روزنامه گسترش صنعت شماره 539 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 539

روزنامه گسترش صنعت شماره 539

روزنامه گسترش صنعت شماره 539

‫تاکید برحفظ‬ ‫شرایط تولید‬ ‫و اشتغال موجود‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1397‬‬ ‫اول ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2512‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 539‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترش صنعت» افزایش دستمزد کارگری و نرخ دالر را در بودجه ‪ ۹۸‬بررسی می کند‬ ‫سرمقاله‬ ‫وظیفه اشتغالزایی‬ ‫بر دوش صنایع کوچک‬ ‫تمرکز جدی‬ ‫بانک ها بر تامین‬ ‫سرمایه در‬ ‫گردش تولید‬ ‫تنظیم دو محور اصلی بودجه در چارچوب اجبارها‬ ‫‪2‬‬ ‫نرخ دالر ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و افزایش دس��تمزد کارگری ‪ ۲۰‬درصد دو محور‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۸‬را تشکیل می دهد؛ دو محوری که پس از ارائه کلیات بودجه سال‬ ‫یادداشت‬ ‫مراکز معاینه فنی سنگین‬ ‫به کجا می روند؟‬ ‫‪4‬‬ ‫بازار برای صادرات‬ ‫بلندمدت بی ثبات است‬ ‫‪6‬‬ ‫این��ده بیش��ترین موضع گیری ها را با خود همراه کرد‪ .‬دول��ت در حالی قصد دارد‬ ‫بودجه سال اینده را بر مبنای قیمت ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان تنظیم کند و به مجلس‬ ‫گزارش‬ ‫چه زمانی راه اندازی یک سایت خودرو‬ ‫اقتصادی است؟‬ ‫گفته می ش��ود تعداد س��ایت های فعال دو خودروساز کشور با توجه‬ ‫ب��ه تیراژ تولیدی که دارند‪ ،‬نمی تواند صرفه اقتصادی داش��ته باش��د و‬ ‫به نوعی هزینه س��ربار برای صنعت خودرو کش��ور به ش��مار می رود‪ .‬از‬ ‫دیگر دالیل مخالفان ایجاد سایت های خودروسازی این است که زمانی‬ ‫که خودروسازان داخلی با سود در حال فعالیت بودند و درامد خوبی از‬ ‫بازار فروش خود داشتند‪ ،‬این سود به ایجاد سایت انجامید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سرانجام ‪ PET‬ارزان شد‬ ‫ب��ا گذش��ت فصل پاییز و کاه��ش تقاضا ب��رای اب معدنی‪ ،‬قیمت‬ ‫م��واد اولیه در صنعت بس��ته بندی اب نیز کاهش پیدا کرد‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬اکنون قیمت هر کیل��و ‪( PET‬پلی اتیلن و پلی پریفرم)‬ ‫به ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬هزار تومان رس��یده اس��ت در حالی که از اردیبهش��ت‬ ‫امس��ال قیمت این محصوالت در بازار ازاد تا ‪ ۲۵‬هزار تومان افزایش‬ ‫‪8‬‬ ‫یافته بود‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت مبادالت گازی ایران و عراق گزارش می دهد‬ ‫«دینار» مهمان ناخوانده صادرات گاز‬ ‫‪6‬‬ ‫تحوی��ل دهد که کارشناس��ان اقتصا د در این باره دیدگاه ه��ای متفاوتی دارند‪ .‬در‬ ‫زمینه افزایش ‪ ۲۰‬درصدی دستمزد نیز دیدگاه های مختلفی وجود دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 18‬اذر ‪ 1397‬اول ربیع الثانی ‪ 9 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 539‬پیاپی ‪2512‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫وظیفه اشتغالزایی‬ ‫بر دوش صنایع کوچک‬ ‫امروزه ایجاد اش��تغال پایدار‬ ‫و افزایش سطح درامد به یکی‬ ‫از مطالب��ات بحق ش��هروندان‬ ‫و دغدغه ه��ای اصل��ی هم��ه‬ ‫دولتمردان و سیاس��ت گذاران‬ ‫کشور تبدیل شده است‪ .‬در این‬ ‫میان بخش شهرک ها و نواحی‬ ‫محمدجواد بگی‬ ‫صنعتی استان ها دارای ظرفیت‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫مناس��بی برای اش��تغالزایی و‬ ‫ایجاد ارزش افزوده بیش از سایر‬ ‫صنایع هستند‪ .‬س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران و شرکت ش��هرک های صنعتی استانی با عزمی راسخ در‬ ‫صدد ارتقای سطح خدمات زیرساختی ارائه شده در شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی ب��وده و در حال برنامه ری��زی به منظور ارائه‬ ‫بسترهای حمایتی جدید برای صنایع کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫درحقیقت حمایت از توسعه فراصنعتی و صنعتی در استان ها به‬ ‫دلیل مش��کالت زیست محیطی و تامین اب از دیگر برنامه های‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استانی به شمار می رود‪ .‬به طوری که‬ ‫ایجاد ش��هرک های تخصصی و دانش بنیان از اولویت های اصلی‬ ‫در مجموعه ش��هرک های صنعتی به ش��مار می رود‪ ،‬همان طور‬ ‫که در اس��تان اصفهان ایجاد ‪ ۲۰‬ش��هرک صنعتی تخصصی از‬ ‫نقاط قوت صنعت این اس��تان اس��ت‪ .‬در کشور ما تقسیم بندی‬ ‫نوع صنایع بر اساس نیروی انس��انی است‪ .‬صنایع دارای کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬نی��رو را خ��رد‪ ،‬صنایع بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۵۰‬نی��رو را کوچک و‬ ‫صنایع بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۵۰‬نیروی انس��انی را متوس��ط و بیشتر از‬ ‫ان را صنای��ع ب��زرگ می نامند‪ .‬صنایع کوچک ش��خص محور‬ ‫هستند و به طور معمول با پس انداز خانوارها این بنگاه ها شکل‬ ‫می گیرند‪ ،‬بنابراین مدیر‪ ،‬مالک‪ ،‬بنگاه و مس��ئول فروش و مدیر‬ ‫تولید بنگاه یک نفر اس��ت و این باعث می شود صنایع کوچک‬ ‫گس��تردگی الزم برای عرضه را نداشته باشد‪ .‬همچنین فناوری‬ ‫مورد اس��تفاده صنایع کوچک به روز نبوده و نیاز به نوس��ازی و‬ ‫بازسازی خطوط تولید دارند‪ .‬بیش��تر این بنگاه های کوچک با‬ ‫مشکل س��رمایه در گردش روبه رو هستند و انان برای سرمایه‬ ‫در گ��ردش برای خرید مواد اولیه و هزینه های جاری با کمبود‬ ‫روبه رو هس��تند‪ .‬این صنایع به راحتی نمی توانند محصول خود‬ ‫را عرض��ه کنند و قدرت چانه زنی انها برای دریافت تس��هیالت‬ ‫از بانک ها کم اس��ت‪ .‬دولت باید به حمای��ت از صنایع کوچک‬ ‫در قال��ب طرح رونق بپردازد و برای تامین کس��ری وثیقه انها‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک حامی این گونه‬ ‫صنایع برای دریافت تس��هیالت بانکی است‪ .‬این درحالی است‬ ‫که یکی از معضالت اقتصادی کشور توجه بیش از حد دولت بر‬ ‫صنایع بزرگی اس��ت که به عنوان پیشرانه های اقتصادی مطرح‬ ‫هس��تند‪ .‬اگر دولت حمایت ه��ای الزم را از این صنایع کوچک‬ ‫به عم��ل اورد‪ ،‬این بنگاه های محلی اقتص��ادی می توانند نقش‬ ‫بزرگی در اش��تغالزایی و رونق اقتصادی داشته باشند‪ .‬هرچند‬ ‫ت به هزینه ها بسیار‬ ‫درباره صنایع بزرگ‪ ،‬میزان درامدها نس��ب ‬ ‫تف��اوت دارد اما صنایع کوچک و متوس��طی که با کارافرینی و‬ ‫درامدزایی بار هزینه های خود را بر دوش می کشند‪ ،‬بسیار زیاد‬ ‫هستند‪ .‬با اینکه شرکت های گروهی صنعتی و غول های بزرگ‬ ‫اقتصادی درامدهای بسیار زیادی دارند اما هزینه هایی که برای‬ ‫انها تعریف ش��ده در زمینه شرکت های کوچک وجود ندارد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل است که مقیاس های ضرردهی و خسران مالی نیز‬ ‫ل جبران اس��ت اما در بنگاه های‬ ‫در ش��رکت های بزرگ غیرقاب ‬ ‫کوچک اقتصادی این روال با ش��دت کمتری اتفاق می افتد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل اس��ت که صنایع کوچ��ک در نظام های اقتصادی‬ ‫مانند کش��ور می توانند اشتغالزا و درامدزا باش��ند‪ .‬باید از این‬ ‫صنایع به طور کلی حمایت ش��ود و با فراهم کردن زیرساخت ها‬ ‫و حرکت به س��مت توس��عه یافتگی‪ ،‬بنگاه ه��ای کوچک را به‬ ‫تعاونی ها و تش��کل های بزرگ صنفی تبدیل کرده و از انجا راه‬ ‫صنعتی شدن را درپیش گیریم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تمرکز جدی بانک ها بر تامین‬ ‫سرمایه در گردش تولید‬ ‫رئی��س کل بانک مرک��زی بر توجه‬ ‫به تولید و رش��د اقتص��ادی در جهت‬ ‫تقویت ارزش پ��ول ملی تاکید کرد و‬ ‫در این راس��تا تمرکز جدی بانک ها بر‬ ‫تامین سرمایه در گردش بخش تولید‬ ‫را کلی��دی خواند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫عبدالناص��ر همتی با اش��اره به ثبات‬ ‫نسبی در بازار ارز‪ ،‬بر تقویت تدریجی ارزش پول ملی تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در کنار برنامه های بانک مرکزی اکنون توجه جدی به‬ ‫تولید و رشد اقتصادی باید جزو اولویت های اصلی سیاست های‬ ‫اقتصادی کش��ور باشد‪ .‬در ش��رایط فعلی‪ ،‬تمرکز جدی بانک ها‬ ‫ب��ر چگونگی تامین س��رمایه در گردش تولید‪ ،‬بس��یار کلیدی‬ ‫س کل بانک مرکزی تصریح کرد‪ :‬توجه داشته باشیم‬ ‫است‪ .‬رئی ‬ ‫ضرورت اصالح نظام بانکی که امری فوری است‪ ،‬ما را در مسیر‬ ‫تضعیف بانک ها که ‪۹۰‬درصد تامین مالی را بر دوش دارند‪ ،‬قرار‬ ‫ندهد‪ ،‬بلکه سیاس��ت پولی به طور هدف مند در راستای تقویت‬ ‫این کارک��رد تغییر کند‪ .‬همتی همچنین با اش��اره به دریافت‬ ‫خبرهایی مبنی بر باز ش��دن کانال های مالی با کشورهایی که‬ ‫نفت ایران را در این برهه برداشت می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه خبرهایی مبنی بر عزم جدی صادرکنندگان در وارد کردن‬ ‫ارز صادراتی خود ب��ه چرخه اقتصاد‪ ،‬نیازهای وارداتی تولید به‬ ‫سرعت تخصیص و تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫پرداخت یارانه های‬ ‫نقدی نیز برای سال‬ ‫اینده همچنان ادامه‬ ‫دارد و قرار شده تا ‪۴۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان از منابع ‪۱۴۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬در بخش‬ ‫هدفمندی‪ ،‬برای‬ ‫پرداخت های نقدی‬ ‫اختصاص پیدا کند که‬ ‫البته رقم ان در روال‬ ‫معمول همان ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان است‬ ‫در بودجه ‪ ۹۸‬مشخص شده است‬ ‫‪ ۹‬روش برای حمایت از معیشت‪ ،‬سالمت و عدالت اجتماعی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دول��ت در بودجه س��ال این��ده درنظ��ر دارد از‬ ‫‪ ۹‬روش از معیش��ت عموم��ی‪ ،‬س�لامت و عدالت‬ ‫اجتماعی حمایت کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬با توج��ه به ش��رایط موجود‬ ‫اقتصادی و تورمی که در ماه های گذش��ته افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬مس��ئوالن دولتی با تایید اینکه بخشی از ان‬ ‫ناشی از نوسان نرخ ارز در سا ل جاری بوده است و‬ ‫تا حدی زندگی مردم به ویژه قشر کم درامد را تحت‬ ‫تاثیر قرار داده اس��ت‪ ،‬تصمیم به اجرای بسته های‬ ‫حمایتی برای پوش��ش بخشی از اس��یب ناشی از‬ ‫ش��رایط موجود گرفتند اما در کنار برنامه هایی که‬ ‫برای امسال درنظر گرفته شد برای سال اینده نیز‬ ‫یکی از اهداف بودجه‪ ،‬حمایت از معیشت و سالمت‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫در بودج��ه ‪ ،۱۳۹۸‬تامی��ن کاالهای اساس��ی و‬ ‫موردنیاز مردم با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مورد تاکید قرار‬ ‫دارد حت��ی اگر ارز در بازار ازاد یا س��امانه نیما هر‬ ‫تغییری داشته باشد‪.‬‬ ‫بر این اساس ‪ ۱۴‬میلیارد دالر از منابع ارزی ناشی‬ ‫از ف��روش نفت ب��ه تامین کاالهای اساس��ی‪ ،‬دارو‪،‬‬ ‫تجهیزات پزش��کی‪ ،‬نهاده های دامی و کشاورزی با‬ ‫نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫برای امس��ال نیز از ابتدای سال کاالهای اساسی‬ ‫ب��ا دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی وارد ش��د و در ادام��ه که‬ ‫بازار ثانویه راه اندازی ش��د ن��رخ ارز در ان به طور‬ ‫توافق��ی مورد محاس��به ق��رار گرفت ک��ه به طور‬ ‫متوس��ط ت��ا ‪ ۸۰۰۰‬تومان ب��رای دالر و تا مرز ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان برای هر یورو می رسد که البته ارز برای‬ ‫کاالهای اساس��ی با همان نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان تامین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پرداخ��ت یارانه های نقدی نیز برای س��ال اینده‬ ‫همچن��ان ادام��ه دارد و قرار ش��ده ت��ا ‪ ۴۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان از مناب��ع ‪ ۱۴۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در بخش هدفمن��دی‪ ،‬برای‬ ‫پرداخت ه��ای نقدی اختصاص پی��دا کند که البته‬ ‫رق��م ان در روال معم��ول هم��ان ‪ ۴۵‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال ب��رای حمای��ت از قش��ر‬ ‫اس��یب پذیر همچن��ان بس��ته های حمایت��ی‬ ‫اج��را می ش��ود ک��ه در مجم��وع کمک ه��ای‬ ‫یاران��ه ای دول��ت در س��ال اینده به ش��مار خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫افزای��ش حقوق کارمندان و بازنشس��تگان تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد نیز دیگر بازوی کمکی دولت به مردم اس��ت‬ ‫که با توجه به پیش بینی هایی که برای افزایش تورم‬ ‫در سال بعد وجود دارد‪ ،‬در دستور کار قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در کنار افزایش حقوق‪ ،‬موضوع همسان س��ازی‬ ‫تفاهمنامه ایدرو و استانداری سمنان‬ ‫همزم��ان با س��فر رئیس جمهوری به س��منان و در جریان نشس��ت‬ ‫برگزیدگان و توسعه‪ ،‬دو تفاهم همکاری بین سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران (ایدرو) و استانداری سمنان برای همکاری در اجرای طرح‬ ‫تولید پنل های خورشیدی‪ ،‬استنت های قلبی و عروقی و تولید گیربکس‬ ‫اتوماتیک خودرو به امضا رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایدرونیوز‪ ،‬ای��ن تفاهمنامه ها به منظور جذب ش��ریکان‬ ‫داخل��ی و خارجی صاحب فناوری برای مش��ارکت در اجرای تولید پنل‬ ‫خورشیدی‪ ،‬تولید اس��تنت های قلبی و عروقی به ارزش ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال و تولید گیربکس اتوماتیک خودرو به ارزش ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد ریال و‬ ‫با ایجاد اشتغال ‪ ۳۰۰‬نفر است‪.‬‬ ‫در این س��ند همکاری استانداری س��منان به عنوان تسهیلگر موارد‬ ‫قانونی بین س��ایر دستگاه های اجرایی اس��تانی و کشوری عمل خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این دو تفاهمنامه جزو ‪ ۷‬تفاهمنامه همکاری اس��ت که در نخستین‬ ‫روز س��فر اس��تانی کاروان تدبیر و امید به استان س��منان‪ ،‬در نشست‬ ‫توسعه و برگزیدگان این استان در حضور رئیس جمهوری به امضا رسید‪.‬‬ ‫حق��وق بازنشس��تگان نیز مطرح اس��ت چراکه در‬ ‫س��ال های گذشته بازنشس��تگان در حقوق خود با‬ ‫اختالف نسبت به یکدیگر و پاسخگو نبودن در برابر‬ ‫هزینه ها روبه رو بودند و در ‪ ۲‬س��ال گذشته دولت‬ ‫افزایش حقوق را به گون��ه ای انجام داد که بتواند تا‬ ‫حدی از اختالف ها بکاهد‪.‬‬ ‫برای��ن اس��اس پیش بین��ی ش��ده در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ح��دود ‪ ۲۰۰۰‬میلی��ارد توم��ان ب��ه‬ ‫همسان س��ازی حقوق بازنشستگان اختصاص پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اختص��اص ‪ ۷۰۰۰‬میلی��ارد تومان اعتب��ار برای‬ ‫اس��تمرار ط��رح مقابل��ه ب��ا فق��ر مطل��ق از دیگر‬ ‫برنامه های بودجه دولت در س��ال اینده است‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که امسال نیز حدود ‪ ۷۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان در قانون بودجه پیش بینی شد که بتواند به‬ ‫منظور افزایش حداقل مس��تمری خانوارهای هدف‬ ‫ازجمله خانواده های زیر پوشش بهزیستی و کمیته‬ ‫ام��داد امام خمین��ی (ره) اختصاص پیدا کند و هر‬ ‫ماه به همراه مبلغ یارانه نقدی به حساب انها واریز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تامین اعتبار ‪ ۳۵‬هزار میلیارد تومانی برای اجرای‬ ‫طرح تحول س�لامت نی��ز در بودجه س��ال اینده‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت که این رقم در مقایس��ه با‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومانی که برای امس��ال در‬ ‫بودجه سازمان بیمه سالمت مصوب شده بود‪ ،‬رشد‬ ‫قابل توجه��ی دارد و محور دیگر طرح های حمایتی‬ ‫از قش��رهای جامع��ه در بودج��ه ‪ ۱۳۹۸‬به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫در سال اینده همچنین برای حمایت از تولیدات‬ ‫در بخش کشاورزی نیز افزایش ‪۲۰‬درصدی اعتبار‬ ‫یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی منظور شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در عین حال افزایش اعتبار خرید تضمینی‬ ‫گندم متناس��ب با افزایش نرخ خرید تضمینی این‬ ‫محصول از ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد به ‪ ۸۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫دیگ��ر اقدامی ک��ه در بودج��ه ‪ ۱۳۹۸‬به منظور‬ ‫حمای��ت از معیش��ت عمومی‪ ،‬س�لامت و عدالت‬ ‫اجتماع��ی در دس��تور کار ق��رار خواه��د گرفت‪،‬‬ ‫اس��تمرار اجرای طرح توس��عه و ت��وازن منطقه ای‬ ‫ب��ا بودج��ه ای ح��دود ‪ ۱۵‬ه��زار میلی��ارد تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫باید یاداور شد در سال جاری بسته های حمایتی‬ ‫دول��ت ب��رای حمایت از قش��ر کم درام��د از ابان‬ ‫اجرایی ش��د که در ان توزی��ع کاالیی و نقدی بین‬ ‫گروه ه��ای هدف انجام می ش��ود‪ ،‬به طوری که برای‬ ‫خانواره��ای زیر پوش��ش کمیته امداد‪ ،‬بهزیس��تی‬ ‫و س��ایر قش��ر کم درامد‪ ،‬س��بدهای کاالیی توزیع‬ ‫می شود و برای کارکنان دولت اعم از بازنشستگان‪،‬‬ ‫مس��تمری بگیران و کارمندانی که حقوق دریافتی‬ ‫انها ب��ه کمت��ر از ‪ ۳‬میلیون تومان می رس��د قرار‬ ‫ش��د حدود ‪ ۲۰۰‬هزار تومان به حس��اب انها واریز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تاکید برحفظ شرایط تولید و اشتغال موجود‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فر به س��منان گفت‪:‬‬ ‫اگرچه تحریم در بخش های��ی محدودیت ایجاد کرده اما در‬ ‫م کرده اس��ت‪ .