روزنامه گسترش صنعت شماره 541 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 541

روزنامه گسترش صنعت شماره 541

روزنامه گسترش صنعت شماره 541

‫جزئیات توسعه‬ ‫ساخت وساز مسکن‬ ‫تا سال ‪۹۹‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2514‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 541‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫بخشی نگری‪ ،‬عامل‬ ‫اصلی مشکالت اب‬ ‫کشور است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بازارهای نفت را‬ ‫از دست ندهیم‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫غفلت صنعت خودرو‬ ‫از تحوالت اینده‬ ‫یک مجوز‬ ‫برای معافیت از مالیات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کارگران امسال چقدر‬ ‫عیدی می گیرند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫ایران در تولید باتر ‬ ‫ی‬ ‫خودرو خودکفا است‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش‬ ‫تقویت زیرساخت های تولید‬ ‫نیاز اقتصاد ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫توسعه‪ ،‬شرط بقای پتروشیمی ها‬ ‫در سال ‪ ۱۳۳۰‬در ایران شکل گرفت و درحال حاضر‪ ،‬صنعتی است با حدود‬ ‫ اقتصاد بنگاهی شیمیایی تاسیس کرد‬ ‫ ‬ ‫‪ 50‬س��ال پیشینه‪ .‬در ان سال وزارت‬ ‫و به دنبال ان‪ ،‬اغاز عملیات س��اخت کارخانه کود شیمیایی در سال ‪،۱۳۳۸‬‬ ‫موجب پیدایش صنعت پتروش��یمی شد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۴۳‬نیز برای تمرکز و‬ ‫توسعه این صنعت‪ ،‬شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاسیس شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫«گسترش صنعت» از لزوم حمایت از تولید گزارش می دهد‬ ‫سه شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 3 1397‬ربیع الثانی ‪ 11 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 541‬پیاپی ‪2514‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بازارهای نفت را از دست ندهیم‬ ‫پس از ناارامی های ‪ ۳‬س��ال‬ ‫گذش��ته در عراق‪ ،‬بازس��ازی‬ ‫پاالیشگاه های این کشور اغاز‬ ‫شد‪ .‬در س��ال گذشته بود که‬ ‫این کش��ور بازس��ازی یکی از‬ ‫بزرگ ترین پاالیشگاه های خود‬ ‫را اغاز کرد؛ پاالیش��گاهی که‬ ‫ارش نجفی‬ ‫در موقعیت اس��تراتژیکی قرار‬ ‫نایب رئیس کمیسیون انرژی‬ ‫دارد و ب��ا نزدیکی جغرافیایی‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫ب��ه میدان های نفت��ی منطقه‬ ‫کردس��تان‪ ،‬ی��ک دارای��ی‬ ‫اس��تراتژیک برای ش��رکت ملی نفت عراق اس��ت و اهمیت‬ ‫زیادی برای بغداد دارد‪.‬‬ ‫همچنین با بازگشت ارامش به این کشور‪ ،‬رد پای شرکت ها‬ ‫و س��رمایه گذاران خارجی در خاک عراق بیشتر دیده شد‪ .‬در‬ ‫این زمینه پس از ثبات امنیتی‪ ،‬این کشور تالش کرده محیط‬ ‫مناس��بی برای س��رمایه گذاری ایجاد کند و قوانین مرتبطی‬ ‫را ب��ه تصویب برس��اند که ورود س��رمایه گذاران را تس��هیل‬ ‫بخشد‪ .‬هرچند هنوز راه بس��یاری تا تحقق این موضوع دارد‬ ‫اما این موارد نش��ان می دهد که ع��راق در اینده برای تامین‬ ‫اعتبارات مالی طرح های بازس��ازی‪ ،‬عمران و پیشرفت کشور‪،‬‬ ‫بر درامدهای نفتی خود تکیه خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن به نظر می رس��د با بازس��ازی پاالیش��گاه ها در‬ ‫س��ال های اینده توزیع فراورده های نفتی برای ش��مال عراق‬ ‫و کاهش واردات این کش��ور امکان پذیر خواهد شد‪ .‬از طرفی‬ ‫ب��ا توجه به ش��رایط پس از تحریم‪ ،‬ایران با مش��کالتی برای‬ ‫دریافت پول گاز صادر شده به عراق روبه رو شده است‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬شاید به نظر برسد که ادامه صادرات به عراق‪ ،‬توجیه‬ ‫اقتصادی برای کشور ما نداشته باشد‪ .‬در این میان باید درنظر‬ ‫گرف��ت که تحریم ها دوره داش��ته و درنهای��ت پس از ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫سال به پایان خواهد رسید‪ .‬غفلت از بازار نفت اما جبران پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬تحویل ندادن نفت به برخی از پاالیشگاه ها می تواند‬ ‫باعث ش��ود به راحتی جای ایران را در بازار نفت کش��ورهای‬ ‫دیگر پر کنند‪ ،‬چراکه پاالیش��گاه ها زمانی که کالیبراس��یون‬ ‫خود را با نفت یک کش��ور تنظیم کنند تا چند س��ال ان را‬ ‫تغییر نمی دهند‪ .‬در این شرایط اگر نفت و فراورده های نفتی‬ ‫ای��ران از چرخه صادرات خارج ش��ود‪ ،‬از بازار حذف ش��ده و‬ ‫کشور دیگری جای ان را می گیرد‪.‬‬ ‫در این صورت به دست اوردن دوباره ان بازار غیرممکن بوده‬ ‫یا به راحتی امکان پذیر نمی شود‪ .‬در شرایط فعلی چاره ای جز‬ ‫تامین بازار نداریم‪ .‬این در حالی اس��ت که در ش��رایط فعلی‪،‬‬ ‫عملکرد دولت و وزارت نفت نیز برای دریافت پول کافی نبوده‬ ‫است‪ .‬بهتر بود دولت به بخش خصوصی اجازه ورود دهد و در‬ ‫مقابل در بهای نفت و فراورده های نفتی به کش��ورهای دیگر‬ ‫تهاتر کند‪ .‬در این صورت بخش خصوصی می توانس��ت حتی‬ ‫کاالهایی را دریافت کند که مورد نیاز داخل کش��ور نیست و‬ ‫انها را دوباره به بازار کشورهای دیگر وارد کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نوبت بعدی عرضه نفت خام‬ ‫در بورس چه زمانی است؟‬ ‫بیش از یک ماه از نخستین عرضه نفت خام در بورس پس از‬ ‫سال ها می گذرد‪ .‬اتفاقی که هرچند جزئیات ان ازجمله اطالعات‬ ‫خریداران محفوظ مانده اما موفق به نظر می رس��د؛ به طوری که‬ ‫حدود یک میلیون بشکه نفت خام در دو مرحله در بورس عرضه‬ ‫ش��د و مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت‪ .‬این روال قرار‬ ‫بود هر یکش��نبه تکرار ش��ود اما درحال حاضر متوقف شده و به‬ ‫گفته یک کارش��ناس ارش��د حوزه انرژی‪ ،‬بعد از اجرای تعهدات‬ ‫فروش نفت وزارت نفت از س��رگرفته خواهد شد‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫رضا پدیدار کارشناس ارشد حوزه انرژی و عضو کمیسیون انرژی‬ ‫اتاق ایران با بیان اینکه تفاوت نرخ نفت در زمانی که نفت خام در‬ ‫بورس عرضه شد‪ ،‬با زمان حال و کاهش ان باعث ضرر خریداران‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬به ایس��نا توضیح داد‪ :‬فرایند بورس ب��ه این صورت‬ ‫است که هرکسی در هر مقطعی که نفت را خریداری می کند یا‬ ‫مصرف کننده نهایی اس��ت یا اینکه از طرف مصرف کننده نهایی‬ ‫خری��داری می کند‪ .‬به همین دلیل هرکس��ی ک��ه از بورس نفت‬ ‫می خرد‪ ،‬باید قرارداد خود را با پاالیشگاهی که مصرف کننده نفت‬ ‫است‪ ،‬ارائه دهد یا از طرف پاالیشگاه سفارش داشته باشد‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه این موضوع که خریداران نفت خام در بورس دچار‬ ‫ضرر ش��دند‪ ،‬سوءتفاهمی است که به ان دامن زده شده‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ه��ر خریداری که نفت خ��ام خریداری می کند‪ ،‬باید هم کد‬ ‫بورسی داش��ته باشد و هم یک قرارداد با پاالیشگاه موردنظر که‬ ‫نش��ان دهد می خواهد نفت را به کدام پاالیشگاه بدهد‪ .‬به عبارت‬ ‫کل��ی‪ ،‬از یک طرف نفت را در بورس خریداری می کند‪ ،‬از طرف‬ ‫دیگ��ر نفت را هم زمان با همان نرخی که خریداری کرده‪ ،‬همراه‬ ‫با سود ان به پاالیشگاه خریدار ارائه می کند؛ بنابراین کسی ضرر‬ ‫نمی کند‪ .‬این کارش��ناس ارش��د حوزه انرژی در ادامه از رضایت‬ ‫بخ��ش خصوصی از عرضه نفت خ��ام در بورس خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫اگر نفت خام دوباره در بورس عرضه ش��ود‪ ،‬مورد اس��تقبال این‬ ‫بخش قرار خواهد گرفت‪ .‬تعداد خریداران تاکنون بیش��تر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬پدیدار درباره زمان عرضه بعدی نی��ز اظهار کرد‪ :‬وزارت‬ ‫نف��ت در زمینه فروش نفت خام تعهدات��ی دارد که باید تا پایان‬ ‫دس��امبر انها را اجرایی کند؛ تعهداتی که قراردادهای فروش ان‬ ‫در ‪ ۳‬ماه گذشته امضا شده و موقع تحویل ان رسیده است‪ .‬این‬ ‫فرایند تا ‪ ۲۹‬اذر انجام می ش��ود و حس��اب ها تا بعد از ‪ ۱۵‬دی‬ ‫بسته می شود؛ زمانی که تعهدات اجرایی شد دوباره نفت خام در‬ ‫بورس به طور هفتگی عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫علی اصالنی‬ ‫بر اساس مصوبه‬ ‫شورای عالی کار در اسفند‬ ‫سال گذشته‪ ،‬حداقل‬ ‫دستمزد کارگران یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۱۱‬هزار تومان‬ ‫تعیین شده و بر اساس‬ ‫قانون مصوب مجلس‪،‬‬ ‫کارفرمایان باید حداقل ‪۲‬‬ ‫ماه پایه حقوق و حداکثر ‪۳‬‬ ‫ماه پایه حقوق را به عنوان‬ ‫عیدی و پاداش اخر سال‬ ‫به کارگران شان بدهند‬ ‫کارگران امسال چقدر عیدی می گیرند؟‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در حال��ی که هر س��ال عیدی و پ��اداش کارگران‬ ‫در پایان س��ال پرداخت می شود‪ ،‬بخشی از کارگران‬ ‫به دلیل س��خت شدن ش��رایط زندگی و ناتوانی در‬ ‫تامین هزینه های معیشتی‪ ،‬از کارفرمایان خواسته اند‬ ‫که عیدی پایان س��ال را برای تقویت قدرت خرید و‬ ‫جبران هزینه های زندگی خانوار زودتر دریافت کنند‪.‬‬ ‫علی اصالنی عضو کانون عالی ش��وراهای اسالمی‬ ‫کار با اظهار تاسف از شرایط سخت معیشتی بسیاری‬ ‫از خانوارهای کارگری به ایس��نا گفت‪ :‬از سبد کاالی‬ ‫دولت برای کارگران که خبری نیس��ت و چند سالی‬ ‫اس��ت به مبلغ خوارب��ار اضافه نش��ده و ترمیم مزد‬ ‫کارگران هم منتفی ش��ده اس��ت؛ بنابراین در چنین‬ ‫ش��رایطی جامعه کارگ��ری تنها به امی��د یک اتفاق‬ ‫خوب به فعالیت ادامه می دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از طرف��ی بخش زی��ادی از تولید‬ ‫داخل��ی را جامع��ه کارگری مص��رف می کنند که با‬ ‫کاهش ق��درت خری��د انها محص��والت تولیدی در‬ ‫انبارها تلنبار ش��ده و به ف��روش نمی روند و تولید و‬ ‫کارگر هر دو با هم در حال اسیب دیدن هستند‪.‬‬ ‫عض��و کان��ون عال��ی ش��وراهای اس�لامی کار در‬ ‫پاس��خ به پرس��ش ایس��نا که چرا کارگران خواستار‬ ‫پرداخت عیدی خود پیش از پایان س��ال ش��ده اند؟‬ ‫گفت‪ :‬حقیقت این اس��ت ک��ه زندگی کارگران دیگر‬ ‫نمی چرخد و وقت��ی می بینند از هیچ جایی حمایت‬ ‫نمی ش��وند‪ ،‬انگیزه کار برای شان نمی ماند‪ .‬اگر امروز‬ ‫کارگ��ران از کارفرمایان عیدی خودش��ان را که حق‬ ‫قانونی انها اس��ت مطالب��ه می کنند‪ ،‬گویای وضعیت‬ ‫اس��فبار زندگی جامعه کارگری است تا با ان بتوانند‬ ‫چند صباح��ی کاالها و مایحت��اج حیاتی و ضروری‬ ‫خود را تامین و زندگی کنند‪.‬‬ ‫اصالنی به رقم عیدی امس��ال کارگران اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بر اس��اس مصوبه شورای عالی کار در اسفند‬ ‫سال گذشته‪ ،‬حداقل دستمزد کارگران یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۱۱‬هزار تومان تعیین ش��ده و بر اس��اس قانون‬ ‫مصوب مجلس‪ ،‬کارفرمای��ان باید حداقل ‪ ۲‬ماه پایه‬ ‫حقوق و حداکثر ‪ ۳‬ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی‬ ‫و پاداش اخر سال به کارگران شان بدهند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول کارگری یاداور ش��د‪ :‬با درنظر‬ ‫گرفتن ای��ن قاعده‪ ،‬عیدی امس��ال کارگران حداقل‬ ‫‪۲‬میلی��ون و ‪ ۲۲۲‬ه��زار توم��ان و حداکثر ‪۳‬میلیون‬ ‫چرا کاالها با کاهش نرخ دالر ارزان نشدند؟‬ ‫باوجود کاهش��ی ش��دن نرخ ارز‪ ،‬قیمت بسیاری از‬ ‫کاالها همچنان باالس��ت و متناس��ب با کاهش نرخ‬ ‫ارز پایین نیامده اس��ت که به اعتقاد یک کارش��ناس‬ ‫اقتصادی‪ ،‬علت این مسئله وجود انتظارات تورمی در‬ ‫اقتصاد است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬افزایش نرخ بسیاری از محصوالت‬ ‫وارداتی و تولیدی در ماه های گذشته با بهانه افزایش‬ ‫نرخ ارز انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬در حالی که با کاهش��ی‬ ‫ش��دن نرخ ارز این قیمت ها به تناسب نرخ ارز پایین‬ ‫نیامده است؛ امری که یک کارشناس اقتصادی برای‬ ‫توجیه ان عالوه بر چسبندگی قیمت ها‪ ،‬به اثرگذاری‬ ‫شرایط روانی در ایجاد تورم اشاره می کند‪.‬‬ ‫محمد شریفی اقبال با اشاره به تاثیر شرایط روانی‬ ‫در ایجاد تورم به ایس��نا گف��ت‪ :‬زمانی که یک اتفاق‬ ‫ب��د اقتصادی از قبل بیان می ش��ود باعث ایجاد تورم‬ ‫می ش��ود و زمان��ی هم که ان پدی��ده اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫تورم دیگری ایجاد می ش��ود‪ .‬ب��رای نمونه زمانی که‬ ‫خبر گرانی بنزین از قبل منتشر می شود اثرات تورمی‬ ‫دارد و زمان��ی هم که گران می ش��ود‪ ،‬اثر تورمی ان‬ ‫مضاعف می ش��ود‪ .‬این کارشناس مس��ائل اقتصادی‬ ‫با بی��ان اینکه برخی اظهارنظرهای غیرکارشناس��انه‬ ‫مس��ئوالن می تواند باعث به وجود ام��دن تحرکاتی‬ ‫در بازارهای اقتصادی شود‪ ،‬بر ضرورت اظهارنظرهای‬ ‫حساب ش��ده تاکید کرد و گفت‪ :‬هر جمله ای که در‬ ‫این ش��رایط از س��وی مس��ئوالن گفته می شود باید‬ ‫دارای یک تفکر اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه پدیده های مختل��ف اقتصادی‬ ‫هرکدام به تنهای��ی می تواند روی بقی��ه اثر بگذارند‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی که خ��ودرو گران می ش��ود دیگر‬ ‫اج��زای اقتص��اد هم تح��ت تاثی��ر این گران��ی قرار‬ ‫می گیرن��د و س��عی می کنند خود را ب��ا این افزایش‬ ‫نرخ تطبی��ق دهند‪ .‬به همین نح��و زمانی که بنزین‬ ‫هم گران ش��ود‪ ،‬بازهم دیگر اجزای اقتصاد دچار یک‬ ‫شوک تورمی می شوند‪.‬‬ ‫ش��ریفی اقبال با اش��اره به گرانی ارز به عنوان یک‬ ‫متغیر که روی س��ایر عوام��ل و حوزه های اقتصادی‬ ‫اثرگذار اس��ت‪ ،‬به چسبندگی قیمت ها هم اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ش��رکت های خودروس��ازی زمان��ی به بهانه‬ ‫افزایش نرخ ارز قیمت محصوالت خود را باال می برند‬ ‫اما زمانی که نرخ ارز کاهش��ی می ش��ود دیگر س��ود‬ ‫باال زیر دندان ش��ان مزه می کن��د و قیمت ها را پایین‬ ‫نمی اورند و همین مس��ئله باعث می شود تورم پایدار‬ ‫باش��د‪ .‬نرخ تورم در ‪ ۱۲‬ماهه منتهی به ابان امس��ال‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪۱۸.۴‬درصد اعالم‬ ‫ش��ده که بیش��ترین نرخ تورم به تفکیک دهک های‬ ‫هزینه ای در ابان امس��ال مربوط به دهک دهم ‪۲۱.۸‬‬ ‫درص��د و کمتری��ن ان مربوط به دهک نخس��ت ‪۱۵‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫و ‪ ۳۳۷‬ه��زار تومان خواهد بود که شایس��ته اس��ت‬ ‫کارفرمای��ان پرداخت ان را به ش��ب عی��د یا بعد از‬ ‫ان موکول نکنند؛ هرچند بس��یاری از کارفرمایان به‬ ‫دلی��ل ازدحام بانک ها و اختالل در ش��بکه بانکی در‬ ‫روزه��ای پایانی س��ال‪ ،‬عیدی و پ��اداش را تا قبل از‬ ‫پایان س��ال به کارگران پرداخت ک��رده یا با حقوق‬ ‫دی و بهمن واریز می کنند‪.‬‬ ‫عض��و کانون عالی ش��وراهای اس�لامی کار اضافه‬ ‫کرد‪ :‬فارغ از خانوارهایی که با مش��کالت معیش��تی‬ ‫دست وپنجه نرم می کنند و در شرایط کنونی اقتصاد‪،‬‬ ‫نیازمند عیدی و پاداش پایان س��ال هستند‪ ،‬عده ای‬ ‫از کارگ��ران تمایل دارند این رقم را در پایان س��ال‬ ‫بگیرن��د تا زودتر خرج نش��ود و بتوانند با ان کاالی‬ ‫مورد نیاز و خرید شب عید را جبران‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول کارگری درعین حال با اشاره به‬ ‫بس��ته های حمایت غذایی دولت گفت‪ :‬با وجود انکه‬ ‫توزیع این بس��ته ها از افراد زیر پوشش کمیته امداد‬ ‫و بهزیس��تی اغاز و اعالم ش��د که بازنشستگان هم‬ ‫ان را دریافت کردند ام��ا تاکنون به جامعه کارگری‬ ‫بسته ای تعلق نگرفته و کارگران همچنان به حمایت‬ ‫دولت چشم دوخته اند‪ ۲۰۰ .‬هزار تومان بسته غذایی‬ ‫کمک چندان��ی نمی کند و کارگران درنهایت بتوانند‬ ‫‪ ۱۰‬کیلو مرغ بخرند‪ .‬این در حالی اس��ت که در کنار‬ ‫مشکالت معیش��تی و اجاره بها‪ ،‬با مش��کل تازه تری‬ ‫روب��ه رو ش��ده اند و ان ح��ذف ‪ ۲۸‬قل��م داروی��ی از‬ ‫دفترچه های تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته اصالنی‪ ۲۸ ،‬قلم داروی ضروری کارگران‬ ‫تنها به این دلیل که این کاالها در مراکز ملکی تامین‬ ‫اجتماعی رایگان بود از دفترچه حذف شده است‪ ،‬در‬ ‫صورتی که بهتر بود به جای حذف این اقالم دارویی‪،‬‬ ‫برای خریدش��ان فرانشیز گذاشته می شد تا کارگران‬ ‫از نظر درمانی دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫خب��ر اختص��اص س��بد حمایت غذای��ی دولت به‬ ‫کارگ��ران در نخس��تین نشس��ت ش��ورای عالی کار‬ ‫و از س��وی وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این خب��ر در حالی اس��تقبال گروه های کارگری‬ ‫و مس��تمری بگیران و تاکید کارشناسان برای توزیع‬ ‫چندمرحله ای بس��ته ها ت��ا پایان س��ال را به دنبال‬ ‫داش��ت ک��ه تاکنون بس��ته های حمای��ت غذایی به‬ ‫کارگ��ران و بازنشس��تگان تامی��ن اجتماع��ی تعلق‬ ‫نگرفته و با تشدید مشکالت معیشتی بازنشستگان و‬ ‫کارگران‪ ،‬انتقادهایی به ان است‪.‬‬ ‫بخشی نگری عامل اصلی مشکالت اب کشور است‬ ‫وزیر نیرو بخشی نگری را یکی از مشکالت‬ ‫اصلی بخش اب کش��ور معرفی کرد و نقش‬ ‫اس��تانداران را در روی��اروی ب��ا کم ابی موثر‬ ‫دانس��ت‪ .