روزنامه گسترش صنعت شماره 535 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 535

روزنامه گسترش صنعت شماره 535

روزنامه گسترش صنعت شماره 535

‫توسعه موفق‬ ‫چرخه تولید‬ ‫با شناسایی عوامل‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2508‬دوره جدید شماره ‪ 8 535‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫دوشنبه‬ ‫ ‪ 12‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫عزم وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫بر همکاری با‬ ‫دانشگاه ها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫درنشستهم اندیشیبااعضایهیات مدیرهشرکت هایخدماتیاستانتهرانمطرحشد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رفع مشکالت ترخیص تجهیزات و مواد اولیه صنایع کوچک‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 12‬اذر ‪ 25 1397‬ربیع االول ‪ 3 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 535‬پیاپی ‪2508‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫توسعه موفق چرخه تولید‬ ‫با شناسایی عوامل‬ ‫کارافرینان موت��ور محرکه‬ ‫و رش��د اقتص��ادی ب��وده که‬ ‫جامعه را به حرکت وامی دارند‬ ‫و توس��عه می بخش��ند‪.‬‬ ‫سرمایه گذار واقعی با شناخت‬ ‫درست از فرصت ها و استفاده‬ ‫از سرمایه های راکد امکاناتی را‬ ‫مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫فراهم کرده که با سازماندهی‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫و مدیریت مناسب منابع‪ ،‬ایده‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫خوی��ش را عمل��ی می کند و‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫نه تنها خودش شاغل می شود ‬ ‫بلکه بدون اتک ا ب��ه دولت‪ ،‬در‬ ‫بخش غیر دولتی برای تعداد دیگری نیز شغل می افریند‪.‬‬ ‫با سیاس��ت های حمایتی دول��ت تدبیر و امید و س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬امروز شاهد رشد‬ ‫روزافزون اشتغال مولد در شهرک ها و نواحی صنعتی هستیم‬ ‫ی برنامه ریزی های انجام ش��ده حرکت می کنیم تا‬ ‫و بر مبن��ا ‬ ‫زمینه تولید و اشتغال همواره رشد مثبت داشته باشد‪.‬‬ ‫اکنون ش��رایط بسیار خوبی از نظر زیرساخت های اماده در‬ ‫مجموعه شهرک های صنعتی برای سرمایه گذاری وجود دارد‬ ‫که موجب رونق سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیش از پیش‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬از تمام ظرفیت ها و راهکارها اس��تفاده‬ ‫می کنی��م تا عالوه ب��ر فرصت ه��ای موجود ب��رای واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تولی��دی‪ ،‬فرصت های جدی��د به وی��ژه بازارهای‬ ‫صادراتی برای صنعتگران فراهم ش��ود تا کارافرینان بتوانند‬ ‫ طرح ها و برنامه های خود را بدون دغدغه ای اجرا کنند‪.‬‬ ‫با توجه به مس��ئله کمبود اب در بخش صنعت‪ ،‬بهره گیری‬ ‫دوباره از پس��اب یکی از مهم تری��ن مباحث مطرح در نگرش‬ ‫جام��ع به منابع اب به ش��مار م��ی رود و بهره گیری دوباره از‬ ‫پس��اب تصفیه خانه ها کمک ش��ایانی به حفظ منابع ابی در‬ ‫مناطق کم اب خواهد کرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که مجموعه شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اکنون امکانات مورد نی��از برای واحد های صنعتی مانند اب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬جاده دسترسی‪ ،‬شبکه روشنایی‪ ،‬تلفن و اینترنت را دارد‬ ‫و پروژه های دیگری همچون ش��بکه گاز‪ ،‬ساخت خط انتقال‪،‬‬ ‫کان��ال هدایت اب های س��طحی‪ ،‬جدول گذاری و زیر س��ازی‬ ‫و اس��فالت خیابان ها نیز در حال اجراس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬بستر‬ ‫مناسب برای کارافرینی و ایجاد اشتغال پایدار را باید در این‬ ‫مناطق جست وجو کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش نگرانی ها از رشد‬ ‫نقدینگی و پیامدهای ان‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی با اش��اره به شرایط اقتصادی حال‬ ‫حاض��ر گفت‪ :‬باوج��ود رعایت انضباط مالی در س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬همچنان رش��د نقدینگی مایه نگرانی اس��ت که‬ ‫ضرورت دارد تالش ها در این زمینه بیش��تر ش��ود چراکه‬ ‫پیامدی مانند افزایش تورم را درپی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬اکبر کمیجان��ی امروز در همایش مالی‬ ‫اس�لامی اظهار کرد‪ :‬باوجود پیش��رفت های بازار سرمایه و‬ ‫افزایش س��هم ان در تامین مالی‪ ،‬همچن��ان اقتصاد ایران‬ ‫بانک محور است و تقاضاهای وسیعی به سمت بانک هدایت‬ ‫ش��ده و چون به همه این تقاضاها پاس��خ داده نمی ش��ود‪،‬‬ ‫انتقادها از نظام بانکی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫کمیجانی ادامه داد‪ :‬در ایران همزمان با رش��د نقدینگی‬ ‫گس��ترش فعالیت های غیررسمی در اقتصاد و ثبت نشدن‬ ‫انها در امار «‪ »GDP‬منجر می ش��ود امار تولید ناخالص‬ ‫ملی به خوبی ثبت نش��ود‪ .‬استفاده از اسناد خزانه اسالمی‬ ‫و صک��وک در بازار س��رمایه و همچنین اس��تفاده از اوراق‬ ‫مش��ارکت در نظام بانکی باعث ش��ده بخش��ی از نیازهای‬ ‫دولت برای تامین مالی بلندمدت براورده شود‪.‬‬ ‫قائم مق��ام بان��ک مرکزی با اش��اره به ل��زوم تامین مالی‬ ‫بلند مدت در اقتصاد ای��ران گفت‪ :‬تامین مالی بلندمدت از‬ ‫سوی نظام بانکی بسیار دشوار است و باید در این حوزه به‬ ‫سمت بازار سرمایه حرکت کنیم چراکه تجربه تامین مالی‬ ‫نظام بانکی در این زمینه‪ ،‬تجربه خوبی نیست و در بسیاری‬ ‫از موارد تس��هیالت پرداختی به بانک ها بازگشت نخورده و‬ ‫منجر به بی نظمی در بازار پول شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حمایت از تولید و اش��تغال س��رلوحه فعالیت‬ ‫بانک مرکزی اس��ت ام��ا به بانک ها هم هش��دار می دهیم‬ ‫ک��ه منابع و مصارف خ��ود را هماهنگ کنند چراکه منجر‬ ‫به رقابت ناس��الم و نوس��ان در نرخ س��ود می شود‪ .‬در این‬ ‫راس��تا برای مقابله با این پدیده تامین مالی از طریق بازار‬ ‫بین بانکی در سال های گذشته افزایش یافته و مدام در حال‬ ‫افزایش ب��وده و به حدود ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمیجانی با بیان اینکه توجه به ابزارهای مالی اس�لامی‬ ‫هم��واره مورد توجه بانک مرکزی بوده اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫همه بانک های کش��ور در رده بانک های اس�لامی هستند‬ ‫و بع��د از ایران‪ ،‬عربس��تان و مال��زی در جایگاه های بعدی‬ ‫ق��رار دارند‪ .‬اوراق اجاره‪ ،‬رهنی‪ ،‬اس��تصناع‪ ،‬اس��ناد خزانه‬ ‫اس�لامی‪ ،‬اوراق گواهی س��پرده و انواع دیگری از ابزارهای‬ ‫مالی اسالمی در کشور منتشر می شود که همگی می توانند‬ ‫در راس��تای سیاست های بانک مرکزی مبنی بر حمایت از‬ ‫تولید و اشتغال موثر باشند‪.‬‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫رابطه دولت با بازار باید‬ ‫رابطه ای تعریف شده‬ ‫و غیرمداخله گر باشد‬ ‫که در این مسیر باید‬ ‫سهم و نقش دولت به‬ ‫گونه ای تنظیم شود که‬ ‫مانع فعالیت های بخش‬ ‫غیردولتی‪ ،‬خصوصی و‬ ‫تعاونی نشود‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد‬ ‫تشکیل تعاونی ها راهکاری برای کوچک کردن دولت‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تعاونی ها بخش فراموش ش��ده اقتصاد در هیاهوی‬ ‫خصوصی س��ازی ها هستند که در صورت توجه بیشتر‬ ‫به انها بس��یاری از مس��ائل کارکنان اصناف مختلف‬ ‫حل می شود؛ در همین راس��تا وزیر اقتصاد گفته که‬ ‫می توانیم ش��رکت هایی که کاالهای صادراتی دارند را‬ ‫در قالب بخش تعاونی واگذار کنیم‪.‬‬ ‫در یک دس��ته بندی اقتص��ادی‪ ،‬اقتصاد به ‪ ۳‬بخش‬ ‫دولتی‪ ،‬خصوصی و تعاونی تقس��یم می ش��ود‪ .‬حرکت‬ ‫به سمت هریک از دو قطب قدرتمند اقتصاد دولتی یا‬ ‫اقتصاد بازار باعث ایجاد مشکالتی برای اقتصاد جوامع‬ ‫مختلف ش��ده اس��ت‪ .‬مش��کالتی مانند ایجاد مفاسد‬ ‫اقتص��ادی یا کاهش به��ره وری در اقتصادهای دولتی‬ ‫یا افزایش ش��کاف طبقاتی و ایجاد فقر و اس��یب های‬ ‫اجتماع��ی در اقتصادهای مبتنی بر بازار باعث ش��ده‬ ‫توجه به بخش تعاونی ها بیشتر شود‪.‬‬ ‫تعاونی‪ ،‬مش��ارکتی اس��ت ک��ه ع��ده ای از افرادی‬ ‫که هم صنف هس��تند یا تناس��بی مش��ابه دارند برای‬ ‫دستیابی به منافع مش��ترک گردهم می ایند‪ .‬اعضای‬ ‫ش��رکت های تعاونی در حقیقت سرمایه معینی را در‬ ‫میان می گذارند و به صورت دس��ته جمعی و از طریق‬ ‫فراهم اوردن تسهیالت مختلف مشکالت شان را حل‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫تعاونی ه��ا به ج��ای میزان س��رمایه ها ب��ر اعضای‬ ‫ش��رکت ها متک��ی هس��تند؛ به طوری ک��ه هر عضو‬ ‫بدون توجه به میزان س��رمایه اش یک رای دارد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت ها به منظور رفع نیازهای اساسی اعضا مانند‬ ‫مس��کن یا دیگ��ر اقالم مصرفی تش��کیل می ش��وند‪.‬‬ ‫خاصیت این ش��یوه حذف واسطه های غیرضروری از‬ ‫چرخه تامین این نیازها است که موجب کاهش نهایی‬ ‫نرخ ب��رای مصرف کنندگان یا همان اعضای تعاونی ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در ای��ن زمینه وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی تش��کیل ش��رکت های تعاون��ی جدی��د و‬ ‫خرید ش��رکت های دولت��ی اماده واگذاری از س��وی‬ ‫انه��ا را راهکاری موف��ق برای کوچک س��ازی دولت‬ ‫و تحقق س��هم ‪۲۰‬درص��دی ش��رکت های تعاونی از‬ ‫خصوصی س��ازی خواند که در اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گفته فرهاد دژپس��ند‪ ،‬رابطه دول��ت با بازار باید‬ ‫رابطه ای تعریف ش��ده و غیرمداخله گر باش��د که در‬ ‫این مس��یر باید سهم و نقش دولت به گونه ای تنظیم‬ ‫شود که مانع فعالیت های بخش غیردولتی‪ ،‬خصوصی‬ ‫و تعاونی نش��ود و دول��ت هرگز نبای��د در اموری که‬ ‫بخش های یادش��ده تمایل و ت��وان انجام ان را دارند‪،‬‬ ‫وارد شود‪.‬‬ ‫او در کن��ار عام��ل س��ود و رای س��هامدار‪ ،‬موضوع‬ ‫عالی��ق منطقه ای را ه��م در واگذاری ش��رکت ها به‬ ‫تعاونی های سهامی عام و فراگیر مطرح و اظهار کرده‬ ‫ت ‪ -‬بازار» به اقتصاد «بازار‬ ‫که باید مدل اقتصاد «دول ‬ ‫– دول��ت» تبدیل ش��ود و نقش دول��ت از عاملیت به‬ ‫سیاست گذاری‪ ،‬هدایت و نظارت تغییر کند‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از برنامه های‬ ‫وزارت اقتص��اد را مربوط به نقدینگ��ی و اهرم کردن‬ ‫دارایی ه��ای دولت دانس��ته و گفته اس��ت می توانیم‬ ‫ش��رکت هایی که کاالهای صادراتی دارند را در قالب‬ ‫بخش تعاونی واگذار کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تعاونی ها حامی فعالیت های مولد‬ ‫در این میان باید گفت‪ ،‬ویژگی های اصلی تعاونی ها‬ ‫این اس��ت که در این گونه ش��رکت ها فقط اش��خاص‬ ‫حقیق��ی می توانن��د عضو ش��رکت ش��وند‪ .‬همچنین‬ ‫ش��رکت های تعاونی فقط در ام��ور مربوط به تولید و‬ ‫توزیع می توانند فعالیت کنند که این مسئله می تواند‬ ‫از ایجاد بنگاه های س��فته بازی که فعالیت های ش��ان‬ ‫درنهای��ت منجر به خلق پول می ش��ود هم جلوگیری‬ ‫کند و چه بسا باعث رونق گرفتن فعالیت های تولیدی‬ ‫در اقتصاد هم شوند‪.‬‬ ‫ش��رکت های تعاونی به ‪ ۲‬دس��ته کلی شرکت های‬ ‫تعاون��ی ع��ام و ش��رکت های تعاونی خاص تقس��یم‬ ‫می ش��وند‪ .‬ش��رکت تعاونی عام‪ ،‬ش��رکتی اس��ت که‬ ‫عضوی��ت در ان برای همه ازاد اس��ت و موسس��ان یا‬ ‫ش��رکت باید برای تامین قس��متی از سرمایه اولیه یا‬ ‫افزایش س��رمایه شرکت‪ ،‬س��هام ان را به عموم مردم‬ ‫عرضه کنند‪ .‬ش��رکت تعاونی خاص هم شرکت هایی‬ ‫هس��تند که عضویت در ان برای گروهی خاص مانند‬ ‫کارگران‪ ،‬کارمندان‪ ،‬کشاورزان‪ ،‬دانشجویان یا مشاغل‬ ‫خاص ممکن است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت قانون بخش تعاونی در س��ال ‪۱۳۷۰‬‬ ‫به تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی رسیده که ماده‬ ‫نخس��ت این قانون‪ ،‬اه��داف بخش تعاونی سیس��تم‬ ‫اقتصادی ایران را برش��مرده که از ان جمله جلوگیری‬ ‫از کارفرمای مطلق شدن دولت‪ ،‬اشتغالزایی‪ ،‬قرار دادن‬ ‫وس��ایل کار در اختیار کس��انی که قادر به کارند ولی‬ ‫وسایل کار ندارند‪ ،‬پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت‪،‬‬ ‫پیشگیری از انحصار‪ ،‬احتکار و تورم است‪.‬‬ ‫خسارت بیمه سانچی از چینی ها هم دریافت می شود‬ ‫دبیر کارگروه بیمه اتکایی سندیکای بیمه گران ایران‬ ‫گفت‪ :‬بخش��ی از بیمه بدنه ش��ناور س��انچی داخلی و‬ ‫بخشی هم خارجی بود که چون چینی ها مقصر حادثه‬ ‫بودند‪ ،‬این خسارت هم از انها دریافت می شود‪ .‬محسن‬ ‫قره خانی درباره ش��رایط دریافت خسارت از بیمه های‬ ‫اتکایی که ش��ناور سانچی را بیمه کرده بودند‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬درصدی از بیمه بدنه سانچی در ایران و درصدی‬ ‫هم در خارج از کش��ور فراهم ش��ده بود ک��ه در اینجا‬ ‫چون کشتی چینی درصد زیادی در تصادف با سانچی‬ ‫مقصر بود این خس��ارت از انها هم دریافت می ش��ود‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه بانک مرکزی برای پرداخت بیمه های‬ ‫خارج��ی حواله ارزی صادر می کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬این ارز از‬ ‫س��امانه نیما تامین می ش��ود‪ .‬درباره دریافت خسارت‬ ‫سانچی هم خدمات دریافت این خسارت به شکل ارزی‬ ‫پاکستان خواهان تکمیل خط لوله صلح‬ ‫وزی��ر نف��ت و مناب��ع طبیعی پاکس��تان‬ ‫گفت که دولت جدید این کش��ور به ریاست‬ ‫«عمران خ��ان»‪ ،‬خواهان تکمی��ل خط لوله‬ ‫ص��ادرات گاز از ای��ران موس��وم به«خ��ط‬ ‫لوله صلح» اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪« ،‬غالم‬ ‫س��رورخان» با بیان دستاوردهای این دولت‬ ‫در زمین��ه ان��رژی و نفت و گاز‪ ،‬با تش��ریح‬ ‫اخرین رون��د تکمیل خط لوله ص��ادرات گاز از ایران‬ ‫گفت‪ :‬پاکس��تان این پروژه را اجرا خواهد کرد‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به پرسشی درباره اینکه دولت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران خواهان اقدام��ات و گام های عملی دولت جدید‬ ‫پاکس��تان ب��رای تکمیل این خط لوله اس��ت و تهران‬ ‫نیز اقدام��ات الزم را برای اجرای این پروژه انجام داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬از همتای ایرانی خود برای سفر‬ ‫ب��ه تهران دعوتنام��ه ای دریافت ک��رده ام ولی تاکنون‬ ‫جزئیات دیدار و س��فر با وزیر نف��ت ایران برنامه ریزی‬ ‫نشده است‪ .‬سرورخان همچنین با اشاره به تحریم های‬ ‫ای��االت متحده امریکا علیه ای��ران تصریح کرد‪ :‬دولت‬ ‫پاکس��تان تصمیم خود را بر اس��اس منافع خود اتخاذ‬ ‫می کند‪ .‬وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان اضافه کرد‪:‬‬ ‫به تازگی گروه کارشناسی جمهوری اسالمی ایران برای‬ ‫از س��رگیری مذاکرات در زمینه خط لوله گاز با ایران‬ ‫به اسالم اباد سفر کرده است و پاکستان نیز عالقه دارد‬ ‫این خط لوله را با توجه به نیاز روزافزون این کشور به‬ ‫انرژی کامل کند ایده ساخت خط لوله صلح‬ ‫در س��ال ‪1369( ۱۹۹۰‬خورش��یدی)مطرح‬ ‫ش��د و قرار بود این خط لوله که گاز ایران را‬ ‫به پاکستان و هندوستان منتقل کند پیام اور‬ ‫صلح و دوستی در شبه قاره باشد‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه توافق ش��ده بود هند و پاکستان برای‬ ‫تامی��ن امنیت این خط لول��ه‪ ،‬اختالف های‬ ‫خ��ود را کاهش دهند‪ ،‬این خط ب��ه «خط لوله صلح»‬ ‫موسوم ش��د‪ .‬براس��اس توافق اولیه‪ ،‬قرار بود این خط‬ ‫لوله ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومت��ری‪ ،‬گاز صادراتی ایران را‬ ‫از مسیر پاکستان به هند منتقل کند‪ .‬پیش بینی شده‬ ‫بود در صورت توافق نهایی یک هزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتر از‬ ‫این خط لوله در ایران‪ ،‬یک هزار کیلومتر در پاکس��تان‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬کیلومتر در هند س��اخته شود‪ .‬بر اساس طرح‬ ‫اولی��ه ق��رار بود روزان��ه ‪ ۱۵۰‬میلی��ون مترمکعب گاز‬ ‫ایران به هند و پاکس��تان صادر ش��ود که ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب ان برای هن��د و ‪ ۶۰‬میلیون مترمکعب ان‬ ‫برای پاکستان درنظر گرفته شده بود‪ .‬پاکستان به بهانه‬ ‫تحریم ها و فشارهای خارجی‪ ،‬تاکنون به تعهدات خود‬ ‫برای تکمیل خط لول��ه «ای پی» در خاک خود عمل‬ ‫نکرده است‪ .‬اس�لام اباد می گوید سخت درتالش است‬ ‫تا با س��اخت ای��ن خط در خاک خ��ود (بیش از ‪۷۰۰‬‬ ‫کیلومتر)‪ ،‬هرچه سریع تر زمینه واردات گاز طبیعی از‬ ‫ایران را فراهم کند‪.‬‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬دبیر کارگروه بیمه اتکایی سندیکای‬ ‫بیمه گران با تفکیک انواع پوش��ش های بیمه ای کشتی‬ ‫سانچی گفت‪ :‬خسارت زیست محیطی قرار نیست به ما‬ ‫تعلق بگیرد چراکه صرف ت�لاش برای خاموش کردن‬ ‫کشتی یا دفع الودگی های زیست محیطی می شود که‬ ‫ان حادثه در دریا به وجود اورده اس��ت‪ .‬او در ادامه با‬ ‫مهم توصیف کردن حادثه س��انچی در فضای بیمه ای‬ ‫جهانی ادامه داد‪ :‬این کش��تی به لحاظ بیمه مسئولیت‬ ‫در ایران بیمه نش��ده اس��ت چراکه هزینه ان بس��یار‬ ‫باالس��ت و به زودی کنوانس��یون های دریایی به خاطر‬ ‫حادثه س��انچی تغیی��ر خواهد ک��رد‪ .‬قره خانی گفت‪:‬‬ ‫بخش��ی از بیمه بدنه این ش��ناور در ایران بیمه ش��ده‬ ‫اس��ت هرچند چون کشتی چینی مقصر حادثه بوده از‬ ‫ان محل هم پوشش بیمه ای داریم‪.‬‬ ‫عزم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر همکاری با دانشگاه ها‬ ‫مع��اون ام��وزش‪ ،‬پژوه��ش و فن��اوری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در دیدار‬ ‫با پژوهش��گران دانش��کده مهندسی مکانیک‬ ‫دانشگاه شریف در جریان طرح های پژوهشی‬ ‫صنعتی دانشجویان این دانشکده قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬ب��رات قبادی��ان در جمع‬ ‫دانشجویان و دانش پژوهان دانشکده مهندسی‬ ‫مکانیک دانشگاه شریف‪ ،‬با تاکید بر عزم وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای همکاری با دانشگاه ها و حمایت از‬ ‫طرح ه��ای کاربردی تصریح کرد‪ :‬صنع��ت ما باید بتواند‬ ‫نیازهای خود را از طریق دانش��گاه ها تامین و مشکالت‬ ‫خود را با کمک دانشگاه ها برطرف کند‪ .