روزنامه گسترش صنعت شماره 538 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 538

روزنامه گسترش صنعت شماره 538

روزنامه گسترش صنعت شماره 538

‫احتمال نارضایتی‬ ‫برخی سازمان ها‬ ‫از بودجه‬ ‫شنبه‬ ‫ ‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2511‬دوره جدید شماره ‪ 8 538‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫تولید‪ ،‬بخش اصلی‬ ‫بودجه ‪۹۸‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دنیا نیازمند‬ ‫افرادی باهوش تر‬ ‫‪4‬‬ ‫انتصابی از جنس‬ ‫بازرگانان‬ ‫‪7‬‬ ‫تولید ملی‪ ،‬محور‬ ‫اصلی بودجه ‪۹۸‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررسی گالیه ها از کمبود ملزومات در تولید پوشاک نشان داد‬ ‫نرخ ارز و ترخیص مواد اولیه‬ ‫دست و پاگیر صنعت پوشاک‬ ‫‪7‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کاهش حتی یک بشکه نفت‬ ‫خط قرمز ایران است‬ ‫‪2‬‬ ‫بزرگداشت‬ ‫رشد اقتصادی‬ ‫بدون اتکا به پول نفت‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نرخ دالر‬ ‫و روند نزولی قیمت ها‬ ‫‪2‬‬ ‫اداره اقتصاد با روشن کردن موتورهای کوچک‬ ‫رولت روسی اخرین بازی امریکا در اوپک‬ ‫یکی از ضرب المثل های معروف که پس از انقالب صنعتی فرانس��ه اس��تفاده ش��د ناظر بر این است که «موتورهای‬ ‫کوچک موتورهای بزرگ را روشن می کنند»‪ .‬دولت نیز قصد دارد با افزایش بودجه های عمرانی موتورهای کوچک این‬ ‫بخش را روشن کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫«سخت تر از همیشه» این توصیف زنگنه از روند مذاکره ایران در اوپک بود‪ .‬وزیر نفت در حالی که عرق پیشانی‬ ‫خود را پاک می کرد به یکی از خبرنگاران در حاش��یه نشس��ت اوپک خبر داد که هنوز این دوره جلس��ه ها به پایان‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 17‬اذر ‪ 30 1397‬ربیع االول ‪ 8 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 538‬پیاپی ‪2511‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تولید بخش اصلی بودجه ‪۹۸‬‬ ‫دول��ت دوازده��م در یکی از‬ ‫س��خت ترین و پیچیده تری��ن‬ ‫ش��رایط ممک��ن بودجه س��ال‬ ‫این��ده را ب��ه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تحویل داد‪ .‬هر چند‬ ‫برخ��ی از اتفاق های��ی ک��ه در‬ ‫اقتص��اد ای��ران افت��اده نتیجه‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫تصمیم های سریع و بدون تدبیر‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫برخی مسئوالن و دولتی ها بود‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫اما به هر س��وی ش��رایط امروز‬ ‫کشور شرایط خاصی است‪.‬‬ ‫در این شرایط یکی از بهترین سیاست هایی که می تواند به‬ ‫کش��ور کمک کند تا از پس مشکالت پیش رو براییم حمایت‬ ‫از تولیدات داخلی است‪ .‬خوش��بختانه مسئوالن به لزوم این‬ ‫موضوع پی برده اند و ش��واهد نشان می دهد دولت هم همین‬ ‫قصد را دارد‪ .‬بروز برخی از اتفاق های ناخوش��ایند در ماه های‬ ‫گذشته بیشتر به دلیل کاهش توان تولید در کشور بود‪ .‬زمانی‬ ‫که چرخه تولید و عرضه در کش��ور مش��کلی نداشته نباشد‬ ‫ش��اخص های اقتصادی رش��د می کنند و این به نفع اقتصاد‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬بر این اساس اس��ت که اقتصاددانان معتقدند‬ ‫بخش اصلی اقتصاد تولید است‪.‬‬ ‫اکنون کش��ور نیاز جدی به ص��ادرات و افزایش درامدهای‬ ‫ارزی دارد‪ .‬طبیعی اس��ت افزایش ص��ادرات به معنی افزایش‬ ‫و بهبود فرایند تولید اس��ت‪ .‬نباید فراموش شود که صادرات‬ ‫موضوعی جدا از تولید نیس��ت و برای دست یافتن به اهداف‬ ‫اقتصادی کشور در حوزه روابط بین الملل باید زیرساخت های‬ ‫تولید تقویت شود‪.‬‬ ‫عالوه برای��ن از دیگ��ر موضوع هایی که ام��روز اهمیت ویژه‬ ‫دارد‪ ،‬بودجه س��ال ‪ ۹۸‬اس��ت‪ .‬بیش��ترین تمرک��ز مجلس بر‬ ‫کاه��ش بودج��ه تخصیص یافته به بخش ه��ای غیرتولیدی و‬ ‫افزایش بودجه تولید است‪ .‬باید این اصل را بپذیریم که رونق‬ ‫تولید‪ ،‬رونق اقتصاد را به همراه دارد اما رونق بخش های دیگر‬ ‫این طور نیست‪.‬‬ ‫ممک��ن اس��ت یک بخش��ی از اقتصاد رش��د کن��د اما بر‬ ‫بخش های دیگر تاثیر نداش��ته باش��د‪ .‬این موضوع اما درباره‬ ‫رش��د و توس��عه بخش تولید صدق نمی کند‪ .‬هر رش��دی که‬ ‫در بخش تولید وجود داش��ته باش��د‪ ،‬به طور مستقیم بر تمام‬ ‫بخش های اقتصاد تاثیر دارد‪ .‬بر این اس��اس بیش از هر زمان‬ ‫دیگری باید از بخش تولید حمایت شود‪.‬‬ ‫خطر رکود تورمی بیش از گذش��ته احس��اس می ش��ود و‬ ‫در برخی از حوزه ها ازجمله مس��کن ش��واهد جدی مبنی بر‬ ‫بازگشت شرایط رکود تورمی دیده می شود‪.‬‬ ‫نبای��د فراموش کنیم که رکود تورم��ی را دولت یازدهم با‬ ‫سیاس��ت حمایت از تولید از بین برد و اکنون نیز می توان در‬ ‫این زمینه اقدامات جدی تری داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نرخ دالر و روند نزولی قیمت ها‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاسبات مجلس گفت‪ :‬نرخ دالر در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬باید به گونه ای تعیین شود‬ ‫که باعث ادامه روند نزولی قیمت ها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مهرداد بائوج الهوتی با اش��اره به‬ ‫انتشار برخی جزئیات الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬به خانه ملت گفت‪ :‬درباره الیحه بودجه س��ال ‪۹۸‬‬ ‫خبرهای رسمی وجود ندارد‪ ،‬هرچه شنیده می شود خبرهای‬ ‫غیررسمی و تایید نشده از سوی دولت است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس ادامه‬ ‫داد‪ :‬بنابرای��ن نباید با اظهارنظر درباره جزئیاتی که صحت ان‬ ‫مشخص نیست‪ ،‬در بازار‪ ،‬به ویژه بازار ارز التهاب ایجاد کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اشاره به روند کاهشی نرخ دالر تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر نرخ‬ ‫دالر روند کاهش��ی به خود گرفته است و درواقع سیر مثبتی‬ ‫را طی می کند و به نرخ واقعی خود می رس��د‪ ،‬بنابراین نباید‬ ‫با اعالم رقم ها که حدس و گمان اس��ت‪ ،‬به این روند کاهشی‬ ‫ضربه وارد کرد‪.‬‬ ‫وی درباره نرخ دالر در س��ال ‪ ۹۸‬اظهار ک��رد‪ :‬با این حال‬ ‫انتظار می رود دولت نرخی را برای دالر اعالم کند که به سیر‬ ‫نزولی نرخ ارز کمک کندو باعث التهاب دوباره در بازار نشود‪.‬‬ ‫نبای��د با اع�لام رقم ها که حدس و گمان اس��ت‪ ،‬به این روند‬ ‫کاهشی ضربه وارد کرد‪.‬‬ ‫الهوتی با اشاره به نزدیک شدن به ارائه الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۹۸‬از سوی دولت به مجلس گفت‪ :‬دولت با بودجه ای که ارائه‬ ‫می دهد‪ ،‬می تواند هم باعث التهاب دوباره در بازار ش��ود و هم‬ ‫می تواند تاثیر مثبت بر بازار بگذارد تا روند نزولی تا رس��یدن‬ ‫به نرخ واقعی ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجلس با تاکید بر اینکه نرخ دالر در س��ال‬ ‫اینده باید منطقی باش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امس��ال براساس شرایط‬ ‫پیش ام��ده و اعمال تحریم های اقتص��ادی امریکا علیه ایران‬ ‫ش��اهد التهاب در ب��ازار و جهش ناگهانی ن��رخ دالر در بازار‬ ‫بوده ای��م که علت اصلی ان تاثیر روانی ب��ود‪ ،‬بنابراین باید از‬ ‫تاثیر روانی بر اقتصاد کشور مراقبت کرد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس گفت‪:‬‬ ‫از دولتم��ردان انتظار می رود با اعالم خبرهای غیررس��می و‬ ‫پیش بینی هایی که در حد حدس و گمان است‪ ،‬ارامش بازار‬ ‫را برهم نزنند‪ .‬در برهه هایی از زمان شاهد بودیم صحبت های‬ ‫دوگانه و ناهماهنگی مسئوالن بر تالطم بازار دامن زد‪.‬‬ ‫ایران باید از هرگونه‬ ‫تصمیم گیری درباره‬ ‫سطح تولید معاف شود‪.‬‬ ‫در شرایطی که امریکا‬ ‫تحریم ها علیه فروش‬ ‫نفت ایران را اعمال‬ ‫کرده است‪ ،‬ما در‬ ‫هیچ گونه توافقی در‬ ‫زمینه تولید شرکت‬ ‫نخواهیم کرد‬ ‫بیژن زنگنه در حاشیه نشست اوپک‪:‬‬ ‫کاهش حتی یک بشکه نفت خط قرمز ایران است‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ایران در اخرین دیدار رس��می اوپک حاضر نشد تولید‬ ‫نفت خود را کاهش دهد و اعالم کرد‪ ،‬این اقدام خط قرمز‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬بیژن زنگنه وزیر نفت در حاش��یه‬ ‫نشس��ت اوپک در گفت وگو با شبکه سی ان بی سی امریکا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کاهش تولید نفت و مشارکت در کاهش تولید‬ ‫جدید‪ ،‬خط قرمز ایران اس��ت‪ .‬در ماه های گذش��ته ایران‬ ‫نفت بیش��تری تولید نکرده و وظیفه ایران نیست که این‬ ‫وضعیت را مدیریت کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح ک��رد‪ :‬این وظیفه کش��ورهایی‬ ‫اس��ت که نفت بیش��تری تولید ک��رده و ب��ازار را با نفت‬ ‫بیشتر دچار فروپاش��ی کردند‪ .‬ایران هیچ مسئولیتی در‬ ‫قبال این وضعی��ت ندارد‪ .‬زنگنه تاکی��د کرد که کاهش‬ ‫ن��دادن تولید نفت‪ ،‬خط قرمز ایران اس��ت و ایران باید از‬ ‫هرگونه تصمیمی در کاهش تولید معاف شود‪ .‬عربستان‬ ‫سعودی و روسیه تولید نفت خود را در تابستان به منظور‬ ‫جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت ها در استانه وضع‬ ‫دوباره تحریم های امریکا علیه ایران که در نوامبر به اجرا‬ ‫گذاشته شد‪ ،‬افزایش دادند‪.‬‬ ‫اظه��ارات زنگن��ه در ش��رایطی مط��رح ش��د ک��ه‬ ‫تولیدکنندگان نفت اوپک پنج ش��نبه در وین اتریش به‬ ‫منظور مذاکره درباره اس��تراتژی تولید خود در کشاکش‬ ‫افت شدید قیمت های نفت دیدار کردند‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫غیراوپک ش��امل روسیه قرار اس��ت جمعه به مذاکرات‬ ‫درب��اره کاهش تولی��د نفت یا حفظ س��طح تولید فعلی‬ ‫بپیوندند‪.‬‬ ‫قیمت نفت پنج ش��نبه پس از اینک��ه خالد الفالح وزیر‬ ‫انرژی عربستان سعودی‪ ،‬اظهار کرد‪ ،‬کاهش یک میلیون‬ ‫بش��که در روز ب��رای اوپ��ک و متحدانش کاف��ی خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬حدود ‪۴‬درصد کاهش یاف��ت‪ .‬بازارها کاهش تولید‬ ‫بیش��تری را پیش بینی می کردند اما روسیه اعالم کرده‬ ‫مایل به کاهش تولید نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مداخله امریکا در مسائل اوپک‬ ‫امری��کا درباره هرگون��ه کاهش تولیدی که از س��وی‬ ‫اعضای اوپک موافقت ش��ود نگران ب��وده و از این واهمه‬ ‫دارد که این اقدام به هم��راه تحریم ها علیه ایران‪ ،‬عرضه‬ ‫را محدود ک��رده و باعث افزایش قیمت های جهانی نفت‬ ‫و اس��یب دیدن مصرف کنندگان امریکایی شود‪ .‬دونالد‬ ‫ترامپ رئیس جمهوری امریکا با نشان دادن نگرانی شدید‬ ‫خ��ود برایان هوک نماینده امور ای��ران در وزارت خارجه‬ ‫امریکا را چهارش��نبه برای گفت وگو با خالد الفالح به وین‬ ‫فرس��تاد‪ .‬ای��ران از حضور هوک در وین خش��نود نبود و‬ ‫زنگنه دراین باره واکنش نش��ان داد‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر برایان‬ ‫هوک برای درخواس��ت عضویت امریکا در اوپک به وین‬ ‫امده اس��ت و این دلیل دیدار وی با اعضای اوپک اس��ت‪،‬‬ ‫درخواستش باید بررسی شود اما اگر این طور نیست‪ ،‬یک‬ ‫رویکرد غیرحرفه ای و مداخله جویانه داشته است‪ .‬اوپک‬ ‫یک سازمان مستقل است و بخشی از وزارت انرژی امریکا‬ ‫نیست که از واشینگتن دستور بگیرد‪.‬‬ ‫وزیر نفت پس از دیدار رسمی اعضای اوپک در مقر این‬ ‫گروه در وین گفت‪ :‬وزیران اوپک برای رس��یدن به توافق‬ ‫قطعی درباره کاهش تولید الزم اس��ت به مذاکرات خود‬ ‫برای یک روز دیگر ادامه دهند‪.‬‬ ‫پ��س از دیدار چندس��اعته اوپک ک��ه بی نتیجه پایان‬ ‫یافت‪ ،‬زنگنه گفت‪« :‬ما مشورت بیشتری خواهیم کرد»‪.‬‬ ‫ایران خواس��تار معافیت از کاهش تولید نفت شده و وزیر‬ ‫نفت کشورمان اعالم کرده که تهران در شرایطی که مورد‬ ‫تحریم های امریکا قرار دارد‪ ،‬در هیچ گونه کاهش تولیدی‬ ‫مشارکت نخواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬نرخ نفت در زمان‬ ‫خروج بی نتیجه وزیران اوپک از دیدار رس��می به زیر ‪۶۰‬‬ ‫دالر در هر بشکه سقوط کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹معافیت از کاهش تولید اوپک‬ ‫وزیر نفت پس از اینکه برای شرکت در نشست رسمی‬ ‫اوپک وارد وین ش��د‪ ،‬اعالم کرد ایران خواستار معافیت از‬ ‫هرگونه توافق کاهش تولید اوپک خواهد بود‪.‬‬ ‫بی��ژن زنگن��ه اظه��ار ک��رد‪ :‬ای��ران بای��د از هرگونه‬ ‫تصمیم گیری درباره سطح تولید معاف شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در ش��رایطی ک��ه امریکا تحریم ها‬ ‫علی��ه ف��روش نفت ای��ران را اعم��ال کرده اس��ت‪ ،‬ما در‬ ‫هیچ گونه توافقی در زمینه تولید شرکت نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫وزیر نفت درباره س��طح تولید ای��ران اطالعاتی نداد و‬ ‫گفت‪ :‬افش��ای چنین اطالعات��ی اهرمی را برای امریکا به‬ ‫منظور تشدید تحریم ها فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس نظرس��نجی «اس اند پی گلوبال پالتس»‪،‬‬ ‫ای��ران در نوامبر ‪ ۲.۹۸‬میلیون بش��که در روز نفت تولید‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اوپک در نشستی رس��می قرار است درباره‬ ‫سیاس��ت تولید خود در س��ال اینده می�لادی تصمیم‬ ‫بگیرد‪ .‬روس��یه و ‪ ۹‬تولیدکننده دیگ��ری که اوپک را در‬ ‫تواف��ق کاه��ش تولید همراه��ی می کنن��د به تازگی به‬ ‫مذاکرات پیوسته اند‪.‬‬ ‫محم��د بن حمد الرومهی وزیر انرژی عمان اظهار کرد‪:‬‬ ‫کارگروه نظارتی مش��ترک وزیران اوپ��ک و غیراوپک به‬ ‫ریاست مشترک عربستان سعودی و روسیه دیدار کرده‬ ‫و کاهش حداقل یک میلیون بش��که در روز تولید نفت را‬ ‫پیشنهاد کردند‪.‬‬ ‫با این حال زنگنه کار این کارگروه را رد کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫کارگروه از وظیفه خ��ود برای کنترل وضعیت بازار فراتر‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی با‬ ‫برایان هوک مس��ئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه‬ ‫امری��کا در وی��ن دیدار کرده ب��ود اما دوط��رف موضوع‬ ‫گفت وگوی خود را فاش نکردند‪.‬‬ ‫تحلیلگران دراین باره معتقدن��د این گفت وگو درباره‬ ‫برنامه امریکا برای چگونگی اعمال تحریم علیه نفت ایران‬ ‫و تنظیم تولید عربستان بر اساس کاهش حجم صادرات‬ ‫ایران بوده است‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت از این دیدار انتقاد ک��رد و گفت‪ :‬این دیدار‬ ‫نش��ان می دهد امریکا از اوپک به عنوان یک ابزار سیاسی‬ ‫اس��تفاده می کند‪ .‬اگر هوک می خواهد ایران را زیر فشار‬ ‫قرار دهد‪ ،‬یک شیوه غیرحرفه ای است‪.‬‬ ‫نوبخت مطرح کرد‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬در سال اینده‬ ‫غیر از یارانه نقدی که ‪ ۱۴۲‬هزار میلیارد تومان است‪،‬‬ ‫یاران��ه غیرنقدی و غیرمس��تقیم اعطا خواهد ش��د و‬ ‫تالش کردیم بودجه شفاف و صریح است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدباقر نوبخت رئیس س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه در نشس��ت خبری «تشریح جزئیات‬ ‫بودجه س��ال ‪ »۱۳۹۸‬و رونمای��ی از ان گفت‪ :‬ما باید‬ ‫بدانیم که در س��ال ‪ ۹۸‬چه اهدافی را دنبال می کنیم‬ ‫تا براس��اس منابع و مصارف ان را محقق کنیم‪ ،‬برای‬ ‫اینکه مجلس اطمینان داش��ته باش��د کتابی در یک‬ ‫جلد تهیه کرده ایم که در ان نرخ تمام شده فعالیت ها‬ ‫مش��خص شده است‪ .‬برای س��ال ‪ ۹۸‬موظف هستیم‬ ‫براس��اس اس��ناد فرادس��ت و تبص��ره ‪ ۱۹‬طرح های‬ ‫عمرانی را واگذار یا با مشارکت بخش خصوصی انجام‬ ‫دهی��م و بر همین اس��اس کتابی نی��ز در این زمینه‬ ‫تهیه ش��ده اس��ت تا ش��فافیت الزم انج��ام و از رانت‬ ‫اطالعاتی جلوگیری ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه براساس‬ ‫گزارش صندوق بین المللی‪ ،‬شفافیت بودجه در ایران‬ ‫تحسین برانگیز اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تمام دستگاه های معاف‬ ‫از مالی��ات را معرفی کردیم تا م��ردم و نمایندگان از‬ ‫ان مطلع باش��ند‪ .‬نوبخت گفت‪ :‬در سال اینده غیر از‬ ‫یارانه نقدی که ‪ ۱۴۲‬هزار میلیارد تومان است‪ ،‬یارانه‬ ‫غیرنق��دی و غیرمس��تقیم اعطا خواهد ش��د و تالش‬ ‫کردیم بودجه ش��فاف و صریح باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ما ادعا نداریم منابع نامح��دود داریم بنابراین بودجه‬ ‫تخصیص داده ش��ده به دس��تگاه ها ش��اید نارضایتی‬ ‫ایج��اد کند‪ .‬نوبخت گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬ب��رای انجام‬ ‫اقدام��ات برنامه زمانبندی از ‪ ۱۵‬تیر ش��روع کردیم و‬ ‫اینکه این هواپیما توانست ‪ ۱۵‬اذر در مجلس بنشیند‬ ‫محصول یک شب یا دو شب نیست و محصول لحظه‬ ‫به لحظه نظارت و نشست های گوناگون است‪.‬‬ ‫احتمال نارضایتی برخی سازمان ها از بودجه‬ ‫نوبخت درباره فروش اوراق که در س��ال‬ ‫گذش��ته انجام ش��ده بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬برخی ها‬ ‫نس��بت به ای��ن موض��وع انتق��اد دارند در‬ ‫حالی که اگر ما ای��ن اوراق را نمی فروختیم‬ ‫اج��رای برخی طرح ها مانن��د اتصال ارومیه‬ ‫به ش��بکه ریلی کش��وری و راه اهن رش��ت‬ ‫ تهران که به طور ازمایش��ی اجرا ش��د را‬‫نمی توانس��تیم محقق کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬از ‪ ۳۸‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد تومان اوراق فروخته ش��ده حدود‬ ‫‪ ۳۲‬ه��زار میلیارد را خواهیم خرید و نس��بت به زمان‬ ‫سررسیدها مسلط هس��تیم‪ .‬هیچ کس نمی تواند ادعا‬ ‫کند که ما در پرداخت س��ود و اصل این اوراق یک روز‬ ‫تاخیر داش��ته ایم و حتی از س��وی س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه به خزانه مجوز داده ش��ده ب��رای خرید اوراق‬ ‫منتظر تخصص نباشند‪.‬‬ ‫نوبخت ادامه داد‪ :‬پس ما سعی کردیم انضباط مالی‬ ‫را رعای��ت کنیم و مطمئن باش��ید با همکاری وزارت‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی در دخل و خرج اوراق مش��کلی‬ ‫نخواهیم داش��ت‪ .‬نوبخت تصریح کرد‪ :‬سعی داریم از‬ ‫ف��روش دو نوع دارایی ها درامده��ای ما افزایش یابد‪،‬‬ ‫ابتدا س��عی کردیم از طری��ق واگ��ذاری دارایی های‬ ‫س��رمایه ای مانند نفت و گاز هزینه ها را پوشش دهیم‬ ‫و چون این درامدها ناکافی هستند بخشی از درامدها‬ ‫را نی��ز از طریق واگذاری دارایی های مالی مانند اوراق‬ ‫و سهام شرکت ها افزایش دهیم‪.