روزنامه گسترش صنعت شماره 520 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 520

روزنامه گسترش صنعت شماره 520

روزنامه گسترش صنعت شماره 520

‫سفارش‪‎‬گذاری‬ ‫ساخت داخل‬ ‫قطعات خودروها‬ ‫انجام شد‬ ‫ شنبه‬ ‫ ‪ 19‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2493‬دوره جدید شماره ‪ 8 520‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫پایش لحظه ای فعالیت‬ ‫صنعتی درشرایط کنونی‬ ‫رسانه ها‪ ،‬خادم و خائن را‬ ‫معرفی کنند‬ ‫بخاری گازی‬ ‫پای ثابت خانه ایرانی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررسی«گسترشصنعت»ازچالشسوخت رسانیبههواپیماهایایرانیبااغازتحریم ها‬ ‫تولید سوخت هواپیما در اوج می ماند‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکار تامین قطعات‬ ‫خط تولید‬ ‫پیشانی‬ ‫برنامه های‬ ‫وزارت صنعت‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫مبارزه با فساد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫استقبال تمام و کمال المان‬ ‫از ادامه همکاری با ‪SME‬ها‬ ‫پیش��ینه همکاری ای��ران و المان طوالنی مدت اس��ت ؛ صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط نیز از ان بهره برده ان د به طوری که در دو س��ال گذش��ته با‬ ‫همکاری موسسه ‪ GIZ‬المان بیش از ‪ ۱۱۰‬صنعتگر مستقر در مجموعه‬ ‫ش��هرک های صنعتی در دوره های اموزشی این موسسه شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫موسس��ه اموزش��ی ‪ GIZ‬یکی از مجموعه های اموزشی و فناوری بخش‬ ‫خصوصی مرتبط با صنایع المان اس��ت و ‪ ۱۹‬کشور تاکنون در دوره های‬ ‫اموزشی این موسسه شرکت کرده اند‪.‬اکنون نیز در دیدار سفیر المان در‬ ‫ایران با معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر برقراری روابط دو کش��ور‬ ‫در حوزه صنایع کوچک و متوسط تاکید شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 19‬ابان ‪ 2 1397‬ربیع االول ‪ 10 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 520‬پیاپی ‪2493‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پایش لحظه ای فعالیت صنعتی‬ ‫در شرایط کنونی‬ ‫اش��تغال و توس��عه صنعت‬ ‫موضوعی نیست که به راحتی‬ ‫بتوان از کنار ان گذشت بلکه‬ ‫ایجاد اش��تغال و رفع بیکاری‪،‬‬ ‫من��وط ب��ه توس��عه و رون��ق‬ ‫صنایع اس��ت‪ .‬پایش لحظه ای‬ ‫وضعی��ت واحده��ای صنعتی‬ ‫محمدعلی عزیزمحمدی‬ ‫در مقط��ع زمان��ی کنون��ی از‬ ‫معاون برنامه ریزی‬ ‫مهم ترین برنامه های س��ازمان‬ ‫سازمان صنایع کوچک و‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‬ ‫صنعتی ایران است تا مسائل و‬ ‫مشکالت واحدها به طور روزانه‬ ‫بررس��ی و رصد شده و تدابیری به منظور رفع انها اندیشیده‬ ‫ش��ود‪ .‬با توجه به س��هم بیش از ‪ ۹۰‬درصدی صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط در کشور این موضوع ش��دت دوچندانی دارد‪ ،‬از‬ ‫ای��ن رو به منظور حمای��ت از این صنای��ع‪ ،‬خدمات حمایتی‬ ‫و نرم اف��زاری به صاحبان صنایع کوچک داده می ش��ود‪ .‬این‬ ‫خدمات به منظور توسعه و ارتقای بهره وری در بخش صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط ارائه می ش��ود‪ .‬این خدمات شامل ارتقای‬ ‫فناوری صنایع کوچک و متوس��ط در قالب شناس��ایی و رفع‬ ‫نیازهای فناورانه‪ ،‬ایجاد مرکز مبادله فناوری با سایر کشورها‬ ‫(مانند مرکز مبادله با کره جنوبی) اس��ت‪ .‬همچنین س��اخت‬ ‫ش��هرک های فناوری و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک‬ ‫ازجمله برنامه های حمایتی به شمار می رود که در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی به منظور‬ ‫بهبود فضای کس��ب وکار در صدد تدوی��ن قوانین و مقررات‬ ‫متناس��ب با صنایع کوچک و متوسط و تسهیل فرایند ایجاد‬ ‫و توسعه کس��ب وکار است که در این زمینه اقدام هایی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حمایت از ارتقای منابع انسانی صنایع کوچک و متوسط در‬ ‫قالب برگزاری دوره های اموزشی مدیریتی و مهارتی‪ ،‬برگزاری‬ ‫تورهای صنعت��ی‪ ،‬ایجاد مراکز اموزش همج��وار کارگاهی و‬ ‫نیز توس��عه بازارهای داخلی و صادراتی و حمایت از توس��عه‬ ‫بازارهای داخلی و صادراتی صنایع کوچک و متوسط از دیگر‬ ‫خدمات سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫برنامه های دیگری مانند حضور در نمایشگاه‪ ،‬اعزام و دعوت‬ ‫هیات های تجاری‪ ،‬ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی و‬ ‫برندهای مشترک نیز ازسوی این سازمان به منظور حمایت از‬ ‫توسعه بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی انجام شده است‪.‬‬ ‫صاحبان صنایع باید دقت داشته باشند که بحث بازار مهم تر‬ ‫از تولید است و متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان توجهی به‬ ‫بازار ندارند‪ .‬با این حال سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران با توجه به اینکه یک س��ازمان توسعه ای است‪،‬‬ ‫باید به این گونه مباحث به طور جدی ورود کند‪.‬‬ ‫ای��ن برنام��ه ب��ر مبنای برش اس��تانی اس��ت و ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان ها باید تالش خود را در این زمینه‬ ‫بیشتر کنند‪ .‬در حقیقت س��رمایه گذاری های خصوصی راکد‬ ‫جزو س��رمایه های ملی اس��ت و با توجه به اینکه راکد بودن‬ ‫این س��رمایه ها به ضرر کش��ور تمام می ش��ود‪ ،‬باید در محور‬ ‫نوس��ازی صنایع و راه اندازی این واحدها با بیشترین ظرفیت‬ ‫اقدام کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نیروگاه های فرسوده برق‬ ‫سرپا می شوند‬ ‫مع��اون وزیر نیرو در ام��ور برق و انرژی گف��ت‪ :‬هیچ کدام‬ ‫از نیروگاه های فرس��وده در کش��ور از مدار خارج نمی شوند و‬ ‫برنامه هایی را برای سرپا نگه داشتن انها درنظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫همایون حائری درباره اخرین وضعیت نیروگاه های فرسوده‬ ‫در ایران به ایلن��ا گفت‪ :‬با توجه به تخصصی که در همکاران‬ ‫ما وجود دارد‪ ،‬این نیروگاه ها اماده به کارند و قرار نیس��ت از‬ ‫مدار خارج شوند‪ .‬وی نیروگاه های فرسوده در کشور را ‪۳۰۰۰‬‬ ‫مگاوات دانست و گفت‪ :‬تدابیری را برای حفظ و نگهداری این‬ ‫نیروگاه ها درنظر گرفته ایم و در زمان فعلی قرار به حذف این‬ ‫نیروگاه ها از مدار نیست‪ .‬معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی‬ ‫درب��اره اخرین برنامه وزارت نیرو برای س��اخت نیروگاه های‬ ‫برق ابی تصریح کرد‪ :‬براساس برنامه ریزی‪ ۱۵۰ ،‬مگاوات واحد‬ ‫ابی تا پایان سال اینده وارد مدار خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری و کارشناسان بر اصالح ساختار بانکی اصرار دارند‬ ‫نگاهی به تاثیر رفتار بانک ها بر اقتصاد و تولید‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تاکی��د چندب��اره رئیس جمهوری ب��ر اصالح نظام‬ ‫بانکی و تعیین ان به عنوان اولویت اصلی برای وزارت‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی‪ ،‬افکار عمومی را نس��بت به‬ ‫نظام بانکی حس��اس تر از گذشته کرده است‪ .‬با این‬ ‫حال نظام بانکی ایران به چه ایرادی دچار ش��ده که‬ ‫ح��اال وزارت اقتصادی و دارایی مامور حل ان ش��ده‬ ‫است؟‬ ‫رئیس جمهوری دوش��نبه (‪ ۱۴‬اب��ان) در دیدار با‬ ‫معاون��ان و مدیران وزارت امور اقتص��ادی و دارایی‪،‬‬ ‫ب��ا اش��اره به موض��وع بانک ه��ا در نظ��ام اقتصادی‬ ‫کش��ور اصلی تری��ن وظیفه وزیر اقتص��اد را در حال‬ ‫حاضراصالح امور بانک ها دانسته و باقی مسئولیت ها‬ ‫را با همه اهمیت��ی که دارند در درجه دوم قرار داده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫روحانی در این نشست گفت که وقتی دولت اقدام‬ ‫به اس��تقراض از بانک مرکزی نک��رده و پایه پولی را‬ ‫باال نبرده اس��ت‪ ،‬این حج��م از نقدینگی که همه از‬ ‫ان ش��کایت دارند‪ ،‬مشخص نیست برای چه امده و‬ ‫به کجا رفته است؟ اگر هم این افزایش به پایه پولی‬ ‫مربوط می شود‪ ،‬دولت نیست که این پایه پولی را باال‬ ‫می برد بلکه بیشتر‪ ،‬بانک ها هستند‪ .‬بانک ها پایه پولی‬ ‫را باال می برند؛ یعنی با یک دس��ت به مردم خدمت‬ ‫می کنند و با دست دیگر به جامعه فشار می اورند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با تاکی��د بر اینک��ه بانک ها باید‬ ‫سالم سازی شوند‪ ،‬گفته است متاسفانه یا خوشبختانه‬ ‫امروز اقتصاد به بانک ها وصل است که به تدریج باید‬ ‫این وابس��تگی و تکیه اقتصاد به بانک ه��ا را به بازار‬ ‫سرمایه وصل کنیم‪ .‬بانک مسئولیت بسیار سنگینی‬ ‫دارد‪ .‬وقتی امار اضافه برداش��ت را ماهانه یک بار نگاه‬ ‫می کن��م‪ ،‬بعضی از انه��ا تکان دهنده اس��ت چراکه‬ ‫وضعیت بانک های خصوصی خیلی بد اس��ت؛ بعضی‬ ‫از بانک ه��ای دولت��ی هم وضع ش��ان خوب نیس��ت‬ ‫ی هم که هس��تند‪ .‬روحانی از‬ ‫و ای��ن وس��ط خصولت ‬ ‫وزیر اقتصاد خواسته است به عنوان نخستین اقدام‪،‬‬ ‫نظام بانک��داری را اصالح و کاری کند که در مرحله‬ ‫نخس��ت بانک ها از بنگاهداری خارج ش��وند چراکه‬ ‫درحال حاضر تسهیالتی که بانک ها می دهند‪ ،‬نخست‬ ‫به بنگاه های خودش��ان اس��ت‪ .‬بنابراین بانک باید از‬ ‫بنگاهداری خارج شود تا بتواند عادالنه رفتار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برخی بانک ها باید اعالم ورشکستگی کنند‬ ‫در این ب��اره یک اقتصاددان جزئی��ات این اختالل‬ ‫اقتصادی را تشریح کرد‪ .‬عبداهلل مشکانی با اشاره به‬ ‫اظهارات وزیر جدید اقتصاد مبنی بر ضرورت اصالح‬ ‫نظام بانکی‪ ،‬این مس��ئله را ض��روری توصیف کرد و‬ ‫به ایس��نا گفت‪ :‬قبل از اصالح نظام بانکی باید ریشه‬ ‫اصلی مسئله را پیدا کنیم‪ .‬یکی از این مسائل حجم‬ ‫نقدینگی فزاینده ای اس��ت که مدام موج های تورمی‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬مس��ئله دیگر این اس��ت که یکسری‬ ‫از منابع بانک ها به اصطالح فریز ش��ده است و منابع‬ ‫نق��دی در اختیار بانک ها نیس��ت‪ .‬همچنین بانک ها‬ ‫یکسری تس��هیالت را اعطا کرده اند که بازنگشته اند‬ ‫و به اصطالح سوخت شده اند‪.‬‬ ‫این اقتصاددان با اشاره به ماده ‪ ۱۴۱‬قانون تجارت‬ ‫گفت‪ :‬برخی از بانک ها بر اساس این قانون باید اعالم‬ ‫ورشکستگی کنند که البته درحال حاضر مقتضیات‬ ‫ان فراهم نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل از نظام بودجه ریزی است‬ ‫مشکانی با تاکید بر مشکالت پایه پولی و نقدینگی‬ ‫در بانک ها ایراد اصلی را متوجه سیاست های مالی و‬ ‫نظام بودجه ریزی دولت دانس��ت و ادامه داد ‪ :‬سرریز‬ ‫مش��کالت بودجه ریزی و سیاست های مالی به نظام‬ ‫بانکی و درنهایت رش��د نقدینگی می انجامد‪ .‬مشکل‬ ‫در نظام ه��ای بودجه ریزی نه فق��ط در دولت حاضر‬ ‫بلکه در دولت های قبل هم وجود داشته و ادامه پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با اع�لام اینکه خروج��ی ناترازی‬ ‫بودج��ه بر خلق نقدینگی در بانک ه��ا اثر می گذارد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬راهکار این ش��رایط در وهله نخس��ت در‬ ‫اینکه بخشی از این نقدینگی ها ازسوی بانک ها خلق‬ ‫اص�لاح بودجه اس��ت‪ .‬هرچند رفتاره��ای دولتی و‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفته بود در بانک ها با پدیده‬ ‫جهت گیری ه��ای مالی در بودجه موثر‬ ‫ترازنامه ه��ای موهوم��ی ی��ا غیرواقعی‬ ‫اس��ت اما مجلس ش��ورای اسالمی هم‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬این مسئله باعث خلق‬ ‫در اضاف��ه کردن ردیف ه��ای هزینه ای‬ ‫نقدینگی از س��وی بانک ها خواهد شد‪.‬‬ ‫بودجه نق��ش دارد که این رفتارها باید‬ ‫ترازنام��ه غیرواقع��ی یعن��ی اینکه برای‬ ‫مورد بازنگری ق��رار گیرد‪ .‬اصالح نظام‬ ‫نمون��ه بانک ه��ا تس��هیالتی را واگ��ذار‬ ‫بانک��ی موخر از نظام مالی اس��ت و به‬ ‫کرده اند اما با اینکه هنوز معوق اس��ت‪،‬‬ ‫یک اجماع فراقوه ای برای اصالح نظام‬ ‫وحید شقاقی شهری‬ ‫ان سپرده و حتی سودش را در ترازنامه‬ ‫بودجه ریزی نیاز است‪.‬‬ ‫در بانک ها با پدیده‬ ‫خود حساب می کنند؛ این مسئله باعث‬ ‫او همچنین وصل بودن پول نفت به‬ ‫بودج��ه و فرارهای مالیات��ی را از دیگر ترازنامه های موهومی می شود انها تس��هیالت بیشتری را هم‬ ‫یا غیرواقعی روبه رو‬ ‫واگذار کنند‪.‬‬ ‫مش��کالت در نظام مالی کشور ارزیابی‬ ‫هستیم‪ .‬این مسئله‬ ‫ش��قاقی با بی��ان اینک��ه ترازنامه های‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬بع��د از اصالح همه اینها‬ ‫باعث خلق نقدینگی از‬ ‫موهومی باعث جذب بیش��تر سپرده ها‬ ‫انگاه باید به س��راغ نظ��ام بانکی برویم‬ ‫سوی بانک ها خواهد‬ ‫چراک��ه اینگونه فش��ارهای مالی باعث شد‪ .‬ترازنامه غیرواقعی ازس��وی بانک ها می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬این‬ ‫ایجاد کس��ری بودجه و درنهایت باعث یعنی اینکه برای نمونه جذب سپرده ها باعث می شود از طرفی‬ ‫بانک ها تسهیالتی را‬ ‫بانک ها س��ود بیش��تری بابت سپرده ها‬ ‫فش��ار به بانک ها می ش��ود که در این‬ ‫واگذار کرده اند اما با‬ ‫ش��رایط بانک ها ناچار به س��مت خلق اینکه هنوز معوق است‪ ،‬پرداخت کنند که همین مس��ئله باعث‬ ‫ان سپرده و حتی سودش افزای��ش حج��م نقدینگی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫پول می روند‪.‬‬ ‫را در ترازنامه خود حساب مجموع اینها باعث خلق حجم عظیمی‬ ‫‹ ‹ترازنامه ها واقعی شوند‬ ‫می کنند‬ ‫از نقدینگ��ی ازس��وی بانک ه��ا ش��ده‬ ‫پیش از این نیز وحید شقاقی شهری‬ ‫است‪.‬‬ ‫درباره فوران جری��ان نقدینگی با بیان‬ ‫ارائه کمک های جبرانی به همه قشرها‬ ‫یک کارش��ناس ح��وزه کار با تش��ریح‬ ‫علل تاخی��ر در اعطای کمک های جبرانی‬ ‫و بس��ته های حمایت��ی گف��ت‪ :‬در بحث‬ ‫اختصاص س��بد کاال و واریز وجوه نقدی‪،‬‬ ‫نبای��د فرق��ی می��ان جامعه کارگ��ران و‬ ‫کارمندان و بازنشستگان قائل شویم‪.‬‬ ‫حمید حاج اسماعیلی درباره دلیل تاخیر‬ ‫در اعطای بس��ته حمایت غذایی و کمک‬ ‫جبران��ی دولت به ایرنا گفت‪ :‬دول��ت بابت این تاخیر‬ ‫دالیلی دارد و منتظر مش��خص شدن تکلیف یکسری‬ ‫مس��ائل داخلی و خارجی است که بتواند بهتر در این‬ ‫زمین��ه تصمیم بگیرد که به نظر می رس��د در روزهای‬ ‫اینده این امر محقق شود اما با منابع درامدی خوبی‬ ‫ک��ه دولت از مح��ل تفاوت ن��رخ ارز در ماه های اخیر‬ ‫به دس��ت اورده اس��ت‪ ،‬باید هر دو کار را انجام دهد و‬ ‫کمک های جبرانی و بسته های حمایت غذایی را میان‬ ‫قشرهای محروم و گروه های کم درامد توزیع کند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که چرا کمک جبرانی‬ ‫دول��ت به کارکنان و بازنشس��تگان تعل��ق می گیرد؟‬ ‫اف��زود‪ :‬دولت عالقه مند اس��ت که حمایت از‬ ‫کارمن��دان را در ردیف های بودجه ای تعریف‬ ‫کن��د و از طرف��ی دسترس��ی راحت تری به‬ ‫حس��اب های حق��وق کارکن��ان خ��ود دارد‪،‬‬ ‫به همین دلیل مصمم است که این مصوبه را‬ ‫در حوزه کارکنان و بازنشستگان اجرایی کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه کار ه��دف دولت از‬ ‫اعطای کمک ه��ای جبرانی را حمایت غذایی‬ ‫در قالب کمک نقدی دانس��ت ولی گفت که این اقدام‬ ‫مش��کل بزرگ تری را برای دولت ایجاد می کند چون‬ ‫همه افراد کارمند رس��می نیستند که حساب حقوقی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی با بیان اینکه دول��ت نباید این‬ ‫تفکیک را قائل ش��ود و حمایت از عموم مردم باید‬ ‫مدنظر ق��رار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت پی��ش از هر چیز‬ ‫باید بخش زی��ادی از جمعیتی را که اطالعات انها‬ ‫ناش��ی از دریافت حقوق پایین اس��ت و افرادی که‬ ‫خارج از این برنامه جزو گروه های ضعیف هس��تند‪،‬‬ ‫پوشش دهد‪.‬‬ ‫� استقراض از بانک ها‬ ‫ ‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه دولت به جای‬ ‫بانک مرکزی به س��مت اس��تقراض از بانک ها رفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که تا پیش از این‬ ‫اس��تقراض دولت از بانک مرکزی اتفاق می افتاد اما‬ ‫در ش��رایط فعلی دولت بدهکار س��ایر بانک ها شده‬ ‫اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه اگر نتوانی��م ترازنامه بانک ها‬ ‫را واقع��ی کنی��م نمی توانیم سالم س��ازی بانک ها را‬ ‫اغ��از کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخش زی��ادی از درامدهای‬ ‫بانک ها موهومی اس��ت که ش��امل مطالبات معوق و‬ ‫مش��کوک الوصول هستند که انها را به عنوان دارایی‬ ‫خود به ش��مار اورده اند‪ .‬اگر م��ا ترازنامه ها را واقعی‬ ‫کنیم‪ ،‬ممکن اس��ت حتی مش��خص ش��ود برخی از‬ ‫بانک ها ورشکسته هستند‪ .