روزنامه گسترش صنعت شماره 537 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 537

روزنامه گسترش صنعت شماره 537

روزنامه گسترش صنعت شماره 537

‫ایران‬ ‫در سنگین ترین‬ ‫محاصره اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2510‬دوره جدید شماره ‪ 8 537‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫چهارشنبه‬ ‫ ‪ 14‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫بسته تولید‬ ‫و اشتغال‬ ‫تدوین شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 5‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫جهان‪ ،‬نگران‬ ‫جای خالی نفت ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مولفه های مهم‬ ‫برای تحقق صادرات‬ ‫‪4‬‬ ‫تهیه نقشه راه‬ ‫برای کارافرینان‬ ‫‪7‬‬ ‫چهره ها‬ ‫راهکارهایی برای عبور‬ ‫ایمن از فصل سرد‬ ‫‪6‬‬ ‫تعیین قیمت خودرو‬ ‫در حاشیه بازار‬ ‫با کنترل عرضه‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫درباره امار خودروها عدد یکس��انی اعالم نمی ش��ود‪ .‬اما تقی مهری‪،‬‬ ‫رئی��س پلیس راهور ناجا اعالم کرده درحال حاضر ‪۳۳‬میلیون خودرو و‬ ‫موتورسیکلت در کشور تردد دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شاقول معاش تراز نیست‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حرکت صنعت موتورسیکلت‬ ‫به سمت برقی سازی‬ ‫«گسترش صنعت» از تناسب درامد و هزینه زندگی کارگری گزارش می دهد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 14‬اذر ‪ 27 1397‬ربیع االول ‪ 5 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 537‬پیاپی ‪2510‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫جهان‪ ،‬نگران جای خالی‬ ‫نفت ایران‬ ‫خبر‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‪:‬‬ ‫ضرورت ورود بخش خصوصی‬ ‫واقعی به صنعت بیمه‬ ‫وزی��ر اقتصاد گف��ت‪ :‬اگرچه تحوالتی مانند ن��رخ ارز می تواند‬ ‫فعالی��ت تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار دهد اما این مخاطرات‬ ‫بین الملل��ی و برون داد می تواند تولید ما را زمین گیر کند و از این‬ ‫زاوی��ه نقش صنعت بیمه افزایش می یابد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬فرهاد‬ ‫دژپسند وزیر اقتصادی و دارایی در بیست وپنجمین همایش ملی‬ ‫بیمه و توس��عه درباره نقش صنعت بیمه در اقتصاد کش��ور اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬امروزه در زمینه صنع��ت بیمه و فناوری ها تحوالت زیادی‬ ‫در سطح بین الملل روی داده و امیدواریم اقای سلیمانی که یک‬ ‫مدیر بین المللی است با استفاده از فناوری های موجود این شکاف‬ ‫را پر کند تا پیش از پایان دولت دوازدهم این کار انجام شود و پا به‬ ‫پای تحوالت جهان پیش برویم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ارائه گزارش ها‬ ‫متوجه می ش��ویم که نس��بت به بیمه اشخاص و بیمه مخاطرات‬ ‫مانند س��یل و زلزله و همچنین بیمه مس��ئولیت توجه الزم شده‬ ‫است اما گسترش ان دغدغه اصلی است و نیازمند امید بخشیدن‬ ‫به انها هستیم‪ .‬وزیر اقتصادی دارایی تصریح کرد‪ :‬کشور ما پس از‬ ‫انقالب با تحریم ها و فش��ارهای خارجی و مخاطرات روبه رو بوده‬ ‫و در این شرایط دغدغه اصلی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به‬ ‫عنوان رکن اصلی اقتصاد این مخاطرات اس��ت و بیمه باید تالش‬ ‫کن��د تا ای��ن دغدغه و نگرانی را برطرف کن��د‪ .‬هرچند تحوالتی‬ ‫مانن��د نرخ ارز می تواند فعالیت تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار‬ ‫ده��د اما این مخاطرات بین المللی و برون دادی می تواند تولید ما‬ ‫را زمین گیر کند و از این زاویه نقش صنعت بیمه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫دژپسند با تاکید بر خصوصی سازی در صنعت بیمه گفت‪ :‬این کار‬ ‫باید هرچه س��ریع تر انجام ش��ود‪ .‬در همین راستا دولت در الیحه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬تصویب کرد س��هم خود از بیمه البرز را واگذار کند و‬ ‫م��ا باید اج��ازه دهیم بخش خصوصی واقعی فعالیت کند و موانع‬ ‫ان را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫امروز‪ ،‬بخش نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروشیمی در خط‬ ‫مقدم جنگ سرد است‬ ‫در جنگ سرد صدای‬ ‫شلیک و بمبی نمی اید‬ ‫اما بدتر از ان به کشور‬ ‫فشار وارد می کنند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ای��ران کش��وری مط��رح و‬ ‫صاحبنام در تولید نفت جهانی‬ ‫اس��ت‪ .‬هر موضعی که س��ایر‬ ‫کشورها در مقابل ایران اتخاذ‬ ‫کنن��د‪ ،‬منجر ب��ه تاثیرگذاری‬ ‫بر بازار نفت خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫ی��ک واقعیت اس��ت ک��ه نرخ‬ ‫حسن گلمرادی‬ ‫محصوالت متناس��ب با میزان‬ ‫کارشناس انرژی‬ ‫عرضه و تقاضا شکل گیرد‪ .‬بر‬ ‫این اساس هر زمان در عرضه‬ ‫محدودیت ایجاد ش��ود‪ ،‬به طور حتم ش��اهد افزایش و نوسان‬ ‫نرخ خواهیم بود‪ .‬بی شک تحریم و گفت وگوهایی که پیرامون‬ ‫ایران مطرح شده‪ ،‬از مهم ترین دالیل نابسمانی نرخ انرژی در‬ ‫جهان است‪ .‬البته این نابسامانی ها نه تنها در زمینه نفت‪ ،‬که در‬ ‫بسیاری از حوزه های مرتبط با نفت نیز دیده می شود‪ ،‬چراکه‬ ‫بخش قابل توجهی از مش��اغل پیرامون حوزه نفت ایجاد شده‬ ‫که بر محور انرژی هس��تند‪ .‬پس از اجرایی شدن تحریم های‬ ‫امریکا علیه ایران در ابان سال جاری (نوامبر)‪ ،‬پیش بینی شد‬ ‫که میزان درامد این کشور از صادرات نفت به طور چشمگیری‬ ‫کاهش خواهد یافت‪ .‬این در حالی بود که بسیاری از کشورها‬ ‫به تصمیم کاخ سفید به شدت معترض بوده و ان را اشتباهی‬ ‫بزرگ معرف��ی کردند‪ .‬در میان معترض��ان به تحریم ها علیه‬ ‫ایران‪ ،‬حتی کش��ورهای متحد با امریکا نیز حضور داش��تند‪،‬‬ ‫چراک��ه در عرصه جهانی با ه��ر تصمیمی که خالف خدمت‬ ‫به ب��ازار جهانی و جامعه بش��ری ب��وده و ظرفیت های مالی‬ ‫و انس��انی کش��ورها را زیر س��وال ببرد‪ ،‬مخالفت می ش��ود‪.‬‬ ‫همان طور که گفته ش��د‪ ،‬ایران یکی از مهم ترین کش��ورهای‬ ‫تولید و صادرکننده نفت به شمار رفته و ذخایر انرژی بسیاری‬ ‫دارد‪ .‬همین ظرفیت ها نیز منجر به ایجاد نگرانی های بسیاری‬ ‫برای کشورها شده است‪ .‬اگرچه برخی از کشورها به ناچار تن‬ ‫به تصمیم های دولت امریکا داده اند اما با بررس��ی دقیق این‬ ‫موضوع‪ ،‬اسیب جدی به جامعه جهانی را تایید می کنند‪ .‬باید‬ ‫گفت این سیاس��ت گذاری ها به طور قطع محکوم به شکست‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اید بتوان با تحریم‪ ،‬کش��وری مانند ایران را که در‬ ‫ذخایر‪ ،‬تولید و صادرات نفت پیش��رو است‪ ،‬به صورت مقطعی‬ ‫با مش��کالتی روبه رو کرد اما در بلندم��دت تحریم کنندگان‬ ‫اس��یب های بیشتری می بینند و مجبور به مذاکره می شوند‪.‬‬ ‫این تصمیم ها امریکا را تنها در استدالل های خودش به نتیجه‬ ‫می رس��اند‪ .‬در این زمینه‪ ،‬پیش بینی دولت ایران این اس��ت‬ ‫که کش��ورهای تحریم کننده پ��س از مدت کوتاهی به نتیجه‬ ‫کار خود پی برده و مسیرش��ان را تغییر دهند‪ .‬البته حتی اگر‬ ‫اگاهانه در اق��دام خود تجدیدنظر نکنن��د‪ ،‬مقتضیات بازار و‬ ‫بحران های اقتصادی ناش��ی از نبود بشکه های نفت ایران در‬ ‫بازاره��ای جهانی انه��ا را وادار به عقب نش��ینی خواهد کرد‪.‬‬ ‫جای خالی ایران در بازار انرژی‪ ،‬مشکالت متعددی در سطح‬ ‫بین المللی ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬باید در س��طح جهانی منطقی رفتار کرد و‬ ‫مانع هرگونه تصمیم و فعالیتی ش��د که مشکالت بین المللی‬ ‫ایجاد می کن��د‪ .‬مجموع تمام اس��تدالل ها را می توان به این‬ ‫ش��کل بیان کرد که با توجه ب��ه ظرفیت های ایران در زمینه‬ ‫انرژی‪ ،‬نیازی به توجیه موقعیت کش��ور نیست‪ .‬امروز امریکا‬ ‫بیش��تر از هر کش��وری نیازمند ورود نفت ایران به بازارهای‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫وزیر نفت در جمع فرماندهان پایگاه های بسیج وزارت نفت‬ ‫ایران در سنگین ترین محاصره اقتصادی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزی��ر نفت‪ ،‬بخ��ش نفت گاز و پتروش��یمی را خط‬ ‫مق��دم جبهه نبرد با دش��من خواند و ب��رای گذر از‬ ‫شرایط تحریم‪ ،‬بر امیدافرینی‪ ،‬ایثار و فداکاری‪ ،‬پرهیز‬ ‫از اسراف‪ ،‬مبارزه با فساد‪ ،‬تالش حداکثری دولت برای‬ ‫کاهش فش��ار معاش بر مردم و صبر و پایداری تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬بیژن زنگنه در نوزدهمین نشست‬ ‫تخصص��ی فرماندهان پایگاه های بس��یج وزارت نفت‪،‬‬ ‫سالروز تشکیل بسیج (‪ ۵‬اذر) را تبریک گفت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وعده الهی در قران مبنی بر اینکه‬ ‫اگر به ش��ما در نبرد گزندی رس��د‪ ،‬ب��ه طرف مقابل‬ ‫هم گزند مشابهی می رس��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شرایط فعلی‪،‬‬ ‫شرایط سختی است و گذر از این شرایط به اقدام های‬ ‫ویژه و همچنین فداکاری و ازخودگذشتگی نیاز دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت گفت‪ :‬هدف امریکا و متحدان منطقه ای‬ ‫ان‪ ،‬این اس��ت که از طریق اعمال فشار و کمبودهای‬ ‫اقتصادی در استانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫بگویند ما به بن بست رسیده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹جای هیچ گونه کوتاهی نیست‬ ‫زنگن��ه با تاکید بر اینکه باید هوش��یار باش��یم و با‬ ‫تمام توان و قدرت ایستادگی کنیم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬جای‬ ‫هیچ گونه کوتاهی نیس��ت زیرا اگر یک لحظه کوتاهی‬ ‫کنیم‪ ،‬تمام زحمت ها و خون هایی که برای اس�لام و‬ ‫انقالب به زمین ریخته شده‪ ،‬هدر خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی بیشترین مسئولیت را متوجه نیروهای انقالبی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬م��ا به عن��وان نیروه��ای انقالب و‬ ‫کارمن��دان دولت‪ ،‬وظیفه قانونی و ش��رعی داریم که‬ ‫فشار معاش را بر مردم کم کنیم‪ .‬این مهم ترین کاری‬ ‫اس��ت که باید انجام دهیم و دولت در این زمینه همه‬ ‫رئیس جمهوری برای ارائه‬ ‫الیحه بودجه به مجلس می اید‬ ‫س��خنگوی هیات رئیسه مجلس‪ ،‬از منتفی شدن نشست‬ ‫پنج شنبه مجلس خبر داد و گفت‪ :‬رئیس جمهوری ‪ ۲۵‬اذر‬ ‫الیحه بودجه سال ‪ ۹۸‬را به مجلس تقدیم می کند‪.‬‬ ‫بهروز نعمتی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به زمان‬ ‫ارائه الیحه بودجه سال ‪ ۹۸‬به مجلس گفت‪ :‬رئیس جمهوری‬ ‫پس از تعطیالت هفته اینده مجلس‪ ۲۵ ،‬اذر الیحه بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬را به مجلس تقدیم می کند‪.‬‬ ‫سخنگوی هیات رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بر این اس��اس نشس��ت پنج ش��نبه مجلس برای ارائه‬ ‫الیحه بودجه سال ‪ ۹۸‬منتفی شد‪.‬‬ ‫پیش از این ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬اذر برای ارائه الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬اعالم شده بود‪.‬‬ ‫ماده ‪ ۱۸۶‬ایین نامه داخلی مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫زمینه تصویب بودجه س��االنه کل کشور از سوی نمایندگان‬ ‫تصریح می کند که دولت موظف اس��ت الیحه بودجه ساالنه‬ ‫کل کش��ور را حداکثر تا ‪ ۱۵‬اذر هر س��ال به مجلس تقدیم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت براس��اس برخی اخبار غیررسمی صادرات‬ ‫نفت در بودجه س��ال ‪ ،۹۸‬یک میلیون بشکه در روز با نرخ‬ ‫بش��که ای ‪ ۶۰‬دالر و نرخ تس��عیر ارز ‪ ۸‬هزار تومانی بس��ته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تالش خود را به کار بسته است‪.‬‬ ‫‹ ‹محاصره اقتصادی‬ ‫به گفته وزیر نفت‪ ،‬اکنون بیش��ترین فشاری که بر‬ ‫وی از ش��رایط فعل��ی ب��ه عنوان س��نگین ترین‬ ‫کش��ور وارد می ش��ود‪ ،‬در این زمینه است که نتوانیم‬ ‫محاص��ره اقتصادی علیه ایران نام برد و افزود‪ :‬امروز‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬فراورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی‬ ‫جمعی از همکاران ش��ما بدون سروصدا تمام تالش‬ ‫را صادر کنیم زیرا می دانند از طرفی تولیدات ما بیش‬ ‫خود را به کار بسته اند تا تولید و صادرات نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫از نیاز داخلی اس��ت و برای درامدزایی باید نسبت به‬ ‫فراورده های نفتی و محصوالت پتروش��یمی را زنده‬ ‫صادرات اقدام کنیم و از طرف دیگر برای تامین برخی‬ ‫نگه دارن��د‪ .‬باید هم بدون س��روصدا کار کنیم زیرا‬ ‫نیازها به ارز نیاز داریم‪.‬‬ ‫بارها گفته ام ه��ر اطالعاتی در این زمینه بدهیم به‬ ‫و‬ ‫گاز‬ ‫نف��ت‪،‬‬ ‫بخش‬ ‫ام��روز‪،‬‬ ‫اینکه‬ ‫زنگن��ه با بی��ان‬ ‫دشمن کمک کرده ایم و انها متوجه می شوند چه در‬ ‫پتروشیمی در خط مقدم جنگ سرد است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫سر داریم‪ ،‬همان گونه که هیچ فرمانده ای در جنگ‪،‬‬ ‫در جنگ هر روز ش��هید و مجروح می اید؛ عواطف و‬ ‫زمان و مسیر و ساعت حمله را اعالم نمی کرد‪ .‬وزیر‬ ‫احساس��ات و روحیه وطن خواهی و دینداری تحریک‬ ‫نف��ت در ادامه‪ ،‬به رویکرده��ای اولویت دار دولت در‬ ‫می ش��ود اما در جنگ س��رد این طور نیس��ت‪ .‬صدای‬ ‫ش��رایط فعلی اشاره کرد و گفت‪ :‬زمانی که صادرات‬ ‫ش��لیک و بمبی نمی اید اما بدتر از ان به کشور فشار‬ ‫کم می ش��ود‪ ،‬درامد هم کاهش می یابد و به دنبال‬ ‫وارد می کنند‪.‬‬ ‫ان عرضه کاال محدود می شود‪ .‬بنابراین رویکرد مهم‬ ‫بگیرید‬ ‫ تر‬ ‫ی‬ ‫جد‬ ‫را‬ ‫بانوان‬ ‫‹ ‹حضور‬ ‫دولت‪ ،‬تامی��ن نیازهای اصلی م��ردم در حوزه های‬ ‫لزوم‬ ‫ب��ر‬ ‫خ��ود‪،‬‬ ‫ ه��ای‬ ‫ت‬ ‫صحب‬ ‫وی در‬ ‫مرب��وط ب��ه خوردوخ��وراک و دارو و‬ ‫جوانگرایی در صنعت نفت و توجه بیشتر‬ ‫تجهیزات پزشکی است‪ .‬همچنین مواد‬ ‫به حضور بان��وان تاکید کرد و گفت‪ :‬در هنوز شاهدیم در برخی موردنیاز کارخانه های اصلی باید تامین‬ ‫جایی خواندم ک��ه پیامبر اکرم (ص) در سازمان ها هیچ مدیر ش��ود تا این کارخانه ها به فعالیت شان‬ ‫اخرین لحظ��ات زندگی ش��ان گفته اند زنی وجود ندارد‪ .‬به ادامه دهند‪ .‬زنگنه تاکید کرد‪ :‬فراموش‬ ‫ک��ه نمی دانم ایا رس��التم را درباره زنان طور نمونه در شرکت نکنیم که جنگ اس��ت‪ .‬جنگ کشته و‬ ‫و بردگان به طور کامل انجام داده ام یا نه‪ .‬ملی مناطق نفت خیز زخمی دارد‪ ،‬جنگ مشکالت دارد‪ ،‬باید‬ ‫ایش��ان درباره زنان و بردگان فرموده اند جنوب‪ ،‬یک مدیر خانم تحمل داشت و صبر پیشه کرد‪ .‬اکنون‬ ‫چون ان زمان این دو دس��ته مورد ظلم هم نداریم‪ .‬باید به این بیش از ه��ر زمان دیگری‪ ،‬همکارانم را‬ ‫بوده اند‪ .‬درحال حاضر به برکت جمهوری فرایند کمک کنیم زیرا به شکیبایی توصیه می کنم‪ .‬باید مردم‬ ‫اس�لامی تحول بس��یاری در حوزه زنان حضور بانوان به مبارزه‬ ‫را نی��ز به صب��ر و پای��داری و مقاومت‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت اما هنوز شاهدیم در بیشتر با فساد هم کمک‬ ‫توصیه کنیم‪ .‬وزیر نفت بر امیدافرینی‬ ‫می کند‬ ‫برخی س��ازمان ها هیچ مدیر زنی وجود‬ ‫نیز تاکی��د کرد و گفت‪ :‬ع��ده ای تمام‬ ‫ن��دارد‪ .‬به ط��ور نمونه در ش��رکت ملی‬ ‫تالش ش��ان این اس��ت این��ده ای تیره‬ ‫مناطق نفت خیز جنوب‪ ،‬یک مدیر خانم‬ ‫و تاری��ک برای م��ردم ترس��یم کنند‬ ‫حضور‬ ‫زیرا‬ ‫کنیم‬ ‫هم نداریم‪ .‬باید به این فرایند کمک‬ ‫و بگوین��د نابود می ش��ویم‪ .‬چنین چیزی نیس��ت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کمک‬ ‫بانوان به مبارزه بیشتر با فساد هم‬ ‫َّ‬ ‫ِین ا َم ُنوا‬ ‫همان طور که در قران امده که «یَا ای ُّ َها الذ َ‬ ‫َنص ُروا هَّ‬ ‫ت اَ ْق َدا َم ُک ْم» و در جای‬ ‫نص ْر ُک ْم َو یُ َث ِّب ْ‬ ‫اِن ت ُ‬ ‫اللَ یَ ُ‬ ‫نص ْر ُک ُم هَّ ُ‬ ‫الل َفلاَ َغال َِب ل َ ُک ْم» یعنی‬ ‫دیگری امده «اِن یَ ُ‬ ‫اگر خدا ش��ما را یاری کند‪ ،‬هیچ کس بر ش��ما غلبه‬ ‫نخواهد ک��رد‪ .‬پس باید تالش کنی��م و بدانیم خدا‬ ‫پیروانش را یاری می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹فساد را نگویید؛ فریاد بزنید‬ ‫زنگنه به این واقعیت هم اش��اره کرد که در شرایط‬ ‫فعلی‪ ،‬همانطور که همیشه در طول تاریخ بوده است‪،‬‬ ‫برخی درتالش��ند از این وضعیت ب��رای ثروت اندوزی‬ ‫خود استفاده کنند و س��عی می کنند ببرند و بخورند‬ ‫و بار خودش��ان را ببندند‪ .‬بخش��ی از اینها را می توان‬ ‫ب��ا نظارت های رس��می کنت��رل کرد ک��ه دولت هم‬ ‫انجام می ده��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ام��روز باید بدون هیچ‬ ‫چشم داش��تی کار کنیم؛ امیرالمومنین در وصف ابوذر‬ ‫جمله ای دارد که خیلی اموزنده اس��ت با این مضمون‬ ‫که «خدا رحمت کند ابوذر را که بسیار یاری می رساند‬ ‫و کم برمی داش��ت» امروز ما هم باید اینگونه باش��یم‪.