‬به گزارش پاون‪ ،‬رض��ا اردکانیان در‬ ‫نشست هم اندیش��ی درباره چگونگی اجرای‬ ‫مصوب��ه هیات وزیران ب��ا موضوع ممنوعیت‬ ‫کش��ت برنج در خارج از اس��تان های گیالن‬ ‫و مازندران در جمع اس��تانداران گلس��تان‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مدیران عامل شرکت های اب منطقه ای‬ ‫و رئیس��ان جهاد کش��اورزی این اس��تان ها گفت‪ :‬باید‬ ‫بپذیری��م که موضوع اجرایی ش��دن این مصوبه دولت‬ ‫یکی از ضرورت های ماس��ت و باید ب��ا کمک یکدیگر‪،‬‬ ‫برای اج��رای ان تالش کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬برنج به عنوان‬ ‫محصولی که بنا به تش��خیص وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫باید در استان های ش��مالی کشور کاشت شود‪ ،‬اگرچه‬ ‫در ه��ر هکت��ار کش��ت درام��د بهت��ری دارد اما اب‬ ‫قابل مالحظه ای هم مصرف می کند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو تصریح کرد‪ :‬نیاز ابی کشت برنج در برخی‬ ‫مناطق کش��ور حدود ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬هزار متر مکعب برای هر‬ ‫هکتار محدود شده است‪ ،‬در حالی که در برخی مناطق‬ ‫کش��ور این نیاز ابی به چند ده هزار متر مکعب در هر‬ ‫هکتار می رسد‪ .‬اردکانیان اظهار کرد‪ :‬برای حل مسئله‬ ‫ناپایداری منابع اب کش��ور الزم اس��ت با نگاه ملی به‬ ‫کم��ک هم امده و به س��مت کاهش مص��رف اب گام‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه به تعوی��ق انداختن‬ ‫اجرای برخی طرح ها و ش��یوه نامه ها کش��ور‬ ‫را گرفت��ار مش��کالتی می کند‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درست اس��ت که ایندگان این فرصت را در‬ ‫اختیار دارند که مس��ائل را ب��ا بهره گیری از‬ ‫فناوری های پیش��رفته تر بهتر از ما مدیریت‬ ‫کنند ام��ا «فرص��ت» و «زمان» کنون��ی را در اختیار‬ ‫نخواهند داش��ت اردکانیان ادامه داد‪ :‬مخالف هیچ یک‬ ‫از فناوری های تولید اب غیرمتعارف نیستیم اما مانند‬ ‫روز روشن است که اگر برای چگونگی مدیریت مصرف‬ ‫بهتر اب به ویژه در بخش کش��اورزی چاره اندیش��ی و‬ ‫همفکری نکنی��م‪ ،‬حتی در صورت اج��رای طرح های‬ ‫یادشده توفیقی حاصل نخواهد شد‪ .‬وزیر نیرو با اشاره‬ ‫به نقش موثر استانداران به ویژه در سازگاری با کم ابی و‬ ‫لزوم مدیریت مصرف و تقاضا به عنوان عرصه های جدی‬ ‫مدیریت منابع اب افزود‪ :‬در این ش��رایط اس��تانداران‬ ‫ایفاگ��ر نقش مح��وری در اس��تان ها ب��وده و کارگزار‬ ‫اصل��ی دولت به ش��مار می ایند‪ .‬وی بر تش��کیل فوری‬ ‫کارگروهی برای تدوین ش��یوه نامه اجرای دستورالعمل‬ ‫هی��ات وزی��ران تاکید ک��رد و گفت‪ :‬الزم اس��ت این‬ ‫شیوه نامه تا پایان اذر نهایی شده تا با همکاری وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬وزارت نیرو و بخش ه��ای دیگر‪ ،‬در‬ ‫استان های هدف اجرایی شود‪.‬‬ ‫تامین خودروها برای معلوالن و جانبازان‬ ‫نشس��ت کارگروه فنی و تحقیقاتی ستاد هماهنگی‬ ‫و پیگیری مناسب س��ازی درباره انتظارات و امکانات‬ ‫موردنیاز معل��والن و جانبازان ب��ا محوریت تولیدات‬ ‫خودروه��ای داخل کش��ور در مح��ل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا در این نشس��ت که ب��ا حضور‬ ‫نمایندگان شرکت های خودروساز‪ ،‬بنیاد شهید و امور‬ ‫ایثارگران سازمان بهزیستی و سازمان ملی استاندارد‬ ‫و دیگر دس��تگاه های مرتبط برگزار ش��د‪ ،‬بر اهمیت‬ ‫تامی��ن خودروهای مناس��ب برای این قش��ر جامعه‬ ‫تاکید شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬نمایندگان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درب��اره خودروهای مورد نی��از معلوالن و‬ ‫جانبازان مواردی را اعالم کردند‪.‬‬ ‫خودروه��ای اتوماتی��ک به عن��وان نی��از اصل��ی‬ ‫خودروه��ای معلوالن در وهله نخس��ت قرار دارد که‬ ‫در ش��رکت های بزرگ خودروسازی تولید می شود و‬ ‫امکان ایجاد تنوع در صورت مهیا شدن شرایط فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن برای تامین نیاز براس��اس نوع معلولیت‬ ‫با اس��تفاده از خدمات ش��رکت های کاربری ساز برای‬ ‫تجهیز اس��تفاده خواهد ش��د و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت فهرس��ت شرکت های مجاز را در این زمینه‬ ‫اع�لام می کند‪ .‬در این نشس��ت نماین��دگان وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اظه��ار کردند که در زمینه‬ ‫خودروهای حمل ونقل عمومی و رعایت موارد مرتبط‬ ‫ب��ا معلوالن به وی��ژه در اتوبوس ه��ا‪ ،‬درحال حاضر در‬ ‫مش��خصات فنی موردنظر س��ازمان ش��هرداری ها و‬ ‫دهیاری های کش��ور گنجانده ش��ده اس��ت‪ .‬مشکل‬ ‫تامین نش��دن منابع مالی نیز از س��وی شهرداری ها‬ ‫وجود دارد و در صورت رفع این مشکل اقدامات الزم‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬در ادامه این نشس��ت نمایندگان‬ ‫دس��تگاه های مرتبط‪ ،‬نظرات خ��ود را درباره اجرایی‬ ‫ش��دن مناسب سازی کش��ور در زمینه تنوع امکانات‬ ‫موردنظر معلوالن و جانبازان با محوریت خودروهای‬ ‫داخلی بیان کردند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 3 1397‬ربیع الثانی ‪ 11 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 541‬پیاپی ‪2514‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد‬ ‫جزئیات توسعه ساخت وساز‬ ‫مسکن تا سال ‪۹۹‬‬ ‫محمدعلی دهقان دهنوی‬ ‫نمی توان با دستور یا یک‬ ‫نسخه از قبل اماده شده‬ ‫سرمایه و اعتبار را به‬ ‫سمت تولید هدایت کرد‪.‬‬ ‫انچه در این زمینه اهمیت‬ ‫دارد این است که کشور‬ ‫در سیاست گذاری های‬ ‫کالن باید بتواند مشکالت‬ ‫بخش تولید را برطرف کند‬ ‫«گسترش صنعت» از لزوم حمایت از تولید گزارش می دهد‬ ‫تقویت زیرساخت های تولید‪ ،‬نیاز اقتصاد ایران‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پس از ب��روز برخی از مش��کالت در اقتصاد ایران‬ ‫و افزای��ش ح��دود ‪ ۳‬براب��ری نرخ دالر بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ا د این موض��وع را مطرح کردند‬ ‫ک��ه مردم پول خ��ود را از بانک ها خ��ارج کرده و به‬ ‫س��مت بازار سکه و ارز می برند‪ .‬این گفته به واقعیت‬ ‫پیوس��ت اما در ادامه موضوع دیگری مطرح شد که‬ ‫کارشناسان اقتصاد امروز با ان مخالفت می کنند‪ .‬به‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» حجم نقدینگی سرگردان‬ ‫مرز ‪ ۱ ۶۰۰‬هزار میلیارد تومان هم عبور‬ ‫در جامعه از ‬ ‫ک��رد‪ .‬این در حالی بود که برخی از کارشناس��ان در‬ ‫ان دوره معتقد بودند باید نقدینگی س��رگردان را به‬ ‫س��مت تولید هدای��ت کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫برخی از کارشناس��ان امروز با ای��ن موضوع مخالف‬ ‫هس��تند و بر ای��ن باورند ک��ه بخش تولی��د امروز‬ ‫گره��ی فراتر از جذب نقدینگ��ی دارد‪ .‬ضریب بازده‬ ‫س��رمایه گذاری و س��ود بانکی از جمله مش��کالتی‬ ‫اس��ت که تولیدکنندگان امروز با انها دست و پنجه‬ ‫ن��رم می کنند‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬تحلیل های اقتصادی و‬ ‫بررسی نوسان قیمت ارز و سکه در ماه گذشته نشان‬ ‫می دهد بازار به س��مت نوعی ثبات در حال حرکت‬ ‫است‪ .‬کارشناسان معتقدند ارز و سکه به جهشی که‬ ‫پیش بینی می شد رسید و دیگر قیمت ها برای مدت‬ ‫قابل توجهی نوس��ان ش��دید نخواهد داشت‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬انچه اکنون مطرح می ش��ود این است که‬ ‫نقدینگی سرگردان از بازار سکه و ارز خارج می شود‪.‬‬ ‫در این زمینه دو موضوع احتمال وقوع دارد؛ با توجه‬ ‫به اینکه قیمت ها نوس��ان ش��دید دیگری را تجربه‬ ‫نخواهد کرد‪ ،‬این احتمال وجود دارد که بخش��ی از‬ ‫مردم س��که و ارز خود را بفروشند که در این صورت‬ ‫نقدینگی سرگردان از بازار سکه و ارز خارج می شود‬ ‫و به احتمال قوی به س��مت بانک ها حرکت می کند‪.‬‬ ‫در موضوع دوم اما نقدینگی س��رگردان که یک روز‬ ‫بازار را دچار تالطم کرد امروز در کاالیی قرار گرفته‬ ‫که نوس��ان شدیدی را تجربه نخواهد کرد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬با ثبات در بازار س��که و ارز نقدینگی از حالت‬ ‫سرگردانی به حالت سرمایه ای تغییر ماهیت می دهد‪.‬‬ ‫در این شرایط نقدینگی سرگردان دیگر وجود ندارد‬ ‫و نقدینگی فرد تبدیل به س��رمایه ای در قالب طال‪،‬‬ ‫دالر یا هر محصول مش��ابه دیگری می شود‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط حمایت از بخش تولید نی��از اصلی اقتصاد‬ ‫ایران است‪ .‬پس از ارامش نسبی در بازارهای سکه و‬ ‫ارز انچه می تواند اقتصاد ایران را روی پاشنه ای قابل‬ ‫اتکا نگه دارد‪ ،‬تقویت زیرساخت های تولید است‪.‬‬ ‫دارد و نرخ سود سپرده در ایران یک قانون است که‬ ‫هیچ بانکی از ان مستثنا نشده است‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫مصوبه های شورای پول و اعتبار باید به طور یکسان‬ ‫در تم��ام بانک ها اجرا ش��ود که متاس��فانه این طور‬ ‫نش��د‪ .‬این تحلیلگر اقتصاد با بیان اینکه بانک هایی‬ ‫که بدون مصوبه به پرداخت س��ودهای بیشتر از حد‬ ‫تعیین ش��ده می پردازند‪ ،‬بدهی های س��نگین دارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬این سیاس��ت ها بیشترین اسیب‬ ‫را ب��ه همان بانک ه��ا می زند‪ .‬بانکی که در ش��رایط‬ ‫تعیین شده نمی تواند رقابت کند طبیعی است که در‬ ‫پرداخت سود تعهدداده هم نمی تواند عملکرد موفقی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬این دس��ته از بانک ها در‬ ‫زم��ان بازپرداخت نیز با مش��کالت جدی تری همراه‬ ‫می ش��وند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سیاس��ت کالن کشور امروز‬ ‫جمع اوری نقدینگی و هدایت سرمایه به سمت تولید‬ ‫است که این رفتارها هیچ تاثیری بر هیچ کدام از دو‬ ‫سیاست ندارد‪.‬‬ ‫محمدعلی دهقان دهنوی‪ ،‬تحلیلگر مسائل اقتصا د‬ ‫درب��اره سیاس��ت های بانک��ی و تالش ب��رای جذب‬ ‫نقدینگ��ی از ط��رف برخ��ی بانک ها به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬متاس��فانه زمانی که بانک مرکزی در‬ ‫گیرودار بازار ارز و نوس��ان ها این بازار بود‪ ،‬برخی از‬ ‫بانک ه��ا اقدام کردند به طور غیرقانونی و بدون هیچ‬ ‫مجوزی س��ودهای بیشتری به س��پرده ها اختصاص‬ ‫دهند‪ .‬ای��ن موضوع باعث ش��د بانک هایی که بیش‬ ‫از حد تعیین س��ود دادند بتوانند در جذب س��پرده‬ ‫از دیگر بانک ها پیش��ی بگیرن��د‪ .‬دهقان دهنوی در‬ ‫تحلیل این موضوع توضیح داد‪ :‬در گام نخس��ت باید‬ ‫در نظر داش��ت که ماهیت قانون «شمول عمومی»‬ ‫دهقان دهنوی با اش��اره به اینک��ه فرضیه افزایش‬ ‫س��ود بانک��ی و خروج س��رمایه از بازار س��که و ارز‪،‬‬ ‫اش��تبا ه اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بازار ارز و س��که جهش‬ ‫اصلی خود را سپری کرد و برای چنین سیاست هایی‬ ‫زمان گذشته است‪ .‬انچه امروز باید بیش از هر زمان‬ ‫دیگری برای ان تالش کرد‪ ،‬هدایت س��رمایه اعتبار‬ ‫به سمت تولید اس��ت‪ .‬دهقان دهنوی با بیان اینکه‬ ‫در یک سال قیمت ارز ‪ ۳‬برابر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫شرایط نشان می دهد انگیزه سود بردن از بازار سکه‬ ‫و ارز کاهش یافته و بیشتر هم کاهش می یابد‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬ظرفیت اقتصادی بازار سکه و ارز تمام شده‬ ‫و باال رفتن سود س��پرده تاثیری بر جذب نقدینگی‬ ‫‹ ‹افزایش سود بدون مجوز‬ ‫‹ ‹رد یک فرضیه اقتصادی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬از دیگ��ر موضوعاتی که‬ ‫در ای��ن زمین��ه اهمیت دارد‪ ،‬تقویت سیاس��ت های‬ ‫تولید است‪ .‬اقتصاد کشور در ماه های گذشته اسیب‬ ‫بسیاری را تحمل کرد و امروز برای خروج از شرایط‬ ‫کنون��ی تنها راه پیش روی کش��ور تزری��ق اعتبار و‬ ‫سرمایه به بخش تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت تولید‬ ‫این تحلیلگر مسائل اقتصاد با بیان اینکه برای ورود‬ ‫پول به چرخه تولید راه حل فرمولی در اقتصاد وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این زمینه نمی توان با دس��تور‬ ‫یا یک نسخه از قبل اماده شده سرمایه و اعتبار را به‬ ‫سمت تولید هدایت کرد‪ .‬انچه در این زمینه اهمیت‬ ‫دارد این اس��ت که کش��ور در سیاس��ت گذاری های‬ ‫کالن باید بتواند مش��کالت بخ��ش تولید را برطرف‬ ‫بو کار‬ ‫کند‪ .‬رفع موانع تولید و تس��هیل فضای کس�� ‬ ‫خ��ود ب��ه خ��ود پول ه��ا را ب��ه ان س��مت هدایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گفته دهقان دهنوی‪ ،‬نقدینگی در کشور فراوان‬ ‫اس��ت و رشد ان هم باال است اما باید در نظر داشت‬ ‫که بخش تولید با مشکل کمبود اعتبار روبه رو است‬ ‫و این امر ارتباط مستقیمی با کمبود نقدینگی ندارد‪.‬‬ ‫ش��رایط کنونی به گونه ای اس��ت که در بسیاری از‬ ‫بخش ه��ای تولید کش��ور با بازدهی س��رمایه حدود‬ ‫‪ ۱۰‬درصد روبه رو اس��ت‪ .‬در این ش��رایط واحدهای‬ ‫تولیدی نمی توانند از تسهیالت بانکی استفاده کنند‪.‬‬ ‫به عقیده این تحلیلگر اقتصاد‪ ،‬انچه باعث می ش��ود‬ ‫بخش تولید تقویت ش��ود و سرمایه نیز به سمت ان‬ ‫حرکت کند‪ ،‬کاهش س��ود بانکی و افزایش اعتبارات‬ ‫بخش تولید است‪.‬‬ ‫درخواست افزایش نرخ بنزین هنوز رسمی نشده است‬ ‫ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه درخواست‬ ‫افزایش نرخ بنزین هنوز به صورت رس��می از س��وی دولت ارائه نشده اما‬ ‫ش��واهد نشان می دهد که دولت در حال اماده سازی شرایط برای افزایش‬ ‫نرخ بنزین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت در الیحه بودجه امسال بحث افزایش‬ ‫نرخ بنزین را مطرح کند‪ ،‬مجلس نیز درصد مشخصی را خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫هدایت اهلل خادمی با اشاره به بحث افزایش قیمت بنزین در بازار به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬دولت از س��ال ‪ ۹۲‬تا س��ال ‪ ۹۶‬می توانست با شیب مالیمی قیمت‬ ‫س��وخت را افزایش دهد اما به دلیل مسائل سیاسی این کار را انجام نداد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دولت به یکب��اره در الیحه بودجه ‪ ،۹۶‬بح��ث افزایش قیمت‬ ‫بنزی��ن را تا حدود ‪ ۶۰‬درصد مطرح کرد اما با توجه به اینکه این موضوع‬ ‫یک ش��وک اساس��ی به اقتصاد کش��ور بود‪ ،‬مجلس این افزایش قیمت را‬ ‫نپذیرفت‪ .‬عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت‪ :‬اگ��ر دولت در طول این‬ ‫سال ها با شیب مالیمی قیمت بنزین و حامل های انرژی را افزایش می داد‪،‬‬ ‫ع مجلس نیز این افزای��ش قیمت ها را می پذیرفت اما افزایش‬ ‫ب��ه طور قط ‬ ‫چندین درصدی نزخ بنزین‪ ،‬ان هم به یکباره ممکن نیست‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪:‬‬ ‫برنام��ه م��ا در بخش مس��کن‪،‬‬ ‫ساخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد تا پایان‬ ‫برنام��ه شش��م یعنی ت��ا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬اس��ت؛ در کنار ان‬ ‫همزمان تکمی��ل و برنامه ریزی‬ ‫ب��رای پایان س��اخت ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکن مهر را دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد اس�لامی افزود‪ :‬وظایف قانونی‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی به صورت ماهوی به ش��دت بر‬ ‫زندگ��ی م��ردم و رویکردهای توس��عه ای کش��ور تاثیر‬ ‫مستقیم دارد‪.‬‬ ‫ش «مسکن‪،‬‬ ‫وی به برنامه های این وزارتخانه در ‪ ۳‬بخ ‬ ‫حمل ونقل و معماری و شهرسازی» اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در این جلسه گزارش هایی از بخش مسکن ارائه می شود‬ ‫و از رئیس جمهوری تقاضا داریم به ما وقت های دیگری‬ ‫بدهند تا درباره بخش های دیگر گزارش دهیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه مس��کن از دوره‬ ‫سیاست های انقباضی به سمت سیاست منبسط تغییر‬ ‫رویکرد داده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬موضوع م��ورد اهمیت در‬ ‫مسکن کس��ب اطمینان از ش��کل گیری تولید مسکن‬ ‫اس��ت که وزارت راه و شهرس��ازی با هموارسازی مسیر‬ ‫برای فعالیت توس��عه گران و فعالیت مردم برای خانه دار‬ ‫ش��دن‪ ،‬بتوان��د ب��ا تخصیص زمی��ن و با پش��تیبانی و‬ ‫بهره مندی از منابع بانک های عامل به ویژه بانک مسکن‪،‬‬ ‫جریان سازی تولید را انجام دهد‪.‬‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه ‪ ۹۰۰‬هزار واحد تا پایان سال‬ ‫‪ ۹۹‬تکمیل می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تامین منابع مالی ان مهم‬ ‫بود که از رئیس جمهوری و هیات دولت به دلیل افزایش‬ ‫سرمایه بانک مسکن تشکر می کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به مسکن مهر اشاره کرد و گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۹۸‬هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی است که یا تمام‬ ‫شده یا نیمه تمام است؛ البته با تدبیر رئیس جمهوری در‬ ‫دو هفته گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬هزار واحد را به کمیته امام‬ ‫خمینی (ره) واگذار کردیم‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬باقی مان��ده واحدهای‬ ‫مس��کن مهر را در شهرهایی که متقاضی دارد فراخوان‬ ‫دادیم و منتظر ثبت نام هستیم؛ البته اساس این فراخوان‬ ‫تمرکز بر سازمان های حمایتی مانند بهزیستی است‪.