روزنامه گسترش صنعت شماره 540 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 540

روزنامه گسترش صنعت شماره 540

روزنامه گسترش صنعت شماره 540

‫ارزانی اب‬ ‫مصرف را‬ ‫باال برده است‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2513‬‬ ‫برنامه‬ ‫ساماندهی خودرو‬ ‫اماده می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 540‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از نظر کارشناسان درباره انتقال اب از خزر به سمنان‬ ‫خزر چاره دشت تب کرده نیست‬ ‫‪6‬‬ ‫«گسترش صنعت» از الزامات اقتصادی دولت برای سال اینده گزارش می دهد‬ ‫افزایش درامد و کاهش هزینه‪ ،‬همزمان و بدون قید و شرط‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۸‬در حالی بسته می شود که مسئوالن و کارشناسان اقتصاد کشور بر کاهش درامدهای نفتی در‬ ‫سال اینده مهر تایید می زنند‪ .‬موضوعی که در این زمینه مطرح می شود کاهش درامد کشور از محل فروش نفت‬ ‫است‪ .‬در این باره باید دو موضوع را در نظر داشت؛ نخست اینکه کشور باید بر افزایش درامدهای غیرنفتی تمرکز‬ ‫کند و دوم اینکه هزینه های جاری کشور باید کاهش یابد‪ .‬بسیاری از کارشناسان اقتصاد معتقدند اگر دولت نتواند‬ ‫در این زمینه اقدامی جدی کند س��ال ‪ ۹۸‬یکی از دش��وارترین س��ال های ایران پس از انقالب اسالمی خواهد بود‪.‬‬ ‫بررسی کوتاهی از انچه تا کنون مسئوالن و وزیران درباره شرایط کنونی کشور گفته اند نشان می دهد که وضعیت‬ ‫اقتصادی ایران در شرایط پیش بینی پذیر نیست و این می تواند بزرگ ترین اسیب را به مسیر توسعه وارد کند‪ .‬البته‬ ‫برخی از کارشناسان هم بر این باورند که شرایط کشور به گونه ای است که برای برخی از صنایع سنگین نمی توان‬ ‫برنامه توسعه در نظر گرفت و فقط باید تالش کنیم تا این واحدها بقای خود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 19‬اذر ‪ 2 1397‬ربیع الثانی ‪ 10 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 540‬پیاپی ‪2513‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫شهروندان و االینده های شهری‬ ‫ابالغیه س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت درباره میزان‬ ‫االیندگ��ی خودروه��ا در‬ ‫مراکز معاین��ه فنی خودرو‬ ‫و ال��زام ب��رای ازمون ه��ای‬ ‫ج��اری‪ ،‬محلی ب��رای بحث‬ ‫درباره اینک��ه این عددها و‬ ‫محمدطاهر رستگاری‬ ‫رقم ها چگونه به دست امده‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫و معیار پذیرش انها چگونه‬ ‫صنفی مراکز معاینه فنی‬ ‫تعیین می شود‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫کشور‬ ‫ض��رورت کارشناس��ی در‬ ‫این زمینه بر همگان روشن‬ ‫اس��ت که در صورت بی توجهی و رعایت نش��دن دقت نظر‬ ‫کارشناسی چه پیامدهایی برای شهروندان خواهد داشت‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا‪ ،‬اس��تانداردهایی را در راس��تای کنترل‬ ‫انتشار االینده های محیطی‪ ،‬گازهای گلخانه ای و‪ ...‬تدوین‬ ‫ک��رده اس��ت و تمامی کش��ورهای عضو ملزم ب��ه رعایت‬ ‫این اس��تانداردها هس��تند‪ .‬این اس��تانداردها در بازه های‬ ‫مختلف زمانی مش��خص سختگیرانه تر می شوند‪ .‬در زمینه‬ ‫االینده ه��ای خروجی از اگزوز خودرو نیز اس��تانداردهای‬ ‫مشخصی تدوین شده اند و کشورهای عضو ملزم به رعایت‬ ‫انها هس��تند‪ .‬در ایران و بس��یاری از کشورها سعی بر این‬ ‫است که الزامات ساخت خودرو در جهت کنترل االیندگی‬ ‫خروجی از اگزوز خودرو‪ ،‬هرچه سریع تر به باالترین سطوح‬ ‫اس��تانداردهای یورویی برس��د اما پرسش ان است که ایا‬ ‫می ت��وان از یک محصول تولی��دی چیزی بیش از انچه به‬ ‫مصرف کننده براس��اس اعالم کارخانه س��ازنده داده شده‬ ‫است‪ ،‬انتظار داشت؟‬ ‫ایا می ت��وان انتظار داش��ت ک��ه اس��تاندارد االیندگی‬ ‫س��اخت خودرویی یورو ‪ ۲‬باش��د اما اجبار شود به انتشار‬ ‫االیندگی های مطابق با استاندارد یورو ‪ ۴‬؟‬ ‫پاسخ به طور قطع منفی است و نمی توان چنین انتظاری‬ ‫را از یک خودرو در کنترل االیندگی داشت‪ .‬در این مجال‬ ‫به اختصار این مطلب را مورد بررس��ی قرار خواهیم داد اما‬ ‫نمی توان تمامی ابعاد را بررسی کرد‪.‬‬ ‫ابتدا به بررسی روند پیاده سازی استانداردهای االیندگی‬ ‫تولی��د خ��ودرو در ایران بپردازیم و س��پس میزان پارامتر‬ ‫مونوکس��یدکربن را در استاندارد یورو ‪ ،۲‬یورو ‪ ۴‬و حدود‬ ‫مجاز معاینه فنی را برای خودروهای مختلف با هم مقایسه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫با ش��روع اجرای اس��تاندارد االیندگی در ایران‪ ،‬انجام‬ ‫ازم��ون برمبنای اس��تاندارد ‪ ECE ۱۵– ۰۴‬انجام ش��د‪.‬‬ ‫در اغاز دهه ‪ ۸۰‬تصمیم به ارتقای اس��تاندارد یادش��ده بر‬ ‫مبنای اس��تاندارد ‪ ECE–R ۸۳‬با معی��ار یورو ‪ ۱‬گرفته‬ ‫ش��د و از ابت��دای س��ال ‪ ۱۳۸۴‬مطاب��ق با معی��ار یورو ‪۲‬‬ ‫برای تمامی خودروهای س��بک و س��نگین اجباری ش��د‪.‬‬ ‫بر اس��اس مصوب��ه قبلی هیات دول��ت تم��ام خودروها از‬ ‫ابتدای س��ال ‪ ۱۳۸۹‬موظف به رعایت اس��تاندارد با معیار‬ ‫یورو ‪ ۳‬بودند اما به دلیل تامین نش��دن س��وخت مناسب‬ ‫ب��ا این اس��تاندارد‪ ،‬در مصوبه جدید ش��ماره ت ‪۴۳۴۸۱‬‬ ‫ه ‪ ۸۹/۹/۱۴‬هی��ات وزی��ران این مرحله از ج��دول زمانی‬ ‫حذف و مقرر ش��د تولید خودرو با معیار یورو ‪ ۲‬تا س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬ادامه یابد و از اغاز س��ال ‪ ۱۳۹۱‬خودروها با معیار‬ ‫یورو ‪ ۴‬استاندارد منطبق شود‪.‬‬ ‫بی��ان ای��ن نکته ض��روری اس��ت ک��ه میزان انتش��ار‬ ‫مونوکسیدکربن در حالت دور درجا‪ ،‬باید از سوی شرکت‬ ‫س��ازنده ارائه ش��ود‪.‬اما به صورت عمومی در مراجع دارای‬ ‫اعتبار میزان پارامتر مونوکس��یدکربن براساس استاندارها‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ح��ال با بررس��ی ای��ن مق��دار و تاریخچه پیاده س��ازی‬ ‫اس��تانداردهای االیندگی در ایران به این نتیجه می رسیم‬ ‫ک��ه مقدار خواسته ش��ده ب��رای معاینه فن��ی خودروهای‬ ‫انژکت��وری با س��ال تولید بین ‪ ۱۳۸۴‬ت��ا ‪ ۱۳۹۰‬خارج از‬ ‫مح��دوده اس��تاندارد س��اخت ای��ن خودروها ب��وده و در‬ ‫تناق��ض « ‪ » TYPE APPROVAL‬اس��ت و مال��ک‬ ‫خ��ودرو هیچ گون��ه مس��ئولیتی در برابر س��ازگار نبودن‬ ‫ای��ن خودروها با معیاره��ای جدید معاین��ه فنی نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫البته در این زمینه می توان به اس��تاندارد ‪ ۹۱۸۱‬معاینه‬ ‫فنی و ازمون های بازرس��ی صالحیت تردد نیز اشاره کرد‬ ‫که در زمان تایید و نخس��تین زمان پالک ش��دن یا ورود‬ ‫به چرخه حمل ونقل معیار معتبر است و ان را مورد وثوق‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ح��ال می توان گفت اگر خودرویی که با اس��تانداردهای‬ ‫تولید االیندگی پایین تری س��اخته شده از ازمون معاینه‬ ‫فنی س��ربلند بیرون ای��د‪ ،‬نتیجه ان اس��ت که درنهایت‬ ‫اثرات س��وء ان بیش��تر از اثرات مثبت��ش خواهد بود زیرا‬ ‫طراح��ی موتور خودرو به گونه ای بوده که با تولید حداکثر‬ ‫االینده ه��ا اگر مجبور ب��ه کاهش االینده ش��ود‪ ،‬باید از‬ ‫حالت بهینه عملکرد خارج ش��ده و درنتیجه بازده کاهش‬ ‫یافته و مصرف سوخت افزایش می یابد که درنهایت منجر‬ ‫به نداش��تن رضای��ت مالک خودرو از عملک��رد ان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫موارد عنوان شده حاکی از ان است که در فرایند معاینه‬ ‫فنی خودروها الزامات قانونی وجود داشته و رعایت نشدن‬ ‫الزامات موجب تضییع حقوق ش��هروندی خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫این صورت نه تنها ش��رایط مناسبی را به وجود نخواهد اورد‬ ‫بلک��ه دلیلی بر بدبینی ش��هروندان نبس��ت به این فرایند‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫در صددیم در حوزه برق‬ ‫هر مشترکی که کمتر از‬ ‫الگو استفاده کند‪ ،‬به ازای‬ ‫هر کیلووات ساعتی که‬ ‫کمتر مصرف می کند مبلغ‬ ‫ان را دریافت کند‬ ‫وزیر نیرو‪:‬‬ ‫ارزانی اب مصرف را باال برده است‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزی��ر نیرو با تاکید بر اینکه ب��ا وضع تعرفه های جدید‬ ‫هی��چ تغییری در قبض برق ‪ ۷۵‬درصد مش��ترکان ایجاد‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬برای مشترکان پرمصرف نیز مسیر را‬ ‫باز گذاش��ته ایم تا مصرف خود را مدیریت کرده و شامل‬ ‫تعرفه های جدید نش��وند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رضا اردکانیان‬ ‫با اش��اره به اینکه نیاز به اب و برق در کش��ور همزمان با‬ ‫رشد جمعیت روند صعودی به خود گرفته است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما باید در ش��یوه های مصرف خود دقت بیش��تری‬ ‫داشته باش��یم تا اگر گرفتار دوره های بزرگ خشکسالی‬ ‫ش��دیم‪ ،‬جامعه دچار تنش به ویژه در بخش اب ش��رب‬ ‫نشود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به همین منظور در صددیم تعداد‬ ‫کمی از مصرف کنندگانی ک��ه درصد باالیی از مصرف را‬ ‫به خود اختصاص داده اند و به عنوان مشترکان پرمصرف‬ ‫شناخته می شوند را تش��ویق کرده تا به خوش مصرف ها‬ ‫بپیوندن��د‪ .‬وزیر نیرو با بیان اینکه ‪ ۵۷‬درصد مش��ترکان‬ ‫بخش اب شرب کمتر از الگوی مصرف استفاده می کنند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما باید به گونه ای عمل کنیم که این مشترکان‬ ‫تشویق ش��وند و طبیعی است بخش��ی از این تشویق ها‬ ‫مادی خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬سیستمی طراحی شده و در‬ ‫دس��تور کار هیات دولت است تا شهروندانی که از الگوی‬ ‫تعیین ش��ده نیز کمتر مصرف می کنند رقم صرفه جویی‬ ‫ش��ده در قب��ض انها اعمال ش��ده و ان را دریافت کنند‪.‬‬ ‫اردکانیان اضافه کرد‪ :‬اگر الگوی مصرف برای یک خانواده‬ ‫در م��اه حدود ‪ ۱۵‬مترمکعب اس��ت و میزان مصرف این‬ ‫خانوار ماهانه به ‪ ۱۲‬مترمکعب می رس��د‪ ،‬به ازای میزان‬ ‫مصرف باقی مانده تا سطح الگوی مصرف مبلغی در اختیار‬ ‫خانواده ه��ا قرار خواهد گرفت تا از این محل نیز درامدی‬ ‫داشته باشند‪ .‬وزیر نیرو خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر ‪۴۳‬‬ ‫درصد مش��ترکان ما مصرف بیش از الگوی تعیین ش��ده‬ ‫دارند که دلی��ل اصلی ان ارزان ب��ودن این مایع حیاتی‬ ‫اس��ت‪ .‬هم اکنون نرخ یک لیتر اب معدنی ‪ ۲۰‬هزار ریال‬ ‫اس��ت ولی هزینه ای که مش��ترکان برای یک لیتر اب با‬ ‫کیفیت در ش��هرها پرداخت می کنند حدود ‪ ۵‬ریال و در‬ ‫روستاها حدود ‪ ۲‬ریال است‪ .‬اردکانیان ادامه داد‪ :‬در سبد‬ ‫هزینه خانوار مجموعه پول صرف ش��ده برای اب و برق‬ ‫تنها از پولی که برای دخانیات صرف می شود کمتر است‪،‬‬ ‫بنابراین با وجود چنین قیمت هایی که حدود صفر است‬ ‫چگونه می توان از مشترکان پرمصرف انتظار صرفه جویی‬ ‫و اصالح الگوی مصرف داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹قبض ‪ ۷۵‬درصد مشترکان شامل تعرفه های‬ ‫جدید نمی شود‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه با وض��ع تعرفه های جدید هیچ‬ ‫تغییری در قبض برق ‪ ۷۵‬درصد مشترکان ایجاد نخواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای مشترکان پرمصرف نیز مسیر را باز‬ ‫گذاش��ته ایم تا مصرف خ��ود را مدیریت کرده و ش��امل‬ ‫تعرفه های جدید نشوند‪ .‬وزیر نیرو با اشاره به اینکه وضع‬ ‫تعرفه ه��ای جدید ب��رق موجب کاه��ش درامدهای این‬ ‫بخش خواهد داش��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬در صددیم در حوزه‬ ‫برق نیز هر مش��ترکی که کمتر از الگو اس��تفاده کند‪ ،‬به‬ ‫ازای هر کیلووات س��اعتی که کمتر مصرف می کند مبلغ‬ ‫بودجه عمرانی کمتر از نرخ تورم رسمی‬ ‫افزای��ش ‪ ۵‬درص��دی بودج��ه فعالیت های‬ ‫عمرانی در بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬بسیار کمتر از‬ ‫نرخ فعلی تورم (‪۱۸.۴‬درصد) اس��ت؛ امری که‬ ‫می تواند عالوه بر ایجاد مش��کالت مختلف در‬ ‫حوزه عمرانی کش��ور باعث ایجاد مسائلی در‬ ‫حوزه اشتغال هم شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بودجه سال اینده (‪)۱۳۹۸‬‬ ‫ب��ه دلیل مس��ائل خ��اص اقتص��ادی و وجود‬ ‫شرایط تورمی از یک سو و فشار بر درامدهای‬ ‫نفت��ی و مالیاتی دولت از س��وی دیگر به یکی‬ ‫از س��خت ترین بودجه ها تبدیل شده است‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی چیزی که ض��روری به نظر‬ ‫می رسد استفاده حداکثری از حداقل امکانات‬ ‫موجود در منابع بودجه است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد یکی از مهم ترین مسائلی که‬ ‫درحال حاضر کش��ور با ان روبه رو باشد مسئله‬ ‫بیکاری است که خود می تواند پیامد اقتصادی‬ ‫و البت��ه اجتماعی زیادی را به دنبال داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬یکی از مهم ترین ش��اخص هایی که در‬ ‫بودج��ه تا حدود زیادی با اش��تغال س��روکار‬ ‫دارد و می تواند باعث ایجاد اش��تغال ش��ود یا‬ ‫حداقل جلوی بیکاری بیشتر را بگیرد‪ ،‬بودجه‬ ‫فعالیت های عمرانی است‪.‬‬ ‫در این ب��اره لطفعل��ی بخش��ی‪ ،‬عضو هیات‬ ‫علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایس��نا‪ ،‬ب��ا انتق��اد از افزای��ش ‪۵‬درصدی‬ ‫بودج��ه فعالیت های عمرانی در بودجه س��ال‬ ‫این��ده گفت‪ :‬ب��ا توجه به وضعی��ت تورمی و‬ ‫امکان رش��د ‪۳۰‬درصدی تورم در سال اینده‪،‬‬ ‫بودجه عمران��ی باید بیش��تر از اینها افزایش‬ ‫پیدا می ک��رد چراکه در غی��ر این صورت این‬ ‫مس��ئله می تواند باعث رکود در این فعالیت ها‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه همچنین ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه بودجه عمرانی می تواند نقش مهمی در‬ ‫رشد اقتصادی ایفا کند‪ ،‬گفت‪ :‬بودجه عمرانی‬ ‫بخش��ی از بودجه اس��ت که می تواند مستقیم‬ ‫روی اش��تغال تاثیر بگذارد‪ .‬واقعیت این است‬ ‫که مجموعه عمرانی بخش وسیعی از نیروهای‬ ‫انس��انی را در اقتصاد به خود مش��غول کرده‬ ‫اس��ت که افزایش نیافتن ان با توجه به تورم‬ ‫می تواند باع��ث ایجاد مس��ائلی در این حوزه‬ ‫شود‪ .‬حداقل رقمی که دولت می توانست برای‬ ‫این حوزه تعیین کند ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این همه نوبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه با اشاره به اینکه پرداخت یارانه در سال‬ ‫اینده به شکل اس��تانی انجام می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در توزیع اس��تانی یاران��ه نقدی هرانچه‬ ‫اس��تان ها بتوانند صرفه جویی کرده و به طور‬ ‫هدفمند و به قش��ر نیازمن��د پرداخت کنند‪،‬‬ ‫ن را می توانند برای پروژه های عمرانی‬ ‫م��ازاد ا ‬ ‫خ��ود به کار بگیرند که این اقدامی انگیزش��ی‬ ‫برای انها خواهد بود‪.‬‬ ‫نوبخت همچنین گفته است دولت به منظور‬ ‫حمای��ت از زیرس��اخت های تولید و اش��تغال‬ ‫اهداف��ی را تعریف کرده ک��ه می توان ازجمله‬ ‫ان ب��ه افزایش بودجه عمرانی اش��اره کرد که‬ ‫برای سال اینده ‪ ۶۵‬هزار میلیارد تومان درنظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫ان را دریاف��ت کند‪ .‬اردکانیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه درامدهای بخش برق ناشی از این تعرفه ها کاهش‬ ‫پی��دا خواه��د کرد‪،‬ول��ی صنعت برق ه��م در این بخش‬ ‫بهره مند خواهد ش��د‪ .‬زمانی که این تعرفه ها اعمال شود‬ ‫و اثر اصالحی خود را اعمال کند نیاز به س��رمایه گذاری‬ ‫س��نگین برای س��اخت نیروگاه کمتر می شود و ما ناچار‬ ‫نخواهیم بود هر س��ال چندهزار م��گاوات نیروگاه جدید‬ ‫بس��ازیم تا بتوانیم رش��د مصرف ‪ ۷‬درصدی را پاسخگو‬ ‫باش��یم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تعرفه ه��ای جدید برای ‪۴‬‬ ‫ماه تیر تا ش��هریور اعمال خواهد ش��د‪ ،‬یاداور ش��د‪۱۳ :‬‬ ‫ابان امس��ال تفاوت اوج بار با تابس��تان امسال به حدود‬ ‫‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬رس��یده بود که بیش��تر این رقم ناشی‬ ‫از دس��تگاه های سرمایش��ی است‪ .‬س��االنه حدود ‪۸۵۰‬‬ ‫هزار کولر گازی وارد کش��ور می ش��ود که ‪ ۷۰‬درصد انها‬ ‫غیراستاندارد و قاچاق هستند که بخش زیادی از افزایش‬ ‫مصرف برق مربوط به دس��تگاه های یاد شده است‪ .‬وزیر‬ ‫نیرو تاکید کرد‪ :‬بنابراین ب��ا تصویب تعرفه های جدید تا‬ ‫پایان اذر فرصت کافی در اختیار داریم تا ش��هروندان را‬ ‫در جریان کامل این مسائل قرار دهیم و اموزش های الزم‬ ‫به مشترکان پرمصرف داده شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس همراه قبض انها یک قبض مجازی نیز‬ ‫ارس��ال خواهد شد تا به خوبی مطلع شوند اگر در خرداد‬ ‫س��ال اینده مصرفی مش��ابه خرداد س��ال ‪ ۱۳۹۷‬داشته‬ ‫باشند‪ ،‬با وضع تعرفه های جدید باید چه مبلغی پرداخت‬ ‫کنند تا پیش از ش��روع ‪۴‬ماه یاد ش��ده به فکر مدیریت‬ ‫مصرف باش��ند‪ .‬اردکانیان با اش��اره به بارش های مناسب‬ ‫پاییز امس��ال و طرح موضوع پایان خشکسالی در کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬هر دش��ت و حوضه ابریزی در جه��ان زمانی که‬ ‫چندین س��ال متمادی دچار خشکسالی می شود‪ ،‬خاک‬ ‫ای��ن مناطق به می��زان زیادی رطوبت خود را از دس��ت‬ ‫می دهد و حتی زمانی که وارد دوره ترس��الی می ش��ود‪،‬‬ ‫افزایش چشمگیر بارش ها تا مدتی روان اب زیادی ایجاد‬ ‫نخواهد ک��رد چراکه بخش زی��ادی از ان صرف رطوبت‬ ‫از دس��ت رفته خاک می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه میزان‬ ‫بارندگی های کش��ور تا روز گذشته به حدود ‪ ۸۵‬میلیمتر‬ ‫رسیده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این رقم در مقایسه با بارندگی‬ ‫‪ ۲۶‬میلیمتری مدت مش��ابه سال گذش��ته حدود ‪۲۲۰‬‬ ‫درصد و در مقایس��ه ب��ا بارندگ��ی ‪ ۴۵‬میلیمتری مدت‬ ‫متوسط درازمدت بیش از ‪ ۸۸‬درصد افزایش داشته است‬ ‫که امیدواریم در ماه های پیش رو بخش بیش��تر بارش ها‬ ‫به صورت برف باش��د تا این ذخی��ره را برای فصل بهار و‬ ‫تابستان داشته باشیم‪ .‬اردکانیان یاداور شد‪ :‬با این وجود‬ ‫وزارت نیرو برنامه س��ال ابی جاری خود را متناس��ب با‬ ‫ش��رایط سال ابی گذشته دیده است تا غافلگیری در این‬ ‫زمینه برای تامین اب شرب باکیفیت و کمیت مناسب و‬ ‫برق پایدار برای مشترکان پیش نیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹ورودی سدهای کشور ‪ ۲‬برابر شده است‬ ‫وزیر نیرو با تاکید بر اینکه ورودی به س��دهای کش��ور‬ ‫از ابتدای س��ال ابی جاری تاکنون ‪ ۲‬برابر مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته بوده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی ها‬ ‫مدیری��ت مخازن س��دها را به گون��ه ای مدیریت خواهیم‬ ‫کرد که بتوانیم تابس��تان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬سهم مناسبی را‬ ‫از ظرفی��ت تولید نیروگاه های برق ابی در اختیار داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان وام اماده شد‬ ‫از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی تا پایان نیمه نخست‬ ‫سال جاری حدود ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان از منابع ارزی ان به‬ ‫ریال تبدیل ش��ده و در مرحله پرداخت به طرح های مختلف‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬از ابتدای تاسیس صندوق‬ ‫توسعه ملی در کنار تسهیالت ارزی‪ ،‬بخشی از منابع صندوق‬ ‫براساس تکلیف قانونی به تس��هیالت ریالی اختصاص یافته‬ ‫است‪ .