روزنامه گسترش صنعت شماره 524 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 524

روزنامه گسترش صنعت شماره 524

روزنامه گسترش صنعت شماره 524

‫جهانگیری‪ :‬کارهایی‬ ‫که برای توسعه‬ ‫کشور انجام شده‬ ‫بی سابقه است‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2497‬دوره جدید شماره ‪ 8 524‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ ‪ 23‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 14‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫وزیر کار دستور‬ ‫حذف دوشغله ها‬ ‫را صادر کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫همراهی با تولید‬ ‫در تحریم ها‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت تضمین‬ ‫سرمایه گذاری در تولید‬ ‫‪4‬‬ ‫الگوگیری از فناوری های‬ ‫پیشرفته‬ ‫‪6‬‬ ‫سازمان به جای فرد‬ ‫در صنعت‬ ‫‪8‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫دولت از واگذاری‬ ‫صندوق حمایتی‬ ‫صنایع کوچک منصرف شد‬ ‫کشاورزاندراغازفصلکاشتبه روحانی وجهانگیرینامهنوشتند‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫«گسترش صنعت» طرح اب شیرین کن در جنوب را بررسی می کند‬ ‫مژده اب شیرین‬ ‫به خوزستانی ها رسید‬ ‫‪6‬‬ ‫گندمکاران در انتظار اعالم نرخ خرید تضمینی‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 23‬ابان ‪ 6 1397‬ربیع االول ‪ 14 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 524‬پیاپی ‪2497‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫همراهی با تولید در تحریم ها‬ ‫حمای��ت از تولید و توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری داخل��ی و رفع‬ ‫چالش های س��رمایه گذاران گام‬ ‫مهم��ی در مقابله ب��ا تحریم ها‬ ‫است‪ .‬اقدامات رئیس جمهوری‬ ‫امری��کا در خ��روج یکجانبه از‬ ‫تواف��ق بین الملل��ی هس��ته ای‬ ‫محمدجواد بگی‬ ‫و اعم��ال دوب��اره تحریم ه��ا بر‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫اقتصاد کش��ور محکوم و منفور‬ ‫است اما در شرایط کنونی توجه‬ ‫وی��ژه به بخش ه��ای تولیدی و صنعت��ی و همچنین حمایت از‬ ‫توس��عه س��رمایه گذاری و بهبود فضای کس��ب وکار می تواند از‬ ‫راهکاره��ای موفقیت کش��ور در گذر از تحریم ها باش��د‪ .‬پیش‬ ‫از این نی��ز نقش ویژه س��رمایه گذاری در بخش های تولیدی و‬ ‫صنعت��ی در تحق��ق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اش��تغال و‬ ‫رفاه اقتصادی در کش��ور مطرح ش��د و نگاه وی��ژه به طرح های‬ ‫سرمایه گذاری و رفع چالش های سرمایه گذاران در شهرک های‬ ‫صنعتی به عنوان یک ضرورت بیان ش��د‪ .‬در س��ال های گذشته‬ ‫نیز توانمندسازی اقتصاد کشور با کلیدواژه های اقتصاد مقاومتی‬ ‫از سوی رهبر معظم انقالب مطرح شد‪ .‬درحقیقت تحقق اهداف‬ ‫اقتص��اد مقاومتی مد نظ��ر رهبر معظم انق�لاب گام مهمی در‬ ‫توانمندسازی اقتصاد کشور در رویارویی با تحریم های ناعادالنه‬ ‫غرب به شمار می رود بنابراین با توجه به اینکه اعمال تحریم ها‪،‬‬ ‫رفع موانع تولید و بهبود فضای کس��ب وکار برای ش��رکت های‬ ‫تولیدی و صنعتی کش��ور هزین��ه ایجاد می کند‪ ،‬باید حمایت از‬ ‫توس��عه سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی در اولویت‬ ‫اصلی کشور قرار گیرد تا عالوه بر تامین نیازهای داخلی به کاالها‬ ‫و خدمات ضروری‪ ،‬اشتغال و معیشت شهروندان به واسطه این‬ ‫تحریم ها اس��یب نرسد‪ .‬در این شرایط مدیریت مطلوب بازار ارز‬ ‫و همراهی نظ��ام بانکی با بخش های تولی��دی و صنعتی امری‬ ‫ضروری است‪ .‬در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای خارجی‬ ‫ناشی از تحریم ها روبه رو است‪ ،‬حمایت از تولید داخل و توسعه‬ ‫سرمایه گذاری می تواند از اثار سوء تحریم ها کاسته و بستر ایجاد‬ ‫ارزش افزوده و اش��تغال بیش��تر را فراهم کند و به ثمر نشستن‬ ‫این پروژه ها نیز س��بب افزایش تولید و عرضه کاالها و خدمات‬ ‫و درنتیجه کاهش نرخ تورم ش��ود‪ .‬در پایان باید گفت نوسانات‬ ‫ارزی اخیر و اعمال تحریم های ناعادالنه بر اقتصاد کشور‪ ،‬بحران‬ ‫اب‪ ،‬الودگی هوای کالنش��هرها و نیاز به حفظ محیط زیست به‬ ‫همراه نرخ باالی بیکاری از چالش های اصلی کش��ور اس��ت که‬ ‫رفع انها باید در اولویت قرار گیرد‪ .‬از طرفی توسعه شرکت های‬ ‫دانش بنیان عالوه بر ارائه محصوالت و خدمات باکیفیت‪ ،‬می تواند‬ ‫اشتغال مناسبی هم برای فارغ التحصیالن دانشگاهی ایجاد کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر کار دستور حذف‬ ‫دوشغله ها را صادر کرد‬ ‫در حال��ی که تنها چند روز از انتش��ار فهرس��ت نام مدیران‬ ‫چندشغله زیرمجموعه وزارت کار می گذرد‪ ،‬محمد شریعتمداری‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در نام��ه ای به مدیران عامل‬ ‫س��ازمان تامی��ن اجتماعی و صندوق بازنشس��تگی کش��وری‪،‬‬ ‫دستور حذف مدیران چندشغله از هیات مدیره شرکت های تابع‬ ‫انه��ا را صادر کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬موضوع انتش��ار نام اعضای‬ ‫هیات مدیره شرکت های تابع وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫وعده ای بود که شریعتمداری در راستای شفاف سازی به فاصله‬ ‫چند روز پس از به دس��ت گرفتن سکان اداره وزارت کار عملی‬ ‫ک��رد‪ .‬او هن��گام دریاف��ت رای اعتماد از مجل��س و در جریان‬ ‫دف��اع از صالحیت خود برای تص��دی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی گفته بود ک��ه در صورت تصدی‪ ،‬تمامی معامالت در‬ ‫صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی را به طور مکشوف‬ ‫در اختی��ار مردم قرار می دهد و فهرس��ت نام هم��ه مدیران و‬ ‫اعضای هیات مدیره های شرکت های تابع این وزارتخانه را روی‬ ‫سایت رسمی منتشر می کند‪ .‬وزارت کار هم با انتشار لفهرست‬ ‫اعضای هیات مدیره ش��رکت های تابع وعده وزیر را عملی کرد‬ ‫و ن��ام مدی��ران را در دس��ترس عموم قرار داد‪ .‬ای��ن وزارتخانه‬ ‫همچنین اعالم کرد اطالعات منتش��ر شده را به صورت مداوم‬ ‫تکمیل و به روزرس��انی خواهد کرد‪ .‬در روزهای گذشته انتشار‬ ‫فهرس��ت اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت های تابع وزارت‬ ‫کار واکنش های متعددی را از س��وی رس��انه ها در پی داش��ت‬ ‫و هری��ک به زعم خود گوی س��بقت را در افش��اگری جزئیات‬ ‫ای��ن حرکت از ه��م می ربودند تا جایی که ای��ن موضوع حتی‬ ‫از نگاه یکی از برنامه های چالش��ی تلویزی��ون هم پنهان نماند‬ ‫و برنامه با موضوع بررس��ی فهرست اعضای هیات مدیره منتشر‬ ‫شده از س��وی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به روی انتن‬ ‫رفت و نام مدیران دوش��غله و سه شغله زیرمجموعه وزارت کار‬ ‫را به تفکیک منتشر کرد‪ .‬ناگفته نماند که انتشار این فهرست‬ ‫هم در ن��وع خود عجیب بود چراکه از اف��راد و نام های متعدد‬ ‫با مدارک تحصیلی غیرمرتب��ط‪ ،‬حضور ژن های خوب و برخی‬ ‫سیاس��یون‪ ،‬مدیر یک روابط عمومی که مدیرعامل یک شرکت‬ ‫نفتی ش��ده بود و حتی اشکار شدن برخی تخلف ها مانند اداره‬ ‫یک هلدینگ دارویی از س��وی س��فیر ای��ران در واتیکان پرده‬ ‫برداش��ت و اینگونه ش��د که ش��ریعتمداری در اقدامی جدید‬ ‫ضرب االجل ‪ ۷‬روزه ای را برای اس��تعفای چندشغله ها تعیین و‬ ‫دستور حذف مدیران چندشغله از هیات مدیره شرکت های تابع‬ ‫سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی کشوری را‬ ‫صادر کرد‪ .‬بی تردید اجماع رس��انه ای در این زمینه اگر نگوییم‬ ‫بیشترین سهم اما دست کم تاثیرگذاری الزم را در صدور دستور‬ ‫حذف دوشغله های این وزارتخانه داشته است‪.‬‬ ‫نوسان بازار ارز و‬ ‫تورمی که در ماه های‬ ‫اخیر در اقتصاد ایران‬ ‫ایجاد شد و تا حدی‬ ‫معیشت مردم را تحت‬ ‫تاثیر قرار داد‪ ،‬دولت‬ ‫را بر ان داشت به‬ ‫برنامه ریزی برای کمک‬ ‫به وضعیت اقتصادی‬ ‫مردم ورود کند و در‬ ‫این راستا از طرح خود‬ ‫برای بسته حمایتی‬ ‫خبر داد که اگرچه‬ ‫جزئیات کامل ان هنوز‬ ‫مشخص نشده است‬ ‫اما درمجموع بسته ای‬ ‫از حمایت های نقدی و‬ ‫کاالیی را دربرخواهد‬ ‫گرفت‬ ‫مروری بر بسته های حمایتی دولت ها‬ ‫از «عیدانه» تـا «جبرانی»‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اجرای بس��ته حمایتی در شرایط سخت اقتصادی‪،‬‬ ‫ماجرای تازه ای در دولت ها نیس��ت و در گذش��ته نیز‬ ‫به ش��کلی دیگر در دس��تور کار بوده اس��ت‪ .‬محمود‬ ‫احمدی نژاد هم در دولت خود برای پوش��ش بخش��ی‬ ‫از فشار تورمی حدود ‪ ۲.۷‬میلیارد دالر از ذخایر ارزی‬ ‫برداش��ت و پول نقد بین مردم پاشید و اکنون دولت‬ ‫روحان��ی برای کاهش فش��ارهای موجود و حمایت از‬ ‫قشر کم درامد به توزیع بسته های نقدی و غذایی روی‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬قرار است دولت تا پایان ابان طرح‬ ‫حمایت از قشر کم درامد را به دلیل شرایط نه چندان‬ ‫مناس��ب اقتصادی موج��ود به مراحل اجرا برس��اند‪.‬‬ ‫نوسان بازار ارز و تورمی که در ماه های اخیر در اقتصاد‬ ‫ایران ایجاد شد و تا حدی معیشت مردم را تحت تاثیر‬ ‫قرار داد‪ ،‬دولت را بر ان داش��ت تا به برنامه ریزی برای‬ ‫کم��ک به وضعیت اقتصادی مردم ورود کند و در این‬ ‫راس��تا از طرح خود برای بس��ته حمایتی خبر داد که‬ ‫اگرچه جزئیات کامل ان هنوز مش��خص نشده است‬ ‫اما درمجموع بسته ای از حمایت های نقدی و کاالیی‬ ‫را دربرخواهد گرفت‪.‬‬ ‫م��ردم در بس��ته های حمایتی دولت ه��ا کم تجربه‬ ‫نیس��تند و پیش از این نیز ش��اهد ان بوده اند‪ .‬زمانی‬ ‫که وضعی��ت اقتصادی به هر دلیل��ی از روال معمول‬ ‫خود خارج شده و درگیر تورم می شود‪ ،‬دولت ها برای‬ ‫پوشش بخشی از فضای حاکم برمعیشت مردم دست‬ ‫به اقداماتی البته مقطعی و کوتاه مدت زده اند‪ .‬مروری‬ ‫ب��ر بس��ته های اقتصادی دولت ها بی��ش از هر چیزی‬ ‫اثرگ��ذاری ان را موردتوجه ق��رار می دهد و اینکه اگر‬ ‫قرار بود چنین بس��ته هایی اجرایی شوند تا چه اندازه‬ ‫اثار منفی کمتری با توجه به نحوه اجرا و سازکار خود‬ ‫داش��ته و تا چه اندازه توانس��ته گره از سختی شرایط‬ ‫معیشتی مردم باز کند‪.‬‬ ‫احمدی نژاد در پایان س��ال ‪ ۱۳۹۱‬و زمانی که تورم‬ ‫روند صعودی باالی ‪ ۳۵‬درصد و رشد اقتصادی منفی‬ ‫تا ‪ ۵‬درصد را طی می کرد‪ ،‬به بهانه حمایت از مردم به‬ ‫پرداخت های نقدی روی اورد؛ به طوری که اعالم شد‬ ‫قرار اس��ت به حساب افراد یارانه بگیر و به ازای هر نفر‬ ‫تا حدود ‪ ۸۰‬هزار تومان و برای قش��ر اسیب پذیرتر تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان با عنوان «عیدانه» و حتی «جبرانی»‬ ‫واریز شود‪.‬‬ ‫این اقدام دولت دهم در زمان خود ماجرای خاصی‬ ‫به همراه داشت‪ ،‬چراکه برخی انتقادها نسبت به توزیع‬ ‫نقدی پول وجود داش��ت و می توانست تشدیدکننده‬ ‫تورم در ان مقطع باشد‪ .‬این موضوع در حالی بود که‬ ‫این رقم نمی توانس��ت اثر بلندمدتی در اوضاع زندگی‬ ‫مردم داش��ته و تنها در چند روز خرج شده و بیش از‬ ‫اثر مثبت‪ ،‬اثار منفی با خود به همراه داشت‪.‬‬ ‫نحوه تامین مالی منابعی که قرار ش��د به حس��اب‬ ‫حدود ‪ ۷۶‬میلیون نفر واریز ش��ود‪ ،‬از انتقادهای اصلی‬ ‫ب��ه اقدام دولت دهم در حمای��ت از مردم بود‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در ان زمان احمدی ن��ژاد با دریافت‬ ‫مج��وز و مصوباتی از مجلس به برداش��ت از صندوق‬ ‫توس��عه مل��ی روی اورد و ح��دود ‪ ۲.۷‬میلیارد دالر‬ ‫معادل ‪ ۶۵۰۰‬میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی‬ ‫برداشت و بین مردم در یک ماه پول نقد توزیع کرد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقد بودند این رقم ‪ ۸۰‬هزار تومانی‬ ‫ان ه��م در اس��تانه افزای��ش قیمت ها در ای��ام نوروز‬ ‫نمی توان��د دردی از مردم دوا کند و در س��وی دیگر‬ ‫موجب دست زدن به منابع و ذخایر نفتی شده است؛‬ ‫ان هم در شرایطی که طبق اساسنامه صندوق توسعه‬ ‫ملی حق چنین برداشتی وجود نداشت‪.‬‬ ‫درنهایت برداش��ت دولت دهم از صندوق توس��عه‬ ‫مل��ی به بهانه حمایت از جامعه‪ ،‬دولت را ‪ ۲.۷‬میلیارد‬ ‫دالر به صندوق توس��عه ملی بدهکار کرد و قرار ش��د‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۴‬ساالنه ‪ ۲‬درصد‬ ‫اضافه بر انچه باید هر س��ال از منابع نفتی به حساب‬ ‫صندوق توس��عه ملی واریز می ش��د‪ ،‬پرداخت شود تا‬ ‫بدهی دولت تسویه شود‪ .‬با این حال اخرین اطالعات‬ ‫از جریان تس��ویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی‬ ‫بابت عیدانه سال ‪ ۱۳۹۱‬از ان حکایت دارد که دولت‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۲‬و ‪ ۱۳۹۳‬بخشی از بدهی بابت عیدانه‬ ‫احمدی ن��ژاد را پرداخت کرد ولی با توجه به ش��رایط‬ ‫س��خت تامین درامدهای ارزی و کاهش نرخ نفت از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۴‬که دولت س��هم صندوق توسعه ملی را‬ ‫در پایین تری��ن حد خود (‪ ۲۰‬درص��د) پرداخت کرد‪،‬‬ ‫دیگر مانده بدهی عیدانه تس��ویه نشد و درحال حاضر‬ ‫از بده��ی ‪ ۲.۷‬میلیارد دالری حدود یک میلیارد دالر‬ ‫دیگر باقی مانده است‪.‬‬ ‫اکنون دولت دوازدهم در ش��رایطی قرار گرفته که‬ ‫ب��ا توجه به اوضاع نه چندان مناس��ب اقتصادی ناچار‬ ‫به اجرای طرح «بس��ته حمایتی از قش��ر کم درامد»‬ ‫یا «جبرانی» ش��ده اس��ت و ان طور که شریعتمداری‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده اس��ت‪،‬‬‫طرح در ‪ ۲‬فاز کاالیی و نقدی دنبال می ش��ود؛ به این‬ ‫شکل که در گام نخس��ت تمام افراد و دهک های زیر‬ ‫پوشش نهادهای حمایتی در دستور کار قرار می گیرند‬ ‫و با جدول جدیدی که بر این اس��اس تعریف شده هر‬ ‫خان��وار یک تا ‪ ۵‬نفره از رقمی بین ‪ ۱۰۰‬هزار تا ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تومان بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫این در شرایطی است که در سوی دیگر بحث هایی‬ ‫در رابط��ه با افزایش حقوق کارکن��ان نیز در برخی‬ ‫گروه ها وجود دارد که درمجموع می توان گفت بسته‬ ‫حمایتی دولت دوازده��م را کاالیی و نقدی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بس��ته حمایت از قش��ر کم درامد در ش��رایطی تا‬ ‫روزه��ای این��ده اجرایی می ش��ود که می��زان منابع‬ ‫موردنی��از و اینک��ه محل تامین ان کجا اس��ت‪ ،‬هنوز‬ ‫در ابه��ام ق��رار دارد‪ .‬در عین حال ک��ه بیش از انکه‬ ‫این بس��ته ها اجرایی ش��ود‪ ،‬مهم تر شاید ان است که‬ ‫دولت برنامه فعلی را چگون��ه می خواهد اجرایی کند‬ ‫تا کمترین اسیب را به همراه داشته و تجربه گذشته‬ ‫تکرار نشود و اینکه دولت بعد از اجرای بسته حمایتی‬ ‫چ��ه برنام��ه بلندمدتی برای ترمی��م وضعیت موجود‬ ‫معیشتی مردم در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫جهانگیری‪ :‬کارهایی که برای توسعه کشور انجام شده بی سابقه است‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در اهواز گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫و کارهای زیربنایی که در جهت توس��عه کشور انجام‬ ‫شده بی سابقه است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا اس��حاق جهانگی��ری در ایین‬ ‫بهره ب��رداری از ف��از یک ط��رح ‪ ۵۵۰‬ه��زار هکتاری‬ ‫خوزس��تان اظه��ار کرد‪ :‬خوش��حالم ک��ه در روزهای‬ ‫نخست ماه ربیع در خوزس��تان حضور پیدا کرده ام و‬ ‫باید بگویم که مردم این استان در دوران های مختلف‬ ‫تاریخی به ویژه در دوران جنگ نقش مهمی داشته اند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مردم کشور هیچ گاه ایران دوستی‬ ‫خوزس��تانی ها را فراموش نمی کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در دومی��ن روز از س��فر به خوزس��تان فاز‬ ‫نخس��ت طرح ‪ ۵۵۰‬هزار هکت��اری تجهیز‬ ‫اراضی کش��اورزان گش��ایش ش��د تا برای‬ ‫مردم و کش��اورزان ش��هرهایی ک��ه از این‬ ‫طرح اس��تفاده می کنند‪ ،‬اقدام موثری انجام‬ ‫شده باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬فاز دوم این طرح هم‬ ‫هرچه زودتر باید اجرایی ش��ود و شهرهایی که در فاز‬ ‫نخست کمتر به انها توجه شده نیز از این پروژه متاثر‬ ‫و بهره مند شوند‪.‬‬ ‫یک فعال حوزه کار‪:‬‬ ‫معیشت کارگران از هر موضوعی واجب تر است‬ ‫یک فعال حوزه کار از نمایندگان کارگران‬ ‫در ش��ورای عالی کار خواس��ت از معیش��ت‬ ‫کارگ��ران به عن��وان حیاتی ترین خواس��ته‬ ‫جامعه کارگری دفاع کنند‪ .‬علی اکبر سیارمه‬ ‫با اشاره به تشکیل نشست شورای عالی کار‬ ‫به ایلنا گفت‪ :‬این نشس��ت فرصت مغتنمی‬ ‫برای گروه ه��ای کارگری و حتی کارفرمایی‬ ‫اس��ت چون حضور وزیر کار به عن��وان نماینده عالی‬ ‫هیات دولت نقطه عطفی است تا نمایندگان کارگران‬ ‫در ش��ورای عالی کار خارج از بحث دستورجلس��ه به‬ ‫موض��وع معیش��ت که یک��ی از حیاتی ترین مس��ائل‬ ‫کارگ��ران اس��ت‪ ،‬بپردازن��د و از این فرص��ت مغتنم‬ ‫نهایت اس��تفاده را ببرند‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��ورای عالی کار‬ ‫مرجع ‪۳‬جانبه گرایی اس��ت و نماین��دگان هر ‪ ۳‬گروه‬ ‫دولت��ی‪ ،‬کارگری و کارفرمای��ی در ان حضور دارند و‬ ‫مباحث و موضوعات شورای عالی کار با نظر‬ ‫هم��ه گروه ها پیش م��ی رود و با چانه زنی و‬ ‫بح��ث و تبادل نظر به نتیجه می رس��د‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس حوزه کار از نمایندگان کارگران‬ ‫در ش��ورای عالی کار خواس��ت ب��ا توجه به‬ ‫فرازونش��یب ها و کش وقوس ه��ای فراوانی‬ ‫که نشس��ت های کارگروه دس��تمزد پس از‬ ‫اس��تیضاح ربیعی (وزیر پیشین کار) با ان روبه رو شد‪،‬‬ ‫از نشس��ت امروز ش��ورا که با حضور وزی��ر کار برگزار‬ ‫می شود به شکل مطلوب و شایسته و در جهت احقاق‬ ‫حقوق و مطالبات کارگران اس��تفاده کنند‪ .