روزنامه گسترش صنعت شماره 525 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 525

روزنامه گسترش صنعت شماره 525

روزنامه گسترش صنعت شماره 525

‫تاثیر بخش خصوصی‬ ‫بر صنعت نیروگاهی‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2498‬دوره جدید شماره ‪ 8 525‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫ شنبه‬ ‫ ‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫اجازه تنفس مالی‬ ‫به خودروسازها‬ ‫داده شود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دود اقتصاد کم بازده در چشم کارگران‬ ‫‪3‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 26‬ابان ‪ 9 1397‬ربیع االول ‪ 17 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 525‬پیاپی ‪2498‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تاثیر بخش خصوصی‬ ‫بر صنعت نیروگاهی‬ ‫بای��د ش��رایطی فراهم ش��ود‬ ‫ت��ا مش��کالت مربوط ب��ه تامین‬ ‫تجهیزات تس��هیل ش��ود‪ .‬بخش‬ ‫خصوص��ی توانمن��د می توان��د‬ ‫در تامی��ن قطع��ات موردنی��از‬ ‫نیروگاه ه��ا تاثیرگ��ذار باش��د‬ ‫زی��را همان طور که عنوان ش��د‬ ‫کوروش کرم پور حقیقی‬ ‫ش��رکت های چندملیت��ی تولید‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫ای��ن قطع��ات را به عه��ده دارند‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫از طرف��ی رایزن��ی دس��تگاه‬ ‫دیپلماس��ی کش��ور در عرص��ه‬ ‫بین المل��ل می تواند گره های حقوقی دس��تیابی به تجهیزات را باز‬ ‫کن��د‪ .‬بازی دادن ش��رکت های خارج��ی در بخش هایی که امکان‬ ‫واردات از س��وی شرکت های داخلی وجود ندارد نیز راه حلی است‬ ‫ک��ه می تواند راه را برای نیروگاه های ایران باز کند‪ .‬ایران در زمینه‬ ‫فناوری س��اخت نیروگاه های حرارتی تولید برق خودکفا است‪ .‬در‬ ‫زمین��ه بهره برداری‪ ،‬تعمیرات و نگهداری نیز خودکفا ش��ده ایم و‬ ‫درحال حاض��ر تمام��ی نیروگاه های ما به هیچ عنوان نیاز به نیروی‬ ‫خارج��ی ندارن��د و در زمینه بهره برداری‪ ،‬تعمی��ر و نگهداری نیز‬ ‫براس��اس دانش فنی متخصص��ان ایرانی تولید داش��ته و حرکت‬ ‫می کنیم‪ .‬باید درنظر داش��ت نسل جدید ساخت نیروگاه ها نیاز به‬ ‫دانش فنی پیش��رفته دارد‪ .‬با توجه به پیش��رفت علم و فناوری در‬ ‫زمینه نیروگاه های برقی در ایران‪ ،‬دانش فنی ساخت این نیروگاه ها‬ ‫از س��وی دانشمندان و متخصصان ایرانی بوده و به اوج خودکفایی‬ ‫رسیده است‪ .‬درحال حاضر ایران جزو کشورهای پیشرو در ساخت‬ ‫و تجهیز نیروگاه ها در جهان به شمار می رود‪ .‬با توجه به اینکه ایران‬ ‫در زمینه علم و فناوری ساخت نیروگاه ها قابل رقابت با کشورهای‬ ‫پیشرفته است‪ ،‬برای ساخت نیز نیاز به تجهیزات پیشرفته دارد‪ .‬از‬ ‫طرفی ایران در تامین تجهیزاتی که کاربرد دوگانه دارند با مشکل‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬ایران در زمینه تجهیزاتی ک��ه کاربرد دوگانه دارند‬ ‫یعن��ی هم برای مصارف نظامی و صنعتی کاربرد دارند‪ ،‬در تحریم‬ ‫است و در ‪ ۲‬دهه گذشته ورود این تجهیزات به ایران ممنوع بوده‬ ‫است‪ .‬برخی از تجهیزات مدرن ساخت نیروگاه ها با توجه به اینکه‬ ‫شامل این تجهیزات می شوند (یعنی دارای خاصیت دوگانه هستند‬ ‫هم می توانند در تولید نیروگاه های هس��ته ای و نیروگاه های تولید‬ ‫برق مورداس��تفاده قرار گیرند) در زمره این تحری م قرار می گیرند‪.‬‬ ‫از این نظر دس��ت متخصصان ایرانی برای حرکت بیش��تر به سوی‬ ‫پیش��رفت بسته اس��ت‪ .‬اگر این موضوع ادامه پیدا کند‪ ،‬توانمندی‬ ‫ای��ران در دان��ش فنی نیروگاهی افت می کن��د‪ .‬دلیل این افت نیز‬ ‫اس��تفاده نکردن ان در صنعت اس��ت‪ .‬مش��کلی که درحال حاضر‬ ‫وجود دارد تامین برخی از تجهیزات ساخت نیروگاه های پیشرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬این گونه نیس��ت که تمامی تجهیزات موردنیاز ساخت یک‬ ‫نیروگاه تولید برق به ش��کل کامل در یک کش��ور تامین ش��ود‪ .‬در‬ ‫قالب روش های نوین تولید در جهان برخی شرکت های چندملیتی‬ ‫به ش��کل تخصصی س��اخت قطعات و تجهیزات مختلف را انجام‬ ‫می دهن��د‪ .‬پژوهش ها در زمینه س��اخت ای��ن تجهیزات برای یک‬ ‫کش��ور به تنهای��ی به صرفه نیس��ت‪ .‬ش��رکت های چندملیتی این‬ ‫تجهیزات را می سازند و استانداردهای خاصی نیز برای ان تعریف‬ ‫می کنند‪ .‬کش��ورها نیز بر اس��اس این اس��تانداردها اقدام به خرید‬ ‫تجهیزات موردنیاز خود می کنند‪ .‬به شکل کلی هرچه دانش فنی‬ ‫ایجاد ش��ده در صنعت به کار گرفته ش��ود‪ ،‬مشکالت ان مشخص‬ ‫می شود و برای حل ان مشکل متخصصان سعی می کنند به علم و‬ ‫فناوری بیشتری دست یابد و با این کار چرخه ای ایجاد می شود که‬ ‫بر اساس ان هم تولید کیفیت بهتری می یابد و هم علم در مصاف با‬ ‫تولید پیشرفت می کند‪ .‬با پیشرفت در یک صنعت‪ ،‬کشورهای دیگر‬ ‫نیز خواهان متخصصان و تولیدات کش��ور می شوند و این چرخه با‬ ‫به کارگیری جوانان و نیروی کار کشور به گردش درمی اید‪ .‬نیاز به‬ ‫متخصصان باعث می شود رشته های دانشگاهی کاربردی تر شده و‬ ‫ارتباط بین دانش��گاه و صنعت درهم تنیده شود‪ .‬با تمام مشکالت‬ ‫ایران توانس��ته جایگاه خوبی در دانش فنی به دست اورد اما ادامه‬ ‫این روند نیاز به ساختارهایی دارد که هرچه زودتر باید تامین شود‬ ‫و زمان در ان از اهمیت بسیاری برخوردار است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تامین منابع بودجه سال ‪۹۸‬‬ ‫سخت تر خواهد بود‬ ‫عضو هیات رئیسه مجلس می گوید با توجه به شرایط اقتصادی‬ ‫کش��ور باید از تامین منابع برای بودجه سال ‪ ۹۸‬اطمینان حاصل‬ ‫کرد چراکه این کار س��خت تر خواهد بود‪ .‬علی اصغر یوس��ف نژاد با‬ ‫تاکید بر اینکه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬باید متفاوت از بودجه س��ال های‬ ‫گذش��ته باش��د‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ :‬با توجه به تغییرات گوناگونی‬ ‫که در فضای اقتصادی کش��ور رخ داده اس��ت‪ ،‬باید در بودجه سال‬ ‫‪ ۹۸‬از تامین منابع اطمینان حاصل ش��ود که این امر به نس��بت‬ ‫سال های گذش��ته سخت ترخواهد بود‪ .‬عضو هیات رئیسه مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی عنوان کرد‪ :‬در بودجه سال ‪ ۹۷‬تصمیم گرفتیم‬ ‫‪ ۱۱۱‬هزار میلیارد تومان از مالیات درامد داش��ته باش��یم و ‪۱۰۵‬‬ ‫میلیارد تومان نیز از فروش نفت درامد کس��ب کنیم‪ .‬این پرسش‬ ‫پیش می اید که ایا با تغییر ش��رایط اقتصادی کش��ور توانسته ایم‬ ‫به این منابع درامدی در س��ال ‪ ۹۷‬دس��ت پیدا کنیم تا بر اساس‬ ‫ان برای فعالیت های اقتصادی س��ال این��ده برنامه ریزی کنیم؟‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��اری در مجلس دهم ش��ورای اسالمی با تاکید بر‬ ‫اینکه متناس��ب با عملکرد دولت در اجرای بودجه س��ال های ‪،۹۵‬‬ ‫‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬بودجه س��ال ‪ ۹۸‬تدوین می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫اعمال تحریم های نفتی‪ ،‬فروش نفت و درامد نفتی کشور با سختی‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬باید براورد ش��ود اعداد و ارقامی که برای درامد‬ ‫نفتی درنظر گرفته می شود قابل تحقق است یا خیر‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری‬ ‫بین معیشت و دستمزد‬ ‫کارگران‪ ،‬فاصله تلخی‬ ‫است و باید در مسیری‬ ‫حرکت کنیم تا این فاصله‬ ‫را به حداقل برسانیم‬ ‫گام های عملی برای ترمیم دستمزد کارگران‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫هفت��ه ج��اری را بای��د هفت��ه ای پرخب��ر برای‬ ‫ح��وزه کار و اش��تغال دانس��ت‪ .‬هفت��ه ای ک��ه به‬ ‫عنوان های��ی همچ��ون ضرب االجل وزی��ر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی برای حذف چندش��غله های‬ ‫این وزارتخانه‪ ،‬اختصاص س��بدغذایی به کارگران‪،‬‬ ‫تادیه بدهی دولت به س��ازمان تامی��ن اجتماعی‪،‬‬ ‫پیش بینی دولت برای حقوق و دستمزد در بودجه‬ ‫‪ ۹۸‬و خبر تش��کیل کارگروه دستمزد کارگران در‬ ‫هفته جاری اختصاص دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬ای��ن هفته موض��وع اعطای‬ ‫بس��ته های غذای��ی و کم��ک جبران��ی دول��ت‬ ‫همچن��ان در صدر اخبار قرار داش��ت و س��رانجام‬ ‫رئیس جمهوری به انتظارها پایان داد و در نشست‬ ‫مشترک سران قوه‪ ،‬توزیع نخستین بسته حمایت‬ ‫غذایی در ابان را اعالم کرد‪.‬‬ ‫روحان��ی تاکی��د کرد ک��ه این بس��ته غذایی به‬ ‫افرادی که مش��کالت بیشتری داش��ته و در فشار‬ ‫بیشتری هس��تند‪ ،‬اختصاص می یابد و این روند تا‬ ‫پایان سال در چند نوبت ادامه می یابد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از پیش بینی های��ی ب��رای بهبود‬ ‫حقوق و دس��تمزد در بودجه سال اینده خبر داد‬ ‫تا از این طریق بخشی از مشکالت اقتصادی مردم‬ ‫جبران شود‪.‬‬ ‫با اعالم توزیع نخس��تین بس��ته حمایت غذایی‬ ‫از س��وی دولت‪ ،‬وزیر کار نیز دس��ت به کار شد و‬ ‫در یک نشس��ت خبری جزئیات بیشتری از نحوه‬ ‫اعطای کمک جبرانی و بسته های غذایی در اختیار‬ ‫مردم قرار داد‪.‬‬ ‫انط��ور ک��ه ش��ریعتمداری گفته ای��ن طرح در‬ ‫‪۲‬بخش کاالی��ی و نقدی دنبال می ش��ود‪ .‬در گام‬ ‫نخس��ت‪ ،‬تم��ام اف��راد و دهک ه��ای زیرپوش��ش‬ ‫نهادهای حمایتی در دس��تور کار قرار می گیرند و‬ ‫با جدول جدیدی که بر این اس��اس تعریف شده‪،‬‬ ‫ه��ر خانوار یک تا ‪ ۵‬نف��ره از رقمی بین ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫ت��ا ‪ ۳۰۰‬هزار توم��ان بهره مند می ش��وند‪ .‬در گام‬ ‫دوم‪ ،‬برنامه دولت این اس��ت ک��ه همراه با حقوق‬ ‫ای��ن ماه یا زودتر از ان‪ ،‬ب��رای کارمندان دولت در‬ ‫بخش های مختلف واریز نقدی داشته باشند و این‬ ‫کار از طرف دولت یا وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر کار درعی��ن ح��ال از برنامه ری��زی برای‬ ‫کارگ��ران و دهک های کم درامدی که جزو قش��ر‬ ‫زیرپوش��ش نهادهای حمایتی نیستند‪ ،‬خبر داد و‬ ‫گفت که طرح مربوط به این گروه ها ‪ ۲‬هفته بعد از‬ ‫اجرای مرحله نخست طرح اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫ناگفت��ه نماند که مرحله نخس��ت طرح ش��امل‬ ‫مددجویان و مش��موالن کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) و سازمان بهزیستی به فاصله اندکی عملیاتی‬ ‫ش��د و از این هفته به ازای هر خانوار و برحس��ب‬ ‫بعد خان��وار مبلغ ‪ ۱۰۰‬هزار ت��ا ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫در کارت یارانه سرپرس��ت خانوار شارژ می شود که‬ ‫اف��راد می توانند با مراجعه به فروش��گاه های طرف‬ ‫قرارداد ط��رح ازجمله افق ک��وروش‪ ،‬جانبو‪ ،‬اتکا‪،‬‬ ‫س��په‪ ،‬رفاه‪ ،‬امکان و فرهنگیان اقالم و مواد غذایی‬ ‫پیش بینی شده در این طرح را خریداری کنند‪.‬‬ ‫در هفته ای که گذش��ت ایین تودی��ع و معارفه‬ ‫ربیعی و ش��ریعتمداری (وزیران پیشین و جدید)‬ ‫در وزارت کار برگ��زار ش��د‪ .‬ربیع��ی در این ایین‬ ‫که معاون اول رئیس جمه��وری هم در ان حضور‬ ‫داش��ت‪ ،‬وزارت کار را س��خنگوی فقرا و صداهای‬ ‫خام��وش توصیف کرد و خطاب به ش��ریعتمداری‬ ‫گفت‪ :‬شما مدیر ‪ ۱۷‬صندوق هستید و اگر نتوانیم‬ ‫اصالحات دردن��اک را در ان اعمال کنیم‪ ،‬نظام را‬ ‫مورد مخاطره قرار داده ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه وزارت کار مس��ئول‬ ‫سیاس��ت گذاری اشتغال اس��ت‪ ،‬بیکاری را مسئله‬ ‫مه��م جامعه و دغدغه خانواده ها دانس��ت که باید‬ ‫برای ان چاره اندیشی کرد‪.‬‬ ‫شریعتمداری هم در این ایین اظهار کرد‪ :‬امروز‬ ‫بیشتر صندوق های بازنشس��تگی توان درامدزایی‬ ‫ندارن��د‪ ،‬از این رو باید به س��مت حل مش��کالت‬ ‫صندوق ها برویم و گام هایی در این زمینه برداشته‬ ‫شده که یکی از انها تادیه ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از بدهی دولت به تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی اب��راز امیدواری کرد با عملی ش��دن این امر‬ ‫در نیمه دوم س��ال‪ ،‬یک س��وم بده��ی ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫میلیاردی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود‪.‬‬ ‫ضرب االجل ‪ ۷‬روزه شریعتمداری برای استعفای‬ ‫چندش��غله ها خبر دیگری بود که این هفته انتشار‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی ـدر دس��توری به مدیرعامل س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی‬ ‫کش��وری ح��ذف مدی��ران چندش��غله ها از هیات‬ ‫مدیره شرکت های تابع س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫و صندوق بازنشس��تگی کش��وری را خواستار شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس مدیران س��ازمان تامی��ن اجتماعی‬ ‫و صن��دوق بازنشس��تگی ماموریت یافتند نس��بت‬ ‫ب��ه اجرای دس��تور ح��ذف مدی��ران چندش��غله‬ ‫سازمان های تابع خود تا ‪ ۷‬روز کاری اقدام کرده و‬ ‫اس��تعفای این مدیران از هیات مدیره شرکت های‬ ‫تابع را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن دس��تور در پی وع��ده ش��ریعتمداری در‬ ‫انتش��ار فهرست نام مدیران و اعضای هیات مدیره‬ ‫ش��رکت ها و زیرمجموعه های وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫ایا بحران نفتی ‪ ۴‬سال پیش تکرار می شود؟‬ ‫ب��ر پای��ه ی��ک گ��زارش جدی��د‪ ،‬تقاضای‬ ‫جهانی برای نفت تا س��ال ‪۱۴۱۹‬خورشیدی‬ ‫(‪204‬می�لادی) به اوج خود خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫با این ح��ال پیش از ان زمان ممکن اس��ت‬ ‫کمبود عرضه ایجاد شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬اژان��س بین المللی انرژی‬ ‫هفته گذشته گزارش «دورنمای انرژی جهان‬ ‫‪ »۲۰۱۸‬را منتش��ر کرد که یکی از مهم ترین‬ ‫گزارش های پیش بینی انرژی به شمار می رود‬ ‫و هر س��ال منتشر می ش��ود‪ .‬این موسسه در‬ ‫دورنمای امس��ال پیش بینی ک��رده تقاضای‬ ‫جهانی برای نفت س��االنه یک میلیون بشکه‬ ‫در روز تا س��ال ‪۲۰۲۵‬میالدی (‪ )۱۴۰۴‬رشد‬ ‫خواهد کرد و پس از این تاریخ‪ ،‬رش��د تقاضا‬ ‫‪ ۰.۲۵‬میلی��ون بش��که در روز کاه��ش پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫خودروه��ای برقی وارد بخ��ش حمل ونقل‬ ‫شده اند و انتظار می رود روند گسترش انها در‬ ‫سال های اینده ش��تاب بگیرد‪ .‬حتی با وجود‬ ‫اینکه فروش خودرو ‪ ۸۰‬درصد تا سال ‪۲۰۴۰‬‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ ،‬اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اع�لام ک��رده تا میان��ه ده��ه ‪۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫(‪ )۱۳۹۹‬تقاضا برای نفت در بازار خودروهای‬ ‫سواری به اوج خود می رسد‪.‬‬ ‫ای��ن موسس��ه انتظ��ار دارد ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫خودروی برقی تا س��ال ‪۲۰۴۰‬میالدی مورد‬ ‫اس��تفاده قرار بگیرد که ح��دود ‪ ۳.۳‬میلیون‬ ‫بش��که در روز تقاض��ا ب��رای نف��ت را حذف‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال تقاض��ا برای نف��ت همچنان‬ ‫رش��د خواهد کرد و تا س��ال ‪۲۰۴۰‬میالدی‬ ‫ب��ه اوج نمی رس��د‪ .‬ای��ن مقطع ی��ک براورد‬ ‫محفاظه کاران��ه در پیش بینی اوج تقاضا برای‬ ‫نفت است‪.‬‬ ‫دلی��ل ان نی��ز ای��ن اس��ت ک��ه اژان��س‬ ‫بین المللی انرژی معتقد اس��ت سایر بخش ها‬ ‫نقش بیش��تری در رشد تقاضا برای نفت ایفا‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫همه تص��ور می کنند خودروهای س��واری‬ ‫و کامیون ه��ا منب��ع اصلی تقاض��ا برای نفت‬ ‫هس��تند اما در ‪ ۲‬دهه اینده پتروش��یمی ها‪،‬‬ ‫هواپیمای��ی و کامیون ه��ای س��نگین س��هم‬ ‫عمده ای در رش��د تقاضا ب��رای نفت خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬بر اس��اس براورد اژانس بین المللی‬ ‫انرژی‪ ،‬س��هم پتروش��یمی ها از رشد تقاضا ‪۵‬‬ ‫میلیون بش��که در روز و کامیون های سنگین‬ ‫‪ ۴‬میلیون بشکه در روز تا سال ‪۲۰۴۰‬میالدی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اقتصادهای در حال توس��عه ش��اهد بیش‬ ‫از ‪ ۵‬میلیون بش��که در روز رش��د تقاضا برای‬ ‫خودروهای سواری خواهند بود اما این میزان‬ ‫ب��ا افت تقاضا در اقتصادهای توس��عه یافته به‬ ‫دلیل رش��د به کارگی��ری خودروه��ای برقی‬ ‫جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫در بخ��ش عرض��ه‪ ،‬ح��دود س��ه چهارم‬ ‫از افزای��ش تولی��د نف��ت جهان��ی تا س��ال‬ ‫‪۲۰۲۵‬میالدی از جانب امریکا خواهد بود که‬ ‫بسیار قابل مالحظه است اما پس از این تاریخ‪،‬‬ ‫شیل اهمیت کمتری پیدا خواهد کرد و اوپک‬ ‫موقعی��ت خود را به عنوان منبع اصلی رش��د‬ ‫عرضه بازمی یابد‪.‬‬ ‫اژان��س بین الملل��ی انرژی اع�لام کرده با‬ ‫وج��ود اینک��ه ش��یل امریکا همچنان رش��د‬ ‫می کند اما این خطر وجود دارد که بازار نفت‬ ‫به شیل وابسته شود‪.‬‬ ‫صنع��ت نفت پ��س از ری��زش قیمت ها در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۴‬می�لادی (‪ ،)۱۳۹۳‬هزینه خود‬ ‫را به ش��دت کاهش داد‪ .‬این اقدام به معنای‬ ‫اکتشاف های کمتر و توسعه کمتر پروژه های‬ ‫جدید است‪.‬‬ ‫هزینه بخش باالدس��تی در س��طح جهانی‬ ‫سال گذشته رو به رشد گذاشت اما روند رشد‬ ‫ان اهس��ته بود و اژانس بین المللی انرژی از‬ ‫این واهم��ه دارد که با این روند رش��د‪ ،‬بازار‬ ‫نفت در دهه ‪ ۲۰۲۰‬دچار مشکل عرضه شود‪.‬‬ ‫رفاه اجتماعی صادر شد‪ .‬برگزاری نخستین نشست‬ ‫ش��ورای عالی کار پس از ماه ها توقف‪ ،‬وعده ای بود‬ ‫که ش��ریعتمداری در دیدار با تشکل های کارگری‬ ‫و کارفرمایی داد‪ .‬روند این نشست از سیگنال های‬ ‫مثبت برای ترمیم دستمزد کارگران حکایت داشت‬ ‫و نمایندگان کارگری ان را نشستی امیدوارکننده‬ ‫توصیف کردند‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در این نشس��ت‬ ‫با اش��اره به اینکه به وعده و قول هایی که تاکنون‬ ‫داده پاییند اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید همه ما تالش کنیم‬ ‫با کمک و حمایت دولت سبد معیشت کارگران را‬ ‫بهبود بخشیم‪.