‬‬ ‫اس�لامی یاداور شد‪ :‬با این حال‪ ،‬س��ازمان بهزیستی‬ ‫هن��وز هدف گذاری و تعداد واحدهای مورد نیاز را به ما‬ ‫اعالم نکرده اس��ت اما ‪ ۳۰‬ه��زار واحد به انها می دهیم؛‬ ‫اگ��ر همه این واحده��ا را بخواهند به ص��ورت کامل و‬ ‫تکمیل ش��ده خواهد بود اما اگر تعداد کمتری بخواهند‬ ‫تعداد باقی مانده را فراخوان دیگری خواهیم زد‪.‬‬ ‫البته اکنون نیروهای مسلح نیز متقاضی مسکن های‬ ‫مهر هس��تند‪ .‬از اغاز دولت یازدهم تاکنون یک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۲۰‬هزار واحد مس��کن مهر تحویل ش��ده است که‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار واحد خودمالکی است‪.‬یکی از مشکالت ما در‬ ‫بخش مس��کن های مهر تکمیل نشده‪ ،‬مسائل حقوقی و‬ ‫قضایی اس��ت که اگر برطرف شود در یک سال تکمیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫افزایش قیمت خرید تضمینی‬ ‫برق از نیروگاه ها‬ ‫رئیس س��ازمان انرژی های تجدید پذی��ر و بهره وری‬ ‫انرژی ب��رق نیز اظهار کرد‪ :‬همگام با رش��د نرخ ارز در‬ ‫ب��ازار‪ ،‬قیمت خرید تضمینی ب��رق از نیروگاه ها افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش پاون‪ ،‬س��یدمحمد صادق زاده‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫نی��رو با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت‪ :‬رش��د نرخ‬ ‫ارز باعث می ش��ود سرمایه گذاران در سرمایه گذاری ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد دچار مشکل شوند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬وزارت نیرو در قیمت پایه خرید تضمینی‬ ‫برق از انرژی های تجدیدپذیر اعالم کرده اس��ت که در‬ ‫قراردادها ضرایب امادگی س��اعت را اضافه خواهد کرد‬ ‫ک��ه به این ترتیب قیمت خرید تضمینی برق ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد افزایش خواهد یافت و این به نفع سرمایه گذاران‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ضریب امادگی ساعتی این گونه خواهد‬ ‫بود ک��ه قیمت خرید تضمینی برق در برخی س��اعات‬ ‫تابس��تان برای هر کیلو وات ساعت حتی به ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫هم خواهد رسید‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان انرژی ه��ای تجدید پذیر و بهره وری‬ ‫انرژی ب��رق با تاکید بر اینک��ه از این پس ضرایب در‬ ‫قراردادهای ن��رخ خرید تضمینی ب��رق از انرژی های‬ ‫تجدید پذی��ر گنجانده خواهد ش��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬برای‬ ‫حمایت از تولید انرژی های تجدید پذیر دولت و مجلس‬ ‫تالش کرده اند عوارض برق از ‪ ۸‬به ‪ ۱۰‬درصد افزایش‬ ‫یابد تا زمینه توس��عه ب��رق روس��تایی و تجدید پذیر‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬س��ازمان برنام��ه و بودجه با‬ ‫پیشنهاد دولت موافقت کرد و خوشبختانه این موضوع‬ ‫در الیحه بودجه ‪ ۹۸‬پیش��نهاد شد و مطمئن هستیم‬ ‫با نظر مس��اعد مجلس این رش��د ‪۲‬درصدی تصویب‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 3 1397‬ربیع الثانی ‪ 11 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 541‬پیاپی ‪2514‬‬ ‫یادداشت‬ ‫غفلت صنعت خودرو‬ ‫از تحوالت اینده‬ ‫امروز صنعت خودرو جهان به‬ ‫س��مت تولید خودروهای برقی‬ ‫رفته و براس��اس اخبار منتش��ر‬ ‫ش��ده پیش فروش این خودروها‬ ‫نی��ز اغ��از ش��ده اس��ت‪ .‬گفته‬ ‫می ش��ود تا ‪۱۴۰۴‬خورش��یدی‬ ‫(‪۲۰۲۵‬می�لادی) تولید در این‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫عرصه به طور کامل در س��یطره‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫خودروه��ای برق��ی خواهد بود‪.‬‬ ‫حتی پیش بینی ش��ده تا س��ال‬ ‫‪ )۲۰۵۰(۱۴۲۸‬ام��ار مرگ ومی��ر بر اثر تصادف��ات تقریبا به صفر‬ ‫می رسد‪ .‬خودران ها رانندگی را در اینده ای نه چندان دور راحت‬ ‫خواه��د کرد‪ ،‬ضمن انکه قوانی��ن و مقررات راهنمایی و رانندگی‬ ‫دیگر معنای گذش��ته را نخواهد داش��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫صنعت خودرو در کش��ور ما همچنان درگیر س��اماندهی بازار و‬ ‫تعادل عرضه و تقاضا اس��ت‪ .‬در این باره اگر خودروس��ازان داخل‬ ‫خ��ود را مهیای این تحوالت بنیادین نکنند‪ ،‬به طور قطع محدود‬ ‫و کوچک می ش��وند و حتی بازارهای بومی خود را هم از دس��ت‬ ‫خواهد داد‪.‬البته در این راس��تا قطعه س��ازان نیز نیاز به نوسازی و‬ ‫بهس��ازی ماش��ین االت و تجهیزات و تغییر در روند ساخت دارند‬ ‫زی��را انچ��ه در این نوع خودروها با اهمیت اس��ت باتری و برخی‬ ‫قطعات الکترونیکی اس��ت که چالش های اساس��ی در این زمینه‬ ‫داری��م‪ .‬در ای��ن تحول اگر صنعت قطع��ه نتواند پیش از همه گیر‬ ‫ش��دن این فناوری برنامه ای مدون برای خود تدوین کند از قافله‬ ‫جا مانده و اسیب سختی به ان وارد می شود‪ ،‬زیرا بنابر گفته یکی‬ ‫از فعاالن صنعت قطعه بسیاری از قطعات حذف و موجب تعدیل‬ ‫نیروهای انسانی زیادی در این صنعت خواهد شد‪ .‬در این شرایط‬ ‫هن��وز صنعت خودرو درگی��ر قیمت گذاری و تعادل بازار عرضه و‬ ‫تقاضا اس��ت و این مسائل تمام وقت و انرژی صنعتگران را گرفته‬ ‫و از تحوالت این صنعت غافل کرده اس��ت‪ .‬به گفته کارشناس��ان‬ ‫این حوزه‪ ،‬صنعت خودرو تنها به دنبال سودهای کوتاه مدت بوده‬ ‫و برنامه جدی برای اینده ندارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سیطره چینی ها‬ ‫بر بازار دوچرخه ایران‬ ‫درحالی ‪۸۰‬درصد محصوالت عرضه شده در بازار دوچرخه‬ ‫ایران‪ ،‬چینی هستند که از ابتدای امسال تاکنون‪ ،‬شاهد رشد‬ ‫‪۱۰۰‬درصدی قیمت این محصوالت در بازار هستیم‪.‬‬ ‫حبی��ب اهلل محم��ودان‪ ،‬نایب رئی��س هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان مجموع��ه قطع��ات موتورس��یکلت و‬ ‫دوچرخ��ه در گفت وگو با ایس��نا به اخری��ن وضعیت قیمت‬ ‫دوچرخ��ه در بازار نس��بت به ابتدای س��ال پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫‪۸۰‬درص��د بازار دوچرخه ای��ران در اختیار محصوالت چینی‬ ‫اس��ت و ‪۲۰‬درص��د فض��ای باقیمان��ده در اختی��ار تولیدات‬ ‫داخل��ی و س��ایر تولی��دات دیگر کش��ورهای خارج��ی قرار‬ ‫دارد ک��ه دوچرخه ه��ای مس��ابقه ای و فیبرکرب��ن را تولی��د‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در صنعت دوچرخ ه هیچ کشوری توان‬ ‫رقابت با چینی ها را ندارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به دلیل حجم انبوه‬ ‫تولید و حمایت های گوناگون دولت چین از دوچرخه س��ازی‪،‬‬ ‫قیم��ت تمام ش��ده محص��ول برای انه��ا کاه��ش می یابد و‬ ‫تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با محصوالت عرضه ش��ده‬ ‫چین��ی را که با قیمت��ی پایین تر در بازار عرضه می ش��ود را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس انجم��ن تولیدکنن��دگان مجموع��ه قطعات‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخ��ه‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬بنابراین ب��ا توجه به‬ ‫شرایط موجود صرفه اقتصادی برای تولید دوچرخه در ایران‬ ‫وجود ندارد‪ .‬هر چند قطعات گوناگونی از جمله تنه های فلزی‬ ‫و اهن��ی دوچرخه در داخل تولید می ش��ود اما درباره س��ایر‬ ‫قطع��ات‪ ،‬به دلیل تیراژ انبوه از س��وی چینی ها امکان رقابت‬ ‫میسر نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه اقتصادهای نوظه��ور توان رقابت با‬ ‫چینی ه��ا را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬چینی ها در صنعت دوچرخه اجازه‬ ‫نفس کش��یدن به رقبای خ��ود را نمی دهند و با حمایت های‬ ‫بی دری��غ صنعتگران چینی ها از س��وی دولت‪ ،‬ب��ازار ایران را‬ ‫تحت سیطره خود در اورده است‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت موتروس��یکلت و دوچرخ��ه در ادامه با‬ ‫بیان اینکه مصرف س��االنه دوچرخه در ایران حدود ‪۲‬میلیون‬ ‫دوچرخه است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر قیمت ها تا ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته زیرا محصوالت عرضه شده در بازار وارداتی بوده‬ ‫و قیمت انها از نرخ ارز پیروی می کند‪.‬‬ ‫محمودان درب��اره قدرت خرید مردم با ای��ن افزایش بیان‬ ‫کرد‪ :‬تقاضا همچن��ان در بازار وجود دارد ام��ا به دلیل پایین‬ ‫ع ش��دن نقدینگ��ی در بازار‪،‬‬ ‫ ب��ودن قدرت خرید مردم و جم ‬ ‫تقاض��ا به سمت وس��وی دوچرخه های��ی با قیم��ت پایین تر‬ ‫س��وق پیدا کرده اس��ت و قدرت خرید ب��رای دوچرخه های‬ ‫گران قیمت تر وجود ندارد‪.‬‬ ‫گفتنی است از ابتدای امسال با افزایش نرخ ارز محصوالت‬ ‫عرضه ش��ده در بازار دوچرخه با توجه به وابستگی این حوزه‬ ‫به محصوالت خارجی‪ ،‬افزایش��ی ‪۱۰۰‬درصدی یافته اس��ت؛‬ ‫بنابراین با توجه به اینکه محصوالت عرضه شده در بازار ایران‬ ‫عموما چینی هس��تند و قیمت انها تا دو برابر افزایش یافته‪،‬‬ ‫قدرت خرید مردم به سمت تولیدات ارزان قیمت تر سوق پیدا‬ ‫کرده و امکان رقابت برای تولیدکنندگانی که محصوالت خود‬ ‫را با قیمت بیشتر در بازار عرضه می کنند‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫ممنوعیت واردات‬ ‫کاالهایی که مشابه‬ ‫تولید داخل دارند‬ ‫باعث شده قاچاق‬ ‫قطعات کاهش پیدا‬ ‫کند و همین امر‬ ‫وضعیت بازار را به سود‬ ‫تولیدکنندگان باتری‬ ‫کرده است‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با فعاالن حوزه باتری مطرح شد‪:‬‬ ‫ایران در تولید باتری خودرو خودکفا است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نخس��تین باتری در قرن ‪19‬میالدی به دس��ت یک‬ ‫ایتالیایی به نام الس��اندرو ولتا ساخته ش��د‪ .‬در ادامه‬ ‫میشل فارادی ان را تکمیل و زمینه ساز تولید باتری‬ ‫خودرویی ش��د‪ .‬در واقع تولید باتری سرب‪ -‬اسید به‬ ‫س��ال‪۱۸۵۹‬میالدی(‪ 1237-38‬خورشیدی) ازسوی‬ ‫گاستون پالنت فرانسوی برمی گردد‪.‬‬ ‫دانشمندان و مهندسان سراسر جهان درحال حاضر‬ ‫به شدت بر ساخت باتری ها متمرکز شده اند‪ .‬دلیل ان‬ ‫س��اده است و ان اینکه چند نواوری کلیدی به ایجاد‬ ‫باتری های بهتر وابست ه هس��تند‪ .‬خودروهای برقی و‬ ‫ی که بتوانند برای‬ ‫دس��تگاه های قابل حمل الکترونیک ‬ ‫مدت زمان طوالنی بدون نیاز به ش��ارژ مورد استفاده‬ ‫قرار گیرند از ان جمله هس��تند که برای انها باید از‬ ‫باتری های سبک وزن و قوی تر استفاده کرد‪.‬‬ ‫ایران یکی از تولیدکنندگان باتری های خودرویی و‬ ‫صنعتی در جهان است که به گفته فعاالن این حوزه‬ ‫به خودکفایی رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹روند افزایشی تولید باتری‬ ‫علیرض��ا رش��یدپور‪ ،‬یک��ی از فعاالن ح��وزه تولید‬ ‫باتری ه��ای خودرویی به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ما در حال تولی��د و تامین باتری های‬ ‫خودرویی و صنعتی هس��تیم‪ .‬البته چند س��ال پیش‬ ‫در زمینه تولید باتری برای موتورس��یکلت های برقی‬ ‫هم فعالیت داش��تیم که در حال حاضر متوقف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬حجم واردات باتری زیاد بود و به همین دلیل‬ ‫داخلی سازی ان برای تولیدکنندگان به صرفه نبود‪ ،‬از‬ ‫این رو‪ ،‬تولید ان مقطعی انجام شد‪.‬‬ ‫رش��یدپور درب��اره تی��راژ باتری ه��ای خودرویی و‬ ‫صنعتی در کش��وراظهارکرد‪ :‬صباباتری هیچ گاه تیراژ‬ ‫تولید خود را کاهش نداده و روند تولید در این واحد‬ ‫صنعتی افزایشی اس��ت‪ .‬ممنوعیت واردات کاالهایی‬ ‫که مش��ابه تولید داخ��ل دارند باعث ش��د تا قاچاق‬ ‫کاهش پی��دا کند و این امر وضعیت بازار را به س��ود‬ ‫تولیدکننده داخلی تغییر داده است‪.‬‬ ‫رش��یدپور تاکید ک��رد‪ :‬البته گرانی م��واد اولیه و‬ ‫کمیابی ان از جمله چالش های تولید اس��ت که برای‬ ‫همه صنعتگران داخلی همه گیر ش��ده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬این برند با وجود قیمت تمام ش��ده باال در حال‬ ‫ت محصوالت خود در بازار‬ ‫کنترل افزایش بی رویه قیم ‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به راه اندازی فروش��گاه اینترنتی این‬ ‫ش��رکت گفت‪ :‬متقاضی��ان می توانند خری��د انالین‬ ‫داش��ته باش��ند و فروش اینترنتی به شکل مویرگی‬ ‫در ح��ال ارائ��ه خدم��ات اس��ت‪ .‬این رون��د فروش‬ ‫به نوعی مقابله با فروش��ندگانی اس��ت که مبادرت به‬ ‫گران فروشی می کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬فروش��گاه اینترنتی ما چند ماهی‬ ‫اس��ت فعالیت خود را اغاز ک��رده و در حال حاضر در‬ ‫شهرهای تهران‪ ،‬کرج‪ ،‬قزوین و قم فعالیت دارد‪ .‬برنامه‬ ‫این اس��ت که تا پایان سال بیش��تر شهرهای کشور‬ ‫به ویژه مراکز اس��تان ها بتوانند از این فروش��گاه های‬ ‫اینترنتی و برخط خرید داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت در زمینه بازیافت‬ ‫سال نسبت به مشابه سال گذشته گفت‪ :‬به طور قطع‪،‬‬ ‫تیراژ تولید امسال افزایش یافته است چون هدف این‬ ‫واحد صنعتی همین است‪ .‬همچنین در کنار افزایش‬ ‫تولی��د‪ ،‬محصوالت را متنوع کرده ایم که پیش��رفت و‬ ‫توسعه در بخش کمیت و کیفیت هر دو اتفاق محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این فع��ال در حوزه تولید باتری که ‪۷۰‬درصد بازار‬ ‫داخ��ل را در اختیار دارد‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬برنامه افزایش‬ ‫تیراژ برای نیمه دوم س��ال ‪ ۹۷‬هم اجرا خواهد شد تا‬ ‫بتوانیم میزان خودکفایی را افزایش داده و نیاز بازار را‬ ‫به شکل مطلوب پوشش دهیم‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که برای پوشش باقی‬ ‫ظرفیت خالی ب��ازار چرا این برند اقدام نکرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امکان��ات و تجهی��زات الزم را ب��رای افزایش ظرفیت‬ ‫تولید در اختیار داریم اما ش��رکت های کوچک تر در‬ ‫زمینه تولی��د باتری فعالیت دارند ک��ه نیازی به این‬ ‫امر نیست‪.‬‬ ‫رشیدپور در ادامه با بیان اینکه متقاضی با مشخص‬ ‫کردن نوع باتری مورد نیاز هزینه مصوب را می پردازد‬ ‫‹ ‹ارزاوری باتری های داخل‬ ‫و محصول را دریاف��ت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬پس از تحویل‬ ‫رشیدپور درباره بازارهای صادراتی باتری کشور هم‬ ‫و نصب‪ ،‬باتری فرس��وده دریافت و پ��س از بازیافت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر صادرات در حال انجام اس��ت و‬ ‫س��رب ان دوباره در چرخه تولید مورد استفاده قرار‬ ‫به طور معمول نیاز بازار کش��ورهای اطراف را پوشش‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫می دهیم‪ .‬فعالیت بخش صادرات براس��اس س��فارش‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همزم��ان با فعالیت این ش��رکت‪،‬‬ ‫و حجم درخواس��ت هایی اس��ت که به این ش��رکت‬ ‫واح��د بازیافت نیز راه اندازی ش��د‪ .‬در این واحد مواد‬ ‫می رس��د‪ .‬وی با اش��اره ب��ه خرید نقدی م��واد اولیه‬ ‫از یکدیگر جداسازی ش��ده و سرب به دست امده به‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬در گذش��ته خریدها اعتباری بود و این‬ ‫چرخه تولید برمی گردد‪ .‬ضمن انکه مواد زیان رس��ان‬ ‫کم��ک زیادی به تولیدکننده می کرد‪ .‬اما امروز نقدی‬ ‫به طبیعت نیز خنثی می شود‪.‬‬ ‫است و حتی به نوعی پیش پرداخت انجام می شود تا‬ ‫برخی تولیدکنندگان فعال در حوزه قطعات خودرو‬ ‫محصوالت یک ماه بعد به دس��ت تولیدکننده برسد‪،‬‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬برابر ش��دن قیم��ت برخی مواد اولیه‬ ‫اما این شرکت با نمایندگی های خود به‬ ‫اش��اره می کنن��د‪ .‬ایا باتری س��ازان نیز‬ ‫شکل اعتباری همکاری دارد‪.‬‬ ‫دارای همین مش��کل هس��تند؟ وی در‬ ‫امروز خودروس��ازان عن��وان می کنند‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش گف��ت‪ :‬طبیعی‬ ‫با زی��ان انباش��ته روبه رو هس��تند زیرا‬ ‫است هر شرکتی برای تولید تابع شرایط‬ ‫قیمت تمام ش��ده انها باال است اما باید‬ ‫کش��ور است‪ ،‬اما تولیدکننده برای ادامه‬ ‫محصوالت شان را با قیمت پایین در بازار‬ ‫حیات و اینکه فعالیتش متوقف نش��ود‬ ‫به فروش برس��انند‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫به هر ترتیب باید م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫رضا فالح‬ ‫پرس��ش که چگونه این س��ازنده باتری‬ ‫خ��ود را تهی��ه و تامین کن��د‪ ،‬زیرا اگر‬ ‫کشورهای‬ ‫نقد خرید می کند و اعتباری می فروشد‪،‬‬ ‫قطعات ساخته نش��ود تولید در صنایع‬ ‫بس��یاری متوقف می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬این منطقه از جمله عراق‪ ،‬گفت‪ :‬من این س��خن که خودروسازان‬ ‫ش��رکت نیز با هر ش��رایطی مواد اولیه افغانستان و‪ ...