‬س��یارمه‬ ‫درعین حال پیش بینی کرد نشست امروز شورای عالی‬ ‫کار بیش��تر به کلیات بپردازد و تشکل های کارگری و‬ ‫کارفرمای��ی اراده وزیر کار درب��اره ترمیم مزد و بهبود‬ ‫معیشت کارگران را موردارزیابی قرار دهند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه طرح ‪ ۵۵۰‬هزار هکتاری رهبر معظم‬ ‫انق�لاب پروژه بزرگی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬عده ای‬ ‫در خ��ارج در ت�لاش هس��تند ت��ا اینگونه‬ ‫کاره��ا را بی تاثیر نش��ان بدهن��د و بگویند‬ ‫ک��ه نظ��ام ناکارام��د اس��ت‪ .‬جهانگیری با‬ ‫بی��ان اینکه ادعای این افراد این اس��ت که‬ ‫نظام مش��کالت را نمی تواند حل کند‪ ،‬گفت‪ :‬اینگونه‬ ‫تحلیل ها خطاهای واضحی اس��ت که منبع انها رژیم‬ ‫صهیونیستی و منافقان هس��تند‪ .‬جهانگیری با اشاره‬ ‫به اینکه منابع اطالعاتی اش��تباه‪ ،‬امریکا را در مس��یر‬ ‫غلط قرار دادند‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن منابع اعالم کردند مردم‬ ‫قیام می کنند و جمهوری اس�لامی جشن سالگرد ‪۴۰‬‬ ‫س��الگی را نخواهد گرف��ت در صورتی که این ایین را‬ ‫در ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬ماه اینده برگزار خواهیم کرد‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه کارهای انجام ش��ده در جهت توسعه کشور‬ ‫بی سابقه است‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬کارهای زیربنایی زیادی‬ ‫انجام ش��ده است و با وجود مش��کالت کشور در این‬ ‫سال ها ازجمله تحریم ها و جنگ تحمیلی اما پیشرفت‬ ‫امور عمرانی کشور ستودنی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شستا‪:‬‬ ‫از هیچ ژن خوبی استفاده نکردیم‬ ‫مدیرعامل شس��تا با تاکی��د براینکه از‬ ‫ابتدای دوره حضورم به عنوان مدیرعامل‬ ‫شس��تا نس��بت به فعال ک��ردن کارگروه‬ ‫انتصابات در ای��ن مجموعه اقدام کرده ام‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای جذب مدیران در شرکت های‬ ‫شس��تا باید ش��رایط و تخصص های افراد‬ ‫ذی ص�لاح در این کارگ��روه مورد بحث و‬ ‫بررس��ی قرار گرفته و بدور از توصیه ها و فشارهای‬ ‫موجود‪ ،‬در زمینه جذب افراد اظهارنظر می شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬ب��ه دنبال انتش��ار برخی اخبار‬ ‫و فضاس��ازی ها در ش��بکه های اجتماعی مبنی بر‬ ‫تخل��ف شس��تا در به کارگیری برخ��ی مدیران در‬ ‫شرکت های تابع‪ ،‬مرتضی لطفی مدیرعامل شرکت‬ ‫س��رمایه گذاری تامی��ن اجتماعی (شس��تا) به این‬ ‫شبهه افکنی ها پاسخ داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شستا با تاکید بر اینکه هیچ‬ ‫ژن خوبی در ش��رکت های شس��تا به کار‬ ‫گرفته نشده است‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬مالک ما‬ ‫برای جذب مدیران و اعضای هیات مدیره‬ ‫ش��رکت های شستا جوانگرایی‪ ،‬تخصص و‬ ‫کارامدی بوده اس��ت و بر همین اس��اس‬ ‫با همه فش��ارهای موجود ت�لاش کردیم‬ ‫ذره ای از معیاره��ا و مالک های تعیین ش��ده کوتاه‬ ‫نیاییم‪.‬‬ ‫لطفی وجود رابطه س��ازی یا خویشاوندس��االری‬ ‫در انتخ��اب مدیران و اعضای هیات مدیره شس��تا‬ ‫را تکذی��ب کرد و گفت‪ :‬حتی یک مورد هم س��راغ‬ ‫نداریم که افراد خارج از چارچوب ها و ضوابط تعیین‬ ‫شده در شستا یا شرکت های ان به کار گمارده شده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 23‬ابان ‪ 6 1397‬ربیع االول ‪ 14 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 524‬پیاپی ‪2497‬‬ ‫خبر‬ ‫روزهای سخت تولید‬ ‫و ماموریت دژپسند‬ ‫فرزین انتصاریان‬ ‫در قانونی که امسال‬ ‫ابالغ شد‪ ،‬نظام نوین‬ ‫استانداردسازی مدنظر‬ ‫قرار گرفته و در حال‬ ‫اجراست‪ .‬این قانون در‬ ‫راستای اهداف نظام کالن‬ ‫مدیریت کیفیت بر ساختار‬ ‫اقتصاد کشور است‬ ‫در ایین پایانی پانزدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت مطرح شد‬ ‫توسعه خرد در گرو توسعه کالن‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ایین روز ملی کیفیت و ایین پایانی پانزدهمین‬ ‫دوره ارزیاب��ی مل��ی کیفیت ایران ب��ا حضور نیره‬ ‫پیروزبخت‪ ،‬معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ایران‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬نمایندگان بخش خصوص��ی و صاحبان‬ ‫صنایع و نمایندگان مجلس روز گذش��ته در محل‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» رئیس انجمن‬ ‫مدیریت کیفیت تاکید کرد که فقط با چند بنگاهی‬ ‫که کیفیت خود را ارتق ا داده اند‪ ،‬به هدف مدنظر که‬ ‫بهبود کیفیت به معنای توسعه بنگاه ها و در نهایت‬ ‫توسعه اقتصادی است‪ ،‬نمی رسیم‪.‬‬ ‫فرزین انتصاریان گفت‪ :‬در قانونی که امسال ابالغ‬ ‫شد‪ ،‬نظام نوین استانداردسازی مدنظر قرار گرفته‬ ‫و در حال اجراس��ت‪ .‬این قانون در راستای اهداف‬ ‫نظ��ام کالن مدیری��ت کیفیت بر س��اختار اقتصاد‬ ‫کش��ور اس��ت و خالهای قانونی در این زمینه رفع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مدیریت کیفیت در س��طح‬ ‫بن��گاه و اقتصاد کالن متفاوت اس��ت و باید بدانیم‬ ‫فقط با چند بنگاهی که کیفیت را توس��عه داده اند‪،‬‬ ‫به هدف مدنظر نمی رس��یم‪ ،‬گفت‪ :‬تعالی و کیفیت‬ ‫پایانی ندارد‪ .‬حدود ‪ ۱۵‬س��ال است که جایزه ملی‬ ‫کیفیت اعطا می ش��ود اما ام��روز این رویکرد کامال‬ ‫متفاوت است‪ .‬این بدان معناست که امروز به نتیجه‬ ‫فعالیت های ‪ ۲۰‬ساله در این حوزه دست یافته ایم؛‬ ‫هرچند هنوز راه طوالنی در پیش داریم‪.‬‬ ‫انتصاری��ان با اش��اره به اینکه بهب��ود کیفیت به‬ ‫معنای توسعه بنگاه ها و در نهایت توسعه اقتصادی‬ ‫است و محور توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار‬ ‫می ای��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬زمانی می توانیم به توس��عه‬ ‫کیفیت امیدوار باش��یم که کیفی س��ازی در سطح‬ ‫کالن اقتصادی رخ دهد‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن مدیریت کیفیت با بی��ان اینکه‬ ‫کیفیت در هر جامعه ای از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫نیازمن��د ارائه مدل ه��ای کیفیت هس��تیم‪ ،‬اظهار‬ ‫اس��ت و اگر کااله��ای تولیدی ما با کیفیت باش��د‬ ‫کرد‪ :‬در استانداردها تمرکز بر ویژگی های محصول‬ ‫به طور طبیعی موجب جذب مش��تری می ش��ود‪،‬‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که در مدل کیفیت در پی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬همین موضوع رشد اقتصادی را‬ ‫نیازهای فراتر از اس��تانداردها هستیم اما نیازها به‬ ‫رقم می زند و حض��ور در بازارهای جهانی را فراهم‬ ‫دنبال منافع حداکثری است‪.‬‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مدل تعالی‪ ،‬مدیر در راس��تای‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬امروز استانداردس��ازی و افزایش‬ ‫اطمینان یاب��ی پیش بین��ی الزم را انجام می دهد و‬ ‫کیفیت در ایران از هر موضوعی مهم تر است و باید‬ ‫متناسب با ان واکنش های الزم را در نظر می گیرد‪،‬‬ ‫در اولوی��ت قرار گیرد چرا که م��ا توان تولید کاال و‬ ‫گفت‪ :‬نقش یک مدیر‪ ،‬رهبری است و ما در مدل ها‬ ‫محص��والت را داریم و فقط نیازمند رش��د کیفیت‬ ‫و ش��بکه های کیفیت ب�� ه دنبال این هس��تیم که‬ ‫در انها هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تهیه ‪ ۷‬معیار برای اندازه گیری کیفیت‬ ‫بین منافع س��ازمانی و جامعه تع��ادل ایجاد کنیم‬ ‫مع��اون ارزیاب��ی کیفیت س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫و در پ��ی تعامل با ذی نفع��ان در مدل های کیفیت‬ ‫ای��ران ب��ا بی��ان اینک��ه مقول��ه کیفی��ت ب�� ه دنبال‬ ‫هس��تیم‪ .‬مع��اون ارزیاب��ی کیفیت س��ازمان ملی‬ ‫نیازه��ای فرات��ر از استانداردهاس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬س��نگ‬ ‫اس��تاندارد با بیان اینکه در ش��رایط فعلی راه حلی‬ ‫بن��ای ارزیابی ه��ای کیف��ی‪ ،‬مدل های کیفیت اس��ت‬ ‫جز ارتقای ش��بکه نداریم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬سنگ بنای‬ ‫و در همی��ن راس��تا ‪ ۷‬معی��ار ب��رای کیفی��ت تعریف‬ ‫ارزیابی ه��ای کیفی‪ ،‬مدل های کیفیت اس��ت و در‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫همین راستا ‪ ۷‬معیار برای کیفیت تعریف کرده ایم‬ ‫مس��لم بیات با اش��اره ب��ه اینکه دالی��ل مختلفی‬ ‫ک��ه تعدادی از انها به عنوان معیار توانمندس��ازی‬ ‫ب��رای توجه ب��ه مقوله کیفی��ت وج��ود دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫اس��ت‪ .‬بی��ات اف��زود‪ :‬مس��ئو الن اگ��ر بخواهن��د‬ ‫ک��رد‪ :‬از نگاه یک تولیدکنن��ده‪ ،‬کیفیت یعنی ارتباط‬ ‫بخش��نامه ای ص��ادر کنن��د‪ ،‬باید تعام��ل خوبی با‬ ‫ب��ا ویژگی هایی که تعریف ش��ده و می تواند به نوعی‬ ‫ذی نفعان برقرار کنند و س��پس بخش��نامه صادر و‬ ‫بیانگر اس��تانداردها باش��د و باید بدانیم‬ ‫تصمیم اتخاذ ش��ود چرا که بسیاری از‬ ‫موضوع روز ملی کیفیت امسال‪ ،‬اعتماد‬ ‫اسیب هایی که در جامعه رخ می دهد‬ ‫اس��ت‪ .‬او در تعریف دیگری از کیفیت‬ ‫به دلی��ل نداش��تن ارتباط خ��وب با‬ ‫ب��ا بیان اینکه در ای��ن تعریف کیفیت‬ ‫ذی نفعان است‪.‬‬ ‫در محصول گره خ��ورده و به عبارتی‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ارتب��اط خوب‬ ‫جزو ویژگی های یک محصول به شمار‬ ‫ب��ا ذی نفع به ی��ک رابطه خ��وب در‬ ‫م��ی رود‪ ،‬گفت‪ :‬این تعری��ف به معنای‬ ‫اجتماع منجر خواهد شد که می تواند‬ ‫مسلم بیات‬ ‫میزان پولی اس��ت که مشتری تمایل‬ ‫به وف��اداری کارکنان و اف��راد جامعه‬ ‫دارد برای محصول پرداخت کند‪.‬‬ ‫سنگ بنای ارزیابی های بینجامد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬ه��ر کدام از ما‬ ‫معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی کیفی‪ ،‬مدل های کیفیت در این چرخه می توانیم نقش بس��یار‬ ‫است و در همین راستا ‪۷‬‬ ‫اس��تاندارد در ادامه با اش��اره به اینکه‬ ‫مهمی را ایفا کنیم‪.‬‬ ‫معیار برای کیفیت تعریف‬ ‫س��ازمان جهانی اس��تاندارد میزان یا‬ ‫مع��اون ارزیاب��ی کیفیت س��ازمان‬ ‫کرده ایم که تعدادی‬ ‫درجه ای از الزام��ات و نیازمندی هایی‬ ‫ملی اس��تاندارد با بیان اینکه در سال‬ ‫از انها به عنوان معیار‬ ‫توانمندسازی است‬ ‫ک��ه یک مس��ئو ل به عن��وان خدمت‬ ‫جاری توجه ویژه ای به بخش اموزش‬ ‫می توان��د ارائه کند‪ ،‬به عن��وان تعریف‬ ‫و پرورش ش��ده اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬به ‬ ‫کیفیت بیان می کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ط��وری که بیش از ‪ ۲۷‬هزار مدرس��ه‬ ‫الزمه ب��ودن در یک جامعه نقش افرینی اس��ت و‬ ‫در مدل تعالی کیفیت مورد بررس��ی قرار گرفته اند‬ ‫مقوله کیفیت از این قاعده مستثنا نیست‪.‬‬ ‫و بی��ش از ‪ ۴‬میلیون نفر س��اعت روی این موضوع‬ ‫بیات ب��ا تاکید بر اینک��ه با وجود اس��تانداردها‬ ‫فعالیت انجام شده است‪.‬‬ ‫بی��ات با تاکید بر اینکه ای��ن مدل می تواند به ما‬ ‫کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم‪،‬‬ ‫گفت‪ ۹۲۵۰ :‬مدرس��ه در سطح اس��تان شناسایی‬ ‫می ش��وند و بر حس��ب امتی��ازات در نهایت ‪۴۱۷‬‬ ‫مدرس��ه به سطح کشوری ارتقا می یابند که پس از‬ ‫پایش نهایی ‪ ۱۲۵‬مدرسه به عنوان ممتاز شناخته‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ری�زی ب�رای تعال�ی مدیری�ت‬ ‫مدارس‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت ام��وزش متوس��طه وزارت‬ ‫اموزش و پرورش با اش��اره به اینکه در سال جاری‬ ‫ح��دود ‪ ۲۷‬هزار مدرس��ه در س��طح کش��ور برای‬ ‫دریاف��ت تندیس عالی کیفیت با هم رقابت کردند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در تالش هس��تیم تا س��ال این��ده ‪ ۴۴‬هزار‬ ‫مدرسه را وارد این طرح کنیم‪.‬‬ ‫عبدالرسول عمادی نیز در ایین روز ملی کیفیت‬ ‫و ایین پایا نی پانزدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت‬ ‫ای��ران با اش��اره به برنام��ه راهبردی س��ند تحول‬ ‫بنیادین مدرس��ه ها‪ ،‬گفت‪ :‬این برنامه به نام تعالی‬ ‫مدیریت مدرسه است که مجموعه ای از معیارها و‬ ‫زیرمعیارهای کار توانمندسازی مدرسه ها را بر عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در طول دو س��ال گذش��ته که با‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد برای ارزیابی برنامه های‬ ‫تعالی مدیریت مدرسه ارتباط داشته ایم‪ ،‬خوشحالیم‬ ‫که این برنامه در نظام ارزیابی برای دریافت جایزه‬ ‫ملی کیفیت انتخاب ش��د و در مقیاس ملی از ‪۲۷‬‬ ‫هزار مدرس��ه ای که برای تعالی مدیریت مدرس��ه‬ ‫تالش کردند‪ ۴۱۷ ،‬مدرس��ه انتخ��اب و در نهایت‬ ‫‪ ۱۲۵‬مدرسه دارای شرایط ممتاز شدند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت ام��وزش متوس��طه وزارت‬ ‫اموزش و پرورش با اش��اره به اینکه ‪ ۱۲۵‬مدرس��ه‬ ‫اعم از دولتی و غیردولتی در این فعالیت مشارکت‬ ‫داشته اند و بیشترین کار در حوزه کیفیت از سوی‬ ‫مدرس��ه های دولتی عادی انجام ش��ده است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬امسال ‪ ۲۷‬هزار مدرسه برای کسب این جایزه‬ ‫تالش کردند و در تالش هستیم تا سال اینده ‪۴۴‬‬ ‫هزار مدرس��ه به این رقابت وارد شوند و امیدواریم‬ ‫ک��ه تع��داد بیش��تری از مدرس��ه ها تندیس عالی‬ ‫کیفیت در سال اینده دریافت کنند‪.‬‬ ‫دولت برای افزایش حقوق کارکنان و کارگران چقدر بودجه دارد؟‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫می گوید ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان منابع ریالی وجود‬ ‫دارد که با جدول توزیعی می توان گفت برای افزایش‬ ‫مستمری‪ ،‬حقوق ها و دس��تمزدها و خدمات بیمه ای‬ ‫تخصیص یافت‪.‬‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیمی در گفت وگو ب ا خانه ملت‪،‬‬ ‫درب��اره افزایش حقوق ها در س��ال اینده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه اینکه بخش��ی از درامده��ای بودجه ای‬ ‫کشور وابسته به سر فصل منابع نفتی است و به دلیل‬ ‫افزایش قیمت جهانی نفت در طول ماه های گذشته‪،‬‬ ‫پیش بینی که از روند افزایش نرخ در ماه اینده وجود‬ ‫دارد و همچنی��ن تس��عیر نرخ ارز در اقتصاد کش��و ر‪،‬‬ ‫ اتفاقی که می افتد این است که بخشی از درامد ریالی‬ ‫کشور در حوزه نفت افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر در قانون بودجه امس��ال عددی که‬ ‫برای تس��عیر نرخ ارز در نظر گرفته شده که حدود‬ ‫نزدیک ‪ ۴‬هزار تومان اس��ت‪ .‬اگ��ر در بدبینانه ترین‬ ‫ش��رایط میانگین نرخ ارز در ب��ازار ثانویه حتی نرخ‬ ‫بازار رسمی حدود ‪ ۱۰‬هزار تومان مد نظر‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬نشان دهنده این است که رقم‬ ‫قابل توجهی از ما به التفاوت تسعیر نرخ ارز‬ ‫با بودجه امس��ال وجود دارد که این عدد‬ ‫را نیز باید مبنا در بودجه سال اینده قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم کرم��ان و راور در مجلس‬ ‫دهم شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬بنابراین اگر‬ ‫ای��ن مبنا قرار بگیرد و تعه��دات دولت در بخش کاال‬ ‫اساسی در سال اینده تکرار شود و با همین روشی که‬ ‫امس��ال بوده انجام شود و ادامه پیدا کند حدود ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬میلیارد دالر برای ان منابع الزم است‪ ،‬باقی منابع‬ ‫در اختیار دولت است‪.‬‬ ‫‹ ‹درامد نفتی کشور کاهش پیدا نمی کند‬ ‫وی گف��ت‪ :‬پیش بینی می ش��ود ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫ش��رایط تحریمی ح��دود ‪ ۵۰‬میلیارد دالر‬ ‫نفت بفروشیم‪ ،‬البته پیش بینی ما این است‬ ‫که با توجه به س��از کارهایی که دولت دارد‬ ‫و ب��ا توجه به اقداماتی مانند بورس نفت در‬ ‫این شرایط برای اقتصاد کشور بسیار کارساز‬ ‫شده‪ ،‬درامد نفتی کشور سال اینده کاسته‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫پور ابراهیم��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه درامد‬ ‫نفتی کشور کاهش نمی یابد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬البته می توان‬ ‫ضری��ب تعدیلی برای ان در نظر گرفت اما پیش بینی‬ ‫ما این اس��ت که حدو د درامد خالص دولت در س��ال‬ ‫اینده ‪ ۳۰‬میلیارد دالر باش��د‪ .‬براورد امس��ال ما نیز‬ ‫همین عدد بوده است‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬البته با اعمال ج��دا کردن ‪۱۴.۵‬‬ ‫درصد س��هم وزارت نفت از مجموع ف��روش نفت‪ ،‬با‬ ‫جدا کردن سهم صندوق توسعه ملی از درامد نفتی و‬ ‫تعدیل میزان فروش به دلیل تحریم‪ ۳۰ ،‬میلیارد دالر‬ ‫خالص منابع ارزی از دالر محقق می شود‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجلس ب��ا بیان اینک��ه حداکثر‬ ‫‪ ۱۵‬میلی��ارد دالر ب��رای تهیه کاالهای اساس��ی‬ ‫ب��ا نرخ قبلی در نظر گرفته می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بقیه‬ ‫درامد نفتی در اختیار دولت اس��ت‪ ،‬یعنی خالص‬ ‫در امده��ای نفت��ی دولت برای اعم��ال در بودجه‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬میلیارد دالر می شود‪ .‬با این رقم دولت‬ ‫می توان��د ما به التف��اوت ناش��ی از ان را به عنوان‬ ‫درامد ریالی شناسایی کند‪.