روزنامه گسترش صنعت شماره 510 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 510

روزنامه گسترش صنعت شماره 510

روزنامه گسترش صنعت شماره 510

‫‪ ۲۸‬هزار واگن باری‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬لکوموتیو‬ ‫فرصتی برای‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬صفر ‪1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2483‬‬ ‫سوءاستفاده سوداگران‬ ‫از خالهای توزیعی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کالف سردرگم‬ ‫تجهیزات نفتی‬ ‫‪6‬‬ ‫سازگاری صنایع کوچک‬ ‫با محیط زیست‬ ‫‪8‬‬ ‫رحمانی‬ ‫در ازمون رای اعتماد‬ ‫ماجرا از زمانی ش��روع ش��د که الیاس حضرتی‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی اعالم کرد محمد‬ ‫ش��ریعتمداری از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تعفا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬با وجود اینکه چند س��اعت پس از اعالم این‬ ‫خبر برخی از خبرگزاری های نزدیک به دولت اعالم کردند‬ ‫این خبر تکذیب ش��ده اما فعاالن و مسئوالن حوزه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ب��ر این موضوع از همان ابت��دا مهر تایید‬ ‫زدن��د‪ .‬چندی پس از تکذیب خبر اس��تعفای وزیر س��ابق‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت چند گزینه برای سرپرس��تی این‬ ‫وزارتخانه مطرح ش��د که رضا رحمانی و مهدی کرباس��یان‬ ‫از برجس��ته ترین گزینه های احتمالی بودند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به س��وابق رحمانی و اینکه وی س��ابقه ریاس��ت‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی را‬ ‫بر عهده داش��ته اس��ت‪ ،‬به عنوان سرپرست وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برگزیده شد‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫ضرورت افزایش قیمت‬ ‫خودروها با ارتقای کیفی انها‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترشصنعت»عملکرد گزینهپیشنهادیوزارتصنعت‪،‬معدنوتجارترابررسیمی کند‬ ‫یادداشت‬ ‫جای خالی دید استراتژیک‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 510‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیشتازی‬ ‫پتروشیمی‬ ‫در ایجاد اشتغال‬ ‫و درامد ارزی‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش‬ ‫بقای صنعت خدمات پس از فروش‬ ‫در چیست؟‬ ‫حی��ات هر محصول از لحظه ای اغاز می ش��ود که به دس��ت مش��تری‬ ‫می رس��د و همزمان با ان ارائه خدمات پس از فروش نیز کلید می خورد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو نیز از این قاعده جدا نیست‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رحمانی می توان��د در حوزه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت عملکرد‬ ‫موفقی داش��ته باش��د‪ .‬ب��ا این حال‪،‬‬ ‫کش��ور د ر هر ‪ ۳‬حوزه با مش��کالت‬ ‫ج��دی روب��ه رو اس��ت و گزین��ه‬ ‫پیش��نهادی در صورت رای اعتماد‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫کار دشواری را در پیش دارد‪.‬‬ ‫بیش��تر نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ب��ا حض��ور رضا‬ ‫رحمان��ی ب��ه عنوان وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت موافق هس��تند‪ .‬با‬ ‫ای��ن ح��ال‪ ،‬باید در نظر داش��ت که‬ ‫دلیل موافقت مجلس عملکرد او در‬ ‫مب��ارزه با فس��اد و مدیریت عاری از‬ ‫رانت است‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی از پیش��ینه‬ ‫خوب��ی برخوردار اس��ت‪ .‬او می تواند‬ ‫ب��ا اس��تفاده از ظرفیت هایی که در‬ ‫این سال ها ب ه دس��ت اورده شرایط‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ور را‬ ‫بهب��ود بخش��د‪ .‬ش��رایط اقتصادی‬ ‫کشور به گونه ای است که دیگر جای‬ ‫ازمون و خطا نداریم‪.‬‬ ‫انتظ��ار صنعتگ��ر از وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ه عنوان‬ ‫رهبر و هدایت کننده صنعت این است‬ ‫که برنامه ای م��دون برای صنعتی که‬ ‫مادر صنایع است‪ ،‬داشته باشد‪ .‬صنعت‬ ‫خ��ودرو مح��رک ح��دود ‪ ۷۰‬صنعت‬ ‫دیگر اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬بای��د برنامه‬ ‫جامعی برای ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ی رحمانی از گذش��ته فرد‬ ‫اقا ‬ ‫فعال��ی در حوزه های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و عضو کمیسیون تخصصی‬ ‫بود ‪ .‬خ��وب ش��نیدن از ویژگی های‬ ‫مهم این ش��خص اس��ت‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫اشنایی با مس��ائل مختلف و مرتبط‬ ‫را می توان از جمله نقاط قوت او برای‬ ‫مدیریت این بخش ها اعالم کرد‪3 .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 30‬مهر ‪ 12 1397‬صفر ‪ 22 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 510‬پیاپی ‪2483‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سوءاستفاده سوداگران‬ ‫از خالهای توزیعی‬ ‫یکی از چالش های اجتماعی‬ ‫و اقتصادی کشور احتکار است‬ ‫که عبارت است از «نگهداری‬ ‫کاال ب��ه ش��کل عم��ده ب��ا‬ ‫تش��خیص مراجع ذی صالح و‬ ‫امتن��اع از عرض��ه ان به قصد‬ ‫گران فروش��ی ی��ا اض��رار به‬ ‫ابوالفضل بشیری‬ ‫جامعه پ��س از اعالم ضرورت‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫عرضه از طرف دس��تگاه های‬ ‫مسئول»‪.‬‬ ‫ح��ال برای برون رفت از ش��رایط این چنینی در جامعه چه‬ ‫باید کرد؟ بر ضمه دلس��وزان اگاه و توانمند کش��ور است که‬ ‫مطالبه گ��ر عدالت اجتماعی از طری��ق نظم های مختلف در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬سیاس��ت‪ ،‬رفتارها‪ ،‬عملکردها و مدیریت ها باش��ند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن زمین��ه دول��ت وظیفه دارد ب��ه موضوع‬ ‫رس��یدگی کند‪ .‬در اصل ‪ ۴۹‬قانون اساس��ی کش��ور‪ ،‬دولت‬ ‫مل��زم ش��ده برنامه ری��زی الزم را برای برچی��دن و پیگیری‬ ‫از ش��کل گیری اماکن فس��اد و س��ایر موارد غیرمش��روع به‬ ‫عمل اورده و کارس��ازی کند‪ .‬ام��ا در این باره نمی توان نمره‬ ‫قابل قبولی به دولت و متولیان امور کش��ور داد‪ .‬با تالش های‬ ‫انجام ش��ده از سوی برخی از دلس��وزان هنوز فاصله زیادی‬ ‫با ش��رایط مطلوب داریم و مشکالت کشور روزبه روز انباشته‬ ‫می ش��ود‪ .‬هن��وز ابت��کار عمل��ی در مجموعه دس��تگاه های‬ ‫نظارتی‪ ،‬رس��یدگی کننده و سیاس��ت گذاری وج��ود ندارد‬ ‫و زیرس��اخت های الزم ب��رای بکارگیری فراین��د و رویکرد‬ ‫متناسب کارسازی نشده است‪.‬‬ ‫تالش ه��ا و اقدامات پراکن��ده و جزیره ای غی��ر یکپارچه‬ ‫نمی تواند الگوهای رفتاری و عملکردی موثر باش��د‪ .‬ش��اهد‬ ‫هستیم س��ودجویان اقتصادی قوی تر از متولیان واقعی امور‬ ‫کش��ور عمل می کنند‪ .‬برای برون رفت از شرایط موجود باید‬ ‫ناکارام��دی دس��تگاه های نظارتی مانند س��ازمان حمایت‪،‬‬ ‫س��ازمان بازرسی کل کشور و دس��تگاه های رسیدگی کننده‬ ‫مانن��د قوه قضاییه را بپذیریم‪ .‬باید با این واقعیت تلخ روبه رو‬ ‫ش��ویم که بدون چراغ س��بز برخی از مدیران‪ ،‬فس��ادی رخ‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫در بحث برون رفت از مش��کالت امروز که در زمینه کاالها‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬هر برنام��ه و اقدامی که هم��کاری و همراهی‬ ‫همه بازیگران به ویژه مردم را نداش��ته باش��د‪ ،‬موفق نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬برای همراهی مردم باید اعتمادهای از دس��ت رفته را‬ ‫بازگردانیم و این میس��ر نخواهد بود مگر با برنامه ریزی های‬ ‫سنجیده و دلسوزانه که در عمل هم وعده ها محقق شود‪.‬‬ ‫اگر زیرس��اخت های توزیعی کش��ور متناس��ب با نیازهای‬ ‫مصرف کش��ور تدبیر می ش��د امروز محتکران نمی توانستند‬ ‫از خالهای توزی��ع به نفع خود بهره ب��رداری کنند‪ .‬با وجود‬ ‫گستردگی و تعداد زیاد واحدهای صنفی غیرمنسجم امکان‬ ‫نظارت موثر برای ش��بکه توزیع وج��ود ندارد‪ .‬به بیانی دیگر‬ ‫وقتی شبکه توزیع متناسب نداریم سوداگران مدیریت توزیع‬ ‫را خود به دست می گیرند‪.‬‬ ‫در رس��یدگی به جرم های اقتصادی کوتاهی ش��ده و فقط‬ ‫به محاکمه فرد محتکر که ش��اید نفر چندم از حلقه فس��اد‬ ‫است‪ ،‬اکتفا می شود‪ .‬با این روند نمی توان مفاسد اقتصادی را‬ ‫ریش��ه کن کرد‪ .‬احتکار یکی از پیامدهای بی نظمی اقتصادی‬ ‫اس��ت که نمود پیدا ک��رده و برخورد با علت و معلول ها تنها‬ ‫چاره س��از نخواهد بود زیرا وقتی بس��تر فس��اد مهیا اس��ت‬ ‫بی تردی��د فس��اد اقتصادی به ش��کل جدیدت��ری نمود پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مطلب دیگر ان اس��ت که در برخورد با مجرمان بی برنامه ‬ ‫بودن مشهود بوده و الزم است هر دستگاهی در حیطه وظایف‬ ‫خود عمل کند‪ .‬دستگاه نظارتی باید به وظیفه نظارتی خویش‬ ‫با صالحدید منافع کل کش��ور و مردم عمل کند و دس��تگاه‬ ‫رسیدگی کننده هم در جایگاه رسیدگی در چارچوب قانون به‬ ‫دور از اتالف وقت وارد شود‪ .‬همچنین مصرف کنندگان باید با‬ ‫کسب اطالع از برنامه های توزیعی کاال‪ ،‬مدیریت مصرف کرده‬ ‫و به دور از احتکار خانگی با اطمینان خرید و مصرف کنند‪.‬‬ ‫اصالح الگوهای مصرف کش��ور الزم اس��ت در دستور کار‬ ‫هم��ه متصدیان ق��رار گیرد‪ .‬ش��بکه توزیع متناس��ب برای‬ ‫اطمینان بخشی به مصرف کنندگان و عرضه به موقع و با نرخ‬ ‫مناس��ب می تواند رفتار مناسب مصرف کنندگان را به همراه‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬توجه به ارائه کاالهای باکیفیت یکی دیگر از‬ ‫موارد با اهمیت است که باید در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه طور خالصه اینکه اهمیت و اولویت «حق» مردم بوده‬ ‫که در اموزه های دینی هم مهم تر از س��ایر حق ها امده است‬ ‫و تمام س��ازکارها برای احقاق حقوق طبیعی‪ ،‬قانونی و دینی‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬باید در برخ��ورد با محتک��ر از پیرایه ها پرهیز‬ ‫کرد و بر اس��اس فلس��فه وجودی برقراری عدالت‪ ،‬متناسب‬ ‫با نیازهای کش��ور عمل کرد و استفاده از ظرفیت تشکل های‬ ‫صالحی��ت دار مردمی به عنوان یک س��رمایه اجتماعی مورد‬ ‫تاکید است‪.‬‬ ‫بازگرداندن ثبات قیمت ها در اطمینان بخش��ی به وضعیت‬ ‫اقتصادی از مولفه های اصلی است‪:‬ازجمله ایجاد سامانه های‬ ‫یکپارچه و ش��فاف در همه زمینه ها‪ ،‬هماهنگی دستگاه های‬ ‫نظارتی توزیعی و رس��یدگی کننده‪ ،‬مدیریت زنجیره تامین و‬ ‫توزیع با یکپارچه سازی فرایندها با حذف واسطه ها به طریقی‬ ‫که کاالها از نخس��تین تامین کننده ب��ه مصرف کننده نهایی‬ ‫برس��د‪ .‬هرچه زنجیره تامین بالغ تر ش��ود کاهش هزینه ها و‬ ‫افزای��ش کیفیت توزیع و عرضه کاال را دربرخواهد داش��ت و‬ ‫روزنه های س��وءجریان ها را به حداقل خواهد رساند‪ ،‬که این‬ ‫امر ضروری است‪.‬‬ ‫سعید محمدزاده‬ ‫در برخی پروژه ها به‬ ‫سرمایه گذاران امکان‬ ‫استفاده از منابع خارجی‬ ‫را دادیم و راه اهن تالش‬ ‫می کند نهایت بهره و‬ ‫امکان پذیری برای بخش‬ ‫خصوصی را ایجاد کند که‬ ‫درنهایت موجب توسعه‬ ‫شبکه حمل ونقل کشور‬ ‫می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت راه اهن در نشست خبری مطرح کرد‬ ‫‪ ۲۸‬هزار واگن باری و ‪ ۶۰۰‬لکوموتیو فرصتی برای سرمایه گذاری‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فرصت‬ ‫درام��د ‪ ۱.۲‬میلی��ارد دالری در بخ��ش راه اهن از‬ ‫محل صرفه جویی در س��وخت وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فرصت های متعددی برای سرمایه گذاری در بخش‬ ‫ریلی دیده ش��ده که درحال حاضر س��رمایه گذاران‬ ‫می توانن��د در خرید ‪ ۶۰۰‬دس��تگاه لکوموتیو و ‪۲۸‬‬ ‫هزار واگن باری سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت‪ ،‬سعید محمدزاده در‬ ‫نشس��ت خبری فرصت های سرمایه گذاری و تامین‬ ‫مال��ی در حوزه حمل و نقل با اش��اره به تمهیدات‬ ‫راه اهن در برگزاری سفرهای اربعین گفت‪ :‬نزدیک‬ ‫به ‪ ۲۱۰‬قطار ویژه ب��رای این ایام درنظر گرفته ایم‬ ‫ک��ه در این ش��رایط ب��ازار همکاری ش��رکت های‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی ب��رای جابه جایی زائ��ران جای‬ ‫تقدیر دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تعداد قطارها از ‪ ۵۰۰‬واگن‬ ‫به بیش از ‪ ۷۰۰‬واگن مس��افری ب��رای جابه جایی‬ ‫زائران اربعین حسینی رس��یده است‪ ،‬افزود‪ :‬نیمی‬ ‫از انها در مس��یر تهران – کرمانشاه فعال هستند و‬ ‫از انج��ا با حمل و نقل ترکیب��ی تا مهران زائران را‬ ‫جابه جا می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه اه��ن تاکید ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫مس��افران تقاض��ای جابه جایی تا نجف را داش��ته‬ ‫باش��ند از طریق حمل ونقل ترکیبی زائران به نجف‬ ‫اعزام خواهند شد‪.‬‬ ‫محم��دزاده ادامه داد‪ :‬نیمی دیگ��ر از قطارها در‬ ‫مسیر تهران – خرمشهر فعال خواهند بود که مانند‬ ‫سال های گذشته زائران اربعین حسینی از خرمشهر‬ ‫تا ش��لمچه با قطارهای ریل باس به رایگان جابه جا‬ ‫می شوند که این قطارها به طور ‪ ۲۴‬ساعته اقدام به‬ ‫جابه جایی زائران می کنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی همچنین درباره‬ ‫میلیارد نفر س��فر از طریق راه اهن انجام می ش��ود‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری در بخش حمل و نقل‬ ‫بنابرای��ن این حوزه برای ورود س��رمایه های جدید‬ ‫ریلی اظهار کرد‪ :‬روز گذش��ته سالروز اغاز صدارت‬ ‫مس��تعد است و در س��ال های گذش��ته نسبت به‬ ‫امیرکبیر بود‪ ،‬مردی که با سابقه مدیریت کمتر از ‪۴‬‬ ‫تدوین بس��ته های تش��ویقی برای س��رمایه گذاران‬ ‫س��ال توانست اقدامات بسیار موثری انجام دهد که‬ ‫اقدام کردیم‪.‬‬ ‫هنوز هم اثرات مثبت اقدامات وی را در بخش های‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از مهم تری��ن مزیت ه��ای‬ ‫مختلف کشور شاهد هس��تیم بنابراین اگر مدیران‬ ‫سرمایه گذاری در بخش ریلی این است که مالیات‬ ‫تصمیم های درس��تی بگیرند جامع��ه از اثرات ان‬ ‫ارزش افزوده به صفر رسیده است همچنین براساس‬ ‫بهره مند می شود‪.‬‬ ‫قان��ون س��رمایه گذاری در بخ��ش ریل��ی همچون‬ ‫وی با بیان اینکه متاس��فانه میزان سهم راه اهن‬ ‫س��رمایه گذاری در مناطق کم برخ��وردار و محروم‬ ‫از جابه جای��ی ریل درحال حاضر ‪ ۱۲‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫اس��ت و از تمام مزیت های س��رمایه گذاری در این‬ ‫گفت‪ :‬در حالی که س��هم جابه جای��ی بار از طریق‬ ‫مناطق بهره مند می شود‪.‬‬ ‫راه اه��ن درحال حاضر باید چیزی حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای‬ ‫باش��د اما متاس��فانه ای��ن رقم ‪ ۱۲‬درصد اس��ت و‬ ‫ایج��اد مزیت رقابتی در این حوزه اقدام به تضمین‬ ‫ضرورت دارد که این سهم افزایش یابد‪.‬‬ ‫و تس��هیل سرمایه گذاری کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی‬ ‫محم��دزاده ب��ا اش��اره ب��ه مزیت ه��ای افزایش‬ ‫پروژه ها به س��رمایه گذاران امکان استفاده از منابع‬ ‫اس��تفاده از حمل ونق��ل ریل��ی گف��ت‪ :‬فق��ط در‬ ‫خارجی را دادیم و راه اهن تالش می کند نهایت بهره‬ ‫بخش صرفه جویی س��وخت بای��د بدانیم که میزان‬ ‫و امکانپذیری برای بخ��ش خصوصی را ایجاد کند‬ ‫مصرف س��وخت در بخش ریلی ی��ک هفتم میزان‬ ‫که درنهایت موجب توسعه شبکه حمل ونقل کشور‬ ‫مصرف س��وخت نس��بت به بخش جاده ای است و‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ه��ر کیلومتر س��فر از طریق ریل‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از دیگ��ر اقدام��ات‬ ‫‪ ۳۵‬سی س��ی س��وخت صرفه جوی��ی‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬حدود‬ ‫ما در زمینه تش��ویق س��رمایه گذاران‪،‬‬ ‫می شود که می تواند صرفه جویی های‬ ‫‪ ۳۰.۵‬میلیارد تن‬ ‫اقتصادی قابل توجهی را برای کش��ور کیلومتر بار از طریق توجیه پذیر و اقتص��ادی کردن پروژه ها‬ ‫بود ک��ه در این بخش ظرفیت بس��یار‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫راه اهن جابه جا شد‬ ‫‹ ‹جابه جای�ی ‪ ۳۰.۵‬میلی�ارد‬ ‫مناس��بی در م��اده ‪ ۱۲‬مصوب مجلس‬ ‫که اگر این رقم به‬ ‫تن کیلومتر بار در یک سال‬ ‫‪۹۰‬میلیارد تن برسد وجود دارد‪.‬‬ ‫� تامین منابع با صرفه جویی‬ ‫مدیرعامل شرکت راه اهن ادامه داد‪:‬‬ ‫و اگر نرخ هر لیتر‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۳۰.۵‬میلیارد تن گازوئیل را ‪ ۵۷‬سنت‬ ‫محم��دزاده تاکی��د کرد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫درنظر بگیریم‬ ‫قان��ون می توانی��م می��زان صرفه جویی‬ ‫کیلومت��ر بار از طریق راه اهن جابه جا‬ ‫ش��د که اگر این رقم ب��ه ‪۹۰‬میلیارد میزان صرفه جویی از از طری��ق افزایش حمل ونقل به وس��یله‬ ‫تن برس��د و اگر نرخ هر لیتر گازوئیل محل مصرف سوخت ریل را به عن��وان منابع مالی در اختیار‬ ‫را ‪ ۵۷‬س��نت درنظر بگیری��م میزان به ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر سرمایه گذاران قرار دهیم‪.‬‬ ‫می رسد که این‪،‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صرفه جویی در مصرف‬ ‫صرفه جویی از محل مصرف س��وخت‬ ‫ توجهی‬ ‫عدد قابل‬ ‫س��وخت‪ ،‬صرفه جویی ناشی از کاهش‬ ‫به ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر می رسد که این‪،‬‬ ‫است‬ ‫تصادف های ج��اده ای‪ ،‬صرفه جویی های‬ ‫عدد قابل توجهی است‪.‬‬ ‫محیط زیستی می توانند ازجمله منابعی‬ ‫محمدزاده ادامه داد‪ :‬س��االنه ‪۱۰۰‬‬ ‫یک ابزار مالی جدید وارد بازار سرمایه می شود‬ ‫رئیس س��ازمان ب��ورس گفت‪ :‬به تازگ��ی یک ابزار‬ ‫جدید مالی از سوی کمیته فقهی تایید شده است که‬ ‫برای س��مت های مدیریتی بازار سرمایه افرادی که در‬ ‫بدنه این بازار هستند‪ ،‬اولویت دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ش��اپور محمدی در ایین تودیع‬ ‫حس��ن قالیباف اصل و معارفه علی صحرائی در سمت‬ ‫مدیرعاملی ش��رکت بورس اوراق به��ادر تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با کمک اقای پورابراهیمی به بودجه سازمان بورس کمک‬ ‫خوبی ش��د که اگر نمی ش��د ما به مشکالتی برمی خوردیم‪ .‬هیچ‬ ‫س��الی بازار سرمایه بدون نواوری نبوده است‪ ،‬اقای صالح ابادی‬ ‫و اقای فطانت در زمان مدیرت ش��ان در سازمان بورس اقدامات‬ ‫زیادی انجام دادند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اق��ای قالیباف ارامش بازار س��رمایه بود‪ .‬ایش��ان‬ ‫همیش��ه با حوصل��ه و بزرگواری ت�لاش می کرد مش��کالت را‬ ‫حل کن��د‪ .‬البته ما همچنان به عنوان مش��اور س��ازمان بورس‬ ‫در خدمت ش��ان خواهیم بود‪ .