‬‬ ‫شریعتمداری با بیان اینکه من همیشه با جامعه‬ ‫کارگری همراه بوده و هستم‪ ،‬ابالغ رئیس جمهوری‬ ‫درباره ارائه بسته های حمایتی به قشر کم درامد را‬ ‫یک گام مثبت برای حل مشکالت جامعه کارگری‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬بین معیش��ت و دس��تمزد‬ ‫کارگ��ران‪ ،‬فاصله تلخی اس��ت و باید در مس��یری‬ ‫حرکت کنیم تا این فاصله را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل فتح اله��ی‪ ،‬نماین��ده کارگ��ران در‬ ‫ش��ورای عالی کار از اختصاص بس��ته های حمایت‬ ‫غذای��ی به کارگران خبر داد و گفت‪ :‬به پیش��نهاد‬ ‫وزی��ر کار کارگروه دس��تمزد ش��ورای عالی کار به‬ ‫منظ��ور ب��ه روز ک��ردن مباحث مزدی و بررس��ی‬ ‫ابعاد ترمیم مزد کارگران در هفته اینده تش��کیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حمایت وزارت کار از دانشجویان کارافرین خبر‬ ‫دیگری بود که معاون اشتغال وزیر کار اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گفته عیسی منصوری وزارت کار از دانشجویان‬ ‫و فارغ التحصیالن خالق و ایده پردازی که ایده های‬ ‫نواورانه داشته باشند‪ ،‬عالوه بر اتصال به شبکه های‬ ‫نواوران��ه در قال��ب ارائه وام و تس��هیالت حمایت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫رویترز و دروغ های پی درپی‬ ‫دریافت غذا به جای پول گاز دروغ است‬ ‫سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروش��یمی خبر دریافت غ��ذا از عراق در‬ ‫ازای پول گاز ایران را دروغ رویترز دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬عراقی ها پیشنهاد کرده اند پول گاز را با‬ ‫دینار پرداخت کنند‪.‬‬ ‫حمید حسینی درباره خبری مبنی بر اینکه‬ ‫دو مقام عراقی به رویترز خبر داده اند که این‬ ‫کش��ور با ایران ب��رای مبادله اقالم غذایی در براب��ر تامین گاز و نیرو‬ ‫تواف��ق کرده اند‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬این خبر صحت ندارد و خبرس��ازی‬ ‫رویت��رز اس��ت‪ .‬عراق اع�لام کرده حاضر اس��ت پ��ول گاز را با دینار‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نه بندرهای عراق ظرفیت ان را دارند که به ایران اقالم‬ ‫غذایی بدهد و نه عراق تولیدکننده مواد غذایی است‪.‬‬ ‫حس��ینی خاطرنش��ان کرد‪ :‬عراق واردکننده عم��ده مواد غذایی از‬ ‫ایران است؛ پس چگونه می خواهد به ایران مواد غذایی بدهد؟‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬بع��د از اینکه عراق موفق ش��د برای ادامه‬ ‫تعامالت نفتی‪ ،‬گازی و برقی از امریکا معافیت بگیرد‪ ،‬خبری منتش��ر‬ ‫ش��د مبنی بر اینکه ع��راق به جای پرداخت پ��ول گاز به ایران اقالم‬ ‫غذایی بدهد‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس رویترز در خبری اعالم کرد ک��ه منابع اگاه به این‬ ‫رس��انه خبر داده اند که عراق یک درخواست به امریکا ارسال کرده تا‬ ‫به این کشور اجازه دهد پس از مهلت ‪ ۴۵‬روزه‪ ،‬همچنان به وارداتش‬ ‫از ای��ران ادامه دهد و در قبال دریاف��ت گاز ایران‪ ،‬کاالهای غذایی و‬ ‫بشردوستانه به همسایه خود صادر کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در حال��ی که برخ��ی از فع��االن اقتصاد معتقدن��د افزایش‬ ‫دس��تمزد یا حمایت های غیرنقدی دولت در هر ساحتی منجر‬ ‫به افزایش نقدینگی و تورم می ش��ود‪ ،‬تحلیلگران و کارشناسان‬ ‫اقتص��ادی این گ��زاره را نقض می کنند‪ .‬البت��ه رد این گزاره از‬ ‫طرف کارشناس��ان بیش��تر مربوط ب��ه کلی ب��ودن این حکم‬ ‫می ش��ود‪ .‬به بی��ان دیگر‪ ،‬تحلیلگران اقتص��ا د معتقدند افزایش‬ ‫دس��تمزد یا سطح قدرت خرید در دهک های مختلف اقتصادی‬ ‫تاثیرهای گوناگون بر تورم و رونق تولید دارد‪.‬‬ ‫پیش از این بس��یاری از فعاالن اقتصا د و به اصطالح ‪ ،‬افرادی‬ ‫ک��ه منافع انها در ثبات دس��تمزد بود‪ ،‬معتق��د بودند دولت با‬ ‫افزای��ش حق��وق باعث افزای��ش نقدینگی در جامعه می ش��ود‬ ‫و افزای��ش نقدینگی ه��م به معنای باال رفتن تورم اس��ت‪ .‬این‬ ‫دس��ته از فعاالن بیش��تر کارفرمایان و پیمانکارانی بودند که با‬ ‫افزایش دس��تمزد مجبور می ش��دند سرمایه بیش��تری را برای‬ ‫حق��وق هزینه کنند‪ .‬در ای��ن زمینه برخی از کارفرمایان که در‬ ‫شورای عالی دستمزد نقش دارند در ماه گذشته موضوع شکاف‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار تومانی بین دس��تمزد و واقعیت های اقتصادی کشور‬ ‫را پذیرفتند‪ .‬کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی موضوع افزایش‬ ‫قدرت خرید و رشد تورم را بیشتر معطوف به «بخش خصوصی‬ ‫س��ودمحور» می دانند‪ .‬با این حال‪ ،‬نگاه��ی به رفتار اقتصادی‬ ‫دهک های مختلف جامعه نش��ان می دهد که افزایش دستمزد‬ ‫در دهک های پایین اقتصادی نه تنها منجر به رشد مثبت تورم‬ ‫نمی ش��ود بلکه در شرایط مدیریت شده می تواند بر رشد مثبت‬ ‫بخش تولید تاثیر بگذارد‪ .‬طبقات ضعیف اقتصادی در شرایطی‬ ‫نیاز به افزایش درامد دارند که درامد کنونی انها پاسخ نیازهای‬ ‫اولیه زندگی شان را نمی دهد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬حداقل س��بد خانوار در این شرایط با توجه‬ ‫به میزان درامد تامین نمی ش��ود‪ .‬در این ش��رایط باید در نظر‬ ‫داش��ت که کارگران و افرادی که حداقل حقوق را می گیرند در‬ ‫زندگی شهری بخش قابل توجهی از جامعه را تشکیل می دهند‬ ‫و ای��ن بخش وس��یع می توان��د بزرگ ترین مخاط��ب کاالهای‬ ‫صنعتی باش��د‪ .‬این در شرایطی که اس��ت که بهترین مشتری‬ ‫تولیدات صنعتی غیرلوکس ام��روزه چندان درامدی ندارد که‬ ‫بتوان��د حداقل های زندگ��ی اش را تامین کند‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫جامعه صنعتی کش��ور بخش قابل توجهی از این قش��ر و طبقه‬ ‫اقتصادی را از دس��ت داده اس��ت‪ .‬در این شرایط طبیعی است‬ ‫ک��ه اگر درامد افزایش یابد یا قدرت خرید‪ ،‬حداقل به ش��رایط‬ ‫اردیبهشت امسال بازگردد‪ ،‬این بخش از جامعه دوباره می تواند‬ ‫ب��ه عنوان مخاط��ب محصوالت صنعت��ی غیرلوکس در چرخه‬ ‫اقتصادی کشور نقش داشته باشد‪ .‬بر اساس اخرین تحلیل های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کارشناس��ان معتقدند به دلیل ضعف های ساختاری‬ ‫‪ 26‬ابان ‪ 9 1397‬ربیع االول ‪ 17 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 525‬پیاپی ‪2498‬‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین شرایط حمایت از کارگران و «حداقل بگیران» گزارش می دهد‬ ‫دود اقتصاد کم بازده در چشم کارگران‬ ‫به هزینه های خانوار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس معیارهای کنونی به‬ ‫نظر می رسد بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد جامعه زیر خط فقر هستند‪.‬‬ ‫این شرایط را با صرف کمک نقدی و بسته های کاالیی نمی توان‬ ‫به حداقل های قابل قبول رس��اند‪ .‬چنین سیاست هایی مسکن‬ ‫مقطعی است‪.‬‬ ‫س��لطانی با تاکید بر اینکه اقتصاد ما نیاز به اصالح اساس��ی‬ ‫دارد و وضع تحریم ها و فشار اقتصادی باید تغیین تکلیف شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬چنین کمک هایی در شرایط کنونی مانند ریختن‬ ‫یک کاس��ه اب داخل دیگ مذاب اس��ت‪ .‬ه��ر چند که به طور‬ ‫لحظه ای دما را کاهش می دهد اما به س��رعت بخار می ش��ود و‬ ‫تاثیر ماندگاری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش پررنگ مفسدان اقتصادی‬ ‫شاخصی که در این زمینه تعیین می کند حمایت نقدی یا افزایش‬ ‫دستمزد تورم را باال ببرد‪ ،‬ثابت نگه دارد یا حتی کاهش دهد‪،‬‬ ‫محل تامین این یارانه ها است‬ ‫اینکه اقتصاد ایران دچار مشکالت جدی است را همه قبول‬ ‫داریم اما باید تالش شود تا بهترین سیاست با توجه به شرایط‬ ‫کنونی در پیش گرفته شود‬ ‫در اقتصاد و نهادهای نظارتی در ش��رایط کنونی بهترین راهکار‬ ‫حمایت از کارگران‪ ،‬توزیع اقالم مصرفی است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک کاسه اب روی مواد مذاب!‬ ‫ش��رایط اقتصادی امروز اقشار ضعیف جامعه به گونه ای است‬ ‫که شاید افزایش دستمزد را نتواند در بخش خرید کاالها هزینه‬ ‫کند‪ .‬پدرام س��لطانی‪ ،‬نایب رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی ای��ران در این باره به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫بررس��ی این موضوع نیازمند داش��تن اطالعات دقیق از شرایط‬ ‫زندگی اقشار ضعیف جامعه است‪ .‬برخی از افرادی که به دلیل‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی دولت به زیر خط فق��ر رفته اند‪ ،‬امرو ز‬ ‫درگی��ر معوقه های بانکی‪ ،‬اجاره خان��ه‪ ،‬هزینه تحصیل فرزندان‬ ‫و چنین موارد ی هس��تند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬اگ��ر میزان حمایت‬ ‫نقدی بخش��ی از این هزینه ها را پوش��ش دهد‪ ،‬حمایت دولت‬ ‫تاثیری بر چرخه تولید و صنایع نخواهد داشت‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫حمایت های نقدی در این سطح بیشتر صرف جبران هزینه های‬ ‫عقب افتاده خواهد شد‪.‬‬ ‫س��لطانی ب��ه این پرس��ش که ای��ا حمایت نق��دی در تمام‬ ‫حالت ه��ای اقتصادی ارتباط مس��تقیم با افزایش ت��ورم دارد‪،‬‬ ‫این گونه پاسخ داد‪ :‬ش��اخصی که در این زمینه تعیین می کند‬ ‫حمایت نقدی یا افزایش دس��تمزد ت��ورم را باال ببرد‪ ،‬ثابت نگه‬ ‫دارد یا حتی کاهش دهد‪ ،‬محل تامین این یارانه ها اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫دول��ت این افزایش حقوق را از محل چاپ پول‪ ،‬ش��بکه بانکی‬ ‫و اس��تقراض تامین کند بدون شک ش��اهد رشد تورم خواهیم‬ ‫بود‪ .‬این در حالی اس��ت که دولت برای دور ماندن از رشد تورم‬ ‫می تواند با استفاده از منابع به دست امده از حذف یارانه ای که‬ ‫به ارز داده می شود یا یارانه ای که به برخی از حامل های انرژی‬ ‫اختصاص می یابد‪ ،‬اثار تورمی را در این سیاست از بین ببرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تزریق مستقیم نقدینگی در تمام شرایط‬ ‫به معنای افزایش تورم نیست‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در مدل تامین مالی‬ ‫افزایش نقدی دس��تمزد این موضوع قابل پیش بینی است‪ .‬اگر‬ ‫دولت منبع مناس��بی را انتخاب کند می توان جلوی رشد تورم‬ ‫را گرفت‪ .‬نایب رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫اتاق ایران با اش��اره به اینکه ش��رایط اقتصادی کش��ور نش��ان‬ ‫می دهد بخ��ش قابل توجهی از جامعه درامد کمتری نس��بت‬ ‫لطفعلی بخشی‪ ،‬کارشناس اقتصا د با اشاره به اینکه کشور در‬ ‫ش��رایط خطرناکی قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۴۰‬سال گذشته اقتصاد‬ ‫ایران با مش��کالت بسیاری روبه رو شده اما بحرانی ترین شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور در ماه های گذشته دیده شد‪ .‬دولت نمی تواند‬ ‫افزایش نقدی دس��تمزد را در دستور کار قرار دهد‪ .‬هرچند که‬ ‫این موضوع به ضعف های جدی در زیرس��اخت اقتصاد کش��ور‬ ‫مربوط می شود اما به هر حال سیاست ها باید تابع شرایط عینی‬ ‫کشور باش��د‪ .‬اینکه اقتصاد ایران دچار مشکالت جدی است را‬ ‫همه قبول داریم اما باید تالش شود تا بهترین سیاست با توجه‬ ‫به ش��رایط کنونی در پیش گرفته ش��ود‪ .‬درحال حاضر به نظر‬ ‫می رسد بهترین راهکار حمایت غیرنقدی است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد با اش��اره به اینکه در طول سال های‬ ‫گذشته هزینه رفتار اشتباه اقتصادی دولت ها را اقشار کم درامد‬ ‫و اسیب پذیر جامعه داده اند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اکنون نیز همین روال‬ ‫وجود دارد‪ .‬هرچند که حمایت های کاالیی سیاستی نیست که‬ ‫در ش��رایط عادی م��ورد حمایت قرار گیرد اما ش��رایط کنونی‬ ‫مسیر دیگری را باز نگذاشته است‪ .‬وی با اشاره به اینکه حداقل‬ ‫دس��تمزد کارگری یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان تعیین شده‬ ‫و خط فقر بر مبنای درامد ‪ ۲‬میلیون تومان است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫این امار نش��ان می دهد در ماه های گذش��ته به تعداد خانوار و‬ ‫افرادی که به زیر خط فقر رفته اند افزوده ش��ده اس��ت‪ .‬کمبود‬ ‫دس��تمزد باید جبران شود و دولت موظف است راهی برای ان‬ ‫پی��دا کند اما به طور کوتاه م��دت می توان با توزیع اقالم غذایی‬ ‫حمایت هایی کرد‪ .‬بخش��ی با بیان اینکه متاس��فانه به محض‬ ‫افزای��ش قدرت خرید عده ای دوباره ش��روع به احتکار خواهند‬ ‫کرد‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬دولت نش��ان داده نمی تواند مانع محتکران‬ ‫باشد‪ .‬متاس��فانه در ماه های گذشته بازارهای بسیاری به دلیل‬ ‫احتکار دچار نوس��ان ش��د و دولت نیز در این زمینه نتوانست‬ ‫اقدامی جدی داش��ته باشد‪ .‬در این زمینه نیز یکی از مشکالتی‬ ‫که وجود دارد رفتار مفس��دان اقتصادی است‪ .‬انها می توانند با‬ ‫احتکار برخی محصوالت تورم را رش��د دهند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫ارزش پولی که قرار بود به افزایش قدرت خرید منجر ش��ود نیز‬ ‫کاهش می یابد و دوباره شاهد رشد تورم می شویم‪.‬‬ ‫بارز به استانداردهای اتحادیه اروپا نزدیک شد‬ ‫تای��ر ‪OPTIDRIVE P۶۷۴ ۱۵ R ۶۵ .۱۸۵‬‬ ‫بارز به عنوان نخس��تین و تنها تایر ایرانی‪ ،‬موفق به‬ ‫دریافت ‪ E-MARK‬استاندارد اتحادیه اروپا شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این استاندارد که هر سال سختگیرانه تر‬ ‫می ش��ود بر ‪ ۳‬ویژگ��ی تایر‪ :‬ترمزگی��ری در زمین‬ ‫خیس‪ ،‬مقاوت غلتش��ی و نویز(صدا) متمرکز است‪.‬‬ ‫گ��روه صنعتی بارز نمونه های��ی از این تایر را برای‬ ‫مرکز ازم��ون تایر در المان ارس��ال کرد و پس از‬ ‫انجام ازمون های دقیق و س��ختگیرانه‪ ،‬اس��تاندارد‬ ‫اتحادیه اروپا در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی برای این‬ ‫تایر صادر شد‪ .‬این تایر سال گذشته نیز به فرانسه‬ ‫ارسال شده بود و در مرکز سنجش ‪UCERAM‬‬ ‫این کش��ور مورد ارزیابی قرار گرفته بود‪ .‬بر اساس‬ ‫نتای��ج‪ ،‬این تنها و نخس��تین تایر ایرانی اس��ت که‬ ‫تاییدیه اس��تفاده در پ��ژو ‪ ۳۰۱‬را از ش��رکت پژو‬ ‫فرانسه دریافت کرد‪.‬‬ ‫گروه صنعتی ب��ارز موفق به دریافت گرید ‪ B‬در‬ ‫پنل تامین کنندگان جهانی رنو‪-‬نیسان شد‪.‬‬ ‫س ‪ ۳۰‬مهر امس��ال در‬ ‫ممی��زی ‪ ASES‬رنو پار ‬ ‫کارخان��ه کرمان گ��روه صنعتی بارز برگزار ش��د و‬ ‫پس از ‪ ۶‬ماه کار فش��رده و ب��ا برنامه ریزی‪ ،‬موفق‬ ‫به دریافت گرید ‪ B‬در پنل تامین کنندگان جهانی‬ ‫رنو‪-‬نیسان شد‪ .‬این ارزیابی بر مبنای استانداردهای‬ ‫جهانی اتحاد رن و‪ -‬نیس��ان انجام ش��ده است و این‬ ‫مقایسه‪ ،‬بین بیش از ‪ ۱۰۰۰‬تامین کننده این اتحاد‬ ‫انجام ش��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬عالوه بر نف��س ارتقا ی‬ ‫کیفی ش��بکه مدیریت کیفیت بارز‪ ،‬قرار گرفتن در‬ ‫پنل تامین کنندگان جهانی رنو افتخاری دیگر برای‬ ‫گروه صنعتی بارز اس��ت که ما را قادر می سازد به‬ ‫صورت تامین کننده اصلی(‪ )OE‬با سایر سایت های‬ ‫تولی��د خودروهای رن و‪ -‬نیس��ان همکاری کنیم‪ ،‬در‬ ‫ضمن یاداوری این نکته خالی از لطف نیس��ت که‬ ‫درحال حاضر گروه صنعتی بارز باالترین نمره (‪)۶۷‬‬ ‫را در بین بیش از ‪ ۱۰‬قطعه س��از ایرانی در ارزیابی‬ ‫‪ ASES‬دریافت ک��رده و همان طور که در گزارش‬ ‫ممیزان رنوپارس امده اس��ت‪ ،‬ب��ارز به عنوان یک‬ ‫نمونه در بین س��ایر تامین کنندگان ایرانی معرفی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هم�کاری ب�ارز و اتحادیه الس�تیک و‬ ‫پالستیک فرانسه‬ ‫در حاش��یه دومین روز از دوازدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی ایران پالس��ت‪ ،‬تفاهمنامه همکاری بین‬ ‫گروه صنعتی بارز و اتحادیه الس��تیک و پالستیک‬ ‫فرانسه به امضا رس��ید‪ .‬دونی ویان‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫الس��تیک و پالس��تیک فرانس��ه با ابراز امیدواری‬ ‫نسبت به توسعه همکاری میان این اتحادیه و گروه‬ ‫صنعتی بارز ادامه داد‪ :‬با توجه به اهمیت مولفه های‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬امادگ��ی داریم به ای��ن گروه در‬ ‫بازیاف��ت تایر نیز کمک کنیم‪ .‬همچنین با توجه به‬ ‫گس��تردگی فعالیت اتحادیه الستیک و پالستیک‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬انتظار داریم امضای این تفاهمنامه زمینه‬ ‫را برای گس��ترش همکاری ه��ا در حوزه های دیگر‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بارز واحد نمونه استاندارد سال ‪۹۷‬‬ ‫ایین روز جهانی استاندارد با شعار «استانداردهای‬ ‫بین المللی و چهارمین قالب صنعتی» برگزار ش��د‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری از مدیرعام��ل گروه‬ ‫صنعتی بارز در روز جهانی استاندارد قدردانی کرد‪.‬‬ ‫جهانگیری گفت‪ :‬تولید کنندگان ما باید با ش��رایط‬ ‫روز‪ ،‬خ��ود را تطبی��ق دهند و انتظار ما این اس��ت‬ ‫ک��ه از جدیدترین فناوری های روز دنیا بهره ببرند‪.‬‬ ‫همه حاکمیت ها خواهان استفاده از استانداردهای‬ ‫منطب��ق با ش��رایط روز جه��ان هس��تند‪ .‬یکی از‬ ‫اورده ه��ای اس��تاندارد کاهش ضایع��ات و افزایش‬ ‫بهره وری خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه مناس��بت روز جهانی اس��تاندارد و روز ملی‬ ‫کیفیت از منتخبان و فعاالن عرصه تولید و کیفیت‬ ‫در اس��تان کرمان با حضور علیرض��ا خاکی فیروز‪،‬‬ ‫رئیس مرکز ملی تایید صالحیت اس��تاندارد ایران‬ ‫قدردانی شد‪ .