‬‬ ‫وضعی��ت نه چندان مناس��ب تولیدکنندگان از یک س��و و‬ ‫تاکید بر افزایش مالیات از س��وی دیگر‪ ،‬باعث شده است که‬ ‫وزی��ر اقتصاد برای افزایش درامدهای مالیاتی بر اس��تفاده از‬ ‫پایه های جدید مالیاتی و مالیات بر عایدی بر س��رمایه تاکید‬ ‫داش��ته باش��د؛ موضوعی که پیش از این هم در دس��تور کار‬ ‫این وزارتخانه قرار داش��ت ام��ا در عمل‪ ،‬تاکنون خبری از ان‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬مقوله مالیات در اقتصاد کشور از ان دسته‬ ‫مباحث حساسی است که با اینکه وجودش برای کسب درامد‬ ‫و بودجه بندی دولت اهمیتی اساس��ی دارد اما نحوه و میزان‬ ‫دریاف��ت ان از واحدهای مختلف اقتص��ادی نیازمند در نظر‬ ‫گرفتن حساس��یت هایی اس��ت‪ .‬یکی از این مسائل حساس‪،‬‬ ‫گرفتن مالیات از تولید است‪.‬‬ ‫در وضعیتی که تولیدکننده ایرانی برای ادامه مس��یر تولید‬ ‫خود ب ا انواع و اقسام محدودیت های مقرراتی‪ ،‬کاغذبازی های‬ ‫اداری و رقابت با نمونه های قاچاق روبه رو اس��ت اگر دریافت‬ ‫مالیات هم بخواهد باعث ایجاد فشاری مضاعف بر تنه نحیف‬ ‫تولی��د ملی ش��ود می تواند این ح��وزه مهم اقتص��ادی را با‬ ‫اختالالتی جدی روبه رو کند‪.‬‬ ‫وزی��ر جدید ام��ور اقتصادی و دارایی به تازگ��ی با تاکید بر‬ ‫اینکه از ظرفیت مالیات ها به طور کامل اس��تفاده نمی کنیم‪،‬‬ ‫گفته که س��هم مالیات در اقتصاد کش��ور ‪ ۷‬درصد است که‬ ‫باید ان را به ‪ ۱۰‬درصد برسانیم‪ .‬در چند سال گذشته بخش‬ ‫مالیات عملکرد خوبی داش��ته اس��ت اما بای��د راه های فرار و‬ ‫اجتن��اب از مالیات بس��ته ش��ود‪ .‬شناس��ایی پایه های جدید‬ ‫مالیاتی و لغو برخی معافیت ها موجب افزایش درامد مالیاتی‬ ‫می شود‪ .‬مالیات ها باید بدون فشار بر مردم و مالیات دهندگان‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫او ضمن اعالم موافقت با مالیات بر عایدی سرمایه بر اینکه‬ ‫ن��رخ مالیات نباید تولید را ک��ور کند هم تاکید کرده و گفته‬ ‫است که در چنین شرایطی افزایش مالیات ها توجیهی ندارد‬ ‫و بهتر اس��ت درباره کاهش ان مطالعه شود‪ ،‬درحال حاضر به‬ ‫هیچ وجه افزایش نرخ مالیات ها مطرح نیست‪.‬‬ ‫دژپس��ند همچنین معتقد است که مالیات نباید فقط ابزار‬ ‫درامد دولت باش��د بلکه اب��زاری برای ارای��ش فعالیت های‬ ‫اقتصادی و زدودن فعالیت های مخرب در این بخش است‪.‬‬ ‫پیش از این هم س��یدکامل تقوی نژاد‪ ،‬رئیس کل سازمان‬ ‫ی با بیان اینکه حدود ‪ ۴۰‬درصد از تولید ناخالص‬ ‫ام��ور مالیات ‬ ‫داخلی کش��ور از پرداخت مالیات معاف اس��ت‪ ،‬گفته بود ‪۹۷‬‬ ‫درص��د از ضرایب مالیاتی مربوط به تولید را کاهش دادیم در‬ ‫عوض ضرایب مالیاتی مربوط به واردات کاال را افزایش دادیم‪.‬‬ ‫ای��ن اظهارنظرها از س��وی مس��ئوالن امر نش��ان می دهد‬ ‫تصمیم گیران مالیاتی کش��ور نسبت به اوضاع حساس تولید‬ ‫اگاه هس��تند و نمی خواهد فشار بیش��تری به ان وارد کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬چیزی که مهم اس��ت نیاز کشور به افزایش‬ ‫درامدهای مالیاتی اس��ت که یکی از نیازهای اساس��ی دولت‬ ‫برای بودجه بندی در سال اینده است‪ .‬افزایش پایه های جدید‬ ‫مالیات��ی و دریافت مالی��ات بر عایدی س��رمایه دو راهکاری‬ ‫هس��تند که از ان طریق سازمان امور مالیاتی می تواند بدون‬ ‫فش��ار بیش��تر بر تولیدکننده درامدهای مالیاتی خود را هم‬ ‫افزایش دهد‪ .‬صاحبان مشاغل سوداگرانه و فقط مالی با چند‬ ‫تماس تلفنی معامله های ش��ان جوش می خورد و س��ودهای‬ ‫کالن خ��ود را به جیب می زنن��د و از همه اینها مهم تر اینکه‬ ‫اساسا مالیاتی هم بابت کارشان پرداخت نمی کنند‪.‬‬ ‫در این باره‪ ،‬حس��ین میرشجاعیان‪ ،‬معاون اقتصادی وزارت‬ ‫اقتص��اد پیش از این درباره طرحی مبنی بر دریافت مالیات بر‬ ‫ ‬ ‫سرمایه اظهار کرده بود که اگر این طرح پیگیری و اجرا شود‪،‬‬ ‫می تواند از حجم مش��کالت در اقتص��اد بکاهد‪ .‬نظام مالیاتی‬ ‫ت چراکه با این طرح‬ ‫و حکمرانی م��ا نیازمند این اتفاق اس�� ‬ ‫می توان جلوی بسیاری از سفته بازی ها را گرفت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه با اجرای طرح مالیات بر س��رمایه‬ ‫می توان جلوی بسیاری از سوداگری ها را گرفت‪ ،‬معتقد است‬ ‫که درامده��ای باداورده را در این ش��بکه به راحتی می توان‬ ‫کنترل کر د اما زمانی می ت��وان این کار را کرد که روی تمام‬ ‫نقل و انتقاالت مالی نظارت داشت‪.‬‬ ‫میرش��جاعیان ضمن گالی��ه از اینکه هنوز س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی نتوانس��ته به بانک های اطالعاتی بانک ها وصل شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی س��ازمان ام��ور مالیاتی اع�لام می کند که هنوز‬ ‫نتوانس��ته اس��ت به بانک های اطالعاتی بانک ها وصل ش��ود‬ ‫و هنوز در این مس��ئله مش��کل دارد یعنی رس��یدن به نقطه‬ ‫مطلوب زمان می برد‪ .‬در این شرایط باید از نهاد های اطالعاتی‬ ‫مختلف خواس��ت تا اطالعات شان را با س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫تقسیم کنند‪ .‬معاون وزیر اقتصاد اغاز مرداد امسال از تشکیل‬ ‫کارگروه��ی ویژه در وزارت اقتص��اد خبر داده و گفته بود که‬ ‫این کارگروه با توجه به شرایط فعلی بازارهای ارز و سکه قرار‬ ‫است به صورت فوری به مسئله مالیات بر سرمایه ها رسیدگی‬ ‫کن��د؛ امری که البته هنوز خبری از ان نش��ده اس��ت‪ .‬حال‬ ‫اینکه وزی��ر جدید اقتصاد از چه راه هایی می خواهد نس��بت‬ ‫به شناس��ایی مودیان مالیاتی مشمول ایده مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه‪ ،‬اقدام کند امری است که هنوز به ان اشاره ای نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین افزایش پایه های مالیاتی درحال حاضر ایده‬ ‫بو کارهای‬ ‫مبهمی است‪ .‬شاید دژپسند قصد دارد به سراغ کس ‬ ‫مبتنی بر خدمات الکترونیکی یا اس��تارت اپ ها برود که البته‬ ‫حوزه پردرامدی نخواهد بود‪ .‬ضمن اینکه اس��تارت اپ ها اگر‬ ‫شوند از‬ ‫قرار باش��د به عنوان شرکت های نوپا مشمول مالیات ‬ ‫تحرک می افتن��د و کمترین انگیزه ها برای راه اندازی انها هم‬ ‫از بین می رود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 23‬ابان ‪ 6 1397‬ربیع االول ‪ 14 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 524‬پیاپی ‪2497‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت تضمین سرمایه گذاری‬ ‫در تولید‬ ‫خبر‬ ‫نیمی از مشتریان وسایل نقلیه‬ ‫برقی طرفدار خودروهای تسال‬ ‫هستند‬ ‫تازه تری��ن نظرس��نجی ها نش��ان می دهد ح��دود نیمی از‬ ‫مش��تریان خودروهای برقی قصد دارند خودروهای الکتریکی‬ ‫تسال را خریداری کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬با توجه به گسترش‬ ‫روزاف��زون خودروهای برقی که به عنوان وس��ایل نقلیه پاک‬ ‫و دوس��تدار محیط زیس��ت ش��ناخته می شوند‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫شرکت های خودروسازی تصمیم گرفته اند به تولید و توسعه‬ ‫خودروهای برقی روی اورند تا بدین ترتیب نقش بسزایی در‬ ‫کاهش الودگی هوا و گرمایش زمین داشته و رضایت و توجه‬ ‫بسیاری از مشتریان خودرو را نیز به خود جلب کنند‪.‬‬ ‫یکی از بزرگ ترین و نخس��تین ش��رکت هایی که به تولید‬ ‫خودروهای الکتریکی لوکس و قدرتمند روی اورد‪ ،‬ش��رکت‬ ‫امریکایی تس�لاموتورز بود که برنامه های بس��یار بلندپروازانه‬ ‫و جاه طلبانه ان بس��یاری از خودروس��ازان دیگ��ر را در ابتدا‬ ‫به تمس��خر و تحی��ر دراورد اما زمان چندانی نگذش��ت که‬ ‫خودروهای برقی عرضه ش��ده تس�لا به بازاره��ای جهانی با‬ ‫محبوبیت و اس��تقبال بی نظی��ری روبه رو ش��د و همین امر‬ ‫موجب ش��د بسیاری از خودروس��ازان در جهان که روزی به‬ ‫انتقاد و سرزنش از برنامه های تسالموتورز می پرداختند‪ ،‬خود‬ ‫نیز به تولید‪ ،‬طراحی و توس��عه چنین محصوالتی مش��غول‬ ‫ش��وند‪ .‬حاال جدیدترین نظرس��نجی ها نش��ان می دهد بیش ‬ ‫از ‪ ۴۵‬درص��د از مش��تریان و طرفداران وس��ایل نقلیه برقی‬ ‫اع�لام کرده اند قصد دارند در صورت خریداری یک خودروی‬ ‫الکتریکی از برند تسالموتورز ان را تهیه کنند‪.‬‬ ‫انه��ا در تش��ریح عل��ت این تصمی��م عن��وان کرده اند که‬ ‫خودروهای برقی تسال عالوه بر لوکس بودن‪ ،‬باتری به کار رفته‬ ‫در ان ظرفیت باالیی داشته و در مقایسه با سایر خودروهای‬ ‫رقیب از قدرت به نسبت بیشتری برخوردار است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش وب س��ایت ‪ ،cleantechnica‬از دیگر‬ ‫خودروهای برقی پرفروش و محبوب جهان می توان به نیسان‬ ‫لیف (‪ ،)Nissan LEAF‬ش��ورولت بولت‪ ،‬کیا س��ول (‪Kia‬‬ ‫‪ )Soul‬الکتریکی‪ ،‬هیون��دای ایونیک (‪ )IONIQ‬الکتریکی‪،‬‬ ‫فورد فوکوس الکتریک��ی و فولکس واگن ای گلف (‪)e-Golf‬‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای جهان قصد دارند ب��ا هدف مقابله‬ ‫با الودگی ه��وا و کاهش میزان انتش��ار االینده ها و گازهای‬ ‫گلخان��ه ای و حفظ بیش��تر محیط زیس��ت خودروهای تمام‬ ‫الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند‪.‬‬ ‫بنابراین بسیاری از ش��رکت های خودروساز در جهان عزم‬ ‫خ��ود را برای تولی��د انبوه خودروهای برقی ج��زم کرده و از‬ ‫برنامه های خود بدین منظور رونمایی کرده اند‪.‬‬ ‫افزای��ش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت اس��تفاده‬ ‫بیش��تر از این خودروهای پاک موجب شده است شرکت های‬ ‫خودروس��ازی در سراس��ر جه��ان ب��ه رقابت��ی تنگاتن��گ‬ ‫پرداخت��ه و ه��ر ی��ک از برنامه های خ��ود ب��رای طراحی و‬ ‫تولید خودروهای��ی بهتر و با توان پیمایش بیش��تر رونمایی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫امید رضایی‬ ‫خودتحریمی ها ارتباطی‬ ‫با ترامپ و تصمیم های‬ ‫او ندارد‪ .‬مشکل داخلی‬ ‫است که نشان می دهد‬ ‫محاسبه و برنامه ریزی‬ ‫درستی نداریم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ام��روز تولی��د خودروه��ای‬ ‫برق��ی و خودران ه��ا یک��ی از‬ ‫موضوع ه��ای داغ و مط��رح در‬ ‫صنعت خ��ودرو جهان اس��ت‪.‬‬ ‫تولید خودروهای برقی بس��یار‬ ‫س��اده تر از خودروه��ای ب��ا‬ ‫س��وخت فس��یلی بوده و تنها‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫قطعه بسیار مهم این خودروها‬ ‫رییس انجمن تخصصی‬ ‫باتری ها هس��تند که به عنوان‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫نمون��ه فرانس��ه باتری ه��ای‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫موردنی��از خ��ود را از چی��ن‬ ‫تامین می کند و در این زمینه‬ ‫سرمایه گذاری نکرده است‪ .‬از نظر ساختاری خودروهای برقی‬ ‫بس��یار س��اده تر از خودروهای عادی بوده و کافی است به این‬ ‫باور برس��یم که می توانیم‪ .‬به طور حتم کار پیچیده ای نیست‪.‬‬ ‫اگر زیرس��اخت ها مانند شارژ باتری‪ ،‬سیستم تعویض و‪ ..‬فراهم‬ ‫باشد مشکل خاصی در این باره وجود ندارد‪ .‬فراموش نکنیم در‬ ‫این مس��ئله چین با جدیت بس��یار در حال فعالیت و به نوعی‬ ‫می توان گفت پیش��تاز در این مسئله اس��ت‪ .‬حتی در فرانسه‬ ‫هزینه باتری را دولت به عنوان یاران ه می پردازد‪ .‬بنابراین با اراده‬ ‫این امر مهم ش��دنی است‪ .‬قطعه س��از باید از مرحله طراحی تا‬ ‫نمونه زنی‪ ،‬تولید ازمایش��ی و انبوه و همچنین خدمات پس از‬ ‫فروش را پشتیبانی کند‪ .‬همچنین باید بتوانیم سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک داش��ته باشیم اما نکته مهم این اس��ت که برای امر‬ ‫س��رمایه گذاری هیچ تضمینی وجود ندارد و اگر س��رمایه گذار‬ ‫متضرر ش��ود س��ازمان و نهادی ب��رای حمایت وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن امر صنعتگر را نگران می کند و مانع حرکت او به س��مت‬ ‫خطرپذیری برای طراحی و نواوری می شود زیرا با اسیب مالی‬ ‫تضمینی برای جبران ان وجود ندارد‪ .‬ش��اید ضروری باشد از‬ ‫کش��ورهای موفق در این زمینه الگو بگیری��م‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫یکی از صنایع پیشران بوده‪ ،‬ضمن انکه با ‪ ۶۰‬صنعت های تک‬ ‫در ارتباط اس��ت و نقش بس��یار زیادی در تولید ناخالص ملی‬ ‫دارد‪ .‬بنابراین برای توس��عه صنعت کشور باید به این صنعت و‬ ‫به دنبال ان صنعت قطعه توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫یکی از کارشناسان صنعت قطعه در گفت وگو با «گسترش صنعت»‪:‬‬ ‫چرا از تولید انتظار معجزه داریم؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مطالب��ات معوقه صنعت قطع��ه در حال فزونی بوده‬ ‫در حال��ی که خودروس��ازان اعالم کرده بودند س��عی‬ ‫در کاه��ش بدهی قطعه س��ازان دارند‪ .‬س��ال ‪ ۹۵‬و ‪۹۶‬‬ ‫که به نس��بت تولید خودرو و ب��ازار تقاضا رونق گرفت‬ ‫اعتراض قطعه س��ازان این بود که چرا خودروس��ازان با‬ ‫وجود پیش ف��روش خودروها‪ ،‬مطالب��ات معوقه انها را‬ ‫نمی پردازند اما امروز س��خن این اس��ت ک��ه باید نرخ‬ ‫خودرو واقعی ش��ود تا خودروسازان بتوانند بدهی های‬ ‫خود را بپردازند‪ .‬به عنوان نمونه حسن کریمی سنجری‬ ‫یکی از کارشناس��ان صنعت خ��ودرو در این باره اعالم‬ ‫کرده اس��ت درحال حاضر دو شرکت بزرگ خودروساز‬ ‫کش��ور ح��دود ‪ ۲۰‬هزار میلی��ارد تومان ب��رای تامین‬ ‫قطعات به قطعه سازان بدهکار هستند اما به دلیل اینکه‬ ‫محص��والت خود را به قیمت هایی به مراتب پایین تر از‬ ‫نرخ تمام ش��ده عرضه می کنند دچار زیان س��نگین ‪۵‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومانی ش��ده اند و پولی ب��رای پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه سازان ندارند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر دغدغه قطعه سازان از منابع مالی فراتر‬ ‫رفته و چالش گران��ی و کمبود مواد اولیه را هم دارند‪.‬‬ ‫این صنعتگران معتقدند ما در حال خودزنی هستیم و‬ ‫خودتحریمی ه��ا در حال از پا انداختن تولید هس��تند‪.‬‬ ‫فرایند طوالنی تخصیص ارز و ثبت س��فارش کاالهای‬ ‫موردنی��از و از س��وی دیگر روند بروکراس��ی ترخیص‬ ‫قطعات از گمرک‪ ،‬تمام وقت و انرژی تولیدکننده را که‬ ‫باید در واحد صنعتی صرف شود‪ ،‬گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه یافتن روند مطالبات معوق‬ ‫س��عید صبوری عضو هیات مدی��ره انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور درباره‬ ‫مطالبات معوقه و وضعیت تولید در واحدهای تولیدی‬ ‫قطعه س��ازان به «گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬مطالبات‬ ‫معوقه همچنان ادامه دارد و خودروس��ازان در پرداخت‬ ‫هزینه های محصوالت به قطعه سازان کوتاهی می کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نرخ قطع��ات هم هنوز اصالح‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دراین باره ضروری اس��ت نرخ محصوالت‬ ‫مورد بازنگری قرار گیرد زیرا هزینه مواد اولیه و س��ایر‬ ‫محصوالت در س��طح جامعه افزایش یافته در حالی که‬ ‫قطعه سازان ناگزیر هستند با قیمت های پیشین تولید‬ ‫و تامین قطعه داشته باشند‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬امروز خرید قطعه سازان با ارز نیمایی‬ ‫و نرخ بیش از ‪ ۸‬هزار تومان اس��ت در حالی که بخشی‬ ‫از صنعتگران با ارز ‪ ۳۲۰۰‬تومانی هنوز به خودروسازان‬ ‫قطعه می دهند یا در نهایت ‪ ۴۲۰۰‬تومان‪ .‬از این رو باید‬ ‫قیمت ها روزامد شود که البته زمان بر است‪.‬‬ ‫‹ ‹افت توان خرید و فروش‬ ‫صبوری در ادامه به س��ایر مشکالت موجود در بازار‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬پیش تر صنعتگران در بازار با روش‬ ‫اعتباری فعالیت داشتند و قطعه سازان می توانستند به‬ ‫ش��کل اعتباری مواد اولیه خود را تهیه کرده و پس از‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه هزینه ان را پرداخت کنند اما درحال حاضر‬ ‫خرید نقدی است و حتی گاهی باید هزینه محصوالت‬ ‫را پیش پرداخت کرد‪.‬‬ ‫این صنعتگر با اش��اره به اینکه در این ش��رایط توان‬ ‫س��ازندگان به یک چهارم پیش رس��یده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنعتگر در وضعیت بغرنجی به س��ر می برد زیرا منابع‬ ‫مالی الزم برای خرید م��واد اولیه را ندارند ضمن انکه‬ ‫نرخ محصوالت شان پایین است‪.‬‬ ‫برخی فع��االن صنعت خودرو به دنبال قیمت گذاری‬ ‫در حاشیه بازار هس��تند و معتقدند باید نرخ خودرو از‬ ‫حالت دستوری خارج ش��ود‪ .‬صبوری درباره اینکه این‬ ‫افزای��ش قیمت ها حداقل و حداکثر با توجه به قطعات‬ ‫چقدر اس��ت؟ گفت‪ :‬حداقل ‪ ۵۰‬و حداکثر ‪ ۱۵۰‬درصد‬ ‫ت است‪.‬‬ ‫نیازمند افزایش قیم ‬ ‫‹ ‹اسیب های پایین نگه داشتن قیمت ‬ ‫اساس��ی نیاز دارد و گویا باید تحوالت بنیادی در روند‬ ‫سیاس��ت گذاری و اداره صنع��ت رخ دهد‪ .‬امید رضایی‬ ‫از دیگ��ر کارشناس��ان ح��وزه قطعه درب��اره مطالبات‬ ‫به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬چیزی تغیی��ر نکرده و‬ ‫همچون گذشته مطالبات معوقه وجود دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫مشکالت نقدینگی و افزایش نیافتن نرخ خودرو کمبود‬ ‫منابع مالی گریبانگیر صنعتگر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۵ :‬هزار میلیارد تومان بدهی را نمی توان به‬ ‫این راحتی تامین کرد با توجه به اینکه تعهدات فروش‬ ‫قطعی و فروش اقساطی خودروساز در حال انجام است‪.‬‬ ‫البته این رقم مربوط به مطالبات سررس��ید شده است‬ ‫اما امار کامل ای��ن بدهی ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان بوده‬ ‫که ‪ ۵‬هزار میلیارد سررس��ید شده و بیش از ‪ ۱۲۰‬روز‬ ‫از تحویل قطعات گذش��ته اس��ت‪ .‬با توجه به ش��رایط‬ ‫امروز نقدینگ��ی ابهاماتی وجود دارد که تولیدکننده را‬ ‫سردرگم کرده و او نمی داند باید چه کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر کاالها وارد‬ ‫گمرک ش��ده اما برای ترخی��ص ان‪ ،‬صنعتگر با موانع‬ ‫بس��یاری روبه رو اس��ت‪ .