روزنامه گسترش صنعت شماره 513 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 513

روزنامه گسترش صنعت شماره 513

روزنامه گسترش صنعت شماره 513

‫استفاده بهینه از‬ ‫زباله و افزایش‬ ‫کیفیت زندگی‬ ‫ شنبه‬ ‫ ‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2486‬دوره جدید شماره ‪ 8 513‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫لزوم رقابتی‬ ‫کردن خودرو‬ ‫فوالد و‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫رئیسسازمانصنایعکوچکوشهرک هایصنعتیایرانخبرداد‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اشتغالزایی ‪ 855‬هزار نفری در صنایع کوچک‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 5‬ابان ‪ 17 1397‬صفر ‪ 27 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 513‬پیاپی ‪2486‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫استفاده بهینه از زباله‬ ‫و افزایش کیفیت زندگی‬ ‫ام��روزه نق��ش ان��رژی‬ ‫الکتریک��ی ب��ه عن��وان یک‬ ‫انرژی پاک و مفید در زندگی‬ ‫روزم��ره از کس��ی پوش��یده‬ ‫نیست و تقاضای زیادی برای‬ ‫اس��تفاده از ان در بین مردم‬ ‫جهان وجود دارد‪.‬‬ ‫نوید صانعی‬ ‫با ای��ن ح��ال‪ ،‬برخ��ی از‬ ‫کارشناس انرژی‬ ‫مشکالت در جهان پیش روی‬ ‫ای��ن صنع��ت ق��رار گرفته‬ ‫و برخی از مس��ائل عالوه بر موضوعات عمومی در مس��یر‬ ‫توسعه این صنعت در ایران مطرح است‪.‬‬ ‫از جمل��ه م��واردی که در ای��ن زمینه مطرح می ش��ود‬ ‫هزینه ه��ای ب��االی مربوط به ای��ن نوع از کس��ب انرژی‬ ‫است‪.‬‬ ‫هزینه ه��ای تولی��د ب��رق در حالی افزای��ش می یابد که‬ ‫سوخت های فسیلی هنوز در بس��یاری از کشورها ارزان تر‬ ‫از تولید برق است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬موضوع افزایش هزینه تنها بعد مالی ندارد و‬ ‫عالوه بر هزینه باالی س��وخت ‪ ،‬بر محیط زیست هزینه های‬ ‫جبران ناپذی��ری تحمیل می کند‪ .‬االیندگ��ی نیروگاه های‬ ‫حرارتی تولید ب��رق موجب تغییرات اکوسیس��تم و تاثیر‬ ‫منفی بر محیط زیست می شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از فع��االن محیط زیس��ت از ده��ه گذش��ته‬ ‫اخطاره��ای جدی دادند که اگ��ر تولید گازهای گلخانه ای‬ ‫متوقف نش��ود در اینده با مشکالت بس��یا ر جدی روبه رو‬ ‫خواهیم ب��ود اما با وجود این‪ ،‬هنوز اقدام موثر و جدی در‬ ‫این زمینه انجام نشده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه س��ال های گذش��ته بارها‬ ‫دیداره��ای بین المللی بس��یاری با ه��دف کاهش گازهای‬ ‫گلخان��ه ای برگزار ش��ده اما به طور عمل��ی جهان هنوز با‬ ‫کاهش چندانی از تولید گازهای گلخانه ای روبه رو نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیروگاه های برقابی(س��دها) و مض��رات مختلف دیگری‬ ‫م یا غیر مس��تقیم ان��واع نیروگاه های‬ ‫که به طور مس��تقی ‬ ‫مت��داول دارند دانش��مندان و دولت ها را بر ان داش��ت تا‬ ‫برای تولید برق به سمت انرژی های نو حرکت کنند؛ یکی‬ ‫از روش ه��ای تولید برق که مزایای بس��یاری دارد‪ ،‬تولید‬ ‫انرژی از زباله است‪ .‬این روش عالوه بر تولید انرژی می تواند‬ ‫راه حل مناس��بی برای دفع زباله و کمک به محیط زیست‬ ‫ باشد‪.‬‬ ‫زیس��ت توده در واقع زباله با منش��ا طبیعی است‪ .‬برای‬ ‫مثال ‪ ،‬فضوالت حیوانات‪ ،‬پسماندهای جنگل و کشاورزی و‬ ‫هر ماده دفعی که قابل تجزیه شدن است‪ .‬زباله های «تر»‬ ‫یا همان زیست توده از طریق تخمیر به گاز متان یا اتانول‬ ‫و نفت خام مصنوعی تبدیل می شود‪.‬‬ ‫روش ه��ای مختلفی ب��رای تولید ان��رژی از زباله وجود‬ ‫دارد که یکی از انها س��وزاندن مستقیم زباله است‪ .‬در این‬ ‫روش پس از س��وزاندن زباله و اس��تفاده از انرژی حرارتی‬ ‫تولید شده از ان‪ ،‬پسماند که شامل خاکستر و انواع فلزات‬ ‫است تفکیک ش��ده و فلزات به چرخه طبیعت بازگردانده‬ ‫می شود و امکان استفاده دوباره ان در چرخه تولید فراهم‬ ‫می اید‪ .‬نتیجه پژوهش ها نش��ان می دهد در این روش هم‬ ‫بخارهای ناش��ی از س��وزاندن و هم پسماند خاکستر برای‬ ‫ی این‬ ‫محیط زیس��ت مضر اس��ت به همین دلیل بکارگیر ‬ ‫روش به عنوان س��اده ترین راه حل‪ ،‬تولید انرژی از زباله را‬ ‫محدود می کند‪.‬‬ ‫فناوری نوین در تولید انرژی پیش��رفت های بس��یاری‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬از جمله این پیش��رفت ها روش های نوین‬ ‫اس��تفاده از انرژی زباله اس��ت‪ .‬از روش هایی که با طبیعت‬ ‫سازگاری بیشتر و میزان الودگی کمتری دارد می توان به‬ ‫این موارد اش��اره کرد‪ :‬تبدیل کردن ب��ه گاز قابل احتراق‪،‬‬ ‫تجزی��ه حرارتی و تولید نفت خام مصنوعی‪ ،‬فرایند تبدیل‬ ‫به گاز پالسما و استفاده در پیل های سوختی‪ .‬این روش ها‬ ‫عالوه بر اینکه مضرات روش ابتدایی را ندارند بازده بس��یار‬ ‫باالیی در تولید انرژی دارند‪.‬‬ ‫در این میان انباش��ت زبال��ه در زمینی که به طور کامل‬ ‫عایق ش��ده و شیره زباله های جمع اوری شده نمی تواند به‬ ‫س��فره های اب زیرزمینی نفوذ کند‪ ،‬یک��ی از راهکار های‬ ‫نوین در تولید انرژی از زباله های «تر» است‪.‬‬ ‫در ای��ن روش به طور طبیعی زباله تخمیر ش��ده و گاز‬ ‫مت��ان تولید می کند و از طریق لوله های خاصی این گاز را‬ ‫جم��ع اوری می کنند و به عنوان س��وخت برای تولید برق‬ ‫نیروگاه ها از ان استفاده می شود‪.‬‬ ‫یک��ی از مضرات به ره گی��ری از انرژی زبال��ه به صورت‬ ‫س��وخت تولی��د دی اکس��ید کربن اس��ت؛ در ای��ن زمینه‬ ‫نی��ز دانش��مندان در ت�لاش هس��تند راه حل��ی نوی��ن‬ ‫ش یا ح��ذف کام��ل ای��ن مخاطره‬ ‫بیابن��د ت��ا ب��ه کاه�� ‬ ‫بینجامد‪.‬‬ ‫همواره تولید انرژی از زباله در حال توس��عه و پیشرفت‬ ‫است تا مسائل زیست محیطی شامل پسماند پس از تولید‬ ‫ان��رژی و گازهای منتشر ش��ده در جو به ط��ور کامل حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حرک��ت به س��مت تولید ان��رژی پاک و به��ره بردن از‬ ‫تحقیقات فراوان طرف دانش اموختگان دانش��گاهی و بها‬ ‫دادن به پژوهش موجب پیش��رفت و به دنبال ان‪ ،‬زندگی‬ ‫بهتر می شود‪.‬‬ ‫رشد فناوری ها و‬ ‫به دنبال ان صنایع‬ ‫پیشرفته‪ ،‬وابسته به‬ ‫نیروی انسانی است که‬ ‫خوشبختانه ملت ایران‬ ‫بهترین جوانان نخبه را‬ ‫پرورش داده و تربیت‬ ‫کرده است و امروز‬ ‫ایران از شرایط رشد‬ ‫این حوزه برخوردار‬ ‫است‬ ‫رضا رحمانی اولویت های صنعتی کشور را برشمرد‬ ‫لزوم رقابتی کردن خودرو‪ ،‬فوالد و پتروشیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزینه پیش��نهادی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره ب��ه اینک��ه جهت گی��ری ای��ن وزارتخانه به‬ ‫س��مت حمایت از فناوری های پیش��رفته خواهد بود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ارتقای جایگاه فناوری نوی��ن در رقابتی کردن‬ ‫صنایعی مانند فوالد‪ ،‬پتروش��یمی و خودرو است‪ .‬رضا‬ ‫رحمانی که به تازگی از س��وی دول��ت به عنوان گزینه‬ ‫پیش��نهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به مجلس‬ ‫شورای اسالمی معرفی شده است‪ ،‬با تشریح اولویت ها‬ ‫و جهت گیری وزارتخانه متبوعش در صورت کسب رای‬ ‫اعتماد از نمایندگان مجلس‪ ،‬با اش��اره به اینکه سهم و‬ ‫جایگاه فناوری های نوین در رقابتی کردن صنایع عمده‬ ‫مانند فوالد‪ ،‬پتروشیمی و خودرو است‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫چنانچ��ه این صنایع بخواهند در جه��ان امروز رقابتی‬ ‫باقی بمانند و در مرزهای دانش حرکت کنند‪ ،‬تنها راه‬ ‫بقای انها اس��تفاده از این فناوری ها خواهد بود‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه روند رش��د جهانی و صنعت به سمت توجه‬ ‫به فناوری های نوین و پیشرفته (های تک) است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز رش��د فناوری ها‪ ،‬مدیون رشد صنایع الکترونیک‬ ‫است و شاه بیت رشد این صنعت هم میکروالکترونیک‬ ‫ب��وده ک��ه در تمامی بخش ه��ای زندگ��ی ورود کرده‬ ‫است‪ .‬سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یکی‬ ‫از ویژگی ه��ای حوزه صنایع نوی��ن را مغزافزایی عنوان‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬رش��د فناوری ه��ا و به دنبال ان صنایع‬ ‫پیشرفته‪ ،‬وابسته به نیروی انسانی است که خوشبختانه‬ ‫ملت ایران بهترین جوانان نخبه را پرورش و تربیت کرده‬ ‫اس��ت و امروز ایران از شرایط رشد این حوزه برخوردار‬ ‫است‪ .‬رحمانی‪ ،‬صنایع میکروالکترونیک و الکترونیک را‬ ‫یکی از مصداق های صنایع نوین رش��د یافته در کشور‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬از یک طرف کسب وکارهای مبتنی بر‬ ‫ای��ن صنایع در جهان انقالبی اغاز کرده اند که می توان‬ ‫به اینترنت اشیا‪ ،‬شبکه های هوشمند‪ ،‬مدارهای مجتمع‬ ‫و حسگرها اشاره کرد که رشد صنعت و اقتصاد کشورها‬ ‫در جهان مدیون این فناوری ها است‪ .‬گزینه پیشنهادی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه اقدامات دولت‬ ‫در حمای��ت از فناوری های نوی��ن صنعتی و حمایت از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان نیز اظهار کرد‪ :‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته اقدامات خوبی از س��وی دولت در حمایت از‬ ‫فناوری های نوین در کش��ور انجام ش��ده اس��ت؛ برای‬ ‫نخس��تین بار در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��ند‬ ‫توس��عه میکروالکترونیک و الکترونیک تدوین شد که‬ ‫مس��یر پیش��رفت این حوزه از صنعت را ترسیم کرده‬ ‫است‪ .‬رحمانی ادامه داد‪ :‬همچنین در سال های گذشته‬ ‫صن��دوق نواوری و ش��کوفایی در مجلس تصویب و در‬ ‫دول��ت یازدهم با ه��دف حمایت و ارائه تس��هیالت به‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان راه اندازی ش��د و درنهایت به‬ ‫همت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صندوق حمایت‬ ‫از تحقیقات و توس��عه صنای��ع الکترونیک به صندوق‬ ‫حمای��ت از صنایع پیش��رفته ارتقا یاف��ت که به زودی‬ ‫اساس��نامه ان به تصویب هیات وزیران خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه بارها اعالم کرده ایم جهت گیری‬ ‫ما به س��مت حمایت از فناوری های پش��رفته اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در همین ارتباط هم��واره به دنبال‬ ‫این بوده ایم که راهکارهای خبرگان و نخبگان کش��ور‬ ‫ب��ه ویژه دانش��گاهیان را در تبدیل ای��ن فناوری ها به‬ ‫ثروت عمومی و افزایش س��طح دانش و صنایع کش��ور‬ ‫دریاف��ت کنی��م‪ .‬سرپرس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با اش��اره به اینکه به طور کل��ی دوره تحول و‬ ‫تغییر صنایع پیش��رفته کوتاه اس��ت و تغییرات زیادی‬ ‫در انه��ا رخ می دهد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کش��ورهای نادری به‬ ‫معنی واقعی در این حوزه توانسته اند عرض اندام کنند‬ ‫چراک��ه ریس��ک باالی��ی دارد و از ت��وان صرف بخش‬ ‫خصوصی خارج اس��ت و دولت ها باید س��رمایه گذاری‬ ‫الزم را انجام دهند‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬باید مسئوالن کشور‬ ‫را ب��ه اقناعی برس��انیم که توجه ب��ه صنایع نوین و به‬ ‫ط��ور کلی فناوری های پیش��رفته اهمی��ت دارد و این‬ ‫حس را به جامعه به ویژه تصمیم گیران و دانش��گاهیان‬ ‫هم منتقل کنیم تا بر این اس��اس بتوان در این بخش‬ ‫س��رمایه گذاری کرد تا در این��ده از نتایج ان بهره مند‬ ‫شویم‪ .‬وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬از صنایع بزرگ و‬ ‫دانشگاه های شاخص کشور انتظار داریم ارتباط خود را‬ ‫با یکدیگر افزایش دهند ‪،‬چنانچه هم افزایی و همکاری‬ ‫بین انها ش��کل نگیرد‪ ،‬تمامی اقدامات در حد گفتمان‬ ‫باقی خواهد ماند‪ .‬گفتنی اس��ت یکشنبه هفته گذشته‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬محمد اس�لامی را به عن��وان گزینه‬ ‫پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬فرهاد دژپسند را به‬ ‫عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری را ب��ه عنوان وزیر پیش��نهادی‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و رضا رحمانی را به عنوان‬ ‫گزینه پیش��نهادی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫مجلس شورای اسالمی معرفی کرد‪.‬‬ ‫اطالعات خریداران نفت ایران محرمانه باقی می ماند‬ ‫رئیس س��ازمان ب��ورس می گوید برای خری��د نفت در‬ ‫ب��ورس انرژی هی��چ محدودیتی برای حض��ور خریداران‬ ‫وج��ود ندارد و همه می توانند در ای��ن معامالت نفت خام‬ ‫را خری��داری کنند‪ .‬او می گوید س��ازمان بورس اطالعات‬ ‫خری��داران نفت را همچون اطالعات س��هامداران افش��ا‬ ‫نمی کند‪ .‬به گزارش ش��انا‪ ،‬ش��اپور محمدی در نمایشگاه‬ ‫ب��ورس کیش درباره مقدار س��رمایه خارج��ی که در بازار‬ ‫سرمایه انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬خارجی ها ‪ ۲۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان در بازار س��رمایه ما سرمایه گذاری کردند که نسبت‬ ‫مدیریت صنعتی‬ ‫به ابتدای س��ال ‪ ۲۱‬درصد و نس��بت به س��ال قبل حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد رش��د داشته اس��ت‪ ،‬این موضوع نشان می دهد‬ ‫با وجود تبلیغ برخی از رس��انه های غربی‪ ،‬کشور در جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارجی موفق عمل کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بازده بازار س��رمایه ایران مناس��ب اس��ت‪ ،‬از ابتدای سال‬ ‫تاکنون ‪ ۹۵‬درصد در بورس و ‪ ۹۲‬درصد در فرابورس بازده‬ ‫داشته ایم‪ .‬رئیس سازمان بورس اضافه کرد‪ :‬بازار بدهی ما‬ ‫یک فرصت بسیار خوبی برای کشورهای مختلف از جمله‬ ‫کره جنوبی اس��ت‪ .‬برخی از سرمایه گذاران این کشور به ما‬ ‫اع�لام کردند که حاضر به خری��د اوراق بدهی دولتی از ما‬ ‫هس��تند و امیدواریم این نوع نمایش��گاه ها باعث شود هم‬ ‫ایرانیان مقیم خارج و هم خارجی ها بتوانند به بازار سرمایه‬ ‫ایران بیایند‪ .‬وی در پاس��خ ب��ه اینکه ایا ایرادی بر اطالعیه‬ ‫عرضه نفت سبک در بورس وجود دارد و می تواند مشکلی‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬گفت‪ :‬این اطالعیه عرضه به وسیله کارشناسان‬ ‫ش��رکت ملی نفت تهیه ش��ده و بحث های مربوط به بازار‬ ‫سرمایه اش را همکاران ما در بورس انرژی و سپرده گذاری‬ ‫مرکزی طراحی کردن��د اما درزمینه ویژگی های محموله‬ ‫نفتی انها متخصص هستند و به نظر ما طراحی خوبی است‬ ‫و ان نفت مش��تری های خود را خواهد داشت‪ .‬در اطالعات‬ ‫عرضه بعدی متناس��ب با سلیقه خریداران اطالعیه عرضه‬ ‫می تواند تغییر کند‪ .‬محم��دی درباره اطالعات خریداران‬ ‫نفت خام از بورس انرژی تاکید کرد‪ :‬از نظر س��ازمان بورس‬ ‫اطالعات مش��تریان تا لحظه اخر محرمانه اس��ت و اعالم‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬ما اطالعات کس��انی که در تابلوی معامالت‬ ‫برای خری��د نفت خام رقابت می کنن��د را محرمانه حفظ‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گفتمان سازی برای حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعت��ی‪ ،‬در نشس��تی با حضور‬ ‫ابوالفض��ل کیان��ی بختی��اری‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی و اردش��یر‬ ‫زابلی زاده‪ ،‬مدیر ش��بکه ایران کاال‪ ،‬دوطرف‬ ‫درب��اره توس��عه همکاری ه��ا در حمایت از‬ ‫کاالی ایران��ی توافق کردند‪ .‬براس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬ابوالفض��ل کیانی بختیاری در این‬ ‫جلس��ه با معرفی برند ‪ ۵۵‬س��اله س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعت��ی‪ ،‬ش��رح مختص��ری از‬ ‫فعالیت های ای��ن س��ازمان را ارائه کرده و‬ ‫ب��ر امادگی س��ازمان برای جریان س��ازی‪،‬‬ ‫گفتمان س��ازی و ادبیات س��ازی در زمینه‬ ‫حمای��ت از کاالی ایرانی تاکید کرد‪ .‬کیانی‬ ‫بختیاری در ادامه گف��ت‪ :‬امادگی داریم با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های س��ازمان از طریق‬ ‫نشس��ت های تخصص��ی خان��ه مدی��ران‪،‬‬ ‫انتشارات سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬ماهنامه‬ ‫تخصصی تدبیر‪ ،‬رتبه بندی شرکت های برتر‬ ‫کش��ور و جای��زه ملی تعالی س��ازمانی و با‬ ‫مشارکت ش��بکه ایران کاال‪ ،‬گفتمان سازی‬ ‫در زمینه حمایت از کاالی ایرانی را توسعه‬ ‫دهیم‪ .‬در این نشس��ت ارشیر زابلی زاده نیز‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر کاربردی ب��ودن اموزش های‬ ‫ویژه نامه ماهنامه تدبیر منتشر شد‬ ‫ش��ماره ‪ ۳۰۷‬ماهنام��ه تخصصی تدبی��ر با موضوع‬ ‫«صادرات» منتش��ر ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬به منظور فرهنگ س��ازی‬ ‫«صادرات» و با هدف ارائه مطالب متنوع و تصمیم ساز‬ ‫در زمینه چگونگی و الزامات حمایت از ش��عار س��ال‪،‬‬ ‫ویژه نامه ماهنامه تدبیر منتشر شده است‪.