‬رئیس س��ازمان بورس ادامه داد‪:‬‬ ‫سازمان بورس تالش کرد از نیروهای بدنه بازار سرمایه عهده دار‬ ‫مدیریت بازار س��رمایه ش��ود‪ .‬من مدی��ر اوردن از بیرون را نفی‬ ‫نمی کنم ولی اولویت باید با کسانی باشد که در بدنه بازار سرمایه‬ ‫بودند‪ .‬وی با ش��اره به ابزارهای جدید مالی که در بازار س��رمایه‬ ‫باید به کار گرفته ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬به تازگی وارانت در کمیته فقهی‬ ‫بورس تایید ش��ده است‪ .‬همه دوس��تان باید برای جا‬ ‫انداختن ابزارهای جدی��د مالی تالش کنند‪ .‬محمدی‬ ‫اف��زود‪ :‬امیدواریم در ادامه هم اصالحات بیش��تری در‬ ‫بازار سرمایه انجام شود‪ .‬در ‪ ۷‬ماه گذشته ‪ ۲۰۷‬میلیارد‬ ‫تومان در بورس ها معامله شد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این در زمینه جلوگیری از س��یگنال دهی‬ ‫س��ازمان بورس ‪ ۲۰‬کان��ال تلگرامی را ب��ا کمک قوه‬ ‫قضاییه بست‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بورس افزود‪ :‬حفظ کلیت بازار سرمایه خیلی‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬همه باید کمک کنند که انسجام بازار سرمایه حفظ‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر جایی کس��ی تخلفی کرده تعمیم اش به بازار سرمایه‬ ‫درست نیست‪.‬‬ ‫ان چی��زی ک��ه اقتصاده��ای یک کش��ور را ب��زرگ می کند‬ ‫ش��رکت های ان کش��ور خواهد بود‪ .‬ان چیزی که در بهره وری‬ ‫و ن��واوری بنگاه ه��ا رش��د را رق��م می زن��د چیزی متف��اوت از‬ ‫سیاست های پولی و مالی است‪.‬‬ ‫بهره وری و نواوری تنها کلید رش��د بازار س��رمایه است‪ .‬تک‬ ‫تک فعاالن بازار س��رمایه باید بر اس��اس س��وداوری شرکت ها‬ ‫س��رمایه گذاری کنند‪ .‬مدیران ما باید مدی��ران بهره ور و نواوری‬ ‫باشند‪ .‬سازمان بورس تصمیم گرفته شرکت هایی که بهره وری و‬ ‫نواوری دارند را در اولویت قرار دهد‪.‬‬ ‫برای سرمایه گذاران بخش خصوصی باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬درمجموع می��زان صرفه جویی‬ ‫در راه اهن س��االنه به ازای هر میلیارد تن کیلومتر‬ ‫بار ‪ ۲۰‬میلیون دالر اس��ت که درتالش هستیم این‬ ‫نرخ ها در زمینه جلب توجه بخش خصوصی به این‬ ‫حوزه سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫محمدزاده با بی��ان اینکه ظرفیت جابه جایی ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تن کیلومتر بار از شبکه راه اهن ایران وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬به طور قطع جابه جایی این میزان بار‬ ‫از شبکه ریلی عواید اقتصادی قابل توجهی هم برای‬ ‫کشور و هم برای س��رمایه گذاران و هم برای مردم‬ ‫دارد که منجر به توس��عه جدی و پایدار اقتصادی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬درحال حاضر ن��اوگان ریلی به‬ ‫حداقل ‪ ۶۰۰‬لکوموتی��و و ‪ ۲۸‬هزار واگن باری نیاز‬ ‫دارد که می تواند محل خوبی برای س��رمایه گذاری‬ ‫فعاالن اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ظرفیت های قانونی هم می توانیم‬ ‫برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده‬ ‫کنیم ک��ه در این ب��اره در بودج��ه ‪ ۹۷‬تبصره ‪۱۸‬‬ ‫درنظر گرفته شده که بر اساس ان از محل صندوق‬ ‫توس��عه ملی یک میلیارد دالر برای سرمایه گذاری‬ ‫اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫محم��دزاده با بی��ان اینکه به دنبال اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای بازار س��رمایه برای س��رمایه گذاری‬ ‫در بخش راه اهن هس��تیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬راه اهن پیش از‬ ‫این از انحصار اوراق صکوک برای پروژه ها اس��تفاده‬ ‫کرده اس��ت و م��دل صندوق پ��روژه را هم به اجرا‬ ‫رسانده ایم‪.‬‬ ‫محم��دزاده همچنین درب��اره می��زان مطالبات‬ ‫بین راه اهن و ش��رکت رجا گفت‪ :‬مطالبات راه اهن‬ ‫درحال حاض��ر باالی ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان اس��ت اما‬ ‫شکل ظاهری دریافت مطالبات را دنبال می کنیم و‬ ‫پیگیری ه��ای حقوقی درباره وصول مطالبات مان را‬ ‫نداریم چراکه معتقدی��م باید از بخش خصوصی و‬ ‫شرکت های حمل ونقل ریلی حمایت شود‪.‬‬ ‫رفع مشکالت اقتصادی با هدف بازگشت امید به جامعه‬ ‫ی��ک عض��و فراکس��یون‬ ‫مستقلین مجلس گفت‪ :‬دولت‬ ‫باید به منظور بازگرداندن امید‬ ‫به م��ردم‪ ،‬وضعیت معیش��ت‬ ‫و امنی��ت اقتص��ادی را که از‬ ‫مهم تری��ن دغدغه ه��ای امروز‬ ‫مردم است‪ ،‬سامان دهد‪.‬‬ ‫س��ید احس��ن عل��وی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا در پاس��خ به این پرسش که امروز‬ ‫چه اقدام��ی می تواند امی��د را به جامعه‬ ‫برگردان��د‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬امروز معیش��ت‪،‬‬ ‫درام��د و امنی��ت اقتص��ادی یک��ی از‬ ‫مهم ترین دغدغه های مردم است‪.‬‬ ‫ش��رایط امروز به گونه ای ش��ده که اگر‬ ‫وضعی��ت اقتصاد مردم بهبود نیابد‪ ،‬مردم‬ ‫مش��کالت متعددی را پی��ش رو خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس‬ ‫در ادام��ه بی��ان ک��رد‪ :‬بنابرای��ن یکی از‬ ‫اصلی ترین مس��ائلی که ام��روز می تواند‬ ‫امی��د را به جامع��ه بازگردان��د‪ ،‬برطرف‬ ‫کردن مش��کالت اقتصادی مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬با نوسانات ش��دید ارز و‬ ‫افزای��ش ن��رخ کاالها م��ردم در‬ ‫تنگنا قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم س��نندج در‬ ‫مجل��س گف��ت‪ :‬ام��روز نوع��ی‬ ‫نابس��امانی در کش��ور دی��ده‬ ‫می ش��ود که دولت با تدبیر در این زمینه‬ ‫می توان��د وضعی��ت را مدیری��ت کرده و‬ ‫امی��د را به م��ردم برگردان��د‪ .‬دولت باید‬ ‫گ��روه و راهکار اقتصادی خ��ود را ترمیم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عل��وی تصریح ک��رد‪ :‬ام��روز دولت هر‬ ‫الیح��ه ای ک��ه ب��ه مجل��س بی��اورد که‬ ‫ب��ه بهب��ود اقتصاد کش��ور کم��ک کند‪،‬‬ ‫مجل��س ب��ا قاطعی��ت ان را تصوی��ب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ام��روز مجلس در کنار دولت اس��ت تا‬ ‫بتوان��د در این زمینه به موفقیت برس��د‪.‬‬ ‫ساختار و سیاست گذاری اقتصادی دولت‬ ‫باید بازنگری شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت‬ ‫‪ 30‬مهر ‪ 12 1397‬صفر ‪ 22 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 510‬پیاپی ‪2483‬‬ ‫«گسترش صنعت» عملکرد گزینه پیشنهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را بررسی می کند‬ ‫رحمانی درازمون رای اعتماد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ماجرا از زمانی ش��روع ش��د که الیاس حضرتی‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫تهران در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد محمد شریعتمداری‬ ‫از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تعفا کرده اس��ت‪ .‬با وجود‬ ‫اینکه چند ساعت پس از اعالم این خبر برخی از خبرگزاری های‬ ‫نزدیک به دولت اعالم کردند این خبر تکذیب شده اما فعاالن و‬ ‫مس��ئوالن حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر این موضوع از همان‬ ‫ابت��دا مه��ر تایید زدن��د‪ .‬چندی پس از تکذیب خبر اس��تعفای‬ ‫وزیر سابق صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چند گزینه برای سرپرستی‬ ‫این وزارتخانه مطرح ش��د که رضا رحمانی و مهدی کرباس��یان‬ ‫از برجس��ته ترین گزینه ه��ای احتمالی بودند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬با‬ ‫توجه به س��وابق رحمانی و اینکه وی س��ابقه ریاست کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی را بر عهده داشته است‪،‬‬ ‫به عنوان سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزیده شد‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» در ادامه به بررسی سوابق رضا رحمانی و نظر‬ ‫کارشناسی درباره وزارت وی پرداخته است‪ .‬در پی این بررسی ها‬ ‫ش��رایط نش��ان می دهد که کمیسیون تخصصی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی (صنایع و معادن) با رضا رحمانی همس��و است‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه در این شرایط دیگر نمایندگان به طور عمده از اعضای‬ ‫کمیس��یون تخصصی پرس و جو می کنند و نظر خود را مبنی بر‬ ‫ارزیابی اعضای این کمیس��یون می دهند‪ ،‬به نظر می رس��د رضا‬ ‫رحمانی می تواند رای اعتماد را از مجلس شورای اسالمی بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت بندی مناسب برای رفع مشکالت‬ ‫حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫عملک��رد گزین��ه پیش��نهادی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گفت‪ :‬رحمان��ی می تواند در‬ ‫حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عملکرد‬ ‫موفقی داش��ته باشد‪ .‬با این حال‪ ،‬کشور‬ ‫د ر هر ‪ ۳‬حوزه با مشکالت جدی روبه رو است و گزینه پیشنهادی‬ ‫در ص��ورت رای اعتم��اد مجلس کار دش��واری را در پیش دارد‪.‬‬ ‫گرماب��ی با اش��اره به مذاکرات خود با دیگ��ر نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای‬ ‫این بخش به احتمال بسیار باال رای اعتماد می اورد و با مانعی از‬ ‫طرف مجلس ش��ورای اس�لامی روبه رو نخواهد ش��د‪ .‬این عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به‬ ‫اینکه چند حوزه در کش��ور باید در اولویت س��اماندهی از طرف‬ ‫وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باشد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬واردات و‬ ‫صادرات نیازمند س��اماندهی اس��ت و باید در این زمینه ش��اهد‬ ‫اقدام های جدی تری باشیم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با توجه به اینکه در نیمه‬ ‫دوم سال هستیم توزیع اقالم اساسی کشور با مشکل روبه رو شده‬ ‫و باید برای شب عید راه چاره ای در نظر گرفته شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به مش��کالت بخش صنعت در کش��ور توضیح داد‪ :‬بخش صنعت‬ ‫متاس��فانه س��ال ها است که با موضوع کاهش سرمایه در گردش‬ ‫روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬نبود س��رمایه کافی برای تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫تجهیزات و همکاری ه��ای بین المللی از مهم ترین موضوع هایی‬ ‫اس��ت که بای��د در بخش صنعت راهکارهایی ب��رای انها در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گریز از رانت‪ ،‬رمز موفقیت‬ ‫سعید باس��تانی‪ ،‬دیگر عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگوی��ی کوت��اه با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گف��ت‪ :‬بیش��تر نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اس�لامی با حضور رضا‬ ‫رحمانی به عنوان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت موافق هستند‪ .‬با این حال‪ ،‬باید‬ ‫در نظر داش��ت که دلیل موافقت مجلس عملکرد او در مبارزه با‬ ‫فس��اد و مدیریت عاری از رانت اس��ت‪ .‬با این تفسیر باید در نظر‬ ‫داش��ت که اولویت مجلس فرد نیس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬اگر رحمانی‬ ‫رون��دی را ک��ه تا کنون در پیش گرفت��ه ادامه دهد‪ ،‬در اینده نیز‬ ‫ارتباط مجلس با این وزارتخانه بهتر از گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رحمانی اماده دشمنی ها باشد‬ ‫محمدرض��ا منص��وری‪ ،‬دیگ��ر عض��و‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی درباره شرایط صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به «گسترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬رضا رحمانی از پیش��ینه خوبی‬ ‫برخوردار است‪ .‬او می تواند با استفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ا و تجربه هایی ک��ه در این‬ ‫س��ال ها ب ه دست اورده شرایط صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور را‬ ‫بهبود بخش��د‪ .‬منصوری با اش��اره به اینکه کشور در هر ‪ ۳‬حوزه‬ ‫تحت مدیریت این وزارتخانه با مش��کالت جدی روبه رو اس��ت‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬ش��رایط اقتصادی کش��ور به گونه ای است که دیگر‬ ‫جای ازمون و خطا نداریم و باید مشکالت موجود با سیاست های‬ ‫از پیش تعیین شده برطرف شود‪.‬‬ ‫به گفته این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬رحمانی به عنوان قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و فردی که ‪ ۳‬دوره در کمیسیون صنایع و معادن حضور داشت‪،‬‬ ‫امروز بهترین گزینه ای اس��ت ک��ه می تواند متولی این ‪ ۳‬بخش‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رحمانی به موضوع ها اش��نا اس��ت و مجلس‬ ‫ه��م رای اعتم��اد به او می دهد‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬یکی از مواردی که‬ ‫اهمیت بسیار زیادی دارد‪ ،‬اختیارات وزیر است‪.‬‬ ‫اگر دولت با هر س��از کاری بخواهد دس��ت وزیر را ببندد‪ ،‬هیچ‬ ‫گرهی از کشور باز نمی شود‪ .‬فردی که به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت می رسد باید بتواند در حد وزیر از اختیار کامل و قانونی‬ ‫در انجام امور و تصمیمات بهره ببرد‪ .‬داشته باشد‪ .‬در این صورت‬ ‫می توان امیدوار بود که مشکالت کشور نیز برطرف شود‪.‬‬ ‫منص��وری با بیان اینکه حت��ی در رده های پایین نباید فردی‬ ‫به واس��طه فرد دیگری به پست و مقام برسد‪ ،‬گفت‪ :‬جریان های‬ ‫فاسد در بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بسیار پرقدرت هستند و‬ ‫از هر ابزاری برای پیش��برد اهداف خود استفاده می کنند‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬وزیر نباید مماشات کند‪ .‬تغییر سازنده دشمنی به وجود‬ ‫می اورد و رحمانی باید اماده دشمنی ها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح روند سیاست گذاری‬ ‫مهدی مطلب زاده‪ ،‬نایب رئیس انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور درب��اره انتظ��ار‬ ‫صنع��ت قطعه از وزی��ر اینده صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گفت‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫به عنوان صنعتی پایه در تمام کشورها‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ .‬خودروس��ازی در‬ ‫کشور ما نیز از صنایع مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد کالن است‪ .‬با‬ ‫ای��ن ح��ال‪ ،‬دلیل��ی ک��ه منجر ب��ه وضعی��ت فعل��ی صنعت‬ ‫خودرو(خودروسازی و قطعه سازی) شده دولتی بودن ان است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ت��ا زمانی ک��ه دولت صنعت خ��ودرو را به بخش‬ ‫خصوصی واگذار نکند این صنعت پیش��رفت نخواهد داش��ت و‬ ‫محک��وم به فنا خواهد ب��ود‪ .‬این فعال صنعت قطعه اظهار کرد‪:‬‬ ‫هر صنعتی که سیاسی شود‪ ،‬نمی توان اینده ای برای ان متصور‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجمن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کشور به سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت‬ ‫خودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬سرمایه گذاری های برون مرزی برای‬ ‫سایت ونزوئال و‪ ...‬یا درون مرزی در شهرهای مختلف و کوچک‬ ‫به لحاظ اقتصادی پاس��خگو نبوده ضم��ن انکه تا کنون حدود‬ ‫‪۱۰‬ه��زار میلی��ارد تومان به این صنعت زیان وارد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مطلب زاده یاداور شد‪ :‬به طور قطع این نوع سیاست گذاری نیاز‬ ‫رضا رحمانی کیست؟‬ ‫رضا رحمان��ی که برای تص��دی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به مجلس معرفی ش��ده و هم اکنون سرپرستی این‬ ‫وزارتخانه را برعهده گرفته است‪ ،‬در طول سال های گذشته‬ ‫فعالیت ه��ای بس��یاری در حوزه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫داش��ت که این فعالیت ها باعث شد رئیس جمهوری وی را‬ ‫به عنوان جانشین محمد شریعتمداری انتخاب و به مجلس‬ ‫شورای اس�لامی معرفی کند‪ .‬رضا رحمانی سال ‪ ۱۳۴۵‬در‬ ‫تبریز متولد شد‪ .‬وی دارای مدرک دکترای مدیریت ‪DBA‬‬ ‫از دانش��گاه صنایع و معادن ایران است و پیش از حضور در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رئیس کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس در دوره نهم بود‪.‬‬ ‫خالص��ه ای از س��وابق تحصیلی و ش��غلی و اجرایی وزیر‬ ‫پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این شرح است‪:‬‬ ‫‹ ‹سوابق تحصیلی و شغلی‬ ‫دوره دکترای مدیریت (‪ -)DBA‬دانشگاه صنایع و معادن‬ ‫ایران‬ ‫کارشناس��ی ارش��د مدیری��ت دولت��ی دوره مدیری��ت‬ ‫استراتژیک‪ -‬سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫کارشناسی حقوق‪ -‬دانشگاه ازاد اسالمی تبریز‬ ‫عضو هیات امنای دانشگاه صنعتی سهند‬ ‫ی عالی پژوهشی (هیات امنا) موسسه مطالعات‬ ‫عضو شورا ‬ ‫و پژوهش های بازرگانی‬ ‫‹ ‹سوابق اجرایی و مدیریتی‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور تولید‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ریاس��ت کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‬ ‫نماینده مردم تبریز‪ ،‬اذرشهر و اسکو در دوره های هفتم‪،‬‬ ‫هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫جانش��ین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ستاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬ستاد مقابله با اثار تحریم‬ ‫جانش��ین وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در کارگروه‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫مجری طرح رونق تولید‬ ‫رئیس کمیس��یون اصل��ی نظارت بر تاس��یس و فعالیت‬ ‫تشکل های فعالیت صنعتی و معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‬ ‫نماین��ده وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فرهای‬ ‫استانی ریاست جمهوری اسالمی ایران‬ ‫عضو شورای عالی بیمه‬ ‫ی عالی امار‬ ‫عضو شورا ‬ ‫عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی ایران و تهران‬ ‫بو کار اتاق بازرگانی‬ ‫عضو کمیسیون های صنعت و کس�� ‬ ‫تهران‬ ‫عضو کارگ��روه تخصصی مناطق ازاد و تجاری و صنعتی‬ ‫کشور‬ ‫مش��اور رئیس هیات عامل سازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران‬ ‫رئی��س هیات امنای صندوق بازنشس��تگی کارکنان مس‬ ‫ایران‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت نوسازی صنایع ایران‬ ‫عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫نایب رئی��س اول کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی (مجلس هشتم)‬ ‫عضو هیات های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی‬ ‫از جمله هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی و معادن‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان استان اذربایجان شرقی‬ ‫رئی��س کمیت��ه صنع��ت‪ ،‬اقتص��اد و بازرگان��ی مجمع‬ ‫نمایندگان غرب کشور‬ ‫عضو فراکسیون های کارگری‪ ،‬روستایی و مناطق محروم‬ ‫و صنایع غذایی مجلس شورای اسالمی‬ ‫مدیرکل اداری مالی استانداری اذربایجان شرقی‬ ‫مشاور استاندار اذربایجان شرقی‬ ‫معاون شرکت تراکتورسازی ایران‬ ‫معاون شرکت الومینیوم المهدی (بندرعباس)‬ ‫ نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪.‬‬ ‫تاس��یس ش��رکت با مس��ئولیت محدود ش��ید تابش الکتریک در تاریخ‬ ‫‪ 1397,07,25‬به شماره ثبت ‪ 532776‬به شناسه ملى ‪14007895260‬‬ ‫ثب��ت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به ش��رح زیر جهت‬ ‫اط�لاع عموم اگه��ى می گردد‪ .‬موض��وع فعالیت‪ :‬خرید‪ ،‬ف��روش‪ ،‬تولید و‬ ‫اخ��ذ و اعط��ا نمایندگى محصوالت مرتبط با برق‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬روش��نایى‪،‬‬ ‫هوشمندسازى و کنترل محیطى‪ ،‬انرژی های نو‪ ،‬شرکت در مناقصات‪ ،‬ارائه‬ ‫خدم��ات مش��اوره در زمینه طراحى و اجراى پروژه هاى برق و روش��نایى‪،‬‬ ‫هوشمندس��ازى و کنترل محیطى‪ ،‬انرژی هاى نو‪ ،‬سرمایه گذارى در زمینه‬ ‫استارت اپ هاى مرتبط با نواورى در صنعت برق‪ ،‬روشنایى و انتقال قدرت‪،‬‬ ‫امضاى تفاهمنامه با س��ایر ش��رکت ها‪ ،‬موسس��ات جهت هم افزایى در امر‬ ‫تولی��د و فروش محصوالت مرتب��ط با صنعت برق و الکترونیک‪ ،‬ش��رکت‬ ‫در نمایش��گاه هاى داخل��ى و خارجى مرتبط با صنعت ب��رق و الکترونیک‪.‬‬ ‫درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذی ربط مدت فعالیت‪:‬‬ ‫از تاری��خ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى‪ :‬اس��تان تهران ‪ -‬شهرس��تان‬ ‫تهران ‪ -‬بخش مرکزى ‪ -‬ش��هر تهران‪-‬محله چه��ارراه منوچهرى‪-‬خیابان‬ ‫منوچهرى‪-‬خیاب��ان الله زارنو‪-‬پ�لاک ‪- 503‬س��اختمان کمپانى‪ -‬طبقه‬ ‫س��وم‪-‬واحد ‪ 6‬کدپستى ‪ 1145713736‬سرمایه شخصیت حقوقى عبارت‬ ‫اس��ت از مبلغ ‪ 1200000‬ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا‬ ‫اقاى بابک نوع دوس��ت به ش��ماره ملى ‪ 0011647825‬دارنده ‪200000‬‬ ‫ریال سهم الش��رکه اقاى هادى مس��لمى به ش��ماره ملى ‪0083957782‬‬ ‫دارنده ‪ 200000‬ریال سهم الش��رکه خانم الناز مس��لمى به ش��ماره ملى‬ ‫به اصالح دارد زیرا بیش از انکه سودرس��ان باش��د اسیب رسان‬ ‫اس��ت‪ .‬باید توجه داش��ته باش��یم اقتصاد را نمی توان سیاسی‬ ‫ک��رد‪ .‬این کارش��ناس صنعت خ��ودرو با نق��د از دولتی بودن‬ ‫صنعت کش��ور گفت‪ :‬حضور دولت به عنوان سرپرست صنعت‪،‬‬ ‫نمی تواند حمایت کننده باشد زیرا مدیران خودروسازی از سوی‬ ‫دولت تعیین می ش��وند و طبیعی است دولتی فکر می کنند‪ .‬او‬ ‫اف��زود‪ :‬ب��رای مدیر بخش خصوصی حفظ س��رمایه در اولویت‬ ‫نخس��ت قرار دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬تولید باید بازده داش��ته باشد‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا‪ ،‬یکی از کارشناس��ان خودرو نیز عنوان کرده بود‬ ‫وقتی صنعتی دولتی باش��د و مدیران ان را خود دولت تعیین‬ ‫کن��د‪ ،‬نمی توان��د عملکرد مدیرانش را نقد کن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید‬ ‫ای��ن صنعت خصوصی ش��ود و دولت به عن��وان ناظر عملکرد‬ ‫خودروس��ازان را کنترل کند‪ .‬مطلب زاده در ادامه سخنان خود‬ ‫به تغییرات مدیریتی پرداخت و گفت‪ :‬انتظار صنعتگر از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان رهبر و هدایت کننده صنعت‬ ‫این است که برنامه ای مدون برای صنعتی که مادر صنایع است‪،‬‬ ‫داشته باشد‪ .‬او گفت‪ :‬صنعت خودرو محرک و لکوموتیو حدود‬ ‫‪ ۷۰‬صنعت دیگر اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬باید برنامه جامعی برای ان‬ ‫وجود داشته باشد که بدانیم به عنوان مثال‪ ،‬قرار است به نقطه‬ ‫‪ A‬برس��یم‪ .‬س��پس در ادامه برنامه پایش شود و خودروسازان‬ ‫بر اس��اس ان برنامه ها حرکت رو به جلو خود را اغاز و به طور‬ ‫مستمر ادامه دهند‪ .‬نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور معتقد اس��ت‪ :‬اگر سیاستی‬ ‫کالن و برنامه ای جامع وجود داشته باشد حتی چنانچه فردی‬ ‫به عنوان مدیر انتخاب ش��ود اما توان مدیریتی نداش��ته باشد‪،‬‬ ‫نمی توان��د برنام��ه را اجرا کند و جلو بب��رد و خودبه خود حذف‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬وزارتخانه به عنوان سیاست گذار اصلی‪ ،‬باید‬ ‫نقش��ه راه را با کارشناسان خبره و متخصص این حوزه(صنعت‬ ‫خودرو) تدوین و به مدیران خودروس��از برای اجرا‪ ،‬ابالغ کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت با بیان اینکه هر چند ماه یک بار هم مدیران‬ ‫بای��د مل��زم به ارائه گزارش عملکرد خود باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬به این‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬مدیران خودروس��ازی موظ��ف خواهند ب��ود درباره‬ ‫پیش��رفت های برنامه موجود به وزارتخانه گزارش دهند؛ اینکه‬ ‫چقدر در مسیر به اهداف دست یافته و چقدر از مسیر منحرف‬ ‫ش��ده اند‪ .‬مطلب زاده در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬تصدی دولت‬ ‫در صنعت خودرو نمی تواند کارس��از باش��د و باید این مس��ئله‬ ‫بازنگری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹می شنود و عمل می کند‬ ‫محمدرض��ا نجفی من��ش‪ ،‬عضو هیات‬ ‫مدیره انجمن قطعه س��ازان نیز در باره‬ ‫انتص��اب سرپرس��ت جدی��د وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به «گس��ترش‬ ‫ی رحمانی از گذش��ته‬ ‫نیوز» گفت‪ :‬اقا ‬ ‫فرد فعال��ی در این زمینه و اتفاقا عضو‬ ‫کمیس��یون ب��ود ‪ .‬خ��وب ش��نیدن از‬ ‫ویژگی های مهم این ش��خص اس��ت‪ .‬وی پس از ش��نیدن به‬ ‫حرف ه��ا عمل می کن��د‪ .‬در همین فاصله ک��ه او قائم مقام بو د‬ ‫چندین طرح را وزارتخانه تهیه کرده بود که به کمیسیون اورد ‬ ‫اما در نهایت حرف ما را قبول کرد‪ .‬پیش از این نیز اقای رحمانی‬ ‫ریاست کمیسیون مجلس را بر عهده داشت ‪ .‬همچنین‪ ،‬اشنایی‬ ‫با مس��ائل مختلف و مرتبط را می توان از جمله نقاط قوت وی‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪ 0310412031‬دارنده ‪ 200000‬ریال سهم الش��رکه اقاى محمدحس��ین‬ ‫مسلمى به شماره ملى ‪ 0312653743‬دارنده ‪ 200000‬ریال سهم الشرکه‬ ‫اقاى حامد مسلمى به شماره ملى ‪ 0323398332‬دارنده ‪ 200000‬ریال‬ ‫سهم الش��رکه اقاى محمدصادق مسلمى به ش��ماره ملى ‪5899666821‬‬ ‫دارن��ده ‪ 200000‬ریال سهم الش��رکه اعضا هیئت مدیره اق��اى بابک نوع‬ ‫دوست به شماره ملى ‪ 0011647825‬و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره‬ ‫به مدت نامحدود اقاى هادى مس��لمى به ش��ماره ملى ‪ 0083957782‬و‬ ‫به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم الناز مسلمى به شماره‬ ‫مل��ى ‪ 0310412031‬و به س��مت عضو هیئت مدیره به م��دت نامحدود‬ ‫اقاى محمدحس��ین مسلمى به ش��ماره ملى ‪ 0312653743‬و به سمت‬ ‫عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود اقاى حامد مس��لمى به ش��ماره ملى‬ ‫‪ 0323398332‬و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود اقاى محمدصادق‬ ‫مس��لمى به شماره ملى ‪ 5899666821‬و به سمت رئیس هیئت مدیره به‬ ‫م��دت نامحدود دارندگان حق امضا‪ :‬کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهداور‬ ‫شرکت از قبیل چک‪ ،‬س��فته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسالمى و همچنین‬ ‫کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء حامد مس��لمى همراه با مهر ش��رکت‬ ‫معتبر مى باشد‪ .‬اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫گسترش صنعت جهت درج اگهى هاى شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع‬ ‫فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد‪5.‬‬ ‫س�ازمان ثب�ت اس�ناد و املاک کش�ور اداره ثبت ش�رکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجارى تهران (‪)273944‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 30‬مهر ‪ 12 1397‬صفر ‪ 22 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 510‬پیاپی ‪2483‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جای خالی دید استراتژیک‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫صنعت خ��ودرو جهان روند‬ ‫پرش��تابی در تغیی��ر فناوری‬ ‫دارد‪ .‬پیش فروش خودروهای‬ ‫برق��ی در جه��ان ب��ا حج��م‬ ‫ب��اال نش��ان از ان دارد که در‬ ‫این��ده ای نزدی��ک ب��ازار در‬ ‫اختی��ار ای��ن ن��وع خودروها‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫خواهد بود؛ ام��ا ما در صنعت‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫خ��ودرو کش��ور و به دنبال ان‬ ‫قطعه ب��ه عقب ماندگی عادت‬ ‫کرده ایم‪ .‬در واق��ع پذیرفته ایم این گونه جلو برویم که منتظر‬ ‫بمانیم و فناوری را کم کم وارد کرده و س��پس س��اخت ان را‬ ‫یاد بگیریم و هیچ زمانی فکر نکردیم که باید این عقب ماندگی‬ ‫را دور بزنیم‪.‬‬ ‫باره��ا عنوان کرده ام ب��ه یک جهش فن��اوری در صنعت‬ ‫خودرو و قطعه نیاز داریم؛ کاری که کشورهایی مانند چین و‬ ‫نیز کش��ورهای همتراز ایران برای توسعه خود انجام داده اند‪.‬‬ ‫انها مبادرت به س��رمایه گذاری س��نگین روی فناوری جدید‬ ‫کرده و عقب ماندگی های خود را به نوعی پیش از ایجاد فاصله‬ ‫طوالن��ی جبران کرده اند‪ .‬اما صنعتگران ما در کش��ور به طور‬ ‫معمول نشس��ته اند تا اینده فناوری را در سایر کشور ببینند‬ ‫تا نخست از ان استفاده کرده و سپس بومی سازی ان را اغاز‬ ‫کنند‪ .‬نتیجه طبیعی این عملکرد عقب ماندگی چند دهه ای از‬ ‫صنعت خودرو جهان است‪ .‬مدیران این حوزه دید استراتژیکی‬ ‫ندارند تا اقدامی زودهنگام در برخورد با فناوری های نو داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬به ط��ور قطع‪ ،‬تا س��ال‪ ۲۰۲۵‬چند کش��ور صنعتی‪،‬‬ ‫اس��تفاده و ساخت خودروهایی با س��وخت فسیلی را ممنوع‬ ‫خواهند کرد و تنها خودروهای برقی حق تردد دارند؛ بنابراین‬ ‫تا رسیدن به این زمان فرصت زیادی نداریم و باید تالش های‬ ‫خ��ود را مضاعف کرده و خود را ام��اده تحول کنیم‪ .‬ضروری‬ ‫است نظام سیاست گذاری صنایع‪ ،‬صنعت خودرو را مجبور به‬ ‫اغاز س��رمایه گذاری در این زمینه ها کن��د زیرا تولید و تردد‬ ‫خودروه��ای برقی مزیت های بس��یاری برای کش��ور خواهد‬ ‫داشت‪ .‬برای فعالیت در این زمینه نخست باید خودروسازان‬ ‫به این س��مت حرکت و سپس قطعه سازان ساخت قطعات را‬ ‫اغاز کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هشدار ایران خودرو درباره‬ ‫فروش غیرقانونی خودرو‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو اقدام افراد یا ش��رکت های متفرقه‬ ‫مبنی بر داش��تن ق��رارداد ب��ا ایران خودرو و ف��روش خودرو به‬ ‫متقاضی��ان را غیرقانونی اعالم کرد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬برخی‬ ‫از افراد یا شرکت های سودجو با ادعای داشتن قرارداد با شرکت‬ ‫ایران خودرو اقدام به دریافت مبالغی از هموطنان در ازای عرضه‬ ‫خودرو می کنن��د‪ .‬گروه صنعتی ایران خ��ودرو ضمن غیرقانونی‬ ‫دانستن این اقدام و بی ارتباط بودن ان به این خودروساز نسبت‬ ‫به پیامدهایی که متوجه هموطنان است‪ ،‬هشدار داد‪ .‬ایران خودرو‬ ‫تاکید می کند توزیع و فروش خودرو تنها از طریق سایت رسمی‬ ‫فروش اینترنتی شرکت ایران خودرو به نشانی ‪ esale.ikco.ir‬یا‬ ‫مراجعه به محل نمایندگی های مجاز این ش��رکت و ثبت نام در‬ ‫س��ایت فروش ش��رکت ایران خودرو بوده و هر روش دیگری غیر‬ ‫از ان از نظر این ش��رکت غیرقانونی است و مسئولیت مشکالت‬ ‫احتمالی پیش امده برعهده خریداران خواهد بود‪.‬‬ ‫خودرو دیگر‬ ‫کاالی سرمایه ای نیست‬ ‫یک��ی از فع��االن ب��ازار خودرو درب��اره اخرین وضعی��ت بازار‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر ش��اهد رکود در بازار خودرو هس��تیم و‬ ‫معامالت چندانی در این بازار انجام نمی ش��ود زیرا خودروسازان‬ ‫محصول��ی به بازار خودرو عرضه نمی کنن��د‪ .‬خودروهای موجود‬ ‫در بازار پالک ش��ده اند که فروش��ندگان ب��ا قیمت های باال این‬ ‫خودرو ها را معامل��ه می کنند بنابراین خریداران از خرید خودرو‬ ‫اجتناب ک��رده و منتظر تغییرات اینده در بازار خودرو هس��تند‪.‬‬ ‫کاظ��م محمدی نیکخ��واه تبدیل نقدینگی به خ��ودرو را چندان‬ ‫س��وداور ندانست و گفت‪ :‬افرادی که اقدام به پیش خرید خودرو‬ ‫کرده ان��د ممکن اس��ت ‪۲۰‬درصد خ��ودرو را گران ت��ر به فروش‬ ‫برس��انند اما نس��بت به ارزش ریالی س��ود چندانی نصیب شان‬ ‫نخواهد ش��د زیرا ارزش س��رمایه انها به یک سوم کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین افرادی که در شرایط بحرانی و پس از افزایش‬ ‫نرخ ارز اقدام به خرید خودرو کرده اند نیز سودی عایدشان نشده‬ ‫اما چنانچه پیش از افزایش نرخ دالر اقدام به خرید کرده باشند‪،‬‬ ‫س��ود برده اند‪ .‬این فعال ب��ازار خودرو درب��اره تاثیر اصالح نرخ‬ ‫خ��ودرو بر بازار به خبرخ��ودرو گفت‪ :‬اعتماد نداش��تن مردم به‬ ‫گفته ه��ای مدیران‪ ،‬تاثیرنپذیرفتن بازار از این گفته ها را به دنبال‬ ‫دارد؛ بنابراین تا زمانی که قیمت ها قطعی نش��ود بازار واکنش��ی‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬در نهایت تنها عامل موثر بر بازار خودرو میزان‬ ‫عرضه اس��ت ک��ه تعیین کننده ج��و حاکم بر ب��ازار خواهد بود‪.‬‬ ‫نیکخواه با بیان اینکه ش��رایط برای ازادسازی قیمت ها مناسب‬ ‫نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬موافق ازادسازی نرخ خودرو هستیم اما نه در‬ ‫این شرایط زیرا درحال حاضر با نظارت هایی که وجود دارد روند‬ ‫عرضه خودروس��ازان به کنترل اس��ت‪ .‬بنابراین زمانی ازادسازی‬ ‫مطلوب خواهد بود که عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی داشته‬ ‫باش��د و با وجود ش��رکت های انحصاری ازادس��ازی نرخ خودرو‬ ‫معنایی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫تا زمانی که بازار ارز‬ ‫ثبات قیمت نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬نمی توان از‬ ‫تعادل نرخ ها در سایر‬ ‫بازارها سخن گفت‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با یکی از فعاالن بازار خودرو مطرح شد‬ ‫ضرورت افزایش قیمت خودروها با ارتقای کیفی انها‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وضعیت بازار خودرو امس��ال اشفته بود و در حالی‬ ‫که در یکی دوسال گذش��ته نمایشگاه داران از رکود‬ ‫بازار گالیه داش��تند؛ تجربه ای جدید در سال‪ ۹۷‬رقم‬ ‫خ��ورد‪ .‬با وجود افزای��ش قیمت ها‪ ،‬حج��م تقاضا از‬ ‫عرضه پیشی گرفت و به التهاب موجود در بازار دامن‬ ‫زد‪ .‬در این ش��رایط کارشناسان اقتصاد معتقدند بازار‬ ‫خودرو کم کم به نقطه تعادل قیمت نزدیک می شود‪.‬‬ ‫از این رو «گسترش صنعت» به سراغ سعید موتمنی‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران رفت و درباره وضعیت فعلی بازار خودرو با وی‬ ‫گفت وگویی داشت که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €کارشناس�ان حوزه ه�ای اقتص�اد و صنعت‬ ‫معتقدن�د بازار خ�ودرو از نظر قیم�ت در حال‬ ‫رس�یدن به نقطه تعادل است‪ .‬نظر شما در این ‬ ‫زمینه چیست؟‬ ‫درحال حاضر هنوز تعادل��ی در بازار خودرو برقرار‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬ایا اختالف ‪ ۵۵‬تا ‪۱۰۰‬درصدی تعادل‬ ‫قیمتی اس��ت؟ برای خودروهای کمتر از ‪۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان اختالف نرخ کارخان��ه و بازار همچنان وجود‬ ‫دارد و برای س��ایر رده ها نیز اختالف بیشتر می شود‪.‬‬ ‫تا زمان��ی که بازار ارز ثبات قیمت نداش��ته باش��د‪،‬‬ ‫نمی توان از تعادل نرخ در س��ایر بازارها سخن گفت‪.‬‬ ‫به عنوان نمون��ه‪ ،‬زمانی که نرخ دالر از ‪۱۴‬هزارتومان‬ ‫به ‪۱۲‬هزارتومان می رس��د به همان نسبت قیمت ها‬ ‫در بازار خودرو روند کاهش��ی به خ��ود می گیرد اما‬ ‫ب��ا افزایش نرخ ارز‪ ،‬دوباره قیمت ها صعودی ش��ده و‬ ‫خرید و فروش کاه��ش پیدا می کند‪ .‬بنابراین تعادل‬ ‫بازار خودرو به ثبات در بازار ارز برمی گردد‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر ارزی که به خودروس�ازان و‬ ‫قطعه سازان اختصاص داده می شود‪ ،‬ارز نیمایی‬ ‫است که عنوان می شود قیمتی بین ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬هزار‬ ‫تومان دارد‪.‬‬ ‫به هرحال انچه در بازار ش��اهد هس��تیم دو نرخی‬ ‫ب��ودن قیمت خودروهاس��ت که ه��ر روز فاصله ان‬ ‫به دلیل عرضه کم خودرو ازسوی خودروساز به بازار‪،‬‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫در ماه های گذش��ته به این دلیل که خودروسازان‬ ‫درخواست افزایش نرخ محصوالت خود را داشتند و‬ ‫همچنان این درخواس��ت را دارند‪ ،‬از حجم عرضه به‬ ‫محصوالت خ��ود را بهبود دهن��د‪ .‬همچنین واردات‬ ‫بازار کاستند‪.‬‬ ‫خودروه��ای کمت��ر از ‪۱۲‬هزار دالر ب��ا تعرفه پایین‬ ‫امروز سخن از حذف شورای رقابت در قیمت گذاری‬ ‫ازاد ش��ود‪ .‬در این ش��رایط بازار رقابتی ش��ده و این‬ ‫خودرو و تعیین قیمت ها ازس��وی س��ازمان حمایت‬ ‫بازار اس��ت که نرخ خودرو را تعیین می کند‪ .‬در بازار‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬فعاالن و‬ ‫رقابتی مصرف کننده حق انتخاب دارد‪.‬‬ ‫€ €پ�س معتقدید ب�ا افزای�ش قیمت ه�ا باید‬ ‫نمایش��گاه داران خودرو هم به‪‎‬دنبال برقراری ارامش‬ ‫کیفیت محصوالت هم ارتقا پیدا کند‪ ،‬عالوه بر‬ ‫و ثبات در بازار هس��تند‪ .‬حال موضوع این اس��ت که‬ ‫این انکه بازار نیز از باید حالت انحصاری خارج‬ ‫ب��ا افزایش قیمت ه��ا‪ ،‬چه تضمینی وج��ود دارد که‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خودروسازان نیاز بازار را تامین کنند و دوباره شاهد‬ ‫بله‪ .‬نباید تنها سخن از افزایش قیمت ها باشد‪ ،‬بلکه‬ ‫دو نرخی بودن خودروها نباش��یم‪ .‬ایا نظارتی بر این‬ ‫در کنار این مس��ئله باید در خودروها شاهد تغییرات‬ ‫مس��ئله وجود دارد که اگر پرای��د ‪30‬میلیون تومان‬ ‫کیفی هم باشیم‪.‬‬ ‫ش��د‪ ،‬در بازار ازاد ‪۴۰‬میلی��ون تومان خرید و فروش‬ ‫پیش فروش های پیاپی چقدر در کاهش فاصله نرخ‬ ‫نشود؟‬ ‫کارخانه و بازار تاثیر داش��ته است؟ ایا به تعهدات در‬ ‫س��ال‪ ۹۷‬به دنبال درخواس��ت افزای��ش قیمت ها‪،‬‬ ‫زمان مقرر عمل می ش��ود یا تنها روی کاغذ خرید و‬ ‫ن��رخ خودروه��ا ‪۷‬درصد افزایش یاف��ت و برای چند‬ ‫فروش اتفاق می افتد؟