‬ای��ن خودتحریمی ها در حال‬ ‫اس��یب رساندن به تولید است‪ .‬سایت ها بسته و کار به‬ ‫س��ختی در حال انجام است‪ .‬اگر کارها حتی روی روال‬ ‫عادی بیفتد نب��ود نقدینگی‪ ،‬تولیدکنن��دگان را دچار‬ ‫مشکل کرده و انها توان ترخیص کاالهای شان را ندارد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور اظهار کرد‪ :‬نرخ خودرو‬ ‫را به ش��کل دس��توری پایین نگه داشته ایم؛ روشی که‬ ‫برای نرخ دالر اعمال ش��د‪ .‬در حالی که ابتدای س��ال‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری از ارز تک نرخ��ی ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی س��خن گفت که چرا امروز در بازار قیمت های‬ ‫مختل��ف اع�لام و در بازار ازاد ح��دود ‪ ۱۴‬هزار تومان‬ ‫خرید و فروش می شود؟‬ ‫او ادامه داد‪ :‬دالر گران ش��د زیرا نرخ ان را به حالت‬ ‫دس��توری پایین نگه داشته بودیم‪ .‬در بحث خودرو نیز‬ ‫این موضوع مطرح اس��ت‪ ۱۲ .‬س��ال پیش نرخ پراید ‪۶‬‬ ‫میلیون توم��ان با دالر ‪ ۸۰۰‬تومان ب��ود یعنی ‪۷۵۰۰‬‬ ‫دالر‪ .‬امروز پراید شده ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان و‬ ‫همه به این نرخ معترض هستند در حالی که در مدت‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال نرخ ان از ‪ ۶‬به ‪ ۲۲‬میلیون تومان رسید‪ .‬اما‬ ‫‹ ‹قانون های گریبانگیر صنعت‬ ‫دالر ‪ ۸۰۰‬تومان امروز ‪ ۱۴‬هزار تومان ش��ده و پرایدی‬ ‫رضایی با بیان اینکه ترخیص کاالها از سوی گمرک‬ ‫ک��ه ‪ ۷۵۰۰‬دالر می فروختیم درحال حاضر باید ‪۱۵۰۰‬‬ ‫دارای ‪ ۳‬قانون اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬من به عنوان تولیدکننده‬ ‫دالر بفروش��یم‪ .‬اگر با ارز نیمایی محاسبه شود ‪۲۵۰۰‬‬ ‫از اردیبهشت قطعات موردنیازم را وارد کرده اما هنوز‬ ‫دالر می شود‪ .‬با این نرخ دوچرخه هم در بازار نمی توان‬ ‫نتوانسته ام از گمرک ترخیص کنم‪.‬‬ ‫خرید‪ .‬شاید تاتا در هند هم با این نرخ فروخته نشود‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح این ‪ ۳‬قانون برای تامین مواد اولیه‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬طبیعی است با گران شدن همه‬ ‫و قطعات منفصله موردنیاز گفت‪ :‬نخس��ت اینکه برای‬ ‫اقالم فش��ار برای پایین نگه داش��تن نرخ خودرو منجر‬ ‫تخصی��ص ارز درخواس��تی باید مع��ادل ریالی ان در‬ ‫به اس��یب به این صنعت می ش��ود‪ .‬ضمن انکه با این‬ ‫بان��ک بماند‪ .‬با بلوکه ش��دن این حج��م از نقدینگی‬ ‫شرایط فروش‪ ،‬رانت در بازار ایجاد می شود و پراید ‪۲۲‬‬ ‫در بان��ک صنعتگر می توان��د ‪ ۵۰‬درصد کاالهای خود‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی‪ ۳۸ ،‬میلیون تومان فروخته‬ ‫را از گم��رک خارج کند‪ .‬همچنین اگ��ر معادل ریالی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در بانک گذاش��ته شد و ش��امل زمان شد اما از سوی‬ ‫این فعال صنعت با اعتراض به شیوه قیمت گذاری در‬ ‫بانک ارز تخصیص داده نش��د مجوز داده می ش��ود که‬ ‫بازار گفت‪ :‬نرخ بنزین ‪ ۱۰۰۰‬تومان اس��ت در حالی که‬ ‫عالوه بر ‪ ۵۰‬درص��د ‪ ۲۰‬درصد دیگر هم از محصوالت‬ ‫نرخ واقعی ان باید ‪ ۵‬هزار تومان باش��د‪ .‬حال پرس��ش‬ ‫مج��وز ترخیص بگیرند اما برای باقی قطعات باید پول‬ ‫این اس��ت این امر چقدر منجر به قاچاق سوخت شده‬ ‫حواله ش��ود و به دست فروش��نده برسد تا بانک بتواند‬ ‫است؟‬ ‫به تولیدکننده اج��ازه ترخیص کاالی تان از گمرک را‬ ‫صبوری تصریح کرد‪ :‬درحال حاض��ر تولید خودرو با‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫زیان بوده و خودروساز با زیان انباشته روبه رو است اما‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه یاداور ش��د‪ :‬امروز همزمان‬ ‫به این موضوع توجهی نمی ش��ود‪ .‬الزام است قیمت ها‬ ‫دو مشکل وجود دارد‪ .‬نخس��ت اینکه تولیدکنندگانی‬ ‫ازاد باشد تا هر محصول در بازار نرخ خود را پیدا کند‪.‬‬ ‫که درخواس��ت ارز داشتند و ارز به انها تخصیص داده‬ ‫برخورد دستوری در هر حوزه ای ایجاد مشکل می کند‪.‬‬ ‫ش��د‪ ،‬در زمان دریافت ان اگر بانک مرکزی نرخ ان را‬ ‫او با اش��اره به واردات کاالهای اساس��ی با ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫اعالم نکند بانک ها نمی توانند خرید ارز داشته باشند و‬ ‫تومانی گفت‪ :‬این امر نیز خود زمینه ساز رانت می شود‬ ‫درنتیجه در ادامه نمی توانند ارز موردنیاز‬ ‫باید با ارز نیمایی وارد اما مدیریت ش��ود‬ ‫صنعتگرانی که زمان دریافت ارزشان فرا‬ ‫برای نمونه کوپن برای مصرف ان درنظر‬ ‫رسیده است را بدهند‪.‬‬ ‫گرفته شود‪ .‬امروز حتی با نظارت زیاد به‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بانک مرکزی نرخ ارز را‬ ‫نرخ مناس��ب به دست مردم نمی رسد که‬ ‫تعیین می کند که در گذشته خرید ارز از‬ ‫شاهد هستیم در این زمینه هم مشکالتی‬ ‫بانک مرکزی بود ام��ا به تازگی که بانک‬ ‫وجود دارد و تقلب هایی انجام می شود‪.‬‬ ‫مرکزی دچار کمبود ارز ش��د هر بانکی‬ ‫صب��وری اف��زود‪ :‬از ای��ن رو بای��د‬ ‫باید ارز موردنیاز را از سرمایه خود تامین‬ ‫قیمت گذاری ازاد شده و کمبود نقدینگی‬ ‫سعید صبوری‬ ‫کن��د اما ن��رخ همچنان از س��وی بانک‬ ‫ت��ا ح��دودی جب��ران ش��ود‪ .‬به هرحال‬ ‫مطالبات معوقه همچنان‬ ‫امیدواریم روند پرداخت خودروسازان به ادامه دارد و خودروسازان مرکزی اعالم می شود‪.‬‬ ‫رضایی با توضیح بیشتر گفت‪ :‬با اعالم‬ ‫قطعه سازان بهبود یابد و نرخ قطعات هم در پرداخت هزینه های‬ ‫محصوالت به قطعه سازان نش��دن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی در‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫کوتاهی می کنند‬ ‫‹ ‹بدهی های سررسید شده‬ ‫حالی که نوبت تخصیص ارز تولیدکننده‬ ‫مش��کالت بخ��ش تولید ب��ه جراحی‬ ‫رس��یده و بای��د ارز خری��داری ش��ود‬ ‫مش��کالت را به وجود می اورد زیرا معادل ارز موردنیاز‬ ‫بر مبنایی عدد تقریبی هزینه محاسبه شده و صنعتگر‬ ‫مبلغ ریالی را نزد بانک گذاشته است‪ .‬همچنین بانک‬ ‫‪ ۳۵‬درصد هم تضمین می گیرد که ان هم نقدی است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه حتی حمایت نمی ش��ود تا این مبلغ را‬ ‫قطعه ساز به شکل چک و سفته پرداخت کند‪ .‬درنتیجه‬ ‫برای ارزی که قرار است دریافت شود ‪ ۱۳۰‬درصد پول‬ ‫در بانک ذخیره می شود‪.‬‬ ‫با اعالم نش��دن نرخ از س��وی بان��ک مرکزی‪ ،‬زمان‬ ‫تخصی��ص ارز تولیدکننده می گ��ذرد و صنعتگر برای‬ ‫دریاف��ت ارز موردنی��از دوب��اره باید تمام مس��یر را از‬ ‫ابت��دا طی کند‪ .‬ای��ن فعال صنعت قطعه با اش��اره به‬ ‫مشکل دیگر در این بخش گفت‪ :‬همچنین در گذشته‬ ‫روند ثبت س��فارش از اغاز تا انتها ب��رای ‪ ۶‬ماه بود اما‬ ‫درحال حاض��ر به ‪۱.۵‬ماه رس��یده و به همین نس��بت‬ ‫فرصت برای ارائه مدارک و اس��ناد ب��رای دریافت ارز‬ ‫موردنیاز کم شده است‪ .‬اگر در این فاصله تولیدکننده‬ ‫ارز موردنی��ازش تخصیص داده ش��ود ام��ا زمان ثبت‬ ‫سفارش تمام ش��ود دوباره باید از نو تمام مراحل طی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودتحریمی ها در صنعت‬ ‫این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور گفت‪ :‬خودتحریمی ها ارتباطی‬ ‫به ترامپ و تصمیم های او ندارد‪ .‬مشکل داخلی است‬ ‫که نش��ان می دهد محاس��به و برنامه ریزی درستی‬ ‫نداریم‪ .‬به تازگی ش��بکه ها هم بسته است و بانک ها‬ ‫نمی توانند ثبت سفارش ها را مشاهده کنند در نتیجه‬ ‫تولیدکننده بای��د به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مراجعه کند‪ .‬اگر انجام ش��د مشکل رفع می شود در‬ ‫غیراین صورت باید به سازمان توسعه تجارت مراجعه‬ ‫کن��د‪ .‬درواقع ب��ا پیگیری چندروزه بای��د امکانی را‬ ‫فراهم کنید که بانک ثبت س��فارش ش��ما را ببیند‪.‬‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬در فاصله جابه جایی وزیر پیش��ین‬ ‫و جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شبکه قفل بود و به‬ ‫این ترتیب در مقطعی کارها تعطیل شد‪ .‬امروز روند‬ ‫در حال انجام اس��ت اما کند عمل می شود و بخشی‬ ‫با پیگیری حضوری صنعتگر باید انجام شود‪ .‬معضل‬ ‫در این فرایند زیاد اس��ت که نمی توان در این زمان‬ ‫کوتاه به ان پرداخت‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬این مش��کالتی که گفته شد تنها‬ ‫مربوط به بخش��ی اس��ت که کاالهای صنعتگر وارد‬ ‫ش��ده و در گمرک اس��ت‪ .‬تمام مشکالت بیان شده‬ ‫تنها برای این است که پول را پرداخت کنید تا کاال‬ ‫از گمرک ترخیص ش��ود‪ .‬ضم��ن انکه ارز خریداری‬ ‫می شود اما تا زمانی که پول به دست فروشنده برسد‬ ‫فرایند طوالنی دارد‪ .‬البته با ارس��ال پول از س��وی‬ ‫بانک ها برای فروش��نده‪ ،‬مجوز ترخیص محصوالت‬ ‫داده می ش��ود و در این زمینه کمک شده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬از این رو پولی که با دردس��ر پس از سررسید‬ ‫از خودروس��از دریافت می شود باید مبلغی روی ان‬ ‫بگذاری��م و در بان��ک ذخیره کنیم ت��ا ارز موردنیاز‬ ‫تخصی��ص داده ش��ود‪ .‬درحالی که هیچ س��ودی به‬ ‫این س��رمایه ذخیره ش��ده در بانک تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫همچنین با ارائه برگه س��بز گمرک ‪ ۳۰‬درصد مازاد‬ ‫هزینه ارز که ن��زد بانک به عنوان تضمین نگه داری‬ ‫می شود‪ ،‬ازاد می ش��ود‪ .‬رضایی در پایان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این موارد به تحری��م بیرونی برنمی گردد بلکه‬ ‫ناشی از سیاس��ت گذاری نادرست و خودتحریمی ها‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬حال پرسش این است که چه کمکی‬ ‫به تولید می شود که انتطار معجزه هم داریم‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬ابان ‪ 6 1397‬ربیع االول ‪ 14 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 524‬پیاپی ‪2497‬‬ ‫خبر‬ ‫شورای توسعه تعاون بانوان‬ ‫در کشور تشکیل می شود‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫تامین وثیقه صنایع‬ ‫کوچک برای دریافت‬ ‫تسهیالت بانکی از‬ ‫مهم ترین مسائل‬ ‫فعاالن بخش صنعت‬ ‫است که این صندوق‬ ‫برای رفع همین‬ ‫موضوع ایجاد شده‬ ‫است‬ ‫گفت وگوی «گسترش صنعت» با مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫دولت از واگذاری صندوق حمایتی صنایع کوچک منصرف شد‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.Industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرانجام دولت پس از ‪ ۳‬سال کش و قوس برای‬ ‫واگ��ذاری صندوق ه��ای حمایت��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت که صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کوچک نی��ز در زمره انها ب��ود از تصمیم‬ ‫خ��ود منصرف ش��د و این صندوق ها از فهرس��ت‬ ‫واگذاری های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی خارج شدند‪.‬‬ ‫محمدحسین مقیس��ه در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» از موافقت هیات وزیران در جلسه ‪ ۱۳‬ابان‬ ‫با خارج شدن صندوق های حمایتی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از بنگاه های مشمول واگذاری های‬ ‫اص��ل ‪ ۴۴‬قان��ون اساس��ی خبر داد و اع�لام کرد‪:‬‬ ‫جلس��ه ها و مکاتبه های زیادی ش��د و در نهایت با‬ ‫همراه��ی وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت‬ ‫کمیس��یون فرع��ی و اصلی اقتص��اد و در نهایت با‬ ‫تصویت هیات دولت‪ ،‬این مهم اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن گفت وگ��و از چگونگ��ی اداره‬ ‫صندوق ه��ای مش��ابه در کش��ورهای دیگر و نحوه‬ ‫خروج صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری از صنایع‬ ‫کوچک از فهرس��ت خصوصی س��ازی شرکت های‬ ‫دولتی بحث شد که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €دولت چط�ور از واگذاری صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک منصرف شد؟‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۳‬س��ال از قرار گرفت��ن نام صندوق‬ ‫در فهرس��ت بنگاه های قابل واگذاری می گذرد‪ ،‬که‬ ‫در این م��دت اقایان مهندس نعم��ت زاده و دکتر‬ ‫شریعتمداری تالش های فراوانی برای خارج شدن‬ ‫صندوق از فهرست واگذاری انجام دادند‪.‬‬ ‫در این باره جلس��ه ها و مکاتبه های زیادی شد و‬ ‫در نهایت با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫و موافق��ت کمیس��یون فرعی و اصل��ی اقتصاد و با‬ ‫تصویت هیات دولت‪ ،‬این مهم اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫پیش از هیات دولت نی��ز موضوع خروج صندوق‬ ‫از فهرس��ت واگذاری های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫در کمیس��یون اقتصادی دولت مطرح ش��د و مورد‬ ‫تصوی��ب قرار گرفت‪ .‬در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته نیز این‬ ‫شمار رفتیم با برخی محدودیت ها در حوزه بانکی‪،‬‬ ‫موضوع در الیحه بودجه ساالنه کشور امده بود اما‬ ‫دفاتر اس��ناد رس��می و فعالیت های خود با س��ایر‬ ‫با خروج صندوق ضمانت از فهرس��ت واگذاری های‬ ‫نهادها و سازمان ها روبه رو شدیم اما از خدمات دهی‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی مخالفت شده بود‪.‬‬ ‫€ €برای خروج صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫به صنعتگران فروگذار نکردیم‪.‬‬ ‫€ €اکن�ون ب�ا خ�روج صن�دوق از فهرس�ت‬ ‫صنایع کوچک از فهرست واگذاری های اصل‬ ‫خصوصی سازی نیاز به تغییر اساسنامه وجود‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی چه اقداماتی شد؟‬ ‫دارد؟‬ ‫این صن��دوق از جمله صندوق های��ی بود که به‬ ‫بل��ه‪ .‬اساس��نامه صندوق ب��ه اصالحات��ی برای‬ ‫شکل موقت از فهرست واگذاری شرکت های دولتی‬ ‫تس��هیل حمای��ت از صنایع کوچک نی��از دارد که‬ ‫به بخش خصوصی خارج ش��د ت��ا در فعالیت های‬ ‫در این س��ال ها به دلیل اینکه صندوق در فهرست‬ ‫روزانه خود دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫واگذاری ها بوده‪ ،‬امکان قانونی برای این اصالحات‬ ‫ما در پایان سال ‪ ۱۳۹۵‬دوباره متوجه شدیم که‬ ‫نبود اما با رفع موانع واگ��ذاری‪ ،‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک به‬ ‫با همراهی اعض��ای مجمع‪ ،‬اصالحات اساس��نامه‬ ‫فهرست ش��رکت های مربوط برای واگذاری اضافه‬ ‫را انجام دهی��م‪ ،‬ضمن انکه س��رمایه صندوق نیز‬ ‫شده است و به دنبال ان با محدودیت های مختلفی‬ ‫بای��د افزایش یابد تا روند ص��دور ضمانتنامه برای‬ ‫روبه رو شدیم‪.‬‬ ‫متقاضیان دچار وقفه نشود‪.‬‬ ‫در گام نخس��ت‪ ،‬درخواس��ت کردی��م دوباره از‬ ‫€ €دلیل فوریت و اصرار برای افزایش سرمایه‬ ‫فهرست واگذاری به دلیل شرایط سخت بنگاه های‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫خرد و کوچک خارج ش��ویم‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬تاکید‬ ‫چیست؟‬ ‫کردی��م حتی اگر قرار بر واگذاری باش��د‪ ،‬صندوق‬ ‫مشکل تامین وثیقه صنایع کوچک برای دریافت‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک متقاضی‬ ‫تس��هیالت بانکی از مهم ترین مسائل فعاالن بخش‬ ‫ندارد چراکه یک نهاد حمایتی و توس��عه ای بوده و‬ ‫صنعت اس��ت که این صن��دوق برای‬ ‫به واسطه حمایت های دولت تعهدهای‬ ‫رفع همین موضوع ایجاد ش��ده است‪.‬‬ ‫بسیاری را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۳‬سال‬ ‫س��رمایه این صن��دوق ‪ ۱۱۰‬میلیارد‬ ‫در ای��ن مدت مس��ئوالن س��ازمان‬ ‫از قرار گرفتن نام‬ ‫خصوصی سازی تاکید داشتند بر پایه صندوق در فهرست تومان اس��ت که ما حداکثر تا ‪ ۶‬برابر‬ ‫ان را می توانیم ضمانتنامه صادر کنیم‪.‬‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬باید صندوق‬ ‫بنگاه های قابل‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک واگذاری می گذرد در این در حالی اس��ت که ارزش تعهدات‬ ‫باز صندوق از بابت ضمانت های صادر‬ ‫واگذار ش��ود و پس از قرار گرفتن در‬ ‫این باره جلسه ها و‬ ‫ش��ده به بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫فهرس��ت واگذاری به مزایده گذاشته‬ ‫مکاتبه های زیادی‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ش��ود و حت��ی اگر صندوق مش��تری‬ ‫شد و در نهایت با‬ ‫تالش ه��ای زی��ادی ب��رای افزایش‬ ‫همراهی وزارت‬ ‫نداشت سپس درباره ان تصمیم گیری‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬پ��س از ان‪ ،‬صندوق در امور اقتصادی و دارایی سرمایه در بودجه سال ‪ ۹۷‬و ایین نامه‬ ‫مرحله نظارتی ق��رار گرفته و اعضای و موافقت کمیسیون اجرای��ی تبص��ره ‪ ۱۸‬انج��ام ش��د اما‬ ‫فرعی و اصلی اقتصاد متاسفانه به سرانجام نرسید‪.‬‬ ‫مجمع ان تغییر کردند‪.‬‬ ‫و با تصویت‬ ‫€ €ایا در این مدت گذش�ته روند‬ ‫این در حالی اس��ت که در ش��رایط‬ ‫فعالیت ه�ای صن�دوق تحت تاثیر هیات دولت‪ ،‬از این‬ ‫اقتصادی فعلی کشور‪ ،‬باید حمایت از‬ ‫اتفاق جلوگیری‬ ‫قرار گرفت؟‬ ‫صنایع کوچک بی��ش از پیش مدنظر‬ ‫می شود‬ ‫ل به دلیل اینکه‬ ‫در این مدت ‪ ۲‬س��ا ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ج��زو ش��رکت های قابل واگ��ذاری به‬ ‫از این رو‪ ،‬ب��رای ادامه فعالیت‪ ،‬نیاز‬ ‫فوری به افزایش سرمایه داریم‪ .‬در صورت افزایش‬ ‫نیافتن سرمایه‪ ،‬امکان محدودیت های جدید برای‬ ‫صدور ضمانتنامه وجود دارد‪.‬‬ ‫امیدواریم با تالش هایی که در حال انجام است و‬ ‫مساعدت مجلس شورای اسالمی‪ ،‬افزایش سرمایه‬ ‫صندوق در سال اینده محقق شود‪.‬‬ ‫€ €چ�ه ام�اری از عملک�رد صن�دوق ارائ�ه‬ ‫می دهید؟‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬رون��د ص��دور ضمانتنام��ه ‪۴۳‬‬ ‫درصد رش��د داش��ته و بخش قاب��ل توجهی از این‬ ‫ضمانتنامه ها برای صنایع مستقر در مناطق محروم‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بیش��ترین ضمانتنامه در سال گذشته‬ ‫ب��رای اس��تان های خراس��ان رضوی‪ ،‬خوزس��تان‪،‬‬ ‫گیالن‪ ،‬ایالم و کرمانشاه صادر شده است‪.‬‬ ‫بانک ه��ای س��ینا‪ ،‬ملی و کش��اورزی در س��ال‬ ‫گذشته بیشترین ضمانتنامه را برای صنایع کوچک‬ ‫پذیرفته اند و هم اکنون رابطه خوبی بین صندوق و‬ ‫نظام بانکی برقرار است که امیدواریم این همکاری‬ ‫و تعامل برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫توسعه یابد‪.‬‬ ‫€ €اداره صندوق های مشابه صندوق ضمانت‬ ‫س�رمایه گذاری در کش�ورهای دیگر چگونه‬ ‫است؟‬ ‫این گونه صندوق ها در بیشتر کشورهای دنیا‪ ،‬زیر‬ ‫نظر دولت ها اداره می شوند زیرا ماهیت ان حمایتی‬ ‫و تقبل ریسک هایی است که بخش خصوصی توان‬ ‫انجام ان را ندارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬از اساس قابل واگذاری‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫در بس��یاری از کشورها‪ ،‬حتی کشورهای درحال‬ ‫توس��عه و توس��عه یافته این صندوق ها به واس��طه‬ ‫حجم ب��االی س��رمایه فعالیت گس��ترده ای دارند‬ ‫و از ای��ن طری��ق صنایع کوچک خ��ود را تقویت و‬ ‫فعایت های انها را گسترش داده اند‪.‬‬ ‫€ €سخن اخر‬ ‫اگ��ر بخواهیم صنایع کوچک ما که س��هم قابل‬ ‫توجهی در اشتغال‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده و‪ ...‬در کشور‬ ‫دارند‪ ،‬تقویت ش��وند و گس��ترش یابن��د‪ ،‬باید این‬ ‫صندوق مورد توجه بیشتری قرار گیرد‪.‬‬ ‫همکاری مشترک سازمان صنایع کوچک با موسسه مطالعات بازرگانی‬ ‫در نشست مش��ترک معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران با رئیس موسس��ه‬ ‫مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بر توس��عه تعام�لات و راهکارهای‬ ‫همکاری های پژوهشی‪ ،‬اموزشی و انتشاراتی تاکید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از‬ ‫روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬در این نشس��ت صادق نجفی ضمن‬ ‫استقبال از رویکرد موسسه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگانی و اش��اره ب��ه همکاری های انجام ش��ده و‬ ‫بر ش��مردن ظرفیت ه��ا و توانمندی های موسس��ه‪،‬‬ ‫خواهان ارتقای س��طح همکاری و توسعه تعامالت‬ ‫بیش��تر در زمین��ه ارائه خدمات علمی پژوهش��ی‪،‬‬ ‫اموزشی و انتشاراتی شد‪.‬‬ ‫همچنین فقیه نصیری‪ ،‬رئیس موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش ه��ای بازرگان��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با تبیین سیاس��ت ها و رویکردهای موسسه‬ ‫در پش��تیبانی علم��ی و مطالعات��ی از حوزه ه��ای‬ ‫سیاس��تگذار و تصمیم گی��ر‪ ،‬امادگ��ی موسس��ه را‬ ‫ب��ر هر گونه هم��کاری در این زمین��ه اعالم کرد و‬ ‫در ادامه مذاکرات س��از کارهای هم��کاری و موارد‬ ‫مورد نیاز یادش��ده م��ورد بح��ث و تبادل نظر قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه هم�کاری ای�ران و چی�ن در‬ ‫حوزه صنایع کوچک‬ ‫پی��ش از ای��ن نی��ز‪ ،‬تفاهمنامه هم��کاری میان‬ ‫س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران و ات��اق بازرگان��ی ایرانی��ان مقی��م چین‪-‬‬ ‫گوانجو در راس��تای همکاری های مشترک به امضا‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ایران مرج��ع ذی صالح در‬ ‫راهبری و کمک به توس��عه و رفع مشکالت صنایع‬ ‫کوچک ایران به ش��مار می رود و ماموریت حمایت‬ ‫از صنایع کوچک و متوس��ط مس��تقر در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی کش��ور و کمک به فرایند تامین‪،‬‬ ‫تولی��د‪ ،‬بازاریابی و صادرات انه��ا را بر عهده دارد و‬ ‫از س��وی دیگر اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین‪-‬‬ ‫گوانجو متش��کل از ش��رکت های رس��می و قانونی‬ ‫ایرانی��ان مقیم چی��ن و دارای تجربه ه��ای ارزنده‬ ‫در عرصه انتقال فناوری‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫مشترک خارجی‪ ،‬تامین کاال‪ ،‬تجهیز خطوط تولید‬ ‫است‪ ،‬در راس��تای همکاری های مشترک بین انها‬ ‫این تفاهمنامه به امضا رسید‪.‬‬ ‫صادق نجفی به نمایندگی از س��ازمان و س��عید‬ ‫اعتصامی‪ ،‬رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایرانیان‬ ‫مقیم چین این تفاهمنامه را امضا کردند‪.‬‬ ‫موضوع این تفاهمنام��ه ارائه خدمات مورد نیاز‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫و طرح ه��ا و بنگاه ه��ای هدف صنعت��ی و خدمات‬ ‫کسب و کار مستقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کش��ور در محدوده اس��تان های جنوب��ی چین در‬ ‫حوزه های صنعت‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬تامین قطعات‪ ،‬انتقال‬ ‫فناوری‪ ،‬تامین سرمایه‪ ،‬خدمات مشاوری و خدمات‬ ‫اموزشی است‪.‬‬ ‫همچنین مقرر ش��د ب��رای اج��رای موضوعات‬ ‫من��درج در تفاهمنام��ه کارگروه��ی مش��ترک با‬ ‫محوریت نمایندگان ذی ربط اتاق و سازمان تشکیل‬ ‫شود و این کارگروه اقدامات عملیاتی را تا دستیابی‬ ‫نتیجه‪ ،‬پیگیری و گزارش پیشرفت ها و اقدامات به‬ ‫عمل امده را هر ماه ی��ک بار به طرف های امضای‬ ‫تفاهمنامه منعکس کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬دو ط��رف تواف��ق کردن��د که‬ ‫از ظرفیت ه��ای قانونی خ��ود به منظور پیش��برد‬ ‫همکاری مش��ترک و الزام نهاده��ای تحت نظارت‬ ‫خود حداکثر استفاده را ببرند‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران گفت‪ :‬ش��ورای توس��عه تعاون بان��وان با هدف‬ ‫افزایش مش��ارکت های این قش��ر در فعالیت ه��ای اقتصادی‬ ‫کشور به زودی تشکیل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز‪ ،‬پریچهر سلطانی‬ ‫در نشست تعاونگران با حضور بانوان کارافرین در استانداری‬ ‫البرز اظهار کرد‪ :‬این ش��ورا با هدف توس��عه کارافرینی‪ ،‬رفع‬ ‫مش��کالت بانوان کارافرین‪ ،‬ارائه اموزش ب��ه بانوان در حوزه‬ ‫بو کار و بازاریابی در همه حوزه ها شکل می گیرد‪.‬‬ ‫کس ‬ ‫مش��اور مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران اضافه کرد‪ :‬ب��ه همین منظ��ور در حال عقد‬ ‫تفاهمنامه ای با وزارت کشور هستیم تا شورای توسعه تعاون‬ ‫رس��میت پیدا کند و به استانداری های سراسر کشور با هدف‬ ‫همکاری جدی در این زمینه ابالغ شود‪.‬‬ ‫سلطانی ادامه داد‪ :‬شعار شورای توسعه تعاون مشارکت ‪۳۰‬‬ ‫درصدی بانوان در تحقق توسعه و رشد اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫مشاور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اینکه‬ ‫در جمعی��ت فراوان مردان کارافری��ن‪ ،‬بانوان کارافرین کمتر‬ ‫دیده شده اند‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬در برنامه ششم توسعه تمام‬ ‫استانداری ها مکلف شده اند تا برنامه های خود را برای اجرای‬ ‫عدالت جنسیتی به دولت ارائه دهند‪.‬‬ ‫س��لطانی گفت‪ :‬بان��وان کارافرین می توانن��د خال قانونی و‬ ‫مش��کالتی که در ح��وزه کارافرینی وج��ود دارد را به وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت انع��کاس دهند تا در کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس مطرح شود‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی البرز‬ ‫بستر سرمایه گذاری‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان البرز گفت‪:‬‬ ‫شهرک های صنعتی به عنوان بس��تر سرمایه گذاری صنعتی‬ ‫نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان دارند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان الب��رز‪ ،‬محمد امین‬ ‫بزازی پور فرشی اظهار کرد‪ :‬یکی از مشکالتی که امروز کشور‬ ‫تو پنجه نرم می کند‪ ،‬بیکاری جوانان تحصیلکرده‬ ‫ما با ان دس ‬ ‫و جویای کار اس��ت و حل این مس��ئله به هیچ ش��کلی جز‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی ممکن نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با تاکید‬ ‫بر ضرورت حمایت های دولتی از ایجاد ش��هرک های صنعتی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مجلس امادگی دارد تا در راستای حمایت از تولید‬ ‫و عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی هم در بودجه ساالنه‬ ‫و هم در برنامه شش��م اح��کام الزم را برای تخصیص بودجه‬ ‫به ش��هرک های صنعتی به تصویب برس��اند‪ .‬بزازی پور فرشی‬ ‫همچنین با تاکید بر لزوم تس��هیل ش��رایط س��رمایه گذاری‬ ‫در کش��ور اظهار کرد‪ :‬نخستین ش��رط جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی‪ ،‬جلب رضایت س��رمایه گذاران داخل��ی بوده و الزم‬ ‫است دولت در زمینه تکمیل زیرساخت ها و راه های دسترسی‬ ‫ش��هرک های صنعتی حمایت کامل را انجام دهد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان البرز افزود‪ :‬استان البرز به‬ ‫ت دارد ت��ا در زمینه صنعت و در‬ ‫عن��وان قطب فناوری ظرفی ‬ ‫حوزه دانش بنیان فعال عمل کند و ظرفیت توس��عه شهرک‬ ‫صنعتی موجود نیز وجود دارد‪ .‬بزازی پور فرش��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی به عنوان شرکت دولتی درامد ‪-‬‬ ‫ هزینه ای و توسعه ای وظیفه خطیری بر عهده دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با اشاره‬ ‫به ملزومات توسعه و گسترش فعالیت این شرکت افزود‪ :‬برای‬ ‫اجرای هر چه بهتر وظایف خدمات رس��انی در ش��هرک های‬ ‫صنعتی الزم اس��ت تا نهاد های خدمات رسان همراهی الزم را‬ ‫برای انتقال زیرساخت ها به شهرک های صنعتی داشته باشند‪.‬‬ ‫راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫در شهرک صنعتی حیدریه‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تاندار قزوین گفت‪ :‬با‬ ‫تصویب مجلس شورای اس�لامی و همراهی نمایندگان استان‬ ‫ب��ه زودی منطقه وی��ژه اقتصادی در ش��هرک صنعتی حیدریه‬ ‫تاکس��تان راه اندازی می شود‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به‬ ‫نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین‪،‬‬ ‫منوچهر حبیبی در نشس��ت ستاد سرمایه گذاری استان قزوین‬ ‫گفت‪ :‬مطالعات طرح منطقه ویژه اقتصادی تاکستان در شهرک‬ ‫صنعت��ی حیدریه به زودی اغاز می ش��ود؛ زم��ان اغاز عملیات‬ ‫اجرایی نیز تا پایان امسال است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬راه اندازی منطق��ه ویژه اقتصادی در تاکس��تان‬ ‫به تازگی در مجلس شورای اسالمی تصویب شده که با ابالغ ان‬ ‫به زودی در شهرک صنعتی حیدریه تاکستان ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار اظهار کرد‪ :‬راه اندازی‬ ‫ای��ن منطقه رونق اقتصادی منطق��ه و ایجاد فرصت های جدید‬ ‫ش��غلی را به دنبال دارد‪ .‬حبیبی تاکید ک��رد‪ :‬عملیات اجرایی‬ ‫مربوط به این منطقه ویژه باید با دقت و س��ـرعت مناسب و با‬ ‫نظارت نهادهای ذی ربط پیگیری شـود‪.‬‬ ‫این مس��ئول با اشاره به سند امایش س��رزمینی استان هم‬ ‫گفت‪ :‬فعالیت های مرتبط با توس��عه اس��تان بای��د با توجه به‬ ‫این س��ند و ظرفیت های ان انجام شود‪ .‬معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی اس��تاندار در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید با کمک نهاد های اجرایی برخی موانع سرمایه گذاری‬ ‫در استان را از پیش رو برداشت‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 23‬ابان ‪ 6 1397‬ربیع االول ‪ 14 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 524‬پیاپی ‪2497‬‬ ‫یادداشت‬ ‫الگوگیری از فناوری های‬ ‫پیشرفته‬ ‫میزان اب ش��یرین در جهان‬ ‫حج��م کوچک��ی از ذخایر اب‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ا کاه��ش ذخایر اب‬ ‫اهمی��ت دسترس��ی ب��ه اب‬ ‫ش��یرین جزو یکی از مهم ترین‬ ‫دغدغه های کش��ورهای جهان‬ ‫به ش��مار می رو د و بسیاری از‬ ‫حسن بهرام نیا‬ ‫کش��ور ها به ویژه کش��ورهایی‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫ک��ه در مناط��ق خش��ک قرار‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫دارن��د ب��رای دس��ت یافتن به‬ ‫اب شیرین سرمایه گذاری های‬ ‫هنگفتی انجام داده اند‪ .‬اب شیرین کن ها در مقیاس های مختلفی‬ ‫تولید می شوند‪ .‬کوچک ترین نوع ان اب شیرین کن خانگی است‬ ‫و انواع دیگر ان برای ش��یرین کردن اب در مقیاس های کالن‬ ‫کارب��رد دارد‪ .‬با توجه به انکه فالت ایران در منطقه خش��ک و‬ ‫نیمه خش��ک قرار دارد یکی از مهم تری��ن چالش های ان برای‬ ‫حف��ظ حیات در مناطق جنوبی و مرکزی کش��ور و تامین اب‬ ‫شیرین است‪ .‬تالش های بسیاری برای دستیابی به اب شیرین‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬البته باید در نظر داشت عملکرد در این زمینه به‬ ‫ش��کل زنجیر ه باید باش د یعنی در ابتدا با ایجاد زیرساخت های‬ ‫الزم‪ ،‬به ش��یرین ک��ردن اب پرداخت و پ��روژه در این مرحله‬ ‫متوقف نمی ش��ود باید طی یک برنامه جامع موارد استفاده این‬ ‫اب ها فراهم ش��ود‪ .‬ش��یرین کردن اب یک پروژه زیرس��اختی‬ ‫اس��ت چراکه با وجود اب اش��امیدنی و سالم می توان بسیاری‬ ‫از مش��کالت مناطق جنوبی کشور را حل کرد‪ .‬رونق اقتصادی‬ ‫و اش��تغال از جمله نتایج عملکرد درس��ت دولت در زمینه این‬ ‫طرح خواهد بود‪ .‬یکی از نکته های بس��یار مهم این اس��ت که‬ ‫باید از فناوری های پیش��رفته دنیا الگو بگیریم و با اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای داخلی و بکار گی��ری نخبگان کش��وری‪ ،‬چنین‬ ‫طرح هایی را در کش��ور اجرایی کنیم‪ .‬همچنین با فعال کردن‬ ‫ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و فراهم اوردن زمینه های‬ ‫تحقیق و پژوهش به روش های جدیدی برای توس��عه دس��ت‬ ‫یافت‪ .‬در بخش هایی از کش��ور همچون خوزس��تان زمین های‬ ‫حاصلخیز بس��یاری وجود دارد اما به دلیل مش��کل اب بخش‬ ‫کش��اورزی ان با مشکل روبه رو اس��ت‪ ،‬با برنامه ریزی و تعریف‬ ‫چش��م انداز می توانیم ظرفیت های کش��ور را فع��ال کنیم‪ .‬در‬ ‫زمینه اب ش��یرین کن ها باید با برنامه حرک��ت کرد‪ .‬این برنامه‬ ‫باید با در نظر گرفتن تمام��ی موارد تاثیر گذار بر اینده منطقه‬ ‫و بودجه تعیین شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عراقی ها منتظر عربستان نمی مانند‬ ‫سخنگوی ش��رکت توانیر با تاکید بر اینکه شرایط تحریمی‬ ‫مانعی برای صادرات برقی ایران نیس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما‬ ‫ب��ه دنبال افزایش صادرات برق هس��تیم و تحری��م تاثیری بر‬ ‫رون��د برنامه های صادراتی ما ندارد‪ ،‬ضم��ن اینکه عراق هم از‬ ‫تحریم های امریکا معاف ش��ده است‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬سومریه‬ ‫نیو ز نوش��ت‪« :‬عاصم جهاد‪ ،‬سخنگوی وزارت نفت عراق گفته‬ ‫اس��ت که دو کش��ور عراق و عربس��تان بر همکاری در زمینه‬ ‫نفت‪ ،‬برق‪ ،‬صنایع پتروش��یمی و سرمایه گذاری در بخش گاز و‬ ‫شراکت شرکت های سعودی از جمله دو شرکت ارامکو و ساپکو‬ ‫و لزوم تس��ریع در روند اجرای یادداشت های تفاهم امضا شده‬ ‫بی��ن طرف ها تاکید کردند»‪ .‬در حال��ی که برخی گمانه زنی ها‬ ‫در زمینه جایگزینی برق عربس��تان با ایران مطرح شده برایان‬ ‫هوک‪ ،‬رئیس گروه اقدام ایران از تصمیم واشنگتن برای معاف‬ ‫ش��دن عراق از بعضی تحریم های ضد ایرانی خبر داده و گفته‬ ‫ع��راق می تواند به خرید ب��رق از ایران ادام��ه دهد‪ .‬در همین‬ ‫ب��اره محمودرضا حقی فام اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر صادرات به‬ ‫عراق ادامه دارد و عالقه مند هس��تیم ای��ن روند به ویژه زمانی‬ ‫که ما در داخل کش��ور مازاد برق داری��م ادامه یابد و ان را به‬ ‫کشورهای اطراف صادر کنیم‪ .‬سخنگوی شرکت توانیر در ادامه‬ ‫درباره مذاکره برای برای صدور برق از عربستان به عراق گفت‪:‬‬ ‫طبیعی اس��ت که کش��ورها دنبال بازاریابی هستند و این گونه‬ ‫نیس��ت که بخواهند جایگزین برق ایران ش��وند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫شبکه برق به گونه ای نیست که امروز تصمیمی بگیرند و فردا‬ ‫صادرات عملیاتی شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬بگویند ‪ ۴‬ماه مصرف نکنید‬ ‫ق را برای تان تامین می کنیم بلکه باید شبکه ساخت‬ ‫بع د ما بر ‬ ‫و زیرس��اخت ها فراهم ش��ود‪ .‬چنانچه کشور ما زیرساخت ها را‬ ‫اماده نگه دارد و برق مازاد را به کش��ورهای اطراف بفروشد از‬ ‫هر نظر به س��ود صنعت برق است‪ .‬سخنگوی شرکت توانیر با‬ ‫بیان اینکه نزدیکی جغرافیایی و شبکه اماده ایران را تبدیل به‬ ‫بهترین گزینه برای ارسال برق به عراق کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما از شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه عراق ارتباط برقی داریم‬ ‫و بس��ته به نیاز و قراردادی که داریم صادرات انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ما ب��دون توجه به فض��ای تبلیغاتی و‬ ‫هیجانی کارمان را برای توسعه صادرات انجام می دهیم‪ ،‬درباره‬ ‫میزان صادرات به عراق گفت‪ :‬میزان صادرات متغیر اس��ت؛ در‬ ‫برخی مواقع ‪ ۱۳۰۰‬مگاوات برق منتقل می ش��ود اما بسته به‬ ‫شرایط و نیاز عراقی ها این عدد متغیر است‪ .‬وی درباره دریافت‬ ‫مطالب��ات هم بیان کرد‪ :‬ما عالوه ب��ر افزایش صادرات به دنبال‬ ‫دریافت مطالبات مان هم هس��تیم‪ .‬بر اساس قراردادها‪ ،‬میزان‬ ‫بدهی مشخص است و ساز کار الزم از سوی وزارت نیرو و بانک‬ ‫مرکزی برای دریافت مطالبات در حال انجام اس��ت‪ .