‬این تسهیالت براساس قوانین بودجه سال های گذشته‬ ‫تا انتهای س��ال ‪ ۱۳۹۳‬از طریق بستن قرارداد عاملیت ریالی‬ ‫ب��ا بانک های عامل پرداخت ش��ده و از ابتدای س��ال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫صندوق نسبت به سپرده گذاری ریالی در بانک های دولتی و‬ ‫خصوصی برای اعطای تس��هیالت ریالی به طرح های تعیین‬ ‫ش��ده‪ ،‬اقدام کرده اس��ت‪ ،‬در این حالت صن��دوق تنها عامل‬ ‫توزیع س��پرده های ریالی بوده و نقشی در تخصیص موردی‬ ‫این تس��هیالت به طرح ها و فعالیت ها ندارد و مسئولیت ان‬ ‫به عهده بانک های سپرده پذیر است‪.‬‬ ‫بررس��ی گزارش عملکرد صندوق توس��عه ملی در جریان‬ ‫پرداخت تسهیالت ریالی نش��ان از ان دارد که در سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬ت��ا ‪ ،۱۳۹۳‬از مح��ل قراردادهای عاملیت ریالی که بر‬ ‫اس��اس نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ریالی به‬ ‫متقاضیان از محل منابع صندوق توس��عه ملی پرداخت شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬حدود ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۸۸۳‬میلیارد توم��ان به طرح ها و‬ ‫پروژه های معرفی شده از س��وی بانک های عامل‪ ،‬اختصاص‬ ‫و به حس��اب انها واریز ش��ده اس��ت‪ .‬این در شرایطی است‬ ‫که تا پایان ش��هریور ‪ ۱۳۹۷‬نیز حدود ‪ ۸۵۷۴‬میلیارد تومان‬ ‫بابت اصل تس��هیالت دریافتی به صندوق بازپرداخت شده و‬ ‫‪ ۳۳۰۹‬میلیارد تومان نزد بانک ها به عنوان اصل تس��هیالت‬ ‫جاری باقی مانده است که با سود در سال های اینده دریافت‬ ‫خواهد شد‪ .‬از ابتدای سال ‪ ،۱۳۹۷‬در اجرای حکم ماده (‪)۵۲‬‬ ‫قانون پیوستن برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات‬ ‫مالی دولت‪ ،‬صندوق نس��بت به س��پرده گذاری در بانک های‬ ‫دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیالت ریالی به طرح های‬ ‫اقتصادی اقدام کرد‪ .‬در نیمه نخس��ت س��ال ج��اری میزان‬ ‫سپرده گذاری های انجام شده از سوی صندوق در این زمینه‬ ‫در بانک های دولتی و خصوص��ی‪ ،‬درمجموع ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بوده اس��ت‪ ،‬بنابراین جمع س��پرده گذاری های انجام‬ ‫ش��ده از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۴‬تا پایان شهریور سال جاری به‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان می رسد که از این رقم‬ ‫‪ ۱۸۴‬قرارداد با مبلغی حدود ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای تخصیص تس��هیالت به متقاضیان دارای اعتبار (فعال)‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬همچنین از مجموع ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان س��پرده گذاری ش��ده ن��زد بانک ها‪ ۱۶ ،‬ه��زار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان از اصل منابع نزد بانک ه��ا بوده که در قالب‬ ‫تسهیالت اختصاص یافته به متقاضیان به مرحله بازپرداخت‬ ‫نرس��یده و مانده قابل تخصیص از مح��ل قراردادهای جاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫باق��ی منابع نی��ز در قال��ب بازپرداخت اصل س��پرده ها و‬ ‫مانده مصرف نش��ده قراردادهایی که پایان یافته‪ ،‬به صندوق‬ ‫بازگردانده ش��ده است‪ .‬تمام این منابع بازگشتی و سودهای‬ ‫مرب��وط‪ ،‬دوب��اره در قراردادهای س��پرده گذاری جدید برای‬ ‫اختص��اص به متقاضی��ان دارای ش��رایط‪ ،‬در اختیار بانک ها‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬امار س��امانه مدیریت‬ ‫فرایند تسهیالت صندوق از سوی بانک ها نشان می دهد که‬ ‫در نیمه نخس��ت امس��ال از محل قراردادهای فعال‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۳۶۰۰‬میلی��ارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته اس��ت‬ ‫که با احتس��اب مبال��غ اختصاصی قبل��ی در مجموع منابع‬ ‫تخصیص یافته به متقاضیان از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۴‬تا پایان‬ ‫ش��هریور س��ال جاری به ‪ ۱۴‬ه��زار و ‪ ۲۳۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫می رس��د که قسمتی از اصل این تس��هیالت به طورکامل به‬ ‫صندوق بازپرداخت ش��ده و بخشی دیگر به عنوان تسهیالت‬ ‫جاری در اختیار متقاضیان قرار دارد‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪ 2 1397‬ربیع الثانی ‪ 10 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 540‬پیاپی ‪2513‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫افزایش حقوق بازنشستگان‬ ‫بر اساس تورم دیده نشده‬ ‫حسینعلی حاجی دلیگانی‬ ‫دولت باید به طور همزمان‬ ‫هزینه های جاری خود‬ ‫را کاهش دهد و به‬ ‫درامدهای ارزی کشور‬ ‫اضافه کند‪ .‬در این صورت‬ ‫می توان امیدوار بود که‬ ‫شرایط کنونی با کمترین‬ ‫اسیب و حتی بهره برداری‬ ‫اقتصادی سپری شود‬ ‫«گسترش صنعت» از الزامات اقتصادی دولت برای سال اینده گزارش می دهد‬ ‫افزایش درامد و کاهش هزینه‪ ،‬همزمان و بدون قید و شرط‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۸‬در حالی بسته می شود که مسئوالن‬ ‫و کارشناس��ان اقتصاد کشور بر کاهش درامدهای نفتی‬ ‫در س��ال اینده مهر تایید می زنند‪ .‬موضوعی که در این‬ ‫زمین��ه مطرح می ش��ود کاهش درامد کش��ور از محل‬ ‫فروش نفت است‪ .‬در این باره باید دو موضوع را در نظر‬ ‫داشت؛ نخس��ت اینکه کشور باید بر افزایش درامدهای‬ ‫غیرنفت��ی تمرکز کن��د و دوم اینک��ه هزینه های جاری‬ ‫کش��ور باید کاهش یابد‪ .‬بسیاری از کارشناسان اقتصاد‬ ‫معتقدند اگر دولت نتوان��د در این زمینه اقدامی جدی‬ ‫کند سال ‪ ۹۸‬یکی از دشوارترین سال های ایران پس از‬ ‫انقالب اسالمی خواهد بود‪.‬‬ ‫بررس��ی کوتاهی از انچه تا کنون مس��ئوالن و وزیران‬ ‫درباره ش��رایط کنونی کش��ور گفته اند نش��ان می دهد‬ ‫که وضعیت اقتصادی ایران در ش��رایط پیش بینی پذیر‬ ‫نیس��ت و این می تواند بزرگ ترین اس��یب را به مس��یر‬ ‫توس��عه وارد کند‪ .‬البته برخی از کارشناسان هم بر این‬ ‫باورند که شرایط کشور به گونه ای است که برای برخی‬ ‫از صنایع سنگین نمی توان برنامه توسعه در نظر گرفت‬ ‫و فق��ط باید ت�لاش کنیم تا این واحده��ا بقای خود را‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی امروز ای��ران را می ت��وان به یک‬ ‫گردنه دش��وار با شرایطی خاص تش��بیه کرد؛ گردنه ای‬ ‫که هر تصمیم اش��تباه مس��یر ان را طوالنی تر می کند‬ ‫و تصمیم های درس��ت اقتص��ادی می توان��د طول این‬ ‫گردن��ه را کاهش دهد‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬تنظیم بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬راه رفتن روی لبه تیغ است‪ .‬دولت با تنظیم‬ ‫دخل و خرج س��ال اینده تصمیم می گیرد که سال ‪۹۸‬‬ ‫نقطه عطفی در رشد و توسعه باشد یا اینکه شیب نزولی‬ ‫ شود‪ .‬شرایط کنونی کشور به گونه ای نیست که دولت‪،‬‬ ‫اقتصاد ایران را تندتر کند‪.‬‬ ‫مجلس و مردم ‪ ۳‬س��اختار مجزا و تاثیرگذار بر یکدیگر‬ ‫کارشناس��ان اقتصاد در این ش��رایط معتقدند کشور‬ ‫باش��ند‪ .‬هر ‪ ۳‬باید با تمام توان برای عبور از این شرایط‬ ‫نیاز ب��ه افزایش درامد و کاهش هزین��ه دارد‪ .‬به گفته‬ ‫از ظرفیت هایی که دارند استفاده کنند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اقتص��اد‪ ،‬هیچ ک��دام از ای��ن موضوع��ات‬ ‫حاجی دلیگانی با بیان اینکه برخی سیاست گذاری های‬ ‫نمی توانن��د به تنهایی پاس��خگوی نیاز ایران در س��ال‬ ‫دولت در ماه های گذش��ته خالی از انتقاد نبود‪ ،‬توضیح‬ ‫اینده باشند‪ .‬کاهش هزینه ها به تنهایی کمک چندانی‬ ‫داد‪ :‬با این حال‪ ،‬ش��رایط کنونی تابع برخی تصمیم های‬ ‫نمی کن��د و افزایش درام��د بدون کاه��ش هزینه های‬ ‫داخلی و فش��ارهای خارجی است و کش��ور باید از این‬ ‫جاری نیز همین گونه اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دو سیاست‬ ‫مرحله عبور کند‪ .‬عبور از شرایط کنونی دو راه حل دارد‬ ‫اقتصادی که هرکدام به تنهایی دشواری های خاص خود‬ ‫که باید به موازا ت یکدیگر در پیش گرفته شوند‪ .‬دولت‬ ‫را دارد باید همزمان در ‪ ۱۲‬ماه سال اینده اجرا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دو سیاست اصلی برای سال ‪۹۸‬‬ ‫باید به طور همزم��ان هزینه های جاری خود را کاهش‬ ‫حس��ینعلی حاجی دلیگانی‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه‬ ‫ده��د و بتواند ب��ه درامدهای ارزی کش��ور اضافه کند‪.‬‬ ‫و بودج��ه مجل��س ش��ورای اس�لامی درباره ش��رایط‬ ‫در ای��ن صورت می توان امیدوار بود که ش��رایط کنونی‬ ‫کش��ور در س��ال این��ده و انچ��ه باید در‬ ‫با کمترین اس��یب و حت��ی بهره برداری‬ ‫سیاس��ت گذاری های کالن دیده شود‪ ،‬به‬ ‫اقتصادی سپری شود‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬ب��ه طور کلی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در س��ال های گذش��ته به‬ ‫تنظی��م بودجه باید کمترین اختالف را با‬ ‫دلی��ل نوس��ان های اقتصادی در کش��ور‬ ‫واقعیت داش��ته باشد اما شرایط اقتصادی‬ ‫بودجه ب��ا کمتری��ن پیش بینی ها تنظیم‬ ‫ای��ران قابلی��ت پیش بینی را ت��ا حدی از‬ ‫شد و در زمان اجرا واقعیت ها تغییر کرد‪.‬‬ ‫دست داده و این موضوع ارتباطی به توان‬ ‫این موضوع باعث ش��د مناب��ع و مصارف‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫تحلیلگران اقتصادی ندارد‪ .‬باید ش��رایط‬ ‫پیش بینی ش��ده در بودجه با واقعیت های‬ ‫اقتصادی کش��ور را به درس��تی شناخت و از نخستین دولت جمهوری اقتصادی کش��ور تفاوت داشته باشد‪ .‬هر‬ ‫بر مبنای ان رفت��ار کرد‪ .‬واقعیت موضوع اسالمی تا امروز‪ ،‬تحریم چند ک��ه در نهایت مابه التف��اوت درامد‬ ‫همواره وجود داشته‬ ‫این است که کشور به لحاظ اقتصادی در‬ ‫ارزی اگ��ر بیش از انچه پیش بینی ش��ده‬ ‫و می توانیم در این‬ ‫ش��رایط مناسبی قرار ندارد و بودجه سال‬ ‫باش��د‪ ،‬وارد صندوق ذخیره ارزی می شود‬ ‫شرایط نفت بفروشیم‬ ‫اینده نیز بر مبنای همین موضوع تنظیم اما نیاز به بازاریابی برای اما ای��ن موضوع ه��م اس��یب هایی وارد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نفت داریم‪ .‬مشتریان می کند‪.‬‬ ‫نفتی ایران امروز‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا ای��ن حال‪ ،‬اگ��ر دولت‬ ‫این عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه‬ ‫تامین کنندگان بهتری‬ ‫بتوان��د از تهدیده��ای پیش روی کش��ور‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬از دیگر‬ ‫شناسایی کرده اند و‬ ‫اس��تفاده و انها را ب��ه فرصت تبدیل کند این موضوع به اقتصاد ما نیازهایی ک��ه در فصل بودجه وجود دارد‬ ‫ای��ن موقعیت اقتص��ادی می تواند تبدیل‬ ‫بررسی اجرای بودجه سال گذشته است‪.‬‬ ‫اسیب می زند‬ ‫به یکی از بهترین نقاط اقتصادی کش��ور‬ ‫در ای��ن زمینه نهادهای نظارتی و مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از طریق کمیس��یون های تخصصی‬ ‫می توانن��د اجرای بودجه را بررس��ی کنند‪ .‬امس��ال در‬ ‫کمیس��یون های مختلف این موضوع در حال بررس��ی‬ ‫اس��ت و متاسفانه گزارش ها نشان می دهد که دولت در‬ ‫اجرای بودجه عملکرد مناسبی نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت اقتصاد غیرنفتی‬ ‫مهدی تقوی‪ ،‬استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصا د درباره‬ ‫ش��رایط بودجه سال اینده ایران به «گسترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬درامد کشور کم و متاسفانه هزینه های جاری زیاد‬ ‫است‪ .‬بنابر این‪ ،‬دولت ها سال ها است که با دو عارضه به‬ ‫ط��ور همزمان درگیر هس��تند‪ .‬یک��ی از موضوعاتی که‬ ‫برای کاهش هزینه های جاری دولت مطرح ش��د‪ ،‬ادغام‬ ‫وزارتخانه ه��ا بود‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬ادغام هرگ��ز رخ نداد و‬ ‫انچه دیده شد نوعی تجمیع بود‪ .‬حتی در یک مورد هم‬ ‫شاهد نبودیم که ساختمان اصلی یکی از وزارتخانه هایی‬ ‫که ادغام ش��دند‪ ،‬فروخته شود‪ .‬مشکالتی که در زمینه‬ ‫کاهش هزینه های جاری وجود دارد‪ ،‬زیرساختی است و‬ ‫حل این گونه مشکالت کار ساده ای نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از دیگر مش��کالتی که وج��ود دارد بحث‬ ‫کاه��ش درام��د اس��ت‪ .‬امریکا ب��ه طور دقی��ق فروش‬ ‫نف��ت ایران را نش��انه گرفته و قص��د دارد از این راه به‬ ‫اقتص��اد ای��ران اس��یب بزند‪ .‬انچ��ه اهمی��ت دارد این‬ ‫اس��ت که ایران در هر حالتی می تواند نفت بفروش��د و‬ ‫امروز نیاز به مش��تریان نفتی داریم‪ .‬از نخس��تین دولت‬ ‫جمهوری اسالمی تا امروز‪ ،‬تحریم همواره وجود داشته‬ ‫و می توانی��م در این ش��رایط نفت بفروش��یم اما نیاز به‬ ‫بازاریابی برای نفت داریم‪ .‬مش��تریان نفتی ایران امروز‬ ‫تامین کنندگان بهتری شناسایی کرده اند و این موضوع‬ ‫به اقتصاد ما اسیب می زند‪ .‬موضوع امروز چگونگی دور‬ ‫زدن تحریم ها نیس��ت‪ ،‬شناس��ایی متقاضی نفت ایران‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید تالش کنیم تا در بخش اقتصاد‬ ‫ی رشد مناسبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫غیر نفت ‬ ‫برنامه ساماندهی خودرو اماده می شود‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گف��ت‪ :‬در حال‬ ‫اماده سازی برنامه ساماندهی خودرو هستیم که توسعه‬ ‫کیفی‪ ،‬قطعه س��ازی و‪ ...‬را به دنبال دارد‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫صنعت مادر است اما مشکالتی اساسی دارد و باید برای‬ ‫رف��ع انها برنامه بدهیم‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی‬ ‫گفت‪ :‬سال گذش��ته توانستیم در طرح های با پیشرفت‬ ‫فیزیکی بیش از ‪ ۶۰‬درصد ‪ ۶‬هزار طرح را به بهره برداری‬ ‫برسانیم و امس��ال نیز ‪ ۷۴۰‬طرح از ‪ ۱۵۰۰‬طرح‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارند که در مجموع ‪۲۰‬‬ ‫هزار شغل مستقیم ایجاد می کنند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با تاکید بر اختصاص هر چه س��ریع تر منابع‬ ‫مورد نیاز به طرح های صنعتی با پیش��رفت فیزیکی ‪۶۰‬‬ ‫درصدی افزود‪ :‬استان اذربایجان شرقی در سال گذشته‬ ‫در جواز تاس��یس ایجادی ‪ ۱۰‬درصد و در جواز تاسیس‬ ‫توسعه ای ‪ ۲۷‬درصد افزایش داشته و این در حالی است‬ ‫که در ‪ ۸‬ماه نخست امسال نیز ‪ ۶۹‬درصد افزایشی بوده و‬ ‫در زمینه صادرات نیز شاهد افزایش ‪ ۴۰۰‬میلیون دالری‬ ‫نسبت به سال گذشته بودیم و با وجو د همه مشکالت‪،‬‬ ‫جریان فعال و انگیزه خوبی برای ایجاد و توسعه واحدها‬ ‫داریم‪ .‬وی در ادامه به سیاس��ت های حمایتی دولت در‬ ‫دوران تحریم ها اشاره کرد و افزود‪ :‬از جمله فرصت های‬ ‫تحریم این اس��ت که افزایش ن��رخ ارز تا حدود زیادی‬ ‫قاچ��اق را توجیه ناپذیر و ص��ادرات را توجیه پذیر کرده‬ ‫است‪ .‬از طرفی‪ ،‬در این ش��رایط تشکل ها و انجمن ها و‬ ‫بخ��ش خصوصی نیز برای افزایش و توس��عه‬ ‫ص��ادرات برنامه می دهند‪ .‬رحمانی با اش��اره‬ ‫به ظرفیت ه��ای جدید صنعتی و تولیدی در‬ ‫این اس��تان گفت‪ :‬یکی از موتورهای توسعه‬ ‫اس��تان صنعت مس و الومینا و خودرو است‬ ‫که از ظرفیت های جدید به ش��مار می رود و‬ ‫در زمین��ه مس باید به صنایع پایین دس��تی‬ ‫بپردازی��م و ش��هرک تخصص��ی و اختصاص��ی مس را‬ ‫در این اس��تان ایجاد کنیم که البت��ه در مراحل پایانی‬ ‫اس��ت و مس تبدیل به م��واد اولیه س��ایر کارخانجات‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تولید الومینیوم در کش��ور بیش‬ ‫از مصرف اس��ت اما ماده الومینا در بخش هایی وارداتی‬ ‫اس��ت و یک��ی از بخش هایی که ج��ای کار دارد تولید‬ ‫ماده اولیه نفلین برای الومینیوم اس��ت و باید ش��هرک‬ ‫تخصصی الومینیوم نیز ایجاد ش��ود‪ .‬رحمانی ش��هرک‬ ‫فن��اوری خودرو تبریز را تنها ش��هرک فعال فناوری در‬ ‫این زمینه اعالم کرد و اف��زود‪ :‬تبریز یکی از قطب های‬ ‫خودرو نیز هست و سال های گذشته ‪ ۸۷‬درصد قطعات‬ ‫خودرو در این اس��تان تولید می ش��د و با وجود خطوط‬ ‫مونتاژ در تبریز و ایجاد خوش��ه خودرو و قطعه س��ازی‬ ‫توس��عه یافته یک��ی از قطب های خودرو در کش��ور به‬ ‫ش��مار می رود البته در دوره قبل اقداماتی ش��روع شده‬ ‫و پیگیری خواهیم کرد تا کش��ور از این ظرفیت بیشتر‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال اماده سازی برنامه ساماندهی خودرو‬ ‫هستیم که توسعه کیفی و قطعه سازی و‪ ...‬را‬ ‫ب��ه دنبال دارد‪ ،‬صنعت خ��ودرو صنعت مادر‬ ‫است اما مش��کالتی اساسی دارد و باید برای‬ ‫رفع انها برنامه بدهیم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫ارز حاصل از صادرات در چرخه تولید کشور‬ ‫صرف می شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬از بین ‪ ۸‬هزار نفر‬ ‫صادر کننده در کش��ور ‪ ۶‬هزار نفر در ‪ ۸‬ما ه نخست سال‬ ‫کمتر از یک میلیون دالر صادرات داش��تند و خواس��ته‬ ‫خودش��ان این بود که ارزش��ان را در نیم��ا ارائه نکنند‪.‬‬ ‫رحمان��ی ادام��ه داد‪ :‬دولت ب��رای صادر کنندگان بیش‬ ‫از یک میلیون دالر هم تس��هیالتی قائل ش��ده اما باید‬ ‫یاداور شوم که بخشی از تامین نیازهای صنعت کشور از‬ ‫همین محل است و با اینکه دولت در کاالهای اساسی از‬ ‫محل منابع خودش منابعی را اختصاص می دهد اما ارز‬ ‫نیمایی باید در چرخه تولید صرف شود و سیاست کلی‬ ‫دولت اس��ت و اگر در بخش هایی نیاز به اصالح دارد ان‬ ‫بخش ها باید پیگیری و اصالح شود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تاکید کرد‪ :‬نظارت خود را افزایش خواهیم داد‬ ‫و س��از کار انالینی را فراهم خواهی��م کرد که مردم در‬ ‫جریان قیمت های واقعی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫رحمان��ی درب��اره خواس��ته کارگ��ران در برخ��ی از‬ ‫واحده��ای صنعتی و تولی��دی واگذار ش��ده به بخش‬ ‫خصوصی که خواهان بازگشت به بخش دولتی هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طبیعی اس��ت که کارگران به دلیل مشکالتی که‬ ‫در این واحدها دارند‪ ،‬تمایل داشته باشند دولتی شوند‬ ‫و برکسی هم پوشیده نیست به طور معمول واحدهایی‬ ‫که واگذار می ش��وند با مش��کالت و معضالت کارگری‬ ‫روبه رو می ش��وند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬حفظ ح��ق و حقوق کارگ��ران مهم ترین اولویت‬ ‫ماس��ت و در تمامی واگذاری ها‪ ،‬در قراردادها با کسانی‬ ‫که می خواهند متولی امر شوند مطرح می شود که باید‬ ‫«حقوق و شان کارگران حفظ شود»‪ .