روزنامه گسترش صنعت شماره 534 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 534

روزنامه گسترش صنعت شماره 534

روزنامه گسترش صنعت شماره 534

‫کارگران هپکو‬ ‫با وعده پرداخت‬ ‫معوقه ها‪ ،‬بازگشتند‬ ‫ یکشنبه‬ ‫ ‪ 11‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2507‬دوره جدید شماره ‪ 8 534‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫زمان واردات‬ ‫بی رویه شکر‬ ‫مسئوالن‬ ‫چه می کردند؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نگاهی به کارنامه معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫صالحی نیا گام به گام در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و سمت های مدیرکلی صنایع ماشین سازی و نیروی محرکه‬ ‫وزارت صنایع و مع��ادن‪ ،‬معاونت صنایع و امور اقتصادی این‬ ‫وزارتخان��ه‪ ،‬ریاس��ت هیات مدیره ش��رکت ایران خودرو در‬ ‫فاصله سال های ‪ ۱۳۹۰‬تا ‪ ،۱۳۹۵‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در امور صنایع و عضو هیات عامل سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) را در کارنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫این مدیر ارش��د اجرایی کشور در همه دوران مدیریتی خود‬ ‫با صنعتگران و فعاالن ح��وزه تولید بخش خصوصی همواره‬ ‫ارتب��اط نزدیک و تعامل خوبی داش��ته و در روز معارفه خود‬ ‫به عنوان مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران نیز بر همین تعامل س��ازنده ب��ا صنعتگران و‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫«با عنایت به تعهد‪ ،‬سوابق و شایستگی جنابعالی به سمت‬ ‫معاون وزیر‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران منصوب می شوید‪ ».‬این‬ ‫نخستین بند از ابالغ حکم محسن صالحی نیا در سمتی است‬ ‫که عنوان ش��د‪ .‬رضا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به تازگی سرپرس��ت س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران را به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل این سازمان‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» صالحی نیا در زمره مدیران‬ ‫ارشد اجرایی تصمیم ساز در حوزه صنایع و از نخبگان علمی‬ ‫و صنعتی کش��ور است که مدارج هرم مدیریتی را از قاعده تا‬ ‫راس طی کرده و همواره می گوید افتخار من این اس��ت که از‬ ‫کارشناسی در صنعت کار خود را شروع کرده ام‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نی��ا متول��د س��ال ‪ ۱۳۳۹‬در س��بزوار‪،‬‬ ‫دانش اموخت��ه کارشناس��ی مهندس��ی صنای��ع و دارای‬ ‫دانشنامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تولید صنعتی)‬ ‫از دانش��گاه علم و صنعت ایران اس��ت‪ .‬وی از مدیران ارشد و‬ ‫با تجربه کشور است که سوابق اجرایی و مدیریتی درخشانش‬ ‫بیانگر ارتباط تنگاتنگ تخصصی و علمی اش با حوزه صنعت‬ ‫کشور اس��ت‪.‬صالحی نیا فعالیت شغلی خود را از سال ‪۱۳۶۸‬‬ ‫در وزارت صنای��ع س��نگین اغاز کرد و پیش��ینه فعالیت در‬ ‫وزارتخان��ه صنایع س��ابق و وزارت صنای��ع و معادن را هم در‬ ‫کارنام��ه خود دارد‪.‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫مدیر عامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران اما فعالیت شغلی خود را از سطح کارشناس شروع کرد‬ ‫اس��تفاده از نظرهای جمعی تاکید کرد‪.‬توجه به مراکز علمی‬ ‫و دانش��گاهی و بهره من��دی از دیدگاه ه��ای انه��ا‪ ،‬تعامل با‬ ‫صنعتگران و واحدهای تولیدی و حمایت از توسعه فناورانه و‬ ‫مراکز تحقیقاتی از دیگر ویژگی های بارز مدیریتی وی در این‬ ‫سال ها بوده است‪.‬همچنین به واسطه عضویت صالحی نیا در‬ ‫هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ای��ران وی با فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی نیز همواره‬ ‫در تعام��ل س��ازنده اس��ت‪.‬صالحی نیا اکن��ون در حکمی از‬ ‫س��وی رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران به کار خود ادامه می دهد‪.‬وزیر در این حکم از این مدیر‬ ‫ارش��د کش��ور خواس��ته تا با همت و تالش مضاعف و حسن‬ ‫هماهنگ��ی و تعامل با عوامل خبره و صاحب نظر س��ازمانی و‬ ‫برون س��ازمانی و بهره گیری از ظرفیت های موجود موجبات‬ ‫پیش��برد وظایف خطیر محول به ویژه رش��د و تقویت صنایع‬ ‫مرتبط و فراهم کردن بس��تر مناسب با زیرساخت های مورد‬ ‫نیاز در ش��هرک های صنعتی و ارتقای کیفیت خدمات مورد‬ ‫انتظار صنایع مس��تقر در نواحی و ش��هرک های صنعتی را با‬ ‫اعمال تصمیم های مناسب و شجاعانه فراهم کند‪.‬صالحی نیا‬ ‫اکنون با جامعه وس��یعی در سراسر کشور باید کار کند؛ قشر‬ ‫تولید و صنعت که زیر فشار تحریم های ظالمانه همچنان رو‬ ‫به جلو به پیش می روند‪.‬وی در روز معارفه خود در این سمت‬ ‫نی��ز گفت که باید درک عمیق تری از دغدغه های صنعتگران‬ ‫داشته باش��یم و به طور قطع نظرهای انها را مورد توجه قرار‬ ‫خواهم داد‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از حذف تا احیای کارت سوخت را گزارش می دهد‬ ‫بازگشت یک طرح نافرجام‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 11‬اذر ‪ 24 1397‬ربیع االول ‪ 2 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 534‬پیاپی ‪2507‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر بودجه ریزی بر عملکرد‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫تنظی��م الیحه بودج��ه باید‬ ‫کمترین اخت�لاف را با واقعیت‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته ب��ه دلی��ل نوس��انات‬ ‫اقتص��ادی در کش��ور بودجه با‬ ‫کمتری��ن پیش بینی ه��ا تنظیم‬ ‫ ها‬ ‫ش��د و در زمان اجرا‪ ،‬واقعیت‬ ‫حسینعلی حاجی دلیگانی‬ ‫تغیی��ر کرد‪ .‬ای��ن موضوع باعث‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‬ ‫ش��د منابع و مصارف پیش بینی و بودجه مجلس شورای‬ ‫ش��ده در بودجه با واقعیت های‬ ‫اسالمی‬ ‫اقتصادی کش��ور تفاوت داشته‬ ‫باش��د‪ .‬هرچن��د درنهای��ت‬ ‫مابه التف��اوت درام��د ارزی اگر بی��ش از انچه پیش بینی ش��ده‬ ‫باش��د‪ ،‬وارد صندوق ذخیره ارزی می ش��ود ام��ا این موضوع هم‬ ‫اسیب هایی وارد می کند‪.‬‬ ‫دولت متاس��فانه در تنظیم الیحه بودجه این موضوع را درنظر‬ ‫نمی گی��رد که بخش خصوص��ی با تحلیل بودجه س��االنه رفتار‬ ‫اقتص��ادی خ��ود را تنظیم می کن��د‪ .‬در این ش��رایط اگر درامد‬ ‫دولت به بیش از انچه پیش بینی ش��ده برسد‪ ،‬بخش خصوصی با‬ ‫مشکالتی در تنظیم رفتار اقتصادی خود روبه رو می شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این از دیگر موضوع هایی ک��ه در این زمینه اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬بررس��ی بودجه کش��ور از طرف نهادهای بین المللی است‪.‬‬ ‫بس��یاری از شرکت ها و نهادهای مشاوره ای برای سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫به طور س��االنه بودجه کش��ورها را بررس��ی می کنن��د و ضریب‬ ‫ب��ه واقعی��ت پیوس��تن ان را ارائ��ه می دهند‪ .‬اخت�لاف واقعیت‬ ‫ب��ا پیش بین��ی بودجه اگ��ر بیش از حد باش��د‪ ،‬ش��اخص ثبات‬ ‫اقتص��ادی را کاهش می دهد‪ .‬در ش��رایطی که اقتص��اد ایران از‬ ‫نظر س��رمایه گذاران داخلی و خارج��ی ثبات کافی ندارد‪ ،‬چنین‬ ‫اقداماتی بدون شک اثار مخربی برجای خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫از دیگ��ر نیازهای��ی که در فص��ل بودجه وجود دارد بررس��ی‬ ‫اج��رای بودجه س��ال گذش��ته اس��ت‪ .‬در این زمین��ه نهادهای‬ ‫نظارت��ی و مجلس ش��ورای اس�لامی از طریق کمیس��یون های‬ ‫تخصص��ی می توانند اجرای بودجه را بررس��ی کنند‪ .‬امس��ال در‬ ‫کمیس��یون های مختلف این موضوع در حال بررس��ی اس��ت و‬ ‫متاسفانه گزارش ها نش��ان می دهند که دولت در اجرای بودجه‬ ‫عملکرد مناسبی نداشته است‪.‬‬ ‫دولت در ش��رایطی قصد دارد بودجه س��ال این��ده را تحویل‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی دهد که بودجه س��ال گذشته در اجرا‬ ‫مشکالت بزرگی داشته است‪ .‬اگر دولت در تحویل برنامه بودجه‬ ‫زمان بندی اعالم ش��ده را رعایت کن��د‪ ،‬نمایندگان مجلس زمان‬ ‫بیشتری برای بررسی برنامه پیش��نهادی دولت خواهند داشت‪.‬‬ ‫گاه��ی دولت ها الیحه بودجه را بعد از زمان مقررتحویل بودجه‪،‬‬ ‫تقدیممجل��س می کنند تا زمان کمی برای بررس��ی و مخالفت‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که الیحه بودجه پس‬ ‫از ارائ��ه به مجلس در معرض دی��د و تحلیل عموم قرار می گیرد‬ ‫و عالوه ب��ر نمایندگان مجل��س اقتصاددانان نیز زمان کافی برای‬ ‫بررس��ی بودجه ندارند‪ .‬دولت با اصالح این مسیر می تواند کمک‬ ‫کند تا بودجه سال اینده در اجرا با مشکل جدی همراه نشود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کارت بانکی به کارت سوخت‬ ‫متصل شد‬ ‫اجرای ط��رح اتصال کارت ه��ای بانکی به نظ��ام مدیریت‬ ‫مصرف سوخت کش��ور با بهره گیری از زیرساخت های تبادل‬ ‫داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مرک��زی‪ ،‬همانگونه که در‬ ‫طرح توزیع س��بد حمایتی دولت‪ ،‬بدون صرف یک ریال برای‬ ‫ص��دور کوپن کاغذی یا کارت ه��ای جدید‪ ،‬اتصال کارت های‬ ‫بانکی به زیرس��اخت رفاهی کشور انجام شد‪ ،‬در هفته ای که‬ ‫گذش��ت‪ ،‬به همت کارکنان بانک مرکزی‪ ،‬ش��رکت خدمات‬ ‫انفورماتیک و بانک ها اس��تفاده از کارت های بانکی موجود به‬ ‫جای کارت های سوخت میسر شد‪.‬‬ ‫در این طرح به جای صدور کارت جدید س��وخت‪ ،‬از طریق‬ ‫اتص��ال برخط به نظ��ام پرداخت بانک��ی از کارت های بانکی‬ ‫موجود به عنوان کارت س��وخت استفاده می شود‪ .‬برای انجام‬ ‫این اتصال‪ ،‬با همکاری وزارت ارتباطات رابط کاربری بس��یار‬ ‫س��اده و با کاربری اس��ان ایجاد ش��ده که بر اساس کد ملی‬ ‫هر ش��خص‪ ،‬فهرست کارت های بانکی وی به نمایش درامده‬ ‫و انتخاب یکی از انها به عنوان کارت س��وخت با س��هولت و‬ ‫بدون نیاز به ورود اطالعات انجام می شود‪ .‬در ادامه هم میهنان‬ ‫می توانند از کارت بانکی خود هم برای س��وخت گیری و هم‬ ‫پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند که در‬ ‫کاهش زمان و زحمت سوختگیری اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫س��ادگی ظاهری و کاربرد اس��ان این راه حل‪ ،‬نیازمند رفع‬ ‫مش��کالت فنی پیچیده و هماهنگی اطالعاتی سنگینی بوده‬ ‫که با تالش دست اندرکاران در مدت کوتاهی به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫طرح��ی که با اج��رای ان از هزینه هزاران میلی��ارد ریالی از‬ ‫منابع ملی و بیش��تر به ش��کل ارزی اجتناب شده و در کنار‬ ‫ان در زم��ان ارزش��مند مردم ب��رای مراجع��ه حضوری هم‬ ‫صرفه جویی به عمل امد‪.‬‬ ‫یک��ی از محورهای مهم اجرای این ط��رح‪ ،‬هماهنگی بین‬ ‫دس��تگاهی برای اجرای طرحی ملی در زمانی بس��یار کوتاه‬ ‫است که نویدبخش توسعه ان به سایر خدمات دولت و اجرای‬ ‫موفق الگوهای دولت الکترونیکی است که با همکاری وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات و ش��رکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی انجام شد‪.‬‬ ‫دولت برای منابع‬ ‫امسال حدود‬ ‫‪ ۳۸۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان پیش بینی کرده‬ ‫بود که رقم مصوب‬ ‫برای نیمه نخست‬ ‫سال به ‪ ۱۹۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان می رسد‬ ‫اما نوسان در برخی‬ ‫از بخش های درامدی‬ ‫موجب شده منابع‬ ‫عمومی دولت در این‬ ‫مدت تا ‪ ۱۶۸‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫محقق شود‬ ‫وضع مالی دولت چطور است؟‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وضعی��ت مال��ی دولت ک��ه ای��ن روزه��ا در حال‬ ‫چکش کاری بودجه ‪ ۱۳۹۸‬است‪ ،‬به گونه ای است که‬ ‫توانسته درامد و هزینه را با هم منطبق کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ۱۴ ،‬اذر زمانی اس��ت که دولت‬ ‫وعده داده الیحه بودج��ه ‪ ۱۳۹۸‬را به مجلس تقدیم‬ ‫کند اما همچنان بررسی ها درباره ان ادامه داشته و به‬ ‫گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫الیحه دوشنبه نهایی خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش بینی منابع درامدی برای هزینه هایی که دولت‬ ‫در هر سال دارد‪ ،‬از مهم ترین مسائل مورد بررسی در‬ ‫بودجه ساالنه است و اکنون نیز بحث ها و بررسی های‬ ‫بسیاری در دولت در رابطه با پیش بینی منابع بودجه‬ ‫س��ال بعد در حال انجام است و با حساسیت بیشتری‬ ‫پی��ش م��ی رود‪ .‬این در حالی اس��ت که ب��ا توجه به‬ ‫ش��رایطی ک��ه در نتیجه تحریم های اعمال ش��ده در‬ ‫سال جاری می تواند برای منابع درامدی بودجه ایجاد‬ ‫شود‪ ،‬مالحظاتی الزم است و همان طورکه پیش از این‬ ‫نوبخت اعالم کرده است‪ ،‬بودجه سال اینده بر اساس‬ ‫شرایط خاص تدوین می ش��ود اما این به معنی عقب‬ ‫ماندن از اهداف بودجه ای نیست‪.‬‬ ‫در اس��تانه ورود الیحه بودجه سال ‪ ۹۸‬به مجلس‪،‬‬ ‫بررس��ی وضعی��ت بودج��ه امس��ال و انچ��ه دول��ت‬ ‫درحال حاض��ر برای منابع و مص��ارف در اختیار دارد‬ ‫نیز قابل توجه است‪ ،‬چراکه عملکرد مالی موجود یکی‬ ‫از محوره��ای اصلی پیش بینی بودجه س��ال اینده به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫دولت برای منابع امس��ال حدود ‪ ۳۸۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان پیش بینی کرده بود که رقم مصوب برای نیمه‬ ‫نخس��ت سال به ‪ ۱۹۶‬هزار میلیارد تومان می رسد اما‬ ‫نوس��ان در برخی از بخش های درامدی موجب شده‬ ‫منابع عمومی دولت در این مدت تا ‪ ۱۶۸‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان محقق شود‪.‬‬ ‫منابع عمومی دولت از محل درامدها که مالیات را‬ ‫نی��ز دربر می گیرد تا حدود ‪ ۶۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای ‪ ۶‬ماه نخست سال بوده است که نسبت به‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار میلیارد تومانی که باید در این مدت کسب‬ ‫درامد می شد تا ‪ ۴۷‬هزار میلیارد تومان کسری دارد‪.‬‬ ‫کاهش درامدها تا حدودی در بخش درامدهای نفتی‬ ‫زنگنه به اجالس اینده اوپک می رود؟‬ ‫اجالس ‪ ۱۷۵‬اوپک در روزهای پنجش��نبه و جمعه‬ ‫هفته ج��اری درحالی برگزار می ش��ود که زمزمه های‬ ‫کاهش تولید از س��وی بزرگ ترین عضو این س��ازمان‬ ‫یعنی عربس��تان به گوش می رسد‪ .‬این درحالی است‬ ‫که ایران که در ش��رایط تحریم به س��ر می برد‪ ،‬اعالم‬ ‫ک��رده میزان کاه��ش تولید اوپک به ای��ران ارتباطی‬ ‫ندارد‪ .‬امریکا با تحریم نفتی ایران بازی جدیدی را در‬ ‫بازارهای جهانی به راه انداخت و از سایر اعضای اوپک‬ ‫خواسته که برای جبران خال احتمالی نفت ایران تولید‬ ‫خود را افزایش دهن��د تا تعادل عرضه و تقاضا از بین‬ ‫نرود و قیمت ها کاهش پیدا نکند‪.‬‬ ‫اما امریکا در اجرای نقشه خود به بن بست رسید زیرا‬ ‫نتوانس��ت تنش های سیاس��ی بازار که از تحریم ایران‬ ‫ناشی می شد را کنترل و خال نفت ایران را جبران کند‬ ‫و به همین دلیل قیمت ها به طور چش��م گیری افزایش‬ ‫یافت و به مرز ‪ ۸۵‬دالر نیز رس��ید‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫شد امریکا به ‪ ۸‬مشتری نفت ایران معافیت دهد و این‬ ‫تصمیم به این منجر ش��د که ب��ازار حس کند با مازاد‬ ‫عرضه رو به رو اس��ت و قیمت ها به طور ناگهانی سقوط‬ ‫کرد‪ .‬اتفاقی که به مذاق تولیدکنندگان بزرگ ازجمله‬ ‫عربس��تان و روس��یه خوش نیامد و مقامات نفتی این‬ ‫کشورها در اخرین اظهارات خود اعالم کرده اند تولید‬ ‫خود را کاهش خواهند داد‪.‬‬ ‫البته هرچه عربس��تان در کاهش تولید مصر است‪،‬‬ ‫روس��یه مخالف این تصمیم بوده و اعالم کرده اس��ت‬ ‫تولیدکنندگان پی��ش از تصمیم گیری درباره مداخله‪،‬‬ ‫باید تحوالت بازار را در نوامبر و اوایل دسامبر ببینند‪.‬‬ ‫قیمت ه��ای نف��ت از ان زمان به مح��دوده ‪ ۶۵‬تا ‪۷۵‬‬ ‫دالر که پوتین گفته بود نرخ مناس��بی برای روس��یه‬ ‫است‪ ،‬سقوط کرده اند‪ .‬البته این نکته قابل عنوان است‬ ‫که روس��یه جزو اوپک نیس��ت و الزامی برای کاهش‬ ‫تولید ندارد ام��ا از انجایی که بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫غیر اوپک است‪ ،‬میزان تولید این کشور تاثیر زیادی بر‬ ‫بازار جهانی نفت دارد‪.‬‬ ‫این چالش ها درحالی بین عربستان و روسیه شکل‬ ‫گرفته است که ایران پیش از این موضع خود را اعالم‬ ‫کرده و به ایس��نا گفته بود که ایران در تحریم است و‬ ‫اگر س��ایر اعضا از قیمت های کنونی ناراضی هستند‪،‬‬ ‫بای��د تصمیم بگیرن��د و تولید خ��ود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫می��زان کاهش تولید به ما ربطی ندارد زیرا ایران قصد‬ ‫کاهش ندارد‪ ،‬بنابراین بقیه باید تصمیم بگیرند‪ .‬ایران‬ ‫درحال حاضر نمی تواند برای سایر اعضا تعیین تکلیف‬ ‫کند و رقمی را برای سایر اعضا مشخص کند‪.‬‬ ‫با این حال قرار است ایران در اجالس اوپک شرکت‬ ‫کن��د‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬کس��ری نوری مدی��رکل روابط‬ ‫عموم��ی وزارت نفت درباره حض��ور زنگنه در اجالس‬ ‫این��ده اوپک گفت‪ :‬وزیر نفت در این اجالس ش��رکت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫جبران شده اس��ت چراکه باید در ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫جاری تا ‪ ۵۴‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان منابع نفتی‬ ‫کسب می ش��د که به دلیل افزایش نرخ نفت در بازار‬ ‫جهان��ی و افزایش نرخ دالر دولتی به ‪ ۶۳‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫بخش س��وم منابع عمومی بودجه‪ ،‬دارایی های مالی‬ ‫اس��ت که دولت از انتشار ان به عنوان وسیله ای برای‬ ‫تسویه بدهی های خود استفاده می کند که تا مرز ‪۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان محقق ش��ده است و این رقم ‪۱۸‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان باالتر از منابع پیش بینی ش��ده‬ ‫برای نیمه نخست امسال است‪.‬‬ ‫در مقابل منابع‪ ،‬دولت برای بودجه امس��ال و در ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت امس��ال حدود ‪ ۱۹۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مصارف درنظر داش��ته که با توجه ب��ه تحقق نیافتن‬ ‫منابع‪ ،‬صرفه جویی هایی نیز در این بخش انجام ش��ده‬ ‫است و به عبارتی پرداخت وجود ندارد‪ ،‬به طوری که تا‬ ‫حدود ‪ ۱۶۲‬هزار میلیارد تومان پرداختی داشته است‪.‬‬ ‫بخ��ش اصلی هزینه های دولت به هزینه های جاری‬ ‫که بیشتر ان حقوق و دستمزد است‪ ،‬اختصاص داشته‬ ‫است که به ‪ ۱۳۰‬هزار میلیارد تومان در نیمه نخست‬ ‫سال می رسد‪ .‬این رقم البته از میزان مصوب برای این‬ ‫دوره تا ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان کمتر است‪.