‬قبادیان با اشاره‬ ‫به پیشینه صنعتی کش��ور گفت‪ :‬هرچند گفته می شود‬ ‫در دهه ‪ ۵۰‬خودروس��ازان کره جنوبی به دنبال استفاده‬ ‫از امکانات شرکت ایران ناسیونال و دریافت مجوز تولید‬ ‫محصوالت این شرکت بودند اما باید به یاد داشته باشیم‬ ‫که متاسفانه صنعت ما صنعت درون زایی نبوده و از همان‬ ‫زمان ما واردکننده کارخانه مونتاژ به کشور بودیم‪ .‬البته‬ ‫این اتفاق فقط منحصر به صنعت خودرو نیست و ما در‬ ‫بس��یاری از حوزه های صنعتی نیز با این مشکل روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی یکی از معضالت اساس��ی دانش��گاه ها در‬ ‫شرایط حاضر را مقاله محوری صرف عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫ایرادی که به این موضوع وارد است هم به سیاست های‬ ‫اموزش��ی و دانش��گاه ها برمی گردد و هم به مس��ئوالن‬ ‫اداری و حاکمیت��ی‪ ،‬چراکه ما تقاضامحور کار‬ ‫نمی کنی��م و بهترین دانش��گاه های ما نیز در‬ ‫حال تولید دانش��جو بدون درنظر گرفتن نیاز‬ ‫روز صنعت و اقتصاد کش��ور هستند‪ .‬قبادیان‬ ‫با اش��اره ب��ه طرح های ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫گروه های پژوهشی دانشکده مکانیک دانشگاه‬ ‫شریف اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه حرکت هایی‬ ‫مانن��د این گروه های پژوهش��ی می تواند بارقه های امید‬ ‫را در زمین��ه تولی��د دانش بنی��ان و اتکا ب��ه توان بخش‬ ‫دانشگاهی ایجاد کند و ما نیز با اجرای طرح هایی مانند‬ ‫طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار « طرح‬ ‫ت��اپ » که می تواند بخش عم��ده ای از نیازهای صنعت‬ ‫را از طریق دانش��گاه ها برطرف کن��د‪ ،‬تمام تالش خود‬ ‫را برای توس��عه ارتباط بین صنعت و دانش��گاه که کلید‬ ‫ورود به انقالب چهارم صنعتی اس��ت به کار خواهیم برد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در ابتدای این دیدار‪ ۵ ،‬گروه پژوهشی از‬ ‫دانشجویان دوره های دکترا و ارشد این دانشکده‪ ،‬شامل‬ ‫گروه ه��ای لوله ه��ای حرارتی‪ ،‬مدیریت ان��رژی و کربن‪،‬‬ ‫انتقال حرارت‪ ،‬مهندس��ی س��طح و گروه اب شیرین کن‬ ‫طرح ها و پروژه های پژوهش��ی خود را معرفی و تشریح‬ ‫کردن��د و در ادامه قبادیان با تقدیر از تالش ها و اقدامات‬ ‫این پژوهشگران ابراز امیدواری کرد حاصل فعالیت های‬ ‫پژوهشی این گروه ها با همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و صنایع مرتبط وارد فاز عملیاتی شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت صدور حکم های معاونان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گزارش می دهد‬ ‫افزایش اختیارات با انتصاب های قطعی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در اغ��از هفته ج��اری‪ ،‬دو معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت معرفی ش��دند‪ .‬سعید زرندی به عنوان معاون طرح و‬ ‫برنامه و محسن صالحی نیا به سمت معاون وزیر و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران با‬ ‫حکمی از سوی رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫منصوب ش��دند‪ .‬این در حالی است که در شهریور امسال ‪۷‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا ابالغ قانون اصالح‬ ‫قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان معرفی شده و باید‬ ‫در مدت دو ماه اینده از س��مت خود کناره گیری می کردند‪.‬‬ ‫با سررسید موعد اجرای قانون که ‪ ۲۶‬ابان تعیین شده بود‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در انتظار انتصاب های جدید‬ ‫جایگزین ‪ ۷‬معاون معرفی ش��ده بود که در یک ماه گذشته‪،‬‬ ‫این جابه جایی ها به کندی انجا م شد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ۷ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دلیل‬ ‫تصوی��ب قانون منع بکارگی��ری بازنشس��تگان کناره گیری‬ ‫کردند و در ادامه نیز وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تعفا‬ ‫ک��رد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬رحمانی با حک��م رئیس جمهوری و پس‬ ‫از کس��ب رای اعتماد از مجلس ش��ورای اسالمی به عنوان‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت وارد کابین��ه دولت دوازدهم‬ ‫شد‪ .‬ناگفته پیداست که همزمانی جابه جایی وزیر و معاونان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬اختالل هایی در روند فعالیت های‬ ‫این وزارتخانه ایجاد کرده و سیاس��ت های مورد نظر به طور‬ ‫زمان بر اجرا می شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬لزوم تعیین تکلیف برای‬ ‫س��مت هایی که اکنون با سرپرس��ت اداره می شود بیش از‬ ‫گذشته به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‪ 12‬اذر ‪ 25 1397‬ربیع االول ‪ 3 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 535‬پیاپی ‪2508‬‬ ‫‹ ‹شایسته ساالری‪ ،‬اولویت انتخاب ها‬ ‫بر اس��اس گزارش هایی که پیش از این منتشر شد‪ ،‬دبیر‬ ‫هیات دولت درباره اجرای طرح بازنشس��تگی نیز اعالم کرده‬ ‫که هیات دولت با ابالغی که به تمام نهاد های اجرایی داشته‬ ‫از انها خواس��ته تا برای جایگزینی بازنشستگان اقدام کنند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر بکارگیری نیروهای جوان و بانوان‪ ،‬افزود‪ :‬دولت‬ ‫از نیروهای جوان‪ ،‬با ایده های نو و خالقانه و همچنین حضور‬ ‫پرتوان بانوان در بخش های اجرایی و تصمیم سازی استقبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن باره‪ ،‬ارمان خالقی‪ ،‬به «گس��ترش صنعت» گفت‬ ‫که تاکید بر اس��تفاده از بانوان و جوان��ان نباید مانع تمرکز‬ ‫بر شایسته س��االری ش��ود‪ .‬اگر در این میان با ش��رایط برابر‬ ‫افرادی برای پذیرش س��مت در وزارتخانه ها وجود داش��ته‬ ‫باش��ند اولویت با زنان و جوانان است اما نباید به هر قیمتی‬ ‫بر این تصمیم پافشاری کرد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه اس��تفاده از زنان و جوانان در دستور‬ ‫کار وزی��ر جدید صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نی��ز وجود دارد‪،‬‬ ‫اعالم کرد که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی‪ ،‬نباید بدون‬ ‫بررس��ی ازمون و خطا ش��ود‪ .‬درحال حاضر تنه��ا قابلیت و‬ ‫شایس��تگی افراد اهمیت داشته و باید بهترین انتخاب برای‬ ‫سمت های خالی باشد‪.‬‬ ‫به گفته عضو هیات مدی��ره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬منطقی به نظر می رس��د که در تعیی��ن معاونت ها‪،‬‬ ‫وزیر جدید افراد را درحال حاضر به عنوان سرپرس��ت معرفی‬ ‫کن�� د چرا که باید ترتیبات و تش��ریفات اداری اجرا و پس از‬ ‫استعالم‪ ،‬حکم معاونت صادر شود‪ .‬در این میان‪ ،‬افرادی نیز‬ ‫بودند که پیش از این در همین وزارت مش��غول به کار بوده‬ ‫و اشنایی کامل با مس��ئو لیت ها دارند‪ .‬بنابر این‪ ،‬در انتصاب‬ ‫ن حال‪،‬‬ ‫انها‪ ،‬حکم معاونت قطعی صادر ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ا ای ‬ ‫توضیحاتی که درباره انتصاب سرپرس��ت داده شد به معنای‬ ‫تایید تعلل در صدور حکم ها نیس��ت‪ .‬او در این باره انتقادها‬ ‫به انتصاب سرپرس��ت و هدر رفتن زمان را پذیرفته و اعالم‬ ‫کرد که با توجه به اهمی��ت جایگاه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬به عالوه با نگاهی به ش��رایط کنونی اقتصادی و نیاز‬ ‫واحد صنعتی‪ ،‬نیاز اس��ت که صندلی ه��ای خالی وزارتخانه‬ ‫زودتر با حکم های قطعی پر ش��ود‪ .‬اگر سرپرس��ت ها بدون‬ ‫ات�لاف وقت در جای��گاه معاونت ها‪ ،‬با حک��م قطعی حضور‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬زیرمجموعه ها بهتر اعتماد کرده و برنامه ها‬ ‫راحت تر پیش می رود‪.‬‬ ‫هرچن��د نبای��د نادیده گرفت ک��ه در می��ان فرایند منع‬ ‫بکار گیری بازنشس��تگان و جابه جایی نیروهای قدیمی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز کناره گیری کرده و وزیر جدید‬ ‫در ابان امسال پست خود را تحویل گرفت‪ .‬همزمانی این دو‬ ‫موضوع نیز دلیل دیگری ب��ر تاخیر در انتصاب معاونان این‬ ‫وزارتخانه ش��د‪ .‬به هر حال‪ ،‬انتظارهایی از وزیر جدید وجود‬ ‫دارد ک��ه با توجه به ش��رایط باید منتظ��ر تحقق وعده های‬ ‫رحمانی بود‪ .‬البته قابل بیان اس��ت که جابه جایی نیروهای‬ ‫بازنشسته‪ ،‬توفیقی برای وزیر جدید بود که بتواند معاونانی را‬ ‫جابه جا کند که پیش از این امکان پذیر نبود‪ .‬پس از انکه بر‬ ‫اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان تاکید شد‪ ،‬افرادی‬ ‫به ناچار از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کناره گیری کردند‬ ‫و بر این مبنا‪ ،‬رحمانی به راحتی توانست نیروهای مورد نظر‬ ‫خود را ب ه کار بگیرد‪ .‬پس از این اگر در اینده این وزارتخانه‬ ‫عملکرد درستی نداش��ته باشد‪ ،‬خود او باید پاسخگو بوده و‬ ‫بهانه ای برای اجبار در همکاری با معاونان ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب مدیری از پیکره صنعت‬ ‫معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران با بیان اینکه رئیس جدید این س��ازمان از بدنه صنعت‬ ‫اس��ت به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬انتخ��اب وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ب��رای متصدی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران انتخابی شایسته است‪.‬‬ ‫فتحعلی محم��دزاده ادام��ه داد‪ :‬فردی ک��ه مدیر‪ ،‬مدبر‪،‬‬ ‫توانمند و اش��نا ب��ا چرخ دنده های صنعت اس��ت ‪ ،‬مدیر این‬ ‫س��ازمان ش��د؛ کس��ی که عم��ر کاری اش را در حوزه های‬ ‫صنعت گذرانده اس��ت‪ .‬نگاهی به پیشنه کاری وی نیز نشان‬ ‫می دهد که کار خود را از کارشناس��ی در بخش های مختلف‬ ‫و زیر مجموعه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اغاز کرده‬ ‫و تا معاونت امور صنایع پیشرفته است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬برای صنعتگ��ران و فعاالن ح��وزه صنایع‬ ‫کوچ��ک چهره ای ش��ناخته ش��ده ب��ه عنوان مع��اون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران برگزیده شده است‪.‬‬ ‫مع��اون فن��ی س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران اظهار کرد‪ :‬فناوری‪ ،‬مدیریت‪ ،‬راهبری‪ ،‬صنایع‬ ‫باالدس��تی و پایین دس��تی‪ ،‬فرایند تولید‪ ،‬تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫زنجیره ه��ای تولی��د و‪ ...‬برای رئیس جدید س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی شناخته شده است و مفاهیم‬ ‫جدید به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫محمدزاده با اش��اره به موضوعات مطرح ش��ده از س��وی‬ ‫صنعتگ��ران ‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با قوانین موج��ود که در بخش‬ ‫صنعت��ی جاری اس��ت نمی توان صنایع کوچ��ک را راهبری‬ ‫کرد‪ .‬برای صنایع کوچک نیازمند قانون خاصی هستیم‪ .‬این‬ ‫موضوع برای کش��ورهای توس��عه یافته و در حال توسعه نیز‬ ‫نهادینه شده است‪.‬‬ ‫معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬حمایت های ویژه‪ ،‬تسهیالت ویژه‪ ،‬بازارهای‬ ‫صادراتی خاصی برای صنایع کوچک نیاز است‪.‬‬ ‫محمدزاده با تاکید بر اینکه توس��عه صنایع کوچک برای‬ ‫حفظ و توس��عه اش��تغال پایدار و مان��دگاری جمعیت یک‬ ‫ضرورت است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شرایط اقلیمی که در کشور‬ ‫حاکم است رفته رفته به س��مت کم ابی و خشکسالی پیش‬ ‫می رویم که عامل اصلی خالی ش��دن روستاها است چراکه‬ ‫اشتغال و کار در کشاورزی دیگر در روستاها جوابگو نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹احکام سریع تر دائمی شود‬ ‫رمضانعلی س��بحانی فر‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی در این باره به «گسترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ش��رایط کنونی‬ ‫وظایف بس��یاری دارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬با توجه به ش��رایطی‬ ‫که ب��رای وزارتخانه ها پس از اج��رای قانون منع بکار گیری‬ ‫بازنشس��تگان به وجود امده باید حکم سرپرس��ت ها در این‬ ‫وزارتخانه سریع تر تبدیل به احکام دائمی شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫اس��تفاده از جوانان توانمند در این وزارتخانه می تواند ثبات‬ ‫مناس��بی را در تمام عرصه ه��ای مربوط به ای��ن وزارتخانه‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نمی توان از سرپرس��ت توقع داشت‬ ‫که مدیریت مناس��بی داش��ته باش��د‪ .‬مح��دوده اختیارات‬ ‫سرپرس��ت ها با معاونان متفاوت اس��ت و این موضوع باعث‬ ‫می شود سرپرس��ت ها در بسیاری از تصمیم گیری ها نتوانند‬ ‫عملکرد مناسبی داشته باشند‪.‬‬ ‫سبحانی فر با بیان اینکه به نظر می رسد افرادی که اکنون‬ ‫سرپرست هستند در سمت خود با حکم دائمی ادامه فعالیت‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به لحاظ مدیریتی این موضوع‬ ‫اش��تباه اس��ت که در اغاز فعالیت توان ی��ک مدیر کمتر از‬ ‫ت��وان مدیریتی او باش��د و در ادامه قدرت پی��دا کند‪ .‬بهتر‬ ‫این اس��ت که هرچه سریع تر افراد در سمت های خود ادامه‬ ‫فعالیت داشته باشند‪ .‬با این روش سازمان های مورد نظر نیز‬ ‫با شیوه های بهتری مدیریت خواهند شد‪.‬‬ ‫سبحانی فر با اشاره به ش��رایط اقتصادی و تولیدی کشور‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬کش��ور بی��ش از هر زمان دیگری در ش��رایط‬ ‫کنونی نیاز به ثبات دارد‪ .‬طبیعی اس��ت که ثبات مورد نظر‬ ‫با اس��تفاده از مدیران توانمند ایجاد می شود‪ .‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اکنون در بحث معادن‪ ،‬خودروسازی‪ ،‬تامین‬ ‫مال��ی پروژه ه��ای بزرگ و بس��یاری از موضوع��ات دیگر با‬ ‫مشکالتی روبه رو است که بخشی از انها به روابط بین الملل‬ ‫مربوط می ش��ود و بخشی به حوزه مدیریتی ارتباط دارد‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬استفاده از مدیران توانمند و دادن قدرت عمل‬ ‫ب��ه انها می تواند به کش��ور کمک کند تا مش��کالت کنونی‬ ‫رفته رفته برطرف شوند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی همچنین افزود‪ :‬از دیگ��ر مزیت هایی که مدیران و‬ ‫معاونان جدید کل وزیران باید داش��ته باش��ند این است که‬ ‫بتوانند در عرصه جهانی نقش مناسبی ایفا کنند‪ .‬با توجه به‬ ‫شرایطی که در حوزه همکاری های خارجی ایجاد شده یکی‬ ‫از نیازهای مهم کش��ور دیپلماس��ی اقتصادی است‪ .‬معاونان‬ ‫وزیران به ویژه در س��ازمان های توس��عه ای باید بتوانند در‬ ‫مذاکرات اقتصادی رفتار بدون نقصی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حوزه ج��ذب س��رمایه گذار خارجی امروز‬ ‫در مرحل��ه ازمون و خطا نیس��تیم‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬باید از تمام‬ ‫توان داخلی اس��تفاده ش��ود تا بتوانیم در حوزه قراردادهای‬ ‫بین المللی عملکرد مناسبی داشته باشیم‪ .‬مدیریت تحریم ها‬ ‫اگر به درس��تی انجام شود می توانیم با تمام محدودیت های‬ ‫موجود به رشد مثبت در بخش اقتصاد و صنعت دست یابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خواسته قطعه سازان از معاونان جدید‬ ‫س��یامک مقتدری‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور درباره‬ ‫انتظارات قطعه س��ازان از معاون ام��ور صنایع جدید وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬در‬ ‫ش��کل کلی انتظار داریم با توجه به مش��کالت قطعه سازان‬ ‫در ش��رایط فعل��ی وزارتخانه ب��ه حل وفصل انه��ا بپردازد؛‬ ‫مشکالتی مانند نقدینگی‪ ،‬س��ودهای بانکی‪ ،‬روزامد نشدن‬ ‫قیمت قطعات‪ ،‬مس��ائل مربوط به قراردادهای قطعه سازان‪،‬‬ ‫خودروسازان و‪...‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید این مش��کالت به طور ریشه ای‬ ‫بررسی و مورد پیگیری جدی باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬انجمن ابتدای‬ ‫هفته جلسه ای داش��ت و با براورد مشکالت باید گفت موج‬ ‫سوم بیکاری در صنعت قطعه در راه است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال در حوزه صنعت اف��زود‪ :‬حدود ‪۲۰۰‬هزار نفر از‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫سیامک مقتدری‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫تنها قابلیت و شایستگی‬ ‫افراد اهمیت داشته و‬ ‫باید بهترین انتخاب برای‬ ‫سمت های خالی باشد‪.‬‬ ‫منطقی به نظر می رسد که‬ ‫در تعیین معاونت ها‪ ،‬وزیر‬ ‫جدید افراد را درحال حاضر‬ ‫به عنوان سرپرست معرفی‬ ‫د چرا که باید ترتیبات و‬ ‫کن ‬ ‫تشریفات اداری اجرا و پس‬ ‫از استعالم‪ ،‬حکم معاونت‬ ‫صادر شود‬ ‫انتخاب وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای متصدی‬ ‫سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‬ ‫انتخابی شایسته است‪.‬‬ ‫فردی که مدیر‪ ،‬مدبر‪،‬‬ ‫توانمند و اشنا با‬ ‫چرخ دنده های صنعت‬ ‫است مدیر این سازمان‬ ‫شد؛ کسی که عمر‬ ‫کاری اش را در حوزه های‬ ‫صنعت گذرانده است‬ ‫نمی توان از سرپرست‬ ‫توقع داشت که مدیریت‬ ‫مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫محدوده اختیارات‬ ‫سرپرست ها‬ ‫با معاونان متفاوت‬ ‫است و این موضوع‬ ‫باعث می شود‬ ‫سرپرست ها در بسیاری از‬ ‫تصمیم گیری ها‬ ‫نتوانند عملکرد‬ ‫مناسبی داشته باشند‬ ‫به طور قطع کاهش‬ ‫تیراژ تولید خودرو به‬ ‫همان نسبت روی افت‬ ‫تیراژ واحدهای صنعتی‬ ‫قطعه سازی تاثیر داشته و‬ ‫صنعتگران با تعطیلی خطوط‬ ‫تولید خود روبه رو بودند‪.‬‬ ‫انتظار قطعه سازان از‬ ‫معاونت جدید امور صنایع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت این است که این‬ ‫مشکالت را پیگیری کند‬ ‫شرایط کنونی کشور نیاز‬ ‫به تصمیم گیری های قاطع‬ ‫دارد و سرپرست ها در‬ ‫برخی موارد به دلیل‬ ‫محدودیت در قدرت‬ ‫عملکرد نمی توانند‬ ‫تصمیم های خود را اجرایی‬ ‫کنند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬سریع تر‬ ‫باید در این زمینه اقدامی‬ ‫کرد تا سرپرست ها به‬ ‫سمت معاونت منصوب‬ ‫شوند‬ ‫نیروهای مشغول در واحدهای صنعتی تا امروز از کار تعدیل‬ ‫ش��دند و با توجه به فعالیت ‪ ۵۵۰‬هزار نیرو در صنعت قطعه‬ ‫باید انتظار داشت تا پایان این ماه(اذر) با توجه به مشکالت‬ ‫موجود ‪ ۱۰۰‬هزار نفر دیگر از کار بیکار ش��وند‪ .