روزنامه گسترش صنعت شماره 542 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 542

روزنامه گسترش صنعت شماره 542

روزنامه گسترش صنعت شماره 542

‫چرا یارانه از ‪۴۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫بیشتر نمی شود؟‬ ‫چهارشنبه‬ ‫ ‪ 21‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2515‬دوره جدید شماره ‪ 8 542‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫عرضه خودرو‬ ‫با نرخ ‪ ۵‬درصد‬ ‫زیر قیمت بازار‬ ‫تایید شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫راه حفظ برجام‬ ‫از «‪ »FATF‬می گذرد ‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تعامل‬ ‫ضرورت امروز صنعت‬ ‫‪4‬‬ ‫فن بازار‬ ‫راهکار نوسازی‬ ‫‪5‬‬ ‫اولویت در طرح های نفتی‬ ‫را دریابیم‬ ‫‪6‬‬ ‫صنایع کارگاهی‬ ‫و رونق صنعت ملی‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫سرپرس��ت مرکز تعالی سازمانی س��ازمان مدیریت صنعتی از تشکیل‬ ‫شورای فرهنگ صنعتی و فناوری با ترکیبی از تشکل ها‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫و بخش دولتی با محوریت سازمان مدیریت صنعتی خبر داد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تولیدکننده خالقیت دارد اما حمایت نمی شود‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫شورای فرهنگ صنعتی و فناوری‬ ‫تشکیل می شود‬ ‫درگفت وگوبافعاالنصنعتقطعهمطرحشد‪:‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 4 1397‬ربیع الثانی ‪ 12 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 542‬پیاپی ‪2515‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫راه حفظ برجام‬ ‫از «‪ »FATF‬می گذرد‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی ای��ران‬ ‫به گونه ای اس��ت ک��ه ارزهای‬ ‫قدرتمن��د در جهان به راحتی‬ ‫وارد ای��ران نمی ش��ود و ای��ن‬ ‫موضوع توان اقتصادی کش��ور‬ ‫را در رواب��ط تج��اری کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬عالوه ب��ر ان ارزهایی‬ ‫محمود جامساز‬ ‫که امروز وارد ایران می ش��ود‬ ‫تحلیلگر امور اقتصادی‬ ‫بیش��تر‪ ،‬از کش��ورهای چین‪،‬‬ ‫روس��یه و هن��د اس��ت که از‬ ‫قدرت چندانی در مبادالت تجاری برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫البته این موضوع برای اقتصاد ایران جدید نیست و با تصویب‬ ‫برجام ش��دت نیز گرفت‪ .‬به همین دلیل اتحادیه اروپا پس از‬ ‫تصویب برجام تالش کرد راه هایی را برای مبادالت ارزی ایران‬ ‫بازکند‪ .‬در این بین دونالد ترامپ به ریاس��ت جمهوری امریکا‬ ‫رسید و چند ماه بعد‪ ،‬از برجام خارج شد‪ .‬این موضوع افزایش‬ ‫تنش های پولی و بانکی ایران را درپی داشت‪ .‬اتحادیه اروپا در‬ ‫ای��ن زمینه تالش می کند برجام حفظ ش��ود اما این موضوع‬ ‫مشکالتی دارد که باید انها را نیز رفع کنیم‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی تنها راه��ی که اروپا با اس��تفاده از ان‬ ‫می تواند برخی از مشکالت انتقال ارز به ایران را برطرف کند‪،‬‬ ‫نیازمند تصویب الیحه «‪ »FATF‬اس��ت‪ .‬با این حال عده ای‬ ‫در داخل کشور با این موضوع مخالفت می کنند‪ .‬اگر مخالفت‬ ‫انها منجر به تصویب نش��دن «‪ »FATF‬شود‪ ،‬درواقع راهی‬ ‫برای انتقال پول باقی نمی ماند و باید مانند گذشته از راه های‬ ‫دور زدن تحریم اس��تفاده ش��ود‪ .‬این راه ها در گذشته تجربه‬ ‫خوبی برای ایران نداشته و منجر به تخلف‪ ،‬رانت و فسادهای‬ ‫مالی بس��یاری ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین باید درنظر داشت که‬ ‫بسیاری از مسئوالن تاکنون اعالم کرده اند اروپا باید در زمینه‬ ‫حمایت از برجام اقدامی عملی داش��ته باشد‪ .‬در شرایطی که‬ ‫ای��ران الیح��ه «‪ »FATF‬را تصویب نکند اروپ��ا راهی برای‬ ‫حمای��ت از برجام و انتقال پول به ایران ندارد‪ .‬براین اس��اس‬ ‫باید مسیر حمایت را برای اروپا باز کرد‪.‬‬ ‫اروپایی ه��ا به نوعی احس��اس کردند که ای��ران تمایلی به‬ ‫شفاف سازی مالی ندارد‪ .‬باید این موضوع را درنظر داشت که‬ ‫شفافیت تراکنش های پولی و مالی برای انها مهم است چون‬ ‫در تصویب این الیحه ها مش��کالتی به وجود امد‪ .‬اگر اروپا به‬ ‫این قطعیت برس��د که ایران قصد شفاف س��ازی ندارد‪ ،‬مسیر‬ ‫برای کشورمان بسیار س��خت می شود و به ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫بازمی گردیم‪.‬‬ ‫یکی از مشکالت کشور در زمینه تحریم ها فروش نفت است‬ ‫و راه ه��ای مختلفی برای دور زدن ان مطرح اس��ت که یکی‬ ‫از انه��ا ارائه در بورس انرژی اس��ت‪ .‬زمانی که یک حاکمیت‬ ‫نمی تواند نفت بفروشد نمی توان از بخش خصوصی ان کشور‬ ‫توقع داش��ت نفت ایران را به فروش برساند‪ .‬سیاست هایی که‬ ‫درنظر گرفته شده از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و اکنون‬ ‫بی��ش از هر زمان دیگ��ری ایران باید تالش کن��د تا اروپا به‬ ‫شاخص های شفاف سازی اقتصادی ایران برسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تفاهم ‪ ۲۱‬هزار میلیاردی‬ ‫برای ایجاد شغل و تولید‬ ‫در صنعت و معدن‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای ایجاد ‪ ۲۷۰‬هزار فرصت شغلی با سرمایه گذاری ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی تفاهم کردند‪ .‬ب ه گزارش ایسنا‪ ،‬سازمان برنامه و‬ ‫بودجه میزبان مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود و‬ ‫برای ایجاد تولید و شغل در سال جاری تفاهمنامه ای را منعقد‬ ‫کردند‪ .‬بر اس��اس این تفاهمنامه قرار اس��ت ‪ ۲۷۰‬هزار فرصت‬ ‫ش��غلی ایجاد ش��ود که برای ان ‪ ۲۱‬هزار میلیارد تومان منابع‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬از این منابع ح��دود ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به صورت ریالی از صندوق توسعه ملی‪ ۱۰ ،‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان نظام بانکی و ه��زار میلیارد تومان ه��م از خزانه برای‬ ‫تامین یارانه سود تسهیالت دریافتی تامین می شود‪ .‬نرخ سود‬ ‫تس��هیالتی که قرار اس��ت برای ایجاد این فرصت های شغلی‬ ‫درنظر گرفته ش��ود‪۱۲ ،‬درصد برای مناطق محروم و ‪۱۴‬درصد‬ ‫برای مناطق غیرمحروم اس��ت که مابه التفاوت ان را دولت به‬ ‫ص��ورت یارانه س��ود از محل هزار میلیارد تومان برداش��تی از‬ ‫خزانه پرداخ��ت خواهد کرد‪ .‬این فرصت های ش��غلی که قرار‬ ‫است در حوزه صنعت و معدن ایجاد شود در ‪ ۴‬بخش متمرکز‬ ‫است‪ :‬نخست ‪ ۲۰۶۶‬واحد نیمه تمام صنعت و معدن که باالی‬ ‫‪۶۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارند در دس��تور کار برای اتمام‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬برنامه دیگ��ر به واحدهایی اختصاص دارد‬ ‫که صنعتی و معدنی بوده و نیاز به بازسازی و توسعه دارند‪ .‬در‬ ‫این بخش ‪ ۲۱۶۵‬واحد صنعتی و معدنی مورد برنامه ریزی قرار‬ ‫گرفت��ه که به ایجاد ‪ ۵۲‬هزار فرصت ش��غلی می انجامد‪ .‬تامین‬ ‫س��رمایه در گردش برای واحدهای صنعتی و معدنی س��ومین‬ ‫برنامه ایجاد ش��غل در این تفاهمنامه اس��ت ک��ه با اجرای ان‬ ‫‪ ۸۷‬ه��زار فرصت ش��غلی ایجاد خواهد ش��د‪ .‬چهارمین برنامه‬ ‫تفاهمنامه نیز بین س��ازمان برنام��ه و بودجه و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ب��ه کمک های فنی و اعتباری برای توس��عه‬ ‫خوشه های صنعتی و خدمات کلینیکی برمی گردد که به ایجاد‬ ‫هزار فرصت ش��غلی خواهد انجامی��د‪ .‬در این ایین محمد باقر‬ ‫نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رضا رحمانی‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حضور داشتند‪.‬‬ ‫بزرگ ترین اب شیرین کن کشور بهره برداری شد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مرحله نخس��ت بزرگ ترین طرح اب ش��یرین کن‬ ‫کش��ور با حضور مع��اون اول رئیس جمهوری‪ ،‬وزیر‬ ‫نیرو و جمعی دیگر از مسئوالن در غرب بندرعباس‬ ‫به بهره ب��رداری رس��ید‪ .‬مدیرعامل ش��رکت اب و‬ ‫فاضالب هرم��زگان در زم��ان بهره ب��رداری از این‬ ‫طرح ب��ه ایرنا گفت‪ :‬این طرح با س��رمایه گذاری ‪۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۰۰‬میلی��ارد ریالی بخ��ش خصوصی و با‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۲۰‬ه��زار مترمکع��ب در ش��بانه روز اجرا‬ ‫شده اس��ت‪ .‬امین قصی تصریح کرد‪ :‬ظرفیت کامل‬ ‫اب ش��یرین کن بندرعب��اس ‪ ۱۰۰‬ه��زار مترمکعب‬ ‫اس��ت که با بهره برداری از مرحله نخس��ت ان ‪۸۵‬‬ ‫ه��زار نف��ر از مردم بندرعب��اس از اب اش��امیدنی‬ ‫بهره مند می ش��وند‪ .‬ای��ن مقام مس��ئول بیان کرد‪:‬‬ ‫در س��ایت اب ش��یرین کن بندرعب��اس‪ ،‬اب ش��ور‬ ‫چرا یارانه از ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان بیشتر نمی شود؟‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫منابع تامین پرداخت یارانه نقدی که حامل های‬ ‫انرژی بوده و تغییر قیمتی در س��ال های گذشته‬ ‫نداشته است‪ ،‬مبلغ یارانه نیز تغییر نکرد؛ بنابراین‬ ‫اگ��ر افرادی معتقدند باید رق��م ‪ ۴۵‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومانی افزایش پیدا کن��د باید درباره نرخ فعلی‬ ‫حامل های انرژی نیز تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬از س��ال ‪ ۱۳۸۹‬که قانون‬ ‫هدفمندی یارانه ب��ه مرحله اجرا درامد‪ ،‬تاکنون‬ ‫مبل��غ پرداختی به یارانه بگیران تغییری نکرده و‬ ‫در ح��د همان ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان باقی مانده‬ ‫است‪ .‬هرچند در این س��ال ها انتقادهای زیادی‬ ‫بر ای��ن موضوع مط��رح و عنوان می ش��د که با‬ ‫توج��ه به تغییرات تورم مبلغ یارانه های نقدی از‬ ‫ارزش چندانی برخ��وردار نبوده و باید در زمینه‬ ‫ان تجدید نظر ش��ود‪ .‬با این حال درحال حاضر‬ ‫حدود ‪۷۷‬میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی ‪۴۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی دریافت می کنند‪.‬‬ ‫اینک��ه چرا با وجود پیش��نهادهایی که مطرح‬ ‫اس��ت تغییری در مبلغ یارانه ه��ای نقدی ایجاد‬ ‫نمی شود‪ ،‬موضوعی است که محمد باقر نوبخت‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در حاشیه انعقاد‬ ‫تفاه��م با وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به ان‬ ‫پاسخ داد‪.‬‬ ‫ان طور که نوبخت توضیح داد یارانه ها از محل‬ ‫مابه التفاوت نرخ حامل های انرژی که سوخت به‬ ‫همراه برق و اب ان را تشکیل می دهد‪ ،‬پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬از ای��ن منبع باید ‪۵۰‬درص��د به مردم‬ ‫بازگردانده شود‪ ۳۰ ،‬درصد به تولید و ‪۲۰‬درصد‬ ‫ب��ه خزانه رفت��ه و صرف امور عمران��ی و جاری‬ ‫دولت شود‪.‬‬ ‫با این حال در چند سال گذشته مجلس‪ ،‬قانون‬ ‫هدفمندی را اصالح کرد و قرار ش��د هر انچه از‬ ‫محل اصالح نرخ اب و برق ایجاد می شود به این‬ ‫شرکت ها برگشته تا بتوانند سرمایه گذاری انجام‬ ‫دهند‪ ،‬چراکه درحال حاضر بهای تمام شده اب و‬ ‫برق بیش از ان چیزی است که در اختیار مردم‬ ‫قرار گرفت و از انها دریافت می شود‪.‬‬ ‫به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬بر این‬ ‫اس��اس باید از محل تامین یارانه ها اب و برق را‬ ‫ج��دا کرد و تنها س��وخت باقی می ماند که برای‬ ‫بنزی��ن ‪ ۱۰۰۰‬توم��ان و برای گازوئیل و س��ایر‬ ‫س��وخت ها قیمت ها از چند سال پیش تغییری‬ ‫نکرده اس��ت و هر مقداری که ایجاد می شود‪ ،‬به‬ ‫خزانه رفته و وارد حس��اب س��ازمان هدفمندی‬ ‫یارانه ها می ش��ود و براساس تبصره «‪ »۱۴‬قانون‬ ‫بودجه ک��ه مربوط به هدفمندی یارانه هاس��ت‪،‬‬ ‫مطرح می شود‪.‬‬ ‫نوبخت اظهار کرد که اگر بگویند چرا یارانه را از‬ ‫‪ ۴۵‬هزار تومان باالتر و حتی به ‪ ۴۵۰‬هزار تومان‬ ‫نمی رس��انید باید گفت‪ :‬برای اینکه کاالهایی که‬ ‫از افزایش نرخ انها یارانه تامین می ش��ود‪ ،‬گران‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬بنابراین اگر اصرار بر افزایش مبلغ‬ ‫یارانه وجود دارد باید این کاالها گران ش��ود اما‬ ‫در این مورد باید مسائلی را رعایت کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه می پذیریم درحال حاضر‬ ‫نرخ س��وخت در ای��ران با منطقه تف��اوت دارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید توجه داش��ت که نمی توان در‬ ‫این زمینه قیاس کرد و باید س��ایر شاخص ها را‬ ‫نیز درنظر گرفت‪ .‬به هر حال افزایش قیمت های‬ ‫حامل های انرژی اث��ر روانی دارد و باید برای هر‬ ‫تغییری در ان بررسی های همه جانبه انجام شود‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که در بودجه س��ال اینده‬ ‫رقم ها برای تبصره هدفمندی یارانه ها به گونه ای‬ ‫تنظیم ش��ده که افزایش قیمت��ی در حامل های‬ ‫انرژی دیده نش��ده است و در عین حال هرگونه‬ ‫تغییری ایجاد ش��ود تم��ام مناب��ع ان به مردم‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫توزیع یارانه های نقدی از سال اینده قرار است‬ ‫به صورت اس��تانی انجام شود؛ این خبری است‬ ‫که به تازگی رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ان‬ ‫را اع�لام کرده و درحال حاضر با برخی توضیح ها‬ ‫همراه شده است‪.‬‬ ‫نوبخت عن��وان کرد ک��ه در س��ال اینده نیز‬ ‫افرادی که استحقاق دریافت یارانه داشته باشند‬ ‫‪ ۴۵‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان را دریافت می کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که قان��ون تاکی��د دارد افرادی‬ ‫ک��ه باالی ‪ ۳‬میلی��ون تومان دریاف��ت می کنند‬ ‫مس��تحق دریافت یارانه نیستند؛ بنابراین وزارت‬ ‫تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها بخواهند به طور کلی درباره‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون نفر تصمیم گیری و انها را شناسایی‬ ‫کنند‪ ،‬کار دش��واری اس��ت که ما در این حالت‬ ‫ترجیح دادیم شناسایی را به استان ها که ارتباط‬ ‫نزدیک تری با جمعیت خود دارند‪ ،‬واگذار کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بر این اس��اس قرار است یارانه ها‬ ‫در س��ال بعد به صورت اس��تانی و در چارچوب‬ ‫ایین نامه های اجرایی که به تصویب هیات وزیران‬ ‫می رس��د‪ ،‬پرداخت ش��ود‪ .‬در این حالت هرگونه‬ ‫صرفه جویی که از مح��ل پرداخت یارانه ها انجام‬ ‫شود‪ ،‬به طرح های عمرانی استان ها برمی گردد‪.‬‬ ‫خلیج فارس از طریق فرایند مدرن اس��مز معکوس‬ ‫نمک زدایی می ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬با تکمیل این‬ ‫پروژه تا پایان س��ال اینده‪۴۰ ،‬درصد نیاز ابی شهر‬ ‫بندرعباس (یک ه��زار ‪ ۱۵۰‬لیتر بر ثانیه) از طریق‬ ‫اب ش��یرین کن تامین می شود‪ .‬قصمی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در زم��ان حاضر ‪ ۱۷‬س��ایت اب ش��یرین کن‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاری ‪ ۱۱‬هزار میلی��ارد ریالی بخش‬ ‫خصوص��ی و حجم اب تولی��دی ‪ ۶۲‬مترمکعب در‬ ‫ش��بانه روز در هرم��زگان اجرا ش��ده که در کش��ور‬ ‫بی نظیر است‪ .‬اس��تاندار هرمزگان نیز در این ایین‬ ‫گفت‪ :‬دولت تدبیر و امید ‪ ۹‬هزار میلیارد ریال اعتبار‬ ‫به بخش اب کش��ور اختصاص داده که از این مقدار‬ ‫س��هم اس��تان ‪ ۶۲۰‬میلیارد ریال بوده و می تواند از‬ ‫تن��ش ابی در اینده جلوگیری کند‪ .‬فریدون همتی‬ ‫اف��زود‪ :‬یکی از برنامه های برجس��ته و ممتاز دولت‪،‬‬ ‫عملکردش در تامین اب ش��رب روستاها و شهرها‬ ‫اس��ت که باید در این راستا وزیر نیرو نیز همچنان‬ ‫حمایت داشته باشد‪.‬‬ ‫عامل برون زا سبب نوسانات ارزی در اقتصاد کشورمان شد‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫طرحی به دول��ت پیش��نهاد داده ایم مبنی بر‬ ‫اینکه بخشی از پوش��ش بیمه ای را در جهت‬ ‫حفظ و صیانت اش��تغال در اختیار واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی قرار دهیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری با بیان اینکه واگذاری‬ ‫برخ��ی طرح ها به بخ��ش خصوصی در قانون‬ ‫امده که این امر به خوبی در هرمزگان اجرا ش��ده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬زمینه س��از اس��تفاده از نیروهای ماندگار بومی‪،‬‬ ‫اموزش و فراگیری مهارت های الزم اس��ت که نیازمند‬ ‫تقویت اموزش��گاه های فنی حرفه ای در این راه است و‬ ‫باید بنگاه های اقتصادی نی��ز این موضوع را در اولویت‬ ‫کاری خ��ود ق��رار دهند‪ .‬وی با بیان اینکه موسس��ه ای‬ ‫در هرمزگان با توانمندس��ازی بیماران خاص توانس��ته‬ ‫فعالیتی اش��تغال زا را ایجاد کند و حتی به کش��ورهای‬ ‫همسایه صادرات داش��ته باشد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬امر اشتغال‬ ‫بنیاد اقتصاد است و اشتغال در مناطق روستایی یکی از‬ ‫اولویت های اساس��ی دولت است‪ .‬شریعتمداری با اشاره‬ ‫به اینکه اس��تان هرمزگان در جذب اعتبارات روستایی‬ ‫در رتبه نخس��ت کش��ور قرار دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در این‬ ‫بخش دوهزار و ‪ ۵۴۳‬میلیارد تومان در قالب ‪ ۴۷۷‬طرح‬ ‫به اس��تان هرمزگان اختصاص یافته است‪ .