‬ ‫هفت��ه فاصل��ه قیمتی کارخان��ه و بازار کم ش��د اما‬ ‫€ €مع�اون مدیرعام�ل در بازاریاب�ی و فروش‬ ‫دوب��اره به تدری��ج قیمت ه��ا روند صع��ودی گرفت‪.‬‬ ‫محص�والت گ�روه صنعتی ایران خ�ودرو اعالم‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬برای پ��ژو ‪۲۰۶‬تیپ‪ ۲‬که با اختالف‬ ‫ک�رده‪ ،‬ف�روش محص�والت گ�روه صنعت�ی‬ ‫‪۲‬میلیون تومان خرید و فروش می شد‪ ،‬این اختالف‬ ‫ایران خودرو همواره بر مبنای پیش بینی برنامه‬ ‫به ‪۵‬میلیون تومان رس��ید ک��ه درحال حاضر حدود‬ ‫تولی�د و مجوزه�ای دریاف�ت ش�ده از مراجع‬ ‫‪۲۰‬میلی��ون تومان اس��ت‪ .‬این اخت�لاف ‪۲۰‬میلیون‬ ‫ذی صلاح ب�وده و نمی ت�وان بیش�تر از درصد‬ ‫تومانی درباره سمند نیز صدق می کند‪.‬‬ ‫مش�خصی از برنامه تولید‪ ،‬پیش فروش داش�ته‬ ‫فع��االن بازار خودرو به دنبال این هس��تند که این‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫فاصله قیمتی حتی با افزایش رسمی قیمت ها تکرار‬ ‫اگ��ر این گون��ه باش��د‪ ،‬می ت��وان امیدوار ب��ود از‬ ‫نش��ود‪ .‬فرض کنیم افزایش قیمت ها ازس��وی ستاد‬ ‫حجم تقاضاها کاس��ته ش��ود‪ .‬اما س��خن این اس��ت‬ ‫تنظیم بازار مصوب شد‪ ،‬ایا تعهدی داده می شود که‬ ‫ک��ه خودروه��ای موج��ود در ب��ازار ک��ه از طری��ق‬ ‫دیگر بازار خودرو دو نرخی نباشد؟‬ ‫€ €خودروس�ازان عنوان می کنند س�ود بازار‬ ‫ثبت ن��ام در پیش فروش ها نبوده از چ��ه کانالی وارد‬ ‫ب�ه جیب س�وداگران و س�ودجویان می رود‪ .‬از‬ ‫ب��ازار ش��ده اند‪ .‬در این باره ه��م باید شفاف س��ازی‬ ‫ای�ن رو‪ ،‬به دنب�ال افزایش قیمت ها هس�تند تا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫از حال�ت تولید زیان ده خارج ش�وند و بازار را‬ ‫همچنین اگر قرار اس��ت بازار ن��رخ محصوالت را‬ ‫مدیریت کنند‪.‬‬ ‫تعیین کند و پیش��رفت در این صنعت‬ ‫اخت�لاف نرخ بین کارخان��ه و بازار از‬ ‫اتف��اق بیفت��د باید از حال��ت انحصاری‬ ‫بخشی از نظم بازار‬ ‫کجا نش��ات می گیرد؟ وقتی که عرضه را سایت هایی بهم زدند خارج شود‪ .‬اگر اجازه ورود خودروهای‬ ‫محصول کمتر از تقاضا باش��د‪ .‬اگر قرار که قیمت های غیرواقعی کمتر از ‪۱۵‬هزار دالر را در چند س��ال‬ ‫اس��ت خودروه��ا افزایش نرخ داش��ته اعالم می کردند‪ .‬به عنوان گذش��ته می دادن��د‪ ،‬صنع��ت خ��ودرو‬ ‫نمونه‪ ،‬در حالی که پراید‬ ‫باش��ند نباید ب��ا همان کیفی��ت قبلی‬ ‫پیش��رفت های زی��ادی می ک��رد اما در‬ ‫در بازار ‪۳۰‬میلیون تومان‬ ‫تولید شوند و در نتیجه باید محصوالتی‬ ‫این چند س��ال تنها خودروهای لوکس‬ ‫معامله می شد در این‬ ‫با کیفیت ه��ای ارتقایافت��ه وارد بازار و‬ ‫و باالی ‪۲۰۰‬میلیون تومان وارد کش��ور‬ ‫سایت ها قیمت ان‬ ‫نظ��ر مش��تریان نیز در این ب��اره تامین ‪۳۵‬میلیون تومان اعالم شده است؛در حالی که برای ایجاد بازار‬ ‫می شد‬ ‫ش��ود‪ .‬در ادام��ه برای کاه��ش التهاب‬ ‫رقابت باید خودروهایی وارد کشور شود‬ ‫بازار خودروس��ازان باید شرایط فروش‬ ‫که مردم بیش��تری ت��وان خرید انها را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫€ €اگ�ر با ن�رخ ارز فعل�ی محاس�به کنیم ایا‬ ‫مدل های�ی داریم که ه�م قیمت پرای�د تولید‬ ‫شوند؟‬ ‫بله‪ .‬خودروس��ازان جهانی هم مانند ما در رده های‬ ‫گوناگون قیمتی محص��والت خود را تولید و به بازار‬ ‫عرض��ه می کنند‪ .‬امروز خودروها ‪ ۸‬تا ‪۱۲‬هزار دالری‬ ‫زیاد س��اخته می ش��ود‪ .‬مسئله این اس��ت که تعرفه‬ ‫واردات ما باالس��ت که عرضه این خودروها در کشور‬ ‫صرفه اقتصادی ن��دارد‪ .‬اگر تعرفه ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصدی‬ ‫باش��د‪ ،‬می توان ب��ا قیمت های مناس��ب خودروهای‬ ‫ارزان قیم��ت را وارد کرد تا ضمن تعادل بازار‪ ،‬زمینه‬ ‫برای رقابت به وجود اید‪.‬‬ ‫دالر نی��ز قیم��ت واقعی ن��دارد‪ .‬اگر ابتدای س��ال‬ ‫ب��ا ‪۲۰۰‬میلیون تومان افراد می توانس��تند س��انتافه‬ ‫بخرند امروز با همان نرخ باید جک س��وار شوند‪ .‬چرا‬ ‫باید هزین��ه خودرویی مانند مرس��دس بنز را داد و‬ ‫خودرویی چینی س��وار ش��د؟ باید مجرایی باشدکه‬ ‫ن��رخ واقعی خودروها را محاس��به و تعیین کند‪ .‬اگر‬ ‫خودروسازی کشور بخواهد اما واگر نداشته باشد باید‬ ‫اجازه داد خودروهای کمتر از ‪۱۵‬هزاردالر وارد کشور‬ ‫ش��ود و مصرف کننده تصمیم بگی��رد چه خودرویی‬ ‫سوار ش��ود‪ .‬خودروس��ازان چینی بازار را در اختیار‬ ‫گرفته ان��د و در نابس��امانی موج��ود ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬درصد‬ ‫افزایش قیمت داش��ته اند‪ .‬این خودروسازان پیش تر‬ ‫خودروه��ای خود را با پیش پرداخ��ت ‪ ۲‬تا ‪۳‬میلیون‬ ‫تومان می فروختند اما امروز پیش فروش می گذارند‪.‬‬ ‫€ €از اواخر هفته گذش�ته یکی از س�ایت های‬ ‫خودروی�ی که نرخ ان�واع مدل ه�ای داخلی و‬ ‫خارجی را اعالم می کرد از دسترس خارج شده‬ ‫است‪ .‬علت این امر چیست؟‬ ‫اتفاقا بخس��ی از نظم بازار را همین س��ایت ها که‬ ‫قیمت ه��ای غیرواقع��ی اعالم می کردن��د‪ ،‬بهم زدند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬در حالی که پراید در بازار ‪۳۰‬میلیون‬ ‫توم��ان معامله می ش��د در این س��ایت ها قیمت ان‬ ‫‪۳۵‬میلی��ون تومان اعالم می ش��د‪ .‬حتی این اختالف‬ ‫نرخ گاهی‪۲‬برابر هم می شد و این امر به التهاب بازار‬ ‫بیشتر دامن زند‪ .‬برخی سایت ها هماهنگ با یکدیگر‪،‬‬ ‫مردم را ترغیب به خرید غیرضروری کردند‪ .‬اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان خودرو می تواند هر‬ ‫روز قیمت ه��ای واقعی را در اختیار مش��تریان قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫کویرتایر در تولید الستیک رکورد زد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کویرتایر از شکس��تن رکورد‬ ‫جدی��د تولید تایر در این مجموعه خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این کارخانه ب��ا باالترین ظرفیت ماش��ین االت در‬ ‫ح��ال تولید اس��ت و بخش��ی از نیاز م��ردم به تایر‬ ‫سواری رادیال را برطرف کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت»‪ ،‬سیدمحمدحسین‬ ‫زینلی بیرجن��د در ادامه گف��ت‪ :‬این مجموعه ‪۴‬مهر‬ ‫امسال با تولید ‪۱۲‬هزار و ‪۲۹۲‬تایر در یک روز موفق‬ ‫به ثبت رکورد جدیدی در تولید تایر رادیال سواری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استقبال مردم از خرید محصوالت‬ ‫کویرتایر اظهارکرد‪ :‬این برند با تکیه بر توان مدیران‬ ‫و کارکنان خود و با وجود مش��کالت توانسته بیش‬ ‫از ‪۹۵‬درصد ظرفیت ماشین االت تولید داشته باشد‪.‬‬ ‫زینلی بیرجن��د با بیان اینکه طراحی و تولید انواع‬ ‫اندازه های تایر رادیال در این شرکت انجام می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این افتخاری ب��زرگ برای مجموعه کویرتایر‬ ‫و صنعت تایر کش��ور است‪ .‬متخصصان این کارخانه‬ ‫قادر هس��تند ب��رای انواع خودروهای س��واری تایر‬ ‫مورد نیاز را طراحی و تولید کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کویرتایر با بی��ان اینکه هیچ‬ ‫مشکلی در تامین تایر مورد نیاز مردم وجود ندارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ب��ا تامین و اختصاص س��همیه مضاعف تایر‬ ‫به ش��بکه نمایندگی ه��ای فروش این ش��رکت در‬ ‫دورترین نقاط کشور‪ ،‬جای هیچ نگرانی برای عرضه‬ ‫تایر به قیمت مصوب وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کویرتایر افزون بر ‪۳۶‬درصد‬ ‫تایر س��واری مورد نیاز خودروسازان کشور را تامین‬ ‫می کن��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬کویرتای��ر ب��ر تولید با‬ ‫کیفیت محصوالت خود مصمم است و استقبال باال‬ ‫و رضایت م��ردم از خرید محصوالت کویرتایر‪ ،‬گواه‬ ‫این موضوع است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت کویرتایر به تولید تایرس��بز‬ ‫برای نخستین بار در این کارخانه در ‪۲‬سال گذشته‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬تایر س��بز ب��ا عملک��رد باال در‬ ‫فرمان پذیری خودرو و کارکرد باال با بهترین کیفیت‬ ‫و س��ازگار با محیط زیس��ت طراحی و تولید ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬اداره تحقیقات و تکنولوژی این‬ ‫مجموعه با برخورداری از پیش��رفته ترین تجهیزات‬ ‫نرم افزاری و س��خت افزاری صنعت تایر و با تکیه بر‬ ‫توان مدیران و کارشناسان متخصص‪ ،‬این مجموعه‬ ‫را از خری��د فناوری تولید تایرهای س��واری بی نیاز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬زینلی بیرجند اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تولید تایر رادیال رینگ ‪ )suv(۱۷‬در مراحل ازمون‬ ‫ج��اده قرار دارد که پس از کس��ب نتای��ج نهایی و‬ ‫تولید انب��وه‪ ،‬بخش عمده ای از نیاز خودروس��ازان‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 30‬مهر ‪ 12 1397‬صفر ‪ 22 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 510‬پیاپی ‪2483‬‬ ‫خبر‬ ‫مکزیکی ها در بازدید از ایران خودرو‬ ‫خواستار شدند‪:‬‬ ‫بازار خدمات پس‬ ‫از فروش‪ ،‬بخشی از‬ ‫صنعت خودرو است که‬ ‫وظیفه ارائه خدمات‬ ‫به دارنده خودرو و‬ ‫تامین قطعات ان را‬ ‫برعهده دارد‪ .‬خدمات‬ ‫پس از فروش با تعمیر‬ ‫و تولید دوباره قطعات‬ ‫گوناگون به جلوگیری از‬ ‫تصادف ها کمک می کند‪،‬‬ ‫برای افراد متخصص‬ ‫اشتغال به وجود‬ ‫می اورد و این یعنی‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫خود بازاری بزرگ ایجاد‬ ‫می کند‬ ‫بقای صنعت خدمات پس از فروش در چیست؟‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫حیات هر محص��ول از لحظه ای اغاز می ش��ود که‬ ‫به دس��ت مش��تری می رس��د و همزمان ب��ا ان ارائه‬ ‫خدمات پس از فروش نیز کلید می خورد‪.‬‬ ‫صنع��ت خودرو نیز از این قاعده جدا نیس��ت‪ .‬بازار‬ ‫خدمات پ��س از فروش‪ ،‬بخش��ی از صنع��ت خودرو‬ ‫اس��ت که وظیفه ارائ��ه خدمات به دارن��ده خودرو و‬ ‫تامی��ن قطع��ات ان را برعه��ده دارد‪ .‬خدمات پس از‬ ‫ف��روش با تعمیر و تولید دوب��اره قطعات گوناگون به‬ ‫جلوگی��ری از تصادف ه��ا کمک می کند‪ ،‬ب��رای افراد‬ ‫متخص��ص اش��تغال به وجود م��ی اورد و ای��ن یعنی‬ ‫خدم��ات پ��س از فروش خ��ود بازاری ب��زرگ ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬براورد می ش��ود اکنون ‪۱/۲‬میلیارد وس��یله‬ ‫نقلی��ه در خیابان ه��ای جهان در رفت وامد باش��ند و‬ ‫پیش بینی ها می گوید این تعداد در اینده رو به رش��د‬ ‫خواهد بود‪ .‬در کش��ورهای توس��عه یافته ک��ه بازار به‬ ‫اشباع رس��یده‪ ،‬خرید خودروهای جدید به طور عمده‬ ‫ب��ا هدف جایگزینی انها ب��ا خودروهای قدیمی انجام‬ ‫می ش��ود؛ بنابراین رش��د فروش بسیار کم و روی لبه‬ ‫تیغ اس��ت‪ .‬در مقاب��ل در اقتصاده��ای نوظهور مانند‬ ‫چین و هند تعداد وس��ایل نقلی��ه در طول تنها چند‬ ‫سال ‪۲‬برابر شده است‪ .‬در سطح جهانی‪ ،‬بازار خدمات‬ ‫پس از فروش در صنعت خودرو یک کسب وکار بیش‬ ‫از ‪۷۰۰‬میلیارد دالری اس��ت‪ .‬امریکا نیمی از این بازار‬ ‫را در اختیار دارد و به دنبال ان اروپا‪ ،‬چین و مکزیک‬ ‫ق��رار دارند‪ .‬هند نیز پس از این کش��ورها از این بازار‬ ‫سهم دارد‪ .‬اگر بازار خودروهای جدید در هند به رشد‬ ‫خود در این��ده ادامه دهد‪ ،‬ارزش این کس��ب وکار تا‬ ‫س��ال ‪۲۰۲۱‬میالدی(‪۱۳۹۹-۱۴۰۰‬خورش��یدی) در‬ ‫این کش��ور بیش از ‪۲‬برابر ش��ده و ب��ه ‪۱۶/۵‬میلیارد‬ ‫دالر خواهد رس��ید‪ .‬در سراس��ر جه��ان‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫صرفه جوی��ی در وقت مش��تریان باع��ث پدید امدن‬ ‫تغییرات��ی در بخش خدمات پس از فروش در صنعت‬ ‫خودرو ش��ده اس��ت‪ .‬صرف نظر از اینکه وسیله نقلیه‬ ‫چه باش��د‪ ،‬مش��تری ها خواهان راه افتادن کارش��ان‬ ‫در س��ریع ترین زم��ان ممکن هس��تند و چیزی جز‬ ‫بیش��ترین هم��کاری از ارائه دهن��دگان خدمات پس‬ ‫از ف��روش را در ه��ر ب��ار مراجعه انتظ��ار ندارند‪ .‬این‬ ‫انتظارها باعث خواهد شد تعمیرگاه ها‪ ،‬نمایندگی های‬ ‫خدمات پس از ف��روش و مراکز تخصصی این کار به‬ ‫فضاهای بزرگ تر و عمومی تر تبدیل شوند و خدماتی‬ ‫ب��ا محوریت صرفه جویی در وقت‪ ،‬به مش��تریان ارائه‬ ‫درام��د خدمات پ��س از فروش بیش از ‪۳‬برابر ش��ده‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫و از ‪۶‬درص��د کنون��ی به‪۲۰‬درصد در ‪۱۰‬س��ال اینده‬ ‫هدف ارائه دهن��دگان خدمات پ��س از فروش این‬ ‫برس��د‪ .‬در گزارش مک کنزی امده اس��ت‪« :‬رش��د در‬ ‫روزها قبراق تر نگه داش��تن خودرو است و این هدف‬ ‫ای��ن پیش��نهادهای دیجیتالی از س��خت افزارها(مانند‬ ‫ت��ازه چالش ه��ا و فرصت ه��ای زی��ادی را پیش روی‬ ‫دستگاه های تله متیک یا نمایشگرها)‪ ،‬نرم افزارها(مانند‬ ‫ای��ن صنعت قرار داده اس��ت‪ .‬ورود هر مدل جدید با‬ ‫ردیابی وسیله نقلیه‪ ،‬کل هزینه مالکیت یا مانیتورینگ‬ ‫پیچیدگی های فنی ویژه ای همراه بوده که این باعث‬ ‫رانن��ده) و خدمات (از جمله مدیریت ناوگان‪ ،‬حفاظت‬ ‫روبه رش��د ش��دن این صنعت در ‪۲‬دهه گذشته شده‬ ‫در براب��ر دزدی) سرچش��مه می گیرد‪ .‬در بس��یاری از‬ ‫است‪ .‬این پیچیدگی ها بیش از هر چیز در بخش هایی‬ ‫م��وارد بازیگران جدی��دی وجود خواهند داش��ت که‬ ‫مانند الکترونی��ک و نرم افزارها‪ ،‬فناوری های متصل و‬ ‫از امکان��ات دیجیتال برای پیش��نهاد این راه حل های‬ ‫تله متیک ه��ا( ابزارهای ارس��ال‪ ،‬دریاف��ت‪ ،‬ذخیره و‬ ‫جدی��د اس��تفاده می کنن��د»‪ .‬وضعیت ب��ازار خدمات‬ ‫تحلیل اطالعات برای ناوبری خودرو) خود را نش��ان‬ ‫پس از فروش امریکا نیز ش��بیه همین وضعیت است‪.‬‬ ‫داده اس��ت‪ .‬بهبود کیفیت و دوام بیش��تر قطعات که‬ ‫بس��یاری از انجمن های این صنع��ت در حال کار روی‬ ‫باعث طول عمر بیش��تر خودرو و قطعات ان می شود‬ ‫رویکردهای جدید هستند تا بتوانند بازار خدمات پس‬ ‫ب��ر بازار خدمات پ��س از فروش ه��م بی تردید تاثیر‬ ‫از ف��روش را پش��تیبانی کنند‪ .‬چین نی��ز همچنان به‬ ‫می گ��ذارد‪ .‬به زب��ان س��اده تر‪ ،‬نس��خه های امروزی‬ ‫صدرنشینی خود به عنوان بزرگ ترین بازار وسیله نقلیه‬ ‫خ��ودرو ب��ازار امروزی ه��م می خواهن��د‪ .‬اما صنعت‬ ‫در جهان ادامه می دهد‪ .‬در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی(‪-۹۵‬‬ ‫خدم��ات پ��س از ف��روش در خودروس��ازی از چند‬ ‫‪۱۳۹۴‬خورش��یدی) در این کش��ور ‪۲۸‬میلیون خودرو‬ ‫عام��ل مهم مانن��د دیجیتالی س��ازی‪ ،‬عوض ش��دن‬ ‫فروخته شد که رشد ‪۹‬درصدی را در مقایسه با فروش‬ ‫مس��یرهای رقابتی و تغییر اولویت های مشتری تاثیر‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۵‬میالدی(‪۱۳۹۳-۹۴‬خورش��یدی) نش��ان‬ ‫می پذی��رد‪ .‬این یعنی گس��ل های ای��ن صنعت فعال‬ ‫م��ی داد‪ .‬دولت چین انتظ��ار دارد تولید خودرو در این‬ ‫ش��ده و مرزه��ای ان پیوس��ته در ح��ال جابه جایی‬ ‫کشور تا س��ال‪ ۲۰۲۰‬میالدی(‪۱۳۹۸-۹۹‬خورشیدی)‬ ‫هس��تند‪ .‬بقا و موفقیت صنعت خدمات پس از فروش‬ ‫ب��ه ‪۳۰‬میلیون خودرو و تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی(‪-۰۴‬‬ ‫اکن��ون در گرو دس��تیابی به داده های ب��زرگ برای‬ ‫‪۱۴۰۳‬خورش��یدی) به ‪۳۵‬میلیون خودرو برسد‪ .‬هند‪،‬‬ ‫خدمات رس��انی به وس��ایل نقلیه اس��ت‪ .‬هنوز روشن‬ ‫پنجمی��ن تولیدکننده وس��ایل نقلیه(از ه��ر نوع) در‬ ‫نیس��ت تولیدکنندگان یا مالکان خودروها‪ ،‬کدام یک‬ ‫جه��ان‪ ،‬س��ومین تولیدکننده وس��ایل نقلیه ‪۳‬چرخ و‬ ‫می توانند مالکیت داده ه��ای خودروهای جدید را در‬ ‫تراکتور و نیز دومین تولیدکننده وسایل نقلیه ‪ ۲‬چرخ‬ ‫دست داشته باشند؛ هرچند اکنون این داده ها به طور‬ ‫در جهان اس��ت‪ .‬مقام های این کش��ور انتظار دارند تا‬ ‫مستقیم در اختیار تولیدکنندگان است‪ .‬در این میان‬ ‫س��ال‪۲۰۲۰‬میالدی (‪۱۳۹۸-۹۹‬خورشیدی) رتبه این‬ ‫بازیگ��ران اصلی عرصه خدمات پس از فروش با تغییر‬ ‫کش��ور در تولید وسایل نقلیه مسافری از پنجم کنونی‬ ‫س��ناریوی این صنعت در حال بیرون رانده ش��دن از‬ ‫به س��وم ارتقا یابد که این باعث رش��د قابل توجهی در‬ ‫صحنه بازی و از دس��ت دادن کسب وکارهای مربوط‬ ‫بازار خدمات پس از فروش خواهد شد‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫به خدمات پس از فروش هس��تند‪ .‬براس��اس گزارش‬ ‫خودرو اکنون در حال سنجش اپشن هایی برای مراکز‬ ‫موسس��ه «مک کنزی»(‪ ،)McKinsey‬که ازس��وی‬ ‫خدمات��ی هس��تند که برای چند نش��ان‬ ‫انجم��ن اروپایی زنجی��ره تامین صنعت‬ ‫تجاری خدمات ارائه دهند‪ .‬انها همچنین‬ ‫خ��ودرو(‪ )CLEPA‬حمایت ش��ده‪ ،‬در‬ ‫فناوری های نو و تغییر‬ ‫ایده ه��ای دیجیتالی س��ازی بیش��تر‬ ‫مس��یر تغییر س��ناریوی کسب وکارهای‬ ‫مسیرهای عمده در‬ ‫کسب وکارها را دنبال می کنند‪ .‬توافقنامه‬ ‫خدم��ات پس از فروش رش��د بازارهای‬ ‫صنعت خدمات پس از‬ ‫اروپای��ی در گ��رو ارائه خدم��ات جدید فروش زیر سایه عوامل تجارت ازاد امریکای شمالی(نفتا) به بازار‬ ‫خواه��د ب��ود؛ خدمات��ی که بس��یاری دگرگون کننده ای قرار مکزیک کمک کرده در ش��مار وس��ایل‬ ‫خواهد گرفت که همه‬ ‫نقلی��ه رفت وامدکنن��ده در خیابان ه��ا و‬ ‫از انه��ا مربوط ب��ه دیجیتالی س��ازی و‬ ‫داده های خودرویی هس��تند‪ .‬همچنین‪ ،‬فعاالن این صنعت باید به نیز مس��افتی که این وس��ایل نقلیه طی‬ ‫ان واکنش نشان دهند تا‬ ‫محص��والت و خدم��ات دیجیت��ال بتوانند جایگاه قدرتمند می کنند‪ ،‬رش��د داش��ته باش��د‪ .‬مکزیک‬ ‫س��هم روبه رش��دی در ارزش کلی این خود را برای اینده پیدا و هفتمی��ن تولیدکننده ب��زرگ خودرو در‬ ‫جهان اس��ت و س��االنه بیش از ‪۳‬میلیون‬ ‫صنع��ت خواهن��د داش��ت‪ .‬انتظ��ار این‬ ‫تثبیت کنند‬ ‫خ��ودرو در این کش��ور تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫اس��ت که س��هم این نوع محصوالت از‬ ‫ب��ه نظ��ر می رس��د ش��رکت پورش��ه به عن��وان یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫زیرمجموعه های خودروساز المانی فولکس واگن قصد دارد با عرضه اولیه‬ ‫سهام خود در بورس‪ ،‬ارزش این شرکت را افزایش دهد اما بیانیه رسمی‬ ‫این شرکت‪ ،‬خبر یادشده را رد کرد‪ .‬‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬لوتز میشکه‪ ،‬مدیر ارشد مالی شرکت پورشه به تازگی‬ ‫اعالم کرده با عرضه اولیه س��هام در بورس ق��ادر خواهیم بود ارزش این‬ ‫ش��رکت را به حدود ‪۸۰‬میلیارد دالر برس��انیم و این امر بدون شک برای‬ ‫پورشه بسیار ارزشمند خواهد بود‪.