روزنامه گسترش صنعت شماره 533 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 533

روزنامه گسترش صنعت شماره 533

روزنامه گسترش صنعت شماره 533

‫بودجه ‪۹۸‬‬ ‫تابع واقعیت ها باشد‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2506‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 533‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫گام های اساسی‬ ‫برای تنظیم بازار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرعاملشرکتایکاپدرگفت وگوبا«گسترشصنعت»‪:‬‬ ‫پژو ‪ ۳۰۱‬شهریور ‪ ۹۸‬وارد بازار می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 10‬اذر ‪ 23 1397‬ربیع االول ‪ 1440‬اول دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 533‬پیاپی ‪2506‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بودجه ‪ ۹۸‬تابع واقعیت ها باشد‬ ‫م��اه گذش��ته کارگروه ها و‬ ‫کمیس��یون های تخصص��ی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫به دنبال رس��یدن ب��ه بهترین‬ ‫نقط��ه ب��رای قیمت ه��ا در‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۸‬بودند‪ .‬برخی‬ ‫از تصمیم های دولت در س��ال‬ ‫شهاب نادری‬ ‫گذش��ته باع��ث ش��د مناب��ع‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫ب��ا مص��ارف بودجه امس��ال‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫همخوانی نداش��ته باشد و این‬ ‫موض��وع اقتصاد کش��ور را با‬ ‫مشکالتی روبه رو کرد‪ .‬بودجه سال ‪ ۹۷‬بر مبنای دالر ‪۳۵۰۰‬‬ ‫تومانی بس��ته ش��د اما واقعیت های اقتصادی کشور به سمت‬ ‫دیگ��ری پیش رفت‪ .‬دولت برای س��ال ‪ ۹۸‬بای��د برنامه ریزی‬ ‫دقیق تری داشته باشد‪ .‬واقعیت های سال ‪ ۹۷‬با بودجه ای که‬ ‫دولت در س��ال گذش��ته تنظیم کرده بود تا حد قابل توجهی‬ ‫اختالف داشت‪.‬‬ ‫پس از برخی مش��کالت اقتصادی‪ ،‬کمیسیون های فعال در‬ ‫عرصه اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی با استفاده از توان‬ ‫کارشناس��ی در کش��ور به بررس��ی عملکرد بودجه سال ‪۹۷‬‬ ‫ن زمینه ارائه‬ ‫پرداختن��د‪ .‬تاکنون گزارش های مناس��بی در ای ‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬انچه باید برای تصویب بودجه سال ‪ ۹۸‬درنظر‬ ‫گرفته شود‪ ،‬ارائه برنامه عملکرد دولت در سال ‪ ۹۷‬است‪ .‬باید‬ ‫واقعیت های اقتصادی به مردم گفته شود و مردم بدانند کشور‬ ‫در چه شرایطی است‪.‬‬ ‫متاسفانه اکنون دولت و برخی از نمایندگان به دنبال تنظیم‬ ‫برنام��ه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هس��تند‪ .‬این‬ ‫موضوع باعث می شود براورد دولت و مجلس از منابع بودجه‬ ‫س��ال جاری غیرواقعی باش��د‪ .‬بر این اساس طبیعی است که‬ ‫برنامه های درنظر گرفته ش��ده نیز ضمانت اجرایی نداش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬با محاسبه دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬کشور به طور قطع در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬با کسری بودجه همراه خواهد شد‪ .‬باید این موضوع‬ ‫را درنظر داشت که کسری بودجه شرایط ذهنی جامعه را ازار‬ ‫می دهد و دوباره مردم به س��مت خرید دالر و س��که حرکت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ش��رایط کنونی نش��ان می دهد بهترین راه اداره کش��ور از‬ ‫مسیر شفافیت است‪ .‬بازار دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را نمی پذیرد و‬ ‫دولت نیز نمی تواند کاالهای اساسی را با این نرخ تامین کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس دوباره ش��یب تورم مثبت می شود و مشکالت‬ ‫ناشی از تورم سال اینده هم پیش روی اقتصاد قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بودجه کش��ور بای��د از منطق روابط اقتص��اد بین المللی و‬ ‫واقعیت های داخل��ی اقتصاد پیروی کن��د‪ .‬درصورتی که این‬ ‫اتف��اق رخ دهد بازار وارد تنش نمی ش��ود اما اگ��ر بودجه از‬ ‫واقعیت ه��ای اقتصادی پیروی نکند‪ ،‬ب��ازار هم از انچه دولت‬ ‫قصد دارد پیروی نمی کند و نظام عرضه و تقاضا به طور کلی‬ ‫دچار سردرگمی و تالطم می شود‪ .‬از دیگر موضوع هایی که در‬ ‫این زمینه اهمیت دارد‪ ،‬توان پرداخت بدهی ها است‪ .‬دولت به‬ ‫بس��یاری از پیمانکاران و شرکت های بخش خصوصی بدهکار‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر دولت نتواند این بدهی ها را پرداخت کند‪ ،‬کش��ور‬ ‫در س��ال های اینده اس��یب بس��یاری خواهد دید‪ .‬باید برای‬ ‫پرداخت بدهی ها مسیر مشخصی در کشور تعیین شود‪ .‬روند‬ ‫پرداخت بدهی ها در اقتصاد ایران نش��ان می دهد که دولت ها‬ ‫نه تنه��ا در پایان دوره کاهش بده��ی ندارند بلکه برای دولت‬ ‫بعد‪ ،‬میراثی از بدهی باقی می گذارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫گام های اساسی برای تنظیم بازار‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تاکید کرد ک��ه نیاز مردم‬ ‫ن هم��راه را تامین خواهیم کرد‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬رضا‬ ‫ب��ه تلف ‬ ‫رحمانی در پایان نشس��ت مش��ترک با وزیر ارتباطات و سایر‬ ‫دس��تگاه های فع��ال در تنظیم بازار تلفن هم��راه گفت‪ :‬امروز‬ ‫نشس��ت خوبی با وزارت ارتباطات و فعاالن حوزه تلفن همراه‬ ‫برگ��زار کردی��م و تصمیم های��ی ب��رای تنظیم ب��ازار و تامین‬ ‫نیازهای مردم گرفته ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬همچون س��ایر حوزه ها‪،‬‬ ‫م��ردم نیازهای زیادی در حوزه گوش��ی تلفن همراه و س��ایر‬ ‫تجهیزات الکترونیکی داش��ته و حق دارند با راحتی بیش��تری‬ ‫به انها دسترس��ی داشته باش��ند و ما باید برای رفع مشکالتی‬ ‫که از گذش��ته وجود داش��ته‪ ،‬تالش کنیم با همکاری س��ایر‬ ‫دستگاه ها تمهیداتی بیندیش��یم تا این مشکالت حل و فصل‬ ‫ش��ود‪ .‬رحمانی همچنین در زمینه تحقق دولت الکترونیک در‬ ‫زیرمجموعه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور نیز گفت‪ :‬گسترش‬ ‫س��امانه های دولت الکترونیک و تکمیل و ارتباط انها با س��ایر‬ ‫سامانه ها‪ ،‬از اولویت های اصلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این دوره است و هم اکنون بسیاری از خدمات و اطالعات ما‬ ‫با سایر دس��تگاه ها به شکل برخط تبادل می شود اما در برخی‬ ‫جاها این اتفاق هنوز نیفت��اده و اطالعات به صورت غیرتبادلی‬ ‫روی س��امانه های ما قرار می گیرد که مشغول رفع این مشکل‬ ‫هس��تیم‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬هم اکنون در مجموعه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت فعالیت های خوبی به ش��کل س��خت افزاری و‬ ‫نرم اف��زاری و فرایندی اقدامات خوبی در دس��ت انجام اس��ت‬ ‫ضمن اینکه س��امانه هایی مانند س��امانه جامع انبارها‪ ،‬سامانه‬ ‫جامع تجارت‪ ،‬ثبت س��فارش‪ ،‬بهین یاب و کاداس��تر در حوزه‬ ‫معدن اجرا شده که به زودی ارتباط این سامانه ها با سامانه های‬ ‫س��ایر دس��تگاه های دولتی نیز برقرار می شود و گام بلندی در‬ ‫خدمت رس��انی به م��ردم و در مبارزه با فس��اد که مورد تاکید‬ ‫رئیس جمهوری و دولت است‪ ،‬برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫کشورهایی مانند ایران‬ ‫که دارای نظام و ساختار‬ ‫خاصی بوده و استقالل‬ ‫سیاسی و اقتصادی‬ ‫برای انها از اهمیت‬ ‫زیادی برخوردار است‪،‬‬ ‫باید اسیب پذیری‬ ‫اقتصادی را به حداقل‬ ‫برسانند‬ ‫دژپسند در تشریح برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد‬ ‫واگذاری یک شرکت در هر روز‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی مهم ترین برنامه این‬ ‫وزارتخانه را «واگذاری یک شرکت در هر روز» عنوان‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬تعاونی های فراگیر می توانند برای خرید‬ ‫ش��رکت های عرضه شده اقدام کنند اما باید مشکالت‬ ‫پس از واگذاری به حداقل برسند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬فرهاد دژپسند گفت‪ :‬از یک سو باید‬ ‫اقتصاد را مردمی کنیم و از س��وی دیگر باید حاشیه‬ ‫ای��ن واگذاری ها را به حداقل رس��اند و مردمی بودن‬ ‫اقتصاد نیز با گسترش تعاونی ها پیوند می خورد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تش��کیل تعاونی های س��هام عام و‬ ‫فراگی��ر می تواند فرصت مناس��بی در مس��یر اجرای‬ ‫صحیح واگذاری ها باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬تاکنون فقط ‪ ۱۵‬تعاونی فراگیر ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما برای تعاونی یک نقش‬ ‫فع��ال و رو ب��ه جلو درنظر داریم ت��ا بتوانیم با افتخار‬ ‫بگویی��م اص��ل ‪ ۴۴‬در دور ه گذار دولت ب��ازار به بازار‬ ‫دولت به درستی اجرا شده است و تعاونی ها در جایگاه‬ ‫واقعی خود قرار دارند‪.‬‬ ‫دژپس��ند درب��اره مش��کالتی ک��ه در مس��یر‬ ‫خصوصی س��ازی ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بحث‬ ‫تعاون��ی فراگی��ر نی��ز به درس��تی و بر مبن��ای عالقه‬ ‫منطقه ای و انگیزه سود طراحی نشود پس از مدتی به‬ ‫بن بست می خوریم‪.‬‬ ‫این مس��ئول تصریح کرد‪ :‬پس از واگذاری ها نباید‬ ‫با بحران کارگری روبه رو ش��ویم و دولت ناچار به حل‬ ‫بحران ها شود‪.‬‬ ‫«از تعاونگ��ران کم��ک می طلبم مدل��ی را طراحی‬ ‫کنید تا بتوانیم قالب جدید واگذاری ها را پیش ببریم‬ ‫و تعاون نیز به جایگاه واقعی خود برسد»‪.‬‬ ‫این عضو کابین��ه دولت دوازده��م تاکید کرد باید‬ ‫میان سهامداران نیز دامنه سهم تعیین شود تا عالوه بر‬ ‫مردمی شدن اقتصاد‪ ،‬شاهد اجرای عدالت نیز باشیم‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی گف��ت‪ :‬باید بخش‬ ‫خصوص��ی و تعاون��ی کن��ار یکدیگ��ر اداره اقتصاد را‬ ‫به عهده گیرند و دولت نیز فقط به وظیفه نظارتی خود‬ ‫عمل کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬می خواهیم از نقدینگی دولت به عنوان‬ ‫اهرمی برای تحقق این خواس��ته ها اس��تفاده کنیم و‬ ‫تعاونی ها می توانند در این برهه نقش بس��زایی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد مقاوم‪ ،‬اقتصاد هوشمند‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی ی��اداوری کرد‪:‬‬ ‫کش��ورهایی مانند ای��ران که دارای نظام و س��اختار‬ ‫خاصی بوده و اس��تقالل سیاسی و اقتصادی برای انها‬ ‫از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت‪ ،‬باید اسیب پذیری‬ ‫اقتصادی را به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای تحقق این ام��ر باید اقتصاد مقاوم‬ ‫در کشورهای مستقل شکل بگیرد که به این موضوع‬ ‫در بیانات رهبر معظم انقالب اس�لامی نیز توجه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دژپس��ند ادام��ه داد‪ :‬ما باید از مس��یر ش��کل دهی‬ ‫اقتصاد مقاوم به اقتصاد هوش��مند برس��یم؛ به همین‬ ‫دلیل در سیاس��ت های کلی اقتصاد ایران رویکردهای‬ ‫توس��عه درون زا و از س��وی دیگر برون نگر مورد توجه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این دیدگاه نشان می دهد ما نمی خواهیم‬ ‫خ��ود را محدود کرده و اطراف خود حصار بکش��یم و‬ ‫هرگز نمی خواهیم ارتباط خود با جهان را قطع کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابین��ه دولت دوازدهم تصری��ح کرد‪ :‬از‬ ‫سوی دیگر قصد غفلت از اقتصاد دانش بنیان را نداریم‬ ‫بلکه تالش می کنیم اقتصاد دیجیتال و هوش��مند را‬ ‫نیز توسعه دهیم‪.‬‬ ‫«ما رش��د و پیش��رفت‪ ،‬ارتباط با جه��ان و اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان را ب��رای اج��رای عدال��ت اقتص��ادی و‬ ‫اجتماعی و توزیع مناسب درامد می خواهیم»‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ح��دود ‪ ۱۷‬میلی��ون نف��ر در تعاونی ها‬ ‫عضوند که اگر تعاونی های س��هام عدالت حفظ ش��ود‬ ‫و مجل��س در این زمینه ی��اری کند این رقم به بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬میلیون نفر می رس��د‪ .‬بخش خصوصی از زمان‬ ‫مش��روطه در اقتصاد کش��ور فعال اس��ت و سهم این‬ ‫بخ��ش از اقتص��اد‪ ،‬باید حدود ‪ ۲۵‬درصدی باش��د‪ .‬با‬ ‫وج��ود همه تالش ها‪ ،‬اکنون س��هم تع��اون از اقتصاد‬ ‫حدود ‪ ۶‬درصد است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه‪:‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گف��ت‪ :‬در الیحه‬ ‫بودج��ه س��ال این��ده افزایش ‪ ۲۰‬درص��دی حقوق‬ ‫کارکنان دولت پیش بینی ش��ده ک��ه برابر یک پنجم‬ ‫حقوق انان است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت محمدباقر‬ ‫نوبخت افزود‪ :‬یکی از ویژگی بودجه س��ال اینده این‬ ‫اس��ت که با وجود قرار داش��تن در ش��رایط تحریم‪،‬‬ ‫به معیش��ت مردم به ویژه کارکن��ان دولت از طریق‬ ‫دستمزد توجه ویژه ای شده است‪.‬‬ ‫وی درباره روند رس��یدگی ب��ه پیش نویس الیحه‬ ‫بودج��ه در دولت اظه��ار کرد‪ :‬در هی��ات دولت کار‬ ‫رس��یدگی به ‪ ۲۴‬تبصره پیشنهادی سازمان برنامه و‬ ‫بودجه برای این الیحه به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬الیحه بودجه فقط مح��دود به احکام‬ ‫نیست بلکه رقم های ان هم مهم است که این رقم ها‬ ‫در قالب جدول های تفصیلی به دولت ارائه ش��د و در‬ ‫نشس��ت نهایی دولت که فردا‪ ،‬یکش��نبه (‪ ۱۱‬اذر)‬ ‫حقوق کارکنان دولت سال اینده ‪ ۲۰‬درصد افزایش می یابد‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬رقم ها و جدول ها تصویب‬ ‫نهایی می ش��ود و می توانیم بگوییم الیحه‬ ‫برای تقدیم به مجلس اماده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه تاکید‬ ‫کرد‪ ،۱۳۹۸ :‬س��ال ویژه ای اس��ت که باید‬ ‫در ش��رایطی ک��ه ب��ه گفت��ه امریکایی ها‬ ‫بی رحمانه تری��ن تحریم ها علیه ایران وضع‬ ‫شده است‪ ،‬کشور را اداره کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اع�لام اینک��ه تحریم بر مناب��ع‪ ،‬مصارف و‬ ‫اهداف بودجه سایه می افکند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هنر ما این‬ ‫اس��ت که از تجربه های گذشته و امکاناتی که تجهیز‬ ‫کردی��م‪ ،‬بتوانیم در زمینه مناب��ع‪ ،‬مصارف و اهداف‬ ‫شرایط تحریم را دور بزنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گروه بزرگی در امریکا مس��تقر است که‬ ‫راه های گذش��ته را مطالعه ک��رده و می خواهد بداند‬ ‫ایران ممکن است چه راه های جدیدی برای دور زدن‬ ‫تحریم ها به کار گی��رد و از این رو نمی توان جزئیات‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در بازدید از پروژه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‪:‬‬ ‫پیشرفت پارس جنوبی مناسب است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نف��ت و گاز پارس و‬ ‫مجری طرح فاز ‪ ۱۴‬از مراحل پیشرفت فاز‬ ‫‪ ۱۴‬پارس جنوبی بازدید کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایدرونیوز‪ ،‬در این بازدید محمد مشکین فام‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نفت و گاز پ��ارس با‬ ‫ابراز خرس��ندی از پیش��رفت فاز ‪ ۱۴‬گفت‪:‬‬ ‫با وج��ود تحریم ه��ای یک جانب��ه‪ ،‬فاز ‪۱۴‬‬ ‫پارس جنوبی از پیشرفت قابل قبولی برخوردار است‪.‬‬ ‫همچنین مهندس مس��عودی با اش��اره به پیش��رفت‬ ‫‪۷۷‬درصدی فاز ‪ ۱۴‬گفت‪ :‬با روندی که درپیش است‪،‬‬ ‫پیش بینی می شود تا اواخر سال ‪ ۱۳۹۸‬فاز ‪ ۱۴‬پارس‬ ‫جنوب��ی وارد مدار تولید ش��ود‪ .‬مهندس مس��عودی‬ ‫مجری طرح توس��عه فاز ‪ ۱۴‬ه��م از این فاز به عنوان‬ ‫ایرانی ترین فازه��ای پارس جنوبی یاد کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬هم��کاری و تعامل بس��یار خوبی‬ ‫در ح��وزه پیمانکاران درون کنسرس��یوم با‬ ‫مدیریت ایدرو و پیمانکاران بیرونی ش��کل‬ ‫گرفته که نش��انگر بلوغ و تعالی پیمانکاران‬ ‫و س��ازندگان داخل کش��ور اس��ت‪ .‬در این‬ ‫بازدید همچنین اخرین وضعیت پیش��رفت‬ ‫و ساخت پاالیشگاه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی بررسی شد‪.‬‬ ‫فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی دارای ‪ ۴‬س��کو مش��تمل بر ‪۴۴‬‬ ‫حلقه چاه‪ ۲ ،‬خط لوله ‪ ۳۲‬اینچ دریایی و پاالیش��گاه‬ ‫خش��کی برای فراوری گاز ترش است که با راهبری‬ ‫سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در‬ ‫حال اجرا است‪.‬‬ ‫بیش��تری از برنامه های دولت برای عبور از‬ ‫تحریم ها ارائه کرد‪.‬‬ ‫نوبخت با بیان اینکه بودجه س��ال اینده‬ ‫ش��فاف اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬صندوق بین المللی‬ ‫پولی در اخرین گزارش ش��فافیت بودجه‬ ‫ایران را تحسین برانگیز اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تالش کردیم منابع بودجه را‬ ‫به دقت انتخاب کنیم و این گونه نباش��د که بی جهت‬ ‫منابع واهی معرفی کرده و برای ان هزینه بتراشیم و‬ ‫بعد در تحقق ان با مشکل روبه رو شویم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬برای بودجه‬ ‫امسال‪ ،‬دولت سال گذشته ‪ ۳۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مناب��ع پیش بینی کرد که همین رقم تحصیل ش��د‪.