‬در این ایین از ‪ ۷‬واحد تولیدی نمونه‬ ‫استاندارد کرمان تجلیل شد و ‪ ۳‬واحد تولیدی نیز‬ ‫در این حوزه شایسته تقدیر شناخته شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹بارز تنها تولید کنن�ده تایرهای ‪SUV‬‬ ‫در ایران‬ ‫بارز از س��ال های گذش��ته هم��واره تالش کرده‬ ‫اس��ت در تولید محصوالت جدید و درک نیازهای‬ ‫مصرف کننده ایرانی پیش��تاز باش��د‪ .‬در سال های‬ ‫گذش��ته ایرانی ها تمایل بس��یار زیادی به استفاده‬ ‫از خودروه��ای ‪ SUV‬و کراس اوور از خود نش��ان‬ ‫داده اند‪ .‬این موضوع باعث ش��ده است تا ما نیز در‬ ‫گ��روه صنعتی بارز برای پاس��خگویی ب��ه نیازهای‬ ‫این قش��ر از مصرف کنن��دگان محصوالت جدیدی‬ ‫را تولی��د و ب��ه بازار عرضه کنیم‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫ و ح��دود ‪ ۴‬س��ال گذش��ته ابتدا گ��روه محصول‬ ‫ویژه‬ ‫ب��ا ط��رح روی��ه ‪ Sportech‬در مرک��ز تحقیق و‬ ‫توس��عه گروه صنعتی بارز طراحی ش��ده و پس از‬ ‫پشت س��ر گذاش��تن مراحل ازمون به بازار عرضه‬ ‫ش��د‪ Sportech .‬ابتدا در ان��دازه ‪۷۰R۱۶ . ۲۲۵‬‬ ‫تولید ش��د که در س��وزوکی گرند ویت��ارا و وانت‬ ‫کاپرا قابل اس��تفاده اس��ت‪ .‬پ��س از ان و در طی‬ ‫س��ال های گذش��ته اندازه های دیگری از این گروه‬ ‫محصول تولید می شود‪ ۶۵R۱۶ . ۲۱۵ .‬و همچنین‬ ‫‪ ۶۰R۱۶ . ۲۳۵‬برای استفاده در خودروهای ام وی ام‬ ‫‪ X۳۳‬و لیفان ‪ ،X۶۰‬رنو داس��تر و هیوندای توسان‬ ‫مدل ه��ای قبل از ‪ ۲۰۱۰‬تولید ش��ده و به زودی به‬ ‫بازار ارائه می شود‪ .‬پس از تولید این ‪ ۳‬اندازه‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین بار در کش��ور تای��ر ‪ Sportech‬بارز در‬ ‫رینگ ‪ ۱۸‬و اندازه ‪ ۶۰R۱۸ . ۲۳۵‬برای خودروهای‬ ‫س��انتافه و س��ورنتو به زودی به بازار عرضه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این موض��وع در صنع��ت تایر کش��ور اتفاق‬ ‫مهمی بود و باعث ش��د خودب��اوری ورود به عرصه‬ ‫خودروهای لوکس و اندازه های باال در داخل کشور‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شروع به کار مرکز نواوری در بارز‬ ‫پرویز اخوان در نشس��ت هم اندیش��ی بین گروه‬ ‫صنعتی بارز و دانش��کده فنی مهندس��ی دانشگاه‬ ‫ته��ران گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اهمیت تغییر نس��ل‬ ‫دانش��گاه ها ب��ه دانش��گاه های نس��ل س��وم به نام‬ ‫دانش��گاه های کار افری��ن و ایجاد ش��غل های نو به‬ ‫جای ش��غل های س��نتی‪ ،‬ایجاد مرکز نواوری بارز‬ ‫در دانش��گاه ته��ران به نام ب��ارز را نوی��د داد و بر‬ ‫ل��زوم ن��واوری در این گروه صنعتی و اس��تفاده از‬ ‫نخبه های جوان برای رشد و پیشرفت و رسیدن به‬ ‫رقیبان خارجی تاکی��د کر د تا بارز بتواند به عنوان‬ ‫بزرگ ترین تولید کننده داخلی تایر یافته های جدید‬ ‫را ب��ه این بخش از صنعت کش��ور انتق��ال دهد‪ .‬با‬ ‫تغییر خودرو که هر روز ما شاهد محصوالت جدید‬ ‫در بازار هستیم‪ ،‬تایر هم باید در همین راستا خود‬ ‫را با تغییرات سازگار کند و ما باید نسل جدید تایر‬ ‫را وارد ب��ازار کنیم که اگر ب��ا این تغییرات حرکت‬ ‫ع از صنعت عقب‬ ‫نکنیم و شتاب نگیریم به طور قط ‬ ‫خواهیم افتاد‪ .‬ما در بارز فضا و ش��رایط را از لحاظ‬ ‫س��خت افزاری و نرم افزاری برای افراد نواور و نخبه‬ ‫فراهم می کنی��م‪ .‬تولیدات اینده ما‪ ،‬نس��ل جدید‬ ‫تایرهای هوش��مند خواهد بود ک��ه نتیجه نواوری‬ ‫در گروه است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪ 9 1397‬ربیع االول ‪ 17 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 525‬پیاپی ‪2498‬‬ ‫خودرو‬ ‫یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‪‎‬وگو با «گسترش صنعت»‪:‬‬ ‫اجازه تنفس مالی به خودروسازها داده شود‬ ‫تولید ساالنه ‪3‬میلیون خودرو‪ ،‬انگیزه‪‎‬ای برای سرمایه‪‎‬گذاری بخش خصوصی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صنع��ت خ��ودرو یک��ی از صنای��ع مهم در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته اس��ت‪ .‬ای��ران نی��ز دارای دو کارخانه بزرگ‬ ‫خودروسازی است که در زمینه خودروهای سبک‪ ،‬سنگین‬ ‫و نیمه‪‎‬سنگین فعالیت دارند‪.‬‬ ‫با وجود اینکه بیش از ‪50‬سال از ورود صنعت خودرو به‬ ‫کشور می‪‎‬گذرد اما هنوز توسعه مورد انتظار در این صنعت‬ ‫محقق نشده است‪.‬‬ ‫در این زمینه به طور قطع چالش های سیاسی و به دنبال‬ ‫ان نوسان های اقتصادی را نمی‪‎‬توان نادیده گرفت‪.‬‬ ‫ده��ه‪ 90‬یک��ی از دوره‪‎‬ه��ای پرتنش ب��رای صنایع و در‬ ‫شکل کالن اقتصاد ایران بود‪ .‬فشارهای تحریمی در ابتدای‬ ‫ای��ن دهه و نیز ش��روع دوب��اره ان در نیم��ه دوم دهه‪،90‬‬ ‫صنایع کش��ور را به ش��دت دس��تخوش تغییرات اساس��ی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کاه��ش تولید و کوچک ش��دن واحده��ای صنعتی و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬تعطیلی شرکت‪‎‬هایی که دیگر توان ادامه مسیر‬ ‫را نداش��تند‪ ،‬از ان جمله اس��ت‪ .‬اما با تمام مش��کالتی که‬ ‫وجود دارد همگان معتقدند نباید اجازه داد صنایع گوناگون‬ ‫تعطیل شوند و از بین بروند‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناسان بارها اعالم کرد ه‪‎‬اند ک ‪‎‬ه نباید اجازه‬ ‫بدهیم صنعت خودرو سرنوشت صنعت نساجی را پیدا کند‪.‬‬ ‫در این زمینه «گس��ترش صنعت» با س��عید مدنی‪ ،‬یکی از‬ ‫کارشناس��ان حوزه خودرو که س��ال‪‎‬ها مدیریت بخش��ی از‬ ‫این صنعت را نیز برعهده داش��ته‪ ،‬گفت وگویی کرده است‪.‬‬ ‫وی برنامه‪‎‬های مورد نیاز توسعه را در ‪3‬بخش کوتاه‪‎‬مدت و‬ ‫اورژانسی‪ ،‬میان‪‎‬مدت و بلندمدت تشریح کرد‪.‬‬ ‫دس��تور کار ق��رار داد‪ .‬موضوع دیگر‪ ،‬توس��عه خودروهای‬ ‫یک از خودروس��ازان حدود ‪500‬میلیون دالر ارز اختصاص‬ ‫صادرات را می‪‎‬توان از کانال پلتفرم و خودروهای ملی دنبال‬ ‫خودروس��از این خودروها را لیز یعنی به شکل اقساطی به‬ ‫تجاری است‪ .‬این خودروها جایگاه مهمی در اقتصاد کشور‬ ‫داده شود‪ .‬درحال‪‎‬حاضر شرایط حادتر شده زیرا به‪‎‬موقع این‬ ‫کرد‪ .‬البته باید مشکالت ال‪‎‬سی و انتقال پول‪‎‬ها رفع شود‪.‬‬ ‫فروش برساند‪ .‬وقتی قیمت باال می‪‎‬رود ممکن است تقاضا‬ ‫دارند‪ .‬درحال‪‎‬حاض��ر مصرف س��وخت خودروهای تجاری‬ ‫کمک و حمایت مالی انجام نش��ده است‪ .‬امروز دولت باید‬ ‫با خودروهای برندهای ملی می‪‎‬توان دس��ت کم س��االنه‬ ‫کاهش پیدا کند و اگر تقاضا کاهش پیدا کند ممکن است‬ ‫کش��ور بس��یار باالس��ت‪ .‬اگر دولت کمک کند و بخشی از‬ ‫به هر یک از دو خودروس��از یک میلیارد دالر ارز اختصاص‬ ‫‹ ‹وضعی�ت فعل�ی صنع�ت خ�ودرو را چگون�ه‬ ‫‪500‬هزار خودرو صادر کرد‪.‬‬ ‫خودروس��از دچار مازاد ظرفیت ش��ده درست برعکس ان‬ ‫سرمایه‪‎‬گذاری‪‎‬های الزم را انجام دهد و شرکت‪‎‬های مناسبی‬ ‫دهد‪ .‬این تس��هیالت با تنفس ‪ 2‬تا ‪3‬ساله این فرصت را به‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫خودروسازان باید بتوانند دست کم ‪30‬درصد خودروهای‬ ‫ی که امروز برایش رخ داده است‪ .‬برای اینکه قیمت‪‎‬ها‬ ‫اتفاق ‬ ‫را در بخش لیزینگ ب��ا کمک بخش خصوصی ایجاد کند‪،‬‬ ‫خودروس��از می‪‎‬دهد که ‪50‬درصد مبل��غ را با نظارت دولت‬ ‫امروز خودروس��ازی کش��ور ح��ال و روز خوب��ی ندارد و‬ ‫س��اخت خود را صادر کنند تا به یک تراز ارزی برسند‪ .‬ارز‬ ‫افت پیدا نکند و خودروساز بتواند مشتری خود را هم راضی‬ ‫می ت��وان انها را در مدت ‪ 2‬تا ‪3‬س��ال با خودروهای جدید‬ ‫صرف خریده��ای خود و ‪50‬درصد هم ص��رف برنامه‪‎‬های‬ ‫مش��کالت ان نیز از جنس��ی نیس��ت که از سوی مدیریت‬ ‫حاصل از صادرات می‪‎‬تواند برای واردات بخش��ی از قطعات‬ ‫نگ��ه دارد و به این دلیل که مش��تری نمی‪‎‬تواند به یک‪‎‬باره‬ ‫سوخت‬ ‫مصرف‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫سود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫جایگزین‬ ‫توس��عه‪‎‬ای کند‪ .‬این راهکار به لحاظ مالی در مدت کوتاهی‬ ‫واحدهای خودروس��از قابل برطرف شدن باشد‪ .‬در شرایط‬ ‫مورد نیاز خودروس��از هزینه شود تا در این بخش با چالش‬ ‫خ��ودرو ‪40‬میلیون تومانی خری��داری کند‪ ،‬به تبع اگر این‬ ‫دوباره به چرخه اقتصادی کش��ور برمی‪‎‬گردد و ادامه کار با‬ ‫ن‏رفت از مش��کالت کارس��از خواهد بود‪ .‬او تاکید‬ ‫برای برو ‪‎‬‬ ‫غیرمعمول و خاصی ق��رار داریم‪ .‬از این رو‪ ،‬دولت خود باید‬ ‫کمتری فعالیت خود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫خودروها در اقساط یا ‪ 6‬و ‪ 7‬ساله فروخته شود‪ ،‬ان افزایش‬ ‫توسعه همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬البته تمام این مس��ائل باید با تضمین از خودروساز و‬ ‫ب��ه این مس��ئله ورود و با کمک س��ازمان‪‎‬ها و در راس ان‬ ‫البته جایگزینی خودروهای فرسوده نیز باید در دستور کار‬ ‫قیمت تاثیر زیادی در بازار تقاضا نخواهد داشت‪ .‬اما کسانی‬ ‫افزایش قیمت دالر سبب ش��ده نرخ خودروهای تجاری‬ ‫نظارت سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران یا وزارت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مش��کالت را رفع کند‪ .‬در‬ ‫قرار گیرد‪ .‬بنابراین با تحقق تولید ساالنه ‪3‬میلیون خودرو‪،‬‬ ‫که در ش��رکت‪‎‬های لیزینگ س��رمایه‪‎‬گذاری می‪‎‬کنند باید‬ ‫بس��یار افزایش یاب��د و مصرف‪‎‬کنندگان حت��ی توان خرید‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باشد‪.‬‬ ‫بیشتر کش��ورهای جهان نیز روند همین‪‎‬گونه است‪ .‬زمانی‬ ‫‪2‬میلیون ان برای بازار داخل خواهد بود‪500 ،‬هزار خودرو‬ ‫دس��ت کم ‪ 5‬تا ‪10‬درصد باالتر از س��ود بانکی بهره داشته‬ ‫€ €ایا با انجام این امور صنعت خودرو از مش�کالت‬ ‫قس��طی انها را هم نداشته باش��ند‪ .‬دولت برنامه‪‎‬هایی برای‬ ‫که خودروس��از دچار مش��کل می‪‎‬ش��ود‪ ،‬به دلیل وس��عت‬ ‫ه��م برای بازارهای فرام��رزی و باقی نیز برای جایگزینی با‬ ‫باش��ند‪ .‬این هم از جمله موضوع هایی اس��ت که باید فوری‬ ‫فعلی رها می‪‎‬شود؟‬ ‫این بخش دارد اما باید یارانه هم در نظر بگیرد و با استفاده‬ ‫فعالیت‪‎‬های ای��ن بخش‪ ،‬دولت برای برون‪‎‬رفت از ش��رایط‬ ‫خودروهای فرسوده مورد استفاده قرار می‪‎‬گیرد‪.‬‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫خیر‪ .‬اگر تمام این امور انجام شود اما قیمت خودرو اصالح‬ ‫از ش��رکت‪‎‬های لیزینگ بتوان��د طرح مربوط به نوس��ازی‬ ‫بغرن��ج ب��ه موضوع ورود و به خودروس��از کم��ک می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫ه��ر گون��ه س��رمایه‪‎‬گذاری در ای��ن زمین��ه می‪‎‬تواند در‬ ‫م��ورد دیگر این مس��ئله اس��ت ک��ه هزینه‪‎‬های س��رانه‬ ‫نشود‪ ،‬دوباره خودروساز در بازپرداخت این تسهیالت‪ ،‬دچار‬ ‫ناوگان حمل‪‎‬ونقل تجاری را هم به س��رانجام برساند‪ .‬امروز‬ ‫البته پس از رفع مش��کالت دوباره مدیریت ان شرکت ها به‬ ‫مدت کوتاهی با کاهش مصرف س��وخت‪ ،‬هزینه‪‎‬ها را برای‬ ‫خودروس��ازی در تهران برای خودروهای ارزان‪‎‬قیمت بسیار‬ ‫مش��کل و روند گذشته تکرار می‪‎‬ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬به شکل‬ ‫خودروس��ازان در بخش تولید خودروهای تجاری با مسائل‬ ‫خودروساز واگذار می شود‪.‬‬ ‫س��رمایه‪‎‬گذاری دوباره و توس��عه تولید ب��ه چرخه اقتصاد‬ ‫باالس��ت‪ .‬به‪‎‬عن��وان نمونه‪ ،‬اگر س��رانه س��اخت هر خودرو‬ ‫ف��وری و در اولوی��ت باید قیم��ت خودروها اصالح ش��ود‪.‬‬ ‫زیادی روبه‪‎‬رو هستند که کمک دولت‪ ،‬منجر به رفع بخشی‬ ‫€ €راهکاره�ای کوتاه‪‎‬م�دت برای رف�ع چالش‪‎‬های‬ ‫برگردان��د‪ .‬در نتیجه می‪‎‬ت��وان این‪‎‬گونه جمع‪‎‬بندی کرد که‬ ‫در تهران ‪ 6‬تا ‪7‬میلیون تومان باش��د تولید ان در س��ایت‬ ‫بهترین شیوه برای تحقق این موضوع تعیین قیمت خودرو‬ ‫از این مش��کالت می‪‎‬شود‪ .‬برای توس��عه ایتم‪‎‬های بسیاری‬ ‫ناشی از تحریم صنعت خودرو چیست؟‬ ‫سیاست مالی‪ ،‬سیاس��ت‪‎‬های فروش (تاسیس شرکت‪‎‬های‬ ‫شهرس��تان ‪3‬میلیون تومان می‪‎‬شود‪ .‬از این رو‪ ،‬باید برخی‬ ‫در حاشیه بازار اس��ت زیرا به طور خودکار قیمت‪‎‬ها کنترل‬ ‫وجود دارد اما در شرایط حاضر باید این کارها را انجام شود‪.‬‬ ‫برخ��ی از برنامه‪‎‬ها را باید در دس��تور کار فوری قرار داد‬ ‫لیزین��گ)‪ ،‬برداش��تن نظ��ام قیمت‪‎‬گ��ذاری و ازادس��ازی‬ ‫خودروهای ارزان‪‎‬قیمتی که نمی‪‎‬توان نرخ انها را افزایش داد‬ ‫€ €برخی کارشناس�ان معتقدند س�رمایه‪‎‬گذاری در‬ ‫می‪‎‬ش��ود‪ .‬اگر قرار اس��ت همچنان قیمت تعیین شود باید‬ ‫و به س��رعت و ب��دون ه��در دادن زمان انه��ا را عملیاتی‬ ‫قیمت‪‎‬ه��ا‪ ،‬انتقال خط تولی��د خودروه��ای ارزان‪‎‬قیمت به‬ ‫به سایت شهرستان‪‎‬ها منتقل شود‪.‬‬ ‫ای�ن حوزه توجی�ه اقتصادی ندارد زی�را تیراژ تولید‬ ‫هر ‪ 3‬تا ‪6‬ماه با توجه به ش��رایطی که صنعت کش��ور دارد‪،‬‬ ‫کرد‪ .‬نخس��تین مس��ئله‪ ،‬بدهی س��نگین خودروسازان به‬ ‫س��ایت شهرستان‪ ،‬فروش دارایی‪‎‬های مازاد‪ ،‬توسعه رویکرد‬ ‫خوش��بختانه دو خودروساز بزرگ کش��ور گروه صنعتی‬ ‫پایین است‪ .‬نظر شما در این‪‎‬باره چیست؟‬ ‫قیمت‪‎‬ها اس��تخراج و با حاشیه سود ‪20‬درصد‪ ،‬خودروها به‬ ‫بانک‪‎‬هاس��ت‪ .‬خودروساز به این دلیل که نتوانسته در طول‬ ‫جدی��د در صنعت خ��ودرو که همان طراح��ی پلتفرم ملی‬ ‫ایران‪‎‬خودرو و ش��رکت تولیدی س��ایپا به راحتی می‪‎‬توانند‬ ‫خودروس��ازان بای��د برنام��ه تولید ‪3‬میلیون خ��ودرو در‬ ‫بازار عرضه ش��ود‪ .‬البته تاکید می‪‎‬کنم بهترین و راحت‪‎‬ترین‬ ‫چند س��ال‪ ،‬قیمت خودروهای خ��ود را افزایش دهد‪ ،‬دچار‬ ‫است‪ ،‬صادرات و جایگزینی خودروهای فرسوده از مهم‪‎‬ترین‬ ‫خطوط تولید را به سایت‪‎‬های خود در شهرستان‪‎‬ها منتقل‬ ‫س��ال را در دس��تور کار خود قرار دهن��د‪ .‬البته همان‪‎‬گونه‬ ‫شیوه برای تعیین قیمت خودرو‪ ،‬حاشیه بازار است‪ .‬به عنوان‬ ‫کمبود نقدینگی ش��ده اس��ت‪ .‬کمبود نقدینگی هم منجر‬ ‫برنامه‪‎‬هایی اس��ت که باید در صنعت خودرو دنبال ش��ود‪.‬‬ ‫کنن��د‪ .‬البته برخ��ی از خودروها از رده خ��ارج بوده و باید‬ ‫که کارشناسان بیان می‪‎‬کنند سرمایه‪‎‬گذاری در بسیاری از‬ ‫نمونه اگر خودروس��از ببیند ک��ه محصولی در بازار خریدار‬ ‫به گرفتن مبالغ زیادی تس��هیالت شده که بیش از مبلغی‬ ‫البته نباید فراموش کرد ممکن اس��ت ای��ن موارد با وجود‬ ‫تولیدشان متوقف شود اما چون در شرایط خاص قرار داریم‬ ‫زمینه‪‎‬ها اگر تیراژ در ش��مارگان فعل��ی باقی بماند‪ ،‬توجیه‬ ‫ندارد و در حال زیان است ان را از خط تولید حذف می کند‬ ‫است که به طور معمول باید یک خودروساز بگیرد‪ .‬دریافت‬ ‫تحریم‪‎‬ها به سادگی محقق نشود اما به طور قطع‪ ،‬باید پس‬ ‫در واقع جایگزینی با مدل‏های جدید دشوار است‪.‬‬ ‫اقتصادی ن��دارد‪ .‬حال اگ��ر بتوانیم تولی��د را به ‪3‬میلیون‬ ‫و به سراغ محصوالت سودده می‪‎‬رود‪ .‬این امور باید از سوی‬ ‫این تس��هیالت نیز تنها برای این بود که خودروساز بتواند‬ ‫€ €اگر بخواهی�م ب�ه برنامه‪‎‬های میان‪‎‬م�دت در امر‬ ‫از عبور از این دوره بحران‪ ،‬با جدیت پیگیری شوند‪ .‬در کنار‬ ‫خودرو در سال برسانیم‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬سرمایه‪‎‬گذاری جدید‬ ‫س��ازمان‪‎‬ها و نهادهای مرتبط با صنعت خودرو انجام شود‬ ‫امور جاری خود را بگذراند‪ .‬در نتیجه این مسئله هزینه‪‎‬های‬ ‫توس�عه صنعت خ�ودرو کش�ور اش�اره کنی�م‪ ،‬چه‬ ‫این موضوع ها باید مس��ئله خصوصی‪‎‬سازی هم مورد توجه‬ ‫توجیه‪‎‬پذی��ر خواهد ب��ود‪ .‬به این ترتی��ب بخش خصوصی‬ ‫تا مشکالت موجود در کوتاه‪‎‬مدت و به شکل اورژانسی رفع‬ ‫مال��ی س��نگینی را به این بخ��ش تحمیل کرده اس��ت و‬ ‫مولفه‪‎‬هایی باید رعایت شود؟‬ ‫قرار گی��رد‪ .‬اگر بخواهیم تمام این م��وارد را اجرایی کنیم‬ ‫انگیزه کافی برای سرمایه‪‎‬گذاری خواهد داشت زیرا قطعات‬ ‫ش��ده و س��پس برای ادامه راه و رس��یدن به توسعه مورد‬ ‫به ج��ای اینکه پول برای تولی��د و تامین قطعات در اختیار‬ ‫برنامه میان‪‎‬مدت تغییری اس��ت ک��ه در رویکرد صنعت‬ ‫ام��ا صنعت خودرو به همان حالت دولتی یا خصولتی باقی‬ ‫در تیراژ میلیونی تولید می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫انتظار برنامه‪‎‬های میان‪‎‬مدت و بلندمدت تدوین و اجرا شود‪.‬‬ ‫قطعه‪‎‬ساز قرار بگیرد‪ ،‬به طور معمول برای پرداخت بدهی و‬ ‫خودرو در ارتباط با برند ملی از س��وی خودروس��ازان باید‬ ‫بماند‪ ،‬دوباره وضعیت پیشین تکرار می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬چ��ون ش��رکت‪‎‬های خودروس��ازی‬ ‫پیگیری تمام این موارد باید از سوی سازمان ها و نهادهای‬ ‫بهره بانکی‪ ،‬به بانک‪‎‬ها پرداخت ش��د‪ .‬به طور متوسط ‪ 5‬تا‬ ‫ایجاد شود‪ .‬امروز همکاری با بیشتر خودروهایی که با برند‬ ‫خصوصی‪‎‬س��ازی بای��د در اولویت برنامه‪‎‬ه��ای بلندمدت‬ ‫درحال‪‎‬حاض��ر نیروهای مازاد دارند‪ ،‬می‪‎‬توانند بدون تعدیل‬ ‫مرتبط با صنعت خودرو باشد‪.‬‬ ‫‪6‬میلیون از نرخ هر خودرو صرف پرداخت س��ودهای بانکی‬ ‫خارجی مانند پژو‪ ،‬سیتروئن و‪ ...‬تولید می‪‎‬شوند‪ ،‬با تغییرات‬ ‫ب��وده و محق��ق ش��ود‪ .‬امروز بخ��ش خصوص��ی حاضر به‬ ‫€ €در این زمینه وظیفه خودروساز چیست؟‬ ‫نی��رو از این ظرفیت برای افزای��ش تیراژ بهره ببرند‪ .‬به این‬ ‫شده است‪ .‬نمی‪‎‬توان منکر تورم ساالنه در کشور شد‪ .‬وقتی‬ ‫سیاسی و موقعیت‪‎‬هایی که ممکن است در سطح بین‪‎‬الملل‬ ‫س��رمایه‪‎‬گذاری ی��ا خرید بخش عمده‪‎‬ای از س��هام اس��ت‬ ‫خودروس��از باید یک سلس��له از دارایی‪‎‬های مازاد خود‬ ‫ترتیب بدون جذب نیروی جدید می‪‎‬توان دس��ت کم تولید‬ ‫خودروساز نتواند قیمت خود را متناسب با این تورم افزایش‬ ‫برای کش��ور به وجود اید‪ ،‬خدش��ه دار و تولید این برندها‬ ‫اما موانعی بارها این امر را عقب نگه داش��ته اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫را ب��ه فروش برس��اند‪ .