روزنامه گسترش صنعت شماره 543 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 543

روزنامه گسترش صنعت شماره 543

روزنامه گسترش صنعت شماره 543

‫اولویت بندی‬ ‫در اجرای طرح ها‬ ‫به دلیل محدودیت‬ ‫تسهیالت‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2516‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 543‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫مدیران دولتی به اطالعات فعاالن‬ ‫صنوف اعتقادی ندارند‬ ‫هن�وز چن�د ماه�ی از تحریم ها نگذش�ته که مردم نس�بت‬ ‫ب�ه کمب�ود و گرانی ل�وازم یدکی خ�ودرو ش�کایت دارند‪ .‬در‬ ‫حالی که در ‪۲‬س�ال گذش�ته براس�اس گزارش های میدانی که‬ ‫«گس�ترش صنعت» داشت‪ ،‬تمام فروشندگان چراغ برق از رکود‬ ‫ب�ازار و افت تقاضا گالیه‪‎‬من�د بودند و با بی�ان اینکه فروش به‬ ‫کمتری�ن درصد خود رس�یده‪ ،‬عنوان می‪‎‬کردند ای�ن رکود در‬ ‫طول فعالیت این صنف بی‪‎‬سابقه بوده است‪.‬‬ ‫‪4‬و‪5‬‬ ‫اتصال صنایع کوچک‬ ‫به صنایع بزرگ‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس هیات مدیره س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به مشکالت کنونی‬ ‫تولی��د گفت‪ :‬واحدهای کوچک و متوس��ط در مجموعه ش��هرک های‬ ‫صنعتی مستقر هستند که نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید دارند‬ ‫که در تالش هس��تیم ب��رای تکمیل این زنجیره‪ ،‬صنای��ع بزرگ را به‬ ‫تامین نیاز از صنایع کوچک متصل و ترغیب کنیم‪ .‬محسن صالحی نیا‬ ‫ب��ه همراه ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫تهران و جمعی از مدیران‪ ،‬پنجش��نبه با حضور در شهرک های صنعتی‬ ‫پایتخت(علی اباد)‪ ،‬خوارزمی و عباس اباد و بازدید از ‪ ۷‬واحد صنعتی و‬ ‫تولیدی از نزدیک از مشکالت تولید اگاهی یافت‪.‬‬ ‫توانمندی های صادراتی ایران‬ ‫به نمایش درامد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ارزهای نفتی‬ ‫پشت دیوارتحریم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫راهبری صنایع کوچک‬ ‫نیازمند قانون جدید‬ ‫اجازه‬ ‫«مفت فروشی»‬ ‫نمی دهیم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 7 1397‬ربیع الثانی ‪ 15 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 543‬پیاپی ‪2516‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫راهبری صنایع کوچک‬ ‫نیازمند قانون جدید‬ ‫توسعه صنایع کوچک برای‬ ‫اش��تغال پایدار و ماندگاری‬ ‫جمعیت یک ضرورت اس��ت‪.‬‬ ‫شرایط اقلیمی که در کشور‬ ‫حاک��م اس��ت و رفته رفته به‬ ‫س��مت کم ابی و خشکسالی‬ ‫پیش می روی��م‪ ،‬عامل اصلی‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫خالی شدن روس��تاها است‬ ‫معاون فنی سازمان صنایع‬ ‫چراک��ه اش��تغال در زمینه‬ ‫کوچک و شهرک های‬ ‫کش��اورزی دیگر در روستاها‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫جوابگو نیست‪.‬‬ ‫ب��ا این حال ب��رای صنایع‬ ‫کوچک نیازمند قانون خاصی هس��تیم‪ .‬این موضوع برای‬ ‫کشورهای توس��عه یافته و درحال توسعه نیز نهادینه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬با قوانین موجود که در بخش صنعتی جاری است‬ ‫نمی توان صنایع کوچک را راهبری کرد‪ .‬حمایت های ویژه‪،‬‬ ‫تس��هیالت ویژه و بازارهای صادرات��ی خاصی برای صنایع‬ ‫کوچ��ک نیاز اس��ت‪ .‬فن��اوری‪ ،‬مدیریت راهب��ری‪ ،‬صنایع‬ ‫باالدستی و پایین دستی‪ ،‬فرایند تولید و تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫زنجیره ه��ای تولید و‪ ...‬برای رئیس جدید س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ش��ناخته ش��ده اس��ت و‬ ‫مفاهیم تازه ای به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫با این حال باید توجه داش��ت ک��ه صنعتگران فعال در‬ ‫زمینه صنایع کوچک و متوسط می توانند تحولی اساسی و‬ ‫ارزش افزوده ای کم نظیر را با خود به عرصه صنعت و تولید‬ ‫اورده و باعث رش��د کمی و کیفی درخور توجهی ش��وند‬ ‫اما تحقق این امر مس��تلزم حمایت از انان در نوسان های‬ ‫اقتصادی اس��ت تا روند کارافرینی‪ ،‬تولید و اشتغال تداوم‬ ‫داشته باشد‪ .‬کاستن از فشار بیشتر هزینه های تولید مانند‬ ‫ع��وارض‪ ،‬مالیات‪ ،‬حق��وق گمرکی‪ ،‬تامی��ن ارز موردنیاز و‬ ‫تامین مواد اولیه می تواند کارگش��ای بسیاری از مشکالت‬ ‫و تضمین کننده رشد صنعت‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬گردش سرمایه و‬ ‫تولید باشد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک به دلیل زود بازده بودن و ظرفیت باالیی‬ ‫ک��ه در ایجاد اش��تغال دارند‪ ،‬برای س��رمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی از توجیه بیشتری برخوردارند به طوری که بیش‬ ‫از ‪۹۰‬درص��د از بخ��ش صنعت کش��ور مرب��وط به صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط می ش��ود‪ .‬ای��ن امر گ��واه اهمیت این‬ ‫فعالیت اقتصادی در تولید و اشتغال کشور است‪ .‬اگر دولت‬ ‫حمایت ه��ای الزم را از این صنایع کوچک به عمل بیاورد‪،‬‬ ‫ای��ن بنگاه های محل��ی اقتصادی می توانن��د نقش بزرگی‬ ‫در اش��تغالزایی و رونق اقتصادی داش��ته باش��ند‪ .‬هرچند‬ ‫درب��اره صنایع بزرگ‪ ،‬میزان درامدها به هزینه ها نس��بتی‬ ‫بس��یار متفاوت دارد اما صنایع کوچک و متوس��طی که با‬ ‫کارافرین��ی و درامدزایی بار هزینه ه��ای خود را بر دوش‬ ‫می کشند‪ ،‬بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫با اینکه ش��رکت های گروهی صنعتی و غول های بزرگ‬ ‫اقتصادی درامدهای بسیار باالیی دارند اما هزینه هایی که‬ ‫برای انها تعریف شده در شرکت های کوچک وجود ندارد‪.‬‬ ‫به همین دلیل اس��ت که مقیاس های ضرردهی و خسران‬ ‫مالی نیز در زمینه شرکت های بزرگ غیرقابل جبران است‬ ‫ام��ا در بنگاه ه��ای کوچ��ک اقتصادی این روال با ش��دت‬ ‫کمتری اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫به همین دلیل اس��ت که صنایع کوچک در ش��بکه های‬ ‫اقتصادی مانند کشور ما می توانند اشتغالزا و درامدزا باشند‪.