‬ما و وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی که بیشتر متولی این کار است قائل‬ ‫به این مهم هس��تیم‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬وزارتخانه در‬ ‫خصوصی سازی نقشی ندارد؛ زمانی بخشی از واحدها در‬ ‫اختیار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده اس��ت و بر‬ ‫اس��اس قانون‪ ،‬ان را واگذار کردند‪ .‬رحمانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نه در واگذاری و نه‬ ‫در اداره این واحدها نقش��ی ن��دارد‪ ،‬چیزی که برای ما‬ ‫مهم اس��ت حفظ تولید‪ ،‬ش��ا ن و حقوق کارگران است‪.‬‬ ‫بدون تردید س��رمایه های اصلی ما نیروی انسانی است‬ ‫و هر کجا هم بتوانیم در این زمینه کمک خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به مش��کالت‬ ‫اخی��ر در برخی از واحده��ای کارگری گفت‪ :‬در همین‬ ‫اتفاق های اخیر واحدهایی که مش��کل داشتند انجایی‬ ‫که به ما مربوط بوده اس��ت ورود کردیم و کارگروه ملی‬ ‫و ستاد تسهیل تشکیل دادیم‪.‬‬ ‫بر پایه قوانین موجود در حوزه کار‪ ،‬افزایش دس��تمزد باید‬ ‫تابع تورم س��االنه باشد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬میزان افزایش دستمزد‬ ‫ی��ا معادل تورم یا بین ی��ک تا ‪ ۳‬درصد بیش از تورم در نظر‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬فعاالن کارگری معتقدند میزان‬ ‫افزایش حقوق بازنشس��تگان در بودجه س��ال ‪ ۹۸‬تابع تورم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رئیس مجمع کانون بازنشستگان کشوری لرستان در این‬ ‫باره گفت‪ :‬در بودجه سال ‪ ۹۸‬افزایش حقوق بازنشستگان بر‬ ‫اس��اس قانون و تورم دیده نشده است‪ .‬شایسته کشور نیست‬ ‫بازنشستگانی که دوران جوانی‪ ،‬بهترین سرمایه زندگی خود‬ ‫و عمر گرانبهای شان را در راه خدمت به مملکت گذرانده اند‬ ‫از کمترین سرمایه اندوخته شده خود بهره ببرند که جوابگوی‬ ‫حداقل های زندگی امروزی نیس��ت‪ .‬باقی عمر انها به تندی‬ ‫در حال سپری شدن اس��ت و راهی برای بازگشت و جبران‬ ‫کاستی های زندگی امروزی بازنشستگان نمانده است‪.‬‬ ‫علی امیری با بیان اینکه این روزها سخنان زیادی از زبان‬ ‫نمایندگان‪ ،‬جمع کردن امضا و‪ ...‬در باب رفع مشکل معیشت‬ ‫بازنشستگان دیدیم و ش��نیدیم که هر چند این کارها جای‬ ‫قدردانی دارد اما این گونه کارها هیچ مش��کلی از مش��کالت‬ ‫بازنشس��تگان را درمان نک��رده و نمی کند‪ ،‬به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫انتظار بازنشستگان از نمایندگان این است که به صورت یک‬ ‫شبکه یکپارچه‪ ،‬هماهنگ و جریان ساز حرکت کنند‪ .‬باید از‬ ‫کارهای تکراری و قول های بی عمل و چکش کاری بی نتیجه‬ ‫کمیسیون تلفیق و افزایش های میلی و قطره چکانی بپرهیزند‬ ‫و کار را تخصص��ی پی��ش ببرند؛ کار ش��اخصی انجام دهند‪.‬‬ ‫همچنین مهم ترین و اساس��ی ترین راه بازگرداندن بودجه به‬ ‫دولت برای اصالح افزایش حقوق قانونی بازنشس��تگان است‬ ‫که باید سرلوحه کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫امیری مدعی ش��د‪ :‬نرخ تورم درحال حاضر بیش��تر از ‪۴۰‬‬ ‫درص��د ب��وده و افزایش حقوق ها در بودجه س��ال اینده ‪۲۰‬‬ ‫درصد اس��ت‪ ،‬در صورتی که بر مبنای قانون افزایش حقوق‬ ‫در بودجه سال ‪ ۹۸‬باید متناسب با نرخ تورم ساالنه باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درباره افزایش حقوق کارمندان با بازنشس��تگان‬ ‫تفاوت های زیادی وجود دارد‪ .‬ش��اغالن در سال های گذشته‬ ‫ب��ه بهانه های مختل��ف افزایش هایی ب��ا عنوا نه های مختلف‬ ‫داش��ته ان د در صورت��ی که بازنشس��تگان فق��ط همان مبلغ‬ ‫افزایش س��االنه و مبل��غ قطره چکانی ک��ه در ردیف بودجه‬ ‫س��االنه با عنوان همترازی در ردیف بودجه دو سال گذشته‬ ‫در نظر گرفته اند‪ ،‬دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫رئیس مجمع کانون بازنشس��تگان کش��وری لرستان بیان‬ ‫کرد‪ :‬افزایش حقوق بازنشس��تگان باید بر اساس قانون برنامه‬ ‫شش��م با ش��اغالن س��نجیده ش��ود یعنی اختالفات باید به‬ ‫‪۱۰‬درصد برس��د ک��ه تا پایان برنامه چی��زی باقی نمانده اما‬ ‫همچنان س��کوت ما باعث ش��ده که مسئوالن بی خیال قول‬ ‫و قرار و قانون باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��ازمان برنام��ه و بودج��ه رون��د تدوین‬ ‫بودجه س��ال اینده با برگزاری جلس��ه های ستاد بودجه‪ ،‬در‬ ‫کارگروه ه��ای مختل��ف را نهایی کرده و س��قف اعتبارات و‬ ‫هزینه ها مش��خص ش��ده با کمترین تغیی��ر‪ ،‬هفته اینده در‬ ‫هیات دول��ت تصویب و تقدی��م مجلس خواه��د کرد‪ .‬طبق‬ ‫معم��ول در بودج��ه س��ال اینده هی��چ تغیی��ری در حقوق‬ ‫بازنشس��تگان اتفاق نخواهد افتاد و تمام راه ها برای افزایش‬ ‫حقوق یا اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در چند روز‬ ‫اینده برای بازنشستگان مسدود خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰۰‬هزار تومان و معیشت کارگران‬ ‫یک عضو هیات رئیس��ه کانون عالی بازنشستگان کارگری‬ ‫کشور نیز در این باره گفت‪ :‬بسته حمایتی ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی‬ ‫ُمسکن مقطعی است و دردی از معیشت کارگران بازنشسته‬ ‫دوا نمی کند‪.‬‬ ‫جواد اکبری با اش��اره به تصمیم دولت برای ارائه بس��ته‬ ‫حمایتی به انهایی که دریافتی انها کمتر از ‪ ۳‬میلیون تومان‬ ‫در ماه است‪ ،‬افزود‪ :‬قرار است این بسته حمایتی ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تومان��ی در ‪ ۳‬نوبت تا قبل از پایان س��ال و در هر نوبت به‬ ‫میزان ‪ ۲۰۰‬هزار تومان پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه هنوز پرداخت این بس��ته به کارگران‬ ‫بازنشسته اغاز نشده‪ ،‬افزود‪ :‬قرار است بسته مرحله نخست‬ ‫تا ‪ ۱۰‬روز اینده به کارگران بازنشسته پرداخت شود‪.‬‬ ‫رئیس کانون بازنشس��تگان کارگری اس��تان کرمانشاه با‬ ‫اش��اره به وجود ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر کارگر بازنشسته‬ ‫در کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این تعداد ‪ ۸۰‬درصد زیر ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تومان دریافتی دارند و مشمول این بسته می شوند‪.‬‬ ‫اکبری با بیان اینکه ‪ ۶۰‬درصد کارگران بازنشسته کشور‬ ‫نیز حداقل بگیر هس��تند و ح��دود یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان در ماه دریافتی دارند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بسته حمایتی‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار تومانی چه دردی از خانواری که یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان دریافتی دارد‪ ،‬درمان می کند؟‬ ‫وی از کاه��ش قابل توجه قدرت خرید کارگران به دنبال‬ ‫گرانی ه��ای اخی��ر یاد کرد و گف��ت‪ :‬اگر فقط اق�لام اولیه‬ ‫خوراکی و پوش��اک را در نظر بگیریم‪ ،‬در این بخش ها بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درص��د افزایش قیمت داش��ته ایم و این یعنی قدرت‬ ‫خرید کارگران بازنشس��ته تا ‪ ۵۰‬درصد کاهش یافته و این‬ ‫بسته ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی بخش کوچکی از این کاهش قدرت‬ ‫خرید را هم جبران نخواهد کرد‪.‬‬ ‫اکبری تنها راه کمک به معیش��ت خانوارهای بازنشسته‬ ‫کارگ��ری را ترمی��م حقوق انها به می��زان ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫دانست و عنوان کرد‪ :‬در کنار این افزایش حقوق‪ ،‬الزم است‬ ‫طرح همسان سازی نیز با جدیت پیگیری شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 19‬اذر ‪ 2 1397‬ربیع الثانی ‪ 10 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 540‬پیاپی ‪2513‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش قیمت خودرو‬ ‫با فرمول ازادسازی‬ ‫ازادس��ازی قیمت خ��ودرو در حالی با بخش��نامه ایران خودرو‬ ‫برای ‪۴‬محصول کلید خورد‪ ،‬که به نظر می رس��د نامه تهدیدامیز‬ ‫خودروس��ازان کار خود را کرده و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با موافقت رئیس جمهوری مجوز افزایش قیمت به خودروس��ازان‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خانه مل��ت‪ ،‬با اع�لام قیمت جدی��د ‪۴‬محصول‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬قیمت گ��ذاری خودروه��ای داخل��ی براس��اس‬ ‫فرمول های جدید و به طور ش��به ازادس��ازی در حالی انجام شد‬ ‫که دست کم ‪۱۰‬میلیون تومان به قیمت هر خودرو افزوده خواهد‬ ‫ش��د؛ براس��اس این فرمول قیمت خودروهای داخلی تا ‪۵‬درصد‬ ‫زیر قیمت بازار تعیین می ش��ود تا به ش��کل رس��می ازادسازی‬ ‫قیمت خودرو در بازار خودرو کش��ور اغاز ش��ود‪ .‬این تصمیم که‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گرفته ش��ده ظاهرا با موافقت‬ ‫رئیس جمه��وری همراه ب��وده و زمزمه موافق��ت دولت‪ ،‬مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی و خودروس��ازان بر سر تعیین قیمت خودرو نیز‬ ‫که از هفته گذشته به گوش می رسید‪ ،‬مهر تاییدی بر ان است‪.‬‬ ‫براس��اس بخش��نامه جدید ایران خودرو وانت اریس��ان‪ ،‬تندر‬ ‫پیکاپ‪ ،‬دانگ فنگ کراس صندوقدار و پژو پارس اتومات مناسب‬ ‫با فرمول حاش��یه بازار و به صورت ش��به ازادسازی قیمت گذاری‬ ‫ش��ده اند‪ .‬به اس��تناد خروجی قرار گرفته در س��ایت ایران خودرو‬ ‫قیمت پژو پارس اتومات چیزی حدود ‪۴۰‬میلیون تومان افزایش‬ ‫یافته و به ‪۸۳‬میلیون تومان در کارخانه رسیده است این محصول‬ ‫در بازار ‪۸۸‬میلیون میلیون تومان به فروش می رسید‪ .‬با توجه به‬ ‫قیم��ت پژو پارس اتومات در بازار ک��ه ‪۸۸‬میلیون میلیون تومان‬ ‫قیمت گذاری ش��ده اس��ت ایران خودرو محصول خود را براساس‬ ‫فرمول شبه س��ازی و مناس��ب با ‪۵‬درصد زیرقیمت بازار محاسبه‬ ‫کرده است‪ .‬بررسی سایر محصوالت ایران خودرو مانند وانت تندر‬ ‫و وانت اریس��ان و همچنین پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬نیز نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه فرمول حاش��یه ب��ازار در قیمت های یادش��ده به طور کامل‬ ‫ص��دق کرده و ایران خودرو ‪۴‬محصول پرفروش خود را براس��اس‬ ‫قیمت ازاد س��ازی ارائه کرده اس��ت‪ .‬نکته قابل توجه ان است که‬ ‫ایران خودرویی ها اعالم کردند محصوالت عرضه شده در این طرح‬ ‫تعهد معوق یا تامین شده ندارد و به عبارتی ‪۴‬محصول مورد نظر با‬ ‫قیمت قطعی و فوری عرضه می شود و قرار است در‪۱۵‬روز تحویل‬ ‫مش��تری ش��وند‪ .‬این در شرایطی اس��ت که درحال حاضر تعداد‬ ‫قابل توجه��ی از ثبت نام کنندگان خودروه��ای داخلی بالتکلیف‬ ‫مان��ده و نمی دانن��د که در نهایت خودروهای ثبت نام ش��ده خود‬ ‫را ب��ا چه قیمتی تحویل خواهن��د گرفت‪ .‬در قرارداد پیش فروش‬ ‫این خودروها قید شده که قیمت ها به روز محاسبه خواهند شد؛‬ ‫بنابراین به نظر می رسد خودروسازها خودروهای داخلی ثبت نام‬ ‫شده را با افزایش دست کم ‪۵۰‬درصدی در اختیار ثبت نام کنندگان‬ ‫قرار دهند‪ .‬ابالغ بخش��نامه ایران خودرو به نمایندگی ها نش��ان‬ ‫می ده��د در روزهای اینده بای��د منتظر افزایش قیمت خودروها‬ ‫براس��اس فرمول حاش��یه بازار شد و به طور قطع افزایش چند ده‬ ‫میلی��ون تومانی قیمت خودروهای داخلی موضوعی نیس��ت که‬ ‫به راحتی برای مش��تریان قابل هضم باشد‪ .‬افزایش قیمت خودرو‬ ‫که همواره مورد اعتراض مش��تریان بوده و انها همواره از س��طح‬ ‫کیفی نه چندان مناسب خودروهای داخلی گالیه داشتند اکنون‬ ‫در حالی ش��اهد افزایش قیمت ها خواهند بود که چرخه افزایش‬ ‫قیمت نجومی خودرو به اصرار زنجیره خودروسازی کشور و با لغو‬ ‫قیمت گذاری دستوری و ازادسازی قیمت ها در حال شکل گیری‬ ‫است‪ .‬رامین نورقلی پور‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬در ان با اشاره به قیمت‬ ‫جدی��د خودروهای داخلی گف��ت‪ :‬افزایش قیمت خودرو نباید به‬ ‫این س��رعت انجام شود‪ ،‬خودروسازها معتقدند ‪ ۸۰‬تا ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫باید قیمت ها افزایش یابد اما اعضای کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد بودند که باید قیمت ها به نوعی‬ ‫مورد تجدیدنظر قرار گیرد که از قدرت خرید مصرف کننده خارج‬ ‫نشده و شوک قیمتی جدیدی به بازار تحمیل نشود‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این پرسش که افزایش قیمت ‪۴‬خودرو براساس فرمول تعیین‬ ‫بازار با موافقت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام ش��ده اس��ت‬ ‫یا خیر؟ گفت‪ :‬براس��اس نشست های کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی مقرر بود افزایش قیمت به شکل تعادلی‬ ‫باش��د و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت زمانی به خودروس��ازان‬ ‫ل مناس��ب و منطقی برای‬ ‫مج��وز افزایش قیم��ت دهد که فرمو ‬ ‫افزایش قیمت ها داش��ته باش��د‪ .‬او همچنین تاکید کرد‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د افزایش یک باره ‪10‬میلیونی قیمت یک خودرو س��بب‬ ‫ش��وک تورم��ی در جامعه ش��ده و اقب��ال مصرف کنن��دگان به‬ ‫خودروه��ای داخل��ی را کاهش می دهد‪ .‬همچنین س��یدمهدی‬ ‫مقدس��ی از دیگ��ر اعضای کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی به خانه ملت گفت‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قرار بود با تشکیل اتاق فکر درباره قیمت خودروها تصمیم گیری‬ ‫و مشکل ساماندهی قیمت خودروهای داخلی را برای همیشه حل‬ ‫کند‪ .‬وی همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬افزایش قیمت محصوالت‬ ‫ایران خودرو براساس فرمول ازادسازی بازار منجر به افزایش قابل‬ ‫توجه خودروهای داخلی ش��ده و جایگاه خودروسازان را در میان‬ ‫مشتریان تضعیف خواهد کرد‪ .‬مقدسی تاکید کرد‪ :‬در صورتی که‬ ‫بازار خودرو از انحصار خارج شده و بازیگران صنعت خودرو متعدد‬ ‫شوند‪ ،‬افزایش کیفیت و تعادل قیمت ها کلید خواهد خورد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت‪ :‬هر چند ساماندهی‬ ‫بازار خودرو در ش��رایط تحریم با قواعد خاصی انجام خواهد ش��د‬ ‫اما نباید فراموش کرد این ش��رایط تحریم دوره کوتاه و زودگذر‬ ‫است و باید برنامه های صنایع خودرو سازی براساس ارامش بازار‬ ‫باش��د‪ .‬بخش��نامه جدید ایران خودرو مبتنی ب��ر افزایش قیمت‬ ‫محصوالت این کارخانه نشان می دهد که به تصمیم نهایی درباره‬ ‫قیمت گذاری خودروها گرفته ش��ده اما به نظر می رسد مسئوالن‬ ‫برای کاس��تن از اثرات روانی افزایش قیمت در بازار خودرو قصد‬ ‫ندارند ان را به طور علنی اعالم کنند‪.‬‬ ‫امین دلیری‬ ‫درحال حاضر‬ ‫خودروسازان تمام‬ ‫تالش خود را معطوف به‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫خودروهای خود می کنند‬ ‫که منجر به از دست‬ ‫دادن فرصت های‬ ‫استثنایی برای انها‬ ‫می شود‪ .‬انها تنها وقت‬ ‫خود را صرف چانه زنی‬ ‫درباره موضوعی‬ ‫می کنند که سودی انی‬ ‫و زودگذر را‬ ‫نصیب شان خواهد کرد‬ ‫واکاوی «گسترش صنعت» درباره اثرات افزایش قیمت خودرو بر تولید‬ ‫خودرو سازان فرصت های استثنایی را نادیده می گیرند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو را می ت��وان مثلثی از خودروس��از‪،‬‬ ‫قطعه س��از و مردم به عن��وان مصرف کننده نهایی در نظر‬ ‫گرفت ک��ه در هرگونه تغییر و تحولی ای��ن ‪۳‬ضلع متاثر‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬ای��ن روزها که صنعتگران ح��وزه خودرو‬ ‫خواهان افزایش قیمت های بیش از ‪۵۰‬درصدی هستند‪،‬‬ ‫ش��اید در کوتاه مدت برخی مشکالت مالی خودروسازان‬ ‫را برط��رف کن��د ام��ا تضمینی ب��رای رف��ع چالش های‬ ‫نقدینگ��ی قطعه س��ازان وج��ود ندارد زی��را چالش های‬ ‫مالی خودروس��ازان انقدر هست که بخواهند منابع مالی‬ ‫تزریق ش��ده را نخست برای رفع مش��کالت مالی خود از‬ ‫جمله معوق��ات بانک ها و‪ ...‬بپردازن��د‪ .‬همان طور که در‬ ‫پیش فروش ها این امر تصدیق ش��د و به قطعه س��ازان با‬ ‫توجه به حجم مطالبات ش��ان منابع مالی تزریق نشد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬بازار تقاض��ا و مصرف کننده نهایی به عنوان‬ ‫ضلع س��وم برای افزایش قیمت ها ک��ه یک بار پیش تر در‬ ‫ابتدای س��ال‪ ،‬بین ‪ ۶‬تا ‪۷‬درصد و ب��رای برخی مدل ها تا‬ ‫‪۹‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ ،‬دچار ش��وک خواهد شد‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این اس��ت که ایا ه��دف از افزایش قیمت‪،‬‬ ‫ادامه تولید بدون بازار تقاضا اس��ت یا قرار است با افزایش‬ ‫قیمت ها از حجم تقاضاها کاس��ته ش��ود؟ س��ود دو ضلع‬ ‫قطعه ساز و مصرف کننده در این میان چیست؟‬ ‫‹ ‹کمای اقتصادی‬ ‫در چن��د هفت��ه گذش��ته موافقان و مخالف��ان زیادی‬ ‫در حوزه افزای��ش قیمت خودروه��ا اظهارنظر کرده اند‪.‬‬ ‫عده ای عنوان می کنند در تعامل دولت و مجلس شورای‬ ‫اس�لامی باید موضوع قیمت گذاری خودرو به س��رانجام‬ ‫مطل��وب برس��د‪ ،‬در حال��ی که برخ��ی دیگ��ر معتقدند‬ ‫نماین��دگان هنگام رای دادن به موض��وع‪ ،‬درباره جوانب‬ ‫گوناگون ان تس��لط کافی نداش��ته و به همین دلیل این‬ ‫مس��ئله با مش��کالت جدیدتری روبه رو خواهد ش��د‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر عنوان می ش��ود دولت برای انکه محبوبیت‬ ‫خود را از دس��ت نده��د اقدام هایی را به ش��کل مقطعی‬ ‫انجام می دهد‪ .‬به همین دلی��ل تمام دولت ها اقدام هایی‬ ‫که بلندم��دت بوده و اثار و نتایج انها با تاخیر مش��خص‬ ‫خواهد ش��د را در دستور کار خود قرار نمی دهند‪ .‬یکی از‬ ‫کارشناس��ان نیز معتقد است افزایش قیمت ها مسئله ای‬ ‫نیس��ت که انتظار داشته باش��یم رئیس جمهوری درباره‬ ‫ان نظ��ر دهد‪ .‬ب��ازار خودرو و قیم��ت ان همچون کالف‬ ‫سردرگمی است که هنوز کسی نتوانسته سرنخ ان را پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬در ادامه «گس��ترش صنعت» به س��راغ ابوالفضل‬ ‫خلخالی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت رفت‬ ‫و ب��ا وی به گفت و گو نشس��ت‪ .