‬برای نمونه‬ ‫فرصت هایی نیز برای کش��ور فراه ‬ ‫افزایش نرخ ارز‪ ،‬صادرات را به ویژه در تولید پوش��اک و لوازم‬ ‫خانگی توجیه پذیرتر کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی با تاکید بر لزوم حفظ وضع‬ ‫موج��ود واحدهای تولیدی و به دنبال ان حفظ اش��تغال که‬ ‫از تاکیدات رهبر معظم انقالب اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬دولت امسال و در بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬تامین کاالهای اساس��ی را ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬و از منابع خودش‬ ‫تضمین کرده اس��ت و از این نظر نگرانی نداریم و این در حالی اس��ت‬ ‫که ذخایر کاالهای اساس��ی ما اکنون در بهترین شرایط حتی بیشتر از‬ ‫سال های قبل است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دولت در تخصی��ص منابع ارزی هم ملزومات تولید را در‬ ‫اولوی��ت قرار داده و بعد از کاالهای اساس��ی تامین مواد اولیه و تامین‬ ‫قطعات و ملزومات تولید در اولویت است و ما نیز باید از همه ظرفیت ها‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫اگ��ر موان��ع و ناهماهنگی وجود دارد باید رفع ش��ود و بر‬ ‫همین مبنا و اس��تفاده از ظرفیت استان ها به ویژه استان های‬ ‫مرزی و تفویض اختیار به استانداران در صدد تسهیل امور و‬ ‫حل مشکالت هستیم‪.‬‬ ‫حمای��ت از تولی��د داخل��ی و حل مش��کالت تکلیف همه‬ ‫مس��ئوالن است و کار جهادی می طلبد و حفظ وضع موجود‬ ‫تولید باید مد نظر باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ضمن اش��اره به وضعی��ت جاری‬ ‫کش��ور در مقابل��ه ب��ا تحریم ه��ا گف��ت‪ :‬کش��ور در بس��یاری از انواع‬ ‫م��واد اولی��ه خودکفاس��ت و اولوی��ت وی��ژه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت تامی��ن م��واد اولی��ه‪ ،‬تولی��د و تس��ریع تب��ادالت مال��ی‬ ‫در ای��ن ح��وزه اس��ت و دول��ت در حمای��ت از تولی��د ح��د ومرزی‬ ‫نمی شناسد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به ظرفیت های موجود در اذربایجان ش��رقی‬ ‫گف��ت‪ :‬بیش از ‪۹۵‬درص��د ظرفیت صنعت��ی تبری��ز در اختیار بخش‬ ‫خصوصی است که با کمترین مشکل فعالیت می کند‪.‬‬ ‫راه اهن چابهار پیشرفت قابل توجهی دارد‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت س��اخت و توس��عه راه اهن‬ ‫ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل‬ ‫کشور معتقد اس��ت با تمام دشواری های اقتصادی‬ ‫و جغرافیایی موجود‪ ،‬طرح راه اهن چابهار پیشرفت‬ ‫قابل توجهی را به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫عباس خطیبی به ایسنا گفت‪ :‬توسعه بندر چابهار‬ ‫به عن��وان یک��ی از مهم ترین بندره��ای اقتصادی‬ ‫ایران در س��ال های گذش��ته بارها از سوی مقامات‬ ‫سیاس��ی کش��ور و البته در قوانین باالدستی مورد‬ ‫تاکید و توجه قرار داش��ته و ب��رای انکه چابهار به‬ ‫اهداف کالن خود دست یابد در کنار توسعه ای که‬ ‫در عرصه دریایی انجام می شود‪ ،‬بحث اتصال ریلی‬ ‫به شبکه راه اهن کشور نیز به عنوان اولویت جدی‬ ‫همواره مورد توجه قرار داشته است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬طرح راه اهن چابهار که در چند فاز‬ ‫طراحی ش��ده امروز پیشرفتی نزدیک به ‪۵۰‬درصد‬ ‫در عرصه زیرس��ازی و ‪۳۷‬درصد در امار کلی نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت راه اهن شرکت ساخت با بیان‬ ‫اینک��ه راه اهن چابه��ار از نظر جغرافیایی ش��رایط‬ ‫خاصی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه بخشی از‬ ‫این مسیر در کوهستان و بخشی از ان در تپه ماهور‬ ‫قرار گرفته شرایط کارگاهی را پیچیده می کند اما با‬ ‫این وجود خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی کار‬ ‫با قدرت دنبال ش��ده و منابع اعتباری دولتی نیز به‬ ‫طرح تزریق شده است‪.‬‬ ‫خطیبی ادامه داد‪ :‬مسیر فاز نخست میان چابهار‬ ‫ت��ا زاهدان حدود ‪ ۶۰۰‬کیلومتر طول دارد و پس از‬ ‫ان در قال��ب برنامه هایی جداگانه این خط ریلی در‬ ‫امتداد شرق کشور ادامه خواهد داشت و تا خراسان‬ ‫رضوی و مرزهای ش��مال ش��رقی تداوم می یابد تا‬ ‫درنهایت کریدور ریلی ش��رق کش��ور به طور کامل‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬تاکنون بی��ش از ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان در راه اهن چابهار هزینه ش��ده و البته برای‬ ‫تکمیل کار به ‪ ۴۰۰۰‬میلیارد تومان اعتبار بیش��تر‬ ‫نیاز خواهد بود‪.‬‬ ‫اتص��ال بندره��ای مهم ایران به ش��بکه ریلی به‬ ‫عن��وان طرحی ک��ه راه اهن را به چش��مه های بار‬ ‫متصل می کند از چند س��ال گذش��ته ب��ه عنوان‬ ‫یک��ی از اصلی تری��ن سیاس��ت های وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی در دس��تور کار قرار گرفته و پیگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در کن��ار بندرهای��ی مانند رجای��ی در جنوب و‬ ‫امیراباد در شمال که به شبکه ریلی متصل هستند‪،‬‬ ‫چابه��ار به عن��وان یک��ی از اصلی تری��ن بندرهای‬ ‫اقتصادی ایران نیز مسیر خود برای رسیدن به ریل‬ ‫را طی می کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪ 1397‬اول ربیع الثانی ‪ 9 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 539‬پیاپی ‪2512‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫برنامه ریزی گسترده سایپادیزل‬ ‫برای افزایش داخلی سازی‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫در حاشیه تحویل برنامه بودجه سال ‪ 97‬به مجلس‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫«گسترش صنعت» افزایش دستمزد کارگری و نرخ دالر را در بودجه ‪ ۹۸‬بررسی می کند‬ ‫تنظیم دو محور اصلی بودجه در چارچوب اجبار ها‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ن��رخ دالر ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و افزایش دس��تمزد‬ ‫کارگری ‪ ۲۰‬درصد دو محور بودجه سال ‪ ۹۸‬را تشکیل‬ ‫می ده��د؛ دو محوری ک��ه پس از ارائ��ه کلیات بودجه‬ ‫س��ال اینده بیش��ترین موضع گیری ها را با خود همراه‬ ‫ک��رد‪ .‬دولت در حالی قصد دارد بودجه س��ال اینده را‬ ‫ب��ر مبنای قیمت ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان تنظیم کند و‬ ‫به مجلس تحویل دهد که کارشناس��ان اقتصا د در این‬ ‫باره دیدگاه های متفاوت��ی دارند‪ .‬در زمینه افزایش ‪۲۰‬‬ ‫درصدی دستمزد نیز دیدگاه های مختلفی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دالر ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی‬ ‫نرخ دالر برای بودجه امسال ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در‬ ‫نظر گرفته ش��ده بود و برای س��ال اینده این عدد قرار‬ ‫اس��ت به ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان برسد‪ .‬محاسبه ای ساده‬ ‫نش��ان می دهد که نرخ دالر در سال اینده و بر مبنای‬ ‫بودج��ه ‪ ۶۳‬درصد رش��د خواهد داش��ت‪ .‬البته این در‬ ‫شرایطی است که هیچ کدام از کانال های خرید و فروش‬ ‫و تخصیص ارز در حال حاضر دالر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی‬ ‫عرضه نمی کنن��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در برخی مقاطع زمانی‬ ‫در سال جاری قیمت هر دالر امریکا به بیش از ‪۱۸‬هزار‬ ‫تومان هم رسید‪ .‬مقایسه واقعیت های اقتصادی امسال‬ ‫با انچه دولت در نظر داش��ت نشان می دهد که بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬شرایط مناس��بی را در پیش ندارد‪ .‬در حالی‬ ‫دالر به تازگ��ی نوعی ارام��ش مقطعی را تجربه می کند‬ ‫ک��ه قیم��ت دالر حدود ‪ ۱۰‬هزار تومان اس��ت و دولت‬ ‫می خواهد بودجه سال اینده را با ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫تنظیم کن��د‪ .‬البته در کنار واقعیت های اقتصادی باید‬ ‫این موضوع را هم در نظر داشت که مخالفان و موافقان‬ ‫دولت دوازدهم شرایط اقتصادی امروز را بسیار پیچیده‬ ‫توصی��ف می کنند و معتقدند دول��ت راهی جز تنظیم‬ ‫بودج��ه بر مبنای دالر ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان ندارد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬اقتصاد ایران امروز ش��رایطی را س��پری‬ ‫می کند که منتق��دان دولت دوازدهم هم بر پیچیدگی‬ ‫ان مهر تایید می زدند‪ .‬با این حال‪ ،‬پرسش��ی که اکنون‬ ‫مطرح می شود این است که ایا قیمت گذاری برای دالر‬ ‫ان هم با نرخ ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان اسیب های اقتصادی‬ ‫کش��ور را کاهش می دهد یا این احتمال وجود دارد که‬ ‫شرایط شرایط پیچیده تر از اکنون شود‪ .‬وحید شقاقی‬ ‫شهری‪ ،‬تحلیلگر اقتصا د درباره پیش بینی درامد دولت‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬پیش بینی دولت این بود‬ ‫که امسال بتواند ‪۱۴۲‬هزار میلیارد تومان درامد داشته‬ ‫باش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬ش��رایط اقتصادی به گونه ای است‬ ‫که نش��ان می دهد دولت در بهترین شرایط می تواند به‬ ‫‪۱۰۰‬هزار میلیارد تومان درامد برسد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید‬ ‫در نظر داش��ت که تولیدکنندگان و صادرکنندگان در‬ ‫نیمه نخس��ت امس��ال وضعیت بهتری نسبت به ‪ ۶‬ماه‬ ‫اینده داشتند‪ .‬وی افزود‪ :‬زمانی که یکی از جریان های‬ ‫اصل��ی درام��د دولت مالیات اس��ت‪ ،‬کاه��ش تولید و‬ ‫ص��ادرات باع��ث کاه��ش درامدهای دولت می ش��ود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬دولت به لح��اظ فروش نفت هم وضعیت‬ ‫مناسبی ندارد و در این زمینه نیز مشکالت بیشتری در‬ ‫سال اینده به وجود خواهد امد‪ .‬این عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه خوارزمی تهران همچنین درباره شرایط فروش‬ ‫نفت گفت‪ :‬دولت در نظر دارد یک میلیون بش��که نفت‬ ‫را ب��ا قیمت ح��دود ‪ ۶۰‬دالر در س��ال اینده به فروش‬ ‫برس��اند‪ .‬همچنین نرخ تسعیر ارز حدود ‪ ۸‬هزار تومان‬ ‫تومان‪ ‬در نظر گرفته شده است‪ .‬با این اوصاف اگر‪ ‬دولت‬ ‫دالر ‪ ۸‬هزار تومان��ی را بپذیرد‪ ،‬یعنی به همه بازارهای‬ ‫اقتص��ادی عالمت افزایش ت��ورم را می دهد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این در حالی اس��ت که افزایش دس��تمزد برای س��ال‬ ‫این��ده ‪ ۲۰‬درص��د در نظر گرفته ش��ده و این موضوع‬ ‫باعث می ش��ود شکاف دستمزد و شرایط واقعی اقتصاد‬ ‫دوباره افزایش یابد‪ .‬دولت به واقع در شرایط پیچیده ای‬ ‫اس��ت اما باید در نظر داش��ت که هیچ نسخه ای برای‬ ‫س��ال اینده قطعی نخواهد بود‪ .‬شاخص هایی که تغییر‬ ‫انها باعث تغییرات گس��ترده اقتصاد ایران می شود در‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﻨﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺁﺭﻛﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻭﻛﺴﻴﻦ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 1397,09,13‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 534699‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪14007983692‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ‬ ‫ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‪:‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ‬ ‫ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺁﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻰ ﻭ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺁﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‪ :‬ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ‪ :‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪،‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ‪ ،‬ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺠﺮ ‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ ‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﭘﻼﻙ‬ ‫‪ ، 1861‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ‪ ، 493‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 2‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪1439633113‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻯ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻮﺭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 0073123277‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻋﻈﻤﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0073185851‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻮﺭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪0073123277‬ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻋﻈﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪0073185851‬ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪3 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(307751‬‬ ‫برخی از موارد در اختیار ایران قرار ندارد و به این دلیل‬ ‫نمی توان پیش بینی دقیقی از اینده داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان افزایش حقوق منطقی نیست‬ ‫رمضانعلی س��بحانی فر درباره میزان دس��تمزد سال‬ ‫‪ ۹۸‬به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬دولت برای افزایش‬ ‫دس��تمزد ‪ ۲۰‬درص��د را در نظر گرفت��ه و این موضوع‬ ‫دور از واقعیت های اقتصادی اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬اداره‬ ‫کش��ور در شرایطی اس��ت که کاری جز این نمی توان‬ ‫ک��رد‪ .‬این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬دولت باید برای شکاف میان‬ ‫دس��تمزد و واقعیت های اقتص��ادی راه حلی پیدا کند‪.‬‬ ‫یک��ی از موضوعاتی که در این زمین��ه می تواند نقش‬ ‫داشته باشد کوچک تر شدن دولت و کاهش هزینه های‬ ‫غیرضروری اس��ت‪ .‬متاس��فانه هنوز هم در بسیاری از‬ ‫م��وارد هزینه ه��ای دولت بس��یار باال اس��ت‪ .‬اگر این‬ ‫هزینه ها به درس��تی مدیریت نش��ود همچنان شاهد از‬ ‫بین رفتن سرمایه کشور خواهیم بود‪ .‬وی درباره قیمت‬ ‫پیشنهادی دولت برای دالر در کلیات بودجه سال ‪۹۸‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬باید این موضوع را بپذیریم که دولت راهی‬ ‫ج��ز این نرخ ندارد‪ .‬اگر دول��ت بخواهد دالر را بیش از‬ ‫این نرخ پیشنهاد دهد‪ ،‬هزینه هایش افزایش می یابد و‬ ‫ان موضوع پیامدهای سنگین تری برای اقتصاد کشور‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬البته در کنار ای��ن موضوعات باید در‬ ‫نظرداشت که مقصر برخی از اتفاق ها در شرایط خاص‬ ‫امروز دولت اس��ت‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬باید این ش��رایط را‬ ‫پذیرفت و برای ان برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشدید نظارت دولت بر بازار‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس درباره سیاست‬ ‫ن��رخ ارز در بودج��ه گفت‪ :‬پیش��نهاد کنونی دولت در‬ ‫زمینه نرخ ارز ‪ ۵۵۰۰‬تومان اس��ت‪ ،‬اگر این عدد باالتر‬ ‫رود هزین��ه دولت افزایش می یاب��د و کاهش ان تاثیر‬ ‫منف��ی بر واقعیت های اقتصاد کش��ور دارد ‪ .‬محمدرضا‬ ‫پورابراهیم��ی با بی��ان اینکه اگر سیاس��ت های ارزی‬ ‫به همین ش��کل پیش رود در ماه ه��ای اینده کاهش‬ ‫قیم��ت ار ز ادامه خواهد یافت‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬از مباحث‬ ‫اساسی در بودجه ‪ ۹۸‬که مبنای تصمیم قرار می گیرد‪،‬‬ ‫سیاس��ت های حمایتی دولت در حوزه بودجه اس��ت‪،‬‬ ‫درحال حاضر به دلیل تغییرات نرخ ارز با دولت به توافق‬ ‫رس��یدیم که در زمینه کاالهای اساسی تغییر قیمتی‬ ‫را نس��بت به سال ‪ ۹۶‬نداشته باش��یم‪ .‬پورابراهیمی با‬ ‫اشاره و گالیه از افزایش چندین برابری قیمت کاالها با‬ ‫اینکه ارز ‪ ۴۲۰۰‬برای واردات کاالهای اساسی پرداخت‬ ‫می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت در حوزه کاالهای اساسی‬ ‫سیاس��ت های نظارتی را باید اعمال کند که از واردات‬ ‫کاال تا خرده فروشی‪ ،‬تغییر قیمتی از بابت ارز رخ ایجاد‬ ‫نشود‪ ،‬اما شاهد سوءمدیریت ها و نبود نظارت بوده ایم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به‬ ‫سیاست های انرژی که در الیحه بودجه باید دیده شود‬ ‫نیز اش��اره و اظهار کرد‪ :‬در الیح��ه بودجه ‪ ،۹۸‬دولت‬ ‫ع��دد ‪ ۱۰۰۰‬توم��ان را ب��رای هر لیتر بنزی��ن در نظر‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬البت��ه به دولت اع�لام کردیم هیچ گونه‬ ‫اثار تورمی ناش��ی از سیاس��ت های دولت را در حوزه‬ ‫بودجه بابت افزایش قیمت س��وخت نمی توانیم تحمل‬ ‫کنیم‪ .‬پورابراهیمی همچنین درباره شرایط اجتماعی و‬ ‫دستمزد توضیح داد‪ :‬مجلس پیشنهاد میانگین افزایش‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی حقوق و دستمزد را در الیحه بودجه ‪۹۸‬‬ ‫می پذیرد‪ .‬هرچند ک��ه باید این میزان افزایش یابد اما‬ ‫اکنون شرایط این کار مهیا نشده است‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه یا باید با قیمت های سال ‪ ۹۶‬کاالها را در اختیار‬ ‫مردم ق��رار دهیم یا اینکه یاران��ه مابه التفاوت ارزی را‬ ‫ب��رای هر خانوار جداگانه در نظ��ر بگیریم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫توافق��ی که با دولت در پرداخت یارانه اس��تانی ش��ده‬ ‫حدود یک ه��زار و ‪ ۸۰۰‬میلی��ارد تومان یارانه‬ ‫ ‬ ‫اس��ت‪،‬‬ ‫ساالنه استان کرمان اس��ت‪ ،‬متاسفانه بخش عمده ای‬ ‫از یارانه بگی��ران ج��زو دهک های پردرام��د بودند‪ .‬در‬ ‫سیاس��ت جدید قرار است در اس��تان ها یارانه به افراد‬ ‫نیازمند پرداخت شود که دهک های کم درامد و اقشار‬ ‫کم درامد جامعه را شامل می شود‪.