روزنامه گسترش صنعت شماره 536 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 536

روزنامه گسترش صنعت شماره 536

روزنامه گسترش صنعت شماره 536

‫اولویت با تامین ارز‬ ‫مواد اولیه صنایع‬ ‫سه شنبه‬ ‫ ‪ 13‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2509‬دوره جدید شماره ‪ 8 536‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫یک طرح‬ ‫و چندین ابهام‬ ‫‪6‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫مدیرعاملسازمانمدیریتصنعتیبررسیکرد‬ ‫مدیریت منابع انسانی در شرایط تحریم‬ ‫نشس��ت خبری چهاردهمین کنفرانس توس��عه منابع‬ ‫انس��انی روز گذش��ته با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری ‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی و رئیس کنفرانس‪،‬‬ ‫ی دبیر‬ ‫ی رئیس ش��ورای راهبری و نس��رین جزن ‬ ‫احمد بذل ‬ ‫علمی کنفرانس در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬حاضران این نشس��ت به بررس��ی عملکرد ‪ ۱۳‬دوره‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پیشین کنفرانس توسعه منابع انسانی پرداختند و در ادامه‬ ‫اهداف این دوره کنفرانس توس��عه منابع انسانی را تشریح‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در اغاز این نشس��ت کیانی بختی��اری درباره مدل های‬ ‫مدیریت منابع انس��انی گفت‪ :‬در سال های گذشته با توجه‬ ‫به رش��د و توس��عه علوم مرتبط با منابع انسانی مدل های‬ ‫در گفت وگوی«گسترش صنعت»باکارشناسانحوزهخودرو عنوانشد‪:‬‬ ‫تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار‪ ،‬منطقی است‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیریت منابع انس��انی و توجه ب��ه انقالب صنعتی چهارم‬ ‫متحول شده و ما قصد داریم در این حوزه اقدام های فعالی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 13‬اذر ‪ 26 1397‬ربیع االول ‪ 4 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 536‬پیاپی ‪2509‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫میراث سیاست گذاران‬ ‫بی شک سیاست گذاری های‬ ‫دول��ت در ح��وزه صنع��ت‪ ،‬در‬ ‫جهت ده��ی به الگوی توس��عه‬ ‫صنای��ع ی��ا ایج��اد زمینه های‬ ‫رش��د یا اف��ول ی��ک صنعت‬ ‫می توان��د بس��یار تاثیرگ��ذار‬ ‫باشد‪ .‬سیاست گذاری تعرفه ای‬ ‫عبداله توکلی الهیجانی‬ ‫کش��ور درب��اره واردات خودرو‬ ‫دکترای مهندسی خودرو‬ ‫یک��ی از قوی تری��ن ابزاره��ای‬ ‫سیاس��ت گذاری در ای��ران و‬ ‫کشورهای درحال توسعه اس��ت و می تواند در بلندمدت مانند‬ ‫سیگنالی برای جهت دهی خودروسازان در مسیری خاص عمل‬ ‫کن��د زیرا بازار‪ ،‬یکی از مهم ترین پش��توانه های زایش و رش��د‬ ‫صنایع در کش��ورهای نوظهور در عرصه توسعه است و هرگونه‬ ‫جهت دهی به ان می تواند سمت وسوی فعالیت های اقتصادی را‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬سال هاس��ت به خودروسازان کشور خرده‬ ‫می گیرند که چرا جاده های کش��ور جوالنگاه خودروهای چینی‬ ‫ش��ده است اما از این نکته غافلیم که سیاست گذاری های انجام‬ ‫شده و شرایط محیطی حاکم بر کشور‪ ،‬خودروسازان را به سمت‬ ‫مونتاژکاری خودروهای چینی س��وق داده اس��ت‪ .‬ازاین رو این‬ ‫عارضه تنها به یک یا دو خودروساز محدود نمی شود بلکه همه‬ ‫خودروسازان دولتی و خصوصی کشور را دربرمی گیرد زیرا بیش‬ ‫از انکه این جهت گیری تابع راهبردهای حاکم بر یک ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی باشد‪ ،‬تابع ش��رایط زمینه ای مهیاشده در کشور‬ ‫به واسطه سیاس��ت گذاری های کالن حاکم بر این عرصه است‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذاری نادرس��ت تعرفه ای‪ ،‬از ان دست سیاست هایی‬ ‫است که زمینه را برای رشد مونتاژکاری خودروهای چینی مهیا‬ ‫کرده است‪ .‬سیاس��تی که سیگنال نادرستی را به خودروسازان‬ ‫در راس��تای توس��عه کس��ب وکار مبتنی ب��ر واردات «‪»CKD‬‬ ‫خودروها و مونتاژ انها‪ ،‬به س��بب س��ود مصنوعی ایجاد شده از‬ ‫تفاوت تعرفه ها بین مونتاژ صرف و واردات خودرو تکمیل شده‬ ‫(‪ )CBU‬می دهد‪ .‬درحالی که س��هم مونتاژ از نرخ خودرو برای‬ ‫خودروهای پرتیراژ‪ ،‬کمتر از ‪۷‬درصد اس��ت (یعنی ارزش افزوده‬ ‫مونتاژ در زنجیره ارزش خودرو کمتر از ‪۷‬درصد اس��ت) میزان‬ ‫تعرفه واردات قطعه به یک باره به میزان ‪۶۰‬درصد کمتر می شود‬ ‫یعنی اگر کس��ی بخواهد خودرو را به ش��کل کامل وارد کند به‬ ‫میزان بیشتر از صد درصد ارزش خودرو باید تعرفه و هزینه های‬ ‫دیگ��ر بدهد‪ ،‬حال انکه اگر فقط قطعات منفصله خودرو را وارد‬ ‫کند (‪ )CKD‬و در ایران تنها انها را س��رهم کند‪ ،‬میزان تعرفه‬ ‫و س��ایر هزینه ها به یکباره به ‪۴۰‬درصد می رسد (تعرفه واردات‬ ‫برای قطعات خودروهایی با داخلی س��ازی کمتر از ‪۲۰‬درصد به‬ ‫میزان ‪۴۰‬درصد اس��ت) و این یعنی ما برای مونتاژکاری صرف‬ ‫مش��وق در نظر گرفته ایم‪ ،‬حال انکه مونتاژ خودرو ارزش افزوده‬ ‫چندانی در داخل ندارد (نه شغل قابل مالحظه ای ایجاد می کند‬ ‫و نه زمینه را برای توس��عه های این��ده فراهم می کند‪ ،‬حتی به‬ ‫انتق��ال دانش فنی ه��م نمی انجامد)‪ .‬البته بس��یاری از عناصر‬ ‫زنجیره ارزش به وجود امده (همانند قالب س��ازان و‪ )...‬از دایره‬ ‫زنجی��ره ارزش بی��رون می مانند و حتی این سیاس��ت گذاری‬ ‫نادرست باعث شده گاهی خودروسازان وطنی نرخ پک قطعات‬ ‫منفصل��ه را از خودروس��ازان چینی ه��ا گران ت��ر از معمول در‬ ‫مقایس��ه با نرخ فروش خودرو در چی��ن (‪ )MSRP‬بخرند و با‬ ‫این شرایط اگر هنوز این فرایند برای شان می صرفد و اقتصادی‬ ‫است‪ ،‬تنها به واس��طه حفاظ تعرفه ای است که دولت برای شان‬ ‫مهیا کرده است‪ .‬یعنی این سیاست تعرفه گذاری مشوقی برای‬ ‫مونتاژکاری صرف اس��ت‪ .‬دقت کنیم که هزینه های لجستیک‬ ‫ارس��ال قطعات منفصله به کش��ور به مراتب سنگین تر از ارسال‬ ‫خودرو کامل است و بدین ترتیب هزینه های این سیاست گذاری‬ ‫نادرست را مصرف کنندگان خودرو می پردازند (به عنوان نمونه)‬ ‫اگر قرار اس��ت تمام اجزای منفصله بدن��ه یک خودرو از خارج‬ ‫وارد ش��وند‪ ،‬ایجاد خط تولید مونتاژ بدنه در داخل بدون وجود‬ ‫چت��ر تعرف��ه ای چه معنایی م��ی داد؟ مگر نه انک��ه هزینه های‬ ‫سرسام اور لجستیک قطعات منفصله باید این فعالیت را از نظر‬ ‫اقتص��ادی بی معنا جلوه دهد؟) ح��ال به یک تجربه جهت دهی‬ ‫مناس��ب از طریق سیاس��ت گذاری درس��ت در صنعت خودرو‬ ‫ترکی��ه نگاه��ی می اندازیم‪ .‬در س��ال های گذش��ته در ترکیه‬ ‫به منظور گسترش و توسعه فعالیت های مهندسی و «‪،»R&D‬‬ ‫مشوق های گسترده ای از سوی دولت درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫این مش��وق ها را می ت��وان در ‪۳‬حوزه مربوط ب��ه قوانین حاکم‬ ‫ب��ر حوزه تحقیق وتوس��عه (مانند معافیت مالیات��ی این حوزه)‬ ‫ایجاد پارک ه��ای فناوری با هدف تس��هیل در نواوری باایجاد‬ ‫اکوسیستم مناسب و حمایت همه جانبه از پروژه های مهندسی‬ ‫ازس��وی دولت خالصه کرد‪ .‬برای نمونه دولت فضاهای مناسبی‬ ‫را در پارک های فناوری برای توسعه فعالیت های تحقیق وتوسعه‬ ‫به رایگان دراختیار شرکت های مرتبط قرار داده است یا بخشی‬ ‫از حق��وق کارکنان مراکز تحقیق وتوس��عه را که دارای مدرک‬ ‫علم��ی مرتبط هس��تند‪ ،‬به مدت دو س��ال پوش��ش می دهد و‬ ‫حاصل اعمال این سیاست ها افزایش دو برابری شاغالن در این‬ ‫حوزه در دوره ‪۵‬س��اله (‪ 1388‬ت��ا ‪ )1393‬و همچنین افزایش‬ ‫می��زان اختراعات کاربردی ثبت ش��ده در همین دوره به میزان‬ ‫‪۱۶۵‬درصد است‪ .‬این مش��وق ها سبب شد که ترکیه به عنوان‬ ‫محلی کلیدی برای تحقیق وتوس��عه ازمنظر شرکت های بزرگ‬ ‫جهانی مانند « ‪ »FEV »،«AVL‬و‪ ...‬ش��ناخته ش��ود‪ ،‬شرکت‬ ‫بزرگ مهندسی انگلیسی ریکاردو با شرکت مهندسی ترکیه ای‬ ‫«‪ »ANOVA‬برنامه ای را برای توس��عه موتور و قوای محرکه‬ ‫در ترکیه اغاز کرده اند‪ .‬در سال های گذشته سرمایه گذاری های‬ ‫کالنی در عرصه های مختلف انجام ش��ده و به تدریج حلقه های‬ ‫مختلف زنجیره ارزش این صنعت در کشور شکل گرفته است‪.‬‬ ‫حال اس��تفاده درس��ت از این حلقه ها بیش از هر زمان دیگری‬ ‫نیازمند سیاست گذاری زیرکانه است‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫راه شکست تحریم های‬ ‫ظالمانه اعتماد به مردم‬ ‫است و ما در گذشته‬ ‫نیز با کمک مردم شرایط‬ ‫سخت تری را پشت سر‬ ‫گذاشته ایم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تشریح بسته حمایتی دولت تاکید کرد‬ ‫اولویت با تامین ارز مواد اولیه صنایع‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با تش��ریح بس��ته‬ ‫حمایت��ی دولت از صنایع کش��ور اع�لام کرد‪ :‬تامین‬ ‫ ارز مورد نیاز مواد اولیه واحدهای تولیدی در اولویت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی از افزایش ‪۲۰‬درصدی‬ ‫ص��دور جواز تاس��یس واحدهای صنعتی در کش��ور‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬با وج��ود تحریم های ظالمانه‪ ،‬روند‬ ‫سرمایه گذاری در کشور از استقبال مردم به حضور در‬ ‫فعالیت های صنعتی حکایت دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه رون��د افزایش��ی ص��دور جواز‬ ‫تاس��یس واحدهای تولیدی تصری��ح کرد‪ :‬پیش بینی‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن بخش ‪۷۸‬درص��د افزایش و‬ ‫ایجاد اشتغال ناش��ی از صدور جوازهای تاسیس نیز‬ ‫‪۸۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت همراهی مردم در‬ ‫عبور از ش��رایط فعلی را بس��یار مهم توصیف کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬راه شکس��ت تحریم های ظالمان��ه اعتماد به‬ ‫مردم است و ما در گذشته نیز با کمک مردم شرایط‬ ‫سخت تری را پشت سر گذاشته ایم‪.‬‬ ‫رحمان��ی در ادام��ه ب��ا تاکید ب��ر هم اندیش��ی با‬ ‫تش��کل های صنعتی و معدنی ب��ه ویژه اتاق بازرگانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬صنعت‪ ،‬تولید و تجارت امر مقدسی‬ ‫اس��ت و ما نیز معتقدیم با همراهی صاحبان صنایع و‬ ‫بهره مندی از نظرها و پیش��نهادهای بخش خصوصی‬ ‫می توانیم شرایط اقتصادی را بهبود بخشیم‪.‬‬ ‫وی حفظ زنجیره تولید‪ ،‬توس��عه اشتغال روستایی‬ ‫و اج��رای طرح رونق را از مهم ترین برنامه های دولت‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬در حفظ زنجی��ره تولید‪ ،‬تامین‬ ‫مواد اولیه صنایع چه داخلی و چه خارجی در اولویت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بخش‬ ‫عم��ده ای از م��واد اولی��ه صنای��ع در داخل کش��ور‬ ‫همچنین تکمیل پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی ‪۶۰‬‬ ‫قابل تامین است و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫درصد را از برنامه های موردتاکید برشمرد و گفت‪ :‬در‬ ‫با تس��هیل فرایندها سعی در توزیع به موقع این مواد‬ ‫استان ها باید بودجه موردنیاز برای اتمام این طرح ها‬ ‫در کشور دارد‪.‬‬ ‫و پروژه ها اختصاص پیدا کند‪.‬‬ ‫رحمان��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ظرفیت ه��ای خوبی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا اعالم برنامه های‬ ‫در تامی��ن مواد اولیه در داخل کش��ور در حوزه های‬ ‫م��ورد تاکید وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح‬ ‫مختلف مانند فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬صنایع نس��اجی و‪ ...‬وجود‬ ‫ک��رد‪ :‬نوس��ازی و بازس��ازی صنای��ع نی��ز از دیگ��ر‬ ‫دارد و بای��د به بهترین ش��کل در اختیار صنایع قرار‬ ‫اولویت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل ورود مواد اولیه برخی صنایع‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش اش��اره ای به‬ ‫وی تسهیل ورود مواد اولیه برخی صنایع به کشور‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود در شهرس��تان کاش��ان کرد و‬ ‫را نی��ز از دیگر برنامه های مهم وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫اف��زود‪ :‬این ش��هر را به علم و هنر و ش��هر فقیهان و‬ ‫و تجارت برش��مرد و گفت‪ :‬تامی��ن ارز موردنیاز برای‬ ‫صنعتگران می شناسیم و خوشبختانه روند تولید نیز‬ ‫ورود مواد اولیه صنایع به کشور در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫در این شهرس��تان از ابتدای انق�لاب تاکنون همواره‬ ‫رحمان��ی ادام��ه داد‪ :‬دول��ت از محل‬ ‫صعودی بوده و نقش خوبی در صادرات‬ ‫درامدهای نفتی ارز موردنیاز برای تامین‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫هیچ واحد صنعتی‬ ‫کاالهای اساس��ی و ذخایر استراتژیک را‬ ‫به گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نباید از سوی بانک ها‬ ‫تامین کرده است و خوشبختانه وضعیت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬در ای��ن شهرس��تان ‪۵۹‬‬ ‫به دلیل بدهی تملک و‬ ‫انبارها نیز در ش��رایط بسیار خوبی قرار‬ ‫طرح توس��عه صنعتی در ح��وزه فرش‬ ‫تعطیل شود‪ .‬همچنین‬ ‫دارد اما در حوزه تولید اولویت ما تامین‬ ‫ماش��ینی اجرا ش��ده که برای هزار نفر‬ ‫بنا بر بسته ای که دولت‬ ‫مواد اولیه صنایع اس��ت و همکاری های درنظر گرفته است‪ ،‬ش��غل ایجاد ک��رده اس��ت‪ .‬رحمانی در‬ ‫الزم برای تخصیص ارز انجام شده است‪ .‬واحدهای تولیدی که ادامه با اش��اره روند صع��ودی صادرات‬ ‫‹ ‹تشریح بسته حمایتی دولت‬ ‫چک برگشتی یا بدهی و ض��رورت بهره من��دی از ظرفیت های‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در‬ ‫موجود در کش��ور اف��زود‪ :‬در ش��رایط‬ ‫به تامین اجتماعی‬ ‫بخ��ش دیگری از س��خنانش به الحاقیه دارند به شرط تولید فعلی ص��ادرات فرش ماش��ینی و انواع‬ ‫کف پ��وش‪۳۰ ،‬درص��د افزایش داش��ته‬ ‫مجلس به قانون تش��کیل ستاد تسهیل و فروش می توانند‬ ‫از تسهیالت‬ ‫و رف��ع موانع تولید اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اس��ت و درحال حاضر ای��ن محصوالت‬ ‫بهره مند شوند‬ ‫دول��ت و مجلس تاکی��د دارند هر واحد‬ ‫به ‪ ۷۰‬کش��ور صادر می ش��ود که اتفاق‬ ‫تولیدی که دچار مش��کل می شود شما‬ ‫بس��یار مهمی اس��ت و پیام خوبی برای‬ ‫اس��تانداران به عنوان رئیس��ان کارگروه‬ ‫صنعت کشور دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر موانع‬ ‫می توانید حل کنید‪.‬‬ ‫پی��ش روی تولید رفع ش��ود‪ ،‬فع��االن اقتصادی برای‬ ‫رحمان��ی افزود‪ :‬هیچ واحد صنعتی نباید از س��وی‬ ‫حض��ور در توس��عه صنعت بیش از گذش��ته ترغیب‬ ‫بانک ها به دلیل بدهی تملک و تعطیل شود‪ .‬همچنین‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزای�ای واگ�ذاری ثب�ت س�فارش ب�ه‬ ‫بنا بر بسته ای که دولت درنظر گرفته است‪ ،‬واحدهای‬ ‫استان ها‬ ‫تولیدی که چک برگشتی یا بدهی به تامین اجتماعی‬ ‫رحمانی تفویض اختیار به اس��تان ها را در راستای‬ ‫دارند به ش��رط تولید و فروش می توانند از تسهیالت‬ ‫رف��ع موانع پی��ش روی تولید توصیف ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫بهره مند ش��وند تا رون��د تولید ادامه پی��دا کند‪ .‬وی‬ ‫انتقاد از بی انضباطی های مالی سازمان های دولتی‬ ‫وزی��ر اقتص��اد گف��ت‪ :‬همان ق��در‬ ‫ک��ه سوءاس��تفاده ی��ا «می��ل» کردن‬ ‫بیت الم��ال عم��ل ناپس��ند و زیانباری‬ ‫به ش��مار می رود‪« ،‬حی��ف» ان امری‬ ‫غیرقابل چشم پوش��ی و از اسباب ایجاد‬ ‫بی اعتم��ادی در افکار عمومی اس��ت‪.‬‬ ‫فرهاد دژپس��ند با بی��ان اینکه مدیران‬ ‫اقتصادی کش��ور به وی��ژه در ای��ن مجموعه باید‬ ‫نس��بت به هر ‪ ۲‬عارضه (حیف ومیل بیت المال) با‬ ‫حساسیت زیاد برخورد کنند‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬برخی‬ ‫درهم ریختگی ه��ا و بی انضباطی ه��ای مال��ی در‬ ‫دستگاه های دولتی باید اصالح شود‪ .‬نقش وزارت‬ ‫اقتص��ادی و دارایی در جلوگی��ری از حیف ومیل‬ ‫منابع مهم است‪ .‬نظام های بانکی و بیمه ای کشور‬ ‫به دلیل تحریم های ظالمانه و مشکالت ساختاری‬ ‫زیر فش��ار ق��رار دارند‪ .‬ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬حل این‬ ‫مشکالت در شرایطی که نظام تامین مالی کشور‬ ‫«بانک مح��ور» اس��ت‪ ،‬عزم ج��دی معاونت امور‬ ‫بانکی‪ ،‬بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصادی‬ ‫و دارای��ی به عن��وان نه��اد ناظر و سیاس��ت گذار‬ ‫را می طلب��د‪ .‬وزی��ر اقتص��اد ادامه داد‪:‬‬ ‫عالوه ب��ر وزارت اقتص��ادی و دارایی و‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬مجلس‪ ،‬دولت‪ ،‬ش��ورای‬ ‫هماهنگی اقتص��ادی و حتی نهادهای‬ ‫فرامل��ی اماده اند ب��رای تامی��ن مالی‬ ‫تحول در نظام بانکی کش��ور‪ ،‬همکاری‬ ‫کنن��د‪ .‬دژپس��ند بر اهمی��ت واحدهای‬ ‫پژوهش در مجموعه بانک ها‪ ،‬بیمه ها و شرکت های‬ ‫دولتی تاکید کرد و گفت‪ :‬در دستگاه های دولتی‪،‬‬ ‫واحدهای پژوهش��ی بع��د از مدتی ب��ه دفترها و‬ ‫اداره ه��ای کل بدون خالقیت و ن��واوری‪ ،‬تبدیل‬ ‫می ش��ود و درگیر روزمرگی اداری است‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬یکی از مس��ائل اساسی برای ایجاد تحول در‬ ‫نظام بانکی توجه به تقویت بازار سرمایه به شکلی‬ ‫است که بتواند بخشی از بار تامین مالی بنگاه های‬ ‫اقتصادی کشور را بر دوش بگیرد‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫نظام بیمه ای کش��ور نیازمن��د خالقیت‪ ،‬نواوری و‬ ‫توج��ه به طرح ه��ای نوین بیم��ه ای و تجربه های‬ ‫موفق جهانی ب��رای بومی س��ازی و اجرای ان در‬ ‫برنامه های اینده خود است‪.‬‬ ‫درحال حاضر موضوع ثبت سفارش و تشکیل شورای‬ ‫معادن به استان ها سپرده شده است‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اگر ثبت‬ ‫س��فارش در گذش��ته به اس��تان ها واگذار می ش��د‪،‬‬ ‫مش��کالتی در این بخش رخ نمی داد زیرا مس��ئوالن‬ ‫اس��تانی‪ ،‬تولیدکنندگان هر اس��تان را می شناسند و‬ ‫ثبت سفارش ها با نظارت دقیق تری انجام می شود‪.