‬به ای��ن ترتیب ض��رر و زیان‪‎‬هایش‬ ‫‪2‬میلیون خودرو در سال را محقق کرد‪.‬‬ ‫دهد‪ ،‬ناگزیر اس��ت ب��رای س��فارش‪‎‬گذاری‪ ،‬تامین قطعات‪،‬‬ ‫دش��وار ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬خودروهای ملی که با برند‬ ‫عملکردها و انحصاری کردن صنعت خودرو اینکه قطعه‪‎‬ساز‬ ‫کمتر می‪‎‬شود زیرا ش��رکت‪‎‬هایی که خودروسازان کشور را‬ ‫همچنین در صورت ادامه روند توس��عه و افزایش تیراژ‪،‬‬ ‫پرداخت حقوق نیروهای انسانی و‪ ...‬تسهیالت مالی بگیرد‪.‬‬ ‫داخلی تولید می‪‎‬ش��وند و بیش��ترین عمق ساخت داخل را‬ ‫نباید بخرد و خودروس��از نباید ورود کن��د و‪ ...‬این امر را با‬ ‫درگیر خود کرده‪‎‬اند‪ ،‬به طور عمده زیان‪‎‬ده هس��تند‪ .‬ضمن‬ ‫می‪‎‬توان حتی نیروی بیش��تر جذب ک��رد و از امار بیکاری‬ ‫این تس��هیالت به��ره دارد و با پرداخ��ت بهره‪‎‬های بانکی‪،‬‬ ‫دارند‪ ،‬مشکالت کمتری خواهند داشت‪.‬‬ ‫چالش روبه‪‎‬رو کرده اس��ت‪ .‬به طور قطع خودروسازی را یک‬ ‫انکه فروش انها نقدینگی زیادی را به مجموعه خودروس��از‬ ‫کاست‪.‬‬ ‫طبیعی است نقدینگی در شرکت‪‎‬های خودروسازی کاهش‬ ‫در ای��ن ش��رایط‪ ،‬تمرکز تولی��د باید ب��رای خودروهایی‬ ‫فروشنده متوسط نمی‪‎‬خرد باید کسی بخرد که فعالیتش با‬ ‫€ €ام�روز موضوع مه�م صادرات اس�ت‪ .‬در این باره‬ ‫نمی‪‎‬اورد و تنها مانع زیان بیشتر می شود‪.‬‬ ‫می‪‎‬یابد؛ بنابراین به این دلیل که قیمت محصوالت افزایش‬ ‫باش��د ک��ه روی پلتفرم‪‎‬های ملی س��اخته می‪‎‬ش��وند‪ .‬این‬ ‫این صنعت سنخیت دارد‪.‬‬ ‫چگونه می‪‎‬توان بازار را توسعه داد؟‬ ‫موضوع دیگر‪ ،‬توس��عه فروش است که خودروساز باید با‬ ‫نیافته‪ ،‬خ��ط تولید با زیان فعالیت می‪‎‬کن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر‬ ‫پروژه در خودروس��ازی‪‎‬ها انجام و نتیجه داده اس��ت‪ .‬تنها‬ ‫با خصوصی‪‎‬س��ازی صنعت خودرو هی��چ نگرانی در این‬ ‫اگ��ر بخواهیم س��االنه ‪3‬میلیون خ��ودرو تولید کنیم که‬ ‫کمک بانک‪‎‬ها و س��رمایه‪‎‬گذاران انجام دهد‪ .‬وقتی شما وارد‬ ‫امروز قیمت خودروها افزایش نیابد رقم زیان دو خودروساز‬ ‫باید تالش کنیم ت��ا بتوانیم در تولید خودروهای برند ملی‬ ‫زمین��ه که انحصار به‪‎‬وجود می‪‎‬ای��د و قیمت افزایش خواند‬ ‫توجی��ه اقتصادی و س��رمایه‪‎‬گذاری برای برخی قطعات ان‬ ‫حاشیه بازار شوید ممکن است قیمت‪‎‬ها بسیار افزایش یابد‪.‬‬ ‫بسیار باال خواهد رفت‪.‬‬ ‫تی��راژ را افزایش دهی��م و چون به خودروس��ازان خارجی‬ ‫یافت‪ ،‬وجود ندارد زیرا ابزارهای قدرتی و کنترلی در دست‬ ‫صرف��ه اقتصادی داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫ممکن است قیمت خودرویی که‬ ‫یک��ی از راهکارهای��ی ک��ه بای��د در‬ ‫وابسته نیستند‪ ،‬مشمول تحریم‬ ‫دولت است‪ .‬همیش��ه قوانینی بر سازمان‪‎‬های‬ ‫به ط��ور قط��ع‪ ،‬بای��د به س��وی‬ ‫ام��روز ‪20‬میلیون تومان اس��ت‪،‬‬ ‫گام نخس��ت و در ش��رایط اورژانس��ی‬ ‫نمی‪‎‬شوند‪.‬‬ ‫ب��زرگ در تمام جهان حاکم ب��وده و این‪‎‬گونه‬ ‫خصوصی‪‎‬سازی‬ ‫باید به طور اورژانسی‬ ‫‪35‬میلیون تومان شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن دان��ش فن��ی انها‬ ‫گس��ترش بازاره��ای خ��ود هم خودروساز به این دلیل نبوده ک��ه چون خصوصی هس��تند هر کاری‬ ‫انج��ام داد‪ ،‬اج��ازه تنفس به خودروس��ازها خودروسازی کشور‬ ‫که نتوانسته در طول چند‬ ‫باید در اولویت برنامه‪‎‬های‬ ‫به خودروسازها برای‬ ‫ب��رای پرداخ��ت هزینه‪‎‬ه��ای مالی اس��ت‪.‬‬ ‫حال و روز خوبی‬ ‫بنابراین باید برنامه‪‎‬ریزی برای پرداخت هزینه‪‎‬های مالی مرب��وط ب��ه داخ��ل ب��وده و بلندمدت باشد‪ .‬دولت به گام‪‎‬های مثبتی برداریم زیرا بازار سال‪ ،‬قیمت خودروهای بخواهند‪ ،‬بتوانند انجام دهن��د‪ .‬قوانین دولتی‬ ‫مشکالتش‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫را‬ ‫تولید‬ ‫میزان‬ ‫این‬ ‫کشش‬ ‫داخل‬ ‫کار‬ ‫دس��تور‬ ‫در‬ ‫ف��روش‬ ‫توس��عه‬ ‫باید بین ‪ 2‬تا ‪3‬سال به خودروسازان مهلت‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫انها‬ ‫قطعات‬ ‫‪‎‬ت��وان‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫وجود دارد که ش��رکت‪‎‬های خصوصی ملزم به‬ ‫خود را افزایش دهد‪،‬‬ ‫جای اینکه صنعت‬ ‫اجازه تنفس داد و بین ‪2‬‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫بازپرداخ��ت داده ش��ود‪ ،‬عالوه بر این س��ود نیز از جنسی نیست خودروساز قرار گیرد‪.‬‬ ‫تا ‪ 3‬سال به خودروسازان قطعه‪‎‬س��ازان تامین کرد‪ .‬بخشی‬ ‫دچار کمبود نقدینگی شده رعایت انها هستند‪.‬‬ ‫خودرو را مدیریت‬ ‫بانکی هم نپردازند‪ .‬پ��س از ان‪ ،‬بازپرداخت که ازسوی مدیریت‬ ‫بر این اس��اس باید دو بخش را است‪ .‬کمبود نقدینگی‬ ‫در این‪‎‬ب��اره ض��رورت دارد مهلت داده شود و سود از قطعات های‪‎‬تک را نیز می‪‎‬توان کند و با انتخاب مدیر هر‬ ‫از این رو‪ ،‬دولت به جای اینکه صنعت خودرو‬ ‫تسهیالت قسط‪‎‬بندی شده و در زمان معین واحدهای خودروسازی ش��رکت‪‎‬های لیزینگی تش��کیل بانکی نیز نپردازند‪ .‬پس از از ش��رکت‪‎‬هایی ک��ه در امریکا شرکت ناگزیر به حمایت از فع��ال کرد که نخس��تین بخش‪ ،‬هم منجر به گرفتن مبالغ داخل را مدیریت کن��د و ناگزیر به حمایت از‬ ‫زیادی تسهیالت شده که‬ ‫او باشد‪ ،‬باید تنها‬ ‫ان‪ ،‬بازپرداخت تسهیالت‬ ‫قابل برطرف شدن‬ ‫از سوی خودروس��از پرداخت شود‪ .‬دومین‬ ‫ش��ود‪ .‬باید مجوزهای��ی به بخش قسط‪‎‬بندی شده تا در زمان منافعی ندارن��د‪ ،‬خریداری کرد‪.‬‬ ‫صادرات اس��ت‪ .‬در شرایط فعلی بیش از مبلغی است که مدیران خود باشد‪ ،‬باید تنها نقش نظارتی ایفا‬ ‫نقش نظارتی در این‬ ‫این‬ ‫راهکار این اس��ت که از صندوق توس��عه به باشد دولت باید به‬ ‫خصوص��ی داده ش��ود ک��ه ای��ن معین از سوی خودروساز در کن��ار طراح��ی پلتفرم ه��ای‬ ‫با اعم��ال تحریم‪‎‬ها توس��عه بازار به طور معمول باید یک کند‪ .‬یکی از راهکارهای توس��عه برای صنعت‬ ‫حوزه ایفا‬ ‫موضوع ورود کند‬ ‫بین‪‎‬الملل��ی ب��ا کم��ک برندهای‬ ‫ش��رکت‪‎‬ها را با س��رمایه مناسب‬ ‫خودروساز کمک شود‪.‬‬ ‫ملی بای��د برنامه تولی��د موتور‪،‬‬ ‫خ��ودرو واگ��ذاری ان ب��ه بخ��ش خصوصی‬ ‫خودروساز بگیرد‬ ‫کند‬ ‫پرداخت شود‬ ‫خارج��ی امکان‪‎‬پذیر نیس��ت اما‬ ‫تاسیس کند و با کمک بانک‪‎‬ها و‬ ‫حدود ‪3‬سال پیش عنوان کردم باید به هر‬ ‫گیربک��س اتوم��ات و‪ ...‬را هم در‬ ‫است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 26‬ابان ‪ 9 1397‬ربیع االول ‪ 17 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 525‬پیاپی ‪2498‬‬ ‫خبر‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪:‬‬ ‫راهکار کاهش نرخ خودرو‪ ،‬معافیت‬ ‫مالیاتی خودروسازان است‬ ‫از بزرگ ترین‬ ‫شرکت های‬ ‫خودروسازی که تاکنون‬ ‫توانسته اند با معرفی و‬ ‫عرضه خودروهای برقی‬ ‫میزان فروش خود را‬ ‫افزایش داده و سهم‬ ‫چشمگیری از بازارهای‬ ‫جهانی را به خود‬ ‫اختصاص دهند‪ ،‬تسال و‬ ‫نیسان هستند‬ ‫خودران ها و برقی ها در حال فتح صنعت خودرو‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫به نظر می رس��د دو شرکت خودروسازی فولکس‬ ‫واگ��ن و فورد قصد دارند به منظور توس��عه فناوری‬ ‫خودروهای خ��ودران و برقی ب��ا یکدیگر همکاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬با وجود اینک��ه چندی پیش‬ ‫هم اخب��ار و ش��ایعه هایی مبنی بر اتحاد ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی فولکس واگن به عن��وان بزرگ ترین‬ ‫خودروس��از اروپا و ش��رکت امریکایی ف��ورد که از‬ ‫محبوبیت بسزایی برخوردار است‪ ،‬در فضای مجازی‬ ‫منتشر شده بود اما حاال تازه ترین گزارش ها صحت‬ ‫اخب��ار قبلی را تایید می کند‪ ،‬زیرا به نظر می رس��د‬ ‫عزم این دو خودروس��از بزرگ برای توسعه صنعت‬ ‫و فن��اوری خودروهای خ��ودران و الکتریکی جزم‬ ‫ش��ده و انها تصمیم گرفته اند ب��ا همکاری یکدیگر‬ ‫ب��ه ش��کوفایی و تکامل این صنع��ت کمک کرده و‬ ‫س��هم قابل توجهی از بازارهای جهانی خودرو را از‬ ‫ان خود کنند‪.‬‬ ‫از بزرگ تری��ن ش��رکت های خودروس��ازی ک��ه‬ ‫تاکنون توانس��ته اند با معرف��ی و عرضه خودروهای‬ ‫برق��ی میزان ف��روش خود را افزایش داده و س��هم‬ ‫چشمگیری از بازارهای جهانی را به خود اختصاص‬ ‫دهند‪ ،‬می توان به تسال و نیسان اشاره کرد‪.‬‬ ‫در چن��د س��ال گذش��ته‪ ،‬خودروه��ای برق��ی و‬ ‫الکتریکی س��رانجام س��ر از نمایش��گاه های خودرو‬ ‫بیرون اوردند و توانس��تند ب��ا ورود به خیابان های‬ ‫ش��هر‪ ،‬نظر بسیاری از کاربران و مشتریان خودرو را‬ ‫جلب کنند که در این میان طرفداران محیط زیست‬ ‫به نسبت استقبال بسیار بیشتری از این محصوالت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫فولک��س واگن المان که بیش��ترین س��هم فروش‬ ‫حاال در صورتی که این دو خودروس��از المانی و‬ ‫خ��ودرو را در جه��ان دارد‪ ،‬می خواه��د رس��وایی‬ ‫امریکایی پس از انج��ام مذاکرات گوناگون در یک‬ ‫خودروهای دیزلی موس��وم ب��ه دیزل گیت(‪diesel‬‬ ‫همکاری مشترک(جوینت ونچر) بتوانند محصوالت‬ ‫‪ )Gate‬خود را جبران کرده و به توسعه فناوری های‬ ‫باکیفیت و جدی��دی را به مرحله تولید برس��انند‪،‬‬ ‫نوینی همچ��ون خودروهای خ��ودران و همچنین‬ ‫بدون ش��ک می توان گفت گام بزرگی در راس��تای‬ ‫وس��ایل نقلیه پاک و دوس��تدار محیط زیست مانند‬ ‫ش��کوفایی صنع��ت خودروه��ای خ��ودران و برقی‬ ‫خودروهای برقی و الکتریکی بپردازد و بدین ترتیب‬ ‫برداشته شده است‪.‬‬ ‫چهره ال��وده و تخریب نام خود را در جهان از بین‬ ‫براساس گزارش وب سایت ‪،Markets Insider‬‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان و تحلیلگران بر این باور هستند‬ ‫تا کنون شرکت های بس��یاری مانند اپل‪ ،‬جنرال‬ ‫ک��ه تمرکز اصل��ی این اتحاد روی تولید و توس��عه‬ ‫موتورز و تس�لاموتورز‪ ،‬نس��خه هایی ازمایش��ی از‬ ‫خودروه��ای تجاری و وانت پیکاپ برقی و خودران‬ ‫خودروهای خودران را به مرحله تولید رس��انده اند‬ ‫خواهد بود و این دو ش��رکت برای بخش تحقیق و‬ ‫ک��ه البته هن��وز هیچ ی��ک از انها نتوانس��ته اند از‬ ‫توس��عه و همچنین انجام پروژه های عملیاتی تولید‬ ‫ازمایش های نهایی س��ربلند بی��رون امده و به طور‬ ‫ان‪ ،‬ممکن اس��ت در اینده ای نزدیک چند میلیارد‬ ‫کامل مورد تایید سازمان های نظارتی و حمل ونقل‬ ‫دالر سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫جاده ای در کشورهای موردنظر قرار بگیرند‪.‬‬ ‫پیش تر فولکس واگن اعالم کرده بود که در زمینه‬ ‫خودروه��ای خودران با بهره گیری از فناوری های‬ ‫توسعه خودروهای خودران و الکتریکی قصد دارد تا‬ ‫نوین و پیشرفته ای مانند یادگیری ماشینی و هوش‬ ‫سال ‪۲۰۲۲‬میالدی(‪۱۴۰۱‬خورشیدی)‬ ‫مصنوع��ی ق��ادر خواهند ب��ود‪ ،‬بدون‬ ‫حدود ‪۳۸‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری‬ ‫نیاز ب��ه راننده‪ ،‬در خیاب��ان و جاده ها‬ ‫خودروهای خودران با‬ ‫کن��د تا بتواند به اه��داف و برنامه های بهره گیری از فناوری های ت��ردد و سرنش��ینان خ��ود را جابه جا‬ ‫خود دست یابد‪.‬‬ ‫کند‪ .‬ب��ا توجه به گس��ترش روزافزون‬ ‫نوین مانند یادگیری‬ ‫یک��ی از نمونه ه��ای ب��ارز موفقیت ماشینی و هوش مصنوعی خودروهای برقی که به عنوان وس��ایل‬ ‫اتحاد خودروس��ازان‪ ،‬بدون شک اتحاد قادر خواهند بود‪ ،‬بدون نقلیه پاک و دوس��تدار محیط زیس��ت‬ ‫رنو‪ -‬نیسان‪ -‬میتسوبیشی بود که برای نیاز به راننده‪ ،‬در خیابان ها ش��ناخته می ش��وند‪ ،‬در چن��د س��ال‬ ‫و جاده ها تردد و سرنشینان‬ ‫هر یک از این ‪3‬ش��رکت س��وداوری و خود را جابه جا کنند‪ .‬با توجه گذش��ته ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫موفقی��ت قابل‪‎‬مالحظ��ه ای را رقم زد به گسترش روزافزون بس��یاری تصمیم گرفته اند به تولید و‬ ‫و محص��والت باکیفی��ت و جدی��دی خودروهای برقی در چند توسعه خودروهای برقی روی اورند تا‬ ‫به‪‎‬واس��طه این همکاری وارد بازارهای سال گذشته شرکت های بدین ترتیب نقش بس��زایی در کاهش‬ ‫خودروسازی بسیاری‬ ‫جهانی خودرو ش��د و مورد محبوبیت‬ ‫الودگی هوا و گرمایش زمین داش��ته‬ ‫تصمیم به تولید و توسعه‬ ‫شهروندان نیز قرار گرفت‪.‬‬ ‫خودروهای برقی گرفته اند باش��ند و رضایت و توجه بس��یاری از‬ ‫به نظر می رسد شرکت خودروسازی‬ ‫مش��تریان خودرو را نیز به سوی خود‬ ‫جلب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فولک�س واگ�ن می توان�د ‪۵۰‬میلی�ون‬ ‫خودرو برقی بسازد‬ ‫مدیر اجرایی ارش��د فولکس واگن به تازگی اعالم‬ ‫کرده که خط تولید خودروهای برقی این ش��رکت‬ ‫ظرفی��ت س��اخت ‪۵۰‬میلیون خ��ودرو الکتریکی را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن فولکس واگ��ن المان که بیش��ترین‬ ‫س��هم فروش خودرو را در جهان دارد‪ ،‬اعالم کرده‬ ‫بود قص��د دارد خط تولید خودروه��ای تمام برقی‬ ‫و الکتریک��ی خود را به س��رعت افزای��ش داده و در‬ ‫م��دت زمان ‪6‬س��ال یعنی تا س��ال ‪۲۰۲۵‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۰۴‬خورش��یدی)‪ ،‬تع��داد انه��ا را ب��ه ‪۲۰‬مدل‬ ‫برساند‪ .‬براساس گفته مدیر عامل این شرکت‪ ،‬طرح‬ ‫توسعه خط تولید این خودروها از اواخر امسال اغاز‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬هرب��رت دیاس در گفت وگ��و با مجله‬ ‫خودروی��ی ‪ Automobilwoche‬که در رویترز‬ ‫هم منتشر شده‪ ،‬خاطرنشان کرده که فولکس واگن‬ ‫به عن��وان بزرگ ترین خودروس��از اروپ��ا قصد دارد‬ ‫ظرفی��ت تولید خودروهای برق��ی و الکتریکی خود‬ ‫را به ‪۵۰‬میلیون خودرو در سال های اینده برساند‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهار ک��رده که هم اکنون فولکس‬ ‫واگ��ن برای ‪۵۰‬میلیون خودرو‪ ،‬بات��ری ویژه انها را‬ ‫تهیه و خریداری کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که این ش��رکت المانی در‬ ‫سال گذشته میالدی ‪۱۰.۷‬میلیون خودرو برقی به‬ ‫فروش رسانده است‪.‬‬ ‫وی پیش ت��ر نیز ب��راورد کرده ب��ود که فولکس‬ ‫واگن قصد دارد در سال های اینده به افزایش تعداد‬ ‫خودروه��ای برقی و الکتریکی خود بپردازد و بدین‬ ‫ترتیب بزرگ ترین و قدرتمندترین رقیب خود یعنی‬ ‫تسالموتورز را به چالش بکشاند‪.‬‬ ‫انتقاد از صدور بخشنامه های متعدد و مغایر‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت گفت‪ :‬برخی از‬ ‫صنعتگران دیگر توان پیگیری مطالبات شان را از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ندارند‪ .‬وقتی ‪۳۰‬بخش��نامه در ‪۶‬ماه صادر می شود که‬ ‫برخی مغایر با دیگری است‪ ،‬معنای واقعی تحریم های داخلی را درک‬ ‫می کنیم‪ .‬وقتی به دلیل سیاست های ارزی و نگاه سلیقه ای کارشناسان‬ ‫هزینه انبارداری از چین تا ایران در ‪۶‬ماه ‪100‬میلیون تومان می شود‪،‬‬ ‫مفهوم تحریم داخلی بیشتر درک می شود‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل حجازی در گفت وگو با ایلنا درباره اخرین وضعیت تولید‬ ‫موتورس��یکلت و رعایت استانداردهای زیست محیطی در کشور ضمن‬ ‫بیان مطالب باال گفت‪ :‬بنا بر مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی از ابتدای‬ ‫س��ال‪ ۹۶‬تمام موتورهای تولید ش��ده انژکتوری و از ابتدای س��ال‪۹۸‬‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۴‬الزامی می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت درباره وضعیت‬ ‫بازار افزود‪ :‬در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬تولید و فروش سیر نزولی داشته‬ ‫است‪ .‬به‪‎‬طوری که سال گذش��ته ‪۳۰‬درصد سال‪ ۹۵‬تولید داشته ایم و‬ ‫امس��ال نیز نسبت به همین سال به ‪۱۰‬درصد رسیده است‪ .‬دلیل این‬ ‫افت‪ ،‬س��ختگیری ها و مقررات س��ازمان ملی اس��تاندارد است‪ ،‬ان هم‬ ‫درس��ت در زمانی که تحریم ها باعث ش��ده هزینه های ما افزایش پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬اگ��ر بخواهیم به تفکیک بیان کنیم تحریم های اعمال ش��ده از‬ ‫ابتدای امسال باعث افزایش ‪۲۰‬درصدی هزینه ها شده و ‪۲۰‬درصد هم‬ ‫به دلیل گران شدن نرخ ارز است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه موتورس��یکلت وس��یله نقلیه عموما‬ ‫قشر متوس��ط و ضعیف است افزایش ‪۴۰‬درصدی هزینه ها رقم باالیی‬ ‫اس��ت‪ .‬موتورسیکلت مانند خودرو نیس��ت که بازار داللی داشته باشد‬ ‫و کاالیی برای حفظ س��رمایه باشد‪ .‬موتورسیکلتی که در سال‪ ۹۵‬نرخ‬ ‫ان ‪۲‬میلی��ون تومان بوده ام��روز ‪ ۶‬میلیون ش��ده‪ ،‬در حالی که هیچ‬ ‫کس��ب وکار قانونی در کشور این اندازه س��ود نداشته که بتواند قدرت‬ ‫خرید خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬با توجه به کاهش فروش‪ ،‬کارخانه ها مجبور ش��دند تولید‬ ‫خ��ود را پایی��ن بیاورند که نتیج��ه ان افزایش هزینه ها اس��ت ما در‬ ‫س��ال‪۴۵ ،۹۵‬کارخانه فعال در حوزه تولید موتورس��یکلت داشتیم که‬ ‫امس��ال به ‪۲۲‬کارخانه رسیده که انها هم با ‪۱۵‬درصد ظرفیت در حال‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫عض��و خانه صنعت و معدن ایران اف��زود‪ :‬تولیدکنندگان این صنف‪،‬‬ ‫س��ال گذش��ته مجبور ش��دند ‪۱۵۰۰‬نفر از کارکنان را تعدیل کنند و‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ‪۲‬ه��زار نفر هم که در بخش ه��ای مربوط به‬ ‫قطعه س��ازی مش��غول به کار بودند‪ ،‬بیکار ش��ده‪‎‬اند‪ .‬ما این موضوع را‬ ‫به‪‎‬طور کتبی به وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت اطالع دادیم‪.