بلندت��ر اس��ت‪ .‬الزم ب��ه بیان‬ ‫اس��ت ک��ه شیش��ه های این خ��ودرو از ن��وع ضدگلوله طراحی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مایکل تمر‬ ‫رجب‪‎‬طیب اردوغان‬ ‫ترزامی‬ ‫رئیس جمهوری برزیل از یک رولزرویس س��یلور ریث استفاده می کند که‬ ‫در س��ال ‪۱۳۳۰‬خورشیدی(‪۱۹۵۲‬میالدی) ازس��وی یک تاجر به وی اهدا‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در طول سال های گوناگون بهبودهایی روی این خودرو اعمال‬ ‫ش��ده که بیش��تر انها در زمینه ایمنی بوده اس��ت‪ .‬این رولزرویس از زمان‬ ‫نخستین رئیس جمهوری این کشور مورد استفاده قرار می گرفت و تا کنون‬ ‫همچنان سر پاست‪ .‬در بخش فنی پیشرانه ‪۴.۳‬لیتری ‪۶‬سیلندر زیر کاپوت‬ ‫این خودرو قرار دارد که به یک جعبه دنده ‪۴‬س��رعت دس��تی متصل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ترکیه از مرسدس بنز اس‪ ۶۰۰‬با فاصله محوری طویل تر‬ ‫نسبت به نسخه استاندارد استفاده می کند که چندین تغییر در بخش فنی‬ ‫ان اعمال شده است‪ .‬بدنه این مرسدس از الیاژ تیتانیوم است و درهای ان‬ ‫نیز حدود‪۱۳‬س��انتی متر(‪۵‬اینچ) ضخامت دارن��د که در مقابل گلوله مقاوم‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین این خودرو به ش��کل کامل نسبت به محیط بیرون ایزوله‬ ‫شده است و از هرگونه حمله شیمیایی مصون می ماند‪ .‬تایرهای این خودرو‬ ‫با کابل های اس��تیل مقاوم ش��ده و امکان حرکت حتی در زمان پنچری را‬ ‫دارند‪ .‬نرخ تقریبی این خودرو درحال حاضر حدود‪۱۷۰‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر بریتانیا از جگوار‪ Xj Sentinel‬استفاده می کند که در‬ ‫برابر حمالت س��طح ضعیف تا متوس��ط مقاوم اس��ت‪ .‬پیشرانه ‪۵‬لیتری‬ ‫‪۸‬س��یلندر این خودرو توانای��ی تولید حداکثر توان ‪۵۰۳‬اس��ب بخار را‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن خودرو نس��بت به محیط بیرون ایزوله نیس��ت اما در داخل‬ ‫خودرو امکان اکسیژن رس��انی به سرنشینان در صورت حمله شیمیایی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬از جمل��ه امکانات ای��ن جگوار می توان به ماس��اژور برای‬ ‫صندلی ها و تجهیزات صوتی حرفه ای ‪ B&W‬ان با ‪۲۰‬اس��پیکر اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعام��ل در بازاریاب��ی و ف��روش ش��رکت‬ ‫ایران خودرو از اج��رای طرح پیش فروش جدید محصوالت‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو از امروز‪ ،‬یکش��نبه ‪29‬مهر خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬مصطفی خان کرم��ی با قدردانی‬ ‫از هموطنان��ی ک��ه با ثبت ن��ام در طرح ت��ازه پیش فروش‬ ‫محص��والت ایران خ��ودرو‪ ،‬بار دیگر اعتماد خ��ود را به این‬ ‫خودروس��از ابراز کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در طرح جدید که از امروز‬ ‫‪29‬مهر اجرا می ش��ود‪ ،‬ش��رایط ثبت نام ب��رای متقاضیانی‬ ‫که در طرح قبل موفق به ثبت نام نش��ده اند‪ ،‬فراهم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از متقاضیان به دلیل اینکه امکان پاسخگویی‬ ‫ب��ه هم��ه درخواس��ت ها وج��ود نداش��ته‪ ،‬عذرخواه��ی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫خان کرمی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬فروش محصوالت گروه‬ ‫صنعتی ایران خ��ودرو همواره بر مبن��ای پیش بینی برنامه‬ ‫تولید و مجوزهای دریافت ش��ده از مراجع ذی صالح انجام‬ ‫می ش��ود و نمی توان بیش��تر از درصد مش��خصی از برنامه‬ ‫تولید‪ ،‬پیش فروش انجام داد‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعام��ل در بازاریاب��ی و ف��روش ش��رکت‬ ‫ایران خودرو به مشتریان مژده داد برنامه ریزی برای اجرای‬ ‫طرح پیش فروش جدید با هدف تامین نیاز مصرف کنندگان‬ ‫واقعی خودرو انجام ش��ده که از ساعت ‪10‬صبح امروز اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در ط��رح پیش ف��روش جدی��د تمامی‬ ‫محدودیت های پیش فروش پیش��ین از جمل��ه امکان پذیر‬ ‫نبودن ثبت نام مش��تریان حقوقی‪ ،‬خودرو اولی ها‪ ،‬داش��تن‬ ‫گواهینام��ه در زمان ثبت ن��ام و خریدنک��ردن محصوالت‬ ‫ایران خودرو در ‪18‬ماه گذشته اعمال می شود و ثبت نام در‬ ‫ای��ن روش فروش با توجه ب��ه محدودیت ظرفیت در طول‬ ‫یک روز انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫برای افزایش سرمایه در گردش تولید‬ ‫محصوالت ایران خودرو انجام شد‬ ‫واگذاری ‪۴۵۷‬میلیارد ریال‬ ‫سهام شرکت های زیرمجموعه‬ ‫در نیمه نخست امسال‬ ‫منابع حاصل از واگذاری س��هام شرکت های زیرمجموعه‬ ‫ایران خودرو و امالک مازاد ان‪ ،‬صرف تامین نقدینگی برای‬ ‫سرمایه در گردش تولید محصوالت‪ ،‬بازپرداخت تسهیالت‬ ‫دریافت��ی و کاهش هزینه های مالی‪ ،‬س��رمایه گذاری برای‬ ‫ارتق��ا و تولی��د محص��والت جدی��د و در نتیج��ه افزایش‬ ‫سوداوری شرکت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬از س��ال‪ ۹۲‬تا نیمه نخس��ت امسال‬ ‫با توجه به بازاریابی های انجام ش��ده‪ ،‬سهام تعداد ‪۸‬شرکت‬ ‫زیرمجموعه گروه به عالوه بخش��ی از س��هام ش��رکت های‬ ‫بورس��ی گروه‪ ،‬درمجموع به مبل��غ ‪۱۰ . ۰۵۷‬میلیارد ریال‬ ‫واگذار شده است‪.‬‬ ‫افزون بر این از س��ال‪ ۱۳۹۴‬تاکنون با شناس��ایی امالک‬ ‫مازاد در س��طح ش��رکت های گروه و ارزیابی انها ازس��وی‬ ‫کارشناس��ان رسمی دادگستری‪ ،‬تعدادی از امالک مازاد به‬ ‫مبلغ ‪۴ . ۴۶۱‬میلیارد ریال از طریق مزایده عمومی واگذار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن برای س��ال مالی ‪ ۹۷‬تعدادی از ش��رکت های‬ ‫زیرمجموع��ه و س��هام م��ازاد ‪۵۱‬درص��د ش��رکت های‬ ‫بورس��ی گ��روه و تع��دادی از ام�لاک م��ازاد گ��روه در‬ ‫برنام��ه واگذاری ق��رار گرفته که از ابتدای س��ال تاکنون‪،‬‬ ‫بخش��ی از س��هام ش��رکت های زیرمجموع��ه ب��ه مبل��غ‬ ‫‪۴۵۷‬میلی��ارد ریال و ام�لاک مازاد به مبل��غ ‪۲۳۸‬میلیارد‬ ‫ری��ال‪ ،‬درمجم��وع مبلغ ‪۶۹۵‬میلی��ارد ریال واگذار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در راس��تای مصوب��ات مجام��ع عمومی س��هامداران و‬ ‫مصوبات هیات مدیره شرکت ایران خودرو‪ ،‬به منظور اصالح‬ ‫س��اختار بهین��ه اقتصادی گروه و پرتفوی (س��بد س��هام)‬ ‫س��رمایه گذاری ها‪ ،‬تامین نقدینگی‪ ،‬بازپرداخت تس��هیالت‬ ‫دریافتی و کاهش هزینه های مالی‪ ،‬تبدیل دارایی های راکد‬ ‫و غیرمول��د به مولد‪ ،‬کس��ب بازده مطلوب ت��ر از دارایی ها‪،‬‬ ‫کاه��ش هزینه ه��ا‪ ،‬ارتق��ای ت��وان رقابتی گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو و افزایش س��وداوری‪ ،‬برنامه واگذاری سهام و‬ ‫امالک مازاد ش��رکت های زیرمجموعه گروه در دستور کار‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ر همی��ن اس��اس‪ ،‬ش��رکت های زیرمجموع��ه گ��روه‬ ‫صنعت��ی ایران خ��ودرو از منظر میزان اهمی��ت در زنجیره‬ ‫تامین و س��اختار بهینه اقتصادی گروه‪ ،‬مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرفت��ه و به ش��رکت های اس��تراتژیک (غیرقابل واگذاری)‬ ‫و غیراس��تراتژیک(قابل واگذاری) طبقه بن��دی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت های قابل واگذاری نیز در ‪۳‬بخش ش��رکت های‬ ‫ب��ا بازدهی مطل��وب‪ ،‬کم ب��ازده و زیان ده م��ورد تفکیک‬ ‫و رتبه بندی ش��ده و فرصت ها و تهدیده��ای واگذاری هر‬ ‫شرکت مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پس از دریافت مصوبه هیات مدیره شرکت ایران خودرو‪،‬‬ ‫اقدام��ات مربوط ب��ه قیمت گ��ذاری س��هام و دارایی های‬ ‫ش��رکت های بورسی و غیربورس��ی قابل واگذاری‪ ،‬ازسوی‬ ‫کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده است‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 29‬مهر ‪ 11 1397‬صفر ‪ 21 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 509‬پیاپی ‪2482‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تصمیم گیری براساس‬ ‫اضطرار‪ ،‬عمیق و کامل نیست‬ ‫دو عنص��ر «ارز » و‬ ‫«س��وخت » در کش��ورهایی‬ ‫همچ��ون ای��ران از اهمیت‬ ‫بس��یاری برخوردار اس��ت و‬ ‫نق��ش کلی��دی در اقتص��اد‬ ‫ان بازی می کن��د‪ .‬هر گونه‬ ‫تغیی��ر در ان بر کل کش��ور‬ ‫تاثی��ر می گ��ذارد و می تواند محمدقلی یوسفی‪ /‬عضو‬ ‫هیات علمی دانشکده‬ ‫عاملی برای ایجاد یا تشدید‬ ‫اقتصاد عالمه طباطبایی‬ ‫بحران ه��ای اقتص��ادی در‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫ب��ه طور کلی سیاس��ت های اقتصادی کالن کش��ور باید‬ ‫ب��ه گون��ه ای تعری��ف و تعیین ش��ود تا از بروز مش��کالت‬ ‫پیش��گیری کند ن��ه اینکه بعد از بروز مش��کالت به دنبال‬ ‫یافتن راه حل باش��یم‪ .‬متاس��فانه درحال حاض��ر با توجه به‬ ‫شرایطی که پیش امده اوضاع به گونه ای است که مسئوالن‬ ‫ه��ر تصمیمی که بگیرند یا هر اقدام��ی که انجام دهند به‬ ‫ضرر جامعه است‪.