‬‬ ‫نگوییم چرا ما هم مانند بقیه که برمی دارند و می روند‪،‬‬ ‫نباش��یم؟ نگوییم چرا ما از بقیه عقب بمانیم؟ ما باید‬ ‫کار درست را انجام دهیم‪ .‬ما نیروهای انقالبی هستیم؛‬ ‫ما مدعی هس��تیم فرزند انقالبیم‪ .‬پس باید بسیار خیر‬ ‫برس��انیم و کم برداشت کنیم و باید بیش از هر زمان‬ ‫دیگری نماد فداکاری و الگو باش��یم‪ .‬انتظار مردم هم‬ ‫همین اس��ت‪ .‬وزیر نفت به موضوع فساد اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬همانطور که بارها تاکید کرده ام‪ ،‬در مقابل فساد‬ ‫که مانند خوره و موریانه برای بدنه جامعه است‪ ،‬نباید‬ ‫کوت��اه امد؛ حال این فس��اد از جانب هرکه می خواهد‬ ‫باش��د‪ .‬نمی گویم اگر از فس��ادی خبردار شدید به من‬ ‫بگویی��د؛ می گوی��م ان را فری��اد بزنید‪ .‬باید با فاس��د‬ ‫برخورد کرد و این حساسیت در شرایط فعلی که مردم‬ ‫گرفتار حداقل ه��ای زندگی هس��تند‪ ،‬باید دوچندان‬ ‫باشد‪ .‬این که یک عده دنبال پرکردن جیب خودشان‬ ‫هستند‪ ،‬نه شرعی است‪ ،‬نه انقالبی‪.‬‬ ‫مجلس فقط با یک دولت طرف نیست‬ ‫عضو فراکسیون امید گفت‪ :‬اگرچه مجلس از ابزار‬ ‫نظارتی برخوردار است اما نباید فراموش کرد که در‬ ‫کشور بعضی مراکز قدرت که از امکانات کافی مانند‬ ‫بانک‪ ،‬رسانه‪ ،‬اسکله‪ ،‬دوربین‪ ،‬تریبون و گردش مالی‬ ‫زی��اد حتی بیش از دولت برخوردارند‪ ،‬باعث ش��ده‬ ‫است مجلس با یک دولت طرف نباشد‪.‬‬ ‫عل��ی اکب��ری نماین��ده م��ردم ش��یراز و عضو‬ ‫هیات رئیسه کمیسیون کش��اورزی مجلس به ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬نبود تعامل مناس��ب با س��ایر کشورها سبب‬ ‫ش��ده هزینه ای در اقتصاد کشور ایجاد شود و مردم‬ ‫این هزینه ها را بپردازند‪ .‬وی گفت‪ :‬پیوس��تن ایران‬ ‫به مجامع بین المللی باعث می ش��ود منافع عده ای‬ ‫از افراد در خطر بیفتد و از همین رو اس��ت افرادی‬ ‫ک��ه با این اتفاق ها متضرر می ش��وند‪ ،‬افراد دیگر را‬ ‫تحریک می کنن��د که مانع پیوس��تن ایران به این‬ ‫مجامع شوند‪ .‬نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان‬ ‫اینکه در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با مشکالت‬ ‫عدیده ای دس��ت وپنچه نرم می کند در جهت رفع و‬ ‫تسهیل امور نیاز است از تجربه های جهانی استفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در طول تاریخ کشورهایی بوده اند که‬ ‫به روش های مختلف مشکالت اقتصادی را پشت سر‬ ‫گذاش��ته اند و بهتر است با اس��تفاده از تجربه این‬ ‫کشورها راهکارهایی پیدا کنیم که سبب شود گره‬ ‫اقتصاد کشور باز ش��ود‪ .‬درک شرایط فعلی اقتصاد‬ ‫کش��ور به وسیله تمام قش��ر جامعه‪ ،‬می تواند گامی‬ ‫به س��مت بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور باش��د‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم ش��یراز در مجلس با بی��ان اینکه‬ ‫درحال حاضر برای بهبود مش��کالت اقتصادی نیاز‬ ‫اس��ت اعتماد درون جامعه بازسازی ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تکیه ک��ردن افراد جامعه به مناف��ع فردی یکی از‬ ‫مشکالتی است که با ان روبه رو هستیم و این مهم‬ ‫ب��ه عنوان یک خطر نش��ان می دهد گسس��تی در‬ ‫بدنه جامعه ایجاد ش��ده است که نیازمند بازسازی‬ ‫است‪ .‬عضو فراکسیون امید معتقد است در شرایط‬ ‫فعلی که اقتصاد کشور با چالش های زیادی روبه رو‬ ‫اس��ت نباید جبهه خودی و غیرخودی پررنگ شود‬ ‫چراکه نجات کش��ور از وضع فعلی مهم تر است و با‬ ‫سعه صدر می توانیم ازپس تمام مشکالت موجود به‬ ‫خوبی بیرون بیایم‪ .‬این عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫کش��اورزی مجلس ادامه داد‪ :‬اگرچه مجلس نقش‬ ‫تسهیل گری در امور دارد اما نباید فراموش کرد که‬ ‫این نهاد قانونگذار می تواند با تنظیم الیحه یا طرح‪،‬‬ ‫اقداماتی را در راستای بهبود وضع مردم انجام دهد‬ ‫و مقررات و قوانینی را که نیاز به تسهیل گری دارند‪،‬‬ ‫تسریع بخشد‪ .‬وی گفت‪ :‬از انجا که ایران به عنوان‬ ‫یک کشور تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه نمی تواند‬ ‫خ��ود را از جوامع جهانی دور نگ��ه دارد بنابراین با‬ ‫یک بررس��ی از الیحه ه��ای چهارگانه پولش��ویی‪،‬‬ ‫مبارزه با تروریس��م‪ ،‬قاچاق و‪ ....‬متوجه می ش��ویم‬ ‫ع��ده ای از افراد ب��ه این دلیل ک��ه اطالعات کافی‬ ‫در این زمینه ندارند‪ ،‬ش��عارهایی را سر دادند که با‬ ‫واقعیت فاصله دارد‪ .‬نماینده مردم شیراز در مجلس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کشورهایی که در فهرست سیاه جامعه‬ ‫بین الملل هستند با محدودیت هایی روبه رو هستند‬ ‫و این محدودیت ها اجازه نمی دهد کش��ورهایی که‬ ‫در فهرس��ت سیاه قرار دارند در بسیاری از زمینه ها‬ ‫پیشرفت کنند‪ .‬متاسفانه ایران در سال های گذشته‬ ‫در فهرس��ت س��یاه جامعه بین الملل قرار داش��ت‬ ‫ک��ه این امر بیانگر این موضوع اس��ت که ریس��ک‬ ‫سرمایه گذاری در ایران بسیار باال است‪.‬‬ ‫عضو فراکسیون امید گفت‪ :‬کشورهای دوست هم‬ ‫اعالم کرده اند که اگر ایران به «اف ای تی اف»نپیوندد‬ ‫ارتب��اط و تعامالت خود را با ای��ران قطع می کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر ایران به مجام��ع بین المللی و کنوانس��یون ها‬ ‫نپیوندد برای نیازهای ضروری کشور و مملکت باید‬ ‫از ش��بکه داللی اس��تفاده کند به طوری که ناچار‬ ‫اس��ت برای خرید یک جنس از یک کشور دیگر از‬ ‫چندین واسطه استفاده کند که این امر باعث ایجاد‬ ‫هزینه های هنگفت می شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 14‬اذر ‪ 27 1397‬ربیع االول ‪ 5 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 537‬پیاپی ‪2510‬‬ ‫خبر‬ ‫هزینه تولید‬ ‫و تبلیغات کاهش یابد‬ ‫رحیم زارع‬ ‫ماه های گذشته در حالی‬ ‫سپری شد که قیمت ها‬ ‫به طور شدیدی افزایش‬ ‫یافت‪ .‬طبیعی است که در‬ ‫جریان افزایش قیمت ها‬ ‫مردم اسیب اقتصادی‬ ‫زیادی می بینند و معیشت‬ ‫انها با مشکل روبه رو‬ ‫می شود‬ ‫«گسترش صنعت» از تناسب درامد و هزینه زندگی کارگری گزارش می دهد‬ ‫شاقول معاش تـراز نیست‬ ‫است‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫این عض��و کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬با افزایش هزینه های تولید‪ ،‬بسیاری‬ ‫از کارفرمایان با مش��کالتی روبه رو هس��تند که بطور‬ ‫طبیعی نمی توانند حق��وق کارگران را خیلی افزایش‬ ‫مشکالت کارگران هر روز افزایش می یابد و در این‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫زمینه تا کنون هیچ وعده ای اجرایی نش��ده اس��ت‪ .‬با‬ ‫وی افزود‪ :‬افزایش ش��دید نرخ دالر تامین معیشت‬ ‫اینکه در ماه های گذش��ته بحث افزایش دس��تمزد و‬ ‫را ب��ا چالش روبه رو ک��رده چرا که افزای��ش نرخ ارز‪،‬‬ ‫بسته های حمایتی مطرح ش��ده‪ ،‬هنوز دولت در این‬ ‫بازاره��ای دیگ��ر را از لحاظ اقتص��ادی و روانی تحت‬ ‫زمینه گامی برنداش��ته اس��ت‪ .‬نمایندگان مجلس و‬ ‫تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫فعاالن کارگری ش��رایط کنونی زندگ��ی کارگران را‬ ‫زارع افزود‪ :‬باید هزینه ها به درس��تی مدیریت شود‬ ‫دش��وار توصیف می کنند و به نظر می رسد اگر دولت‬ ‫تا ش��رایط برای ترمی��م حقوق کارکنان‬ ‫در ای��ن زمین��ه اقدامی جدی نداش��ته‬ ‫فراه��م ش��ود‪ .‬محدودیت ه��ای مال��ی‬ ‫باش��د‪ ،‬دامنه این دش��واری ها به بستر‬ ‫دول��ت نیز باید لحاظ ش��ود اما می توان‬ ‫جامعه کشیده می شود‪.‬‬ ‫ب��ا مدیری��ت درس��ت‪ ،‬درص��د افزایش‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون ویژه حمایت‬ ‫حقوق ه��ای پایی��ن جامعه را به نس��بت‬ ‫از تولید ملی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫بیشتر کرد‪ .‬یکی از مشکالتی که همواره‬ ‫با اش��اره به افزایش ن��رخ ارز و دالر در‬ ‫در کشور چالش های بس��یاری را ایجاد‬ ‫ماه های گذشته‪ ،‬به «گسترش صنعت»‬ ‫عزت اهلل یوسفیان مال‬ ‫کرده‪ ،‬مدیریت هزینه است‪ .‬دولت نیز با‬ ‫گفت‪ :‬ماه های گذش��ته در حالی سپری‬ ‫شد که قیمت ها به طور شدیدی افزایش افزایش نرخ کاالها فقط به این مش��کل تا حد قابل توجهی روبه رو‬ ‫یاف��ت‪ .‬طبیع��ی اس��ت ک��ه در جریان نرخ ارز وابسته نیست بلکه شده است‪.‬‬ ‫به میزان تولید و تقاضا‬ ‫نماین��ده مردم اباده‪ ،‬بوانات و خرم بید‬ ‫افزایش قیمت ها مردم اسیب اقتصادی‬ ‫وابسته است و اگر تقاضا‬ ‫زیادی می بینند و معیشت انها با مشکل افزایش پیدا کند و میزان در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬افزایش‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی حقوق کارمندان جوابگوی‬ ‫روبه رو می ش��ود‪ .‬کاالهای��ی که بیش از‬ ‫تولید پاسخگو نباشد‪،‬‬ ‫نوسان های ارزی به راحتی تهیه می شد قیمت ها باال می رود‪ ۱۴ .‬افزای��ش ش��دید هزینه ه��ای خانوارها‬ ‫امروز در برخی موارد با کاهش عرضه یا میلیارد دالر برای تامین نیست چرا که متاس��فانه قیمت بسیاری‬ ‫افزای��ش ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابری قیمت های چند کاالهای اساسی تخصیص از کاالها براس��اس نرخ دالر در بازار ازاد‬ ‫داده شده است اما با این‬ ‫حال‪ ،‬شاهد افزایش قیمت تعیین شده است‪.‬‬ ‫ماه پیش مواجه شده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون ویژه حمایت‬ ‫رحی��م زارع با تاکید ب��ر اینکه با این‬ ‫کاالها هستیم‬ ‫از تولید ملی مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫ح��ال‪ ،‬دس��تمزدها و حق��وق کارگران‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬در هر صورت باید س��طح‬ ‫ب��ه عن��وان اس��یب پذیرترین جامع��ه‬ ‫افزایش حقوق کارگران‪ ،‬کارمندان و بازنشس��تگان بر‬ ‫فعال کش��ور ثابت مانده اس��ت‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬پس از‬ ‫اساس واقعیت های اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫نوس��ان های ارزی و مش��کالتی که در ح��وزه اقتصاد‬ ‫‹ ‹توزیع بسته ها در چند نوبت‬ ‫ایجاد ش��د‪ ،‬ارزش پول ملی به ش��دت کاهش یافت و‬ ‫یکی از موضوعاتی که در ماه گذش��ته مطرح ش��د‪،‬‬ ‫تورم نقطه به نقطه ماه گذش��ته به ‪ ۳۴.۷‬درصد رسید‪.‬‬ ‫بح��ث توزی��ع بس��ته های حمایتی ب��ود‪ .‬دولت برای‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬هنوز دس��تمزدها افزایش نیافته و هیچ‬ ‫حمایت از اقشار کم درامد تصمیم گرفت تا بسته های‬ ‫سیاستی برای حمایت از کارگران در نظر گرفته نشده‬ ‫حمایت��ی توزیع کند‪ .‬هر چن��د قانون کار به صراحت‬ ‫افزایش دستمزد را مبنای حمایت قرارداده اما دولت‬ ‫اع�لام کرد بس��ته های حمایتی ارائ��ه می دهد و این‬ ‫کار هم هنوز انجام نش��ده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی‬ ‫ازکارشناس��ان و نمایندگان معتقدند ارائه بسته های‬ ‫حمایتی باید به گونه ای باش��د ک��ه طرف تقاضا را به‬ ‫س��مت رکود هدایت نکند و عالوه بر این بسته های به‬ ‫افرادی برسد که در شرایط کنونی باید از انها حمایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در این زمین��ه یکی از اعضای کمیس��یون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاس��بات مجلس شورای اسالمی به خانه‬ ‫� وضع کارگران خوب نیست‬ ‫ملت گفت‪ :‬با توزیع چند نوبته بسته های‬ ‫فتح اله بیات‪ ،‬رئیس اتحادیه کارگران‬ ‫جمایتی می توان قیمت کاالهای اساسی‬ ‫ق��راردادی و پیمانی با اش��اره به اینکه‬ ‫را تعدیل داد‪.‬‬ ‫معیش��ت کارگران به شدت اسیب دیده‬ ‫ع��زت اهلل یوس��فیان مال ب��ا اش��اره به‬ ‫و دیگر نمی توان این شرایط را مدیریت‬ ‫افزایش قیمت کاالهای اساس��ی با وجود‬ ‫ک��رد‪ ،‬به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪:‬‬ ‫کاهش ن��رخ ارز در هفته های گذش��ته‬ ‫بسیاری از شرکت ها در ماه های گذشته‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬قیمت کاالها با افزایش نرخ‬ ‫فتح اله بیات‬ ‫به دلیل نوس��ان های ارزی به سودهای‬ ‫ارز به س��رعت روند افزایشی را طی کرد‬ ‫هنگفت رسیده اند اما معیشت کارگران‬ ‫اما در زم��ان کاهش نرخ ها‪ ،‬عکس العمل‬ ‫بسیاری از شرکت ها‬ ‫در ماه های گذشته به‬ ‫هر روز با اس��یب های بیش��تری همراه‬ ‫کندی را طی می کند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و دلیل نوسان های ارزی می ش��ود‪ .‬اگر دول��ت راهی ب��رای این‬ ‫به سودهای هنگفت‬ ‫محاس��بات مجل��س ادام��ه داد‪ :‬البت��ه رسیده اند اما معیشت موضوع پیدا نکند در ادامه با مش��کالت‬ ‫جدی تری همراه خواهیم شد‪.‬‬ ‫افزای��ش نرخ کاالها فق��ط به نرخ دالر و‬ ‫کارگران هر روز با‬ ‫ارز وابسته نیس��ت بلکه به میزان تولید اسیب های بیشتری همراه رئی��س اتحادیه کارگران ق��راردادی‬ ‫و تقاضا وابسته است و اگر تقاضا افزایش می شود‪ .‬اگر دولت راهی و پیمان��ی با بی��ان اینک��ه کارگران در‬ ‫پیدا کند و میزان تولید پاسخگو نباشد‪ ،‬برای این موضوع پیدا ش��رایط حداقلی زندگی می کنند و این‬ ‫نکند در ادامه با مشکالت‬ ‫جدی تری همراه خواهیم موض��وع امید به این��ده را از بین برده‪،‬‬ ‫قیمت ها باال می رود‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مش��کالت کارفرمای��ان نباید با‬ ‫دهم‬ ‫مجلس‬ ‫در‬ ‫ام��ل‬ ‫نماین��ده مردم‬ ‫شد‬ ‫موضوع دس��تمزد کارگ��ران درامیخته‬ ‫ش��ورای اس�لامی با اش��اره ب��ه بودجه‬ ‫ش��ود و کارفرمایان مش��کالت خود را‬ ‫اختصاصی به بس��ته های حمایتی‪ ،‬بیان‬ ‫درباره تولید و مواد اولیه و گرانی ارز باید با دولت حل‬ ‫ک��رد‪ ۱۴ :‬میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساس��ی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تخصیص داده ش��ده اس��ت ام��ا با این حال‪ ،‬ش��اهد‬ ‫بی��ات اف��زود‪ :‬در ماه های گذش��ته بح��ث افزایش‬ ‫افزایش قیمت کاالها هس��تیم‪ ،‬باید گفت بس��ته های‬ ‫دس��تمزد با بحث مش��کالت کارفرمایان گره خورده‬ ‫حمایت��ی در درازمدت بر رون��د کاهش قیمت کاالها‬ ‫است‪ .‬دولت باید مشکالت کارفرمایان را برطرف کند‬ ‫اثر می گذارد‪.‬‬ ‫و این موضوع به جامعه کارگری ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نباید انتظار داشت که با توزیع بسته های‬ ‫بسته تولید و اشتغال تدوین شد‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در جریان س��فر‬ ‫کاروان دولت تدبیر و امید به اس��تان س��منان گفت‪:‬‬ ‫ت��ا پایان امس��ال ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫اش��تغالزایی از محل تبص��ره ‪ ۱۸‬بودج��ه در اختیار‬ ‫داریم و در س��ال ‪ ۹۸‬هم ب��ا موافقت رئیس جمهوری‬ ‫عینا امده اس��ت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمانی در‬ ‫س��فر به این استان با اشاره به دیدار تازه خود با رهبر‬ ‫معظم انقالب افزود‪ :‬ایش��ان تاکید کردن��د تولید داخلی جدی‬ ‫گرفته شود و رئیس جمهوری هم بر این امر تاکید دارند و مدام‬ ‫پیگیری می کنند‪ .‬من نیز در این زمینه از رئیس��ان س��ازمان ها‬ ‫انتظ��اردارم تولید ملی را تکلیف بدانند چراکه حفظ و توس��عه‬ ‫تولی��د موجود یعن��ی حفظ اش��تغال موجود‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫نهایی ش��دن الیحه بودجه سال ‪ ۹۸‬در دولت افزود‪ :‬در سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی بس��ته تولید و اشتغال را تدوین کردیم و‬ ‫در بودج��ه گنجاندیم و دولت نیز با وجود تاکید بر صرفه جویی‬ ‫در هزینه ه��ای جاری بر بودجه تولید و اش��تغال توجه ویژه ای‬ ‫دارد و منابع��ی در این زمینه ها اختصاص داده اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬منابع تبص��ره ‪ ۱۸‬به پروژه های‬ ‫نیمه تمام باالی ‪ ۶۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی‪ ،‬طرح رونق تولید‪،‬‬ ‫نوسازی و بازسازی صنایع و تامین سرمایه در گردش اختصاص‬ ‫می یاب��د و در این تبصره حت��ی یارانه هم پیش بینی‬ ‫ش��ده و تفاهمنامه هم امضا شده است‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت همچنین در ایی��ن معارفه معاون‬ ‫ط��رح و برنام��ه گفت‪ :‬باید در ش��رح وظایف معاونت‬ ‫طرح و برنامه تغییراتی ایجاد ش��ود‪ .‬رحمانی با اشاره‬ ‫به لزوم وجود ارتباطات برون دستگاهی برای پیشبرد‬ ‫ام��ور تاکی��د کرد‪ :‬ای��ن معاونت از لحاظ س��اختاری‬ ‫معاونت پشتیبانی تخصصی اس��ت برای وزارتخانه و با توجه به‬ ‫ظرفیت ه��ای خوبی که هم از لحاظ اطالعات و امار و هم منابع‬ ‫انسانی وجود دارد و با استفاده از ظرفیت تشکل ها می توان امور‬ ‫را به پیش برد‪ .‬در حوزه های زیرس��اختی مواردی برای پیگیری‬ ‫هست که می توان متناسب با شرایط روز امور را ساماندهی کرد‪.‬‬ ‫در ادامه سعید زرندی‪ ،‬معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با تاکید بر اینکه این وزارت از چند وزارتخانه تشکیل‬ ‫ش��ده گفت‪ :‬برای اینکه این حجم کار مدیریت ش��ود باید نگاه‬ ‫بازنگری نهادی داش��ته باشیم که راه حلش نیز کنترل برنامه ای‬ ‫و بودجه ای است‪ .