‬وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی ب��ا بیان اینکه ‪ ۵‬بان��ک با اعتبار‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ارد تومان در حوزه مش��اغل خانگی در قالب‬ ‫‪ ۴۴۴‬طرح در س��ال ‪ ۹۶‬وارد شده و این بخش را مورد‬ ‫حمایت قرار داده اند‪ ،‬عنوان کرد‪ ۱۷ :‬هزار فرصت شغلی‬ ‫در س��امانه رصد برای استان هرمزگان ثبت شده است‪،‬‬ ‫اگرچه برخی واحدها بنا بر مش��کالت موجود با ریزش‬ ‫نیروی انسانی روبه رو هستند که باید در صدد صیانت از‬ ‫نیروی اشتغال موجود پیش برویم‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫طرحی به دول��ت پیش��نهاد داده ایم مبنی بر‬ ‫اینکه بخشی از پوش��ش بیمه ای را در جهت‬ ‫حفظ و صیانت اش��تغال در اختیار واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعتی ق��رار دهیم‪ ،‬بی��ان کرد‪:‬‬ ‫عامل برون زا س��بب نوسانات ارزی در اقتصاد‬ ‫کشورمان شد‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬شاید تعداد کمی از تعاونی های مسکن‬ ‫به مش��کل برخورده اند که حجم قابل توجهی را ندارند‬ ‫ام��ا در جامعه این س��خن وجود دارد ک��ه تعاونی های‬ ‫مسکن نتوانس��ته اند موفق باشند که این گونه نیست و‬ ‫تعداد اندکی ناموفق بوده اند‪ .‬ش��ریعتمداری بیان کرد‪:‬‬ ‫ی کردن اقتصاد به وس��یله تعاونی هاست و این امر‬ ‫مردم ‬ ‫مختص کش��ور ما نیس��ت بلکه در کشورهای دیگر نیز‬ ‫شاهد س��پردن امور اقتصادی به تعاونی ها هستیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در قانون اساس��ی کش��ور ما بر توجه به واگذاری‬ ‫خدمات به تعاونی ها تاکید ش��ده اس��ت و اوایل انقالب‬ ‫اسالمی و در دوران حضور شهید بهشتی این امر بیشتر‬ ‫م��ورد توجه ب��ود و بعدها وزارتخانه ای ب��رای این مهم‬ ‫تشکیل شد تا سهم تعاونی ها احقاق شود‪ .‬شریعتمداری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نگاه به تعاونی ها تنها به عنوان بنگاهداری‬ ‫درست نیست بلکه باید به تعاونی ها نگاه ویژه ای داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعاونی ها به ارمغان اورنده مردمی س��ازی‬ ‫اقتصاد به جای خصوصی س��ازی ان هس��تند که سود‬ ‫حاصل از ان نصیب مردم می ش��ود و مشارکت مردم را‬ ‫نیز درپ��ی دارد‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به دنبال ان هس��تیم با رویک��رد جدیدی تعاونی‬ ‫مرزنش��ینان در کش��ور را دوباره احیا کنیم که در این‬ ‫مهم فهرس��ت وظایف تغییر خواهد کرد و قوانین ان را‬ ‫ابالغ می کنیم که می تواند تا حد مناس��بی از مشکالت‬ ‫این حوزه بکاهد‪.‬‬ ‫مصوبه بخشودگی وام های کشاورزان به زودی عملیاتی می شود‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی گفت‪ :‬موض��وع اجرای‬ ‫مصوبه بخش��ودگی وام های کش��اورزان ‪ ۳‬مرتبه‬ ‫ب��ه دولت امد و حتی در نشس��ت ‪ ۱۸‬اذر هیات‬ ‫دولت مطرح و این بار اصالح نهایی روی ان انجام‬ ‫ش��د و به زودی عملیاتی خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬محمود حجتی در نشس��ت ش��ورای اداری‬ ‫استان هرمزگان با فعاالن اقتصادی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫امیدوارم بتوانیم محرومیت های گوش��ه و کنار هرمزگان را‬ ‫برطرف کنیم و نارسایی های گذشته را از بین ببریم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مردم استان هرمزگان در ارتباط با زیربخش های کشاورزی‬ ‫همواره در س��طح کشور پیشرو بوده و هستند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه ابیاری کش��اورزی هرم��زگان از ‪ ۱۵۰‬هزار هکتار‬ ‫توانس��ته ‪ ۱۰۴‬هزار هکتارش را به ابیاری زیر فش��ار تبدیل‬ ‫کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بحث گلخانه ها نیز هرمزگان با رش��د‬ ‫دو برابری روبه رو بوده که ش��اهد افزایش ان در س��ال های‬ ‫اینده خواهیم بود‪ .‬حجتی با بیان اینکه ‪ ۱۷۰۰‬هکتار مجوز‬ ‫توسعه گلخانه ای در استان هرمزگان صادر شده‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هرمزگان در زمینه ابخیزداری‬ ‫همواره پیش��رو بوده و تاکن��ون در این بخش با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۶۰‬میلیارد تومان��ی روبه رو بوده‬ ‫است که توانس��ته رتبه نخست کشور را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬وزیر جهاد کش��اورزی با اشاره به‬ ‫اینکه در بحث صید و صیادی هرمزگان ‪۳۳‬درصد‬ ‫از صید کشور را به خود اختصاص داده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ابزی پروری اس��تان هرمزگان قابلیت باالیی دارد و تاکنون‬ ‫‪۷‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬هکتار از م��زارع ان نیز به پ��رورش ابزیان‬ ‫اختصاص یافته است‪ .‬وی با بیان اینکه پیش بینی می کنیم‬ ‫امس��ال در تولید میگو به ‪ ۱۰۰‬هزار تن برسیم‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫موض��وع اجرای مصوبه بخش��ودگی وام های کش��اورزان ‪۳‬‬ ‫مرتبه به دولت امد و حتی در نشست ‪ ۱۸‬اذر هیات دولت‬ ‫مطرح و این بار اصالح نهایی روی ان انجام ش��د و به زودی‬ ‫عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 4 1397‬ربیع الثانی ‪ 12 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 542‬پیاپی ‪2515‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫از طرف وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫عرضه خودرو با نرخ ‪ ۵‬درصد‬ ‫زیر قیمت بازار تایید شد‬ ‫سید علیرضا شجاعی‬ ‫واژه فرهنگ در مدل‬ ‫تعالی سازمانی بیشتر در‬ ‫حوزه توانمندسازها به کار‬ ‫رفته و در ‪ ۷‬بند به صورت‬ ‫مستقیم به فرهنگ اشاره‬ ‫شده است‪ .‬در این مدل‬ ‫ذیل معیار «رهبری»‬ ‫بخشی با عنوان فرهنگ‬ ‫رهبری داریم‬ ‫سرپرست مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی خبر داد‪:‬‬ ‫شورای فرهنگ صنعتی و فناوری تشکیل می شود‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کنن��د‪ .‬س��ازمان های متعال��ی کارکنان خ��ود را ارج‬ ‫می نهند و فرهنگی را ایجاد می کنند که بر اس��اس ان‬ ‫دس��تیابی به منافع طرف ها از طریق همسویی اهداف‬ ‫فردی و سازمانی میسر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ترویج فرهنگ تعامل و گفت وگو‬ ‫سرپرس��ت مرکز تعالی سازمانی س��ازمان مدیریت‬ ‫سرپرس��ت مرکز تعالی سازمانی س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی از تشکیل شورای فرهنگ صنعتی و فناوری با‬ ‫صنعتی با اش��اره به بخش دیگر الگوی تعالی سازمانی‬ ‫ترکیبی از تشکل ها‪ ،‬بخش خصوصی و بخش دولتی با‬ ‫ب��ا عنوان معیار «کارکنان» اظه��ار کرد‪ :‬در این بخش‬ ‫محوریت سازمان مدیریت صنعتی خبر داد‪.‬‬ ‫اشاره شده که سازمان های متعالی‪ ،‬فرهنگی را ترویج‬ ‫به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬س��ید علیرضا ش��جاعی در‬ ‫می دهن��د که اطمین��ان یابند کارکنان بر اس��اس ان‬ ‫نشس��ت هم اندیشی فرهنگ صنعتی و تعالی سازمانی‬ ‫دارای م��دل ذهنی باز ب��وده و از کار تیمی و خالقیت‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه س��ازمان های متعال��ی می توانند‬ ‫برای پاسخگویی سریع به چالش ها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫پایه های اصلی رشد و توسعه در فرهنگ کشور باشند‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬به ترویج فرهن��گ تعامل و گفت وگو در‬ ‫گفت‪ :‬مدل تعالی س��ازمانی مدل��ی مبتنی بر فرهنگ‬ ‫سراس��ر زنجیره ارزش و همچنین فرهنگ پشتیبانی‪،‬‬ ‫است و س��ازمان هایی که در مسیر بی پایان تعالی قرار‬ ‫قدردانی و توجه متقابل اشاره شده است‪.‬‬ ‫دارن��د می توانند بر فرهنگ صنعتی و فناوری کش��ور‬ ‫شجاعی اضافه کرد‪ :‬در سایر معیارهای الگوی تعالی‬ ‫تاثیر بگذارند و ترویج دهنده این نوع فرهنگ باشند‪.‬‬ ‫س��ازمانی و در بخ��ش نتایج ان به طور مس��تقیم واژه‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در می��ان ارزش هایی ک��ه به عنوان‬ ‫فرهن��گ را نمی بینیم‪ .‬ش��اید به این دلی��ل که ما باید‬ ‫مفاهی��م بنیادین در مدل تعالی س��ازمانی داریم ‪ ۴‬تا‬ ‫نتایج فرهنگ س��ازی و بکارگی��ری فرهنگ را باید در‬ ‫‪ ۵‬ارزش به طور مشخص مبتنی بر بحث های فرهنگی‬ ‫کارکنان‪ ،‬مشتریان‪ ،‬سازمان و جامعه مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫اع��م از اخالق م��داری‪ ،‬مس��ئولیت های اجتماع��ی‪،‬‬ ‫وی با اش��اره به اهمیت فرهنگ صنعتی در ش��رایط‬ ‫مشارکت و‪ ...‬است و بقیه نیز پایه فرهنگی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش فرهنگ در الگوی تعالی سازمانی‬ ‫کنونی کش��ور و اث��ر ان بر افزایش به��ره وری‪ ،‬ارتقای‬ ‫وی ب��ا طرح این پرس��ش ک��ه فرهن��گ در الگوی‬ ‫کیفیت‪ ،‬بهبود کار‪ ،‬بهینه سازی مصرف و بیان پیشینه‬ ‫تعالی س��ازمانی در چه مواردی پررنگ تر است‪ ،‬اظهار‬ ‫ان در کش��ور‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬قصد مرکز تعالی س��ازمانی‬ ‫کرد‪ :‬واژه فرهنگ در مدل تعالی س��ازمانی بیش��تر در‬ ‫در س��ازمان مدیریت صنعتی این است که یک شورای‬ ‫حوزه توانمندس��ازها ب��ه کار رفته و در ‪ ۷‬بند به صورت‬ ‫فرهنگ صنعتی و فناوری با ترکیبی از تشکل ها‪ ،‬بخش‬ ‫مس��تقیم به فرهنگ اش��اره شده اس��ت‪ .‬در این مدل‬ ‫خصوص��ی و بخش دولتی ایجاد کند‪ .‬البته این ش��ورا‬ ‫ذیل معیار «رهبری» بخشی با عنوان فرهنگ رهبری‬ ‫باید از حالت دولتی خارج شود تا پایدارتر بماند‪.‬‬ ‫داری��م؛ در ای��ن مبحث عنوان ش��ده ک��ه رهبران در‬ ‫سرپرس��ت مرکز تعالی سازمانی س��ازمان مدیریت‬ ‫سازمان های متعالی می توانند افراد را به همکاری های‬ ‫صنعتی همچنین با اش��اره ب��ه تفاهمنامه ای که میان‬ ‫درون س��ازمانی ترغیب و فرهنگ رهبری مش��ترک را‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی و موسس��ه فرهنگی «اکو»‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫امضا ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ما به موسسه فرهنگی اکو پیشنهاد‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن در بخ��ش دیگ��ری اش��اره‬ ‫کردی��م بحث فرهنگ صنعتی در قالب این تفاهمنامه‬ ‫ش��ده که رهبران در س��ازمان های متعالی می توانند‬ ‫دنبال ش��ود‪ .‬قرار ش��ده موسس��ه فرهنگی اکو از توان‬ ‫ارزش ه��ای مش��ترک‪ ،‬اخالق مداری‪ ،‬پاس��خگویی‪،‬‬ ‫کشورهای عضو استفاده کند و امیدواریم بر این اساس‬ ‫ش��فافیت و فرهنگ اعتماد را در سر اسر زنجیره ارزش‬ ‫بتوانیم یک همایش بین المللی طراحی کنیم‪.‬‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬همچنین اش��اره ش��ده که‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود‬ ‫رهب��ران می توانن��د فرهن��گ تعالی را‬ ‫به ارائه پیش��نهادی درب��اره جوایز تعالی‬ ‫ب��ا همراهی کارکن��ان تقویت کنند‪ .‬در‬ ‫س��ازمانی پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬در زمینه ‬ ‫ذیل این بخش واژه فرهنگ همکاری به‬ ‫اعطای جوایز تعالی س��ازمانی می توانیم‬ ‫کار رفته اس��ت‪ .‬در این بخش به ترویج‬ ‫دو فراخوان بدهیم‪ .‬بر این اساس‪ ،‬افرادی‬ ‫فرهنگ نواوری نیز اشاره شده است که‬ ‫که می خواهند در پروژه های بهبود کمک‬ ‫باید دید چگونه می توان این فرهنگ ها‬ ‫کنند و مش��اوره دهند‪ ،‬فهرس��تی جدا از‬ ‫ارمین خوشوقتی‬ ‫را در س��ازمان ها ایجاد کرد‪ ،‬توسعه داد‬ ‫ارزیابان داش��ته باش��ند؛ به این صورت از‬ ‫و ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫اگر صنعت را مترادف تجربه ای ک��ه این افراد در طو ل س��ال ها‬ ‫با نواوری ببینیم و‬ ‫شجاعی با اشاره به معیار «استراتژی»‬ ‫کس��ب کرده اند اس��تفاده می ش��ود و در‬ ‫فرهنگ را بر مبنای ‪۳‬‬ ‫در مدل تعالی س��ازمانی‪ ،‬گفت‪ :‬در این محور ارزش ها‪ ،‬باورها و ضم��ن مالحظه س��ازمان درب��اره اینکه‬ ‫بخ��ش واژه فرهنگ فق��ط در یک جا به هنجارها ببینیم‪ ،‬فرهنگ ارزیابان و کس��انی ک��ه کار رتبه بندی را‬ ‫کار رفته اس��ت‪ .‬در ذیل این معیار اشاره صنعتی یعنی ارزش ها‪ ،‬انجام می دهند‪ ،‬نباید در بحث پروژه های‬ ‫باورها و هنجارهایی‬ ‫شده که سازمان های متعالی می توانند‬ ‫بهبود مشاوره دهند‪ ،‬برطرف می شود‪.‬‬ ‫که در عرصه نواوری و‬ ‫� ‪ ۲۸‬جایزه در کشور‬ ‫محیط کالن س��ازمان شامل تحوالت و‬ ‫خالقیت داریم‬ ‫سعید امامی‪ ،‬نایب رئیس انجمن علمی ‬ ‫روندهای سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫اس��تاندارد ایران در این نشست با اشاره به‬ ‫و فن��اوری را تحلیل‪ ،‬درک و پیش بینی‬ ‫مدل ‪ EFQM‬گفت‪ :‬اعطای بیش��تر جوایز بر اساس‬ ‫این مدل اس��ت‪ .‬م��ا از این مدل اس��تفاده می کنیم و‬ ‫متوجه هستیم که یک دس��ت مفاهیم بنیادین سبب‬ ‫ش��کل گیری ای��ن مدل ش��ده اند‪ .‬باید دی��د فرهنگ‬ ‫کس��انی که ای��ن مدل را س��اخته اند چه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫س��ازندگان این مدل افکار خ��ود را تبدیل به یک مدل‬ ‫ارزیاب��ی و اندازه گیری کرده اند تا در جهت تعالی مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ما باید به ج��ای اینکه ‪ ۱۰۰‬درصد بر‬ ‫مدل ‪ EFQM‬تکیه کنیم به این نکته توجه کنیم که‬ ‫ش��اید این مدل برای فرهنگ ما مناسب نباشد‪ .‬ما باید‬ ‫به دنبال ایجاد یک مدل بومی برای تعالی سازمانی در‬ ‫کش��ور باش��یم و این موضوع می تواند یکی از وظایف‬ ‫ش��ورای فرهنگ صنعتی باش��د که قرار است تشکیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫امام��ی با بیان اینکه اکنون در کش��ور نزدیک به ‪۲۸‬‬ ‫جایزه بر اس��اس مدل ‪ EFQM‬اعطا می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بیش��تر این جوایز یک ویژگی مشترک دارند‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬برای اعطای این جوایز فرایند باید این گونه‬ ‫‹ ‹‪ ۹۰‬درصد بنگاه های ای�ران خانوادگی‬ ‫باشد که در ابتدا داوطلبان ثبت نام کنند‪ ،‬بعد بر مبنای‬ ‫است‬ ‫مدل در واحدهای درخواس��ت کننده سیستم استقرار‬ ‫علی اصغ��ر س��عیدی‪ ،‬دبی��ر گروه جامعه شناس��ی‬ ‫یاب��د و اموزش های الزم داده ش��ود‪ ،‬س��پس ارزیابان‬ ‫اقتص��ادی انجمن جامعه شناس��ی ایران نی��ز در این‬ ‫بازخ��ورد خود را ارائه دهند‪ ،‬بعد بر اس��اس بازخوردها‬ ‫نشست با اشاره به جامعه شناسی اقتصادی گفت‪ :‬یک‬ ‫پروژه های بهبود تعریف ش��ده و انگاه عملیاتی شوند و‬ ‫مسئله مهم در س��ازمان ها روابط غیررسمی است که‬ ‫در نتیجه عملیاتی ش��دن انها‪ ،‬سازمان ها رشد کنند‪.‬‬ ‫کس��ی به ان توجه نمی کند‪ .‬به نظر می رسد این روابط‬ ‫درب��اره اعطای بیش��تر جوای��ز این فرایند ت��ا مرحله‬ ‫در چش��م مدیران محو است‪ .‬در ادبیات سازمانی فقط‬ ‫ارزیابی به طور یکس��ان طی می شود اما پس از مرحله‬ ‫درباره روابط رسمی بحث می کنند اما اخالق سازمانی‬ ‫ارزیاب��ی مراحل تعریف پروژه های بهب��ود و عملیاتی‬ ‫ایج��اب می کند روابط غیر رس��می را هم به س��ازمان‬ ‫کردن انها به س��ازمان ها واگذار می ش��ود و از انجا که‬ ‫اوریم‪ ،‬نه اینکه حذفش کنیم‪.‬‬ ‫نظارت��ی روی این کار نیس��ت‪ ،‬در عمل‪ ،‬فرایند تعالی‬ ‫دبی��ر گ��روه جامعه شناس��ی اقتص��ادی انجم��ن‬ ‫س��ازمانی ناتمام می ماند؛ انگاه فک��ر می کنیم که این‬ ‫جامعه شناس��ی ای��ران اف��زود‪ :‬ب��االی ‪ ۹۰‬درص��د‬ ‫کار هیچ تاثیری نداشته است‪.‬‬ ‫بنگاه ه��ای ای��ران خانوادگی هس��تند و از این روابط‬ ‫وی در بخش بعدی سخنان خود عنوان کرد‪ :‬مسئله‬ ‫می توان در راس��تای بهبود اس��تفاده کرد‪ .‬سعیدی با‬ ‫دیگری که درباره تعالی س��ازمانی مطرح است‪ ،‬فضای‬ ‫بیان اینکه مدیری که موقت باش��د اصال مدیر نیست‪،‬‬ ‫اعتبار بخش��ی است‪ .‬کس��انی که برای ارزیابی انتخاب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬م��ن با مدیران ش��رکتی صحبت کرده ام؛‬ ‫می ش��وند باید از جایی مورد تایی��د قرار گیرند‪ .‬حدود‬ ‫مدیران در این ش��رکت سهمی ندارند و‬ ‫یک س��ال پیش قانون توس��عه و تقویت‬ ‫خودش��ان بزرگ ترین منتقدان شرکت‬ ‫اس��تاندارد در مجلس تصویب شد که بر‬ ‫به ش��مار می روند‪ .‬در این ش��رکت نوعی‬ ‫مبن��ای یکی از بنده��ای ان تنها مرجع‬ ‫جدایی مالکیت از مدیریت ایجاد ش��ده‬ ‫اعتباربخش��ی کش��ور مرکز مل��ی تایید‬ ‫است‪.‬‬ ‫صالحیت س��ازمان اس��تاندارد است؛ اما‬ ‫عض��و هیات علم��ی دانش��کده‬ ‫ی��ک مرجع اعتبار بخش��ی بای��د ان قدر‬ ‫علوم اجتماعی دانش��گاه تهران یاداوری‬ ‫ ای‬ ‫قدرت داش��ته باش��د که در هر حوزه‬ ‫علی اصغر سعیدی‬ ‫کرد‪ :‬وقتی مدیریت ب��ه طور دائم عوض‬ ‫بتواند اعتباربخشی کند‪.‬‬ ‫ارمین خوش��وقتی دیگر سخنران این در ادبیات سازمانی فقط می ش��ود به تدریج ش��بکه ای در بنگاه ها‬ ‫نشست اظهار کرد‪ :‬اگر صنعت را مترادف درباره روابط رسمی بحث ایجاد می ش��ود‪ .‬این ش��بکه ها به محض‬ ‫می کنند اما اخالق سازمانی‬ ‫اینک��ه می بینن��د مدی��ر مناف��ع انها را‬ ‫با نواوری ببینیم و فرهنگ را بر مبنای ‪۳‬‬ ‫ایجاب می کند روابط‬ ‫محور ارزش ها‪ ،‬باورها و هنجارها ببینیم‪ ،‬غیر رسمی را هم به سازمان حذف می کند علی��ه او اقدام هایی انجام‬ ‫فرهنگ صنعتی یعن��ی ارزش ها‪ ،‬باورها اوریم‪ ،‬نه اینکه حذفش می دهن��د‪ .‬گمان می کن��م در بنگاه های‬ ‫کنیم‪ .‬باالی ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫ای��ران چنی��ن ش��بکه هایی گس��ترش‬ ‫و هنجارهای��ی ک��ه در عرص��ه نواوری و‬ ‫خالقی��ت داری��م‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬اگر در بنگاه های ایران خانوادگی یافته اند‪ .‬در ی��ک تحقیق به این موضوع‬ ‫هستند‬ ‫اشاره ش��ده که بحث حقوق های نجومی‬ ‫س��ازمان های ما باور به اینکه س��اختن‪،‬‬ ‫هم از همین جا پیدا می شود‪.