‬‬ ‫‹ ‹روند متناقض در صنعت‬ ‫حجازی با انتقاد از روند قانون گذاری و صدور بخشنامه در این حوزه‬ ‫گفت‪5 :‬سال پیش توانس��تیم میزان ارزبری برای هر موتورسیکلت را‬ ‫به ‪100‬دالر برس��انیم؛ یعنی کاهش ارزبری ‪۷۰‬درصدی‪ ،‬اما امروز این‬ ‫رقم به ‪۵۰۰‬دالر رسیده و به‪‎‬احتمال زیاد تا ‪2‬سال دیگر به ‪۲‬هزار دالر‬ ‫خواهد رسید زیرا منافع برخی در گرو واردات قطعات است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬وقت��ی دولت کارخانه ها را موظ��ف نمی کند که قطعه‬ ‫تولید شده در کش��ور را استفاده کنند و وقتی تولیدکننده می خواهد‬ ‫ماش��ین االت جدید را وارد کند به ان تسهیالت نمی دهند‪ ،‬ناگزیر به‬ ‫واردات می شویم‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت درباره‬ ‫تولید س��ال‪ ۹۷‬این صنف‪ ،‬اف��زود‪ :‬از ابتدای امس��ال تاکنون ‪۶۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت تولید ش��ده که فقط ‪۲۰‬هزار از انها به فروش رس��یده‬ ‫است و این در حالی است که در حال حاضر هفته ای یک موتورسیکلت‬ ‫هم فروخته نمی شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت درباره انتظ��ارات تولیدکنندگان از‬ ‫وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬مهم ترین کار امید به صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬امروز مشکل اصلی تولیدکنندگان سرمایه در گردش بوده زیرا‬ ‫س��رمایه ها یک ش��به تبدیل به یک چهارم شده است‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫هر چه سند و ملک داشتند در رهن بانک گذاشتند امروز دیگر چیزی‬ ‫باقی نمانده تا با ان مشکالت مالی را جبران کنند‪.‬‬ ‫او درب��اره صادرات خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬س��ال های ‪1380‬تا ‪،1385‬‬ ‫‪100‬هزار موتورس��یکلت به عراق و افغانستان با قیمت ‪۷۰۰‬دالر صادر‬ ‫ش��د اما امروز فقط مس��یر ترانزیت صادرات موتورسیکلت های چینی‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫حجازی در پایان اظهارکرد‪ :‬امروز صنعتگران ما خس��ته ش��ده اند و‬ ‫دیگ��ر توان پیگیری مطالبات ش��ان را از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ندارند‪ .‬وقتی ‪۳۰‬بخش��نامه در‪۶‬ماه صادر می ش��ود که برخی‬ ‫مغای��ر ب��ا دیگری اس��ت معنای واقع��ی تحریم های داخل��ی را درک‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وقتی به دلیل سیاست های ارزی و نگاه سلیقه ای کارشناسان هزینه‬ ‫انبارداری از چین تا ایران در ‪6‬ماه ‪100‬میلیون تومان می شود تحریم‬ ‫داخلی را بیشتر درک می کنیم‪.‬‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬باید خودروس��ازان‬ ‫را به طورموق��ت از پرداخ��ت مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده مع��اف کرد زی��را این‬ ‫موض��وع باعث کاهش ن��رخ خودرو‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��یدجواد حس��ینی کیا در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره‬ ‫تعیین نرخ جدی��د خودروهای تولید داخل ت��ا هفته اینده‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حوزه خودرو دولت باید در ش��رایط اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی ب��ا توج��ه به نوس��ان های ن��رخ ارز بخش��ی از‬ ‫بخشودگی ها و معافیت های مالیاتی را به منظور جلوگیری از‬ ‫افزایش قیمت خودرو اعمال کند‪.‬‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با بیان اینکه دولت مهلتی ‪2‬ساله در اختیار‬ ‫خودروس��ازان ق��رار ده��د و پس از گذش��ت ‪2‬س��ال تعرفه‬ ‫واردات خ��ودرو را ب��ه صفر برس��اند‪ ،‬افزود‪ :‬دول��ت می تواند‬ ‫برای بروزرس��انی صنعت خودرو در مهلت ‪2‬ساله پیشنهادی‪،‬‬ ‫وام های بلندمدت و کم بهر ه در اختیار خودروسازان قرار دهد‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��نقر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به‬ ‫اینکه خودروس��ازان باید بتواند در مدت ‪2‬سال تولیدات خود‬ ‫را بروزرس��انی کند تا خودرو هایی ارزان قیمت‪ ،‬صادرات محور‬ ‫و رقابت پذیر تولید کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تولیدات خودروسازان باید‬ ‫پ��س از حمایت های الزم‪ ،‬قدرت رقاب��ت و تصاحب بازارهای‬ ‫جهانی را داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی درباره اینکه قش��ر متوسط و ضعیف جامعه‬ ‫دیگر توان خرید خودرو ندارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫ظرفیت افزایش نرخ خودروه��ای تولید داخل با وجود اینکه‬ ‫نرخ تمام شده محصوالت باالتر است‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا در پایان با تاکید بر اینک��ه مردم توان خرید‬ ‫خودرو را ندارند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬خودروس��ازان باید به طور‬ ‫موق��ت از پرداخت مالیات ارزش افزوده مع��اف کرد زیرا این‬ ‫موضوع باعث کاهش نرخ خودرو می شود‪ ،‬ضمن انکه مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده بس��یاری از قطعات خریداری ش��ده از س��وی‬ ‫قطعه سازان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫خودروهای داخلی‪ ،‬صاحب برچسب‬ ‫درصد داخلی سازی می شوند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درباره ازادس��ازی نرخ خودرو اظهار کرد‪ :‬ازادسازی نرخ برای‬ ‫خودروس��ازانی که تمام امکانات شان را با ارزهای پایین تهیه‬ ‫کرده اند‪ ،‬معنایی ندارد‪ .‬اما در عین حال باید با در نظر گرفتن‬ ‫شرایط خودروسازان‪ ،‬موضوع ازادسازی نرخ از طریق مراجع‬ ‫قانونی مانند شورای رقابت حل و فصل شود‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فرهنگی در گفت وگو با خبرخودرو تصریح‬ ‫کرد‪ :‬موضوع ازادس��ازی قیمت خودرو دارای ابعاد گوناگونی‬ ‫اس��ت که باید به تمام انها توجه داش��ت‪ .‬از انجا که ارز مورد‬ ‫نیاز خودروس��ازان تحت حمایت های دولت و با اس��تفاده از‬ ‫تس��هیالت نهادهای گوناگون اقتصادی و بانکی تامین شده‪،‬‬ ‫ارزهای ارزان بوده و ازادسازی ان معنا ندارد اما در عین حال‬ ‫مسائل و مش��کالت انها باید از طریق مراجع قانونی برطرف‬ ‫شود‪ .‬نماینده مردم شهرستان های تبریز‪ ،‬اذرشهر و اسکو در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬قطعه س��ازان و خودروسازان‪،‬‬ ‫ه��ر دو‪ ،‬باید به س��مت کاهش وابس��تگی به خ��ارج حرکت‬ ‫کنند‪ .‬بدیهی اس��ت قطعه سازی که تمام یا بخشی از قطعات‬ ‫م��ورد نیاز خ��ود را در قالب مواد اولیه ی��ا قطعات منفصله با‬ ‫واردات تامین می کند با نوسان های نرخ ارز مشکالتی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی اذع��ان ک��رد‪ :‬چنانچه خودروس��ازان و قطعه س��ازان‬ ‫اقدام به داخلی س��ازی ‪100‬درصدی کنن��د‪ ،‬تا حدود زیادی‬ ‫مشکالت شان برطرف خواهد شد و در سایه بی نیازی از تامین‬ ‫ارز‪ ،‬شاهد رهایی از معضالت خواهند بود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درب��اره چرایی ثب��ات نرخ خودرو در ش��رایطی که‬ ‫هیچ کاالیی در کش��ور ثبات قیمتی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درباره‬ ‫قیمت گذاری خودرو‪ ،‬نهادهای قانونی مانند س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان ی��ا ش��ورای رقابت باید‬ ‫واقع بینان��ه تصمیم نهایی را اتخاذ کنن��د‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪ :‬بنابراین نتیجه بررسی‬ ‫نهاده��ای قانونی تعیین کننده افزایش‪ ،‬کاهش یا ثابت ماندن‬ ‫قیمت هاست‪.‬‬ ‫فرهنگی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی طرحی به منظور س��اماندهی بازار‬ ‫خودرو مطرح ش��ده که براساس ان پیش بینی شده در کنار‬ ‫برچسب انرژی‪ ،‬برچس��بی به منظور نشان دادن درصد تولید‬ ‫داخل خودروها روی انها نصب شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 26‬ابان ‪ 9 1397‬ربیع االول ‪ 17 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 525‬پیاپی ‪2498‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید روزانه ‪ ۱۷‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین یورو ‪ ۴‬در پاالیشگاه شازند‬ ‫روند نزولی نرخ نفت در بازارهای جهان ‬ ‫بازی های عرصه‬ ‫بین الملل انچنان که‬ ‫ترامپ پیش بینی‬ ‫می کرد پیش نرفت؛‬ ‫چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬اتحادیه‬ ‫اروپا و حتی ترکیه‬ ‫حاضر نشدند تن‬ ‫به خواسته های‬ ‫ترامپ بدهند و‪۱۳‬‬ ‫ابان (‪۴‬نوامبر) ان گونه‬ ‫که امریکا پیش بینی‬ ‫می کرد پیش نرفت‪.‬‬ ‫‪ ۸‬کشور معاف از‬ ‫تحریم های امریکا به‬ ‫زبان بی زبانی نقض‬ ‫سخن کاخ سفید بود‬ ‫اقتصاد نفتی نروژ‬ ‫زیر اب می رود‬ ‫نروژ گرچه یکی از سرمایه گذاران بزرگ در فناوری پیشرفته‬ ‫ت اما اقتصادش به شدت وابسته به استخراج گاز و‬ ‫و س��بز اس ‬ ‫نفت و نرخ این فراورده ها است‪.‬‬ ‫بر اس��اس بودجه ملی نروژ‪ ،‬کاهش یک دالری هر بش��که‬ ‫نفت خام باعث از دس��ت رفتن ‪ ۴۷۰‬میلی��ون دالر از درامد‬ ‫دولت می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری اس��پوتنیک‪ ،‬نرخ نفت‬ ‫ن( اکتبر ) کاهشی ‪ ۱۷‬دالری را شاهد‬ ‫دریای شمال از اغاز ابا ‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ش��بکه «ان ارکی» اعالم کرده ب��ود که قیمت ها‬ ‫«مانند سنگ در اب در حال سقوط است‪».‬‬ ‫این ش��بکه خبری ‪ ۵‬علت را برای کاهش نرخ نفت دریای‬ ‫ش��مال برش��مرد‪ :‬نخس��ت‪ ،‬افزایش تولید از س��وی سازمان‬ ‫کش��ورهای تولیدکنن��ده نفت(اوپک) و امریکا ک��ه بازار را از‬ ‫تولیدات خود انباشته اند‪ .‬دوم انکه امریکا بسیاری از کشورها‬ ‫را از تحریم ه��ای نفتی علیه ایران معاف کرده اس��ت‪ .‬س��وم‬ ‫انکه کارشناس��ان از کاهش تقاضا ب��رای فراورده های نفتی‬ ‫خب��ر داده اند‪ .‬دلی��ل چهارم پی��ام توییتری دونال��د ترامپ ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا‪ ،‬مبنی بر ل��زوم پایین امدن نرخ نفت‬ ‫است‪.‬‬ ‫دلیل پنجم هم البته این است که پیش بینی ها درباره روند‬ ‫بازار نفت اش��تباه بود و اکنون بسیاری در تالش برای فروش‬ ‫سهم نفت خود هستند‪.‬‬ ‫صنعت در نروژ بس��یار پر سود اس��ت و ‪ ۱۷‬درصد از تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی و ‪ ۲۱‬درصد از درامد این کش��ور را به خود‬ ‫اختصاص می دهد‪ .‬انتظار می رود عایدی دولت نروژ از فروش‬ ‫نفت در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬به ‪ ۳۱‬میلیارد دالر و در سال ‪ ۲۰۱۹‬به‬ ‫‪ ۳۳‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر برسد‪.‬‬ ‫پیامد رایگان شدن اب‪ ،‬برق و گاز‬ ‫مصرف برق مسجدها و مد رسه ها‬ ‫تا ‪ ۳‬برابر افزایش یافت‬ ‫محمودرضا حقی فام با اش��اره به اینک��ه رایگان کردن نرخ‬ ‫برق برای مس��جدها و مد رسه ها سیاس��ت درستی نیست به‬ ‫ایرن��ا گفت‪ :‬ای��ن امر به افزایش مص��رف در این مراکز منجر‬ ‫می شود‪ .‬اگر قصد داریم به مسجدها و مد رسه ها کمک کنیم‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت این کمک ها به طور مستقیم انجام شود نه اینکه‬ ‫برق را به صورت رایگان به این مراکز عرضه کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا معاون هماهنگی توزیع توانیر پیشنهاد کرد‪:‬‬ ‫به جای عرضه برق رایگان‪ ،‬نرخ برق را به طور واقعی محاسبه‬ ‫کنیم و منابع حمایتی را از طریق سازمان اوقاف به مسجدها‬ ‫و از طریق وزارت اموزش پرورش به مدرسه ها پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫رایگان بودن برق برای مسجدها و مد رسه ها سبب می شود از‬ ‫منابع عمومی بدون حساب کتاب برداشت کنیم‪.‬‬ ‫نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جریان بررس��ی‬ ‫جزئیات بخش درامدی الیحه بودجه سال ‪ ۹۷‬با بند الحاقی‬ ‫‪ ۳‬تبصره ‪ ۶‬این الیحه موافقت کرده بودند که بر اس��اس ان‬ ‫«در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تمامی م��دارس وزارت اموزش وپرورش از‬ ‫پرداخ��ت هزین��ه مصرفی اب‪ ،‬ب��رق و گاز در س��قف الگوی‬ ‫مصرف معاف هستند»‪ .‬این قانون در سال های پیش نیز برای‬ ‫مسجدها اجرا شده بود‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو پی��ش از این درب��اره رایگان ب��ودن اب و برق‬ ‫ب��رای مدرس��ه ها اعالم کرد‪« :‬ای��ن موضوع اکن��ون قانون و‬ ‫الزم االجراس��ت ام��ا اگر قب��ل از تصویب قان��ون از من نظر‬ ‫می خواس��تند‪ ،‬می گفتم در حالی که سرمایه گذاری سنگینی‬ ‫باید برای اموزش الگوی صحیح مصرف بکنیم‪ ،‬نخستین گام‬ ‫این سرمایه گذاری روی فرزندان مان است؛ حتی اگر دستگاه‬ ‫اموزش و پ��رورش نیازمندی دارد این نیازمندی را به طریق‬ ‫دیگری تامین کنیم تا اموزش دادن به بچه ها این قدر سخت‬ ‫نباش��د که از انه��ا بخواهیم کاالیی که به ش��کل رایگان در‬ ‫اختیارشان هست را درست مصرف کنند‪».‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد که مجلس توجه الزم را در بودجه‬ ‫‪ ۹۸‬به این مسئله داشته باشد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو افزود‪ :‬فوق العاده نیازمند اصالح مصرف در منابع‬ ‫مختلف هستیم و جزو اصلی ترین گام های ان هم اموزش به‬ ‫فرزندان است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫علی ش��اهوردی‪ ،‬مدیر مهندسی طرح های شرکت پاالیش‬ ‫نفت شازند با بیان اینکه درحال حاضر ‪ ۱۷‬میلیون لیتر در روز‬ ‫بنزین یورو ‪ ۴‬در پاالیشگاه تولید می شود‪ ،‬درباره تولید بنزین‬ ‫س��وپر به ایلنا اظهار کرد‪ :‬تولید و میزان بنزین سوپر از سوی‬ ‫ش��رکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی تعیین می شود‪،‬‬ ‫تولید ما بر اساس نیاز بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیون لیتر متغیر است‪.‬‬ ‫وی درباره توقف تولید بنزین س��وپر در تابستان امسال نیز‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬به علت مصرف باالی بنزین و بر مبنای نیاز تولید‬ ‫بنزین سوپر در یک برهه ای کاهش و به جای ان بنزین یورو ‪۴‬‬ ‫تولید ش��د که البت��ه به لحاظ کیفیت تفاوتی ب��ا هم ندارند‪.‬‬ ‫اکن��ون نیز به میزان تولید قبلی برگش��ته ایم‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫ش��رکت های داخلی کاتالیس��ت ها و برخی مواد شیمیایی را‬ ‫که پاش��نه اشیل تولید بنزین هستند‪ ،‬داخلی سازی کرده اند‪،‬‬ ‫البته در برخی م��واد اولیه نیاز به واردات داریم که برای انها‬ ‫نیز تمهیداتی اندیشیده ش��ده و مشکلی وجود ندارد‪ .‬بیشتر‬ ‫واردات ما از اروپا و چین بوده که اکنون با همان کیفیت نوع‬ ‫اروپایی بومی شده و قابل رقابت هستند‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از تحوالت این روز های اوپک گزارش می دهد‬ ‫ترامپ بعد از ‪ 13‬ابان‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫با روی کار ام��دن ترامپ‪ ،‬رویه خصمانه ای علیه‬ ‫ای��ران چ��ه در عرص��ه بین الملل و چ��ه در روابط‬ ‫ای��ران و امریکا از س��وی کاخ س��فید اتخاذ ش��د‪.‬‬ ‫امریکا فش��ارهای سیاس��ی و اقتصادی را تا جایی‬ ‫برنامه ریزی کرد که حتی اجازه ندهد ش��رکت های‬ ‫چندملیتی هم با ایران هم��کاری کنند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬امریکا ت�لاش کرد تا از اقتص��اد ایران یک‬ ‫جزی��ره بدون پل ارتباطی بس��ازد ام��ا دنیا در این‬ ‫تصمیم با ترامپ همراه نشد‪.‬‬ ‫ترام��پ ام��ا در این زمین��ه بی کار ننشس��ت و‬ ‫حمله های رس��انه ای خود را با ایجاد احساس خطر‬ ‫برای ایرانیان اغاز کرد‪ .‬خط و نشان کشیدن پی در‬ ‫پی برای نفت ایران یکی از توییت های ثابت ترامپ‬ ‫بود‪ .‬رس��اندن صادرات نفت ای��ران به صفر یکی از‬ ‫جمله های غالب سخنرانی های این رئیس جمهوری‬ ‫امریکا ش��د‪ .‬اما بازی های عرصه بین الملل انچنان‬ ‫ک��ه ترامپ پیش بینی می کرد پی��ش نرفت؛ چین‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬اتحادی��ه اروپ��ا و حت��ی ترکی��ه حاضر‬ ‫نش��دند تن به خواس��ته های ترام��پ بدهند و‪۱۳‬‬ ‫ابان (‪۴‬نوامبر) ان گونه که امریکا پیش بینی می کرد‬ ‫پیش نرفت‪ ۸ .‬کشور معاف از تحریم های امریکا به‬ ‫زبان بی زبانی نقض سخن کاخ سفید بود‪.‬‬ ‫‹ ‹موضع ایران‬ ‫حس��ین کاظم پور اردبیلی با اشاره به اینکه نفت‬ ‫ایران در ش��رایط تحریم است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران در‬ ‫تحریم اس��ت و اگر سایر اعضا از قیمت های کنونی‬ ‫ناراضی هستند‪ ،‬باید تصمیم بگیرند و تولید خود را‬ ‫کاه��ش دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬میزان کاهش تولید به ما‬ ‫ربطی ندارد زیرا ایران قصد کاهش ندارد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫بقی��ه بای��د تصمیم بگیرن��د‪ .‬ای��ران درحال حاضر‬ ‫نمی تواند برای س��ایر اعض�� ا تعیین تکلیف و رقمی‬ ‫را برای س��ایر اعضا مش��خص کند‪ .‬نماینده ایران‬ ‫در هیات عام��ل اوپ��ک در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که ه��ر کدام از اعضا چقدر تولی��د خود را کاهش‬ ‫خواهند داد به ایس��نا گفت‪ :‬مش��خص نیست اعضا ‬ ‫میزان تولید خود را چقدر کاهش دهند‪ .‬عربستان‬ ‫اعالم کرده تولید خود را ‪ ۵۰۰‬هزار بش��که در روز‬ ‫کاهش می دهد و روسیه اعالم کرده است باید بازار‬ ‫را بررس��ی کند‪ .‬امریکا با تحری��م نفتی ایران بازی‬ ‫جدی��دی را در بازارهای جهانی به راه انداخت و از‬ ‫س��ایر اعضای اوپک خواس��ته که برای جبران خال‬ ‫احتمال��ی نفت ایران تولید خود را افزایش دهند تا‬ ‫تعادل عرضه و تقاضا از بین نرود و قیمت ها کاهش‬ ‫پیدا نکند‪ .‬امریکا در اجرای نقش��ه خود به بن بست‬ ‫رسی د زیرا نتوانس��ت تنش های سیاسی بازار که از‬ ‫تحریم ایران ناش��ی می ش��د را کنترل و خال نفت‬ ‫ایران را جب��ران کند به همین دلی��ل قیمت ها به‬ ‫طور چش��مگیری افزایش یاف��ت و به مرز ‪ ۸۵‬دالر‬ ‫نیز رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹اصرار به کاهش قیمت‬ ‫علی اکب��ر نیکو اقب��ال‪ ،‬اقتص��اد دان و عض��و‬ ‫هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چرا امریکا اصرار به پایین نگه داشتن نرخ نفت‬ ‫دارد به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬ترامپ مایل به‬ ‫افزایش نرخ نفت نیست چراکه با افزایش نرخ نفت‬ ‫محبوبی��ت ترام��پ کاهش می یاب��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫منافع اتحادیه اروپا در تضاد با امریکا است‪ .