‬سخنگوی‬ ‫ش��رکت توانیر نرخ برق صادراتی به عراق را مطابق نرم جهانی‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬نرخ برق صادراتی به هر کش��وری با توجه‬ ‫به زیرساخت ها و نزدیکی شبکه متفاوت است‪.‬‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫حدود ‪ ۴۵‬هزار متر مکعب‬ ‫در شبانه روز حجم اب‬ ‫شیرینی است که با‬ ‫طرح های در دست اجرا‬ ‫برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫این مجموعه با بکارگیری‬ ‫روش ‪ RO‬و با اعتبار‬ ‫سرمایه گذاری اولیه‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫به روش ‪ BOO‬اجرا‬ ‫خواهد شد‬ ‫«گسترش صنعت» طرح اب شیرین کن در جنوب کشور را بررسی می کند‬ ‫مژده اب شیرین به خوزستانی ها رسید‬ ‫کلنگ ساخت ‪ ۵‬اب شیرین کن جدید در استان خوزستان به زمین زده شد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فروردین سال ‪ ۹۶‬بوده که بخش های عمده ان اجرایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اب شیرین کن‪ ،‬زیرساختی برای توسعه‬ ‫علی ابراهیمی‪ ،‬عضو کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و‬ ‫منابع طبیعی درباره لزوم توس��عه اب شیرین کن ها در‬ ‫کش��ور به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫ایران در اقلیم خش��ک قرار دارد و تامین اب نخستین‬ ‫اولوی��ت دولت ب��رای ادامه حی��ات در مناطق مختلف‬ ‫کش��ور است تاس��یس کارخانجات اب ش��یرین کن به‬ ‫عنوان یک زیرساخت برای توسعه به شمار می رود‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی‬ ‫مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬سرمایه گذاری در زمینه‬ ‫توسعه اب شیرین کن ها اقدامی پایه ای و سرمایه گذاری‬ ‫برای اینده است‪ .‬به طور کلی در نواحی مختلف کشور‬ ‫از جمله خوزس��تان ب��رای اینکه بتوانیم س��کنه را در‬ ‫زیست بوم خود حفظ کنیم و طبیعت را زنده نگه داریم‬ ‫باید شرایطی فراهم شود تا اب اشامیدنی‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫منابع طبیعی استان ها تامین شود‪ .‬وی با اشاره به اقدام‬ ‫کلنگ زنی جهانگیری در س��اخت اب شیرین کن گفت‪:‬‬ ‫در اینده می توان امیدوار بود که مش��کالت‬ ‫مربوط به ان حل شود‪.‬‬ ‫رض��ا اردکانیان در حاش��یه کلنگ زن��ی ‪ ۵‬مجتمع‬ ‫اب شیرین کن در استان خوزستان در جمع خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬برای طرح های تکمیل ش��ده در استان افزون بر‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان اعتبار هزینه ش��ده و‬ ‫ح��دود ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان نی��ز برای طرح هایی که‬ ‫قرار است عملیات اجرایی انها اغاز شود‪ ،‬در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است‪ .‬در کل استان خوزستان افزون بر ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬متر مکعب در ش��بانه روز طرح های در دس��ت‬ ‫بهره برداری نمک زدایی اب شیرین کن داریم‪ .‬وزیر نیرو‬ ‫با اشاره به کلنگ زنی مجموعه اب شیرین کن پیشرفته‬ ‫برای مردم ش��هر ابادان که ب��ا ظرفیت تولید ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫متر مکعب اب ش��یرین در ش��بانه روز اغاز ب ه کار کرد‪،‬‬ ‫به پاون گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۵‬هزار متر مکعب در ش��بانه روز‬ ‫حجم اب شیرینی است که با طرح های در دست اجرا‬ ‫برنامه ریزی ش��ده اس��ت‪ .‬این مجموعه ب��ا بکارگیری‬ ‫روش ‪ RO‬و با اعتبار س��رمایه گذاری‬ ‫اولیه حدود ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال به روش‬ ‫‪ BOO‬اج��را خواهد ش��د‪ .‬اردکانیان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ب��رای طرح های بلندمدت‬ ‫و این��ده اب ش��یرین کن های دیگر در‬ ‫استان نیز افزون بر ‪ ۸۴‬هزار متر مکعب‬ ‫در ش��بانه روز پیش بینی ش��ده است‪.‬‬ ‫علی ابراهیمی‬ ‫وی از طرح ه��ای ام��اده بهره برداری‬ ‫اب رس��انی بزرگ غدی��ر‪ ،‬تصفیه خانه در نواحی مختلف کشور‬ ‫ش��رق اهواز و نیروگاه سیکل ترکیبی از جمله خوزستان برای‬ ‫بهبهان در اس��تان خوزستان خبر داد اینکه بتوانیم سکنه‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬ایین رس��می گش��ایش را در زیست بوم خود‬ ‫ف��از نخس��ت ط��رح مه��م ‪ ۵۵۰‬هزار حفظ کنیم و طبیعت‬ ‫را زنده نگه داریم‬ ‫هکت��اری اس��تان های خوزس��تان و‬ ‫ایالم برگزار ش��د‪ .‬وزیر نیرو طرح های باید شرایطی فراهم‬ ‫اماده بهره ب��رداری را مربوط به وعده شود تا اب اشامیدنی‪،‬‬ ‫کشاورزی و منابع‬ ‫رئیس جمهوری در س��فر اس��فند ‪۹۵‬‬ ‫طبیعی استان ها تامین‬ ‫به خوزس��تان و مصوب��ه ‪ ۱۵‬فروردین‬ ‫شود‬ ‫سال ‪ ۹۶‬دانست و افزود‪ :‬این طرح های‬ ‫مهم اماده بهره برداری از نتایج مصوبه‬ ‫� بزرگ ترین و منطقی ترین ‬ ‫عب��اس علی اب��ادی‪ ،‬مدیرعام��ل گ��روه‬ ‫صنعتی مپنا با اشاره به اهمیت نیروی برق‬ ‫در توس��عه اب ش��یرین کن ها به «گسترش‬ ‫صنع��ت» گف��ت‪ :‬یک��ی از بزرگ تری��ن و‬ ‫منطقی تری��ن پروژه های کش��ور در منطقه‬ ‫تولید اب اس��ت که می تواند دستاورد های‬ ‫ف��راوان دیگری داش��ته باش��د چرا که اب‬ ‫محرک اصل��ی برای حی��ات و اقتصاد یک‬ ‫کش��ور در بخش ه��ای مختل��ف از جمل��ه‬ ‫کشاورزی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت زیر بنایی تولید اب‬ ‫شیرین در کش��ور گفت‪ :‬تولید اب شیرین‬ ‫توس��عه را ب��ه هم��راه دارد‪ .‬اگ��ر بتوانیم با‬ ‫اب ش��یرین کن ها‪ ،‬ب��رای مقصد ش��رب در‬ ‫کشور اب ش��یرین تولید کنیم می توانیم با‬ ‫استفاده از پساب ان بخش کشاورزی را نیز‬ ‫فعال کنی��م و با فعال ش��دن این بخش با‬ ‫بهره گیری از فناوری و ایجاد کش��اورزی مدرن اشتغال‬ ‫در کشور را توس��عه دهیم‪ ،‬محصول تولید و دنیایی از‬ ‫پیشرفت ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فضای باز اقتصادی‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعتی مپن��ا در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ایا وزارت نیرو ت��وان تامین برق مورد نیاز‬ ‫کارخانه های تولید اب ش��یرین کنی خوزستان را دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬موضوع��ی که می تواند نوید بخ��ش تولیدات در‬ ‫کش��ور شود این اس��ت که درحال حاضر در حدود ‪۸۰‬‬ ‫ه��زار مگاوات قدرت نصب ش��ده نیروگاه های کش��ور‬ ‫اس��ت که در اوج تابس��تان که بدترین ش��رایط تولید‬ ‫ب��رق اس��ت ما ح��دود ‪ ۵۷‬هزار م��گاوات ب��رق تولید‬ ‫می کنی��م و در زمان غیراوج می توانیم برق بیش��تری‬ ‫تولی��د کنیم ما می توانی��م بیش از ‪ ۶۰‬ه��زار مگاوات‬ ‫برق داش��ته باش��یم‪ .‬ظرفیت های تولید برق در کشور‬ ‫افزایش یافته و نیروگاه ه��ای جدیدی به چرخه تولید‬ ‫برق اضافه ش��ده است و هیچ مش��کلی در تامین برق‬ ‫مورد نیاز کارخانه های اب شیرین کنی خوزستان و سایر‬ ‫اب شیرین کن ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعتی مپنا با اش��اره به فراهم‬ ‫بودن زیرس��اخت های تولید اب ش��یرین در کش��ور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای کش��وری همچ��ون ایران با توجه به‬ ‫کم ابی هایی که دارد‪ ،‬ایجاد اب ش��یرین کن ها فرصت‬ ‫مناس��بی برای توس��عه اس��ت‪ .‬تولید اب‪ ،‬چشم انداز‬ ‫روش��نی پیش روی کش��ور بازمی کند‪ .‬م��ا به عنوان‬ ‫«مپن��ا» می توانیم در تمام زمینه های تولید اب فعال‬ ‫باش��یم‪ .‬تا کنون توانس��ته ایم تمام فناوری های تولید‬ ‫برق در کش��ور را بومی کنیم‪ .‬با توجه به انکه فناوری‬ ‫نیروگاه س��ازی و تولید برق را ه��م داریم می توانیم با‬ ‫استفاده از شرایط پیش امده فضای اقتصادی جدیدی‬ ‫� لزوم مدیریت مصرف برق‬ ‫ب��رای کش��ور بازکنیم و در تمام ش��رایط تحریمی و‬ ‫علی ابادی با اش��اره به لزوم مدیریت مصرف برق در‬ ‫غیر تحریمی مش��کالت کشور را حل کنیم‪ .‬می توانیم‬ ‫تابس��تان گفت‪ :‬با توجه به انکه اب را در تمام ساعات‬ ‫وعده دهیم به عنوان تامین کننده منبع برق کشور در‬ ‫شبانه روز می توانیم شیرین کنیم می توان با برنامه ریزی‬ ‫هم��کاری با بخش های مختلف صنعت توانایی عرضه‬ ‫موضوع برق رسانی در ساعات اوج مصرف‬ ‫انواع اب شیرین کن را داریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی مپن��ا ب��ا‬ ‫برق را مدیریت ک��رد‪ .‬البته باید در نظر‬ ‫اش��اره به اهمیت نیروی برق در توس��عه‬ ‫داش��ت که از بیش از ‪ ۲۰۰۰‬ساعت فقط‬ ‫اب شیرین کن ها گفت‪ :‬یکی از بزرگ ترین‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰۰‬ساعت در سال اوج مصرف‬ ‫و منطقی ترین طرح های کشور تولید اب‬ ‫برق اس��ت که با برنامه ریزی توزیع برق‬ ‫است‪ .‬ما می توانیم برق مازاد تولید شده را‬ ‫می توان ان را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫� مهم ترین مشکل‬ ‫به مصرف تولید اب شیرین برسانیم و این‬ ‫عباس علی ابادی‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی مپنا با اشاره به‬ ‫امتیاز باالیی است که ما با سرمایه گذاری‬ ‫کمت��ر می توانی��م اب ش��یرین کنی م زیرا تا کنون توانسته ایم اسراف در برق به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫س��رمایه گذاری تولید برق به عنوان یکی تمام فناوری های تولید مشکالت کش��ور گفت‪ :‬باید سعی کنیم‬ ‫از زیرساخت های اب شیرین کنی پیش تر برق در کشور را بومی میزان مصرف برق را بر اس��اس الگوهای‬ ‫انجام ش��ده اس��ت و مازاد تولید می تواند کنیم‪ .‬با توجه به انکه مصرف برق مشخص کنیم‪.‬‬ ‫به مصرف کارخانه های تولید اب شیرین فناوری نیروگاه سازی و وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به انک��ه هر دو‬ ‫تولید برق را هم‬ ‫بخ��ش اب و ب��رق زیرمجموع��ه وزارت‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫داریم می توانیم با‬ ‫نیرو هس��تند‪ ،‬هماهنگی ه��ای الزم بین‬ ‫علی اب��ادی اف��زود‪ :‬فناوری های��ی که‬ ‫استفاده از شرایط‬ ‫برق و اب ب��رای مدیری��ت این موضوع‬ ‫در کش��ور وجود دارد ام��کان تولید ‪۱۰۰‬‬ ‫پیش امده فضای‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬هر دو معاونت برق و اب در‬ ‫درصدی اب ش��یرین بر اساس روش های‬ ‫اقتصادی جدیدی برای‬ ‫هماهنگ��ی با هم برنامه مدیریت موضوع‬ ‫نوین را می دهد فناوری تولید برق و نیرو‬ ‫کشور بازکنیم‬ ‫تامین برق اب شیرین کن ها و موضوعات‬ ‫ج��زو فناوری های پیش��رفته در جهان به‬ ‫مربوط به ان را دارند‪.‬‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫هشدار ترامپ به اوپک‪ :‬تولید نفت را کاهش ندهید‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا همزمان با اظه��ارات وزیر انرژی عربس��تان‬ ‫س��عودی که از احتمال کاهش تولید اوپک و متحدانش در س��ال اینده‬ ‫خبر داده بود‪ ،‬از این گروه خواست تولید نفت خود را محدود نکند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پیام دونالد ترامپ همزمان با اظهارات خالد الفالح‪،‬‬ ‫وزیر انرژی عربس��تان س��عودی ک��ه گفته بود اوپ��ک و متحدانش الزم‬ ‫اس��ت می��زان تولید خود را حدود یک میلیون بش��که در روز در س��ال‬ ‫‪ ) ۲۰۱۹ ( ۱۳۹۸‬کاهش دهند‪ ،‬در توییتر ارسال شد‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ در توییتر نوشت که امیدوار است اوپک تولید نفت خود‬ ‫را محدود نکند و قیمت ها بر مبنای عرضه‪ ،‬باید بسیار پایین تر باشد‪.‬‬ ‫ای��ن توییت جدیدترین تالش ترامپ برای تاثیرگذاری روی سیاس��ت‬ ‫اوپک در توییتر است‪ .‬رئیس جمهوری امریکا امسال چندین بار در توییتر‬ ‫اوپ��ک را خطاب قرار داده و این گروه را باب��ت افزایش قیمت های نفت‬ ‫س��رزنش کرده و به اعضای ان دس��تور داده برای پایین بردن نرخ نفت‬ ‫اقدام کنند‪ .‬جدیدترین موضع ترامپ پس از افت چش��مگیر قیمت های‬ ‫نفت مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬نرخ نفت امریکا طوالنی ترین روند کاهش��ی را‬ ‫طی کرده و وارد روند نزولی ش��ده اس��ت‪ .‬قیمت نفت در طول ‪ ۵‬هفته‬ ‫گذش��ته تحت تاثیر ریزش بازارهای سهام جهانی‪ ،‬افزایش عرضه نفت و‬ ‫ضعیف شدن دورنمای رشد تقاضا برای نفت‪ ،‬روند کاهشی پیدا کرد‪ .‬افت‬ ‫ناگهانی نرخ نفت از باالترین رکورد ‪ ۴‬س��ال گذشته‪ ،‬اوپک و متحدانش‬ ‫از جمله روس��یه را ناچار کرد درباره نح��وه مدیریت بازار بازنگری کنند‪.‬‬ ‫کمیته نظارتی مش��ترک وزیران اوپک و غیراوپک که یکش��نبه ‪ ۲۰‬ابان‬ ‫در ابوظبی دیدار کرد‪ ،‬اعالم کرد عرضه نفت سریع تر از تقاضا رشد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همان روز خالد الفالح اظهار کرد‪ :‬صادرات نفت عربستان سعودی‬ ‫در اذر (دس��امبر) ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه در روز نسبت به نوامبر کاهش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬فالح‪ ،‬دوش��نبه ‪ ۲۱‬ابان در یک کنفرانس نفتی در ابوظبی گفت‪:‬‬ ‫تحلیل فنی نشان می دهد که الزم است میزان عرضه یک میلیون بشکه‬ ‫در روز از س��طح اکتبر کاهش پیدا کند‪ .‬تولیدکنندگان نفت محدودیت‬ ‫عرض��ه خود را در ژانویه س��ال‪ )۲۰۱۷(۱۳۸۶‬به منظ��ور پایان دادن به‬ ‫اش��باع عرضه جهانی و تقویت قیمت ها اغاز کردند‪ .‬این سیاس��ت موفق‬ ‫ش��د سطح ذخایر را کاهش دهد و قیمت ها را باال ببرد‪ .‬با این حال‪ ،‬این‬ ‫گروه در ژوئن زیر فش��ار ترامپ در استانه بازگشت تحریم های واشنگتن‬ ‫علی��ه ایران موافقت ک��رد میزان تولید خ��ود را در مجموع یک میلیون‬ ‫بش��که در روز افزایش دهد‪ .‬از ان زمان تولید روس��یه به باالترین رکورد‬ ‫خود از دوران شوروی سابق رسیده و عربستان سعودی اعالم کرده قصد‬ ‫دارد ‪ ۱۱‬میلیون بش��که در روز در نوامبر تولید کند‪ .‬در این بین‪ ،‬تولید‬ ‫امریکا از مرز ‪ ۱۱‬میلیون بش��که در روز فراتر رفته و روس��یه را به عنوان‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده جهان پشت سر گذاشته است‪ .‬ترامپ‪ ،‬جدیدترین‬ ‫توییت وی تنها چند هفته پیش از نشس��ت بعدی این گروه انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت ترامپ برای جبران تاثیر تحریم ها علیه ایران که س��ومین‬ ‫عضو بزرگ اوپک اس��ت تا حد زیادی روی ادامه افزایش تولید عربستان‬ ‫س��عودی حس��اب می کند‪ .‬تحریم ها حدود یک میلیون بشکه در روز از‬ ‫صادرات ایران را کاهش داده است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬ابان ‪ 6 1397‬ربیع االول ‪ 14 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 524‬پیاپی ‪2497‬‬ ‫خبر‬ ‫حضور تولید کنندگان ایرانی در‬ ‫پایتخت ماشین االت کشاورزی‬ ‫عنایت اهلل بیابانی‬ ‫تکانه های اقتصادی‬ ‫و تحوالت فشارهایی‬ ‫به اقشارجامعه وارد‬ ‫می کند که در بعضی‬ ‫موارد در تعامالت بازار‬ ‫جبران پذیر است‬ ‫کشاورزان در اغاز فصل کاشت به روحانی و جهانگیری نامه نوشتند‬ ‫گندمکاران در انتظار اعالم نرخ خرید تضمینی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫با گذشت بیش از ‪ ۵۰‬روز از اغاز سال زراعی جدید(‪-۹۸‬‬ ‫‪ ،)۹۷‬دول��ت هنوز نرخ های خری��د تضمینی محصوالت‬ ‫کش��اورزی را اعالم نکرده است در حالی که بنا بر قانون‬ ‫خرید تضمینی محصوالت کشاورزی‪ ،‬دولت موظف است‬ ‫نرخ خرید تضمینی را تا پایان شهریور هر سال و قبل از‬ ‫اغاز سال زراعی اعالم کند‪.‬‬ ‫کشاورزان در دو ماه گذشته هر چه درخواست کردند‬ ‫که دولت نرخ های خرید تضمینی را اعالم کند‪ ،‬اعتنایی‬ ‫نش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬خانه کش��اورز و بنیاد مل��ی گندمکاران‬ ‫نامه ه��ای جداگان��ه ب��ه رئیس جمهوری و مع��اون اول‬ ‫نوشتند تا شاید موثر افتد‪.‬‬ ‫اعالم نرخ خری��د تضمینی برای کش��اورزان به دلیل‬ ‫تصمیم گیری برای اغاز کش��ت س��االنه اهمیت دارد‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬فصل کش��ت در مح��دوده زم��ان خاصی اتفاق‬ ‫می افت��د و خارج از ان امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬یا در صورت‬ ‫امکان هم به دلیل تاخیر در کشت‪ ،‬تولید به شدت کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬دولت برنامه تولید کاالهای اساس��ی‬ ‫کشور را می تواند با نرخ های خرید تضمینی کنترل کند‪.‬‬ ‫اگر نیاز کشور به گندم یا دانه های روغنی است‪ ،‬می تواند‬ ‫نرخ خرید انها را بیشتر افزایش دهد تا رغبت کشاورزان‬ ‫به کشت این گونه محصوالت بیشتر شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬جلوی‬ ‫خروج ارز از کشور را خواهد گرفت‪ .‬همچنین کشاورزان‬ ‫هندوانه و خربزه کار به س��مت کشت محصوالت اساسی‬ ‫مانند گندم‪ ،‬دانه های روغنی‪ ،‬برنج و ذرت روی خواهند‬ ‫اورد ک��ه س��االنه ب��رای واردات اینها حج��م زیادی ارز‬ ‫پرداخت می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شورای اقتصاد پاسخ دهد‬ ‫مس��ئوالن وزارت جهاد کش��اورزی اعالم کرده اند که‬ ‫فهرست پیشنهادی را مرداد ماه به شورای اقتصاد تحویل‬ ‫داده و این ش��ورا باید ان را بررسی و اعالم کند‪ .‬محمود‬ ‫حجتی‪ ،‬وزیر جهاد کشاورزی در این باره گفت‪ :‬با وجود‬ ‫اینک��ه جهانگیری‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمهوری چندین‬ ‫نامه به ش��ورای اقتصاد نوش��ته تا بررسی فهرست خرید‬ ‫تضمین��ی را در اولوی��ت قرار دهند‪ ،‬هن��وز چنین کاری‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ هشدار واردات گندم‬ ‫اس��ماعیل اس��فندیاری پور‪ ،‬مجری طرح گندم وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی به فارس گفت‪ :‬م��ا خودمان از دولت‬ ‫طلبکار هستیم و می خواهیم هر چه زودتر این نرخ خرید‬ ‫تضمین��ی را اعالم کند که در غی��ر این صورت‪ ،‬با اقبال‬ ‫نداشتن کشاورزان به کشت گندم‪ ،‬دولت مجبور خواهد‬ ‫شد س��ال اینده گندم وارد کند‪ .