‬‬ ‫خالقیت و نواوری منجر به ارزش افزوده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬وجود داشته باش��د‪ ،‬یعنی اینکه ما فرهنگ‬ ‫صنعت��ی متعالی داری��م و اگر این باور وجود نداش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬یعنی ما فرهنگ صنعتی متعالی نداریم‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن مدیریت منابع انس��انی‬ ‫ای��ران‪ ،‬فرهن��گ را دارای دو ویژگی دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫یک ویژگی فرهنگ گس��تره ان است که شامل تعداد‬ ‫افرادی می شود که یک فرهنگ را قبول دارند‪ .‬ویژگی‬ ‫دوم فرهنگ عمق ان اس��ت که به معنای مدت زمانی‬ ‫اس��ت که ی��ک چیز مثل صنع��ت برای م��ا ارزش به‬ ‫هم��راه دارد‪ .‬از نظ��ر من ما باور نداری��م که می توانیم‬ ‫ارزش اف��زوده ایجاد کنیم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬تصور می کنم‬ ‫بیش��تر کارکنان می خواهند ما ی��ک الگوی فرهنگ‬ ‫س��ازمانی به انها ارائه کنیم ت��ا از ان پیروی کنند‪ .‬ما‬ ‫در س��ازمان ها بیش��تر از رهبران انتظار داریم چنین‬ ‫برنامه ری��زی کنن��د و بیرون از س��ازمان ها از بزرگان‬ ‫چنی��ن انتظ��اری داریم‪ .‬خوش��وقتی تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر دولت به عوام��ل بیرونی هم توج��ه کند‪ ،‬بخش‬ ‫خصوص��ی تبدی��ل به درخت��ی پربازده می ش��ود که‬ ‫پیوسته اشتغال و ثروت ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫کرد عرضه خودروهایی که مشمول‬ ‫قیمت گذاری شورای رقابت نیستند‬ ‫ب��ا نرخ ‪ ۵‬درص��د زیر قیم��ت بازار‪،‬‬ ‫شروع شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬رض��ا رحمانی‬ ‫در حاش��یه انعقاد تفاه��م بین وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با س��ازمان برنام��ه و بودجه در زمینه‬ ‫قیمت گذاری خودرو گفت‪ :‬تنظیم بازار خودرو مستلزم افزایش‬ ‫تولید و عرضه بیش��تر اس��ت تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد‪ .‬این‬ ‫در حال��ی اس��ت که در ماه های گذش��ته تولید خ��ودرو در دو‬ ‫کارخانه اصلی خودروس��ازی به شدت کاهش یافته است‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه قیمت گذاری خودرو شامل دو بخش می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نخس��ت خودروهایی که مش��مول قیمت گذاری شورای‬ ‫رقابت هس��تند و دیگر انهایی که مش��مول این قیمت گذاری‬ ‫نمی شوند‪ .‬این در شرایطی است که خودروسازان عرضه خودرو‬ ‫ب��ا ن��رخ ‪ ۵‬درصد پایین ت��ر از قیمت بازار را ش��روع کرده اند و‬ ‫اگر عرضه این گونه ادامه داش��ته باش��د‪ ،‬می توان��د با ادامه این‬ ‫رون��د موجب تعدیل قیمت ها در بازار ازاد ش��و د به طوری که‬ ‫در مرحل��ه بعد نی��ز بار دیگر خودروس��ازان قیمت را ‪ ۵‬درصد‬ ‫پایین ت��ر از ن��رخ بازار تعیی��ن می کنند که در ای��ن حالت هم‬ ‫دالل��ی در بازار کمتر ش��ده و هم اینکه قیمت ه��ا در بازار ازاد‬ ‫متعادل خواهد ش��د‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره اینکه‬ ‫قیمت گذاری خودروهای مشمول قیمت گذاری از سوی شورای‬ ‫رقابت چه زمانی نهایی خواهد ش��د ‪ ،‬نیز گفت‪ :‬سازمان حمایت‬ ‫ط در‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و س��ایر نهاد های مربو ‬ ‫حال بررس��ی کارشناس��ی در این زمینه هس��تند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه از خودروس��ازان خواسته ایم تا در قالب بسته ای عمل‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬نخست اینکه باید به تعهدات خود در پیش فروش‬ ‫پایبند بوده و ان را انجام دهند و دیگر اینکه عرضه انها افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬در عین حال‪ ،‬بحث مطالبات مربوط به قطعه س��ازان‬ ‫و همچنی��ن تامی��ن نقدینگ��ی از مح��ل فروش ام��وال مازاد‬ ‫خودروس��ازان ی��ا تامین مالی از طریق نظ��ام بانکی نیز مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬رحمانی همچنین گف��ت‪ :‬نمی توان تم��ام هزینه های‬ ‫مربوط به خودروس��ازان را از مح��ل افزایش قیمت تامین کرد‬ ‫چرا ک��ه هزینه های مالی انها گا ه تا باالی ‪ ۲۰‬درصد می رس��د‬ ‫و تامین ای��ن هزینه از طریق کانال افزایش قیمت قابل توجیه‬ ‫نیست و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به‬ ‫ی که در مدت اخیر با‬ ‫ط��ور قط ع ان را نمی پذیرد‪ .‬اما در حال�� ‬ ‫افزایش قیمت خش��کبار در بازار ش��اهد گرانی پسته به عنوان‬ ‫کاالی صادراتی ایران هستیم و در بازار قیمت های تا ‪ ۲۷۰‬هزار‬ ‫تومان هم برای ان ثبت می ش��ود وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در زمینه اقدام های این وزارتخانه برای کنترل بازار خش��کبار و‬ ‫دلیل افزایش قیمت پس��ته توضیحات��ی داد‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬در‬ ‫جلسه ای که چند روز گذشته برای تنظیم بازار با حضور معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری داش��تیم تنظیم بازار شب عید مورد توجه‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬افزایش قیمت ه��ا که قابل کتمان‬ ‫نیس��ت اما ما برای ش��ب عید اقالم عمده ای را به همراه وزارت‬ ‫کشاورزی مورد بررسی قرار داده ایم‪ .‬رحمانی درباره اینکه پسته‬ ‫و خشکبار کاالی خاص شب عید نیست و مردم در طول سال‬ ‫نیز از ان اس��تفاده می کنند و قیمت های فعلی توجیهی ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این کاالها همیش��گی هس��تن د اما برای شب عید و شب‬ ‫ل افزایش قیمت دارند‪ .‬با این حال‪ ،‬ما در حال‬ ‫یلدا به طور معمو ‬ ‫بررسی هستیم تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫نرخ دالر باید در الیحه بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬شفاف باشد‬ ‫عضو کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی‬ ‫می گوید باید نرخ دالر به طور ش��فاف در الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۹۸‬مشخص شود تا بر اساس ان براورد دقیقی از درامد نفتی‬ ‫کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫محمدعل��ی پورمختار با اش��اره به جزئی��ات الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬و اینکه نرخ دالر در این الیحه مش��خص نیس��ت‪،‬‬ ‫به خانه ملت گف��ت‪ :‬درحال حاضر الیحه بودجه در اختیار ما‬ ‫قرار نگرفته اس��ت‪ ،‬اطالعاتی که ما داریم بر اساس گفته های‬ ‫ش��فاهی اق��ای نوبخت و به وی��ژه اقای واعظی اس��ت‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ش��ورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬واعظی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهوری که به تازگی به طور‬ ‫غیر رسمی س��خنگوی دولت اس��ت نرخ تفاوتی را برای دالر‬ ‫مطرح کرده اس��ت و او نرخ واقعی دالر را ‪ ۶‬تا ‪ ۶‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان می داند‪ ،‬این رقم نرخ دالر در الیحه نیست بلکه به نظر‬ ‫می رس��د واعظی تصور می کند یا ن��رخ دالر در بازار ازاد باید‬ ‫چنین مبلغی باش��د یا نرخ تس��عیر ارز می تواند چنین رقمی‬ ‫ب��ه خود بگیرد‪ .‬نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس‬ ‫دهم شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬با این حال‪ ،‬باید منتظر باشیم‬ ‫تا ببینیم دولت چه رقمی را برای دالر در بودجه براورد کرده‬ ‫عدد باید شفا دیده شود‪.‬‬ ‫است این ‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 4 1397‬ربیع الثانی ‪ 12 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 542‬پیاپی ‪2515‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تعامل‪ ،‬ضرورت امروز صنعت‬ ‫خودکفایی یکی از مس��ائل‬ ‫مورد اهمیت برای اس��تقالل‬ ‫هر کشوری است‪ .‬تولید داخل‬ ‫و بومی سازی کاالها از اهدافی‬ ‫است که در برنامه ریزی کالن‬ ‫کش��ورها دی��ده می ش��ود اما‬ ‫توجه داشته باشیم تولید تمام‬ ‫سعید صبوری‬ ‫محصوالت در داخل ش��دنی و‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫منطقی نیست به این دلیل که‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرو‬ ‫دنیا بهم پیوسته است‪.‬‬ ‫محرکه و قطعه سازی کشور‬ ‫ام��روز صنای��ع گوناگون در‬ ‫جهان برای تولی��د از یکدیگر‬ ‫کمک می گیرند به طور نمونه‪،‬‬ ‫اگر هواپیمایی در فرانسه ساخته می شود موتور ان در کشور‬ ‫انگلی��س س��اخته و بدنه در کش��ور دیگری تولی��د و تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما طبیعی اس��ت اگر قطعات م��ورد نیاز در داخل‬ ‫ب��ا کیفیت مطلوب تولید می ش��ود بای��د از محصوالت بومی‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬در این امر باید سیس��تم های نظارتی جدی تر‬ ‫عمل کنند‪ .‬همچنین برخی قطعات در داخل تولید نمی شود‬ ‫زی��را ضرورتی برای تولی��د ان نیز وجود ن��دارد چون تعداد‬ ‫محدودی س��ازنده در جهان انها را تولید و در اختیار س��ایر‬ ‫قطعه سازان دنیا می گذارند‪.‬‬ ‫مراودات صنعتگ��ران با همتایان خ��ود در امر روزامدی و‬ ‫توس��عه تاثیر زیادی دارد زیرا بخش��ی از مسیر از سوی انها‬ ‫طی ش��ده و نیاز نیس��ت ما دوباره همان مسیر را طی کنیم‪.‬‬ ‫توسعه در همین همکاری ها محقق می شود و مطالعات نتیجه‬ ‫می دهد‪ .‬تعامل ضرورت صنعت امروز جهان است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خودروهای پر ستاره کیفی‬ ‫مشخص شدند‬ ‫براس��اس گزارش ارزش��یابی‪ ،‬خودروهای پرس��تاره رده های‬ ‫کیفی مش��خص شدند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬برخی خودروهای گروه‬ ‫پژو‪ ،‬هیوندای و رنو موفق به دریافت ‪۴‬س��تاره کیفی ش��دند و‬ ‫برخی خودروهای تولید داخل تنها ‪۲‬ستاره دریافت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در دس��ته قیمتی یک‪ ،‬گ��روه خودروهای‬ ‫سبک‪ -‬سواری‪ ،‬پژو ‪ 2008‬و س��وزوکی گرندویتارا و در دسته‬ ‫قیمتی ‪ ،2‬کیا سراتو‪ ،‬هیوندای ‪ ، i20‬هیوندای ‪ accent‬و هاوال‬ ‫‪ h2‬موفق به دریافت ‪ 4‬ستاره کیفی شدند‪.‬‬ ‫در دسته قیمتی ‪ b30 ،3‬و چانگان ‪ cs35‬و در دسته قیمتی‬ ‫‪4‬رنو س��اندرو اتوماتیک‪ ،‬تندر ‪ 90‬پ�لاس اتوماتیک ‪ ،‬تندر ‪90‬‬ ‫پالس‪ ،‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‪ ،‬پارس تندر‪ ،‬پژو ‪ 207‬و اریو دنده ای‬ ‫‪4‬ستاره گرفتند‪.‬‬ ‫در دس��ته قیمتی ‪ 5‬هیچ کدام از خودروهای س��اخت داخلی‬ ‫نتوانس��تند در رده کیفی باال قرار بگیرند و سایپا ایکس ‪،111‬‬ ‫سایپا ایکس ‪ ،131‬سایپا ایکس ‪ 132‬و سایپا ایکس ‪ 131‬پارس‬ ‫خودرو فقط ‪۲‬ستاره گرفتند‪ .‬در بخش وانت و در دسته قیمتی‬ ‫یک وانت نیو پیکاپ فوتون ‪ ۳‬س��تاره گرفت و در دسته قیمتی‬ ‫‪ 2‬وانت تندر ‪3‬ستاره دریافت کرد‪ .‬در گروه خودروهای سنگین‬ ‫– مینی ب��وس‪ ،‬ون مس��افری وانا و در گروه اتوب��وس‪ ،‬اتوبوس‬ ‫بین ش��هری اسکانیا درسا ‪4‬س��تاره گرفتند‪ .‬در گروه کامیونت‪،‬‬ ‫ کامیونت ایس��وزو ‪ NPR75K‬و کامیونت هیوندای ‪ HD65‬و‬ ‫در گروه کش��نده ها نیز کشنده ولوو ‪ 4 FH500‬ستاره دریافت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در گفت وگو با فعاالن صنعت قطعه مطرح شد‪:‬‬ ‫تولیدکننده خالقیت دارد اما حمایت نمی شود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فعالیت در ش��رایط س��خت حاک��ی از همت و‬ ‫تالش صنعتگرانی دارد که سعی دارند با خالقیت‬ ‫تولید را حف��ظ کنند‪ .‬گفت وگو با کس��انی که به‬ ‫لحاظ نرم افزای و سخت افزاری کیفیت محصوالت‬ ‫را ارتق��ا داده و قیمت تمام ش��ده خود را حتی از‬ ‫انواع محصوالت چینی کاهش داده اند‪ ،‬جای بسی‬ ‫امی��دواری دارد‪ .‬اما انچه انه��ا را گالیه مند کرده‬ ‫حمایت نش��دن از س��وی مدیران دولتی است در‬ ‫حالی که کشورهای دیگر برای این تولیدکنندگان‬ ‫یارانه درنظر گرفته و انها تشویق می کنند تا ضمن‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬بازار خود را توسعه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش فعاالن خرد برای ادامه تولید‬ ‫منوچهر ازادبخت‪ ،‬یکی از تولیدکنندگان موکت‬ ‫خ��ودرو در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنعت» با‬ ‫بیان مش��کالت روز صنعت قطعه گفت‪ :‬مشکالت‬ ‫صنع��ت ب��ه قدری زی��اد اس��ت ک��ه کار را برای‬ ‫واحدهای صنعتی خرد بس��یار دشوار کرده ضمن‬ ‫انکه رانت های موجود در شرکت های بزرگ‪ ،‬فضا‬ ‫را ب��رای رقاب��ت واحدهای کوچک ت��ر تنگ کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واحدهای صنعتی خرد سرمایه زیادی‬ ‫ندارند‪ ،‬با س��عی و تالش زیاد بازاری را برای خود‬ ‫فراهم می کنند اما با یک البی از س��وی ش��رکتی‬ ‫بزرگتر به راحتی بازار خود را از دست می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه طور قط��ع‪ ،‬قیم��ت تمام ش��ده ب��رای هر‬ ‫خریداری مهم اس��ت اینک��ه بتواند با هزینه کمتر‬ ‫محصول بیشتری (البته به شرط کیفیت یکسان)‬ ‫خریداری کند‪ .‬این فعال صنعت قطعه در این باره‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اتفاقا قیمت تمام ش��ده محصوالت در‬ ‫واحده��ای صنعتی کوچک پایین اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬شرکت ما موکت را کیلویی ‪۱۵‬هزار تومان‬ ‫می فروش��د اما شرکت بزرگی که یکی از برندهای‬ ‫معروف داخلی اس��ت ان را با مبلغ ‪۲۱‬هزار تومان‬ ‫به فروش می رساند‪.‬‬ ‫این صنعتگر که در کار خود خالقیت داشته و با‬ ‫ترکیب برخی از تجهیزات‪ ،‬بهره وری ماش��ین االت‬ ‫م��ورد اس��تفاده خ��ود را ارتقا داده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر بزرگترین کمکی که دولت می تواند‬ ‫به صنعت و اقتصاد کش��ور کند حفظ اشتغال در‬ ‫واحدهای صنعتی خرد اس��ت زیرا این ش��رکت ها‬ ‫هزینه ای برای دولت نداش��ته و بدون حاش��یه در‬ ‫حال فعالیت هس��تند‪ .‬همچنین همین واحدهای‬ ‫صنعتی خرد تاثیر زیادی در امر اشتغالزایی دارند‪.‬‬ ‫ازادبخ��ت با بیان اینکه این صنف (تولید موکت‬ ‫خودرو) در ‪ ۶‬ماه گذش��ته ریزش زیادی داش��ته‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬زمانی الیاف ‪۳‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تومان بود و با‬ ‫چک ‪۴‬ماهه می کردیم اما امروز قیمت ان به بیش‬ ‫از ‪۱۱‬هزار تومان رسیده که نقدی هم باید بخریم‪.‬‬ ‫ای��ن امر منجر به تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای‬ ‫زیادی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این واحد صنعتی هم تعدیل نیرو‬ ‫داش��ت و تعداد کارگران از ‪۱۵‬نفر به ‪۴‬نفر کاهش‬ ‫یافت‪ .‬ضم��ن انکه تولید ماهان��ه از ‪ ۶۰‬به ‪۱۵‬تن‬ ‫رس��ید و فقط با ‪۳۰‬درصد ظرفی��ت خود فعالیت‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به بدون استفاده ماندن ماشین االت‬ ‫در واحدهای صنعتی گفت‪ :‬تجهیزات س��رمایه ای‬ ‫هس��تند که ب��دون اس��تفاده باق��ی مانده اند زیرا‬ ‫درحال حاض��ر ب��ا توج��ه ب��ه کاهش س��رمایه ها‬ ‫تولیدکنندگان ناگزیر هس��تند با کمترین ظرفیت‬ ‫فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬ش��رایط س��خت تولی��د همچون‬ ‫غربالی س��بب ریزش واحدهای صنعتی زیادی در‬ ‫صنعت قطعه کشور شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هزین�ه س�ربار کمتر در ش�رکت های‬ ‫کوچک تر‬ ‫هزینه های س��ربار کمتری دارن��د‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫صاحب��ان کارگاه ه��ای کوچک به ط��ور معمول‪،‬‬ ‫کارهای فنی را خودش��ان انج��ام می دهند‪ ،‬بخش‬ ‫اداری ندارند و خود صاحب کارگاه کارهای مربوط‬ ‫به این امور را انجام می دهد‪ .‬از این رو‪ ،‬این مسائل‬ ‫در کاهش هزینه ها بسیار تاثیر دارد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه با اش��اره به مش��کالت‬ ‫بانکی کش��ور هم گفت‪ :‬بوروکراسی اداری و تنوع‬ ‫بخش��نامه ها در ش��بکه بانکی به گونه ای است که‬ ‫صنعتگر نمی تواند در این شرایط سخت امیدی به‬ ‫تسهیالت داشته باشد‪.‬‬ ‫ازادبخت در پایان به کارخانه های س��بز اش��اره‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬در حالی ک��ه کارخانه های صنعتی‬ ‫دنیا به سمت تولید از مواد بازیافتی رفته اند فعال‬ ‫صنعت ما هنوز نمی داند کارخانه س��بز چیس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه فعالیت را اغ��از کردیم اما حمایت‬ ‫نشد و فعالیت متوقف شد در حالی که کشورهای‬ ‫صنعتی به این نوع فعالیت ها یارانه می دهند‪.‬‬ ‫ازادبخ��ت در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چرا‬ ‫واحده��ای صنعت��ی کوچ��ک ک��ه ق��درت مانور‬ ‫کمت��ری در عرصه تولید و ب��ازار دارند با یکدیگر‬ ‫ادغام نمی ش��وند‪ ،‬گف��ت‪ :‬این صنف‬ ‫(تولیدکنن��ده موکت خودرو) بس��یار‬ ‫رقابت پذی��ر ب��وده و این امر ش��دنی‬ ‫شاهرخ باقری‪ :‬ما‬ ‫نیس��ت‪ .‬ضمن انکه با شرایط سخت ترکیب جدیدی برای‬ ‫امروز‪ ،‬ش��رکت های بزرگ هم به این تولید کفپوش خودرو‬ ‫نتیجه رس��یده اند که کار با واحدهای داریم که این تغییر در‬ ‫صنعت��ی خرد بهت��ر و با مش��کالت ترکیب مواد سبب شده‬ ‫تا مسائل غیربهداشتی‬ ‫کمتری همراه است‪.