‬خلخالی درب��اره افزایش‬ ‫قیم��ت خودروها و چالش ه��ای موج��ود در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه طور قطع‪ ،‬راه��کار افزایش قیم��ت خودروها‬ ‫ب��رای برون رف��ت صنع��ت خ��ودرو از وضعی��ت فعلی‬ ‫نمی توان��د به تنهایی راهگش��ا باش��د و تمام مش��کالت‬ ‫خودروس��از و قطعه ساز کش��ور را رفع کند‪ .‬باید در کنار‬ ‫این امر‪ ،‬راهکارهای مکملی وجود داشته باشد تا افزایش‬ ‫قیمت ها نتیجه بخش ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز شرط الزم‬ ‫برای کاهش مش��کالت‪ ،‬افزایش قیمت ها است اما شرط‬ ‫کافی نیست‪ .‬چنانچه این شرط الزم االجرا نشود با توجه‬ ‫به تمام مش��کالتی مانن��د افزایش نرخ م��واد اولیه و باال‬ ‫رفتن قیمت تمام ش��ده‪ ،‬که بارها تکرار ش��ده اند‪ ،‬ممکن‬ ‫است صنعت خودرو به کمای اقتصادی عمیقی فرو برود‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجیره معیوب‬ ‫خلخال��ی با تاکید بر اینکه برای توس��عه واقعی صنعت‬ ‫خودرو و رفع ریش��ه ای مشکالت باید شرط های کافی در‬ ‫کن��ار افزایش قیمت به مرور انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان‬ ‫افزایش قیمت تخلف یا قانونی‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬هزینه های دستمزد و انرژی خودروسازان براساس ریال‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما افزایش قیمت بر مبنای دالر اس��ت که غیرقابل قبول به ش��مار می رود‪ .‬شهاب نادری در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت با انتقاد از افزایش قیمت خودرو افزود‪ :‬صنعت خودرو کش��ور سال هاس��ت با وجود برخورداری از حمایت های‬ ‫قابل توجه فعالیت می کند‪ ،‬اما به طور معمول در ش��رایط حس��اس به جای اینکه به اقتصاد کش��ور کمک کند قیمت‬ ‫خودرو داخلی را افزایش می دهد‪ .‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪ :‬مردم و نمایندگان‬ ‫مجلس از خودروس��ازان انتظار دارند به دو اصل بدیهی تولید خودرو با کیفیت و با قیمت مناس��ب توجه کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫رعایت این دو مولفه حق مشتری است‪ .‬این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬خودروسازان نمی توانند‬ ‫حمایت های دولت های گوناگون را انکار کنند‪ ،‬البته باید از صنعت داخلی حمایت شود اما نکته این است در شرایط‬ ‫حساس مانند اعمال تحریم های دشمنان به جای اینکه بازار را مدیریت کنند در صدد افزایش قیمت خودرو هستند‪.‬‬ ‫نادری تصریح کرد‪ :‬بخشی از افزایش قیمت ها را می توان با بهانه افزایش قیمت دالر توجیه کرد اما اینکه قیمت یک‬ ‫خودرو ملی ‪۲‬برابر شود‪ ،‬غیرقابل قبول است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مدیران خودروسازی باید پاسخ دهند به چه دلیل باید‬ ‫هزینه های ساخت خودرو داخلی به این میزان به نرخ دالر وابسته باشد؟ همچنین باید جوابگو باشند در این سال ها‬ ‫برای س��اخت خودرو ملی چه کرده اند؟ عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی یاداور شد‪ :‬هزینه های‬ ‫دستمزد و انرژی خودروسازان براساس ریال است اما افزایش قیمت بر مبنای دالر بوده که پذیرفتنی نیست‪ .‬نادری‬ ‫در پایان گفت‪ :‬خودروس��ازان از موضوع افزایش بیکاری در صنعت خودرو سوءاس��تفاده می کنند تا قیمت خودرو را‬ ‫گران کنند در حالی که می توانند سایر هزینه ها را کاهش دهند‪ .‬نکته دیگر اینکه ایران خودرو بدون اعالم قیمت از‬ ‫سوی سازمان حمایت و اجرای تعهدات قبلی خود در قبال پیش فروش برخی محصوالت‪ ،‬اقدام به افزایش قیمت و‬ ‫فروش فوری چند محصول کرده که باید به این تخلف رسیدگی شود‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬نمی ش��ود گفت خودروس��ازان در افزایش قیمت‬ ‫کار غیرقانونی کرده اند ولی باید سازمان حمایت اظهار نظر کند‪.‬‬ ‫نمونه‪ ،‬رابطه خودروس��از و قطعه ساز رابطه ای استثماری‬ ‫و رویکردها و س��اختاری که برای ارتباط زنجیره تامین و‬ ‫خودروس��از چیده شده‪ ،‬معیوب اس��ت و منطقی نیست‪.‬‬ ‫ای��ن س��ازکارها و نح��وه تعام��ل خودروس��از و زنجیره‬ ‫‹ ‹کنترل بازار انحصاری‬ ‫تامی��ن باید اصالح ش��ود‪ .‬او در ادام��ه اظهارکرد‪ :‬همین‬ ‫خلخالی در پاس��خ به این پرس��ش که پیش بینی شما‬ ‫خودروس��ازان برای خرید از ش��رکت های قطعه س��ازی‬ ‫درب��اره افزایش قیمت ها و رفع مش��کالت ب��ازار خودرو‬ ‫خارجی نقدی می خرند و پرداخت های ش��ان به ش��کل‬ ‫چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حال بهترین مرج��ع برای تعیین‬ ‫انالین اس��ت اما برای خرید از قطعه ساز داخلی اعتباری‬ ‫قیمت‪ ،‬بازار است و بازار می تواند در حالت تعادلی(عرضه‬ ‫خری��د دارند ک��ه با دیرکرد چند ماهه همراه اس��ت‪ .‬وی‬ ‫و تقاض��ا) قیمت واقعی را مش��خص کند‪ ،‬ام��ا چون بازار‬ ‫با اش��اره به س��ورس گذاری در زنجیره تامی��ن افزود‪ :‬از‬ ‫خودرو کشور انحصاری اس��ت قیمت ها در این بازار باید‬ ‫دیگر مش��کالت این زنجی��ره معیوب‪ ،‬س��ورس گذاری‬ ‫با کم��ک نهادهای نظارتی کنترل ش��وند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ب��رای تامین قطعات اس��ت‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬وقتی قرار‬ ‫ناگزیر به افزایش قیمت ها هستیم زیرا اگر این امر محقق‬ ‫اس��ت خودروس��از برای تامین قطعه ای سورس تعیین‬ ‫نش��ود‪ ،‬زنجیره تامین با چالش اساس��ی روبه رو بوده که‬ ‫کن��د چند س��ورس ق��رار می دهد ت��ا در ص��ورت بروز‬ ‫خط��ر نابودی همچون س��ایر صنایع ب��رای انها هم قابل‬ ‫مش��کل برای یکی‪ ،‬دیگ��ری را به راحت��ی جایگزین ان‬ ‫پیش بینی اس��ت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در کشور کمتر کسی برای‬ ‫کند‪ .‬البت��ه این روند تا جایی منطقی اس��ت اما از حدی‬ ‫تولی��د س��رمایه گذاری می کند زیرا موانع تولید بس��یار‬ ‫بیش��تر‪ ،‬تیراژ قطعه س��ازان را از حال��ت اقتصادی خارج‬ ‫اس��ت‪ .‬خلخالی در پایان گف��ت‪ :‬فراموش نکنیم صنعت‬ ‫می کند‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫خودرو یکی از امیدهای برون رفت کش��ور از وابس��تگی‬ ‫طبیعی است در این ش��رایط کسی برای سرمایه گذاری‬ ‫اقتصادی به نفت اس��ت و باید کمک کنیم تا فعالیت این‬ ‫در صنعت قطعه اقدام نکند‪ ،‬زیرا نه تنها س��ودی ندارد که‬ ‫صنعت ادامه یابد‪.‬‬ ‫اس��یب پذیری باالیی هم به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬او در‬ ‫‹ ‹فرصت های طالیی برای ارتقا‬ ‫ادامه درب��اره چالش های صنعت خ��ودرو در امر تولید و‬ ‫امین دلیری‪ ،‬کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه نیز در‬ ‫سورس گذاری تصریح کرد‪ :‬متاسفانه خودروسازان با تنوع‬ ‫پاسخ به این پرسش «گسترش صنعت» که ایا مشکالت‬ ‫در زنجی��ره تامین به این صورت عمل می کنند که از یک‬ ‫خودروس��ازان داخلی با افزایش قیمت حل خواهد شد‪،‬‬ ‫صنعتگر تا جایی که س��رمایه و امکان تولید دارد‪ ،‬خرید و‬ ‫گفت‪ :‬تغییر ن��رخ ارز در مقابل پول ملی (ریال) و کاهش‬ ‫خود را بدهکار می کنند‪ .‬پس از اینکه این قطعه ساز‪ ،‬دیگر‬ ‫شدید ارزش ریال‪ ،‬تنها فرصتی که در اقتصاد ایجاد کرد‪،‬‬ ‫توان مالی نداش��ت به راحتی سورس دیگری را جایگزین‬ ‫افزایش صادرات کاالهای داخلی است‪ .‬گذشته از اثراتی‬ ‫می کنند و چون قطعه س��ازان نس��بت به خودروس��ازان‬ ‫که به دلیل افزایش نرخ تورم و به دنبال ان کاهش ش��دید‬ ‫قدرتی ندارند‪ ،‬نمی توانند ب��رای گرفتن مطالبات معوقه‬ ‫قدرت خرید قش��ر متوس��ط و فقیر جامعه از یک س��و و‬ ‫خ��ود اقدام جدی داش��ته باش��ند و این زنجی��ره ادامه‬ ‫افزایش هزینه های اجتماعی‪ ،‬هزینه های جبرانی‪ ،‬جاری‬ ‫می یاب��د‪ .‬او با بیان اینکه خودروس��از مجموعه ای دولتی‬ ‫و عمرانی دولت از س��وی دیگ��ر که از اثار‬ ‫است و س��اختار خصوصی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫همین دلیل در پرداخت هزینه محصوالت برای توسعه واقعی صنعت اجتناب ناپذیر ان در این شوک ارزی است‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان رانت و فساد به وجود می اید‪ .‬خودرو و رفع ریشه ای یک فرصت استثنایی برای تولید کنندگان‬ ‫تم��ام ای��ن مصداق ها نش��ان می دهد که مشکالت این صنعت باید داخلی که دستی بر صادرات کاالهای خود‬ ‫رابطه خودروس��از و زنجیره تامین مناسب شرط های کافی تولید در دارند‪ ،‬به وجود اورده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫کنار افزایش قیمت به‬ ‫همچنین این فرصت برای تولید کنندگان‬ ‫و منطقی نبوده و با واقعی ش��دن قیمت ها‬ ‫مرور انجام شود‬ ‫خودروهای داخلی به لحاظ افزایش حدود‬ ‫این مشکالت س��رجای خود باقی خواهند‬ ‫‪۳‬براب��ری قیم��ت خودروه��ای واردات��ی‬ ‫ماند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬برای افزایش قیمت ها‬ ‫باید نظارت و کنترل جدی از س��وی سازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران (ای��درو) و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باش��د تا حقوق اعضای زنجیره تامین بیش از این‬ ‫پایمال نشود‪.‬‬ ‫بس��یار مغتنم و قابل توجه است‪ .‬این فرصت خوب ایجاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬تولید کننده خودروه��ای داخل��ی را در مقابله با‬ ‫خودروهای وارداتی تا مدتی مقاومت و امر رقابت پذیری‬ ‫را برای خودرو های س��اخت داخل اسان کرده است‪ .‬این‬ ‫کارشناس حوزه اقتصاد تاکید کرد‪ :‬این فرصت از دو نظر‬ ‫واجد تامل و وارس��ی است‪ :‬نخس��ت همان طور که اشاره‬ ‫شد‪ ،‬نگاه قشر وسیعی از متقاضیان خرید خودرو به دلیل‬ ‫افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی با تغییر نرخ ارز‬ ‫به سمت خودروهای داخلی س��وق پیدا کرده است‪ .‬این‬ ‫افزای��ش تقاضا هیچ ارتباط معن��اداری در نحوه تغییر در‬ ‫فناوری س��اخت خودرو داخلی ندارد‪ .‬پیش از این اتفاق‬ ‫(تغییر نرخ ارز) فروش خودروهای داخلی با زحمت های‬ ‫فراوانی روبه رو بود‪ ،‬اما اکنون در عرضه خودروهای داخلی‬ ‫صف خرید وجود دارد‪ .‬پس این رویداد یک فرصت اس��ت‬ ‫که نباید به اس��انی از ان گذشت‪ .‬وی به نکته دیگر اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬گذش��ته از تغییر نرخ ارز که موجب افزایش‬ ‫‪۳‬برابری قیمت خودروهای وارداتی ش��د‪ ،‬مس��ئله دیگر‬ ‫تحریم یک جانبه امریکاس��ت که طیف��ی از تحریم های‬ ‫شرکت های خودرو سازی جهان که با شرکت های ایرانی‬ ‫ارتباط��ات تجاری دارند را ش��امل می ش��ود‪ .‬از این نظر‪،‬‬ ‫تحریم شرکت های خودروسازی خارجی می تواند تبدیل‬ ‫به فرصتی برای ش��رکت های خودروسازی داخلی شود‪،‬‬ ‫تا بتوانند با افزایش دانش فنی و ایجاد اش��تغال بیش��تر‬ ‫نس��بت به تولید خودرو با ارتقای کیفیت قطعات داخلی‬ ‫همت گمارده و کاالی ساخته شده خود را با لحاظ کردن‬ ‫قیمت رقابتی و کیفیت به بازارهای جهانی عرضه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروساز خواهان سود بلندمدت باشد‬ ‫دلی��ری در ادام��ه گفت‪ :‬ام��ا از اینک��ه درحال حاضر‬ ‫خودروس��ازان تمام ت�لاش خود را معط��وف به افزایش‬ ‫قیم��ت خودروهای داخلی خود کنند‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫باز هم می خواهند این فرصت های اس��تثنایی را از دست‬ ‫بدهن��د و وقت خود را صرف چانه زن��ی درباره موضوعی‬ ‫کنن��د ک��ه فقط س��ودی ان��ی و زودگذر را نصی��ب انها‬ ‫خواهدک��رد‪ .‬این کارش��ناس حوزه اقتصاد یاداور ش��د‪:‬‬ ‫به طور حت��م‪ ،‬افزای��ش هزینه های تولید و س��ربار‪ ،‬این‬ ‫س��ود را برای دوره های بعدی محو خواهد کرد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ب��ه خودروس��ازان توصیه می ش��ود با اس��تفاده از روش‬ ‫حس��ابداری صنعت��ی‪ ،‬قیمت تمام ش��ده تم��ام مراحل‬ ‫تولید خودرو س��اخته شده را محاس��به کنند‪ .‬همچنین‬ ‫تغییرات افزایش قیمت داخلی و خارجی که بر بهای تمام‬ ‫ش��ده قطعات منفصله تاثیر گذاشته محاسبه و مذاکره با‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با در نظر گرفتن یک سود‬ ‫معقول‪ ،‬نسبت به قیمت گذاری خودرو اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید این کلیدواژه تجارت را به ذهن مان‬ ‫بس��پاریم که سود واقعی در بلندمدت و در فروش بیشتر‬ ‫اتف��اق می افت��د‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬در کنار ف��روش داخلی‬ ‫باید نس��بت به صادرات خودرو نیز هم��ت کرد و بدانیم‬ ‫هرگز صنعتگران و مبتکران کش��ور ما هوش��ی کمتر از‬ ‫صنعتگ��ران دیگ��ر کش��ورها ندارند‪ .‬دلی��ری در پایان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در اصل قیمت در مقابله با عرضه و تقاضا خود‬ ‫را نشان می دهد‪ ،‬اما امروز افزایش تقاضا برای خودروهای‬ ‫داخلی به واس��طه گران شدن خودروهای وارداتی است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به ابهامی که در عرض��ه خودروهای وارداتی به‬ ‫لحاظ تحریم در اینده وجود دارد‪ ،‬خودروس��ازان داخلی‬ ‫بای��د بدانند این نوع فرصت ها کمتر تکرار خواهد ش��د و‬ ‫نبای��د س��ود بلندمدت و دائمی را ف��دای افزایش قیمت‬ ‫فعلی محصوالت خود کنند‪ .‬با افزایش تولیدات و ارتقای‬ ‫کیفیت خودروهای داخلی س��عی در تس��خیر بازارهای‬ ‫داخلی و نگاهی هم به بازارهای خارجی قابل دس��ترس‬ ‫داش��ته باش��ند که در این فرصت ایجاد ش��ده با اهتمام‬ ‫کافی به ارتقای فنی و بهره وری‪ ،‬س��ود تضمین ش��ده در‬ ‫بلندمدت دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 19‬اذر ‪ 2 1397‬ربیع الثانی ‪ 10 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 540‬پیاپی ‪2513‬‬ ‫خبر‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور‪:‬‬ ‫برخی فعاالن صنعت‬ ‫خودرو معتقدند‬ ‫اسقاط خودروهای‬ ‫فرسوده نمی تواند‬ ‫در شرایط فعلی مفید‬ ‫باشد زیرا باری بر‬ ‫دوش سازندگان‬ ‫است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬پالک گذاری‬ ‫موتورسیکلت و متوقف‬ ‫شدن شماره گذاری انها‬ ‫که منوط به اسقاط یک‬ ‫موتورسیکلت فرسوده‬ ‫است‪ ،‬گالیه های‬ ‫بسیاری را به دنبال‬ ‫داشته است‬ ‫اسقاط خودروهای فرسوده جدی شد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اسیب های زیست محیطی تداوم روند فعلی اسقاط‬ ‫خودروهای فرس��وده بر کسی پوش��یده نیست البته‬ ‫به تازگی هی��ات وزیران در تبصره ای خودروس��ازان‬ ‫تجاری را ملزم به مصرف گواهی های اس��قاط کرده‬ ‫تبصره ای که به اعتقاد رئیس انجمن اس��قاط کشور‬ ‫خوب اس��ت اما در ش��رایطی که تیراژ خودروسازان‬ ‫باال نیس��ت نمی توان امید چندان��ی به اجرای کامل‬ ‫این مصوبه داشت‪.‬‬ ‫البت��ه در این ب��اره برخی فعاالن صنع��ت خودرو‬ ‫معتقدن��د این امر نمی تواند در ش��رایط فعلی مفید‬ ‫باش��د زیرا باری بر دوش س��ازندگان است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬پالک گ��ذاری موتورس��یکلت و متوق��ف‬ ‫ش��دن ش��ماره گذاری انها که منوط به اسقاط یک‬ ‫موتورس��یکلت فرسوده اس��ت گالیه های بسیاری را‬ ‫به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخشنامه ای به موقع‬ ‫سازندگان حوزه خودرو شامل خودروهای سواری‪،‬‬ ‫سنگین و موتورسیکلت نسبت به شرط پالک گذاری‬ ‫محصوالت با اسقاط دستگاهی فرسوده اگرچه مراکز‬ ‫راکد اس��قاط را فعال کرده اس��ت اما گالیه هایی را‬ ‫به دنبال داش��ته اس��ت زیرا چندی پیش فعاالن این‬ ‫حوزه نس��بت به توقف اسقاط و هزینه های اضافه در‬ ‫این مراکز به دلیل پرداخت حقوق نیروهای انس��انی‬ ‫گالیه مند بودند‪ .‬ضمن انکه الودگی هوا الزام از رده‬ ‫خارج شدن خودروهای فرسوده را ضروری می کند‪.‬‬ ‫محمدحسین گودرزی در گفت وگو با خبرخودرو‪،‬‬ ‫درب��اره مصوب��ه هیات وزی��ران مبن��ی ب��ر ال��زام‬ ‫خودروس��ازان تجاری به اسقاط یک خودرو فرسوده‬ ‫دیزلی ب��ه ازای تولید ‪۳‬خودرو اظهارکرد‪ :‬براس��اس‬ ‫مصوب��ه هیات وزیران «ش��ماره گذاری هر ‪ ۳‬خودرو‬ ‫دیزلی نو با اس��تاندارد االیندگی ی��ورو ‪ ۵‬منوط به‬ ‫اسقاط یک یا چند خودرو دیزلی با مجموع ظرفیت‬ ‫گواهی اس��قاط مش��ابه اس��ت»‪ ،‬خوش��بختانه این‬ ‫بخشنامه بسیار مناسب بوده و خودروسازان سنگین‬ ‫داخلی برای تولید و ش��ماره گذاری ملزم به استفاده‬ ‫از گواهی های اسقاط دیزلی ها شده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه بای��د ابهام های این تبصره‬ ‫برطرف ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید با تفس��یر‬ ‫ای��ن مصوب��ه ابهام ه��ای مراکز اس��قاط‪،‬‬ ‫خودروسازان و ش��ماره گذاری را رفع کند‬ ‫زیرا در این تبصره امده ش��ماره گذاری هر‬ ‫‪۳‬خ��ودرو دیزلی نو با ی��ک گواهی معادل‪،‬‬ ‫ایجاد پرسش کرده که باید حل شود‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنف��ی مراکز اس��قاط‬ ‫محمدحسین گودرزی‬ ‫خودروهای فرس��وده کش��ور اذع��ان کرد‪:‬‬ ‫در حال��ی خودروس��ازان س��نگین داخلی‬ ‫اگر خروج خودروهای‬ ‫موظف به مصرف گواهی اس��قاط ش��دند‬ ‫فرسوده بر عهده‬ ‫واردکنندگان خودرو‬ ‫که تیراژ تولید این کارخانه ها بسیار پایین‬ ‫اس��ت و در تامین قطعات‪ ،‬ماش��ین االت و گذاشته شود به طور قطع‪،‬‬ ‫هیچ پیشرفتی نخواهیم‬ ‫سرمایه گذاری با مشکالتی روبه رو هستند؛‬ ‫داشت‪ .‬درحال حاضر وجود‬ ‫بنابراین س��رمایه ای ب��رای مصرف گواهی‬ ‫حدود ‪۶۰‬هزار گواهی‬ ‫اسقاط ندارند‪.‬‬ ‫اسقاط نشان از راکد‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬البته امیدواریم با رونق ماندن ‪۱۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫خطوط تولید این خودروس��ازی ها ش��اهد سرمایه در گردش صاحبان‬ ‫مراکز دارد‬ ‫خروج خودروهای فرسوده باشیم‪.‬‬ ‫گودرزی درباره تامین هزینه اس��قاط از‬ ‫مح��ل دریافت ع��وارض ‪۲‬درص��دی واردات قطعات‬ ‫‪( CKD‬قطعات کامل منفص��ل) و ‪( SKD‬قطعات‬ ‫نیمه کامل) و همچنین عوارض ‪۱.۵‬درصدی فاکتورها‬ ‫و پیش فاکتوره��ا گف��ت‪ :‬ای��ن طرح در کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی مصوب و در‬ ‫صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی مطرح شده اما‬ ‫تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬بنابرای��ن امیدواریم با رای گیری‬ ‫هر چه زودتر مجلس شورای اسالمی وضعیت مراکز‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬البت��ه مهم تر از مراکز‪ ،‬مردمی هس��تند‬ ‫که در کالنش��هرها با نزدیک شدن‬ ‫به فصل سرد درگیر الودگی بیشتر‬ ‫هوا می شوند‪.‬‬ ‫� پلی�س امادگ�ی همراهی‬ ‫ندارد‬ ‫رئی��س انجم��ن صنف��ی مراک��ز‬ ‫اس��قاط خودروهای فرسوده کشور‬ ‫با اش��اره به اقدام به موقع و س��ریع‬ ‫سردار اش��تری‪ ،‬فرمانده پلیس ناجا‬ ‫در ارسال دس��تور بابت شناسایی و‬ ‫اعمال قانون مراکز غیرمجاز اسقاط‬ ‫که فعالیت ش��ان عالوه بر اس��یب به‬ ‫حق��وق دولتی‪ ،‬ع��وارض اجتماعی‬ ‫نی��ز به دنب��ال دارد را مطل��وب‬ ‫ارزیاب��ی کرد و در ادام��ه گفت‪ :‬اگر‬ ‫خروج خودروهای فرس��وده برعهده‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو گذاش��ته‬ ‫ش��ود به طور قطع‪ ،‬هیچ پیش��رفتی‬ ‫نخواهی��م داش��ت‪ .