‬‬ ‫پورش��ه به عنوان یکی از بزرگ ترین زیرمجموعه های فولکس واگن و از‬ ‫بهتری��ن تولیدکنندگان خودروهای لوکس در جهان به ش��مار می رود و‬ ‫بیش از ‪۳۰‬درصد سهام ان نیز در اختیار فولکس واگن قرار دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از روش های متداول برای افزایش س��رمایه عمومی ش��دن یک‬ ‫ش��رکت از طری��ق عرضه اولیه س��هام در بورس(‪ )IPO‬اس��ت و به نظر‬ ‫می رس��د که فولکس واگ��ن و زیرمجموعه هایش پس از پرونده رس��وایی‬ ‫ماجرای تایید و تکذیب عرضه اولیه سهام پورشه‬ ‫خودروه��ای دیزلی ح��اال قصد دارند به جذب بیش��تر س��رمایه گذاری‬ ‫و افزایش س��هام ش��رکت خود بپردازند و پورش��ه نیز از این امر مستثنا‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫با اینکه مدیر مالی پورشه در جریان رویداد خبری برای معرفی خودرو‬ ‫برقی تایکان(‪ )Taycan‬پورشه از چنین ایده ای سخن گفت‪ ،‬اما مقامات‬ ‫این شرکت در اشتوتگارت المان با انتشار بیانیه ای اعالم کردند که هنوز‬ ‫هیچ برنامه ای برای عرضه اولیه س��هام پورش��ه در ب��ورس وجود ندارد؛‬ ‫بنابراین می توان دریافت که این بیانیه اظهارات و س��خنان مدیر ارش��د‬ ‫مالی این شرکت را به نوعی تکذیب کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��خنانش گفته بود جذب س��رمایه از طریق عرضه اولیه‬ ‫س��هام قادر خواهد بود توس��عه و پیشرفت پورش��ه را در سال های اینده‬ ‫تضمین و تامین کند و ارزش این ش��رکت به حدود ‪ ۶۹.۴‬تا ‪۸۱‬میلیارد‬ ‫دالر برسد که دستاورد بزرگی برای این خودروساز به شمار خواهد امد‪.‬‬ ‫در سال ‪۲۰1۵‬میالدی(حدود‪ 3‬سال پیش) رسوایی پرونده خودروهای‬ ‫مکزی��ک همچنی��ن پنجمی��ن تولیدکنن��ده قطعات‬ ‫خودرو در جهان است‪ .‬تولید قطعات خودرو برای این‬ ‫کش��ور ساالنه ‪۸۵‬میلیارد دالر درامد دارد‪ .‬در استرالیا‬ ‫خدم��ات پس از فروش‪ ،‬حاال و پس از بس��ته ش��دن‬ ‫‪۲‬کارخانه باقی مان��ده برای تولید خ��ودرو اصلی ترین‬ ‫بخش تولیدکننده صنعت خودرو اس��ت‪ .‬کارخانه های‬ ‫محلی هم در این کش��ور در اکتبر ‪(۲۰۱۷‬مهر‪)۱۳۹۶‬‬ ‫بس��ته شدند‪ .‬صنعت خدمات پس از فروش خودرو در‬ ‫استرالیا سخت در حال کار است تا جایگاه تولیدکننده‬ ‫و بازاریابی خود در بازارهای داخلی و صادراتی را پیدا‬ ‫کند‪ .‬کش��ورهایی مانن��د امریکا‪ ،‬کش��ورهای اروپایی‪،‬‬ ‫چی��ن‪ ،‬هند‪ ،‬مکزیک و اس��ترالیا از مهره های اصلی در‬ ‫تغییر مس��یر صنعت خدمات پس از فروش هس��تند‪.‬‬ ‫بازیگران اصل��ی این صنعت از جمل��ه فعاالن زنجیره‬ ‫تامی��ن که مدت ها بود به محیطی به نس��بت پایدار در‬ ‫ای��ن صنعت خو ک��رده بودند‪ ،‬اکنون ب��ا نوع جدیدی‬ ‫از فش��ار رقابتی از س��وی دیگران با س��طوح گوناگون‬ ‫روبه رو شده اند؛ فشارهایی که بازیگران جدید از جمله‬ ‫مدل های کسب وکاری ریشه گرفته از دیجیتالی سازی‬ ‫زی��اد در ان پیدا می ش��وند‪ .‬این را بخش��ی از گزارش‬ ‫موسس��ه مک کنزی می گوی��د‪ .‬فناوری های نو و تغییر‬ ‫مسیرهای عمده در صنعت خدمات پس از فروش زیر‬ ‫س��ایه عوامل دگرگون کننده ای قرار خواهد گرفت که‬ ‫همه فعاالن این صنعت باید به ان واکنش نشان دهند‬ ‫ت��ا بتوانند جایگاه قدرتمند خ��ود را برای اینده پیدا و‬ ‫تثبیت کنن��د‪ .‬در این صنعت هر بازاری را می توان در‬ ‫قالب یک گروه دراورد؛ غیر از بازارهای اس��یایی یعنی‬ ‫چین و هند که داستان متفاوتی دارند‪.‬‬ ‫در چی��ن این اعداد و ارقام هس��تند که باعث بزرگ‬ ‫ش��دن می شوند حال انکه در هند امادگی برای تامین‬ ‫وس��ایل نقلیه س��الم همراه با فناوری های پیش��رفته‪،‬‬ ‫فرصتی ب��رای هند ایجاد کرده که در این بازار خودی‬ ‫نش��ان ده��د‪ .‬هن��د چن��دان نمی توان��د از مدل های‬ ‫موفقیت امیز غربی اس��تفاده کند زیرا بازار این کشور‬ ‫چند پاره اس��ت‪ ،‬اما همین چنددس��تگی می تواند به‬ ‫هن��د کمک کند تا مدل منحصربه فرد خود را بس��ازد‪.‬‬ ‫به هرحال انچه اکن��ون در بازار خدمات پس از فروش‬ ‫نورباال می زند‪ ،‬تغییری اس��ت که این صنعت در مسیر‬ ‫خود داده و قرار اس��ت با دیجیتالی س��ازی سروشکل‬ ‫ت��ازه ای بگیرد‪ .‬بنابراین ش��گفت اور نیس��ت که ارزش‬ ‫زمان در این بازار بس��یار باال رفته و مش��تری روزی را‬ ‫ببین��د که در کمترین زمان ممک��ن خودرویش نونوار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫منبع‪Autopartsasia :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫االینده فولکس واگن المان برای نخستین بار در امریکا افشا شد زیرا پس‬ ‫از ازمایش های انجام شده مشخص شد نرم افزار مدیریت میزان االیندگی‬ ‫موت��ور خودروهای دیزلی این ش��رکت در امریکا دس��تکاری ش��ده بود‪.‬‬ ‫فولکس واگ��ن پس از اعتراف به تقلب‪ ،‬به پرداخت میلیاردها دالر جریمه‬ ‫محکوم ش��د و هنوز هم با مش��کالت حقوقی در المان‪ ،‬امریکا و سراسر‬ ‫جهان روبه‪‎‬رو است‪ .‬این شرکت ‪۲۲‬میلیارد یورو را برای پرداخت خسارات‬ ‫حاصل اختصاص داده و همچنان به ایجاد الودگی در محیط زیس��ت در‬ ‫جهان متهم است‪ .‬این خودروساز المانی به منظور جبران خسارات وارده‬ ‫تحت تاثیر رسوایی موسوم به دیزل گیت‪ ،‬کارهای بسیاری از جمله تالش‬ ‫برای توسعه فناوری خودروهای پاک مانند وسایل نقلیه برقی و خودران‬ ‫انجام داد تا بتواند اوازه از دست رفته خود را بار دیگر به دست اورد و به‬ ‫محبوبیت خود بیفزاید‪ .‬فولکس واگن یکی از بزرگ ترین خودروسازان در‬ ‫جهان به شمار می رود که بیشترین سهم فروش خودرو را در بازار اروپا به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫انتقال دانش فنی محصوالت‬ ‫ایران خودرو با موتورهای‬ ‫پایه گازسوز‬ ‫هی��ات مکزیکی در بازدید از خط��وط تولید ایران خودرو‪،‬‬ ‫خواس��تار انتقال دانش فنی تولید محصوالت ایران خودرو با‬ ‫موتورهای پایه گازسوز به این کشور شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬نمایندگان اعزامی یکی از بزرگ ترین‬ ‫هلدینگ ه��ای مکزیک با هدف عقد ق��رارداد برای صادرات‬ ‫محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو در دو بخش تجاری و‬ ‫سواری و سرمایه گذاری در ایجاد خط تولید از خطوط تولید‬ ‫این شرکت خودروسازی بازدید کرد‪.‬‬ ‫فنای��ی‪ ،‬مدیرعام��ل دپارتم��ان تجاری ای��ران و مکزیک‬ ‫در ای��ن بازدید گف��ت‪ :‬انتقال فن��اوری تولی��د خودرو های‬ ‫پایه گازس��وز زمینه توس��عه روابط میان دو کش��و را فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬محص��والت دن��ا و س��ورن را از جمل��ه خودرو های‬ ‫م��ورد عالقه مردم مکزیک عنوان ک��رد و افزود‪ :‬دانش تولید‬ ‫موتور های پایه گازس��وز در مکزیک وج��ود ندارد و با توجه‬ ‫ب��ه اینکه ای��ران در جایگاه باالیی در ای��ن زمینه در جهان‬ ‫ق��راردارد‪ ،‬قصد داری��م فناوری تولید ای��ن محصوالت را به‬ ‫مکزیک منتقل کنیم‪.‬‬ ‫فنایی کاهش االیندگی ها را از نتایج استفاده از خودرو های‬ ‫گازس��وز دانس��ت و اظهارکرد‪ :‬هم��کاری ایران خودرو برای‬ ‫انتقال فناوری تولید موتورهای پایه گازسوز‪ ،‬زمینه پیوستن‬ ‫مکزیک به گروه‪ ۲۰‬را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این بازدید س��ابینا نوبری‪ ،‬مدی��ر صادرات اروپا‪،‬‬ ‫اس��یا‪ ،‬امریکا و ‪ CIS‬ایران خودرو با اشاره به منابع غنی گاز‬ ‫در کشور مکزیک افزود‪ :‬پایه گازسوز بودن موتور محصوالت‬ ‫تولیدی ایران خودرو مزیت رقابت��ی مهمی در بازار مکزیک‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪ :‬به منظور س��اماندهی ناوگان تاکس��یرانی‬ ‫مکزیک‪ ،‬تعدادی از محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو به‬ ‫زودی به بازار این کشور صادر خواهد شد و این امر به رونق‬ ‫صادرات به امریکای شمالی رونق خواهد بخشید‪.‬‬ ‫نوب��ری با اش��اره ب��ه اه��داف بازدید هی��ات مکزیکی از‬ ‫ایران خودرو اش��اره و خاطرنش��ان‪‎‬کرد‪ :‬صادرات محصول به‬ ‫ش��کل کامل و راه اندازی خط تولید محصوالت ایران خودرو‬ ‫در مکزی��ک از اه��داف این بازدی��د بوده ک��ه ایران خودرو‬ ‫سرمایه گذاری در ایجاد سایت تولید را از طریق ارائه مشاوره‬ ‫و خدمات مهندسی انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬هیات مکزیکی از س��الن های موتور سازی‪،‬‬ ‫پرس و مونتاژ بازدید کردند‪.‬‬ ‫رفع هیجان بازار خودرو نیازمند‬ ‫منطقی شدن نرخ های کارخانه‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور‪ ،‬قیمت های فعلی خودروها در بازار را‬ ‫غیرمنطق��ی برش��مرد و گفت‪ :‬برای خ��روج از این وضعیت‬ ‫و ح��ذف واس��طه ها‪ ،‬باید نرخ کارخانه ای خ��ودرو روزامد و‬ ‫منطقی شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی منش افزود‪ :‬مش��ابه چنی��ن اقدامی در‬ ‫ده��ه‪ ۷۰‬نی��ز انجام و قیمت ه��ا در بازار به نحوی ش��د که‬ ‫توانس��ت برای حدود یک دهه ثب��ات نرخ ها را برای صنعت‬ ‫خودرو به همراه اورد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام صنف��ی ادامه داد‪ :‬ب��ه این ترتی��ب‪ ،‬خریداران‬ ‫غیرواقع��ی از ب��ازار خارج ش��ده و پس از ان ش��یب نزولی‬ ‫قیمت ها بیشتر می شود‪ .‬این روند تا انجا پیش خواهد رفت‬ ‫که به قیمتی برس��یم که برای خودروساز و مصرف کنندگان‬ ‫منطقی باشد‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور در گفت و گو با ایرنا‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در طول دهه‪ ،۷۰‬تعیین نرخ به میزان حاش��یه بازار‪ ،‬س��بب‬ ‫ثبات قیمت ها ش��ده به طوری که با وجود متوس��ط رش��د‬ ‫‪۳۰۰‬درصدی نرخ کاالها در ان سال ها‪ ،‬اما نرخ خودرو فقط‬ ‫‪۱۳‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫او همچنین‪ ،‬خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو‬ ‫را خواس��تار ش��د و افزود‪ :‬تعیین مکانیس��م عرضه و تقاضا‬ ‫در حاش��یه بازار ازس��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می تواند‬ ‫به تثبیت نرخ خودرو منجر شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن مقام صنف��ی‪ ،‬عم��ده مش��کالت کنونی‬ ‫خودروسازان و قطعه س��ازان نه از تحریم های خارجی‪ ،‬بلکه‬ ‫ناش��ی از تحریم های داخلی و معضالتی است که خود برای‬ ‫صنعت کش��ور ایجاد کرده ایم و ضروری است در این زمینه‬ ‫برنامه ریزی مدونی انجام شود‪.‬‬ ‫نجفی منش نرخ قطعات خودرو را نیز غیرمنطقی توصیف‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اکنون شاهدیم نرخ مواد اولیه رشد یافته اما نرخ‬ ‫قطعات متناسب با ان افزایش نیافته است‪ .‬عمده مواد اولیه‬ ‫مصرفی در قطعه س��ازی فوالد‪ ،‬م��س‪ ،‬الومینیوم و تولیدات‬ ‫پتروشیمی است که در ماه های گذشته رشد داشته اند‪ .‬وی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬در کش��وری همچون چین‪ ،‬م��واد اولیه مس و‬ ‫الومینیوم با نرخ هایی به مراتب ارزان تر از قیمت های جهانی‬ ‫به دس��ت تولیدکنندگان داخلی می رس��د تا قطعه سازان ان‬ ‫کشور بتوانند تولیدات قابل رقابت داشته باشند‪ .‬نجفی منش‬ ‫گفت‪ :‬منطقی سازی نرخ قطعات‪ ،‬به تعیین نرخ واقعی برای‬ ‫خودروها خواهد انجامید‪.‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 30‬مهر ‪ 12 1397‬صفر ‪ 22 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 510‬پیاپی ‪2483‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کالف سردرگم تجهیزات نفتی‬ ‫تجهیزات صنعت نفت ایران‬ ‫ب��ه دلی��ل محدودیت هایی که‬ ‫دارد از حض��ور در بازاره��ای‬ ‫بین الملل��ی با ز مانده اس��ت و‬ ‫ام��کان رقاب��ت ب��ا نمونه های‬ ‫خارجی را ندارد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫شرکت های بین المللی بسیاری‬ ‫ارش نجفی‬ ‫وجود دارند که در صنعت نفت‬ ‫نایب رئیس کمیسیون‬ ‫ای��ران پروژه ه��ای اجرای��ی را‬ ‫انرژی اتاق بازرگانی‬ ‫برعه��ده گرفته اند ی��ا خواهان‬ ‫حض��ور در بازاره��ای ای��ران‬ ‫باشند‪ .‬اولویت انتخاب قطعات‬ ‫ب��رای حض��ور در بازار نفت ایران‪ ،‬اس��تفاده از محصوالت ایرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تولید کنندگان داخلی برای جلب نظر شرکت های نفتی‬ ‫بای��د کاالهای مطابق با اس��تانداردهای جهانی تولید کنند و در‬ ‫تولیدات خود باید موضوع های مربوط به امنیت‪ ،‬کیفیت و ‪HSE‬‬ ‫را رعایت کند‪ .‬این تولیدکنندگان باید بر اس��اس شیوه نامه های‬ ‫تولی��د کاالی با کیفی��ت کار کنند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫نفت��ی عنوان می کنند قطعه ای خاص باید اس��تاندارد و گواهی‬ ‫بازرس��ی از ش��رکت های معتبر را داشته باش��د‪ .‬حال فکر کنید‬ ‫قطعه س��از ایرانی ب��ه هزاران دلیل از جمل��ه محدودیت بازارها‪،‬‬ ‫ناتوانی در تامین هزینه های بازرس��ی و کنترلی‪ ،‬توانایی برطرف‬ ‫ک��ردن این خواس��ته ها را ندارن��د‪ .‬دلیل این امر ان اس��ت که‬ ‫تولید کنندگان داخلی هیچ گاه نتوانستند به فراوانی بازار جهانی‬ ‫توجه داش��ته باش��ند‪ ،‬این موقعیت هیچ گاه فراهم نشد من این‬ ‫پیشنهاد را چندین مرتبه مطرح کرده ام و ان اینکه وزارت نفت‬ ‫باید یک بار برای همیشه این مشکل را حل کند‪ .‬این وزارتخانه‬ ‫باید بودجه کنترل کیفیت و بازرسی محصوالت را پرداخت کند و‬ ‫شرکت های بازرسی و صاحب نام دنیا را دعوت کند با انها قرارداد‬ ‫ببندد و ش��رکت های داخلی را یک بار با کمک این ش��رکت ها‬ ‫کیفیت سنجی و کنترل کند‪ .‬با توجه به انکه تولیدات ایرانی بیمه‬ ‫کیفی��ت بین المللی ندارند‪ ،‬با این کار وزارت نفت کمک می کند‬ ‫محص��والت تولیدکنندگان داخلی در عرص��ه بازار های جهانی‬ ‫عرضه ش��وند‪ .‬ان وقت معضالت تجهیزات صنعت نفت راحت تر‬ ‫حل می ش��ود‪ .‬ب��ه نظر من قطعات ایرانی تا این اس��تانداردها را‬ ‫پاس نکنند‪ ،‬نمی توانند جایگاهی در تولیدات جهانی داشته باشد ‬ ‫چراکه ش��رکت ها ریس��ک نمی کنند و فقط از کاالهایی استفاده‬ ‫می کنند که استاندارد و بیمه کیفیت دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صنعت برق ایران در بین‬ ‫کشورهای جهان سوم‬ ‫حرف نخست را می زند‬ ‫علیرضا کالهی درباره صادرات برق گفت‪ :‬صنعت برق ایران در‬ ‫بین کش��ورهای جهان سوم حرف نخست را می زند‪ .‬در صادرات‬ ‫دو نوع مقوله داریم؛ یکی صادرات انرژی است که از سوی دولت‬ ‫انجام می شود و دیگری خدمات فنی و مهندسی است که بخش‬ ‫خصوص��ی توانایی حضور در ان را در باالترین کیفیت دارد‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره ات��اق ایران و عراق افزود‪ :‬س��اخت نیروگاه‪ ،‬خطوط‬ ‫انتقال‪ ،‬س��اخت پس��ت‪ ،‬صادرات کابل و ترانسفورماتور‪ ،‬از جمله‬ ‫توانایی ه��ای بخ��ش خصوصی در این حوزه اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫افزایش جمعیت و مصرف عراق‪ ،‬براوردی که داش��تیم این است‬ ‫که سرمایه گذاری این کشور در این حوزه در سال های اینده روند‬ ‫صع��ودی خواهد یاف��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دولت عراق برای صادرات‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون بش��که نفت و گاز برنامه ریزی می کند و با استفاده از‬ ‫گزارش های سازمان بین المللی انرژی و براوردی که داشتیم‪ ،‬این‬ ‫کشور در ‪ ۱۵‬سال اینده ‪ ۳۰۰‬میلیارد دالر سرمایه گذاری در این‬ ‫حوزه خواهد داش��ت که ما جزئیات ان را به رئیس جمهوری نیز‬ ‫ارائه کردیم‪ .‬عراق به طور متوس��ط س��الی ‪ ۲‬میلیارد دالر در این‬ ‫حوزه س��رمایه گذاری خواهد کرد در حالی که ‪ ۱۵‬درصد هزینه‬ ‫سرمایه گذاری در هر بخش مربوط به برق است‪ .‬حال با توجه به‬ ‫این گزارش ها و اعداد و ارقام‪ ،‬اینکه چه س��همی می توانیم از این‬ ‫بازار داشته باشیم جای تامل دارد‪ .‬عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی‬ ‫ایران و عراق به ایلنا گفت‪ :‬صنعت برق ایران در بین کش��ورهای‬ ‫جهان س��وم حرف نخست را می زند‪ .‬ما ‪ ۷‬درصد معدن های مس‬ ‫جه��ان را که اصلی ترین مواد اولیه این صنعت اس��ت‪ ،‬در اختیار‬ ‫ی که ترکیه بدون داش��تن حتی یک معدن س��الی‬ ‫داریم در حال ‬ ‫‪ ۲.۵‬میلی��ارد دالر ص��ادرات دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که ما فقط‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون دالر صادرات داریم‪ .‬کالهی تصریح کرد‪ :‬می توانیم‬ ‫صادرات خود را به عراق به بیش از یک میلیارد دالر افزایش دهیم‪.‬‬ ‫حت��ی اگر ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد ای��ن بازار را در اختیار بگیریم معادل‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر صادرات غیر نفتی ما به عراق است زیرا انها به‬ ‫طور عمده با استفاده از منابع طبیعی و ارزش افزوده حداقلی است‬ ‫در حالی که در صنعت برق کاالی س��اخت محور حرف نخست را‬ ‫می زند‪ .‬وی درباره مشکالتی که در پرداخت دستمزد پیمانکاران‬ ‫به وی��ژه در حوزه فنی و مهندس��ی در عراق به وجود امده گفت‪:‬‬ ‫جنگ با داعش و کاهش بودجه عراق باعث ش��د که این کش��ور‬ ‫در پرداخت بدهی های خود به شرکت های فنی و مهندسی دچار‬ ‫مش��کل ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تامین مالی هم در ایران هم بسیار‬ ‫تاثیر گذار است حتی اگر طرف مقابل خوش حساب باشد‪ ،‬تامین‬ ‫مالی حرف نخس��ت را می زند‪ .‬کالهی گفت‪ :‬یکی از راهکارهایی‬ ‫که ما به دولت پیشنهاد کردیم تخصیص خط اعتباری از صندوق‬ ‫توسعه صادرات برای پشتیبانی است و دوم اینکه ایجاد یک بانک‬ ‫مش��ترک با عراق می تواند کمک زیادی به ش��رکت های ما بکند‪.‬‬ ‫ما اکنون بانک ایران‪-‬ونزوئال را داریم پس می توانیم بانک ایران و‬ ‫عراق نیز تاسیس کنیم‪.‬‬ ‫جعفر ربیعی‬ ‫پروژه جمع اوری گازهای‬ ‫فلر یک تعامل‬ ‫«برنده‪-‬برنده‪-‬برنده»‬ ‫است که در ان‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬وزارت نفت‬ ‫و مردم همگی بهره مند‬ ‫می شوند‬ ‫در نشست خبری مدیرعامل پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس مطرح شد‬ ‫پیشتازی پتروشیمی در ایجاد اشتغال و درامد ارزی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نشس��ت خبری با حضور جعفر ربیع��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫هلدینگ خلیج فارس و س��عید محبی ف ر معاون مالی و‬ ‫سرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس روز گذشته برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان اینکه در‬ ‫ چند سال گذشته رهبر معظم انقالب‪ ،‬شعار اصلی سال‬ ‫را بر مبنای اقتصاد قرار دادند‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع نشان ‬ ‫می ده�� د که هم��ه نگاه ها در ح��وزه قانون گذاری باید‬ ‫معطوف به اقتصاد باشد‪ .‬حوزه اقتصاد یکی از مهم ترین‬ ‫مسائل اشتغال و درامد ارزی است که پتروشیمی در هر‬ ‫دو موضوع پیشتاز است‪ .‬طی چند سال اخیر با روی کار‬ ‫امدن دولت جدید در امریکا و خروج این کشور از برجام‬ ‫ی روبه رو هستیم‪ .