روزنامه گسترش صنعت شماره 531 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 531

روزنامه گسترش صنعت شماره 531

روزنامه گسترش صنعت شماره 531

‫فرصتی برای‬ ‫توسعه تولید‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫سه شنبه‬ ‫ ‪ 6‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2504‬دوره جدید شماره ‪ 8 531‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیشنهادی برای‬ ‫بودجه ‪۹۸‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫زنجانی حتی یک‬ ‫بشکه نفت هم‬ ‫تحویل نگرفت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزارش«گسترش صنعت»دربارهوضعیتوارداتخودرو‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو همچنان ادامه دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪4‬‬ ‫ادغام واحدهای تولیدی‬ ‫و ارتقای صنعت‬ ‫‪4‬‬ ‫کارت سوخت‬ ‫راهکاری برای کنترل قاچاق‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫رشد بودجه ‪۹۸‬‬ ‫با رضایت بخش خصوصی از دولت‬ ‫فص��ل بودج��ه در حالی اغاز ش��ده که دولت هنوز بودجه س��ال ‪۹۸‬‬ ‫را به مجلس ش��ورای اس�لامی تحویل نداده اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫که بس��یاری از نمایندگان معتقدند دولت امس��ال باید بودجه را هرچه‬ ‫سریع تر به مجلس شورای اسالمی تحویل دهد‪ .‬دلیل این موضوع از نظر‬ ‫نمایندگان به شرایط خاص اقتصادی کشور مربوط می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غول دوم نفتی اماده ورود به فاز ‪۱۱‬‬ ‫قرارداده��ای نفتی پیش از این با تمام مفاد اعالم می ش��د‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬در بخش تضمین ها‪ ،‬مشکالت بسیاری به وجود می امد‪ .‬قرارداد‬ ‫ب��ا توتال نی ز یکی از ای��ن قراردادها بود که پس از اعمال تحریم های‬ ‫امری��کا علیه ایران به صورت رس��می قرارداد توس��عه‪ ،‬فاز ‪ ۱۱‬پارس‬ ‫جنوبی را ترک کرد‪ .‬این خبر ‪ ۲۹‬مرداد به صورت رس��می از س��وی‬ ‫بیژن زنگنه اعالم و در ان زمان از شرکتی چینی به عنوان جایگزین‬ ‫توتال صحبت شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 6‬اذر ‪ 19 1397‬ربیع االول ‪ 27 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 531‬پیاپی ‪2504‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیشنهادی برای بودجه ‪۹۸‬‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد ‪ ۸۲‬هزار فرصت شغلی‬ ‫در بخش کشاورزی‬ ‫رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امسال ‪ ۱۸‬هزار و ‪۲۵۲‬‬ ‫میلیارد تومان در اختیار جهاد کشاورزی‬ ‫قرار گرفته و می توانیم ‪ ۸۲‬هزار فرصت‬ ‫ش��غلی را طلب کنیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫محمدباقر نوبخت در حاش��یه بازدید از‬ ‫بانک ژن مرکز تحقیقات کرم ابریش��م‬ ‫کش��ور در شهرس��تان ش��فت‪ ،‬در جمع خبرنگاران با بیان اینکه‬ ‫توسعه صنعت نوغانداری وابسته به تحقیق و پژوهش است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز ما با روش های س��نتی نمی توانیم با مصنوعات ابریشم‬ ‫جهانی رقابت کنیم‪ .‬وی با اش��اره به پیش��رفت باالی کشورهای‬ ‫ش��رق اس��یا همچون چین و ژاپن در این عرصه اف��زود‪ :‬باید از‬ ‫طری��ق تحقیق و توس��عه این امکان را فراه��م کنیم که بازدهی‬ ‫صنعت ابریش��م در کشور باال رود‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫مرکز تحقیقات کرم ابریش��م کشور را یکی از مراکز منحصربه فرد‬ ‫دانست و یاداور شد‪ :‬با توجه به ایجاد بانک ژن کار ارزشمندی در‬ ‫این مرکز انجام ش��ده و می تواند به عنوان یک سرمایه ملی برای‬ ‫ما باش��د‪ .‬نوبخت‪ ،‬گزارش عملکرد مرکز تحقیقات کرم ابریشم را‬ ‫بسیار امیدبخش دانست و تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه دانش باالیی‬ ‫در این مجموعه وجود دارد ازاین رو ما در سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کمک خواهیم کرد تا فعالیت های این مرکز از جنبه مطالعاتی به‬ ‫جنبه عملیاتی و اشتغالزایی تبدیل شود‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫امسال بر اساس بودجه‪،‬‬ ‫دولت ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫مازاد بر تعهداتش داشت‬ ‫که ان زمان نرخ دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان بود اما‬ ‫اکنون میانگین نرخ این‬ ‫ارز بر اساس بازار ثانویه‬ ‫و غیررسمی به ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان می رسد که منابع‬ ‫ریالی حدود ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی ایجاد کرده‬ ‫و از این محل می تواند‬ ‫افزایش حقوق را اعمال‬ ‫کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ضمان��ت‬ ‫صندوق ه��ای‬ ‫زمانی ک��ه‬ ‫س��رمایه گذاری‬ ‫می خواهند در فضای کسب وکار‬ ‫اقدام به فعالیت و قبول ریسک‬ ‫کنند‪ ،‬براس��اس استانداردها در‬ ‫ش��رایط عادی اقتصادی بین‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۶‬برابر میزان س��رمایه خود‪،‬‬ ‫محمدحسین مقیسه‬ ‫ گذاری‬ ‫ضمانتنام��ه س��رمایه‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫ که‬ ‫ی‬ ‫زمان‬ ‫ص��ادر می کنن��د و در‬ ‫سرمایه گذاری صنایع‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫ش��رایط اقتصادی‬ ‫کوچک‬ ‫توس��عه یافتگی برخوردار باشد‪،‬‬ ‫این میزان به ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬برابر افزایش‬ ‫می یابد و اگر ش��رایط و فضای کسب وکار در یک کشور نامساعد‬ ‫باش��د‪ ،‬می��زان ضمانت س��رمایه گذاری به ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابر س��رمایه‬ ‫صندوق کاهش می یابد‪ .‬در فضایی که کش��ورها با توسعه یافتگی‬ ‫اقتصادی روبه رو هس��تند‪ ،‬احتمال بازپرداخت نشدن تسهیالت‬ ‫کاهش می یابد و ریس��ک ها پایین اس��ت و صندوق های ضمانت‬ ‫با ریس��ک های پایین ت��ری ضمانتنام��ه صادر می کنن��د و باید‬ ‫به نس��بت کفایت س��رمایه را به میزان باالتری لحاظ کنند‪ .‬اگر‬ ‫بازپرداخت نش��دن تس��هیالت در سررسید از س��وی واحدهای‬ ‫صنعتی رخ دهد‪ ،‬طبیعی اس��ت نظام بانکی وجه ضمانتنامه را از‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری طلب می کند بنابراین باید نسبت‬ ‫کفایت س��رمایه از س��وی صندوق ضمانت لحاظ ش��ود تا بتوان‬ ‫میزان منابع و خس��ارت ها را مدیریت کرد‪ .‬این درحالی است که‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‪ ،‬سرمایه ناچیزی‬ ‫برای صدور ضمانتنامه س��رمایه گذاری واحدهای صنفی تولیدی‬ ‫و کوچ��ک صنعتی دارد به طوری که اگر ‪ ۶۸۰‬هزار واحد مربوط‬ ‫خواس��تار صدور ضمانتنامه سرمایه گذاری باش��ند‪ ،‬به هر واحد‬ ‫سهم یک میلیون تومانی تعلق می گیرد‪ .‬متاسفانه این رقم بسیار‬ ‫ناچیز است و اگر صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫بخواهد به شکل شایسته ای فعالیت کند‪ ،‬عملکرد مناسب با این‬ ‫ارقام امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬هرچند امسال حدود ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان ضمانتنامه س��رمایه گذاری برای ‪ ۴۰۰‬واحد صنعتی صادر‬ ‫ش��ده است اما درحال حاضر س��قف صدور ضمانتنامه پر شده و‬ ‫اگر بخواهیم برای واحدهای متقاضی‪ ،‬ضمانتنامه سرمایه گذاری‬ ‫صادر کنیم‪ ،‬باید در زمینه برخی واحدها زمان تس��ویه سررسید‬ ‫شود‪ .‬درحال حاضر می توان برای ‪ ۶۰۰‬هزار واحد صنفی تولیدی‬ ‫و ‪ ۸۰‬هزار واحد کوچک صنعتی ضمانتنامه سرمایه گذاری صادر‬ ‫ک��رد و این در حالی اس��ت که صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کوچ��ک می توان��د ‪ ۶۶۰‬میلی��ارد تومان را ب��ه این امر‬ ‫اختصاص دهد که حدود ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان ضمانتنامه در سال‬ ‫جاری برای ‪ ۴۰۰‬واحد صنعتی صادر شده است‪ .‬در سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫س��رمایه پرداخت ش��ده به این صندوق ‪ ۳۵‬میلیارد تومان بود و‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬این رقم به ‪ ۱۱۰‬میلی��ارد افزایش یافت اما در‬ ‫س��ال های ‪ ۱۳۹۶ ،۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۷‬این رقم ثابت مانده اس��ت‪ .‬با‬ ‫توجه به محدودیت های س��رمایه ای امکان صدور ضمانتنامه در‬ ‫طرح های ملی پوش��اک و طرح توس��عه پایدار مناطق روستایی‬ ‫ب��رای فعالیت واحدهای کوچک صنعتی و صنفی تولیدی وجود‬ ‫ندارد و پیش��نهاد ما این اس��ت که در بودجه سال ‪ ،۱۳۹۸‬رقم‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان��ی برای صن��دوق اختصاص یاب��د تا بتوان‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد توم��ان ضمانتنامه برای واحدهای صنفی‬ ‫تولیدی و واحدهای کوچک صنعتی صادر کرد‪ .‬نگاهی به فعالیت‬ ‫صندوق های حمایتی در جهان بیانگر ان اس��ت که قدیمی ترین‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک در کره جنوبی‬ ‫ک��ه تنها ‪ ۵۰‬درصد بازار این کش��ور را در اختیار دارد‪ ،‬دارای ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالر س��رمایه است‪ .‬عالوه براین دو صندوق دیگر نیز در‬ ‫ک��ره جنوبی فعالیت می کنند که س��رمایه انه��ا ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫است؛ بنابراین مجموعه ‪ ۳‬صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک در کره جنوبی س��رمایه ای معادل ‪ ۱۰‬میلیارد دالر دارند‬ ‫و حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر ضمانتنامه صادر می کنند‪ ،‬در حالی که‬ ‫این سرمایه در ایران معادل ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫ماجرای افزایش حقوق به کجا رسید؟‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بع��د از چند ماه بحث‪ ،‬وع��ده و گمانه زنی در رابطه‬ ‫با افزایش حقوق کارکنان در شرایط موجود اقتصادی‬ ‫س��رانجام هیچ تصمیم��ی به منظ��ور افزایش حقوق‬ ‫متناس��ب با تورم موجود گرفته نشد و ماجرا با وعده‬ ‫پرداخت ‪ ۲۰۰‬هزار تومان به کارکنان در قالب بس��ته‬ ‫حمایتی به پایان رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نوسان نرخ ارز در ماه های گذشته‬ ‫به اذعان مس��ئوالن‪ ،‬رش��د قیمت ها و افزایش تورم تا‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۵‬درصد را به همراه داش��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫موجب ش��د در مه��ر بح��ث افزایش دوب��اره حقوق‬ ‫کارکنان به منظور پوش��ش بخش��ی از اس��یب های‬ ‫ناش��ی از ش��رایط موجود اقتصادی به قشر کم درامد‬ ‫از س��وی دولت مطرح ش��ود‪ .‬بر این اساس اعالم شد‬ ‫که افزای��ش دوباره حقوق کارکنان در حال بررس��ی‬ ‫در کمیس��یون های مرب��وط ب��وده و در رابط��ه با ان‬ ‫تصمیم گیری می شود‪ .‬اگرچه در مرحله ای عنوان شد‬ ‫که به دالیلی افزایش حقوق به سال بعد موکول شده‬ ‫ولی طولی نکشید که دوباره این موضوع مطرح شد و‬ ‫بار دیگر کارمندان را به افزایش حقوق امیدوار کرد‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود اخرین اعالم نوبخت رئیس س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه در هفته گذشته به نوعی اب پاکی را‬ ‫روی دس��ت کارمندان ریخت‪ .‬وی گفت که حقوق ها‬ ‫امسال افزایش نخواهد یافت و به جای ان‪ ،‬حمایت از‬ ‫طریق بسته حمایتی را مطرح کرد‪.‬‬ ‫در فاصل��ه ای کوتاه مس��ئوالن وزارت تعاون ‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماع��ی موضوع کمک به کارکن��ان از طریق‬ ‫پرداخت رق��م ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی را که پیش تر مطرح‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬م��ورد تاکید قرار داده و اع�لام کردند که‬ ‫کارکن��ان دول��ت ح��دود ‪ ۲۰۰‬هزار توم��ان دریافت‬ ‫خواهن��د کرد و گفته ش��د قرار اس��ت ای��ن رقم در‬ ‫همین روزها پرداخت شود‪ .‬از سوی دیگر افزایش ‪۲۰‬‬ ‫درصدی حقوق های امس��ال در ش��رایطی بوده که با‬ ‫زمان تسویه بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی‬ ‫اعالم شد‬ ‫اگرچ��ه براس��اس قان��ون از مناب��ع صندوق‬ ‫توس��عه ملی س��همی ب��ه دولت نمی رس��د اما‬ ‫براس��اس مجوزهای قانونی در سال های گذشته‬ ‫بدهی هایی در قالب تسهیالت دریافتی از سوی‬ ‫دولت به صندوق ایجاد ش��ده است که به گفته‬ ‫رئیس هیات عامل ان از س��ال اینده بازپرداخت‬ ‫بدهی های دولت اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬از اوایل دهه ‪ ،۱۳۹۰‬صندوق‬ ‫توس��عه ملی ش��کل گرفت و طبق اساسنامه ان‬ ‫باید بخشی از عواید ناش��ی از فروش نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫میعان��ات گازی و فراورده های نفتی به حس��اب‬ ‫صندوق واریز ش��ود و محل اس��تفاده از ان هم‬ ‫مش��خص ش��د که دولت در ان سهمی نداشت‪.‬‬ ‫با این حال در س��ال های گذش��ته و با توجه به‬ ‫تغییراتی که در شرایط اقتصادی ایجاد‬ ‫ش��ده و ارتباط کاهش ن��رخ نفت در‬ ‫برخ��ی دوره ها با درامدهای دولت‪ ،‬در‬ ‫برخی دوره ها منابع ورودی به صندوق‬ ‫براساس قانون در مواردی پیش نرفته‬ ‫و کاه��ش یافت‪ .‬از س��وی دیگر دولت‬ ‫ب��رای تامین مال��ی در برخی بخش ها‬ ‫و پروژه ها به س��مت اس��تفاده از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی حرکت و به نوعی ان را بدهکار کرد‪.‬‬ ‫اما اینک��ه جری��ان بدهی دولت ب��ه صندوق‬ ‫چگون��ه ب��وده و در چه زمانی تس��ویه ان انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬موضوعی اس��ت که از ش��هیدزاده‬ ‫رئیس هیات عام��ل صندوق توس��عه ملی مورد‬ ‫پرس��ش قرار گرفت و البت��ه وی نیز توضیحاتی‬ ‫کوتاه ارائه کرده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره‬ ‫اینک��ه درحال حاضر می��زان بدهی دولت در چه‬ ‫مرحل��ه ای و تا چه عددی اس��ت‪ ،‬توضیح نداد و‬ ‫گف��ت که این رق��م محرمانه اس��ت و نمی تواند‬ ‫درب��اره ان صحبت کند اما هر میزان که باش��د‪،‬‬ ‫در چارچوب قان��ون و مجوزهای مربوط دریافت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد که دولت هیچ گونه‬ ‫برداش��تی خارج از چارچوب قان��ون از صندوق‬ ‫توس��عه ملی نداش��ته و هرچه ب��وده به صورت‬ ‫قرض و در قالب تس��هیالت و براس��اس مقررات‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬مرتضی ش��هیدزاده با اعالم‬ ‫اینکه بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی به‬ ‫گونه ای بوده است که سررسید ان بیشتر‪ ،‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به بعد است‪ ،‬گفت که تسهیالت در قالب‬ ‫پروژه ه��ای مختلف ازجمله اب و کش��اورزی و‬ ‫اشتغال بوده و هرکدام سررسیدهای خاص خود‬ ‫را دارند که حتی نحوه پرداخت ان متفاوت بوده‬ ‫و در م��واردی مس��اوی و در برخی دیگر پلکانی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته ای��ن مقام مس��ئول در صندوق‬ ‫توسعه ملی‪ ،‬گزارش های الزم درباره بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت دریافت��ی دولت به ای��ن صندوق در‬ ‫ماه های گذش��ته به سازمان برنامه و بودجه ارائه‬ ‫ش��ده تا برای س��ال بعد پیش بین��ی الزم انجام‬ ‫شود‪ .‬ش��هیدزاده در رابطه با س��ودی که دولت‬ ‫بابت تس��هیالت دریافت��ی از صندوق‬ ‫توسعه ملی خواهد پرداخت نیز تصریح‬ ‫کرد که س��ود بازپرداخت تسهیالت به‬ ‫صندوق برای دولت ‪ ۳.۵‬درصد اس��ت‬ ‫که باید در چارچوب قانون انجام شود‪.‬‬ ‫باید یاداور ش��د که طبق اساس��نامه‬ ‫صندوق توسعه ملی‪ ،‬مصارف صندوق‬ ‫در چند بخش محدود شده است که عبارتند از‪:‬‬ ‫اعطای تسهیالت به بخش های خصوصی‪ ،‬تعاونی‬ ‫و بنگاه ه��ای اقتصادی متعلق به موسس��ه های‬ ‫عموم��ی غیردولت��ی ب��رای تولی��د و توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری های دارای توجی��ه فنی‪ ،‬مالی و‬ ‫اقتص��ادی‪ .‬اعطای تس��هیالت صادرات خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی ب��ه ش��رکت های خصوصی و‬ ‫تعاون��ی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده‬ ‫می ش��وند از طری��ق مناب��ع خود یا تس��هیالت‬ ‫اتحادی��ه ای (س��ندیکایی) دیگ��ر محل مصارف‬ ‫صندوق است‪ .‬به سرمایه گذاری در بازارهای پولی‬ ‫و مالی خارجی و هم چنین اعطای تس��هیالت به‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط‬ ‫رقابتی و بازدهی مناس��ب اقتص��ادی به منظور‬ ‫جل��ب و حمای��ت از س��رمایه گذاری در ایران با‬ ‫رعای��ت اصل ‪ ۸۰‬قانون اساس��ی نیز می توان به‬ ‫عنوان دیگر بخش های مجاز برای مصرف منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی اشاره کرد‪.‬‬ ‫براورد تورم کمتر از ‪ ۱۰‬درصد برای امسال در بودجه‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬اعمال شد و این در حالی است که اکنون نرخ‬ ‫تورم براس��اس گزارش های مراجع رس��می تا بیش از‬ ‫‪ ۲۵‬درصد نیز رش��د کرده اس��ت‪ .‬یکی از دالیلی که‬ ‫گفته می شد س��بب ایجاد مالحظاتی برای دولت در‬ ‫جهت افزایش دوباره حقوق کارکنان شده‪ ،‬تورم ناشی‬ ‫از ورود نقدینگ��ی دوباره به اقتص��اد بود که به گفته‬ ‫کارشناس��ان اکنون با همین واری��ز ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫نی��ز تاحدی اتفاق خواهد افتاد‪ .‬در عین حال که انان‬ ‫تاکید دارند اگر قرار است افزایش حقوقی اتفاق نیفتد‪،‬‬ ‫باید کاهش تورم در دس��تور کار باشد که در ماه های‬ ‫گذشته نشانی از ریزش تورم دیده نشد‪.‬‬ ‫با این ح��ال موضوع دیگری که به نظر می رس��ید‬ ‫دولت را در افزایش دوب��اره حقوق کارکنان با چالش‬ ‫روبه رو کند‪ ،‬تامین منابع الزم برای ان بود که با توجه‬ ‫به ش��رایط موجود ممک��ن بود تا پایان س��ال نتواند‬ ‫بودجه الزم در هزینه های جاری را به منظور افزایش‬ ‫حق��وق تامین کند‪ .‬با ای��ن حال برخ��ی نمایندگان‬ ‫مجلس بر این موضوع تاکید کردند که دولت می تواند‬ ‫از محل مابه التفاوت نرخ ارز‪ ،‬حقوق ها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫به گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس امس��ال بر اس��اس بودج��ه‪ ،‬دولت‬ ‫‪۱۰‬میلیارد دالر مازاد بر تعهداتش داشت که ان زمان‬ ‫ن��رخ دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان بود اما اکن��ون میانگین نرخ‬ ‫این ارز بر اس��اس بازار ثانویه و غیررسمی به ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان می رسد که منابع ریالی حدود ‪ ۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی ایجاد کرده و از این مح��ل می تواند افزایش‬ ‫حقوق را اعمال کند‪.‬‬ ‫ب��ا تمام حواش��ی که ب��رای افزایش حق��وق وجود‬ ‫داشت‪ ،‬درنهایت این اتفاق نیفتاد و تنها وعده افزایش‬ ‫حق��وق کارکنان برای س��ال این��ده و در قالب قانون‬ ‫بودج��ه ‪ ۱۳۹۸‬مط��رح اس��ت که البته ای��ن موضوع‬ ‫جدیدی نیس��ت چراکه افزایش حقوق هر س��ال و با‬ ‫توجه به میزان رش��د تورم قاب��ل پیش بینی‪ ،‬باید در‬ ‫قانون بودجه اعمال ش��ود و جزو وظایف قانونی دولت‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫زنجانی حتی یک بشکه نفت هم تحویل نگرفت‬ ‫رس��ول کوهپایه زاده گفت‪ :‬کس��ی که در عملیات فیزیکی‬ ‫تحویل محموله ه��ای نفتی نقش داش��ت‪ ،‬علیرضا زیباحالت‬ ‫منفرد بود که از س��وی دادستان تهران به جعبه سیاه معروف‬ ‫شده اس��ت‪ .