‬حوزه برنامه را فراتر از ستادی معاونت ببینیم‬ ‫و ابزار هر چیزی که مربوط به حوزه مدیریت وزیر اس��ت باید با‬ ‫ن��گاه برنامه ای فراهم کنیم و از طرفی ابزار کنترل و نظارتش را‬ ‫نیز داشته باشیم‪.‬‬ ‫حمایتی در یک نوبت‪ ،‬قیمت کاالها کاهش پیدا کند‪،‬‬ ‫برای انکه نرخ کاالها روند کاهشی بگیرد باید بیش از‬ ‫‪ ۳‬نوبت بسته غذایی به خانوارها تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫یوس��فیان مال با اش��اره به تاخیر دول��ت در توزیع‬ ‫بسته های حمایتی‪ ،‬توضیح داد‪ :‬توزیع بسته حمایتی‬ ‫به میلیون ها نفر ایرانی‪ ،‬کار بزرگی است و علت تاخیر‬ ‫دولت در این زمینه حجم باالی کار‪ ،‬تهیه مواد غذایی‬ ‫و بسته بندی زمان بر اس��ت و حداکثر تا دو ماه دیگر‬ ‫بس��ته ها اماده می شود‪ .‬توزیع بسته حمایتی به روند‬ ‫افزای��ش کاالهای اساس��ی توقف می ده��د و با تکرار‬ ‫توزیع می تواند روند کاهشی را رقم بزند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تن روغن خام در اختیار صنایع روغن نباتی‬ ‫مدی��رکل هماهنگی توزیع و فروش ش��رکت‬ ‫بازرگان��ی دولتی ایران گف��ت‪ :‬با توجه به کافی‬ ‫بودن ذخایر اس��تراتژیک روغن کشور‪ ،‬در یک‬ ‫ماه گذش��ته برای تامین نیاز تولید و بازار ‪۱۰۰‬‬ ‫ه��زار تن روغن خام از س��وی این ش��رکت در‬ ‫اختیار صنعت روغن نباتی کش��ور قرار گرفت‪.‬‬ ‫حجت براتعلی ذخایر موجود روغن نباتی کشور‬ ‫را کافی دانس��ت و ب��ه ایرنا گف��ت‪ :‬توزیع این‬ ‫میزان روغن خام در بین صنایع س��بب ش��د تا‬ ‫روغن خوراکی مورد نیاز مردم در س��طح بازار‪،‬‬ ‫خرده فروش��ی ها و فروش��گاه های زنجیره ای به‬ ‫میزان الزم وجود داش��ته باشد‪ .‬وی علت توزیع‬ ‫روغن خام به صنعت روغن نباتی کشور را ایجاد‬ ‫شرایط باثبات برای عرضه روغن در بازار دانست‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬روغن خام بیشترین حجم واردات‬ ‫را به خود اختصاص داده اس��ت تا تولید روغن‬ ‫خوراکی در کش��ور متوقف نشود و کارخانجات‬ ‫در ش��رایط پایداری قرار داشته باشند‪ .‬مدیرکل‬ ‫هماهنگ��ی توزی��ع و فروش ش��رکت بازرگانی‬ ‫دولتی ای��ران تصریح کرد‪ :‬اکنون بیش از ‪۵۵۰‬‬ ‫هزار تن روغن برای مصرف بیش از ‪ ۳‬ماه کشور‬ ‫را در اختی��ار داریم‪ .‬وی مدت زم��ان نگهداری‬ ‫ذخایر روغن خام کش��ور را ‪ ۶‬م��اه عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬گردش ذخایر بر اس��اس نوع س��اختار‬ ‫روغن خام و میزان تقاضای مداوم با روغن های‬ ‫واردات��ی جدی��د جایگزین می ش��ود و با توجه‬ ‫به می��زان خروجی کاالها‪ ،‬همچن��ان ذخایر را‬ ‫در س��طح تکالیف ابالغ��ی حفظ می کنیم‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سال های گذشته در بحث تامین‬ ‫روغن خام در کش��ور اتفاق خوب��ی رخ داده تا‬ ‫جایی که با اعمال سیاس��ت های وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬کش��ت دانه های روغن��ی افزایش‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬براتعلی تصریح کرد‪ :‬در سال‬ ‫زراع��ی ‪ ۹۶-۹۷‬در مجموع ‪ ۳۲۰‬هزار تن دانه‬ ‫روغنی کلزا از کشاورزان خرید شد و پیش بینی‬ ‫می شود حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تن دانه روغنی سویا‬ ‫نیز خریداری ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫مجموع خرید دانه روغنی و خروجی استحصال‬ ‫روغ��ن از مح��ل تولی��د داخل به ب��ازار عرضه‬ ‫مناسب باشد‪.‬‬ ‫رئی��س خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬کاه��ش هزینه تولید‬ ‫و تبلیغ��ات را از مهم تری��ن راه های‬ ‫حمایت از تولید داخلی برشمرد و از‬ ‫رشد تولید در ماه های گذشته بر اثر‬ ‫افزایش نرخ ارز خبر داد‪.‬‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی با اشاره به‬ ‫اینک��ه تولید داخل یکی از راه ه��ای تغییر وضعیت اقتصادی‬ ‫و اش��تغال کش��ور اس��ت‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬یک��ی از راه های‬ ‫رقابت پذی��ری محصوالت داخلی با کااله��ای وارداتی‪ ،‬بهبود‬ ‫کیفیت و کمیت تولیدات داخلی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مردم از نظر فرهنگ��ی و اقتصادی باید توانایی‬ ‫جایگزی��ن کردن محص��والت داخلی را با کااله��ای وارداتی‬ ‫ی باال بودن نرخ تسهیالت بانکی‪،‬‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬س��هل اباد ‬ ‫مش��کالت مرب��وط به تامی��ن اجتماعی و ارزش اف��زوده را از‬ ‫جمله عواملی عنوان ک��رد که امکان رقابت محصوالت تولید‬ ‫داخل را با کش��ورهای دیگر س��لب کرده است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫ان��رژی و کارگر تنها عوامل تولید هس��تند ک��ه قیمت انها با‬ ‫کش��ورهای دیگر دنیا رقابت پذیر اس��ت‪ .‬رئیس خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ایران‪ ،‬همچنین با اش��اره ب��ه لزوم توجه به‬ ‫تبلیغات برای حمایت از محصوالت داخلی اظهار کرد‪ :‬صدا و‬ ‫سیما و ائمه جمعه می توانند نقش مهمی در زمینه حمایت از‬ ‫محصوالت داخلی ایفا کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬هزینه باالی تبلیغات‬ ‫در صدا و س��یما باعث ش��ده که تولیدکنن��ده داخلی در این‬ ‫بخش نیز متحمل هزینه های زیادی ش��ود‪ .‬س��هل ابادی در‬ ‫پایان با اش��اره به رش��د رون��د تولید بر اثر افزای��ش نرخ ارز‪،‬‬ ‫ابراز امیدواری کرد که رش��د تولید در ماه های اینده بیش��تر‬ ‫هم شود‪.‬‬ ‫بررسی تخلف یک کارخانه لبنی‬ ‫سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی از ‪ ۶۸‬میلیارد ریال‬ ‫گران فروش��ی یک کارخانه لبنی خب��ر داد و گفت‪ :‬وزن اقالم‬ ‫تولیدی در این کارخانه نیز بررسی شد که تخلف کم فروشی‬ ‫مطرح نبوده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی س��ید یاسر رایگانی در این باره اظهار کرد‪ :‬یک تیم‬ ‫گش��ت مش��ترک تعزیرات حکومتی با همراه��ی نمایندگان‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بازرس��ی کل کش��ور با مراجعه به‬ ‫یک کارخانه لبنی‪ ،‬به وضعیت تخلف ها پرداختند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پ��س از چند س��اعت کارشناس��ی نمایندگان‬ ‫سازمان حمایت و وزن کشی محصوالت تولیدی این کارخانه‪،‬‬ ‫تخلف گران فروش��ی شیر و س��ایر لبنیات در این کارخانه به‬ ‫ارزش ‪ ۶۸‬میلیارد ریال محرز و پرونده به ش��عبه بدوی برای‬ ‫صدور حکم ارجاع شد‪.‬‬ ‫رایگان��ی تصریح کرد‪ :‬وزن اقالم تولی��دی در این کارخانه‬ ‫نیز بررس��ی شد و خوشبختانه تخلف کم فروشی مطرح نبوده‬ ‫است‪ .‬امید شهرابادی‪ ،‬رئیس شعبه بدوی حاضر در این گشت ‬ ‫گفت‪ :‬برابر قانون‪ ،‬این کارخانه به پرداخت ‪ ۵‬برابر ارزش ریالی‬ ‫تخلف مکشوفه محکوم می شود و اگر سابقه تخلف نیز موجود‬ ‫باش��د که به اقرار مدیرعامل این شرکت‪ ،‬پیش تر هم پرونده‬ ‫تعزیراتی داشته اند؛ این جریمه تا ‪ ۷۰‬میلیارد تومان نیز قابل‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬مدیرعامل این شرکت اذعان داشت‬ ‫که با توجه به گرانی شیر خام و مواد اولیه برای تولید لبنیات‪،‬‬ ‫امکان اعمال نرخ گذاری تعیین شده از سوی سازمان حمایت‪،‬‬ ‫قابل انجام نیس��ت و همچنان این تخلف گران فروش��ی ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫تا پایان نیمه نخست امسال‬ ‫کدام استان ها صنعتی تر شدند؟‬ ‫می��زان س��رمایه گذاری و تع��داد پروانه ه��ای بهره برداری‬ ‫صنعتی صادرشده به تفکیک استان های کشور تا پایان ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست امسال اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۲۶۵۷‬پروانه‬ ‫بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۵۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان و اشتغال ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۳۶۰‬نفر‪ ،‬صادر شده که در قیاس‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذشته با کاهش ‪ ۱.۱‬درصدی در تعداد‬ ‫صدور پروانه بهره برداری صنعتی‪ ،‬رش��د ‪ ۱۳۶.۷‬درصدی در‬ ‫سرمایه گذاری و ‪ ۸.۷‬درصدی در اشتغال همراه شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالعات��ی که از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت منتش��ر ش��ده‪ ،‬بیش��ترین تعداد پروان��ه بهره برداری‬ ‫صادرش��ده در نیمه نخس��ت امس��ال مربوط به اس��تان های‬ ‫اصفهان با ‪ ۲۵۸‬عدد‪ ،‬البرز با ‪ ۱۸۴‬عدد و اذربایجان ش��رقی‬ ‫با ‪ ۱۸۱‬عدد بوده اس��ت و کمترین تع��داد پروانه بهره برداری‬ ‫صادرشده نیز در مدت یادشده به ترتیب مربوط به استان های‬ ‫خراسان ش��مالی با ‪ ۸‬عدد‪ ،‬بوش��هر با ‪ ۱۱‬عدد و استان های‬ ‫خراس��ان جنوب��ی و کهگیلویه و بویر احمد ب��ا ‪ ۱۳‬عدد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬اس��تان هرمزگان با ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۳۱۱‬میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه گذاری‪ ،‬باالترین میزان سرمایه گذاری مندرج‬ ‫در پروانه ه��ای بهره برداری صادرش��ده در میان اس��تان های‬ ‫کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت و اس��تان بوشهر نیز‬ ‫ب��ا حدود ‪ ۱۷‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری‪ ،‬کمترین میزان‬ ‫سرمایه گذاری مندرج در پروانه های بهره برداری صادرشده در‬ ‫استان های کشور را تا پایان ‪ ۶‬ماه نخست امسال دارد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 14‬اذر ‪ 27 1397‬ربیع االول ‪ 5 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 537‬پیاپی ‪2510‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مولفه های مهم‬ ‫برای تحقق صادرات‬ ‫خبر‬ ‫احتمال ترخیص خودروهای‬ ‫مانده در گمرک تا پایان سال‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خ��ودرو از احتمال ترخیص‬ ‫خودروهای مانده در گمرک تا پایان امسال خبر داد‪ .‬مهدی‬ ‫دادف��ر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو در گفت وگو با‬ ‫خودروکار گفت‪ :‬واردکنندگان خودرو رو به تعطیلی هستند‬ ‫و اگر این روند ادامه داش��ته باشد‪ ،‬سال اینده واردکننده ای‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اقدام ه��ا و تصمیم های��ی ک��ه در ‪۱۸‬ماهه‬ ‫گذش��ته درباره واردات خودرو و واردکنندگان گرفته ش��ده‬ ‫موجب ش��د سرمایه از این بخش برود و فعاالن این حوزه با‬ ‫ظرفیت ‪۲۵‬درصدی فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو ب��ا بیان اینکه تعطیلی‬ ‫واردکنندگان کلید خورده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بیش از ‪۴‬هزار‬ ‫نفر در بخش واردات خودرو تعدیل ش��ده اند که این موضوع‬ ‫چگونگی وضعیت واردکنندگان خودرو در کش��ور را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه دادفر واردکنندگان س��عی در تعام��ل با دولت‬ ‫را داش��تند ام��ا مس��ئوالن عالق��ه ای برای رفع مش��کالت‬ ‫واردکنن��دگان ندارند و درحال حاضر ‪۲‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫سرمایه در گمرکات کشور خاک می خورد و دولت تصمیمی‬ ‫درباره ان نمی گیرد‪.‬‬ ‫دادفر در پاس��خ به این پرس��ش که س��رانجام خودروهای‬ ‫مانده در گمرک چه می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در اخرین دیداری که‬ ‫با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داش��ته ایم‪ ،‬قول مساعد برای‬ ‫ترخیص انها گرفته ش��د و این احتم��ال وجود دارد که این‬ ‫خودروها تا پایان سال از گمرک خارج شوند‪.‬‬ ‫عزیزاهلل گودرزی‬ ‫اگر تولید موتورسیکلت‬ ‫انژکتوری را با استاندارد‬ ‫یورو‪ ۳‬به درستی انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬برای کشور مناسب‬ ‫است اما به طور قطع هنوز‬ ‫ایده ال نیست‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ص��ادرات مقول��ه ای مه��م‬ ‫در ارتق��ای تولید و توس��عه‬ ‫صنعت��ی در ه��ر کش��وری‬ ‫اس��ت‪ .‬ام��روز ما نی��ز برای‬ ‫برون رف��ت از برخی چالش ها‬ ‫مانند تیراژ و ارزاوری بیشتر‬ ‫نیاز به ص��ادرات داریم‪ .‬برای‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫ص��ادرات قطعات خ��ودرو ‪۳‬‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫س��رفصل نیاز است؛ صنعت‬ ‫خ��ودرو داخل (ک��ه صنعت‬ ‫قطعه در دل ان قرار دارد)‪ ،‬دولت و نظام سیاس��ت گذاری‬ ‫و نیز جهان‪.‬‬ ‫برای تحقق صادرات الزم اس��ت الزام هایی رعایت شود و‬ ‫اصلی ترین مورد که بتوان قطعه ای را صادر کرد «قیمت»‪،‬‬ ‫«کیفیت» و «زمان به موقع تحویل» اس��ت‪ .‬در این ‪ ۳‬کلمه‬ ‫س��اده‪ ،‬دنیایی از مفاهیم نهفته اس��ت‪ .‬برای اینکه بتوانیم‬ ‫قیمت قابل رقابت داش��ته باش��یم باید مجه��ز به اخرین‬ ‫فناوری روز جهان باشیم تا بتوانیم در بازارهای بین المللی‬ ‫قدرت رقابت داشته باشیم‪.‬‬ ‫این موضوع ها زنجیروار به یکدیگر وصل هستند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬برای رس��یدن به س��طح کیفی جهانی نیاز اس��ت‬ ‫س��رمایه گذاری انجام شود که صنعت قطعه کشور به لحاظ‬ ‫مقی��اس اقتصادی اندک ان امکان و توان س��رمایه گذاری‬ ‫جدی��د ندارد‪ .‬تی��راژی قطعاتی که صنعتگ��ر ایرانی تولید‬ ‫می کند در مقایسه با س��ایر قطعه سازان دنیا قابل مقایسه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بنابراین امکان رقابت از قطعه س��از سلب می شود‪.‬‬ ‫برای جبران تیراژ باید به ش��بکه جهانی وصل ش��ویم و در‬ ‫این بس��تر هر برندی بتوان��د باکیفیت تر و قیمت رقابتی تر‬ ‫تولید کند برنده میدان خواهد بود‪.‬‬ ‫در بخش دولت��ی که نظام سیاس��ت گذاری بر عهده این‬ ‫بخش اس��ت توجه کمتری به این مسائل دارد درحالی که‬ ‫کش��ورها ب��رای توس��عه ص��ادرات مش��وق هایی را برای‬ ‫صادرکنن��ده در نظر می گیرند ک��ه بتوانند ظرفیت رقابت‬ ‫را در خود به وجود اورند‪ .‬به طور نمونه کره به قطعه س��ازان‬ ‫خ��ود یاران��ه می پ��ردازد این گون��ه ک��ه از صنعتگر خود‬ ‫می خواه��د کاالهای خود را به قیم��ت رقابتی در بازارهای‬ ‫جهانی عرضه کن��د و مابه التفاوت را در قالب یارانه به انها‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن معافیت ه��ای گمرکی‪ ،‬مالیاتی‪ ،‬مش��وق های‬ ‫تولید و صادرات و‪ ...‬برای داش��تن بازار جهانی بسیار حائز‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬در بس��یاری از کش��ورها که صادرات مبنا‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬مواد اولیه قطع��ه صادراتی از عوارض گمرکی‬ ‫معاف اس��ت زیرا در قالب محصول نهایی صادر می ش��ود و‬ ‫ارزش افزوده برای کشور به همراه دارد‪.‬‬ ‫نظ��ام مالیات��ی کش��ورها‪ ،‬درص��د زی��ادی از مالیات را‬ ‫ب��رای این ش��رکت ها حذف می کنند‪ .‬درنتیج��ه باید نظام‬ ‫سیاست گذاری کشور نیز مشوق هایی برای توسعه صادرات‬ ‫در نظر گیرد‪.‬‬ ‫در بع��د جهان��ی نیز بای��د بتوانی��م تعام��ل نزدیکی با‬ ‫کشورهای صاحب فناوری داشته باشیم‪.‬‬ ‫در کن��ار تمام ای��ن عوامل مولفه هایی مانن��د ثبات نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬تامی��ن ارتباطات ارزی و ریال��ی‪ ،‬تضمین خطرپذیری‬ ‫صادرات (البته س��ازمانی در این باره در کش��ور وجود دارد‬ ‫اما خیلی فعال نیس��ت)‪ ،‬ش��رکت های تخصصی صادراتی‬ ‫(زیرا تولیدکننده باید متمرکز تولید باش��د و ش��اید امکان‬ ‫صادراتی نداش��ته باش��د) و‪ ...‬ب��رای تحقق ای��ن امر مهم‬ ‫(صادرات) بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫در گفت وگو با یکی از کارشناسان حوزه موتورسیکلت مطرح شد‬ ‫حرکت صنعت موتورسیکلت به سمت برقی سازی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫درباره امار خودروها عدد یکس��انی اعالم نمی ش��ود‪.‬‬ ‫ام��ا تقی مهری‪ ،‬رئی��س پلیس راهور ناج��ا اعالم کرده‬ ‫درحال حاض��ر ‪۳۳‬میلی��ون خودرو و موتورس��یکلت در‬ ‫کش��ور ت��ردد دارد‪ ،‬در حالی که عنوان می ش��ود حدود‬ ‫‪۱۰.۵‬میلیون از این امارمربوط به موتورس��یکلت اس��ت‬ ‫که بخشی از انها موتورسیکلت های فرسوده هستند‪.‬‬ ‫در بحث نوسازی موتورسیکلت های فرسوده گام هایی‬ ‫در حال برداشته شدن است اما با توجه به مشکالت چند‬ ‫سال اخیر و چالش های واحدهای صنعتی توان تغییرات‬ ‫زیاد در یک بازده زمانی چند ماهه ممکن نیست‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬صنعت موتورس��یکلت از نظر فناوری عقب مانده‬ ‫است و نیاز به نوسازی و بهسازی دارد‪ .‬حال با این وجود‬ ‫راهکار چیست؟‬ ‫‹ ‹طرح جایگزینی و ضرورت حمایت دولت‬ ‫عزی��زاهلل گ��ودرزی‪ ،‬مع��اون دفت��ر صنای��ع خودرو‬ ‫نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این باره به‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬تولیدکنندگان توان جایگزینی‬ ‫دارند‪ .