‬درحال حاض��ر‬ ‫وج��ود ح��دود ‪۶۰‬ه��زار گواهی اس��قاط نش��ان از‬ ‫راک��د مان��دن ‪۱۵۰‬میلی��ارد توم��ان س��رمایه در‬ ‫گ��ردش صاحبان مراک��ز دارد؛ بنابرای��ن در این باره‬ ‫درخواس��ت داری��م پ��ول ای��ن گواهی ها ب��ه مراکز‬ ‫بازگردانده ش��ود تا انها بتوانند با س��رمایه شخصی‬ ‫خود اقدام به خرید و اس��قاط خودروهای فرس��وده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او در ادامه اس��قاط موتورسیکلت های فرسوده هم‬ ‫گفت‪ :‬در بحث موتورس��یکلت هم س��ازندگان ملزم‬ ‫هستند در ازای تولید یک موتورسیکلت یک گواهی‬ ‫اسقاط ارائه دهند و در حالی که مراکز امادگی کامل‬ ‫در این باره دارند پلیس راهور ناجا هیچ امادگی برای‬ ‫اجرای طرح ندارد‪.‬‬ ‫گ��ودرزی اف��زود‪ :‬البته برای تس��ریع در اس��قاط‬ ‫موتورس��یکلت های فرس��وده بای��د پروانه اس��قاط‬ ‫موتورس��یکلت به مراکز اسقاط خودرو نیز ارائه شود‬ ‫تا مانع از رشد بیشتر الودگی هوا شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫گفتنی است در زمینه خودروهای الوده در کالنشهر‬ ‫تهران‪ ،‬ش��هرداری و س��تاد هوای پاک به طور جدی‬ ‫پیگیر موضوع هس��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬برای خودروهایی‬ ‫که معاینه فنی ندارند جریمه هایی پیش بینی ش��ده‬ ‫ضمن انکه در بحث موتورس��یکلت های کاربراتوری‬ ‫فرسوده سختگیری های زیادی می شود‪ .‬الزام اسقاط‬ ‫این موتورس��یکلت ها که برعهده سازندگان گذاشته‬ ‫ش��ده در این راس��تا بوده که پالک گذاری منوط به‬ ‫اسقاط یک موتورسیکلت کاربراتوری باالتر از ‪۶‬سال‬ ‫اس��ت‪ .‬حال باید دید در ادام��ه مزیت های این طرح‬ ‫ب��رای صاحب��ان خودرو چیس��ت و قرار اس��ت چه‬ ‫مشوق هایی برای انها درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫سرنوشت قیمت خودروها در پیچ وخم مذاکرات‬ ‫در نشس��تی که از سوی خودروس��ازان و قطعه سازان با رئیس مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی برگزار ش��ده‪ ،‬مقرر ش��د خودروهای باالی ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫تومان با رعایت ضوابط قیمت گذاری‪ ،‬افزایش قیمت داشته باشند‪.‬‬ ‫این در حالی است که زمزمه هایی در روزهای گذشته مبنی بر افزایش‬ ‫قیم��ت خودرو ب��ا فرمول ‪۵‬درصد کمتر از حاش��یه ب��ازار ازاد به گوش‬ ‫می رسد که البته هنوز هیچ تایید یا تکذیبی بر ان گذاشته نشده و کار به‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احاله داده شده است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬شهاب الدین بی مقدار‪ ،‬رئیس فراکسیون حمایت از صنعت‬ ‫قطع ه در گفت وگو با مهر با اشاره به افزایش رسمی قیمت خودرو در این‬ ‫هفته گفت‪ :‬نشستی میان خودروس��ازان و قطعه سازان با رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی برگزار شده و بر این اساس با توجه به اینکه خودروسازان‬ ‫بر این باور هستند که سود انها بابت تغییرات قیمت خودرو در بازار صفر‬ ‫اس��ت و از تغییرات قیمتی حاشیه بازار‪ ،‬سودی نمی برند‪ ،‬تصمیم بر این‬ ‫گرفته ش��د که برای خودروهایی که تحت قیمت گذاری ش��ورای رقابت‬ ‫نیستند‪ ،‬خودروساز براساس سنجه بازار اقدام کرده و نرخ را تعیین کند؛‬ ‫بر این اس��اس تغییرات قیمت ‪ ۴‬محصول ایران خودرو نیز در این جهت‬ ‫انجام شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬براساس مصوبات شورای رقابت‪ ،‬خودروهای‬ ‫باالی ‪۴۵‬میلیون تومان در عمل از مش��مول قیمت گذاری نبوده و قیمت‬ ‫انها با توجه به شرایط بازار تعیین می شد؛ بر این اساس‪ ،‬قرار شد تا نرخ‬ ‫این خودروها با در نظر گرفتن ضوابط مربوط و نظارت هایی که از س��وی‬ ‫نهاد های ذی ربط انجام می ش��ود‪ ،‬در بازار افزای��ش یابد‪ .‬بی مقدار گفت‪:‬‬ ‫براس��اس تصمیم هایی که در این نشس��ت گرفته ش��د‪ ،‬قرار بر این است‬ ‫ک��ه درباره خودروه��ای کمتر از ‪۴۵‬میلیون تومان نی��ز‪ ،‬کارگروه تنظیم‬ ‫بازار با همکاری س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪ ،‬به‬ ‫یک تصمیم مش��ترک برس��ند و قیمت این خودروها را به شکل رسمی‬ ‫تغیی��ر دهند‪ .‬البته پیش��نهادهای مطرح ش��ده در ان نشس��ت این بود‬ ‫که خودروس��ازان تمهیداتی بیندیش��ند که خودرو ب��ه خریداران واقعی‬ ‫اختصاص یافته و پول ان به طور اقس��اطی از مردم دریافت شود؛ اگر این‬ ‫اتفاق رخ دهد‪ ،‬دست دالالن قطع خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس فراکس��یون حمایت از صنعت قطع ه به اشتغال ‪۵۵۰‬هزار نفری‬ ‫در قطعه س��ازی اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬رئیس مجلس شورای اسالمی و‬ ‫نمایندگان و اعضای کمیس��یون حمایت از تولید داخلی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬تاکید دارند که مجموعه تصمیم های خودروس��ازان به س��ود‬ ‫خری��داران واقعی و مصرف کنندگان خودرو باش��د‪ ،‬تا دس��ت دالالن هم‬ ‫قطع شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین در این نشس��ت تصمیم گرفته ش��د تا ابتدا‬ ‫خودروهایی که مش��مول قیمت گذاری ش��ورای رقابت نیس��تند‪ ،‬اصالح‬ ‫قیمت ش��وند و در مرحله بعد‪ ،‬خودروه��ای کمتر از ‪۴۵‬میلیون تومان با‬ ‫مکانیسم تعیین شده که از سوی کارگروه کنترل بازار و سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم خواهد شد‪ ،‬قیمت گذاری شوند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در این نشس��ت مقرر ش��د تا اگر خودروس��ازان اقدام به‬ ‫پیش فروش خ��ودرو کردند‪۶۰ ،‬درص��د مبلغ حاصل را به قطعه س��ازان‬ ‫اختصاص دهند تا تولید و توزیع قطعات یدکی خودرو با مش��کل روبه رو‬ ‫نشود‪ .‬اما خودروسازان نیز باید به تعهدات قبلی خود عمل کنند و هر چه‬ ‫سریع تر انها را مطابق با قراردادهای منعقد شده‪ ،‬عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫بی مقدار اظهارکرد‪ :‬ان دسته از خودروهایی که با نرخ قطعی به فروش‬ ‫رس��یده اند‪ ،‬ح��ق افزایش قیم��ت ندارند و ان دس��ته از خودروهایی که‬ ‫پیش فروش شده اند‪ ،‬با قیمت روز به مشتریان تحویل داده خواهند شد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫‪42/941/000‬‬ ‫‪87/200/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪35/105/000‬‬ ‫‪60/500/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‪ ۴ /‬ایربگ‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫رنو کپچر‬ ‫‪58/088/000‬‬ ‫‪83/000/000‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫‪42/763/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫ ‪850/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪389/900/000‬‬ ‫‪495/000/000‬‬ ‫‪113/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪640/000/000‬‬ ‫‪290/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫‪219/607/000‬‬ ‫‪380/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪127/500/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫‪90/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫‪72/000/000‬‬ ‫کیا پیکانتو‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫‪350/000/000‬‬ ‫‪475/000/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫اموال برخی مدیران قطعه سازی‬ ‫به دلیل بدهی‬ ‫در حال توقیف است‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور گفت‪ :‬امروز قطعه س��از به دنبال سود‬ ‫نیست فقط می خواهد زنده بماند‪.‬‬ ‫برخی از اعض��ای انجمن به دلیل پرداخت نکردن بدهی‬ ‫اموال ش��ان توقیف ش��ده و احکام قضایی علیه ش��ان صادر‬ ‫می شود در حالی که همین افراد از خودروسازها چند برابر‬ ‫بدهی طلب دارند‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور در گفت وگو ب��ا ایلنا‬ ‫درب��اره نامه ای��ن انجمن ب��ه رئیس جمه��وری گفت‪ :‬این‬ ‫نامه که به صورت سرگش��اده منتش��ر ش��ده ب��ود درباره‬ ‫مشکالت قطعه سازان و خطر بیکاری بیشتر در این صنعت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اس��اس بررس��ی های م��ا ‪۵۵۰‬هزار نفر‬ ‫شاغل مستقیم در رده یک یعنی قطعه سازانی که مستقیم‬ ‫محصوالت خود را به خودروس��ازان می دهند و در رده دو‬ ‫یعنی واحدهایی که قطعات نیم ساخته به قطعه سازان رده‬ ‫یک می دهند و رده س��وم یعنی واحدهایی که مواد اولیه و‬ ‫ملزومات قطعه س��ازان رده دوم را تامین می کنند‪ ،‬مشغول‬ ‫به کار هستند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به امار افراد بیکار شده در رده های گوناگون‬ ‫گفت‪ :‬در رده یک ‪۲۵۰‬هزار نفر در قالب ‪۶۰۰‬واحد تولیدی‬ ‫و باقی در رده دوم و سوم مشغول هستند‪.‬‬ ‫محبی نژاد با اش��اره ب��ه پیش بینی انجم��ن درباره موج‬ ‫س��وم بیکاری اظهارکرد‪ :‬براورد ما در این باره این است که‬ ‫‪۱۵‬درص��د دیگر یعن��ی حدود ‪۸۰‬هزار نف��ر در ‪۲‬تا ‪۳‬هفته‬ ‫اینده بیکار خواهند ش��د در واقع حدود نصفی از شاغالن‬ ‫این صنعت طی این ‪۳‬موج بیکار می شوند‪ .‬اما مسئله مهمی‬ ‫که موج س��وم را حائز اهمیت کرده است این است که طی‬ ‫این روند کارخانه ها نیز تعطیل خواهند ش��د که ما حدود‬ ‫‪۴۰۰‬واحد قطعه سازی را پیش بینی کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز قطعه س��از به دنبال سود نیست فقط‬ ‫می خواه��د زنده بمان��د‪ .‬برخی از اعض��ای انجمن به دلیل‬ ‫پرداخ��ت نکردن بدهی اموال ش��ان توقیف ش��ده و احکام‬ ‫قضایی علیه ش��ان صادر می ش��ود در حالی که همین افراد‬ ‫ی طلب دارند‪.‬‬ ‫از خودروسازها چند برابر بده ‬ ‫وی درب��اره مش��کالت کارگران این صنع��ت اظهارکرد‪:‬‬ ‫کارگ��ری که در این صنعت مش��غول اس��ت مانند کارگر‬ ‫خودروس��ازی نیس��ت که از تعدیل و بیکاری مصون باشد‪.‬‬ ‫در این صنعت واحدی که ‪۳۰۰‬نفر کارگر داش��ت در چند‬ ‫ماه گذش��ته ‪۲۰۰‬نفر انها را اخراج کرده و فقط با ‪۱۰۰‬نفر‬ ‫در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد ب��ا توجه ب��ه هزینه بی��کاری این اف��راد به‬ ‫دول��ت گفت‪ :‬ای��ن ‪۲۰۰‬هزار نفری که بیکار خواهند ش��د‬ ‫بیم��ه بیکاری می خواهند ای��ن یعنی دولت با این وضعیت‬ ‫اقتصادی و محدودیت درامدها باید س��االنه حدود ‪۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به انها پول بیمه بیکاری بدهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اهمی��ت صنعت خودرو گف��ت‪ :‬حدود‬ ‫‪۲۰‬درصد ارزش افزوده صنایع کشور مربوط به خودروسازی‬ ‫است و ‪ ۶۴‬صنعت به ان وابسته هستند بیش از ‪۳۰‬درصد‬ ‫تولی��دات ف��والد مبارک��ه و ذوب اهن و بخ��ش زیادی از‬ ‫محص��والت پتروش��یمی در این صنعت مصرف می ش��وند‬ ‫ح��دود ‪۴‬درص��د تولی��د ناخالص مل��ی کش��ور مربوط به‬ ‫خودروس��ازی و قطعه س��ازی اس��ت‪ .‬بر همین اساس بود‬ ‫ک��ه تیم اقتصادی و سیاس��ی امریکا در نخس��تین تحریم‬ ‫خودروسازی و قطعه سازی کشور را هدف قرار داد‪.‬‬ ‫محبی نژاد درب��اره مطالبات قطعه س��ازان گفت‪ :‬اخرین‬ ‫براورد ما که تا ‪۲‬هفته گذش��ته بوده این اس��ت که میزان‬ ‫مطالب��ات زنجیره تامین از خودروس��ازان بیش از ‪۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت‪ .‬اگر چک های برگشتی ایران خودرو و‬ ‫سایپا و حساب تعدیالت و ارزش افزوده و سایر حساب های‬ ‫باز و خرید دین یا قراردادهای س��ه جانبه زنجیره تامین را‬ ‫هم حساب کنیم ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان نیز اضافه می شود‬ ‫که خودروس��ازان نتوانس��تند انها را پرداخ��ت کنند و در‬ ‫مجم��وع ‪۳۰‬هزار میلیارد تومان ب��ه زنجیره تامین بدهکار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫محبی نژاد در پایان گفت‪ :‬همه ما ایرانی هستیم و وظیفه‬ ‫داریم امنیت و ثبات اقتصادی و سیاس��ی کشور را به اندازه‬ ‫س��هم خود تامین کنیم‪ .‬ما به باور خود هشدارهای الزم را‬ ‫دادیم‪ .‬اگر امروز به ‪۱۵‬استان کشور که قطعه سازی در انجا‬ ‫فعال است سر بزنیم متوجه خواهیم شد که گرد مرگ روی‬ ‫کارخانه های قطعه سازی نشسته است‪ .‬حال با این وضعیت‬ ‫این مدیران باالدس��تی هستند که باید تصمیم گیری کنند‬ ‫و پیامدهای هر تصمیمی با خود انها است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 19‬اذر ‪ 2 1397‬ربیع الثانی ‪ 10 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 540‬پیاپی ‪2513‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نفت ایران نیازمند تقاضاست‬ ‫تحریم ها علیه ایران اعمال‬ ‫ش��ده و بس��یاری از کشورها‬ ‫به ناچار ارتب��اط تجاری خود‬ ‫را ب��ا ای��ران کاه��ش داده یا‬ ‫قطع کرده اند‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫به ص��ورت ناخواس��ته عرضه‬ ‫نفت ایران کاهش یافته است‪.‬‬ ‫محسن قمصری‬ ‫در روزهای گذشته که اوپک‬ ‫اقتصاددان و تحلیلگر‬ ‫تصمیم به کاهش تولید نفت‬ ‫روابط بین الملل‬ ‫داش��ت‪ ،‬ایران تالش بسیاری‬ ‫کرد ک��ه از این ط��رح معاف‬ ‫ش��ود و اس��تدالل وزیر نفت نیز این بود که م��ا پیش از این‬ ‫تولید خود را کاهش داده ایم‪.‬‬ ‫با توج��ه به رایزنی های انجام ش��ده ایران از مش��ارکت در‬ ‫کاه��ش تولید اوپک معاف ش��د که باید ای��ن تصمیم گرفته‬ ‫می شد‪ .‬ایران به دلیل تحریم ها در شرایط دشواری بود و سایر‬ ‫اعضای اوپک باید این وضعیت ویژه را درک می کردند‪ .‬توافق‬ ‫اعضای اوپک و غیراوپک برای ‪ ۶‬ماه اس��ت‪ .‬قرار شده اعضای‬ ‫اوپک ‪ ۲.۵‬درصد از تولید م��اه اکتبر(مهر‪-‬ابان) ‪ ۲۰۱۸‬خود‬ ‫را کاه��ش دهند‪ .‬ایران‪ ،‬لیبی و ونزوئال از کاهش عرضه معاف‬ ‫ش��دند‪ .‬این توافق پس از ان حاصل شد که ایران معافیت از‬ ‫کاهش تولید دریافت کرد زیرا این کشور به علت تحریم های‬ ‫امری��کا هم اکنون با کاهش ش��دید فروش محموله های نفتی‬ ‫خود روبه رو است‪.‬‬ ‫هرچن��د در مقابل تصمیمی که ب��رای کاهش تولید اوپک‬ ‫گرفته ش��د‪ ،‬معافیت ایران پیشنهاد مناسبی برای ما به شمار‬ ‫می رود اما این معافیت ما نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر ثبات‬ ‫اقتصادی کشور داشته باشد‪ .‬همان طور که گفته شد‪ ،‬ما پیش‬ ‫از این نیز در تولید خود کاهش داش��تیم‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نکته‬ ‫نخس��ت این اس��ت که حتی با معاف ش��دن ایران از کاهش‬ ‫تولی��د نفت‪ ،‬همچن��ان میزان تولید ما کمت��ر از توان عرضه‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬در واقع باید گفت که به طور تقریبی کمترین‬ ‫ظرفیت تولید را داریم‪ .‬نکته دوم اینکه این معافیت نمی تواند‬ ‫عامل موثری برای افزایش درامد نفتی ما به شمار ای د چرا که‬ ‫ایران در ش��رایط تحریم بسیاری از خریداران نفت خود را از‬ ‫دست داده اس��ت‪ .‬تقاضا برای نفت ایران کاهش یافته و این‬ ‫مهم ترین نکته ای اس��ت که حتی در ص��ورت افزایش تولید‪،‬‬ ‫تاثیری ب��ر درامد نفتی نخواهد داش��ت‪ .‬البته باید گفت که‬ ‫اگر اوپک به توافق افزایش قیمت نیز برس��د‪ ،‬می توان منتظر‬ ‫بهب��ود درامدهای نفتی ب��ود‪ .‬درحال حاضر نی�� ز بازار حدود‬ ‫‪ ۱.۵‬بش��که م��ازاد تولید دارد‪ .‬بر این مبن��ا‪ ،‬باید تمام اعضا و‬ ‫شرکت های غیراوپک به توافق کاهش تولید برسند‪ .‬همچنین‬ ‫بای��د تمام اعضای اوپک به تعه��د خود مبنی بر کاهش تولید‬ ‫پایبند بمانند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫گنجینه ای از انرژی های نو‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان با برخورداری از ان��واع انرژی های‬ ‫ن��و و تجدیدپذی��ر مانند انرژی خورش��یدی‪ ،‬ب��ادی‪ ،‬امواج و‬ ‫اقیانوس و زمین گرمایی به گنجینه ای باارزش تبدیل شده که‬ ‫س��رمایه گذاران می توانند با برخورداری از مزیت های فراوان‬ ‫این نوع انرژی زمینه را برای تولید برق فراهم کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬این اس��تان ب��ا توجه به اینک��ه یکی از‬ ‫پهناورترین استان های کشور است از لحاظ منابع انرژی های‬ ‫نو یکی از مناطق ویژه در ایران و جهان به ش��مار می رود به‬ ‫طوری که خورشید ابتدا از سراوان در کشور طلوع می کند و‬ ‫همین طور تعداد زیاد روزهای افتابی به طور تقریبی در همه‬ ‫مناطق این استان در کشور کم نظیر است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬وزش‬ ‫بادهای بیش از ‪ ۱۲۰‬روزه و تابش عمود خورش��ید در منطقه‬ ‫سیستان‪ ،‬این استان را به یک گنجینه بی نظیر طبیعی تبدیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن حال‪ ،‬متاس��فانه در این س��ال ها بس��یاری از این‬ ‫ظرفیت ها از جمله استفاده از انرژی های تجدید پذیر مغفول و‬ ‫رها مانده و نیاز به توجه بیشتری دارد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم سیس��تان در مجلس با اش��اره به موقعیت‬ ‫مناس��ب سیستان از لحاظ دس��تیابی به انرژی باد بیان کرد‪:‬‬ ‫سیس��تان از نظر بادهای ‪ ۱۲۰‬روزه که گاهی تا‪ ۱۸۰‬روز هم‬ ‫ب��ه طول می انجامد و س��رعت باالیی دارد ب��ه عنوان یکی از‬ ‫نقاط مطلوب برای ساخت نیروگاه های بادی به شمار می رود‪.‬‬ ‫احمدعلی کیخا اف��زود‪ :‬موقعیت جغرافیایی ایران و به ویژه‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان که در این زمینه از ش��رایط بسیار‬ ‫مطلوبی نسبت به دیگر نقاط کش��ور برخوردار است‪ ،‬ایجاب‬ ‫می کند که همپای دنیا به سمت انرژی های نو حرکت کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن منطقه بر اس��اس نظری��ه و مطالعات‬ ‫کارشناس��ان وزارت نیرو و همچنین کارشناسان فنالندی از‬ ‫شرایط فوق العاده مناس��بی برای تولید انرژی باد و خورشید‬ ‫برخوردار اس��ت و متقاضیان زیادی از داخل و خارج کش��ور‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری دارد که این موض��وع می تواند فرصت‬ ‫طالیی برای استان باشد‪.‬‬ ‫نماین��ده زاب��ل در مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای رس��یدن س��طح مطلوبی از توس��عه‪ ،‬با توجه به شرایط‬ ‫خوبی که در اس��تان از نظر انرژی بادی و خورش��یدی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬می طلبد سرمایه گذاران بیشتری جذب شوند‪ ،‬البته در‬ ‫سال های گذشته دولت بر تالش های خود در این باره افزوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد دامادی‬ ‫بر مبنای بحث های‬ ‫کارشناسانه‪ ،‬بهترین‬ ‫منبع انتقال اب به‬ ‫شهرهای کویری‪ ،‬دریای‬ ‫عمان است‪ .