‬زنجانی حتی یک بش��که نفت تحویل نگرفته و‬ ‫بارنامه ه��ا در اختیارش نیس��ت و تنها از طریق ایمیل و تلفن‬ ‫کاره��ا را انجام می داد‪ .‬کوهپایه زاده درباره مزایده اموال بابک‬ ‫زنجانی به ایلنا گفت‪ :‬در گذش��ته ه��م اموال او از‬ ‫س��وی ش��رکت ملی نفت به مزایده گذاشته شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بر اساس مصوبه س��تاد هماهنگی مبارزه با‬ ‫مفاسد اقتصادی چند سال قرار بود اموال شناسایی‬ ‫شوند و این مبلغ از بدهی بابک زنجانی کسر شود‪،‬‬ ‫این مصوبه بر اساس وکالتنامه ‪ ۵‬سال پیش او و در‬ ‫بدو بازداش��ت بدون اینکه حکم��ی صادر یا الزامی‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬برای رد مال و با حسن نیت صادر شد و بر‬ ‫اس��اس ان او با حسن نیت به شرکت ملی نفت وکالت داد تا‬ ‫تمام اموالش منتقل شود‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی کسی به طور قانونی‬ ‫مال خود را زمانی که حکم قطعی صادر ش��ده در اختیار قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬فرایندی زمان بر است اما بابک زنجانی پیش از طی‬ ‫ای��ن مراحل اموال را با وکالت رس��می به ش��رکت ملی نفت‬ ‫منتقل کرد‪ ،‬شرکت ملی نفت برخی را فروخته و واگذار کرده‬ ‫و شرکت های مختلف مانند هواپیمایی قشم ایر‪ ،‬اموال منقول‬ ‫و غیرمنق��ول نیز برخی به فروش رفته و برخی به افراد دیگر‬ ‫منتقل شده اس��ت‪ .‬این وکیل دادگس��تری در ادامه با اعالم‬ ‫ای��ن خبر که بابک زنجان��ی از علیرضا زیباحالت منفرد متهم‬ ‫دیگ��ر پرونده که معروف به جعبه س��یاه پرونده فس��اد نفتی‬ ‫است‪ ،‬شکایت کرده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از شاکیان علیرضا‬ ‫زیباحالت منفرد‪ ،‬بابک زنجانی اس��ت‪ ،‬موکلم شکایت مفصلی‬ ‫از این فرد به اتهام کالهبرداری و خیانت در امانت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این وکیل دادگس��تری افزود‪ :‬یکی از‬ ‫مس��ائلی که همواره در جلسه های محاکمه پرونده‬ ‫نفتی مطرح می ش��د‪ ،‬این بود که زنجانی بدهی به‬ ‫ش��رکت نفت را قبول داشت و می گفت باید بدهی‬ ‫را پرداخت کند اما شرکت نفت که اعالم کرده بود‬ ‫‪ ۱۵‬کش��تی به بابک زنجانی تحویل داده؛ هیچ وقت‬ ‫بارنام��ه ای به دادگاه ارائه نکرد‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬بخش عمده‬ ‫نفت به شرکت فال در امارات فروخته شد و بعد از مدتی این‬ ‫ش��رکت ادعا کرد که نفت های فروخته شده مشکل داشته و‬ ‫داخ��ل محموله های نفتی اب وج��ود دارد و از پرداخت وجه‬ ‫که حدود ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر است‪ ،‬خودداری کرد‪ .‬در‬ ‫این بین کس��ی که در عملیات فیزیکی تحویل محموله های‬ ‫نفتی نقش داش��ت‪ ،‬علیرضا زیباحالت منفرد بود که از سوی‬ ‫دادستان تهران به جعبه سیاه معروف شده است‪.‬‬ ‫ایرانی ها تحریم های امریکا را تبدیل به فرصت کردند‬ ‫س��فیر اتریش گفت‪ :‬از اعم��ال دوباره تحریم ها بس��یار‬ ‫ناراحت هس��تیم اما از ش��یوه واکنش رهبران ایران به این‬ ‫چالش‪ ،‬بسیار تحت تاثیر قرار گرفتیم‪ .‬ایرانی ها این تحریم ها‬ ‫را تبدیل به فرصتی برای گش��ایش بیش��تر درهای اقتصاد‬ ‫خود با جهان کردند‪ .‬اش��تفان شولتس درباره اینده روابط‬ ‫ایران و اتریش و تبادالت مالی دو کشور با وجود تحریم های‬ ‫امریکا به ایس��نا گفت‪ :‬اتریش و ایران روابط بس��یار ویژه و‬ ‫کهنی دارند که براس��اس ش��فافیت و اعتماد شکل گرفته‬ ‫است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اتریش شبکه ای از همکاری منطقه ای‬ ‫را در اروپ��ا در رابطه با ایران ش��کل داده اس��ت‪ .‬از طریق‬ ‫این ش��بکه همکاری تالش داریم همکاری بیش��تری بین‬ ‫اتحادی��ه اروپا و ای��ران در زمینه سیاس��ت خارجی فراهم‬ ‫اوریم‪ .‬سفیر اتریش با اشاره به ماندن ایران در توافق برجام‬ ‫و تعهد ته��ران به این معاهده بین الملل��ی گفت‪ :‬از اعمال‬ ‫دوباره تحریم ها بس��یار ناراحت هستیم اما از شیوه واکنش‬ ‫رهبران ایران به این چالش‪ ،‬بسیار تحت تاثیر قرار گرفتیم‪.‬‬ ‫ایرانی ها این تحریم ها را به فرصتی برای گش��ایش بیش��تر‬ ‫درهای اقتصاد خود با جهان تبدیل کردند‪ .‬سفیر اتریش در‬ ‫ای��ران در رابطه با تاثیر تصویب «اف ای تی اف» در نهادهای‬ ‫قانون گذاری ایران و اجرای ان گفت‪ :‬اف ای تی اف سازکاری‬ ‫اس��ت که بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در‬ ‫کش��ورها نظارت دارد‪ .‬م��ا در اروپا همگی داوطلبانه به این‬ ‫سازکار پیوس��ته ایم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما در سال های گذشته‬ ‫در کش��ورمان مش��کالت مشابه را پشت س��ر گذاشتیم‪ .‬در‬ ‫ان زم��ان‪ ،‬پ��س از جنگ جهان��ی دوم‪ ،‬بس��یاری به خاطر‬ ‫بی اطمینانی به دولت می توانس��تند حس��اب های سری و‬ ‫شخصی داشته باشند اما ما این حساب ها را به خاطر شفاف‬ ‫نبودن سازکارشان مسدود کردیم‪ .‬شولتس تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫گمان من‪ ،‬ایران نیز باید نگاه مثبتی به اف ای تی اف داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪ 19 1397‬ربیع االول ‪ 27 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 531‬پیاپی ‪2504‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫فرصتی برای توسعه تولید‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫رحیم زارع‬ ‫در حاشیه تحویل بودجه ‪ 97‬به مجلس شورای اسالمی‬ ‫در شرایط کنونی اقتصادی‬ ‫کشور نمی توان با یک‬ ‫سیاست کاهش هزینه‬ ‫یا یک سیاست افزایش‬ ‫درامد کشور را مدیریت‬ ‫کرد‪ .‬در این شرایط کشور‬ ‫نیاز به اجرای برنامه‬ ‫دقیق در هر دو حوزه‬ ‫دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی می تواند با‬ ‫استفاده از ظرفیت هایی‬ ‫که دارد به کشور کمک کند‬ ‫تا از شرایط کنونی فاصله‬ ‫بگیریم‬ ‫رشد بودجه ‪ ۹۸‬با رضایت بخش خصوصی از دولت‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فص��ل بودجه در حالی اغاز ش��ده که دولت هنوز‬ ‫بودج��ه س��ال ‪ ۹۸‬را به مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تحویل نداده اس��ت‪ .‬این در حالی است که بسیاری‬ ‫از نمایندگان معتقدند دولت امس��ال باید بودجه را‬ ‫هرچه س��ریع تر به مجلس ش��ورای اسالمی تحویل‬ ‫دهد‪ .‬دلیل این موضوع از نظر نمایندگان به ش��رایط‬ ‫خاص اقتصادی کشور مربوط می شود‪ .‬به گفته انها‪،‬‬ ‫مجلس امس��ال نیاز به زمان بیش��تری برای بررسی‬ ‫دارد‪ .‬عال وه بر این‪ ،‬از دیگر موضوعاتی که نمایندگان‬ ‫ب��ر ان تاکید دارن��د نقش بخش خصوصی کش��ور‬ ‫در س��ال اینده اس��ت‪ .‬به گفت��ه نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬بخش خصوصی می تواند س��ال‬ ‫اینده بس��یاری از تحریم ها را دور بزند و کمک کند‬ ‫تا کش��ور از تندپیچ های اقتصادی با کمترین اسیب‬ ‫عبور کند‪ .‬این در حالی اس��ت که به نظر می رس��د‬ ‫دول��ت با بخش خصوصی رفتار مناس��بی ندارد و به‬ ‫تناسب تاثیرگذاری این بخش با ان رفتار نمی کند‪.‬‬ ‫شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که به نظر‬ ‫می رسد سال اینده نقش بخش خصوصی در اقتصاد‬ ‫ایران پررنگ تر از امس��ال و سال های گذشته خواهد‬ ‫بود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نمایندگان پیشنهاد می دهند که‬ ‫دولت در تنظیم بودجه هم نظر این بخش از فعاالن‬ ‫اقتصادی کش��ور را بخواهد چرا که س��ال اینده انها‬ ‫مجری بودجه خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت و بخش خصوصی‬ ‫رحی��م زارع‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره وضعیت بودجه کشور در سال‬ ‫‪ ۹۸‬به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬در ش��رایطی که‬ ‫ارزش پول ملی کاسته شده دولت راهی جز کاهش‬ ‫هزینه و افزایش درامد به طور همزمان ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایط کنونی اقتصادی کش��ور‬ ‫نمی ت��وان با ی��ک سیاس��ت کاهش هزین��ه یا یک‬ ‫سیاس��ت افزایش درامد کش��ور را مدیریت کرد‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط کشور نیاز به اجرای برنامه دقیق در هر‬ ‫دو حوزه دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بخش خصوصی می تواند‬ ‫با اس��تفاده از ظرفیت هایی که دارد به کشور کمک‬ ‫کند تا از شرایط کنونی فاصله بگیریم‪.‬‬ ‫زارع با اش��اره ب��ه اینکه در برخ��ی از موارد رفتار‬ ‫ب نیست‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫دولت با بخش خصوصی مناس ‬ ‫برای مثال‪ ،‬در موضوع دور زدن تحریم ها دولت بارها‬ ‫‹ ‹نقش بخش خصوصی در سال اینده‬ ‫فعاالن بخش خصوصی را با مش��کالتی روبه رو کرده‬ ‫حسن س��لیمانی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫اس��ت‪ .‬تغییر دولت ها در کش��ور باعث نمی شود که‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره وضعیت اقتصادی‬ ‫نگاه بخش خصوصی به مفهوم دولت تغییر کند‪ .‬در‬ ‫کش��ور و بودجه س��ال ‪ ۹۸‬به «گس��ترش صنعت»‬ ‫این زمینه باید در نظر داش��ت که دولت ها در ایران‬ ‫گفت‪ :‬دولت باید هرچه س��ریع تر بودجه سال ‪ ۹۸‬را‬ ‫به طور کلی رفتار مناسبی با بخش خصوصی ندارند‪.‬‬ ‫به مجلس شورای اسالمی تحویل دهد‪ .‬متاسفانه به‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫ط��ور معمول دولت ها برنامه بودجه را دیرتر از موعد‬ ‫اسالمی با بیان اینکه دولت باید از ظرفیت های بخش‬ ‫ب��ه مجلس می دهند و این موضوع باعث بروز برخی‬ ‫خصوصی بهره بگیرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نمی توان به بخش‬ ‫مشکالت می شود‪.‬‬ ‫خصوصی گفت دولت پیشین با انها بد رفتار کرده و‬ ‫س��لیمانی افزود‪ :‬کش��ور ب��ه لح��اظ اقتصادی در‬ ‫ح��اال می توانند به دولت کنونی اعتماد کنند‪ .‬بخش‬ ‫ش��رایط خاصی قرار گرفته و باید تمام توان را برای‬ ‫خصوصی ارزش برند را می فهمد و گاهی دولتمردان‬ ‫رفع مشکالت به کار بست‪ .‬بخش خصوصی به عنوان‬ ‫برند یک کارخانه یا ش��رکت سرمایه گذاری را از بین‬ ‫یکی از جدی ترین بازوهای اقتصاد‪ ،‬تولید و خدمات‬ ‫می برن��د‪ .‬در این ش��رایط بخ��ش خصوصی ترجیح‬ ‫در کش��ور امروز این گالی��ه را دارد که دولت به انها‬ ‫می ده��د به ظرفیت های خارج��ی فکر کند و مقصر‬ ‫توجه��ی نمی کند‪ .‬وی معتقد اس��ت‪ :‬فاصله گرفتن‬ ‫این روند دولت ها هستند‪.‬‬ ‫دول��ت از بخ��ش خصوص��ی باعث می ش��ود بخش‬ ‫وی با اش��اره به اینکه دول��ت دوازدهم به مراتب‬ ‫خصوصی به فکر خار ج کردن سرمایه از کشور بیفتد‬ ‫رفتار بهتری نس��بت به دولت های گذش��ته با بخش‬ ‫یا منافع خود را با منافع ملی همس��و نبیند‪ .‬در این‬ ‫خصوصی داش��ت‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬با این ح��ال‪ ،‬هنوز‬ ‫ش��رایط بخش خصوص��ی به رفتارهای��ی در اقتصاد‬ ‫ه��م نارس��ایی های ش��دیدی در این ارتب��اط دیده‬ ‫روی می ا ورد که کش��ور از انها اس��یب‬ ‫می ش��ود‪ .‬دول��ت در حال��ی توقع دارد‬ ‫می بین��د‪ .‬دلی��ل این رفت��ار برخوردی‬ ‫بخ��ش خصوصی در دور زدن تحریم ها‬ ‫است که دولت با بخش خصوصی کرده‬ ‫و ارزاوری در ش��رایط تحریم به کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت باید از دیدگاه های بخش‬ ‫کمک کند که حاضر نیس��ت مشکالت‬ ‫خصوص��ی در تنظیم بودجه اس��تفاده‬ ‫بخش خصوصی را برطرف و روابط خود‬ ‫کند چرا که س��ال این��ده نقش بخش‬ ‫را با انها در مسیر معینی تعریف کند‪.‬‬ ‫خصوصی در کش��ور بس��یار بیش��تر از‬ ‫زارع ب��ا بیان اینک��ه دولت با حمایت‬ ‫حسن سلیمانی‬ ‫سال های گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫و تقوی��ت بخش خصوص��ی می تواند از‬ ‫بحران های تحریم عب��ور کند‪ ،‬توضیح کشور به لحاظ اقتصادی در س��لیمانی ب��ا اش��اره ب��ه تش��دید‬ ‫داد‪ :‬عبور از مش��کالت تحریم به کمک شرایط خاصی قرار گرفته تحریم ه��ای امری��کا در س��ال اینده‪،‬‬ ‫و باید تمام توان را برای‬ ‫توضیح داد‪ :‬امریکا به دنبال این اس��ت‬ ‫بخ��ش خصوصی یعن��ی تنظیم بودجه‬ ‫رفع مشکالت‬ ‫ک��ه تحریم ها را تش��دید کند و در این‬ ‫بهتر برای سال ‪ ۹۸‬و گریز از مشکالتی‬ ‫به کار بست‪.‬‬ ‫که در ادامه مسیر اقتصاد ایران طراحی بخش خصوصی به عنوان ش��رایط بخ��ش خصوص��ی می توان��د‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬امری��کا و همپیمانان ان یکی از جدی ترین بازوهای تحریم ه��ا دور بزند‪ .‬بر ای��ن مبنا‪ ،‬باید‬ ‫مش��کالتی را در ادامه مس��یر طراحی اقتصاد‪ ،‬تولید و خدمات در جری��ان فعالیت ه��ای اقتص��ادی و‬ ‫در کشور امروز این گالیه‬ ‫کرده اند که گام به گام انها اجرا خواهند را دارد که دولت به انها سیاس��ت گذاری ها باش��د‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫دولت باید به این نتیجه برسد که بدون‬ ‫ک��رد‪ .‬دولت ب��ه تنهای��ی نمی تواند از‬ ‫توجهی نمی کند‬ ‫بخش خصوصی نمی توان کشور را اداره‬ ‫عهده رفع این مشکالت بر اید و نیاز به‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اس��تفاده از توان بخش خصوصی دارد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬تا زمانی که ارتب��اط دولت با بخش‬ ‫خصوصی مناس��ب نش��ود نمی توان توقع داشت که‬ ‫این مسیر به خوبی طی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش هزینه های کشور در بودجه ‪۹۸‬‬ ‫رئیس فراکس��یون حمایت از تولید ملی و اشتغال‬ ‫مجلس تاکید می کند دولت در بودجه س��ال ‪ ۹۸‬از‬ ‫هزینه های کشور بکاهد‪.‬‬ ‫غالمرض��ا کاتب درب��اره نحوه بودجه نویس��ی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬به خانه ملت گفت‪ :‬الیحه بودجه سال ‪۹۸‬‬ ‫هنوز به دس��ت مجلس نمایندگان نرسیده است که‬ ‫بخواهیم درباره ان اظهار نظر یا ان را ارزیابی کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با این حال‪ ،‬با توجه به شرایطی که کشور‬ ‫با ان روبه رو اس��ت و تالش��ی که امریکا برای فشار‬ ‫اقتص��ادی بر مردم ما می کند باید بودجه س��ال ‪۹۸‬‬ ‫متفاوت باشد و دولت تالش کند از هزینه های سال‬ ‫اینده بکاهد‪.‬‬ ‫نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور درباره‬ ‫تغییر روش بودجه نویسی برای بودجه سال ‪ ۹۸‬خبر‬ ‫داد ه اس��ت و از روش غلت��ان گفته ک��ه باید در این‬ ‫زمین��ه توضیحات واضحی به مجل��س و مردم ارائه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫محمد باقر نوبخت با اش��اره به ش��یوه های مختلف‬ ‫مدیریت بودجه گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در عین حال‬ ‫که هیچ ط��رح قابل دفاع��ی را رد نخواهیم کرد‪ ،‬از‬ ‫ش��یوه بودجه ریزی غلتان بهره خواهیم برد‪ ،‬به این‬ ‫مفهوم که با وجود محدودیت منابع‪ ،‬به تغییر منابع‬ ‫و تغییر روش های تخصیص منابع اندیش��ه خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور با تصریح‬ ‫ب��ر این نکته که باید به فکر خل��ق منابع جدید هم‬ ‫باش��یم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمام دغدغه دولت این است که‬ ‫بودجه س��ال اینده باید هم رشد اقتصادی را محقق‬ ‫کند و هم مش��کل اش��تغال را ر فع کن��د‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل در مدیریت طرح های عمران��ی‪ ،‬اولویت بندی‬ ‫می کنیم‪ .‬با توجه به شرایطی که کشور با ان روبه رو‬ ‫اس��ت و تالش��ی که امریکا برای فش��ار اقتصادی بر‬ ‫مردم ما می کند باید بودجه س��ال ‪ ۹۸‬متفاوت باشد‬ ‫و دولت تالش کند از هزینه های سال اینده بکاهد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که طرح های عمرانی موتور محرک‬ ‫رشد اقتصادی اس��ت و ضرورت دارد با تغییر زمینه‬ ‫و کارب��ری و نیز اقتصادی تر کردن پروژه ها‪ ،‬مدیریت‬ ‫بهینه را در این امر مهم دنبال کنیم‪.‬‬ ‫گ�روه صنع�ت‪ :‬تولی��د ل��وازم‬ ‫خانگ��ی پ��س از نوس��ان های ارزی‬ ‫با مش��کالت بس��یاری روبه رو ش��د‪.‬‬ ‫کمب��ود محص��والت در بازاره��ای‬ ‫لوازم خانگ��ی و از طرف دیگر گالیه‬ ‫تولیدکنندگان از سیاست های ارزی‬ ‫دول��ت جدی تری��ن مش��کالت این‬ ‫صنعت در ماه های گذش��ته بود‪ .‬این‬ ‫مشکالت بر اثر سیاست های جدیدی که در نظر گرفته شده‬ ‫رفته رفته در حال برطرف ش��دن اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اش��اره به پیش��رفت این صنعت از نظر کیفیت و‬ ‫تن��وع محصول تصری��ح کرد‪ :‬دلیل توس��عه در صنعت لوازم‬ ‫خانگ��ی فعالیت مس��تمر و موثر بخش خصوصی اس��ت و در‬ ‫همین راس��تا‪ ،‬الزم است موانعی که برای بخش خصوصی در‬ ‫این زمینه وجود دارد به زودی رفع شود و در این زمینه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیشقدم خواهد بود‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫رضا رحمانی گفت‪ :‬این نمایش��گاه در طول ‪ ۱۸‬سال از سوی‬ ‫فعاالن این بخش برگزار شده و امروز نشانه های امید در این‬ ‫نمایش��گاه برای تولیدکنندگان لوازم خانگی محس��وس بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬با اش��اره به افزایش س��طح کیفیت تولید لوازم‬ ‫خانگی در مقایسه با سال های گذشته اضافه کرد‪ :‬محصوالت‬ ‫جدید ارائه ش��ده در این نمایش��گاه در سطح محصوالت روز‬ ‫دنیا به ویژه محصوالت نام اشنای اروپایی قرار داشتند و از نظر‬ ‫تنوع نیز نسبت به سال قبل تغییرات قابل توجه و چشمگیری‬ ‫در این نمایشگاه دیده می شود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫همچنین محصوالت ارائه ش��ده را برای رفع تمامی نیازهای‬ ‫خانوار کافی دانس��ت و افزود‪ :‬تولیدکنندگان در جلسه هایی‬ ‫که در گذشته داشتیم قول داده اند با تمام قوا در راستای رفع‬ ‫نیازهای خانوارهای ایرانی تولید ملی را در حوزه لوازم خانگی‬ ‫افزای��ش و به فراوانی در دس��ترس مردم قرار دهند‪ .‬رحمانی‬ ‫در ادام��ه خودکفایی در زمینه ل��وازم خانگی را نقطه عطفی‬ ‫در اقتصاد کش��ور معرفی ک��رد و گفت‪ :‬درحال حاضر فرصت‬ ‫مناس��بی در زمینه لوازم خانگی در کش��ور به وجود امده و‬ ‫توانایی تامین لوازم خانگی در بازار داخلی کش��ور وجود دارد‬ ‫و ب��ه همین علت نیازی ب��ه واردات در این حوزه نداریم‪ .‬وی‬ ‫همچنین با اش��اره به کاهش قاچاق لوازم خانگی از تش��دید‬ ‫برخورد در این زمینه خبر داد و تصریح کرد‪ :‬با کاهش قاچاق‬ ‫در این زمینه بر اثر تش��دید برخورد فرصتی اس��تثنایی برای‬ ‫ای��ن ح��وزه با بیش از ‪ ۴۰۰‬واحد فعال به وجود امده اس��ت‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن با اش��اره به وس��عت حوزه لوازم خانگی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬نق��ش قابل توجه تولیدکنن��دگان لوازم خانگی‬ ‫در اش��تغالزایی و اقتصاد کش��ور غیرقابل انکار است و تمامی‬ ‫اس��تان های کش��ور نیز به نوعی با این صنعت درگیر هستند‪.