‬‬ ‫بای��د از ای��ن صنایع به طور کلی حمایت ش��ود و با فراهم‬ ‫کردن زیرس��اخت ها و حرکت به س��مت توس��عه یافتگی‪،‬‬ ‫بنگاه ه��ای کوچک را ب��ه تعاونی ها و تش��کل های بزرگ‬ ‫صنفی تبدیل کنیم و از انجا راه صنعتی ش��دن را درپیش‬ ‫بگیریم‪ .‬س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران و ش��رکت شهرک های صنعتی استانی با عزمی ویژه‬ ‫در صدد ارتقای س��طح خدمات زیرس��اختی ارائه شده در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی بوده و در ح��ال برنامه ریزی‬ ‫به منظور ارائه بس��ترهای حمایتی جدی��دی برای صنایع‬ ‫کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫درحقیقت حمایت از توس��عه فراصنعت��ی و صنعتی در‬ ‫اس��تان ها به دلیل مشکالت زیس��ت محیطی و تامین اب‬ ‫از دیگر برنامه های ش��رکت ش��هرک های صنعتی استانی‬ ‫به شمار می رود‪ .‬بیشتر بنگاه های کوچک با مشکل سرمایه‬ ‫در گردش روبه رو هستند و برای سرمایه در گردش خرید‬ ‫م��واد اولیه و هزینه های جاری با کمبود روبه رو هس��تند‪.‬‬ ‫این صنایع همچنین به راحتی نمی توانند محصول خود را‬ ‫عرضه کنند و قدرت چانه زنی انها برای دریافت تسهیالت‬ ‫از بانک ها کم است‪ .‬دولت باید به حمایت از صنایع کوچک‬ ‫در قال��ب طرح رونق بپردازد و برای تامین کس��ری وثیقه‬ ‫انها نیز صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫حامی این گونه صنایع برای دریافت تسهیالت بانکی است‪.‬‬ ‫این درحالی است که یکی از معضالت اقتصادی در کشور‬ ‫توج��ه بیش از حد دول��ت بر صنایع بزرگی اس��ت که به‬ ‫عنوان پیشرانه های اقتصادی مطرح هستند‪.‬‬ ‫بررسی اخرین وضعیت‬ ‫تسهیالت دهی صندوق‬ ‫توسعه ملی در حوزه‬ ‫ارزی نشان می دهد که‬ ‫طرح های اعالم وصول‬ ‫شده (فعال) تا پایان‬ ‫نیمه نخست امسال‬ ‫‪ ۳۵۸‬طرح با مبلغ حدود‬ ‫‪ ۴۰.۴‬میلیارد دالر بوده‬ ‫است که برای ‪۳۲۸‬‬ ‫طرح ان با مجموع ‪۳۷.۷‬‬ ‫میلیارد دالر مسدودی‬ ‫صادر و به عبارتی منابع‬ ‫درنظر گرفته شده‬ ‫است‬ ‫جزئیات پرداخت تسهیالت ارزی در ‪ ۷‬بخش اقتصادی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫عملکرد صندوق توس��عه ملی نشان از ان دارد که در بین‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی حدود ‪۴۱.۵‬درص��د از مجموع مبلغ‬ ‫طرح ه��ای اعالم وصول ش��ده مربوط به بخش باالدس��تی‬ ‫نف��ت و گاز با رقمی بی��ش از ‪ ۱۶.۸‬میلی��ارد دالر برای ‪۱۱‬‬ ‫طرح است‪ .‬طرح ها و فعالیت های نیروگاهی نیز با مبلغ ‪۴.۸‬‬ ‫میلی��ارد دالر در جایگاه دوم ق��رار دارد‪ .‬به گزارش صندوق‬ ‫توس��عه ملی‪ ،‬طبق اساس��نامه این صندوق‪ ،‬اعطای تمامی‬ ‫تس��هیالت صندوق از طریق عاملی��ت بانک های دولتی و‬ ‫غیردولتی اس��ت‪ ،‬بر این اس��اس در حدود ‪ ۷‬س��ال گذشته‬ ‫از تاس��یس صندوق‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۴‬میلی��ارد و ‪ ۸۰۸‬میلیون‬ ‫دالر ق��رارداد عاملیت با بانک های عام��ل به منظور اعطای‬ ‫تسهیالت منعقد شده اس��ت‪ .‬در فرایند اعطای تسهیالت‬ ‫صن��دوق توس��عه ملی و در اج��رای قرارداده��ای عاملیت‬ ‫اعطای تس��هیالت ارزی‪ ،‬طرح هایی ک��ه بانک ها تایید و به‬ ‫صندوق ارس��ال می کنند از نظر انطباق ب��ا ضوابط ناظر بر‬ ‫اعط��ای تس��هیالت از منابع صندوق بررس��ی و در صورت‬ ‫تایید‪ ،‬اعالم وصول (پذیرش اولیه) می ش��وند‪ .‬پس از اعالم‬ ‫وصول‪ ،‬بانک عامل می تواند قرارداد مش��ارکت برای اجرای‬ ‫طرح را با متقاضی منعقد و با ارس��ال مدارک مربوط نسبت‬ ‫به دریافت مس��دودی برای طرح‪ ،‬ک��ه به مفهوم تخصیص‬ ‫تس��هیالت ارزی از منابع صندوق اس��ت‪ ،‬اقدام کند تا از ان‬ ‫محل‪ ،‬گش��ایش اعتبارات مربوط انجام شود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در صورت ارسال نکردن مستندات الزم در مهلت‬ ‫تعیین ش��ده‪ ،‬اعالم وصول طرح لغو و درصورت ارائه دالیل‬ ‫توجیهی کافی از س��وی بانک عامل‪ ،‬مهلت تمدید می شود‪.‬‬ ‫بررسی اخرین وضعیت تسهیالت دهی صندوق توسعه ملی‬ ‫در حوزه ارزی نش��ان می دهد که طرح ه��ای اعالم وصول‬ ‫شده (فعال) تا پایان نیمه نخست امسال ‪ ۳۵۸‬طرح با مبلغ‬ ‫حدود ‪ ۴۰.۴‬میلیارد دالر بوده است که برای ‪ ۳۲۸‬طرح از ان‬ ‫با مجموع ‪ ۳۷.۷‬میلیارد دالر مس��دودی صادر و به عبارتی‬ ‫منابع درنظر گرفته شده است‪ .‬از محل این مسدودی ها نیز‬ ‫حدود ‪ ۲۷.۵‬میلیارد دالر گش��ایش اعتبار فعال برای ‪۲۹۸‬‬ ‫طرح انجام شده است‪ ،‬از بین این تعداد نیز برای ‪ ۲۷۶‬طرح‬ ‫‪ ۱۶.۸‬میلیارد دالر پرداخت قطعی انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های باالدستی نفت و گاز‬ ‫عملکرد صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که سهم‬ ‫طرح های باالدس��تی نف��ت و گاز از طرح های اعالم وصول‬ ‫ش��ده حدود ‪ ۱۶.۸‬میلیارد دالر‪ ،‬مربوط ب��ه ‪ ۱۱‬طرح بوده‬ ‫که برای تمام انها مس��دودی صادر شده است‪ .‬از طرح های‬ ‫دارای مس��دودی‪ ،‬در مجم��وع ح��دود ‪ ۱۲.۴‬میلیارد دالر‬ ‫موفق به گش��ایش اعتبار شده و برای انها ‪ ۸.۳‬میلیارد دالر‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬از مبلغ مسدود شده در این بخش‪۶.۸ ،‬‬ ‫میلی��ارد دالر برای ‪ ۴‬طرح مربوط به بخش خصوصی و ‪۹.۹‬‬ ‫میلیارد دالر برای ‪ ۷‬طرح مربوط به ش��رکت های وابسته به‬ ‫نهادهای عمومی غیردولتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ طرح های پایین دستی نفت و گاز‬ ‫اما س��هم طرح های پایین دس��تی نفت و گاز از طرح های‬ ‫اعالم وصول ش��ده حدود ‪ ۳۵۸‬میلی��ون دالر‪ ،‬مربوط به ‪۴‬‬ ‫طرح اس��ت که برای تمام انها مس��دودی صادر شده است‪.‬‬ ‫همچنین برای ‪ ۳‬طرح از این طرح ها‪ ،‬حدود ‪ ۳۷‬میلیون دالر‬ ‫گشایش اعتبار انجام شده اس��ت‪ .