‬طرح انتقال‬ ‫اب از خزر‪ ،‬پیش از این‬ ‫نیز با دالیل کارشناسی‬ ‫رد شد‪ ،‬انتظار نمی رفت‬ ‫در دولت امید نیز‬ ‫این طرح دوباره بر‬ ‫استخوان های خشکیده‬ ‫دولت قبلی‪ ،‬بنا شود‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از نظر کارشناسان درباره انتقال اب از خزر به سمنان‬ ‫خزر چاره دشت تب کرده نیست‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بزرگ تری��ن پهن��ه اب��ی محص��ور در خش��کی‬ ‫اس��ت و گاهی بزرگ ترین دریاچ��ه جهان و گاهی‬ ‫کوچک تری��ن دریای خودکف��ای زمین طبقه بندی‬ ‫می ش��ود‪ .‬سال هاس��ت که ه��زاران هزار انس��ان و‬ ‫میلیون ه��ا گونه حیوانی و گیاهی را در حوالی خود‬ ‫جای داده اس��ت‪ .‬نامش خزر است و سال هاست که‬ ‫نقش مهمی در معیش��ت‪ ،‬توس��عه‪ ،‬اقتصاد و حتی‬ ‫سیاس��ت این سرزمین ایفا کرده است‪ .‬مدت هاست‬ ‫ام��ا الودگی امانش را بری��ده و افزایش ابی به خود‬ ‫ندیده است‪ ،‬هر چند که عده ای مخالف کم ابی خزر‬ ‫ب��وده و دل به رودخانه ولگای روس��یه برای تامین‬ ‫اب بس��ته اند‪ .‬حریم دریایی و سهم واقعی ایران از‬ ‫خزر هم که تبدیل به معمای عجیبی ش��ده است‪.‬‬ ‫خ��زر حال خوش��ی ندارد و از اینها گذش��ته‪ ،‬طرح‬ ‫اخیر دولت ها نیز سر بی مهری با این دریاچه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان خزر در دست دولتمردان‬ ‫نخس��تین بار‪ ،‬در دول��ت نه��م بود ک��ه محمود‬ ‫احمدی ن��ژاد‪ ،‬انتقال اب دریای خزر به س��منان و‬ ‫کوی��ر را برای مص��ارف صنعت و اش��امیدنی طرح‬ ‫ک��رد‪ .‬این کار از ان جهت که بحران های بس��یاری‬ ‫برای محیط زیس��ت به همراه داشت با مخالفت های‬ ‫بسیاری روبه رو شد‪ .‬در ان زمان مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز این طرح را بدون توجیه‬ ‫اقتصادی و محیط زیست دانست‪ .‬پس از ان به نظر‬ ‫می رس��ید که طرح ب ه دست فراموشی سپرده شود‬ ‫اما س��فر اس��تانی رئیس جمهوری دولت دوازدهم‬ ‫ش��وک بزرگ��ی به دنبال داش��ت‪ .‬حس��ن روحانی‬ ‫روزهای گذش��ته در سفر اس��تانی خود به سمنان‬ ‫از س��رگیری انتقال اب خزر به همشهری هایش را‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫روحان��ی در این س��فر گف��ت که از نظ��ر دولت‬ ‫مشکالت انتقال اب از شمال ایران به استان سمنان‬ ‫کارشناس��انه‪ ،‬بهترین منبع انتقال اب به شهرهای‬ ‫برطرف و کارهای مطالعاتی مربوط نیز انجام ش��ده‬ ‫کوی��ری‪ ،‬دریای عمان اس��ت‪ .‬طرح انتق��ال اب از‬ ‫اس��ت و اگر س��رمایه داری بخواهد برای انتقال اب‬ ‫خ��زر‪ ،‬پی��ش از این نیز ب��ا دالیل کارشناس��ی رد‬ ‫از شمال به مرکزیت کش��ور از جمله سمنان اقدام‬ ‫ش��د‪ ،‬انتظار نمی رفت در دول��ت امید نیز این طرح‬ ‫کن��د‪ ،‬دولت امادگ��ی دارد تا امکان��ات الزم را در‬ ‫دوباره بر استخوان های خش��کیده دولت قبلی‪ ،‬بنا‬ ‫اختیار او قرار دهد‪ .‬صحبت های روحانی طوری بود‬ ‫ش��ود‪ .‬عالوه ب��ر انکه این نوع انتق��ال اب در دولت‬ ‫که گویی تمام بررس��ی ها انجام شده و کارشناسان‬ ‫احمدی نژاد رد شد‪ ،‬در سال گذشته نیز در مجلس‬ ‫و نماین��دگان مجلس با این ط��رح موافق بوده اند و‬ ‫ده��م مطرح و ب��ا مخالفت ه��ای بس��یاری روبه رو‬ ‫به راحتی قرار اس��ت اب خزر نه به کویر‪ ،‬که تنها به‬ ‫ش��د‪ ،‬چرا که این ط��رح مبنای کارشناس��انه ندارد‪.‬‬ ‫س��منان برود‪ .‬این در حالی است که نمایندگان‪ ،‬با‬ ‫ما نمی توانیم برای یک اس��تان زیرساختی در نظر‬ ‫بهت و تعجب این طرح را یک شوخی انجام نشدنی‬ ‫بگیریم و برای اس��تان دیگر‪ ،‬زیرساخت و هزینه ای‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹بی ابی مشکل یک شهر نیست‬ ‫دیگر‪.‬‬ ‫در این ب��اره محمد دام��ادی‪ ،‬عضو‬ ‫دامادی ب��ر این باور اس��ت که باید‬ ‫کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای‬ ‫اب ب��ه ف�لات مرک��زی انتق��ال یابد‬ ‫اسالمی به «گس��ترش صنعت» اعالم‬ ‫ام��ا ن��ه از خزر ک��ه به لحاظ مس��ائل‬ ‫کرد‪ :‬هرچند دولت با جدیت این طرح‬ ‫محیط زیس��تی‪ ،‬طرحی نشدنی خواهد‬ ‫را پیگی��ری می کن��د اما ب��ه این معنا‬ ‫ب��ود بلکه باید این انتق��ال از دریاهای‬ ‫نیس��ت که دیگر راهی ب��رای مخالفت‬ ‫بزرگ��ی مانند عمان انجام ش��ود‪ .‬این‬ ‫وجود نداشته باشد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬دولت‬ ‫نماینده مجلس همچنین از توافقنامه‬ ‫وظیفه دارد به فالت مرکزی اب رسانی‬ ‫اولیه برای اب رس��انی به سیس��تان و‬ ‫عباس پاپی زاده‬ ‫بلوچس��تان و ورود بخش خصوصی به‬ ‫کن د چرا که مردم در شهرهای کویری بحران اصلی ایران‬ ‫مش��کالت بسیاری دارند‪ ،‬به قدری که کم ابی نیست‪ ،‬مشکل این طرح خبر داد‪.‬‬ ‫بر اساس بسیاری از گزارش ها‪ ،‬طرح‬ ‫بی اب��ی منجر به کوچ اجب��اری مردم اصلی ما در مدیریت‬ ‫سیستان شده و اعتراض های بسیاری منابع ابی است که باید انتق��ال اب از دری��ای خزر به اس��تان‬ ‫در اصفه��ان و ی��زد به دنبال داش��ته به طور تخصصی بر این س��منان با ه��دف تامین کمب��ود نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته دامادی‪ ،‬درباره انتقال مسئله تمرکز کنیم‪ .‬اگر بخش ه��ای اش��امیدنی و صنعت این‬ ‫اب به کویر مرکزی پی درپی بحث های کم ابی تنها مربوط به استان در افق سال ‪ ۱۴۲۵‬مصوب شده‬ ‫مفصلی مطرح ش��ده اما ن��ه از خزر و کمبود بارش باشد‪،‬‬ ‫اس��ت‪ .‬بر مبنای این طرح‪ ،‬قرار است‬ ‫نه تنها به سمنان‪ .‬مسئوالن ارشد نباید مشکلی پیش نمی اید‪ .‬س��االنه ‪ ۲۲‬میلیون متر مکعب اب در‬ ‫بحران های کالن کشور را در بحث های از جایی این موضوع ساحل دریای خزر‪ ،‬شیرین سازی شده و‬ ‫تبدیل به بحران‬ ‫خرد حل و فصل کنند‪ .‬بی ابی مشکل‬ ‫از طریق پمپاژ به استان سمنان منتقل‬ ‫می شود که با‬ ‫کل کشور است و باید برای کل کشور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سوءمدیریت‪ ،‬ذخایر ابی‬ ‫برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫جدا از چالش های مربوط به مسائل‬ ‫مصرف و سطح انها‬ ‫‹ ‹ط�رح انتق�ال اب خ�زر‬ ‫محیط زیس��تی‪ ،‬مهم ترین چالش این‬ ‫کاهش یابد‬ ‫کارشناسانه نیست‬ ‫طرح مرب��وط به به��ره وری اقتصادی‬ ‫به گفته دامادی‪ ،‬بر مبنای بحث های‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫دستگاه های نازل چقدر برای بازگشت کارت سوخت اماده اند؟‬ ‫‪ ۱۱‬س��ال پیش پرونده استفاده از کارت سوخت‬ ‫در فرایند سوخت گیری گشوده شد و به دنبال این‬ ‫تصمیم‪ ،‬نازل های موجود در جایگاه های س��وخت‬ ‫به نرم اف��زار و س��خت افزار الزم برای اس��تفاده از‬ ‫کارت سوخت مجهز ش��دند‪ .‬پرسشی که با قطعی‬ ‫شدن بازگش��ت کارت س��وخت مهم تر از گذشته‬ ‫مطرح می ش��ود‪ ،‬این اس��ت که نازل های سوخت‬ ‫که اکن��ون عمری ‪ ۱۱‬س��اله دارند‪ ،‬چق��در برای‬ ‫بازگشت جدی کارت سوخت اماده اند؟ به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬چندی پیش ش��رکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬از بازگشت قطعی کارت سوخت‬ ‫به چرخه سوخت گیری خبر داد‪ .‬کارت سوختی که‬ ‫با س��همیه بندی بنزین از سال ‪ ۱۳۸۶‬نقش مهمی‬ ‫در چرخه سوخت گیری داشت و تا سال ‪ ۱۳۹۴‬که‬ ‫بنزین تک نرخی ش��د‪ ،‬اهمیت خ��ود را حفظ کرد‪.‬‬ ‫بعد از تک نرخی ش��دن بنزین کم کم اس��تفاده از‬ ‫کارت س��وخت مالکان خودرو کمرنگ ش��د و کار‬ ‫به جایی رس��ید که مردم به سوخت گیری با کارت‬ ‫جایگاه دار خو گرفتند‪.‬‬ ‫اکنون که بازگشت کارت سوخت مالک خودرو یا‬ ‫موتور سیکلت قطعی شده است و هر فرد فقط باید‬ ‫از کارت س��وخت خود برای سوخت گیری استفاده‬ ‫کند و همچنین قرار اس��ت کارت س��وخت برخی‬ ‫افراد به کارت بانکی انها متصل ش��ود‪ ،‬پرسش این‬ ‫اس��ت که نازل ها چقدر امادگی پاسخگویی به این‬ ‫فرایند را دارند؟‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬بی��ژن حاج محمدرض��ا‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه جایگاه داران س��وخت گفت‪ :‬دستگاه های‬ ‫موجود در جایگاه ها مخدوش هس��تند و مش��کل‬ ‫دارند‪ ،‬در نتیجه باید دوباره بخش های مهندس��ی‬ ‫برای تغییر‪ ،‬تعویض یا بهبود دستگاه ها اقدام کنند‬ ‫که تاکنون چنین اقدامی نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دستگاه های فعلی قابل استفاده‬ ‫هستند‪ ،‬افزود‪ :‬اما از ‪ ۱۰۰‬درصد ظرفیت نمی توان‬ ‫اس��تفاده ک��رد‪ .‬حداقل ‪ ۵۰‬درص��د و حداکثر ‪۵۵‬‬ ‫درصد نازل ها قابلیت اس��تفاده داشته و ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫احتیاج به تغییر و تعمیر دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رئیس اتحادیه جایگاه داران س��وخت‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰۰۰‬جای��گاه س��وخت در س��طح ایران‬ ‫فعالیت می کن��د که هر کدام ‪ ۱۲‬ن��ازل دارند که‬ ‫نوس��ازی این تعداد نازل به س��رمایه هنگفتی نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ان طور که گفته ش��د‪ ،‬اظهارات حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری ایران‪ ،‬درباره اج��رای طرح انتقال‬ ‫اب دریای خزر به اس��تان س��منان‪ ،‬انتقاد ش��دید‬ ‫ش��ماری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی را به‬ ‫دنبال داش��ت که ان را غیرکارشناس��ی و همراه با‬ ‫پیامدهای جبران ناپذیر برای محیط زیس��ت منطقه‬ ‫دانستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بحران مدیریتی داریم‪ ،‬نه اب‬ ‫در ای��ن ب��اره‪ ،‬عب��اس پاپ��ی زاده در گفت وگو با‬ ‫کرد‪ :‬بح��ران اصلی ایران‬ ‫«گس��ترش صنعت» بیان ‬ ‫کم ابی نیست‪ ،‬مش��کل اصلی ما در مدیریت منابع‬ ‫ابی اس��ت که باید به طور تخصصی بر این مس��ئله‬ ‫تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬اگر کم ابی تنها مرب��وط به کمبود‬ ‫بارش باش��د‪ ،‬مش��کلی پیش نمی اید‪ .‬از جایی این‬ ‫موضوع تبدیل به بحران می شود که با سوءمدیریت‪،‬‬ ‫ذخایر ابی مصرف و س��طح انها کاه��ش یابد‪ .‬این‬ ‫موض��وع می تواند تاثیر قابل توجهی بر ابعاد مختلف‬ ‫اقتصادی و اجتماعی گذاشته و کوچ و حتی ناارامی‬ ‫در برخی ش��هرها به دنبال داشته باش��د‪ .‬به گفته‬ ‫پاپی زاده‪ ،‬بی توجهی به کمبود اب و سوء مدیریت ها‬ ‫منجر به بیکاری کش��اورز شده و او را وادار به انجام‬ ‫فعالیت هایی برای گ��ذران زندگی خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫موضوع‪ ،‬نش��انه ای س��اده و بارز از تاثی��ر مدیریت‬ ‫نامناس��ب اب در ح��وزه اقتص��ادی و اجتماع��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬این عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع‬ ‫طبیعی در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی ها در کش��ور‬ ‫در دهه گذشته‪ ،‬نگرانی هایی از ایجاد خشکسالی و‬ ‫پایین امدن سطح اب های زیرزمینی ایجاد شده که‬ ‫در این زمان‪ ،‬بیش از هر چیز نیاز به مدیریت و نگاه‬ ‫کارشناس��انه مطرح می شود‪ .‬او بر این باور است که‬ ‫بخش قابل توجهی از خشکسالی مربوط به مدیریت‬ ‫نااگاهانه برخی از مسئوالن است که با تصمیم های‬ ‫خود خشکسالی در کشور را تشدید کردند و کشور‬ ‫را در معرض بحران اب قرار دادند‪.‬‬ ‫طرح انتقال اب از دریای خزر به سمنان از سر گرفته شد‬ ‫با وجود اینک��ه اجرای طرح انتقال اب از دریای‬ ‫خزر به اس��تان سمنان با تاخیر طوالنی مدت روبه‬ ‫رو شد‪ ،‬اما رئیس جمهوری در اخرین سخنان خود‬ ‫از حل مشکالت موجود برای اجرای این طرح خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬طرح انتقال اب خزر به سمنان‬ ‫در کارگروه بررس��ی تامین اب اس��تان سمنان در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۴‬به تصویب رسید و در پی ان‪ ،‬مصوبه‬ ‫هیات دولت در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬ب��ه وزارت نیرو‪ ،‬ابالغ‬ ‫شد و سرانجام این طرح در سال ‪ ،۱۳۹۱‬به شرکت‬ ‫توس��عه منابع اب و نیروی ایران ب ه عنوان مجری‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫ام��ا این طرح که با ه��دف نمک زدایی و تصفیه‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب اب از دریای خزر در سال‬ ‫و انتقال ان به ش��هرهای فالت مرکزی در اس��تان‬ ‫س��منان‪ ،‬برای مصرف اشامیدنی و صنعت طراحی‬ ‫ش��د‪ ،‬در این سال ها با محدودیت دریافت مجوز از‬ ‫س��وی س��ازمان حفاظت محیط زیست روبه رو شد‬ ‫که همین مس��ئله نیز اجرای این طرح را به تاخیر‬ ‫انداخت‪.‬‬ ‫ایرج حیدریان‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای‬ ‫استان س��منان در این باره اعالم کرد که تدوین و‬ ‫نهایی شدن سند توسعه اب استان سمنان عاملی‬ ‫شد که طرح های انتقال بین حوزه ای اب در استان‪،‬‬ ‫از جمله انتقال اب دریای خزر توجیه پذیری داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬اقداماتی که در راس��تای س��ند توسعه اب‬ ‫استان انجام و منجر شد که سند امایش اب محور‬ ‫نیز تهیه و تدوین شود و این پشتوانه محکمی برای‬ ‫انتقال اب دریای خزر است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��ند توسعه اب استان سمنان‪ ،‬در‬ ‫جلس��ه های شورای س��ازگاری با منابع ابی استان‬ ‫تهیه و تدوین و در جلس��ه ش��ورای برنامه ریزی و‬ ‫توسعه استان ارائه ش��د و گزارش ان به وزیر نیرو‬ ‫نیز ابالغ ش��د و وزیر نیرو بیان کرد که گام بلندی‬ ‫ب��رای انتقال اب دریای خزر در اس��تان س��منان‬ ‫برداشته شده است‪.‬‬ ‫این موض��وع اگرچه مخالفت ه��ای نمایندگان‬ ‫ش��هرهای ش��مالی کش��ور در مجل��س را در پی‬ ‫داش��ته اما به نظر می رس��د که ع��زم دولت برای‬ ‫اج��رای این ط��رح جزم ش��ده اس��ت و در اینده‬ ‫نزدی��ک ای��ن ط��رح وارد مرحل��ه اج��را خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪ 2 1397‬ربیع الثانی ‪ 10 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 540‬پیاپی ‪2513‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید نیمه صنعتی مکمل غذایی‬ ‫طیور با استفاده از گیاهان دارویی‬ ‫بیماری تب برفکی در‬ ‫شرایط استرس دمایی‬ ‫یعنی تغییر دمای هوا از‬ ‫سرما به گرما و برعکس‬ ‫در بازه های زمانی‬ ‫خرداد و اذر می تواند‬ ‫بروز و ظهور پیدا‬ ‫کند و قبل از ان باید‬ ‫واکسیناسیون انجام‬ ‫شده باشد‪ .‬البته به‬ ‫غیر از شرایط فصلی و‬ ‫اقلیمی‪ ،‬کوچ و جابه جایی‬ ‫دام ها نیز باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اقدام های انجام شده برای کنترل تب برفکی در صنعت دامداری نشان داد‬ ‫ایجاد بازار رقابت برای واکسن های دامی تولید داخل‬ ‫رضایی��ان زاده ب��ا تاکید بر گس��ترش کم��ی و کیفی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫اموزش ه��ا ب��رای ص��دور پروان��ه‪ ،‬خواس��تار انجام‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اموزش ه��ای هدفمند ب��رای متقاضی��ان پروانه های‬ ‫مرتبط از سوی نظام دامپزشکی شد‪.‬‬ ‫معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور‬ ‫بیم��اری ت��ب برفکی و مب��ارزه ب��ا ان در صنعت‬ ‫افزود‪ :‬از توفیق ها در حوزه معاونت تشخیص و درمان‬ ‫دامپروری بر اساس اصل پیشگیری همواره با کمبود‬ ‫س��ازمان دامپزشکی این اس��ت که کمبود بسیاری از‬ ‫واکسن در س��ال های گذش��ته روبه رو بوده است‪ .‬به‬ ‫واکسن های مهم از جمله تب برفکی در کشور با اتخاذ‬ ‫گفته کارشناسان‪ ،‬ظرفیت تولید داخلی مجموعه هایی‬ ‫تدابیر الزم برطرف شده است‪.‬‬ ‫مانند موسس��ه رازی و ش��رکت های بخش خصوصی‬ ‫رضاییان زاده تاکید کرد‪ :‬دیدگاه موجود این اس��ت‬ ‫کفاف نیاز داخلی را نمی دهد در حالی که مس��ئوالن‬ ‫که تولید برای ما مهم است اما تولیدات فراورده های‬ ‫معتقدند توسعه ش��رکت های تولیدکننده داخلی در‬ ‫خ��ام دامی با ارزش تر از هر تولید دیگری اس��ت و به‬ ‫دس��تور کار قرار گرفته است تا با تشویق و حمایت از‬ ‫همین منظور ب��ا تمامی امکان��ات از صنایع تولیدی‬ ‫انها بتوان تولید داخلی واکسن تب برفکی را افزایش‬ ‫مرتبط به ویژه در بخش خدمات واکسن‪ ،‬دارو و اندازه‬ ‫داد؛ هرچن��د وضعیت بیماری تب برفکی چندان حاد‬ ‫اقالم مورد نیاز حمایت کامل به عمل می اید‪.‬‬ ‫نیس��ت و می توان ب��ا تامین به موقع واکس��ن‪ ،‬ان را‬ ‫مع��اون تش��خیص و درمان س��ازمان دامپزش��کی‬ ‫کنترل کرد‪.‬‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬در زمینه تش��خیصی نیز سیاست کلی‬ ‫در گذشته تنها موسس��ه رازی بود که واکسن تب‬ ‫بروزرسانی ش��یوه ها و دانش این حوزه در دستور کار‬ ‫برفک��ی را تولی��د می کرد اما تولید ان ب��ه اندازه نیاز‬ ‫است و با اس��تفاده از ظرفیت ازمایشگاه های همکار‪،‬‬ ‫داخلی نبود‪ .‬بنابراین‪ ،‬یک شرکت خصوصی با قرارداد‬ ‫روند پاس��خگویی در ازمایش ها را بهبود داده و حجم‬ ‫س��ه جانبه بین سازمان دامپزشکی و موسسه رازی به‬ ‫انها را در بخش دولتی کاهش دادیم‪.‬‬ ‫مجموعه تولید واکس��ن تب برفکی اضافه ش��د و در‬ ‫رضایی��ان زاده ی��اداوری کرد‪ :‬معتق��دم باید حجم‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۴‬موفق شدند تا کسری نیاز داخلی به این‬ ‫ازمایش ها در مرکز تش��خیص‪ ،‬کاه��ش پیدا کرده و‬ ‫واکس��ن را تامین کنند اما به دلیل بروز اختالف های‬ ‫حتی به صفر برسد اما در کنار ان توسعه فعالیت های‬ ‫داخلی بین ش��رکت خصوصی و موسسه رازی دوباره‬ ‫ازمایش��گاهی‪ ،‬ممیزی و تشخیصی را در‬ ‫تولید این محصول به مش��کل خورده و‬ ‫دس��تور کار ق��رار داده ایم ک��ه به عنوان‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫نمونه می توان به ایجاد روش ‪CFTEST‬‬ ‫اکنون مسئوالن از رفع کمبود واکسن‬ ‫در تشخیص بیماری مشمشه اشاره کرد‪.‬‬ ‫تب برفکی خبر می دهن د به طوری که‬ ‫مع��اون تش��خیص و درمان س��ازمان‬ ‫قاس��م رضاییان زاده‪ ،‬معاون تشخیص و‬ ‫دامپزشکی کش��و ر افزود‪ :‬در بحث ماده‬ ‫درمان س��ازمان دامپزش��کی کشور در‬ ‫‪ ۲‬شیوه نامه صدور پروانه داروخانه ارسال‬ ‫این باره گف��ت‪ :‬با تدابیر اتخاذ ش��ده از‬ ‫قاسم رضاییان زاده‬ ‫شده و در طول هفته های ا ینده شیوه نامه‬ ‫سوی سازمان دامپزش��کی کشور‪ ،‬بازار‬ ‫کمبود بسیاری از‬ ‫مربوط ب��ه صدور پروانه مراک��ز درمانی‪،‬‬ ‫رقابت واکسن های تولید داخل را ایجاد‬ ‫واکسن های مهم از جمله‬ ‫تب برفکی با تدابیر الزم کلینیک ه��ا و بیمارس��تان ها و همچنین‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫ص��دور پروانه ازمایش��گاه ها ابالغ خواهد‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» به‬ ‫برطرف شده است‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نقل از س��ازمان دامپزش��کی کش��ور‪،‬‬ ‫در جلسه کارگروه اب ستاد خشکسالی‪ ،‬فرسایش و محیط زیست معاونت علمی مطرح شد‬ ‫اولویت در پیشبرد اهداف کسب وکارهای نوپا‬ ‫جلسه کارگروه اب در س��تاد توسعه فناوری های‬ ‫«اب‪ ،‬خشکس��الی‪ ،‬فرس��ایش و محیط زیس��ت»‬ ‫معاونت علمی به منظور بررس��ی اولویت های فناوری‬ ‫امس��ال تش��کیل ش��د‪ ،‬در این جلس��ه ضمن تاکید‬ ‫بر ل��زوم هم��کاری ب��ا ش��رکت های دانش بنیان بر‬ ‫اولویت های ضروری در برنامه کس��ب وکارهای نوپا و‬ ‫شتاب دهنده ها تاکید شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از مرکز‬ ‫ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬جلس��ه کارگ��روه اب در س��تاد‬ ‫توس��عه فناوری های «اب‪ ،‬خشکس��الی‪ ،‬فرسایش و‬ ‫محیط زیس��ت» معاون��ت علمی‪ ،‬با حض��ور نادر قلی‬ ‫ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری اب‪ ،‬خشکسالی‪،‬‬ ‫فرسایش و محیط زیس��ت معاونت علمی و همچنین‬ ‫ب به منظور بررس��ی اولویت های‬ ‫اعضای کارگ��روه ا ‬ ‫فناوری در س��ال جاری تش��کیل ش��د‪ .