‬‬ ‫رحمانی جلوگیری از ورود لوازم خانگی خارجی به کش��ور از‬ ‫جمله سیاس��ت های حمایتی دولت از این صنعت برش��مرد و‬ ‫گفت‪ :‬کاالهای ایرانی در حوزه لوازم خانگی در شرایط تحریم‬ ‫محصوالت��ی قابل رقابت با برنده��ای خارجی تولید کرده اند‪.‬‬ ‫رحمانی در ادامه درباره خواسته های فعاالن صنفی در حوزه‬ ‫لوازم خانگی توضیح داد‪ :‬بیشترین نکته ای که درخواست های‬ ‫فع��االن این حوزه تاکید ش��ده تس��هیل امور اس��ت و من از‬ ‫همی��ن تریبون از تمامی همکارانم در سراس��ر کش��ور که با‬ ‫تولیدکنندگان در ارتباط هستند درخواست می کنم تسهیل‬ ‫را در اولویت های خود در زمینه تولید قرار دهند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر ش��رایط ایجاب می کند که بیش از‬ ‫گذشته در زمینه تولید فعالیت داشته باشیم و خدمت رسانی‬ ‫و تولید در هیچ صورتی نباید حتی در تعطیالت رسمی کشور‬ ‫تعطیل ش��ود‪ .‬رحمانی همچنین با اشاره به پیشرفت صنعت‬ ‫لوازم خانگی کشور افزود‪ :‬این محصوالت با وجود کیفیت برابر‬ ‫با محصوالت مش��ابه خارجی در بسیاری از موارد قیمت هایی‬ ‫با یک س��وم قیمت ان محصوالت دارند و طبیعی است بعد از‬ ‫افزایش تیراژ تولید‪ ،‬قیمت ها بیش از این کاهش پیدا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬رحمانی ضمن اشاره به تامین مواد اولیه تولیدکنندگان‬ ‫افزود‪ :‬بخ��ش عمده ای از مواد اولیه تولیدکنندگان در داخل‬ ‫قابل تامین است به طوری که محصوالتی مانند پتروشیمی‪،‬‬ ‫فوالد و س��ایر مواد اولیه از این دس��ت در داخل کشور تامین‬ ‫می شود و خوشبختانه در این زمینه کمبودی وجود ندارد‪.‬‬ ‫دولت روی بنگاه های کوچک سرمایه گذاری کند‬ ‫یک پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی گفت‪ :‬بانک ها در شرایطی نیستند که از‬ ‫تولیدکنندگان حمایت کنن د چراکه به شدت به بانک مرکزی و دولت وابسته هستند‬ ‫و بس��یاری از اینه��ا بدون دریافت وام از بانک مرک��زی نمی توانند به حیات روزمره‬ ‫خود ادامه دهند‪ .‬به عقیده حسین راغفر‪ ،‬پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در‬ ‫همچنان روی همان پاشنه خواهد چرخید؛ اگر اصالح نظام بانکی و کنترل نرخ ارز‬ ‫به دست فراموشی سپرده شود‪ .‬راغفر که یکی از نویسندگان «نامه ‪ ۵۰‬اقتصاددان»‬ ‫به س��ران ‪ ۳‬قوه اس��ت به راهکار خروج و پیامدهای حفظ وضع موجود پرداخت و به‬ ‫ایلنا گفت‪ :‬این نظام بانکی توان ایس��تادن روی پای خود را ندارد‪ .‬در واقع انچه در‬ ‫حال اتفاق افتادن اس��ت‪ ،‬نجات نظام بانکی از جیب مردم و به هزینه مردم اس��ت‪.‬‬ ‫ارائه چنین کمکی دور از انتظار و دور از واقعیت هایی است که در جریان است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بهره های دریافتی کمر تولیدکنندگان را خرد کرده است از این رو‪ ،‬انها امکان‬ ‫ادامه حیات را ندارند‪ .‬مس��ئوالن و نمایندگان مجلس این را خوب می دانس��تند که‬ ‫بانک ها با چه ش��یوه ای به تولیدکنندگان وام می دهند‪ .‬انها به اس��م ‪ ۲۰‬درصد‪۳۰ ،‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳۳‬درص��د بهره می گیرند و این موضوع به تمام بخش تولید اس��یب وارد کرده‬ ‫است‪ .‬راغفر توضیح داد‪ :‬بانک ها سپرده های مردم را جذب می کنند و به فعالیت های‬ ‫غیرمولد س��ودده تخصیص می دهند‪ .‬به هر صورت ناکارامدی نظام بانکی به هزینه‬ ‫تولیدکنندگان جبران می شود‪ .‬این انتقاد وارد شده است که بانک ها به اجرای قانون‬ ‫رفع موانع تولید رقابت پذیر تن نمی دهند؛ قانونی که در نهایت در ش��ورای نگهبان‬ ‫تصویب ش��د و به نظر می امد که ش��اهد همراهی بانک ها باش��یم اما این طور نشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت از حمایت و سیاس��ت جبرانی س��خن می گوید‪ .‬در همین راس��تا‪،‬‬ ‫محمدباقر نوبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان برنامه و بودجه از اختصاص میلیاردها تومان به‬ ‫منظ��ور حمایت از تولیدکنندگان و پیمانکاران خبر می دهد که البته عملی نش��ده‬ ‫زیرا مجلس تاکنون چنین مجوزی را صادر نکرده است‪ .‬اینها همه در حالی است که‬ ‫از کسری شدید بودجه در نیمه دوم سال صحبت می شود‪ .‬به سران ‪ ۳‬قوه اختیاراتی‬ ‫داده شده است که می توانند تصمیم هایی بگیرند و انها را به اجرا بگذارند که این امر‬ ‫به معنای دور زدن مجلس است؛ اگرچه مجلسی که ما می بینیم‪ ،‬در خدمت همین‬ ‫سیاست هاس��ت‪ ،‬به همین دلیل فرقی نمی کند که مجلس مصوبه ای در این زمینه‬ ‫بده��د ی��ا مجوزی برای اصالح بودجه صادر کند‪ .‬دیگر قوا هم با همین مصوبه ها کار‬ ‫خ��ود را پی��ش می برند و اتفاقی نمی افتد‪ .‬این تحلیلگر اقتصادی با اش��اره به اینکه‬ ‫صنایع مادر حتی در شرایط تحریم هم تقاضای خود را در بازار جهانی دارند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫البته انها بازارهای محدودی را زیر پوشش دارند که خود این بازارها در سیطره روابط‬ ‫تجاری امریکا هس��تند؛ مانند چین و ترکیه‪ .‬نکته مهم این اس��ت که به ظرفیت های‬ ‫داخلی توجه شود‪ .‬به این منظور باید روی این ظرفیت ها و روی بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط متمرکز شد که امکان تامین منابع انها از داخل وجود دارد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 6‬اذر ‪ 19 1397‬ربیع االول ‪ 27 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 531‬پیاپی ‪2504‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ادغام واحدهای تولیدی‬ ‫و ارتقای صنعت‬ ‫یکی از مس��ائل مطرح ش��ده‬ ‫برای توانمندسازی قطعه سازان‬ ‫داخل��ی‪ ،‬ادغ��ام واحده��ای‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬ادغ��ام به یک‬ ‫بس��تر فرهنگی قوی نیاز دارد‬ ‫و ش��رکت هایی که می خواهند‬ ‫در ای��ن صنع��ت ب��ه توس��عه‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫دس��ت پیدا کنند بای��د به این‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫باور برسند که ادغام برای انها‬ ‫ضروری اس��ت زیرا این امر در‬ ‫جهت ارتقای توانمندی ش��رکت های تولیدی است تا تنها بر‬ ‫بازار داخلی متمرکز نباشند‪ .‬با ادغام نباید واحد تولیدی حذف‬ ‫ش��ود‪ ،‬بلکه ظرفیت های ان باید افزایش یاب��د‪ .‬صنعتگران با‬ ‫ادغام ش��دن باید به افقی دورتر بیندیش��ند و اهداف به قول‬ ‫معروف بلندپروازانه ای برای خود داش��ته باش��ند‪ .‬هدف ایجاد‬ ‫هم افزایی(سینرژی) است‪ .‬به طور قطع‪ ،‬سهم بازار شرکت هایی‬ ‫که مش��ارکت می کنند در مجموع بیش��تر از زمانی است که‬ ‫به تنهایی فعالیت داش��ته اند‪ .‬انتظار اس��ت با مجموعه س��ازی‬ ‫س��هم قطعه سازان چند برابر ش��ود‪ .‬البته شکل خاصی برای‬ ‫ای��ن ادغام نمی توان تعیین کرد‪ ،‬بلکه این مس��ئله بس��ته به‬ ‫نوع و ش��رایط شرکت داش��ته و نباید خود را محدود به روش‬ ‫خاصی کرد‪ .‬گاهی الزم است یک شرکت خارجی وارد شود و‬ ‫به دنبال ش��ریک ایرانی باشد و در جایی دیگر شاید الزم باشد‬ ‫چند ش��رکت کوچک داخلی با یک ش��رکت بزرگ هموطن‬ ‫همکاری داشته باشد تا به این ترتیب از بستر تولیدی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و مهندس��ی ان شرکت بهره مند ش��ود‪ .‬همان طور که ممکن‬ ‫اس��ت چند شرکت کوچک در هم ادغام شده و یک مجموعه‬ ‫مهندس��ی جدیدی را طرح ریزی کنند که به طور قطع قوی تر‬ ‫از تک ت��ک انها خواه��د بود‪ .‬امروز در جهان یک ش��رکت به‬ ‫تنهایی تمام قطعات را تولید نمی کند‪،‬بلکه تقسیم کار شده و‬ ‫قطعات بین تامین کنندگان گوناگون تقسیم می شود‪ .‬پیشنهاد‬ ‫این اس��ت که برای کاهش خطرات در این باره‪ ،‬از روش هایی‬ ‫استفاده شود که ان ش��یوه ها پیش تر ازمون خود را در سایر‬ ‫کشورها پس داده و امروز به عنوان الگو مطرح هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چه خودروهایی گران خواهد شد؟‬ ‫خودروس��ازان می گویند م��ا درحال حاضر زی��ان می دهیم و‬ ‫اگر همه مناب��ع خود را صرف طلب قطعه س��ازان کنیم حقوق‬ ‫کارمن��دان و کارگران خ��ود را نمی توانیم پرداخ��ت کنیم‪ .‬به‬ ‫گزارش خانه ملت‪ ،‬نامه سرگشاده قطعه سازان به رئیس جمهوری‬ ‫پرده از مش��کالتی برم��ی دارد که در صورت رس��یدگی نکردن‬ ‫بس��یاری از انه��ا را زمین گیر خواهد کرد‪ .‬حس��ین مقصودی‪،‬‬ ‫عضو کمیسیون ش��وراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در این باره گفت‪ :‬قطعه س��ازان با بحران روبه رو ش��ده اند و تولید‬ ‫انه��ا کاهش پیدا ک��رده تا جایی که در ح��ال تعدیل نیرو و از‬ ‫هم��ه مهم تر رو به تعطیلی هس��تند‪ .‬در راس این مش��کالت‪،‬‬ ‫ی��ک اختالف خانوادگی وجود دارد و قطعه س��ازان در روزهایی‬ ‫ک��ه نیاز فوری ب��ه منابع مالی دارن��د نمی توانند طلب هنگفت‬ ‫خود را از خودروس��ازان که حدود ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان است‪،‬‬ ‫بگیرن��د‪ .‬حمیدرضا فوالدگر‪ ،‬عضو فراکس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس به نشست هایی اشاره دارد که کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫و قطعه سازان داش��تند‪ .‬وی فراگیر شدن مشکالت این صنعت‬ ‫را تایید و گفت‪ :‬قطعه س��ازان با مشکالت جدی روبه رو هستند‬ ‫یعنی چند ماه است که از دولت طلب دارند و نتوانستند حقوق‬ ‫کارگران ش��ان را بدهند و تعدیل نیرو به سرعت در قطعه سازی‬ ‫در حال وقوع اس��ت‪ .‬این مشکل‪ ،‬فنی یا مدیریتی نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫سیس��تمی به نظر می رس��د که ناش��ی از یک تفکر اشتباه جا‬ ‫افتاده در ریل قطعه سازی است‪ .‬نگاهی که سعید باستانی ان را‬ ‫این طور به چالش می کش��د که قطعه سازی‪ ،‬از اغاز راه را اشتباه‬ ‫رفته است‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬ما ارزش افزوده درون خودرو سازی را کاهش‬ ‫دادیم‪ ،‬خودروس��از نمی تواند پول خود را به درس��تی دریافت و‬ ‫به قطعه س��از پرداخت کند‪ .‬درحال حاضر ش��اهد انباشت طلب‬ ‫قطعه س��ازان هستیم که همچنان رو به افزایش است‪ .‬بررسی و‬ ‫تغییر این نگرش نیاز به زمان دارد مولفه ای که برای قطعه سازان‬ ‫درحال حاض��ر وجود ندارد و انها نیاز فوری به اس��تمداد دارند‪.‬‬ ‫فوالدگر در این باره ادامه داد‪ :‬بارها گوشزد کرده و هشدار دادیم‬ ‫که اگر قطعه سازی حمایت نشود مشکالت عدیده ای گریبان گیر‬ ‫صنعت خودر و کش��ور می ش��ود‪ .‬قطعه س��ازان امیدوار بودند با‬ ‫توجه ب��ه پیش فروش خودرو در مقیاس��ی که چند وقت پیش‬ ‫اتفاق افتاد طلب خود را دریافت کنند‪ .‬س��عید باس��تانی در این‬ ‫زمین��ه می گوید‪ :‬به عن��وان نمونه‪۵۰ ،‬هزار خ��ودرو پیش فروش‬ ‫ش��ده اگر برای هر خودرو ‪۱۵‬میلیون دریافت شده باشد عددی‬ ‫اس��ت که می توان بخشی از این طلب را داد‪ .‬اما صنعت خودرو ‬ ‫اولویت های��ی دارند که قطعه س��ازان از ای��ن پیش فروش ها هم‬ ‫بهره مند نشدند‪ .‬فوالدگر هم با اش��اره به سخنان خودروسازان‬ ‫گفت‪ :‬خودروس��ازان می گویند ما درحال حاضر زیان می دهیم و‬ ‫اگر همه مناب��ع خود را صرف طلب قطعه س��ازان کنیم حقوق‬ ‫کارمن��دان و کارگران خود را نمی توانی��م پرداخت کنیم‪ .‬برای‬ ‫حل این مش��کل نظر خود خودروس��ازان افزای��ش نرخ خودرو‬ ‫است تا طلب قطعه س��ازان پرداخت شود‪ .‬وی گفت‪ :‬قرار است‬ ‫خودروهایی که مردم متوسط و متوسط به پایین از ان استفاده‬ ‫می کنند افزایش قیمت کمتری داشته باشند اما خودروهایی که‬ ‫جنبه رقابتی دارند و قش��ر متوسط به باالی جامعه انها را سوار‬ ‫می شوند در بازار قیمت گذاری خواهند شد‪.‬‬ ‫کوروش مرشدسلوک‬ ‫قرار است با ارجاع به‬ ‫قوه قضاییه موضوع‬ ‫خودروهای وارداتی‬ ‫موجود در گمرک‬ ‫تعیین تکلیف شود‪ .‬با‬ ‫مشخص شدن وضعیت‬ ‫تخلفات‪ ،‬دولت بهتر‬ ‫می تواند درباره‬ ‫واردات دوباره‬ ‫تصمیم گیری کند‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» درباره وضعیت واردات خودرو‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو همچنان ادامه دارد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تیر ‪ ۹۷‬واردات خودرو تا زمان نامش��خصی ممنوع‬ ‫شد‪ .‬این امر منجر به بالتکلیفی خودروهای وارد شده‬ ‫در گم��رکات ش��د زیرا برخی خودروه��ا هنوز مجوز‬ ‫ترخیص دریافت نکرده بودن��د‪ .‬این موضوع به دنبال‬ ‫خود س��ردرگمی بس��یاری در بازار خ��ودرو به وجود‬ ‫اورد‪ .‬در نهایت برای تعیین تکلیف خودروهای موجود‬ ‫در گمرکات کشور مجلس ش��ورای اسالمی موضوع‬ ‫را ب��ه قوه قضاییه ارجاع داد‪ .‬ولی ملکی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گ��زارش ای��ن کمیس��یون را دربار ه موض��وع توقف‬ ‫ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات ان قرائت‬ ‫کرد و با رای نمایندگان‪ ،‬پرونده واردات خودرو به قوه‬ ‫قضاییه ارجاع شد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دست کم ‪ ۶۴۸۱‬خودرو خارجی در زمان توقف سامانه‬ ‫ثبت س��فارش به روش های غیرقانونی ثبت س��فارش‬ ‫ش��دند که نیاز به پیگیری ازسوی نهاد های ذی صالح‬ ‫داش��ت‪ .‬درگیر شدن خودروهای ثبت سفارش قانونی‬ ‫با این موضوع موجب شد تا قوه قضاییه نیز به موضوع‬ ‫ورود کند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت واردات خودرو‬ ‫کوروش مرشدسلوک‪ ،‬رئیس انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو درباره ارجاع مس��ئله واردات خ��ودرو به قوه‬ ‫قضاییه به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬این ارجاع مربوط‬ ‫به پرونده تخلفات خودروهای وارداتی است که امروز‬ ‫شامل تمام واردکنندگان خودرو حتی کسانی که در‬ ‫زم��ان قانونی مبادرت به ثبت س��فارش کرده بودند و‬ ‫درگیر ان شده اند‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قرار اس��ت ب��ا ارجاع ای��ن موضوع به‬ ‫ق��وه قضاییه موضوع خودروه��ای وارداتی موجود در‬ ‫گمرک تعیین تکلیف شود‪ .‬با مشخص شدن وضعیت‬ ‫تخلف��ات‪ ،‬دولت بهتر می تواند درب��اره واردات دوباره‬ ‫تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫مش��کالت انتقال ارز می توان مبادرت به واردات کاال‬ ‫رییس انجم��ن واردکنندگان خودرو در پاس��خ به‬ ‫از جمله خودرو کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این امر ضمن ساماندهی‬ ‫این پرس��ش که ایا با حضور وزی��ر جدید در وزارت‬ ‫به بازار خودرو باعث می ش��ود تا دولت نیز از تعرفه و‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گشایش��ی در وضعیت‬ ‫درامد ان استفاده کند‪.‬‬ ‫واردات خ��ودرو رخ خواهد داد‪ ،‬گف��ت‪ :‬امیدواریم به‬ ‫البته این امر پیش تر در تحریم های اوایل دهه ‪۹۰‬‬ ‫این موضوع رس��یدگی ش��ود‪ .‬البت��ه کارهایی درباره‬ ‫انجام شد‪ .‬وی در این باره گفت‪ :‬البته خودرو مشمول‬ ‫خودروه��ای توقیف ش��ده در گمرک انجام ش��ده و‬ ‫ای��ن امر نبود اما امروز می تواند از کش��ورهایی مانند‬ ‫درب��اره خودروهایی ک��ه امکان ترخیص نداش��تند‪،‬‬ ‫ژاپن و اروپا که نمایندگی رس��می در کش��ور دارند و‬ ‫تصمیم گیری شده است‪.‬‬ ‫خودروهای مورد نیاز بازار را تامین کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیشنهادها ارائه شده و باید به تایید‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬معتقدم اگر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫س��ران قوا برس��د تا خودروهای دپو در کمرگ مجوز‬ ‫تجارت برنامه ریزی مطلوبی در این زمینه داشته باشد‬ ‫ترخی��ص دریافت کنند‪ .‬این امر به طور قطع در بحث‬ ‫هم می تواند بازار خودرو کش��ور را به تعادل برس��اند‬ ‫نرخ خودروها در بازار کش��ور تاثیرگذار است و منجر‬ ‫و ه��م درامدزایی مناس��بی برای دولت ب��ه ارمغان‬ ‫ب��ه بهبود وضعیت نیروی کار در نمایندگی های فعال‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫در امر واردات خودرو خواهد شد‪.‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬در ش��رایط بحران‪ ،‬ارز برای کاالهای‬ ‫‹ ‹یک بام و دو هوا‬ ‫ض��روری اختصاص داده خواهد ش��د‪ .‬رییس انجمن‬ ‫مرشدسلوک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو در این ب��اره نیز بی��ان کرد‪:‬‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو مذاکره ای با وزیر جدید‬ ‫کاالهای ضروری مانند دارو و مواد غذایی از وضعیت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای ثبت س��فارش جدید‬ ‫تحریم��ی خارج ش��ده و مش��کلی ب��رای واردات ان‬ ‫داشته یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬درخواست نشست داشته ایم‪ .‬در‬ ‫وجود ندارد‪ .‬همچنین منابع ارزی کش��ور در ارتباط‬ ‫این زمینه مذاکره ضروری است تا بازار‬ ‫با صادرات نفت انقدر قابل توجه اس��ت‬ ‫برای مصرف کنندگان ساماندهی شود‪.‬‬ ‫که می توان بخش��ی کوچکی از ان را به‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬ش��رایط امروز مطلوب‬ ‫واردات محدود خودرو اختصاص داد‪.‬‬ ‫نیس��ت زیرا یکی از بهترین درامدهای‬ ‫پیش تر انجم��ن واردکنندگان خودرو‬ ‫دولت ناش��ی از تعرف��ه واردات خودرو‬ ‫عن��وان ک��رده ب��ود فعاالن ای��ن حوزه‬ ‫اس��ت که افزون بر ‪ ۱۳۰‬تا ‪۱۵۰‬درصد‬ ‫می توانند ب��دون تخصیص ارز یا خروج‬ ‫ن��رخ خودرو را ش��امل می ش��ود‪ .‬البته‬ ‫ان از کش��ور مبادرت به واردات خودرو‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫تعرفه واردات خودرو ‪۹۰‬درصد است اما‬ ‫با س��رمایه های ایرانیان خارج از کشور‬ ‫مبالغ پرداختی برای اسقاط خودروهای امار ترخیص خودروهای کنند‪.‬‬ ‫فرسوده‪ ،‬ش��ماره گذاری خودرو‪ ،‬عوارض ‪۳‬ماه نخست سال مربوط‬ ‫وی در تایید این موضوع گفت‪ :‬شدنی‬ ‫و مالیات ارزش اف��زوده انها هزینه هایی به خودروهایی است که در اس��ت ام��ا باید دی��د ش��رکت هایی که‬ ‫زمان قانونی ثبت سفارش‬ ‫اس��ت که به خودروه��ای وارداتی تعلق شده بودند اما با مصوبه پیش تر امادگی س��رمایه گذاری در بازار‬ ‫می گی��رد که درام��د قابل توجهی برای‬ ‫ایران را داشتند‪ ،‬ایا امروز هم مشتاق این‬ ‫ممنوعیت واردات‬ ‫دولت به ش��مار می رود‪ .‬رییس انجمن بالتکلیف در گمرک دپو امر هستند‪.‬‬ ‫شدند‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو با بی��ان اینکه‬ ‫مرشدسلوک در پایان گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫اگر دولت برنامه ری��زی کند با توجه به‬ ‫با حضور رض��ا رحمانی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫همکاری پلیس و خودروسازان در راستای افزایش ضریب ایمنی‬ ‫رئیس مرکز اطالع رس��انی فرماندهی‬ ‫انتظام��ی تهران ب��زرگ با بی��ان اینکه‬ ‫نشس��ت های مس��تمری بی��ن معاونت‬ ‫س��رقت وس��ایط نقلی��ه پلی��س اگاهی‬ ‫ب��ا خودروس��ازان در راس��تای رف��ع‬ ‫ضعف های ایمنی خودرو انجام می شود‪،‬‬ ‫ب��ه ش��هروندان توصیه کرد نس��بت به‬ ‫نصب جی پی اس و اینترنت اش��یاء روی‬ ‫خ��ودرو خ��ود اق��دام کنند‪ .