‬‬ ‫او با اشاره به پایین بودن هزینه های این محصوالت کاهش‬ ‫پیدا کند‬ ‫تولی��د در ش��رکت های کوچک ت��ر‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬واحده��ای تولیدی خرد‬ ‫‹‬ ‫تولید‬ ‫‹ترکیب�ی جدید در‬ ‫در ادام��ه «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت وگوی خود را با ش��اهرخ باقری‪،‬‬ ‫تولیدکننده کفپ��وش و کف صندوق‬ ‫خ��ودرو ادام��ه داد و وی با اش��اره به‬ ‫خالقیت واحد صنعتی خود‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫ترکیب جدی��دی برای تولید کفپوش‬ ‫خ��ودرو داش��تیم و از م��واد اولیه ای‬ ‫اس��تفاده ش��ده که خواص چرم دارد‬ ‫اما ‪( PVC‬نوعی پالس��تیک) نیست‬ ‫معاون بازرسی سازمان حمایت‪:‬‬ ‫پیش فروش اخیر‬ ‫ایران خودرو قانونی بود‬ ‫به مناسبت روز جهانی سرطان کودک برگزار می شود‬ ‫پنجمین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در محک‬ ‫پنجمین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها به مناسبت روز‬ ‫جهانی س��رطان کودک ‪ ۶‬و ‪ ۷‬اس��فند با محوریت «مدل ه��ای برنامه ریزی‪،‬‬ ‫مدل های اجرا و استانداردهای گزارش دهی» در موسسه خیریه محک برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون بازرس��ی و رس��یدگی ب��ه تخلفات س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان اعالم ک��رد که ایران خودرو‬ ‫برای پیش ف��روش اخیر خود از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مجوز داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬ش��هرام میراخورلو در‬ ‫برنام��ه تلویزیونی پایش درباره پیش ف��روش اخیر ایران خودرو‬ ‫ک��ه در ان ‪ ۴‬محصول تندر پیکاپ با قیمت ‪۷۷‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫وانت اریس��ان با قیمت ‪۳۶‬میلیون توم��ان‪ ،‬اس ‪۳۰‬صندوقدار‬ ‫اتوم��ات با قیمت ‪۱۴۱‬میلیون توم��ان و پارس اتومات با قیمت‬ ‫‪۸۳‬میلیون تومان به صورت تحویل فوری ‪ ۱۵‬روزه پیش فروش‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درباره قیمت ای��ن خودروها زمان زیادی برای‬ ‫بررس��ی قیمت خودرو الزم است‪ .‬معاون بازرسی و رسیدگی به‬ ‫تخلفات س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با‬ ‫بیان اینکه واردکنندگان یا سازندگان خودرو برای پیش فروش‬ ‫خ��ودرو باید از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مجوز بگیرند‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬بنابراین ایران خودرو ب��رای پیش فروش محصوالت‬ ‫خود مجوز گرفته اس��ت و اگر مجوز نداش��ت‪ ،‬ب��ا ان برخورد‬ ‫می شد‪ .‬میراخورلو خاطرنشان کرد‪ :‬اگر خودرویی تعهد تحویل‬ ‫داشته باشد خودروساز اجازه ندارد تا مادامی که خودرو اولی را‬ ‫تحوی��ل نداده‪ ،‬خودرو دیگری پیش فروش کند؛ بنابراین درباره‬ ‫این ‪4‬خودرو نیز ایران خودرو تعهد معوق ندارد و این خودروها‬ ‫در پیش فروش قبلی نبود‪.‬‬ ‫به��ره بردی��م‪ .‬این تغیی��ر در ترکیب مواد س��بب‬ ‫ش��ده تا مس��ائل غیربهداش��تی ای��ن محصوالت‬ ‫(کفپوش ه��ا) کاه��ش پیدا کند‪ .‬ای��ن موضوع در‬ ‫کش��ورهای صنعتی مهم اس��ت و ام��روز در اروپا‬ ‫دیگر صنعتگری از مواد ‪ PVC‬در کفپوش خودرو‬ ‫استفاده نمی کند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در فراین��د تولید به گونه ای‬ ‫عمل کرده ایم که قیمت تمام ش��ده را هم کاهش‬ ‫داده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬این ترکیب در کش��ورهای صنعتی‬ ‫از خیلی پیش تر اس��تفاده می ش��ده ام��ا ما برای‬ ‫نخستین بار در کشور از ان بهره بردیم‪ .‬ضمن انکه‬ ‫در فرایند تولید از روش هایی استفاده می شود که‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصوالت را به یک س��وم نوع‬ ‫چینی کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی درباره چگونگی این کاهش به ماشین االتی‬ ‫اشاره کرد که محصول خالقیت این واحد صنعتی‬ ‫اس��ت و گف��ت‪ :‬س��رعت تولی��د را با اس��تفاده از‬ ‫تجهیزات فناوری شده ارتقا داده ایم و موضوع مهم‬ ‫دیگر دانش ترکیب مواد برای تولید اس��ت‪ .‬امروز‬ ‫محصوالت ما با کیفیت بهتر و قیمت تمام ش��ده‬ ‫پایین تر نسبت به نوع چینی نیاز به حمایت دارد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه اف��زود‪ :‬همین فعالیت‬ ‫در کره انجام می ش��ود و دولت به تولیدکننده اش‬ ‫یارانه می دهد اما تولیدکننده ایرانی بدون حمایت‬ ‫با سرمایه خود در حال تالش برای ادامه راه است‪.‬‬ ‫خالقیت و نواوری سخت افزاری‬ ‫باق��ری با اش��اره ب��ه روند تغیی��رات در صنعت‬ ‫خ��ودرو جه��ان و حرکت به س��وی اس��تفاده از‬ ‫م��واد بازیافتی عن��وان کرد‪ :‬امروز خودروس��ازان‬ ‫بزرگ ب��ه زنجیره تامین خود تاکی��د دارند که از‬ ‫ترکیب و مواد بازیافتی اس��تفاده کنند زیرا تولید‬ ‫ب��ا مواد اولیه نو مزیت نیس��ت‪ .‬البته اس��تفاده از‬ ‫م��واد بازیافت��ی باید ب��ه گونه ای باش��د که منجر‬ ‫ب��ه نارضایت��ی مش��تری نش��ود‪ .‬کیفی��ت‪ ،‬ظاهر‬ ‫محص��ول و زیبایی ان و‪ ...‬بس��یار مهم اس��ت که‬ ‫هن��گام اس��تفاده از مواد بازیافت��ی نباید فراموش‬ ‫شود‪ .‬این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه صنعتگر‬ ‫از دولت پول و وام نمی خواهد فقط س��نگ اندازی‬ ‫نش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬امروز ما هنوز مش��کل زیرس��اختی‬ ‫مانند اب‪ ،‬برق و‪ ...‬ب��رای راه اندازی واحد صنعتی‬ ‫داریم‪ .‬این مسائل در کنار مشکالت بیمه‪ ،‬مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬تامین اجتماع��ی و‪ ...‬عرصه را برای‬ ‫صنعتگر تنگ کرده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬مسئولیت تولید جدا از فعالیت‪،‬‬ ‫اینکه مس��ئول س�لامت نیروی انس��انی خود هم‬ ‫هس��تیم خ��ود نگرانی هایی را ب��رای تولیدکننده‬ ‫به وج��ود می اورد اما باید دول��ت با همراهی خود‪،‬‬ ‫دغدغه ها را کاهش دهد‪.‬‬ ‫باقری که از افراد رتبه دار المپیاد ش��یمی است‬ ‫در پایان گفت‪ :‬از دیگر خالقیت هایی که این واحد‬ ‫صنعتی در کنار ترکیب جدید مواد مورد استفاده‬ ‫داش��ت‪ ،‬س��اخت دس��تگاهی با ‪۷۰‬میلیون تومان‬ ‫ب��ود که نوع خارجی ان ب��ا ‪ ۳‬میلیارد تومان وارد‬ ‫می ش��د‪ .‬صنعتگر تمام همت خ��ود را برای تولید‬ ‫به کار بسته اما انتظار حمایت از دولت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نزدیک به یک دهه دغدغه ترویج مسئولیت اجتماعی‬ ‫اراس��ب احمدیان‪ ،‬دبیر همایش و مدیرعامل موسسه خیریه محک با بیان‬ ‫اینکه این سازمان در مقدمه نخستین برنامه استراتژیک خود‪ ،‬در سال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫به موضوع ترویج مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها (‪ )CSR‬تاکید کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬نخس��تین گام تحقق این هدف برگزاری نمایش��گاه پوستر با موضوع‬ ‫س��رطان کودک و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در سال ‪ ۱۳۸۸‬بود و‬ ‫پس از ان مقرر شد هر دو سال یک بار به مناسبت جهانی سرطان کودک(‪۱۵‬‬ ‫فوریه) همایش بین المللی مس��ئولیت اجتماعی شرکت ها با هدف ترویج این‬ ‫مفهوم نوین با همکاری بنگاه های اقتصادی و جامعه مدنی برگزار شود‪».‬‬ ‫احمدیان با بیان رویکرد همایش های برگزار شده در سال های گذشته ادامه‬ ‫داد‪« :‬موسسه خیریه محک نخستین و دومین همایش بین المللی مسئولیت‬ ‫اجتماعی شرکت ها را در سال ‪ ۱۳۸۹‬و ‪ ۱۳۹۱‬با محوریت مسئولیت اجتماعی‬ ‫شرکت ها و سرطان کودک برگزار کرد‪ .‬این همایش در سال ‪ ۱۳۹۳‬با رویکرد‬ ‫توس��عه پایدار و در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬با رویکرد گذر از مرحله تئوری به عملی در‬ ‫حوزه مسئولیت اجتماعی برگزار شد‪».‬‬ ‫دبیر ای��ن همایش همچنی��ن بیان ک��رد‪« :‬امس��ال در پنجمین همایش‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها محورهایی چ��ون مدل ه��ای برنامه ریزی‪،‬‬ ‫مدل های اجرا و اس��تانداردهای گزارش دهی در زمینه مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت‪ .‬گروه های هدف این رویداد تخصصی‬ ‫صاحب��ان صنایع‪ ،‬اتاق ه��ای بازرگانی‪ ،‬بنگاه ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬دولتمردان و‬ ‫سیاست گذاران‪ ،‬استادان و دانشجویان حوزه مدیریت و اقتصاد‪ ،‬مدیران ارشد‬ ‫و متخصص��ان ش��رکت های خصوصی و دولتی با تمرکز ب��ر فعالیت در حوزه‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬سازمان های مردم نهاد و موسسه های همکار بین المللی‬ ‫خواهند بود‪».‬‬ ‫‹ ‹قابل اعتمادترین شاخص ارزیابی و سنجش ‪ CSR‬در جهان‬ ‫احمدیان با اش��اره به برپایی کارگاه این همایش که در روز دوم و با هدف‬ ‫معرفی گزارش دهی اس��تاندارد بر اس��اس مدل ‪ ،GRI‬شناسایی شاخص ها و‬ ‫مفاهیم اصلی ان در ارائه گزارش های س��ازمان ها برگزار می شود‪ ،‬افزود‪« :‬در‬ ‫این کارگاه سنجش تاثیرگذاری برنامه ها و سیاست گذاری نهادها و شرکت ها‬ ‫در زمینه های اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و زیست محیطی مورد ارزیابی قرار می گیرد‬ ‫و به موجب ان افراد ذی ربط می توانند متناس��ب با نیازهای شان به اطالعات‬ ‫دقیق و شفافی دست یابند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬گزارش دهی بر اس��اس ای��ن مدل امروزه ب��ه عنوان قابل‬ ‫اعتمادترین ش��اخص ارزیابی و سنجش در جهان شناخته شده و در برگیرنده‬ ‫حوزه های فعالیتی در زمینه هایی چون اقتصادی‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬نیروی کار‪،‬‬ ‫حقوق بش��ر‪ ،‬جامعه و مس��ئولیت پذیری در قبال محص��والت و خدمات هر‬ ‫سازمان تولید کننده و هر نهاد ارائه دهنده خدمات است‪».‬‬ ‫‹ ‹عملیاتی سازی پروژه های مسئولیت اجتماعی‬ ‫دبیر این همایش همچنین با اش��اره به همراهی اتاق های بازرگانی کشور‪،‬‬ ‫اس��تادان دانش��گاهی معتبر جهان و ایران‪ ،‬موسس��ه پژوهش و برنامه ریزی‬ ‫اموزش عالی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و همچنین س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی در برگزاری همایش دوس��االنه مسئولیت اجتماعی شرکت های سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬اف��زود‪« :‬پروژه های مش��ترک مس��ئولیت اجتماعی بی��ن خیریه ها و‬ ‫موسس��ه های اقتصادی رابطه ای دوس��ویه ایجاد می کند و سرمایه اجتماعی‬ ‫سازمان های مردم نهاد در کنار سرمایه اقتصادی بنگاه ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ف یک معامله نیس��تند‪ ،‬بلکه ش��ریکان‬ ‫بنابراین می توان گفت دو گروه طر ‬ ‫اس��تراتژیک یکدیگر به شمار می روند که برای رسیدن به هدف مشترکی که‬ ‫خلق ارزش های جدید اقتصادی و اجتماعی در جامعه اس��ت تالش می کنند‪.‬‬ ‫بی شک بدون همراهی متخصصان‪ ،‬سازمان ها و شرکت های ملی و بین المللی‬ ‫برگزاری چنین رویدادی مقدور نیست‪ ،‬که از همراهی و تالش ارزشمند انها‬ ‫قدردانی می کنیم‪».‬‬ ‫احمدی��ان در پایان به گش��ایش مرکز پذیره نویس��ی س��لول های بنیادی‬ ‫خون س��از محک در حاشیه چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی شرکت ها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪« :‬کمک اهدایی بنگاه اقتصادی در این پروژه زمینه تولید‬ ‫ارزش اف��زوده را برای محک و ایش��ان فراهم کرد چرا که ب��ا ایجاد این مرکز‪،‬‬ ‫فرصت زندگی برای افراد زیادی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به عبارتی‪ ،‬این مشارکت تنها یک بار مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه در‬ ‫اینده و با توس��عه این مرکز و ارائه خدمات درمانی تخصصی در حوزه پیوند‪،‬‬ ‫ظرفیتی برای ارائه خدمات به همه بیماران نیازمند به پیوند ایجاد می شود‪».‬‬ ‫محک باور دارد همکاری میان سازمان های مردم نهاد‪ ،‬بنگاه های اقتصادی‬ ‫و دولت موجب عملیاتی شدن پروژه های مسئولیت اجتماعی و در نتیجه رفع‬ ‫مسائل جامعه در قالب انها می شود‪.‬‬ ‫این س��ازمان قصد دارد با همکاری موسس��ه های اموزشی و پژوهشی و در‬ ‫انطباق با اس��تانداردهای بین المللی موجود در این حوزه‪ ،‬با استفاده بهینه از‬ ‫منابعی که حاصل کمک های مردمی اس��ت‪ ،‬روزهای س��خت درمان کودکان‬ ‫مبتال به س��رطان کوتاه تر و اثر بخش تر ش��ود‪ .‬موسس��ه محک ضمن دعوت‬ ‫از اس��تادان محترم دانش��گاه‪ ،‬پژوهش��گران‪ ،‬مدیران بنگاه ه��ای اقتصادی و‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد برای ش��رکت فعال در این همایش امیدوار است این‬ ‫برنامه همچون ‪ ۴‬همایش برگزار شده در گذشته موجب ترویج این مفهوم و‬ ‫توسعه عملی ان در جامعه شود‪.‬‬ ‫محک در راس��تای عمل به پاس��خگویی و ش��فافیت و با هدف هم افزایی و‬ ‫مش��ارکت عالقه مندان‪ ،‬در نظر دارد از طریق کانال های ارتباطی خود و دیگر‬ ‫رسانه ها‪ ،‬نیکوکاران و ذی ربطانش را درباره روند این همایش و سایر اطالعات‬ ‫و نتایج ان به طور مداوم اگاه کند‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 4 1397‬ربیع الثانی ‪ 12 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 542‬پیاپی ‪2515‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فن بازار‪ ،‬راهکار نوسازی‬ ‫محمدعلی عزیزمحمدی‬ ‫بیش از ‪ ۱۹‬هزار نفر پس‬ ‫از راه اندازی واحدهای‬ ‫تولیدی به شغل خود در‬ ‫واحدهای فعال شده‪،‬‬ ‫بازگشته اند‪ .‬همچنان حدود‬ ‫‪ ۱۱‬هزار واحد تولیدی‬ ‫کمترین ظرفیت تولید را‬ ‫دارند یا نیمه تعطیل هستند‬ ‫که بازگرداندن انها به‬ ‫بیشترین ظرفیت تولید از‬ ‫مهم ترین برنامه های کاری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از بازگشت به کار ‪ ۱۹‬هزار نفر در پی احیای واحدهای راکد نشان داد‬ ‫بازگردانی واحدهای صنعتی تعطیل به صرفه تر از ساخت‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫راه ان��دازی کارخانه ه��ای جدی��د از نظر کارشناس��ان‬ ‫هزینه های مختلف��ی دارد که بخش اندک��ی از ان مربوط‬ ‫به زمین می ش��ود؛ این امر در صورتی است که سرمایه گذار‬ ‫قصد داشته باش��د کارخانه خود را در شهرک های صنعتی‬ ‫راه اندازی کند و بخش عمده هزینه ها مربوط به خرید و نصب‬ ‫ماشین االت و تجهیزات خواهد شد‪ .‬از این رو‪ ،‬کارشناسان‬ ‫معتقدن��د احیای واحدهای صنعت��ی تعطیل‪ ،‬نیمه فعال یا‬ ‫راکد به صرفه تر از س��اخت واحدهای صنعتی جدید است‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن‪ ،‬اکنون حدود ‪ ۱۱‬ه��زار واحد صنعتی‬ ‫نیمه فعال یا در اس��تانه تعطیلی در کش��ور وجود دارد که‬ ‫بازگرداندن این واحدها می تواند اشتغال از بین رفته را احیا‬ ‫کند‪ ،‬ضمن انکه بر میزان تولید داخلی کشور نیز تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬وجود این تعداد واحد صنعتی در اس��تانه تعطیلی‬ ‫در حالی اس��ت که بخش زیادی از سرمایه گذاران خواستار‬ ‫راه اندازی واحد صنعتی جدید در نزدیکی کالنش��هرهایی‬ ‫مانند تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مشهد‪ ،‬تبریز و‪ ...‬هستند اما بر‬ ‫اساس مصوبه های حمایت از محیط زیست امکان استقرار‬ ‫واحدهای صنعتی جدید در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری از تهران‬ ‫و ‪ ۳۰‬کیلومتری از سایر کالنش��هرها وجود ندارد در حالی‬ ‫که احیا و نوس��ازی واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمه فعالی‬ ‫که از قبل ساخته شده می تواند گزینه ای مناسب برای این‬ ‫س��رمایه گذاران باشد زیرا این دس��ته از واحدهای صنعتی‬ ‫در گذش��ته با دریافت مجوزه��ای مربوط ‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫نفر پ��س از راه اندازی واحدهای تولیدی به ش��غل خود در‬ ‫واحدهای فعال ش��ده‪ ،‬بازگش��ته اند‪ .‬عزیزمحمدی با بیان‬ ‫اینکه بازگشت حدو د ‪ ۱ ۳۰۰‬واحد صنعتی به چرخه تولید‬ ‫واحد های��ی بوده اند که در ش��هرک های صنعتی و نواحی‬ ‫صنعتی قرار داش��تند‪ ،‬افزود‪ :‬حدود ‪ ۱۱‬هزار واحد تولیدی‬ ‫کمتری��ن ظرفیت تولی��د را دارند یا نیمه تعطیل هس��تند‬ ‫بازگرداندن انها به بیش��ترین ظرفی��ت تولید از مهم ترین‬ ‫برنامه ه��ای کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران ادامه داد‪ :‬تف��اوت چندانی بی��ن کارخانه‬ ‫تولی��دی فعال با کمترین مق��دار تولید و کارخانجات راکد‬ ‫و تعطیل شده نیست‪.‬‬ ‫عزیزمحم��دی گف��ت‪ :‬راه اندازی و نوس��ازی واحد های‬ ‫صنعتی به دو مقوله سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫بو کار و‬ ‫صنعت��ی ایران اف��زود‪ :‬در ‪ ۳۶‬مرکز خدمات کس�� ‬ ‫فناوریمشاورانوکلینیک هاییمستقرشده اندوواحد های‬ ‫تولیدی با گرفتن مش��اوره به چرخه فعال تولید بازگردند‪.‬‬ ‫عزیزمحمدی یاداوری کرد‪ :‬افزون بر ‪ ۹۷۰‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی مصوب وج��ود دارد که تاکنون نزدیک به ‪ ۴۳‬هزار‬ ‫مورد موفق به اس��تفاده از خدمات واگذاری زمین شده اند‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران ادامه داد‪ :‬بر اس��اس ماده ‪ ۶‬برنامه توسعه باید‬ ‫درص��دی از دریاف��ت مالیات ارزش افزوده بابت بازس��ازی‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی بازگرداننده ش��ود‪.‬عزیزمحمدی‬ ‫همچنین تاکید کرد‪ :‬تاکنون این بخش متعلق به بازسازی‬ ‫شهرک های صنعتی بازگرداننده نشده است‪.‬‬ ‫� توانمندسازی صنایع‬ ‫‹ ‹‪۱۱‬ه�زار واح�د تولی�دی‬ ‫نیمه تعطیل‬ ‫با این حال‪ ،‬برخی از کارشناسان معتقدند‬ ‫که راه اندازی دوباره کارخانه های تعطیل یا‬ ‫نیمه فعال به صرفه تر از ساخت کارخانه های‬ ‫جدید اس��ت‪ .