‬‬ ‫قبل از تصمیم گیری‪ ،‬تصمیم گیران یا تصمیم سازان باید‬ ‫نسبت به اوضاع کلی کشور‪ ،‬میزان دارایی ها‪ ،‬مخازن و سایر‬ ‫موارد اش��راف کامل داشته باشند‪ .‬همچنین‪ ،‬باید اطالعات‬ ‫و دانش نس��بت به موضو ع( که قرار است درباره ان تصمیم‬ ‫و اقدامی انجام شود) کامل و جامع باشد‪.‬‬ ‫تصمیم ها و سیاست هایی که در کشور ما اتخاذ می شود‪،‬‬ ‫اغلب بر اس��اس اضطرار اس��ت‪ .‬تصمیم گی��ری بر این مبنا‬ ‫عمی��ق و کامل نیس��ت و کارامدی و تاثیر گ��ذاری که در‬ ‫جامعه و حل بحران ها باید داشته باشد را ندارد‪ .‬تصمیم ها‬ ‫و سیاس��ت ها باید بر اساس نیاز جامعه و سر فرصت گرفته‬ ‫ ش��ود همچنان که در کشورهای پیشرفته این روش اعمال‬ ‫شده است‪ .‬نتیجه و بازخورد تصمیم گیری درست و منطقی‬ ‫و باحوصل��ه را در جامع��ه و اقتصاد این کش��ور ها ش��اهد‬ ‫هس��تیم‪ .‬در ایران نیز باید بر اساس ش��رایط و با توجه به‬ ‫منابع بهترین انتخاب ها شود‪ .‬تا کی می خواهیم تصمیم ها‬ ‫را بر اس��اس اضطرار بگیریم و ش��رایطی را ایجاد کنیم که‬ ‫مجبور به انتخاب بین بد و بدتر شویم؟ دولتمردان مباحث‬ ‫پش��ت پرده را می دانند و بر مبنای ش��رایط باید به درستی‬ ‫اق��دام کنن��د‪ ،‬نباید با ندانم کاری کش��ور به س��مت قهقرا‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن باید برای م��ردم شفاف س��ازی کنند‪ ،‬برخی‬ ‫تصمیم ها اورژانسی هستند؛ تصمیم های اورژانسی در حکم‬ ‫بیمار اورژانس��ی می ماند‪ ،‬بیمار اورژانسی بعد از اقدام های‬ ‫اولیه برای حیات‪ ،‬از س��وی پزش��کان متخصص و بررسی‬ ‫همه جانبه جراحات به بخش خاصی منتقل می ش��ود تا به‬ ‫شکل کامال تخصصی مداوا شود‪ .‬مسئوالن باید برای مردم‬ ‫شفاف س��ازی کنند‪ ،‬باید مش��خص کنند ب��رای چه مدت‪،‬‬ ‫با چه مکانیس��می چه تصمیم هایی اتخ��اذ می کنند‪ .‬ایران‬ ‫کش��وری متمدن است‪ ،‬این تصمیم ها بر زندگی نوه های ما‬ ‫نیز تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫در ای��ران دول��ت ب��رای م��ردم تصمیم می گی��رد‪ .‬این‬ ‫تصمیم گی��ری بای��د به گونه ای باش��د تا تم��ام حوزه ها را‬ ‫پوش��ش دهد‪ .‬برخی راه حل ها را قبال انجام داده ایم‪ .‬برخی‬ ‫راه حل ها از روی ناچاری اتخاذ شده است‪ ،‬باید برای برخی‬ ‫موضوع ها راه حلی بلندمدت و راهگشا جست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بررسی فعال سازی کارت‬ ‫سوخت در دستور کار‬ ‫ ‬ ‫کمیسیون انرژی‬ ‫اس��د اهلل قره خانی‪ ،‬سخنگوی کمیس��یون انرژی مجلس‬ ‫شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬کمیسیون انرژی امروز جلسه ای ‬ ‫درباره بررسی فعال سازی کارت سوخت برگزار می کند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه از برخ��ی انجمن ها‪ ،‬مرک��ز پژوهش ها و‬ ‫مجمع نمایندگان دعوت شده تا موضوع فعال سازی کارت‬ ‫سوخت بررسی شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه خانه مل��ت گفت‪ :‬در این جلس��ه این‬ ‫موضوع بررس��ی می ش��ود که باتوجه ب��ه وضعیت قاچاق‬ ‫سوخت چه تصمیمی می توان برای مدیریت ان اتخاذ کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم علی اباد کتول در ادامه گفت‪ :‬دوشنبه ‪۳۰‬‬ ‫مهر نیز از مسئوالن وزارت نفت دعوت شده تا توضیح هایی‬ ‫درب��اره عرصه نف��ت در بورس به کمیس��یون ارائه کنند و‬ ‫زیر ساخت ها و بسترهای فراهم شده را شفاف سازی کنند‪.‬‬ ‫یک بار در س��ال ‪ ۹۰‬این تصمیم گرفته ش��د اما موفق‬ ‫نبود‪ .‬این بار کمیس��یون خواستار توضیح های کافی در این‬ ‫زمینه شده است تا به گونه ای نباشد که مانند سال ‪ ۹۰‬این‬ ‫طرح ناموفق عمل کند‪.‬‬ ‫امیدواریم امروز که این کار شروع شده و کار درستی نیز‬ ‫هست‪ ،‬بتوانیم ان را به بهترین شکل انجام دهیم‪.‬‬ ‫انتخاب تجهیزات‬ ‫در ایران به شکل‬ ‫سلیقه ای انجام می شود‬ ‫و منفعت طلبان برای‬ ‫نفع شخصی بسیاری‬ ‫از کاالهای برابر با‬ ‫نمونه های خارجی را‬ ‫رد صالحیت می کنند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد برای‬ ‫ساماندهی جریان‬ ‫تجهیزات نفتی باید‬ ‫سازکاری تعریف شود‬ ‫تا بر اساس ان‪ ،‬نفتی ها‬ ‫بتوانند به درستی از‬ ‫میان انواع گوناگون‬ ‫تولیدات داخلی و‬ ‫خارجی انتخاب کنند‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت استانداردهای ساخت تجهیزات صنعت نفت گزارش می دهد‬ ‫استاندارد سازی‪ ،‬شاکله اصلی انتخاب‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اس��تفاده از تولیدات ایرانی در صنعت همواره یکی‬ ‫از مهم ترین راهکارهایی اس��ت که برخی کارشناسان‬ ‫برای ش��کوفایی صنایع کش��ور و در راستای رسیدن‬ ‫ب��ه خودکفایی مطرح می کنند‪ .‬تجهیزات صنعت نفت‬ ‫سال هاست در ایران تولید می شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که هنوز هیچ اس��تاندارد مش��خص و قاب��ل اعتباری‬ ‫برای سنجش کیفیت تولیدات صنایع نفتی در کشور‬ ‫تعریف نشده است‪ .‬این موضوع باعث شده تا بسیاری‬ ‫از کارشناسان شیوه انتخاب محصوالت و قراردادها را‬ ‫مورد انتقاد قرار دهند‪ .‬همچنین‪ ،‬ش��رکت های ایرانی‬ ‫توان تامی��ن هزین��ه بازدید ش��رکت های بین المللی‬ ‫استاندارد را ندارند‪ .‬برخی کارشناسان عنوان می کنند‬ ‫که انتخاب تجهیزات در ایران به شکل سلیقه ای انجام‬ ‫می ش��ود و منفعت طلبان برای نفع ش��خصی بسیاری‬ ‫از کااله��ای برابر با نمونه های خارجی را رد صالحیت‬ ‫می کنن��د‪ .‬به نظر می رس��د برای س��اماندهی جریان‬ ‫تجهیزات نفتی باید سازکاری تعریف شود تا بر اساس‬ ‫ان‪ ،‬نفتی ها بتوانند به درس��تی از میان انواع گوناگون‬ ‫تولیدات داخلی و خارجی انتخاب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹برای تحرک در اقتصاد‪ ،‬جریان توس�عه‬ ‫را در صنعت زنده نگه داریم‬ ‫داخل تامین کنند‪ .‬قطعاتی که در کشور وجود ندارد‪،‬‬ ‫خود شرکت نفت تعهد کرده که ارز معادل ان را تامین‬ ‫کند تا در روند فعالیت شرکت ها مشکلی پیش نیاید‪.‬‬ ‫زنگن��ه با تاکید ب��ر اینکه برای تح��رک در اقتصاد‬ ‫باید جریان توس��عه را در صنعت نفت زنده نگه داریم‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬طرح��ی در حال‬ ‫اجراس��ت که هم��ان بس��ته های ‪ ۶‬میلی��ارد دالری‬ ‫اس��ت‪ .‬اج��رای این طرح از ماه اینده اغاز می ش��ود و‬ ‫مناقصه های ان برگزار خواهد ش��د‪ .‬این س��رمایه باید‬ ‫از داخل تامین ش��ود‪ .‬ما اقالم اصلی م��ورد نیاز را در‬ ‫مناقصه ها اعالم کرده ایم که باید از داخل کشور تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬نیاز ارزی این بس��ته ها کم است و شرکت ملی‬ ‫نفت ارز معادل را تامین می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قابل رقابت با نمونه های خارجی‬ ‫حس��ن مرادی‪ ،‬کارشناس انرژی و اس��تاد دانشگاه‬ ‫ته��ران نیز در حاش��یه این مراس��م در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ای��ا تجهی��زات صنعت نفت ای��ران قابل‬ ‫مقایسه با نمونه های جهانی ان هستند یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پاسخ شما از نظر کلی مثبت است‪ .‬درحال حاضر ما در‬ ‫س��اخت تجهیزات صنعت برق‪ ،‬گاز و نفت سال هاست‬ ‫فعالیت می کنیم و در رقابت با بس��یاری از محصوالت‬ ‫خارج��ی می توانیم بس��یاری از تجهیزات م��ورد نیاز‬ ‫صنعت نفت کش��ور را تولید کنی�� م و در حوزه تعمیر‬ ‫نیز پیشرفت های بس��یاری داشته باشیم‪ .‬پیش از این‬ ‫توانایی تعمیر برخی قطعات را نداشتیم و برای تعمیر‬ ‫باید این ماشین االت را به خارج از کشور می فرستادیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به خودکفایی ش��رکت های ایرانی در‬ ‫تولید فلنج و کریس��مس تری گفت‪ :‬کریس��مس تری‬ ‫مجموعه شیراالتی است که روی چاه قرار می گیرد و‬ ‫نیاز به فناوری بسیار پیشرفته ای دارد؛ ایران در تولید‬ ‫این مجموعه به خودکفایی رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش « گس��ترش صنعت» بی��ژن زنگنه‪ ،‬وزیر‬ ‫نفت با اش��اره به لزوم بکارگیری تجهیزات اعالم شده‬ ‫تولی��دات داخ��ل در صنعت نفت کش��ور در حاش��یه‬ ‫چهارمین کنگ��ره راهبردی و نمایش��گاه نفت و نیرو‬ ‫گفت‪ :‬برخی از شرکت های خارجی به دلیل تحریم ها‬ ‫حاضر نیس��تند در ای��ران س��رمایه گذاری کنند‪ .‬این‬ ‫‹ ‹چرایی استفاده از نمونه های خارجی‬ ‫به معنی این نیس��ت که نمی توانی��م در صنعت نفت‬ ‫این اس��تاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا‬ ‫کاری انج��ام دهیم‪ .‬صنعت نفت ایران بیش��تر از پول‬ ‫با وجود این سطح از برابری‪ ،‬برخی شرکت ها همچنان‬ ‫ب��ه فناوری و مدیریت نیاز دارد‪ .‬ما می توانیم پول را از‬ ‫ترجیح می دهند از محصوالت مشاب ه خارجی استفاده‬ ‫بازار داخل تامین کنیم‪ ،‬در ساخت تجهیزات نفتی نیز‬ ‫کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬انتخاب قطع��ات و تجهی��زات بر عهده‬ ‫نسبت به ‪ ۱۵‬سال گذشته پیشرفت بسیاری داشته ایم‪.‬‬ ‫ت است‪.