‬باید به حوزه اشتغال‪،‬‬ ‫با جنگ اقتصاد ‬ ‫تولید و ارزاوری و صادرات با دید بهتری نگاه شود‪.‬‬ ‫ربیع��ی اف��زود‪ :‬م��ا در ف��روش ارز ب��ه هی��چ وج��ه‬ ‫انحص��اری عمل نکردیم؛ برخی تهمت ها مبنی بر اینکه‬ ‫پتروشیمی ها ارز را عرضه نمی کنند قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫اگ��ر صنعت پتروش��یمی یکی از بزرگ ترین لش��کرها‬ ‫اس��ت الزم اس��ت از تصمیم گیران تا مردم این موضوع‬ ‫را درک و از ان حمای��ت کنن��د‪ .‬اگر قبول داریم که در‬ ‫جنگ اقتصادی به س��ر می بریم نیاز به س��رباز‪ ،‬لشکر و‬ ‫افس��ر داریم که همین کارگران ش��اغل در شرکت های‬ ‫تولیدی و صادراتی سربازان این عرصه هستند‪ .‬یکی از‬ ‫خواس��ته ها این بود که متناسب با نقش این سربازان از‬ ‫انها حمایت ش��ود‪ .‬انها نیاز به پش��تیبانی دارند چراکه‬ ‫هم��ه همت خ��ود را صرفه جنگ با دش��من می کنند؛‬ ‫دش��منانی که می خواهند صادرات و ارز کش��ور ما کم‬ ‫ش��ود‪ ،‬التهاب به وجود اید و کاال کمیاب ش��ود و مردم‬ ‫در معیشت مشکل داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ ترین شرکت بورسی کشور‬ ‫مدیرعام��ل هلدین��گ خلیج ف��ارس در ادامه با بیان‬ ‫اینکه امروز س��رمایه هلدینگ از ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به ‪ ۹‬هزار میلیارد و ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان رس��یده است‪،‬‬ ‫ن س��ه م س��هامداران از هر ‪ ۱۰۰‬سهم‬ ‫افزود‪ :‬یعنی میزا ‬ ‫به ‪ ۱۸۳‬س��هم تبدیل شده اس��ت‪ .‬در چند ماه گذشته‬ ‫در ادامه تالش های س��ال گذشته سعی کردیم ارتباط‬ ‫با بازار س��رمایه را عمق بخش��یم‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬اکنون ما‬ ‫بزرگ ترین ش��رکت بورس��ی کشور هس��تیم و از نظر‬ ‫حج��م بازار با فوالد مبارکه رقاب��ت داریم‪ .‬در چند ماه‬ ‫گذشته بازارگردانی هلدینگ شکل بهتری پیدا کرده و‬ ‫روند نقدش��وندگی بهبود یافته و نرخ سهام رشد خوبی‬ ‫داشته است به طوری که کسانی که سهام خلیج فارس‬ ‫را خریده اند س��ود قابل توجهی داش��ته اند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫در تی��ر ماه یکی از س��وداورترین پتروش��یمی ها وارد‬ ‫بازار س��رمایه ش��د‪ .‬کسانی که س��هم این پتروشیمی‬ ‫را خریدند ‪ ۱۰۰‬درصد بازدهی داش��تند و این نش��ان‬ ‫می ده��د که ما ظرفیت داریم ش��رکت های جدیدی را‬ ‫وارد بازار کنیم تا عمق بیشتری پیدا کنند و اکنون این‬ ‫پتروش��یمی (پارس) ‪ ۱۸۰‬هزار نفر سهامدار دارد و این‬ ‫راه ادامه دارد‪ .‬پتروشیمی نوری‪ ،‬بوعلی و بندر امام نیز‬ ‫در مسیر حضور در بورس هستند و پتروشیمی نوری تا‬ ‫یک ماه اینده وارد بورس خواهد شد‪.‬‬ ‫مالی در دس��ت اجرای توسعه این هلدینگ اکنون ‪۸.۵‬‬ ‫میلیارد دالر است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬تالش می شود بر اساس‬ ‫برنامه ریزی و اولویت بندی روی پروژه هایی که پیشرفت‬ ‫زیادی دارد تمرکز شود تا زودتر به بهره برداری برسد که‬ ‫از بی��ن انه��ا ‪ ۳‬پروژه لردگان‪ ،‬الفین ایالم و گاز بیدبلند‬ ‫تا یک س��ال مالی اینده به بهره برداری می رسند‪ .‬برای‬ ‫این ‪ ۳‬پروژه ‪ ۴‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری شده به این‬ ‫معنا که ‪ ۴‬میلیارد دالر ظرفیت جدید وارد پتروشیمی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک تعامل «برنده‪ -‬برند ه‪ -‬برنده»‬ ‫ربیع��ی همچنین به پروژه جم��ع اوری گازهای فلر‬ ‫اشاره و تصریح کرد‪ :‬م ا ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر قرارداد داریم‬ ‫که گازهای همراه نفت خوزس��تان جمع اوری ش��ده و‬ ‫به عنوان خوراک پتروش��یمی اس��تفاده شود و این یک‬ ‫تعامل «برنده‪-‬برنده‪-‬برنده» است که در ان پتروشیمی‪،‬‬ ‫وزارت نفت و مردم همگی بهره مند می ش��وند؛ مردم از‬ ‫ان روی ک��ه با تحویل گاز فلر به پتروش��یمی طبیعتی‬ ‫‹ ‹عرضه ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر‬ ‫پاک ت��ر خواهند داش��ت‪ ،‬پتروش��یمی از ان جهت که‬ ‫ربیعی با بیان اینکه ما از اغاز سال همه ارز حاصل از‬ ‫خوراک مورد نیاز صنایع خود را ب ه دس��ت خواهد اورد‬ ‫صادرات را به بازار رس��می عرضه کردیم‪،‬‬ ‫و با تبدیل ان ارزش افزوده باالتری ایجاد‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬از اغاز س��ال ‪ ۹۷‬تا ‪ ۲۵‬مهر‬ ‫خواه��د ک��رد و وزارت نفت نیز از ان نظر‬ ‫تالش می شود بر‬ ‫‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر از س��وی‬ ‫که گاز فلر ک��ه به قول زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‪،‬‬ ‫اساس برنامه ریزی‬ ‫ع خلیج فارس ب��ه بازار‬ ‫ش��رکت های تاب�� ‬ ‫طالیی اس��ت که می سوزد را وارد فرایند‬ ‫و اولویت بندی‬ ‫تمام‬ ‫ دهد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫نشان‬ ‫این‬ ‫عرضه شده است؛‬ ‫تولید و س��وداوری کرده است‪ .‬اکنون در‬ ‫روی پروژه هایی که‬ ‫ارز صادراتی به «نیما» بازگردانده ش��ده پیشرفت زیادی دارد این پروژه در فاز مطالعاتی هستیم که در‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال اینده به بهره برداری می رسد‬ ‫البته بخش��ی نیز خرج تامین هزینه های تمرکز شود تا زودتر‬ ‫خودمان ش��ده است‪ .‬یکی از اشکال هایی به بهره برداری برسد و ‪ ۲۰‬میلی��ون مترمکعب در روز گاز غنی‬ ‫که به ما وارد می کنند این است که ارز را که از بین انها ‪ ۳‬پروژه مع��ادل ‪ ۴‬واحد متانول بزرگ ب ه دس��ت‬ ‫به خریداران خاص نمی فروشیم در حالی لردگان‪ ،‬الفین ایالم و گاز می اوریم‪ .‬وی با اش��اره ب��ه لزوم تجمیع‬ ‫ک��ه ما در ط��ول ‪ ۶‬ماه گذش��ته به ‪ ۱۱۱‬بیدبلند تا یک سال مالی پاپیک��و با هلدین��گ خلیج فارس تصریح‬ ‫صراف��ی مختل��ف ارز فروخته ایم‪ .‬به طور اینده به بهره برداری ک��رد‪ :‬بنا داریم این پروژه به نحوی انجام‬ ‫کلی ‪ ۷۰‬درصد ارزی که وارد سامانه نیما می رسند‪ .‬برای این ‪ ۳‬ش��ود که س��هامداران خرد دچ��ار زیان‬ ‫ش��ده از سوی پتروشیمی ها بوده است‪ .‬از پروژه ‪ ۴‬میلیارد دالر نش��وند‪ .‬اکن��ون ‪ ۷۰‬ت��ا ‪ ۸۰‬درصد اماده‬ ‫سرمایه گذاری شده به‬ ‫طرف��ی‪ ،‬از کل ص��ادرات فقط ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫اجر اس��ت و منتظریم که با روی کار ا مدن‬ ‫این معنا که ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫ان متعلق به پتروش��یمی ها بوده اس��ت‪،‬‬ ‫وزیر جدید تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫دالر ظرفیت جدید وارد‬ ‫ارز باقی فعاالن عرصه صادرات کجاس��ت پتروشیمی خواهد شد یک س��ال اینده به نتیجه برسد و تمامی‬ ‫که وارد سامانه نیما نمی شود؟ مدیرعامل‬ ‫پتروش��یمی های شس��تا و بازنشستگی‬ ‫هلدینگ خلیج فارس با بیان اینکه حجم‬ ‫کشوری وارد هلدینگ خلیج فارس شوند‪.‬‬ ‫ربیعی با بیان اینکه پتروشیمی ها هماهنگ با ‪NPC‬‬ ‫در زمین��ه ارز تصمیم گیری می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬انچه برای‬ ‫هلدین��گ خلیج ف��ارس به منظور عرض��ه ارز صادراتی‬ ‫تعیین شده بعد از کسب مواردی مثل تامین تجهیزات‬ ‫باید ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر تا پایان سال عرضه‬ ‫کنی م یعنی به طور متوس��ط روزی ‪ ۱۵‬میلیون دالر از‬ ‫سوی هلدینگ خلیج فارس به بازار تزریق شده است‪.‬‬ ‫برخی می گویند پتروشیمی ها ارز خود را نمی اورند؛‬ ‫ای��ن تهم��ت ج��دی و قاب��ل پیگیری اس��ت‪ .‬س��هم‬ ‫پتروش��یمی ها در صادرات غیر نفتی ‪ ۱۲‬میلیارد دالر از‬ ‫‪ ۴۸‬میلیارد دالر است یعنی ‪ ۲۵‬درصد صادرات را شامل‬ ‫می ش��ود که بر اساس امار بانک مرکزی‪ ۷۰ ،‬درصد ارز‬ ‫عرضه ش��ده متعلق به پتروش��یمی ها بوده است و این‬ ‫نش��ان می ده��د که م��ا ارز را کامل عرض��ه کرده ایم و‬ ‫دیگران کار خود را انجام نداده اند‪.‬‬ ‫ربیعی اظهار کرد‪ :‬ما ارز را از روش های متفاوت وارد‬ ‫کش��ور می کنیم و هیچ انگیزه ای برای نگهداری ان در‬ ‫خارج از کشور نداریم چرا که برای خرید خوراک احتیاج‬ ‫به ریال داریم‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید ارز را وارد سامانه نیما کنیم‪.‬‬ ‫پتروش��یمی ها زیر ذره بین هستند و بیش از بقیه ارز را‬ ‫وارد کشور می کنند‪ .‬اینان چوب خوش حسابی و کمک‬ ‫به دولت را می خورند‪ .‬کل فروش ما ‪ ۱۰.۵‬میلیارد دالر‬ ‫بوده که ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیارد دالر س��ود اس��ت باقی مانده‬ ‫یعنی ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۸‬درصد هزینه خوراک اس��ت که ‪ ۷‬تا ‪۸‬‬ ‫میلیارد دالر را شامل می شود‪ .‬یعنی شرکت های گازی‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د هزینه مربوط به خوراک و ش��رکت هایی با‬ ‫س��ود مایع ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۶‬درصد هزینه های ش��ان مربوط به‬ ‫خوراک اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬بر مبنای توافقی که با وزارت‬ ‫نفت داش��ته ایم اجازه داریم در ‪ ۳‬بخش تامین قطعات‬ ‫یدکی‪ ،‬کاتالیزها و تجهیزات‪ ،‬مواد ش��یمیایی‪ ،‬پرداخت‬ ‫بدهی ها و هزینه پروژه ها ارز را برای خودمان اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹یکی از عوامل ثبات بازار ارز‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬پتروشیمی ها یکی از عوامل ثبات بازار‬ ‫ارز هس��تند‪ ۸۵ .‬تا ‪ ۸۷‬درصد ظرفیت تولید داش��ته ایم‬ ‫و هدف گذاری ما رس��یدن به ‪ ۹۰‬درصد ظرفیت تولید‬ ‫است‪ .‬همچنین‪ ،‬صادرات ما نسبت به سال گذشته نرخ‬ ‫باالتری داشته است‪.‬‬ ‫جزئیات طرح ویژه بخش خصوصی برای مدیریت سوخت‬ ‫اتاق تهران با ارس��ال طرحی ب��ه هیات دولت برای‬ ‫مدیریت س��وخت‪ ،‬پیش��نهاد داد تا ن��رخ بنزین ازاد‬ ‫ش��ده و در مقاب��ل‪ ،‬یارانه ‪ ۲۵۰‬ه��زار تومانی به هر‬ ‫خان��وار ایرانی با مکانیس��م واریزی ب��ه کارت یارانه‬ ‫اختصاص یابد‪ .‬پس از طرحی که دولت برای احیای‬ ‫کارت س��وخت دنبال ک��رده و مجلس نیز به موازات‬ ‫ان‪ ،‬طرح هایی را برای مدیری��ت مصرف بنزین ارائه‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬اکنون فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تهران با ارسال طرحی به‬ ‫دولت‪ ،‬موضوع مصرف بنزی��ن و جلوگیری از قاچاق‬ ‫سوخت را مدنظر قرار داده و پیشنهادهایی را مطرح‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫مسعود خوانس��اری‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی تهران با اشاره به جزئیات طرحی‬ ‫که از س��وی این نهاد خصوصی به دولت ارائه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به مهرگفت‪ :‬اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی تهران طرحی را به دول��ت ارائه کرده که‬ ‫در صورت اج��را می تواند صرفه جوی��ی قابل توجهی‬ ‫در مصرف بنزین در کش��ور را رق��م بزند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫براوردها نش��ان می دهد ح��دود ‪ ۹۰‬میلیون لیتر در‬ ‫رو ز بنزین مصرف می ش��ود؛ یعنی ه��ر نفر ‪ ۱.۱‬لیتر‬ ‫مصرف دارد که در ماه‪ ،‬حدود ‪ ۳۲‬لیتر به ازای هر نفر‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر بر اساس امار مرکز امار ایران‪،‬‬ ‫بعد خانوار را به طور متوسط ‪ ۳.۳‬نفر در نظر بگیریم‪،‬‬ ‫هر خانوار حدود ‪ ۱۰۰‬لیتر مصرف بنزین دارد‪.‬‬ ‫خوانس��اری گفت‪ :‬ما در گذشته به هر خودرو ‪۶۰‬‬ ‫لیتر بنزین ب��ا نرخ یارانه ای می دادی��م اما اکنون به‬ ‫ج��ای ‪ ۶۰‬لیتر بنزی��ن‪ ،‬می توانیم یاران��ه ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫تومانی نقدی برای حمل ونقل با استفاده از مکانیسم‬ ‫کارت��ی که یارانه نقدی به ان واریز می ش��ود‪ ،‬به هر‬ ‫خانواده پرداخت کنیم؛ یعن��ی به جای اینکه بنزین‬ ‫را به هر خ��ودرو بدهیم‪ ،‬به خانوار بدهیم‪ .‬نکته مهم‬ ‫درباره پرداخت یارانه بنزین‪ ،‬شیوه توزیع ان است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در روش فعلی‪ ،‬اف��راد ثروتمند‬ ‫نسبت به اقش��ار متوس��ط و ضعیف جامعه از یارانه‬ ‫س��وخت بیش��تری برخوردار هس��تند؛ به این معنا‬ ‫ک��ه هر چقدر ف��رد پولدارتر ب��وده و در دهک باالی‬ ‫درامدی اس��ت‪ ،‬مصرف بنزینش هم افزون تر است و‬ ‫از این یارانه بیش��تر استفاده می کند‪ .‬این رفتار نوعی‬ ‫بی عدالتی توزیعی اس��ت؛ پ��س در صورتی که روند‬ ‫کنونی بر اساس طرح ارائه شده به دولت اصالح شود‪،‬‬ ‫قاچاق سوخت به کشورهای همجوار هم کاهش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬خوانساری در پاسخ به این پرسش که به اثار‬ ‫تورمی باال رفتن نرخ بنزین هم اندیش��یده اید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بله‪ .‬این اثار کامال دیده ش��ده‪ ،‬به این معنا که اگرچه‬ ‫ممکن اس��ت در کوتاه مدت اثر تورمی کمی داش��ته‬ ‫ن در درازمدت این طور نخواهد بود؛ به‬ ‫باشد اما به یقی ‬ ‫شرط اینکه سبد حمل ونقل عمومی را تقویت کنیم و‬ ‫هزینه استفاده از مترو‪ ،‬اتوبوس و تاکسی نیز کنترل‬ ‫شود‪ ،‬مشکلی پیش نمی اید‪ .‬البته ممکن است تورم‬ ‫نقط��ه به نقط��ه در یک ماه باال ب��رو د در تورم کل و‬ ‫ساالنه اثری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه ای��ا در این‬ ‫زمینه با وزارت نفت هم رایزنی ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این پیش��نهاد به وزارت نفت هم ارس��ال شده است‪.‬‬ ‫مزیت بزرگ اجرای این طرح صرفه جویی در مصرف‬ ‫سوخت است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬طبقات محروم از این‬ ‫طرح اس��تفاده می برند و انهایی که ماش��ین ندارند‪،‬‬ ‫یارانه بنزین دریاف��ت می کنند؛ ضمن اینکه الودگی‬ ‫هوا نیز کاهش می یابد‪ .‬رئی��س اتاق بازرگانی تهران‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬درحال حاضر عالوه بر اینکه با نرخ پایین‬ ‫س��وخت‪ ،‬قاچ��اق وج��ود دارد‪ ،‬بخش عم��ده یارانه‬ ‫س��وخت به طبقه مرفه جامعه می رس د در حالی که‬ ‫یک روس��تایی یا مردم در شهرهای کوچک از یارانه‬ ‫بنزین استفاده نمی کنند اما خانواده ای که ‪ ۴‬خودرو‬ ‫در یک کالنش��هر دارد‪ ،‬از یارانه بنزین و حق دیگران‬ ‫بهره مند می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬برق هم همی��ن وضعیت را دارد‬ ‫و این اقش��ار مرفه هس��تند که در خانه خود وسایل‬ ‫برقی و روش��نایی زیادی دارند و انها بیشترین سود‬ ‫را از یاران��ه می برن��د‪ .‬اص�لاح این وض��ع ضروری و‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫‪ 30‬مهر ‪ 12 1397‬صفر ‪ 22 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 510‬پیاپی ‪2483‬‬ ‫خبر‬ ‫پیش بینی تولید ‪ ۹۰‬هزار تن‬ ‫دانه زیتون‬ ‫محمدشفیع ملک زاده‬ ‫اسماعیل اسفندیاری پور‬ ‫علیقلی ایمانی‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از تاخیر یک ماهه در اعالم نرخ خرید تضمینی نشان داد‬ ‫«میزان» کشت گندم در انتظار قیمت گذاری‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مهر را پشت س��ر می گذاریم اما نرخ خرید تضمینی‬ ‫گندم از س��وی دولت اعالم نشد ه در حالی که اخرین‬ ‫مهل��ت قانون��ی دولت ها ب��رای اعالم ن��رخ تضمینی‬ ‫محصوالت اساس��ی پایان ش��هریو ر هر س��ال است‪.‬‬ ‫کش��اورزان با توجه به افزایش هزینه ها و نرخ ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان��ی خرید گن��دم در منطقه خاورمیانه از‬ ‫دولت انتظ��ار دارند تا رقم قابل توجه��ی برای خرید‬ ‫تضمین��ی گن��دم اع�لام کند‪ .‬ب��ا این ح��ال‪ ،‬برخی‬ ‫کارشناس��ان احتمال می دهند میزان کشت گندم در‬ ‫پی تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی کاهش یابد یا‬ ‫اینک��ه نرخ خرید تضمینی مورد انتظار کش��اورزان و‬ ‫تامین کننده هزینه های انها نباشد که باز هم بر میزان‬ ‫کشت این محصول استراتژیک اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫به منظ��ور حفظ امنیت غذای��ی و تداوم خودکفایی‬ ‫در تولید غذای اساسی کش��ور‪ ،‬قانون گذار در قوانین‬ ‫موضوع��ه بر خرید تضمینی دس��ترنج کش��اورزان و‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت اساسی توجه داشته است‪.‬‬ ‫قانون تضمین خرید محصوالت اساس��ی کش��اورزی‪،‬‬ ‫مصوب شهریور ‪ ۶۸‬و اصالحات پس از ان و همچنین‬ ‫بند (ب) ماده ‪ ۳۱‬قانون برنامه شش��م توس��عه که در‬ ‫ت نهاد اجرای��ی را مکلف کرده‬ ‫ه��ر دو مورد به صراح ‬ ‫است تا محصوالتی که غذای اساسی جامعه را تشکیل‬ ‫می ده��د‪ ،‬به صورت تضمینی از کش��اورزان خریداری‬ ‫کند‪ .‬از دیگ��ر اهداف اتخاذ سیاس��ت تضمین خرید‬ ‫محصوالت اساس��ی کشاورزی مطابق با انچه در متن‬ ‫ماده واحده قانون سال ‪ ۶۸‬امده‪ ،‬ایجاد تعادل در نظام‬ ‫تولید‪ ،‬جلوگیری از ضایعات محصوالت کش��اورزی و‬ ‫جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان عنوان شده است‪.‬‬ ‫تعیی��ن و اب�لاغ عموم��ی قیمت ه��ای تضمین��ی‬ ‫محصوالت اساسی به کشاورزان تا پیش از اغاز فصل‬ ‫زراعی متناس��ب با نرخ عمومی تورم ساالنه به عنوان‬ ‫عامل��ی انگیزش��ی در ترغیب کش��اورزان به کش��ت‬ ‫محصوالت اساسی‪ ،‬نقش��ی تعیین کننده در بهبود ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالری تراز تجاری بخش کشاورزی در ‪ ۵‬سال‬ ‫گذشته داشته است‪ .‬اگرچه تبصره «‪ »۲‬قانون تضمین‬ ‫ت بر اعالم‬ ‫خرید محصوالت اساسی کشاورزی به صراح ‬ ‫به موقع نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی تا پیش از‬ ‫اغاز فصل کشت (ش��هریو ر هر س��ال) تاکید دارد‪ ،‬اما‬ ‫به جز در س��ال های ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۴‬ک��ه قیمت ها حداکثر‬ ‫ل این مهم‬ ‫با تاخیر دو ماهه ابالغ ش��د‪ ،‬به طور معمو ‬ ‫به درستی اجرا نش��ده و اعالم قیمت ها با تاخیرهای‬ ‫طوالنی مدت همراه بوده است‪.‬‬ ‫در سال زراعی جاری ( ‪ )۹۶- ۹۷‬پس از گذشت بیش‬ ‫از ‪ ۷‬م��اه از پای��ان اخرین مهلت قانون��ی دولت برای‬ ‫اعالم عمومی قیمت های تضمینی محصوالت اساسی‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬ای��ن قیمت ها اب�لاغ ش��د‪ .‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی به عنوان مس��ئول تدوین قیمت های اولیه‬ ‫پیشنهادی‪ ،‬قیمت های کارشناسی مدنظر خود را اغاز‬ ‫شهریور سال گذشته به هیات دولت تقدیم کرده است ‬ ‫اما ش��ورای اقتصاد و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫کش��ور‪ ،‬ابالغ رس��می قیمت ها در رسانه های عمومی‬ ‫را بی��ش از ‪۷‬ماه به تعویق انداخت‪ .‬از ‪ ۶‬فروردین ‪،۹۷‬‬ ‫عملیات برداشت و تحویل گندم به سیلوهای دولت از‬ ‫ن و بلوچستان اغاز شد و تاکنون اغلب‬ ‫استان سیستا ‬ ‫اس��تان های جنوبی و گرمسیری کشور را شامل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که گندمکاران همچنان از‬ ‫بالتکلیفی ناش��ی از ابالغ نشدن قیمت های تضمینی‬ ‫گندم از سوی دولت ناراضی اند‪.