‬این موضوع‪،‬‬ ‫مسئله ای نگران کننده برای صنعتی بومی به شمار می رود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور با اشاره به تولید ‪ ۴۳‬هزار‬ ‫خ��ودرو در ابان امس��ال‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دو خودروس��از بزرگ‬ ‫کش��ور در این م��اه روزانه بی��ش از ‪ ۱۰۰۰‬خ��ودرو تولید‬ ‫نداش��تند‪ .‬این در حالی اس��ت که این رقم در اردیبهش��ت‬ ‫امسال بیش از ‪۱۱۰‬هزار خودرو در ماه بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به طور قطع کاهش تیراژ تولید خودرو به‬ ‫همان نس��بت روی افت تیراژ واحدهای صنعتی قطعه سازی‬ ‫تاثیر داش��ته و صنعتگ��ران با تعطیلی خط��وط تولید خود‬ ‫روبه رو بودند‪.‬‬ ‫مقتدری تصریح کرد‪ :‬انتظار قطعه سازان از معاونت جدید‬ ‫امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این است که این‬ ‫مشکالت را به طور جدی پیگیری کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬مش��کالت بس��یار است اما‬ ‫درحال حاضر باید به برخی مش��کالت که رفع انها ضرورت‬ ‫بیشتری دارد‪ ،‬پرداخت و راهکار عاجل ارائه داد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور ادامه داد‪ :‬مسائلی مانند‬ ‫گران��ی و کمبود مواد اولیه داخلی‪ ،‬دپوی مواد اولیه وارداتی‬ ‫در گم��رک و الزام به پرداخ��ت مابه التفاوت ارز ‪ ۴۲۰۰‬و ارز‬ ‫نیمایی امروز‪ ،‬روزامد شدن قیمت قطعات با احتساب اینکه‬ ‫قیمت مواد اولیه مورد نیاز تا ‪ ۳‬برابر افزایش قیمت داشته اند‬ ‫و‪ ...‬از جمله معضالتی است باید هرچه سریع تر رفع شوند‪.‬‬ ‫مقتدری با اش��اره ب��ه چالش ه��ای کالن صنعت خودرو‬ ‫و قطع��ه کش��ور گف��ت‪ :‬تدوین اس��تراتژی قطعه س��ازی و‬ ‫خودروسازی از خالهای بزرگ صنعت خودرو کشور بوده که‬ ‫در وضعی��ت بیمارگونه و احتضار صنعت قطعه فعال ضرورت‬ ‫زیادی ندارد‪ .‬انتظار این است که به مشکالت روز پرداخت و‬ ‫رفع شود تا از مرگ این صنعت جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جوان گرایی‪ ،‬موتور محرکه دولت‬ ‫برکناری مدیران بازنشسته‪ ،‬مطالبه ای مهم بود که با هدف‬ ‫جوان گرای��ی و در نهایت با تالش نمایندگان مجلس محقق‬ ‫شد‪ .‬هرچند که برای انتخاب جایگزین بازنشستگان ممکن‬ ‫اس��ت دولت با مشکالتی روبه رو شود اما به گفته بسیاری از‬ ‫کارشناسان‪ ،‬به نظر می رسد دستاورد خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫در این باره مهدی تقوی‪ ،‬استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل‬ ‫اقتصادی به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬افراد پس از ‪ ۳۰‬سال‬ ‫کار کردن توانایی س��ابق را نداشته و نمی توانند در بسیاری‬ ‫موارد‪ ،‬مانن��د یک مدیر جوان انرژی الزم را برای پروژه های‬ ‫پیش رو داش��ته باش��ند‪ .‬اگر به درستی شناس��ایی شود‪ ،‬به‬ ‫جوانانی بر می خوریم که اماده انجام کار و ارائه تخصص خود‬ ‫به جامعه بوده و ظرفیت و کارایی بیشتری نسبت به مدیران‬ ‫سالخورده دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬به نظ��ر می رس��د بهترین گزین��ه برای‬ ‫معاونت ه��ای جدی��د وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫دانش��گاهی ها و اف��رادی هس��تند که در هم��ان وزارتخانه‪،‬‬ ‫مسئو لیت های مشابه داشته اند‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬اگر افراد‬ ‫جدیدی به بدنه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه شوند‬ ‫باید منتظر ماند تا با مس��ئو لیت خود اش��نا ش��ده و به طور‬ ‫کامل متوجه فعالیت های وزارتخانه شوند‪.‬‬ ‫تقوی در باره انتصاب سرپرس��ت به ج��ای معاون و تاخیر‬ ‫در ص��دور حک��م توضیح داد که حکم اهمیت بس��یاری در‬ ‫روند کار افراد نمی تواند داش��ته باش��د‪ .‬حتی ممکن اس��ت‬ ‫جوانان��ی ک��ه در مقام سرپرس��ت وزارتخانه ش��روع به کار‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬از انجا ک��ه در انتظار حکم هس��تند‪ ،‬با انگیزه و‬ ‫اشتیاق بیشتری به فعالیت های مرتبط بپردازند‪ .‬در صورتی‬ ‫که انتخاب مس��ئو ل و سرپرس��ت های جایگزین با توجه به‬ ‫شایسته س��االری و مهارت های انها انجام ش��ده باشد‪ ،‬نباید‬ ‫نگران مسائل اداری باشیم چرا که افراد در صورت متخصص‬ ‫بودن با پشتکار بیشتری نسبت به مسئو الن قدیمی فعالیت‬ ‫ن با‬ ‫کرده و پروژه ها را با انرژی بیشتری پیش می برند‪ .‬تا کنو ‬ ‫جوانان بسیاری روبه رو بودیم که مدعی توانمندی های خود‬ ‫بوده و هر جا که به کار گرفته شده اند‪ ،‬موفق بوده اند‪.‬‬ ‫البت��ه ممکن اس��ت در این میان خال نیز ایجاد ش��ود اما‬ ‫می توانیم از پیشکسوتان و مدیران باتجربه به عنوان مشاور‬ ‫کمک وزیران و معاونان جوان بهره مند ش��ویم‪ .‬به طور کلی‬ ‫از انجا که این قانون به دلیل مطالبات جامعه‪ ،‬نس��ل جوان‬ ‫و متخصصان جویای کار اس��ت بای��د از ان حمایت کنیم و‬ ‫به وزیران فش��ار نیاوریم تا به س��رعت و بدون بررسی حکم‬ ‫معاون��ت قطعی را صادر کنند‪ .‬بهتر اس��ت سرپرس��ت های‬ ‫جدید مدتی در سمت خود بوده و پس از بررسی تمام امور‬ ‫و حضورشان قطعی شود‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه با اشاره به تفاوت سرپرست و معاونت‬ ‫افزود‪ :‬البته باید در نظر داشت که شرایط کنونی کشور نیاز‬ ‫به تصمیم گیری ه��ای قاطع دارد و سرپرس��ت ها در برخی‬ ‫م��وارد به دلیل محدودی��ت در قدرت عملک��رد نمی توانند‬ ‫تصمیم های خود را اجرایی کنند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬س��ریع تر باید‬ ‫در این زمینه اقدامی کرد تا سرپرس��ت ها به سمت معاونت‬ ‫منصوب شوند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪ 25 1397‬ربیع االول ‪ 3 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 535‬پیاپی ‪2508‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سردرگم بین تصمیم گیری ها‬ ‫صنع��ت قطع��ه کش��ور‬ ‫همچون فرزند یتیمی اس��ت‬ ‫ک��ه نمی داند بای��د کجا برود‬ ‫و چه کن��د؟ در تم��ام جهان‬ ‫کش��ورهایی ک��ه اعتق��اد به‬ ‫توسعه و پیشرفت تولید بومی‬ ‫خود دارند همچ��ون کودکی‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫از صنایع بوم��ی خود مراقبت‬ ‫رئیس انجمن تخصصی‬ ‫می کنن��د و اگر در بخش��ی از‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫صنعت مش��کلی به وجود اید‬ ‫قطعه سازی استان مرکزی‬ ‫تمام س��ازمان ها بس��یج شده‬ ‫تا ان مش��کل هرچه سریع تر‬ ‫برط��رف ش��ود‪ .‬به ای��ن ترتیب از تس��ری ان و حاد ش��دن‬ ‫وضعیت جلوگیری می کنند‪ .‬یا در ش��رایط رکود با اهرم هایی‬ ‫همچون بخش��ش های مالیاتی و پرداخ��ت وام های بالعوض‬ ‫و بلندم��دت از صنعتگران حمای��ت می کنند‪ .‬حتی اگر الزم‬ ‫باشد از کارشناس��ان خارجی دعوت و با هم فکری و استفاده‬ ‫از تجربه ه��ای انها وضعیت را بس��امان می کنند‪ .‬در کنار این‬ ‫مس��ائل اموزش ها و کالس های رایگان برگزار می ش��ود تا از‬ ‫وضعیت بحرانی خارج شوند‪ .‬کشورهایی که این تدابیر را در‬ ‫صنایع خود می اندیشند شاهد رشد و پیشرفت انها در سطح‬ ‫بین المللی هستیم‪ .‬امروز می توان نمونه هایی از کشورهایی را‬ ‫مث��ال زد که در صنعت خودرو و قطعه خود دچار بحران های‬ ‫ش��دید ش��ده بودند و حتی تا تعطیلی کارخانه ها خود پیش‬ ‫رفتند اما با سیاس��ت گذاری های بهنگام دولتی و رس��یدگی‬ ‫اورژانسی به صنعت‪ ،‬ان را از خطر تعطیلی رها کردند‪ .‬صنایع‬ ‫کشور به شکل عام و به ویژه صنعت قطعه دچار بحران شدیدی‬ ‫است و افرادی که در این وضعیت قرار دارند در حال نابودی‬ ‫هستند و هرچه فریاد می زنند در فضای بیرونی انعکاس ندارد‬ ‫یا اگر هم منعکس می ش��ود کس��ی ان را نمی شنود و به ان‬ ‫پاس��خ نمی دهد‪ .‬به این ترتی��ب تمام زحمت های دهه ‪ ۶۰‬و‬ ‫‪ ۷۰‬صنعتگ��ران و خود دولت که منجر به خودکفایی صنعت‬ ‫خودرو و قطعه کش��ور ش��د در این ش��رایط در حال نابودی‬ ‫اس��ت‪ .‬امروز شاهد هستیم ش��رکت های صنعتی و تولیدی‬ ‫هر روز کوچک و کوچک تر می ش��وند یا اینکه تغییر ماهیت‬ ‫می دهن��د‪ .‬تا زمانی که تفکری منطقی در س��طح کالن برای‬ ‫صنعت قطعه کش��ور نشود و این نگاه وجود نداشته باشد که‬ ‫این صنعت برای ش��خص نیست بلکه س��رمایه ای ملی است‬ ‫و اگر ضعیف ش��ود یا از بین برود دوباره کش��ور وابس��ته به‬ ‫کش��ورهای صنعتی جهان خواهد ش��د و چالش های جدید‬ ‫خواهی��م داش��ت‪ ،‬تولید داخلی نیز با اخت�لال همراه خواهد‬ ‫بود و صادرات در بین معضالت جزو اهداف گمش��ده به شمار‬ ‫می رود‪ .‬پیشنهاد انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور این است که باید اتاق فکری متشکل از‬ ‫انجمن های این صنعت‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬مجلس شورای اسالمی و‪ ...‬برای حفظ سرمایه های‬ ‫ملی کشور تش��کیل شود و با الگوگیری از کشورهایی که در‬ ‫گذش��ته با این معضل روب��ه رو بود ه و از ان عب��ور کرده اند‪،‬‬ ‫دلسوزانه تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سهم ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫خودروهای استاندارد‬ ‫در کاهش تصادفات جاده ای‬ ‫عضو کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫خودروهای اس��تاندارد س��هم ‪۵۰‬درصدی در کاهش تصادفات‬ ‫ج��اده ای دارند‪ .‬ب��ه گزارش خانه ملت‪ ،‬حس��ن خس��ته بند با‬ ‫اش��اره به امارهای ارائه ش��ده درباره افزایش ‪۳‬درصدی میزان‬ ‫تصادفات جاده ای در ‪۷‬ماه گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس امارهای‬ ‫س��االنه حدود ‪۱.۵‬میلیون خودرو جدید ازس��وی کارخانه های‬ ‫خودروس��از تولید و روانه خیابان ها و جاده ها می ش��ود‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که وضعیت زیرس��اختی جاده ای کشور در شرایط‬ ‫کنون��ی ت��وان و گنجایش تردد ای��ن میزان خ��ودرو را ندارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬متاسفانه عملکرد نهاد های مربوط برای رفع نقاط پرخطر‬ ‫جاده ها منطبق با برنامه ریزی ها و سیاس��ت های کالن نیس��ت‬ ‫که علت اصلی بروز این مسئله تخصیص نیافتن اعتبارات الزم‬ ‫برای بهس��ازی و رفع نقاط حادثه خیز در جاده ها بوده اس��ت‪.‬‬ ‫خس��ته بند ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در کاهش‬ ‫ام��ار تصادفات جاده ای‪ ،‬اموزش و فرهنگ رانندگی در جاده ها‬ ‫است‪ ،‬اما متاسفانه در این حوزه اقدام های الزم به ویژه ازسوی‬ ‫رس��انه ها از جمله رس��انه ملی انجام نش��ده است به طوری که‬ ‫در کش��ورهای خارجی‪ ،‬کودکان از س��ن بسیار پایین در مراکز‬ ‫اموزش و مدارس‪ ،‬نحوه درس��ت رانندگ��ی را می اموزند‪ .‬این‬ ‫نماین��ده مردم در مجل��س دهم گفت‪ :‬کم اثر ب��ودن جرایم و‬ ‫مجازات تخلف رانندگی نیز یکی دیگر از عوامل بروز تصادفات‬ ‫جاده ای اس��ت زیرا اگر رانن��دگان بدانند ک��ه در صورت بروز‬ ‫تخلف‪ ،‬مجازات های س��نگینی در انتظارش��ان است‪ ،‬دست به‬ ‫اقدام های غیرمجاز نمی زنند‪ .‬خس��ته بند ب��ا بیان اینکه خودرو‬ ‫استاندارد سهم ‪۵۰‬درصدی در کاهش تصادفات جاده ای دارد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬متاسفانه غیراس��تاندارد بودن خودرو یکی از عوامل‬ ‫موثر و بسیار برجسته در بروز تصادفات جاده ای است‪ ،‬از این رو‪،‬‬ ‫اگر خودروهای اس��تاندارد بر اس��اس با مقررات جهانی ساخته‬ ‫ش��ود‪ ،‬می توان به کاهش نیمی از امار تصادفات خوشبین بود‪.‬‬ ‫امروز مافیای خودرو اجازه نمی دهد که خودروهای اس��تاندارد‬ ‫ساخته شوند‪.‬‬ ‫میرغالمرضا مرتضوی‬ ‫در فاصله برجام که امکان‬ ‫ارتباط با شرکت های بزرگ‬ ‫مانند بوش‪ ،‬ولئو و نیز‬ ‫شرکت های کره ای وجود‬ ‫داشت گروه صنعتی عظام‬ ‫افزون بر ‪۱۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان سرمایه گذاری‬ ‫کرد؛ به این معنی که برخی‬ ‫خطوط تولید خریداری و به‬ ‫کشور منتقل شد‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با مدیرعامل شرکت سازه پویش عنوان شد‪:‬‬ ‫خط تولید برخی قطعات در فاصله برجام تا تحریم منتقل شد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫محص��ول کامل ارزش افزوده باالی��ی دارد که یکی‬ ‫از سیاست های کش��ورها برای فعالیت در این زمینه‬ ‫جلوگیری از خام فروش��ی اس��ت‪ .‬س��اخت قطعات و‬ ‫دان��ش فنی مورد نیاز ان نی��ز از جمله محصوالت با‬ ‫ارزش افزوده باال در صنعت خودرو بوده که امتیازهای‬ ‫بسیاری برای خودروساز به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫برخ��ی قطعه س��ازان در ای��ن راس��تا س��عی در‬ ‫بومی س��ازی کامل قطعات و انتقال دانش فنی ان به‬ ‫داخل کشور دارند که گروه صنعتی عظام یکی از این‬ ‫واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹کویل جرقه زن داخلی سازی می شود‬ ‫میرغالمرض��ا مرتض��وی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫س��ازه پویش از زیرمجموعه های گروه صنعتی عظام‪،‬‬ ‫درباره ادامه فعالیت های ای��ن گروه صنعتی با وجود‬ ‫تحریم ها به«گسترش صنعت» گفت‪ :‬عظام از فرصت‬ ‫برجام به بهترین شکل برای سرمایه گذاری‪ ،‬توسعه و‬ ‫نیز بومی سازی دانش فنی استفاده کرد‪ .‬از این رو‪ ،‬در‬ ‫فاصله برجام که امکان ارتباط با ش��رکت های بزرگ‬ ‫مانن��د بوش‪ ،‬ولئو و نیز ش��رکت های ک��ره ای وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬این گروه صنعتی افزون ب��ر ‪۱۵۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان س��رمایه گذاری انجام داد؛ ب��ه این معنی که‬ ‫برخی خطوط تولید انها خریداری و به کشور منتقل‬ ‫شد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬خط تولید کویل جرقه زن از ولئو‬ ‫فرانسه خریداری شد و انتقال یافت‪.‬‬ ‫وی در توضیح��ی درب��اره این قطع��ه افزود‪ :‬کویل‬ ‫جرقه زن یکی از قطعات وابس��ته بود که برای بیشتر‬ ‫موتورهای داخلی وارد می ش��د اما ما گام های بزرگی‬ ‫برای داخلی سازی ان برداشته ایم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬خط پدال گاز الکترونیکی نیز از دیگر‬ ‫خطوطی بود که از ش��رکت بوش و خط تولید شبکه‬ ‫ب��رق خودرو ه��م از کره جنوبی خریداری ش��د‪ .‬این‬ ‫بخش��ی از س��رمایه گذاری گروه عظام برای استفاده‬ ‫از فرصت ه��ای به وجود امده در برجام بود‪ .‬این فعال‬ ‫صنع��ت قطعه تصریح ک��رد‪ :‬این س��رمایه گذاری در‬ ‫راستای توسعه تولید داخل بود تا به خودکفایی مورد‬ ‫نظر دست پیدا کنیم‪ .‬مدیرعامل شرکت سازه پویش با‬ ‫بیان اینکه ارتباط های ما با شریکان بزرگ بین المللی‬ ‫مانند بوش و ولئو برقرار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این امر توس��عه‬ ‫بومی س��ازی دانش فنی را رقم زد ک��ه برای صنعت‬ ‫خودرو کشور بسیار گ ره گشا است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬بخشی از صنعت خودرو در درون‬ ‫تولید انبوه قطعات نهفته اس��ت ام��ا بخش دیگر ان‬ ‫در توس��عه اینده محصوالت رقم می خورد که به این‬ ‫ترتی��ب ام��کان تولید محصوالت جدی��د با همکاری‬ ‫شرکت های بزرگ یا حتی گاهی بدون همکاری انها‬ ‫در سازه پویش با توسعه فنی به وجود امده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه قطعه با اش��اره به اموزش‬ ‫نیروهای انس��انی این گروه صنعت��ی ادامه داد‪ :‬وقتی‬ ‫گ��روه صنعتی عظام خ��ط تولید کوی��ل جرقه زن را‬ ‫وارد می کند‪ ،‬یک سلس��له از کویل های مشخصی را‬ ‫تولید می کند‪ .‬این گروه صنعتی در این زمینه حدود‬ ‫‪ 100‬نفر از کارکنان خود را برای اموزش به فرانس��ه‬ ‫فرس��تاد تا امکان طراحی یک کویل جرقه زن جدید‬ ‫که تا کنون در این خط تولید نمی شده را فراهم کند‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع برای خط تولید ش��بکه برق خودرو هم‬ ‫همین گونه بود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬بخش تحقیق و توسعه سازه پویش‬ ‫متش��کل از ‪ ۸۰‬نیروی متخصص اس��ت که می توان‬ ‫گفت ‪۱۰‬درصد نیروی انس��انی این شرکت را شامل‬ ‫می ش��ود و در زمینه بومی سازی دانش فنی در حال‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫تحقیق و توس��عه و با مهندسی معکوس به طورکامل‬ ‫داخلی سازی کرد‪ .‬مرتضوی افزود‪ :‬زمانی که شرکت‬ ‫پژو س��یتروئن برگشت‪ ،‬س��ازه پویش برنده مناقصه ‬ ‫طراحی و س��اخت تولید جلوامپر خودرو س��ی‪ ۳‬که‬ ‫قرار بود در کاشان تولید شود‪ ،‬شد‪ .‬این نتیجه همان‬ ‫سرمایه گذاری است که در تحقیق و توسعه انجام شد‬ ‫و به نوعی هزینه ها به واحد صنعتی برگشت‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت نیاز به تامین کننده وفادار دارد‬ ‫یکی از موضوع های مهم در صنعت خودرو که امروز‬ ‫بس��یار به ان پرداخته می شود‪ ،‬بحث خصوصی سازی‬ ‫خودروسازان اس��ت‪ .‬کارشناسان در این باره معتقدند‬ ‫باید خرید س��هام خودروس��ازی از س��وی کس��انی‬ ‫باش��د که با این صنعت به لح��اظ فعالیت همخوانی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬عباس حاتمی گزن��ی‪ ،‬معاونت فروش‬ ‫برق و الکترونیک گروه عظام درباره س��هامدار شدن‬ ‫قطعه س��ازان در صنعت خودرو به«گسترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬این توان در گروه صنعت��ی عظام وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید معطل مواد اولیه‬ ‫این مهم است که در افق اهداف‪ ،‬این موضوع چگونه‬ ‫مرتضوی در پاس��خ به این پرس��ش که این قطعه‬ ‫دیده ش��ود‪ .‬استراتژی ش��رکت های بزرگ با یکدیگر‬ ‫خاص(کوی��ل جرق��ه زن) چ��ه زمان��ی و ب��رای چه‬ ‫متفاوت است‪ .‬اجزا و بدنه صنعت خودرو قطعه سازان‬ ‫خودروهایی داخلی س��ازی خواهد ش��د؟ گفت‪ :‬خط‬ ‫مگاماژول هس��تند؛ گروه های که در اینده به ش��کل‬ ‫کوی��ل جرقه زن ب��ا ‪۵۱‬کامیون از فرانس��ه به داخل‬ ‫مجموعه س��ازی های قوی ساختار صنعت را نگه داری‬ ‫کش��ور ب��ا هزینه های باال در زمانی ک��ه تحریم ها در‬ ‫می کنند‪ .‬اگر قرار است به صنعت کمک شود چه در‬ ‫حال اغاز ش��دن بود با مش��قت انجام ش��د‪ .‬در ادامه‬ ‫داخل و چه بیرون صنعت‪ ،‬قدرت خود را می توان در‬ ‫ب��ا راه ان��دازی ان‪ ،‬مواد اولیه مورد نی��از این قطعه با‬ ‫جه��ت کمک و هدایت اعمال کند‪ .‬جریان هایی البته‬ ‫دشواری از طریق کانال های نامتعارف برای دور زدن‬ ‫ممکن اس��ت در این بی��ن از ابزارهای قدرت خود به‬ ‫تحریم ها خریداری و وارد شدند‪.