‬‬ ‫کارشناسان نف ‬ ‫درحال حاضر ما چند فعالیت عمده در زمینه تجهیزات‬ ‫گاهی اوقات دیده می شود برخی از این کارشناسان‬ ‫نفت��ی داریم‪ ،‬به ش��کلی که ط��رح گازی ما در پارس‬ ‫ب��ه دلی��ل هدایا و مش��وق های در نظر گرفته ش��ده‪،‬‬ ‫جنوبی نیاز قابل توجهی ب��ه واردات تجهیزات ندارد‪.‬‬ ‫قطعات��ی را که نمون��ه داخلی ان نیز وج��ود دارد به‬ ‫م��ا ‪ ۳‬فاز پارس جنوبی را تا پایان س��ال به مدار وارد‬ ‫شرکت های خارجی س��فارش می دهند‪ .‬این مشوق ها‬ ‫می کنیم‪ .‬هر کدام به ظرفیت یک میلیارد فوت مکعب‪،‬‬ ‫گاهی س��فر چند روزه به خارج از کشو ر یا هدایایی از‬ ‫ک��ه در کل ‪ ۸۰‬میلیون گاز ترش اس��ت‪ .‬به طور کلی‬ ‫این قبیل است‪ .‬برای برخی کارمندان این‬ ‫در زمین��ه گاز بس��یاری از تجهی��زات‬ ‫هدایا چشمگیر اس��ت و عاملی برای تن‬ ‫و قطع��ات م��ورد نیاز در داخ��ل تولید‬ ‫دادن به خواسته های شرکت های خارجی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬معدود قطعاتی که در داخل‬ ‫است‪ .‬صاحبان تجهیزات صنعت نفت نیز‬ ‫تولی��د نمی ش��ود را از بازارهای جهانی‬ ‫از ای��ن موضوع گله مند هس��تند که چرا‬ ‫با پرداخت پول بیش��تر تامین می کنیم‪.‬‬ ‫کارکنان دولت حس وطن پرستی ندارند‪.‬‬ ‫مهم تری��ن کاری که ما باید انجام دهیم‬ ‫مرادی در ادامه با اش��اره به لزوم وجود‬ ‫این اس��ت که برای تح��رک در اقتصاد‪،‬‬ ‫بیژن زنگنه‬ ‫ایین نامه ای قوی در نظارت بر نحوه خرید‬ ‫جریان توس��عه را در صنع��ت زنده نگه‬ ‫به طور کلی در زمینه گاز و ف��روش تجهیزات نفتی گفت‪ :‬در خرید‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫بسیاری از تجهیزات و‬ ‫تجهیزات صنعت نفت باید ایین نامه ای با‬ ‫‹ ‹فهرستی از اقالم و تجهیزات‬ ‫قطعات مورد نیاز در داخل ابزار نظارتی دقیق ایجاد شود تا بر اساس‬ ‫نفتی و گازی‬ ‫تولید می شود‪ ،‬معدود‬ ‫وزی��ر نفت در ادامه افزود‪ :‬فهرس��تی قطعاتی که در داخل تولید ان بتوان بر س��ازکار خرید و فروش این‬ ‫از اق�لام و تجهی��زات نفت��ی و گازی نمی شود را از بازارهای محص��والت نظارت کرد ت��ا اگر قطعه ای‬ ‫و پتروش��یمی ک��ه در کش��ور تولی��د جهانی با پرداخت پول بیشتر از طرف دو ش��رکت ایران��ی و خارجی با‬ ‫می شود‪ ،‬تهیه ش��ده است و به پیوست تامین می کنیم‪ .‬مهم ترین یک کیفی��ت برابر تولید ش��وند‪ ،‬اولویت‬ ‫مناقصه هاس��ت‪ .‬این اقالم باید از داخل کاری که ما باید انجام دهیم انتخاب با کاالی ایرانی باشد‪ .‬این مقررات‬ ‫این است که برای تحرک در‬ ‫کش��ور تامین ش��وند‪ .‬با این تدبیر نیاز اقتصاد‪ ،‬جریان توسعه را در انضباطی باید در تمام عرصه ها ظهور پیدا‬ ‫ارزی ش��رکت ها بس��یار پایی��ن می اید صنعت زنده نگه داریم کند‪ ،‬همچنین مشوق هایی برای خرید از‬ ‫شرکت های ایرانی فراهم اید‪.‬‬ ‫و می توانن��د اقالم مورد نی��از خود را از‬ ‫‹ ‹ایجاد تعادل بین سفارش ها‬ ‫مرادی با اش��اره به بخشی از س��خنان زنگنه‪ ،‬وزیر‬ ‫نف��ت مبنی بر اینک��ه اگر در کیفی��ت تجهیزات نفتی‬ ‫کوت��اه بیایم ضرری که به صنع��ت نفت وارد می کند‪،‬‬ ‫جبران ناپذیر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید تعادلی بین سفارش ها‬ ‫وجود داش��ته باشد نه اینکه از سمت دیگر بوم بیفتیم‬ ‫و خری��د از ش��رکت های ایرانی ب��دون در نظر گرفتن‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬اولویت باش��د‪ .‬بای��د کیفیت‪ ،‬نخس��تین و‬ ‫مهم تری��ن گزینه خرید از ش��رکت ها باش��د‪ .‬اگر یک‬ ‫مته حفاری اس��تانداردهای الزم را نداشته باشد و در‬ ‫چاه های نفت نصب ش��ود‪ ،‬ما یک چاه نفت از دس��ت‬ ‫می دهیم‪ .‬بنا نیست ریسک کنیم و به قیمت از دست‬ ‫دادن ی��ک چاه نف��ت با ش��رکت های ایرانی همکاری‬ ‫کنی��م‪ .‬وی ب��ا بیان ای��ن موضوع ک��ه چالش هایی از‬ ‫گذش��ته گریبان تجهیزات صنعت نفت ایران را گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬سال هاس��ت صنعت نفت ایران با‬ ‫مش��کالتی در زمینه تامین قطعات روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫برخی افراد در اغاز س��اخت تجهی��زات وجوهی را در‬ ‫قالب وام دریافت کردند اما در سایر بخش ها همچون‬ ‫ساختمان س��ازی هزینه کردن��د‪ .‬عملکرد بد این گروه‬ ‫ش��اکله و بنیان تولید کنندگان داخل��ی را در معرض‬ ‫افکار نادرست قرار داده اس��ت‪ .‬این استاد دانشگاه در‬ ‫پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه خرید و فروش های‬ ‫تجهی��زات در این حوزه را چگون��ه ارزیابی می کنید‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در ح��وزه قرارداد های تجهیزات نفتی ش��اهد‬ ‫مس��ائل انحرافی و غیر قابل قبول بودیم‪ .‬انتظار داریم‬ ‫دول��ت با ایین نامه ه��ای محکم‪ ،‬نظ��ارت و کنترل بر‬ ‫کسانی که چشم بر کاالهای مرغوب داخلی می بندند‬ ‫را در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اساس تعیین کیفیت تجهیزات‬ ‫همواره به روز شوند‪ .‬برخی شرکت ها در این صنعت ‪۵‬‬ ‫یا ‪ ۶‬قلم کاال تولید می کنند اما هیچ یک استانداردهای‬ ‫الزم را ندارند‪ .‬این ش��رکت ها می توانند به جای تنوع‬ ‫بی کیفی��ت‪ ،‬تنها یک کاالی باکیفی��ت و با گواهینامه‬ ‫اس��تاندارد تولید کنند‪ .‬این امر امکان تنها در صورت‬ ‫پررنگ شدن همکاری بین تولید کنندگان‪ ،‬شرکت ها و‬ ‫دانشگاه ها امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم برقراری ارتباط بین بخشی‬ ‫وی با بی��ان این موضوع که تولید تجهیزات صنعت‬ ‫ل چند‬ ‫نفت س��ازکار ویژه ای دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور معمو ‬ ‫ش��رکت با یکدیگر جوینت و متحد می شوند تا کاالی‬ ‫خاصی را بس��ازند و در صنعت حفاری پاسخگوی نیاز‬ ‫مشتریان باشند‪ .‬این تولیدات در ارتباطات پیچیده ای‬ ‫ساخته می شود و استانداردهای جهانی را دارد‪ .‬ما نیز‬ ‫اگر می خواهیم در این زمینه حرفی برای گفتن داشته‬ ‫باشیم باید با الگو قرار دادن این شیوه تولید‪ ،‬تجهیزات‬ ‫نفت��ی را استانداردس��ازی کنیم‪ .‬ش��رکت های ایرانی‬ ‫ظرفیت بس��یاری در اکتش��اف و حفاری دارند و جزو‬ ‫برترین کش��ورهای اوپک و منطقه در تولید تجهیزات‬ ‫صنعت نفت هس��تند‪ .‬مجموعه دولت در قالب وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬نیرو و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید تالش کنند‬ ‫ارتباط بین تولیدکنندگان‪ ،‬ش��رکت ها‪ ،‬دانش��گاه های‬ ‫داخل��ی و بین الملل��ی در زمینه فناوری برقرار ش��ود؛‬ ‫ب��ه این ش��کل که دانش تولید از س��وی دانش��گاه و‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان در اختی��ار تولید کنندگان‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬اگر این فناوری در کش��ور وجود ندارد در‬ ‫ارتب��اط با ش��رکت های بین المللی این فن��اوری را به‬ ‫تولیدکنندگان برسانند و در نهایت‪ ،‬تولیدی باکیفیت‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫تجهیزات صنعت نفت به عن��وان یکی از مهم ترین‬ ‫مرادی درب��اره کیفیت تجهی��زات صنعت نفت نیز‬ ‫ش��اخص های صنایع باالدس��تی‪ ،‬از اهمی��ت ویژه ای‬ ‫اف��زود‪ :‬تعیین کیفیت محصوالت صنعت نفت موضوع‬ ‫برخوردار است‪ .‬کوچک ترین اشکال در یکی از قطعات‬ ‫بس��یار پیچیده ای اس��ت و هر کدام از ش��اخه ها نیاز‬ ‫نصب ش��ده س��رچاهی می تواند به از دست دادن یک‬ ‫استانداردهای فنی خاص خود را دارد‪ .‬برای مثال‪ ،‬در‬ ‫چاه نفت منجر شود‪.‬‬ ‫صنعت س��اخت مته های حفاری نی��از به دانش به روز‬ ‫شرکت های اس��تخراج نفت و گاز برای انتخاب این‬ ‫داریم‪ .‬در این بخش تنه��ا در حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫تجهیزات وسواس بس��یاری به خرج می دهند چراکه‬ ‫توانسته ایم به خودکفایی برس��یم‪ .‬در دنیا کشورهای‬ ‫اس��تحصال نفت فرایندی نفس��گیر و پیچیده است و‬ ‫پیش��رو همچون امریکا که علم ساخت این تجهیزات‬ ‫تجهیزات بخش اصلی بهره برداری از میدان های نفت‬ ‫در دستان انهاست‪ ،‬می توانند عیار کیفیت را مشخص‬ ‫و گاز به شمار می رود‪ .‬این بخش باید از استانداردهای‬ ‫کنن��د‪ .‬این کش��ور اس��تانداردی به ن��ام «ای پی ای»‬ ‫تعریف شده برخوردار باشد‪ .‬سازکار خاصی برای تولید‬ ‫تعری��ف کرده اس��ت‪ ،‬تجهیزاتی ک��ه مولفه های مورد‬ ‫این تجهیزات در دنیا رقم خورده اس��ت‪ .‬دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫نظر این اس��تاندارد را داشته باش��ند‪ ،‬گواهی دریافت‬ ‫شرکت های دانش بنیان و غول های نفتی‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین‪ ،‬باید در نظر داش��ت‬ ‫در یک ارتباط چند سویه این تجهیزات‬ ‫کیفیت مورد نظر این اس��تاندارد بسیار‬ ‫را انتخاب می کنند‪ .‬به دلیل اهمیت این‬ ‫باالس��ت‪ .‬گواهینامه های دیگری نیز در‬ ‫بخش یکی از سیاست هایی که کشورهای‬ ‫س��طح اتحادیه اروپا وج��ود دارد که از‬ ‫نفتی در پی��ش می گیرند‪ ،‬محروم کردن‬ ‫نمون��ه امریکایی پایین تر اس��ت‪ .