‬‬ ‫نوبخت درباره افزایش نیافتن یارانه نقدی خانوارها‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬ما براس��اس محاسبه مابه التفاوت‬ ‫قیمت ه��ا براس��اس ماده ی��ک‪ ۲ ،‬و ‪ ۳‬قان��ون یارانه‬ ‫این رق��م را ‪ ۱۴۲‬میلیارد تومان درنظ��ر گرفته ایم و‬ ‫پیش بینی می کنیم در سال ‪ ۹۸‬که توزیع منابع برای‬ ‫خانوارها به شکل استانی باشد‪ ،‬چون نهادهای استانی‬ ‫ش��رایط خانوارها را بهت��ر از وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی و س��ازمان هدفمندی‬ ‫یارانه ه��ا می دانند و اگر در مبالغ اختصاص‬ ‫یافته صرفه جویی ش��ود‪ ،‬می توانند ان را در‬ ‫استان خود س��رمایه گذاری کنند که باعث‬ ‫افزایش انگیزه نیز می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��اید برخی نمایندگان به‬ ‫ش��کل مزایده ای نرخ یارانه را افزایش دهند البته این‬ ‫ایرادی ندارد و ما براساس مبنای خود اقدام می کنیم‬ ‫و اگر نمایندگان نگاه منطقه ای داش��ته باشند ما ان‬ ‫را قطع می کنیم و باید براس��اس شاخص ها باشد‪ .‬ما‬ ‫امیدواریم نمایندگان منطق سازمان را بپذیرند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه درباره نرخ ارز در‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬در بودجه س��ال ‪ ۹۸‬میزان فروش‬ ‫نفت ‪ ۱.۵‬میلیون بش��که در روز پیش بینی شده است‬ ‫و نرخ هر بشکه ‪ ۵۴‬دالر است‪ .‬همچنین نرخ ارز برای‬ ‫تامین کاالهای اساس��ی ‪ ۴۲۰۰‬تومان اس��ت و باقی‬ ‫کاالها براس��اس نرخ نیما محاس��به می شوند اما نرخ‬ ‫موثر ‪ ۵۶۰۰‬یا ‪ ۵۷۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که اگر فروش نفت‬ ‫کمتر از میزان پیش بینی شده باشد کسری را چگونه‬ ‫جب��ران می کنید؟ گفت‪ :‬باید توجه داش��ت که تاثیر‬ ‫نف��ت در بودجه ‪۲۷ ،۹۸‬درصد اس��ت و اگر کس��ری‬ ‫درای��ن زمینه به وجود بیای��د به راحتی می توانیم ان‬ ‫را جبران کنیم‪.‬‬ ‫نوبخت درباره افزایش مطالبات برخی گروه ها گفت‪:‬‬ ‫در این شرایط هرگونه افزایش مطالبات به نفع کشور‬ ‫ما نیس��ت و ما در بودجه سعی کردیم تمام گروه ها و‬ ‫بخش ها را درنظر بگیری��م‪ .‬اینکه ما گندم را به جای‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬تومان‪ ۳۶۰۰ ،‬تومان بخریم اش��کالی ندارد اما‬ ‫بای��د منابع محدود را نیز درنظر بگیریم و اگر مجلس‬ ‫درباره منابع و مصرف ها ایرادی داش��ته باشد ما از ان‬ ‫اس��تقبال می کنیم مشروط بر اینکه به دنبال افزایش‬ ‫مطالبات نباشیم‪ .‬ش��اید برخی حرف ها شیرین باشد‬ ‫اما باید کمک کنیم تا از حلقه ناجوانمردانه تحریم ها‬ ‫خارج شویم و نگاه واقع بینانه داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره درامدهایی ک��ه از مابه التفاوت برخی‬ ‫قیمت ه��ا به دس��ت می ای��د‪ ،‬گفت‪ :‬توجه م��ا در این‬ ‫زمینه بیش��تر به قش��ر ضعیف است و سعی می کنیم‬ ‫مابه التفاوت حاصل را در بودجه نیاوریم و ان را میان‬ ‫قش��ر ضعیف بازتوزیع کنیم‪ .‬برای نمونه بس��ته های‬ ‫حمایت��ی که یکی از انها داده ش��ده و دیگری هم تا‬ ‫پایان س��ال ارائه خواهد ش��د‪ .‬نوبخت ب��ا بیان اینکه‬ ‫ن��رخ رش��د موثر هزینه ه��ای ج��اری در بودجه ‪،۹۸‬‬ ‫حدود ‪۱۲‬درصد رش��د کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه های‬ ‫جاری ش��امل هزینه های کارکنان‪ ،‬حقوق و دستمزد‬ ‫و نیز بخشی به نام س��ایر است که هزینه های جاری‬ ‫کارکنان دولت و بازنشستگان رشد ‪۲۰‬درصدی داشته‬ ‫اما رشد بخش سایر صفر است‪ .‬بنابراین نرخ رشد موثر‬ ‫‪۱۲‬درصد خواهد بود‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که ایا بودجه تورم زا اس��ت یا خیر؟ گفت‪ :‬برای ایجاد‬ ‫تع��ادل در بازاره��ای مختلف ابزاره��ای پولی و مالی‬ ‫داریم‪ .‬ابزارهای پولی مانند تسهیالت بانکی و نرخ سود‬ ‫بانکی در اداره بانک مرکزی اس��ت اما ابزارهای مالی‬ ‫مانند مخارج دولت و مالیات ها ازس��وی سیاست های‬ ‫مالی کنترل می شود‪ .‬حاال اگر تورمی هم باشد‪ ،‬شاید‬ ‫ناش��ی از سیاست های پولی یا مالی باشد‪ .‬برای نمونه‬ ‫یکی از ترس های ما در بودجه‪ ،‬افزایش نرخ حامل های‬ ‫انرژی است که پیش بینی می کنیم در صورت افزایش‬ ‫تورم زا باش��د‪ .‬از این رو سعی کردیم برای نمونه بنزین‬ ‫را هزار تومان درنظر بگیریم و اگر افزایش��ی داش��ته‬ ‫باشیم براساس قانون هدفمندی یارانه ها باشد‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫«گسترش صنعت» از سیاست گذاری دولت در بودجه سال ‪ ۹۸‬گزارش می دهد‬ ‫اداره اقتصاد با روشن کردن موتورهای کوچک‬ ‫‹ ‹لزوم افزایش بودجه پروژه های عمرانی‬ ‫شهرام کوسه غراوی‪ ،‬عضو کمیسیون عمران مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره میزان بودجه پروژه های عمرانی‬ ‫به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬بودجه ای که دولت برای‬ ‫بخش پروژه های عمرانی در نظر گرفته کمتر از میزانی‬ ‫است که بتواند این بخش را به حرکت دراورد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه پروژه ه��ای عمرانی صنایع‬ ‫سنگین را به تولید با ظرفیت بیشتر وامی دارد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬یکی از مش��کالتی که امروز در کشور وجود دارد‬ ‫این اس��ت که صنایع سنگین با ظرفیتی کمتر از توان‬ ‫واقعی خ��ود تولید می کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫افزایش بودجه پروژه های عمرانی باعث می شود تعداد‬ ‫پروژه بیش��تری اجرا شود‪ .‬در این حالت طبیعی است‬ ‫که س��فارش به صنایع س��نگین هم بیشتر می شود و‬ ‫رونق از صنایع بزرگ کشور اغاز می شود‪.‬‬ ‫دول��ت تالش می کند با رونق تولید اقتصاد کش��ور را‬ ‫‹ ‹کاهش درامدهای دولت‬ ‫رش��د دهد‪ .‬این سیاس��ت عالوه بر اینکه با نظریه های‬ ‫وحید ش��قاقی ش��هری‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫اقتص��ادی همس��و اس��ت‪ ،‬ب��ا سیاس��ت های کالن و‬ ‫خوارزم��ی ته��ران یک��ی از مهم تری��ن موضوع��ات‬ ‫بلند م��دت کش��ور نیز همخوان��ی دارد‪ .‬ب��ر این مبنا‪،‬‬ ‫پیش روی در اقتصاد کش��ور را بح��ث تنظیم بودجه‬ ‫بهترین راه برای نجات اقتصاد ایران از بحران حمایت‬ ‫س��ال اینده دانست و به ایس��نا گفت‪ :‬در سال اینده‬ ‫از تولید اس��ت‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬انچه بای��د پس از اعالم‬ ‫در بخش عمده ای از متغیرهای کالن اقتصادی شاهد‬ ‫جزئیات بررس��ی شود‪ ،‬مس��یری است که دولت برای‬ ‫ش��رایط سختی خواهیم بود‪ .‬در ‪ ۶‬ماه نخست امسال‬ ‫حمایت از تولید در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫پیش بینی ش��ده بود که حدود ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫میلی��ارد توم��ان درامد مالیاتی داش��ته‬ ‫ش��ورای اس�لامی توضی��ح داد‪ :‬س��ال‬ ‫باش��یم که درحال حاضر فق��ط ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫گذش��ته دولت قرار بود از محل افزایش‬ ‫میلیارد تومان از ان محقق شده است‪.‬‬ ‫قیم��ت حامل های س��وخت حدود ‪۱۷‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه پیش بینی‬ ‫هزار میلی��ارد تومان ب��ه بخش صنایع‬ ‫درام��د ‪ ۱۴۲‬ه��زار میلی��ارد تومانی از‬ ‫و معادن تس��هیالت بانک��ی ارائه کند‪.‬‬ ‫مح��ل مالی��ات در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬اظهار‬ ‫شهرام کوسه غراوی‬ ‫گذش��ته از این موضوع ک��ه حامل های‬ ‫ک��رد‪ :‬پیش بینی می ش��ود فق��ط ‪۱۰۰‬‬ ‫انرژی گران نش��د‪ ،‬باید در نظر داش��ت صنایع سنگین با ظرفیتی ه��زار میلیارد توم��ان از این رقم محقق‬ ‫ارائه تسهیالت با منبع تسهیالت ارتباط کمتر از توان واقعی خود ش��ود‪ .‬این در شرایطی است که وضعیت‬ ‫تولید می کنند‪.‬‬ ‫جدی دارد‪ .‬این موضوع بسیار مهم است‬ ‫تولید در ‪ ۶‬ما ه نخس��ت س��ال خیلی بد‬ ‫این در حالی است که‬ ‫که منابع به دس��ت امده در چه بخشی افزایش بودجه پروژه های نبو د در حالی که در س��ال اینده ش��اهد‬ ‫قرار است به عنوان هزینه به کدام بخش‬ ‫کاه��ش ف��روش بنگاه های تولی��دی تا‬ ‫عمرانی باعث می شود‬ ‫تعلق گیرد‪.‬‬ ‫بیشتری‬ ‫پروژه‬ ‫تعداد‬ ‫حدود یک سوم سال ‪ ۱۳۹۶‬خواهیم بود‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫قصد‬ ‫دولت‬ ‫مبنا‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫کریمی‬ ‫که همین مس��ئله درامدهای مالیاتی را‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اقتص��اد‬ ‫دارد اداره‬ ‫کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی بدون اتکا به پول نفت‬ ‫گ�روه صنع�ت‪ :‬نخس��تین یادمان درگذش��ت رضا‬ ‫نیازمند‪ ،‬بنیان گذار صنایع نوین ایران در اتاق بازرگانی‬ ‫تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار «گس��ترش صنع��ت» انجمن‬ ‫اقتصاددانان ایران و ات��اق بازرگانی تهران در ایینی با‬ ‫حضور حمید دیهیم اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران و‬ ‫رئیس انجمن اقتصاددانان ایران‪ ،‬مس��عود خوانس��اری ‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی ته��ران‪ ،‬علی اصغر س��عیدی ‬ ‫جامعه ش��ناس ایرانی و مدیر گ��روه برنامه ریزی و رفاه‬ ‫اجتماعی دانش��کده علوم اجتماعی دانش��گاه تهران‪،‬‬ ‫ی مدی��ر مرک��ز پژوهش کتابخان��ه‪ ،‬موزه‬ ‫عل��ی ططر ‬ ‫و مرک��ز اس��ناد مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫ی مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫کیانی بختیار ‬ ‫ی نایب رئیس انجمن اقتصاددانان و دیگر‬ ‫لطفعلی بخش ‬ ‫اقتصاددان��ان و فعاالن صنعتی ایین بزرگداش��ت رضا‬ ‫نیازمند را برگزار کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت توسعه محور‪ ،‬نیاز امروز‬ ‫مس��عود خوانس��اری در این نشس��ت گف��ت‪ :‬یکی‬ ‫از توانایی ه��ای مرح��وم نیازمن��د در تنظیم و امضای‬ ‫قرارداده��ای خارجی بود‪ .‬او به دادن س��هم فروش به‬ ‫برنده��ای خارجی که در ای��ران فعالیت می کردند در‬ ‫بیش��تر موارد مخالف بود‪ .‬به عقی��ده مرحوم نیازمند‪،‬‬ ‫شرکت های خارجی پیش از انقالب به ایران می امدند‬ ‫تا از مزیت های قیمت تمام ش��ده تولید در کش��ور ما‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬در این شرایط نیازی به دادن سهم از‬ ‫فروش نبود‪.‬‬ ‫خوانس��اری اف��زود‪ :‬ام��روز ایران بی��ش از هر زمان‬ ‫دیگری به مدیرانی باشهامت و با توان باالی دانش فنی‬ ‫و تحلیل نیاز دارد‪ .‬مرحوم نیازمند یکی از برجسته ترین‬ ‫مدیرانی بود که تمام شاخص های مدیریتی را داشت و‬ ‫برای توسعه ایران تالش می کرد‪ .‬نگاه توسعه ای ایشان‬ ‫باعث ش��د امروز س��ازمان های بزرگی مانن��د ایدرو و‬ ‫صنایع نوین کشور هنوز روی پا بایستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکنوکراسی و سیاست گذاری اقتصادی‬ ‫لطفعلی بخش��ی‪ ،‬نایب رئیس انجم��ن اقتصاددانان‬ ‫ن گفت‪ :‬رضا نیازمند خدمات بسیار حیاتی و جدی‬ ‫ایرا ‬ ‫به کش��ور و اقتصاد ایران داش��ته که متاس��فانه برای‬ ‫سال ها ناش��ناخته مانده است‪ .‬در واقع ایشان در یکی‬ ‫دو س��ال اخر حیات و بعد از درگذشت شان به جامعه‬ ‫امروز ایران شناسانده شدند‪.‬‬ ‫بخش��ی ب��ا اش��اره ب��ه کت��اب «تکنوکراس��ی و‬ ‫سیاس��ت گذاری اقتص��ادی در ای��ران» که از س��وی‬ ‫علی اصغ��ر س��عیدی و با روایت رض��ا نیازمند تالیف و‬ ‫چاپ شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دکتر سعیدی از پژوهشگران‬ ‫متخص��ص ای��ن حوزه هس��تند که تالش زی��ادی در‬ ‫معرف��ی چهره های مطرح صنعتی و اقتصادی کش��ور‬ ‫در دهه های گذش��ته کرده ان��د و از جمله به خوبی و‬ ‫ب��ا دقت مثال زدن��ی درباره زندگ��ی و فعالیت مرحوم‬ ‫نیازمند کتابی به رشته تحریر دراور ده اند که شایسته‬ ‫قدردانی است‪ .‬دکتر سعیدی یکی از سخنرانان اصلی‬ ‫این یادمان در اتاق تهران خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند‪ ،‬نماد توسعه خواهی در ایران‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬ابوالفض��ل کیانی بختیاری‪،‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت‪ :‬روانشناسان‬ ‫معتقدند اگ��ر بزرگ ترها تکریم نش��وند‪ ،‬کوچک ترها‬ ‫هرگ��ز بزرگ نمی ش��وند‪ .‬به این دلیل بای��د نام و یاد‬ ‫بزرگان توس��عه و اقتصاد ایران بر زبان ها جاری باشد‪.‬‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران و سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی هم برنامه ای برای بزرگداشت ایشان‬ ‫دارد که به تناس��ب ش��رایط در روزه��ای اینده اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تحلیلگ��ران و نظریه پردازان‬ ‫ح��وزه مدیریت معتقدن��د هر بار که از کن��ار نام یک‬ ‫سازمان بزرگ عبور می کنیم باید به یاد داشته باشیم‬ ‫ک��ه انس��ان های ب��زرگ و توس��عه خواه در ان حضور‬ ‫داشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬ماجرای بنیان گذاری ایدرو و سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی مصداق همی��ن گفته نظریه پردازان‬ ‫حوزه مدیریت است‪ .‬ایدرو و سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫دو یادگار بزرگ مرحوم نیازمند است‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری افزود‪ :‬پیتر دراکر‪ ،‬از برجس��ته ترین‬ ‫نظریه پ��ردازان مدیریت می گوید یک��ی از موضوعاتی‬ ‫که باید درباره مدیران بدانیم این اس��ت که انها با چه‬ ‫مولفه ای در ذهن افراد تداعی می شوند‪ .‬انچه از مرحوم‬ ‫نیازمن��د در ذهن همه ما وجود دارد این اس��ت که او‬ ‫بیش از نیم ق��رن پیش با ش��یوه های نوین مدیریتی‬ ‫ایران را به توسعه رساند‪ .‬مشارکت‪ ،‬اتحاد استراتژیک‪،‬‬ ‫‪ 17‬اذر ‪ 30 1397‬ربیع االول ‪ 8 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 538‬پیاپی ‪2511‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تولید ملی محور اصلی بودجه ‪۹۸‬‬ ‫پیش ب��رد‪ .‬مجلس با این برنامه ب��ه طور کلی موافق‬ ‫است و مانعی در کلیات وجود ندارد‪ .‬با این حال‪ ،‬انچه‬ ‫ممکن اس��ت محل اختالف باش��د‪ ،‬جزئیات و تنظیم‬ ‫منابع و مصارف اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬باید منتظر ماند‬ ‫تا دولت جزئیات را اعالم کند‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکی از ضرب المثل ه��ای معروف که پس از انقالب‬ ‫صنعتی فرانس��ه اس��تفاده ش��د ناظر بر این است که‬ ‫«موتوره��ای کوچ��ک موتوره��ای بزرگ را روش��ن‬ ‫می کنن��د»‪ .‬دولت نیز قصد دارد با افزایش بودجه های‬ ‫عمرانی موتورهای کوچک این بخش را روش��ن کند‪.‬‬ ‫پروژه های عمرانی از جمله محورهایی است که صنایع‬ ‫م��ادر را تقویت می کند و می��زان مصرف محصوالت‬ ‫تولید ش��ده در بس��یاری از صنایع سنگین را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬این ش��رایط در بسیاری از اقتصادها منجر به‬ ‫رشد اقتصادی‪ ،‬صنعتی و اشتغال می شود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫بودجه امسال بدون اما و اگر نیست‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» بودج��ه پروژه های‬ ‫عمرانی در س��ال جاری ‪ ۶۲‬هزار میلی��ارد تومان بود‬ ‫و دولت با رش��د ‪ ۵‬درص��دی قص��د دارد بودجه این‬ ‫بخ��ش را به ‪ ۶۵‬ه��زار میلیارد تومان برس��اند‪ .‬برخی‬ ‫از کارشناس��ان معتقدند ‪ ۶۵‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫برای حمایت از تولید و اش��تغال تعریف ش��ده که در‬ ‫پروژه های عمرانی عدد مناس��بی نیست و دولت باید‬ ‫کنار ان حمایت هایی از زیرساخت ها‪ ،‬تولید و اشتغال‬ ‫تالش کن��د بودجه ای��ن بخش را بی��ش از ‪ ۵‬درصد‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬در الیحه بودجه سال اینده یکی از‬ ‫افزایش دهد‪ .‬عده دیگری از کارشناس��ان اما معتقدند‬ ‫برنامه های اصلی‪ ،‬حمایت از تولید و اش��تغال‪ ،‬تثبیت‬ ‫با توجه به شرایط پیچیده ای که دولت دارد‪ ،‬بیشترین‬ ‫اشتغال موجود و البته افزایش ان خواهد بود‪ .‬بررسی‬ ‫حمایت را از بخش پروژه های عمرانی و تولید داش��ته‬ ‫اهداف الیحه بودجه س��ال اینده نش��ان می دهد که‬ ‫است‪.‬‬ ‫برنامه هایی در ‪ ۷‬س��رفصل به ای��ن منظور پیش بینی‬ ‫دولت در ش��رایطی بودجه س��ال ‪ ۹۸‬را به مجلس‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ش��ورای اس�لامی تحوی��ل می ده��د ک��ه‬ ‫� در کلیات با دولت موافقیم‬ ‫درامدهای نفتی و مالیاتی کش��ور در سال‬ ‫علی اکبر کریمی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫جاری به ش��دت کاهش یافته و پیش بینی‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫می ش��ود درامدهای نفتی کش��ور در سال‬ ‫درباره بودجه س��ال ‪ ۹۸‬به «گسترش‬ ‫این��ده از میزان کنونی کمتر ش��ود‪ .‬بر این‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬ت��ا زمانی که جزئیات‬ ‫اس��اس‪ ،‬تحلی��ل بودجه نمی توان��د تنها بر‬ ‫بودج��ه س��ال این��ده اعالم نش��ود‬ ‫مبنای مص��ارف باش��د‪ .‬به عب��ارت دیگر‪،‬‬ ‫علی اکبر کریمی‬ ‫نمی ت��وان درب��اره ان نظ��ر قطع��ی‬ ‫نمی ت��وان بودج��ه بخش ه��ای مختلف را‬ ‫داد‪ .‬البت��ه پی��ش از تنظی��م بودجه‬ ‫دولت تالش می کند با‬ ‫بر اس��اس نی��از ان بخش ها دید‪ .‬ش��رایط‬ ‫کنونی اقتصاد ایران ایجاب می کند تحلیل رونق تولید اقتصاد کشور کمیس��یون های تخصصی پیوسته با‬ ‫میزان بودجه تخصیص یافته به هر بخش با را رشد دهد‪ .‬این سیاست دولت در ارتباط بودند اما به هر سوی‬ ‫عالوه بر اینکه با نظریه های‬ ‫باید تمام جزئیات منتشر شود و پس‬ ‫تحلیل منابع دولت باش��د‪ .‬در شرایطی که اقتصادی همسو است‪،‬‬ ‫از ان درباره بودج��ه می توان به طور‬ ‫منابع دولت با کاهش شدیدی همراه است‬ ‫با سیاست های کالن و‬ ‫دقیق اظهار نظر کرد‪.‬‬ ‫بلند مدت کشور نیز‬ ‫نمی توان توقع داشت که بودجه ها به میزان‬ ‫همخوانی دارد‬ ‫وی در بررس��ی کلی��ات بودجه که‬ ‫کافی رشد کند‪.‬‬ ‫به تازگی منتش��ر ش��ده توضیح داد‪:‬‬ ‫در بودج��ه س��ال این��ده ‪ ۷‬برنامه اصلی‬ ‫شنبه‬ ‫جمع سپاری و بسیاری از شیوه های امروز مدیریت در‬ ‫زم��ان مرحوم نیازمند وجود داش��ت و او این موارد را‬ ‫با اس��تفاده از هوش‪ ،‬توان و نبوغ خ��ود در ایران اجرا‬ ‫کرد‪ .‬مرحوم نیازمند به نوعی نماد توس��عه خواهی در‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹رضا نیازمند و توسعه مدیریت صنعتی‬ ‫رضا نیازمند‪ ،‬اول فروردین ‪ ۱۳۰۰‬در همدان متولد‬ ‫ش��د‪ .‬بین س��ن ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬س��الگی به تهران مهاجرت و‬ ‫تحصیالت خود را در این ش��هر دنبال کرد‪ .‬وی دیپلم‬ ‫خود را از مدرسه دارالفنون دریافت و سپس تحصیالت‬ ‫خود را در دانش��کده صنعتی ایران و المان دنبال کرد‪.