‬‬ ‫در بخش عمرانی به عنوان دیگر مصارف بودجه ای‪،‬‬ ‫در نیمه نخست س��ال حدود ‪ ۳۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پیش بینی شده بود که ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ان محقق شد که در این میان پرداخت نشدن بودجه‬ ‫عمران��ی نیز یکی از محل های کاه��ش مصارف بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��رای تملک دارایی های مالی که به تس��ویه اوراق‬ ‫منتشر ش��ده در سال های گذش��ته مربوط می شود‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان در کل سال پیش بینی‬ ‫ش��ده بود که بای��د در پایان نیمه نخس��ت ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از این بابت پرداخت می ش��د اما حدود‬ ‫‪ ۴۷۰۰‬میلیارد تومان تحقق یافته است‪.‬‬ ‫درمجموع اوضاع مالی دولت در نیمه ابتدایی امسال‬ ‫و در فاصل��ه باقی مانده تا ارائ��ه الیحه بودجه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫چندان بد نیس��ت و اگرچه تحقق نیافتن در منابع و‬ ‫مصارف وجود دارد اما کس��ری بودجه در امارها دیده‬ ‫نمی شود‪ .‬به طوری که حدود ‪ ۱۶۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان منابع در نیمه نخس��ت امسال کسب شده و در‬ ‫سوی مقابل ‪ ۱۶۱‬هزار و میلیارد تومان مصارف وجود‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫حق مسکن ‪ ۴۰‬هزار تومانی دردی از کارگر دوا نمی کند‬ ‫یک کارش��ناس حوزه کار ب��ا بیان اینکه‬ ‫کمک هزینه مسکن کارگران کفاف اجاره دو‬ ‫ات��اق را نمی دهد‪ ،‬از دولت خواس��ت که در‬ ‫راستای اصل ‪ ۳۱‬قانون اساسی اقدام عاجلی‬ ‫برای تامین مس��کن کارگ��ران و گروه های‬ ‫کم درامد انجام دهد‪.‬‬ ‫علی اکبر سیارمه به ایلنا گفت‪ :‬چند سالی‬ ‫اس��ت که در ش��ورای عالی کار بدون توجه به مزایای‬ ‫جانب��ی کارگران حداقل دس��تمزد تعیی��ن و تصویب‬ ‫می ش��ود در حالی که بن خواربار و حق مس��کن جزو‬ ‫دریافت��ی کارگران اس��ت و متاس��فانه در س��ال های‬ ‫گذشته هیچ گونه تغییر یا افزایشی در این زمینه انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی رقم کمک هزینه مس��کن کارگران را ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تومان عنوان کرد و گفت‪ :‬در ش��رایطی که بس��یاری‬ ‫از کارگران حداقل بگیرند و بخش زیادی از دس��تمزد‬ ‫انه��ا صرف هزینه های مس��کن و اجاره بها می ش��ود‪،‬‬ ‫کمک هزین��ه ‪ ۴۰‬ه��زار تومان��ی مس��کن دردی از‬ ‫خانوارهای کارگری دوا نمی کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه کار با بیان اینکه حق مسکن‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تومانی در خارج کالنش��هرها و ش��هرک های‬ ‫اقماری حتی برای اجاره دو اتاق کافی نیس��ت‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت باید بر اس��اس اصل ‪ ۳۱‬قانون اساس��ی‪،‬‬ ‫تامین مسکن قشر کم درامد و کارگران را برای جبران‬ ‫قسمتی از هزینه های زندگی به عهده گیرد‪.‬‬ ‫سیارمه افزود‪ :‬اگر در جدولی که هر سال‬ ‫از دس��تمزد کارگران ارائ��ه می کنیم هزینه‬ ‫مسکن‪ ،‬بن خواربار و پایه سال های گذشته‬ ‫را مشخص کنیم می بینیم که بخش زیادی‬ ‫از دس��تمزد یک کارگر ص��رف تامین مواد‬ ‫اولی��ه و خوراکی ه��ا و بخش��ی دیگر صرف‬ ‫اجاره بهای مس��کن می ش��ود در حالی که چند سالی‬ ‫است ش��ورای عالی کار افزایشی در زمینه کمک هزینه‬ ‫مس��کن و بن خواربار لحاظ نک��رده و کارگران با یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬ه��زار تومان حقوق نمی دانند که باید‬ ‫هزینه های درمانی خ��ود را تامین کنند یا هزینه های‬ ‫خوراک و اجاره منزل را بپردازند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه کار درعین ح��ال از دولت‬ ‫خواس��ت مزایایی که هر س��ال ب��رای کارکنان خود‬ ‫می بیند برای کارگران هم درنظر بگیرد و برای کاهش‬ ‫هزینه های معیش��ت خانوارهای کارگری برنامه ریزی‬ ‫کند‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬عقب افتادگی های مزدی کارگران‬ ‫باوج��ود وعده های داده ش��ده برای ترمیم دس��تمزد‬ ‫نه تنها جبران نش��ده بلکه روی هم انباشته شده است‪،‬‬ ‫به همین دلیل ش��ورای عالی کار امس��ال باید به طور‬ ‫جدی هزینه سبد معیش��ت خانوار در ماه را محاسبه‬ ‫کند و ان را مالک تعیین حداقل دستمزد سال اینده‬ ‫کارگران قرار دهد‪.‬‬ ‫تصویب ‪ ۷۰‬هزار میلیارد ریال تسهیالت اشتغال روستایی‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اش��تغال وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماع��ی گف��ت‪ :‬پیش بین��ی طرح های‬ ‫اش��تغال روستایی در کش��ور در مجموع حدود ‪۱۳۰‬‬ ‫هزار طرح و میزان تس��هیالت درخواستی متقاضیان‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۷۰‬هزار میلیارد ریال اس��ت ک��ه تا امروز‬ ‫از ای��ن میزان درخواس��ت ‪ ۷۰‬هزار میلی��ارد ریال در‬ ‫بانک های عامل مصوب شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬عیس��ی منص��وری در کارگروه‬ ‫تخصصی اشتغال استان مرکزی اظهار کرد‪ :‬وزارت کار‬ ‫در زمینه تسهیالت روس��تایی ‪ ۶۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫را متعهد ش��ده که تاکن��ون ‪ ۷۰۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان از تعهد ای��ن وزارتخان��ه در زمینه‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬مصوب و بخش قابل توجهی نیز‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��ازکاری مشخص شده تا‬ ‫تس��هیالت متقاضیانی که تاکنون دریافت‬ ‫نشده است‪ ،‬افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه تس��هیالت اش��تغال روستایی‬ ‫در بخش ه��ای خدمات‪ ،‬ای تی‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬معادن‬ ‫کوچک‪ ،‬کش��اورزی و دامپروری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬الگوی‬ ‫توسعه مشاغل خانگی در کشور که از سوی‬ ‫وزارتخانه مشخص ش��ده در ‪ ۹‬استان اجرا‬ ‫شده و به زودی با اعالم نتیجه به استان های‬ ‫دیگر نیز ابالغ می شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی اصافه کرد‪:‬‬ ‫ضمانتنام��ه بانکی از مهم ترین مش��کالت‬ ‫متقاضیان تسهیالت اش��تغال روستایی است که این‬ ‫مس��ئله به عنوان یک مش��کل مهم به ط��ور جدی از‬ ‫س��وی وزارت تعاون پیگیری می شود و در این راستا‬ ‫درحال حاضر بانک توس��عه تعاون تسهیالت تا سقف‬ ‫‪ ۲‬میلیارد ریال را با دریافت سفته پرداخت می کند‪.‬‬ ‫منصوری گفت‪ :‬تس��هیالت س��بب ایجاد اش��تغال‬ ‫نمی ش��ود بلکه در این زمینه بازار محصوالت اهمیت‬ ‫دارد و در راس��تای ف��روش تولیدات روس��تایی باید‬ ‫مسئوالن اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی در پایان با اش��اره به اینکه ‪ ۴۴۰۰‬روستا از ‪۴۹‬‬ ‫هزار روستای کشور به عنوان روستای کانونی انتخاب‬ ‫شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در دستور کار است که سال اینده یک‬ ‫هزار روستا از این ‪ ۴۴۰۰‬روستا معرفی شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪ 24 1397‬ربیع االول ‪ 2 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 534‬پیاپی ‪2507‬‬ ‫خبر‬ ‫کاظم فرج الهی مطرح کرد‪:‬‬ ‫زمان واردات بی رویه شکر‬ ‫مسئوالن چه می کردند؟‬ ‫علی ابراهیمی‬ ‫شرایط کنونی‬ ‫نشان می دهد که‬ ‫کارگران هپکو‬ ‫نیز مانند تمام‬ ‫کارگران کشور قصد‬ ‫بازگشت به کار را‬ ‫دارند اما معوقه های حقوق‬ ‫و مشکالتی که‬ ‫در حوزه روابط کار‬ ‫برای انها به وجود‬ ‫امده مسیر را تا حدی‬ ‫دشوار کرده است‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت کارخانه هپکو گزارش می دهد‬ ‫کارگران هپکو با وعده پرداخت معوقه ها‪ ،‬بازگشتند‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کارخان��ه هپکو که یک��ی از بزرگ ترین و مهم ترین‬ ‫کارخانه های ایران به شمار می رود پس از واگذاری به‬ ‫بخش خصوصی دچار مش��کالت جدی شد‪ .‬واگذاری‬ ‫ب��ه بخش خصوصی در ایران مس��یری را طی کرد که‬ ‫حت��ی بس��یاری از حامیان دولت نه��م و دهم نیز ان‬ ‫را غیر اصولی توصیف می کنن��د‪ .‬با این حال‪ ،‬کارخانه‬ ‫هپک��و در دوره دولت نهم ب��ه بخش خصوصی واگذار‬ ‫ش��د‪ .‬در جریان این واگذاری کار هپکو به معوقه های‬ ‫پرداخ��ت حق��وق صدها کارگ��ر این کارخانه رس��ید‬ ‫و در نهایت س��ال گذش��ته این کارخانه تعطیل شد‪.‬‬ ‫در جریان ای��ن اتفاق ها‪ ،‬دولت دوازدهم تالش کرد تا‬ ‫مشکالت ایجاد ش��ده را برطرف کند‪ .‬به گفته یکی از‬ ‫اعضای هیات نمایندگان اس��تان مرکزی‪ ،‬با وعده هایی‬ ‫که به کارگران داده ش��ده خط تولید هپکو به چرخه‬ ‫فعالیت بازگش��ته اما اگر این وعده ها عملیاتی نشود‪،‬‬ ‫مشکالتی که سال گذشته برای کارگران به وجود امد‬ ‫دوباره از س��ر گرفته خواهد شد‪ .‬شرایط کنونی نشان‬ ‫می دهد ک��ه کارگران هپکو نیز مانن��د تمام کارگران‬ ‫کش��ور قصد بازگش��ت به کار را دارند اما معوقه های‬ ‫حقوق و مشکالتی که در حوزه روابط کار برای انها به‬ ‫وجود امده مسیر را تا حدی دشوار کرده است‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬می توان امیدوار بود که با رفع مشکالت ناشی‬ ‫از خصوصی س��ازی این کارخانه می توان شاهد رشد و‬ ‫توسعه هپکو بود‪.‬‬ ‫با تزریق سرمایه اندک دوباره جان می گیرند و به چرخه‬ ‫‹ ‹وضعیت هپکو امیدوارکننده است‬ ‫تولی��د بازمی گردند اما درباره کارخانه هایی مانند هپکو‬ ‫علی ابراهیمی‪ ،‬عضو هیات نمایندگان استان مرکزی‬ ‫و دیگر صنایع س��نگین این طور نیست‪ .‬نماینده مردم‬ ‫درب��اره وضعیت کنون��ی کارخانه هپکو با «گس��ترش‬ ‫ش��ازند در مجلس شورای اسالمی درباره چگونگی حل‬ ‫صنعت » گفت وگو ک��رد‪ .‬ابراهیمی با تایید اخباری که‬ ‫مشکالت باقی مانده کارخانه هپکو این گونه توضیح داد‪:‬‬ ‫در روزهای گذش��ته منتش��ر ش��ده توضیح داد‪ :‬چند‬ ‫مهم ترین مش��کلی که هپکو دارد این اس��ت که هنوز‬ ‫روزی اس��ت که گفته می ش��ود کارخان��ه هپکو دوباره‬ ‫وضعی��ت مالکیت ان مش��خص نش��ده‬ ‫فعالیت های خود را شروع کرده و کارگران‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر این ‪ ،‬می��زان بدهی های‬ ‫به خط تولید بازگش��ته اند‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫متاسفانه‬ ‫این کارخانه شفاف نیس��ت‪ .‬وی به این‬ ‫در ارتباط��ی که با چند نف��ر از کارگران‬ ‫بیشتر شاهد‬ ‫پرسش که عمده کارخانه های واگذار شده‬ ‫مورد وثوق در ای��ن کارخانه دارم به طور‬ ‫رهاسازی بودیم‬ ‫ب��ه بخش خصوصی با چنین مش��کالتی‬ ‫مستقیم اگاه ش��دم که وضعیت کارخانه‬ ‫تا خصوصی سازی‪.‬‬ ‫همراه ش��ده اند‪ ،‬ریش��ه ای��ن موضوع را‬ ‫این‬ ‫رو به بهبود اس��ت‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬باید‬ ‫هپکو هم در این‬ ‫چگون��ه ارزیابی می کنید‪ ،‬پاس��خ داد‪ :‬در‬ ‫موضوع را در نظر داشت که نمی توان این‬ ‫زمینه مستثنا‬ ‫اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی اقداماتی‬ ‫کارخانه را در ی��ک بازه زمانی کوتاه مدت‬ ‫نبود‪ .‬بیشتر‬ ‫انج��ام ش��د که متاس��فانه بی��ش از ‪۸۰‬‬ ‫و به ط��ور ان��ی ‪ ۱۸۰‬درجه تغیی��ر داد‪.‬‬ ‫کارخانه های‬ ‫درص��د انه��ا غیراصولی ب��ود‪ .‬مهم ترین‬ ‫مش��کالت قبلی تا حدی برطرف ش��ده و‬ ‫دولتی دچار نوعی‬ ‫موضوعی که در خصوصی س��ازی اهمیت‬ ‫این طور نیس��ت که بگویی��م هپکو اکنون‬ ‫رهاسازی شدند و‬ ‫ب��ا تمام ت��وان به تولید بازگش��ته اس��ت اکنون بعد از گذشت داشت اهلیت کسی بود که کارخانه به او‬ ‫واگذار می شد‪ .‬متاسفانه به جز چند مورد‬ ‫چند سال یکی یکی‬ ‫اما رون��دی ک��ه در این کارخان��ه وجود‬ ‫دارد نس��بت به گذش��ت ه امیدوارانه است‪ .‬دچار بحران و تعطیلی انگشت شمار در باقی موارد این اهلیت با‬ ‫ابراهیمی با اشاره به نقش هپکو در صنایع می شوند و کسی هم مشکالت بس��یاری روبه رو است‪ .‬عالوه بر‬ ‫پاسخگو نیست‬ ‫این‪ ،‬بیش��تر واگذاری ه��ا در دولت نهم و‬ ‫کش��ور توضیح داد‪ :‬ای��ن کارخانه یکی از‬ ‫دهم رد دیون بود که این مورد نیز باعث‬ ‫صنایع مادر کشور است و نباید اجازه داده‬ ‫ورشکس��تگی کارخانه های بسیار بزرگی‬ ‫می ش��د به این وضعیت دچار شود‪ .‬هپکو‬ ‫ش��د‪ .‬ابراهیمی افزود‪ :‬در بررسی واگذاری ها گاهی به‬ ‫عالوه بر نقش��ی که در اشتغالزایی و اقتصاد استان دارد‬ ‫موضوع قیمت براوردی برمی خوریم که بررسی انها نیز‬ ‫به دلیل گس��تره فعالیتی‪ ،‬ابعاد ملی هم دارد و باید به‬ ‫نش��ان از رانت های بس��یاری دارد‪ .‬قیمت گذاری ها در‬ ‫این موضوع توجه بیشتری می شد‪ .‬کارخانه های کوچک‬ ‫م��وارد قابل توجهی حتی کمت��ر از ارزش دارایی هایی‬ ‫زمانی که با مشکالت مالی و اقتصادی روبه رو می شوند‬ ‫مانن��د زمین بوده اس��ت‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬کارخانه با‬ ‫قیمتی کمتر از قیمت زمین خام واگذار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫متاسفانه کشور در واگذاری ها عجله کرد و این موضوع‬ ‫باعث شد افراد بس��یاری بتوانند به اهداف سودجویانه‬ ‫خود دست یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی سازی به رهاسازی تبدیل شد‬ ‫نماینده مردم ش��ازند در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫انتق��اد از ش��یوه واگ��ذاری بنگاه های دولت��ی به بخش‬ ‫خصوصی گفت‪ :‬متاس��فانه بیشتر شاهد رهاسازی بودیم‬ ‫تا خصوصی سازی‪ .‬هپکو هم در این زمینه مستثنا نبود‪.‬‬ ‫بیش��تر کارخانه های دولتی دچار نوعی رهاسازی شدند‬ ‫و اکن��ون بعد از گذش��ت چند س��ال یک��ی یکی دچار‬ ‫بحران و تعطیلی می ش��وند و کسی هم پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫ابراهیمی به این پرسش که ارزیابی زیانده بودن واحدها‬ ‫را چطور می بینید‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان خصوصی س��ازی در‬ ‫این زمینه هنوز هم مش��کالتی دارد‪ .‬در برخی از موارد‬ ‫واحدهایی که به عنوان واحد زیانده اعالم می ش��وند در‬ ‫واقع زیانده نیستند‪ .‬بخش خصوصی در بسیاری از موارد‬ ‫کارخانه های زیان��ده را به امید فروش زمین و قطعات و‬ ‫تجهیزات خریداری می کند و س��ازمان خصوصی سازی‬ ‫ب��ه این موضوع تا حدی بی توجه اس��ت‪ .‬می��زان زیانده‬ ‫بودن یک واحد باید با دارایی های مش��هود ان کارخانه‬ ‫تناس��ب منطقی داشته باشد‪ .‬س��ازمان خصوصی سازی‬ ‫واحدهای زیان��ده را در اولویت واگ��ذاری قرار می دهد‪.‬‬ ‫کس��ی واحد زیانده را نمی خ��رد‪ ،‬در نتیجه قیمت واحد‬ ‫کاه��ش می یابد‪ ،‬این موضوع در برخی از موارد به حدی‬ ‫ادامه یافته که قیمت کارخانه از دارایی های مش��هود ان‬ ‫کمتر شده است‪.‬‬ ‫بهمنی‪ ،‬رئیس پیشین بانک مرکزی‪:‬‬ ‫حدود ‪ 10‬راهکار داریم که خیلی راحت می توانیم تحریم ها را مدیریت کنیم‬ ‫رئی��س پیش��ین بانک مرکزی با تاکید بر لزوم اعتم��اد به جوانان گفت‪ :‬اگر‬ ‫بتوانی��م قدرت خرید مردم را بازگردانیم و حفظ کنیم کار خیلی مهمی انجام‬ ‫داده ایم‪ .‬دولت باید خیلی جدی وارد ش��ود‪ .‬اعتقاد من این اس��ت که مدیران‬ ‫تحریم باید مدیران ریسک پذیر و جسور باشند‪ .‬مدیر ‪ ۷۰‬یا ‪ ۸۰‬ساله نمی تواند‬ ‫ریس��ک کند‪ .‬محمود بهمنی در بیان ارزیابی خود از تاثیرات تصویب ش��دن یا‬ ‫نش��دن س��ی اف تی بر مبادالت بانکی و تجاری کشور‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬سی اف تی‬ ‫یا در راس ان اف ای تی اف تیغ های دولبه هس��تند‪ ،‬ما اگر فکر کنیم با امضای‬ ‫این کنوانس��یون ها کار ما کامال حل می ش��ود‪ ،‬باید بگوییم که این طور نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ما تحری��م داماتو را همچنان داریم‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬ما بعد از‬ ‫برجام مصوبه کاتس��ا را داریم که مربوط به تحریم س��پاه است‪ .‬مصوبه حقوق‬ ‫بش��ر و موش��ک های بالستیک و‪ ...‬را داریم‪ .‬از هرکدام از این تحریم ها که عبور‬ ‫کنیم‪ ،‬انها تحریمی دیگر را مطرح می کنند در نتیجه ما اگر فکر کنیم این دو‬ ‫کنوانسیون را امضا کنیم همه مشکالت مان حل خواهد شد‪ ،‬این درست نیست‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به رویکردهای‬ ‫اخیر اروپا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نظر شخصی و تجربی من این است که اروپا و امریکا‬ ‫کش��ورهایی نیستند که ما بخواهیم به انها دل ببندیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬امروزه‬ ‫چی��ن ‪ ۵۷۰‬میلی��ارد دالر رابطه تجاری با امریکا دارد و او هیچ گاه به دلیل ‪۱۰‬‬ ‫یا ‪ ۱۵‬میلیارد دالر تجارت با ما از ان تجارت عظیم دست نخواهد کشید‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه کش��ورهای اروپایی منافع خودشان را مورد توجه قرار می دهند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ما نباید خودمان را دل خوش کنیم که با اروپا کنار می اییم‪ .‬ما باید‬ ‫فکر کنیم که اینها با ما نیستند و حال چطور باید برنامه ریزی کنیم‪ .‬اروپا هزار‬ ‫و ‪ ۲۶۰‬میلیارد دالر رابطه تجاری با امریکا دارد پس اگر منافعش ایجاب کند‪،‬‬ ‫به ان سمت می رود‪ .‬رئیس پیشین بانک مرکزی اظهار کرد‪ :‬ما باید فکر کنیم‬ ‫که امروز خودمان را چگونه از این گردنه های تحریم عبور بدهیم‪ .‬در گذش��ته‬ ‫از سامانه جایگزین سو ئیفت استفاده کردیم‪ ،‬از ان سامانه اکنون هم می توانیم‬ ‫بهره بگیریم‪ .‬جالب اینجاست که سوئیفت اطالعات مالی ما را رصد می کند اما‬ ‫انچه ما تبیین کرده بودیم‪ ،‬کامال محرمانه بود‪ .‬ما امروز باید سریع از پیمان های‬ ‫چندجانبه اس��تفاده کنیم و قراردادها را ببندی��م‪ .‬حدود ‪ ۱۰‬راهکار داریم که‬ ‫خیل��ی راح��ت می توانیم تحریم ها را مدیریت کنیم‪ .‬این نماینده مجلس دهم‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید فکر کنیم اگر این ش��رایط ادامه داش��ته باشد‪ ،‬باید چه‬ ‫کنیم‪ .‬دولت های ما سیاس��ت گذار هستند‪ ،‬ش��اید بگویند که شما نمایندگان‬ ‫مجلس هم دولتمرد هستید اما ما راهکاری با کمترین هزینه و بهترین مسیر‬ ‫را انتخ��اب می کنیم و اجرا در دس��ت دولت اس��ت‪ .‬ان موق ع( زمان دولت های‬ ‫نهم و دهم ) خیلی وضع بدتر بود در گذش��ته اجماع جهانی وجود داش��ت و ما‬ ‫تک و تنها بودیم و ‪ ۶‬تحریم س��ازمان ملل را داش��تیم و صادرات نفت ما از ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۱۰‬هزار بش��که به ‪ ۷۰۰‬هزار بش��که رسید؛ ما ان موقع هم بخشی‬ ‫از پول مان را کاال می اوردیم‪ .‬بهمنی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید‬ ‫مردم در ماه های اینده باید شرایط سخت تری را تحمل کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من‬ ‫فکر می کنم نخستین کاری که باید بکنیم این است که برنامه های بلند مدت‬ ‫و میان مدت خود را کنار گذاش��ته و به معیش��ت مردم رس��یدگی کنیم‪ .