‬اینکه عنوان می ش��ود تیراژ کاهش یافته یا برخی‬ ‫واحدهای صنعتی تعطیل شده اند‪ ،‬موضوعی جدا از توان‬ ‫و ظرفیت تولید کش��ور در صنعت موتورس��یکلت است‪.‬‬ ‫طرح جایگزین ش��دن موتورس��یکلت ها بیش��تر به این‬ ‫بس��تگی دارد که حمایت و پش��تیبانی از مصرف کننده‬ ‫می شود یا خیر‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر منظور از جایگزینی موتورس��یکلت ها‪،‬‬ ‫بنزینی به برقی باشد اختالف قیمت یکی از چالش های‬ ‫ان به ش��مار می رود‪ ،‬مگر اینکه دولت از طرح حمایت و‬ ‫پشتیبانی کند‪ .‬ضروری است افراد به لحاظ مالی تشویق‬ ‫شوند تا توان خرید داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول با بیان اینکه موضوع در س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه در حال پیگیری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫مسائل روز کشور روند کمی کند پیش می رود اما به طور‬ ‫قطع‪ ،‬این موضوع‪ ،‬فراموش شدنی نیست‪.‬‬ ‫تغیی��ر و تح��والت صنع��ت موتورس��یکلت به ط��ور‬ ‫تقریبی در ‪۳‬س��ال گذش��ته زیاد ب��ود‪ .‬ممنوعیت تولید‬ ‫کاربراتوری ها‪ ،‬توق��ف پالک گذاری حدود ‪۵‬ماهه‪ ،‬اجبار‬ ‫اس��تانداردهای یورو‪ ۴‬و توقف حدود ‪ ۳‬ماهه‪ ،‬شوک های‬ ‫زیادی بر واحدهای صنعتی و البته بازار تقاضا وارد کرد‪.‬‬ ‫با توجه به وضعیت موجود تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫چند درصد از انها می توانند به سوی تولید موتورسیکلت‬ ‫با استانداردهای یورو‪ ۴‬حرکت کنند؟ گودرزی در این باره‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬درحال حاضر جهان اول هم در حال تولید‬ ‫موتورس��یکلت با یورو‪ ۳‬است‪ .‬ضمن انکه تولیدکنندگان‬ ‫ب��رای عرضه محصوالت خ��ود به بازارهای جهانی باید با‬ ‫همان یورو‪ ۳‬تولید داشته باشند زیرا بنزین ان و همچنین‬ ‫به لحاظ قیمت توجه به قدرت خرید مردم مهم است‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت موتورسیکلت خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫یکی از نکات مهم در زمینه موتورسیکلت های انژکتوری‬ ‫یورو‪ ۳‬پایداری االیندگی و مصرف سوخت انها است زیرا‬ ‫با ‪ ECU‬کنترل می ش��ود در حالی که در کاربراتوری ها‬ ‫پایداری سوخت مشخص نبود‪.‬‬ ‫قانون هوای پاک پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعهد برای کاهش گازهای گلخانه ای‬ ‫گودرزی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چقدر ممکن‬ ‫است موضوع اجبار یورو‪ ۴‬برای سال ‪ ۹۸‬به اینده موکول‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید دید ش��رایط چگونه رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫م��ا معتقدیم اگر تولید موتورس��یکلت های انژکتوری را‬ ‫با اس��تاندارد یورو‪ ۳‬به درس��تی انجام دهیم‪ ،‬برای کشور‬ ‫مناسب است اما به طور قطع هنوز ایده ال نیست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ایران همچون س��ایر کشورها ناچار به ارتقای‬ ‫کاه��ش االیندگی و مصرف س��وخت اس��ت‪ .‬در توافق‬ ‫پاری��س‪ ،‬ای��ران نیز متعهد ش��ده درص��دی از گازهای‬ ‫گلخانه ای خود را پایین بیاوریم‪ .‬بخشی از این امر اجباری‬ ‫بوده و قسمتی نیز داوطلبانه است تا ایران در این زمینه‬ ‫به سطح بین المللی برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹بایدها و نبایدهای یورو‪۴‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬اگر در بحث کاهش گازهای گلخانه ای‬ ‫معاون دفتر صنایع خودرو نیرومحرکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫به س��طح جهانی مورد نظر نرس��یم‪ ،‬ممکن است جرایم‬ ‫معدن و تجارت با بیان اینکه استفاده از موتورسیکلت در‬ ‫بین المللی متوجه کشور شود‪.‬‬ ‫شهرها و روستاهای کشور زیاد است‪ ،‬گفت‪ :‬دسترسی به‬ ‫معاون دفتر صنایع خودرو نیرومحرکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫تعمیرگاه ها و مکان های سوخت برای موتورسیکلت های‬ ‫مع��دن و تجارت ادام��ه داد‪ :‬اراده در قان��ون هوای پاک‬ ‫انژکتوری یورو‪ ۳‬خیلی راحت نیست و اگر تولید براساس‬ ‫حرکت به سوی کاهش االیندگی و ارتقای سطح کیفی‬ ‫استاندارد یورو‪ ۴‬هم باشد چون نوع سوخت ان در کشور‬ ‫هوای پاک اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬باید موتورس��یکلت هایی به‬ ‫هنوز فراگیر نشده‪ ،‬مشکالت برای صاحبان موتورسیکلت‬ ‫بازار عرضه شود که ضمن استفاده در حمل ونقل کشور‪،‬‬ ‫دوچندان خواهد شد‪ .‬از این رو‪ ،‬معتقدم حرکت به سوی‬ ‫به لحاظ مصرف بنزین‪ ،‬کاهش س��وخت را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫تولید موتورس��یکلت های یورو‪ ۴‬فقط هزینه کرد اضافی‬ ‫البته ممکن اس��ت هنگام اجرا مس��ائلی سبب تاخیر یا‬ ‫اس��ت و کمک زیادی به کاهش الودگی نمی کند‪ .‬البته‬ ‫اختالف نظر شود‪.‬‬ ‫مسئله ای قابل اهمیت است اما با توجه به‬ ‫گودرزی با بیان اینکه سال های گذشته‬ ‫شرایط موجود این هزینه کرد‪ ،‬نتایج مورد‬ ‫برای دس��تیابی به اس��تانداردها پیگیری‬ ‫انتظار را به دنبال نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وج��ود نداش��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اوج پیگیری به‬ ‫گودرزی تصریح کرد‪ :‬وضعیت اقتصادی‬ ‫لح��اظ رعای��ت اس��تانداردها در صنعت‬ ‫کش��ور‪ ،‬توان خرید مش��تری‪ ،‬توان تولید‬ ‫موتورس��یکلت کش��ور از دهه ‪ ۸۰‬تاکنون‬ ‫و تامی��ن برخ��ی اق�لام مرتبط ب��ا تامین‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��وخت از خارج و رکود ب��ازار که بر بازار‬ ‫اگر این موضوع را با کشورهایی مقایسه‬ ‫رحیم خداپسند‬ ‫موتورس��یکلت حاکم است از جمله موانع‬ ‫کنیم ک��ه از دهه ها پیش این روند را اغاز‬ ‫این امر است‪ .‬از این رو‪ ،‬دولت طرح را (الزام در خط مکانیزه‪ ،‬قطعات و ام��روز در این زمینه و فناوری مربوط به‬ ‫موتورسیکلت مرحله‬ ‫تولید براس��اس اس��تاندارد سوخت یورو‪۴‬‬ ‫ان پیش��رفت کرده اند‪ ،‬نیاز به شتاب دادن‬ ‫برای موتورسیکلت ها) تا پایان سال تمدید به مرحله تولید کنترل به این امر ملموس تر می ش��ود‪ ،‬اگرچه این‬ ‫می شود اما در حالت عادی‪،‬‬ ‫و به سال اینده موکول کرد‪.‬‬ ‫ش��تاب اسیب هایی هم به تولید زده است‬ ‫موتورسیکلت پس از‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دولت به طور مرتب رصد تولید و مونتاژ در پایان کار اما چاره ای جز حرکت نیست زیرا اگر عقب‬ ‫می کند و تولید براس��اس استاندارد یورو‪۴‬‬ ‫بمانیم ضررهای زیادی متوجه این صنعت‬ ‫تست می شود‬ ‫در دستور کار بوده و همچنین الزام ان در‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جوانان خواهان برقی ها‬ ‫در ادام��ه رحی��م خداپس��ند یکی از فع��االن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت درباره وضعیت بازار تقاضای این وس��یله‬ ‫نقلیه به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬تمایل به استفاده از‬ ‫موتورسیکلت به ویژه در کالنشهرهایی مانند تهران زیاد‬ ‫اس��ت زیرا موض��وع ترافیک مطرح اس��ت‪ .‬این امر برای‬ ‫نوع برقی بیش��تر اس��ت زیرا بازار خوبی بین قشر جوان‬ ‫کش��ور و به ویژه دانش��جویان دارد‪.‬او افزود‪ :‬از این رو‪ ،‬ما‬ ‫به عنوان تولیدکننده س��عی کرده ایم در طراحی‪ ،‬ساخت‬ ‫و رنگ س��لیقه مش��تریان جوان خود را در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫این صنعتگر با بیان اینکه بس��یاری از خانواده ها از خرید‬ ‫موتورس��یکلت برای نوجوانان خ��ود خودداری می کنند‬ ‫به دلیل خطراتی که دارد‪ ،‬گفت‪ :‬موتورسیکلت برقی چون‬ ‫شتاب و س��رعت زیادی ندارد از امنیت باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت از این رو‪ ،‬خانواده تمایل بیش��تری برای خرید ان‬ ‫دارند‪ .‬ضمن انکه بازخوردها از بازار تقاضا نشان می دهد‬ ‫جوانان‪ ،‬اشتیاق زیادی به خرید موتورسیکلت های برقی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین خط مکانیزه تست در خاورمیانه‬ ‫خداپس��ند درب��اره تولیدات برقی ای��ن واحد صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬در مرحله نخست‪ ،‬موتورسیکلت ‪۱۵۰۰‬وات را در‬ ‫دس��تور کار داریم اما در ادامه تولید موتورس��یکلت ‪ ۲‬تا‬ ‫‪۳‬هزار وات نیز به سبد کاالیی این شرکت افزوده خواهد‬ ‫شد‪ .‬برنامه داریم تا ‪۳‬سال اینده تنوع و تیراژ تولید خود‬ ‫را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن برن��د در تولیدات خ��ود اینده را‬ ‫می نگ��رد‪ ،‬به طوری که س��اخت موتورس��یکلت یورو‪۴‬‬ ‫(‪۴‬سال) و انژکتوری ها را پیش تر اغاز کرد ه است‪ .‬امروز ما‬ ‫بیش از ‪۸۰‬درصد محصوالت مان انژکتوری و با استاندارد‬ ‫یورو‪ ۴‬اس��ت و ‪۲۰‬درصد برقی؛ البته هدف این است که‬ ‫این امار تولید برعکس شود‪.‬‬ ‫خداپس��ند با اشاره به نخستین خط مکانیزه این برند‬ ‫ملی در خاورمیانه اظهارکرد‪ :‬در این خط مکانیزه قطعات‬ ‫موتورسیکلت مرحله به مرحله تولید کنترل می شود‪ ،‬در‬ ‫حالی که در حالت عادی‪ ،‬موتورس��یکلت پس از تولید و‬ ‫مونتاژ در پایان کار مورد تست قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ما در این خط مکانیزه‪ ،‬مرحله به مرحله تست داریم‬ ‫و اگر در مرحله ای ایرادی مشاهده شود محصول از خط‬ ‫خارج و به تعمیرگاه س��یار منتقل می شود‪ .‬در ادامه پس‬ ‫از اصالح برای ادامه تولید به خط برگردانده می شود‪.‬‬ ‫قطعه سازان صنعت موتورسیکلت در شرایط «اسیب»‬ ‫ت تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور‬ ‫صنعت موتورس��یکل ‬ ‫دارد ام��ا کاه��ش تیراژ تولی��د موتورس��یکلت به طور‬ ‫مس��تقیم روی صنعت قطعه این صنعت تاثیرگذار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬حبیب اهلل محمودان در گفت وگو با خبرخودرو‪،‬‬ ‫با اش��اره به ت��وان ب��االی قطعه س��ازان در تامین نیاز‬ ‫واحدهای موتورسیکلت س��ازی اظهارکرد‪ :‬تیراژ تولید‬ ‫موتورسیکلت حدود‪۲‬سال است که رو به کاهش نهاده‬ ‫و این افت بس��یار چش��مگیر اس��ت‪ .‬تیراژ تولید از یک‬ ‫میلیون موتورس��یکلت در س��ال به کمتر از ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫م��ورد رس��یده که ب��ا توجه ب��ه اینکه زنجی��ره تامین‬ ‫زیربنای تولید موتورس��یکلت است این امر تاثیر زیادی‬ ‫در واحدهای صنعتی قطعه داش��ته است‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬با توجه به اینکه قطعه س��ازان در هر ش��رایطی‬ ‫موظف به تامین نیاز کارخانه های موتورسیکلت س��ازی‬ ‫هس��تند بنابراین قادر به تغییر س��اختار یا تعدیل نیرو‬ ‫نیس��تند زی��را برای ام��وزش نیروهای خ��ود متحمل‬ ‫هزینه های زیادی ش��ده اند‪ .‬این صنعت در حال تالش‬ ‫ب��رای حفظ حیات خود اس��ت‪ .‬محم��ودان با تاکید بر‬ ‫اینکه کش��ورهای صاحب نام و موفق در حوزه صادرات‬ ‫نخس��ت در داخل کشور متبلور ش��ده اند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ت مدل‪،۱۲۵‬‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر دو کارخانه موتورسیکل ‬ ‫ه��ر یک ماهان��ه هزار موتورس��یکلت به ع��راق صادر‬ ‫می کنن��د که به دنبال ان قطعات نیز صادر می ش��ود‪.‬‬ ‫قطعات مش��ترک موتورس��یکلت های در ح��ال تردد‬ ‫ایران و پاکستان نیز بازار خوبی دارد‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫قطعه ادامه داد‪ :‬در راس��تای توس��عه ص��ادرات‪ ،‬انجمن‬ ‫تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت پیشنهاد‬ ‫برگزاری نشس��ت هایی بین ‪3‬کش��ور ایران‪ ،‬پاکستان و‬ ‫ترکیه را داده است تا با تولید یک محصول در بازار های‬ ‫منطق��ه حض��ور پررنگی داش��ته باش��ند‪ .‬وی معتقد‬ ‫اس��ت استانداردهای جدید س��د راه قطعه سازان شده‬ ‫و کارخانه ه��ای موتورسیکلت س��ازی را نیز به تعطیلی‬ ‫کش��انده اس��ت‪ .‬نایب رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫مجموعه قطعات موتورس��یکلت با انتقاد از بهر ه نبردن‬ ‫مسئوالن از تجربه های انها گفت‪ :‬تصمیم گیران سطوح‬ ‫باال به مشاوره اعتقادی ندارند و در حالی موتورسیکلت‬ ‫برقی وارد بازار می ش��ود که خواهانی ندارد و اس��تقبال‬ ‫م��ردم از کاربراتوری دس��ت دوم بی��ش از انژکتوری و‬ ‫برقی است‪ .‬همچنین تاکید می کنیم موتورسیکلت های‬ ‫برقی جایگزین دوچرخه هستند و بیشتر مورد استفاده‬ ‫بانوان بوده زیرا توان این نوع موتورسیکلت ها پاسخگوی‬ ‫مس��افت های زیاد نیست‪.‬محمودان با اشاره به اینکه در‬ ‫ای��ن ماه قیمت ه��ا تغییری نداش��ته اند‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش‬ ‫قیم��ت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت قطعه ش��ده‬ ‫و متاس��فانه ب��ا وجود انکه مواد اولی��ه اصلی در داخل‬ ‫کشور تولید می شود‪ ،‬سلسله مراتب غیرمتعادل توزیع‬ ‫انها منجر به افزایش بی رویه قیمت ها ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه‪ ،‬پتروش��یمی ب��ا افزایش ‪۳۰‬درصدی نرخ‬ ‫محص��والت‪ ،‬تولی��دات خ��ود را به فروش می رس��اند‬ ‫ام��ا تولیدکنندگان ب��ا افزایش ‪۳۰۰‬درص��دی از بازار‬ ‫ای��ن محص��والت را تهیه می کنن��د‪.‬وی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫خریداران واقعی مواد اولیه با توجه به مشکل نقدینگی‬ ‫ک��ه دارن��د قادر به خریداری بیش از ‪۵‬تن نیس��تند اما‬ ‫کارخانه ه��ا تمای��ل به فروش ‪۱۰۰‬ت��ن دارند؛ بنابراین‬ ‫دالالن در این ش��رایط اقدام ب��ه خرید در تناژ های باال‬ ‫می کنند و در بازار به فروش می رس��انند و در این بین‬ ‫هزاران میلیارد تومان س��ود عاید دالالن می ش��ود‪ .‬این‬ ‫تولیدکننده صنعتی با تاکید بر اینکه در شرایط جنگ‬ ‫اقتص��ادی ق��رار گرفته ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ش��رایط فعلی‬ ‫نیازمند اقدام های فوری و س��ریع اس��ت؛ بنابراین باید‬ ‫با تاسیس شرکت های تعاونی در شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫مواد اولیه به شکل تضمینی‪ ،‬خرید مستقیم از کارخانه‬ ‫یا از طریق ورود به بازار س��رمایه خریداری و بین اعضا‬ ‫عرضه شود‪ .‬محمودان در پایان تاکید کرد‪ :‬واسطه ها در‬ ‫بازار حضور دارند و مواد اولیه را با افزایش ‪۳۰۰‬درصدی‬ ‫به کارخانه های قطعه س��از می فروش��ند‪ .‬حال پرسش‬ ‫ای��ن اس��ت که چ��ه کس��ی در اینده پاس��خگوی این‬ ‫اهمال کاری ها خواهد بود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 14‬اذر ‪ 27 1397‬ربیع االول ‪ 5 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 537‬پیاپی ‪2510‬‬ ‫خبر‬ ‫خودتحریمی ها چاره ای برای‬ ‫صنایع داخلی نگذاشته است‬ ‫حسن کریمی سنجری‬ ‫موضوع ازادسازی‬ ‫قیمت و تعیین ان در‬ ‫حاشیه بازار با اختالف‬ ‫‪۵‬درصدی که فاصله به‬ ‫نسبت خوبی است‪ ،‬باید‬ ‫از سوی دولت‪،‬‬ ‫خودروساز و نهادهای‬ ‫نظارتی مورد توجه و‬ ‫نظارت قرار گیرد و این‬ ‫اطمینان حاصل شود که‬ ‫خودروساز قادر به‬ ‫تحویل و عرضه به موقع‬ ‫همه سگمنت ها است‬ ‫تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار با کنترل عرضه‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ی��ک کارش��ناس صنعت خودرو با تاکی��د بر اینکه‬ ‫فاصل��ه قیمت کارخانه تا بازار باید به اندازه ای باش��د‬ ‫که ایجاد جذابیت کند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬فاصله قیمتی باید‬ ‫به اندازه ای باشد تا مردم تمایل به خرید خودرو خود‬ ‫از کارخانه داش��ته باشند و در عین حال این اقدام با‬ ‫هدف کسب سود و سوداگری در بازار نباشد‪.‬‬ ‫حسن کریمی سنجری با بیان اینکه پیشنهاد تعیین‬ ‫قیم��ت خودرو ‪۵‬درصد پایین تر از قیمت بازار نزدیک‬ ‫این ویژگی ها است به عصرخودرو گفت‪ :‬با وجود اینکه‬ ‫قیمت از حاش��یه بازار پایین تر اس��ت اما با توجه به‬ ‫دشواری و زمانی که طی می شود تا پول واریز‪ ،‬خودرو‬ ‫دریافت ش��ود و در نهایت در بازار به فروش برس��د‪،‬‬ ‫این ‪۵‬درصد چندان صرفه اقتصادی برای دالل ندارد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬ضمن انکه خریدار خودرو را دست‬ ‫اول از شرکت تحویل می گیرد؛ بنابراین انگیزه مشتری‬ ‫از خرید کارخانه ای افزایش می یابد‪ .‬این فرمول زمانی‬ ‫جواب می دهد که عرضه به خوبی مدیریت ش��ود زیرا‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو ادام��ه داد‪ :‬موضوع‬ ‫به بازی و قاعده درس��ت عرضه و تقاضا تن داده اید و‬ ‫ازادس��ازی قیم��ت و تعیین ان در حاش��یه ب��ازار با‬ ‫زمانی این مکانیس��م به نتیجه می رسد که یک طرف‬ ‫اختالف ‪۵‬درصد که فاصله به نسبت خوبی است باید‬ ‫این معامله از حالت کنترلی خارج ش��ود اما در مقابل‬ ‫از س��وی دولت‪ ،‬خودروس��از و نهادهای نظارتی مورد‬ ‫نباید طرف دیگر این معادله مورد کنترل قرار گیرد‪.‬‬ ‫توجه و نظارت قرار گیرد و این اطمینان حاصل شود‬ ‫کریمی س��نجری با تاکید بر اینکه با ازاد گذاشتن‬ ‫که خودروس��از قادر به تحویل و عرضه به موقع همه‬ ‫تقاضا ش��اهد کاه��ش قیمت ها خواهیم‬ ‫سگمنت هاست‪ .