‬جزو ب��ا زی��ان در ح��ال تولی��د هس��تند را‬ ‫ی که از‬ ‫مورد نیازش را تامی��ن می کند و اجازه متقاضیان باتری های نمی پذیرم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬باتر ‬ ‫ایرانی هستند‬ ‫ما خرید می کنند ب��ه مراتب قیمت ان‬ ‫نمی دهد تولید متوقف شود‪.‬‬ ‫پایین تر از بازار است‪ .‬این امر برای سایر‬ ‫وی درباره تفاوت تولید ‪۶‬ماه نخس��ت‬ ‫قطعات هم مطرح است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه تولید روزان��ه این برن��د گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر روزانه ‪۱۵‬ه��زار بات��ری در این واحد‬ ‫صنعت��ی تولید می ش��ود ک��ه هدف رس��یدن ان به‬ ‫‪۲۰‬هزار باتری تا پایان سال است‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمایشگاه همکار‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطع��ه با بی��ان اینک��ه یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن ازمایش��گاه ها در زمین��ه بات��ری در‬ ‫خاورمیانه در اختیار این برند اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬یکی‬ ‫از مجهزترین دستگاه ها در اختیار این واحد صنعتی‬ ‫بوده ک��ه به نوعی ازمایش��گاه همکار س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد است‪.‬‬ ‫رش��یدپور ادامه داد‪ :‬ایران در زمین��ه تولید باتری‬ ‫به روز حرکت می کند و در خاورمیانه پیش��تاز است‪.‬‬ ‫رقیب ایران چین و کره هس��تند ام��ا فناوری که در‬ ‫اختیار صنعتگر ایرانی اس��ت کمتر از این کش��ورها‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار منطقه متقاضی باتری ایرانی‬ ‫رض��ا فالح یک��ی از فعاالن این ح��وزه که پیش تر‬ ‫واردکنن��ده باتری بود به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر تولید باتری در کش��ور پاسخگوی تمام‬ ‫نیاز کش��ور بوده و نیازی به واردات نیس��ت‪ .‬بیش از‬ ‫یک سال است که دیگر باتری وارد نمی شود زیرا بازار‬ ‫از باتری های داخلی اشباع شده است‪.‬‬ ‫فالح با بیان اینک��ه حتی مازاد تولید در این حوزه‬ ‫هم داریم‪ ،‬گفت‪ :‬بازارهای کشورهای منطقه از جمله‬ ‫عراق‪ ،‬افغانستان و‪ ...‬جزو متقاضیان باتری های ایرانی‬ ‫هس��تند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه صنف واردکنندگان‬ ‫در توزی��ع باتری ه��ای داخلی فعالی��ت دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محصوالت داخلی به لحاظ کیفیت به استانداردهای‬ ‫جهانی نزدیک ش��ده اند و تنه��ا در بحث قیمت تمام‬ ‫شده شاید باالتر از مشابه های خارجی باشند‪.‬‬ ‫او درباره دلیل این امر هم اظهارکرد‪ :‬بیشتر قیمت‬ ‫بات��ری مربوط به س��رب مصرفی ان اس��ت و قیمت‬ ‫سرب در داخل همچون سایر فلزات نسبت به قیمت‬ ‫جهانی (المی لندن) باالتر است از این رو‪ ،‬طبیعی است‬ ‫قیمت تمام شده به همان نسبت افزایش یابد‪.‬‬ ‫فالح یاداور شد‪ :‬به دلیل افزایش نرخ دالر‪ ،‬صادرات‬ ‫س��ود زی��ادی دارد از این رو‪ ،‬تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫ترجیح می دهند در این زمینه فعالیت داش��ته باشند‬ ‫که همین امر باعث کمبود س��رب در بازار و افزایش‬ ‫قیمت ها شده است‪.‬‬ ‫همراهی مدیران دولتی با صنعت خودرو‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی گفت‪ :‬افرادی که برای س��ود و‬ ‫حف��ظ ارزش پ��ول خود ثبت نام کردند و در واقع بازار را‬ ‫این گونه بی ثبات کرده اند‪ ،‬به طور قطع ضرر خواهند کرد‬ ‫زیرا قرار نیس��ت خودرو یک کاالی سرمایه ای باشد و به‬ ‫کسی سود برساند‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگل��و در گفت وگ��و با ایلنا درباره نشس��ت‬ ‫قطعه س��ازان و خودروسازها با رئیس مجلس اظهارکرد‪:‬‬ ‫محور اصلی بحث در این نشس��ت عادی س��ازی قیمت‬ ‫خ��ودرو بود‪ .‬الریجانی نیز به ای��ن موضوع اگاه بودند و‬ ‫اطالعات کاملی از مشکالت و دغدغه های خودروسازها‬ ‫و قطعه س��ازان داش��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬نظر رئیس مجلس‬ ‫نیز بر این بود که قیمت ها ‪۵‬درصد حاش��یه بازار اعمال‬ ‫ش��ود هرچن��د ما این تجرب��ه را در ده��ه ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬نیز‬ ‫داش��تیم اما وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد بودند‬ ‫نبای��د فقط بحث قیمت را در نظر گرفت‪ ،‬بلکه باید یک‬ ‫بس��ته کامل که شامل کیفیت خودرو و خدمات پس از‬ ‫فروش و تعامل با مصرف کننده است را لحاظ کرد‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرویی‬ ‫افزود‪ :‬قطعه س��ازان و خودروسازان در این نشست بیان‬ ‫کردن��د ک��ه این صنعت در حال مرگ اس��ت و در حال‬ ‫حاضر اولویت زنده نگه داشتن ان با ازادسازی قیمت ها‬ ‫ممکن اس��ت‪ .‬پس از ان می توان به س��راغ حاشیه هایی‬ ‫همچون کیفیت و نحوه تعامل با مصرف کننده رفت که‬ ‫در ص��ورت این اتفاق ش��اهد افزایش ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درصدی‬ ‫قیمت خودروه��ای کمتر از ‪ ۴۵‬میلیون تومان خواهیم‬ ‫بود‪ .‬وی گفت‪ :‬در این نشس��ت درباره کمبود نقدینگی‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان و اتخ��اذ راهکارهای��ی‬ ‫ب��رای جب��ران ان همچ��ون ارائه تس��هیالت و حضور‬ ‫در بازار س��رمایه بحث و تبادل نظر ش��د‪ .‬بیگلو درباره‬ ‫تعیین تکلی��ف خودروهای پیش فروش ش��ده و اینکه با‬ ‫این افزایش قیمت احتمال هجوم ثبت نام کنندگان برای‬ ‫پس گرفتن پول خود وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬افرادی که برای‬ ‫س��ود و حفظ ارزش پول خود ثبت نام و در واقع بازار را‬ ‫ای��ن گونه بی ثبات کرده اند‪ ،‬به ط��ور قطع ضرر خواهند‬ ‫ک��رد‪ ،‬زیرا قرار نیس��ت خودرو یک کاالی س��رمایه ای‬ ‫باش��د و به کس��ی سود برس��اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با وجود‬ ‫تاکید مکرر بانک مرکزی‪ ،‬خودروس��ازها و کارشناسان‬ ‫مبنی بر اینکه مردم پول خود را برای سرمایه گذاری در‬ ‫این بازار وارد نکنند و به س��ایر بازارها همچون بورس و‬ ‫تولی��د بروند اما باز هم عده زیادی چندین خودرو ثبت‬ ‫کردن��د که به طور حتم‪ ،‬در روزهای اینده ضرر هنگفتی‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه کش��ور گفت‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫ب��رای اینکه با هجوم افراد برای پس گرفتن پول خودرو‬ ‫روبه رو نشوند به طور پلکانی قیمت ها را باال خواهند برد‬ ‫و یک ش��به ‪۵‬درصد حاش��یه بازار را اجرا نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬راهکارهای خوبی برای‬ ‫اینکه حداقل جذابیت برای افرادی که ثبت نام کرده اند‬ ‫وج��ود دارد ت��ا نخواهند پول خود را پس بگیرند‪ .‬بیگلو‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که به نظر می رسد با افزایش‬ ‫‪۷۰‬درصدی قیمت ها و با توجه به اینکه درامد هیچ یک‬ ‫از گروه های جامعه این مقدار افزایش نداش��ته اس��ت و‬ ‫به ای��ن ترتیب انها دیگر توانایی خرید خودرو نخواهند‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در همان نشست راهکارهایی مطرح شد‬ ‫ت��ا قدرت خرید مردم ب��رای خودرو پایی��ن نیاید‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار مجوزهای‬ ‫الزم را ص��ادر کنن��د تا خودروس��ازان بتوانند با حداقل‬ ‫پیش پرداخت و سود مشارکت پایین خودروهای خود را‬ ‫به فروش برسانند‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی اوقات دیگر کاری از‬ ‫دست تولید کننده بر نمی اید‪ ،‬بلکه این وظیفه نهادهای‬ ‫دولتی است که از مصرف کنندگان حمایت کنند‪ .‬بیگلو‬ ‫درباره تس��هیالت ازادسازی خودروها گفت‪ :‬در صورت‬ ‫اجرای این طرح مردم بیشترین سود را خواهند برد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 3 1397‬ربیع الثانی ‪ 11 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 541‬پیاپی ‪2514‬‬ ‫خبر‬ ‫ممانعت از شماره گذاری‬ ‫خودروهای غیراستاندارد‬ ‫سعید باستانی‬ ‫حسن قره ئی‬ ‫شهرام میراخورلو‬ ‫در میزگرد بررسی بازار خودرو مطرح شد‬ ‫گرفتاری های خودروسازان‪ ،‬انتظار های خریداران‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬شرکت خودروس��ازی سایپا حدود‬ ‫‪۱۱‬ه��زار و گروه صنعتی ایران خ��ودرو هم ‪۱۳‬هزار‬ ‫نی��روی مازاد دارند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬س��ایپا حدود‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۸۰‬نف��ر و ایران خودرو ه��زار و ‪ ۵۴۰‬نفر‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت های جانبی دارند‪ .‬این دو‬ ‫ش��رکت س��االنه حدود هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫حقوق به نیروهای خ��ود پرداخت می کنند‪ .‬ضمن‬ ‫انکه ایران خودرو سال گذشته حدود ‪۵‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان س��ود بانکی پرداخت ک��رد و این‬ ‫عوامل می تواند از دالی��ل افزایش قیمت خودروها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نابسامانی بازار عرضه و تقاضا‬ ‫به گ��زارش ص��دا و س��یما‪ ،‬ش��هرام میراخورلو‬ ‫در اس��تودیو گفت وگ��وی ویژه خبری ش��بکه دوم‬ ‫س��یما گف��ت‪ :‬تغییر و تح��والت قیمت��ی در بازار‬ ‫خودرو در س��ال گذش��ته با نرخ میانگین هر دالر‬ ‫‪ ۳‬ه��زار و ‪۸۶۰‬تومان بوده که این رقم امس��ال به‬ ‫‪۹‬ه��زار تومان افزایش یافته اس��ت‪ .‬طبیعی اس��ت‬ ‫ای��ن افزایش در قیمت گذاری خودرو تاثیر داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در ادامه حس��ن قره ئی‪ ،‬نماینده خودروسازان در‬ ‫استودیو افزود‪ :‬پیش��نهاد خودروسازان تعیین نرخ‬ ‫خودرو در حاشیه بازار و ‪۵‬درصد کمتر از ان است‪.‬‬ ‫اگ��ر این اتفاق نیفت��د قیمت خودروه��ا در بازار با‬ ‫نوسان دائمی همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫میراخورل��و گفت‪ :‬ب��ه جهت حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده بای��د س��هم عملک��ردی ه��ر واحد‬ ‫مش��خص و از تولی��د هم حمایت ش��ود ت��ا بتواند‬ ‫استمرار در عرضه خودرو داشته باشند‪.‬‬ ‫قره ئی گفت‪ :‬قیمت بازار موهوم نیس��ت‪ ،‬نخست‬ ‫اینکه ظرفیت خودروس��ازان حدود ‪۲‬برابر تقاضای‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬به این ترتیب خودروس��ازها می توانند‬ ‫بیشتر از تقاضا‪ ،‬عرضه کنند و محصوالت شان را به‬ ‫شکل قسطی بفروشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قیمت خ��ودرو باید تا تابس��تان ‪۹۷‬‬ ‫افزایش می یافت زیرا مردم انتظار افزایش قیمت ها‬ ‫را داشتند اما در این باره تعلل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مقصر کیست؟‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان‬ ‫ی��ک نهاد حمایت��ی‪ ،‬وظیفه خود را انج��ام داده و‬ ‫درحال حاضر تنها راه کاهش قیمت‪ ،‬تزریق خودرو‬ ‫بیشتر به بازار است‪.‬‬ ‫علی علیلو‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو در ارتباط‬ ‫‹ ‹قطعه سازان در میان یک گازانبر‬ ‫تلفن��ی با این برنام��ه گفت‪ :‬وقتی از حاش��یه بازار‬ ‫سعید باس��تانی عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫حرف می زنیم باید رقابت و عرضه هم وجود داشته‬ ‫مجلس شورای اسالمی از دیگر مهمانان تلفنی این‬ ‫باش��د‪ ،‬حال این رقابت در کجا نمود دارد؟ به بهانه‬ ‫برنامه بود که درباره بازار خودرو و افزایش قیمت ها‬ ‫حمای��ت از تولی��د داخ��ل‪ ،‬واردات خ��ودرو وجود‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یکی از دالیل تاخیر در بازار این اس��ت‬ ‫ندارد اما در داخل چند ش��رکت واقعا با هم رقابت‬ ‫که هنوز نتوانس��ته ایم میان حاشیه بازار و تجزیه و‬ ‫می کنند؟ ایران خودرو و سایپا هیچ پوشش رقابتی‬ ‫تحلیل قیمت تمام ش��ده انتخاب درس��تی داشته‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ت��ا امروز به بهانه تحری��م‪ ،‬خودرویی‬ ‫او ادامه داد‪ :‬به نظر می رس��د‪ ،‬در ش��رایط فعلی‬ ‫عرضه نمی شد اما پرسش این است که درحال حاضر‬ ‫خودروسازان باید براساس قیمت تمام شده‪ ،‬افزایش‬ ‫ب��ه یکباره تحریم حل ش��ده و عرض��ه قابل انجام‬ ‫قیمت داش��ته باشند اما بخشی از قیمت تمام شده‬ ‫است؟ امس��ال حدود ‪۳‬مرتبه افزایش قیمت اتفاق‬ ‫را هزینه های س��ربار خودروسازان تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫افت��اد‪ ،‬از این رو‪ ،‬معتقدم افزای��ش قیمت های اخیر‬ ‫ح��ال اینک��ه خودروس��ازان چ��را حاضر نیس��تند‬ ‫و حاشیه های بازار از س��وی خودروساز کارگردانی‬ ‫هزینه ه��ای َس��ربار خود را کاهش دهند‪ ،‬پرس��ش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دیگری است‪.‬‬ ‫در این ب��اره قره ئ��ی پاس��خ داد و گف��ت‪ :‬وقت��ی‬ ‫باس��تانی تصری��ح کرد‪ :‬ش��رکت خودروس��ازی‬ ‫خودروس��از اجازه افزایش قیمت نداشته باشد توان‬ ‫س��ایپا حدود ‪۱۱‬هزار و گروه صنعتی‬ ‫مالی ان کم می شود و به دنبال کاهش‬ ‫ایران خودرو ه��م ‪۱۳‬هزار نیروی مازاد‬ ‫قطعه را ش��اهد خواهیم بود و در ادامه‬ ‫دارند‪ .‬از سوی دیگر سایپا حدود هزار‬ ‫تیراز تولید پایین می اید‪.‬‬ ‫و ‪ ۱۸۰‬نف��ر و ایران خودرو هزار و ‪۵۴۰‬‬ ‫میراخورلو گفت‪ :‬برای خودروسازان‬ ‫نف��ر عض��و هیات مدیره ش��رکت های‬ ‫کش��ورمان امکان احتکار قطعه وجود‬ ‫جانبی دارند‪.‬‬ ‫ندارد‪ ،‬اما این امکان برای نمایندگی ها‬ ‫این دو شرکت ساالنه حدود هزار و‬ ‫و بنگاه های وابسته‪ ،‬قابل اجرا است‪.‬‬ ‫علی علیلو‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان حقوق به نیروهای‬ ‫قره ئی نماینده خودروس��ازان پاسخ‬ ‫داد‪ :‬ب��رای نگهداری هر خودرو ‪۲۰‬متر تا امروز به بهانه تحریم‪ ،‬خ��ود پرداخت می کنن��د‪ .‬ضمن انکه‬ ‫خودرویی عرضه نمی شد‬ ‫ایران خودرو سال گذشته حدود ‪۵‬هزار‬ ‫فضا نیاز است‪ ،‬چگونه می شود خودرو‬ ‫اما پرسش این است‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلی��ارد توم��ان س��ود بانکی‬ ‫احتکار کرد؟ شدنی نیست زیرا هزینه‬ ‫که ایا درحال حاضر به‬ ‫نگهداری و اجاره فضا بسیار باال خواهد یکباره تحریم حل شده و پرداخ��ت کرد و این عوام��ل می تواند‬ ‫عرضه قابل انجام است؟ یکی از دالیل افزایش قیمت خودروها‬ ‫بود‪.‬‬ ‫امسال حدود ‪۳‬مرتبه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬احتکار خودرو فقط‬ ‫افزایش قیمت اتفاق‬ ‫قره ئ��ی اظه��ار کرد‪ :‬تع��داد اعضای‬ ‫ب��ه بازار ان اس��یب می زند‪ .‬ت��ا امروز‬ ‫افتاد‪ ،‬از این رو‪ ،‬معتقدم‬ ‫بی��ش از ‪۱۰‬ه��زار دالر از س��رمایه افزایش قیمت های اخیر هیات مدی��ره مط��رح ش��ده از س��وی‬ ‫خودروس��ازان به جیب دالالن سرازیر و حاشیه های بازار از سوی باس��تانی اطالعات نادرس��تی اس��ت‪.‬‬ ‫ش��ده و این موضوع سبب پایین امدن خودروساز کارگردانی او درب��اره نیروه��ای مش��غول در‬ ‫می شود‬ ‫خودروس��ازی بیان کرد‪ :‬خودروسازان‬ ‫تولید خودرو در کشور شده است‪.‬‬ ‫در راستای حمایت از اشتغال‪ ،‬هیچ یک‬ ‫میراخورل��و یاداور ش��د‪ :‬س��ازمان‬ ‫از نیروهای خود را اخراج نکرده اند‪.‬‬ ‫نماینده انجمن قطعه س��ازان کشور نیز در ارتباط‬ ‫تصوی��ری گفت‪ :‬ما در می��ان گازانب��ر دولتی گیر‬ ‫افتاده ای��م و هر قدر این بحث ادام��ه یابد به پایان‬ ‫نمی رسیم‪.‬‬ ‫او درباره مش��کالت تولید توضیح داد‪ :‬مواد اولیه‬ ‫قطعه سازان چه خارجی و چه داخلی‪ ،‬از بخش های‬ ‫دولتی تامین می شود‪.‬‬ ‫مواد خارجی با ارز بانک مرکزی تامین می شود و‬ ‫مواد اولیه داخلی هم از فوالدسازان و نیز مس سازان‬ ‫و الومینیوم سازان داخلی تامین می شود که هر دو‬ ‫دولتی بوده و یک س��وی گازانبر را برای صنعتگران‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫س��وی دیگ��ر گازانب��ر را خری��داران یعن��ی‬ ‫خودروس��ازان داخل��ی تش��کیل می دهن��د ک��ه‬ ‫به طور مس��تقیم با غیرمس��تقیم از دولت دس��تور‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت ن��رخ ارزی که مبلغ‬ ‫خرید خارجی قطعه سازان اس��ت را ‪۳‬برابر افزایش‬ ‫داد و از س��وی دیگ��ر افزای��ش قیم��ت قطعات را‬ ‫نمی پذی��رد‪ .‬درحال حاض��ر قطعه س��ازان ح��دود‬ ‫‪۲۰‬هزارمیلی��ارد توم��ان از خودروس��ازان طلبکار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫قره ئ��ی ادام��ه داد‪ :‬نارضایتی و دلخ��وری مردم‬ ‫از خودروس��ازان غیرقابل انکار اس��ت زیرا در چند‬ ‫ماه اخیر تولیدات خودروس��ازان به نصف رسیده و‬ ‫اگر افزایش قیمت خودروها اعمال نش��ود تولید باز‬ ‫هم روند کاهش��ی خواهد داشت‪ .‬البته خوشبختانه‬ ‫افزایش قیمت ها اعمال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پول مردم در جیب خودروسازان‬ ‫س��عید باس��تانی در ادامه ارتباط تصویری با این‬ ‫برنامه گفت‪ :‬زیان انباشت ایران خودرو حدود ‪۸‬هزار‬ ‫میلی��ارد و ای��ن زیان برای س��ایپا ح��دود ‪۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد است‪.