‬‬ ‫نیازمند همچنین دانش��نامه مهندس��ی معدن و ذوب‬ ‫فل��زات خود را از این موسس��ه گرف��ت و پس از پایان‬ ‫تحصیالت‪ ،‬به عنوان مهندس کارخانه ونک مش��غول‬ ‫به کار ش��د‪ .‬هنگام تحصیل در دانشکده صنعتی ایران‬ ‫و المان یک کتاب محاس��بات مکانیک��ی که به زبان‬ ‫المان��ی بود به نام «تابلن بوخ» که هر مهندس المانی‬ ‫یکی از این کتاب ها را در جیب داشت‪ ،‬ترجمه و چاپ‬ ‫کرد که بس��یار فروش رفت؛ بدین نحو که هر کسی با‬ ‫ماش��ین ابزار کار می کرد یک��ی از ان را می خرید‪ .‬این‬ ‫کار موجب شناس��ایی وی بین تمام مهندس��ان شد و‬ ‫راه پیش��رفت اینده وی را باز کرد‪ .‬در دهه ‪ ۳۰‬یا ‪۴۰‬‬ ‫چیزی نگذش��ت که کارخانه های نساجی ایران به ویژه‬ ‫کارخانه ه��ای دولتی یکی بعد از دیگری تعطیل ش��د‪.‬‬ ‫دلیل ان هم کمبود قطعات یدکی صنایع نساجی بود‪.‬‬ ‫در ان زمان در ایران تمام صنایع دولتی در سرپرستی‬ ‫یک موسس��ه به نام بنگاه صنعتی و بعد بانک صنعتی‬ ‫قرار داشت‪ .‬یک روز رئیس ان مرکز نیازمند را احضار‬ ‫کرد و ب��ه او گفت که می خواهم قطع��ات این صنایع‬ ‫نساجی را به گونه ای تولید و تهیه کنیم‪ .‬تولید قطعات‬ ‫و احیای صنعت نساجی که تعطیل شده بود‪ ،‬کار بسیار‬ ‫مش��کلی بود به قدری که اگر قرار به تولید بود سال ها‬ ‫طول می کشید تا کارخانه ها راه اندازی شود‪ .‬همچنین‬ ‫هنگام��ی که او رئی��س مرکز راهنمایی صنایع ش��د‪،‬‬ ‫عن��وان کرد که دادن خدمات به صنایع به طور مجانی‬ ‫نمی ش��ود و برای ارائه خدمات به صنایع قرارداد بسته‬ ‫و پول می گی��رد و در نتیجه خدمات مورد نیاز صنایع‬ ‫نیز تامین می شد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬بدون دریافت کمک‬ ‫مالی از دولت و فقط به اتکای فروش خدمات مدیریتی‬ ‫این موسس��ه فعالیت خود را تداوم بخشید به گونه ای‬ ‫که به دنبال ان سازمان مدیریت صنعتی به وجود امد‬ ‫که هم اکنون نیز به صورت مس��تقل مش��غول فعالیت‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمان یک اقدام مهم دیگر وی تاسیس‬ ‫موسسه استاندارد اس��ت‪ .‬تاسیس سازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران اقدام بسیار مهم دیگری بود که‬ ‫به کوش��ش نیازمند انجام شد؛ بدین نحو که بازدیدی‬ ‫که مقامات کش��ور از موسس��ه نوسازی صنعتی ایتالیا‬ ‫داشتند موجب شد موسسه مشابهی در ایران تاسیس‬ ‫کنن��د‪ .‬رضا نیازمند ب��ه ایتالیا رفت و اساس��نامه این‬ ‫موسسه را مطالعه کرد و بر اساس ان قانون مخصوصی‬ ‫برای س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نوشته‬ ‫ش��د‪ .‬پس از بحث های متعدد این نوشته ها تبدیل به‬ ‫ی��ک الیحه ش��ده و نیازمند ان را به مجلس ش��ورای‬ ‫ملی و س��نا برده و ب��ا دفاع از ان‪ ،‬انه��ا را به تصویب‬ ‫رساند‪ .‬با راه اندازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران‪ ،‬برنامه اصلی‪ ،‬تقویت صنایع سنگین کشور است‬ ‫که تاس��یس کارخانه ذوب اهن یک��ی از این صنایع به‬ ‫ش��مار می اید‪ .‬رضا نیازمند ‪۴‬س��ال در سمت رئیس‬ ‫این س��ازمان فعالیت کرد‪ .‬در این ‪ ۴‬س��ال‪۴ ،‬کارخانه‬ ‫ماشین س��ازی تبری��ز با هم��کاری چک و اس��لواکی‪،‬‬ ‫کارخان��ه تراکتورس��ازی تبری��ز با هم��کاری رومانی‪،‬‬ ‫کارخانه ماشین سازی اراک با همکاری اتحاد جماهیر‬ ‫ش��وروی س��ابق و کارخانه الومینیوم ایران‪ ،‬راه اندازی‬ ‫شد‪ .‬مهندس نیازمند پس از انقالب اسالمی به امریکا‬ ‫رف��ت و در دوران اقامت طوالنی خود در انجا دکترای‬ ‫خود را در رش��ته مدیریت صنعتی دریافت کرد‪ .‬او در‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۷‬به سمت مش��اور معدنی رئیس جمهوری‬ ‫پاناما منصوب ش��د‪ .‬این تکنوکرات برجس��ته ‪ ۱۹‬اذر‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬از دنیا رفت‪.‬‬ ‫ت ‪ ۱ ۳۰۷‬واحد صنعتی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از بازگش ‬ ‫ب��ه چرخ��ه تولید خبر داد و گف��ت‪ :‬حمای��ت از تولید داخل و‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی از محورهای اصلی تعیین بودجه س��ال‬ ‫اینده هیات دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی‬ ‫اس��تان مرکزی از احیا و راه اندازی دوباره ‪ ۱۳۰۷‬واحد صنعتی‬ ‫ب��ا اش��تغالزایی ‪ ۱۸‬هزار نفری خبر داد و گف��ت‪ :‬با برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیش بینی ما این‬ ‫اس��ت که تا پایان س��ال این تعداد به ‪ ۳۰۰۰‬واحد برس��د‪ .‬رضا‬ ‫رحمانی در این نشس��ت مهم ترین اولویت بودجه س��ال ‪ ۹۸‬را‬ ‫صیان��ت از تولید اعالم کرد و گفت‪ :‬از تمامی نهادهای کش��ور‬ ‫درخواس��ت می کنم جمل��ه رهبر معظم انق�لاب در این زمینه‬ ‫که می فرمایند «در ش��رایط امروز مس��ئله تولید و حفظ حیات‬ ‫کارخانه ها و اش��تغال یک جهاد است» را مورد توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی ش��عار امسال اس��ت و تمام برنامه های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در همین راستا تدوین شده‬ ‫اس��ت‪ .‬انتظار می رود تمامی وزارتخانه ها‪ ،‬س��ازمان ها و اقش��ار‬ ‫مختلف مردم نیز حمایت از کاالی ایرانی را در دس��تور کار قرار‬ ‫دهند تا با گفتمان سازی هدفمند در این حوزه بتوان گام موثری‬ ‫در ایجاد اشتغال و تقویت بنیه اقتصادی مردم برداشت‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬کاهش تورم‪ ،‬خودکفایی و حل معضل بیکاری‬ ‫در سایه حمایت از کاالی ایرانی محقق می شود و یکایک جامعه‬ ‫باید در این باره احساس مسئولیت کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دوازدهمین نمایش��گاه صنعت‪ ،‬مع��دن و ابزاراالت‬ ‫اس��تان مرکزی به بهترین ش��کل ممکن برگزار ش��ده و باید از‬ ‫این ظرفیت در راس��تای معرفی توانمندی های استان به کشور‬ ‫استفاده کرد‪ .‬شور کارافرینان و تولیدکنندگان در این نمایشگاه‬ ‫گویای انگیزه و روحیه باالی این قشر از جامعه در فرایند تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدید سرزده از واگن سازی پارس‬ ‫وزیر‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن در ادامه سفر خود به اراک به طور سرزده‬ ‫از شرکت واگن سازی پارس بازدید و از روند فعالیت این شرکت‬ ‫اظهار رضایت کرد‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه س��فر‬ ‫یک روزه خود به اراک به طور س��رزده از ش��رکت واگن س��ازی‬ ‫پارس بازدید ک��رد‪ .‬در این بازدید که نمایندگان مردم اراک در‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و هیات‬ ‫هم��راه وی را همراهی می کردند از خطوط تولید این ش��رکت‬ ‫بازدی��د و در دیداری صمیمی با کارگران خط تولید بر تولیدات‬ ‫ایرانی و ممنوعیت واردات تاکید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدات اذراب افتخار ایران‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬ای��ن وزارتخانه حمایت‬ ‫ویژه و بدون حد و مرز از تولید داخل را مد نظر دارد‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی در جری��ان بازدی��د از ش��رکت اذراب گفت‪:‬‬ ‫نخستین بحث در حوزه صنعت و تولید‪ ،‬حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫است‪ ،‬همه ما باید به این موضوع به عنوان یک تکلیف نگاه کنیم‬ ‫و تولید کاالهایی که امکان س��اخت داخل انها وجود دارد باید‬ ‫به عنوان ضرورت مورد توجه قرار گیرد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با تمام توان به موضوع حمایت از کاالی ایرانی و ساخت‬ ‫کاالهای مش��ابه در داخل کشور توجه دارد‪ ،‬در واقع این امر در‬ ‫اولوی��ت وزارتخانه قرار دارد‪ .‬رحمانی با بیان اینکه اذراب امروز‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬ت��ن تولی��دات خود را وارد بازار می کن��د که حدود ‪ ۷‬تا‬ ‫‪ ۸‬برابر تولیدات ماه های گذش��ته اس��ت و ظرفیت فعالیت این‬ ‫شرکت بیش از این است‪ ،‬گفت‪ :‬هر کجا که پروژه های توسعه ای‬ ‫و ایجابی وجود داشته باشد باید بر اساس تکلیف و قانون از توان‬ ‫داخل اس��تفاده کنند و وزارتخانه از این بحث حمایت می کند‪.‬‬ ‫تاکنون نیز از واردات کاالهایی که توان س��اخت ان در کش��ور‬ ‫وجود دارد جلوگیری شده است و جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت هپکو به چرخه تولید‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فر به اس��تان مرکزی‬ ‫همچنی��ن گفت‪ :‬با برنامه ای که دولت ب��رای هپکو درنظر دارد‬ ‫نه تنه��ا وضع موجود در این ش��رکت حفظ می ش��ود بلکه قابل‬ ‫ارتقا نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی در جری��ان بازدید از ش��رکت هپک��و گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه ش��اهد به تولید نشستن هپکو هستیم و فعالیت و‬ ‫کار و تالش در این مجموعه در جریان است‪ .‬این واحد صنعتی‬ ‫به چرخه تولید بازگش��ته و کارگ��ران و مدیران ان با انگیزه در‬ ‫حال کار هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اس��تان مرکزی یک��ی از قطب های صنعتی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور حت�� م برنامه ه��ای مختلفی برای‬ ‫فعال س��ازی ظرفیت تولید اس��تان و کشور در دستور کار است‪.‬‬ ‫فعال ش��دن همه واحدهای تولیدی کش��ور در اولویت است و‬ ‫همه استانداران و دولت پیگیر این مهم هستند‪ .‬رحمانی حفظ‬ ‫خطوط تولیدی را به معنی حفظ اش��تغال دانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ام��روز یکی از برنامه ه��ای اولویت دار دول��ت تکمیل پروژه های‬ ‫نیمه تم��ام خاصه پروژه ه��ای دارای بی��ش از ‪ ۶۰‬درصد تولید‬ ‫است و نوس��ازی صنایع در اولویت قرار دارد‪ .‬ظرفیت های مالی‬ ‫و حمایت مالی خوبی در این راس��تا در نظر گرفته شده است و‬ ‫هرگونه حمایت را اعمال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪ 30 1397‬ربیع االول ‪ 8 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 538‬پیاپی ‪2511‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دنیا نیازمند افرادی باهوش تر‬ ‫تولید خودرو به همراه‬ ‫قطعات ان یک زنجیره‬ ‫بوده که به یکدیگر‬ ‫وابسته هستند‪ .‬اما‬ ‫چندی است که این‬ ‫زنجیره دچار مشکالت‬ ‫اساسی شده و افزایش‬ ‫قیمت ارز و مواد اولیه‬ ‫در چند ماه گذشته‬ ‫قیمت تمام شده‬ ‫محصوالت را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده است‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫پرس��ش مهم��ی ک��ه در‬ ‫مدیری��ت درب��اره ان بس��یار‬ ‫پرسیده می ش��ود این است که‬ ‫ای��ا می توان رهب��ری را درس‬ ‫داد‪ ،‬اموخت یا گس��ترش داد؟‬ ‫البته پاسخ این پرسش مشروط‬ ‫بر این است که متمرکز بر کدام‬ ‫حامد هدائی‬ ‫گروه باش��یم‪ .‬اگر به ‪ 10‬یا ‪20‬‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫سال گذش��ته نگاهی بیندازیم‬ ‫می بینی��م که مفه��وم رهبری‬ ‫اساس��ا دوالیه داش��ت‪ .‬ایا رهبر پایبند به اخالق است؟ و‬ ‫ای��ا رهبر مهارت های ارتباطی جذابی دارد تا بتواند افراد را‬ ‫مج��اب کند به حرف او گوش دهن��د و از او پیروی کنند؟‬ ‫توانای��ی ما در تدریس مهارت های ارتباطی‪ ،‬بس��یار خوب‬ ‫است‪ .‬اما در زمینه اموزش اصول اخالقی ما توانایی خاصی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫اص��ول اخالق��ی برای رس��یدن ب��ه موفقیت و داش��تن‬ ‫س��ازمان های موفق بس��یار مهم اس��ت‪ ،‬اما س��ازمان ها و‬ ‫دانش��کده های مدیریت به جای تربیت رهبران اخالق مدار‬ ‫به دنب��ال انتخ��اب اف��رادی هس��تند که به خ��ودی خود‬ ‫اخالق مدار هس��تند و انهایی که نیس��تند حذف می شوند‪.‬‬ ‫نقل قولی دوست د اشتنی از وارن بافت وجود دارد که درباره‬ ‫ویژگی هایی اس��ت که شرکت او‪ ،‬برکش��ایر هاثوی‪ ،‬هنگام‬ ‫اس��تخدام نیروهایش به دنبال انها اس��ت‪ ،‬انها به ‪ ۳‬ویژگی‬ ‫توجه می کنند‪ :‬امانت و درس��تی‪ ،‬هوش و انرژی و اگر شما‬ ‫ف��ردی را اس��تخدام کنید که ویژگی نخس��ت را ندارد اما‬ ‫دارای دو ویژگی بعدی اس��ت به احتمال زیاد سازمان خود‬ ‫را ناب��ود می کنید‪ .‬ی��ا همان طور که اقای باف��ت با ادبیات‬ ‫خودش بیان کرده اگر ش��ما کس��ی را که پایبند به اخالق‬ ‫نیست‪ ،‬استخدام کنید یعنی اینکه امیدوار هستید او تنبل‬ ‫و احمق باشد‪.‬‬ ‫به تدریج تاکید س��ازمان ها و موسس��ه های اموزش��ی بر‬ ‫پایبندی به اخالقیات بیش��تر خواهد شد‪ .‬این کار از طریق‬ ‫مطالعات موردی‪ ،‬بحث کالس��ی یا حتی از طریق سوگند‬ ‫که در برخی سازمان ها رایج است‪ ،‬انجام می شود‪ .‬اخالقیات‬ ‫و ارزش ها یکسان نیستند‪.‬‬ ‫اخالقی��ات با پذیرش س��ر و کار دارد‪ .‬یعنی قبول کنیم‬ ‫انچه دیگران تصمیم گرفته اند‪ ،‬درست است‪ .‬ارزش ها یعنی‬ ‫درک اینکه اه��داف و دیدگاه های بلندم��دت افراد درباره‬ ‫نیازهای جهان چه هس��تند و اینکه این اهداف و دیدگاه ها‬ ‫چگونه در سازمان ها پیاده سازی شوند‪.‬‬ ‫ارزش ها همچنین به درکی عمیق از روش یک س��ازمان‬ ‫در تحق��ق نیازهای جامعه اش��اره دارند و از رهبران به طور‬ ‫روز افزون در س��ازمان ها خواس��ته می ش��ود که ارزش های‬ ‫ش��خصی و مهم خود و نیازهای اساسی سازمان ها را بیان‬ ‫کنن��د و این ان چیزی اس��ت که به طورقطع‪ ،‬س��ازمان ها‬ ‫می توانن��د به مدی��ران جوان خود بیاموزن��د‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫به طور مختصر به دوجنبه دیگر از رهبری اشاره کنیم‪.‬‬ ‫نخس��تین موضوع نیاز روزافزون به توسعه رهبران است‪،‬‬ ‫نه الزاما اموزش رهبران‪ ،‬بلکه س��اختن رهبران‪ .‬شخصی با‬ ‫هوش هیجانی باال‪ ،‬توانایی گ��وش دادن‪ ،‬توانایی همدردی‬ ‫ک��ردن انعطاف پذیری و توانای��ی رویارویی با موقعیت های‬ ‫چالش برانگیز‪ ،‬ش��خصی کامل و تمام عیار است‪ .‬بخشی از‬ ‫نی��از به وجود چنین رهبرانی به دلیل پویایی کس��ب و کار‬ ‫و رهبری و بخش��ی از ان به دلیل نیاز س��ازمان ها به وجود‬ ‫چنین رهبرهایی است‪.‬‬ ‫نکته اخر این است که رهبری باید به دودلیل در سازمان‬ ‫توزیع شود‪ .‬نخست اینکه هر رهبری را که در اینده ببینید‬ ‫هرقدر هم که عالی باش��د‪ ،‬نمی توان��د تمام نیازمندی های‬ ‫ی��ک س��ازمان را برطرف کند و برای غلبه بر این مش��کل‬ ‫باید در اینده مس��ئولیت های رهبری را در سازمان توزیع‬ ‫کرد‪ .‬س��ازمان های عالی که به دنبال رهبری موثر هستند‪،‬‬ ‫س��عی کرده اند رهبری را به ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬سطح پایین تر از سطح‬ ‫عالی تعمیم دهند‪ .‬یکی از راه هایی که می توان ویژگی های‬ ‫رهبری را به وجود اورد و نتیجه ان را نیز در عمل دید‪ ،‬این‬ ‫است که دانشجویان و نیز استادان دانشگاهی را به مناطقی‬ ‫با امکانات پایین ببریم‪.‬‬ ‫موقعیت ه��ای کارافرینی بس��یار پر اس��ترس و مناطق‬ ‫محروم اس��ت که می تواند انسان را به چالش بکشد‪ .‬به انها‬ ‫این فرصت را بدهیم که رهبر باشند‪ .‬تصمیم های سازمانی‬ ‫بگیرند و پیامدهای ان را ببینند‪.‬‬ ‫ای��ن برنام��ه نه تنها باعث می ش��ود که مدی��ران جوان‬ ‫بهت��ر درک کنن��د که چگونه حس��ابداری را ب��ه بازاریابی‬ ‫ارتباط دارد و امور مالی به اس��تراتژی‪ ،‬بلکه حتی نوعی از‬ ‫انعطاف پذیری را به وجود می اورد که معنی ش��فاف تری از‬ ‫اهداف اجتماعی را در دانش��جویان ایجاد می کند‪ .‬و زمانی‬ ‫که انها ب��ر می گردند‪ ،‬می توان به روش��نی این تغییرات را‬ ‫در انها دید‪ .‬اینکه در یک اتاق بنش��ینیم و درباره ساختن‬ ‫ویژگی ه��ای رهبری بحث کنیم‪ ،‬کار راحتی اس��ت اما این‬ ‫امکان ه��م وجود داردکه افراد را به س��مت تجارت دارای‬ ‫چارچوب‪ ،‬با امکانات کم و استرس باال ببریم تا توانایی های‬ ‫رهبری انها ساخته شود‪.‬‬ ‫در پای��ان باید بگویم که دنیا به ادم های باهوش تری نیاز‬ ‫دارد نه ادم های کمتر‪ ،‬دنیا نیاز به مدیرانی دارد که جرات‬ ‫ایجاد تغییر را داشته باشند‪.‬‬ ‫دنی��ا به رهبرانی با اصول و نواور نیاز دارد تا س��ازمان ها‬ ‫نقش اصول برای رسیدن به موفقیت را بیشتر درک کنند‪.‬‬ ‫همچنین دنیا به سازمان هایی نیاز دارد که خودشان نواورتر‬ ‫باشند و براساس حقایق و اطالعات تصمیم بگیریند‪.‬‬ ‫گفت‪‎‬وگوی «گسترش صنعت» با سازندگان رینگ الومینیومی‬ ‫رینگ های فوالدی جای الومینیومی ها را تنگ کردند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خاک می‪‎‬خورد‪ .‬در این وضعیت‪ ،‬خودروس��از قادر به‬ ‫پرداخ��ت مطالبات و مدیریت مالی خود نیس��ت و‬ ‫تیراژ تولید به شدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ویژگ��ی علم و فناوری حرکت اس��ت‪ .‬این حرکت‬ ‫در دوره ای ک��ه به عصر فناوری نام‪‎‬گذاری ش��ده با‬ ‫شتاب بسیاری همراه است تا به سلیقه‪‎‬های گوناگون‬ ‫بیش از ‪ 7‬میلیارد جمعیت جهان پاس��خ داده شود‪.‬‬ ‫برای هر فردی خواسته‪‎‬ها و نیازها متفاوت می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫صنعتگران جهان این امر مهم را به طور کامل درک‬ ‫کرده‪‎‬ان��د‪ ،‬از این رو برای داش��تن بازار و توس��عه ان‬ ‫نخس��تین مولفه را تامین رضایت مش��تریان درنظر‬ ‫گرفته‪‎‬اند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان با تن��وع در اپش��ن‪‎‬های یک مدل‬ ‫خودرو‪ ،‬س��عی در پاسخگویی به نیاز تمام مشتریان‬ ‫در هر سطح و طبقه‪‎‬ای دارند‪ .‬ظاهر و زیبایی بصری‬ ‫هر محص��ول تولیدی‪ ،‬در جلب نظر مش��تری تاثیر‬ ‫زی��ادی دارد و ای��ن موضوع در بین قش��ر جوان از‬ ‫اهمی��ت بیش��تری برخ��وردار اس��ت‪ .‬خودروه��ای‬ ‫رنگارنگ با ظاهری متنوع‪ ،‬رقابت را برای صنعتگران‬ ‫ک س��خت‪‎‬تر می‪‎‬کند‪ .‬از این رو‪ ،‬هوش��مندی و‬ ‫کوچ ‪‎‬‬ ‫خالقیت تنها ضامن ادامه حیات انها در اینده است‪.‬‬ ‫همان گونه که ویژگی های کفش برای انسان دارای‬ ‫اهمیت است‪ ،‬رینگ و تایر نیز برای خودروها قطعات‬ ‫مهمی به ش��مار می روند‪ .‬سال‪‎‬های سال خودروها با‬ ‫گ‪‎‬های فوالدی س��اخته می‪‎‬ش��دند ک��ه با یک‬ ‫رین ‬ ‫ی‪‎‬دادند‪،‬‬ ‫قالپ��اق و تایر‪ ،‬چ��رخ خودرو را تش��کیل م ‬ ‫اما با پیش��رفت فن��اوری در این ح��وزه‪ ،‬رینگ‪‎‬های‬ ‫الومینیوم��ی جایگزین انواع فوالدی انها ش��دند که‬ ‫ی‬ ‫ب��ه لحاظ زیبایی و ظاهر ش��کیل‪‎‬تر از انواع فوالد ‪‎‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مربی با بیان اینکه نیاز ساالنه کشور به الومینیوم‬ ‫بین ‪ ۳۶۰‬تا ‪۴۰۰‬هزار تن است‪ ،‬گفت‪ :‬پتروشیمی ها‬ ‫به تعهدات خود در عرضه الومینیوم به بورس عمل‬ ‫نمی‪‎‬کنند و به طور قط��ره چکانی الومینیوم به بازار‬ ‫عرضه می‪‎‬ش��ود‪ .