‬البته امار نشان می دهد‬ ‫ب��رای یکی از ای��ن ‪ ۳‬طرح‪ ۲۸ ،‬میلی��ون دالر به متقاضیان‬ ‫پرداخت ش��ده است‪ .‬تمام طرح های مس��دود شده در این‬ ‫بخش نیز مربوط به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫اولویت بندی در اجرای طرح ها به دلیل محدودیت تسهیالت‬ ‫مع��اون وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه ب��ه محدودیت مناب��ع مالی و تس��هیالت بانکی‪،‬‬ ‫هم اکنون طرح های فعال در اولویت دریافت تس��هیالت‬ ‫قرار گرفته اند و س��پس طرح های نیمه فعال و طرح های‬ ‫ایجادی در اولویت هس��تند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬عیس��ی‬ ‫منصوری در جمع صاحبان طرح های تولیدی شهرستان‬ ‫اهر با اش��اره به اس��تعدادها و قابلیت های صنایع دستی‬ ‫این منطقه گفت‪ :‬با وجود اینکه اذربایجان ش��رقی یکی‬ ‫از قطب های مهم تولید فرش و صنایع دس��تی در کشور‬ ‫اس��ت اما حضور کم رنگی در بازارهای جهانی دارد و باید‬ ‫با برندس��ازی مناس��ب و ارتقای کمی و کیفی تولیدات‪،‬‬ ‫حض��ور در بازارهای جهانی و حضور در نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی را را تقویت کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایط فعلی‬ ‫راه اندازی طرح های بزرگ در مناطق کمترتوس��عه یافته‬ ‫به دلیل نبود زیرس��اخت های الزم میس��ر نب��وده و باید‬ ‫تالش کنیم طرح های زودبازده متداول در هر منطقه ای‬ ‫ازجمل��ه حوزه خدمات‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫کارهای س��نتی و محصوالت کش��اورزی و فراورده های‬ ‫لبنی و دامی را توسعه دهیم‪ .‬منصوری با تاکید بر اینکه‬ ‫با اعطای تسهیالت بانکی اشتغال محقق نمی شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید ابتدا زمینه های اش��تغال را با خوداتکایی و کارهای‬ ‫ابتکاری که نیاز به کمترین س��رمایه دارد‪ ،‬فراهم کنیم و‬ ‫در صورت موفقیت برای توسعه ان از تسهیالت بهره مند‬ ‫شویم‪ .‬معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی یاداور شد‪:‬‬ ‫شهرس��تان ها برنامه ای متناس��ب با نیازها و قابلیت های‬ ‫منطقه به عنوان برنامه توس��عه ای اشتغال تعریف کنند‬ ‫و با اس��یب شناس��ی موانع و مش��کالت این موارد را با‬ ‫مش��ارکت مردم و مسئوالن بسنجند و وزارت تعاون نیز‬ ‫ام��اده همراهی ب��ا کارافرینان در توس��عه و تقویت این‬ ‫موارد با سازکارهای حیطه وظایف این وزارتخانه است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های پتروشیمی‬ ‫همچنین س��هم طرح های پتروشیمی از طرح های اعالم‬ ‫وصول ش��ده ‪ ۳.۷‬میلیارد دالر در ‪ ۱۴‬طرح اس��ت که برای‬ ‫‪ ۱۱‬ط��رح در مجم��وع ‪ ۳.۲‬میلیارد دالر مس��دودی صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به جز یک طرح از طرح های مسدود شده‪ ،‬به‬ ‫مبل��غ ‪ ۲۸۹‬میلیون دالر که مربوط به ش��رکت وابس��ته به‬ ‫نهادهای عمومی غیردولتی است‪ ،‬باقی به بخش خصوصی‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬از مجموع طرح های مس��دود شده نیز برای‬ ‫‪ ۱۰‬طرح درمجموع حدود ‪ ۱.۴‬میلیارد دالر گشایش اعتبار‬ ‫انجام شده اس��ت که برای ‪ ۵‬طرح حدود ‪ ۳۰۹‬میلیون دالر‬ ‫پرداخت انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ طرح های پاالیشگاهی‬ ‫طرح ه��ای پاالیش��گاهی نیز از طرح ه��ای اعالم وصول‬ ‫ش��ده حدود ‪ ۴.۵‬میلیارد دالر برای ‪ ۷‬طرح سهم برده اند که‬ ‫برای ‪ ۶‬طرح از انها حدود ‪ ۴.۳‬میلیارد دالر مسدودی صادر‬ ‫ش��ده است‪ .‬عملکرد صندوق توسعه ملی حاکی از ان است‬ ‫که ‪ ۳‬طرح از طرح های مس��دود ش��ده به مبلغ حدود ‪۲.۵‬‬ ‫میلیارد دالر به بخش خصوصی و باقی با حدود ‪ ۱.۷‬میلیارد‬ ‫دالر به ش��رکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬برای تمام طرح های مس��دود ش��ده در این‬ ‫بخش‪ ،‬در مجموع ‪ ۳.۹‬میلیارد دالر گش��ایش اعتبار انجام‬ ‫شده که برای ‪ ۵‬طرح حدود ‪۲.۴‬میلیارد دالر پرداخت انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های نیروگاهی‬ ‫سهم نیروگاه ها از طرح های اعالم وصول شده حدود ‪۴.۸‬‬ ‫میلیارد دالر برای ‪ ۵۱‬طرح است‪ .‬از این تعداد برای ‪ ۴۶‬طرح‬ ‫به مبلغ ‪ ۴.۵‬میلیارد دالر مسدودی صادر شده است‪ .‬در این‬ ‫بی��ن برای ح��دود ‪ ۳.۸‬میلیارد دالر در ‪ ۳۹‬طرح گش��ایش‬ ‫اعتبار شده و ‪ ۲.۲‬میلیارد دالر برای ‪ ۳۵‬طرح پرداخت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این بخش از طرح های مس��دود شده ‪ ۴۰‬طرح به‬ ‫مبل��غ ‪ ۳.۲‬میلیارد دالر مربوط به بخش خصوصی و تعاونی‬ ‫و ‪ ۶‬طرح به مبلغ ‪ ۱.۳‬میلیارد دالر نیز مربوط به شرکت های‬ ‫وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های حمل ونقل‬ ‫سهم طرح های حمل ونقل از طرح های اعالم وصول شده‬ ‫حدود ‪ ۲.۱۴۷‬میلیون دالر برای ‪ ۱۸‬طرح است که برای ‪۱۳‬‬ ‫طرح حدود ‪ ۱.۸۰۲‬میلیون دالر مسدودی صادر شده است‪.‬‬ ‫در این بین ‪ ۳‬طرح به مبلغ حدود ‪ ۲۹۹‬میلیون دالر مربوط‬ ‫به ش��رکت های وابس��ته به نهادهای عموم��ی غیردولتی و‬ ‫‪ ۱۲‬ط��رح با ح��دود ‪ ۱.۵۰۳‬میلی��ون دالر مربوط به بخش‬ ‫خصوصی و سایر اس��ت‪ .‬از مجموع طرح های مسدود شده‬ ‫در این حوزه نیز ‪ ۵‬طرح موفق به گشایش اعتبار شده اند که‬ ‫درمجموع حدود ‪ ۳۴۴‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬همچنین از این‬ ‫اعتب��ارات‪ ۳ ،‬طرح به مرحله پرداخت رس��یده و در مجموع‬ ‫حدود ‪ ۲۶۷‬میلیون دالر برای انها پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ طرح های فوالدی‬ ‫طرح های فوالدی از طرح های اعالم وصول ش��ده حدود‬ ‫‪ ۲.۷‬میلی��ارد دالر برای ‪ ۳۴‬طرح س��هم دارند که برای ‪۳۱‬‬ ‫طرح به مبلغ حدود ‪ ۲.۳‬میلیارد دالر مس��دودی صادر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرح های مسدود شده نیز ‪ ۲۵‬مورد به ارزش ‪۱.