‬‬ ‫درحال حاضر ح��دود یک میلیون تومان به منظور‬ ‫سهام اضافه ای که خودروسازان نگه داشته اند‪ ،‬مردم‬ ‫هزینه می کنند‪ .‬بنگاهداری خودروس��ازان یک نوع‬ ‫هزینه کردن از جیب مردم اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫درحال حاضر شرکت ایران خودرو تا اردیبهشت ‪۹۹‬‬ ‫پیش فروش انجام داده است‪.‬‬ ‫تایرسازان هم تقاضای ‪۳۰‬درصد افزایش قیمت دارند‬ ‫افزایش قیمت تمام ش��ده م��واد اولیه ب��رای تولیدکنن��دگان انواع‬ ‫تایر ش��امل تایرهای س��نگین و سبک موجب ش��د تا تولیدکنندگان‬ ‫درخواس��ت افزایش قیمت ‪۳۰‬درصدی محصوالت تایری را به سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان ارائه کنند‪ .‬اما مش��خص‬ ‫نیس��ت با توجه به مش��کالتی که برای حوزه حمل ونقل رخ داده و با‬ ‫شکایت رانندگان از گرانی قطعات و تایر این موضوع مورد موافقت این‬ ‫سازمان قرار می گیرد یا خیر‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬با وجود تخصیص ارز ‪۴۲‬تومانی به مواد اولیه‬ ‫تایرسازی به منظور واردات برای تولیدکنندگان به نظر می رسد واردات‬ ‫با ارز تخصی��ص یافته‪ ،‬برای انها امکان پذیر نیس��ت و تولیدکنندگان‬ ‫مجبور هس��تند م��واد اولیه مورد نی��از خود را ب��ا ارز ازاد وارد کنند‬ ‫و همی��ن موضوع باعث ش��ده تا انها درخواس��ت افزایش ‪۳۰‬درصدی‬ ‫محصوالت تایری را داشته باشند‪.‬‬ ‫این موضوع در حالی بیان ش��ده که چند ماه است که فعاالن حوزه‬ ‫حمل ونقل با مش��کل کمبود و گرانی تایر روبه رو ش��ده اند که پس از‬ ‫گذشت چند ماه همچنان مشکل تامین تایر برای رانندگان کامیون ها‬ ‫و اتوبوس ها حل نشده است‪ .‬به همین سبب تایر هم در فهرست برخی‬ ‫اقالم کاالهای اساسی که صادرات انها ممنوع است‪ ،‬قرار دارد‪.‬‬ ‫اما مشخص نیست هنگامی که کمبود و گرانی تایر یکی از مشکالت‬ ‫ح��وزه حمل ونقل اس��ت ایا س��ازمان حمایت می تواند با درخواس��ت‬ ‫تولیدکنن��دگان تای��ر موافقت کند یا ب��رای ان راه��کاری دیگر ارائه‬ ‫خواهد داد؟‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬مصطفی تنها‪ ،‬سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر‬ ‫در مورد درخواس��ت تایرسازان مبنی بر افزایش قیمت ها گفت‪ :‬قیمت‬ ‫مواد اولیه چندین برابر افزایش یافته و علت درخواست تولیدکنندگان‬ ‫تای��ر ب��رای افزای��ش قیم��ت محص��ول نهای��ی همین مس��ئله بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در در پاس��خ به این پرس��ش که ایا مصوبه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت برای قرار گرفتن ماده اولیه تولید تایر در گروه یک اولویت‬ ‫ارزی برای همه مواد بوده است یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬بیشتر از هرچیزی‬ ‫افزای��ش قیمت های تای��ر مربوط به م��واد اولیه داخلی اس��ت مانند‬ ‫محصوالت پتروش��یمی ها‪ ،‬محصوالت پاالیش��گاه ها ک��ه چندین برابر‬ ‫افزایش یافته اند‪.‬‬ ‫تنها درباره تاثیر ممنوعیت صادرات برای تولیدکنندگان نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ممنوع ش��دن ص��ادرات باعث کاه��ش انگی��زه تولیدکنندگان‬ ‫نمی ش��ود اما بازارس��ازی در خارج از کش��ور و در فض��ای بین المللی‬ ‫مس��تلزم صرف وقت و هزینه بسیاری زیادی است و زمانی که ما وارد‬ ‫یک بازار ش��دیم و داوطلبانه از ان بازار خارج می شویم دیگر ورود به‬ ‫ان بازار به این س��ادگی ها میس��ر نخواهد بود زی��را رقبای بین المللی‬ ‫ج��ای م��ا را می گیرند و برای بازگش��ت دوباره به ان ب��ازار باید وقت‬ ‫و هزینه بس��یاری ص��رف کنیم تا بتوانیم دوباره س��همی در این بازار‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬اگر ش��رکت خودروس��ازی نتواند اس��تاندارد‬ ‫تولی��دات خ��ود را با ی��ورو‪ ۴‬تطبیق دهد‪ ،‬ش��ماره گذاری‬ ‫محصوالت ان ممنوع می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مسعود زندی با بیان اینکه الودگی هوا‬ ‫یکی از اصلی ترین چالش های زیس��ت محیطی کالنشهرها‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در چند سال گذشته الودگی هوا در نیمه دوم‬ ‫س��ال‪ ،‬به دلیل فصل سرما نمود بیشتری داشته است البته‬ ‫وارونگی دما‪ ،‬ش��رایط توپوگرافی‪ ،‬مناب��ع الوده کننده هوا‬ ‫می توانند تشدیدکننده الودگی هوای کالنشهرها باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه موض��وع الودگی هوا چند وجهی‬ ‫اس��ت و تنه��ا مربوط به س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫نیس��ت‪ ،‬درباره قوانی��ن مصوب برای کاه��ش الودگی هوا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬سازمان حفاظت محیط زیست از انتهای سال‪79‬‬ ‫ط��رح جامع کاهش الودگی ه��وا را در ‪۷‬محور دنبال کرد‪.‬‬ ‫پ��س از ان به دنب��ال بازنگ��ری طرح جامع‪ ،‬در س��ال‪90‬‬ ‫ایین نام��ه جدیدی را مصوب کرد و در ادامه هم در س��ال‬ ‫‪ 93‬راهکارهای کاهش الودگی هوا تدوین شد‪.‬‬ ‫او بی��ان کرد‪ :‬همچنین در س��ال‪ 95‬در معاونت اجرایی‬ ‫ریاس��ت جمهوری ایین نامه مش��خصی تدوین و به مرحله‬ ‫اجرا گذاشته ش��د‪ .‬در اخرین مرحله نیز قانون هوای پاک‬ ‫تدوین ش��د که تمام نهادهایی ک��ه در زمینه کیفیت هوا‬ ‫دخیل هستند‪ ،‬به نحوی وظایفی برای کاهش الودگی هوا‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز ملی ه��وا و تغییر اقلیم س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت اف��زود‪ :‬قانون ه��وای پاک به ط��ور تقریبی‬ ‫‪13‬ایین نامه دارد که ‪9‬ایین نامه به طور مشخص مربوط به‬ ‫مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم است‪ .‬حدود ‪۷‬ایین نامه ها ابالغ‬ ‫شده است و ما درصدد پیگیری اجرای دقیق ان هستیم‪.‬‬ ‫براس��اس ایین نامه ه��ا و قوانی��ن ح��وزه الودگ��ی هوا‪،‬‬ ‫اقدام های بس��یار خوبی در ش��هرها انجام ش��ده و شرایط‬ ‫کیفی هوا نس��بت به گذش��ته بهبود یافته اس��ت به طوری‬ ‫که اگر شرایط گذشته ادامه پیدا می کرد‪ ،‬کالنشهرها دیگر‬ ‫جایی برای زندگی نبود‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز ملی ه��وا و تغییر اقلیم س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت درب��اره اقدام های انجام ش��ده برای کاهش‬ ‫الودگ��ی ه��وا تصریح ک��رد‪ :‬استانداردس��ازی خودروها از‬ ‫جمله اقدام ها برای کاهش الودگی هوا است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫خودروها با اس��تاندارد یورو‪ 4‬تولید می شوند و اگر شرکتی‬ ‫نتواند اس��تاندارد خود را با این شرایط تطبیق دهد‪ ،‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬مانع شماره گذاری تولیدات ان خواهیم شد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی هوا در س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫در ادامه با اشاره به اینکه در مصوباتی که در حوزه کاهش‬ ‫الودگ��ی هوا داش��تیم‪ ،‬بحث خ��ودرو و استانداردس��ازی‬ ‫سوخت در اولویت کار قرار داشت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬خودروها در‬ ‫کش��ور براساس استاندارد یورو ‪ 4‬تولید می شوند و سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت بر تولید انها نظارت مستقیم دارد‪.‬‬ ‫در ‪۶‬ماه نخس��ت امس��ال حدود ‪ 800‬خودرو تحت تس��ت‬ ‫االیندگی ق��رار گرفته اند که نش��انه توجه خودروس��ازان‬ ‫نسبت به استانداردسازی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬ای��ن ازمون ه��ا گران هس��تند و‬ ‫ب��رای ه��ر خودرو ح��دود ‪5‬میلی��ون تومان هزین��ه دارد‪.‬‬ ‫ب��رای خودروه��ای واردات��ی نی��ز س��ازکاری را داریم تا‬ ‫نظ��ارت کافی برای اطمین��ان از رعایت اس��تاندارد انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مس��عود زندی ادام��ه داد‪ :‬در گذش��ته نه چن��دان دور‪،‬‬ ‫مشکالت مونواکس��ید کربن و اکسیدهای گوگرد به عنوان‬ ‫عوام��ل تاثیرگ��ذار در الودگی ش��هرها وجود داش��ت اما‬ ‫درحال حاض��ر هیچ کدام از این پارامترها مطرح نیس��ت و‬ ‫مهم تری��ن االینده‪ ،‬ذرات معل��ق کوچک تر از ‪ 2 . 5‬میکرون‬ ‫اس��ت ک��ه منش��ا ان خودروها و ه��م بس��یاری از عوامل‬ ‫احتراقی موجود در شهرها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردسازی سوخت‬ ‫زندی با بیان اینکه سوخت یکی از اصلی ترین المان های‬ ‫تاثیرگذار بر الودگی هوا اس��ت‪،‬گفت‪ :‬خوش��بختانه وزارت‬ ‫نفت اقدام های خوبی برای استانداردس��ازی سوخت انجام‬ ‫داده و سوختی که در ‪ ۸‬کالنشهر توزیع می شود‪ ،‬استاندارد‬ ‫یورو ‪ 4‬دارد‪ .‬سازمان حفاظت محیط زیست هم با همکاری‬ ‫وزارت نف��ت از جایگاه ه��ای توزیع س��وخت نمونه برداری‬ ‫و می��زان بنزن‪ ،‬گوگرد و س��ایر عناصر س��وخت را کنترل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��وختی که هم اکن��ون در این کالنش��هر‬ ‫توزیع می ش��ود‪ ،‬مناس��ب اس��ت و این اطمین��ان را برای‬ ‫م��ا ایج��اد کرده ک��ه کیفی��ت س��وخت ی��ورو ‪ 4‬رعایت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫زندی گفت‪ :‬اگر گاهی موردی باش��د که برخی پارامترها‬ ‫بیش��تر از حد اس��تاندارد باش��د‪ ،‬قابل اغماض است چون‬ ‫سوخت شرایط خیلی خوبی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 3 1397‬ربیع الثانی ‪ 11 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 541‬پیاپی ‪2514‬‬ ‫خبر‬ ‫تعیین تکلیف‬ ‫طرح توسعه میدان نفتی رامشیر‬ ‫شرکت اویک با باالترین امتیاز فنی و مالی‪ ،‬به عنوان برنده‬ ‫مناقصه نگهداشت و افزایش تولید میدان رامشیر معرفی شد‪.‬‬ ‫مجری طرح نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق‬ ‫نفتخی��ز جنوب در گفت وگو با پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت‬ ‫مل��ی نفت ای��ران اظهار کرد‪ :‬نتیجه ‪ ۵‬مناقصه نگهداش��ت و‬ ‫افزای��ش تولی��د در چارچوب بس��ته های یکپارچ��ه از طرح‬ ‫عملیات محور (‪ )Job Based‬نگهداشت و افزایش تولید از ‪۵‬‬ ‫مخزن نفتی رامش��یر‪ ،‬گچساران خامی‪ ،‬اللی‪ ،‬کبود و باالرود‪،‬‬ ‫از مجم��و ع ‪ ۲۷‬مخزن منتخب ش��رکت ملی مناطق نفتخیز‬ ‫جنوب‪ ،‬نهایی و تعیین تکلیف ش��ده که از این میان ش��رکت‬ ‫اویک ب��ا باالترین امتیاز فنی و مالی‪ ،‬ب ه عنوان برنده مناقصه‬ ‫نگهداشت و افزایش تولید میدان رامشیر معرفی شده است‪.‬‬ ‫ص��ادق فتح الهی ادامه داد‪ :‬ش��رکت مل��ی مناطق نفتخیز‬ ‫جنوب همزمان با برگزاری مناقصه رامش��یر‪ ۴ ،‬مناقصه دیگر‬ ‫کبود‪ ،‬اللی اس��ماری‪ ،‬گچساران خامی و نرگسی را به صورت‬ ‫فشرده در طول یک روز برگزار کرد که به ترتیب شرکت های‬ ‫‪ ،PEDEX‬پتروگوهر فراساحل کیش‪ ،‬ملی حفاری و حفاری‬ ‫دانا موفق شدند در این بسته ها برنده مناقصه شوند‪ .‬فتح الهی ‬ ‫مخازن زیالیی‪ ،‬س��والبدر‪ ،‬سیاه مکان‪ ،‬رامشیر‪ ،‬رامین‪ ،‬پازنان‪،‬‬ ‫مارون ‪ ۲‬و ‪ ،۵‬م��ارون ‪ ۱‬و ‪ ،۴‬مارون ‪ ،۶‬مارون ‪ ،۳‬منصوراباد‪،‬‬ ‫منصوری اسماری‪ ،‬اللی اس��ماری‪ ،‬اللی بنگستان‪ ،‬گلخاری‪،‬‬ ‫گچس��اران ‪ ۳‬و ‪ ،۴‬گچس��اران ‪ ۱‬و ‪ ،۲‬گچس��اران خام��ی‪،‬‬ ‫بی بی حکیمه‪ ،‬کبود اسماری و بنگستان‪ ،‬باالرود‪ ،‬بینک‪ ،‬اهواز‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬و ‪ ،۵‬اهواز ‪ ۱‬و ‪ ،۴‬نرگسی‪ ،‬چلینگر و گرنگان را مجموع‬ ‫‪ ۲۷‬مخزن تعریف ش��ده در چارچوب بس��ته های یکپارچه از‬ ‫طرح عملیات محور(‪ )Job Based‬نگهداشت و افزایش تولید‬ ‫در ش��رکت مل��ی مناطق نفتخیز جنوب اع�لام کرد و گفت‪:‬‬ ‫هم اکن��ون این مخازن‪ ۶۳ ،‬درصد تولید نفت این ش��رکت را‬ ‫تش��کیل می دهند‪ .‬او با بی��ان اینکه بر اس��اس برنامه ریزی‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬مخ��زن مناط��ق نفتخیز جن��وب در طول دو س��ال و با‬ ‫سرمایه گذاری حدود ‪ ۴.۶‬میلیارد دالر توسعه خواهند یافت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با اجرای عملیات گسترده سطح االرضی و تحت االرضی‪،‬‬ ‫در مجموع ‪ ۶۵۰‬هزار بش��که افزای��ش و جلوگیری از کاهش‬ ‫تولی��د نفت محقق خواهد ش��د که از این می��زان ‪ ۳۴۰‬هزار‬ ‫بشکه به افزایش تولید و ‪ ۳۱۰‬هزار بشکه به نگهداشت تولید‬ ‫مربوط خواهد بود‪ .‬فتح الهی ادامه داد‪ :‬در بخش تحت االرضی‬ ‫بای��د ح��دود ‪ ۲۸۰‬حلقه چ��اه حفاری‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۴۰‬حلقه‬ ‫چ��اه تعمی��ر و اقدامات ترمیمی در ‪ ۱۶۰‬حلق��ه چاه انجام و‬ ‫در بخش س��طح االرض حدود ‪ ۱۳۰‬پروژه اجرا شود‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬پیش بینی می شود قرارداد توسعه میدان های منصوری‪،‬‬ ‫رامش��یر‪ ،‬گچس��اران خامی‪ ،‬اللی‪ ،‬کبود و ب��االرود‪ ،‬با برنده‬ ‫مناقصه انها کمتر از یک ماه اینده نهایی و امضا شود‪.‬‬ ‫رتبه نخست ایران در اتالف اب‬ ‫رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت کشور گفت‪ :‬عامل‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس عوامل‬ ‫و رفتارهای انسانی است‪ .‬عیسی کالنتری در نشست شورای‬ ‫اداری اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد با بیان اینکه س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت سیاست های توس��عه پایدار را دنبال‬ ‫می کند‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬توسعه هیچ تضادی با محیط زیست‬ ‫ندارد و باید اصول و تحقق توس��عه پایدار برنامه ریزی ش��ده‬ ‫باشد‪ .‬او با اش��اره به تخصیص ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان از سوی‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودجه در راس��تای محوره��ای مدیریت‬ ‫پس��ماند و زباله اظه��ار کرد‪ :‬توجه به توس��عه پای��دار با در‬ ‫نظر گرفتن مسائل زیس��ت محیطی مورد تاکید است‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست از پاسخگویی به استعالم های‬ ‫زیس��ت محیطی در بازه زمانی دو ماهه در استان ها خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬پاسخ ندادن به استعالم به معنای تایید پروژه است اما‬ ‫پاس��خ منفی نیز باید بر مبنای منطق و قانون باشد‪ .‬کالنتری‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در تهران نیز پاس��خ اس��تعالم ها در مدت ‪۴۵‬‬ ‫روز انجام می ش��ود‪ .‬او با بیان اینکه زیبنده کش��ور ما نیست‬ ‫که در فرس��ایندگی و هدر دادن اب‪ ،‬نخس��ت باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما حافظان خوبی برای نس��ل های بعدی در حوزه منابع ابی‪،‬‬ ‫خاک‪ ،‬گیاهان و حیوانات نبوده ایم‪ .‬رئیس س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت با اش��اره به اینکه بخشی از توس��عه با هزینه‬ ‫محیط زیست انجام ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بخش هایی از‬ ‫خودکفایی ها محیط زیست ما قربانی شده است‪.‬‬ ‫کالنت��ری عامل ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد خش��کیدگی جنگل های‬ ‫بلوط زاگرس را عوامل و رفتارهای انسانی عنوان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما به محیط زیست کشور جفا کردیم و حافظ منافع نسل های‬ ‫بع��دی نبودیم و همه چیز را برای نس��ل فعلی خواس��ته ایم‪.‬‬ ‫ضربه هایی که ما به نسل های بعدی می زنیم بر اثر رفتارهای‬ ‫نادرست است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ضعف برنامه ریزی در گذشته‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫برنامه ریزی های کشور کوتاهی کردیم و از اغاز انقالب برنامه‬ ‫امایش در فعالیت ها نداشته ایم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اسیب های‬ ‫توجه نکردن به محیط زیس��ت بر بخش های مختلف تصریح‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه جانمایی ها و جایابی ها در ایجاد برخی صنایع‬ ‫و واحدها به شکل مصیبت بار بوده است‪.‬‬ ‫کالنتری گف��ت‪ :‬یکی از این موارد نیروگاه ش��هید رجایی‬ ‫اس��ت که عام��ل ‪ ۲۰‬درصد الودگی ش��هرهای تهران و کرج‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اس��یب ها و االیندگی خودروها در تهران و‬ ‫س��ایر شهرهای بزرگ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عامل ‪ ۶۵‬درصد االیندگی‬ ‫ش��هرهای بزرگ در فصل زمس��تان خودروه��ای دیزلی‪۱۲ ،‬‬ ‫درصد موتورسیکلت ها و ‪ ۲‬درصد خودروهای سواری است‪.‬‬ ‫شریف موسوی‬ ‫صنعت پتروشیمی در حال‬ ‫حرکت است و به ویژه در‬ ‫بخش خصوصی به خوبی‬ ‫به سمت توسعه می رود‬ ‫اما این توسعه نامتوازن و‬ ‫ناهمگون است‬ ‫«گسترش صنعت» از زیرساخت های پیشرفت صنعت پتروشیمی در ایران گزارش می دهد‬ ‫توسعه‪ ،‬شرط بقای پتروشیمی ها‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬صنعت پتروشیمی در حال حرکت‬ ‫اس��ت و به وی��ژه در بخش خصوص��ی به خوبی به‬ ‫س��مت توسعه می رود اما این توس��عه نامتوازن و‬ ‫ناهمگون اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬از انجا که توسعه‬ ‫این صنع��ت جزی��ره ای و پراکنده اس��ت به نظر‬ ‫می رسد که حرکتی ندارد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬پتروش��یمی برای جلوگیری از توسعه‬ ‫ناهمگون خود‪ ،‬نیازمند همکاری و کمک مدیران‬ ‫دولتی‪ ،‬برنامه ریزها‪ ،‬مس��ئو الن ذی ربط و شرکت‬ ‫ملی پتروش��یمی اس��ت‪ .