‬شما‬ ‫اگر نتوانید به مردم‪ ،‬به کارمندان و اقش��ار جامعه رس��یدگی کنید هیچ کدام از‬ ‫برنامه ها نمی تواند موفق باشد‪ .‬این عضو فراکسیون والیی مجلس در پاسخ به‬ ‫پرسش هایی درباره چگونگی مقابله با تحریم ها تاکید کرد‪ :‬ما امروز باید تمام‬ ‫برنامه های خود را برای اقش��ار مختلف جامعه و کارمندان دولت تنظیم کنیم‬ ‫که بر اثر این تورم ارزش حقوق و قدرت خریدش��ان کاهش پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر بتوانی��م ان را بازگردانیم و حفظ کنیم کار خیل��ی مهمی انجام داده ایم‪.‬‬ ‫دولت باید خیلی جدی وارد شود‪ .‬اعتقاد من این است که مدیران تحریم باید‬ ‫مدیرانی ریس��ک پذیر و جسور باش��ند‪ .‬مدیر‪ ۷۰‬یا ‪ ۸۰‬ساله نمی تواند ریسک‬ ‫کند‪ .‬این نماینده مجلس دهم با اشاره به لزوم توجه به جوانان در زمان تحریم‬ ‫گفت‪ :‬زمان جنگ را ببینید‪ .‬شهید همت ‪ ۲۸‬ساله بود و تمام فرماندهان ما در‬ ‫رده سنی بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬سال بودند زیرا انها ریسک پذیرتر بودند‪.‬‬ ‫یک فع��ال کارگری گف��ت‪ :‬اگر به‬ ‫کارگران��ی که حقوق چن��د ماه را به‬ ‫خانه نبرده اند و سفره شان خالی شده‬ ‫و زیر بار قرض هس��تند‪ ،‬بگوییم که‬ ‫دم نزن تا نیرویی سوءاستفاده نکند‪،‬‬ ‫همیش��ه کارگر باید ساکت باشد زیرا‬ ‫همیش��ه در ش��رایط خاص به س��ر‬ ‫می بری��م‪ .‬کاظم فرج الهی‪ ،‬فع��ال کارگری با اش��اره به اینکه‬ ‫کارگ��ران وقتی ناامید می ش��وند به خیاب��ان می ایند‪ ،‬به ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬چند م��اه حقوق نگرفتن زمان کمی نیس��ت‪ .‬کارگری‬ ‫که چن��د ماه حقوق نگرفته و زیر فش��ار اس��ت‪ ،‬چگونه باید‬ ‫زمان سنجی کند که ایا شرایط برای به خیابان امدن مناسب‬ ‫اس��ت یا خیر؟ فرج الهی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برخی می گویند‬ ‫کارگ��ر حق اعتراض دارد اما از راه های قانونی‪ .‬کارگری که به‬ ‫خیابان می اید همه راه ها را رفته است‪ .‬برخی دیگر می گویند‬ ‫از اعتراض های کارگران سوءاس��تفاده می شود‪ .‬خب بهتر نبود‬ ‫که قبل از اینکه کار به اینجا برسد و در این ‪ ۴‬ماهی که کارگر‬ ‫حقوق نگرفته بود‪ ،‬چاره ای می اندیشیدید؟ دستمزد جزو دیون‬ ‫ممتاز کارگر است‪ .‬یعنی اگر کارفرما ورشکست شود‪ ،‬نخستین‬ ‫پولی که از اموالش باید پرداخت ش��ود‪ ،‬دستمزد کارگر است‪.‬‬ ‫وی با طرح این پرس��ش که چرا قبل از اینکه کار به اعتراض‬ ‫خیابانی کارگران برسد‪ ،‬پاسخگو نیستید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقتی که‬ ‫جان کارگر به لبش رس��ید و به خیابان امد‪ ،‬معلوم اس��ت که‬ ‫اعتراض ها دیده می ش��ود‪ .‬نه تنها حق اعتراض برای کارگران‬ ‫وجود دار د بلکه باید مش��خص شود که اگر اعتراض می کند‪،‬‬ ‫چه کس��ی باید پاس��خگو باش��د‪ .‬این فعال کارگ��ری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حق با کارگر هفت تپه اس��ت که امروز پاس��خ مش��خص‬ ‫از دولت درباره تکلیف ش��رکت دریافت کند‪ .‬به این دلیل که‬ ‫قبل از اینکه کارخانه واگذار ش��ود‪ ،‬بحران داشت و قبل از ان‬ ‫بحران در کارخانه های دیگر نیز بوده است‪ .‬مسئوالن با چنین‬ ‫پدیده ای اشنا هستند‪ .‬کارخانه بحران دار را به بخش خصوصی‬ ‫واگ��ذار می کنند که تخصصش تعطیلی و انحالل کارخانجات‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬هفت تپه نخستین کارخانه ای نیست که به‬ ‫بخش خصوصی واگذار ش��ده و بحران زده شده و کارگران ان‬ ‫بیکار می شوند‪ .‬همین طور جماعتی به جماعت بیکاران کشور‬ ‫اضافه می ش��ود‪ .‬اگر کمی به عق��ب بازگردیم خواهیم دید در‬ ‫زمانی که واردات انبوه شکر در دهه ‪ ۸۰‬اتفاق افتاد‪ ،‬کمر همه‬ ‫این کارخانجات شکست‪ .‬این فعال کارگری اظهار کرد‪ :‬وقتی‬ ‫واردات بی رویه ش��کر شروع شد‪ ،‬هفت تپه در ان زمان به گل‬ ‫نشس��ت‪ .‬تا اینکه بعد از چند س��ال ان را به بخش خصوصی‬ ‫واگ��ذار کردند‪ .‬کارگران هفت تپه از ‪ ۱۰‬س��ال پیش مش��کل‬ ‫داشته اند‪ .‬چطور بعد از ‪ ۱۰‬سال هنوز نوبت این نرسیده است‬ ‫که مس��ئوالن به مش��کالت کارگران رس��یدگی کنند و حاال‬ ‫بع��د از چندین روز اعتراض متوالی مس��ئوالن خواهان پایان‬ ‫اعتراض کارگران هس��تند؟ وی افزود‪ :‬مس��ئوالن به کارگران‬ ‫گوشزد می کنند‪ ،‬مواد اولیه و محصوالت کارخانه در حال تمام‬ ‫ش��دن است؛ پرسش اینجا است که چرا از چندین سال پیش‬ ‫که واردات بی رویه شکر اتفاق افتاد‪ ،‬کسی حرکتی نکرد؟ چرا‬ ‫از دو ماه پیش که دستمزد کارگران پرداخت نشده بود‪ ،‬کسی‬ ‫اقدامی نکرد؟‬ ‫معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون‬ ‫کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫نظام بانکی از عوامل ایجاد تورم‬ ‫در کشور است‬ ‫معاون رف��اه اجتماعی وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬بانک ها مش��کالت اقتصادی زی��ادی را در خلق پول و‬ ‫ارائ��ه وام به وج��ود اوردند در حالی که کش��ورهای موفق با‬ ‫مح��دود کردن تعداد بانک ها مانع از تورم ش��دند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬احمد میدری عنوان کرد‪ :‬راهبردهای اقتصادی معیوب‬ ‫و فقرزاس��ت و مانع از توسعه می ش��ود‪ .‬معاون رفاه اجتماعی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬نظام بانکی از عوامل‬ ‫ایجاد تورم در کشور است‪ .‬بانک ها مشکالت اقتصادی زیادی‬ ‫را در خل��ق پ��ول و ارائ��ه وام به وجود اوردن��د در حالی که‬ ‫کش��ورهای موفق با محدود کردن تعداد بانک ها مانع از تورم‬ ‫شدند‪ .‬میدری بیان کرد‪ :‬افزایش تعداد بانک ها مانع از نظارت‬ ‫جامع و درس��ت بر رون��د تولید پول می ش��ود و بحران های‬ ‫زیادی را در پی دارد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در ایران ش��یوه هایی که‬ ‫انتخاب کردیم باعث ش��ده که در طول س��ال ها پس از پایان‬ ‫جن��گ با افزایش تورم‪ ،‬فقر و بیکاری بیش��تر روبه رو ش��ویم‬ ‫البته به این معنا نیس��ت اگر اقتصاد را دولتی نگه داریم بهتر‬ ‫اس��ت اما اینکه چه شکلی از اقتصاد دولتی را در نظر بگیریم‬ ‫اهمیت زی��ادی دارد‪ .‬معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اقتصاد امریکایی در چند‬ ‫دهه گذش��ته ‪ ۲‬بار با بحران ش��دید مالی روبه رو ش��د که به‬ ‫علت مدیریت نداش��تن بر بانک ها بود‪ .‬اقتصادهایی که الگوی‬ ‫خود را اقتصاد امریکا و استرالیا و نیوزلند قرار دادند با بحران‬ ‫زیادی روبه رو ش��دند و میزان فق��ر در انها افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫میدری افزود‪ :‬تقویت گفت وگو بین صاحبان قدرت در کشور‬ ‫این امید را زنده خواهد کرد تا با افزایش تفاهم های سیاس��ی‬ ‫خطاهای بیش��تری در حوزه اقتصادی رفع شود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اقتصاد بازار یا غیر دولتی اشکال مختلفی دارد و دو گونه‬ ‫اقتصاد بازار اروپای قاره ای و سبک امریکایی داریم که تفاوت‬ ‫اینه��ا در این اس��ت که در اقتصاد امری��کا اموزش و پرورش‬ ‫دست بخش خصوصی و درمان تجاری است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 11‬اذر ‪ 24 1397‬ربیع االول ‪ 2 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 534‬پیاپی ‪2507‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گواهینامه استاندارد برای‬ ‫ازمایشگاه هیدرواستاتیک‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫هیچ قطعه ای نیست که‬ ‫نتوانیم ان را بسازیم‪.‬‬ ‫وقتی کشوری می تواند‬ ‫جنگنده بسازد خودرو جای‬ ‫خود دارد‪ .‬فقط نخست باید‬ ‫اراده کنیم و پس از ان‬ ‫روند کار هدایت شود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ب��ا پیش��رفت صنع��ت در‬ ‫جهان و نیاز ب��ه ارائه خدمات‬ ‫و روش ه��ای اس��تاندارد قابل‬ ‫اطمین��ان و همچنی��ن ب��ا‬ ‫گسترش مبادالت بین المللی‬ ‫محصوالت و خدمات نیازهای‬ ‫ج��دی و غیرقاب��ل ان��کار ب��ا‬ ‫سیدمحمدجواد شریفی‬ ‫روش��ی اس��تاندارد برای ارائه‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫زبان مش��ترک بین مشتریان‬ ‫گوناگ��ون احس��اس ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬س��ازمان های بین المللی ایزو‪۱۷۰۲۵‬‬ ‫‪ ISO/IEC‬را منتش��ر کردند‪ .‬این اس��تاندارد پس از انتش��ار‬ ‫به س��رعت به زبان مش��ترک بیانگر مه��ارت و انطباق نتایج‬ ‫ازمایشگاه ها و در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان قوانین‬ ‫ملی پذیرفته ش��ده است‪ .‬در کش��ور ایران این استاندارد در‬ ‫س��ال‪ ۱۳۸۱‬با عنوان‪ ISIRI ۱۷۰۲۵‬منتش��ر شد و به طور‬ ‫عمل��ی هر ازمایش��گاهی که براس��اس این اس��تاندارد تایید‬ ‫صالحیت شود براساس الزامات‪ ISO ۹۰۰۱‬فعالیت می کند‪.‬‬ ‫روش اعتباردهی براس��اس این اس��تاندارد این گونه است که‬ ‫در هر کش��ور یا منطقه نهاد مس��تقل تش��کیل می شود و به‬ ‫ش��کل مستقیم یا غیرمستقیم مورد ارزیابی و انطباق الزامات‬ ‫‪ ILAC‬تحت استاندارد ‪ ISO / IEC ۱۷۰۲۵‬قرار می گیرد‪،‬‬ ‫این نهاد در کش��ور ما ایران مرکز ملی تایید صالحیت ایران‬ ‫‪ NACI‬بوده و ازمایش��گاه هایی که ازس��وی این نهاد تایید‬ ‫صالحی��ت ش��وند در چارچوب ای��ن نهاد با درنظ��ر گرفتن‬ ‫زنجیره قابلیت ردیابی به عنوان ازمایشگاه بین المللی شناخته‬ ‫می ش��وند‪ .‬ب��رای هماهنگ��ی و حفظ همگامی ب��ا تحوالت‬ ‫جهانی و پیشرفت های ملی در زمینه صنایع‪ ،‬علوم و خدمات‬ ‫اس��تانداردهای ملی ایران در مواقع ل��زوم تجدیدنظر خواهد‬ ‫شد و هر پیشنهادی که برای اصالح یا تکمیل این استاندارد‬ ‫ارائه شود مورد توجه قرار خواهد گرفت‪ .‬بنابراین باید همواره‬ ‫از اخرین تجدیدنظر های اس��تانداردها ملی استفاده کرد که‬ ‫درباره این اس��تاندارد در نشس��ت کارگروه ملی اس��تاندارد‬ ‫مدیریت کیفیت م��ورخ ‪ ۱۳۸۶/۹/۲۵‬اخرین بازنگری بر ان‬ ‫تصویب ش��د‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬و با ش��روع به فعالیت ازمون‬ ‫هیدرو اس��تاتیک مخازن ‪ CNG‬ازمایشگاه هایی در سراسر‬ ‫کشور ش��روع به دریافت مجوز از اداره های استاندارد استانی‬ ‫براس��اس اس��تاندارد ملی ش��ماره ‪ ۶۷۹۲‬به منظ��ور این کار‬ ‫کردن��د‪ .‬در صورتی این روند صدور مجوز و حذف مرکز تایید‬ ‫صالحیت ملی ای��ران راه را به بیراه برده و در این روند دچار‬ ‫اختالل های گوناگونی ش��ده اس��ت‪ .‬انتقال صدور مجوزها به‬ ‫استان های گوناگون در چنین امری خطیری در عمل‪ ،‬وجود‬ ‫اعمال س��لیقه های شخصی را به جای پیروی از اصول اجرایی‬ ‫در مراکز هیدرواستاتیک‪ ،‬معضالت گوناگونی در سطح جامعه‬ ‫به وجود اورده است‪ .‬این خال در اینده نزدیک پیامدهای خود‬ ‫را نش��ان خواهد داد‪ .‬لزوم تایید صالحیت ازمایشگاه از طرف‬ ‫این تایید صالحیت ملی ایران در چنین شرایطی ضروری به‬ ‫نظر می رس��د‪ .‬پیرو این موضوع مرکز معاینه فنی ابادان پس‬ ‫از دریافت این گواهینامه از اداره اس��تاندارد استان خوزستان‬ ‫با عنوان ازمایش��گاه همکار از تاریخ ‪ ۱۳۹۷/۴/۱۵‬ش��روع به‬ ‫فعالی��ت در زمینه ازمون هیدرواس��تاتیک مخزن های بدون‬ ‫درز ف��والدی تا فش��ار ‪ ۳۰۰‬بار کرد‪ .‬بنابرای��ن به منظور ارتقا‬ ‫فعالیت کیفی‪ ،‬این ازمایشگاه درخواست گواهینامه براساس‬ ‫اس��تاندارد ‪ ۱۷۰۲۵‬از مرکز ملی تایید صالحیت ایران را اغاز‬ ‫ک��رد و پس از ‪۶‬ماه تالش بی وقفه در راس��تای پیاده س��ازی‬ ‫این اس��تاندارد و اس��تقرار نظام مدیریت کیفیت در سیستم‬ ‫موفق به دریافت گواهینامه اس��تاندارد ‪ ۱۷۰۲۵‬از مرکز ملی‬ ‫تایی��د صالحیت ایران ش��د‪ .‬در این مجال ب��ه چند نمونه از‬ ‫تفاوت های ازمایش��گاه های همکار اس��تانی و ازمایشگاه های‬ ‫دارای گواهینام��ه ‪ ۱۷۰۲۵‬اش��اره می کنی��م که ب��ه ترتیب‪:‬‬ ‫محدوده فعالیت ازمایشگاه های همکار در حوزه استانی بوده‬ ‫اما ازمایشگاه های دارای گواهینامه ‪ ۱۷۰۲۵‬در سراسر کشور‬ ‫می توانند فعالیت داش��ته باش��ند و دارند‪ .‬اعتبار نتایج ازمون‬ ‫صادر شده در ازمایشگاه های ‪ ۱۷۰۲۵‬در سراسر کشور معتبر‬ ‫هس��تند‪ .‬روش های ارزیابی ازمایشگاه های همکار استاندارد‬ ‫با مراکز تایید صالحیت ش��ده ‪ ۱۵۰۲۵‬متفاوت هستند‪ .‬نوع‬ ‫گواهینامه صادرشده براساس گواهینامه ‪ ۱۷۰۲۵‬بین المللی‬ ‫بوده اما ازمایشگاه های همکار در سطح استان معتبر هستند‬ ‫بنابراین ش��رایط و نحوه ارزیابی براساس این استاندارد بسیار‬ ‫س��ختگیرانه تر خواهد بود‪ .‬الزم به توضیح است مرکز معاینه‬ ‫فنی ابادان به عنوان نخستین مرکز معاینه فنی در کل کشور‬ ‫و تنها ازمایش��گاه هیدرواس��تاتیک در جنوب و جنوب غرب‬ ‫کش��ور موفق ب��ه گواهینامه اس��تاندارد‪ISO/IEC ۱۷۰۲۵‬‬ ‫ش��د‪ .‬با توجه به رویه اجرای��ی ازمون مخزن های جایگاه های‬ ‫سوخت ‪ CNG‬تنها ازمایشگاه های دارای گواهینامه ‪۱۷۰۲۵‬‬ ‫مجاز به ازمون و ازمایش این مخزن ها تا فش��ار ‪ Bar ۴۵۰‬و‬ ‫صدور گواهینامه بازرسی برای اینگونه مخازن هستند و مرکز‬ ‫معاینه فنی ابادان امادگی الزم به منظور ازمون این مخزن ها‬ ‫در محدوده اس��تان خوزستان و اس��تان های همجوار را دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که این مرکز دارای ش��بکه اصالح و بازسازی‬ ‫رنگ و پس از رنگ زدایی به روش ش��ات بالس��ت و س��پس‬ ‫رنگ امیزی به روش پودری الکترواستاتیک برای ترمیم رنگ‬ ‫مخزن ها است‪.‬‬ ‫چنین مراکزی در س��طح کش��ور درراستای همسان سازی‬ ‫و ایج��اد س��ایت های جامع برای ارائه خدمت به ش��هروندان‬ ‫ضروری بوده و با س��اخت این گونه مراکز امکان نظارت برای‬ ‫سازمان های متولی نیز امر راحت تری خواهد بود‪.‬‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان صنعت قطعه مطرح شد‬ ‫مشکالت نقدینگی‪ ،‬چالش داخلی سازی قطعات‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫م��ا مردم دقیقه نودی هس��تیم و ت��ا زمانی که به‬ ‫مش��کل جدی برخورد نکنیم‪ ،‬به دنب��ال راهکارهای‬ ‫اساس��ی نخواهی��م افت��اد‪ .‬در این بس��تر برنامه های‬ ‫پیش��گیرانه نادیده گرفته ش��ده و مشکالت در زمان‬ ‫بحران دوچندان می ش��ود‪ .‬صنعت خودرو هم از این‬ ‫امر مستثنا نبوده و برنامه ریزی اساسی برای پیشبرد‬ ‫این صنعت دیده نمی ش��ود‪ .‬امروز با شروع تحریم ها‬ ‫تولی��د به یک س��وم کاه��ش یافته و با ای��ن وجود‪،‬‬ ‫مش��کالت مالی این صنعت را با چالش جدی روبه رو‬ ‫کرده است‪ .‬در این شرایط سخت تولید برای عبور از‬ ‫تحریم ها موضوع داخلی سازی هم مطرح است‪ .‬حال‬ ‫باید دید این امر چگونه شدنی خواهد بود؟‬ ‫‹ ‹اماده داخلی سازی حداکثری هستیم‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور درباره وضعیت صنعت قطعه‬ ‫و داخلی س��ازی قطعات به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫به جرات می گویم هیچ قطعه ای نیست که سازندگان‬ ‫داخلی نتوانند ان را بس��ازنند‪ .‬زمانی که قرار بود در‬ ‫دهه‪ ۷۰‬پیکان را داخلی سازی کنیم قطعات با حضور‬ ‫صنعتگران به طور کامل باز ش��دند و هر قطعه س��از‬ ‫بومی س��ازی قطع��ه ای را بر عه��ده گرف��ت و کار به‬ ‫سرانجام خوبی رسید‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش افزود‪ :‬کاری ساده و راحتی‬ ‫نبود اما چ��ون انگیزه حداکثر داخلی س��ازی مطرح‬ ‫بود‪ ،‬خواستیم پس محقق ش��د‪ .‬درحال حاضر هم با‬ ‫وجود شرایط تحریم هر قطعه ساز همت کند این امر‬ ‫شدنی است‪ .‬ضروری است تمام توان مهندسی خود‬ ‫را به کار بگیریم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور در پاس��خ به پرسشی مبنی بر‬ ‫اینک��ه این امر حتی برای قطعات های تک هم صدق‬ ‫می کند؟ گفت‪ :‬هیچ قطعه ای نیس��ت که نتوانیم ان‬ ‫را بس��ازیم‪ .‬وقتی کش��وری می تواند جنگنده بسازد‬ ‫خودرو جای خود دارد‪ .‬فقط نخس��ت باید اراده باشد‬ ‫و کار هدایت ش��ود‪ .‬باید بخش��ی در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنای��ع ایران ایجاد ش��ود و بخواهند و تکلیف کنند‬ ‫صنعتگران این حوزه را تا زودتر به هدف برسیم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه اراده هس��ت و همه هم‬ ‫به دنبال ارتقای داخلی س��ازی به ویژه در خودروهای‬ ‫جدید هس��تند چرا ت��ا امروز این امر محقق نش��ده‬ ‫اس��ت؟ وی در این باره توضیح داد‪ :‬چون هیچ نهادی‬ ‫هدایت این امر را برعهده نگرفته است‪ .‬هر کاری یک‬ ‫رهبر می خواهد‪ .‬باید یک مجموعه باش��د که رهبری‬ ‫کار را برعهده بگیرد‪ .‬این کاری همگانی است که باید‬ ‫همه متصدیان با تعامل کار را جلو ببرند‪ .‬یک خودرو‬ ‫متش��کل از ‪۳۳۰۰‬قطعه اس��ت و نمی توان با یک یا‬ ‫چن��د نف��ر کار را پیش ببرند‪ .‬تقس��یم کار نیاز بوده‬ ‫ت��ا فعالیت ها به خوبی پیش ب��رود‪ .‬هیچ دلیلی برای‬ ‫توقف تولید خودروهای جدید وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش نیاز برای ادامه حیات‬ ‫مشکل نقدینگی از جمله معضل همه گیر در صنایع‬ ‫کش��ور است‪ .‬نجفی منش در پاسخ به این پرسش که‬ ‫کمب��ود نقدینگی ب��رای تحقق این امر مشکل س��از‬ ‫نخواهد بود؟ گفت‪ :‬این امر چند پیش نیاز می خواهد؛‬ ‫نخس��ت قیمت محصوالت قطعه سازان روزامد شود‪،‬‬ ‫پرداخت ها حداکثر یک ماه باشد زیرا تمام خریدهای‬ ‫ما نقدی اس��ت و قطعه س��از نمی تواند نقدی بخرد و‬ ‫نسیه بفروشد‪ .‬دیگر اینکه باید مکانیسم واردات مواد‬ ‫اولیه ای که در داخل تولید نداریم تس��هیل شود زیرا‬ ‫امروز خرید و تهیه م��واد اولیه داخلی و خارجی هر‬ ‫دو دشوار شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نهای��ت اینکه قطعه س��ازان به ش��کل‬ ‫اعتباری از خ��ارج خرید کرده اند اما هم اکنون ملزم‬ ‫ش��ده اند مابه التفاوت ارز ‪۴۲۰۰‬تومان��ی و نیمایی را‬ ‫بپردازد که این امر منجر به ورشکستگی قطعه سازان‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی است که صنعتگر به نرخ ان‬ ‫دوره محصوالت را خریده و فروخته است‪.‬‬ ‫نجفی منش در پایان هم تاکید کرد‪ :‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫چون قیمت مواد اولیه مورد نیاز ‪۳‬برابر شده باید حد‬ ‫اعتباری تس��هیالت داخلی نیز دست کم ‪۳‬برابر شود‬ ‫که صنعتگر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی افول صنعت قطعه‬ ‫با جدی ش��دن بحث تحریم ها برای‬ ‫صنعت خ��ودرو راهکار برای پیش��برد‬ ‫ای��ن صنع��ت منوط ب��ه داخلی س��ازی‬ ‫قطعات است‪ .‬ساسان قربانی‪ ،‬کارشناس‬ ‫صنع��ت خ��ودرو درب��اره ام��کان این‬ ‫مس��ئله به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫داخلی س��ازی قطعات یکی از راهکارها‬ ‫است اما مشکل صنعت قطعه پرداخت‬ ‫نش��دن بهنگام هزینه قطعات از سوی‬ ‫خودروس��ازان و در نتیج��ه کمب��ود‬ ‫نقدینگی در واحدهای صنعتی اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن چون بح��ران نقدینگی وجود‬ ‫دارد ام��کان توس��عه صنع��ت قطعه یا‬ ‫رفتن به س��وی داخلی س��ازی محدودی��ت دارد‪ .