‬حتی اگر ‪۵‬هزار تن الومینیوم وارد‬ ‫بازار ش��ود‪ ،‬تاثیرگذار است و باعث می شود قیمت‪‎‬ها‬ ‫متعادل شده و مشکالت کمتر‪‎‬شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬درحال‪‎‬حاضر قیمت الومینیوم در بازار‬ ‫جهانی (المی لندن) رون��د نزولی دارد با این وجود‬ ‫قیمت ان در کش��ور ما همچنان باال است؛ بنابراین‬ ‫صنعتگ��ر به دلیل عرضه قطره چکانی ناگزیر اس��ت‬ ‫بی��ن ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬درصد از الومینیوم مورد نیاز خود را‬ ‫باالتر از قیمت واقعی خریداری کند‪.‬‬ ‫این صنعتگر با اشاره به افزایش ظرفیت تولید خود‬ ‫گفت‪ :‬س��ال گذش��ته در حال افزایش ظرفیت های‬ ‫تولید خود بودیم که با شرایط فعلی روند ان متوقف‬ ‫ش��د‪ .‬اگر زمینه ه��ای الزم فراهم ش��ود‪ ،‬می توانیم‬ ‫ساالنه بیش از ‪۱۰‬هزار تن رینگ الومینیومی تولید‬ ‫و به این ترتیب در کنار سایر فعاالن این حوزه تمام‬ ‫نیاز کشور را از داخل تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬به دلیل افت تیراژ تولید خودرو‪،‬‬ ‫کاهش تولی��د رینگ در واحده��ای صنعتی‪ ،‬امری‬ ‫طبیعی اس��ت‪ .‬البته بخش��ی از رینگ های تولیدی‬ ‫برای عرضه به بازار لوازم یدکی است‪.‬‬ ‫این روزه��ا خودروهای نو ب��ا رینگ‪‎‬های فوالدی‬ ‫تولید می‪‎‬ش��ود و گویا رین��گ الومینیومی به نوعی‬ ‫یک اپش��ن برای خودروهای ایرانی به شمار می‪‎‬رود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬این امر در کنار کاهش تیراژ تولید خودرو‬ ‫منجر به افت تولید رینگ‪‎‬های الومینیومی در کشور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت مالی و کاهش تیراژ‬ ‫‹ ‹بدعهدی تولیدکنندگان مواد اولیه‬ ‫محمدحسین مربی‪ ،‬مدیرعامل یکی از شرکت های‬ ‫تولیدکنن��ده رین��گ در کش��ور در زمین��ه تولی��د‬ ‫‹ ‹تولید یک دهم ظرفیت اسمی‬ ‫گ‏های الومینیومی به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫رین ‪‎‬‬ ‫مربی در پاسخ به این پرسش که چگونه صنعتگر‬ ‫تولید خ��ودرو به همراه قطع��ات ان حلقه های یک‬ ‫با این زیان در حال فعالیت است‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکننده‬ ‫زنجیره و به یکدیگر وابس��ته هس��تند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ناگزی��ر از تولید اس��ت‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬این برند با‬ ‫چندی است که این زنجیره دچار مشکالت اساسی‬ ‫س��رمایه ش��خصی در منطقه ای محروم در یکی از‬ ‫ش��ده و افزایش ن��رخ ارز و مواد اولی��ه در چند ماه‬ ‫اس��تان ها خط تولید رین��گ الومینیومی راه اندازی‬ ‫گذشته‪ ،‬قیمت تمام ش��ده محصوالت را تحت تاثیر‬ ‫کرده و منجر به ایجاد ش��غل در این منطقه محروم‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫ش��ده اس��ت و تمام تالش خود را ب��ه کار گرفته تا‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��واهد نشان از فعالیت دالالن در بازار‬ ‫کارخان��ه فعال باق��ی بماند‪ ،‬اما اگ��ر روند به همین‬ ‫خ��ودرو دارد که به نوعی این بازار را از کنترل خارج‬ ‫ش��کل ادامه پی��دا کن��د‪ ،‬ناچار به‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬مش��کالت مربوط به موضوع‬ ‫تعدیل حدود ‪ 100‬از نیرو های خود‬ ‫نقدینگ��ی نی��ز ادام��ه حی��ات واحدهای‬ ‫در این واحد تولیدی هستیم‪.‬‬ ‫تولید را به ش��دت تهدید می کن��د زیرا از‬ ‫این فع��ال حوزه قطعه‪‎‬س��ازی با‬ ‫یک سو خودروسازان نمی توانند مطالبات‬ ‫اش��اره به ظرفی��ت تولید س��االنه‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان را بپردازند و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫ای��ن واح��د تولی��د رین��گ گفت‪:‬‬ ‫افزایش قیمت م��واد اولیه و ارز به کمبود‬ ‫ماش��ین‪‎‬االت بخش تولید خوابیده‬ ‫منابع مال��ی در واحده��ای صنعتی دامن‬ ‫محمدحسین مربی‬ ‫و ب��ه جای ‪10‬هزار ت��ن با کمترین‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫با افزایش نرخ ارز و‬ ‫درصد در حال فعالیت هستیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬فرام��وش نکنیم ظرفیت‬ ‫تولید خودرو در کشور بیش از سطح فعلی مواد اولیه تولیدکننده‬ ‫مربی در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫بوده و به نوعی رانت موجود‪ ،‬این صنعت را ناگزیر به افزایش سرمایه که چ��را با صادرات ای��ن خال را پر‬ ‫در گردش بوده که این‬ ‫موضوع با سود بانکی باال نمی‪‎‬کنند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با افزایش نرخ‬ ‫با چالش روبه‪‎‬رو کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صنعتگر در این شرایط دشوار است‪ .‬اما به طور ارز و مواد اولیه‪ ،‬تولیدکننده ناگزیر‬ ‫ناگزی��ر به تعدی��ل نیرو اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما قطع‪ ،‬به دلیل کمبود مواد به افزایش س��رمایه در گردش خود‬ ‫اولیه نمی‪‎‬توان وارد‬ ‫اس��ت‪ .‬البته این امر را بدون کمک‬ ‫‪240‬نفر از نیرو های خود را تعدیل کردیم‬ ‫از این رو در حال حاضر نس��بت به س��ال بازارهای صادراتی شد وام‪‎‬های بانکی که سود باالیی دارند‬ ‫زیرا تضمینی برای تحویل‬ ‫گذشته فقط با ‪۲۰‬درصد از نیروها فعالیت به موقع محصول وجود انجام دادیم‪(،‬س��ود تسهیالت بانکی‬ ‫در کشورهای خارجی ‪2‬درصد است‬ ‫خود را ادامه می دهیم‪ .‬این در حالی است‬ ‫ندارد‬ ‫در حالی که صنعتگر ایرانی با سود‬ ‫که تمام امکانات در کارخانه بدون استفاده‬ ‫بانکی ‪25‬درصد باید رقابت کند) اما به دلیل کمبود‬ ‫مواد اولیه نمی‪‎‬توان وارد بازارهای صادراتی شد زیرا‬ ‫تضمینی برای تحویل به موقع محصول وجود ندارد‪.‬‬ ‫مربی با بیان اینکه به لحاظ دانش فنی و تجهیزات‬ ‫سخت‪‎‬افزاری این واحد صنعتی روزامد است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دان��ش فنی ما از بهترین س��ازندگان اروپا هم باالتر‬ ‫اس��ت زی��را تلفیق��ی از بهترین‪‎‬های جهان اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ه لح��اظ س��خت‪‎‬افزاری‪ ،‬در این واحد‬ ‫تولیدی نوسازی هایی انجام شده به طوری که پیش‬ ‫از عی��د‪ 97‬با حضور مع��اون اول رئیس‪‎‬جمهوری از‬ ‫ماش��ین‪‎‬االت و خط��وط جدید این واح��د تولیدی‬ ‫بهره برداری شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رینگ‪‎‬های وارداتی‬ ‫س��یدناصر قریش��ی از دیگر فعاالن ح��وزه تولید‬ ‫رینگ‪‎‬های الومینیومی اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫مش��کالت کنونی برای تمام صنایع یکی اس��ت به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬یک تولیدکنن��ده برای‬ ‫اینکه ادامه حیات داش��ته باش��د نیاز به مواد اولیه‪،‬‬ ‫تجهیزات و‪ ...‬دارد و در حال حاضر متاسفانه به دلیل‬ ‫باال رفت��ن نرخ مواد اولیه قیمت تمام ش��ده هم به‬ ‫همان نسبت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این وضعیت‪ ،‬در عمل تولید در واحد‬ ‫صنعتی ما متوقف شده زیرا مشتریان‪‎‬ما(شرکت های‬ ‫خودروسازی) با گران شدن الومینیوم‪ ،‬ان را از سبد‬ ‫مصرف خ��ود حذف کردند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬کارخانه‪‎‬های‬ ‫رینگ‪‎‬س��ازی ک��ه در زمین��ه تولی��د رینگ‪‎‬ه��ای‬ ‫الومینیومی فعالیت دارند‪ ،‬در شرف تعطیلی بوده و‬ ‫بازار این قطعه به طور تقریبی صفر است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اشاره به قیمت خودروها‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬منتظ��ر هس��تیم قیمت جدی��د برای‬ ‫خودروها اعالم شود‪ ،‬اگر افزایش قیمت مصوب شود‬ ‫ممکن است خودروساز رینگ الومینیومی را دوباره‬ ‫در س��بد محصوالتش قرار دهد‪ .‬پیش‪‎‬تر بسیاری از‬ ‫مدل‪‎‬های خودرو به س��وی استفاده از این نوع رینگ‬ ‫رفته بودند اما در ش��رایط فعلی به دلیل مسائل مالی‬ ‫اس��تفاده از رینگ الومینیومی در خط تولید خودرو‬ ‫حذف شده است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه حتی‬ ‫برای مدل‪‎‬هایی مانند س��راتو و پژو ‪ 2008‬از رینگ‬ ‫فوالدی اس��تفاده می‪‎‬ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این خودروها از‬ ‫رینگ‪‎‬ه��ای الومینیومی وارداتی اس��تفاده می‪‎‬کنند‬ ‫که خودروس��ازان پیش از تحری��م خریداری و وارد‬ ‫کرده‪‎‬ان��د‪ .‬از ای��ن رو هنوز موجودی انب��ار دارند و از‬ ‫تولیدکننده داخلی این قطعه را خریداری‬ ‫نمی‪‎‬کنند‪ .‬پیش‪‎‬تر ب��رای مدل‪‎‬هایی مانند‬ ‫س��مند‪ ،‬پژو پارس‪ ،‬دانگ‪‎‬فن��گ‪ ،‬کوییک‪،‬‬ ‫برلیانس‪ ،‬پراید‪ ،‬اریو و‪ ...‬رینگ الومینیومی‬ ‫از داخل خریداری می‪‎‬ش��د ک��ه اکنون با‬ ‫رینگ‪‎‬های فوالدی جایگزین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات به ش�رط تامی�ن مواد‬ ‫اولیه‬ ‫قریش��ی با اش��اره به ظرفیت این واحد‬ ‫صنعت��ی گفت‪ :‬ظرفیت واح��د تولیدی ما‬ ‫تولید س��االنه ‪500‬هزار رینگ اس��ت که‬ ‫در ‪ 5‬ماه نخس��ت امس��ال در ای��ن واحد‬ ‫فقط‪50‬هزار رینگ تولید شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به گرانی ب��ازار مواد اولیه‬ ‫ادامه داد‪ :‬عرضه قطره چکانی الومینیوم به‬ ‫بازار سبب شده نرخ محصول الومینیومی‬ ‫که ابتدای س��ال کیلویی ‪10‬ه��زار تومان‬ ‫خریداری می‪‎‬ش��د‪ ،‬ب��ه بی��ش از ‪35‬هزار‬ ‫تومان برسد‪.‬‬ ‫این فع��ال حوزه رینگ الومینیومی در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که اگر مواد اولیه مورد نیاز تامین شود‬ ‫با توجه به نبود بازار تقاضا‪ ،‬چه فایده ای دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫معضل امروز قطعه‪‎‬سازان این است که باید مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز خ��ود را به طور نقدی خری��داری کنند و‬ ‫در مقابل به ط��ور اعتباری بین ‪ 3‬تا ‪ 6‬ماهه و گاهی‬ ‫بیش��تر به خودروساز بفروش��ند‪ .‬البته اگر در بحث‬ ‫تامی��ن مواد اولیه مورد نیاز اطمینان وجود داش��ته‬ ‫باش��د بازارهایی داریم که می‪‎‬توانیم در انها فعالیت‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در ح��ال مذاکره با‬ ‫بخ��ش صادرات گروه صنعتی ایران‪‎‬خودرو هس��تیم‬ ‫و عالوه بر ان‪ ،‬تقاضایی هم از س��وی یک ش��رکت‬ ‫ترکیه‪‎‬ای داریم‪ .‬همچنین در حال مذاکره با ‪2‬شرکت‬ ‫ایتالیایی هس��تیم تا بتوانیم در بازارهای بین‪‎‬المللی‬ ‫فعالیت داش��ته باشیم‪ .‬در نتیجه این امکان برای ما‬ ‫وج��ود دارد که به بازارهای دیگر محصوالت خود را‬ ‫صادر کنیم‪ ،‬اما وقتی نس��بت به تامی��ن مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز اطمینانی وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬طبیعی‬ ‫است که به طور جدی‪ ،‬این مسئله دنبال نمی‪‎‬شود‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس از بستن قرارداد‪ ،‬تامین‬ ‫و تحوی��ل ب��ه موقع محصول از اهمی��ت زیادی نزد‬ ‫مش��تریان خارجی برخوردار است که اگر نتوانیم به‬ ‫موقع محصوالت را تامین کنیم‪ ،‬جریمه های سختی‬ ‫متوجه شرکت می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫قریش��ی ب��ا بی��ان رقابت��ی ب��ودن رینگ‪‎‬ه��ای‬ ‫الومینیومی داخلی گفت‪ :‬به لحاظ کیفیت با بهترین‬ ‫و معتبرین تری��ن محصوالت رینگ‪‎‬های الومینیومی‬ ‫جه��ان می توانیم رقابت کنیم‪ .‬ازمون‪‎‬های گوناگونی‬ ‫که روی این نوع رینگ‪‎‬های ایرانی انجام ش��ده خود‬ ‫اثبات کننده این امر است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نرخ ارز و قیمت تمام شده محصول‬ ‫در زمینه صادرات اظهارکرد‪ :‬اگر قیمت تمام ش��ده‬ ‫تولید در داخل افزایش یافته با گران ش��دن ارز این‬ ‫دو موضوع یکدیگر را پوش��ش می دهن��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫می‪‎‬توانیم با همتایان خود در س��طح بین‪‎‬الملل وارد‬ ‫رقابت شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجیره معیوب‬ ‫قریشی با بیان اینکه تجهیزات این شرکت نیاز به‬ ‫بازس��ازی و بهس��ازی ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬این برند ‪5‬سال‬ ‫است که فعالیت خود را در تولید رینگ الومینیومی‬ ‫اغاز کرده و ماش��ین‪‎‬االت مورد استفاده ان هنوز به‬ ‫مرحله استهالک نرسید ‪‎‬ه است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بحث دان��ش فنی تولید رینگ‬ ‫در س��طح جهانی تغیی��رات زیادی‬ ‫نداش��ت ه اس��ت و ش��اید تنه��ا در‬ ‫ترکیب مواد اولیه تحوالتی رخ داده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫قریش��ی در پای��ان یاداور ش��د‪:‬‬ ‫مش��کالت تنه��ا ب��ه ی��ک موضوع‬ ‫خت��م نمی‪‎‬ش��ود‪ ،‬مس��ئله صنعت‬ ‫سیدناصر قریشی‬ ‫کش��ور کالن بوده و در واقع مربوط‬ ‫مشکالت صنعت‬ ‫ب��ه یک زنجی��ره معیوب اس��ت‪ .‬به‬ ‫کشور در سطح کالن‬ ‫ه��ر روی‪ ،‬امیدواری��م تغییراتی در‬ ‫بوده و در واقع‬ ‫سیاست‪‎‬های کالن کش��ور به وجود‬ ‫مربوط به وجود‬ ‫اید که تولیدکنندگان بتوانند بدون‬ ‫یک زنجیره معیوب‬ ‫دغدغ��ه به فعالیت خود ادامه دهند‬ ‫است و باید‬ ‫با تغییراتی‬ ‫و متول��ی صنعت با برنامه‪‎‬ریزی‪‎‬های‬ ‫در سیاست‪‎‬های‬ ‫درست زمینه کار با فرا غ‪‎‬بال را برای‬ ‫کالن کشور‪،‬‬ ‫صنعتگ��ران فراهم کنند‪ .‬اگر چنین‬ ‫تولیدکنندگان بتوانند‬ ‫بدون دغدغه به فعالیت شرایطی فراهم ش��ود به طور قطع‪،‬‬ ‫س��ود ان نصیب جامع��ه و اقتصاد‬ ‫خود ادامه دهند‬ ‫کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 17‬اذر ‪ 30 1397‬ربیع االول ‪ 8 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 538‬پیاپی ‪2511‬‬ ‫خبر‬ ‫فروش فوری تعدادی از‬ ‫محصوالت ایران‪‎‬خودرو‬ ‫رامین نورقلی پور‬ ‫ش��رکت ایران‪‎‬خودرو تعدادی از محص��والت خود را از امروز‬ ‫شنبه ‪17‬اذر به صورت تحویل فوری ‪15‬روزه عرضه می‪‎‬کند‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬محص��والت تندر پی��کاپ با قیمت‬ ‫‪77‬میلیون تومان‪ ،‬وانت اریس��ان ‪36‬میلی��ون تومان‪ ،‬اس ‪30‬‬ ‫صندوقدار اتومات ‪141‬میلیون تومان و پارس اتومات ‪83‬میلیون‬ ‫تومان در این طرح به فروش می‪‎‬رسند‪ .‬خودروهای عنوان شده‬ ‫در این طرح تعهد معوق یا تامین نشده ندارند‪ ،‬جزئیات شرایط‬ ‫فروش متعاقبا از طریق س��ایت فروش ایران‪‎‬خودرو به نش��انی‬ ‫‪ esale.ikco.ir‬یا نمایندگی‪‎‬های مجاز سراسر کشور به اطالع‬ ‫مشتریان می‪‎‬رسد‪.‬‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫راهکار کاستن از‬ ‫التهاب های بازار‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫بازار خودرو در انتظار نهایی شدن قیمت ها‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ب��ازار خ��ودرو س��رگردان تصمی��م دولتم��ردان‬ ‫هس��تند‪ .‬البته به گفته فعاالن این ب��ازار معامله در‬ ‫کمترین حجم خود در حال اتفاق است‪ .‬در این باره‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران اعالم کرده شاید هفته ای‬ ‫یک خودرو در نمایشگاه ها خرید و فروش شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران معتقد اس��ت‬ ‫تصمیم گیری نکردن در کشور رایج و منجر به بروز‬ ‫مش��کالت گوناگون در حوزه های گوناگون از جمله‬ ‫صنعت خودرو ش��ده و از این رو‪ ،‬مسئوالن را دعوت‬ ‫به تصمیم گیری س��ریع درباره صنع��ت رو به موت‬ ‫خودرو کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرگردانی صنعت خودرو در تصمیم گیری‬ ‫ب��ازار در انتظ��ار تعیین قیمت ها ملتهب اس��ت‪.‬‬ ‫تولیدکننده و خریدار هر دو در انتظار نهایی ش��دن‬ ‫قیمت ها هس��تند‪ .‬احمد نعمت بخش در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو اظهارکرد‪ :‬محمد شریعتمداری موضوع‬ ‫قیمت گذاری را به س��تاد اقتصادی سران قوا برده و‬ ‫به دلیل عملکرد درست نداشتن شورای رقابت ‪ -‬که‬ ‫باعث ش��ده بود هم خودروس��ازان زیان کنند و هم‬ ‫اختالف قیمت کارخانه و بازار زیاد ش��ود ‪ -‬با تغییر‬ ‫روش و مرجع قیمت گذاری موافقت و قرار ش��د این‬ ‫وظیفه از شورای رقابت به سازمان حمایت‪ ،‬کارگروه‬ ‫خودرو و ستاد تنظیم بازار محول شود اما متاسفانه‬ ‫بوروکراسی‪ ،‬خودروسازان را به سقوط می کشاند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حدود دو ماه اس��ت س��ازمان حمایت‬ ‫به بررس��ی اسناد و مدارک ش��رکت های خودروساز‬ ‫پرداخ��ت و خیلی از هزینه های ما نیز رد ش��د‪ .‬در‬ ‫خودرو یکی از ش��اخص هایی ک��ه در نظر می گیرند‬ ‫این اس��ت که کل هزینه های سربار نباید ‪۱۲‬درصد‬ ‫بی��ش از م��واد اولیه باش��د‪ ،‬در صورت��ی که هزینه‬ ‫س��ربار خودروس��ازان خیل��ی بیش از ای��ن میزان‬ ‫اس��ت‪ .‬به هر ترتیب این موضوع را رد کرده و اعالم‬ ‫کردند که براس��اس فرمول هی��ات تعیین و تثبیت‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬بیش از ‪۱۲‬درصد م��واد اولیه را به عنوان‬ ‫هزینه س��ربار نمی پذیرند‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬در نهایت‪،‬‬ ‫قیمت ها اس��تخراج و در کارگروه خودرو نیز مصوب‬ ‫و به س��تاد تنظیم بازار ارسال شد‪ .‬متاسفانه محمد‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر پیشین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تعلل کرد و به نظر می رس��د نمی خواستند‬ ‫پیام��د افزایش قیمت ها متوجه وی ش��ود‪ ،‬بنابراین‬ ‫اعالم قیمت های جدی��د به دوره وزیر جدید محول‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬رض��ا رحمان��ی‪ ،‬وزیر جدی��د وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز هن��وز تصمیم قاطعی‬ ‫نگرفته و تصمیم گیری نکردن یکی از مش��کالت در‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬بعضی تصمیم ها و اقدام ها در کشور‪،‬‬ ‫پوپولیستی است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک هزینه به خودروساز‬ ‫دبی��ر انجمن خودروس��ازان ای��ران ب��ا گالیه از‬ ‫ای��ن تصمیم گی��ری نک��ردن ی��اداور ش��د‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط براس��اس قانون برنامه پنجم اگر دولت به‬ ‫تولیدکنن��ده ای تاکید کند که محصول را با قیمتی‬ ‫کمت��ر از قیمت تمام ش��ده ارائه ده��د باید به ان‬ ‫تولید کنن��ده کمک هزینه و کم��ک زیان تخصیص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش با بی��ان اینک��ه هیچ عقل��ی حکم‬ ‫نمی کند که ورودی به ی��ک صنعت از نظر افزایش‬ ‫قیمت ازاد باشد اما از افزایش قیمت محصول نهایی‬ ‫جلوگیری ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اس��فند ‪ ۹۴‬قیمت هر کیلو‬ ‫الومینی��وم ‪۶‬هزار تومان بوده ک��ه اکنون در بورس‬ ‫ب��ه ‪۲۶‬هزار تومان و در ب��ازار ازاد به حدود ‪۳۰‬هزار‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو ادام��ه داد‪:‬‬ ‫ش��رکت های بورس��ی نمی توانن��د تقل��ب کنند‪ .