‬زمانی که پولی در اقتصاد‬ ‫بدون پش��توانه ایجاد یا خلق ش��ود‪ ،‬به دلیل تناسب‬ ‫نداش��تن با ث��روت واقعی معادل خ��ودش می تواند‬ ‫پیامده��ای تخریب کنن��ده ای را در اقتصاد داش��ته‬ ‫باشد؛ یکی از این پیامدها کاهش ارزش پول‪ ،‬افزایش‬ ‫نقدینگی و درنهایت ایجاد تورم فراینده است‪ .‬شاید‬ ‫از همین رو اس��ت که دین مبین اسالم با ربا مشکل‬ ‫اساس��ی دارد و در طول تاری��خ هم هیج گاه ان را به‬ ‫عنوان معادله ای اقتصادی یا تجاری نپذیرفته است‪.‬‬ ‫چراغ سبز بورس به سرمایه های خرد‬ ‫یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت‪۷۰ :‬‬ ‫درصد نقدینگی کش��ور دس��ت یک درصد‬ ‫از افراد اس��ت و این افراد بیش��تر به منافع‬ ‫ش��خصی توجه دارند‪ ،‬درنتیج��ه به راحتی‬ ‫نمی توان ای��ن مقدار از پول و ش��به پول را‬ ‫به س��مت بازارهای مولدی همچون بورس‬ ‫هدایت کرد‪.‬‬ ‫علی اکبر نیکواقبال درباره تحوالت اقتصاد‬ ‫و بازار سرمایه در ماه های اخیر به ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬بورس‬ ‫اینه تمام نمای اقتصاد یک کش��ور است درنتیجه این‬ ‫بازار نوع و س��اختار تصمیم های اقتصادی و سیاس��ی‬ ‫کش��ور را نش��ان می دهد‪ .‬باید بدانیم سیاس��ت های‬ ‫کلی کش��ور بر بازار سرمایه ما تاثیرگذار است‪ .‬از این‬ ‫بابت عالمت هایی که بورس تهران به س��رمایه گذاران‬ ‫می دهد نشان از نوع سیاست های اقتصاد دارد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬عالئم��ی که بورس ب��ه مردم و‬ ‫سرمایه گذاران می دهد را نباید کوچک شمرد‪ .‬بورس‬ ‫ب��ه ما کمک می کند تا وضعیت کل��ی اقتصاد را بهتر‬ ‫بشناسیم‪.‬‬ ‫نیکواقب��ال گف��ت‪ :‬وقتی ی��ک درصد‬ ‫جمعی��ت ایران ح��دود ‪ ۷۰‬درصد پول و‬ ‫ش��به پول را در اختیار دارن��د‪ ،‬این یعنی‬ ‫ثروت هنگفت��ی در اختیار گروه کوچکی‬ ‫از جمعیت ایران است و این ثروت قدرتی‬ ‫انحصاری به این گروه یا افراد داده اس��ت‪.‬‬ ‫انه��ا می توانن��د با جابه جای��ی این حجم‬ ‫عظیم پول و شبه پول در بازارهای مختلف‬ ‫از جمله بازار ط�لا و ارز دگرگونی های عظیمی در‬ ‫اقتصاد ایجاد کنند‪ .‬این کارش��ناس بازار س��رمایه با‬ ‫اش��اره به افزایش نرخ ارز و طال و وضعیت خاص بازار‬ ‫س��رمایه در ‪ ۶‬ماه گذشته گفت‪ :‬ش��رایطی که امروز‬ ‫در ب��ازار ارز‪ ،‬طال و بورس می بینیم ناش��ی از فعالیت‬ ‫انحصارگرانی اس��ت که بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد از پول و‬ ‫شبه پول را در اختیار دارند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اینکه ‪۷۰‬‬ ‫درصد از نقدینگی یک کش��ور در دس��ت یک درصد‬ ‫از کل جمعیت باش��د‪ ،‬درس��ت نیست چراکه ان یک‬ ‫درصد می توانند سرنوش��ت کل جمعیت را در دست‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪ 2 1397‬ربیع االول ‪ 10 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 520‬پیاپی ‪2493‬‬ ‫رضا رحمانی در ایین معارفه خود به عنوان یک عضو کابینه دولت دوازدهم مطرح کرد ‪:‬‬ ‫پیشانی برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبارزه با فساد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ایی��ن معارفه رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫تکریم از خدمات محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر پیشین صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت با حضور اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این ایین که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬تش��کل های صنعتی و معدنی و فع��االن اقتصادی‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬از تشکیل کارگروه های تخصصی در ستاد تحریم‬ ‫وزارت متبوع خود با عنوان حفظ جریان اشتغال موجود و نیز‬ ‫تامین کاالها و نیازهای عمومی خبر داد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی افزود‪ :‬با بخش خصوصی و تش��کل های صنفی‬ ‫و صنعت��ی در زمینه چگونگی مدیریت ارز و تامین و توزیع و‬ ‫نظارت بر کاالها نشس��تی برگزار کرده ای��م و این کارگروه ها‬ ‫درحال حاضر تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امروز راه مقابله با تحریم به طور حتم توجه‬ ‫ب��ه بخش خصوصی‪ ،‬مع��دن‪ ،‬صادرات‪ ،‬صنای��ع دانش بنیان و‬ ‫حفظ جریان تولید است‪.‬‬ ‫رحمان��ی ب��ا بیان اینکه ب��ه مدیرانی با ریس��ک پذیری باال‬ ‫نیازمندی��م‪ ،‬افزود‪ :‬در ش��رایط جدید به مدیرانی س��الم و با‬ ‫مدیریت جهادی نیازمندیم و به طور حتم یکی از ظرفیت های‬ ‫مهم مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��رمایه انسانی‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ش��رایط تحری��م محدودیت هایی بر ما‬ ‫تحمیل می شو د اما تحریم ها فرصت هایی را نیز به همراه دارد‬ ‫که بخش معدن یکی از ان فرصت ها در حوزه اقتصاد غیرنفتی‬ ‫بوده و بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫رحمان��ی به ممنوعیت واردات ‪ ۱۳۰۰‬قلم کاال اش��اره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬ای��ن ممنوعیت ها پیش از این با مقاومت هایی همراه‬ ‫ب��ود اما امروز این اتفاق افت��اده و مبحث تولید این کاالها در‬ ‫داخل بسیار پررنگ تر شده است‪ .‬همچنین در حوزه صادرات‪،‬‬ ‫نوس��ان های نرخ ارز ممکن است در بخش هایی اسیب زا باشد‬ ‫اما فرصتی جهشی نیز ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر توجه بیش��تر و تمرک��ز بر بخش صادرات و‬ ‫معدن اضافه کرد‪ :‬در این موارد جلس��ه های گوناگونی برگزار‬ ‫شده و به تازگی نیز در شورای گفت وگو تمرکز بر این مباحث‬ ‫بود اما در جاهایی باید تس��هیلگر باشیم‪ ،‬گره ها را باز کنیم و‬ ‫در بخشی که اشتغال اسیب دیده می توان در بخش های دیگر‬ ‫اشتغال جدید ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید ویژه بر ظرفیت های س��رمایه انسانی و فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصی اظهار ک��رد‪ :‬در دوره جدید بر این بخش ها‬ ‫توج��ه جدی تری خواهم داش��ت و اعتق��اد دارم همه عوامل‬ ‫موفقیت در تولید‪ ،‬صادرات و اقتصاد کش��ور به س��رمایه های‬ ‫انسانی برمی گردد و محور کار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی مرکز جامع همفکری و اتاق های فکر‬ ‫رحمانی در ادامه با اعالم خبر طراحی مرکز جامع همفکری‬ ‫و اتاق های فکر افزود‪ :‬اتاق فکر عالوه بر س��اختارهای موجود‬ ‫نظیر اتاق تع��اون بازرگانی‪ ،‬اصناف‪ ،‬کمیس��یون های مجلس‬ ‫و‪ ...‬طراحی ش��د و ش��امل اتاق ه��ای فکر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی‪ ،‬بازرگانی و تجارت‪ ،‬ص��ادرات و ارز فناوری و‬ ‫اینده پژوهی می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬محور این اتاق های فکر با توجه به ش��رایط‬ ‫موجود و تحریم های یکجانبه جدید از س��وی امریکا اتاق فکر‬ ‫صنعت بازرگانی بود که زودتر از س��ایر بخش ها ان را تشکیل‬ ‫دادی��م و در این اتاق فکر از نظره��ای صاحبان فکر و صنایع‬ ‫از بخش های خصوصی اس��تفاده کردیم‪ .‬این در حالی بود که‬ ‫خودش��ان هم بسیار اس��تقبال کردند و این را سرمایه هستی‬ ‫خ��ود می دانیم و می توانیم هر مش��کلی را با این جمع حل و‬ ‫فصل کنیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه این ایین تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پیش��انی برنامه اینده مبارزه با فساد است‪ .‬اعتقاد دارم‬ ‫رش��د هر صنعتی وابسته به عواملی است که مبارزه با فساد‬ ‫از مهم ترین انها اس��ت‪ .‬همچنین معتقدم فس��اد سیستمی‬ ‫نداریم اما به دلیل شرایط جدید باید با هر گونه فساد مبارزه‬ ‫کنیم و بهترین راه مبارزه نیز دقت در تصمیم ها و مش��ورت‬ ‫با صاحبان فکر و صنعت اس��ت که فساد را به کمترین حد‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه دولت الکترونیک و شفاف سازی‬ ‫رحمانی با اش��اره به س��امانه های موجود در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬افزود‪ :‬توسعه دولت الکترونیک‪ ،‬شفاف سازی‬ ‫و تکمیل سامانه ها را در برنامه خود داریم‪ .‬این در حالی است‬ ‫که سامانه کاداستر معدنی‪ ،‬بهین یاب‪ ،‬جامع انبارها‪ ،‬شناسایی‬ ‫کاال و‪ ...‬را در حال تکمیل داریم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬خط تبادل با نهاد ها ش��روع شده است و طرح‬ ‫شناسایی را در تولید ملی اغاز کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نوسازی صنایع نیز از جمله اولویت های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است و در این زمینه نوسازی ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫واحد تولیدی در بخش صنعت و معدن را در برنامه داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین و ابالغ نقشه راه معدن‬ ‫رحمانی در ادامه با اش��اره به تدوین و ابالغ نقشه راه معدن‬ ‫گف��ت‪ :‬این نقش��ه با حضور بی��ش از ‪ ۴۰‬نماین��ده مجلس و‬ ‫مس��ئوالن سایر نهاد ها به تازگی ابالغ شد و سرلوحه کار ما در‬ ‫بخش معدن خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکتش��اف ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر خطی را به طور‬ ‫س��االنه در برنامه داریم و با همکاری زیرمجموعه های مرتبط‬ ‫جریان جدیدی در حوزه اکتش��اف را ش��روع کرده ایم چراکه‬ ‫تا به حال اکتش��افات ما س��طحی بوده اس��ت ام��ا باید مانند‬ ‫کشورهای دیگر به سمت اکتشاف عمقی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این زمینه ‪ ۴۰۰‬منطق��ه امید بخش را با این‬ ‫پهنه بن��دی تعریف کردیم و امیدواریم از دل این اکتش��افات‬ ‫معادن مگاسایز نیز کشف شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا توج��ه دادن بر بحث فعالیت اس��تارت اپ ها در کل‬ ‫صنعت افزود‪ :‬با فعالیت استارت اپ ها بنگاهداری با شیوه های‬ ‫سنتی مشکل تر خواهد شد و الزم است در حوزه فرایند تولید‬ ‫بازرگانی خدمات و توزیع بازرگانی به این بخش ورود کنیم تا‬ ‫با استفاده از نیروه های جوان به اهداف مورد نظر دست یابیم‪.‬‬ ‫به گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬صادرات مواد معدنی‪،‬‬ ‫فعال سازی معادن کوچک به ویژه در مناطق محروم و روستاها‬ ‫و جلوگیری از خام فروشی‪ ،‬یکی از دیگر طرح های ویژه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین منابع ارزی برای کاالهای اساسی‬ ‫رحمانی تصریح کرد‪ :‬در حوزه بازرگانی‪ ،‬ذخیره سازی کاالها‬ ‫بهتر از دوره های قبل بوده و هس��ت و دولت با همه مشکالت‬ ‫ارزی برای ‪ ۶‬ماه اغاز سال و ‪ ۶‬ما ه دوم و همچنین سال اینده‬ ‫ارز مورد نیاز کاالهای اساسی را تامین کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۵‬برنامه در حوزه لجستیک‬ ‫رحمانی کشورهای همس��ایه و اطراف کشورمان را بهترین‬ ‫ظرفیت توس��عه صادرات برش��مرد و افزود‪ :‬امسال ‪ ۱۰‬پروژه‬ ‫وی��ژه را در دس��تور کار داری��م و به طور کل��ی ‪ ۵۵‬برنامه در‬ ‫حوزه لجستیک و تامین کاال‪ ،‬معادن کوچک‪ ،‬نوسازی صنایع‬ ‫و ناوگان‪ ،‬ارتباط صنعت و دانش��گاه و‪ ...‬تعریف شده است‪ .‬در‬ ‫این زمینه تا ‪ ۳‬سال اینده ‪ ۲۲‬هزار ناوگان سنگین را نوسازی‬ ‫خواهیم کرد و تا ‪ ۱۰‬سال اینده به ‪ ۴۰‬هزار واگن نیاز داریم و‬ ‫تا ‪ ۵‬سال اینده ‪ ۱۰۰۰‬کشتی و اقیانوس پیما در داخل کشور‬ ‫ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫ی از فع��االن صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫رحمانی همچنی��ن با قدردان ‬ ‫و تج��اری و همراهی نمایندگان مجلس ب��ا دولت و خدمات‬ ‫شریعتمداری وزیر پیشین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪:‬‬ ‫از این به بعد به همراهی و تصمیم های مش��ترک با صاحبان‬ ‫فکر و اندیشه در بخش خصوصی بیشتر نیاز داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیران استانی تصمیم انقالبی بگیرند‬ ‫ی همچنین در نشس��ت هم اندیش��ی رئیس��ان‬ ‫ رضا رحمان ‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تانی و شهرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تامین کاالهای اساس��ی و تداوم زنجیره‬ ‫تولی��د بای��د در اولویت باش��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬ب��رای حمایت از‬ ‫واحده��ای تولیدی هیچ محدودیتی نداری��م‪ .‬البته در برخی‬ ‫حوزه ها باید اصالحاتی انجام شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خطاب به رئیسان سازمان های‬ ‫اس��تانی این وزارتخانه گفت‪ :‬دس��ت ش��ما باز است که برای‬ ‫جلوگیری از تعطیل��ی بنگاه های تولیدی تصمیم های انقالبی‬ ‫بگیرید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رحمانی‪« ،‬باید در ش��رایط تحریم نگرش خود را‬ ‫عوض کنیم»‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یاداوری کرد‪ :‬س��امانه انبارها‬ ‫فعال است و ابزارهایی برای کنترل معضالتی مثل احتکار در‬ ‫نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫رحمانی بر تامین و رصد کاالهای اساس��ی مورد نیاز مردم‬ ‫تاکی��د ک��رد و ادامه داد‪ :‬حفظ وضع موجود بس��یار حیاتی و‬ ‫مهم است و دشمن هم بر ضربه زدن به این بخش امید دارد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬برای مقابله با تحریم ها باید با مردم برخورد‬ ‫خوبی داشته باشیم و قدرت تحمل را باال ببریم تا به خوبی از‬ ‫این مرحله گذر کنیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬کارت های یکبار مصرف‬ ‫بازرگانی اسیب جدی به ما می زند و نباید بی رویه کارت صادر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رحمانی ادامه داد‪ :‬در حال حل مسئله بازگشت ارز هستیم‬ ‫و تسهیالتی گذاشته می شود که حالل مشکل باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که استان ها به ویژه استان های مرزی باید به‬ ‫دنبال شناسایی فرصت ها به ویژه برای مبادالت مرزی باشند و‬ ‫فرصت های بالقوه و بالفعل را شناسایی کنند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از برنامه یک تا دو ساله اصالح‬ ‫نیروی انس��انی خبر داد و افزود‪ :‬در کنار استفاده و بکارگیری‬ ‫نیروهای جوان و پر انرژی ‪ ،‬از ظرفیت و تجربه بازنشستگان در‬ ‫اتاق های فکر بهره خواهیم برد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ایین‬ ‫معارفه خود و تودیع وزیر پیشین گفت‪ :‬کاالهای اساسی بهتر‬ ‫از همه س��ال های گذشته ذخیره سازی شده و دولت ارز مورد‬ ‫نیاز این کاالها را برای نیمه دوم امس��ال و س��ال اینده تهیه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫و کاالهای اساسی‪ ،‬امکانات خوبی برای ذخیره سازی و تامین‬ ‫این نیازها در کشور و استان های مختلف کشور فراهم است‪.‬‬ ‫رحمان��ی افزود‪ :‬این اقدام‪ ،‬عالوه بر فعالیت هایی اس��ت که‬ ‫م��ردم در ب��ازار دارند؛ انبارهای بخ��ش خصوصی و تولیدات‬ ‫داخلی در کش��ور‪ ،‬فقط برای اطمینان بخش��ی و تامین اقالم‬ ‫مورد نیاز مردم در ماه ها و سال های ا ینده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه بازدیدهای خود از انب��ار کاالها گفت‪ :‬از‬ ‫بیش��ترین ظرفیت انباره��ا بهره گیری می ش��ود و کاالهایی‬ ‫دپو ش��ده که در صورت ضرورت اس��تفاده خواهد ش��د؛ این‬ ‫ب��ه معنای ضرورت توزیع این کاالها در بازار نیس��ت و برای‬ ‫اطمینان بخشی است‪ ،‬با توجه به تنظیم بازار در هر منطقه ای‬ ‫این امکانات و انبارها وجود دارد‪.‬‬ ‫رحمان��ی گفت‪ :‬امکان��ات ریلی و حمل ونق��ل جاده ای در‬ ‫تهران به نحو مناس��بی فراهم است و می تواند سایر استان ها‬ ‫را زیر پوشش قرار دهد‪.‬‬ ‫وی در باره تاثیر تحریم های یکجانبه کاخ سفید علیه ایران‬ ‫و تاثیر احتمالی ان روی مناس��بات با س��ایر کشورها به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬به طورقطع مش��کل حل نش��دنی از ای��ن حیث وجود‬ ‫‹ ‹کاالهای احتکار شده در شبکه توزیع‬ ‫ن��دارد و پیش بین��ی و تمهیداتی ک��ه وزارتخانه های مختلف‬ ‫در ادامه برنامه ها‪ ،‬وزی��ر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫کرده بودند بیش��تر از ان چیزی است که اعالم شده و معاون‬ ‫بازدی��د از انبارهای نگهداری کاال در مجتمع ش��هید مدرس‬ ‫اول رئیس جمهوری هم به این مسئله اشاره کرد‪.‬‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬این اقدام در طی یک فرایند انجام می شود‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ظرفیت و امکانات م��ا بیش از این بوده و ایران‬ ‫و در جاهای��ی که کاالهای احتکاری شناس��ایی ش��ده ضمن‬ ‫یکی از کشورهایی است که بیشترین همسایه را دارد و روابط‬ ‫برخ��ورد و صدور حکم‪ ،‬کاالها در ش��بکه توزیع‬ ‫خوبی با عمده اینها حاکم است‪.