‬‬ ‫معاون مهندسی سایپادیزل گفت‪ :‬در راستای تحقق منویات‬ ‫رهبر معظم انقالب و تاکید ایشان بر حمایت از کاالی ایرانی که‬ ‫تولید و اش��تغال را به دنبال خواهد داشت‪ ،‬شرکت سایپادیزل‬ ‫با تهیه برنامه ای مدون‪ ،‬توس��عه همکاری با قطعه سازان داخلی‬ ‫با حفظ کیفیت قطعات را در دس��تور کار خود قرار داده که بر‬ ‫این اساس‪ ،‬در صورت رفع موانع تولید قطعه سازان‪ ،‬خودکفایی‬ ‫در تولی��د تمام محصوالت تجاری تا پایان س��ال به ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزای��ش خواهد یافت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی س��ایپا دیزل‪،‬‬ ‫هوم��ن رجای��ی زاده افزود‪ :‬س��ایپادیزل س��ال ‪ ۹۷‬را ب��ا تولید‬ ‫محصوالتی با ‪ ۲۰‬درصد عمق س��اخت داخ��ل اغاز کرد که با‬ ‫اجرای برنامه های توس��عه ای در این بخش در راس��تای اهداف‬ ‫عالی گروه خودروس��ازی سایپا برای نیل به هدف تعیین شده‪،‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬درص��د خودکفایی تمامی محص��والت تولیدی‬ ‫ب��ه ‪ ۲۷‬درصد افزایش یافته که این امر‪ ،‬ضمن ایجاد اش��تغال‬ ‫غیر مس��تقیم‪ ،‬توسعه فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی را نیز در‬ ‫پی داش��ته است‪ .‬رجایی زاده با اش��اره به تاکید مدیریت ارشد‬ ‫سایپادیزل به موضوع توسعه خودکفایی به ویژه در برهه حساس‬ ‫کنونی و تحریم های ظالمانه بین المللی و برگزاری جلس��ه های‬ ‫هفتگی پی درپی در این باره یاداور ش��د‪ :‬خودکفایی در صنعت‬ ‫خودروهای تجاری با چالش های بس��یار زیادی مانند کم بودن‬ ‫تیراژ س��االنه تولید‪ ،‬تنوع باالی قطعات‪ ،‬کاهش سرمایه گذاری‬ ‫زیرساختی و‪ ...‬روبه رو است و برای تعدیل این موانع و مشکالت‪،‬‬ ‫دیپلماس��ی صنعتی سایپادیزل با شریکان خارجی برای انتقال‬ ‫فناوری روز‪ ،‬کمک به قطعه سازان داخلی و استفاده از توان باالی‬ ‫موجود در کش��ور‪ ،‬بیش از پیش فعال ش��ده است‪ .‬رجایی زاده‬ ‫در پایان با اش��اره به مزیت های بسیار توس��عه داخلی سازی و‬ ‫خودکفایی خودروهای تجاری خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایجاد اشتغال‬ ‫مولد‪ ،‬جلوگیری از خروج ارز از کشور‪ ،‬حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫در بخش قطعه س��ازی و هدایت سرمایه های سرگردان به حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬از مهم ترین مزایای توسعه داخلی سازی است که شرکت‬ ‫س��ایپادیزل نیز به عنوان عضوی از خانواده بزرگ گروه سایپا و‬ ‫صنعت کش��ور‪ ،‬با درک درس��ت این موضوع‪ ،‬برای برنامه ریزی‬ ‫و اجرای طرح های توسعه ای در این بخش اقدام کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ 50‬درصدی‬ ‫در تعمیر و نگهداری نیروگاه ها‬ ‫مدیرعامل ش��رکت برق حرارتی کش��و ر گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫عملیات تعمیر و نگه داری نیروگاه های ایران‪ ۵۰ ،‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی داش��ته اس��ت‪ .‬محس��ن طرزطلب با اش��اره به اخرین‬ ‫وضعیت نیروگاه های ایران‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬با اقدامات انجام شده‬ ‫تاکنون وضعیت تعمیر و نگه داری نیروگاه ها تا حد زیادی پیش‬ ‫ت به طور کامل‬ ‫رفته است و بر اس��اس پیش بینی ها‪ ،‬تا اردیبهش ‬ ‫کار تعمی��ر و نگه داری انجام خواهد ش��د‪ .‬وی درباره اختصاص‬ ‫منابع مالی مورد نیاز برای انجام این کار گفت‪ :‬تاکنون فقط ‪۱۵‬‬ ‫درصد از اعتبارات برای اجرای این کار اختصاص یافته اس��ت که‬ ‫اگر مساعدت بیش��تری شود‪ ،‬می توانیم کارها را هر چه سریع تر‬ ‫پیش ببریم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت برق حرارتی کش��ور با اشاره به‬ ‫اینکه بر اس��اس براوردهای موجود باید ‪ ۷‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫برای این کار اختصاص یابد‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬به طور قطع با‬ ‫انجام این اقدام و س��ایر اقداماتی که در نظر گرفته ایم‪ ،‬می توانیم‬ ‫خاموشی های س��ال اینده را دور بزنیم و چالش های موجود در‬ ‫صنع��ت برق را کاهش دهیم‪ .‬چندی پی��ش نیز همایون حائری‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر نی��رو در امور برق و انرژی از اغ��از عملیات ارتقای‬ ‫‪ ۲۳‬نیروگاه در کش��ور خب��ر داده و گفته بود ک��ه هدف وزارت‬ ‫نیرو این اس��ت که با انجام اقدامات الزم تابس��تان س��ال اینده‬ ‫بدون خاموش��ی سپری شود‪ .‬بر اساس اقداماتی که برای گذر از‬ ‫خاموشی تابستان سال اینده اغاز شده‪ ،‬مقرر شده است که ‪۲۷‬‬ ‫واحد نیروگاهی جدید وارد مدار شود که تابستان سال اینده را با‬ ‫انجام این تمهیدات با کمترین چالش پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 18‬اذر ‪ 1397‬اول ربیع الثانی ‪ 9 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 539‬پیاپی ‪2512‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مراکز معاینه فنی سنگین‬ ‫به کجا می روند؟‬ ‫همه کارشناسان‬ ‫حوزه خودرو و اقتصاد‬ ‫متفق القول هستند که‬ ‫هدف از فعالیت های‬ ‫اقتصادی این است‬ ‫که هر فعالیتی که در‬ ‫ان تعریف می شود‬ ‫از طراحی و توسعه‬ ‫محصول تا ایجاد‬ ‫سایت و خدمات پس‬ ‫از فروش باید برای‬ ‫رسیدن به یک هدف‬ ‫اقتصادی و کسب سود‬ ‫و نیز ثروت ملی باشد‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫دبیر کارگروه ملی همایش‬ ‫الودگی هوا در یک مصاحبه با‬ ‫سایت همشهری گفته است‪:‬‬ ‫«در ‪۳‬سال گذشته اقدام هایی‬ ‫برای ارتقای معاینه فنی و رفع‬ ‫تقلب ه��ا و تخلف��ات معاینه‬ ‫فنی خودروهای سبک انجام‬ ‫عباس مجیدی نژاد‬ ‫ش��ده اما درب��اره معاینه فنی‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی‬ ‫دیزلی ه��ا هن��وز نگرانی های‬ ‫مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫جدی وجود دارد چون شیوه‬ ‫ازم��ون االیندگ��ی دیزل ها‬ ‫نه تنها در ایران‪ ،‬بلکه در همه جای جهان به این ش��کل است که‬ ‫باید الودگی از اگزوز دیزل اندازه گیری شود‪ .‬هنگام تست گیری‬ ‫خودرو سنگین‪ ،‬راننده پدال گاز را تا انتها فشار می دهد و باید با‬ ‫ش��دت گاز بدهد‪ .‬برخی رانندگان به اهمیت ش��دت و ضعف گاز‬ ‫و اث��ر ان در نتیجه معاینه فن��ی اگاهی دارند و می دانند چگونه‬ ‫گاز را فش��ار دهند تا معاینه فن��ی را پاس کنند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫تعداد بسیاری از خودروهای سنگین را در سطح شهر می بینیم‬ ‫که باوجود داش��تن برگه معاینه فنی‪ ،‬دودزا هستند‪ .‬این موضوع‬ ‫به این معناست که در اجرای ازمون معاینه فنی دیزل یا خطای‬ ‫انسانی انجام یا تقلب و تخلف شده است‪ ».‬مشکل مراکز معاینه‬ ‫فن��ی از همان ابتدا در تفکر جزی��ره ای حاکم بر کارگروه معاینه‬ ‫فنی خودرو در کشور بود‪ .‬هر یک از اعضای این کارگروه برحسب‬ ‫منافع و س��لیقه های شخصی و سازمانی خود به این فرایند نگاه‬ ‫می کنند و در این اش��فته بازار به دنبال اهداف خود هستند‪ .‬این‬ ‫نگاه جزیره ای عنوان ش��ده را می توان در این مصاحبه به خوبی‬ ‫شناسایی کرد‪ .‬نگارنده منکر تفاوت های اساسی بین نرم افزارهای‬ ‫س��بک و س��نگین نیس��ت اما این زمینه تا این اندازه از نظر وی‬ ‫نگران کننده است؛ چرا تاکنون هیچ بحثی نشده و ناگهان متوجه‬ ‫این همه خطر ش��ده اند‪ .‬نکته دوم ایا در خودروهای س��بک دور‬ ‫موتور هیچ گونه تاثیری در نتایج ازمون ندارد و این گونه خطای‬ ‫انسانی یا تقلب یا تخلف نمی تواند انجام شود و در صورت امکان‬ ‫چرا در این زمینه بحثی نشده است و این موضوع را ویژه مراکز‬ ‫معاینه فنی سنگین قلمداد کردند؟ نکته سوم‪ ،‬درباره سامانه ملی‬ ‫یکپارچه معاینه فنی ایران اس��ت که با بهره گیری از زیرس��اخت‬ ‫الکترونیکی پلیس راهنمایی و رانندگی در راستای ایجاد وحدت‬ ‫رویه در امور مربوط به معاینه فنی ایجاد ش��د؛ حال چگونه این‬ ‫مورد پس از ‪۳‬سال طرح می شود؟ ایا این موضوع را نباید ناشی‬ ‫از تفک��ر جزیره ای حاکم بر کارگروه دانس��ت که باوجود وحدت‬ ‫روی��ه ت��ا اندازه اختالف بین نرم افزاره��ا وجود دارد و بعد هم در‬ ‫چنین شرایطی ان را مطرح می کنند؟ نکته چهارم که از تمامی‬ ‫نکات مطرح ش��ده مهم تر به نظر می رسد این است که در قانون‬ ‫هوای پاک چه مس��ئولیتی بیشتر از عضویت در کارگروه معاینه‬ ‫فنی خودرو کش��ور مطرح شده است؟ درباره نظارت که چندی‬ ‫است بزرگنمایی ان در مراکز معاینه فنی به رخ کشیده می شود‬ ‫ایا پیش از این وجود نداش��ته یا سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫ام��ور محول��ه خود را انجام نداده اس��ت؟ نظارت مطرح ش��ده و‬ ‫پیگیری های ان سازمان درحال حاضر چه تفاوتی با نظارت قبلی‬ ‫سازمان محیط زیست داشته و از دیدگاه ان سازمان چه تفاوتی‬ ‫بی��ن مراکز معاین��ه فنی وجود خواهد داش��ت؟ باری معضالت‬ ‫مراکز معاینه فنی همچنان به قوه خود باقی اس��ت‪ .‬وقتی تمام‬ ‫خودروها به مراکز درون ش��هری ستاد معاینه فنی تهران هدایت‬ ‫ شوند و دیگر مراکز معاینه فنی امکان تست خودروها را نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬ارامش حاکم ش��ده و صحت کاری مراکز دیگر زیرسوال‬ ‫نخواهد رفت‪ .‬او در ادامه مصاحبه خود در چگونگی ازمون گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬چرا معاینه فنی خودروهای س��نگین ازسوی ماموران‬ ‫معاینه فنی انجام نمی شود؛ این روش که ماموران مراکز معاینه‬ ‫فنی‪ ،‬خودش��ان تس��ت را برای خودروهای سنگین انجام دهند‪،‬‬ ‫روش قابل اجرایی است و حتی در کارگروه ملی کاهش الودگی‬ ‫ه��وا هم برای این موضوع مصوبه ای ارائه ش��ده تا هنگام ازمون‬ ‫معاینه فنی خودروهای سنگین‪ ،‬مالک و راننده از خودرو جدا و‬ ‫ازمون گر وارد خودرو ش��ود و گاز بدهد‪ .‬افزون بر این‪ ،‬در چنین‬ ‫ش��رایطی در تس��ت خودروهای س��نگین باید با اس��تفاده از دو‬ ‫ازمون گ��ر به جای یک ازمون گر و نظارت مداوم بر مراکز معاینه‬ ‫فن��ی‪ ،‬کنترل ها را تقویت کنی��م‪ ».‬این کالم از دیدگاه جزیره ای‬ ‫حاکم پی گرفته اس��ت‪ .‬برای اجرای ازمون های مش��خص شده‬ ‫در مراک��ز معاین��ه فنی خودرو نیازمند چند اس��تاندارد‪ ،‬مصوبه‬ ‫و بخش��نامه خواهد بود‪ .‬استاندارد ‪( ۹۱۸۱‬خودرو‪-‬معاینه فنی‪-‬‬ ‫ازمون ه��ای مرب��وط به بازرس��ی صالحیت تردد وس��ایل نقلیه‬ ‫موتوری و تریلرهای انها) ابالغی از س��وی اداره کل اس��تاندارد‪،‬‬ ‫بخشنامه ماده ‪ ۳‬ابالغی از طرف وزارت کشور‪ ،‬بخشنامه ماده ‪۳‬‬ ‫ابالغی از طرف سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و اخرین‬ ‫مصوبه هم از س��وی کارگروه کاهش الودگی هوا؛ مدیران مراکز‬ ‫معاینه فنی پاس��خگوی کدام از س��ازمان های متولی باید باشند‬ ‫و ای��ا س��ازمان های متولی خود به یک تفاه��م برای اجرای امور‬ ‫رسیده اند؟ موضوع های سازمان محور محلی برای ارائه نظرها و‬ ‫س��لیقه های شخصی ش��ده و روح یک طرح ملی زیر سوال رفته‬ ‫اس��ت و تاوان این بالتکلیفی بر دوش مراکز معاینه فنی سنگین‬ ‫اس��ت‪ .‬در پیوس��ت‪ 4‬در بخش��نامه ماده ‪ ۳‬ضوابط بکارگیری و‬ ‫اموزش کارشناس��ان و کاربران تعداد افراد هر خط معین ش��ده‬ ‫است‪ .‬به نظر جناب حسینی در هر خط معاینه فنی یک نفر کار‬ ‫می کن��د‪ .‬در این ب��اره حتی در حق مراک��ز معاینه فنی اجحاف‬ ‫نیز ش��ده است‪ .‬انها موظف هس��تند حتی در صورتی که تعداد‬ ‫خودروه��ای ب��ه حدود ‪۴۰۰‬خودرو در ماه هم برس��د از دو نیرو‬ ‫در خ��ط معاینه فنی بهره بگیرند‪ .‬باری این ادبیات برای مدیران‬ ‫مراکز معاینه فنی نااشنا نیست؛ هر یک از اعضای کارگروه معاینه‬ ‫فنی در راس��تای دس��تیابی به اهداف و خواسته های خود از این‬ ‫سیاست بهره برده اند‪.‬‬ ‫چه زمانی راه اندازی یک سایت خودرو اقتصادی است؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گفته می شود تعداد سایت های فعال دو خودروساز‬ ‫کش��ور با توجه به تیراژ تولی��دی که دارند‪ ،‬نمی تواند‬ ‫صرفه اقتصادی داشته باش��د و به نوعی هزینه سربار‬ ‫برای صنعت خودرو کش��ور به ش��مار می رود‪ .‬از دیگر‬ ‫دالیل مخالفان ایجاد س��ایت های خودروس��ازی این‬ ‫اس��ت که زمانی که خودروس��ازان داخلی با سود در‬ ‫ح��ال فعالیت بودن��د و درامد خوبی از ب��ازار فروش‬ ‫خود داش��تند‪ ،‬این س��ود به جای هزینه برای تحقیق‬ ‫و توس��عه‪ ،‬به ایجاد سایت انجامید که کارایی زیادی‬ ‫برای صنعت خودرو کشور به دنبال نداشته است‪.‬‬ ‫موافقان نیز عنوان می کنند با این شرایط نمی توان‬ ‫س��ایت های راه ان��دازی ش��ده را تعطی��ل ک��رد زیرا‬ ‫س��رمایه گذاری بس��یاری در این زمینه صرف شده و‬ ‫نیروی انسانی بسیاری‪ ،‬به ویژه در سایت های داخلی‪،‬‬ ‫مش��غول به کار هس��تند از این رو‪ ،‬بهتر اس��ت تولید‬ ‫خودروهای ارزان قیمت در این س��ایت ها منتقل و در‬ ‫شرکت های مادر خودروهای جدید تولید شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات از طریق سایت ها‬ ‫به س��ود صنعت خودرو بوده است؟ ایا این امر منجر‬ ‫به ارتقای لجس��تیک ش��ده و هزینه های حمل ونقل‬ ‫کاهش یافته اس��ت؟ اگر پاس��خ مثبت باش��د به طور‬ ‫قطع‪ ،‬بهره وری خوبی داش��ته ایم و باید اثرات ان در‬ ‫دنیای بیرون ملموس باشد‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه خودرویی با بیان اینکه امروز صنعت خودرو‬ ‫گرفت��ار یک سلس��له س��وءمدیریت ها و تصمیم های‬ ‫اشتباه گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬این سوءمدیریت فقط مربوط‬ ‫به صنعت خودرو نب��وده و برخی صنایع دیگر را هم‬ ‫درگیر کرده است‪ .‬درحال حاضر خواست رهبر معظم‬ ‫انقالب ممانعت و کاهش سوءمدیریت ها است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه وضعیت تولی��د در صنعت قطعه‬ ‫گفت‪ :‬اکنون باید وضعی��ت نامطلوب صنعت خودرو‬ ‫و قطعه ریش��ه یابی ش��ود زیرا فعالیت در واحدهای‬ ‫صنعت��ی از ‪۷‬روز کاری ب��ا ‪ ۳‬نوبت ب��ه ‪ ۳‬روز و یک‬ ‫نوبت در شبانه روز رس��یده است‪ .‬این موضوع جدا از‬ ‫تعطیلی کارخانه ها است که به دلیل ورشکستگی‪،‬‬ ‫ ‬ ‫امار‬ ‫بسته شده اند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬برخی صنایع خصولتی هس��تند و‬ ‫درباره فعالیت هایی که دارند شفاف س��ازی نمی شود‬ ‫و مش��کالت انهات به جای برطرف ش��دن به زمین‬ ‫دیگری پاس داده می شود‪.‬‬ ‫ش��هپری یاداور ش��د‪ :‬برای عب��ور از بحران ها باید‬ ‫مدیری��ت اصالح ش��ود و ب��ا همفکری‪ ،‬تعام��ل و با‬ ‫موقعیت سنجی هزینه های سربار را کاهش داد‪.‬‬ ‫محمد شهپری‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموع��ه خودروی��ی درباره س��ایت های‬ ‫خودروسازی به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬سایت های‬ ‫بس��یاری در کش��ورهای گوناگ��ون مانن��د ونزوئال‪،‬‬ ‫بالروس‪ ،‬س��وریه و‪ ..‬ایجاد ش��ده اند که‬ ‫تجزیه و تحلی��ل عملکرد انها نش��ان از‬ ‫زیان ده��ی انها دارد‪ .‬س��رمایه ها در این‬ ‫زمینه کجا رفته اس��ت؟ اگر نتایج مثبت‬ ‫بوده پس باید ش��رایط امروز متفاوت تر‬ ‫باشد‪ .‬اگر تحریم هس��تیم از طریق این‬ ‫س��ایت ها و در بخش ص��ادرات باید ارز‬ ‫محمد شهپری‬ ‫وارد کشور ش��ود‪ .‬اگر خودروساز عنوان‬ ‫می کند فعالیت بین المللی داش��ته اند اما‬ ‫سایت های بسیاری در‬ ‫را‬ ‫قطعه س��ازان خیر‪ ،‬اثرات این فعالیت‬ ‫کشورهای گوناگون ایجاد‬ ‫باید کجا ببینیم؟‬ ‫شده اند که انالیز عملکرد‬ ‫وی افزود‪ :‬در داخل هم خودروس��ازان انها نشان از زیان دهی انها‬ ‫در اس��تان های گوناگون ایجاد س��ایت دارد‪ .‬سرمایه ها در این‬ ‫زمینه کجا رفته است؟ اگر‬ ‫کرده ان��د که ای��ن س��ایت ها در برخی‬ ‫نتایج مثبت بوده پس باید‬ ‫اس��تان ها راه ان��دازی خواه��د ش��د‪ .‬اما شرایط امروز متفاوت تر‬ ‫باید براس��اس داده های اماری و شواهد‬ ‫باشد‬ ‫بررس��ی ش��ود ایا فعالیت در این زمینه‬ ‫� بنگاه اقتصادی باید س�وداور‬ ‫باشد‬ ‫در ادام��ه «گس��ترش صنعت» ب��ه‬ ‫سراغ محسن دس��تخوش جوان‪ ،‬معاون‬ ‫ص��ادرات و ام��ور بین المل��ل یک��ی از‬ ‫خودروس��ازان داخلی رفت‪ ،‬وی درباره‬ ‫ایجاد س��ایت از س��وی خودروسازان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از نظر یک بنگاه اقتصادی مانند‬ ‫خودروس��ازی ها‪ ،‬نه تنها ایجاد سایت‪،‬‬ ‫بلکه هرگونه فعالیت��ی حتی تحقیق و‬ ‫توسعه باید سوداور باشد‪ .‬این یک اصل‬ ‫کلی برای هر بنگاه اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه کارشناس��ان حوزه‬ ‫خ��ودرو و اقتصاد متفق القول هس��تند‬ ‫که ه��دف از فعالیت های اقتصادی این‬ ‫اس��ت که هر فعالیتی که در ان تعریف‬ ‫می ش��ود از طراحی و توسعه محصول‬ ‫تا ایجاد س��ایت و خدمات پس از ف��روش باید برای‬ ‫رس��یدن به یک هدف اقتصادی و کس��ب سود و نیز‬ ‫ثروت ملی باشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بنابراین سوداوری یک شاخص اصلی‬ ‫در بنگاه های اقتصادی اس��ت و خودروس��ازان به ان‬ ‫اعتق��اد کاف��ی و وافی دارند‪ .‬طبیعی اس��ت این جزو‬ ‫اهداف کالنی اس��ت که سایپا برای برنامه های ‪۵‬ساله‬ ‫داشت ه است‪.‬‬ ‫دس��تخوش جوان توضیح داد‪ :‬ب��رای اینکه موضوع‬ ‫س��وداوری در بن��گاه اقتصادی تبدیل ب��ه هدفی با‬ ‫برنامه ری��زی دقیق ش��ود‪ ،‬عدد تعیین ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬برای فالن سال باید هزار میلیارد تومان‬ ‫سوداوری نصیب این بنگاه اقتصادی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مصداق های صرفه اقتصادی‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬اگر بخواهیم تک تک مصداق های اقتصادی بودن‬ ‫ی��ک فعالیت را مورد کنکاش ق��رار دهیم‪ ،‬بنا بر نظر‬ ‫موافقان و مخالفان‪ ،‬باید مولفه های ا قتصادی براساس‬ ‫اص��ول علم��ی تجزیه و تحلی��ل و با ام��ار و داده ها‬ ‫مشخص ش��ود کدامیک از سایت س��ایت های ایجاد‬ ‫شده ازسوی خودروسازان اقتصادی بوده و کدام خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد سایت با مطالعه‬ ‫از این رو‪ ،‬می توان گفت ایجاد س��ایت سوریه فعالیتی‬ ‫اقتصادی و سنجیده بود‪ .