‬اما‬ ‫بس��ترهای علمی‪-‬تجربی و دانش��ی که الزم است تا‬ ‫حدودی فراهم است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته بخش��ی از قطعات که های تک‬ ‫هس��تند و نیازمند مشارکت ها و همکاری بین المللی‬ ‫بوده و بدون تعامل کار س��اخت س��خت خواهد شد‪.‬‬ ‫درحال حاضر مش��کل اصلی و اساس��ی صنعت قطعه‬ ‫کمب��ود مناب��ع مال��ی و پرداخت نش��دن ب��ه موقع‬ ‫مطالبات انها از س��وی خودروسازان است به طوری‬ ‫که می��زان بدهی ها بیش از ‪۱۵‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫محاسبه می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال حوزه قطع��ه ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫شرایطی که خودروسازان دارند و با کمتر از یک سوم‬ ‫میزان تولیدی که در حال انجام اس��ت شرایط را در‬ ‫ماه های اینده دشوارتر می کند‪ .‬به طوری که اگر این‬ ‫روند ادامه پیدا کند و چاره اندیش��ی نشود تحریم ها‬ ‫تش��دیدکننده خواهن��د ب��ود و همین امر به ش��دت‬ ‫صنعت قطعه را دچار افول خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک نقدی دولت ضروری است‬ ‫حال با وجود مش��کل مالی در خودروس��ازی این‬ ‫کمبود چگونه قابل جبران اس��ت؟ قربانی در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬این اتفاق پیش تر ه��م در جهان برای برخی‬ ‫خودروسازی افتاده اس��ت‪ .‬شرکت های خودروسازی‬ ‫ی��ا ه��ر صنع��ت دیگ��ری در دوره های��ی حتی در‬ ‫کشورهای پیشرفته و جهان اولی با چنین مشکالتی‬ ‫روبه رو ش��ده اند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬سال ‪۲۰۰۸‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۸۶-۸۷‬خورش��یدی) صنع��ت خ��ودرو امریکا با‬ ‫بحران بسیار جدی روبه رو شد که حتی شرکت هایی‬ ‫مانند ف��ورد‪ ،‬جبرال موت��ورز و کرایس��لر به مرحله‬ ‫ورشکس��تگی رس��یدند‪ .‬دول��ت در ان مقط��ع یک‬ ‫سلس��له کمک های بالعوض کرد و تس��هیالت بدون‬ ‫بهره پرداخت شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه کارشناس��ان اقتص��اد وقتی‬ ‫ی��ک واح��د تولی��دی صنعت��ی بزرگ‬ ‫مانند خودروس��ازی دچار اس��یب شود‬ ‫اسیب های تبعی ان به اقتصاد در شکل‬ ‫کالن خواه��د بود‪ ،‬زیرا اگر این حجم از‬ ‫اش��تغال از بین برود مسئول اصلی این‬ ‫ام��ر به طور قطع متوج��ه دولت خواهد‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫ش��د‪ .‬این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪:‬‬ ‫وقتی به سوی اقتصاد‬ ‫در نتیجه دولت ها وارد عمل می ش��وند‬ ‫دستوری برویم فساد‬ ‫به وجود می اید‪ ،‬ضمن انکه و کم��ک می کنن��د تا چنین مش��کلی‬ ‫رخ نده��د‪ .‬به ویژه اینکه ش��غلی که در‬ ‫در بلندمدت غیرقابل‬ ‫اجراست‬ ‫صنعت خودرو اس��ت از ماش��ین کاری‪،‬‬ ‫ریخته گری و‪ ...‬اشتغال کامل است‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬بنابرای��ن تنه��ا راه عب��ور از این‬ ‫مشکالت دولت اس��ت و باید به خودروسازان کمک‬ ‫کند‪ .‬در ادامه هم انها را مجاب به پرداخت بخش��ی‬ ‫از کمک ه��ای نقدی به قطعه س��ازان کند تا انها نیز‬ ‫بتوانند این دوره دشوار را به سالمت سپری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار بازار خودرو‬ ‫قربان��ی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه ای��ا با‬ ‫پیش فروش ها منابعی به صنعت قطعه تزریق ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نس��بت به مطالبات معوقه عدد بسیار‬ ‫ناچیز بود و می ت��وان گفت صنعت قطعه در بدترین‬ ‫دوره خود به سر می برد زیرا شرکت های خودرو سازی‬ ‫هم خود با مش��کالت مالی عدیده ای روبه رو هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬خودروس��ازان با محدودیت افزایش‬ ‫قیم��ت خودرو روبه رو ب��وده در حالی که بازار‪ ،‬رفتار‬ ‫منطقی خ��ود را انجام می دهد‪ .‬به طوری که ش��اهد‬ ‫هستیم تفاوت قیمت کارخانه و بازار بسیار معنی دار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه چند برابر ش��ده‬ ‫تاکید کرد‪ :‬جریمه این امر را قطعه ساز می پردازد‪ .‬در‬ ‫این برهه قطعه س��ازان ناگزیر ب��ه تعدیل نیرو بوده و‬ ‫تیراژ خود را به کمترین میزان رسانده اند‪ .‬این امر در‬ ‫نهایت به اقتصاد ملی اسیب می زند‪ .‬با شرایط موجود‬ ‫گویا چاره ای جز افزایش قیمت ها نیس��ت اما راه حل‬ ‫منطقی افزایش ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصدی قیمت ها اس��ت یا‬ ‫تعیین قیمت در حاشیه بازار‪.‬‬ ‫قربانی در این باره با اش��اره به اقتصاد دس��توری‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬وقتی به س��وی اقتصاد دس��توری برویم‬ ‫فساد به وجود اورده ضمن انکه در بلندمدت غیرقابل‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫تمام صنایع کشورها و اقتصادهایی که به این سو‬ ‫رفته بودند هزینه ان را پرداخته اند‪ .‬برخی زود به این‬ ‫موضوع پی برده و تغییر مسیر داده اند و برخی هنوز‬ ‫درباره ان هزینه می پردازند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬زمانی که قیمت بازار خودرو‬ ‫با نرخ کارخانه ‪۲۰‬میلیون تومان تفاوت داشته باشد‬ ‫منجر به فساد ش��ده و همه به دنبال خرید خواهند‬ ‫بود‪ .‬در این ش��رایط چقدر بای��د واحد های نظارتی و‬ ‫کنترل��ی را تقویت کرد که مش��کالت اسیب رس��ان‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫قربانی در پایان با بیان اینکه قابل پیش بینی است‬ ‫ما به س��وی ازادسازی قیمت ها حرکت خواهیم کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیم این وجود دارد که این امر دیرهنگام باشد‪.‬‬ ‫اگر نموداری از وضعیت صنعت خودرو رس��م ش��ود‬ ‫روند فعالیت و توسعه نزولی بوده و باید هرچه زودتر‬ ‫چاره اندیشی کرد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو ‪:‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تعمیرکاران خ��ودرو گفت‪ :‬برخی‬ ‫رئی��س اتحادیه‬ ‫قطعات پس از افزایش قیمت در بازار یافت می شوند‬ ‫که این نش��ان می دهد دست هایی پشت پرده گرانی‬ ‫قیمت قطعه وجود دارد‪.‬‬ ‫علیرض��ا نیک ائین‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه تعمیرکاران‬ ‫خودرو در گفت وگو با خودروکار اظهارکرد‪ :‬شرکت های‬ ‫خودروسازی واردکننده خودرو در پشتیبانی قطعات‬ ‫به خوبی عمل نمی کنند و بیش��تر مردم از این قضیه‬ ‫ناراضی هستند و تعداد نمایندگی ها هم معدود بوده‬ ‫و برخی تعطیل هستند؛ بنابراین قطعات خودروهای‬ ‫خارجی در بازار کم است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه درباره خودروه��ای داخلی هم‬ ‫قطعات کمیاب پس از افزایش قیمت‪ ،‬پیدا می شوند‬ ‫کمبود قطعه مهم ترین مش��کل تعمیرکاران اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قطعات خودروهایی چون برلیانس و ال‪ ۹۰‬در‬ ‫بازار کم بوده و این باعث ش��ده ه��ر روز یک قیمت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫نیک ائین تصریح کرد‪ :‬دست هایی پشت پرده گران‬ ‫ش��دن قطعات وج��ود دارد زیرا یک قطع��ه در بازار‬ ‫کمیاب می ش��ود و پس از ‪۲‬برابر شدن قیمت ان به‬ ‫وفور در بازار یافت می شود و این نشان می دهد برخی‬ ‫به عم��د از عرضه برخی قطعات به ب��ازار جلوگیری‬ ‫می کنند‪ .‬رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اشاره‬ ‫به اینکه بسیاری از خودروهای به دلیل کمبود قطعه‬ ‫در تعمیرگاه ها می مانند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تعمیرکاران نیز‬ ‫مصرف کننده قطعات هستند و وقتی قطعه ای در بازار‬ ‫نیس��ت‪ ،‬نمی توانند کار کنند و این مهم ترین چالش‬ ‫فعلی تعمیرکاران و البته صاحبان خودرو است‪.‬‬ ‫نیک ائین با انتقاد از نظارت بر بازار گفت‪ :‬در سایه‬ ‫بی نظارتی قیمت ها باال می رود و عرضه ش��دن قطعه‬ ‫پس از گران ش��دن نشان از دس��ت های پشت پرده‬ ‫دارد که باید با نظارت جلوی س��ودجویی برخی افراد‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 11‬اذر ‪ 24 1397‬ربیع االول ‪ 2 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 534‬پیاپی ‪2507‬‬ ‫خبر‬ ‫شماره گذاری برخی اتوبوس ها‬ ‫متوقف شد‬ ‫هنوز ستاد تنظیم بازار‬ ‫درباره تعدیل قیمت‬ ‫خودروها تصمیمی‬ ‫نگرفته و خودروسازان‬ ‫نیز در این شرایط‬ ‫خودرویی به بازار عرضه‬ ‫نکرده اند یا قطره چکانی‬ ‫عمل می کنند‬ ‫رکود بازار خودرو همچنان ادامه دارد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بازار خودرو این روزها مانند هفته ها و ماه های گذشته‬ ‫وضعیت اش��فته ای را تجربه می کند؛ بازاری که رکود در‬ ‫ان حاکم است و در بالتکلیفی به سر می برد‪.‬‬ ‫هنوز س��تاد تنظیم بازار درباره تعدیل قیمت خودروها‬ ‫تصمیم��ی نگرفته و خودروس��ازان نیز در این ش��رایط‬ ‫خودرویی به ب��ازار عرضه نکرده اند یا قطره چکانی عمل‬ ‫می کنن��د و ش��اهدیم از حدود چند م��اه پیش تاکنون‬ ‫ب��ه تعهدات خود هم عمل نکرده ان��د‪ .‬واردکنندگان نیز‬ ‫خ��ودرو با بهانه جویی ه��ای گوناگون به تعهدات خود در‬ ‫قبال مشتریان عمل نمی کنند‪.‬‬ ‫در این شرایط دالالن نیز بیکار نیستند و از اب گل الود‬ ‫تفاوت قیمت کارخانه و حاشیه بازار که ارقام باالیی است‪،‬‬ ‫ماهی می گیرند‪ .‬اما فع��االن خودرویی معتقدند بازار در‬ ‫رکود است و در بالتکلیفی به سر می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹بالتکلیفی فروشنده و خریدار‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو تهران گفت‪ :‬همچن��ان منتظر اعالم قیمت ها از‬ ‫س��تاد تنظیم بازار هستیم و خودروس��ازان نیز از حدود‬ ‫‪۷‬ماه پیش تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��عید موتمنی افزود‪ :‬وقتی عرضه ای‬ ‫در کار نباش��د‪ ،‬قیمت ه��ا افزای��ش می یاب��د و در نتیجه‬ ‫فروشنده و خریدار بالتکلیف هستند‪.‬‬ ‫وی به ش��ایعه های این روزهای ب��ازار خودرو از جمله‬ ‫افزای��ش ‪ ۷۰‬ت��ا ‪۱۰۰‬درص��دی قیمت ها اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در این ش��رایط فروش��ندگان از فروش دس��ت بر‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو ته��ران یاداور ش��د‪ :‬ب��ازار خودرو قفل اس��ت و‬ ‫به طور متوسط یک معامله در هفته در نمایشگاه ها انجام‬ ‫فروش��ندگان خودرو تهران افزود‪ :‬مدیریت خودروسازان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت ها و ارتقای کیفی محصوالت‬ ‫داخل��ی ضعیف اس��ت و باید هزینه ه��ای خود را کاهش‬ ‫موتمنی ادامه داد‪ :‬چند ماهی اس��ت خودروس��ازان با‬ ‫دهن��د؛ امروز خودروس��ازان مدعی هس��تند در معرض‬ ‫طرح مواردی مانند نبود قطعه به اندازه کافی‪ ،‬از افزایش‬ ‫ورشکس��تگی قرار دارند؛ در حالی که تا دیروز سودهای‬ ‫عرضه سر باز زده اند‪ ،‬اما در حقیقت منتظر اعالم افزایش‬ ‫کالن داشتند و این موضوع را باید کارشناسان امر بررسی‬ ‫قیمت ها هس��تند؛ در حالی که م��ردم خودرو باکیفیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫می خواهن��د و افزایش قیمت ها باید با توجیه کیفی بوده‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی‪ ،‬ابتدا باید بازار را از‬ ‫و رضایت مشتریان را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫بالتکلیفی خارج کرد؛ باید بررسی کنیم ایا خودروسازان‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬این روزها ش��اهدیم به ج��ای بهبود‬ ‫می توانن��د بازار را مدیریت کنند یا فردا ش��اهد ‪۲‬نرخی‬ ‫ت انها کاس��ته‬ ‫کیفی��ت خودروه��ا‪ ،‬از اپش��ن ها و امکانا ‬ ‫ش��دن قیمت ها در ب��ازار خواهیم ب��ود؟ موتمنی گفت‪:‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬پژو پ��ارس بدون رینگ‪ ،‬بلکه‬ ‫براساس پیش بینی اقتصاددانان‪ ،‬نرخ دالر بین ‪ ۸‬تا ‪۹‬هزار‬ ‫با قالپاق عرضه می شود یا زه پراید اپشن تلقی می شود‪.‬‬ ‫تومان تثبیت می ش��ود‪ ،‬بنابراین در بلندمدت انهایی که‬ ‫این مقام صنف��ی تاکید کرد قیمت مواد اولیه افزایش‬ ‫از فروش خودروهای خود دست کشیده اند ضرر خواهند‬ ‫یافته است اما درباره تعدیل قیمت خودروها کارشناسان‬ ‫کرد‪ .‬وی از دالالن بزرگی یاد کرد که انحصار در فروش‬ ‫باید نظر بدهند‪.‬‬ ‫ایجاد کرده اند و بازار را در ماه های گذش��ته بهم ریختند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬در حالی که انتظار می رود‬ ‫ب��ه گفته این مقام صنفی‪ ،‬در ش��رایط‬ ‫خودروسازان بزرگ کشور دست کم برای یک‬ ‫کنونی کارشناسان باید افزایش قیمت‬ ‫سال تولیدشان ذخیره قطعه داشته باشند اما‬ ‫ه��ر خودرو را مش��خص و تعیین کرده‬ ‫یک ش��به اعالم کردند با کمبود قطعه روبه رو‬ ‫و بر خودروس��ازان نظارت کنند تا نیاز‬ ‫ش��ده اند و بخشی از نابسامانی های امروز بازار‬ ‫بازار را تامی��ن کرده و به تعهدات خود‬ ‫ناشی از عملکرد انهاست‪.‬‬ ‫عم��ل کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خودروهای‬ ‫‹ ‹انحصار در صنعت خودرو‬ ‫ب��ا قیم��ت کمت��ر از ‪۱۰‬ه��زار دالر در‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫موتمن��ی تصریح کرد‪ :‬ت��ا زمانی که انحصار‬ ‫جهان زیاد است و پیشنهاد می شود در‬ ‫خودروسازان کالس‬ ‫در صنعت خودرو باش��د‪ ،‬این مش��کالت ادامه‬ ‫شرایط کنونی که خودروسازان داخلی‬ ‫خواهد داش��ت که مانع رش��د صنعت خودرو جهانی در مقاطعی سود ب��ه تعهدات خود عمل نمی کنند دولت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫و در مقاطعی دیگر ضرر اجازه واردات و کاهش تعرفه های ورود‬ ‫می کنند اما تولید یا عرضه‬ ‫وی گف��ت‪ :‬خودروس��ازان کالس جهان��ی خود را متوقف نمی کنند؛ خودروه��ا را بدهد تا مش��تریان نیز به‬ ‫در مقاطع��ی س��ود و در مقاطع��ی دیگر ضرر در حالی که خودروسازان خودروهای کیفی و با قیمت مناس��ب‬ ‫ما همیشه می خواهند‬ ‫می کنن��د ام��ا تولید یا عرضه خ��ود را متوقف‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫نمی کنن��د؛ در حال��ی ک��ه خودروس��ازان ما سود کنند و این مسئله به � اعالم قیمت جدید خودروها‬ ‫همان موضوع انحصار‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬یک مق��ام اگاه در‬ ‫همیشه می خواهند س��ود کنند و این مسئله‬ ‫باز می گردد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به ایرنا‬ ‫به همان موضوع انحصار باز می گردد‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬قیمت گذاری جدید خودروها با‬ ‫رئی��س اتحادیه صن��ف نمایش��گاه داران و‬ ‫دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ازسوی کارشناسان‬ ‫در دس��ت بررس��ی اس��ت‪ .‬وی به افزایش قیمت برخی‬ ‫خودروها از س��وی خودروس��ازان در روزهای گذشته از‬ ‫جمله محصوالت ش��رکت زامیاد اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این زمینه خودروسازان باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نیا‪ ،‬معاون پیش��ین امور صنایع وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬چهارش��نبه ‪23‬ابان گفته بود‪،‬‬ ‫قیم��ت نهایی خودروها ‪۲۶‬یا ‪۲۷‬اب��ان با در نظر گرفتن‬ ‫تمام��ی جوان��ب کار از جمل��ه قیمت ه��ای تمام ش��ده‬ ‫خودروس��ازان و همچنین حق و حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان اعالم می شود‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬چندی‬ ‫پیش عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه‬ ‫علم و صنعت ایران گفت‪ :‬بروزرسانی قیمت خودرو‪ ،‬نیاز‬ ‫ف��وری این صنعت اس��ت و هر روز تاخی��ر در این زمینه‬ ‫زیان های گوناگونی را متوجه خودروسازان‪ ،‬قطعه سازان و‬ ‫صنایع وابسته و البته مردم می کند‪ .‬امیرحسن کاکایی به‬ ‫شایعه های گوناگونی منتشر شده در زمینه قیمت گذاری‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬هر یک روز تاخیر در اعالم قیمت ها‪،‬‬ ‫میلیارده��ا تومان زیان برای صنعت خودرو و س��ودهای‬ ‫ب��اداورده ب��رای دالالن به دنب��ال دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫تعیین قیمت ها در حاشیه بازار می تواند یکی از راهکارها‬ ‫باشد‪ ،‬زیرا بازار خودرو در شرایط بی تعادلی به سر می برد‬ ‫که از نقطه اصلی خود فاصله زیادی گرفته است‪ .‬کاکایی‬ ‫ادامه داد‪ :‬وقتی اختالف قیمت کارخانه ای و بازار خودرو‬ ‫زیاد باش��د‪ ،‬باید با نزدیک ش��دن به قیمت بازار به تدریج‬ ‫ان را ب��ه تعادل بازگردانیم یا باید براس��اس واقعیت های‬ ‫موجود تصمیم گیری کنیم‪ .‬گفتنی اس��ت قطعه س��ازان‬ ‫چندی اس��ت درخواست افزایش قیمت قطعات با توجه‬ ‫به افزایش چند برابری مواد اولیه را دارند اما خودروسازان‬ ‫اعالم کرده‪‎‬اند تا زمانی که قیمت خودروها افزایش نیابد‬ ‫انها نمی توانند قیمت قطعات را افزایش دهند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫افزایش قیمت خودروها موضوعی اس��ت که با جدیت از‬ ‫سوی قطعه سازان در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫نشست مشترک قطعه سازان و خودروسازان با الریجانی‬ ‫قیمت خودرو در صورت نیاز به شورای هماهنگی ‪3‬قوه ارجاع داده می شود‬ ‫رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫تصمیم گیری درباره قیمت خودرو با توجه به بررس��ی دقیق کارشناسی که‬ ‫در زمینه قیمت تمام ش��ده انجام ش��ده و باید ادامه داشته باشد‪ ،‬به دولت‬ ‫محول شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬نشس��ت مش��ترک قطعه س��ازان‪ ،‬خودروسازان و‬ ‫تولیدکنندگان فوالد با حضور علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫رض��ا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و عبدالناصر همتی رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی و خودروس��ازان و قطعه س��ازان و تولیدکنندگان فوالد برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در این نشس��ت با تاکید ب��ر لزوم رفع‬ ‫مش��کالت حوزه صنعت ف��والد و خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬باید نیاز داخلی کش��ور به‬ ‫فوالد تامین شود اما در شرایط فعلی الزم است از طرفیت های موجود برای‬ ‫صادرات این محصوالت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫حمیدرضا فوالدگر در تش��ریح این نشس��ت کمیس��یون ویژه حمایت از‬ ‫تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل‪ ۴۴‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫با حضور رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این نشس��ت وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬معاون بانکی وزیر اقتصاد‪،‬‬ ‫رئیس سازمان گمرک‪ ،‬مدیران خودروسازی سایپا و ایران خودرو و از بخش‬ ‫خصوص نمایندگانی از اتاق بازرگانی و اصناف و تشکل های تولیدی حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های‬ ‫کلی اصل‪ ۴۴‬مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه هدف از برگزاری این‬ ‫نشس��ت بررسی مشکالت ایجاد شده به واسطه تحریم در واحدهای تولیدی‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬قصد داش��تیم با حضور رئیس مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬وزیران‪،‬‬ ‫نهاد های مرب��وط و همچنین نمایندگان بخش خصوص موضوع های مطرح‬ ‫شده را به نتیجه مطلوب برسانیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اینکه در‬ ‫واحدهای تولیدی دو بخش صنعت فوالد و خودرو بیش از همه در تحریم ها‬ ‫با مشکالت روبه رو هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬صنعت خودرو به دلیل اشتغال چند‬ ‫صد هزار نفری‪ ،‬سهم در ارزش افزوده اقتصاد کشور و صنعت فوالد به واسطه‬ ‫پیش��ران بودن‪ ،‬در این نشست بیشتر مورد بحث قرار گرفتند و این موضوع‬ ‫به معنای نادیده گرفتن س��ایر صنایع نیست‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در حوزه‬ ‫تحریم��ی واحدهای تولیدی مباح��ث ارزی‪ ،‬واردات م��واد اولیه‪ ،‬قطعات و‬ ‫ص��ادرات مباحثی مطرح کردند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬همچنین در زمینه مش��کالت‬ ‫بازگردان��ی ارز حاصل از صادرات‪ ،‬پیمان س��پاری های ارزی‪ ،‬س��امانه نیما‪،‬‬ ‫توجه به صادرات به کشورهای همسایه‪ ،‬تعیین نرخ ارز برای اظهارنامه های‬ ‫گمرکی‪ ،‬ثبت س��فارش ها و مش��کالت ترخیص کاال‪ ،‬تصمیم گیری های به‬ ‫موقعی که باید دولت با توجه به نوسان های اقتصادی داشته باشد‪ ،‬استفاده‬ ‫از م��اده ‪ ۲‬و ‪ ۳‬قانون بهبود کس��ب وکار که مش��خص می کند تش��کل های‬ ‫غیردولت��ی‪ ،‬کارگری و کارفرمایی در مس��ائل مرتبط ب��ه بخش های دولتی‬ ‫دعوت شوند بیان شد‪ .