‬‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رحمان��ی‪ ،‬برای افزای��ش صادرات‬ ‫در شرایط تحریم‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از توزیع اقالم‬ ‫هدف گذاری ش��ده ک��ه میزان ص��ادرات نیمه‬ ‫محدودیت هایی بر‬ ‫ما تحمیل می شود اما‬ ‫و کاالهای اساس��ی احتکاری که کشف و ضبط‬ ‫نخست امسال ان را نشان داد‪.‬‬ ‫تحریم ها فرصت هایی‬ ‫شده اند در شبکه توزیع سراسری خبر داد‪.‬‬ ‫وی از افزای��ش ‪۱۳‬درص��دی میزان صادرات‬ ‫را نیز به همراه دارد که‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ به پرس��ش دیگری بخش معدن یکی از ان ایران در نیمه نخس��ت امسال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫درب��اره تامی��ن نیازهای اساس��ی م��ردم گفت‪ :‬فرصت ها در حوزه اقتصاد با رفع موانع و اس��تفاده از ظرفیت همه مناطق‬ ‫با توجه به حساس��یت ویژه مس��ئوالن کش��ور‪ ،‬غیرنفتی بوده و بسیار کشور‪ ،‬این رقم قابل افزایش است‪.‬‬ ‫تاثیرگذار است‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬رئیس جمهوری و دولت در‬ ‫رحمان��ی گف��ت‪ :‬در نیم��ه دوم امس��ال نیز‬ ‫اطمینان حاصل کردن از تامین نیازهای عمومی‬ ‫پیش بینی کارشناسان ما این است که دست کم‬ ‫‪ ۱۳‬درصد افزایش را در صادرات خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره تامی��ن ارز وارد کنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان گفت‪ :‬یک مس��ئله‪ ،‬تامین ارز کاالهای اساسی‬ ‫وارداتی است که در این زمینه با تامین از منابع مختلف اعم‬ ‫از درامدهای نفتی‪ ،‬دولت هیچ مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫رحمان��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ارز مورد نیاز ب��رای کاالهای‬ ‫وارداتی برای امسال و سال اینده تامین است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬درباره تامی��ن ارز مواد اولی��ه واحدهای‬ ‫تولیدی نیز مشکلی وجود ندارد و نباید نگران شد‪ .‬این ارز نیز‬ ‫تامین و از طریق وزارت کشور به استانداری ها و فرمانداری ها‬ ‫ابالغ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت تامین مواد اولیه زنجیره های تولید‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تامین نیازهای مردم و م��واد اولیه زنجیره های‬ ‫تولی��د‪ ،‬جزو اولویت هاس��ت و در این زمین��ه انچه به دولت‬ ‫مربوط می شود تامین شده است‪.‬‬ ‫رحمان��ی گف��ت‪ :‬در حمایت از واحده��ای تولیدی داخل‪،‬‬ ‫حفظ تولید و اش��تغال موجود هی��چ محدودیتی وجود ندارد‬ ‫و میان همه همکاران در کل کش��ور‪ ،‬استانداران‪ ،‬فرمانداران‬ ‫و دیگر نهاد ها همتی ایجاد ش��ده که باید حداکثر حمایت را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ظرفیت تولید در بسیاری از کاالها بیش از‬ ‫مصرف داخلی است ‪ ،‬گفت‪ :‬در سال های گذشته‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫ایج��اد ش��ده بیش از نی��از داخل بوده و به همی��ن دلیل در‬ ‫بسیاری از کاالها باید صادرات انجام شود‪ ،‬ضمن اینکه حفظ‬ ‫و تامین بازار داخلی اولویت اس��ت‪ ،‬حفظ زنجیره های تولید و‬ ‫تامین مواد اولیه شیوه نامه دارد و باید اجرایی شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به تعامل وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی از حیث تامین مواد غذایی افزود‪ :‬وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی نیز در تولید و ذخیره سازی داروها‬ ‫بر اساس گزارش موجود اطمینان کاملی داده است‪.‬‬ ‫رحمان��ی گفت‪ :‬دولت نیز ارز و امکانات الزم را تامین کرده‬ ‫و س��ایر نهاد ها اع��م از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‪،‬‬ ‫استانداری ها‪ ،‬وزارت کشور و بانک مرکزی حمایت کرده اند‪.‬‬ ‫بازدید وزیرصنعت‪،‬معدن و تجارت از انبارهای نگهداری کاال‬ ‫ شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 19‬ابان ‪ 2 1397‬ربیع االول ‪ 10 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 520‬پیاپی ‪2493‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکار تامین قطعات خط تولید‬ ‫ب��رای تامی��ن قطع��ات‬ ‫خط تولی��د خودروس��ازان‪،‬‬ ‫مجموعه ای از قطعه س��ازان‬ ‫در فعالیت هس��تند که برای‬ ‫برخ��ی قطعات وی��ژه به طور‬ ‫عم��وم ممک��ن اس��ت تنها‬ ‫یک تامین کننده در زنجیره‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫تامین وجود داشته باشد که‬ ‫رییس انجمن تخصصی‬ ‫به اصطالح به ان تک سورس‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫گفته می ش��ود و نیز ممکن‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫اس��ت چند قطعه ساز وظیفه‬ ‫تامین داشته باشند که با نام‬ ‫چند سورس شناخته می ش��وند‪ .‬برای رسیدن به بهترین‬ ‫روش در این باره نیاز اس��ت ب��ه تجربه های جهانی نگاهی‬ ‫بیندازی��م‪ ،‬خودروس��ازانی ک��ه سال هاس��ت در امر تولید‬ ‫فعالی��ت دارند و زنجیره تامی��ن خود را برای تهیه قطعات‬ ‫هدایت کرده اند‪ .‬انها می توانند روش مناس��ب را در اختیار‬ ‫سایر خودروس��ازان و قطعه سازان فعال در این عرصه قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫پیشنهاد قطعه سازان این است که برای هر خودرو‪ ،‬یک‬ ‫سورس تعیین شود و این تجربه جهانی است‪ .‬این امر نیز‬ ‫بای��د از ابتدای طراحی خودرو تا خدم��ات پس از فروش‬ ‫یک مدل ادامه داش��ته باشد‪ .‬به طورنمونه‪ ،‬خودروساز یک‬ ‫قطع��ه خاص پژو ‪ ۴۰۵‬را تنها از یک س��ورس تهیه کند و‬ ‫در ادام��ه همان قطعه را برای مدل پژو ‪ ۲۰۶‬از قطعه س��از‬ ‫دیگری تامین کند‪ .‬به این ترتیب اگر برای سورسی مشکل‬ ‫غیرقابل پیش بینی رخ داد تنها یک مدل خودرویی درگیر‬ ‫می شود و به سایر مدل ها تسری پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫نکته دوم این است که یکی از الزام های مسئله استاندارد‬ ‫ب��رای تولید‪ ،‬پیش بینی ش��رایط بحرانی و ناگهانی اس��ت‬ ‫اینکه زمانی شرایط فوق العاده پیش می اید و باید راهکاری‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬از این رو تا زمان برگشت سورس اصلی‬ ‫به چرخه تولید از س��ایر قطعه سازان تامین کننده می توان‬ ‫قطعه موردنظر را تامین کرد‪ .‬هدف این اس��ت که با پیش ‬ ‫امدن مش��کلی در واحد صنعتی قطعه س��ازی‪ ،‬خط تولید‬ ‫خودرو متوقف نش��ود و برای شرایط ویژه از پیش تدابیری‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫یک قطعه‪-‬یک س��ورس روش��ی منطقی ب��رای تامین‬ ‫قطعات موردنیاز اس��ت و اگر ش��رکتی بزرگ باشد ممکن‬ ‫است بتواند برای ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬مدل خودرویی تامین همان قطعه‬ ‫خاص را داش��ته باش��د اما به طورطبیعی یک قطعه‪ -‬یک‬ ‫سورس از خطرپذیری کمتری برخوردار است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ارسال گزارش توقف ثبت سفارش‬ ‫خودرو به قوه قضاییه‬ ‫نمایندگان م��ردم در خانه ملت با ارس��ال گزارش توقف‬ ‫ثبت س��فارش خ��ودرو و افزای��ش تعرف��ه واردات خودرو به‬ ‫قوه قضاییه موافقت کردند‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی با ارجاع گزارش توقف ثبت سفارش‬ ‫خودرو به ق��وه قضاییه با ‪ ۱۵۷‬رای مواف��ق‪ ۷ ،‬رای مخالف‬ ‫و ‪ ۹‬رای ممتن��ع از مجم��وع ‪ ۲۱۱‬نماینده حاضر در صحن‬ ‫موافقت کردند‪.‬‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی گزارش توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش‬ ‫تعرفه واردات خود را براساس ماده ‪ ۲۳۶‬ایین نامه داخلی که‬ ‫با همکاری دو کمیس��یون ویژه و صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫تهیه شده بود را به این شرح قرائت کرد‪:‬‬ ‫‹ ‹بخش نخست‪ :‬طرح مسئله‬ ‫به دنبال اتفاق ها و س��یر حوادثی ک��ه در موضوع واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬ثبت س��فارش ها و اعمال تعرفه ه��ای جدید از دی‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬تا دی ‪ ۱۳۹۶‬به وقوع پیوست و تاثیرات شگرفی هم‬ ‫در ب��ازار خودرو نرخ خودروه��ای خارجی و داخلی و نیز در‬ ‫بازار ارز گذاش��ته و بی انضباطی و تخلف های گسترده ای را‬ ‫به دنبال داشت‪ ،‬تقاضای بررسی موضوع براساس ماده ‪۲۳۹‬‬ ‫ایین نامه داخلی مجلس ش��ورای اسالمی از سوی جمعی از‬ ‫نمایندگان و کمیسیون های صنایع و معادن و ویژه حمایت‬ ‫از تولی��د مل��ی و اصل ‪ ۴۴‬به تصویب هیات رئیس��ه مجلس‬ ‫رسیده و برای رسیدگی مشترک به این دو کمیسیون ارجاع‬ ‫ش��د و چون رعایت نکردن ش��ئونات و نقض یا استنکاف از‬ ‫اجرای قانون در این موضوع به صراحت اتفاق افتاده اس��ت‪،‬‬ ‫تقاضای رس��یدگی و دریافت رای از نماین��دگان محترم را‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش دوم حل مسئله‬ ‫اقدام های کمیس��یون های صنایع و معادن و ویژه حمایت‬ ‫از تولید ملی و اصل ‪ ۴۴‬مجلس ش��ورای اس�لامی نخس��ت‬ ‫در تاریخ اول بهمن ‪ ۱۳۹۶‬نشس��ت مشترک کارگروه تولید‬ ‫داخل کمیس��یون ویژه و کارگروه صنعت کمیسیون صنایع‬ ‫و مع��ادن با حضور معاون��ان وزارت صمت(صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت)‪( ،‬خس��رو تاج رئیس س��ازمان توس��عه و تجارت و‬ ‫صالحی نی��ا معاون ام��ور صنایع) و نمایندگانی از س��ازمان‬ ‫گم��رک‪ ،‬انجمن وارد کنن��دگان خودرو و ات��اق بازرگانی و‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس تش��کیل ش��د و پس از دریافت‬ ‫گزارش ش��فاهی مسئوالن یادش��ده‪ ،‬مقرر شد گزارش های‬ ‫کتبی ارس��ال کرده و موضوع در کارگروه های دو کمیسیون‬ ‫یادشده با دعوت از کارشناسان مربوط به طور دقیق تر مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در اخبار منتشر شده‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫عنوان می شود؛ سایپا‬ ‫م کرده به‪‎‬دلیل‬ ‫اعال ‬ ‫افزایش قیمت دالر و‬ ‫باال رفتن قیمت قطعات‬ ‫کوییک که به طور‬ ‫عمده خارجی است‪،‬‬ ‫این خودروساز قصد‬ ‫ندارد ان را با قیمت‬ ‫پیش‪‎‬فروش شده به‬ ‫مشتریان تحویل دهد‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان‬ ‫می گویند چگونه این‬ ‫خودروساز خودرویی‬ ‫که کمترین داخلی‪‎‬سازی‬ ‫قطعات دارد را به‪‎‬نام‬ ‫خودرو ملی رونمایی‬ ‫کرده است؟‬ ‫یکی از مدیران خودرویی در گفت‪‎‬وگو با «گسترش صنعت»‪:‬‬ ‫سفارش‪‎‬گذاری ساخت داخل قطعات خودروها انجام شد‬ ‫ب��ه این ترتیب ‪3‬هزار گیربکس‪ ‎‬اتومات مورد نیاز‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫€ €این تعداد براساس امار پیش‪‎‬فروش شده‪‎‬‬ ‫است؟‬ ‫مدتی است اخباری مبنی بر توقف تولید خودرو‬ ‫بله‪.‬‬ ‫ملی «کوییک» در فضای مجازی منتشر می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫€ €ب�رای اس�تمرار تولی�د و متوقف نش�دن‬ ‫ای��ن خودرو به عنوان دومین خودرو ملی س��ایپا و‬ ‫تولید کوییک‪ ،‬برنامه شرکت سایپا چیست؟‬ ‫سومین خودرو ملی کش��ور پس از سمند به شمار‬ ‫به‪‎‬ط��ور قطع‪ ،‬همکاری با ش��رکت بلژیکی ادامه‬ ‫می‪‎‬رود‪.‬‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬ام��ار ‪3‬هزار گیربک��س مربوط به‬ ‫س��ال‪،96‬‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫کوییک‬ ‫از‬ ‫رونمای��ی‬ ‫از‬ ‫پ��س‬ ‫مرحله نخس��ت این مش��ارکت اس��ت ک��ه تامین‬ ‫پیش‪‎‬فروش ان ازس��وی س��ایپا اغاز و با استقبال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫م��ردم روب��ه رو ش��د‪ .‬پ��س از نخس��تین مرحله‬ ‫€ €نگرانی‪‎‬هایی ازس�وی خری�داران کوییک‬ ‫پیش‪‎‬ف��روش برنامه دیگری از س��وی س��ایپا برای‬ ‫به‪‎‬وج�ود ام�ده اس�ت‪ .‬ای�ا ت�ا پایان س�ال‬ ‫پیش‪‎‬ف��روش ای��ن خ��ودرو مل��ی درنظ��ر گرفته‬ ‫کوییک‪‎‬ه�ای پیش‪‎‬ف�روش ش�ده ب�ه دس�ت‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫صاحبان شان برسد؟‬ ‫در خبرهای فضای مجازی از بخشنامه محرمانه‬ ‫بله‪ .‬تالش ما این است که براساس تعهدی که به‬ ‫این خودروس��از به نمایندگی‪‎‬های فروش امده که‬ ‫مشتریان خود داریم خودروهای پیش‪‎‬فروش شده‬ ‫از ثبت‪‎‬نام‪‎‬کنندگان خواسته اند درخواست این مدل‬ ‫را در زمان مقرر به دس��ت صاحبان شان برسانیم‪.‬‬ ‫را با ساینا تعویض کنند‪ .‬عنوان می‪‎‬شود این اخبار‬ ‫مشکل تامین گیربکس بود که برطرف شده است‪.‬‬ ‫حاکی از توقف تولید س��ومین خودرو ملی کش��ور‬ ‫€ €چند درصد این خودرو ملی داخلی‪‎‬سازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫شده و چند درصد وابسته به واردات است؟‬ ‫همچنین در این خبرها امده س��ایپا اعالم کرده‬ ‫قطعات کوییک به‪‎‬طور تقریبی بومی‪‎‬سازی شده‪،‬‬ ‫به‪‎‬دلی��ل افزایش قیم��ت دالر و ب��اال رفتن قیمت‬ ‫تنها چند قطعه محدود اس��ت که باید وارد ش��ود‪.‬‬ ‫قطعات کوییک که به‪‎‬طور عمده خارجی است‪ ،‬این‬ ‫این قطع��ات وندور(در زنجیره تامین‪ ،‬به ش��رکت‬ ‫خودروس��از قصد ندارد ان را با قیمت پیش‪‎‬فروش‬ ‫بازرگانی معتبری اطالق می‪‎‬ش��ود که تامین‪‎‬کننده‬ ‫شده به مشتریان تحویل دهد‪.‬‬ ‫کاال ی��ا خدمات هس��تند‪ .‬خری��داران حرفه‪‎‬ای‪ ،‬با‬ ‫سایپا‬ ‫چگونه‬ ‫ گویند‬ ‫ی‬ ‫حال برخی کارشناسان م‬ ‫ارزیاب��ی عرضه‪‎‬کنن��دگان کاال و خدم��ات م��ورد‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫‪‎‬س��ازی‬ ‫ی‬ ‫داخل‬ ‫از خودرویی که کمترین‬ ‫نیاز خود‪ ،‬فهرس��تی ش��امل عرضه‪‎‬کنندگان معتبر‬ ‫دارد‪ ،‬به‪‎‬نام خودرو ملی رونمایی کرده است؟‬ ‫پذیرفته ش��ده را تهیه می‪‎‬کنند ک��ه در زمان نیاز‬ ‫«گس��ترش‪ ‎‬صنعت» گفت‪‎‬وگوی��ی ب��ا معص��وم‬ ‫به ی��ک کاال ی��ا خدم��ات خ��اص‪ ،‬در کوتاه‪‎‬ترین‬ ‫نجفیان‪ ،‬مدیر ش��رکت سازه‪‎‬گس��تر‪ ،‬تامین‪‎‬کننده‬ ‫زم��ان بتوانند به نیاز خود دس��ت پیدا کنند) و به‬ ‫قطعات خودروهای گروه تولیدی س��ایپا داشت‪ .‬به‬ ‫صنعتگران داخلی س��پرده ش��ده تا تولید و تامین‬ ‫گفته وی این مشکل برطرف شده و تولید کوییک‬ ‫قطعات مورد نظر را انجام دهند‪.‬‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ .‬با «گس��ترش صنعت» همراه‬ ‫ب��ه این ترتیب به خودکفایی مورد نظر دس��ت‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫خواهیم یافت‪ .‬در نتیجه داخلی‪‎‬سازی این قطعات‬ ‫اس�تانداردهای‬ ‫ال�زام‬ ‫به‬ ‫‪2‬م�اه‬ ‫از‬ ‫کمت�ر‬ ‫€€‬ ‫نیز اغاز شده است‪.‬‬ ‫هش�تادوپنج گانه باقی مانده و از سوی دیگر‬ ‫€ €یعنی تامین قطعات به قطعه‪‎‬س�از داخلی‬ ‫خودروس�ازان ق�رار اس�ت برخ�ی مدل‪‎‬های‬ ‫سپرده شده است؟‬ ‫جدید را جایگزی�ن خودروهای قدیمی که به‬ ‫بل��ه‪ .‬در تمام دنی��ا همین‪‎‬گونه عمل می‪‎‬ش��ود‪.‬‬ ‫لحاظ استاندارد قادر به پاس کردن مولفه‪‎‬های‬ ‫خودروس��از نخس��ت قطع��ات را از کش��ور م��ادر‬ ‫جدید اس�تاندارد نیس�تند‪ ،‬کنن�د‪ .‬به عنوان‬ ‫وارد و در ادام��ه س��اخت ان را ب��ه قطعه‪‎‬س��ازان‬ ‫پراید‬ ‫نمونه‪ ،‬گفته می‪‎‬ش�ود کوییک جایگزین‬ ‫زیرمجموعه خ��ود محول می‪‎‬کند‪ .‬قرارداد می‪‎‬بندد‬ ‫از‬ ‫حکایت‬ ‫تک‪‎‬س�تاره می‪‎‬ش�ود اما خبرهایی‬ ‫و زنجی��ره تامی��ن متعهد به بومی‪‎‬س��ازی و تامین‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫توق�ف تولی�د کوییک دارد‪ .‬ای�ا‬ ‫قطع��ات می‪‎‬ش��ود‪ .‬ب��ه ای��ن ترتی��ب‬ ‫صحت دارد؟‬ ‫انتقال فن��اوری به کش��ور هم محقق‬ ‫تولید کوییک متوقف‬ ‫تولی��د کویی��ک متوقف نش��ده و‬ ‫می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫مش��کل تامین گیربک��س اتومات ان نشده و مشکل در تامین‬ ‫� ایا برای سال اینده تیراژ تولید‬ ‫گیربکس اتومات ان‬ ‫ب��ود‪ .‬این قطعه قرار اس��ت ازس��وی‬ ‫کویی�ک مانن�د س�ایر خودروه�ا‬ ‫است‪ .‬این قطعه قرار‬ ‫ش��رکت «پانچ» بلژیک تامین ش��ود‪.‬‬ ‫خواه�د ب�ود ی�ا ام�ار تولی�د ان‬ ‫است ازسوی‬ ‫شرایط تحریم مش��کالتی را به‪‎‬وجود‬ ‫شرکت «پانچ» بلژیک‬ ‫محدود خواهد شد؟‬ ‫شرایط‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تامین‬ ‫اورده که البته در حال برطرف شدن‬ ‫هدف و تالش ما این اس��ت که تیراژ‬ ‫تحریمی مشکالتی را‬ ‫اس��ت و نگرانی در ای��ن زمینه وجود‬ ‫تولی��د مدل‪‎‬ه��ای قدیم��ی را کاهش‬ ‫به وجود اورده که البته‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫دهی��م و کویی��ک و ‪(SP100‬ره��ام)‬ ‫در حال برطرف شدن‬ ‫€ €ای�ا هم�کاری این ش�رکت با است و نگرانی در این باره جایگزین خودروهای قدیمی شوند‪.‬‬ ‫س�ایپا به‏دلی�ل فش�ار تحریم‪‎‬ها وجود ندارد‪ .‬تمهیداتی � رهام در تامین قطعات مش�کل‬ ‫اندیشیده شده و‬ ‫متوقف شده است؟‬ ‫کوییک را ندارد؟‬ ‫خی��ر‪ .‬مش��کلی وج��ود ن��دارد و قرار است شرکت پانچ‬ ‫ب��رای تامین قطعات ره��ام به عنوان‬ ‫براساس تعهدات خود‬ ‫تمهیدات��ی اندیش��یده ش��ده و قرار‬ ‫یک خودرو داخلی مشکلی وجود ندارد‬ ‫همچون گذشته با ما‬ ‫است ش��رکت پانچ براساس تعهدات‬ ‫زیرا قطعات مورد نیاز برای تولید ان تا‬ ‫همکاری داشته‬ ‫خود همچون گذش��ته با ما همکاری‬ ‫باشد‬ ‫پایان سال تامین شده است‪.