‬محمدعل��ی عزیزمحمدی‪،‬‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران نیز در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنعت» با بیان اینکه احیای‬ ‫واحدهای غیر فعال به صرفه تر از ایجاد واحد‬ ‫جدید اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بی��ش از ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫محمدامین بزازی پور فرشی‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫راکد یا نیمه فعال‬ ‫به منظور توانمندسازی‬ ‫شناسایی و عارضه یابی‬ ‫می شوند‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬کارشناس��ان معتقدند‬ ‫ک��ه دول��ت با ساده س��ازی روش ه��ا و رونق‬ ‫کس��ب وکار ب��ه دنبال توس��عه اش��تغال و‬ ‫تولی��د اس��ت و اس��ان کردن زندگ��ی برای‬ ‫م��ردم هدف اصل��ی در انجام این امر اس��ت‪.‬‬ ‫اما موضوع اش��تغال در کش��ور باید با درایت‬ ‫و داش��تن اطالع��ات قوی مس��ئوالن مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرد تا بتوانیم شاهد تولیدات‬ ‫انب��وه و صادرات درجه ی��ک تولیدکنندگان‬ ‫خود باش��یم‪ .‬محمدامین بزازی پور فرش��ی‪ ،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان البرز در گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حمایت از تولیدکننده س��بب ایج��اد انگیزه در انجام‬ ‫برخی دیگر از کارشناس��ان بر ای��ن باورند که پروژه های‬ ‫فعالیت های سرمایه گذاری و صنعتی می شود و باعث رشد‬ ‫راک��د و زمین ه��ای نیم��ه کاره در ش��هرک های صنعتی‬ ‫و تالش بیش��تر در رون��د تولیدات خواهد ش��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫نمونه های بارز تخلف در این مناطق است اما تخلف در نحوه‬ ‫یکی از وظایف ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان البرز‬ ‫ساخت وساز واحد صنعتی مورد دیگری از نقض قرارداد در‬ ‫حمایت از صنایعی اس��ت که می تواند اش��تغال ایجاد کند‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی به شمار می رود‪.‬‬ ‫و بر رونق اقتصادی منطق��ه تاثیر بگذارد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫امی��ر حمیدنی��ا‪ ،‬کارش��ناس صنعت��ی در گفت وگ��و با‬ ‫از تولیدکنن��دگان حمایت خواهیم کرد تا بتوانند بر چرخه‬ ‫«گس��ترش صنعت» اظه��ار کرد‪ :‬صدور مج��وز پایان کار‬ ‫رونق اقتصادی در کشور موثر باشند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شناسایی و‬ ‫مرحله دیگر در شناسایی تخلف صنعتگران در شهرک های‬ ‫عارضه یاب��ی واحدهای صنعتی راکد یا نیمه فعال به منظور‬ ‫صنعتی است به طوری که نقشه های ساخت وساز واحدهای‬ ‫توانمندسازی انها را می توان یکی از این حمایت ها برشمرد‬ ‫صنعتی را سازمان نظام مهندسی تصویب می کند و میزان و‬ ‫به طوری که گروه توانمندساز شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫مساحت زمین نیز مشخص می شود‪ .‬حمیدنیا ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫استان البرز از واحدهای تولیدی راکد واقع در شهرک های‬ ‫واحد صنعتی خالف حدود تعیین شده عمل کند‪ ،‬براساس‬ ‫صنعتی اس��تان بازدید ک��رده و عوامل تاثیرگ��ذار بر راکد‬ ‫ایین نام��ه اجرایی درباره تخلف ها با ان برخورد می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ودن ای��ن واحدها را شناس��ایی می کند‪ ،‬س��پس برنامه‬ ‫بدیهی است که در این حالت جریمه درنظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫توانمندسازی و پروژه های بهبود را برای این صنایع تعریف‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬اگر میزان تخلف فرات��ر از جریمه مدنظر در‬ ‫کرده و صاحبان صنعت را از ان اگاه می کند‪.‬‬ ‫ایین نامه اجرایی باشد‪ ،‬ساخت وساز واحد صنعتی تخریب‬ ‫البرز‬ ‫اس��تان‬ ‫صنعتی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫می ش��ود و پایان کار نیز ب��رای ان واحد صنعتی اختصاص‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اعض��ای این گروه متش��کل از متخصصان و‬ ‫نخواهد یافت‪ .‬این کارشناس صنعتی تصریح کرد‪ :‬کمک به‬ ‫صاحب نظران صنعت و تولید است که به منظور عارضه یابی‬ ‫راه اندازی واحد صنعتی و خروج از رکود زمین های صنعتی‬ ‫و تعری��ف پروژه های بهبود به واحدهای راکد و زیر ظرفیت‬ ‫در اولویت شرکت ش��هرک های صنعتی استانی است‪ .‬اگر‬ ‫واق��ع در ش��هرک های صنعتی البرز مراجع��ه می کنند‪.‬به‬ ‫صاحب واحد صنعتی دچار مشکل سرمایه در گردش باشد‪،‬‬ ‫گفته بزازی پور فرش��ی‪ ،‬هدف اصلی در اجرای این برنامه‪،‬‬ ‫موضوع در ستاد تسهیل استانی مطرح می شود و در صورت‬ ‫کمک به واحدهای صنعتی و بازگرداندن دوباره واحدهای‬ ‫صالحدید‪ ،‬وام س��رمایه در گردش ب��ه وی تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫تولیدی راکد به چرخه تولید بوده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫همچنین اخط��ار به نقض قرارداد از س��وی صنعتگران به‬ ‫شهرک های صنعتی استان البرز افزود‪ :‬حمایت و پشتیبانی‬ ‫نوع مجوز و زمانبندی تعریف شده در قرارداد بستگی دارد‪.‬‬ ‫از واحده��ای صنعت��ی راکد‪ ،‬ت�لاش برای‬ ‫حمیدنیا گف��ت‪ :‬اگر صنعتگ��ران در بازه‬ ‫بازفعال سازی انها و توسعه کمی و کیفی این‬ ‫زمانی تعیین ش��ده زمین را ب��ه بهره برداری‬ ‫واحدها از مهم تری��ن برنامه ها و وظایف این‬ ‫نرس��انند‪ ،‬موضوع در ش��ورای حل اختالف‬ ‫گروه است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬گروه توانمندساز‬ ‫مطرح می شود و مورد پیگیری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز‬ ‫این فرایند باعث جلوگی��ری از راکد ماندن‬ ‫پس از هماهنگی و هم اندیش��ی با مشاوران‬ ‫زمین و ایجاد داللی می شود‪.‬‬ ‫مستقر در مرکز خدمات فناوری کسب وکار‬ ‫� سخن اخر‬ ‫امیر حمیدنیا‬ ‫شهرک صنعتی اش��تهارد‪ ،‬بر مبنای برنامه‬ ‫برای برخ��ورد با این موارد نیز راهکارهای‬ ‫صدور مجوز پایان کار‬ ‫زمان��ی اعالم ش��ده به تمامی ش��هرک های مرحله ای از شناسایی قانون��ی در نظر گرفته ش��ده اس��ت اما نوع‬ ‫صنعتی س��طح اس��تان‪ ،‬مراجع��ه و دالیل‬ ‫تخلف ه��ا و جریمه ه��ا ب��ه ش��هرک های‬ ‫تخلف صنعتگران‬ ‫رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک های صنعتی صنعت��ی و مح��ل قرارگی��ری ان از لح��اظ‬ ‫است‬ ‫مس��تقر در ای��ن ش��هرک ها را عارضه یابی‬ ‫مناط��ق برخوردار و غیربرخوردار بس��تگی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با راکد ماندن زمین صنعتی‬ ‫ساخت بزرگ ترین واحد پرورش‬ ‫ماهیان زینتی در «لیا»‬ ‫برگزاری دوره اموزشی ایمنی و بهداشت در خراسان رضوی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوی از برگزاری دوره ایمنی و بهداش��ت‬ ‫ویژه کارکنان این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان خراسان رضوی‪،‬‬ ‫مس��عود مهدی زاده مقدم گفت‪ :‬ارتقای توان علمی و‬ ‫فنی نیرو های صنعتی بر اس��اس استفاده از الگوهای‬ ‫جدید و فناوری های نوی��ن در یادگیری از مهم ترین‬ ‫اهداف برگزاری دوره های اموزش��ی است‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این دوره اموزشی شامل اصول ایمنی صنعتی و‬ ‫بهداشت محیط کار از سوی نماینده اداره تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی استان برگزار شد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی بیان کرد‪ :‬‬ ‫‪ ۶۵‬نفر به میزان ‪ ۳۲۵‬نفر‪-‬ساعت در این دوره ایمنی‬ ‫و بهداشت حضور داشته و موفق به دریافت گواهینامه‬ ‫ش��دند‪ .‬مهدی زاده مقدم تاکید کرد‪ :‬نیروی انس��انی‬ ‫از جمله س��رمایه های اصلی هر س��ازمان است که با‬ ‫ارج نهادن به ان و توجه به زیرس��اخت های رش��د و‬ ‫توسعه ای نیروی انسانی می توان گام های مثبتی برای‬ ‫ارتقای سازمان برداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت‪ :‬با فعال‬ ‫شدن یک واحد در شهرک صنعتی لیا در سال جاری‪ ،‬قزوین صاحب‬ ‫بزرگ ترین واحد پرورش ماهیان زینتی ایران می شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوی��ن‪ ،‬حمیدرضا خانپور در حاش��یه بازدید عضو‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن و نماینده قزوین‪ ،‬ابیک و البرز در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از چند واحد و طرح تولیدی در دست ساخت در‬ ‫ش��هرک صنعتی لیا افزود‪ :‬این واحد با س��رمایه گذاری ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال در شهرک صنعتی لیا در دست ساخت است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��اخت این واحد تولیدی با ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی ادامه دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فاز نخس��ت این واحد پایان امس��ال‬ ‫راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین همچنین با‬ ‫بی��ان اینکه این واحد پس از بهره برداری ظرفیت تولید س��االنه ‪۳۰‬‬ ‫میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی را خواهد داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫ت محصوالت خود را‬ ‫واحد تولیدی پس از راه ان��دازی‪ ،‬توانایی صادرا ‬ ‫نیز خواهد داشت‪.‬‬ ‫نوسازی ماش��ین االت خط‬ ‫تولید نیازمند منابع مالی است‬ ‫که اعتبار در نظر گرفته ش��ده‬ ‫برای شرکت شهرک ها محدود‬ ‫است و تنها می توان متقاضیان‬ ‫را ب��ه بانک صنع��ت و معدن‬ ‫معرفی کرد تا تسهیالت با نرخ‬ ‫مصطفی امره‬ ‫بهره کمتری را دریافت کنند‪ .‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫ب��رای توس��عه ای��ن خدمات‬ ‫شهرک های صنعتی استان‬ ‫الزم اس��ت این تس��هیالت از‬ ‫مرکزی‬ ‫س��وی دولت افزایش یابد‪ .‬در‬ ‫حقیقت‪ ،‬نوسازی ماشین االت‬ ‫و تجهیزات در واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط نیازمند‬ ‫صرف هزینه های بس��یاری است که بعضی از تولیدکنندگان‬ ‫در کوتاه م��دت امکان انجام ان را ندارند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که رقابت پذیری صنایع کوچک در بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫در گرو بهره گیری از فناوری روز است و صاحبان صنعت باید‬ ‫ب��رای باال بردن کیفیت و کاهش نرخ تمام ش��ده محصوالت‪،‬‬ ‫فناوری ه��ای مورد اس��تفاده در صنعت خود را بروزرس��انی‬ ‫کنند و در تولید خود از دانش روز بهره ببرند‪ .‬هرچند اکنون‬ ‫شرایط اقتصادی و نقدینگی واحدهای تولیدی امکان نوسازی‬ ‫ماشین االت و تجهیزات به کار رفته را فراهم نمی کند اما باید‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی با خدمات دهی در مراکز فن بازار‪،‬‬ ‫زمین��ه ای ایجاد کن��د تا عرضه کنندگان فن��اوری و صاحبان‬ ‫صنعت در ارتباط متقابل قرار بگیرند و در ش��رایط اسان تری‬ ‫برای نوسازی ماشین االت و استفاده از دانش روز اقدام کنند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬مراکز کس��ب وکار در مجموعه شهرک های صنعتی‬ ‫ایجاد ش��ده و توسعه یافته است تا برای نوسازی ماشین االت‬ ‫مورد اس��تفاده در واحدهای صنعتی در محدوده شهرک ها یا‬ ‫خارج از شهرک ها به صاحبان صنعت خدمات داده و فناوری‬ ‫روز را با ش��رایط مناس��ب تری در اختیار انها ق��رار دهند‪ .‬با‬ ‫همه این موارد نباید فراموش کرد که همچنین‪ ،‬محل اجرای‬ ‫طرح نوس��ازی به عنوان وثیقه بانکی و نیز با ضمانتنامه های‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک به بانک های‬ ‫عامل معرفی می ش��ود‪ .‬این امر به منظور سرعت بخشیدن به‬ ‫نوسازی ماشین االت در واحدهای تولیدی مستقر در محدوده‬ ‫شهرک های صنعتی انجام می شود‪ .‬اما سود بانکی برای تولید‬ ‫رقم باالیی اس��ت و تولیدکنندگان از دریافت تسهیالت برای‬ ‫نوسازی خودداری می کنند‪ .‬بهتر است دولت شرایطی ایجاد‬ ‫کند که نرخ س��ود تسهیالت برای نوسازی واحدهای صنعتی‬ ‫مناسب شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری رویداد استارت اپی‬ ‫در سیستان و بلوچستان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان گفت‪ :‬رویداد اس��تارت اپ با همکاری ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان سیس��تان و بلوچستان‪،‬‬ ‫حسینعلی سارانی اظهار کرد‪ :‬این رویداد «فین تک» در حوزه‬ ‫مالی و تجاری سازی محصوالت است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان تاکید کرد‪ :‬در این روی��داد مدیران‬ ‫واحد ه��ای تولیدی مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪،‬‬ ‫کار افرینان و سرمایه گذاران شرکت می کنند‪.‬‬ ‫س��ارانی ی��اداوری کرد‪ :‬قرار اس��ت در ای��ن دوره ‪ ۸۰‬نفر‬ ‫شرکت کنند‪ .‬رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان سیستان و بلوچس��تان تاکید کرد‪ :‬این دوره در سالن‬ ‫اجتماعات شرکت شهرک های صنعتی برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��ارانی افزود‪ :‬تا کن��ون ‪ ۱۰‬میلیون ریال ب��رای این دوره‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫امضای ‪ ۱۵‬قرارداد‬ ‫سرمایه گذاری در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی گلستان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان گلستان‬ ‫از بس��ته ش��دن ‪ ۱۵‬قرارداد س��رمایه گذاری در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی گلستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان گلس��تان‪ ،‬حجت اله‬ ‫خلی��ل زاده صورتی اظهار کرد‪ :‬با توج��ه به امکانات زیربنایی‬ ‫ایج��اد ش��ده‪ ،‬زمینه ج��ذب س��رمایه گذار در منطق��ه ویژه‬ ‫اقتصادی اترک گلس��تان فراهم اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان گلس��تان اف��زود‪ :‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی این استان اماده پذیرش سرمایه گذاران است و این‬ ‫منطقه به دلی��ل برخورداری از موقعیت ویژه مکانی می تواند‬ ‫در اینده صنعت اس��تان را متحول س��ازد‪ .‬خلیل زاده صورتی‬ ‫افزود‪ :‬این منطقه با وس��عت یک هزار هکتار در شمال استان‬ ‫واقع ش��ده و اکن��ون ‪ ۲۵۰‬هکتار از ای��ن منطقه برای جذب‬ ‫س��رمایه گذار با ایجاد زیرس��اخت های اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬مخابرات و‬ ‫گاز اماده شده است‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان گلس��تان‪ ،‬تاکنون در این منطقه بیش از ‪۱۵‬‬ ‫قرارداد با سرمایه گذاران برای ایجاد واحد تولیدی بسته شده‬ ‫که یک واحد ان فعال و دو واحد در دست ساخت است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 4 1397‬ربیع الثانی ‪ 12 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 542‬پیاپی ‪2515‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اولویت در طرح های نفتی‬ ‫را دریابیم‬ ‫در ش��رایط تحریم ه��ای‬ ‫بین المللی و وضعیت نامعلوم‬ ‫اقتصادی پیش رو‪ ،‬باید بتوانیم‬ ‫ظرفیت تولید مخازن موجود‬ ‫را حف��ظ کنی��م و همچنین‬ ‫ض��رورت ارتق��ای ظرفی��ت‬ ‫تولی��د نفت کش��ور را در نظر‬ ‫غالمرضا منوچهری‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬این موضوع‬ ‫اس��تراتژیک به خوبی اهمیت معاون مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی نفت ایران‬ ‫تداوم فعالیت های توس��عه ای‬ ‫ش��رکت ملی نفت را نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬اگر چه ش��رکت ملی‬ ‫نفت به واسطه تحریم های احتمالی ممکن است در مقاطعی‬ ‫در اینده با دس��تور کاهش تولید روبه رو ش��ود اما این امر به‬ ‫هیچ وجه نباید س��بب کندی فعالیت های توسعه ای شود‪ .‬در‬ ‫س��ال های گذش��ته ظرفیت های داخلی کش��ور برای اجرای‬ ‫طرح های توس��عه ای نفت و گاز رشد کرده و به بالندگی قابل‬ ‫قبولی رس��یده است‪ .‬در این زمینه باید گفت کشور در حوزه‬ ‫فعالیت های پیمانکاری و خدماتی ش��امل س��اخت تجهیزات‬ ‫و اجرای طرح های فراس��احلی و خش��کی اعم از فعالیت های‬ ‫حفاری‪ ،‬تاسیس��ات فرایندی و پاالیش��ی‪ ،‬خطوط انتقال و‪...‬‬ ‫قابلیت های بس��یار ارزش��مندی پیدا کرده است‪ .‬هرچند در‬ ‫برخ��ی از تجهیزات پیچیده هنوز هم ب��ه واردات نیازمندیم‬ ‫اما مسائل و مشکالت ناشی از تحریم ها خللی در فعالیت های‬ ‫بهره برداری و تولید ایجاد نخواهند کرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تجربه‬ ‫قبلی نش��ان می دهد که در دور جدید تحریم ها با مش��کالت‬ ‫پیچیده ای در بحث تامین برخی تجهیزات و خدمات روبه رو‬ ‫خواهیم ش��د اما به اتکای تجربه های گذشته‪ ،‬سعی مجموعه‬ ‫ش��رکت ملی نفت بر بهینه کردن فعالیت ها از لحاظ کیفی و‬ ‫کمی و به ویژه از لحاظ اقتصادی خواهد بود‪ .‬البته نکته دارای‬ ‫اهمیت در روند کلی کارهای اجرایی که باید ب ه خوبی از سوی‬ ‫س��ازمان های کارفرمایی و نظارتی درک ش��ود‪ ،‬فراهم شدن‬ ‫امکان پرداخت هزینه های اضافه از س��وی کارفرما برای حل‬ ‫گره های اجرایی توقف کارهاس��ت که ناشی از زیان پیمانکار‪،‬‬ ‫مش��کالت هنگام اجرا یا ض��رورت انجام کارهای بیش��تر به‬ ‫واس��طه پیچیدگی های فنی و قراردادی است و پرداخت های‬ ‫م��ازاد را اجتناب ناپذیر می کند‪ .‬در واق��ع‪ ،‬پرداخت مازاد‪ ،‬در‬ ‫مقابل درامد حاص��ل از تکمیل به موقع پروژه بس��یار ناچیز‬ ‫خواهد بود‪ .‬عرصه پارس جنوبی و بقیه طرح های توس��عه ای‪،‬‬ ‫تکرار این فرصت های از دست رفته است که در نهایت‪ ،‬غفلت‬ ‫از تصمیم گیری به موقع باعث خواهد شد که عالوه بر پرداخت‬ ‫نهایی چنین مبالغ مازادی از سوی کارفرما و ضمن هدر رفت‬ ‫زمان های بس��یار زیاد و توقف س��رمایه گذاری‪ ،‬کش��ور نیز با‬ ‫عدم النفع هنگفت تولید روبه رو شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬باید گفت‬ ‫ک��ه پرداخت مازاد‪ ،‬در مقابل درامد حاصل از تکمیل به موقع‬ ‫پروژه بسیار ناچیز خواهد بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬شانا‬ ‫خبر‬ ‫امضای توافق کلی همکاری اوپک‬ ‫و غیر اوپک تا ‪ ۳‬ماه دیگر‬ ‫وزیر انرژی امارات اعالم کرد که توافق کلی برای همکاری‬ ‫تولیدکنندگان نفت عض��و و غیر عض و اوپک ‪ ۳‬ماه دیگر امضا‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گ��زارش خبرگزاری رویترز از ابوظبی‪ ،‬س��هیل‬ ‫المزروعی گفت‪ :‬توافق کلی همکاری میان کش��ورهای عضو‬ ‫و غیر عضو س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ‪ ۳‬ماه‬ ‫دیگر در عربس��تان امضا می شود‪ .