‬س��رهنگ‬ ‫باب��ک نمک ش��ناس در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫خبرخ��ودرو اظهارک��رد‪ :‬توصی��ه ای که‬ ‫پلی��س می تواند ب��ه ش��هروندان درباره‬ ‫کش��ف خودرو در صورت سرقت داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬نص��ب جی پ��ی اس روی خودرو‬ ‫اس��ت که می تواند به پلی��س در زمینه‬ ‫کش��ف خ��ودرو کمک کن��د‪ .‬وی درباره‬ ‫رایزنی پلیس با خودروسازان اظهارکرد‪:‬‬ ‫نشس��ت های مس��تمری بی��ن پلی��س‬ ‫اگاهی تهران و ش��رکت های خودروساز‬ ‫در راس��تای رف��ع ضعف ه��ای ایمن��ی‬ ‫خودرو انجام می ش��ود‪ .‬به عن��وان نمونه‪،‬‬ ‫پیش تر در برخی خودروها رایانه خودرو‬ ‫به راحتی سرقت می شد و در نشست های‬ ‫مش��ترک پلیس با خودروس��ازان‪ ،‬مکان‬ ‫نص��ب رایانه خودرو جابه جا ش��د که به‬ ‫می��زان زیادی در کاهش س��رقت رایانه‬ ‫خودرو تاثیرگذار ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬درباره‬ ‫خودرو پراید با انعکاس بعضی موضوع ها‬ ‫از س��وی پلی��س‪ ،‬س��رقت خودروه��ای‬ ‫پرای��د فعل��ی نس��بت ب��ه خودروه��ای‬ ‫مدل پایین تر به مراتب دش��وارتر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نشست های مستمری‬ ‫بین معاونت سرقت وسایط نقلیه پلیس‬ ‫اگاه��ی ‪-‬هم در رده ناج��ا و هم در رده‬ ‫تهران بزرگ‪ -‬با خودروس��ازان تش��کیل‬ ‫می شود‪ .‬از جمله موضوع هایی که پلیس‬ ‫پیگیر است می توان به الزام شرکت های‬ ‫خودروس��ازی ب��ه نصب جی پ��ی اس یا‬ ‫اینترنت اش��یاء روی خودروهای تولیدی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز اطالع رس��انی فرماندهی‬ ‫انتظام��ی تهران بزرگ اف��زود‪ :‬پلیس به‬ ‫ش��هروندان توصی��ه می کن��د حتی اگر‬ ‫هنوز خودروس��ازان این اقدام ها را انجام‬ ‫نداده اند ش��هروندان با توجه به رشد نرخ‬ ‫خ��ودرو از این امکانات اس��تفاده کنند و‬ ‫فناوری اینترنت اش��یا را به کار برند زیرا‬ ‫با اس��تفاده از این فناوری‪ ،‬مالک خودرو‬ ‫می تواند از طریق گوشی تلفن هوشمند‬ ‫در ه��ر زم��ان موقعیت خ��ودرو خود را‬ ‫بررس��ی کند و در صورت سرقت خودرو‬ ‫می توان��د از طریق گوش��ی هوش��مند‪،‬‬ ‫خودرو را متوقف و خاموش کند‪.‬‬ ‫س��رهنگ نمک ش��ناس تصریح کرد‪:‬‬ ‫این بحث ها به طور مستمر در نشست ها‬ ‫مط��رح و پیگی��ری می ش��ود و ج��زو‬ ‫درخواس��ت ها و مطالبات پلیس به عنوان‬ ‫نهادی که بحث سرقت خودرو را پیگیری‬ ‫می کند‪ ،‬اس��ت اگر این کارها انجام شود‬ ‫هم در حوزه جلوگیری از سرقت خودرو‬ ‫و هم در بحث کش��ف خ��ودرو تحوالت‬ ‫مطلوبی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��دن و تجارت از رخوت خارج ش��ود زیرا در مدت‬ ‫یک سال گذشته این وزارتخانه در کما فرو رفته بود‪.‬‬ ‫تغییرات در حال انجام اس��ت انجمن هم برای بهبود‬ ‫وضعیت موجود در کنار مدیران وزارتخانه خواهد بود‬ ‫و امیدواریم با تدابیر اندیش��یده شده بتوان تحریم ها‬ ‫را دور زد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین تکلیف بخشی از خودروها‬ ‫ب��ا وجود اینکه واردات خودرو از تیر ‪ ۱۳۹۶‬متوقف‬ ‫شد اما امار گمرک نشان می دهد که در نیمه نخست‬ ‫امسال بیش از ‪۱۳‬هزار و ‪ ۶۴۲‬خودرو به ارزش دالری‬ ‫‪۳۹۵‬میلیون و ‪۹۸۶‬ه��زار و ‪ ۱۹۷‬دالر و ارزش ریالی‬ ‫‪۱۵‬ه��زار و ‪ ۹۹۵‬میلیارد و ‪ ۷۰۴‬میلی��ون ریال وارد‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫مهدی دادف��ر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو‬ ‫در توضیح این امر به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬این‬ ‫ام��ار مربوط ب��ه خودروهای موج��ود در گمرکات با‬ ‫ثبت سفارش قانونی بود ه که مشکلی در بحث واردات‬ ‫نداشته اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در واقع این مس��ئله ب��رای خودروهایی‬ ‫ص��دق می کند ک��ه بالتکلی��ف بوده اند و هم��راه با‬ ‫مصوب��ه ممنوعیت واردات در گمرک دپو ش��دند‪ .‬از‬ ‫ابتدای س��ال تعداد زیادی از انها ترخیص و در واقع‬ ‫می توان گفت حدود ‪۷۰‬درصد این خودروها پیش از‬ ‫ممنوعیت وارد شدند‪.‬‬ ‫ام��ور گمرکی باقیمانده انه��ا هم انجام و ترخیص‬ ‫ش ده اند‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یاداور شد‪:‬‬ ‫بیش��تر این خودروها مربوط به ثبت سفارش های دی‬ ‫‪ ۹۶‬پس از گشایش ثبت سفارش بوده است‪.‬‬ ‫دادف��ر در پای��ان عنوان ک��رد‪ :‬در فراین��د تنظیم‬ ‫بخش��نامه ها پیش از ابالغ باید با فعاالن همان حوزه‬ ‫مشورت و ایرادهای کار مشخص شود‪.‬‬ ‫نبای��د این تصمیم ه��ا‪ ،‬محرمانه و پش��ت درهای‬ ‫بس��ته اتخاذ ش��ود زیرا با برخورد به چالش‪ ،‬موضوع‬ ‫دوباره برای چند ماه به تعویق می افتد‪ .‬از این رو‪ ،‬باید‬ ‫پیش از ابالغ‪ ،‬تبادل نظر شود تا مصوبات با مشکالت‬ ‫کمتری به انجام برسد‪.‬‬ ‫بیشترین امار بیکاری مربوط به صنعت قطعه‬ ‫یک نماینده مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫باوجود اینکه بیش��ترین یارانه و تسهیالت به‬ ‫خودروسازان داده می ش��ود اما بیشترین امار‬ ‫بیکاری را در کارگران قطعه سازی داریم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬به��رام پارس��ایی با بیان‬ ‫اینک��ه در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی‬ ‫ران��ت وج��ود دارد‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در بخش��ی‬ ‫از خصوصی س��ازی ها ران��ت وج��ود دارد‪.‬‬ ‫درحال حاضر هم گزارش هایی در کمیس��یون‬ ‫اصل نود مطرح است و نمونه هایی از رانت های‬ ‫کالن در بخ��ش خصوصی وج��ود دارد‪ .‬وی‬ ‫درباره مش��کالت و معضالت امروز واحدهای‬ ‫تولید و خدماتی عنوان کرد‪ :‬مش��کالت فعلی‬ ‫واحده��ای تولی��دی کش��ور ان اس��ت که ما‬ ‫اهلیت و توانمندی های افراد را برای س��پردن‬ ‫پروژه ه��ای خ��اص شناس��ایی نکرده ایم‪ .‬این‬ ‫نماینده مجلس شورای اس�لامی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در بحث واگذاری واحدهای تولیدی باید‬ ‫ی��ک نکته مهم را در نظر گرف��ت؛ واحدهایی‬ ‫که مالک های انها درس��ت‪ ،‬خ��وب و توانمند‬ ‫عمل می کنند باید حمایت ش��وند و ان دسته‬ ‫از واحدهایی که صاحبان انها توانایی مدیریت‬ ‫ندارند‪ ،‬باید به اش��خاصی س��پرده ش��ود که‬ ‫توانایی های الزم را داشته باشند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه نباید بگذاری��م واحدهای تولیدی به‬ ‫تعطیلی کشانده شود‪ ،‬گفت‪ :‬در هیچ شرایطی‬ ‫نباید به س��متی برویم که واحدهای تولیدی‬ ‫و خدماتی تعطیل ش��وند‪ .‬باتوجه به شرایطی‬ ‫ک��ه درحال حاضر وجود دارد اگ��ر نمی توانیم‬ ‫اشتغالزایی داشته باشیم‪ ،‬دست کم باید بتوانیم‬ ‫انچه را که موجود است‪ ،‬حفظ کنیم‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬کارگران امروز یک یا ‪ ۲‬میلیون دستمزد‬ ‫دریافت می کنند که با توجه به شرایط‪ ،‬ارزش‬ ‫ان به نصف رس��یده؛ بنابرای��ن اگر نمی توانیم‬ ‫حق��وق انه��ا را در ای��ن ت��ورم افزایش دهیم‬ ‫حداقل کاری نکنیم که امار بیکاری در جامعه‬ ‫کارگری افزایش پیدا کند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بای��د از تولیدکنندگان واقعی حمایت ش��ود‪ .‬‬ ‫ب��ا بخش��ودگی مالیاتی و به تاخی��ر انداختن‬ ‫تسهیالت بانکی از انها حمایت شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 6‬اذر ‪ 19 1397‬ربیع االول ‪ 27 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 531‬پیاپی ‪2504‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس برکنار شده نیسان‬ ‫اتهاماتش را رد کرد‬ ‫سیدوحید حسینی‬ ‫براساس مصوبه جدید‬ ‫دولت‪ ،‬به ازای تولید و‬ ‫پالک شدن هر‬ ‫موتورسیکلت بنزینی‪،‬‬ ‫یک موتورسیکلت باید‬ ‫اسقاط و از چرخه خارج‬ ‫شود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫‪۱۰‬درصد‬ ‫موتورسیکلت های‬ ‫تولید شده باید‬ ‫الکتریکی باشد‬ ‫بار کم کاری خودروسازان روی دوش مردم‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ای��ن روزها ب��ه دلی��ل نگرانی هایی که نس��بت به‬ ‫الودگ��ی ه��وا در تهران و س��ایر کالنش��هرها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بررس��ی قوانین و طرح های کاهش الودگی هوا‬ ‫از جمل��ه قانون هوای پاک و ط��رح کاهش (‪)LEZ‬‬ ‫مورد توجه بیش��تری قرار گرفته است‪ .‬اگرچه اجرای‬ ‫این قوانین خبر خوبی اس��ت که دس��ت کم تاثیر ان‬ ‫در کاه��ش الودگ��ی هوا در س��ال های اینده خود را‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬اما از نگاه تعدادی از کارشناس��ان و‬ ‫مسئوالن محیط زیس��ت‪ ،‬بهبود کیفیت هوا و اجرای‬ ‫دقیق قوانین کاهش الودگی در گرو اصالح و ارتقای‬ ‫کیفیت خودروهای داخلی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬چندی پیش معاونت حمل ونقل‬ ‫و ترافیک ش��هرداری تهران اعالم کرد که امس��ال از‬ ‫بی��ن ‪۸۰‬هزار خ��ودروی نو کمتر از ‪۴‬س��ال که برای‬ ‫دریاف��ت معاینه فنی مراجعه ک��رده بودند‪۵۵ ،‬درصد‬ ‫انها رد ش��دند‪ .‬درب��اره کیفیت خودروه��ای داخلی‪،‬‬ ‫جواد بداق جمالی‪ ،‬مدیر گروه محیط زیس��ت انس��انی‬ ‫دانش��کده محیط زیس��ت می گوید‪ :‬مخال��ف دریافت‬ ‫معاینه فنی نیس��تم اما بهتر اس��ت ب��ه جای جریمه‬ ‫‪۵۰‬ه��زار تومانی رانندگان خودروه��ای بدون معاینه‬ ‫فنی‪ ،‬ابتدا خودروسازانی را جریمه کنند که خودروی‬ ‫ت پایی��ن تحویل مردم می دهند‪ .‬معاینه فنی‬ ‫با کیفی ‬ ‫ضروری است اما در گام نخست باید کیفیت خودروها‬ ‫را افزایش داد و در این صورت نیازی به جریمه کردن‬ ‫مردم نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متاس��فانه عزم‪ ،‬اراده و باور جدی‬ ‫در مس��ئوالن و مردم برای کاهش الودگی هوا وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬معتقد اس��ت؛ بیش از ‪۳‬دهه اس��ت که درگیر‬ ‫الودگی هوا در کالنشهر تهران هستیم و درحال حاضر‬ ‫الودگ��ی هوا عالوه بر تهران‪ ،‬در ‪۸‬کالنش��هر دیگر هم‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬تاخی��ر در اج��رای برنامه ه��ای کاهش‬ ‫الودگی هوا موجب تش��دید الودگی و کاهش کنترل‬ ‫ان می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست با اشاره به‬ ‫اینکه امروزه موتورسیکلت های الکتریکی و با کیفیت‬ ‫باال در جهان تولید می ش��ود اما در کشور استفاده از‬ ‫انه��ا جایگاهی ندارد‪ ،‬در یک برنام��ه رادیویی‪ ،‬اظهار‬ ‫می کند ک��ه خودروهای دوگانه الکتریکی‪ -‬هیبریدی‬ ‫و بای��د اقدام س��ریعی ب��رای رفع این معض��ل انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اسقاط موتورس��یکلت ها اقدام مطلوبی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما ای کاش این کار برای خودروسازان دولتی‬ ‫م��ا هم در قانون لحاظ ش��ود زیرا به بخش خصوصی‬ ‫که موتورس��یکلت تولید می کند فشار می اورند که به‬ ‫ازای تولید هر موتورس��یکلت باید یک موتورسیکلت‬ ‫را اس��قاط کنند اما این کار برای خودروسازان دولتی‬ ‫انجام نمی شود‪.‬‬ ‫و الکتریکی‪ -‬بنزینی در جهان با مصرف بنزین پایین‬ ‫تولید می ش��وند اما صنعت خودرو ایران هنوز ‪۳‬دهه‬ ‫از صنع��ت پیش��رفته جهان عقب اس��ت‪ .‬ضمن انکه‬ ‫اس��تاندارد گازوئیل ما حتی به اس��تاندارد متوس��ط‬ ‫جهان نیز نزدیک نبوده و کیفیت بسیار پایینی دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه کیفی��ت خودروهای��ی که به‬ ‫ش��هروندان تحویل داده می ش��ود بسیار پایین است‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه هنوز باور نکرده ایم که الودگی‬ ‫‹ ‹س�هم م�ردم در الودگ�ی ه�وا کمتر از‬ ‫هوا در ش��هر تهران و س��ایر کالنش��هرها در وضعیت‬ ‫‪۱۰‬درصد است‬ ‫اورژانس��ی قرار دارد و این الودگی س��می برای همه‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه همچنین با اش��اره به اینکه‬ ‫شهروندان و مسئوالن در همه سطوح است‪.‬‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو باعث ش��ده طرح اس��قاط‬ ‫بنابرای��ن گ��زارش‪ ،‬س��یدنواب حس��ینی منش‪،‬‬ ‫خودروهای فرسوده بر زمین بماند‪ ،‬ضمن ابراز نگرانی‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد معاینه فن��ی تهران نیز ب��ا تاکید‬ ‫درباره کیفیت هوای کالنشهرها گفت‪ :‬دولتمردان در‬ ‫بر ض��رورت نوس��ازی خودروها گفت‪ :‬ت��ا زمانی که‬ ‫کشورهای دیگر سعی در کاهش الودگی هوا دارند اما‬ ‫خودروها نوس��ازی نشوند الودگی هوا کاهش نخواهد‬ ‫ما در کشور شاهد چنین روندی نیستیم‪ .‬سهم مردم‬ ‫یاف��ت‪ .‬در تهران تع��داد خودروهایی که بیش از یک‬ ‫در الودگی هوا کمتر از ‪۱۰‬درصد اس��ت اما بیشترین‬ ‫نقص فن��ی دارند؛ زیاد اس��ت‪ .‬یعنی مال��ک خودرو‬ ‫فشار به مردم وارد می شود‪ .‬امسال نیز با الودگی هوا‬ ‫بای��د هزینه نقص ه��ای فنی خودرو خ��ود را به دلیل‬ ‫روبه رو هس��تیم و نباید چش��م را به اسمان دوخت و‬ ‫کم کاری خودروس��از یا واردکننده کم فروش بپردازد‬ ‫اقدامی نکرد‪.‬‬ ‫و این تاسف بار است‪ .‬البته این موضوع نافی مسئولیت‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به طور قطع‪ ،‬امس��ال هم با مش��کل‬ ‫شهروندان در گرفتن معاینه فنی نیست‪.‬‬ ‫الودگی هوا روبه رو بوده زیرا شدت تهویه هوا در فصل‬ ‫عالوه بر این موضوع‪ ،‬وی به ماجرای کاتالیست های‬ ‫زمس��تان کاهش پیدا می کند از ای��ن رو‪ ،‬الودگی هوا‬ ‫اج��اره ای در جریان معاینه فنی اش��اره و اظهارکرد‪:‬‬ ‫تشدید می شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه این روزها ش��اهد اج��اره دادن‬ ‫� از اسقاط فرس�وده ها تا تولید‬ ‫کاتالیست به خودروهایی هستیم که قصد‬ ‫برقی ها‬ ‫دریافت برگه معاینه فنی دارند‪.‬‬ ‫همچنی��ن درب��اره قوانی��ن کاه��ش‬ ‫این مقام مس��ئول همچنین اعالم کرد‬ ‫الودگ��ی ه��وا‪ ،‬وحی��د حس��ینی‪ ،‬دبیر‬ ‫که در یک ماه گذش��ته معاینه فنی افزون‬ ‫کارگروه ملی کاهش الودگی هوا ضمن‬ ‫بر ‪۷۰۰‬خودرو س��نگین کنترل ش��ده که‬ ‫انتق��اد از کیفی��ت خودروه��ای داخلی‬ ‫بی��ش از ‪۲۵‬درص��د این ن��اوگان با وجود‬ ‫سیدنواب حسینی منش‬ ‫گفت‪ :‬مردم از مسائل کیفی خودروهای‬ ‫داشتن برگه معاینه فنی رد شده اند و این‬ ‫داخل ناراضی هستند و این مشکل باید‬ ‫نشان دهنده فرسودگی ناوگان حمل ونقل در تهران تعداد‬ ‫خودروهای س��نگین است‪ .‬البته بیشترین خودروهایی که بیش حل ش��ود‪ .‬البته س��ازمان محیط زیست‬ ‫خودروهای مردودی‪ ،‬مربوط به خودروهای از یک نقص فنی‬ ‫ب��رای اج��رای معاین��ه فنی در س��طح‬ ‫حم��ل زبال��ه و نخاله های درون ش��هری دارند‪ ،‬زیاد است‪.‬‬ ‫ش��هر تهران و ‪۸‬کالنشهر دیگر تمام قد‬ ‫یعنی مالک خودرو باید ایستاده است‪.‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ب�رای هزینه نقص های فنی‬ ‫خ�ودرو‬ ‫‹ ‹اس�قاط‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اینک��ه مصوبات‬ ‫خودروسازان دولتی انجام نمی شود خودرو خود را به دلیل گوناگون��ی در قان��ون ه��وای پ��اک و‬ ‫همچنی��ن یوس��ف رش��یدی‪ ،‬عض��و کم کاری خودروساز یا هیات وزیران برای کاه��ش الودگی هوا‬ ‫واردکننده کم فروش‬ ‫هیات علمی دانش��گاه ش��هید بهش��تی با‬ ‫وجود دارد‪ ،‬با اش��اره ب��ه تعدادی از این‬ ‫بپردازد‬ ‫بی��ان اینکه س��هم خودروهای س��واری و‬ ‫مصوبات‪ ،‬افزود‪ :‬به تازگی ایین نامه ماده‬ ‫موتورس��یکلت ها در الودگی هوا باال است‬ ‫«‪ »۲‬قان��ون هوای پ��اک را تدوین و به‬ ‫همه نهادهای دولتی ابالغ کرده ایم که ش��امل موارد‬ ‫بسیار مناسبی از جمله استفاده از موتورسیکلت های‬ ‫ت می شود‪.‬‬ ‫الکتریکی و اسقاط موتورسیکل ‬ ‫حسینی تصریح کرد‪ :‬براساس مصوبه جدید دولت‪،‬‬ ‫به ازای تولید و پالک شدن هر موتورسیکلت بنزینی‪،‬‬ ‫یک موتورسیکلت باید اسقاط و از چرخه خارج شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه ‪۱۰‬درصد موتورس��یکلت های تولید شده‬ ‫بای��د الکتریکی باش��د‪ .‬ب��ا این دو مصوب��ه در یک تا‬ ‫دو س��ال اینده‪ ،‬ترکیب ناوگان موتورس��یکلت کشور‬ ‫تغییر قابل مالحظ��ه ای پیدا خواهد کرد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫از دو س��ال پی��ش‪ ،‬پالک گذاری موتورس��یکلت های‬ ‫کاربراتوری متوقف ش��ده و این موتورسیکلت ها دیگر‬ ‫تولید نمی شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ابتدای س��ال اینده نیز تنها به تولید‬ ‫موتورس��یکلت های یورو‪ ۴‬مجوز داده می ش��ود‪ .‬دبیر‬ ‫کارگ��روه ملی الودگی هوا س��ازمان محیط زیس��ت‬ ‫با اش��اره به اینکه قوانین باالدس��تی مانن��د «قانون‬ ‫هوای پ��اک»‪ ،‬بر ضرورت دریاف��ت برگه معاینه فنی‬ ‫از س��وی تم��ام خودروه��ا تاکید دارد‪ ،‬درب��اره طرح‬ ‫کاهش گفت‪ :‬در ‪ ۳‬س��ال گذشته با راه اندازی سامانه‬ ‫سیمفا(سامانه یکپارچه معاینه فنی)‪ ،‬افزایش و ارتقای‬ ‫مراکز معاین��ه فنی‪ ،‬اجرای ط��رح کاهش در منطقه‬ ‫(‪ )LEZ‬و اطالع رس��انی و مکانیز ه شدن معاینه فنی‪،‬‬ ‫زیرس��اخت ها و مقدمات اجرای معاین��ه فنی فراهم‬ ‫ش��ده و براساس طرح کاهش همه خودروهای دیزلی‬ ‫و بنزینی که در تهران تردد می کنند‪ ،‬شامل شخصی‪،‬‬ ‫عموم��ی‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬کامیون‪ ،‬کامیونت‪ ،‬نخاله بر‪ ،‬زباله بر‬ ‫و‪ ...‬بای��د برگه معاینه فنی داش��ته باش��ند‪ ،‬چون در‬ ‫مرحله دوم طرح کاهش‪ ،‬محدودیت تردد خودروهای‬ ‫بدون معاینه فنی‪ ،‬به طور ‪۲۴‬ساعته‪ ،‬در ‪۷‬روز هفته و‬ ‫‪۳۶۵‬روز سال اجرا می شود‪.‬‬ ‫حس��ینی ضمن انتقاد از عملک��رد نهاد های دولتی‬ ‫در اج��رای طرح های مربوط به کاهش الودگی هوا با‬ ‫بیان اینکه دست کم ‪۱۷‬نهاد دولتی در زمینه کاهش‬ ‫الودگی هوا وظیفه دارند اما متاسفانه تاکنون اجرای‬ ‫این مصوبات از س��وی نهادهای دولتی به خوبی پیش‬ ‫نرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پای��گاه اطالع رس��انی دبیرخانه‬ ‫کارگروه مل��ی الودگی هوا به نش��انی ‪dabir.doe.‬‬ ‫‪ ir‬به منظور پیگیری مصوب��ات کاهش الودگی هوای‬ ‫کش��ور راه اندازی ش��ده اس��ت و ش��هروندان ایرانی‬ ‫می توانن��د از طریق این س��امانه‪ ،‬در جریان عملکرد‬ ‫نهادها و سازمان ها قرار گیرند‪.‬‬ ‫حذف ایربگ و ترمز «ای بی اس» از خودروها رد شد‬ ‫در حال��ی که در روزهای گذش��ته برخی در فضای‬ ‫مجازی از حذف ‪۲‬قطعه ایمنی اصلی خودروها یعنی‬ ‫ایربگ (کیس��ه هوا) و ترمز ای بی اس(‪ )ABS‬به دلیل‬ ‫تش��دید تحریم ها خبر داده بودند‪ ،‬یک مقام مسئول‬ ‫در سازمان ملی استاندارد ایران این موضوع را تکذیب‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬براس��اس وعده س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران برای خروج خودروهای غیراستاندارد‬ ‫و بی کیفی��ت از خطوط تولید‪ ،‬از ابتدای دی امس��ال‬ ‫بازرسی اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه خودرویی‬ ‫اغ��از می ش��ود‪ .