‬‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫� به‏ط�ور معم�ول‪ ،‬تولی�د برخی‬ ‫شد؟‬ ‫بل��ه زیرا افزایش داخلی‪‎‬س��ازی نیاز به نقدینگی‬ ‫و مناب��ع مالی زی��ادی برای قالب‪‎‬س��ازی تا تولید‬ ‫اقتصادی دارد‪ .‬بودجه نیاز اس��ت و با ازاد ش��دن‬ ‫قیمت‪‎‬ه��ا‪ ،‬محص��والت رقابتی برای ب��ازار تولید و‬ ‫تامین خواهد شد‪ .‬بنابراین ماشین‪‎‬االت و تجهیزات‬ ‫نوس��ازی ش��ده و در ادامه منجر به ارتقای سطح‬ ‫فناوری و در نهایت افزایش سطح کیفی محصوالت‬ ‫می‪‎‬ش��ود در نتیجه قادر خواهیم ب��ود خودکفایی‬ ‫مورد نظر را محقق کنیم‪.‬‬ ‫€ €قطعه‪‎‬س�ازان بخش�ی از چالش‪‎‬ه�ای‬ ‫نقدینگ�ی واحدهای تولیدی خ�ود را مربوط‬ ‫به مطالبات معوقه‪‎‬ش�ان می‪‎‬دانند که منجر به‬ ‫کاهش س�رمایه در گردش انها شده است‪ .‬با‬ ‫افزایش قیمت‪‎‬ها‪ ،‬خودروساز می‪‎‬تواند رضایت‬ ‫زنجیره تامین خود را به دست اورند؟‬ ‫تجارت و بازرگانی بدون بدهی و مطالبه نیست‪.‬‬ ‫س��عی سازه‪‎‬گستر این اس��ت که پرداخت هزینه‪‎‬ها‬ ‫را در زم��ان مقرر انجام ده��د و و عدالت را رعایت‬ ‫کند‪ .‬همچنین براس��اس قطعاتی ک��ه صنعتگران‬ ‫تولی��د و تامین می‪‎‬کنند به‪‎‬طور مس��اوی نقدینگی‬ ‫را ب��ه واحده��ای صنعت��ی تزریق کنند‪ .‬ت��ا امروز‬ ‫ه��م با تمام مش��کالت و التهاب هایی که برای این‬ ‫صنع��ت تاثیرگذار کش��ور وجود داش��ت تولید را‬ ‫بدون وقفه در زنجیره تامین و خودروس��ازی ادامه‬ ‫داده‪‎‬ایم‪.‬‬ ‫€ €در پای�ان اگ�ر س�خنی در راس�تای رفع‬ ‫نگرانی مردم به عنوان یک مقام مدیریتی در‬ ‫صنعت خودرو کشور دارید‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫جای نگرانی نیس��ت زیرا خودروسازان از جمله‬ ‫گ��روه تولیدی س��ایپا ب��رای عب��ور از تحریم‪‎‬های‬ ‫ظالمان��ه تمهی��دات الزم را اندیش��یده اس��ت‪.‬‬ ‫محصوالت قدیم��ی با پلتفرم‪‎‬های پرای��د و تیبا با‬ ‫مدل‪‎‬های جدید کویی��ک و رهام جایگزین خواهد‬ ‫شد‪.‬س��عی ش��ده تا خودکفایی قطعات س��رلوحه‬ ‫برنامه‪‎‬ه��ای گروه تولیدی س��ایپا باش��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫امیدواری��م در زمان مقرر به تمام تعهدات خود در‬ ‫قب��ال خریداران عمل کنیم و خودروها را به موقع‬ ‫به دست صاحبان ش��ان برسانیم‪ .‬سایپا تالش دارد‬ ‫مردم را از خود راضی نگه دارد‪.‬‬ ‫قطع�ات مانن�د تجهی�زات الکترونیک�ی در‬ ‫اختیار ش�رکت های معدود و خاصی بوده که‬ ‫انه�ا این قطعات را برای تمام خودروس�ازان‬ ‫دنیا تامی�ن می‪‎‬کنند‪ .‬با وج�ود تحریم ها‪ ،‬ایا‬ ‫خودروس�ازان داخلی در این بخش با مشکل‬ ‫روبه‪‎‬رو نخواهند بود؟ و ایا شرکت‪‎‬های چینی‬ ‫در این‪‎‬باره با ما همکاری خواهند کرد؟‬ ‫بله‪ .‬به عنوان نمونه برای ‪ ECU‬و س��ایر قطعات‬ ‫در این بخش‪ ،‬همکاری با شرکت‪‎‬های چینی ادامه‬ ‫دارد و پس از تولید انبوه خودروهای بومی جدید‪،‬‬ ‫واردات قطعات انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫این محصوالت به قطع��ات «های‪‎‬تک» معروف‬ ‫هس��تند که به دانش فنی و سرمایه‪‎‬گذاری باالیی‬ ‫نی��از دارند ک��ه به‪‎‬طور معمول‪ ،‬فقط ش��رکت‪‎‬های‬ ‫معدودی در این حوزه در حال فعالیت هس��تند و‬ ‫این قطعات را عرضه می کنند‪.‬‬ ‫اگر ب��ه فعالی��ت خودروس��ازان جه��ان نگاهی‬ ‫بیندازیم مش��اهده می کنیم که نحوه عملکرد انها‬ ‫در ساخت خودروها به این‪‎‬گونه است که بخشی از‬ ‫قطعات وارداتی و برخی دیگر از قطعات‪ ،‬براس��اس‬ ‫فناوری موجود کشورشان ساخت داخل هستند‪.‬‬ ‫€ €ایا سازه‪‎‬گستر برای داخلی‪‎‬سازی قطعات‬ ‫با قطعه‪‎‬سازان داخلی مذاکره‪‎‬ای انجام داده و‬ ‫قرارداد جدیدی بسته شده است؟‬ ‫برای کدام محصوالت؟‬ ‫€ €خودروهایی که به قطعات خارجی وابسته‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این شرکت روی قطعات زیادی مطالعه و بررسی‬ ‫و اقدام به بومی‪‎‬س��ازی انها کرده اس��ت‪ .‬بخشی از‬ ‫قطع��ات به دانش فن��ی باالیی نی��از دارند که در‬ ‫این‪‎‬باره سازه‪‎‬گس��تر با برخی قطعه‪‎‬سازان قوی و با‬ ‫دانش فن��ی باال در زنجیره تامی��ن خود گفت‪‎‬وگو‬ ‫داش��ته و با کمک انها قرار است برخی از قطعات‬ ‫ک��ه واردات انه��ا با وج��ود تحریم با مش��کالتی‬ ‫روبه‪‎‬رو اس��ت از داخ��ل تامین ش��ود‪ .‬به طور کلی‬ ‫برنامه‪‎‬ریزی های الزم انجام ش��ده و تمهیدات برای‬ ‫تامی��ن قطعات خودروهایی ک��ه در گروه تولیدی‬ ‫س��ایپا در حال س��اخت است‪ ،‬اندیش��یده شده و‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫€ €قطعه‪‎‬س�ازان عن�وان کرده ان�د‪ ،‬به‪‎‬ش�رط‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫تامین مواد اولیه می‪‎‬توانند روند داخلی‪‎‬سازی‬ ‫گفتنی است ‪19‬بهمن ‪ 95‬در ایینی با همکاری‬ ‫ب�رای حداکث�ر قطع�ات را انج�ام دهن�د و‬ ‫س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و‬ ‫درحال‪‎‬حاضر مشکل اساس�ی تولید کمبود و‬ ‫ش��رکت پانچ بلژیک ساخت گیربکس‬ ‫گرانی مواد اولیه مورد نیاز اس�ت‪.‬‬ ‫اتومات برای خودروهای دنا و س��اینا‬ ‫ایا خودروس�ازان در ای�ن زمینه‬ ‫سازه گستر روی‬ ‫اغاز شد‪ .‬با توجه به تاکید وزیر پیشین‬ ‫می‪‎‬توانن�د دس�ت‪‎‬کم ب�ه زنجیره‬ ‫قطعات زیادی مطالعه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت(محمدرضا‬ ‫تامی�ن خود کم�ک و م�واد اولیه‬ ‫و بررسی و اقدام به‬ ‫نعم��ت‪‎‬زاده) مبن��ی ب��ر اس��تفاده از‬ ‫مورد نیاز انها را تامین کنند؟‬ ‫بومی‪‎‬سازی انها کرده‬ ‫اگ��ر ش��ورای رقاب��ت از زنجی��ره است‪ .‬بخشی از قطعات به فناوری روز جه��ان در صنعت خودرو‬ ‫دانش فنی‬ ‫و نی��ز بومی س��ازی قطع��ات تصمیم‬ ‫قیمت‪‎‬گذاری خ��ودرو حذف و قیمت‬ ‫باالیی نیاز دارند که‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاری در ح��وزه تولید‬ ‫خودروها منطقی شود و خودروساز به‬ ‫در این‪‎‬باره سازه‪‎‬گستر‬ ‫گیربکس ‪CVT‬گرفته که با مذاکرات‬ ‫شکل معقول بتواند قیمت محصوالت‬ ‫با برخی قطعه‪‎‬سازان‬ ‫خ��ود را افزای��ش ده��د‪ ،‬می‪‎‬ت��وان با قوی و با دانش فنی باال انجام ش��ده با ش��رکت های گوناگون‬ ‫برنامه‪‎‬ریزی‪ ،‬سیاست‪‎‬گذاری های برد‪ -‬در زنجیره تامین خود فعال در ای��ن زمینه‪ ،‬درنهایت با گروه‬ ‫برد بین خودروساز و قطعه ‪‎‬ساز داشت‪ .‬گفت‪‎‬وگو داشته و با کمک پان��چ بلژیک و انگلیس‪ ،‬با مش��ارکت‬ ‫انها قرار است برخی از‬ ‫‪۲۰‬درصدی ایدرو و ‪۸۰‬درصدی طرف‬ ‫در ادام��ه این امر مش��کالت زنجیره‬ ‫قطعات که واردات‬ ‫خارجی تفاهمنام��ه همکاری به امضا‬ ‫تامین نیز برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫انها با وجود تحریم با‬ ‫€ €در واق�ع ای�ا منظ�ور ای�ن‬ ‫رس��ید‪ .‬حال باید دید ای��ن پروژه در‬ ‫مشکالتی روبه‪‎‬رو‬ ‫است از داخل‬ ‫اس�ت ک�ه ب�ا افزای�ش قیمت‪‎‬ها‬ ‫کدام ایس��تگاه اس��ت و چق��در قابل‬ ‫تامین شود‬ ‫س�رمایه‪‎‬گذاری جدی�دی انجام و‬ ‫توس��عه به س��ایر مدل‪‎‬های خودرویی‬ ‫مش�کالت صنعتگ�ر کمتر خواهد‬ ‫کشور را دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 19‬ابان ‪ 2 1397‬ربیع االول ‪ 10 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 520‬پیاپی ‪2493‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‬ ‫ارتقای شبکه فروش و خدمات‬ ‫پس از فروش در دستور کار‬ ‫استفاده بهینه از‬ ‫سوخت‪ ،‬توزیع عادالنه‬ ‫یارانه ها و کاهش‬ ‫میزان مصرف سوخت‬ ‫از موضوع‪‎‬هایی است‬ ‫که بارها در برنامه ها‬ ‫و اسناد باالدستی‬ ‫مورد توجه قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬به‪‎‬طوری که در‬ ‫بند‪« ۲۹‬سند الگوی‬ ‫پایه اسالمی ایرانی‬ ‫پیشرفت» نیز بر لزوم‬ ‫مدیریت مصرف و‬ ‫کاهش مصرف انرژی‬ ‫تاکید شده است‬ ‫روزانه‪35‬میلیون دالر با اتش بنزین یارانه ای می سوزد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��یوه کنون��ی پرداخ��ت یارانه بنزی��ن مصداق‬ ‫بی عدالت��ی به ش��مار م��ی رود‪ ،‬به‪‎‬طوری که قش��ر‬ ‫ثروتمند و مرفه که دارای بیشترین خودرو هستند‪،‬‬ ‫باالتری��ن س��ود را برده و قش��ر فقی��ر و نیازمند یا‬ ‫اف��رادی که به هر دلیلی تمایلی به داش��تن خودرو‬ ‫ندارند‪ ،‬کمترین بهره را از این یارانه می برند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬ای��ران یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫توزیع کنن��دگان یارانه س��وخت و بنزین در جهان‬ ‫به‪‎‬ش��مار می رود‪ ،‬به‪‎‬طوری که براس��اس گزارش ها‪،‬‬ ‫یاران��ه پنهانی که ب��رای بنزی��ن پرداخت می کند‪،‬‬ ‫روزان��ه ب��ه ‪۳۵‬میلیون دالر و س��االنه ب��ه بیش از‬ ‫‪۱۲.۵‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫البت��ه در ص��ورت ورود یک‪‎‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫خودرو جدید به جاده های کش��ور در س��ال اینده‪،‬‬ ‫می��زان یاران��ه پنهان پرداخت��ی به بنزی��ن روزانه‬ ‫‪۴۵‬میلیون لیتر و س��االنه به ح��دود ‪۱۶.۵‬میلیارد‬ ‫دالر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫استفاده بهینه از سوخت‪ ،‬توزیع عادالنه یارانه ها و‬ ‫کاهش میزان مصرف سوخت از موضوع‪‎‬هایی است‬ ‫که بارها در برنامه ها و اس��ناد باالدستی مورد توجه‬ ‫ق��رار گرفته‪ ،‬به‪‎‬طوری که در بند‪« ۲۹‬س��ند الگوی‬ ‫پایه اس�لامی ایرانی پیشرفت» نیز بر لزوم مدیریت‬ ‫مصرف و کاهش مصرف انرژی تاکید شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه سوخت ناعادالنه توزیع می شود‬ ‫توزیع حجم باالی یارانه سوخت و بنزین با هدف‬ ‫توزیع عدالت و بهره مندی همگانی از سوخت ارزان‬ ‫انجام می شود اما بررسی ها نشان دهنده انحراف در‬ ‫نرخ دالر ‪۱۴‬ه��زار تومانی در زمان تنظیم گزارش)‬ ‫دستیابی به اهداف مورد نظر است‪.‬‬ ‫ک��ه در قال��ب یارانه پنهان برای ه��ر لیتر بنزین از‬ ‫یارانه به ‪۲‬نوع تقسیم می شود؛ یارانه مستقیم که‬ ‫س��وی دولت پرداخت می ش��ود‪ ،‬بهره می گیرند و‬ ‫به ش��کل نقدی به افراد پرداخت می ش��ود و یارانه‬ ‫افراد فقیر و نیازمند که خودرو ندارند‪ ،‬هیچ س��ود و‬ ‫پنه��ان که به ص��ورت غیرنقدی و ب��دون اینکه به‬ ‫عایدی از این یارانه نخواند داشت‪.‬‬ ‫مردم اعالم ش��ود ب��رای تامین کااله��ای گوناگون‬ ‫با احتس��اب یارانه پنهان ‪۳۸‬سنتی برای یک لیتر‬ ‫مانند بنزین ازسوی دولت هزینه می شود‪.‬‬ ‫با مصرف هر لیتر بنزین معادل ‪۵‬هزار و ‪۳۲۰‬تومان‬ ‫در واق��ع‪ ،‬رون��د توزی��ع یاران��ه پنه��ان بنزین و‬ ‫عاید مالک خودرو می شود‪.‬‬ ‫سایر س��وخت ها به گونه ای اس��ت که به جای قشر‬ ‫بنابراین در ص��ورت مصرف روزانه ‪۱۰‬لیتر بنزین‬ ‫کم‪‎‬برخوردار و دهک ه��ای پایین جامعه‪ ،‬گروه های‬ ‫به‪‎‬وس��یله خودرو‪ ،‬دارندگان انه��ا معادل ‪۵۳‬هزار و‬ ‫مرفه و ثروتمند از این یارانه سود برده اند‪.‬‬ ‫‪۲۰۰‬تومان در روز از یارانه بنزین بهره مند می شوند؛‬ ‫اقتصاددان��ان جمعیت هر جامع��ه ای را به لحاظ‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه انها برای س��وخت گیری‬ ‫درامد و مصرف به ‪۱۰‬رتبه تقس��یم بندی می کنند‬ ‫‪۱۰‬لیتر بنزین‪ ،‬فقط ‪۱۰‬ه��زار تومان پول پرداخت‬ ‫و هر یک از این رتبه ها را دهک می نامند‪.‬‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫دهک نخست نشان دهنده ‪ ۱۰‬درصد خانوارهایی‬ ‫در این میان‪ ،‬فقی��ران یا افرادی که به هر دلیلی‬ ‫اس��ت که کمتری��ن هزینه س��االنه را داش��ته اند؛‬ ‫بدون خودرو هس��تند از این یارانه بی بهره می مانند‬ ‫بنابرای��ن می توان گفت این دس��ته از‬ ‫و از بازندگان اصلی بازی یارانه سوخت‬ ‫خانواره��ا ج��زو فقیرترین قش��رهای‬ ‫به‪‎‬شمار می روند‪.‬‬ ‫براساس شیوه فعلی توزیع‬ ‫جامعه به‪‎‬شمار می روند‪.‬‬ ‫در واق��ع‪ ،‬دهک ه��ای مرف��ه ای که‬ ‫یارانه بنزین‪ ،‬خانواده های‬ ‫در نقط��ه مقاب��ل‪ ،‬ده��ک ده��م‪،‬‬ ‫برخ��ی از انها چندین خ��ودرو دارند‪،‬‬ ‫مرفه ای که چند خودرو‬ ‫‪۱۰‬درصد خانوارهایی را نشان می دهد دارند از ‪۳۸‬سنت (بر مبنای برن��دگان اصلی ش��یوه فعل��ی توزیع‬ ‫ک��ه بیش��ترین مبلغ را ص��رف هزینه نرخ دالر ‪۱۴‬هزار تومانی یارانه بنزین هستند و بیشترین سود را‬ ‫س��االنه خود کرده اند‪ ،‬که این دس��ته در زمان تنظیم گزارش) دریاف��ت می کنند و افراد فقیر و بدون‬ ‫از خانواره��ا‪ ،‬مرفه ترین اف��راد جامعه که در قالب یارانه پنهان خ��ودرو س��ودی از این یارانه کس��ب‬ ‫برای هر لیتر بنزین از سوی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫دولت پرداخت می شود‪،‬‬ ‫‹ ‹سود ناشی از مصرف هر لیتر بهره می گیرند و افراد فقیر � یارانه برای ‪۳‬دهک پردرامد‬ ‫و نیازمند که خودرو ندارند‪ ،‬براساس گزارش ها ‪3‬دهک ثروتمند‬ ‫بنزین‬ ‫براس��اس ش��یوه فعلی توزیع یارانه‬ ‫بنزین‪ ،‬خانواده ه��ای مرفه ای که چند‬ ‫خ��ودرو دارند از ‪۳۸‬س��نت (بر مبنای‬ ‫هیچ سود و عایدی از این‬ ‫یارانه نخواهند داشت‬ ‫و مرف��ه جامع��ه‪ ،‬به تنهای��ی نیمی از‬ ‫یارانه پنهان بنزین را به خود اختصاص‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت بهینه س��ازی‬ ‫مصرف س��وخت چندی پیش از اختصاص نیمی از‬ ‫ک پردرامد جامعه خبر داده و‬ ‫یارانه بنزین به ‪3‬ده ‪‎‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر روند مصرف به همین شکل ادامه یابد در‬ ‫چند سال اینده‪ ،‬بخش عمده‪ ‎‬بودجه کشور باید به‬ ‫پرداخت یارانه سوخت اختصاص یابد‪.‬‬ ‫محسن دالویز تاکید کرد‪ :‬پرداخت ارقام هنگفت‬ ‫به عن��وان یارانه بنزین که نیمی از ان به دهک‪‎‬های‬ ‫ثروتمن��د جامع��ه اختصاص می‪‎‬یاب��د و همین طور‬ ‫قاچ��اق بنزین با نرخ یارانه‪‎‬ای‪ ،‬ه��ر دو از نمودهای‬ ‫بی‪‎‬عدالتی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بی شک اگر برای مردم تبیین شود که‬ ‫ن��رخ کنونی بنزین‪ ،‬چگونه در ترویج این بی‪‎‬عدالتی‬ ‫نق��ش داش��ته اس��ت‪ ،‬در اص�لاح قیمت‪‎‬گ��ذاری‪‎‬‬ ‫س��وخت همراهی خواهن��د ک��رد و از این چالش‬ ‫که پیامدهای منفی ان رو به افزایش اس��ت‪ ،‬عبور‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫البته باید توجه داشت که افراد مرفه تنها برندگان‬ ‫یارانه بنزین نیس��تند‪ ،‬بلک��ه قاچاقچیان بنزین نیز‬ ‫روزانه حدود ‪۱۰‬میلیون لیتر بنزین را به کشورهای‬ ‫همس��ایه قاچاق می کنند و سود سرشاری از شیوه‬ ‫فعلی توزیع یارانه به جیب می زنند‪.‬‬ ‫بی عدالتی در ش��یوه کنونی توزیع یارانه سوخت‬ ‫باعث شده پیشنهادهایی برای تغییر این رویه ارائه‬ ‫ش��ود که از جمله انها می توان ب��ه پرداخت یارانه‬ ‫مستقیم به‪‎‬جای یارانه پنهان و همچنین اختصاص‬ ‫اعتبار برای توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی اشاره‬ ‫کرد تا ب��ه این ترتیب همه اعض��ای جامعه به ویژه‬ ‫دهک ه��ای پایین و افراد بدون خ��ودرو نیز از این‬ ‫یارانه بهره شوند‪.‬‬ ‫حمایت دولت برای عبور صنعت خودرو از بحران‬ ‫مدیرعامل پیش��ین س��ایپا گفت‪ :‬چنانچه زیرس��اخت های اقتصادی و‬ ‫فضای کس��ب وکار کش��ور اصالح نش��ود این بنگاه ها به‪‎‬س��ختی فعالیت‬ ‫خواهند کرد زیرا توسعه بنگاه های اقتصادی مانند شنا در باتالق و خالف‬ ‫جهت رودخانه انرژی بر اس��ت؛ بنابراین باید فضای کس��ب وکار در کشور‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫س��عید مدنی در گفت وگو با خبرخودرو‪ ،‬به برخی راهکار ها برای اصالح‬ ‫فضای کس��ب وکار پرداخت و گفت‪ :‬عالوه بر اصالح نرخ ارز باید شرکت ها‬ ‫خصوصی شوند و نظام قیمت گذاری و دخالت دولت در اداره این بنگاه ها‬ ‫برداش��ته ش��ود و با ایجاد فضای شایسته س��االری از فرار نخبگان کشور‬ ‫جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬فعالیت در فضای کنونی بسیار دشوار شده است و‬ ‫باید به بنگاه های خصوصی کمک کنند و از مشوق های صادراتی استفاده‬ ‫ش��ود تا در زمینه صادرات مطلوب ت��ر عمل کنیم زیرا موفقیت بنگاه های‬ ‫اقتصادی ب��ه ویژه خودرو در ص��ادرات منجر به حض��ور رقابتی‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفیت محصوالت و توس��عه این بنگاه ها خواهد ش��د که با اصالح فضای‬ ‫کسب وکار به‪‎‬طور خودکار بخش خصوصی و مردم توسعه را ایجاد خواهند‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل پیشین سایپا در ادامه گفت‪ :‬یکی دیگر از مشکالت‪ ،‬عبور‬ ‫نکردن بخش صنعت کش��ور از انقالب دوم و سوم صنعتی است در حالی‬ ‫که موج چهارم انقالب صنعتی در کشور های اروپایی و ژاپن ‪۱۰‬سال است‪،‬‬ ‫اغاز شده و براساس ان هزینه تامین مواد اولیه و نرخ تمام شده تولیدات‬ ‫ت��ا حد زیادی کاهش پی��دا کرده و در مقابل محص��والت با کیفیت تری‬ ‫تولید می ش��ود که موجب کاهش مصرف سوخت و برطرف شدن مسائل‬ ‫زیست محیطی شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو ادامه داد‪ :‬صنعت خودرو کشور عقب تر از جهان‬ ‫در حال حرکت است و حتی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کارگروهی‬ ‫به‪‎‬منظور امادگی برای ورود کشور به موج چهارم انقالب صنعتی با کمک‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫تشکیل نشده است‪ .