‬‬ ‫رحمانی در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به‬ ‫ض��رورت بهره مندی از هم��ه ظرفیت های موجود در‬ ‫کشور خاطرنشان کرد‪ :‬دربودجه ‪ ،۹۸‬حمایت از تولید‬ ‫و اشتغال یکی از مهم ترین برنامه های دولت در سال‬ ‫اینده درنظر گرفته شده است‪ .‬البته توجه به مناطق‬ ‫محروم و معیشت مردم نیز یکی از محورهای اساسی‬ ‫در بودج��ه ‪ ۹۸‬به ش��مار می رود و در ح��وزه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز توجه به زنجیره تولید‪،‬‬ ‫اشتغال و بهسازی و نوسازی صنایع و تامین کاالهای‬ ‫اساسی در بودجه س��ال اینده بیش از گذشته مورد‬ ‫تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به توسعه صنعت پوشاک و نساجی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه توس��عه‬ ‫صنعت نس��اجی و تولید پوشاک را از برنامه های مهم‬ ‫در زنجی��ره تولید برش��مرد و گفت‪ :‬کش��ور ما با ‪۸۰‬‬ ‫میلیون جمعیت ظرفیت خوبی برای توس��عه صنعت‬ ‫پوش��اک و نس��اجی دارد و ظرفیت ه��ای موجود در‬ ‫کشورهای همسایه نیز بر اهمیت توسعه این صنعت‬ ‫بی��ش از پیش صحه می گذارد‪ .‬رحمانی توس��عه این‬ ‫صنع��ت را از پروژه های مهم و وی��ژه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم کرد و از برنامه ریزی منس��جم‬ ‫برای تحقق این برنامه خبر داد‪ .‬وی در ادامه افزایش‬ ‫نرخ ارز را فرصتی برای توس��عه صادرات دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬در بحث صادرات تنها برای کاالهای اساس��ی‬ ‫محدودیت وجود دارد و محصوالت صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫صنایع نساجی و پوشاک بهترین فرصت برای توسعه‬ ‫صادرات اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به افزایش ‪۱۳‬درصدی‬ ‫ص��ادرات در ‪ ۷‬ماهه امس��ال از کاه��ش ‪۱۱‬درصدی‬ ‫واردات نیز در این مدت خبر داد‪.‬‬ ‫ابزارهای مالی بورس کاال مناسب صنایع است‬ ‫رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار به‬ ‫ظرفیت های ب��ورس کاال در حوزه تامین مالی‬ ‫صنایع اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬اب��زاری همچون‬ ‫اوراق س��لف موازی اس��تاندارد در بورس کاال‬ ‫وج��ود دارد ک��ه ام��کان تامین مال��ی صنایع‬ ‫مختل��ف ازجمله صنعت حمل ونقل ریلی برای‬ ‫بازده مختل��ف را فراهم می کند؛ همان طور که‬ ‫تاکنون بس��یاری از شرکت ها در صنایع گوناگون از این‬ ‫ابزار استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫شاپور محمدی‪ ،‬با اشاره به لزوم توسعه ابزارهای مالی‬ ‫در بازار س��رمایه ایران به ایس��نا گفت‪ :‬در بازار سرمایه‬ ‫ابزاره��ای متنوعی برای تامین مال��ی وجود دارد که در‬ ‫حوزه صنعت حمل ونقل ریلی نیز می توان از این ابزارها‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬در همین زمینه روند تامین مالی صنایع‬ ‫با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کاال نیز‬ ‫رو به رشد است‪.‬‬ ‫محمدی افزود‪ :‬حتی می توان در بازار س��رمایه‪ ،‬اوراق‬ ‫مبتنی بر ظرفیت حمل کاال در حوزه ریلی منتش��ر کرد‬ ‫و ب��ا اس��تفاده از قراردادهای معامالت س��لف و فیوچرز‬ ‫این��ده را به زمان ح��ال بیاوریم‪ ،‬به این ترتیب به کمک‬ ‫ظرفیت های بازار سرمایه می توان تامین مالی‬ ‫را در کوتاه تری��ن زم��ان و ب��ا کمترین هزینه‬ ‫عملیاتی کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ه ظرفیت ه��ای ب��ورس کاال در حوزه‬ ‫تامی��ن مالی صنع��ت حمل ونقل ریلی اش��اره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬ب��ورس کاال اگر بخواهد در حوزه‬ ‫خدمات ورود پیدا کند‪ ،‬این ظرفیت وجود دارد‬ ‫و هیچ محدودیتی برای معامله کاال یا خدمات در بورس‬ ‫کاال نداریم‪ .‬در این زمینه طبیعی اس��ت خدماتی که در‬ ‫ح��وزه حمل ونقل ریلی وجود دارد باید تعریف ش��ده و‬ ‫قابل همگن س��ازی بودن ان بررس��ی ش��ود و سپس به‬ ‫بورس کاال پیشنهاد شود‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان بورس تصری��ح کرد‪ :‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که در حوزه تامین مال��ی پروژه ها و فروش اوراق‬ ‫بهادار امروز تفاهمنامه ای بین س��ازمان بورس و راه اهن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به امضا رسید و ما امادگی داریم‬ ‫در حوزه بازار س��رمایه به تامین مالی این صنعت کمک‬ ‫کنیم‪ ،‬همان طور که از س��ال ‪ ۹۰‬ب��ه تامین مالی خرید‬ ‫لکوموتیوها و واگن ها کمک کردیم‪.‬ازاین رو‪ ،‬این امادگی‬ ‫در هر مقیاسی که بتواند پروژه تعریف کند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪ 26 1397‬ربیع االول ‪ 4 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 536‬پیاپی ‪2509‬‬ ‫خبر‬ ‫نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر داد‪:‬‬ ‫تعیین تکلیف ترمیم دستمزد‬ ‫ابوالفضل کیانی بختاری‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫در سال های گذشته با‬ ‫توجه به رشد و توسعه‬ ‫علوم مرتبط با منابع‬ ‫انسانی مدل های مدیریت‬ ‫منابع انسانی و توجه به‬ ‫انقالب صنعتی چهارم‬ ‫متحول شده و ما قصد‬ ‫داریم در این حوزه‬ ‫اقدام های فعالی داشته‬ ‫باشیم‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی بررسی کرد‬ ‫مدیریت منابع انسانی در شرایط تحریم‬ ‫این سازمان فارغ التحصیل شده اند و بیش از ‪ ۵‬هزار پروژه‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫صنعتی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬پروژه های انجام شده نیز در‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سازمان های دولتی و بخش خصوصی بوده که با موفقیت‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫نشس��ت خبری چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در واحد اعتبار سنجی سازمان مدیریت‬ ‫انس��انی روز گذش��ته با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری ‬ ‫ی با تاکید بر ش��اخص های تولید ملی و حمایت از‬ ‫صنعت ‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و رئیس کنفرانس‪،‬‬ ‫کاالی ایران و انتخاب شرکت های برتر در زمینه کیفی و‬ ‫ی دبیر‬ ‫ی رئیس ش��ورای راهبری و نسرین جزن ‬ ‫احمد بذل ‬ ‫به ویژه با تاکید بر تولید کاالی ایرانی نقش افرینی داریم‪.‬‬ ‫علم��ی کنفرانس در مح��ل س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫ی اذع��ان کرد‪:‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعت ‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬حاضران این نشست به بررسی عملکرد ‪۱۳‬‬ ‫امس��ال جایزه تعالی س��ازمانی بر اس��اس شاخص های‬ ‫دوره پیشین کنفرانس توسعه منابع انسانی پرداختند و‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��توار ش��ده و واحد نشر و دانش این‬ ‫در ادامه اهداف این دوره کنفرانس توس��عه منابع انسانی‬ ‫در صدد است تا ‪ ۲۵‬کتاب برگزیده های مدیریت‬ ‫سازمان ‬ ‫را تشریح کردند‪.‬‬ ‫در جهان را تا پایان سال ‪ ۹۷‬به انتشار برساند و در جامعه‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنع��ت» در اغاز این‬ ‫مدیریتی کشور‪ ،‬موج جریان جدیدی را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫نشست کیانی بختیاری درباره مدل های مدیریت منابع‬ ‫کیانی بختیاری با بیان اینکه سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫انس��انی گفت‪ :‬در س��ال های گذش��ته با توجه به رشد و‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۵‬نمایندگی در کل کش��ور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬ ‫توس��عه علوم مرتبط با منابع انسانی مدل های مدیریت‬ ‫مدیران ب��ا ‪ ۶‬هزار عضو هر دو هفته یک بار جلس��ه های‬ ‫منابع انس��انی و توجه ب��ه انقالب صنعتی‬ ‫خود را تش��کیل داده و در تالش هستیم تا‬ ‫چهارم متحول ش��ده و ما قص��د داریم در‬ ‫تجربه های مفید در حوزه مدیریت و دانش‬ ‫این حوزه اقدام های فعالی داشته باشیم‪.‬‬ ‫را در کشور منتشر کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی به‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬برای نخس��تین بار‬ ‫درون مایه اصلی کنفرانس تعالی سازمانی‬ ‫در حوزه ه��ای نواوران��ه جدی��د همچون‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬پرداخت و توضی��ح داد‪ :‬یکی از‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی و سازمان ها (‪)CSR‬‬ ‫ماموریت ه��ای اصلی س��ازمان مدیریت‬ ‫دوره های��ی را برگ��زار کنی��م و همچنین‬ ‫نسرین جزنی‬ ‫صنعتی که با فلس��فه تشکیل این سازمان‬ ‫بو کارهای‬ ‫در ح��وزه مدیری��ت کس�� ‬ ‫هماهن��گ اس��ت‪ ،‬ام��وزش اس��ت‪ .‬این تا کنون عمده برنامه های دانش بنی��ان‪ ،‬اقدام ه��ای جدی��دی در‬ ‫س��ازمان در سال های گذش��ته دوره های توسعه منابع انسانی به س��ازمان مدیری��ت صنعتی انجام ش��ده‬ ‫گونه دیگری بوده و این‬ ‫اموزش��ی بسیاری را برگزار کرده و وظیفه‬ ‫ت��ا بتوانیم بی��ش از ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬بنگاه‬ ‫بار قصد داریم حرف‬ ‫دارد در ای��ن عرصه به فع��االن صنعتی و‬ ‫دانش بنی��ان را در حوزه های��ی همچ��ون‬ ‫کارکنان را بشنویم و‬ ‫اقتصادی کشور کمک کند‪.‬‬ ‫برای رفع مشکالت موجود منابع انس��انی‪ ،‬مدیریت مال��ی و مدیریت‬ ‫برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری به بررس��ی اجمالی دو‬ ‫صنعتی ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫س��طح اموزش��ی پرداخ��ت و در این باره عالوه بر این‪ ،‬نقش منابع‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل س��ازمان مدیریت‬ ‫انسانی در مقابل موج‬ ‫گف��ت‪ :‬ام��وزش در دو س��طح کاربردی و‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬مدیری��ت فن��اوری‪ ،‬مدیری��ت‬ ‫چهارم توسعه‬ ‫بو کارهای کوچک و کمیته راهبردی‬ ‫تخصص��ی در دوره های مختلف س��ازمان صنعتی اهمیت ویژه ای کس ‬ ‫مدیریت صنعتی برگزار می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫دارد‬ ‫انقالب صنعتی چهارم‪ ،‬از اقدام های جدید‬ ‫حوزه تاکن��ون ‪ ۲۱۰‬هزار نفر در دوره های‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی است تا بتوانیم‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای‪:‬‬ ‫بسته های غذایی به چه کسانی تعلق می گیرد؟‬ ‫عضو هیات مدی��ره اتحادیه فروش��گاه های زنجیره ای‬ ‫گف��ت‪ :‬اخرین بار ما دو هفته پیش در وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی جلس��ه ای برای پیدا کردن مکانیسمی‬ ‫برای شناسایی کارگران و کارمندان دارای شرایط برگزار‬ ‫کردیم‪ .‬درحال حاضر اصلی ترین مش��کل ما همین است‬ ‫که چگونه کارگران و کارمندانی که زیر ‪ ۳‬میلیون تومان‬ ‫حق��وق می گیرند را شناس��ایی کنیم تا در حق کس��ی‬ ‫اجحاف نشود‪ .‬منصور عالیپور درباره توزیع بسته حمایتی‬ ‫ب��رای کارمندان به ایلنا گفت‪ :‬تا انجا که من اطالع دارم‬ ‫تاکن��ون هی��چ هماهنگی ای ب��ا اتحادیه فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای برای توزیع این بس��ته ها نش��ده است و حتی‬ ‫م��ا نمی دانیم قرار اس��ت کاال به این اف��راد تعلق بگیرد‬ ‫یا اینک��ه در کارت انها واریز ش��ود‪ .‬عض��و هیات مدیره‬ ‫اتحادیه فروش��گاه های زنجیره ای افزود‪ :‬اخرین بار ما دو‬ ‫هفته پیش در وزارت تعاون جلس��ه ای برای پیدا کردن‬ ‫مکانیسمی برای شناس��ایی کارگران و کارمندان دارای‬ ‫شرایط برگزار کردیم‪ .‬درحال حاضر اصلی ترین مشکل ما‬ ‫همین اس��ت که چگونه کارگران و کارمندانی که زیر ‪۳‬‬ ‫میلیون تومان حقوق می گیرند را شناس��ایی کنیم تا در‬ ‫حق کس��ی اجحاف نشود‪ .‬این کار بسیار سختی است و‬ ‫با توجه به تاکید دولت برای توزیع این بس��ته ها در سال‬ ‫جاری‪ ،‬هنوز مکانیسم ان کشف نشده است‪.‬‬ ‫یک ادبیات جدید را در این حوزه توسعه دهیم‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری افزود‪ :‬تشکیل مرکز ارتقای بهره وری‬ ‫در بخش های صنعتی‪ ،‬از دیگر اقدامات سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی اس��ت و قصد داریم وظیفه افزایش بهره وری در‬ ‫بخش های صنعتی را بر عهده بگیریم‪.‬‬ ‫وی یاداوری ک��رد‪ :‬در حوزه کنفرانس ها و همایش ها‪،‬‬ ‫ل بیش از ‪ ۲۵۰‬کنفرانس علمی و مدیریتی برگزار‬ ‫هر سا ‬ ‫می شود که وظیفه برگزاری برخی از انها برعهده سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعتی اف��زود‪ :‬در هر‬ ‫س��ازمان و هر بنگاهی منابع انس��انی نقش های کلیدی‬ ‫دارد و در واقع منابع انس��انی س��رمایه های نا مشهود هر‬ ‫بن��گاه اقتصادی بوده و بازوی کمکی مدیریت به ش��مار‬ ‫می اید‪.‬وی افزود‪ :‬مدیریت منابع انسانی و تحوالت پیش‬ ‫رو در ش��رایط کنون��ی و تحریم ها یک��ی از موض وع های‬ ‫مهمی اس��ت که در کنفرانس ها و اموزش ها به ان توجه‬ ‫ویژه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه درون مای��ه اصلی‬ ‫کنفران��س تعال��ی س��ازمانی امس��ال‪،‬‬ ‫س��رمایه های انس��انی و تح��ول دیجیتال‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬مدل های مدیری��ت منابع‬ ‫انس��انی و توجه به انق�لاب صنعتی چهارم‬ ‫متحول ش��ده و ما قصد داریم در این حوزه‬ ‫ل داشته باشیم‪.‬‬ ‫اقدام های فعا ‬ ‫احمد بذلی‬ ‫وی درباره ش��رایط خاص کش��ور برای‬ ‫فع��االن اقتصادی و مدیران منابع انس��انی سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫با مشارکت سازمان‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬محور ای��ن دوره از کنفرانس‬ ‫گسترش و نوسازی‬ ‫س��رمایه انس��انی و تحول دیجیتال است‪ .‬صنایع ایران از سال ‪۸۱‬‬ ‫برخی از کش��ورها در س��ال های گذش��ته تا کنون توانسته ‪ ۱۳‬سال‬ ‫بحران ه��ای پی در پ��ی داش��ته اند‪ .‬با این کنفرانس توسعه منابع‬ ‫حال‪ ،‬این کشورها توانس��ته اند با استفاده انسانی را برگزار کند‪ .‬در‬ ‫جریان این کنفرانس ها‬ ‫از ش��یوه های خاص مدیریتی تهدیدهای‬ ‫تاکنون ‪ ۹۹۸‬تجربه و‬ ‫پی��ش رو را به فرصت تبدی��ل کنند‪ .‬ما نیز ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۰۵‬مقاله به‬ ‫در نظ��ر داریم با اس��تفاده از این تجربه ها و دبیرخانه کنفرانس رسیده‬ ‫بومی سازی انها مشکالت کنونی را برطرف که امار چشمگیری است‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تریبونی برای کارکنان‬ ‫نس��رین جزنی‪ ،‬دبی��ر علمی کنفرانس توس��عه منابع‬ ‫انس��انی گفت‪ :‬مش��کلی اصلی کش��ور ما این اس��ت که‬ ‫داده های علمی به طور کاربردی تهیه و تنظیم نمی شوند‪.‬‬ ‫یکی از برنامه هایی که ب��رای این دوره کنفرانس در نظر‬ ‫گرفته ش��ده این اس��ت که صدای کارکن��ان را به گوش‬ ‫مدیران می رس��انیم‪ .‬تا کنون عمده برنامه های توس��عه‬ ‫منابع انس��انی به گونه دیگری ب��وده و این بار قصد داریم‬ ‫حرف کارکنان را بش��نویم و برای رفع مشکالت موجود‬ ‫برنامه ری��زی کنیم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬نقش منابع‬ ‫انس��انی در مقابل موج چهارم توس��عه صنعتی اهمیت‬ ‫وی��ژه ای دارد‪ .‬در این کنفرانس به یک پیوند عمیق میان‬ ‫مدیری��ت منابع انس��انی و موج چهارم توس��عه صنعتی‬ ‫دس��ت خواهیم یافت‪ .‬متاس��فانه بر اساس تحقیق های‬ ‫انجام ش��ده دانش��گاه ها نمی توانند نیاز صنایع کشور را‬ ‫ب��ه لحاظ تولید علم تامین کنند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در نظر‬ ‫داریم فعاالن دانشگاهی را از نزدیک با دغدغه های بخش‬ ‫صنایع در کش��ور اش��نا کنیم ت��ا بتوانند‬ ‫مشکالت موجود را برطرف کنند‪.‬‬ ‫� ‪ ۹۹۸‬تجرب�ه در ‪ ۱۳‬دوره‬ ‫کنفرانس‬ ‫احمد بذل��ی‪ ،‬رئیس ش��ورای راهبری‬ ‫کنفرانس توس��عه منابع انس��انی در ادامه‬ ‫این نشست توضیح داد‪ :‬سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی با مشارکت س��ازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران از سال ‪ ۸۱‬تا کنون‬ ‫توانس��ته ‪ ۱۳‬سال کنفرانس توسعه منابع‬ ‫انس��انی را برگ��زار کن��د‪ .‬در جری��ان این‬ ‫کنفرانس ه��ا تاکنون ‪ ۹۹۸‬تجربه و ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۵‬مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسیده‬ ‫که امار چشمگیری است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خوش��بختانه در جری��ان‬ ‫برگ��زاری این کنفران��س تا کنون بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬هزار نفر در دوره های مختلف ش��رکت‬ ‫کرده اند و افزون بر ‪ ۳۰۰‬هزار نفر‪-‬س��اعت‬ ‫اموزش داده شده است‪.‬‬ ‫خزانه دار کل کشور‪:‬‬ ‫گزارش های غیرشفاف و بی موقع‪ ،‬زمینه ساز فساد‬ ‫خزانه دار کل کشور گفت‪ :‬اگر شفافیت وجود نداشته‬ ‫باش��د هیچ کس نمی تواند به این اطالعات اتکا کند و‬ ‫تمامی این اقدام ها از سوی حسابداران انجام می شود‪.‬‬ ‫بنا براین‪ ،‬اگر گزارش های شفاف و به موقع ارائه نشوند‬ ‫زمینه ساز فساد می شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬رحم��ت اهلل اکرمی‪ ،‬مع��اون وزیر‬ ‫اقتصاد در نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در ایین‬ ‫بزرگداش��ت روز حس��ابدار گفت‪ :‬خروجی حسابداری‬ ‫گزارشگری مالی است که دانشمندان مدیریت نسبت‬ ‫به فوای��د ان تاکید کرده اند زیرا تاثیر مهمی بر بهبود‬ ‫تصمیم گیری ها‪ ،‬ارتقای پاسخگویی و شفافیت دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گزارش��گری مال��ی در بخش دولت و‬ ‫بخش خصوصی کمک می کند تا مدیران تصمیم های‬ ‫مناس��ب را اتخاذ کنند‪ .