‬‬ ‫امس��ال این ع��دد با توجه به اینکه باید در نشس��ت‬ ‫نهایی دولت تصویب شود‪ ،‬دوشنبه هفته اینده اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نوبخت با اعالم اینکه در بخش هزینه های عمرانی‬ ‫بودجه س��ال اینده به رشد تولید‪ ،‬اشتغال و کاهش‬ ‫فقر مطلق توجه شده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برای اینکه‬ ‫به رش��د اقتصادی دس��ت یابیم‪ ۷۰ ،‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان برای اج��رای طرح های عمران��ی اختصاص‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬البته طرح ه��ای عمرانی در بودجه‬ ‫س��ال اینده به شکلی اولویت بندی شده اند که بتوان‬ ‫بس��یاری از طرح ها را در س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه بهره برداری‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد‪ :‬اختصاص‬ ‫اعتبار به طرح هایی که در سفر رهبر معظم انقالب و‬ ‫رئیس جمهوری به تصویب رسیده اند‪ ،‬در اولویت قرار‬ ‫دارد تا اشتغال را در این سطح پایدار کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اقدام دیگری در بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫مناب��ع دولت برای طرح های دولت��ی بازمی گردد که‬ ‫می توانیم از منابع بانک��ی و صندوق برای واحدهای‬ ‫تولیدی در بخش خصوصی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫شاپور محمدی تاکید کرد‪:‬‬ ‫محدودیتی برای خریداران خارجی نفت در بورس انرژی نیست‬ ‫رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار‬ ‫گف��ت‪ :‬محدودیت��ی برای خری��د نفت از‬ ‫س��وی خری��داران داخل��ی و خارجی در‬ ‫بورس انرژی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ش��اپور محمدی درباره فروش نفت در‬ ‫بورس انرژی به خان��ه ملت‪ ،‬گفت‪ :‬عرضه‬ ‫نفت خام در بورس ان��رژی کار صحیحی‬ ‫اس��ت و با توجه به حمایت کمیس��یون اقتصادی و‬ ‫انرژی مجلس ش��ورای اسالمی انجام این مهم تداوم‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬محوریت فروش نفت در بورس انرژی‬ ‫با وزارت نفت اس��ت و سازمان بورس مساعدت های‬ ‫الزم را انجام می دهد‪.‬‬ ‫محمدی افزود‪ :‬عرضه نفت خام در بورس‬ ‫ان��رژی انجام ش��ده و وزارت نفت در حال‬ ‫تنظیم برنامه منظم برای عرضه نفت است‬ ‫و اطالع رسانی در این زمینه انجام می شود‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار‬ ‫گفت‪ :‬محدودیتی برای خرید نفت از سوی‬ ‫خریداران داخلی و خارجی در بورس انرژی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار یاداور ش��د‪:‬‬ ‫سازکار فروش نفت در بورس انرژی مناسب است اما‬ ‫برای ارتقای انجام این مهم اگر پیش��نهاد فنی وجود‬ ‫داشته باش��د با هماهنگی وزارت نفت مورد بررسی‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪ 23 1397‬ربیع االول ‪ 1440‬اول دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 533‬پیاپی ‪2506‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫گزارشی از وضعیت کارگران کارخانه هپکو‬ ‫بازگشت به کارخانه‬ ‫در انتظار اینده‬ ‫محمدصادق حمیدیان جهرمی‬ ‫روند تصویب بودجه‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‬ ‫نشان می دهد‬ ‫که متاسفانه نسبت‬ ‫به منابع بودجه حساسیت‬ ‫وجود ندارد اما نسبت‬ ‫به تقسیم بودجه‬ ‫حساسیت وجود دارد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬بیشتر‬ ‫نمایندگان بر تخصیص‬ ‫بودجه حساسیت نشان‬ ‫می دهند‬ ‫«گسترش صنعت» از بایدها و نباید های بودجه سال اینده گزارش می دهد‬ ‫منابع و مصارف بودجه ‪ ۹۸‬شفاف باشد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بودج��ه س��ال ‪ ۹۸‬که قرار اس��ت روزه��ای اینده‬ ‫از ط��رف دول��ت تحویل مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫شود‪ ،‬با مش��کالت بسیاری همراه ش��ده است‪ .‬یکی‬ ‫از جدی تری��ن مش��کالت بودجه س��ال ‪ ،۹۸‬غیرقابل‬ ‫پیش بینی بودن اقتصاد ایران اس��ت‪ .‬هرچند که این‬ ‫موضوع پیش تر نیز مطرح ش��ده ب��ود و اقتصاد ایران‬ ‫هیچ وقت قابل پیش بینی نبوده اما کارشناسان اقتصاد ‬ ‫شرایط س��ال اینده را پیچیده تر از سال های گذشته‬ ‫ارزیاب��ی می کنند و این موضوع را به عنوان مهم ترین‬ ‫محور مشکالت بودجه ‪ ۹۸‬عنوان کرده اند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬از دیگ��ر موضوعاتی که درباره بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬مطرح می ش��ود‪ ،‬شفافیت در تنظیم بودجه‬ ‫است‪ .‬برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه‬ ‫کشور ش��فافیت کافی ندارد و این موضوع تنش های‬ ‫اقتصادی کش��ور را ادامه دار می کند‪ .‬در این راس��تا‪،‬‬ ‫«گسترش صنعت» به بایدها و نباید های بودجه سال‬ ‫‪ ۹۸‬از زبان کارشناسان پرداخته است‪.‬‬ ‫محمدص��ادق حمیدیان جهرمی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫اقتصاد کالن اتاق بازرگانی ایران درباره شرایط بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬مشکل اصلی‬ ‫اقتصاد کشور امروز چند نرخی بودن ارز است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬در س��امانه ای مانند «نیما» میزان تغییرات نرخ‬ ‫ارز بیش از تحمل اقتصاد کش��ور است‪ .‬با اینکه دولت‬ ‫مصوب��ه تک نرخی ک��ردن ارز را به تصویب رس��اند‪،‬‬ ‫اجرای این مصوبه امروز مش��کالت بس��یاری را ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر مس��ائل اقتصا د با اش��اره به اینکه در‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۸‬باید بر این موضوع تاکید ش��ود که‬ ‫ارز به حالت تک نرخی برگردد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر دولت‬ ‫نتواند مس��یر چند نرخی بودن ارز را مس��دود کند به‬ ‫طور قطع در سال اینده با مشکالت جدی تری روبه رو‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫حمیدیان جهرم��ی با بی��ان اینکه دولت در س��ال‬ ‫ج��اری ارز مس��افرتی‪ ،‬ارز زیارتی ‪ ،‬ارز س��امانه نیما و‬ ‫ارز ازاد را به رس��میت شناخت‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع به‬ ‫اقتصاد کشور اسیب زد و ادامه این مسیر اسیب های‬ ‫جبران ناپذی��ری را وارد می کن��د‪ .‬اکنون بس��یاری از‬ ‫تولیدکنندگان و بازرگان��ان از اینده کوتاه مدت خود‬ ‫اطالع ندارند و این موضوع باعث می ش��ود سیاست ها‬ ‫به طور دائم تغییر کند‪ .‬تغییر تمام سیاست های تولید‬ ‫در کارخانه ه��ا به طور انی و لحظه به لحظه از جمله‬ ‫شاخص هایی است که به عنوان موانع توسعه پایدار از‬ ‫انها نام برده می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه حمیدیان جهرمی‪ ،‬درام��د دولت بدهی‬ ‫طلب��کاران را در حالی با تاخی��ر پرداخت می کند که‬ ‫بررس��ی هزینه ک��رد و درامد دولت‬ ‫نش��ان می دهد دولت در سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫لح��اظ درامدی وضعیت نابس��امانی‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬برنامه‬ ‫بودج��ه نش��ان می ده��د هزینه کرد‬ ‫با درامد برابر اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫می ت��وان اع��ا کرد دولت با کس��ری‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫بودج��ه نهان برنام��ه خ��ود را ارائه‬ ‫می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬بر مبنای قوانین‬ ‫برای ورود به مسیر‬ ‫موجود در کش��ور مازاد درامد دولت توسعه پایدار باید تالش‬ ‫باید به حساب صندوق ذخیره ارزی کنیم پروژه هایی را که در‬ ‫سال اینده اهمیت دارند‪،‬‬ ‫واریز شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬منابع موجود‬ ‫معرفی کنیم‪ .‬این موضوع‬ ‫در صندوق ذخیره ارزی هرگز اعالم‬ ‫باعث می شود منابع و‬ ‫رسمی نمی ش��ود و یکی از امارهای‬ ‫مصارف بودجه شفاف‬ ‫غیرقابل اعالم است‪ .‬در شرایطی که شود‪ .‬متاسفانه تا کنون‬ ‫تمام شاخص های درامدی دولت در این طور نبوده و دولت در‬ ‫ادامه مسیر پروژه های‬ ‫سال ‪ ۹۷‬نشان از رشد درامد بیش از‬ ‫اولویت دار را معرفی کرده‬ ‫انچه در بودجه اعالم شده بود‪ ،‬دارد‬ ‫است‬ ‫وضعیت اقتصادی کش��ور مناس��ب‬ ‫نیست‪ .‬این تحلیلگر اقتصا د با بیان اینکه در سال های‬ ‫گذش��ته اتفاق دیگری در بودجه رخ می داد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬مش��کلی که پیش از این در بودجه وجود داشت‬ ‫این بود که درامد دولت با هزینه ها همخوانی نداشت‪.‬‬ ‫در سال های گذشته به طور عمده دولت بیش از انچه‬ ‫اعالم کرده بود هزینه می کرد و اعالم نمی ش��د که از‬ ‫صندوق ذخیره ارزی برداش��ت ش��ده است‪ .‬به لحاظ‬ ‫اقتصادی نمی توان این را پذیرفت و این موضوع نشان‬ ‫می داد که بودجه کش��ور بر مبنای محاسبات دیگری‬ ‫اس��ت‪ .‬حمیدیان جهرمی با تاکید بر اینکه متاس��فانه‬ ‫تاثیر اقتصادی بودجه در س��ال های گذش��ته مطالعه‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬ش��فاف ش��دن بودجه و هزینه کرد‬ ‫بودجه به توس��عه کشور کمک می کند‪ .‬روند تصویب‬ ‫بودجه در مجلس ش��ورای اسالمی نشان می دهد که‬ ‫متاسفانه نسبت به منابع بودجه حساسیت وجود ندارد‬ ‫اما نسبت به تقسیم بودجه حساسیت وجود‬ ‫دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬بیش��تر نمایندگان بر‬ ‫تخصیص بودجه حساسیت نشان می دهند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که منابع بودجه نیز به‬ ‫همان اندازه اهمیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهی ب�رای پیش بین�ی اقتصاد‬ ‫ایران‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬کارش��ناس اقتصا د و‬ ‫تحلیلگر توس��عه پای��دار درب��اره وضعیت‬ ‫بودجه نویس��ی در کش��ور ب��ه «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گف��ت‪ :‬تنظی��م بودجه نی��از به‬ ‫پیش بین��ی ش��رایط این��ده کش��ور دارد‪.‬‬ ‫متاس��فانه وضعیت کش��ور قابل پیش بینی‬ ‫نیست و در این شرایط دولت باید درامدها‬ ‫و هزینه های س��ال اینده را پیش بینی کند‪.‬‬ ‫در این شرایط طبیعی است که بین بودجه‬ ‫و واقعیت های اقتصادی شکاف معنی داری‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫پی��ش از تنظیم بودجه تکلیف کش��ور در‬ ‫بس��یاری از موضوع ها باید روشن ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫یکی از موضوع هایی که در بودجه کش��ور باعث بروز‬ ‫برخی تداخل ها می شود‪ ،‬نوس��ان های شدید تولید و‬ ‫صادرات نفت ایران اس��ت‪ .‬هرچند که این موضوع در‬ ‫س��ال جاری بیشتر به دلیل سیاس��ت های امریکا رخ‬ ‫داد اما به هر حال بر اقتصاد کش��ور تاثیر می گذارد و‬ ‫دولت و مردم را به لحاظ اقتصادی سردرگم می کند‪.‬‬ ‫ساسانی با اشاره به اینکه دولت پیش از تنظیم بودجه‬ ‫باید پروژه های اولویت دار را مشخص کند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫برای ورود به مس��یر توس��عه پایدار باید تالش کنیم‬ ‫پروژه هایی را که در سال اینده اهمیت دارند‪ ،‬معرفی‬ ‫کنی��م‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود مناب��ع و مصارف‬ ‫بودجه شفاف شود‪ .‬متاسفانه تا کنون این طور نبوده و‬ ‫دولت در ادامه مس��یر پروژه های اولویت دار را معرفی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این در حالی است که معرفی پروژه های‬ ‫اولویت دار باعث می ش��ود بخش خصوصی هم تکلیف‬ ‫خ��ود را بداند و ب��رای ان پروژه ها اماده ش��ود‪ .‬این‬ ‫تحلیلگر توسعه پایدار با بیان اینکه متاسفانه در امور‬ ‫اقتص��ادی نمی دانیم که چه کاری قرار اس��ت انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی است که کشورهای رقیب‬ ‫و همسایه برنامه شفاف و مشخصی برای خود در نظر‬ ‫گرفته اند و اداره کش��ور به این ش��یوه باعث می شود‬ ‫ای��ران هر س��ال در منطق��ه با مش��کالت جدی تری‬ ‫روبه رو ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به غیرقاب��ل پیش بینی‬ ‫ب��ودن اقتصاد ایران توضیح داد‪ :‬اقتصاد ایران به دلیل‬ ‫اینکه ش��اخص های وابس��ته غیرداخلی زیادی دارد‪،‬‬ ‫قاب��ل پیش بینی نیس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬کش��ور باید به‬ ‫س��مت تربیت مدیرانی پیش رود که بتوانند وضعیت‬ ‫اقتصادی ایران را پیش بینی کنند‪ .‬در ش��رایط کنونی‬ ‫اقتصاد کش��ور از هیچ کدام از الگوهای جهانی پیروی‬ ‫نمی کند‪ .‬این موضوع به خودی خود مشکل چندانی‬ ‫ندارد اما برای ادامه این مسیر مدیران توانمندی باید‬ ‫حضور داشته باشند که با توجه به شرایط کشور اینده‬ ‫را پیش بینی کنند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو‪:‬‬ ‫ایران و روسیه از تحریم ها فرصت می سازند‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه ایران و روس��یه می توانند از تحریم ها‬ ‫فرصت بسازند‪ ،‬افزود‪ :‬تحریم های امریکا علیه دو کشور می تواند‬ ‫به فرصت ه��ای منحصر به فرد برای گس��ترش همکاری میان‬ ‫تهران و مس��کو تبدیل ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رض��ا اردکانیان‬ ‫پیش از ترک روسیه به خبرنگاران گفت‪ :‬به طور قطع با اتکا به‬ ‫ظرفیت های بسیار خوب انسانی‪ ،‬منابع طبیعی و با توجه به عزم‬ ‫رهبران دو کش��ور بر توسعه همکاری ها‪ ،‬می توان از تحریم ها به‬ ‫عنوان فرصت حداکثر بهره برداری را کرد‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود با اش��اره ب��ه توافق با طرف روس��ی درباره تاریخ برگزاری نشس��ت‬ ‫کمیسیون مش��ترک همکاری های ایران و روسیه اعالم کرد‪ :‬پانزدهمین‬ ‫نشست کمیسیون مش��ترک ایران و روسیه در تهران و بین ‪ ۲۵‬بهمن تا‬ ‫‪ ۱۰‬اسفند(نیمه دوم فوریه) برگزار خواهد شد‪ .‬اردکانیان درباره دیدارهای‬ ‫خود در مسکو نیز گفت‪ :‬فرصت مناسبی بود که به عنوان رئیس‬ ‫ایرانی کمیس��یون مشترک ایران و روس��یه با الکساندر نوواک‪،‬‬ ‫وزی��ر انرژی این کش��ور و رئیس طرف روس��ی گفت وگو کنم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دیداری هم با س��رگئی چبوت��ارف‪ ،‬وزیر امور قفقاز‬ ‫ش��مالی روسیه داشتم و در هر دو دیدار‪ ،‬زمینه های همکاری و‬ ‫تصمیم های گرفته شده در نشست های قبلی بررسی شد‪.‬‬ ‫اردکانیان گفت‪ :‬به توافق رس��یدیم که پانزدهمین نشس��ت‬ ‫کمیس��یون مش��ترک همکاری های اقتصادی و بازرگانی ایران و روسیه و‬ ‫دومین کنفرانس ایران و قفقاز شمالی چشم اندازهای همکاری را به زودی‬ ‫در ایران برگزار کنیم‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬این دو اجالس فرصت مناسبی‬ ‫ب��رای نهایی کردن بعض��ی از توافق های در حال انجام از جمله توس��عه‬ ‫گردشگری و لغو روادید و همچنین قراردادهای مربوط به ساخت نیروگاه‬ ‫حرارتی در ایران و احتمال مشارکت گروه «مبنا» در ساخت نیروگاه های‬ ‫س��یکل ترکیبی در منطقه قفقاز ش��مالی است‪ .‬وی افزود‪ :‬موضوع کشت‬ ‫فراسرزمینی‪ ،‬همکاری های کشاورزی و واردات برخی کاالها و محصوالت‬ ‫غذایی از روس��یه نیز در این س��فر مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬رئیس ایرانی‬ ‫کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی و بازرگانی ایران و روسیه به‬ ‫توس��عه همکاری های دو کش��ور در عرصه حمل ونقل ریل��ی و پروازهای‬ ‫مس��تقیم به عنوان موضوع های دیگر پانزدهمین نشس��ت کمیس��یون و‬ ‫کنفرانس همکاری ایران و قفقاز ش��مالی اش��اره کرد و افزود‪ :‬به موقع در‬ ‫این باره اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫رض��ا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو به همراه تع��دادی از معاونان خود به دعوت‬ ‫وزیر انرژی روس��یه چهارشنبه گذشته وارد مسکو شد و در سفر دو روزه‬ ‫به روسیه به بررسی توافق های دو کشور در حوزه های مختلف پرداخت‪.‬‬ ‫واگذاری ه��ای غیر اصولی به ویژه در دولت ه��ای نهم و دهم‬ ‫بخش��ی از اقتصاد کشور و معیش��ت مردم را به چالش کشید‪.‬‬ ‫در جریان واگذاری های پس از تصویب اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫که معروف به قانون خصوصی س��ازی است‪ ،‬پای خصولتی ها به‬ ‫اقتصاد ایران باز شد‪.‬‬ ‫این شیوه خصوصی سازی درکش��ور کارخانه های بسیاری را‬ ‫قربانی سوءمدیریت و رفتار غیرشفاف اقتصادی کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» هپکو یکی از کارخانه هایی بود که در اوج‬ ‫فعالیت صنعتی خود در سال ‪ ۸۵‬به بخش خصوصی واگذار شد‬ ‫و از ان روز به بعد دیگر نه خط تولید و نه کارگران این کارخانه‬ ‫رنگ ارام��ش ندیدند‪ .‬اوج تنش های کارگ��ری این کارخانه به‬ ‫سال گذشته مربوط می شود‪.‬‬ ‫دامنه اعتراض ها موجب شد به سیاست های خصوصی سازی‬ ‫انتقاد ه��ای جدی وارد ش��ود‪ .‬البت��ه در نهای��ت رئیس نیروی‬ ‫انتظامی اس��تان مرکزی در ش��بکه تلویزیونی محلی از مردم و‬ ‫کارگران کارخانه هپکو عذرخواهی کرد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬پس از تنش های بس��یار و اعتراض های مدنی‬ ‫کارگران‪ ،‬هپکو به تازگی اع�لام کرد که این کارخانه به چرخه‬ ‫اس��تاندار مرکزی پس از کاهش تنش ها‬ ‫ ‬ ‫تولید بازگش��ته است‪.‬‬ ‫و اقدامات��ی ک��ه ب��رای تولید دوب��اره این کارخانه انجام ش��د‬ ‫چندی پی��ش خبر داد‪ :‬بر اس��اس قول وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت حتی یک محصول تولیدی در هپکو هم روی دس��تش‬ ‫نخواهد ماند‪ .‬علی اقازاده به ایرنا گفت‪ :‬هپکو همچون یک فرد‬ ‫تصادفی بود که امروز از کما بیرون امده و به فعالیت مش��غول‬ ‫ش��ده است‪ .‬اس��تان مرکزی استانی صنعتی اس��ت که یکی از‬ ‫برندهای ان‪ ،‬شرکت هپکو است‪ .‬رکود شایسته این برند استان‬ ‫مرکزی و کش��ور نبود‪ ،‬بر همین اس��اس برای راه اندازی دوباره‬ ‫ان تالش ش��د و امروز ش��اهد راه اندازی باقدرت این ش��رکت‬ ‫هستیم‪ .‬اس��تاندار مرکزی نکته مهم این اتفاق مهم را همدلی‬ ‫و انس��جام دانس��ت و گفت‪ :‬با وجود همه مجادله ها با سازمان‬ ‫خصوصی س��ازی تالش های این س��ازمان برای هپک��و را قدر‬ ‫می دانیم‪ ،‬همچنین ای��ن اتفاق بزرگ امروز حاصل برخورداری‬ ‫تیم مدیریتی جدید ش��رکت از برنامه است‪ .