‬در راس��تای‬ ‫موضوع مطرح ش��ده در این جلس��ه ضمن بررس��ی‬ ‫اولویت ه��ای فن��اوری در ح��وزه اب‪ ،‬بر ل��زوم ارائه‬ ‫اولویت های ضروری در پیشبرد اهداف کسب وکارهای‬ ‫نوپا و شتاب دهنده ها تاکید شد‪.‬‬ ‫جهانگیر پور همت‪ ،‬دبیر کارگروه اب س��تاد توسعه‬ ‫فناوری اب‪ ،‬خشکس��الی‪ ،‬فرس��ایش و محیط زیست‬ ‫معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری در این‬ ‫جلسه با ش��رح مختصری از وظیفه های مورد انتظار‬ ‫این کارگروه بیان کرد‪ :‬راهبری طرح های کالن‪ ،‬رصد‬ ‫فناوری های ح��وزه اب در مقیاس ملی و بین المللی‪،‬‬ ‫تبیین وضع موجود و اولویت بندی طرح ها از وظایف‬ ‫این کارگروه است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به س��ند راهبردی توسعه‬ ‫فناوری ه��ای «اب‪ ،‬خشکس��الی‪ ،‬فرس��ایش و‬ ‫محیطزیس��ت» ‪ ۳۰‬عن��وان ط��رح را از اولویت های‬ ‫امسال خواند‪ .‬در این جلسه ضمن بررسی اولویت های‬ ‫فناوری امسال‪ ،‬ساز کار و مبانی اولویت بندی طرح ها‬ ‫م��ورد بحث و بررس��ی ق��رار گرف��ت‪ .‬در جمع بندی‬ ‫این جلس��ه دبیر س��تاد توس��عه فناوری های «اب‪،‬‬ ‫خشک س��الی‪ ،‬فرس��ایش و محیط زیس��ت» معاونت‬ ‫ی با تاکید بر عملیاتی ش��دن اقدام های گذش��ته‬ ‫علم ‬ ‫گفت‪ :‬ارائ��ه اولویت های ضروری در پیش��برد برنامه‬ ‫کس��ب وکارهای نوپ��ا و ش��تاب دهنده ها از اه��داف‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رضایی��ان زاده‪ ،‬در اینده نزدیک نشس��ت‬ ‫مش��ترک مدیران کل دامپزشکی استان ها و رئیسان‬ ‫نظام دامپزشکی استان ها را به منظور هماهنگی های‬ ‫بیش��تر درب��اره اجرای هر چ��ه بهتر ش��یوه نامه های‬ ‫یادشده در قالب نشس��ت های مناطق پنج گانه کشور‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشگیری بهتر از درمان‬ ‫برای دام های تلف ش��ده نداشت و وام های کم بهره نیز‬ ‫در اختیار دامداران قرار نداده است‪ .‬محمودزاده تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر این بیماری همچون ‪ ۳‬س��ال گذشته به طور‬ ‫وس��یع ش��یوع پیدا کند تلفات دام در کشور افزایش‬ ‫یافت��ه و این مس��ئله باعث افزایش قیم��ت و کمبود‬ ‫گوشت قرمز و شیر خواهد شد‪ .‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫کش��اورزی مجلس شورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬این در‬ ‫حالی است که خرید محصوالت کارخانه واکسن سازی‬ ‫تب برفکی روناک مهاباد به دلیل کارشکنی های واهی‬ ‫درحال حاضر تعطیل ش��ده است‪ .‬کارخانه ای که یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن کارخانه های ت��ب برفکی در خاورمیانه‬ ‫اس��ت و این کارخانه با تولید ساالنه ‪ ۱۰۰‬میلیون د ز‬ ‫واکس��ن تب برفکی می تواند ‪ ۸۰‬درصد از نیاز داخلی‬ ‫کش��ور را تامی��ن کن��د و رقیبی ج��دی از نظر تولید‬ ‫برای کارخانه واکسن س��ازی رازی به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته محمودزاده‪ ،‬در ترکیه هر شیش��ه واکس��ن‬ ‫تب برفکی مش��ابه تولید کارخان��ه روناک مهاباد ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تومان اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که هر شیشه‬ ‫واکس��ن تب برفکی محصول کارخان��ه روناک مهاباد‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰۰‬هزار تومان اس��ت و اکنون این محصول‬ ‫ب��ا ‪ ۳‬برابر قیم��ت از ترکیه وارد می ش��ود اما با وجود‬ ‫کمتر بودن قیمت واکس��ن تب برفکی کارخانه روناک‬ ‫مهاباد‪ ،‬خریداران این محصول در کش��ور به بهانه های‬ ‫واه��ی از خرید محص��والت این کارخان��ه خودداری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬س��ال پیش ‪ ۲۱‬اس��تان کش��ور درگیر بیماری‬ ‫ت��ب برفک��ی بود و این بیم��اری باعث ایج��اد تلفات‬ ‫س��نگین دام های سبک و سنگین ش��د‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫جالل محمودزاده‪ ،‬نماینده مهاباد در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از کارش��کنی خریداران محصوالت کارخانه‬ ‫تب برفک��ی روناک مهاباد و وارد کردن واکس��ن تب‬ ‫برفکی با قیمت باالتر و چندین برابر قیمت از کش��ور‬ ‫ترکیه خبر داده بود‪.‬‬ ‫محمودزاده از ش��یوع بیماری واگی��ردار دامی تب‬ ‫برفکی در ‪ ۱۵‬اس��تان کش��ور در س��ال ج��اری خبر‬ ‫داد و خبرگ��زاری کردپ��رس گف��ت‪ :‬وظیف��ه وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی در مقابله با این بیماری مهلک دام‪،‬‬ ‫شناسایی کانون های الوده تب برفکی و واکسیناسیون‬ ‫به موقع دام ها است که متاسفانه این وزارتخانه در این‬ ‫زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬در صورت حمایت از تولید داخلی‬ ‫و کارش��کنی نکردن در خرید واکسن از کارخانه های‬ ‫داخل��ی‪ ،‬بیم��اری ت��ب برفکی ش��یوع‬ ‫نمی یاب��د و مایه کوبی با قیمتی بس��یار‬ ‫پایین تر انجام می ش��ود‪ .‬نماینده مهاباد‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی با اشاره به‬ ‫اینک��ه بیماری های واگیر دار دامی مانند‬ ‫تب برفکی در س��ال ‪ ۹۵‬نزدیک به ‪۳۰‬‬ ‫اس��تان‪ ،‬س��ال ‪ ۹۶‬نزدیک به ‪ ۲۰‬استان‬ ‫جالل محمودزاده‬ ‫و در س��ال ‪ ۹۷‬نزدیک به ‪ ۱۵‬اس��تان را‬ ‫واکسن تب برفکی با‬ ‫درگیر ک��رد و این موضوع باعث ش��ده‬ ‫قیمت باالتر و چندین برابر‬ ‫تا مقدار زیادی از منابع دامی س��بک و قیمت از کشور ترکیه وارد‬ ‫سنگین از بین برود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫می شود‬ ‫دولت و وزارت کش��اورزی جایگزینی را‬ ‫� سخن اخر‬ ‫بیماری تب برفکی در شرایط استرس‬ ‫دمایی یعنی تغییر دمای هوا از س��رما به‬ ‫گرما و برعکس در بازه های زمانی خرداد‬ ‫و اذر می تواند ب��روز و ظهور پیدا کند و‬ ‫قبل از ان باید واکسیناسیون انجام شده‬ ‫باش��د‪ .‬البت��ه به غیر از ش��رایط فصلی و‬ ‫اقلیم��ی‪ ،‬ک��وچ و جابه جای��ی دام ها نیز‬ ‫باید م��ورد توجه قرار گیرد و بر اس��اس‬ ‫این ش��رایط واکسیناسیون به موقع و به‬ ‫اندازه کافی باشد‪.‬‬ ‫ ساخت پایانه های صادراتی قارچ خوراکی امسال اغاز می شود‬ ‫راه ان��دازی پایانه های های صادرات��ی قارچ خوراکی‬ ‫در شهرستان ش��هریار‪ ،‬به منظور تسهیل در توزیع و‬ ‫دسترسی اسان مشتریان به این محصول امسال کلید‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬غالمرضا تقوی‪ ،‬مدیرکل دفتر امور‬ ‫گلخانه ه��ا‪ ،‬گیاهان دارویی و ق��ارچ خوراکی معاونت‬ ‫امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت‪ :‬این پایانه ها‬ ‫در راس��تای راه اندازی ش��بکه مویرگ��ی توزیع قارچ‬ ‫خوراک��ی و توزیع ان در اس��تان تهران و کل کش��ور‬ ‫و عرض��ه قارچ خوراکی به ویژه با برچس��ب هولوگرام‪،‬‬ ‫به منظور شفاف سازی مسیر عرضه ساخته می شود‪.‬‬ ‫تق��وی با بیان اینک��ه تفاهم اولیه واگ��ذاری زمین‬ ‫و جانمای��ی ان در یکی از میدان ه��ای میوه و تره بار‬ ‫شهرستان باغس��تان میان شهرداری این شهرستان و‬ ‫انجمن صنفی قارچ ساخته شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫جانمایی نخس��ت که به زودی راه اندازی می شود یک‬ ‫هکتار زمین در قالب ‪ ۱۳‬غرفه واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور گلخانه ها‪ ،‬گیاهان دارویی و قارچ‬ ‫خوراکی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫افزود‪ :‬در جانمایی دوم‪ ،‬زمینی به مس��احت دو هکتار‬ ‫در ش��هریار شناسایی و تصویب ش��د که تا پایان ‬ ‫دی‬ ‫امسال کلنگ ساخت ان به زمین زده شود که بر این‬ ‫اس��اس‪ ۴۰ ،‬درصد قارچ کش��ور از محل این پایانه ها‬ ‫توزیع ش��ود‪ .‬تقوی گفت‪ :‬درحال حاض��ر عرضه قارچ‬ ‫خوراک��ی در بازارهای موقت و س��نتی ی��ا به صورت‬ ‫مستقیم به رستوران ها انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر امور گلخانه ها‪ ،‬گیاهان دارویی و قارچ‬ ‫خوراکی معاونت ام��ور باغبانی اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫تدوین برنامه ای برای افزایش س��رانه مصرف قارچ در‬ ‫کشور‪ ،‬یکی از راهکارها برگزاری جشنواره های اشپزی‬ ‫با قارچ و راه اندازی رستوران های تخصصی قارچ است‪.‬‬ ‫تقوی س��رانه مصرف قارچ در ایران را یک کیلوگرم‬ ‫عنوان و تصریح کرد‪ :‬تا رسیدن به شاخص های جهانی‬ ‫مصرف سرانه این محصول فاصله زیادی داریم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور گلخانه ها‪ ،‬گیاهان دارویی و قارچ‬ ‫خوراکی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫س��رانه مصرف جهانی ق��ارچ خوراکی را ‪ ۲‬کیلوگرم و‬ ‫اروپ��ا را ‪ ۴‬کیلوگرم برای ه��ر نفر عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫تهیه برچسب هولوگرام برای بسته های قارچ از جمله‬ ‫اقدام ها برای اعتماد سازی مردم و افزایش مصرف این‬ ‫محصول است‪.‬‬ ‫پژوهشگران کش��ور در موسسه واکس��ن و سرم سازی رازی‬ ‫موف��ق به تولید نیمه صنعتی مکمل غذایی طیور با اس��تفاده از‬ ‫سویه های پروبیوتیکی و گیاهان دارویی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از مرک��ز ارتباطات‬ ‫و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬با‬ ‫توجه به نگرانی های عمومی درب��اره مصرف انتی بیوتیک ها به‬ ‫عنوان محرک رشد و در نتیجه بروز مقاومت انتی بیوتیکی فلور‬ ‫دستگاه گوارش‪ ،‬یافتن جایگزین های مناسب از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬افزایش روز افزون نیاز به مواد‬ ‫غذایی در سراس��ر جهان موجب نگرانی درب��اره ایند ه جوامع‬ ‫بشری شده است‪.‬‬ ‫در راس ه��رم مواد غذای��ی‪ ،‬به لحاظ کیفی و ارزش غذایی‪،‬‬ ‫مناب��ع پروتئین حیوانی وجود دارد‪ .‬به ع�لاوه‪ ،‬امروزه افق دید‬ ‫جوامع بش��ری در بعد تولی��د مواد غذایی پ��ا را از حد کمیت‬ ‫فرات��ر نهاده و بر دغدغ ه همیش��گی مقدار تولید‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫نگرانی در زمینه کیفیت و س�لامت تولید و محصول را افزوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توج��ه به تاثی��رات ضد میکروب��ی میکروارگانیس��م های‬ ‫پروبیوتیکی و گیاهان دارویی و همچنین تاثیرات بهبوددهندگی‬ ‫عملکرد سیس��تم گوارش‪ ،‬استفاده از مکمل های غذایی حاوی‬ ‫این ترکیبات غذایی موجب می ش��ود ت��ا عالوه بر بهره گیری از‬ ‫اث��رات مفید باکتری ه��ای پروبیوتیک به عن��وان یک افزودنی‬ ‫مناسب چند منظوره در خوراک طیور‪ ،‬یک منبع ارزان‪ ،‬کارامد‬ ‫و با اس��تفاده راح��ت در زمینه بهبود بازده غذایی و سیس��تم‬ ‫ایمنی در اختیار قرار گیرد‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬پژوهشگران موسسه واکسن و سرم سازی رازی‬ ‫با پش��تیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت‬ ‫علمی طرح «تولید نیمه صنعتی مکمل غذایی طیور با استفاده‬ ‫از سویه های پروبیوتیکی و گیاهان دارویی» را انجام دادند‪.‬‬ ‫تهی��ه کلکس��یون میکروب��ی پروبیوتی��ک بوم��ی و تولید و‬ ‫صنعتی س��ازی مکمل پروبیوتیکی برای کاربرد در جیره غذایی‬ ‫طیور از فایده های انجام این طرح است‪.‬‬ ‫همچنین انجام این پژوهش دس��تاوردهای دیگری همچون‬ ‫کاهش هزینه های تولیدی طیور با تولید تجاری این محصول و‬ ‫خوکفایی کش��ور و نبود واردات محصول نام برده به کشور و در‬ ‫نتیجه کاهش خروج ارز از کشور را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫افزایش بهره وری‬ ‫با ورود فناوری نوین در کشاورزی‬ ‫مرجع ملی ایمنی زیس��تی کش��ور گفت‪ :‬ورود فناوری های‬ ‫جدید و نوین در کش��اورزی و افزایش بهره وری گامی در مسیر‬ ‫اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬همایش «زیست فناوری‪ ،‬پیشرفت و سالمت‬ ‫انسان» با حضور فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫اس��تان قزوی��ن‪ ،‬معاونان و کارشناس��ان س��ازمان‪ ،‬اس��تادان‪،‬‬ ‫پژوهش��گران و پژوهش��گران و جمع��ی از بهره ب��رداران بخش‬ ‫کشاورزی استان قزوین‪ ،‬در جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد‪.‬‬ ‫به��زاد قره یاضی مرجع ملی ایمنی زیس��تی در این همایش‬ ‫گفت‪ :‬اس��تفاده از فناوری های نوین‪ ،‬موثر در رش��د و توس��عه‬ ‫کشور به ش��مار می رود که در اسناد باال دستی نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اس��تفاده از دان��ش روز و فناوری ه��ای‬ ‫بیوفناوری مورد تاکید س��ران نظام به ویژه رهبر معظم انقالب‬ ‫است و اگر به ان اهمیت دهیم می توانیم گام مهمی در کاهش‬ ‫هزینه ها و سالمت مردم برداریم‪.‬‬ ‫قره یاض��ی افزود‪ :‬محص��والت تراریخته باع��ث افزایش تنوع‬ ‫زیس��تی و تب��ادل اطالع��ات و توانمندش��دن متخصص��ان‪،‬‬ ‫کارشناس��ان و بهره برداران بخش کشاورزی می شود تا بتوانند‬ ‫تش��خیص دهند چ��ه اطالعاتی صحیح و علمی اس��ت و ان را‬ ‫بکار گیرند‪.‬‬ ‫مرجع ملی ایمنی زیستی کشور اظهار کرد‪ :‬متاسفانه برخی‬ ‫رس��انه ها و حتی رس��انه مل��ی گاهی اطالعات غل��ط به مردم‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫قره یاضی گف��ت‪ :‬نباید عده ای نااگاهانه یا برای س��ودجویی‬ ‫جامعه را نگران کنند که سراغ فناوری روز در عرصه کشاورزی‬ ‫نروند در حالی که امروزه بس��یاری از کش��ورها با اس��تفاده از‬ ‫همین فناوری توانس��ته اند بحران های اب و خاک را حل کرده‬ ‫و ضم��ن کاهش هزینه های تولید زمین��ه افزایش چند برابری‬ ‫بهره وری را هم فراهم کنند‪.‬‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬رسانه ها نباید با مصاحبه با یک کارشناس‬ ‫که اصال��ت هم ندارد یک موضوع علمی را زیر س��وال ببرند و‬ ‫جایگاه خود را نیز تخریب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری هراسی یک بالی خطرناک است‬ ‫این پژوهش��گران گفت‪ :‬دچار پدیده فناوری هراسی شده ایم‬ ‫و مخالف��ت عده ای با تولید محص��والت تراریخته هراس افکنی‬ ‫با ه��دف ایجاد نا امنی روانی و توس��عه بیماری ها و ضربه زدن‬ ‫به نظام است‪.‬‬ ‫قره یاض��ی اظهار کرد‪ :‬برخی ش��ایعه کرده اند که مهندس��ی‬ ‫ژنتی��ک به س�لامت انس��ان اس��یب می رس��اند در حالی که‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته ک��ه در کش��اورزی ش��اخص ش��ده اند‬ ‫ب��ا اس��تفاده از همین فن��اوری توانس��ته اند پله ه��ای ترقی را‬ ‫ط��ی کنن��د و از وارد کننده ب��ه صادرکننده محص��ول تبدیل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با فناوری محصوالت تراریخته می توانیم بر‬ ‫مش��کالت کمبود اب غلبه کرده و از واردات خود کاس��ته و به‬ ‫بهره وری مناسبی در عرصه کشاورزی دست یابیم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 540‬پیاپی ‪2513‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 19‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در بازدید از پنجمین نمایشگاه فرش دستباف قم مطرح کرد‬ ‫عزم ملی الزمه حمایت از فرش ایرانی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫سیاست جذب سرمایه گذار‬ ‫در شهرک صنعتی‬ ‫مجموع��ه ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫در راس��تای جذب س��رمایه گذاران‬ ‫داخل��ی و خارجی و ایجاد اش��تغال‬ ‫پای��دار و رونق در واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعت��ی فعالی��ت گس��ترده ای را‬ ‫اس��ت چراکه پیش��برد‬ ‫ ‬ ‫اغ��از کرده‬ ‫سیاست جذب س��رمایه گذار اهداف‬ ‫حمیدرضاخانپور‬ ‫درنظر گرفته ش��ده استان و کشور را‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫در اش��تغالزایی و رونق تولید محقق‬ ‫می کند‪ .‬در همین زمینه ساماندهی شهرک های صنعتی قزوین‬ ‫قرارداده��ا‪ ،‬ج��ذب س��رمایه گذاران‬ ‫جدید و تعیین تکلی��ف اراضی راکد‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی که در انها ساخت وس��از نشود‪ ،‬برای‬ ‫واگذاری به س��رمایه گذاران جدید در دس��تور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پرون��ده ای��ن زمین ها در هیات داوری و س��پس مراجع حل اختالف‬ ‫مس��تقر در شرکت شهرک های صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد و‬ ‫با همکاری نهاد قضایی س��اماندهی و به سرمایه گذاران جدید واگذار‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬سرمایه گذاران مکلف هستند در مدت ‪ ۳۰‬ماه از‬ ‫زمان دریافت زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬واحدهای تولیدی‬ ‫خود را بس��ازند و پروانه بهره برداری را بگیرن��د‪ .‬اگر این اقدام انجام‬ ‫نشود و اراضی دریافت ش��ده راکد باقی بماند‪ ،‬بر اساس مقررات این‬ ‫زمین ها از نفرات قبل خلع ید شده و به سرمایه گذاران جدید واگذار‬ ‫می شود‪ .‬استان قزوین با توجه به نزدیکی به پایتخت و زیرساخت های‬ ‫الزم و کریدور اقتصادی شرق به غرب و شمال به جنوب‪ ،‬متقاضیان‬ ‫س��رمایه گذاری بس��یاری دارد‪ .‬درحال حاض��ر ‪ ۸۶۹‬واحد تولیدی با‬ ‫اش��تغال ‪ ۲۶‬ه��زار نفر و س��رمایه گذاری ‪ ۲۴‬هزار میلی��ارد ریال در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین پروانه بهره برداری گرفته اند‪ .‬‬ ‫همچنین هم اکنون ‪ ۵۳۸‬طرح در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫مراحل مختل��ف ساخت وس��از را انجام می دهن��د‪ .‬از کل طرح های‬ ‫صنعتی‪ ۵۳ ،‬طرح در مرحله نصب ماش��ین االت با پیشرفت فیزیکی‬ ‫باالی ‪ ۹۰‬درصد هستند که اماده بهره برداری هستند‪ .‬سرمایه گذاری‬ ‫این طرح ها حدود ‪ ۳۳‬هزار میلیارد ریال محاس��به ش��ده اس��ت که‬ ‫راه اندازی این طرح های صنعتی زمینه اش��تغال ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۲۷۳‬نفر‬ ‫را فراهم خواهد کرد‪ .