‬اگر اطالعات مورد استفاده در‬ ‫این تصمیم گیری ها در قالب گزارش��گری مالی باشد‬ ‫که درس��ت و بهنگام اس��ت و می تواند کمک فراوانی‬ ‫کند در غی��ر این صورت تصمیم گیری جنبه ازمون و‬ ‫خطا خواهد داشت و باید توجه داشت که تصمیم های‬ ‫نادرس��ت تاثیرات مس��تقیم و غیرمس��تقیم مخربی‬ ‫ب��ر جامعه می گ��ذارد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬م��ا در خزانه داری‬ ‫مص��ارف را رصد و در این زمینه از گزارش��گری مالی‬ ‫استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫تو هفتادو هش��تمین جلسه‬ ‫دویس ‬ ‫ش��ورای عال��ی کار امروز ب��ا حضور‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫نماین��دگان کارگ��ران و کارفرمایان‬ ‫با بررس��ی موضوع انطب��اق حداقل‬ ‫معیشت و دس��تمزد کارگران برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل فتح اله��ی ب��ا اعالم ای��ن خبر به ایس��ن ا گفت‪:‬‬ ‫دعوتنامه های جلسه دوم شورای عالی کار به دستمان رسیده‬ ‫و ام��روز با حضور ش��ریکان اجتماعی و با مح��ور صیانت از‬ ‫نیروی کار‪ ،‬حفظ اشتغال‪ ،‬تطبیق حداقل دستمزد و معیشت‪،‬‬ ‫پایداری بنگاه های اقتصادی‪ ،‬خلق فرصت های شغلی جدید‪،‬‬ ‫راهکارهای خروج و برون رفت بنگاه ها از رکود برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به خواس��ته نمایندگان کارگران برای ترمیم‬ ‫هرچه سریع تر مزد کارگران‪ ،‬گفت‪ :‬در جلسه کمیته دستمزد‬ ‫ک��ه به تازگی برگزار ش��د‪ ،‬درخواس��ت کردیم ب��ه طور ویژه‬ ‫جلس��ه ای برای بررسی موشکافانه دستمزد تشکیل شود و با‬ ‫توجه به اینکه جامعه کارگری در شرایط کنونی دغدغه ای جز‬ ‫تامین معیش��ت و ترمیم مزد ندارد‪ ،‬امیدواری م به نتایج خوب‬ ‫و قابل توجهی برسیم‪ .‬رئیس کانون عالی انجمن های صنفی‬ ‫کارگران با تاکید بر لزوم به روز کردن امار و ارقام سبد هزینه‬ ‫خانوار و دس��تمزد گفت‪ :‬در جلسه کمیته دستمزد مقرر شد‬ ‫تا امار و ارقام مربوط به مزد کارگران و س��بد هزینه معیشت‬ ‫خانوارها بروز رسانی شود و در همین راستا وزارتخانه این امار‬ ‫ی عالی کار که امروز است‪،‬‬ ‫را به روز کرده و در جلس��ه ش��ورا ‬ ‫ارائه می شود‪.‬‬ ‫فتح الهی درباره موضوع های گوناگون جلس��ه شورای عالی‬ ‫کار گفت‪ :‬ش��رایط کارفرمایان و مش��کالت تولید را می دانیم‬ ‫اما اعتقاد ما این اس��ت که مباحث مرب��وط به کارفرمایان و‬ ‫مش��کالت تولید باید در حوزه های دیگر بررس��ی و کنکاش‬ ‫ش��ود و ش��ورای عالی کار ظرفیت الزم را برای اینکه شرایط‬ ‫مس��اعدی در همه حوزه ها برای جامعه کارگری فراهم کند‪،‬‬ ‫ندارد‪ ،‬ضمن اینکه زمان کافی برای ورود به تمام این مباحث‬ ‫را نداریم‪ .‬نماینده کارگران در شورای عالی کار در عین حال‬ ‫با اش��اره به تغییر معاون روابط کار و انتصاب اقای ش��اکرمی‬ ‫به این س��مت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه ایش��ان خود از جامعه‬ ‫کارگری اس��ت و پیش از این به عن��وان مدیرکل تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی اس��تان ته��ران انجام وظیفه می کرده حضور‬ ‫ایش��ان در برهه حس��اس کنونی را به فال نی��ک می گیریم‬ ‫و امیدواری��م ب��ه عنوان دبیر ش��ورای عالی کار و کس��ی که‬ ‫تجربه ه��ای زی��ادی درح��وزه کار و کارگ��ری دارد بتواند به‬ ‫پیشرفت موضوع ترمیم دس��تمزد کارگران و تامین معیشت‬ ‫خانوارهای کارگری در شورای عالی کار کمک کند‪.‬‬ ‫چرا نرخ ارز کاهشی شد؟‬ ‫کاهش پیوس��ته نرخ ارز در هفته های گذش��ته به گونه ای‬ ‫ب��وده که قیمت دالر ب��ا دوران اوج خود فاصله زیادی گرفته‬ ‫و تا حدود ‪ ۱۱‬هزار تومان پایین امده اس��ت؛ امری که معاون‬ ‫پیش��ین ارزی بانک مرکزی یک��ی از علت های ان را کاهش‬ ‫تقاضا برای ورود کاالهای قاچاق ارزیابی می کند‪.‬‬ ‫از دوران جهش ن��رخ ارز زمان زیادی نمی گذرد؛ در بهار و‬ ‫تابس��تان امس��ال نرخ ارز از حدود ‪ ۴‬هزار تومان شروع شد و‬ ‫تا نزدیک به ‪ ۲۰‬هزار تومان هم پرواز کرد‪ .‬کارشناس��ان علل‬ ‫مختلف��ی از تاثی��ر تحریم ها گرفته تا دخال��ت دولت را برای‬ ‫افزایش نرخ ارز مطرح کردند اما اکنون نرخ ارز فاصله زیادی‬ ‫از روزهای اوج خود گرفته و روندی کاهش��ی داش��ته است؛‬ ‫امری که دالیل زیادی را می توان برای ان برشمرد‪.‬‬ ‫س��ید کمال سیدعلی‪ ،‬معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با‬ ‫اشاره به روند کاهشی نرخ ارز در هفته های گذشته به عوامل‬ ‫این مس��ئله اشاره کرد و به ایس��نا گفت‪ :‬یکی از اصلی ترین‬ ‫عوام��ل کاهش قیم��ت ارز در بازار خروج س��فته بازها (یعنی‬ ‫انهای��ی که ارز را به قیمت پایین ت��ر خریداری می کنند و به‬ ‫قیمت��ی باالتر به فروش می رس��انند) از بازار ارز اس��ت‪ .‬علت‬ ‫دیگر تمهیداتی اس��ت که بانک مرکزی درباره خروج سرمایه‬ ‫از کش��ور به ویژه از حوزه های خارج از کشور مانند سلیمانیه‬ ‫یا اربیل در عراق اندیش��یده اس��ت‪ .‬وی عل��ت دیگر کاهش‬ ‫قیم��ت ارز را در کاهش قاچ��اق ارزیابی و اظهار کرد‪ :‬در یک‬ ‫دوره زمان��ی قیمت ارز ان قدر باال رفت تا دیگر ورود کاالهای‬ ‫خارجی به کش��ور به صرفه نباش��د‪ .‬از این جهت قاچاقچیان‬ ‫کاال دیگ��ر به ای��ن فعالیت پرس��ود مانند گذش��ته مبادرت‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫در نتیجه در هفته های اخیر تقاضای انها برای خرید ارز از‬ ‫بازار (به منظور واردات کاالی قاچاق) بس��یار کمتر شده است ‬ ‫به طوری که شاید بتوان گفت حجم واردات کاالی قاچاق از‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد دالر در س��ال های گذشته به ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬میلیارد دالر‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫س��یدعلی به نح��وه تعامل بانک مرکزی ب��ا صرافی ها هم‬ ‫اش��اره ک��رد و ان را یکی از عوامل س��اماندهی بازار ارز و در‬ ‫نهای��ت کاهش قیمت ارز ارزیابی کرد و گفت‪ :‬اگر بتوانیم ارز‬ ‫را در حدود همان ‪ ۸‬هزار تومان به دست تولیدکننده برسانیم‬ ‫انها می توانند مواد اولی��ه ارزان تری را تهیه کنند و کار خود‬ ‫را رونق دهند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی دیگر اس��تقبال نس��بت ب��ه کاالهای‬ ‫خارجی بسیار کمتر خواهد ش��د‪ .‬سیدعلی با اشاره به ایجاد‬ ‫ش��رایط رکود در اقتصاد ان را یک��ی از عوامل کاهش انجام‬ ‫معامالت در کش��ور ارزیابی کرد و گفت‪ :‬بس��یاری از فعاالن‬ ‫منتظر هس��تند تا ببینن��د تکلیف قیم��ت ارز در نهایت چه‬ ‫خواهد بود تا بر ان اساس تصمی م بگیرند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 13‬اذر ‪ 26 1397‬ربیع االول ‪ 4 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 536‬پیاپی ‪2509‬‬ ‫خبر‬ ‫توزیع ‪۷‬هزار حلقه الستیک‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان جنوبی‬ ‫گفت‪ :‬از اواس��ط تیر امس��ال تاکنون ‪۷‬هزار حلقه الس��تیک‬ ‫بزرگ و متوسط(سنگین و نیمه سنگین) در خراسان جنوبی‬ ‫جذب و با قیمت مصوب توزیع شده است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬داود شهرکی‪ ،‬با اعالم این خبر افزود‪ :‬توزیع‬ ‫الستیک ناوگان درون شهری از سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و با هم��کاری اداره کل راهداری از طریق اتحادیه‬ ‫ذی ربط در حال انجام است‪.‬‬ ‫ش��هرکی ب��ا اش��اره به معی��ار توزیع الس��تیک س��نگین‬ ‫درون شهری تصریح کرد‪ :‬توزیع الستیک سنگین بین شهری‬ ‫بر اس��اس پیمایش از سوی اداره کل راهداری در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان جنوبی‬ ‫با بیان اینکه در تامین و توزیع الس��تیک س��بک هیچ گونه‬ ‫مش��کلی وجود ن��دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به تولید الس��تیک در‬ ‫کارخانه کویرتایر با حداکثر ظرفیت تولید‪ ،‬هیچ گونه کمبودی‬ ‫در الس��تیک سبک در استان وجود ندارد و تامین کننده نیاز‬ ‫استان های دیگر نیز هستیم‪.‬‬ ‫نوسازی کامیون های فرسوده‬ ‫با نوع چینی اسراف سرمایه های‬ ‫ملی است‬ ‫رئیس انجمن رانندگان کامیون های یخچالدار استان تهران‬ ‫درباره نوسازی ناوگان باری تهران گفت‪ :‬نوسازی کامیون های‬ ‫ش��هر تهران در دس��تور کار ق��رار گرفته اما در این ش��رایط‬ ‫تصمیم به نوس��ازی با ناوگان چین��ی دارند که اگر جایگزین‬ ‫نشود بهتر است‪ ،‬زیرا بازدهی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫عب��داهلل خانعل��ی در گفت وگو ب��ا خبرخ��ودرو ادامه داد‪:‬‬ ‫براساس اظهارات رئیس جمهوری در سال های ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۸‬مبلغ‬ ‫‪۲۱۰‬هزار میلیارد تومان به منظور نوسازی ناوگان درون شهری‬ ‫ش��امل اتوبوس و کامیون در نظر گرفته که به دلیل تحریم ها‬ ‫و البته گ��ران بودن خودروهای اروپایی تصمیم به اس��تفاده‬ ‫از خودروه��ای چین��ی دارن��د اما باید توجه داش��ت بازدهی‬ ‫خودروهای چینی یک پنجم مش��ابه اروپایی اس��ت و به جای‬ ‫‪۵۰‬سال فقط ‪۱۰‬سال جوابگوی حمل ونقل خواهند بود‪.‬‬ ‫وی اذع��ان کرد‪ :‬متاس��فانه نهاده��ا و س��ازمان ها به فکر‬ ‫س��هم خواهی از ‪۲۱۰‬ه��زار میلی��ارد تومان ب��وده و به دنبال‬ ‫کیفیت نیس��تند‪ .‬درحال حاضر کامیون هایی که ش��ب ها کار‬ ‫می کنند درست است استاندارد ‪۵۰‬سال پیش را دارند اما در‬ ‫حال تردد هستند و هنوز کار می کنند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن رانندگان کامیون های یخچالدار استان تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬تصمیم اس��تانداری‪ ،‬فرمانداری و س��ازمان راهداری‬ ‫نوسازی ناوگان درون شهری بر استفاده از ناوگان چینی است‬ ‫که در نامه هایی به مجلس ش��ورای اس�لامی کمیسیون های‬ ‫اصل‪ ۹۰‬و اقتصادی‪ ،‬وزارت کش��ور‪ ،‬اس��تانداری و س��ازمان‬ ‫راه��داری هش��دار داده ایم که ای��ن کار را نکنید اما کس��ی‬ ‫گوشش بدهکار نیست زیرا استفاده از ناوگان سنگین چینی‬ ‫یعنی دور ریختن و هدر دادن سرمایه های ملی که متاسفانه‬ ‫اراده بر انجام این کار است‪.‬‬ ‫خانعل��ی در ادامه افزود‪ :‬تجربه اتوبوس های بی ار تی چینی‬ ‫ثابت کرده که این خودروها بازدهی ندارد و رانندگان امیدی‬ ‫به کارکرد این خودروها تا یک س��اعت این��ده را ندارند و از‬ ‫انجا که کشوری جهان سومی هستیم که عموما خودروهای‬ ‫ما بیش از ‪۳۰‬سال کار خواهند کرد و نه ‪۵‬سال؛ بنابراین باید‬ ‫محصوالتی وارد کش��ور ش��ود که باالترین کیفیت را داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در حالی که کش��ور های اروپای��ی خودروهای یورو‪۶‬‬ ‫اس��تفاده می کنند مدیران در تکاپو برای واردات خودروهای‬ ‫به ظاهر یورو‪ ۴‬اما در اصل بدون استاندارد چینی هستند که‬ ‫این کار نابود کردن سرمایه ملی است‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد وی با توجه به حجم باالی ناوگان باری کش��ور‬ ‫باید از تعداد کامیون ها کاس��ته و بر کیفیت انها افزوده شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن رانندگان کامیون های یخچالدار اس��تان تهران‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬سقف تسهیالتی که برای رانندگان در نظر‬ ‫گرفته ش��ده از ‪۳۲۰‬میلی��ون تومان ب��ه ‪۴۲۰‬میلیون تومان‬ ‫افزایش یافته اما راننده باید بازپرداخت داش��ته باش��د که با‬ ‫توجه به کیفیت پایین خودروهای چینی عمده رانندگان در‬ ‫بازپرداخت اقس��اط با مشکل روبه رو خواهند شد زیرا بانک و‬ ‫لیزینگ اصل و فرع پول را خواهد خواس��ت و کارکرد داشتن‬ ‫یا نداش��تن خودرو مالک نیست و این موضوع معضلی جدید‬ ‫برای رانندگان کامیون اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬کیفیت خودروهای‬ ‫چینی در حدی است که پس از ‪۵‬سال دیگر ماشینی نمی ماند‬ ‫که راننده بفروشد‪ .‬قیمت پایین کاالهای چینی به دلیل پایین‬ ‫بودن کیفیت انها است و چنانچه کیفیت کاالهای اروپایی را‬ ‫داشته باش��ند به مراتب با قیمت های باالتری عرضه خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬خانعلی در پایان یاداور ش��د‪ :‬افراد اگاه به هیچ عنوان‬ ‫کامی��ون چینی خریداری نخواهند کرد‪ .‬ش��اید ظاهری زیبا‬ ‫داش��ته باش��ند اما کیفیت و بازدهی الزم را ندارند و مدیران‬ ‫باید توجه داشته باشند سرمایه رانندگان‪ ،‬سرمایه ملی است‬ ‫و پول راننده نیست که از بین می رود‪ .‬با این سرمایه ها کشور‬ ‫چین فربه و مردم خودمان گرفتار می شوند‪.‬‬ ‫لطف علی بخشی‬ ‫هر زمان برای خرید‬ ‫به یکی از نمایندگی ها‬ ‫مراجعه می کنید‪،‬‬ ‫می شنوید یک نفر‬ ‫هست که می فروشد‬ ‫اما نقد با این قیمت‪.‬‬ ‫این نشان می دهد‬ ‫خودروسازان همیشه‬ ‫تعدادی خودرو به‬ ‫نمایندگی های خود‬ ‫می دهند‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با کارشناسان حوزه خودرو عنوان شد‪:‬‬ ‫تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار‪ ،‬منطقی است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫قرار بود هفته گذشته قیمت خودروها تعیین تکلیف‬ ‫ش��ود اما در نهایت به ‪۱۰‬اذر موکل شد‪ .‬امروز ‪۱۳‬اذر‬ ‫است و هنوز این پرونده مختومه نشده است‪ .‬در حالی‬ ‫که برخی عنوان می کنند باید بین ‪ ۵۰‬تا ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫قیمت خودروه��ا افزایش یابد برخی کارشناس��ان و‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪ ،‬این رقم را نوعی‬ ‫شوک به بازار دانسته اند که حتی ممکن است به طور‬ ‫غیرمستقیم روی سایر بازارها تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برخی اعضای کمیس��یون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجلس اع�لام کرده اند ب��ا افزایش قیمت‬ ‫خودروه��ا وزی��ر جدی��د صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تیضاح خود را کلید می زند‪ .‬این امر سبب شده تا‬ ‫شاید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و حتی دولت با‬ ‫تمام فشار ازسوی فعاالن این حوزه‪ ،‬درباره افزایش و‬ ‫درصد قیمت خودروها تعلل داشته باشند‪.‬‬ ‫عل��ی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫هم عنوان کرده اگ��ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تکلیف قیمت خودروها را مش��خص نکند س��ران ‪۳‬‬ ‫قوه خ��ود موضوع را پیگیری و تکلیف این موضوع را‬ ‫مشخص می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست افزایش بیش از‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫قیمت ها‬ ‫احمدرض��ا رعنای��ی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کشور درباره وضعیت و تعیین تکلیف قیمت خودروها‬ ‫به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬هنوز موضوعی مشخص‬ ‫نش��ده و انچه در شبکه های اجتماعی در حال انتشار‬ ‫است در حد حدس و گمان برخی از افراد بوده و قابل‬ ‫اعتماد نیست‪ .‬ابتدای هفته در اتاق بازرگانی نشستی‬ ‫داشتیم که نمایندگانی از مجلس‪ ،‬مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس‪ ،‬انجمن خودروس��ازان‪ ،‬انجمن قطعه س��ازان‪،‬‬ ‫نماینده و کارشناسان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حضور داشتند اما هنوز این موضوع جمع بندی نشده‬ ‫و خواسته این بود که سران ‪ ۳‬قوا و هر نهادی که باید‬ ‫در نهایت تصمیم گیری کند در این باره ش��تاب کنند‬ ‫زیرا معضالت اساسی برای صنعت خودرو و قطعه در‬ ‫حال پیش امدن است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ این پرس��ش که چقدر ممکن است‬ ‫این مسئولیت از وزارتخانه به ‪۳‬قوه محول شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫معتقدم دولت خود به تنهایی درباره قیمت خودروها‬ ‫تصمیم گی��ری نخواهد ک��رد و به دلیل حساس��یت‬ ‫موضوع سران ‪ ۳‬قوه با مشورت یکدیگر تصمیم نهایی‬ ‫را می گیرند‪.‬‬ ‫درصدهای��ی که برای افزای��ش قیمت خودروها در‬ ‫کارخانه ها اعالم می شود‪ ،‬متفاوت است و صنعتگران‬ ‫خواهان افزایش ‪ ۸۰‬تا صد درصدی هس��تند‪ .‬رعنایی‬ ‫در این باره معتقد است‪۵۰ :‬درصد حداقل خواهد بود‬ ‫و می توان پیش بینی کرد تصمیم نهایی برای قیمت ها‬ ‫بیش از ‪۵۰‬درصد باشد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی استان مرکزی در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه چقدر این احتمال وج��ود دارد قیمت ها تا پایان‬ ‫سال تغییر نداشته باشد و برای سال اینده قیمت ها‬ ‫افزایش یابد؟ گفت‪ :‬اگر قیمت ها تا پایان س��ال تغییر‬ ‫نکند به طور قطع صنعت خودرو و قطعه نابود شده و‬ ‫‪100‬درصد این صنایع تعطیل خواهند شد‪ .‬اما گفتنی‬ ‫است با افزایش ‪۵۰‬درصدی قیمت ها باز هم مشکالت‬ ‫این صنعت رفع نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش قیم�ت خودروه�ا بای�د ب�ه‬ ‫قطعه سازی منتقل شود‬ ‫هیچ پولی به واحدهای صنعتی قطعه تزریق نشده و‬ ‫روز ب ه روز امار مطالبات معوق ش��ده در حال افزایش‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در این ب��اره هم اظهار ک��رد‪ :‬در چند ماه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬بارها از سوی قطعه سازان هشدار داده شده‬ ‫و در نشس��ت اتاق بازرگانی دوباره تکرار کردیم‪ ،‬اگر‬ ‫مبلغی به صنعت قطعه نیاید این صنعت با مشکالتی‬ ‫که دارد روز به روز کوچک تر شده و در نهایت تعطیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت تاکید ک��ردم که اگر قرار اس��ت‬ ‫مج��وزی برای افزای��ش قیمت خودروها داده ش��ود‬ ‫بای��د کل افزایش قیمت به صنعت قطعه وارد ش��ود‪.‬‬ ‫قرار نیس��ت هزینه ناکارامدی خودروسازان از جمله‬ ‫س��ایت های زیان ده و داش��تن نیروی انس��انی مازاد‬ ‫و نی��ز ضع��ف مدیریت ب��ه دو بخ��ش مصرف کننده‬ ‫نهای��ی و تامین کننده قطعات ک��ه در واقع تمام مواد‬ ‫اولیه خودروس��ازی را تامین می کنند‪ ،‬منتقل ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن قرار نیس��ت افزایش قیمت ب��ر پرداخت‬ ‫حقوق عقب افتاده کارکنان خودروس��ازی باش��د یا‬ ‫ن سایت های انها یا بهره های بانکی‪.