‬در عین حال نیز بر این‬ ‫ح ک��رد‪ :‬مدیریت تقاضا منجر‬ ‫بود‪ ،‬تصری ‬ ‫موضوع نظارت شود تا خودرویی به طور‬ ‫ب��ه افزای��ش تصنعی ش��ده و در نهایت فاصله قیمت کارخانه تا تصنعی کنترل نشود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��رای کنت��رل‬ ‫قیمت ها را افزای��ش می دهد و همزمان بازار باید به اندازه ای‬ ‫ب��ا این اتف��اق‪ ،‬تقاضا در نقط��ه تعادلی باشد که ایجاد جذابیت وضعیت‪ ،‬می توان با اقدام های گوناگونی‬ ‫می ایس��تد‪ .‬بنابراین باید مراقب باش��ید کند‪ ،‬فاصله قیمتی باید از جمل��ه جرای��م تاخی��ر و نظ��ارت بر‬ ‫عرض��ه از حال��ت تعادل خارج نش��ود و به اندازه ای باشد تا‬ ‫قیمت و همچنین تولید در شرکت های‬ ‫راه��کار اطمین��ان از این ش��رایط‪ ،‬این مردم تمایل به خرید خودروساز نسبت به کنترل اوضاع اقدام‬ ‫اس��ت که اجازه داده نشود شرکت های خودرو خود از کارخانه کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬از انجا ک��ه عرضه خودرو‬ ‫خودروس��از رون��د عرضه را سینوس��ی داشته باشند و در عین در کش��ور به دلیل مح��دود بودن تعداد‬ ‫کنن��د‪ ،‬بلکه خودروس��از موظف اس��ت حال این اقدام با هدف خودروس��ازان در کش��ور رقابتی نیست‬ ‫متناس��ب با نیاز بازار نس��بت به حفظ کسب سود و سوداگری کنترل عرضه پس از حذف قیمت گذاری‬ ‫در بازار نباشد‬ ‫عرضه اق��دام کند‪ ،‬در غی��ر این صورت‬ ‫دس��توری به راحت��ی امکان پذیر خواهد‬ ‫شیب قیمت افزایشی خواهد بود‪.‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو در پاس��خ به اینکه‬ ‫ایا در ش��رایط موجود که توان عرضه به میزان تقاضا‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬روش پیش��نهاد موثر خواهد بود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون درباره یک مکانیسم اقتصادی دوطرفه‬ ‫صحبت می کنیم که دولت در حال کنترل یک بخش‬ ‫بوده و بخش دوم نیز تحت تاثیر سمت مقابل عالوه بر‬ ‫تحریم ها و تورم باعث کاهش عرضه شده بنابراین یک‬ ‫مکانیس��م زنده بوده و براساس شرایط تحریمی مورد‬ ‫بررسی قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری ادامه داد‪ :‬اگر خودروس��ازان تن‬ ‫به این قاعده درس��ت دهند و در عین حال بر حذف‬ ‫قیمت گذاری دس��توری و تعیین ان در حاشیه بازار‬ ‫تاکید ش��ود‪ ،‬بای��د تمام توان خود را ب��ر این موضوع‬ ‫بگذارن��د که عرضه به ان��دازه کافی انجام ش��ود‪ ،‬در‬ ‫غیر این صورت این مکانیس��م از حالت تعادل خارج‬ ‫می شود‪ .‬در شرایط فعلی شرکت خودروساز با قیمت‬ ‫فعلی اق��دام به تحویل به موقع خ��ودرو نمی کند اما‬ ‫این احتمال وجود دارد که در صورت افزایش قیمت‪،‬‬ ‫قطعه س��از تمایل بیش��تری برای تولید داشته و توان‬ ‫خودروساز نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫تسهیالت پرداختی به خودروسازان باید پاسخگوی نیاز مردم باشد‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی معتقد است‬ ‫ب��ا توجه به تحریم ها و وضعیت فعلی صنعت خودرو‪ ،‬باید این صنعت را‬ ‫حفظ کرد و الزم است با یک کار کارشناسانه و دقیق‪ ،‬نسبت به اعطای‬ ‫تسهیالت ‪۳۰‬هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اقدام کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬کارشناس��ان صنع��ت خودرو معتقدند به دلیل‬ ‫افزای��ش قیمت ارز و مواد اولیه و دیگر ش��رایطی که بر صنعت خودرو‬ ‫تحمیل شده است‪ ،‬چنانچه دولت تسهیالت ‪۳۰‬هزار میلیارد تومانی در‬ ‫اختیار این بخش نگذارد‪ ،‬صنعت خودرو به س��مت ورشکس��تگی کامل‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫عب��داهلل رضیان در این باره گفت‪ :‬اعطای تس��هیالت ‪۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی به خودروسازان باید همراه با رفع نیاز خودروسازان و چالش های‬ ‫موجود در صنعت خودرو بوده و خروجی و پاسخ مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫تحریم ها و مسائلی که در صنعت خودرو به وجود امده باید این صنعت‬ ‫را حفظ کنیم‪ .‬اعطای تس��هیالت باید همراه با کار کارشناس��ی باشد و‬ ‫الزم است پس از انجام کار کارشناسی و اطمینان از رسیدن به نتیجه‪،‬‬ ‫این تس��هیالت به خودروسازان اعطا شود‪ .‬اگر این کمک ها انجام نشود‬ ‫به طور قطع صنعت قطعه و خودرو به سمت ورشکستگی کامل خواهند‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود‪ :‬در این مقطع اگر قصد‬ ‫کمک به خودروسازان را داشته باشیم باید خروجی این تسهیالت برای‬ ‫مردم روش��ن باشد‪ .‬ما باید پاسخگوی مردم نیز باشیم که سرانجام‪ ،‬این‬ ‫کمک ها و تس��هیالت دولتی به خودروس��ازان برای م��ردم چه نتایجی‬ ‫به همراه داش��ته اس��ت؟ ایا هر زمان که مردم به خودرو نیاز داش��ته و‬ ‫متقاضی بوده اند در اختیارشان قرار گرفته است؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابراین از یک س��وی اعطای تسهیالت مطرح است و‬ ‫از س��وی دیگر مسائلی مانند پاسخگویی به مردم‪ .‬ما مسئله را دو طرفه‬ ‫می بینیم و حافظ منافع خودروس��ازان و نیز منافع مردم به تنهایی و به‬ ‫ش��کل صرف و صددرصد نیس��تیم‪ .‬نگاه مجلس چنین است که هر دو‬ ‫طرف را می بینید و مصلحت کشور را در نظر می گیرد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد‪ :‬اگر اعطای تس��هیالت‬ ‫پاسخ و نتیجه مناسبی را به همراه داشته باشد امری مناسب و مطلوب‬ ‫اس��ت اما اگر نتیجه این باشد که تسهیالت اعطا شود و چند سال بعد‬ ‫اتفاق دیگری بیفتد و خودروس��ازان دوباره درخواست کمک دوباره ای‬ ‫با همین کیفیت داش��ته باشند‪ ،‬این رویه درست نیست زیرا ما باید در‬ ‫مقابل مردم پاسخگو باشیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬مجلس همواره از خودروس��ازان حمایت کرده و در‬ ‫کنار خودروسازان بوده و اگر خودروسازان تا امروز حفظ شده اند به دلیل‬ ‫کم��ک و حمای��ت مجلس بوده و اگر نگاه مجلس و به ویژه کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن این بود که به گونه ای رفتار کند که خودروس��ازان با‬ ‫چالش روبه رو شوند به راحتی این اتفاق می افتاد‪.‬‬ ‫رضیان خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر هر روز مردم گالیه می کنند که‬ ‫برای دریافت خودرو ثبت نام کرده اند اما خودرو را تحویل نگرفته اند‪ .‬این‬ ‫مس��ائل به عالوه قیمت های دوگانه بین کارخانه و بازار‪ ،‬مقداری مجلس‬ ‫را در اف��کار عمومی ب��ا چالش روبه رو کرده اس��ت‪ .‬باید مصالح مردم و‬ ‫مصرف کننده در نظر گرفته ش��ود‪ .‬اما از س��وی دیگر‪ ،‬انچه مهم است‬ ‫حفظ و بقای صنعت خودرو کش��ور بوده که در ش��رایط بحرانی کنونی‬ ‫نیازمند کمک و حمایت همه جانبه از سوی مردم و دولت است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫‪42/941/000‬‬ ‫‪88/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪35/105/000‬‬ ‫‪61/200/000‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫ ‪580/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪389/900/000‬‬ ‫‪500/000/000‬‬ ‫‪113/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪640/000/000‬‬ ‫‪293/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫‪219/607/000‬‬ ‫‪380/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪104/311/000‬‬ ‫‪208/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل نیوفیس کیو ال‬ ‫‪319/000/000‬‬ ‫‪510/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪31/089/000‬‬ ‫‪45/700/000‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪354/916/000‬‬ ‫‪830/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪113/062/000‬‬ ‫‪206/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫به زودی‬ ‫‪133/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪58/088/000‬‬ ‫‪54/802/000‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫‪42/763/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫توقف فروش‬ ‫رنو کپچر‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪+۱.۶‬مولتی‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪22/390/000‬‬ ‫‪74/952/000‬‬ ‫‪67/796/000‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪92/000/000‬‬ ‫‪71/800/000‬‬ ‫‪305/000/000‬‬ ‫‪36/000/000‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪131/500/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪110/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪266/583/000‬‬ ‫‪350/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫‪510/000/000‬‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪360/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/020/000/000‬‬ ‫‪373/500/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪640/000/000‬‬ ‫‪1/020/000/000‬‬ ‫ب��ا وجود اعالم مکرر تاثیر مخ��رب خودتحریمی ها بر صنایع‬ ‫تولیدی کش��ور‪ ،‬اما گوش ش��نوایی برای ش��نیدن مش��کالت‬ ‫صنعتگران به وی��ژه در حوزه خودرو وجود ندارد‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫صنایع تولید لنت ترم��ز و کالچ گفت‪ :‬ابزار کار تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫مس��ائل مالی و تامین نقدینگی است بنابراین باید توجه داشت‬ ‫تولیدکنندگانی که با نرخ تس��هیالت گذشته توان تامین مواد‬ ‫مورد نیاز خود را نداش��تند چگونه در شرایطی که قیمت ارز به‬ ‫یکباره ‪۳‬برابر شده اقدام به تهیه مواد اولیه مورد نیاز کنند؟‬ ‫سید حسین الجوردی در گفت وگو با خبرخودرو‪ ،‬ضمن تاکید‬ ‫بر لزوم برطرف هرچه س��ریع تر موانع داخلی موجود در مسیر‬ ‫تولید گفت‪ :‬بارها این مطلب گوش��زد ش��ده که تولید کنندگان‬ ‫بخ��ش خصوصی قادر ب��ه رویاروی��ی با تحریم ه��ای خارجی‬ ‫و ب��ه اصطالح دور زدن انها هس��تند و به هر طریقی با س��عی‬ ‫و ت�لاش مضاعف م��واد اولی��ه را وارد می کنند ام��ا در مقابل‬ ‫خودتحریمی هایی ق��رار گرفته اند که چاره ای ب��رای انها باقی‬ ‫نگذاشته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر اینکه خودتحریمی ها منجر به توقف‬ ‫تولی��د داخلی خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬به طور مک��رر زمان طوالنی‬ ‫ترخی��ص م��واد اولیه از گم��رکات با دالیل پیش پ��ا افتاده ای‬ ‫همچون قطعی سیس��تم و‪ ...‬اعالم شده اما هیچ اقدام اصالحی‬ ‫انجام نشده این مس��ائل ارتباطی با تحریم های خارجی ندارد‪،‬‬ ‫بلکه مسائلی کامال داخلی است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ در ادامه تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ابزار کار تولیدکنندگان‪ ،‬مس��ائل مالی و تامین نقدینگی‬ ‫اس��ت بنابراین باید توجه داش��ت تولیدکنندگان��ی که با نرخ‬ ‫تسهیالت گذش��ته توان تامین مواد مورد نیاز خود را نداشتند‬ ‫چگونه در ش��رایطی که قیمت ارز به یکباره ‪۳‬برابر ش��ده است‬ ‫اقدام به تهیه مواد اولیه مورد نیاز کنند؟ در این شرایط بانک ها‬ ‫باید به فریاد تولید کنندگان برسند‪.‬‬ ‫الجوردی اذعان کرد‪ :‬حجیم ش��دن زیرمجموعه های دولتی‬ ‫دریافت کننده تس��هیالت از بانک ها باع��ث کاهش منابع مالی‬ ‫بانک ها در ارائه تس��هیالت به بخش خصوصی ش��ده که یکی‬ ‫از انواع خودتحریمی ها اس��ت؛ بنابراین با توجه به شرایط باید‬ ‫گفت مقوله حمایت از تولید به یک شعار تبدیل شده در حالی‬ ‫که توسعه در گرو تولید است‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر توان تولید کنندگان داخل��ی در تامین صد‬ ‫درصدی نیاز بازار گفت‪ :‬چنانچه خودتحریمی ها برداش��ته شود‬ ‫تولیدکنندگان و س��رمایه گذاران قادر به س��رمایه گذاری برای‬ ‫تامین نیاز داخلی و همچنین بازارهای صادراتی هستند اما در‬ ‫غیر این صورت شرایط حادتر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنای��ع تولید لنت ترم��ز و کالچ اظهارکرد‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان درحال حاض��ر ب��ا م��واد اولیه ای که دس��تور‬ ‫ترخیص شان صادر شده و همچنین مواد اولیه ای که از گذشته‬ ‫در انبارها داشتند خطوط تولید را فعال نگه داشته اند‪.‬‬ ‫الج��وردی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تولید کنن��دگان داخل��ی با‬ ‫مش��قت های زیاد و افزایش نوبت های کاری مش��غول تولید و‬ ‫تامین نیاز بازار هس��تند؛ بنابراین باید با مس��اعدت بیش��تر و‬ ‫تس��ریع در امر ترخیص مواد اولیه‪ ،‬تخصیص ارز از طرف بانک‬ ‫مرکزی و ارائه تس��هیالت از سوی بانک های عامل موانع تولید‬ ‫برطرف شود‪ .‬در غیر این صورت با ادامه روند فعلی خطر کمبود‬ ‫کاال در بازار خواهیم داشت‪.‬‬ ‫حذف تعرفه خودرو از سوی چین‬ ‫پ��س از اعالم اتش بس موقت در جنگ تجاری واش��نگتن و‬ ‫پک��ن‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا از حذف تعرف��ه واردات خودرو‬ ‫امریکایی در چین خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا در‬ ‫پیامی توئیتری خبر داد که چین توافق کرده تعرفه ‪۴۰‬درصدی‬ ‫واردات خودرو امریکایی را کاهش دهد یا حذف کند‪.‬‬ ‫ترامپ در دیداری حساس در حاشیه نشست سران گروه‪۲۰‬‬ ‫در ارژانتین با شی جین پینگ‪ ،‬رئیس جمهوری چین توافق کرد‬ ‫تا پس از ماه ها جنگ تجاری‪ ،‬اتش بسی ‪۹۰‬روزه اعالم کنند‪.‬‬ ‫کاخ س��فید اعالم کرد رئیس��ان جمهوری دو کش��ور توافق‬ ‫کردن��د اعمال تعرفه های جدید را به طور موقت متوقف کرده و‬ ‫برای رس��یدن به یک توافق تجاری تازه در ‪۹۰‬روز تالش کنند‪.‬‬ ‫در صورت��ی که در این مدت توافقی حاصل نش��ود‪ ،‬تعرفه های‬ ‫یک درصدی که پیش تر اعمال ش��ده بود‪ ،‬به ‪۲۰‬درصد افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫این نخس��تین دی��دار دو طرف از زمان اغ��از جنگ تجاری‬ ‫میان دو کش��ور بود‪ .‬امریکا امس��ال ابتدا تعرفه ای ‪۲۵‬درصدی‬ ‫بر ‪۵۰‬میلی��ارد کاالی چینی وضع کرد که پکن نیز دس��ت به‬ ‫اقدام مشابهی زد‪.‬‬ ‫واشنگتن در ماه سپتامبر(ابان) دور دوم جنگ تجاری را کلید‬ ‫زد و بر ‪۲۰۰‬میلیارد دالر از کاالهای چین تعرفه ای‪۱۰‬درصدی‬ ‫بس��ت‪ .‬چین نیز بر ‪۶۰‬میلی��ارد دالر کاالی امریکایی بین ‪ 5‬تا‬ ‫‪۱۰‬درص��د تعرفه وضع کرد‪ .‬ترامپ تهدید کرده که اگر توافقی‬ ‫حاصل نشود بر ‪۲۶۷‬میلیارد دالر دیگر از کاالهای چینی تعرفه‬ ‫‪۱۰‬تا ‪۲۵‬درصدی وضع می کند‪.‬‬ ‫ای��ن همان نقطه کوری اس��ت که باعث می ش��ود بازار روز‬ ‫خ��وش نبیند و س��رمایه گذاران همچنان ب��ه ارزو کردن برای‬ ‫برق��رار صلحی پایدار میان ش��ی و ترامپ ادام��ه دهند‪ .‬هدف‬ ‫امری��کا از ب��ه راه انداخت��ن ای��ن جنگ فش��ار اوردن بر چین‬ ‫برای تس��هیل حضور ش��رکت های امریکایی در بازار چینی ها‬ ‫و کاس��تن از کس��ری تراز تجاری با ان کش��ور است‪ .‬کسری‬ ‫تراز تجاری امریکا در س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬خورشیدی)‬ ‫به ‪۳۷۵‬میلیارد دالر رس��یده است‪ .‬براساس امار دولتی امریکا‪،‬‬ ‫کسری تراز تجاری این کشور در ‪ ۸‬ماه نخست امسال میالدی‬ ‫مقابل چین به ‪۲۶۱‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 14‬اذر ‪ 27 1397‬ربیع االول ‪ 5 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 537‬پیاپی ‪2510‬‬ ‫خبر‬ ‫بررسی تاثیرات‬ ‫خروج قطر از اوپک‬ ‫تصمیم کانادا‬ ‫برای کاهش تولید نفت‬ ‫کاهش تولید از س��وی کانادا ک��ه پنجمین تولیدکننده‬ ‫ب��زرگ نفت جهان اس��ت‪ ،‬همزم��ان با توافق عربس��تان‬ ‫سعودی و روسیه برای اتخاذ رویکردی واحد برای مدیریت‬ ‫بازار نفت در پیش گرفته می شود‪.‬‬ ‫ای��ن تصمیم در راس��تای تالش برای مبارزه با س��قوط‬ ‫قیمت نفت اتخاذ شده است‪ .‬در همین حال‪ ،‬منطقه البرتا‬ ‫در کانادا که با مشکل انتقال نفت به خارج از کشور روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنا دارد برای کنار زدن این مس��ئله شماری قطار‬ ‫بخرد‪.‬‬ ‫شاخص نفت وس��ترن کانادا همچنان با قیمتی پایین تر‬ ‫از بش��که ای ‪ ۱۵‬دالر مبادله می شود‪ ،‬یعنی حدود ‪ ۴۰‬دالر‬ ‫پایین تر از نفت وس��ت تگزاس اینترمدی��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در هفته های گذش��ته نفت کان��ادا با اختالفی‬ ‫‪ ۵۰‬دالری ب��ا دیگر ش��اخص های عمده ان��رژی به فروش‬ ‫می رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا به نقل از راش��اتودی‪ ،‬راب بروئن ‪ ،‬رئیس‬ ‫ش��رکت نفتی اتاباساک ا گفت‪« :‬قیمت تمام شده تولید این‬ ‫نفت از قیمت فروش ان بیش��تر اس��ت‪ .‬این تفاوت قیمت‬ ‫بسیار ازاردهنده است‪».‬‬ ‫مش��کل البرتا و کانادا اینجاس��ت که پ��س از یک دهه‬ ‫ت�لاش‪ ،‬این منطقه هنوز نتوانس��ته خط لوله بزرگی برای‬ ‫انتق��ال محصوالت خود ب��ه امریکا یا اقیان��وس ارام پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اکنون دولت فدرال البرتا در تالش اس��ت تا با خریداری‬ ‫چندی��ن قط��ار ‪ ۱۲۰‬هزار بش��که در روز نف��ت به خارج‬ ‫بفرس��تد‪ .