‬دستخوش جوان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬البته ممکن اس��ت به مصداقی اش��اره شود که‬ ‫س��ایتی در کش��وری ایجاد و خط تولی��د تریم‪ ،‬بدنه‬ ‫و حتی رنگ که نیاز به س��رمایه زی��ادی دارد در ان‬ ‫راه اندازی شده که س��وداور نبوده است‪ ،‬زیرا نخست‬ ‫ب��ازار ب��ا فروش خودرو به ش��کل س��ی بی یو مطالعه‬ ‫نش��د و در نتیجه نتوانس��تیم موفق عم��ل کنیم‪ .‬در‬ ‫این باره س��رمایه گذاری انجام ش��د ام��ا در صادرات‬ ‫و س��ود اقتصادی توفیقی کس��ب نکردیم‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫موارد موف��ق و ناموفق وجود دارد که نمی توان منکر‬ ‫هیچ کدام از انها شد‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬بنابرای��ن اگ��ر طرح��ی از پایه‬ ‫اقتصادی بوده باش��د و امکان س��نجی و طرح تجاری‬ ‫ان درست پیش بینی شود‪ ،‬سرمایه گذاری متناسب با‬ ‫نیازها خواهد بود ک��ه به طور قطع‪ ،‬در مدت کوتاهی‬ ‫ب��ر خواهد گش��ت‪ .‬وی با تاکید بر ای��ن موضوع که‬ ‫کش��ورهای صاحب نام در صنعت خودرو سایت هایی‬ ‫را در جاه��ای گوناگون ایجاد کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این امر‬ ‫طبیعی اس��ت که در توسعه تیراژ و توسعه بازار برای‬ ‫ورود به بازارهای منطقه ای مفید است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های رقابتی راهکار ورود به بازار‬ ‫دستخوش جوان با اش��اره به فعالیت سایت سوریه‬ ‫دس��تخوش جوان در ادام��ه با اش��اره ب��ه تاکتیک‬ ‫گفت‪ :‬برای ایجاد س��ایت به ویژه در خارج از کشور ما‬ ‫و تکنیک در ایجاد یک س��ایت خودروس��ازی گفت‪:‬‬ ‫نخس��ت وارد بازار ش��دیم و مطالعاتی را انجام دادیم‬ ‫برای ایجاد سایت در کشوری ضروری است تاکتیک‬ ‫و در ادام��ه محصوالت عرض��ه و بازخوردها دریافت‬ ‫و تکنیک های خود را داش��ته باشیم‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫شد‪ .‬پس از این مراحل محصول با نیاز بازار موردنظر‬ ‫نخستین پرسش این است که محصول‬ ‫منطبق و تولید شد‪.‬‬ ‫م��ا با چه مزیت رقابت��ی تولید و عرضه‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در گام نخس��ت تع��داد‬ ‫می ش��ود؟ وقتی می توانیم محصولی را‬ ‫زیادی از یک محصول به ش��کل کامل‬ ‫خوب بفروش��یم که مزیت رقابتی برای‬ ‫صادر شد و چون سوداور بود در نهایت‬ ‫محصول خود ایج��اد کنیم‪ .‬وی یاداور‬ ‫منجر به ایجاد سایت تولیدی در سوریه‬ ‫ش��د‪ :‬ام��روز نمی توانیم مدعی ش��ویم‬ ‫ش��د؛ البته این اقدام در یک س��اختار‬ ‫محصوالت ما با بهترین های جهان یکی‬ ‫محدود و حساب ش��ده دنبال شد‪ .‬این‬ ‫محسن دستخوش جوان‬ ‫هستند‪.‬فناوری و تکنیک صنعت خودرو‬ ‫فعال در صنعت خودرو کشور اظهارکرد‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری وس��یع ب��دون مطالعه از نظر یک بنگاه اقتصادی کشور با خودروس��ازان جهانی متفاوت‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬در امر تولید نخست قرار مانند خودروسازی ها‪ ،‬نه اس��ت ام��ا مزیت های رقابت��ی می تواند‬ ‫ش��د خط تریم ایجاد و همگام با قانون تنها ایجاد سایت‪ ،‬بلکه راهی برای ورود ب��ه بازارهای فرامرزی‬ ‫هرگونه فعالیتی حتی‬ ‫باش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگر خودروساز ما‬ ‫و مقررات کشور س��وریه حرکت کنیم‪،‬‬ ‫تحقیق و توسعه باید‬ ‫در ادامه با سوداوری که در این مرحله سوداور باشد‪ .‬این یک در منطقه خاورمیان��ه می تواند از تعرفه‬ ‫داش��تیم خط تولید توس��عه پیدا کرد‪ .‬اصل کلی برای هر بنگاه ترجیحی یا از روابط و قرابت های خوب‬ ‫استفاده و مزیت رقابتی به لحاظ قیمت‬ ‫ل گذش��ته‪ ،‬با وجود تمام‬ ‫در چند س��ا ‬ ‫اقتصادی‬ ‫است‬ ‫تمام شده ایجاد کند‪ ،‬چرا از این شرایط‬ ‫نامالیماتی که در س��وریه وجود داشت‬ ‫استفاده نکند؟‬ ‫بخشی از این س��رمایه گذاری برگشت‪.‬‬ ‫بومی سازی قطعات بهترین راهکار برای مقابله با تحریم‬ ‫تالش برای بومی سازی قطعات مورد نیاز خودروهای‬ ‫داخلی می تواند بهترین راهکار برای مقابله با تحریم ها‬ ‫باشد و بسیاری از مشکالت تولید را رفع کند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬با اغ��از تحریم ها که در نوک‬ ‫پیکان ان صنعت خودرو ایران اس��ت مش��کالتی برای‬ ‫تولید در کش��ور ایجاد ک��رد‪ .‬مهم ترین و کلیدی ترین‬ ‫نکته در این باره تامی��ن قطعات و مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ران در صنعت خ��ودرو مانند بس��یاری از صنایع‬ ‫پیشرفت هایی داش��ته و به دنبال ان صنعت قطع ه نیز‬ ‫مشمول این امر می ش��ود‪ .‬جدا از تولید برخی قطعات‬ ‫الکترونیکی خاص بسیاری از ظرفیت ها برای تولید در‬ ‫بخش قطعه س��ازی مغفول مانده و شاید شناسایی انها‬ ‫و اتکا به توان داخلی بتواند راهگش��ای مشکل صنعت‬ ‫خودرو به ویژه در زمان تحریم باشد‪.‬‬ ‫البته برخی کش��ورها از جمله ترکیه صنعت خودرو‬ ‫ندارن��د ام��ا در قطعه س��ازی توانمند هس��تند‪ .‬ایران‬ ‫می تواند با الگوگیری از این کشورها و تدوین برنامه ای‬ ‫دقیق عالوه بر تامین قطعات داخل با کیفیت الزم برای‬ ‫بازارهای جهانی نیز صادرات داشته باشد‪.‬‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ ،‬کارشناس خودرو در این زمینه‬ ‫به خودروکار گفت‪ :‬دولت برای توسعه صنعت خودرو‪،‬‬ ‫به تاسیس مراکز پژوهشی برای قطعه سازی اقدام کند‬ ‫و روی قطع��ات راهبردی تمرکز ش��ود‪ .‬وی همچنین‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این ظرفیت وجود دارد که بتوان قطعات با‬ ‫کیفیت تولید کرد اما در سال های گذشته پژوهش های‬ ‫چندانی در این زمینه انجام نش��ده اما در شرایط فعلی‬ ‫فرصت مناسبی برای تحقق این امر است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این زمین��ه‪ ،‬محمدرضا نجفی منش‪،‬‬ ‫رئی��س انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور گف��ت‪ :‬قطعه س��ازان ایران��ی‬ ‫از توانمن��دی و ظرفی��ت باالی��ی برخوردارن��د و‬ ‫می توانن��د بس��یاری از قطع��ات را داخلی س��ازی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نجفی منش اظهار کرد‪ :‬پیشنهاد می شود نمایشگاهی‬ ‫از نداشته ها برگزار ش��ود و از شرکت های دانش بنیان‬ ‫دعوت ش��ود‪ .‬چه بس��ا قطعه ای که توان س��اخت ان‬ ‫در داخ��ل وج��ود دارد‪ ،‬اما همچنان وارد می ش��ود یا‬ ‫قطعه سازی با حمایت دولت بتواند قطعه ای را تولید و‬ ‫از خروج حجم زیادی از ارز جلوگیری کند‪.‬‬ ‫به گفته وی حتی در تامین مواد اولیه نیز بس��یاری‬ ‫از ش��رکت های دانش بنیان در کشور فعالیت دارند که‬ ‫می توانند به صنعت قطع ه کمک کنند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر م��ا به ط��ور نااگاهان��ه از برخ��ی از‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود غافل ش��ده ایم و به واردات روی‬ ‫اورده ای��م‪ .‬این ظرفیت و ت��وان در صنعت قطعه وجود‬ ‫دارد و همان گونه که در تحریم دوره قبل بس��یاری از‬ ‫قطعات وارداتی داخلی س��ازی شدند و صنعت خودرو‬ ‫بدون حضور همتایان و شریکان خارجی به حیات خود‬ ‫ادامه داد‪.‬‬ ‫درحال حاضرحدود هزار و ‪ ۵۰۰‬قطعه ساز در زنجیره‬ ‫تامین داخلی فعالیت دارند که توانمندسازی انها و رفع‬ ‫موانع تولید می تواند س��بب تقویت واحدهای صنعتی‬ ‫ش��ده و با دانش فنی بومی س��ازی را ب��ا درصد باالیی‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫بین الملل خودرو‬ ‫‪ 18‬اذر ‪ 1397‬اول ربیع الثانی ‪ 9 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 539‬پیاپی ‪2512‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز ارائه خدمات تاکسی‬ ‫خودران ‪Waymo‬‬ ‫خودروسازان جهان برای‬ ‫در امان ماندن از تیغ‬ ‫تیز کاهش فروش باید‬ ‫نگاهی جدی تر و به نوعی‬ ‫متفاوت تر به بازاریابی و‬ ‫کار بازاریابان بیندازند؛‬ ‫این یعنی بهتر است‬ ‫بازاریاب ها در عصر حاضر‬ ‫به سراغ استفاده موثر‬ ‫از ابزارها و کانال های‬ ‫دیجیتال بروند تا‬ ‫هزینه کرد برای هر وسیله‬ ‫نقلیه در این بخش بهینه و‬ ‫مشتری هدف با ابزارهای‬ ‫دقیق تری شناخته شود‬ ‫تغییر رویه در بازاریابی برای افزایش فروش‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خودروس��ازان ب��زرگ جهان از امپرات��وری جنرال‬ ‫موت��ورز و ف��ورد پیشکس��وت گرفته ت��ا فولکس واگن‬ ‫دردسرس��از و هیوندای به نظر ب��ی ازار‪ ،‬هر یک از زمان‬ ‫ش��روع فعالی��ت خود به بخش بازاریاب��ی و پیدا کردن‬ ‫مشتریان بیشتر برای خودروهای شان توجه ویژه داشته‬ ‫و دارند‪.‬‬ ‫ه��ر یک از این خودروس��ازان و س��ایر همتایان انها‬ ‫مجموعه ای از متغیرها برای تقس��یم بندی جغرافیایی‪،‬‬ ‫روانش��ناختی و جمعیت ش��ناختی دارند ت��ا بتوانند با‬ ‫اس��تفاده از انها به نیاز مش��تریان جهانی خود در این‬ ‫صنعت پاسخ دهند‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها راهبرده��ای هدف گذاری متنوعی را‬ ‫برای ارائه محصوالت ویژه خود به دسته های خاصی از‬ ‫مشتریان در نظر می گیرند‪ .‬در این میان نقاط مشترکی‬ ‫در بازاریابی همه خودروس��ازان در سراسر جهان وجود‬ ‫دارد که برخی از انها زاییده عصر تازه هس��تند و برخی‬ ‫دیگ��ر نیز به دلیل قدیم��ی بودن نیاز به بازنگری جدی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫انچ��ه اش��کار اس��ت اینک��ه اس��تفاده از روش های‬ ‫ت��ازه ب��رای ماندن در عرصه رقابت در این بازار ش��لوغ‬ ‫بس��یار مه��م و حیات��ی اس��ت‪ .‬س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی) س��الی خ��وب و پرف��روش‬ ‫برای خودروس��ازان جهان در امریکا بود‪ .‬در این س��ال‬ ‫ف��روش خودرو در این کش��ور رک��ورد زد و پس از ان‬ ‫دردس��ر خودروسازان جهان تازه ش��روع شد‪ .‬در سال‬ ‫‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬خودروس��ازان جه��ان نه تنها باید‬ ‫رک��ورد خود را حفظ می کردند بلک��ه باید ان را بهبود‬ ‫می بخش��یدند ام��ا در این س��ال میزان ف��روش پایین‬ ‫ام��د‪ .‬با این حس��اب موجودی انبارهای ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی در امری��کا در ح��ال افزای��ش اس��ت و‬ ‫ای��ن باعث می ش��ود این ش��رکت ها بخواهند با کمک‬ ‫راهبردهای اس��تاندارد و معمول بازاریابی مانند بیشتر‬ ‫کردن تبلیغات و افزایش مشوق های خرید‪ ،‬محصوالت‬ ‫خود را بفروشند‪ .‬مشوق هایی مانند تخفیف های خرید‬ ‫هزینه ه��ای متغیر و ثاب��ت بازاریابی به عنوان ‪ ۲‬مقوله‬ ‫جداگان��ه نگاه و گروه های مجزای��ی را موظف به انجام‬ ‫کاره��ای ای��ن ‪ ۲‬بخش می کنن��د‪ .‬گروه هایی در قالب‬ ‫سازمان فروش یا مشوق های مشخص شده که مسئول‬ ‫برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تش��ویقی هس��تند و‬ ‫سازمان بازاریابی که مسئولیت تبلیغات و بازاریابی برای‬ ‫نش��ان تجاری را برعهده دارد‪ .‬پ��ل زدن میان تفکرات‬ ‫جزی��ره ای یا حذف کامل انه��ا و جایگزین کردن تفکر‬ ‫یکپارچ��ه درب��اره هزینه های بازاریاب��ی متغیر و ثابت‬ ‫می تواند انسجام کار را بیشتر کند و به فرایند بازاریابی‬ ‫جهت گی��ری موثرتر و بهینه تری بدهد‪ .‬از چش��م انداز‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬این یعنی شکستن موانع میان کارکردهای‬ ‫س��نتی و پذیرش مجموع��ه ای از معیارهای تعاملی در‬ ‫کارکرد که منبع یکپارچه ای از واقعیت را برای سنجش‬ ‫بازاریابی و فعالیت های تشویقی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫نقدی‪ ،‬ش��رایط فروش لیزینگی و وام های ارزان قیمت‬ ‫در میان راهبردهای معمول بازاریابی هستند اما چنین‬ ‫راهبردهایی اگر به روش های شناخته شده اجرا شوند‪،‬‬ ‫چیزی بیش��تر از نتایج موردانتظ��ار و معمول ندارند و‬ ‫ب��ر ارزش های باقی مانده و ماهیت نش��ان تجاری اثری‬ ‫منفی می گذارند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان جهان برای در امان ماندن از تیغ تیز‬ ‫کاهش فروش باید نگاهی جدی تر و به نوعی متفاوت تر‬ ‫ب��ه بازاریابی و کار بازاریاب��ان بیندازند؛ این یعنی بهتر‬ ‫اس��ت بازاریاب ها در عصر حاضر به سراغ استفاده موثر‬ ‫از ابزارها و کانال های دیجیتال بروند تا هزینه کرد برای‬ ‫هر وسیله نقلیه در این بخش بهینه و مشتری هدف با‬ ‫ابزارهای دقیق تری شناخته شود‪.‬‬ ‫در امری��کا مجم��وع هزینه ای که ب��رای بازاریابی در‬ ‫بخش خودرو می شود بیش از ‪۳۰‬میلیارد دالر در سال‬ ‫‹ ‹توسعه ابزارهای دیجیتال بهتر‬ ‫اس��ت و این رق��م باالتر هم می رود‪ .‬ای��ن یعنی حدود‬ ‫یک��ی از چالش های گل درش��تی ک��ه یکپارچگی در‬ ‫‪۱۰‬درصد درامد فروش خودروس��ازان در این کش��ور‬ ‫فعالیت ه��ای بازاریاب��ی می تواند از ق��درت ان بکاهد‪،‬‬ ‫ب��ه بخ��ش بازاریاب��ی اختصاص یافت��ه و در ان هزینه‬ ‫معض��ل نس��بت دادن ی��ا درک ارتب��اط دقی��ق میان‬ ‫می ش��ود‪.‬حدود دوس��وم این پول خرج بازاریابی های‬ ‫اقدام ها و نتایج اس��ت‪ .‬فرایند خرید یک خودرو اکنون‬ ‫متغی��ر (مش��وق های خری��د) و باقی مان��ده نیز هزینه‬ ‫در ح��ال تغییر و حرکت به س��مت دگرگونی عمده در‬ ‫بازاریابی ه��ای ثاب��ت می ش��ود که هم��ان تبلیغات و‬ ‫بخش خرده فروش��ی اس��ت‪ .‬درک اینک��ه چگونه باید‬ ‫بازاریابی های سنتی و نیز کانال های دیجیتال را پوشش‬ ‫دالرها را در اکوسیس��تم جدی��د خرج کرد عاملی مهم‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در موفقیت اس��ت‪ .‬در صنعت خودرو‪ ،‬ابزارهای تحلیلی‬ ‫چالش اصلی بازاریاب ها اطمینان از این نکته اس��ت‬ ‫پیشرفته و ظرفیت های س��نجش نیازمند دیدگاه های‬ ‫ک��ه دالره��ای خرج ش��ده‪ ،‬در جای درس��ت خود در‬ ‫ژرف نگری بودن��د که این دیدگاه ها هنوز‬ ‫بخش های متغیر و ثابت‪ ،‬هزینه می شوند‪.‬‬ ‫در مراح��ل ابتدایی خود س��یر می کنند‬ ‫بازاریاب های خودرویی همچنین باید به‬ ‫خودروسازان می توانند‬ ‫ام��ا بس��یاری از خودروس��ازان ح��اال به‬ ‫پرس��ش های مهم��ی درب��اره اینکه چه‬ ‫با هدف گذاری‬ ‫مش��وق ها‪ ،‬لیزینگ ها یا تخفیف هایی به گروه های کوچکی از اهمیت تشخیص و اثبات اثر فعالیت های‬ ‫بازاریابی در زمان واقعی پی برده و ش��روع‬ ‫افزایش حجم و س��ود فروش می انجامند‪،‬‬ ‫مصرف کنندگان و‬ ‫پاس��خ دهند‪ .‬خودروس��ازان جهان برای پیشنهادهایی براساس ب��ه افزایش س��رمایه گذاری در این بخش‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫اینکه خدم��ات بازاریابی خ��ود را بهبود نیازها‪ ،‬اولویت ها و‬ ‫انچ��ه بازاریاب ها در صنای��ع گوناگون‬ ‫بخش��ند‪ ،‬می توانن��د و در واقع باید این ‪ ۳‬موقعیت جغرافیایی‬ ‫س��ال ها اس��ت با ان دس��ت ب��ه گریبان‬ ‫گام کلیدی را بردارند‪:‬‬ ‫شخصی انها میزان‬ ‫‹ ‹حذف مدیریت جزیره ای‬ ‫موجودی خود را پیش هس��تند‪ ،‬معضل تاخیر است؛ به این معنا‬ ‫مش��وق ها و برنامه ه��ای تبلیغات��ی از اینکه به مرحله مازاد که می��ان زمانی که یک فعالیت بازاریابی‬ ‫می توانن��د اث��ر زی��ادی ب��ر هم داش��ته برسد‪ ،‬مدیریت کنند انج��ام می ش��ود ب��ا زمانی ک��ه نتایج ان‬ ‫باش��ند اما خودروسازان به طور سنتی به‬ ‫اندازه گیری می شود تاخیر و فاصله وجود‬ ‫دارد‪ .‬این معضل در صنعت خودرو بسیار به چشم می اید‬ ‫زی��را چرخ��ه خرید خودرو طوالنی و زمان بر اس��ت‪ .‬در‬ ‫رس��انه های دیجیتال‪ ،‬تاخیر به ش��دت کم می ش��ود یا‬ ‫به ط��ور کل از بی��ن می رود زیرا اغلب زم��ان هدر رفته‬ ‫میان اقدام و سنجش صفر است و این به شرکت ها اجازه‬ ‫می دهد به سرعت برنامه بازاریابی خود را تکرار کنند‪ ،‬از‬ ‫انها یاد بگیرند یا انها را بهبود بخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تثبیت برنامه های بازاریابی نواور‬ ‫نواوری ه��ای دیجیت��ال در حال ایج��اد فرصت های‬ ‫جدید و ارزش��مندی برای بازاریاب ه��ا با هدف کنترل‬ ‫قدرت داده ها و تحلیل ها هس��تند‪ .‬هدف این نواوری ها‬ ‫رشد کار و بهتر کردن تجربه مشتری است‪ .‬یک نمونه از‬ ‫نواوری هایی که ظرفیت تغییر دادن مسیر بازی را دارد‪،‬‬ ‫در اختی��ار قرار دادن ش��بکه های اجتماعی و ابزارهای‬ ‫تحلیلی پیش��رفته همراه با ام��کان دیدن موجودی در‬ ‫زم��ان واقعی اس��ت‪ ،‬به طوری ک��ه بازاریاب ه��ا بتوانند‬ ‫برنامه های بازاریابی خود را در مناطق جغرافیایی دارای‬ ‫مازاد موجودی اجرا کنند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان می توانن��د با هدف گ��ذاری گروه های‬ ‫کوچکی از مصرف کنندگان و پیش��نهادهایی براس��اس‬ ‫نیازه��ا‪ ،‬اولویت ها و موقعیت جغرافیایی ش��خصی انها‬ ‫می��زان موجودی خ��ود را پیش از اینکه به مرحله مازاد‬ ‫برسد‪ ،‬مدیریت و به این ترتیب از هزینه های سرسام اور‬ ‫مش��وق های ف��روش برای خال��ی ک��ردن انبارهای پر‬ ‫از خ��ودرو پیش��گیری کنند‪ .‬دیگر نمون��ه نواوری های‬ ‫ام��روزی ابزاره��ای تحلیل��ی ب��رای درک اهمیت هر‬ ‫مشتری به طور جداگانه است؛ ابزاری که کمک می کند‬ ‫بازاریاب ها محتوا و پیام مناسب را در کل چرخه خرید‬ ‫به مشتری ارائه کنند‪.‬‬ ‫درک این نکته به ویژه در ش��رایط حاضر مهم اس��ت‬ ‫زی��را چرخ��ه خرید دیگر خطی نیس��ت و مش��تری از‬ ‫حال��ت منفعل خ��ارج ش��ده و نقش فاعلی بیش��تری‬ ‫دارد؛ به ای��ن دلیل که به پلتفرم ها و رس��انه های زیادی‬ ‫دسترس��ی پیدا کرده اس��ت‪ .‬به این ترتی��ب بازاریاب ها‬ ‫فرصت ه��ای بی پایانی ب��رای تاثیرگذاری بر اولویت ها و‬ ‫تصمیم سازی های مشتریان دارند‪.‬‬ ‫منبع‪adage.com :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫خودروساز المانی هشدار داد‬ ‫تحمیل هزینه های گزاف به خودروسازان با افزایش درصد تعرفه ها‬ ‫خودروس��ازی ب ام و به تازگی اع�لام کرده هزینه های‬ ‫ان س��ال اینده میالدی در صورت تداوم جنگ تجاری‬ ‫امریکا و چین به میزان قابل توجهی افزایش می یابد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬تنش های تجاری میان چین و امریکا در‬ ‫ماه مارس امسال (فروردین) پس از ان افزایش یافت که‬ ‫ترام��پ تعرفه های وارداتی و گمرکی کاالهای گوناگونی‬ ‫به ارزش ‪۲۰۰‬میلیارد دالر را به ‪۱۰‬درصد افزایش داد و‬ ‫پ��س از ان چین را به افزایش دوباره تعرفه های گمرکی‬ ‫ب��ه ‪۲۵‬درصد تهدید کرد‪ .