‬‬ ‫برای جبران زیا ‬ ‫رعنایی در پایان تاکید کرد‪ :‬نخس��ت باید مطالبات‬ ‫معوق��ه خود را ب��ه قطعه س��ازان پرداخ��ت کنند تا‬ ‫قطعه سازان بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین‬ ‫کنند و ادامه حیات دهند‪.‬‬ ‫وقت��ی بازار تقاضا راکد باش��د و مردم قدرت خرید‬ ‫نداشته باشند با افزایش قیمت ها چه تغییری در روند‬ ‫فعالیت ه��ا به وجود خواهد امد؟ رعنای��ی در این باره‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ام��روز بحث بازار فروش مطرح نیس��ت‬ ‫و مس��ئله قیمت تمام ش��ده خودرو اس��ت که نباید‬ ‫ف��روش پایین تر از قیمت نهایی محصول باش��د‪ .‬این‬ ‫‹ ‹رانت موجود در بازار خودرو‬ ‫درخواس��تی طبیعی است‪ .‬قطعه سازان باید هزینه ای‬ ‫در ادامه لطف علی بخشی‪ ،‬دبیر انجمن اقتصاددانان‬ ‫که می کنند برگش��ت داده ش��ود اگر این گونه نباشد‬ ‫کش��ور درب��اره افزایش ‪ ۸۰‬ت��ا ‪ 100‬درصدی قیمت‬ ‫منج��ر به تعطیل��ی واحدهای صنعتی ش��ده و تولید‬ ‫خودروه��ا به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬اینکه قیمت‬ ‫متوقف می ش��ود زیرا یک تا ‪ ۳‬ماه صنعتگر می تواند‬ ‫در حاش��یه بازار تعیین ش��ود‪ ،‬امری منطقی اس��ت‬ ‫از جی��ب خ��رج کند ام��ا به طور قطع‪ ،‬پ��س از ‪۵‬ماه‬ ‫زیرا تولید به میزان کافی نبوده و هر کس خودرویی‬ ‫ورشکست خواهد شد‪.‬‬ ‫را بخ��رد یک ران��ت دارد یا زدوبن��د نمایندگی ها و‬ ‫ت قطعات ناشی از‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دلیل افزایش قیم ‬ ‫خودروسازان منجر به فساد شده است‪.‬‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬نهاده ه��ای تولید به اضافه حقوق کارگران‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ه��ر زم��ان ب��رای خری��د به یکی‬ ‫و حامل های انرژی اس��ت‪ .‬معتقدم خودروساز هزینه‬ ‫از نمایندگی ه��ا مراجع��ه می کنی��د‪،‬‬ ‫افزوده ش��ده به قیمت خودرو را باید به‬ ‫می شنوید یک نفر هست که می فروشد‬ ‫صنعت قطع ه تزریق کند زیرا نهاده های‬ ‫اما نقد با این قیمت‪ .‬این نشان می دهد‬ ‫تولید خودروس��از گران نش��ده و حتی‬ ‫خودروسازان همیشه یک تعداد خودرو‬ ‫قیم��ت قطعات را افزای��ش نداده ضمن‬ ‫به نمایندگی های خود می دهند و سود‬ ‫انکه حقوق کارکنانش هم بدون افزایش‬ ‫به نوعی تقسیم می شود‪.‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این کارشناس��ان اقتصاد خاطرنشان‬ ‫او با بیان اینکه سرمایه گذاری خاصی‬ ‫کرد‪ :‬درس��ت اس��ت قیمت ه��ا افزایش‬ ‫هم خودروس��ازان نداش��ته اند‪ ،‬تصریح‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر انها ه��ر افزای��ش قیمتی را اگر قرار است مجوزی می یابد اما رانت موجود را از بین می برد‬ ‫در محص��والت خود ب��ه صنعت قطعه برای افزایش قیمت و فس��ادهایی ک��ه هم اکن��ون در ب��ازار‬ ‫اختصاص ندهند در عمل به این صنعت خودروها ارائه شود خودرو شاهد هستیم‪ ،‬کاهش می یابد‪ .‬از‬ ‫باید کل افزایش قیمت این رو‪ ،‬معتقدم قیمت ها باید واقعی و در‬ ‫خیانت کرده اند‪.‬‬ ‫به صنعت قطعه‬ ‫حاشیه بازار تعیین شوند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان خود مش��کالت مالی‬ ‫وارد شود‬ ‫بخش��ی افزود‪ :‬اما در این باره موضوع‬ ‫بسیاری دارند و تجربه نشان داده پس از‬ ‫اساسی نیاز است اینکه عرضه در کشور‬ ‫برجام و حتی در پیش فروش های اخیر‬ ‫افزای��ش یابد که پاس��خگوی نیازهای مش��تریان در‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫� بازار خودرو سر دو راهی‬ ‫دبیر انجمن اقتصاددانان کش��ور در ادامه با اش��اره‬ ‫به انحصاری بودن صنعت خودرو کش��ور گفت‪ :‬نوعی‬ ‫انحصار دولتی در صنعت خودرو وجود دارد که اجازه‬ ‫نمی دهد فرد دیگری کارخانه خودروسازی در کشور‬ ‫راه اندازی کند‪ .‬از این رو مردم ناگزیر به خرید خودرو‬ ‫گران و بدون کیفیت الزم هستند‪.‬‬ ‫بخش��ی با بیان اینکه برای ش��رایط موجود دو راه‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬نخس��ت اینکه قیم��ت خودرو به‬ ‫همین حالت پایین نگه داشته شود و عده ای با رانت‪،‬‬ ‫سود بیشتری کسب کنند که شبیه قرعه کشی بلیت‬ ‫بخت ازمایی است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگر فردی موفق به‬ ‫خرید خودرویی در پیش فروش های خودروس��ازان با‬ ‫قیمت کارخانه شود ممکن است تا ‪۳۰‬میلیون تومان‬ ‫برد کرده باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راه درس��ت تر این اس��ت که در این‬ ‫ش��رایط قیمت خودرو در حاش��یه بازار تعیین شود‪،‬‬ ‫البت��ه در این باره دولت نباید اج��ازه دهد این هزینه‬ ‫اضاف��ه ش��ده را خودروس��از به عنوان پ��اداش برای‬ ‫خ��ود بردارد تا این تصور پی��ش نیاید که این نتیجه‬ ‫عملک��رد و کارایی انها بوده اس��ت‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫ح��وزه اقتص��اد تصریح کرد‪ :‬هزینه های اضافه ش��ده‬ ‫باید به خزانه کش��ور واریز ش��ود ام��ری که پیش تر‬ ‫هم در بازار خودرو رخ داد و مبلغ مصوب ش��ده برای‬ ‫افزای��ش قیمت خودروهای س��نگین به خزانه دولت‬ ‫واریز ش��د‪ .‬این هزینه اضافه شده که از مصرف کننده‬ ‫گرفته می ش��ود‪ ،‬س��ود کارامدی خودروساز نیست‪،‬‬ ‫بلک��ه نتیجه انحصار اس��ت و باید ب��ه دولت برگردد‪.‬‬ ‫صحبت خودروساز این است که انها در حال فعالیت‬ ‫با زیان هستند برای همین خواهان افزایش قیمت ها‬ ‫هستند‪ .‬بخشی در توضیح این موضوع گفت‪ :‬این امر‬ ‫پذیرفتنی اس��ت که خودروساز با زیان در حال تولید‬ ‫اس��ت اما خودروسازان چقدر به کارکنان خود حقوق‬ ‫ماهانه می پردازد؟ رقم باالیی اس��ت‪ .‬دلیلی ندارد که‬ ‫قیمت ها افزایش یابد در حالی که حقوق شان هم در‬ ‫سطح باالیی باش��د ضمن انکه کارایی انها در سطح‬ ‫مطلوبی نیست‪ .‬دبیر انجمن اقتصاددانان کشور ادامه‬ ‫داد‪ :‬امروز خودروس��ازان نیروی م��ازاد زیادی دارند‪،‬‬ ‫حقوق ش��ان هم نسبت به س��ایر صنایع باالتر است‪،‬‬ ‫از س��وی دیگر چون رقیبی ندارن��د انحصاری بوده و‬ ‫وضعیت فعل��ی نتیجه همین انحصار اس��ت که باید‬ ‫به ط��ور جدی به ای��ن موضوع پرداخته و رس��یدگی‬ ‫شود‪ .‬بخش��ی یاداور شد‪ :‬از این رو‪ ،‬بخش کوچکی از‬ ‫افزایش قیمت خودروها باید به خودروس��ازی تزریق‬ ‫شود اما بخش زیاد این مبلغ به خزانه کشور برگردد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان تایر خواهان افزایش ‪۳۰‬درصدی نرخ الستیک هستند‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر از درخواست‬ ‫تولیدکنندگان الستیک مبنی بر افزایش ‪۳۰‬درصدی‬ ‫قیمت تایرهای سبک و سنگین خبر داد و اعالم کرد‪:‬‬ ‫این درخواس��ت به وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ارائه ش��ده و در این زمینه منتظر اعالم نتیجه نهایی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مصطفی تنها در گفت وگو با ایسنا با اشاره به افزایش‬ ‫قیمت تمام شده مواد اولیه برای تولیدکنندگان انواع‬ ‫الستیک شامل تایرهای سنگین و سبک‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫افزایش قیمت تمام ش��ده به دلیل ب��اال بودن قیمت‬ ‫مواد اولیه و نهاده های تولید موجب ش��د درخواست‬ ‫افزایش قیمت ‪۳۰‬درصدی محصوالت تایری ش��امل‬ ‫سبک و سنگین را همراه با مستندات الزم به سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر تایرهای س��نگین با‬ ‫نظارت س��تاد تنظیم بازار توزیع می ش��ود و تایرهای‬ ‫س��بک هم با ارائ�� ه مدارک الزم از س��وی خریداران‬ ‫ازس��وی نمایندگی ه��ای ف��روش الس��تیک عرضه‬ ‫می ش��ود‪ .‬س��خنگوی انجمن صنفی صنع��ت تایر با‬ ‫بیان اینکه درخواس��ت افزایش قیمت الس��تیک در‬ ‫مرحله کارشناسی مورد تایید قرار گرفته و در انتظار‬ ‫اعالم نتیجه نهایی در س��طح وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درخواست خود را به سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردیم‬ ‫و پس از بررس��ی های الزم این درخواست به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارسال شده و در انتظار اعالم‬ ‫نتیجه هس��تیم‪ .‬تنها با اشاره به تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی به منظ��ور واردات الس��تیک و اینکه گاهی‬ ‫مجبور هستند مواد اولیه مورد نیاز خود را با استفاده‬ ‫از ارز ازاد وارد کنن��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در مواردی‬ ‫واردات ب��ا ارز تخصیص یافت��ه‪ ،‬امکان پذیر نیس��ت و‬ ‫تولیدکنندگان مجبور هس��تند مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫خود را با ارز ازاد وارد کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬مجوز افزایش قیمت ‪۹‬درصدی انواع‬ ‫الستیک به طور پلکانی از خرداد امسال صادر شد اما‬ ‫انواع الستیک خودروهای س��نگین در سطح بازار با‬ ‫قیمتی بیش از ‪۳‬برابر و الستیک خودروهای سبک با‬ ‫افزایش��ی ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬درصدی نسبت به نرخ مصوب به‬ ‫فروش می رسید که در برهه ای شرایط بازار الستیک‬ ‫را دچ��ار چال��ش ک��رد و ب��ا در نظر گرفت��ن تدابیر‬ ‫مگوناگون��ی از جمله امکان ثبت س��فارش تایر با ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی و ابالغ کاهش تعرفه واردات الس��تیک‬ ‫خودروهای س��نگین به گمرکات‪ ،‬شاهد بهبود نسبی‬ ‫شرایط بودیم‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 13‬اذر ‪ 26 1397‬ربیع االول ‪ 4 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 536‬پیاپی ‪2509‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی امیکو مطرح کرد‪:‬‬ ‫بحران های اینده‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫تعدادی از خودروهای‬ ‫در گمرک مانده جزو‬ ‫خودروهایی است که‬ ‫در واردات انها تخلف‬ ‫انجام شده‪ ،‬اما حدود‬ ‫‪۱۱‬هزار از ‪۱۶‬هزار‬ ‫خودرویی که در‬ ‫گمرکات مانده‪،‬‬ ‫ثبت سفارش قانونی‬ ‫داشته اند اما پس از‬ ‫ممنوع شدن واردات‬ ‫خودرو در گمرک متوقف‬ ‫شده اند‬ ‫‪۱۶‬هزار خودرو وارداتی در انتظار تصمیم هیات دولت‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫از تیر امس��ال با ممنوعیت واردات خودرو‪ ،‬حدود‬ ‫‪۱۶‬هزار خودرو در گمرک باقیمانده که هر چند به‬ ‫گفته مس��ئوالن امر حقوق و عوارض گمرکی تعداد‬ ‫زیادی از انها پرداخت ش��ده‪ ،‬اما تاکنون تصمیمی‬ ‫برای ترخیص انها از سوی هیات دولت گرفته نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین تکلیف خودروهای انبار شده‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬بازار خودروهای وارداتی در یک‬ ‫س��ال ونیم گذش��ته با چالش هایی مربوط به تغییر‬ ‫پیاپی سیاس��ت ها روبه رو بود؛ بس��ته شدن ‪۶‬ماهه‬ ‫سامانه ثبت س��فارش‪ ،‬افزایش تعرفه های گمرکی‪،‬‬ ‫تغییر نرخ ارز س��بب جهش قیمت ه��ا در این بازار‬ ‫ش��د‪ .‬از تیر امس��ال که دولت با هدف صرفه جویی‬ ‫ارزی واردات ‪۱۴۰۰‬قل��م کاال از جمل��ه خ��ودرو را‬ ‫ممن��وع کرد‪ ،‬ان دس��ته از خودروهایی که تا پیش‬ ‫از این فرایند ثبت س��فارش را انجام داده بودند‪ ،‬در‬ ‫گمرک انبار و از ترخیص انها جلوگیری شد‪.‬‬ ‫در این زمینه سرپرست س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫در روزه��ای گذش��ته اع�لام ک��رد‪ :‬از انج��ا ک��ه‬ ‫ش��رکت های وارد کننده خودرو که خودروهای انها‬ ‫در گم��رک مانده نس��بت به مردم تعه��د دارند‪ ،‬از‬ ‫هیات دولت خواس��تاریم تا هر چه س��ریع تر برای‬ ‫تعیی��ن تکلی��ف این خ��ودرو تصمیم گیری ش��ود‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی افزود‪ :‬از انجا که این خودروها‬ ‫بخش��ی از منابع کشور است که در گمرکات مانده‪،‬‬ ‫نباید اجازه داده ش��ود که این منابع اسیب ببیند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره تعداد خودروه��ای مانده در‬ ‫گم��رکات و چگونگ��ی ترخیص انه��ا گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪۱۶‬هزار خودرو در گمرکات کش��ور وجود دارد که‬ ‫هنوز تعیین تکلیف نشده است‪.‬‬ ‫م��ودودی با بی��ان اینکه تع��دادی از خودروهای‬ ‫در گم��رک مانده ج��زو خودروهایی اس��ت که در‬ ‫واردات انها تخلف انجام ش��ده‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬حدود‬ ‫‪۱۱‬هزار از ‪۱۶‬هزار خودرویی که در گمرکات مانده‪،‬‬ ‫ثبت س��فارش قانونی ش��ده اما پس از ممنوع شدن‬ ‫واردات خودرو در گمرک متوقف شد ه است‪.‬‬ ‫‹ ‹شکستن حباب قیمتی خودرو خارجی‬ ‫بیشتر انها پرداخت شده را ترخیص کنیم‪.‬‬ ‫مرشدس��لوک درباره تاثیر ترخیص این خودروها‬ ‫بر بازار گفت‪ :‬با رس��یدن دست کم ‪۱۵‬هزار خودرو‬ ‫به دست مش��تریان‪ ،‬فضای روانی حاکم بر این بازار‬ ‫شکسته می شود و حباب قیمتی ایجاد شده به ویژه‬ ‫در ب��ازار خودروه��ای خارجی دس��ت دوم کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن واردکنندگان خودرو یاداور ش��د‪:‬‬ ‫در زمان اعالم ممنوعی��ت واردات خودرو‪۲۰ ،‬هزار‬ ‫ثبت سفارش از سوی همه واردکنندگان انجام شده‬ ‫ب��ود که اکنون موع��د تعداد زیادی از انها به س��ر‬ ‫رسیده است و باید دوباره تمدید شوند‪.‬‬ ‫در این باره‪ ،‬رئیس انجم��ن واردکنندگان خودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬تاکنون ح��دود ‪۱۶‬هزار خ��ودرو در گمرک‬ ‫مانده تعیین تکلیف نشده و با وجود تهیه بخشنامه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و اب�لاغ ان به‬ ‫کمیس��یون زیربنایی‪ ،‬اما منتظر تایید و ابالغ هیات‬ ‫دولت است‪ .‬کورش مرشدسلوک یاداور شد‪۳ :‬هفته‬ ‫از ارجاع این بخش��نامه به هیات دولت می گذرد اما‬ ‫‹ ‹تهاتر ارزهای بلوکه شده با خودرو‬ ‫تاکنون تصمیمی در این زمینه گرفته نش��ده و در‬ ‫رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت‪ :‬واردات‬ ‫نتیجه حجم زیادی از سرمایه های مردم در گمرک‬ ‫خودرو ضم��ن افزایش درامده��ای دولت از محل‬ ‫بلوکه شده است‪.‬‬ ‫تعرفه ورودی‪ ،‬ع��وارض گمرکی و مالیات‪ ،‬می تواند‬ ‫وی با بیان اینکه قانونی بودن یا غیرقانونی بودن‬ ‫راه��کاری برای تهاتر ارزهای بلوکه ش��ده کش��ور‬ ‫ثبت سفارش های این خودروها به راحتی قابل رصد‬ ‫باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت منابع زیادی ارز در خارج‬ ‫و پیگیری اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاس��فانه دولت از تیر‬ ‫دارد که به دالیل گوناگون امکان ورود انها به داخل‬ ‫امس��ال با اعالم ممنوعیت واردات خودرو و به ویژه‬ ‫کش��ور وجود ندارد؛ از این رو‪ ،‬می توان‬ ‫پس از بازداش��ت چند نفر در رابطه با‬ ‫به ج��ای ارز کاالهایی چون خودرو به‬ ‫موضوع ثبت س��فارش های غیرقانونی‪،‬‬ ‫کشور وارد کرد‪.‬‬ ‫متخلف و غیرمتخلف را به یک چش��م‬ ‫ب��ه گفته این مق��ام صنفی‪ ،‬واردات‬ ‫دی��ده و ترخی��ص ای��ن خودروه��ا را‬ ‫خ��ودرو ضم��ن افزای��ش درامدهای‬ ‫متوقف کرده است‪.‬‬ ‫دولت از مح��ل تعرفه ورودی‪ ،‬عوارض‬ ‫رئیس انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫گمرکی و مالی��ات‪ ،‬می تواند راهکاری‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪۲۰ :‬ش��رکت به طور‬ ‫کوروش مرشدسلوک‬ ‫ب��رای تهات��ر ارزه��ای بلوک��ه ش��ده‬ ‫رسمی به واردات انواع برندهای خودرو‬ ‫به کش��ور می پردازن��د و در کنار انها اگر دولت برنامه ریزی کند کش��ور باش��د زیرا خودرو در ماه های‬ ‫چندی��ن ش��رکت غیرنمایندگی(گری با توجه به مشکالت انتقال گذش��ته همچون طال و ارز به کاالیی‬ ‫ارز می توان مبادرت‬ ‫س��رمایه ای تبدیل ش��ده و افراد مرفه‬ ‫مارکت) نیز به ثبت س��فارش و واردات‬ ‫به واردات کاال از جمله‬ ‫جامع��ه خواه��ان اس��تفاده از انه��ا‬ ‫مش��غول هس��تند‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬با‬ ‫خودرو کرد‪ .‬این امر ضمن‬ ‫حض��ور رض��ا رحمان��ی‪ ،‬وزی��ر جدید ساماندهی بازار خودرو هستند‪.‬‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درص��دد باعث می شود دولت نیز � واردات خودرو با پول نفت‬ ‫از تعرفه و درامد ان‬ ‫پیش ت��ر انجم��ن واردکنن��دگان‬ ‫هس��تیم خودروهای در گمرک مانده‬ ‫استفاده کند‬ ‫خودرو عن��وان کرده ب��ود فعاالن این‬ ‫را که ثبت سفارش ش��ده اند و عوارض‬ ‫ح��وزه می توانند ب��دون تخصیص ارز‬ ‫و حق��وق گمرکی و س��ایر هزینه های‬ ‫و خ��روج ان از کش��ور مبادرت ب��ه واردات خودرو‬ ‫با س��رمایه های ایرانیان خارج از کش��ور کنند‪ .‬این‬ ‫موض��وع ضمن کمک به شکس��تن حب��اب قیمت‬ ‫خودروه��ا در ب��ازار‪ ،‬نظر مش��تریان داخلی نیز در‬ ‫بازار خودرو تامین می شود‪ .‬اما دوباره انجمن عنوان‬ ‫می کن��د ب��ه ازای صادرات نفتی که کش��ور دارد و‬ ‫مش��کالتی که در برگش��ت منابع مالی داریم بهتر‬ ‫اس��ت خودرو نیز یکی از اقالم به جای دریافت ارز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مرشدس��لوک در این باره به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفته ب��ود‪ :‬اگر دولت برنامه ری��زی کند با توجه به‬ ‫مشکالت انتقال ارز می توان مبادرت به واردات کاال‬ ‫از جمله خودرو کرد‪ .‬این امر ضمن ساماندهی بازار‬ ‫خودرو باعث می ش��ود دولت نی��ز از تعرفه و درامد‬ ‫ان اس��تفاده کند زیرا یک��ی از بهترین درامدهای‬ ‫دولت ناشی از تعرفه واردات خودرو است که افزون‬ ‫بر ‪ ۱۳۰‬تا ‪۱۵۰‬درصد نرخ خودرو را شامل می شود‪.‬‬ ‫البت��ه تعرف��ه واردات خ��ودرو ‪۹۰‬درصد اس��ت اما‬ ‫مبالغ پرداختی برای اس��قاط خودروهای فرسوده‪،‬‬ ‫شماره گذاری خودرو‪ ،‬عوارض و مالیات ارزش افزوده‬ ‫انها هزینه هایی اس��ت که ب��ه خودروهای وارداتی‬ ‫تعلق می گیرد که درام��د قابل توجهی برای دولت‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو درباره‬ ‫اینک��ه ای��ا واردات ب��دون انتق��ال ارز ب��ا توجه به‬ ‫س��خنان پیش تر ای��ن انجمن قابل انجام نیس��ت؟‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��دنی اس��ت اما بای��د دید ش��رکت هایی‬ ‫ک��ه پیش ت��ر امادگ��ی س��رمایه گذاری در ب��ازار‬ ‫ای��ران را داش��تند‪ ،‬ایا ام��روز هم مش��تاق این امر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬تا ‪۴( ۱۳۹۶‬سال)‬ ‫‪۲۹۸‬هزار خودرو وارد کشور شد که به طور متوسط‬ ‫س��االنه ‪۷۰‬هزار خودرو می ش��ود‪ .‬ارزش این میزان‬ ‫واردات ‪۶‬میلیارد و ‪۲۶۱‬میلیون دالر بود که به طور‬ ‫متوسط س��االنه یک میلیارد و ‪۵۰۰‬میلیون دالر و‬ ‫برای هر خودرو ‪ ۲۱‬هزار دالر می شود‪.‬‬ ‫حرکت ابر پروژه اسقاط با دنده سنگین‬ ‫طرح ابرپروژه اس��قاط خودروهای سنگین تا چند ماه دیگر یک ساله‬ ‫می ش��ود‪ ،‬طرحی که براساس ان قرار بود ‪202‬هزار خودرو فرسوده تا‬ ‫پایان دولت دوازدهم از رده خارج شوند و جای خود را به خودروهای‬ ‫جدی��د بدهند‪ .‬این طرح روند کندی دارد و به نیمه نرس��یده‪ ،‬می رود‬ ‫که متوقف شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودروکار‪ ،‬تخصیص نیافت��ن اعتبار و افزایش نرخ ارز و‬ ‫در همین راستا افزایش قیمت خودروهای سنگین‪ ،‬تمام پیش بینی ها‬ ‫و معادالت دولت را برای خرید خودروهای س��نگین بهم زده اس��ت تا‬ ‫جایی که به تازگی این خبر به گوش می رس��د که طرح جدی معاینه‬ ‫فنی خودروهای سنگین و سختگیری بیشتر به رانندگان این خودروها‬ ‫در دستور کار قرار گرفته و بازسازی خودروهای فرسوده در گام بعدی‬ ‫به عنوان راهکاری جایگزین انتخاب شده است‪.‬‬ ‫حس��ن کریمی سنجری‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو در این زمینه به‬ ‫خودروکار گفت‪ :‬این طرح تا حدودی پیش رفت و دولت بودجه حدود‬ ‫‪20‬هزار ناوگان مسافری و باری و کشنده ها را تامین کرد‪ ،‬اما دو نکته‬ ‫باعث توقف روند پیشرفت این طرح شد‪.‬‬ ‫نخس��ت انکه امکان انتقال پول مش��کل شده و بخش بزرگی از این‬ ‫پروژه مربوط به خودروهایی سی کی دی(‪)CKD‬است و قرار بود پیش‬ ‫از تحریم ه��ا از طریق ش��ریکان تجاری اروپایی و پ��س از تحریم ها با‬ ‫چینی ها این امر انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا بح��ث ش��راکت چینی ها در این ط��رح پس از‬ ‫بح��ث تحریم با نقل وانتقال پول به مش��کل خ��ورده و این طرح را در‬ ‫محدودیت قرار داده است‪.‬‬ ‫نکت��ه دوم هم ان اس��ت که برخی از این ش��ریکان تجاری به علت‬ ‫تحریم ها امکان همکاری با خودروس��ازان ما را ندارند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫این پروژه در این مرحله متوقف ماند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬بنابراین می توان گفت مهم ترین مانع در این پروژه تحریم‬ ‫بود و با وجود انکه دولت نیز تا حدودی بودجه الزم را برای این طرح‬ ‫دیده بود امکان عملیاتی شدن ان میسر نشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که ایا طرح‬ ‫جدی تر ش��دن معاینه فن��ی خودروهای س��نگین می تواند جایگزین‬ ‫خوبی ب��رای این طرح باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬خودروهای فرس��وده در ناوگان‬ ‫س��نگین و تجاری به نوعی برای لجستیک ش��هری و غیرشهری یک‬ ‫حادثه بالقوه هستند؛ بنابراین هرچه سریع تر باید این ناوگان نوسازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ام��ا وقتی دس��ت دولت در ش��رایط تحری��م خالی اس��ت و امکان‬ ‫جایگزین��ی ای��ن خودروها را ن��دارد طرح های جایگزین��ی را تعریف‬ ‫می کند تا از شرایط به نسبت ایمن این خودروها اطمینان حاصل کند‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری ادامه داد‪ :‬ش��اید ط��رح معاینه دوب��اره و ادواری‬ ‫کمکی به این مس��ئله کند اما واقعیت این اس��ت که بس��یاری از این‬ ‫خودروها به دلیل اینکه س��اختار مکانیکی انها از شرایط مطلوب خارج‬ ‫شده‪ ،‬هم به لحاظ زیس��ت محیطی اسیب رسان هستند و هم به دلیل‬ ‫قطعات فرس��وده ای که این خودروها دارند به لحاظ ایمنی یک حادثه‬ ‫متحرک به ش��مار می روند که هر لحظه ممکن اس��ت شرایط ناایمنی‬ ‫را در جاده ها به وجود اورند‪ .‬بنابراین دولت ش��اید برای انکه ریس��ک‬ ‫این موضوع را پایین بیاورد و کنترل مضاعف داش��ته باشد‪ ،‬طرح های‬ ‫جایگزین را اجرا می کند اما به طور قطع کافی نیستند‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل س��تاد معاینه فنی تهران در ‪۲‬ماه گذش��ته از‬ ‫‪1344‬خودرو س��نگین‪ ،‬ازمون االیندگی کنار جاده ای گرفته شده که‬ ‫از ای��ن تعداد ‪16‬درصد بدون معاینه فن��ی بودند‪ .‬همچنین ‪26‬درصد‬ ‫خودروها با وجود داشتن برگه معاینه فنی در ازمون دوباره رد شدند و‬ ‫به نظر نمی رسد این امار خوبی باشد و به گفته کارشناسان باید فکری‬ ‫به حال این حادثه های متحرک درون جاده ها داشت‪.‬‬ ‫همچنین س��یدوحید حس��ینی‪ ،‬دبیر کارگروه ملی کاهش الودگی‬ ‫ه��وا در این ب��اره معتق��د اس��ت؛ دیزلی ه��ا وضعیت وخیم��ی دارند‬ ‫چ��ون بس��یاری از انه��ا با وجود داش��تن برگ��ه معاینه فن��ی‪ ،‬دودزا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به این نکته که برخی خودروهای س��نگین دارای برگه‬ ‫معاینه فنی‪ ،‬در ازمون دوباره رد می شوند علت ان را ضعف نظارت بر‬ ‫مراکز معاینه فنی می داند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‪ :‬مدیرعامل گروه صنعتی امیکو و قائم مقام‬ ‫و عضو هیات مدیره ارس خودرو دیزل معتقد اس��ت با توجه‬ ‫به ش��رایط پیش امده در اقتصاد‪ ،‬شرکت های خودروساز با‬ ‫‪۳‬چالش بس��یار جدی در زمینه تولی��د‪ ،‬فروش و معوقات‬ ‫بازپرداخت تسهیالت روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫رضا تقوی با بیان اینکه نخس��تین بحران یا چالش��ی که‬ ‫درحال حاضر پیش روی خودروس��ازان قرار دارد‪ ،‬به تولید‬ ‫خ��ودرو بازمی گ��ردد زیرا با توج��ه به اعم��ال تحریم ها و‬ ‫مسائل و مشکالت فعلی اقتصاد‪ ،‬ایجاد مشکل در پرداخت‬ ‫وجه قطعات خریداری ش��ده با بانک ه��ای خارجی‪ ،‬تحریم‬ ‫س��وئیفت و همچنین مش��کالت حمل و نق��ل محموله ها‪،‬‬ ‫تمامی یا بیشتر ش��رکت های خودروساز‪ ،‬در مقطع کنونی‬ ‫یا ت��ا چند ماه اینده‪ ،‬درگیر مش��کل تامین قطعه و تولید‬ ‫هستند یا خواهند شد‪ ،‬گفت‪ :‬این مشکل به عنوان بحران یا‬ ‫چالش نخست شرکت ها مطرح است‪.‬‬ ‫البته تا چند ماه دیگر‪ ،‬به طور قطع از این مسیر یا از این‬ ‫موقعیت خارج خواهند شد و تولیدات با تغییراتی احتمالی‬ ‫در تی��راژ و برنام��ه تولی��د‪ ،‬وارد خطوط تولید ش��رکت ها‬ ‫می شود و تولید دوباره از سر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫تقوی همچنین چال��ش دوم یا بحران دوم را بازاریابی و‬ ‫فروش دانس��ت و افزود‪ :‬با توجه به نوس��ان های نرخ ارز و‬ ‫هزینه ه��ای اضافی که بر تولید وارد می ش��ود و همچنین‬ ‫افزای��ش نرخ نهاده های تولید به طور قطع‪ ،‬قیمت ها حداقل‬ ‫با افزایش ‪ ۵۰‬تا ‪۱۰۰‬درصد قیمت های فعلی خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته وی ش��رکت ها نس��بت به اع�لام قیمت فروش‬ ‫جدید محصوالت‪ ،‬اقدام می کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن مرحله‪ ،‬بحث بازاریابی و فروش‪ ،‬به عنوان چالش‬ ‫بعدی برای انها مطرح خواهد شد‪ .‬با توجه به رکود تورمی‬ ‫بس��یار عمیق و ش��رایطی که در کشور حاکم است‪ ،‬هزینه ‬ ‫خانوارها ازیک س��و و از س��وی دیگر‪ ،‬قیم��ت محصوالت‬ ‫افزای��ش پیدا کرده و این دو پدیده در ضدیت با هم‪ ،‬باعث‬ ‫کاهش توان خرید مش��تری می ش��ود؛ بنابراین واحدهای‬ ‫فروش شرکت ها به چالشی اساسی برخورد خواهند کرد‪.‬‬ ‫قائم مقام و عضو هیات مدیره ارس خودرو دیزل در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود از معوقات بازپرداخت تس��هیالت‬ ‫پرداختی به عنوان بحران یا چالش س��وم نام برد و یاداور‬ ‫شد‪ :‬به دلیل اینکه ش��رکت ها نمی توانند خط تولیدشان را‬ ‫متوق��ف کنند و باید تولید‪ ،‬روند مس��تمر خودش را حفظ‬ ‫کن��د‪ ،‬به طرح های تقویت یا در واق��ع تحریک تقاضا روی‬ ‫می اورن��د‪ .‬یک��ی از این طرح ها‪ ،‬فروش اقس��اطی یا چکی‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫ش��رکت ها درص��دی از قیمت تم��ام ش��ده را به عنوان‬ ‫تسهیالت به مشتری پیشنهاد می دهند و در برابر ان چک‬ ‫مدت دار می گیرند و این بحران یا چالش سوم خودروسازی‬ ‫اس��ت؛ به این دلیل که ب��ا توجه به افزای��ش هزینه ها در‬ ‫بخش خودروهای س��واری و مشتریان خاص این خودروها‬ ‫و همچنین درباره مش��تریان خودروهای تجاری‪ ،‬مس��ائل‬ ‫تازه ای پدید می اید‪.‬‬ ‫او عن��وان کرد‪ :‬درباره خودروهای تجاری مش��کل دومی‬ ‫هم وجود دارد و ان کاهش بار و کار به ویژه در خودروهای‬ ‫تجاری است‪.‬‬ ‫این چند عامل باعث می ش��ود مشتریان در بازپرداخت‬ ‫مبالغ تس��هیالت به مش��کل برخورد کنن��د‪ .‬البته چالش‬ ‫اساس��ی خودروسازها درباره معوقات بازپرداخت تسهیالت‬ ‫است که مقدار زیادی بار مالی به شرکت ها وارد می کند‪.‬‬ ‫تقوی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به شرایط موجود‬ ‫‪۳‬چالش جدی و اساسی در صنعت خودرو کشور در‪۳‬بخش‬ ‫تولید‪ ،‬فروش و معوقات بازپرداخت تسهیالت است‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫طرح زوج و فرد حذف نمی شود‬ ‫رئیس ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران گفت‪ :‬در معاونت‬ ‫حمل ونق��ل و ترافی��ک ش��هرداری ته��ران مطرح اس��ت‬ ‫ک��ه ط��رح ترافیک ب��ه مح��دوده زوج و فرد هم کش��یده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محسن هاشمی در پایان نشست شورای‬ ‫شهر در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه‬ ‫ایا با نظر ش��هرداری تهران برای حذف محدوده زوج و فرد‬ ‫موافق هستید‪ ،‬گفت‪ :‬ان طور که من می دانم‪ ،‬طرح زوج و‬ ‫فرد حذف نمی ش��ود‪ ،‬بلکه محدوده طرح ترافیک به زوج و‬ ‫فرد هم کشیده می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این طرح به این معناست که هر کسی چه در‬ ‫محدوده زوج و فرد و چ��ه در محدوده طرح ترافیک تردد‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬باید از طریق س��ایت «تهران من» هزینه اش‬ ‫را پرداخت کند‪ .‬هاش��می در پاس��خ به این پرسش که ایا‬ ‫شورا با این طرح موافق است یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬باید کمیسیون‬ ‫حمل ونقل و عمران نظر دهد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 13‬اذر ‪ 26 1397‬ربیع االول ‪ 4 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 536‬پیاپی ‪2509‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یک طرح و چندین ابهام‬ ‫یک��ی از موضوعات��ی ک��ه‬ ‫به تازگی در حوزه صنعت نفت‬ ‫ا یران مطرح ش��ده‪ ،‬ارائه نفت‬ ‫خام در رینگ بورس است‪ .‬به‬ ‫ط��ور کلی این موضوع موجب‬ ‫تقویت س��اختار بورس کشور‬ ‫و تس��هیل ف��روش نفت برای‬ ‫عامر کعبی‬ ‫وزارت نف��ت می ش��ود‪ .‬با این‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫حال‪ ،‬مشکالتی در این زمینه‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫وجود دارد که بای��د در ادامه‬ ‫انها را برطرف کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از موضوع ه��ا در زمینه عرضه نفت خ��ام در رینگ‬ ‫بورس‪ ،‬ب��ه تحریم ه��ای امریکا مرب��وط می ش��ود‪ .‬امریکا با‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه و یک طرفه علی��ه ایران قصد دارد مانع‬ ‫فروش نفت ایران شود‪ .‬حال اگر بخش خصوصی به این عرصه‬ ‫بخواهد وارد ش��ود‪ ،‬طبیعی است که امریکا تالش می کند تا‬ ‫ب��ه بخش خصوصی ضربه بزند‪ .‬باید در نظر داش��ت که توان‬ ‫بخش خصوصی مقابل ریسک های اقتصادی که امریکا مقابل‬ ‫ان قرار می دهد به مراتب کمتر از دولت است‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس‪ ،‬انچ��ه در ای��ن زمینه از اهمی��ت ویژه ای‬ ‫برخوردار می ش��ود‪ ،‬سپری اس��ت که دولت باید برای بخش‬ ‫خصوصی ایجاد کند‪ .‬دولت می خواهد نفت را در اختیار بخش‬ ‫خصوصی قرار ده��د‪ .‬بخش خصوصی هم می تواند نفت را به‬ ‫فروش برس��اند ام��ا دولت باید در قبال ای��ن معامله تضامین‬ ‫ب��ه بخش خصوصی بدهد یا بیمه ه��ای داخلی در این زمینه‬ ‫اقدام هایی داشته باشند‪.‬‬ ‫دول��ت تا کنون این کار را انجام داده و با دور زدن تحریم ها‬ ‫توانس��ته نفت را به فروش برساند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬در این زمینه‬ ‫انچه احس��اس می شود این است که دولت خودش را از ارائه‬ ‫خدمات مشاوره ای و اموزشی به متقاضیان نفت معاف نکند‪.‬‬ ‫امریکا بیکار نخواهد بود و برای اینکه بخش خصوصی ایران‬ ‫را شناسایی کند‪ ،‬دست به هر اقدامی خواهد زد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫تجربه تلخ مفسدان نفتی هشداری است برای دولت که اجازه‬ ‫چنین کاری را ندهند‪ .‬از دیگر موضوع هایی که باعث می شود‬ ‫مفسدان نفتی از مسیر توسعه ایران خارج شوند‪ ،‬رشد بخش‬ ‫خصوصی در کشور است‪ .‬با این حال‪ ،‬ارائه نفت خام در رینگ‬ ‫بورس طرحی اس��ت که هنوز ابهام های بس��یاری دارد و باید‬ ‫تمام انها رفع شوند تا بتوان به اجرای ان امیدوار بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات تفاهم های ایران و‬ ‫روسیه در حوزه اقتصادی‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬تحریم های ایاالت متحده فرصت بی نظیری‬ ‫را برای ش��کوفایی امکاناتی از جمله منابع طبیعی و انس��انی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران فراهم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا اردکانیان با تش��ریح دس��تاوردهای‬ ‫سفر روسیه که به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی‬ ‫ایران و روسیه به این کش��ور سفر کرده بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫س��فر به دعوت وزیر انرژی روسیه برای اشنایی با زمینه های‬ ‫همکاری‪ ،‬تبادل نظر در حال انجام و ایجاد زمینه های مناسب‬ ‫برای اجالس کمیسیون مشترک انجام شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مالقات با وزیر امور قفقاز شمالی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراسیا‪ ،‬تعدادی از شرکت های فعال روسی‬ ‫در زمینه های مختلف انرژی و صنعتی‪ ،‬موسسه های بیمه ای‬ ‫و بانکی در این س��فر گفت‪ :‬س��طح باالیی از تفاهم و دیدگاه‬ ‫مشترک بین دو کشور ایران و روسیه وجود دارد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬در حالی که جمهوری اسالمی ایران با‬ ‫تحریم های ایاالت متحده روبه رو است و روسیه نیز به نحوی‬ ‫مشمول تحریم هایی اس��ت‪ ،‬این تحریم ها فرصت بی نظیری‬ ‫را برای ش��کوفایی امکاناتی از جمله مناب��ع طبیعی و منابع‬ ‫انسانی فراهم کرده است‪ .‬اردکانیان با بیان اینکه وزارت نیرو‬ ‫پروژه های مشترکی را با استفاده از خط اعتباری روسیه بهره‬ ‫گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬مراحل ساخت نیروگاه ‪ ۱۴۰۰‬مگاواتی در‬ ‫اس��تان هرمزگان با اعتبار ‪ ۱.۲‬میلیارد یورو اغاز ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین برقی کردن راه اهن گرمس��ا ر‪ -‬اینچه برون با حدود‬ ‫ی��ک میلیارد یورو در حال پیگیری اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫دنبال همزمان ش��دن و س��نکرون کردن شبکه برق کشور با‬ ‫روسیه از طریق اذربایجان‪ ،‬ارمنستان و گرجستان هستیم که‬ ‫این موضوع فواید زیادی برای ایران به دنبال خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫جلسه هایی برگزار شده تا این موضوع به زودی به مرحله اجرا‬ ‫برسد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬از سوی شرکت بزرگ سازنده در روسیه‬ ‫برای تولید مشترک توربین های گاز عالقه مندی زیادی نشان‬ ‫داده ش��د تا برای دریافت دانش س��اخت این توربین ها بازار‬ ‫روس��یه را در اختیار محصوالت ایرانی قرار دهند و قرار است‬ ‫همکاری نزدیکی را با گروه مپنا اغاز کنند‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫مشترک اقتصادی ایران و روس��یه تصریح کرد‪ ۱۰ :‬کارگروه‬ ‫زیرمجموعه کمیسیون مشترک طراحی شده که یکی از انها‬ ‫کارگروه بانکی است و قرار است به زودی به منظور رفع برخی‬ ‫موانع موجود بانکی جلس��ه مش��ترکی در ایران برگزار شود‪.‬‬ ‫وی پیوس��تن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراس��یا را تضمینی‬ ‫برای باال بردن امکان عملیاتی ش��دن این توافق ها دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬این اتحادیه اقتصادی بین ‪ ۵‬کش��ور روسیه‪ ،‬بالروس‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬قرقیزستان و ارمنستان به امضا رسیده و به تازگی‬ ‫اع�لام امادگی کرده اند که ای��ران را هم به عنوان همکار این‬ ‫اتحادیه اقتصادی بپذیرند‪ .‬مراحل قانونی ش��دن ان در حال‬ ‫انجام است و تصویبنامه هیات وزیران و سپس تصویب مجلس‬ ‫ن را نهایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫شورای اسالمی ا ‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫با تدبیر برخی امور‪ ،‬فراهم‬ ‫اوردن شرایط و بسترهای‬ ‫جلوگیری از رانت و‬ ‫تخلف و نیز نظارت بر این‬ ‫فرایندها می توان اوضاع‬ ‫و شرایط بازارهای مختلف‬ ‫را در کنترل قرار داد و از‬ ‫حواشی ناشی از مشکالت‬ ‫اقتصادی کاست‬ ‫«گسترش صنعت» از وضعیت خرید و فروش محصوالت پتروشیمیایی گزارش می دهد‬ ‫بازار پتروشیمی‪ ،‬جوالنگاه دالالن‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نوس��ان ن��رخ ارز در ماه ه��ای گذش��ته‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ایجاد مش��کالت گوناگون ب��رای تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنن��دگان‪ ،‬فضای قابل توجهی برای رش��د‬ ‫و فعالی��ت دالالن اقتص��ادی ایج��اد ک��رد‪ .‬در این‬ ‫می��ان‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬به عنوان یک��ی از اصلی ترین‬ ‫محوره��ای صادرات غیرنفتی نی��ز از این معضالت‬ ‫در امان نبود‪ .