۷‬‬ ‫میلی��ارد دالر مربوط به بخ��ش خصوصی‪ ،‬تعاونی و باقی به‬ ‫تعداد ‪ ۶‬طرح با مبلغی ح��دود ‪ ۶۱۰‬میلیون دالر مربوط به‬ ‫شرکت های وابس��ته به نهادهای عمومی غیردولتی است‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬ط��رح نیز موفق به گش��ایش اعتبار اس��نادی از محل‬ ‫مسدودی خود درمجموع به مبلغ ‪ ۱.۹‬میلیون دالر شده اند‬ ‫که ‪ ۲۷‬ط��رح به مرحله پرداخت رس��یده و درمجموع ‪۱.۲‬‬ ‫میلیارد دالر برای انها پرداخت شده است‪.‬‬ ‫قیمت گذاری خودرو با «سازمان حمایت» است‬ ‫س��ازمان حمای��ت براس��اس صورت ه��ای مال��ی‬ ‫حسابرسی شده و اسناد و مدارک مثبت و با درنظر گرفتن‬ ‫سهم مواد‪ ،‬دس��تمزد‪ ،‬س��ربار‪ ،‬انرژی و‪ ...‬قیمت های ارائه‬ ‫ش��ده از سوی قطعه سازان و موارد اثرگذار دیگر‪ ،‬قیمت ها‬ ‫را محاس��به و تعیین می کن��د و در ادامه کارگروه تنظیم‬ ‫بازار براس��اس مناف��ع‪ ،‬مصالح و مالحظ��ات تنظیم بازار‬ ‫نسبت به چگونگی اعمال و پیاده سازی قیمت های جدید‪،‬‬ ‫تصمی��م خواه��د گرفت‪ .‬به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬عباس تابش‬ ‫معاون وزیر و رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان ضمن اش��اره به اینکه براس��اس مصوبات‬ ‫ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی‪ ،‬تنها مرجع کارشناسی‬ ‫و تخصصی قیمت گذاری کاال و خدمات در کشور سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به همین دلی��ل تمامی مراجع قیمت گ��ذاری قانونی در‬ ‫ارائه نرخ مکلف به دریافت نظر کارشناس��ی این س��ازمان‬ ‫هستند و کارگروه تنظیم بازار صرف نظر از وضع گوناگون‬ ‫قیمت گذاری در کش��ور تنها مرجع نهایی رس��یدگی به‬ ‫گزارش های کارشناسی نرخ و تعیین نرخ کاال و خدمات و‬ ‫تنظیم بازار در کش��ور است و تمامی مراجع قیمت گذاری‬ ‫قب��ل از اق��دام مکلف به دریاف��ت و عمل ب��ه ارا در این‬ ‫کارگروه هس��تند و تصمیم های این کارگ��روه که با رای‬ ‫بیش��ترین اعضای قانونی حاضر اتخاذ می شود و با امضای‬ ‫رئیس کارگروه ابالغ می ش��ود برای تمامی مراجع دولتی‪،‬‬ ‫غیردولت��ی و نهاده��ای عمومی غیردولت��ی و حکومتی‬ ‫الزم االجرا است‪ .‬وی در ادامه درباره قیمت گذاری خودرو‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬تغییر و تحوالت قیمتی در ب��ازار خودرو در‬ ‫سال گذشته با نرخ میانگین هر دالر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۶۰‬تومان‬ ‫بوده که این رقم امسال به حدود ‪ ۹‬هزار تومان در سامانه‬ ‫ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش به طور قطع در بهای‬ ‫تمام شده خودرو تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫کارگران ایران خودرو ابروی صنایع کشور‬ ‫ام��ام جمعه موقت تهران و رئیس س��تاد امر ب��ه معروف و نهی از منکر‬ ‫کشور گفت‪ :‬امیدواریم شرکت ایران خودرو بتواند با عرضه محصول خوب‬ ‫و باکیفیت و کار خوب‪ ،‬ابروی ایران و اسالم و باعث افتخار ایرانیان باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬ای��ت اهلل صدیقی در پنجمی��ن مجمع دبیران‬ ‫ش��وراهای امر به معروف و نهی از منکر دس��تگاه های اجرایی کش��ور که‬ ‫با حضور مهندس یک��ه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو برگزار‬ ‫شد‪ ،‬امر به معروف و نهی از منکر را فریضه الهی خواند و گفت‪ :‬باید مبلغ‬ ‫خوبان در س��ازمان ها و نهادها باشیم‪ .‬باید خوبی ها را برجسته و بدی ها را‬ ‫کم رنگ کرد‪ .‬رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه عقل‬ ‫اس��ت که قانون را برای جامعه ضروری می دان��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قانون حقوق‬ ‫افراد را مش��خص و خط کش��ی نکند‪ ،‬افراد به حقوق هم تعرض می کنند‪.‬‬ ‫حکوم��ت و بع��د از ان نظ��ارت عمومی که حق همه افراد جامعه اس��ت‪،‬‬ ‫ضمان��ت اجرای قانون در جامعه اس��ت‪ .‬وی خطاب ب��ه احیاگران امر به‬ ‫معروف گفت‪ :‬باید با کمک رس��انه ها و شبکه های اجتماعی فریضه امر به‬ ‫معروف و نهی از منکر را احیا و ان را در جامعه جاری کرد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 7 1397‬ربیع الثانی ‪ 15 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 543‬پیاپی ‪2516‬‬ ‫خبر‬ ‫بودجه ‪۹۸‬‬ ‫متناسب با شرایط کشور‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یکی از راه هایی که‬ ‫می تواند در شرایط‬ ‫تحریم کشور را از‬ ‫اسیب های اقتصادی‬ ‫مصون نگه دارد‪،‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه های‬ ‫بین المللی است‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه ها کمک‬ ‫می کند تا ظرفیت های‬ ‫اقتصادی ایران به‬ ‫کشورها و فعاالن‬ ‫اقتصادی بیشتری در‬ ‫دنیا معرفی شود‬ ‫«گسترش صنعت» از ایین گشایش نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران گزارش می دهد‬ ‫توانمندی های صادراتی ایران به نمایش درامد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Industy@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نمایش��گاه توانمندی ه��ای صادرات��ی جمه��وری‬ ‫اسالمی ایران با حضور ش��کراهلل حسن بیگی سرپرست‬ ‫اس��تانداری تهران‪ ،‬نصراهلل جهانگرد مع��اون اقتصادی‬ ‫وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات‪ ،‬مجید تکبیری ‬ ‫رئیس س��تاد برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬محمد رئوف قادری ‬ ‫مدیرعامل نمایش��گاه ش��هرافتاب و دیگر مس��ئوالن و‬ ‫فعاالن اقتصادی و تاجران روز پنجش��نبه در نمایشگاه‬ ‫ش��هر افتاب برگزار شد‪ .‬به گزارش خبرنگار «گسترش‬ ‫صنعت» به گفته برخی از کارشناسان و فعاالن اقتصاد‪،‬‬ ‫یکی از راه هایی که می تواند در ش��رایط تحریم کش��ور‬ ‫را از اس��یب های اقتصادی مصون نگ��ه دارد‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی است‪ .