‬با این‬ ‫کش��ورها از دس��تیابی ب��ه تجهی��زات‬ ‫حال‪ ،‬اس��تانداردهای اروپایی نیز اعتبار‬ ‫است‪.‬‬ ‫بس��یار باالیی دارند‪ .‬ش��رکت ها کیفیت‬ ‫حسن مرادی‬ ‫ای��ن موض��وع را امری��کا به تازگی در‬ ‫محصوالت تولید ش��ده خود را بر اساس‬ ‫باید استانداردهایی‬ ‫دس��تور کار ق��رار داده و تالش می کند‬ ‫این استاندارد محک می زنند‪ .‬محصوالت‬ ‫ایرانی نی��ز باید بتوانند این گواهینامه ها در همکاری با دانشگاه ش��رکت های ب��زرگ نفتی و ای��ران را از‬ ‫را دریاف��ت کن��د‪ .‬وی درب��اره ش��یوه و تعریف شود و کاالهایی با هم��کاری ب��ا یکدیگر مح��روم کند‪ .‬در‬ ‫کیفیت باال تولید‬ ‫اس��تانداردهای س��اخت تجهیزات مورد و بر اساس استانداردها کنار ایج��اد س��ازکاری ب��رای مقابله با‬ ‫منفعت طلبی ها لزوم ایجاد استانداردهای‬ ‫نی��از صنعت نفت در ای��ران توضیح داد‪:‬‬ ‫همواره به روز‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مش��خصی برای تعیین کیفیت تولیدات‬ ‫بی��ن دول��ت و دانش��گاه هم��کاری ‪۳۰‬‬ ‫برخی شرکت ها‬ ‫داخلی به چشم می خورد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫ساله ای در تجهیزات صنعت نفت وجود‬ ‫دار د اما اس��تاندارد خاصی تعریف نشده در این صنعت ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬قلم ادامه راه برای ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫کاال تولید می کنند‬ ‫ است‪ .‬باید اس��تانداردهایی در همکاری اما هیچ یک استانداردهای داخل��ی با دس��تیابی به اس��تانداردها و‬ ‫ارتباط بی��ن دولتی ه��ا‪ ،‬دانش بنیان ها و‬ ‫با دانش��گاه تعریف ش��ود و کاالهایی با‬ ‫الزم را ندارند‬ ‫تولیدکنندگان امکان پذیر است‪.‬‬ ‫کیفیت باال تولید و بر اساس استانداردها‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪ 11 1397‬صفر ‪ 21 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 509‬پیاپی ‪2482‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش تولید سیب زمینی‬ ‫با شبکه ابیاری میکرو‬ ‫عباس کشاورز‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫‪ ۸‬محصول را در برنامه‬ ‫اقتصاد مقاومتی به منظور‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬کاهش‬ ‫واردات و خوداتکایی‬ ‫کشور قرار داده است‪.‬‬ ‫یکی از این محصوالت‬ ‫دانه روغنی کلزا با هدف‬ ‫تولید روغن برای مصرف‬ ‫خوراکی و تولید کنجاله‬ ‫برای تولید شیر و گوشت‬ ‫است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از فراز و نشیب تولید دانه های روغنی نشان داد‬ ‫خودکفایی در تولید روغن به شرط کشت کلزا‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دانه ه��ای روغنی از جمله محص��والت با ارزش بخش‬ ‫کش��اورزی به ش��مار می رود و به دلی��ل کاربردهای‬ ‫فراوان در تغذیه انس��ان و کنجال��ه ان در تغذیه دام‬ ‫و طیور و مصارف گوناگون صنعتی‪ ،‬از جایگاه ویژه ای‬ ‫در بی��ن محصوالت کش��اورزی برخوردارند به طوری‬ ‫ک��ه صنعت روغن نباتی بر پایه تولید دانه های روغنی‬ ‫اس��توار اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که بخش زیادی‬ ‫از این محصول اس��تراتژیک از طری��ق واردات تامین‬ ‫می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬کارشناسان معتقدند بی توجهی‬ ‫ب��ه بازرگانی محصول کلزا و حمایت نش��دن به موقع‬ ‫کش��ت این محصول اس��تراتژیک‪ ،‬رون��د تولید ان را‬ ‫با فراز و نش��یب های زیادی روبه رو کرد‪ .‬گلس��تان و‬ ‫مازندران به عنوان اس��تان های مه��م تولید دانه های‬ ‫روغنی کلزا در کشور معروف است و مسئوالن وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی معتقدند که کش��ت کلزا به عنوان‬ ‫کش��ت دوم باید در زمین های ش��الیزاری استان های‬ ‫ش��مالی گس��ترش یابد‪ .‬بر اس��اس برنامه س��ازمان‬ ‫جهاد کش��اورزی مازندران‪ ،‬کش��ت دانه روغنی کلزا‬ ‫با ‪ ۳۰‬هزار هکتار محور توس��عه کش��ت پاییزه استان‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬کش��اورزان مازندران سال گذشته‬ ‫‪ ۳۱‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬ت��ن کل��زا ب��ه ارزش ‪ ۸۶۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال تحویل مراکز خری��د داده اند‪ .‬مازن��دران ‪۲۳۰‬‬ ‫ه��زار هکتار اراضی ش��الیزاری دارد که با انجام طرح‬ ‫تسطیح و یکپارچه س��ازی و توجه به برداشت زودتر‪،‬‬ ‫دانه روغنی کلزا می تواند به عنوان کشت دوم مد نظر‬ ‫قرار گیرد‪ .‬س��االنه حدو د یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن‬ ‫روغن نباتی در کش��ور نیاز اس��ت که یک میلیون تن‬ ‫ان از طری��ق واردات روغن خام و ح��دود ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن بقیه از طریق واردات دانه های روغنی به کش��ور‬ ‫تامین می ش��ود‪ .‬کارشناس��ان معتقدند برای توسعه‬ ‫کشت دانه روغنی باید اطمینان تولید کننده از فراهم‬ ‫ش��دن ش��رایط خریدار محصول و فروش ان به نرخ‬ ‫مناس��ب وجود داشته باشد که متاسفانه در سال های‬ ‫گذشته کش��اورزان در مقاطعی از زمان امکان فروش‬ ‫محصول شان با نرخ مناسب را نیافته اند‪ .‬در این میان‬ ‫برخی کش��اورزان هم از نبود صرف��ه اقتصادی تولید‬ ‫دانه های روغنی گالیه های دارند و همخوانی نداشتن‬ ‫نرخ تمام ش��ده نس��بت به هزینه های تولی��د را دلیل‬ ‫اصل��ی کاهش تولید دانه های روغنی نس��بت به دهه‬ ‫‪ ۸۰‬می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی تولید ‪ ۶۰۰‬هزار تن کلزا‬ ‫تا ‪ ۳۳۰‬هزار هکتار برسد‪ .‬مشاور مجری طرح دانه های‬ ‫روغنی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در ‪ ۳‬سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۳‬هزار دستگاه ماش��ین االت با یارانه حدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی در اختیار کش��اورزان قرار گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی‪ ،‬پرداخت‬ ‫به موقع مطالبات کشاورزان‪ ،‬تخصیص تسهیالت بدون‬ ‫بهره و یارانه ای برای تهیه نهاده های کشاورزی به ویژه‬ ‫بذر و علف کش و همچنین توجه به کشت مکانیزه از‬ ‫جمله بس��ته های حمایتی بوده است که به کلزاکاران‬ ‫ارائه شد‪ .‬ش��کاری گفت‪ :‬افزایش نرخ خرید تضمینی‬ ‫کلزا متناس��ب با هزینه تولید در دس��تور کار وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی قرار دارد تا انگیزه کش��اورزان برای‬ ‫کشت بیش��تر ش��ود‪ .‬مش��اور مجری طرح دانه های‬ ‫روغنی وزارت جهاد کش��اورزی از استان های گلستان‬ ‫و مازندران به عنوان اس��تان های مهم تولید دانه های‬ ‫روغنی کلزا نام برد و بیان کرد‪ :‬کش��ت کلزا به عنوان‬ ‫کش��ت دوم باید در زمین های ش��الیزاری استان های‬ ‫شمالی گسترش یابد‪.‬‬ ‫شاپور شکاری‪ ،‬مشاور مجری طرح دانه های روغنی‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینکه ساالنه حدود ‪۴‬‬ ‫میلی��ارد دالر ارز برای واردات دانه های روغنی‪ ،‬روغن‬ ‫و کنجاله صرف می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال هدف تولید‬ ‫کلزا در کش��ور ‪ ۶۰۰‬هزار تن است که نسبت به سال‬ ‫گذشته حدود ‪ ۲‬برابر افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عموم��ی وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬ش��کاری در‬ ‫گردهمایی کش��ت پاییزه مازندران ب��ا محوریت دانه‬ ‫روغنی کلزا‪ ،‬نیاز ساالنه کشور به روغن را یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هزار تن اعالم کرد و افزود‪ :‬سال گذشته ‪۳۴۰‬‬ ‫هزار تن دانه روغنی کلزا در کشور تولید شده است‪.‬‬ ‫� وعده ای برای ‪ ۵‬سال بعد‬ ‫مش��اور مجری طرح دانه ه��ای روغنی وزارت جهاد‬ ‫چرخه صنعت روغن نباتی بر وجود دانه های روغنی‬ ‫کشاورزی سرانه مصرف روغن در کشور را ‪ ۷‬کیلوگرم‬ ‫اس��توار اس��ت‪ .‬تغییرات تولید دانه های‬ ‫بیشتر نسبت به متوسط دنیا اعالم کرد و‬ ‫روغن��ی در ی��ک دوره ‪ ۴۰‬س��اله ک��ه‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬سرانه مصرف روغن‬ ‫صنایع روغن کش��ی از تولیدات دانه های‬ ‫در کشور ‪ ۲۰‬کیلو گرم است‪ .‬شکاری با‬ ‫روغنی کش��ور بهره مند ش��ده اند‪ ،‬نشان‬ ‫بیان اینکه طرح توس��عه کشت دانه های‬ ‫می ده��د که در اغاز فق��ط از پنبه دانه و‬ ‫روغنی کش��ور از س��ال ‪ ۷۸‬اغاز ش��ده‬ ‫سپس از دو دانه سویا و افتابگردان و در‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بی توجهی به بازرگانی‬ ‫پایان دهه ‪ ۷۰‬از س��ایر محصوالت مانند‬ ‫محصول کلزا و حمایت نش��دن به موقع‬ ‫شاپور شکاری‬ ‫گلرنگ و کلزا اس��تفاده شده است‪ .‬سایر‬ ‫کش��ت این محصول اس��تراتژیک‪ ،‬روند‬ ‫تولید ان را با فراز و نش��یب های زیادی اعالم به موقع نرخ خرید منابع مانن��د کنجد به طور محدودی در‬ ‫روبه رو کرد‪ .‬مشاور مجری طرح دانه های تضمینی‪ ،‬پرداخت به موقع صنایع روغن کش��ی مورد اس��تفاده قرار‬ ‫مطالبات کشاورزان‪،‬‬ ‫می گیرد‪ .