‬البته ناگفته نماند فعالیت هایی در حال انجام است اما‬ ‫در نمونه‪‎‬های کوچک که باید در سطح بسیار بزرگ تر رخ دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به اینکه صنایع ما متعلق ب��ه انقالب دوم صنعتی‬ ‫یا در برخی بخش‪‎‬ها متعلق به اوایل موج س��وم اس��ت تا چند سال اینده‬ ‫ن ‪‎‬ه تنها توس��عه ای نخواهند داشت‪ ،‬بلکه واحدهای صنعتی ما از تولید باز‬ ‫می ایس��تند زیرا هزینه تمام‪‎‬شده تولیدات‪‎‬شان بس��یار باالست‪ .‬البته این‬ ‫نکته را مد نظر قرار دهیم که برای پیوستن به موج چهارم باید ارتباط مان‬ ‫با جهان بهتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت نقدینگی‬ ‫مدنی درب��اره چرایی به تعویق افتادن پرداخت مطالبات قطعه س��ازان‬ ‫هم گفت‪ :‬مدیران ش��رکت های خودروسازی باید بسیار هوشمندانه عمل‬ ‫کنند و با توجه به اینکه ‪۸۰‬درصد تولید خودرو به قطعات وابس��ته است‬ ‫باید ‪۷۰‬درصد فروش خودرو به مطالبات قطعه س��ازان اختصاص یابد تا با‬ ‫جبران مطالبات گذش��ته‪ ،‬تولید قطعه س��ازان متوقف نشود و با ‪۳۰‬درصد‬ ‫باقیمانده بنگاه های خود را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در گذش��ته ‪۶۵‬درصد فروش س��ایپا به مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان اختصاص می یافت و همین امر باعث کاهش مدت پرداخت‬ ‫مطالبات از حدود ‪۹‬ماه تا یک‪‎‬س��ال به ‪۵‬ماه ش��ده و در حال کاهش بود‪.‬‬ ‫در واقع باید پول قطعه سازان را از ابتدا از پیش فروش ها کنار گذاشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین س��ایپا گفت‪ :‬با توجه به بدهی باالی ش��رکت های‬ ‫خودروس��از به بانک ه��ا به‪‎‬دلیل زیان ده بودن تولی��د و فروش محصوالت‬ ‫باید این مس��ئله در نظام قیمت گذاری برطرف ش��ود‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫زیان ها سنگین تر خواهد شد‪ .‬اما برای جبران زیان باید اقدام‪‎‬های دیگری‬ ‫مانند فروش دارایی ها و همکاری با شریکان جدید به‪‎‬منظور سرمایه گذاری‬ ‫و افزایش س��رمایه انجام ش��ود که البته چنانچه ش��رکت های خودروساز‬ ‫سودده نباشند‪ ،‬سرمایه گذار جدید ورود پیدا نمی کند و افزایش سرمایه ای‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬چنانچه قرار بر این باشد خودروساز بدهی های‬ ‫گذشته خود را به‪‎‬وسیله پیش فروش های فعلی پرداخت کند دچار بحران‬ ‫خواهیم شد‪ ،‬زیرا زمان تحویل خودرو باید پول پیش فروش های جدید را‬ ‫که به همان قطعه س��از اختصاص دارد به پیش فروش های قبلی اختصاص‬ ‫دهیم‪ .‬متاسفانه ‪۴‬سال است در خودروسازی ها به این شکل عمل می کنند‬ ‫که منجر به تعویق پرداخت مطالبات قطعه سازان شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه ساز هم سهم ببرد‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬بنابراین باید در شرایط فعلی ‪۷۰‬درصد سهم فروش را به‬ ‫قطعه سازان اختصاص دهند و ‪۳۰‬درصد باقی مانده به اضافه بقیه درامد ها‬ ‫را صرف هزینه های خود کنند‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬با توجه به سنگین بودن میزان بدهی ها و باال بودن رقم‬ ‫تس��هیالتی که خودروسازان گرفته اند‪ ،‬دولت باید تنفس ‪ ۲‬یا ‪۳‬ساله برای‬ ‫بازپرداخت اصل و فرع این تس��هیالت به خودروس��ازان بدهد تا از طریق‬ ‫گردش نقدینگی قادر به پرداخت مطالبات قطعه س��ازان باشند تا خطوط‬ ‫تولید قطعه سازان متوقف نشود‪.‬‬ ‫مدنی تصریح کرد‪ :‬در این راس��تا باید با نظارت دولت یک‪‎‬میلیارد دالر‬ ‫ب��ه هر یک از دو خودروس��از پرداخت ش��ود تا نیم��ی از ان صرف خرید‬ ‫قطعات و نیمی از ان صرف توس��عه شرکت ها ش��ود تا بتوانند روی پای‬ ‫خود بایس��تند‪ .‬دولت س��ال های زیادی نرخ خودرو را ثابت نگهداش��ته و‬ ‫یکباره ش��اهد جهش ناگهانی قیمت ها در ب��ازار بودیم در صورتی که اگر‬ ‫قیمت خودرو به تدریج افزایش می یافت‪ ،‬شاهد این جهش که بحران مالی‬ ‫را به دنبال داش��ته است‪ ،‬نبودیم‪ .‬در شرایط کنونی ضروری است دولت از‬ ‫خودروس��ازان حمایت کند مانند دولت های اروپایی که در بروز بحران به‬ ‫یاری شرکت های خودروساز می شتابند‪.‬‬ ‫ایین معارفه معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد سایپا‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬در این ایین محمدرضا س��روش‬ ‫گفت‪ :‬حوزه ف��روش و خدمات پس از فروش ویترین گروه‬ ‫سایپا است که باید بهترین جلوه و موقعیت را در تعامل با‬ ‫بازار و مشتریان داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با پش��تیبانی حوزه ه��ای مربوط ب��ه تولید‬ ‫محص��ول از نظر کیفیت و ویژگی های فن��ی‪ ،‬انتظار داریم‬ ‫ویترین گروه س��ایپا به شایس��تگی ایف��ای نقش کند و در‬ ‫ارتباط با مردم و مشتریان و شبکه نمایندگی ها به بهترین‬ ‫وجه عمل شود‪.‬‬ ‫سروش تصریح کرد‪ :‬انتظار می رود با همدلی حوزه فروش‬ ‫و خدمات پس از فروش‪ ،‬س��اختار ش��بکه نمایندگی های‬ ‫گروه سایپا ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وی سالمت و پاکدستی را موضوع محوری در گروه سایپا‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬کارکنان و مدیران ح��وزه فروش باید از‬ ‫اخالق حس��نه برخوردار باش��ند و در این صورت سازمان‬ ‫نیز اراس��ته و پاک خواهد بود و حسن خلق و شفافیت امور‬ ‫باعث ایجاد محیط ارام و خالق در چارچوب س��ازمان و در‬ ‫نهایت اعتالی گروه سایپا خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت‪ :‬اگر بتوانیم‬ ‫ظرفیت نیروی انسانی درون سازمان را به‪‎‬درستی بشناسیم‬ ‫کم��ک زیادی به توس��عه خواهیم کرد‪ ،‬زی��را در مجموعه‬ ‫‪٤٠‬ه��زار نفری گروه س��ایپا‪ ،‬به طورحتم نیروهای انس��انی‬ ‫توانمن��دی حضور دارند که با کم��ک یکدیگر و هم افزایی‬ ‫ی و پیش��رفت خواهند‬ ‫بیش��تر‪ ،‬س��ازمان س��ایپا را به تعال ‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در این ایین محمدعلی ق��ادری به‪‎‬عنوان‬ ‫معاون بازاریابی و فروش گروه خودروس��ازی سایپا معرفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ویژگی ترمزهای دیسکی‬ ‫و کاسه ای چیست؟‬ ‫خودروهای س��واری از دو نوع ترمز دیس��کی یا کاسه ای‬ ‫به��ره می برند که هر ک��دام دارای ویژگی های خاص خود‬ ‫هستند‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬ترمزهای دیسکی و کاسه ای‬ ‫هر کدام دارای ویژگی هایی هستند که به این شرح است؛‬ ‫‹ ‹ ترمز کاسه ای (‪)Drum Brake‬‬ ‫مزیت ترمز کاسه‪‎‬ای ارزان بودن ساخت و سبک بودن ان‬ ‫و اشکال عمده این نوع ترمز‪ ،‬باال رفتن سریع حرارت و در‬ ‫نتیجه عملکرد نامناسب ان در دمای باالست‪.‬‬ ‫در ترمزهای کاسه ای‪ ،‬کاس��ه ترمز به چرخ متصل است‬ ‫و همراه ان گردش می کند‪ .‬دو عدد کفش��ک اهنی هاللی‬ ‫ش��کل که لنت های ترمز روی انها کوبیده شده‪ ،‬روی طبق‬ ‫ثابت محور نصب شده اند‪.‬‬ ‫در حال��ت عادی ک��ه خودرو نیاز به ترم��ز کردن ندارد‬ ‫کفش��ک ها طوری تنظیم می ش��وند که فاصل��ه کمی بین‬ ‫کاس��ه ترمز و لنت های روی کفش��ک وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وقت��ی راننده پ��دال ترمز را می فش��ارد‪ ،‬فش��ار روغن در‬ ‫س��یلندر اصلی افزایش یافته و به س��یلندر چرخ ها هدایت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پیس��تون های داخل س��یلندر چرخ بر اثر فشار روغن از‬ ‫یکدیگر دور ش��ده و کفش��ک های ترمز را به سمت کاسه‬ ‫ترمز حرکت می دهند؛ بر اثر نیروی وارد ش��ده از لنت هر‬ ‫کاس��ه ترمز‪ ،‬نیروی اصطکاک بین کاسه ترمز و لنت ایجاد‬ ‫می شود که نتیجه ان ایجاد شتاب منفی در چرخ و متوقف‬ ‫کردن ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترمز دیسکی (‪)Disc Brake‬‬ ‫مزیت ترمز دیس��کی‪ ،‬عملکرد خ��وب ان در حرارت باال‬ ‫و قابلی��ت گرفتن ترمزهای پیاپی و اش��کال عمده این نوع‬ ‫ترمز هزینه ساخت باال‪ ،‬وزن سنگین و نیاز داشتن به فشار‬ ‫هیدرولیک زیاد است‪.‬‬ ‫برخی از ترمزهای دیسکی سیستم خنک کننده نیز دارند‬ ‫که ب��ا کمک پره هایی که در چرخ و ترمز تعبیه ش��ده اند‪،‬‬ ‫خنک می شوند‪.‬‬ ‫در ترم��ز دیس��کی به جای کاس��ه ترمز از یک دیس��ک‬ ‫چرخ��ان و به ج��ای کفش��ک های خمی��ده از ی��ک جفت‬ ‫کفش��ک مسطح به‪‎‬نام لنت ترمز اس��تفاده می شود‪ .‬هنگام‬ ‫ترمز گرفتن این لنت ها به دیسک در حال چرخش فشرده‬ ‫می شوند‪ .‬لنت ها از پشت به یک سیلندر و پیستون متصل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫هنگام ترمز گرفتن‪ ،‬فش��ار روغن پشت هر پیستون‪ ،‬ان‬ ‫را به س��مت بی��رون می راند‪ ،‬در نتیجه لنت ها به دیس��ک‬ ‫فش��رده می ش��وند‪ .‬بر اثر تماس لنت ها با دیسک‪ ،‬سرعت‬ ‫چرخش دیس��ک و چ��رخ کاهش می یاب��د و چرخ متوقف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت ترمز عقب دیسکی و کاسه ای چیست؟‬ ‫ترمز دیس��کی عقب دارای لنت ترمز معمولی مانند ترمز‬ ‫چرخ های جلو اس��ت و از هم��ان روش چرخ های جلو بهره‬ ‫می برد و عملکرد بهتری نسبت به ترمز عقب کاسه ای دارد‬ ‫و به طورمعمول برای مدل هایی از خودرو که دارای ش��تاب‬ ‫و قدرت بیشتر هستند‪ ،‬استفاده می شود‪.‬‬ ‫این ترمز از نظر قدرت‪ ،‬مزینی بر ترمز کاس��ه ای ندارد و‬ ‫بیش��ترین مزیت ان خنک‪‎‬کاری سریع و زمان عکس العمل‬ ‫کوتاه تر است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 19‬ابان ‪ 2 1397‬ربیع االول ‪ 10 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 520‬پیاپی ‪2493‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رسانه ها‪ ،‬خادم و خائن را‬ ‫معرفی کنند‬ ‫اسراف فقط در مواد خوراکی‬ ‫نیست‪ .‬در تمام موضوعاتی که‬ ‫با نیاز بش��ر عجین شده است‪،‬‬ ‫اس��راف موضوعی��ت می یاب��د‪.‬‬ ‫مصرف س��وخت در ای��ران به‬ ‫ش��کل غیر قابل قبولی باالتر از‬ ‫استانداردهای مصرف انرژی در‬ ‫دنیا ست‪ .‬این نوع مصرف انرژی کوروش کرم پور حقیقی‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫در کش��ور نه از نظ��ر الگوهای‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫اس�لامی قابل قبول است و نه‬ ‫از لحاظ الگوی مصرف ایرانی‪.‬‬ ‫باید برای اصالح الگوی مصرف بر اس��اس اموزه های دینی‬ ‫یک مدیریت اصولی مصرف ایجاد کنیم‪ .‬اگر شرایطی را فراهم‬ ‫کنیم که بتوان از اموزه های اسالمی در زمینه درست مصرف‬ ‫کردن در جامعه بهره گرفت‪ ،‬بس��یاری از مش��کالت ایران در‬ ‫زمینه سوخت رفع می شود‪.‬‬ ‫برای مقابله و مبارزه جدی با اس��راف در مقام نخست باید‬ ‫از خودمان ش��روع کنیم؛ یعنی هر ف��رد در هر جایگاهی که‬ ‫هس��ت به اندازه وسع خود از اسراف جلوگیری کند‪ .‬اگر این‬ ‫پیش فرض انجام ش��ود‪ ،‬به یقین به راحتی می توان با قاچاق‬ ‫مب��ارزه کرد‪ .‬زمانی که س��ردمداران ی��ک حکومت الگوهای‬ ‫مص��رف را رعایت کنند اعتم��اد و امید در زندگی مردم زنده‬ ‫خواهد ش��د و دولتی��ان را از خود می دانن��د و انگاه خواهیم‬ ‫دید ک��ه مردم با تمام وجود در اص�لاح الگوی مصرف پیش‬ ‫خواهند رفت‪.‬‬ ‫زمانی که مصرف انرژی را در کشور بهینه کنیم ان گاه است‬ ‫که می توانیم بخشی از انرژی را به کشورهای دیگر صادر و ارز‬ ‫حاصل از ان را در مصارف زیربنایی هزینه کنیم‪.‬‬ ‫رس��انه ها می توانند در راستای شفاف س��ازی نقش مهمی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬می توانند خادم و خائن را معرفی کنند و با‬ ‫ایج��اد امید‪ ،‬ایمان مردم را ب��ه اینده باال ببرند‪ .‬خوبی ها باید‬ ‫بیش��تر تعریف ش��ود اهمیت امر به مع��روف و نهی از منکر‬ ‫می تواند در این زمینه مصداق عینی یابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بزرگ ترین خریدار نفت ژاپن‬ ‫واردات از ایران را از سر می گیرد‬ ‫ش��رکت ‪ JXTG‬هولدینگز بزرگ ترین خریدار عمده نفت‬ ‫ژاپن در حال بررس��ی از س��رگیری واردات نفت خام از ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬یاسوش��ی اونودا‪ ،‬رئیس ش��رکت ‪JXTG‬‬ ‫هولدینگ��ز به ش��بکه تلویزیونی ‪ NHK‬ژاپ��ن گفت که این‬ ‫شرکت از ماه گذشته به طور موقت واردات نفت خود از ایران‬ ‫را متوقف کرده است‪.‬‬ ‫او گفت ش��رکتش در حال بررسی این موضوع است که ایا‬ ‫نف��ت خام ایران از لحاظ اقتصادی جذابی��ت کافی را دارد تا‬ ‫واردات از س��ر گرفته شود یا خیر‪ .‬اونودا در پاسخ به پرسش‬ ‫در باره انتخابات میان دوره ای امریکا گفت نتیجه این انتخابات‬ ‫به این معنی اس��ت ک��ه به احتمال زیاد تغیی��ر عمده ای در‬ ‫سیاس��ت امریکا ایجاد نخواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬نکته مهم برای‬ ‫این ش��رکت این است که بتواند پیوسته محصوالت نفت خام‬ ‫را تامین کند‪ .‬ژاپن سال ‪ ۲۰۱۷ (۱۳۹۶‬میالدی) روزانه ‪۱۷۲‬‬ ‫هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرد که معادل ‪ ۵.۳‬درصد‬ ‫از کل نفت مورد نیاز کش��ور بوده اس��ت توکیو همچنین در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۱ (۱۳۹۰‬میالدی) نزدیک به ‪ ۳۰۰‬هزار بش��که‬ ‫نف��ت در روز از ای��ران خریداری می ک��رد از ان زمان میزان‬ ‫خریدهایش کاهش داشته است‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا ‪ ۱۸‬اردیبهشت خروج‬ ‫امریکا از برج��ام را اعالم کرد اما بالفاصله دیگر کش��ورهای‬ ‫امضا کنن��ده این توافق یعنی انگلیس‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬المان‪ ،‬چین‬ ‫و روس��یه ضمن محکوم کردن خروج این کشور از این توافق‬ ‫چندجانبه بین المللی‪ ،‬تاکید کردند که به برجام پایبند مانده‬ ‫و از تجارت شرکت هایشان با ایران حمایت می کنند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و ناظران منطق��ه ای و بین المللی تاکید دارند‬ ‫ک��ه امریکا هرگ��ز نمی تواند خرید نفت از ای��ران را با اعمال‬ ‫تحریم ها به صفر برس��اند و حتی وزیر نفت عربستان سعودی‬ ‫اعتراف کرده است که عربستان نمی تواند با افزایش صادرات‬ ‫خود مانع افزایش بهای نفت در بازار جهانی ش��ود‪ .‬بس��یاری‬ ‫از ناظ��ران سیاس��ی و تحلیلگ��ران اقتصادی بر ای��ن باورند‬ ‫ک��ه تحریم نفت ای��ران در بلندمدت همراه ب��ا افزایش بهای‬ ‫نفت به تضعیف دالر در س��طح بین المللی منجر ش��ده و به‬ ‫شکست و عقب نش��ینی امریکا می انجامد؛ روندی که بخشی‬ ‫از ان در صحبت ه��ای برخی مقامات امریکا دیده می ش��ود‪.‬‬ ‫ ج��ان بولتون‪ ،‬مش��اور رئیس جمه��وری امریکا ب��ا لحنی که‬ ‫حاک��ی از ناکامی امریکا در تحریم ایران اس��ت‪ ،‬به همراهی‬ ‫نکردن ش��ریکان تجاری مهم ته��ران در تحریم های یکجانبه‬ ‫کاخ س��فید علیه ای��ران اعتراف کرد‪ .‬وی که س��خنانش در‬ ‫موسس��ه امریکایی «همیلتون» بیانگر عقب نشینی امریکا از‬ ‫راهبرد به صفر رساندن صادرات نفت ایران است‪ ،‬برای توجیه‬ ‫این عقب نش��ینی و همراهی نکردن کش��ورها گفت که قصد‬ ‫نداریم به دوس��تان و هم پیمانان خود اس��یبی بزنیم‪ .‬شبکه‬ ‫رسانه ای بلومبرگ در گزارش��ی با اشاره به مخالفت کشورها‬ ‫با تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران نوش��ت‪ :‬بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای خریدار نفت ایران یا اشکارا تحریم های امریکایی‬ ‫را نقض می کنند یا خواستار معافیت از تحریم های ضد ایرانی‬ ‫امریکا هستند‪.‬‬ ‫اینکه برخی شرکت ها‬ ‫مایل نیستند به‬ ‫هواپیماهای ایران‬ ‫سوخت عرضه کنند‬ ‫دلیلی ورای توان ایران‬ ‫در تولید سوخت دارد‬ ‫و ان مباحث سیاسی‬ ‫است‪ .‬با توجه به‬ ‫درهم تنیدگی روابط‬ ‫در دنیای نفت و قوانین‬ ‫بین المللی هیچ کشوری‬ ‫نمی تواند سوخت گیری‬ ‫یک هواپیما را متوقف‬ ‫کند‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از چالش سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی با اغاز تحریم ها‬ ‫تولید سوخت هواپیما در اوج می ماند‬ ‫ایران در تامین سوخت و قطعات هواپیما مشکلی ندارد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫زمانی که «پترول افی��س» ترکیه متوقف کردن‬ ‫سوخت رس��انی به هواپیماهای ایرانی را اعالم کرد‬ ‫برخی کارشناس��ان در تحلیل های خود مش��کالت‬ ‫سوختی ناوگان هوایی ایران را نخستین نتیجه دور‬ ‫جدید تحریم های امریکا علیه ایران عنوان کردند و‬ ‫همه گیر شدن موضوع متوقف کردن سوخت رسانی‬ ‫ب��ه هواپیماه��ای ایران��ی از س��وی ش��رکت های‬ ‫سوخت رس��ان را فلج کام��ل ن��اوگان هوایی ایران‬ ‫دانستند‪ .