‬‬ ‫ش��کل نادرست اس��تفاده کنند و به سمتی بروند که‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬امکان ش��روع تولید از شهریور در‬ ‫مالکیت ها تصمیم گیرنده باشند و این مناسب نیست‪.‬‬ ‫کارخان��ه فراهم بود اما به دلیل ترخیص نش��دن مواد‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که گروه عظام در این باره‬ ‫اولیه فعال تولید متوقف اس��ت‪ .‬همچنین کارشناسان‬ ‫چه اس��تراتژی دارد؟ گفت‪ :‬ممکن اس��ت زمانی شما‬ ‫فرانسوی که با مشقت زیادی در زمان تحریم اوردیم‬ ‫صنع��ت را از خود بدانی��د و ب��رای ان هزینه کنید‪.‬‬ ‫بدون اینکه خط را راه اندازی کنند‪ ،‬برگش��تند‪ .‬اما به‬ ‫توس��عه به وجود می اید و با برنامه ریزی در راس��تای‬ ‫محض ترخیص مواد اولیه در مدت یک ماه این قطعه‬ ‫خودکفایی مطل��وب حرکت می کنید زی��را مالکیت‬ ‫وارد چرخه تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫مهم نیس��ت‪ ،‬بلکه عملکرد مناسب‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری در تحقی�ق و‬ ‫و به عن��وان تامین کنن��ده وفادار در‬ ‫توسعه برگشت پذیر است‬ ‫کنار صنعت ماندن مهم اس��ت‪ .‬این‬ ‫مدیرعامل شرکت س��ازه پویش در پاسخ‬ ‫نگرش��ی که گروه عظام در اهداف و‬ ‫به پرسش��ی مبنی بر اینک��ه چرا تحقیق و‬ ‫عملکرد خود داشته است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫توس��عه نقش کمرنگ��ی در صنعت خودرو‬ ‫اینکه با سرمایه گذاری اعمال قدرت‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬تحقی��ق و توس��عه هزینه بر‬ ‫و سیاست گذاری شود و شرایط تنها‬ ‫عباس حاتمی گزنی‬ ‫اس��ت اما ای��ن هزینه ها مصرف��ی نبوده و‬ ‫به سوی منافع شخصی حرکت کند‪،‬‬ ‫نوعی سرمایه گذاری است که برگشت داده گروه صنعتی عظام به دنبال درست نیست‪.‬‬ ‫خواهد شد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬زمانی جلوامپر اشتغالزایی در کشور است � کار گروه�ی واقع�ی زمین�ه‬ ‫‪ ۲۰۶‬به ش��کل کامل از فرانسه وارد و تنها و اینکه بتوانیم دانشی که خصوصی سازی‬ ‫کشورهای صنعتی به نوعی‬ ‫حاتمی گزنی ب��ا بیان اینکه به طور‬ ‫بخش��ی از ان ب��ا ی��ک الیس��نس در یک‬ ‫نسبت به ان احاطه دارند‬ ‫ش��رکت داخلی تولید می ش��د‪ .‬در تحریم را دریافت و بومی سازی معمول مش��ارکت در صنعت اتفاق‬ ‫خوبی اس��ت و باید کارگروهی پایه‬ ‫گذش��ته که پژو همکاری خ��ود را با ایران‬ ‫کنیم‬ ‫فعالیت ها باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع مهم‬ ‫قطع کرد‪ ،‬سازه پویش جلوامپر را با بخش‬ ‫در این باره این اس��ت که توازن قدرت وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬فعالیت تک بعدی ایجاد رانت و فساد می کند‪.‬‬ ‫اگر قرار است سرمایه گذاری انجام شود باید حمایت از‬ ‫صنعت ملی مالک باشد این امر فعالیت ها را منطقی‬ ‫و معق��ول می کند‪ .‬گروه عظام به دنبال اش��تغال زایی‬ ‫در کش��ور است و اینکه بتوانیم دانشی که کشورهای‬ ‫صنعتی به نوعی نسبت به ان احاطه دارند‪ ،‬دریافت و‬ ‫بومی س��ازی کنیم‪ .‬وی در ادامه موضوع خرید سهام‬ ‫خودروس��ازان از س��وی قطعه س��ازان افزود‪ :‬پرسش‬ ‫این اس��ت ایا با ورود قطعه س��ازان‪ ،‬خصوصی سازی‬ ‫به معنای واقعی محقق می ش��ود؟ ایا قدرت و توازن‬ ‫این س��هام را یک نهاد نظارت��ی کنترل می کند؟ اگر‬ ‫این ابزار وجود داشته باشد خرید سهام خودروسازان‬ ‫منطقی خواهد بود‪ .‬اگر پاسخ ان خیر است و هر کس‬ ‫بتواند به اندازه ابزار مالی خود تصمیم گیرنده باش��د‪،‬‬ ‫هدف به بیراهه س��وق م��ی رود‪ .‬معاونت فروش برق‬ ‫و الکترونیک گروه عظام خاطرنش��ان کرد‪ :‬از این رو‪،‬‬ ‫برای خصوصی س��ازی باید تعادل قدرت وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬هنگام خرید سهام باید توازن برقرار باشد‪ .‬اگر‬ ‫هر کس نس��بت به توان مالی خود سهام خریداری و‬ ‫صنعت را با توجه ب��ه ذائقه خود هدایت کند‪ ،‬زمینه‬ ‫افول صنع��ت را کلید زده‪ ،‬زیرا ممکن اس��ت هدف‪،‬‬ ‫کار گروهی باش��د اما در نهایت ب��ه فعالیتی انفرادی‬ ‫و اسیب رسان برای ان صنعت تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش افزوده بومی سازی دانش فنی‬ ‫حاتمی گزنی با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای‬ ‫گروه صنعتی عظام بومی س��ازی دانش فنی اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تالش کردی��م صنعت خ��ودرو را روی پا نگه‬ ‫داریم و با بومی س��ازی دانش فن��ی خودکفایی را در‬ ‫صنع��ت قطعه ب��ه ارمغ��ان اوریم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬امروز موفق ش��ده ایم انحصارها را بش��کنیم‬ ‫و بومی س��ازی را ب��ا حداکث��ر ام��کان ادام��ه دهیم‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬مدیریت س��وخت رسانی خودرو ابزار‬ ‫سخت افزاری است که ممکن است به عنوان نمونه‪ ،‬با‬ ‫‪۲۰۰‬هزار تومان س��اخته ش��ود اما دانش فنی که به‬ ‫ان اضافه می ش��ود ارزش ان را تا یک میلیون تومان‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬عظ��ام به دنبال ان ‪۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫ارزش افزوده در بخش دانش فنی است تا بتواند خود‬ ‫مالک این دانش باش��د‪ .‬حاتمی گزنی در پایان گفت‪:‬‬ ‫پیش تر این بومی س��ازی با جدیت دنبال می شد و در‬ ‫ح��ال بار دادن بود که ب��ه تحریم های اوایل دهه ‪۹۰‬‬ ‫برخورد کرد‪ .‬ما توانس��تیم شرکت هایی مانند ولئو و‬ ‫بوش را مجاب کنیم که در دانش فنی با ما مشارکت‬ ‫داشته باش��ند و بپذیرند‪ .‬نمی خواستیم ارباب رعیتی‬ ‫ب��ا ما برخورد ش��ود‪ .‬اما در فاصله برج��ام تا اغاز دور‬ ‫جدید تحریم ها استفاده زیادی کردیم و امیدواریم در‬ ‫اینده ثمره این تالش در صنعت خودرو نمود زیادی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫برخی کشورها مواد اولیه نمی فروشند اما خودرو می دهند‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور‬ ‫گفت‪ :‬وقتی کش��وری مانند کره جنوبی حاضر نیست به ایران مواد اولیه‬ ‫یا قطعه س��اخته ش��ده بدهد بر چه اس��اس باید به انها اجازه دهیم که‬ ‫خودروهای س��اخته شده خود را به ایران صادر کنند‪ .‬این یک نوع امتیاز‬ ‫دادن به کشورهایی است که ما را تحریم کرده اند‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد درباره واردات خودرو و ازاد س��ازی ان به ایلنا گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به وضعیت اقتصادی کش��ور امروز دیگر ارز اضافی وجود ندارد که‬ ‫اف��راد بخواهند خودرو با ان وارد کنند‪ .‬ما همیش��ه به عنوان تولید کننده‬ ‫داخلی‪ ،‬مخالف واردات هستیم‪.‬‬ ‫امروز هم حتی اگر با نگاه بی طرف بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم‬ ‫ب��ه دور از انصاف و منطق اس��ت که در این ش��رایط اجازه دهیم خودرو‬ ‫وارد کشور شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬صنعت خودرو جزو نخس��تین تحریم ه��ای امریکا بود و بقیه‬ ‫کش��ورها نیز به تدریج به ان پیوستند همین امر نشان دهنده اهمیت این‬ ‫صنعت در مقیاس جهانی است‪.‬‬ ‫ح��اال وقت��ی ک��ه کش��وری مانن��د ک��ره جنوب��ی حاضر نیس��ت به‬ ‫ای��ران م��واد اولیه یا قطعه س��اخته ش��ده بده��د بر چه اس��اس باید به‬ ‫ان اج��ازه دهی��م که خودروهای س��اخته ش��ده خ��ود را وارد کش��ور‬ ‫کن��د‪ .‬این یک نوع امتیاز دادن به کش��ورهایی اس��ت که م��ا را تحریم‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫محبی نژاد با اشاره به تحریم های هسته ای در سال ‪ ۸۹‬گفت‪ :‬ما تجربه‬ ‫این امر را در زمان تحریم های اول داشتیم که به یک باره واردات ‪۳.۵‬برابر‬ ‫ش��د و خودروها از کش��ورهایی وارد می ش��دند که قطعه و مواد اولیه را‬ ‫تحریم کرده بودند‪.‬‬ ‫اگر در این شرایط اجازه دهیم خودرو وارد کشور شود عالوه بر اینکه ارز‬ ‫خود را به هدر می دهیم نوعی بی احترامی به تولید کنندگان داخل است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 12‬اذر ‪ 25 1397‬ربیع االول ‪ 3 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 535‬پیاپی ‪2508‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش قیمت خودرو مردم‬ ‫و بازار را با شوک روبه رو می کند‬ ‫بهرام پارسایی‬ ‫اگر ازادسازی قیمت‬ ‫مطرح است باید این‬ ‫ازادسازی شبیه کل جهان‬ ‫باشد که صنایع خودرویی‬ ‫کشورهای مختلف با هم‬ ‫رقابت می کنند و این‬ ‫رقابت به سمت کاهش‬ ‫قیمت می رود برای اینکه‬ ‫بتوانند بازار و مشتری را‬ ‫جذب کنند‬ ‫مناظره موافقان و مخالفان ازادسازی قیمت خودرو‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫شرط بقای صنعت خودرو چیست؟‬ ‫در برنام��ه «مناظره» ش��بکه یک س��یما‪ ،‬به موضوع‬ ‫قیمت گذاری خودرو پرداخته شد‪ .‬در این برنامه عنوان‬ ‫شد که باید به این مهم پاسخ داده شود که قیمت گذاری‬ ‫خودرو ازس��وی شورای رقابت‪ ،‬دولت‪ ،‬سازمان حمایت‪،‬‬ ‫س��تاد تنظیم بازار یا هر سازمان دیگری‪ ،‬باید به گونه ای‬ ‫باشد که قیمت ها خارج از بنگاه های تولیدکننده کنترل‬ ‫ش��ود یا اینکه مانند بسیاری از کاالها یا خدمات دیگر‪،‬‬ ‫تابع ش��رایط بازار باشد‪ .‬چرا دولت برای خودرو‪ ،‬خود را‬ ‫موظ��ف و مجاز کرده که قیمت گذاری را انجام دهد اما‬ ‫خود را مکل��ف نمی کند کاالهای دیگر را قیمت گذاری‬ ‫کند؟‬ ‫‹ ‹طرح مسئله‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬به نظر می رس��د باید پاس��خ این‬ ‫پرسش ها را در دو مقوله جست وجو کرد‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫در کش��ور ما انحصاری اس��ت یا رقابتی؟ دولتی است یا‬ ‫خصوصی؟ اگر دولتی است‪ ،‬ورشکستگی‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫و س��وداوری برای ان معنایی ندارد زیرا دولت ها نباید‬ ‫به دنبال بنگاه های س��وداور باشند‪ ،‬بلکه باید هدف انها‬ ‫پیگیری رفاه مردم باش��د‪ .‬اگر هم خصوصی اس��ت‪ ،‬چرا‬ ‫دولت در همه ارکان برای خودروسازان تصمیم می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین اگر رقابتی است‪ ،‬نیاز به قیمت گذاری ندارد و‬ ‫باید مانند سایر کاالها مصرف کنندگان و عرضه کنندگان‬ ‫با هم درباره قیمت ان به توافق برسند‪ .‬اما اگر انحصاری‬ ‫اس��ت‪ ،‬در شرایط انحصار دولت باید تالش کند انحصار‬ ‫شکس��ته و اجازه واردات داده شود‪ .‬همچنین باید اجازه‬ ‫دهد تولیدکنندگان بیشتر شوند و دیوار تعرفه را بردارد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬اگر قرار اس��ت به ه��ر دلیلی قیمت گذاری‬ ‫از س��وی دولت یا س��ازمان دیگری ش��بیه دولت انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬مکانیس��م تعیین قیمت به چه صورت و به سود‬ ‫چه کس��ی باید باش��د؟ در ادامه بهرام پارسایی نماینده‬ ‫مردم ش��یراز و س��خنگوی کمیسیون اصل‪ ٩٠‬مجلس‪،‬‬ ‫محمدرض��ا منصوری نماینده مردم ش��یراز‪ ،‬محمدرضا‬ ‫نجفی من��ش رئی��س انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور و امیرحسین کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده مهندس��ی خودرو دانشگاه‬ ‫عل��م و صنعت که از حاضران این مناظره بودند به بیان‬ ‫نظرهای خود در این زمینه پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹ازادسازی قیمت در بازار رقابتی‬ ‫نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در این برنامه گفت‪:‬‬ ‫انتظ��ار م��ی رود در چنین مناظ��ره ای زمانی که بحث‬ ‫قیمت گ��ذاری خودرو و ازادس��ازی ان مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫خودروساز نیز حضور داشته باشد اما جای خالی انها در‬ ‫اینجا به طور کامل مش��هود است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬موضوع‬ ‫مهم این است که ازادسازی باید با چه مکانیسمی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر با ش��رایط فعلی باش��د‪ ،‬طرح موضوع اشتباه‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت��ی‪ ،‬در یک فضای انحص��اری که تمام‬ ‫مرزها بسته شده و خودروسازان داخلی با خودشان قصد‬ ‫رقابت داش��ته باش��ند‪ ،‬طرح این مسئله درست نیست؛‬ ‫در این ش��رایط به ‪٨٠‬میلیون نفر حکم می کنیم که هر‬ ‫قیمتی تعیین می شود‪ ،‬شما باید کاالی خود را براساس‬ ‫ان خریداری کنید‪ .‬بهرام پارسایی‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫زم��ان واردات بای��د چند برابر جریمه پرداخت ش��ود؛‬ ‫بنابراین اگر ازادس��ازی قیمت مطرح اس��ت باید شبیه‬ ‫کل جهان این ازادسازی انجام شود که صنایع خودرویی‬ ‫کشورهای گوناگون با هم رقابت می کنند و این رقابت به‬ ‫س��مت کاهش قیمت می رود برای اینکه بتوانند بازار و‬ ‫مشتری برای خود جذب کنند‪ .‬اما اگر شرایط فعلی در‬ ‫کشور ادامه یابد‪ ،‬به طور کامل به نتیجه معکوس خواهیم‬ ‫رس��ید زیرا رقابت ایجاد نمی ش��ود؛ بنابراین قیمت را تا‬ ‫جایی که می توانند افزایش می دهند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازان محصولی عرضه نکرده اند تا ببینند بازار‬ ‫چقدر کش��ش دارد؛ بنابراین شاید رانت خواری و داللی‬ ‫وجود ندارد و رانت خوار خود خودروساز باشد که اکنون‬ ‫نیز پیش��نهاد ‪۵‬درصد زیر قیمت ب��ازار را ارائه داد ه که‬ ‫نش��ان می دهد برنامه ری��زی از قبل بوده‬ ‫ک��ه قیمت دوگانه ش��کل بگیرد‪ .‬بنابراین‬ ‫من مخالف این نحوه ازادسازی قیمت به‬ ‫بهانه حمایت از تولید‪ ،‬اش��تغال یا هرچیز‬ ‫دیگری‪ ،‬هستم‪ .‬بنابراین در چنین فضایی‬ ‫ط��رح موضوع‪ ،‬نادرس��ت و فری��ب افکار‬ ‫عمومی اس��ت‪ .‬اما اگ��ر صنعت خودرو در‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫فضای رقابتی باش��د‪ ،‬به طورکامل موافق‬ ‫طرح این مس��ئله هس��تم و از ان حمایت‬ ‫اگر افزایش میانگین‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫‪۷۰‬درصدی قیمت تمام‬ ‫نیروهای صنعت قطع ه به دلیل اینکه نتوانسته ایم در این‬ ‫بخش فعالیت داش��ته باش��یم‪ ،‬تعدیل شده اند؛ بنابراین‬ ‫اگر این روند ادامه پیدا کند‪ ،‬ش��اید یک تا دو ماه طول‬ ‫نکشد که به طور کامل صنعت خودرو متوقف شود و در‬ ‫واکنش به این اتفاق واردکنندگانی که در داخل کش��ور‬ ‫همس��و با اهداف خارج کشورهس��تند‪ ،‬خوشحال شوند‬ ‫و امریکایی که نخس��تین هدف خ��ود برای تحریم ها را‬ ‫صنع��ت خودرو و قطعه س��ازی ق��رار داده بود‪ ،‬به هدف‬ ‫خود دس��ت یاب��د‪ .‬محمدرضا نجفی من��ش اظهارکرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪۴‬مش��کل عمده وجود دارد‪ .‬نخست انکه‬ ‫قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت مواد اولی ه و نرخ‬ ‫ارز ک��ه چندین برابر افزایش قیمت داش��ته‪ ،‬باال نرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه فقط در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال‪۵ ،‬هزار‬ ‫و ‪۵۰۰‬میلیارد تومان ش��رکت های خودروس��ازی زیان‬ ‫دیده اند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مشکل دیگری که ما قطعه سازان‬ ‫با ان روبه رو هستیم‪ ،‬تامین مواد اولیه خارجی و داخلی‬ ‫است‪ .‬پیش تر مواد اولیه داخلی را از بازار یا از شرکت های‬ ‫تامین کنن��ده همچون فوالد مبارکه و‪ ...‬تهیه می کردیم‬ ‫اما اکنون ش��رایط دشوار شده است‪ .‬نجفی منش ادامه‬ ‫داد‪ :‬حدود ‪۸۰‬درصد قطعات ما داخلی و فقط ‪٢٩‬درصد‬ ‫وارداتی اس��ت‪ .‬تهیه ارز این ‪٢٩‬درصد چنان با س��ختی‬ ‫همراه شده که چندین ماه باید در صف بود و در نهایت‬ ‫هم مشخص نیست ارز مورد نیاز تعلق می گیرد‪ ،‬یا خیر‪.‬‬ ‫چهارمین مشکل ما بدهی های قبلی است که مواد اولیه‬ ‫را با قیمت های قبلی خریداری کرده‪ ،‬فروخته و تحویل‬ ‫م��ردم داده ایم اما اکنون که موعد بازپرداخت ها اس��ت‪،‬‬ ‫اعالم می ش��ود با ‪۳‬برابر ارز ان زمان باید‬ ‫بپردازید که در واقع حکم ورشکس��تگی‬ ‫قطعه سازان را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشریح مشکالت قطعه سازان‬ ‫در ادام��ه رئی��س انجم��ن تخصص��ی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬درحال حاضر در ش��رایط‬ ‫بس��یار نامناس��بی قرار داریم‪ .‬براس��اس‬ ‫امارگیری ه��ای مقطع��ی انجام ش��ده از‬ ‫ابتدای س��ال ج��اری تاکن��ون ‪۳۷‬درصد‬ ‫� از صنع�ت خ�ودرو یاریگ�ر‬ ‫تا درخواست کمک او‬ ‫ای��ن مناظ��ره ب��ا س��خنان محمدرضا‬ ‫منص��وری‪ ،‬نماین��ده مردم س��اوه و عضو‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی ادامه یافت‪ .‬وی درباره ازادسازی‬ ‫قیمت خودرو اظهارکرد‪ :‬در این ‪۵۰‬سال با‬ ‫قطعات و مواد اولیه را صنعت خودرو چه کرده ایم‪ .‬خودروسازی‬ ‫در نظر بگیریم‪ ،‬دست کم م��ا زمانی که نفت دچار تحریم می ش��د‪،‬‬ ‫قیمت خودرو باید‬ ‫کمک کننده بود و بودجه کشور را جبران‬ ‫‪۷۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫اثبات این گفته نیز قیمتی می کرد‪ .‬اما اکنون به جایی رس��یده که با‬ ‫است که در کف بازار وجود دست خودمان و با انحصار‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫دارد‬ ‫ن��ه تنها از بین رفت��ه‪ ،‬بلکه باعث بدبختی‬ ‫خیلی از کسانی که در قطعه سازی فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬شده است‪ .‬طبیعی است زمانی که رقابت از جامعه‬ ‫گرفته می ش��ود‪ ،‬ان مجموعه از بین می رود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در این سال ها‪ ،‬مرزها را بسته و ‪۱۴۰‬درصد تعرفه برای‬ ‫واردات خودرو گذاش��تند؛ بنابراین سبب شد روز به روز‬ ‫کیفی��ت خودروها پایین تر بیای��د‪ .‬خودرویی که اکنون‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬خودرویی اس��ت که ‪٢۵‬س��ال پیش از‬ ‫رده خارج ش��ده ب��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همه چیز در اختیار‬ ‫خودروس��ازان قرار گرفته است‪ .‬قیمت برق‪ ،‬گاز و حتی‬ ‫نیروی انس��انی ما در این صنعت کمتر از سایر کشورها‬ ‫است‪ .‬حال پرسش این است که چرا با همه این امکانات‬ ‫در این س��ال ها نتوانس��ته ایم خودرویی تولید کنیم که‬ ‫صادر ش��ود‪ .‬اگر خودروس��از محصول با کیفیت ساخته‬ ‫بود می توانس��ت ان را صادر کند و با برگشت پول ان از‬ ‫ورشکستگی نجات پیدا کند‪ .