‬از ان زمان واش��نگتن و پکن‬ ‫چندین دور تعرفه های تالفی جویانه علیه یکدیگر وضع‬ ‫کردند ت��ا اینکه پس از ماه ها تنش تجاری و سیاس��ی‪،‬‬ ‫سران این دو کشور یعنی دونالد ترامپ با شی جین پینگ‬ ‫در جریان نشس��ت گروه ‪ ۲۰‬در بوئنس ایرس ارژانتین‬ ‫در مالقات و دیداری دوجانبه درباره پایان جنگ تجاری‬ ‫و توقف افزای��ش تعرفه های گمرکی با یکدیگر به توافق‬ ‫دست یافتند‪ .‬پس از انکه رئیس جمهوری ایاالت متحده‬ ‫امری��کا‪ ،‬به بهانه حمایت از محصوالت امریکایی و تولید‬ ‫داخلی این کش��ور‪ ،‬دستور قانون تعرفه واردات کاالهای‬ ‫خارجی ش��امل محصوالت چینی را داد‪ ،‬اندکی پس از‬ ‫ش��روع این جنگ تجاری‪ ،‬چین نی��ز در واکنش به ان‪،‬‬ ‫قانون افزایش تعرف��ه محصوالتی را که در کارخانه های‬ ‫مستقر در خاک ایاالت متحده امریکا ساخته می شوند را‬ ‫وضع کرد که به دنبال ان‪ ،‬صنایع خودروس��ازی بسیاری‬ ‫ش��امل ش��رکت های اروپایی که در این کشمکش های‬ ‫تجاری میان این دو کش��ور نقش��ی ندارند‪ ،‬نیز متحمل‬ ‫خس��ارت های گوناگونی ش��ده اند‪ .‬حاال به تازگی شرکت‬ ‫خودروس��ازی ب ام و اعالم ک��رده در صورتی که جنگ‬ ‫تجاری میان امریکا و چین پس از این مهلت ‪۹۰‬روزه و‬ ‫اتش بس موقت ادامه پیدا کند‪ ،‬هزینه های این ش��رکت‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۹‬می�لادی (‪۱۳۹۷-۹۸‬خورش��یدی) به‬ ‫‪۱.۱‬میلی��ارد دالر افزایش پیدا خواهد کرد‪ .‬بلومبرگ نیز‬ ‫پیش تر در گزارش��ی مفصل نوش��ته بود که اتش جنگ‬ ‫تجاری میان امریکا و چین اول از همه دامان شرکت های‬ ‫خودروس��ازی و فناوری در این دو کش��ور و بسیاری از‬ ‫کشورهای ثالث را خواهد گرفت زیرا انها مجبور هستند‬ ‫هزینه ه��ای اضافی و گزافی را برای واردات محصوالت و‬ ‫تعرفه های گمرکی در مبادی ورودی کش��ورهایی مانند‬ ‫چی��ن بپردازند و ای��ن امر موجب می ش��ود که قیمت‬ ‫مصرف کننده و نهایی محص��والت انها نیز افزایش یابد‬ ‫که در نهایت منجر به کاهش خرید و فروش و از دست‬ ‫رفتن بازار پر اهمیت خودرو در این کشور پهناور خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬چین با توجه به جمعیت باال و تنوع در سلیقه و‬ ‫قدرت خرید مردم‪ ،‬از اهمیت خاص و بسزایی برای همه‬ ‫ش��رکت های فناوری‪ ،‬خودروسازی و‪ ...‬برخوردار است و‬ ‫کاهش میزان خرید و فروش در بازار این کشور تاثیرات‬ ‫منفی قابل مالحظه ای را روی میزان فروش شرکت های‬ ‫گوناگون می گذارد‪ .‬نیکوالس پیتر‪ ،‬مدیر امور مالی ب ام و‬ ‫در س��خنرانی خود در برابر س��رمایه گذاران این شرکت‬ ‫گفت‪ :‬هدف سوداوری استراتژیک ما بین ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬درصد‬ ‫بدون تغییر باقی می ماند‪ .‬رسیدن به یک هدف سوداور‬ ‫در سال ‪ )۱۳۹۷-۹۸(۲۰۱۹‬بستگی به عوامل گوناگونی‬ ‫دارد‪ .‬تعرفه ه��ای گمرکی میان ای��االت متحده امریکا و‬ ‫چین موجب افزایش چند صد میلیون دالری در مخارج‬ ‫و هزینه های اضافی ب ام و خواهد ش��د‪ .‬همچنین انتظار‬ ‫می رود نوس��ان های نرخ ارز و قیمت کاالها هم در سال‬ ‫اینده به پیشرفت منفی خود ادامه داده و تاثیرات منفی‬ ‫گسترده ای را روی قیمت و بازار فروش ما بگذارد‪ .‬چندی‬ ‫پیش بود که نیکوالس پیتر‪ ،‬در گفت وگویی با گزارشگر‬ ‫مجل��ه اختصاص��ی خ��ودرو ‪Automobilwoche‬‬ ‫خاطرنشان کرده بود که در صورت تداوم جنگ تجاری‬ ‫میان ای��االت متحده امریکا و چی��ن و همچنین قانون‬ ‫افزایش تعرفه واردات محصوالت مختلف اعم از خودرو‪،‬‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی ب ام و المان در س��ال اینده نیز‬ ‫به ش��دت تحت تاثیر ای��ن تحوالت ق��رار خواهد گرفت‬ ‫به گونه ای ک��ه درامدزایی ان نیم میلی��ارد یورو (‪۵۷۹‬‬ ‫میلی��ون یورو) کاهش پیدا خواهد کرد‪ .‬مکس واربرتون‬ ‫به عنوان یکی از تحلیلگ��ران فعال در حوزه بازار خودرو‬ ‫می گوید صنایع خودروسازی با توجه به اهمیت گسترده‬ ‫و بسزایی که دارند‪ ،‬به طورمعمول نخستین قربانی تغییر‬ ‫و تحوالت در قوانین زیست محیطی‪ ،‬تعرفه های وارداتی‪،‬‬ ‫گرمایش زمین‪ ،‬مسائل سیاس��ی و الودگی هوا به شمار‬ ‫می رون��د‪ .‬البته یکی دیگر از دالی��ل افزایش هزینه ها‪،‬‬ ‫قوانین سخت گیران ه زیست محیطی است که انها را ملزم‬ ‫ک��رده فناوری های بهتر و بیش��تری در محصوالت خود‬ ‫اس��تفاده کنند تا االیندگی کمتر و س��وخت بهینه تری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫خدمات تاکس��ی خودران ‪ Waymo One‬در فونیکس و‬ ‫اریزونا گش��ایش یافت‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬این س��رویس‬ ‫فعال محدود به افرادی است که در برنامه ‪ Early Rider‬این‬ ‫شرکت هستند‪ Waymo .‬اعالم کرده این سرویس به تدریج‬ ‫برای افراد بیش��تری ارائه می ش��ود بنابراین مردم بیش��تری‬ ‫می توانند از ان اس��تفاده کنند‪ .‬اگرچه زمان دقیقی برای این‬ ‫امر تعیین نشده است‪.‬‬ ‫رزرو تاکسی در این سرویس به طورتقریبی مشابه عملکرد‬ ‫اوبر و دیگر خدمات اش��تراک س��واری است‪ .‬فقط باید برنامه‬ ‫‪ Waymo One‬در تلف��ن هم��راه باز ش��ده‪ ،‬مبدا و مقصد‬ ‫انتخاب و درخواست داده شود‪.‬‬ ‫هر تاکسی خودران با استفاده از ناوگان خودروهای کرایسلر‬ ‫پسیفیکا هیبریدی شارژی می تواند تا ‪۳‬سرنشین بزرگسال و‬ ‫یک کودک را جابه جا کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر کارکنان ام��وزش دی��ده ‪ Waymo‬روی‬ ‫صندل��ی راننده ق��رار می گیرند ت��ا کمک و ب��ک اپ فراهم‬ ‫کنند‪ .‬مس��افران نیز می توانن��د از طریق این برنامه یا یکی از‬ ‫نمایشگرهای لمسی داخل خودرو به پاسخ پرسش های خود‬ ‫دست یابند‪.‬‬ ‫این خودروها ‪۲۴‬س��اعته در ‪۷‬روز هفته اماده ارائه خدمات‬ ‫به مش��تریان هس��تند که اکنون ش��امل مناطق فونیکس و‬ ‫ش��هرهای نزدی��ک ان از جمل��ه ‪Chandler، Gilbert،‬‬ ‫‪ Mesa‬و ‪ Tempe‬است‪.‬‬ ‫به گفته این ش��رکت‪ ،‬سیس��تم هدایت خودران ان به طور‬ ‫کلی ‪ ۱۶‬میلیون کیلومتر تست در جاده های عمومی را پشت‬ ‫سر گذاشته است‪.‬‬ ‫معرفی متخلفان تامین تایر‬ ‫کامیونداران به نهاد قضایی‬ ‫رئی��س کارگ��روه حمل ونقل کمیس��یون عم��ران مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬نهاد ه��ا و وزارتخانه ه��ای مقصر در‬ ‫مشکالت کامیونداران به نهاد قضایی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫ش��ادمهر کاظ��م زاده در گفت وگ��و با خانه ملت‪ ،‬با اش��اره‬ ‫ب��ه برگزاری نشس��ت های گوناگ��ون در کمیس��یون عمران‬ ‫مجلس شورای اس�لامی برای بررسی مشکالت کامیونداران‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه با اقدام ها و تالش های انجام شده بخش‬ ‫اعظمی از مش��کالت کامیونداران رفع شده‪ ،‬به ویژه در بحث‬ ‫بیمه تکمیلی بیمه رانندگان‪ ،‬توزیع الس��تیک‪ ،‬ایجاد سامانه‬ ‫حمل ونق��ل و بار‪ ،‬توزی��ع عادالنه بار میان رانن��دگان و ارائه‬ ‫قطع��ات و تجهیزات اصلی اقدامات قابل قبول و مثبتی انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬از تدوین گزارش نهایی‬ ‫کمیس��یون عمران درباره مش��کالت کامیونداران خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این گزارش در نشست های اینده صحن علنی مجلس‬ ‫قرائت می شود‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬براساس گزارش کمیسیون عمران مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی برخی از نهادها و وزارتخانه ه��ا در تامین‬ ‫قطع��ات و تجهی��زات کامیون داران به ویژه تامین الس��تیک‬ ‫قص��ور و تخلف هایی داش��تند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬یک سلس��له‬ ‫قصور در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تامین الستیک‬ ‫ب��ه ویژه در بحث ثبت س��فارش و تامی��ن ارز وجود دارد که‬ ‫این موارد در گزارش کمیسیون به صورت کامل امده است‪.‬‬ ‫کاظ��م زاده تصری��ح ک��رد‪ :‬براس��اس قان��ون‪ ،‬نهاده��ا و‬ ‫وزارتخانه های��ی ک��ه در بحث تامی��ن قطع��ات و تجهیزات‬ ‫کامیونداران کم کاری و قصور داش��تند برای پیگیری قضایی‬ ‫به نهاد قضایی ارجاع می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫نشس��ت های کمیس��یون عم��ران ب��رای بررس��ی مش��کل‬ ‫کامیون��داران حدود ‪ ۳‬ماه به طول انجامید‪ ،‬حال مس��ئوالن‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از نخس��تین نشس��ت تا‬ ‫چندین نشس��ت پایانی اع�لام می کردند که مش��کلی برای‬ ‫واردات الس��تیک ندارند اما به یک باره در نشست های پایانی‬ ‫اعالم کردند که ما اصال تخصیص ارز نداش��تیم و نمی توانیم‬ ‫تجهیزات وارد کنیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در ش��رایط کنونی مشکل دیگری نیز به وجود‬ ‫ام��ده به ط��وری که در چند ماه گذش��ته حج��م قابل قبولی‬ ‫الس��تیک با ارز دولتی و ارز نیمایی وارد کش��ور ش��ده حال‬ ‫تولیدکنندگان داخلی اعالم می کنن��د که برای واردات مواد‬ ‫اولیه الس��تیک نیازمند تخصیص ارز دولتی هس��تیم در غیر‬ ‫این صورت دچار ضرر خواهیم شد‪ .‬رئیس کارگروه حمل ونقل‬ ‫کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه با پایین امدن نرخ ارز در چند ماه اخیر قیمت‬ ‫الستیک و تجهیزات کامیونداران به میزان قابل قبولی تثبیت‬ ‫ش��ده اما تالش ها برای رفع مش��کالت انها بای��د تداوم یابد‪.‬‬ ‫کاظم زاده تصریح کرد‪ :‬این واقعیتی است که ما در بخش های‬ ‫گوناگون از جمله تامین قطعات کامیونداران به ویژه الستیک‬ ‫در پایان س��ال و س��ال اینده با مش��کالت بس��یاری روبه رو‬ ‫خواهیم بود که باید برای ان برنامه ریزی انجام شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 18‬اذر ‪ 1397‬اول ربیع الثانی ‪ 9 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 539‬پیاپی ‪2512‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار برای صادرات بلندمدت‬ ‫بی ثبات است‬ ‫ای��ن روزه��ا یک��ی از‬ ‫بزرگ تری��ن تغییراتی که در‬ ‫صادرات پتروشیمی شاهد ان‬ ‫هستیم‪ ،‬کاهش قراردادهای‬ ‫بلندم��دت ب��ا مش��تریان‬ ‫خارج��ی و گرایش به عرضه‬ ‫محص��والت تک محموله ای‬ ‫سالم امینی‬ ‫است‪ .‬نوسان ها و رویدادهای‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫غیرقاب��ل پیش بین��ی در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫بازار ارز‪ ،‬صادرات به س��ویی‬ ‫ب��رده ک��ه نمی ت��وان برای‬ ‫قراردادهای ‪ ۲۰‬یا ‪ ۳۰‬س��اله برنامه ریزی داشت‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫تحریم ه��ای امریکا علیه ایران باعث ش��د که بس��یاری از‬ ‫ش��رکت ها و س��رمایه گذاران خارجی از ایران خارج شوند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬نمی توان برنامه ری��زی قابل توجهی در امر‬ ‫صادرات داشت‪.‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬منطقی ترین حالت این بود که در صادرات‪،‬‬ ‫تمرک��ز را از قرارداده��ای بلند مدت برداش��ته و به عرضه‬ ‫محصوالت تک محموله ای بپردازیم‪.‬‬ ‫ه��ر چند ک��ه در صورت عق��د قرارداده��ای بلندمدت‬ ‫از س��وی ش��رکت های پتروش��یمی و صادرکنندگان این‬ ‫صنعت با بازارهای بین المللی‪ ،‬مشتری های خارجی حتی‬ ‫در ش��رایط رکود هم موظف به خرید محصوالت خواهند‬ ‫بود اما باید نوس��ان قیمت دالر را ه��م در نظر گرفت‪ .‬در‬ ‫قرارداده��ای بلند م��دت ما محصول خ��ود را با قیمت روز‬ ‫پیش فروش می کنی��م و افزایش قیمت ارز تغییری در ان‬ ‫قرارداد ایحاد نمی کند‪.‬‬ ‫در این صورت ممکن اس��ت امنی��ت در تجارت برقرار‬ ‫شده و وجود مشتری تضمین شود اما با بی ثباتی اقتصادی‬ ‫و سیاس��ی موجود‪ ،‬ممکن است اتفاق هایی از پیش تایین‬ ‫نش��ده رخ دهد که مفاد قرارداده��ا را از بین ببرد‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬تجارت ب��ا خریدارهای مقطع��ی و فصلی‪ ،‬گزینه‬ ‫بهتری می تواند باشد‪ .‬هرچند در این حالت نیز نگرانی های‬ ‫بسیاری وجود دارد‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت مش��تری محصولی را که در مدت خاصی‬ ‫صادر می کردیم‪ ،‬از دس��ت بدهیم یا کش��ورهای رقیب با‬ ‫قیمت های متفاوتی بازار را تحت س��لطه داش��ته باشد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬تا زمانی که بی ثباتی و ناامنی در تجارت برطرف‬ ‫نشده و تحریم ها وضعیت نامعلومی در مبادالت اقتصادی‬ ‫ایران ایج��اد ک��رده‪ ،‬بهترین گزینه ص��ادرات محصوالت‬ ‫تک محموله ای است‪.‬‬ ‫هرچند که ش��رایط صادرات مانند گذش��ته نیس��ت با‬ ‫اعمال تحریم ها در حوزه صنعت نفت‪ ،‬با مشکالتی روبه رو‬ ‫خواهیم بود اما با سیاس��ت های اجرای��ی در وزارت نفت‪،‬‬ ‫به راحتی از این تحریم ها عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫همان طور که گفته شد امریکا با تحریم شرکت هایی که‬ ‫از ایران نف��ت می خرند‪ ،‬همچنان ایران را زیر فش��ار قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که با توجه به شکس��ت ترامپ در‬ ‫متقاع��د کردن کش��ورها به خ��ودداری از خری��د نفت و‬ ‫فراورده ه��ای نفتی ای��ران‪ ،‬موفقی��ت او در متقاعد کردن‬ ‫بخش خصوصی به شدت مورد تردید است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انرژی باد‪ ،‬دستخوش تغییرات‬ ‫اب و هوایی شد‬ ‫پژوهش��گران دریافتن��د گرم ش��دن اب اقیان��وس هند به‬ ‫تضعیف چرخه موس��می و کاهش نی��روی توربین های بادی‬ ‫منجر می شود‪.‬‬ ‫خبرانالین به نقل از ساینس‪ ،‬بر اساس مطالعات‬ ‫ ‬ ‫به گزارش‬ ‫جدی��د‪ ،‬گرم ش��دن اقیانوس هند ناش��ی از تغییرات اقلیمی‬ ‫ی ممکن اس��ت موجب کاهش شدید ظرفیت قدرت باد‬ ‫جهان ‬ ‫در هند شود‪.‬‬ ‫بر پای��ه مطالعه جدید پژوهش��گران دانش��گاه ایالتی‬ ‫ه��اروارد‪ ،‬هند‪ ،‬س��ومین کش��ور منتش��رکننده گازهای‬ ‫گلخان��ه ای بع��د از چین و ایاالت متحده امریکاس��ت که‬ ‫میلیارده��ا دالر برای انرژی بادی هزین��ه کرده و اهداف‬ ‫بلندپروازانه ای ب��رای ظرفیت تولید برق بادی در طول ‪۵‬‬ ‫س��ال اینده داشته و قصد دارد که استفاده از انرژی باد را‬ ‫دو برابر کند‪.‬‬ ‫توربین های بادی در جنوب و غرب هند س��اخته ش��ده اند‬ ‫تا بادهای موس��ومی را جذب کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬پژوهشگران‬ ‫دریافتن�� د در نتیجه گرم ش��دن اب اقیان��وس هند‪ ،‬بادهای‬ ‫موس��می تضعیف و منجر به کاهش مداوم نیروی باد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫منگ گائو‪ ،‬پژوهش��گر این مطالع��ه اظهار کرد‪ :‬اگرچه هند‬ ‫س��رمایه گذاری بس��یاری در زمینه نیروی باد برای مقابله با‬ ‫تغییرات اب و هوایی و مسائل مرتبط با الودگی هوا کرده اما‬ ‫این سرمایه به دلیل تغییرات اب و هوا در معرض خطر است‪.‬‬ ‫پژوهش��گران اظه��ار کردند که ‪ ۶۳‬درص��د از تولید انرژی‬ ‫ساالنه باد در هند از بادهای موسمی بهار و تابستان ب ه دست‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫در طول ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬این ظرفیت انرژی حدود ‪۱۳‬‬ ‫درصد کاه��ش یافته و انرژی کمتری در این زمان از بادهای‬ ‫موسمی تولید شده است‪.‬‬ ‫حمید حسینی‬ ‫در شرایطی که همه‬ ‫مسئوالن عراقی به صراحت ‬ ‫از مخالفت با تحریم های‬ ‫امریکا علیه ایران خبر‬ ‫ظاهر بانک‬ ‫ ‬ ‫د اما در‬ ‫داده ان ‬ ‫مرکزی عراق‪ ،‬رفتار دیگری‬ ‫در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫اینکه بانک های عراق از‬ ‫تعامل دیناری با ایران‬ ‫ممنوع شوند می تواند‬ ‫مسئله ساز شود‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت مبادالت گازی ایران و عراق گزارش می دهد‬ ‫«دینار» مهمان ناخوانده صادرات گاز‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ابان ‪ ۹۴‬بود ک��ه حمیدرضا عراق��ی‪ ،‬مدیرعامل وقت‬ ‫ش��رکت ملی گاز ایران با خالد حس��ن صالح‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫برق عراق بر س��ر جزئیات قرارداد ص��ادرات گاز ایران به‬ ‫بصره‪ ،‬به توافق رس��یدند‪ .‬پیش از ان‪ ،‬با توجه به نیاز عراق‬ ‫ب��ه گاز طبیعی برای مص��ارف نیروگاهی‪ ،‬طرح موضوع و‬ ‫مذاک��رات قراردادی صادرات گاز ای��ران به عراق از نیمه‬ ‫دوم س��ال ‪ ۸۹‬اغاز و در این راس��تا قرارداد فروش گاز به‬ ‫بغداد تیر ‪ ۹۲‬در بغداد امضا شده بود‪ .‬پس از نهایی شدن‬ ‫قرارداد صادرات گاز ایران به عراق‪ ،‬س��اخت خط لوله در‬ ‫خاک ایران و عراق اغاز ش��د‪ .‬سرانجام‪ ،‬در ‪ ۳۱‬خرداد ‪۹۶‬‬ ‫مع��اون وزیر نفت در امور بین الملل‪ ،‬خبر از اغاز صادرات‬ ‫گاز ایران به عراق داد‪ .‬تمامی این خبرها نش��ان از وسعت‬ ‫معام�لات تجاری می��ان ایران و عراق داش��ته و تاییدی‬ ‫بر روابط دوس��تانه دو کشور اس��ت‪ .‬این روزها اما پس از‬ ‫اعمال تحریم های امریکا علیه ایران‪ ،‬روابط کش��ورمان با‬ ‫بسیاری از کشورها دستخوش تغییراتی شده که خواسته‬ ‫هیچ ک��دام از طرف ها نیس��ت و از ط��رف امریکا به روابط‬ ‫جهانی تحمیل می شود‪ .‬عراق نیز یکی از کشورهایی است‬ ‫ک��ه پس از اعمال تحریم ها‪ ،‬برخی از روابط خود را با ایران‬ ‫تغییر داده که برای رس��یدن به مسیر مشترک‪ ،‬نیازمند‬ ‫مذاکرات جدید اس��ت‪ .‬در همین راستا‪ ،‬ماه های گذشته‬ ‫گفته ش��د که عراق پیش��نهاد پرداخت اق�لام غذایی در‬ ‫مقابل گاز وارداتی از ایران‪ ،‬داده اس��ت‪ .