‬برای بررسی این تحلیل و ارزیابی درستی‬ ‫و نادرس��تی ان نیاز است به چند پرسش پیش رو‬ ‫پاسخ داده شود؛ اینکه وضعیت سوخت هواپیما در‬ ‫ایران چگونه اس��ت؟ ایا فناوری تولید ان را داریم؟‬ ‫س��وخت هواپیمای ایران از چه کش��ورهایی تامین‬ ‫می ش��ود؟ ایا سوخت هواپیما چشم اسفندیار ایران‬ ‫در تحریم هاست؟‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در ادامه با اش��اره به نوعی از صادرات در‬ ‫مناسبات تجاری گفت‪ :‬عده ای با این پیش فرض که‬ ‫ایران توان تولید نفت سفید را ندارد عنوان می کنند‬ ‫ایران تمام نیاز ناوگان هوایی خود را از کش��ورهای‬ ‫حاش��یه خلیج فارس از جمله امارات تامین می کند‬ ‫و ب��ا تحریم های امری��کا ناوگان هوای��ی ایران فلج‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این ذهنیت به طور کامل اشتباه است‬ ‫روزانه هواپیماهای کش��ورهای جهان به مقصدهای‬ ‫مختلف در پایانه های هواپیمایی ایران سوخت گیری‬ ‫می کنند‪ .‬س��وخت مصرفی برای ای��ن هواپیماها از‬ ‫سوی پاالیش��گاه های ایران همواره روانه پایانه های‬ ‫سوخت گیری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات دوباره‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بر اس��اس اصول تج��ارت در جهان‬ ‫اگ��ر در زمینه خرید س��وخت و فراورده های نفتی‬ ‫در بازاره��ای بین المللی فعالیت می کنیم به معنای‬ ‫توانمند نبودن کش��ور در تولی��د حامل های انرژی‬ ‫نیس��ت بلکه به معنای توانایی ای��ران در معامالت‬ ‫‹ ‹خودکفایی ایران در تامین سوخت‬ ‫بازرگان��ی و صادرات و واردات اس��ت‪ .‬ما امروز هیچ‬ ‫غالمرضا ش��رفی‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫نیاز پایه ای به واردات س��وخت ج��ت نداریم اما به‬ ‫شورای اسالمی در باره سوخت هواپیما به «گسترش‬ ‫این معنی نیس��ت که در زمینه معامالت و واردات‬ ‫صنع��ت» گفت‪ :‬م��ا به لح��اظ تولی��د محصوالت‬ ‫و ص��ادرات س��وخت هواپیم��ا هیچ گون��ه فعالیتی‬ ‫پتروشیمیایی و صنایع پایین دستی مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫ی بنزی��ن جت بازار‬ ‫نداش��ته باش��یم‪ .‬زمانی که برا ‬ ‫در تولی��د بنزین جت نیز متناس��ب ب��ا نیاز داخل‬ ‫ارزانی در جهان وجود داش��ته باشد ایران از فرصت‬ ‫خود کفا هستیم؛ یعنی تولیدات نفت‬ ‫به دس��ت امده برای ترانزیت و ارزاوری‬ ‫س��فید کش��ور جوابگوی نی��از داخل‬ ‫ان استفاده می کند‪.‬‬ ‫سوخت هواپیما است‪.‬‬ ‫ش��رفی با اش��اره به صادرات دوباره‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تعه��د پایانه های‬ ‫به عنوان یک��ی از راهکارهای صادراتی‬ ‫هواپیمایی به ارائه خدمات به کشورها‬ ‫در کش��ور افزود‪ :‬با توجه به مزیت های‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت های هواپیمایی موظف‬ ‫س��رزمینی ایران ما می توانیم در زمینه‬ ‫هستند در مقابل استقرار یک هواپیما‬ ‫ص��ادرات دوب��اره بنزین فعال باش��یم‪.‬‬ ‫غالمرضا شرفی‬ ‫در پایان��ه کش��ور خ��ود‪ ،‬س��رویس ‬ ‫صادرات دوباره عبارت است از صادرات‬ ‫مناس��بی به هواپیماها دهند‪ .‬اگر در ما به لحاظ تولید محصوالت کاالهای��ی ک��ه قبال وارد ش��ده اس��ت‬ ‫زمینه تامی��ن س��وخت هواپیماهای پتروشیمیایی و صنایع ب��دون فراوری یا تغییر اضافی‪ .‬چنانچه‬ ‫پایین دستی مشکلی‬ ‫ایرانی در کشورهایی همچون نیجریه‬ ‫ص��ادرات دوباره از طریق بنادر‪ ،‬مناطق‬ ‫و ترکیه مش��کلی پیش می اید دلیل نداریم‪ .‬در تولید بنزین ازاد ی��ا انبارهای مورد حفاظت گمرک‬ ‫جت نیز متناسب با نیاز‬ ‫ان ناتوان��ی ایران در تولید س��وخت داخل خود کفا هستیم؛ انج��ام ش��ود‪ ،‬در این صورت مش��مول‬ ‫هواپیما نیست چرا که ایران در تامین یعنی تولیدات نفت سفید پرداخت حقوق گمرکی نخواهد شد‪.‬‬ ‫سوخت و قطعات هواپیماهای ناوگاون کشور جوابگوی نیاز داخل � سوخت گیری هواپیماها‬ ‫سوخت هواپیما است‬ ‫حمل ونق��ل هوایی کش��ور مش��کلی‬ ‫عب��اس علی اب��ادی‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫صنعتی مپنا با اشاره به خودکفایی ایران‬ ‫در تامین س��وخت هواپیما به « گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬ایران در تامین سوخت هواپیما هیچ مشکلی‬ ‫ن��دارد‪ .‬هر هواپیما در کش��ور مبدا س��وخت گیری‬ ‫می کند و در بازگش��ت ناگزیر به س��وخت گیری از‬ ‫کش��ورهای دیگر اس��ت‪ .‬اگر به هواپیمای ایران در‬ ‫نیجری��ه یا ترکی��ه اجازه س��وخت گیری نمی دهند‬ ‫ربطی به توان ایران در تامین نفت س��فید یا بنزین‬ ‫هواپیما ندارد‪ .‬این موضوع را در مناس��بات سیاسی‬ ‫کش��ورها بای��د پیگیری ک��رد‪ .‬هواپیم��ا نمی تواند‬ ‫س��وخت مورد نی��از خود را در تانک��ری ریخته و با‬ ‫خود حمل کند‪ .‬اینکه برخی شرکت ها مایل نیستند‬ ‫به هواپیماهای ایران س��وخت عرض��ه کنند دلیلی‬ ‫ورای توان ایران در تولید سوخت دارد و ان مباحث‬ ‫سیاسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ ۲۰‬درصدی نفت سفید‬ ‫س��وخت هواپیماها بر مبنای توافق کش��ورها انجام‬ ‫می شود‪ .‬برخی مواقع کشوری همچون ترکیه اعالم‬ ‫می کند می تواند س��وخت مورد نی��از هواپیماها را‬ ‫تامین کند زمانی که این امکان فراهم نباشد کشور‬ ‫مبدا خود اقدام به تامین سوخت هواپیماهای خود‬ ‫می کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬ایجاد مشکل برای تامین سوخت‬ ‫هواپیم��ا در کش��ورهای همج��وار به عن��وان یک‬ ‫تصمیم بلند مدت به هیچ عنوان قابل توجیه نیست‪.‬‬ ‫هیچ یک از کشورها به طور قطع تحریم های امریکا‬ ‫علیه ای��ران را عملیاتی نکرده اند‪ ،‬حتی عربس��تان‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��ازکار س��وخت گیری هواپیماها‬ ‫افزود‪ :‬سوخت گیری فرایندی است که در ان تمام‬ ‫کش��ورها را به ه��م مرتبط می کند اگر عربس��تان‬ ‫بخواه��د مانع س��وخت گیری هواپیماهای ایران در‬ ‫خاک کشورش ش��ود چگونه می خواهد هواپیمایی‬ ‫خود را در موس��م حج در ایران سوخت گیری کند؟‬ ‫سخن بیهوده ای است که سوخت گیری هواپیماهای‬ ‫ایران در بلند مدت با مش��کل روبه رو می شود‪ .‬حتی‬ ‫اگر میزان پروازهای خارجی کمتر ش��ود ما امکان‬ ‫صادرات این س��وخت به خارج از مرزها و ارزاوری‬ ‫را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫محمد عل��ی صادق��ی‪ ،‬تحلیلگر ح��وزه انرژی به‬ ‫« گسترش صنعت» گفت‪ :‬ایران یک میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار بش��که ظرفیت پاالیشگاهی دارد و حداقل ‪۲۰‬‬ ‫درصد این ظرفیت برای تولید نفت س��فید اس��ت‬ ‫این نفت س��فید منشا سوخت هواپیما است‪ .‬بخش‬ ‫زیادی از این سوخت برای تامین سوخت پروازهای‬ ‫‹ ‹سهم ایران از نفت ترکیه‬ ‫داخل��ی و بین المللی در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬مازاد‬ ‫ما در زمینه تولید س��وخت هواپیما هیچ مشکلی‬ ‫بر مصرف داخلی به کش��ورهای عراق‪ ،‬ارمنس��تان‪،‬‬ ‫نداریم‪ .‬ترکیه کش��وری اس��ت که ‪ ۹۳‬درصد انرژی‬ ‫ترکمنستان و ترکیه صادر می شود‪.‬‬ ‫ان واردات��ی اس��ت و مهم ترین منب��ع تامین انرژی‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا سوخت رسانی‬ ‫این کش��ور هم ایران است‪ .‬بیش از ‪۳۰‬‬ ‫به هواپیماهای ایرانی با چالش رو به رو‬ ‫درصد انرژی این کش��ور از سوی ایران‬ ‫اس��ت و ب��ه اج��ازه امری��کا بس��تگی‬ ‫تامین می ش��ود‪ .‬این صادرات به شکل‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬انچه در زمینه س��وخت‬ ‫مستقیم و غیر مستقیم از طریق خطوط‬ ‫ترکی��ه اتفاق افتاد بر اس��اس مدیریت‬ ‫گاز و ریلی انجام می شود‪.‬‬ ‫کوتاه م��دت و اقدام یک ش��رکت بود‬ ‫� سخن اخر‬ ‫و ی��ک رفت��ار و اس��تراتژی بلند مدت‬ ‫اینکه برخی ش��رکت ها مایل نیستند‬ ‫و برام��ده از نه��اد دیپلماس��ی ای��ن‬ ‫عباس علی ابادی‬ ‫ب��ه هواپیماهای ایران س��وخت عرضه‬ ‫کش��ور نبود‪ .‬به ش��کل کالن به دلیل‬ ‫مناس��بات پیچی��ده ای ک��ه در عرصه اگر به هواپیمای ایران کنن��د دلیلی ورای توان ایران در تولید‬ ‫بین المل��ل وجود دارد هیچ کش��وری در نیجریه یا ترکیه اجازه س��وخت دارد و ان مباح��ث سیاس��ی‬ ‫نخواهد توانس��ت مانع از سوخت گیری سوخت گیری نمی دهند اس��ت‪ .‬با توجه به درهم تنیدگی روابط‬ ‫ربطی به توان ایران‬ ‫در دنیای نفت و قوانین بین المللی هیچ‬ ‫هواپیماهای یک کشور در خاک کشور‬ ‫در تامین نفت سفید یا‬ ‫دیگر شود‪ .‬این کارشناس تحلیل بازار بنزین هواپیما ندارد‪ .‬این کشوری نمی تواند س��وخت گیری یک‬ ‫نفت و ان��رژی ایران افزود‪ :‬بر اس��اس موضوع را در مناسبات هواپیم��ا را متوقف کن��د‪ .‬ایران نه تنها‬ ‫سیاسی کشورها باید‬ ‫توان تولید نفت سفید یا همان سوخت‬ ‫قوانین بین المللی‪ ،‬کشورها اجاز ه دارند ‬ ‫پیگیری کرد‬ ‫هواپیماها را در کشور دارد بلکه در بازار‬ ‫سوخت مورد نیاز هواپیمای خود را به‬ ‫خرید و فروش ان نیز فعال است‪.‬‬ ‫کش��ور دیگر منتقل کنن��د‪ .‬اما تامین‬ ‫نماینده ایران در هیات عامل اوپک‪:‬‬ ‫نماین��ده ایران در هیات عامل س��ازمان کش��ورهای‬ ‫صادرکنن��ده نفت (اوپک) معتقد اس��ت که عربس��تان‬ ‫و روس��یه راهی جز کاه��ش تولید روزان��ه یک میلیون‬ ‫بش��که ای نفت خام ندارند‪ .‬حس��ین کاظم پور اردبیلی‬ ‫در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار رویترز درب��اره اینکه ایا‬ ‫تولیدکنن��دگان نی��ازی به اص�لاح و تغیی��ر در برنامه‬ ‫تولید خ��ود دارند‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش عرضه س��بب کاهش‬ ‫قیمت های جهان��ی نفت خام و کاهش درامدهای دیگر‬ ‫اعضای این س��ازمان شده است در حالی که این شرایط‬ ‫به کمک ترامپ در انتخاب��ات میان دوره ایاالت متحده‬ ‫امریکا امد‪ .‬وی افزود‪ :‬روسیه و عربستان با افزایش تولید‬ ‫نفت‪ ،‬قیمت ه��ای جهانی این کاالی راهبردی را در یک‬ ‫عربستان و روسیه راهی جز کاهش تولید نفت خام ندارند‬ ‫م��اه گذش��ته ‪ ۱۵‬دالر کاهش دادند و این ش��رایط تنها‬ ‫س��بب ارزان ش��دن نرخ بنزین در امریکا به نفع ترامپ‬ ‫ش��د‪ .‬نماینده ایران در هیات عامل اوپ��ک تصریح کرد‪:‬‬ ‫انها میلیاردها دالر از درامدهای خود را از دست دادند و‬ ‫باعث شدند درامدهای نفتی تولیدکنندگان کوچک تر‬ ‫نف��ت در افریق��ا و امریکای جنوبی نی��ز کاهش یابد‪ .‬در‬ ‫همی��ن حال دو مق��ام اوپکی‪ ،‬چهارش��نبه (‪ ۱۶‬ابان ) به‬ ‫خبرگزاری رویترز گفتند‪ :‬بازگشت تولیدکنندگان غیر‬ ‫عضو اوپک به کاهش عرضه نفت خام غیر محتمل نیست‪.‬‬ ‫ای��ن تصمیم ب��رای جلوگیری از مازاد عرض��ه و تاثیر بر‬ ‫قیمت های جهانی نفت خام در نظر گرفته می شود‪ .‬این‬ ‫دو منبع در پاس��خ به گزارش خبرگزاری تاس روس��یه‬ ‫مبنی بر اینکه عربستان و روسیه گفت وگوهای دوجانبه‬ ‫را ب��رای کاهش تولید نفت در س��ال اینده میالدی اغاز‬ ‫کرده اند‪ ،‬این س��خنان را مطرح کردن��د‪ .‬برخی اعضای‬ ‫اوپک به رهبری عربس��تان و کش��ورهای غیرعضو این‬ ‫س��ازمان از جمله روسیه در پی فشارهای دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا برای پایی��ن اوردن نرخ نفت و‬ ‫جب��ران کاهش تولید برخی اعض��ا‪ ،‬در ماه ژوئن تصمیم‬ ‫گرفتند می��زان پایبندی خود ب��ه برنامه کاهش عرضه‬ ‫نف��ت خام را به ‪ ۱۰۰‬درصد برس��انند‪ .‬یک��ی از دو منبع‬ ‫اوپکی یادشده در پاسخ به این پرسش که ایا گفت وگوها‬ ‫ب��ه کاهش تولید نفت در س��ال ‪ )۲۰۱۹ (۱۳۹۸‬منتهی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بی شک راه دیگری جز این وجود ندارد‪.‬‬ ‫قیمت ه��ای جهانی نفت خام در پی افزایش عرضه‪ ،‬روند‬ ‫کاهشی در پیش گرفته است‪ ،‬اگرچه انتظار می رود تولید‬ ‫برخی اعضای کاه��ش یابد‪ ،‬پیش بینی ها از مازاد عرضه‬ ‫در س��ال ‪ )۲۰۱۹ (۱۳۹۸‬و کاه��ش تقاضا حکایت دارد‪.‬‬ ‫نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش‬ ‫عرضه اوپک و غیراوپک (‪ )JMMC‬یکشنبه (‪ ۲۰‬ابان )‬ ‫در ابوظبی برگزار خواهد ش��د‪ .‬در همین حال‪ ،‬یک منبع‬ ‫اوپکی دیگر اعالم کرد که کمیته مشترک وزارتی نظارت‬ ‫بر توافق کاه��ش عرضه اوپ��ک و غیراوپک (‪)JMMC‬‬ ‫می تواند برای نشس��ت مشترک اینده اوپک و غیراوپک‬ ‫در وی��ن به منظور در نظر گرفت��ن برنامه جدید تولید در‬ ‫سال ‪ ) ۲۰۱۹(۱۳۹۸‬توصیه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪ 2 1397‬ربیع االول ‪ 10 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 520‬پیاپی ‪2493‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بخاری گازی پای ثابت خانه ایرانی‬ ‫محمد طحان پور طاهری‬ ‫علی ناصری‬ ‫به بهانه اغاز فصل سرما بررسی شد‬ ‫تولید وسایل گرمایشی بیش از نیاز بازار‬ ‫صادرات قطعات بخاری و پکیج به ایتالیا‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫امدن پاییز و س��رد شدن هوا ش��عله بخاری های‬ ‫گازی را در خانه ها باال می ب��رد تا گرمای خانه های‬ ‫ایرانی بر س��رمای هوا غلبه کند همان طور که تولید‬ ‫وس��ایل گرمایشی در کشور بر بازار مصرف این کاال‬ ‫غلبه کرده است‪ .‬کارشناسان معتقدند در فصل های‬ ‫سرد سال میزان تقاضا برای ابگرمکن‪ ،‬بخاری‪ ،‬پکیج‬ ‫و تلویزی��ون افزایش می یابد اما پاس��خگویی به نیاز‬ ‫بازار از س��وی تولیدکنندگان داخلی انجام می شود‬ ‫و م��ازاد تولید نیز روانه بازارهای صادراتی می ش��ود‬ ‫ت��ا جایی ک��ه قطعات این محصوالت نیز به کش��ور‬ ‫ایتالیا صادر می ش��ود‪ .‬نگاهی به ب��ازار لوازم خانگی‬ ‫نی��ز گفت��ه کارشناس��ان را تایید می کن��د و تقاضا‬ ‫برای خرید وس��ایل گرمایشی داخلی قابل مشاهده‬ ‫اس��ت همان طور ک��ه به وضوح دیده می ش��ود نرخ‬ ‫این کاالها نس��بت به سال گذش��ته افزایش حدود‬ ‫‪ ۵۰‬درص��دی دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬فعالیت حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫ش��رکت تولیدکننده باعث شده که ش��اهد رقابتی‬ ‫تنگاتنگ در این تولید و عرضه وس��ایل گرمایش��ی‬ ‫در بازار داخل باش��یم و این مس��ئله جلوی افزایش‬ ‫بی رویه نرخ این نوع وس��ایل خانگی را گرفته است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن نیز معتقدند که بازار ایران دارای ظرفیت‬ ‫باال‪ ،‬جمعیت زیاد و پرتقاضا است و از طرفی‪ ،‬تولید‬ ‫در ای��ران نیز به دلیل وجود نیروی جوان متخصص‬ ‫و تحصیلکرده برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی‬ ‫چشم انداز روشنی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اطمینان مصرف کننده‬ ‫محم��د طحان پ��ور طاه��ری‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان ل��وازم خانگ��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گسترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر به طور‬ ‫تقریبی تمام فناورهای گرمایش��ی در داخل کش��ور‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬وی معتقد اس��ت که رقابت شدید‬ ‫می��ان کارخانجات تولیدکننده بخاری باعث ش��ده‬ ‫اس��ت که مصرف کننده بتواند ب��ا اطمینان از میان‬ ‫برندهای مش��هور خرید کند‪ .‬خدمات پس از فروش‬ ‫تولیدات داخلی نیز باع��ث ترغیب مصرف کننده به‬ ‫استفاده از وسایل گرمایشی تولید داخل شده است‪.‬‬ ‫طحان پور درباره اینکه چه نوع وس��ایل گرمایش��ی‬ ‫برخی از فع��االن صنعت لوازم خانگ��ی معتقدند‬ ‫بیش��تر مورد اس��تفاده مردم قرار می گیرد‪ ،‬تصریح‬ ‫که الگوی مصرف وس��ایل سرمایشی و گرمایشی به‬ ‫کرد‪ :‬بخاری گازی هنوز رایج ترین وسیله گرمایشی‬ ‫تناس��ب نوع معماری ساختمان ها تغییر کرده است‪.‬‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬رئیس اتحادی��ه تولیدکنندگان لوازم‬ ‫علی ناصری‪ ،‬تولیدکننده وس��ایل گرمایشی در این‬ ‫خانگی تاکید کرد‪ :‬وجود اس��تانداردهای اجباری و‬ ‫زمینه به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬نوع اس��تفاده‬ ‫نظارت دقیق بر انها باعث شده است که محصوالت‬ ‫از وس��ایل گرمایشی نس��بت به گذشته تغییر کرده‬ ‫داخل��ی از کیفیت باالیی برخوردار باش��ند و در این‬ ‫اس��ت زیرا پکیج را می توان در بالکن و اش��پزخانه‬ ‫زمین��ه نیازی به واردات نباش��د‪ .‬طحان پور طاهری‬ ‫گذاشت اما بخاری گازی را نمی توان در این محل ها‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که ایا وس��ایل گرمایشی‬ ‫نصب کرد‪ .‬این امر بر تولید محصوالت سرمایش��ی و‬ ‫هم مانند کاالهای دیگر دستخوش گرانی های اخیر‬ ‫گرمایشی نیز اثرگذار بوده است‪.‬‬ ‫می ش��وند یا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بله‪ ،‬درس��ت است که‬ ‫ناصری درباره کیفیت تولید وس��ایل گرمایش��ی‬ ‫کل نی��از ما به این وس��ایل در داخل کش��ور تامین‬ ‫در ای��ران گفت‪ :‬بازده بخاری های گازس��وز در ایران‬ ‫می ش��ود اما به هر حال بخش��ی از م��واد اولیه وارد‬ ‫ج��زو باالترین گریدها در دنیا اس��ت و در مقایس��ه‬ ‫می ش��ود‪ .