‬این نمایشگاه ها کمک‬ ‫می کند ت��ا ظرفیت های اقتصادی ایران به کش��ورها و‬ ‫فعاالن اقتصادی بیش��تری در دنیا معرفی شود‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت در جریان این رویداد ظرفیت همکاری مشترک‬ ‫و س��رمایه گذاری مشترک نیز ایجاد خواهد شد‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬با برگزاری نمایش��گاه های بزرگ تر و مناسب تر‬ ‫می ت��وان امیدوار بود که بخش خصوصی ایران بتواند با‬ ‫شرکت های خارجی ارتباط مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۵‬هیات تجاری به ایران امدند‬ ‫مجی��د تکبی��ری‪ ،‬رئیس س��تاد‬ ‫برگزاری نمایشگاه توانمندی های‬ ‫صادراتی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫(ایران اکس��پو‪ )۲۰۱۸‬در ایی��ن‬ ‫گش��ایش این نمایشگاه در شهر‬ ‫افت��اب ته��ران گف��ت‪ :‬ام��روز‬ ‫ش��اهدیم ک��ه ‪ ۵۹۰‬تاج��ر و‬ ‫ب��ازرگان خارجی از ‪ ۵۴‬کش��ور دنیا با وجود ش��رایط‬ ‫تحریم به این نمایشگاه امده و شرکت کرده اند‪ .‬ایران به‬ ‫دلیل ش��رایط جغرافیایی و قیمت تمام شده محصوالت‬ ‫می تواند در منطقه و حتی برخی کشورهای اروپایی به‬ ‫طور رقابتی وارد بازار شود‪ .‬نمایشگاه هایی که دستاورد‬ ‫کش��ور را به عرص��ه نمایش می گذارن��د در صادرات و‬ ‫همکاری های مش��ترک نقش بسیار پررنگی دارند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬همچنین ‪ ۲۵‬هیات تجاری ش��امل ‪ ۳۶۶‬بازرگان‬ ‫و تاج ر از ‪ ۱۸‬کش��ور دنیا در این رویداد ملی صادراتی‬ ‫حضور دارند‪ .‬در این راستا‪ ،‬کشور می تواند با بهره گیری‬ ‫از ظرفیت ه��ای صادراتی به افزای��ش مبادالت جهانی‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬بخ��ش خصوصی در س��ال های گذش��ته با‬ ‫مشکالت بسیاری رو به رو شده بود که با افزایش میزان‬ ‫ص��ادرات و حمایت های صادرات��ی می توان بخش قابل‬ ‫توجهی از انها را خنثی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال نمایشگاه ها به شهر افتاب‬ ‫یک��ی از موضوعات��ی که پس از‬ ‫راه اندازی شهر افتاب مطرح شد‪،‬‬ ‫بح��ث انتق��ال نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی به محل نمایش��گاه‬ ‫افتاب بود‪ .‬برخی از کارشناس��ان‬ ‫معتقدند نمایشگاه های بین المللی‬ ‫در س��طح ش��هر باع��ث ایج��اد‬ ‫ترافیک و مزاحمت برای برخی ش��هروندان می شود و عده ای‬ ‫ه��م بر این باورن��د که جابه ج��ا کردن این نمایش��گاه ها‬ ‫به صرفه نیس��ت و دولت باید زیرس��اخت های ش��هری را‬ ‫تقوی��ت کند‪ .‬محمد رئ��وف قادری‪ ،‬مدیرعامل نمایش��گاه‬ ‫ش��هرافتاب در ایی��ن گش��ایش س��ومین نمایش��گاه‬ ‫توانمندی ه��ای صادرات��ی جمهوری اس�لامی ای��ران به‬ ‫ظرفیت های این نمایشگاه و سناریوی انتقال نمایشگاه های‬ ‫بین المللی به شهر افتاب پرداخت‪ .‬او گفت‪ :‬در سال های‬ ‫گذشته متاس��فانه تولیدکنندگان تمرکزی بر صادرات‪،‬‬ ‫برندین��گ‪ ،‬بازاریابی مدرن و کاهش قیمت تمام ش��ده‬ ‫نداش��تند‪ .‬ام��روز خوش��بختانه با حمای��ت دولت های‬ ‫یازدهم و دوازدهم دستاوردهای مناسبی در این زمینه‬ ‫حاصل ش��ده است‪ .‬خوش��بختانه در سال های گذشته‬ ‫روابط تجاری ایران با کش��ورهای همسایه رشد کرده و‬ ‫این نش��ان از اهمیت این بازارها دارد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫استراتژی های شهر افتاب در اینده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬انتقال‬ ‫نمایشگاه ها از داخل شهر تهران به شهر افتاب‪ ،‬تبدیل‬ ‫نمایش��گاه ش��هر افتاب به شهر نمایش��گاهی ایران و‬ ‫تقویت پایتخت اقتصادی ایران از جمله اهداف ما است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه های بین المللی و روابط خارجی‬ ‫همان ط��ور که مطرح ش��د‪،‬‬ ‫شکراهلل حسن بیگی‪ ،‬سرپرست‬ ‫استانداری تهران نیز در ایین‬ ‫گشایش این نمایشگاه حضور‬ ‫داش��ت‪ .‬او با بررسی وضعیت‬ ‫اقتصادی ایران و انتقاد شدید‬ ‫از وابس��تگی ب��ه درامده��ای‬ ‫نفتی گفت‪ :‬وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت باعث‬ ‫ش��د دیگر ظرفیت های اقتصادی کشور به حاشیه رانده‬ ‫شود‪ .‬امروز ظرفیتی برای شناسایی و استفاده بیشتر از‬ ‫مزیت های غیر نفتی به وجود امده است‪ .‬پیش از دولت‬ ‫یازدهم در مقطعی شاهد افزایش قیمت نفت بودیم که‬ ‫این موضوع باقی صنایع و ظرفیت های اقتصادی کشور‬ ‫را به حاش��یه راند‪ .‬اکنون باتوجه به شرایط موجود باید‬ ‫اقتصاد کش��ور را به سمت افزایش درامدهای غیرنفتی‬ ‫س��وق دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬دنیا هنوز هم ایران را با نفت‬ ‫می شناسد و تغییر این رویکرد هزینه های بسیاری دارد‪.‬‬ ‫یکی از هزینه هایی که در این زمینه بیش��ترین بازدهی‬ ‫را دارد برگ��زاری نمایش��گاه های بین المللی اس��ت‪ .‬با‬ ‫امضای تفاهمنامه بین مجتمع صنعتی اسفراین و هلدینگ توکا فوالد‬ ‫مدی��ران عامل ش��رکت های مجتمع صنعتی اس��فراین و‬ ‫هلدین��گ توکا ف��والد تفاهمنامه همکاری امض��ا کردند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایدرو نیوز‪ ،‬محور این تفاهمنامه گسترش تعامالت دو‬ ‫شرکت در راستای بومی سازی و تامین قطعات صنعت ریلی‪،‬‬ ‫همکاری در تامین غلتک های موردنیاز صنایع کشور به ویژه‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬همکاری در مبحث نس��وز‪ ،‬صادرات‪ ،‬بازرگانی‬ ‫و تامین مواد اولیه و‪ ...‬اس��ت‪ .‬کیومرث میرزائی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫مجتم��ع صنایع اس��فراین در این جلس��ه درب��اره امکانات‪،‬‬ ‫تجهیزات و تولیدات ش��رکت صنایع اسفراین گزارشی ارائه‬ ‫ک��رد‪ .