‬چرا در بحث مالی به جایی‬ ‫رسیدیم که خودروساز ما ‪۵٠‬هزار میلیارد تومان بدهی‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن یک فاجعه اس��ت و هرچه زودتر باید جلوی‬ ‫این فاجعه را گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعی�ت ام�روز نتیج�ه قانون گ�ذاری‬ ‫سال های گذشته‬ ‫همچنی��ن امیرحس��ین کاکایی‪ ،‬عض��و هیات علمی‬ ‫دانش��کده مهندسی خودرو دانش��گاه علم و صنعت در‬ ‫ادامه این برنامه گفت‪ :‬ما در س��ال حمایت از تولید ملی‬ ‫هس��تیم و در عی��ن حال وس��ط یک جن��گ تمام عیار‬ ‫اقتصادی‪ ،‬درباره صنعتی صحبت می کنیم که براساس‬ ‫امار‪ ،‬از صنایع تاثیرگذار اقتصاد کشور است‪ .‬وی یاداور‬ ‫شد‪ :‬همزمان با تحریم هایی که از مرداد سال جاری اغاز‬ ‫ش��د‪ ،‬واردات خودرو از دیدگاه طرف خارجی ازاد است‪.‬‬ ‫اتفاقی که در چند س��ال گذش��ته هم افتاد و باعث شد‬ ‫امار واردات به شدت افزایش یابد‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫خودرو تصریح کرد‪ :‬وضعیت فعلی هرچه هس��ت نتیجه‬ ‫س��ال های طوالنی قانون گ��ذاری و تصمیم گیری های‬ ‫کالن در س��طح کش��ور اس��ت‪ .‬اما انچه درحال حاضر‬ ‫مطرح است‪ ،‬روش بقا در صنعت خودرو است نه درباره‬ ‫خوبی یا خوب تر بودن یا اینکه رقابت پذیر باشد یا خیر‪.‬‬ ‫من موافق سخن پارسایی هستم که در این وضعیت در‬ ‫حاشیه بازار فروختن‪ ،‬دارای معانی بدی است اما این را‬ ‫ه��م می دانم که وضعیت موجود در واقع نابودی صنعت‬ ‫خودرو خواهد بود‪ .‬از این رو‪ ،‬باید براس��اس واقعیت های‬ ‫روز صحبت کرد و به توافق رس��ید‪ .‬کاکایی اظهارکرد‪:‬‬ ‫اگ��ر افزایش میانگین ‪۷۰‬درصدی قیمت تمام قطعات و‬ ‫م��واد اولیه را در نظر بگیریم‪ ،‬دس��ت کم قیمت خودرو‬ ‫بای��د ‪۷۰‬درصد افزایش یابد‪ .‬اثبات این گفته نیز قیمتی‬ ‫است که در کف بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت ایرانول اعالم کرد‬ ‫رکوردشکنی ایرانول در فروش و افزایش سهم بازار روغن موتور‬ ‫گ�روه صنع�ت‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت ایرانول‬ ‫در اس��تانه ش��انزدهمین س��ال تاس��یس این شرکت از‬ ‫رکوردش��کنی ایران��ول در فروش و افزایش س��هم بازار‬ ‫روغ��ن موت��ور خبر داد‪ .‬عیس��ی اس��حاقی در نشس��ت‬ ‫ش��ورای مدیران این ش��رکت و در اس��تانه شانزدهمین‬ ‫سال تاس��یس ش��رکت نفت ایرانول گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫ایرانول روند رش��د و توسعه خوبی دارد و در مدت ‪5‬سال‬ ‫مدیریت در این ش��رکت‪ ،‬رکورد تولید‪ ،‬فروش‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫سود و افزایش سهم بازار روغن موتور را از ابتدای تاسیس‬ ‫ایرانول تاکنون شکس��ته ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬فروش روغن های‬ ‫موتوری و صنعتی ایرانول از ‪110‬میلیون لیتر س��ال ‪94‬‬ ‫به حدود ‪160‬میلیون لیتر در سال ‪ ۹۶‬رسید و سبب شده‬ ‫خام فروش��ی بیس اویل (روغن پایه) از ‪140‬هزار تن سال‬ ‫‪ 94‬به حدود ‪20‬هزار تن در ‪۸‬ماه سال جاری کاهش یابد‬ ‫که این امر موجب ش��ده س��هم بازار روغن موتور ایرانول‬ ‫براس��اس گزارش های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫‪19‬درص��د س��ال ‪ 93‬به حدود ‪27‬درصد در پایان س��ال‬ ‫‪ 96‬و ح��دود ‪ 30‬درص��د در س��ال ‪ ۹۷‬افزایش یابد‪ .‬وی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬ایرانول تاکنون ح��دود ‪40‬درصد افزایش‬ ‫فروش روغن موتور نس��بت به سال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫در کل فروش ش��رکت نس��بت به س��ال گذشته با رشد‬ ‫‪65‬درصدی روبه رو شده و تا ‪10‬اذر فروش مبلغی ایرانول‬ ‫نیز از میزان سال های گذشته بیشتر بوده است‪ .‬اسحاقی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به منظور تحقق اس��تراتژی شرکت و با هدف‬ ‫خدمت به مردم‪ ،‬امسال افزایش فروش روغن موتور را در‬ ‫دس��تور کار قرار داده ایم و با افزایش ‪40‬درصدی فروش‬ ‫روغن موتور‪ ،‬سود شرکت در ‪۶‬ماه نخست امسال نسبت‬ ‫به س��ال گذشته حدود ‪65‬درصد رشد داشته است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬تمامی فعالیت ها در ش��رکت نفت ایرانول براساس‬ ‫اس��تراتژی تدوین ش��ده در راس��تای افق ‪ 1404‬پیش‬ ‫می رود و با اجرای این اس��تراتژی باید در س��ال‪ 1400‬به‬ ‫ش��رکتی پیش��رو در داخل کشور تبدیل شویم و در سال‬ ‫‪ 1404‬خام فروشی را به حداقل برسانیم‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫امسال ‪۴‬محصول جدید با باالترین سطح کیفی روز دنیا‬ ‫به بازار عرضه کرده ایم که اس��تقبال خوبی از انها ش��د و‬ ‫عرضه محصوالت جدید براس��اس اس��تراتژی شرکت در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪ .‬اسحاقی افزود‪ :‬تولید روغن دریایی‪،‬‬ ‫روغن مشترک ایرانول و پتروناس از محصوالت مهم این‬ ‫ش��رکت بود که خوش��بختانه به بازار عرضه ش��د و مورد‬ ‫اس��تقبال هم قرار گرفت‪ .‬مدیرعامل شرکت نفت ایرانول‬ ‫گفت‪ :‬براساس استراتژی تدوین شده‪ ،‬در شرکت از سال‬ ‫‪ 95‬تا ‪ 1400‬باید ‪10‬پروژه مهم اجرا شود که از این تعداد‬ ‫پروژه ه��ای پایانه صادراتی ایرانول با ظرفیت ‪25‬هزار تن‬ ‫در بندر ماهش��هر‪ ،‬راه اندازی برج خنک کننده پاالیشگاه‬ ‫ابادان و راه اندازی خط ریلی حمل محصوالت از تهران به‬ ‫ماهشهر انجام شده است و یوتیلیتی پاالیشگاه های تهران‬ ‫و ابادان‪ ،‬فاز یک خط موم گیری‪ ،‬فاز دوم تولید اکسترکت‬ ‫س��بز و احداث س��اختمان مرکزی ایرانول از پروژه هایی‬ ‫هستند که تا سال‪ 1400‬به بهره برداری خواهند رسید و‬ ‫برنامه زمان بندی انها مشخص شده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش زیاد‬ ‫قیمت خودرو از یک سو باعث ایجاد شوک روانی در جامعه و‬ ‫اقتصاد می ش��ود و از سوی دیگر‪ ،‬تکانه های شدیدی در حوزه‬ ‫قیمت ها به وجود می اورد‪.‬‬ ‫رامی��ن نورقلی پور در گفت وگو با خان��ه ملت‪ ،‬درباره اعالم‬ ‫قیمت جدید خودروه��ای تولید داخل اظهارکرد‪ :‬قیمت های‬ ‫جدید محصوالت تولید داخل به زودی اعالم می ش��ود‪ .‬بر این‬ ‫اساس نظر تولیدکنندگان افزایش حدود ‪ 80‬تا ‪100‬درصدی‬ ‫است اما اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی با این موضوع‪ ،‬با وجود اینکه اعتقاد دارند قیمتی که‬ ‫در کارخانه به فروش می رس��د بسیار پایین تر از قیمت تمام‬ ‫شده است‪ ،‬مخالف هستند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه باید تعادل��ی بی��ن نی��از ب��ازار‪ ،‬مصرف کننده و‬ ‫تولیدکنندگان خودرو ایجاد شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از یک سو نگران‬ ‫قیمت تمام شده خودرو و از سوی دیگر‪ ،‬نگران نیروی کاری‬ ‫زیادی هستیم که در صنایع خودرو اشتغال دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه اگ��ر قیمت ها به اندازه کافی افزایش‬ ‫پیدا نکند خودروس��ازان نمی توانند کار خود را ادامه دهند و‬ ‫این احتمال وجود دارد که بخش��ی از نی��روی کار خود را از‬ ‫دس��ت بدهند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬افزای��ش زیاد قیمت خودرو باعث‬ ‫ایجاد ش��وک روانی به جامعه و اقتصاد و تکانه های ش��دیدی‬ ‫در حوزه قیمت ها می ش��ود و این احتم��ال وجود دارد که به‬ ‫حوزه های دیگر هم ورود کند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به‬ ‫اینکه باید بتوانیم نقطه تعادل��ی بین قیمت نهایی‪ ،‬نیاز بازار‬ ‫و تولیدکنن��دگان خودرو مش��خص کنیم ت��ا تولیدکنندگان‬ ‫بتوانن��د نیروی کار خ��ود را حفظ کنند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬افزایش‬ ‫قیمت خودرو از س��وی تولیدکننده موجب افزایش قیمت در‬ ‫بازار می شود اما این امکان نیز وجود دارد که اختالف بازار تا‬ ‫کارخانه به میزان کنونی نباشد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‪ ،‬در پایان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬موافق افزایش ‪100‬درصدی قیمت خودرو‬ ‫نیس��تم اما قیمت ها باید حدود ‪50‬درصد افزایش پیدا کند تا‬ ‫به تعادل نسبی برسند‪.‬‬ ‫خودروهای فرسوده‬ ‫معاینه فنی نمی گیرند‬ ‫مدیر اقلیم حفاظت محیط زیست گفت‪ :‬اصلی ترین موضوع‬ ‫در کاهش الودگی هوا‪ ،‬حذف کامیون ها و خودرو های فرسوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬مس��عود زندی گفت‪ :‬طرح ال ای زد‪،‬‬ ‫طرح کاهش الودگی هواست‪ .‬امسال این طرح با نصب هزارو‬ ‫‪۲۰۰‬دوربین می تواند در کاهش الودگی هوا تاثیرگذار باش��د‬ ‫زیرا پیش از این فقط ‪۳۰۰‬دوربین در سطح شهر تهران نصب‬ ‫شده بود که خوشبختانه تعداد دوربین ها افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیر دفتر تغییر هوا و اقلیم حفاظت محیط زیست ادامه داد‪:‬‬ ‫دوربین های نصب شده‪ ،‬تمامی خودروهای بدون معاینه فنی‬ ‫در سطح شهر را کنترل می کنند و اعمال قانون انجام خواهد‬ ‫ش��د اما درگذش��ته به دلیل کمبود ای��ن دوربین ها اهرم های‬ ‫نظارتی ضعیف بود که امروز وضعیت تغییر کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬یکی از دالیلی که س��ال گذش��ته در الودگی هوا تاثیر‬ ‫داشت تردد کامیون های فرسوده و اتوبوس های بدون معاینه‬ ‫فنی در سطح شهر بود که با اجرای طرح ال ای زد‪ ،‬کامیون ها‬ ‫و اتوبوس ه��ای بدون برگه معاینه فنی حق تردد در س��طح‬ ‫شهر را نخواهند داشت‪ .‬زندی خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تردد کامیون های فرسوده و حتی خرید و فروش انها ممنوع‬ ‫است و در این زمینه مسئوالن ذی ربط باید اقدام کنند‪ .‬مدیر‬ ‫دفتر تغییر هوا و اقلیم حفاظت محیط زیست در ادامه عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در نشست هایی که با مسئوالن داشته ایم در فصل سرد‬ ‫س��ال موضوع خودروه��ا و کامیون های فرس��وده اصلی ترین‬ ‫پای��ه الودگی هوا ب��وده و خودروهای فرس��وده حق گرفتن‬ ‫معاین��ه فنی ندارند‪ .‬این کارش��ناس ادامه داد‪ :‬در ش��رایطی‬ ‫که نتوانس��ته ایم هنوز خودروهای فرسوده را از چرخه خارج‬ ‫کنی��م‪ ،‬می توانیم محدوده ط��رح زوج و فرد را افزایش دهیم‬ ‫زی��را این موضوع می تواند الودگی هوا را کاهش دهد‪ .‬زندی‬ ‫گفت‪ :‬برنامه های الودگی هوا درحال حاضر مدیریتی است که‬ ‫در کنار مسائل فنی می تواند اجرایی شود و در بهبود شرایط‬ ‫امروز هوا تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫زیرساخت‬ ‫‪ 12‬اذر ‪ 25 1397‬ربیع االول ‪ 3 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 535‬پیاپی ‪2508‬‬ ‫خبر‬ ‫قانون تامین اجتماعی‬ ‫مشکل افرین برای کارافرین‬ ‫کارافرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه و از نظر برنامه ریزی‬ ‫توس��عه اقتصادی و توسعه پایدار دارای اهمیت است زیر ا موجب‬ ‫اشتغال و افزایش س��ود و سرمایه سرمایه گذاران شده و پر شدن‬ ‫ش��کاف ها و خالهای بازار کار را به ارمغان می اورد یعنی با توجه‬ ‫به دگرگونی های ش��رایط ب��ازار کار و فراهم ش��دن فرصت های‬ ‫ت��ازه‪ ،‬تصمیم های تازه ای گرفته می ش��ود و موجب گذار از رکود‬ ‫اقتصادی‪ ،‬جبران عقب ماندگی های اقتصادی و اسان شدن روند‬ ‫رشد و توسعه کشور می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬کارافرینی موجب‬ ‫به وجود امدن محصوالت‪ ،‬خدمات‪ ،‬روش ها‪ ،‬سیاس��ت ها‪ ،‬افکار‬ ‫و راهکارهای نو برای برطرف کردن مشکالت جامعه می شود‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه اهمیت این موضوع با حض��ور کارافرینان‪ ،‬رئیس‬ ‫جهاد دانش��گاهی واحد اس��تان و مدی��رکل تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹انگار قانون با کارافرین سر لج دارد‬ ‫‹ ‹مشوق های مالیاتی فقط اعالم می شوند‪ ،‬اعمال‬ ‫نمی شوند‬ ‫این کارافرین ادامه داد‪ :‬معتقدم در بس��یاری ازموارد جریمه ها‬ ‫ی اعمال می ش��ود و بس��یاری از‬ ‫و وضع ش��دن مالیات س��لیقه ا ‬ ‫کارافرینان استان از این موضوع گالیه دارند و مشوق های مالیاتی‬ ‫فقط اعالم می شوند و خبری از اعمال انها نیست‪.‬‬ ‫صفربیگ��ی قوانی��ن تامین اجتماع��ی را از دیگ��ر مش��کالت‬ ‫کارافرینان دانست و گفت‪ :‬انگار قوانین در این زمینه با کارافرین‬ ‫سر لج دارد و کارافرین در برابر ان همیشه متضرر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ها در قبال کارافرینان سختگیری می کنند‬ ‫وی قوانین سختگیرانه بانک ها را از دیگر مشکالت کارافرینان‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬بیش��تر مردم ب��ا این موضوع درگیر هس��تند و‬ ‫می دانند که اولویت نخس��ت برای بانک ها س��ود خودشان است‬ ‫و متاس��فانه بر خالف فرمایش های رهبری در این زمینه بانک ها‬ ‫ان گونه که باید‪ ،‬از کارافرینان حمایت نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برمبنای وعده ها‬ ‫حامد خرمی‪ ،‬کارشناس ارشد رشته برق گرایش کنترل و مدیر‬ ‫فن��اوران نوژان ارتباط و کارافرین برتر س��ال ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬با کس��ب‬ ‫حداکثر رتبه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با تالش توانس��ته ام برای ‪ ۵۰‬نفر شغل‬ ‫ایجاد کنم‪ ،‬بر اساس امار و بخشنامه های وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی برای ایجاد ش��غل پایدار برای هر نفر ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫در س��ال گذشته باید هزینه ش��ود‪ ،‬که این میزان امسال به ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان افزایش پیدا کرد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬توانسته ام بار مالی به‬ ‫ی که تاکنون ‪۱۰۰‬‬ ‫می��زان ‪ ۵‬میلیارد از دوش دولت بر دار م در حال ‬ ‫میلیون تومان دریافت کرده ام‪ .‬وی با تاکید بر اینکه یک کارافرین‬ ‫بر اس��اس وعده های دولتمردان برنامه ریزی می کند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫متاسفانه قانون ها با رفتن یک مسئول عوض می شود و کارافرین‬ ‫خ��ود را بی پناه می بیند‪ .‬عضو هیات مدیره س��ازمان نظام صنفی‬ ‫رایان��ه ای ایالم با انتقاد از تحقق نیافتن وع��ده دولت در موضوع‬ ‫کارورزی‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬من اورد ه خود را پی��ش از بانک تامین‬ ‫کردم و دستگاه خریدم اما اکنون سردرگم هستم‪ .‬این کارافرین‬ ‫با بیان اینکه کارافرینان ما از امید دادن واهی خس��ته ش��ده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به دولت می گویم تسهیالت نوش جان‪ ،‬بدهی های خود را‬ ‫به موقع پرداخت کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد از کم توجهی به زنجیره اشتغال‬ ‫سیدغالمرضا حس��ینی‪ ،‬رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان‬ ‫ت گفت‪ :‬امروزه کار و فعالیت ش��کل‬ ‫اصفه��ان نیز در این نشس�� ‬ ‫تازه ای به خود گرفت ه و به س��وی خوداش��تغالی و کارافرینی در‬ ‫حرکت اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه کارافرین��ی و کارافرینان نقش‬ ‫کلیدی در توسعه و پیشرفت اقتصاد جوامع ایفا می کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫ن یکی از پایه ها و شالوده های اقتصاد‬ ‫کس��بو کار دانش بنیا ‬ ‫ ‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫مقاومتی است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دانشگاه های نسل سوم یعنی‬ ‫دانش��گاه های کارافرین س��ایر دانش��گاه ها را به سوی ماموریت‬ ‫جدی��د یعنی کارافرین��ی و خلق ارزش س��وق می دهند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��همی که دانشگاه ها در توس��عه اقتصادی و اجتماعی بر عهده‬ ‫دارن��د انها را ب ه گذار از نقش س��نتی خ��ود در اموزش و پژوهش‬ ‫به کارافرینی وا می دارد‪ .‬حس��ینی تصریح کرد‪ :‬حضور و فعالیت‬ ‫نیروه��ای باانگیزه و ایجاد س��ازمان خالق و ن��واور با هم افزایی و‬ ‫تعامل نهادها و صنعت می تواند در توسعه کارافرینی بسیار موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حل مسئله بیکاری‬ ‫شکراهلل شیرخانی‪ ،‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‬ ‫ایالم نیز در این میزگرد گفت‪ :‬موضوع بیکاری‪ ،‬مهم ترین مسئله‬ ‫کش��ور اس��ت که برطرف کردن ان ممکن است مشکل باشد اما‬ ‫ت نباید متوجه قسمتی از‬ ‫حل شدنی اس��ت‪ .‬راه های حل مشکال ‬ ‫مسئله باش��د‪ .‬باید در فرایند حل مس��ئله بیکاری ابعاد مختلف‬ ‫ان را بررس��ی کرد‪ .‬اعطای تس��هیالت به تنهایی ممکن است بر‬ ‫تسهیل فرایند اشتغال موثر باشد اما راه حل قطعی و نهایی نیست‬ ‫و به رفع کامل مسئله بیکاری منجر نمی شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید ابعاد‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬روابط بین الملل‪ ،‬اقتصادی و‪ ...‬را‬ ‫به صورت عمیق بررس��ی کرد تا به ی��ک راه حل جامع و عملیاتی‬ ‫دس��ت پیدا ک��رد‪ .‬از این رو‪ ،‬در مس��یر تقویت ایج��اد رفتارهای‬ ‫کارافرینانه و تولید ثروت و کار‪ ،‬نیازمند ترکیب همه منابع موجود‬ ‫و مبسوق به ان درک درست و جامع از وضعیت موجود هستیم‪.‬‬ ‫تسریع در امور‪ ،‬وظیفه‬ ‫سازمان بورس است‪ ،‬ما‬ ‫در قوانین و مقررات به‬ ‫لحاظ ریسک اوراق باید‬ ‫مراقبت کنیم اما وظیفه‬ ‫داریم بابت پیشنهادها‪،‬‬ ‫سریع جواب دهیم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ص��ادق صفربیگی‪ ،‬دبیر کان��ون کارافرینان اس��تان ایالم در‬ ‫این نشست گفت‪ :‬متاس��فانه قانون کار علیه کارافرین و کارفرما‬ ‫تصویب ش��ده تا جایی که س��ود کارفرما در این اس��ت که عطای‬ ‫کارافرینی را به لقایش ببخشد زیرا حمایت از کارفرما پیش بینی‬ ‫نشده است و گاه مشکالتی برای کارگران ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه قوانین بروکراسی پیش پای ایجاد اشتغال‬ ‫نیازمند بازنگری هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قوانین تامین اجتماعی و‬ ‫مالیات از جمله این مش��کالت هس��تند‪ ،‬کارافرین هیچ گاه قصد‬ ‫ف��رار از مالیات را ندار د اما متاس��فانه جرای��م مالیاتی چند برابر‬ ‫مالیات وضع شده است‪.‬‬ ‫شاپور محمدی‬ ‫در همایش فرصت های سرمایه گذاری‪ ،‬تامین مالی در حوزه حمل ونقل ریلی مطرح شد‬ ‫فعالیت های ریلی‪ ،‬تامین زیرساخت توسعه پایدار‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫همایش فرصت های س��رمایه گذاری‪ ،‬تامین مالی‬ ‫در ح��وزه حمل ونق��ل ریلی روز گذش��ته با حضور‬ ‫ش��اپور محمدی‪ ،‬رئیس س��ازمان ب��ورس‪ ،‬معاونان‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی و دیگر مسئوالن و فعاالن‬ ‫ح��وزه تامی��ن مالی و راه و شهرس��ازی در س��الن‬ ‫همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این همای��ش تفاهمنام��ه ای بین‬ ‫راه اهن جمهوری اس�لامی ایران و س��ازمان بورس‬ ‫اوراق به��ادار به امضا رس��ید‪ .