‬انها با برنامه وارد‬ ‫ش��رکت ش��دند و تا به امروز یک به یک برنامه های خود را به‬ ‫اج��را گذاش��ته اند و بانک ملی نیز با وج��ود موانع در پرداخت‬ ‫تس��هیالت ‪ ۹۰‬میلیارد تومانی‪ ،‬اما بخش��ی از این تس��هیالت‬ ‫را پرداخ��ت کرد‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬ش��رکت هپکو حقوق ‪ ۳‬ماه‬ ‫گذشته کارکنان را از جیب خود و بدون وابستگی به تسهیالت‬ ‫بانکی پرداخت کرده و این یعنی دست هپکو در جیب خودش‬ ‫اس��ت و امیدواری م بدهی های بانکی این ش��رکت نیز پرداخت‬ ‫شود‪ .‬اگر این شرکت با همین فرمان پیش برود می تواند نگرانی‬ ‫بانک ه��ای طلبکار را نیز رفع کند‪ .‬اقازاده با بیان اینکه به وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفته ش��د که اگر تولی��د هپکو وارد‬ ‫بازار شود واردات باید به همان نسبت متوقف شود‪ ،‬افزود‪ :‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در این باره قول همکاری داد و هپکو‬ ‫نباید هیچ گونه نگرانی درباره فروش محصول خود داشته باشد‬ ‫و به طور قط ع یک محصول تولیدی در هپکو هم روی دس��ت‬ ‫ش��رکت باقی نمی ماند‪ .‬در ادامه این موضوع‪ ،‬مدیرعامل جدید‬ ‫هپک��و اراک گفت‪ :‬تنوع و کیفیت بخش��ی در تولید و پرداخت‬ ‫معوقه های کارگران‪ ،‬مبن��ای فعالیت مدیریت جدید این واحد‬ ‫اس��ت‪ .‬غالمرضا صادقیان افزود‪ :‬تک محصولی و محدودیت در‬ ‫تولیدات یکی از مش��کالت اصلی این واحد تولیدی به ش��مار‬ ‫می رود که برای اصالح این ش��رایط‪ ،‬برنامه ریزی تنوع تولیدات‬ ‫مبنای کاری مدیریت جدید این شرکت است‪ .‬هپکو اراک یکی‬ ‫از واحد ه��ای تولیدی صاحب نام در کش��ور و خاورمیانه اس��ت‬ ‫و برنامه ریزی ه��ای مدون و کارشناس��ی برای احیای این واحد‬ ‫تولیدی تدوین ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل هپکو اراک اظهارکرد‪:‬‬ ‫تعلق خاطر و عشق کارگران به این شرکت قابل تحسین است‬ ‫و اینکه کارگران در چنین ش��رایطی دست از کار برنداشته اند‪،‬‬ ‫نش��ان از ذات پویا و بالنده این واح��د تولیدی دارد‪ .‬وی اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬من خود را ب��ه عنوان عضوی کوچ��ک از خانواده بزرگ‬ ‫هپکو می دانم و برای احیای این شرکت که ارزو و ارمان اصلی‬ ‫کارگران است‪ ،‬تالش خواهم کرد‪ .‬صادقیان بیان کرد‪ :‬مدیریت‬ ‫جدی��د هپکو پ��ل ارتباطی س��ازمان خصوصی س��ازی‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و وزارت امور اقتص��ادی و دارایی با‬ ‫کارکنان این شرکت اس��ت و با بهره گیری از ظرفیت کارکنان‬ ‫هپکو را در مس��یر توس��عه و بالندگی قرار می دهیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تخص��ص و توانمندی قاب��ل توجهی در هپکو وج��ود دارد که‬ ‫برای تنوع محصوالت و افزایش کیفیت‪ ،‬بروز رس��انی تجهیزات‬ ‫و عوامل تولید احس��اس می ش��ود‪ .‬اعضای هیات مدیره جدید‬ ‫هپک��و نیز ‪ ۵‬نف��ر از کارامد تری��ن و متخصص ترین صنعتگران‬ ‫کش��ور با هدف احیای این شرکت انتخاب شده اند و با حمایت‬ ‫و پش��تیبانی خانواده دولت در استان مرکزی و همت مضاعف‬ ‫کارگران به زودی این مهم محقق می شود‪ .‬صادقیان اضافه کرد‪:‬‬ ‫پرداخت معوقه های کارکنان هپکو یکی از اولویت های راهبری‬ ‫این واحد تولیدی اس��ت و حقوق کارگران تا پایان اذر امس��ال‬ ‫به روز می شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 10‬اذر ‪ 23 1397‬ربیع االول ‪ 1440‬اول دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 533‬پیاپی ‪2506‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دوربین پالک خوان‬ ‫و جرایم معاینه فنی خودرو‬ ‫محمدرضا معتمد‬ ‫امیدواریم در پروژه‬ ‫‪ ،۳۰۱‬مجوزهای قانونی‬ ‫براساس الزامات‬ ‫گرفته و پیش از پایان‬ ‫سال‪ ،‬تاییدیه های الزم‬ ‫دریافت و شهریور‬ ‫تولید انبوه ان اغاز‬ ‫شود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صف های معاینه فنی خودرو‬ ‫در اس��تان تهران طوالنی شده‬ ‫است‪ .‬این ش��لوغی و جنجال‬ ‫را بای��د تحت تاثی��ر تبلیغ��ات‬ ‫شهرداری تهران و ستاد معاینه‬ ‫فنی این کالنش��هر دانس��ت‪.‬‬ ‫به راس��تی چه هدف��ی در این‬ ‫عباس مجیدی نژاد‬ ‫تبلیغات نهفته است؟‬ ‫باز هم فصل زمس��تان امده رییس هیات مدیره انجمن‬ ‫و الودگی هوا مانند س��ال های صنفی مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو‬ ‫گذش��ته تهدیدی جدی برای‬ ‫ش��هروندان به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫بی برنامگی در مدیریت شهری‬ ‫و برنامه ریزی نداش��تن در طول س��ال برای بهبود هوای شهر‬ ‫تهران‪ ،‬عاملی برای تصمیم های عجوالنه در این شرایط بحرانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بی برنامگی و برنامه ریزی نداش��تن در سطوح کالن دولتی و‬ ‫مدیریت کالنش��هری‪ ،‬ش��هر تهران را با خطرات جدی روبه رو‬ ‫کرده که با چند طرح نیم بند و بخش��نامه های دستوری ناتمام‪،‬‬ ‫به سرانجام نخواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��اری در این مجال قصد تحلیل ش��رایط کنون��ی و عوامل‬ ‫الودگ��ی هوای ته��ران نداریم‪ .‬تصمیم های عجوالن��ه و ناتمام‬ ‫عوارض اجتماعی خاص خود را داشته و به دلیل رعایت نکردن‬ ‫مس��ائل کارشناس��ی‪ ،‬معضالت گوناگونی را برای ش��هروندان‬ ‫به وج��ود می اورد که از جمله این ط��رح می توان به این موارد‬ ‫اشاره کرد‪:‬‬ ‫ اوای��ل اب��ان طرح خودروهای بدون معاین��ه فنی و اجرای‬‫جرای��م از طریق دوربین را عنوان کردند‪ .‬کمتر از ‪۲‬س��اعت از‬ ‫اعالم این طرح طول نکشید که پلیس راهور ان را لغو می کند و‬ ‫گفته می شود که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها و صف های‬ ‫طوالنی در مراکز معاینه فنی شهر تهران این طرح فعال اجرایی‬ ‫نمی ش��ود و در ادام��ه با انجام یک س��ری رایزنی ها‪ ،‬اجرای این‬ ‫طرح حدود یک تا دو ماه به تاخیر می افتد‪.‬‬ ‫در مقاب��ل گفته پلیس راهور‪ ،‬مدیرعامل س��تاد معاینه فنی‬ ‫تهران در سایت فارس در مصاحبه ای عنوان می کند‪« :‬با قدرت‬ ‫این کار انجام خواهد ش��د‪ .‬برخی ش��هروندان کارشان را برای‬ ‫دقیقه ‪ ۹۰‬می گذارند‪ ،‬در روزهای پایانی منتهی به اجرای طرح‬ ‫کاهش به یکباره مردم به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند‪». ...‬‬ ‫«افرادی ش��ب امتحانی هس��تند و وقتی که مجبور باش��ند‬ ‫برای دریافت معاینه فنی مراجعه می کنند‪ .‬به عغنوان مثال‪ ،‬روز‬ ‫چهارشنبه ‪2‬ابان بیش از ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر از طریق ساماندهی‬ ‫انالین نوبت دهی کرده اند‪».‬‬ ‫ش��هروندان دقیقه نودی هس��تند و وقتی که مجبور باشند‬ ‫مراجعه می کنند‪ .‬مدیران مسئول چگونه کار را انجام می دهند‪.‬‬ ‫از اوایل س��ال این مدیران می دانستند که زمستان در راه است‬ ‫و می توانستند در دقیقه ‪ ۹۰‬این گونه طرح های را عنوان نکنند‬ ‫و در زمان مش��خص‪ ،‬با فراغ بال بیش��تری این پیگیری ها انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش ه��ای بانک جهانی ش��هر ته��ران حدود‬‫‪۲.۶‬میلی��ارد دالر از الودگ��ی هوا خس��ارت می بین��د‪ .‬به واقع‬ ‫پیامده��ای الودگی هوا در ش��هر ته��ران در ابع��اد اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی اثرگذار بوده و به درستی گفته می شود که‬ ‫ما در یک جنگ تمام عیار هستیم‪.‬‬ ‫ح��ال با ای��ن تبلیغات و انجام معاینه فنی چ��ه مقدار از این‬ ‫الودگی هوا کاسته می شود؟ در صورتی که در چند سال گذشته‬ ‫با اجرای انواع طرح های گوناگون هنوز تغییری محسوس��ی در‬ ‫هوای تهران ایجاد‪ ،‬بنابراین باید به این نتیجه رس��ید که مراکز‬ ‫معاینه فنی کار خود به درستی انجام نداده اند یا این امر را باید‬ ‫نتیجه نبود مدیریت ش��هری از طرف شهرداری تهران دانست‪.‬‬ ‫هنگامی که اتوبوسرانی شهری در تهران با ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬نفر مسافر‬ ‫در میس��ر حرکت می کند‪ ،‬چه فشاری به موتور وارد می شود و‬ ‫ای��ا این عاملی برای الودگی هوا نیس��ت؟ کیفیت و طول عمر‬ ‫ناوگان اتوبوسرانی در تهران در چه وضیعتی قراردارد؟ در کدام‬ ‫مراکز معاینه فنی این خودروها ازمایش شده اند؟‬ ‫م��ورد دیگر که بس��یار دارای اهمیت اس��ت اینکه چرا دور‬‫موتور و معاینه فنی برتر در مراکز معاینه فنی تهران راه اندازی‬ ‫شده اند اما در دیگر مراکز معاینه فنی کشور کار نمی کنند؟‬ ‫ن متولی مراکز معاینه‬ ‫از سوی سازمان شهرداری ها‪ ،‬س��ازما ‬ ‫فنی خودرو س��بک کشور تمامی مراکز ملزم به خرید ازمایش‬ ‫دور موتور ش��د ه اس��ت‪ .‬در این فرایند مراکز معاینه فنی چند‬ ‫ص��د میلیون تومان تجهیزات برای معاین��ه فنی برتر را هزینه‬ ‫کردند که فقط در مراکز خاک می خورند‪ .‬اما فقط مراکز معاینه‬ ‫فن��ی خودرو تهران می توانند معاینه فن��ی برتر را صادر کنند‪.‬‬ ‫اگر این برنامه ریزی به طورمدون انجام می ش��د ایا این ازدحام‬ ‫وجود داشت؟‬ ‫ای��ن بی مدیریتی ها ب��ه اینجا ختم نمی ش��ود به دلیل نبود‬‫مطالعات کارشناس��ی و رعایت نکردن اس��تاندارد های موجود‬ ‫عرصه هرچه بیشتر بر ش��هروندان تنگ تر شده است‪ .‬از سوی‬ ‫س��ازمان محیط زیست کش��ور اعدادی برای سوخت ابالغ شده‬ ‫اس��ت (‪ ۰/۶‬و ‪ ،)۰/۷‬حال پرس��ش این اس��ت که شورای عالی‬ ‫محیط زیس��ت چگونه ب��ه این اعداد رس��یده اس��ت و مبنای‬ ‫محاس��به این اعداد برای س��وخت خودروهای چیست و از چه‬ ‫استانداردی پیروی کرده است؟‬ ‫در استاندارد ‪ ۶۹۲۴‬تایید نوع وسایل نقلیه موتوری‪ ،‬تریلرها‬ ‫و سیس��تم های ان تدوین شده و در استاندارد ‪ ۹۱۸۱‬نیز برای‬ ‫معاینه فنی نیز قید ش��ده اس��ت که الزامات تایید نوع (‪)T.A‬‬ ‫خودرو بوده که در زمان تایید نخس��تین زمان پالک ش��دن یا‬ ‫ورود به چرخه حمل ونقل معتبر بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایکاپ در گفت وگو با گسترش صنعت‪:‬‬ ‫پژو ‪ ۳۰۱‬شهریور ‪ ۹۸‬وارد بازار می شود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��رکت ای��کاپ با هم��کاری س��اپکو و س��ازندگان‪،‬‬ ‫داخلی س��ازی قطعات را برای مدل های جدید خودرویی‬ ‫دنبال می کند‪ .‬پ��ژو ‪ ۳۰۱‬و ‪ ۲۰۰۸‬از جمله خودروهایی‬ ‫اس��ت که ج��زو برنامه های داخلی س��ازی گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو قرار دارد و برنامه ساخت ان با جدیت دنبال‬ ‫می شود‪ .‬شرایط تحریمی سبب شده بومی سازی قطعات‬ ‫به طور جدی در دس��تور کار خودروسازان قرار گیرد و به‬ ‫گفته قطعه سازان‪ ،‬این توانمندی برای عمق بخشیدن به‬ ‫بومی سازی قطعات در داخل وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی مدل های جدید پژو‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ای��کاپ در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گس��ترش صنعت» درباره وضعی��ت تولید ‪ ۳۰۱‬گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه قطعات ‪ ۳۰۱‬با حجم باال در س��یزدهمین‬ ‫نمایش��گاه قطعات و مجموعه های خودرویی عرضه شد‬ ‫که نشان از داخلی سازی این مدل دارد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا معتمد درباره فروش این محصول در بازار‬ ‫ه��م اظهارکرد‪ :‬این پروژه باید براس��اس قوانینی که در‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬مجوزهای قانون��ی را دریافت کند و‬ ‫امیدواریم تا پیش از پایان سال‪ ،‬تاییدیه های الزم دریافت‬ ‫و شهریور تولید انبوه ان اغاز شود‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته عنوان ش��ده ب��ود این م��دل بیش از‬ ‫‪۶۰‬درصد داخلی سازی شده است و انتظار این بود امسال‬ ‫این خودرو وارد بازار شود‪ .‬وی درباره علت تاخیر این امر‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل مش��کالتی که همه در جریان ان هستیم‪،‬‬ ‫تاریخ های اعالم شده کمی جابه جا شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایکاپ ادام��ه داد‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��ا هم��کاری مش��اوران خودرویی‬ ‫داخلی سازی ‪ ۶۱.۶‬قطعات این مدل را تایید کرد ه است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه برای تامین س��ایر قطعات در حال‬ ‫برنامه ریزی هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬چ��ون درحال حاضر مرحله‬ ‫تولید ازمایشی در حال انجام است‪ ،‬برای ادامه راه به طور‬ ‫قطع تدابیر الزم اندیشیده خواهد شد‪.‬‬ ‫معتمد درباره تولید و تامین پژو ‪ ۲۰۰۸‬نیز اظهارکرد‪:‬‬ ‫این مدل در حال تولید است تا شرکت ایکاپ به تعهدات‬ ‫خود عمل کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایکاپ همچنین درباره تولید انبوه‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬خاطرنشان کرد‪ :‬تا زمانی که تعهدات قبلی انجام‬ ‫نشود نمی توان وارد مرحله بعدی شد‪.‬‬ ‫گفتنی است معتمد پیش تر درباره ساخت ‪ ۳۰۱‬گفته‬ ‫بود که داخلی سازی افزون بر ‪۶۰‬درصدی پژو ‪ ۳۰۱‬بیش‬ ‫از الزامات تعیین ش��ده از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بوده اس��ت و هم اکنون در ش��رکت ایس��اکو ‪۶۴‬‬ ‫نمایندگی گرید یک و ‪ ۴۰‬نمایندگی گرید دو نیز در حال‬ ‫فعالیت برای خدمات به این مدل هس��تند که به تدریج‬ ‫تعداد انها افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شتاب در انجام برنامه ها‬ ‫بسیاری از کارشناس��ان صنعت خودرو تاکید دارند با‬ ‫طراحی و س��اخت پلتفرم بومی بس��یاری از چالش های‬ ‫امروز صنعت خودرو برطرف می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ایکاپ در پاس��خ به این پرسش که چه برنامه هایی برای‬ ‫توس��عه واقعی صنعت خودرو کش��ور ازس��وی شرکت‬ ‫ایکاپ دنبال می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬کاری که ش��رکت ایکاپ‬ ‫در پروژه پژو ‪ ۳۰۱‬و ‪ ۲۰۰۸‬کرد این بود که ضمن انجام‬ ‫فعالیت های مربوط به امروزش‪ ،‬کارهایی که فردا و حتی‬ ‫پس ف��ردا باید انجام می داد‪ ،‬امروز به انجام رس��اند‪ .‬این‬ ‫س��بب شد س��ریع تر حرکت کرده و نس��بت به برنامه ها‬ ‫جلوتر باش��د‪ .‬تنها کاری که باید در ش��رایط امروز انجام‬ ‫دهیم ش��تاب بخشیدن به برنامه داخلی سازی خودروها‬ ‫است‪.‬‬ ‫معتم��د درباره وضعیت بازار خ��ودرو هم افزود‪ :‬ما در‬ ‫حال انجام تعهدات خود هس��تیم و این نش��ان می دهد‬ ‫صنعت خودرو زنده و در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫‹ ‹پایداری در زنجیره تامین‬ ‫طراح��ی و س��اخت محص��والت‬ ‫صنعتی یکی از بس��ترهای توسعه بوده‬ ‫ک��ه کش��ورهای صاحب صنع��ت ان را‬ ‫با جدی��ت دنب��ال می کنن��د‪ .‬در ادامه‬ ‫«گس��ترش صنعت» به س��راغ منصور‬ ‫منصوری بیرجن��دی‪ ،‬مع��اون طراحی‬ ‫مهندسی و ساخت شرکت ساپکو رفت و‬ ‫وی درباره طراحی و خودکفایی صنعت‬ ‫خودرو در شرایط تحریمی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه تحری��م به ویژه در صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫نمی توان منکر مش��کالت شد‪ .‬اما به هر‬ ‫حال توانمندی ه��ای زیادی وجود دارد‬ ‫زیرا روی این موضوع از سالیان قبل کار‬ ‫ش��ده است‪ .‬در حوزه زنجیره تامین این‬ ‫امادگی به وجود امده ضمن انکه تجربه‬ ‫تحریم را پیش تر هم داش��ته ایم‪ .‬ب��ه همین دلیل امروز‬ ‫بیشتر روی خودکفایی‪ ،‬مواد اولیه و قالب سازی به شکل‬ ‫ویژه توجه شده است تا بتوانیم به سالمت از این شرایط‬ ‫عبور کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬این امر به ویژه برای پایداری زنجیره‬ ‫تامین حائز اهمیت اس��ت تا پاس��خگوی تولیدات جاری‬ ‫باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬این مسئله باید با تامین کنندگان مدیریت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫منص��وری بیرجندی ادامه داد‪ :‬در مرحله بعد مس��ئله‬ ‫توس��عه مطرح می ش��ود‪ .‬در این بخش پروژه ‪ ۳۰۱‬را در‬ ‫دستور کار قرار داده ایم‪ .‬همچنین فیچرهایی که باید به‬ ‫خودروهای تولیدی اضافه ش��ود از جمله اس��تانداردها و‬ ‫الزامات قانونی که ازسوی سازمان ملی استاندارد تدوین‬ ‫ش��ده است؛ بنابراین ساپکو با کمک شرکت ایران خودرو‬ ‫در حال انجام و پیش بردن پروژه های مورد نظر است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش نیازهای تحقق توسعه‬ ‫استانداردهای هش��تادوپنج گانه از ابتدای دی الزامی‬ ‫می شود‪ .‬به طور قطع‪ ،‬با اجرای این پروژه تولید برخی از‬ ‫خودروها متوقف خواهد شد‪ .‬بر این اساس چقدر می توان‬ ‫روی خودروهای جدید سرمایه گذاری و انها را جایگزین‬ ‫مدل ه��ای قدیم��ی ک��رد؟ معاون طراحی مهندس��ی و‬ ‫س��اخت شرکت ساپکو در این باره اظهارکرد‪ :‬برای تولید‬ ‫انبوه مدل های جدید خودرو به ویژه در شرایط امروز که‬ ‫با موضوع تحریم روبه رو هستیم‪ ،‬دولت باید حمایت های‬ ‫الزم را داش��ته باش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬برای تحقق توسعه مورد‬ ‫انتظار‪ ،‬حمایت دولت ضروری است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بس��یاری از کش��ورها‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه صنعت خ��ودرو صنعتی‬ ‫مهم و اس��تراتژیک به ش��مار م��ی رود دولت‬ ‫حمایت ه��ای وی��ژه از ان دارد‪ .‬امیدواریم در‬ ‫ای��ن برهه زمانی‪ ،‬این اتفاق هم برای صنعت‬ ‫خودرو کشور ما نیز بیفتد‪.‬‬ ‫منصور منصوری بیرجندی‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬این موضوع ‪۲‬س��ال پیش‬ ‫مط��رح نبود زیرا با توجه ب��ه توافق هایی که‬ ‫برای تولید انبوه‬ ‫مدل های جدید خودرو در برج��ام ش��ده بود پروژه ها ب��ا همکاری و‬ ‫به ویژه در شرایط امروز مشارکت همتایان خارجی در حال انجام بود‬ ‫که با موضوع تحریم اما درحال حاضر با توجه به مس��ائل تحریمی‬ ‫روبه رو هستیم باید و نوس��ان های ن��رخ ارز و ب��اال رفتن قیمت‬ ‫دولت حمایت های الزم ان اگر دولت پش��تیبانی نکن��د این صنعت‬ ‫را داشته باشد‬ ‫در امر توس��عه موف��ق نخواهد بود‪ .