‬نی��ره پیروزبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ای��ران پیش تر در جم��ع خبرنگاران‬ ‫اظه��ار ک��رده بود‪ :‬زمان��ی که این س��ازمان مطمئن‬ ‫ش��ود خودروساز مربوط به س��مت ارتقای کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد خودرو حرکت کرده‪ ،‬در صورت لزوم برای‬ ‫استحصال کامل ان استانداردها‪ ،‬مهلت داده می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نگرانی خاصی وجود ندارد و با روندی‬ ‫که در پیش گرفته ش��ده‪ ،‬بس��یاری از خودروسازان‬ ‫قادر به تطبیق دادن خود با اس��تانداردهای یاد شده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت تاکید ک��رد‪ :‬این س��ازمان هیچ گونه‬ ‫تعدیل��ی در برنامه ه��ای اع�لام ش��ده خ��ود درباره‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه خودرو ندارد اما در‬ ‫صورت محرز ش��دن برنامه خودروسازان‪ ،‬کسب این‬ ‫استانداردها را با تاخیر ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همه قطعات خودرویی نیز زیرپوشش‬ ‫اس��تاندارد اجباری قرار دارند و در نشس��ت ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫‪۲‬سال گذشته مصوب شد که خودروسازان مسئولیت‬ ‫اس��تاندارد بودن قطع��ات را انچه در خطوط تولید یا‬ ‫خدمات پس از فروش استفاده شود‪ ،‬برعهده دارند‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود‪ ،‬اجرایی ش��دن دور تازه تحریم های‬ ‫امریکا علیه کش��ورمان ش��ائبه هایی را درباره اجرایی‬ ‫شدن این استانداردها ایجاد کرد و در تازه ترین مورد‪،‬‬ ‫برخی س��ایت ها خبر از ح��ذف ‪ ۲‬قطعه ایمنی یعنی‬ ‫کیس�� ه هوا و ترمز ای بی اس از خودروها با هماهنگی‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد خبر دادن��د؛ موضوعی که‬ ‫نگرانی های زیادی برای مردم و مشتریان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن پیون��د‪ ،‬مدیرکل دفتر نظ��ارت بر اجرای‬ ‫اس��تاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا ایرنا ضمن رد این ش��ایعه ها‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این ‪ ۲‬قطع��ه ایمنی بای��د روی خودروهای تولیدی‬ ‫موجود باش��د‪،‬در غیر این صورت ب��رای ان خودروها‬ ‫تاییدیه صادر نمی ش��ود‪ .‬پیم��ان پیرایش ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر چنی��ن م��وردی در خودروس��ازی ها رخ دهد و‬ ‫خودروهای تولیدی بدون این ‪ ۲‬قطعه باشند‪ ،‬سازمان‬ ‫ملی استاندارد بالفاصله تاییدیه ان خودروها را ابطال‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ضم��ن انک��ه پلیس راه��ور نیز از ش��ماره گذاری‬ ‫چنین خودروهایی جلوگیری خواهد کرد‪ .‬برپایه این‬ ‫گزارش‪ ،‬مدوالتور ترم��ز ای بی اس و بخش زیادی از‬ ‫قطعات متعلق به کیس��ه هوا از خارج وارد می ش��ود‪.‬‬ ‫اماره��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت حاکی از‬ ‫این است که در ‪۶‬ماه نخس��ت سال جاری ‪۵۴۰‬هزار‬ ‫و ‪۹۰۰‬خودرو سواری در کشور تولید شده که نسبت‬ ‫به مدت مشابه س��ال گذشته ‪۱۶‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نیم��ه نخس��ت امس��ال ‪۲۷‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬وانت‬ ‫تولید ش��د ک��ه در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته ‪۱۵.۸‬درص��د کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬تولید‬ ‫اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و ون در این مدت رش��د داش��ت‬ ‫و با افزایش��ی ‪۲۴.۷‬درصدی نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬به ‪۲‬هزار و ‪ ۱۹۳‬خودرو از این نوع رس��ید‪.‬‬ ‫همچنین در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال همچنین ‪۶‬هزار و‬ ‫‪ ۱۸۵‬کامیون کشنده در کشور تولید شد‪.‬‬ ‫کارلوس گون‪ ،‬رئیس برکنار شده هیات مدیره نیسان موتور‬ ‫اتهام های مطرح ش��ده علیه خود را رد کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫شبکه تلویزیون ان اچ کی ژاپن روز دوشنبه اعالم کرد گون به‬ ‫دادس��تان های توکیو گفته است در کم گزارش کردن درامد‬ ‫خود در گزارش های مالی شرکت‪ ،‬هیچ قصدی نداشته است‪.‬‬ ‫منابع می گویند رئیس ‪۶۴‬س��اله پیش��ین نیس��ان در حال‬ ‫صحبت کردن با دادس��تان ها است این نخستین بار است که‬ ‫سخنان این غول صنعت خودرو درباره اتهام های مطرح شده‬ ‫علنی می شود‪.‬‬ ‫کارلوس گون و گرگ کِلی هفته گذشته به ظن کم گزارش‬ ‫ک��ردن درامد گون به میزان ده ها میلیون دالر در طول بیش‬ ‫از ‪ ۸‬سال‪ ،‬دستگیر شدند‪.‬‬ ‫گون مظنون اس��ت به کِلی دستور داده درامد ساالنه او را‬ ‫حدود یک میلیارد ین‪ ،‬معادل ‪۹‬میلیون دالر گزارش دهد‪.‬‬ ‫هیات مدیره ش��رکت نیسان پنجشنبه گذش��ته گون را از‬ ‫سمت ریاست و کلی را از سمت مدیر اجرایی برکنار کردند‪.‬‬ ‫در عین حال منابع رسانه ای در ژاپن احتمال می دهند یک‬ ‫گریزگاه مالیاتی برون مرزی در خالف مالی مشکوک کارلوس‬ ‫گون‪ ،‬مدیرعامل پیشین ش��رکت خودروسازی نیسان موتور‬ ‫ژاپن مشارکت داشته باشد‪.‬‬ ‫کلی در تاسیس یک ش��رکت زیرمجموعه نیسان در هلند‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۰‬میالدی(‪۱۳۸۸-۸۹‬خورش��یدی) مشارکت‬ ‫داش��ت نیس��ان حدود ‪۵۳‬میلیون دالر در این ش��رکت تابع‬ ‫سرمایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫به گفته منابع اگاه‪ ،‬حدود یک س��وم ای��ن پول به چندین‬ ‫ش��رکت در جزای��ر ویرجی��ن منتقل ش��د‪ .‬این ش��رکت ها‬ ‫تحت کنت��رل ش��رکت زیرمجموعه نیس��ان در هلن��د بودند‬ ‫از مبال��غ انتقال داده ش��ده برای خرید و نوس��ازی خانه های‬ ‫لوکسی در برزیل و لبنان برای گون استفاده شده بود‪.‬‬ ‫ام��ا نیس��ان موتور می گوی��د هیروت��و س��ایکاوا‪ ،‬رئیس و‬ ‫مدیرعامل جدید این ش��رکت درباره س��وء عمل ادعا ش��ده‬ ‫مربوط ب��ه کارلوس گون‪ ،‬رئیس پیش��ین هیات مدیره‪ ،‬برای‬ ‫کارمندان توضیح خواهد داد‪.‬‬ ‫س��ایکاوا درباره اتهام ها مبنی بر اینک��ه گون میزان درامد‬ ‫خود را کمتر گزارش کرده و از پول های شرکت برای مخارج‬ ‫شخصی خود استفاده کرده است‪ ،‬از طریق ارتباط ماهواره ای‬ ‫برای کارکنان نیسان در سراسر جهان توضیحاتی ارائه خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��ایکاوا همچنین قصد دارد که درب��اره تصمیم برکناری‬ ‫گون که روز پنجش��نبه در نشس��ت فوق الع��اده هیات مدیره‬ ‫گرفته شد هم توضیح بدهد‪.‬‬ ‫گون که ریاس��ت شرکت رنو فرانس��ه را نیز برعهده داشت‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۱‬میالدی(‪ )۱۳۸۹-۹۰‬رئیس نیس��ان شد و از‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬نیز ریاست میتسوبیشی را‬ ‫در اختیار داشته است‪.‬‬ ‫افزایش نرخ خودرو نباید صرف‬ ‫هزینه های سربار شود‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کشور گفت‪ :‬باید ترتیبی اتخاذ شود که افزایش‬ ‫نرخ خودرو و محل درامد ان به قطعه س��از اختصاص یابد‪ ،‬نه‬ ‫اینکه صرف س��ایر هزینه های سربار خودروسازان شود‪ .‬ارش‬ ‫محبی نژاد در گفت وگو با ایلنا درباره مش��کالت خودروسازان‬ ‫در تامی��ن قطعات خودرو اف��زود‪ :‬درحال حاضر کاهش تولید‬ ‫قطعه سازان سبب شده که تولید کنندگان خودرو نتوانند تعهد‬ ‫خود را به مشتریان انجام دهند‪ ،‬از سوی دیگر با گذشت ‪۸‬ماه‬ ‫از س��ال و افزایش چند برابری نرخ م��واد اولیه و ارز و تغییر‬ ‫نکردن پرداخت خودروسازان به قطعه سازان‪ ،‬تولید به حداقل‬ ‫رس��یده‪ ،‬هر چن��د در روزهای اینده ای��ن تولید حداقلی نیز‬ ‫متوقف خواهد ش��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امروز ‪۵۵۰‬هزار نفر به طور‬ ‫مستقیم در این صنعت مشغول فعالیت هستند که تا به امروز‬ ‫‪۳۰‬هزار نفر اخراج و ‪۷۰‬هزار نفر تعلیق شده اند که در مجموع‬ ‫می توان گفت که اکنون ‪۱۰۰‬هزار نفر کارگر قطعه س��از بیکار‬ ‫ش��ده اند‪ .‬او گفت‪ :‬ما با توجه به ش��رایط اقتصادی برای سرپا‬ ‫مان��دن و ادامه فعالی��ت ‪ ۵‬موضوع را مط��رح کردیم که اگر‬ ‫اجرایی ش��ود می توان جلوی این م��وج از بیکاری را گرفت؛‬ ‫نخس��ت انکه نرخ فروش قطعه به خودروس��ازان متناسب با‬ ‫نرخ مواد اولیه و بازار تغییر کند؛ دوم انکه نقدینگی مورد نیاز‬ ‫قطعه سازان شامل مطالبات انها از خودروساز تامین و کسری‬ ‫که در ‪ ۸‬ماه گذشته متوجه انها شده است‪ ،‬جبران شود‪.‬‬ ‫محبی نژاد با اش��اره به محدودیت ه��ای ارزی و تاثیر ان بر‬ ‫قطعه سازی گفت‪ :‬در بحث تامین مواد اولیه داخلی و خارجی‬ ‫ما با مش��کل جدی روبه رو هس��تیم در داخلی ها نرخ فوالد‪،‬‬ ‫مس و تولیدات پتروش��یمی ها چند برابر شده از سوی دیگر‪،‬‬ ‫در م��واد خارجی با توجه به محدودیت های تحریم و ارز باید‬ ‫از روش های جایگزین همچ��ون صرافی ها و بدون انتقال ارز‬ ‫مواد را وارد کنیم‪.‬‬ ‫همچنین برخی قطعه س��ازان نتوانس��تند از طریق سامانه‬ ‫نیما ارزی برای تسویه حس��اب خریدهای اعتباری خود تهیه‬ ‫کنند و این مسئله س��بب زیر سوال رفتن انها نزد فروشنده‬ ‫خارجی شده است‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد گفت‪ :‬مبح��ث اخر اینکه بای��د ترتیبی اتخاذ‬ ‫ش��ود که افزایش نرخ خودرو و محل درامد ان به قطعه س��از‬ ‫اختص��اص یاب��د نه اینک��ه صرف س��ایر هزینه های س��ربار‬ ‫خودروس��ازان شود‪ .‬در صورت حل این مبحث می توان گفت‬ ‫صنعت قطعه و اش��تغال ‪۵۵۰‬هزار نف��ر از محدوده خطر دور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 6‬اذر ‪ 19 1397‬ربیع االول ‪ 27 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 531‬پیاپی ‪2504‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کارت سوخت‬ ‫راهکاری برای کنترل قاچاق‬ ‫ای��ران به عنوان کش��وری برتر‬ ‫در خلیج ف��ارس ق��رار دارد ک��ه‬ ‫ب��ه دلی��ل داش��تن موقعیت های‬ ‫سوق الجیش��ی‪ ،‬بهتری��ن راه های‬ ‫انتق��ال نفت و گاز از کش��ورهای‬ ‫صادرکنن��ده ب��ه کش��ورهای‬ ‫مصرف کنن��ده اس��ت‪ .‬همچنی��ن‬ ‫کوروش کرم پور حقیقی‬ ‫ای��ن مس��ئله تاثی��ر قابل توجهی‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫ب��ر افزای��ش قاچاق بنزی��ن دارد‪،‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫موضوع��ی ک��ه ای��ن روزه��ا از‬ ‫مهم ترین دغدغه های شناخته شده‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که با اینکه تمام مرزهای کشور روزانه‬ ‫درگیر قاچاق سوخت است‪ ،‬هنوز هیچ اقدام پیشگیرانه موثری‬ ‫برای کنترل ان انجام نش��ده است‪ .‬در این زمینه‪ ،‬هر سیاستی‬ ‫که از قاچاق جلوگیری کند‪ ،‬خدمتی بزرگ در حوزه اش��تغال‪،‬‬ ‫حفظ ثروت مل��ی و تولید خواهد بود‪ .‬احیای کارت س��وخت‪،‬‬ ‫یکی از مواردی اس��ت که می تواند د ر کنترل قاچاق موضوعیت‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬کارشناس��ان انرژی همزمان با تک نرخی شدن‬ ‫قیمت بنزین در س��ال ‪ ۹۴‬پیش بینی کرده بودند که سیاس��ت‬ ‫ح��ذف کارت س��وخت و به دنبال ان تک نرخی ش��دن قیمت‬ ‫بنزین‪ ،‬موجب افزای��ش مصرف و قاچاق این فراورده پرمصرف‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬البته این مورد نیز مانند دیگر راهکارهایی که در‬ ‫راس��تای کنترل قاچاق س��وخت ارائه می شود در صورتی که با‬ ‫جدیت و برنامه ریزی اجرا ش��ود‪ ،‬می توان��د گام های مهمی در‬ ‫کنترل مصرف س��وخت و قاچاق ان باش��د‪ .‬باید این واقعیت را‬ ‫ب‍پذیریم ک��ه با وجود قاچاق با این وس��عت‪ ،‬نمی توانیم انتظار‬ ‫ح توس��عه یافتگی را داشته باشیم‪ .‬این دو مورد‬ ‫رسیدن به سط ‬ ‫کام�لا در تضاد با یکدیگر قرار دارند‪ .‬گمانه زنی هایی نیز درباره‬ ‫احتمال افزایش قیمت بنزین در صورت احیای کارت س��وخت‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬در این ب��اره باید گفت که ه��ر احتمالی را نباید‬ ‫نادی��ده گرفت اما من مخالف افزایش قیمت هس��تم جز اینکه‬ ‫ن تصمیمی به طور رسمی‬ ‫این تصمیم به نفع کشور باشد‪ .‬تاکنو ‬ ‫در زمینه افزایش نرخ بنزین اعالم نش��ده است‪ .‬همچنین هیچ‬ ‫طرحی در راستای مفید بودن افزایش قیمت سوخت پیش بینی‬ ‫نش��ده است‪ .‬انچه در این زمینه اهمیت دارد‪ ،‬تعیین قیمت بر‬ ‫مبنای ظرفیت قاچاق و ش��یوه توزیع بنزین است‪ .‬اینکه دولت‬ ‫قیمت حامل های انرژی را به دلیل جلوگیری از قاجاق افزایش‬ ‫دهد منطقی نیس��ت اما می تواند با شیوه درست توزیع سوخت‬ ‫در کشور و پایش دائمی مرزها‪ ،‬قاچاق بنزین را کنترل کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گروه های عملیاتی‬ ‫در حال وصل فیدرها هستند‬ ‫مدی��رکل دفتر مدیریت بحران و پدافن��د غیرعامل وزارت‬ ‫نیرو از قطع فیدرهای ‪ ۲۰‬کیلوولت س��رپل ذهاب بر اثر زلزله‬ ‫و تالش گروه های عملیاتی برای وصل فیدرهای منطقه خبر‬ ‫داد‪ .‬میث��م جعف��ر زاده در گفت وگو با پاون با اش��اره به وقوع‬ ‫زلزله ‪ ۶.۴‬ریشتری در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس اخرین اطالعات دریافتی پس از حادثه زلزله‬ ‫در منطقه سرپل ذهاب شرایط پست های فوق توزیع و انتقال‬ ‫نرمال گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر اثر زلزله‪ ،‬پست‬ ‫فوق توزیع منطقه ‪ ۱۰‬دقیقه از مدار خارج شد و بالفاصله در‬ ‫مدار قرار گرفته اس��ت‪ .‬جعفرزاده افزود‪ :‬تمامی فیدرهای‪۲۰‬‬ ‫کیلوولت بر اثر ش��دت زلزله قطع شده و گروه های عملیاتی‬ ‫هم اکن��ون در ح��ال چ��ک و وصل کردن فیدرها هس��تند و‬ ‫شرایط شبکه برق در این مناطق در حال عادی شدن است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵‬درصدی هدررفت اب‬ ‫مدیرعامل ابفار استان تهران از کاهش ‪ ۵‬درصدی هدررفت‬ ‫اب در سطح روستاهای استان تهران خبر داد و گفت‪ :‬از میان‬ ‫‪ ۲۵‬هزار انش��عاب غیرمجاز روستاهای اس��تان تهران تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬هزار انش��عاب غیرمجاز شناس��ایی‪ ،‬ساماندهی و به‬ ‫انشعاب مجاز تبدیل شده است‪ .‬به گزارش پاون‪ ،‬رضا پوررجب‬ ‫با تاکید بر اینکه درحال حاضر تامین اب ‪ ۱۶۰‬هزار مش��ترک‬ ‫در ‪ ۴۱۸‬روس��تای استان تهران از طریق ‪ ۱۴‬اداره زیر مجموعه‬ ‫ای��ن ش��رکت انجام می ش��ود‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬پرجمعیت ترین‬ ‫روستاهای کشور در استان تهران قرار دارد و مهاجرپذیر بودن‬ ‫این روس��تاها سختی کار را برای ما دوچندان کرده است‪ .‬وی‬ ‫سیاس��ت کلی شرکت های اب و فاضالب روس��تایی را تامین‬ ‫اب پایدار برای مش��تریان دانست و افزود‪ :‬از تمام ظرفیت مان‬ ‫برای تحقق این هدف اس��تفاده می کنیم و کارهای تحقیقاتی‬ ‫زیادی نیز در این باره انجام شده است‪ .‬مدیرعامل ابفار استان‬ ‫تهران یکی از برنامه های مهم در شرکت را تکمیل مجتمع های‬ ‫اب رسانی عنوان کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۲۸‬مجتمع تکمیل‬ ‫شده و در حال فعالیت هستند و به ‪ ۲۲۰‬هزار نفر جمعیت از‬ ‫طریق این مجتمع ها اب رس��انی می شود‪ .‬پوررجب افزود‪ :‬یکی‬ ‫از برنامه های ابفار استان تهران وصل کردن تک روستاها به این‬ ‫مجتمع هاس��ت تا کنترل و کیفیت اب رسانی ارتق ا یابد که در‬ ‫این راستا در طول امسال نیز ‪ ۱۲‬مجتمع اب رسانی با استفاده‬ ‫از اعتبارات صندوق توس��عه ملی تکمیل شده و ‪ ۱۱۱‬هزار نفر‬ ‫را زیر پوش��ش قرار داده اس��ت‪ .‬وی چال��ش اصلی پیش روی‬ ‫شرکت را فرسودگی لوله ها و شبکه توزیع عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۸۶‬کیلومتر شبکه توزیع در اقطار و انواع‬ ‫مختلف در س��طح روستاهای استان وجود دارد که با توجه به‬ ‫امکانات و دانش سال های دور کارسازی شده است‪.‬‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫بسترسازی درست‪،‬‬ ‫سبب رشد توان بالقوه‬ ‫شرکت های ایرانی برای‬ ‫حضور در مگاپروژه ای‬ ‫مانند پارس جنوبی‬ ‫می شود‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫همکاری با توتال‬ ‫می توانست موقعیت و‬ ‫اعتبار مهمی برای ایران به‬ ‫ شمار اید‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین تحوالت قرارداد ‪ ۵‬میلیارد دالری گاز ایران گزارش می دهد‬ ‫غول دوم نفتی اماده ورود به فاز ‪۱۱‬‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫قراردادهای نفتی پیش از این با تمام مفاد اعالم می ش��د‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در بخش تضمین ها‪ ،‬مشکالت بسیاری به وجود‬ ‫می امد‪ .‬ق��رارداد با توتال نی ز یکی از ای��ن قراردادها بود که‬ ‫پس از اعمال تحریم های امریکا علیه ایران به صورت رسمی‬ ‫قرارداد توس��عه‪ ،‬فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی را ترک کرد‪ .‬این خبر‬ ‫‪ ۲۹‬مرداد به صورت رس��می از سوی بیژن زنگنه اعالم و در‬ ‫ان زمان از شرکتی چینی به عنوان جایگزین توتال صحبت‬ ‫شد‪ .‬روز گذش��ته وزیر نفت با اشاره به خروج شرکت توتال‬ ‫فرانس��ه از پروژه توس��عه فاز ‪ ۱۱‬پ��ارس جنوبی‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫که ش��رکت «سی ان پی سی» چین به طور رسمی جایگزین‬ ‫توتال ش��د ه اما ش��روع به کار نکرده است‪ .‬این شرکت پیش‬ ‫از این نی ز در دش��ت ازادگان جنوبی حضور داشت و پس از‬ ‫امضای قرارداد نهایی‪ ،‬می��دان نفتی ازادگان را رها و طرف‬ ‫ایرانی نیز پیمانکار خود را اخراج کرد‪ .‬پس از برجام‪ ،‬امضای‬ ‫قرارداد توس��عه فاز ‪ ۱۱‬جنوبی با کنسرس��یومی متشکل از‬ ‫شرکت های فرانس��وی توتال با سهم ‪ ،۵۰.۱‬شرکت چینی‬ ‫«سی ان پی س��ی» ب��ا س��هم ‪ ۳۰‬درص��د و ش��رکت ایرانی‬ ‫پتروپارس با س��هم ‪ ۱۹.۹‬درصد‪ ،‬از مهم ترین دستاوردهای‬ ‫توافق هس��ته ای ش��ناخته ش��د‪ .‬با خروج ترامپ از برجام‪،‬‬ ‫فعالی��ت توتال در پ��ارس جنوبی متوقف ش��د و با تالش و‬ ‫مذاکره مدیرعامل این ش��رکت با ترامپ برای ادامه فعالیت‬ ‫در ای��ران و فرص��ت ‪ ۹۰‬روزه زنگنه به توتال‪ ،‬این غول نفتی‬ ‫فرانس��وی سرنوش��تی جز خروج از فاز ‪ ۱۱‬نداشت‪ .‬اکنون‪،‬‬ ‫به گفته وزیر نفت‪ ،‬باید با ش��رکت چینی «سی ان پی سی»‬ ‫مذاکره ش��ود تا زمان اغاز فعالیت ه��ای عملیاتی و اجرایی‬ ‫مش��خص شود‪ .‬این در حالی اس��ت که شرکت چینی هنوز‬ ‫به طور رس��می اعالم نکرده که مایل به دریافت سهم توتال‬ ‫اس��ت یا خیر اما بر اس��اس قرارداد‪ ،‬هر کدام از سهامداران‬ ‫می توانند سهم خود را به شرکت همکار واگذار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹الزاماتی برای شرکت چینی‬ ‫ب��ر این اس��اس‪ ،‬جایگزینی «سی ان پی س��ی» در پارس‬ ‫دول��ت برای خاموش کردن تنور قاچاق س��وخت که در‬ ‫طول ماه های گذش��ته‪ ،‬زیر س��ایه ارزان ب��ودن قیمت ان‬ ‫و نوس��ان های قیمت ارز حس��ابی داغ ش��ده بود‪ ،‬با اجرای‬ ‫مقدمات الزم برای احیای کارت س��وخت نخستین قدم را‬ ‫برداشته و قرار است از این طریق اماری از میزان مصرف در‬ ‫نقاط مختلف ب ه دست اورد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬این عبارت که‬ ‫ایران در رتبه دوم ارزان ترین قیمت سوخت بین کشورهای‬ ‫دنیا ایس��تاده‪ ،‬تکراری و نخ نما شده است اما پیامدهای ان‬ ‫ب��ا نوس��ان های قیم��ت ارز در طول چند ماه گذش��ته که‬ ‫افزایش فاصله قیمت بنزین در ایران نس��بت به کشورهای‬ ‫همسایه را رقم زد‪ ،‬پیامدهایی در پی داشت که کمتر کسی‬ ‫پیش بینی می کرد‪ .‬مرزهای ای��ران به محلی برای خرید و‬ ‫فروش س��وخت‪ ،‬نه به صورت قانون��ی که به طور غیرقانونی‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬در ترکیه با جمعیت ب��ه طور تقریبی‬ ‫مش��ابه ایران‪ ،‬روزانه ‪ ۸‬میلیون لیتر بنزین مصرف می شود‬ ‫و م��ا در حال رس��یدن به م��رز ‪ ۱۰۰‬میلی��ون لیتر مصرف‬ ‫روزانه هستیم‪ .