‬‬ ‫برخی از عنوان های منتش��ر ش��ده در این شماره‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫• صادرات؛ پیشران تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫• زنجیره های جهانی ارزش‬ ‫• روند تغییرات صنایع و شرکت های فورچون ‪۵۰۰‬‬ ‫• الم��ان چگونه به قدرت اقتص��ادی چهارم جهان‬ ‫تبدیل شد‬ ‫• تحریم ه��ا عاملی برای ارزیاب��ی حمایت دولت از‬ ‫تولید ملی‬ ‫• ‪ ۱۰‬اصل موفقیت سیاس��ت صنعتی در حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی‬ ‫• دیپلماس��ی تج��اری با طع��م اقتص��اد مقاومتی؛‬ ‫راهبردی برای شکست تحریم‬ ‫• و مطالب خواندنی دیگر‪...‬‬ ‫مخاطب��ان ای��ن نش��ریه مدی��ران‪ ،‬برنامه ری��زان‪،‬‬ ‫سیاست گذاران و فعاالن عرصه صادرات هستند‪.‬‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعت��ی و مقبول بودن‬ ‫م��دارک ان در تمامی دس��تگاهی اجرایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سازمان مدیریت صنعتی دارای‬ ‫ظرفیت بسیار باالیی در حوزه های اموزش‬ ‫و اعتباربخشی است و شبکه ایران کاال اماده‬ ‫همکاری با س��ازمان مدیری��ت صنعتی در‬ ‫جهت حمای��ت از تولیدات ایرانی باکیفیت‬ ‫و تقوی��ت بنگاه ه��ای تولی��دی کوچک و‬ ‫متوسط است‪ .‬در پایان دوطرف بر همکاری‬ ‫همه جانب��ه در زمین��ه تروی��ج فرهن��گ‬ ‫مصرف کاالی ایران��ی در بین خانواده های‬ ‫ایران��ی‪ ،‬حمایت از صاحب��ان کاالی ایرانی‬ ‫ب��ه منظور الگوس��ازی در جامعه و حمایت‬ ‫از کارافرین��ان در جهت رونق تولید ملی و‬ ‫همچنین برگزاری جایزه رتبه بندی حامیان‬ ‫کاالی ایرانی توافق کردند‪.‬‬ ‫همکاری با مجارها برای توسعه صنایع پیشرفته‬ ‫در نشس��ت دیدار موسسه مشاوره «ا ا ام» از کشور‬ ‫مجارس��تان با ابوالفضل کیانی بختی��اری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬درزمین��ه عقد تفاهمنامه‬ ‫همکاری توافق شد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬این تفاهمنامه قرار اس��ت‬ ‫به ش��کل س��ه جانبه میان س��ازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫موسس��ه خرد پارس��ی و موسس��ه مش��اوره صنعتی‬ ‫مجارستان امضا شود‪.‬‬ ‫ای��ن تفاهمنام��ه زمینه ه��ای فعالیت��ی همچ��ون‬ ‫رتبه بندی در حوزه امنیت سایبری‪ ،‬تعریف حوزه های‬ ‫جدید مشاوره و اموزش در حوزه های موردعالقه بین‬ ‫انها را شامل خواهد شد‪.‬‬ ‫در این نشست تاکید شد سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫امادگی دارد در زمینه های تخصصی رتبه بندی امنیت‬ ‫س��ایبری که بیش��ترین بحث های فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫مدیری��ت اس��تراتژی و مدیری��ت پ��روژه را پوش��ش‬ ‫می دهد‪ ،‬با دیگر طرف های تفاهمنامه همکاری کند‪.‬‬ ‫همچنین س��ازمان مدیریت صنعتی اعالم امادگی‬ ‫کرد در زمینه استراتژی های توسعه صنایع پیشرفته‪،‬‬ ‫برگزاری کنفرانس های مش��ترک علم��ی بین المللی‪،‬‬ ‫کسب و کارهای شبکه ای‪ ،‬کنترل پروژه‪ ،‬اینده پژوهی‬ ‫و‪ ...‬با طرف های همکار فعالیت کند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت دارو‬ ‫‪ 5‬ابان ‪ 17 1397‬صفر ‪ 27 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 513‬پیاپی ‪2486‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان‬ ‫مجلس در تشریح صنعت داروسازی مطرح کرد‬ ‫تولیدکننده واقعی‬ ‫با جان مردم بازی نمی کند‬ ‫سیدمرتضی خاتمی‬ ‫کارخانه اکتوورکو یک‬ ‫مجموعه بسیار فعال است‬ ‫که توانسته است با انتقال‬ ‫فناوری‪ ‬به داخل کشور‪،‬‬ ‫اقدام های بسیار با ارزشی‬ ‫را در راستای‪ ‬خودکفایی‪ ‬و‬ ‫پایدار کردن‪ ‬اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ‬در تولید‬ ‫دارو های خوراکی و‬ ‫تزریقی‪ ‬انجام دهد‬ ‫تولید داروی یک بیماری خاص با تکیه بر توان داخل‬ ‫خبر خوب برای بیماران مبتال به «ام اس»‬ ‫انکولوژی‪ ‬بازدید کردند‪ .‬همچنین در این مراس��م از‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫داروی گالتیر امید اس��تات‪ ‬که برای کند کردن روند‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیماری ام اس مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ ،‬رونمایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گالتیرام��ر‪ ،‬داروی ام اس در مراس��می ب��ا حضور‬ ‫همایون هاش��می‪ ‬با اشاره به بازدید فراکسیون غذا‬ ‫نمایندگان مجلس و مسئوالن دارویی کشور رونمایی‬ ‫و دارو از کارخانه‪ ‬اکتوورک��و‪ ‬و رونمایی از‪ ‬داروی ضد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پیش��روی ام اس‪ ‬گفت‪ :‬این مجموعه از س��ال ‪1390‬‬ ‫داروی گالتیرام��ر که مخص��وص بیماران مبتال به‬ ‫شروع به کار کرده و‪ ‬س��بد دارویی ان‪ ‬درحال حاضر‬ ‫ام اس است‪ ،‬در کارخانه اکتوورکو ساخته شده است‪.‬‬ ‫با توس��عه فاز یک به بیش از‪ ۲۰۰ ‬قلم کاال‪ ‬رس��یده‬ ‫کارخانه اکتوورکو دارای تاییدیه ها و گواهینامه های‬ ‫اس��ت‪ .‬از جمله داروه��ای مهمی که ای��ن مجموعه‬ ‫متعدد ازجمله ‪ GMP‬غذا و دارو و تاییدیه ش��رکت‬ ‫تولید می کند‪ ،‬اینترفرون ها بوده که مربوط به کنترل‬ ‫‪ Krka‬ب��رای تولی��د داروه��ای تح��ت لیس��انس و‬ ‫بیماری ام اس اس��ت‪ .‬همچنین از یک داروی دیگر با‬ ‫همکاری با شرکت ‪ Merck‬است‪.‬‬ ‫نام‪ ‬گالتیرامر‪ ‬ک��ه در جهت کند کردن روند‪ ‬بیماری‬ ‫کارخان��ه «ات��ی فارمد» س��ایت هورمونی مجزای‬ ‫ام اس‪ ‬مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫الکتراکتوورکو اس��ت که با ه��دف تولید محصوالت‬ ‫‪ ‬نماین��ده م��ردم میان��دواب‪ ،‬ش��اهین دژ و تکاب‬ ‫خ��اص هورمون��ی فعالیت می کند‪ .‬ای��ن کارخانه در‬ ‫در مجل��س ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ویژگ��ی‬ ‫س��ال ظرفیت تولید ‪ 500‬میلی��ون قرص را دارد که‬ ‫داروی‪ ‬گالتیرامر‪ ‬این اس��ت که صفر تا صد ان حتی‬ ‫این قرص ها محصوالت ضدبارداری‪ ،‬داروهای درمان‬ ‫م��واد اولیه هم در داخل کش��ور تولی د ش��ده و صد‬ ‫جایگزی��ن هورمون��ی و داروه��ای بیماری های رحم‬ ‫درص��د‪ ‬داروی بومی ایرانی‪ ‬به ش��مار می رود‪ .‬از نظر‬ ‫اس��ت و انتقال فناوری از ش��رکت ‪ Chemo‬اسپانیا‬ ‫کیفی��ت هم با توجه به‪ ‬اس��تانداردها‪ ‬و تاییدیه هایی‬ ‫انجام ش��ده و در کرج با مس��احت ‪ 12000‬متر مربع‬ ‫که گرفته‪ ،‬به طور دقیق قابل رقابت با نمونه مش��ابه‬ ‫فعال است‪.‬‬ ‫خارجی است و از این نظر یک ویژگی خاص به شمار‬ ‫این دس��تاوردها با حضور همایون هاش��می‪ ،‬عضو‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫فراکس��یون غذا و دارو و تجهیزات پزشکی‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم افزود‪ :‬امس��ال‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و تع��دادی از‬ ‫خط ه��ای تولی��دی دیگ��ری نی��ز با‬ ‫مسئوالن رونمایی و بازدید شد‪.‬‬ ‫مش��ارکت بخش های مختلف کش��ور‬ ‫ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬کارخان��ه‬ ‫و ظرفیت ه��ای خارج��ی در ح��ال‬ ‫اکتوورک��و واق��ع در ش��هرک صنعت��ی‬ ‫راه ان��دازی هس��تند ک��ه ه��م در رد ه‬ ‫بهارس��تان و در ‪ 50‬کیلومت��ری ته��ران‬ ‫داروه��ای ضدس��رطان و هم‪ ‬در حوزه‬ ‫دارای ظرفیت بیش از یک و نیم میلیارد‬ ‫داروهای مربوط به‪ ‬رماتیس��م‪ ‬فعالیت‬ ‫همایون هاشمی‬ ‫قرص و کپس��ول در فاز یک و نیز تولید‬ ‫خواهند‪ ‬کرد‪.‬‬ ‫� فناوری‪ ‬کشت سلولی‪ ‬‬ ‫محصوالت بیوفناوری با ظرفیت بیش از‬ ‫ویژگی‬ ‫عضو کمیس��یون بهداشت و درمان‬ ‫‪ 10‬میلیون سرنگ ‪ pss‬و ویال محصول‬ ‫داروی‪ ‬گالتیرامر‪ ‬این‬ ‫است که صفر تا صد ان مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار کرد‪:‬‬ ‫استریل است‪.‬‬ ‫حتی مواد اولیه‬ ‫‹ ‹صفر تا صد‪ ،‬داخلی‬ ‫یک دس��ته داروها نی��ز وجود دار د که‬ ‫هم در داخل کشور‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» اعضای تولید شده و صد درصد‪  ‬با نام‪ ‬داروهای بیوسلولی‪ ‬شناخته شده‬ ‫فراکس��یون غ��ذا و دارو و کمیس��یون‬ ‫و مواد اولیه انها از‪ ‬کش��ت سلولی‪ ‬که‬ ‫داروی بومی‬ ‫بهداش��ت و درم��ان مجل��س ش��ورای‬ ‫یک فناوری بسیار پیشرفته‪ ‬است تهیه‬ ‫ایرانی‪ ‬به شمار‬ ‫می رود‬ ‫اس�لامی چهارش��نبه ‪ 2‬ابان از کارخانه‬ ‫می ش��ود‪ .‬داروهای بیو س��لولی‪ ‬تحولی‬ ‫تولی��د داروهای‪ ‬ضدس��رطان و س��ایت‬ ‫ب��زرگ را در صنع��ت داروی��ی جهان‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬این فناوری خوشبختانه در داخل‬ ‫کش��ور با همکاری‪ ‬المان‪ ،‬اسپانیا و برند‪  Merck ‬و‬ ‫شرکت بایرس��اینس سوئیس‪ ‬وارد‪  ‬و پایه گذاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب ‪ ۸۰‬میلیون یورو‪  ‬سرمایه خارجی‬ ‫تولیدی صنعت دارو تامین ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ا توزیع‬ ‫این مبلغ بس��یاری از مشکالت ش��رکت های دارویی‬ ‫برطرف خواهد ش��د‪ .‬دارویی که رونمایی ش��د برای‬ ‫درمان بیم��اری ام اس مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وجود داروی تولید داخلی سطح دسترسی بیماران را‬ ‫به طور قابل توجهی افزایش می دهد‪.‬‬ ‫هاش��می ادام��ه داد‪ :‬این کارخانه بی��ش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫‹ ‹مواد اولیه داخلی‬ ‫نیروی انسانی دارد که از نظر ایجاد و‪ ‬تولید شغل‪ ‬نیز‬ ‫اصغر سلیمی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون شوراها و امور‬ ‫قابل توجه است‪ .‬یکی از ویژگی هایی که برای اعضای‬ ‫داخلی کش��ور در مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در‬ ‫فراکس��یون غذا و دارو ه��م دارای اهمیت بود جذب‬ ‫ای��ن زمینه گفت‪ :‬دارویی ک��ه در کارخانه اکتوورکو‬ ‫س��رمایه گذار خارجی‪ ‬به میزان ‪ ۸۰‬میلیون یورو‪ ‬بود‬ ‫رونما یی شد کامال بومی بوده و حتی مواد اولیه دارو‬ ‫که از این جهت هم یک گام بسیار بزرگ در راستای‬ ‫نیز از شرکت های داخلی تامین شده بود‪ .‬با توجه به‬ ‫جل��ب و جذب س��رمایه خارجی در ایران برداش��ته‬ ‫اینکه بیماری ام اس در کش��ور م��ا روزبه روز در حال‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫افزایش بوده و از طرفی‪ ،‬علت این بیماری نیز صورت‬ ‫رئی��س فراکس��یون غ��ذا و دارو مجلس ش��ورای‬ ‫کامل ش��ناخته نش��ده اس��ت‪ ،‬باید بتوانیم در مسیر‬ ‫اس�لامی تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه صاحبان این صنعت‬ ‫تولید داروی ان گام های موثری برداریم‪ .‬‬ ‫در زمین��ه تامی��ن و اختص��اص ارز در س��ختی قرار‬ ‫نماینده مردم س��میرم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫داش��تند‪ .‬صاحبان ای��ن کارخانه ث��روت ملی تلقی‬ ‫گف��ت‪ :‬خوشبختانه‪ ‬ش��رکت اکتوورکو‪ ‬توانس��ته‬ ‫می ش��وند و بای��د از انه�� ا تمجی��د و قدردانی کنیم‬ ‫بعضی از دارو ها را با لیس��انس کش��ور های پیشرفته‬ ‫چراکه‪ ۳ ‬هزار خانواده‪ ‬را دور این س��فره جمع کرد ه‬ ‫مانند‪ ‬ش��رکت‪  Merck ‬المان‪ ،‬بومی س��ازی و در‬ ‫و‪ ‬واسطه ای برای کسب روزی حالل انها شده است‪.‬‬ ‫کشور خودمان با همان مواد اولیه و با همان کیفیت‬ ‫س��یدمرتضی خاتمی‪ ،‬نایب رئی��س کمیس��یون‬ ‫تولید کند‪ .‬زمانی که دارویی در کشور تولید می شود‬ ‫بهداشت مجلس شورای اسالمی‪  ‬درباره تولید‪ ‬داروی‬ ‫با قیمت بسیار کمتر در اختیار بیماران قرار می گیرد‪.‬‬ ‫گالتیرام��ر ک��ه ب��رای کن��د ک��ردن رون��د بیماری‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬کارخان��ه اکتوورک��و‬ ‫ام اس‪ ‬مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دارای تاییدیه ه��ا و گواهینامه ه��ای‬ ‫کارخانه اکتوورکو یک مجموعه بس��یار‬ ‫مختل��ف ازجمله‪ GMP ‬غ��ذا و دارو‬ ‫فعال اس��ت که توانس��ته است با انتقال‬ ‫و تاییدی��ه ش��رکت‪ Krka ‬برای تولید‬ ‫فناوری‪ ‬به داخل کشور‪ ،‬اقدام های بسیار‬ ‫داروه��ای تح��ت لیس��انس و همکاری‬ ‫با ارزش��ی را در راس��تای‪ ‬خودکفایی‪ ‬و‬ ‫ب��ا شرکت‪  Merck ‬اس��ت‪ .‬کارخانه‬ ‫پای��دار کردن‪ ‬اقتصاد مقاومتی‪ ‬در تولید‬ ‫اتی فارمد‪ ،‬س��ایت هورمون��ی مجزای‬ ‫دارو ه��ای خوراکی و تزریقی‪ ‬انجام دهد‬ ‫اصغر سلیمی‬ ‫الکتراکتوورکو اس��ت که با هدف تولید‬ ‫و می تواند بس��یاری از نیازهای دارویی‬ ‫شرکت اکتوورکو‪ ‬توانسته محص��والت خ��اص هورمون��ی فعالیت‬ ‫کشور را تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصیص‪ ‬اعتبار برای شرکت های‬ ‫می کند و در س��ال ظرفیت تولید ‪500‬‬ ‫بعضی از دارو ها را با‬ ‫لیسانس کشور های‬ ‫دارویی‬ ‫میلی��ون ق��رص را دارد‪ .‬ای��ن قرص ها‬ ‫پیشرفته مانند‪ ‬‬ ‫نماین��ده م��ردم ماهنش��ان و ایجرود‬ ‫محص��والت ضدب��ارداری‪ ،‬داروه��ای‬ ‫شرکت‪  Merck ‬المان‪،‬‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه تخصی��ص اعتب��ار ب��ه بومی سازی و در کشور درمان جایگزی��ن هورمونی و داروهای‬ ‫ش��رکت های تولید دارو گفت‪ :‬این مبلغ‬ ‫بیماری های رحم است و انتقال فناوری‬ ‫خودمان با همان مواد‬ ‫با پیگیری های کمیس��یون بهداش��ت و اولیه و با همان کیفیت از شرکت ‪ Chemo‬اسپانیا انجام شده‬ ‫تولید کند‬ ‫درمان مجلس شورای اسالمی و وزارت‬ ‫و در کرج با مساحت ‪ 12‬هزار مترمربع‬ ‫بهداش��ت ب��رای تقوی��ت مجموعه های‬ ‫فعال است‪.‬‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬محمدحس��ین‬ ‫قربان��ی‪ ،‬نایب رئی��س کمیس��یون‬ ‫بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره ظرفیت های تولید‬ ‫دارو در داخل کش��ور به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬یکی از بحث هایی که‬ ‫چند سالی اس��ت به درستی مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬حمایت از تولید داخلی اس��ت‪ .‬در این بین با توجه به‬ ‫اهمیت حوزه درمان و س�لامت خوشبختانه تا کنون اقدامات‬ ‫مناسبی برای حمایت از این بخش شده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی اغاز ش��ده اما‬ ‫نباید پایان یابد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این سیاس��تی نیس��ت که نقطه‬ ‫هدف داش��ته باش��د و پس از دس��تیابی به ان نقطه مس��یر‬ ‫متوقف شود‪.‬‬ ‫حمایت از تولید داخل یک سیاست همیشگی است که باید‬ ‫به بهترین شکل اجرا شود و ادامه یابد‪.‬‬ ‫قربانی همچنین با تاکید بر جذب سرمایه بخش خصوصی‬ ‫در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزش��کی توضیح داد‪ :‬کش��ور‬ ‫باید اغوشش را برای بخش خصوصی باز کند‪ .‬در این صورت‬ ‫است که می توان به طور جدی از تولید داخلی حمایت کرد‪.‬‬ ‫نباید مانع��ی پیش روی بخش خصوصی ب��رای راه اندازی‬ ‫کارخانه و خط تولید ایجاد کرد‪ .‬متاسفانه مسیر سرمایه گذاری‬ ‫در ایران مش��کالتی دارد که با رفع انها می توان به شتاب در‬ ‫جذب سرمایه برای بخش خصوصی کمک کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بازدید از کارخان��ه اکتوورکو که داروهای‬ ‫ام اس تولی��د می کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این کارخانه موفق ش��ده‬ ‫به ح��دود ‪ 15‬درصد از بازار ایران در ح��وزه داروهای ام اس‬ ‫دست یابد‪ .‬هر چند این امار مناسب به نظر می رسد اما هنوز‬ ‫بخش قابل توجهی از س��هم بازار داخل در اختیار محصوالت‬ ‫خارجی است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬باید حمای��ت از کارخانه های فعال در این‬ ‫عرصه به گونه ای باش��د که س��هم خارجی ها به کمتر از ‪10‬‬ ‫درصد برسد‪.‬‬ ‫زمانی که در داخل کش��ور ت��وان انجام یک کار وجود دارد‬ ‫بای��د با حمایت های بیش��تر ان توان را افزایش داد تا س��هم‬ ‫اقتصاد کشور از تولید داخلی افزایش یابد‪.‬‬ ‫قربان��ی افزود‪ :‬ا ین کارخانه از فضای دانش بنیان مناس��بی‬ ‫برخوردار است و خوشبختانه از اغاز فرایند تولید تا محصول‬ ‫نهایی در داخل کش��ور اس��ت‪ .‬زمانی که ای��ن ظرفیت ه ا در‬ ‫داخل کش��ور وج��ود دارد باید از انها اس��تفاده ش��ود‪ .‬نباید‬ ‫اج��ازه دهیم ظرفیت های موجود ب��دون ظرفیت اقتصادی و‬ ‫اشتغالزایی رها شوند‪.‬‬ ‫یکی از سیاست هایی که باید در نظر گرفته شود شناسایی‬ ‫ظرفیت ها اس��ت‪ .‬باید ظرفیت های جدید هم شناس��ایی و به‬ ‫مجموعه های موجود اضافه شود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به حمایت هایی‬ ‫که تاکنون شده است‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه با حمایت های رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب‪ ،‬پیگری دول��ت و همراهی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی مبلغی از صندوق توس��عه ملی برای حوزه سالمت‬ ‫در نظر گرفته شده اس��ت که می تواند زمینه ساز رشد جدی‬ ‫این حوزه باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از مواردی که باید مش��خص شود نیاز دارو‬ ‫و تجهیزات در کل کشور است‪ .