‬ای��ن تحلیلگر مس��ائل‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬ناخوش��ی این صنع��ت را نپذیرفت ‬ ‫و گف��ت‪ :‬تنها ب��ا یکپارچگی‪ ،‬توس��عه در صنعت‬ ‫پتروش��یمی ب��ه چش��م می اید‪ .‬هیچ ش��خص یا‬ ‫س��ازمانی نتوانس��ته مانع فعالیت و رش��د صنایع‬ ‫پتروشیمی شود و در اینده نیز نمی تواند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۳۰‬در ای��ران ش��کل گرف��ت و‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬صنعتی اس��ت با حدود ‪ 50‬س��ال‬ ‫پیش��ینه‪ .‬در ان س��ال وزارت اقتص��اد بنگاه��ی‬ ‫شیمیایی تاسیس کرد و به دنبال ان‪ ،‬اغاز عملیات‬ ‫س��اخت کارخانه کود ش��یمیایی در سال ‪،۱۳۳۸‬‬ ‫موجب پیدایش صنعت پتروش��یمی شد‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۴۳‬نی��ز برای تمرکز و توس��عه ای��ن صنعت‪،‬‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاسیس شد و کار‬ ‫خود را اغاز کرد‪ .‬پتروشیمی‪ ،‬از صنایع مادر است‬ ‫و اشتغالزا و به عنوان تغذیه کننده سایر بخش های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬در تمام نیم قرن گذش��ته در تالش بوده‬ ‫‹ ‹ جای خالی سرمایه های خارجی‬ ‫که موتور محرکه اقتصاد کش��ور باشد‪ .‬اکنون اما‪،‬‬ ‫در روزهای گذش��ته پس از نشست اوپک‪ ،‬وزیر‬ ‫این صنعت نیز در س��ایه تحریم ها حال خوش��ی‬ ‫نفت در گفت وگویی بیان کرد که فشارهایی برای‬ ‫ندارد‪ .‬صنعتی که در س��ال هایی س��همی بیش از‬ ‫جلوگی��ری از صادرات محصوالت پتروش��یمی در‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد دالری در تولیدات جهانی داش��ت‪،‬‬ ‫کن��ار نفت و فراورده های نفتی از س��وی امریکا و‬ ‫درحال حاضر به کمتر از یک درصد رس��یده است‪.‬‬ ‫متحدان منطقه ای ان اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬این خبر‬ ‫به گفت��ه تحلیلگران ان��رژی‪ ،‬در ذات این صنعت‬ ‫در حالی منتش��ر ش��د که به گفته کارشناسان و‬ ‫توس��عه نگر بودن ثبت ش��ده و اکن��ون‪ ،‬فقط در‬ ‫تحلیلگران‪ ،‬این چالش ها در بلندمدت حل ش��دنی‬ ‫تالش است که بقای خود را حفظ کند چرا که در‬ ‫است‪ .‬در این باره محمد احتیاطی نیز‬ ‫شرایط تحریم‪ ،‬بسیاری از خریداران‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬ایران‬ ‫محصوالت شیمیایی و سرمایه گذاران‬ ‫فرصت بس��یار مناس��بی برای جذب‬ ‫خارج��ی ایران را ت��رک کرده اند‪ .‬در‬ ‫سرمایه های خارجی و داخلی در حوزه‬ ‫ای��ن می��ان هرچند تالش ه��ا برای‬ ‫پتروشیمی دارد‪.‬‬ ‫توسعه کاهش یافته اما هنوز متوقف‬ ‫کمتر کش��وری می تواند به راحتی‬ ‫نشده و هرگز نیز متوقف نخواهد شد‬ ‫خوراک پتروش��یمی ها را تا مین کند‬ ‫محمد احتیاطی‬ ‫زیرا پتروشیمی ها می دانند که الزمه‬ ‫اما ای��ران در این زمینه نیز مش��کلی‬ ‫بقای انها‪ ،‬حرکت روی ریل توس��عه‬ ‫ایران فرصت بسیار ‬ ‫ن��دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬بی��ش از هر چیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫مناسبی برای جذب‬ ‫نیازمند س��رمایه های سنگین در این‬ ‫‹ ‹پتروشیمی متوقف نمی شود‬ ‫سرمایه های خارجی و‬ ‫اح��وال ناخوش پتروش��یمی ها در داخلی در حوزه پتروشیمی زمینه هس��تیم‪ .‬از طرفی‪ ،‬با توجه به‬ ‫دارد‪ .‬کمتر کشوری‬ ‫نوس��ان های بازار ارز‪ ،‬س��رمایه گذاران‬ ‫حال��ی بیان می ش��ود که بس��یاری‬ ‫از مدیران ارش��د ای��ن صنعت‪ ،‬نظر می تواند به راحتی خوراک توان تامین هزینه های پتروش��یمی را‬ ‫دیگ��ری دارند و ای��ن صنعت جوان پتروشیمی ها را تا مین کند ندارند‪ .‬به عالوه اولوی��ت با پروژه های‬ ‫اما ایران در این زمینه نیز‬ ‫توس��عه ملی اس��ت و پس از انها‪ ،‬در‬ ‫را س��رزنده و پوی��ا می بینند‪ .‬در این‬ ‫مشکلی ندارد‬ ‫س��رمایه گذاری ها نوبت به پتروشیمی‬ ‫باره ش��ریف موس��وی‪ ،‬به «گسترش‬ ‫می رس��د‪ .‬مهم تری��ن راه��کار نیز در ای��ن زمینه‬ ‫استفاده از تسهیالت ش��ریکان و بانک های خارج‬ ‫از کشور است‪.‬‬ ‫پیش از این انها س��هم زیادی داشتند اما پس‬ ‫از تحریم ها‪ ،‬ارتباط ایران با سرمایه گذاران خارجی‬ ‫محدود ت��ر ش��ده‪ ،‬حتی چی��ن ک��ه از مهم ترین‬ ‫ش��ریکان خارجی پتروش��یمی به ش��مار می رفت‬ ‫نیز س��ختگیری های بیش��تری برای ورود سرمایه‬ ‫ب��ه ایران دارد‪ .‬این تحلیلگر پتروش��یمی با اعالم‬ ‫اینکه درحال حاضر صندوق بازنشستگی و صندوق‬ ‫فرهنگیان در خدمت پتروشیمی است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫دو صن��دوق توان مالی ضعیفی دارند و نمی توانند‬ ‫در س��رمایه گذاری های ب��زرگ وارد ش��وند‪ .‬در‬ ‫چشم انداز توسعه کش��ور نیز پیش از پتروشیمی‪،‬‬ ‫توس��عه نفت و فراورده های نفتی در اولویت قرار‬ ‫دارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬توس��عه پتروش��یمی بسیار‬ ‫در مقایس��ه با کش��ورهای عربی عقب مانده است‪.‬‬ ‫در ماه های گذش��ته نیز فاصله بس��یاری با س��ایر‬ ‫کشورهای پیش رو در پتروش��یمی پیدا کرده ایم‪.‬‬ ‫در این شرایط باید گفت که حسن روابط می تواند‬ ‫ابزار بس��یار مفید و کارامدی برای توسعه صنعت‬ ‫پتروشیمی به شمار اید‪.‬‬ ‫‹ ‹بال های پرواز صادرات‬ ‫پ��س از اغاز تحریم ه��ا علیه ایران‬ ‫مهم ترین مشکل در مبادالت تجاری‪،‬‬ ‫اس��تفاده از دالر در مراوده ه��ا ب��ود‬ ‫ک��ه در این باره‪ ،‬ایران س��عی کرد با‬ ‫جایگزینی س��ایر ارزها‪ ،‬این مشکل را‬ ‫برطرف کند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬دالر تنها ابزار فش��ار‬ ‫امری��کا علی��ه ای��ران نب��ود‪ .‬تحریم‬ ‫حمل ونق��ل و بیمه ه��ای راه نی��ز ‬ ‫محدودیت های��ی ب��رای هم��کاری‬ ‫اقتصادی ایجاد می کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن ب��اره عض��و اتحادی��ه‬ ‫صادرکنن��دگان فراورده ه��ای نفتی‬ ‫و پتروش��یمی در گفت وگوی��ی ب��ا‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬لجستیک‬ ‫و کش��تیرانی‪ ،‬همچنین سرمایه های‬ ‫بانک��ی دو ب��ال پ��رواز ص��ادرات م��ا ب ه ش��مار‬ ‫می رون��د‪ .‬با اعم��ال تحریم ها‪ ،‬گذش��ته از کاهش‬ ‫س��رمایه گذاری ها در بخش پتروشیمی‪ ،‬مشکالت‬ ‫بس��یاری در حمل ونقل ایجاد شده است‪ .‬درست‬ ‫اس��ت که کش��ورهای همس��ایه نیازمند واردات‬ ‫محصوالت و مواد اولیه پتروشیمی از ایران هستند‬ ‫اما باید انبوه صادرات از سمت اب های ازاد را نیز‬ ‫در نظر گرفت‪ .‬احم��د صرامی در این باره امیدوار‬ ‫اس��ت که مذاکرات ب��ا اتحادیه اروپ��ا دوباره پای‬ ‫خریداران و س��رمایه گذاران را به ایران باز کرده و‬ ‫توسعه را به صنعت پتروشیمی بازگرداند‪.‬‬ ‫او بازگش��ت ب��ه ریل توس��عه را نیازمند تقویت‬ ‫زیرس��اخت ها دانس��ت و در این زمینه نیز گفت‪:‬‬ ‫مناب��ع مالی و جذب س��رمایه گذاری های خارجی‬ ‫نیاز اصلی ایجاد زیرساخت هاست‪ .‬حتی کشورهای‬ ‫توسعه یافته نیز بخش قابل توجهی از رشد خود را‬ ‫مرهون سرمایه گذاری های خارجی هستند‪.‬‬ ‫� ظرفیت های خالی بسیار‬ ‫این عضو اتحادیه صادرکنن��دگان فراورده های‬ ‫نفتی و پتروش��یمی با اش��اره به اینکه توسعه نگر‬ ‫بودن از مهم ترین چش��م انداز پتروشیمی هاس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر حتی در ش��رایط تحریم‪ ،‬هیچ‬ ‫وقت اهالی پتروش��یمی از نگاه توسعه نگرانه غافل‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬بی��ش از ه��ر چیز‬ ‫پتروش��یمی ای��ران در تالش اس��ت‬ ‫وضعیت فعل��ی را حفظ کند‪ .‬صرامی‬ ‫اف��زود‪ :‬اگ��ر تحریم نبودی��م و منابع‬ ‫س��رمایه خارجی داش��تیم‪ ،‬بی ش��ک‬ ‫دل مان قرص بوده و به راحتی مس��یر‬ ‫احمد صرامی‬ ‫توس��عه را ط��ی می کردی��م‪ .‬ب��ا این‬ ‫منابع مالی و جذب‬ ‫ ح��ال‪ ،‬در این وضعیت ک��ه تحریم ها‬ ‫سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی نیاز اصلی ایجاد مانع ورود س��رمایه گذارهای خارجی‬ ‫زیرساخت هاست‪ .‬حتی می شوند‪ ،‬بهتر اس��ت به ظرفیت های‬ ‫کشورهای توسعه یافته خالی پتروش��یمی توج��ه کنیم‪ .‬این‬ ‫نیز بخش قابل توجهی‬ ‫صنع��ت در کش��ور م��ا ت��وان تولید‬ ‫از رشد خود را مرهون‬ ‫بیش��تری دارد و باید ب��ا برنامه ریزی‬ ‫سرمایه گذاری های خارجی‬ ‫بهت��ر درحال حاضر ظرفیت های ‪۱۰۰‬‬ ‫هستند‬ ‫درصدی پتروشیمی را پرکنیم‪.‬‬ ‫مخالفت شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست کشور با انتقال اب خزر‬ ‫وعده انتقال اب دریای خزر به س��منان باعث بروز انتقادهای شدید به‬ ‫حسن روحانی شده اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری در سفر تازه خود به سمنان‬ ‫وع��ده داد که طرح انتقال اب دریای خزر به این اس��تان به مرحله اجرا‬ ‫گذاش��ته می ش��ود‪ .‬این طرح تیر ‪ ۱۳۸۴‬در کارگروه بررس��ی تامین اب‬ ‫استان سمنان با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نیرو به تصویب‬ ‫ی ‪ ۸۹‬به وزارت نیرو ابالغ شد و خرداد ‪ ۹۱‬برای اجرا در اختیار‬ ‫رسید‪ ،‬د ‬ ‫شرکت توسعه منابع اب و نیرو گذاشته شد‪ .‬در میان این انتقادها‪ ،‬شبکه‬ ‫محیط زیست و منابع طبیعی کشور نیز نامه ای خطاب به حسن روحانی‬ ‫نوشته و انتقادهایی از او مطرح کردند‪ .‬متن نامه به این شرح است‪:‬‬ ‫«جناب اقای روحانی‬ ‫ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با سالم و ارزوی توفیق؛‬ ‫اظهارنظ��ر حضرتعالی در خصوص پروژه بلندپروازانه انتقال اب خزر به‬ ‫سمنان که در سفر به استان سمنان در تاریخ ‪ ۱۳‬اذر ‪ ۹۷‬ایراد شد‪ ،‬مورد‬ ‫اعتراض های متعدد بخش قابل توجهی از فعاالن محیط زیس��تی‪ ،‬فعاالن‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اس��تادان دانشگاه‪ ،‬کارشناسان و متخصصان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که در اینجا بنا بر تکرار انها نیس��ت و قطعا ش��ما و دولت‬ ‫محت��رم هم‪ ،‬از هم��ه امارها و همه انچه ک��ه در مخالفت با رویکردهای‬ ‫توس��عه ای اینچنینی ابراز می ش��ود‪ ،‬کم و بیش اطالع دارید‪ .‬هرچند به‬ ‫انها بی اعتنا بوده باش��ید‪ .‬موضوع انقدر ش��فاف است که نیازی به شرح‬ ‫بیشتری نیست‪.‬‬ ‫بنابراین از این فرصت استفاده نموده و بدون ورود به تکرار دالیل واضح‬ ‫این مخالفت ها‪ ،‬درخواست داریم نسبت به ارائه شفاف موارد ذیل دستور‬ ‫مقتضی را صادر بفرمایید‪.‬‬ ‫یکم‪ :‬انتشار مشروح مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه انتقال‬ ‫دوم‪ :‬انتشار مشروح مطالعات اجتماعی پروژه انتقال‬ ‫س��وم‪ :‬انتش��ار کلی��ه اطالع��ات مربوط ب��ه پ��روژه انتق��ال؛ اهداف‪،‬‬ ‫چش��م انداز‪ ،‬سرمایه گذاری ها و محل ان‪ ،‬اعتبارات‪ ،‬هزینه ها و درامدهای‬ ‫پیش بینی ش��ده پروژه ما فعاالن محیط زیستی س��ازمان های غیردولتی‬ ‫محیط زیس��تی و منابع طبیعی کش��ور‪ ،‬در زمانه ای ک��ه اعتماد مردم به‬ ‫صالحیت تدبیر و اینده نگری مسئوالن در فرایند توسعه کشور‪ ،‬به دلیل‬ ‫اثار اشکارش��ده بحران زا و فاجعه امیز تصمیمات در چند دهه گذشته و‬ ‫عدم وجود اراده برای تغییر‪ ،‬خود در مرز بحرانی است‪ ،‬به قول حضرتعالی‬ ‫مبنی بر اطمینان از رفع شدن کلیه مشکالت طرح های انتقال اب‪ ،‬ایجابا‬ ‫اعتماد می کنیم و خواستار ش��فاف شدن مستندات علمی و کارشناسی‬ ‫این پروژه هستیم‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د چنانچه دولت محترم بر تکرار نگرش و سیاست های‬ ‫گذش��ته و بی اعتنایی به تبع��ات اجتماعی و محیط زیس��تی اجرای این‬ ‫پروژه ه��ا اصرار ورزد‪ ،‬به ش��ماره افتادن نفس س��رمایه اجتماعی خود را‬ ‫تجربه خواهد کرد‪».‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 3 1397‬ربیع الثانی ‪ 11 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 541‬پیاپی ‪2514‬‬ ‫خبر‬ ‫بورس کاال‬ ‫عامل بهبود کیفیت تولید زعفران‬ ‫هومان خاکپور‬ ‫کم بودن برنامه های‬ ‫حفاظتی خاک‪ ،‬توجه‬ ‫کم افکار عمومی و‬ ‫بهره برداران از خاک‬ ‫به افزایش تخریب و‬ ‫فرسایش این منبع حیاتی‬ ‫کمک کرده است‬ ‫خاکی که از چهارمحال و بختیاری می رود‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خاک به عنوان یکی از عناصر چهارگانه جهان مانند‬ ‫اب و هوا اهمیت باالیی دارد و از بین رفتن ان مانند‬ ‫کمبود اب یک تهدید است‪.‬‬ ‫در حالی که فرس��ایش خ��اک در دنیا ‪ ۵‬تن در هر‬ ‫هکتار و در استان چهارمحال و بختیاری تا‪ ۲۵‬تن در‬ ‫هر هکتار نیز می رس��د که ای��ن امر زنگ خطر جدی‬ ‫برای این استان است‪.‬‬ ‫فرس��ایش خاک عبارت است از فرسودگی و از بین‬ ‫رفتن مداوم خاک سطح زمین(انتقال یا حرکت ان از‬ ‫نقطه ای به نقطه دیگر در سطح زمین) به واسطه اب‪،‬‬ ‫ب��اد یا بهره برداری بی روی��ه از منابع که این امر باعث‬ ‫تخریب اکوسیستم و همچنین حیات می شود‪.‬‬ ‫به عقیده کارشناسان‪ ،‬اس��تفاده بی رویه از زمین و‬ ‫خاک باعث تخریب این موهبت الهی می شود‪ .‬افزایش‬ ‫س��ریع جمعیت و توجه نکردن به بهره برداری درست‬ ‫از منابع خاک و زمین س��بب ش��ده اس��ت که انسان ‬ ‫روی دامنه های پرش��یب و ارتفاعات نیز کشت و زرع‬ ‫کند و ش��خم و ش��یار بی جا روی زمین عواملی برای‬ ‫تخریب خاک شود‪ .‬فرسایش خاک باعث می شو د گل‬ ‫و الی از باالدس��ت به س��مت پایین دست رودخانه ها‬ ‫حرکت و عالوه بر نابودی خاک‪ ،‬دریاچه های س��دها را‬ ‫نیز پ��ر از گل و الی کن��د‪ ،‬که این ام��ر باعث ایجاد‬ ‫هزینه های بیش��تر برای منابع س��دها می شود‪ .‬با این‬ ‫اوصاف‪ ،‬اجرای طرح های ابخی��زداری و ابخوان داری‬ ‫از کارهایی اس��ت که می تواند جلوی فرسایش خاک‬ ‫را بگیرد و کارشناسان عقیده دارند هر هکتار عملیات‬ ‫ابخی��زداری از ‪ ۲.۵‬ت��ن فرس��ایش خ��اک در س��ال‬ ‫جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫هر هکتار عملیات ابخیزداری ذخیره سازی و تزریق‬ ‫‪ ۵۰۰‬متر مکعب اب به حوض��ه اب های زیرزمینی را‬ ‫به دنبال دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه حیات یک عنصر‬ ‫یک فعال زیس��ت محیطی چهارمح��ال و بختیاری‪،‬‬ ‫از خاک به عنوان یک��ی از مهم ترین عناصر حیات از‬ ‫جمل��ه اب و خاک و پوش��ش گیاهی و هوا یاد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬حفظ خاک س��ال های زیادی مورد کم لطفی و‬ ‫بی توجهی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫هومان خاکپور با بیان اینکه دیده نشدن کارکردها‬ ‫و اهمیت خاک‪ ،‬باعث شده است اهمیت این موضوع‬ ‫کمرن��گ باش��د و تخریب در این عرصه بیش��تر وارد‬ ‫ش��ود‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬کم ب��ودن برنامه های حفاظتی‬ ‫خ��اک‪ ،‬توجه کم افکار عمومی و بهره برداران از خاک‬ ‫به افزایش تخریب و فرسایش این منبع حیاتی کمک‬ ‫ی با اش��اره به‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬این فعال زیس��ت محیط ‬ ‫اهمیت این موضوع که خ��اک برای ادامه حیات یک‬ ‫عنصر مهم اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ ۱۴ :‬اذ ر به عنوان روز‬ ‫جهانی خاک نام گذاری ش��ده اس��ت تا افکار عمومی‬ ‫نس��بت به این مهم تغییر پیدا کند‪ .‬وی به باال بودن‬ ‫میزان تخریب خاک در دنیا‪ ،‬خاورمیانه و کشور اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ایران در نوار خشک کره زمین قرار دارد‬ ‫و نظر به ش��رایط اقلیمی کشور‪ ،‬توجه به عنصر خاک‬ ‫برای حیات کره زمین باید بیشتر باشد‪ .‬خاکپور گفت‪:‬‬ ‫به طور میانگین برای تولید یک س��انتی متر خاک در‬ ‫دنیا بیش از‪ ۴۰۰‬س��ال طول زمان نیاز اس��ت که این‬ ‫ام��ر در ایران به دلیل وضعیت خش��ک و توپوگرافی‬ ‫بیش از ‪ ۸۰۰‬سال زمان نیاز دارد که این میزان ‪۲‬برابر‬ ‫میانگین جهانی است‪.‬‬ ‫خاکپور با تاکید بر اینکه ایران رتبه نخست فرسایش‬ ‫خاک در جهان را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬میانگین فرسایش خاک‬ ‫در دنیا به ازای هر هکتار در س��ال ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬تن است و‬ ‫فرس��ایش و جابه جایی خاک در ایران ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬تن و‬ ‫در اس��تان چهارمحال و بختیاری به دلیل جغرافیای‬ ‫منطقه که ‪ ۸۰‬درصد کوهستانی و دارای شیب باالی‬ ‫‪ ۶۰‬درصد است‪ ۲۵ ،‬تن در هکتار است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری رتبه‬ ‫نخس��ت فرس��ایش خاک در خاورمیان��ه را دارد‪ ،‬که‬ ‫توسعه پوش��ش گیاهی متناسب با توپوگرافی منطقه‬ ‫یکی از عوامل جلوگیری از فرسایش خاک است‪.