‬همچنین ‪ ۱۹‬سرمایه گذار خارجی در مجموعه‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان قزوین حضور دارند این سرمایه گذاران‬ ‫از کش��ورهای الم��ان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬هندوستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬اردن‪ ،‬عراق و پاکستان هستند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی با راه اندازی ‪ ۱۲‬واحد در ش��هرک صنعتی‬ ‫کاس��پین‪ ۶ ،‬واحد در ش��هرک صنعتی لیا و یک واحد در ش��هرک‬ ‫حیدریه توانس��ته اند برای بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۹‬نفر در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اس��تان قزوین اش��تغال ایجاد کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬در‬ ‫برخی از شهرک ها مانند کاسپین ‪ ۲‬با کمبود اراضی در این مجموعه‬ ‫هس��تیم به نحوی که ش��هرک های صنعتی خرمدشت‪ ،‬لیا و‬ ‫ ‬ ‫روبه رو‬ ‫کاس��پین بیشترین جذب سرمایه گذاران را بین شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین در سال جاری به خود اختصاص داده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬از‬ ‫مسئوالن استان تقاضا داریم تا اراضی شهرک دانشگاهی در جوار این‬ ‫شهرک صنعتی کاسپین‪ ۲‬که تاکنون فقط دو واحد دانشگاهی در ان‬ ‫تاسیس شده است به شرکت شهرک های صنعتی قزوین الحاق شود‪.‬‬ ‫همچنین برای خریداری اراضی استان قدس رضوی در جوار شهرک‬ ‫صنعتی کاسپین ‪ ۲‬اقدام شده است‪ .‬با افزودن این اراضی بستر خوبی‬ ‫برای جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی در این شهرک به وجود‬ ‫می اید‪ .‬در ش��هرک صنعتی کاسپین ‪ ۲‬تاکنون بیش از ‪ ۱۰۰‬قرارداد‬ ‫بین سرمایه گذاران و شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین برای‬ ‫س��اخت واحدهای تولیدی بسته شده است که از این تعداد تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۱۳‬واحد س��اخته ش��ده و مورد بهره برداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ش��هرک صنعتی کاسپین ‪ ۲‬در شهرستان ابیک قرار دارد‪ .‬امیدواریم‬ ‫بتوانیم ضریب بهره برداری از واحدهای مس��تقر در ش��هرک ها را با‬ ‫جذب س��رمایه گذار جدی��د و اسیب شناس��ی و عارضه یابی افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬حمایت گس��ترده مسئوالن استان‪ ،‬فرهنگ سازی برای خرید‬ ‫کاالی ایران��ی‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت واحدهای داخل��ی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫واردات بی رویه‪ ،‬برنامه ری��زی صادرات محور برای واحدهای تولیدی‬ ‫و پرداخت یارانه تس��هیالت رونق تولید نق��ش مهمی در این زمینه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫از انج��ا ک��ه کارگاه ه��ای تولی��د فرش دس��تباف‬ ‫نیروی انس��انی اندکی دارند‪ ،‬به عنوان صنایع کوچک‬ ‫ش��ناخته می شوند‪ .‬از این رو‪ ،‬سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران به عنوان متولی اصلی صنایع‬ ‫کوچک در ایران با وجود طرح های توسعه خوشه ای در‬ ‫صنع��ت فرش گام های بلندی ب��رای حمایت از فعاالن‬ ‫این حوزه برداشته است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬پیش��ینه تاریخی و سابقه ای‬ ‫ک��ه فرش در ایران دارد و بازاره��ای داخلی و خارجی‬ ‫این کاال س��بب شده تا خوشه صنعتی فرش و گلیم به‬ ‫بو کار در این بخش عملیاتی شود‪.‬‬ ‫منظور توس��عه کس ‬ ‫در این میان استان قم در کنار شهرهایی مانند کاشان‪،‬‬ ‫کرمان و تبریز از جمله اس��تان های پیش��رو در توسعه‬ ‫کارگاه های فرش و گلیم بافی به شمار می رود‪.‬‬ ‫کیفی��ت در تولید کااله��ای ایرانی برای ارس��ال به‬ ‫بازاره��ای صادراتی یک چالش عمده در بخش صنعت‬ ‫است در حالی که فرش های ایرانی با این مشکل روبه رو‬ ‫نیستند اما نبود شبکه توزیع به عنوان گلوگاه اصلی در‬ ‫صنعت فرش به ش��مار می رود و برای رفع این چالش‪،‬‬ ‫رایزن��ان بازرگانی در کش��ورهای اروپای��ی و امریکایی‬ ‫می توانند نقش افرین باشند‪.‬‬ ‫اکنون حدود ‪ ۶‬میلیون نف��ر به نوعی از حوزه فرش‬ ‫دس��تباف ارتزاق می کنند که حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫ه��زار نفر انها مس��تقیم و غیر مس��تقیم در این حوزه‬ ‫فعال هس��تند که با فعال تر کردن خوش��ه های فرش‪،‬‬ ‫بر تعداد ش��اغالن این صنعت افزوده می ش��ود‪ .‬در نظر‬ ‫داشته باش��ید برای ایجاد هر یک ش��غل باید ‪ ۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی��ون تومان هزینه ش��ود اما در صنعت فرش‬ ‫ب��ا ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۲۰‬میلیون توم��ان یک نفر مش��غول به کار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬راهبرد س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران برای حضور فرش دستباف‬ ‫در بازارهای جهانی ش��ناخته شده و برنامه ریزی شده‬ ‫است به طوری که سال گذشته قراردادی بین معاونت‬ ‫اشتغال در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران امضا شد تا‬ ‫اعتبار قابل توجهی برای اجرای طرح اشتغال روستایی‬ ‫از خوشه های مهم صنایع کوچک را به خود اختصاص‬ ‫در نظر گرفته شود‪ .‬یکی از اهداف اصلی طرح اشتغال‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫روستایی حمایت از صنایع دستی مانند فرش و گلیم در‬ ‫مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫مناطق محروم و شهرهای کمتر از ‪ ۱۰‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬مجموعه شهرک های صنعتی امادگی‬ ‫با حمایت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫ دارد تا در بخش س��تادی و اس��تانی تمام حمایت های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬خوشه های فرش دستباف در استان های‬ ‫الزم را از تولیدکنن��دگان ف��رش و گلی��م ک��ه صنایع‬ ‫فارس‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬قم‪ ،‬ایالم‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫کوچک به شمار می رود‪ ،‬انجام دهد‪.‬‬ ‫اردبیل‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬چهارمحال و بختی��اری‪ ،‬کهگیلویه‬ ‫گنج بخ��ش با بیان اینکه اثار ب��ه نمایش درامده در‬ ‫و بویر احمد‪ ،‬خراسان ش��مالی‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫نمایش��گاه فرش دس��تباف قم از کیفیت و هنرنمایی‬ ‫کرمان‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬مازندران‪ ،‬یزد و لرس��تان تشکیل‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن محصوالت بیانگر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پیش��ینه تاریخی فرش دستباف و به ویژه‬ ‫‹ ‹هدف گ�ذاری ب�رای توس�عه‬ ‫فرش ابریش��م در این استان و همچنین‬ ‫صنعت فرش‬ ‫اهتمام بافندگان‪ ،‬تولید کنندگان و تمامی‬ ‫مش��اور س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫دس��ت اندرکاران این هنر صنعت اس��ت‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬هدف گذاری و‬ ‫که با عش��ق و عالقه در این مس��یر گام‬ ‫برنامه های حمایتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫برمی دارند‪.‬‬ ‫و تج��ارت و س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫مش��اور س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران را فرصتی برای‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران قابلی��ت‬ ‫توس��عه و رونق صنعت فرش دستباف و‬ ‫سیدافشین گنج بخش‬ ‫ص��ادرات ف��رش را مدنظ��ر ق��رار داد و‬ ‫گلیم بافی کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک و‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬این اعتق��اد و باور را داریم‬ ‫ وگو‬ ‫ت‬ ‫گف‬ ‫در‬ ‫ بخ��ش‬ ‫سیدافش��ین گنج‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‬ ‫ب��ا «گس��ترش صنع��ت» ب��ه بازدید از امادگی دارد تا با تمام توان ک��ه فرش ای��ران در دنیا حرف نخس��ت‬ ‫پنجمین نمایش��گاه فرش دس��تباف قم از خوشه فرش و فعاالن را می زن��د؛ اگرچه امروز ب��ا وجود برخی‬ ‫اشاره و اظهار کرد‪ :‬فرش یکی از کاالهای این عرصه حمایت کند چالش ه��ا ش��اید با ت��وان گذش��ته ان‬ ‫حضور چش��مگیر را نداش��ته باش��یم اما‬ ‫بااهمیت در کشور ب ه شمار می اید و یکی‬ ‫بازدید صنعتگران ایالمی از شهرک صنعتی بوعلی‬ ‫صنعتگ��ران ایالم��ی در قالب تور صنعتی از ش��هرک‬ ‫صنعتی بوعلی اس��تان همدان دیدن کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان ایالم‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان ایالم گفت‪ :‬در راس��تای‬ ‫اجرای سیاس��ت حمایتی و عملیاتی صنعتگران ایالمی‪،‬‬ ‫صاحبان صنعت و مدیران واحدهای تولیدی‪ ،‬مش��اوران‬ ‫بو کار شهرک ایالم و مدیریت‬ ‫مستقر در ساختمان کس ‬ ‫توس��عه ص��ادرات این اس��تان در قالب ت��ور صنعتی از‬ ‫ش��هرک صنعتی بوعلی اس��تان همدان دی��دن کردند‪.‬‬ ‫مرتضی دارایی افزود‪ :‬این تور با حضور ‪ ۱۵‬نفر از مدیران‬ ‫واحده��ای تولیدی با هدف اش��نایی ب��ا توانمندی ها و‬ ‫موفقیت ه��ای صنعتگران و تولیدکنندگان اس��تان های‬ ‫دیگ��ر و با منظ��ور تبادل تجربه های‪ ،‬اش��نایی با عوامل‬ ‫موفقی��ت و به��ره وری واحدهای صنعت��ی‪ ،‬کارافرینی‪،‬‬ ‫توس��عه و بازار صادرات انجام ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان ایالم اظهار کرد‪ :‬صنعتگران‬ ‫ایالمی در این تور از واحدهای تولیدی نیوش��ه‪ ،‬شکوفه‬ ‫و الوند ی��اران از مجموع��ه ش��رکت های صنایع غذایی‬ ‫س��حر تولید کننده انواع مواد غذای��ی برپایه محصوالت‬ ‫کشاورزی (کنسروهای غیر گوشتی) دیدن کردند‪ .‬دارایی‬ ‫بیان کرد‪ :‬مدی��ران واحدهای تولیدی ایالم در ادامه این‬ ‫تور دو روزه از نمایشگاه توانمندی های واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی استان همدان بازدید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫حضور تولیدکنندگان فرش در شهرک های صنعتی و‬ ‫اس��تقرار در کارگاه های مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫عالوه بر اینکه هزینه ه��ای تولید انها را کاهش خواهد‬ ‫داد‪ ،‬محل��ی برای نمایش اث��ار هنرمندان نیز به وجود‬ ‫خواهد اورد‪.‬‬ ‫ساخت مخزن و ایستگاه پمپاژ اب در شهرک صنعتی بابلسر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫مازن��دران از س��اخت مخ��زن ‪ ۱۰۰۰‬متر مکعب��ی‬ ‫زمینی‪-‬بتنی و ایس��تگاه پمپاژ اب شهرک صنعتی‬ ‫بابلس��ر و با هدف رفع افت فشار و تامین بلند مدت‬ ‫اب اشامیدنی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫مازن��دران‪ ،‬س��ید مصطف��ی موس��وی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫این ش��رکت تکمیل و تجهیز زیرس��اخت ش��هرک‬ ‫را به عن��وان اصلی ترین برنامه در دس��تور کار قرار‬ ‫داده و در راس��تای خدمت رس��انی بهتر و بیشتر به‬ ‫تولید کنندگان و صنعتگران ش��هرک صنعتی بابلسر‬ ‫تشریح دستاوردهای نمایشگاه توانمندی های صنعتی خوزستان‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان خوزستان‬ ‫گفت‪ :‬از دس��تاوردهای نمایش��گاه توانمندی ه��ای صنعتی‬ ‫استان خوزستان‪ ،‬امضای ‪ ۸۵‬تفاهمنامه‪ ۱۹۴ ،‬مذاکره جدی‬ ‫و ‪ ۷۴‬همکاری مشترک غیرمالی است‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خوزستان‪ ،‬اخالق محمدیان در نشست خبری که در‬ ‫حاش��یه نمایش��گاه توانمندی های صنعتی استان خوزستان‬ ‫ع در راستای‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر نمایشگاهی به طور قط ‬ ‫بو کار برگزار می شود‪ .‬اهداف‬ ‫توسعه واحدهای صنعتی و کس ‬ ‫برگزاری این گونه نمایش��گاه ها ب ه دس��ت اوردن و شناسایی‬ ‫بازارهای جدید ملی و منطقه ای است‪ .‬وی با اشاره به انجام‬ ‫برنامه های مدون برای حمایت از حضور واحدهای صنعتی در‬ ‫نمایشگاه های داخلی و خارجی افزود‪ :‬این نمایشگاه‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫توانمندی های صنعتی و فنی مهندسی استان است که شامل‬ ‫تمام گروه های صنعتی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬خدماتی و فنی مهندس��ی‬ ‫می ش��ود و امیدواریم دستاوردهای خوبی برای صنعتگران به‬ ‫همراه داش��ته باش��د‪ .‬محمدیان ادامه داد‪ :‬در این نمایشگاه‬ ‫از دو محص��ول ش��رکت الفا ک��ه یک ش��رکت تولیدکننده‬ ‫دستگاه های ازمایشی شیمیایی است‪ ،‬رونمایی شد‪ .‬همچنین‬ ‫بر اس��اس جمع بندی ها‪ ۲۶ ،‬قرارداد بین واحدهای صنعتی و‬ ‫متقاضیان بس��ته شده اس��ت‪ ۸۵ .‬تفاهمنامه و ‪ ۱۹۴‬مذاکره‬ ‫جدی در قالب نمایش��گاه و ‪ ۷۴‬همکاری مش��ترک غیرمالی‬ ‫از دیگر دس��تاوردهای نمایش��گاه بودند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ن با اشاره به حضور ‪۱۷۰‬‬ ‫شهرک های صنعتی استان خوزستا ‬ ‫ش��رکت و واحد صنعتی در نمایشگاه امسال عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه نسبت به سال گذش��ته از لحاظ تعداد واحدهای‬ ‫صنعتی ش��رکت کننده وضعیت بهتری دارد‪ .‬در طول ‪ ۳‬سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬رشد مطلوبی در شهرک های صنعتی در حوزه عقد‬ ‫قراردادهای س��رمایه گذاری داشتیم‪ .‬سال ‪ ۹۴‬نسبت به سال‬ ‫مجموع��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت معتقد‬ ‫اس��ت که ای��ران در بازارهای بین الملل��ی همچنان در‬ ‫حوزه فرش پیش��گام اس��ت‪ .‬گنج بخش اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫بازدید از نمایش��گاه و فرصت گفت وگوی ایجاد ش��ده‬ ‫ب��ا تولیدکنندگان مباحث خوبی مطرح ش��د از جمله‬ ‫نیاز به توزیع مناس��ب محصوالت‪ ،‬فعال سازی رایزنان‬ ‫بازرگانی در خارج کش��ور ک��ه وزرات صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت نیز اهتمام خاصی در این بخش دارد‪ .‬مش��اور‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر اس��اس شعار سال و تاکیدات رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬هدف گذاری های انجام ش��ده در این بخش و با‬ ‫توجه به اینکه فرش دس��تباف ما کاالی نفیس ایرانی‬ ‫به ش��مار می اید در حوزه ص��ادرات باید فعال تر ظاهر‬ ‫ش��ویم و تالش مضاعف کنیم‪ .‬گنج بخش با بیان اینکه‬ ‫«پازیریک» به عنوان قدیمی ترین طرح و فرش ایرانی‬ ‫در دنیا ش��ناخته شده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فرش یکی‬ ‫از نقطه های مثبت بخش صادرات کش��ور است و برای‬ ‫حفظ و توس��عه ان برنامه ریزی و تالش الزم اس��ت اما‬ ‫چیزی که مهم تر به نظر می رس��د کیفیت فرش تولید‬ ‫شده در ایران اس��ت زیرا برخی کاالهای داخل از نظر‬ ‫کیفیت کمی نیاز به توج��ه دارد اما به جرات می توان‬ ‫گفت فرش ایرانی با توانمندی هنرمندان س��ختکوش‬ ‫این عرصه در بحث کیفیت بخشی خیلی موفق بودیم‬ ‫و باید قدر این هنر صنعت را بیش از گذش��ته بدانیم‪.‬‬ ‫مشاور س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران ی��اداوری کرد‪ :‬با توج��ه به اینک��ه کارگاه های‬ ‫تولید فرش دستباف دارای تعداد اندک نیروی انسانی‬ ‫هس��تند به عنوان صنایع کوچک شناخته می شوند و‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به‬ ‫عن��وان متولی اصلی صنایع کوچ��ک در ایران امادگی‬ ‫دارد تا با تمام توان از خوشه فرش و فعاالن این عرصه‬ ‫حمایت کند ‪ .‬بر اساس برنامه های حمایتی و تسهیالت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مناطق روس��تایی و‬ ‫شهرهای زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر می توان شاهد رونق و توسعه‬ ‫صنایع فرش و گلیم بافی باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬حدود ‪ ۶۸‬درصد رشد قرارداد واگذاری زمین یعنی رشد‬ ‫سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی محقق شده است‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در ‪ ۸‬ماه نس��بت به س��ال ‪ ،۹۶‬ح��دود ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫رشد سرمایه گذاری داش��تیم که به طور تقریبی از شاخصی‬ ‫که در طول س��ال باید طی می ش��د گذشته ایم و نوید این را‬ ‫می دهد که شاهد رشد بیشتری نسبت به سال ‪ ۹۶‬در زمینه‬ ‫س��رمایه گذاری در ش��هرک های صنعتی باش��یم‪ .‬محمدیان‬ ‫گفت‪ :‬سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات تملک دارایی‬ ‫اس��تان و س��رفصل های عمرانی برای تکمیل زیرس��اخت ها‬ ‫کمک هایی می کند‪ .‬امسال با حمایت ریاست سازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه‪ ۴۲ ،‬میلیارد توم��ان موافقتنامه امضا و ابالغ اعتبار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬امیدواریم تخصیص اعتبار نیز به همین مقدار‬ ‫باش��د تا بتوانیم زیرس��اخت ها را به نحو شایسته ای تکمیل‬ ‫کنی��م‪ .‬وی درباره اس��تفاده از نیروی غیر بومی در اس��تان‬ ‫بیان کرد‪ :‬در صورت نیاز به تخصصی خاص‪ ،‬نیروی خارج از‬ ‫اس��تان به صورت موقت وارد می ش��ود و پس از ارائه اموزش‬ ‫الزم به نیروهای بومی استان‪ ،‬ان نیرو از استان خارج خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بیشتر نیروهایی که در شهرک های صنعتی مشغول به‬ ‫کار هستند‪ ،‬نیروهای بومی استان و در صورت امکان نیروی‬ ‫منطقه موردنظر هس��تند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان خوزستان گفت‪ :‬تسهیالت ارائه شده در سال‬ ‫‪ ،۹۶‬شامل تس��هیالت طرح رونق تولید و تسهیالت اشتغال‬ ‫فراگیر و تس��هیالت اشتغال روس��تایی بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫تس��هیالتی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و استانداری‬ ‫خوزستان از محل کمک های فنی اعتباری و اعتبارات دارایی‬ ‫اس��تان به میزان حدود ‪ ۸۰‬میلیارد تومان در اختیار سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ق��رار داده ش��د‪ .‬همچنین ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای راه اندازی واحدهای فناور‪ ،‬دانش بنیان و‬ ‫واحدهایی که نیاز به نقدینگی داشتند‪ ،‬پرداخت شد‪.‬‬ ‫این پ��روژه عمرانی را در برنام��ه عملیاتی قرار داده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫مازن��دران افزود‪ :‬تامی��ن اب مورد نی��از واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی و ایجاد تعادل در فش��ار ش��بکه‬ ‫اب ب��ه منظ��ور پای��داری تامی��ن اب اش��امیدنی‬ ‫سرمایه گذاران هدف نهایی این پروژه عمرانی است‪.‬‬ ‫موسوی با اش��اره به میزان اعتبار اختصاص یافته به‬ ‫این پروژه عمرانی تصریح کرد‪ :‬برای اجرای این طرح‬ ‫اعتباری افزون بر ‪ ۶۷۰۰‬میلیون ریال تخصیص یافته‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫مازندران ادامه داد‪ :‬این پروژه عمرانی در مدت ‪ ۶‬ماه‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ ‫اب نگار‬ ‫منبع‪:‬روابط عمومی ابفا اصفهان‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!