‬این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در زمینه صنعت خودرو به دلیل تحری م این صنعت خودرو و تاثیر ان‬ ‫بر اشتغال اگر بی توجهی رخ دهد‪ ،‬غیر از مسائل فنی با مسائل کارگری نیز‬ ‫روبه رو می شویم‪ .‬فوالدگر با اشاره به اینکه خروج شرکت های اروپایی مانند‬ ‫پژو و رنو از ایران بر اثر تحریم ها تاثیر زیادی روی تامین قطعات می گذارد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬درحال حاضر حجم مطالبات قطعه س��ازان از خودروسازان زیادی‬ ‫اس��ت‪ ،‬حتی پیش فروش های که انجام ش��ده نتوانس��ته س��هم بسزایی از‬ ‫مطالبات و نیازهای قطعه س��ازان را براورد کند‪ .‬اگر قطعه س��ازان نیز دچار‬ ‫تعدیل نیرو ش��وند بحث کارگری و اجتماعی دارد و از س��وی دیگر‪ ،‬زنجیره‬ ‫تامین صنعت خودرو با مش��کل جدی روبه رو می ش��ود‪ .‬رئیس کمیس��یون‬ ‫ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل‪ ۴۴‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اینکه مباحثی نیز در زمینه قیمت خودرو و‬ ‫قطعات تولید شده از سوی قطعه سازان برای خودروسازان مطرح شد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬گمرک و بانک مرک��زی قول دادند‬ ‫بخشی از مسائل را برطرف کنند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬گمرک قول داد محاسبات‬ ‫نرخ ارز برای اظهارنامه های گمرکی را روزامد و براساس نوسان‪‎‬های نرخ ارز‬ ‫تعیی��ن کنند‪.‬وی با بیان اینکه تولید کنندگان فوالد معتقدند بخش��ی از ارز‬ ‫حاصل از صادرات به‪‎‬منظور تامین مواد اولیه متناسب با ارزبری واحد تولید‬ ‫هزینه می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از موارد مطرح شده مانند تصمیم گیری درباره‬ ‫قیمت خودرو با توجه به بررسی دقیق کارشناسی که در زمینه قیمت تمام‬ ‫شده انجام شده و باید ادامه داشته باشد به دولت محول شد که در صورت‬ ‫نیاز این موضوع به ش��ورای هماهنگی ‪3‬قوه ارجاع داده می ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫مقرر ش��د وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت پیگیری های الزم را در این زمینه‬ ‫انجام دهد‪ .‬فوالدگر با تاکید بر اینکه بخش��ی از مس��ائل و مشکالت صنعت‬ ‫خ��ودرو را می ت��وان از طریق اعمال قیمت عادالنه‪ ،‬عرضه و تولید بیش��تر‪،‬‬ ‫پیش فروش مدیریت ش��ده و استفاده از اوراق مشارکت حل کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫زمینه رفع مشکالت صنعت فوالد مقرر شد پیشنهادهایی مانند صادرات به‬ ‫کشورهای همسایه ارائه شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در این نشس��ت مدیران ش��رکت های خودروس��ازی و‬ ‫قطعه س��ازی به بیان مس��ائل و مش��کالت خود در زمینه تولید و تامین‬ ‫مواد اولیه پرداختند‪ .‬قطعه س��ازان خودرو نیز مس��ائل مورد نظر خود در‬ ‫زمین��ه افزایش هزینه تولید‪ ،‬قیمت مواد اولی��ه و میزان مطالبات خود از‬ ‫خودروسازان را مطرح کردند‪ .‬همچنین خودروسازان تقاضا و راهکار خود‬ ‫را در زمین��ه افزایش قیمت خودرو با توجه به باال رفتن هزینه های تولید‬ ‫مطرح کردند‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت‪ :‬درحال حاضر با وجود‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬افزایش هزینه ه��ا و دش��واری های تولید؛ برخی‬ ‫ش��رکت های خودروسازی توانس��ته اند اتوبوس هایی براساس‬ ‫اس��تانداردهای روز جه��ان‪ ،‬تولید و ام��اده تحویل به ناوگان‬ ‫حمل ونقل ش��هری کنند اما با مصوبه جدی��د هیات وزیران‪،‬‬ ‫ش��ماره گذاری این اتوبوس ها متوقف و منوط به ارائه گواهی‬ ‫اسقاط شده است‪.‬‬ ‫حسن کریمی س��نجری در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫براساس مصوبات قبلی هیات دولت‪ ،‬خودروهای تجاری مجهز‬ ‫به اس��تاندارد االیندگی یورو‪ ۴‬به عالوه ‪ ،DPF‬یورو‪ ۵‬به عالوه‬ ‫‪ EEV‬و یورو‪ ،۶‬معاف از گواهی اس��قاط خودروهای فرسوده‬ ‫بودند اما از اواخر مهر امسال(‪۳۰‬مهر)‪ ،‬این مصوبه تغییر کرده‬ ‫و ش��ماره گذاری این خودروها متوقف و منوط به ارائه گواهی‬ ‫اسقاط شده اس��ت؛ در صورتی که این اتوبوس ها پیش از این‬ ‫به دلیل باال بودن س��طح فن��اوری و پایین بودن االیندگی‪ ،‬از‬ ‫ارائه گواهی اسقاط معاف بودند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مصوبه جدید مغایر س��اختارهای حمایتی اس��ت‬ ‫که دولت قرار بوده در ش��رایط تحریم ها ارائه دهد‪ .‬ان هم در‬ ‫شرایطی که تولیدکننده داخلی‪ ،‬اتوبوسی با کیفیت و براساس‬ ‫استانداردهای روز را برای تحویل به ناوگان حمل ونقل شهری‬ ‫تولید کرده؛ بنابراین الزم اس��ت دولت در ش��رایط تحریم به‬ ‫پیامدهای برخی بخشنامه های خود توجه کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد‪ :‬امریکا به اندازه‬ ‫کافی شرکت به ش��رکت و کشور به کشور حرکت و در واقع‬ ‫رون��د تولید و اقتص��اد ایران را کند می کند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫دولت نیز به جای حمایت و تنظیم قوانینی که ضدتحریم ها و‬ ‫اقدام های امریکا باش��د‪ ،‬برعکس عمل کرده و شرایط را برای‬ ‫تولیدکننده سخت تر می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر اگرچه حدود ‪۵۰‬اتوبوس شهری‬ ‫تولیدی یک خودروس��از داخلی با وجود داش��تن اس��تاندارد‬ ‫االیندگی ی��ورو‪ ۵‬و ‪ EEV‬ماده تحویل به ناوگان حمل ونقل‬ ‫شهری است اما شماره گذاری و تحویل این اتوبوس ها متوقف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری ب��ا تاکی��د بر اینکه در ش��رایط س��خت‬ ‫تحریم ه��ا حمای��ت از ش��رکت هایی ک��ه در زمین��ه تولید‬ ‫خودروهای به روز و با کیفیت فعالیت می کنند‪ ،‬ضروری است‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬باید برای این شرکت ها از رویکرد تشویقی به جای‬ ‫تنبیه اس��تفاده ش��ود و باید از تصوی��ب مصوباتی که مانع از‬ ‫فعالیت درس��ت تولیدکنندگان داخلی می ش��ود‪ ،‬خودداری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اینک��ه اعالم ش��ود که ب��رای ش��ماره گذاری‬ ‫اتوبوس ه��ای تولید داخل‪ ،‬باید به ازای هر ‪۳‬اتوبوس تولیدی‪،‬‬ ‫یک خودروی مش��ابه اسقاط شود‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬افزایش بهای‬ ‫تمام ش��ده برای تولی��د و عرضه اتوب��وس را به دنبال خواهد‬ ‫داش��ت و تاثیر نامطلوب ب��ر رون��د ورود اتوبوس های جدید‬ ‫به ن��اوگان حمل ونق��ل عمومی دارد‪ .‬چنین بخش��نامه هایی‬ ‫خودتحریمی بوده و ش��رایط را برای تولیدکنندگان سخت تر‬ ‫می کند در حالی که دولت باید از تولید اتوبوس های با کیفیت‬ ‫در کشور ان هم در شرایط تحریم استقبال کند‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرو‬ ‫قطعه سازان در انتظار قیمت های‬ ‫جدید خودرو‬ ‫سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت قطعه سازان نسبت به گذشته تغییری نداشته‬ ‫و بازار در بالتکلیفی اس��ت و هم��ه منتظر قیمت های جدید‬ ‫خودرو هستند‪.‬‬ ‫فره��اد به نی��ا‪ ،‬س��خنگوی انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرو در گفت وگو با خودروکار‪ ،‬درباره وضعیت‬ ‫قطعه سازان اظهارکرد‪ :‬مشکالتی که از ماه ها پیش در صنعت‬ ‫قطع ه وجود داش��ته با قوت خود باقی است و وضعیت تغییر‬ ‫چندانی نداش��ته‪ ،‬مواد اولیه گران‪ ،‬تی��راژ تولید پایین و بازار‬ ‫در رکود است‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‬ ‫افزود‪ :‬قطعه س��ازان در انتظار تعیین تکلیف قیمت های جدید‬ ‫خودرو هس��تند و همین امر باعث ش��ده بازار قطعه سازی در‬ ‫بالتکلیفی باشد‪ .‬در حال حاضر قیمت خودروها کاذب است و‬ ‫برخی خودروها تا ‪۱۰۰‬درصد افزایش قیمت داشته اند و باید‬ ‫هر چه زودتر تکلیف قیمت ها مشخص شود‪.‬‬ ‫به نیا با اش��اره به تعطیل��ی برخی واحدهای قطعه س��ازی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬با توجه به مش��کالت به وجود امده بس��یاری از‬ ‫تولیدکنن��دگان با نیم��ی از ظرفیت خ��ود فعالیت می کنند‬ ‫و همچنی��ن قیمت تمام ش��ده قطعات ه��م ‪ ۶۰‬تا ‪۸۰‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته که همی��ن امر موجب تعدی��ل نیرو و حتی‬ ‫تعطیلی شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که امار بیکاری در صنعت قطع ه به‬ ‫چه میزان است‪ ،‬گفت‪ :‬امار دقیقی اعالم نشده اما به طور کلی‬ ‫حدود ‪۸۰۰‬ه��زار نفر در صنعت خودرو فعالیت دارند که این‬ ‫تع��داد برای زمانی بود که خودروس��ازان توان تولید بیش از‬ ‫‪۲‬هزار خودرو را داش��تند اکنون این میزان به طور محسوسی‬ ‫کاهش داش��ته بنابرای��ن می توان تخمی��ن زد بین ‪ ۳۰۰۰‬تا‬ ‫‪۴۵۰۰‬نفر در این صنعت تعدیل شده اند‪.‬‬ ‫به نی��ا در پای��ان تاکید کرد‪ :‬درحال حاض��ر مهم ترین اقدام‬ ‫تصمیم درباره اعالم قیمت های جدید است زیرا بازار از رکود‬ ‫و بالتکلیفی خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 11‬اذر ‪ 24 1397‬ربیع االول ‪ 2 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 534‬پیاپی ‪2507‬‬ ‫خبر‬ ‫تکذیب وجود ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫مترمکعب اب زیرزمینی در ایران‬ ‫در روزهای گذش��ته در شبکه های‬ ‫اجتماعی مطالبی درباره وجود ‪۱۰۰۰‬‬ ‫میلیارد متر مکع��ب اب زیر زمینی در‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان منتشر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این خبر ادعا ش��ده بود که‬ ‫ای��ن اب می تواند تا ‪ ۱۷۳‬س��ال اب‬ ‫اشامیدنی کش��ور را تامین کند‪ .‬این‬ ‫خبر در حالی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد که‬ ‫به گفته پژوهش��گران این حوزه‪ ،‬ساختار زمین شناسی ایران به‬ ‫گونه ای اس��ت که وجود این حجم از اب در عمق های زیاد ان‬ ‫محال است‪.‬‬ ‫عضو کارگروه اب های ژرف کش��ور با تاکید بر اینکه انتش��ار‬ ‫خبر وجود ه��زار میلیارد متر مکع��ب اب زیر زمینی غیر علمی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ایران به لحاظ س��اختار زمین شناس��ی که دارد‪،‬‬ ‫ممکن نیست که چنین منبع اب عظیمی را بتواند داشته باشد‬ ‫و م��ا نیز با حفر چاه اکتش��افی در ح��ال مطالعه در این زمینه‬ ‫هستیم و تاکنون نتایجی از این مطالعات به دست نیامده است‪.‬‬ ‫ایران هم اکنون در حال تجربه مش��کالت جدی اب اس��ت‪.‬‬ ‫خشکس��الی های مکرر همراه با برداش��ت بیش از حد اب های‬ ‫س��طحی و زیرزمینی از طریق شبکه بزرگی از زیرساخت های‬ ‫هیدرولیکی و چاه های عمیق‪ ،‬وضعیت اب کش��ور را به سطح‬ ‫بحرانی رسانده است‪ .‬از نش��انه های این وضعیت خشک شدن‬ ‫دریاچه ه��ا‪ ،‬رودخانه ه��ا و تاالب ه��ا‪ ،‬کاه��ش س��طح اب های‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬فرونشس��ت زمین‪ ،‬تخریب کیفیت اب‪ ،‬فرس��ایش‬ ‫خ��اک‪ ،‬بیابان زایی و توفان های گرد و غبار اس��ت که به عنوان‬ ‫چالش های زیس��ت محیطی با ان دست و پنجه نرم می کنیم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برخی نیز ادعا می کنند هر جا گس��لی‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ ،‬منابع ابی نیز موجود اس��ت ک��ه به باور‬ ‫کارشناس��ان این ح��وزه هر چند کلیات ای��ن ادعا صحت دارد‬ ‫اما به این صورت نیس��ت که هر جا گسلی باشد‪ ،‬به منابع ابی‬ ‫دسترسی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مسعود مرس��لی‪ ،‬عضو کارگروه اب های ژرف کشور و مشاور‬ ‫رئیس سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی در گفت وگو‬ ‫با ایسن ا با اش��اره به اقدامات سازمان زمین شناسی برای یافتن‬ ‫ی افزود‪ :‬بعد از یک سری مطالعات مقدماتی در‬ ‫اب های کارس��ت ‬ ‫ح��وزه اب ه��ای ژرف‪ ،‬چاهی در منطقه «زهک» زابل اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچستان در عمق ‪ ۲‬هزار متری حفر شد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه در این حفاری در برخ��ی از نواحی به اب‬ ‫برخ��ورد کردی��م‪ ،‬گفت که کیفیت ابی ک��ه در این حفاری به‬ ‫ دس��ت اوردیم‪ ،‬کیفیت مناس��بی نیس��ت‪ ،‬ضمن انکه این اب‬ ‫مخلوط��ی از گل حفاری را به همراه داش��ت اما به هر حال به‬ ‫اب رسیدیم‪.‬‬ ‫مرس��لی با تاکید بر اینکه چاه حفر ش��ده یک چاه اکتشافی‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در حوزه منابع اب زمانی که صحبت از «چاه‬ ‫اکتش��افی» می ش��ود‪ ،‬به این معنا اس��ت که چاهی به منظور‬ ‫بررس��ی الیه های زمین‪ ،‬ش��رایط و کیفیت اب و نفوذپذیری ها‬ ‫حفر می شود‪.‬‬ ‫بارندگی به سد اسفراین‬ ‫جان دوباره داد‬ ‫بارندگی مناس��ب هفته گذش��ته در این شهرستان و جاری‬ ‫شدن سیالب موجب ابگیری دوباره سد بیدواز اسفراین شد‪.‬‬ ‫رئیس اداره امور منابع اب اسفراین در این باره گفت‪ :‬بارندگی‬ ‫مناس��ب هفته گذشته در این شهرستان و جاری شدن سیالب‬ ‫موجب ابگیری دوباره سد بیدواز اسفراین شد‪ .‬بر اثر بارندگی ها‬ ‫سد بیدواز اس��فراین ‪ ۶۰۰‬هزار متر مکعب ابگیری شده و حال‬ ‫انکه در سال ابی گذشته ذخیره ابی این سد صفر بوده است‪.‬‬ ‫جعفر حجی پور با اشاره به اجرای طرح عالج بخشی روی سد‬ ‫بیدواز گفت‪ :‬این سد در شرایط کنونی نیز قابلیت ذخیره سازی‬ ‫‪ ۱۳‬میلیون مترمکعب اب را بدون هیچ مشکلی دارد‪ .‬او ظرفیت‬ ‫اسمی سد اسفراین را ‪ ۴۸‬میلیون متر مکعب عنوان و بیان کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت برنامه ریزی شده این سد ‪ ۳۸‬میلیون مترمکعب است‪.‬‬ ‫س��د بیدواز اس��فراین از نوع خاکی با هسته رسی در شمال‬ ‫ش��رقی این شهرس��تان قرار دارد که س��ال ‪ ۸۳‬با هدف تامین‬ ‫اب اش��امیدنی و بخش های صنعت و کشاورزی به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬این سد که سومین سد بزرگ خراسان شمالی است از‬ ‫چند س��ال پیش دچار مشکالت سازه ای در بدنه مخزن شده و‬ ‫اکنون در حال عملیات عالج بخشی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬در هفته ج��اری ‪ ۵۳‬میلی متر ب��اران در‬ ‫شهرس��تان اس��فراین به ثبت رس��ید که موجب سبب جاری‬ ‫س��یالب در مناطق مختلف شهرس��تان و پر اب شدن رودخانه‬ ‫فصلی منطقه نیز شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش اداره کل هواشناس��ی خراس��ان شمالی‪،‬‬ ‫مجم��وع بارندگی شهرس��تان اس��فراین در اذر ‪ ۹۶‬فقط ‪۴.۲‬‬ ‫میلی متر بوده است‪ .‬شهرستان ‪ ۱۲۰‬هزار نفری اسفراین در ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتری جنوب شرقی بجنورد‪ ،‬سال گذشته از کم بارش ترین‬ ‫نقاط استان خراسان شمالی بود‪ .‬پیش از این گفته شده بود که‬ ‫ن شمالی باعث شده که این استان‬ ‫کاهش شدید باران در خراسا ‬ ‫شاهد خشکس��الی و کم ابی باشد به طوری که سدهای استان‬ ‫هم در برابر خشکسالی ک م اورده اند و برخی به طور تقریبی به‬ ‫مرحله خشک شدن رسیده اند‪ .‬رئیس اداره پیش بینی اداره کل‬ ‫هواشناس��ی خراسان شمالی در این باره گفته بود که بیشترین‬ ‫می��زان کاهش بارندگی مربوط به شهرس��تان ش��یروان با ‪۷۵‬‬ ‫درصد کاهش‪ ،‬فاروج ‪ ۷۲‬درصد کاهش و اسفراین با ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫کاهش بوده اس��ت‪ .‬کاهش شدید بارندگی و افزایش دمای هوا‬ ‫موجب افزایش مصرف اب و کم ش��دن ذخایر سدهای استان‬ ‫نیز شده است‪.‬‬ ‫غالمرضا شرفی‬ ‫بحث قاچاق سوخت‬ ‫گسترده تر از ان است که‬ ‫بتوان با سهمیه بندی ان‬ ‫را کنترل کرد زیرا راه های‬ ‫زیادی مانند استخراج‬ ‫نفت به شکل غیرقانونی‬ ‫از اعماق چند متری دریا‬ ‫وجود دارد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫وجود کارت سوخت‬ ‫می تواند نظام مصرف را‬ ‫مدیریت کند‬ ‫«گسترش صنعت» از حذف تا احیای کارت سوخت را گزارش می دهد‬ ‫بازگشت یک طرح نافرجام‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬سال از اجرای طرح سهمیه بندی سوخت‬ ‫می گ��ذرد‪ .‬طرح��ی که به منظور هدفمن��دی و کاهش‬ ‫مصرف س��وخت‪ ،‬جلوگیری از واردات و قاچاق سوخت‬ ‫اجرایی شد و فراز و نشیب های بسیاری را از سر گذراند‪.‬‬ ‫دول��ت بارها در مجل��س نهم و دهم پیگیر حذف کارت‬ ‫سوخت بود و سرانجام‪ ،‬خرداد ‪ ۹۴‬سهمیه بندی سوخت‬ ‫لغ��و و بنزین تک نرخی ش��د‪ .‬تصمیمی که در ان زمان‬ ‫با مخالفت های بس��یاری روبه رو ب��ود چرا که به عقیده‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان و تحلیلگران‪ ،‬بهترین راهکار‬ ‫کنت��رل مصرف و قاچاق س��وخت ب ه ش��مار می رفت‪.‬‬ ‫اکنون با گذش��ت ‪ ۳‬س��ال از لغو سهمیه بندی و صدور‬ ‫کارت س��وخت‪ ،‬مخالف��ان این طرح‪ ،‬دوب��اره به منظور‬ ‫شفاف سازی‪ ،‬احیای کارت سوخت را مطرح کردند‪ .‬هر‬ ‫چند در س��ال های گذشته تالش های بسیاری برای لغو‬ ‫کارت س��وخت ش��د اما امروز با توجه به تفاوت قیمت‬ ‫داخل��ی بنزی��ن با قیم��ت این فراورده در کش��ورهای‬ ‫همس��ایه‪ ،‬اس��تفاده دوباره از کارت هوش��مند سوخت‬ ‫بهتری��ن راه��کار ب��رای جلوگیری از قاچ��اق و کنترل‬ ‫مصرف معرفی شده است‪.