‬منصوری‬ ‫بیرجندی در پاسخ به این پرسش که شرکت‬ ‫س��اپکو چقدر توانسته با قطعه سازان برای داخلی سازی‬ ‫قطع��ات ب��ه توافق برس��د‪ ،‬گفت‪ :‬در پ��ژو ‪ ۳۰۱‬به عمق‬ ‫س��اخت بیش از ‪۶۰‬درصدی دست یافتیم‪ .‬برنامه بعدی‬ ‫این اس��ت که س��ایر قطعات این مدل را نیز بومی سازی‬ ‫کنیم‪ .‬به این ترتیب برنامه این است که تامین کنندگانی‬ ‫که می توانند در این مس��ئله س��اپکو را همراهی کنند به‬ ‫زنجیره تامین اضافه کنیم‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به این ترتیب‬ ‫‪ ۳۰۱‬به تولید انبوه می رس��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫زیادی انجام ش��ده و قراردادها بسته شده است‪ .‬قالب ها‬ ‫ساخته و نمونه ها تحویل داده شده و بررسی های فنی و‬ ‫کیفی هم نهایی ش��ده است‪ .‬از این رو‪ ،‬منتظر هستیم تا‬ ‫‪ ۳۰۱‬مانند س��ایر مدل های پژو با حداکثر داخلی سازی‬ ‫به تولید انبوه برسد‪.‬‬ ‫او با اشاره به پژو ‪ ۲۰۷‬اظهارکرد‪ :‬درست است که این‬ ‫مدل با لوگو پژو در ایران تولید می شود اما در عمل خود‬ ‫ن قطعات را مدیریت می کند‪.‬‬ ‫شرکت ایران خودرو تامی ‬ ‫وی درباره داخلی س��ازی این مدل ه��م افزود‪ :‬ناگزیر‬ ‫هس��تیم برخ��ی قطعات های ت��ک را وارد کنیم اما مهم‬ ‫این است که برای هر یک از این قطعات‪ ،‬سازنده داخلی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬ضم��ن انکه موفق ش��ده ایم ت��ا ‪۸۵‬درصد‬ ‫قطعات را بومی س��ازی کنیم‪ .‬معاون طراحی مهندس��ی‬ ‫و ساخت شرکت ساپکو درباره پژو ‪ ۲۰۰۸‬هم گفت‪ :‬این‬ ‫م��دل با عم��ق خودکفایی ‪۲۰‬درصد اغاز ش��د از این رو‪،‬‬ ‫درحال حاضر داخلی س��ازی ‪ ۳۰۱‬در دس��تور کار ساپکو‬ ‫نیس��ت‪ .‬همچنین در زمینه تولی��د ‪ ۲۰۰۸‬ایران خودرو‬ ‫به دنب��ال انج��ام تعهدات قبلی بوده که پ��س از ان باید‬ ‫برای ادامه تولید برنامه ریزی جدید داشت‪.‬‬ ‫صحبت از عمق س��اخت داخل می ش��ود در حالی که‬ ‫هنوز تحریم ها اغاز نشده صنعت خودرو با چالش روبه رو‬ ‫ش��د‪ .‬منص��وری بیرجندی در این ب��اره توضیح داد‪ :‬اگر‬ ‫حت��ی یک قطع��ه نیاید خودرو ناقص ب��وده و اقتصادی‬ ‫نمی شود‪ .‬در نمایشگاه قطعات امسال تمام اجزای خودرو‬ ‫با توجه به سیستم هایی که در خودرو استفاده شده ارائه‬ ‫ش��د‪ ۵۴ .‬سیس��تم در یک خودرو استفاده می شود که با‬ ‫یکدیگر ارتب��اط دارند در حالی که به عنوان نمونه‪ ،‬برای‬ ‫محصولی مانند یخچال تنها یک سیس��تم خنک کننده‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬ع�لاوه بر اینکه خ��ودرو در جاده ها و دمای‬ ‫اب و هوایی گوناگون باید کارکرد مطلوب داش��ته باشد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬برای داخلی س��ازی این قطعات مسیر دشوارتر‬ ‫از سایر محصوالت است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫‪42/941/000‬‬ ‫‪88/400/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪35/105/000‬‬ ‫‪60/700/000‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫ ‪580/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪377/900/000‬‬ ‫‪515/000/000‬‬ ‫‪115/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪655/000/000‬‬ ‫‪297/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫‪219/607/000‬‬ ‫‪390/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪104/311/000‬‬ ‫‪205/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل نیوفیس کیو ال‬ ‫‪319/000/000‬‬ ‫‪520/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪31/089/000‬‬ ‫‪45/700/000‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪354/916/000‬‬ ‫‪850/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪58/088/000‬‬ ‫‪54/802/000‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫‪42/763/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫توقف فروش‬ ‫رنو کپچر‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪22/390/000‬‬ ‫‪74/952/000‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪93/000/000‬‬ ‫‪72/200/000‬‬ ‫‪307/000/000‬‬ ‫‪36/000/000‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪132/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪119/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪113/062/000‬‬ ‫‪207/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫به زودی‬ ‫‪136/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪+۱.۶‬مولتی‬ ‫‪67/796/000‬‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪266/583/000‬‬ ‫‪353/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫‪515/000/000‬‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪380/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/050/000/000‬‬ ‫‪373/500/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪660/000/000‬‬ ‫‪1/000/000/000‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 10‬اذر ‪ 23 1397‬ربیع االول ‪ 1440‬اول دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 533‬پیاپی ‪2506‬‬ ‫خبر‬ ‫قدرت خرید خودرو‬ ‫سلب شده است‬ ‫بهرام پارسایی‬ ‫خودروسازان حدود‬ ‫‪۱۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به قطعه سازان بدهکار‬ ‫هستند که این نشان‬ ‫می دهد خودروسازان‬ ‫نه تنها اشتغال ایجاد‬ ‫نکرده اند‪ ،‬بلکه حقوق‬ ‫کارگران قطعه ساز را‬ ‫نیز نپرداخته اند‬ ‫طرح ساماندهی بازار خودرو به کجا رسید؟‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کش��مکش ها بر سر طرح س��اماندهی بازار خودرو باال‬ ‫گرفته اس��ت و طراحان معتقدند تغییرات ایجاد شده در‬ ‫ان‪ ،‬طرح اولیه را از حیز انتفاع ساقط و ان را بی خاصیت‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬به گ��زارش مه��ر‪ ،‬وضعیت ب��ازار خودرو‬ ‫اش��فته اس��ت‪ .‬برخی خودروس��ازان به تعهدات خود در‬ ‫ثبت ن��ام خودروها عمل نمی کنند و برخی واردکنندگان‬ ‫ه��م ب��ه بهانه های گوناگ��ون از ایفای تعه��دات خود در‬ ‫قبال مش��تریان س��ر باز می زنن��د‪ .‬دالالن نیز همچنان‬ ‫دس��ت به کار هستند و از حاش��یه قیمتی که میان نرخ‬ ‫نمایندگی های��ی که به طور قطره چکانی‪ ،‬خودرو به بازار‬ ‫عرضه می کنند و عطش��ی که برخی برای خرید خودرو‬ ‫دارند‪ ،‬بیشترین سود را می برند‪ .‬داستان ساماندهی بازار‬ ‫خودرو س��ر درازی دارد‪ .‬مدت ها است طرحی در مجلس‬ ‫شورای اسالمی تدوین شده و با فرازونشیب های بسیار به‬ ‫کمیسیون صنایع مجلس رسیده و این کمیسیون در ان‬ ‫تغییراتی ایجاد کرده است و با وجود اینکه مهلت قانونی‬ ‫برای ارائه این طرح از کمیسیون به صحن علنی مجلس‬ ‫به پایان رس��یده‪ ،‬هنوز به صحن علنی ارائه نش��ده است‪.‬‬ ‫برخی بر این باور هس��تند که با تغییرات ایجاد ش��ده در‬ ‫این طرح‪ ،‬در عمل خاصیت اصلی ان از دست رفته است و‬ ‫دیگر به سود مصرف کنندگان در بازار خودرو نخواهد بود‪.‬‬ ‫البت��ه برخی نیز نگاه بدبینانه ای به این تغییرات دارند‬ ‫و ب��ر ای��ن باورند که نظ��ر مافیای خ��ودرو در ایجاد این‬ ‫تغییرات بدون تاثیر نبوده اس��ت‪ .‬این در ش��رایطی است‬ ‫که براس��اس ایین نامه های داخلی مجلس‪ ،‬هر طرح یک‬ ‫فوریتی حداکثر ‪۴۵‬روز فرصت دارد که برای بررس��ی به‬ ‫صحن بیاید در حالی که این طرح ‪۶‬ماه مس��کوت مانده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹طراح طرح‪ :‬طرح را بی خاصیت کردند‬ ‫نکت��ه حائز اهمیت البت��ه در این طرح‪ ،‬تغییر نام طرح‬ ‫از «س��اماندهی ب��ازار خودرو» به «س��اماندهی صنعت‬ ‫خودرو» اس��ت‪ .‬بهرام پارس��ایی‪ ،‬نماینده مردم شیراز در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و از طراحان طرح ساماندهی‬ ‫ب��ازار خودرو در این ب��اره می گوید که مافی��ای خودرو‪،‬‬ ‫طرح س��اماندهی بازار خودرو را به سود خود تغییر داده‬ ‫اس��ت‪ .‬هم اکنون مس��ائل اصلی مطرح در این طرح‪ ،‬در‬ ‫کمیسیون صنایع از بین رفته و طرح بی خاصیت و حتی‬ ‫به ضرر مصرف کننده تغییر پیدا کرده اس��ت‪ .‬پارس��ایی‬ ‫اظه��ار می کند‪ :‬خودروس��ازان حدود ‪۱۵‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان به قطعه س��ازان بدهکار هس��تند که این نش��ان‬ ‫می دهد خودروس��ازان نه تنها اش��تغال ایجاد نکرده اند‪،‬‬ ‫بلکه حقوق کارگران قطعه س��از را نیز نپرداخته اند‪ .‬حال‬ ‫انکه خودروس��از خودروهای خ��ود را پیش فروش کرده‬ ‫و پ��ول انه��ا را نی��ز از قبل دریافت کرده اس��ت‪ .‬البته او‬ ‫ای��ن ن��کات را در قالب نامه ای از کمیس��یون اصل‪ 90‬به‬ ‫کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اس�لامی نیز اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمیس�یون صنای�ع ح�ق تغیی�ر ط�رح‬ ‫نمایندگان را نداشت‬ ‫همایون هاشمی‪ ،‬نماینده مردم میاندواب‪ ،‬شاهین دژ‬ ‫و تکاب در مجلس ش��ورای اس�لامی و از طراحان طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو در گفت وگو با مهر با ابراز گالیه‬ ‫از کمیس��یون صنایع مجلس شورای اسالمی برای تغییر‬ ‫در طرح پیش��نهادی نمایندگان مبنی بر ساماندهی بازار‬ ‫خودرو‪ ،‬می گوید‪ :‬طرحی که اکنون طراحی شده‪ ،‬به ضرر‬ ‫منافع ملی اس��ت زی��را تغییراتی در ان ایجاد ش��ده که‬ ‫به س��ود مصرف کنندگان نب��وده و ردپای مافیای خودرو‬ ‫را در ان پررنگ کرده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که ما‬ ‫نبای��د با ج��ان مردم بازی کنیم و اگ��ر خودروهای پاک‬ ‫و س��بز همچون برقی و هیبریدی باید به کش��ور اورده‬ ‫شود‪ ،‬باید شرایط ان را تسهیل کرد‪ .‬وی می افزاید‪ :‬برای‬ ‫ماده ‪ -۱‬دولت مکلف اس��ت حقوق ورودی خودروهای‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو‪ ،‬مجلس و نمایندگان کار خود را‬ ‫س��واری را براساس حجم موتور‪ ،‬میزان مصرف سوخت و‬ ‫انجام داده و طرحی تهیه کردند که متاس��فانه اکنون در‬ ‫میزان االیندگی تعیین کند‪.‬‬ ‫مراحل بررسی ان‪ ،‬مافیای خودرو در مجلس نفوذ کرده‬ ‫ماده ‪ -۲‬به منظور افزایش رقابت پذیری باید به گونه ای‬ ‫و کارش��کنی هایی را انجام داده اس��ت‪ .‬به هر ترتیب یک‬ ‫برنامه ریزی ش��ود که حق��وق ورودی خودروهای تولید‬ ‫فوریت این طرح دو فوریتی تصویب ش��د و هم اکنون با‬ ‫داخ��ل با لح��اظ حمایت از تولید داخل حداقل س��االنه‬ ‫وجود اینکه زمان زیادی برای ان س��پری ش��ده و مهلت‬ ‫‪۵‬درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫‪۴۵‬روزه کمیس��یون تخصصی برای بررس��ی ان به پایان‬ ‫ماده ‪ -۳‬خودروهای س��واری تمام برقی مشمول سود‬ ‫رس��یده‪ ،‬کمیس��یون تخصصی برخی تغییراتی را در ان‬ ‫بازرگان��ی اس��ت و وضع هرگونه حق��وق گمرکی به این‬ ‫انج��ام داده که طرح را از حیز انتفاع خارج کرده اس��ت‪.‬‬ ‫خودروها متنوع اس��ت‪ .‬دولت موظف اس��ت زمینه تولید‬ ‫این در حالی است که کمیسیون حق نداشته که در طرح‬ ‫داخلی خودروهای برقی یا هیبریدی را در مدت ‪۵‬س��ال‬ ‫نمایندگان دس��ت ببرد و فقط بای��د اظهارنظر می کرده‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫پس در این زمینه تخلف ش��ده اس��ت‪ .‬هاشمی گفت‪ :‬در‬ ‫تبصره ‪-۱‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مکلف است با‬ ‫روزه��ای اینده‪ ،‬دوباره بررس��ی این ط��رح را در مجلس‬ ‫همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات و راه‬ ‫در دس��تور کار قرار خواهی��م داد زیرا اگر می خواهیم به‬ ‫و شهرسازی و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری‬ ‫س��مت توس��عه برویم‪ ،‬باید بدانیم که توسعه در صنعت‬ ‫نس��بت به تدوین س��ند راهبردی فناوری های نوین در‬ ‫خودرو باید مبتنی بر حفظ جان و سالمت انسان ها باشد‪.‬‬ ‫صنع��ت خودرو از جمله خودروه��ای برقی‪ ،‬هیبریدی و‬ ‫پس باید به س��راغ فضای رقابتی برویم‪ .‬اگر خودروهای‬ ‫خودران حداکثر در مدت ‪۲‬سال اقدام کند‪.‬‬ ‫ایران��ی نمی توانند با کاالهای خارجی رقابت کنند‪ ،‬نباید‬ ‫تبصره ‪ -۲‬دولت مجاز اس��ت ب��رای ترویج روش های‬ ‫خودروهای خارجی را حذف کنیم‪ ،‬بلکه باید دانش فنی‬ ‫صرفه جویی مصرف س��وخت نس��بت ب��ه وضع عوارض‬ ‫و فناوری انها را به کشور وارد و با ارتقای صنعت خودرو‬ ‫پلکانی بر وسایل نقلیه پرمصرف و مصرف کنندگان باالتر‬ ‫محصوالت پاک تولی��د کنیم‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬اگر خودرو‬ ‫از حد مجاز اس��تاندارد اقدام کند و درامد حاصل ش��ده‬ ‫هیبریدی کشور نشود‪ ،‬خودروسازان داخلی به این دانش‬ ‫را ب��ه حمای��ت از تولید خودروه��ای هیبریدی از طریق‬ ‫فنی دست نخواهند یافت‪ .‬اما به نظر می رسد که مسئله‬ ‫شرکت های تولیدی بخش غیردولتی اختصاص دهد‪.‬‬ ‫در اینج��ا‪ ،‬پول کثیف اس��ت که در جی��ب برخی از افراد‬ ‫تبصره ‪ -۳‬خودروهای تمام هیبرید به خودرویی گفته‬ ‫می رود و نمی گذارند که کار به درستی انجام شود‪.‬‬ ‫می شود که امکان استفاده و انتقال کامل قدرت پیشرانه‬ ‫هاش��می با انتقاد از برخی خودروسازان مبنی بر اینکه‬ ‫از موتور فس��یلی به موتور برقی را داش��ته باش��د‪ .‬بدین‬ ‫قابلیت اجرای اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه را به دلیل‬ ‫منظور دولت موظف است نسبت به پیش بینی تسهیالت‬ ‫بروز تحریم ها ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬همه این مسائل بهانه است‪.‬‬ ‫از طریق نظام بانکی اقدام کند‪.‬‬ ‫تحریم ربطی به توس��عه درون کش��وری ندارد؛ همچنان‬ ‫ماده ‪ -۴‬حذف شد‪.‬‬ ‫ک��ه تحریم ربطی به ارتقای دانش فنی و تولید محصول‬ ‫م��اده ‪ -۵‬واردات خ��ودرو ازس��وی اش��خاص حقیقی‬ ‫نهایی ندارد‪.‬‬ ‫و حقوقی مش��روط به وجود نمایندگی رس��می شرکت‬ ‫ط��راح طرح س��اماندهی ب��ازار خودرو ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫خودروس��از و همچنی��ن خدمات پ��س از فروش خودرو‬ ‫صنع��ت خودرو کس��انی ک��ه کارش��کنی می کنند باید‬ ‫یادش��ده در کش��ور ازاد اس��ت‪ .‬این خدمات براس��اس‬ ‫پاسخگو باشند زیرا سوار شدن مردم بر خودروهای پاک‬ ‫بخشنامه ای است که در مدت یک ماه پس از الزم االجرا‬ ‫و ایمن حق ایرانیان است در حالی که برخی نمی گذارند‬ ‫ش��دن این قانون ازسوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تا خودروهایی که عوارض زیست محیطی و جانی کمتری‬ ‫تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد‪.‬‬ ‫دارند‪ ،‬وارد بازار کشور شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۶‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت براس��اس مواد‬ ‫‹ ‹جزئیات طرح جنجالی س�اماندهی صنعت‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬قان��ون بهبود مس��تمر محیط کس��ب وکار مکلف‬ ‫خودرو‬ ‫است زمینه الزم جهت مشارکت فعال و موثر نمایندگان‬ ‫در این میان‪ ،‬کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی‬ ‫اتاق ه��ا‪ ،‬انجمن ها و تش��کل های تخصص��ی کارگری و‬ ‫طرح��ی را جایگزین طرح س��اماندهی بازار خودرو کرده‬ ‫کارفرمای��ی ذی ربط در کمیس��یون م��اده(‪ )۱‬ایین نامه‬ ‫اس��ت که عالوه بر اینکه نام طرح را به ساماندهی صنعت‬ ‫اجرای��ی قانون مقررات صادرات و واردات و کارگروه های‬ ‫خ��ودرو تغییر داده‪ ،‬برخی بندهای موثر ان را نیز حذف‬ ‫ان را فراهم کند‪.‬‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در این میان یک کارشناس صنعت خودرو‬ ‫ماده‪ -۷‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت براس��اس مواد‬ ‫می گوید‪ :‬تغییراتی در کمیس��یون صنایع روی این طرح‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مکلف است‬ ‫ایجاد شده که در عمل تاثیر طرح را برای ساماندهی بازار‬ ‫در افق چش��م انداز بس��تر الزم را برای ورود فناوری های‬ ‫خودرو به حداقل رسانده که ضرورت دارد اصالح شود‪.‬‬ ‫جدید و مس��تقل تولید خودرو با همکاری ش��رکت های‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬اکنون ‪۲۰‬نماینده در نامه ای به رئیس‬ ‫فع��ال موجود فراهم کن��د‪ .‬ایین نامه اجرای��ی این ماده‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی خواستار بازگشت به طرح اولیه‬ ‫در م��دت ‪۳‬م��اه پس از الزم االجرا ش��دن ای��ن قانون با‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو ش��ده و معتقدند‬ ‫هم��کاری اتاق ه��ا و انجمن های تخصصی‬ ‫مافی��ای خ��ودرو اج��ازه نمی ده��د طرح‬ ‫تولی��دی ذی ربط تهیه ش��ده و به تصویب‬ ‫موردنظر انها که گام بزرگی در ساماندهی‬ ‫هیات وزیران برسد‪.‬‬ ‫این صنعت و بازار اش��فته اس��ت‪ ،‬اجرایی‬ ‫م��اده‪ -۸‬س��ازمان مل��ی اس��تاندارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مکلف اس��ت در اج��رای اس��تانداردهای‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو می گوید‪:‬‬ ‫مص��وب تولید خودرو هر س��ال به گونه ای‬ ‫در طرح پیش��نهادی کمیس��یون صنایع‪،‬‬ ‫برنامه ریزی کند ک��ه از تولید خودروهای‬ ‫همایون هاشمی‬ ‫تعرفه ب��رای خودروهای هیبریدی نادیده‬ ‫خارج از استانداردهای یادشده جلوگیری‬ ‫گرفته شده که زیرساخت های ان در کشور اگر خودروهای هیبریدی کند‪ .