‬هر چند این خبر‬ ‫به س��رعت تکذیب شد و پس از ان گفته شد که عراقی ها‬ ‫پرداخت دینار را جایگزین ارز رایج معامالت نفتی جهانی‬ ‫پیش��نهاد داده اند؛ پیش��نهادی که گفته می شود هنوز‬ ‫ایران ان را نپذیرفته و در حال مذاکرات با عراق هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش های متفاوت در مقابل پیشنهاد عراق‬ ‫ای��ن گمانه زنی ها مبنی بر تهاتر یا پرداخت دینار به جای‬ ‫ی��ورو یا دالر در معامالت انرژی از طرف عراق در حالی بیان‬ ‫کمیت��ه اقتصاد مقاومتی مجلس با انتش��ار یک گزارش‬ ‫سیاس��تی با عنوان «تخصیص س��همیه بنزی��ن به هر نفر‬ ‫بر بس��تر کد ملی خانوار» پیشنهادی درباره سهمیه بندی‬ ‫بنزین ارائه کرد که بر اس��اس ان س��همیه بنزین یارانه ای‬ ‫باید به ص��ورت «ماهانه ‪ ۳۰‬لیتر بنزی��ن ‪ ۱۰۰۰‬تومانی به‬ ‫ازای ه��ر فرد» در نظر گرفته ش��ود و ن��رخ مصارف مازاد بر‬ ‫س��همیه نیز (نرخ ازاد) در بازاری که بین مردم برای خرید‬ ‫ت تعیین‬ ‫و فروش س��همیه ش��کل می گیرد یا از سوی دول ‬ ‫ش��ود‪ .‬به گ��زارش خانه مل��ت‪ ،‬کمیته اقتص��اد مقاومتی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی در یک گ��زارش سیاس��تی با‬ ‫عن��وان «تخصیص س��همیه بنزین به هر نفر بر بس��تر کد‬ ‫ملی خانوار» پیش��نهادی درباره سهمیه بندی بنزین ارائه‬ ‫کرد‪ .‬بر مبنای این گزارش‪ ،‬الگوی تخصیص سهمیه بنزین‬ ‫ب��ه هر خودرو که در س��ال های ‪ ۱۳۸۶‬تا ‪ ۱۳۹۴‬بر بس��تر‬ ‫کارت س��وخت اجرایی شد‪ ،‬اثار مثبتی در مدیریت مصرف‬ ‫و کنت��رل قاچاق داش��ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬اف��رادی که خودرو‬ ‫نداشتند یا کم مصرف بودند‪ ،‬در این الگو مدنظر قرار نگرفته‬ ‫و حقوق شان از منابع عمومی کشور اعطا شد چرا که بنزین‬ ‫یارانه ای فقط به افراد دارای خودرو و موتور س��یکلت تعلق‬ ‫می گرف��ت و این مصداق تخصیص ناعادالن��ه و غیربهینه‬ ‫منابع بود‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬حال ک��ه دولت بنا دارد‬ ‫دوباره کارت سوخت را فعال کند و از مزایای ان بهره ببرد‪،‬‬ ‫ضروری اس��ت در الگوی اجرای ان بازنگری ش��ود‪ .‬الگوی‬ ‫شد که واکنش های متفاوتی در این باره وجود دارد‪ .‬پس از‬ ‫انکه اعالم ش��د عراقی ها با وجود قرار داد یورویی‪ ،‬تصمیم و‬ ‫اصرار دارند که هزینه گاز وارداتی از ایران را با دینار پرداخت‬ ‫کنند‪ ،‬بر اس��اس توضیحی از س��وی امیرحسین زمانی نیا‪،‬‬ ‫معاون وزیر نفت‪ ،‬اعالم ش��د که ش��رکت مل��ی گاز موافق‬ ‫دریاف��ت پول گاز با دینار نیس��ت و مذاک��رات ادامه دارد‪.‬‬ ‫حمید حسینی‪ ،‬سخنگوی اتحادیه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫نیز با توجه به ش��کل نگرفتن کابین��ه دولت عراق‪ ،‬بر این‬ ‫باور اس��ت که نظام تصمیم گیری در این کش��ور وضعیت‬ ‫مش��خصی ندارد‪ .‬او به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬امریکا از‬ ‫این شرایط بیشترین استفاده را می کند و خزانه داری اش‪،‬‬ ‫بانک مرکزی عراق را زیر فش��ار گذاشته است‪ .‬به عالوه در‬ ‫ت از مخالفت‬ ‫ش��رایطی که همه مسئوالن عراقی به صراح ‬ ‫با تحریم های امریکا علی��ه ایران خبر داده ان د اما در ظاهر ‬ ‫بانک مرکزی عراق‪ ،‬رفتار دیگری در پیش گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫اینکه بانک ه��ای عراق از تعامل دیناری ب��ا ایران ممنوع‬ ‫شوند می تواند مسئله ساز شود‪ .‬مواضع بانک مرکزی عراق‬ ‫باید به صورت جدی پیگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دینارهایی که به کار نمی ایند‬ ‫مجید پورکاید‪ ،‬کارش��ناس انرژی درباره‬ ‫مخالفت معاون وزیر نفت با پیش��نهاد طرف‬ ‫عراقی به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د تاکید ط��رف ایرانی ب��ه دلیل ان‬ ‫باش��د که دینار جز در تبادل با عراق کارکرد‬ ‫دیگری برای ایران نداش��ته باشد‪ .‬او گفت بر‬ ‫اساس گواهی های مبدا در سال های گذشته‬ ‫به طور تقریبی می��زان واردات ایران از عراق‬ ‫صف��ر بوده و بخ��ش قابل توجهی از مبادالت‬ ‫تج��اری مربوط به صادرات کاال و محصوالت‬ ‫ایران��ی به عراق بوده اس��ت‪ .‬از طرفی‪ ،‬وزارت‬ ‫نفت نیز نظام ارزی پویایی در زمینه معامالت‬ ‫نفتی و فراورده های نفتی بر اساس پروتکل و‬ ‫قوانین بین المللی داشته و تا کنون مبادالت‬ ‫تجاری ای��ران بر مبنای پول رایج بین المللی‬ ‫انجام می ش��ده است‪ ،‬مگر در ش��رایطی مانند ارتباط های‬ ‫تج��اری با هند‪ ،‬چین و روس��یه که در ان م��وارد‪ ،‬پول رایج‬ ‫ان کشورها در معامالت دیگر برای ما کاربرد داشت‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ابادان درباره تاثیر تحریم ها‬ ‫ب��ر روابط تجاری ایران و عراق گفت‪ :‬گذش��ته از بحث های‬ ‫سیاسی‪ ،‬از انجا که عراق کشور دوست و همسایه ایران بوده‬ ‫و مبادالت بسیاری از حامل های انرژی گرفته تا هزینه هایی‬ ‫که ایرانی ها در مراس��م پیاده روی اربعین به این کشور وارد‬ ‫کرده و عراقی هایی ک��ه به راحتی بدون ویزا در مناطق ازاد‬ ‫ابادان‪ ،‬خرمش��هر و اروند تردد می کنند‪ .‬تمام این ارتباط ها‬ ‫نشان از گسترش مبادالت ارزی میان دو کشور است‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬تحریم ها نمی توانند خلل��ی در روابط ایران و عراق‬ ‫ایجاد کنند اما باید در مورد واحد ارز مورد نیاز برای مبادالت‬ ‫با یکدیگر به تفاهم برسیم‪.‬‬ ‫واکنش های متفاوتی به دنبال داش��ت‪ .‬در این باره جالل‬ ‫میرزایی ‪ ،‬عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫چالش های ایجاد ش��ده درباره پرداخت پول گاز صادراتی‬ ‫ایران به عراق را متوجه تحریم ها دانس��ت‪ .‬او در این باره به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت که امریکا با فشار بر عراق‪ ،‬این‬ ‫کشور را در تنگنا قرار داده است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬دولت عراق نیز‬ ‫در تالش اس��ت که هزینه گاز واردات��ی از ایران را به دینار‬ ‫پرداخت کند‪ .‬او بر این باور اس��ت ک��ه دولت نمی تواند با‬ ‫پافش��اری در مذاکرات عراق را وادار ب��ه پرداخت یورو یا‬ ‫دالر کن��د‪ .‬همچنین این عضو کمیس��یون انرژی ارتباط‬ ‫تج��اری ایران و عراق را ادامه دار دانس��ت و اعالم کرد که‬ ‫با توج��ه به خط لوله های عظیم در مس��یر ایران به بصره‬ ‫و بغداد‪ ،‬همچنین برنامه های بلندمدت پیش بینی ش��ده‬ ‫امکان قطع صادرات با عراق وجود ندارد‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬پورکاید بخشی از کارشکنی های دولت عراق‬ ‫درب��اره پرداخت پول گاز ایران را برابر ارز رایج بین المللی‪،‬‬ ‫عالوه بر فش��ار امری��کا‪ ،‬امتیاز گیری عراق‬ ‫از ای��ران دانس��ت‪ .‬به گفت��ه او‪ ،‬بصره مانند‬ ‫ش��اهراهی در گس��ترش تج��ارت ای��ران‬ ‫ب��ا کش��ورهای همس��ایه عراق ش��ناخته‬ ‫می شود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬انتقال حامل های‬ ‫ان��رژی برای ایران از طریق عراق به صرفه تر‬ ‫اس��ت‪ .‬ان طور که در بسیاری از گزارش ها‬ ‫حسن مرادی‬ ‫گفته ش��ده‪ ،‬مذاک��رات گازی ایران و عراق‬ ‫هرچند که ارز جهانی‬ ‫در واق��ع به منظ��ور ص��ادرات گاز ایران به‬ ‫می تواند بسیاری از‬ ‫مشکالت اقتصادی ما را س��وریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬دریای مدیترانه و درنهایت‬ ‫برطرف کند اما باید بستر اروپا انجام ش��د‪ .‬در قدم نخست نیز قرار بود‬ ‫را برای استفاده از دینار که گاز ایران از طریق خط شش��م سراسری‬ ‫اماده کنیم‪ .‬همچنین باید و از اس��تان ایالم به بغداد ارس��ال ش��ود و‬ ‫بتوانیم برخی از کاالها را‬ ‫تهاتر کنیم‪ .‬عراق تمایل نیروگاه ه��ای بغداد و المنص��وره بتوانند از‬ ‫بسیاری برای تجارت با گاز ایران اس��تفاده کنن��د‪ .‬همان طور که‬ ‫ایران دارد‬ ‫گفته ش��د‪ ،‬پیش��نهاد پرداخ��ت دینار در‬ ‫مقاب��ل هزینه گاز صادراتی از ایران به عراق‬ ‫حسن مرادی‪ ،‬تحلیلگر مسائل انرژی نیز پیشنهاد تهاتر‬ ‫یا پرداخت هزینه گاز صادراتی ایران را از سوی عراق بدون‬ ‫مشکل می داند‪ .‬او به «گسترش صنعت» گفت که واردات‬ ‫م��واد اولیه و کااله��ای خام از عراق و ف��روش انها پس از‬ ‫فراوری در کشورهای دیگر می تواند بهترین شرایط تهاتر‬ ‫باش��د‪ .‬به باور او هرچند که ارز جهانی می تواند بسیاری از‬ ‫مشکالت اقتصادی ما را برطرف کند اما باید بستر را برای‬ ‫استفاده از دینار اماده کنیم‪ .‬همچنین باید بتوانیم برخی‬ ‫از کاالها را تهاتر کنیم‪ .‬عراق تمایل بس��یاری برای تجارت‬ ‫با ایران دارد‪ .‬با توجه به مرز گس��ترده و زمینه های فراوانی‬ ‫که با این کشور داریم‪ ،‬می توانیم حجم معامالت را بین دو‬ ‫کشور افزایش دهیم‪ .‬عراق نیز باید تالش کند که راه هایی‬ ‫ب��رای ارائه دالر یا یورو در مبادالت خود با ایران پیدا کند‪.‬‬ ‫مرادی با توجه به اینکه دریافت دینار از سوی ایران را بدون‬ ‫اش��کال می داند‪ ،‬از طرفی نیز تاکید بر تمرکز بیش��تر در‬ ‫مذاکرات ایران و عراق دارد‪ .‬به باور او‪ ،‬عراق نیز باید شرایط‬ ‫ایران را در نظر گرفته و مانع زیان ایران شود‪ .‬در هر صورت‬ ‫باید وضعیت برد‪-‬برد در مذاکرات رعایت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دوستی ب ه شرط‬ ‫پیشنهاد مجلسی ها برای تخصیص عادالنه سهمیه بنزین‬ ‫پیش��نهادی جایگزین‪« ،‬تخصیص س��همیه ب��ه هر فرد بر‬ ‫بستر کد ملی سرپرست خانوار» است‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫می شود سهمیه بنزین یارانه ای به صورت «ماهانه ‪ ۳۰‬لیتر‬ ‫بنزی��ن ‪ ۱۰۰۰‬تومان��ی ب��ه ازای هر ف��رد» در نظر گرفته‬ ‫ش��ود و این سهمیه بر بس��تر کد ملی‪ ،‬به سرپرست خانوار‬ ‫تخصیص یابد‪ .‬نرخ مصارف مازاد بر س��همیه نیز (نرخ ازاد)‬ ‫در بازاری که بین مردم برای خرید و فروش س��همیه شکل‬ ‫می گیرد‪ ،‬تعیین شود‪ .‬در این الگو‪ ،‬افرادی که مصرف بنزین‬ ‫ندارند یا کم مصرف هس��تند‪ ،‬می توانند با فروش س��همیه‬ ‫خود در بازاری متشکل از طریق س��از کارهای نرم افزاری‪،‬‬ ‫از مابه التف��اوت ن��رخ ازاد و نرخ یاران��ه ای بنزین به صورت‬ ‫مستقیم بهره مند ش��وند‪ .‬از این رو‪ ،‬مسئله پرداخت یارانه‬ ‫نق��دی دیگر برای دولت وجود نخواهد داش��ت و به صورت‬ ‫خودکار این یاران��ه تخصیص می یابد‪ .‬همچنین از انجا که‬ ‫در این ساز کار‪ ،‬نرخ ازاد یارانه چندانی ندارد‪ ،‬مشکل قاچاق‬ ‫و تخصیص یارانه پنه��ان انرژی به پرمصرف ها نیز برطرف‬ ‫می ش��ود‪ .‬در قالب این الگو در صورت لزوم‪ ،‬امکان مدیریت‬ ‫بازار و تعیین نرخ ازاد به صورت تکلیفی نیز از س��وی دولت‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬در واقع دولت می توان��د به صورت گام به گام و‬ ‫با اتخاذ سیاست های هوش��مندانه‪ ،‬نرخ دوم را به تدریج به‬ ‫س��مت قیمت فوب خلیج فارس س��وق دهد و از ازادسازی‬ ‫ناگهانی ان بپرهیزد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬تخصیص س��همیه بنزین به هر‬ ‫فرد بر بستر کد ملی خانوار‪ ،‬مزایای زیادی نسبت به الگوی‬ ‫تخصیص س��همیه به هر خودرو برای م��ردم و دولت دارد‪.‬‬ ‫این مزایا عبارتند از‪:‬‬ ‫ت چرا ک��ه خانوارهای بدون‬ ‫* ب��ه عدالت نزدیک تر اس�� ‬ ‫خ��ودرو یا کم مصرف نی��ز از دریافت س��همیه بنزین خود‬ ‫سود کسب می کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬همه خانواره ا از یارانه بنزین‬ ‫بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫* مش��کل قاچاق و یارانه پنهان بنزین پرمصرف ها را به‬ ‫صورت دائمی حل می کن د زیرا نرخ ازاد تعیین ش��ده با هر‬ ‫سناریو‪ ،‬به نرخ کشورهای همسایه نزدیک بوده است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬انتقال بنزین به کشورهای همسایه به صورت شفاف و با‬ ‫قیمت منصفانه انجام می شود‪ .‬پرمصرف ها نیز یارانه اضافی‬ ‫دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫* افزای��ش یارانه نق��دی مازاد بر ‪ ۴۵‬ه��زار تومان فعلی‬ ‫در کار نخواه��د بود‪ .‬در واقع‪ ،‬مناب��ع یارانه نقدی از اختیار‬ ‫دولت خارج ش��ده و مس��تقیم در اختیار خ��ود مردم قرار‬ ‫خواهد گرفت و از اقش��ار پردرامد و دهک های باال به اقشار‬ ‫کم درامد منتقل می شود‪.‬‬ ‫* یاران��ه نقدی به صورت مس��تقیم و کامال هدفمند به‬ ‫خانوارهای نیازمند منتقل می شود‪ .‬در واقع ‪ ،‬دیگر ضرورت‬ ‫ندارد دولت در تش��خیص خانوارهای نیازمند دخالت کند ‬ ‫بلک��ه یارانه بنزی��ن به صورت خودکار از اقش��ار پردرامد و‬ ‫پرمصرف ب��ه خانوارهای بدون خودرو یا کم مصرف منتقل‬ ‫‹ ‹بای�د از مرزهای گس�ترده ای�ران و عراق‬ ‫بهره برد‬ ‫ص خانوارهای بدون وسیله نقلیه‬ ‫می ش��ود‪ .‬به طور مش��خ ‬ ‫بیش��ترین سود نقدی را از اجرای این طرح خواهند داشت‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان مث��ال‪ ،‬در صورتی یک خانواده ‪ ۴‬نفره س��همیه‬ ‫بنزی��ن خود را به نرخ ‪ ۲۰۰۰‬تومان بفروش��د‪ ،‬ماهانه ‪۲۴۰‬‬ ‫هزار تومان سود نقدی خواهد داشت‪.‬‬ ‫* نارضایتی عمومی از تغییر نرخ بنزین ایجاد نمی ش��ود ‬ ‫چرا که اگر نرخ ازاد بنزین به هر دلیل کاهش یابد‪ ،‬بخش��ی‬ ‫از جامعه رضایت بیش��تری خواهند داش��ت و بخشی دیگر‬ ‫درامدش��ان کم می شود؛ اگر نرخ ازاد بنزین گران شود نیز‬ ‫درامد دهک های پایین افزایش می یابد و در مقابل به هزینه‬ ‫بنزین پرمصرف ها افزوده می شود‪.‬‬ ‫* در ای��ن مدل‪ ،‬روزانه به ط��ور تقریبی ‪ ۸۰‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین س��همیه ای توزیع می شود‪ .‬اگر تولید فعلی بنزین در‬ ‫داخ��ل روزانه ‪ ۹۵‬میلیون لیتر در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬دولت‬ ‫روزان��ه ‪ ۱۵‬میلی��ون لیتر بنزین با ن��رخ ازاد در بازار داخل‬ ‫خواهد فروخ��ت یا ان را با همین قیمت صادر خواهد کرد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬با فرض اختالف قیمت‪ ۲۰۰۰‬تومانی نرخ فروش‬ ‫ازاد نسبت به نرخ سهمیه‪ ،‬دولت روزانه ‪ ۳۰‬میلیارد تومان و‬ ‫ساالنه حدود ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان افزایش درامد نسبت‬ ‫به وضعیت فعلی خواهد داش��ت‪ .‬ای��ن درامد به طور کامل‬ ‫می تواند ب��رای ارتقای زیرس��اخت ها‪ ،‬تقویت حمل ونقل‬ ‫عموم��ی‪ ،‬حمایت از س��وخت های جایگزین و بهس��ازی‬ ‫راه های روستایی مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪ 1397‬اول ربیع الثانی ‪ 9 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 539‬پیاپی ‪2512‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای روش های بی خاک ورزی‬ ‫و کم خاک ورزی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫درحال حاضر نیاز کشور‬ ‫به فراورده های گوشتی‬ ‫با واردات تامین‬ ‫می شود در حالی که‬ ‫گرانی دالر سبب شده‬ ‫هزینه تهیه گوشت‬ ‫در کشور افزایش‬ ‫چمشگیر پیدا کند‬ ‫با وجود تعطیلی ‪ ۶۰‬درصد دامداری ها عنوان شد‬ ‫فاصله ‪ ۲‬ساله تا خودکفایی در تولید گوشت قرمز‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫و گوس��اله بیش از سایر انواع دام بوده است‪ .‬مقایسه‬ ‫عملکرد کش��تارگاه های کش��ور در تابس��تان ‪۱۳۹۷‬‬ ‫نس��بت به فصل مش��ابه س��ال ‪ ۱۳۹۶‬موید کاهش‬ ‫‪ ۱۱‬درصدی مقدار تولید گوش��ت در کشتارگاه های‬ ‫رس��می کش��ور اس��ت‪ .‬کاهش مقدار تولید گوشت‬ ‫نسبت به فصل مش��ابه سال گذشته برای گوسفند و‬ ‫ب��ره ‪ ۲۳‬درصد و ب��رای بز و بزغال��ه ‪ ۱۹‬درصد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬مرکز امار می گوی د مقدار تولید گوشت قرمز‬ ‫در کشتارگاه های کشور در فصل بهار‪ ،‬بر حسب وزن‬ ‫الش��ه های کشتارشده حدود ‪ ۹۹‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫بر مبنای امارهای مرکز ام��ار در بهار ‪ ،۱۳۹۷‬تعداد‬ ‫‪ ۳۸۲‬کشتارگاه دام در کشور وجود دارد که بیشترین‬ ‫تعداد کش��تارگاه هم مربوط به اس��تان فارس با ‪۳۵‬‬ ‫عدد و کمترین تعداد کشتارگاه مربوط به استان های‬ ‫البرز‪ ،‬زنجان و قم هر کدام با دو عدد است‪.‬‬ ‫برای رسیدن به خودکفایی در تولید گوشت مانند‬ ‫دوران گذش��ته‪ ،‬الزم است منابع مالی ارزان قیمت در‬ ‫اختیار دامداران قرار گیرد تا با خرید دام و پرورش ان‪،‬‬ ‫میزان تولید کش��ور را افزایش دهند و به خودکفایی‬ ‫برسیم‪ .‬اکنون شرایط دامپروری کشور این گونه است‬ ‫ک��ه نزدیک به ‪ ۶۰‬درص��د واحدهای دامی صنعتی و‬ ‫نیمه صنعتی خالی از دام و تعطیل است؛ در واقع ‪۴۰‬‬ ‫درصد واحدها ب��ا ظرفیت کم کار می کند‪ ،‬این میزان‬ ‫جوابگوی نیاز داخلی نیست‪ .‬بنابراین‪ ،‬ناچار به واردات‬ ‫گران قیمت هس��تیم‪ .‬کارشناسان معتقدند که دولت‬ ‫باید تس��هیالت ارزان قیمت در بخش اش��تغال پایدار‬ ‫‹ ‹چالش تعطیلی دامداری ها‬ ‫روس��تایی را به س��مت دامپروری هدایت کند‪ ،‬برای‬ ‫کارشناسان معتقدند نزدیک به ‪ ۶۰‬درصد واحدهای‬ ‫رس��یدن به خودکفایی حداقل ‪ ۲‬سال زمان می برد‪،‬‬ ‫دام��ی صنعتی و نیمه صنعت��ی خالی از دام و تعطیل‬ ‫البته دولت باید برای این موضوع جدیت داشته باشد‬ ‫اس��ت‪ ،‬در واقع ‪ ۴۰‬درصد واحدها با ظرفیت کم کار‬ ‫تا بازار به تعادل برس��د‪ .‬در سال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬شاهد‬ ‫می کن��د‪ .‬جالل محمودزاده‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون‬ ‫بودی��م دام های بزرگ‪ ،‬کوچک‪ ،‬گوش��تی و ش��یری‬ ‫کش��اورزی مجلس شورای اسالمی معتقد است برای‬ ‫کش��ور به بیماری تب برفکی‪ ،‬مبتال ش��دند و بخش‬ ‫رس��یدن به خودکفایی در تولید گوشت‬ ‫زیادی از منابع دامی را از دس��ت دادیم‬ ‫قرمز ‪ ۲‬سال زمان الزم است‪.‬‬ ‫و دولت و وزارت جهاد کش��اورزی برای‬ ‫محمودزاده با اشاره به واردات گوشت‬ ‫جبران این خسارت کاری انجام ندادند‪.‬‬ ‫و افزایش قیمت فراورده های گوشتی به‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬راه حل جبران‬ ‫خانه ملت گفت‪ :‬در س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪۹۶‬‬ ‫ای��ن خس��ارت ان بود که تس��هیالت‬ ‫ش��اهد بودیم دام های ب��زرگ‪ ،‬کوچک‪،‬‬ ‫کم بهره به کش��اورزان داده می ش��د تا‬ ‫گوشتی و ش��یری کشور به بیماری تب‬ ‫دوب��اره دام خریداری کنن��د و پرورش‬ ‫جالل محمودزاده‬ ‫برفک��ی‪ ،‬مبتال ش��دند و بخش زیادی از‬ ‫دهن��د‪ .