‬با اجرای سیاس��ت خودکفایی‬ ‫روغن��ی وزارت جهاد کش��اورزی با بیان‬ ‫تخصیص تسهیالت بدون‬ ‫در تولی��د دانه های روغنی‪ ،‬کش��ت دانه‬ ‫اینک��ه دولت تدبیر و امید با بس��ته های‬ ‫بهره و یارانه ای برای‬ ‫حمایتی ویژه توانس��ته س��ال گذش��ته تهیه نهاده های کشاورزی روغن��ی ک��ه عمده ترین ان کلزا اس��ت‪،‬‬ ‫رکورد سطح کشت کلزا را افزایش دهد‪ ،‬به ویژه بذر و علف کش و گس��ترش پیدا کرده و ب��ه نرخ تضمینی‬ ‫ادامه داد‪ :‬سال زراعی گذشته ‪۱۷۴‬هزار همچنین توجه به کشت از کشاورزان خریداری می شود‪ .‬با وجود‬ ‫مکانیزه از جمله‬ ‫این‪ ،‬حدود ‪ ۸۵‬درصد نیاز کش��ور به دانه‬ ‫هکتار از زمین های کشور زیر کشت کلزا‬ ‫بسته های حمایتی بوده‬ ‫روغن��ی به صورت دانه ی��ا روغن خام از‬ ‫اساس‬ ‫رفته است‪ .‬شکاری تصریح کرد‪ :‬بر‬ ‫است که به کلزاکاران‬ ‫طریق واردات تامی��ن و در کارخانه های‬ ‫برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای سال‬ ‫ارائه شد‬ ‫روغن کش��ی و فراوری روغ��ن تبدیل به‬ ‫زراعی جاری س��طح زیر کشت کلزا باید‬ ‫روغن خوراکی می شود‪ .‬عباس کشاورز ‪ ،‬معاون زراعت‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی از برنامه ری��زی برای تولید ‪۶۵‬‬ ‫درصد نیاز کش��ور به روغن در ‪ ۵‬سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬کش��اورز در جمع خبرنگاران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬وزارت جهاد کش��اورزی ‪ ۸‬محصول را در برنامه‬ ‫اقتص��اد مقاومتی به منظ��ور افزای��ش تولید‪ ،‬کاهش‬ ‫واردات و خوداتکایی کش��ور قرار داده اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫کش��اورز‪ ،‬یکی از این محصوالت دان��ه روغنی کلزا با‬ ‫ه��دف تولی��د روغن ب��رای مصرف خوراک��ی و تولید‬ ‫کنجاله برای تولید شیر و گوشت است‪ .‬معاون زراعت‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی تاکید کرد‪ :‬در گذشته وضعیت‬ ‫ت اما درنظر‬ ‫تولید مناسب نبود و هنوز هم مناسب نیس ‬ ‫داریم بتوانیم در طول ‪ ۵‬س��ال این��ده ‪ ۶۵‬درصد نیاز‬ ‫کش��ور به روغن را در داخل تولید کنیم‪ .‬کشاورز ادامه‬ ‫داد‪ :‬دو س��ال گذش��ته تولید کلزا از ‪ ۱۸۰‬هزار تن به‬ ‫‪ ۳۸۰‬هزار تن رس��یده و خود اتکایی از ‪ ۶‬به ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫رس��یده است‪ .‬اگرچه این درصد کم بود اما افزایش دو‬ ‫برابری را نشان می دهد‪ .‬این برنامه در سال جاری نیز‬ ‫ادام��ه دارد و ‪ ۷۵۰‬تن بذر کلزای زمس��تانه و بیش از‬ ‫یک هزار تن بذر کلزای بهاره توزیع ش��ده و پیش بینی‬ ‫ما این اس��ت که سطح زیر کشت این محصول امسال‬ ‫به ب��االی ‪ ۳۳۰‬هزار هکتار با ه��دف تولید ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تن برس��د‪ .‬وی به اهمیت افزایش عملکرد اشاره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬عالوه بر افزایش تولید‪ ،‬تمرک��ز ما بر ارتقای‬ ‫عملکرد اس��ت ب ه طوری که در طول دو سال گذشته‬ ‫افزایش عملکرد تولید کلزا در هکتار از ‪ ۱۶۰۰‬کیلوگرم‬ ‫به ‪ ۱۹۰۰‬کیلوگرم رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫حمایت از تولید داخل��ی دانه روغنی می تواند از دو‬ ‫جهت نفع داش��ته باش��د ؛ نخس��ت مربوط به کنجاله‬ ‫می ش��ود که جزو خوراک دام و طیور اس��ت و دومی‬ ‫مربوط به تولید روغن خامی اس��ت که در کشور مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد و همیشه صنعت روغن نباتی‬ ‫اماده جذب ان اس��ت‪ .‬سیاس��ت های دولت در بحث‬ ‫کش��ت دانه های روغنی باید پررنگ تر شود‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫این انتظار وجود دارد که به دلیل وابس��تگی ش��دید‬ ‫ب��ه خارج‪ ،‬در زمینه تامی��ن ارز مورد نیاز حمایت های‬ ‫ویژه تری از این صنعت ش��ود تا زنجی��ره تولید دچار‬ ‫نقصان نشود‪.‬‬ ‫برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشت علوفه‬ ‫معاون وزیر جهاد کش��اورزی گف��ت‪ :‬به دنبال این‬ ‫هس��تیم تا زراعت دیم ترکیب داش��ته باشد‪ ۳۰ ،‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د غ�لات بماند برای ما کافی اس��ت و باید‬ ‫کشاورزان را به کاشت علوفه ترغیب کنیم‪.‬‬ ‫عباس کش��اورز در کمیته مش��ورتی پروژه ارتقای‬ ‫امنیت غذایی ایران‪ ،‬با بیان اینکه کش��ت دیم رقیب‬ ‫زراعت ابی نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید لرستان بتواند از‬ ‫ظرفیت های خود برای افزایش زراعت ابی اس��تفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬کش��اورز ادامه داد‪ :‬در چندین‬ ‫استان (لرس��تان‪ ،‬کردس��تان‪ ،‬ایالم‪ ،‬کرمانش��اه و‪)...‬‬ ‫وابس��تگی م��ردم به کش��اورزی دیم اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که فن��اوری برای پای��داری دیم نداریم‬ ‫و متاس��فانه دیم کارهای کشور جزو اسیب پذیرترین‬ ‫طبقات کشوری است‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کش��اورزی با بی��ان اینکه انچه‬ ‫در تحقیق��ات عرضه می کنیم حاصل ایس��تگاه های‬ ‫ماس��ت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬طرح «ایکاردا» نش��ان داد که‬ ‫دستاوردهای حاصل از این تحقیق‪ ،‬سازگاری محلی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫کش��اورز با بیان اینکه توس��عه را فعاالن اقتصادی‬ ‫ایجاد می کنن��د نه دولت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬باید کمک‬ ‫کنیم کش��اورزان درامدش��ان را پس ان��داز کنند تا‬ ‫بتوانن��د کاال‪ ،‬نه��اده و تجهیزات بهت��ری بخرند و از‬ ‫س��موم خوب اس��تفاده کنند‪ ،‬اگر چنین اتفاقی رخ‬ ‫دهد به طور قطع کشاورزی به توسعه می رسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متاسفانه خاک های ما در جریان‬ ‫فرس��ایش قرار گرفتند‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬خاک از‬ ‫لح��اظ پای��داری اقتص��ادی اهمیت��ش از اب کمتر‬ ‫نیست‪ ،‬اراضی دیم به علت شیب و خالی شدن زمین‬ ‫دچار فرسایش خاکی شدند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت‪ :‬دی��م تنها‬ ‫به کش��ت گندم یا جو منجر ش��ده و تنوع انچنانی‬ ‫نداش��ته ایم‪ ،‬افزود‪ :‬تنوع محصوالت از نظر ریس��ک‬ ‫بسیار مهم است؛ زمانی یک محصول کشت می شود‬ ‫در صورت خوب نبودن بازار کشاورز متضرر می شود‬ ‫اما اگر تنوع باشد کشاورز کمتر متضرر خواهد شد‪.‬‬ ‫کش��اورز بی��ان ک��رد‪ :‬در زراعت اب��ی و دیم اصل‬ ‫اس��تفاده از اب سبز اس��ت که متاسفانه سال زراعی‬ ‫‪ ۹۵- ۹۶‬ب��رای برخ��ی مناطق کش��ور فاجعه بار بود؛‬ ‫ب��ه گونه ای که در یک منطق��ه فقط ‪ ۳۰۰‬تن گندم‬ ‫برداش��ت ش��د اما در اس��تان های ازمایش��ی طرح‬ ‫«ایکاردا» بیش از ‪ ۱۲۰۰‬تن گندم برداشت شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در کش��ت دی��م ب��ا چن��د‬ ‫محصول (غ�لات‪ ،‬حبوب��ات و گیاه��ان علوف��ه ای)‬ ‫دیده ش��ود‪ ،‬توصیه کرد‪ :‬پیش��نهاد می ش��ود هر جا‬ ‫محص��والت علوف��ه ای کاش��تید مخل��وط بکارید تا‬ ‫کیفیت محصول تان باال برود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی با بی��ان اینکه باید‬ ‫محصوالت در پاییز و به صورت مستقیم کاشته شود‬ ‫که انجام این مهم نیازمند دستگاهی هوشمند‪ ،‬دقیق‬ ‫و کاراس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬حاصلخیز کردن خاک بدون‬ ‫شخم زدن نسخه نجات دیم کشور است‪ .‬پایداری از‬ ‫هر تولید مقطعی پراهمیت تر اس��ت‪ ،‬کشاورزی دیم‬ ‫کشور ظرفیت های ناشناخته زیادی دارد که می تواند‬ ‫ب��ه غالت‪ ،‬علوف��ه و روغ��ن کمک کن��د و می تواند‬ ‫خ��اک را پایدار کند و س��بب ایجاد درامد مس��تمر‬ ‫اطمینان بخش برای کشاورز شود‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به اینکه کشاورزی با دامداری‬ ‫عجین اس��ت و کش��اورزی ما کوهستانی است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬هر کاری می کنیم باید توجه به دام نیز داش��ته‬ ‫باش��یم؛ اصول جدید را برای دیم در طول دو س��ال‬ ‫انجام دادیم‪ ،‬اصول بر مبنای استفاده از بیشترین حد‬ ‫اب باران و به کاهش رساندن فرسایش خاک است‪.‬‬ ‫مدی��رکل محص��والت علوف��ه ای و جالی��ز وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی‪ ،‬سیاس��ت گذاری این وزارتخانه را افزایش‬ ‫تولید محصوالت کش��اورزی با حفظ منابع زیست محیطی‬ ‫از جمله اب اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایانا‪ ،‬حس��ین اصغری در نشست بررسی کشت‬ ‫س��یب زمینی اظهار کرد‪ :‬زمانی تولید سیب زمینی به صرفه‬ ‫اس��ت که با اب کمتر بیش��ترین می��زان محصول در واحد‬ ‫سطح را بتوانیم تولید کنیم‪.‬‬ ‫اصغ��ر ی بیان کرد‪ :‬انچه باید بیش از پیش در زراعت این‬ ‫محصول مورد توجه قرار بگیرد گس��ترش شبکه های نوین‬ ‫ابیاری میکرو است‪.