‬همچنین ش��ماره گذاری خودرو ها از‬ ‫وارد ایران نشود‪،‬‬ ‫وج��ود دارد و تنها تمرکز ب��ر خودروهای‬ ‫س��وی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی‬ ‫به‬ ‫برقی اس��ت‪ .‬این در حالی است که تعریف خودروسازان داخلی‬ ‫ط به تایید سازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران منو ‬ ‫مش��خصی هم از خودروه��ای هیبریدی این دانش فنی دست و تحقیقات صنعتی ایران است‪.‬‬ ‫نخواهند یافت‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬ضمن اینکه س��قف تعرفه نیز‬ ‫تبصره‪ -‬تولید کنن��دگان داخلی خودرو‬ ‫باز گذاشته شده است‪.‬‬ ‫مکلف هس��تند نس��بت به نصب برچسب‬ ‫درص��د (نس��بت) تولی��د داخلی براس��اس بخش��نامه‬ ‫صادرش��ده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت روی‬ ‫هر کدام از محصوالت خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۹‬تمامی درامدهای ناش��ی از اجرای این قانون‬ ‫به خزانه داری کل کش��ور واریز می شود و ‪100‬درصد ان‬ ‫پس از پیش بینی در بودجه های سنواتی به تقویت تولید‬ ‫داخلی و ایجاد اشتغال اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫م��اده ‪ -۱۰‬در ص��ورت وق��وع تص��ادف در دوره‬ ‫تضمین(گارانتی) و ارجاع به کارشناس��ی‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫رسمی موظف هستند میزان عیب و نقص ناشی از تولید‬ ‫خ��ودرو در ایجاد تصادفات و عامل حادثه را اعالم کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت س��ازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت‬ ‫وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خس��ارت و‬ ‫تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱۱‬حذف شد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱۲‬ماده (‪ )۸‬قانون هوای پاک مصوب ‪۹۶.۴.۲۶‬‬ ‫به نحو زیر اصالح و تبصره (‪ )۳‬به ان الحاق شد‪:‬‬ ‫تمام��ی اش��خاص حقیق��ی و حقوقی مالک وس��ایل‬ ‫نقلیه موتوری ش��امل س��بک‪ ،‬نیمه س��نگین‪ ،‬سنگین‪،‬‬ ‫موتورسیکلت مکلف هستند وسایل نقلیه خود را پس از‬ ‫رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و همچنین‬ ‫تولید کنن��دگان این وس��ایل نقلیه موت��وری موظفند با‬ ‫همکاری مراکز اسقاط متناسب با میزان تولید به اسقاط‬ ‫و جایگزینی خودرو یا موتورسیکلت فرسوده اقدام کنند‪.‬‬ ‫تعیین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع‬ ‫این ماده براساس ایین نامه ای است که حداکثر در مدت‬ ‫‪۳‬ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران و بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران به تصویب‬ ‫هیات وزیران می رس��د‪ .‬حمل بار و مسافر‪ ،‬صدور گواهی‬ ‫معاینه فنی‪ ،‬تخصیص بیمه شخص ثالث‪ ،‬خریدوفروش‪،‬‬ ‫نقل وانتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬پلی��س راهنمای��ی و رانندگی نی��روی انتظامی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران خودروهای فرس��وده را به ازای‬ ‫هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز‬ ‫در معاب��ر‪ ،‬محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعالم ش��ده‬ ‫است‪ ،‬جریمه می کند‪.‬‬ ‫تبص��ره‪ -۱‬دولت موظف اس��ت از مح��ل صرفه جویی‬ ‫حاص��ل از بهب��ود و مدیریت س��وخت ناش��ی از اجرای‬ ‫این قانون‪ ،‬س��ازوکار و تس��هیالت الزم برای جایگزینی‬ ‫خودروهای فرسوده حمل ونقل عمومی با خودروهای نو‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۲‬دولت مکلف اس��ت در بودجه ساالنه ردیفی‬ ‫به منظور اعطای تس��هیالت ارزان قیمت جهت جایگزین‬ ‫کردن خودروها و موتورس��یکلت های فرسوده موجود با‬ ‫کارمزد ‪۴‬درصد با بازپرداخت ‪۱۰‬س��اله تعیین کند و به‬ ‫تصویب مجلس شورای اسالمی برساند‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ -۳‬تولید کنن��دگان خودرو و موتورس��یکلت‬ ‫در داخل کش��ور موظفن��د به ازای تولید ه��ر ‪ ۴‬خودرو‬ ‫ی��ا موتورس��یکلت‪ ،‬گواهی اس��قاط خودرو مع��ادل را از‬ ‫مرکز اس��قاط دریاف��ت کنند‪ .‬ش��ماره گذاری خودروها‬ ‫و موتورس��یکلت منوط به ارائه گواهی اس��قاط از س��وی‬ ‫خودروس��ازان و موتورسیکلت س��ازان معادل ‪۲۵‬درصد‬ ‫تولی��د ماهان��ه اس��ت‪ .‬مراکز اس��قاط مکلف ب��ه تامین‬ ‫ب��ا در اختیار گذاش��تن گواهی اس��قاط م��ورد تقاضای‬ ‫تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند‪.‬‬ ‫گفتنی است در بحث موتورسیکلت اعالم شده به ازای‬ ‫تولید یک موتورس��یکلت ب��رای دریافت پالک باید یک‬ ‫موتورس��یکلت از سوی سازنده اس��قاط شود‪ .‬همچنین‬ ‫وارد کنن��دگان خودرو و موتورس��یکلت موظفند به ازای‬ ‫واردات هر خودرو به تناس��ب مصرف س��وخت‪ ،‬عالوه بر‬ ‫پرداخت عوارض گمرکی‪ ،‬گواهی اس��قاط خودرو معادل‬ ‫را دریافت کنند‪ .‬تعداد گواهی اس��قاط به تناسب مصرف‬ ‫سوخت و قیمت خودروی وارداتی خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ازرس اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو‬ ‫ته��ران همچنان بازار را در رک��ود و گرانی توصیف می کند و‬ ‫دستیابی به یک قیمت منطقی که هر دو طرف تولید کننده و‬ ‫مصرف کننده رضایت داش��ته باشند را یکی از عوامل موثر در‬ ‫برون رفت از این شرایط می داند‪.‬‬ ‫نعمت اله کاشانی نسب در گفت وگو با خبرخودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫بازار خودرو های خارجی به طورتقریبی در رکود مطلق به سر‬ ‫می برد و خرید و فروش��ی انجام نمی شود‪ ،‬البته قیمت ها نیز‬ ‫باال است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قیمت خودروهای های داخلی نیز به دلیل تزریق‬ ‫قطره چکانی خودرو از س��وی شرکت ها به بازار‪ ،‬تا حدود باال‬ ‫رفته اما هیچ گونه خرید و فروشی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫وی درباره نوس��ان های قیمتی گفت‪ :‬به طور کلی قیمت ها‬ ‫باال اس��ت و خرید و فروشی انجام نمی شود و قدرت خرید از‬ ‫مردم سلب شده است‪.‬‬ ‫بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫درباره دلیل رکود و گرانی اخیر اظهارکرد‪ :‬خبر قیمت گذاری‬ ‫جدید در ای��ن امر بی تاثیر نبوده و در حالی که رکود بر بازار‬ ‫حاکم است قیمت ها تا حدودی دوباره افزایش کمی داشت‪.‬‬ ‫وی درب��اره راهکار برون رف��ت از رکود و گرانی فعلی گفت‪:‬‬ ‫باید به جایی برس��یم ک��ه قیمت ها هم ب��رای خریدار و هم‬ ‫برای ش��رکت های خودروسازی صرفه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫خودروس��ازان مدتی اس��ت اعالم می کنند قیمت های فعلی‬ ‫برای انها همراه با زیان اس��ت‪ ،‬بنابراین قیمت ها باید منطقی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬درحال حاضر ی��ک بالتکلیفی در ب��ازار خودرو‬ ‫حکمفرماست‪ .‬از یک س��و تولید کنندگان اعالم می کنند که‬ ‫ای��ن قیمت ها برای انها توام با زیان اس��ت و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬ش��اهد تفاوت قیمت زیاد بین کارخانه و بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاشانی نس��ب درباره ممنوعی��ت واردات و تاثیر این امر بر‬ ‫ش��رایط فعلی گفت‪ :‬اگر واردات ازاد ش��ود در بهبود شرایط‬ ‫تاثیر گذار اس��ت‪ .‬اما تا روشن شدن وضع تحریم ها بعید است‬ ‫واردات امکان پذیر باشد‪.‬‬ ‫جنرال موتورز خودروهای پاک را‬ ‫جایگزین می کند‬ ‫جنرال موتورز به عن��وان بزرگ ترین خودروس��از امریکایی‬ ‫اعالم کرد می خواهد تولید خودروهای بنزینی را متوقف کرده‬ ‫و به جای ان به توسعه خودروهای برقی بپردازد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬یک روز پیش بود ک��ه اخباری مبنی بر‬ ‫تعطیلی یکی از کارخانه های ش��رکت جنرال موتورز در کانادا‬ ‫منتشر ش��د که حاال به نظر می رسد دلیل ان تغییر رویه این‬ ‫خودروس��از بزرگ امریکایی و تمرکز روی توسعه خودروهای‬ ‫برقی و الکتریکی بوده است‪.‬‬ ‫جنرال موت��ورز ک��ه یک��ی از بزرگ تری��ن ش��رکت های‬ ‫خودروساز مس��تقر در ایاالت متحده امریکا به شمار می رود‪،‬‬ ‫روز گذش��ته معلوم ش��د که می خواهد خ��ط تولید خودرو و‬ ‫تمامی فعالیت های خود را در کارخانه اوشاوا در نزدیکی شهر‬ ‫تورنتو واقع در ایالت اونتاریوی کانادا متوقف کند که این امر‬ ‫بدون شک روی مشاغل و افرادی که در این کارخانه مشغول‬ ‫ب��ه کار بودند‪ ،‬تاثیرات و پیامدهای منفی بی ش��ماری خواهد‬ ‫گذاش��ت‪ .‬س��خنگوی جنرال موتورز در کانادا که به ساخت و‬ ‫مونتاژ خودروهای بس��یاری مانند وانت پیکاپ و س��دان های‬ ‫بنزینی و گازسوز می پرداخت و با استقبال بی نظیری ازسوی‬ ‫مش��تریان کانادایی برخوردار ش��ده بود‪ ،‬از تشریح دلیل این‬ ‫تصمیم و اقدام خودداری کرده بود‪ .‬اما حاال با اعالم رس��می‬ ‫این شرکت‪ ،‬به نظر می رسد که جنرال موتورز نیز عزم خود را‬ ‫برای پیوستن به بازار پرفروش و پر تب وتاب خودروهای برقی‬ ‫در جهان جزم کرده و می خواهد تمرکز خود را روی توس��عه‬ ‫خودروه��ای الکتریکی و خودران بگذارد ت��ا از میدان رقابت‬ ‫با س��ایر رقبای قدرتمند خ��ود مانند خودروس��ازان المانی‪،‬‬ ‫ژاپن��ی‪ ،‬ک��ره ای و امریکایی عقب نیفتد‪ .‬رویترز می نویس��د‪:‬‬ ‫این اقدام جنرال موتورز که به عنوان بزرگ ترین خودروس��از‬ ‫مس��تقر در ایاالت متحده امریکا به ش��مار می رود‪ ،‬می تواند‬ ‫ی��ک نقطه عطف بزرگی برای صنعت خودرو جهان باش��د تا‬ ‫مانند یک دهه پیش به مرز ورشکس��تگی نرسد و دچار تنگنا‬ ‫و بحران های ش��دید اقتصادی نشود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫جنرال موتورز از س��وی دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری ایاالت‬ ‫متحده نیز درباره کارخانه خود در ایالت اوهایو به ش��دت زیر‬ ‫فشارهای سیاسی قرار گرفته است‪ .‬گفته می شود که به دنبال‬ ‫تعطیل��ی کارخانه های جن��رال موتورز‪۱۵ ،‬درص��د از نیروی‬ ‫انس��انی خ��ود را از دس��ت خواهد داد و این بدان معناس��ت‬ ‫که افزون ب��ر ‪۱۸‬هزار نفر از کارکنان این خودروس��از بزرگ‬ ‫تعدیل خواهند شد‪ .‬همچنین مقامات این شرکت در این باره‬ ‫خاطرنش��ان کرده اند با تعدیل نی��رو و تعطیلی کارخانه های‬ ‫فعال خود‪ ،‬تا س��ال ‪۲۰۲۰‬میالدی(‪۱۳۹۸-۹۹‬خورش��یدی)‬ ‫ح��دود ‪۶‬میلیارد دالر هزینه ه��ای جنرال موتورز کاهش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 10‬اذر ‪ 23 1397‬ربیع االول ‪ 1440‬اول دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 533‬پیاپی ‪2506‬‬ ‫خبر‬ ‫کنترل مصرف بنزین‬ ‫با عوامل غیرقیمتی‬ ‫مدیر برنامه ریزی شرکت پخش فراورده های نفتی با اشاره‬ ‫به رشد مصرف بنزین در زمان افزایش نرخ ارز به دلیل قاچاق‬ ‫گفت‪ :‬تغییر قیمت تاثیر چندان��ی بر مصرف بنزین ندارد اما‬ ‫ضریب نفوذ مترو‪ ،‬میزان استفاده از ناوگان حل و نقل عمومی‬ ‫و کارایی انها تاثیر مستقیم بر مصرف بنزین دارند‪ .‬هجدهمین‬ ‫جلسه از سلسله س��خنرانی های علمی و کاربردی در صنعت‬ ‫نفت و گاز با موضوع بررسی عوامل مو ثر بر مصرف حامل های‬ ‫انرژی در کش��ور‪ ،‬با همکاری مرکز تحقیقات دانش��کده نفت‬ ‫تهران و گروه اقتصاد انرژی دانش��گاه عالمه طباطبایی برگزار‬ ‫شد‪ .‬س��خنران این جلسه ش��هرام رضایی‪ ،‬مدیر برنامه ریزی‬ ‫ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخ��ش فراورده های نفت��ی ایران‬ ‫بود که نس��بت به برگزاری این جلس��ه ها در دانش��کده های‬ ‫مختلف به دلیل ارتباط بین صنعت و دانش��گاه و نیز اشنایی‬ ‫رش��ته های تحصیلی با یکدیگر و ایجاد زمینه های تحقیقاتی‬ ‫بین رش��ته ای برای حل مسائل کش��ور اظهار امیدواری کرد‪.‬‬ ‫رضایی بحث خ��ود را با ارائه براوردهای مصرف انرژی جهان‬ ‫تا س��ال ‪1419( ۲۰۴۰‬خورش��یدی)اغاز کرد‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫مص��رف انرژی در جه��ان در س��ال ‪ )94-95( ۲۰۱۵‬برابر با‬ ‫‪ ۶۶۳ Q.BTU‬ب��وده ک��ه در س��ال ‪ ۲۰۴۰‬ب��ه ‪Q.BTU‬‬ ‫‪ ۷۳۶‬خواهد رس��ید اما رش��د مصرف انرژی در کش��ورهای‬ ‫عض��و ‪ OECD‬و کش��ورهای غیر عض��و‪ ،‬تف��اوت معناداری‬ ‫دارد‪ .‬کش��ورهای عضو تا س��ال ‪ ۲۰۴۰‬به ان��دازه ‪ ۹‬درصد و‬ ‫کش��ورهای غیر عضو ت��ا ‪ ۴۱‬درصد رش��د را تجربه خواهند‬ ‫کرد ک��ه علت ان‪ ،‬اس��تفاده کاراتر از انرژی در کش��ورهای‬ ‫پیشرفته صنعتی اس��ت‪ .‬وی با اشاره به نوع سوخت مصرفی‬ ‫تا سال ‪1429( ۲۰۵۰‬خورشیدی) و یاداوری ظرفیت محدود‬ ‫س��وخت های تجدیدپذیر و انرژی های نو گفت‪ :‬حتی در سال‬ ‫‪ ۲۰۵۰‬نیز سوخت های مایع با اختالف‪ ،‬سهم بیشتری خواهند‬ ‫داشت‪ .‬با اینکه مصرف سوخت های زیستی و هسته ای‪ ،‬روند‬ ‫ثابت و نی��ز مصرف س��وخت های االینده‪ ،‬کاهش��ی خواهد‬ ‫ت اما مصرف گاز طبیعی روند رو به رشد خود را حفظ‬ ‫داش�� ‬ ‫می کند و وابس��تگی حمل ونقل به س��وخت های مایع در این‬ ‫س��ال حدود ‪ ۵۶‬درصد خواهد بود‪ .‬رضای��ی وضعیت منابع‬ ‫ان��رژی ایران را بررس��ی کرد و به ایرنا گف��ت‪ :‬ایران به لحاظ‬ ‫ذخایر اثبات ش��ده نفت خام در سال گذشته میالدی با ‪۱۵۸‬‬ ‫بیلیون بشکه رتبه چهارم جهان و از نظر گاز طبیعی با بیش‬ ‫از ه��زار و ‪ ۱۸۰‬میلیون مترمکعب پس از روس��یه رتبه دوم‬ ‫جه��ان را دارد‪ .‬همچنی��ن مصرف انرژی ایران در این س��ال‬ ‫معادل ‪ ۲۷۰.۷‬میلیون تن نفت بوده که از این لحاظ دهمین‬ ‫کشور مصرف کننده انرژی در جهان هستیم‪ .‬البته وی تاکید‬ ‫ک��رد که این امار فقط نش��ان دهنده میزان مصرف اس��ت و‬ ‫میزان کار ایی در مصرف انرژی را نشان نمی دهند‪ .‬کارایی را‬ ‫می توان با اس��تفاده از شدت انرژی بررسی کرد‪ ،‬یعنی میزان‬ ‫انرژی صرف ش��ده برای خلق ارزشی معادل یک دالر که هر‬ ‫چه باالتر باش��د‪ ،‬کشور در مصرف انرژی ناکاراتر است‪ .‬مدیر‬ ‫برنامه ریزی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی‬ ‫در پایان از اهمیت عوامل غیر قیمتی در مصرف بنزین سخن‬ ‫گف��ت و بر اهمیت فناوری خودروها و نیز کیفیت حل و نقل‬ ‫عمومی تاکید کرد و افزود‪ :‬بررسی شاخص هایی مثل ضریب‬ ‫نف��وذ مترو‪ ،‬میزان اس��تفاده از ناوگان ح��ل و نقل عمومی و‬ ‫کارایی انها عواملی هستند که تاثیر مستقیم بر مصرف بنزین‬ ‫دارند‪ .‬وی همچنین به میزان مشارکت شهروندان در استفاده‬ ‫از س��وخت های جایگزین مانند ‪ CNG‬و توزیع جایگاه های‬ ‫ان در ش��هرهای بزرگ اش��اره کرد و ادامه داد‪ :‬سیاست های‬ ‫غیرقیمتی شعار نیست‪.‬‬ ‫منع توزیع افزودنی ها‬ ‫در جایگاه های سوخت‬ ‫معاون تامین و توزیع شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫از ممنوعیت کامل توزیع افزودنی ها در جایگاه های س��وخت‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬وزارت نف��ت‪ ،‬نه در توزی��ع افزودنی های‬ ‫س��وخت نقش دارد و نه موافق ان اس��ت‪ .‬ان طور که در این‬ ‫گزارش گفته ش��ده‪ ،‬بررسی منع توزیع افزودنی های سوخت‬ ‫یو دومین جلسه کارگروه ملی‬ ‫در جایگاه های سوخت در س�� ‬ ‫کاه��ش الودگی هوا که در س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫برگزار شد‪ ،‬در دستور کار قرار گرفت‪ .‬اکبری‪ ،‬معاون تامین و‬ ‫توزیع شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی در این‬ ‫باره به ایس��نا گفت‪ :‬افزودنی هایی که در جایگاه های سوخت‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬تولید شده پاالیشگاه های وزارت نفت نیست‬ ‫و هرگ��ز وزارت نف��ت اع�لام نکرده که س��وخت تولیدی در‬ ‫پاالیشگاه ه ا نیازمند افزودنی است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬وزارت نفت‪،‬‬ ‫نه در توزیع افزودنی ها نقش داش��ته و ن��ه موافق توزیع این‬ ‫افزودنی هاس��ت‪ .‬معاون تامین و توزیع شرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فراورده های نفتی‪ ،‬با اشاره به اینکه عمده افزودنی ها با‬ ‫عنوان اکتان افزا در جایگاه های سوخت عرضه می شود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به بررس��ی های انجام ش��ده و نمونه برداری ها‪ ،‬با‬ ‫وجود ادعاهای مطرح شده ‪ ،‬این افزودنی ها باعث افزایش اکتان‬ ‫سوخت هم نمی ش��ود‪ .‬هرچند که نیازی به اکتان افزا نیست‬ ‫زیرا بنزین س��وپر و معمولی در جایگاه ها توزیع می ش��ود که‬ ‫نی��ازی به اکتان افزا ندارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬هیچ ضرورتی برای توزیع‬ ‫افزودنی ها در جایگاه های سوخت وجود ندارد‪ .‬اکبری با اشاره‬ ‫به بررسی توزیع افزودنی های سوخت در کمیسیون قاچاق با‬ ‫توجه به قیمت افزودنی ها و تاثیر س��وء ان برای موتور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ممنوعیت توزیع افزودنی ها در جایگاه های سوخت اعالم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬مکاتبه ای هم با سازمان استاندارد انجام شده بر‬ ‫این مبنا که اگر قرار باش��د این افزودنی ها توزیع ش��ود‪ ،‬باید‬ ‫استاندارد ملی برای ان در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫علی عسگر ظاهری عبدوند‬ ‫بودجه را بر پایه کمترین‬ ‫پیش بینی های نزدیک‬ ‫به واقعیت تعیین‬ ‫می کنیم‪ .‬همچنین توان‬ ‫فروش بر اساس میزان‬ ‫تولید اهمیت بسیاری‬ ‫ دارد‪ .‬تفاوت در قیمت‬ ‫پیش بینی شده فروش‬ ‫نفت و واقعیت‪ ،‬امری‬ ‫نگران کننده نیست زیرا‬ ‫مازاد ان دوباره به حساب‬ ‫دولت باز می گردد‬ ‫«گسترش صنعت» از نقش قیمت نفت در برنامه بودجه سال اینده گزارش می دهد‬ ‫بودجه ‪ 98‬زیر سایه تحریم ها‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چند روز بیشتر به ارائه الیحه بودجه ‪ ۹۸‬از سوی‬ ‫دولت به مجلس نمانده اس��ت‪ .