‬‬ ‫‹ ‹این هفته یا هفته بعد‬ ‫مورد توجه قرار نگیرد‪ ،‬ممکن اس��ت صنایع پیشین و‬ ‫صنایع پسین این صنعت دچار مشکل شود‪.‬‬ ‫ایمان��ی با اش��اره به اینکه برای تعیی��ن نرخ خرید‬ ‫تضمینی ب��ه جای توجه به دیدگاه های کارشناس��ی‬ ‫بخش تخصصی(وزارت جهاد کشاورزی) و تشکل های‬ ‫صنف��ی‪ ،‬به نظرهای ش��خصی تکیه می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه همه منتظر هستند تا ببینند سازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه چ��ه تصمیمی می گیرد‪ .‬حت��ی نمایندگان‬ ‫مجلس که وکالی کش��اورزان در خانه ملت هس��تند‬ ‫و نظارت بر اجرای قانون برعهده انها است هم منتظر‬ ‫هستند ببینید که چه می شود‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد‪ :‬پرس��ش‬ ‫اینجاس��ت که چ��را سرنوش��ت ح��دود ‪ ۴.۵‬میلیون‬ ‫بهره بردار که همراه با خانوارهای شان حدود یک سوم‬ ‫جمعیت کش��ور را تش��کیل می دهند به تصمیم یک‬ ‫فرد گره خورده است؟ انتظار این است که نمایندگان‬ ‫مجل��س پیگیر موضوع باش��ند و در این زمینه اظهار‬ ‫نظر کنند‪.‬‬ ‫ایمانی با اش��اره به لزوم تعیین ن��رخ منطقی برای‬ ‫خرید تضمینی گن��دم‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ های جدید حداقل‬ ‫باید ‪ ۳۰‬درصد بیشتر از نرخ های سال گذشته باشد تا‬ ‫تولید کنندگان بتوانند در شرایط فعلی به تولید ادامه‬ ‫دهن��د در غیر این صورت ما نگران این هس��تیم که‬ ‫دوباره واردات محصوالت کش��اورزی همچون گذشته‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫علیقلی ایمانی‪ ،‬رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان‬ ‫اینک��ه به احتمال زیاد ن��رخ خرید تضمینی گندم در‬ ‫هفته ج��اری تصمیم گیری و اعالم می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمایندگان مجلس باید پیگیر باشند تا نرخ عادالنه ای‬ ‫تصویب شود‪.‬‬ ‫ایمانی با اش��اره به لزوم اعالم هر چه س��ریع تر نرخ‬ ‫خری��د تضمینی گن��دم و همچنین اع�لام یک نرخ‬ ‫منطقی برای این محص��ول‪ ،‬به مهر گفت‪ :‬قانون گذار‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۶۸‬برای حمایت از اشتغال قشر زیادی‬ ‫از جامع��ه‪ ،‬جلوگیری از مهاجرت انها و خالی ش��دن‬ ‫روستاها از سکنه که در شرایط فعلی هم کم نیست و‬ ‫همچنین در راستای حفظ تولید محصوالت کشاورزی‬ ‫‹ ‹هشدار بی انگیزه شدن گندمکاران‬ ‫و تامین امنیت غذایی‪ ،‬تصمیم گرفت قانونی با عنوان‬ ‫در ماه های گذشته اتحادیه توانمندسازی گندمکاران‬ ‫قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی وضع کند‬ ‫به عن��وان نماین��ده جامعه کش��اورزان ضمن نگارش‬ ‫تا هم تولید پایدار بماند هم معیش��ت تولید کنندگان‬ ‫نامه ای سرگش��اده به رهبر معظم انقالب‪ ،‬نس��بت به‬ ‫دچار مشکل نشود و هم اشتغال انها حفظ شود‪.‬‬ ‫دیرک��رد طوالنی مدت دولت در اجرای قانون اعتراض‬ ‫رئی��س بنیاد مل��ی گندم��کاران اف��زود‪ :‬در طول‬ ‫ک��رد‪ .‬برخی مس��ئوالن دیگ��ر مانند محمدحس��ین‬ ‫س��ال های بعد از انق�لاب نیز همواره ش��اهد بوده و‬ ‫قربانی (نماینده مردم بجنورد) و رئیس انجمن صنفی‬ ‫هس��تیم که ه��ر موقع این قانون با توجه به ش��رایط‬ ‫کش��اورزان نیز در تذکرها و مصاحبه های خود ضمن‬ ‫اقتصادی اجرای��ی و عملیاتی ش��د و نرخ ها به موقع‪،‬‬ ‫اعالم نارضایتی کش��اورزان‪ ،‬بر ضرورت اعالم بهنگام‬ ‫عادالنه و منصفانه اعالم ش��د‪ ،‬انگیزه کشاورزان برای‬ ‫قیمت های تضمینی تاکید کردند‪.‬‬ ‫تولید افزایش یافت و حاصل ان‪ ،‬افزایش‬ ‫اسماعیل اسفندیاری پور‪ ،‬مشاور وزیر‬ ‫ضریب امنیت غذایی کش��ور و بی نیازی‬ ‫در سال زراعی ‪ ۹۷ -۹۸‬با‬ ‫جهاد کش��اورزی و مج��ری طرح گندم‬ ‫از واردات بعضی از محصوالت کشاورزی‬ ‫توجه به ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر شدن‬ ‫ب��ود تا جای��ی که در برخی س��ال ها در نرخ نهاده های کشاورزی کش��ور‪ ،‬تعلل ش��ورای اقتصاد در اعالم‬ ‫تولید برخی محص��والت به خودکفایی به ویژه کود و سم و افزایش به موق��ع نرخ تضمینی گن��دم را موجب‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی نرخ‬ ‫بی انگیزه ش��دن گندم��کاران در تولید‬ ‫رسیدیم‪.‬‬ ‫ماشین االت کشاورزی‬ ‫این غذای استراتژیک دانست و به ایسنا‬ ‫ایمان��ی اضافه ک��رد‪ :‬متاس��فانه این‬ ‫قان��ون در دولت ه��ای مختل��ف دارای نظام صنفی کشاورزی نرخ گف��ت‪ :‬ن��رخ پیش��نهادی وزارت جهاد‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬تومان را برای خرید‬ ‫فراز و فرود های زی��ادی بود که نگرانی تضمینی هر کیلوگرم گندم کشاورزی برای خرید تضمینی امسال با‬ ‫ت اما به شرط ‪ ۱۰‬درصد افزایش نسبت به سال گذشته‬ ‫و گالیه مندی کشاورزان را موجب شده ارائه داده اس ‬ ‫انکه شورای اقتصاد این از قرار هر کیلوگرم ‪ ۱۴۳۰‬تومان است‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس بنی��اد ملی گندم��کاران ادامه نرخ را هر چه زودتراعالم‬ ‫اس��فندیاری پور تاکید کرد‪ :‬دولت باید‬ ‫کند‬ ‫از طریق ش��ورای اقتص��اد نرخ تضمینی‬ ‫داد‪ :‬وارد نش��د ن نیروهای تحصیلکرده‬ ‫را اع�لام کن��د و نباید اش��تباه فاحش‬ ‫به بخش کشاورزی و ادامه ندادن شغل‬ ‫س��ال های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۲‬را تکرار کند که منجر به واردات‬ ‫کش��اورزی از سوی فرزندان کشاورزان موید ان است‬ ‫‪ ۷‬میلیون تنی گندم شد‪.‬‬ ‫که این بخش نیازمند توجه جدی دولت اس��ت و اگر‬ ‫به گفته وی‪ ،‬انگیزه و عالقه مندی گندمکاران فقط‬ ‫با اعالم به موقع نرخ تضمینی و خرید ان است تا خود‬ ‫اتکایی به این محصول استراتژیک تقویت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تولید و وابستگی به واردات‬ ‫پیش از این نیز محمدشفیع ملک زاده‪ ،‬رئیس نظام‬ ‫صنفی کشاورزی ایران نسبت به کاهش تولید گندم و‬ ‫وابستگی به واردات به دلیل نامناسب بودن نرخ خرید‬ ‫تضمینی گندم هشدار داده بود‪.‬‬ ‫ملک زاده با اعالم محدوده ‪ ۱۸۰۰‬تومانی برای خرید‬ ‫تضمینی گندم از کش��اورزان در نشست خبری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال زراعی ‪ ۹۷ -۹۸‬با توجه به ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر‬ ‫ش��دن نرخ برخی از نهاده های کشاورزی به ویژه کود‬ ‫و س��م و افزایش ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی نرخ ماشین االت‬ ‫کشاورزی نظام صنفی کش��اورزی نرخ ‪ ۱۸۰۰‬تومان‬ ‫را برای خرید تضمین��ی هر کیلوگرم گندم ارائه داده‬ ‫ت اما به شرط انکه شورای اقتصاد این نرخ را هر‬ ‫اس�� ‬ ‫چ��ه زودتر و قب��ل از اغاز فصل زراع��ی اعالم کند تا‬ ‫کشاورزان بتوانند تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در س��ال گذش��ته با وجود اینکه‬ ‫میزان سطح زیر کشت گندم کاهش یافت اما به دلیل‬ ‫شرایط اقلیمی اس��تفاده از واریته گندم از تولید این‬ ‫محصول کاسته نشد‪.‬‬ ‫مل��ک زاده افزود‪ :‬در صورتی که نرخ خرید تضمینی‬ ‫گندم به موقع اعالم نش��ود باید برای سال های اینده‬ ‫منتظر کاهش تولید و وابستگی دوباره به واردات این‬ ‫محصول باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫کش��اورزی یک��ی از عینی تری��ن بخش ه��ا از نظر‬ ‫نزدیکی به ش��اخص های اقتصاد مقاومتی اس��ت در‬ ‫حال��ی که بیش��تر بخش های صنعت��ی و خدماتی در‬ ‫طول س��ال های تحریم دچار رکود یا توقف ش��ده اند‪،‬‬ ‫بخش کشاورزی به علت کشیده نشدن دامنه تحریم ها‬ ‫به مواد غذای��ی و نیز اجرای قان��ون «تمرکز وظایف‬ ‫و اختیارات بخش کش��اورزی در جهادکش��اورزی» و‬ ‫حمایت اصول��ی از تولید داخلی‪ ،‬تاکن��ون دچار این‬ ‫وضعیت نش��ده اس��ت‪ .‬اما این بدان معنا نیس��ت که‬ ‫احتمال تحریم مواد غذایی از س��وی دشمنان دور از‬ ‫ذهن تصور ش��ده و نسبت به راهبردهای دستیابی به‬ ‫استقالل و امنیت غذایی کشور چشم پوشی شود زیرا‬ ‫در سال های اغازین دهه ‪ ،۹۰‬سابقه تحریم کشورمان‬ ‫در واردات دارو از س��وی دش��منان ای��ن نظام وجود‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا توجه به اهمیت اس��تراتژیک امنیت غذایی‬ ‫شاهد هس��تیم کشورهای نظام سلطه‪ ،‬با وجود اتحاد‬ ‫سیاس��ی و راهب��ردی که دارند‪ ،‬بر س��ر تامین غذای‬ ‫اساس��ی به یکدیگر اطمینان نداش��ته و ه��ر کدام از‬ ‫انها تالش می کنند ضریب خودکفایی در محصوالت‬ ‫اساس��ی کش��اورزی خود را باال نگه دارند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫ضرورت دارد کشورمان همواره توجه ویژه ای به بخش‬ ‫کشاورزی داشته باش��د و ضریب خودکفایی خود در‬ ‫تامین محصوالت اساسی کشاورزی را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫مج��ری طرح زیتون وزارت جهاد کش��اورزی پیش بینی‬ ‫کرد که امسال با ‪ ۵‬درصد افزایش نسبت به سال قبل‪۹۰ ،‬‬ ‫هزار تن از این محصول در کشور تولید شود‪.‬‬ ‫س��ید رحمت اله پریچهر افزود‪ :‬بخش��ی از نهال هایی که‬ ‫در س��ال های گذش��ته کشت ش��ده بود به باردهی رسیده‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬در س��ال جاری افزایش تولید دانه زیتون‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال حاضر در ‪ ۲۶‬استان کشور زیتون‬ ‫کش��ت می ش��ود‪ ،‬به مهر گفت‪ :‬تالش می کنیم استان های‬ ‫روغن خیز به سمت تولید روغن زیتون سوق پیدا کنند‪.‬‬ ‫پریچهر‪ ،‬تولید روغن زیتون را از اولویت های وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی دانست و تصریح کرد‪ :‬مهم ترین هدف ما ارتقای‬ ‫به��ره وری عوامل تولی��د‪ ،‬اقتصادی ک��ردن تولید زیتون و‬ ‫کمک به سالمت جامعه است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬س��االنه بین ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬هزار تن روغن زیتون‬ ‫در کشور تولید و همین میزان هم وارد می شود‪.‬‬ ‫مج��ری طرح زیتون وزارت جهاد کش��اورزی درباره نرخ‬ ‫روغن زیتون گف��ت‪ :‬روغن زیتون در گ��روه دوم کاالهای‬ ‫اساسی قرار دارد و ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به ان تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫بنابر این‪ ،‬نرخ روغن زیتون رقابتی خواهد شد‪.‬‬ ‫پریچهر ب��ه باغداران توصیه کرد که ب��رای تولید روغن‬ ‫زیت��ون تالش کنند زیرا موجب بهبود صنعت ان و اقتصاد‬ ‫ملی می شود‪.‬‬ ‫مجری ط��رح زیتون وزارت جهاد کش��اورزی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه بیش از ‪ ۵۰‬درصد ارقام زیتون کش��ت ش��ده در‬ ‫ایران‪ ،‬روغنی هستند‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬بخشی از ارقام زیتون دو‬ ‫منظوره هس��تند به طوری که می توان عالوه بر استفاده از‬ ‫دانه‪ ،‬از ان روغن به دست اورد‪.‬‬ ‫پریچهر افزود‪ :‬صنایع روغن کش��ی در این حوزه به اندازه‬ ‫کل تولید داخ��ل ظرفیت دارد و نیازی به افزایش ظرفیت‬ ‫این صنایع نیست‪.‬‬ ‫مجری ط��رح زیت��ون وزارت جهاد کش��اورزی بر ادامه‬ ‫ممنوعیت واردات میوه و کنس��رو زیتون به کش��ور تاکید‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬واردات روغن زیتون ب��ا تعرفه ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫ازاد است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه در ایران ‪ ۲.۵‬برابر س��رانه دنیا‪،‬‬ ‫کنس��رو زیتون مصرف می شود‪ ،‬گفت‪ :‬سرانه مصرف روغن‬ ‫زیتون در کشور حدود ‪ ۱۳۵‬گرم به ازای هر نفر است‪.‬‬ ‫پریچه��ر‪ ،‬تولید ‪ ۲۰۰‬هزار تن میوه زیت��ون را از اهداف‬ ‫برنامه شش��م توس��عه عنوان و اظهار ک��رد‪ :‬در این برنامه‬ ‫هدف گذاری شده که س��رانه مصرف روغن زیتون به ‪۲۰۰‬‬ ‫گرم به ازای هر نفر برسد‪.‬‬ ‫مجری طرح زیتون وزارت جهاد کش��اورزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۶۵‬درصد میوه های زیتون به کنسرو و ‪۳۳‬‬ ‫درصد به روغن تبدیل شد‪ .‬کیفیت زیتون در ایران به علت‬ ‫ش��رایط اب و هوایی و ارقام مورد اس��تفاده بس��یار خوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫پریچهر اعالم کرد‪ :‬انتقال ژرم پالسم زیتون از کلکسیون‬ ‫ش��ورای بین المللی زیتون و روغن زیتون را در دستور کار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫مجری ط��رح زیت��ون وزارت جه��اد کش��اورزی افزود‪:‬‬ ‫ همچنین دعوت از مدرس��ان ش��ورای بین المللی زیتون و‬ ‫روغن زیتون برای برگزاری کارگاه های اموزش��ی و شرکت‬ ‫کارشناسان در دوره های اموزشی این شورا را در برنامه های‬ ‫خود قرار داده ایم‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۱‬هزار تن نهاده دامی‬ ‫توزیع شد‬ ‫مدیر امور دام س��ازمان جهاد کش��اورزی استان فارس از‬ ‫توزیع بیش از ‪ ۳۱‬هزار تن نهاده دامی در استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایانا‪ ،‬حبیب اله س��اجد ی گفت‪ :‬از اغاز امس��ال‬ ‫تاکنون با پیگیری انجام شده و با همکاری شرکت پشتیبانی‬ ‫ام��ور دام اس��تان بیش از ‪ ۳۱‬ه��زار تن نه��اده دامی با نرخ‬ ‫تعادلی در بین دامداران و مرغداران استان توزیع شد‪.‬‬ ‫مدیر امور دام سازمان جهادکشاورزی استان فارس اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این نهاده ها ش��امل کنجاله س��ویا به می��زان ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪ ۲۵۰‬ت��ن‪ ،‬ذرت دانه ای به میزان ‪ ۸‬هزار و ‪ ۱۱۹‬تن و جو به‬ ‫می��زان ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۳۱‬تن بی��ن دامداران و مرغداران بود که‬ ‫از طریق اتحادیه ها و تش��کل های زیربخ��ش دام و طیور در‬ ‫اختیار دامداران و مرغداران قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گفته س��اجدی‪ ،‬همچنین در این مدت حدود ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تن س��بوس گندم‪ ،‬از طریق سامانه نهاده های دامی و با نرخ‬ ‫یارانه ای بین دامداران و مرغداران تقسیم شد‪.‬‬ ‫اس��تان فارس ب��ا بی��ش از ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۲۵۰‬ه��زار راس‬ ‫گوسفند و بز و ‪ ۴۰۰‬هزار راس گاو اصیل دورگ و بومی رتبه‬ ‫دوم تولید گوشت قرمز و رتبه نخست تولید شیر را دارد‪.‬‬ ‫ماهی ارزان قیمت به بازار می اید‬ ‫رئیس س��ازمان ش��یالت ایران با بیان اینکه تولید گونه های جدید مانند‬ ‫تیالپیای داخلی و کپور ماهی هندی در کنار کپور ماهیان چینی در دستور‬ ‫کار است‪ ،‬گفت‪ :‬برای افرادی که قدرت خرید کمتری دارند ماهیان جدیدی‬ ‫مانند تیالپیای داخلی از پایان س��ال به بازار عرضه می ش��ود‪ .‬حسن صالحی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پرورش ماهی تیالپیا با توجه به کمبود و بی کیفیت بودن اب در‬ ‫مناطق کویری خراسان جنوبی‪ ،‬سمنان‪ ،‬یزد و قم اغاز شده است و امیدواریم‬ ‫تا پایان سال نوع داخلی این محصول به بازار بیاید؛ به همین منظور از بهمن‬ ‫سال گذشته واردات ان به کشورمان ممنوع شده است‪ .‬به گزارش فودنا‪ ،‬وی‬ ‫افزود‪ :‬عال وه بر تیالپیا‪ ،‬تولید کپور ماهی هندی در کنار کپور ماهیان چینی بر‬ ‫اس��اس پژوهش هایی که از سوی موسسه تحقیقات شیالت انجام شده است‬ ‫تولید ان با هماهنگی س��ازمان حفاظت محیط زیست به زودی درخوزستان‬ ‫اغاز شود‪ .‬صالحی در پاسخ به این پرسش که با توجه به قیمت باالی ابزیان‬ ‫چه برنامه ای برای تامین نیاز قشر ضعیف جامعه دارید‪ ،‬گفت‪ :‬تولید گونه های‬ ‫جدید مانند ماهی تیالپیای داخلی در دستور کار است که تا پایان سال نیز‬ ‫به بازار مصرف عرضه می ش��ود و می تواند نیاز افرادی که توان کمتری برای‬ ‫خرید ابزیان دارند‪ ،‬تامین کند‪ .‬رئیس س��ازمان ش��یالت ای��ران در ادامه با‬ ‫اش��اره به امار تولید و صادرات ابزیان کشور گفت‪ ۸۰ :‬میلیون دالر در سال‬ ‫جاری تا به امروز صادرات داشته ایم که در مقایسه با سال گذشته ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫رش��د داشته است‪ ،‬در صورتی که این روند ادامه یابد این رقم در پایان سال‬ ‫به ‪ ۵۵۰‬تا ‪ ۵۸۰‬میلیون دالر می رس��د‪ .‬صالحی تصریح کرد‪ :‬در سال گذشته‬ ‫‪ ۳۲‬هزار تن میگو تولید و ‪ ۲۶‬هزار تن ان صادر شد و ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر ارز‬ ‫اوری داشت و در امسال نیز برای تولید ‪ ۳۸‬تا ‪ ۴۰‬هزار تن تولید برنامه ریزی‬ ‫ش��ده است؛ در ‪ ۵‬ماه اغاز امسال میزان صادرات میگو بر اساس امار گمرک‬ ‫ایران ‪ ۱۰۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 510‬پیاپی ‪2483‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫سازگاری صنایع کوچک‬ ‫با محیط زیست‬ ‫فعالیت ه��ای صنعت��ی خال��ی از‬ ‫االیندگی محیط زیس��ت نیست اما‬ ‫رعایت نکاتی‬ ‫ ‬ ‫ای��ن االیندگی ها ب��ا‬ ‫قاب��ل کنترل اس��ت به ط��وری که‬ ‫اصلی ترین موردی که باعث الودگی‬ ‫محیط زیس��ت بر اث��ر فعالیت های‬ ‫صنعتی شناخته ش��ده فاضالب ها‬ ‫همایون توفیقی‬ ‫و پس��اب ها اس��ت ک��ه رف��ع این‬ ‫کارشناس ایمنی‬ ‫الودگی و کاهش اس��یب های ان با‬ ‫و محیط زیست‬ ‫ساخت تصفیه خانه های مرکزی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی جبران شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬صاحبان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی ملزم هس��تند برای نص��ب پیش تصفیه ها اقدام‬ ‫کنن��د تا فاض�لاب واحد را قبل از هدایت ب��ه تصفیه خانه مرکزی‬ ‫به اندازه مش��خص ش��ده پاک کنند‪ .‬اکنون ‪ ۲۲۱‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی مش��مول ارزیابی زیس��ت محیطی دارای مصوب��ه ارزیابی‬ ‫زیس��ت محیطی هس��تند‪ .‬در این زمینه اقدام های سریع از سوی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬با تالش های انجام شده ‪ ۲۳۰‬مدول تصفیه خانه فاضالب در‬ ‫‪ ۲۰۲‬ش��هرک و ناحیه صنعتی دارای ش��رایط ایجاد ش��ده است‪.‬‬ ‫این تصفیه خانه ها بر اس��اس ماده ‪ ۴‬ضوابط و معیارهای اس��تقرار‬ ‫واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی ساخته شده است‪ .‬با ایجاد‬ ‫تصفیه خانه ه��ای پیش گفته بیش از ‪ ۱۷۰‬هزار مترمکعب فاضالب‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی تصفیه می شود‪ .