‬‬ ‫این فعال زیس��ت محیطی افزود‪ :‬در حوزه فرسایش‬ ‫خاک س��االنه یک میلیارد دالر خسارت به این استان‬ ‫وارد می ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه پوش��ش گیاهی‬ ‫متناسب با جغرافیا و وضعیت مناطق مختلف‪ ،‬حامی‬ ‫حفظ خاک است‪ ،‬افزود‪ :‬با از بین رفتن پوشش گیاهی‬ ‫و بارش باران و بالیای طبیعی از جمله جاری ش��دن‬ ‫سیل و شسته ش��دن خاک در باالدست رخ می دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬حفظ پوش��ش گیاهی ی��ک اصل برای‬ ‫حفظ خ��اک و تولید اب و توس��عه پایدار در مناطق‬ ‫مختلف می ش��ود‪ .‬خاکپور گفت‪ :‬اج��رای برنامه های‬ ‫توسعه پوش��ش گیاهی از جمله بذرکاری‪ ،‬نهالکاری‪،‬‬ ‫بوته کاری و بازگرداندن پوش��ش گیاه��ی مناطق به‬ ‫ش��رایط طبیعی‪ ،‬باعث افزایش امنی��ت و پایداری در‬ ‫بخش کش��اورزی و کمک به اصالح و احیای مراتع و‬ ‫جنگل ها و افزایش امنیت غذایی در جامعه می شود‪.‬‬ ‫وی عوام��ل تهدید کننده پوش��ش گیاهی را چرای‬ ‫دام مازاد در مراتع‪ ،‬زراعت در اراضی شیب دار‪ ،‬کشت‬ ‫دیم و اجرای طرح های عمرانی دولتی و خصوصی در‬ ‫سطح منابع طبیعی عنوان کرد‪.‬‬ ‫ی با‬ ‫فع��ال زیس��ت محیطی چهارمح��ال و بختیار ‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه اصل مه��م حفاظت خ��اک حفظ‬ ‫پوش��ش گیاهی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اجرای فعالیت های‬ ‫ابخیزداری و ابخوان داری برای حفظ خاک به عنوان‬ ‫یک ُمسکن است‪ ،‬تا فرصت برای حفظ پوشش گیاهی‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫حوزه پیش��گیری و جلوگیری از فرس��ایش خاک‪ ،‬با‬ ‫کاشت نهال و بذر گونه های مرتعی و جنگلی سازگار با‬ ‫منطقه از جمله خانواده گندمیان‪ ،‬چتریان‪ ،‬نهال های‬ ‫جنگلی‪ ،‬بادام و اقاقیا اجرا می شود‪ .‬معاون ابخیزداری‬ ‫اداره کل مناب��ع طبیعی چهارمحال و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫اج��رای عملی��ات مکانیکی به عنوان درم��ان در این‬ ‫حوزه اس��ت که فرسایش و رسوب را کنترل می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این عملیات با س��اخت بندهای خاکی‬ ‫و سنگی و مالتی اب های جاری به سمت ابخوان ها و‬ ‫سفره های زیر زمینی هدایت می شود‪ .‬محمدی افزود‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲‬هزار بند س��نگی مالت��ی و ‪ ۸۰‬بند خاکی‬ ‫در اس��تان ساخته ش��ده و امس��ال ‪ ۱۴۷‬بند سنگی‬ ‫مالتی و ‪ ۷‬بند خاکی احداث ش��ده اس��ت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ساخت س��ازه های گاویونی‪ ،‬دیواری س��ازی ابراهه ها‬ ‫و اس��کله ریزی ابراهه و تثبی��ت زمین لغزش ها که در‬ ‫اس��تان ‪ ۳۰۰‬کانون زمین لغزش فعال است‪ ،‬از جمله‬ ‫اقدام های حوزه مکانیکی برای جلوگیری از فرسایش‬ ‫خاک است‪.‬‬ ‫‹ ‹تلفیق عملیات های بیولوژیک و مکانیک‬ ‫مع��اون ابخیزداری اداره کل منابع طبیعی اس��تان‬ ‫اف��زود‪ :‬عملیات بیومکانیکی ک��ه تلفیق عملیات های‬ ‫بیولوژی��ک و مکانی��ک اس��ت و با ایجاد ش��یار روی‬ ‫خطوط تراز‪ ،‬ساخت چاله های هاللی در کنار پوشش‬ ‫گیاهی‪ ،‬نهالکاری و ذخیره س��ازی نزوالت جوی باعث‬ ‫تقویت رطوبت خاک می شود که این امر نیز فرسایش‬ ‫خ��اک را کمتر می کند‪ .‬وی به وجود ‪ ۲‬س��د کارون و‬ ‫زاینده رود در استان اشاره کرد و گفت‪ :‬با جاری شدن‬ ‫روان اب ها و باال بودن میزان فرس��ایش خاک‪ ،‬میزان‬ ‫رسوب در پشت سدها زیاد است‪ .‬محمدی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در اس��تان با توجه به وضعی��ت توپوگرافی بین ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تا ‪ ۳‬میلیون ری��ال به ازای هر متر مکعب هزینه‬ ‫کنترل رسوب می شود‪ .‬وی‪ ،‬با تاکید بر اینکه فرسایش‬ ‫خاک موجب می شود که توان خاک حاصلخیز کمتر‬ ‫و تولید رس��وب زیاد ش��ود وکیفیت اب های سطحی‬ ‫‹ ‹فرسایش خاک بر اثر روان اب ها‬ ‫کاهش پیدا کند‪ ،‬افزود‪ :‬فرس��ایش خاک زمینه س��از‬ ‫مع��اون ابخی��زداری اداره کل صنای��ع طبیع��ی‬ ‫کاهش عمر مفید مخازن س��دهای بزرگ در خروجی‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری نیز گف��ت‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫استان نیز می شود‪.‬‬ ‫عوامل فرس��ایش خاک در اس��تان اب ه��ای روان و‬ ‫مدیرکل منابع طبیع��ی و ابخیزداری چهارمحال و‬ ‫س��طحی اس��ت که بر اثر جاری ش��دن روان اب های‬ ‫بختیاری نیز با اش��اره به باال بودن میزان فرس��ایش‬ ‫ناشی از بارندگی‪ ،‬فرسایش خاک ایجاد می شود‪.‬‬ ‫خ��اک در اس��تان ب��ه ض��رورت اج��رای طرح های‬ ‫علی محمد محم��دی افزود‪ ۸۵ :‬درصد مس��احت‬ ‫ابخی��زداری و ابخوان داری با ه��دف حفظ منابع اب‬ ‫اس��تان اراضی جنگلی و مرتعی و کمتر از ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫و خاک در اس��تان تاکید کرد‪ .‬عل��ی محمدی مقدم‬ ‫اراضی کشاورزی و مسکونی است‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬نفوذ اب در سفره های زیرزمینی‬ ‫وی ب��ه عوام��ل طبیعی و انس��انی به‬ ‫و جلوگیری از سیل و فرسایش خاک و‬ ‫عنوان ‪ ۲‬عامل تخریب خاک اش��اره کرد‬ ‫کاهش روان اب ها‪ ،‬از مهم ترین مزایای‬ ‫و گفت‪ :‬عامل انس��انی از جمله چرای دام‬ ‫اجرای طرح های ابخیزداری در استان‬ ‫مازاد در طبیع��ت‪ ،‬بی توجهی به ظرفیت‬ ‫است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با افزایش فرسایش‬ ‫متناسب با اراضی برای کشت‪ ،‬بی توجهی‬ ‫خاک‪ ،‬حاصلخیزی زمین های کشاورزی‬ ‫دس��تگاه های عمرانی ب��ه بحث حفاظت‬ ‫و رسوب خاک در پشت سدها افزایش‬ ‫علی محمد محمدی‬ ‫خ��اک و تبدیل ک��ردن اراض��ی جنگلی‬ ‫می یابد و زمینه خالی ش��دن روستاها‬ ‫نفوذ اب در سفره های‬ ‫با ش��خم ش��یار برای زمین کشاورزی از زیرزمینی و جلوگیری از ار س��کنه را افزایش می دهد‪ .‬محمدی‬ ‫عوامل و تهدیدهای انس��انی برای خاک و سیل و فرسایش خاک مقدم افزود‪ :‬امسال ‪ ۱۷۵‬میلیارد ریال‬ ‫منابع طبیعی است‪.‬‬ ‫و کاهش روان اب ها‪ ،‬از از محل صندوق ذخیره ملی به اجرای‬ ‫محمدی گف��ت‪ :‬در راس��تای مقابله با مهم ترین مزایای اجرای ‪ ۱۲۰‬طرح ابخی��زداری و ابخوان داری‬ ‫فرس��ایش خاک این اداره کل ‪ ۳‬دس��ته طرح های ابخیزداری در در اس��تان اختص��اص داده ش��د‪ .‬وی‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫اقدام ه��ای بیولوژی��ک‪ ،‬بیومکانی��ک و با افزایش فرسایش خاک‪ ،‬گفت‪ :‬اج��رای طرح ه��ای ابخیزداری‬ ‫مکانیکی را در دست اجرا دارد‪.‬‬ ‫و ابخ��وان داری ب��ا ه��دف جلوگیری‬ ‫حاصلخیزی زمین های‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬اقدام ه��ای ابخیزداری‪ ،‬کشاورزی و رسوب خاک از هدر رف��ت اب‪ ،‬گس��ترش پوش��ش‬ ‫مجموع��ه اقدام های مدیریت��ی و اجرایی در پشت سدها افزایش گیاهی و تغذیه سفره های زیرزمینی و‬ ‫می یابد و زمینه خالی‬ ‫در راس��تای حفاظت مناب��ع اب و خاک‬ ‫جلوگیری از سیالب اجرا می شود‪.‬‬ ‫شدن روستاها ار سکنه را‬ ‫در ح��وزه ابخیز و ابخی��زداری عملیات‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫افزایش می دهد‬ ‫ابخیزداری و ابخوان داری است‪.‬‬ ‫اس��تان گفت‪ :‬با اختص��اص این میزان‬ ‫وی گفت‪ :‬عملیات ه��ای بیولوژیک در‬ ‫اعتبار ‪ ۶۰‬قرارداد در حوزه ابخیزداری‬ ‫استان با پیمانکاران بسته شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪ ۲۳۰‬هزار هکت��ار زمین زیر‬ ‫پوش��ش اجرای طرح ابخیزداری ق��رار می گیرد‪ .‬که‬ ‫بررس��ی های انجام شده نش��ان می دهد در هر هکتار‬ ‫به ط��ور متوس��ط بین ‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪ ۲‬ه��زار مترمکعب‬ ‫نفوذپذیری اب روان در این زمین ها وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های یک طرح زیست محیطی‬ ‫محم��دی مق��دم‪ ،‬کاه��ش روان اب ها‪ ،‬نف��وذ اب‬ ‫در س��فره های زیرزمین��ی و جلوگی��ری از س��یل و‬ ‫فرس��ایش خاک را از مزای��ای اجرای این طرح عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۲۰‬س��ازه مالتی‪۲ ،‬‬ ‫سیالب پخش کن و ‪ ۵‬بند خاکی نیمه تمام در سطح‬ ‫اس��تان وجود دارد که با تامین ب��ه موقع اعتبار‪ ،‬این‬ ‫تعداد طرح در نیمه دوم امسال تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تاکن��ون ‪ ۲‬ه��زار بند مالت��ی‪ ۸۰ ،‬بند‬ ‫خاک��ی‪ ۳۱۴ ،‬گابی��ون‪ ۷ ،‬م��ورد ابگی��ر‪ ۱۰۰ ،‬س��د‬ ‫خش��که چین‪ ۱۶ ،‬م��ورد کف بند و س��د زیرزمینی‬ ‫در بخش ابخیزداری منابع طبیعی اس��تان اجرا شده‬ ‫اس��ت‪ .‬سرپرس��ت مدیریت اب و خ��اک و امور فنی‬ ‫و مهندس��ی س��ازمان جهادکش��اورزی چهارمحال و‬ ‫بختیاری نیز با اش��اره به باال بودن فرسایش خاک به‬ ‫دلیل توپوگرافی منطقه گفت‪ :‬باال بودن س��طح شیب‬ ‫اراضی از مهم ترین دالیل باال بودن فرسایش خاک در‬ ‫استان اس��ت‪ .‬غالمرضا ذاکری افزود‪ :‬کمبود اعتبارات‬ ‫ب��رای اجرای طرح های ابخی��زداری و ابخوان داری از‬ ‫مهم ترین مشکالت در حوزه مقابله با فرسایش خاک‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬در حوزه کش��اورزی به منظور‬ ‫کاهش فرس��ایش خاک اجرای ش��بکه ابیاری نوین‬ ‫از مهم ترین برنامه های در دس��ت اجراس��ت‪ .‬ذاکری‬ ‫افزود‪ :‬از ‪ ۳۱۶‬هزار هکتار اراضی کش��اورزی اس��تان‬ ‫‪ ۶۱‬هزار و ‪ ۳۴۰‬هکتار به س��امانه ابیاری نوین مجهز‬ ‫شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬استان چهارمحال و بختیاری از‬ ‫نظر درصد تجهیز اراضی به ش��بکه ابیاری نوین رتبه‬ ‫دوم کش��ور را دارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ابیاری نامناس��ب و‬ ‫ش��خم ش��یار غیراصولی از دالیل فرسایش خاک در‬ ‫بخش کش��اورزی اس��ت‪ .‬هم اکنون میانگین ابیاری‬ ‫در اس��تان به ‪ ۵۶‬درصد رسیده و بهره برداری اب در‬ ‫بخش کشاورزی ‪۱.۱۴‬کیلوگرم به مترمکعب است که‬ ‫این میزان در کشور ‪۱.۰۷‬کیلوگرم است‪ .‬ذاکری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از سال ‪ ۹۵‬تاکنون ‪ ۷‬طرح تامین اب در ‪ ۳‬هزار‬ ‫و‪ ۷۰۰‬هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا شده است‬ ‫و اجرای چندین طرح در ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰‬هکتار از اراضی‬ ‫کشاورزی با پیش��رفت باالی ‪ ۵۰‬درصد نیز در دست‬ ‫اجراس��ت‪ .‬در این مدت ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬هکتار طرح‬ ‫توسعه باغ ها از جمله کشت گیاهان بومی استان‪ ،‬گل‬ ‫محمدی‪ ،‬گیاهان دارویی و باغ ها در استان اجرا شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مسئو ل‪ ،‬از اجرای طرح مدیریت بهینه در‬ ‫حوزه زراعت و شخم برخالف اراضی شیب دار در ‪۴۸‬‬ ‫هزار هکتار از اراضی اس��تان را خبر داد و گفت‪ :‬طرح‬ ‫ابیاری زیر س��طحی که اب رسانی به ریشه گیاهان و‬ ‫درختان اس��ت در استان در دست اجراست‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬طرح انتقال اب از قطره چکانی در س��طح زمین‬ ‫باعث ایجاد شوره در سطح زمین و فرسایش خاک در‬ ‫پای درختان می شود و اب به ریشه درختان و نهال ها‬ ‫انتقال داده می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬طرح ابیاری زیرس��طحی عمیق س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۴۰‬هکتار از باغ های استان اجرا شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬ه��زار هکت��ار از مس��احت‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری را مراتع و جنگل ها تش��کیل‬ ‫می ده��د که رقمی معادل ‪ ۸۶.۵‬درصد از س��طح این‬ ‫استان را شامل می شود‪.‬‬ ‫یک کارشناس صنعت زعفران گفت‪ :‬ورود زعفران به بورس‬ ‫کاال موجب شده تا کشاورزان با کاشت و برداشت با کیفیت تر‬ ‫زعفران‪ ،‬س��ود بیش��تری را از این جهت نصی��ب خود کنند‬ ‫که این موضوع در مجموع موجب بهبود ش��رایط کاش��ت و‬ ‫برداشت زعفران در کشور شده است‪.‬‬ ‫رویا رضایی با اشاره به اینکه تمامی مراحل تولید‪ ،‬فراوری‬ ‫و ص��ادرات زعفران در کیفی��ت و قیمت گذاری این محصول‬ ‫اثرگذار اس��ت‪ ،‬به فودن��ا گفت‪ :‬چالش ه��ای صنعت زعفران‬ ‫در کش��ور قابل توجه هستند و متاس��فانه روش های فراوری‬ ‫سنتی موجب بروز مشکالت زیادی در این حوزه شده و ضربه‬ ‫سنگینی را نیز بر صادرات و برند زعفران کشور تحمیل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنع��ت زعفران افزود‪ :‬بر این اس��اس باید‬ ‫اطالع رس��انی مناسبی به کش��اورزان و مردم در زمینه نحوه‬ ‫تولید و مصرف زعفران انجام شود‪.‬‬ ‫رضای��ی اضاف��ه کرد‪ :‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در ح��وزه تولید و‬ ‫بسته بندی مشکالتی در حوزه زعفران وجود دارد که در این‬ ‫راس��تا باید تمام دغدغه های فع��االن این صنعت مورد توجه‬ ‫قرار گیرد و انتظارات و دغدغه های مشتریان خارجی نیز باید‬ ‫به گوش کشاورزان و متولیان این صنعت برسد‪.‬‬ ‫کارش��ناس تضمین کیفیت ش��رکت ارنیکا کیان توس با‬ ‫تاکید بر اینکه برای مش��تریان زعفران‪ ،‬کیفیت و بهداش��ت‬ ‫موضوعی بسیار مهم و قابل توجه است‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود اینکه‬ ‫زعف��ران ایران��ی بهترین کیفی��ت را در دنی��ا دارد‪ ،‬در بحث‬ ‫صادرات‪ ،‬برند زعفران ایرانی از جایگاهی که درخور ش��ان ان‬ ‫است‪ ،‬دور است‪.‬‬ ‫رضای��ی با تاکید بر اینکه متاس��فانه جهان زعفران ایران را‬ ‫خیلی نمی شناس��د و بیشتر زعفران اسپانیا برای انها نام اشنا‬ ‫اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬بای��د در این زمینه اطالع رس��انی درس��ت و‬ ‫گسترده ای شود تا جایگاه زعفران ایران در عرصه بین المللی‬ ‫ش��ناخته ش��ود تا همه بدانند که زعفرانی که با اس��م و برند‬ ‫کشور اسپانیا به فروش می رسد‪ ،‬زعفران ایران است‪.‬‬ ‫رضایی درباره راهکارهای حل مشکالت صنعت زعفران‬ ‫کش��ور از نقش بورس کاال در رفع این مشکالت به عنوان‬ ‫یکی از بهترین راهکارها یاد کرد و گفت‪ :‬با عرضه زعفران‬ ‫در بورس کاال موافق هستم چراکه پیش تر و قبل از اینکه‬ ‫موضوع عرضه زعفران در بورس کاال مطرح باشد‪ ،‬زعفران‬ ‫به دس��ت دالالن دادوس��تد می ش��د و هیچ ازمایشی هم‬ ‫روی ان انج��ام نمی ش��ود اما از زمانی ک��ه عرضه زعفران‬ ‫در بورس انجام می ش��ود و زعفران وارد بورس شده‪ ،‬تمام‬ ‫زعفران ها ازمایش ش��ده و همه کشاورزان و فروشندگان‬ ‫متوجه ش��ده اند که زعفرانی که می کارند و می فروش��ند‪،‬‬ ‫ازمایش می ش��ود و کیفیت این محصول مورد توجه انها‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫قیمت لبنیات‬ ‫‪ ۹‬درصد کاهش یافت‬ ‫دبی��ر انجمن صنایع لبن��ی ایران‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬ب��ا ابالغ مصوبه س��تاد‬ ‫تنظیم بازار مبنی ب��ر قیمت ‪ ۲‬هزار‬ ‫تومانی ش��یرخام از یکش��نبه بهای‬ ‫ش��یر و فراورده های لبنی ‪ ۹‬درصد‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫رضا باکری ب��ا بیان این مطلب به‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬بر اس��اس مصوبه ستاد تنظیم بازار‪ ،‬قیمت خرید‬ ‫ش��یرخام در ورودی دامداری ها هر کیلوگ��رم ‪ ۲۰۰۰‬تومان‬ ‫تعیین ش��د‪ ،‬که با ابالغ ان به تمام��ی واحدهای دامداری و‬ ‫کارخانجات لبنی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان و همچنین انجمن صنایع لبنی ایران‪ ،‬همه‬ ‫ملزم به اجرا و رعایت ان هستند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنایع لبنی ای��ران اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫قیمت هایی که انجمن صنایع لبنی پیشنهاد داده بود به طور‬ ‫تقریبی کاالهای اساس��ی گروه یک ب��ا کاهش ‪ ۹ ،۷ ،۶‬و ‪۱۱‬‬ ‫درصدی روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫باک��ری تصریح کرد‪ :‬بر مبنای این مصوبه قیمت هر بطری‬ ‫ش��یر کم چرب ‪ ۴۱۰۰‬تومان‪ ،‬ش��یر نیم چرب ‪ ۴۲۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫ش��یر پرچرب ‪ ۴۴۵۰‬توم��ان‪ ،‬ش��یرکامل ‪ ۴۵۰۰‬تومان‪ ،‬هر‬ ‫بسته ش��یر نایلونی ‪ ۲۶۰۰‬تومان‪ ،‬ماست دبه ای کم چرب ‪۱۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‪ ،‬ماس��ت دب��ه ای پرچرب ‪ ۱۱‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬ماس��ت ‪ ۹۰۰‬گرمی کرم چرب ‪ ۴۳۵۰‬تومان‪ ،‬ماس��ت‬ ‫‪ ۹۰۰‬گرمی پرچ��رب ‪ ۴۷۵۰‬تومان و پنیر یواف ‪ ۴۰۰‬گرمی‬ ‫‪ ۶۹۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنای��ع لبنی ایران گف��ت‪ :‬تمامی واحدهای‬ ‫دامداری و کارخانجات لبنی سراس��ر کش��ور ملزم به رعایت‬ ‫مصوبه س��تاد تنظیم بازار هستند تا شیر و فراورده های لبنی‬ ‫با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد‪.