‬به گفته ریچل نوتلی‪ ،‬فرماندار این منطقه‪ ،‬این‬ ‫اق��دام حدود ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر کان��ادا (‪ ۲۶۳‬میلیون دالر‬ ‫امریکا) خرج به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫بر اساس امار‬ ‫موجود‪ ،‬تعداد حوادث‬ ‫مشترکین به ازای‬ ‫هر خانوار در سال‬ ‫‪ ۹۶‬نسبت به سال‬ ‫‪ ،۹۵‬در حوادث‬ ‫ناشی از گازگرفتگی‬ ‫‪ ۲۳.۰۳‬درصد کاهش‬ ‫و در حوادث ناشی از‬ ‫اتش سوزی و انفجار‪،‬‬ ‫‪ ۰.۸۶‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫قطر اعالم کرده با اغاز س��ال جدید می�لادی‪ ،‬از اوپک‬ ‫خارج می ش��و د اما سهم قطر از تولید نفت در سطح جهان‬ ‫چقدر اس��ت و این تصمیم چه تاثی��ری بر قیمت نفت در‬ ‫بازار جهانی خواهد گذاشت؟‬ ‫وزیر انرژی قطر با اعالم اینکه «قطر دیگر عضوی از اوپک‬ ‫نخواهد بود» گفته این کش��ور تصمیم دارد از اغاز ژانویه‬ ‫س��ال اینده میالدی از این س��ازمان خارج شود‪ .‬سازمان‬ ‫کش��ورهای صادرکننده نف��ت یا اوپک به عن��وان کارتلی‬ ‫متشکل از برخی کش��ورهای صادرکننده این محصول در‬ ‫سال ‪ ۱۳۳۹‬خورشیدی با ‪ ۵‬کشور ایران‪ ،‬عراق‪ ،‬عربستان‪،‬‬ ‫کویت و ونزوئال و با هدف همکاری کشورهای صادرکننده‬ ‫نفت ب��رای تعدیل قیمت های جهان��ی و نحوه عرضه اغاز‬ ‫به کار کرد‪.‬‬ ‫قطر که یک س��ال پس از تشکیل اوپک به عضویت ان‬ ‫درام��د اکنون پس از ‪ ۵۷‬س��ال اعالم کرده قصد خروج از‬ ‫این س��ازمان را دارد‪ .‬ایا سهم قطر از تولید نفت در سطح‬ ‫جهان قابل توجه بوده و خروج این کشور از اوپک می تواند‬ ‫بازار طالی سیاه را دچار نوسان های قیمتی کند؟‬ ‫مناب��ع اثب��ات ش��ده نفت خام قطر در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی (‪ )۹۵-۹۶‬برابر با ‪ ۲۵‬میلیارد و ‪ ۲۴۴‬میلیون بشکه‬ ‫بوده ک��ه به طور تقریبی معادل یک شش��م منابع ایران و‬ ‫حدود یک دهم منابع عربستان به عنوان بزرگ ترین کشور‬ ‫دارای منابع نفتی اثبات شده است‪.‬‬ ‫با این وضعیت طبیعی اس��ت که این کشور فقط حدود‬ ‫‪ ۲‬درصد از صادرات نفت اوپک را در اختیار داش��ته باشد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که قطر از نظ��ر صادرات گاز طبیعی‪،‬‬ ‫بیش از نیم��ی از حجم صادرات این فراورده را در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی در بین کش��ورهای عضو اوپک به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در ای��ن باره بر اس��اس گ��زارش ایرنا‪ ،‬حمد بن جاس��م‬ ‫ال ثانی‪ ،‬نخست وزیر سابق قطر با دفاع از تصمیم کشورش‬ ‫برای خروج از سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)‪،‬‬ ‫گفت این س��ازمان برای اهدافی به کار گرفته می شود که‬ ‫به منافع ملی کشور ما اسیب وارد می کند‪.‬‬ ‫او در حساب کاربری توییتر خود نوشت‪ :‬اوپک سازمانی‬ ‫بی فایده اس��ت‪ .‬این س��ازمان چیزی به م��ا اضافه نکرد و‬ ‫تصمیم برای خروج از ان حکیمانه اس��ت‪ .‬س��عد الکعبی ‪،‬‬ ‫وزی��ر انرژی قطر اعالم کرد که دوحه از اغاز س��ال اینده‬ ‫میالدی و بعد از ‪ ۶‬دهه از اوپک خارج می شود‪.‬‬ ‫وزیر انرژی قطر در پاس��خ به پرسش��ی در زمینه چرایی‬ ‫اتخاذ تصمی��م خروج از اوپک‪ ،‬گفت‪« :‬این تصمیم پس از‬ ‫بازنگ��ری راه های تقویت نقش بین المللی قطر و همچنین‬ ‫در راس��تای برنامه ریزی اس��تراتژیک طوالنی مدت اتخاذ‬ ‫شد‪».‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این تصمیم فنی و راهبردی اس��ت و سیاست‬ ‫نقشی در ان ندارد‪.‬‬ ‫به گفته الکعبی‪ ،‬کشورش قصد دارد تولید و صادرات گاز‬ ‫مایع (ال ان جی) را تقویت کند و تولید ان را از ‪ ۷۷‬میلیون‬ ‫تن به ‪ ۱۱۰‬میلیون تن برساند‪.‬‬ ‫عربس��تان‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬بحری��ن و مصر روابط‬ ‫دیپلماتیک و تجاری خود با قطر را از تابستان سال گذشته‬ ‫میالدی قطع کرده اند و مرزهای مشترک خود با این کشور‬ ‫را بسته اند‪.‬‬ ‫هنوز مش��خص نیس��ت این تصمیم چه ان��دازه با قطع‬ ‫روابط کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی‬ ‫با قطر و رقابت منطقه ای در ارتباط است‪.‬‬ ‫رئیس ‪ HSE‬شرکت ملی گاز ایران تشریح کرد‬ ‫راهکارهایی برای عبور ایمن از فصل سرد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۳‬ماه از اغاز نیمه دوم س��ال گذش��ته و‬ ‫بسیاری از ش��هرها‪ ،‬زمس��تان را زودتر از موعد اغاز‬ ‫کردن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که روزب��ه روز بر میزان‬ ‫مصرف گاز طبیعی در میان خانوارها افزوده می شود‪،‬‬ ‫گذشته از اینکه این سوخت فسیلی می تواند به راحتی‬ ‫ب��ا کنترل مص��رف وارد چرخ��ه تولی��د و صنعت یا‬ ‫خوراک پتروشیمی ها شود‪ .‬به دلیل استفاده نادرست‬ ‫و تجهیزات ناکافی‪ ،‬س��االنه تلف��ات قابل توجهی نیز‬ ‫ل شرکت ملی‬ ‫به دنبال دارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬هر س��ا ‬ ‫گاز اماری از کاهش یا افزایش تلفات ناشی از مصرف‬ ‫گاز خانگی را در ش��هرهای مختلف بررسی می کند و‬ ‫با توجه به نقطه ضعف هر شهر‪ ،‬برنامه های مورد نیاز‬ ‫را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�ار تلف�ات مش�ترکین گاز ب�ه تفکیک‬ ‫استان ها و علل‬ ‫نشس��ت خبری رئی��س ‪ HSE‬ش��رکت ملی گاز‬ ‫روز گذش��ته در این ش��رکت برگزار شد‪ .‬محمدرضا‬ ‫یوس��فی پور در این نشس��ت از کاهش ام��ار مربوط‬ ‫ب��ه انفجار و اتش س��وزی مش��ترکین ش��رکت ملی‬ ‫گاز خب��ر داد‪ .‬به گفته یوس��فی پور‪ ،‬بر اس��اس امار‬ ‫موجود‪ ،‬تعداد حوادث مش��ترکین به ازای هر خانوار‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬نس��بت به س��ال ‪ ،۹۵‬در حوادث ناشی‬ ‫از گازگرفتگ��ی ‪ ۲۳.۰۳‬درصد کاه��ش و در حوادث‬ ‫ناش��ی از اتش س��وزی و انفجار‪ ۰.۸۶ ،‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬او گفت‪ :‬عالوه بر افزای��ش ‪ ۴‬درصدی‬ ‫س��االنه مش��ترکین گاز طبیعی‪ ،‬حوادث مشترکین‬ ‫نیز با ش��یب مالیمی در حال افزایش اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫‪ HSE‬ش��رکت ملی گاز ایران گفت‪ :‬س��ال گذش��ته‬ ‫تع��داد کل فوت ش��دگان مش��ترکین گاز طبیع��ی‬ ‫‪ ۳۱۱‬م��ورد بوده که از این تعداد‪ ۱۱۰ ،‬فوتی ناش��ی‬ ‫از اتش س��وزی و انفج��ار و ‪ ۲۰۱‬فوتی ناش��ی از گاز‬ ‫مونواکسید کربن زدگی بوده است‪ .‬او در بخش دیگری‬ ‫از سخنان خود درباره عوامل موثر بر تولید انتشار گاز‬ ‫مونواکسید کربن در سال گذشته گفت‪ :‬دودکش ها با‬ ‫سهم ‪ ۵۹.۵۷‬درصد‪ ،‬نواقص وسایل گازسوز به میزان‬ ‫‪ ۲۵.۶۱‬درص��د‪ ،‬نبود تهویه مناس��ب به میزان ‪۹.۸۸‬‬ ‫درصد و اس��تفاده از وسایل پخت وپز برای گرم کردن‬ ‫محیط به میزان ‪ ۴.۹۴‬درصد‪ ،‬شایع ترین عوامل موثر‬ ‫بر انتشار گاز سمی مونواکسید کربن به شمار می روند‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش در حیطه وظایف ش�رکت گاز‬ ‫نیست‬ ‫ب��ه گفته یوس��فی پور‪ ،‬هرچن د مس��ئولیت اموزش‬ ‫همگان��ی در بس��یاری م��وارد بر عهده صدا و س��یما‬ ‫همچنین اموزش و پرورش اس��ت اما در س��ال های‬ ‫گذش��ته ش��رکت مل��ی گاز‪ ،‬فعالیت های بس��یاری‬ ‫ب��رای ام��وزش در کتاب ه��ای درس��ی و برنامه های‬ ‫تلویزیونی داش��ت‪ .‬او با اش��اره به اینکه تلفات ناشی‬ ‫از استفاده نادرس��ت از دودکش ها سهم قابل توجهی‬ ‫در مجم��وع مرگ ومیرهای س��االنه مصرف گاز دارد‪،‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی‪ ،‬کلید کاهش تلفات‬ ‫افزود‪ :‬از س��ال ‪ ۸۲‬مسئو لیت ایمنی ساخت و تجهیز‬ ‫یوس��فی پور درباره بخش قابل توجهی از مشکالت‬ ‫گازی س��اختمان ها بر عهده سازمان نظام مهندسی و‬ ‫و تلف��ات ناش��ی از س��وءمصرف گاز خانگ��ی گفت‪:‬‬ ‫ن حال‪ ،‬همچنان شرکت‬ ‫راه وشهرس��ازی اس��ت‪ .‬با ای ‬ ‫در راس��تای فرهنگ س��ازی و بحث ه��ای اموزش��ی‬ ‫ملی گاز تالش های بس��یاری برای کاهش اس��یب و‬ ‫تالش های بسیاری شده اس��ت‪ .‬به گفته یوسفی پور‪،‬‬ ‫تلفات در میان مشترکان دارد‪.‬‬ ‫به طور معمول اس��تان های سردسیر در شمال غربی‬ ‫ پور افزود‪ :‬در این راس��تا ش��رکت مل��ی گاز ایران‬ ‫کش��ور در جایگاه ه��ای باالتر و س��ایر اس��تان ها در‬ ‫ل کتابچه هایی را هم از ط��رف وزیر نفت به‬ ‫ه��ر س��ا ‬ ‫رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫وزارتخانه های بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬راه‬ ‫ب��ر مبن��ای امار منتش��ر ش��ده در‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬معدن‪ ،‬صنعت و تجارت‪،‬‬ ‫برخی موارد‪ ،‬اس��تان هایی مانند بوشهر‬ ‫س��ازمان ص��دا و س��یمای جمه��وری‬ ‫و خوزس��تان با وجودی که جزو مناطق‬ ‫اس�لامی ایران و هم از طرف مدیرعامل‬ ‫مسئولیت اموزش‬ ‫گرمسیری هستند‪ ،‬در رتبه های باال قرار همگانی در بسیاری این ش��رکت به ‪ ۳۱‬اس��تانداری کشور‪،‬‬ ‫می گیرند ک��ه می توان نتیج��ه گرفت‪ ،‬موارد بر عهده صدا‬ ‫سازمان نظام مهندسی تهران‪ ،‬اورژانس‬ ‫و سیما همچنین‬ ‫نبود فرهنگ سازی درس��ت استفاده از‬ ‫ته��ران‪ ،‬ش��رکت بیمه رازی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫گاز طبیع��ی در این م��وارد‪ ،‬علت غالب‬ ‫اتش نش��انی و خدم��ات ایمنی اس��تان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫است اما در سال های تهران ارس��ال می کند ت��ا این مراکز در‬ ‫یوسفی پور همچنین گفت‪ :‬در همین گذشته شرکت ملی جریان حوادث ناشی از گاز گرفتگی در‬ ‫گاز‪ ،‬فعالیت های‬ ‫حال‪ ،‬همدان و کردس��تان اگرچه جزو‬ ‫کشور قرار بگیرند و بتوانند حوادث را با‬ ‫اس��تان های سردس��یر بوده‪ ،‬در سطوح بسیاری برای اموزش‬ ‫برنامه ریزی و ام��وزش عموم به رعایت‬ ‫پایین قرار گرفته ان��د و این موضوع نیز در کتاب های درسی و‬ ‫نکات ایمنی وس��ایل گازس��وز‪ ،‬کاهش‬ ‫برنامه های تلویزیونی‬ ‫مبی��ن تروی��ج فرهنگ ایمن��ی و روش‬ ‫دهن��د‪ .‬رئیس ‪ HSE‬ش��رکت ملی گاز‬ ‫داشت‬ ‫استفاده بهینه از گاز طبیعی در استان ها‬ ‫ایران در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫است‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این شرکت پس از ‪ ۵۰‬سال‬ ‫اغاز ابگیری تاالب «صالحیه» کرج‬ ‫مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان الب��رز از اغاز‬ ‫ابگیری تاالب خشک ش��ده «صالحیه» نظراباد این استان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫فردی��ن حکیم��ی در این باره ب��ه ایرنا گفت‪ :‬ب��ه دنبال‬ ‫پیگیری های فراوان‪ ،‬به تازگی شرکت اب منطقه ای استان‬ ‫البرز کار رهاسازی اب رودخانه کردان به این تاالب را اغاز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬او گفت‪ :‬حجم دقیق ابگیری مشخص نیست‬ ‫اما پیرو وعده ها‪ ،‬قرار اس��ت نس��بت به سال گذشته حجم‬ ‫بیشتری اب تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫حکیم��ی بیان کرد‪ :‬در صورتی تاالب می تواند به صورت‬ ‫دائم باقی بماند که منبع ابی پایدار یا حقابه زیست محیطی‬ ‫مس��تمری داشته باشد‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬یکی از برنامه های‬ ‫امس��ال مطالعات امکان سنجی اس��تفاده از پساب مسکن‬ ‫مه��ر نظراباد اس��ت ک��ه اگر ب��ه نتیجه برس��یم می توان ‬ ‫ب��ه صورت دائم��ی از ان محل‪ ،‬اب تامین ک��رد‪ .‬مدیرکل‬ ‫حفاظت محیط زیست استان البرز افزود‪ :‬به زودی نیز دکل‬ ‫و دوربین نظارتی در محدوده تاالب صالحیه با هدف پایش‬ ‫زیست محیطی نصب می شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به برگزاری نشست های گوناگون برای ضرورت‬ ‫احی��ای تاالب صالحیه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تکمیل کانال زهکش از‬ ‫سوی نهاد های اجرایی استان قزوین در سال ‪ ۹۰‬بدون نظر‬ ‫کارشناس��ی و موافقت استان البرز‪ ،‬اس��یب کلی به تاالب‬ ‫صالحیه وارد کرد‪ .‬حکیمی خش��ک ش��دن تاالب صالحیه‪،‬‬ ‫ش��وری خاک زمین های کش��اورزی و ایجاد کانون گرد و‬ ‫غب��ار و ریزگ��رد را از جمله اثرهای مخرب س��اخت کانال‬ ‫زهک��ش دانس��ت و گفت‪ :‬با وج��ود اعتراض ه��ای فراوان‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به این وضعیت‪ ،‬هیچ یک‬ ‫از مس��ئو الن وقت شهرس��تان نظراباد و البرز واکنشی به‬ ‫موضوع نشان ندادند‪.‬‬ ‫حکیم��ی ادامه داد‪ :‬ای��ن کانال اغاز دهه ‪ ۹۰‬از س��وی‬ ‫نهاد ه��ای اجرای��ی با هدف خ��ارج کردن نمک و ش��وری‬ ‫از دل خ��اک بی��ن اس��تان های الب��رز و قزوین س��اخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۳۰‬کیلومتر از این کانال در شهرستان‬ ‫نظراباد استان البرز و دش��ت صالحیه این شهرستان واقع‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬با ساخت این کانال نه تنها شوری خاک کمتر‬ ‫نشد بلکه بر میزان و شدت ان نیز افزوده شد‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان البرز اظهار کرد‪:‬‬ ‫اج��رای این پروژه نیز س��بب خروج اب ه��ای زیرزمینی و‬ ‫روان اب ها ش��ده که می توانس��ت کمک موثری به احیای‬ ‫تاالب صالحیه کند‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان البرز بیان کرد‪:‬‬ ‫با احیای این تاالب افزون بر بازگش��ت گونه های جانوری و‬ ‫ابزی‪ ،‬فرصت گردشگری در منطقه به وجود می اید‪.‬‬ ‫حکیم��ی گف��ت‪ :‬برای احی��ای تاالب فصل��ی صالحیه‬ ‫کارهای مناسبی از سوی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی‬ ‫همچون الیروب��ی کانال و بوته کاری در دش��ت صالحیه‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫خدمات مس��تمر‪ ،‬افتخار دارد که مش��تری مداری را‬ ‫حتی در بخش فرهنگ س��ازی و ایمنی سیستم های‬ ‫داخلی (با وجود اینکه از س��ال ‪ ،۱۳۸۲‬این مسئولیت‬ ‫به سازمان نظام مهندس��ی واگذار شده) در سرلوحه‬ ‫فعالیت های خود حفظ کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ساده اما ایمن‬ ‫یوس��فی پور در ادامه توصیه هایی را از س��وی شرکت‬ ‫مل��ی گاز ای��ران اعالم کرد و گفت‪ :‬ب��ا رعایت برخی از‬ ‫نکات ایمنی ساده به راحتی می توان کاهش قابل توجهی‬ ‫در تلف��ات را ناظ��ر بود‪ .‬ب��ه گفته یوس��فی پور اجرایی‬ ‫ ک��ردن مبحث ‪ ۲۲‬مقررات ملی س��اختمان و بازنگری‬ ‫و بروز رسانی مبحث ‪ ۱۷‬مقررات ملی ساختمان به ویژه‬ ‫از طری��ق بازخوردگیری ح��وادث‪ ،‬همچنی��ن نظارت‬ ‫مسئوالنه نمایندگان سازمان نظام مهندسی در الزامات‬ ‫ایمنی (به وی��ژه نصب‪ ،‬تعبیه و کنترل درس��ت دودکش‬ ‫دریچه تهویه و جانمایی وسایل گاز سوز هنگام طراحی‪،‬‬ ‫ساخت وس��از و برخورد جدی با مس��امحه کاری در این‬ ‫موض��وع حیاتی) را از مهم ترین نکاتی دانس��ت که باید‬ ‫گروه ه��ای مرتبط توجه ویژه ای به ان داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫به عالوه فرهنگ س��ازی و اموزش مشترکین خانگی گاز‬ ‫طبیعی برای اس��تفاده از نصابان و تعمی��رکاران مجاز‬ ‫وسایل گازسوز را از دیگر نکاتی دانست که باید رعایت‬ ‫شود‪ .‬همچنین بر فرهنگ س��ازی و اموزش مشترکین‬ ‫خانگ��ی گاز طبیع��ی در رعایت الزام��ات ایمنی هنگام‬ ‫بهره برداری از وسایل گازسوز تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۲‬هزار تنی االینده ها‬ ‫رئیس ‪ HSE‬ش��رکت ملی گاز ایران کاهش میزان‬ ‫االینده ه��ای ه��وا را یک��ی دیگر از کاره��ای مثبت‬ ‫انجام شده در این زمینه بیان کرد و گفت‪ :‬از اغاز سال‬ ‫‪ ۹۴‬تا پایان سال ‪ ،۹۶‬حدود ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد مترمکعب‬ ‫گاز طبیعی از سوی این شرکت منتقل و توزیع شده‬ ‫که از این بابت‪ ،‬از انتش��ار ح��دود ‪ ۱۸۰۰‬میلیون تن‬ ‫االینده در هوا‪ ،‬جلوگیری شده است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی تولید نیروگاه های برقابی‬ ‫مدیر مرک��ز مدیریت نیروگاه ه��ای برقابی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬با وجود بارندگی های مناس��ب‬ ‫دو ماه گذشته‪ ،‬افت بی سابقه بارش های سال‬ ‫ابی گذشته موجب شده تا در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال قبل حدود ‪ ۴۰‬درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫فرب��د اس��تیری‪ ،‬مدی��ر مرک��ز مدیری��ت‬ ‫نیروگاه های برقابی کش��ور به تشریح اخرین‬ ‫وضعی��ت بارندگ��ی مناط��ق زی��ر پوش��ش‬ ‫واحده��ای برقابی پرداخت و اف��زود‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۸۵‬ظرفی��ت نیروگاه های برقاب��ی در حوضه‬ ‫ابری��ز خلیج فارس و دریای عمان واقع ش��ده‬ ‫که میزان بارش های این حوضه از اغاز س��ال‬ ‫ابی تاکنون به ‪ ۱۴۸‬میلی متر رس��یده که در‬ ‫مقایسه با س��ال ابی گذش��ته ‪ ۳۹۸‬درصد و‬ ‫در مقایس��ه با مدت متوسط بلندمدت حدود‬ ‫‪ ۲۰۵‬درص��د افزایش پیدا کرده اس��ت که از‬ ‫این حیث حوضه ابری��ز خلیج فارس و دریای‬ ‫عمان تاکنون پربارش ترین سال ابی نیم قرن‬ ‫گذشته خود را تجربه می کند‪.