‬هر کیلو گندم وارداتی‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار تومان برای دولت هزینه دارد‪.‬‬ ‫وی هش��دار داد‪ :‬با وجود اینکه کشور امسال در تولید‬ ‫گندم خودکفا ش��ده و نیاز به واردات نیست‪ ،‬در صورت‬ ‫ادامه روند و اعالم نش��دن به موق��ع نرخ های موثر خرید‬ ‫تضمینی از س��وی دولت سال اینده به کشور واردکننده‬ ‫تبدیل خواهیم شد‪.‬‬ ‫تشویق قرار دهید‪».‬‬ ‫‹ ‹نام�ه بنی�اد گندم�کاران برای اعلام نرخ‬ ‫خرید تضمینی‬ ‫نامه دیگری نیز بنیاد گندمکاران خطاب به گندمکاران‬ ‫‹ ‹نامه قائم مقام خانه کشاورز‬ ‫عنایت اهلل بیابانی‪ ،‬قائم مقام خانه کش��اورز نیز با ارسال‬ ‫برای اعالم هر چه زودتر نرخ خرید تضمینی ارسال کرده‬ ‫نامه سرگش��اده به معاون رئیس جمهوری خواستار اعالم‬ ‫که متن ان به این شرح است‪:‬‬ ‫نرخ های خرید تضمینی شده و به عواقب اعالم دیرهنگام‬ ‫«جن��اب اق��ای روحانی ریاس��ت محت��رم جمهوری‬ ‫هشدار داده است‪.‬‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬با س�لام و تحیات الهی معروض می دارم‬ ‫در نام��ه عنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کش��اورز به‬ ‫در زمانی که ش��ما س��کان کش��ور را در دست گرفتید‪،‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری امده است‪:‬‬ ‫فرمودید که کشور در وضعیتی است که انبارهای غله ان‬ ‫«تکانه ه��ای اقتص��ادی و تح��والت فش��ارهایی ب��ه‬ ‫خالی اس��ت‪ ،‬ضریب امنیت غذایی بسیار پایین و واردات‬ ‫اقشارجامعه وارد می کند که در بعضی موارد در تعامالت‬ ‫محصوالت کش��اورزی بسیار زیاد که کش��ور را با خطر‬ ‫بازار جبران پذیر اس��ت‪ ،‬لیکن فشاری که اقشار کشاورز‬ ‫مواجه نموده است‪.‬‬ ‫و تولیدکنندگان بخش کش��اورزی وارد می ش��ود‪ ،‬کمتر‬ ‫خدا را ش��اکریم که در دولت یازدهم با تاکیدات مقام‬ ‫مورد توجه قرار می گیرد؛ زیرا سیاست های دولت بر این‬ ‫معظم رهبری و نگاه مثبت جنابعالی به بخش کشاورزی‬ ‫متمرکز می شود که نرخ کاالهای اساسی افزایش نیابد و‬ ‫و توجه به وضعیت کشاورزان باعث شد که کشاورزی ما‬ ‫به صور مختلف تحت کنترل باشد‪ ،‬چه از طریق واردات‬ ‫کمی س��ر و س��امان بگیرد و ما در بعضی از محصوالت‬ ‫محصوالت مش��ابه و از چه از طریق من��ع صادرات این‬ ‫مثل گندم به خودکفایی برسیم‪ ،‬اما متاسفانه حدود سه‬ ‫محص��والت و چه از طری��ق قیمت گذاری های تحمیلی‬ ‫سال اس��ت که حقوق کش��اورزان در زمینه نرخ گذاری‬ ‫تعرفه ها و‪ ...‬در صورتی که نرخ سایر کاالها بی حد و مرز‬ ‫محصوالت تضییع شده‪ ،‬در واقع ظلم اشکار اتفاق افتاده‬ ‫افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همین مقطع زمانی اخیر ش��اهد افزایش نرخ لوازم‬ ‫ی عالی اقتصاد‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورا ‬ ‫خانگی‪ ،‬کرایه حمل ونقل‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬اب��زار و ادوات‬ ‫که اعضای ان به جز وزیر کش��اورزی هیچ گونه اطالعی‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬کود و سم دفع افات‪ ،‬دستمزد کارگر و غیره‬ ‫از وضعیت تولید و تولیدکننده بخش کش��اورزی ندارند‬ ‫هس��تیم که بدیهی اس��ت گندم وارداتی نیز با احتساب‬ ‫به دالیل نامعلوم این س��تم را در حق کشاورزان به ویژه‬ ‫دالر ازاد که قس��مت واقعی ارز می ش��ود‪ ،‬حداکثر ‪ ۲‬تا‬ ‫گندمکاران کرده و انها را سخت گله مند ساخته اند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬درص��د خریده��ای قبلی خواهد بود‪ ،‬در این ش��رایط‬ ‫جناب اقای روحانی متاس��فانه ش��ما ب��ه جای تامین‬ ‫ن��رخ تضمین��ی گندم عالوه ب��ر تاخیر در اع�لام نرخ به‬ ‫حق��وق کش��اورزان‪ ،‬چت��ر حمایت��ی خ��ود را بر س��ر‬ ‫موق��ع ان در تعیین نرخ واقعی تعلل می ش��ود‪ .‬چرا باید‬ ‫صندوق ه��ای مال��ی و اعتباری که س��پرده م��ردم را با‬ ‫کس��انی ک��ه در بهترین ش��رایط زندگ��ی می کنند و از‬ ‫پولش��ویی در کشور و اقدام به خرید ملک و امالک زیاد‬ ‫بازی های سرمایه ساز و کسب ارزش افزوده‬ ‫به ن��ام خانواده ها‪ ،‬فامیل‪ ،‬دوس��تان خود‬ ‫ناش��ی از تصمیمات دولتی در افزایش نرخ‬ ‫کردند‪ ،‬گس��ترانده و منابع بیت المال را که‬ ‫زمین‪ ،‬مس��کن‪ ،‬بورس معامالت گوناگون‪،‬‬ ‫باید صرف زیرس��اخت های کشور و تولید‬ ‫واسطه گری و‪ ...‬درامدهای کالنی به جیب‬ ‫می ش��د‪ ،‬به س��پرده گذاران این موسسات‬ ‫می زنن��د به عن��وان مصرف کنن��ده مورد‬ ‫جهت جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان‬ ‫حمایت قرار گیرند‪ ،‬ولی اقش��ار زحمتکش‬ ‫اختصاص دادید‪.‬‬ ‫کش��اورز و تولیدکننده ت��اوان گرانی ها را‬ ‫مگر ما کشاورزان جزء این ملت نیستیم‬ ‫بدهن��د؟ تداوم چنین رون��دی زنگ خطر‬ ‫که این گونه باید حقوق مان تضییع ش��ود‬ ‫اسماعیل اسفندیاری پور‬ ‫ورشکس��تگی و ناب��ودی کش��اورزی را به‬ ‫و کس��ی به فریادمان نرس��د؟ در این باره‬ ‫با وجود اینکه کشور‬ ‫صدا درمی اورد و به پشتوانه مهم استقالل امسال در تولید گندم چندی��ن مکاتب��ه با مقام معظ��م رهبری‪،‬‬ ‫کشور لطمه جبران ناپذیری وارد می کند‪.‬‬ ‫خودکفا شده و نیاز به حضرتعال��ی‪ ،‬مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫فوق‬ ‫خواهشمند است با توجه به مراتب‬ ‫اطالع رس��انی از طریق رسانه های دیداری‪،‬‬ ‫واردات نیست‪ ،‬در‬ ‫و افزای��ش نهاده های کش��اورزی و هزینه صورت ادامه این روند شنیداری‪ ،‬مکتوب‪ ،‬سایت ها و خبرگزاری ها‬ ‫زندگی کش��اورزان در نرخ خرید تضمینی و اعالم نشدن به موقع جهت مطالبه حقوق خود کرده ایم‪.‬‬ ‫مگر مقام معظ��م رهبری نفرمودند که‬ ‫گن��دم با افزایش حداقل ‪ ۵۰‬درصد س��ال نرخ های موثر خرید‬ ‫قب��ل‪ ،‬عنای��ت وی��ژه مب��ذول و از خروج تضمینی از سوی دولت مطالبات مردم را قبل از اینکه به خیابان ها‬ ‫تولیدکنندگان کاالهای اساسی در چرخه سال اینده به کشور بیایند باید پاس��خ داد؟ حضرتعالی ش��اهد‬ ‫واردکننده تبدیل‬ ‫تولی��د پیش��گیری و زمینه ه��ای تقویت‬ ‫بودی��د که جمعیت کثیری از روس��تاییان‬ ‫خواهیم شد‬ ‫تولید ملی را فزونی بخشید و فعالیت های‬ ‫و کشاورزان در دورافتاده ترین نقاط کشور‬ ‫کشاورزی را بیش از پیش مورد حمایت و‬ ‫در دور اول و دوم ریاس��ت جمهوری ب��ه‬ ‫ش��ما رای دادند‪ ،‬به امید اینکه زندگی ش��ان سامان یابد‬ ‫و ش��رمنده خانواده های شان نش��وند و شادی و خوشی‬ ‫جایگزین تلخی ه��ای زندگی انها عالوه بر حوادث قهری‬ ‫که پیوسته انها را می ازارد‪ ،‬شود‪.‬‬ ‫جناب اقای روحانی حال اقتصاد و معیشت کشاورزان‬ ‫خوش نیس��ت‪ .‬انها به ش��ما اعتماد کردند و شما نباید‬ ‫اعتماد انها را بی پاس��خ بگذارید و کش��اورزان را به عقب‬ ‫برگردانی��د‪ .‬امروز در این ش��رایط اقتص��ادی دیگر هیچ‬ ‫کش��اورزی تحمل بازگش��ت به روزهای س��خت قبل از‬ ‫دولت ش��ما را ندارد‪ .‬امروز کش��اورزان از شما بازگشت‬ ‫حقوق تضییع ش��ده خود در این حدود س��ه سال اخیر‬ ‫را می خواهند‪.‬‬ ‫اق��ای رئیس جمهوری اگ��ر افرادی که نان ش��ان در‬ ‫واردات ب��وده و ام��روز دست ش��ان با تالش کش��اورزان‬ ‫س��ختکوش کوتاه ش��ده‪ ،‬فک��ر می کنند که ب��ا واردات‬ ‫می توانند مشکل مملکت را حل کنند‪ ،‬سخت در اشتباه‬ ‫هس��تند‪ .‬اگر ما با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اق��دام به واردات‬ ‫محصوالت کشاورزی کنیم‪ ،‬مابه التفاوت این ارز را با نرخ‬ ‫واقع��ی ان که نرخ ارز نیما اس��ت از بیت المال به جیب‬ ‫کشاورزان خارج از کشور خواهیم ریخت و خیل عظیمی‬ ‫از جمعیت کش��ور را بیکار و روس��تاها را خالی از سکنه‬ ‫و حاشیه نش��ین ش��هرها می کنیم که این مسئله سبب‬ ‫کاهش ضریب خوداتکایی و رونق واردات می شود و این‬ ‫کامال برخالف سیاست های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی‬ ‫که تاکید بر حمایت از تولید داخلی دارد‪ ،‬است‪.‬‬ ‫جناب اقای روحانی برای اینکه ما به عقب برنگردیم‬ ‫و خودکفای��ی که یکی از ش��اه بیت های تبلیغاتی ش��ما‬ ‫در دور دوم ریاس��ت جمهوری ب��وده همچون گذش��ته‬ ‫دس��تخوش تحول نش��ود‪ ،‬زحمات چندین ساله به باد‬ ‫فنا نرود و کش��ور دوباره واردکننده گن��دم به مقدار ‪۷‬‬ ‫میلیون تن نش��ود‪ ،‬باید تیم اقتصادی س��امان مدیریت‬ ‫ی عالی اقتص��اد به نظرات کارشناس��ان بخش‬ ‫و ش��ورا ‬ ‫کش��اورزی و تش��کل های مرتبط عنایت نم��وده و نرخ‬ ‫معقول و منصفانه با توجه به ش��رایط فعلی اعالم کنند‬ ‫تا این نرخ بتواند هزینه ها را که به ش��دت افزایش یافته‬ ‫پوش��ش دهد و از ورشکس��تگی بیش از حد کشاورزان‬ ‫ک��ه درحال حاضر ه��م به نوعی ورشکس��ته هس��تند‪،‬‬ ‫جلوگیری نماید‪ .‬انباش��ت بدهی کش��اورزان در بانک ها‬ ‫و ص��دور اجرائیه تامین اموال‪ ،‬ح��راج وثیقه ها و زندان‬ ‫نه برای خرید ماش��ین های انچنانی یا ویال یا سفرهای‬ ‫خارجی بلک��ه برای تامین هزینه ه��ای تولید موید این‬ ‫ورشکستگی است‪ .‬اقای رئیس جمهوری عدم استقبال‬ ‫کش��اورزان در س��ال زراعی جاری از کشت محصوالت‬ ‫استراتژیک هم اکنون در کش��ور کامال مشهود است در‬ ‫پای��ان از حضرتعالی جهت جلوگیری از تضییع بیش��تر‬ ‫حق��وق جمعیت کثیری از ملت ایران یعنی کش��اورزان‬ ‫انتظار م��ی رود تصمیمی اتخاذ فرمایی��د که هم تولید‬ ‫پایدار بماند و هم تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد‬ ‫و هم امنیت غذایی کشور حفظ شود‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫هر چه رشته ایم پنبه خواهد شد‪».‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن رویداده��ای کش��اورزی جه��ان‬ ‫‪ Eima ۲۰۱۸‬در حال��ی پس از ‪ 5‬روز برگزاری ش��امگاه‬ ‫یکشنبه به پایان رسید که جمعی از تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫نیز برای نخستین بار با حضور در غرفه اتحادیه ماشین االت‬ ‫و ادوات کشاورزی ایران( اتماک) در ان شرکت کردند‪.‬‬ ‫در حالی که ش��اید انتظار می رفت تحت تاثیر جو ناشی‬ ‫از تش��دید تحریم ه��ا امکان حضور فع��االن صنایع ایرانی‬ ‫در ب��ازار جهانی کمرنگ تر از قبل ش��ود‪ ،‬با حضور جمعی‬ ‫از تولید کنندگان ایرانی در پاویون ش��ماره ‪ ۳۰‬نمایش��گاه‬ ‫بزرگ ماش��ین االت کشاورزی در بولونیا به عنوان پایتخت‬ ‫ماش��ین االت کش��اورزی جه��ان‪ ،‬انتظ��ار م��ی رود موتور‬ ‫هم��کاری صنایع کش��اورزی ایران و کش��ورهای اروپایی‬ ‫را همچنان روش��ن ن��گاه دارد همان طور ک��ه در روزهای‬ ‫برگزاری نمایش��گاه بین مدیران ارش��د انجمن سازندگان‬ ‫تجهی��زات و فن��اوری کش��اورزی (‪ )AEM‬دیداره��ای‬ ‫دو جانب��ه و چند جانبه ای با اعض��ای هیات مدیره اتحادیه‬ ‫تولید کنن��دگان ماش��ین االت و ادوات کش��اورزی ای��ران‬ ‫(اتم��اک) برای توس��عه س��طح همکاری های کش��اورزی‬ ‫و انتق��ال تجهی��زات و فناوری ه��ای روز ای��ن صنعت به‬ ‫کشورمان برگزار کردند‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه که چهل و سومین دوره ان از ‪ ۷‬نوامبر‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬با دستور کاری سنگین و با طیف متنوعی از برنامه ها‬ ‫اغاز به کار کرد و تا ساعت ‪ ۱۸‬یازدهم نوامبر( ‪ ۲۰‬ابان) به‬ ‫وقت محلی ادامه داش��ت‪ ،‬با همکاری و هماهنگی اتحادیه‬ ‫بین الملل��ی فدرانوکوما و دفاتر بازرگانی س��فارتخانه های‬ ‫ایتالی��ا(‪ ۱۹۵۰ ،)Ice‬تولید کنن��ده حض��ور یافتن��د که از‬ ‫این تعداد حدود ‪ ۶۰۰‬ش��رکت خارجی از ‪ ۴۹‬کش��ور دنیا‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫در این رویداد ‪ ۵‬روزه بر اس��اس ثبت نام های انجام شده‬ ‫پیش از برگزاری و ازدحام مش��هود بازدیدکنندگان در ‪۴‬‬ ‫روز گذشته انتظار می رود از مدعوین ‪ ۷۰‬کشور منتخب و‬ ‫همچنین بازدید کنندگان از ‪ ۱۵۰‬کشور‪ ،‬در مجموع حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬ه��زار نفر از ای��ن رویداد بزرگ صنعتی کش��اورزی‬ ‫بازدید داشته اند‪.‬‬ ‫نمای��ش پیش��رفته ترین راه حل های فنی ب��رای هر نوع‬ ‫شرایط مورد نیاز کش��اورزان با طیف گسترده محصوالت‬ ‫ارائه شده در ‪ ۱۴‬بخش تخصصی و در سالن های موضوعی‬ ‫به نمایش گذاش��ته از جمله ویژگی هایی اس��ت که مورد‬ ‫توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫اگرچ��ه در این میان برگزار کنن��دگان ایما ‪ ۲۰۱۸‬با دو‬ ‫بخش جدید «ایما هیدروتک » با زیربخش های «قطعات»‪،‬‬ ‫«انرژی» و «س��بز» از طریق ش��بکه های نوی��ن ابیاری و‬ ‫مدیریت اب و همچنی��ن «ایما دیجیتال» برای تجهیزات‬ ‫کشاورزی دیجیتال‪ ،‬کوش��یدند مباحث فناوری های مهم‬ ‫ای��ن دو حوزه را نیز به فض��ای معرفی توانمندی های فنی‬ ‫ماشین االت کشاورزی روز اختصاص دهند‪.‬‬ ‫برگ��زاری کارگاه ه��ای اموزش��ی هدای��ت م��دارس و‬ ‫واقعیت ه��ای به��ره وری از مکانیزاس��یون کش��اورزی ب��ا‬ ‫هماهنگی انجمن ملی نمایندگان ماشین االت کشاورزی‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی و برگزاری ‪ ۱۲‬کارگاه اموزش��ی با هماهنگی‬ ‫‪ ۱۲‬دانش��گاه ایتالیا و ‪ ۵۰‬اس��تاد برای ‪ ۸۰۰‬دانش��جو بر‬ ‫اس��اس پروتکل های امضا ش��ده بین اتحادی��ه فدراوناکوما‬ ‫و نظ��ام ام��وزش و پ��رورش‪ ،‬برگزاری دوره ه��ای تحویل‬ ‫گواهینامه ه��ای یادگی��ری رانندگان تراکت��ور و کمباین‬ ‫و تعمی��ر اصول��ی و نگهداری ماش��ین االت ب��ا مکانیک و‬ ‫همچنین برگزاری نشس��تی در زمینه رهکارهای مقابله با‬ ‫پدیده س��رقت ماشین االت کش��اورزی با حمایت اتحادیه‬ ‫کارگران ایتالیا از جمله برنامه هایی بود که در کنار بررسی‬ ‫کامل مس��ائل مربوط به سیاس��ت در ‪ ۷‬نشست دایره ای‪،‬‬ ‫کنفرانس ها و س��خنرانی ها برای رس��انه ها در دستور کار‬ ‫قرار داشت‪.‬‬ ‫روی��داد ایم��ا ‪ ۲۰۱۸‬در حالی در ای��ن ‪ ۵‬روز در مرکز‬ ‫توجه کشاورزی‪ ،‬پژوهشی و اموزشی قرار داشت که خانم‬ ‫سیمونا راپاس��تال‪ ،‬مدیرکل اتحادیه فدراوناکوما در جریان‬ ‫کنفرانس خبری این رویداد مهم کش��اورزی در جهان‪ ،‬با‬ ‫اس��تناد به حوادث گس��ترده منجر به فوت کشاورزان در‬ ‫حمل ونقل های با ماش��ین االت کش��اورزی خب��ر داد که ‬ ‫امسال مس��ئله ایمنی در کشاورزی و اس��تفاده درست از‬ ‫وس��ایل مکانیکی‪ ،‬با راه اندازی یک پویش اگاهی بخش به‬ ‫صورت مس��تقیم ترویج می ش��ود که هدف ان کشاورزان‪،‬‬ ‫پیمانکاران و تکنسین های ماشین االت کشاورزی است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬ایتالی��ا ب��ا تولید ان��واع ماش��ین االت‬ ‫کش��اورزی پیش��رفته همواره در کنار المان و امریکا جزو‬ ‫تولید کنن��دگان و صادرکنن��دگان بزرگ انواع ماش��ین ها‬ ‫و تجهیزات کش��اورزی به سراس��ر جهان بوده اس��ت و با‬ ‫برگزاری نمایش��گاه بولونیا بر اس��اس اس��تانداردهای روز‬ ‫اقتصادی‪ ،‬پژوهش��ی و اموزش��ی‪ ،‬این ش��هر را به عنوان‬ ‫پایتخ��ت ماش��ین االت کش��اورزی جهان به کش��اورزان‬ ‫شناسانده است‪.‬‬ ‫برق‪ ،‬روشنایی و زندگی صنعت‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 524‬پیاپی ‪2497‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 23‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫گروه صنعت‪ -‬تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی توجه به نیروی برق و ارتباط ان با سایر‬ ‫بخش های برنامه از دو نظر اهمیت دارد؛ یکی از نظر تاثیر نیروی برق در تامین بهبود و رفاه‬ ‫زندگی افراد‪ ،‬دیگری از نظر اثرات اقتصادی نیروی برق به عنوان عامل زیربنایی در رش�د‬ ‫صنعتی و کش�اورزی و افزایش درامد ملی‪ .‬نگاهی به امار نش�ان می دهد میزان تقاضای‬ ‫نیروی برق در س�ال ‪ ۱۳۴۴‬حدود ‪ ۲.۵‬میلیارد کیلووات س�اعت بوده است‪ .‬در پایان برنامه‬ ‫سوم یعنی سال ‪ ۱۳۴۶‬به ‪۴.۵‬میلیارد کیلووات ساعت و در پایان برنامه چهارم یعنی ‪۱۳۵۱‬‬ ‫به افزون بر ‪۱۲‬میلیارد کیلووات ساعت رسید‪.‬‬ ‫از ای�ن رو‪« ،‬گس�ترش صنع�ت» تصمیم دارد تحوالت رخ داده در س�ال های گذش�ته و‬ ‫پیامده�ای ان ب�ر بخش های تولیدی و صنعتی را به تفکیک هر رده صنعتی بررس�ی کند‪.‬‬ ‫نتیجه این بررسی ها چهارشنبه هر هفته در روزنامه «گسترش صنعت» منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫سازمان‪ ،‬به جای فرد در صنعت‬ ‫پیش��ینه تج��ارت و صنع��ت در‬ ‫کش��ورمان بیانگر این نکته اس��ت که‬ ‫اتکای این فعالیت بیشتر بر افراد است‪.‬‬ ‫به این ترتیب که یک فرد در یک حوزه‬ ‫صنعت��ی فعالیت می کن��د‪ .‬مثال حاج‬ ‫امین الض��رب‪ ،‬صنعت ب��رق را به طور‬ ‫اختصاصی پیگیری می کرد‪ .‬البته اگر‬ ‫حسن محرابی‬ ‫بخواهیم در تاریخ جس��ت وجو کنیم‪،‬‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫فقط نام همین یک فرد نیس��ت که در‬ ‫حوزه صنعت به صورت فردی مشغول‬ ‫فعالیت است‪ .‬در هر حال فعالیت های‬ ‫صنعت��ی اغلب با اش��خاص و افراد طل��وع کرده و با م��رگ انها نیز به طور‬ ‫معمول غروب می کند‪ .‬حال انکه در حوزه صنعت باید س��اختار و سازمان‬ ‫مناسب را به وجود اورد‪ .‬البته توجه افراطی به این موضوع موجب بروز یک‬ ‫اشکال دیگر می ش��ود‪ .‬به این معنا که فکر می کنند دولتی کردن فعالیت‬ ‫صنعتی‪ ،‬یعنی س��اختاری کردن فعالیت های صنعتی! حال انکه اقدامات‬ ‫صنعتی‪ ،‬دارای حوزه گس��ترده ای به اندازه تمام وسعت سرزمینی کشور‬ ‫اس��ت؛ بنابراین باید همگان و البته ان همگانی که اس��تعداد و توانایی را‬ ‫دارند در ان فعال باش��ند‪ .‬از دیگر سو‪ ،‬متاسفانه فعالیت دولتی صنعتی باز‬ ‫هم متکی به افراد است‪ .‬با حضور یک مدیر‪ ،‬فعالیت صنعتی خاصی شکل‬ ‫می گیرد یا مثال موفق و با برکنار ش��دن ان مدیر نیز اغلب ان فعالیت ها به‬ ‫بوته فراموشی سپرده می شود‪ .