‬‬ ‫مدی��رکل محص��والت علوف��ه ای و جالی��ز وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی تاکید کرد‪ :‬تنوع بخشی به ارقام کشت شده‬ ‫س��یب زمینی نیز از اه��داف دیگر وزارتخانه ب��رای افزایش‬ ‫تولید این محصول است‪.‬‬ ‫راه اندازی دامداری های صنعتی‬ ‫خُرد در مناطق محروم‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت زیرمجموع��ه بنیاد مس��تضعفان با‬ ‫تاکید بر برنامه های گس��ترده این نهاد برای اش��تغالزایی و‬ ‫محرومیت زدایی در سراس��ر کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در این راستا با‬ ‫پرداخت تس��هیالت یارانه ای دامداری های صنعتی خُ رد در‬ ‫مناطق محروم راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫بنیاد مستضعفان در راستای اشتغالزایی در مناطق محروم‬ ‫ب��ا هدف محرومیت زدایی از س��ال ‪ ۹۴‬اقدام به برنامه ریزی‬ ‫برای واردات بُز نژاد مورس��یا از اسپانیا کرد‪ .‬در گام نخست‬ ‫منطقه قلعه گنج به عنوان منطقه ازمایشی انتخاب شد‪ .‬در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬تاکنون در ‪ ۳‬مرحله حدود ‪ ۵۰۰۰‬راس بز وارد‬ ‫کش��ور شده که دو مرحله ان برای منطقه محروم قلعه گنج‬ ‫کرم��ان و یک مرحله (حدود ‪ ۲۰۰۰‬راس) برای قزوین بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اظه��ارات مس��عود نیک��دل‪ ،‬مدیرعامل یکی‬ ‫از ش��رکت های وابس��ته به بنیاد مس��تضعفان‪ ،‬قرار اس��ت‬ ‫منطقه قزوین به ازمایش بخش��ی از کشور برای راه اندازی‬ ‫دامداری های صنعتی خُ رد در مناطق محروم تبدیل شود‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬نیکدل با بیان اینکه هدف بنیاد واردات‬ ‫دام س��بک اس��تفاده حداکث��ری و بهره وری در راس��تای‬ ‫اش��تغالزایی و محرومیت زدایی بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫در کش��ور ‪ ۱۵‬دامداری صنعتی خرد راه اندازی شده و ‪۱۰‬‬ ‫دام��داری دیگر در ش��رف راه اندازی هس��تند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫راه ان��دازی ‪ ۵۰‬دامداری دیگر نی��ز در مراحل مختلف قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت زیرمجموعه بنیاد مستضعفان با بیان‬ ‫اینک��ه برای راه اندازی این کس��ب و کار کوچ��ک باید بنیاد‬ ‫مس��تضعفان وام کم بهره یارانه ای برای س��اخت دامداری‪،‬‬ ‫خرید دام ها و ضمانت خرید شیر پرداخت کند‪ ،‬افزود‪ :‬یکی‬ ‫از ش��روط صدور مجوز برای ایجاد این دامداری ها داش��تن‬ ‫تحصیالت عالی متقاضیان است‪.‬‬ ‫نیک��دل همچنین ب��ا بیان اینکه ب��رای راه اندازی منطقه‬ ‫ازمایش��ی دام��داری صنعتی خ��رد در قزوی��ن حدود ‪۲۴‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬از این مبلغ حدود‬ ‫‪ ۱۱‬میلی��ارد تومان برای خرید دام و ‪ ۷‬میلیارد تومان برای‬ ‫س��اختمان و تاسیسات و ‪ ۶‬میلیارد تومان برای تجهیزات و‬ ‫ماشین االت هزینه شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت زیرمجموعه بنیاد مستضعفان با اعالم‬ ‫اینکه حدود ‪ ۱۰۰۰‬هکتار اراضی را در اختیار داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از پرژه های ما پرورش بز مورسیای اسپانیایی است که‬ ‫سن انها در زمان ورود ‪ ۵‬تا ‪ ۹‬ماه بوده است‪ .‬سن بلوغ این‬ ‫بزها ‪ ۷‬ماهگی است که انتظار داریم تا ‪ ۵‬ماه دیگر نخستین‬ ‫زایش ها و تولید شیر انجام شود‪.‬‬ ‫نیکدل با بیان اینکه شیر بزها روزانه ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳.۵‬کیلوگرم‬ ‫اس��ت که چربی ان ‪ ۵.۶‬تا ‪ ۵.۸‬درصد است‪ ،‬گفت‪ :‬این شیر‬ ‫برای افرادی که الرژی دارند‪ ،‬نوزدان و افراد مس��ن بهترین‬ ‫کیفی��ت را دارد‪ ۸۰ .‬درصد غذای این افراد ش��یر بز اس��ت‬ ‫ک��ه ارزان ترین م��اده غذایی اس��ت و مهم ترین هدف بنیاد‬ ‫مستضعفان برای ورود به این پروژه محرومیت زدایی است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول بنیاد مس��تضعفان با اش��اره به اینکه‬ ‫ظرفیت کل بزداری ‪ ۵۰۰۰‬راس اس��ت که ‪ ۳۰۰۰‬ش��یری‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدواریم سال اینده به این ظرفیت‬ ‫برس��یم و فروش بزها را ش��روع کنیم‪ .‬ب��ا توجه به کیفیت‬ ‫بسیار باالی شیر بز مورسیا می تواند جایگزین مناسبی برای‬ ‫شیر مادر و شیرخشک شود‪.‬‬ ‫نیکدل با بیان اینکه قیمت این بزها حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تومان است‪ ،‬افزود‪ :‬فروش شیر به کارخانجات لبنی یکی از‬ ‫دغدغه های ماست‪.‬‬ ‫از انج��ا که می خواهیم تابع کارخانجات لبنی نباش��یم‪،‬‬ ‫پیشنهاد داده ایم کارخانه ای لبنی با ظرفیت ‪ ۱۰‬تن در روز‬ ‫راه اندازی شود‪.‬‬ ‫این کارخانه باید بسیار مدرن باشد که بتواند تولید انواع‬ ‫و اقس��ام فراورده های ش��یری از جمله انواع پنیر را داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این پیش��نهاد به س��تاد بنیاد ارائه‬ ‫ش��ده که در حال بررسی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یک متقاضی‬ ‫ب��رای راه اندازی دامداری های صنعتی خرد‪ ۱۵ ،‬تا ‪ ۲۰‬راس‬ ‫بز مورد نیاز است که حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬میلیون تومان هزینه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 509‬پیاپی ‪2482‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫همراهی با تولید‬ ‫در زمستان اقتصادی‬ ‫صاحبان صنایع کوچک در شرایط‬ ‫کنونی با مش��کالت مال��ی روبه رو‬ ‫هس��تند که نیاز است تا بانک ها در‬ ‫این ش��رایط با صنعتگران همراهی‬ ‫کنن��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬ب��ا رایزنی های‬ ‫انجام ش��ده ق��رار ش��د واحدهایی‬ ‫ک��ه زی��ر ‪ ۱۰۰‬میلیون توم��ان به‬ ‫احمد علی شهیدی‬ ‫بانک های دولتی بدهکار هستند در‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫از‬ ‫صورت پرداخت اصل بدهی خود‬ ‫شهرک های صنعتی گیالن‬ ‫سود وام معاف ش��وند‪ .‬این موضوع‬ ‫در بازگش��ت واحده��ای تولی��دی‬ ‫راکد به چرخه فعالیت نیز کمک کننده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬با تشکیل‬ ‫کمیته های پایش ابتدا مشکالت این واحدهای راکد و بدهکار بانکی‬ ‫را شناس��ایی می کنیم‪ ،‬سپس سعی می کنیم به روش های مختلف‬ ‫اگر مش��کل درون سازمانی باش��د مانند ناتوانی در پرداخت اقساط‬ ‫بانک��ی یا بدهی به نهادهای خدماتی‪ ،‬این بدهی را تقس��یط کرده‬ ‫یا برای انها تخفیف بگیریم‪ .‬اگر صاحبان این واحدهای صنعتی با‬ ‫بانک ها مش��کل دارند به طور مس��تقیم وارد می شویم یا از طریق‬ ‫کمیته رفع موانع تولید س��عی می کنیم مش��کل را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫اگر مواردی وجود داش��ته باشد از طریق سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ا ن را به دولت انتقال می دهیم‪ .‬در برخی از موارد اگر الزم‬ ‫باشد قانون اصالح شود‪ ،‬ورود می کنیم؛ مانند بخشودگی که برای‬ ‫وام های زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان بود و با پیگیری هایی که انجام شد‬ ‫واحدهایی که زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان به بانک های دولتی بدهکار‬ ‫هستند می توانند با پرداخت اصل بدهی خود از پرداخت سود وام‬ ‫معاف شوند‪ .‬در این راستا‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز تا‬ ‫حدودی همراهی کرده اند به طوری که دریافت بودجه های دولتی‪،‬‬ ‫خدمت رس��انی مناسب نهادهای خدماتی اب و بر ق و گاز‪ ،‬دریافت‬ ‫اراضی مل��ی مورد نیاز برای ش��هرک ها و نواحی صنعتی از جمله‬ ‫حمایت های نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی بوده است که در‬ ‫زمینه افزایش رونق در تولید و رفع مشکالت صنعتگران انجام شد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬صنایع کوچک و متوس��ط ام��روز در فروش جهانی با‬ ‫مشکل روبه رو هس��تند‪ .‬این بخش از صنعت در زمینه بازاریابی و‬ ‫برندس��ازی همچنان ضعف دار د که باید برای رفع ان اقدام ش��ود‪.‬‬ ‫مهم ترین مشکل صنایع کوچکی که در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫مستقر هس��تند برند سازی اس��ت که با بازاریابی در ارتباط است‪.‬‬ ‫واحدهای صنعتی که به طور عمده کوچک و متوس��ط هستند به‬ ‫ل دارای برندهای شناخته ش��ده نیستند‪ .‬از این رو‪ ،‬سال‬ ‫طور معمو ‬ ‫گذش��ته و امسال شهرک های صنعتی برنامه هایی در این راستا به‬ ‫اجرا دراورده اند تا تولید کنندگان بتوانند با برند س��ازی محصوالت‬ ‫باکیفیت تولید کنند که در نهایت‪ ،‬باعث اس��تقبال بیشتر مردم از‬ ‫این محصوالت می شود‪ .‬یکی از این مباحث برای عرضه محصوالت‬ ‫صنایع کوچک نیز وجود زنجیره تولیدات است‪ .‬اجرای طرح توسعه‬ ‫بو کار در این راستا راهگشای صنعتگران‬ ‫خوشه های صنعتی و کس ‬ ‫است‪ .‬در اس��تان گیالن نیز برای توسعه صنایع کوچک و متوسط‬ ‫و رونق فروش تولیدات انها در حال شناس��ایی خوشه های صنعتی‬ ‫ هس��تیم‪ .‬تا کنون خوش��ه زیتون‪ ،‬برنج و کلوچه شناس��ایی شده و‬ ‫مطالعه خوش��ه صنعتی ش��یالت نیز درحال انجام است‪ .