‬باید به یک امار دقیق در این‬ ‫زمینه دس��ت یافت و سپس برای حمایت از تولید محصوالت‬ ‫متفاوت اقدام کرد‪.‬‬ ‫متاسفانه در حوزه امارها هنوز با مشکالتی روبه رو هستیم‬ ‫که با رفع انها می توان مس��یر توسعه صنعت دارو و تجهیزات‬ ‫پزشکی را هموار کرد‪.‬‬ ‫در حوزه تامین دارو با توجه به ظرفیت دانشمندان داخل‬ ‫کش��ور ایران می تواند س��هم بس��زایی در بازار منطقه داشته‬ ‫باشد‪ .‬کارخانه ای که اکنون به تولید داروی ام اس دست یافته‬ ‫توانسته بخشی از بازار منطقه را در دست داشته باشد‪.‬‬ ‫دول��ت می توان��د با حمایت ه��ای مالی و غیرمال��ی از این‬ ‫مجموع��ه کمک کن��د تا بخ��ش خصوصی در ح��وزه تولید‬ ‫داروهای خاص رشد بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته قربانی‪ ،‬تولید دارو نیاز به استانداردهای بین المللی‬ ‫دارد و خوشبختانه محصوالتی که امروز در داخل کشور تولید‬ ‫و مصرف می ش��ود از این استانداردها برخوردار هستند‪ .‬دارو‬ ‫محصولی صنعتی نیست که بتوان با کاهش کیفیت به توجیه‬ ‫اقتصادی پرداخت‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬داروهای موجود در کشور که مجوز فروش‬ ‫دارند از اس��تانداردهای جهانی برخوردار هستند و مردم نیز‬ ‫در صورت نیاز می توانند از انها اس��تفاده کنند‪ .‬ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده نیز با رعایت این استانداردها می توانند در بازار با‬ ‫یکدیگر رقابت کنند‪.‬‬ ‫در صورتی که شرکت قصد داشته باشد با کاهش استاندارد‬ ‫به سوداوری بیشتری فکر کند عالوه بر برخوردهای قانونی با‬ ‫کاهش س��هم از بازار روبه رو می شود که این موضوع در حوزه‬ ‫س�لامت و دارو باعث می شود شرکت ها از بین بروند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬باید به این باور برسیم که تولیدکننده واقعی اهمیت بازار‬ ‫را می داند و با جان مردم بازی نمی کند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪ 17 1397‬صفر ‪ 27 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 513‬پیاپی ‪2486‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انتقال فناوری منوط به رفع خالها‬ ‫خبر‬ ‫هزینه های باالی تولید‬ ‫قیمت قطعات را افزایش داد‬ ‫س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و ماش��ین االت‬ ‫معتقد اس��ت بازار لوازم یدکی تحت تاثیر نوس��ان های نرخ‬ ‫ارز است و برای کاهش التهاب در برخی اقالم باید نرخ ارز‬ ‫ثابت ش��ود تا با واردات قطعه‪ ،‬کمبودها جبران و قیمت ها‬ ‫متعادل شود‪.‬‬ ‫سیدمهدی کاظمی اظهارات رئیس اتحادیه تعمیرکاران‬ ‫خ��ودرو درباره گران��ی محصوالت در بازار ل��وازم یدکی را‬ ‫بزرگنمایی دانس��ت و با تاکید بر اینکه او در حد اطالعات‬ ‫خ��ود صحبت کرده‪ ،‬به خبر خودرو‪،‬گفت‪ :‬بازار لوازم یدکی‬ ‫وضعیت به نسبت خوبی دارد و تنها موضوع گرانی و کمبود‬ ‫قطعات است‪ .‬البته کتمان وضعیت بازار ممکن نیست زیرا‬ ‫مردم با خرید قطعات متوجه افزایش قیمت ها خواهند شد‬ ‫اما باید توجه داشت افزایش ‪ ۱۰۰‬تا ‪۳۰۰‬درصدی قیمت ها‬ ‫در برخی قطعات رخ داده و نه در همه انها‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح ک��رد‪ :‬از انجا که هر خودرویی برای‬ ‫تولی��د نیاز به ‪۴‬هزار قطع��ه دارد وجود برخی از انها مانند‬ ‫گل گی��ر برای تردد ضروری نیس��ت و خودرو بدون ان نیز‬ ‫ق��ادر به حرکت اس��ت اما چنانچه خ��ودرو قطعه ای مانند‬ ‫یاتاقان یا دینام نداش��ته باشد‪ ،‬قادر به حرکت نخواهد بود؛‬ ‫بنابرای��ن در برخی قطعات حس��اس و اساس��ی که امکان‬ ‫تولید داخلی انها وجود ندارد یا تولیدات داخی کفاف بازار‬ ‫را نمی دهد با کمبود روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تایید اظهارات رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو‬ ‫مبنی بر افزایش نرخ لنت ترمز گفت‪ :‬نرخ لنت ترمز همس��و‬ ‫ب��ا تورم ارز افزایش یافته اس��ت‪ ،‬اتفاقی که قادر به کتمان‬ ‫ان نیستیم‪ .‬حدود ‪۱۲‬کارخانه لنت سازی در کشور فعالیت‬ ‫دارد که پاس��خگوی نیاز ‪۲۲‬میلیون خودرو سواری و باری‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در هر صورت فرایند تولید در کش��ور انجام‬ ‫می شود که با توجه به سهم ‪۵۰‬درصدی مواد اولیه وارداتی‬ ‫در تولید که با ارز ازاد نیز وارد می شوند به طور قطع قیمت‬ ‫لنت ترمز هم افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬دولت را مسئول متعادل سازی قیمت ها دانست‬ ‫و تصریح ک��رد‪ :‬ب��ا مراجعه ب��ه تولیدکنن��دگان و اطالع از‬ ‫هزینه های باالی تولید ش��امل بخش انرژی‪ ،‬دستمزدها و‬ ‫نرخ تمام ش��ده خجالت می کش��یم از کاهش نرخ صحبت‬ ‫کنیم‪ .‬البته در این بین یک درصد با سوءاستفاده از شرایط‬ ‫به وجود امده قطعات را گران تر به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫‪ 3‬نوع استاندارد‬ ‫از استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه‬ ‫مربوط به تایر است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان اگر‬ ‫الستیک خودروها با‬ ‫فناوری نانو تولید شود‪،‬‬ ‫قادر خواهد بود بدون‬ ‫دغدغه الزامات این‬ ‫استانداردها را رعایت‬ ‫کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اگر از دوران جنگ تحمیلی‬ ‫بگذری��م‪ ،‬در ای��ن ‪۳۰‬س��ال‬ ‫ان گونه که باید به بخش تولید‬ ‫در کش��ور اهمیت داده نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬گاه��ی دیده می ش��د‬ ‫حت��ی بودجه در نظ��ر گرفته‬ ‫ش��ده ب��رای توس��عه فناوری‬ ‫رضا رضایی‬ ‫در صنع��ت از جمل��ه صنعت‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫خودرو‪ ،‬هرز رفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫نش��ان می دهد پایه و اس��اس‬ ‫برنامه توسعه صنعتی کشور بر‬ ‫اصول و اهداف مشخص طرح ریزی نشده و دارای ضعف هایی‬ ‫است که باید اصالح شود‪.‬‬ ‫همچنین واحدهای صنعتی به لحاظ مکان سنجی و انتخاب‬ ‫ن��وع صنعت‪ ،‬ط��رح توجیهی و‪ ...‬مس��یر را درس��ت انتخاب‬ ‫نکرده اند‪ .‬حرکت باید براساس قوت ها و فرصت هایی باشد که‬ ‫در اختیار داریم‪ .‬متاس��فانه فعالیت‪‎‬های صنعتی در کشور به‬ ‫شکل مهندسی و صادرات محور برنامه ریزی نشده از این رو به‬ ‫اینجا رسیده ایم که با هر مانع‪ ،‬اسیب جدی به بخش صنعت‬ ‫کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫در زمین��ه روزامدی صنعت به ویژه صنعت خودرو‪ ،‬بنگاه ها‬ ‫باید از نظر س��اختار س��ازمانی‪ ،‬فناوری و دان��ش به گونه ای‬ ‫طراحی ش��وند که اگر رکود رقم خورد(زیرا ممکن است این‬ ‫رکود از فضای بین المللی به کش��وری تحمیل ش��ود) اسیب‬ ‫کمت��ری ببینن��د‪ .‬باید بدانی��م در دنیای ام��روز دانش بنیان‬ ‫حرکت کردن و اعتمادسازی موجب بالندگی و رشد می شود‪.‬‬ ‫مجهز ش��دن صنع��ت کش��ور برای رس��یدن ب��ه اهداف‬ ‫تعیین شده بر پایه و اصول منطقی همچنین تدوین نقشه راه‬ ‫می تواند خالهای موجود را پر کند‪ .‬با تعیین اهداف‪ ،‬ضروری‬ ‫است فعالیت ها مرحله به مرحله کنترل شود‪ .‬در نتیجه برای‬ ‫تحول در صنعت خودرو نیاز اس��ت نخس��ت نگرش ها تغییر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫هر مدیری برای اغاز فعالیت نخس��ت تصویرسازی می کند‬ ‫و برای حرکت نیاز به تسهیالت دارد‪ ،‬حمایت هایی که به طور‬ ‫عموم ازس��وی دولت ها انجام می شود‪ .‬حال پرسش این است‬ ‫چقدر از این امر مهم برای صنعتگر ایرانی محقق شده است؟‬ ‫نوسان های ارزی و اقتصادی‪ ،‬برنامه ریزی بلندمدت را مختل‬ ‫می کن��د و صنعتگر نمی تواند افق روش��نی برای چند س��ال‬ ‫اینده خود طرح ریزی کند‪.‬‬ ‫از چالش های دیگر سیاس��ت گذاری ما این اس��ت که برای‬ ‫توسعه و گسترش فناوری تسهیالت روی کاغذ اعالم می شود‬ ‫ام��ا در عمل با موانع بس��یاری برخ��ورد می کن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫خالهای موجود باید برطرف ش��ود پس از ان می توان انتظار‬ ‫داشت روزامدی اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از تحوالت جدید در صنعت قطعه کشور نشان داد‬ ‫صنعتی شدن فناوری نانو در تایر‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دانش بنیان ه��ا کم ک��م در ح��ال تصاح��ب صنایع‬ ‫گوناگ��ون در جه��ان هس��تند‪ .‬فن��اوری ک��ه ضمن‬ ‫افزای��ش کارایی محصوالت‪ ،‬در حفظ محیط زیس��ت‬ ‫نی��ز نقش بس��زایی دارد‪ .‬صنعت خ��ودرو و قطعه نیز‬ ‫از این امر مس��تثنا نبوده و امروز ش��اهد هس��تیم که‬ ‫فن��اوری نان��و به فرایند س��اخت بیش��تر محصوالت‬ ‫قطعه‪‎‬سازی نفوذ کرده است‪ .‬تایرسازی به عنوان یکی‬ ‫از زیرمجموعه ه��ای صنعت قطع��ه در حال تغییرات‬ ‫بنیادی است‪ .‬در صنعت خودرو ایران ‪ 3‬نوع استاندارد‬ ‫از استانداردهای هشتادوپنج گانه مربوط به تایر است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان اگر الستیک خودروها با فناوری‬ ‫نانو تولید ش��ود قادر خواهد بود بدون دغدغه الزامات‬ ‫این اس��تانداردها را رعایت کن��د‪ .‬هر تحولی در روند‬ ‫تولی��د محص��والت‪ ،‬در ابتدای مس��یر ممکن اس��ت‬ ‫هزینه های باالیی داش��ته باش��د اما با گذشت زمان و‬ ‫افزای��ش میزان تولید‪ ،‬به‪‎‬طور قطع قیمت ها شکس��ته‬ ‫می ش��ود و فراگیری اس��تفاده از ان هزین��ه تولید را‬ ‫کاه��ش خواه��د داد‪ .‬جهان صنعتی به س��رعت در‬ ‫حال تحول اس��ت‪ .‬در راس��تای تغییر و تحوالتی که‬ ‫در صنعت رخ داده کش��ورهایی تولید تایرهای سبز را‬ ‫اغاز کرده‪‎‬اند و مطالعات در این زمینه هنوز ادامه دارد‪.‬‬ ‫در ایران نیز تولیدکنندگان معدودی به س��وی تولید‬ ‫تایرهای س��بز و نیز تولید محصوالت بر پایه فناوری‬ ‫نانو حرکت کرده اند‪ .‬فناوری نانو در بخش تولید جای‬ ‫زیادی برای رشد دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحوالت بنیادی‬ ‫تح��والت صنعت تایر کش��ور بیش��تر در تایرهای‬ ‫س��واری بوده و الس��تیک کشنده‪‎‬ها س��هم زیادی در‬ ‫این تغییرات نداش��ت ‪‎‬ه است‪ .‬در ادامه پیمان اقاسی‪‎‬لو‪،‬‬ ‫کارگزار پروژه «چالش‪‎‬های نواوری و فناوری کویرتایر»‬ ‫از تح��والت جدید این برند خبر داد و گفت‪ :‬این گروه‬ ‫صنعتی برای نخستین بار در تایرهای تولیدی خود از‬ ‫فناوری جدیدی بهره برده که تحولی بزرگ برای این‬ ‫صنعت به ش��مار می‪‎‬رود‪ .‬وی درباره پیش��ینه فناوری‬ ‫نانو در تولید تایر افزود‪ :‬کش��ورهای صنعتی به تازگی‬ ‫مطالعات تحقیق و توس��عه خود را درباره فناوری نانو‬ ‫اغاز کرده‪‎‬اند و این فن��اوری تنها در قالب نمونه‪‎‬هایی‬ ‫معرفی ش��ده؛ بنابراین هنوز فناوری نانو در تولید تایر‬ ‫فراگیر نشده است و در ابتدای مسیر قرار دارد‪.‬‬ ‫وی درباره مزیت اس��تفاده از فناوری نانو در تولید‬ ‫تای��ر اظهارکرد‪ :‬انچه در تمام تایرهای تیوبلس مطرح‬ ‫بوده تراوایی هوا و افت فشاری است که در تایر اتفاق‬ ‫می‪‎‬افتد‪ .‬افت فش��ار یا به عبارت دیگر نفوذپذیری هوا‬ ‫در الیه‪‎‬ه��ای تایر باعث می‪‎‬ش��ود ترکیبات داخل تایر‬ ‫اکس��ید ش��ده و عمر ان کوتاه ش��ود ک��ه در نتیجه‬ ‫دفع��ات تعویض الس��تیک بیش��تر خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬ای��ن فناوری بر‬ ‫مقاومت غلتش��ی تایر تاثیرگذار است‪ .‬هرقدر مقاومت‬ ‫غلتش��ی بیشتر باشد‪ ،‬مصرف س��وخت بیشتر شده و‬ ‫مس��ئله الودگی هوا مطرح می‪‎‬شود‪ .‬از این رو‪ ،‬هر قدر‬ ‫بت��وان نفوذپذیری هوا را در تایر کاهش داد‪ ،‬مقاومت‬ ‫غلتش��ی و مصرف سوخت نیز پایین می‪‎‬اید‪ .‬در ادامه‬ ‫این فرایند میزان اکس��ید کاهش یافته و دوام و عمر‬ ‫تایر افزایش می‪‎‬یابد‪.‬‬ ‫او تاکیدک��رد‪10 :‬درصد االیندگی خودروها مربوط‬ ‫به تایرها می‪‎‬شود درنتیجه استفاده از فناوری نانو تاثیر‬ ‫زیادی بر کاهش الودگی ان دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری نانو و کاهش قیمت‪‎‬ها‬ ‫به ترکیبات فعلی اضافه می‪‎‬شود‪ .‬این مواد سبب افت‬ ‫فشار کمتر می شود و نفوذ هوا در تایر کاهش می‪‎‬یابد‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬نکت��ه مهم دیگر این اس��ت که با‬ ‫توج��ه به قیم��ت باالیی که ترکیبات تای��ر دارد‪ ،‬این‬ ‫فناوری حتی توانس��ته قیمت تمام شده را هم کاهش‬ ‫ده��د‪ .‬به‪‎‬طور معمول هر تغییر و تحولی در تولید یک‬ ‫محصول در ابتدای مس��یر با هزینه باال اتفاق می‪‎‬افتد‬ ‫و در ادام��ه با افزایش میزان تولید اقتصادی‪ ،‬قیمت‪‎‬ها‬ ‫سرش��کن می‪‎‬شود‪ .‬اقاس��ی‪‎‬لو درباره چگونگی کاهش‬ ‫قیمت‪‎‬ه��ا توضیح داد‪ :‬افزودنی ک��ه به ترکیبات قبلی‬ ‫تایر اضاف��ه می‪‎‬ش��ود جایگزین بخش��ی از ترکیبات‬ ‫موجود ان ش��ده‪ ،‬به این ترتیب بخش��ی از مواد اولیه‬ ‫پیشین کم می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مواد اولیه جدید که کارایی تایر را بهبود‬ ‫می‪‎‬بخش��د‪ ،‬قیمت کمتری نسبت به موادی که حذف‬ ‫می‪‎‬شود‪ ،‬دارد‪ .‬در واقع با این روش جدید‪ ،‬قیمت تایر‬ ‫حدود ‪10‬درصد کاهش می‪‎‬یابد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر بررسی‪‎‬ها و ازمایش های‬ ‫این محصول جدید درست انجام شود و تا پایان فصل‬ ‫پایی��ز نتایج مورد نظر به‪‎‬دس��ت امده و مجوزها صادر‬ ‫ش��ود‪ ،‬تولید تایر با فناوری نانو تا پایان س��ال جاری‬ ‫محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫اقاس��ی‪‎‬لو درباره زمان ورود‬ ‫ای��ن تایرها به ب��ازار مصرف‬ ‫این کارش��ناس درباره ارزبری م��واد اولیه فناوری‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬کویرتای��ر‬ ‫نان��و برای تایرها یاداور ش��د‪ :‬این م��واد تولید داخل‬ ‫عالقه من��د بود همزم��ان با‬ ‫کش��ور بوده و در کش��ور به نام ترکیب رسی معروف‬ ‫س��ایر کش��ورها ب��ه ارتقای‬ ‫اس��ت که یکی از شرکت‪‎‬های دانش بنیان ان را تولید‬ ‫کیف��ی محص��والت خ��ود‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بپردازد‪ .‬از این رو‪ ،‬این موضوع‬ ‫اقاس��ی‪‎‬لو درباره ارزاوری فناوری نانو‬ ‫در قالب یک مسئله به عنوان «چالش های‬ ‫ب��رای کش��ور تصریح کرد‪ :‬ای��ن فناوری‬ ‫ن��واوری و فناوری» مط��رح و در ادامه‬ ‫پیمان اقاسی‪‎‬لو‪:‬‬ ‫توانس��ته تا ‪30‬درصد نفوذپذیری هوا را‬ ‫برون‪‎‬سپاری ش��د و از تمام شرکت‪‎‬های‬ ‫دانش‪‎‬بنیان و فناوری محور دانش��گاهی با فناوری نانو ترکیبات کاهش دهد‪ .‬اخری��ن مراحل ازمون که‬ ‫دعوت کردیم‪ ،‬هر شرکتی ایده‪‎‬ای در این جدیدی به تولید تایر ازمون‪‎‬های جاده‪‎‬ای است در حال انجام‬ ‫افزوده و جایگزین‬ ‫ب��وده و نتای��ج ان رضایت‪‎‬بخش اس��ت‪.‬‬ ‫زمینه دارد‪ ،‬اع�لام امادگی کند‪ .‬وی با‬ ‫فعلی‬ ‫اش��اره به رقابت ش��کل گرفت��ه در این بخشی از ترکیبات‬ ‫ای��ن مرحله با طی کردن حدود ‪60‬هزار‬ ‫می‪‎‬شود و به این ترتیب‬ ‫کیلومتر انجام می‪‎‬شود تا از عملکرد تایر‬ ‫زمینه‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬گروه‪‎‬های گوناگونی‬ ‫بخشی از مواد اولیه‬ ‫اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫اع�لام امادگی کردند‪ .‬نمونه‪‎‬ها س��اخته‬ ‫پیشین حذف شده و‬ ‫ش��د و در مراحل گوناگون مورد ارزیابی قیمت تمام شده کاهش وی ب��ا بیان اینک��ه تیراژ ای��ن گروه‬ ‫صنعت��ی ‪4‬میلیون الس��تیک در س��ال‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در نهایت یک شرکت موفق‬ ‫می‪‎‬یابد‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به گفته مدی��ران کویرتایر‬ ‫شد افزودنی مورد نیاز را تولید کند‪ .‬این‬ ‫قرار اس��ت نیمی از تولی��دات انها با این‬ ‫افزودنی با کمترین تغییر در خط تولید‬ ‫‹ ‹ارزبری و ارزاوری‬ ‫فناوری عرضه ش��ود‪ .‬به این ترتیب ‪50‬درصد تایرها با‬ ‫فناوری نانو تولید خواهند شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ایا این نیاز وجود‬ ‫دارد برخی از ازمون‪‎‬ها خارج از کش��ور انجام ش��ود؟‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگر بخواهیم صادرات داش��ته باش��یم باید‬ ‫استانداردهای مورد نظر اروپایی ها را نیز رعایت کنیم‪.‬‬ ‫درحال‪‎‬حاض��ر بخش��ی از محص��والت کویرتایر صادر‬ ‫می‪‎‬ش��ود که به‪‎‬طور قطع بخش��ی از این صادرات هم‬ ‫شامل تایرهای ساخته شده با فناوری نانو خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فن�اوری نان�و ب�رای تایره�ای س�بک و‬ ‫سنگین‬ ‫از ابتدای دی س��ال جاری رعایت اس��تانداردهای‬ ‫هشتادوپنج‪‎‬گانه برای تمام خودروها الزامی می‪‎‬شودکه‬ ‫‪3‬اس��تاندارد از انها مربوط به تایر اس��ت‪ .‬اقاسی‪‎‬لو در‬ ‫این باره اظهارکرد‪ :‬اگر قرار اس��ت این تایرها وارد بازار‬ ‫ش��ود باید تمام اس��تانداردهای مورد نظ��ر در تولید‬ ‫انها رعایت ش��ود‪ .