‬پرویز اخوان ‪ ،‬مدی��ر هلدینگ توکا نیز در این ایین با‬ ‫یک عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬در صورت واگذاری ش��رکت های شس��تا خارج از‬ ‫مصوبه هیات امنا‪ ،‬جامعه کارگری س��کوت نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬این روزها به دنبال کناره گیری مرتضی‬ ‫لطفی از مدیرعاملی ش��رکت س��رمایه گذاری س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی (شستا)‪ ،‬ش��ایعه های فراوانی درباره نحوه‬ ‫فروش سهام شرکت های شستا در بورس و قیمت گذاری‬ ‫سهام انها منتشر می شود‪ .‬سخنانی که با توجه به اهمیت‬ ‫لحاظ ش��دن منافع بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی‬ ‫که بیش��تر کارگران و بازنشستگان حداقلی بگیر هستند‪،‬‬ ‫رنگ نگرانی به خود می گیرند‪ .‬اکبر شوکت‪ ،‬عضو کارگری‬ ‫هیات امنای س��ازمان تامین اجتماعی که تا حدی نگران ‬ ‫ش سها م شرکت های سودده سازمان‬ ‫برخی مفاسد در فرو ‬ ‫‹ ‹محصوالت ای تی‪ ،‬اماده صادرات‬ ‫نص��راهلل جهانگ��رد‪ ،‬مع��اون‬ ‫اقتص��ادی وزارت ارتباط��ات و‬ ‫فن��اوری اطالع��ات در ایی��ن‬ ‫گش��ایش س��ومین نمایش��گاه‬ ‫توانمندی های صادراتی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در ش��هر افتاب‬ ‫گف��ت‪ :‬تولی��د نرم اف��زار و‬ ‫سخت افزار در ایران نرخ تمام شده رقابتی دارد و باید از‬ ‫این مزیت ها در صادرات اس��تفاده شود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای‬ ‫صادرات باید اس��تانداردهای جهان��ی را رعایت کرد که‬ ‫خوش��بختانه امروز در حوزه ای تی به توانایی این شیوه‬ ‫تولید دس��ت یافته ای��م‪ .‬ایران «هاب» منطقه اس��ت و‬ ‫دسترس��ی خش��کی و دریایی مناس��بی به کشورهای‬ ‫همس��ایه دارد‪ .‬از این مزیت ه��ا باید برای صادرات بهره‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫جهانگرد با اشاره به فعالیت هایی که در این زمینه انجام‬ ‫شده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از بزرگ ترین ظرفیت هایی‬ ‫که س��رمایه گذاران و فعاالن علمی کش��ور می توانند از‬ ‫ان استفاده کنند‪ ،‬پارک های علم و فناری است‪ .‬حضور‬ ‫و فعالیت در این پارک ها مزیت های اقتصادی بس��یاری‬ ‫دارد ک��ه کمک س��رمایه گذاران بتوانن��د به طور علمی‬ ‫فعالیت های خود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری از ایزوایکو بازدید کرد‬ ‫اش��اره به ش��رایط اقتصادی موجود کشور و بحث تحریم ها‪،‬‬ ‫تعامالت دو ش��رکت را در راستای بومی سازی‪ ،‬راهکاری در‬ ‫راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی توصیف کرد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری از مجتم��ع‬ ‫کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران بازدید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرونیوز به نقل از ایس��نا ‪-‬منطقه‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬اسحاق جهانگیری با حضور در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی کشتی س��ازی و فراساحل ایران‪ ،‬از‬ ‫سکوهای استخراج نفت و گاز و روند کشتی سازی‬ ‫و انواع شناور بازدید کرد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری همچنی��ن ب��ا توضی��ح اس��تاندار‬ ‫هرم��زگان و رئیس مجتمع کشتی س��ازی صنایع‬ ‫فراساحل ایران و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫اجازه «مفت فروشی» نمی دهیم‬ ‫تامین اجتماعی اس��ت‪ ،‬با اش��اره ب��ه مصوبه‬ ‫هیات امن��ا درباره فروش ش��رکت های زیانده‬ ‫و ش��رکت هایی که خ��ارج از اس��تراتژی های ‬ ‫سرمایه گذاری تامین اجتماعی هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هیات امن��ای س��ازمان تامین اجتماعی س��ال‬ ‫گذش��ته مصوبه ای را از نظر گذراند تا س��هام‬ ‫شرکت های زیانده و شرکت هایی که خارج از‬ ‫استراتژی های سازمان تامین اجتماعی هستند‪ ،‬در بورس‬ ‫به فروش برسند‪ .‬دبیر خانه کارگر قم افزود‪ :‬مصوبه ای که‬ ‫تاریخ ان به پایان رسیده است و حاال اگر بخواهیم سهام‬ ‫این دسته از ش��رکت ها را بفروشیم باید مصوبه جدیدی‬ ‫از نظر گذرانده ش��ود‪ .‬در صورتی که مدیرعامل شستا هر‬ ‫اقدامی خارج از این مصوبه انجام دهد‪ ،‬تخلف کرده و باید‬ ‫بهره گی��ری از ای��ن ش��یوه می توان فع��االن اقتصادی‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر را به ایران دعوت ک��رد تا از نزدیک‬ ‫شاهد فعالیت های غیرنفتی ایران باشند‪ .‬در این شرایط‬ ‫می توان با انها همکاری های مناسبی را ادامه داد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬نمایش��گاه یعنی معرفی ظرفیت های اقتصادی و‬ ‫این یکی از موثرترین راه ها برای حفظ اقتصاد کشور در‬ ‫زمان تحریم ها اس��ت‪ .‬با برگزاری نمایشگاه های بیشتر‬ ‫می توان تاثیر تحریم ها را کاهش داد‪.‬‬ ‫به هیات امنا در این زمینه پاسخگو باشد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه ش��رکت های خارج از استراتژی‬ ‫سرمایه گذاری شامل شرکت های نفت و گاز‪،‬‬ ‫دارویی‪ ،‬دامداری‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬الستیک سازی‪،‬‬ ‫س��یمان‪ ،‬گردش��گری و چند ش��رکت دیگر‬ ‫ی ضرردهی‬ ‫می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬باقی شرکت ها ‬ ‫هس��تند ک��ه در قال��ب رد دی��ون واگ��ذار‬ ‫ش��ده اند‪ .‬در واقع تحمیلی هس��تند و نگه��داری انها به‬ ‫نفع بیمه شدگان نیس��ت چراکه به شدت ضرر ده هستند‬ ‫و باید از منابع بیمه ش��دگان برای به س��وددهی رساندن‬ ‫انها استفاده کرد؛ این اقدام به هیچ وجه در شرایط فعلی‬ ‫که بحران منابع و مصارف در صندوق های بازنشس��تگی‬ ‫دیده می شود‪ ،‬به نفع سازمان تامین اجتماعی نیست‪ .‬این‬ ‫کشتی س��ازی خلیج ف��ارس از ظرفی��ت تولید این‬ ‫مجتمع و روند ساخت و تعمیر انواع شناور اگاهی‬ ‫یا فت‪.‬‬ ‫ی افزود‪ :‬از ان‬ ‫عضو هیات امنای س��ازمان تامین اجتماع�� ‬ ‫ط��رف هم به صراحت گفته ایم که منابع حاصل از فروش‬ ‫ش��رکت ها باید خرج خرید س��هام ش��رکت های سودده‬ ‫ش��وند‪ .