‬طحان پور با رد ش��ایعه ها مبنی بر احتکار‬ ‫با تولی��دات خارج��ی از کیفیت و اس��تاندارد الزم‬ ‫تعداد زیادی بخاری در انبارهای کارخانجات افزود‪:‬‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫کارخانج��ات فقط تولیدی خود را انبار کرده اند تا با‬ ‫این تولیدکننده به اهمیت خدمات پس از فروش‬ ‫سرد ش��دن هوا به بازار عرضه کنند‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫برای بخاری های ایرانی اشاره و اظهار کرد‪ :‬بسیاری‬ ‫تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه بازار لوازم‬ ‫از نش��ان های تجاری خارجی در داخل کشور برای‬ ‫خانگ��ی به ج��ز پکیج در هیچ محصول��ی با کمبود‬ ‫خدمات ده��ی پس از فروش دچار ضعف هس��تند و‬ ‫روبه رو نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬افزایش قیمت ها به نس��بت‬ ‫از انجا که در ش��بکه های گرمایش��ی و سرمایش��ی‬ ‫سال گذش��ته حدود ‪ ۵۰‬درصد و کنترل شده است‪.‬‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش حرف نخس��ت را می زند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬از ای��ن بابت جای نگرانی نیس��ت‪ .‬حتی‬ ‫مصرف کنندگان از کاالی ایرانی اس��تقبال می کنند‬ ‫مازاد نیاز بازار داخلی محصوالت گرمایش��ی بخاری‬ ‫به همین منظور بیش از ‪ ۸۵‬درصد بازار‬ ‫و ابگرمکن صادر می ش��ود‪ .‬طحان پور‬ ‫را تولیدات داخلی تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫طاهری با اشاره به اینکه در فصل های‬ ‫ناص��ری ب��ا بیان اینک��ه محصوالت‬ ‫سرد س��ال به طور عموم افراد در خانه نوع استفاده از وسایل‬ ‫هستند و تفریح انها تماشای تلویزیون گرمایشی نسبت به گرمایش��ی با اش��اره به اینکه صادرات‬ ‫اس��ت به همین دلیل تقاضا برای این گذشته تغییر کرده تولی��دات گوناگ��ون ب��ه کش��ورهای‬ ‫است زیرا پکیج را‬ ‫همس��ایه متف��اوت اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در‬ ‫محصول افزایش می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬فرایند‬ ‫خرید و نص��ب پکیج به حدود یک ماه می توان در بالکن و صنعت پکیج و رادیاتور هدف نخس��ت‬ ‫رسیده و این موضوع به دلیل ان است اشپزخانه گذاشت تامین نیاز داخل اس��ت ام��ا نیم نگاهی‬ ‫اما بخاری گازی را‬ ‫نیز ب��ه بازارهای صادرات��ی داریم و به‬ ‫که نرخ مس مصرفی در پکیج به شدت‬ ‫نمی توان در این‬ ‫کش��ورهای عراق‪ ،‬س��وریه‪ ،‬افغانستان‬ ‫افزای��ش و در کن��ار ان تامین قطعات‬ ‫مصرفی نیز ارزبری بس��یاری دارد‪ .‬وی محل ها نصب کرد‪ .‬این و‪ ...‬صادرات می ش��ود‪ .‬این تولیدکننده‬ ‫امر بر تولید محصوالت‬ ‫وس��ایل گرمایش��ی با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬ابگرمکن و بخاری بیش‬ ‫سرمایشی و گرمایشی‬ ‫سعی شده اخرین فناوری های روز دنیا‬ ‫از نیاز ب��ازار داخلی تولید می ش��ود و‬ ‫نیز اثرگذار بوده است‬ ‫در تولید محصوالت گرمایش��ی به کار‬ ‫مازاد نیاز داخلی به بازارهای همسایه و‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬انچه در این میان‬ ‫اسیای میانه صادر می شود که در کنار‬ ‫ان برخی قطعات نیز به ایتالیا صادر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر الگوی مصرف‬ ‫تورم ‪ ۴۰‬درصدی برای تولیدکنندگان محصوالت گاوداری صنعتی‬ ‫شاخص نرخ تولیدکننده محصوالت گاوداری های‬ ‫صنعتی کش��ور در تابستان ‪ ۱۳۹۷‬به میزان ‪۲۶.۱۰‬‬ ‫درصد نس��بت به فص��ل گذش��ته و ‪ ۴۰.۳۱‬درصد‬ ‫نسبت به تابستان ‪ ۹۶‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫بر اس��اس اع�لام مرکز امار ایران‪ ،‬ش��اخص نرخ‬ ‫تولیدکننده محصوالت گاوداری های صنعتی کشور‬ ‫در تابستان ‪ ۱۳۹۷‬به عدد ‪ ۳۳۲.۹۹‬رسید که ‪۲۶.۱۰‬‬ ‫درصد نسبت به فصل گذشته (تورم فصلی) و ‪۴۰.۳۱‬‬ ‫درصد نس��بت به فصل مش��ابه س��ال گذشته (تورم‬ ‫نقطه به نقطه)‪ ،‬افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در فصل مورد بررسی شاخص‬ ‫تمامی اقالم ب��ا افزایش روبه رو بوده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬شاخص «گوس��اله پرواری» با ‪ ۳۳.۱۴‬درصد‬ ‫بیش��ترین افزایش را نسبت به فصل گذشته داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیش��ترین افزایش نس��بت به فصل مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته نیز با ‪ ۴۸‬درصد‪ ،‬مربوط به قلم «گوس��اله‬ ‫پرواری» است‪.‬‬ ‫درص��د تغیی��ر ش��اخص در ‪ ۴‬فص��ل منتهی به‬ ‫تابستان ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به ‪ ۴‬فصل منتهی به تابستان‬ ‫‪ ۲۰.۹ ،۱۳۹۶‬درصد (تورم ساالنه) است‪ .‬شاخص گاو‬ ‫تلیس��ه در تابستان ‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۱۹۹.۴۹‬واحد رسیده‬ ‫که در مقایسه با فصل گذشته‪ ۲۰.۴۲‬درصد و نسبت‬ ‫به فصل مش��ابه سال گذشته ‪ ۴۶.۱۴‬درصد افزایش‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬همچنین ش��اخص گاو شیری در‬ ‫تابس��تان ‪ ۱۳۹۷‬ب��ه ‪ ۱۵۲.۰۲‬واحد رس��یده که در‬ ‫مقایس��ه با فصل گذش��ته ‪ ۵.۵۸‬درصد و نسبت به‬ ‫فصل مشابه س��ال گذش��ته ‪ ۱۲.۴۷‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته است‪ .‬ش��اخص گاو نر داش��تی در تابستان‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۲۲۱.۲۶‬واحد رس��یده که در مقایس��ه با‬ ‫فصل گذش��ته ‪ ۷.۳۸‬درصد و نسبت به فصل مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۵.۸۵‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫اهمی��ت دارد ورود دان��ش و فناوری اس��ت؛ به این‬ ‫معنا که فق��ط قطعات وارد نمی ش��ود بلکه با ورود‬ ‫دانش در پی ایجاد ش��رایطی هستیم تا این قطعات‬ ‫را در داخل کش��ور تولید کنی��م‪ .‬ناصری در زمینه‬ ‫رعایت اس��تانداردها در تولید محصوالت گرمایشی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اس��تانداردهای تدوین ش��ده ایران در‬ ‫صنع��ت پکیج و رادیاتور بر اس��اس اس��تانداردهای‬ ‫اروپایی است‪ .‬با وجود انکه این استانداردها اجباری‬ ‫هس��تند‪ ،‬انچه اکنون خیلی مهم اس��ت اجرای این‬ ‫استانداردهاس��ت که فقط بخش��ی از ان در اختیار‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده است‪ .‬بخش های دیگر نیز‬ ‫به نصب کنن��ده تجهیزات و رعای��ت اصول فنی در‬ ‫ساختمان برمی گردد‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده محصوالت گرمایش��ی با تاکید‬ ‫بر اینکه بخش زیادی از اجرای اس��تاندارد به عوامل‬ ‫خارج��ی بس��تگی دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اجرای اس��تاندارد‬ ‫پکیج ه��ا وابس��تگی زی��ادی به نحوه ساخت وس��از‬ ‫دارد ام��ا متاس��فانه درحال حاض��ر اص��ول فنی در‬ ‫ساخت وس��ازها رعای��ت نمی ش��ود در حالی که در‬ ‫صورت وق��وع حادثه ای م��ردم نش��ان های تجاری‬ ‫تولیدکننده شبکه های گرمایشی را مقصر می دانند‪.‬‬ ‫ناص��ری یاداوری ک��رد‪ :‬در تولی��د پکیج قطعاتی‬ ‫سعی بر ان اس��ت تا قطعات مورد نیاز از واحدهای‬ ‫داخلی تامین ش��ود اما بیش��تر قطع��ات کلیدی و‬ ‫حساس��ی که در داخل تولید نمی شود از ایتالیا وارد‬ ‫می ش��ود‪ .‬در تولید وسایل سرمایش��ی و گرمایشی‪،‬‬ ‫رقابت بر س��ر کیفیت و ماندگاری محصول اس��ت و‬ ‫از انجا که قطعات کلی��دی پکیج ها از ایتالیا تامین‬ ‫می ش��ود اس��تانداردها و کیفیت محصوالت ایرانی‬ ‫هیچ تفاوتی با نمونه های اروپایی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در ش��رایط کنونی کش��ور که برخی کارشناسان‬ ‫از اختالل در تامین م��واد اولیه و قطعات مورد نیاز‬ ‫تولید گالیه دارند فعاالن در صنعت لوازم خانگی از‬ ‫تامین نیاز بازار داخلی با بخاری های ایرانی نوید بهار‬ ‫در پاییز می دهند‪ .‬همان طور که با گذش��ت نیمی از‬ ‫فصل پاییز‪ ،‬تکاپوی عامه مردم برای خرید وس��ایل‬ ‫گرمایشی مانند بخاری‪ ،‬شوفاژ‪ ،‬شومینه و‪ ...‬افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ضرورت توسعه نظام دامپروری صنعتی در کشور‬ ‫مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت‪ :‬بازار گسترده ای در‬ ‫زمینه گوش��ت گوسفندی در دنیا وجود ندارد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫چاره ای جز توسعه س��اختار نظام دامپروری صنعتی در‬ ‫داخل نداریم‪.‬‬ ‫علیرضا عزیزاللهی در ب��اره اخرین وضعیت قاچاق دام‬ ‫به باش��گاه خبرنگاران گفت‪ :‬اگرچه به تازگی وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی اعالم کرد که س��االنه ‪ ۲‬میلیون راس دام از‬ ‫کش��ور قاچاق می ش��ود‪ ،‬اما به س��بب ثبت نشدن امار‬ ‫نمی توان اظهار نظری درباره این موضوع داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه قاچاق دام امری اجتناب ناپذیر‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬هر از گاهی صادرات دام به دلیل تغییرات در‬ ‫بهای گوشت قرمز ممنوع می شود که در چنین شرایطی‬ ‫قاچاق دام افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به همین دلیل از مس��ئوالن دولتی انتظار می رود که‬ ‫در طول س��ال مجوز رس��می و قانونی ب��رای خروج دام‬ ‫از کش��ور صادر کنند تا عالوه بر ام��کان نظارت نهاد های‬ ‫مسئول‪ ،‬ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد‪.‬‬ ‫عزیزاللهی در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا می توان از‬ ‫خروج غیرقانونی دام در کشور جلوگیری کرد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا وجود ‪ ۲‬هزار کیلومتر مرز اب��ی‪ ،‬جلوگیری از قاچاق‬ ‫دام با ابزار انتظامی غیرممکن است‪ .‬وی درباره مشکالت‬ ‫کنونی در تنظیم بازار گوش��ت قرمز گفت‪ :‬در گذش��ته‬ ‫عمده گوش��ت قرمز مورد نیاز از طریق ساختار سنتی و‬ ‫عشایری تولید می شد که به تدریج با از بین رفتن ساختار‬ ‫سنتی‪ ،‬نیاز کشور از طریق شبکه صنعتی تامین می شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬نمی توان انتظار داش��ت که ب��ا نرخ ارزان‪،‬‬ ‫گوش��ت در بازار داخل توزیع ش��ود‪ .‬این مقام مسئول با‬ ‫اش��اره به اینکه در دامداری های سنتی و عشایری عمده‬ ‫علوفه مورد نیاز از محل منابع ملی تامین می ش��د‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬این در حالی است که هم اکنون افزایش هزینه های‬ ‫انرژی‪ ،‬دس��تمزد و نوسان نرخ ارز به شدت نرخ تمام شده‬ ‫گوشت را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫هرچند الگ��وی بهره گیری‬ ‫از شبکه های گرمایشی تا حد‬ ‫قابل توجهی تغییر کرده است‬ ‫اما در بیش��تر خانه های ایرانی‬ ‫همچنان از بخاری های گازی‬ ‫استفاده می ش��ود‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫می ت��وان گف��ت ک��ه هن��وز‬ ‫حبیب اله انصاری‬ ‫بیش��ترین مصرف ایرانی ها از‬ ‫دبیرکل انجمن صنایع‬ ‫ش��بکه های گرمایش��ی داخل‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫خانه ویژه تولیدات نشان های‬ ‫تج��اری ایرانی اس��ت‪ .‬در دنیا‬ ‫نیز وس��ایل گرمایش��ی مختلفی وجود دارد اما با احتس��اب‬ ‫اینکه صادرات مناس��بی در این زمینه وج��ود دارد‪ ،‬می توان‬ ‫نتیجه گرفت محصوالتی مانن��د بخاری های گازی امروزه در‬ ‫دنیا مصرف می ش��ود‪ .‬اکنون در ایران نیز از دیگر محصوالت‬ ‫سرمایشی و گرمایشی مانند پکیج ها و‪ ...‬بهره گرفته می شود‬ ‫که این محصوالت به طور عمده تولید ایران نیس��تند ‪ .‬اکنون‬ ‫مقوله خودکفایی کش��ور در تولی��دات محصوالت خانگی به‬ ‫بخاری های گازی مطرح اس��ت اما تولی��د کولرهای ابی نیز‬ ‫ش��رایط مشابهی دارد‪ .‬هرچند مشابه خارجی این محصوالت‬ ‫به دلیل لوکس بودن از خارج از کش��ور وارد می ش��ود اما در‬ ‫باق��ی موارد ایرانی ه��ا هنوز ترجیح می دهن��د از بخاری های‬ ‫تولید داخل استفاده کنند زیرا این بخاری ها با استانداردهای‬ ‫جهان��ی مطابقت دارد و در ای��ن زمینه می تواند هم به لحاظ‬ ‫کیفیت و هم از نظر نرخ تولید رقابت پذیری داش��ته باشد‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال‪ ،‬ابگرمکن های زودجوش ایران اکنون به کش��وری‬ ‫مانند ایتالیا صادر می شود‪.‬‬ ‫در حقیقیت‪ ،‬تجهیزات سرمایشی و گرمایشی امروزه یکی‬ ‫از مهم تری��ن محصوالت صنایع خانگی به ش��مار می رود که‬ ‫در ای��ن زمینه تولیدکنندگان داخلی ب��ا تولید کولرهای ابی‬ ‫و بخاری ه��ای گازی پاس��خگوی نیاز داخل هس��تند‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه تولیدکنندگان داخلی با تولید محصوالت سرمایش��ی و‬ ‫گرمایش��ی کشور را به خودکفایی رسانده اند؛ هرچند تولید و‬ ‫مصرف تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در سال های گذشته‬ ‫دچار تغییرات بسیاری شد و این تغییرات توانست تا حد قابل‬ ‫توجهی سبب تغییر الگوی مصرف در دنیا نیز شود‪.‬‬ ‫در برخی کشورها الگوی مصرف تغییرات گسترده ای داشته‬ ‫و مردم از محصوالت دیگری در این زمینه بهره می گیرند اما‬ ‫در بسیاری از کشورها هنوز از کولرهای ابی استفاده می شود‪.‬‬ ‫زمانی که ایران در تولید وس��ایل سرمایشی و گرمایشی‬ ‫مزیت های مناسبی دارد و دنیا هم از این محصوالت استقبال‬ ‫می کن��د نمی توان جلوی تولید انها را گرفت و باید تولید را‬ ‫به س��مت فروش در بازارهای صادراتی هدایت کرد‪ .‬در نظر‬ ‫داشته باش��ید که صادرات محصوالت خانگی به کشورهای‬ ‫اروپای��ی نیازمن��د رعایت اس��تانداردها و کیفیت مناس��ب‬ ‫است‪.‬‬ ‫البت��ه بازار لوازم خانگی در تمام دنی��ا وجود دارد و تمام‬ ‫م��ردم از این محصوالت اس��تفاده می کنند‪ .‬ای��ن امر برای‬ ‫تولیدکنن��دگان ایران��ی دارای اهمیت اس��ت که در صورت‬ ‫وجود شرایط مناسب تولید و نبود مشکل در تامین سرمایه‬ ‫در گرش به راحتی می توان به بازارهای جهانی لوازم خانگی‬ ‫نفوذ کرد و ماندگار شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی تصویب شد‬ ‫س��خنگوی کمیسیون کش��اورزی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬پس از بررس��ی های انجام ش��ده تحقی��ق و تفحص از‬ ‫عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب کمیسیون رسید‪.‬‬ ‫نور محم��د تربتی نژاد با بیان این مطلب به خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫جلسه کمیسیون با دس��تور رسیدگی به درخواست تقاضای‬ ‫تع��دادی از نمایندگان مبنی بر تحقی��ق و تفحص از عملکرد‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و مناب��ع طبیعی‬ ‫ی گفت‪ :‬چگونگی اجرای قانون استخدام‬ ‫مجلس شورای اسالم ‬ ‫مهندس��ین ناظ��ر تولی��دات کش��اورزی‪ ،‬واردات محصوالت‬ ‫کش��اورزی و دامی با اس��تفاده از ارز و تنظیم بازار محورهای‬ ‫درخواست تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق قال در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با اش��اره به اینکه مس��ئوالن ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫در نشس��ت یادش��ده حضور داش��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نمایندگان‬ ‫درخواس��ت کننده تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫نسبت به اینکه در استخدام مهندسین ناظر کشاورزی قانون‬ ‫اجرا نشده و عده ای از افراد فاقد شرایط به استخدام در امدند‬ ‫در حال��ی که افراد دارای ش��رایط حذف ش��ده اند مطالبی را‬ ‫مط��رح کرند‪ ،‬همچنین در ادامه مس��ئوالن وزارتخانه در این‬ ‫زمینه توضیحاتی دادند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس شورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه کمیسیون با بررسی نظرهای نمایندگان‬ ‫موافق و مخالف تحقیق و تفحص اقدام به رای گیری کرد که‬ ‫در نتیجه انجام تحقیق و تفحص به تصویب رس��ید‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تحقیق و تفحص از عملکرد س��ازمان امور عش��ایری از‬ ‫دیگر موارد در دس��تور کار نشست کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‬ ‫و مناب��ع طبیعی بود که پس از بررس��ی ها‪ ،‬نمایندگان عضو‬ ‫کمیسیون با این تحقیق و تفحص موافقت نکردند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیسیون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی در‬ ‫پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬درباره واردات محصوالت کشاورزی و‬ ‫دامی مباحثی مطرح و مقرر شد پس از انجام تحقیقات اولیه‬ ‫طی ‪ ۱۰‬روز دوباره این موضوع در کمیسیون مطرح شود‪.