‬روی تایرها ازمایش های گوناگونی‬ ‫انجام ش��ده ک��ه تمام انه��ا را با موفقیت پشت س��ر‬ ‫گذاش��ته اند‪ .‬این استانداردها به این دلیل که ازمایش‬ ‫تجاری محصول است‪ ،‬طبیعی است که انجام شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه ایا این‬ ‫فناوری برای تایرهای س��بک و سنگین هر دو کاربرد‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مراحل ازمون فعال برای تایرهای سواری‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ .‬اما به‪‎‬طور قطع این فناوری این‬ ‫قابلی��ت را دارد ک��ه در تایره��ای س��نگین نیز مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشینه تحقیق‬ ‫اقاسی‪‎‬لو درباره مدت زمان مطالعه و پژوهش برای‬ ‫ای��ن پروژه گفت‪ :‬ای��ن موضوع(تحوالت در راس��تای‬ ‫اس��تفاده از فناوری نانو در تولید تایر) در تابس��تان و‬ ‫پاییز سال‪ 95‬و ازسوی ش��رکت کویرتایر مطرح شد‪.‬‬ ‫طرح این موضوع از زمس��تان ‪ 95‬در قالب چالش بود‬ ‫و در راس��تای ان از دیگران خواسته شد تا این کار را‬ ‫ش��روع کنند‪ .‬حدود ‪42‬طرح در ای��ن زمینه ارائه و از‬ ‫این تعداد ‪ 6‬طرح انتخاب و تایید شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه طرح‪‎‬ها وارد مرحله ساخت نمونه‬ ‫ش��دند که در انتها یکی از ای��ن ‪6‬نمونه برگزیده و به‬ ‫عنوان ترکیبات جدید به مواد پیشین اضافه شد‪.‬‬ ‫اقاسی‪‎‬لو در پایان یاداو شد‪ :‬استفاده از فناوری نانو‬ ‫تغیی��رات زیادی در طول عمر و کاهش الودگی هوا و‬ ‫بهره زیادی برای صنعت خودرو کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫شکست عملکرد دستوری در زنجیره تامین خودروسازان‬ ‫رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی ایران گفت‪ :‬هرگونه عملکرد دس��توری در‬ ‫زنجیره تامین خودروسازان از مواد اولیه گرفته تا توزیع‬ ‫و فروش‪ ،‬محکوم به شکس��ت اس��ت‪ .‬فرهاد احتشام زاد‪،‬‬ ‫ریی��س پیش��ین انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو به‬ ‫ایرنا‪،‬گفت‪ :‬فشار بر قطعه سازان‪ ،‬شرکت های لجستیک‪،‬‬ ‫توزیع و فروش در هر بخش‪ ،‬فساد به دنبال دارد و هرقدر‬ ‫این بخش ها ضعیف تر باش��ند‪ ،‬توانایی پرداخت مالیات‬ ‫کمتری خواهند داش��ت‪ .‬وی تاکیدکرد‪ :‬اگر برنامه های‬ ‫پیش فروش خودروسازان بدون پشتوانه و پیش بینی های‬ ‫الزم باش��د ک��ه به نظر می رس��د پیش فروش های اخیر‬ ‫همین گونه بوده اس��ت و خودروس��ازان بخواهند فقط‬ ‫از انحص��اری ک��ه در بازار وجود دارد اس��تفاده کنند‪ ،‬با‬ ‫مش��کل روبه رو می شوند‪ .‬از اغاز امسال تاکنون شرکت‬ ‫س��ایپا ‪۲۷۰‬هزار خودرو و گروه صنعتی ایران خودرو در‬ ‫‪۲‬برنامه اخی��ر خود ‪۷۷‬هزار و ‪ ۱۰۰‬خودرو پیش فروش‬ ‫کرده ان��د‪ .‬رئی��س کمیس��یون واردات ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ای��ران در ادامه اظهارکرد‪:‬‬ ‫واردات و ص��ادرات‪ ،‬دو بال تجارت هس��تند و نمی توان‬ ‫درهای کشور را به روی واردات کاال بست‪ .‬وی به بخشی‬ ‫از فرمایش��ات رهبر معظم انقالب در اغاز سال‪ ۹۶‬مبنی‬ ‫ب��ر اینکه «کاالیی که وارداتش می تواند به عنوان الگوی‬ ‫س��اخت داخل قرار گیرد‪ ،‬باید وارد ش��ود» اشاره کرد و‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬س��هم خودروهای وارداتی از بازار هیچ گاه‬ ‫بیش��تر از ‪ ۴‬تا ‪۵‬درصد نبوده‪ ،‬بنابراین می تواند بهترین‬ ‫الگو برای تولیدکنندگان داخلی خودرو باش��د‪ .‬پس از‬ ‫خ��روج امریکا از برج��ام‪ ،‬دولت با هدف صیانت از منابع‬ ‫ارزی کش��ور در شرایط تحریم‪ ،‬واردات کاالهای لوکس‬ ‫و غیرض��روری که تولید مش��ابه داخلی دارند را ممنوع‬ ‫کرد و خودرو هم جزیی از این اقالم اس��ت‪ .‬احتش��ام زاد‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬به دلیل تصدی گ��ری دولت و دخالت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در امور خودروس��ازان بزرگ‬ ‫که کرس��ی های ریاس��تی‪ ،‬مدیریتی و هیات مدیره انها‬ ‫را در اختی��ار دارد‪ ،‬اجازه تصمیم گی��ری ازادانه و عمل‬ ‫در فضای رقابتی به خودروس��ازان داده نمی ش��ود‪ .‬وی‬ ‫تاکیدکرد‪ :‬تا زمانی که خودروس��ازان داخلی به ویژه ‪۲‬‬ ‫خودروس��از ب��زرگ که بیش از ‪۹۰‬درصد س��هم بازار را‬ ‫در اختیار دارند خصوصی نشوند‪ ،‬نمی توان انتظار وقوع‬ ‫معجزه را در این بخش داش��ت‪ .‬رییس پیش��ین انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو بیان کرد‪ :‬خودروس��ازان داخلی به‬ ‫دلیل وابس��تگی خود به دولت‪ ،‬توانایی و انعطاف پذیری‬ ‫باالیی ندارند و عمده محصوالتی که تولید می کنند نیز‬ ‫کیفی��ت الزم را ندارد‪ .‬احتش��ام زاد اضافه کرد‪ :‬اکنون با‬ ‫شرایط بازار انحصاری برای خودروسازان داخلی روبه رو‬ ‫هس��تیم به ش��کلی که مردم انتخاب دیگری جز خرید‬ ‫خودروهای داخلی ندارند‪ .‬وی درباره ممنوعیت واردات‬ ‫خودروهای خارجی ادامه داد‪ :‬درباره واردات خودرو هم‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تصمیم های نادرس��تی‬ ‫گرف��ت و ه��م برخی واردکنندگان تخل��ف کردند و در‬ ‫نتیجه این مس��ئله به ضرر مصرف کنندگان تمام شد و‬ ‫واردکنندگان واقعی خودرو نیز سردرگم شدند‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون واردات ات��اق ای��ران ادام��ه داد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر اش��تغال بی��ش از ‪۲۰‬هزار نف��ر به طور‬ ‫مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه واردات خودرو فعالیت‬ ‫دارند تحت تاثیر این تصمیم ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫احتشام زاد گفت‪ :‬از انجا که وظیفه اسقاط خودروها‬ ‫نیز برعهده واردکنندگان بود‪ ،‬با متوقف ش��دن واردات‬ ‫در عم��ل طرح خروج خودروهای فرس��وده نیز متوقف‬ ‫ش��د زی��را واردکنندگان با اس��قاط خودروه��ا مجوز و‬ ‫تخفیف هایی در امر واردات دریافت می کردند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 5‬ابان ‪ 17 1397‬صفر ‪ 27 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 513‬پیاپی ‪2486‬‬ ‫خبر‬ ‫قیمت خودرو‬ ‫باز هم کاهش می یابد‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫قطعه سازان عنوان‬ ‫می کنند با روزامدی‬ ‫مدل های خودرویی‪ ،‬انها‬ ‫نیز می توانند به سوی‬ ‫فناوری های روز دنیا‬ ‫حرکت کنند و در واقع‬ ‫ضعف طراحی پلتفرم‬ ‫در داخل شاید یکی‬ ‫از علت هایی است که‬ ‫قطعات در داخل طراحی‬ ‫نمی شوند‬ ‫فناوری‪ ،‬راهکار برون رفت از چالش های صنعت خودرو‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت قطعه اواخر دهه‪ ۶۰‬در کشور شکل گرفت‬ ‫تا صنعت خودرو با وابس��تگی کمتر به خارج‪ ،‬مسیر‬ ‫خ��ود را ادامه ده��د‪ .‬دوران طالیی این صنعت اواخر‬ ‫دهه‪ ۷۰‬و نیمه نخس��ت دهه‪ ۸۰‬بود‪ .‬تحریم ها در هر‬ ‫دوره منجر به این ش��د تا ای��ن صنعت خودکفاتر به‬ ‫راه خ��ود ادام��ه دهد‪ .‬اما موضوعی که به فراموش��ی‬ ‫س��پرده ش��د حرکت همزمان این صنعت با فناوری‬ ‫روز و داخلی سازی قطعات ارزاور بود‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود ب��ازار پررون��ق ده��ه‪ ،۸۰‬متاس��فانه‬ ‫خودروس��ازان و همچنی��ن قطعه س��ازان از اورده‬ ‫ای��ن بازار ب��رای پروژه ه��ای تحقیق و توس��عه خود‬ ‫بهره نبردن��د و بخش تحقیق و توس��عه(‪ )R&D‬به‬ ‫فراموش��ی سپرده شد‪ .‬در نهایت با افزایش فشارهای‬ ‫تحریمی سرمایه ها و نقدینگی رو به کاهش گذاشت‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان عنوان می کنند با روزامدی مدل های‬ ‫خودرویی انها نیز می توانند به سوی فناوری های روز‬ ‫دنی��ا حرکت کنند و در واقع ضع��ف طراحی پلتفرم‬ ‫ش��اید یکی از علت هایی اس��ت که قطعات در داخل‬ ‫طراحی نمی شوند‪ .‬صنعتگران این حوزه با مهندسی‬ ‫معکوس به قطعه موردنظر می رس��ند که البته دانش‬ ‫خاص خ��ود را دارد‪ .‬کش��ورهای صنعتی که در این‬ ‫زمینه ه��ا حرف های بس��یاری برای گفت��ن دارند با‬ ‫تغییرات جزیی س��عی در کس��ب رضایت حداکثری‬ ‫مشتریان دارند و این یعنی توسعه سهم بازار‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید نقدی‪ ،‬فروش نسیه‬ ‫ای��ن روزها با توجه به اینکه کش��ور با تحریم های‬ ‫گوناگونی دس��ت و پنجه نرم می کند‪ ،‬مشکالتی نیز‬ ‫در زمینه قطعه سازی ایجاد شده است‪ .‬ایجاد مشکل‬ ‫در این زمین��ه می تواند باعث زیر فش��ار قرارگرفتن‬ ‫قطعه سازان و در نهایت خودروسازان شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬هم اکن��ون عالوه ب��ر‬ ‫تحریم های خارجی ‪ ،‬تحریم های داخلی نیز مشکالت‬ ‫گوناگونی را برای صنعت خودروسازی و قطعه سازی‬ ‫کش��ور به وج��ود اورده اس��ت‪ .‬ای��ن مس��ئله تاثیر‬ ‫گس��ترده ای بر صنایع خودرو و قطعه گذاشته و افت‬ ‫تیراژ‪ ،‬تعدیل نیرو‪ ،‬تعطیلی کارخانه ها و‪ ...‬را به دنبال‬ ‫‹ ‹صادرات با وجود مشکالت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون کسب وکار اتاق بازرگانی با اشاره‬ ‫در این راستا محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫ب��ه موضوع ص��ادرات ادامه داد‪ :‬مذاکرات��ی در زمینه‬ ‫تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫صادرات قطعات انجام ش��ده تا بتوان هزینه های این‬ ‫کش��ور‪ ،‬درباره مش��کالت تامی��ن قطعه ب��ه نکاتی‬ ‫بخش را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در زمینه تامی��ن قطعات چند‬ ‫گفتنی اس��ت یکی از اهداف اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬صنعت‬ ‫مشکل اساس��ی وجود دارد که یکی از مهم ترین این‬ ‫خودرو صادرات ‪۶‬میلیارد دالر قطعه است‪ .‬موضوعی‬ ‫مشکالت مربوط به قیمت مواد اولیه مورد نیاز است‪.‬‬ ‫که نجفی منش با توج��ه به حجم صادرات ترکیه در‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هم اکنون قیم��ت مواد اولیه بین ‪۳‬‬ ‫این صنعت مطرح کرده بود‪.‬‬ ‫تا ‪۴‬براب��ر افزایش پیدا کرده ام��ا افزایش نرخ قطعه‬ ‫وی در ادامه تصریح ک��رد‪ :‬صادرات ضمن ارزاوری‬ ‫متناسب با ان انجام نشده است‪.‬‬ ‫ک بزرگی ب��ه تامی��ن نقدینگی‬ ‫ب��رای کش��ور‪ ،‬کم�� ‬ ‫این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه خریدها به طور‬ ‫واحدهای قطعه سازی می کند‪.‬‬ ‫نقدی انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط موجود‪ ،‬دیگر‬ ‫نجفی منش درباره ص��ادرات قطعات‬ ‫فروش ه��ای اعتب��اری انجام نمی ش��ود‬ ‫خودرو به سایر کشورها افزود‪ :‬امیدوارم‬ ‫و تم��ام فروش��ندگان نق��دی معامل��ه‬ ‫دوران تحری��م را به خوب��ی پشت س��ر‬ ‫می کنند‪ .‬حت��ی در برخی خریدها باید‬ ‫بگذاریم و پ��س از ان بتوانیم رقم های‬ ‫پیش پرداخت داشته باشیم‪.‬‬ ‫قابل توجهی را از صادرات قطعه کس��ب‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫کنیم‪ .‬درحال حاضر تعداد کش��ورهایی‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور افزود‪:‬‬ ‫ک��ه به انها قطعه ص��ادر می کنیم کم و‬ ‫در این ش��رایط که فروش ها تنها به طور‬ ‫محدود است اما خوش��بختانه با وجود‬ ‫نقدی انجام می ش��ود؛ مبالغ مربوط به‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫قطعه س��ازان با تاخیر پرداخت می شود در زمینه تامین قطعات تم��ام چالش ه��ای داخل��ی و خارجی‬ ‫که این عامل را می ت��وان یکی دیگر از چند مشکل اساسی وجود صادرات در حال انجام است‪.‬‬ ‫مش��کالت مهم در زمینه تامین قطعات دارد که یکی از مهم ترین � رون�د صع�ودی واردات و‬ ‫دانس��ت‪ .‬دیرکرد پرداخت ها و انباشت این مشکالت مربوط به صادرات‬ ‫قیمت مواد اولیه مورد‬ ‫براس��اس امارهایی که ازس��وی اتاق‬ ‫مطالب��ات مع��وق‪ ،‬می��زان نقدینگی و‬ ‫نیاز است‪ .‬هم اکنون نرخ‬ ‫س��رمایه در گ��ردش ای��ن واحده��ای این مواد بین ‪ ۳‬تا ‪۴‬برابر بازرگان��ی تهران گزارش ش��ده در‪3‬ماه‬ ‫افزایش یافته اما افزایش نخست س��ال جاری واردات و صادرات‬ ‫صنعتی را کاهش داده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به قیمت گذاری دستوری نرخ قطعه متناسب با ان قطع��ه نس��بت به به��ار س��ال‪ ۹۶‬روند‬ ‫انجام نشده است‬ ‫صعودی داشته است‪ .‬در بخش صادرات‬ ‫گف��ت‪ :‬پی��ش از ای��ن‪ ،‬نرخ خ��ودرو را‬ ‫نیز رقم��ی مع��ادل ‪۲۵ /۳‬میلیون دالر‬ ‫ش��ورای رقاب��ت تعیی��ن می ک��رد اما‬ ‫درحال حاضر قیمت ان را به ستاد تنظیم بازار ارجاع‬ ‫داده اند؛ بنابراین بهتر اس��ت قیمت ها واقعی شود تا‬ ‫مطالبات قطعه س��ازان نیز در م��دت زمان کوتاه تری‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬کمتر از یک ماه ازسوی خودروسازان‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫قطعه از کش��ور به خارج از مرزها ارس��ال شده حال‬ ‫انکه بهار س��ال گذش��ته این رقم‪ 18. 4‬میلیون دالر‬ ‫بوده است‪ .‬بنابراین صادرات قطعات خودرو از کشور‬ ‫در بهار‪ ۹۷‬نس��بت به فصل مش��ابه س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫‪۳۷ .۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور درباره صادرات قطعه ازسوی‬ ‫همتای��ان بین الملل��ی مش��ارکت کننده در تولی��د‬ ‫داخ��ل‪ ،‬گف��ت‪ :‬براس��اس قراردادهای منعقدش��ده‬ ‫در مش��ارکت های بین الملل��ی‪ ،‬قرار ب��ود ‪۳۰‬درصد‬ ‫محصوالتی که ازس��وی جوینت ونچره��ای گوناگون‬ ‫فعال در ایران مانند پژو و رنو س��اخته می ش��ود در‬ ‫قالب خودرو و قطعات ان صادر شود‪.‬‬ ‫نجفی من��ش در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬کارهای‬ ‫مقدمات��ی در ای��ن زمینه انجام ش��د اما متاس��فانه‬ ‫به دلیل تحریم هایی که دوباره علیه کشور اعمال شد‬ ‫همکاری این شرکت ها تعلیق شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫صنعت خودرو برای ادامه حیات‪ ،‬وابس��تگی هایی‬ ‫دارد ک��ه گاه اجتناب ناپذیر اس��ت؛ به ویژه در زمینه‬ ‫قطعات «های تک» که ش��رکت های معدودی‪ ،‬تولید‬ ‫و تامی��ن ای��ن قطعات را ب��رای تمام خودروس��ازان‬ ‫دنی��ا در اختیار دارند‪ .‬این موض��وع در زمان تحریم‬ ‫چالش��ی بزرگ برای صنعت خودرو کش��ور به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫البته در این زمینه نیز یکی از هلدینگ های بزرگ‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور س��رمایه گذاری هایی کرده و با‬ ‫کمک متخصصان داخلی به دنبال بومی سازی برخی‬ ‫از این قطعات و تامین بازار داخل است‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر‪ ،‬طراحی پلتفرم بومی تحولی بنیادی‬ ‫در صنعت خودرو رقم خواهد زد که منجر به طراحی‬ ‫و ساخت قطعات از صفر تا صد در کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫حال باید دید در زمان صدرات وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت جدید روند سیاس��ت گذاری صنعت خودرو‬ ‫به کدام سمت حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران‪:‬‬ ‫با تخصیص ارز‪ ،‬کشور را از واردات تایر بی نیاز کنیم‬ ‫رئی��س انجم��ن صنفی صنعت تایر ای��ران با مثب��ت ارزیابی کردن‬ ‫تخصیص ارز به واردات تایر به منظور کاهش التهاب بازار‪ ،‬از مسئوالن‬ ‫خواس��ت با تخصیص ارز و حمایت از تولیدکنندگان‪ ،‬کش��ور را برای‬ ‫همیشه از واردات تایر بی نیاز کنند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا تقی گنج��ی درباره افزایش نرخ تایره��ای رادیال باری‪-‬‬ ‫اتوبوس��ی اظهارکرد‪ :‬به دلیل برخی کمبودها نرخ تایرها افزایش یافت‬ ‫اما امیدواریم با واردات تایر تا حدی نرخ داخلی کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته تایرهای ثبت س��فارش ش��ده هنوز به ایران نرسیده‬ ‫و امیدواری��م ورود این تایر ها به بازار بر نرخ الس��تیک تاثیر بگذارد و‬ ‫قیمت ها روند نزولی داشته باشد‪.‬‬ ‫تقی گنجی درباره احتمال ورود الستیک های بی کیفیت از این مجرا‬ ‫به کش��ور هم گفت‪ :‬وظیفه اداره استاندارد است که در مبادی ورودی‬ ‫بر کیفیت کاالهای وارد ش��ده نظارت داشته باشد‪ .‬وقتی کاالیی وارد‬ ‫کشور می شود و دارای استاندارد اجباری است باید بتواند انها را پاس‬ ‫کن��د‪ .‬رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ای��ران درباره احتمال فعالیت‬ ‫ش��رکت های بی تخصص در زمینه واردات و توانایی این گونه شرکت ها‬ ‫در ارائ��ه خدمات پس از ف��روش‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر یک ش��رکت‪ ،‬بدون‬ ‫تخصص در این راس��تا فعالیت کند‪ ،‬به طور قطع توانایی ارائه خدمات‬ ‫پس از فروش را نخواهد داش��ت و الزم اس��ت در زمان اعطای مجوز‪،‬‬ ‫تخصص انها مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬این فعال صنعت تاکیدکرد‪ :‬تنها‬ ‫باید به شرکت هایی که امکان ارائه خدمات پس از فروش دارند مجوز‬ ‫واردات اعطا شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا توجه به تخصیص مبلغ قابل توج��ه ‪۵۰۰‬میلیون دالر برای‬ ‫واردات تایرهای باری‪-‬اتوبوس��ی گفت‪ :‬انجمن ب��ه این مبلغ معترض‬ ‫بود‪ .