‬‬ ‫ان طور که در بسیاری از گزارش ها گفته شد‪ ،‬سیاست‬ ‫حذف کارت س��وخت که با بی دلیل بودن سهمیه بندی‬ ‫بنزین اتخاذ ش��د‪ ،‬منجر به افزایش مصرف این فراورده‬ ‫نفتی در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته ش�� د به طوری که هر س��ال‬ ‫رکورده��ای جدیدی از مصرف اعالم ش��د‪ .‬به تازگی نیز‬ ‫گفت��ه ش��ده که میانگی��ن مصرف بنزین در کش��ور به‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر رس��یده و رکوردهای روزانه‬ ‫‪ ۱۲۱‬میلیون لیتر در برخی روزها دیده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق‪ ،‬کارت سوخت را بازگرداند‬ ‫بیژن نامدار زنگن��ه‪ ،‬وزیر نفت به تازگی درباره احیای‬ ‫کارت سوخت اعالم کرده که دولت و این وزارتخانه قصد‬ ‫بدون نادیده گرفتن این موارد حذف می ش��د‪ .‬او بخشی‬ ‫افزایش قیمت بنزین را ندارند و برای کسانی که میزان‬ ‫از ح��ذف و اج��رای دوب��اره طرح هدفمن��دی مصرف‬ ‫بنزی��ن بیش��تری را تقاضا می کنند‪ ،‬س��از کاری فراهم‬ ‫س��وخت را بحث های سیاس��ی و جوس��ازی دانست و‬ ‫خواهد شد‪ .‬احیای کارت سوخت فقط با هدف جلوگیری‬ ‫اعالم کرد بس��یاری از افراد که در س��ال های گذش��ته‬ ‫از قاچاق س��وخت مطرح شده تا میزان خروجی بنزین‬ ‫مخالف طرح سهمیه بندی و کارت های هوشمند بودند‪،‬‬ ‫از کشور کاهش یابد و به واردات بنزین وابسته نباشیم‪.‬‬ ‫امروز به طرفداران احیای کارت س��وخت پیوس��ته اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن زنگنه اعالم کرده که ش��ایعه های مربوط به‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی عالوه بر‬ ‫افزایش قیمت بنزین یا س��همیه بندی سوخت واقعیت‬ ‫مخالفت با تک نرخی شدن بنزین‪ ،‬حذف کارت سوخت‬ ‫ندارد‪ .‬این در حالی اس��ت که بس��یاری از کارشناسان‪،‬‬ ‫را اس��تداللی غیرمنطق��ی دانس��ت‪ .‬ش��رفی گفت‪ :‬در‬ ‫گمانه زنی های��ی درباره افزایش قیمت س��وخت پس از‬ ‫کش��ورهای همسایه بنزین با قیمت هایی باالتر از ایران‬ ‫س��همیه بندی ان دارند‪ .‬از سویی‪ ،‬مجلس نیز با حذف‬ ‫عرضه می ش��ود‪ .‬از طرفی‪ ،‬بس��یاری از کشورها نیازمند‬ ‫کارت های س��وخت مخالف بوده و حذف کارت سوخت‬ ‫سوخت بوده و این موضوع‪ ،‬بازار قاچاق را در کشور رشد‬ ‫را کار کارشناس��ی شده نمی دانست‪ .‬دولت نیز به تازگی‬ ‫می دهد؛ مش��کلی که پیش تر وجود داش��ته و همچنان‬ ‫به این نتیجه رسیده و قصد دارد این طرح را دوباره احیا‬ ‫دامنگیر بسیاری از شهرهای مرزی است‪ .‬هرچند بحث‬ ‫کن د چرا که قیمت بنزین در ایران نس��بت‬ ‫قاچاق س��وخت گسترده تر از ان است که‬ ‫به سطح جهانی بسیار ارزان تر است و باید‬ ‫بتوان با س��همیه بندی ان را کنترل کرد‬ ‫س��ازکاری در مصرف بهینه ان اندیشیده‬ ‫زیرا راه های زیادی مانند اس��تخراج نفت‬ ‫ش��ود که کارت س��وخت این وظیفه را به‬ ‫به ش��کل غیرقانونی از اعماق چند متری‬ ‫خوبی انجام می دهد‪.‬‬ ‫ن حال‪ ،‬وجود کارت‬ ‫دری��ا وجود دارد‪ .‬با ای ‬ ‫غالمرض��ا ش��رفی نی��ز ص��دور کارت‬ ‫سوخت می تواند نظام مصرف را مدیریت‬ ‫سوخت و سهمیه بندی بنزین را ساختاری‬ ‫کند‪ .‬ش��رفی درباره هزینه های احتمالی‬ ‫علی ادیانی‬ ‫تعری��ف ش��ده و مفید ارزیاب��ی کرده و به‬ ‫احیای کارت سوخت معتقد است از انجا‬ ‫«گس��ترش صنعت» گف��ت که این طرح احیای کارت سوخت به که پیش از ای��ن تجربه صدور کارت های‬ ‫معنای دو نرخی شدن‬ ‫منجر به ایجاد س��امانه ای ب��رای کنترل‬ ‫هوش��مند و اجرای س��امانه را داش��تیم‪،‬‬ ‫بنزین نیست؛ در واقع‬ ‫مصرف س��وخت ش��د‪ .‬به گفته این عضو‬ ‫بازگشت این طرح هزینه چندانی نخواهد‬ ‫اکنون بحث قیمت یا‬ ‫کمیس��یون ان��رژی‪ ،‬فاکتورهایی از قبیل‬ ‫داش��ت‪ .‬ما بیش��تر از هر چیزی نیازمند‬ ‫سهمیه بندی بنزین و‬ ‫افزای��ش تولید خودرو و موتورس��یکلت‪ ،‬سوخت نیس ‬ ‫ت بلکه تمرکز دس��تیابی به اطالعات ب��ه روز از مصرف‬ ‫دولت با احیای کارت‬ ‫مس��افرت های تابستانی و باال بودن عمر و‬ ‫س��وخت هس��تیم و باید اخب��ار دقیق و‬ ‫سوخت‪ ،‬کنترل قاچاق‬ ‫می��زان مصرف برخی از خودروها‪ ،‬مصرف‬ ‫موثقی داشته باشیم‪ .‬همین دالیل به نظر‬ ‫است‬ ‫س��وخت در کش��ور را افزای��ش می دهد‪.‬‬ ‫س��اده‪ ،‬تاییدی بر احیای کارت س��وخت‬ ‫در این زمینه‪ ،‬س��امانه کارت س��وخت و‬ ‫می تواند باشد‪ .‬این عضو کمیسیون انرژی‬ ‫س��همیه بندی بنزین ایجاد ش��د که عالوه بر کارامدی‪،‬‬ ‫مجلس گفت‪ :‬س��همیه بندی و افزایش نرخ بنزین پس‬ ‫زمان و انرژی بس��یاری از مسئو الن وقت گرفت و نباید‬ ‫از احیای کارت سوخت‪ ،‬موضوعی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫صادرات گاز از ایران به عراق به مدت چند‬ ‫روز به منظور تعمیر اسیب دیدگی خط لوله بر‬ ‫اثر زلزله اخیر کرمانشا ه متوقف شد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم به نقل از رویترز‪ ،‬مقامات‬ ‫ایران��ی به وزارت برق ع��راق خبر داده اند که‬ ‫جری��ان صادرات گاز در چند روز اینده‪ ،‬پس‬ ‫از اینک��ه کار تعمی��رات خط لول��ه در داخل‬ ‫خ��اک ایران تکمیل ش��د‪ ،‬اغاز خواهد ش��د‪.‬‬ ‫وزارت ب��رق عراق اعالم ک��رده این خط لوله‬ ‫انرژی مورد نیاز چندین ایس��تگاه برق بزرگ‬ ‫از جمله دو ایستگاه در شرق بغداد و یکی در‬ ‫استان دیاله شرقی‪ ،‬نزدیک مرز ایران را تامین‬ ‫می کرد‪ .‬وزارت نف��ت عراق‪ ،‬انرژی مورد نیاز‬ ‫‹ ‹حواشی احیای طرح حذف شده‬ ‫علی ادیانی‪ ،‬عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی نیز با اشتباه خواندن این اقدام‪ ،‬به «گسترش‬ ‫صنعت» عنوان کرد‪ :‬طرح اولیه در دولت نهم بر اساس‬ ‫مقتضی��ات زم��ان بود و به عنوان یک کار کارشناس��ی‬ ‫انجام ش��د و به خوبی توانس��ت از مصرف بی رویه بنزین‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬متاس��فانه دولت دهم و یازدهم تصمیم‬ ‫گرف��ت ان را حذف کند که اقدام اش��تباهی به ش��مار‬ ‫می رف��ت‪ .‬ادیانی درباره معنای احیای کارت س��وخت‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬احیای کارت س��وخت به معنای دو نرخی‬ ‫ش��دن بنزین نیس��ت؛ در واقع اکنون بح��ث قیمت یا‬ ‫ت بلک��ه تمرکز‬ ‫س��همیه بندی بنزین و س��وخت نیس�� ‬ ‫دولت با احیای کارت س��وخت‪ ،‬کنترل قاچاق اس��ت‪ .‬او‬ ‫ع در بودجه س��ال ‪ ۹۸‬برای‬ ‫ب��ا بیان اینکه ب��ه طور قط ‬ ‫قیمت بنزین تصمیم گیری می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دولت‬ ‫در بودجه س��ال این��ده اتفاقات��ی را پیش بینی خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬وی همچنین تاکید ک��رد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬احیای‬ ‫کارت س��وخت برای جلوگیری قاچاق س��وخت است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بر اس��اس بسیاری از گزارش ها‪،‬‬ ‫شنیده ها نش��ان می دهد دستو ر دونرخی شدن قیمت‬ ‫بنزین هم به نهاد های ذی ربط صادر شده است‪ .‬ادیانی‬ ‫با بیان اینکه بازگشت کارت سوخت امکان پذیر بوده زیرا‬ ‫اصل س��امانه موجود است‪ ،‬افزود‪ :‬سامانه کارت سوخت‬ ‫به بازسازی و به روز شدن فعالیت ها نیاز داشته که البته‬ ‫هزینه هایی دار د اما دولت این هزینه ها را متقبل می شود‬ ‫و بازگش��ت کارت سوخت رقم می خورد‪ .‬ان طور که در‬ ‫بررسی ها به نظر می رسد‪ ،‬هرچند افزایش قیمت بنزین‬ ‫به اندازه فوب خلیج فارس امکان پذیر نیس��ت اما امکان‬ ‫کاه��ش قابل توجه قاچاق ای��ن فراورده نفتی با احیای‬ ‫کارت س��وخت و تعیین نرخ اضطراری برای افرادی که‬ ‫از کارت جایگاه استفاده می کنند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫نفت روسیه در راه هند‬ ‫از سرگیری صادرات گاز به عراق پس از تعمیرات‬ ‫ایس��تگاه های نیرو ک��ه از توقف صادرات گاز‬ ‫ایران دچار مشکل شده اند را برعهده خواهند‬ ‫گرف��ت تا فعالیت انه��ا ادامه پیدا کند‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬هر دو اس��تان در نتیج��ه این اتفاق با‬ ‫قطعی برق روب��ه رو خواهند بود‪ .‬امریکا اغاز‬ ‫ماه میالدی جاری به عراق برای ادامه واردات‬ ‫گاز طبیع��ی و نی��رو از ایران به مدت ‪ ۴۵‬روز‬ ‫معافیت از تحریم ها را صادر کرد اما پرداخت‬ ‫پ��ول خرید انرژی از ایران ب��ه دالر امریکا را‬ ‫ممن��وع کرد‪ .‬بغداد در تالش اس��ت تا مدت‬ ‫این معافی��ت را تمدید کند و مقامات عراقی‬ ‫اعالم کرده اند به زمان بیش��تری برای یافتن‬ ‫منابع جایگزین نیاز دارند‪.‬‬ ‫هرچند که باید افزایش قیمت با توجه به ش��رایط بازار‬ ‫باشد و بتواند فرهنگ مصرف را نهادینه کند‪.‬‬ ‫صادرات نفت روس��یه به هند در اینده نزدیک افزایش پیدا خواهد‬ ‫ک��رد و زمانی که مدت معافیت از تحریم های امریکا برای خرید نفت‬ ‫ایران به پایان می رسد‪ ،‬ممکن است جذابیت بیشتری پیدا کند‪.‬‬ ‫گروه «اس��ار» در سال گذشته میالدی برای فروش ‪ ۹۸.۲۶‬درصد‬ ‫از س��هم شرکت اس��ار اویل به کنسرسیومی متشکل از شرکت های‬ ‫روس نفت‪ ،‬ترافیگورا و یونایتد کپیتال پارتنرز به توافق رس��ید‪ .‬این‬ ‫ش��رکت که اکن��ون نامش به نایارا تغییر کرده‪ ،‬ش��امل پاالیش��گاه‬ ‫بزرگ وادینار با ظرفیت ‪ ۲۰‬میلیون تن در س��ال اس��ت‪ .‬در قرارداد‬ ‫فروش س��هام اس��ار اویل‪ ،‬عرضه حداکث��ر ‪ ۱۰۰‬میلیون تن نفت به‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬س��ال از س��وی روس نفت به وادینار در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬راوی روئیا‪ ،‬نایب رئیس گروه اس��ار گفت‪:‬‬ ‫تحویل نفت درحال حاضر چندان زیاد نیس��ت اما روس نفت سرگرم‬ ‫بررس��ی گزینه های لجس��تیک برای افزایش صادرات نفت اس��ت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬خرید نفت ایران محدود ش��ده و ممکن اس��ت‬ ‫از ای��ن نظ�� ر فرصت هایی برای صادرکنندگان نفت روس��یه در هند‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬به گفت��ه راوی روئیا‪ ،‬نایب رئیس گروه اس��ار‪،‬‬ ‫تحویل نفت درحال حاضر چندان زیاد نیس��ت اما روس نفت سرگرم‬ ‫بررس��ی گزینه های لجستیک برای افزایش صادرات نفت است‪ .‬وی‬ ‫ اف��زود‪ :‬خری��د نفت ایران محدود ش��ده و ممکن اس��ت از این نظر‪،‬‬ ‫فرصت هایی برای صادرکنندگان نفت روس��یه در هند وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬نایب رئیس گروه اس��ار درباره اینکه انقضای مدت معافیت از‬ ‫تحریم ه��ای امریکا علیه ای��ران چه تاثیری روی واردات نفت هند از‬ ‫روس��یه خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬در ان زمان فرصت های بیشتری برای‬ ‫صادرکنندگان نفت روس��یه در هند وجود خواهد داش��ت‪ .‬بر اساس‬ ‫گ��زارش پالت��س‪ ،‬نایارا حدود ‪ ۳۴۰‬تا ‪ ۳۶۰‬هزار بش��که در روز نفت‬ ‫وارد می کند که یک سوم ان از ایران است‪.‬‬ ‫رشد سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها‬ ‫رئی��س س��ازمان انرژی های تجدیدپذی��ر و بهره وری‬ ‫ان��رژی ب��رق از افزایش س��رمایه گذاری ها در انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر خب��ر داد و افزود‪ :‬با توج��ه به اتفاقات اخیر‬ ‫تمایل ب��رای س��رمایه گذاری در تجدیدپذیرها افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫س��یدمحمد صادق زاده با بیان اینک��ه امروزه به دلیل‬ ‫مزیت ه��ای تجدیدپذیر تمایل برای توس��عه این صنعت‬ ‫نیز افزایش یافته است‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬اشتغالزایی بسیار‬ ‫باالی این صنعت موجب ش��ده تا در طیف های مختلف‬ ‫شاهد سرمایه گذاری در این عرصه باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬درحال حاض��ر نیروگاه ه��ای کوچک ‪۵‬‬ ‫مگاوات��ی نی��ز در این حوزه وجود دارن��د و به طور کلی‬ ‫باید گفت که طیف وس��یعی از اقش��ار مختلف به عرصه‬ ‫تجدیدپذیرها وارد ش��ده اند‪ .‬رئیس س��ازمان انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر و بهره وری انرژی برق ب��ا تاکید به اهمیت‬ ‫انرژی برق در توسعه و زیرساخت یک کشور‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر یک اجماع ملی در تجدیدپذیرها ش��کل‬ ‫گرفته چرا که دولت و تمام اعضای دولت به دنبال توسعه‬ ‫تجدیدپذیرها هس��تند‪ .‬صادق زاده با اش��اره به اتفاق نظر‬ ‫قوه مقننه‪ ،‬مجلس ش��ورای اس�لامی و قوه قضاییه برای‬ ‫ت باید گفت‬ ‫توسعه تجدیدپذیرها‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به صراح ‬ ‫که یک اجماع ملی برای توس��عه تجدیدپذیرها ش��کل‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رئیس س��ازمان انرژی ه��ای تجدیدپذیر و‬ ‫به��ره وری انرژی ب��رق‪ ،‬نقدینگی س��رگردان جامعه که‬ ‫تاکنون مشکل س��از ش��ده بود اکنون به س��مت توسعه‬ ‫تجدیدپذیره��ا که مزیت های فراوان��ی را به دنبال دارد‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬او با اش��اره به تمایل مش��ترکان و مردم نیز‬ ‫برای س��رمایه گذاری در این حوزه‪ ،‬گفت‪ :‬تنها خواس��ته‬ ‫مردم از دولت این اس��ت که هزینه ه��ا در زمان محدود‬ ‫تامین ش��ود که با اقدامات اخیر دولت می توان این وعده‬ ‫را نیز به سرمایه گذاران داد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫در ایین پایانی کنگره بین المللی سلول های بنیادی مطرح شد‬ ‫ضرورت حضور بخش خصوصی در امر پژوهش‬ ‫رونمایی از طرح های تجاری سازی شده سلول های بنیادی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫طرح های تجاری سازی ش��ده سلول های بنیادی و‬ ‫پزشکی بازساختی با حضور معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫و مع��اون فناوری رئیس جمهوری رونمایی ش��د‪ .‬این‬ ‫طرح ها در ایین پایانی سومین جشنواره ملی و کنگره‬ ‫بین المللی علوم و فناوری های س��لول های بنیادی و‬ ‫پزشکی بازساختی رونمایی شد‪.‬‬ ‫ی مع��اون اول‬ ‫در ای��ن ای��ن‪ ،‬اس��حاق جهانگی��ر ‬ ‫س��تاری معاون علمی و فناوری‬ ‫ ‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬س��ورنا‬ ‫رئیس جمه��وری و رئی��س بنی��اد ملی نخب��گان حضور‬ ‫داشتند‪ .‬به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» این ایین‬ ‫روزگذشته در محل سالن اجالس سران برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹گام ه�ای بلن�د در ح�وزه س�لول های‬ ‫بنیادی‬ ‫اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری در ایین‬ ‫پایان��ی س��ومین کنگ��ره‬ ‫بین الملل��ی س��لول های‬ ‫بنیادی با بیان اینکه توسعه‬ ‫پای��دار ب��ه کمک توس��عه‬ ‫علمی محقق می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توس��عه پایدار همیشه در کنار توس��عه علمی بوده و‬ ‫علم‪ ،‬رمز بقای کشور و نظام است‪ .‬مهم ترین عاملی که‬ ‫می توان��د ایران را در فضای پر رقابت کنونی نگه دارد‪،‬‬ ‫توسعه علمی و در دستور کار قرار دادن ان است‪.‬‬ ‫جهانگیری با اش��اره به عل��وم و فناوری های جدید‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در این ح��وزه نیازمند فعالیت اساس��ی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ادامه داد‪ :‬س��ال های‬ ‫گذش��ته ب��رای گس��ترش فناوری ها و اغ��از کار انها‬ ‫س��تادهای مختلفی به وج��ود امدن��د و در اغاز کار‬ ‫رشته های دانش��گاهی و پژوهشگران بسیار کم بودند‬ ‫ اما خوش��بختانه ام��روز به دس��تاوردهای بس��یاری‬ ‫رسیده ایم و استادان خوبی حضور دارند‪.‬‬ ‫جهانگی��ری با بیان اینکه پژوهش��گران در خارج و‬ ‫داخل کش��ور فعالیت می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بس��یاری‬ ‫از پژوهش��گران خارجی عالقه مند به فعالیت در ایران‬ ‫هس��تند و امروز در بخش نانو و بایو دار و دستاوردهای‬ ‫است اما دولت و ملت باید به این‬ ‫مناسبی حاصل شده ‬ ‫حوزه توجه کنند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری درباره سلول های بنیادی‬ ‫گفت‪ :‬این حوزه در س��ال های گذشته عملکرد خوبی‬ ‫داش��ته و رونمای��ی از محصوالت مختل��ف به معنای‬ ‫برداشتن گام های بلند اس��ت‪ .‬امسال یک واحد مهم‬ ‫تولیدی س��لول های بنیادی به کوش��ش ستاد فرمان‬ ‫امام ایجاد شد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری ادامه داد‪ :‬برگزاری این جش��نواره ها با‬ ‫تعداد قابل توجهی از صاحب نظران پیام روشنی دارد‬ ‫و بر مبنای ان‪ ،‬کشور می تواند عقب ماندگی های خود‬ ‫را جبران کند و توسعه یابد‪.‬‬ ‫وی درباره تحرک بیش��تر بخش سلول های بنیادی‬ ‫گفت‪ :‬برای انکه بتوانیم حضور بیشتر مردم را در این‬ ‫بخش داشته باش��یم نیازمند سیاست گذاری مناسب‬ ‫در برنامه ه��ای علم��ی و دانش��ی هس��تیم و موضوع‬ ‫تعیین کننده ان اس��ت که بتوانی��م از صاحب نظران‬ ‫کمک بگیریم‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ادام��ه داد‪ :‬به کمک‬ ‫گفت وگو با سیاست گذاران می توانیم موانع را برداریم‬ ‫و به رش��د برس��یم‪ .‬انچه بیش از هر موضوع دیگری‬ ‫ب��رای ایران اهمیت دارد توس��عه پای��دار و موزون و‬ ‫همه جانبه کشور است و هیچ چیزی مهم تر از توسعه‬ ‫پایدار برای ایران نیست‪.‬‬ ‫جهانگیری با بیان اینکه توس��عه پای��دار به کمک‬ ‫توسعه علمی محقق می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توسعه پایدار‬ ‫همیش��ه در کنار توس��عه علمی بوده و علم رمز بقای‬ ‫کش��ور و نظام اس��ت و مهم ترین عاملی که می تواند‬ ‫ای��ران را در فضای پررقابت اکنون نگه دارد‪ ،‬توس��عه‬ ‫علمی و در دستور کار قرار دادن ان است‪.‬‬ ‫وی درباره توس��عه علمی گفت‪ :‬رهیافت های علمی‬ ‫و حراس��ت از انها و در خدمت قرار دادن ش��ان برای‬ ‫توسعه کشور مهم است‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری درب��اره تحریم های‬ ‫امریکا گف��ت‪ :‬این تحریم های ظالمانه مانع در اختیار‬ ‫ق��رار گرفت��ن ابزار ب��رای ملت ایران اس��ت و یکی از‬ ‫ظرفیت های مناس��ب ب��رای رهای��ی از این فرصت و‬ ‫تبدیل انها به هدف‪ ،‬نیروی انسانی خوب ایران است‪.