‬امسال‪ ،‬دولت بودجه‬ ‫را در حالی به مجلس تقدیم می کند که قیمت نفت‬ ‫به دلیل تح��والت بازار جهان��ی و اعمال تحریم های‬ ‫نفتی امریکا علیه ای��ران‪ ،‬اهمیت قابل توجهی یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدباق��ر نوبخ��ت در این باره گفت��ه که الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۸‬کش��ور با توجه به شرایط تحریم و مقابله‬ ‫با اث��ار انها تدوین می ش��ود‪ .‬بر اس��اس پیش بینی‬ ‫بیش��تر کارشناس��ان‪ ،‬نرخ هر بش��که نفت در سال‬ ‫اینده حداقل ‪ ۵۵‬و حداکثر ‪ ۷۰‬دالر خواهد بود‪ .‬این‬ ‫پیش بینی ها در حالی اعالم شده که رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه گفت همه نهاد هایی که قیمت نفت‬ ‫را پیش بینی می کنند‪ ،‬برای س��ال ‪ ۱۳۹۸‬یا ‪۲۰۱۹‬‬ ‫می�لادی‪ ،‬حداقل ن��رخ ‪ ۷۰‬دالر را اعالم کرده اند اما‬ ‫خیل��ی کمت��ر از ‪ ۷۰‬دالر برای بودجه س��ال اینده‬ ‫پیش بین��ی کرده ایم ت��ا اگر با منابع��ی بیش از ان‬ ‫روبه رو شویم‪ ،‬برای سایر مخارج از ان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬از سوی رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬اذر و در زمان قانونی به مجلس تقدیم می شود‪.‬‬ ‫بررس��ی روند تدوین الیح��ه از این حکایت دارد که‬ ‫از نیم��ه تی��ر کاره��ای ابتدایی ان در دس��تور کار‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است؛ از جمله‬ ‫تعیین خط مشی ها و سیاس��ت ها‪ ،‬تشکیل کارگروه‬ ‫بودجه ریزی مبتنی بر عملک��رد و تهیه گزارش های‬ ‫اقتصادی الزم برای تدوین الیحه بودجه ‪ ۱۳۹۸‬قرار‬ ‫اس��ت تا ‪ ۱۲‬اذر چاپ ش��و د و روحان��ی در ‪ ۱۴‬اذر‬ ‫الیحه را به مجلس ارائه کند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر انچ��ه مطرح ش��د‪ ،‬ب��ه گفت��ه یکی از‬ ‫کارشناس��ان ح��وزه انرژی‪ ،‬در س��ال های گذش��ته‬ ‫موض��وع م��ورد بحث زم��ان تصوی��ب بودجه‪ ،‬فقط‬ ‫پیش بین��ی قیمت نف��ت بود اما امس��ال پیش بینی‬ ‫قیم��ت‪ ،‬پیش بین��ی حج��م ص��ادرات ب��ا توجه به‬ ‫تحریم های امریکا علیه ایران نیز مطرح ش��ده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در س��ال گذشته‪ ،‬هر بشکه‬ ‫نفت بیش��تر از نرخ پیش بینی شده به فروش رسید‪.‬‬ ‫در اغاز س��ال ‪ ۹۷‬نیز گفته ش��ده بود ک��ه اگر نرخ‬ ‫فروش نفت به بیش از ‪ ۵۵‬دالر برسد دولت می تواند‬ ‫با واریز ان به صندوق توس��عه ملی میزان تخصیص‬ ‫پروژه ها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ان طور که گفته ش��ده دو شاخصی که همواره در‬ ‫بودجه نویسی ایران مورد توجه قرار می گیرد قیمت‬ ‫نفت و دالر اس��ت‪ .‬از انجا که بخش زیادی از بودجه‬ ‫س��االنه دولت در ایران را درامدهای نفتی تش��کیل‬ ‫می دهد‪ ،‬توجه ب��ه قیمت نفت اهمیت فراوانی دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬دالر نیز به عنوان یک��ی از ارزهای‬ ‫تاثیرگذار بر اقتصاد است‪.‬‬ ‫درباره درامدهای ناش��ی از فروش نفت‪ ،‬نرخ دالر‬ ‫برای تبدیل درامد نفتی به ریال مورد توجه اس��ت؛‬ ‫ل در‬ ‫این نرخ در س��ال های گذش��ته به ط��ور معمو ‬ ‫محدوده نرخ��ی که در مرکز مب��ادالت ارزی مورد‬ ‫ی که‬ ‫معامله قرار می گرفت‪ ،‬تعیین می ش�� د به طور ‬ ‫برای امسال ‪ ۳۵۰۰‬تومان بود و باید درامدهای نفتی‬ ‫دولت به این نرخ از س��وی بان��ک مرکزی تبدیل به‬ ‫ریال ش��ده و به حس��اب خزانه واریز می ش��د‪ .‬اما با‬ ‫توجه به اینکه از اغاز سال جریان سیاست های ارزی‬ ‫دولت تغییر ک��رد‪ ،‬نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به عنوان نرخ‬ ‫مرج��ع دالر تعیین ش��د و از زمانی ب��ه بعد ارزهای‬ ‫نفتی نیز با همین نرخ به کاالهای اساسی اختصاص‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت پیش بینی با واقعیت‬ ‫س��ید مهدی حس��ینی‪ ،‬کارش��ناس حوزه انرژی‪،‬‬ ‫به«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬اینک��ه عرضه کاهش‬ ‫تاکید بر ارتباط تنگاتنگ شرکت ملی حفاری با مراکز هواشناسی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران با‬ ‫اش��اره به ش��رایط متغی��ر اب و هوایی در‬ ‫پاییز و زمستان امس��ال بر ارتباط نزدیک‬ ‫با مراکز استانی سازمان هواشناسی کشور‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫سیدعبداهلل موسوی در سومین نشست‬ ‫کمیت��ه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬ب��ه ش��انا گف��ت‪ :‬مدیریت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬ایمنی و محیط زیس��ت (‪ ،)HSE‬پدافند‬ ‫غیرعام��ل‪ ،‬مدیری��ت بحران و فوریت های پزش��کی‬ ‫مکلف اس��ت با توجه ب��ه پراکندگی دس��تگاه های‬ ‫حف��اری در اس��تان های مختلف ب��ا اداره های کل و‬ ‫مراکز هواشناسی این استان ها برای اطالع از وضعیت‬ ‫جوی و اطالع رس��انی به دکل ه��ا به منظور اگاهی و‬ ‫انج��ام اقدام های پیش��گیرانه در مواقع وقوع حوادث‬ ‫طبیعی ارتباط نزدیک برقرار کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه سالمت کارکنان در اولویت است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬مس��ئوالن و نیروهای عملیات��ی باید به طور‬ ‫منظم در جریان گزارش های هواشناس��ی باش��ند تا‬ ‫در ش��رایط وقوع حوادث و ش��رایط نامناسب جوی‬ ‫تمهیدات الزم اندیشیده شود‪.‬‬ ‫موس��وی تقوی��ت ش��بکه ارتباطی دس��تگاه های‬ ‫حفاری را بس��یار بااهمیت دانست و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با هدف پیشگیری از حوادث و داشتن‬ ‫اطالعات فیزیکی از دستگاه ها‪ ،‬الزم است‬ ‫تجهی��زات روزامد در دس��ترس باش��د تا‬ ‫بتوان در ش��رایط بروز ح��وادث احتمالی‬ ‫در هن��گام کار ب��ه موق��ع تصمیم گیری‬ ‫کرد و مانع اس��یب های انسانی و مالی به‬ ‫تجهیزات شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ای��ران به نزوالت‬ ‫جوی در روزهای اخیر و سیالبی ش��دن مس��یرها و‬ ‫معابر س��طح کالنشهر اهواز و مجموعه های سازمانی‬ ‫ش��رکت اشاره کرد و گفت‪ :‬مدیریت خدمات سیمان‬ ‫و انگی��زش چاه باید در چنی��ن مواقعی با بکارگیری‬ ‫پمپ های فشار قوی برای جمع اوری و دفع اب های‬ ‫س��طحی در محوطه های سازمانی و همچنین کمک‬ ‫به شهرداری یا دیگر مراکز‪ ،‬اقدام الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬اداره مهندس��ی و طراح��ی راه و‬ ‫س��اختمان و اداره تعمیرات س��اختمان‪ ،‬پیشنهادها‬ ‫و راهکاره��ای الزم برای رفع ابگرفتگی محوطه های‬ ‫س��ازمانی را به مدیریت ه��ای برنامه ریزی تلفیقی و‬ ‫‪ HSE‬ارائ��ه دهند و تمهیداتی اتخ��اذ کنند تا مانع‬ ‫بروز مشکالت اب های سطحی شود‪.‬‬ ‫پی��دا کرد ی��ا افزایش یاف��ت و اینکه عرض��ه ایران‬ ‫چقدر خواهد شد‪ ،‬مس��ائلی است که بازار نمی تواند‬ ‫پیش بینی کند‪ .‬عربستان به دلیل مسئله خاشقجی‬ ‫با امریکا بازی می کند و اعالم کرده اس��ت که تولید‬ ‫خود را کم می کن د اما به نظر من این کار را نمی کند‬ ‫زیرا همراه��ی امریکا علیه ایران برای عربس��تان از‬ ‫اهمیت بیش��تری برخوردار است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اگر‬ ‫در یمن صلح ش��ود‪ ،‬اثر زی��ادی روی بازار نفت دارد‬ ‫زیرا یمن تولیدکننده نفت و یکی از مسائل پیچیده‬ ‫خاورمیانه اس��ت‪ .‬همان طور که در س��ایر گزارش ها‬ ‫گفته شده‪ ،‬پیش بینی قیمت نفت در سال ‪ ۹۷‬با نرخ‬ ‫واقعی فروش ان تفاوت داش��ت‪ .‬در بودجه امس��ال‪،‬‬ ‫نرخ پیش��نهادی برای هر بشکه نفت حدود ‪ ۵۵‬دالر‬ ‫اعالم ش��د که رقم فروخته ش��ده‪ ،‬بیشتر از این عدد‬ ‫ب��ود‪ .‬در این مواقع‪ ،‬اگ��ر نرخ فروش نفت به بیش از‬ ‫‪ ۵۵‬دالر برسد دولت می تواند با واریز ان به صندوق‬ ‫توسعه ملی میزان تخصیص پروژه ها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫بر این مبن��ا‪ ،‬به گفته علی عس��گر ظاهری عبدوند‪،‬‬ ‫در س��ال گذش��ته نیز مازاد فروش نفت به صندوق‬ ‫ذخیره ارزی واریز ش��ده و اس��ناد ان به طور شفاف‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬این عضو کمیسیون انرژی اعالم کرد‬ ‫که بارها این مدارک در اختیار نمایندگان در س��ایر‬ ‫کمیسیون ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ظاهری عبدوند در زمینه تفاوت قیمت پیش بینی‬ ‫ش��ده نفت با واقعیت به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی ها بر اساس معدل سال های گذشته بوده‬ ‫و عددی قابل اتکا نیس��ت‪ .‬ناارامی های سیاسی بین‬ ‫کشورها‪ ،‬افزایش یا کاهش مصرف‪ ،‬واردات و قاچاق‬ ‫و س��ایر مواردی که گاهی از پیش بینی خارج است‪،‬‬ ‫نرخ واقعی فروش نف��ت را تغییر می دهد‪ .‬نمی توان‬ ‫توقع داشت که بر طبق محاسبات مشخص‪ ،‬به رقمی‬ ‫واقعی رسید که هیچ چالشی بر نوسان ان تاثیرگذار‬ ‫نباش��د‪ .‬در این میان‪ ،‬نکته قابل توجه این اس��ت که‬ ‫مابه التفاوت فروش نفت و قیمت پیش بینی ش��ده به‬ ‫صندوق ذخیره ارزی و توس��عه ملی واریز شده و در‬ ‫اختیار پروژه های پروژه ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق پیش بینی های فروش نفت‬ ‫ظاه��ری عبدون د اعالم کرد ک��ه بودجه را بر پایه‬ ‫کمتری��ن پیش بینی های نزدیک ب��ه واقعیت تعیین‬ ‫می کنی��م‪ .‬همچنی��ن توان فروش بر اس��اس میزان‬ ‫تولی��د اهمی��ت بس��یاری دارد‪ .‬تف��اوت در قیمت‬ ‫پیش بینی ش��ده ف��روش نف��ت و واقعی��ت‪ ،‬امری‬ ‫نگران کننده نیس��ت زیرا مازاد ان دوباره به حساب‬ ‫دول��ت باز می گ��ردد و از انجا که بودجه بر اس��اس‬ ‫این ش��یوه قیمت گ��ذاری تعیین می ش��ود‪ ،‬به طور‬ ‫معم��ول دچار کس��ری بودجه نمی ش��ویم‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬به گفته کارشناسان انرژی‪ ،‬باید نگران تفاوت‬ ‫تولید و فروش باش��یم‪ .‬در واقع بای��د بتوانیم تعداد‬ ‫م چراکه‬ ‫پیش بینی شده بشکه های نفت را صادر کنی ‬ ‫در ای��ن صورت به بحران تحق��ق نیافتن برنامه های‬ ‫پیش بینی شده می رسیم‪.‬‬ ‫به بیانی دیگر‪ ،‬اینکه بودجه روی چه مبلغی بسته‬ ‫ش��ود اهمیتی ندارد‪ .‬مهم این اس��ت که بتوانیم به‬ ‫میزان فروش پیش بینی ش��ده دسترسی پیدا کنیم‪.‬‬ ‫تحقق فروش و ب ه دنبال تحقق برنامه ها و اهداف در‬ ‫اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫همان طور که گفته ش��د‪ ،‬تحوالت ب��ازار جهانی و‬ ‫اعم��ال تحریم های نفت��ی امریکا علیه ای��ران‪ ،‬تاثیر‬ ‫قابل توجه��ی بر قیمت نفت خواهد داش��ت‪ .‬به گفته‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی‪ ،‬کشور ‪ ۴۰‬سال است که‬ ‫درگی��ر تحریم و تنش هایی از س��وی امریکا و برخی‬ ‫کش��ورهای متحد امریکاس��ت‪ .‬همان طور که در این‬ ‫سال ها توانس��تیم از موانع و مشکالت اقتصادی گذر‬ ‫کنی��م‪ ،‬از این به بعد ه��م می توانیم‪ .‬تحریم ها به طور‬ ‫گس��ترده نمی توانند در مدیریت کشور اسیب رسان‬ ‫باش��ند‪ .‬قیمت نفت به دلیل تحوالت بازار جهانی و‬ ‫اعمال تحریم های نفتی امریکا علیه ایران امس��ال از‬ ‫اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است‪.‬‬ ‫بارندگی های اخیر نشانه بهبود وضعیت خشکسالی نیست‬ ‫مع��اون دفت��ر برنامه ری��زی کالن اب و‬ ‫ابفای وزارت نیرو گفت‪ :‬با وجود اینکه پاییز‬ ‫امسال ش��اهد افزایش بارندگی ها در ایران‬ ‫هستیم اما ب ه دلیل اینکه خشکسالی ایران‬ ‫از ‪ ۱۵‬س��ال پیش نهادینه شده‪ ،‬نمی توان‬ ‫به بهبود وضعیت خشکس��الی امید داشت‪.‬‬ ‫هدایت فهمی با بیان اینکه افزایش بارندگی‬ ‫در پاییز یک سال‪ ،‬به معنای سال ابی پربار‬ ‫نیست‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬ممکن اس��ت در زمستان و‬ ‫بهار ش��اهد کمبود بارندگی ها در ایران باشیم‪ .‬او در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬در برخی از س��ال های گذشته نیز چنین‬ ‫ش��رایطی اتفاق افتاده اما به طور کل��ی باید گفت به‬ ‫ف��رض اینکه امس��ال س��ال پربارانی باش��د‪ ،‬باز هم‬ ‫نمی توان خشکس��الی های ‪ ۱۵‬ساله ایران را که حتی‬ ‫در برخی موارد این مس��ئله از ‪ ۱۵‬س��ال نیز بیش��تر‬ ‫قدم��ت دارد‪ ،‬جبران کرد‪ .‬به گفته فهمی‪ ،‬با توجه به‬ ‫اینک��ه ‪ ۸۵‬درصد ایران در یک منطقه خش��ک واقع‬ ‫ش��ده است‪ ،‬باید شرایطی ایجاد شود که بتوان با این‬ ‫مناطق خش��ک و نیمه خشک سازگار شد که در این‬ ‫بین بهترین راه حل‪ ،‬مدیریت تقاضا و مصرف است که‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬او با تاکید بر این مس��ئله‬ ‫ک��ه در ایران در تمام بخش های مصرفی بیش از حد‬ ‫نرمال جهانی مصرف می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید تدابیری اندیشیده شود تا صرفه جویی‬ ‫در مصرف الگوی تمام مردم باشد‪ .‬معاون‬ ‫دفتر برنامه ریزی کالن اب و ابفای وزارت‬ ‫نیرو افزود‪ :‬این مس��ئله ب��ه معنای مصرف‬ ‫ت بلکه تنها انتظار وزارت‬ ‫نکردن اب نیس�� ‬ ‫نیرو این اس��ت تا مصرف مشترکان بهینه‬ ‫ش��ود چراکه فقط از این طری��ق می توان‬ ‫مشکل اب را در کشور برطرف کرد‪ .‬فهمی یکی دیگر‬ ‫از راهکارهای حل خشکس��الی را اس��تفاده از پساب‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪ :‬اس��تفاده از دستگاه های کاهنده‬ ‫مصرف و همچنین راهکارهای کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت‬ ‫و بلندم��دت وزارت نیرو می تواند برای این مس��ئله‬ ‫راهگشا باش��د‪ .‬معاون دفتر برنامه ریزی کالن اب و‬ ‫ابفای وزارت نیرو تصریح کرد‪ :‬هیچ دولتی به تنهایی‬ ‫قادر به مدیریت اب نیس��ت مگر انکه مردم به عنوان‬ ‫اص��ل طالیی‪ ،‬در این حوزه مش��ارکت ویژه داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬رض��ا اردکانیان ‪ ،‬وزیر نی��رو نیز چندی پیش‬ ‫اعالم کرد که با توجه به خشکسالی سال های گذشته‬ ‫و از دس��ت رفتن رطوبت مناس��ب خ��اک‪ ،‬افزایش‬ ‫بارندگی ه��ای اخیر موج��ب ایج��اد روان اب و حل‬ ‫مشکل خشکسالی نمی شود‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪ 23 1397‬ربیع االول ‪ 1440‬اول دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 533‬پیاپی ‪2506‬‬ ‫خبر‬ ‫معیارهای جدید بهداشتی‬ ‫گوشت مرغ اعالم شد‬ ‫علی قلی ایمانی‬ ‫بر اساس نامه ای که به‬ ‫طور غیررسمی درباره نرخ‬ ‫خرید تضمینی محصوالت‬ ‫کشاورزی در برخی‬ ‫رسانه ها منتشر شده‬ ‫است‪ ،‬نرخ هرکیلوگرم‬ ‫گندم ‪ ۱۴۷۰‬تومان تعیین‬ ‫شده که منطقی نیست‬ ‫تاخیر در اعالم قیمت مصوب گندم سبب شد‬ ‫واکنش گندمکاران به نرخ غیررسمی خرید تضمینی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پیشنهاد افزایش قیمت گندم به ‪ ۱۹۳۰‬تومان‬ ‫انتشار غیررس��می نرخ های خرید تضمینی ‪۲۵‬‬ ‫محصول کش��اورزی برای سال زراعی جاری انتقاد‬ ‫برخی تولیدکنندگان را به دنبال داش��ته اس��ت و‬ ‫رئی��س بنیاد گندم��کاران ای��ران می گوید قیمت‬ ‫‪ ۱۴۷۰‬تومانی بابت خرید ه��ر کیلوگندم منطقی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بر اساس قانون و سیاست وزارت جهادکشاورزی‪،‬‬ ‫هر س��ال باید در پایان مرداد نرخ خرید تضمینی‬ ‫کارشناس��ی ش��ده به دولت ارائه ش��ود تا پس از‬ ‫بررس��ی و تصویب در ش��ورای اقتص��اد و پیش از‬ ‫اغاز فصل زراعی جدید (پایان ش��هریور ) نرخ ها به‬ ‫کشاورزان اعالم شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬امسال پس از گذشت ‪ ۲‬ماه از فصل‬ ‫زراعی جدید‪ ،‬هنوز ش��ورای اقتص��اد این نرخ ها را‬ ‫ابالغ نکرده است‪.‬‬ ‫محمود حجتی‪ ،‬وزیر جهادکشاورزی مهر امسال‬ ‫درباره نرخ خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی‬ ‫برای س��ال زراعی جدید گفته بود که این موضوع‬ ‫در شورای اقتصاد در دست بررسی است‪.‬‬ ‫سال زراعی در ایران هر سال از ابتدای مهر اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلف از قانون‬ ‫پیش از این‪ ،‬احمدعلی کیخا‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفته بود تاخیر‬ ‫در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی‬ ‫تخلف از قانون به ش��مار می رود و در صورت ادامه‬ ‫این تعلل‪ ،‬موض��وع در صحن علنی مجلس مطرح‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ای��ن نماین��ده مجل��س‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫قیمت ه��ای جهانی و منطقه ای گن��دم‪ ،‬نرخ تورم‬ ‫و افزایش هزینه های تمام ش��ده تولید‪ ،‬بهای خرید‬ ‫تضمینی این محصول نباید کمتر از ‪ ۲‬هزار تومان‬ ‫و جو ‪ ۱۷۰۰‬تومان تعیین ش��ود و تعیین نرخ های‬ ‫دیگر‪ ،‬تخلف از قانون است‪.‬‬ ‫کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی در نامه ای به علی الریجانی‬ ‫از عملکرد دولت در طول سال های گذشته در زمینه اعالم نرخ خرید تضمینی‬ ‫محصوالت کش��اورزی انتقاد و تاکید ک��رد‪ :‬قیمت گندم باید به ‪ ۱۹۳۰‬تومان‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫رحیم زارع‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیته‬ ‫اقتص��اد مقاومتی در این نامه بر لزوم اصالح قانون خرید تضمینی محصوالت‬ ‫کش��اورزی تاکید و عنوان کرده این اقدام در راس��تای تثبیت خودکفایی در‬ ‫تولید گندم و تداوم امنیت غذایی ضروری اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نتایج‬ ‫بررس��ی های خود در این زمینه را در گزارش سیاس��تی شماره ‪ ۹۷۰۹۰۱‬با عنوان «تثبیت خودکفایی‬ ‫در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» منتشر کرده است‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬نرخ خرید تضمینی گندم برای‬ ‫س��ال زراعی جاری که با ‪ ۲‬ماه دیرکرد ‪ ۱۴۷۰‬تومان (‪ ۱۳‬درصد افزایش نسبت به سال گذشته) اعالم‬ ‫شده‪ ،‬اعتراض های بسیاری را به دنبال داشته و تعداد زیادی از مسئوالن و کارشناسان خواستار اصالح‬ ‫قانون خرید تضمینی شده اند‪ .