‬ما‬ ‫‪۵۵۰۰‬میلی��ارد توم��ان زیان کرده و ب��ا افت تولید‬ ‫روبه رو شده ایم و قادر به پرداخت بدهی قطعه سازان‬ ‫نیستیم‪ .‬از این رو‪ ،‬روز به روز تحلیل می رویم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬مدیرعامل ش��رکت س��ایپا گفته بود که‬ ‫گوی��ی در تولید هر پراید ‪ ۱۲‬ت��ا ‪۱۵‬میلیون تومان‬ ‫پ��ول را در داخ��ل خودرو قرار داده و دس��ت مردم‬ ‫می دهیم‪ .‬وقتی نتوانیم قیمت خودرو را با یک سود‬ ‫معقول از م��ردم دریافت کنیم روز به روز ضعیف تر‬ ‫می شویم‪ .‬باید زودتر به این مسئله رسیدگی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیم�ت خودرو و واردات خودرو ازاد‬ ‫شود‬ ‫در ادامه دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت‪ :‬چرا‬ ‫مسئوالن تصمیم نهایی را نمی گیرند؟ ممکن است‬ ‫برای مردم این تصور ایجاد ش��ود که خودروس��ازان‬ ‫تعرفه ه��ا را افزای��ش داده و مانع واردات ش��ده اند‪.‬‬ ‫در صورت��ی که افزایش تعرف��ه واردات به هیچ وجه‬ ‫خواس��ت خودروسازان نبوده است‪ .‬ولی اهلل سیف در‬ ‫زمان ریاس��ت بانک مرکزی به دولت پیش��نهاد داد‬ ‫که چون واردات خودرو به مسائل ارزی کشور فشار‬ ‫وارد می کن��د‪ ،‬تعرفه از ‪۴۰‬درصد به ‪ ۵۵‬و ‪۷۰‬درصد‬ ‫افزایش یابد‪ .‬افزایش تعرفه خواست ما نیست‪ ،‬بهتر‬ ‫اس��ت تعرفه را کاهش دهند که خودرو وارداتی نیز‬ ‫گران نش��ود و حت��ی واردات ازاد ش��ود اما قیمت‬ ‫خودرو داخلی را نیز ازاد کنند‪.‬‬ ‫نعمت بخش افزود‪ :‬خودروس��از روز به روز با ضرر‬ ‫روبه رو و صنعت قطعه ‪۳۷‬درصد تعدیل نیرو داشته‬ ‫است‪ .‬در واقع این صنعت با شیب ‪۵۰‬درجه در حال‬ ‫سقوط است‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬بارها گفته ایم ک��ه برای تعدیل‬ ‫قیمت خودرو‪ ،‬تنها راه این اس��ت که خودروساز در‬ ‫زمان پیش ف��روش اعالم کند که خودرو را در زمان‬ ‫تحوی��ل با قیمت حاش��یه بازار ارائ��ه خواهد داد‪ .‬با‬ ‫این کار ‪۸۰‬درصد تقاضاهای کاذب حذف می ش��وند‬ ‫و س��ایت پیش ف��روش در ‪۱۵‬دقیقه پر نمی ش��ود؛‬ ‫بنابراین هنگام پیش فروش تنها مصرف کننده واقعی‬ ‫اقدام به خرید خودرو خواهد کرد و در واقع دالالن‬ ‫از خری��د منصرف می ش��وند‪ .‬در نتیجه چون تقاضا‬ ‫کاهش می یابد از قیمت بازار نیز کاسته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روند کاهشی با اوج قیمت‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬اقدام دوم این است که اگر قیمت‬ ‫یک خودرو در ب��ازار ‪۶۵‬میلیون تومان‬ ‫است خودروس��از اجازه داش��ته باشد‬ ‫از روز بع��د از پیش ف��روش‪ ،‬روزان��ه و‬ ‫هفتگ��ی تعدادی خ��ودرو را به صورت‬ ‫تحوی��ل ف��وری و با قیمت ب��ه عنوان‬ ‫نمونه‪۶۴ ،‬میلی��ون تومان برای خودرو‬ ‫یادش��ده ارائه و تحویل فوری دهد‪ .‬به‬ ‫ای��ن ص��ورت قیمت بازار پ��س از یک‬ ‫هفته از ‪۶۵‬میلیون تومان به ‪۶۴‬میلیون‬ ‫تومان خواهد رسید‪ .‬در مرحله و هفته‬ ‫بع��د به صورت تحوی��ل فوری تعدادی‬ ‫خ��ودرو را با قیم��ت ‪۶۳‬میلیون تومان‬ ‫ارائ��ه و تحویل ده��د و بنابراین قیمت‬ ‫ب��ازار خودرو یادش��ده ب��ه ‪۶۳‬میلیون‬ ‫تومان می رسد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با ادام��ه این روند قیمت‬ ‫خودرو در بازار‪ ،‬واقعی شده و کاهش می یابد‪ .‬ضمن‬ ‫انکه پول به جیب داللی که مالیات نیز نمی پردازد‪،‬‬ ‫نمی رود؛ خودروساز متضرر نمی شود و مردم خودرو‬ ‫را با قیمت باالتر از قیمت واقعی نمی خرند‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش تصریح کرد‪ :‬با رون��د فعلی‪ ،‬کیفیت‬ ‫خ��ودرو نه تنها بهب��ود نمی یابد‪ ،‬بلک��ه روز به روز‬ ‫کاه��ش می یابد زی��را زمانی که قیمت م��واد اولیه‬ ‫برای قطعه ساز باال می رود و ما خودروسازان قادر به‬ ‫افزایش قیمت برای قطعه س��ازان نیستیم از کیفیت‬ ‫قطعات قطعه س��ازان کاسته می شود‪۸۴ .‬درصد یک‬ ‫خودرو از قطعات تش��کیل شده و وقتی که قطعات‬ ‫کیفیت نداش��ته باش��ند کیفیت خودرو نیز کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه خودرو با بیان اینکه شرایط‬ ‫حال حاضر همچون کالف س��ردرگمی شده که نیاز‬ ‫به تصمیم گیری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این ش��رایط برخی‬ ‫نماین��دگان مجلس به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هشدار می دهند که در صورت تعیین قیمت خودرو‬ ‫ب��ه قیمت ‪۵‬درصد زیر قیمت حاش��یه ب��ازار وی را‬ ‫استیضاح می کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اگر ب��ه جدولی که میزان افزایش قیمت‬ ‫نهاده های تولید را نشان می دهد توجه شود پرسش‬ ‫این اس��ت که با افزایش قیم��ت چند صد درصدی‬ ‫نهاده های تولید‪ ،‬خودروساز چه راهی غیر از افزایش‬ ‫قیمت محصول دارد؟‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ نهاده های تولید قطعه سازان‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه کارشناس��ان صنعت‬ ‫قطع��ه معتقدن��د م��واد اولیه م��ورد نی��از صنعت‬ ‫قطعه چند برابر ش��ده و خودروس��از بدون افزایش‬ ‫قیم��ت قطع��ات ب��ا مبلغ قبل��ی محص��والت را از‬ ‫صنعتگ��ران این ح��وزه خریداری می کن��د‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬اگر قرار اس��ت قیم��ت خودروه��ا افزایش یابد‬ ‫بای��د ‪100‬درصد ان به صنعت قطعه تزریق ش��ود‪.‬‬ ‫احمدرض��ا رعنای��ی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬دلیل افزایش‬ ‫نرخ قطعات ناش��ی از مواد اولی��ه‪ ،‬نهاده های تولید‬ ‫به اضافه حقوق کارگران و حامل های انرژی اس��ت‪.‬‬ ‫معتقدم خودروساز هزینه افزوده شده به نرخ خودرو‬ ‫را بای��د به صنعت قطعه تزری��ق کند زیرا نهاده های‬ ‫تولید خودروس��از گران نش��ده و حتی نرخ قطعات‬ ‫را افزای��ش نداده ضمن انک��ه حقوق کارکنانش هم‬ ‫بدون افزایش بوده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه س��رمایه گذاری خاص��ی هم‬ ‫خودروس��ازان نداش��ته اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر انها هر‬ ‫افزایش قیمتی را در محصوالت خود به‬ ‫صنعت قطعه اختصاص ندهند در عمل‬ ‫به این صنعت خیانت کرده اند‪.‬‬ ‫� افزای�ش قیمت ب�رای تعادل‬ ‫بازار‬ ‫همچنین دبیر انجمن خودروس��ازان‬ ‫ایران درباره نشس��ت مش��ترک هفته‬ ‫احمد نعمت بخش‬ ‫گذش��ته با حض��ور رئی��س مجلس و‬ ‫بارها گفته ایم که برای جمع��ی از نمایندگان‪ ،‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫تعدیل قیمت خودرو‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و نی��ز نماین��دگان‬ ‫تنها راهکار این است‬ ‫خودروسازان و قطعه س��ازان گفت‪ :‬در‬ ‫که خودروساز در زمان‬ ‫این نشس��ت عل��ی الریجان��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫پیش فروش اعالم کند که‬ ‫خودرو را در زمان تحویل مجل��س ش��ورای اس�لامی تاکید کرد‬ ‫با قیمت حاشیه بازار ارائه ک��ه روش فعلی درس��ت نیس��ت زیرا‬ ‫خواهد داد‪ .‬با این کار‬ ‫خودروس��ازان زیان می کنند و پول به‬ ‫‪۸۰‬درصد تقاضاهای کاذب دالالن می رسد‪.‬‬ ‫حذف می شوند‬ ‫نعمت بخ��ش در پای��ان گف��ت‪ :‬هم‬ ‫اکنون سازمان حمایت به عنوان بازوی‬ ‫اجرای��ی وزارتخان��ه قیمت ها را اس��تخراج کرده و‬ ‫افزایش قیمت ها را الزم دانسته است‪ .‬بنابراین دیگر‬ ‫جای تعلل نیس��ت و باید اجازه افزایش قیمت داده‬ ‫ش��ود‪ .‬با روش��ی که ش��رح دادم هم بازار به تعادل‬ ‫می رس��د و ه��م محصوالت به دس��ت مصرف کننده‬ ‫نهایی می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تیراژ در کنار کمیت و کیفیت‬ ‫در ام��ر افزای��ش قیمت خودروه��ا موضوع اصلی‬ ‫درصد این افزایش اس��ت زیرا درص��دی که عنوان‬ ‫می ش��ود بین ‪ ۸۰‬تا ‪۱۰۰‬درصد اس��ت و این میزان‬ ‫افزایش به گفته رامین نورقلی پور‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نوعی شوک‬ ‫به جامعه اس��ت‪ .‬وی در گفت وگو با خانه ملت گفته‬ ‫ب��ود‪ :‬نظر تولیدکنن��دگان بر افزایش ح��دود‪ 80‬تا‬ ‫‪100‬درصدی قیمت ها اس��ت اما اعضای کمیسیون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با این‬ ‫موض��وع با وجود اینکه اعتق��اد دارند قیمتی که در‬ ‫کارخانه به فروش می رس��د بسیار پایین تر از قیمت‬ ‫تمام ش��ده اس��ت مخالف دارند‪ ،‬زی��را افزایش زیاد‬ ‫قیمت خودرو از یک سو باعث ایجاد شوک روانی به‬ ‫جامعه و اقتصاد می شود و از سوی دیگر‪ ،‬تکانه های‬ ‫شدیدی در حوزه قیمت ایجاد می کند واین احتمال‬ ‫وجود دارد که به حوزه های دیگر هم وارد شود‪.‬‬ ‫همچنین رمضانعلی س��بحانی فر‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با ذکر‬ ‫مشکالت عمده صنعت خودرو‪ ،‬به وجود یک تناقض‬ ‫در ش��رایط حال حاضر صنعت خودرو کشور معتقد‬ ‫اس��ت و بیان می کند برای حل ای��ن تناقض باید با‬ ‫بررس��ی دقیق‪ ،‬به یک رابط��ه منطقی و همه جانبه‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو‬ ‫ب��ا خبرخودرو عنوان کرده ب��ود‪ :‬درحال حاضر مواد‬ ‫اولی��ه افزایش قیمت داش��ته و قطعات��ی که باید از‬ ‫خارج تهیه ش��ود‪ ،‬ارزب��ری دارند و قیم��ت ارز نیز‬ ‫افزایش یافته اس��ت و این مس��ائل باعث ش��ده که‬ ‫قیمت تمام شده برای تولیدکننده‪ ،‬توجیه اقتصادی‬ ‫نداش��ته باش��د و منجر به کاهش تولی��د به میزان‬ ‫‪40‬درصد شود‪.‬‬ ‫او اف��زوده ب��ود‪ :‬ضمن انکه انتظار این اس��ت که‬ ‫تولیدکنندگان به کیفیت تولیدات توجه کنند البته‬ ‫کمیت و پوش��ش نیاز بازار هم مطرح است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬واردات خودرو ب��رای جلوگیری از خروج ارز‬ ‫ممنوع شده‪ ،‬بنابراین این یک تناقض است و باعث‬ ‫شده قیمت ها بی دلیل افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی یاداور ش��ده ب��ود‪ :‬گفته می ش��ود اقای‬ ‫رئیس جمهوری مصر اس��ت قیمت ها نباید افزایش‬ ‫یابد(البت��ه در خب��ری رضا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت عنوان ک��رد رئیس جمه��وری با‬ ‫افزای��ش قیمت خ��ودرو مخالفت نکرده و س��ازمان‬ ‫حمایت در این زمینه در حال انجام کار کارشناسی‬ ‫اس��ت) از ای��ن رو باید ای��ن تناق��ض به نوعی حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یا اقای رئیس جمه��وری هزینه هایی مانند هزینه‬ ‫قطعه سازان را از محلی تامین کند زیرا قطعه سازان‬ ‫مرت��ب تعدیل و تعطیل می ش��وند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫یاران��ه در اختیار خودروس��ازان قرار ده��د یا اینکه‬ ‫واردات ازاد ش��ود تا مردم بتوانند خودرو مورد نظر‬ ‫خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫اکن��ون با این ش��رایط بغرنج و حس��اس‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د مهر پای��ان بر پرونده قیم��ت خودروها به‬ ‫دس��ت س��ران ‪ ۳‬قوه باش��د تا تاوان ان را کسی به‬ ‫تنهایی پس ندهد‪.‬‬ ‫یک عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی معتقد اس��ت ب��ا افزایش اعتب��ار در گردش‬ ‫قطعه س��ازان‪ ،‬ترخیص قطعات خ��ودرو از گمرک و صدور مجوز‬ ‫واردات خودروه��ای خارجی می توان از التهاب های بازار خودرو‬ ‫کاس��ت‪ .‬حجت االسالم والمسلمین س��یدجواد حسینی کیا در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره راه های خروج بازار خودرو از نابسامانی ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید دو کار در صنعت خودرو و قطعه کش��ور انجام ش��ود؛‬ ‫نخست اعتبار سرمایه در گردش قطعه سازان باید افزایش یابد و‬ ‫از رکود خارج شوند‪ .‬دوم‪ ،‬خودروهای پرمصرف مانند پراید‪ ،‬تیبا‪،‬‬ ‫پژو و س��مند نباید گران ش��وند و درباره سایر خودروها نیز اجازه‬ ‫واردات ب��ا ارز ازاد ارائ��ه و از انها عوارض واردات دریافت ش��ود‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت می تواند از عواید دولتی ناش��ی‬ ‫از واردات خ��ودرو به خودروهای پرمصرف داخلی یارانه بدهد تا‬ ‫کل تولید و واردات خودرو برای خودروس��ازان به صرفه ش��ود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬نتیجه‬ ‫نهای��ی ای��ن اقدام ها موجب کاس��تن از التهاب های قیمتی بازار‬ ‫خودرو می شود‪ .‬این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالت به وجود امده ناشی‬ ‫از ترخیص نشدن لوازم یدکی و قطعات خودرو از گمرک‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دلیل ایجاد این مس��ئله ریشه در عملکرد نهادهای اجرایی دارد‬ ‫و رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری می توانند با ورود‬ ‫جدی به این مسئله و بررسی مباحث مطرح شده از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گمرک‪ ،‬خودروس��ازان و قطعه س��ازان‬ ‫تصمی��م نهایی را گرفته و با صدور دس��تور قاط��ع‪ ،‬بازار خودرو‬ ‫و قطع��ه را از بالتکلیف��ی خارج کنن��د‪ .‬ترخیص قطعه از گمرک‬ ‫موجب خروج خودروهای نیمه س��اخته از انبار خودروس��ازان و‬ ‫عرضه به بازار می شود در این صورت روند صعودی قیمت خودرو‬ ‫در بازار متوقف و سیر نزولی قیمت خودرو اغاز می شود‪.‬‬ ‫قیمت گذاری برای پرتیراژها‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی معتق��د اس��ت ب��رای کاس��تن از التهاب ه��ای ب��ازار‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ باید از س��وی دولت‬ ‫و قیمت گ��ذاری س��ایر خودروها همچون گذش��ته در بازار ازاد‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬ولی ملکی به ایس��نا گفت‪ :‬یکی از مش��کالتی که‬ ‫صنعت خودرو کش��ور با ان روبه رو است‪ ،‬ناتوانی از عمل به وعده‬ ‫پیش فروش هزاران خودرو پرتیراژ به دلیل نداش��تن قطعه است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬اگر پژو‪،‬‬ ‫پراید‪ ،‬تیبا و س��مند مش��مول نظام قیمت گذاری باقی بمانند و‬ ‫س��ایر خودروها از این قاعده مس��تثنا شوند‪ ،‬بخش قابل توجهی‬ ‫از مش��کالت خودروسازان و قطعه س��ازان برطرف خواهد شد و‬ ‫نارضایت��ی مردم ب��ه حداقل کاهش خواهد یافت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین با فروش بخش��ی از دارایی شرکت های خودروساز که‬ ‫نقدشوندگی خوبی دارد‪ ،‬سرمایه در گردش این شرکت ها بهبود‬ ‫قابل توجه��ی می یابد‪ .‬پیش بینی می کنم در صورت عمل به این‬ ‫پیشنهاد هم تیراژ تولید قطعه سازان افزایش یابد و به خودروساز‪،‬‬ ‫قطعه می دهند‪ ،‬هم تولید خودروس��ازان افزایش پیدا می کند و‬ ‫به تعهدات ش��ان عمل می کنند و س��رمایه در گردش شان بهتر‬ ‫می ش��ود و ه��م التهاب های قیمتی ب��ازار فروکش می کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬انچه مش��کل ایجاد کرده خودروهای پرتیراژی اس��ت‬ ‫که خودروس��ازان انها را در ب��ازاری انحصاری تولید می کنند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬معتق��دم قیمت این ‪ 4‬خودرو باید به طور پلکانی در یک‬ ‫دوره مش��خص افزایش یابد‪ .‬این قیمت ها باید به گونه ای افزایش‬ ‫یابد که هم سود پول مشتریانی که ثبت نام کرده اند‪ ،‬لحاظ شود‬ ‫و ه��م قیمت ای��ن خودروها یکباره نزدیک ب��ه قیمت بازار ازاد‬ ‫نش��ود تا این دس��ته از مش��تریان نیز متضرر نشود‪ .‬سخنگوی‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫س��قف اعتباری خودروس��ازان و قطعه سازان در نظام بانکی باید‬ ‫بیشتر شود تا انها بتوانند از تسهیالت بانکی برای تامین کسری‬ ‫س��رمایه در گردش اقدام کنند‪ .‬سرمایه در گردش خودروسازان‬ ‫به دلیل افزایش نرخ ارز و مواد اولیه به ش��دت کاهش یافته و به‬ ‫همین دلیل پولی برای بازپرداخت مطالبات قطعه سازان ندارند‪.‬‬ ‫قطعه سازان نیز دچار مشکل شده و نمی توانند قطعه تولید کنند‬ ‫و در اختیار ش��رکت های خودروس��ازی ق��رار دهند‪ .‬این چرخه‬ ‫معیوب باید اصالح ش��ود‪ .‬ملکی یاداور ش��د‪ :‬سراتو‪ ،‬پژو ‪،2008‬‬ ‫تن��در ‪ ،90‬ام وی ام‪ ،‬مزدا‪ ،‬تولی��دات کرمان خودرو و خودروهای‬ ‫در این کالس هیچ وقت از س��وی ش��ورای رقابت قیمت گذاری‬ ‫نمی ش��د چراکه تولید هر یک از این خودروها به تنهایی بیش از‬ ‫یک درص��د کل تولید بازار نبود ام��ا وضعیت خودروهای پرتیراژ‬ ‫متفاوت اس��ت به همین دلیل این خودروها باید همچنان شامل‬ ‫نظام قیمت گذاری باقی بمانند‪ .‬ملکی تاکید کرد‪ :‬تالش می کنم‬ ‫پیش��نهادهای یادشده را برای مدیران اجرایی جا بیندازیم تا در‬ ‫نهایت تصمیم مناس��بی برای بازار خودرو اتخاذ و از التهاب های‬ ‫بازار خودرو کاسته شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 17‬اذر ‪ 30 1397‬ربیع االول ‪ 8 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 538‬پیاپی ‪2511‬‬ ‫خبر‬ ‫سبقت استرالیا از قطر‬ ‫در صادرات گاز طبیعی‬ ‫همزمان با برگزاری نشست کشورهای تولید کننده نفت اوپک‬ ‫در وین اعالم ش د اس��ترالیا با پشت سرگذاشتن قطر توانست نام‬ ‫خود را ب��ه عنوان نخس��تین صادر کننده گاز طبیع��ی مایع در‬ ‫جه��ان ثبت کند که این امر به منزله ایجاد رقیب جدیدی برای‬ ‫صادرکنندگان جهانی گاز ال ان جی ارزیابی شده است‪ .‬اداره امار‬ ‫استرالیا گزارشی منتشر کرد که بر اساس ان‪ ،‬این کشور در ماه‬ ‫نوامبر (اب��ان ‪ ۶.۵۵ )۹۷‬میلیون ت��ن گاز ال ان جی صادر کرد که‬ ‫از ‪ ۶.۲۷‬میلی��ون تن صادرات قطر در همین ماه بیش��تر اس��ت‪.‬‬ ‫بر مبنای گزارش ش��رکت انگلیسی بی پی‪ ،‬قطر در سال گذشته‬ ‫میالدی باز هم توانس��ت با ص��ادرات ‪ ۱۰۳.۴‬میلیارد متر مکعب‬ ‫گاز ال ان جی نام خود را به عنوان نخس��تین صادر کننده این گاز‬ ‫در جهان ثب��ت کند‪ .‬گاز مایع طبیعی س��ومین صادرات اصلی‬ ‫استرالیا به جهان است و زغال سنگ و اهن خام در رتبه های اول‬ ‫و دوم صادرات این کش��ور قرار دارد‪ .‬ارزش صادرات هر ‪ ۳‬کاالی‬ ‫اس��ترالیایی در ‪ ۱۲‬ما ه منتهی به اکتبر ‪ ( ۲۰۱۸‬مهر‪۱۱۹.۳ )۹۷‬‬ ‫میلیارد دالر امریکا براورد شده است‪ .‬زغال سنگ ارزشمندترین‬ ‫کاالی صادراتی استرالیا با ‪ ۴۶.۷‬میلیارد دالر‪ ،‬سنگ اهن با ‪۴۴.۵‬‬ ‫میلی��ارد دالر و گاز مایع طبیعی با رقم ‪ ۲۸‬میلیارد دالر در ‪۱۲‬‬ ‫ما ه مورد محاس��به بوده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مت کانوا‪ ،‬وزیر‬ ‫منابع اس��ترالی ا به رسانه های ان کش��ور گفته که تمرکز دولت‬ ‫اسکات موریسون درحال حاضر افزایش صادرات زغال سنگ است‬ ‫و س��رمایه گذاری های خارجی در این زمینه در کش��ور تسهیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬صادرات این ‪ ۳‬کاال برای اس��ترالیا سوداوری‬ ‫بس��یاری داش��ته و ای��ن روند نیز ادام��ه خواهد یاف��ت‪ .