‬‬ ‫جهانگیری ادامه داد‪ :‬نیروی انسانی و جوانان ایرانی‬ ‫می توانن��د فرصت های خوبی خلق کنن��د و در برابر‬ ‫تحریم ها بایستند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به موانع پیش‬ ‫روی علمی اظهار کرد‪ :‬س��عی کرده ایم که بسیاری از‬ ‫موانع را برطرف کنیم‪ ،‬این وظیفه دولت است و تمام‬ ‫نهادهای اجرایی باید با دانش��مندان و پژوهش��گران‬ ‫همکاری کنند تا تمام موانع پیش روی انها برداش��ته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جهانگی��ری خطاب به دانش��مندان گفت‪ :‬از ش��ما‬ ‫می خواهم که به عوامل و موانع پیشرفت و رشد توجه‬ ‫کنید و انها را به دولت بگویید تا برطرف شان کنیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره اقتصاد دانش بنیان گفت‪ :‬در تمام علوم‬ ‫می توانیم با دانش بنی��ان کردن کارها‪ ،‬نهادهای مولد‬ ‫و م��روج را ایج��اد و ای��ده پژوهش��گران را به کمک‬ ‫سرمایه گذاران تبدیل به کارهای بزرگ کنیم‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به دس��تاورد‬ ‫جوان��ان گفت‪ :‬اینکه دس��تاورد جوانان به وس��یله ای‬ ‫حیات��ی تبدی��ل می ش��ود به معن��ای ان اس��ت که‬ ‫می توانیم از س��رمایه ها اس��تفاده کنیم و سوق دادن‬ ‫سرمایه ها به فرصت در شرایط کنونی به معنای عبور‬ ‫از تحریم است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری گف��ت‪ :‬دولت به طور ج��دی و اصولی‬ ‫به این موضوع رس��یده اس��ت که با تحرک بخشی به‬ ‫اموزش و پژوهش می تواند توس��عه علمی مناس��بی‬ ‫داشته باشد و اکنون توسعه علم و فناوری در باالترین‬ ‫سطح قرار دارد و به اراده جدی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری درباره توس��عه علم‬ ‫و فن��اوری گفت‪ :‬ما به دنبال توس��عه علم بی اخالقی‬ ‫و تجاوز طلبانه نیس��تیم و در حوزه هس��ته ای دیدیم‬ ‫که به ناحق ای��ران را محکوم کردند و س��ازمان های‬ ‫بین الملل��ی این موضوع را رد و به توس��عه صلح امیز‬ ‫ان اشاره کردند‪.‬‬ ‫جهانگیری ادامه داد‪ :‬برای توس��عه علم و فناوری از‬ ‫تمام حوزه ها استفاده می کنیم و می توانیم با نهادهای‬ ‫علمی برای پیشبرد اهداف خود همکاری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه اقتص�اد دانش بنی�ان‪ ،‬اولوی�ت‬ ‫دولت‬ ‫سورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی و‬ ‫فن��اوری رئیس جمه��وری در‬ ‫ایین پایانی سومین جشنواره‬ ‫و کنگ��ره بین الملل��ی علوم و‬ ‫فناوری های سلول های بنیادی‬ ‫و پزش��کی بازساختی با تاکید‬ ‫بر اینکه ما در این معاونت در‬ ‫حال اجرای برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان هستیم‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در حوزه های پژوهش و فن��اوری تا زمانی که‬ ‫س��رمایه های بخ��ش خصوص��ی وارد نش��ود‪ ،‬ای��ن‬ ‫پروژه های انجام شده دستاوردی برای کشور نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫س��تاری با اش��اره به اینکه از ابتدای دولت‪ ،‬برنامه‬ ‫توس��عه اقتصاد دانش بنیان را ش��روع کردیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اجرای این برنامه همزمان با ورود دولت یازدهم‬ ‫اس��ت و با ادام��ه ان امروزه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬ش��رکت‬ ‫دانش بنیان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه این ش��رکت ها در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان فروش داش��ته اند‪،‬‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬برخی از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫قابلیت صادراتی یافته اند و برنامه ما توسعه صادرات‬ ‫محصوالت دانش بنیان است‪.‬‬ ‫س��تاری با اش��اره به توج��ه به حوزه س��لول های‬ ‫بنی��ادی در س��ال های اخیر‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬ب��ا ایجاد‬ ‫س��تاد س��لول های بنی��ادی هماهنگی های��ی میان‬ ‫بخش ه��ای مختلف ای��ن حوزه ایجاد ش��د ه چرا که‬ ‫ماموریت ستادهای معاونت علمی‪ ،‬ایجاد هماهنگی‪،‬‬ ‫تجاری سازی و کمک به توسعه مرزهای دانش است‪.‬‬ ‫معاون علمی وفن��اوری رئیس جمهوری هماهنگی‬ ‫می��ان حوزه ه��ای میان رش��ته ای را از چالش ه��ای‬ ‫اصلی کش��ور عنوان کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر علوم‬ ‫در کش��ور در دس��ته های علوم انسانی‪ ،‬علوم تجربی‬ ‫و ریاضیات تقس��یم ش��ده اس��ت و هماهنگ کردن‬ ‫میان این ‪ ۳‬حوزه از بحث های جدی کشور به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ستاری با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه‬ ‫نواوری در دانشگاه ها‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ش��رکت هایی در حوزه ه��ای بیوفناوری و پزش��کی‬ ‫بازس��اختی در کش��ور ایجاد شده اس��ت که از دل‬ ‫دانشگاه های صنعتی خارج شده اند‪ .‬این امر به همت‬ ‫ستادهای فناوری معاونت علمی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫رئی��س بنیاد ملی نخب��گان در ادامه با اش��اره به‬ ‫جایگاه س��لول های بنیادی ای��ران در دنیا‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس گزا رش ها ‪ ،‬ایران در زمین��ه تولید مقاله رتبه‬ ‫‪ ۱۴‬دنیا را کسب کرده است‪ ،‬ضمن اینکه تعداد ثبت‬ ‫پتنت های این حوزه در حال افزایش است‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه محصوالت سل تراپی‬ ‫س��تاری تعداد ش��رکت های دانش بنیان فعال در‬ ‫حوزه س��لول های بنیادی را ‪ ۱۲۰‬شرکت عنوان کرد‬ ‫که ‪ ۸۰‬ش��رکت دانش بنیان ش��ده اند و برخی از انها‬ ‫نیز محصوالت سل تراپی را به بازار عرضه کرده اند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬عالوه ب��ر این‪ ،‬چندی��ن قرارداد‬ ‫هم��کاری با دانش��گاه های علوم پزش��کی در حوزه‬ ‫پزش��کی بازس��اختی بس��ته ایم زیرا حوزه پزش��کی‬ ‫بازس��اختی از موضوع های مهم و مط��رح در اینده‬ ‫کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری در‬ ‫ادام��ه صحبت ه��ای خ��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬م��ا در کنار‬ ‫فعالیت های پژوهش��ی وزارت ام��وزش و پرورش در‬ ‫حوزه س��لول های بنیادی‪ ،‬اقدام به برگزاری المپیاد‬ ‫دانش اموزی سلول های بنیادی کرده ایم که تا دو ماه‬ ‫اینده این المپیاد برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬برپایی این ن��وع المپیادها موجب‬ ‫شناس��ایی افراد مس��تعد در این حوزه خواهد شد و‬ ‫در اینده این افراد می توانند شرکت های دانش بنیان‬ ‫موفقی را ایجاد کنند و در نهایت کشور به عدد قابل‬ ‫توجهی از ارزش افزوده خواهد رسید‪.‬‬ ‫س��تاری در عی��ن ح��ال تاکید ک��رد‪ :‬ت��ا زمانی‬ ‫ک��ه نتوانیم ع��دد قاب��ل توجهی از تولی��د ناخالص‬ ‫داخلی(‪ )GDP‬داش��ته باشیم‪ ،‬کش��ور نمی تواند در‬ ‫حوزه اقتصاد دانش بنیان حرکتی کند‪.‬‬ ‫معاون علمی وفن��اوری رئیس جمه��وری در ادامه‬ ‫همچنین با تاکید بر ضرورت حضور بخش خصوصی‬ ‫در حوزه های پژوهش��ی و فناوری‪ ،‬گف��ت‪ :‬تا زمانی‬ ‫که بخش خصوصی و س��رمایه خصوصی وارد پروژه‬ ‫نش��ود‪ ،‬پژوهش ها با پول دولت��ی موفق نخواهد بود‬ ‫ت چراکه‬ ‫و دس��تاوردی برای کش��ور نخواهد داش�� ‬ ‫پروژه زمانی معنادار اس��ت که بخش قابل توجهی از‬ ‫سرمایه های ان از طریق بخش خصوصی تامین شود‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این س��مینار‬ ‫ش��روع خوب��ی ب��رای اتفاق ه��ای این��ده در حوزه‬ ‫سلول های بنیادی باشد‪.‬‬ ‫ستاری همچنین تصریح کرد‪ :‬همان طور که ایران‬ ‫از نظ��ر تعداد در تولی��د مقاله در منطقه توانس��ته‬ ‫اس��ت کش��ورهای ترکیه و رژیم اش��غالگر قدس را‬ ‫پشت س��ر بگذارد‪ ،‬امیدواریم که پژوهشگران خوبی‬ ‫در کشور فعالیت کنند؛ همان گونه که درحال حاضر‬ ‫همکاری های مناس��بی میان پژوهش��گران داخلی و‬ ‫خارجی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حضور پژوهش��گران ‪ ۴۰‬کشور در‬ ‫کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬چنی��ن حرکت هایی موج��ب تبادل علم‬ ‫می ش��ود که مزایای بس��یاری برای کشور به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫در معاونت علمی نیز به دنبال ایجاد اکوسیستم های‬ ‫کارافرینی و به ویژه در سلول های بنیادی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاسیس مراکز جامع ژن درمانی‬ ‫رض��ا مل��ک زاده‪ ،‬مع��اون‬ ‫تحقیق��ات و فناوری وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی در ایی��ن پایانی‬ ‫سومین جش��نواره و کنگره‬ ‫بین الملل��ی عل��وم و‬ ‫س��لول های بنی��ادی و‬ ‫پزش��کی بازس��اختی‪ ،‬با اش��اره به ضرورت توجه به‬ ‫فن��اوری ویرایش ژنوم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این فناوری در‬ ‫سال های گذشته تحوالت بسیاری در حوزه پزشکی‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬ما نیز ما باید به دنبال‬ ‫تاسیس مراکز جامع ژن درمانی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیشتر بیماری ها رابطه معناداری‬ ‫ب��ا مش��کالت ژنتیک��ی قب��ل از تول��د و همچنین‬ ‫تماس های��ی که در ط��ول زندگی برای بش��ر ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬دارد‪ ،‬تاکی��د ک��رد‪ :‬روش ژن درمانی قادر‬ ‫اس��ت ژن های معیوب را اصالح کند و از این طریق‬ ‫فردی که مبتال به بیماری های غیر قابل عالج است‪،‬‬ ‫می تواند با روش های ویرایش ژنی س�لامتی خود را‬ ‫باز یابد‪ .‬ملک زاده سابقه استفاده از ژن درمانی در دنیا‬ ‫را بیش از ‪ ۵۰‬سال دانس��ت و یاداور شد‪ :‬امروز این‬ ‫عل��م فرصتی را ایجاد کرده اس��ت که بتوان یک ژن‬ ‫جدید را اضافه یا یک ژن معیوب یا نامطلوب را حذف‬ ‫ک��رد‪ .‬وی در ادامه با بی��ان اینکه این روش می تواند‬ ‫هم از طریق انتقال ژن به س��لول در ازمایش��گاه یا‬ ‫مس��تقیم به بدن اعمال شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫درمان ها نتایج منفی را در پی داشته و مورد اعتراض‬ ‫قرار گرفته اس��ت اما با اجرای درس��ت ویرایش ژنوم‬ ‫می توان راهکارهای موثری را ارائه داد‪.‬‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزش��کی با تاکید بر اینک��ه درحال حاضر‬ ‫کارازمایی ه��ای بالینی در دنیا ب��رای ژن درمانی در‬ ‫دس��ت اقدام است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بیش��تر بیماری ها با‬ ‫مکانیسم ژن درمانی درمان شده است به گونه ای که‬ ‫می توان به تحوالت زی��ادی در درمان بیماری هایی‬ ‫همچون س��رطان‪ ،‬بیماری های ژنتیکی و حتی ایدز‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ام��روزه ‪ ۵۰‬درصد از س��رطان ها با‬ ‫روش ه��ای رایج قابل درمان اس��ت و با اس��تفاده از‬ ‫ژن درمانی می توان این درصد را افزود‪.‬‬ ‫ملک زاده با بیان اینکه از سال های قبل محصوالت‬ ‫ژن درمانی وارد بازار ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬هموفیلی از‬ ‫جمله بیماری هایی است که از این روش قابل درمان‬ ‫اس��ت و ما می توانیم ب��ه جای اینکه ت��ا پایان عمر‬ ‫«فاکت��ور» به بیمار داده ش��ود می تواند بیمار تحت‬ ‫درمان قرار گیرد‪ .‬وی با اش��اره به ش��یوع تاالسمی‬ ‫در کش��ور با بی��ان اینکه این بیماری ب��ا ژن درمانی‬ ‫قابل درمان اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در میان کش��ورهای‬ ‫منطقه کشورهایی همچون چین‪ ،‬ژاپن و کره جنوبی‬ ‫در این حوزه تحقیقات وس��یعی انجام داده است اما‬ ‫ما پیش��رفت چندانی نداشتیم و فاصله زیادی با این‬ ‫کشورها داریم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪ 24 1397‬ربیع االول ‪ 2 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 534‬پیاپی ‪2507‬‬ ‫یادداشت‬ ‫باال رفتن از کوه تولید‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد‬ ‫که ایران در میان کش��ورهای‬ ‫ش��رق و غ��رب در ح��وزه‬ ‫پزشکی سرامد بوده است‪ ،‬به‬ ‫گونه ای ک��ه ایده پیوند زدن و‬ ‫انج��ام اص�لاح در موجودات‬ ‫در پیش��ینه تاریخ��ی کش��ور‬ ‫امیرعلی حمیدیه‬ ‫مشاهده می شود‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه علوم‬ ‫از ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته ایران‬ ‫س��عی ک��رده اس��ت ک��ه در و فناوری های سلول های‬ ‫بنیادی‬ ‫حوزه ه��ای پزش��کی رش��د‬ ‫چش��مگیری داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫ب��ر این مبنا‪ ،‬س��تاد توس��عه‬ ‫ی عالی انقالب‬ ‫سلول های بنیادی بر اساس سند مصوب شورا ‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ذیل معاونت علمی ایجاد شد و وظیفه ان هماهنگی‬ ‫میان نهاد های مختلف است‪.‬‬ ‫در گذشته داروسازی در خدمت علم پزشکی بوده است اما‬ ‫امروزه پژوهش��گران با دست ورزی های داخل سلولی و هسته‬ ‫ان به این سمت حرکت می کنند که درمان های قطعی برای‬ ‫بیماری ها ارائه دهند‪.‬‬ ‫در حقیق��ت حوزه س��لول های بنیادی‪ ،‬انق�لاب چهارم در‬ ‫حوزه پزش��کی ایجاد کرده اس��ت این علم با اصالح ساختار‬ ‫س��لولی اقدام به درمان بیماری ها می کند‪ ،‬به این معنا که به‬ ‫جای درمان های تس��کینی درمان های قطعی برای بیماری ها‬ ‫ارائه می دهد‪ .‬درحال حاضر ایران در حوزه سلول های بنیادی‬ ‫رتبه ‪ ۱۴‬جهان را کس��ب کرده اس��ت‪ .‬ای��ران در حوزه علوم‬ ‫سلول همپای دنیا حرکت کرده است اما وقتی می خواهیم از‬ ‫کوه تولید باال برویم‪ ،‬باید مواظب باشیم که از دنیا جا نمانیم‪.‬‬ ‫ستاد توس��عه علوم و فناوری های سلول های بنیادی سعی‬ ‫کرده است تا به منظور رشد علوم سلول های بنیادی اقدام به‬ ‫ترویج این علم‪ ،‬حمایت از اموزش و پژوهش‪ ،‬تجاری س��ازی‬ ‫و ارائ��ه خدمات بالینی کند‪ ،‬بر این اس��اس‪ ،‬تاکنون ‪ ۴‬مرکز‬ ‫جامع س��لولی و بازساختی در کش��ور راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫اکنون ‪ ۳‬مرکز جامع س��لول درمانی و پزش��کی بازساختی در‬ ‫ت به گونه ای که ‪ ۱۰‬شرکت‬ ‫ش��یراز‪ ،‬تبریز و تهران فعال اس�� ‬ ‫دانش بنی��ان از مراکز جامع س��لولی راه اندازی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ایجاد مزرعه حیوانات ازمایش��گاهی در کرم��ان و راه اندازی‬ ‫پژوهش س��راهای دانش اموزی سلول های بنیادی در ‪ ۳‬نقطه‬ ‫کشور از دیگر اقدامات است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬درحال حاضر بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬ش��رکت فناور در این حوزه راه اندازی شده که از این‬ ‫تعداد دانش بنیانی ‪ ۸۰‬شرکت احراز شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۴‬محص��ول در ح��وزه س��لولی دارای تاییدیه‬ ‫هس��تند ‪ ،‬ضمن انکه در دانشگاه خوارزمی البرز شهر سلولی‬ ‫راه اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬برنامه ه��ای ما در راس��تای هدایت‬ ‫پژوهش��گران به س��مت بازار اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬از مسئوالن و‬ ‫س��رمایه گذاران درخواست داریم که از فرایندهای این حوزه‬ ‫حمایت کنند‪ ،‬ضمن اینک��ه هماهنگی های الزم برای صدور‬ ‫مجوزهای محصوالت س��لولی ش��ود‪ .‬از مسئوالن درخواست‬ ‫می کنم ک��ه همکاری های الزم را برای صدور مجوز داش��ته‬ ‫باش��ند چراکه وقتی می خواهیم از کوه تولید باال برویم‪ ،‬باید‬ ‫مواظب باشیم که جا نمانیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید پودر خالص «رویال ژل»‬ ‫با کمک نانوفناوری‬ ‫یکی از ش��رکت های مس��تقر در مرکز رش��د پژوهش��کده‬ ‫گیاه��ان داروی��ی جهاد دانش��گاهی ب��ا اس��تفاده از فناوری‬ ‫نانو موفق ب��ه تولید پودر ‪ ۱۰۰‬درصد خال��ص بره موم برای‬ ‫ش��رکت های داروس��ازی و بهداشتی و ارایش��ی شد‪ .‬حمید‬ ‫خس��روی با بیان اینکه بره موم(رویال ژل) ماده ای شبیه موم‬ ‫و از تولیدات زنبور عس��ل اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این ماده در طبیعت‬ ‫حال��ت خمیری و صمغ دارد و به دلیل ویژگی هایی که دارد‪،‬‬ ‫کمتر شرکتی توانسته است این ماده را به پودر تبدیل کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی با بیان اینکه در صورتی که این ماده‬ ‫اسیاب شود‪ ،‬دوباره به صورت صمغ درمی اید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پودر‬ ‫بره موم به عنوان یکی از مواد موثره شرکت های داروسازی و‬ ‫ارایشی و بهداشتی است‪ .‬خسروی اضافه کرد‪ :‬بر این اساس‪،‬‬ ‫ما در مطالعات خود با اس��تفاده از فناوری نانو موفق به تولید‬ ‫پودر بره موم ‪ ۱۰۰‬درصد خالص شدیم‪ .‬مجری طرح با تاکید‬ ‫بر اینکه در فرایند تولید پودر خالص بره موم از دس��تگاه ها و‬ ‫روش های مبتنی بر فناوری نانو استفاده شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در این روش ب��رای تولید پودر بره موم از هیچ ماده افزودنی‬ ‫یا ش��یمیایی استفاده نشده اس��ت‪ .‬این محقق تولید کپسول‬ ‫«بره موم» و «گرده» را از دیگر دس��تاوردهای تحقیقاتی این‬ ‫ش��رکت نام برد و ادامه داد‪ :‬این کپس��ول ب��ه منظور تقویت‬ ‫سیستم ایمنی و دس��تگاه گوارش و همچنین مکمل درمان‬ ‫سرطان قابل تجویز است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بس��یاری مصرف بره موم به صورت خام‬ ‫را برای درمان بیماری ها تجویز می کنند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬این در‬ ‫حالی است که ‪ ۹۰‬درصد ماده موثره بره موم خام جذب بدن‬ ‫نمی ش��ود و برای رفع این مشکل نیاز اس��ت تا با استفاده از‬ ‫روش هایی پیوندهای مولکولی ان شکسته شود تا مواد موثره‬ ‫ان راحت تر جذب بدن شود‪.‬‬ ‫خس��روی با بیان اینکه ترکیب بره موم با گرده و تولید ان‬ ‫به صورت کپسول این چالش را رفع کرده است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫بره موم سیستم ایمنی و گرده سیستم گردش خون و قلب و‬ ‫عروق را تقویت می کند‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 534‬پیاپی ‪2507‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫صالحی نیا در بازدید از شهرک صنعتی‬ ‫سرپل ذهاب مطرح کرد ‬ ‫کمک به بازسازی‬ ‫واحدهای صنعتی زلزله زده‬ ‫از ‪ ۱۸۶‬واحد صنعتی اس��تان کرمانش��اه که بر اث��ر زلزله دچار‬ ‫خس��ارت ش��ده اند ‪ ۱۵۲‬واحد صنعتی تاکنون ب��ه چرخه فعالیت‬ ‫اقتص��ادی بازگش��ته اند‪ .‬س��اعت ‪ ۲۰:۰۷‬یکش��نبه ش��ب ‪ ۴‬اذر‬ ‫ریش��تر غرب استان کرمانشاه را لرزاند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫زمین لرزه ای به بزرگی ‪۶.۴‬‬ ‫زلزله به ‪ ۱۰‬شهرستان و یک هزار و ‪ ۹۳۰‬روستای استان کرمانشاه‬ ‫خس��ارت وارد کرد‪ .‬براس��اس ارزیابی بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هزار واحد مس��کونی ش��هری و روستایی اسیب کلی‬ ‫و جزئی دیده اند‪ .