‬منتقدان معتقدند نرخ فعلی ضمن کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت‬ ‫گندم‪ ،‬قاچاق این محصول به خارج از کشور را تشدید می کند‪.‬‬ ‫تضمین��ی را ب��ه گونه ای تعیین کند که اس��تمرار‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه نرخ خری��د تضمینی‬ ‫تولی��د این محص��ول حفظ ش��ود‪ .‬رئی��س بنیاد‬ ‫محص��والت کش��اورزی هنوز از س��وی ش��ورای‬ ‫گندمکاران ایران حداقل قیمت خرید‬ ‫اقتصاد ابالغ رس��می نشده و با وجود‬ ‫تضمینی گندم برای امسال را ‪۱۷۵۰‬‬ ‫تماس ه��ای تلفن��ی خبرن��گاران ب��ا‬ ‫تومان ب��ا ‪ ۳۵‬درصد افزایش نس��بت‬ ‫مس��ئوالن وزارت جه��اد کش��اورزی‬ ‫به سال گذش��ته عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫همچنان ای��ن مهم م��ورد تایید قرار‬ ‫بر اس��اس قانون نرخ خرید تضمینی‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹گندم‪ ،‬کاالی راهبردی‬ ‫محصوالت کش��اورزی از جمله گندم‬ ‫علی قل��ی ایمان��ی‪ ،‬رئی��س بنی��اد‬ ‫باید بر مبن��ای نرخ ت��ورم و افزایش‬ ‫احمدعلی کیخا‬ ‫گندم��کاران ای��ران به ایرن��ا گفت‪ :‬بر‬ ‫هزینه های تمام شده تعیین شود‪.‬‬ ‫بر اساس قیمت های‬ ‫اس��اس نامه ای که به طور غیررسمی‬ ‫ایمانی بر این باور اس��ت که قیمت‬ ‫درباره نرخ خرید تضمینی محصوالت جهانی و منطقه ای گندم‪ ۱۷۵۰ ،‬تومان��ی ن��رخ گن��دم با توجه‬ ‫نرخ تورم و افزایش‬ ‫کشاورزی در برخی رس��انه ها منتشر‬ ‫ب��ه اینکه در طول ‪ ۳‬س��ال گذش��ته‬ ‫هزینه های تمام شده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬نرخ هرکیلوگ��رم گندم‬ ‫ن��رخ تورم ب��ه ترتی��ب ‪ ۱۰ ،۹‬و ‪۲۱‬‬ ‫تولید‪ ،‬بهای خرید‬ ‫‪ ۱۴۷۰‬تومان تعیین شده که منطقی‬ ‫درصد رشد داش��ته است و همچنین‬ ‫تضمینی این محصول‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫هزینه های تمام ش��ده تولید تعیین و‬ ‫نباید کمتر از ‪ ۲‬هزار‬ ‫ایمان��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬گن��دم یک تومان و جو ‪ ۱۷۰۰‬تومان پیشنهاد شده بود‪.‬‬ ‫تعیین شود‬ ‫کاالی راهب��ردی ب��ه ش��مار می رود‬ ‫رئیس بنیاد گندم��کاران ایران نرخ‬ ‫و تعیین نرخ های‬ ‫که در سال های گذش��ته بار دیگر در‬ ‫پیش��نهادی وزارت جهادکشاورزی را‬ ‫دیگر‪ ،‬تخلف‬ ‫تولید ان به خودکفایی رس��یده ایم و‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬توم��ان ب��رای خرید تضمینی‬ ‫است‬ ‫به نظر می رس��د دولت باید نرخ خرید‬ ‫گندم دانست و تصریح کرد‪ :‬رشد ‪۳۵‬‬ ‫درصدی قیمت گندم در س��ال زراعی ‪ ۹۷-۹۸‬در‬ ‫چارچوب قانون ب��وده و تعیین نرخی کمتر از این‬ ‫مبلغ می تواند اس��تمرار تولید گندم را با مش��کل‬ ‫روبه رو کند‪.‬‬ ‫ایمانی اف��زود‪ :‬گندمکاران همچن��ان در انتظار‬ ‫نرخ مناسب خرید تضمینی گندم از سوی شورای‬ ‫اقتصاد هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫سال گذش��ته ش��ورای اقتصاد با گذشت ‪ ۷‬ماه‬ ‫از زم��ان اغ��از فصل زراع��ی (‪ )۹۶-۹۷‬و همزمان‬ ‫با ش��روع فصل برداش��ت محصوالت قیمت خرید‬ ‫تضمینی ‪ ۲۸‬محصول اس��تراتژیک کش��اورزی را‬ ‫تعیین و ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن مصوبه‪ ،‬قیمت خری��د تضمینی‬ ‫هر کیلوگرم گندم معمول��ی ‪ ۱۳‬هزار ریال‪ ،‬گندم‬ ‫دوروم (ب��رای ماکارونی) ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬ریال‪ ،‬جو‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬ری��ال‪ ،‬ذرت دان��ه ای ‪ ۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۸۶۰‬ری��ال‪ ،‬چغندر قند بهاره ‪ ۳‬هزار و ‪۱۲۲‬ریال‪،‬‬ ‫چغندر قند پایی��زه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۵‬ریال‪ ،‬پنبه (وش)‬ ‫‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۹۶۴‬ریال‪ ،‬دانه س��ویا ‪ ۲۴‬هزار و ‪۶۹۴‬‬ ‫ریال‪ ،‬دانه افتابگ��ردان ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۶۴۴‬ریال‪ ،‬دانه‬ ‫کل��زا ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۶۶۵‬ری��ال‪ ،‬دانه گلرنگ ‪ ۲۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۸۶‬ری��ال‪ ،‬عدس ‪ ۲۹‬ه��زار و ‪ ۹۸۴‬ریال‪ ،‬نخود‬ ‫‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۹۳۲‬ریال‪ ،‬لوبیا چیتی ‪ ۲۷‬هزار و ‪۱۴۷‬‬ ‫ریال‪ ،‬لوبیا س��فید ‪ ۲۷‬ه��زار و ‪ ۱۴۰‬ری��ال‪ ،‬لوبیا‬ ‫قرمز ‪ ۲۵‬ه��زار و ‪ ۹۴۶‬ریال‪ ،‬برنج گروه یک(خزر‪،‬‬ ‫ش��یرودی‪ ،‬فجر و کشوری) ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۳۶۸‬ریال‪،‬‬ ‫برنج گروه دو(س��پیدرود و گوهر) ‪ ۳۴‬هزار و ‪۴۸۲‬‬ ‫ریال‪ ،‬برنج گروه‪(۳‬ندا‪ ،‬کوهسار‪ ،‬دانیال) ‪ ۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۶۱۳‬ریال‪ ،‬سیب زمینی پاییزه ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۳۷‬ریال‪،‬‬ ‫سیب زمینی بهاره ‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۲۱‬ریال‪ ،‬سیب زمینی‬ ‫طرح اس��تمرار ‪ ۴‬هزار و ‪ ۸۹۷‬ریال‪ ،‬پیاز پاییزه ‪۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۸۲۵‬ریال‪ ،‬پیاز بهاره ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۴۸‬ریال‪،‬‬ ‫پی��از طرح اس��تمرار ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵‬ریال‪ ،‬برگ س��بز‬ ‫چای درجه یک ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۲۹۲‬ریال‪ ،‬برگ س��بز‬ ‫چای درجه‪ ۲‬هر کیل��و ‪ ۱۵‬هزار و ‪۲۸۳‬ریال‪ ،‬پیله‬ ‫طرح کرم ابریشم ‪ ۱۸۱‬هزار و ‪ ۴۹‬ریال تعیین شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد‬ ‫ضرورت تعیین نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی بر اساس تورم‬ ‫یک مقام مس��ئول گفت‪ :‬برای تحقق برنامه خوداتکایی‪ ،‬نرخ خرید‬ ‫تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی جدید باید بر اساس تورم‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫علیرضا مهاجر‪ ،‬مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫درباره اخرین وضعیت کشت کلزا در سال زراعی ‪ ۹۷- ۹۸‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برنامه قراردادی وزارت جهاد کشاورزی با کشاورزان برای کشت کلزا‬ ‫در س��ال زراعی جدید ‪ ۲۵۰‬هزار هکتار اس��ت که تا کنون ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫هکتار از این میزان کشت شده است‪.‬‬ ‫وی از افزایش ‪ ۳۰‬درصدی کش��ت کلزا نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته خبر داد و گفت‪ :‬اگر کشت کلزا به ‪ ۲۵۰‬هزارهکتار بر مبنای‬ ‫برنامه برس��د‪ ،‬انتظار م��ی رود که ‪ ۴۵۰‬هزار تن کلزا در س��ال اینده‬ ‫تولید شود‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬مهاج��ر با انتقاد از نرخ خرید‬ ‫تضمینی کلزا برای س��ال زراعی ‪ ۹۷- ۹۸‬افزود‪ :‬بر اساس قانون خرید‬ ‫س تورم بانک مرکزی قبل‬ ‫تضمینی‪ ،‬هر س��ال نرخ محصوالت بر اسا ‬ ‫از شروع سال زراعی باید اعالم شود که متاسفانه در دو سال گذشته‬ ‫این قانون اجرا نش��د چرا که در س��ال زراعی گذشته فقط ‪ ۲.۵‬درصد‬ ‫نرخ کلزا افزایش و بقیه ثابت ماند و دوباره امسال نرخ خرید تضمینی‬ ‫دانه ه��ای روغنی ‪ ۱۴‬درصد افزایش یافت در حالی که انتظار می رفت‬ ‫دست کم ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫مج��ری طرح دانه های روغنی‪ ،‬تجدید نظ��ر در نرخ خرید تضمینی‬ ‫دانه ه��ای روغن��ی را امری ضروری دانس��ت و افزود‪ :‬اگ��ر نرخ خرید‬ ‫تضمین��ی دانه های روغنی بر مبنای تورم برای س��ال زراعی ‪۹۷- ۹۸‬‬ ‫تغییر نکند‪ ،‬نمی توان انتظار داش��ت که افزایش تولیدی برای س��ال‬ ‫زراعی اینده اتفاق بیفتد و برنامه خوداتکایی محقق شود‪.‬‬ ‫مهاجر ادامه داد‪ :‬برای س��ال زراعی اینده پیش بینی می ش��ود که‬ ‫تولی��د دانه های روغنی به باالی ‪ ۶۰۰‬هزار تن برس��د که دس��ت کم‬ ‫‪ ۴۵۰‬ه��زار ت��ن از این میزان ب��ه کلزا و بقیه س��ایر دانه های روغنی‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر جهاد کشاورزی با اش��اره به اینکه برنامه خوداتکایی‬ ‫دانه های روغنی از س��ال زراعی ‪ ۹۴‬در کش��ور اغاز شده است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬از ش��روع طرح تاکنون میزان تولید دانه های روغنی ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت که بر مبنای برنامه بعد از مدت زمان ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫دست کم باید ‪ ۷۰‬درصد نیاز کشور در داخل تولید شود‪.‬‬ ‫مهاج��ر در پایان تصریح کرد‪ :‬امس��ال ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬درصد روغن مورد‬ ‫نیاز از منابع داخلی تامین می شود که این امر موجب شده تا دست کم‬ ‫از خروج ‪ ۴۵۰‬میلیون دالر ارز جلوگیری شود‪.‬‬ ‫س��ازمان دامپزش��کی کش��ور در اطالعی��ه ای ضوابط و‬ ‫معیارهای جدید بهداش��تی گوش��ت مرغ اس��تحصالی از‬ ‫کشتارگاه های طیور را اعالم کرد؛ این ضوابط از اغاز سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬اجرایی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ازمان دامپزش��کی کش��ور با صدور‬ ‫اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬در راس��تای ارتقای سالمت گوشت‬ ‫ن از نظر بهداش��تی و‬ ‫م��رغ و کاهش م��وارد منطبق نبود ‬ ‫تش��ویق تولید کنندگان و مراکز ف��راوری و بهره برداری از‬ ‫گوش��ت به افزایش کارک��رد و عملیات فنی و به روز کردن‬ ‫فرایند کش��تار صنعتی مرغ در کش��ور‪ ،‬از اغاز س��ال ‪۹۸‬‬ ‫با ضوابط و معیارهای بهداش��تی گوش��ت مرغ‪ ،‬نسبت به‬ ‫اعمال برنامه بهبود کیفیت در محصول نهایی بهره برداری‬ ‫از کشتارگاه های طیور اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫«افزایش عمر ماندگاری مرغ منجمد کش��تار ش��ده در‬ ‫کش��تارگاه دارای خ��ط ‪ ۲‬از ‪ ۱۲‬ماه ب��ه ‪ ۱۵‬ماه» و «درج‬ ‫رتبه (‪ ) A‬روی برچسب و تغییر رنگ نایلون بسته بندی در‬ ‫مرغ های کشتار و بسته بندی شده در کشتارگاه دارای خط‬ ‫‪ »۲‬از جمله ضوابط جدید به شمار می رود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪« ،‬اعمال محدودیت در نگهداری‬ ‫و ذخیره س��ازی مرغ منجمد کشتارشده در کشتارگاه های‬ ‫دارای خ��ط یک ب��ا حداکثر عمر مان��دگاری مرغ منجمد‬ ‫کش��تار ش��ده در این نوع کش��تارگاه ها به مدت ‪ ۶‬ماه» و‬ ‫همچنین «اقدام دستگاه های اجرایی‪ ،‬سازمان های متولی‬ ‫تنظیم بازار و مراکز بسته بندی مجزا و فروشگاه های عرضه‬ ‫به خرید مرغ تنها از کشتارگاه های دارای خط ‪ »۲‬از دیگر‬ ‫معیارهای جدید بهداش��تی گوش��ت مرغ اس��تحصالی از‬ ‫کشتارگاه های طیور است‪.‬‬ ‫س��ازمان دامپزش��کی کش��ور همچنی��ن از تش��کل ها‪،‬‬ ‫اتحادیه ها‪ ،‬انجمن های صنفی و علمی خواس��ته اس��ت تا‬ ‫پیش��نهادهای خود را به منظور اج��رای بهتر برنامه ملی‬ ‫کاهش س��المونال و ارتقای سالمت گوش��ت مرغ‪ ،‬تا پایان‬ ‫اذر به صورت مکتوب و به همراه مستندات به دفتر نظارت‬ ‫بر بهداش��ت عمومی و مواد غذایی این س��ازمان ارس��ال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫امس��ال برنام��ه بهبود صنع��ت طیور با ه��دف مهار ‪۳‬‬ ‫بیماری انفلوانزای فوق حادپرندگان‪ ،‬نیوکاسل و سالمونال‬ ‫در دس��تور کار س��ازمان جهانی بهداش��ت دام و سازمان‬ ‫دامپزشکی کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کشت پاییزه گندم و جو در خوزستان‬ ‫معاون اجرایی موسسه جهادنصر گفت‪ ۲۹۵ :‬هزار هکتار‬ ‫از زمین های کش��اورزی خوزس��تان معروف به طرح رهبر‬ ‫معظم انقالب با بارندگی پاییزی به طور کامل زیر کش��ت‬ ‫گندم ابی رفت‪.‬‬ ‫حس��ن عالقه بند به مهر گفت‪ :‬بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد این‬ ‫زمین ه��ا ک��ه در اختیار بهره ب��رداران محلی ق��رار گرفته‬ ‫زیرکش��ت محصول راهبردی گندم و بقیه به کشت جو و‬ ‫دانه روغنی کلزا اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به بارندگی ه��ای موثر و فراگی��ر پاییزی‬ ‫در خوزس��تان بی��ان ک��رد‪ :‬بارش های اخی��ر پاییزی نیاز‬ ‫بهره برداران محلی به کانال های ابیاری را به صفر رس��انده‬ ‫و در مواردی خاک زمین های کشاورزی از اب اشباع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون اجرایی موسس��ه جه��اد نصر وابس��ته با وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی در ادامه متوس��ط برداشت گندم در این‬ ‫زمین ها را در س��ال گذشته زراعی با وجود انکه خوزستان‬ ‫با خشکسالی بی سابقه رو به رو بود حدود ‪ ۳.۵‬تن در هکتار‬ ‫ن و پیش بین��ی کرد در س��ال زارعی ج��اری با تداوم‬ ‫بی��ا ‬ ‫بارش های مناسب‪ ،‬متوسط برداشت گندم در این زمین ها‬ ‫به ‪ ۴.۵‬تن در هکتار برسد‪.‬‬ ‫عالقه بن��د افزود‪ :‬درامد کش��اورزان زیر پوش��ش طرح‬ ‫کش��اورزی رهب��ر معظم انقالب‪ ،‬در مقایس��ه ب��ا پیش از‬ ‫اجرای طرح نوس��ازی و تجهیز ای��ن زمین ها‪ ۳ ،‬تا ‪ ۴‬برابر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫موسسه جهاد نصر مجری طرح ملی ‪ ۵۵۰‬هزار هکتاری‬ ‫رهبر معظم انقالب اس��ت‪ .‬این ط��رح همزمان با روی کار‬ ‫ام��دن دولت تدبی��ر و امید در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬با تخصیص‬ ‫‪۱.۵‬میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی سرعت گرفت‪.‬‬ ‫دو هفته پیش گام نخست این طرح ‪ ۵۵۰‬هزار هکتاری‬ ‫شامل تجهیز و نوسازی ‪ ۲۹۵‬هزار هکتار به صورت رسمی‬ ‫در سفر اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری به‬ ‫خوزستان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ق��رار اس��ت گام دوم این طرح ملی ب��ا تخصیص اعتبار‬ ‫مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی یا فاینانس در سطح‬ ‫‪ ۲۶۵‬هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫در سفر رهبر معظم انقالب در سال ‪ ۱۳۷۵‬به خوزستان‬ ‫ط��رح ‪ ۸۰۰‬هزار هکتاری معظم له که بعدها به ‪ ۵۵۰‬هزار‬ ‫هکتار کاهش یافت به تصویب رسید‪ ۵۰۰.‬هزار هکتار این‬ ‫طرح در خوزس��تان و ‪ ۵۰‬هزار هکتار ان در اس��تان ایالم‬ ‫است‪.‬‬ ‫با اج��رای کامل طرح ‪ ۵۵۰‬هزار هکت��اری رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬تولیدات س��االنه زراعی و باغی اس��تان خوزستان‬ ‫از ‪ ۱۵.۸‬میلیون تن فعلی به ‪۲۵‬میلیون تن خواهد رسید‪،‬‬ ‫ضم��ن انک��ه ‪ ۳۰۰‬هزار فرصت ش��غلی جدی��د در بخش‬ ‫کشاورزی این استان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫با هدف شناسایی جوانان نخبه و تیم های خالق در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود‬ ‫ شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 533‬پیاپی ‪2506‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫رونق کسب و کار در فضای مجازی‬ ‫اپلیکیش��ن های پیام رسان با وجود‬ ‫کاربران فعال توانس��ته اند توجه سایر‬ ‫بو کارها را برای تبلیغات بیشتر‬ ‫کس ‬ ‫به خود جلب کنن��د‪ .‬کاربران فضای‬ ‫مج��ازی به طور قاب��ل مالحظه ای از‬ ‫اپلیکیش��ن های پیام رس��ان بیش��تر‬ ‫از ش��بکه های اجتماع��ی مانن��د‬ ‫زینب عبدی‬ ‫فیس��بوک یا حت��ی س��رویس های‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫پس��ت الکترونی��ک مانن��د ای میل‬ ‫یاهو‪ ،‬جی میل گوگل و مایکروسافت‬ ‫اوت ل��وک اس��تفاده می کنند؛ به گون��ه ای که ش��رکت های فعال در‬ ‫زمینه ه��ای مختلف نیز تصمی��م گرفته اند از این فضا برای توس��عه‬ ‫بو کار خود بهره بگیرند‪ .‬بس��یاری از تحلیلگران فعال در حوزه‬ ‫کس�� ‬ ‫فن��اوری بر این باورند که پیام رس��ان ها موفق ش��ده اند ش��بکه های‬ ‫اجتماع��ی را به عنوان بزرگ تری��ن رقیبان قدرتمند خود پشت س��ر‬ ‫بگذارند و کاربران بیشتری را به سمت خود بکشانند‪ .‬البته به عقیده‬ ‫انها‪ ،‬اس��تفاده و محبوبیت بیشتر پیام رس��ان ها مرهون ماهیت کامال‬ ‫متفاوت انهاس��ت‪ ،‬به گونه ای که کاربران به منظور اس��تفاده روزانه و‬ ‫لحظه ب��ه لحظه خود برای ارتباط با دوس��تان‪ ،‬هم��کاران و اعضای‬ ‫خان��واده خ��ود مجبورند از انها بهره بگیرن��د و همین امر نیز موجب‬ ‫ش��د تعداد ان دسته از کاربرانی که از ش��بکه های اجتماعی و سایر‬ ‫س��رویس های اینترنتی مانند پس��ت الکترونیکی استفاده می کردند‪،‬‬ ‫به ش��دت رو به کاهش یا حتی افول برود‪ .‬یکی دیگر از مس��ائلی که‬ ‫باعث ش��ده محبوبیت اپلیکیشن های پیام رسان نسبت به شبکه های‬ ‫اجتماعی افزایش یابد‪ ،‬قابلیت های روزافزون و کاربردی اس��ت که هر‬ ‫روزه به انها افزوده می ش��ود و کاربران به وس��یله ان امکان خواهند‬ ‫داش��ت تمامی کارهای موردنظر و روزانه خود را انجام دهند و دیگر‬ ‫نیازی به ای میل و ش��بکه های اجتماعی نداش��ته باش��ند و حتی در‬ ‫صورت نیاز‪ ،‬کمتر از پیام رس��ان ها به انها سر بزنند و لحظه به لحظه‬ ‫چک کنند‪ .‬هرچند بررس��ی های کلی نش��ان می دهد که اپلیکیشن‬ ‫واتس اپ هم اکنون پرطرفدارترین و محبوب ترین پیام رسان در جهان‬ ‫به ش��مار می رود و برنامه ان برای تمامی سیستم های عامل اندروید‪ ،‬‬ ‫‪ iOS‬و ویندوز قابل نصب و اس��تفاده است‪ .‬واتس اپ در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫لق��ب پرکاربردترین پیام رس��ان جهان را گرفت ام��ا در ایران تلگرام‬ ‫توانس��ته عنوان پرکاربردترین اپلیکیش��ن را ب ه دس��ت اورد تا جایی‬ ‫که مسئوالن برای محدود کردن دسترسی به ان اقدام کردند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬همچنان کانال ه��ا و گروه های تبلیغاتی مختلفی در حوزه های‬ ‫بو کارها‬ ‫گوناگون مشغول به فعالیت هستند تا جایی که برخی از کس ‬ ‫وابس��تگی مس��تقیم به این اپلیکیش��ن دارد‪ .