‬چین‪،‬‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬انگلیس‪ ،‬نیوز لند و تایلند مهم ترین‬ ‫وارد کنن��دگان ‪ ۳‬کاالی صادراتی اس��ترالیا هس��تند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت نفت قطر پیش تر اعالم کرده بود که این کشور به عنوان‬ ‫بزرگ تری��ن صادر کننده گاز طبیعی مای��ع در جهان‪ ،‬قصد دارد‬ ‫تولید خود را تا سال ‪۱۴۰۳( ۲۰۲۴‬خورشیدی) حدود‪ ۳۰‬درصد‬ ‫و تولید س��االنه خ��ود را نیز به ‪ ۱۰۰‬میلیون ت��ن افزایش دهد‪.‬‬ ‫اکنون اس��ترالیا با افزایش تولی��د گاز ال ان جی‪ ،‬به عنوان رقیب‬ ‫اصلی قطر در این زمینه و همچنین یکی از رقیبان اصلی تولید‬ ‫و صادرکنندگان این گاز در جهان تبدیل ش��ده است‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش های رس��انه ای‪ ۱۶ ،‬کشور دارای بزرگ ترین ذخایر گازی‬ ‫در جهان هس��تند که در ای��ن بین‪ ،‬اس��ترالیا در رتبه دوازدهم‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫کاهش قیمت نفت‬ ‫در اخرین گام های توافق‬ ‫قیمت نفت تحت تاثیر ب��ه تاخیر افتادن تصمیم نهایی اوپک‬ ‫برای کاهش تولید و انتظار این گروه برای مش��ارکت روسیه که‬ ‫به ظاه�� ر تمایلی برای کاهش چندان تولی��د خود ندارد‪ ،‬کاهش‬ ‫پیدا ک��رد‪ .‬بهای معامالت نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی‬ ‫است ‪ ۵۷‬سنت یا یک درصد نسبت به روز گذشته کاهش یافت‬ ‫و به پایین ‪ ۶۰‬دالر در هر بشکه سقوط کرد‪ .‬بهای معامالت اتی‬ ‫وس��ت تگزاس اینترمدیت امریکا ‪ ۵۲‬سنت یا یک درصد کاهش‬ ‫یافت و به ‪ ۵۰.۹۸‬دالر در هر بشکه رسید‪ .‬این کاهش قیمت پس‬ ‫از اف��ت حدود ‪ ۳‬درصدی قیمت نفت در معامالت روز گذش��ته‬ ‫روی داد‪ .‬اوپک روز پنجشنبه بدون اعالم تصمیمی درباره کاهش‬ ‫تولید نفت‪ ،‬به دیدار رس��می خود در بین پایان داد و قرار است‬ ‫مذاکرات درباره این موضوع را روز جمعه ادامه دهد‪ .‬خبرگزاری‬ ‫روس��ی ریا به نقل از منابع اگاه نوش��ت‪ :‬روسیه خواهان کاهش‬ ‫تولید خ��ود حداکثر به میزان ‪ ۱۵۰‬هزار بش��که در روز برای ‪۳‬‬ ‫ماه نخس��ت س��ال ‪ ۲۰۱۹‬اس��ت‪ .‬تحلیلگران انتظار دارند اوپک‬ ‫کاهش تولید بیش��تری را از روس��یه بخواهد‪ .‬بر اساس گزارش‬ ‫ایس��نا به نقل از رویترز‪ ،‬تولید نفت اوپک‪ ،‬روسیه و امریکا که ‪۳‬‬ ‫تولیدکننده بزرگ جهان هس��تند از پایان سال ‪ ۲۰۱۷‬به میزان‬ ‫‪ ۳.۳‬میلیون بش��که در روز رشد کرده و به ‪ ۵۶.۳۸‬میلیون بشکه‬ ‫در روز رس��یده که به طور تقریب��ی ‪ ۶۰‬درصد از مصرف جهانی‬ ‫را تامی��ن می کند‪ .‬این افزایش معادل تولید امارات متحده عربی‬ ‫است که یکی از اعضای بزرگ اوپک است‪.‬‬ ‫لیبی به دنبال دریافت معافیت‬ ‫از کاهش تولید‬ ‫پی��ش از اجالس اوپک برای مذاکره بر س��ر سیاس��ت تولید‪،‬‬ ‫ش��رکت ملی نفت لیبی‪ ،‬ان اوس��ی‪ ،‬در بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬لیبی‬ ‫بای��د از هرگون��ه توافق کاهش تولید‪ ،‬معافی��ت دریافت کند‪ .‬به‬ ‫گزارش اس اندپی گلوبال پالتز‪ ،‬این ش��رکت در بیانیه خود گفته‬ ‫اس��ت‪ :‬لیب��ی از تالش هایی که ب��رای تثبیت ب��ازار نفت انجام‬ ‫می ش��ود حمایت می کن د اما تا به حال س��ابقه نداشته است که‬ ‫کش��وری با وضعیت لیبی‪ ،‬مکلف به کاهش تولید شود‪ .‬مصطفی‬ ‫ت اما‬ ‫سناال‪ ،‬رئیس ان اوس��ی‪ ،‬نماینده لیبی در اجالس اوپک اس ‬ ‫قبل از اغاز مذاکرات با خبرنگاران صحبت نکرد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫او پی��ش از این گفته بود که کش��ور او در ح��ال بهبود یافتن از‬ ‫وضعی��ت به وجود امده با ناارامی های داخلی اس��ت و تولید نفت‬ ‫این کش��ور همچنان در معرض ایجاد اختالل قرار دارد‪ .‬لیبی و‬ ‫نیجریه از دور کنونی کاهش تولید معاف شده بودند در حالی که‬ ‫برای ایران یک س��قف تولید در محدوده باالترین ظرفیت تولید‬ ‫ان‪ ،‬تعیین ش��ده بود‪ .‬بر مبنای اخرین بررس��ی گلوبال پالس و‬ ‫داده های اوپک‪ ،‬در ماه نوامبر‪ ،‬تولید نفت لیبی به ‪ ۱.۰۵‬میلیون‬ ‫بش��که در روز رسیده بود‪ ،‬که این حدود دو برابر سطح تولید ان‬ ‫در اکتبر ‪ ۲۰۱۶‬اس��ت که کاهش تولیدات بر اس��اس ان توافق‬ ‫شده بود‪ .‬وزیر انرژی عربستان نیز اعالم کرده که به شدت ترجیح‬ ‫می ده د هیچ کشوری از کاهش تولیدات معاف نشود‪ .‬فالح گفت‪:‬‬ ‫راهکار عادالنه و منصفانه این است که همه به یک میزان تولید‬ ‫نفت خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫محمدعلی خطیبی‬ ‫هرچند تاکنون اوپک‬ ‫مقاومت کرده اما‬ ‫باید پذیرفت که این‬ ‫دستورالعمل های بیرونی‬ ‫از سوی امریکا‪ ،‬تاثیر منفی‬ ‫بر اعضا داشته و ممکن‬ ‫است نشانه ای از به نتیجه‬ ‫رسیدن کارشکنی ها باشد‬ ‫«گسترش صنعت» از پیچیده ترین شرایط ایران در اخرین نشست اوپک گزارش می دهد‬ ‫رولت روسی اخرین بازی امریکا در اوپک‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اعمال نظرهای پی درپی دونالد ترامپ‪ ،‬نشان از دیکته‬ ‫دستورهای سیاسی از بیرون به اوپک است‪.‬‬ ‫متاس��فانه ش��واهد حاکی از احتم��ال تاثیرپذیری‬ ‫تصمیم ه��ای اوپ��ک از فش��ارهای بیرونی اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفت��ه خطیب��ی‪ ،‬اعضای اوپک باید ت�لاش کنند که‬ ‫تصمیم های شان بر پایه بررسی های کارشناسانه باشد‪،‬‬ ‫نه تنش های سیاس��ی‪ .‬هرچند تاکنون اوپک مقاومت‬ ‫کرده ام��ا باید پذیرفت ک��ه این دس��تورالعمل های‬ ‫بیرونی از س��وی امریکا‪ ،‬تاثیر منفی بر اعضا داشته و‬ ‫ممکن است نشانه ای از به نتیجه رسیدن کارشکنی ها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫«سخت تر از همیش��ه» این توصیف زنگنه از روند‬ ‫مذاکره ایران در اوپک بود‪ .‬وزیر نفت در حالی که عرق‬ ‫پیشانی خود را پاک می کرد به یکی از خبرنگاران در‬ ‫حاش��یه نشس��ت اوپک خبر داد که هن��وز این دوره‬ ‫جلسه ها به پایان نرسیده است‪ .‬بر اساس ویدئویی که‬ ‫روز گذشته از وزیر نفت ایران در جلسه اوپک منتشر‬ ‫ش��د‪ ،‬می توان به راحتی فضای نفس گیر این نشست‬ ‫‹ ‹تالش برای منع کاهش تولید ایران‬ ‫ک س��و فشارهای سیاسی و تنش های‬ ‫را تصور کرد‪ .‬ی ‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬نماینده پیش��ین ایران‬ ‫دول��ت امریکا اوپک را نش��انه گرفته و‬ ‫در اوپ��ک بر نق��ش پررنگ کش��ور در‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬تحریم های امریکا علیه‬ ‫اوپ��ک تاکید کرد و گف��ت که یک رای‬ ‫ای��ران‪ ،‬کش��ور را در وضعیت��ی بحرانی‬ ‫ایران می توان��د تصمیم ها را تغییر دهد‪.‬‬ ‫ق��رار داده اس��ت‪ .‬زنگنه نی��ز‪ ،‬به عنوان‬ ‫برای هر تصمیمی باید اعضای اوپک به‬ ‫نماین��ده ای��ران در اوپک‪ ،‬بای��د بتواند‬ ‫اجماع برس��ند‪ ،‬در نتیجه به رای موافق‬ ‫بهتری��ن تصمیم را درب��اره تولید نفت‬ ‫ای��ران نیاز دارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر تصمیمی‬ ‫و قیمت ان گرفته و ش��رایط را طوری‬ ‫غالمرضا شرفی‬ ‫بر خالف منافع ملی کشور گرفته شود‪،‬‬ ‫پی��ش برد که موافقت اعضای اوپک نیز‬ ‫حاصل شود‪ .‬از طرفی‪ ،‬او در تالش است خروج قطر در ظاهر مطرح ایران می تواند مخالفت کند‪.‬‬ ‫که س��ایر اعضا را متقاعد کند تا شرایط می شود و قطر نمی تواند‬ ‫ای��ن کارش��ناس ان��رژی همچنین با‬ ‫ویژه ایران را در نظر گرفته و تصمیم ها مستقل از اوپک نقشی در اش��اره به تحریم های امریکا علیه ایران‬ ‫بازار جهانی داشته باشد‪.‬‬ ‫را بر اس��اس ان بگیرند‪ .‬حضور نماینده پیش بینی می شود بعد از گفت که وضعیت کنونی کش��ور عادی‬ ‫امریکا در وین و گفت وگوی او با اعضای این نیز قطر در تصمیم های نیس��ت و نباید تولید نفت ایران کاهش‬ ‫ت نیز تاکیدی بر اوپک مشارکت داشته باشد داشته باش د چرا که پیش از این تحریم ها‬ ‫اوپک در حاشیه نشس ‬ ‫دخالت های امری��کا و افزایش تنش در و طرح خروج به طور نمادین خ��ود عاملی ب��رای کاه��ش تولید نفت‬ ‫عنوان شده است‪ .‬تنش ها ایران بوده است‪.‬‬ ‫این مذاکرات است‪.‬‬ ‫در یکصد و هفتاد و پنجمین‬ ‫در ای��ن باره‪ ،‬بیژن زنگنه در حاش��یه‬ ‫‹ ‹البی ب�رای حذف ای�ران از‬ ‫نشست اوپک‪ ،‬دالیل‬ ‫نشس��ت اوپک در گفت وگویی با شبکه‬ ‫مذاکرات‬ ‫دیگر ی دارد‬ ‫سی ان بی سی امریکا نیز گفت که کاهش‬ ‫امریکا نگرانی بس��یاری درباره تایید‬ ‫تولید نفت و مش��ارکت در کاهش تولید‬ ‫هرگونه کاهش تولید از س��وی اعضای‬ ‫جدید‪ ،‬خط قرمز ایران است‪ .‬در ماه های گذشته ایران‬ ‫اوپک داشته و در تالش است که بتواند تولید جهانی‬ ‫نفت بیش��تری تولید نکرده و وظیفه ایران نیست که‬ ‫را افزای��ش ده��د تا ب��ا تحریم ها علیه ای��ران‪ ،‬عرضه‬ ‫این وضعیت را مدیریت کند‪ .‬این وظیفه کش��ورهایی‬ ‫محدود نش��ود‪ .‬به نظر می رسد امریکا می خواهد مانع‬ ‫اس��ت که نفت بیش��تری تولید کرده و بازار را با نفت‬ ‫ان ش��ود که جای خالی ایران در بازار نفت جهانی به‬ ‫بیش��تر و بیش��تر دچار فروپاش��ی کردند‪ .‬ایران هیچ‬ ‫پ با نشان دادن‬ ‫ چشم اید‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دونالد ترام ‬ ‫مسئولیتی در قبال این وضعیت ندارد‪.‬‬ ‫نگرانی شدید خود برایان هوک‪ ،‬نماینده امور ایران در‬ ‫‹ ‹قطر در شورای همکاری می ماند‬ ‫وزارت خارجه امریکا را روز چهارشنبه برای گفت وگو‬ ‫این نشست در حالی برگزار شده که قطر اعالم کرد‬ ‫با خالد الفالح به وین فرس��تاد‪ .‬ان طور که محمدعلی‬ ‫از عضویت این سازمان کناره گیری می کند تا سیاست‬ ‫خطیبی به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ ،‬این حضور و‬ ‫ش��اید دخالت ه��ای خ��ارج اوپ��ک‪ ،‬تصمیم ه��ای‬ ‫یکه تازانه س��عودی ها برای افزایش تولید و پیروی از‬ ‫غیر‪ ،‬ناهماهنگی در اجرای تصمیم های اتخاذ ش��ده‪،‬‬ ‫اعضای دیگ��ری را هم مثل قطر به ای��ن فکر وادارد‬ ‫که ماندن در این س��ازمان بی فایده اس��ت و خروج از‬ ‫ان حکیمانه‪ .‬ش��اید هم اغازی باشد برای جامه عمل‬ ‫پوشاندن به برنامه روس ها برای ایجاد سازمانی جدید‬ ‫و پایان اوپک ‪ ۵۸‬ساله‪ .‬نشست ‪ ۱۵۷‬اوپک در حالی‬ ‫برگزار ش��د که به طور تقریبی تم��ام تولیدکنندگان‬ ‫عضو و غیر عضو این سازمان در شرایط مبهمی از روند‬ ‫تولید و صادرات هستند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در این بین‬ ‫با وجود اینکه تصور بر این است که وضعیت ایران به‬ ‫دلیل تحریم ها چندان بر وفق مراد نباشد‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنن��ده نفت جهان هم اوضاع بس��امانی ندارد‪.‬‬ ‫عربس��تان در ماه نوامبر (ابان‪-‬اذر) یک میلیون بشکه‬ ‫بیش از سهمیه ای که دو سال قبل اوپکی ها برای این‬ ‫نفتی خود را به طور مستقل دنبال کند‪ .‬مقامات قطری‬ ‫گفته اند که در نظر دارند بیش��تر ب��ر صنایع تولید و‬ ‫ص��ادرات گاز طبیعی تمرکز کنن��د‪ .‬هرچند اعضا از‬ ‫خروج قط��ر ‪-‬از انجا که این کش��ور از اعضای اولیه‬ ‫اوپک بود ‪ -‬ناخرس��ند هستند و گفته شده که ممکن‬ ‫اس��ت نگرانی هایی برای اتحاد اوپک به همراه داشته‬ ‫باش��د اما غالمرضا ش��رفی‪ ،‬عضو کمیس��یون انرژی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در این باره به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬خروج قطر در ظاهر مطرح می شود و‬ ‫قطر نمی تواند مستقل از اوپک نقشی در بازار جهانی‬ ‫‹ ‹جای خالی ایران پرنمی شود‬ ‫داشته باش��د‪ .‬پیش بینی می شود بعد از این نیز قطر‬ ‫در ای��ن ب��اره جهانبخ��ش امینی به «گس��ترش‬ ‫در تصمیم های اوپک مش��ارکت داشته باشد و طرح‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬عربس��تان و روس��یه با‬ ‫خروج به طور نمادین مطرح شده است‪.‬‬ ‫تمام تالش��ی که ب��رای افزایش تولید‬ ‫به گفته شرفی‪ ،‬ممکن است عربستان و‬ ‫نف��ت کردن��د‪ ،‬نتوانس��تند موفقی��ت‬ ‫امارات در اندیشه اخراج قطر از شورای‬ ‫قابل توجه��ی به دس��ت اورن�� د و جای‬ ‫همکاری باشند اما این موضوع مستلزم‬ ‫خال��ی نفت ای��ران را پر کنند‪ .‬اگر پس‬ ‫متقاعد کردن کویت و عمان است‪.‬‬ ‫از این نیز عربس��تان به افزایش عرضه‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون ان��رژی گفت‪:‬‬ ‫خ��ود ادامه دهد به معنای باج دادن به‬ ‫ه��ر چند بس��یاری خ��روج قط��ر را از‬ ‫جهانبخش امینی‬ ‫امریکاس��ت‪ .‬همچنین مردم این کشور‬ ‫اوپ��ک دلیلی ب��رای ایج��اد نگرانی در‬ ‫تصمیم گیری اوپک می دانند اما تنش ها عربستان و روسیه با تمام متضرر خواهند ش د چرا که سرمایه های‬ ‫در یکص دو هفتا دو پنجمی��ن نشس��ت تالشی که برای افزایش کشورشان در راه لجبازی های سیاسی‬ ‫تولید نفت کردند‪،‬‬ ‫هدر خواه��د رفت‪ .‬از طرف��ی‪ ،‬به نظر‬ ‫اوپ��ک‪ ،‬دالی��ل دیگ��ر ی دارد و عوامل‬ ‫نتوانستند موفقیت‬ ‫بیرونی و حرف شنوی برخی کشورها از قابل توجهی به دست اورند می رس��د اعضای اوپک (جز عربستان)‬ ‫امریکا باعث ایجاد مش��کالتی در اوپک و جای خالی نفت ایران را مانع ان ش��وند ک��ه تصمیمی مخالف‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬او از سیاس��ت های نفتی پر کنند‪ .‬اگر پس از این مناف��ع ای��ران گرفته ش��ود‪ .‬او خروج‬ ‫نیز عربستان‬ ‫قط��ر را از اوپ��ک پ��س از ‪ ۵۸‬س��ال‬ ‫روسیه و عربستان سعودی انتقاد کرد و‬ ‫خود‬ ‫عرضه‬ ‫گفت‪ :‬پیش از این‪ ،‬دو کش��ور با افزایش به افزایش‬ ‫عضویت‪ ،‬یکی از موارد شکس��ت برای‬ ‫ادامه دهد‬ ‫کارشکنی های عربستان می داند‪.‬‬ ‫تولید نفت به استقبال تحریم های نفتی‬ ‫به معنای باج دادن به‬ ‫به عالوه به نظر می رس��د که در بحث‬ ‫امریکا علیه ایران رفته اند‪.‬‬ ‫امریکاست‬ ‫کاهش تولید شرایط ایران در نظر گرفته‬ ‫ای��ن نماین��ده مجل��س از سیاس��ت‬ ‫ش��ده و کشور از این محدودیت مستثنا‬ ‫افزایش قیمت نفت که از س��وی امریکا‬ ‫باش�� د زیرا اعضای اوپک باید در نظر داشته باشند که‬ ‫دنبال می شود و خواسته ایران نیست به شدت انتقاد‬ ‫ایران با توجه به ش��رایط کنون��ی و تحریم ها ممکن‬ ‫کرد و اف��زود‪ :‬ایران به هیچ عنوان خواس��تار افزایش‬ ‫است بخواهد از راه های دیگر حتی به صورت مقطعی‬ ‫قیمت نیس��ت‪ ،‬بلکه امری��کا در تالش اس��ت به هر‬ ‫عرضه داش��ته باش��د که این موضوع‪ ،‬چالش مهمی‬ ‫صورت��ی که می توان��د ایران را در ب��ازار نفت جهانی‬ ‫برای اوپک به شمار می رود‪.‬‬ ‫ضعیف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید نفت‪ ،‬باج عربستان به امریکا‬ ‫امینی گفت‪ :‬به نظر می رس��د در اینده شاهد روند‬ ‫ب��ر اس��اس بس��یاری از گزارش ها‪ ،‬پی��ش از این‬ ‫افزایش تولید در اوپک باش��یم و دور از ذهن اس��ت‬ ‫انتقادهای بس��یاری از سیاست های نفتی عربستان‬ ‫که اوپک بتواند سیاس��ت فریز نفتی یا چیزی شبیه‬ ‫و روسیه شده بود‪ .‬به گفته نماینده ایران در اوپک‪،‬‬ ‫ان را ادامه دهد‪.‬‬ ‫عربستان و روس��یه تالش های بسیاری برای تولید‬ ‫بیش��تر نفت و جبران کاهش ص��ادرات ایران کرده‬ ‫و ای��ن اقدام انها به نوعی‪« ،‬گ��روگان» گرفتن بازار‬ ‫نفت است‪ .‬پس از انکه دولت امریکا تحریم ها علیه‬ ‫ای��ران را از ‪ ۴‬نوامبر (‪۱۳‬اب��ان) اعم��ال کرد و گفت‬ ‫قص��د دارد صادرات نفت ایران را به صفر برس��اند‪،‬‬ ‫عربستان از جمله کش��ورهایی بود که برای جبران‬ ‫نی��از ب��ازار‪ ،‬تولید خ��ود را افزای��ش داد‪ .‬این اقدام‬ ‫عربس��تان‪ ،‬به نوعی دامن زدن به تحریم های امریکا‬ ‫علیه ایران بود‪.‬‬ ‫روایتی از اوپک ‪ ۵۸‬ساله‬ ‫کش��ور تعیی��ن و تولید کرده و این خ�لاف میل انها‬ ‫برای کنترل کاهش قیمت نفت است‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫فش��ارها و توییت های ترامپ خطاب به س��عودی ها‬ ‫برای تولید بیش��تر انها را در سردرگمی دلهره اوری‬ ‫قرار داده اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه با توج��ه به انتقادهای‬ ‫مطرح ش��ده به دلیل قتل جمال خاش��قچی ناچارند‬ ‫محتاطانه تر عمل کنند‪ .‬قطر کش��وری اس��ت که در‬ ‫اس��تانه ص دو پنجاهمی��ن اجالس اعالم ک��رد از این‬ ‫سازمان خارج می شود تا از حمله های رسانه ای دونالد‬ ‫ترامپ در امان بماند‪ .‬ش��اید اگر ای��ن اقدام عملیاتی‬ ‫ش��ود دیگر کش��ورها هم برای ماندن یا رفتن بر دو‬ ‫س��ر دوراهی گیر کنند زیرا پایین امدن قیمت نفت‬ ‫خوشایندش��ان نیس��ت‪ .‬عمان دیگر عضوی است که‬ ‫محمد الرمحی‪ ،‬وزیر نفت ان اعالم کرده‪ :‬الزم اس��ت‬ ‫ونزوئ�لا‪ ،‬نیجریه‪ ،‬لیبی و ای��ران از کاهش تولید نفت‬ ‫معاف ش��وند‪ .‬او گفته فکر می کنیم به توافق دس��ت‬ ‫می یابیم و در حال مذاکره برای کاهش تولید نفت به‬ ‫مدت ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه هستیم‪ .‬تولیدکننده دیگر عراق است‬ ‫ک��ه به دور از جار و جنجال های رس��انه ای در زمینه‬ ‫کاهش یا افزایش تولید‪ ،‬سقوط یا صعود قیمت‪ ،‬تولید‬ ‫خود را به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۳۷۲‬هزار بشکه در روز رسانده‬ ‫اس��ت‪ .‬نیجریه ام��ا موضعی اتخاذ ک��رده که منویات‬ ‫ایران را پاسخ می دهد‪ .‬وزیر نفت این کشور از کاهش‬ ‫تولید نفت حمایت کرده و گفته اس��ت‪ :‬بازار نیازمند‬ ‫کاه��ش روزانه ح��دود یک میلیون بش��که نفت خام‬ ‫است‪ .‬س��هیل محمد المزروعی‪ ،‬وزیر انرژی و صنعت‬ ‫امارات که این روزها موضع کشورش کنار عربستان و‬ ‫رویارویی با قطر بیش از پیش علنی شد‪ ،‬تاکید کرده‬ ‫است‪ :‬همه کشورها به توافق اوپک و متحدانش ملحق‬ ‫شوند‪ .‬او امیدوار اس��ت همه در داخل و خارج اوپک‬ ‫حامی اقدام های ضروری برای توازن بازار نفت باشند‪.‬‬ ‫دیدار اغاز هفته محمد بن سلمان‪ ،‬ولیعهد عربستان با‬ ‫نخس��ت وزیر الجزایر‪ ،‬در پایتخت این کشور نیز که از‬ ‫قضا مذاکرات نفتی هم داشته اند شاید این دو کشور‬ ‫را هم نظ��ر و در کنار هم در اوپک بنش��اند‪ ،‬از جمله‬ ‫اینکه ریاض وعده تاس��یس یک بیمارستان بزرگ را‬ ‫هم در این کش��ور افریقایی داده اس��ت‪ .‬اما روسیه به‬ ‫ اوپکی که سایه اش همواره بر تصمیم ها‬ ‫عنوان یک غیر ‬ ‫و سیاس��ت گذاری های اوپک گسترده بوده نه اکنون‬ ‫و نه هیچ زمان دیگری موضعی ش��فاف نداش��ته‪ ،‬در‬ ‫موضع رس��می از کاهش تولی��د حمایت کرده اما در‬ ‫عم��ل در ردیف کش��ورهایی بوده که ب��دون رعایت‬ ‫سقف تولید اوپک و غیر اوپک‪ ،‬افزایش تولید داشته به‬ ‫طوری که به عنوان نمونه به چین یکی از بزرگ ترین‬ ‫خریداران نفت ایران در م��اه اکتبر(مهر‪-‬ابان) ‪۱.