‬این طور‬ ‫حسین کاظم پور اردبیلی‬ ‫علی اکبر نیکو اقبال‬ ‫سهیل المزروعی‬ ‫مشخص نیست‬ ‫اعضا میزان تولید خود‬ ‫را چقدر کاهش دهند‪.‬‬ ‫عربستان اعالم کرده‬ ‫تولید خود را ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز کاهش‬ ‫می دهد و روسیه اعالم‬ ‫کرده است باید بازار را‬ ‫بررسی کند‬ ‫ترامپ مایل به‬ ‫افزایش نرخ نفت‬ ‫نیست چراکه با افزایش‬ ‫نرخ نفت محبوبیت‬ ‫ترامپ کاهش می یابد‪.‬‬ ‫درحال حاضر منافع‬ ‫اتحادیه اروپا در تضاد‬ ‫با امریکا‬ ‫است‬ ‫اوپک به فشارهای‬ ‫ایاالت متحده‬ ‫امریکا برای پایین‬ ‫اوردن قیمت های نفت‬ ‫خام پاسخ نمی دهد‪،‬‬ ‫بلکه به دنبال حفظ ثبات‬ ‫و توازن در بازارهای‬ ‫جهانی‬ ‫است‬ ‫نیست که امریکا با قدرت خود بتواند منافع خود را‬ ‫در دنیا تحکم بخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مس�ئولیت اوپ�ک خوش�حال ک�ردن‬ ‫ترامپ نیست‬ ‫رئیس دوره ای اوپ��ک اعالم کرد‪ :‬اوپک به دنبال‬ ‫برقراری توازن در بازار نفت اس��ت و مس��ئولیتش‬ ‫پاسخگویی به خواسته های رئیس جمهوری امریکا‬ ‫نیس��ت‪ .‬به گزارش خبرگزاری پالتس از ابوظبی‪،‬‬ ‫س��هیل المزروعی سه شنبه‪ ۲۲ ،‬ابان در واکنش به‬ ‫پیام توییتری دونالد ترامپ مبنی بر اینکه س��ازمان‬ ‫کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک) تولید خود را‬ ‫کاهش نمی دهد‪ ،‬گفت‪ :‬اوپک به فش��ارهای ایاالت‬ ‫متحده امریکا ب��رای پایین اوردن قیمت های نفت‬ ‫خام پاس��خ نمی دهد‪ ،‬بلکه ب��ه دنبال حفظ ثبات و‬ ‫توازن در بازارهای جهانی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬اوپک‬ ‫دنبال پاس��خ به نیازهای سیاسی نیست‪ ،‬ما کاری‬ ‫را ک��ه ب��رای برقراری ت��وازن بین عرض��ه و تقاضا‬ ‫در بازاره��ای جهان��ی نفت خام الزم اس��ت انجام‬ ‫می دهی��م و کاره��ای دیگر وظیفه اوپک نیس��ت‪.‬‬ ‫وزیر انرژی امارات تصریح کرد‪ :‬مسئولیت اوپک باال‬ ‫ب��ردن یا پایین اوردن قیمت های جهانی نفت خام‬ ‫نیس��ت‪ ،‬وظیفه ما حفظ توازن در بازارهای جهانی‬ ‫اس��ت و باید جلوی مازاد عرضه و کمبود عرضه را‬ ‫بگیریم‪ .‬اعضای اوپک و تولیدکنندگان غیرعضو این‬ ‫س��ازمان که در بیانیه هم��کاری (‪Declaration‬‬ ‫‪ )of Cooperation‬ب��ا هم مش��ارکت می کنند‪،‬‬ ‫به تازگی بحث های��ی را برای کاهش تولید نفت در‬ ‫سال اینده مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫یازدهمی��ن نشس��ت کمیت��ه مش��ترک وزارتی‬ ‫نظارت بر تواف��ق کاهش عرضه روزانه یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار بشکه ای اوپک و غیر اوپک (‪ )JMMC‬‬ ‫ن پس از بررس��ی گزارش کمیته‬ ‫یکش��نبه‪ ۲۰ ،‬ابا ‬ ‫فن��ی مش��ترک (‪ )JTC‬درباره تح��والت بازارهای‬ ‫جهانی نفت خام‪ ،‬اش��اره کرد که در س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫رش��د عرضه بیش از تقاضای جهانی س��بب ایجاد‬ ‫تردیدهایی در بازار می شود‪.‬‬ ‫این کمیته تاکید کرد که تعدیل چشم انداز رشد‬ ‫اقتص��ادی جه��ان در کنار این تردیده��ا‪ ،‬می تواند‬ ‫س��بب کاهش تقاضا برای نفت خام در سال اینده‬ ‫میالدی ش��ود و س��رانجام به افزایش ش��کاف بین‬ ‫عرضه و تقاضا بینجامد‪.‬‬ ‫دوازدهمی��ن نشس��ت کمیت��ه مش��ترک‬ ‫وزارت��ی نظارت ب��ر تواف��ق اوپ��ک و غیراوپک ‪۵‬‬ ‫دسامبر(چهارش��نبه‪ ۱۴ ،‬اذر) ی��ک روز پی��ش از‬ ‫یکصدوهفتادوپنجمین نشس��ت ع��ادی که اخرین‬ ‫اردشیر پشنگ‬ ‫مذاکره با دولت ترامپ‬ ‫را نباید تبدیل به یک خط‬ ‫قرمز کنیم تا داشته ها‬ ‫و منافع مان بیش از‬ ‫پیش از دست برود‪.‬‬ ‫ترامپ تا کنون نشان‬ ‫داده به شدت مخالف هر‬ ‫انچه میراث باراک اوباما‬ ‫نامیده می شود‪ ،‬است‬ ‫نشس��ت وزیران نفت و انرژی اوپک است‪ ،‬در وین‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫به تازگ��ی عربس��تان در ح��ال مذاک��ره درب��اره‬ ‫پیش��نهادی اس��ت ک��ه می توان��د س��بب ش��ود‬ ‫تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای‬ ‫صادرکنن��ده نفت(اوپ��ک) روزان��ه ی��ک میلیون‬ ‫بش��که از عرضه خود بکاهند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که بزرگ تری��ن صادرکننده نفت جه��ان در حال‬ ‫دس��ت و پنجه نرم ک��ردن با کاه��ش قیمت های‬ ‫نف��ت در بازاره��ای جهانی اس��ت‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که برخی اعضای اوپک به رهبری عربستان‬ ‫و کش��ورهای غیرعضو این سازمان از جمله روسیه‬ ‫در پی فش��ارهای دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امریکا برای پایین اوردن نرخ نفت و جبران کاهش‬ ‫تولید برخ��ی اعضا‪ ،‬در ماه ژوئ��ن تصمیم گرفتند‬ ‫از می��زان پایبن��دی خود به برنام��ه کاهش عرضه‬ ‫نف��ت خام(اوپک و غیراوپک در مجموع روزانه یک‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار بشکه) بکاهند و ان را به ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد برسانند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬خالد الفالح‪ ۲۰‬ابان در حاش��یه‬ ‫یازدهمین نشست مشترک وزارتی نظارت بر اوپک‬ ‫و غیراوپک در جم��ع خبرنگاران در ابوظبی گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت دولتی نفت س��عودی ارامکو عربستان به‬ ‫دلیل کاهش تقاضای فصلی‪ ،‬در ماه دسامبر روزانه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار بشکه نفت خام کمتر نسبت به نوامبر به‬ ‫مشتریانش عرضه می کند‪.‬‬ ‫ترامپ در س��اعت های پایانی ‪ ۲۱‬ابان در حساب‬ ‫کاربری توییتر خود نوش��ت‪ :‬امیدواریم عربستان و‬ ‫اوپک تولید نفت خود را کاهش ندهند و قیمت های‬ ‫نفت باید بر اساس عرضه‪ ،‬بسیار پایین تر باشد‪.‬‬ ‫ترامپ در یک س��ال گذش��ته بارها در حس��اب‬ ‫کارب��ری خود پیام هایی درباره ن��رخ و عرضه نفت‬ ‫در بازارهای جهانی منتشر و اوپک را به دستکاری‬ ‫در تولی��د برای ب��اال نگه داش��تن قیمت ها به طور‬ ‫مصنوعی متهم کرده است اما بسیاری از مقام های‬ ‫اوپک از س��رگیری تحریم های نفتی علیه ایران از‬ ‫س��وی امریکا را دلیل ب��اال رفتن نرخ نفت و بر هم‬ ‫ریختن نظم بازار برشمرده اند‪.‬‬ ‫المزروعی گفت‪ :‬برخی اوقات ش��رایط ژئوپلتیک‬ ‫کمک نمی کن��د اما م��ا نمی توانیم ب��ه گفته های‬ ‫سیاس��ی دولت ها که خارج از کنترل ما هس��تند‪،‬‬ ‫پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫تازه ترین بررس��ی ماهانه پالتس نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه ‪ ۱۵‬عض��و اوپک در اب��ان ماه (اکتب��ر) روزانه‬ ‫‪ ۳۳‬میلی��ون و ‪ ۴۰‬ه��زار بش��که نفت خ��ام تولید‬ ‫کرده ان��د‪ .‬اعضای اوپک در نشس��ت ‪ ۱۷۱‬خود در‬ ‫اذر ‪(۹۵‬دسامبر ‪ )۲۰۱۶‬تصمیم گرفته بودند برای‬ ‫کم��ک به ثبات بازار و بهب��ود نرخ نفت روزانه یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار بش��که از تولید خود بکاهند‬ ‫و در کن��ار انها‪ ،‬کش��ورهای غیرعضو ب��ه رهبری‬ ‫روسیه متعهد ش��دند در مجموع روزانه ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫بشکه کاهش تولید دهند‪ .‬وزیر انرژی عربستان در‬ ‫تازه ترین اظهارنظر خود در کنفرانس و نمایش��گاه‬ ‫نفت و گاز ابوظبی(‪ )ADIPEC‬گفت‪ :‬بخش��ی از‬ ‫ای��ن افت تولی��د احتمالی به دلی��ل کاهش تقاضا‬ ‫در پایان سال و بخش��ی به دلیل عملیات تعمیر و‬ ‫نگهداری پاالیشگاه هاست‪.‬‬ ‫الفالح تصریح کرد‪ :‬عربستان خودسرانه تولیدش‬ ‫را کاهش نمی دهد‪ ،‬من فکر می کنم نیاز مشتریان‬ ‫برای ذخیره سازی نفت خام متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تقاضای مش��تریان ب��رای نفت خام‬ ‫عربس��تان در ماه دسامبر و در مقایسه با ماه نوامبر‬ ‫روزانه بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار بش��که کاهش می یابد‪ ،‬ما‬ ‫نمی خواهیم شاهد باال رفتن سطح ذخیره سازی ها‬ ‫باش��یم‪ .‬یکصدوهفتادوپنجمی��ن نشس��ت ع��ادی‬ ‫وزی��ران نفت و انرژی اوپک‪ ۱۵ ،‬اذر (‪ ۶‬دس��امبر)‬ ‫پنجمین نشس��ت مش��ترک وزیران نف��ت و انرژی‬ ‫اوپ��ک و غیراوپ��ک ‪ ۱۶‬اذر(‪ ۷‬دس��امبر) در وی��ن‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توافقی به نام ترامپ‬ ‫اردش��یر پش��نگ‪ ،‬کارش��ناس بین الملل در این‬ ‫راس��تا به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬فکر می کنم‬ ‫نگاه ما در تهران این اس��ت که دو سال ا ینده را با‬ ‫حضور ترامپ س��ر کنند و امیدوار باشیم که ترامپ‬ ‫در س��ال ‪ )۲۰۲۰(۱۳۹۹‬سر کار نباشد‪ .‬با این نگاه‬ ‫به نظر می رس��د خوشبینی هایی نیز وجود دارد که‬ ‫ترام��پ در س��ال های ا ینده به دلی��ل پرونده هایی‬ ‫که در انتخابات داش��ته اس��ت از کار برکنار ش��ود‬ ‫اما سرنوش��ت اقتصادی کشور را که بر تمام ارکان‬ ‫ان تاثیر می گذارد نمی ت��وان با احتماالت گره زد‪.‬‬ ‫باید در نظر داش��ت که ممکن اس��ت ترامپ بتواند‬ ‫این دوره ریاس��ت جمهوری را به سالمت طی کند‬ ‫و دوب��اره در انتخابات ‪ )۲۰۲۰(۱۳۹۹‬پیروز ش��ود ‬ ‫یا ممکن اس��ت فردی که بع��د از ترامپ روی کار‬ ‫می اید نیز دیدگاه های بسیار شدیدتری در مقایسه‬ ‫با ترامپ داشته باشد و خیلی ساختارگرایانه تر علیه‬ ‫ای��ران اقدام کند‪ .‬از این رو‪ ،‬ما باید یک جمع بندی‬ ‫جدی داشته باشیم ترامپ از یک طرف اعالم کرده‬ ‫اس��ت که خواهان مذاکره با ایران است و از طرفی‪،‬‬ ‫وزیر خارجه نیز به شکل متقابل اعالم کرده درهای‬ ‫دیپلماسی هنوز بین ایران و واشنگتن بسته نشده‬ ‫است و اگر ش��رایط مهیا ش��ود ایران وارد مذاکره‬ ‫خواهد شد‪ .‬به نظر می رسد مذاکره با دولت ترامپ‬ ‫را نباید تبدیل به یک خط قرمز کنیم تا داش��ته ها‬ ‫و منافع م��ان بیش از پیش از دس��ت برود‪ .‬ترامپ‬ ‫تا کنون نشان داده به شدت مخالف هر انچه میراث‬ ‫باراک اوباما نامیده می شود‪ ،‬است؛ چه در سیاست‬ ‫داخلی‪ ،‬چه در سیاس��ت خارج��ی و چه در روابط‬ ‫خود با ایران‪ .‬ای��ن رئیس جمهوری امریکا در رفتار‬ ‫خود نشان داده است امادگی دارد وارد یک پیمان‬ ‫جدید با ایران شود و این توافق به نام خود او کلید‬ ‫بخورد‪ .‬این توافق ش��اید چن��دان تفاوتی با توافق‬ ‫پیشین نداش��ته نباشد‪ .‬نکته مهم این است که در‬ ‫ش��رایط تحریم این موضوع باید از س��وی مقامات‬ ‫ارش��د و در س��طح کالن پیگیری ش��ود و در این‬ ‫موض��وع با در نظر گرفتن منافع ملی به عنوان یک‬ ‫امر واقع به یک جمع بندی در اینده رسید‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪ 9 1397‬ربیع االول ‪ 17 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 525‬پیاپی ‪2498‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش نرخ تخم مرغ‬ ‫مقطعی است‬ ‫شکراهلل حاجی وند‬ ‫تولید جهانی سیب درختی‬ ‫ساالنه نزدیک ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫تن در سطح ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هزار تن هکتار‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران از لحاظ سطح‬ ‫زیرکشت باغ ها رتبه سوم‬ ‫و از لحاظ میزان تولید رتبه‬ ‫چهارم را پس از چین‪،‬‬ ‫امریکا و هلند به خود‬ ‫اختصاص داده است‬ ‫زنجیره ارزش افزوده سیب در کشور تکمیل شد‬ ‫«هند» و «روسیه» مشتریان تازه سیب ایرانی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫زنجیره ملی س��یب ایران امس��ال تش��کیل شد‪.‬‬ ‫ای��ن زنجی��ره حلقه ه��ای تولید‪ ،‬توزی��ع‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫درجه بن��دی‪ ،‬بس��ته بندی‪ ،‬حمل ونق��ل‪ ،‬ف��راوری‪،‬‬ ‫کاهش واسطه گری و نرخ تمام شده‪ ،‬مصرف داخلی‬ ‫و‪ ...‬را ش��امل می ش��ود که به باور کارشناسان نقش‬ ‫بس��یار پررنگی در س��اماندهی بازار سیب و کاهش‬ ‫مشکالت کشاورزان دارد تا جایی که معتقدند جای‬ ‫خالی زنجیره در حوزه همه محصوالت کش��اورزی‬ ‫کشور به وضوح قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی درحال حاضر برای جبران‬ ‫ای��ن خال به دنبال ایجاد زنجیره در س��ایر تولیدات‬ ‫مانند مرکبات‪ ،‬کیوی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫براس��اس ام��ار س��ال ‪)1394-1395( ۲۰۱۵‬‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا‪ ،‬امریکا‪ ،‬چی��ن‪ ،‬ش��یلی‪ ،‬بالروس‪،‬‬ ‫افریق��ای جنوب��ی‪ ،‬نیوزیلن��د و ای��ران ب��ه ترتیب‬ ‫بزرگ تری��ن صادرکنندگان س��یب درختی بودند‪.‬‬ ‫اما س��یب درختی ایران به کشورهای هدف عراق‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬ترکمنستان و امارات متحده‬ ‫عربی صادر می شود‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ۱۹‬ابان امس��ال‬ ‫در بخش��نامه ای به گمرک‪ ،‬مجوز صادرات س��یب‬ ‫درختی از بازارچه های مرزی و تس��هیالت واردات‬ ‫موز با تعرفه ‪ ۵‬درصدی را صادر کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن بخش��نامه‪ ،‬هم��ه محموله های‬ ‫دارای کوتاژ گمرکی(ش��ماره گمرکی) سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫از گم��رکات اجرای��ی کش��ور از جمل��ه گم��رکات‬ ‫بازارچه های مرزی‪ ،‬مشمول تسهیالت بازار به ازای‬ ‫ب��ازار مبنی بر واردات ی��ک کیلوگرم موز با تعرفه ‪۵‬‬ ‫درصد در ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم س��یب‬ ‫درختی می شود‪.‬‬ ‫ب��ر مبنای سیاس��ت وزارت جهادکش��اورزی و با‬ ‫هدف توسعه صادرات محصوالت کشاورزی از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬صادرکنن��دگان می توانند ب��ه ازای هر ‪۱.۵‬‬ ‫کیلوگرم صادرات سیب درختی‪ ،‬یک کیلوگرم موز‬ ‫به کشور وارد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی های صادراتی سیب‬ ‫صدرالدی��ن نیاوران��ی‪ ،‬نایب رئی��س اتحادیه ملی‬ ‫صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت کشاورزی‬ ‫ایران از ورود س��یب تولیدی کشور در سال جاری‬ ‫کارشناسان معتقدند کاهش تولید سیب درختی و‬ ‫به س��مت بازارهای جدید در دنیا مثل هندوستان‬ ‫ت��داوم صادرات ان تاثیری بر ن��رخ در بازار داخلی‬ ‫و روس��یه خبر داد‪ .‬نیاورانی با اشاره به اینکه سیب‬ ‫ندارد بلکه واس��طه ها و دالالن س��بب افزایش نرخ‬ ‫در کش��ور به لحاظ تولید و صادرات از مزیت نسبی‬ ‫این محصول در بازار شده اند‪.‬‬ ‫برخوردار اس��ت به مهر گفت‪ :‬این محصول به دلیل‬ ‫میزان تولید س��یب درختی در س��ال ‪ ۹۶‬حدود‬ ‫بهره من��دی از یک س��ری ویژگی ه��ا از قبیل رنگ‪،‬‬ ‫‪ ۳.۷‬میلیون تن در س��طح ‪ ۲۵۲‬ه��زار هکتار و در‬ ‫عط��ر‪ ،‬طعم‪ ،‬کیفیت و مصادیقی از این نوع‪ ،‬جایگاه‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬نزدیک ‪ ۳.۴‬میلیون تن در س��طح ‪۲۴۹‬‬ ‫ویژه ای در سطح بازارهای جهانی دارد‪.‬‬ ‫هزار هکتار باغ بود‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه مل��ی صادرکنن��دگان و‬ ‫ش��کراهلل حاجی وند‪ ،‬مدیرکل دفتر امور میوه های‬ ‫واردکنن��دگان محصوالت کش��اورزی ایران گفت‪:‬‬ ‫سردسیری و خش��ک وزارت جهادکشاورزی درباره‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی از سال گذش��ته تدابیری‬ ‫عل��ت افزایش نرخ س��یب درختی در ب��ازار به ایرنا‬ ‫درب��اره ص��ادرات س��یب از قبی��ل اعط��ای جوایز‬ ‫گفت‪ :‬با وجود س��رمازدگی اغاز س��ال باغ ها و سال‬ ‫صادراتی‪ ،‬تمهیدات مناس��ب در زمینه حمل ونقل‪،‬‬ ‫کم اوری س��یب درخت��ی و به دنب��ال انها کاهش‬ ‫ایجاد زنجیره و‪ ...‬انجام داده است‪.‬‬ ‫تولید‪ ،‬سیب درختی مورد نیاز کشور تامین است و‬ ‫نیاوران��ی با بی��ان اینکه افزیش ن��رخ ارز در کنار‬ ‫کمبودی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫س��ایر تمهی��دات بر روند توس��عه صادرات س��یب‬ ‫حاجی وند افزایش نرخ س��یب را ناش��ی از تعدد‬ ‫بس��یار تاثیرگذار بوده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امس��ال‬ ‫چرخش محصول در دست واسطه ها و دالالن عنوان‬ ‫ب��ه دلیل افزای��ش ن��رخ ارز برخ��ی از محصوالت‬ ‫ و اظه��ار کرد‪ :‬اکن��ون هر کیلوگرم س��یب درختی‬ ‫کش��اورزی به ویژه سیب درختی قابلیت صادراتی و‬ ‫حداکثر با ن��رخ ‪ ۳‬هزار توم��ان از باغدار خریداری‬ ‫رقابت پذیری خوبی در س��طح بازارهای بین المللی‬ ‫می ش��ود اما با نرخ هایی بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۳‬‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫هزار تومان ب ه دس��ت مصرف کنندگان‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه مل��ی‬ ‫می رس��د که این امر نیازمند کنترل و‬ ‫صادرکنن��دگان و واردکنن��دگان‬ ‫بازرسی نهاد های نظارتی است‪.‬‬ ‫محصوالت کش��اورزی ایران با اش��اره‬ ‫مدی��رکل دفت��ر ام��ور میوه ه��ای‬ ‫ب��ه تش��کیل زنجی��ره مل��ی س��یب‬ ‫سردس��یری و خش��ک وزارت جه��اد‬ ‫ایران گف��ت‪ :‬این زنجی��ره حلقه های‬ ‫کش��اورزی تصریح کرد‪ :‬البته بخش��ی‬ ‫تولید‪ ،‬توزیع‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬درجه بندی‪،‬‬ ‫صدرالدین نیاورانی‬ ‫از کاهش تولید س��یب مربوط به برنامه‬ ‫بس��ته بندی‪ ،‬حمل ونق��ل‪ ،‬ف��راوری‪،‬‬ ‫کاهش واس��طه گری و نرخ تمام شده‪ ،‬سیب در کشور به لحاظ احیا و اصالح بخش��ی از باغ های سیب‬ ‫مص��رف داخل��ی و‪ ...‬را ش��امل و در تولید و صادرات از مزیت درخت��ی اس��ت که س��ال گذش��ته در‬ ‫نسبی برخوردار است‬ ‫نزدیک ‪ ۱۵‬هزار هکتار اجرا و سبب شد‬ ‫ی��ک کالم نق��ش بس��یار پررنگی در‬ ‫این محصول به دلیل‬ ‫س��اماندهی ب��ازار س��یب و کاه��ش بهره مندی از یک سری امسال عرضه س��یب درختی به صنایع‬ ‫ویژگی ها از قبیل رنگ‪ ،‬تبدیل��ی وابس��ته به ای��ن محصول نیز‬ ‫مشکالت کشاورزان دارد‪.