‬ان طور که در بس��یاری از گزارش ها‬ ‫گفت��ه ش��ده‪ ،‬افزای��ش ن��رخ ارز موج��ب ش��د تا‬ ‫مجتمع ه��ای پتروش��یمی و تامین کنن��دگان مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬خام فروشی را در اولویت قرار داده و صادرات‬ ‫محص��والت را ب��ر توزیع م��واد در داخل کش��ور و‬ ‫در می��ان واحده��ای تولی��دی ترجی��ح دهند‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬برخی از س��ودجویان‪ ،‬ب��ه نام مصرف کننده‬ ‫محصوالت پتروش��یمی را خریده و پس از تخریب‬ ‫بازار‪ ،‬با چندبرابر قیمت به فروش می رس��انند‪ .‬این‬ ‫موض��وع با توجه به تاری��خ انقضای محصوالت نیز‪،‬‬ ‫خس��ارت های فراوانی به دنبال دارد‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫بر مبنای گزارش هایی که در نیمه نخس��ت امسال‬ ‫منتش��ر ش��د‪ ،‬توزیع کنندگان مواد اولیه‪ ،‬تا تثبیت‬ ‫قیمت ها‪ ،‬کاالهای خود را به فروش نمی رس��اندند‬ ‫و به نوع��ی در ان برهه زمانی دچ��ار خودتحریمی‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹در انتظار بازگشت ارز پتروشیمی‬ ‫ان طور که در بس��یاری از گزارش ها گفته شده‪،‬‬ ‫صادرات پتروشیمی از مهم ترین محورهای صادرات‬ ‫در کش��ور به ش��مار می رود که ارز قابل توجهی به‬ ‫کشور بازمی گرداند‪ .‬بیژن نامدار زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در‬ ‫نامه ای از همه پتروش��یمی های دولتی‪ ،‬نیمه دولتی‬ ‫و خصوصی خواس��ته اس��ت که تمام ارز موجود در‬ ‫حس��اب های خارجی‪ ،‬صرافی ها و کارگزاران ارزی‬ ‫طرف معامله خود را به طور کتبی به بانک مرکزی‬ ‫اع�لام کنند و با دریافت معادل ریالی ان‪ ،‬ارز مورد‬ ‫نظر را بر اس��اس انچه بانک مرکزی معین می کند‬ ‫در مراح��ل بعدی برای عرضه در ب��ازار ثانویه قرار‬ ‫دهن��د‪ .‬پیش از این گفته ش��ده ب��ود که اختالف‬ ‫قیمت ارز در بازار برای پتروش��یمی ها جذاب است‬ ‫و به گفته کارشناسان‪ ،‬با توجه به اینکه هزینه های‬ ‫ای��ن واح��د در بخش ج��اری و همچنی��ن هزینه‬ ‫ریال��ی خوراک انه��ا افزایش نیافته اس��ت‪ ،‬فروش‬ ‫ارز در بازار به جای عرضه در س��امانه نیما‪ ،‬توجیه‬ ‫اقتصادی بیشتری دارد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬کارشناسان‬ ‫ب��ازار ارز و همچنین صنعت پتروش��یمی معتقدند‬ ‫که دول��ت باید از اهرم های دیگ��ری برای تضمین‬ ‫سرعت و حجم ارز عرضه شده این واحد در سامانه‬ ‫نیما اس��تفاده کند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬به گزارش بانک‬ ‫مرکزی در بخش��نامه ای نحوه بازگشت ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات ب��ه چرخه اقتص��ادی کش��ور را ابالغ‬ ‫ک��رد که بر مبنای ان‪ ،‬برای ارزی که ش��رکت های‬ ‫پتروش��یمی باید وارد سامانه نیما کنند‪ ،‬با توجه به‬ ‫تولید روزانه شان س��قف تعیین شد ‪(.‬دولت تصمیم‬ ‫گرف��ت قیمت میعان��ات گازی‪ ،‬گاز طبیعی و دیگر‬ ‫خوراک ه��ای تحویلی ب��ه واحدهای پتروش��یمی‬ ‫داخلی‪ ،‬نرخ تس��عیر ارز در هر ماه برابر با متوس��ط‬ ‫نرخ معامالتی ارز در سامانه نیما باشد)‬ ‫تدبیر برخی امور‪ ،‬فراهم اوردن شرایط و بسترهای‬ ‫جلوگی��ری از ران��ت و تخلف و نیز نظ��ارت بر این‬ ‫فرایندها می توان اوضاع و شرایط بازارهای مختلف‬ ‫را در کنترل قرار داد و از حواشی ناشی از مشکالت‬ ‫اقتص��ادی کاس��ت‪ .‬به گفت��ه او‪ ،‬ب��ا تمهیداتی که‬ ‫اندیشیده شده‪ ،‬خوراک پتروشیمی ها قیمت گذاری‬ ‫شده و به عالوه س��قف قیمت محصول نهایی را در‬ ‫ب��ورس حذف کرده اند‪ .‬این اق��دام‪ ،‬قیمت بورس را‬ ‫به بازار ازاد نزدیک کرده و بر این اس��اس‪ ،‬مشکل‬ ‫کاه��ش توزی��ع و دپ��وی محصوالت پتروش��یمی‬ ‫برطرف ش��ده اس��ت‪ .‬پیش از این تفاوت قیمت و‬ ‫می��زان رانت ها قابل توجه بود‪ .‬ای��ن موضوع ازادی‬ ‫عمل بس��یاری ب��ه دالالن داده و تولیدکنندگان با‬ ‫کمبود مواد اولیه روبه رو می شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹اماری از مصرف نداریم‬ ‫ب��ه گفته این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬در این می��ان‪ ،‬برخی از‬ ‫تولیدکنندگان بیشتر از نیاز واقعی خود مواد اولیه‬ ‫خریداری کرده و بازار را دچار مش��کالت بس��یاری‬ ‫‹ ‹راهکاری برای خرید بی واسطه‬ ‫می کنند‪ .‬از طرفی نیز با توجه به سقف تعیین شده‬ ‫در این میان‪ ،‬با توجه به اینکه یکی از مش��کالت‬ ‫برای حجم عرضه محصوالت پتروش��یمی در بازار‬ ‫اساس��ی واحدهای تولیدی در کش��ور م��واد اولیه‬ ‫ب��ورس‪ ،‬برخی از واحده��ای تولیدکنن��ده نیز که‬ ‫بود‪ ،‬دولت برای حل این مش��کل نیز امکان خرید‬ ‫مصرفی کمتر از میزان تعیین ش��ده دارند‪ ،‬از خرید‬ ‫مس��تقیم از کارخانه های پتروش��یمی را با نظارت‬ ‫بورس ناکام می مانند‪.‬‬ ‫شرکت نفت یا سایر س��ازمان های اقتصادی فراهم‬ ‫ب��ه ب��اور گرمابی‪ ،‬درب��اره حجم واقع��ی مصرف‬ ‫کرد‪ .‬بر اساس خبری که وزیر پیشین‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬امار قاب��ل اعتمادی‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ش��هریور‬ ‫وجود ندارد‪ .‬اگ��ر در این زمینه نقش‬ ‫امس��ال اعالم ک��رده ب��ود‪ ،‬خریداران‬ ‫انجمن ه��ای صنفی و تعاملی بیش��تر‬ ‫فق��ط باید در س��امانه ب��ورس خرید‬ ‫ش��ود به راحت��ی می ت��وان ب��ه میزان‬ ‫خود را ثبت کنند و به این ترتیب‪ ،‬در‬ ‫تولید و مص��رف متقاضیان محصوالت‬ ‫نحوه خرید به قیمت تثبیتی تس��هیل‬ ‫پتروش��یمی رس��ید چرا که انجمن ها‬ ‫ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که بسیاری‬ ‫به ط��ور مش��خص به تولی��د و مصرف‬ ‫کیانوش کاظمی‬ ‫از تولیدکنن��دگان به نبود نظارت های‬ ‫اعضای خود دسترس��ی دارند‪ .‬بر این‬ ‫کافی بر سامانه بورس انتقاد دارند‪.‬‬ ‫صادرات به طور مستقیم اس��اس‪ ،‬همچنان نااگاه��ی در میزان‬ ‫حمی��د گرماب��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫تولی��د و مص��رف متقاضی��ان‪ ،‬ردپای‬ ‫با نظارت دولت بوده و‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجل��س ش��ورای‬ ‫قاچ��اق را در محصوالت پتروش��یمی‬ ‫اگر نیاز داخلی به طور‬ ‫اس�لامی درباره مش��کل تامی��ن نیاز کامل برطرف شود اجازه باقی گذاشته است‪.‬‬ ‫صادرات داده می شود‬ ‫مصرف کنندگان که پیش از این وجود‬ ‫پیش از این با نوسان های موجود در‬ ‫داشت‪ ،‬به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬با‬ ‫بازار ارز‪ ،‬پتروشیمی ها و تولیدکنندگان‬ ‫باروری ابرها در برنامه وزارت نیرو‬ ‫مدی��ر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات ب��اروری ابرها‪ ،‬از برنامه ریزی‬ ‫وزارت نیرو برای اجرای پروژه باروری ابرها در ‪ ۱۰‬اس��تان کش��ور خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫فری��د گلکار با بیان اینکه برای اج��رای این پروژه با همکاری نیروی‬ ‫هوا و فضای سپاه هیچ مانعی نداریم و به زودی عملیات اجرایی ان اغاز‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این پروژه در اس��تان های یزد‪ ،‬چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬کرمان و فارس از‬ ‫طریق هواپیما و مناطقی همچون خراس��ان جنوبی و اذربایجان شرقی‬ ‫و غربی از طریق پهپاد اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫او اضاف��ه ک��رد‪ :‬در ص��ورت تامین اعتب��ار‪ ،‬باروری ابرها در اس��تان‬ ‫کرمانشاه نیز به شیوه زمینی و از طریق ژنراتور انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر مرک��ز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها به ایس��نا گفت‬ ‫که قرارداد تامین پهپ��اد‪ ،‬مواد باروری‪ ،‬هواپیما و تجهیزات قابل نصب‬ ‫روی ان با نیروی هوا و فضای سپاه اماده شده و به زودی وارد فاز اجرا‬ ‫خواهیم شد‪ .‬گلکار با اشاره به تامین «فلیر» و «پیروپاترون» به عنوان‬ ‫مواد قابل اس��تفاده در باروری ابرها تصریح کرد‪ :‬فلیر از س��وی نیروی‬ ‫هوافض��ا و پیروپاترون از س��وی صنایع دفاع در داخل تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫امکان خرید خارجی این مواد نیز وجود دار د اما از چندین منظر‪ ،‬بهتر‬ ‫و شایسته است از تولید داخل استفاده شود‪.‬‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬خام فروش��ی و ص��ادرات محصول را در‬ ‫اولویت قرار داده بودند زیرا همان طور که گفته شد‪،‬‬ ‫تفاوت قیمت ازاد محصوالت پتروشیمی با بورس‪،‬‬ ‫جذابیت بسیاری برای صادرات ایجاد کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت صادرات برای مازاد محصول‬ ‫گرمابی گف��ت‪ :‬پس از تامین نیاز داخل کش��ور‬ ‫و در ص��ورت کاه��ش ارزش محص��ول‪ ،‬صادرات و‬ ‫خام فروش��ی حق پتروشیمی ها است و بررسی نیاز‬ ‫بازار بر عهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫در ای��ن ب��اره کیان��وش کاظمی‪ ،‬مدیر پیش��ین‬ ‫پتروشیمی شیراز نیز به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫صادرات به طور مس��تقیم با نظ��ارت دولت بوده و‬ ‫اگر نی��از داخلی به طور کامل برطرف ش��ود اجازه‬ ‫صادرات داده می شود‪.‬‬ ‫او از ف��روش محص��والت پتروش��یمی در بورس‬ ‫اظه��ار رضایت کرد و ان را راهکار مناس��بی برای‬ ‫کنت��رل ورود دالالن و قاچ��اق دانس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫کاظمی‪،‬پتروش��یمی ها موظ��ف هس��تند به میزان‬ ‫نیاز تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬محصوالت پتروش��یمی‬ ‫و م��واد اولی��ه وارد بورس کنن��د‪ .‬در این میان اگر‬ ‫واحدهای تولیدکننده به نب��ود مواد اولیه اعتراض‬ ‫دارند این مشکل از عهده پتروشیمی ها خارج بوده‬ ‫و به بررس��ی های وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مربوط می شود‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل تولید پایی��ن از چرخه متقاضیان مواد‬ ‫اولیه خارج شدند و از طرفی‪ ،‬بسیاری از انها بیشتر‬ ‫از نیازشان درخواست خرید محصوالت پتروشیمی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته کاظمی‪ ،‬از س��ال های گذش��ته وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجوز و سهمیه هایی برای‬ ‫صنایع پایین دستی پتروشیمی صادر می کند که بر‬ ‫مبنای این سهمیه می توانند به بورس کاال مراجعه‬ ‫و مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند‪ ،‬اما از‬ ‫انجا که برخی از این واحدها که سال ها پیش مجوز‬ ‫خود را گرفته اند امروز به هر دلیلی تعطیل شده اند‬ ‫یا س��همیه صادرش��ده برای انها بیشتر از ظرفیت‬ ‫این واحدهاس��ت ‪ ،‬واحدهای تعطیل ش��ده و دارای‬ ‫م��ازاد ظرفیت این مجوز و س��همیه ها را به دالالن‬ ‫واگذار می کنند‪.‬‬ ‫تولید برق خورشیدی در پشت بام ها‬ ‫بر اس��اس اخرین اعالم مسئو الن‪ ،‬مشترکان خانگی می توانند‬ ‫ب��ا خرید پنل خورش��یدی‪ ،‬عالوه ب��ر رفع نیاز خود‪ ،‬م��ازاد برق‬ ‫تولیدی ش��ان را ‪ ۱۰‬برابر گران تر به ش��رکت توزی��ع برق تهران‬ ‫بزرگ بفروش��ند؛ یعنی هر کیلووات س��اعت ‪ ۸۰۰‬تومان که این‬ ‫موضوع یک فرصت طالیی برای س��رمایه گذاری در این حوزه به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬تاکن��ون‪ ،‬پیرو مصوبه وزیر نی��رو درباره خرید‬ ‫تضمین��ی برق از نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر‪ ،‬عقد ق��رارداد خرید تضمینی‬ ‫ب��رق خورش��یدی از مش��ترکان غیردولتی اغاز ش��د و با توج��ه به روند‬ ‫فرهنگ س��ازی‪ ،‬استقبال ش��هروندان از این طرح رشد چشمگیری داشت ‬ ‫به طوری که طی س��ال ‪ ۱۳۹۶‬میزان قراردادها و ثبت نام مشترکان به طرز‬ ‫قابل توجهی نسبت به سال ‪ ۱۳۹۵‬افزایش داشته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم ش��رکت توزیع برق تهران بزرگ‪ ،‬سرمایه گذاری در این‬ ‫طرح برعهده مش��ترک متقاضی است و این شرکت موظف است با تمامی‬ ‫مشترکان متقاضی نصب مولد خورشیدی‪ ،‬بر مبنای شیوه نامه های مربوط‬ ‫قرارداد خرید تضمینی با مدت ‪ ۲۰‬سال ببندد‪.‬‬ ‫همچنین تمام متقاضیان غیردولتی‪ ،‬پس از نصب سامانه خورشیدی‬ ‫مورد تایید این شرکت در شهر تهران‪ ،‬می توانند به فروش انرژی حاصل‬ ‫از تولید نیروگاه خورشیدی اقدام کنند و هزینه مربوط به طور مشخص ‬ ‫تابع کیفیت تجهیزات و قدرت مولد مورد نظر است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬حس��ین صبوری‪ ،‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق تهران بزرگ‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬همه مشترکان متقاضی‬ ‫می توانن��د از یک کیل��ووات تا ‪ ۱۰۰‬کیلووات و تا س��قف قدرت‬ ‫انشعاب‪ ،‬مولد خورشیدی بسازند‪.‬‬ ‫درصورتی که عالقمند به س��رمایه گذاری در س��طح بیشتری‬ ‫باشند‪ ،‬این کار از طریق سازمان ساتبا امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه درحال حاضر حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به این‬ ‫طرح‪ ،‬حدود ‪ ۵‬میلیون تومان در سطح نیروگاه های کم ظرفیت است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬مبنای محاس��به نرخ خرید برق‪ ،‬نرخ قرارداد بین طرف ها اس��ت که‬ ‫برای سال ‪ ۱۳۹۶‬در سامانه های با قدرت ‪ ۲۰‬کیلووات و کمتر‪ ،‬به ازای هر‬ ‫کیلووات س��اعت‪ ۸۰۰۰ ،‬ریال به ع�لاوه ‪ ۱۴۱.۷‬ریال(نرخ خدمات انتقال)‬ ‫برای مدت ‪ ۱۰‬س��ال از دوره قرارداد اس��ت و در ‪ ۱۰‬ساله دوم‪ ،‬نرخ خرید‬ ‫برق‪ ۳۰‬درصد برای انواع نیروگاه های خورش��یدی کاهش داده می ش��ود‪.‬‬ ‫البته در هر س��ال به مبلغ پیش گفته بر مبنای ق��رارداد‪ ،‬تعدیل نیز تعلق‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ‪ ،‬مبلغ خرید‬ ‫تضمینی به ازای برق تزریق شده بر اساس قرائت دستگاه های اندازه گیری‬ ‫و صورتحساب صادرشده خواهد بود‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪ 26 1397‬ربیع االول ‪ 4 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 536‬پیاپی ‪2509‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫تولید گوشت‬ ‫ورود دالالن به خرید‬ ‫گندم باعث خروج ان از‬ ‫مرزهای کشور خواهد‬ ‫شد‪ ،‬ضمن انکه اعالم‬ ‫نرخ خرید تضمینی‪،‬‬ ‫کشت سال اینده و‬ ‫خودکفایی گندم را‬ ‫تهدید می کند به طوری ‬ ‫که قاچاق ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تنی گندم در سال‬ ‫گذشته را می توان‬ ‫مقدمه ای برای قاچاق‬ ‫دامنه دار در سال جاری‬ ‫و سال های ا ینده به‬ ‫شمار اورد‬ ‫کارشناسان به دنبال اعالم نرخ خرید تضمینی هشدار دادند‬ ‫خطر تکرار تجربه قاچاق سوخت برای گندم‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرانجام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬توم��ان اعالم ش��د در حالی ک��ه گندمکاران‬ ‫ب��ا وجود افزایش هزینه های تولید خواس��تار تعیین‬ ‫قیمت��ی حدود ‪ ۱۸۵۰‬تا ‪ ۱۹۳۰‬توم��ان برای خرید‬ ‫تضمینی گندم بودند‪ .‬به گفته مسئوالن‪ ،‬در ‪ ۳‬سال‬ ‫گذش��ته خرید تضمینی و حمایت از کش��اورزان و‬ ‫تولیدکنندگان گندم س��بب ش��د تا کشور در تولید‬ ‫این محصول استراتژیک خودکفا شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه دالالن هم اینک هر کیلو‬ ‫گن��دم را حدود ‪ ۲‬هزار تومان خری��داری می کنند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د ورود دالالن به خرید گندم‬ ‫باعث خروج ان از مرزهای کشور خواهد شد‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه اعالم نرخ خرید تضمینی‪ ،‬کش��ت س��ال اینده‬ ‫و خودکفای��ی گن��دم را تهدید می کن��د به طوری ‬ ‫که قاچاق ‪ ۷۰۰‬هزار تنی گندم در س��ال گذش��ته‬ ‫را می توان مقدمه ای برای قاچاق دامنه دار در س��ال‬ ‫جاری و س��ال های ا ینده به ش��مار اورد؛ موضوعی‬ ‫که در طول یکی دو س��ال گذش��ته به س��بب ظلم‬ ‫به کش��اورزان‪ ،‬موجب��ات ورود دالالن به بازار گندم‬ ‫و خری��د این محصول و قاچاق ان به خارج از مرزها‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته ‪۱۴۷۰‬‬ ‫تومان بود و امس��ال با موافق��ت رئیس جمهوری به‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫که با اعت��راض نمایندگان م��ردم در مجلس رقمی‬ ‫ناچی��ز به قیمت خری��د تضمین��ی ان اضافه کنند‬ ‫پذیرفتنی نیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��ال گذشته به این‬ ‫بهانه که قیمت جهانی گندم پایین است و درصورت‬ ‫واردات نیاز کش��ور به گندم ارزان تر تامین می شود‬ ‫شاهد افزایش قیمت این محصول نبودیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در پایان با تاکید بر اینکه‬ ‫وابس��تگی به واردات گندم خطرناک اس��ت‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هزینه های غیر منطقی در بسیاری از بخش های‬ ‫کش��ور وجود دارد اما به دلیل اینکه در زمینه گندم‬ ‫تا این میزان تنگ نظرانه برخورد می ش��ود مشخص‬ ‫نیس��ت‪ ،‬باید همیش��ه امنی��ت قابل اطمینانی را در‬ ‫حوزه خود کفایی گندم حفظ کنیم‪.‬‬ ‫محمودزاده نرخ خرید تضمینی گندم برای س��ال‬ ‫این��ده را ظلم به کش��اورزان و گندمکاران دانس��ت‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ا این وضعی��ت چه انتظ��اری از‬ ‫کش��اورزان داریم که زمین های خود را نفروشند یا‬ ‫تغییر کارب��ری ندهند؟ باید از گندمکار و کش��اورز‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی اضافه کرد‪:‬‬ ‫نرخ خری��د تضمینی گندم با می��زان نرخ تورم ‪۴۰‬‬ ‫درص��دی همخوانی ندارد و موج��ب افزایش قاچاق‬ ‫این محصول از مرزهای کشور به خارج می شود‪.‬‬ ‫محمودزاده ادام��ه داد‪ :‬نرخ خرید تضمینی گندم‬ ‫باید متناس��ب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش‬ ‫کشاورزی تعیین شود‪ ،‬قیمت خرید تضمینی اعالم‬ ‫ش��ده برای هر کیلو گندم با هیچ منطقی س��ازگار‬ ‫نیست و خودکفایی گندم را تهدید می کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬کش��اورزان انتظار داش��تند که‬ ‫حداق��ل قیمت خرید تضمینی گندم بیش از ‪۱۸۰۰‬‬ ‫توم��ان در هر کیلو تعیین ش��ود‪ ،‬دولت باید در این‬ ‫تصمیم تجدیدنظر کند‪.