‬به این ترتیب دولتی کردن فعالیت صنعتی‬ ‫به منظور سازماندهی صنعت اقدام مناسبی نبوده است‪ .‬برای سازماندهی‬ ‫مناس��ب‪ ،‬نخس��ت باید مبانی نظ��ری صنعتی ان هم متک��ی و مبتنی بر‬ ‫پژوهش و پیش��ینه روشن باشد‪ .‬اگر ما صنعتی سازماندهی شده و مبتنی‬ ‫بر ساختارهای مناسب علمی و پژوهشی داشته باشیم اصال بحثی با عنوان‬ ‫تحریم‪ ،‬نمی تواند مبنایی و جایگاهی داشته باشد زیرا صنعت سازماندهی‬ ‫شده‪ ،‬همراه با شرایط‪ ،‬تغییرات مناسب را می تواند طراحی کند و استقالل‬ ‫اقتصادی و صنعتی کشورمان نیز تضمین می شود‪.‬‬ ‫معرفی نشریه‬ ‫جهادسازندگی و انتشار نشریه قیام‬ ‫یکی از مهم ترین مس��ائلی که پیش از وقوع انقالب اس�لامی در حوزه‬ ‫صنعت و فعالیت ه��ای اجتماعی و اقتصادی ب��ا ان روبه رو بودیم‪ ،‬هجوم‬ ‫روس��تاییان به ش��هرها و س��کونت انها در حاش��یه ش��هرها و نیز انجام‬ ‫فعالیت های غیرتولیدی بود‪ .‬به همین جهت تبیین وضعیت جدیدی برای‬ ‫جلوگیری از هجوم کش��اورزان به شهرها و نیز به وجود اوردن زمینه های‬ ‫فعالیت های اقتصادی و تولیدی در روستاها اجتناب ناپذیر بود‪ .‬در همین‬ ‫راستا بود که در سال‪ ۱۳۵۹‬جهاد سازندگی که یکی از نهادهای برامده از‬ ‫انقالب اسالمی بود‪ ،‬بنیان نهاده شد‪ .‬جهاد سازندگی بیشتر حوزه فعالیت‬ ‫خود را معطوف به ش��هرهای کوچک و روستاها کرد‪ .‬در شهرهای کوچک‬ ‫بسیاری از کارخانه ها فعالیت شان متوقف شده و گاه نیز به صورت مخروبه‬ ‫درامده بودند‪ .‬جهادسازندگی با انجام فعالیت های گسترده ای به بازسازی‬ ‫این گونه کارخانه ها پرداخته اس��ت و توانسته دوباره انها را راه اندازی کند‪.‬‬ ‫همچنین فعالیت های کش��اورزی در روس��تاها با تشویق و ترغیب اقشار‬ ‫مختلف جامعه به میزان زیادی افزایش یافته و تقویت شد‪ .‬به همین جهت‬ ‫بسیج مردم شهر برای کمک به روستاییان یک اقدام دیگر جهاد سازندگی‬ ‫به شمار می امد‪ .‬تداوم این مسیر نیازمند اگاهی و اطالع مردم از این گونه‬ ‫فعالیت ها بود و در این زمینه فعالیت رس��انه ها نیز می توانست تاثیر بسیار‬ ‫مهم و مفیدی در جهت اطالع رس��انی و افزایش اگاهی های عمومی مردم‬ ‫شهرستان ها داشته باشد‪ .‬به همین منظور فعالیت رسانه ای در دستور کار‬ ‫جهاد سازندگی قرار گرفت که انتشار یک نشریه با عنوان «قیام» از جمله‬ ‫این فعالیت ها بود‪ .‬نش��ریه «قیام» در جهاد س��ازندگی استان کرمانشاه و‬ ‫زیرنظر شورای نویسندگان در ‪ ۸‬صفحه در قطع نیم تای روزنامه ای منتشر‬ ‫می شد‪ .‬محل انتشار ان نیز ستاد مرکزی جهاد سازندگی استان کرمانشاه‬ ‫بود‪ .‬بیشتر صفحات نشریه به درج گزارش فعالیت های جهاد سازندگی در‬ ‫زمینه های گوناگون اختصاص داش��ت‪ .‬از جمله گزارش هایی از کارخانه‬ ‫نس��اجی غرب کش��ور‪ ،‬ش��رکت واحد اتوبوسرانی کرمانش��اه‪ ،‬راه اندازی‬ ‫کارخانه الکل صنعتی کرمانش��اه و نیز گزارش��ی از ازمایشگاه داروسازی‬ ‫جهاد س��ازندگی استان کرمانش��اه‪ .‬این نش��ریه درباره فعالیت هایی که‬ ‫انجام می ش��د نیز اقدام به تحلیل می کرد‪ .‬براس��اس این تحلیل ها دالیل‬ ‫ش��کل گیری انواع فعالیت های جهادس��ازندگی نیز توضیح داده می شد‪.‬‬ ‫مانن��د تاکید بر اس��تقالل اقتص��ادی‪ ،‬خودکفایی‪ ،‬بکارگی��ری نیروهای‬ ‫متعهد‪ ،‬پاسداری از خون شهدا‪ ،‬توجه به موضوع گذشت و ایثار‪.‬‬ ‫ح��دود ‪۱۲۰‬س��ال پیش در سراس��ر ش��هر تهران‬ ‫فقط ی��ک مولد ‪ ۴۰۰‬کیلوواتی ب��رق متعلق به حاج‬ ‫امین الضرب وجود داش��ت که امتی��از ان را از دولت‬ ‫وقت گرفته بود و برای اداره ان حدود ‪ ۱۰‬نفر کارمند‬ ‫داش��ت‪ .‬پیش از ان برای روش��نایی از نفت استفاده‬ ‫می ش��د‪ .‬در ان دوران چند پسر بچه صبح تا ظهر با‬ ‫دو پیت حلبی سیاه از کوچه و خیابان عبور می کردند‬ ‫و فری��اد می زدند ؛ ای نفتی‪ ،‬ای نفتی اس��ت‪ .‬انها که‬ ‫دست ش��ان به دهان شان می رس��ید برای چراغ های‬ ‫منزل که عبارت از المپ های شیش��ه ای‪ ،‬گردس��وز‬ ‫برنجی‪ ،‬ورش��ویی‪ ،‬بلور و چینی از نمره ‪ ۶‬تا ‪ ۲۰‬بود‪،‬‬ ‫نف��ت می خریدند‪ .‬ولی طبق��ه معمولی قادر به خرید‬ ‫نف��ت نبودند و از روغن چراغ اس��تفاده می کردند‪ .‬با‬ ‫تاسیس کارخانه برق حاج امین الضرب در اول خیابان‬ ‫امیرکبی��ر فعل��ی ابتدا نام خیابان چ��راغ برق نامیده‬ ‫ش��د‪ .‬سپس ش��ب ها خیابان با کورس��وی چراغ های‬ ‫برق روش��ن می ش��د‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۱۳‬کمیسیونی‬ ‫برای رس��یدگی به امر برق در دولت تش��کیل شد و‬ ‫در نخستین اقدام به خرید کارخانه ‪ ۶‬هزار کیلوواتی‬ ‫اش��کودا منجر ش��د‪ .‬تا اخ��ر س��ال ‪ ۱۳۱۶‬و پس از‬ ‫بهره برداری از کارخانه اش��کودا ب��رق تهران بیش از‬ ‫‪۱۱‬مش��ترک نداش��ت‪ .‬این وضع تا سال ‪ ۱۳۱۸‬ادامه‬ ‫پیدا کرد ولی با ش��روع جن��گ دوم جهانی و رغبتی‬ ‫که مردم برای ش��نیدن اخبار رادیو پیدا کردن برای‬ ‫گرفتن اش��تراک برق هجوم اورد تقاضا ها به ش��دت‬ ‫اوج گرفت‪ .‬به گونه ای که در س��ال ‪ ۸۰۰، ۱۳۵۰‬هزار‬ ‫مش��ترک از برق پایتخت اس��تفاده می کرد به همین‬ ‫جهت س��ازمان برق منطقه ای تهران فعالیت خود را‬ ‫اغاز کرد به گونه ای که در سال‪ ۱۳۵۲‬حدود‪۳۷۰۰‬نفر‬ ‫نیروی انسانی در سازمان برق مشغول فعالیت بودند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۳۵‬بنگاه برق تهران زیر نظر وزارت کشور‬ ‫و ش��هرداری تاسیس شد‪ .‬طرح تولید و توزیع نیروی‬ ‫برق با مشارکت شهرداری های مناطق مختلف کشور‬ ‫و س��ازمان برنامه تح��ت نظر گروهی از مهندس��ان‬ ‫خارجی اجرا ش��د‪ ،‬این طرح در ‪۱۶۷‬ش��هر با صرف‬ ‫هزین��ه ای بیش از ‪ ۱۶۸‬میلیون تومان اجرا ش��د‪ .‬به‬ ‫این ترتیب کارخانه های برق خصوصی نیز در ش��هر‬ ‫افزای��ش پیدا کردن��د به گونه ای که در س��ال ‪۱۳۳۶‬‬ ‫تعداد کارخانه های برق خصوصی به ‪۳۰‬واحد و تعداد‬ ‫مشترکان انها به ‪۱۲۰‬هزار رسید‪ .‬اما به دلیل افزایش‬ ‫اس��تفاده از ب��رق در زمینه صنعت‪ ،‬در س��ال ‪۱۳۵۶‬‬ ‫خرید کارخانه برق الس��توم از فرانسه انجام شد‪ .‬پس‬ ‫از نصب نیروگاه طرشت و استفاده از نیروی برق سد‬ ‫امیرکبیر ش��رکت های برق خصوصی در شرکت برق‬ ‫ته��ران ادغام ش��دند و در شهرس��تان ها نیز این کار‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬در برنامه عمرانی سوم این کشور به نقش‬ ‫نیروی برق برای صنایع کش��ور توجه خاصی شد این‬ ‫موضوع طراحی یک س��ازمان جدید را اجتناب ناپذیر‬ ‫ک��رد‪ .‬همچنین دی س��ال‪ ۱۳۴۱‬تصویب نامه قانونی‬ ‫تاس��یس س��ازمان برق ایران عنوان شد و یک سال‬ ‫بعد این سازمان زیر نظر سازمان برنامه قرار گرفت و‬ ‫سرانجام در همان سال وزارت اب و برق تاسیس شد‬ ‫که تا س��ال ‪ ۱۳۴۳‬تا ‪۹۳‬درصد ظرفیت تولید نیروی‬ ‫ب��رق در اختیار این وزارتخانه ق��رار گرفت‪ .‬بنابراین‬ ‫توس��عه صنعت ب��رق در جه��ت ایجاد یک ش��بکه‬ ‫ملی و بهم پیوس��ته به منظور تامی��ن نیازمندی های‬ ‫صنعتی کش��اورزی‪ ،‬خانگی‪ ،‬تجاری و شهری بهبود‬ ‫و تکمیل س��ازمان صنعت برق با اس��تفاده از اخرین‬ ‫اصول مهندسی و مدیریت و برنامه ریزی یک ضرورت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬همچنین زمینه جلوگیری از زیان وارده‬ ‫ب��ه صنعت ب��رق و همچنین کاه��ش هزینه توزیع و‬ ‫تولی��د برق نیز فراهم می ای��د ‪ .‬در نهایت با توجه به‬ ‫اهمیت بهره برداری از برق بود که تولید برق توس��ط‬ ‫نیروگاه های اتمی نیز دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫عالی نسب مبتکر صنعت و خودکفایی‬ ‫میرمصطفی عالی نس��ب در سال ‪ ۱۲۹۸‬به دنیا امده‬ ‫است‪ .‬وی زمانی در تبریز زندگی می کرد و بعد به تهران‬ ‫مهاجرت ک��رد‪ .‬در تهران در یک ش��رکت واردات بلور‬ ‫به نام ش��رکت اتفاق کار می کرد‪ .‬وی در انجا از سطوح‬ ‫پایین ش��روع به کار می کند و در اخر باالترین س��طح‬ ‫می رسد‪ .‬به گونه ای که ش��رکت کامال روی وی حساب‬ ‫می ک��رد‪ .‬از این به بعد خود مس��تقال ب��ه کار در زمینه‬ ‫تجارت می پردازد و در حدود س��ال های ‪۱۳۲۶ ،۱۳۲۵‬‬ ‫واردات ی��ا تجارت ارزش خود را در ذهن وی از دس��ت‬ ‫می دهد‪ .‬او در واقع تولید را برای کشور مناسب می بیند‬ ‫و واردات را فقط در حد مواد اولیه مفید می دانس��تند‪.‬‬ ‫به همین جهت ب��ه کار صنعتی روی می اورد‪ .‬در ادامه‬ ‫فعالیت ه��ای صنعتی متوجه می ش��ود ک��ه یک نوع از‬ ‫کاالهای وارداتی با نام والور محصول کش��ور انگلستان‬ ‫است‪ .‬شرکت والور س��ازنده خوراک پزی های کوچک و‬ ‫بزرگی بود که در ان موقع توس��ط ش��رکت های معتبر‬ ‫در انگلستان تولید می شد‪ .‬عالی نسب به تولید محصولی‬ ‫مشابه با یکی از کوچک ترین خوراک پزی های محصول‬ ‫ان ش��رکت اقدام می کند‪ .‬او با پشتکار دقت و اعتقادی‬ ‫که به کیفیت داشت‪ ،‬توانس��ت به تدریج محصول خود‬ ‫را به مردم معرفی کند تا اینکه رویدادهای سیاس��ی در‬ ‫کشور موجب اهمیت مضاعف تولیدات اقای عالی نسب‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این زمان دولت مصدق تش��کیل شده بود‬ ‫و دکتر مصدق ناراحت ب��ود از اینکه نفت ایران فروش‬ ‫نم��ی رود‪ .‬عالی نس��ب وارد می ش��ود و والور نفت س��وز‬ ‫را تولی��د می کن��د‪ .‬نماینده کارخانه والور انگلس��تان از‬ ‫عالی نس��ب ش��کایت می کند‪ .‬دادگاهی در داخل کشور‬ ‫برگزار می شود و با توجه به شرایط روز خوشبختانه رای‬ ‫به سود عالی نسب صادر می شود‪ .‬پس از این محکومیت‬ ‫خود کمپانی والور پیش��نهاد خری��د کارخانه را داد‪ .‬اما‬ ‫عالی نس��ب گفت کارخانه برای من نیس��ت برای کشور‬ ‫و ملت اس��ت و حق فروش ندارند‪ .‬پس از سقوط دولت‬ ‫مصدق ش��رایط برای عالی نس��ب‪ ،‬تغییر کرد‪ .‬به همین‬ ‫جهت او به دنبال س��اخت کارخانه جدید یعنی کارخانه‬ ‫کارتن س��ازی میهن رفت‪ .‬در اواخ��ر دهه ‪ ۴۰‬فقط یک‬ ‫کارخانه کارتن س��ازی به نام کارتون س��ازی ایران وجود‬ ‫داشت‪ .‬انگیزه عالی نسب این بود که بسته بندی کاالهای‬ ‫ایرانی فقط وابس��ته به یک کارخانه نباشد؛ بنابراین به‬ ‫تاس��یس کارخانه کارتن سازی میهن اقدام کرد‪ .‬یکی از‬ ‫خصوصیات عالی نسب در تاس��یس کارخانه ها این بود‬ ‫ک��ه از بانک ها یا جای دیگر قرض نمی کرد تا مجبور به‬ ‫دادن ربا باشد‪ .‬ماشین االت کارخانه نیز وارد کرد‪ .‬کاغذ‬ ‫هم به طور عمده واردات��ی بود‪ .‬تنها یک کارخانه عمده‬ ‫کاغذ س��ازی در کهریزک بود که کاغذ انها جهت رویه‬ ‫کارتون مرغوب و کافی نبود‪ .‬محل کارتن س��ازی میهن‬ ‫در سه راه اذری بود که در ان موقع حومه شهر محسوب‬ ‫می شد‪ .‬به دلیل سقوط یک هواپیما به داخل کارخانه در‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۳‬کارخانه کارتون س��ازی اتش گرفت‪ .‬نکته‬ ‫بسیار مهم در این زمینه ان بود که وقتی عالی نسب به‬ ‫کارخانه رس��ید‪ ،‬نخستین سوالش این بود که ایا کسی‬ ‫اس��یب دیده اس��ت‪ .‬اصال به این فکر نبود که کارخانه‬ ‫س��وخته تنها به دنبال این بود که کس��ی اسیب جانی‬ ‫ندیده باش��د‪ .‬در کنار کارخانه کارتون س��ازی کارخانه‬ ‫سماور سازی نیز در سال های ‪۱۳۴۱‬و‪1342‬تاسیس شد‬ ‫در تمام این کارخانه ها عالی نسب به فکر بیمه کارگران‬ ‫بود‪ .‬بیمه تامین اجتماعی از سال ‪ ۱۳۲۷‬مطرح شد اما‬ ‫قسمت چراغ س��ازی کارخانه عالی نسب از ‪ ۱۳۲۵‬تحت‬ ‫پوشش بیمه قرار داشت‪ .‬کارگران کارخانه سماور سازی‬ ‫نیز از سال ‪ ۱۳۴۴‬بیمه شدند اگر کسی مریض می شد‬ ‫عالی نس��ب‪۸۰ ،‬درصد هزینه را ج��دای از هزینه ای که‬ ‫بیمه پرداخت می کرد را به کارگرها باز می گرداند‪.‬‬ ‫پ��س از پی��روزی انق�لاب اس�لامی‪ ،‬ام��ام خمینی‬ ‫(ره) ب��ه توصی��ه ای��ت اهلل بهش��تی حک��م ‪ ۸‬نف��ر را‬ ‫ب��رای راه ان��دازی ات��اق بازرگانی صادر کردن��د که نام‬ ‫میرمصطفی عالی نسب نیز در میان انها بود‪ .‬همچنین‬ ‫عالی نسب به عنوان مشاور اقتصادی دولت موقت به کار‬ ‫گرفته ش��د و س��مت هایی را در ش��وراهای اقتصادی‬ ‫پذیرف��ت‪ .‬یکی از مهم تری��ن کارهایی ک��ه او برعهده‬ ‫گرف��ت و به س��رانجام رس��اند‪ ،‬مدیری��ت ایران خودرو‬ ‫بود‪ .‬عالی نس��ب مانع تعطیلی این کارخانه ش��د و ان‬ ‫را به گون��ه ای پیش برد که وضعیت مناس��بی در تولید‬ ‫خ��ودرو رقم خورد‪ .‬عالی نس��ب پس از انقالب مش��اور‬ ‫اقتصادی رئیس جمهوری و نخس��ت وزیر در دولت های‬ ‫رجای��ی‪ ،‬مهدوی کنی‪ ،‬باهنر و ای��ت اهلل خامنه ای را بر‬ ‫عهده داش��ت‪ .‬همچنین عضو ش��ورای اقتصاد‪ ،‬شورای‬ ‫پول و اعتبار‪ ،‬نخس��تین رئیس ش��ورای عالی صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬عضویت در هیات موس��س س��ازمان صنایع‬ ‫ملی‪ ،‬مس��ئول راه ان��دازی مجتمع مس سرچش��مه و‬ ‫مجتمع فوالد اهواز‪ ،‬از جمله مسئولیت های مهمی بود‬ ‫ک��ه برعهده گرفت‪ .‬نکته مهم در بحث فعالیت صنعتی‬ ‫عالی نسب این بود که وی نسبت به کیفیت کاال بسیار‬ ‫حس��اس بود و به طور عملی در کارخانه این موضوع را‬ ‫دنبال می ک��رد‪ .‬در واقع به نظر مش��تری خیلی توجه‬ ‫می کرد اگر مش��تری ایراد می گرفت مسئوالن کارخانه‬ ‫از ان اس��تقبال می کردن��د و محصول ن��و به جای ان‬ ‫داده می ش��د و بع��د ان ایراد پیگیری می ش��د تا چند‬ ‫س��طح پایین تر هم پیگیری می شد تا ریشه های اصلی‬ ‫ان پیدا شود‪.‬‬ ‫خبر قدیم‬ ‫صنعت کله پاچه‬ ‫در‪ 13‬اب��ان س��ال ‪ ۱۳۵۲‬عنوان ش��د؛ ط��رح مربوط به‬ ‫بس��ته بندی کله پاچه‪ ،‬زبان‪ ،‬ش��یردان و س��یرابی در واحد‬ ‫کشت و صنعت فارس وابس��ته به وزارت کشاورزی به اجرا‬ ‫گذاشته شد‪ .‬نخس��تین نمونه های تهیه شده از فراورده های‬ ‫دامی ذکرشده مورد تایید کارشناسان قرار گرفت و به دستور‬ ‫وزیر کش��اورزی و منابع طبیعی قرار شد تولید بسته بندی‬ ‫ای��ن قبیل فراورده های دامی افزای��ش یابد و هر چه زودتر‬ ‫به بازار مصرف عرضه ش��ود‪ .‬براس��اس این برنامه‪ ،‬گوش��ت‬ ‫تولیدات دامی کش��ت و صنعت فارس ابت��دا به بازار عرضه‬ ‫می شود و س��پس کله پاچه ان تحت ش��رایط بهداشتی به‬ ‫مردم فروخته خواهد ش��د‪ .‬براس��اس این ط��رح در مرحله‬ ‫نخست روزانه ‪ ۴‬هزار بسته کله پاچه و سیراب و شیردان به‬ ‫بازار عرضه می شود و به تدریج میزان عرضه ان افزایش داده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬نرخ انواع فراورده های دامی بس��ته بندی شده‬ ‫واحد کش��ت و صنعت فارس به استثنا انواع گوشت حدود‬ ‫یک س��وم نرخ فعلی این فراورده ها خواهد بود‪ .‬درباره دلیل‬ ‫اختراع مایکروفر یا پختن با امواج رادیویی‬ ‫ارزانی این فراورده ها عنوان ش��د که اس��تفاده از استخوان‬ ‫اندام دام و تبدیل ان به پودر اس��تخوان این امکان را فراهم‬ ‫م��ی اورد که با فروش ان به ب��ازار هزینه تولید کاهش یابد‬ ‫و کله پاچه و زبان و ش��یردان و س��یرابی بس��ته بندی شده‬ ‫یک سوم نرخ محصوالت مشابه ان شود‪.‬‬ ‫در ‪10‬ابان سال ‪ ۱۳۵۲‬مطبوعات نوشتند‬ ‫از امواج بسیار کوچک رادیویی میکرو برای‬ ‫س��رخ کردن جوجه کب��اب بی انک��ه خطر‬ ‫س��وختن یا قهوه ای شدن جوجه را به دنبال‬ ‫داشته باشد‪ ،‬استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن روش را دکتر گلد بلیت از موسس��ه‬ ‫تغذیه ماساچوست در کنگره جهانی کنسرو‬ ‫که در پاریس برگزار شد‪ ،‬ابداع کرد‪.‬‬ ‫روزنامه ها نوش��تند‪ ،‬ب��ه زودی اجاق موج‬ ‫کوتاه ج��ای اجاق های معمول��ی را خواهد‬ ‫گرف��ت‪ .‬مثال ام��واج بی��ن ‪ ۲۴۰۰‬تا ‪۲۵۰۰‬‬ ‫مگاهرت��ز‪ ،‬به س��رعت م��واد منجم��د را از‬ ‫یخ زدگ��ی بیرون می اورد و ی��خ انها را اب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫فعال ای��ن اجاق ها گران ت��ر از اجاق های‬ ‫برقی یا بخاری تمام می ش��ود‪ .‬این پخت و‬ ‫پز بر اثر گرم ش��دن مولکول های اب انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنین با امواج بسیار کوتاه می توان اب‬ ‫غذاها را در یک لحظه گرفت و انها را برای‬ ‫بسته بندی اماده کرد‪.‬‬ ‫ساختمان اتوبان تهران چالوس با ‪ ۴۰‬سال سابقه‬ ‫در مهر‪۱۳۵۶‬برای احداث یک اتوبان بین تهران‬ ‫و چالوس ‪3‬طرح تهیه ش��د‪ .‬مطالعات الزم پیرامون‬ ‫‪2‬طرح از طرح های مذکور انجام شده و بررسی یک‬ ‫طرح دیگر ادامه دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از ای��ن ‪ 3‬طرح پس از تصوی��ب به مرحله‬ ‫اجرا گذاشته می شود و س��اختمان راه مورد بحث‬ ‫در برنامه شش��م ش��روع خواهد شد‪ .‬هزینه احداث‬ ‫این راه‪ ،‬با دریافت حق ورودی به ان پس از افتتاح‪،‬‬ ‫تامین خواهد شد‪ .‬هزینه احداث هر یک از ‪3‬اتوبان‬ ‫پیش��نهاد ش��ده بیش از ‪ ۶.۵‬میلیارد تومان براورد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به عالوه مدت ساخت و راهسازی این‬ ‫اتوبان کمتر از ‪ ۵‬سال نخواهد بود‪ .‬مطالعات مربوط‬ ‫ب��ه تهیه پروژه ایجاد اتوبان ته��ران ‪-‬چالوس چند‬ ‫سال قبل به مهندسان مش��اور داده شد و تاکنون‬ ‫برای انجام این کارها اعتبارات نیز در بودجه تامین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��رای ادام��ه ای��ن مطالعات و در ص��ورت لزوم‬ ‫ش��روع س��اختمان اتوبان تهران چالوس در بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۵۷‬کل کشور نیز اعتباراتی درنظر گرفته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫طول اتوب��ان تهران چالوس بی��ن ‪ ۱۱۰‬تا ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومت��ر پیش بینی ش��ده ک��ه از مس��افت فعلی‬ ‫ته��ران چالوس حداق��ل ‪ ۷۰‬کیلومتر کمتر خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬کاهش مس��افت ته��ران چال��وس در نتیجه‬ ‫حف��ر تونل ه��ای این مس��یر اس��ت زی��را در یکی‬ ‫از طرح ه��ا ط��ول یک تون��ل ح��دود ‪ ۱۰‬کیلومتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫روزنامه اطالعات‪ ،‬شنبه ‪ ۱۳‬مهر ‪۱۳۵۶‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!