۷۳‬‬ ‫میلیون بش��که نفت در روز صادر ک��رده‪ ،‬دیدار وزیر‬ ‫نفت این کش��ور با همتای عربس��تانی اش در استانه‬ ‫اجالس هم حاکی از هم رای بودنشان دارد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪ 30 1397‬ربیع االول ‪ 8 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 538‬پیاپی ‪2511‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انتصابی از جنس بازرگانان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کارهای زیربنایی‬ ‫مربوط به ساخت‬ ‫شهرک صنعتی پوشاک‬ ‫در تهران با نظارت‬ ‫سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران درحال پیگیری‬ ‫است و جزو اولویت های‬ ‫برنامه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت قرار‬ ‫دارد‬ ‫بررسی گالیه ها از کمبود ملزومات در تولید پوشاک نشان داد‬ ‫نرخ ارز و ترخیص مواد اولیه دست و پاگیر صنعت پوشاک‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کرد‪ :‬توزیع مواد اولیه در کش��ور باید در همه بخش ها‬ ‫ب��ه صورت ش��فاف انجام و واس��طه ها حذف ش��وند‪.‬‬ ‫صادقی با اش��اره به مش��کالت فعاالن صنعت پوشاک‬ ‫برای تامین مواد اولیه ادام��ه داد‪ :‬تکانه های روانی در‬ ‫چند وقت گذشته سبب شد برخی واحدهای تولیدی‬ ‫نیز دچار ش��وک روانی ش��وند و س��اختار توزیع مواد‬ ‫اولیه تح��ت تاثیر قرار گیرد‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان تهران تصریح کرد‪ :‬برای رفع‬ ‫ای��ن موارد با اقدام های هیات امنای بازار و اتاق اصناف‬ ‫که بر حل مش��کالت بازار تاکید داش��تند تصمیم به‬ ‫تشکیل کارگروهی (تامین مواد اولیه پوشاک) با عنوان‬ ‫س��ازمان خودجوش صنفی و مردمی گرفته ش��د که‬ ‫تاکنون اقدام های بس��یار موثری در ان ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به گفت��ه صادقی‪ ،‬کارگروه تامین مواد اولیه پوش��اک‬ ‫در هم��ه فرایندها از جمله تولی��د مواد اولیه‪ ،‬واردات‪،‬‬ ‫قیمت گذاری و رساندن انها به دست تولیدکنندگان به‬ ‫صورت رس��می وارد عمل شد‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان تهران تاکید کرد‪:‬‬ ‫ای��ن کارگ��روه تمامی اطالعات ب��ازار را‬ ‫جمع اوری و پ��س از تجزیه و تحلیل به‬ ‫سطوح باالی کشوری ارائه می کند‪.‬‬ ‫در ماه های گذش��ته ش��رایطی بر تولید حاکم ش��د‬ ‫که بخش پوش��اک نیز از ان بی تاثیر نماند به گونه ای‬ ‫ک��ه مواد اولیه و ملزومات دوخ��ت و تولید در صنعت‬ ‫پوش��اک کمیاب ش��د‪ .‬در این ش��رایط مدیران بارها‬ ‫تاکید کردند با بکارگیری تالش همه نهادها از دولتی‬ ‫گرفته تا صنفی و بخش خصوصی برای حل مشکالت‬ ‫ت�لاش می کنند با کاه��ش یافتن نرخ ارز بخش��ی از‬ ‫نیاز تولیدکنندگان پوش��اک در بازار قابل تامین ش��د‬ ‫و بخشی دیگر نیز با ترخیص از گمرک جبران شد اما‬ ‫همچنان دغدغه تامین پوشاک شب عید وجود دارد‪.‬‬ ‫ط معتقدند با اقدام های انجام ش��ده‬ ‫اما مدیران مربو ‬ ‫و توزیع مواد اولیه بین تولید کنندگان پوش��اک جای‬ ‫نگرانی برای تامین نیاز بازار شب عید وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گفته فعاالن صنعت پوشاک‪ ،‬ایران‬ ‫از ظرفی��ت باالی��ی در صنعت پوش��اک‬ ‫برخوردار است و گردش مالی ان ساالنه‬ ‫‪ ۱۴‬میلیارد دالر براورد می ش��ود‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه نیاز ساالنه پوشاک کشور ‪ ۵۲۰‬هزار‬ ‫تن اعالم می شود‪ .‬این صنعت از اشتغال‬ ‫باال‪ ،‬سرمایه بری کم و ارزش افزوده خوبی‬ ‫یداهلل صادقی‬ ‫برخوردار اس��ت که می تواند در ش��رایط‬ ‫توزیع مواد اولیه‬ ‫تحریم‪ ،‬کمک حال تولید و اشتغال باشد‪.‬‬ ‫در کشور باید در همه‬ ‫بناب��ر اماره��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫بخش ها به صورت‬ ‫تج��ارت نی��ز در ‪ ۷‬ما ه امس��ال صادرات شفاف انجام و واسطه ها‬ ‫پوشاک و صنایع نس��اجی ‪ ۴۰‬درصد از حذف شوند تکانه های‬ ‫روانی در چند وقت‬ ‫نظر وزنی رش��د داش��ته که از ان جمله‬ ‫گذشته سبب شد‬ ‫رش��د ‪ ۱۷۷‬درصدی صادرات نخ و رشد‬ ‫برخی واحدهای تولیدی‬ ‫‪ ۳۶‬درصدی صادرات پوشاک بوده است‪.‬‬ ‫نیز دچار شوک روانی‬ ‫‹ ‹توزیع شفاف مواد اولیه‬ ‫یداهلل صادقی‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان ته��ران در‬ ‫گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» اظهار‬ ‫شوند و ساختار توزیع‬ ‫مواد اولیه تحت تاثیر‬ ‫قرار گیرد‬ ‫� کسری مواد اولیه‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬مس��ئوالن معتقدند که‬ ‫م��واد اولیه مورد نی��از تولیدکنندگان در‬ ‫حال تامین است و تا قبل از موعد عرضه‬ ‫نیاز بازار داخلی ب ه دست تولیدکنندگان‬ ‫خواه��د رس��ید‪ ،‬ضم��ن انکه مش��اهده‬ ‫عرضه ب��ازاری و حض��ور تولیدکنندگان‬ ‫در نمایش��گاه ها نیز نش��ان دهنده رونق‬ ‫این صنعت پوش��اک است هرچند گرانی‬ ‫ارز و ترخی��ص م��واد اولیه دو مش��کل‬ ‫اصلی صنعت پوش��اک عنوان می ش��ود‪.‬‬ ‫گلنازنصرالله��ی‪ ،‬مش��اور وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک‪،‬‬ ‫در این باره به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫ش��رایط کنونی اقتصاد کش��ور به س��ود‬ ‫قطب سیب ایران سیب وارد می کند‬ ‫رئی��س اتحادیه می��وه و تره بار ارومیه معتقد اس��ت‬ ‫قیمت سیب پیش��نهادی باغداران باالست و از انجا که‬ ‫قدرت خرید مردم برای این قیمت پایین است‪ ،‬سیب را‬ ‫با قیم��ت پایین تر از مراغه و تهران خریداری و در بازار‬ ‫اس��تان عرضه می کنند‪ .‬قاس��م عزتی در پاسخ به اینکه‬ ‫چرا عرضه س��یب در بازار ارومیه با وجود اینکه اس��تان‬ ‫قطب تولید س��یب کش��ور به ش��مار می رود‪ ،‬کم شده‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬س��یب به میزان کافی در استان تولید شده‬ ‫اما باغداران سیب را در سردخانه ها انبار کرده و با کمتر‬ ‫از قیم��ت ‪ ۹‬هزار تومان راضی به فروش نیس��تند و ما‬ ‫برای تامین سیب بازار مجبور به خرید از سایر استان ها‬ ‫شدیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬وی با بیان اینکه سیب موجود در‬ ‫بازار از سایر استان ها از جمله اذربایجان شرقی(مراغه) و‬ ‫تهران خریداری و به بازار تزریق ش��ده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫متاسفانه نمی توانیم باغدار را مجبور به فروش محصول‬ ‫کنیم اما قیمت خرید س��یب با قیمت پیش��نهادی انها‬ ‫و ب��ا اضافه ک��ردن هزینه بار و فروش در بازار‪ ،‬س��ر به‬ ‫فلک خواهد کشید و قدرت خرید مردم برای این قیمت‬ ‫سیب پایین اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه میوه و تره بار ارومیه‬ ‫گفت‪ :‬س��یب تزریقی به بازار ارومیه از کیلویی ‪ 5‬هزارتا‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومان با توجه به کیفیت ان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫عزتی با اش��اره به قیمت میوه و تره ب��ار در بازار ارومیه‬ ‫ضمن تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در سایر اقالم میوه‬ ‫و صیفی جات در بازار وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬س��یب زمینی‬ ‫کیلویی ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬توم��ان‪ ،‬پیاز ‪ ۱۸۰۰‬تا ‪۲۰۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬پرتقال از ‪ ۲۵۰۰‬تا ‪ ۴۰۰۰‬تومان و کیوی ‪۲۰۰۰‬‬ ‫تومان عرضه می شود‪ .‬مرادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت تعاونی‬ ‫باغداران ارومیه با اش��اره به وجود مش��کالت باغداران‬ ‫س��یب افزود‪ :‬با توجه به شرایط جوی نامساعد امسال‪،‬‬ ‫میزان تولید سیب به نصف رسیده و حتی بخش زیادی‬ ‫از سیب ها قبل از برداشت روی درخت به سایر استان ها‬ ‫فروخته ش��ده که زمینه کاهش س��یب را فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه میزان برداش��ت سیب امسال‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ن در هر هکتار بوده اما هزینه های تولید از جمله‬ ‫کود و س��م و سبد و‪ ...‬افزایش داشته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشکل‬ ‫س��پرده گذاری ارزی‪ ،‬وجود تعرفه های باالی گمرکی و‬ ‫هزینه های حمل ونقل باعث شده فروش سیب با قیمت‬ ‫سال گذش��ته برای باغدار صرفه اقتصادی نداشته باشد‬ ‫و خواهان فروش با قیمت باالتر برای جبران هزینه های‬ ‫تولید باشد‪.‬‬ ‫تولید و تولیدکنندگان است‪ ،‬به شرطی که مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز انها به طور کامل تامین ش��ود‪ .‬نصراللهی با‬ ‫تاکی��د بر اینکه واردات مواد اولیه اصلی مانند الیاف ها‬ ‫نس��بت به سال گذشته رشد داش��ته است‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫امر نشان دهنده گس��ترش فعالیت واحدهای تولیدی‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬تامی��ن مواد اولیه صنعت نس��اجی‬ ‫در همه رش��ته ها در اولوی��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت قرار دارد‪ .‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در امور نس��اجی و پوشاک ادامه داد‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫کنونی تولیدکنندگان‪ ،‬نقدی ش��دن پرداخت ها برای‬ ‫تامی��ن مواد اولیه اس��ت ک��ه در گذش��ته به صورت‬ ‫م��دت دار بوده؛ این موضوع هر چند اکنون س��خت به‬ ‫نظر می رس��د اما به نفع همه از جمله تولیدکنندگان‬ ‫و بازرگانان اس��ت زیرا تکلیف انها را مشخص می کند‪.‬‬ ‫نصرالله��ی اظه��ار کرد‪ :‬هر چند گالیه هایی از س��وی‬ ‫تولیدکنندگان درب��اره تامین مواد اولی��ه وجود دارد‬ ‫ام��ا مدی��ران در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫فکر کس��ری مواد اولیه و تامین انها‬ ‫هس��تند و ثب��ت س��فارش هایی که‬ ‫ب��ه داخل کش��ور می اید ب��ا اولویت‬ ‫پوش��اک در نظ��ر گرفته می ش��ود‪.‬‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در امور نساجی و پوشاک تاکید کرد‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫گلناز نصراللهی‬ ‫تایی��د ثبت س��فارش ها می پ��ردازد ‬ ‫هر چند گالیه هایی‬ ‫ام��ا تولیدکنن��دگان در تامین منابع‬ ‫از سوی تولیدکنندگان‬ ‫ارزی دچار مش��کل می شوند‪ .‬در این درباره تامین مواد اولیه‬ ‫زمینه به دنبال اتخاذ راهکار ویژه ای‬ ‫وجود دارد اما مدیران‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫و تجارت به فکر کسری‬ ‫ب��ه گفت��ه نصرالله��ی‪ ،‬اکن��ون‬ ‫مواد اولیه و تامین‬ ‫تولیدکنندگان پوشاک کشور به این‬ ‫انها هستند و ثبت‬ ‫باور رس��یده اند که می توانند کمبود سفارش هایی که به داخل‬ ‫پوش��اک را تامی��ن کنن��د و چنین کشور می اید با اولویت‬ ‫پوشاک در نظر گرفته‬ ‫رویکردی در بازار و نمایش��گاه قابل‬ ‫می شود‬ ‫مش��اهده اس��ت‪ .‬هرچند ب��اال رفتن‬ ‫قیمت ها ب��ه دلیل افزای��ش نرخ ارز‬ ‫در ش��رایط کنونی طبیعی اس��ت که منجر به افزایش‬ ‫هزینه کارخانجات شده‪ ،‬اما تاکنون حداکثر ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش قیمت پوش��اک را ش��اهد بودیم‪ .‬مشاور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور نس��اجی و پوش��اک‬ ‫معتقد است اگر سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای‬ ‫تولی��دی و همچنین منابع ارزی م��ورد نیاز انها برای‬ ‫تامین مواد اولیه تامین شود‪ ،‬وضعیت خوبی را در این‬ ‫صنعت شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫نصراللهی اظهار کرد‪ :‬با باال رفتن نرخ ارز اگر قاچاقی‬ ‫هم به داخل کشور شود با قیمت های باال خواهد بود‪،‬‬ ‫مگر اینکه کاالهای بی کیفیت یا با کیفیت پایین وارد‬ ‫ش��ود که قیمت های کمتری خواهند داش��ت‪ .‬مشاور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در امور نس��اجی و‬ ‫پوش��اک در پایان دالیل افزایش صادرات پوش��اک را‬ ‫باال رفتن ن��رخ ارز و میزان تولید بی��ان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫صادرات پوش��اک از اغاز امس��ال تا پایان مهر به ‪۷۱۵‬‬ ‫میلیون دالر رس��ید که در مقایسه با مدت زمان مشابه‬ ‫سال گذشته‪ ۲۸ ،‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫نصراللهی یاداوری کرد‪ :‬کارهای زیربنایی‬ ‫مربوط به س��اخت ش��هرک صنعتی پوشاک‬ ‫در تهران با نظارت س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران درحال پیگیری‬ ‫است و جزو اولویت های برنامه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��راورد وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫‪ ۲۱۰‬هزار تن ظرفیت خالی و کمبود پوشاک‬ ‫است که با کمک انجمن ها و تشکل ها در پی‬ ‫اجرایی کردن برنامه ای هس��تیم که بتوان با‬ ‫استفاده از ظرفیت های داخلی این کمبود را‬ ‫جبران کرد‪ .‬یک میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر‬ ‫برای تکمیل این ظرفیت خالی در نظر گرفته‬ ‫شده و امیدواریم برنامه در نظر گرفته شده تا‬ ‫پایان هفته نهایی شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬منابعی‬ ‫از صندوق توس��عه ملی ب��رای پر کردن این‬ ‫ظرفیت های خالی اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫نمایشگاه چاپ و بسته بندی ‪ ۲۲‬اذر برگزار می شود‬ ‫ی��ک مق��ام مس��ئول گف��ت‪ :‬بزرگ تری��ن رویداد‬ ‫نمایش��گاهی حوزه صنعت چاپ در منطقه خاورمیانه‬ ‫ب��ا حضور صدها ش��رکت داخلی و خارج��ی از ‪ ۲۲‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬اذر در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫تهران برگزار می ش��ود‪ .‬احمد ابوالحسنی‪ ،‬رئیس ستاد‬ ‫تو پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ‬ ‫برگزاری بیس�� ‬ ‫ن اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫و بس��ته بندی در جمع خبرنگارا ‬ ‫نمایشگاه ‪ ۴۰۰‬ش��رکت داخلی از ایران و ‪ ۴۵‬شرکت‬ ‫خارجی از کش��ورهای ایتالیا‪ ،‬س��وئد‪ ،‬المان‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬ترکی��ه و کره جنوبی حضور و مش��ارکت دارند‬ ‫و نوین تری��ن تولی��دات و خدمات خودش��ان را ارائه‬ ‫می کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬وی افزود‪ :‬ش��رکت های‬ ‫داخل��ی و خارج��ی حاض��ر در بیس��ت و پنجمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی چاپ‪ ،‬بسته بندی و ماشین االت‬ ‫وابس��ته؛ جدیدترین و نوین ترین دس��تگاه های چاپ‪،‬‬ ‫دس��تگاه های بس��ته بندی‪ ،‬دس��تگاه ها و تجهی��زات‬ ‫کدگذاری‪ ،‬دس��تگاه های پلمب صادرات��ی و کاالها و‬ ‫اجناس ویژه بسته های داخلی و صادراتی را به نمایش‬ ‫تو پنجمین‬ ‫می گذارن��د‪ .‬رئیس س��تاد برگزاری بیس�� ‬ ‫نمایش��گاه بین المللی چاپ و بس��ته بندی اضافه کرد‪:‬‬ ‫این ش��رکت ها همچنین روش های نوین بس��ته بندی‬ ‫کاال برای جذب مخاطب��ان و بازارهای صادراتی ر ا به‬ ‫نمایش می گذارند‪ .‬ابوالحسنی تصریح کرد‪ :‬در حاشیه‬ ‫تو پنجمین نمایش��گاه چاپ‪ ،‬یک همایش علمی‬ ‫بیس ‬ ‫و ‪ ۴‬کارگاه تخصص��ی در زمینه ه��ای مختلف صنعت‬ ‫چاپ و بسته بندی و نقش و جایگاه مهم ان در توسعه‬ ‫صنعت��ی و صادراتی کش��ور برگزار می ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫تو پنجمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫ستاد برگزاری بیس�� ‬ ‫چاپ و بس��ته بندی اضافه کرد‪ :‬همزم��ان با برگزاری‬ ‫نمایش��گاه صنعت چاپ‪ ،‬نخستین همایش بین المللی‬ ‫صنع��ت چ��اپ نیز در س��الن ش��ماره دو نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تهران برپا می شود و در ان شخصیت هایی‬ ‫از کش��ورهایی کره جنوبی‪ ،‬چین و تایوان و همچنین‬ ‫برخی از مقامات کش��ورمان و ش��خصیت های علمی‬ ‫س��خنرانی خواهند کرد‪ .‬ابوالحس��نی با بی��ان اینکه‬ ‫تو پنجمین نمایش��گاه‬ ‫در طول ‪ ۴‬روز برگزاری بیس�� ‬ ‫بین الملل��ی چ��اپ‪ ۴ ،‬هی��ات تج��اری و بازرگانی از‬ ‫کشورهای افغانستان‪ ،‬عراق‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی و تایوان‬ ‫از نمایش��گاه بازدید کنند و با شرکت های ایرانی وارد‬ ‫مذاکرات تجاری و اقتصادی می شوند‪.‬‬ ‫قان��ون من��ع بکارگی��ری‬ ‫بازنشستگان در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��ا روی‬ ‫کارام��دن وزیر جدید صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اغاز شد و در‬ ‫این مدت انتصاب های بسیاری‬ ‫در جای��گاه معاونان و مدیران‬ ‫سیدافشین گنج بخش‬ ‫کلیدی در این وزارتخانه انجام‬ ‫مشاور رئیس سازمان‬ ‫شد اما به جرات می توان گفت‬ ‫صنایع کوچک و‬ ‫انتخاب جواد کاله��دوزان به‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‬ ‫عنوان مع��اون دفت��ر وزارتی‬ ‫و ب��ازرس ویژه وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت بهتری��ن‬ ‫انتص��اب در این مدت بوده اس��ت‪ .‬این انتص��اب از این نظر‬ ‫دارای اهمیت و مثبت ارزیابی می ش��ود که جواد کالهدوزان‬ ‫از اف��راد دارای تجرب��ه در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫بخش بازرگانی است اما یکی از مواردی که همواره در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مغفول واقع می ش��ود ان اس��ت که‬ ‫گاهی گفته می ش��ود عملکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در بخش بازرگانی ضعیف دیده می ش��ود ام��ا این موضوع با‬ ‫انتص��اب جواد کاله��دوزان به عنوان معاون دفت��ر وزارتی و‬ ‫بازرس ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به طور کلی از بین‬ ‫خواهد رفت‪ .‬جواد کالهدوزان توجه بیشتری به بحث بازرگانی‬ ‫و صادرات خواهد داش��ت چراک��ه تخصص وی در این عرصه‬ ‫قدیمی و اثرگذار اس��ت‪ .‬تجربه وی در بخش بازرگانی استان‬ ‫اذربایجان ش��رقی نیز قابل ردیابی اس��ت‪ .‬همچنین از منظر‬ ‫سیاس��ی باید انتصاب جواد کالهدوزان از سوی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت را قدردانی کرد زی��را کالهدوزان از حامیان‬ ‫سرش��ناس دولت یازدهم و دوازدهم به شمار می رود و فردی‬ ‫بسیار س��ختکوش در انتخابات ‪ ۹۶‬بوده است‪ .‬قطعا با حضور‬ ‫کاله��دوزان دو اتفاق مهم در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خواه��د افتاد یکی انکه ارتباط بازرگان��ان و تاجران با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بهبود خواهد یاف��ت و کالهدوزان‬ ‫می تواند بس��یاری از خالهای ارتباطی در این زمینه را از بین‬ ‫ببرد‪ .‬مسئله بعدی نیز بهبود و توسعه ارتباط جوانان با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که با وجود جواد کالهدوزان‬ ‫این ارتباط گس��ترده تر از قبل خواهد ش��د‪ .