‬هرچند اپلیکیشن های‬ ‫داخلی مختلفی نیز به عنوان جایگزین تلگرام معرفی ش��ده است اما‬ ‫دسترسی اسان‪ ،‬گس��تردگی و امنیت ‪ ۳‬معیار کاربران مجازی برای‬ ‫اس��تفاده از اپلیکیشن ها به ش��مار می رود‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای گستردگی‬ ‫استفاده مردم از اپلیکیشن ها داخلی باید به این ‪ ۳‬فاکتور توجه کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز عملیات اجرایی طرح خط انتقال‬ ‫برق شهرک صنعتی خنج‬ ‫معاون فنی ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان فارس از اغاز‬ ‫عملی��ات اجرای��ی طرح خط انتق��ال برق ش��هرک صنعتی خنج‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان فارس‪ ،‬پژمان انصاری افزود‪:‬‬ ‫این طرح ب��ا اعتباری افزون بر ‪۲۸‬میلیارد ری��ال از محل اعتبارات‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس اغاز شده است‪.‬انصاری‬ ‫با بیان اینکه فاز نخس��ت این طرح به طول ‪ ۲۳‬کیلومتر در مدت‬ ‫‪۱۲‬ماه اجرا خواهد شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با بهره برداری از این طرح بستر‬ ‫مناس��بی برای تامین برق ش��هرک صنعتی خنج فراهم می شود ‪.‬‬ ‫معاون فنی شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس در ادامه از‬ ‫اختصاص حداکثر مشوق های سرمایه گذاری برای متقاضیان بخش‬ ‫تولید و صنعت در ش��هرک صنعتی خنج خب��ر داد و گفت‪ :‬برای‬ ‫حمایت از سرمایه گذاران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید‬ ‫و اشتغال بر اس��اس تصویب هیات مدیره این شرکت‪ ،‬مشوق هایی‬ ‫مانن��د کاهش س��هم پرداخت نقدی به ‪ ۵‬درص��د و افزایش مدت‬ ‫پرداخت اقساط به ‪ ۴۸‬ماه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رویداد «پی��ام اورد» با محوریت پیام رس��ان های‬ ‫ایرانی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫اف��راد عالقه مند و متخصص در ‪ ۳‬حوزه هنر‪ICT ،‬‬ ‫و مدیریت می توانند در این رویداد ش��رکت کنند‪.‬‬ ‫«پیام اورد» مهارت های کاری و توانایی های افراد را‬ ‫محک می زند‪ .‬افراد برگزیده به ش��رکت های معتبر‬ ‫در زمینه پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی معرفی‬ ‫می شوند‪ .‬ایده های برتر‪ ،‬کمک هزینه مالی دریافت‬ ‫می کنند تا بتوانند س��ریع تر وارد فاز تجاری سازی‬ ‫شوند‪ .‬اعطای گواهینامه و ‪ ۵۰‬میلیون تومان جوایز‬ ‫نقدی‪ ،‬از دیگر برنامه های پیام اورد است‪.‬‬ ‫این رقابت ها در ‪ ۶‬بخش برگزار می شود که شامل ‬ ‫بو کار‪،‬‬ ‫طراحی واس��ط کارب��ری (‪ ،)UI/UX‬کس�� ‬ ‫طراح��ی ش��کلک (‪ ،)emoji‬معم��اری نرم اف��زار‪،‬‬ ‫توس��عه نرم افزار و شمتا اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬نشست‬ ‫خب��ری جلس��ه سیاس��ت گذاری روی��داد نواورانه‬ ‫پیام رسانی پیام اورد با حضور حجت االسالم محمد‬ ‫قمی رئی��س س��ازمان تبلیغات اس�لامی‪ ،‬فتاحی‬ ‫معاون وزیر ارتباطات‪ ،‬رس��ول جلیلی عضو شورای‬ ‫عالی فض��ای مجازی‪ ،‬س��عید س��هراب پور رئیس‬ ‫رویداد نواورانه پی��ام اورد‪ ،‬رئیس مرکز ملی فضای‬ ‫مجازی و حسین قمری رئیس مسابقات فن اورد در‬ ‫بنیاد ملی نخبگان برگزار شد‪.‬‬ ‫سعید س��هراب پور‪ ،‬رئیس رویداد پیام رسان های‬ ‫داخلی در این نشست خبری گفت‪ :‬رویداد نواورانه‬ ‫پیام رسان پیام اورد با هدف شناسایی جوانان نخبه‬ ‫و تیم های خالق برگزار می شود‪ ‬.‬سهراب پور اظهار‬ ‫کرد‪‬:‬این رقابت با حضور صاحبان پیام رس��ان ها در‬ ‫دو مرحل��ه اینترنت��ی و حضوری برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫مرحله نخست این رقابت ارائه پرسش های اینترنتی‬ ‫و مرحله دوم پرس��ش های حضوری اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫رویداد پیام رس��ان های داخلی با بی��ان اینکه برای‬ ‫توسعه پیام رس��ان ها باید زیر ساخت های ان فراهم‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال های گذشته افراد متخصص‬ ‫و خ�لاق در این حوزه ایده های��ی را ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫سهراب پور عنوان کرد‪ :‬این رقابت با حضور صاحبان‬ ‫پیام رس��ان ها در دو مرحل��ه اینترنت��ی و حضوری‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ .‬رئیس روی��داد پیام رس��ان های‬ ‫داخل��ی تصریح کرد‪ :‬مرحله نخس��ت ای��ن رقابت‬ ‫ارائ��ه پرس��ش های اینترنت��ی و در مرحله دوم که‬ ‫مرحل ه پرس��ش های حضوری است‪ ،‬توانمندی های‬ ‫منتخبان راستی ازمایی می شود‪ .‬سهراب پور افزود‪:‬‬ ‫رقاب��ت برترین های نهایی این دور ه اس��فند ماه در‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیم�ی از م�ردم درگی�ر پیام رس�ان‬ ‫خارجی‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬رس��ول جلیل��ی‪ ،‬عضو ش��ورای عالی‬ ‫فض��ای مجازی گف��ت‪ :‬به دلیل گس��ترش پهنای‬ ‫باند و ارتقای نس��ل های جدید ارتباطی‪ ،‬برنامه های‬ ‫از جمل��ه چالش های این رقابت به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫متعهدی در راس��تای تس��هیل فضای ارتباطی در‬ ‫جلیلی خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬کارشناس��ان این حوزه‬ ‫اختیار مردم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به ای��ن نتیجه رس��یدند که نخبگان و ن��واوران و‬ ‫عضو ش��ورای عالی فض��ای مجازی با اش��اره به‬ ‫شرکت های دانش بنیان را به این حوزه سوق دهیم‬ ‫بو کارهای مختلف در بسترهای ارتباطی اظهار‬ ‫کس ‬ ‫ک ه رویداد پی��ام اورد در این راس��تا برگزار خواهد‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال های اخی��ر بس��یاری از فعالیت ها و‬ ‫ش��د‪ .‬جلیلی با اشاره به هدف این رقابت گفت‪ :‬این‬ ‫بو کارها و در امور اموزشی‪ ،‬فرهنگی و رسانه ای‬ ‫کس ‬ ‫جشنواره با هدف جلب اعتماد مردم برگزار می شود‬ ‫به کمک پیام رسان ها انجام می شود‬‬ ‪ .‬رسول جلیلی‬ ‫و این موض��وع یکی از مهم ترین اهداف ما اس��ت‪.‬‬ ‫گف��ت‪ ۵۰ :‬درص��د جمعیت کش��ور‬ ‫کارشناس��ان حوزه پیام رس��ان های‬ ‫درگیر خدمات رایگان پیام رسان های‬ ‫داخل��ی ب��ه ای��ن نتیجه رس��یدند‬ ‫خارجی هستند‪.‬‬ ‫پیام رسان های طالگرام و که نخب��گان و ن��واوران ب��ه همراه‬ ‫عضو ش��ورا ‬ ‫ی عال��ی فضای مجازی هاتگرام تا پایان اذر مهلت ش��رکت های دانش بنی��ان می توانند‬ ‫دارند که تاییدیه الزم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ایران به دلیل گسترش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‬‬‬ ‫این حوزه را گسترش‬ ‫را دریافت کنند؛ این ‪۲‬‬ ‫� برگ�زاری مس�ابقه در ‪۳‬‬ ‫پهنای باند و ارتقای نس��ل های جدید‬ ‫برنامه از سوی شرکت های‬ ‫حوزه‬ ‫ارتباطی‪ ،‬فض��ای ارتباط��ی در قالب‬ ‫دانش بنیان داخلی و‬ ‫همچنی��ن در ادام��ه ای��ن ایین‪،‬‬ ‫برنامه های��ی در اختی��ار م��ردم قرار‬ ‫با بهره گیری از تلگرام‬ ‫محمد حس��ین قمری ‪ ،‬رئیس مسابقه‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬جلیلی اضاف��ه کرد‪ :‬در‬ ‫طراحی شده است‬ ‫تخصصی پی��ام اورد گف��ت‪ :‬ثبت نام‬ ‫بو کارها‬ ‫طول س��ال های گذشته کس ‬ ‫در مس��ابقه اغ��از ش��ده اس��ت و تا‬ ‫و امور اموزش��ی‪ ،‬فرهنگی و رسانه ای‬ ‫پایان اذ ر ادامه دارد‪ .‬رئیس مس��ابقه‬ ‫روی پیام رس��ان ها انجام می ش��ود‪ .‬به‬ ‫تخصص��ی پیام اورد گفت‪ :‬این مس��ابقه در ‪ ۳‬حوزه‬ ‫ی عالی فضای مج��ازی‪ ،‬موضوع‬ ‫گفته عضو ش��ورا ‬ ‫طراحی‪ ،‬مدیریت و برنامه نویسی برگزار می شود‪ .‬در‬ ‫اس��تقبال مردم از پیام رسان ها در دنیا فراتر از حد‬ ‫هر بخ��ش از ‪ ۳‬نفر قدردانی می ش��ود و نفر اول ‪۶‬‬ ‫انتظ��ار بود ب��ه گونه ای که ‪ ۵۰‬درص��د از جمعیت‬ ‫میلیون‪ ،‬نفر دوم ‪ ۳‬میلیون و نفر سوم یک میلیون‬ ‫کش��ور درگیر خدمات رایگان خارجی پیام رسان ها‬ ‫تومان دریافت می کند‪.‬‬ ‫هستند‪ .‬جلیلی درباره پیام اورد بیان کرد‪ :‬در همین‬ ‫‹ ‹اخری�ن مهل�ت ب�رای «هاتگ�رام» و‬ ‫راس��تا تالش هایی در کش��ور برای ارائ��ه خدمات‬ ‫«طالگرام»‬ ‫مش��ابه پیام رس��ان های خارجی ش��د اما رقابت در‬ ‫حمی��د فتاحی‪ ،‬مع��اون وزیر ارتباط��ات و مدیر‬ ‫این زمینه برای ایده پردازان داخلی بس��یار سخت‬ ‫بخش پیام رس��ان های وزارت ارتباط��ات و فناوری‬ ‫بود‪ .‬عضو ش��ورای فضای مجازی با اشاره به رقابت‬ ‫اطالع��ات نی��ز گف��ت‪ :‬پیام رس��ان های طالگرام و‬ ‫پیام رس��ان پیام اورد تاکید کرد‪ :‬جلب اعتماد مردم‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫رویدادی برای پیام رسان های ایرانی‬ ‫هاتگرام تا پای��ان اذ ر مهلت دارند که تاییدیه الزم‬ ‫را دریافت کنند؛ این ‪ ۲‬برنامه از سوی شرکت های‬ ‫دانش بنیان داخلی و با بهره گیری از تلگرام طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فتاح��ی افزود‪ :‬در س��ند ش��ورای عال��ی فضای‬ ‫بو کارها‪،‬‬ ‫مجازی ب��ه ابعاد فن��ی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬کس�� ‬ ‫حقوقی و حریم خصوصی توجه شده است و مد نظر‬ ‫قرار دادن این محورها س��بب می ش��ود تا کاربران‬ ‫اسوده خاطر باشند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر ارتباط��ات گفت‪ :‬روی��دادی که با‬ ‫حض��ور نخب��گان و دانش��گاهیان برگزار می ش��ود‬ ‫می توان��د س��بب حرکت به س��مت ایده ه��ای نو‬ ‫در بخ��ش پیام رس��ان ها ش��ود و ب��ا حرک��ت ب��ه‬ ‫ب��ه س��مت ایده ه��ای خالقان��ه می توانی��م موفق‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫این رقابت ها در ‪ ۶‬بخش برگزار می شود که شامل‬ ‫بو کار‪،‬‬ ‫طراحی واس��ط کاربری (‪ ،)UI/UX‬کس�� ‬ ‫طراحی شکلک (‪ ،)emoji‬معماری نرم افزار‪ ،‬توسعه‬ ‫نرم افزار و شمتا است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ای��ن رقابت ه��ا در دو مرحل��ه انجام‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫مرحل��ه مقدمات��ی‪ :‬از اواس��ط اذر و ب��ه صورت‬ ‫اینترنتی اغاز می شود‪.‬‬ ‫مرحل��ه نهای��ی‪ :‬این مرحله اس��فند امس��ال در‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف و به صورت حضوری خواهد‬ ‫بود‪ .‬عالقه مندان به شرکت در این رویداد می توانند‬ ‫با مراجعه به س��ایت رس��می پیام اورد به نش��انی‬ ‫‪ www.payamavard.ir‬ضمن کسب اطالعات‬ ‫تکمیلی‪ ،‬اقدام به ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫در جریان بازدید استاندار از شهرک صنعتی بانه‬ ‫زیرساخت صنعتی سرمایه گذاری در کردستان فراهم می شود‬ ‫اس��تاندار کردس��تان در س��فر به بان��ه و بازدید از‬ ‫عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬همان گونه که پیش از این به مردم وعده‬ ‫داده بودیم‪ ،‬باید فاز نخس��ت منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫بان��ه به مس��احت ‪ ۳۵‬هکتار تا پایان اذر امس��ال به‬ ‫پایان برس��د و در این راستا با اداره ها و نهاد هایی که‬ ‫کم کاری کنند‪ ،‬برخورد جدی می کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫کردس��تان‪ ،‬بهمن مرادنیا‪ ،‬اس��تاندار کردستان تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬با توج��ه به اع�لام موافقت دول��ت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با رسمی شدن بازارچه مرزی سیرانبند‬ ‫در شهرس��تان بانه و اغاز رایزنی ها با دولت عراق در‬ ‫این باره از طریق وزارت امور خارجه‪ ،‬باید فاز نخست‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی بانه ت��ا پایان اذر جاری اماده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار کردس��تان از س��ازمان همی��اری‬ ‫شهرداری های استان کردستان (مجری طرح منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی بانه) خواست ضمن تجهیز کامل همه‬ ‫امکانات و ماشین االت‪ ،‬با مساعدشدن شرایط جوی‪،‬‬ ‫عملیات اجرایی را با سرعت دنبال کنند‪.‬‬ ‫مرادنیا همچنین از نمایندگان رس��انه ها خواس��ت‬ ‫ب��ا توجه به اهمی��ت راه اندازی منطقه وی��ژه بانه در‬ ‫زمینه تولید‪ ،‬اش��تغال و رونق اقتص��ادی منطقه‪ ،‬در‬ ‫راستای معرفی بیشتر ظرفیت های این طرح و جذب‬ ‫سرمایه گذاران تالش کنند‪.‬‬ ‫مرادنیا همچنین در بازدی��د از کارخانه های تولید‬ ‫خ��ودکار هه ندرین و المپ کم مصرف ایران زمین در‬ ‫شهرک صنعتی بانه با اشاره به اهمیت اشتغالزایی در‬ ‫تولید اظهار کرد‪ :‬روند سرمایه گذاری از تجارت مرزی‬ ‫به س��مت تولید در بانه تغییر یافته اس��ت و این امر‬ ‫روند س��رمایه گذاری در شهرس��تان بانه را مطمئن تر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مرادنیا تاکید کرد‪ :‬با توج��ه به اینکه کارخانه های‬ ‫تولیدی در بانه زمینه خوبی برای اشتغالزایی جوانان‬ ‫این شهرس��تان فراه��م کرده اند‪ ،‬ای��ن مهم فرصتی‬ ‫مناس��ب در اس��تفاده از ظرفیت مرز ب��رای تولید و‬ ‫صادرات ب ه شمار می رود‪.‬‬ ‫استاندار کردس��تان گفت‪ :‬دولت با سرمایه گذاران‬ ‫نهایت همکاری را داش��ته که در این زمینه به تامین‬ ‫زیرس��اخت ها ب��رای رون��ق تولید و اش��تغال کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کندی در اجرای عملیات خاکی‬ ‫محمد فالح��ی‪ ،‬فرماندار شهرس��تان بان��ه نیز در‬ ‫س��فر به بانه و بازدید از عملیات اجرایی منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی این شهرس��تان با انتقاد از کندی در اجرای‬ ‫عملیات خاکی این پ��روژه‪ ،‬از اجرای خط انتقال اب‬ ‫و ب��رق‪ ،‬اجرای ش��بکه های داخل��ی اب‪ ،‬برق و گاز و‬ ‫همچنین ‪ ۵۰‬درصد کل عملیات دیوارکشی محوطه‬ ‫به طول نزدیک به ‪ ۴‬کیلومتر خبر داد‪.‬‬ ‫فالحی اف��زود‪ :‬تاکنون ‪ ۱۱‬س��رمایه گذار نیز برای‬ ‫واگ��ذاری زمی��ن مورد نی��از اج��رای طرح های خود‬ ‫مراجع��ه کرده اند ک��ه ‪ ۶‬س��رمایه گذار مراحل ثبت‬ ‫درخواس��ت را انجام داده اند و زمین انها نیز مشخص‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فراهم سازی زیرساخت صنعتی‬ ‫احمد خس��روی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان کردس��تان با اشاره به بازدید استاندار‬ ‫از واحده��ای صنعت��ی و تولیدی شهرس��تان بانه در‬ ‫ش��هرک صنعتی این شهرس��تان تاکید کرد‪ :‬تمامی‬ ‫زیرس��اخت های خدماتی الزم از جمله اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‬ ‫و مخابرات برای سرمایه گذاری واحدهای تولیدی در‬ ‫استان کردستان فراهم می شود‪.‬‬ ‫اکاش��ه احمدی‪ ،‬معاون فنی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان کردس��تان نیز در بازدید از عملیات‬ ‫اجرایی منطقه ویژه اقتصادی بانه گفت‪ :‬هم اکنون ‪۱۰‬‬ ‫پیمان��کار با ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال قرارداد‪ ،‬در بخش های‬ ‫مختلف مش��غول انجام عملیات اجرایی منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی بانه هستند‪.‬‬ ‫معاون فنی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫کردس��تان تعداد ماش��ین االت در این پروژه مهم را‬ ‫‪ ۴‬بولدوزر‪ ۲ ،‬ل��ودر‪ ۲ ،‬گریدر‪ ۱۲ ،‬کامیون‪ ۲ ،‬غلتک‬ ‫و ‪ ۲‬بی��ل مکانیکی و نیروی انس��انی فعال را ‪ ۸۰‬نفر ‬ ‫متخصص و کارگر عنوان کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬کارخانه خودکار ه��ه ندرین برای‬ ‫‪ ۹۰‬نف��ر و کارخانه تولید المپ کم مصرف ایران زمین‬ ‫برای ‪ ۹۰‬نفر به صورت مس��تقیم در شهرس��تان بانه‬ ‫اش��تغالزایی کرده است‪ .‬شهرستان مرزی بانه با ‪۱۵۸‬‬ ‫هزار نفر جمعیت در ‪ ۲۷۰‬کیلومتری غرب س��نندج‬ ‫مرکز استان کردستان واقع شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬قرار داد واگذاری زمین در شهرک صنعتی بجستان بسته شد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان خراسان رضوی از‬ ‫انعقاد ‪ ۱۶‬قرارداد واگذاری زمین در شهرک صنعتی بجستان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی‪ ،‬مسعود مهدی زاده مقدم با‬ ‫اعالم این خبر گفت‪ :‬یکی از اهداف ما در مسیر توسعه صنعت استان‪،‬‬ ‫حمای��ت و جذب س��پرده گذار و راه اندازی واحد تولیدی در راس��تای‬ ‫توسعه صنعت و اشتغال بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در قالب این قراردادها بیش از ‪ ۹‬هکتار زمین در سطح شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی استان به متقاضیان واگذار شده است‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم گف��ت‪ :‬در این قراردادها بهره برداری واگذاری حق‬ ‫انتفاع زمین به متقاضیان سرمایه گذاری واگذار شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراس��ان رضوی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ال جاری که از س��وی رهبر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫به عنوان حمایت از کاالی ایرانی نام گذاری ش��ده‪ ،‬مشوق های ویژه ای‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‪ ،‬با هدف رشد و توسعه اقتصادی‬ ‫اعطا می ش��ود‪ .‬مه��دی زاده مقدم اضافه ک��رد‪ :‬یکی از اه��داف ما در‬ ‫مس��یر توسعه صنعت اس��تان‪ ،‬حمایت و جذب س��پرده گذار و تبدیل‬ ‫به س��رمایه گذار است و در نظر گرفتن مش��وق های قانونی از راه های‬ ‫رسیدن به این مهم است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬شهرک صنعتی بجستان واقع در کیلومتر ‪ ۱۵‬بجستان‬ ‫ب��ه فیض اباد با مس��احت ‪ ۸۳‬هکتار و ‪ ۸‬واحد به بهره برداری رس��یده‬ ‫با س��رمایه گذاری ‪ ۱۱۰‬میلیارد ریال زمینه اش��تغال برای ‪ ۱۰۰‬نفر را‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!