‬یکی از دالیل این تفاوت چشمگیر‪ ،‬عالوه بر‬ ‫درس��ت نبودن فرهنگ مص��رف‪ ،‬اختالف قیمت بنزین در‬ ‫ایران با کشورهای همسایه است‪ .‬برای مثال‪ ،‬قیمت بنزین‬ ‫در ایران ‪ ۰.۲۹‬س��نت و در ترکیه ‪ ۱.۱۶‬دالر اس��ت‪ .‬همین‬ ‫موضوع ولع قاچاقچیان را برای کسب سود‪ ،‬بیشتر می کند‪.‬‬ ‫هرچند در طول ‪ ۶‬ماه گذش��ته‪ ،‬امارهای مختلفی از سوی‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬س��همی ‪ ۸۰.۱‬درصدی برای این ش��رکت ایجاد‬ ‫بدعهدی و خروج شرکت ملی نفت چین از قراردادها بوده‬ ‫کرده و ان را موظف به س��رمایه گذاری حدود ‪ ۴‬میلیارد در‬ ‫اس��ت‪ .‬در این شرایط پرس��ش اینجاست ک ه چه تضمینی‬ ‫پارس جنوبی می کند‪ .‬ان طور که در گزارش ها گفته ش��ده‬ ‫وجود دارد که چین‪ ،‬متعهد به قرارداد بماند و فعالیت های‬ ‫این پروژه به دو بخش تقس��یم ش��ده است؛ بخش نخست‬ ‫عملیاتی و اجرایی خود را به درستی انجام دهد؟ از طرفی‪،‬‬ ‫مربوط به حفاری چاه ها‪ ،‬س��اخت و نصب س��کوهای تولید‬ ‫ان طور که در قرارداد توتال امده بود‪ ،‬این شرکت فرانسوی‬ ‫گاز و کش��یدن خ��ط لوله تا پاالیش��گاه های پارس جنوبی‬ ‫موظف ش��ده بود در پروژه های خود از توان ش��رکت های‬ ‫در عس��لویه اس��ت و ارزش ان ‪ ۲‬میلی��ارد دالر تخمین زده‬ ‫داخلی ایران نیز اس��تفاده کند‪ .‬نکت��ه مهم در جایگزینی‬ ‫می شود‪ .‬بر اساس انچه شرکت نفت و گاز پارس اعالم کرده‪،‬‬ ‫ش��رکت چین��ی پ��س از خ��روج توت��ال‪ ،‬بهره گی��ری از‬ ‫هدف از این پروژه تولی��د روزانه ‪ ۵۶‬میلیون متر مکعب گاز‬ ‫ش��رکت های بومی و داخلی در فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی است‪.‬‬ ‫و ‪ ۸۰‬هزار بش��که میعانات گازی اس��ت‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬نکته‬ ‫رضا پدیدار با اشاره به اینکه همکاری با شرکت های ایرانی‬ ‫مهم و مش��کل کار‪ ،‬بخش دوم پروژه اس��ت که برای ‪ ۵‬سال‬ ‫اصل مهم در ق��رارداد توتال بود‪ ،‬به «گس��ترش صنعت»‬ ‫اینده برنامه ریزی ش��ده بود و شامل ساخت‬ ‫گفت‪ :‬پس از خروج توتال طبیعی اس��ت که‬ ‫یک س��کوی عظیم ‪ ۲۰‬هزار تن��ی به همراه‬ ‫ش��رکت های جایگزین نی��ز ملزم به رعایت‬ ‫چندین کمپرس��ور برای حفظ میزان تولید‬ ‫ان بندها باش��ند‪ .‬از طرفی‪ ،‬توجه به چرخه‬ ‫گاز این فاز اس��ت‪ .‬پیش بینی می ش��ود تا ‪۵‬‬ ‫حیات ه��ر میدان نفت��ی و گازی در پارس‬ ‫س��ال اینده فش��ار گاز میدان پارس جنوبی‬ ‫جنوبی‪ ،‬نیازمند حض��ور نیروهای محلی و‬ ‫افت کن��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬س��کوهای ‪ ۱۵۰۰‬تا‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬نه تنها چین‪ ،‬بلکه‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تن��ی موج��ود در این می��دان باید با‬ ‫هر کش��ور دیگری طرف قرارداد پروژه های‬ ‫حسن مرادی‬ ‫س��کوهای ‪ ۲۰‬هزار تنی تعویض ش��وند‪ .‬بر‬ ‫فاز ‪ ۱۱‬پ��ارس جنوبی ق��رار گیرد‪ ،‬موظف‬ ‫اس��اس گزارش هایی که پیش از این منتشر ایران دست دوستی به ب��ه همکاری با ش��رکت های ایرانی اس��ت‪.‬‬ ‫شده بود‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس سمت کشورهای اروپایی‪ ،‬همچنی��ن‪ ،‬رئی��س کمیس��یون ان��رژی و‬ ‫غیر اروپایی‪ ،‬شرقی و‬ ‫درباره تامین مال��ی پروژه بعد از رفتن توتال‬ ‫محیط زیست اتاق تهران با اشاره به ارزیابی‬ ‫حتی شرکت های داخلی‬ ‫اعالم کرده بود که «سی ان پی س��ی» مشکل برده و در صورت تمایل‪ ،‬ظرفیت های شرکت ایرانی در زمان توتال‪،‬‬ ‫مالی نداش��ته و هم��ان میزان س��رمایه ای‬ ‫اعالم ک��رد که در ان زمان‪ ،‬پ��س از دو روز‬ ‫هر کشوری می تواند‬ ‫که ق��رار بود توتال تامین کند‪ ،‬این ش��رکت وارد قراردادهای نفتی با کنفرانس توتال در ایران مش��خص شد که‬ ‫سرمایه گذاری خواهد کرد؛ به این ترتیب که ایران شود‪ .‬فقط باید در در میان ‪ ۸۰‬ش��رکت ارزیابی شده‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد «سی ان پی س��ی» و ‪ ۲۰‬درصد را این قراردادها‪ ،‬به ایجاد ‪ ۷۵‬درصد از ش��رکت های ایرانی توان تولید‬ ‫شرایط «برد‪-‬برد» و حفظ‬ ‫پتروپارس تامین می کند‪ .‬این خبر در حالی منافع بلند مدت کشورها و س��اخت تجهیزات نفتی مورد نیاز پارس‬ ‫منتشر شد که هنوز معلوم نیست این شرکت‬ ‫جنوبی را دارند‪ .‬به گفته پدیدار‪ ،‬بسترسازی‬ ‫توجه کرد‬ ‫که ب��رای خرید نفت ایران نی��ز تحریم های‬ ‫درست‪ ،‬سبب رشد توان بالقوه شرکت های‬ ‫امری��کا را رعایت می کن��د‪ ،‬چگونه حاضر به‬ ‫ایران��ی برای حضور در مگاپ��روژه ای مانند‬ ‫س��رمایه گذاری بی��ش از ‪ ۴‬میلی��ارد دالر در پارس جنوبی‬ ‫پارس جنوبی می ش��ود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬همکاری با توتال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫می توانس��ت موقعیت و اعتبار مهمی برای ایران به ش��مار‬ ‫‹ ‹نگرانی ها از تکرار بدعهدی چین‬ ‫اید‪ .‬با این حال‪ ،‬از انجا که «سی ان پی س��ی» به طور کامل‬ ‫همان ط��ور که گفته ش��د‪ ،‬پی��ش از این‪ ،‬ایران ش��اهد‬ ‫در جری��ان ای��ن ارزیابی ها ق��رار گرفته و پ��س از توتال‪،‬‬ ‫گام نخست دولت برای مقابله با قاچاق سوخت‬ ‫افراد گوناگون درباره میزان قاچاق س��وخت اعالم شد ه اما‬ ‫از انجا که این فرایند بس��تری غیرقانونی داش��ته و سازکار‬ ‫مش��خصی ندارد‪ ،‬نمی توان امار دقیقی از قاچاق س��وخت‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه پنهان بنزین‬ ‫ب��ه گفته کارشناس��ان‪ ،‬قاچ��اق س��وخت در حالی رخ‬ ‫می دهد که قیمت س��وخت در ایران واقعی نیست و دولت‬ ‫مبلغ زیادی یارانه به س��وخت اختصاص می دهد‪ .‬به گفته‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬اکنون روزانه ‪ ۳۵‬میلی��ون دالر یارانه پنهان به‬ ‫بنزی��ن اختص��اص می یابد و در مجموع در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال بیش از ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر یارانه به بنزین تعلق گرفته‬ ‫است‪ .‬نکته نهفته در این موضوع این است که پرداخت ارقام‬ ‫هنگفت به عنوان یارانه بنزین که نیمی از ان به دهک های‬ ‫ثروتمن��د جامع��ه اختصاص می یاب��د و همین طور قاچاق‬ ‫بنزی��ن با قیمت یاران��ه ای‪ ،‬هر دو از نموده��ای بی عدالتی‬ ‫است‪ .‬پیش بینی می شود با ادامه روند کنونی مصرف بنزین‬ ‫در کش��ور با قیمت فعلی یاران��ه پنهانی که دولت باید بابت‬ ‫بنزین پرداخت کند‪ ،‬از ‪ ۳۵‬میلیون دالر به ‪ ۴۵‬میلیون دالر‬ ‫در روز افزایش خواهد یافت‪ .‬با احتساب قیمت تسعیر ارز به‬ ‫میزان ‪ ۴۲‬هزار ریال‪ ،‬یارانه پنهان بنزین حدود ماهانه برای‬ ‫هر نفر ‪ ۴۶۰‬هزار ریال بوده است که پیش بینی می شود در‬ ‫ماه ه��ای اینده این رقم به ‪ ۷۰۰‬هزار ریال افزایش یابد‪ .‬اگر‬ ‫جمعیت ای��ران را ‪ ۸۰‬میلیون در نظ��ر بگیریم و به هر فرد‬ ‫ماهان��ه ‪ ۴۶۰‬هزار ریال یارانه بنزین پرداخت ش��ود‪ ،‬یعنی‬ ‫دولت ماهانه ‪ ۳۶۸۰‬میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش مرکز امار ایران‪ ،‬برای سال ‪ ۱۳۹۵‬بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصد مبلغ یارانه پنهان به ‪ ۳‬دهک پردرامد کش��ور‬ ‫اختص��اص یافته و باقی ان بین ‪ ۷‬دهک دیگر توزیع ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از ‪ ۳۰‬میلیون دالر یارانه ای که دولت در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫ب��رای بنزین پرداخت کرده‪ ،‬بیش از ‪ ۱۵‬میلیون دالر از این‬ ‫یارانه بین ‪ ۳‬دهک درامدی باال تقس��یم ش��ده و باقی مانده‬ ‫ان بین ‪ ۷‬دهک دیگر توزیع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹احیای کارت سوخت‬ ‫این امار و ارقام وحش��تناک بود که دولت را بر ان داشت‬ ‫تا برای مقابله با قاچاق سوخت چند سناریو را مورد بررسی‬ ‫ق��رار دهد که مهم ترین ان احیای کارت س��وخت بود تا از‬ ‫این طریق مانیتورینگ مصرف امکان پذیر شود‪ .‬با استفاده‬ ‫از کارت های هوش��مند س��وخت‪ ،‬مقدار مصرف با در نظر‬ ‫گرفتن جزئیاتی مانند مصرف سوخت در انواع خودروها یا‬ ‫پراکندگی مناطق کم مصرف و پرمصرف بررس��ی می شود‬ ‫که این نوع اطالعات برای مدیریت مصرف س��وخت کشور‬ ‫بس��یار مهم اس��ت‪ .‬البته قدم های اولیه برای بازگرداندن‬ ‫کارت سوخت از زمس��تان سال گذشته با اطالعیه شرکت‬ ‫مل��ی پاالیش و پخش فراورده های نفتی برداش��ته ش��د و‬ ‫موظف اس��ت بر اساس قرارداد از تمام ظرفیت های داخلی‬ ‫در بخش های فن��ی‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬تولی��دی و مالی ایران در‬ ‫پروژه های پارس جنوبی اس��تفاده کن��د‪ .‬او در ادامه گفت‪:‬‬ ‫توتال با خروج از ایران‪ ،‬مش��تری مهم و بزرگی را از دس��ت‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهترین گزینه پس از فرانسوی ها‬ ‫حسن مرادی‪ ،‬تحلیلگر مسائل انرژی‪« ،‬سی ان پی سی»‬ ‫را بهترین جایگزین برای توتال دانس��ت و به «گس��ترش‬ ‫صنعت» اعالم کرد‪ :‬با توجه به حفظ منافع هر دو کش��ور و‬ ‫رفع نیاز متقابل «برد‪ -‬برد» می توان توسعه پارس جنوبی‬ ‫را ب��ه خوبی پیش برد‪ .‬ب��ه گفته مرادی‪ ،‬ایران بر اس��اس‬ ‫مصوبه های برج��ام به توتال به عنوان ی��ک طرف تجاری‬ ‫خوشامد گفت‪ .‬متاس��فانه با تصمیم طرف های امریکایی‬ ‫مبنی ب��ر لغو روابط تجاری با ایران‪ ،‬فرانس��ه نی��ز از ادامه‬ ‫قرارداد توس��عه نفت جنوبی س��ر باز زد‪ .‬او درباره اینکه ایا‬ ‫درحال حاضر گزینه دیگری جز چین وجود دارد یا به ناچار‬ ‫باید این کش��ور را بپذیریم گفت که ایران دس��ت دوستی‬ ‫به سمت کش��ورهای اروپایی‪ ،‬غیر اروپایی‪ ،‬شرقی و حتی‬ ‫ش��رکت های داخلی برده و در صورت تمایل‪ ،‬هر کشوری‬ ‫می تواند وارد قراردادهای نفتی با ایران ش��ود‪ .‬فقط باید در‬ ‫این قراردادها‪ ،‬به ایجاد ش��رایط «برد‪-‬برد» و حفظ منافع‬ ‫بلند مدت کشورها توجه کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش های منتشر ش��ده‪ ،‬به نظر می رسد در‬ ‫جریان قراردادهای پارس جنوبی‪ ،‬باید مس��یری طی شود‬ ‫که عالوه بر جلوگیری از خس��ارت به ش��رکت های ایرانی‪،‬‬ ‫شریکان خارجی نیز ترغیب به ماندن شده و تعهدات خود‬ ‫را اجرا کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه برخ��ی از کارشناس��ان‪ ،‬از ن��کات مثب��ت‬ ‫«س��ی ان پی س��ی» می توان به مش��ارکت باالی ایران در‬ ‫اجرای طرح اش��اره کرد‪ .‬بر مبنای این قرارداد‪ ،‬پیش بینی‬ ‫س��اخت داخل طرح ت��ا ‪ ۷۰‬درصد ارزش قرارداد اس��ت‪.‬‬ ‫لوله گذاری کف دریا و ساخت سکوهای سرچاهی و تقویت‬ ‫فش��ار در ای��ران انجام خواهد ش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود بیش از ‪ ۹۵‬درصد نیروی انس��انی کل پروژه در‬ ‫مجموعه شرکت اصلی و پیمانکاران فرعی ایرانی باشند‪.‬‬ ‫ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش فراورده ه��ای نفتی همان‬ ‫زمان اعالم کرد بر اس��اس مصوبه مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از کارت س��وخت برای متقاضیان سوخت گیری‬ ‫خ��ودرو بار دیگر الزامی خواهد ش��د‪ .‬ضمن اعالم این خبر‬ ‫همچنین تاکید ش��د افرادی که کارت سوخت ندارند‪ ،‬باید‬ ‫به منظور جلوگیری از ایجاد مش��کل‪ ،‬برای دریافت کارت‬ ‫سوخت اقدام کنند‪ .‬در این راستا‪ ،‬بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در‬ ‫اخرین اظهار نظر خود درباره احیای کارت سوخت با اعالم‬ ‫اینکه در استفاده دوباره از کارت سوخت می خواهیم جلوی‬ ‫قاچ��اق س��وخت را بگیریم تاکید کرد ک��ه بحث مان اصال‬ ‫افزایش قیمت یا س��همیه بندی بنزین نیس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫نماین��دگان بخش خصوص��ی در اتاق بازرگان��ی تهران و‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬حدود دو هفته پیش‬ ‫در نشس��ت کمیس��یون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‪،‬‬ ‫راهکارهای مدیریت مصرف بنزین را بررسی کردند‪ .‬در این‬ ‫نشست‪ ،‬بر مبنای اعالم وزارت نفت‪ ،‬فریدون اسعدی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیته انرژی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در گزارش��ی به وضع تولید و مصرف بنزین در کش��ور طی‬ ‫دوره های برنامه های توسعه اش��اره کرد و افزود‪ :‬اگر هدف‬ ‫سیاست گذاران در کشور فقط مقابله با قاچاق بنزین است‪،‬‬ ‫رویک��رد احیای کارت س��وخت می توان��د بهترین گزینه‬ ‫قلمداد شود‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪ 19 1397‬ربیع االول ‪ 27 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 531‬پیاپی ‪2504‬‬ ‫خبر‬ ‫تسهیالت ‪ ۱۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی برای بخش کشاورزی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫پیشرفت های جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در حوزه‬ ‫سلول های بنیادی و‬ ‫پزشکی بازساختی با‬ ‫وجود سرمایه گذاری‬ ‫اولیه‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫استعداد باالی رشد‬ ‫کشور در این حوزه‬ ‫است‬ ‫دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی در جمع خبرنگاران خبر داد‬ ‫رونمایی از جدیدترین دستاوردهای حوزه سلول های بنیادی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ب��ر اس��اس مطالع��ات ب��ازار در س��ال های گذش��ته‬ ‫گ��ردش مالی در حوزه س��لول های بنیادی و مهندس��ی‬ ‫باف��ت روند صع��ودی قابل توجهی داش��ته به طوری که‬ ‫از ح��دود ‪ ۷‬میلی��ارد دالر در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬به حدود ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد دالر در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬رس��یده اس��ت و بر اساس‬ ‫گزارش های اینده پژوهی این بازار تا سال ‪۱۴۰۹‬به حدود‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلی��ارد دالر افزای��ش می یابد‪ .‬از این رو‪ ،‬س��ومین‬ ‫جش��نواره ملی و کنگره بین المللی س��لول های بنیادی‬ ‫و پزش��کی بازس��اختی از ‪ ۳‬اذر در س��الن اجالس سران‬ ‫کار خ��ود را اغاز ک��رده و کارگاه های تخصصی با حضور‬ ‫اس��تادان و دانش��گاهیان در مراکز تحقیقاتی حوزه های‬ ‫س��لول های بنیادی نیز در این ایین برپا ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» امیرعلی حمیدیه‪ ،‬دبیر ستاد‬ ‫توس��عه علوم و فناوری های س��لول های بنیادی معاونت‬ ‫علمی در نشس��ت خبری سومین جشنواره ملی و کنگره‬ ‫بین المللی علوم و فناوری س��لول های بنیادی و پزشکی‬ ‫بازس��اختی گفت‪ :‬علوم و فناوری های سلول های بنیادی‬ ‫و پزش��کی بازساختی در سال های گذشته به عنوان یکی‬ ‫از علوم راهبردی و تاثیر گذار بر حوزه پزشکی رشد بسیار‬ ‫چش��مگیری یافته به گونه ای ک��ه از این دانش به عنوان‬ ‫انقالب جدید در حوزه پزش��کی یاد می ش��ود‪ .‬بر اس��اس‬ ‫مطالعات بازار س��ال های گذشته‪ ،‬گردش مالی در حوزه‬ ‫بازار س��لول های بنیادی و مهندسی بافت روند صعودی‬ ‫قابل توجهی داشته به طوری که از حدود ‪ 7‬میلیارد دالر‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۹‬به حدود ‪ 20‬میلیارد دالر در سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫رسیده و بر اساس گزارش اینده پژوهی شرکت ریپروسل‪،‬‬ ‫این بازار تا سال ‪ ۱۴۰۹‬حدود ‪ 170‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هم راس��تا با این تح��والت‪ ،‬روند مطالعات‬ ‫در زمین��ه س��لول های بنیادی و پزش��کی بازس��اختی و‬ ‫س��رمایه گذاری بزرگ ش��رکت های بزرگ داروس��ازی‬ ‫و چند ملیت��ی از قبی��ل ‪Pfizer ،GSK ،Amgen‬‬ ‫‪ ،Novartis‬و ‪ Roche‬نیز نش��ان از توجه مضاعف این‬ ‫صنای��ع بزرگ به بازار محصوالت س��لول درمانی دار د به‬ ‫طوری که رشد شاخص های بازار بورس شرکت های فعال‬ ‫در زمینه محصوالت س��لولی از قبیل ‪Blue Bird Bio‬‬ ‫‪،Osiris ،Cytori ،Sangamo،Athersys ،Kite‬‬ ‫‪ ،Pharma‬با وجود رکود اقتصادی و کاهش شاخص های‬ ‫بورس در سایر زمینه ها‪ ،‬نشان از توفیق تجاری این حوزه‬ ‫دارد‪ .‬به گفته حمیدیه‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران نیز همسو‬ ‫با توسعه این فناوری تالش کرده است که در سطح جهان‬ ‫ظرفیت های خود را در این حوزه سازماندهی و بر اساس‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران در حوزه س��لول های بنیادی‬ ‫مفاد مندرج در س��ند ملی توس��عه عل��وم و فناوری های‬ ‫و پزش��کی بازس��اختی با وج��ود س��رمایه گذاری اولیه‪،‬‬ ‫س��لول های بنیادی راهبری کن��د‪ .‬از همین رو‪ ،‬معاونت‬ ‫نش��ان دهنده اس��تعداد باالی رشد کش��ور در این حوزه‬ ‫علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری با رهنمودهای دکتر‬ ‫اس��ت به طوری که هم اکنون جمهوری اسالمی ایران از‬ ‫ستاری معاون رئیس جمهوری‪ ،‬برنامه راهبردی ‪ 10‬ساله‬ ‫لحاظ تولید مقاله ها دارای رتبه نخست در بین کشورهای‬ ‫‪ 1394 - 1404‬خود را مبتنی بر رهنمودهای رهبر معظم‬ ‫اسالمی است‪ .‬با توجه به جایگاه باالی این فناوری در دنیا‬ ‫انقالب س��ند چش��م انداز ‪ 20‬س��اله نظام و نقشه جامع‬ ‫و اهمی��ت درمانی و ارزش اقتص��ادی ان ‪ ،‬همچنین قرار‬ ‫علمی کش��ور تدوین کرده و بستر الزم برای توسعه علوم‬ ‫گرفتن علوم سلول های بنیادی در میان اولویت های فصل‬ ‫و فناوری های س��لول های بنیادی در کشور فراهم اورده‬ ‫سوم سند نقشه جامع علمی کشور‪ ،‬به طور قطع افزایش‬ ‫است‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬به ره مندی از حضور افزون بر‬ ‫س��رمایه گذاری های مادی و معنوی و اجرای برنامه های‬ ‫‪ 1500‬نفر از اس��تادان‪ ،‬نخبگان و کارشناس��ان برجسته‬ ‫ترویج��ی‪ ،‬علمی و فرهنگ��ی در این حوزه می تواند باعث‬ ‫کشور در حوزه های پزشکی‪ ،‬علوم پایه‪ ،‬فنی و مهندسی‬ ‫کس��ب جایگاه شایس��ته تری در منطقه و جهان از سوی‬ ‫در قال��ب ‪ 30‬کارگ��روه تخصصی در س��طح ملی‪ ،‬جلب‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران در اف��ق ‪ 1404‬ش��ود‪ .‬وی‬ ‫مش��ارکت نخبگان ایرانی شاغل در دانشگاه های خارج از‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬ستاد توس��عه فناوری های سلول های‬ ‫کشور‪ ،‬فعال سازی شورای سلو های بنیادی در بیش از ‪20‬‬ ‫بنیادی و پزش��کی بازس��اختی معاونت عل��وم و فناوری‬ ‫استان‪ ،‬تشکیل شبکه فعاالن سلول های بنیادی‪ ،‬برگزاری‬ ‫ریاس��ت جمهوری با اس��تعانت از الط��اف خداوند متعال‬ ‫س��االنه المپیاد دانش اموزی سلول های بنیادی‪ ،‬حمایت‬ ‫افتخ��ار دارد ب��ه اطالع همه پژوهش��گران‪ ،‬متخصصان‪،‬‬ ‫از تشکیل و توسعه شرکت های دانش بنیان که هم اکنون‬ ‫س��رمایه گذاران و عالقه مندان حوزه س��لول های بنیادی‬ ‫به افزون بر ‪ 100‬ش��رکت رسیده است ‪ ،‬برگزاری مستمر‬ ‫برس��اند «س��ومین جش��نواره ملی و کنگره بین المللی‬ ‫سمپوزیوم ها و کارگ اه های تخصصی ‪ ،‬مشاوره و حمایت از‬ ‫س��لول های بنیادی و پزش��کی بازساختی » ‪ 7‬تا ‪ 10‬اذر‬ ‫ثبت ایده ها و پتنت ها و برگزاری جش��نواره ملی و کنگره‬ ‫‪ 1397‬در محل س��الن همایش های اجالس سران تهران‬ ‫بین المللی ساالنه سل ول های بنیادی و پزشکی بازساختی‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬دبیر ستاد توس��عه علوم و فناوری های‬ ‫به عنوان بزرگ ترین رویداد حوزه سالمت کشور از جمله‬ ‫س��لول های بنیادی و پزش��کی بازساختی معاونت علمی ‬ ‫مواردی اس��ت که در راس��تای اجرایی کردن مفاد برنامه‬ ‫گف��ت‪ :‬جش��نواره اول و دوم با اس��تقبال بس��یار خوبی‬ ‫راهبردی ‪ 10‬ساله پیش گفته انجام شده است‪ .