‬در کل ش��رکت های س��ودده را حتی اگر خارج‬ ‫از استراتژی های س��رمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی‬ ‫باش��ند‪ ،‬نمی فروشیم‪ .‬فروش ش��رکت های سود ده نه تنها‬ ‫عاقالنه نیست که خائنانه است‪.‬‬ ‫مگر به ما تضمین می دهند که اگر شرکت های سودده‬ ‫خود را بفروش��یم در مقابل شرکت های به ما شرکت های‬ ‫سودده واگذار ش��ود؟ ما ناچاریم که با سرمایه گذاری در‬ ‫حوزه هایی که س��وددهی کالن دارند‪ ،‬ارزش دارایی های‬ ‫بیمه ش��دگان را حفظ و از این مح��ل تعهدات خود را به‬ ‫انها ایفا کنیم‪.‬‬ ‫علی اکبر کریمی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫نشس��ت اقتصادی در دانش��گاه ازاد‬ ‫اسالمی اراک با اشاره به اینکه کشور‬ ‫در ماه های گذشته شرایط حساس و‬ ‫خطی��ری را طی کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از پایان س��ال گذشته شاهد حرکات‬ ‫جدیدی از سوی دشمنان و ایجاد محدودیت ها‪ ،‬وضع تحریم و‬ ‫ضربه زدن به منافع و مصالح عمومی هستیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در اس��تانه ارائ��ه بودجه ‪ ۹۸‬به مجلس‬ ‫شورای اسالمی هس��تیم و باید این بودجه متناسب با شرایط‬ ‫کش��ور بسته شود‪ ،‬درباره بحران های مهم اقتصادی موجود در‬ ‫کشور گفت‪ :‬امروز کشور با بحث رکود در عرصه تولید و کاهشی‬ ‫بودن نرخ رش��د روبه رو اس��ت و پیش بینی می ش��ود که برای‬ ‫امس��ال و اینده نرخ رشد منفی باش��د‪ ،‬همچنین افزایش نرخ‬ ‫بیکاری‪ ،‬به ویژه در بین زنان نسبت به مردان و باال بودن شدید‬ ‫نرخ بی��کاری در بین فارغ التحصیالن دانش��گاهی از معضالت‬ ‫جدی در حوزه اش��تغال کشور است‪ .‬کریمی قاچاق کاال و ارز‬ ‫و تورم که در ماه های گذشته به شدت تشدید شده و همچنان‬ ‫در حال افزایش اس��ت‪ ،‬فقر و نابرابری را از دیگر مش��کالت و‬ ‫معضالت اقتصادی کشور دانست و گفت‪ :‬با توجه به ارزش پول‬ ‫مل��ی و کاهش درامد حقوق بگیران فقر در جامعه رش��د کرده‬ ‫اس��ت به طوری در ماه های گذش��ته تعداد افراد زیر پوش��ش‬ ‫نهاده��ای حمایتی مانند بهزیس��تی و کمیته ام��داد افزایش‬ ‫تو پا گیر در کشور نیز‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬قوانین دس ‬ ‫چالش هایی را ایجاد کرده اس��ت و از طرفی از س��وی سازمان‬ ‫و اداره ها ش��اهد خودتحریمی هستیم که این باعث شده است‬ ‫که تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی با مشکالت جدی روبه رو‬ ‫ش��وند‪ .‬کریمی با بیان اینکه دولت با بدهی گسترده ای روبه رو‬ ‫اس��ت که به معضل تبدیل ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به تازگی برای‬ ‫نخس��تین بار در کش��ور مرکز بدهی های دولت در وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی ش��کل گرفته است که بر اساس پیش بینی‪،‬‬ ‫دولت بدهی دارد کالن که روز به روز نیز در حال افزایش است‬ ‫و فق��ط ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان از بدهی ها مربوط به صندوق‬ ‫بازنشستگی تامین اجتماعی است و در کنار ان نیز پیمانکاران‬ ‫و بانک ها نیز از دولت طلبکار هستند‪ .‬وی با اشاره به مشکالت‬ ‫نظ��ام بانکی گفت‪ :‬نظام بانکی به لح��اظ مقررات حاکم بر ان‬ ‫و نرخ س��ود در خدمت تولید و فعالیت های اقتصادی کش��ور‬ ‫نیست‪ ،‬بانک ها با نرخ سود باال حجم گسترده ای از سپرده های‬ ‫مردم را جذب کرده اند و خودش��ان نیز نمی توانند نرخ س��ود‬ ‫باالت��ری از تعهد به مردم کس��ب کنند و این امر باعث ش��ده‬ ‫اس��ت که س��االنه زیان هنگفتی محتمل شوند و این زیان نیز‬ ‫انباش��ته می شود و س��ودهای موهومی نیز در دفاتر خود برای‬ ‫اشخاص خاص ثبت می کنند‪ .‬کریمی اضافه کرد‪ :‬بخش زیادی‬ ‫از تسهیالت پرداخت ش��ده با سود باال بازپرداخت نمی شود و‬ ‫به تس��هیالت معوق تبدیل می ش��ود که با نرخ سود بر سود و‬ ‫جرایم به عنوان درامد در صورت مالی بانک ها ثبت می ش��ود‬ ‫که در واقع دارایی موهوم اس��ت و ما به ازای واقعی ندارد‪ .‬وی‬ ‫وج��ود تحریم های خارجی که باع��ث محدودیت و ممنوعیت‬ ‫برای کش��ور شده است‪ ،‬فرار مالیاتی و پایین بودن درامدهای‬ ‫مالیاتی‪ ،‬مش��کالت منابع مالی صندوق های بازنشس��تگی ها‪،‬‬ ‫کس��ری منابع طرح تحول نظام س�لامت که تامین این منابع‬ ‫در کن��ار اثربخش ب��ودن طرح به بحرانی جدی تبدیل ش��ده‬ ‫اس��ت را از دیگر معضالت اقتصادی دولت و کش��ور دانست و‬ ‫گف��ت‪ :‬با وجود ظرفیت های موجود در بحث مالیات‪ ،‬همچنان‬ ‫درامده��ای این بخش تحقق نیافته اس��ت‪ ،‬ط��رح مالیات بر‬ ‫عواید سرمایه و مسکن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در حال پیگیری اس��ت‪ ۲۵ .‬درصد از س��ود در قالب‬ ‫مالی��ات از فعاالن اقتصادی دریافت می ش��ود که در واقع یک‬ ‫سیاس��ت انقباض��ی اس��ت در حالی که باید تالش ش��ود نرخ‬ ‫مالیات بنگاهای اقتصادی ب��ه ‪ ۲۰‬درصد کاهش یابد‪ .‬کریمی‬ ‫وابس��تگی بودجه به نفت را یکی از معضالت کش��ور دانست و‬ ‫بیان کرد‪ :‬همواره تاکید و تالش بر کاهش این وابس��تگی بوده‬ ‫اس��ت و حتی تحریم ها می تواند نعمتی در راستای کاهش این‬ ‫وابس��تگی باش��د و این امر باید در بودجه ‪ ۹۸‬مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬وی با بی��ان اینکه نگارش بودجه روال خاصی دارد و بر‬ ‫اس��اس فروضی انجام می ش��ود که البته میزان صادرات و نرخ‬ ‫دالر در هیچ جای بودجه درج نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته با‬ ‫احتساب صادرات میعانات گازی ‪ ۲.۵‬بشکه صادرات نفت انجام‬ ‫ش��ده است و نرخ ارز نیز ‪ ۳۵۰۰‬تومان در نظر گرفته شده بود‬ ‫ع بیش��تر از ‪ ۱.