‬درحال حاض��ر نی��از کش��ور به‬ ‫فراورده های گوش��تی با واردات تامین شرایط دامپروری کشور مناب��ع دامی را از دس��ت دادیم و دولت‬ ‫این گونه است که‬ ‫و وزارت جهادکش��اورزی ب��رای جبران‬ ‫می ش��ود در حالی که گرانی دالر سبب‬ ‫نزدیک به ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫ش��ده هزینه تهیه گوش��ت در کش��ور واحدهای دامی صنعتی و این خس��ارت ‪ ،‬کاری انجام ن��داد‪ .‬عضو‬ ‫نیمه صنعتی خالی از دام و کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی‬ ‫افزایش چمشگیر پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د ‪ ۹۹‬هزار تن گوش�ت تعطیل است‪ ،‬در واقع ‪ ۴۰‬و محیط زیس��ت در مجل��س ش��ورای‬ ‫درصد واحدها با ظرفیت اس�لامی‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬راه حل جبران این‬ ‫قرمز‬ ‫کم کار می کند‪ ،‬این میزان‬ ‫خس��ارت ان بود که تسهیالت کم بهره‬ ‫بنا ب��ر امارهای مرکز امار ایران‪ ،‬وزن‬ ‫جوابگوی نیاز داخلی‬ ‫گوش��ت قرمز تولی��دی ان��واع دام های نیست‪ .‬بنابراین‪ ،‬ناچار به کش��اورزان داده می شد تا دوباره دام‬ ‫ذبح ش��ده در کش��تارگاه های کشور در به واردات گران قیمت بخرن��د و پرورش دهن��د‪ .‬محمودزاده با‬ ‫هستیم‬ ‫انتق��اد از بی توجه��ی دولت به ش��رایط‬ ‫فصل تابس��تان ‪ ۱۳۹۷‬در کل ‪ ۹۹‬هزار‬ ‫تولی��د گوش��ت در داخل کش��ور‪ ،‬بیان‬ ‫تن گزارش ش��ده که سهم گوشت گاو‬ ‫برنامه ری��زی برای تولید بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۳‬هزار‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر برای پاس��خگویی به نیاز کش��ور‬ ‫تن گوشت طیور و ‪ ۹۲۰‬هزار تن گوشت قرمز در افق‬ ‫ب��ه فراورده ه��ای گوش��تی‪ ،‬واردات انج��ام داده ایم‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬خب��ر داده بود‪ .‬رکنی در ادام��ه میزان تولید‬ ‫و ب��ا دالر گ��ران‪ ،‬هزین��ه تهیه گوش��ت در کش��ور‬ ‫گوش��ت قرمز در س��ال ‪ ۹۶‬را ‪ ۸۳۸‬ه��زار تن عنوان‬ ‫افزایش چمش��گیر پیدا کرده است‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫کرد و به باشگاه خبرنگاران جوان گفت‪ :‬سرانه مصرف‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬اب‪ ،‬مناب��ع طبیع��ی و محیط زیس��ت‬ ‫گوش��ت قرمز در ایران ‪ ۱۱.۸‬کیلوگ��رم برای هر نفر‬ ‫در مجل��س ش��ورای اس�لامی اظهار کرد‪ :‬ش��رایط‬ ‫است‪.‬‬ ‫دامپروری کش��ور این گونه اس��ت ک��ه نزدیک به ‪۶۰‬‬ ‫رکن��ی با بی��ان اینکه برای افزایش تولید گوش��ت‬ ‫درصد واحده��ای دامی صنعتی و نیمه صنعتی خالی‬ ‫قرمز و ش��یر برنامه ریزی هایی در ح��وزه دام و طیور‬ ‫از دام و تعطی��ل اس��ت‪ ،‬در واق��ع ‪ ۴۰‬درصد واحدها‬ ‫ش��ده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از برنامه های ما اصالح‬ ‫با ظرفی��ت کم کار می کند‪ ،‬این میزان جوابگوی نیاز‬ ‫س��اختار ژنتیکی دام اس��ت و در این راستا به دنبال‬ ‫داخلی نیس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬ناچار به واردات گران قیمت‬ ‫افزایش جمعیت بز شیری خالص هستیم‪.‬‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جمعیت بز شیری خالص از حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫محمودزاده در ادامه با اشاره به تعطیلی بخش قابل‬ ‫راس در س��ال ‪ ۹۲‬به ‪ ۱۷‬هزار راس در س��ال جاری‬ ‫توجه واحدهای دامپروری‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬دولت ناچار‬ ‫افزایش یافته و در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬نیز باید به ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫اس��ت برای تامین نیاز داخل و تع��ادل در بازار اقدام‬ ‫راس برسد‪ .‬معاون س��ابق امور تولیدات دامی وزارت‬ ‫به واردات بیش��تر دام کند‪ ،‬یکی از سیاست های غلط‬ ‫جهاد کشاورزی به توسعه اصالح نژاد بز بومی و ایجاد‬ ‫دولت و وزارت جهادکش��اورزی ای��ن بود که در ازای‬ ‫ترکیب ه��ای ژنتیک��ی بز پربازده نی��ز در افق ‪۱۴۰۰‬‬ ‫واردات الشه گوشت مجوز صادرات دام زنده را داد و‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬جمعیت بز بومی در سال جاری‬ ‫باعث شد منابع دامی کشور کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹وام اش�تغال پای�دار روس�تایی ب�ه‬ ‫‪ ۳۲‬هزار راس بوده که این جمعیت در س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫دامپروران داده شود‬ ‫به ‪ ۱۵۰‬هزار راس افزایش می یابد‪.‬‬ ‫این نمایند مجلس شورای اسالمی با‬ ‫وی با اش��اره ب��ه افزای��ش جمعیت‬ ‫تاکید بر اهمی��ت خودکفایی در تولید‬ ‫گوس��فند بومی خالص اصالح ش��ده از‬ ‫گوش��ت قرمز‪ ،‬گفت‪ :‬برای رس��یدن به‬ ‫‪ ۲۰۰‬راس در س��ال ‪ ۹۳‬به ‪ ۲۳۰۰‬راس‬ ‫خودکفایی گوشت مانند دوران گذشته‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۶‬گفت‪ :‬برنامه ما برای سال‬ ‫الزم اس��ت منابع مال��ی ارزان قیمت در‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬دستیابی به عدد ‪ ۱۰۰‬هزار راس‬ ‫اختی��ار دامداران ق��رار گیرد تا با خرید‬ ‫از این دام است‪ .‬رکنی در ادامه افزایش‬ ‫دام و پ��رورش ان‪ ،‬میزان تولید کش��ور‬ ‫نس��بت گاوهای اصیل غیر هلشتاین را‬ ‫حسن رکنی‬ ‫را افزایش دهند و به خودکفایی برسیم‪.‬‬ ‫از دیگر برنامه ه��ای اقتصادی مقاومتی‬ ‫محم��ودزاده تاکید ک��رد‪ :‬دولت باید سرانه مصرف گوشت دانس��ت و افزود‪ :‬اهمیت گاوهای اصیل‬ ‫قرمز در ایران ‪۱۱.۸‬‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت در بخش اشتغال‬ ‫ک به ‪ ۶.۲‬درصد‬ ‫غیر هلشتاین از حدود ی ‬ ‫کیلوگرم برای هر نفر‬ ‫پایدار روس��تایی را به سمت دامپروری‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬افزایش یافته و این عدد در‬ ‫است‪.‬برای افزایش‬ ‫هدایت کند‪ ،‬برای رسیدن به خودکفایی تولید گوشت قرمز و شیر سال ‪ ۱۴۰۰‬باید به ‪ ۱۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال زمان می برد‪ ،‬البته دولت برنامه ریزی هایی در حوزه � سخن اخر‬ ‫دام و طیور شده است‪.‬‬ ‫هرچند ایران در تولید گوش��ت طیور‬ ‫باید ب��رای این موضوع جدیت داش��ته‬ ‫یکی از برنامه ها اصالح‬ ‫ساختار ژنتیکی دام است رتبه هش��تم دنیا را دارد و دومین کشور‬ ‫باشد تا بازار به تعادل برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف گ�ذاری تولی�د ‪ ۹۲۰‬و در این راستا به دنبال ب��ه لحاظ جمعیت ش��ترمرغ به ش��مار‬ ‫هزار تن گوشت قرمز‬ ‫افزایش جمعیت بز شیری می رود اما همچنان برای تامین گوشت‬ ‫خالص هستیم‬ ‫پیش از این‪ ،‬حس��ن رکن��ی ‪ ،‬معاون‬ ‫قرم��ز مورد نیاز بازار وابس��ته به واردات‬ ‫س��ابق وزی��ر جه��اد کش��اورزی از‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضوابط جدید سازمان غذا و دارو برای عرضه شیرخشک رژیمی‬ ‫مدی��ر کل امور فراورده ه��ای طبیعی‪ ،‬س��نتی و مکمل‬ ‫س��ازمان غ��ذا و دارو در ابالغی��ه ای به معاونت ه��ای غذا و‬ ‫داروی سراس��ر کش��ور درباره پیاده س��ازی س��امانه ثبت‬ ‫اطالع��ات مصرف کنن��دگان شیرخش��ک های رژیم��ی‬ ‫و غذاه��ای وی��ژه مش��مول ارز دولت��ی توضی��ح داد‪ .‬ب��ه‬ ‫گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مهناز خانوی با اش��اره به ای��ن ابالغیه به‬ ‫معاونت ه��ای غ��ذا و داروی سراس��ر کش��ور گفت‪ :‬بس��تر‬ ‫نرم افزاری ثبت اطالع��ات مصرف کنندگان این فراورده ها‬ ‫از طریق س��امانه مدیریت داروخانه ها به نش��انی اینترنتی‬ ‫‪ HIX SCM.FDA.GOV.IR‬طراح��ی ش��ده و ام��اده‬ ‫بهره برداری اس��ت‪ .‬مدی��ر کل امور فراورده ه��ای طبیعی‪،‬‬ ‫سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو افزود‪ :‬بر همین اساس‪ ،‬از‬ ‫معاونت های غذا و داروی سراس��ر کشور خواسته ایم تا تمام‬ ‫داروخانه های زیر پوشش ش��ان که عرضه کننده یا متقاضی‬ ‫عرضه فراورده های یادشده هستند‪ ،‬اقدام به ثبت اطالعات‬ ‫مصرف کنندگان این فراورده ها کنند‪.‬‬ ‫خانوی گفت‪ :‬بی تردید با پیاده سازی بستر ثبت اطالعات‬ ‫یادش��ده در س��امانه مدیریت داروخانه ه��ا (‪ )HIX‬در فاز‬ ‫نخست اجرایی با رعایت مواردی امکان انجام فرایند توزیع‬ ‫و عرضه فراورده از س��وی ش��رکت های توزیع کننده و همه‬ ‫داروخانه ها وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدی��ر کل امور فراورده ه��ای طبیعی‪ ،‬س��نتی و مکمل‬ ‫س��ازمان غذا و دارو درب��اره فرایند انج��ام کار داروخانه ها‬ ‫در فاز نخس��ت این برنامه گفت‪ :‬تصویر مدرک شناس��ایی‬ ‫ش��ود چراک��ه در بازدی��د‬ ‫ ‬ ‫مصرف کنن��ده بای��د بایگان��ی‬ ‫ت یا س��ازمان غذا و دارو تصویر مدرک‬ ‫کارشناس��ان معاون ‬ ‫شناسایی یا اطالعات ثبت ش��ده مطابقت داده خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین الزم اس��ت اطالع��ات مربوط ب��ه مصرف کننده‬ ‫و ف��راورده مورد نیاز وی ثبت ش��ود‪ .‬خان��وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫صورت��ی که مصرف کنن��ده‪ ،‬فراورده را برای نخس��تین بار‬ ‫مص��رف می کند‪ ،‬به منظور کاهش میزان ضایعات فراورده‪،‬‬ ‫حداکث��ر یک قوطی از ف��راورده به متقاض��ی تحویل داده‬ ‫می ش��ود و داروخانه می تواند در طول مدت یک ماه (تاریخ‬ ‫ش��روع‪ ،‬تاریخ نخس��تین تحویل ف��راورده در ماه اس��ت)‬ ‫حداکث��ر تا س��قف ‪ ۱۲‬قوطی از فراورده ب��ه مصرف کننده‬ ‫تحویل ده��د‪ .‬مدیر کل امور فراورده های طبیعی‪ ،‬س��نتی‬ ‫و مکمل س��ازمان غ��ذا و دارو درباره ف��از دوم انجام این کار‬ ‫که در دس��ت طراحی اس��ت نیز گفت‪ :‬اتصال شرکت های‬ ‫تامین کننده و توزیع کننده به سامانه ‪ HIX‬و ثبت سفارش‬ ‫شیر خشک و غذاهای ویژه و ثبت موجودی اولیه در سامانه‬ ‫‪ HIX‬از س��وی داروخانه از جمله اقداماتی اس��ت که در فاز‬ ‫دوم اجرای این برنامه عملیاتی خواهد ش��د‪ .‬همچنین بعد‬ ‫از اتص��ال به س��امانه های ثبت احوال‪ ،‬کد پس��تی و اصالت‬ ‫ف��راورده داروخانه‪ ،‬باید اطالع��ات تکمیلی مصرف کننده‬ ‫ثب��ت یا اطالعات موج��ود را بعد از صدور اخطار به وس��یله‬ ‫سامانه ‪ ،‬اصالح کنند‪.‬‬ ‫رئی��س مرک��ز توس��عه مکانیزاس��یون کش��اورزی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر نزدیک به ‪ ۲‬میلیون هکتار از اراضی کش��اورزی‬ ‫کشور زیر پوش��ش روش های بی خاک ورزی و کم خاک ورزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬کامبیز عباسی اظهار کرد‪ :‬توسعه و ارتقای کمی و‬ ‫کیفی ماشین های کشاورزی حفاظتی‪ ،‬از سیاست های توسعه‬ ‫مکانیزاسیون کشاورزی است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون کش��اورزی ادامه داد‪:‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود تا پایان برنامه ششم توسعه ‪ ۴۵‬درصد از‬ ‫اراضی کشاورزی زیر پوشش روش های خاک ورزی حفاظتی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫عباس��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬با تم��ام محدودیت ه��ا و با وجود‬ ‫تحریم ها حدود ‪ ۵۵۰‬میلیارد تومان تسهیالت در سال ‪ ۹۷‬در‬ ‫حوزه مکانیزاسیون جذب شده که ‪ ۱۵‬درصد از این تسهیالت‬ ‫در حوزه های ماشین های کشاورزی حفاظتی است‪.‬‬ ‫پنبه تراریخته‬ ‫مجوز کشت گرفت‬ ‫رئیس کارگروه تخصصی ایمنی زیس��تی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت از موافق��ت این کارگروه با کش��ت انبوه پنبه‬ ‫تراریخته در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬محمود توالیی از موافقت این س��ازمان با‬ ‫کش��ت پنبه تراریخته خبر داد و گفت‪ :‬پس از بررس��ی های‬ ‫ب��ه عمل ام��ده و ح��ل موضوع��ات مربوط ب��ه دغدغه های‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست با کشت پنبه‬ ‫موافقت کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ای��ن محصول برای رهاس��ازی‪ ،‬مراحل مختلف‬ ‫بررس��ی را در ‪ ۳‬نهاد س��ازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬وزارت‬ ‫کش��اورزی و وزارت بهداشت پشت سر گذاش��ته و بر مبنای‬ ‫اطالعات علمی و ازمایشگاهی که در اختیار وزارت بهداشت‬ ‫و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت قرار گرفته این مستندات‬ ‫ارزیابی شده و در نهایت با کشت ان موافقت شده است‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه تخصصی ایمنی زیس��تی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست توضیح داد‪ :‬این مجوز باید موافقت وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی را نیز بگیرد تا در نهایت کشت پنبه تراریخته در‬ ‫کشور رهاسازی شود‪.‬‬ ‫توالی��ی گفت‪ :‬ما بر مبنای اس��تاندارد اروپا و کش��ورهای‬ ‫اس��یایی و امریکا مس��تندات مربوط به کشت پنبه تراریخته‬ ‫را ارزیابی کردیم و در نامه ای پرس��ش های خود را به کمیته‬ ‫صدور تراریخته در وزارت جهادکشاورزی ارسال و پاسخ های‬ ‫علمی مرتبط را دریافت کردیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه کش��ت گی��اه پنبه را ب��ا توجه به‬ ‫موضوعاتی از جمله احتمال انتقال‪ ،‬خواب بذر و ماندگاری در‬ ‫خاک مورد بررس��ی قرار داده و با کشت ان موافقت کرده ایم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن نظر مثب��ت کارگروه ایمنی زیس��تی س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت است اما مجوز رهاس��ازی پنبه هنوز از سوی‬ ‫وزارت جهادکشاورزی صادر نشده است‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه تخصصی ایمنی زیس��تی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت اظهار ک��رد‪ :‬به جز پنبه‪ ،‬تاکنون درخواس��ت‬ ‫صدور مجوز برای محصول دیگری به کارگروه ایمنی زیستی‬ ‫محیط زیست نرسیده است‪.‬‬ ‫توالی��ی با اش��اره به اینکه تمام س��ویای موج��ود در بازار‬ ‫جهانی‪ ،‬تراریخته اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬س��ال اس��ت‬ ‫که محصوالت تراریخته با حجم انبوه وارد کش��ور می ش��ود‬ ‫و نیروهای علمی ما در کش��ور‪ ،‬س��همی در تولید ان ندارند‪.‬‬ ‫این س��وال پرسیده می شود که مخالفان تراریخته چرا نگران‬ ‫امنی��ت غذایی و س�لامت م��ردم از واردات ای��ن محصوالت‬ ‫نیستند و تنها نگران تولید ان هستند؟‬ ‫کنترل انفلوانزای فوق حاد‬ ‫پرندگان در کشور‬ ‫رئیس س��ازمان دامپزش��کی کش��ور گفت‪ :‬ب��ا تمهیدات‬ ‫بهداش��تی و مراقبتی این س��ازمان و همکاری فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬انفلوانزای فوق حاد پرندگان در س��طح کش��ور‬ ‫کنترل شده و جای نگرانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ال گذش��ته به دنبال شیوع انفلوانزای‬ ‫فوق حاد پرندگان در اس��تان قزوین ‪ ۵‬میلیون قطعه جوجه‬ ‫معدوم ش��دند‪ .‬علیرضا رفیعی پور‪ ،‬رئیس سازمان دامپزشکی‬ ‫کشور در جریان س��فر خود به قزوین از یک واحد مرغداری‬ ‫در شهرستان ابیک نیز بازدید کرد‪.‬‬ ‫رفیعی پور در جمع مدیرکل و کارکنان دامپزش��کی قزوین‬ ‫افزود‪ :‬ت��داوم کنترل این بیماری در گ��رو مراقبت های ویژه‬ ‫بهداشتی از سوی صاحبان و کارکنان مرغداری ها و همچنین‬ ‫رعایت موارد بهداشتی در صنف پرنده فروشان است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد‪ :‬واکسیناسیون‬ ‫طیور نقش مهمی در پیش��گیری از بروز این بیماری در سال‬ ‫جاری داش��ته اس��ت‪ .‬رفیعی پ��ور یاداور ش��د‪ :‬صنعت طیور‬ ‫قزوین در س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬بیش��ترین واکسیناس��یون را‬ ‫در براب��ر تهدیدهای انفلوانزا در س��طح کش��ور اعمال کرد و‬ ‫عملکرد خوبی را از این اس��تان در حوزه پیش��گیری ش��اهد‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت‪ :‬حمایت از‬ ‫تولید ملی مستلزم توجه بیشتر به واحدهای تولیدی است و‬ ‫در این راس��تا نیازهای دامپزشکی واحدهای طیور را برطرف‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫با توجه به کاهش فعالیت فصلی در صنعت بسته بندی اب معدنی‬ ‫سرانجام ‪ PET‬ارزان شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 539‬پیاپی ‪2512‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 18‬اذر ‪1397‬‬ ‫اول ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد‬ ‫تمدید مهلت بخشودگی صنعتگران‬ ‫تا پایان دی امسال‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس از تمدید‬ ‫بخشودگی جرایم دیرکرد بدهی های معوق واحدهای صنعتی این‬ ‫اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬واحد های صنعتی مشمول تا تا پایان دی‬ ‫امسال فرصت دارند از این مشوق استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اس��تان فارس‪ ،‬احد‬ ‫فتوحی اظهار کرد‪ :‬این شیوه نامه ابالغی سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران به منظور حمایت از تولید کاالی ایرانی‪،‬‬ ‫رفع موانع تولید‪ ،‬ایجاد انگیزه و افزایش سرمایه گذار‪ ،‬رونق تولید و‬ ‫اش��تغالزایی و حمایت از تولید ایرانی در سطح شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اعمال می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس افزود‪:‬‬ ‫تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی دارای قرارداد حق بهره برداری‬ ‫از زمین‪ ،‬اعیانی و تاسیسات‪ ،‬در شهرک ها و نواحی صنعتی اعم از‬ ‫صنعتی‪ ،‬بنگاه های خدمات عمومی‪ ،‬واحدهای فناوری و کسب وکار‬ ‫و واحدهای کارگاهی که مشمول پرداخت تعدیل بدهی معوق بوده‬ ‫و تاکنون موفق به پرداخت مبالغ اعم از اصل بدهی و تعدیل معوقه‬ ‫نشده‪ ،‬می توانند از این مشوق استفاده کنند‪.