‬‬ ‫کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقالب تعیین‬ ‫کردن��د که حمایت از تولید داخل و توجه به زندگی‬ ‫و معیش��ت کش��اورز و تولید کنن��ده بود متاس��فانه‬ ‫هیچ کدام از این موارد در قیمت گذاری لحاظ نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر قیمت محص��والت بین ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬‬ ‫درصد اضافه نشود‪ ،‬کش��اورز تمایل به کشت گندم‬ ‫و کاالی اس��تراتژیک نخواه��د داش��ت و ب��ه دنبال‬ ‫محصوالتی می رود که برایش صرفه اقتصادی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬درحال حاضر هم این قیمت اثر سوء بر تولید‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ضریب امنیت خوداتکایی‬ ‫خرید تضمینی گندم برای س��ال زراعی جدید باید‬ ‫دست کم به ‪ ۱۸۵۰‬تومان تغییر کند‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی با اش��اره ب��ه اینکه در ش��رایط فعلی‬ ‫تحریم‪ ،‬امنی��ت غذایی و ملی بر هم��ه چیز برتری‬ ‫دارد ب��ه «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬بر این اس��اس‬ ‫از دولتم��ردان انتظ��ار می رود که هر چه س��ریع تر‬ ‫نرخ خری��د تضمینی گندم را اص�لاح کنند چرا که‬ ‫اگر این امر رخ ندهد‪ ،‬بی ش��ک کش��اورزان اقدام به‬ ‫کشت گندم نخواهند کرد و کشاورزانی که کشت را‬ ‫انج��ام دادند‪ ،‬از تحویل محصول به دولت خودداری‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬ب��ا وجود تورم‬ ‫باالی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد در بخش کشاورزی‪ ،‬افزایش‬ ‫‪ ۱۷۰‬تومان��ی نرخ خرید گندم زمینه را برای قاچاق‬ ‫گس��ترده فراهم می کند چراک��ه هم اکنون هر کیلو‬ ‫گن��دم با نرخ ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۳‬ه��زار تومان در‬ ‫مرزها از کشاورزان خریداری می شود‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی ادامه داد‪ :‬با توجه ب��ه انکه نرخ خرید‬ ‫تضمینی گندم برای سال زراعی ‪ ۹۷ -۹۸‬کارشناسی‬ ‫نیست‪ ،‬پیش بینی می شود که این ماده ارزشمند به‬ ‫عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرد‪ :‬اگر دولت هر‬ ‫چه س��ریع تر اق��دام به اصالح ن��رخ خرید تضمینی‬ ‫گن��دم نکند‪ ،‬ب��رای تامین نیاز داخل چ��اره ای جز‬ ‫واردات نیست که با این وجود به نظر می رسد فشار‬ ‫البی گران بر اتخاذ این سیاست بی تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی بی توجهی به قان��ون خرید تضمینی را‬ ‫خ�لاف منافع ملی دانس��ت و گفت‪ :‬با توجه به انکه‬ ‫دولت تورم در س��ال جاری را ‪ ۳۷‬درصد اعالم کرده‬ ‫و از دیدگاه تش��کل ها تورم در بخش کشاورزی ‪۴۰‬‬ ‫درصد است‪ ،‬نرخ خرید تضمینی گندم دست کم باید‬ ‫به ‪ ۱۸۵۰‬تومان تغییر کند‪.‬‬ ‫ایمانی با اش��اره ب��ه این نکته ک��ه بی توجهی به‬ ‫تولید س��طح عملکرد را کاهش می دهد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫خودکفایی در س��ال ‪ ۹۳‬باعث ش��د ضریب امنیت‬ ‫خوداتکایی ما در س��ایر محصوالت هم افزایش پیدا‬ ‫کند اما ب��ه تولید بی توجهی کردی��م‪ .‬زمانی که در‬ ‫سال ‪ ۸۵‬تورم روی ‪ ۴۰‬درصد بود قیمت گندم ثابت‬ ‫ماند مانند همی��ن اتفاقی ک��ه درحال حاضر افتاده‬ ‫است و باعث شد به سمت کاهش عملکرد در واحد‬ ‫س��طح برویم و ما را در ردیف واردکنندگان نخست‬ ‫جهان در مقوله گندم قرار داد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر انتظار مردم از نمایندگان منتخب‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬بی توجهی‬ ‫به بخش تولید باعث می ش��ود همان اتفاق ها تکرار‬ ‫ش��ود و ما این گله و ناراحت��ی را از نمایندگان مان‬ ‫داری��م که به عنوان کس��انی که بای��د مدافعان ما و‬ ‫ناظر بر اجرای قانون باش��ند در حق تولید کوتاهی‬ ‫می کنند‪ .‬باید این معضالت را حل کنند‪ ،‬کشاورزان‬ ‫‹ ‹‪ ۱۳۰‬تومان راضی کننده نیست‬ ‫توان تحمل این همه بی مهری را از جانب مسئوالن‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان معتقدن��د ه��دف از خرید‬ ‫و نماین��دگان ندارند‪ .‬رئیس بنیاد توانمندی س��ازی‬ ‫تضمینی گندم به عنوان کاالی اس��تراتژیک تامین‬ ‫گندمکاران خاطرنشان کرد‪ :‬کش��اورزان در شرایط‬ ‫غ��ذای جامع��ه و نب��ود وابس��تگی ب��ه واردات این‬ ‫بس��یار س��ختی زندگی می کنند‪ ،‬هم شرایط سخت‬ ‫محصول است‪ .‬با توجه به شرایط کنونی کشور نباید‬ ‫‹ ‹فروش گندم به دالالن‬ ‫معیشتی و اقتصادی و هم هزینه های تولید که مواد‬ ‫زمینه خروج گندم فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫برخی دیگر از کارشناس��ان معتقدند اگر به تولید‬ ‫اولیه ان چندین برابر افزایش پیدا کرده است‪ .‬ما از‬ ‫جالل محمودزاده‪ ،‬عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‬ ‫تاخیر در اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم‬ ‫و خودکفای��ی بی توجه��ی کنی��م ب��ه دوران س��ال‬ ‫نمایندگان انتظار داریم به این مس��ئله ورود کرده‪ ،‬‬ ‫و منابع طبیعی مجلس معتقد اس��ت افزایش ‪۱۳۰‬‬ ‫و هماهنگ نب��ودن احتمالی ن��رخ خرید تضمینی‪،‬‬ ‫‪ ۸۵‬بازمی گردی��م و مانن��د ان دوران به نخس��تین‬ ‫دولت را مج��اب کنند‪ .‬ایمانی اف��زود‪ :‬در ایین نامه‬ ‫تومانی گندم با دستور رئیس جمهوری رقمی نیست‬ ‫حفظ خودکفایی در سال زراعی جاری را در معرض‬ ‫واردکننده گندم در جهان تبدیل خواهیم شد‪.‬‬ ‫داخل��ی مجلس امده در صورت اجرا نش��دن قانون‬ ‫ک��ه ما را راضی کند‪ ،‬تصور ما این اس��ت که قیمت‬ ‫خطر قرار داده اس��ت و ای��ن احتمال وجود دارد که‬ ‫علی قل��ی ایمانی‪ ،‬رئی��س بنیاد توانمندی س��ازی‬ ‫از س��وی دول��ت و نهاد ه��ای مس��ئول‪ ،‬نمایندگان‬ ‫خرید تضمینی گندم باید حدود ‪ ۲‬هزار تومان برای‬ ‫حتی در صورت رسیدن به خودکفایی این محصول‬ ‫گندم��کاران درب��اره می��زان نرخ خری��د تضمینی‬ ‫مجل��س می توانند به این موض��وع ورود کنند و در‬ ‫هرکیلوگرم تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫به صورت قانونی و غیرقانونی(قاچاق) از کشور خارج‬ ‫گندم اعال م ش��ده به ایلنا گف��ت‪ :‬ما از دولت متوقع‬ ‫صورت تمکین نکردن به قانون انها را به قوه قضاییه‬ ‫محم��ودزاده در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نیس��تیم تنه��ا صحبت ما‬ ‫معرفی کنند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬در ش��رایطی ک��ه در‬ ‫بخش کش��اورزی از جمله مهم ترین‬ ‫ای��ن اس��ت که بر اس��اس‬ ‫بر مس��ئله قاچ��اق گندم‬ ‫کش��ورهای همس��ایه قیم��ت گندم‬ ‫پیش��ران های اقتصادی در کش��ورهای‬ ‫اص��ول علمی‪ ،‬کارشناس��ی‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬زمانی که‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬ه��زار تومان اس��ت اعالم‬ ‫دنی��ا به ش��مار می رود‪ .‬ای��ن بخش در‬ ‫و فن��ی هزینه ه��ای ی��ک‬ ‫نتوانیم قیمت را در کشور‬ ‫نرخ تضمینی کمت��ر از ‪ ۲‬هزار تومان‬ ‫ای��ران نیز در برهه ه��ای زمانی مختلف‬ ‫واحد متعارف که در قانون‬ ‫متع��ارف کنیم و از طرف‬ ‫منطق��ی نیس��ت و همچنان ش��رایط‬ ‫برای کش��ور امنیت غذای��ی را به عنوان‬ ‫هم امده بررس��ی ش��ود و‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬قیم��ت در خارج‬ ‫خ��روج غیرقانونی و قاچ��اق گندم از‬ ‫یکی از اساس��ی ترین ارکان امنیت ملی‬ ‫برای‬ ‫درص��دی‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫س��ود‬ ‫قیمت‬ ‫از‬ ‫باالت��ر‬ ‫مرزها‬ ‫از‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫علی قلی ایمانی‬ ‫علی ابراهیمی‬ ‫جالل محمودزاده‬ ‫کشور به ارمغان اورده است‪.‬‬ ‫کش��اورز در نظ��ر بگیرند‪.‬‬ ‫داخ��ل باش��د قاچاقچیان‬ ‫عضو کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و‬ ‫اگر قیمت محصوالت‬ ‫از دولتمردان انتظار‬ ‫ای��ن موض��وع اهمی��ت حمای��ت‬ ‫منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی سال گذشته به این بهانه ایمان��ی درب��اره ام��کان‬ ‫وسوس��ه می ش��وند و این‬ ‫بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫می رود که هر چه سریع تر‬ ‫که قیمت جهانی گندم‬ ‫از بخ��ش کش��اورزی را دوچن��دان‬ ‫واردات گن��دم تصری��ح‬ ‫اتف��اق طبیع��ی اس��ت؛‬ ‫اضافه نشود‪ ،‬کشاورز‬ ‫نرخ خرید تضمینی گندم‬ ‫با بیان اینکه در زمینه خرید تضمینی پایین است و درصورت‬ ‫می کند‪ .‬خودکفای��ی در تولید محصول‬ ‫ک��رد‪ :‬پیامدهای ناش��ی از‬ ‫همان گونه که در سوخت‬ ‫گن��دم تنه��ا بعد حمایت از کش��اورز‬ ‫تمایل به کشت گندم‬ ‫د چرا که‬ ‫را اصالح کنن ‬ ‫واردات نیاز کشور به‬ ‫اس��تراتژیکی مانن��د گن��دم‪ ،‬یک��ی از‬ ‫ای��ن قیم��ت باید بررس��ی‬ ‫اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫مطرح نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ه��دف از خرید‬ ‫و کاالی استراتژیک‬ ‫اگر این امر رخ ندهد‪،‬‬ ‫گندم ارزان تر تامین‬ ‫تضمین��ی گن��دم ب��ه عن��وان کاالی می شود شاهد افزایش ش��ود‪ .‬کس��انی که تصمیم بی شک کشاورزان اقدام � اینده تولید گندم نخواهد داشت و به دنبال مهم ترین اهداف کش��ور در چند س��ال‬ ‫محصوالتی می رود که‬ ‫قیمت این محصول‬ ‫می گیرن��د به طور احتمالی به کشت گندم نخواهند در معرض خطر‬ ‫گذشته بوده اس��ت؛ موضوعی که البته‬ ‫اس��تراتژیک تامی��ن غ��ذای جامعه و‬ ‫برایش صرفه اقتصادی‬ ‫کرد و کشاورزانی که‬ ‫نبودیم‪ .‬افزایش ‪۱۳۰‬‬ ‫علی ابراهیمی‪ ،‬نماینده‬ ‫تهدیده��ای اخیر مقام ه��ای امریکایی‬ ‫به اعتبارات��ی فکر می کنند‬ ‫وابس��تگی نداش��تن ب��ه واردات این‬ ‫داشته باشد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫کشت را انجام دادند‪ ،‬از‬ ‫تومانی گندم با دستور‬ ‫ک��ه ب��ا ان می توانند گندم تحویل محصول به دولت مجلس ش��ورای اسالمی هم این قیمت اثر سوء بر مبنی ب��ر تحریم غذایی ای��ران‪ ،‬اهمیت‬ ‫محصول است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری رقمی‬ ‫معتقد اس��ت ب��ا توجه به‬ ‫خودکفای��ی در محص��والت اساس��ی‬ ‫ارزان تر و به قول خودش��ان‬ ‫محمودزاده با اش��اره به اینکه گندم‬ ‫تولید خواهد‬ ‫خودداری خواهند‬ ‫نیست که ما را راضی‬ ‫گذاشت‬ ‫کرد‬ ‫کند‬ ‫ت��ورم ب��االی ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫کش��اورزی را برای مس��ئوالن کش��ور‬ ‫کیفی تر از خارج کشور وارد‬ ‫در مقایس��ه با س��ایر اقالم کشاورزی‬ ‫در بخش کش��اورزی‪ ،‬نرخ‬ ‫پررنگ تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫کنند‪ .‬با وجود سیاست های‬ ‫ش��رایط متفاوت��ی دارد و این موضوع‬ ‫مرکز امار ایران اعالم کرد عملکرد کشتارگاه های کشور در‬ ‫تابستان سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به فصل مشابه سال ‪ ۱۳۹۶‬موید‬ ‫کاهش ‪ ۱۱‬درصدی مقدار تولید گوش��ت در کش��تارگاه های‬ ‫رسمی کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬امار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های‬ ‫کش��ور برای فصل تابستان ‪ ۱۳۹۷‬از س��وی مرکز امار ایران‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫سهم گوشت گاو و گوساله با ‪ 56. 1‬هزار تن وزن الشه (‪۵۶.۶‬‬ ‫درصد)‪ ،‬گوس��فند و بره با ‪ ۳۲.۵‬هزار تن (‪ ۳۲.۸‬درصد)‪ ،‬بز و‬ ‫بزغاله با ‪ ۸.۳‬هزار تن (‪ ۸.۴‬درصد) و سایر انواع دام ها با ‪۲.۲۵‬‬ ‫هزار تن (‪ ۲.۲‬درصد) از کل وزن الشه قابل مصرف بوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس نتایج این طرح وزن گوش��ت قرمز تولیدی انواع‬ ‫دام های ذبح ش��ده در کشتارگاه های کشور در فصل تابستان‬ ‫ع ‪ ۹۹‬هزار تن گزارش ش��ده که س��هم گوشت‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬در جم ‬ ‫گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است‪.‬‬ ‫مقایس��ه عملکرد کش��تارگاه های کش��ور در تابستان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به فصل مشابه س��ال ‪ ۱۳۹۶‬موید کاهش ‪۱۱‬‬ ‫درصدی مقدار تولید گوشت در کشتارگاه های رسمی کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل‬ ‫برای گوس��فند و بره ‪ ۲۳‬درصد و برای بز و بزغاله ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫بوده است‪ .‬همچنین مقدار تولید گوشت برای شتر و بچه شتر‬ ‫‪ ۲۹‬درصد کاهش و برای گاومیش و بچه گاومیش ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته است‪ ،‬این مقدار برای گاو و گوساله تغییرات‬ ‫محسوسی نداشته است‪.‬‬ ‫خرید توافقی‬ ‫مرکبات شمال اغاز شد‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران از اغاز‬ ‫خرید توافقی مرکبات از س��وی اتحادیه مرکزی تعاونی های‬ ‫روستایی و کشاورزی ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬حس��ین ش��یرزاد توضی��ح داد‪ :‬در‬ ‫جلس��ه ای با حضور مدیرعامل اتحادیه مرک��زی تعاونی های‬ ‫روستایی و کشاورزی کش��ور و عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫کش��اورزی اب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی مقرر‬ ‫ش��د با تجهیز منابع مالی از س��وی س��ازمان مرکزی تعاون‬ ‫روس��تایی ایران‪ ،‬س��از کارهای تنظیم بازار مرکبات شمال با‬ ‫محور پرتقال از اغاز هفته اغاز شود‪.‬‬ ‫ش��یرزاد اعالم کرد‪ :‬اتحادیه مرکزی تعاونی های روس��تایی‬ ‫و کش��اورزی ای��ران خری��د توافق��ی مرکبات را ب��ه صورت‬ ‫سردرختی‪ ،‬خرید س��ردخانه ها و خرید ا ینده پرتقال (تحویل‬ ‫در ‪ ۱۰‬روز مانده به پایان سال) انجام می دهد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬خری��د توافقی گام مهم��ی برای تنظیم‬ ‫بازار مرکبات ش��مال‪ ،‬افزایش تدریجی بهای پرتقال و قیمت‬ ‫منصفان��ه فروش پرتقال خواهد بود‪.‬گفتنی اس��ت‪ ،‬س��ازمان‬ ‫مرک��زی تعاون روس��تایی ای��ران در س��ال ‪ ۱۳۴۸‬با ماهیت‬ ‫شرکت س��هامی دولتی و با هدف توس��عه بخش روستایی و‬ ‫کش��اورزی از طریق تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی‬ ‫تشکیل شد که اکنون متولی خرید تضمینی و توافقی برخی‬ ‫محصوالت در زمان افت قیمت ها برای حمایت از کش��اورزان‬ ‫است‪ .‬با توجه به سیاست های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫در دول��ت تدبیر و امی��د حجم تولید محصوالت کش��اورزی‬ ‫کشور به ‪ ۱۲۲‬میلیون تن رسیده که بیش از ‪ ۲۲‬میلیون تن‬ ‫ان را محصوالت باغی به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬ضرورت‬ ‫نظارت بر مصرف کودهای کش��اورزی در استان ها مدیرعامل‬ ‫ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی از ض��رورت نظارت و‬ ‫کنترل بیش��تر بر مصرف کودهای کش��اورزی در استان های‬ ‫کش��ور خبر داد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از‬ ‫شرکت خدمات حمایتی کشاورزی‪ ،‬حمید رسولی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی در جلسه ستاد پایش‬ ‫کودهای کشاورزی گفت‪ :‬با توجه به مصرف غیر متعارف کود‬ ‫در تعدادی از اس��تان ها نسبت به سال قبل و ‪ ۳‬سال گذشته‬ ‫از تمامی همکاران در ش��رکت خدمات حمایتی کشاورزی و‬ ‫ن س��ازمان های جهاد کشاورزی‬ ‫وزارت متبوع‪ ،‬به ویژه رئیسا ‬ ‫خواسته می ش��ود تا نظارت و کنترل های بیشتری بر فرایند‬ ‫توزیع کودهای یارانه ای در اس��تان ها اعمال کنند‪ .‬رسولی از‬ ‫ضرورت نظارت و کنترل بیشتر بر مصرف کودهای کشاورزی‬ ‫در استان های کشور خبر داد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 536‬پیاپی ‪2509‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫همراه با بازگشت به کار کارگران هفت تپه مطرح شد‬ ‫پرداخت معوقه ها به شرط تولید و فروش شکر‬ ‫ایجاد تشکل رسمی کارگران و اصالح طبقه بندی مشاغل‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫خلق محصول بهتر‬ ‫با کمک دانش بنیان ها‬ ‫عرص��ه دانش بنیان نقط��ه اتصال‬ ‫و پیون��د اساس��ی دان��ش و عل��م و‬ ‫دانش��مندان‪ ،‬عالمان و پژوهشگران‬ ‫خوش��فکر حوزه تحقیق و نواوری با‬ ‫تولی��د و امکانی برای تجاری س��ازی‬ ‫بهتر صنایع به وی��ژه صنایع کوچک‬ ‫است‪ .‬ظرفیت موجود در شرکت های‬ ‫اخالق محمدیان‬ ‫دانش بنیان را که ابداع و تداوم بهتر‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫صنعت را همراه با هم دارد نمی توان‬ ‫نادیده گرف��ت زیرا می توانند تحولی‬ ‫اساس��ی و ارزش افزوده ای کم نظیر را‬ ‫ب��ا خود به عرصه صنعت و تولید اورده و باعث رش��د کمی و کیفی‬ ‫درخور توجهی ش��وند‪ .‬اکنون با توجه به دیدگاه حمایتی مسئو الن‬ ‫صنعتی کشور و نیاز صنعت و سرمایه برای کشف و شکار اختراعات‬ ‫و نواوری های علمی و همچنین کاربردی کردن ایده های جدید برای‬ ‫خل��ق محصوالت بهتر و افزایش کمی و کیف��ی روند تولید به عنوان‬ ‫حوزه ای موثر در امر توسعه کارافرینی شناخته می شود‪ .‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان نیز موید این نکته است که ما فضای مناسبی برای خلق‬ ‫فناوری ه��ای جدید داش��ته و می توانیم دس��تاوردهای حوزه علم و‬ ‫تحقی��ق را به محصوالتی بازارپس��ند با تغیی��ر کیفی در محصوالت‬ ‫و صنای��ع بیفزایی��م‪ .‬البته انتظار می رود فعالیت ه��ای این حوزه نیز‬ ‫به خوبی با برگزاری کارگاه های اموزش��ی مناسب رونمایی و معرفی‬ ‫ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬باید توجه داش��ت که صنعتگران فعال در زمینه‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط می توانند تحولی اساسی و ارزش افزوده ای‬ ‫کم نظیر را با خود به عرصه صنعت و تولید اورده و باعث رشد کمی‬ ‫و کیف��ی درخور توجهی ش��وند اما تحقق این امر مس��تلزم حمایت‬ ‫از انها در نوس��ان های اقتصادی اس��ت تا رون��د کارافرینی‪ ،‬تولید و‬ ‫اشتغال تداوم داش��ته باشد‪ .