‬در ایین امضای این‬ ‫تفاهمنامه طرف ها از تسهیل تامین مالی و افزایش‬ ‫سرعت اجرای پروژه ها خبر دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹اوراق صکوک برای لکوموتیو و واگن‬ ‫مرکزی و م��ا روی اوراق بیمه اتکایی کار می کنیم‬ ‫که بازده ان از اوراق عادی بیش��تر و جذاب تر است‪.‬‬ ‫زمان��ی که ب��ورس در مقابل بیمه باش��د‪ ،‬از مزیت‬ ‫کارب��ردی بیمه ای ب��رای جذابیت اوراق اس��تفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس ادامه داد‪ :‬تفاهمنامه ای بین‬ ‫راه اهن جمهوری اس�لامی ایران و سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار تنظیم شده است که امیدواریم بتوانیم‬ ‫در چارچوب این تفاهمنامه همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بازار س��رمایه ایران اماده اس��ت‬ ‫برای حمل ونقل ریلی تعویض سرمایه را انجام دهد‬ ‫که البته منافع مردم در این حوزه هم مهم است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حوزه حمل ونقل هوایی‪ ،‬ما نخستین‬ ‫صک��وک اج��اره ب��رای هواپیمایی ماه��ان و اجاره‬ ‫هواپیما را منتشر کردیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همچنین برای ا جاره لکوموتیوها‬ ‫و واگن ها امکان انتش��ار صکوک اجاره وجود دارد و‬ ‫این مسئله قابل طرح است‪ .‬اوراق منفعت برای ریل‬ ‫و ازادراه ها نیز قابل انتشار و طرح است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ظرفیت ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید‬ ‫ظرفیت بزرگی است که امیدواریم همه بخش های‬ ‫کشور از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس گفت‪ :‬از سال ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۵‬کل‬ ‫اوراق منتشر شده بخش ریلی برای بازار سرمایه ‪۹۲‬‬ ‫میلیارد تومان بود که در سال ‪ ۹۶‬این رقم به ‪۱۳۵‬‬ ‫میلیارد تومان رس��ید و در س��ال ‪ ۹۷‬تاکنون ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان موافقت اصولی برای انتشار اوراق در‬ ‫این بخش دریافت شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ ۴۰۰ :‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫توسعه ریلی تامین س��رمایه شده که رقم کوچکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بورس با بیان اینکه امکان انتشار‬ ‫اوراق صکوک ب��رای لکوموتیوه��ا و واگن ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬انتش��ار اوراق منفع��ت ب��رای ریل و‬ ‫ازادراه ها نیز قابل طرح است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» ش��اپور‬ ‫محم��دی در همایش فرصت های س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫تامین مالی در ح��وزه حمل ونقل ریلی اظهار کرد‪:‬‬ ‫تس��ریع در امور‪ ،‬وظیفه سازمان بورس است‪ ،‬ما در‬ ‫قوانین و مقررات به لحاظ ریسک اوراق باید مراقبت‬ ‫کنیم ام��ا وظیفه داریم بابت پیش��نهادها‪ ،‬س��ریع‬ ‫ج��واب دهیم که در اوراق ریل��ی هم در کوتاه ترین‬ ‫زمان همکاران من پاسخ خواهند داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ب��رای دارندگان اوراق باید‬ ‫امنیت ایجاد ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬مجوزهای بازار س��رمایه‬ ‫ب��رای رتبه بن��دی اعتب��اری صادر کرده اس��ت‪ ،‬ما‬ ‫‹ ‹‪ ۵۵‬هزار واگن باری نیاز داریم‬ ‫می خواهی��م از ضمانت ه��ای صفر بانکی بخش��ی‬ ‫مدیرعام��ل راه اهن با بیان اینکه ض��رورت دارد‬ ‫از اوراق مبتنی ب��ر رتبه منتش��ر کنی��م‪ .‬رتبه ورقه‬ ‫بس��یاری از بارهای جاده ای به س��مت ریل منتقل‬ ‫تعیین کننده میزان ریسک ان است‪.‬‬ ‫ش��ود تا مصرف س��وخت کاه��ش یافته و س��وانح‬ ‫وی با بیان اینکه در نیم س��ال گذشته رتبه بندی‬ ‫رانندگی کمتر ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬راه اهن ظرفیت حمل‬ ‫در بورس اجرایی ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان بورس‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیارد تن کیلومتر بار را دارد‪.‬‬ ‫عضو ای ای کو ش��ده اس��ت و این پیام مهمی برای‬ ‫س��عید محمدزاده نیز در ای��ن همایش گفت‪ :‬در‬ ‫س��رمایه گذاران بین الملل��ی اس��ت‪ ،‬مبنی بر اینکه‬ ‫ای��ران در هر قانون و برنامه ب��ر اولویت حمل ونقل‬ ‫اس��تانداردهای بازار بورس ایران با اس��تانداردهای‬ ‫ریل��ی تاکی��د ش��ده ام��ا بای��د پرس��ید ای��ا این‬ ‫ب��ازار بورس بین المللی همخوان��ی دارد و این بدان‬ ‫اولویت بندی ها به نتیجه هم رسیده یا فقط در حد‬ ‫معناست که سرمایه گذاران خارجی حوزه ریلی هم‬ ‫شعار باقی مانده است‪.‬‬ ‫می توانند اطمینان یابند اس��تانداردهای بازار ایران‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اولوی��ت حمل ونقل ریل��ی در اهداف‬ ‫مطابق اس��تانداردهای بازارهای بین المللی است‪ .‬از‬ ‫کالن برنامه شش��م مورد توجه خاص‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬اگر ورقه ای خریداری ش��ود‪،‬‬ ‫قرار گرفته و قرار اس��ت س��هم ریل در‬ ‫همه حمایت ها از انها انجام می شود‪.‬‬ ‫حمل کاال به ‪ ۳۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه تامین مالی‬ ‫مدیرعام��ل راه اه��ن اف��زود‪ :‬باره��ا‬ ‫باید س��ریع‪ ،‬امن و ارزان باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��نیده ایم که اگ��ر ی��ک تن کیلومتر‬ ‫افرادی ک��ه اوراق می خرند می توانند‬ ‫ب��ار از ج��اده به ریل منتقل ش��ود ‪۳۵‬‬ ‫س��هام هم خریداری کنن��د‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫سی سی صرفه جویی سوخت می شود‪،‬‬ ‫در این ح��وزه باید به ای��ن ویژگی ها‬ ‫ام��روز حدود ‪ ۳۰‬میلی��ارد تن کیلومتر‬ ‫سعید محمدزاده‬ ‫توجه کنیم‪ :‬در نرخ ها دس��ت سازمان‬ ‫ب��ار می تواند به ریل منتقل ش��ود که‬ ‫بورس کمی بسته است و ممکن است‬ ‫در ایران در هر قانون‬ ‫با احتس��اب مصرف ‪ ۳۵‬سی سی و نرخ‬ ‫نرخ هایی را پیش��نهاد دهیم که برای‬ ‫و برنامه بر اولویت‬ ‫سوخت ‪ ۷۰‬س��نت‪ ۷۵۰ ،‬میلیون دالر‬ ‫سرمایه گذاران جذاب نباشد‪.‬‬ ‫حمل ونقل ریلی‬ ‫صرفه جویی سوخت خواهیم داشت‪.‬‬ ‫تاکید شده اما‬ ‫محمدی ادام��ه داد‪ :‬ما ورقه بدهی‬ ‫باید پرسید‬ ‫محمدزاده ادامه داد‪ :‬اگر ما امروز در‬ ‫قابل تبدیل به س��هام داریم و راه اهن‬ ‫هم می خواهد ورقه بدهی قابل تبدیل ایا این اولویت بندی ها تهران هوای س��الم نداریم چون ساالنه‬ ‫به نتیجه هم رسیده‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد نفر سفر حومه ای داریم و‬ ‫به ظرفیت حمل ونقل ه��م ارائه دهد‬ ‫یا فقط در حد شعار‬ ‫‪ ۴۰‬درصد از این سفرهای حومه ای در‬ ‫که اینها مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫باقی مانده است‬ ‫کریدورهایی اس��ت که ریل هم وجود‬ ‫رئیس س��ازمان ب��ورس گفت‪ :‬بیمه‬ ‫دارد اما سهم ریل فقط ‪ ۵‬درصد این رقم است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ ۳۰ :‬درصد خودروهای تهران حومه ای هستند‬ ‫که اگر به ریل منتقل ش��وند صرفه جویی زیادی در‬ ‫مصرف سوخت و کاهش زمان سفر خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه اهن ب��ا بیان اینکه در ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۲‬هزار کیلومتر ریل تحویل شبکه راه اهن‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در گزارش هایی که در این باره در‬ ‫پیوس��ت بودجه مطرح شده است هر کدام سهم بار‬ ‫داشته اند و در جمع ‪ ۱۲‬میلیون تن بار برای این ‪۲‬‬ ‫هزار کیلومتر خط در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬حال‬ ‫اگر برای مسیر ‪ ۷۰۰‬کیلومتری حمل بار این میزان‬ ‫خ��ط را در نظر بگیریم و با احتس��اب مصرف ‪۲.۵‬‬ ‫سی س��ی سوخت س��االنه حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫صرفه جوی��ی س��وخت رخ می دهد ام��ا این ‪ ۲‬هزار‬ ‫کیلومتر خط ریلی متاسفانه چندان بار نداشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت ‪ ۳‬ه�زار میلی�ارد توم�ان‬ ‫محمدزاده گف��ت‪ :‬امروز قیمت متوس��ط هزینه‬ ‫تسهیالت به راه اهن‬ ‫حم��ل بار روی جاده کیلومتری ‪ ۳۴۰‬تومان و روی‬ ‫معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل ونقل راه اهن ‬ ‫ریل ‪ ۸۰‬تومان است اما اندیشه فعاالن حوزه اقتصاد‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان برنام��ه و بودجه پذیرفته اس��ت ‪۳‬‬ ‫نسبت به ریل حساس نشده است‪.‬‬ ‫هزار میلیارد توم��ان منابع مالی به پروژه های ریلی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بر مبنای م��اده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع‬ ‫اختصاص یابد که در حال توافق با بانک های عامل و‬ ‫تولی��د‪ ،‬صرفه جویی حاصل از مصرف س��وخت در‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی هستیم‪.‬‬ ‫بخش ریلی به سرمایه گذار برمی گردد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین‪ ،‬مع��اون تامین س��رمایه و اقتصاد‬ ‫مدیرعام��ل راه اه��ن ب��ا انتق��اد از اینکه س��هم‬ ‫حمل ونقل راه اهن اظهار کرد‪ :‬توس��عه ریلی یکی از‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی امروز در کش��ور م��ا ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫زیرساخت های ایجاد سامانه حمل ونقل ریلی پایدار‬ ‫در تن کیلومت��ر در بارهای برنامه ای اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مدنظر تصمیم سازان دولت و مجلس است‪.‬‬ ‫بارهایی که می توانند از جاده به ریل منتقل ش��وند‬ ‫روح اهلل بیرانون��د افزود‪ :‬با توجه به جایگاه منطقه‬ ‫رقم بس��یار باالیی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فقط در یک‬ ‫ایران توس��عه ریلی با محوریت تکمیل کریدورهای‬ ‫حوزه ‪ ۳۵‬میلیارد دالر طرح توسعه فوالد داریم که‬ ‫بین المللی ریلی است‪.‬‬ ‫تا ‪ ۶‬س��ال اینده قرار است جابه جا شود که ممکن‬ ‫وی افزود‪ :‬از چالش های جدی توس��عه ای تامین‬ ‫اس��ت تا ح��دود ‪ ۲۱۰‬میلیون تن بار باش��د که در‬ ‫مالی و سرمایه گذاری است‪ ،‬در راه اهن برای تحقق‬ ‫خوشبینانه ترین حالت سهم جاده ‪ ۱۴۰‬میلیون تن‬ ‫اهداف باالدس��تی ای��ن بخش برنامه تدوین ش��ده‬ ‫و س��هم ریل حداکث��ر ‪ ۶۰‬میلیون ت��ن از این رقم‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون تامین س��رمایه و اقتصاد حمل ونقل‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫راه اهن با اش��اره به برگ��زاری همایش فرصت های‬ ‫این در حالی اس��ت که باید همه به ریل منتقل‬ ‫س��رمایه گذاری و تامی��ن مال��ی در ح��وزه ریلی‪،‬‬ ‫ش��ود وگرنه با دو سونامی کشتار جاده ای و مصرف‬ ‫گف��ت‪ :‬در این همایش در ‪ ۷‬س��رفصل و ‪ ۲۸‬عنوان‬ ‫سوخت روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری و تامی��ن مالی معرفی‬ ‫محمدزاده با تاکید ب��ر اینکه به طور حتم امکان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫انتقال ‪ ۱۳۳‬میلیارد تن کیلومتر بار روی ریل وجود‬ ‫بیرانون��د گفت‪ :‬دولت در برنامه های توس��عه ای و‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در کش��ورهایی که نرخ سوخت واقعی‬ ‫بودجه س��نواتی منابع عموم��ی الزم را برای تامین‬ ‫اس��ت نیز بار به س��مت ریل س��وق یافته است‪ .‬در‬ ‫زیرساخت ها اختصاص داده است و با رشد و تکمیل‬ ‫کش��ور ما که فعال نمی توانیم نرخ سوخت را واقعی‬ ‫ابزارهای نوین مالی در حوزه بازار س��رمایه این بازار‬ ‫کنیم حداقل اجازه دهیم این س��رمایه ملی از بین‬ ‫استعداد مناسبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫نرود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از س��ال گذش��ته موفق‬ ‫مدیرعام��ل راه اه��ن اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫ش��دیم اعتماد بازار س��رمایه‪ ،‬ش��بکه‬ ‫راه اهن تالش کرده اس��ت در راستای‬ ‫بانک��ی و فاینانس��رها را جذب کنیم و‬ ‫افزای��ش انتقال بارهای ریل پس��ند به‬ ‫برای تامین س��رمایه راه اهن با انها به‬ ‫س��مت ج��اده تعرفه حق دسترس��ی‬ ‫توافق برس��یم‪ .‬معاون تامین سرمایه و‬ ‫را از ‪ ۵۷‬ب��ه ‪ ۱۹‬درص��د کاهش دهد‪،‬‬ ‫اقتصاد حمل ونقل راه اهن ادامه داد‪ :‬در‬ ‫گفت‪ :‬کاهش نرخ تعرفه حق دسترسی‬ ‫قانون بودجه ‪ ۹۷‬ساز کاری تعریف شده‬ ‫توانس��ت مق��دار با ر روی ری��ل را ‪۵۰‬‬ ‫که دولت با همکاری شبکه بانکی برای‬ ‫درصد افزایش دهد‪.‬‬ ‫روح اهلل بیرانوند‬ ‫تامی��ن منابع پروژه ه��ای ریلی با نرخ‬ ‫وی با تاکید بر سیاس��ت های ابالغی‬ ‫دولت در برنامه های‬ ‫سود یارانه ای اقدام کند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در برنامه شش��م‬ ‫توسعه ای و بودجه‬ ‫بیرانوند اظهار کرد‪ :‬سازمان برنامه و‬ ‫مبنی بر توس��عه ریلی اظهار کرد‪ :‬همه سنواتی منابع عمومی الزم‬ ‫س��ازمان های متولی باید در این حوزه را برای تامین زیرساخت ها بودجه پذیرفته اس��ت ‪ ۳‬هزار میلیارد‬ ‫اختصاص داده است و با تومان منابع مال��ی به پروژه های ریلی‬ ‫با راه اهن همکاری کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه اه��ن ادام��ه داد‪ :‬در رشد و تکمیل ابزارهای اختص��اص دهد که در ح��ال توافق با‬ ‫نوین مالی در حوزه بازار‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬می��زان ‪ ۱۳۳‬میلیون تن بار سرمایه این بازار استعداد بانک ه��ای عام��ل و وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫از کشور صادر و ‪ ۴۰‬میلیون تن بار به مناسبی خواهد داشت و رفاه اجتماعی هس��تیم که این ذیل‬ ‫تبصره ‪ ۱۹‬قانون بودجه سال ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫کشور وارد شد‪ ،‬جمع بارها در صادرات‬ ‫به چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عراق و افغانس��تان بود و واردات از‬ ‫ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬عراق و روسیه بود که سهم ریل از این‬ ‫رقم فقط ‪ ۱۵‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫محم��دزاده تاکی��د ک��رد‪ ۷۲ :‬میلی��ون ت��ن بار‬ ‫صادراتی و وارداتی می تواند از طریق مرزهای ریلی‬ ‫جابه جا شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ما از ‪ ۱۲۰۰‬کیلومت��ر خط دوم ریلی‬ ‫بهره ب��رداری کردیم و ه��زار کیلومتر دیگر تا هفته‬ ‫دولت سال ‪ ۹۸‬گشایش می یابد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه اهن اف��زود‪ :‬تراک بن��دی راه اهن‬ ‫ق‪ -‬بندرعباس انجام شده است‪.‬‬ ‫ن‪ -‬مش��هد و باف ‬ ‫تهرا ‬ ‫برای دستیابی به سهم ‪ ۱۳۳‬میلیارد تن کیلومتر بار‬ ‫ضرورت دارد ‪ ۵۵‬هزار دستگاه واگن به ناوگان ریلی‬ ‫اضافه ش��ود ام��ا اگر فعال یک قدم ه��م جلو برویم‬ ‫مزیت دارد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪ 25 1397‬ربیع االول ‪ 3 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 535‬پیاپی ‪2508‬‬ ‫خبر‬ ‫تخلف های بی سابقه‬ ‫شرکت های لبنی‬ ‫یکی از جایگاه ها‬ ‫و پایگاه هایی که‬ ‫می تواند در توسعه‬ ‫و پیشرفت زیست بوم‬ ‫فناوری و کارافرینی‬ ‫نقش بسزایی داشته‬ ‫باشد وجود سازمان‬ ‫بسیج است که در‬ ‫معاونت علمی و‬ ‫به طور کالن در‬ ‫کشور می تواند‬ ‫بسیار اثرگذار‬ ‫باشد‬ ‫در ایین امضای تفاهمنامه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با سازمان بسیج اساتید کشور مطرح شد‬ ‫شرکت های نوپا رقیب جدی پول های نفتی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با بس��یج‬ ‫اس��اتید کش��ور تفاهمنامه همکاری مش��ترک امضا‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» این تفاهمنامه‬ ‫با حض��ور مجتب��ی زارعی‪ ،‬رئیس س��ازمان بس��یج‬ ‫اس��اتید و س��ورنا س��تاری‪ ،‬معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری و در راستای کمک به شکل گیری‬ ‫زیس��ت بوم کارافرینی و اقتصاد دانش بنیان در ایینی‬ ‫ک��ه روز گذش��ته در محل معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری برگزار شد‪ ،‬به امضا رسید‪.‬‬ ‫همچنین در این جلس��ه س��ازمان بس��یج اساتید‬ ‫کشور از رویکرد معاون اول رئیس جمهوری در «بسط‬ ‫گفتم��ان غیر نفت پای��ه و فناوری های دانش بنیان و‬ ‫حل المسائلی» در کشور قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ترویج و فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان به عنوان‬ ‫زیربن��ا و مقوم اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬روایتگری فتوحات‬ ‫جه��اد علمی و فن��اوری‪ ،‬کمک به توس��عه و ارتقای‬ ‫فناوری های نوین در کش��ور از اهداف این تفاهمنامه‬ ‫همکاری مش��ترک است که شامل اگاهی از خالهای‬ ‫موج��ود در حوزه پژوهش ه��ای کاربردی معطوف به‬ ‫فناوری کش��ور‪ ،‬تقوی��ت ارتباط دانش��گاه‪ ،‬صنعت و‬ ‫کانون های نخبه ای در راس��تای توس��عه و زیست بوم‬ ‫فناوری و نواوری‪ ،‬گفتمان رویکرد مس��ئله محوری و‬ ‫حل مس��ئله در امر پژوهش های فناور محور و تقویت‬ ‫روحی��ه اعتماد و خودب��اوری در حوزه علم و فناوری‬ ‫نیز می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ ترین اکوسیستم استارت اپی‬ ‫س��ورنا س��تاری‪ ،‬معاون��ت علم��ی و فن��اوری‬ ‫ریاست جمهوری در ایین امضای تفاهمنامه همکاری‬ ‫بی��ن معاونت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫پروی��ز کرم��ی‪ ،‬مش��اور معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫و س��ازمان بس��یج اس��اتید کش��ور اظهار کرد‪ :‬ایران‬ ‫ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت موضوع زیست بوم‬ ‫بزرگ ترین اکوسیستم اس��تارت اپی را در حوزه های‬ ‫فن��اوری و کارافرین��ی در معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫مختلف دارد‪.‬‬ ‫ریاست جمهوری گفت‪ :‬یکی از جایگاه ها و پایگاه هایی‬ ‫س��تاری ادامه داد‪ :‬این حوزه ها ش��امل نانو‪ ،‬بایو و‬ ‫که می تواند در توس��عه و پیشرفت زیست بوم فناوری‬ ‫فناوری های دیگر است و همین اکوسیستم می تواند‬ ‫و کارافرینی نقش بسزایی داشته باشد وجود سازمان‬ ‫بخش��ی از حرکت اینده کشور برای نفوذ اقتصادی و‬ ‫بسیج اس��ت که در معاونت علمی و به طور کالن در‬ ‫فرهنگی در منطقه باشد‪.