‬‬ ‫عطر‪ ،‬طعم‪ ،‬کیفیت و‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫نیاورانی اف��زود‪ :‬جای خالی زنجیره‬ ‫مصادیقی از این نوع‪،‬‬ ‫حاجی وند گفت‪ :‬امسال براورد تولید‬ ‫در حوزه همه محصوالت کش��اورزی‬ ‫جایگاه ویژه ای در سطح‬ ‫س��یب درخت��ی در س��طح ‪ ۲۵۲‬هزار‬ ‫کشور به وضوح قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫بازارهای جهانی دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وزارت جه��اد ‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی هکت��ار از باغ های کش��ور نزدیک ‪۳.۲‬‬ ‫کش��اورزی درحال حاضر برای جبران از سال گذشته تدابیری میلیون تن اس��ت که نس��بت به سال‬ ‫این خ�لا به دنبال ایج��اد زنجیره در درباره صادرات سیب گذش��ته ‪ ۵۰۰‬هزار تن کاهش تولید را‬ ‫از قبیل اعطای جوایز‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫سایر تولیدات از قبیل مرکبات‪ ،‬کیوی‬ ‫صادراتی‪ ،‬تمهیدات‬ ‫� رتبه چهارم تولید سیب‬ ‫و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫مناسب در زمینه‬ ‫مدی��رکل دفت��ر ام��ور میوه ه��ای‬ ‫گ�ران‬ ‫را‬ ‫س�یب‬ ‫دالالن‬ ‫‹‹‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬ایجاد زنجیره‬ ‫سردس��یری و خش��ک وزارت‬ ‫کردند‬ ‫و‪ ...‬انجام داده است‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه برخی‬ ‫جهادکش��اورزی ادام��ه داد‪ :‬اکن��ون‬ ‫اذربایج��ان غرب��ی با تولی��د ‪ ۷۵۰‬هزار تن س��یب‬ ‫درختی بیش��ترین و با کیفیت ترین تولید را دارد در‬ ‫حالی که س��ال گذشته میزان تولید این استان یک‬ ‫میلیون تن بود‪.‬‬ ‫حاجی وند اظهار کرد‪ :‬تولید جهانی سیب درختی‬ ‫ساالنه نزدیک ‪ ۹۰‬میلیون تن در سطح ‪ ۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تن هکتار است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ایران از لحاظ سطح زیرکشت باغ ها‬ ‫رتبه س��وم و از لحاظ میزان تولی��د رتبه چهارم را‬ ‫پ��س از چین‪ ،‬امریکا و هلند به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی‪ ،‬درباره تهاتر صادرات سیب‬ ‫درخت��ی ب��ه ازای واردات موز ادامه داد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫امارها از اغاز امس��ال تاکنون ‪ ۲۰۰‬هزار تن س��یب‬ ‫درختی به کشورهای متقاضی صادر شده که بخشی‬ ‫از این صادرات مربوط به تولید محصول س��ال ‪۹۶‬‬ ‫اس��ت‪ .‬حاجی وند افزود‪ :‬در فاصله س��ال های ‪ ۹۴‬تا‬ ‫‪ ۹۶‬صادرات س��یب درختی به ترتیب نزدیک ‪۶۵۰‬‬ ‫هزار تن‪ ۳۵۴ ،‬هزار تن و ‪ ۳۲۱‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫وی بخشنامه اخیر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره تهاتر صادرات سیب درختی به ازای واردات‬ ‫موز از بازارچه های مرزی را به سود تولید کنندگان‬ ‫و در راستای منافع ملی کشور دانست و افزود‪ :‬این‬ ‫تهات��ر می تواند عالوه بر صادرات م��ازاد تولید‪ ،‬برای‬ ‫کشور و تولیدکنندگان ارزاوری داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بر اس��اس امار گمرک از س��بد تجارت خارجی‬ ‫ایران‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬افزون ب��ر ‪ ۱۴۸‬هزار و ‪۵۴۶‬‬ ‫تن م��وز به ارزش ‪ ۴۸۱‬میلی��ارد و ‪ ۸۸۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۴۰‬هزار تومان وارد کش��ور ش��د که معادل ‪۱۹۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۵۱‬هزار و ‪ ۴۶۶‬دالر بود؛ این محصول از‬ ‫کشورهای اکوادور‪ ،‬هند‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات و‬ ‫س��ریالنکا خریداری می شود‪ .‬از اغاز امسال با تغییر‬ ‫سیاس��ت های ارزی دولت و پ��س از انکه در فصل‬ ‫بهار موز به نرخ ارز دولتی وارد کشور شد‪ ،‬این کاال‬ ‫از فهرس��ت کاالهای ضروری و اساسی حذف شد و‬ ‫دیگر ارز یارانه ای ب��ه ان تخصیص نمی یابد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬در ‪ ۷‬ماه امس��ال ‪ ۲۶۱‬هزار و ‪ ۴۷۵‬تن موز به‬ ‫ارزش ‪ ۲۳۷‬میلی��ون و ‪ ۵۲۴‬هزار و ‪ ۷۲۱‬دالر وارد‬ ‫کشور ش��ده است که نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته لحاظ وزنی و ارزش��ی به ترتیب ‪ ۳۵.۷۷‬و‬ ‫‪ ۲۴.۲۴‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫بیمه محصوالت کشاورزی چقدر بودجه الزم دارد؟‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬اگر قصد‬ ‫داش��ته باش��یم ‪ ۱۰۰‬درصد از اراضی و محصوالت کشاورزی را زیر پوشش‬ ‫بیم��ه قرار دهیم بای��د ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان اعتب��ار دولتی در نظر گرفته‬ ‫ش��ود اما تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است‪ .‬جالل محمودزاده درباره بیمه‬ ‫ی به فودنا گفت‪ :‬بر اس��اس قانون برنامه پنجم و ششم‬ ‫محصوالت کش��اورز ‬ ‫توسعه‪ ،‬صندوق بیمه کشاورزی باید حداقل ‪ ۵۰‬درصد محصوالت کشاورزی‬ ‫کش��ور را زیر پوش��ش بیمه ببرد‪ ،‬برای این منظور نی��از به ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان سرمایه دارد‪ .‬برای پوشش ‪ ۱۰۰‬درصدی محصوالت کشاورزی ساالنه‬ ‫به بیش از ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی نیازمند است‪ .‬نایب رئیس‬ ‫کمیسیون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه بر اساس ایین نامه صندوق بیمه کشاورزی کشاورز باید ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫حق بیمه هر هکتار محصول کش��اورزی پرداخت کند ‪ ۷۰‬درصد باقی مانده‬ ‫برعهده دولت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قصد داش��ته باشیم ‪ ۱۰۰‬درصد از اراضی و‬ ‫محصوالت کشاورزی را زیر پوش��ش قرار دهیم باید ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتبار دولتی در نظر گرفته ش��ود که تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است‪.‬‬ ‫محمودزاده با اشاره به اینکه اعتبارات کم و قطره چکانی که دولت در اختیار‬ ‫صندوق بیمه کشاورزی قرار می دهد باعث شده تا سطح بیمه کشاورزی به‬ ‫صورت متوس��ط ‪ ۲۵‬درصد از اراضی و محصوالت کشاورزی را شامل شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اعتبارات مورد نیاز زیر پوش��ش بیمه ق��رار گرفتن ‪ ۲۵‬درصد از‬ ‫اراضی هزار میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬در امسال با توجه به برنامه ششم توسعه‬ ‫که اعتبارات ‪ ۱۰۰‬در صد تخصیص یافته تلقی شود وضعیت پرداخت ها بهتر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه‬ ‫در س��ال های گذش��ته تخصیص یک هزار تا یک هزار ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار مورد نیاز پوش��ش ‪ ۲۵‬درصدی بیمه اراضی و محصوالت کشاورزی‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد بوده اما در س��ال جاری این میزان به رقم ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫رس��یده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تخصیص ‪ ۱۰۰‬درص��دی اعتبار صندوق باعث‬ ‫می ش��ود تا حدودی خسا رت های واقعی به کش��اورزان پرداخت شود برای‬ ‫این منظور باید اعتبارات صندوق بیمه کش��اورزی را به شدت تقویت کنیم‪.‬‬ ‫محمودزاده با اش��اره به اینکه خس��ارت باغ های غرب کشور در بهار امسال‬ ‫بر اس��اس براوردها‪ ،‬حداق��ل ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان ب��وده که دولت هیچ‬ ‫رقمی از خسارت انها را مگر در مواردی که پوشش بیمه داشته اند پرداخت‬ ‫نکرده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اعتبارات کم صندوق بیمه محصوالت کشاورزی‬ ‫باعث ش��ده تا این صندوق نتواند عملکرد مناسبی داشته باشد‪ ،‬ریسک ها و‬ ‫خطرهایی در بخش کش��اورزی به دلی��ل اقلیم های مختلف وجود دارد که‬ ‫هم��واره محصوالت زراعی و باغی را تهدید می کن��د‪ .‬نماینده مردم مهاباد‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه کمبود اعتبارات باعث می شود تا‬ ‫اطمینان کش��اورزان به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به شدت کاهش‬ ‫پیدا کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در کشورهای دیگر ‪ ۹۰‬درصد محصوالت کشاورزی‬ ‫زیر پوشش بیمه است و خسارت واقعی را پرداخت می کنند‪ ،‬با اعتبار ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان تنها می توانیم پول نهاده ها را به کش��اورزان پرداخت کنیم‬ ‫برای مثال برای هر هکتار گندم خسارت دیده بین ‪ ۲۵۰‬تا ‪۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫پرداخت می شود‪ .‬محمودزاده در پایان با تاکید بر اینکه ‪ ۷۵‬درصد از اراضی‬ ‫محصوالت کش��اورزی کشور زیر پوش��ش بیمه محصوالت کشاورزی قرار‬ ‫ندارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اعتبار هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده دولت‬ ‫برای صندوق های بیمه کشاورزی جوابگوی نیازها نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬به‬ ‫ل نرخ تخم مرغ نوس��ان مقطعی دارد و اگر بیماری‬ ‫طور معمو ‬ ‫در سطح کشور ایجاد نشود نرخ و میزان تولید ان قابل کنترل‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی ابراهیمی درباره دالیل افزایش نرخ تخم مر غ به ایس��نا‬ ‫گفت‪ :‬واضح و روش��ن اس��ت که افزایش قیمت ها در س��ایه‬ ‫کاهش ارزش پول ملی و گران ش��دن نرخ تمام شده محصول‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ ۷۰ ،‬درصد هزینه های واحدهای مرغداری در‬ ‫زمینه تغذیه اس��ت و ‪ ۹۵‬درصد از تغذیه مرغداری را ذرت و‬ ‫سویا به عنوان کاالهای وارداتی تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با بیان اینکه س��ویا و ذرت را از کشورهای‬ ‫امریکای جنوبی تامین می کنیم به همین دلیل نرخ تمام شده‬ ‫مرغ و تخم مرغ بس��یار باال است‪ ،‬گفت‪ :‬تغییر فصل نیز روی‬ ‫نرخ تخم مرغ تاثیر گذار است و با بازگشایی مدرسه ها و شروع‬ ‫فصل سرما جذابیت مصرف تخم مرغ نیز افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫ابراهیمی با اش��اره به اینکه تولید تخم مرغ در سال جاری‬ ‫کاهش چندانی نداشته اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گزارشی از تلفات‬ ‫انفلوان��زای فوق ح��اد پرندگان در س��ال ج��اری دریافت‬ ‫نکرده ایم‪ ،‬متاس��فانه تلفات واحدهای پرورش مرغ تخم گذار‬ ‫در س��ال های گذش��ته پایه تولید تخم مرغ را ضعیف کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه دام و طیور کمیس��یون کشاورزی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با تاکید بر اینکه تخم مرغ محصولی نیست‬ ‫ک��ه بت��وان ان را به راحتی ص��ادر کرد زی��را حمل ونقل و‬ ‫نگهداری ان دشوار است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬افزایش نرخ تخم مرغ‬ ‫متاثر از صادرات نیس��ت‪ ،‬به طور عمده افزایش نرخ نهاده ها‬ ‫و مصرف تخم مرغ باع��ث افزایش نرخ این محصول در بازار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ابراهیمی با بیان اینکه کنترل قیمت ها با استفاده از شبکه‬ ‫نظارتی امکان پذیر نیس��ت زیرا نمی توانیم به تعداد واحدهای‬ ‫عرضه مام��ور به کار بگیریم‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬تا کنون تخم مرغ‬ ‫تحت تاثیر یارانه ای نبوده اس��ت ک��ه بتوان نرخ ان را تعیین‬ ‫ک��رد‪ ،‬اگ��ر تخم مرغ در قال��ب زنجیره و برند تولید می ش��د‬ ‫می توانس��تیم واحد تعیین کننده ای را برای قیمت گذاری ان‬ ‫مشخص کرد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در پایان با تاکید بر اینکه متاس��فانه ابزار‬ ‫کنترلی در کشور ضعیف و ناکارامد است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به‬ ‫ل نرخ تخم مرغ نوس��ان مقطعی دارد و اگر بیماری‬ ‫طور معمو ‬ ‫در سطح کشور ایجاد نشود نرخ و میزان تولید ان قابل کنترل‬ ‫است‪ ،‬در زمینه مواد پروتئینی‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬مرغ و لبنیات برای‬ ‫اج��رای عدال��ت و جلوگیری از رانت و ویژه خ��واری می توان‬ ‫بن کارتی را ایجاد کرد تا مصرف کننده با استفاده از ان خرید‬ ‫و فروشگاه ها به صورت رقابتی عمل کنند‪.‬‬ ‫بومی سازی ماشین االت صنعتی‬ ‫دستاورد طرح رهبری‬ ‫مع��اون اب و خ��اک وزارت جه��اد کش��اورزی و رئی��س‬ ‫هیات مدیره موسس��ه جهاد نصر گفت‪ :‬بومی س��ازی ساخت‬ ‫ماش��ین االت صنعتی ب��ه عنوان یکی از دس��تاوردهای طرح‬ ‫‪ ۵۵۰‬هزار هکتاری است‪.‬‬ ‫علی م��راد اکبری در ایین بهره برداری از فاز نخس��ت طرح‬ ‫احیای ‪ ۵۵۰‬هزار هکتار اراضی خوزس��تان و ایالم در س��طح‬ ‫‪ ۲۹۵‬هزار هکتار اظهار کرد‪ :‬احیای اراضی ‪ ۵۵۰‬هزار هکتاری‬ ‫خوزستان و ایالم و به صورت عمده در منطقه مرزنشین اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬وی با بیان اینکه این پروژه در س��ال ‪ ۷۵‬و‬ ‫در س��فر رهبر معظم انقالب پروژه کلید خورد‪ ،‬افزود‪ :‬تا سال‬ ‫‪ ۸۷‬اقدام موثری برای اجرای این پروژه انجام نشد اما از سال‬ ‫‪ ۸۷‬تا ‪ ۹۲‬حدود ‪ ۶۶‬هزار هکتار از پروژه به مرحله اجرا رسید‪.‬‬ ‫اکب��ری بیان کرد‪ :‬در نخس��تین س��فر رئیس جمهوری به‬ ‫اس��تان خوزس��تان‪ ،‬یک و نیم میلیارد دالر از محل صندوق‬ ‫توسعه ملی به این پروژه تخصیص داده و موسسه جهاد نصر‬ ‫به عنوان مجری طرح انتخاب شد‪.‬‬ ‫معاون اب و خاک وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا‬ ‫این تاریخ ‪ ۲۹۵‬هزار هکتار از طرح به پایان رسیده و افزون بر‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار هکتار ان پاییز سال گذشته و بقیه نیز امسال زیر‬ ‫کشت رفت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ایران کش��وری خش��ک است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اس��تفاده بهینه از سرمایه گذاری های باالدست‪ ،‬باالترین‬ ‫به��ره وری از اب‪ ،‬س��اماندهی مهاج��رت‪ ،‬گس��ترش امنیت‬ ‫اجتماعی و اقتصادی‪ ،‬توس��عه ش��اخص های انسانی‪ ،‬افزایش‬ ‫تولی��د و محص��والت کش��اورزی و پای��داری و همچنی��ن‬ ‫اشتغالزایی از جمله اهداف این پروژه است‪.‬‬ ‫اکبری ب��ا بیان اینکه ط��رح ‪ ۵۵۰‬هزار هکتاری ش��اهکار‬ ‫مهندس��ی اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬در اجرای ط��رح ‪ ۵۵۰‬هزار‬ ‫هکت��اری ‪ ۲۰۶‬پروژه با حض��ور ‪ ۲۶‬مش��اور‪ ۲۷ ،‬پیمانکار و‬ ‫همچنین ‪ ۸‬هزار نیروی متخصص و ماهر فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫مع��اون اب و خ��اک وزارت جهاد کش��اورزی با اش��اره به‬ ‫بومی سازی س��اخت ماش��ین االت صنعتی به عنوان یکی از‬ ‫دس��تاوردهای طرح ‪ ۵۵۰‬هزار هکتاری گفت ‪ :‬افز ون بر ‪۵۵۰‬‬ ‫دستگا ه سنگین و تخصصی در این پروژه فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫اکب��ری با بیان اینکه متوس��ط تولید در فاز نخس��ت طرح‬ ‫‪ ۵.۵‬میلی��ون تن اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به ص��ورت کلی در طرح‬ ‫‪ ۵۵۰‬ه��زار هکتاری ‪ ۸۰۰‬میلیون مترمکعب اب کش��اورزی‬ ‫صرفه جویی می شود‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اداره شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫ شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 525‬پیاپی ‪2498‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫خدماتی ها به فکر‬ ‫درامدزایی باشند‬ ‫ش��رکت های خدماتی که امور اداره‬ ‫ش��هرک های صنعتی به انه��ا واگذار‬ ‫ش��ده است به فکر ایجاد درامد پایدار‬ ‫و وصول مطالبات خود باش��ند چراکه‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استانی‬ ‫اج��ازه هزینه ک��رد در ش��هرک های‬ ‫صنعتی واگذار ش��ده به ش��رکت های‬ ‫ایرج احمدی‬ ‫خدماتی را ندارد‪ .‬درحقیقت‪ ،‬ش��رکت‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استانی بر اساس‬ ‫ضواب��ط و مقررات اج��ازه هزینه کرد شهرک های صنعتی زنجان‬ ‫در ش��هرک های واگ��ذار ش��ده ب��ه‬ ‫ش��رکت های خدماتی را نداریم و این‬ ‫باعث از بین رفتن زیرس��اخت ها در برخی از این ش��هرک ها می ش��ود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ش��هرک ها باید از لحاظ زیرس��اختی هیچ گونه‬ ‫مش��کلی نداش��ته باش��د با توجه به اینکه این واگذاری ها در گذش��ته‬ ‫با عجله و تحت فش��ار انجام ش��ده‪ ،‬به این نکته توجه نش��ده اس��ت و‬ ‫هم اکنون نیز فقط با دریافت حق ش��ارژ از واحدهای صنعتی نمی توان‬ ‫زیرساخت های یک شهرک را تامین کرد‪ .‬واگذاری اداره امور شهرک ها‬ ‫به شرکت های خدماتی مصوبه مجلس است‪ .‬متاسفانه این قانو ن در اغاز‬ ‫اجرا‪ ،‬مشکالتی داشت که بع د اصالح شد و این مشکالت بسیاری را برای‬ ‫شرکت های خدماتی تحویل گیرنده شهرک ها و نیز شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تانی به وجود اورد‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬سازمان اختیارات را‬ ‫به شرکت شهرک های صنعتی استان ها تفویض کرده و خود به وظیفه‬ ‫نظارت��ی اش عم��ل می کند‪ .‬راه��کار قانونی برای حل مش��کل تکمیل‬ ‫زیرس��اخت و پیش��گیری از فرسودگی تاسیس��ات در شهرک صنعتی‬ ‫اشراق نیز باید پیگیری شود‪ .‬از طرفی‪ ،‬برای تامین برق‪ ،‬گاز و مخابرات‬ ‫در این شهرک ها مشکلی وجود ندارد و مشکل کمبود اب نیز با اضافه‬ ‫شدن ظرفیت چاه های جدید حفاری شده برای کوتاه مدت حل شده اما‬ ‫نیاز است برای درازمدت برنامه ریزی مناسبی شود‪ .‬اکنون مشکل اصلی‬ ‫برخی ش��هرک ها از بین رفتن زیرس��اخت ها و فرسودگی تاسیسات ان‬ ‫از جمله فرسودگی تاسیسات شبکه جمع اوری فاضالب و شبکه توزیع‬ ‫اب است که نیازمند تخصیص اعتبارات کالن است‪ .‬از تیر امسال نیز با‬ ‫توجه به ش��رایط به وجود امده در صنعت و اقتصاد کش��ور کمیته ای در‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با عنوان کمیته رسیدگی‬ ‫به مشکالت شهرک ها و نواحی صنعتی تشکیل شد تا با حضور نزدیک‬ ‫و تنگاتن��گ مدی��ران دولتی و بخش خصوصی نس��بت به احصا و حل‬ ‫مش��کالت واحدهای صنعتی اهتمام ورزد‪ .