‬‬ ‫به گزارش پاون‪ ،‬او با اش��اره به اینکه بیش‬ ‫از ‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات ظرفیت نیروگاه های‬ ‫برقاب��ی در حوضه کارون بزرگ نصب ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در اغ��از س��ال اب��ی ج��اری‬ ‫پیش بینی شده بود که اورد این حوضه تا ‪۱۰‬‬ ‫اذ ر حداکثر به ‪ ۱۰۸۸‬میلیون مترمکعب برسد‬ ‫که خوش��بختانه تاکنون بیش از ‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون مترمکعب در حوضه ابریز کارون‬ ‫بزرگ اورد داشته ایم‪.‬‬ ‫استیری تاکید کرد‪ :‬ذخیره اب در سدهای‬ ‫حوضه ه��ای کارون بزرگ‪ ،‬کرخ��ه و مارون از‬ ‫اغاز س��ال ابی جاری تاکنون ب��ه حدود ‪۱۴‬‬ ‫میلیارد مترمکعب رس��یده که نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته ‪ ۱۵‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬امیدواریم با ادامه بارندگی ها تا‬ ‫پایان امس��ال میزان ذخیره اب پش��ت سدها‬ ‫به گونه ای باش��د که انرژی از سوی واحدهای‬ ‫برقابی کشور با حداکثر ظرفیت در اوج مصرف‬ ‫سال اینده تولید شود‪.‬‬ ‫اس��تیری با اش��اره به اینکه تعمیرات ‪۱۸‬‬ ‫واح��د به ظرفیت ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۲۷۲‬مگاوات در‬ ‫دس��ت انجام اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تعمیرات ‪۷۴‬‬ ‫واح��د ب��ه ظرفی��ت ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۸۳۳‬مگاوات‬ ‫به پایان رس��یده اس��ت و تعمیرات ‪ ۳۶‬واحد‬ ‫باقی مانده ب��ه ظرفیت ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۰۴‬مگاوات‬ ‫در زمان باقی مانده تا پایان سال برای امادگی‬ ‫حداکثری اوج مصرف در تابستان سال اینده‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اذر ‪ 27 1397‬ربیع االول ‪ 5 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 537‬پیاپی ‪2510‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تهیه نقشه راه برای کارافرینان‬ ‫امروز از صفر تا ‪۱۰۰‬‬ ‫کلید و پریز در ایران‬ ‫تولید می شود و تولیدات‬ ‫نشان های تجاری ایرانی‬ ‫پاسخگوی نیاز مردم است‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از تولید تجهیزات برق رسانی نشان داد‬ ‫داخلی سازی ‪ ۸۰‬درصد نیاز بازار به کلید و پریز‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کامال با تولیدات دیگر کشورها رقابت پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس کلید و پریز در الله زار‬ ‫تولید کلید و پریز و ورود ان به کش��ور تاریخچه‬ ‫مش��خصی ندارد اما رشد این صنعت در چند دهه‬ ‫برق یکی از الزامات زندگی به ش��مار می رود اما‬ ‫گذش��ته قابل توجه اس��ت‪ .‬الل��ه زار از خیابان های‬ ‫اس��تفاده از ان نیاز به تجهیزاتی مانند دکل‪ ،‬کابل‪،‬‬ ‫قدیمی تهران است که امروز به عنوان بازار لوازم و‬ ‫تیر برق‪ ،‬سیم‪ ،‬کلید و پریز دارد تا بتوان در خانه ها‬ ‫تجهیزات برقی مانند لوستر و کلید و پریز شناخته‬ ‫از ان بهره گرفت‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬با گش��تی در این خیابان و رس��یدن به‬ ‫هرچند امروزه با پیشرفت فناوری و تفکر جهانی‬ ‫خیاب��ان جمهوری از وج��ود کارگاه های زیرزمینی‬ ‫به س��مت اس��تفاده از انرژی های پ��اک مثل برق‬ ‫ساخت کلید و پریز اگاه می شوید‪.‬‬ ‫روز به روز س��اختمان ها به بهره گی��ری از تجهیزات‬ ‫در گذش��ته کلید و پریز به شکل س��اده و با دو‬ ‫برقی وابسته تر می شون د و یکی از معضل های اهالی‬ ‫رنگ س��فید و کرم در بازار وجود داشت اما اکنون‬ ‫ی��ک خانه کمبود یا دور ب��ودن کلید و پریز برق و‬ ‫مدل های مختلفی از ان به صورت ساده و همچنین‬ ‫دسترس��ی به انهاس��ت‪ ،‬امروزه در عصر فناوری با‬ ‫هوش��مند در رنگ ه��ای مختل��ف به ب��ازار عرضه‬ ‫امدن تلفن های همراه هوشمند و کامپیوتر و تبلت‬ ‫می ش��ود در حالی که این محص��والت در خانه ها‬ ‫و حضور در شبکه های اجتماعی گا ه همواره انالین‬ ‫و اپارتمان ه��ا یا زیرزمین ه��ای خیابان جمهوری‪،‬‬ ‫هستیم‪ ،‬به همین دلیل در زمان های مختلف برای‬ ‫منوچهری و سعدی تولید می شود‪.‬‬ ‫شارژ و روش��ن بودن دستگاهای برقی خود مجبور‬ ‫اهمیت استفاده از کلید و پریز برق بر هیچ کسی‬ ‫ب��ه همجواری با پریز های برق موجود در یک خانه‬ ‫پوش��یده نیس��ت و ضرورت وجود ای��ن صنعت در‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫زندگی امروز بر همه مش��خص اس��ت‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬رکود بازار مس��کن و ساخت وس��از‬ ‫مواد اولیه و لوازم م��ورد نیاز این صنعت در داخل‬ ‫دامنگیر صنعت کلید و پریز هم ش��ده‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫اس��ت در حالی که اگ��ر در این حوزه‬ ‫کلی��د و پری��ز از صفر ت��ا ‪ ۱۰۰‬در‬ ‫ش��اهد رونق کسب وکار باشیم عالوه بر‬ ‫ایران تولید می ش��ود اما حاشیه سود‬ ‫تامین نیازه��ای داخل امکان صادرات‬ ‫پایین تولیدکنندگان را به فعالیت های‬ ‫کلید و پریز به کش��ورهای همسایه و‬ ‫زیرزمینی س��وق داده اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫درحال توسعه وجود دارد‪.‬‬ ‫بازار مصرف بسیار بزرگی دارد و حتی‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫کافی اس��ت هر واح��د اپارتمانی‪ ،‬هر‬ ‫حسین درودیان‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد تقاضای بازار ایران‬ ‫واحد اداری و هر مکانی را که به نوعی‬ ‫به کلید و پریز از سوی تولیدکنندگان‬ ‫به زندگی مربوط است‪ ،‬تصور کنید تا‬ ‫اکنون حدود ‪۲۰‬‬ ‫داخلی تامین می شود‪.‬‬ ‫تولیدکننده ایرانی در امار و ارقام بازار مصرف بس��یار بزرگ‬ ‫ب��ه گفته فع��االن این ح��وزه‪ ،‬برای بازار کلید و پریز برق به این وسایل ضروری به دست اید‪.‬‬ ‫صورت رسمی فعالیت‬ ‫راه ان��دازی یک واح��د تولیدی کلید و‬ ‫ام��ا به گفت��ه فعاالن ای��ن صنعت‪،‬‬ ‫می کنند و ‪ ۸۰‬درصد از‬ ‫پریز‪ ،‬داشتن ‪ ۱۰۰۰‬متر زمین با حدود نیاز بازار ایران با تولیدات نرخ تمام ش��ده کلید و پریز جوابگوی‬ ‫‪ ۱۵‬کارگر از مقدمات کار اس��ت‪ .‬مهم نشان های تجاری داخلی و هزینه های تولید نیس��ت‪ .‬تولید کلید‬ ‫انکه تم��ام مواد اولیه و ماش��ین االت بقیه نیاز کشور از طریق و پری��ز در ارتباط مس��تقیم ب��ا بازار‬ ‫خط تولی��د این صنعت نی��ز از داخل واردات محصوالت چین‪ ،‬س��اختمان اس��ت چراکه کلید و پریز‬ ‫ترکیه‪ ،‬المان و فرانسه‬ ‫کشور قابل تهیه اس��ت؛ اگرچه برخی‬ ‫از اب��زار کنت��رل جریان برق اس��ت و‬ ‫تامین می شود‬ ‫شرکت ها تمایل به استفاده از ابزاراالت‬ ‫وج��ود ان در مداره��ای الکتریک��ی‬ ‫خارجی دارند‪.‬‬ ‫ام��ری غیرقاب��ل چشم پوش��ی در‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه کلید و‬ ‫صنعت ساخت وس��از است‪ .‬تصور یک‬ ‫پریزه��ای ترکیه ای با ‪ ۳‬برابر ن��رخ تولیدات ایرانی‬ ‫ساختمان بدون داشتن کلید و پریز ممکن نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹افت زیرزمینی ها برای صنعت‬ ‫و کلید و پریز المانی نیز تا ‪۱۰‬برابر نرخ نش��ان های‬ ‫حسین درودیان‪ ،‬رئیس اتحادیه الکتریک تهران‬ ‫تجاری ایرانی در بازار داخلی به فروش می رسند در‬ ‫معتقد است که امروزه دیگر ‪ ۲‬میلیارد تومان برای‬ ‫حالی که نرخ کلید و پریزهای ایرانی بسیار معقول‬ ‫ش��روع تولید کلید و پریز کافی نیس��ت و با هزینه‬ ‫و مناسب است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ ۲۰‬درصدی لوکس ها‬ ‫کردن این مبلغ فقط در س��طح ابتدایی می توانید‬ ‫رضا عطری‪ ،‬مدیر برنامه ریزی یکی از شرکت های‬ ‫فعالیت کنید و اگر قصد توسعه کار را داشته باشید‬ ‫تولیدکنن��ده کلید و پریز در این باره به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫باید سرمایه بیشتری فراهم کنید‪.‬‬ ‫درحال حاضر بیش از ‪ ۸۰‬درصد تقاضای بازار ایران‬ ‫درودیان در گفت وگو با «گسترش صنعت» تاکید‬ ‫ب��ه کلید و پریز از س��وی تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫ک��رد‪ :‬فعالیت در این حوزه در دو س��طح کارگاهی‬ ‫تامی��ن می ش��ود و فق��ط ‪ ۲۰‬درصد این ب��ازار که‬ ‫و کارخانه ای امکان پذیر اس��ت که برای شروع کار‬ ‫مربوط به تجهیزات و کلید و پریزهای لوکس است‪،‬‬ ‫در هر کدام از این دو ش��کل‪ ،‬داش��تن ازمایش��گاه‬ ‫وارداتی است‪.‬‬ ‫برای رعایت اس��تانداردها ضروری به نظر می رسد‪،‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده کلی��د و پریز تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫ضمن اینک��ه درحال حاض��ر بیش��تر کارخانه های‬ ‫ش��رکت های داخلی توان تامین تمام��ی نیاز بازار‬ ‫ب��زرگ تولیدکننده به انبار اجن��اس چینی تبدیل‬ ‫داخل��ی به کلی��د و پری��ز صنعت ب��رق را دارند و‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ی از نظ��ر رعایت‬ ‫تولی��دات تولیدکنن��دگان ایران�� ‬ ‫رئی��س اتحادی��ه الکتری��ک تهران اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫استانداردها‪ ،‬کیفیت محصوالت و قیمت تمام شده‪،‬‬ ‫اکنون ح��دود ‪ ۲۰‬تولیدکننده ایرانی در بازار کلید‬ ‫و پری��ز برق به صورت رس��می فعالیت می کنند و‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از نیاز بازار ایران با تولیدات نش��ان های‬ ‫تجاری داخلی و بقیه نیاز کش��ور از طریق واردات‬ ‫‹ ‹باز هم گرانی مواد اولیه‬ ‫محصوالت چی��ن‪ ،‬ترکیه‪ ،‬المان و فرانس��ه تامین‬ ‫به گفته فعاالن صنعت کلید و پریز‪ ،‬صفر تا ‪۱۰۰‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محصوالت در داخل کشور تولید می شود اما گرانی‬ ‫درودیان ادامه داد‪ :‬هر س��ال میلیون ها دالر برای‬ ‫مواد اولیه از نوع پتروش��یمی و افزایش نرخ ارز به‬ ‫وارد ک��ردن کلی��د و پری��ز از ترکیه و کش��ورهای‬ ‫دیگر مشکالت تولید در صنعت کلید و پریز افزوده‬ ‫اروپایی هزینه می شود‪.‬‬ ‫اس��ت در حالی که این صنعت می تواند اشتغالزا و‬ ‫اگر این مبلغ برای حمایت از تولید داخلی صرف‬ ‫ارزاور باشد‪.‬‬ ‫شود‪ ،‬عالوه بر خودکفایی‪ ،‬به ارزاوری این صنعت در‬ ‫مجید کریمی‪ ،‬مدیر فروش یک ش��رکت تولیدی‬ ‫ایران کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنع��ت» از خری��د‬ ‫رئی��س اتحادی��ه الکتری��ک تهران گف��ت‪ :‬نبود‬ ‫م��واد اولیه از پتروش��یمی با ن��رخ ارز ازاد گالیه و‬ ‫نقدینگ��ی ب��رای تولیدکنن��دگان‪ ،‬بهره های بانکی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کاالهای س��اخته ش��ده با ارز مبادله ای‬ ‫و نبود تس��هیالت برای تولی��د‪ ،‬هزینه های تامین‬ ‫وارد می ش��ود و این اختالف‪ ۲۰‬درصدی به س��ود‬ ‫اجتماعی و بیمه کارگ��ران‪ ،‬تعرفه های صادراتی و‬ ‫تولیدکنندگان داخلی نیست‪.‬‬ ‫مالیات و عوارضی که در بخش تولید وجود دارد از‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کلید و پریز از صنایع اش��تغالزا در‬ ‫دیگر مشکالت فعالیت در این حوزه است‪.‬‬ ‫کشور به شمار می رود زیرا در هر یک از واحدهای‬ ‫درودیان یکی دیگر از مش��کالت صنعت کلید و‬ ‫تولی��دی کلید و پریز دارای مجوز دس��ت کم ‪۳۰۰‬‬ ‫پریز را وجود کارگاه های زیرزمینی و تولید اجناس‬ ‫ت��ا ‪ ۵۵۰‬نفر نیروی کار فعالی��ت دارند که با توجه‬ ‫نامرغ��وب از س��وی افراد نااش��نا عن��وان و تاکید‬ ‫ب��ه وضعیت و ش��رایط بحرانی بیکاری در کش��ور‬ ‫ک��رد‪ :‬وجود چنی��ن کارگاه هایی که ب��دون مجوز‬ ‫دولت باید از چنین واحدهایی حمایت‬ ‫در ح��ال فعالی��ت هس��تند‪ ،‬افت این‬ ‫کند‪.‬‬ ‫صنعت به ش��مار می رود که متاسفانه‬ ‫این تولید کنن��ده تصریح کرد‪ :‬کلید‬ ‫به دلیل نداش��تن مجوز و پروانه ثبت‪،‬‬ ‫و پریز ان��واع مختلفی دارد که به طور‬ ‫از س��وی هیچ سازمانی مورد بررسی و‬ ‫کلی ‪ ۱۳‬استاندارد در جهان برای ان‬ ‫بازرس��ی قرار نمی گیرد‪ .‬این افراد مواد‬ ‫تعریف شده است‪ .‬در استاندارد الزامی‬ ‫اولی��ه نامرغوب را از چی��ن وارد و در‬ ‫ایران‪ ،‬وجود ازمایش��گاه با تجهیزاتی‬ ‫کارگاه های خانگی و غیرمجاز به تولید‬ ‫مجید کریمی‬ ‫که بت��وان م��واردی مانن��د رطوبت‪،‬‬ ‫کلی��د و پریزهای غیراس��تاندارد اقدام‬ ‫حرارت‪ ،‬ولت��اژ و مقاومت مکانیکی را‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫کلید و پریز از صنایع‬ ‫اشتغالزا در کشور به‬ ‫اندازه گیری کرد‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ارتباط اتحادیه الکتریک‬ ‫بیش از کارخانه داران و تولیدکنندگان شمار می رود زیرا در هر‬ ‫کریم��ی درباره تن��وع و نرخ کلید و‬ ‫یک از واحدهای تولیدی‬ ‫پریز در ب��ازار گفت‪ :‬دامنه کاالیی این‬ ‫با فروشندگان این حوزه است به همین‬ ‫کلید و پریز دارای مجوز‬ ‫دلیل امار دقیقی در زمینه صادرات و دست کم ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۵۵۰‬نفر محصول در برخی از شرکت ها به بیش‬ ‫واردات ای��ن بخ��ش ن��دارد؛ هرچند نیروی کار فعالیت دارند از ‪ ۶۰‬نوع رسیده که نظر به فناوری به‬ ‫شرکت های بسیار خوش��نامی در این که با توجه به وضعیت و کار رفته در انها‪ ،‬نرخ شان نیز افزایش‬ ‫حوزه ص��ادرات کرده اند به طوری که شرایط بحرانی بیکاری در می یابد‪ .‬با توج��ه به انواع کلید و پریز‬ ‫کشور دولت باید از چنین‬ ‫و فن��اوری به کار رفت��ه در انها دامنه‬ ‫محصوالت انها به کش��ورهای اسیای‬ ‫واحدهایی حمایت کند‬ ‫نرخ این کاال بس��یار متنوع است‪ .‬تنها‬ ‫میانه صادر می شود‪.‬‬ ‫کلید یک پل قیمت ها از ‪۱۸۰۰‬تومان‬ ‫درودیان رش��د این صنع��ت در ‪۱۸‬‬ ‫شروع شده و تا ‪ ۳۵‬هزار تومان متغیر‬ ‫س��ال گذش��ته را چش��مگیر عنوان و‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا ورود فناوری ه��ای روز دنیا‪ ،‬این‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چش��م الکترونی��ک‪ ،‬اشکارس��از‬ ‫صنع��ت‪ ،‬چه در ش��کل ظاهر و چ��ه در کیفیت و‬ ‫حرکت��ی‪ ،‬پریز صوتی و نمایش��گر هتل��ی از جمله‬ ‫کمیت دچار تحول قابل توجهی ش��د اما هنوز هم‬ ‫محصوالت گران این گروه کاالیی هس��تند که هر‬ ‫راه زیادی برای رس��یدن به کشورهای پیشرفته در‬ ‫کدام از انها می تواند تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومان بلکه بیشتر‬ ‫این صنعت در پیش داریم‪.‬‬ ‫نرخ داشته باشد‪ .‬در یکی از شرکت ها کلید لمسی‬ ‫رئی��س اتحادی��ه الکتریک ته��ران با اش��اره به‬ ‫و کنترلی ‪ ۲‬تایی ‪ ۲۲۹‬هزار تومان و کلید لمس��ی‬ ‫پیش��رفت تولی��د کلی��د و پریز ادام��ه داد‪ :‬کلید و‬ ‫و کنترل��ی ‪ ۳‬تایی ‪ ۳۱۶‬ه��زار تومان قیمت گذاری‬ ‫پریزهای هوش��مند نصب راحت تری داش��ته و به‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پیچ و مهره نیاز ندارند و به دلیل مکانیس��م فنری‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫پشت ش��ان به راحتی در عمق دیوار قرار می گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نظر می رس��د‬ ‫پریزها نیز تنوع بیش��تری نس��بت به گذشته پیدا‬ ‫انتخاب نوع کلید و پریز در قیمت س��اختمان تاثیر‬ ‫کرده ان��د به طوری که یک پری��ز می تواند در عین‬ ‫بسزایی نداش��ته باش��د اما توجه به نوع و کیفیت‬ ‫حال چندین کاربرد داش��ته باشد و به ورودی های‬ ‫این کاال عالوه بر برخورداری از عمر و دوام بیش��تر‪،‬‬ ‫دیگری تبدیل شود‪.‬‬ ‫از خطره��ای احتمالی جرق��ه زدن و برق گرفتگی‬ ‫درودی��ان گف��ت‪ :‬امروز از صفر ت��ا ‪ ۱۰۰‬کلید و‬ ‫جلوگی��ری می کند‪ .‬ب��ا این ح��ال‪ ،‬رونق صنعت‬ ‫پریز در ایران تولید می ش��ود و تولیدات نشان های‬ ‫ساختمان ارتباط بسیاری با رونق و فعالیت صنایع‬ ‫تجاری ایرانی پاس��خگوی نیاز مردم است اما میل‬ ‫مرتبط با ساختمان از جمله تولید کلید و پریز دارد‪.‬‬ ‫به مصرف گرایی و اس��تفاده از نش��ان های تجاری‬ ‫خارجی باعث ش��ده هنوز هم در این حوزه ش��اهد‬ ‫وارداتی باش��یم‪ .‬این واردات به طور عمده از چین‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬المان و فرانسه است‪.‬‬ ‫غای��ب ب��ودن بخ��ش مولد‬ ‫در اقتصاد کش��ور و س��هم بری‬ ‫ناعادالن��ه عوام��ل در زنجی��ره‬ ‫ارزش‪ ،‬اقتص��اد کش��ور را ب��ا‬ ‫چال��ش روب��ه رو کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ق نشدن اهداف اشتغالزایی‬ ‫محق ‬ ‫ب��ه دلی��ل نب��ود اکوسیس��تم‬ ‫حجت اهلل خلیل زاده صورتی‬ ‫کارافرین��ی و همچنی��ن نبود‬ ‫کارشناس صنایع کوچک‬ ‫رویک��رد توس��عه ش��بکه ای‬ ‫کارافرینی‪ ،‬یکی از معضل های‬ ‫بزرگ حوزه کارافرینی و اش��تغال ش��ناخته می ش��ود‪ .‬بیکاری‬ ‫جوانان‪ ،‬پایین بودن س��طح رف��اه اجتماعی و توس��عه نامتوازن‬ ‫منطقه ای و نبود نقش��ه راه برای شکل گیری توسعه کارافرینی‬ ‫از مواردی اس��ت که ایجاد اش��تغال پایدار در کشور را ضروری‬ ‫می کند‪ .