‬بر اس��اس گزارش شانا به‬ ‫نق��ل از رویترز‪ ،‬او درباره توافق همکاری اوپک و غیر اوپک که‬ ‫قرار اس��ت مجمعی برای دیدارهای منظ��م و همکاری برای‬ ‫دس��تیابی به توازن بازار باشد‪ ،‬گفت‪ :‬تا پایان ماه مارس (سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬میالدی) اس��ناد برای امضا اماده خواهند ش��د‪ .‬وزیر‬ ‫انرژی امارات که ریاست دوره ای نشست اوپک را نیز برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬کش��ورهای عضو و غیر عض��و اوپک پس از ‪ ۶‬ماه‬ ‫می توانند تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت را بررس��ی‬ ‫کنن��د‪ .‬المزروعی همچنین اعالم کرد که خروج قطر از اوپک ‬ ‫تاثیری بر اعضای این س��ازمان و تولید ان در ماه های اینده‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬او اف��زود‪ :‬اوپک در حال جذب کش��ورهای‬ ‫غیر عضو همچون افریقای جنوبی و دیگران است‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی نیروگاه‬ ‫سیریک تا یک ماه اینده‬ ‫وزیر نی��رو از اغاز عملی��ات اجرایی طرح عملیات��ی نیروگاه‬ ‫س��یریک در اس��تان هرمزگان تا ی��ک ماه اینده خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬رضا اردکانیان در حاش��یه بهره برداری از مرحله‬ ‫نخست طرح نوسازی خط اب رسانی میناب به بندرعباس اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این طرح با خط اعتباری فدراسیون روسیه با اعتبار ‪۱۲۰۰‬‬ ‫میلیون دالر ساخته می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با وجود اطالع رسانی و‬ ‫فرهنگ سازی گسترده درباره صرفه جویی در مصرف انرژی برق‪،‬‬ ‫متاس��فانه میزان مصرف ان در هرمزگان ‪ ۲‬و نیم برابر کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیران توزیع برق‪ ،‬برق منطقه ای و مدیریت نیروگاهی‬ ‫در هرم��زگان باید با اتخاذ راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف‬ ‫را در دس��تور کار قرار دهند تا هرمزگان به استانی الگو در این‬ ‫بخش تبدیل شود‪ .‬به گفته اردکانیان‪ ،‬درحال حاضر ‪ ۱۳۵‬پروژه‬ ‫در حوزه اب‪ ،‬برق و اب و فاضالب با اعتبار ‪ ۴۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫در هرمزگان درحال اجرا است‪.‬‬ ‫امریکا بیش از یک‬ ‫ دهه است که تالش‬ ‫می کند در زمینه انرژی‬ ‫به استقالل برسد اما‬ ‫هنوز محقق نشده و این‬ ‫کشور صادرکننده نفت‬ ‫خام نیست‬ ‫«گسترش صنعت» از ظرفیت صادرات نفت امریکا گزارش می دهد‬ ‫رویای استقالل نفتی امریکا‪ ،‬نوشته ای روی اب‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫شاید در برخی موارد بتواند نفت بدون کیفیت را صادر‬ ‫کرده و نفت مناسب برای پاالیشگاه های خود را بگیرد‬ ‫اما به این معنا نیست که به جمع صادرکنندگان نفت‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا راه درازی تا خودکفایی دارد‬ ‫امریکا از س��ال ‪ ۱۳۲۸( ۱۹۴۹‬خورشیدی) تاکنون‬ ‫در این باره حمید حسینی‪ ،‬سخنگو و عضو اتحادیه‬ ‫واردکننده خالص نفت خام بود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫در هفته منته��ی به پایان نوامبر (اذر)‪ ،‬خالص واردات‬ ‫در یک روز خاص‪ ،‬مجموع صادرات نفت و فراورده های‬ ‫هفتگی امریکا به منفی ‪ ۲۱۱‬هزار بشکه در روز رسید‬ ‫امری��کا از میزان واردات بیش��تر ش��ده اس��ت‪ .‬این را‬ ‫و این کش��ور توانس��ت صادرات نفت خود را از واردات‬ ‫نمی توان نش��انه ای از ورود امریکا به مس��یر صادرات‬ ‫بیشتر کند‪.‬‬ ‫دانس��ت‪ .‬میزان مصرف امریکا روزانه حدود ‪ ۱۸‬تا ‪۲۰‬‬ ‫امارها حاکی از ان اس��ت که تولید نفت خام امریکا‬ ‫میلیون بش��که اس��ت و این کش��ور حدود ‪ ۱۱‬تا ‪۱۲‬‬ ‫در م��اه نوامبر (ابان و اذر) به ‪ ۱۱.۷‬میلیون بش��که در‬ ‫میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫روز رسیده که این میزان تولید در مقایسه با عربستان‬ ‫حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬میلیون بشکه کمبود نفت مورد نیاز خود‬ ‫و روسیه در مدت مشابه بیشتر بود‪.‬‬ ‫را از مجموع صادرات و تولید نفت شیل جبران می کند‪.‬‬ ‫تولی��د نفت خام ایاالت متح��ده در ماه نوامبر (ابان‪،‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬خیلی بعید ب ه نظر می رسد که در این شرایط‬ ‫اذر)‪ ۱۱.۷ ،‬میلیون بشکه در روز بوده که این میزان از‬ ‫بتوانند به خود کفایی برسند‪.‬‬ ‫تولید هر دو کش��ور عربستان سعودی و روسیه بیشتر‬ ‫حس��ینی درباره خبر منتشر ش��ده از صادرات نفت‬ ‫بوده است‪ .‬این در حالی است که عربستان و روسیه هم‬ ‫امری��کا گف��ت که خبر صادرات نفت امریکا پس از ‪۷۵‬‬ ‫به نوبه خود باالترین میزان تولید را در ماه نوامبر (ابان‪-‬‬ ‫سال‪ ،‬به معنای صادرات نفت خالص نیست‪ .‬این کشور‬ ‫اذر) داشته اند‪.‬‬ ‫در کنار س��ایر فراورده های نفتی‪ ،‬نفت خام‬ ‫‹ ‹ابهام ه�ای ص�ادرات نف�ت‬ ‫هم تولید می کند و بر اساس گزارش هایی‬ ‫امریکا‬ ‫که منتش��ر ش��ده‪ ،‬ب ه نظر می رسد امریکا‬ ‫در روزه��ای گذش��ته خبرهای��ی از‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰۰‬هزار بش��که نفت خام را در‬ ‫صادرات نفت امریکا منتشر شد‪ .‬خبرها‬ ‫کنار محصوالت نهایی صادر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مبنی ب��ر این بود که این کش��ور پس از‬ ‫از طرف��ی‪ ،‬دلیل اینکه امریکا در زمانی که‬ ‫‪ ۵۷‬س��ال توانسته میزان صادرات خود‬ ‫واردکنن��ده نفت خام بوده مقداری از این‬ ‫را از واردات نفت خام بیش��تر کند‪ .‬این‬ ‫حمید حسینی‬ ‫محص��ول را نیز صادر کرده‪ ،‬نوع محصول‬ ‫خبرها در حالی منتشر شد که به گفته‬ ‫تولیدی است که شاید برای پاالیشگاه های‬ ‫برخی تحلیلگران‪ ،‬تالش های امریکا در‬ ‫امریکا اکنون حدود‬ ‫مخالفت با کاهش تولید اوپک بی نتیجه ‪ ۲۰‬میلیون بشکه نفت داخلی ان کشور مناسب نیست‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ماند‪ .‬از طرفی‪ ،‬بس��یاری از کارشناسان در روز مصرف دارد‪ .‬این بخشی از نفت خام و فراورده های خود را‬ ‫انرژی‪ ،‬این اتفاق را امری محال دانسته در حالی است که تولید صادر و نفت مناس��ب پاالیشگاه های خود‬ ‫این کشور بسیار کمتر‬ ‫درب��اره صحت خبر تردید داش��تند‪ .‬در از این مقدار است‪ .‬از را وارد می کند‪.‬‬ ‫این میان ش��اید دقیق ترین تحلیل این این رو‪ ،‬امریکا حتی به � قیمت نفت زیر سایه تهدیدها‬ ‫حس��ینی درباره اینکه ایا صادرات نفت‬ ‫استقالل‬ ‫باش��د که امریکا بی��ش از یک دهه در‬ ‫در انرژی نیز نزدیک‬ ‫امری��کا می تواند بازی جدید این کش��ور‬ ‫تالش است در زمینه انرژی به استقالل‬ ‫نشده است‬ ‫در بازار نفت باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬امریکا برخی‬ ‫برسد اما هنوز محقق نشده و این کشور‬ ‫کشورها از جمله ونزوئال و ایران را تحریم‬ ‫صادرکنن��ده نفت خام نیس��ت‪ .‬امریکا‬ ‫رقابت تهران و ریاض در اسیا‬ ‫در م��اه ژانوی��ه(دی و بهم��ن) قیمت نفت‬ ‫خام س��بک ایران همچنان ‪ ۳۰‬سنت ارزان تر‬ ‫از قیمت نفت خام س��بک عربستان سعودی‬ ‫خواهد ب��ود در حالی که نفت خام س��نگین‬ ‫ایران ‪ ۱.۳۵‬دالر کمتر از قیمت های عربستان‬ ‫س��عودی اس��ت‪ .‬رویترز در گزارش��ی مدعی‬ ‫ش��ده ایران قیمت رس��می فروش نفت خود‬ ‫را اعالم کرده اس��ت‪ .‬بر اس��اس این فهرست‪،‬‬ ‫قیمت نفت خام س��بک ایران برای خریداران‬ ‫اس��یایی ‪ ۳۰‬س��نت باالت��ر از میانگین نفت‬ ‫عم��ان و دوبی در ماه ژانوی��ه (دی و بهمن) و‬ ‫یک دالر پایین تر از ماه پیش اس��ت‪ .‬بر اساس‬ ‫ای��ن گ��زارش‪ ،‬قیمت هایی که ای��ران عرضه‬ ‫ک��رده پایین تر از قیمت نفت خام عربس��تان‬ ‫س��عودی در ماه ژانویه اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫ایران بیش��ترین تخفیف را به خریداران خود ‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در ماه ژانویه (دی و بهمن ) قیمت‬ ‫نف��ت خام س��بک ایران همچنان ‪ ۳۰‬س��نت‬ ‫ارزان تر از قیمت نفت خام س��بک عربس��تان‬ ‫س��عودی خواهد بود در حال��ی که نفت خام‬ ‫س��نگین ایران ‪ ۱.۳۵‬دالر کمتر از قیمت های‬ ‫عربس��تان سعودی اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا به‬ ‫نق��ل از رویترز‪ ،‬وارد کنن��دگان نفت ایران در‬ ‫چی��ن با دریافت معافی��ت از تحریم ها در ماه‬ ‫دس��امبر (اذر و دی) خرید نفت از ایران را بار‬ ‫دیگر از س��ر گرفتند و خریداران کره جنوبی و‬ ‫ژاپ��ن بارگیری نفتی خود را از ماه ژانویه اغاز‬ ‫خواهند کرد‪ .‬شرکت هندوستان پترولیوم نیز‬ ‫ق��رار اس��ت در ماه ژانویه بع��د از یک وقفه ‪۶‬‬ ‫ماهه بار دیگر از ایران نفت بخرد‪ .‬این شرکت‬ ‫به همراه ش��رکت اینیدین اویل و پاالیش��گاه‬ ‫منگال��ور کمپانی هایی هس��تند ک��ه در ماه‬ ‫ژانوی��ه در مجم��وع ‪ ۹‬میلیون بش��که نفت از‬ ‫ای��ران خری��داری خواهند کرد‪ .‬به ش��رکت‬ ‫پتروش��یمی تایوان فارموس��ا گفت��ه با وجود‬ ‫اینک��ه از تحریم ه��ای امریکا معاف ش��ده‪ ،‬از‬ ‫ایران نفت نمی خرد چرا که مکانیس��می برای‬ ‫پرداخت هزینه ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫کرده و این موضوع منجر به تقویت هند و چین ش��ده‬ ‫است‪ .‬اینها همه مواردی است که نشان می دهد امریکا‬ ‫در ت�لاش برای افزایش قیمت جهانی نفت اس��ت که‬ ‫تاکن��ون نتوانس��ته به طور بلندمدت موفق ش��ود‪ .‬هر‬ ‫چن��د در زمان هایی (مانن��د دوران پ��س از پی��روزی‬ ‫دونال��د ترامپ در انتخابات ریاس��ت جمهوری) ذخایر‬ ‫اس��تراتژیک این کشور ازاد ش��د و قیمت نفت تا ‪۸۰‬‬ ‫دالر پیش رفت اما این افزایش نتوانس��ت مدت زیادی‬ ‫دوام اور د چرا ک��ه در بلندمدت منجر به اختالف های‬ ‫سیاسی گسترده خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته حس��ینی‪ ،‬امریکا اکنون حدود ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫بشکه نفت در روز مصرف دارد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫تولید این کش��ور بس��یار کمتر از این مقدار اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬امریکا حتی به اس��تقالل در انرژی نیز نزدیک‬ ‫نشده است‪ .‬هرچند به نظر می رسد نفت شیل مزایای‬ ‫فراوان��ی دارد و از وابس��تگی امریکا به نفت خاورمیانه‬ ‫می کاهد اما تولید ان هزینه بر است‪ .‬این درحالی است‬ ‫ک��ه اخبار مربوط به تولید نفت و گاز ش��یل‪ ،‬امریکا و‬ ‫اروپا را به رهایی از خاورمیانه امیدوار کرد و عالوه بر ان‬ ‫سرمایه های کالنی در این زمینه صرف شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دردسرهای نفت غیرمتعارف‬ ‫ان ط��ور که گفته ش��ده‪ ،‬اس��تخراج‬ ‫نفت ش��یل تاثی ر منف��ی روی هوا‪ ،‬اب‬ ‫و زمی��ن اطراف پروژه ها دارد‪ .‬همچنین‬ ‫رسوب هایی که از فرایند استخراج به جا‬ ‫می ماند بس��تر اب حوضچه ها را تهدید‬ ‫می کند‪ .‬عالوه بر تاثیرات زیست محیطی‬ ‫نفت شیل‪ ،‬انرژی وس��یعی برای تولید‬ ‫نفت ش��یل نیاز اس��ت‪ .‬همچنین گفته‬ ‫شده که انتشار گازهای گلخانه ای ناشی‬ ‫از استخراج نفت شیل دو برابر نفت خام‬ ‫ت به طوری که تولید ‪۱۰۰‬‬ ‫طبیعی اس�� ‬ ‫هزار بشکه نفت شیل در روز ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تن گازهای گلخانه ای منتشر می کند‪.‬‬ ‫مرتضی بهروزی فرد‪ ،‬کارشناس انرژی‬ ‫در این باره به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫بیش��تر تمرکز امری��کا در تولید بر نفت‬ ‫غیرمتعارف است‪ .‬در سال های گذشته‬ ‫ب�� ه دلیل هزینه بر بودن تولید نفت ش��یل گفته ش��د‬ ‫ک��ه امریکا هرگ��ز نمی تواند میزان تولی��دات خود را‬ ‫به کش��ورهای عضو اوپک برس��اند و بخواهد وارد بازار‬ ‫صادرات نفت شود‪ .‬به تازگی اما این کشور با دستیابی‬ ‫ب��ه فن��اوری و امکان حفاری های س��ریع تر و ارزان تر‪،‬‬ ‫هزینه های تولید نفت ش��یل را کاهش داده اس��ت‪ .‬با‬ ‫ن حال‪ ،‬هر چن د این کش��ور ممکن اس��ت بتواند از‬ ‫ای ‬ ‫تولید نفت ش��یل س��ود برد اما به سادگی نمی تواند در‬ ‫میان صادرکنندگان نفت قرار بگیر د چرا که هزینه های‬ ‫تولید نفت شیل در مقایسه با ‪ ۱۰‬سال گذشته کاهش‬ ‫یافت��ه و درحال حاض��ر نیز‪ ،‬نمی تواند بس��یا ر به صرفه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹استقالل نفتی امریکا شاهدی ندارد‬ ‫به گفته این کارش��ناس انرژی‪ ،‬در سال های گذشته‬ ‫بهره برداری از منابع نامتعارف در امریکا بسیاری رونق‬ ‫گرفت��ه و ای��ن موضوع با توجه ب��ه موقعیت اقتصادی‬ ‫و سیاس��ی امری��کا توجه تحلیلگ��ران را به خود جلب‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬هر چند ش��رایط مناس��ب برای افزایش‬ ‫تولید و بهره برداری از منابع نامتعارف نفت خام در این‬ ‫کش��ور فراهم ش��ده و ممکن است در سال های اینده‬ ‫موج��ب کاهش میزان واردات نفت خام این‬ ‫کشور شود اما این موضوع به معنای قطع‬ ‫وابس��تگی این کشور به واردات نفت خام‪،‬‬ ‫به ویژه از اوپک نخواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته بهروزی فرد‪ ،‬بر مبنای ش��واهد‬ ‫موجود‪ ،‬این موضوع حداقل تا ‪ ۱۰‬یا ‪ ۱۵‬سال‬ ‫این��ده امکان پذیر نخواه��د بود‪ .‬تولید یک‬ ‫مرتضی بهروزی فرد‬ ‫بش��که نفت شیل در صورتی موفقیت امیز‬ ‫اختالف زیادی در گزارش های اس��ت که هزینه ان در هر منطقه تولیدی‬ ‫اماری درباره ذخایر نفت شیل پایین تر از قیمت نفت خام یا جایگزین های‬ ‫در امریکا دیده می شود‪ .‬ان باش��د‪ .‬به گفته بهروزی ف��رد‪ ،‬اختالف‬ ‫این اختالف ها در امار به این زی��ادی در میان گزارش های اماری درباره‬ ‫معناست که سرمایه گذاران‬ ‫در این مناطق تنها برای جلب ذخایر نفت ش��یل در امریکا دیده می شود‪.‬‬ ‫او بر این باور است که این اختالف ها در امار‬ ‫سرمایه و ترغیب مردم‬ ‫به سرمایه گذاری بیشتر‪ ،‬به این معناس��ت که سرمایه گذاران در این‬ ‫گزارش های متفاوتی ارائه مناطق تنها برای جلب س��رمایه و ترغیب‬ ‫می کنند‬ ‫مردم به سرمایه گذاری بیشتر‪ ،‬گزارش های‬ ‫متفاوتی ارائه می کنند‪.‬‬ ‫از سوزاندن ‪ ۲۱۰‬هزار بشکه نفت در گچساران جلوگیری شد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهره برداری نفت و گاز گچس��اران گفت‪:‬‬ ‫ب��ا نصب دس��تگاه های تفکیک گر س��یار و ف��راورش (‪MOS‬‬ ‫‪ ) & MOT‬روی چاه ه��ای نفت‪ ،‬در س��ال جاری از س��وزاندن‬ ‫‪ ۲۱۰‬هزار بش��که نفت در حوزه نفتی گچساران جلوگیری شد‪.‬‬ ‫هوش��نگ صیدالی به ایرنا گفت‪ :‬با برنامه ریزی های انجام ش��ده‬ ‫در ش��رکت بهره ب��رداری نف��ت و گاز گچس��اران و بکارگیری‬ ‫دس��تگاه های فراورش نفت خام‪ ،‬س��االنه از س��وزاندن هزاران‬ ‫بش��که نف��ت در گودال های س��وخت در مح��ل چاه های نفت‬ ‫جلوگی��ری می ش��ود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ازمایش ه��ای جریانی در‬ ‫س��ال های گذشته از طریق جریان دادن چاه به گودال سوخت‬ ‫س��رچاهی انجام و این عملیات موجب الودگی محیط زیست و‬ ‫هدر رفت س��رمایه ملی می ش��د‪ .‬صیدالی با بیان اینکه توس��عه‬ ‫صنایع نفت و گاز بدون توجه به تاثیرات ان بر محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫موج��ب بروز بحران های زیس��ت محیطی می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫شرکت به عنوان دومین تولیدکننده نفت کشور همواره خود را‬ ‫متعهد به حفظ محیط زیست پیرامونی خود می داند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت بهره برداری نفت و گاز گچس��اران تصریح کرد‪ :‬ساخت‬ ‫و بکارگیری دس��تگاه های تفکیک گر نفت به دست متخصصان‬ ‫صنعت نفت و س��ازندگان داخل��ی نقش مهمی در جلوگیری از‬ ‫الودگی زیس��ت محیطی در محل چاه های نفت ایفا کرده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با تولید‬ ‫روزانه ‪ ۶۲۰‬هزار بش��که نفت و بیش از یک میلیارد فوت مکعب‬ ‫گاز خش��ک و میعانات گازی‪ ،‬افزون ب��ر صیانت از منابع نفتی و‬ ‫رعایت اصول و ضوابط ایمنی‪ ،‬اقدام های موثری را نیز به منظور‬ ‫جلوگیری از الودگی محیط زیس��ت برداش��ته اس��ت‪ .