‬دبیر ستاد‬ ‫روبه رو ش��ده بود اما جش��نواره سوم با حضور و مشارکت‬ ‫توس��عه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی‬ ‫بس��یار گس��ترده تری روبه رو ش��ده به طوری که تا کنون‬ ‫بازس��اختی معاونت علمی بیان کرد‪ :‬بدون شک ادامه این‬ ‫بی��ش از ‪ 3‬ه��زار نفر ثبت نام ک��رده و افزون بر ‪ 1500‬نفر‬ ‫رون��د می تواند زمینه مرجعیت علمی کش��ور را در حوزه‬ ‫از دانش ام��وزان در این روی��داد بزرگ ملی حضور یابند‪.‬‬ ‫فناوری های س��لول های بنیادی و پزش��کی بازس��اختی‬ ‫حضور پر شور استادان ‪ ،‬پژوهشگران‪ ،‬دانشجویان ‪ ،‬مدیران‬ ‫بی��ش از پی��ش فراه��م اورد‪ ،‬زمینه الزم ب��رای درمان‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬مدیران و کارشناسان نهادهای‬ ‫بس��یاری از بیماری ه��ا را تامی��ن و ضمن‬ ‫اجرای��ی ذی رب��ط ‪ ،‬کارگ��زاران فع��االن‬ ‫ ‬ ‫توس��عه فضای‬ ‫کس��بو کار‪ ،‬سهم مطلوبی برگزاری جشنواره ملی و اقتص��ادی ‪ ،‬صاحب��ان صنایع و س��رمایه ‪،‬‬ ‫از بازار ذی ربط در س��طح منطقه را نصیب کنگره بین المللی ساالنه شرکت ها و هلدینگ های دارویی از سراسر‬ ‫کش��ور کند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬با توجه به تمرکز‬ ‫کش��ور‪ ،‬تع��دادی از پژوهش��گران س��طح‬ ‫سلو ل های بنیادی و‬ ‫پزشکی بازساختی‬ ‫بس��یاری از دانش��گاه های علوم پزشکی و‬ ‫منطقه و برجس��ته ترین اس��تادان خارجی‬ ‫دانش��گاه های فنی و مهندس��ی در عرصه به عنوان بزرگ ترین در حوزه س��لول های بنیادی در این رویداد‬ ‫س��لول های بنی��ادی‪ ،‬س��تاد س��لول های رویداد حوزه سالمت قابل توجه است‪.‬‬ ‫بنی��ادی با برنامه ری��زی جامعی به منظور کشور از جمله مواردی‬ ‫وی بخش ه��ای س��ومین جش��نواره‬ ‫ش��کل گیری مجمع��ی از فعاالن ملی در ‪ 2‬است که در راستای‬ ‫مل��ی و کنگره بین المللی عل��وم و فناوری‬ ‫اجرایی کردن مفاد‬ ‫دوره از جش��نواره ملی و کنگره بین المللی‬ ‫س��لول های بنیادی و پزش��کی بازساختی‬ ‫‪10‬‬ ‫علوم و فناوری های س��لول های بنیادی در برنامه راهبردی‬ ‫کنگره بین المللی با حضور افزون بر ‪ 3‬هزار‬ ‫ساله پیش گفته‬ ‫س��ال های ‪ 1395‬و ‪ 1396‬با حضور پرشور‬ ‫نف��ر از فع��االن این ح��وزه ‪ ،‬برگزاری بیش‬ ‫انجام شده است‬ ‫عالقه مندان و فعاالن این حوزه برگزار کرده‬ ‫از ‪ 20‬کارگاه ه��ای اموزش��ی تخصص��ی با‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته حمیدیه‪ ،‬پیش��رفت های‬ ‫مش��ارکت مراکز تحقیقاتی و شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬بر پایی نمایشگاه محوالت دانش بنیان حوزه‬ ‫ت دانش بنیان ‪ ،‬برگزاری‬ ‫ذی ربط با مش��ارکت ‪ 70‬ش��رک ‬ ‫نشس��ت فن ب��ازار تخصصی حوزه س��لول های بنیادی با‬ ‫حض��ور صاحبان ایده و پتنت و ‪ 10‬س��رمایه گذار بزرگ‬ ‫ب��ه منظور بررس��ی ایده ه��ا ‪ ،‬خرید ایده ه��ا و پتنت ها و‬ ‫س��رمایه گذاری و تولید‪ ،‬بر پایی کانون اندیش��ه و نواوری‬ ‫با حض��ور ده ها ایرانی برجس��ته دانش��گاه های خارج از‬ ‫کش��ور‪ ،‬اهدای جایزه ملی به بهترین های پایان نامه ‪ ،‬ایده‬ ‫پ س��لول های بنیادی‬ ‫و مقاله‪ ،‬برپایی رویداد اس��تارت ا ‬ ‫و پزش��کی بازس��اختی با حضور ‪ 120‬نفر از دانشجویان‬ ‫رش��ته های مختلف‪ ،‬برگزاری بخش دانشجویی‪ ،‬بر پایی‬ ‫بخ��ش دانش ام��وزی با مش��ارکت ام��وزش و پرورش و‬ ‫مشارکت بیش از ‪ 1500‬دانش اموز از سراسر کشور و نیز‬ ‫بخش مالقات های علمی س��خنرانان خارجی با استادان‬ ‫داخلی دانش��گاه های کش��ور به منظور تبیین پروژه ها و‬ ‫همکاری های مشترک بین المللی عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گفته حمیدیه‪ ،‬محورهای علمی کنگره امس��ال بر‬ ‫‪ 12‬مح��ور اصلی فناوری ه��ای کاربردی در پژوهش های‬ ‫س��لول های بنی��ادی‪ ،‬س��لول ایمنی درمانی‪ ،‬ژن درمانی‬ ‫و ویرای��ش ژن��ی‪ ،‬اندام واره ها در مدل س��ازی بیماری ها‬ ‫و تکوی��ن‪ ،‬پرتوانی و بازبرنامه نویس��ی‪ ،‬زیس��ت مواد ها و‬ ‫تجهیزات‪ ،‬مهندس��ی بافت‪ ،‬بانک س��لولی‪ ،‬پیام رس��انی‬ ‫س��لولی و وزیکول های مشتق از س��لول ‪ ،‬کارازمایی های‬ ‫بالین��ی و مداخ�لات مبتنی ب��ر پزش��کی بازس��اختی‪ ،‬‬ ‫تجاری س��ازی محص��والت مبتنی بر س��لول و پزش��کی‬ ‫بازس��اختی‪ ،‬مس��ائل اخالقی‪ ،‬قانونی و اجتماعی اس��ت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬سخنرانی های علمی پژوهشگران برجسته‬ ‫خارجی و داخلی در حوزه س��لول های بنیادی و پزشکی‬ ‫بازس��اختی‪ ،‬زینت بخ��ش محت��وای علمی ای��ن رویداد‬ ‫اس��ت‪ .‬این رویداد بزرگ ملی و بین المللی‪ ،‬در کنار ارائه‬ ‫جدیدتری��ن پیش��رفت های علمی این ح��وزه در ایران و‬ ‫سراس��ر دنیا‪ ،‬بستری مناس��ب برای گردهمایی و تبادل‬ ‫تجربه های علمی و تجاری در زمینه سلول های بنیادی و‬ ‫پزش��کی بازساختی در میان دست اندرکاران این دانش و‬ ‫فن��اوری جدید و صاحبان صنایع نوپای این عرصه فراهم‬ ‫اورده و زمین��ه حمایت های صاحبان س��رمایه و دولت از‬ ‫دانشمندان‪ ،‬صاحبان ایده و فعاالن این حوزه را پررنگ تر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫س��ومین جش��نواره مل��ی و کنگ��ره بین المللی علوم‬ ‫و فن��اوری س��لول های بنیادی و پزش��کی بازس��اختی‪،‬‬ ‫‪ 7‬ت��ا ‪ 10‬اذر ‪ ،1397‬از س��وی س��تاد توس��عه عل��وم و‬ ‫فناوری های س��لول های بنیادی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی کشور افزوده شد‬ ‫معاون برنامه ری��زی و بین الملل گیاهان دارویی وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی گفت‪ ۶ :‬هزار هکتار در سال زراعی جاری‬ ‫به س��طح زیر کش��ت گیاهان دارویی کشور افزوده شد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬جواد میر عرب در حاشیه جشنواره زعفرانیه‬ ‫خمین اظهار کرد‪ :‬برنامه توس��عه ای امس��ال برای کشت‬ ‫گیاهان دارویی ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬هکتار بود که تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬درصد ان محقق شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫برنامه ریزی وسعت سطح زیر کشت گیاهان دارویی کشور‬ ‫تا پایان برنامه شش��م ‪ ۱۰۵‬هزار هکت��ار افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و بین الملل گیاه��ان دارویی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی گفت‪ :‬سطح زیر کشت زعفران امسال‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬هکتار افزایش یافته اس��ت‪ .‬میر عرب تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس برنامه پنج س��اله ‪ ۱۶‬ه��زار هکتار باید بر‬ ‫وسعت مزارع زعفران افزوده شود اما با استقبال کشاورزان‬ ‫از کش��ت گیاهان کم اب بر امیدواری م بیش از این س��طح‬ ‫زعفرانکاری شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬زعفران به دلیل نیاز ابی‬ ‫کم‪ ،‬اشتغالزایی مناسب‪ ،‬درا مد زایی و ارزاوری باال‪ ،‬تحمل‬ ‫گیاه در ش��رایط س��خت زیس��تی‪ ،‬جابه جایی و نگهداری‬ ‫ن و خ��واص دارویی و غذای��ی از دیر باز یک محصول‬ ‫اس��ا ‬ ‫استراتژیک و باارزش برای مناطق کم اب به شمار می رود‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و بین الملل گیاه��ان دارویی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی گفت‪ :‬دولت نیز با بسته های حمایتی و‬ ‫تش��ویقی ویژه مانند تسهیالت ارزان قیمت اشتغال پایدار‬ ‫روس��تایی بهره برداران را حمایت می کند‪ .‬میر عرب افزود‪:‬‬ ‫سطح زیر کشت گیاهان دارویی ‪ ۱۹۰‬هزار هکتار است که‬ ‫‪ ۱۰۸‬هزار هکتار ان زعفران‪ ۲۰ ،‬هزار هکتار گل محمدی‬ ‫و بقی��ه گونه های دیگر گیاهان دارویی اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۴۲۵‬گون��ه گیاه��ی با ‪ ۱۱‬نوع اقلیم در کش��ور‬ ‫شناس��ایی ش��ده که ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬گون��ه از این گیاهان‬ ‫دارای خواص دارویی است‪ .‬معاون برنامه ریزی و بین الملل‬ ‫گیاهان دارویی وزارت جهاد کش��اورزی اظهار کرد‪۲۰۰ :‬‬ ‫هزار تن گیاهان دارویی هر س��ال در کش��ور تولید و ‪۴۲۵‬‬ ‫میلون دالر ار ز عاید کش��ور می شود‪ .‬معاون برنامه ریزی و‬ ‫بین الملل گیاهان دارویی وزارت جهاد کش��اورزی گفت‪:‬‬ ‫گیاهان دارویی اقتصاد نوپا و نو ظهور و ظرفیت ارزشمندی‬ ‫برای ایجاد اشتغال‪ ،‬افزایش درامد و بهره وری باال است و‬ ‫ارزش گیاهان دارویی ‪ ۲‬چند برابر نرخ گندم و جو اس��ت‪.‬‬ ‫میرعرب افزود‪ :‬توس��عه کش��ت زیره س��یاه و سبز در اغاز‬ ‫برنامه توسعه ای امسال قرار گرفته چرا که به صورت پیازی‬ ‫توس��عه پیدا می کند و تکثیر ان زمانبر اس��ت‪ .‬جشنواره‬ ‫زعفرانی��ه در خمین به م��دت ‪ ۲‬روز در بیت تاریخی امام‬ ‫خمینی (ره) برگزار شد‪ .‬در این جشنواره ‪ ۱۴‬غرفه گیاهان‬ ‫دارویی و زعفران‪ ،‬به عنوان محصول تولیدی شهرس��تان‬ ‫خمین عرضه ش��د و کارگاه های اموزش��ی درباره کاشت‪،‬‬ ‫داشت و برداشت زعفران برپا شد‪ .‬شهرستان خمین ‪۱۰۵‬‬ ‫هزار نفر جمعیت دارد که ‪ ۵۲‬درصد ان کش��اورز هستند‬ ‫و این شهرس��تان در تولید زعفران رتبه نخس��ت اس��تان‬ ‫مرکزی را دارد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی از پیش بین��ی بیش از ‪۱۷‬‬ ‫هزار میلیارد تومان تس��هیالت ب��رای حمایت از برنامه تولید‬ ‫و اشتغال بخش کشاورزی در سال ‪ ۹۷‬خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬عبدالمهدی بخش��نده‪ ،‬معاون برنامه ریزی و امور‬ ‫اقتص��ادی وزارت جهاد کش��اورزی با اش��اره ب��ه تفاهمنامه‬ ‫س��ه جانبه همکاری مش��ترک بین س��ازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی و صندوق توسعه ملی در زمینه برنامه‬ ‫تولید و اش��تغال بخش کشاورزی اظهار کرد‪ :‬تامین کاالهای‬ ‫اساس��ی و مورد نیاز مردم از اصول اساس��ی دولت است و در‬ ‫بو کارهای کشاورزی مورد توجه قرار‬ ‫این باره حمایت از کس ‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬بخش��نده تاکید کرد‪ :‬در این تفاهمنامه مبلغ‬ ‫‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان منابع مالی پیش بینی ش��ده است که‬ ‫حدود ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان ان از محل منابع اشتغال پایدار‬ ‫روستایی و عشایری‪ ۱۵ ،‬درصد از محل اورده متقاضی و بقیه‬ ‫از ظرفیت تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی ادام��ه داد‪ :‬در این برنامه ‪۳‬‬ ‫مح��ور اصلی تامی��ن مالی برنامه تولی��د و ایجاد فرصت های‬ ‫شغلی بر مبنای رسته فعالیت های اولویت دار بخش کشاورزی‬ ‫به میزان ‪ ۱۱‬ه��زار میلیارد تومان‪ ،‬تامین مالی برنامه ارتقای‬ ‫توان تولید ملی و تثبیت اش��تغال در قالب بازسازی‪ ،‬نوسازی‬ ‫و سرمایه در گردش واحدها به میزان ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان و تامین مال��ی پروژه ارتقای معیش��ت مناطق مرزی‬ ‫از طریق توس��عه باغ ها در اس��تان های مرزی به میزان ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان دیده شده است‪.‬‬ ‫بخش��نده گفت‪ :‬درحال حاضر با هماهنگی نهاد های مرتبط‬ ‫به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین شیوه نامه اجرایی برنامه‬ ‫در دستور کار وزارتخانه قرار دارد‪.‬‬ ‫جنگل های زاگرس‬ ‫سنددار می شود‬ ‫کل اراض��ی جنگل های زاگرس که در اج��رای قانون ملی‬ ‫شده‪ ،‬اعم از اینکه زیر کشت باشد یا نباشد به لحاظ حقوقی‪،‬‬ ‫همچن��ان مل��ی و در مالکی��ت دولت هس��تند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» به نقل از وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬معاون‬ ‫حفاظت و امور اراضی س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری‬ ‫کش��ور اف��زود‪ :‬انچه این س��ازمان در کارگ��روه مرکزی رفع‬ ‫تداخالت موضوع م��اده (‪ )۵۴‬قانون رفع موان��ع تولید درباره‬ ‫اراضی کشت شده زیراش��کوب جنگل های زاگرس به عنوان‬ ‫خط قرمز بر ان تاکید کرده این اس��ت که این اراضی‪ ،‬جنگل‬ ‫شناخته ش��ود و به عنوان اراضی ملی‪ ،‬تثبیت و به نام دولت‬ ‫به نمایندگی س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کش��ور‬ ‫س��ند صادر ش��ود که این موضوع در کارگروه نام برده تایید‬ ‫و تعیین تکلیف ش��ده اس��ت‪ .‬مس��عود منصور با بی��ان اینکه‬ ‫بخشی از اراضی کشت ش��ده زیراشکوب جنگل های زاگرس‬ ‫غیر مجاز هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تنها اراضی که س��ابقه کشت‬ ‫ناش��ی از اجرای قانون اصالحات ارضی در دهه ‪ ۴۰‬را دارند و‬ ‫بر اس��اس این قانون‪ ،‬محل کشت انها زیراشکوب جنگل های‬ ‫زاگرس اس��ت تعیین تکلیف می ش��وند و ش��یوه نامه ابالغیه‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی نیز تاکید بر ملی بودن عرصه داش��ته‬ ‫و تعیین تکلیف نحوه بهره برداری این اراضی را به شی وه نامه ای‬ ‫که مقرر ش��ده با مشارکت س��ازمان جنگل ها و سازمان امور‬ ‫اراضی کش��ور تهیه ش��ود‪ ،‬موکول کرده است‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫تدوین این شی وه نام ه باید مواردی رعایت شود که از جمله ان‬ ‫تفکیک کش��ت های ناشی از قانون و کشت های غیر قانونی در‬ ‫زیراشکوب جنگل های زاگرس است‪ .‬از این رو‪ ،‬اراضی تصرفی‬ ‫در این مناطق منش��ا اجرای قانون اصالح��ات ارضی ندارند‪،‬‬ ‫تصرف غیر مجاز ش��ناخته می ش��وند و ب��ا ان برخورد قانونی‬ ‫می ش��ود‪ .‬معاون سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور‬ ‫ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر اراضی که بر مبنای قانون اصالحات‬ ‫ارضی مجاز به کش��ت در زیراش��کوب جنگل ه��ای زاگرس‬ ‫هس��تند باید از نظر فنی بررسی شوند که ایا استمرار کشت‬ ‫یا فعالیت در این اراضی به جنگل اس��یب می زند که در این‬ ‫صورت می تواند اراضی جایگزین در نقطه ای دیگر برای ان در‬ ‫تو کار در این اراضی‬ ‫نظر گرفته شود‪ .‬منصور تصریح کرد‪ :‬کش ‬ ‫ممکن اس��ت نیاز به تغییر الگوی کش��ت داش��ته باشد و در‬ ‫این شی وه نام ه باید پیش بینی شود در کدام اراضی باید تغییر‬ ‫کشت شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬گیاهان دارویی یا گونه های مرتعی و‬ ‫جنگلی می تواند جایگزین کش��ت فعلی شود‪ .‬در مجموع هر‬ ‫گونه فعالیت در محدوده جنگل باید بر اساس اصول علمی و‬ ‫فنی و در قالب طرح مصوب انجام شود‪ .‬معاون حفاظت و امور‬ ‫اراضی س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کش��ور با بیان‬ ‫اینکه بررسی های فنی نیاز به تشخیص متخصصان در حوزه‬ ‫جنگل دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ش��ورای عالی جنگل‪ ،‬مرتع و ابخیزداری‬ ‫س��ازمان جنگل ها در این زمینه محوریت و مش��ارکت دارد‪.‬‬ ‫منصور در عین حال خواستار مشارکت شخصیت های علمی‬ ‫و دانشگاهی در تدوین جنبه های فنی این شیوه نام ه شد‪.‬‬ ‫مع��اون حفاظت و ام��ور اراضی س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع‬ ‫و ابخیزداری کش��ور افزود‪ :‬این ش��ی وه نام ه ت��ا پیش از پایان‬ ‫امسال باید نهایی شود و امیدواریم نگرانی های دلسوزان منابع‬ ‫طبیعی نیز در تدوین این ش��یوه نامه مورد توجه قرار گیرد و‬ ‫بر طرف شود‪.‬‬ ‫منصور درباره وس��عت اراضی کش��ت ش��ده زیراش��کوب‬ ‫جنگل های زاگرس اظهار کرد‪ :‬تعیین وسعت این اراضی نیاز‬ ‫به نقش��ه برداری دقیق دار د اما انچه تا کنون به طور تقریبی‬ ‫بیان ش��ده موید پراکنده بودن این اراضی در سطح حدود ‪۶‬‬ ‫میلیون هکتار جنگل های زاگرس است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 531‬پیاپی ‪2504‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 6‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫تسهیالت ویژه برای مراودات‬ ‫اقتصادی صنایع کوچک‬ ‫رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اش��اره به اینکه مردم منطقه کردس��تان عراق اشتراکات زیادی با‬ ‫ایران دارند‪ ،‬افزود‪ :‬به تازگی با سران ‪ ۳‬قوه مصوبه هایی داشتیم که‬ ‫برای کارهای اقتصادی با کش��ورهای همس��ایه تسهیالت ویژه‍ای‬ ‫قائل شویم و حتی با پول دو کشور بتوانیم مبادله کاال انجام دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان الب��رز‪ ،‬عزی��ز اکبری��ان در بازدید‬ ‫از نمایش��گاه توانمندی های‪ -‬تولی��دی صادرات��ی و فرصت ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری اس��تان البرز‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید صنع��ت را از اتکای‬ ‫ب��ه ارز دولتی خارج کنی��م و درامد عمومی جامع��ه را باال ببریم‬ ‫چرا که متاس��فانه در کش��ور ما رانت دولتی وجود دارد که بس��یار‬ ‫مخرب است‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در کش��ور کمبود کاالی اساس��ی نداریم و با تمهیدات‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬در بدترین شرایط ممکن ما مش��کل تامین کاالهای‬ ‫مورد نیاز مردم نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫اکبریان ب��ا ارزیابی مثبت از برگزاری نمایش��گاه توانمندی های‬ ‫تولی��دی صادراتی البرز اظهار کرد‪ :‬این نمایش��گاه با پیگیری های‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز و با محوریت کاالهای‬ ‫تولی��دی صادراتی برگزار ش��ده و به نظر من بس��یار موفقیت امیز‬ ‫خواهد بود‪ .‬تولیدکنندگان بس��یار خوبی در این نمایش��گاه حضور‬ ‫دارند‪ .‬همچنین تاجران خارجی از عقد قرارداد با صنعتگران ایرانی‬ ‫استقبال خوبی کردند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اشاره به مشکالت موجود بر سر راه بانوان در سیستم اداری افزود‪:‬‬ ‫در دنیا بیش��ترین میزان اش��تغال در بخش خدمات‪ ،‬گردشگری و‬ ‫بخش صنعت است‪.‬‬ ‫اکبری��ان ادامه داد‪ :‬بیش��تر بانوان کش��ور تحصیلکرده و خالق‬ ‫هس��تند و می توانن��د در این صحنه ه��ا نقش افرینی کنند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه حضور بانوان در کارهای هنری‪ ،‬صنعتی و اقتصادی و حتی‬ ‫در بحث تولید و صادرات بس��یار چشمگیر است و ضروری است تا‬ ‫دولت حمایت ویژه ای از بانوان داشته باشند‪.