‬تخصیص این مبلغ این گونه اس��ت که نخس��ت ‪۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫اختصاص داده ش��ده و س��پس به طور ماهانه مبلغ��ی تخصیص داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این روند تا زمانی ادامه دارد که الته��اب بازار تایر فروکش‬ ‫کند‪ .‬رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران در گفت و گو با خبر خودرو‬ ‫اف��زود‪ :‬میزان ارزی که به تولید اختصاص داده می ش��ود‪ ،‬بس��یار کم‬ ‫اس��ت‪ .‬به طوری که برای تولید ‪۲۳۰‬هزار تن تایر‪ ،‬نصف این مبلغ ارز‬ ‫تخصیص داده می ش��ود‪ .‬البته ارزبری بخش تولید کمتر است چون به‬ ‫هر حال در تولید قسمتی از مواد اولیه در داخل تهیه می شود‪.‬‬ ‫تقی گنج��ی درباره مش��کلی ک��ه در تامی��ن کائوچوی م��ورد نیاز‬ ‫تایرسازان ازسوی شرکت های پتروشیمی وجود داشت‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل‬ ‫تنها نرخ اس��ت زیرا با توجه به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی نرخ‬ ‫تمام ش��ده کائوچو افزای��ش یافته و محصولی که به تایرس��ازان ارائه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گران ت��ر خواهد بود‪ .‬به طور قطع این امر قیمت تمام ش��ده‬ ‫تایر را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫او در زمینه تامین تایر کامیون��داران گفت‪ :‬تایرهای تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی ‪۱۰۰‬درصد به منظ��ور توزیع در اختیار دولت ق��رار می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین این موضوع درباره محصوالتی که تاجران هم وارد می کنند‪،‬‬ ‫ص��دق می کند‪ .‬به نظر می رس��د با توزی��ع تایر بی��ن کامیونداران تا‬ ‫حدودی از التهاب بازار کاس��ته ش��ده است و امیدواریم تا یکی دو ماه‬ ‫اینده به طور کامل پایان یابد‪.‬‬ ‫وی درباره مطالب منتشر ش��ده درباره استفاده از الستیک کامیون‬ ‫زیر چرخ اتوبوس های بین ش��هری‪ ،‬گفت‪ :‬فکر نمی کنم این امر شدنی‬ ‫باش��د زیرا اندازه این دو با یکدیگر متفاوت اس��ت اما اگر این س��خن‬ ‫درست باشد‪ ،‬بسیار خطرافرین است‪.‬‬ ‫تقی گنجی در پایان گفت‪ :‬انچه مس��لم اس��ت ‪۹‬کارخانه تایرسازی‬ ‫داخل��ی با تولی��د ‪۲۵۰‬هزار تن تای��ر‪ ،‬در حال تامی��ن ‪۸۰‬درصد کل‬ ‫تایر کش��ور هس��تند و مبلغ ارزی که به انها اختصاص داده می ش��ود‬ ‫ش��اید نص��ف یا یک س��وم مقداری باش��د که ب��رای تولی��دات فقط‬ ‫ی��ک نوع تای��ر کامیون برای رف��ع التهاب بازار اختصاص داده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬تخصیص ارز و واردات به منظور کاهش و فروکش التهاب بازار‬ ‫ضروری اس��ت اما توصیه انجمن این است که مسئوالن در بلندمدت‬ ‫کمک کنند و کارخانه های داخلی خطوط تولید را گسترش دهند که‬ ‫کشور از واردات تایر برای همیشه بی نیاز شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان صنعت خودرو از ارزان ش��دن خ��ودرو خبر‬ ‫می دهن��د اما همچنان در این زمین��ه اخبار ضد و نقیضی از‬ ‫کانال های غیررس��می منتشر می ش��ود که مردم را به خرید‬ ‫خودرو ترغیب می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬همان طور که کارشناس��ان اقتصاد بازار و‬ ‫صنعت خودرو پیش بینی کرده بودند‪ ،‬اختالف قیمت فروش‬ ‫خ��ودرو در بازار با فروش رس��می کارخانه زیاد دوام نیاورد و‬ ‫مکانیسم بازار به سمت تعادل قیمت پیش رفت‪.‬‬ ‫ای��ن روند کاهش قیمت که از دو هفته پایانی مهر ش��روع‬ ‫شده بود‪ ،‬در روزهای اغازین دومین ماه پاییز همچنان ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬به طوری که قیمت برخی خودروهای پر متقاضی از ‪2.5‬‬ ‫تا ‪۴‬میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫چن��دی پیش و همزمان با کاه��ش پلکانی قیمت خودرو‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو‬ ‫ته��ران از احتمال کاهش بیش��تر قیم��ت خودروها خبر داد‪.‬‬ ‫س��عید موتمن��ی پیش بینی ک��رده بود در ص��ورت به ثبات‬ ‫رس��یدن نرخ ارز در بازار ازاد‪ ،‬بس��یاری از کس��انی که پیش‬ ‫از ای��ن اقدام به خری��د و نگهداری خودرو ب��ا هدف افزایش‬ ‫قیمت ها کرده اند‪ ،‬فروش��نده می ش��وند‪ ،‬در نتیجه با افزایش‬ ‫عرضه در بازار‪ ،‬قیمت ها کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬در این ش��رایط س��وداگران و س��فته بازان‬ ‫از نوس��ان های صع��ودی نرخ ارز ناامید خواهند ش��د و دیگر‬ ‫انگی��زه ای برای نگهداری خودرو با ه��دف افزایش نرخ ارز و‬ ‫کس��ب سود نخواهند داش��ت‪ .‬برای جلوگیری از بلوکه شدن‬ ‫نقدینگی خود نس��بت به فروش خودروه��ا اقدام کرده و این‬ ‫موض��وع اثر مثبتی بر ب��ازار خودرو و اف��ت قیمت ها خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫گزارش های میدانی از نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫در نقاط گوناگون تهران نش��ان می دهد با افت قیمت خودرو‪،‬‬ ‫همه فروشنده هستند‪ .‬یکی از نمایشگاه داران غرب تهران به‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬بازار در رکود کامل به سر می برد‪ ،‬قیمت ها کاهش‬ ‫چش��مگیری داشته و برای ما که بیش��تر خودروهای داخلی‬ ‫معامله می کنیم‪ ،‬کار سخت تر شده است‪ .‬تعداد زیادی از افراد‬ ‫خودروهای خود را برای فروش گذاشته اند اما با این قیمت ها‬ ‫خ��ودرو در بازار خریداری ندارد‪ .‬به گفته این نمایش��گاه دار‪،‬‬ ‫ثبات قیمت ارز در بازار ازاد‪ ،‬طرح های پیش فروش خودرو به‬ ‫قیمت نصف بازار و کاهش خریداران‪ ،‬قیمت خودرو را تا حد‬ ‫زیادی پایین اورده اس��ت‪ .‬همچنین مدیر داخلی نمایش��گاه‬ ‫خودرو بزرگی در ش��مال تهران نیز تصدیق می کند که رونق‬ ‫بازار مانند گذشته نیست‪ .‬او می گوید‪ :‬تفاوتی ندارد‪ ،‬بازار هم‬ ‫برای خودروهای خارجی و هم برای خودروهای کالس باالی‬ ‫داخلی‪ ،‬بی رمق شده است‪ .‬این مدیر داخلی نمایشگاه خودرو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خیلی ها با کاهش قیمت خودرو سراس��یمه شده‬ ‫و نگران از دست دادن سرمای ه خود هستند برای همین همه‬ ‫تمایل به فروش خودرو دارند‪ ،‬البته منظور کس��انی است که‬ ‫خودرو را خریده بودند تا پس از افزایش قیمت بفروشند و به‬ ‫دنبال سود بی زحمت هستند‪.‬‬ ‫نخستین خودرو اسپرت‬ ‫تمام الکتریکی پژو به بازار می اید‬ ‫پس از توقف توس��عه موتوره��ای دیزلی جدید و راه اندازی‬ ‫س��امانه های مح��رک پالگی��ن هیبری��دی‪ ،‬ح��ال ش��رکت‬ ‫خودروسازی پژو بر سامانه های محرک تمام الکتریکی تمرکز‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬در نمایش��گاه بین المللی پاریس‬ ‫امسال‪ ،‬شرکت خودروسازی پژو نسخه های پالگین هیبریدی‬ ‫پژو ‪ ۳۰۰۸‬و همچنین پژو ‪ ۵۰۸‬را معرفی کرد‪.‬‬ ‫این خودروساز فرانسوی توسعه پیشرانه های بنزینی جدید‬ ‫خود را نیز در راس��تای کاهش الودگی های زیس��ت محیطی‬ ‫متوقف کرده اس��ت‪ .‬حال ش��رکت خودروس��ازی پ��ژو برای‬ ‫برداش��تن گام ه��ای موثرت��ر در راس��تای کاه��ش الودگی‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬به س��امانه های محرک تمام الکتریکی برای‬ ‫محصوالت اسپرت اینده خود نگاه دارد‪ .‬براساس ادعای منابع‬ ‫خبری‪ ،‬ش��رکت خودروس��ازی پژو قصد دارد تا س��ال‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی نخس��تین خودرو اس��پرت خود را با سامان ه محرک‬ ‫تم��ام الکتریک��ی راه ان��دازی کن��د و در این مس��یر‪ ،‬بخش‬ ‫‪ Peugeot Sport‬به کمک ش��رکت مادر خواهد امد تا یک‬ ‫خودرو تمام عیار اسپرت با قلبی ارام و بدون االیندگی تولید‬ ‫شود‪ .‬شرکت خودروس��ازی پژو مدعی است که سامانه های‬ ‫مح��رک الکتریک��ی می توانند یک فرصت جدی��د برای ارائه‬ ‫ماش��ین های اس��پرت با عملکرد باال به مشتریان باشد و این‬ ‫س��امانه های قدرتمند داخل اتومبیل های اس��پرت‪ ،‬می تواند‬ ‫احساس رانندگی با یک اتومبیل اسپرت واقعی را به کاربران‬ ‫خود انتقال دهد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت خودروسازی پژو اعالم‬ ‫کرد س��امانه های محرک جدید باید مورد بررس��ی قرار گیرد‬ ‫و ضعف ه��ای ان برطرف ش��ود‪ .‬ماجراجویی خودروس��ازی‬ ‫پژو برای داش��تن ی��ک اینده هیجان انگیز ادام��ه دارد و این‬ ‫تحول در خودرو هرگز خس��تگی برای صاحبان ان به همراه‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬البته ش��رکت خودروسازی پژو به طور دقیق‬ ‫اعالم نکرده کدام محصول این ش��رکت سامان ه محرک تمام‬ ‫الکتریکی دریافت می کند‪ ،‬با این حال شایعه هایی وجود دارد‬ ‫که این خودروساز از خودرو ‪ R ۵۰۸‬برای توسعه و راه اندازی‬ ‫یک اتومبیل اس��پرت تمام الکتریکی اس��تفاده خواهد کرد و‬ ‫ممکن است خروجی قدرت ان بیشتر از ‪ ۳۵۰‬اسب بخار باشد‪.‬‬ ‫تنها گذر زمان‪ ،‬خودرو اسپرت تمام الکتریکی و جزئیات فنی‬ ‫ان را مش��خص خواهد ک��رد و حال باید منتظ��ر بود تا این‬ ‫خودرو وارد بازار شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 5‬ابان ‪ 17 1397‬صفر ‪ 27 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 513‬پیاپی ‪2486‬‬ ‫خبر‬ ‫خط انتقال ‪ ۲۳۰‬کیلوولت‬ ‫سیمره‪-‬دهلران برق دار شد‬ ‫خ��ط انتقال ‪ 230‬کیلوولت دومداره انتقال برق س��یمره‪-‬‬ ‫ابدانان‪-‬دهل��ران روز پنجش��نبه ب��ا حض��ور وزی��ر نیرو به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫همزمان با س��فر رضا اردکانیان به استان ایالم‪ ،‬این پروژه‬ ‫به طول ‪ 113‬کیلومتر و اعتبار ‪ 900‬میلیارد ریال گش��ایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫پروژه خط انتقال انرژی ‪ 230‬کیلوولت دومداره س��یمره ‪-‬‬ ‫ن‪ -‬دهلران دارای ‪ 337‬برج از نوع تک باندله و نوع سیم‬ ‫ ابدانا ‬ ‫هادی کاناری و ‪ ۳‬هزار و ‪ 12‬عدد مقره ساخته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از ایرنا‪ ،‬هدف از‬ ‫اجرای این خط انتقال انرژی ‪ ،‬تکمیل زنجیره اتصال نیروگاه‬ ‫س��د س��یمره‪ ،‬انتقال کامل توان تولیدی نیروگاه به ش��بکه‬ ‫سراسری‪ ،‬تامین انرژی الکتریکی و افزایش پایداری و قابلیت‬ ‫اطمینان ش��بکه انتقال نیرو در جنوب استان ایالم و شمال‬ ‫غرب استان خوزستان است‪.‬‬ ‫اخرین جزئیات افزایش تعرفه‬ ‫برق مشترکان پرمصرف‬ ‫س��خنگوی صنع��ت برق کش��ور ضمن تش��ریح جزئیات‬ ‫افزایش تعرفه برق مش��ترکان پرمصرف‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس برنامه ریزی‪ ،‬قرار شده برای مشترکانی که زیر الگوی‬ ‫مصرف قرار دارند‪ ،‬طرح های تش��ویقی در نظر گرفته ش��ود‬ ‫و برای مش��ترکانی که باالتر از الگوی مصرف برق هس��تند‪،‬‬ ‫میزان تعرفه دو برابر و برای مشترکانی که بیش از این میزان‬ ‫افزایش مصرف دارند ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫محمودرض��ا حقی فام با اش��اره به کلیات انج��ام این کار‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬افزای��ش تعرفه ب��ا توجه به مناط��ق مختلف‬ ‫در رده بندی ه��ای مختلف تعیین ش��ده اس��ت و برای این‬ ‫مس��ئله نیز مصوبه هایی در نظر گرفته ای م به گونه ای که اگر‬ ‫مش��ترکان دو برابر الگوی مصرف داشته باشند میزان تعرفه‬ ‫‪ ۵۰‬درصد برای انها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این مس��ئله که برای مش��ترکانی که زیر‬ ‫الگو مصرف می کنند نه تنها تعرفه را افزایش نمی دهی م بلکه‬ ‫پیشنهاد طرح های تش��ویقی را نیز برای انها در نظر داریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قصد ما این نیست که از مشترکان پولی دریافت شود ‬ ‫بلک��ه قصد داریم با اص�لاح رفتار به مص��رف نحوه مصرف‬ ‫مشترکان را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬اگر مصرف مش��ترکان ت��ا دو برابر الگوی‬ ‫مصرف باشد ضریب ‪ ۱.۵‬و باالتر از ان با ضریب دو محاسبه‬ ‫می ش��ود اما باید گفت که این مسئله نیز با توجه به مناطق‬ ‫و تعداد‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫س��خنگوی صنعت برق کش��ور درباره تعداد مش��ترکان‬ ‫پر مصرف‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بر اس��اس بررس��ی ها از میان‬ ‫مش��ترکان کل کش��ور فق��ط ‪ ۱۴‬نفر باالت��ر از الگو مصرف‬ ‫دارند و ‪ ۲‬درصد نیز فراتر از انچه تعریف ش��ده برق مصرف‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر این مس��ئله که این موض��وع فعال برای‬ ‫مش��ترکان خانگی در نظر گرفته شده است‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫پس از تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی و دریافت اجازه از‬ ‫انها این طرح را اجرایی خواهیم کرد و امیدواریم که ش��اهد‬ ‫جنبه های مثبت و اجرای این طرح باشیم‪.‬‬ ‫چندی پیش‪ ،‬همایون حائری‪ ،‬معاون وزیر نیرو در امور برق‬ ‫و انرژی گفت‪ :‬برای افزایش تعرفه برق مش��ترکان پرمصرف‬ ‫مذاکرات بس��یاری با مجل��س و دولت انجام ش��ده که اگر‬ ‫تاییدیه مجلس ارائه شود‪ ،‬این کار عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا تا ماه اینده تکلیف‬ ‫تعرفه برق مشترکان پرمصرف مشخص می شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود که این اتف��اق بیفتد چرا که تاکنون نیز‬ ‫بسیاری از مراحل این کار طی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان تهران‪:‬‬ ‫شهرداری مقصر فروچاله های‬ ‫تهران است‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران تاکید کرد‪:‬‬ ‫در شهر تهران با وجود اینکه بیالن منفی داریم‪ ،‬فرونشست‬ ‫نداریم‪ ،‬بیشتر فرونشست ها در جنوب تهران و به سمت ری‬ ‫و ورامین بر می گردد‪.‬‬ ‫محمدرضا بختی��اری درباره فرونشس��ت زمین در تهران‬ ‫به ایلنا اظهار کرد‪ :‬در ش��هر تهران چیزی به نام فرونشست‬ ‫نداریم؛ در جنوب تهران و ش��هر ورامین فرونشس��ت داریم‬ ‫علت ان هم برداشت بی رویه از منابع اب زیرزمینی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انچ��ه در ته��ران گا ه به ص��ورت محلی دیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬فرونشست نیس��ت‪ ،‬فروچاله هایی است که بیشتر‬ ‫ب��ر اثر کارها و ساخت وس��ازهایی اس��ت که داخل ش��هر از‬ ‫ی یا نهاد های دیگر انجام می شود‪ ،‬راه قنات را‬ ‫سوی شهردار ‬ ‫می بندند و باعث می شوند فروچاله به وجود اید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران تاکید کرد‪:‬‬ ‫در شهر تهران با وجود اینکه بیالن منفی داریم‪ ،‬فرونشست‬ ‫نداریم‪ ،‬بیشتر فرونشست ها در جنوب تهران و به سمت ری‬ ‫و ورامین بر می گردد‪.‬‬ ‫‪ ‬وی ی��اداور ش��د‪ :‬ورامین ح��دود ‪ 25‬تا ‪ 30‬س��انتی متر‬ ‫فرونشست داشته و یکی از دشت های بحرانی کشور است‪.‬‬ ‫برنامه بهره وری انرژی‬ ‫در صنایع کلیدی ایران‬ ‫با کمک مالی صندوق‬ ‫تسهیالت محیط زیست‬ ‫جهانی (جف)‪ ،‬به طور‬ ‫مشترک از سوی‬ ‫سازمان توسعه صنعتی‬ ‫ملل متحد و شرکت‬ ‫بهینه سازی مصرف‬ ‫سوخت کشور (ایفکو)‬ ‫به عنوان همکار ملی‬ ‫پروژه از سال ‪ 1392‬تا‬ ‫‪1397‬شمسی (‪2012‬‬ ‫تا ‪2018‬میالدی ) در‬ ‫کشور اجرا شد‬ ‫کاهش الودگی‪ ،‬دغدغه ای همگانی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ایی��ن پایان��ی پروژه به��ره وری ان��رژی در صنایع‬ ‫ان��رژی با هدف ارائه فعالیت ها و دس��تاوردها و ایجاد‬ ‫هم افزایی میان ذی نفعان با حضور مقامات عالی رتبه‬ ‫س��ازمان توس��عه صنعتی ملل متحد (یونیدو ) وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬وزارت نف��ت ‪ ،‬وزارت امور‬ ‫خارجه و مدیران صنایع بزرگ کش��ور ‪ ۲‬ابان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش « گس��ترش صنعت» برنام��ه بهره وری‬ ‫انرژی در صنایع کلیدی ایران با کمک مالی صندوق‬ ‫تس��هیالت محیط زیس��ت جهانی (ج��ف)‪ ،‬ب��ه طور‬ ‫مش��ترک از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد‬ ‫و شرکت بهینه س��ازی مصرف سوخت کشور (ایفکو)‬ ‫ب��ه عن��وان همکار مل��ی پ��روژه از س��ال ‪ 1392‬تا‬ ‫‪1397‬خورش��یدی (‪ 2012‬ت��ا ‪2018‬می�لادی) در‬ ‫کشور اجرا شد‪.‬‬ ‫این ایی��ن پذیرای بی��ش از ‪ 300‬ش��رکت کننده‬ ‫ش��امل صنایع بزرگ کش��ور‪ ،‬وزارتخانه های همکار‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاران و همچنی��ن س��فارتخانه ها و‬ ‫س��ازمان های بین المللی مرتبط در حوزه های انرژی‬ ‫و محیط زیست بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�اخص های مص�رف ان�رژی در ایران‬ ‫‪ ۲.