‬‬ ‫فتوحی تصریح کرد‪ :‬بر اساس این شیوه نامه‪ ،‬طرف های قراردادی‬ ‫که اسناد تعهدی خود را از زمان ابالغ این شیوه نامه پرداخت کرده‬ ‫اما تعدیل انها تاکنون مورد بخش��ودگی قرار نگرفته اند‪ ،‬مش��مول‬ ‫تخفیفات اعطای این شیوه نامه می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشویق نیمه کاره ها‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس افزود‪:‬‬ ‫واحده��ای تولیدی بهره بردار دارای پای��ان کار یا در مرحله نصب‬ ‫ماشین االت نیز در صورت پرداخت ‪ ۵۰‬درصد اصل بدهی‪ ،‬مشمول‬ ‫‪ ۶۰‬درصد بخش��ودگی جرایم دیرکرد چنانچ��ه ‪ ۱۰۰‬درصد مبلغ‬ ‫اصل بدهی واحد تولیدی و صنعتی را پرداخت کنند تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫مبلغ جرایم تاخیر انها بخشوده می شود‪.‬‬ ‫فتوح��ی همچنین با بی��ان اینکه واحدهای صنعت��ی که دارای‬ ‫پیشرفت فیزیکی باالی ‪ ۵۰‬درصد باشند نیز مشمول این مشوق ها‬ ‫خواهند ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬چنانچه برنامه ساخت وس��از ای��ن واحدها با‬ ‫برنامه زمان بندی مصوب شده در هیات مدیره شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان فارس مطابقت داشته باشد‪ ،‬در صورت پرداخت ‪۵۰‬‬ ‫درصد اصل بدهی‪ ،‬ش��امل ‪ ۵۰‬درصد بخشودگی جرایم دیرکرد و‬ ‫در ص��ورت پرداخت ‪۱۰۰‬درصدی‪ ،‬مش��مول تخفیف ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس تاکید کرد‪:‬‬ ‫واحدهای مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان که تمام‬ ‫مبالغ اسناد تعهدی ش��ان را پرداخت کرده اند اما تعدیل انها مورد‬ ‫بخش��ودگی قرار نگرفته است نیز مش��مول این تخفیفات خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬فتوحی اظهار امیدواری کرد که با اعمال این مشوق ها شاهد‬ ‫تس��ریع در بهره ب��رداری از واحدهای در حال س��اخت‪ ،‬راه اندازی‬ ‫واحدهای غیرفعال و افزای��ش ظرفیت تولید واحدهایی نیمه فعال‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان فارس در ادامه‬ ‫با بیان اینکه س��ایر مش��وق ها و تخفیف ها به س��رمایه گذاران در‬ ‫ش��هرک های صنعتی نیز همچنان اعمال می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اعمال‬ ‫تخفی��ف ‪ ۱۰‬درصدی به نخب��گان و ایثارگران و س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی و مخترعان و همچنین اختصاص مشوق های ویژه تا سقف‬ ‫‪ ۹۰‬درصد مناطق کم برخ��وردار و اعمال تخفیف برای متقاضیانی‬ ‫ک��ه بتوانند واحد صنعت��ی خود را در فاصله زمان��ی کمتر از یک‬ ‫س��ال به بهره برداری برسانند ازجمله سیاست های حمایتی در این‬ ‫بخش است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫ب��ا گذش��ت فصل پایی��ز و کاه��ش تقاض��ا برای‬ ‫اب معدن��ی‪ ،‬قیمت مواد اولیه در صنعت بس��ته بندی‬ ‫اب نیز کاهش پیدا کرد‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬اکنون‬ ‫قیمت هر کیل��و ‪( PET‬پلی اتیل��ن و پلی پریفرم) به‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬هزار تومان رس��یده اس��ت در حالی که از‬ ‫اردیبهشت امسال قیمت این محصوالت در بازار ازاد‬ ‫ت��ا ‪ ۲۵‬هزار تومان افزای��ش یافته بود و در بورس نیز‬ ‫هر کیلو ‪ PET‬به ‪ ۱۸‬تا ‪ ۱۹‬هزار تومان رسیده بود‪.‬‬ ‫به گفته فعاالن صنایع غذایی‪ ،‬افزایش قیمت ‪PET‬‬ ‫در صنایع روغن کشی‪ ،‬بسته بندی اب معدنی‪ ،‬لبنیات‬ ‫و حتی کیس��ه های ارد نیز اثرگذار بود به نحوی که‬ ‫ای��ن صنایع با کمب��ود ملزومات بس��ته بندی رو به رو‬ ‫ش��دند‪ .‬در این میان عده ای عنوان کردند که عرضه‬ ‫محصوالت پتروشیمی کاهش یافته و این امر عاملی‬ ‫است که احساس تشنگی را در مردم سرکوب می کند‬ ‫برای گرانی مواد اولیه صنعت بسته بندی مواد غذایی‬ ‫و با توجه به اینکه در س��ال جاری دمای هوا نس��بت‬ ‫شده است اما پتروش��یمی تندگویان به عنوان عمده‬ ‫به سال گذشته در موعد زمانی زودتری کاهش یافته‬ ‫عرضه کننده این مواد با انتش��ار ج��دول عرضه های‬ ‫است‪ ،‬شاهد افت بیشتر میزان تولید هستیم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫خود در بورس کاال به این ش��ایعه پای��ان داد‪ .‬با این‬ ‫فروهر با بیان اینکه در نیمه دوم هر س��ال ش��اهد‬ ‫وج��ود گرانی ‪ PET‬همچنان پابرج��ا بود و دامنگیر‬ ‫افت تولید در صنعت اب بس��ته بندی هستیم‪ ،‬تاکید‬ ‫صنایع مرتبط ش��د تا اینکه با اغاز دور دوم تحریم ها‬ ‫کرد‪ :‬این وضعیت امس��ال متفاوت از س��ال های قبل‬ ‫و گذش��ت فصل پاییز در صنعت بس��ته بندی شاهد‬ ‫است به نحوی که در سال جاری کاهش تولید نسبت‬ ‫کاهش قیمت ‪ PET‬هس��تیم‪ .‬این در حالی است که‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته‪ ۲۰ ،‬درصد افزایش یافته‬ ‫تقاضای اب معدنی در نیمه دوم سال کاهش می یابد‬ ‫و از ‪ ۴۰‬به ‪ ۶۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫و عم��ده تولی��د و عرضه ای��ن محصول‬ ‫دبیر انجم��ن تولیدکنندگان اب های‬ ‫مربوط به نیمه نخس��ت س��ال اس��ت‪.‬‬ ‫معدنی و اشامیدنی گفت‪ :‬کاهش میزان‬ ‫کارشناس��ان معتقدند که اب معدنی از‬ ‫تقاض��ا در بازار‪ ،‬کاهش خرید مواد اولیه‬ ‫جمله کاالی های لوکس به شمار می رود‬ ‫و در پ��ی ان کاهش تولی��د را به دنبال‬ ‫و مصرف کنن��ده خاص خود را دارد زیرا‬ ‫خواه��د داش��ت‪ .‬فروهر تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫اب اش��امیدنی به راحتی در کش��ور در‬ ‫صنعت اب بسته بندی ب ه گونه ای است‬ ‫دسترس قرار دارد و مصرف کننده نیازی‬ ‫که میزان تولی��د و فروش در نیمه دوم‬ ‫پیمان فروهر‬ ‫به خرید اب بسته بندی جز در روزهای‬ ‫سال با توجه به ش��رایط فصلی کاهش‬ ‫گرم س��ال ندارد که امسال این روزهای کاهش میزان تقاضا در می یاب��د و دوباره از اس��فند هر س��ال‬ ‫بازار‪ ،‬کاهش خرید مواد‬ ‫پرتقاضا با گرانی هزینه های تولید برای‬ ‫ش��اهد افزای��ش میزان تولید از س��وی‬ ‫اولیه و در پی ان کاهش‬ ‫این صنعت همراه بود‪.‬‬ ‫تولید را به دنبال خواهد صنعتگران ای��ن حوزه هس��تیم‪ .‬دبیر‬ ‫ارزانی‬ ‫عامل‬ ‫‹ ‹کمبود تقاضا‪،‬‬ ‫انجمن تولیدکنن��دگان اب های معدنی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اکنون قیمت هر کیلو‬ ‫پیم��ان فروه��ر‪ ،‬دبی��ر انجم��ن‬ ‫و اشامیدنی با اش��اره به کاهش قیمت‬ ‫تولیدکنن��دگان اب ه��ای معدن��ی و ‪ PET‬به عنوان ماده اولیه ‪ PET‬از نیم��ه دوم م��اه اذر ادامه داد‪:‬‬ ‫بسته بندی بطری اب‪ ،‬در‬ ‫اش��امیدنی در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫اکن��ون قیمت هر کیلو ‪ PET‬به عنوان‬ ‫بورس تا ‪ ۷‬هزار تومان‬ ‫صنعت» اظهار کرد‪ :‬علت اصلی کاهش و در بازار ازاد تا ‪ ۱۰‬هزار ماده اولیه بس��ته بندی بط��ری اب‪ ،‬در‬ ‫تولید در ب��ازار به دلیل کمب��ود تقاضا تومان کاهش یافته است ب��ورس تا ‪ ۷‬و در ب��ازار ازاد تا ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫اس��ت که بخش زیادی از ان ناش��ی از‬ ‫تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫کاهش دم��ا و افزایش می��زان بارندگی‬ ‫فروهر توضیح داد‪ :‬پس از انکه قیمت‬ ‫نیاز خود روبه رو هستند‪ .‬در این شرایط با کاهش نرخ‬ ‫ارز مصرف کنندگان در انتظار کاهش نرخ محصوالت‬ ‫داخل��ی در صنعت غذایی هس��تند اما کارشناس��ان‬ ‫معتقدن��د دولت باید برای کاه��ش هزینه های تولید‬ ‫یارانه الزم را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد‪.‬‬ ‫محمدرضا مرتضوی‪ ،‬رئیس کانون صنایع غذایی در‬ ‫گفت وگو با «گسترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫ب��ورس کاال به واس��طه ای کالن تبدیل ش��ده که در‬ ‫عرض��ه کاال مداخل��ه می کن��د و محلی ب��رای تبانی‬ ‫شرکت های بزرگ اس��ت؛ به طور حتم اگر نهادهای‬ ‫حاکمیت��ی در این زمینه به درس��تی مداخله و عمل‬ ‫نکنند‪ ،‬مشکالت از قبل نیز بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫مرتضوی با اش��اره به مش��کالت موجود در صنایع‬ ‫غذای��ی و بس��ته بندی م��واد غذایی تصریح ک��رد‪ :‬با‬ ‫ش��روع فصل جدی��د محصوالت کش��اورزی‪ ،‬ش��اهد‬ ‫بهب��ود وضعیت کارخانج��ات فعال در ح��وزه صنایع‬ ‫غذایی هس��تیم‪ .‬رئیس کان��ون صنای��ع غذایی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در صورتی که منابع مالی مورد نیاز ش��رکت ها و‬ ‫کارخانجات فعال در حوزه صنایع غذایی تامین ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به اغ��از فصل جدید محصوالت کش��اورزی‬ ‫ش��اهد بهب��ود فعالیت واحده��ای تولی��دی خواهیم‬ ‫ب��ود و ای��ن حرکت رو به جلو مش��روط به حل برخی‬ ‫مش��کالت است‪ .‬مرتضوی با اش��اره به کاهش نرخ ارز‬ ‫و مواد اولیه بس��ته بندی و اثر ان بر قیمت محصوالت‬ ‫در صنایع غذایی تصریح کرد‪ :‬امکان ثابت نگه داشتن‬ ‫نرخ مواد غذایی در ش��رایط فعل��ی بیش از این وجود‬ ‫نداش��ت‪ .‬فقط در صورتی می توانی��م قیمت ها را ثابت‬ ‫نگ��ه داریم که دول��ت یارانه های الزم را‬ ‫بدهد و مابه التفاوت نرخ را به صنعتگران‬ ‫غذا پرداخت کند اما دولت درحال حاضر‬ ‫منابعی برای تخصیص در اختیار ندارد و‬ ‫در نهایت نرخ مواد غذایی در بخش های‬ ‫مختلف با افزایش روبه رو شد‪.‬‬ ‫ه��ر کیلو ‪ PET‬در بورس به ‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۱۹‬هزار تومان‬ ‫رس��یده بود دوباره قیمت ها کاهش یافته و به ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۱‬هزار تومان به ازای هر کیلو رس��یده اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه قیمت هر کیل��و ‪ PET‬در بازار‬ ‫ازاد ت��ا ‪ ۲۵‬هزار تومان افزایش یافته بود اما قیمت ها‬ ‫درحال حاضر به ‪ ۱۴‬ت��ا ‪ ۱۵‬هزار تومان کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تولیدکنن��دگان اب ه��ای معدنی و‬ ‫اش��امیدنی تاکید کرد‪ :‬بازار اب بسته بندی به دلیل‬ ‫کاهش تقاضا در فصل س��رما‪ ،‬جذابیتی برای دالالن‬ ‫ندارد و انها سرمایه خود را به بخش های‬ ‫دیگری که س��وددهی ان بیش��تر است‬ ‫منتق��ل کرده ان د اما مس��ئله ای که باید‬ ‫به ان توجه داش��ت وضعیت صنعت اب‬ ‫بسته بندی از اغاز س��ال ‪ ۱۳۹۸‬است و‬ ‫وزات صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید به‬ ‫منظ��ور جلوگیری از بح��ران در ابتدای‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫س��ال اینده‪ ،‬از هم اکنون چاره اندیش��ی‬ ‫در صورتی که منابع مالی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹یاران�ه دول�ت ب�رای کاهش‬ ‫هزینه تولید‬ ‫هرچند در این م��دت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نیز برای رفع مش��کل‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه م��ورد نی��از صنایع‬ ‫مرتبط با محصوالت پتروش��یمی تالش‬ ‫کرد با هماهنگ��ی بورس کاال بر نظارت‬ ‫و عرضه گرانول‪ ،‬پلی اتیلن و پلی پروپیلن‬ ‫بیفزای��د اما همچن��ان تولیدکنندگان با‬ ‫چال��ش گرانی در تامین مواد اولیه مورد‬ ‫� سخن اخر‬ ‫از اغ��از امس��ال با افزایش ن��رخ ارز‪،‬‬ ‫بازار جذابی برای دالالن و س��ودجویان‬ ‫مورد نیاز شرکت ها و‬ ‫برای واسطه گری در بخش عرضه‪PET‬‬ ‫کارخانجات فعال در حوزه‬ ‫به وجود ام��د و قیمت هر کیلو ‪PET‬‬ ‫صنایع غذایی تامین شود‪،‬‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد‬ ‫با توجه به اغاز فصل‬ ‫جدید محصوالت کشاورزی ح��دود ‪ ۵۰۰‬درصدی نس��بت به مدت‬ ‫شاهد بهبود فعالیت‬ ‫مشابه س��ال گذشته داش��ت و شرایط‬ ‫واحدهای تولیدی خواهیم تولید اب بس��ته بندی برای صنعتگران‬ ‫بود و این حرکت رو به ای��ن حوزه با مش��کالت فراوانی روبه رو‬ ‫جلو مشروط به حل برخی‬ ‫ش��د که عالوه بر گرانی بی��ش از حد با‬ ‫مشکالت است‬ ‫کمبود و نبود دسترس��ی به مواد اولیه‬ ‫تولید روبه رو شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز خبر داد ‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز‬ ‫گف��ت‪ :‬هفتمین کارگروه توس��عه مدیریت ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان البرز برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫البرز‪ ،‬محمدامین بزازی پور فرشی اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫جلس��ه درباره برنامه های کارگروه بحث و تبادل نظر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز‬ ‫در این جلسه با تاکید بر ضرورت حمایت از واحدهای‬ ‫حمایت از واحدهای صنعتی صادراتگرا و دانش بنیان‬ ‫صنعتی‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت از واحدهای زیر پوش��ش در‬ ‫راستای توسعه صادرات کاالها و خدمات در شرایطی‬ ‫که کش��ور ما درگیر جنگ اقتصادی اس��ت‪ ،‬یک امر‬ ‫بدیهی است‪ .‬بزازی پور فرشی با اشاره به اینکه توسعه‬ ‫کس��بو کار‪ ،‬حمایت از واحدهای‬ ‫ ‬ ‫خوش��ه ها و شبکه‬ ‫صادراتگرا‪ ،‬برندس��ازی و حمایت از مصرف کاالهای‬ ‫ایران��ی از اهداف مدنظ��ر کارگروه توس��عه مدیریت‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بای��د واحدهای صنعت��ی صادراتگرا و‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان مورد حمایت قرار گیرند تا‬ ‫بتوانند در ش��رایط تحریم با اس��تفاده از فکر و نبوغ‬ ‫ایران��ی‪ ،‬از ای��ن ازمون هم س��ربلند بی��رون بیایند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان البرز‬ ‫با اش��اره به صحبت های اخیر وزی��ر صنعت مبنی بر‬ ‫حمای��ت از تولیدکنندگان کاالهای��ی که واردات انها‬ ‫به داخل کشور ممنوع است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این راستا‬ ‫واحدهای تولیدی که اقدام به تولید کاالهای ممنوعه‬ ‫کنن��د‪ ،‬یا س��رمایه گذارانی که قصد س��رمایه گذاری‬ ‫در این حوزه ها را داش��ته باش��ند‪ ،‬حمایت های ویژه‬ ‫دریافت می کنند‪ ،‬ضم��ن اینکه درباره دریافت زمین‬ ‫و‪ ...‬نیز کمک های بسیار خوبی برای این گونه واحدها‬ ‫بازدید رایزنان بازرگانی کشورهای خارجی از شهرک صنعتی کاسپین‬ ‫رایزنان بازرگانی س��فارت ‪ ۷‬کشور‬ ‫خارجی در ایران از نمایش��گاه دائمی‬ ‫توانمن��دی و محص��والت واحدهای‬ ‫تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی قزوین در ش��هرک صنعتی‬ ‫کاسپین بازدید کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عموم��ی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان قزوین‪،‬‬ ‫در ای��ن بازدید رایزنان بازرگانی س��فارت الم��ان‪ ،‬بالروس‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایجان‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬گرجستان و پاکستان با محصوالت و‬ ‫دستاوردهای شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان قزوین‬ ‫اشنا شدند‪.‬‬ ‫این بازدید با هدف اش��نایی رایزنان بازرگانی کشورهای یا د شده با‬ ‫توانمندی واحدهای تولیدی مس��تقر در شهرک های صنعتی قزوین و‬ ‫با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی در این شهرک ها انجام شد‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه دائم��ی محص��والت و کااله��ای صنای��ع کوچک و‬ ‫واحدهای شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین واقع در شهرک کاسپین‬ ‫که از ‪۲‬سال گذش��ته راه اندازی شده‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۰‬نمونه از تولیدات‬ ‫واحدهای مستقر در شهرک های مختلف صنعتی این استان به نمایش‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقرار ‪ ۱۹‬سرمایه گذار خارجی در قزوین‬ ‫حمیدرضا خانپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قزوین گفت‪ ۱۹ :‬س��رمایه گذار خارجی در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫قزوین فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫خانپور در حاش��یه بازدید رایزنان‬ ‫بازرگانی و اقتصادی سفارت ‪ ۷‬کشور‬ ‫خارج��ی در ای��ران در مرکز خدامت‬ ‫فناوری و کس��ب و کار کاسپین افزود‪:‬‬ ‫این س��رمایه گذاران در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی کاس��پین‪ ،‬لی��ا و حیدریه‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی حاضر در ش��هرک های صنعت��ی قزوین از‬ ‫کشورهای المان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫هندوستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬فرانسه‪ ،‬اردن‪ ،‬عراق و پاکستان هستند‪.‬‬ ‫خانپور با اشاره به سرمایه گذاری این شرکت ها تصریح کرد‪ :‬افزون بر‬ ‫‪ ۲۸۰‬میلیون دالر س��رمایه گذاری این واحدهای تولیدی و طرح های‬ ‫صنعتی اس��ت که با اش��تغال ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۹‬نفر در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان قزوین مستقر شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین افزود‪۱۲ :‬‬ ‫واحد در ش��هرک صنعتی کاس��پین‪ ۶ ،‬واحد در شهرک صنعتی لیا و‬ ‫یک واحد در شهرک حیدریه مستقر هستند‪.‬‬ ‫خانپور محصوالت تولیدی این ش��رکت ها را ماش��ین لباسشویی و‬ ‫ظرفش��ویی‪ ،‬فولی های خودرو‪ ،‬بطری از پلی اتیل��ن‪ ،‬مواد پلی اورتان‪،‬‬ ‫م��واد اولیه داروهای ش��یمیایی‪ ،‬داس و درگ��ز‪ ،‬پارچه و پرده توری‪،‬‬ ‫پیستون خودرو‪ ،‬تس��مه خودرو‪ ،‬ورق کارتن چند ال‪ ،‬شیر استریلیزه‬ ‫و پنیر س��فید ایرانی‪ ،‬ورق های فش��رده چوبی با روکش پی وی سی‬ ‫و‪ ...‬برشمرد‪.‬‬ ‫در نظر گرفته ایم‪ .‬بزازی پور فرش��ی با اشاره به اینکه‬ ‫تعداد بیش از ‪ ۱۴۰۰‬رقم کاال در فهرس��ت کاالهای‬ ‫ممنوعه ق��رار دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تاکیدات وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بر لزوم مبارزه با فساد اداری و حمایت‬ ‫از تولی��دات صادرات محور همواره در دس��تور کار ما‬ ‫قرار دارد و امیدواریم با درایت وزیر و توانمندی هایی‬ ‫که در واحدهای تولیدی کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬زمینه‬ ‫به گونه ای فراهم ش��ود ت��ا عالوه بر تامین نیاز داخل‪،‬‬ ‫در زمینه صادرات نیز جهش خیره کننده ای داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫اب نگار‬ ‫منبع‪:‬روابط عمومی ابفا اصفهان‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!