‬‬ ‫باکری اضافه کرد‪ :‬با ابالغ این مصوبه از یکشنب ه قیمت های‬ ‫جدی��د روی محصوالت تولیدی جدی��د درج و به بازار عرضه‬ ‫شده اما برای محصوالتی که پیش از این مصوبه درج قیمت و‬ ‫به بازار عرضه شده‪ ،‬فرصتی داده شده تا با قیمت های پیشین‬ ‫فروخته شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع لبن��ی ایران گفت‪ :‬دولت برای حمایت‬ ‫از دامداران همچنان قرار اس��ت نهاده های دامی مورد نیاز را‬ ‫با قیمت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در اختیارشان قرار دهد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫از واحده��ای دام��ی انتظار می رود هر کیلوگرم ش��یر خام را‬ ‫بر اس��اس قیمت مصوب ‪ ۲۰۰۰‬تومان در اختیار کارخانجات‬ ‫لبنی قرار دهند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 541‬پیاپی ‪2514‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ایین امضای قرارداد سرمایه گذاری با یک شرکت دانش بنیان مطرح کرد‬ ‫بینش جدید در سرمایه گذاری زیست بوم استارت اپی‬ ‫خواهی��م بود‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬امیدواریم این حرکت‬ ‫و دیدگاه پیش��رفته سرمایه گذاری در استارت اپ ها و‬ ‫حوزه های علمی و فناورانه ادامه داش��ته باشد‪ .‬معاون‬ ‫علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری تاکی��د کرد‪ :‬اگر‬ ‫خواس��تار حضور جوانان و اشتغال انها در کشورمان‬ ‫باشیم باید روی انها س��رمایه گذاری کنیم‪ .‬کشور ما‬ ‫ت بلکه حرکت رو به‬ ‫دارای کمب��ود منابع مالی نیس�� ‬ ‫ جلو را مش��کالت تفک��ر و فرهنگی کند می کند‪ .‬باید‬ ‫تالش کرد تا امکان ایده های جدید ایجاد شود‪.‬‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫یک مجوز برای معافیت از مالیات‬ ‫دریاف��ت گواه��ی دانش بنی��ان‬ ‫از معاون��ت علمی و فن��اوری نهاد‬ ‫ریاس��ت جمهوری تنها شرط برای‬ ‫ واحدهای مس��تقر در شهرک های‬ ‫صنعتی برای برخورداری از اولویت‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬معافیت های مالیاتی و‬ ‫در‬ ‫سایر مشوق های سرمایه گذاری‬ ‫زینب عبدی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��ت‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫این صورت تفاوتی بین شهرک های‬ ‫صنعتی خصوص��ی و دولتی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ش��رایط اس��تقرار واحده��ای دانش بنیان در ش��هرک های‬ ‫صنعتی خصوص��ی و دولتی بعد از مصوبه هیات دولت در ‪ ۲۴‬ابان‬ ‫‪ ۹۴‬یکسان شده است‪.‬‬ ‫ضوابط استقرار واحدهای صنعتی صنایع پیشرفته و دانش بنیان‬ ‫در ش��هرک ها و اط��راف ش��هرها در ای��ن مصوبه نش��ان می دهد‬ ‫واحدهای صنعتی دانش بنیان حوزه های فناوری زیس��تی‪ ،‬غذایی‪،‬‬ ‫دامی‪ ،‬نانو‪ ،‬الکترونیک و کنترل س��خت افزارهای رایانه‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پیش��رفته س��اخت و تولید تجهیزات ازمایشگاهی و پزشکی و‪ ...‬را‬ ‫شامل می شود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۴۶‬مصوبه ای در دولت وقت تصویب ش��د مبنی بر‬ ‫اینکه هیچ ش��رکتی در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری ته��ران نمی تواند‬ ‫مس��تقر ش��ود مگر با مجوز هیات دولت‪ .‬در سال ‪ ۸۸‬نیز تغییراتی‬ ‫در این قانون‪ ،‬ایجاد و در ان اس��تثنایی در نظر گرفته شد که تنها‬ ‫حوزه صنایع نوین یا صنایع پیش��رفته اجازه دارند در ش��عاع ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتری شهر مستقر شوند و برای این منظور فهرستی از صنایع‬ ‫نوین تهیه شد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در م��اده ‪ ۸‬قان��ون حمای��ت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان نیز تصریح ش��ده که موسسه های دانش بنیان با رعایت‬ ‫ضوابط زیست محیطی می توانند در محدوده شهرها مستقر شوند‪.‬‬ ‫در س��ال گذشته مصوبه ای در هیات وزیران نیز در این زمینه ابالغ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بعضی از واحدهای صنعتی‪ ،‬دانش بنیان‬ ‫نیس��تند و باید از طریق معاونت علمی ریاس��ت جمهوری تاییدیه‬ ‫دانش بنیان ب��ودن را دریافت کرده باش��ند‪ .‬دانش بنیان ها باید در‬ ‫س��ایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت نام و با تایید‬ ‫مدارک‪ ،‬برای دریافت این گواهی اقدام کنند‪.‬‬ ‫در این صورت مش��مول معافیت ها و مشوق های سرمایه گذاری‬ ‫دانش بنیان ه��ا در ش��هرک های صنعت��ی خواهن��د ش��د‪ .‬صنایع‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬کنت��رل و س��خت افزارها ب��ر اس��اس رده ه��ای‬ ‫زیست محیطی می توانند بر مبنای میزان االیندگی زیست محیطی‬ ‫در تمام شهرک ها و شهرهای دارای جمعیت زیاد که پیش از این‬ ‫ممنوعیت استقرار داشتند‪ ،‬استقرار یابند‪ .‬بنا بر این مصوبه دولت‪،‬‬ ‫محدودیت اس��تقرار دانش بنیان ها در داخل شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫تهران حذف ش��ده و حتی در داخل این شعاع امکان ساخت واحد‬ ‫صنعتی دانش بنیان وجود دارد‪ .‬سرمایه گذاران برای دریافت زمین‬ ‫در ش��هرک های صنعتی برای س��اخت واح��د دانش بنیان باید ‪۵‬‬ ‫درص��د حق انتف��اع زمین را پرداخته و بقیه ان را در اقس��اط ‪۴۲‬‬ ‫ماهه بپردازند‪.‬‬ ‫همچنین در پرداخت کل هزینه زمین به صورت یکجا مش��مول‬ ‫‪ ۵‬درصد تخفیف خواهند ش��د‪ .‬همچنین دانش بنیان ها در اولویت‬ ‫معرفی برای تسهیالت قرار دارند‪ ،‬این واحدها می توانند با مراجعه‬ ‫به شرکت شهرک های صنعتی استان از اولویت دریافت تسهیالت‬ ‫برخوردار شوند‪ .‬در صدور ضمانتنامه های بانکی‪ ،‬برگزاری دوره های‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬طرح های پژوهشی‪ ،‬شناس��ایی حلقه گمشده نیز برای‬ ‫دانش بنیان ها اولویت درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه در بند (الف) ماده ‪ ۳‬قانون مالیات نیز امده اس��ت‬ ‫که واحده��ای دانش بنیان به مدت ‪ ۱۵‬س��ال از پرداخت مالیات‪،‬‬ ‫ع��وارض‪ ،‬حق��وق گمرکی‪ ،‬س��ود بازرگان��ی و ع��وارض صادراتی‬ ‫معاف هس��تند‪ .‬در این زمینه نیز تفاوتی برای اس��تقرار واحدهای‬ ‫دانش بنیان در شهرک های صنعتی خصوصی و دولتی همچنین در‬ ‫سال راه اندازی وجود ندارد‪ .‬شرکت های دولتی و نهادهای عمومی‬ ‫غیردولتی یا در مجموع ش��رکت هایی که بیش از ‪ ۵۰‬درصد سهام‬ ‫ان دولتی بوده و دانش بنیان باش��ند‪ ،‬مش��مول این قانون نیستند‪.‬‬ ‫این قانون به تمامی برای بخش خصوصی قابل اجراست‪.‬‬ ‫با س��رمایه گذاری در یک شرکت دانش بنیان‪ ،‬زمینه‬ ‫بو کارهای فناوری فراهم شد‪ .‬در ایین‬ ‫برای توسعه کس ‬ ‫امضای قرارداد سرمایه گذاری شرکت حرکت اول (همراه‬ ‫اول) در کشور با شرکت دانش بنیان «سانا گستر سبز»‬ ‫زمینه برای توس��عه کس��ب و کار و اش��تغالزایی فراهم‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» این تفاهمنامه با‬ ‫حضور ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫مدیرعامل همراه اول و شرکت حرکت اول و مدیرعامل‬ ‫شرکت دانش بنیان ساناگستر سبز بسته شد‪ .‬به موجب‬ ‫این تفاهمنامه‪ ،‬ش��رکت دانش بنیان سانا گسترسبز با‬ ‫دو محصول(اچاره و اوبار) م��ورد حمایت ‪ ۶.۲‬میلیون‬ ‫دالری ش��رکت حرک��ت اول(صندوق س��رمایه گذاری‬ ‫هم��راه اول) قرار گرفت‪ .‬قرار اس��ت ب��ا تالش فعاالن‪،‬‬ ‫زیرساخت برای اش��تغال بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار نفر فراهم‬ ‫شود‪« .‬حرکت اول» شرکت سرمایه گذار همراه اول در‬ ‫استارت اپ هاس��ت که در ایینی با شرکت «ساناگستر‬ ‫س��بز» که س��امانه های «اچاره» (س��امانه هوش��مند‬ ‫درخواس��ت خدمات) و «اوبار»(سامانه هوشمند حمل‬ ‫بار) را راه اندازی کرده است قرارداد همکاری امض ا کرد‪.‬‬ ‫لو نقل‬ ‫اوبار‪ ،‬محصول��ی نواورانه برای س��اماندهی حم ‬ ‫بین ش��هری است که زیرساخت لجستیکی را گسترش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬اچاره هم اس��تارت اپی است که خدمات‬ ‫مختلف منزل و شهری را در کوتاه ترین زمان ممکن در‬ ‫اختیار مخاطبان قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود سرمایه گذاری های خطرپذیر‬ ‫س��ورنا س��تاری‪ ،‬مع��اون علم��ی و فن��اوری‬ ‫‹ ‹حمایت از استارت اپ های پیشرو‬ ‫رئیس جمهوری در ایین امضای قرارداد سرمایه گذاری‬ ‫حرکت اول (همراه اول) با ش��رکت دانش بنیان س��انا‬ ‫سبز گس��تر گفت‪ :‬بینش جدیدی در سرمایه گذاری‬ ‫زیس��ت بوم استارت اپی و ش��رکت های دانش بنیان از‬ ‫س��وی مجموعه های بزرگ رخ داده اس��ت‪ .‬س��تاری‬ ‫در ایی��ن امض��ای ق��رارداد س��رمایه گذاری حرکت‬ ‫اول (همراه اول) با ش��رکت دانش بنیان س��انا س��بز‬ ‫گستر گفت‪ :‬مشکل بزرگ در اکوسیستم استارت اپی‬ ‫کمب��ود س��رمایه گذاری های خطرپذی��ر اس��ت‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اس��تارت اپ ها زمانی رش��د می کنند که‬ ‫نیاز به س��رمایه گذاری خطرپذی��ر دارند و اگر به انها‬ ‫بی توجهی کنیم سرمایه گذار خارجی جذب می کنند‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به‬ ‫رشد فزاینده تحقیق و توسعه در حوزه اینترنت اشیا‬ ‫ب��ا حمای��ت معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫ ‪ ۲۲ )IoTWAY‬و‬ ‫ ‬ ‫دوره ه��ای اموزش جامع اینترنت اش��یا(‬ ‫‪ ۲۳‬اذ ر امس��ال با همکاری سازمان س��اتبا (وزارت نیرو) و در‬ ‫محل پژوهش��گاه نیرو برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنع��ت» به نق��ل از مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت‬ ‫علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬دوره های اموزش جامع‬ ‫اینترنت اش��ی ا با عن��وان ‪ IoTWAY‬عالوه بر اجرای فصلی‬ ‫ان در تهران تا امروز در دو اس��تان دیگر نیز برگزار ش��ده و‬ ‫این بار این مرکز در حال برگزاری دوره چهارم اموزش جامع‬ ‫اینترنت اشیا‪ ۲۲ ،‬و ‪ ۲۳‬اذر امسال است‪ .‬این دوره با حمایت‬ ‫س��تاد توس��عه فناوری اطالعات‪ ،‬ارتباطات و فضای مجازی‬ ‫معاونت علمی و با همکاری س��ازمان ساتبا (وزارت نیرو) و در‬ ‫محل پژوهشگاه نیرو برگزار می ش��ود‪ .‬محمد قیصری‪ ،‬دبیر‬ ‫اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا‪ ،‬با اشاره به حمایت های‬ ‫س��تاد توس��عه فناوری اطالعات‪ ،‬ارتباطات و فضای مجازی‬ ‫معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬از ش��رکت های‬ ‫خالق و فناور فعال در حوزه اینترنت اشی ا گفت‪ :‬اینترنت اشیا‪،‬‬ ‫به اعتقاد و براورد بس��یاری از متخصصان جهان‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫چالش فناوری پیش روی سال های اینده خواهد بود‪ .‬قیصری‬ ‫در تش��ریح حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫از ش��رکت های خالق در حوزه اینترنت اش��یا در ادامه افزود‪:‬‬ ‫مفهوم اینترنت اش��یا در ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬س��ال گذش��ته‪ ،‬در ایران نیز‬ ‫مطر ح شده و بسیاری از کارشناسان‪ ،‬متخصصان و دانشجویان‬ ‫قو توس��عه و بکارگیری ان تشویق کرده است‪ ،‬که‬ ‫را به تحقی ‬ ‫س��رمایه گذاری های چندصد بیلیون دالری و رش��د فزاینده‬ ‫پیاده سازی این فناوری در دنیا اشتیاق حرکت استارت اپ ها‬ ‫به این س��مت را دوچندان کرده اس��ت‪ .‬دبی��ر اجرایی مرکز‬ ‫تحقیقات اینترنت اشیا در تشریح مفهوم اینترنت اشیا یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬اینترنت اش��یا تمامی اش��یای دنی��ای فیزیکی و حتی‬ ‫انس��ان ها و فرایندها را به یک ش��بکه هوشمند تبدیل کرده‬ ‫و ام��کان کنترل و مدیریت ان را از طریق ش��بکه های هوش‬ ‫اولویت بندی برای رفع‬ ‫مشکالت صنعتگران در گلستان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫گلستان گفت‪ :‬رفع مشکالت واحدهای تولیدی در این‬ ‫استان با اولویت دنبال می شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان‪ ،‬حجت اله‬ ‫خلی��ل زاده صورت��ی در بازدید از واحده��ای تولیدی‬ ‫شهرس��تان رامیان اظه��ار کرد‪ :‬حض��ور در واحدهای‬ ‫صنعتی و بررس��ی نیازها و مشکالت واحدها می تواند‬ ‫در این مسیر موثر باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی از هیچ‬ ‫کوشش��ی برای رفع ای��ن مش��کالت و همچنین ارائه‬ ‫راهکار ب��رای حمای��ت نرم افزاری و س��خت افزاری از‬ ‫فعاالن اقتصادی دریغ نمی کند‪.‬‬ ‫خلی��ل زاده صورت��ی‪ ،‬کمب��ود نقدینگ��ی را یکی از‬ ‫مش��کالت پیش روی صنایع برشمرد و افزود‪ :‬با کمک‬ ‫بانک های عامل و پرداخت تسهیالت به صنایع کوچک‪،‬‬ ‫گام های عملی برای رفع مش��کل نقدینگی این صنایع‬ ‫برخواهیم داشت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫گلس��تان ادامه داد‪ :‬نوس��ازی و تقویت صنایع کوچک‪،‬‬ ‫به اشتغالزایی در شهرک های صنعتی کمک می کند‪.‬‬ ‫اینک��ه س��رمایه گذار خارجی نیز در ن��وع خود قابل‬ ‫اهمیت است و مشکل به ش��مار نمی رود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫اگر ش��رکت های بزرگ��ی مانند همراه اول یا س��ایر‬ ‫ش��رکت های فعال ایرانی در این ح��وزه مانند (همراه‬ ‫اول‪ ،‬ایرانسل‪ ،‬رایتل و‪ )...‬به این نتیجه برسند که برای‬ ‫دستیابی به اینده بهتر باید در اکوسیستم استارت اپی‬ ‫سرمایه گذاری کنند و از رویکرد سرمایه گذاری سنتی‬ ‫دور ش��وند‪ ،‬اقدام بزرگی انجام ش��ده است‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬س��رمایه گذاری انجام ش��ده هم ایران��ی خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬س��تاری با تبریک ب��ه بینش جدی��دی که در‬ ‫ش��رکت همراه اول رخ داده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نتیجه این‬ ‫سرمایه گذاری استارت اپی که تزریق نواوری به کشور‬ ‫و به خود مجموعه همراه اول اس��ت را به زودی شاهد‬ ‫مصنوع��ی فراهم می اورد‪ .‬نتیجه بکارگیری اینترنت اش��یا را‬ ‫می توان در خانه های هوشمند‪ ،‬شهرهای هوشمند‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و دامداری هوشمند‪ ،‬انبارها و حمل ونقل هوشمند‪ ،‬صنعت و‬ ‫سالمت هوشمند و بس��یاری از کاربردهای هوشمند دیگری‬ ‫که روزانه درباره انها می شنویم مشاهده کنیم‪ .‬قیصری درباره‬ ‫فضاسازی اینترنت اش��یا و ارتباطات میان رشته ای این حوزه‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬فناوری اینترنت اش��یا توانس��ته یک چارچوب‬ ‫همکاری مش��ترک میان بیشتر رشته های مهندسی همچون‬ ‫الکترونیک‪ ،‬برق‪ ،‬مخابرات‪ ،‬سخت افزار‪ ،‬نرم افزار‪ ،‬شبکه‪ ،‬هوش‬ ‫مصنوعی‪ ،‬امنیت و‪ ...‬فراهم کرده و می توان ادعا کرد که یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن میان رش��ته ای های دنیا نام گرفته اس��ت‪ .‬وی ‬ ‫مرکز تحقیقات اینترنت اش��ی ا ایران را یکی از مراکز پیش��رو‬ ‫در این زمینه در کش��ور دانست که با بهره گیری از نیروهای‬ ‫توانمن��د داخلی و متخصصان جوان دانش��گاهی‪ ،‬به توس��عه‬ ‫و تروی��ج این فناوری در س��طوح مختل��ف پرداخته و تالش‬ ‫می کند راهکارهای عملیاتی مو ثری برای بکارگیری درس��ت‬ ‫ان در کش��ور ارائه دهد‪ .‬دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت‬ ‫اش��یا افزود‪ :‬این مرکز در ‪ ۳‬زمینه پژوهشی‪ ،‬اموزشی و تولید‬ ‫نمونه اولیه درحال حاضر در کش��ور فعالیت داشته و توانسته‬ ‫اس��ت بیش از ‪ ۴۰‬نفر به صورت مس��تقیم و ‪ ۶۰‬نفر به صورت‬ ‫غیرمستقیم کارافرینی داش��ته باشد‪ .‬قیصری تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫بخش پژوهش��ی عالوه بر تحقیقاتی که پژوهشگران در مرکز‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬درخواس��ت هایی از شرکت ها با تخصص های‬ ‫مختلف دریافت ش��ده و به عنوان پروژه انجام می ش��ود‪ .‬دبیر‬ ‫اجرای��ی مرکز تحقیقات اینترنت اش��یا ادام��ه داد‪ :‬در بخش‬ ‫تولید نمونه اولیه نیز بر اساس پژوهش های انجام شده یا نمونه‬ ‫کاالهای خارجی که مشابه داخلی ندارند و امکان بومی سازی‬ ‫انها فراهم اس��ت تولیدشده و اماده س��رمایه گذاری می شود‬ ‫و همچنین در بخش اموزش��ی در ‪ ۳‬س��ال گذشته دوره های‬ ‫مختلفی در تخصص های موردنیاز کش��ور به صورت عمومی و‬ ‫اختصاصی برگزار شده است‪.‬‬ ‫مهدی اخوان بهابادی‪ ،‬به عنوان رئیس هیات مدیره‬ ‫هم��راه اول در ایین امضای قرارداد س��رمایه گذاری‬ ‫حرکت اول (همراه اول) با ش��رکت دانش بنیان س��انا‬ ‫گسترس��بز بیان کرد‪ :‬امروز نخستین سرمایه گذاری‬ ‫مجموع��ه حرک��ت اول در حوزه اس��تارت اپی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬بهاب��ادی تاکید ک��رد‪ :‬از این ب��ه بعد نام‬ ‫حرکت اول در این حوزه بیش��تر شنیده خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره همراه اول بیان کرد‪ :‬همراه اول با‬ ‫تعیین چشم انداز دنیای دیجیتال سرمایه گذاری های‬ ‫قاب��ل توجهی در حوزه اس��تارت اپ ها کرده و تالش‬ ‫می کند ش��رکت های نخبه این عرصه را شناس��ایی و‬ ‫موردحمایت قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» تفاهمنام��ه‬ ‫سرمایه گذاری قطعی همرا ه اول با شرکت دانش بنیان‬ ‫س��انا س��بز گس��تر از طریق بازوی س��رمایه گذاری‬ ‫خطرپذی��ر حرکت اول در معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری به امضا رسید‪ .‬این تفاهمنامه شامل‬ ‫محصوالت اس��تارت اپ های اچاره‪ ،‬اوبار‪ ،‬سانا ابر داده‬ ‫به مبلغ ‪ ۶‬و ‪ ۲‬دهم میلیون دالر است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!