۵‬برابر میانگین جهانی است ‬ ‫برات قبادی��ان‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ران ی��ک درصد‬ ‫جمعی��ت جه��ان را دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬س��هم مان از‬ ‫االیندگ��ی بای��د یک درصد‬ ‫باش��د در صورتی که سرانه‬ ‫االیندگی هر ایرانی ‪۱.۷۲‬درصد است‪.‬‬ ‫به گزارش « گس��ترش صنعت»برات قبادیان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قبل از انق�لاب صنعتی اول تمامی فعالیت های‬ ‫ان زم��ان فقط ب��ا نیروی ماهیچه انس��ان و دام بود‪.‬‬ ‫همزم��ان با انق�لاب صنعتی اول تحول اساس��ی رخ‬ ‫داد و قطار بخار راه افتاد‪ .‬ان زمان صنعت به ش��کل‬ ‫امروزی نبود اما نس��بت به قبل از ان تحول اساسی‬ ‫ایجاد ش��ده بود‪ .‬با انقالب صنعتی دوم و برق صنعت‬ ‫ش��کل دیگری گرف��ت‪ ،‬رویکردها نوین ش��د و رفاه‬ ‫امروزی ت��ر ش��د‪ .‬در انقالب صنعتی س��وم با اختراع‬ ‫رایانه تحوالت اساسی تری رخ داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان منطقه ازاد چابهار از امادگی‬ ‫ای��ن منطقه برای تکمی��ل پروژه اقتص��ادی چین ‪-‬‬ ‫ پاکستان خبر داد و گفت‪ :‬منطقه ازاد چابهار امادگی‬ ‫خ��ود را به مقامات مس��ئو ل چینی و پاکس��تانی در‬ ‫راس��تای تکمیل پروژه اقتصادی سی پک (‪)CPEC‬‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫عبدالرحی��م کردی با اش��اره به نشس��ت کریدور‬ ‫اقتصادی چین و پاکس��تان به منظور تکمیل پروژه ‬ ‫‪ CPEC‬به ایس��نا اظهار کرد‪ :‬در این نشست بیشتر‬ ‫مقامات پاکستانی و چینی حضور داشتند و در زمینه‬ ‫مناسبات سرمایه گذاری چینی ها در مسیر کاشغر به‬ ‫گوادر مسائل مختلفی مطرح شد و مباحث حمایتی‬ ‫و پشتیبانی مدنظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کاش��غ ر‪ -‬گوادر یک کمربند جاده ای‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ‪ 18‬سال گذشته و انچه به عنوان‬ ‫هزاره س��وم و توسعه پایدار که سازمان ملل ان را بنا‬ ‫نه��اد اینده دیگری را ش��اهدیم‪ .‬تصور کنیم که یک‬ ‫روز به ما می گفتند بنزین‪ ،‬گازوئیل و برق نیست‪ .‬ایا‬ ‫زندگ��ی به ماقبل بخار برنمی گش��ت؟ به یقین تصور‬ ‫ان سخت است‪.‬‬ ‫معاون پژوهشی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫ادام��ه به انقالب صنعتی چهارم اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫انچه برای ‪ 20‬سال اینده اتفاق می افتد غیرقابل باور‬ ‫اس��ت؛ در سال ‪ 92‬و در انقالب چهارم با ورود هوش‬ ‫مصنوعی و فن��اوری بایو و نانو که ما در اغاز راه انها‬ ‫هستیم تحوالت به گونه ای دیگر رقم خورده است به‬ ‫طوری که حتی در انق�لاب صنعتی چهارم در طول‬ ‫‪ 20‬سال اینده دگرگونی اساسی در زندگی‪ ،‬اقتصاد و‬ ‫حتی حکومت ها را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شدت مصرف انرژی در کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��اخص های مصرف ان��رژی در ایران ‪ ۲.۵‬برابر‬ ‫میانگین جهانی است‪.‬‬ ‫قبادیان با بیان اینکه مصرف انرژی و محیط زیست‬ ‫ام��روز به ه��م پیوند خورده ان��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫جمعیت ای��ران یک درص��د جمعیت جهان اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬س��هم مان از االینده کردن ه��م باید یک‬ ‫درصد باش��د در صورتی که س��رانه هر ایرانی ‪۱.۷۲‬‬ ‫درصد اس��ت یعنی ما ‪ ۰.۷۲‬درصد بیشتر از سهم مان‬ ‫جهان را الوده می کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با تاکید بر اینک��ه باید پروژه یونیدو‬ ‫ب��رای کاهش مصرف ان��رژی و افزای��ش بهره وری و‬ ‫همچنین کاه��ش االیندگی های زیس��ت محیطی را‬ ‫پروژه های اساس��ی بدانیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬مصرف‬ ‫انرژی ما باالس��ت‪ .‬از این رو ‪ ،‬بای��د به کمک فناوری‬ ‫ک��ه یونیدو در اختیار ما قرار می دهد و اکنون ممکن‬ ‫اس��ت به دلی��ل تحریم ها نتوانی��م انه��ا را بگیریم‪،‬‬ ‫کمک کنیم س��وخت های فس��یلی در کشور کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بی��ان کرد‪ :‬از همه متولیان امر تقاضا‬ ‫دارم و اع�لام می کنم ک��ه ما امادگ��ی کامل داریم‬ ‫ فن��اوری را که نی��از دارند با اس��تفاده از همکاری با‬ ‫یونیدو در اختیارشان قرار دهیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه دنیای امروز ب��ا توجه ب��ه فناوری های روز و‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذیر متفاوت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما به‬ ‫لح��اظ برخ��ورداری از انرژی ه��ای پ��اک در منطقه‬ ‫سرامد هستیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬همه باید دست به دست هم‬ ‫ دهی��م و از یونیدو نیز کم��ک بگیریم از فناوری های‬ ‫روز اس��تفاده کرده و بهره گیری از انرژی های پاک را‬ ‫در کشور رونق دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخی�ره ‪ ۵۰‬درص�دی ان�رژی در بخش‬ ‫بخار با نصب بویلر جدید‬ ‫جهانبخ��ش جالل ون��دی‪،‬‬ ‫مدیر مهندسی پاالیش نفت‬ ‫ابادان اظهار کرد‪ :‬پاالیشگاه‬ ‫ابادان قدیمی است که باید‬ ‫بویلر جدید روی نیروگاه های‬ ‫گازی نصب کنیم‪ .‬این طرح‬ ‫‪ 6‬میلی��ون دالر بودجه نیاز‬ ‫دارد و باع��ث می ش��ود ‪ 50‬درصد ذخی��ره انرژی در‬ ‫بخش بخار داش��ته باش��یم‪ .‬جالل وندی اظهار کرد‪:‬‬ ‫پاالیش��گاه ابادان یکی از قدیمی ترین پاالیش��گاه ها‬ ‫است که فناوری ‪ 70‬ساله دارد و اکنون طرح توسعه‬ ‫فاز ‪ 2‬ان در دس��ت اجراس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بر مبنای‬ ‫فناوری ان زمان پاالیشگاه برخی مبدل ها مواد نفتی‬ ‫را مس��تقیم با اب مخلوط می کردند که از اب اروند‬ ‫مستقی م برای خنک کردن مبدل ها استفاده می شد و‬ ‫این تماس مستقیم با اب ضمن هدر دادن مواد نفتی‬ ‫باعث می شد گل و الی اب رودخانه در سیستم جمع‬ ‫ش��ده و بهره وری برج کم شود و میزان مصرف انرژی‬ ‫افزایش یابد‪ .‬جالل وندی ادامه داد‪ :‬ما از س��ال ‪ 95‬تا‬ ‫فروردین ‪ 97‬پروژه ای م��ورد بهره برداری قرار دادیم‬ ‫که ‪ 2‬میلیون و ‪ 750‬هزار دالر هزینه داشت که ‪500‬‬ ‫ه��زار دالر ان از س��وی یونیدو و بقیه را پاالیش��گاه‬ ‫متحمل شد‪.‬‬ ‫از جمل��ه مزایای ای��ن پروژه این بود که ‪ 20‬بش��که‬ ‫نفتا جذب ش��د که پیش از این هدر می رفت‪ .‬کاهش‬ ‫‪ 20‬درصدی مصرف س��وخت را داش��تیم‪ 10 ،‬درصد‬ ‫در مص��رف برق صرفه جویی ش��د‪ 3 ،‬ت��ن بخار اب‬ ‫ب��رای ری��کاوری و نمک زدایی اس��تفاده می ش��ود و‬ ‫ب��ه این ترتیب بازگش��ت س��رمایه ب��رای بخش گاز‬ ‫‪ ۱۲.۸‬میلی��ارد ری��ال‪ ،‬برق ‪ ۰.۷‬میلی��ارد ریال و نفتا‬ ‫‪ 400‬هزار دالر بوده اس��ت‪ .‬این نماینده پاالیش��گاه‬ ‫اب��ادان خاطرنش��ان ک��رد‪ 1500 :‬متر مکع��ب اب‬ ‫از رودخان��ه بین الملل��ی می گرفتی��م که پس��اب ان‬ ‫بازگش��ت داش��ت اما اکنون پروژه س��یکل ترکیبی‬ ‫تعری��ف ش��ده ک��ه ‪ 1500‬مترمکع��ب اب ذخی��ره‬ ‫ش��ده و ‪ 91‬میلیارد ریال برای پاالیش��گاه بازگش��ت‬ ‫هزینه ش��ده و ‪ 400‬میلیون دالر س��وددهی داشته‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه یاداور شد‪ :‬تاکنون قدیمی بودن‬ ‫فناوری پاالیشگاه ابادان عالوه بر هدر رفت مواد نفتی‪،‬‬ ‫منج��ر به جم��ع ش��دن گل و الی رودخانه اروند در‬ ‫اعالم امادگی چابهار برای تکمیل پروژه اقتصادی چین‪-‬پاکستان‬ ‫اس��ت که به گوادر وصل می ش��ود و هدف اصلی ان‬ ‫دسترس��ی به منابع انرژی خاورمیانه و نیز بازارهای‬ ‫منطقه ای است‪.‬مدیرعامل سازمان منطقه ازاد چابهار‬ ‫با اش��اره به مباحث مطرح شده از سوی ایران در این‬ ‫نشست‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در باره همکاری های چابها ر‪ -‬گوادر‬ ‫به عن��وان حلقه مکمل پ��روژه ‪ ،CPEC‬ظرفیت ها‪،‬‬ ‫ امکانات و زیرس��اخت های چابهار تش��ریح شد و در‬ ‫این نشس��ت اعالم کردی��م که منطق��ه ازاد چابهار‬ ‫پروژه یادشده‬ ‫می تواند در راس��تای اقتصادی ش��دن ‬ ‫گام بردارد که این مس��ئله هم از سوی پاکستانی ها‬ ‫و هم از س��وی چینی ها مورد استقبال قرار گرفت و‬ ‫قرار شد تا با مطالعات علمی بیشتر حرکت در مسیر‬ ‫اجرایی همکاری گواد ر‪ -‬چابهار به عنوان مکمل پروژه‬ ‫در دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬ک��ردی ادامه داد‪ :‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬در این نشس��ت مباحث مربوط به شهرک های‬ ‫صنعتی در کل این محور مدنظر قرار گرفت‪ .‬دغدغه‬ ‫اصلی پاکس��تانی ها ایجاد اشتغال و مشارکت جوامع‬ ‫محلی و نیز مباحث زیس��ت محیطی بوده و چینی ها‬ ‫نیز مصمم برای توسعه سرمایه گذاری در این منطقه‬ ‫بودند‪ .‬داالن اقتصادی پاکستان‪-‬چین مجموعه ای از‬ ‫پروژه های زیرس��اختی است که هم اکنون در سر اسر‬ ‫پاکس��تان در حال س��اخت اس��ت‪ .‬ارزش اقتصادی‬ ‫ان در اغ��از ‪ ۴۶‬میلی��ارد دالر بود ام��ا اکنون به ‪۵۴‬‬ ‫میلیارد دالر رسیده اس��ت‪ .‬این ط��رح اقتصادی قرار‬ ‫است با س��اخت شبکه های حمل ونقلی مدرن‪ ،‬تولید‬ ‫نیروگاه ه��ای انرژی و ایجاد مناط��ق ویژه اقتصادی‪،‬‬ ‫زیرس��اخت های کشور پاکس��تان را به سرعت مدرن‬ ‫کن��د و اقتص��اد ان کش��ور را قوت بخش��د‪22.‬ابان‬ ‫سیس��تم ش��ده که مصرف انرژی را نیز افزایش داده‬ ‫ب��ود و حال ما با اج��رای پروژه هایی درصدد رفع این‬ ‫معایب هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف ‪ 335‬میلیون بشکه نفت در بخش‬ ‫صنعت‬ ‫عب��اس کاظم��ی‪ ،‬مع��اون‬ ‫رئیس س��ازمان بهینه سازی‬ ‫مصرف سوخت با بیان اینکه‬ ‫ما نباید برای جبران کسری‬ ‫فق��ط به فکر تولید باش��یم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نسبت سرمایه گذاری‬ ‫بهینه س��ازی به اکتش��اف و‬ ‫تولی��د یک به ‪ ۳‬اس��ت و اگ��ر به این موض��وع نگاه‬ ‫اقتصادی داش��ته باشیم و اگر بتوانیم فرهنگ مصرف‬ ‫را در کشور نهادینه کنیم خواهیم توانست به توسعه‬ ‫پایدار در جامعه برسیم‪.‬‬ ‫کاظمی گفت‪ :‬برای توسعه پایدار روش های مختلفی‬ ‫وجود دارد که یکی از انها دس��تیابی به انرژی است‪.‬‬ ‫امروز ان��رژی می تواند برای رفع نیازمندی های مردم‬ ‫و جامعه نقش بس��زایی داشته باشد و از همه مهم تر‬ ‫جامعه را به س��مت توس��عه پایدار هدایت کند‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بهره وری انرژی امروز حتی در کشورهای‬ ‫توسعه یافته تبدیل به یک چالش شده است‪ .‬خیلی ها‬ ‫فکر می کنند که بیش��ترین تلف��ات انرژی در بخش‬ ‫مصرف کننده اس��ت کما اینکه این تلفات بیش��تر در‬ ‫بخش تبدیل روی می دهد‪.‬‬ ‫ما مق��دار زی��ادی انرژی گمش��ده داری��م و همین‬ ‫نبود بهره وری س��بب ش��ده که به حقوق اینده گان‬ ‫دس��ت اندازی کنی��م‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا در بخش‬ ‫صنعت در سال گذش��ته معادل ‪ 335‬میلیون بشکه‬ ‫نفت انرژی مصرف کردیم؛ این نشان می دهد مصرف‬ ‫انرژی در کش��ور به شدت باال اس��ت و باید برای کم‬ ‫کردن ان برنامه ریزی گسترده ای داشته باشیم‪.‬‬ ‫کاظم��ی تصریح کرد‪ :‬در افق ‪ 1400‬باید این مصرف‬ ‫انرژی را به یک دهم می رس��اندیم که این امر محقق‬ ‫نش��د و با اضاف��ه کردن متممی به برنامه ‪ 20‬س��اله‬ ‫رسیدن به یک دوم مصرف امروز موکول به سال های‬ ‫دیگر ش��د ه اس��ت‪ .‬وی گفت ‪ :‬بهینه س��ازی می تواند‬ ‫کمک شایانی به ما کند‪ .‬ما نباید برای جبران کسری‬ ‫فقط به فکر تولید باش��یم‪ .‬نس��بت س��رمایه گذاری‬ ‫بهینه س��ازی به اکتش��اف و تولید یک به ‪ ۳‬اس��ت و‬ ‫اگر به این موضوع نگاه اقتصادی داش��ته باشیم و اگر‬ ‫بتوانی��م فرهنگ مصرف را در کش��ور نهادینه کنیم‬ ‫خواهیم توانست به توسعه پایدار در جامعه برسیم‪.‬‬ ‫(‪ ۱۳‬نوامبر ‪ ،)۲۰۱۶‬محموله های چینی از راه زمینی‬ ‫به بندر گوادر پاکس��تان حمل شدند و از انجا از راه‬ ‫ابی به افریقا و غرب اس��یا فرس��تاده ش��دند‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬ای��ن داالن اقتصادی تا ان��دازه ای عملیاتی‬ ‫ش��د‪ .‬طرح اجرای کریدور اقتص��ادی ‪ CPEC‬که از‬ ‫سال ‪1395‬شمسی (‪۲۰۱۵‬میالدی) اغاز شده است‬ ‫شامل ساخت ش��بکه های حمل ونقل مدرن‪ ،‬ساخت‬ ‫نیروگاه ه��ای انرژی و ایجاد مناط��ق ویژه اقتصادی‬ ‫در سراس��ر پاکس��تان اس��ت‪ .‬چینی ها قصد دارند با‬ ‫اس��تفاده از بندر در دست س��اخت گوادر در جنوب‬ ‫ایالت پاکستان‪ ،‬مواد خام مورد نیاز کارخانه های خود‬ ‫را به چین منتقل و در عوض‪ ،‬از این طریق کاالهای‬ ‫خ��ود را به کش��ورهای منطق��ه ای و از انجا به دیگر‬ ‫کشورهای جهان صادر کنند‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪ 17 1397‬صفر ‪ 27 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 513‬پیاپی ‪2486‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کم فروغی طالی سبز‬ ‫عنایت اهلل بیابانی‬ ‫پیشینه صادرات پسته‬ ‫ایرانی و شناخت دنیا‬ ‫از این محصول عمده‬ ‫دالیل اهمیت جایگاه‬ ‫تولید پسته ایرانی در‬ ‫دنیا است‬ ‫کارشناسان با گالیه از نبود دانش روز در بهینه سازی کشاورزی مطرح کردند‬ ‫افت‪ ،‬اب و کود؛ عوامل کاهش تولید پسته‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اموزش استفاده از علم تولید محصوالت کشاورزی‬ ‫به فعاالن این حوزه از س��وی خانه کش��اورز دنبال‬ ‫می ش��ود و تا کنون نی��ز دو دوره کارگاه اموزش��ی‬ ‫ب��رای بهره من��دی کش��اورزان از دان��ش روز دنیا‬ ‫برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬دومین دوره این اموزش ها در‬ ‫زمینه بهینه س��ازی تولید پس��ته و کیوی با حضور‬ ‫پیشکس��وتان کش��اورزی از اس��تان های مختل��ف‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬هدف از برگزاری‬ ‫این دوره بهینه س��ازی اب و خاک در کش��اورزی با‬ ‫بهره مندی از دانش روز دنیا است‪.‬‬ ‫بن��ا بر اماره��ای وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬تولید‬ ‫پس��ته در سال گذشته ‪ ۲۸۷‬هزار تن بوده است اما‬ ‫بر اس��اس براوردی که در اس��تان های تولیدکننده‬ ‫انجام شده‪ ،‬امسال میزان تولید پسته به حدود ‪۱۷۰‬‬ ‫هزار تن خواهد رس��ید؛ هرچند این ب��راورد هنوز‬ ‫قطعی نیس��ت‪ .‬تشکل های کشاورزی نیز پیش بینی‬ ‫می کنند که میزان تولید پس��ته امس��ال یک سوم‬ ‫میزانی است که وزارت جهاد براورد کرده و بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬هزار تن نیست‪.‬‬ ‫خانه کشاورز یک تشکل صنفی است و به عنوان‬ ‫دیدب��ان حقوق کش��اورزان از تمام دس��تاوردهای‬ ‫علم��ی دنیا با وابس��تگی ب��ه س��ازمان های جهانی‬ ‫س��عی بر بهره گرفتن و انتقال دانش روز دارد‪ .‬این‬ ‫نهاد با همکاری موسس��ه ‪ GPPW‬س��وئیس در‬ ‫ایران در تالش اس��ت تا با ام��وزش تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت کش��اورزی ایران ب��رای ارتقای تولید از‬ ‫سوی کش��اورزان اقدام کند تا صادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی رش��د کند و کیفی��ت تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی ایران نیز ارتقا یابد‪.‬‬ ‫در دومی��ن دوره اموزش��ی ک��ه ب��ا محوری��ت‬ ‫بهینه س��ازی تولید پسته و کیوی برگزار شد‪ ،‬افت‪،‬‬ ‫اب و ک��ود به عنوان عوام��ل موثر بر کاهش میزان‬ ‫تولید پسته ایران در سال جاری مطرح و روش های‬ ‫اموزشی پیشرفته اقدام کردیم‪.‬‬ ‫مقابله با این عوامل و رسیدن به توسعه تولید پسته‬ ‫نایب رئی��س خانه کش��اورز تصریح ک��رد‪ :‬در این‬ ‫تشریح ش��د‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪ ،‬این اموزش ها‬ ‫دوره های اموزشی س��عی داریم تا کشاورزان با نوع‬ ‫قابلیت تعیمم دادن به س��ایر تولیدات کشاورزی را‬ ‫بسته بندی ها‪ ،‬چگونگی ش��کل ظاهری محصوالت‬ ‫دارد و توسعه کشت دانه های روغنی به ویژه کلزا در‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬چگونگی اس��تفاده از کودها‪ ،‬چگونگی‬ ‫دس��تور کار کارگاه اموزشی بعدی قرار دارد‪ .‬با این‬ ‫بهینه س��ازی اب و خاک اشنا ش��وند و جدیدترین‬ ‫حال‪ ،‬قرار اس��ت خانه کشاورز به تفکیک هر استان‬ ‫اطالعات روز دنیا در اختیار انها قرار داده شود‪.‬‬ ‫نسبت به انتقال دانش روز کشاورزی به فعاالن این‬ ‫بیابان��ی با اش��اره به نارس��ایی های کاهش تولید‬ ‫حوزه اقدام کند‪.‬‬ ‫پسته گفت‪ :‬پس��ته و کیوی دو محصول مهم ایران‬ ‫هر جا که مش��کل کم ابی وجود داش��ته باش��د و‬ ‫در س��بد صادرات محصوالت کش��اورزی اس��ت به‬ ‫اقلیم خش��ن تر ش��ود‪ ،‬کشت پس��ته مورد استقبال‬ ‫همین دلیل برای رفع مش��کالت س��بب ش��ده در‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬هم اکنون در مناطقی‬ ‫کاهش تولید پس��ته متمرکز ش��ده ایم اما در اینده‬ ‫مث��ل خوزس��تان‪ ،‬اذربایج��ان غرب��ی‪ ،‬اذربایجان‬ ‫دوره های اموزش��ی را برای ارتق��ای تولید دانه های‬ ‫شرقی و اردبیل پسته کش��ت می شود‪ .‬اما به گفته‬ ‫روغنی و کلزا خواهیم داشت‪.