‬‬ ‫کشور می تواند بسیار اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تاکید‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬س��ازمان معظم و مبارک بسیج‪ ،‬در‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه این پایه در حال شکل گیری است‬ ‫کاره��ای س��ازندگی جهادی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫تا مبانی فکری انقالب توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫به طور کل در سطح کالن برای کشور ثمرات زیادی‬ ‫س��تاری افزود‪ :‬به دلیل ماهیت پول نفت هر جا که‬ ‫به همراه می اور د که در نهایت این موفقیت ها شامل‬ ‫اس��تفاده از ان ب ه عنوان محور اساسی باشد‪ ،‬تنبلی و‬ ‫حال نظام و کشور می ش��ود و می تواند بن بست های‬ ‫تن پروری شکل می گیرد‪.‬‬ ‫موجود را ر فع سازد‪ .‬دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در معاونت علم��ی به دنبال تفکر‬ ‫دانش بنی��ان با اش��اره به انعقاد تفاهمنامه مش��ترک‬ ‫م چرا که این تفکر‪ ،‬تفکر تقسیم کردن‬ ‫دولتی نیس��تی ‬ ‫میان معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با‬ ‫پ��ول اس��ت و پایه های اقتصادی که براس��اس منابع‬ ‫سازمان بسیج اساتید کشور اهداف این‬ ‫طبیعی باشد‪ ،‬پایه های متزلزلی است‪.‬‬ ‫تفاهمنام ه را این گونه برش��مرد‪ :‬ترویج‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری‬ ‫به دلیل ماهیت‬ ‫و فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان‬ ‫ریاس��ت جمهوری اف��زود‪ :‬اتفاقی که در‬ ‫پول نفت هر جا که‬ ‫به عن��وان زیربنا و مقوم اقتصاد مقامتی‪،‬‬ ‫دانش��گاه های مطرح جهان می افتد این‬ ‫استفاده از ان به ‬ ‫است که افراد با ایده های نو از قدم های عنوان محور اساسی روایتگری فتوحات جهاد علم و فناوری‪،‬‬ ‫کمک به توس��عه و ارتقای فناوری های‬ ‫کوچک و ش��رکت های نوپ��ا کار خود را‬ ‫باشد‪ ،‬تنبلی و‬ ‫نوین کشور و اگاهی از خالهای موجود‬ ‫شروع می کنند‪.‬‬ ‫تن پروری شکل‬ ‫به گفته ستاری‪ ،‬این اتفاق کم نظیر در می گیرد‪ .‬در معاونت در حوزه پژوهش های کاربردی معطوف‬ ‫کش��ور ما نیز رقم خ��ورد ه در حالی که علمی به دنبال تفکر به فناوری های موردنیاز کش��ور ازجمله‬ ‫پیش از این تا از اکوسیستم کارافرینی دولتی نیستیم چرا که اه��داف تفاهمنام��ه مش��ترک معاونت‬ ‫ح��رف می زدی��م ان را ی��ک تهدید به این تفکر‪ ،‬تفکر تقسیم علمی با س��ازمان بسیج اس��اتید کشور‬ ‫کردن پول است و‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��مار می اوردند در حال��ی که اکنون‬ ‫بزرگ تری��ن اکوسیس��تم اس��تارت اپی پایه های اقتصادی که‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تقویت ارتباط دانشگاه‬ ‫براساس منابع طبیعی ب��ا صنع��ت و کانون ه��ای نخبگ��ی در‬ ‫منطقه را داریم‪.‬‬ ‫باشد‪ ،‬پایه های‬ ‫‹ ‹اهمیت زیس�ت بوم فناوری و‬ ‫راس��تای توس��عه زیس��ت بوم فن��اوری‬ ‫متزلزلی است‬ ‫کارافرینی‬ ‫و ن��واوری‪ ،‬گفتمان س��ازی رویک��رد‬ ‫در بخ��ش دیگ��ر ای��ن نشس��ت‪،‬‬ ‫مس��ئله محوری و ح��ل مس��ئله در امر‬ ‫تولید روغن زیتون پاسخگوی ‪ ۳۰‬درصد نیاز بازار‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی صنایع روغن‬ ‫زیتون و زیتون شور گفت‪ :‬وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی با وج��ود موافق��ت قبلی با‬ ‫قرار گرفتن روغ��ن زیتون در گروه یک‬ ‫کاالیی از واردات روغن زیتون جلوگیری‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش فودنا‪ ،‬مهدی عبدی‬ ‫با بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪۴۵‬‬ ‫روز از قرار گرفتن روغن زیتون در گروه‬ ‫یک کاالیی گذش��ته است اما متاسفانه‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی با وجود موافقت‬ ‫مکتوب قبلی‪ ،‬برای واردات روغن زیتون‬ ‫به کشور سنگ اندازی می کند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنفی صنای��ع روغن‬ ‫زیتون و زیتون ش��ور تاکی��د کرد‪ :‬قرار‬ ‫گرفتن روغن زیتون در گروه یک کاالیی‬ ‫ب��ا هماهنگی و موافق��ت وزارتخانه های‬ ‫جه��اد کش��اورزی‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت و بهداش��ت انجام شده است اما‬ ‫به دلیل برخی فش��ارها به ویژه از سوی‬ ‫تع��دادی از نماین��دگان مجلس‪ ،‬وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی با کج سلیقگی از رویه‬ ‫قانونی در این زمین��ه پیروی نمی کند‪.‬‬ ‫عبدی با بیان اینکه کارش��کنی در این‬ ‫زمینه منجر به کمبود و افزایش قیمت‬ ‫روغن زیتون در کش��ور می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولید روغن زیتون از منابع داخلی فقط‬ ‫جوابگوی ‪ ۳۰‬درصد نیاز کش��ور است و‬ ‫بای��د ‪ ۷۰‬درصد روغ��ن زیتون از طریق‬ ‫واردات تامین شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنفی صنای��ع روغن‬ ‫زیتون و زیتون ش��ور ایران افزود‪ :‬روغن‬ ‫زیت��ون کاالیی س�لامت محور اس��ت و‬ ‫وزارت بهداش��ت باره��ا و ب��ه ص��ورت‬ ‫مکت��وب بر تامین نیاز کش��ور از طریق‬ ‫واردات با توجه ب��ه کمبود تولید داخل‬ ‫تاکید کرده است‪.‬‬ ‫عبدی با اشاره به فرارسیدن روزهای‬ ‫پایانی فصل برداش��ت زیتون در کشور‬ ‫گفت‪ :‬انجمن روغن زیتون در اغاز فصل‬ ‫برداشت اعالم کرد که زیتون کشاورزان‬ ‫را خریداری می کند اما متاسفانه وزارت‬ ‫جه��اد کش��اورزی به بهان��ه حمایت از‬ ‫تولید داخل و همچنین کمبود ارز برای‬ ‫واردات روغن زیتون مانع تراشی می کند‪.‬‬ ‫پژوهش ه��ای تقاضامحور همچنی��ن تقویت روحیه‬ ‫اعتماد و خودباوری در حوزه تولید علم و فناوری های‬ ‫بومی از دیگر اهداف این تفاهمنامه مشترک است‪.‬‬ ‫کرم��ی در پای��ان گفت‪ :‬ب��ا وج��ود فرهیختگان و‬ ‫دانش��جویان بسیار در سازمان بس��یج اساتید کشور‬ ‫می توانیم به حوزه فرهنگ س��ازی و ترویج و نگاهی‬ ‫ویژه داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برای این�ده ای بهتر بای�د از نفت عبور‬ ‫کنیم‬ ‫مجتب��ی زارعی‪ ،‬رئیس س��ازمان بس��یج اس��اتید‬ ‫کش��ور در ادامه این ایین با اش��اره به اقدام معاونت‬ ‫علم��ی به س��مت عبور از اقتصاد نفت��ی و حرکت به‬ ‫س��مت دانش گفت‪ :‬این اقدام نشان می دهد کشور را‬ ‫نمی توان با نفت گسترش داد‪ .‬زارعی با اشاره به قرار‬ ‫گرفتن در اس��تانه ‪ ۴۰‬س��الگی انقالب افزود‪ :‬امریکا‬ ‫در ادبیات سیاس��ی خود از بحث های تفننی استفاده‬ ‫می کن��د‪ ،‬مس��ئوالن امریکا هم��واره در صحبت های‬ ‫خ��ود می گویند که با مردم کاری نداریم اما امریکا با‬ ‫جغرافیای ایران مشکل دارد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بسیج اساتید کش��ور با بیان اینکه‬ ‫برای امریکا نفت مهم اس��ت و ما بای��د از نفت عبور‬ ‫کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امروز زمان ان رس��یده اس��ت برای‬ ‫اینده ای بهتر از نفت عبور کنیم‪.‬‬ ‫زارعی با اش��اره به همکاری مشترک بسیج اساتید‬ ‫و معاونت علمی ریاست جمهوری نیز تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫کمک بسیج اس��اتید و معاونت علمی با نگاه رسیدن‬ ‫به دانش��گاه اجتماعی به دنبال ق��رار دادن ایده های‬ ‫معاونت و دانش در ‪ ۷۲۰‬پایگاه بسیج اساتید است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تاکید کرد‪ :‬ما در‬ ‫بسیج اساتید با اندیشکده های راهبردی مسئله محور‬ ‫ت�لاش می کنیم که فناوری جدیدی در این جلس��ه‬ ‫خلق ش��ود و به دنبال رونمای��ی از فناوری جدیدی‬ ‫برای روایتگری فتوحات جدید علمی هستیم‪.‬‬ ‫تمدید ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری در خزر‬ ‫رئی��س ام��ور بین الملل س��ازمان ش��یالت ای��ران تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫نمایندگان ‪ ۵‬کشور س��احلی دریای خزر‪ ،‬ممنوعیت صید تجاری‬ ‫ماهیان خاویاری در این دریا را تا پایان سال اینده تمدید کردند‪.‬‬ ‫مرتضی مهران پور در پایان «دومین اجالس کمیسیون حفاظت‬ ‫و بهره برداری منابع زنده ابی دریای خزر» که در باکو برگزار ش��د‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری از ‪ 7‬س��ال پیش‬ ‫اغاز ش��ده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای نخس��تین بار در سال ‪ 90‬در‬ ‫جلسه رئیسان جمهوری ‪ ۵‬کشور ساحلی دریای خزر در باکو‪ ،‬صید‬ ‫تجاری ماهیان خاویاری برای ‪ ۵‬س��ال ممنوع اعالم شد و هر سال‬ ‫هم ممنوعیت در این زمینه تمدید می شود‪.‬‬ ‫رئیس امور بین الملل س��ازمان ش��یالت ایران افزود‪ :‬در اجالس‬ ‫امس��ال نی��ز تصمی��م گرفته ش��د حداقل ت��ا پایان س��ال اینده‬ ‫ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری ادامه یابد و در جلس��ه ای‬ ‫که س��ال اینده برگزار می ش��ود‪ ،‬برای سال های بعد در این زمینه‬ ‫تصمیم گیری خواهد شد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬مهران پور درباره وضعیت‬ ‫ماهی��ان خاویاری دریای خ��زر اظهار کرد‪ :‬گزارش ارائه ش��ده در‬ ‫اجالس باکو نش��ان دهنده این بود که با وجود ممنوعیت در پیش‬ ‫گرفته شده‪ ،‬وضعیت ذخایر این ماهیان بهبود چندانی نیافته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه قرار شد در کارگروه علمی این کمیسیون‬ ‫این مس��ئله رسیدگی ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از اغاز ممنوعیت صید‬ ‫ماهیان خاویاری بنا بود س��از کار اجرایی این موضوع تدوین ش��ود‬ ‫که متاسفانه بنا بر دالیلی این کار انجام نشده و در این کمیسیون‬ ‫تصمی��م گرفته ش��د در اجالس کارگروه علمی که قرار اس��ت در‬ ‫نیمه نخس��ت س��ال اینده در روسیه برگزار ش��ود‪ ،‬این مسئله بار‬ ‫دیگر رس��یدگی و این سازکار اجرایی هم تدوین شود‪ .‬رئیس امور‬ ‫بین الملل س��ازمان ش��یالت ایران اضافه کرد‪ :‬س��همیه صید سال‬ ‫این��ده برای ماهی��ان خاویاری و کیلکا و گونه ه��ای مختلف برای‬ ‫اهداف تحقیقاتی و بازس��ازی ذخایر سهمیه کش��ورها نیز در این‬ ‫کمیسیون مشخص شد‪ .‬مهران پور ادامه داد‪ :‬قرار شد صید ماهیان‬ ‫خاویاری فقط برای بازس��ازی ذخایر و امور تحقیقاتی انجام ش��ود‬ ‫و ه��ر گونه صید تجاری این ماهیان همچنان ممنوع اس��ت و در‬ ‫پروتکل اجالس هم امده که صادرات خاویار و گوشت این ماهیان‬ ‫برای سال اینده صفر و ممنوع است‪.‬‬ ‫وی درباره نتایج دومین اجالس کمیسیون حفاظت و بهره برداری‬ ‫منابع زنده ابی دریای خزر در باکو خاطرنشان کرد‪ :‬در سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫موافقتنامه جدید حفاظت و بهره برداری از منابع زنده دریای خزر‬ ‫در استاراخان روسیه همزمان با اجالس رئیسان جمهوری امضا و‬ ‫یک کمیس��یون جدید تاسیس ش��د که در قالب ان سال گذشته‬ ‫اجالس قبلی این کمیسیون برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس گروه امور بین الملل س��ازمان شیالت ایران افزود‪ :‬اجرای‬ ‫موافقتنام��ه مب��ارزه با صی��د غیرمجاز ابزی��ان در دریای خزر که‬ ‫تاکنون ‪ ۳‬جلس��ه در این زمینه در ترکمنستان برگزار شده است‪،‬‬ ‫در اجالس باکو نیز بررسی و قرار شد که در جلسه بعدی مذاکرات‬ ‫در این زمینه ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومت��ی از محکومیت ‪۲۲‬‬ ‫شرکت تولید فراورده های لبنی در شعب این سازمان به جرم‬ ‫گران فروش��ی خبر داد‪ .‬به گزارش فودنا‪ ،‬س��ید یاس��ر رایگانی‬ ‫افزود‪ :‬این شرکت ها در مجموع به پرداخت ‪ ۸۲۹‬میلیارد ریال‬ ‫به عنوان جریمه گران فروشی محکوم شدند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫پرونده ‪ ۷‬ش��رکت دیگر در ش��عب تعزیرات حکومتی در حال‬ ‫رس��یدگی است‪ ،‬گفت‪ :‬در چند روز گذشته یک شرکت تولید‬ ‫فراورده های لبنی به جرم گران فروشی به پرداخت ‪ ۲۹‬میلیارد‬ ‫ریال جریمه محکوم شد‪ .‬رایگانی افزود‪ :‬شاهد کم فروشی های‬ ‫بی س��ابقه در محصوالت لبنی کشور هس��تیم و در این زمینه‬ ‫گزارش های بس��یاری به س��ازمان تعزیرات حکومتی رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدی��رکل اقتص��ادی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ه��م گفت‪ :‬قیمت نهاده ه��ا از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان در س��ال‬ ‫گذش��ته به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان در سال جاری افزایش یافته‬ ‫که بخش��ی از افزایش قیمت فراورده ه��ای لبنی مرتبط با ان‬ ‫اس��ت‪ .‬محمدرضا کالمی افزود‪ :‬افزایش هزینه های حمل ونقل‬ ‫ه��م از جمله عوامل باال رفتن قیمت محصوالت لبنی اس��ت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاس��فانه با س��ربازان اقتصادی کشور خوب رفتار‬ ‫نمی کنیم‪ .‬دبیر انجمن صنفی گاوداران هم گفت‪ :‬تولید ش��یر‬ ‫خام در کش��ور در ‪ ۸‬ماه نخس��ت س��ال به طور میانگین ‪7. 5‬‬ ‫درصد افزایش یافت و تولید شیر به اندازه مصرف کشور وجود‬ ‫دارد‪ .‬سید احمد مقدس��ی افزود‪ :‬از تیر تاکنون ماهانه ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۳‬هزار تن جذب صنایع ش��یر خشک کشور می شود‬ ‫و به عبارتی رابطه تولید کنندگان ش��یر با تولید کنندگان شیر‬ ‫خش��ک مستقیم شده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ ۲۵ :‬تا ‪ ۳۰‬درصد شیر‬ ‫تولیدی کشور صرف تولید شیر خشک می شود‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۷۰‬درصد لبنیات‬ ‫در کارخانه های بزرگ‬ ‫دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت‪ ۷۰ :‬درصد محصوالت‬ ‫لبنی در صنایع بزرگ تولید می ش��وند که برای خرید هر لیتر‬ ‫شیر خام ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان می پردازند‪.‬‬ ‫رض��ا باکری با بی��ان این مطلب به تس��نیم گفت‪ :‬در ‪ ۳‬ماه ‬ ‫بهار امس��ال هر ماه ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۵۰‬تن ش��یر خشک صادر شد‬ ‫و با افزایش قیمت ها روند دریافت ش��یر خام از تولید کنندگان‬ ‫معکوس شد‪ .‬وی گفت‪ :‬در شهریور امسال کارخانجات صنایع‬ ‫لبنی کشور با ‪ ۳۰‬درصد کسری دریافت شیر خام روبه رو بودند‬ ‫که اکنون این کسری به ‪ ۲۰‬درصد رسیده است‪ .‬باکری با بیان‬ ‫اینکه س��ال گذش��ته ‪ ۴۶۵‬هزار تن محصوالت لبنی از کشور‬ ‫صادر ش��د ‪ ،‬افزود‪ :‬می��زان صادرات در مهر ب��ه ‪ ۱۱‬هزار تن و‬ ‫در اب��ان به ‪ ۱۰‬هزار تن رس��ید و ش��اهد کاهش ‪ ۳۲‬درصدی‬ ‫صادرات هس��تیم‪ .‬وی با بی��ان اینکه اخری��ن قیمت مصوب‬ ‫ابالغ��ی در دوم مرداد امس��ال بود گفت‪ :‬تا س��تاد تنظیم بازار‬ ‫در اب�لاغ قیمت جدید محصوالت لبنی تاخیر داش��ته باش��د‬ ‫ش��اهد ناهماهنگی ها در قیمت این محصوالت هستیم‪ .‬باکری‬ ‫افزود‪ :‬کم فروش��ی تخلف است و هر کارخانه ای که مرتکب ان‬ ‫ش��ود باید با ان برخورد قانونی ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬هیچ کارخانه‬ ‫تولید فراورده های لبنی به هیچ عنوان حق کاس��تن از کیفیت‬ ‫محصوالت تولیدی خود را ندارد‪.‬‬ ‫تکذیب دو شایعه‬ ‫مبنی بر غیراستاندارد بودن‬ ‫محصوالت غذایی‬ ‫دو شایعه منتشر ش��ده در فضای مجازی مبنی بر استاندارد‬ ‫نبودن برخی فراورده های گوش��تی و نیز ویروسی بودن برخی‬ ‫دلس��ترها از س��وی اداره کل اس��تاندارد تهران تکذیب ش��د‪.‬‬ ‫محمودرضا طاهری‪ ،‬مدیرکل اس��تاندارد استان تهران با اشاره‬ ‫به اینکه هر از گاه در فضای مجازی ش��اهد انتشار شایعه های‬ ‫مختلفی درباره غیر اس��تاندارد ب��ودن برخی محصوالت غذایی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬در این ب��اره مردم فق��ط به اخبار‬ ‫تایید شده از سوی سازمان استاندارد توجه کنند و به شایع هّ ها‬ ‫توجه نکند‪ .‬طاهری ادامه داد‪ :‬غیراس��تاندارد بودن محصوالت‬ ‫مختلف همواره از س��وی اداره کل استاندارد تهران اعالم شده‬ ‫اس��ت و مردم فقط به اخبار مورد تایید از سوی این اداره کل‬ ‫اکتفا کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد اس��تان تهران همچنین با اشاره به دو‬ ‫ش��ایعه مربوط به غیر اس��تاندارد بودن ‪ ۱۸‬فراورده گوشتی و‬ ‫نیز ویروسی بودن دلس��ترهایی با طعم انگور و انار‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ای��ن مطالب مورد تایید اداره کل اس��تاندارد تهران نیس��ت و‬ ‫فقط شایعه است و از سوی سازمان استاندارد تکذیب می شود‪.‬‬ ‫در ش��ایعه مربوط ب��ه نامنطبق بودن ‪ ۱۸‬فراورده گوش��تی با‬ ‫اس��تانداردهای تعیین ش��ده که در برخی ش��بکه های مجازی‬ ‫منتش��ر ش��ده عنوان ش��ده که «اداره کل اس��تاندارد استان‬ ‫ته��ران اقدام ب��ه نمونه برداری ‪ ۲۶‬نوع سوس��یس و کالباس و‬ ‫همبرگر از مراکز عرضه و فروش��گاه های زنجیره ای کرده و این‬ ‫نمونه ها از نظر منش��ا بافت گوشتی‪ ،‬مورد ازمایش قرار گرفت‬ ‫که از نمونه برداری های انجام شده ‪ ۱۸‬نوع سوسیس و کالباس‬ ‫ط منطبق نبوده اند»‪ .‬در این‬ ‫متاس��فانه با اس��تانداردهای مربو ‬ ‫ش��ایعه نام برخی از برندهای صنایع غذایی عنوان شده است‪.‬‬ ‫همچنین در شایعه دیگری مربوط به غیراستاندارد و ویروسی‬ ‫بودن دلس��ترهای انار و انگور عنوان ش��ده که «به اطالع تمام‬ ‫هموطن��ان عزیز برس��انید که تا اطالع ثان��وی از خوردن نوع‬ ‫دلستر با طعم انگور و انار به علت استفاده از طمع دهنده های با‬ ‫زمان بس��یار پایین جدا ً خودداری کنید»‪ .‬در این شایعه عنوان‬ ‫شده استفاده از این دلسترها موجب برخی بیماری ها می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 535‬پیاپی ‪2508‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫در نشست هم اندیشی با اعضای هیات مدیره شرکت های خدماتی استان تهران مطرح شد‬ ‫رفع مشکالت ترخیص تجهیزات و مواد اولیه صنایع کوچک‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش نگهداری تاسیسات‬ ‫برای خدماتی ها‬ ‫واگ��ذاری اداره ام��ور ش��هرک ها به‬ ‫ش��رکت های خدماتی مصوبه مجلس‬ ‫اس��ت‪ .‬متاس��فانه این قان��ون در اغاز‬ ‫اجرا‪ ،‬مشکالتی داش��ت که بعد اصالح‬ ‫ش��د و این مشکالت بس��یاری را برای‬ ‫ش��رکت های خدمات��ی تحویل گیرنده‬ ‫ش��هرک ها و نیز ش��رکت شهرک های‬ ‫ایرج احمدی‬ ‫صنعتی استانی به وجود اورد‪ .‬بر همین‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫اساس‪ ،‬س��ازمان اختیارات را به شرکت شهرک های صنعتی زنجان‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان ها تفویض‬ ‫کرده و خود به وظیفه نظارتی اش عمل‬ ‫می کند‪ .