‬‬ ‫رفع موانع تولید و حمایت از‬ ‫واحدهای صنعتی در اردبیل‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اردبیل گفت‪:‬‬ ‫تامین زیرس��اخت های الزم در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‪،‬‬ ‫یکی از اهداف مهم ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اردبیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان اردبیل‪ ،‬علی نظری ش��یخ احمد در‬ ‫هن��گام بازدید از ش��هرک صنعتی اردبیل ‪ ،۲‬در حاش��یه بازدید از‬ ‫واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک صنعتی اردبیل ‪ ،۲‬با برخی‬ ‫از مدیران واحدهای صنعتی گفت وگو کرد و با مش��کالت انها اگاه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نظری شیخ احمد‪ ،‬یکی از برنامه های مهم و جدی این شرکت را‬ ‫کمک به رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای صنعتی دانس��ت‬ ‫و اف��زود‪ :‬امیدواری��م با حمایت مدیران اس��تان‪ ،‬به این هدف مهم‬ ‫دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان اردبیل با بیان‬ ‫اینکه مس��ئوالن ارشد استان و در راس ان استاندار محترم‪ ،‬توجه‬ ‫ویژه ای به بخش صنعت و به ویژه شهرک های صنعتی دارند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تالش بر این اس��ت که با همراهی‪ ،‬همکاری و حمایت مس��ئوالن‬ ‫اس��تان‪ ،‬مشکالت و کمبودهای الزم در شهرک های صنعتی رفع و‬ ‫به رونق و توسعه در این بخش کمک شود‪.‬‬ ‫نظری شیخ احمد با بیان اینکه با حمایت استاندار محترم‪ ،‬بودجه‬ ‫عمرانی و ملی این شرکت در سال گذشته بیش از ‪ ۲۰‬برابر افزایش‬ ‫پیدا کرده اس��ت افزود‪ :‬امیدواری م با ایجاد و توسعه زیرساخت های‬ ‫الزم در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬شاهد شکوفایی و پویایی و افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری هر چه بیش��تر در بخش صنعت استان باشیم تا با‬ ‫ای��ن امر بتوان درصد بیکاری در اس��تان را کاهش داد و ش��رایط‬ ‫اشتغالزایی برای جوانان جویای کار فراهم شود‪.‬‬ ‫در ایین پایانی نخستین رویداد استارت اپی با رویکرد صنایع «های تک» در قزوین مطرح شد‬ ‫همراهی با دانشگاه راه برون رفت صنایع از مشکالت‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ایی��ن پایان��ی نخس��تین روی��داد اس��تارت اپی‬ ‫‪SME‬ه��ا با رویک��رد صنایع «های ت��ک» با همت‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی استان قزوین و دانشگاه‬ ‫ازاد اس�لامی قزوی��ن در مرک��ز خدم��ات فناوری و‬ ‫بو کار ش��هرک صنعتی کاس��پین برگزار شد‪.‬‬ ‫کس�� ‬ ‫این روی��داد ‪ ۳‬روزه با حضور ‪ ۱۵۰‬ش��رکت کننده و‬ ‫فعال و پژوهش��گر حوزه صنعت برپا ش��د که در ان‬ ‫بو کارهای جدید در حوزه صنایع با فناوری باال‬ ‫کس�� ‬ ‫معرفی و تشریح ش��دند‪ .‬این رویداد با هدف حمایت‬ ‫از صنای��ع «های ت��ک» و تجاری س��ازی ایده ه��ای‬ ‫دانش��گاهی و همچنین طرح های واحدهای صنعتی‬ ‫و ارتقای همکاری بین دانشگاه و صنعت برگزار شد‪.‬‬ ‫در این رویداد اس��تارت اپی اس��تادان دانشگاهی‪،‬‬ ‫دانش��جویان و پژوهش��گران و همچنین کارافرینان‬ ‫مش��ارکت کردند و طرح های برتر نخس��تین رویداد‬ ‫اس��تارت اپی صنای��ع «های تک» به س��رمایه گذاران‬ ‫بخش صنعت معرفی شدند‪.‬‬ ‫در ایی��ن پایان��ی نخس��تین رویداد اس��تارت اپی‬ ‫‪SME‬ها با رویکرد صنایع «های تک» از میان ‪ ۴۱‬تیم‬ ‫ایده پرداز‪ ،‬تیم های قزوین متال‪ ،‬صنعت یار و تعویض‬ ‫برقی دنده موتور به ترتیب اول تا سوم شدند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این رقابت ه��ا ‪ ۱۱‬تیم ایده پرداز‬ ‫ب��ا یکدیگر به رقابت پرداختن��د و در نهایت ‪ ۴۱‬ایده‬ ‫بو کار صنعتی ارائه کردند‪ .‬از بین این ایده ها با‬ ‫کس�� ‬ ‫انتخ��اب داوران ‪ ۳‬ایده برت��ر معرفی و به اعضای انها‬ ‫جوایزی ارائه ش��د‪ .‬در این مس��ابقه ها تیم بی مثال با‬ ‫عضویت کیهان نبویه‪ ،‬عرفان لشگری و مریم حمیدی‬ ‫اول ش��دند‪ .‬تیم های صنعت یار و تعویض برقی دنده‬ ‫موتور نیز به عنوان های دوم و سوم این رویداد علمی‬ ‫و فناورانه دست یافتند‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی استان قزوین در ادامه این ایین‬ ‫خوب مورد غفلت واقع شده اند‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این رویداد برای حمایت از ایده ها و طرح های‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫نو در راس��تای سرمایه گذاری و تجاری سازی است تا‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران‪ ،‬عزیزمحمدی تاکید‬ ‫بتوانیم این ایده ها رو به محصول تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫ک��رد‪ :‬نظام اموزش��ی باید تالش کند تا اس��تفاده از‬ ‫کش��اورز اظهار ک��رد‪ :‬واحده��ای تولیدی کوچک‬ ‫ظرفیت های دانش��گاه در دس��تور کار ق��رار گیرد و‬ ‫‹ ‹رف�ع مش�کالت تولی�دی ب�ا دان�ش‬ ‫و متوس��ط باید با بهره گی��ری از نظرهای نخبگان و‬ ‫همه ما باید پا به پای دانش��گاه به تربیت دانش��مندان‬ ‫ایده پردازان‬ ‫صاحب��ان ای��ده و فناوری‪ ،‬خود را ب��ه روز کنند تا در‬ ‫و دانشگران جوان اقدام کنیم‪.‬‬ ‫س��یده حمیده زراب��ادی‪ ،‬نماینده م��ردم قزوین‪،‬‬ ‫عرصه رقابت و حض��ور در بازارهای بین المللی موفق‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ابی��ک و البرز در مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه‬ ‫ظاهر شوند‪.‬‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران تصریح ک��رد‪ :‬به طور‬ ‫این ایین گفت‪ :‬با توجه به اینکه بیش��ترین مش��کل‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫ل ویژگی های صنایع «های تک» و دانش بنیان‬ ‫معم��و ‬ ‫واحده��ای تولی��دی و صنعتی در بخ��ش مدیریتی‬ ‫اس��تان قزوین تصریح کرد‪ :‬فعالیت های استارت اپی‬ ‫در کش��ور را ریس��ک پذیری باال عن��وان می کنن د در‬ ‫اس��ت‪ ،‬واحده��ای تولی��دی می توانن��د با اس��تفاده‬ ‫می تواند به روزامدی صنایع در بخش فناوری کمک‬ ‫حال��ی که این صنایع از برگش��ت پذیری مالی خوبی‬ ‫از دان��ش ایده پ��ردازان بخش��ی از مش��کالت را حل‬ ‫کند و باید از چنین رویدادهایی که در ان نخبگان و‬ ‫برخوردارند و این موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بو کار حضور دارند‪ ،‬بیشتر‬ ‫صاحبان ایده در حوزه کس ‬ ‫عزیزمحم��دی بی��ان ک��رد‪ :‬ترامپ در قب��ال نظام‬ ‫زرابادی اف��زود‪ :‬باید از جزی��ره ای عمل کردن در‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی‪ ،‬شمش��یر را از رو بس��ته است و‬ ‫حوزه صنعت بپرهیزیم تا با ایجاد استراتژی متمرکز‬ ‫کش��اورز در ادام��ه یک��ی از رویکردهای ش��رکت‬ ‫می خواه��د با اعمال تحریم ها ش��رایط را برای مردم‬ ‫شاهد رشد و شکوفایی بیشتر صنایع داخلی باشیم‪.‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین را توجه ویژه به‬ ‫‹ ‹شکوفایی استارت اپ ها‬ ‫ما دشوار سازد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر‬ ‫صنایع کوچک و تقویت انها دانس��ت و گفت‪ :‬بر این‬ ‫محمدعل��ی عزیزمحم��دی‪ ،‬مع��اون برنامه ری��زی‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫اینک��ه ایده پروری و خالقیت باید در نظام اموزش��ی‬ ‫اس��اس‪ ،‬راه اندازی خوش��ه صنعتی ش��یرینی سنتی‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران ادام��ه داد‪ :‬امریکایی ها‬ ‫دیده شود‪ ،‬گفت‪ :‬مسائلی مانند اشتغال‬ ‫قزوین در دس��تور کار قرار‬ ‫ای��ران در ایی��ن پایانی ای��ن رویداد‬ ‫نمی دانن��د تحریم ب��ا تمام‬ ‫ضربت��ی و بنگاه های زودبازده نمی تواند‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اس��تارت اپی‪ ،‬راه برون رفت صنایع از‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬فرصتی ایجاد‬ ‫به توس��عه اقتصادی منجر شود زیرا از‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچک‬ ‫مشکالت را همراهی بیشتر با دانشگاه‬ ‫می کند که ب��ه بازیابی توان‬ ‫بن مای��ه علمی و زیرس��اختی بهره مند‬ ‫ش��رکت ش��هرک های‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬تربیت دانشمند در‬ ‫اقتص��ادی و اس��تقالل مالی‬ ‫نیس��ت و تجرب��ه ثابت ک��رده که این‬ ‫صنعت��ی اس��تان قزوی��ن‬ ‫ح��وزه صنعت به رش��د و ش��کوفایی‬ ‫منجر می شود‪.‬‬ ‫اقدامات به دلیل نبود ایده پردازی ناقص‬ ‫با اش��اره به نق��ش صنایع‬ ‫ت اپ ها منجر می شود که این‬ ‫اس��تار ‬ ‫عزیزمحم��دی ب��ا اش��اره‬ ‫می مانند‪.‬‬ ‫کوچ��ک در کمک به رونق‬ ‫نهاد‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫موثر‬ ‫ارتباط‬ ‫مستلزم‬ ‫مهم‬ ‫در‬ ‫ش��هدا‬ ‫پررنگ‬ ‫نق��ش‬ ‫به‬ ‫شهریار کشاورز‬ ‫سیده حمیده زرابادی‬ ‫محمدعلی عزیزمحمدی‬ ‫زراب��ادی اضافه ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫اقتصاد کش��ور‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ظلم س��تیزی ی��اداور ش��د‪:‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای تولی��د ث��روت به طور معمول ویژگی های ش��هدا برای ظلم س��تیزی و مسائلی مانند اشتغال دول��ت برای اش��تغال یک دولت برای اشتغال یک ب��ه عل��ت نب��ود ارتب��اط موث��ر میان‬ ‫ضربتی و بنگاه های‬ ‫صنایع «های تک» و‬ ‫ف��رد باید ‪ ۳‬میلی��ارد ریال فرد باید ‪ ۳‬میلیارد ریال دانش��گاه و بازار کار‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫در جامع��ه بای��د اولوی��ت اصل��ی‬ ‫اینک��ه روی پای خودش��ان‬ ‫هزینه کند در حالی که‬ ‫زودبازده نمی تواند به‬ ‫دانش بنیان در کشور را‬ ‫بایس��تند‪ ،‬جنگ تحمیلی را توسعه اقتصادی منجر هزین��ه کن��د در حالی که صنایع کوچک با بکارگیری فارغ التحصی�لان م��رد و ‪ ۶۰‬درص��د‬ ‫کش��ور حمایت از صنای��ع کوچک و‬ ‫ریسک پذیری باال‬ ‫به جان خریدن��د و ما امروز شود زیرا از بن مایه علمی صنایع کوچک با بکارگیری اقتصاد دانش بنیان به فارغ التحصیالن زن بیکار هستند‪.‬‬ ‫استارت اپ ها باشد‪.‬‬ ‫عنوان می کنند در‬ ‫از اقتص��اد دانش بنی��ان به سرمایه اندکی تا سقف � سخن اخر‬ ‫و زیرساختی بهره مند‬ ‫حالی که این صنایع از‬ ‫معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع‬ ‫باید در جن��گ اقتصادی راه‬ ‫نیست و تجربه ثابت‬ ‫س��رمایه اندکی تا س��قف یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون استارت اپ ها شامل شرکت های نوپا‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران برگشت پذیری مالی خوبی انها را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫ریال‬ ‫اقدامات‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫و کوچکی هستند که با یک ایده جدید‬ ‫ی��ک میلی��ارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در کش��ور م��ا هزینه های برخوردارند و این موضوع ‹‹تجاری سازی ایده و‬ ‫راه اندازی ان می توانیم‬ ‫به دلیل نبود ایده پردازی‬ ‫مورد‬ ‫و خالقان��ه کار خ��ود را اغاز می کنند و‬ ‫میلیون ریال نیاز دارند و با‬ ‫طرح نو‬ ‫زیادی برای تامین دانش و دانش��مند‬ ‫سهم قابل توجهی‬ ‫ناقص‬ ‫توجه قرار‬ ‫راه اندازی ان می توان سهم اشتغالزایی فراهم کنیم در مدت کوتاهی از رش��د بسیار باالیی‬ ‫ش��هریار کش��اورز‪ ،‬معاون‬ ‫ص��رف می ش��ود‪ ،‬در حال��ی ک��ه‬ ‫می مانند‬ ‫نمی گیرد‬ ‫برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫قابل توجهی اش��تغالزایی‬ ‫صنای��ع کوچ��ک ش��رکت‬ ‫دانش��گاه های ما با داشتن رتبه علمی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫کش��اورز ی��اداور ش��د‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۵‬ش��هرک‬ ‫صنعتی با ‪ ۴‬هزار هکتار مس��احت در اس��تان قزوین‬ ‫فعال هس��تند که در انها بیش از ‪ ۸۰۰‬واحد تولیدی‬ ‫به طور عمده کوچک و متوسط فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ارتقای ظرفیت ها و قابلیت بالقوه دیار «گروس»‬ ‫اعضای کارگروه رفع موانع تولید استان‬ ‫کردس��تان در فرمانداری شهرستان بیجار‬ ‫تشکیل جلسه دادند‪.‬‬ ‫احم��د خس��روی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان کردس��تان‬ ‫گف��ت‪ :‬اعض��ای کارگ��روه رف��ع موان��ع‬ ‫تولید اس��تان کردس��تان پ��س از بازدید‬ ‫از واحده��ای صنعت��ی ش��هرک صنعتی‬ ‫شهرس��تان بیجار در فرمانداری این شهر‬ ‫تشکیل جلسه دادند‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان کردس��تان‪ ،‬جلسه کارگروه استانی‬ ‫رفع موانع تولید استان کردستان با حضور‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه‬ ‫منابع استانداری‪ ،‬ریاست سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت س��ایر مس��ئوالن استانی‬ ‫عضو این کارگروه پس از بازدید از تعدادی‬ ‫از واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک‬ ‫صنعتی بیجار‪ ،‬در س��الن ش��هدای گمنام‬ ‫فرمانداری شهرستان بیجار تشکیل شد و‬ ‫اعضای این کارگ��روه از نزدیک در جریان‬ ‫مس��ائل و مشکالت صنعت و تولید در این‬ ‫شهرستان قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در اغ��از این جلس��ه حس��ین فیروزی‪،‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه‬ ‫منابع استانداری گفت‪ :‬شهرستان بیجار به‬ ‫عنوان وس��یع ترین شهرستان کردستان با‬ ‫جمعیت ‪ ۹۰‬ه��زار نفری از جایگاه مهمی‬ ‫در حوزه اقتصادی برخوردار است و باتوجه‬ ‫به اینک��ه ‪ ۵‬درص��د از واحدهای صنعتی‬ ‫استان کردستان در این شهرستان متمرکز‬ ‫هس��تند‪ ،‬از نظر میزان سرمایه گذاری نیز‬ ‫سومین شهرستان استان کردستان است‪.‬‬ ‫فی��روزی ب��ر تالش بیش��تر مدی��ران و‬ ‫کارافرینان و فعاالن اقتصادی شهرس��تان‬ ‫بیج��ار تاکی��د ک��رد و خواس��تار ارتقای‬ ‫ظرفیت ها و قابلی��ت بالقوه و بی نظیر دیار‬ ‫گروس شد‪.‬‬ ‫در ادامه ورمقانی‪ ،‬فرماندار شهرس��تان‬ ‫بیجار با اش��اره به اهداف تش��کیل جلسه‬ ‫کارگ��روه رف��ع موان��ع تولید اس��تان در‬ ‫شهرس��تان بیجار‪ ،‬گفت‪ :‬شهرستان بیجار‬ ‫دارای ظرفیت ه��ا و قابلیت های اقتصادی‬ ‫فراوانی اس��ت و الزم اس��ت ب��رای بالفعل‬ ‫کردن ان تالش کرد‪.‬‬ ‫ی ت�لاش ب��رای ش��کوفایی‬ ‫ورمقان�� ‬ ‫ظرفیت ه��ای بیجار‪ ،‬تالش ب��رای فعالیت‬ ‫دوباره واحدهای صنعتی نیمه فعال و راکد‬ ‫و گاه تعطیل در ش��هرک صنعتی بیجار و‬ ‫تالش برای جلب مش��ارکت بیش از پیش‬ ‫بانک ها را از دیگر اهداف تشکیل کارگروه‬ ‫رفع موانع تولید اس��تان کردستان در این‬ ‫شهرستان است‪.‬‬ ‫فرمان��دار بیج��ار افزود‪ :‬برای توس��عه و‬ ‫راه اندازی واحدهای تولیدی نیازمند تامین‬ ‫منابع مالی هس��تند و الزم اس��ت بانک ها‬ ‫بیش از گذش��ته به واحدهای تولیدی در‬ ‫این راستا کمک کنند‪.‬‬ ‫احم��د خس��روی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ن به‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان کردستا ‬ ‫عنوان عض��و دیگری از اعض��ای کارگروه‬ ‫رفع موانع تولید استان کردستان با تاکید‬ ‫بر اقدامات کنش��گرانه برای رفع مشکالت‬ ‫واحده��ای صنعتی در ش��رایط اقتصادی‬ ‫موج��ود و ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت تامین‬ ‫زیر س��اخت ها در ش��هرک های صنعتی و‬ ‫مش��کل چندین واحد صنعتی مستقر در‬ ‫ش��هرک صنعتی بیجار‪ ،‬درباره تامین برق‬ ‫انه��ا تعهد کرد از محل اعتبارات ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی کردس��تان مشکل‬ ‫توسعه شبکه داخلی برق شهرک صنعتی‬ ‫بیجار را ب��ا خرید تران��س جدید برطرف‬ ‫کرده و عملیات تکمیل ساختمان مدیریت‬ ‫این ش��هرک به س��رعت به پایان خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫خس��روی در ادامه با اشاره به به فلسفه‬ ‫وجودی و رس��الت ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان در زمینه خدمات رس��انی‬ ‫مس��تمر به واحدهای صنعتی‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫این ش��رکت در راس��تای رفع مش��کالت‬ ‫واحدهای صنعتی پیش��قدم بوده و متعهد‬ ‫می شود که از تمام ظرفیت های قانونی در‬ ‫این راستا بهره گیرد‪.‬‬ ‫در پای��ان س��ایر مش��کالت واحدهای‬ ‫صنعتی مس��تقر در شهرک صنعتی بیجار‬ ‫مورد بحث‪ ،‬بررسی و تبادل نظر قرار گرفت‬ ‫و مصوبه هایی در راس��تای رفع مش��کالت‬ ‫بانکی‪ ،‬خدماتی و اداری در این شهرستان‬ ‫دریافت شد‪.‬‬ ‫‹‪ ۷۷‬سرمایه گذار امسال جذب‬ ‫شهرک های صنعتی قزوین شدند‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین گف��ت‪ ۷۷ :‬س��رمایه گذار‬ ‫از اغ��از امس��ال تاکنون برای س��اخت و‬ ‫راه اندازی واحدهای تولیدی در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان با این ش��رکت‬ ‫قرارداد بستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬حمیدرض��ا خانپور‬ ‫افزود‪ :‬بیش��ترین جذب س��رمایه گذار در‬ ‫شهرک های صنعتی استان قزوین از اغاز‬ ‫امس��ال تاکن��ون با ‪ ۲۰‬مورد به ش��هرک‬ ‫صنعت��ی ابیک (کاس��پین ‪ )۲‬اختص��اص‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین ادام��ه داد‪ :‬از این‬ ‫نظر ش��هرک های صنعتی لیا و کاس��پین‬ ‫ی��ک نیز ب��ه ترتیب ب��ا ج��ذب ‪ ۱۹‬و ‪۹‬‬ ‫س��رمایه گذار در ردیف ه��ای بع��دی قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫خانپور گفت‪ :‬در طول امسال همچنین‬ ‫در ش��هرک صنعتی خرمدش��ت ‪ ۶‬مورد‪،‬‬ ‫حکیمیه ‪ ۵‬مورد‪ ،‬ناحیه صنعتی الموت ‪۴‬‬ ‫مورد‪ ،‬ش��هرک صنعتی اراسنج به همراه‬ ‫نواح��ی صنعت��ی اوج و طارم س��فلی هر‬ ‫کدام ‪ 3‬مورد‪ ،‬نواحی صنعتی دانسفهان و‬ ‫اسفرورین هرکدام ‪ ۲‬مورد و ناحیه صنعتی‬ ‫نیکویه نیز یک مورد جذب س��رمایه گذار‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان قزوین یاداوری کرد‪ :‬از نظر میزان‬ ‫واگذاری اراضی به سرمایه گذاران در سال‬ ‫جاری‪ ،‬ش��هرک صنعتی لیا با ‪ ۴۲‬هکتار‬ ‫در صدر قرار دارد و شهرک کاسپین یک‬ ‫با ‪ ۱۳‬هکتار و همچنین ش��هرک صنعتی‬ ‫خرمدش��ت با ‪ ۶‬هکت��ار در جایگاه بعدی‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫خانپ��ور اظه��ار ک��رد‪ :‬در مجم��وع‬ ‫از اغ��از امس��ال تاکن��ون ‪ ۷۴‬هکت��ار‬ ‫زمی��ن در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین ب��ه س��رمایه گذاران برای‬ ‫ایج��اد واحده��ای تولیدی واگذار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین تاکید کرد‪ :‬ای��ن زمین ها‬ ‫ب��ا ش��رایط وی��ژه و ب��ا قیم��ت ارزان به‬ ‫س��رمایه گذاران ارائ��ه ش��ده و مهم ترین‬ ‫مزیت ان پرداخت اقساطی هزینه های ان‬ ‫و همچنین برخورداری از زیرساخت های‬ ‫اماده همچون اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و مخابرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫خانپ��ور گفت‪ :‬ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی در اس��تان ها ذیل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی به عنوان‬ ‫یک��ی از نهاد ه��ای زیرمجموع��ه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت کار ایج��اد‪،‬‬ ‫توس��عه و نگهداری اراضی ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی و ج��ذب و انعقاد قرارداد‬ ‫با س��رمایه گذاران حوزه صنعت را برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!