‬‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬گرمازدگ��ی پایان س��ال گذش��ته و‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬دس��تاوردهای روز دنی��ا را در اختیار‬ ‫سرمای بهار امس��ال به تولید پسته در سال جاری‬ ‫کشاورزان قرار می دهیم تا در تولید سایر محصوالت‬ ‫خسارت وارد کرد‪.‬‬ ‫کشاورزی تعمیم دهند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند با توج��ه به افزایش قیمت‬ ‫نایب رئیس خانه کشاورز ادامه داد‪ :‬اموزش دانش‬ ‫جهانی و گرانی دالر‪ ،‬ممکن است صادرات ما از نظر‬ ‫روز دنی��ا در تولید محصوالت کش��اورزی می تواند‬ ‫وزنی افت کند اما از نظر ارزشی کاهش چندانی در‬ ‫راهگشای بخش کشاورزی ایران باشد اما کشاورزان‬ ‫این زمینه نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ترمیم جایگاه تولید پسته‬ ‫باید خو د همت کنند و منتظر ارائه خدمات از سوی‬ ‫عنای��ت اهلل بیابانی‪ ،‬نایب رئیس خانه کش��اورز در‬ ‫نهادهای دولتی درباره جزئیات تولید نباشند‪.‬‬ ‫گفت وگو ب��ا «گس��ترش صنعت» اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫بیابانی ب��ا تاکید ب��ر اینکه جایگاه تولید پس��ته‬ ‫زمینه دانش بین المللی عقب هس��تیم‬ ‫ایران در دنیا اول بوده است و باید این‬ ‫و تاکنون موسس��ه تحقیقات یا وزارت‬ ‫جایگاه را حفظ کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پیشینه‬ ‫جهاد کش��اورزی دانش روز دنیا را در محصوالت استراتژیک صادرات پس��ته ایرانی و ش��ناخت دنیا‬ ‫اختیار کشاورزان قرار نداده است‪.‬‬ ‫ایرانی که قابلیت صادرات از ای��ن محصول عم��ده دالیل اهمیت‬ ‫دارد و از گذشته نیز‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫از این رو‪ ،‬در ارتباط با موسس‬ ‫جایگاه تولید پسته ایرانی در دنیا است‪.‬‬ ‫در بازارهای جهانی‬ ‫نایب رئی��س خانه کش��اورز ب��ا بیان‬ ‫کش��اورزی مطرح دنیا س��عی داریم تا شناخته شده است برای‬ ‫به روزترین تحقیقات و دس��تاوردهای بهینه سازی کشاورزی اینکه باید جایگاه ایران در تولید پسته‬ ‫موثر بر بهینه سازی تولیدات کشاورزی شناسایی شد و اموزش ها ایران��ی ترمیم ش��ود‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬در‬ ‫را در اختیار فعاالن قرار دهیم‪.‬‬ ‫در ابتدا به تولید پسته اینده نیز دولت باید تحقیقات بیشتری‬ ‫و کیوی متمرکز شد تا‬ ‫خانه‬ ‫موقعیت‬ ‫بیابان��ی با اش��اره ب��ه‬ ‫را ب��رای جلوگی��ری از کاه��ش تولید‬ ‫مشکالت کشاورزان‬ ‫کش��اورز و مس��ئولیت ان برای حفظ‬ ‫پس��ته ایرانی انجام دهد اما علت اصلی‬ ‫شناسایی و مطرح و‬ ‫موقعیت های کش��اورزی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬راهکارهای رفع ان نیز وضعیت فعلی پس��ته ایرانی نااگاهی از‬ ‫معرفی شود‬ ‫برای اس��تفاده بهینه کشاورزان از اب‬ ‫فرصت های گذشته است‪.‬‬ ‫و خ��اک ب��رای برگ��زاری کالس های‬ ‫امیدواریم با بینشی که به کشاورزان‬ ‫مجری طرح توسعه گلخانه های کشور‪:‬‬ ‫ایران در توسعه گلخانه ها در رتبه نخست دنیاست‬ ‫مجری طرح توس��عه گلخانه های کش��ور با بی��ان اینکه ایران در‬ ‫توسعه گلخانه ها در رتبه نخست دنیاست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با پایان طرح‬ ‫‪ ۱۰‬ساله توسعه گلخانه های کشور در سال ‪ 1404‬بیش از ‪ 58‬هزار‬ ‫هکتار گلخانه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬ولی اهلل بنی عامری با بی��ان این مطلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬گل و گیاهان زینتی که از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫هستند در رشد بیش از ‪ 300‬درصدی فضاهای گلخانه ای کشور در‬ ‫این دوره ‪ ۱۰‬س��اله سهم قابل توجهی دارند به طوری که ‪ 20‬هزار‬ ‫هکتار از ‪ 58‬هزار هکتار فضای گلخانه های کشور در سال ‪ 1404‬به‬ ‫گل و گیاهان زینتی اختصاص خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پیش بینی سرمایه گذاری ‪ 100‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫در طرح ‪ ۱۰‬ساله توس��عه گلخانه های کشور گفت‪ :‬هیچ بخشی از‬ ‫کش��اورزی ما به اندازه تولید گل و گیاهان زینتی درامدزایی ندارد‬ ‫به طوری که هر متر مربع ان ‪ 100‬تا ‪ 300‬هزار تومان ارزش دارد‪.‬‬ ‫مجری طرح توس��عه گلخانه های کش��ور تصریح کرد‪ :‬در طول ‪۶‬‬ ‫ماه گذشته ساخت هزار و ‪ 357‬هکتار گلخانه را شروع کرده ایم که‬ ‫تا پایان سال به ‪ ۳‬هزار هکتار می رسد‪.‬‬ ‫بنی عامری افزود‪ :‬گلخانه ها بر خالف دیگر بخش های کش��اورزی‬ ‫اش��تغالزایی پایدار ایجاد می کنند ک��ه ‪ 8‬تا ‪ 12‬نفر در واحد هکتار‬ ‫است‪.‬‬ ‫مج��ری طرح توس��عه گلخانه های کش��ور تاکید ک��رد‪ :‬ایران در‬ ‫منطقه ای اس��تراتژیک با ‪ 600‬میلیون نفر جمعیت واقع اس��ت که‬ ‫بازار گل در ان به نس��بت جدید اس��ت‪ .‬در حال��ی که کل صادرات‬ ‫کش��اورزی ما ‪ ۵.۲‬میلیارد دالر است که نیمی از ان به محصوالت‬ ‫باغی اختصاص دارد‪ .‬برای رس��یدن ب��ه ‪ 14‬میلیارد دالر در حوزه‬ ‫گلخان��ه ای برنامه ریزی کرده ایم که به طور قطع چهره کش��اورزی‬ ‫ما متحول خواهد شد‪.‬‬ ‫بنی عامری با اش��اره به ارزاوری ‪ 100‬میلی��ون دالری صادرات‬ ‫س��ازه و تجهی��زات گلخان��ه ای و ‪ 300‬میلی��ون دالری ص��ادرات‬ ‫محص��والت این بخش تاکید کرد‪ :‬ای��ران با توجه به این ظرفیت ه ا‬ ‫می تواند مرکز منطق ه تحقیقات گل و گیاهان زینتی در خاورمیانه‬ ‫را ایجاد کند‪ .‬مجری طرح توس��عه گلخانه های کش��ور با اشاره به‬ ‫اهمیت توانمندس��ازی و مهارت اموزی دانش اموختگان دانشگاه ها‬ ‫ب��رای فعالیت در این حوزه اعالم ک��رد‪ 100:‬کانون یادگیری برای‬ ‫تربی��ت ‪ 200‬ه��زار نفر نی��روی کار ماهر طی دوره ‪ 10‬س��اله در‬ ‫واحدهای تولیدی گل و گیاه کشور تشکیل می شود‪.‬‬ ‫داده می ش��ود در این��ده ش��اهد رون��ق تولی��دات‬ ‫کشاورزی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر تولید محصوالت استراتژیک‬ ‫هان��ی حس��ینی‪ ،‬نماین��ده موسس��ه ‪GPPW‬‬ ‫سوئیس در ایران در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬س��عی کردی��م فرصت های اموزش��ی‬ ‫با هم��کاری خانه کش��اورز و موسس��ه ‪GPPW‬‬ ‫سوئیس در اختیار کشاورزان قرار دهیم‪.‬‬ ‫این فعال کشاورزی ادامه داد‪ :‬بنابراین محصوالت‬ ‫اس��تراتژیک ایران��ی که قابلیت ص��ادرات دارد و از‬ ‫گذش��ته نیز در بازارهای جهانی شناخته شده است‬ ‫را شناس��ایی کردی��م و به این نتیجه رس��یدیم که‬ ‫اموزش ها در ابتدا به تولید پس��ته و کیوی متمرکز‬ ‫باشد تا مشکالت کشاورزان شناسایی و مطرح شود‬ ‫و راهکارهای رفع ان معرفی شود‪.‬‬ ‫حس��ینی اف��زود‪ :‬یک��ی از اهداف برگ��زاری این‬ ‫کارگاه های اموزشی ان است که محصوالت تولیدی‬ ‫کشاورزی در اس��تان ها از هر سطحی که قرار دارد‬ ‫ارتقا یابد و صادرات این محصوالت توسعه یابد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در مرحل��ه نخس��ت کارگاه‬ ‫اموزشی برای پیشکس��وتان کشاورزی در استان ها‬ ‫مختل��ف برگزار ش��د و بع��د از ان ای��ن دوره ها به‬ ‫تفکیک استانی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته حسینی‪ ،‬برای مثال‪ ،‬یکی از سیاست های‬ ‫دولت بر ان است که در زمینه تولید روغن خودکفا‬ ‫شود اما باید در ابتدا کشت دانه های روغنی توسعه‬ ‫یاب��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬کارگاه های اموزش��ی ب��ا تمرکز بر‬ ‫توسعه تولید کلزا ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��ازار جهانی پس��ته به صورت س��نتی در اختیار‬ ‫کشاورزان کرمانی است و دشت رفسنجان نیز قطب‬ ‫تولید پسته جهان به شمار می رود‪ .‬حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫پسته ایران در کرمان تولید می شود و امریکا رقیب‬ ‫جدی ای��ران در زمینه تامین این محصول اس��ت‪.‬‬ ‫در طول سال های گذش��ته با افزایش خشکسالی و‬ ‫کم ابی ش��دید در ایران به ویژه استان کرمان شاهد‬ ‫کاهش کمیت تولید در محصول هستیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫مطالبات گندمکاران به طور کامل پرداخت شد‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و امور اقتصادی‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت کامل‬ ‫و تسویه مطالبات کشاورزان گندمکاران‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایانا‪ ،‬عبدالمهدی بخشنده‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬با پیگیری ه��ای وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی و مساعدت سازمان برنامه و‬ ‫بودجه و سایر نهاد های ذی ربط‪ ،‬اخرین‬ ‫بخش از مطالبات گندمکاران به حساب‬ ‫انها واریز و طلب کشاورزان گندمکار به‬ ‫طور کامل تسویه شد‪.‬‬ ‫بخشنده با اشاره به اینکه امسال ‪۹.۵‬‬ ‫میلیون تن گندم ب��ه ارزش ‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان از کش��اورزان به‬ ‫صورت تضمینی خریداری ش��ده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ایران برای س��ومین س��ال‬ ‫پیاپ��ی نیازی ب��ه واردات گندم ندارد و‬ ‫وضعیت ذخایر این کاالی اس��تراتژیک‬ ‫که غذای اصلی س��فره م��ردم بوده در‬ ‫سیلوهای کشور بسیار مطلوب است‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و امور اقتصادی‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی ب��ا بیان اینکه‬ ‫در س��ال زراع��ی ج��اری برای کش��ت‬ ‫گن��دم در نزدیک ب��ه ‪ ۶‬میلیون هکتار‬ ‫از اراض��ی کش��اورزی برنامه ری��زی و‬ ‫نهاده های تولید تامین و تدارک شده و‬ ‫همچنی��ن هماهنگی های الزم با عوامل‬ ‫اجرایی به عمل امده است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫قیم��ت خرید تضمینی گندم در س��ال‬ ‫زراعی جاری به زودی در شورای اقتصاد‬ ‫تصویب و اعالم می شود‪.‬‬ ‫بخش��نده ب��ا قدردان��ی از ت�لاش‬ ‫کش��اورزان در اس��تمرار تولی��د اظهار‬ ‫امی��دواری ک��رد که با کش��ت گندم بر‬ ‫اس��اس برنامه ابالغی‪ ،‬س��ال اینده نیز‬ ‫کشور از واردات گندم بی نیاز شود‪.‬‬ ‫یک��ی از دالیلی ک��ه باعث‬ ‫کاه��ش ص��ادرات پس��ته به‬ ‫سایر کش��ورهای جهان شده‬ ‫کاه��ش حج��م تولی��دی این‬ ‫محصول اس��ت که ب��ر میزان‬ ‫صادرات پس��ته ب��ه بازارهای‬ ‫جهانی نیز اثرگذار بوده است‪.‬‬ ‫رحمت اهلل نوروزی‬ ‫یک��ی از دالیل��ی ک��ه باع��ث نماینده دوره نهم مجلس‬ ‫کاهش صادرات پسته به سایر‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫کشورهای جهان شده کاهش‬ ‫حج��م تولیدی ای��ن محصول‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که اکنون کشور به علت تحریم های‬ ‫واردش��ده از سوی کشورهای غربی نتوانس��ته تا در صادرات‬ ‫پسته‪ ،‬فرش و خاویار موفق عمل کند‪.‬‬ ‫ب��ه طور حتم مس��ئوالن دولت��ی باید در زمین��ه صادرات‬ ‫پس��ته که محصولی بس��یار ارزاور برای کشور است تدبیری‬ ‫بیندیش��ند؛ ای��ن تدبیر باید به گونه ای باش��د ک��ه با وجود‬ ‫تحریم های اعمال ش��ده از سوی کشورهای غربی و همچنین‬ ‫عوامل و ش��رایط نامساعد محیطی که منجر به کاهش حجم‬ ‫تولی��دی این محصول در س��ال زراعی جاری ش��ده اس��ت‬ ‫بازارهای صادراتی خود را از دست ندهیم‪.‬‬ ‫مس��ئوالن دولت��ی و وزارت جه��اد کش��اورزی باید دالیل‬ ‫کاهش حجم تولیدی پس��ته را در کش��ور شناسایی کنند و‬ ‫ی که منجر‬ ‫با عواملی چون انواع��ی از بیماری ها و افات زراع ‬ ‫به کاهش حجم تولید پس��ته در امس��ال ش��ده است مبارزه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن دولتی و وزارت جهاد کشاورزی باید از باغداران‬ ‫پسته حمایت عملیاتی کنند به طوری که این باغداران را باید‬ ‫در خرید انواعی از س��موم و افت کش ها و کودهای شیمیایی‬ ‫حمایت عملیاتی و موثر کنند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه فقط چند اس��تان تولید کننده اصلی این‬ ‫محصول هس��تند‪ ،‬نمایندگان این ش��هرها هم باید گزارشی‬ ‫درباره دالیل کاهش تولید و صادرات پس��ته به کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی مجلس ارائه دهند تا کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و‬ ‫منابع طبیعی مجلس بتواند به سرعت به این موضوع رسیدگی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫پس��ته یکی از محصوالت استراتژیک کشور در کشاورزی و‬ ‫صادرات اس��ت‪ .‬با توجه به اهمیت اقتصاد بدون اتکا به نفت‬ ‫باید به توس��عه تولید در بخش کشاورزی توجه داشت و یکی‬ ‫از پرفروش تری��ن محصوالت کش��اورزی ای��ران در بازارهای‬ ‫جهانی پسته است‪ .‬بنابراین‪ ،‬با شناسایی عوامل کاهش تولید‬ ‫این محصول باید نسبت به بازیابی جایگاه نخست تولید پسته‬ ‫ایران در جهان اقدام کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توزیع گوشت دام پیر داخلی‬ ‫به جای «برزیلی یخ زده» بعید است‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران عرضه گوش��ت‬ ‫دام ه��ای پی��ر داخلی به ج��ای گوش��ت های وارداتی یخ زده‬ ‫برزیلی را بعید دانست و به مهر گفت‪ :‬گوشت گاو ماده بیشتر‬ ‫در صنعت سوسیس و کالباس مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫سید احمد مقدسی درباره ش��ائبه های مطرح شده مبنی بر‬ ‫اینکه گوش��ت های منجمدی که به اس��م گوشت برزیلی در‬ ‫بازار عرضه می ش��ود‪ ،‬هیچ کدام وارداتی نیس��ت و در لفظ به‬ ‫انها گوش��ت یخ زده برزیلی می گویند و همه انها محصوالت‬ ‫داخلی و به طور عمده گوش��ت دام های پیر است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بعید می دانم چنین چیزی صحت داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گوشت گاو ماده (که به طور معمول ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬سال‬ ‫عمر می کند) بس��یار ناپ ز و زمان خیلی زیادی برای پخت ان‬ ‫الزم اس��ت ضمن اینکه این نوع گوش��ت بیش��تر برای تولید‬ ‫سوسیس و کالباس مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره انجمن صنف��ی گاوداران با بیان اینکه‬ ‫گاوه��ای نر چون ش��یرده نیس��تند‪ ،‬نگهداری انه��ا توجیه‬ ‫اقتص��ادی ندارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬گاوهای نر در ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۷‬ماهگی‬ ‫ل به سن پیری نمی رسند‪.‬‬ ‫کش��تار می ش��وند و به طور معمو ‬ ‫بنابراین‪ ،‬مطلبی که عنوان شده بعید است که رخ داده باشد‪.‬‬ ‫راه اندازی نخستین شهرک‬ ‫ماهیان زینتی کشور‬ ‫فرماندار محالت با بی��ان اینکه ‪ 90‬درصد صادرات ماهیان‬ ‫زینتی کش��ور از این شهرس��تان است‪ ،‬از س��اخت نخستین‬ ‫شهرک پرورش ماهیان زینتی کشور در محالت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حس��ن قمری در اغاز س��ومین کنگره‬ ‫مل��ی گل و گیاه��ان زینتی در محالت اظه��ار کرد‪ :‬محالت‬ ‫پایتخت گل و س��نگ ایران ش��ناخته می شود و رتبه نخست‬ ‫تولید و صادرات این دو محصول مهم را در کش��ور دارد‪12 .‬‬ ‫درصد تولید سنگ های زینتی کشور در این شهر است و این‬ ‫شهرستان با دارا بودن ‪ ۱۰۰۰‬هکتار گلخانه سال گذشته ‪18‬‬ ‫تا ‪ 20‬میلیون دالر صادرات گل داشته است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مح�لات همچنین در زمینه تولید پوش��اک و‬ ‫تریکو در رتبه سوم کشور است و با جذب ساالنه یک میلیون‬ ‫نفر گردشگر در رتبه نخست گردشگری استان مرکزی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه فرمان��دار مح�لات‪ ،‬برگ��زاری نمایش��گاه ها و‬ ‫جش��نواره های گل و گیاه و سنگ های زینتی از عوامل موثر‬ ‫بر جلب گردش��گران است به طوری که امسال افزون بر ‪200‬‬ ‫هزار نفر از این نمایشگاه ها بازدید کرده اند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خبر داد‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 513‬پیاپی ‪2486‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫واگذاری ‪ 72‬هکتار زمین صنعتی‬ ‫به سرمایه گذاران در قزوین‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قزوین گفت‪ :‬از‬ ‫سال جاری تاکنون ‪ 72‬هکتار از اراضی صنعتی شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی به متقاضیان س��رمایه گذاری واگذار ش��ده که نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه سال قبل رشد چش��مگیری داشته است‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین‪ ،‬حمیدرضا خانپ��ور با اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫رش��د ‪ ۱.۷‬برابری واگذاری زمین به متقاضیان س��اخت واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬صنعتی و خدماتی در شهرک های صنعتی‪ ،‬نشان از رونق‬ ‫تولید و اشتیاق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری است‪ .