‬صیدالی‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به سیاس��ت های ش��رکت ملی نفت ایران و لزوم‬ ‫انجام فعالیت بر اس��اس توسعه پایدار‪ ،‬شرکت بهره برداری نفت‬ ‫و گاز گچس��اران در س��ال های گذش��ته موفق به س��اخت و در‬ ‫مدار قرار دادن ‪ ۳‬دستگاه تفکیک گر سیار نفت( ‪ )MOS‬و یک‬ ‫دستگاه فراورش (‪ ) MOT‬شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهره برداری نفت و گاز نفت گچس��اران با‬ ‫اش��اره به نقش دس��تگاه های تفکیک گر سیار نفت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ساخت این دستگاه ها منجر به کاهش حجم نفت سوزانده شده‪،‬‬ ‫جلوگیری از الودگی محیط زیس��ت و هدر رفت س��رمایه ملی‪،‬‬ ‫افزای��ش تولید و اعمال دقت بیش��تر در اتخاذ تصمیم مقتضی‬ ‫برای توس��عه میدان ها‪ ،‬انجام عملیات در راس��تای بهره برداری‬ ‫به موق��ع از چاه و طراحی تس��هیالت فراورش مناس��ب میدان‬ ‫نفتی شده است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 4 1397‬ربیع الثانی ‪ 12 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 542‬پیاپی ‪2515‬‬ ‫خبر‬ ‫واردات شکر‪ ،‬عامل بیکاری‬ ‫کارگران هفت تپه‬ ‫در کل ‪ ۳‬کارخانه‬ ‫تولید کمپوست در‬ ‫ایران (تهران و تبریز)‬ ‫فعالیت می کند در‬ ‫حالی که همه شهرها به‬ ‫کارخانه کمپوست نیاز‬ ‫دارند و ساخت چنین‬ ‫کارخانه ای نه تنها از‬ ‫مصرف کود شیمیایی‬ ‫می کاهد‪ ،‬بلکه منتج‬ ‫به اشتغالزایی بومی‬ ‫می شود‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از فقر تولید کود از زباله های شهری نشان داد‬ ‫کارخانه کمپوست اشتغالزا و تامین کننده کود کشاورزی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مصرف بی رویه منابع‪ ،‬یکی از عوامل تهدیدکننده‬ ‫محیط زیس��ت به ش��مار رفت��ه و به دنب��ال ان با‬ ‫توسعه شهرنشینی‪ ،‬منابع زیادی‪ ،‬روزانه به عنوان‬ ‫پس��ماند در طبیعت رها می ش��ود که بازگرداندن‬ ‫پس��ماند به چرخه مصرف‪ ،‬بهتری��ن و موثرترین‬ ‫راهکار ب��رای حفظ محیط زیس��ت و صرفه جویی‬ ‫در منابع اس��ت در حالی که به گفته کارشناسان‪،‬‬ ‫فق��ط ‪ ۳‬کارخان��ه تولی��د کمپوس��ت در تهران و‬ ‫تبری��ز فعالیت می کن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫همه ش��هرها به کارخانه کمپوس��ت نی��از دارند و‬ ‫س��اخت چنین کارخانه ای نه تنه��ا از مصرف کود‬ ‫شیمیایی می کاهد‪ ،‬بلکه منتج به اشتغالزایی بومی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کمپوست درجه یک در کارخانجات غنی سازی‬ ‫با مواد مغذی مانند فسفر‪ ،‬اهن‪ ،‬گوگرد و زئولیت‬ ‫ترکی��ب و در فرایندی از حالت پودری به گرانوله‬ ‫تبدیل شده و به این ترتیب‪ ،‬کشاورزان با استفاده‬ ‫از دستگاه های مکانیزه به راحتی امکان مصرف ان‬ ‫را دارند ‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش الودگی‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند که الودگی دام به‬ ‫مراتب بیشتر از الودگی کود شیمیایی خواهد بود‬ ‫و بدون کوددهی هیچ محصولی تولید نمی شود‪.‬‬ ‫احمد گلچین‪ ،‬اس��تاد دانشگاه زنجان گفت‪ :‬در‬ ‫کشوری با اقلیم خش��ک زندگی می کنیم و ناچار‬ ‫به مصرف کود شیمیایی هستیم‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه ب��ا رد الودگ��ی کودهای‬ ‫ش��یمیایی به ایسنا گفت‪ :‬این تفکر درست نیست‬ ‫که ب��دون مص��رف ک��ود ش��یمیایی محصوالت‬ ‫کشاورزی تولید کنیم‪.‬‬ ‫گلچی��ن افزود‪ :‬اص�لا امکان پذیر نیس��ت؛ مگر‬ ‫چند راس دام می توان نگه داری و به واس��طه ان‬ ‫محصوالت را کوددهی کرد؟ عالوه بر این‪ ،‬الودگی‬ ‫دام ب��ه مراتب بیش��تر از الودگی کود ش��یمیایی‬ ‫می ریزد‪.‬‬ ‫خواهد بود و بدون کوددهی هیچ محصولی تولید‬ ‫گلچین اظهار کرد‪ :‬به همین دلیل‪ ،‬شوینده های‬ ‫نمی شود‪ .‬تنها راهکار این است که درست مصرف‬ ‫مصرفی خانوار در طول مسیر عبور فاضالب‪ ،‬رشد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫گیاه��ان اب��زی را افزایش می دهد‪ ،‬اکس��یژن اب‬ ‫گلچین ادامه داد‪ :‬متاس��فانه برخی کش��اورزان‪،‬‬ ‫مصرف می ش��ود و زمینه برای مرگ ابزیان فراهم‬ ‫ک��ود را در چ��اه اب می ریزن��د و از ای��ن طریق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه محص��والت خود پمپ��اژ می کنند‪ .‬ای��ن افراد‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه افزود‪ :‬اینک��ه دائم بگوییم‬ ‫ب��ا این اق��دام خود اب ه��ای زیرزمین��ی را الوده‬ ‫کشاورزی تنها عامل الوده کننده محیط زیست به‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫شمار می رود درست نیست زیرا ما الوده کننده های‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از این رو‪ ،‬باید اطالع رسانی درباره‬ ‫زی��ادی داریم و نظام شهرنش��ینی مان بر اس��اس‬ ‫مس��ائل زیس��ت محیطی و به دنبال ان‪ ،‬س�لامت‬ ‫حفاظت از محیط زیست شکل نگرفته است‪.‬‬ ‫انسان اطالع جدی قلمداد شود چراکه در صورت‬ ‫ب��ه گفته گلچی��ن‪ ،‬همه ای��ن م��وارد باید در‬ ‫ادامه چنین روندی نمی توان هیچ اینده ای را برای‬ ‫سیاست گذاری های اینده تغییر کند‪ .‬شهرها باید‬ ‫کش��ور متصور شد‪ .‬البته اطالع رسانی و اگاه سازی‬ ‫شهر سبز شوند و شبکه فاضالب داشته باشند‪.‬‬ ‫باید از س��نین کودکی اغاز شود و افراد از ابتدای‬ ‫گلچین اظه��ار کرد‪ :‬مواد ال��ی خاک ها کاهش‬ ‫کودکی زیست محیطی بار بیایند‪.‬‬ ‫یافت��ه و زمی��ن مانن��د س��یمان س��خت ش��ده‬ ‫ای��ن عض��و هیات علمی دانش��کده کش��اورزی‬ ‫اس��ت‪ .‬این عض��و هی��ات علمی دانش��گاه زنجان‬ ‫دانش��گاه زنجان با اش��اره به اینکه درباره تخریب‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬مواد الی زیادی داری��م که می تواند‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬چندان اهل پیش��گیری نیستیم‪،‬‬ ‫ب��ه اراضی تزریق ش��ود؛ از جمله کارخانه افش��ره‬ ‫اف��زود‪ :‬به عن��وان مث��ال در منطقه‬ ‫س��یب و کارخانه هایی ک��ه ضایعات‬ ‫سردس��یری مث��ل زنج��ان‪ ،‬زی��ر در ‬ ‫س��یب زمینی و زیتون و گوجه فرنگی‬ ‫من��ازل چن��د س��انتی متر ب��ا زمین‬ ‫تولید می کنند‪.‬‬ ‫فاصل��ه دارد و در فص��ول س��رد‪،‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر هر ایرانی روزانه‬ ‫هوای گرم به راحتی خارج می ش��ود‪.‬‬ ‫ی��ک کیلوگرم زباله تولید کند‪ ،‬روزانه‬ ‫سیس��تم ساختمان سازی ما بر اساس‬ ‫‪ ۸۰‬میلی��ون کیلوگ��رم م��اده الی از‬ ‫محیط زیس��ت نیست در حالی که در‬ ‫بهترین نوع تولید می شود‪.‬‬ ‫احمد گلچین‬ ‫کش��ورهایی مثل هلند‪ ۱۲ ،‬درجه از‬ ‫گلچی��ن گفت‪ :‬فقط بای��د تفکیک‬ ‫گرمای درون زمین را به س��اختمان‬ ‫زبال��ه کنی��م و این ک��ود را به زمین‬ ‫الودگی فقط از طریق‬ ‫انتقال می دهند و ساختمان های شان کارخانه سرب و روی و بدهی��م تا خ��اک از کرب��ن الی غنی‬ ‫معدن منتقل‬ ‫به ص��ورت اتوماتی��ک ‪ ۱۲‬درجه دما‬ ‫شود‪ .‬این عضو هیات علمی دانشکده‬ ‫نمی شود و فعالیت های‬ ‫دارد و بقیه گرما را از طریق س��وخت بسیاری باعث الودگی کشاورزی دانش��گاه زنجان ادامه داد‪:‬‬ ‫دریافت می کند‪.‬‬ ‫در کل ‪ ۳‬کارخانه تولید کمپوست در‬ ‫خاک می شود‪.‬‬ ‫گلچین با تاکید بر اینکه تشکیالت باید نقشه راهی وجود ایران (تهران و تبریز) فعالیت می کند ‬ ‫داشته باشد که‬ ‫ساختمانی و شهری ما زیست محیطی‬ ‫در حالی که همه ش��هرها به کارخانه‬ ‫درصد الودگی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در زنجان‪ ،‬هنوز‬ ‫کمپوس��ت نیاز دارند و ساخت چنین‬ ‫خاک به فلزات‬ ‫ش��بکه فاضالب نداری��م و فاضالب از‬ ‫کارخان��ه ای نه تنه��ا از مص��رف کود‬ ‫سنگین را نشان‬ ‫جوی های ریز و درشت عبور می کند‬ ‫ش��یمیایی می کاه��د‪ ،‬بلک��ه منتج به‬ ‫دهد‬ ‫و در نهای��ت ب��ه رودخانه ق��زل اوزن‬ ‫اشتغالزایی بومی می شود‪.‬‬ ‫گلچین ب��ا تاکید بر اینک��ه الودگی هوا خیلی‬ ‫بدت��ر از الودگ��ی خاک اس��ت و مس��تقیم روی‬ ‫محصوالت می نشیند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بخواهیم الودگی‬ ‫را از بین ببریم باید سیاس��ت های شهری خود را‬ ‫تغییر دهیم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سیاست های دولت باید‬ ‫به گونه ای باشد که ش��هروندان را ملزم به رعایت‬ ‫چارچوب های زیس��ت محیطی کن��د در حالی که‬ ‫فعال این طور نیس��ت‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬اطالعات مان‬ ‫درباره خاک خیلی کم است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬الودگ��ی فق��ط از طری��ق‬ ‫کارخانه س��رب و روی و معدن منتقل نمی ش��ود‬ ‫و فعالیت ه��ای بس��یاری باع��ث الودگ��ی خاک‬ ‫می ش��ود‪ .‬باید نقش��ه راهی وجود داشته باشد که‬ ‫درصد الودگی خاک به فلزات س��نگین را نش��ان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درحال حاض��ر دقیق نمی دانیم خاک‬ ‫کدام مناطق اس��تان زنجان الوده اس��ت و میزان‬ ‫این الودگی ها چقدر است‪.‬‬ ‫به گفته این اس��تاد دانشگاه‪ ،‬برای اینکه چنین‬ ‫نقش��ه راهی داش��ته باش��یم نیازمن��د بکارگیری‬ ‫کارشناس��ان متخص��ص هس��تیم چراک��ه چنین‬ ‫مناطقی نباید مورد کشت و کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫گلچین ادامه داد‪ :‬اگر اگاهی مردم افزایش یابد‬ ‫خود مردم دولت را مجبور به اتخاذ سیاس��ت هایی‬ ‫می کنند که محیط زیستی باشد‪.‬‬ ‫درصد باالیی از س��رطان ها به دلیل تغذیه های‬ ‫نادرست است‪.‬‬ ‫تش��کیالتی وجود ن��دارد که گاه��ی به صورت‬ ‫رن��دوم‪ ،‬محصوالت کش��اورزی را تجزیه کند و به‬ ‫م��ردم بگوید که چه چیزی را مص��رف کنند و از‬ ‫مصرف کدام محصول خودداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫مص��رف بی��ش از ح��د و غیراصول��ی کودهای‬ ‫ش��یمیایی موجب افزایش غلظت محلول خاک و‬ ‫در نهایت س��بب بهم خوردن تع��ادل مواد غذایی‬ ‫در محیط ریش��ه می شود و به سبب جذب مواد و‬ ‫ب��اال رفتن میزان نمک خاک‪ ،‬عواقب خطرناکی به‬ ‫همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی مطرح کرد‬ ‫گرانی مواد پروتئینی دلیل افزایش قیمت مرغ‬ ‫رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی با بیان اینکه باال رفتن‬ ‫قیمت س��ایر مواد پروتئینی دلیل افزایش تقاضا برای مرغ و رشد نرخ‬ ‫این کاال است‪ ،‬خواستار برنامه ریزی برای صادرات شد‪.‬‬ ‫محمد یوسفی درباره دالیل افزایش قیمت مرغ در بازار به مهر گفت‪:‬‬ ‫باال رفتن قیمت مواد پروتئینی باعث شده تقاضا برای مرغ در بازار زیاد‬ ‫شود که همین مسئله روی نرخ این کاال ثاتیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تصوی��ب قیمت ‪ ۹۸۰۰‬تومانی برای مرغ از س��وی‬ ‫س��ازمان حمایت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این قیمت م��ورد قبول تولیدکنندگان‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی کش��ور با بیان اینکه‬ ‫قیمت نهاده های دامی و حمل ونقل نس��بت به س��ال گذشته افزایش‬ ‫چشمگیری داشته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت تصویب شده از سوی سازمان‬ ‫حمایت‪ ،‬منطقی و کارشناسی شده نیست‪.‬‬ ‫یوسفی ادامه داد‪ :‬قیمت هرکیلوگرم ذرت ایرانی هم اکنون در شیراز‬ ‫و کرمانش��اه ‪ ۱۴۰۰‬تا ‪ ۱۴۵۰‬تومان اس��ت در حالی که این عدد سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۷۰۰‬تومان بود یعنی حدود دو برابر ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫کرای��ه حمل ‪ ۲.۵‬برابر ش��ده و کامیونی که س��ال گذش��ته از بندر ‪۲‬‬ ‫میلی��ون تومان برای حم��ل بار دریافت می ک��رد ‪ ۳‬روز قبل حدود ‪۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان کرایه حمل از ما دریافت کرده است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خود با اشاره به اینکه واحدهای مرغداری جرات نمی کنند‬ ‫جوجه ری��زی کنند ب��ه این دلیل که مب��ادا دان ارزان پی��دا نکنند و‬ ‫مرغ های ش��ان گرسنه بمانند‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت پش��تیبانی امور دام اقدام‬ ‫به توزیع نهاده می کند اما میزان ان کافی نیست‪.‬‬ ‫یوس��فی در پاس��خ به این پرس��ش که پیش بینی می کنی د وضعیت‬ ‫قیم��ت در روزهای اینده چگونه باش��د ‪ ،‬گفت‪ :‬به نظ��ر من فعال روند‬ ‫قیمت افزایش��ی نیست‪ ،‬به ش��رط اینکه صادرات با برنامه ریزی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مسئله صادرات نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اینکه صادرات ام��روز ممنوع و چند روز بعد این ممنوعیت‬ ‫لغو ش��ود‪ ،‬درست نیست‪ ،‬صادرات باید استمرار داشته باشد و معاونت‬ ‫امور دام باید در این زمینه اقدام به برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫دبی��ر خانه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران گفت‪ :‬روزی که‬ ‫‪ ۳‬میلیون تن شکر وارد کشور شد‪ ،‬تیر خالص را به کارگران‬ ‫هفت تپه زدند‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬محمدرضا مرتضوی‬ ‫درباره تعطیلی کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت‪:‬‬ ‫در بخش تولید رقابت ما مالیم اس��ت و امیدوارم سیاست هم‬ ‫از صنعت تجارت و تولید بیاموزد و در هر رقابتی همه پیشینه‬ ‫انقالبی را به چالش نکشیم‪.‬‬ ‫دبی��ر خانه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران افزود‪ :‬ما نیاز به‬ ‫بنیاد کار و تالش در کشور داریم‪ .‬باید ایران را تبدیل به یک‬ ‫کشور پویا کنیم‪.‬‬ ‫مرتضوی با اظهار تاسف از وجود ‪ ۳۰‬میلیون ایرانی در زیر‬ ‫خط فقر‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم با راهنمایی پیرترها و با عزم جوانان‪،‬‬ ‫تولید و کار را در کشور سرلوحه قرار دهیم‪.‬‬ ‫دبی��ر خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ای��ران اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫کش��ورهای پیشرفته همچون المان توانس��ته اند به موفقیت‬ ‫برسند‪ ،‬حاصل تالش و پشتکار و کار مداوم است‪.‬‬ ‫مرتضوی افزود‪ :‬به جای س��اخت بنیادهای جدید حمایتی‪،‬‬ ‫نظام تامین اجتماعی قوی در کشور به راه بیندازیم‪.‬‬ ‫دبی��ر خانه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران با انتقاد از نظام‬ ‫یارانه دهی در کش��ور گفت‪ :‬باید فضای ازادی برای به اثبات‬ ‫رساندن استعدادهای جوانان در کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫مرتضوی تصریح کرد‪ :‬به جوانان توصیه می کنم که خسته‬ ‫نش��وید‪ .‬فرزن��دان امام خمین��ی (ره) می توانند با پش��تکار و‬ ‫استفاده از منابع وافر‪ ،‬کشور را بسازند‪.‬‬ ‫دبی��ر خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ای��ران گفت‪ :‬پول های‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابس��ته را به جوانان‬ ‫کارافرین بدهید تا مشکل بیکاری حل شود‪.‬‬ ‫مرتض��وی ابراز کرد‪ :‬ان روزی که ‪ ۳‬میلیون تن ش��کر وارد‬ ‫کشور شد‪ ،‬تیر خالص را به کارگران هفت تپه زدند‪.‬‬ ‫دبی��ر خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ای��ران با تاکید بر این‬ ‫موضوع که لیاقت کارگر ایرانی فقط ‪ ۸۰‬دالر نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید درکنار هم بایس��تیم تا توطئه های امریکا را نقش بر اب‬ ‫کنیم‪ .‬هیچ امنیتی بدون توجه به معیش��ت کارگران و طبقه‬ ‫متوسط باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫مرتض��وی تصریح کرد‪ :‬ب��ا برطرف ش��دن تفرقه ها و با در‬ ‫نظر گرفتن دس��تاوردهای ‪ ۴۰‬سال گذشته‪ ،‬می توانیم در راه‬ ‫سازندگی کشور‪ ،‬متحد شویم‪.‬‬ ‫دبیرخان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران بیان کرد‪ :‬باید در‬ ‫راه مبارزه برای س��ازندگی کش��ور بی وقفه ت�لاش کنیم و از‬ ‫ارمان های خود یک قدم به عقب بازنگردیم‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت تولید و دریافت‬ ‫شیرخام در کارگروه ویژه‬ ‫رضایی از تش��کیل کارگروه ویژه رصد وضعیت تولید شیر‬ ‫خام‪ ،‬توزیع و میزان ورودی ان از س��وی کارخانجات لبنی و‬ ‫شیر خشک خبر داد‪.‬‬ ‫مرتض��ی رضای��ی‪ ،‬مع��اون تولی��دات دام��ی وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی از تش��کیل کارگروه ویژه رصد وضعیت تولید شیر‬ ‫خام‪ ،‬توزی��ع و میزان ورودی ان از س��وی کارخانجات لبنی‬ ‫و ش��یر خش��ک به منظور تعیین عوامل تنش زا در بازار این‬ ‫محصول خبر داد و گفت‪ :‬امیدواریم پایش این کارگروه منجر‬ ‫به کاهش قیمت مواد لبنی برای مصرف کنندگان شود‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬این کارگروه ویژه به پیش��نهاد‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی و با مشارکت نمایندگان اتحادیه ها‪،‬‬ ‫انجمن ها و تش��کل های دامداری‪ ،‬صنایع لبنی و شیر خشک‬ ‫کشور تشکیل می شود‪.‬‬ ‫رضایی اظهار کرد‪ :‬در این نشست‪ ،‬نمایندگان دامداری های‬ ‫کش��ور صنایع لبنی و شیر خشک درباره راه اندازی سامانه ای‬ ‫برای ثبت میزان تولید شیر خام از دامداری ها به تفکیک هر‬ ‫واحد تولید کننده‪ ،‬میزان دریافت شیر خشک از سوی صنایع‬ ‫لبنی و صنایع شیر خشک توافق کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این توافق و ایجاد س��امانه رصد و پایش‪ ،‬شیر‬ ‫تولید کشور شناسنامه دار می ش��ود و حجم تولید‪ ،‬کیفیت و‬ ‫میزان دریافت ان از س��وی صنایع لبنی مشخص خواهد شد‬ ‫ک��ه برای تصمیم گیران و سیاس��تمداران نی��ز دارای اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی در عین‬ ‫حال گفت‪ :‬در این نشس��ت‪ ،‬ابالغی��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و کارگروه تنظیم بازار درب��اره قیمت پایه مصوب ‪۲‬‬ ‫هزار تومانی هر کیلوگرم ش��یر خ��ام در دامداری ها با چربی‬ ‫‪ ۳.۲‬درص��د و همچنین تعلق جایزه به ازای افزایش هر دهم‬ ‫درصد چربی‪ ،‬اعالم رسمی شد و دامداران و صنایع لبنی ملزم‬ ‫به رعایت این مصوبه هس��تند‪ .‬رضایی تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه در چند ماه گذشته میزان عرضه‪ ،‬تولید‪ ،‬تقاضا و قیمت‬ ‫ش��یر خام مورد مناقش��ه دامداران و صنایع لبنی کش��ور بود‬ ‫بعد از نشست های گوناگون و بررسی های انجام شده کارگروه‬ ‫تنظیم بازار قیمت پایه هر کیلو گرم ش��یرخام را با چربی ‪۳.۲‬‬ ‫درصد ‪ ۲‬هزار تومان تعیین کرد‪.‬‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫نقل ممی‬ ‫ی شود‪.