‬همچنین‪ ۲۹ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی زیر پوش��ش شبکه جمع اوری و تصفیه خانه‬ ‫فاضالب قرار گرفته اس��ت که از این تعداد ‪ ۲۴‬هزار واحد صنعتی‬ ‫به ش��بکه های این تصفیه خانه ها متصل ش��ده و حدود ‪ ۷۳‬درصد‬ ‫واحدهای مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی را دربر گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬بیش از ‪ ۷۸‬درصد واحدهای مس��تقر و افزون بر ‪ ۸۳‬درصد‬ ‫اش��تغال فعال در ش��هرک ها و نواحی صنعتی زیر پوشش خدمات‬ ‫ایمنی و اتش نشانی قرار دارد‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬به منظور ارتقای سطح‬ ‫ایمنی و افزایش خدمات اتش نشانی در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫‪ ۲۷۲‬ماشین اتش نش��انی برای شهرک ها خریداری و تجهیز شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬در راستای پیش��گیری از حوادث و بیماری های‬ ‫شغلی و کاهش الودگی در مبدا حدود ‪ ۱۰۶۰۰‬واحد صنعتی مورد‬ ‫ممیزی بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و انرژی و تهیه شناسنامه‬ ‫‪ HSEE‬قرار گرفته اند‪ .‬ایجاد و تجهیز مراکز طب کار و درمانگاه های‬ ‫عمومی یکی از فعالیت های چش��مگیر در حوزه بهداشت‪ ،‬ایمنی‪،‬‬ ‫محیط زیست و انرژی در مجموعه شهرک ها و نواحی صنعتی است‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۴۵‬ساختمان درمانگاه و مرکز طب کار ایجاد شده که بیش‬ ‫از ‪ ۲۳‬مورد ان مجوز طب کار را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عزم جدی برای رفع مشکالت‬ ‫صنعتگران در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫سرپرس��ت ش��هرک های صنعتی اس��تان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫گفت‪ :‬پیگیر برطرف کردن مش��کالت واحدهای صنعتی مس��تقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی به صورت جدی هس��تیم و در این زمینه‬ ‫ب��ا برنامه ورود می کنی��م‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد‪ ،‬س��ید هاشم موس��وی جهان اباد در ایین کلنگ زنی‬ ‫کارخان��ه تولید بتن اماده ‪ ۲۰۰‬تنی در ش��هرک صنعتی فرودگاه‬ ‫یاسوج اظهار کرد‪ :‬این کارخانه با اعتبار ‪ ۵۲‬میلیارد ریال در ‪ ۲‬فاز‬ ‫به مس��احت ‪ ۱۴‬هزار متر مربع س��اخته می شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫کارخانه تولید بتن اماده سیال در فاز نخست در زمینی به مساحت‬ ‫‪ ۴‬هزارمتر مربع و فاز دوم در ‪ ۱۰‬هزار متر مربع س��اخته می ش��ود‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این طرح از محل اعتبارات مصوب صندوق توسعه ملی‬ ‫و بانک توسعه تعاون اجرایی می شود‪ .‬موسوی جهان اباد با اشاره به‬ ‫اینکه ‪ ۲۰‬میلیارد ریال به این پروژه از سوی بانک عامل تسهیالت‬ ‫پرداخت خواهد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بهره برداری از هر ‪ ۲‬فاز این طرح‬ ‫زمینه اشتغالزایی برای ‪ ۲۹‬نفر را فراهم می کند‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از شایعه االینده بودن صنایع در شهرک صنعتی قرچک‬ ‫فعالیت تولیدی و صنفی شرق تهران االیندگی ندارد‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫االینده بودن برخی از واحدهای مس��تقر در ش��هرک‬ ‫صنعتی قرچک در حالی مطرح می ش��ود که این شهرک‬ ‫صنعت��ی از اغ��از با مصوب��ه دولت و به منظور اس��تقرار‬ ‫واحدهای صنفی االینده شهری ساخته شد‪ .‬این شهرک‬ ‫صنعتی مجوز مس��تثنا بودن از محدودیت ش��عاع ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتری از شهر تهران را نیز دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬کارشناسان‬ ‫معتقدند بار تقاضای سرمایه گذاری در تهران را به دوش‬ ‫گرفته اس��ت زیرا کمترین فاصله جغرافیایی را با ش��هر‬ ‫تهران دارد‪.‬‬ ‫ش��هرک صنعت��ی قرچ��ک در نزدیک��ی ته��ران ب��ا‬ ‫فراهم س��ازی ناحی��ه کارگاره��ی برای اس��تقرار اصناف‬ ‫اماده ش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬واحده��ای تولیدی و کارگاهی در‬ ‫این ش��هرک به س��رعت راه اندازی شد تا جایی که اکنون‬ ‫‪ ۲۵۰‬واحد تولیدی در این ش��هرک در حال ساخت است‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬واح��د صنعت��ی نیز تا پایان س��ال به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫تا کنون ‪ ۲‬هزار نفر در شهرک صنعتی قرچک مشغول‬ ‫به کار ش��ده اند‪ .‬با این حال‪ ،‬شایعه االینده بودن برخی از‬ ‫واحدهای صنعتی در این ش��هرک مطرح شد که از سوی‬ ‫مدیران مجموعه شهرک های صنعتی تهران تکذیب شد‪.‬‬ ‫هرچند اصناف به س��رعت در این ش��هرک مس��تقر و‬ ‫برخی واحدهای تولیدی نیز راه اندازی شدند اما همچنان‬ ‫ساخت وساز طرح های صنعتی در این شهرک ادامه دارد‬ ‫که مس��ئوالن پیش بینی می کنند با پای��ان این پروژه ها‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬هزار نفر مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت در اینده نزدیک‬ ‫مس��ئوالن معتقدند که االیندگی واحدهای مستقر در‬ ‫شهرک صنعتی قرچک شایعه ای بیش نیست و دلیل ان‬ ‫را نبود فعالیت های صنعتی عنوان می کنند چراکه تا کنون‬ ‫فقط واحدهای تولیدی در این ش��هرک فعال شده است‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن‪ ،‬قرچک یکی از شهرک هایی است که‬ ‫با اقبال خوبی روبه رو ش��ده و استقبال از شهرک صنعتی‬ ‫قرچک بس��یار خوب است‪ .‬همچنین‪ ،‬روند پیشرفت این‬ ‫شهرک در استان تهران چشمگیر بوده است‪.‬‬ ‫شاهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» درباره‬ ‫ش��ایعاتی مبنی ب��ر االینده ب��ودن بعض��ی از واحدها در‬ ‫شهرک صنعتی قرچک اظهار کرد‪ :‬این موضوع را به جد‬ ‫تکذیب می کنم زیرا هنوز واحد صنعتی در این ش��هرک‬ ‫راه اندازی نشده و هر چه فعال است تولیدی و صنفی است‬ ‫و هیچ االیندگی خاصی ندارند‪.‬‬ ‫قنبری افزود‪ :‬فاز نخست این شهرک به مساحت ‪۲۱۰‬‬ ‫هکتار عملیاتی شده است و امیدواریم تا اخر سال انتقال‬ ‫گاز شهرک را به پایان برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در زمینه فاز دوم هم‪ ،‬اس��تارت خاک برداری‬ ‫زده ش��ده است‪ .‬در فاز ‪ ۲‬ما معارض نداریم اما زمین های‬ ‫ش��هرک قرچ��ک‪ ،‬در بعض��ی جاها به ص��ورت جزیره ای‬ ‫ی ش��ده اند و متصل به یکدیگر نیس��تند و روی‬ ‫خریدار ‬ ‫برخی از قس��مت ها که در فاز ‪ ۳‬و‪ ۴‬هس��تند یک س��ری‬ ‫مباح��ث تملک��ی و حقوقی وجود دارد که مش��کل ان ها‬ ‫مرحله به مرحله حل خواهد شد و در کل مشکل خاصی‬ ‫مانند فاز یک ندارد‪.‬‬ ‫قنب��ری بیان کرد‪ :‬بر اس��اس زون بندی و جانمایی که‬ ‫در ش��هرک انجام شده است همه صنوف را پذیرا هستیم‬ ‫و محدودیت��ی ه��م در زمین��ه صنعتگ��ران نداری��م و از‬ ‫کارخانه ای که ‪ ۲‬نیروی انس��انی داشته باشد صنایع خرد‬ ‫و کوچک و متوسط را می پذیریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انتقال هم به این صورت اس��ت که هرکدام‬ ‫از فعاالن اقتصادی که جواز مرتبط با رشته تولیدی خود‬ ‫را داش��ته باش��ند‪ ،‬چه جواز صنعتی و چه پروانه انتقالی‬ ‫می توانند درخواس��ت دهند و به فراخ��ور میزان زمینی‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫علی خداپناه لو‬ ‫حامد افشارنادری‬ ‫االینده بودن بعضی از‬ ‫واحدها در شهرک صنعتی‬ ‫قرچک را به جد تکذیب‬ ‫می کنم زیرا هنوز واحد‬ ‫صنعتی در این شهرک‬ ‫راه اندازی نشده و هر‬ ‫چه فعال است تولیدی‬ ‫و صنفی است و هیچ‬ ‫االیندگی خاصی ندارند‪.‬‬ ‫فاز نخست این شهرک‬ ‫به مساحت ‪ ۲۱۰‬هکتار‬ ‫عملیاتی شده است‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در شهرک های‬ ‫صنعتی تهران در نتیجه‬ ‫انتقال از بافت‬ ‫شهری بوده است‪.‬‬ ‫انتقال اصناف نیز‬ ‫در ‪ ۲‬سال گذشته به‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫قرچک و خاوران‬ ‫در حال پیگیری‬ ‫است‬ ‫شهرک صنعتی قرچک در‬ ‫دو سال گذشته‬ ‫پیشرفت چشمگیری‬ ‫در همه حوزه ها‬ ‫داشته است و باید‬ ‫خدمات دهی‬ ‫در شهرک صنعتی‬ ‫قرچک را افزایش‬ ‫دهیم تا صنعتگران با‬ ‫امادگی کامل‬ ‫در این شهرک‬ ‫مستقر شوند‬ ‫که در جواز یا پروانه اس��ت‪ ،‬زمین جانمایی می ش��ود و از‬ ‫شهرک زمین را تحویل می گیرند‪.‬‬ ‫قنب��ری تاکید کرد‪ :‬به طور عم��ده واحدهای صنعتی‬ ‫این ش��هرک تولیدی هستند که پساب انها انسانی است‬ ‫ک��ه با روش چاه جذبی‪ ،‬می ش��ود دفع ش��ان کرد و هیچ‬ ‫مشکلی هم ندارد‪.‬‬ ‫ال یک مقدار پساب خارج‬ ‫وی گفت‪ :‬تنها واحدی که فع ‬ ‫از اس��تاندارد محیط پذیرنده دارد‪ ،‬دارای تصفیه خانه ای‬ ‫اس��ت که با هزینه بس��یار باال ساخته شده است و پساب‬ ‫این واحد تصفیه می ش��ود‪ .‬شهرک صنعتی قرچک هنوز‬ ‫به مرحله ای نرس��یده اس��ت که االینده داش��ته باشد یا‬ ‫تصفیه خانه داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برای تصفیه خانه شهرک های صنعتی ‪ ۳‬شرط‬ ‫الزم اس��ت حداقل ان این اس��ت که ‪ ۱۰۰‬مترمکعب در‬ ‫ش��بانه روز پساب باشد‪ .‬ما هنوز ‪ ۴۰‬واحد در این شهرک‬ ‫به بهره برداری رسانده ایم و پساب انها تا حدی نیست که‬ ‫تصفیه خانه شهرک را گشایش دهیم‪.‬‬ ‫قنبری گفت‪ :‬مس��احت ش��هرک بیش از ‪ ۷۰۰‬هکتار‬ ‫اس��ت که فاز نخست این شهرک به مساحت ‪ ۲۱۰‬هکتار‬ ‫عملیاتی شده است که به طور عمده صاحبان قراردادهای‬ ‫صنفی تولیدی از صنوف پوش��اک‪ ،‬خش��کبار و کفاشان‬ ‫دست دوز در این شهرک مستقر شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫درباره وضعیت این ش��هرک افزود‪ :‬شرکت گاز تا ورودی‬ ‫ش��هرک‪ ،‬گاز را منتق��ل می کند اما روند پ��روژه به علت‬ ‫یک س��ری نوس��ان های اقتصادی و ارزی در تامین مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬هم پیمانکار ش��هرک و هم پیمانکار ش��رکت گاز‬ ‫به مش��کل برخورده اند‪ .‬در جلسه ای که با محمدحسین‬ ‫مقیمی‪ ،‬استاندار تهران داشتیم این مسئله طرح موضوع‬ ‫ش��د و با هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت این‬ ‫موضوع حل خواهد ش��د و امیدواریم تا پایان سال انتقال‬ ‫گاز شهرک را به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال از بافت شهری‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند س��اخت شهرک صنعتی‬ ‫قرچ��ک همان ط��ور ک��ه از اغ��از به منظور س��اماندهی‬ ‫اصن��اف االین��ده ش��هری ب��وده در ادامه نی��ز با حجم‬ ‫تقاضای س��رمایه گذاری مناس��بی روبه رو ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫علی خداپناه لو‪ ،‬قائم مقام ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هدف اصلی در اس��تان تهران از ساخت شهرک های‬ ‫صنعت��ی ب��رای انتقال واحدهای صنعت��ی از داخل بافت‬ ‫شهری به خارج از محدوده شهری است‪.‬‬ ‫خداپناه ل��و درباره وجود تقاض��ای فراوان برای دریافت‬ ‫زمی��ن در ش��هرک صنعتی قرچک تاکید ک��رد‪ :‬تاکنون‬ ‫ش��هرک صنعتی قرچک توانس��ته حجم تقاضای بسیار‬ ‫زیادی را از دوش بافت ش��هری ب��ردارد زیرا طراحی این‬ ‫ش��هرک به نحوی بوده که استقرار اصناف در ان طراحی‬ ‫ش��ده است‪ .‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی تهران در نتیجه انتقال از بافت‬ ‫شهری بوده است‪ .‬انتقال اصناف نیز در ‪ ۲‬سال گذشته به‬ ‫ش��هرک های صنعتی قرچک و خاوران در حال پیگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫قائم مقام ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫تعیین تکلیف بیش از ‪ 110‬هزار متر مربع اراضی صنعتی گلستان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان‬ ‫گفت‪ ۳۱ :‬قرارداد راکد و غیرفعال با متراژ ‪۱۱۰‬هزار و ‪۴۸‬‬ ‫مترمربع در ش��هرک های صنعتی مناطق مختلف استان‬ ‫تعیین تکلیف شد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان‪،‬‬ ‫حجت ال��ه خلیل زاده صورت��ی اظهار ک��رد‪ :‬تعیین تکلیف‬ ‫ای��ن قراردادها در نشس��ت هیات حل اخت�لاف و داوری‬ ‫شرکت در ش��هرک های صنعتی کردکوی‪ ،‬بندر ترکمن‪،‬‬ ‫سو‬ ‫اق ق�لا‪ ،‬گ��رگان ‪ ۱‬و‪ ،۲‬فاضل اباد‪ ،‬کالل��ه‪ ،‬گوزن فار ‬ ‫گنبدکاووس انجام شده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در این جلسه‬ ‫‪ ۱۸‬قرارداد با مس��احت ‪ ۶۷‬ه��زار و ‪ ۴۵۸‬مترمربع منجر‬ ‫به فس��خ و انصراف شد و زمینه پذیرش متقاضیان جدید‬ ‫سرمایه گذاری فراهم شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی گلس��تان بر مبنای‬ ‫شیوه نامه س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران و در راس��تای انجام تعهده��ای طرف های قرارداد‪،‬‬ ‫پ��س از ط��ی تش��ریفات مق��رر در ش��یوه نامه از جمله‬ ‫ارس��ال اخطاریه نس��بت ب��ه تعیین تکلی��ف قراردادهای‬ ‫راک��د و فعال ک��ردن زمین های غیرفعال در ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی‪ ،‬نشس��ت هیات ح��ل اختالف و داوری‬ ‫ب��رای تعیین تکلی��ف قراردادهای راک��د و غیرفعال اقدام‬ ‫می کن��د‪ .‬خلیل زاده صورت��ی همچنین دریاف��ت نکردن‬ ‫پروانه س��اختمانی‪ ،‬ساخت وس��از نکردن‪ ،‬نگرفتن پروانه‬ ‫پای��ان کار‪ ،‬بدهی مال��ی‪ ،‬انقضای اعتبار یا باطل ش��دن‬ ‫جواز تاس��یس را از جمله موارد تخلف طرف های قرارداد‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی اعالم ک��رد و افزود‪ :‬این‬ ‫تخلف ها در نشست های هیات حل اختالف و داوری مورد‬ ‫بررسی قرار می گیرد‪ .‬وی تعیین تکلیف قراردادهای راکد‬ ‫و غیرفع��ال از طریق هیات ح��ل اختالف و داوری را یک‬ ‫راه��کار مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف‬ ‫بدون ارجاع به مراجع قضایی دانس��ت و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک های صنعتی‬ ‫ب��ا جدیت دنبال می ش��ود تا به واس��طه ان‪ ،‬زمین مورد‬ ‫نیاز برای سرمایه گذاران واقعی به منظور ایجاد واحدهای‬ ‫تولیدی و فرصت های شغلی در استان فراهم شود‪.‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اکنون واحدهای تولیدی در غرب و جنوب‬ ‫تهران متمرکز شده اند که حتی با ساخت شهرک صنعتی‬ ‫شهریار در غرب تهران به نوعی در تالش هستیم تا تمرکز‬ ‫صنعت در این منطقه را متوازن کنیم‪.‬‬ ‫خداپناه لو یاداوری کرد‪ :‬در استان تهران ‪ ۲۸‬شهرک و‬ ‫ناحی��ه صنعتی مصوب و ‪ ۱۰‬ناحیه صنفی مصوب وجود‬ ‫دارد ام��ا ‪ ۲۰‬ش��هرک صنعت��ی در حال بهره ب��رداری یا‬ ‫واگذاری زمین است‪ .‬با این حال‪ ،‬همین شهرک ها از نظر‬ ‫واگذاری زمین نیز اشباع شده است و زمین خالی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بیش��تر واحدهای صنعتی با توجه به‬ ‫سال واگذاری‪ ،‬شروع به تولید کرده و فعال هستند‪ .‬اکنون‬ ‫در شهرک صنعتی پرند و نصیراباد تقاضا هست اما زمینی‬ ‫برای واگذاری وجود ندارد‪ .‬همچنین‪ ،‬در شهرک صنعتی‬ ‫عباس اب��اد تقاضا وج��ود دارد اما زمی��ن خیلی محدود‬ ‫اس��ت‪ .‬این موارد نش��ان می دهد که مکان یابی س��اخت‬ ‫شهرک های صنعتی تهران به درستی انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال سرمایه گذاران از قرچک‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬شهرک صنعتی قرچک به دلیل‬ ‫نزدیکی به تهران مورد استقبال صنعتگران بوده و به طور‬ ‫کامل هم عملیات اجرایی فاز دوم ان در حال انجام است‬ ‫و به زودی واگذاری شروع می شود‪.‬‬ ‫حامد افشارنادری‪ ،‬مدیر شهرک صنعتی قرچک با اشاره‬ ‫به س��رعت راه اندازی واحدهای صنعتی در این ش��هرک‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬ش��هرک‬ ‫صنعتی قرچک در دو سال گذشته پیشرفت چشمگیری‬ ‫در هم��ه حوزه ها داش��ته اس��ت و بای��د خدمات دهی در‬ ‫ش��هرک صنعتی قرچک را افزای��ش دهیم تا صنعتگران‬ ‫با امادگی کامل در این ش��هرک مستقر شوند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬زمین های فاز نخست شهرک صنعتی قرچک به طور‬ ‫کامل واگذارشده و درحال حاضر بحث واگذاری زمین در‬ ‫فاز دوم این شهرک مطرح است‪.‬‬ ‫افش��ارنادری تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر در فاز نخست‬ ‫بیش از ‪ ۴۵‬شرکت به بهره برداری رسیده و مشغول تولید‬ ‫هس��تند و حدود ‪ ۴۰‬واحد صنعتی نیز به طور ازمایش��ی‬ ‫شروع به کار کرده اند‪ .‬مدیر شهرک صنعتی قرچک ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاضر در ش��هرک صنعتی قرچک ‪ ۲‬هزار نفر‬ ‫مش��غول به کار هس��تند که با گش��ایش و بهره برداری از‬ ‫واحدهای صنعتی ش��مار انها به بی��ش از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬به گفته افش��ارنادری‪ ،‬در شهرک صنعتی‬ ‫قرچک عملیات ساخت ‪ ۲۵۰‬واحد صنعتی در حال انجام‬ ‫اس��ت که تا پایان س��ال بی��ش از ‪ ۱۰۰‬واحد صنعتی به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ان طور که در برنامه ششم توسعه مقرر شده است تمام‬ ‫واحده��ای صنفی االینده که قابلیت فعالیت در اس��تان‬ ‫تهران را داش��ته باش��ند به ش��هرک های صنعتی منتقل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫تجلیل از ‪ ۹‬واحد صنعتی برگزیده استاندارد در فارس‬ ‫در ایی��ن روز جهانی اس��تاندارد در ش��یراز از‬ ‫واحده��ای تولی��دی نمونه در زمینه اس��تاندارد‬ ‫و کیفیت قدردانی ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» ب��ه نق��ل از روابط عموم��ی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬در این ایین که‬ ‫با حضور فعاالن تولیدی و صنعتی برگزار شد‪ ،‬از‬ ‫‪ ۲۱‬فعال تولیدی و صنعتی در ‪ ۴‬بخش واحد های‬ ‫نمونه ملی‪ ،‬واحد های شایس��ته‪ ،‬واحد های دارای‬ ‫ش��رایط اهتم��ام به ام��ر استاندارد س��ازی و نیز‬ ‫مسئوالن نمونه کنترل کیفیت استاندارد تجلیل‬ ‫ش��د که ‪ ۹‬واحد در ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ق��رار دارن��د‪ .‬در بخش واحد های دارای ش��رایط‬ ‫اهتم��ام به امر استاندارد س��ازی از واحد صنعتی‬ ‫مش��کفام فارس در ش��هرک صنعتی اب باریک و‬ ‫در بخش واحد های اس��تاندارد شایسته تقدیر از‬ ‫شرکت های شیراالت صدرا‪ ،‬دکوران‪ ،‬ستاره یخی‬ ‫اس��یا و زرین غزال که در شهرک صنعتی بزرگ‬ ‫شیراز اس��تقرار دارند قدردانی شد‪ .‬همچنین در‬ ‫بخش مس��ئوالن نمونه کنترل کیفیت استاندارد‬ ‫از س��حر بحرانی از ش��رکت زرین غزال‪ ،‬خدیجه‬ ‫شفیعی از شرکت مشکفام‪ ،‬سارا سرور از شرکت‬ ‫اذوقه ش��یراز و زه��را رئوفت از ش��رکت نیکان‬ ‫گوش��ت فارس که در شهرک های صنعتی استان‬ ‫مستقر هستند‪ ،‬قدردانی شد‪ .‬سودابه یحیی زاده‪،‬‬ ‫معاون تدوین و ترویج اس��تاندارد س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران در این ایین با اشاره به جایگاه‬ ‫‪ ۲۳‬ای��ران در رتبه بندی هیات مدیره فنی ایزو در‬ ‫بین ‪ ۱۶۳‬کش��ور جهان افزود‪ :‬برای نخستین بار‬ ‫در تاری��خ کش��ور یکی از ‪ ۱۵‬عض��و هیات مدیره‬ ‫فن��ی ایزو هس��تیم و می توانیم مناف��ع و نظارت‬ ‫خودم��ان را اعمال کنیم که ای��ن فرصت خوبی‬ ‫برای ارتقای اه��داف و برنامه های تولید کنندگان‬ ‫اس��ت‪ .‬یحی��ی زاده گفت‪ :‬همچنین م��ا بیش از‬ ‫‪ ۸۰۰‬متخص��ص خب��ره در س��ازمان بین المللی‬ ‫اس��تاندارد داریم ک��ه هر یک از انه��ا نماینده و‬ ‫سفیر تولید کنندگان هستند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!