‬خانپور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سال «حمایت از کاالی ایرانی» و در راستای جذب‬ ‫سرمایه گذار‪ ،‬ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار جوانان‪ ،‬شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین موفق به جذب ‪ 71‬متقاضی ‬ ‫س��رمایه گذاری در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین اضافه کرد‪:‬‬ ‫ت��ا کمتر از یک م��اه اینده ح��دود ‪ 70‬هکتار از اراضی ش��هرک‬ ‫صنعتی خرمدشت به متقاضی س��رمایه گذاری واگذار خواهد شد‬ ‫و تا پایان س��ال واگذاری ‪ 100‬هکتار از اراضی شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی به س��رمایه گذاران در دس��تور کار این ش��رکت قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قزوین با اشاره به‬ ‫ن��وع فعالیت این واحدهای صنعتی تصریح کرد‪ :‬بیش��ترین میزان‬ ‫فعالیت متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه شیمیایی‪ ،‬غذایی‪ ،‬فلزی‬ ‫و برق بوده اس��ت‪ .‬خانپور به تفکیک زمین های واگذار شده در هر‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی پرداخت و گفت‪ :‬شهرک های صنعتی لیا‪،‬‬ ‫کاسپین‪ ،‬خرمدشت و حکیمیه به ترتیب بیشترین میزان مساحت‬ ‫واگذاری ها را داش��ته اند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین از رتبه برتر در جذب سرمایه گذار در شهرک های و‬ ‫نواحی صنعتی استان در ‪ ۸‬ما ه نخست امسال در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫حمایت از تولید کاالی ایرانی‬ ‫در شهرک صنعتی بزرگ شیراز‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس در بازدید‬ ‫از بزرگترین تولید کننده تش��ک جنوب کشور در شهرک صنعتی‬ ‫بزرگ که به تازگی راه اندازی ش��ده و تولید خود را اغاز کرده است‬ ‫بر اهتمام ویژه به منظور حمایت از تولید کاالی ایرانی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬احد فتوحی با اشاره به نام گذاری‬ ‫امس��ال از س��وی رهبر معظم انقالب با عنوان س��ال «حمایت از‬ ‫کاالی ایران��ی» افزود‪ :‬بخش عمده ای از تولی��د کاال و محصوالت‬ ‫در شهرک های صنعتی انجام می ش��ود و این شهرک ها مهم ترین‬ ‫زیرساخت تولید کاالی ایرانی به شمار می روند‪ .‬فتوحی با قدردانی‬ ‫از تالش ها برای راه اندازی این مجموعه صنعتی که به تازگی تولید‬ ‫ازمایش��ی خود را اغاز کرده‪ ،‬از مهم ترین الزامات حمایت از تولید‬ ‫کاالی ایرانی را فراهم ش��دن زیرس��اخت های الزم برای استقرارو‬ ‫فعالیت واحدهای تولی��دی و صنعتی اعالم کرد و گفت‪ :‬این مهم‬ ‫ب��ا ایجاد ش��هرک های صنعتی محقق ش��ده و زمین��ه الزم برای‬ ‫ارتقای تولید و افزایش اش��تغال پایدار در قالب ‪61‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی در فارس فراهم شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان فارس افزود‪ :‬با توجه به سهم بیش از ‪ 95‬درصدی‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط از کل صنایع مس��تقر در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی فارس‪ ،‬ت��داوم برنامه های حمایتی و نی��ز در نظر گرفتن‬ ‫س��ایر خدمات متنوع حمایتی از این صنای��ع ضرورتی انکارناپذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬کارخانه تشک زرین نخستین و تنها‬ ‫واحد تولید کننده تش��ک در ایران است که خط تولید فنر بونل و‬ ‫الیاف ترموفیوز ‪ ،‬الیاف اکاردئونی و الیاف هالو مورد نیاز را در کنار‬ ‫خط تولید تش��ک همزمان در اختیار دارد ‪ .‬همچنین این مجموعه‬ ‫صنعتی که با س��رمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده تنها‬ ‫تولید کننده در کشور است که تشک و سرویس خواب را همزمان‬ ‫تولید و عرضه می کند ‪ .‬این کارخانه با‪ 20‬هزار متر مربع مس��احت‬ ‫ظرفی��ت تولید ‪ 50‬هزار تش��ک در س��ال را دارد‪ .‬به گفته محمد‬ ‫حسین اباذرفرد‪ ،‬مدیرعامل این مجموعه صنعتی‪ ،‬در این کارخانه‬ ‫انواع تش��ک های طبی ‪ ،‬طبی فن��ری و فول ارتوپدیک در ‪ 15‬مدل‬ ‫و س��رویس خواب و مصنوعات چوبی در بیش از ‪ 25‬مدل تولید و‬ ‫روانه بازار می شود‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 6‬شهرک فناوری‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بی��ش از ‪ 42‬هزار و ‪ 160‬واح��د صنعتی و تولیدی‬ ‫در مجموعه ش��هرک های صنعتی تا کنون فعال ش��ده‬ ‫که زمینه اشتغال نزدیک به ‪ 855‬هزار نفر را در بیش‬ ‫‪ 808‬شهرک و ناحیه صنعتی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند اگر موضوع اش��تغال جوانان‬ ‫برای ما مهم اس��ت باید حمایت از تولید را مورد توجه‬ ‫قرار دهیم و یکی از مس��یرهای اصلی تحقق حماس��ه‬ ‫اقتص��ادی از کانال ش��هرک های صنعت��ی می گذرد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬تقویت ش��هرک های صنعتی منجر به تحقق‬ ‫حماسه اقتصادی و ارتقای تولید ملی خواهد شد‪.‬‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران با بیان اینکه تا پایان شهریور امسال در‬ ‫مجموع ‪ 42‬هزار و ‪ 160‬واحد در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفته است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه میانگین اش��تغال هر واحد کوچک و‬ ‫متوس��ط ‪ 20‬نفر اس��ت با بهره برداری از این واحدها‬ ‫زمینه اش��تغال برای ‪ 854‬هزار و ‪ 615‬نفر فراهم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ای��ران‪ ،‬صادق نجفی با بیان این مطلب افزود‪:‬‬ ‫تعداد ش��هرک ها و نواحی صنعتی مصوب با احتساب‬ ‫مناطق ویژه اقتصادی تا پایان ش��هریور امس��ال ‪978‬‬ ‫فقره اس��ت که ش��امل ‪ 569‬ش��هرک صنعتی و ‪409‬‬ ‫ناحیه صنعتی می شود‪.‬‬ ‫نجفی با اعالم اینکه ‪ 807‬ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫در حال بهره برداری در کشور وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫‪ 497‬م��ورد ان ش��هرک صنعتی و ‪ 311‬م��ورد دیگر‬ ‫ناحیه صنعتی هستند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه‬ ‫‪ 65‬شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی در کشور داریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا پایان ش��هریور امس��ال ‪ 7‬شهرک فناوری در‬ ‫کشور مصوب شده و ‪ 6‬شهرک فناوری به بهره برداری‬ ‫رس��یده اس��ت که ای��ن ش��هرک های فن��اوری مورد‬ ‫بهره برداری در شهرهای مشهد‪ ،‬تبریز‪ ،‬ارومیه‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫فارس و اصفهان هستند‪.‬‬ ‫نجف��ی همچنین با اش��اره ب��ه پای��ان مطالعات دو‬ ‫شهرک فناوری قزوین و گیالن گفت‪ :‬شهرک فناوری‬ ‫استان تهران نیز در حال طراحی دوباره است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران با اع�لام اینک��ه ‪ 6‬ش��هرک صنعتی‬ ‫مس��تقر در مناطق ازاد تجاری در کش��ور وجود دارد‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این ش��هرک ها ابادان‪ ،‬ابادان‪ ،2‬خرمشهر‪،‬‬ ‫انزلی‪ ،‬ماکو و ماکو‪ 2‬هس��تند‪ .‬همچنین ‪ 9‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی در کشور داریم‪.‬‬ ‫نجف��ی با اش��اره به فعالیت مراک��ز خدمات فناوری‬ ‫کسب و کار در کش��ور‪ ،‬گفت‪ 5 :‬مرکز خدمات فناوری‬ ‫کس��ب و کار در دس��ت س��اخت اس��ت و ‪ 36‬مرکز به‬ ‫بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران در ادامه بیان ک��رد‪ 2 :‬مجتمع فناوری‬ ‫اطالع��ات (‪ )IT‬و خدمات نرم افزاری ب��ه بهره برداری‬ ‫رسیده در کشور داریم‪.‬‬ ‫نجف��ی با اعالم اینکه تا پایان ش��هریور امس��ال در‬ ‫مجموع ‪ 42‬هزار و ‪ 160‬واحد در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی مورد بهره برداری قرار گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫بهره برداری از این واحدها زمینه اش��تغال برای ‪854‬‬ ‫هزار و ‪ 615‬نفر فراهم شده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫اشتغالزایی ‪ 855‬هزار نفری در صنایع کوچک‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوی گفت‪ :‬سال گذشته ‪ 63‬واحد صنعتی‬ ‫راکد و تعطیل ش��ده مستقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان با مش��اوره خدمات فنی و مهندسی کلینیکی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی به چرخه تولید و اشتغال‬ ‫بازگشتند‪.‬‬ ‫صادق نجفی‬ ‫مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫احمد علی شهیدی‬ ‫تا پایان شهریور امسال‬ ‫‪ 7‬شهرک فناوری مصوب‬ ‫شده و ‪ 6‬شهرک فناوری‬ ‫به بهره برداری رسیده‬ ‫است که این شهرک های‬ ‫فناوری مورد بهره برداری‬ ‫در شهرهای مشهد‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫ارومیه‪ ،‬همدان‪ ،‬فارس و‬ ‫اصفهان هستند‬ ‫هم اینک ‪ ۲‬هزار و ‪424‬‬ ‫واحد صنعتی با اشتغال‬ ‫‪ 74‬هزار و ‪ 966‬نفر در‬ ‫سطح شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی خراسان رضوی‬ ‫مستقر هستند که معادل‬ ‫‪ ۹.۲‬درصد اشتغال کشور‬ ‫و ‪ 40‬درصد از صنایع این‬ ‫استان است‬ ‫بدون سرمایه گذاری‬ ‫در طرح های زیر بنایی و‬ ‫روبنایی نمی توان انتظار‬ ‫گسترش اشتغال‪ ،‬تولید و‬ ‫رفاه اقتصادی را داشت‪.‬‬ ‫اگر موضوع اشتغال‬ ‫جوانان برای ما مهم است‬ ‫باید حمایت از تولید را‬ ‫مورد توجه قرار دهیم‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» تا پایان شهریور ‪74‬‬ ‫ه��زار و ‪ 520‬قرارداد در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کش��ور بسته شده است که در ‪ ۶‬ماه نخست امسال ‪2‬‬ ‫هزار و ‪ 124‬مورد و در ‪ ۶‬ماه دوم س��ال گذش��ته یک‬ ‫هزار و ‪ 483‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خراسان رضوی رکورددار اشتغال‬ ‫بر اساس امارها‪ ،‬میزان اشتغال شهرک های صنعتی‬ ‫خراسان رضوی از میانگین کشوری باالتر است‪.‬‬ ‫مس��عود مهدی زاده مق��دم‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان خراس��ان رضوی در این‬ ‫باره گفت‪ :‬میزان اش��تغال ایجاد ش��ده در ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی این اس��تان براساس زیرساخت های‬ ‫تامین ش��ده مانند زمی��ن‪ ،‬اب و برق از حد متوس��ط‬ ‫کشوری بیشتر است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی زاده مق��دم افزود‪ :‬تاکنون به‬ ‫ازای هر هکتار زمین صنعتی در خراسان رضوی برای‬ ‫‪ 54‬نفر فرصت ش��غلی ایجاد ش��ده در حالی متوسط‬ ‫کش��وری این شاخص ‪ 42‬نفر به ازای هر هکتار زمین‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اش��تغال ایجاد ش��ده ب��ه ازای‬ ‫تامی��ن ه��ر لیتر اب ب��ر ثانی��ه نیز در ش��هرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعتی خراس��ان رض��وی ‪ 83‬نفر اس��ت در‬ ‫حال��ی که متوس��ط کش��وری در این زمین��ه ‪ 55‬نفر‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین اش��تغال ایجاد ش��ده به ازای هر مگاوات‬ ‫ساعت برق تامین شده در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان ‪ 116‬نفر است در حالی که متوسط کشوری این‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبرداد‪:‬‬ ‫بازگشایی ‪ 42‬واحد تولیدی در البرز‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان البرز از بازگشت‬ ‫‪ 42‬واحد صنعتی راکد و نیمه فعال به چرخه تولید در شهرک های‬ ‫صنعتی استان البرز خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار «گس��ترش صنع��ت» از اس��تان البرز‪،‬‬ ‫محمدامین بزازی پور فرش��ی با بیان اینک��ه راه اندازی واحدهای‬ ‫راکد یک راهکار مناسب و ارزشمند برای اشتغالزایی و کارافرینی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از اغاز امس��ال تاکنون با اقدامات حمایتی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز و با مس��اعدت های اس��تاندار‬ ‫محترم البرز و دیگر مدیران اجرایی استان این واحدهای صنعتی‬ ‫توانستند با احیا سازی‪ ،‬به چرخه تولید بازگردند‪.‬‬ ‫بزازی پور فرش��ی با اشاره به کمک های ویژه دولت تدبیر و امید‬ ‫در زمینه راه اندازی واحده��ای صنعتی راکد اظهار کرد‪ :‬مدیریت‬ ‫ارشد استان تمام توان خود را در زمینه راه اندازی واحدهای راکد‪،‬‬ ‫توس��عه واحدهای فعال موجود و ایجاد واحدهای تولیدی جدید‬ ‫ب��ه کار گرفت��ه و کمک هایی که نیاز هس��ت را ارائه خواهند کرد‬ ‫ت��ا صنایع ما تبدیل به مجموعه ای قوی و درخور ش��ان اس��تان‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان البرز تاکید کرد‪:‬‬ ‫با تالش های انجام ش��ده ‪ 42‬واحد غیرفعال دوباره به چرخه تولید‬ ‫بازگش��تند و تالش می کنیم تعداد بیش��تری را ب��ه چرخه تولید‬ ‫بازگردانیم‪.‬‬ ‫شاخص ‪ 95‬نفر است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوی گفت‪ :‬هم اینک ‪ ۲‬هزار و ‪ 424‬واحد‬ ‫صنعت��ی با اش��تغال ‪ 74‬ه��زار و ‪ 966‬نفر در س��طح‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی این استان مستقر هستند‬ ‫که معادل ‪ ۹.۲‬درصد اش��تغال کش��ور و ‪ 40‬درصد از‬ ‫صنایع خراسان رضوی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکنون ‪ 647‬مگاوات برق و ‪ 903‬لیتر در‬ ‫ثانیه اب در ش��هرک ها و نواحی صنعتی تامین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم به مزایای ویژه و رایگان استقرار در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی نیز اشاره‬ ‫و بیان کرد‪ :‬تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح های‬ ‫صنعتی مطابق با اصول فنی و مهندس��ی‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫س��ریع به امکانات��ی از جمل��ه راه‪ ،‬اب‪ ،‬گاز‪ ،‬فاضالب‬ ‫صنعتی‪ ،‬اس��تفاده از خدمات نرم افزاری‪ ،‬مش��اوره ای‪،‬‬ ‫مهندسی و مدیریتی‪ ،‬فراهم شدن بستر مناسب برای‬ ‫ایجاد ش��بکه ها و خوش��ه های مرتبط با یک صنعت از‬ ‫مزیت های ویژه استقرار در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫خراسان رضوی است‪.‬‬ ‫وی خدمات دهی رایگان در زمینه صدور مجوزهای‬ ‫ساخت وس��از و پای��ان کار واحده��ای صنعتی‪ ،‬امکان‬ ‫تامی��ن دفترچه های ق��رارداد تخصی��ص زمین برای‬ ‫دریافت تس��هیالت بانکی و بی نیازی از کس��ب مجوز‬ ‫جداگانه از اداره ها و س��ازمان های گوناگون را از دیگر‬ ‫مزیت های ویژه استقرار در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫خراسان رضوی برشمرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به حمایت از تولید‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫محلی ای��ده ال برای صنعتگران بوده و الزم اس��ت تا‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز تامین ش��ود تا صنعتگران‬ ‫بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫احمد علی ش��هیدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان گیالن در این ب��اره گفت‪ :‬اگر موضوع‬ ‫اشتغال جوانان برای ما مهم است باید حمایت از تولید‬ ‫را مورد توجه قرار دهیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫گیالن‪ ،‬ش��هیدی ادامه داد‪ :‬یکی از مس��یرهای اصلی‬ ‫تحقق حماس��ه اقتصادی از کانال شهرک های صنعتی‬ ‫می گ��ذرد و تقوی��ت ش��هرک های صنعت��ی منجر به‬ ‫تحقق حماس��ه اقتصادی و ارتق��ای تولید ملی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه توس��عه اقتص��ادی نیازمن��د‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش ه��ا و فعالیت ه��ای مختلف‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بدون س��رمایه گذاری در‬ ‫طرح های زیر بنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش‬ ‫اش��تغال‪ ،‬تولید و رفاه اقتصادی را داش��ت‪ .‬ش��هیدی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اگر موضوع اش��تغال جوانان برای ما مهم‬ ‫است باید حمایت از تولید را مورد توجه قرار دهیم‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان گیالن گفت‪ :‬س��عی خواهیم ک��رد انتظارات‬ ‫و مس��ائلی که از س��وی صنعتگران مطرح می شود با‬ ‫اتکا ب��ه توانمندی ه��ای داخلی ش��رکت و منطبق با‬ ‫موقعیت های موجود ان رفع شود‪.‬‬ ‫ش��هیدی تاکی��د ک��رد‪ :‬ش��ناخت موان��ع جذب و‬ ‫گس��ترش س��رمایه گذاری در ش��هرک های صنعتی ‪،‬‬ ‫چش��م انداز روشنی از عوامل موثر بر جذب و گسترش‬ ‫سرمایه گذاری داخلی و خارجی ترسیم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫س��رمایه گذاری در صنای��ع کوچک و متوس��ط راه‬ ‫برون رف��ت از مش��کالت بی ش��مار اقتص��ادی و ایجاد‬ ‫اشتغالزایی اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬تولید و اشتغال زمانی‬ ‫رونق می گیرد که روند سرمایه گذاری در این دسته از‬ ‫صنایع دنبال شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!