‬جواد کالهدوزان‬ ‫فردی دلسوز‪ ،‬مسئولیت پذیر و عاشق ایران است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واردات ماده اولیه شیرخشک‬ ‫ازاد شد‪ ،‬نه شیرخشک‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخش��ک نوزاد گفت‪ :‬ماده‬ ‫اولیه شیرخش��ک با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به کشور وارد می شود‬ ‫و اکنون هیچ مش��کلی باب��ت تامین این محصول از س��وی‬ ‫تولیدکنندگان داخلی در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫هانی تحویل زاده‪ ،‬رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک‬ ‫نوزا د در واکنش به خبر ازادسازدی واردات شیرخشک اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬پیرو این خبر اف��راد زیادی برای واردات شیرخش��ک‬ ‫مراجعه کرده اند اما باید توجه کرد انچه ازاد شده است فقط‬ ‫واردات ماده اولیه شیر خشک کودکان است که باید روی ان‬ ‫فراوری های دیگری نی ز شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬وی افزود‪ ۵ :‬ش��رکت تولیدکننده ش��یر‬ ‫خش��ک نوزاد در کش��ور تحت لیسانس کش��ورهای اروپایی‬ ‫ش��امل هلند‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬فرانس��ه و بلژیک ماده اولیه ش��یر‬ ‫خشک را برای تولید محصول نهایی شیرخشک کودکان وارد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخش��ک نوزاد ادامه داد‪:‬‬ ‫شیرخش��ک (ماده اولی��ه تولید این محصول) ب��ا ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به کش��ور وارد می ش��ود و اکنون هیچ مشکلی بابت‬ ‫تامین این محصول از س��وی تولیدکنن��دگان داخلی در بازار‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫تحوی��ل زاده در واکن��ش به تاثیر تحریم ه��ا بر این صنعت‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت های خارج��ی همکاری خود را ب��ا ایران قطع‬ ‫نکرده اند و چنین اعالم می کنند که تا زمانی که ارس��ال پول‬ ‫از س��مت ایران وجود داشته باشد کشورمان را ترک نخواهند‬ ‫ک��ر د اما برای جلوگیری از ایجاد رانت داخلی نظارت س��فت‬ ‫و س��ختی در داخل می ش��ود که این امر فرایند واردات را با‬ ‫کندی همراه کرده است‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنندگان شیرخش��ک ن��وزاد افزود‪:‬‬ ‫با توج��ه به اینک��ه ‪ ۱۵۰‬قلم م��اده اولیه داری��م فقط برای‬ ‫واردات برخ��ی از انها با مش��کل روبه رو هس��تیم اما بیش��تر‬ ‫محصوالت م��ان از اروپا وارد می ش��ود‪ .‬تحویل زاده همچنین‬ ‫درب��اره اخبار موجود در زمینه کمبود ش��یر خام در کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬کمبودی از بابت ش��یر در کش��ور نداریم اما در صنعت‬ ‫ما برای تامین شیرخشک مصرفی بخش باید عاری از سموم‬ ‫و انتی بیوتیک ها باش��د به همین منظور ما از قبل شیر مورد‬ ‫نیاز خ��ود را فارن های گاوداری س��فارش می دهیم و قبل از‬ ‫مصرف انه��ا را در ازمایش��گاه های خود مورد بررس��ی قرار‬ ‫می دهیم‪ .‬وی گفت‪ :‬کش��ورهای عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬س��وریه‪،‬‬ ‫لبنان و عربس��تان از جمله بازارهای صادراتی ما هس��تند که‬ ‫اگر ممنوعیتی برای صادرات از داخل وجود نداش��ته باش��د‬ ‫می توانیم صادرات مناسبی به این کشورها انجام دهیم‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن تولیدکنندگان شیرخش��ک نوزاد یاداور ش��د‪ :‬هزینه‬ ‫تولید شیرخش��ک در داخل یک سوم هزینه واردات ان است‪.‬‬ ‫بنابر این‪ ،‬بسیار به صرفه تر است که با توجه به ظرفیت موجود‬ ‫این محصول به جای واردات در کشور تولید شود‪.‬‬ ‫در نشست هم اندیشی مدیران با فعاالن صنعتی در شیراز مطرح شد‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 538‬پیاپی ‪2511‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫الزام پیمانکاران شهرداری به همکاری با صنعتگران‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری گردهمایی کارشناسان‬ ‫اموزش صنایع کوچک‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اهمیت و نق��ش ویژه ام��وزش ش��اغالن واحدهای‬ ‫صنعتی و به منظور تبادل نظر و همفکری درباره برنامه های جاری و‬ ‫فعالیت های جدید اموزش ش��اغالن صنعتی‪ ،‬کارافرینان و مشاوران‬ ‫بو کار‪ ،‬گردهمایی تخصصی کارشناسان اموزش صنایع کوچک‬ ‫کس ‬ ‫س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران در تهران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران‪ ،‬در این‬ ‫گردهمایی یک روزه مهم تری��ن فعالیت های اموزش صنایع کوچک‪،‬‬ ‫تورهای صنعتی‪ ،‬حمایت از پایان نامه های دانش��جویی‪ ،‬مستندسازی‬ ‫تجربه ه��ای موفق کارافرینی‪ ،‬مش��کالت و چالش ه��ای پیش روی‬ ‫فعالیت های جاری ‪ ،‬راهکارهای اثربخش��ی دوره های اموزشی برگزار‬ ‫شده برای شاغالن و مدیران واحدهای صنعتی مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬همچنین فعالیت ه��ا و برنامه های جدید معاونت صنایع‬ ‫کوچک در حوزه اموزش ازجمله تهیه اپلیکیش��ن اموزش‪ ،‬س��امانه‬ ‫جامع اموزش ‪SME‬ها و مرکز توانمندسازی کسب وکارهای کوچک‬ ‫و متوس��ط که به تصویب هیات مدیر ه س��ازمان رس��یده است‪ ،‬مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ .‬در این گردهمایی‪ ،‬نظرهای است ان ها در زمینه‬ ‫تمای��ل واحدهای صنعتی به برگزاری دوره های اموزش��ی تخصصی‬ ‫و کارب��ردی مورد تاکی��د قرار گرفت و مقرر ش��د از تمام ظرفیت ها‬ ‫و امکان��ات موجود برای توس��عه توانمندس��ازی ش��اغالن و مدیران‬ ‫واحدهای صنعتی استفاده شود‪.‬‬ ‫برگزاری رویداد‬ ‫«استارت اپ ویکند» در گلستان‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی گلس��تان از‬ ‫برگزاری نخس��تین رویداد «اس��تارت اپ ویکن��د» در حوزه صنایع‬ ‫تبدیلی و تکمیلی کش��اورزی با هدف توسعه کارافرینی و حمایت از‬ ‫بو کارهای خالق و نوپا خبر داد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‬ ‫کس�� ‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان گلستان‪،‬‬ ‫سید رضا مسلمی عقیلی اظهار کرد‪ :‬با توجه به مزیت استان گلستان‬ ‫در صنعت کش��اورزی و لزوم اهمی��ت به صنایع تبدیلی و تکمیلی و‬ ‫وجود دانشگاه های مرتبط در این حوزه‪ ،‬شناسایی ایده های جدید در‬ ‫حوزه فناوری می تواند به رفع مشکالت فناوری بسیاری از این صنایع‬ ‫کمک ش��ایانی کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این رویداد گروه های دانشجویی‪،‬‬ ‫نخبگان‪ ،‬صاحب ایده و دانش‪ ،‬اس��تادان دانش��گاهی‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫حوزه صنع��ت و خدم��ات و متخصصان حوزه کش��اورزی و صنایع‬ ‫تبدیلی حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫نشست هم اندیش��ی صنعتگران مستقر در شهرک‬ ‫صنعتی بزرگ ش��یراز با مسئوالن شهرداری و شورای‬ ‫اسالمی شهر ش��یراز با هدف بررسی و رفع مشکالت‬ ‫شهرک صنعتی شیراز از سوی سازمان بسیج کارگری‬ ‫س��پاه فجر فارس و با همکاری ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان فارس و ش��رکت خدماتی ش��هرک‬ ‫صنعتی بزرگ ش��یراز با حضور جانشین فرمانده سپاه‬ ‫فجر فارس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اس��تان‬ ‫فارس‪ ،‬جانش��ین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به‬ ‫اهمیت بخش تولید و صنعت در ایجاد اش��تغال‪ ،‬رفع‬ ‫وابس��تگی و تحقق اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬بر اهتمام همه‬ ‫نهاد های اجرایی و نیز بهره گیری از تمامی ظرفیت ها‬ ‫برای رفع مشکالت بخش تولید و صنعت تاکید کرد‪.‬‬ ‫س��ردار ی��داهلل بوعل��ی در نشس��ت هم اندیش��ی‬ ‫صنعتگران که با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان ف��ارس‪ ،‬مدیر کل تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اس��تان‪ ،‬رئیس شورای اسالمی شهر شیراز‪،‬‬ ‫برخی از مدیران ش��هرداری ش��یراز و نیز شماری از‬ ‫صنعتگ��ران برگزار ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬حمای��ت از تولید و‬ ‫اشتغال یک تکلیف مهم است و باید قدردان تالش و‬ ‫همت صنعتگران بود و برای رفع مشکالت انها تالش‬ ‫مضاعف کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بس��یج‪ ،‬نهادی است که از یکایک‬ ‫مردم جامعه تشکیل شده است ‪ ،‬گفت‪ :‬از ماموریت ها‬ ‫و رس��الت های اصلی بسیج این است که در هر جایی‬ ‫که ظرفیتی وجود دارد نهاد س��پاه و بسیج کارسازی‬ ‫کن��د و این ظرفی��ت را در خدمت به م��ردم و تعالی‬ ‫جامعه بکار بندد‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با تاکید بر اینکه‬ ‫وظیفه سپاه و بسیج‪ ،‬تسهیلگری وکمک به بخش های‬ ‫مختلف جامعه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هدف و رویکرد این نهاد‬ ‫انقالبی‪ ،‬رفع مشکالت است و در این زمینه هیچگونه‬ ‫نگرش انتفاعی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫س��ردار بوعلی با تاکید بر اینک��ه حمایت از کاالی‬ ‫تولی��د داخل با اولوی��ت کاال و محصوالت تولیدی در‬ ‫استان فارس باید به عنوان یک اولویت در دستور کار‬ ‫نهاد های اجرایی اس��تان قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬در س��طح‬ ‫استان نیاز به ضابطه یا شیوه نامه ای است که نهاد های‬ ‫اجرایی و پیمانکاران موظف به خرید محصوالت و کاال‬ ‫از تولیدات اس��تان باشند تا از این رهاورد شرکت ها و‬ ‫کارخانجات استان نیز تقویت شوند‪.‬‬ ‫وی بر ضرورت فراهم ش��دن بس��تر مناس��ب برای‬ ‫معرف��ی و شناس��اندن کاال و محص��والت تولیدی در‬ ‫واحد های صنعتی به مدیران و مسئوالن استان تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬باید ش��رایطی فراهم ش��ود ت��ا مدیران‬ ‫نهاد ه��ای اجرای��ی ضم��ن اگاه��ی از توانمندی های‬ ‫اس��تان‪ ،‬از این ظرفیت ها در نهاد های اجرایی استفاده‬ ‫و پیمان��کاران را نی��ز موظ��ف به بهره گی��ری از این‬ ‫ظرفیت ها کنند‪.‬‬ ‫س��ردار بوعلی با قدردانی از مصوبه ش��ورای ش��هر‬ ‫شیراز در زمینه الزام پیمانکاران شهرداری به استفاده‬ ‫از توانمندی های ش��رکت ها و کارخانجات موجود در‬ ‫شیراز و اس��تان فارس گفت‪ :‬باید این مهم در سراسر‬ ‫استان نهادینه شود‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در ادامه با اشاره‬ ‫به مشکالت مطرح شده در زمینه ایستگاه اتش نشانی‬ ‫و ل��زوم ارائه خدمات ناوگان اتوبوس ش��هری ش��یراز‬ ‫در ش��هرک صنعتی بزرگ ش��یراز گفت‪ :‬از مجموعه‬ ‫شهرداری و شورای اسالمی شهر شیراز می خواهیم با‬ ‫دید مثبت خواسته فعاالن صنعتی مستقر در شهرک‬ ‫صنعتی را محقق کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬چنانچه برای رفع این مش��کالت‬ ‫نیاز به مصوبه ای خاص نیز اس��ت حاضریم در س��طح‬ ‫استان موارد را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫ایس��تگاه اتش نشانی به شهرداری و نیز سرویس دهی‬ ‫ناوگان حمل ونقل مس��افری ش��یراز در سازمان های‬ ‫مرتبط با شهرداری شیراز خبر داد و اظهار امیدواری‬ ‫ک��رد که با رفع موان��ع قانونی بت��وان گام موثری در‬ ‫زمینه ارائه خدمات به صنعتگران برداشت‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از پیش��نهاد فع��االن صنعت��ی در‬ ‫زمین��ه اختصاص بخش��ی از فضای تبلیغات ش��هری‬ ‫و بیلبوردهای ش��هرداری به منظ��ور تبلیغ برندهای‬ ‫واحد های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی استقبال‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬در این زمین��ه امادگی هم��کاری با‬ ‫واحد های صنعتی وجود دارد‪.‬‬ ‫دس��تغیب با تاکید بر ترویج مصرف کاالی تولیدی‬ ‫در اس��تان فارس و شیراز گفت‪ :‬در این زمینه شورای‬ ‫اسالمی شهر شیراز در مصوبه ای شهرداری شیراز را به‬ ‫خرید کاال و خدمات از شرکت های مستقر در شیراز و‬ ‫فارس موظف کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائ�ه خدمات اتوبوس�رانی به ش�هرک‬ ‫صنعتی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫فارس نیز در این جلس��ه با اش��اره به اهمیت شهرک‬ ‫‹ ‹ضرورت همکاری با صنعتگران‬ ‫صنعتی بزرگ ش��یراز در توس��عه صنعتی و اقتصادی‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر شیراز نیز‬ ‫استان گفت‪ :‬این ش��هرک صنعتی که‬ ‫در این جلسه بر اهتمام شورای اسالمی‬ ‫از بزرگ تری��ن ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫و ش��هرداری ش��یراز ب��ه منظ��ور رفع‬ ‫کشور به شمار می رود‪ ،‬مهم ترین قطب‬ ‫برخی واحد های‬ ‫مشکالت شهرک صنعتی تاکید کرد و صنعتی کوچک و متوسط صنعتی استان فارس است‪.‬‬ ‫امکان دایر کردن‬ ‫گفت‪ :‬ما در زمینه کمک به صنعتگران‬ ‫اح��د فتوحی ب��ا بی��ان اینکه بخش‬ ‫مستقر در این ش��هرک صنعتی به جز سرویس برای حمل ونقل زیادی از واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫کارکنان خود را ندارند‪،‬‬ ‫در مواردی ک��ه منع قانون وجود دارد‪،‬‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان فارس در‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫محدودیتی نداریم‪.‬‬ ‫ش��هرک صنعتی بزرگ ش��یراز مستقر‬ ‫سازمان اتوبوسرانی‬ ‫به شهرک صنعتی‬ ‫سید احمدرضا دس��تغیب بر بررسی‬ ‫هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن موض��وع بیانگر‬ ‫ضروری است‬ ‫درخواس��ت صنعتگران در زمینه ارائه‬ ‫اهمیت راهبردی این ش��هرک صنعتی‬ ‫خدم��ات اتش نش��انی از طریق تحویل‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید با توسعه و تکمیل‬ ‫زیرس��اخت ها و رف��ع چالش ها و مش��کالت‪ ،‬بهترین‬ ‫خدمات به صنعتگران ارائه شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫فارس با بیان اینکه ش��هرک صنعتی بزرگ ش��یراز با‬ ‫داشتن واحدهای مطرح و شاخص کشور در حوزه های‬ ‫مختل��ف صنعتی نق��ش مهمی در تولی��د و صادرات‬ ‫بر عهده دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۴۰۶۱‬قرارداد با‬ ‫متقاضیان در این شهرک صنعتی بسته شده و ‪۱۹۲۰‬‬ ‫واحد تولیدی‪ ،‬صنعتی و صنفی با اشتغالزایی افزون بر‬ ‫‪ ۲۰۳۵۴‬ه��زار نفر در این ش��هرک صنعتی مش��غول‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی فتوح��ی ب��ا قدردان��ی از تالش های س��ازمان‬ ‫اتش نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری شیراز برای‬ ‫حضور به موق��ع در حوادث و اتش نش��انی واحد های‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬از مسئوالن شهرداری و شورای اسالمی‬ ‫شهر شیراز می خواهیم ایس��تگاه اتش نشانی را که با‬ ‫هزینه این شرکت س��اخته و تجهیز شده را در شمار‬ ‫ایس��تگاه های مصوب س��ازمان اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمن��ی ش��هرداری ق��رار داده و امور راهب��ری ان را‬ ‫برعهده گیرند تا شاهد ارائه خدمات مطلوب تر باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫همچنین خواستار برقراری خط اتوبوسرانی شهرداری‬ ‫در شهرک صنعتی شد و گفت‪ :‬با توجه به اینکه برخی‬ ‫واحد های صنعتی کوچک و متوسط امکان دایر کردن‬ ‫س��رویس ب��رای حمل ونقل کارکنان خ��ود را ندارند‪،‬‬ ‫ارائه خدمات س��ازمان اتوبوسرانی به شهرک صنعتی‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫جواد باصری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت خدماتی شهرک‬ ‫صنعتی بزرگ ش��یراز نیز در این جلس��ه ضمن بیان‬ ‫درخواس��ت های واحد ه��ای صنعت��ی در زمینه لزوم‬ ‫برقراری خط اتوبوسرانی و تحویل ایستگاه اتش نشانی‬ ‫به ش��هرداری گفت‪ :‬هم اکنون این ایستگاه دارای دو‬ ‫دس��تگاه ماش��ین اتش نشانی اس��ت و در سال اینده‬ ‫نیز دو دس��تگاه دیگر افزوده خواهد ش��د و شهرداری‬ ‫می تواند از ظرفیت این ایستگاه عالوه بر ارائه خدمات‬ ‫به ش��هرک صنعتی به مناطق اطراف شهرک صنعتی‬ ‫نیز خدمت رسانی کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از طراح��ی اپلیکیش��ن معرف��ی‬ ‫محصوالت و توانمندی های واحد های صنعتی با هدف‬ ‫معرفی کاالها و محصوالت تولیدی در استان به مردم‬ ‫و مدیران خبر داد و گفت‪ :‬طراحی این اپلیکیش��ن تا‬ ‫دوماه اینده به پایان می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» در این جلس��ه‬ ‫فرمانده س��ازمان بس��یج کارگری س��پاه فجر فارس‪،‬‬ ‫مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اس��تان‪ ،‬رئیسان‬ ‫سازمان های اتش نشانی و خدمات ایمنی و حمل ونقل‬ ‫مسافر شهرداری ش��یراز نیز دیدگاه های خود را بیان‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫تبدیل شدن گیالن به کانون بین المللی کسب و کار‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن گفت‪ :‬تبدیل شدن‬ ‫به یک کانون بین المللی کس��ب وکار از اهداف کلیدی ساخت ساختمان‬ ‫ای تی است و مجتمع کارگاهی رشت در اینده ای نه چندان دور می تواند‬ ‫از جمله ناحیه های صنعتی اس��تان باش��د که مس��یر رشد و توسعه را به‬ ‫سرعت طی خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان گیالن‪ ،‬احمدعلی ش��هیدی ب��ا حضور در‬ ‫مجتم��ع کارگاهی رش��ت از واحدهای صنعتی مس��تقر در این مجتمع‬ ‫کارگاه��ی بازدی��د کرد‪ .‬وی درب��اره اهمیت این مجتم��ع کارگاهی بیان‬ ‫کرد‪ :‬مجتمع کارگاهی رش��ت با توجه به قرار گرفتن در مرکز اس��تان و‬ ‫نزدیکی به س��اختمان ای تی در اینده ای نه چندان دور می تواند از جمله‬ ‫ناحیه های صنعتی اس��تان باش��د که مسیر رشد و توس��عه را به سرعت‬ ‫طی خواهد کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان گیالن‬ ‫درباره س��اخت ساختمان کسب وکار (ای تی) شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫گیالن گفت‪ :‬این س��اختمان به منظور ارائه خدمات رایگان به واحدهای‬ ‫صنعتی در حال س��اخت است و از سوی متخصصان و مشاوران حرفه ای‬ ‫مدیریت می ش��ود و ه��دف اصلی ان افزایش ث��روت در جامعه از طریق‬ ‫ارتق��ای فرهنگ نواوری و رقابت س��ازنده میان ش��ر کت های حاضر در‬ ‫ساختمان و موسسه های متکی بر علم و دانش است‪.‬شهیدی گفت‪ :‬تبدیل‬ ‫ش��دن به یک کانون بین المللی کس��ب وکار از اهداف کلیدی ساخت این‬ ‫ساختمان اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان گیالن‬ ‫اف��زود‪ :‬از این رو هدف م��ا‪ ،‬تقویت زیربنای صنعت فن��اوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات در داخل کشور و ایجاد روابط استراتژیک با شرکت های خارجی ‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��هیدی گفت‪ :‬مساحت این ش��هرک کارگاهی ‪ 2 . 5‬کتار است و‬ ‫نوع واحدهای اس��تقرار یافته در ان از زون های فلزی‪ ،‬غذایی‪ ،‬غیرغذایی‪،‬‬ ‫غیرفلزی و خدمات اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫گیالن در ادامه بیان کرد‪ :‬میزان اشتغال کنونی به ازای ‪ ۱۳‬واحد در حال‬ ‫بهره ب��رداری در این ش��هرک کارگاهی ‪ ۱۱۵‬نفر اس��ت‪ .‬در زمینه جذب‬ ‫سرمایه گذار و متقاضیان دریافت زمین صنعتی در این مجتمع کارگاهی‬ ‫تاکنون ‪ ۶۴‬قرارداد بسته شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!