‬راهکار قانونی برای حل مشکل تکمیل زیرساخت و پیشگیری از‬ ‫فرسودگی تاسیسات در ش��هرک صنعتی اشراق نیز باید پیگیری شود‪ .‬از‬ ‫طرفی‪،‬برای تامینبرق‪،‬گازو مخابراتدراین شهرک ها مشکلیوجودندارد‬ ‫و مشکل کمبود اب نیز با اضافه شدن ظرفیت چاه های جدید حفاری شده‬ ‫برای کوتاه مدت حل شده اما نیاز است برای درازمدت برنامه ریزی مناسبی‬ ‫ش��ود‪ .‬اکنون مشکل اصلی برخی ش��هرک ها از بین رفتن زیرساخت ها و‬ ‫فرس��ودگی تاسیسات ان از جمله فرسودگی تاسیسات شبکه جمع اوری‬ ‫فاضالب و ش��بکه توزیع اب اس��ت که نیازمند تخصی��ص اعتبارات کالن‬ ‫اس��ت‪ .‬از تیر امسال نیز با توجه به شرایط به وجود امده در صنعت و اقتصاد‬ ‫کشور کمیته ای در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با عنوان‬ ‫کمیته رس��یدگی به مشکالت شهرک ها و نواحی صنعتی تشکیل شد تا با‬ ‫حضور نزدیک و تنگاتنگ مدی��ران دولتی و بخش خصوصی برای احصا و‬ ‫حل مشکالت واحدهای صنعتی اهتمام ورزد‪ .‬واقعیت ان است که شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استانی بر اساس ضوابط و مقررات اجازه هزینه کرد در‬ ‫شهرک های واگذار شده به شرکت های خدماتی را ندارند و این باعث از بین‬ ‫رفتن زیرس��اخت ها در برخی از این شهرک ها می شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ش��هرک ها باید از لحاظ زیرساختی هیچ گونه مشکلی نداشته باشند‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه این واگذاری ها در گذشته با عجله و تحت فشار انجام شده‪،‬‬ ‫به این نکته توجه نش��ده اس��ت و هم اکنون نیز فقط با دریافت حق شارژ از‬ ‫واحدهای صنعتی نمی توان زیرس��اخت های یک شهرک را تامین کرد‪ .‬در‬ ‫نظر داشته باشید که شرکت شهرک های صنعتی استانی اجازه هزینه کرد‬ ‫در ش��هرک های صنعتی واگذار ش��ده به ش��رکت های خدماتی را ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬ش��رکت های خدماتی که امور اداره ش��هرک های صنعتی به انها‬ ‫واگذار شده اس��ت باید برای نگهداری زیرساخت ها و نگهداری تاسیسات‬ ‫موجود به فکر ایجاد درامد پایدار و دریافت مطالبات خود باش��ند‪ .‬با همه‬ ‫این موارد‪ ،‬حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک های صنعتی‬ ‫رویکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫اداره امور ش��هرک های و نواحی صنعت��ی بر مبنای‬ ‫اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و بهبود مشارکت بخش‬ ‫خصوصی در اداره امور ش��هرک های و نواحی صنعتی و‬ ‫تعامل با صاحبان صنایع به شرکت های خدماتی واگذار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند که مناب��ع مالی دولت محدود‬ ‫اس��ت و باید بخش خصوصی در این زمینه تقویت شود‬ ‫ام��ا صنعتگران ب��ه تضمین های دولتی ب��رای دریافت‬ ‫خدمات اعتماد بیشتری دارند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬راهی جز توسعه و توانمند کردن بخش‬ ‫خصوص��ی در خدمات دهی در ش��هرک های غیردولتی‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬به همین منظور با واگ��ذاری امور اداری‬ ‫ش��هرک هایی صنعتی دارای ش��رایط به ش��رکت های‬ ‫خدمات��ی در واقع حف��ظ و نگهداری امور ش��هرک به‬ ‫ش��رکت خدماتی واگذار می ش��ود و همچن��ان اجرای‬ ‫پروژه های عمران��ی و خدمات زیربنایی و زیرس��اختی‬ ‫برعهده شرکت شهرک هایی صنعتی استانی است‪.‬‬ ‫ش��رکت های خدمات��ی در ش��هرک هایی صنعتی با‬ ‫تش��کیل هیات موس��س و برگزاری انتخاب��ات از جمع‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک انتخاب‬ ‫صالحی نی��ا با بیان این مطل��ب‪ ،‬افزود‪ :‬همه تالش ما‬ ‫می ش��وند و در اداره ام��ور و نگه��داری ش��هرک هایی‬ ‫در این راس��تا اس��ت که واحدهای تولیدی فعال باشند‬ ‫صنعتی با شرکت شهرک هایی صنعتی استان همکاری‬ ‫و چرخ تولید به صورت منظم و با تمام قدرت بچرخد‪.‬‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه‬ ‫هزینه های نگهداری ش��هرک هایی صنعتی از سوی‬ ‫سیاس��ت رض��ا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ش��رکت خدماتی از صاحبان واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫نی��ز ب��ر حمای��ت همه جانب��ه از تولید اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫در شهرک دریافت می شود‪.‬‬ ‫ک��رد‪ :‬هماهنگ��ی ب��ا نهاد ه��ای مرتبط ب��ا واحدهای‬ ‫فهرس��ت این هزینه ها در مجمع ساالنه شرکت های‬ ‫تولی��دی مانن��د س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت‬ ‫خدمات��ی مطرح‪ ،‬بررس��ی و ب��ه عنوان نرخ تمام ش��ده‬ ‫را ب��رای ح��ل و فصل مس��ائل و مش��کالت ف��راروی‬ ‫خدمات از صنعتگران دریافت می شود‪.‬‬ ‫واحده��ای تولی��دی در دس��تور کار ق��رار خواهی��م‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬جلس��ه مش��ترکی با حض��ور مدیرعامل‬ ‫داد‪.‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و مدیران‬ ‫صالحی نی��ا همچنین ب��ه موضوع تامین م��واد اولیه‬ ‫شرکت های خدماتی در استان تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫واحده��ای تولی��دی و صنعت��ی اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه که معاونت ه��ای س��ازمان صنایع‬ ‫واحدهای تولیدی مس��ائل و مشکالتی‬ ‫کوچک و شهرک هایی صنعتی نیز حضور‬ ‫را ک��ه در زمینه ترخی��ص تجهیزات و‬ ‫داش��تند‪ ،‬اعضای هیات مدی��ره و مدیران‬ ‫عامل ش��رکت های خدماتی شهرک هایی واحدهای تولیدی مسائل م��واد اولیه خود با گم��رک دارند‪ ،‬به ما‬ ‫صنعتی اس��تان تهران مهم ترین مس��ائل و مشکالتی را که در زمینه منعک��س کنند تا در نخس��تین فرصت‬ ‫و مش��کالت فراروی حوزه کاری خود را ترخیص تجهیزات و مواد م��ورد بررس��ی و ح��ل و فص��ل ق��رار‬ ‫ارائ��ه دادند و درباره این مس��ائل بحث و اولیه خود با گمرک دارند‪ ،‬دهیم‪.‬‬ ‫به ما منعکس کنند تا در‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫نخستین فرصت مورد‬ ‫‹ ‹چ�رخ تولید ب�ا تم�ام قدرت بررسی و حل و فصل قرار و ش��هرک های صنعتی ایران با اش��اره‬ ‫دهیم‪ .‬همه تالش ما در این به برخی پیش��نهاد های مطرح شده در‬ ‫بچرخد‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» محسن راستا است که واحدهای این جلسه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برگزاری این گونه‬ ‫صالحی نی��ا‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن تولیدی فعال باشند و چرخ جلس��ه ها را ب��ه صورت مس��تمر برای‬ ‫تولید به صورت منظم و با‬ ‫شنیدن مهم ترین مسائل و دیدگاه های‬ ‫و تج��ارت و مدیرعامل س��ازمان صنایع‬ ‫تمام قدرت بچرخد‬ ‫مرب��وط ب��ه ش��هرک هایی صنعتی در‬ ‫کوچک و ش��هرک هایی صنعتی ایران در‬ ‫دس��تور کار داری��م و در همین راس��تا‬ ‫نشست هم اندیشی با اعضای هیات مدیره‬ ‫جلس��ه بعدی با اعض��ای هیات مدیره و‬ ‫و مدی��ران عام��ل ش��رکت های خدماتی‬ ‫مدیران عامل شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی‬ ‫ش��هرک هایی صنعتی اس��تان ته��ران گفت‪ :‬فلس��فه‬ ‫استان تهران دهه نخست دی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وجودی مجموعه ش��هرک های صنعتی این است که با‬ ‫صالحی نیا بازدیدهای منظم از ش��هرک هایی صنعتی‬ ‫بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار‪ ،‬هر روز به رونق یک‬ ‫را از دیگر کارهای خود دانست و افزود‪ :‬با این بازدیدها‬ ‫واحد تولیدی کمک کنیم‪.‬‬ ‫دستاوردهای‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫ایران و چین‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان قم گفت‪ :‬فصلنامه‬ ‫تخصصی خوش��ه های کسب وکار در پانزدهمین شماره خود به تبیین‬ ‫دس��تاوردهای حضور صنایع کوچک ایران در دوازدهمین نمایشگاه‬ ‫صنایع کوچک چین پرداخته اس��ت‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان قم‪ ،‬امیر‬ ‫طیبی ن��ژاد در ای��ن باره اظه��ار کرد‪ :‬فصلنامه تخصصی خوش��ه های‬ ‫از نزدیک با مس��ائل و مش��کالت پیش روی واحدهای‬ ‫تولیدی مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی و مهم ترین‬ ‫مسائل مربوط به شهرک های بیشتر اشنا می شویم‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک هایی‬ ‫صنعت��ی ایران با تاکی��د بر ضرورت توج��ه به موضوع‬ ‫ام��وزش و ارتقای س��طح علمی فعاالن ح��وزه تولید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از راه اندازی و فعالیت دپارتمان های اموزشی در‬ ‫شهرک های صنعتی استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫صالحی نیا‪ ،‬هماهنگی و هم افزایی با نهادهای مرتبط را‬ ‫برای حل و فصل مشکالت صنعتگران ثمربخش دانست‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬ارتباطات خوبی با س��ایر نهاد ها از جمله‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیس��ت و سازمان امور مالیاتی‬ ‫داریم و از امضای تفاهمنامه ها و توافقنامه ها با این گونه‬ ‫نهادها برای کمک به حوزه تولید و اش��تغال اس��تقبال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری و حمایت از خدماتی ها‬ ‫ش��اپور قنب��ری‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک ها ‬ ‫ی‬ ‫صنعتی اس��تان تهران در ادامه این جلس��ه با اشاره به‬ ‫برخی موارد مطرح ش��ده از س��وی اعضای هیات مدیره‬ ‫و مدی��ران عامل ش��رکت های خدماتی ش��هرک هایی‬ ‫صنعتی این اس��تان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ش��رکت ش��هرک هایی‬ ‫صنعتی اس��تان تهران به عنوان یار و یاور ش��رکت های‬ ‫خدمات��ی‪ ،‬ه��ر گون��ه حمای��ت و هم��کاری را دری��غ‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫قنب��ری همچنین تصری��ح کرد‪ :‬این جلس��ه ها را به‬ ‫ص��ورت تخصصی ت��ر در درون ش��هرک هایی صنعتی‬ ‫اس��تان برگ��زار می کنی��م و نظره��ای ارائ��ه ش��ده را‬ ‫جمع بندی و پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل یک دبیرخانه دائمی‬ ‫عزیزال��ه قربان��ی‪ ،‬معاون توس��عه مدیری��ت‪ ،‬منابع و‬ ‫امور اس��تان های سازمان صنایع کوچک و شهرک هایی‬ ‫صنعتی ایران نیز تش��کیل ی��ک دبیرخانه دائمی برای‬ ‫کس��ب و کار کشور در راس��تای وظیفه اطالع رس��انی و بررسی علمی‬ ‫فعالیت های ‪SME‬های کش��ور در جدید ترین ش��ماره خود در فصل‬ ‫پاییز دس��تاوردهای صنایع کوچک کش��ور در پانزدهمین نمایشگاه‬ ‫صنایع کوچک چین که با حضور نمایندگانی از ایران و ‪ ۴۰‬کش��ور در‬ ‫شهر گوانگجو چین برگزار شده بود را منعکس کرده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قم افزود‪ :‬در این گزارش تالش‬ ‫ارس��ال دیدگاه های فعاالن این حوزه و پیگیری انها را‬ ‫ضروری دانس��ت و گفت‪ :‬باید از تمامی ظرفیت ها برای‬ ‫کمک به بالندگی حوزه تولید استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» بر مبنای اساس��نامه‬ ‫س��ازمان صنایع کوچ��ک‪ ،‬امور مربوط ب��ه نگهداری و‬ ‫توس��عه خدم��ات زیرس��اختی باید از س��وی صاحبان‬ ‫صنعت مستقر در شهرک هایی صنعتی اداره شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬پس از واگ��ذاری ‪ ۵۰‬درصد از اراضی در‬ ‫ش��هرک های و نواح��ی صنعتی‪ ،‬ش��رکت های خدماتی‬ ‫به عنوان تش��کل بخش خصوصی ب��ا عضویت صاحبان‬ ‫صنایع مس��تقر شکل می گیرد و به صورت هیات امنایی‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫تش��کیل ش��رکت های خدماتی به منظور اداره امور‬ ‫ش��هرک هایی صنعت��ی ب��ا تصوی��ب قانون مرب��وط از‬ ‫س��ال ‪ ۸۷‬اغاز ش��د تا بر مبنای اجرای اصل‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی و بهبود مشارکت بخش خصوصی در اداره امور‬ ‫شهرک های و نواحی صنعتی و با صاحبان صنایع تعامل‬ ‫شود‪ .‬هرچند این شرکت ها براساس ایین نامه سال ‪۸۷‬‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت های خدمات��ی در ش��هرک هایی صنعتی با‬ ‫تش��کیل هیات موس��س و برگزاری انتخاب��ات از جمع‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک انتخاب‬ ‫می ش��وند و در اداره ام��ور و نگه��داری ش��هرک هایی‬ ‫صنعتی با شرکت شهرک هایی صنعتی استان همکاری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۹۶۰‬ش��هرک و ناحیه صنعتی مص��وب وجود دارد‬ ‫که از این تعداد ‪ ۸۰۹‬ش��هرک به بهره برداری رسیده و‬ ‫از این تعداد نیز بیش از ‪ ۳۵۰‬ش��هرک صنعتی مشمول‬ ‫واگذاری به ش��رکت خدماتی اس��ت ک��ه تاکنون اداره‬ ‫امور در بیش از ‪ ۲۷۰‬ش��هرک و ناحیه صنعتی به خود‬ ‫صنعتگران واگذار شده است‪.‬‬ ‫ش��ده تا بخشی از مدل سازی توس��عه خوشه های کسب وکار در حوزه‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط که خوشبختانه دس��تاوردهای مثبتی در‬ ‫داخل و به ویژه خارج کش��ور به همراه داش��ته است را به تصویر بکشد‬ ‫ت��ا ضمن بی��ان و نمایان س��اختن موفقیت ها‪ ،‬برای جل��ب نظرهای‬ ‫کارشناس��ان و اهل خبره در این حوزه برای از بین بردن کاس��تی ها و‬ ‫برنامه ریزی برای حضور گسترده تر در بازارهای جهانی را فراهم کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس در بازدید از شهرک صنعتی گراش خبر داد ‬ ‫اختصاص مشوق های ‪ ۵۰‬درصدی ویژه سرمایه‬ ‫خبر‬ ‫تبیین دستاوردهای صنایع کوچک‬ ‫ایران در چین‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان قم گفت‪ :‬فصلنامه‬ ‫تخصصی خوشه های کسب وکار در پانزدهمین شماره خود به تبیین‬ ‫دس��تاوردهای حضور صنایع کوچک ایران در دوازدهمین نمایشگاه‬ ‫صنایع کوچک چین پرداخته اس��ت‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان قم‪ ،‬امیر‬ ‫طیبی ن��ژاد در این ب��اره اظهار کرد‪ :‬فصلنامه تخصصی خوش��ه های‬ ‫بو کار کش��ور در راستای وظیفه اطالع رس��انی و بررسی علمی‬ ‫کس�� ‬ ‫فعالیت های ‪SME‬های کش��ور در جدید ترین ش��ماره خود در فصل‬ ‫پاییز دس��تاوردهای صنایع کوچک کش��ور در پانزدهمین نمایشگاه‬ ‫صنایع کوچک چین که با حضور نمایندگانی از ایران و ‪ ۴۰‬کشور در‬ ‫شهر گوانگجو چین برگزار شده بود را منعکس کرده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در این گزارش تالش شده تا بخشی از مدل سازی توسعه خوشه های‬ ‫کس��ب وکار در ح��وزه صنای��ع کوچک و متوس��ط که خوش��بختانه‬ ‫دس��تاوردهای مثبتی در داخل و به ویژه خارج کشور به همراه داشته‬ ‫است را به تصویر بکشد‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ف��ارس از فراهم ب��ودن زیرس��اخت ها برای جذب‬ ‫سرمایه گذار در ش��هرک صنعتی گراش خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬مشوق های ویژه س��رمایه گذاری نیز در این‬ ‫شهرک صنعتی برای ایجاد تولید و اشتغال در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫ف��ارس‪ ،‬احد فتوحی پ��س بازدید از این ش��هرک‬ ‫صنعت��ی در جلس��ه رفع موانع تولی��د که با حضور‬ ‫فرماندار‪ ،‬مس��ئوالن شهرستان و سرمایه گذاران و‬ ‫فعاالن صنعتی مس��تقر در شهرک صنعتی گراش‬ ‫برگزار شد‪ ،‬از اختصاص مشوق های سرمایه گذاری‬ ‫در این ش��هرک صنعتی خب��ر داد و گفت‪ :‬کاهش‬ ‫س��هم نقدی ب��ه ‪۱۰‬درصد در اقس��اط ‪ ۴۲‬ماهه از‬ ‫مهم ترین این مشوق ها است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫فارس اضاف��ه ک��رد‪ :‬چنانچه س��رمایه گذاران در‬ ‫این ش��هرک صنعتی بر اس��اس برنامه زمان بندی‬ ‫ش��ده بتوانند واحد صنعتی خود را به بهره برداری‬ ‫برس��انند و ایجاد اش��تغال کنند نیز تا س��قف ‪۵۰‬‬ ‫درصد از اس��ناد تعهدی انها بازگردانده خواهد شد‬ ‫که این موضوع نیز بس��تر مناس��بی برای تشویق و‬ ‫ترغیب صنعتگران برای ایجاد تولید و اش��تغال در‬ ‫این شهرک صنعتی فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫فتوحی در ادامه با بیان اینکه تمامی زیرساخت ها‬ ‫برای اس��تقرار واحد های صنعتی در این ش��هرک‬ ‫صنعتی ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬شهرک صنعتی‬ ‫گراش دارای امکانات زیربنایی مانند اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‬ ‫و تلفن است و متناس��ب با استقرار سرمایه گذاران‬ ‫سایر امکانات زیربنایی نیز در ان ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ف��ارس اف��زود‪ :‬طرح تکمیل ش��بکه روش��نایی و‬ ‫توس��عه ش��بکه ارتباطی و اینترنت پرس��رعت نیز‬ ‫به زودی اجرا خواهد ش��د و طرح شیرین سازی اب‬ ‫با نصب تاسیس��ات ا ب ش��یرین کن نیز با همکاری‬ ‫فرمانداری و با اختصاص اعتبارات شهرس��تانی در‬ ‫دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫فتوح��ی اظهار کرد‪ :‬ش��هرک صنعت��ی گراش‬ ‫ظرفیت اس��تقرار ‪ ۱۱۷‬واحد صنعتی با پیش بینی‬ ‫اشتغالزایی برای ‪ ۶۰۰‬نفر را دارد‪.‬‬ ‫وی از س��رمایه گذاران خواس��ت ب��ا توج��ه ب��ه‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود در شهرس��تان گ��راش و نیز‬ ‫وضعیت مناسب زیرساختی در این شهرک صنعتی‬ ‫و اختصاص مش��وق های جدید س��رمایه گذاری از‬ ‫این فرصت برای ایجاد واحد های تولیدی و اشتغال‬ ‫پایدار صنعتی در این شهرستان استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ف��ارس در ادام��ه با بی��ان اینکه ش��هرک صنعتی‬ ‫گراش ب��ا مس��احت ‪ ۴۰‬هکت��ار دارای ‪ ۲۳‬هکتار‬ ‫اراض��ی صنعتی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر ‪۴۵‬‬ ‫قرارداد با س��رمایه گذاران برای ایج��اد واحد های‬ ‫تولیدی و صنعتی بس��ته که از این تعداد ‪ ۱۱‬واحد‬ ‫با اشتغالزایی ‪ ۹۰‬نفر در مرحله بهره برداری است‪.‬‬ ‫فتوحی تصریح کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۱۲‬هکتار از اراضی‬ ‫این ش��هرک صنعتی ب��ه متقاضیان واگذار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اس��تان فارس با اش��اره به وجود خیران مطرح در‬ ‫شهرس��تان گراش گفت‪ :‬بای��د از این ظرفیت برای‬ ‫توسعه صنعتی و اشتغال پایدار در شهرک صنعتی‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ .‬فتوحی در ادام��ه از امادگی برای‬ ‫ایجاد نواحی صنعتی جدید در این شهرستان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در صورت ارائه اراضی مس��تعد از سوی‬ ‫فرمانداری‪ ،‬امکان س��نجی ایج��اد نواحی صنعتی‬ ‫جدید در دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!