‬‬ ‫عینا نقل‬ ‫وفاداری عینا‬ ‫جهت وفاداری‬ ‫در جهت‬ ‫که در‬ ‫است که‬ ‫صنعت است‬ ‫مطبوعات وو صنعت‬ ‫تاریخ مطبوعات‬ ‫یاداوری تاریخ‬ ‫صفحه‪ ،‬یاداوری‬ ‫این صفحه‪،‬‬ ‫این‬ ‫نگاهی به تاریخچه امارگیری در ایران‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 542‬پیاپی ‪2515‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 21‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫صنایع کارگاهی و رونق صنعت ملی‬ ‫شواهد و مدارک باستان شناسی‬ ‫این نکته را تایید می کند که شمال‬ ‫و مرک��ز ایران ج��زو قدیمی ترین‬ ‫مراک��ز صنایع جهان بوده اس��ت‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬نخس��تین ابزار‬ ‫ریس��ندگی و بافندگ��ی در غ��ار‬ ‫کمربن��د‪ ،‬نزدیک بهش��هر‪ ،‬یافت‬ ‫حسن محرابیان‬ ‫ش��ده که ب��ه ‪7‬هزار س��ال پیش‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫از می�لاد مس��یح بازمی گردد‪ .‬به‬ ‫عالوه‪ ،‬در قدیمی ترین بخش های‬ ‫ش��هر باس��تانی ش��وش ک��ه در‬ ‫خوزستان قرار دارد‪ ،‬س��وزن های سوراخ دار پیدا شده است‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬با کشف س��ودمندی فلز ازسوی ایرانیان تولیدات‬ ‫فل��زی مصرف عموم��ی یافت و ایرانیان برای س��اختن پیکان‪،‬‬ ‫درفش‪ ،‬سنجاق جامه و جواهرات ان را چکش کاری می کردند‪.‬‬ ‫نمون��ه دیگ��ری از صنع��ت ایرانی��ان معماری‪ ،‬گ��چ کاری‪،‬‬ ‫سنگ تراش��ی‪ ،‬نازک کاری با گچ یا گچ کاری اس��ت که بیش از‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬س��ال در ایران سابقه دارد‪ .‬گچ نه تنها ارزان و طرز کار‬ ‫با ان اس��ان و هر نوع مواد و مصالح س��اختمانی را اس��تحکام‬ ‫کافی می بخشد‪ ،‬بلکه روی ان می توان رنگ امیزی نیم رخ های‬ ‫برجسته و گچکاری و شبکه کاری ظریفی انجام داد‪ .‬پیشه وران‬ ‫ایرانی با استعداد ش��گرف هنری خود این ماده پیش پا افتاده‬ ‫را با نازک کاری به مرحله هنرهای زیبا رس��اندند‪ .‬هیچ پیشه ور‬ ‫کش��ور دیگری نتوانس��ته در این راه با هنرمن��دان ایرانی برابر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در نهای��ت یکی از مهم ترین ترکیب های صنعت و هنر که در‬ ‫انحصار ایرانیان بود‪ ،‬فرش است‪ .‬قدیمی ترین فرش دنیا متعلق‬ ‫به ایران اس��ت‪ ،‬بیشتر پژوهشگران این قالی را از دستباف های‬ ‫پارت ها یا مادها می دانند‪ ،‬این موضوع نشان از قدمت فرشبافی‬ ‫در ایران زمین دارد‬ ‫نگاهی اجمالی به این فعالیت های صنعتی‪ ،‬یک نکته را برای‬ ‫ما بیش از بقیه موارد روش��ن می کند‪ .‬ان نکته این اس��ت که‬ ‫صنع��ت در ایران در کنار محل زندگ��ی بوده نیز به طور فردی‬ ‫ی��ا چند نفر محدود انجام می ش��د‪ .‬مانند فل��زکاری‪ ،‬معماری‪،‬‬ ‫صنایع نساجی و همین فرش��بافی‪ .‬به بیان امروزی صنعت در‬ ‫ای��ران در قالب بنگاه های کوچ��ک زود بازده و در اختیار بخش‬ ‫خصوصی رواج داش��ته است‪ .‬تغییر ش��کل کارکرد این صنایع‬ ‫و ب��ردن ان در قال��ب کارخانه های ب��زرگ و در اختیار دولت‪،‬‬ ‫کار درس��تی به نظر نمی رسید‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬وقتی فرشبافی‬ ‫از کارگاه ها خارج و به ش��کل فرش کارخانه ای یا ماش��ینی در‬ ‫امد‪ .‬به طور کلی این صنعت رو به اضمحالل رفت‪ .‬این موضوع‬ ‫حتی درباره نان پختن هم مصداق دارد‪ .‬مردم هنوز از نان های‬ ‫صنعتی و کارخانه ای استقبال نمی کنند‪ ،‬در حالیکه در بیشتر‬ ‫س��وپرمارکت ها از این نوع نان ها وجود دارد‪ .‬از بیان این نکات‬ ‫می خواه��م نتیجه بگیرم ک��ه بهره گی��ری از صنایع کارگاهی‬ ‫و خصوصی با تع��داد نیروی کم‪ ،‬یک ض��رورت اجتناب ناپذیر‬ ‫تاریخی و اجتماعی اس��ت‪ .‬با شناس��ایی این گونه فعالیت ها و‬ ‫س��ازماندهی ان به شکل کارگاه های کوچک می توان گام هایی‬ ‫در رونق صنعت ملی و ایرانی داشت‪.‬‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در زمان س��لطنت ناصرالدین شاه نخستین سرشماری‪،‬‬ ‫البت��ه به ط��ور ناقص نخس��ت در تهران س��پس در ایاالت‬ ‫و والیات انجام ش��د‪ .‬ناصرالدین ش��اه پس از سفر به فرنگ‬ ‫دستور داد تا جمعیت را کنترل کند‪.‬‬ ‫مدیر سرشماری صنیع الدوله اعتمادالسلطنه مراغه ایی‬ ‫ب��ود‪ .‬صنیع الدول��ه اطالعات جمع اوری ش��ده را در کتابی‬ ‫ضب��ط کرد که هم اکنون در کتابخانه وزارت دارایی موجود‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نخس��تین سرش��ماری که در س��ال ‪ ۱۳۰۲‬تا ‪۱۳۰7‬‬ ‫انجام ش��د جمعیت کل ایران ‪۱۵‬میلی��ون نفر تخمین زده‬ ‫ش��د‪ .‬در زمان مش��روطیت هم خواستند سرشماری دقیق‬ ‫انج��ام دهند‪ ،‬عملی نش��د و تنها از ان روز ش��ماره گذاری‬ ‫خانه ها به ترتیب زوج و فرد باقی ماند‪ .‬همزمان با سرشماری‬ ‫‪ ۱۳۲۵‬این ش��یوه ها منس��وخ و به جای ان پالک های ابی‬ ‫جایگزین ان شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۰۹‬نیز یک سرش��ماری در تهران انجام شد‪.‬‬ ‫این سرشماری جمعیت پایتخت را ‪۵۴۰‬هزارنفر نشان داد‪.‬‬ ‫همزم��ان با تعیین جمعیت تهران در بعضی از ش��هرها نیز‬ ‫سرش��ماری انجام شد انجام ش��د‪ .‬اما متاسفانه به علت بروز‬ ‫جنگ جهانی دوم در س��ال ‪ ۱۳۲۰‬این ام��ر مهم به تعویق‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫در س��ال های ‪ ۱۳۲۲‬ت��ا ‪ ۱۳۲۵‬از طری��ق جیره بندی و‬ ‫صدور کوپن یک سرش��ماری نسبی در تهران انجام شد که‬ ‫براساس ان جمعیت تهران ‪ ۹۰۰‬هزار نفر اعالم شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۲۵‬نیز سرشماری عمومی در سراسر کشور‬ ‫انجام ش��د که جمعیت کل کش��ور را ‪ ۱۹‬میلیون نفر اعالم‬ ‫کردند که ش��امل ‪۹‬میلیون و ‪۶۴۵‬هزار نفر مرد و ‪۹‬میلیون‬ ‫و ‪۳۱۰‬ه��زار نف��ر زن‪ .‬در ادامه دومین سرش��ماری نیز در‬ ‫سال‪ ۱۳۴۵‬انجام شد‪.‬‬ ‫اما س��ومین سرشماری که از ‪۸‬ابان سال‪ ۱۳۵۵‬اغاز شد‪،‬‬ ‫جدی ترین سرش��ماری بود‪ .‬در این سرشماری ‪۱۶‬هزار نفر‬ ‫امارگ��ر‪ ،‬به خانه ه��ای مردم و اماکن مختلف در ش��هرها و‬ ‫روس��تاهای سراسر کشور مراجعه کردند‪ .‬این سرشماری با‬ ‫عنوانسرشماریعمومینفوسومسکنکشور‪،‬بهمدت‪۲۰‬‬ ‫روز ادامه داشت‪ .‬در طول این مدت بیش از ‪۷‬میلیون خانوار‬ ‫ایرانی مورد پرس��ش قرار می گرفتن��د و هر یک از خانه ها و‬ ‫اماکنی که مورد سرشماری قرار می گرفت به وسیله ماموران‬ ‫سرشماری نمره گذاری می شد‪ .‬برای انجام این سرشماری‬ ‫‪۲۰۰‬میلی��ون توم��ان اعتبار در نظر گرفته ش��د و از تمامی‬ ‫تاسیس انستیتو بازاریابی‬ ‫‪ ۲۹‬در ابان ‪ ۱۳۴۷‬اعالم ش��د که قرار است یک‬ ‫انس��تیتو بازاریابی یا مارکتین��گ به زودی در تهران‬ ‫تاسیس شود‪.‬‬ ‫در این انس��تیتو ک��ه به احتمال زیاد وابس��ته به‬ ‫وزارت تولی��دات کش��اورزی خواه��د بود هر س��ال‬ ‫بانک اطالعات اب‬ ‫تعدادی دانش��جو پذیرفته ش��ده و اصول بازاریابی‬ ‫به انها تعلیم داده خواهد ش��د‪ .‬دولت معتقد اس��ت‬ ‫با پیش��رفت های س��ریع صنعتی و کشاورزی ایران‪،‬‬ ‫به وی��ژه به دلیل ل��زوم افزایش صادرات به مس��ئله‬ ‫بازاریابی توجه بیشتری خواهد شد‪.‬‬ ‫جلوی صادرات چوب گردو را بگیرید‬ ‫در اردیبهش��ت ماه س��ال ‪ ۱۳۶۰‬اعالم ش��د چرا‬ ‫چوب گردو را از کش��ور خارج می کنند؟ باید دولت‪،‬‬ ‫وزارت بازرگانی‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬وزارت کش��اورزی و‬ ‫س��ازمان جنگلبانی اکیدا ً از خ��روج و صدور قطعات‬ ‫چوب گردو به صورت ه��ای مختلف جلوگیری کند‪.‬‬ ‫اخی��را ً در مازندران چند نفر از افراد فرصت طلب که‬ ‫از ته��ران به انجا رفته بودند به ج��ان درختان زیبا‬ ‫و بس��یار قیمتی گردو افتاده با اش��کال مختلف این‬ ‫چوب ها را به تهران می اوردند‪ .‬پس از تحقیق معلوم‬ ‫شد در این دو سال صدها هزار قطعه چوب قیمتی و‬ ‫کمیاب گردو به صورت های مختلف توس��ط این سه‬ ‫نفر صادرکننده از کش��ور خارج و به قیمت هایی در‬ ‫حدود قطعه ای ‪ ۴۰۰۰‬تومان به فروش رفته اس��ت‪.‬‬ ‫در صورتی که ماندن این چوب در داخل کشور برای‬ ‫حفظ محیط زیست و نیز استفاده اصولی و درست ان‬ ‫در داخل ضروری است‬ ‫پرسودترین صنایع کشور کدامند‬ ‫در ‪ ۲۷‬ش��هریور ‪ ۱۳۵۶‬اعالم ش��د که پرسودترین‬ ‫صنعت کش��ور صنایع غذایی اس��ت و پس از این سند‬ ‫ب��ه ترتی��ب صنایع محص��والت و ماش��ین االت فلزی‬ ‫فابریکی‪ ،‬صنایع نس��اجی و باالخره صنایع ش��یمیایی‬ ‫از نقطه نظر س��وداوری در رده های دوم تا چهارم قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬همچنین مرکز امار ایران نتایج سرش��ماری‬ ‫از کارگاه ه��ای بزرگ صنعتی کش��ور را منتش��ر کرد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن امار اس��تان مرکزی ب��ا ‪ ۱۹۷۹‬کارگاه‬ ‫حدود ‪۵۰‬درصد از کل کارگاه های موجود کش��ور را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬بررسی توزیع کارگاه ها در‬ ‫رشته های مختلف صنایع نشان می دهد صنایع نساجی‬ ‫با یک هزار و ‪ ۱۰۸‬کارگاه‪ ،‬محصوالت معدنی غیر فلزی‬ ‫با یک هزار و ‪ ۴۱۸‬کارگاه‪ ،‬صنایع غذایی با ‪ ۷۵۱‬کارگاه‬ ‫مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫روزی که نخستین محصول ذوب اهن ایران به بازار عرضه شد‬ ‫در س��وم ابان ماه س��ال ‪ ۱۳۵۲‬و رس��ما اعالم شد‬ ‫که نخس��تین محصول کارخانه ذوب اهن طی ‪۱۰‬روز‬ ‫ب��ه بازرگان��ان و تجار فروش��نده اه��ن عرضه خواهد‬ ‫شد‪ .‬مقامات ش��رکت ملی ذوب اهن از افشای قیمت‬ ‫اه��ن االت محصول ای��ران خ��ودداری می کنند‪ .‬ولی‬ ‫یاداور می ش��وند که قیمت های پیشنهادی ذوب اهن‬ ‫که پس از بررس��ی و مطالعات فراوان تهیه و تس��لیم‬ ‫هیئت دولت شده در س��طحی پایین تر از قیمت های‬ ‫امکانات موجود در کش��ور از قبیل وس��ایل ارتباطی مدرن‬ ‫و ‪ ۳۰‬ه��زار و ‪ ۱۴۳‬نف��ر کارمن��د مج��رب و ام��وزش دیده‬ ‫اس��تفاده می شد‪ .‬برای انجام سرشماری به غیر از استفاده از‬ ‫هلی کوپتر‪ ،‬قایق و چهارپایان از ‪ ۴۳۲۷‬اتومبیل نیز استفاده‬ ‫شد‪ .‬نتایج به دست امده در شهرستان ها و استان ها در پایان‬ ‫ه��ر روز با مدرن ترین وس��ایل مخابراتی مانند بی س��یم و‬ ‫تلکس به مرکز ستاد سرشماری در تهران فرستاده می شد‪.‬‬ ‫تمامی پرسش��گران و امارگرانی که برای انجام سرشماری‬ ‫به خانه ها و اماکن گوناگون مراجعه می کردند دارای کارت‬ ‫شناسایی بودند که به سینه انها نصب شده بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن برای انجام سرش��ماری ‪ ۶۰۰‬س��اختمان در‬ ‫سراس��ر کش��ور در اختیار مرکز امار ایران گذاش��ته شد و‬ ‫به وسیله شرکت مخابرات تمامی مناطق ما تهران برای دادن‬ ‫نتایج امارگیری هر روز خود ارتباط داش��تند‪۱۸۰ .‬میلیون‬ ‫توم��ان اعتبار برای انجام سرش��ماری در اختیار مرکز امار‬ ‫ای��ران قرار داده ش��د‪ .‬در م��دت ‪۲۰‬روز انجام سرش��ماری‬ ‫مام��وران امارگی��ری ب��ه تمام��ی خانه ه��ا و اماکن های‬ ‫گوناگون با در دس��ت داش��تن کارت شناس��ایی عکس دار‬ ‫مراجعه کردند و تمامی خانه ها و اماکن سرش��ماری ش��ده‬ ‫نیز نمره گذاری ش��د‪ .‬همچنین ‪ ۳‬میلیون کارگاه در سراسر‬ ‫کشور نیز صورت برداری ش��د‪ .‬سرشماری از ‪ ۸‬تا ‪ ۱۸‬ابان و‬ ‫م��دت ‪۲۰‬روز طول کش��ید و ‪۱۶‬هزار امارگ��ر با مراجعه به‬ ‫خانه ها و اماکن سراس��ر کشور از هر خانوار ‪۴۰‬سوال کردند‪.‬‬ ‫امارگیران روس��تایی در مدت ‪ ۲۰‬روز سرش��ماری‪ ،‬باید در‬ ‫مجموع ‪ ۱۶۰‬کیلومتر راه می رفتند‪ .‬تمام ارقام اطالعاتی که‬ ‫در این سرشماری از خانواده ها جمع اوری می شد‪ ،‬محرمانه‬ ‫تلقی ش��ده و براس��اس قانون به هیچ وجه امکان نداشت از‬ ‫نتایج حاصل ش��ده علیه یا له کسی اس��تفاده کرد و تمامی‬ ‫اطالعات فقط جنبه اماری داشت‪.‬‬ ‫هر مامور امارگیری در روز نخس��ت کار به طور متوسط از‬ ‫هر خانوار و در روز دوم از ‪۱۷‬خانوار سرشماری به عمل اورد‪.‬‬ ‫با پیش��رفت کار این رقم افزایش یافته و از معمول روزانه در‬ ‫روستاها از ‪۲۰‬خانوار و در شهرها از ‪۲۵‬خانوار سرشماری به‬ ‫عمل امد‪ .‬اطالعاتی که در سرش��ماری جمع اوری می شد‪،‬‬ ‫عب��ارت بودن��د از همه کس��انی که زیر یک س��قف زندگی‬ ‫می کنن��د و هم خرج هس��تند و به طور معم��ول با یکدیگر‬ ‫غذا می خورند که اعضای خانوار به ش��مار می امدند‪ .‬در این‬ ‫امارگیری ماه و سال تولد و در نهایت سن افراد نیز محاسبه‬ ‫می ش��د‪ .‬نکته مهم دیگر محل اقامت افراد در ‪۵‬س��ال پیش‬ ‫از امارگیری بود‪ .‬محل تولد‪ ،‬محل فعالیت و کار‪ ،‬نوع ش��غل‪،‬‬ ‫تحصیالت‪ ،‬نوع مسکن و نوع مصالح ساختمانی بهکار رفته‬ ‫در ساختمان محل اقامت نیز از جمله مواردی بود که درباره‬ ‫ان امارگیری به عمل امد‪.‬‬ ‫فعلی اهن در بازار ایران قرار دارد‪.‬‬ ‫قیمت اهن االت س��اخت کارخان��ه ذوب اهن ایران‬ ‫در مراکز اصلی تهران و اس��تان ها مانند کرمان مشهد‬ ‫ش��یراز اصفهان تهران تبریز اه��واز یکنواخت و ثابت‬ ‫خواهد بود‪ .‬ش��رکت ملی ذوب اه��ن باید قیمت ها را‬ ‫در این مراکز کنترل کنند کیفیت اهن االت س��اخت‬ ‫ذوب اهن نیز در حد استانداردهای بین المللی ارزیابی‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫اب��ان س��ال ‪۱۳۵۵‬اعالم ش��د ت��ا ‪ ۲‬س��ال دیگر با‬ ‫اس��تفاده از کامپیوتر در هیدرولوژی و برنامه ریزی های‬ ‫توس��عه منابع اب‪ ،‬ایران صاحب ی��ک بانک اطالعاتی‬ ‫اب خواهد ش��د‪ .‬ایران بعد از کشورهای سریالنکا‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬تایلند‪ ،‬اندونزی‪ ،‬مالزی و هندوستان‬ ‫هشتمین کش��وری بود که این برنامه را اجرا می کرد‪.‬‬ ‫به همین منظور در ایران به یک س��مینار اس��تفاده از‬ ‫کامپیوت��ر در هیدرول��وژی و برنامه ریزی های توس��عه‬ ‫منابع اب توس��ط کمیس��یون اقتص��ادی و اجتماعی‬ ‫سازمان ملل برگزار گردید‪ .‬هدف این سمینار استفاده‬ ‫از کامپیوتر برای حل مسائل هیدرولوژی و برنامه ریزی‬ ‫اب ب��ود و از انج��ا که کمبود اب ی��ک عامل محدود‬ ‫کننده توس��عه صنعتی و اقتصادی است‪ .‬بنابراین برای‬ ‫اس��تفاده از ام��ار موجود( امار پراکن��ده منابع اب در‬ ‫سطح کشور) برای توسعه منابع اب کشور‪ ،‬وجود یک‬ ‫بانک اطالعاتی و ضروری تشخیص داده شد‪ .‬قرار شده‬ ‫ب��ود در این بانک اطالعاتی کلی��ه امارهای موجود در‬ ‫زمینه اب در سطح کشور جمع اوری شده و با استفاده‬ ‫از کامپیوتر در مواقع ضروری برای تجزیه و تحلیل در‬ ‫اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫دختر مادام کوری در تهران‬ ‫خانم ایوکوری دختر مادام کوری کاش��ف رادیوم‬ ‫و زن برجسته قرن به اتفاق همسرش شال موریس‬ ‫دبی��رکل یونیس��ف در ‪ ۲۷‬اب��ان ‪ ۱۳۵۱‬برای یک‬ ‫بازدی��د چند روزه به ایران ام��د‪ .‬خانواده کوری به‬ ‫علت دریافت جایزه های متعدد نوبل مش��هورترین‬ ‫شخصیت های علمی در ان زمان به شمار می رفتند‬ ‫زی��را تاکن��ون اعضای ای��ن فامیل ‪ ۵‬ب��ار موفق به‬ ‫اخ��ذ جوایز نوب��ل در رش��ته های علم��ی و صلح‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫خانم ایوکوری تحصیالت خود را در رشته علوم و‬ ‫فلسفه به پایان رسانیده و مدت زیادی نیز به عنوان‬ ‫خبرن��گار در معتبرتری��ن واحد ه��ای مطبوعات��ی‬ ‫فعالی��ت داش��ته اس��ت‪ .‬پیش��ینه روزنامه نگاری و‬ ‫ایجاب می کرد که برای تهیه گزارش های مس��تند‬ ‫ب��ه بس��یاری از نقاط جه��ان از جمله ایران س��فر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا ی��اری چند ت��ن از همفک��ران خود یک‬ ‫موسس��ه مطبوعات��ی را در فرانس��ه بنی��اد گذارد‪.‬‬ ‫به دنب��ال ان نیز روزنامه ای موس��وم به پاری پرس‬ ‫منتشر ساخت‪.‬‬ ‫تحول در صنعت سینما‬ ‫در هفده��م تیرم��اه س��ال ‪ ۱۳۵۸‬در جلس��ه‬ ‫دس��ت اندرکاران س��ینما و فرهن��گ و هن��ر اعالم‬ ‫ش��د از ورود و خرید فیلم ه��ای خارجی جلوگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به منظور حمایت از س��ینمای ایران و همبستگی‬ ‫با انق�لاب فرهنگ��ی از ورود و خرید ه��ر نوع فیلم‬ ‫خارجی جلوگیری می ش��ود و از بیس��تم تیرماه نیز‬ ‫هیچ سینمایی نمی تواند فیلم های صرفاً کاراته ای را‬ ‫به معرض نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫ای��ن تصمیم پی��ش از ظهر ش��انزدهم تیر ماه در‬ ‫جلس��ه دس��ت اندرکاران س��ینما در فرهنگ و هنر‬ ‫با ش��رکت نماین��دگان تهیه کنندگان فیل��م ایرانی‪،‬‬ ‫انجمن س��ینماداران‪ ،‬انجمن واردکنندگان و شورای‬ ‫سندیکاهای مش��ترک هنرمندان و کارکنان سینما‬ ‫گرفته ش��د‪ .‬قرار ش��د تا تعیین ایین نامه هایی که‬ ‫ش��ورای س��ینما درباره فیلم تدوین می کند‪ ،‬ضمن‬ ‫جلوگی��ری از ورود و خری��د فیلم خارجی از نمایش‬ ‫فیلم های صرف��اً کاراته نیز جلوگی��ری به عمل اید‬ ‫و همچنین پیش��نهاد ش��د فیلم های��ی که خصلت‬ ‫ضدانقالبی و امپریالیستی دارند وارد نشود‪.‬‬ ‫عکس دیروز‬ ‫خبر‬ ‫موازنه کشاورزی و صنعت‬ ‫در دوم تیرماه ‪ ۱۳۵۸‬اعالم ش��د ب��رای ایجاد موازنه عادالنه‬ ‫بین کش��اورزی و صنعت باید در قیمت گذاری فراورده های انها‬ ‫بررس��ی کرد یک زارع پس از یک س��ال فعالیت ش��بانه روزی‪-‬‬ ‫بدون در نظر گرفتن ایش‪ -‬در یک هکتار زمین‪ ،‬درامدش فقط‬ ‫چند ‪ ۱۰۰‬تومان اس��ت‪ .‬ح��ال انکه اگر ای��ن زارع در کارخانه‬ ‫کار کن��د‪ ،‬صدها توم��ان حداکثر در یک ماه به دس��ت خواهد‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫هم ط��راز کردن فراورده های کش��اورزی و صنعتی که به طور‬ ‫قطع با باال بردن قیمت محصوالت کش��اورزی همراه خواهد بود‬ ‫زارعان را به کش��اورزی عالقمند می کند و به روس��تاها و مراکز‬ ‫خدمات روانه خواهد کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ابان ‪ -52‬اطالعات‬ ‫نمایی از یک کارخان ه نساجی در دهه ‪ 50‬خورشیدی‬ ‫چهارمین سمینار مدیران صنایع اهواز‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!