‬بیش��ترین اس��یب و خسارت زلزله در شهرستان‬ ‫س��رپل ذهاب بوده که یک ش��هرک صنعتی نیز در این شهرستان‬ ‫مس��تقر اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران در بازدید‬ ‫از ش��هرک صنعتی س��رپل ذهاب در استان کرمانش��اه اظهار کرد‪:‬‬ ‫اقدامات به نسبت وسیعی در ارکان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در زمینه کمک به بازس��ازی و برگشت به چرخه تولید واحدهای‬ ‫صنعتی زلزله زده انجام شده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان کرمانشاه‪ ،‬محس��ن صالحی نیا با بیان‬ ‫اینکه در زمینه زیرساخت های شهرک صنعتی عملیات اوار برداری‬ ‫و تکمیل زیرس��اخت ها در هم��ان روزهای اولی��ه بحران خدمات‬ ‫مناسبی انجام شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ ۲۸ :‬واحد صنعتی با ظرفیت‬ ‫اش��تغال حدود ‪ ۴۰۰‬نفر در این ش��هرک صنعتی مش��غول به کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫صالحی نیا افزود‪ :‬بعضی واحدهای صنعتی نوع تولیدشان را تغییر‬ ‫ ای یا‬ ‫داده و برخ��ی با در اختیار گرفتن بخش هایی به عنوان اجاره ‬ ‫تامین ماش��ین االت به صورت موقت مش��غول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران تصریح کرد‪ :‬باتوجه به وقوع‬ ‫زلزل��ه و ش��رایط بحرانی حاک��م بر این واحدها صن��دوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک نیز برای کمک به راه اندازی دوباره‬ ‫و ایجاد شرایط اقتصادی مناسب به کمک این واحدها امده است‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا اضافه کرد‪۱۸ :‬میلیارد تومان ضمانت برای ‪ ۲۹‬واحد‬ ‫صنعتی مصوب شده و فرایند صدور ‪ ۱۴‬میلیارد تومان ضمانتنامه‬ ‫برای ‪ ۲۶‬واحد صنعتی اجرایی شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران ادامه داد‪ :‬انچه مس��لم است‬ ‫بعضی از واحدها برای تهیه ماشین االت و تجهیزاتی که در راستای‬ ‫ط نیاز دارند با محدودیت هایی از نظر تامین‬ ‫تکمیل س��اختار مربو ‬ ‫منابع به ویژه در این ش��رایط خاص روبه رو هستند که هم سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان و هم شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان باید با تالش و توانی مضاعف و بی��ش از پیش به واحدها‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا افزود‪ :‬امروز در س��تاد رف��ع موانع تولید اس��تان با‬ ‫هماهنگی و همکاری با اس��تاندار برای مس��ائل و مش��کالت این‬ ‫واحده��ا تصمیمات��ی اتخاذ می ش��ود و در صورت ض��رورت این‬ ‫مشکالت و مسائل در ستاد رفع موانع تولید کشوری که با ریاست‬ ‫وزی��ر که دارای اختی��ار تام از هیات وزیران اس��ت برگزار و مطرح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» موسس��ه ژئوفیزیک دانش��گاه‬ ‫ته��ران گزارش داد‪ ،‬این زمین ل��رزه در عمق ‪ ۷‬کیلومتری زمین و‬ ‫در فاصله ‪ ۱۷‬کیلومتری س��رپل ذهاب‪ ۱۸ ،‬کیلومتری قصرشیرین‬ ‫و ‪ ۳۳‬کیلومت��ری گیالنغ��رب و ‪ ۱۲۷‬کیلومتری مرکز کرمانش��اه‬ ‫رخ داده اس��ت‪ .‬این زلزله به حدی ش��دید بود ک��ه در تمام نقاط‬ ‫اس��تان کرمانشاه احساس شد و بیشتر مردم را به معابر عمومی و‬ ‫بوستان ها کش��اند‪ .‬در زلزله ‪ ۶.۴‬ریشتری یکشنبه شب شهرستان‬ ‫سرپل ذهاب بیش از ‪ ۷۰۰‬نفر مصدوم شدند‪.‬‬ ‫اجرای مرحله دوم تامین پارچه موردنیاز صنعت پوشاک‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ب��ه هم��ت کارگروه تامی��ن مواد اولیه پوش��اک‬ ‫و در مرحل��ه دوم توزی��ع پارچ��ه موردنی��از‬ ‫تولیدکنن��دگان این صنعت‪ ،‬انواع پارچه های جین‪،‬‬ ‫کت��ان‪ ،‬پیراهن‪ ،‬مانتویی‪ ،‬اس��تری و الی چس��ب‬ ‫تامی��ن ش��د و در مرحل��ه اماده ب��رای عرضه قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مرحله نخس��ت توزی��ع حواله پارچ��ه موردنیاز‬ ‫تولیدکنن��دگان پوش��اک ‪ ۲۴‬اب��ان ب��ا توزی��ع‬ ‫پارچ��ه جی��ن ب��ا قیم��ت مناس��ب ‪ ۳۹‬ه��زار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬توم��ان(‪ ۲۰‬ه��زار توم��ان زی��ر نرخ ب��ازار)‬ ‫در اختی��ار تع��دادی از تولیدکنن��دگان ق��رار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫کارگ��روه تامین مواد اولیه پوش��اک در تهران با‬ ‫هم��کاری اتاق اصناف‪ ،‬هیات امنای بازار‪ ۵ ،‬اتحادیه‬ ‫مرتبط با صنعت پوشاک و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت پایان شهریور امسال تشکیل شد‪.‬‬ ‫ای��ن کارگ��روه تهی��ه و تامی��ن م��واد اولی��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان حوزه پوش��اک را به منظور حذف‬ ‫واس��طه ها و با ارائه قیمت مناس��ب (زیر نرخ بازار)‬ ‫پیگیری می کند‪.‬‬ ‫براساس اعالم مسئوالن‪ ،‬راه اندازی کارگروه های‬ ‫تامی��ن مواد اولیه در برخی صنف های دیگر نیز در‬ ‫شرایط کنونی بازار در دست اقدام است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مواد اولیه با ارز نیمایی‬ ‫ابراهیم درس��تی‪ ،‬رئی��س کارگ��روه تامین مواد‬ ‫اولیه پوش��اک در ته��ران با بیان مطلب یادش��ده‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬توزیع این مرحل��ه از پارچه موردنیاز‬ ‫تولیدکنن��دگان تا روزه��ای اینده انج��ام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫درستی در توضیح بیشتر به ایرنا گفت‪ :‬این مواد‬ ‫اولیه با ارز نیمایی (س��امانه زیر نظر بانک مرکزی)‬ ‫از س��وی برخی واردکنندگان تامین شده است و با‬ ‫قیمت زیر ن��رخ بازار در اختیار تولیدکنندگان قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫رئی��س کارگروه تامی��ن مواد اولیه پوش��اک در‬ ‫ته��ران همچنی��ن اعالم ک��رد‪ :‬حدود ی��ک هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬تن نخ موردنی��از تولیدکنندگان نیز اینک در‬ ‫مرحله تامین و واردات اس��ت که ان هم با نرخ زیر‬ ‫قیمت بازار پس از فراهم شدن مقدمات در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت و کمک بسیاری‬ ‫به ایجاد تعادل در این بازار می کند‪.‬‬ ‫وگرنه با انها برخورد می شود‪.‬‬ ‫به گفته درس��تی‪ ،‬تامین مواد اولیه پوش��اک زیر‬ ‫نایب رئی��س اول اتاق اصناف ته��ران در ادامه با‬ ‫نظ��ر این کارگ��روه در اینده نیز اس��تمرار خواهد‬ ‫بی��ان اینک��ه واردکنندگان م��واد اولیه محصوالت‬ ‫داش��ت و در ه��ر مرحل��ه پیش بینی می ش��ود که‬ ‫وارداتی خود را در فرایندی زیرنظر این کارگروه در‬ ‫می��زان بیش��تری از پارچ��ه و س��ایر م��واد اولیه‬ ‫اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫موردنیاز صنعت پوش��اک در همکاری‬ ‫ای��ن کارگروه در ایجاد ارامش در بازار‬ ‫با برخی واردکنندگان تامین ش��ود و‬ ‫بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫در اختیار تولیدکنن��دگان واقعی قرار‬ ‫درس��تی اظهار امیدواری کرد که با‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫توسعه فعالیت های این کارگروه میزان‬ ‫رئیس کارگ��روه تامین م��واد اولیه‬ ‫مواد اولیه با حجم بیشتری در اختیار‬ ‫پوشاک با بیان اینکه از جمله اقدامات‬ ‫تعداد بیش��تری از تولید کنندگان قرار‬ ‫این کارگروه حذف واسطه ها در مرحله‬ ‫گیرد و زمینه های حذف واس��طه ها و‬ ‫ابراهیم درستی‬ ‫تامین مواد اولیه تولیدکنندگان است‪،‬‬ ‫دالالن نیز از بین برود‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اتاق اصن��اف تهران در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای توزیع حواله های مواد تامین مواد اولیه پوشاک‬ ‫اولیه ک��ه با نظر این کارگ��روه تامین‬ ‫ادام��ه این گفت وگو ب��ا اعالم حمایت‬ ‫در اینده نیز استمرار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬س��اختاری بس��یار مناسب خواهد داشت و در هر کام��ل وزیر و دیگر مس��ئوالن وزارت‬ ‫تدارک دیده ش��ده تا اطمینان حاصل مرحله پیش بینی می شود صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت از کارگروه‬ ‫که میزان بیشتری از‬ ‫م صرف‬ ‫شود که مواد اولیه‪ ،‬به طور حت ‬ ‫نام ب��رده نق��ش ان را در کم��ک ب��ه‬ ‫پارچه و سایر مواد اولیه‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫موردنیاز صنعت پوشاک تولیدکنن��دگان و تعادل بخش��ی ب��ه‬ ‫ کنن��دگان‬ ‫ت‬ ‫دریاف‬ ‫اف��زود‪:‬‬ ‫درس��تی‬ ‫قیمت ها در بازار بس��یار موثر توصیف‬ ‫در همکاری با برخی‬ ‫این م��واد اولی��ه تعه��د می دهند که واردکنندگان تامین شود کرد و گفت‪ :‬در مرحله نخس��ت توزیع‬ ‫محصوالت دریافتی با قیمت مناس��ب و در اختیار تولیدکنندگان پارچه جین ش��اهد کاهش قیمت این‬ ‫واقعی قرار گیرد‬ ‫زی��ر نظر کارگ��روه را ص��رف تولید و‬ ‫ن��وع پارچه تا ‪ ۱۰‬ه��زار تومان نیز در‬ ‫س��پس عرضه تولیدات ب��ه بازار کنند‬ ‫بازار بودیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫پس از توزیع موفق پارچه جین با قیمت مصوب عملیاتی شد‬ ‫درس��تی همچنین با انتقاد از برخی مس��ئوالن‬ ‫صنفی که در روزهای گذش��ته به گفته وی‪ ،‬سعی‬ ‫در کمرنگ جلوه دادن نقش این کارگروه در تامین‬ ‫مواد اولیه صنعت پوشاک داشتند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫کارگروه ب��ا همت اصناف و دولت ش��کل گرفته و‬ ‫ب��ا قوت برای ایجاد تعادل در ب��ازار و با هدف حل‬ ‫مش��کالت بازار و ش��هروندان به فعالیت های خود‬ ‫ادامه می دهد‪.‬‬ ‫به گفت��ه نایب رئیس ات��اق اصناف ته��ران‪ ،‬روز‬ ‫ب��ه روز بر تع��داد تاجرانی که هم��کاری خود را با‬ ‫ای��ن کارگروه توس��عه می دهند افزوده می ش��ود و‬ ‫نوید بخ��ش روزهای بهتری در ح��وزه بازار صنعت‬ ‫پوشاک خواهد بود‪.‬‬ ‫درس��تی اظه��ار امی��دواری ک��رد که ب��ا ایجاد‬ ‫کارگروه ه��ای مش��ابه در صنوف دیگر‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫مشکالت کنونی بازار با سرعت بیشتری حل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» تامین مواد اولیه‬ ‫و تنظیم بازار در ش��رایط کنون��ی دو چالش اصلی‬ ‫صنعت پوش��اک اس��ت در حالی که کارشناس��ان‬ ‫معتقدن��د بازار ‪ ۸۰‬میلیونی کش��ور بهترین فرصت‬ ‫برای رونق صنعت پوشاک در داخل است چراکه با‬ ‫افزایش نرخ ارز و گرانی پوشاک خارجی روی اوری‬ ‫به سمت مصرف پوشاک داخلی بیشتر شده است‪.‬‬ ‫برگزاری پنجمین نمایشگاه توانمندی های صنایع در همدان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان همدان از برگزاری‬ ‫پنجمین نمایش��گاه توانمندی های صنایع کوچک و متوس��ط اس��تان‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان هم��دان‪ ،‬کیوان گ��ردان اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫پنجمی��ن نمایش��گاه توانمندی ه��ای صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط‬ ‫اس��تان ب��ا ه��دف شناس��اندن محص��والت تولی��دی در ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی اس��تان هم��دان از ‪ ۱۳‬ت��ا ‪ ۱۶‬اذر ‪۱۳۹۷‬در‬ ‫مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های بین الملل��ی اس��تان هم��دان برگ��زار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان هم��دان افزود‪:‬‬ ‫دغدغه پیشرفت صنعت در اردبیل‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اردبیل گفت‪:‬‬ ‫رونق بخش��ی به واحده��ای راکد و غیرفعال اس��تان‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫دغدغه های مس��ئوالن برای پیشرفت بخش صنعت استان اردبیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اردبی��ل‪ ،‬علی نظری ش��یخ احمد با بازدی��د از واحدهای صنعتی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک صنعت��ی اردبی��ل‪ ،۲‬ب��ا برخ��ی از مدیران‬ ‫واحده��ای صنعت��ی گفت وگ��و کرد و از مش��کالت انه��ا اگاهی‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل در هنگام‬ ‫بازدید از شهرک صنعتی اردبیل‪ ۲‬گفت‪ :‬تالش بر این است که با‬ ‫همراهی‪ ،‬همکاری و حمایت مسئوالن و با تکمیل زیرساخت های‬ ‫الزم‪ ،‬مش��کالت و کمبودها در شهرک های صنعتی رفع و به رونق‬ ‫و توسعه در این بخش کمک شود‪.‬‬ ‫نظ��ری ش��یخ احمد از امادگ��ی این ش��رکت ب��رای حمایت از‬ ‫س��رمایه گذاران در راس��تای فعالیت های تولی��دی و صنعتی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان خبر داد و گف��ت‪ :‬امیدواریم با این‬ ‫امر‪ ،‬زمینه برای رونق تولید و اش��تغال در س��طح اس��تان فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در این راستا مش��وق هایی نیز برای س��رمایه گذارانی که اقدام‬ ‫ب��ه ایجاد واحده��ای تولیدی و صنعتی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫می کنند‪ ،‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اردبیل اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حمای��ت از صنعتگر‪ ،‬ایجاد اش��تغال‪ ،‬کارافرینی و رش��د و‬ ‫توسعه اقتصادی کشور را دنبال خواهد داشت و حمایت از صنایع‬ ‫کوچک به تولید زود بازده خواهد رسید و به عبارتی دیگر‪ ،‬صنایع‬ ‫کوچک راهگشای رشد صنعت کشور است‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه تولی��دات صنایع غذایی‪ ،‬ل��وازم من��زل و اداری‪،‬‬ ‫مصنوع��ات چرم��ی‪ ،‬س��فال و س��رامیک‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫کش��اورزی و صنای��ع چاپ و بس��ته بندی به نمایش گذاش��ته خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گردان درباره اهداف برپایی نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک‬ ‫استان افزود‪ :‬بر اساس فرمایش رهبر معظم انقالب در سال حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی‪ ،‬برگزاری این نمایش��گاه می تواند زمینه شناخت مردم از‬ ‫محصوالت متنوع و با کیفیت تولید ش��ده در استان را فراهم سازد که‬ ‫این شناخت و اگاهی منجر به خرید محصوالت شود و در نتیجه شاهد‬ ‫رونق اشتغال و تولید در استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان همدان تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫دیگر اهداف برگزاری این نمایش��گاه شناخت بازارهای هدف از سوی‬ ‫تولید کنندگان اس��ت و همین امر در کنار بازاریابی مناس��ب می تواند‬ ‫زمینه صاد رات کاالهای با کیفیت به س��ایر کش��ورهای همس��ایه را به‬ ‫دنبال داشته باشد چراکه بازارهای مناسبی در انتظار محصوالت ایرانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫گ��ردان اظهار کرد‪ :‬حضور نمایندگان اس��تان در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی و مسئوالن ارشد کشوری و استانی در نمایشگاه‪ ،‬که همیشه از‬ ‫تولید و صنعت اس��تان حمایت کرده اند تاثیر بسزایی بر روند پیشرفت‬ ‫و توس��عه صنعتی استان خواهد داش��ت زیرا تولید کننده حمایت را از‬ ‫نزدیک لمس می کند و مس��ئوالن نیز بیش از پیش با ظرفیت صنعتی‬ ‫باالی استان اشنا می شوند‪.‬‬ ‫نیاز صنایع کوچک به بسته های حمایتی دولت‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان الب��رز گف��ت‪ :‬در ش��رایط بحران��ی و‬ ‫زم��ان اعمال تحریم ه��ا‪ ،‬واحده��ای صنعتی‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��یب زی��ادی می بینند‬ ‫و اگر از بس��ته های حمایت��ی دولت برخوردار‬ ‫نش��وند‪ ،‬ممکن اس��ت ب��ه تعطیلی کش��یده‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫جهانگی��ر ش��اهمرادی با بی��ان این مطلب‬ ‫به ایس��نا گف��ت‪ :‬بر مبن��ای اس��تانداردهای‬ ‫تعریف شده‪ ،‬واحدهای با اشتغال زیر ‪۵۰ ،۱۰۰‬‬ ‫و ‪ ۱۰‬نف��ر به ترتیب صنایع متوس��ط‪ ،‬کوچک‬ ‫و خرد هس��تند‪ .‬صنایع کوچک و متوسط در‬ ‫تمام دنیا نقش بس��زایی در توس��عه اقتصادی‬ ‫و اش��تغالزایی دارند به ط��وری که حدود ‪۹۴‬‬ ‫درصد صنایع بیشتر کشورها از جمله ایران را‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط تشکیل‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫شاهمرادی افزود‪ :‬واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫و متوس��ط توان صادراتی باالی��ی دارند و در‬ ‫ص��ورت حمایت دول��ت‪ ،‬می توانن��د ارزاوری‬ ‫مناسبی نیز داشته باشند‪.‬‬ ‫این مس��ئول با اشاره به اس��یب پذیر بودن‬ ‫واحده��ای صنعت��ی کوچک و متوس��ط بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬در ش��رایط بحران��ی و زم��ان اعم��ال‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬واحده��ای صنعت��ی کوچ��ک و‬ ‫متوس��ط اس��یب زی��ادی می بینن��د و اگ��ر‬ ‫از بس��ته های حمایت��ی دول��ت برخ��وردار‬ ‫نش��وند‪ ،‬ممکن اس��ت ب��ه تعطیلی کش��یده‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک تعطیل��ی این واحده��ا به ضرر‬ ‫صنای��ع ب��زرگ تم��ام می ش��ود زی��را بخش‬ ‫عم��ده ای از مواد و تجهیزات مورد نیاز صنایع‬ ‫بزرگ برای تولید کاالی نهایی از سوی صنایع‬ ‫کوچک و متوسط تامین می شود‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی اف��زود‪ :‬دولت باید تس��هیالت‬ ‫وی��ژه ای ب��رای تامی��ن س��رمایه در گردش‪،‬‬ ‫نوس��ازی و تامین نقدینگی واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک و متوس��ط فراهم کند تا این واحدها‬ ‫در ش��رایط فعل��ی بتوانند روی پا بایس��تند‪.‬‬ ‫اسیب شناس��ی و حمایت همه جانبه از صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط در اولویت کاری مسئوالن‬ ‫اس��تان اس��ت و امیدواریم با ای��ن حمایت ها‬ ‫حرکت چرخ این صنایع به طور مستمر ادامه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت ‪ ۲۶‬هزار ش�غل در سامانه رصد‬ ‫اشتغال‬ ‫اسماعیل خلیلی‪ ،‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اس��تان البرز نیز از اخرین وضعیت‬ ‫اشتغال ایجاد ش��ده در استان گفته و افزوده‪،‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۲۶‬هزار ش��غل در‬ ‫س��امانه رصد اشتغال اس��تان به ثبت رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رده‪ ،‬س��امانه رصد از س��ال‬ ‫‪ ۹۰‬براس��اس تصمیم ش��ورای عالی اش��تغال‬ ‫به منظور نظارت مس��تمر‪ ،‬مس��تقیم و موثر بر‬ ‫فراین��د ایج��اد فرصت های ش��غلی جدید در‬ ‫کشور و در راس��تای ایجاد بانک اطالعاتی در‬ ‫ح��وزه بازار کار‪ ،‬از س��وی وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی راه اندازی شده و تمام نهاد های‬ ‫اجرای��ی بای��د اطالعات ش��اغالن خ��ود را به‬ ‫صورت انالین در س��طح استانی و شهرستانی‬ ‫در این سامانه ثبت کنند‪.‬‬ ‫خلیلی تصریح کرده است‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫امسال امار اشتغال اداره ها و نهاد های مختلف‬ ‫جمع اوری و در س��امانه رصد اشتغال به ثبت‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالعات ثبت شده در این سامانه‬ ‫ت��ا پای��ان ش��هریور ‪ ۲۶‬ه��زار ش��غل جدید‬ ‫در اس��تان ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫امکان ثبت دوباره ش��غلی ک��ه از قبل در این‬ ‫سامانه به ثبت رس��یده وجود ندارد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ام��ار ارائه ش��ده از طریق این س��امانه واقعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان‬ ‫البرز با اش��اره به اینکه اشتغال ایجاد شده در‬ ‫اس��تان خالص نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار ‪ ۲۶‬هزار‬ ‫نفری که تا پایان تابس��تان در سامانه به ثبت‬ ‫رس��یده اند عده ای هم خارج شده اند به همین‬ ‫دلی��ل باید گفت این اش��تغال ‪ ۲۶‬هزار نفری‬ ‫خالص نیس��ت و بای��د با بررس��ی دقیق امار‬ ‫اشتغال خالص محاسبه شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!