‬راهکار توس��عه کارافرینی و اش��تغال پایدار در توسعه‬ ‫بنگاه ه��ای خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط همراه با رویکرد توس��عه‬ ‫ش��بکه ای اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬این بنگاه ها باید با ای��ن رویکرد در‬ ‫زنجی��ره جهانی ارزش حضور پایدار داش��ته باش��ند تا از طریق‬ ‫مش��ارکت بخش خصوص��ی و دولتی بتوان اکوسیس��تم پویا و‬ ‫فعال کارافرینی را ایجاد کرد‪ .‬اقتصاد دولتی با نظام برنامه ریزی‬ ‫متمرکز‪ ،‬تخصی��ص بودجه مبتنی بر گس��تردگی جغرافیایی و‬ ‫نظام بانکی و پولی نامناسب و نظارت مبتنی بر مچ گیری ازجمله‬ ‫دارد در حالی که برای‬ ‫معضالت کالنی است که در اقتصاد وجود ‬ ‫توس��عه بنگاه های خرد‪ ،‬کوچک و متوسط باید نقشه راه توسعه‬ ‫در سطح ملی تدوین شود سپس بر اساس مزیت های منطقه ای‬ ‫طرح های توسعه استانی تدوین و پروژه های توسعه این بنگاه ها‬ ‫در سطح ملی با رویکرد توسعه شبکه ای اجرا شود‪ .‬رویکردهای‬ ‫توس��عه ای در عصر جدید بر مبنای رویکرد شبکه ای و همکاری‬ ‫به جای رویکرد منفرد و غیرشبکه ای تعریف می شوند‪ .‬همچنین‬ ‫رویکرد مداخله و حمایت مستقیم دولت در راه توسعه باید جای‬ ‫خود را به رویکرد و حمایت غیرمستقیم دهد تا بتوان در مسیر‬ ‫توسعه گام برداش��ت و ظرفیت های اشتغال و کارافرینی را باال‬ ‫برد‪ .‬با این حال‪ ،‬نقش��ه راه برای شکل گیری توسعه کارافرینی‬ ‫وجود ندارد و بیکاری جوانان‪ ،‬پایین بودن س��طح رفاه اجتماعی‬ ‫و توس��عه نامتوازن منطقه ای از پیامدهای ان اس��ت همچنین‬ ‫غایب بودن بخش مولد در اقتصاد کش��ور و س��هم بری ناعادالنه‬ ‫عوام��ل در زنجی��ره ارزش‪ ،‬اقتصاد کش��ور را ب��ا چالش روبه رو‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در ایران نیز با توجه به اینک��ه از اغاز دهه کنونی‬ ‫نقش ش��بکه ها در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم روزبه روز‬ ‫پررنگ تر ش��ده و با عنایت به دانش و تجربه هایی که از این راه‬ ‫کس��ب ش��ده‪ ،‬می توان گفت اکنون وقت ان رس��یده که قلمرو‬ ‫اقتص��اد و کارافرینی را نیز از منظر ش��بکه ها بنگریم و ببینیم‬ ‫چگونه می توانیم با اس��تفاده از دانش ش��بکه ها زمینه افزایش‬ ‫قدرت کارافرینی‪ ،‬ماندگاری بنگاه های نوپا‪ ،‬اشتغال بیشتر و در‬ ‫نهایت توسعه اقتصادی را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چادر مشکی قاچاق‬ ‫ارزان تر از تولید داخل‬ ‫حس��ن نیل ف��روش زاده‪ ،‬دبیر انجمن نس��اجی ای��ران با بیان‬ ‫اینک��ه مص��رف چادر مش��کی ما از س��ایر کش��ورهای منطقه‬ ‫همچون عربس��تان بیشتر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود افزایش قیمت‬ ‫دالر‪ ،‬همچن��ان کاالی قاچاق ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد ارزان تر از قیمت‬ ‫داخل��ی تمام می ش��ود‪ .‬نیل ف��روش زاده درباره می��زان مصرف‬ ‫چادر مش��کی در کشور به ایلنا گفت‪ :‬پس از انقالب‪ ،‬کشورمان‬ ‫اصلی ترین مصرف کننده چادر مش��کی در دنیا ش��د هرچند در‬ ‫س��ال های گذش��ته با توجه به تغییراتی که در جامعه رخ داده‬ ‫مصرف پارچه چادری مشکی کاهش یافته است و درحال حاضر‬ ‫مص��رف ما ‪ ۵۰‬میلیون متر اس��ت که ‪ ۱۰‬میلی��ون متر ان در‬ ‫کش��ور تولید می شود‪ .‬دبیر انجمن نس��اجی ایران ادامه داد‪ :‬در‬ ‫س��ال های گذش��ته پروژه های زیادی برای تولی��د داخل پارچه‬ ‫چادری مش��کی انجام شده اما هرکدام به علت های مختلفی در‬ ‫میانه راه متوقف شده که شاید بیشترین ان کاالی قاچاق باشد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر واردات ما از اندونزی‪ ،‬کره و تایوان اس��ت‪ ،‬ضمن‬ ‫انک��ه چادرهای مجلس��ی و باکیفیت از ژاپن وارد می ش��ود که‬ ‫قیمت برخی از انها تا ‪ ۳‬میلیون تومان می رس��د‪ .‬نیل فروش زاده‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مصرف چادر مش��کی ما از سایر کشورهای منطقه‬ ‫همچون عربس��تان بیشتر است اما با وجود باال بودن هزینه های‬ ‫داخ��ل و حتی با افزایش قیمت دالر همچنان کاالی قاچاق ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصد ارزان تر از قیمت داخلی تمام می شود‪.‬‬ ‫افزایش نرخ محصوالت لبنی‬ ‫اجتناب ناپذیر است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنایع ش��یر ایران گف��ت‪ :‬افزایش قیمت‬ ‫ت چراکه قیمت‬ ‫محصوالت تولیدی لبنی امری اجتناب ناپذیر اس ‬ ‫ش��یرخام و نهاده های ان افزایش قابل توجهی داش��ته است‪ .‬به‬ ‫ن اظهار کرد‪:‬‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬ابراهیم حسینی در جمع خبرنگارا ‬ ‫درحال حاضر وضعیت اقتصادی نابسامانی در کشور وجود دارد و‬ ‫افزایش قیمت محصوالت تولیدی لبنی امری اجتناب ناپذیر است‬ ‫زیرا چراکه قیمت ش��یرخام و نهاده های ان افزایش قابل توجهی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه قیمت شیر از اغاز امسال تا ‪۶۰‬‬ ‫درصد و قیمت مواد اولیه تولید ان تا ‪ ۱۲۰‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر هر پاکت پالستیکی برای شیر با قیمت‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬تومان خریداری می ش��ود و هر لیتر ش��یر خام با قیمت‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬ت��ا ‪ ۲۳۰۰‬تومان به فروش می رس��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬نمی توان‬ ‫انتظار داشت که محصوالت لبنی با افزایش قیمت روبه رو نشود‪.‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری عینا نقل می شود‪.‬‬ ‫تاریخ اسکناس با طرح ایرانی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 537‬پیاپی ‪2510‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 14‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫احسان محرابی‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫اخبار قدیم‬ ‫تولید برق بادی‬ ‫در ‪ ۲۰‬اب��ان ‪ ۱۳۵۱‬در مطبوعات دنیا اعالم ش��د از طریق‬ ‫بادهایی که بر فراز ‪ ۵‬قاره دنیا می گذرد‪ ،‬می توان ساالنه ‪۱۴۰‬‬ ‫هزار میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرد‪.‬‬ ‫کانادا یکی از کش��ورهای صنعتی بزرگ جهان اس��ت که‬ ‫تصمیم دارد قسمتی از این نیروی عظیم را مورد بهره برداری‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫تکنیس��ین ها مرک��ز تحقیقات��ی در اتاق ه��ا طرحی تهیه‬ ‫کرده ان��د که ب��اد را مهار کرده و چ��ون ان را به اختیار خود‬ ‫گرفتند‪ ،‬برق بس��یار بس��یار ارزان قیمت تهی��ه و در اختیار‬ ‫عامه م��ردم بگذارد‪ .‬اینها پیش بین��ی می کنند در منطقه ای‬ ‫که در تمام طول س��ال باد می وزد دس��تگاه های غول اسای‬ ‫پ��ره دار بس��ازنند که پره ه��ای انها یک مولد ب��رق را به کار‬ ‫اندازد‪.‬‬ ‫تاسیس��ات و دستگاه های مورد نظر در ساعاتی که سرعت‬ ‫باد کمتر از ‪ ۱۶‬کیلومتر در س��اعت است‪ ،‬باد تولید نمی کند‪.‬‬ ‫تکنیس��ین های کانادایی ثابت کرده اند که برق بادی در تمام‬ ‫مواقع سال تهیه شده است‪.‬‬ ‫انها اطالعات مربوط به سرعت و نوع بادهای شمال کانادا را‬ ‫در طول سال های گذشته به رایانه داده و جواب گرفته اند که‬ ‫با دستگاه بادی می توان تمام سال بال انقطاع برق تهیه کرد‪.‬‬ ‫نیاز روز افزون به نیروی برق دانشمندان را وادار کرده که از‬ ‫منابع مختلف تولید برق نیرو تهیه کنند و یکی از این منابع‬ ‫که سرشار از نیرو می باشد باد است‪.‬‬ ‫نیرویی که در باد موجود اس��ت به قدری اس��ت که حتی‬ ‫کش��ورهای صنعتی و پیش��رفته هم نمی توانند از ان چشم‬ ‫بپوش��ند‪ .‬به عالوه برق حاص��ل از نیروی ب��اد دارای مزیت‬ ‫بزرگی اس��ت و ان این اس��ت ک��ه محیط را ال��وده و هوا را‬ ‫فاسد نمی کند‪.‬‬ ‫امار گیری از صنعت‬ ‫در ‪ ۲۵‬ابان س��ال ‪ ۱۳۴۷‬تصمیم گرفته شد تا اخر برنامه‬ ‫چهارم و عمرانی کش��ور از تمام کاالهای تولیدی در مراحل‬ ‫مختلف امارگیری به عمل اید‪ .‬به ویژه امار جامعی از تولیدات‬ ‫کشاورزی صنعتی و دامی تهیه شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن امار جنگل ها و مرات��ع امار خدمات خصوصی‬ ‫حمل ونق��ل امار ش��رکت های انتفاع��ی و غیرانتفاعی و امار‬ ‫نیروی انسانی و اشتغال تهیه شود‪.‬‬ ‫با تهیه امار دقیق تکالیف جاری هر دستگاهی روشن شده‬ ‫اعتبارات عمومی هر دس��تگاه نیز محاس��به شده و از سوی‬ ‫دولت تامین می شد‪.‬‬ ‫همکاری های صنعتی‬ ‫ایران و سوئد‬ ‫در ش��هریور ‪ ۱۳۵۴‬ق��رار ش��د کش��ور س��وئد در ای��ران‬ ‫با اج��رای طرح ه��ای مش��ترک‪ ،‬کمپرس��ور‪ ،‬ماش��ین های‬ ‫جوشکاری‪ ،‬بس��ته بندی‪ ،‬یخچال و ماشین االت سنگ شکن‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس یک پروتکل س��وئد در زمینه بازرگانی صورت‬ ‫عالقه مندی های خود را به گسترش و تنوع واردات از ایران ابراز‬ ‫کرد و قرار شد یک هیات بازرگانی در ‪ ۶‬ماه به منظور بررسی‬ ‫بازار و احتیاجات سوئد به این کشور بروند‪ .‬سوئد امادگی خود را‬ ‫برای اجرای طرح های صنعتی بیشتری در زمینه های مختلف‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫طرح ه��ای جدی��دی ک��ه هم اکن��ون در مرحل��ه مذاکره‬ ‫اس��ت چنان ک��ه اش��اره ش��د ش��امل تولی��د کمپرس��ور‪،‬‬ ‫ماش��ین های جوش��کاری‪ ،‬ماش��ین االت سنگ ش��کن‪ ،‬در و‬ ‫پنج��ره چوبی‪ ،‬یخچ��ال و برخی دیگ��ر از کاالهای صنعتی‬ ‫بادوام است‪.‬‬ ‫از جمله طرح های اینده برای همکاری س��اخت موتور های‬ ‫الکتریک��ی‪ ،‬تجهی��زات مرک��ز تلفنی داخلی‪ ،‬ماش��ین االت‪،‬‬ ‫محصوالت غذایی‪ ،‬وسایل سردخانه و ایجاد شبکه های فشار‬ ‫قوی انتقال نیرو است‪ .‬همچنین دو کشور در زمینه تاسیس‬ ‫تولید یک کارخانه خمیر کاغذ توافق کردند‪.‬‬ ‫در دوران حکومت مغول ها در ایران در سال ‪۶۹۳‬‬ ‫هجری قمری و س��لطنت گیخاتو اسکناس��ی به نام‬ ‫«چاو» در ایران انتش��ار یافت؛ بدین نحو که به دلیل‬ ‫ولخرجی هایی که از خزانه حکومتی شده بود‪ ،‬حاکم‬ ‫مغولی وقت پیشنهاد کرد که به سبک مردم چین در‬ ‫ایران پول کاغذی چاپ و منتشر شود‪ .‬گیخاتو از این‬ ‫ابتکار که به نفع او تمام شد‪ ،‬استقبال کرد و نخستین‬ ‫اسکناس ها روی کاغذهای سمرقندی به چاپ رسید‪.‬‬ ‫به این ترتیب که مهری به بزرگی کاغذهای اسکناس‬ ‫س��اختند و روی کاغذ ها زدند‪ .‬این اسکناس چند روز‬ ‫بیش��تر رواج نداشت و با شورش مردم عمر ان پایان‬ ‫یافت اما لغت چ��اپ که از لغت «چاو» چینی گرفته‬ ‫شده از همچنان باقی ماند‪.‬‬ ‫همچنی��ن بع��د از م��ردم لیدی(ترکی��ه امروزی)‬ ‫ایرانیان نخس��تین قوم��ی در جهان هس��تند که به‬ ‫زدن س��که مبادرت کردند و سکه های داریوش عیار‬ ‫اطمینان بخشی داشت‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬از تاریخ تهیه نخس��تین طرح ها و‬ ‫نقش��ه های اس��کناس در ایران فقط حدود ‪ ۹۰‬سال‬ ‫می گذرد‪ .‬نخس��تین طرح اس��کناس به یک نقاش و‬ ‫طراح ایرانی واگذار شد‪ .‬وی طرح هایی تهیه و تسلیم‬ ‫کرد‪ ۳۱ .‬ش��هریور ‪ ۱۳۰۹‬قرار شد این طرح ها پس از‬ ‫تصویب برای چاپ اس��کناس به اروپا فرستاده شود‪.‬‬ ‫البته اشاره به این نکته ضروری است که در حقیقت‬ ‫زمان استفاده از اسکناس در ایران معاصر به ‪ ۳۰‬سال‬ ‫پیش تر باز می گردد‪ .‬نخس��تین اس��کناس ها را شعبه‬ ‫بانک انگلیسی هند و جنوب در ایران منتشر می کرد ‬ ‫ک��ه مردم را ان را «نوت» می نامیدند و برخالف اروپا‬ ‫انتشار اسکناس در ایران با استقبال مردم روبه رو ش د‬ ‫زیرا جامعه به ان به عنوان وس��یله تس��هیل تجارت‬ ‫و داد و س��تد احتیاج داش��ت‪ .‬بعدها که شعب بانک‬ ‫انگلیس��ی هند جای خود را به بانک شاهی که امتیاز‬ ‫ان متعل��ق به ب��ارون ژولیوس رویتر ب��ود داد‪ .‬از ان‬ ‫پس تا س��ال ‪ ۱۳۰۹‬نشر اسکناس از سوی این بانک‬ ‫انجام می شد‪.‬‬ ‫چنانکه اشاره ش��د نخستین ایرانی طراح اسکناس‬ ‫ف��ردی به نام حس��ینعلی موید پردازی ب��ود‪ .‬وی در‬ ‫اس��تانه ‪ ۸۰‬س��الگی عمر خود و در س��ال ‪ ۱۳۵۰‬در‬ ‫گفت وگویی اعالم کرد‪« :‬تا سال ‪ ۱۳۰۷‬اسکناس های‬ ‫رایج ایران را بانک ش��اهی متعلق به انگلیس��ی چاپ‬ ‫و منتش��ر می کرد‪ .‬در این س��ال دول��ت بانک ملی را‬ ‫تاس��یس کرد و دو س��ال بعد انحصار چاپ اسکناس‬ ‫به این بان��ک واگذار ش��د‪ .‬در ان تاریخ دولت از من‬ ‫خواس��ت که طرح انواع اس��کناس ها را تهیه کنم تا‬ ‫در اروپا به چاپ برس��د و منتش��ر ش��ود‪ .‬با استفاده‬ ‫از اث��ار باس��تانی کش��ور طرح هایی تهی��ه کردم که‬ ‫برای هر نوع اس��کناس فرق می ک��رد‪ .‬یک طرف این‬ ‫طرح ها‪ ،‬نقش های��ی بود از اثار ملی و کوه نبش��ته ها‬ ‫و حجاری های بناهای باس��تانی ک��ه عظمت ایر ان را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬درباره طراحی ها تاکید ش��ده بود به‬ ‫اس��کناس های خارجی توجهی نش��ود بلک��ه افکار و‬ ‫عقای��د خود را به عنوان یک ایرانی الهام بگیرم‪ ».‬این‬ ‫ک ملی تس��لیم شد‪ .‬طرح ها پس‬ ‫طرح ها تهیه و به بان ‬ ‫از تایی��د وزیر دربار وقت ک��ه به صورت امضای او در‬ ‫پشت نقشه بود به چاپخانه فرستاده شد‪.‬‬ ‫رویدادها در تاریخ‬ ‫نقالی و دیزی در نمایشگاه‬ ‫‪ ۴‬مه�� ر ‪ ۱۳۵۰‬نمایش��گاهی ب��ا عنوان نمایش��گاه‬ ‫پیش��رفت اس��تان ها برگزار ش��د‪ .‬طراحان نمایش��گاه‬ ‫برنامه ریزی کرده بودند که هنگام برگزاری نمایش��گاه‬ ‫از بازدیدکنندگان در یک قهوه خانه که به سبک قدیم‬ ‫در محل نمایش��گاه ساخته و دکور شده است‪ ،‬پذیرایی‬ ‫ش��ود‪ .‬در این قهوه خان��ه روزانه ‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۵۰۰‬دیزی‬ ‫ابگوش��ت برای پذیرایی طبخ می ش��ود و هر روز عصر‬ ‫غذاهای س��نتی ایران مثل عدسی ‪ ،‬اش رشته و حلیم‬ ‫بادمج��ان به بازدیدکنندگان داده می ش��ود‪ .‬مس��ئول‬ ‫قهوه خانه که در طبخ ابگوش��ت در تهران شهرت دارد‬ ‫گفت دو تن از نقاش��ان معروف و به نام تهران یکی از‬ ‫دراویش س��الخورده و همچنی��ن گروهی از هنرمندان‬ ‫تئاتر روحوضی تهران برنامه های تفریحی و نمایشاتی از‬ ‫دالوری ها پیروزی های سرداران ایران اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫نقاالن نیز ضمن گفتن نقل اش��عار حماسه سرای نامی‬ ‫ایران فردوس��ی را با ش��یوه نقالی بیان خواهند داشت‬ ‫در ای��ن قهوه خانه تعدادی از تابلوهای نفیس و قدیمی‬ ‫و تصاویر از داس��تان های رستم و سهراب کشته شدند‬ ‫اشکبوس به دست رستم‪ ،‬به نمایش گذاشته می شود و‬ ‫شرح این تابلوها به وسیله نقاالن نقل می شود‪.‬‬ ‫برگی از تاریخ مطبوعات‬ ‫جامعه و معماری‪ ،‬نشریه ای برای حل مشکل مسکن‬ ‫فعالیت های معماری و شهرس��ازی یکی از انواع فعالیت های صنعتی‬ ‫بود که با محور قرار گرفتن کانون های صنفی دنبال می ش��د به همین‬ ‫دلیل انتش��ار نشریه در این حوزه با توجه به فعالیت های اصناف شروع‬ ‫تیر ‪ ۱۳۵۸‬با عنوان‬ ‫ش��د‪ .‬نش��ریه «جامعه و معماری» فعالیت خود را ‬ ‫اینکه ارگان س��ازمان ملی معماران و شهرس��ازان دانشجویان معماری‬ ‫اس��ت‪ ،‬شروع کرد‪ .‬این س��ازمان به منظور انجام فعالیت های اجتماعی‬ ‫اقدام به برگزاری س��مینارهایی در دانش��گاه ها کرد‪ .‬از جمله س��مینار‬ ‫«راهیابی برای حل مش��کل مس��کن» که با همکاری دانش��گاه فارابی‬ ‫از ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬اردیبهش��ت این س��ال در س��الن اجتماعات دانشگاه فارابی‬ ‫خیابان وزرا برگزار ش��د ‪ .‬برای پوشش دادن چنین فعالیت هایی نشریه‬ ‫جامعه و معماری نیز در قطع نیم تای روزنامه منتشر شد‪ .‬بیشتر مطالب‬ ‫مندرج در نش��ریه «جامعه و معماری» مطالب تحلیلی و تبیین طرح ها‬ ‫و ایین نامه های مختلف‪ ،‬از جمله مطالبی مثل بررس��ی «ایین نامه لغو‬ ‫مالکیت اراضی موات ش��هری» طرح پیش��نهادی درباره ارائه خدمات‬ ‫مجالت دیروز‬ ‫مش��اوره‪ ،‬انرژی در خدمت توس��عه روس��تا و رفاه روستانشینان‪ ،‬طرح‬ ‫پیشنهادی س��ازمان ملی معماران و شهرسازان و دانشجویان معماری‬ ‫درباره تعاونی های و ارائه خدمات مشاوره در این نشریه درج شده است‪.‬‬ ‫این نش��ریه ب��ه تبیین اهداف س��ازمان ملی معماری و شهرس��ازی‬ ‫می پرداخ��ت‪ .‬یکی از این اهداف کمک به نوس��ازی ملک در راس��تای‬ ‫تحقق خواس��ته های طبقه های کم درام��د و زحمتکش بود و به همین‬ ‫دلیل در رش��ته بیش��تر به موضوع هایی درباره حل مشکل مسکن نیز‬ ‫اش��اره می شد‪ .‬در این نشریه امده است‪ :‬ما معتقدیم مسئله مسکن در‬ ‫شهرهای بزرگ و کوچک و در روستاها دارای کیفیت و کمیت متفاوت‬ ‫و گوناگون اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬نمی توان با یک ش��کل در تمام زمینه ها و‬ ‫حل مسئله پرداخت‪ .‬ما معتقدیم مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین‬ ‫مشکالت در سطح شهر های بزرگ گریبانگیر مردم است و پاسخگویی‬ ‫ضربتی به این مصیبت تنها در این میدان قابل قبول است و نه در هیچ‬ ‫جای دیگر‪ .‬کس��ی به عنوان مس��ئول نش��ریه معرفی نشد اما در میان‬ ‫اس��امی هیات مدیره نظام معماری و شهرس��ازی اسامی مثل منوچهر‬ ‫مزینی‪ ،‬ای��رج طیب نیا‪ ،‬فاروق فرمانفرماییان و علی اکبر معین فر‪ ،‬وجود‬ ‫دارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!