‬‬ ‫سفیر المان در ایران با معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح کرد‬ ‫ شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 520‬پیاپی ‪2493‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 19‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫گشایش نیروگاه خورشیدی‬ ‫در شهرک صنعتی خرم اباد‪۲‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان لرس��تان از‬ ‫گش��ایش نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ‪ ۱۰۰‬کیلووات در شهرک‬ ‫صنعتی شماره ‪ ۲‬خرم اباد خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان لرس��تان‪ ،‬بختیار رازانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی گفت‪ :‬این نیروگاه خورشیدی‪۱۰۰‬‬ ‫کیلوواتی از سوی شرکت پویا تجارت افالک به بهره برداری رسید‬ ‫که با حضور مدیرعامل شرکت برق استان‪ ،‬مدیرکل پدافند استان‪،‬‬ ‫مدیر پست بانک شعب لرس��تان و مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی لرس��تان و جمعی از مدیران نهادهای اجرایی در شهرک‬ ‫صنعتی شماره‪ ۲‬خرم اباد گشایش یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان بیان کرد‪:‬‬ ‫با گشایش این نیروگاه خورشیدی عالوه بر تولید ساالنه ‪ ۱۷۵‬هزار‬ ‫کیلووات ساعت برق برای ‪ ۳‬نفر هم شغل ایجاد شد‪.‬‬ ‫رازانی در پایان تصریح کرد‪ :‬برق تولیدی این نیروگاه را شرکت‬ ‫توانیر خریداری می کند و از مزیت های ساخت این پروژه می توان‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب‪ ،‬صرفه جویی در مصرف سوخت فسیلی‬ ‫و منتشر نشدن گاز گلخانه ای نام برد‪.‬‬ ‫فریدون خودنیا‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت برق استان لرستان در این‬ ‫ایین اظهار کرد‪ :‬برای این طرح ‪ ۵۵۰‬میلیون تومان اعتبار هزینه‬ ‫شده است و برای ‪ ۳‬نفر شغل ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین اعالم کرد‪ :‬با توجه به خشکسالی های اخیر‪ ،‬دیگر‬ ‫نمی توان به ذخایر ابی در سدهای استان اتکا کرد به همین دلیل‬ ‫وجود نیروگاه های خورش��یدی اهمیت وی��ژه ای دارند‪ .‬همچنین‬ ‫مشترکین می توانند با فروش برق تولیدی به شرکت توانیر درامد‬ ‫کسب کنند‪.‬‬ ‫پیشگیری از جرم‬ ‫در شهرک های صنعتی بوشهر‬ ‫جلس��ه هماهنگی انعق��اد تفاهمنامه همکاری های اموزش��ی و‬ ‫رس��یدگی های تخصصی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم‬ ‫قوه قضاییه در شرکت ش��هرک های صنعتی استان بوشهر برگزار‬ ‫شد‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان بوشهر هدف‬ ‫از اجرای این تفاهمنامه را ارتقای س��طح عدالت قضایی وکاهش‬ ‫مشکالت حقوقی و قضایی واحدهای صنعتی بیان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان بوشهر‪ ،‬با توجه به ابالغ سیاست های‬ ‫اشتغال از س��وی رهبر معظم انقالب مبنی بر هم افزایی و افزایش‬ ‫تعام�لات و همکاری ه��ای نهادهای اجرایی و سیاس��ت گذار و در‬ ‫راس��تای برنامه های س��ال جهاد اقتصادی‪ ،‬ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان بوش��هر بر اس��اس عق��د تفاهمنامه‪ ،‬ب��ا معاونت‬ ‫اجتماعی و پیش��گیری از جرم قوه قضاییه‪ ،‬همکاری های مشترک‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان بوشهر هدف از‬ ‫اجرای این تفاهمنامه را ارتقای س��طح عدال��ت قضایی و کاهش‬ ‫مش��کالت حقوقی و قضایی واحده��ای صنعتی بیان کرد و افزود‪:‬‬ ‫پیگیری و رس��یدگی تخصصی ب��ه پرونده های حقوقی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان به منظور تسریع‪ ،‬تس��هیل و رونق‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مهدی صفوی گفت‪ :‬این تفاهمنامه می تواند س��بب ش��ود تا با‬ ‫ایجاد سازکار شناس��ایی واحدهای دارای مشکل و واحدهایی که‬ ‫احتمال ایجاد مش��کل برای انها در اینده نزدیک قابل پیش بینی‬ ‫اس��ت با بکارگیری ش��عب اختصاصی در دادس��را و محاکم برای‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی و صنای��ع در تمام��ی مراکز اس��تان ها‪ ،‬از‬ ‫واحدهای صنعتی حمایت الزم شود‪.‬‬ ‫صفوی در این جلس��ه ب��ر ضرورت بهره گی��ری از ظرفیت های‬ ‫ق��وه قضایی��ه تاکید کرد و گف��ت‪ :‬خدمات حقوق��ی و قضایی به‬ ‫تولیدکنندگان و صنعتگران‪ ،‬ضمن جلب رضایت انها زمینه رش��د‬ ‫و ارتقای امنیت اقتصادی و صادرات را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همکاری ها با معاونت اجتماعی و پیش��گیری از جرم‬ ‫ق��وه قضایی��ه در زمینه ام��وزش و برگزاری دوره ه��ای مرتبط با‬ ‫استفاده از استادان مجرب معاونت قوه قضاییه انجام می شود‪.‬‬ ‫استقبال تمام و کمال المان از ادامه همکاری با ‪SME‬ها‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پیشینه همکاری ایران و المان طوالنی مدت است ؛‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط نی��ز از ان بهره برده ان د به‬ ‫طوری که در دو س��ال گذش��ته با همکاری موسسه‬ ‫‪ GIZ‬الم��ان بی��ش از ‪ ۱۱۰‬صنعتگ��ر مس��تقر در‬ ‫مجموعه ش��هرک های صنعتی در دوره های اموزشی‬ ‫این موسس��ه ش��رکت کرده اند‪ .‬موسس��ه اموزش��ی‬ ‫‪ GIZ‬یکی از مجموعه های اموزشی و فناوری بخش‬ ‫خصوصی مرتبط با صنایع المان اس��ت و ‪ ۱۹‬کشور‬ ‫تاکنون در دوره های اموزش��ی این موسس��ه شرکت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫البت��ه خواهرخواندگ��ی تبریز و هامب��ورگ همراه‬ ‫با برقراری پروازهای مس��تقیم نی��ز نمونه دیگری از‬ ‫همکاری های ایران و المان به شمار می رود‪.‬‬ ‫اکنون نیز در دیدار س��فیر المان در ایران با معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ر برقراری روابط دو‬ ‫کش��ور در حوزه صنایع کوچک و متوسط تاکید شد‬ ‫و پایبن��دی المان بر برجام همچنان مورد تاکید قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مه ر امس��ال نیز صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت به المان س��فر کرد و هدف خود از‬ ‫این س��فر را ش��رکت در گردهمایی بیستمین سال‬ ‫همکاری های ‪ GIZ‬و اموزش مدیران شرکت ها برای‬ ‫همکاری با شرکت های المانی بیان کرد‪ .‬در این سفر‬ ‫تفاهمنامه همکاری اموزشی بین معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و معاون وزیر اقتصاد و انرژی المان‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫نجفی در این س��فر همچنین با مدیرعامل اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان ماشین االت صنعتی المان ‪VDMA‬‬ ‫دی��دار و گفت وگ��و ک��رد‪.‬در ای��ن دیدار مقرر ش��د‬ ‫همکاری های مشترک درباره برگزاری نمایشگاه های‬ ‫تخصصی در ش��هرهای تهران تبریز اصفهان مش��هد‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه همکاری ها‬ ‫میش��ائیل کلور برشتولد‪ ،‬س��فیر جمهوری فدرال‬ ‫المان در ایران با معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران دیدار ک��رد و گفت‪ :‬تحریم های امریکا‬ ‫غیرقانون��ی اس��ت و دول��ت المان بی توج��ه به این‬ ‫تحریم ها همکاری های خ��ود را با ایران ادامه خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬کلور برشتولد با بیان این مطلب‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از مشکالت کنونی که دولت امریکا برای ایران درست‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس از برگ��زاری طرح کلینی��ک صنعت در‬ ‫شهرک صنعتی نوراباد ممسنی با هدف رفع مشکالت‬ ‫و توانمندس��ازی واحد های صنعتی در راستای تقویت‬ ‫تولی��د کاالی ایران��ی خب��ر داد و گفت‪ :‬ای��ن طرح در‬ ‫ش��هرک صنعتی نوراباد ممس��نی اجرا شد‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬ش��هرام کمال زاده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در قال��ب این طرح که با حضور فرماندار و‬ ‫برخی مسئوالن این شهرس��تان برگزار شد‪ ،‬با استقرار‬ ‫کرده اس��ت باخبریم‪ ،‬اما دولت الم��ان با وجود این‬ ‫‹ ‹به شرایط سخت تحریم عادت داریم‬ ‫سیاس��ت ها همچنان بر توافق خود در برجام پایبند‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است‪.‬‬ ‫و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫س��فیر جمهوری فدرال المان در ایران با اشاره به‬ ‫صنعتی ایران همچنین در ای��ن دیدار با بیان برخی‬ ‫تفاهمنامه اخیر بسته ش��ده با المان‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫امار و عملکرد سازمان متبوع خود‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از ‪۹۰‬‬ ‫تفاهمنامه بس��تر مفیدی را برای تداوم همکاری های‬ ‫درص د صنایع کشور ‪ SME‬ها هستند و انتظار داریم‬ ‫دو کش��ور در ح��وزه صنای��ع کوچک و متوس��ط و‬ ‫در این مقطع دولت المان این صنایع را حمایت کند‪.‬‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی فراهم اورده است‪.‬‬ ‫نجفی با اعالم اینک��ه وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫کلور برش��تولد با بیان اهمیت جای��گاه ‪ SME‬ها‪،‬‬ ‫تج��ارت بر اهمیت اموزش و اس��تفاده از فناوری روز‬ ‫گفت‪ :‬تکیه گاه حقیقی اقتصاد المان همین ‪ SME‬ها‬ ‫دنیا تاکید دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خواهان‬ ‫هستند و با تمام توان و با کمال میل از‬ ‫تداوم همکاری های اموزش��ی با المان‬ ‫همکاری ‪SME‬های دو کشور استقبال‬ ‫انتظار داریم تا‬ ‫هس��تیم و برگ��زاری دوره های ‪GIZ‬‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫شرکت های المانی در‬ ‫‹ ‹رفع مشکالت ویزا‬ ‫نمایشگاه ‪ SME‬های ما که برای صاحبان صنایع کوچک و متوسط‬ ‫س��فیر جمهوری ف��درال المان در سال اینده برگزار می شود کشور بسیار تاثیرگذار بود‪.‬‬ ‫برای برقراری ارتباط‬ ‫ایران س��رمایه گذاری روی ‪SME‬ها را‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کار درستی دانست و افزود‪ :‬خالقیت و بیشتر شرکت کنند‪ .‬باید با اش��اره به پیش��ینه همکاری خود با‬ ‫واقعیت های‬ ‫نواوری از سوی همین ‪SME‬ها عملی‬ ‫المانی ها در دوران تصدی مس��ئولیت‬ ‫ایران در حوزه صنایع‬ ‫می شود و ‪SME‬ها فرصت های بازار را‬ ‫ش��هرداری تبری��ز‪ ،‬گف��ت‪ :‬در زمینه‬ ‫کوچک و متوسط به‬ ‫به خوبی درک می کنند‪.‬‬ ‫کشورهای اروپایی منتقل خواهرخواندگی هامب��ورگ با تبریز و‬ ‫شود‪ .‬در دنیا کشورهای‬ ‫کلور برش��تولد در پایان تاکید کرد‪:‬‬ ‫گ‪ -‬تبریز‬ ‫برق��راری پروازه��ای هامبور ‬ ‫زیاده خوا ه وجود دارد ‬ ‫در حال رفع مشکالت مربوط به صدور‬ ‫س��فیران المان نهایت همکاری را با ما‬ ‫در‬ ‫اما ما عادت داریم که‬ ‫ویزا و کم کردن زمان این فرایند برای‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫شرایط سخت کار کنیم و از‬ ‫تس��هیل ورود ش��رکت های ایرانی در‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫دولت المان انتظار‬ ‫نمایشگاه های المان یا شرکت انها در‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران با تاکید‬ ‫داریم که‬ ‫دوره های اموزشی کشورمان از طریق‬ ‫در کنارمان باشد‬ ‫ب��ر جای��گاه ‪ SME‬ه��ا در اقتصاد دو‬ ‫افزایش ظرفیت پذیرش درخواس��ت ها‬ ‫کش��ور‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬انتظار داریم تا در‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ارائه مشاوره به ‪ ۱۶‬واحد صنعتی در نوراباد ممسنی‬ ‫گر وه ه��ای مش��اوره ای در بخش های فن��ی‪ ،‬بازرگانی‪،‬‬ ‫انتق��ال فن��اوری‪ ،‬مالی‪ ،‬بیم��ه‪ ،‬مالیات‪ ،‬تامی��ن مالی‪،‬‬ ‫بو کار‪ ،‬صادرات و بازاریابی‬ ‫اینده پژوهی‪ ،‬خدمات کس�� ‬ ‫و بازارس��نجی به ‪ ۱6‬واحد صنعتی مستق ر در شهرک‬ ‫صنعتی نوراباد ممس��نی ‪ ۵۰‬نوع خدمات مش��اوره ای‬ ‫به صورت رایگان ارائه شد‪ .‬وی افزود‪ :‬با اجرای این طرح‪،‬‬ ‫پس از برگزاری مش��اوره حضوری واحدهای متقاضی‪،‬‬ ‫تیم مش��اوران با حضور مستقیم در ‪ ۸‬واحد صنعتی از‬ ‫نزدیک به عارضه یابی پرداختند‪ .‬کمال زاده با بیان اینکه‬ ‫این طرح تا پایان س��ال نیز در تعدادی از شهرک های‬ ‫با تالش مبتکران جوان انجام شد ‬ ‫طراحی شبکه تبادل ارزهای دیجیتال‬ ‫در شهرک صنعتی بزرگ شیراز‬ ‫بو کار‬ ‫مبتک��ران جوان ش��یرازی در مرکز خدمات فناوری کس�� ‬ ‫ش��هرک صنعتی بزرگ ش��یراز موفق به طراحی و س��اخت شبکه‬ ‫تبادل ارزهای دیجیتال ش��دند‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به‬ ‫نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پیشرو ویژن مس��تقر در مرکز خدمات فناوری‬ ‫بو کار ش��هرک صنعتی بزرگ ش��یراز گفت‪ :‬با استفاده از این‬ ‫کس ‬ ‫ش��بکه تبادل ارزهای دیجیتال بدون ردیابی و شناس��ایی گیرنده‬ ‫و فرس��تنده امکان پذیر اس��ت‪ .‬گلریز افزود‪ :‬ای��ن فناوری در زمینه‬ ‫صادرات نفتی کش��ور کارایی بس��یاری دارد و می توان پول حاصل‬ ‫از ف��روش نفت را در قالب ارز دیجیتال ب��دون ردیابی و به صورت‬ ‫لحظه ای دریافت کرد‪ .‬او س��اخت این دستگاه را کمتر از یک سال‬ ‫اعالم و خاطر نش��ان کرد‪ :‬نداشتن س��رمایه اولیه و وجود تحریم ها‬ ‫باعث شد برای کامل کردن طرح از هارد‪ ،‬رم و مادر بورد رایانه های‬ ‫اوراقی اس��تفاده ش��ود‪ .‬طراح این فناوری افزود‪ :‬به علت نداش��تن‬ ‫محدودیت و غیر متمرکز بودن معامالت‪ ،‬با اس��تفاده از این دستگاه‬ ‫از هر جای دنیا می توان هر تراکنش��ی را به حساب شخص‪ ،‬شرکت‬ ‫یا سازمان رد و بدل کرد‪ .‬این مبتکر جوان‪ ،‬افزایش حجم معامالت‬ ‫خارج��ی‪ ،‬امنیت باال‪ ،‬نقل و انتقال پ��ول در حجم زیاد‪ ،‬درامد زایی‬ ‫باال‪ ،‬تس��هیل در معامالت ارزی و نداش��تن قابلی��ت رهگیری را از‬ ‫مهم ترین ویژگی های این طرح اعالم کرد‪.‬‬ ‫صنعتی استان برگزار می شود ‪ ،‬گفت‪ :‬واحد های صنعتی‬ ‫مستقر در این شهرک های صنعتی می توانند با حضور‬ ‫در محل استقرار تیم کلینیک صنعت از مشاوره رایگان‬ ‫بهره مند ش��وند‪ .‬وی ه��دف از عارضه یابی را کمک به‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک برای توسعه و ایجاد تغییرات‬ ‫الزم به منظور بهب��ود و افزایش توان رقابت پذیری انها‬ ‫اع�لام و درب��اره اهمیت اجرای این ط��رح اظهار کرد‪:‬‬ ‫در مدل عارضه یابی اطالع��ات کلی واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک جمع اوری ش��ده و محاسبات الزم برای تعیین‬ ‫شاخص های بهره وری و سوداوری واحد انجام می شود‪.‬‬ ‫سفارت کسی را تعیین کنید که درباره ‪ SME‬ها با ما‬ ‫همکاری جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫نجفی در ادامه خواس��تار توجه ویژه به کم ش��دن‬ ‫زم��ان صدور وی��زا برای حضور ش��رکت های ‪SME‬‬ ‫ای��ران در نمایش��گاه های الم��ان یا ش��رکت انها در‬ ‫دوره های اموزشی کوتاه مدت این کشور شد و گفت‪:‬‬ ‫س��فیر المان در سفرهای اس��تانی خود در کشور ما‬ ‫از واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط مس��تقر در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی بازدید به عمل اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور شرکت های المانی در نمایشگاه‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران همچنین ی��اداوری کرد‪ :‬انتظار داریم‬ ‫تا ش��رکت های المانی در نمایش��گاه ‪ SME‬های ما‬ ‫که سال اینده برگزار می ش��ود برای برقراری ارتباط‬ ‫بیشتر شرکت کنند‪ .‬نجفی در ادامه با بیان اینکه باید‬ ‫واقعیت های ایران در حوزه صنایع کوچک و متوسط‬ ‫به کش��ورهای اروپایی منتقل ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫دنیا کش��ورهای زیاده خواه (مانند امریکا) وجود دارد ‬ ‫اما ما عادت داریم که در ش��رایط س��خت کار کنیم‬ ‫و از دولت المان انتظار داریم که در کنارمان باشد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود با تاکید بر لزوم مهیا کردن‬ ‫بسترهای الزم برای حضور المانی ها در ایران‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬البته که اقتصاد دستوری نیست و ما باید بستر‬ ‫الزم را ب��رای حضور المانی ها در ایران فراهم اوریم و‬ ‫اگر بخش خصوصی دو کشور به هم نزدیک شود‪ ،‬این‬ ‫بستر فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫کمال زاده با بیان اینکه مشاوران طرح کلینیک صنعت‬ ‫را اس��تادان دانش��گاهی و متخصصان و صاحب نظران‬ ‫ح‬ ‫بخش صنعتی تش��کیل می دهن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در این طر ‬ ‫برای برون رفت صنایع از مشکالت برنامه هایی پیشنهاد‬ ‫و اجرای��ی می ش��ود‪ .‬مع��اون صنایع کوچک ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ب��ر حمایت از اج��رای این طرح‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬هزینه های اجرای کلینیک صنعت‬ ‫از س��وی شرکت ش��هرک های صنعتی فارس پرداخت‬ ‫می شود و استفاده از خدمات مشاوره ای برای واحد های‬ ‫صنعتی و تولیدی رایگان است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!