‬در طرح‬ ‫توسعه خوش��ه های صنعتی یک زنجیره از تولید تشکیل می شود‬ ‫ک��ه می توانند از اغاز ت��ا پایان تولید یک محصول تا رس��یدن به‬ ‫بازار را شناس��ایی کرده و چالش ها و فرصت های پیش روی انها را‬ ‫بررسی کنند‪ .‬با توجه به اینکه در سال «حمایت از کاالی ایرانی»‬ ‫قرار داریم‪ ،‬ضرورت دارد به تولیدات واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی بیشتر از گذشته توجه شود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫باید این تولیدات در بازارهای داخلی و خارجی شناس��انده ش��ود‬ ‫تا مصرف کنندگان از تولیدات داخلی اطالع کافی داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬برای انکه محصوالت تولید شده در شهرک های صنعتی‬ ‫را در داخل و خارج از کشور بشناسانیم ‪ ۵۰‬درصد از هزینه برپایی‬ ‫نمایشگاه را به واحد صنعتی شرکت کننده در نمایشگاه می پردازیم‬ ‫به ش��رطی که تش��خیص داده ش��ود این تور و نمایشگاه مناسب‬ ‫حضور این واحد صنعتی تولیدی است‪ .‬سعی می کنیم که اگر خود‬ ‫شرکت نیاز به خرید محصولی دارد از تولیدات همین شهرک های‬ ‫صنعتی تامین شود‪.‬‬ ‫با اصالح ضوابط استقرار واحدهای صنعتی بر مبنای محافظت از محیط زیست مقرر شد‬ ‫گذر از هفت خوان جانمایی صنایع کوچک در شهرک ها‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫استقرار واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی‬ ‫بای��د ابتدا به تایید س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫رس��یده باش��د تا روابط همجواری ب��ا مکان یابی ان‬ ‫رعایت شود‪ .‬اما اجرایی نشدن طرح امایش سرزمین‬ ‫از مواردی اس��ت ک��ه مدیریت یکپارچ��ه واحدهای‬ ‫صنعت��ی را تحت تاثی��ر ق��رار داده در صورتی که در‬ ‫مواق��ع بح��ران‪ ،‬مدیریت واحدهای صنعتی مس��تقر‬ ‫در ش��هرک ها به ص��ورت یکپارچ��ه انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫اکنون تغیی��ر کاربری زمین ها در خ��ارج از محوطه‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی رواج یافته و یک��ی از دالیل‬ ‫ان مکان یابی نامناس��ب شهرک ها یا نبود زیرساخت‬ ‫مناسب برای استقرار صنایع است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬مجموع مق��ررات و ضوابط‬ ‫اس��تقرار واحدهای تولیدی‪ ،‬صنعتی و معدنی تدوین‬ ‫و از س��وی رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست به‬ ‫اداره ه��ای کل اس��تان ها ب��رای اجرا ابالغ ش��د‪ .‬این‬ ‫اصالحیه با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫و ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی انجام ش��د‪ .‬از این‬ ‫صنعت فقط در ش��هرک های صنعتی تخصصی مجاز‬ ‫رو‪ ،‬تلفی��ق و کاهش عنوان ه��ای گروه های صنعتی‬ ‫است؛ مانند شهرک صنعتی چرمشهر‪.‬‬ ‫طبقه بندی ش��ده در ضوابط قبلی با توجه به ماهیت‬ ‫‹ ‹تاکید بر هوای پاک‬ ‫فراین��د تولی��د‪ ،‬رعای��ت طبقه بن��دی ‪ ۷‬رده ضوابط‬ ‫حمید جاللوندی‪ ،‬مدیر کل ارزیابی زیست محیطی‬ ‫قبلی به دلیل س��هولت و اشنایی قبلی اداره های کل‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با اش��اره به اصالح‬ ‫محیط زیست‪ ،‬بازبینی فعالیت های طبقه بندی شده در‬ ‫ضوابط استقرار صنایع گفت‪ :‬در ماده ‪ ۱۱‬قانون هوای‬ ‫رده ه��ای ضوابط و اصالح مراتب در دس��تور کار قرار‬ ‫پاک امده اس��ت که هرگونه س��اخت‪ ،‬توسعه‪ ،‬تغییر‬ ‫گرف��ت و بعد از ‪ ۶‬ماه کار کارشناس��انه به س��رانجام‬ ‫خ��ط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی‪ ،‬صنعتی‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫و معدن��ی مس��تلزم رعایت مقررات ابالغی از س��وی‬ ‫مصطف��ی امره‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫سازمان است‪.‬‬ ‫صنعتی اس��تان مرک��زی در این باره به «گس��ترش‬ ‫وی در تشریح اصالح ضوابط استقرار صنایع گفت‪:‬‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬چگونگی اس��تقرار واحدهای صنعتی‬ ‫تدوین مجموعه مقررات و ضوابط اس��تقرار واحدهای‬ ‫به تفکی��ک نوع فعالیت و رش��ته صنع��ت به لحاظ‬ ‫تولی��دی‪ ،‬صنعت��ی و معدنی با توجه ب��ه ضرورت و‬ ‫میزان االیندگی زیس��ت محیطی در زم��ان دریافت‬ ‫اهمیت بازنگری ان از جمله ایجاد فرصت مناس��بی‬ ‫مجوز س��اخت شهرک صنعتی مشخص می شود‪ .‬این‬ ‫برای بررس��ی چالش ها و مش��کالت اجرایی ضوابط‬ ‫رده بندی در سال ‪ ۹۰‬به تصویب هیات وزیران رسیده‬ ‫در استان های مختلف کش��ور‪ ،‬اصالح و شفاف سازی‬ ‫است‪ .‬همچنین‪ ،‬منطقه بندی شهرک های صنعتی نیز‬ ‫تعاری��ف مح��دوده‪ ،‬حریم‪ ،‬رده ها و‪ ...‬بررس��ی ش��د‪.‬‬ ‫بنا بر این رده بندی در جدولی مش��خص شده‪ ،‬انجام‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬تعدی��ل فواص��ل بازدارن��ده مطاب��ق با‬ ‫می شود‪ .‬ضوابط همجواری و مکان یابی برای استقرار‬ ‫محدودیت های توپوگرافی و اقلیمی استان های کشور‬ ‫واحدهای صنعتی نیز در جدول اس��تقرار بر اس��اس‬ ‫امکان مش��خص کردن واحدهایی که امکان استقرار‬ ‫‪ ۷‬رده االیندگ��ی زیس��ت محیطی واحدهای صنعتی‬ ‫در شهرک های صنعتی دارند و مواردی که این امکان‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫را ندارند در این مجموعه ارائه شد‪.‬‬ ‫ام��ره تصریح کرد‪ :‬تا زمانی که نقش��ه ناحیه بندی‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از پایگاه‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی به تایی��د س��ازمان حفاظت‬ ‫اطالع رس��انی س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت نرسد و براس��اس مصوبه هیات وزیران‬ ‫جاللوندی ادامه داد‪ :‬با هماهنگی شرکت شهرک های‬ ‫ت‬ ‫نباشد اس��تقرار واحدهای صنعتی امکان پذیر نیس ‬ ‫صنعتی‪ ،‬تلفیق و کاهش عنوان های گروه های صنعتی‬ ‫ی که شرکت ش��هرک های صنعتی اختیاری‬ ‫به طور ‬ ‫طبقه بندی ش��ده در ضوابط قبلی با توجه به ماهیت‬ ‫در ضابط��ه اس��تقرار واحده��ای صنعتی ن��دارد‪ .‬در‬ ‫فرایند تولید‪ ،‬رعایت طبقه بندی ‪ ۷‬رده ضوابط قبلی‬ ‫واق��ع‪ ،‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫به دلیل سهولت و اشنایی قبلی اداره های‬ ‫ب��ه دریافت کنندگان مجوز س��اخت از‬ ‫کل محیط زیس��ت‪ ،‬بازبینی فعالیت های‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫طبقه بندی ش��ده در رده ه��ای ضوابط و‬ ‫ت می دهد و این س��رمایه گذاران‬ ‫خدما ‬ ‫اص�لاح مراتب در دس��تور کار این دفتر‬ ‫به نسبت نوع فعالیت صنعتی خود در‬ ‫قرا ر گرفت‪ .‬پس از گذش��ت حدود ‪ ۶‬ماه‬ ‫ناحیه بندی مربوط مس��تقر می ش��وند‬ ‫بررسی کارشناسی و مشارکت اداره های‬ ‫اما انتخاب زمی��ن در ناحیه بندی های‬ ‫کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان ها و‬ ‫مصطفی امره‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ب��ه اختی��ار‬ ‫نهاد ه��ای ذی رب��ط‪ ،‬مجموع��ه مقررات‬ ‫چگونگی استقرار‬ ‫سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫و ضواب��ط اس��تقرار واحده��ای تولیدی‪،‬‬ ‫واحدهای صنعتی به‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬بنابر م��اده ‪ ۴‬مصوبه‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی تدوی��ن و از س��وی‬ ‫تفکیک نوع فعالیت‬ ‫«ضوابط استقرار صنایع در شهرک های‬ ‫رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست به‬ ‫و رشته صنعت به‬ ‫صنعت��ی» هیات وزی��ران در چارچوب‬ ‫اداره های کل اس��تان ها ب��رای اجرا ابالغ‬ ‫لحاظ میزان االیندگی‬ ‫ش��هرک های صنعتی س��اخت هر نوع زیست محیطی در زمان شد‪.‬‬ ‫دریافت مجوز ساخت‬ ‫واحد صنعت��ی به ج��ز رده ‪ ۷‬بالمانع‬ ‫مدی��رکل ارزیاب��ی زیس��ت محیطی‬ ‫است‪ .‬این رده بندی به تفکیک هر نوع شهرک صنعتی مشخص س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت افزود‪:‬‬ ‫صنعت تقس��یم شده و هر نوع صنعت می شود‪ .‬این رده بندی پس از ابالغ ضواب��ط جدید به اداره های‬ ‫در سال ‪ ۹۰‬به تصویب‬ ‫نیز در ‪ ۱۴‬رده تقس��یم شده به طوری‬ ‫کل حفاظ��ت محیط زیس��ت اس��تان ها‪،‬‬ ‫هیات وزیران‬ ‫ک��ه صنایع غذای��ی خود ب��ه ‪ ۱۴‬رده‬ ‫پیشنهادها‪ ،‬انتقادها و ابهام های احتمالی‬ ‫رسیده است‬ ‫تقس��یم شده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬رده ‪۷‬‬ ‫در مس��یر اجرای��ی ک��ردن ضواب��ط از‬ ‫ای��ن اداره ها دریافت ش��د‪ .‬پس از تش��کیل جلس��ه‬ ‫ب��ا نماین��دگان تع��دادی از اداره ه��ای کل حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت اس��تان ها از جمله اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت اس��تان تهران‪ ،‬مازندران‪ ،‬خوزستان و‬ ‫بوشهر همه نظرها و پیشنهادهای مطرح شده بررسی‬ ‫ش��د‪ .‬در مرحله بعد ضواب��ط اصالحی جدید در دفتر‬ ‫ارزیاب��ی اثرات زیس��ت محیطی تدوی��ن و با امضای‬ ‫رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به اداره های‬ ‫کل محیط زیست اس��تان ها و وزارتخانه های ذی ربط‬ ‫ابالغ ش��د‪ .