‬با همه این موارد‪ ،‬حمایت از‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی در ش��هرک های صنعتی رویکرد س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است‪ .‬در این زمینه بخشنامه ها و‬ ‫مشوق هایی نیز صادر شده که از جمله انها می توان به بخشودگی جرایم‬ ‫دیرکرد واحدهای صنعتی اشاره کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مکان یابی ناحیه صنعتی «راز»‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراس��ان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬زمین ناحیه صنعتی راز در خراس��ان ش��مالی از س��وی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی خریداری ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان‬ ‫شمالی‪ ،‬سیاوش وحدت افزود‪ :‬ناحیه صنعتی راز به مساحت ‪ ۶‬هکتار در‬ ‫کیلومتر ‪ ۵‬محور بجنورد‪-‬راز س��اخته می شود‪ .‬وحدت تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫زمین ساخت ناحیه صنعتی راز تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست را‬ ‫دریافت کرده و هم اکنون در مرحله مطالعات فاز ‪ ۱‬و ‪ ۲‬این ناحیه صنعتی‬ ‫هس��تیم‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی وظیفه تامین زیرس��اخت های‬ ‫صنعتی برای متقاضیان سرمایه گذاری صنعتی در این ناحیه صنعتی را‬ ‫دارد‪ .‬وح��دت افزود‪ :‬هم اکنون برای این ناحیه صنعتی یک مگاوات برق‬ ‫تامین و مجوز ‪ ۴‬لیتر اب نیز دریافت شده است‪ .‬همچنین تابلوی ناحیه‬ ‫صنعتی راز نصب ش��ده اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬پس از پایان طراحی این‬ ‫ناحیه صنعتی‪ ،‬خیابان کش��ی‪ ،‬جدول گذاری‪ ،‬اجرای شبکه برق رسانی و‬ ‫اب رسانی و‪ ...‬نیز اغاز می شود‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی بر اس��اس روش‬ ‫درامد‪-‬هزینه تاسیس شده است‪ .‬اگر این شرکت ها‬ ‫درامد نداش��ته باش��ند نمی توانند طرح های خود را‬ ‫انج��ام دهند‪ .‬اکنون ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫ب��رای تامین هزینه ه��ای مربوط به فراهم س��ازی و‬ ‫توس��عه زیرس��اخت ها از محل فروش ح��ق انتفاع‬ ‫زمین های ش��هرک درامد کسب می کنند و بخشی‬ ‫از هزینه ه��ا نیز بر مبنای بودجه س��االنه س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران تامین‬ ‫می شود‪ .‬اما کارشناسان معتقدند نگهداری و توسعه‬ ‫زیرساخت های مورد نیاز صنعتگران در شهرک های‬ ‫صنعت��ی نیازمند روش های نوی��ن درامدزایی برای‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬برخی از ش��هرک های صنعتی‬ ‫که به ش��رکت های خدماتی واگذار ش��ده است نیز‬ ‫بای��د روش های درامدزایی نوینی یابند تا بتوانند به‬ ‫نگهداری و توسعه زیرس��اخت های شهرک صنعتی‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫اس��تان قزوین یکی از قطب های صنعتی ایران به‬ ‫شمار می رود که بخش عمده ای از واحدهای صنعتی‬ ‫بزرگ‪ ،‬متوسط و کوچک را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫در این اس��تان ‪ ۱۵‬شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و‬ ‫‪ ۴‬شهرک صنعتی خصوصی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫حمیدرضا خانپور‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان قزوین معتقد است بیش از ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫درامد ش��رکت صرف امور زیربنایی و برطرف کردن‬ ‫موانع سرمایه گذاری و تولید در شهرک ها می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اجرای زیرساخت های الزم‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی استانی از رسالت های‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی به ش��مار می رود‪ ،‬در‬ ‫گفت وگ��و با «گس��ترش صنع��ت» اظهار ک��رد‪ :‬بر‬ ‫اس��اس نیاز و برنامه های عملیاتی مصوب شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی‪ ،‬پروژه های عمرانی در این مناطق‬ ‫برنامه ریزی و اجرا می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬بخش عمده ای‬ ‫از درامد ش��رکت شهرک های صنعتی استانی صرف‬ ‫امور زیربنایی شهرک ها و رفع موانع سرمایه گذاری و‬ ‫تولید در شهرک ها و نواحی صنعتی می شود‪.‬‬ ‫خانپور تصریح کرد‪ :‬در سال گذشته در شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی بی��ش از ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال برای‬ ‫اجرای پروژه های عمرانی و زیرس��اخت های در حال‬ ‫ساخت سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بیش از ‪ ۲۰‬پروژه عمرانی ش��امل‬ ‫شبکه گاز توسعه و الحاق شهرک صنعتی لیا (پارک‬ ‫صنعتی لیا)‪ ،‬اماده سازی و ساخت بلوار و خیابان های‬ ‫ش��هرک صنعتی قزوین (کوهین)‪ ،‬ساختمان اداری‬ ‫ش��رکت‪ ،‬تجهیز چاه سوم ش��هرک کاسپین‪ ،‬شبکه ‬ ‫روش��نایی پارک لیا‪ ،‬س��اخت س��اختمان طب کار‬ ‫شهرک صنعتی لیا‪ ،‬ساخت نمایشگاه دائمی‪ ،‬تامین‬ ‫‪ ۲۰‬لیتر اب در ثانیه و پروژه های دیگر در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی استان در حال اجراست‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی روش های نو برای درامدزایی‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی کش��ور معتقد اس��ت که‬ ‫درامدزای��ی از راه ه��ای ارائه خدم��ات نرم افزاری از‬ ‫جمله راه هایی است که باید مورد توجه شرکت های‬ ‫استانی قرار گیرد‪.‬‬ ‫مقیمی با تاکید بر لزوم طراحی روش های نو برای‬ ‫درامدزایی در ش��هرک های صنعتی به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬نظر به افق پیش روی ش��رکت های‬ ‫استانی شهرک های صنعتی‪ ،‬پوست اندازی در بخش‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ضرورت درامدزایی برای توسعه زیرساخت های صنایع کوچک‬ ‫حمیدرضا خانپور‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫فتحعلی محمد زاده‬ ‫بر اساس نیاز و برنامه های‬ ‫عملیاتی مصوب شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی‪ ،‬پروژه های‬ ‫عمرانی در این مناطق‬ ‫برنامه ریزی و اجرا می شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬بخش عمده ای از‬ ‫درامد شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استانی صرف امور‬ ‫زیربنایی شهرک ها و رفع‬ ‫موانع سرمایه گذاری و‬ ‫تولید در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی می شود‬ ‫شهرک سازی های ما‬ ‫باید بر اساس نیاز‬ ‫و درخواست های‬ ‫سرمایه گذاران باشد تا‬ ‫ضمن مدیریت هزینه ها‪،‬‬ ‫بهینه سازی الزم را نیز‬ ‫برای درامدزایی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬نظر به افق پیش‬ ‫روی شرکت های استانی‬ ‫شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫پوست اندازی در بخش‬ ‫درامدزایی ضروری است‬ ‫برای جبران کمبودهای‬ ‫منابع مالی انتظار داریم‬ ‫مسئوالن ارشد استانی‬ ‫که در چند سال گذشته‬ ‫به عنوان حامیان‬ ‫اصلی و جدی شهرک های‬ ‫صنعتی استان شناخته‬ ‫ شده اند همچون گذشته‬ ‫درتامین‬ ‫اعتبارات مورد نیاز با این‬ ‫شرکت همراهی‬ ‫کنند‬ ‫درامدزایی ضروری اس��ت و باید روش های جدیدی‬ ‫برای افزایش درامد ش��رکت ها طراحی ش��ود تا در‬ ‫اینده با مشکل روبه رو نشویم‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی کش��ور درباره ساخت ش��هرک های جدید‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬شهرک س��ازی های ما باید بر اس��اس‬ ‫نیاز و درخواس��ت های سرمایه گذاران باشد تا ضمن‬ ‫مدیری��ت هزینه ه��ا‪ ،‬بهینه س��ازی الزم را نیز برای‬ ‫درامدزایی داشته باشیم‪.‬‬ ‫مقیمی تاکید ک��رد‪ :‬توجه به انجام ندادن نبایدها‬ ‫و انجام درس��ت بایدها‪ ،‬موضوعی اس��ت که با ایجاد‬ ‫مبنای علمی برای پروژه ها می توانیم به ان دس��ت‬ ‫یابیم و الزم است تا این قالب برای اولویت بخشی به‬ ‫اجرای پروژه ها ایجاد شود‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی کش��ور همچنین ی��اداوری ک��رد‪ :‬موضوع‬ ‫مدیریت تحریم ها بحث مهم دیگری اس��ت که باید‬ ‫تدابیر خاصی را برای گذ ر از این دوره داشته باشیم‬ ‫که کنترل هزینه ها مهم تری��ن فاکتور در این حوزه‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه ه�ای زیرس�اختی نیازمند تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫کارشناس��ان معتقدند با توجه به اینکه ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی درامد‪-‬هزین��ه هس��تند و ‬ ‫معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد‬ ‫اسفالت ریزی در شهرک صنعتی سروستان‪۲‬‬ ‫معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس از پایان طرح زیرس��ازی و‬ ‫اس��فالت بخش های��ی از ف��از‪ ۱‬و ورودی‬ ‫شهرک صنعتی سروستان‪ ۲‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس‪ ،‬پژمان انصاری اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن طرح ش��امل عملیات زیرس��ازی و‬ ‫اسفالت به طول ‪ ۲۵‬هزار مترمربع است‪.‬‬ ‫معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان فارس بیان کرد‪ :‬این طرح با اعتبار‬ ‫‪ ۲‬میلی��ارد ریالی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی فارس اجرا شده است‪.‬‬ ‫انصاری با بیان اینکه ش��هرک صنعتی‬ ‫سروس��تان ‪ ۲‬از ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫در ف��ارس اس��ت ک��ه ب��ا فراهم ش��دن‬ ‫زیرس��اخت ها ام��اده واگ��ذاری زمین به‬ ‫متقاضی��ان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مش��وق هایی‬ ‫مانن��د پرداخت ‪ ۵‬درصدی بهای نقدی و‬ ‫پرداخت باقی مانده در اقساط ‪ ۴۸‬ماهه در‬ ‫این ناحیه صنعتی اعمال می شود‪.‬‬ ‫مع��اون فن��ی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان ف��ارس ادام��ه داد‪ :‬برای‬ ‫حمایت بیش��تر از متقاضی��ان و ترغیب‬ ‫بیش��تر به سرمایه گذاری‪ ،‬نرخ حق انتفاع‬ ‫و واگ��ذاری اراضی در این ناحیه صنعتی‬ ‫در پایین تری��ن س��طح‪ ،‬تعیین ش��ده و‬ ‫س��رمایه گذاران در صورت بهره برداری و‬ ‫ایجاد اشتغال بر اساس برنامه زمان بندی‪،‬‬ ‫از مش��وق تا س��قف ‪ ۹۰‬درصد بهره مند‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫انصاری اضافه کرد‪ :‬در شهرک صنعتی‬ ‫سروس��تان ‪ ۲‬ب��ا ‪ ۷۱۵‬هکتار مس��احت‬ ‫تاکن��ون ‪۶‬ق��رارداد س��رمایه گذاری ب��ا‬ ‫متقاضیان بسته شده است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��هرک صنعت��ی ظرفی��ت‬ ‫اس��تقرار‪ ۶۸۰‬واحد صنعتی با پیش بینی‬ ‫اشتغال ‪ ۳۴۰۰‬نفر را دارد‪.‬‬ ‫بودجه های کش��وری و اس��تانی برای ان اختصاص‬ ‫نیافته اس��ت‪ ،‬در باره تامین مناب��ع الزم برای اجرای‬ ‫زیرس��اخت های موردنی��از واحده��ای صنعت��ی با‬ ‫محدودیت روبه رو هستند‪.‬‬ ‫فتحعلی محمد زاده‪ ،‬معاون سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران نی��ز در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» بر ضرورت بهره مندی پروژه های‬ ‫عمرانی و زیرس��اختی شهرک های صنعتی از منابع‬ ‫اس��تانی به منظور شتاب در خدمت رسانی به فعاالن‬ ‫صنایع کوچک و متوسط تاکید کرد‪.‬‬ ‫محم��دزاده با بی��ان اینکه نیازهای زیرس��اختی‬ ‫و عمران��ی واحدهای تولیدی در س��طح ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی بس��یار ب��اال اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫زمینه س��ازی حضور و استقبال س��رمایه گذاران در‬ ‫ش��هرک های صنعتی و فعال سازی واحدهای راکد و‬ ‫نیمه فعال در س��الی که بر اساس رهنمودهای رهبر‬ ‫معظم انقالب تمام مس��ئوالن وظیفه خود می دانند‬ ‫که برای ش��تاب در امور واحدهای تولیدی به عنوان‬ ‫حلق��ه اصل��ی تولی��د و کاالی ایران��ی از واحدهای‬ ‫تولیدی حمایت کنند نباید برای تامین نیازهای شان‬ ‫با محدودیت مالی روبه رو باشند‪.‬‬ ‫معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه بر اس��اس‬ ‫سیاس��ت های راهبردی این س��ازمان‪ ،‬شرکت های‬ ‫اس��تانی تمام ظرفیت منابع مال��ی داخلی و نیروی‬ ‫انس��انی خود را معطوف به رف��ع نیازهای واحدهای‬ ‫تولیدی کرده اند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای جبران کمبودهای‬ ‫منابع مالی انتظار داریم مس��ئوالن ارشد استانی که‬ ‫در چند سال گذشته به عنوان حامیان اصلی و جدی‬ ‫شهرک های صنعتی استان شناخته شده اند همچون‬ ‫گذش��ته نس��بت به تامین اعتبارات مورد نیاز با این‬ ‫شرکت همراهی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫اهمی��ت صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط در اقتصاد‬ ‫ایران با ش��کل گیری س��ازمان صنای��ع کوچک در‬ ‫دهه ‪ ۶۰‬ش��ناخته ش��د و پ��س از ان در دهه ‪ ۸۰‬با‬ ‫تمرکز بر ایجاد زیرساخت های صنعتی در شهرک ها‬ ‫گس��ترده تر ش��د به نحوی که حدود ‪ ۹۶۰‬ش��هرک‬ ‫و ناحی��ه صنعتی مصوب در کش��ور وجود دارد و تا‬ ‫امروز حدود ‪ ۸۰۹‬مورد ان راه اندازی شده است‪ .‬هر‬ ‫چند زیرس��اخت های مناسب در تمام این شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی فراهم نش��ده اس��ت اما حذف‬ ‫بروکراس��ی های اداری ب��رای راه ان��دازی واحدهای‬ ‫صنعتی و برخورداری از حمایت ها و مش��وق های در‬ ‫نظر گرفته ش��ده عامل ترغیب سرمایه گذاران برای‬ ‫حضور و راه ان��دازی فعالیت های اقتص��ادی در این‬ ‫مناطق شده اس��ت تا جایی که برخی از صنعتگران‬ ‫مس��تقر در لکه های صنعتی نیز برای تبدیل ش��دن‬ ‫به ش��هرک صنعتی در تکاپو هستند‪ .‬اکنون بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد واحدهای تولیدی کشور از جمله صنایع‬ ‫کوچک به ش��مار می رود‪ .‬بنا بر اخرین امارها‪ ،‬این‬ ‫صنایع س��هم ‪ ۴۸‬درصدی در اشتغال بخش صنعت‬ ‫دارد به طوری که افزون بر یک میلیون نفر در بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬هزار واحد صنعتی مشغول به کار هستند‪ .‬این‬ ‫امار حکایت از اهمیت صنایع کوچک و متوسط در‬ ‫اقتصاد درونزای برونگرا دارد‪ .‬بررس��ی مسیر حرکت‬ ‫کشورهای توس��عه یافته نیز نشان از اهمیت صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط در رسیدن به توسعه دارد‪ .‬نقش‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط در اقتصاد کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته نیز همان ط��ور که گزارش های رس��می‬ ‫نشان می دهد بیش��تر از هر فعالیت دیگر اقتصادی‬ ‫اس��ت؛ علت این امر چابک ب��ودن در امر تولیدات و‬ ‫تغییرات بعدی در تبدیل موارد تولیدی جدید است‪.‬‬ ‫در نهایت می توان گفت صنایع کوچک تغییرات در‬ ‫محی��ط تولیدی را به راحتی در خود می پذیرد و در‬ ‫کمترین زمان ارزش افزوده مناسب را ایجاد می کند‬ ‫و نرخ رشد اقتصادی را به اسانی حرکت می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز خبر داد‬ ‫اختصاص مشوق های ویژه برای بانوان کارافرین‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان البرز در نشست با بانوان‬ ‫کارافرین که با حضور پریچهر‪ ،‬مش��اور‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران‪ ،‬معاون‬ ‫اقتصادی اس��تاندار الب��رز‪ ،‬فرمانداران‬ ‫و جمعی از مس��ئوالن اس��تان و بانوان‬ ‫کارافرین در اس��تانداری الب��رز برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬میانگین اشتغال واحدهای‬ ‫تولیدی در اس��تان که بانوان مدیریت‬ ‫انها را برعهده دارند از استاندارد عادی‬ ‫اش��تغال در ح��وزه صنای��ع کوچک و‬ ‫متوسط کشور بیشتر است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل‬ ‫از روابط عموم��ی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان الب��رز‪ ،‬محمد امی��ن‬ ‫بزازی پور فرش��ی اظهار ک��رد‪ :‬در حالی‬ ‫که اس��تاندارد اش��تغال برای واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی در کشور ‪ ۲۵‬نفر است‬ ‫این می��زان در واحدهایی که با مدیریت‬ ‫بانوان اداره می ش��ود در استان البرز ‪۳۸‬‬ ‫نفر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان البرز با بیان اینکه اکنون ‪ ۳۱‬واحد‬ ‫تولیدی و صنعتی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی در استان البرز با مدیریت بانوان‬ ‫اداره می شود که نش��ان از ظرفیت های‬ ‫باالی این قش��ر از جامعه در توسعه هر‬ ‫چه بیشتر اس��تان دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نیاز‬ ‫اس��ت تا بخش دولتی رویک��رد خود را‬ ‫نسبت به بانوان تغییر دهد‪.‬‬ ‫بزازی پور فرش��ی اظهار کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان زمینه این را‬ ‫دارد تا بانوان با استفاده از زیرساخت های‬ ‫ان و مشوق هایی نس��بت به کارافرینی‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان الب��رز ب��ه مش��وق های در نظر‬ ‫گرفته ش��ده برای بانوان کارافرین اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬کاهش ‪ ۵‬درصدی س��هم‬ ‫نقدینگی بانوان کارافرین‪ ،‬چهل و هش��ت‬ ‫ماهه ش��دن اقس��اط و ارائه تسهیالت ‪۵‬‬ ‫میلیارد ریالی با نرخ س��ود ‪ ۱۳.۵‬درصد‬ ‫از جمله مش��وق هایی است که در استان‬ ‫برای بانوان کارافرین در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بزازی پ��ور فرش��ی ب��ه برگ��زاری‬ ‫بزرگ تری��ن نمایش��گاه توانمندی ه��ای‬ ‫صادرات��ی و تولی��دی و فرصت ه��ای‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط‬ ‫اس��تان اشاره کرد و افزود‪ :‬این نمایشگاه‬ ‫از ‪ ۲۶‬ت��ا ‪ ۲۹‬ابان با حضور بیش از ‪۱۲۰‬‬ ‫واحد تولی��دی صادراتی اس��تان برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه در این نمایشگاه‬ ‫جدیدترین پدیده های صنعتی و فناوری‬ ‫اس��تان البرز در ح��وزه تولید و صادرات‬ ‫معرفی می شوند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!