‬کاستن از فشار بیشتر هزینه های تولید‬ ‫مانن��د عوارض‪ ،‬مالیات‪ ،‬حقوق گمرکی‪ ،‬تامین ارز مورد نیاز و تامین‬ ‫مواد اولیه می تواند کارگش��ای بسیاری از مشکالت و تضمین کننده‬ ‫رش��د صنعت‪ ،‬اشتغال‪ ،‬گردش سرمایه و تولید باشد‪ .‬صنایع کوچک‬ ‫به دلیل زود بازده بودن و ظرفیت باالیی که در ایجاد اش��تغال دارند‬ ‫برای س��رمایه گذاران بخش خصوصی از توجیه بیشتری برخوردارند‬ ‫به ط��وری که بیش از ‪ ۹۰‬درصد از بخش صنعت کش��ور مربوط به‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط می شود؛ این امر گواه اهمیت این فعالیت‬ ‫اقتصادی در تولید و اشتغال کشور است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازگشت به تولید ‪ ۲۱‬واحد راکد‬ ‫در قزوین‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین با تاکید بر‬ ‫حمایت و کمک به راه ان��دازی واحدهای بهره بردار راکد گفت‪ :‬در ‪۸‬‬ ‫ماه امس��ال با شناس��ایی بیش از ‪ ۲۰۰‬واحد تولیدی راکد ‪ ۲۱‬مورد‬ ‫دوب��اره راه اندازی ش��ده و به چرخ��ه تولید بازگش��ته اند‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین‪ ،‬حمیدرض��ا خانپور در بازدی��د از یک واحد‬ ‫تولیدی در شهرک صنعتی لیا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از اغاز امسال تاکنون ‪۲۱‬‬ ‫واحد تولیدی و صنعتی تعطیل ش��ده در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان و حل مشکالتی از قبیل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش‪،‬‬ ‫نداش��تن بازار فروش‪ ،‬خرید مواد اولیه‪ ،‬نوسازی و بازسازی تجهیزات‬ ‫و اختالف ش��ریکان که مس��تعد راه ان��دازی دوباره بوده شناس��ایی‬ ‫و با مش��اوره کارشناس��ان‪ ،‬همکاری بانک های عامل و دستگاه های‬ ‫خدمت رس��ان به چرخه تولید بازگش��تند‪ .‬وی با تاکید بر حمایت و‬ ‫کمک به راه اندازی واحدهای بهره بردار راکد گفت‪ :‬در طول ‪ ۲‬سال و‬ ‫نیم گذش��ته با شناسایی بیش از ‪ ۲۰۰‬واحد تولیدی راکد‪ ۸۴ ،‬مورد‬ ‫دوباره راه اندازی شده و به چرخه تولید بازگشته یا به سرمایه گذاران‬ ‫جدید واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین محص��والت این واحدهای تولیدی را ش��امل کاغذ و‬ ‫مقوا‪ ،‬مخازن فلزی ذخیره ای و زیر فش��ار‪ ،‬انواع ناگت و کباب لقمه‪،‬‬ ‫انواع شیرین کننده جایگزین ش��کر‪ ،‬پری پت‪ ،‬کندانسور هیتر‪ ،‬ورق‬ ‫روی‪ ،‬دس��تمال کاغ��ذی‪ ،‬انواع کابینت فلزی‪ ،‬لبنات‪ ،‬ش��مش فوالد‬ ‫ساده کربنی و‪ ...‬برشمرد‪.‬‬ ‫کارگران کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه‬ ‫در حالی به کار بازگش��تند ک��ه با تغییر مدیرعامل‬ ‫جدی��د نیم��ی از معوقه ه��ای انه��ا نی��ز پرداخت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جمع��ی از کارگ��ران ای��ن مجموع��ه هفته های‬ ‫گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن ‪ ۴‬ماه حقوق‬ ‫و مزایای خود و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد‬ ‫صنعتی به بخش دولتی تجمع هایی برپا کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدی��ران محلی‪ ،‬حق��وق ‪ ۱ ۵۰۰‬نفر از‬ ‫کارگ��ران ش��رکت هفت تپ��ه با ط��رح طبقه بندی‬ ‫مش��اغل منطبق نشده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬کارگران‬ ‫در تجم��ع خواه��ان اصالح طبقه بندی مش��اغل و‬ ‫پرداخت معوقه ها شده اند‪.‬‬ ‫هفدهمین روز اعتراض کارگران ش��رکت کشت‬ ‫و صنعت نیشکر هفت تپه نسبت به پرداخت نشدن‬ ‫حق��وق معوقه نیز روز چهارش��نبه ‪ ۳۰‬ابان مقابل‬ ‫فرمانداری شوش برگزار شد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬نشس��تی با حضور کارگران و نماینده‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی در این محل‬ ‫برگزار شد‪ .‬اعضای شورای تامین شهرستان شوش‬ ‫نیز در این نشس��ت خواستار رفع مشکالت جامعه‬ ‫کارگری و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه شدند‪.‬‬ ‫تعدادی از کارگران و اعضای شورای اسالمی کار‬ ‫ش��رکت نیش��کر هفت تپه در این نشست گزارشی‬ ‫از مش��کالت و مطالبات خود ارائه کردند‪ .‬نماینده‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی همراه با فرماندار و‬ ‫اعضای شورای تامین شوش در بین کارگران حاضر‬ ‫شدند و سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫کش��ت و صنعت هفت تپه‪ ،‬قدیمی ترین کارخانه‬ ‫تولید ش��کر از نیشکر در کش��ور است که نیم قرن‬ ‫از تاس��یس ان می گ��ذرد و ب��ر مبن��ای اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی‪ ،‬پایان سال ‪ ۱۳۹۴‬از سوی سازمان‬ ‫خصوصی س��ازی از چرخه دولتی خارج و به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۴‬ه��زار نفر به صورت رس��می‪ ،‬پیمانی‪،‬‬ ‫قراردادی و پیمان��کاری در بخش های مختلف این‬ ‫ش��رکت بزرگ تولید ش��کر مش��غول کار هستند‪.‬‬ ‫ش��رکت کش��ت و صنع��ت نیش��کر هفت تپ��ه در‬ ‫‪۱۵‬کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت دو ماه حقوق معوق‬ ‫کریم ی��اوری‪ ،‬نماینده ویژه‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماعی درباره رس��یدگی‬ ‫ب��ه پرون��ده واحده��ای‬ ‫مشکل دار هفت تپه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ایجاد تش��کل رسمی‬ ‫کارگ��ران و اص�لاح‬ ‫طبقه بندی مش��اغل در نیش��کر هفت تپه در حال‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬ی��اوری از پرداخت دو ماه حقوق‬ ‫مع��وق کارگران واح��د تولیدی نیش��کر هفت تپه‬ ‫خب��ر داد و تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ا حض��ور کارگ��ران‬ ‫ای��ن واحد تولی��دی در مح��ل کار و اس��تحصال‬ ‫ش��کر و ف��روش ان بقی��ه مطالبات کارگ��ران این‬ ‫حقوق ‪ ۱ ۵۰۰‬نفر از کارگران شرکت هفت تپه با طرح طبقه بندی مشاغل منطبق نشده است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬کارگران در تجمع خواهان اصالح طبقه بندی مشاغل و پرداخت معوقه ها شده اند‪ .‬کارگران‬ ‫شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ‪ ۴‬ماه حقوق معوقه داشتند که پس از چند هفته اعتراض‬ ‫کارگران سرانجام پنجشنبه اول اذر حقوق یک ماه و روز دوشنبه ‪ ۵‬اذر نیز حقوق ماه دوم انها‬ ‫پرداخت شد‪ .‬کارگران کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در حالی به کار بازگشتند که با‬ ‫تغییر مدیرعامل نیمی از معوقه های انها نیز پرداخت شد‬ ‫واح��د تولیدی‪-‬صنعت��ی بروزرس��انی خواه��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» یاوری در اخرین‬ ‫روز اب��ان گفته بود که به نمایندگی از وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی به منظور بررس��ی مش��کالت‬ ‫کارگران نیش��کر هفت تپه به ش��وش س��فر کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این نماینده وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬در‬ ‫نشست با تعدادی از کارگران این شرکت در سالن‬ ‫اجتماعات فرمانداری ش��وش اظهار کرد‪ :‬حس��ب‬ ‫دس��تور وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی جلس��ه‬ ‫کمیسیون کارگری خوزس��تان به منظور پیگیری‬ ‫مشکالت بنگاه های اقتصادی با هماهنگی استاندار‬ ‫خوزس��تان برگزار و تصمیمات��ی در این باره اتخاذ‬ ‫شد‪ .‬این نماینده وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫ایج��اد تش��کل رس��می کارگ��ری ب��رای کارگران‬ ‫هفت تپه را ضروری دانست و گفت‪ :‬کشت و صنعت‬ ‫نیش��کر هفت تپه متعلق به کارگرانی اس��ت که در‬ ‫گذش��ته‪ ،‬حال و اینده در این شرکت فعالیت کرده‬ ‫و خواهند کرد‪.‬‬ ‫ی��اوری افزود‪ :‬انتظ��ار از کارگران این اس��ت که‬ ‫فعالیت خود را در ش��رکت از س��ر بگیرند و بریدن‬ ‫نی ه��ا و اوره��ال ک��ردن ش��رکت را مدنظ��ر قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫به گفت��ه این نماین��ده وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی‪ ، ،‬تمام مش��کالت و مطالب��ات کارگران‬ ‫کش��ت و صنعت نیش��کر هفت تپه به وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی منعکس می ش��ود تا وزیر در‬ ‫جلس��ه هیات دولت مصوبه هایی برای تس��هیل در‬ ‫امور تصویب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت کارگران در اورهال‬ ‫عدن��ان غ��زی‪ ،‬فرمان��دار‬ ‫شهرستان شوش نیز در این‬ ‫نشس��ت عم��ده مش��کالت‬ ‫کارگران را طرح طبقه بندی‬ ‫مش��اغل کارگ��ری‪ ،‬بیم��ه‪،‬‬ ‫پرداخ��ت حق��وق و اورهال‬ ‫ش��رکت اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫انتظ��ار داریم با پرداخت حقوق‪ ،‬کارگران دلس��وز و‬ ‫زحتمکش برای اورهال شرکت تالش مضاعف داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مصوبه های این نشست را از طریق‬ ‫نماینده وزیر‪ ،‬اس��تاندار خوزس��تان و نماینده مردم‬ ‫شوش در مجلس ش��ورای اسالمی پیگیری می کنم‪،‬‬ ‫افزود‪ ۲ :‬ماه حقوق در طول هفته پیش رو به حساب‬ ‫کارگران واریز می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹یکسان سازیحقوقکارگران‬ ‫سید نور محمد پور مدیرکل‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫استان خوزستان نیز در این‬ ‫نشست اظهار کرد‪ :‬مشکالت‬ ‫کارگران در خوزستان رصد‬ ‫و پیگیری شده و در این باره‬ ‫تذکراتی داده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫محمدپور افزود‪ :‬حقوق ‪ 1500‬نفر از کارگران شرکت‬ ‫هفت تپه با طرح طبقه بندی مش��اغل منطبق نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬دس��تور الزم ب��ه کارش��ناس طرح داده‬ ‫شده تا در زمینه یکسان سازی حقوق کارگران اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص ‪ ۳۰‬میلیارد ریال‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ‪ ۲‬م��اه حقوق‬ ‫کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در چند روز گذشته‬ ‫پرداخت شده و مبلغ ‪ ۳۰‬میلیارد ریال نیز برای به روز‬ ‫کردن فعالیت این شرکت اختصاص یافته است‪ .‬بحث‬ ‫بیمه کارگران این شرکت با تامین اجتماعی به مدت‬ ‫یک سال دیگر تمدید ش��ده و هم اکنون این شرکت‬ ‫در وضعی��ت ع��ادی ق��رار دارد‪ .‬کیوم��رث کاظمی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل جدید ش��رکت نیش��کر هفت تپه گفت‪:‬‬ ‫کارگران این شرکت پس از ‪ ۲۷‬روز تعطیلی‪ ،‬با توافق‬ ‫حاصل ش��ده با کارفرما از یکش��نبه بر س��ر کار خود‬ ‫برگش��تند و فعالیت خود را از سر گرفتند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬کاظمی تصریح کرد‪ :‬با تالش مس��ئوالن استانی‬ ‫و شهرس��تان و کارفرما‪ ،‬کارگران بخش های مختلف‬ ‫این ش��رکت بعد از ‪ ۲۷‬روز تعطیل��ی فعالیت خود را‬ ‫اغاز کردند‪ .‬وی گفت‪ :‬تمام واحدهای مختلف اداری‪،‬‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ترابری‪ ،‬کوره بخار‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬اس��یاب ها و‬ ‫تولی��د و تعمیرات فعالیت خ��ود را اغاز کرده اند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه عملیات برداش��ت نیش��کر از مزارع نیز‬ ‫ب��ه زودی اغاز خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با پای��ان تجمع و‬ ‫اعتراض های کارگری‪ ،‬کوره بخار‪ ،‬اس��یاب و کارخانه‬ ‫شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روشن شده و‬ ‫واحدهای مختلف به حرکت در امدند‪ .‬کاظمی افزود‪:‬‬ ‫سطح زیر کشت نیشکر در این شرکت حدود ‪ ۷‬هزار‬ ‫و‪ ۶۰۰‬هکتار است که پیش بینی برداشت حدود ‪۳۵۰‬‬ ‫هزار تن نیش��کر از ان می ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۳۵‬هزار تن شکر سفید از این سطح زیر کشت تولید‬ ‫و روانه بازار می شود‪.‬‬ ‫� سخن اخر‬ ‫امیدواری��م کارگ��ران ب��رای جلوگیری از اس��یب‬ ‫رسیدن به کارخانه س��ر کار خود برگردند‪ .‬کارگران‬ ‫ب��ه فک��ر کارخان��ه باش��ند زیرا نخس��تین کس��ی‬ ‫ک��ه در ای��ن وضعی��ت متضرر می ش��ود خ��ود انها‬ ‫هس��تند‪ .‬کارگران شرکت کش��ت و صنعت نیشکر‬ ‫هفت تپه ‪ ۴‬ماه حقوق معوقه داش��تند که پنجشنبه‬ ‫اول اذر‪ ،‬یک ماه و روز دوشنبه ‪ ۵‬اذر نیز حقوق ماه‬ ‫دوم انها پرداخت شد‪.‬‬ ‫نمایشگاه توانمندی های صنعتی بیانگر نقش موثر شهرک ها‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت‪ :‬سطح تولیدات و محصوالت‬ ‫ارائه ش��ده در هش��تمین نمایش��گاه توانمندی های صنعت��ی‪ ،‬تولیدی و‬ ‫خدمات فنی‪ ،‬مهندس��ی استان بیانگر نقش موثر شهرک های صنعتی در‬ ‫توس��عه اقتصادی خوزستان اس��ت و اثبات کرد این موضوع شعار نیست‬ ‫بلکه واقعیت دارد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی استان خوزس��تان‪ ،‬ایت اهلل سید محمد علی‬ ‫موس��وی جزایری در بازدید از هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی‬ ‫اس��تان خوزس��تان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید از تولید کنندگان که در هر شرایطی‬ ‫نس��بت به رونق تولید و ایجاد اش��تغال احساس مس��ئولیت می کنند و‬ ‫همچنین دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه قدردانی کرد‪ .‬وی پیش‬ ‫از برگزاری نمایش��گاه در بیانیه ای خطاب به اخالق محمدیان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان‪ ،‬توسعه شهرک های صنعتی‬ ‫را موثرترین وس��یله برای نیل به اهداف مطرح ش��ده در چارچوب اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی مانند تامین نیازهای داخلی‪ ،‬ایجاد اش��تغال‪ ،‬قدرت اقتصادی‬ ‫و رف��اه اجتماعی‪ ،‬کارایی و بهره برداری بهینه از منابع اقتصادی و رش��د‬ ‫مطلوب و همه جانبه اقتصاد مقاومتی و مانند ان دانست‪.‬‬ ‫ایت اهلل موس��وی جزایری در بخ��ش دیگری از بیانه یادش��ده‪ ،‬ترویج‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی را زمینه س��از عبور از مراحل سخت اعالم کرده و‬ ‫افزوده بود‪ :‬عبور متوقف است بر اینکه مرزهای ایرانی و بازوهای ایرانی به‬ ‫جنب و جوش بیفتند و همگی به ویژه صنعتگران‪ ،‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫و جوانان ما در این راستا فعال باشند‪.‬‬ ‫روند مثبت تکمیل پروژه ها در شهرک های صنعتی البرز‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز از روند مثبت‬ ‫تکمیل پروژه ها در شهرک های صنعتی این استان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز‪ ،‬محمدامین بزازی پور فرشی با اعالم‬ ‫این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬با هدف بهس��ازی و نوس��ازی زیرس��اخت های مورد نیاز‬ ‫برای فعالیت سرمایه گذاران و واحدهای صنعتی و به منظور بهبود فضای‬ ‫عمومی شهرک‪۱۹ ،‬پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ‪۱۷۰‬میلیارد ریال در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان البرز در حال اجرا است‪.‬‬ ‫بزازی پور فرش��ی اظهار کرد‪ :‬ایجاد زیرس��اخت شهرک های صنعتی در‬ ‫توسعه‪ ،‬اماده سازی‪ ،‬بهبود و استقرار واحدهای تولیدی نقش مهمی دارد‬ ‫و این ش��رکت از تمام ظرفیت های خود برای تکمیل زیرساخت و تامین‬ ‫تاسیس��ات اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی اس��تفاده خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه پروژه های عمرانی مختلفی در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان در حال اجرا است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مهم ترین پروژه های‬ ‫در دست اجرا‪ ،‬شامل زیرسازی و اسفالت‪ ،‬هدایت اب های سطحی‪ ،‬شبکه‬ ‫فیبر نوری‪ ،‬مخابرات‪ ،‬روش��نایی معابر‪ ،‬ساختمان اتش نشانی‪ ،‬گاز رسانی‪،‬‬ ‫برق رسانی و شبکه فاضالب هستند‪.‬‬ ‫بزازی پور فرش��ی ابراز امیدواری کرد که ب��ا تکمیل پروژه های مهم در‬ ‫ش��هرک های مختلف البرز شاهد تکمیل زیرس��اخت ها در این شهرک ها‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز بیان کرد‪ :‬ارائه‬ ‫خدمات مناس��ب به بخ��ش تولید و هدایت پروژه های عمرانی‪ ،‬مس��تلزم‬ ‫دستیابی و تامین منابع مالی است که در این راستا با مساعدت استاندار ی‬ ‫و س��ایر اداره ها‪ ،‬منابع مالی خوبی برای امس��ال در شهرک های صنعتی‬ ‫استان تامین شده و این شرکت تمام تالش خود را برای تامین اعتبارات‬ ‫الزم از منابع ملی برای ایجاد زیرس��اخت های مورد نیاز در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی به کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بزازی پور فرشی با اش��اره به اینکه یکی از راه های ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫و ترغیب سرمایه گذاران در استان فراهم سازی زیرساخت های مناسب در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان البرز در راس��تای حمایت دولت تدبیر و امید همواره تالش کرده‬ ‫تا بس��تر مناس��بی را برای تولید و صنعت و ارائه خدمات در شهرک های‬ ‫صنعتی فراه��م کند تا واحدهای تولیدی با ایج��اد تولید و فراهم کردن‬ ‫زمینه اش��تغال‪ ،‬مش��غول به کار باشند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان البرز استقبال سرمایه گذاران از مستقر شدن در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان را مناس��ب ارزیابی کرد و از امادگی این شرکت‬ ‫برای حمایت از س��رمایه گذاران در راستای فعالیت تولیدی و صنعتی در‬ ‫اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬تالش و جدیت بر این اس��ت تا با این امر زمینه‬ ‫برای رونق تولید و اش��تغال در س��طح استان ایجاد ش��ود‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫مشوق هایی نیز برای سرمایه گذارانی که اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی در شهرک های صنعتی می کنند‪ ،‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!