‬جاللوندی به مجموع��ه ای از نقاط قوت‬ ‫ضوابط تهیه ش��ده اش��اره و اظهار کرد‪ :‬شفاف سازی‬ ‫‹ ‹سنگ اندازی در استقرار‬ ‫و احصای تعاری��ف از جمله تعاریف محدوده و حریم‬ ‫برخی کارشناس��ان به رده بندی صنایع در مصوبه‬ ‫شهر و روستا‪ ،‬نواحی‪ ،‬پهنه ها و شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫هیات دول��ت اعتراض داش��ته و معتقدن��د رده بندی‬ ‫س��کونتگاه ها ‪ ،‬مراکز جمعیت��ی و‪ ،...‬کاهش و تلفیق‬ ‫صنایع در ‪ ۷‬دس��ته نیاز به بازنگری دارد‪ .‬ان طور که‬ ‫عنوان های طبقه بندی گروه های صنعتی شامل تلفیق‬ ‫کیوان گردان‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫گ��روه صنایع نف��ت و گاز با گروه صنایع ش��یمیایی‪،‬‬ ‫اس��تان همدان در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫تلفیق گروه های صنعتی فلزی‪ ،‬ماشین سازی و برق و‬ ‫اظه��ار کرد‪ ،‬گروه های صنایع که در جدول اس��تقرار‬ ‫الکترونیک‪ ،‬حذف گروه صنایع نوین به دلیل داشتن‬ ‫صنایع بر اساس میزان االیندگی قرار گرفته به دقت‬ ‫مصوبه صنایع پیشرفته و دانش بنیان‪ ،‬تعدیل فواصل‬ ‫اندازه گیری نش��ده اند و در برخی م��واردی صنایع با‬ ‫بازدارن��ده و تطابق ب��ا رده های مصوب اس��تان های‬ ‫االیندگ��ی پایین ت��ر در رده های باالتر ق��رار گرفته‬ ‫ش��مالی‪ ،‬تعدیل فواص��ل از مراکز جمعیتی و مناطق‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر باعث پراکندگی صنای��ع در خارج از‬ ‫تحت مدیریت و‪ ...‬تطبیق با فواصل استان های شمالی‬ ‫شهرک های می شود در حالی که می توان با بازنگری‬ ‫کشور‪ ،‬حذف ماده ‪ ۸‬ضوابط استقرار قدیم و بازنگری‬ ‫در رده بندی صنایع ش��رایط استقرار در شهرک های‬ ‫ان ش��امل تخفی��ف فاصل��ه برای رده ه��ای صنعتی‬ ‫صنعتی را برای سایر واحدهای صنعتی فراهم کرد‪.‬‬ ‫واحده��ای موجود دارای پروان��ه بهره برداری و مجوز‬ ‫وی معتقد اس��ت ک��ه منطقه بندی ش��هرک های‬ ‫زیست محیطی که حس��ب ضرورت قصد تغییر خط‬ ‫صنعت��ی با نگاه س��ختگیرانه و خارج از کارشناس��ی‬ ‫تولید یا توسعه فرایند را دارند اما امکان رعایت فواصل‬ ‫باع��ث س��نگ اندازی در اس��تقرار واحدهای صنعتی‬ ‫از کاربری ها را ندارند‪ ،‬از جمله این نقاط قوت اس��ت‪.‬‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر کل ارزیابی زیست محیطی سازمان‬ ‫� سخن اخر‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت اف��زود‪ :‬از دیگر‬ ‫اس��تقرار واحده��ای صنعت��ی در‬ ‫نقاط قوت این ضواب��ط به امکان اعالم‬ ‫شهرک ها به استناد مصوبه هیات وزیران‬ ‫نظر درباره استقرار واحدهای صنعتی و‬ ‫در س��ال ‪ ۹۰‬س��اماندهی می ش��ود به‬ ‫تولیدی رده های یک ت��ا ‪ ۳‬این ضابطه‬ ‫نح��وی که صنایع بر اس��اس ش��دت و‬ ‫در مس��تثنائات مناطق حفاظت ش��ده‬ ‫ضعف الودگی در ‪ ۷‬رده تقس��یم ش��ده‬ ‫و پناهگاه ه��ای حیات وحش از س��وی‬ ‫حمید جاللوندی‬ ‫و هرچ��ه رده ها باال م��ی رود به معنای‬ ‫اداره ه��ای کل حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫با هماهنگی شرکت‬ ‫االیندگی ب��االی فعالی��ت صنعتی ان‬ ‫اس��تان ها‪ ،‬تس��هیل و حمایت از صنایع‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫واحد اس��ت‪ .‬مجتمع های بزرگ کشت‬ ‫روس��تایی در روس��تاهایی ک��ه دارای‬ ‫تلفیق و کاهش‬ ‫و صنع��ت‪ ،‬کارخانه ه��ای ب��زرگ قند و‬ ‫طرح «هادی» مصوب هس��تند در زون‬ ‫عنوان های گروه های‬ ‫کارگاهی‪ ،‬با مجاز شدن استقرار رده های صنعتی طبقه بندی شده ش��کر‪ ،‬کارخانه های ذوب و نورد فلزات‬ ‫با ظرفیت بیش از ‪ ۹۰‬هزار تن س��االنه‪،‬‬ ‫یک و ‪ ۲‬به غیر از صنایع گروه شیمیایی‬ ‫در ضوابط قبلی‬ ‫کارخانه های بزرگ قطع��ات خودرو و‪...‬‬ ‫با توجه به ماهیت‬ ‫و واحده��ای پرورش��ی گ��روه صنای��ع‬ ‫فرایند تولید‬ ‫در رده ‪ ۷‬االیندگی محیط زیس��ت قرار‬ ‫کشاورزی‪ ،‬رعایت ضابطه استقرار برای‬ ‫صنای��ع در مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی رعایت طبقه بندی ‪ ۷‬رده دارن��د و اس��تقرار انها در ش��هرک های‬ ‫ضوابط قبلی‬ ‫صنعت��ی عموم��ی ممنوع ب��وده و فقط‬ ‫و وی��ژه اقتصادی ضرورت تایید گزارش‬ ‫در دستور کار‬ ‫مجوز اس��تقرار در شهرک های صنعتی‬ ‫ارزیابی زیست محیطی و استعالم از اداره‬ ‫این دفتر قرار گرفت‬ ‫تخصصی را دارند‪.‬‬ ‫کل حفاظت محیط زیست استان‪ ،‬لحاظ‬ ‫اعتبار زمانی برای مجوزهای زیست محیطی به مدت‬ ‫دو سال شمسی که در صورت اقدام نکردن‪ ،‬متقاضی‬ ‫موظ��ف به دریافت نظر دوباره اداره های کل حفاظت‬ ‫محیط زیست اس��ت‪ ،‬تهیه و ابالغ فهرست واحدهای‬ ‫غیر مجاز برای استقرار در شهرک های صنعتی و تهیه‬ ‫ایین رسیدگی به اعتراض متقاضیان جواز تاسیس و‬ ‫بهره برداری در کمیسیون ماده ‪ ۱۱‬قانون هوای پاک‬ ‫می توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫جاللون��دی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬برای شناس��ایی‬ ‫بیشتر کارشناس��ان قرار است اداره های کل حفاظت‬ ‫محیط زیست استان ها‪ ،‬دوره اموزشی برگزار کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس خبر داد‬ ‫راه اندازی خوشه صنعتی انجیر استهبان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫فارس از برنامه این شرکت به منظور راه اندازی خوشه‬ ‫انجیر استهبان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫ف��ارس‪ ،‬اح��د فتوح��ی پ��س از بازدید از ش��هرک‬ ‫صنعتی اس��تهبان در جلسه رفع مشکالت واحد های‬ ‫صنعتی مس��تقر در ش��هرک صنعتی اس��تهبان که‬ ‫با حض��ور فرماندار‪ ،‬برخی مدی��ران و نیز صنعتگران‬ ‫این شهرس��تان برگزار ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت ه��ای این شهرس��تان به عن��وان بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده انجیر کشور و یکی از مهم ترین قطب های‬ ‫تولید انجی��ر ارگانیک جهان و نی��ز وجود واحد های‬ ‫مختلف فراوری و بسته بندی انجیر در این شهرستان‪،‬‬ ‫ایجاد این خوش��ه صنعتی در دستور کار این شرکت‬ ‫قرار دارد و طرح مطالعات امکان س��نجی این خوشه‬ ‫نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه با هم��کاری نهاد های اجرایی و‬ ‫نیز تشکل های بخش خصوصی فعال در زمینه انجیر‪،‬‬ ‫مراحل اجرایی این خوش��ه انجام خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هدف شرکت شهرک های صنعتی از ایجاد این خوشه‬ ‫بستر س��ازی برای هم افزایی و کارگروهی در راستای‬ ‫ارتق��ای ت��وان واحد ه��ای تولیدی و صنعت��ی برای‬ ‫حضور در بازارهای داخلی و خارجی‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫محصوالت‪ ،‬ایجاد برند مش��ترک و ایجاد ارزش افزوده‬ ‫بیشتر در این محصول است‪.‬‬ ‫فتوحی در ادامه با اش��اره به برنامه های انجام شده‬ ‫در راس��تای توس��عه و تکمی��ل زیرس��اخت های‬ ‫س��رمایه گذاری در شهرک صنعتی اس��تهبان گفت‪:‬‬ ‫این ش��هرک صنعتی دارای تمامی زیرساخت ها است‬ ‫و بستر مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫در ادامه از اختصاص مشوق های ویژه سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک صنعتی استهبان خبر داد‪ .‬مهلت استفاده‬ ‫از این مشوق ها تا پایان امسال خواهد بود‪.‬‬ ‫وی کاهش س��هم پرداخت نقدی مبلغ حق انتفاع‬ ‫خری��د زمین ب��ه ‪ ۵‬درصد با اقس��اط ‪ ۴۸‬ماهه و نیز‬ ‫اعمال مشوق تا سقف ‪ ۵۰‬درصد به شرط بهره برداری‬ ‫و ایجاد اش��تغال در برنامه زمان بندی را از مهم ترین‬ ‫مشوق های در نظر گرفته شده اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫در ادامه با اش��اره به ظرفیت های شهرستان استهبان‬ ‫به عن��وان قطب تولید انجیر‪ ،‬زعفران و انار‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫ش��هرک صنعتی ظرفیت مهمی برای استقرار صنایع‬ ‫فراوری و تبدیلی کش��اورزی دارد و از سرمایه گذاران‬ ‫حمایت می شود‪.‬‬ ‫فتوحی با اش��اره به واگذاری ح��دود ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫بر لزوم‬ ‫اراضی ش��هرک صنعتی اس��تهبان و تاکی��د ‬ ‫اجرای طرح توسعه ش��هرک صنعتی استهبان گفت‪:‬‬ ‫در صورت برطرف ش��دن موانع به کوشش مسئوالن‬ ‫شهرس��تان اماده اجرای طرح توس��عه این ش��هرک‬ ‫صنعتی هستیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول بر اجرای طرح تکمیل ش��بکه‬ ‫روشنایی تاکید کرد و ادامه داد‪ :‬این طرح نیز به زودی‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫فتوحی با اش��اره به اجرای طرح زیباسازی شهرک‬ ‫صنعتی اس��تهبان‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬هم اکنون در‬ ‫شهرک صنعتی استهبان ‪ ۲۳‬قرارداد سرمایه گذاری با‬ ‫متقاضیان بسته شده و از این تعداد ‪ ۹‬واحد بهره بردار‬ ‫است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!