۵‬میلیون بشکه نفت روزانه‬ ‫امس��ال به طور قط ‬ ‫صادر خواهد ش��د و بر مبنای ش��نیده ها‪ ،‬قیمت ارز در بودجه‬ ‫‪ ۵۷۰۰‬تومان محاس��به شده که البته قیمت واقعی د الر بیش‬ ‫از این میزان است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬با توج��ه به تمهی��دات مدنظ��ر دولت‬ ‫پیش بینی می ش��ود که بخش قابل توجه��ی از صادرات نفت‬ ‫انجام ش��ود و با افزایش قیمت نفت نسبت به سال گذشته در‬ ‫ص��ورت کاهش صادرات نفت قیمت یاد ش��ده می تواند جبران‬ ‫شود البته با تصمیم تازه اوپک بر کاهش حجم تولید و فروش‬ ‫شوک مثبتی به بازار نفت وارد شد و قیمت افزایش یافت‪ .‬این‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصاد مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫بودجه به طور کلی با کسری روبه رو است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به طور‬ ‫ل در این راستا کمترین فشار به بخش هزینه بودجه وارد‬ ‫معمو ‬ ‫می شود چراکه تامین ان اجتناب ناپذیر است و بیشترین فشار‬ ‫نیز به بخش عمرانی و سایر فعالیت ها وارد می شود و گاهی این‬ ‫کمبود و کسری با استقراض از بانک ها جبران می شود البته در‬ ‫طول س��ال های گذشته استقراض از بانک مرکزی کم بود ه اما‬ ‫از دیگر بانک ها انجام شده است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 7 1397‬ربیع الثانی ‪ 15 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 543‬پیاپی ‪2516‬‬ ‫در میزگـرد «گسترش صنعت»با اعضـای هیـات مدیره اتحادیه صنــ‬ ‫مدیران دولتـی به اطالعات فعـ‬ ‫هنوز چند ماهی از تحریم ها نگذش�ته که مردم نس�بت به کمبود و گرانی لوازم یدکی خودرو شکایت دارند‪ .‬در حالی که‬ ‫در ‪۲‬سال گذشته براساس گزارش های میدانی که «گسترش صنعت» داشت‪ ،‬تمام فروشندگان چراغ برق از رکود بازار و افت‬ ‫تقاضا گالیه‪‎‬مند بودند و با بیان اینکه فروش به کمترین درصد خود رسیده‪ ،‬عنوان می‪‎‬کردند این رکود در طول فعالیت این‬ ‫صنف بی‪‎‬سابقه بوده است‪.‬‬ ‫انه�ا دلی�ل این امر را پایین امدن قدرت خرید م�ردم بیان می‪‎‬کردند و اینکه صاحبان خ�ودرو ترجیح می‪‎‬دهند به جای‬ ‫تعویض قطعه‪ ،‎‬ان را تعمیر کنند‪ .‬البته در این باره هم رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو این موضوع را تایید و عنوان کرده‬ ‫بود به این ترتیب زحمت تعمیرکاران بیشتر شده است‪.‬‬ ‫با وجود رکود چند ساله بازار لوازم یدکی و اینکه انبارها باید اشباع از کاال باشد چرا پس از اغاز تحریم در همان ابتدای‬ ‫امر‪ ،‬قطعات کمیاب و در نتیجه گران شده‪‎‬اند‪ .‬دلیل این تضاد چیست؟‬ ‫در این ب�اره «گس�ترش صنعت» در میزگ�ردی با دعوت از اعض�ای هیات‪‎‬مدیره اتحادیه صنف فروش�ندگان لوازم یدکی‬ ‫خودرو به بررس�ی موضوع پرداخت‪ .‬این نشس�ت با حضور غالمرضا بخشی‪‎‬زاده رئیس اتحادیه‪ ،‬نادر روان‪ ،‬وحید کازرانی و‬ ‫امیرحس�ین صیرفی از دیگر اعضای هیات‪‎‬مدیره که در کمیس�یون اقتصادی این اتحادیه فعالیت دارند‪ ،‬برگزار شد که هر‬ ‫یک به نکاتی درباره گرانی و کمبود قطعات پرداختند‪ .‬پیش‪‎‬تر مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‪‎‬های‬ ‫خودروی�ی درباره قرار گرفتن واردات لوازم یدکی در اولویت نخس�ت تخصیص ارز به خبرخ�ودرو اظهارکرده بود؛ انجمن‬ ‫قطعه‪‎‬س�ازان صد درصد مخالف این موضوع اس�ت و تا زمانی که ارز مورد نیاز تولید خودرو ش�امل تامین مواد اولیه‪ ،‬ارز‬ ‫مصرفی قطعه‪‎‬س�ازان و خودروسازان به طور کامل تامین نشود‪ ،‬تخصیص ارز به واردکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی به‬ ‫معنی توقف تولید خودرو است‪ .‬در حالی که تعداد زیادی از قطعه‪‎‬سازان در حال تولید لوازم یدکی هستند غیرمنطقی است‬ ‫ارزی به واردات لوازم یدکی و تولیدکنندگان خارجی تعلق بگیرد‪ .‬‬ ‫وی با اشاره به سهم ‪15‬درصدی تولیدکنندگان داخلی در بازار لوازم یدکی تاکید کرده بود که درحال‪‎‬حاضر و در شرایطی‬ ‫ک�ه ارز‪ ،‬مورد نیاز تولید اس�ت‪ ،‬به هیچ یک از ش�رکت های بازرگانی با منظورهای بازرگانی نبای�د ارز تعلق بگیرد و انجمن‬ ‫مخالف این موضوع است‪.‬‬ ‫خودروسازی از چالش‪‎‬های این صنعت است‪ .‬هر مدیری افرادی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫را به این بهانه که در حال اشتغالزایی است به کارکنان قبل اضافه‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کرد‪ .‬حاال مدیر براس��اس قانون کار اجازه تعدیل نیرو ندارد‪ .‬در‬ ‫این شرایط هزینه س��ربار خودروساز باال رفته و چون نمی تواند‬ ‫€ €چند س�الی ش�اهد رکود بازار ل�وازم یدکی خودرو‬ ‫قیم��ت محصولش را افزایش دهد‪ ،‬ناگزیر باید از کیفیت ان کم‬ ‫بودی�م‪ .‬به این ترتیب بای�د قطعات در انبارها پر باش�د‬ ‫کند‪ .‬وقتی از قطعه ساز محصول ارزان می خواهد‪ ،‬قطعه ساز هم‬ ‫و دس�ت کم ب�رای چند ماه نخس�ت تحریم ب�ازار بدون‬ ‫برای تامین نظر مش��تری از کیفی��ت محصولش می زند‪ .‬به این‬ ‫مش�کل به تامی�ن قطعات مورد نیاز بپ�ردازد‪ .‬اما چطور‬ ‫ترتیب خودروس��از هم حمایتی از قطعه‪‎‬سازان ندارد‪ .‬به عنوان‬ ‫ش�د که در اغاز تحریم‪ ،‬کش�ور به یک باره دچار کمبود‬ ‫نمون��ه‪ ،‬زمانی که ایران خودرو در ایران راه اندازی ش��د کارخانه‬ ‫و گرانی محصوالت لوازم یدکی خودرو شد؟‬ ‫هیوندا هم در کره فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬یکی از مدل های این‬ ‫غالمرضا بخش�ی زاده‪ :‬رکود س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬در بازار‬ ‫خودروساز کره ای توسان است که پلتفرم ان از ‪ ۲۰۱۱‬تا ‪۲۰۱۶‬‬ ‫لوازم یدکی خودرو بی سابقه بود‪ .‬گردش کار نبود زیرا مدیریت‬ ‫میالدی (‪ 1389‬تا ‪1394‬خورش��یدی) یکی اس��ت اما هر سال‬ ‫ان‪‎‬گون��ه که انتظار بود در این بازار حاکم نبود‪ .‬اما وضعیت فعلی‬ ‫ان را فیس لیفت می کنن��د‪ .‬به این ترتیب برای تولیدکنندگان‬ ‫کش��وری که تهدید به بدترین تحریم ها شده مدیریت دولت را‬ ‫قطعات خ��ود کار ایجاد می کند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬وقتی در بازار ایران‬ ‫و‬ ‫ی درس��ت اهداف دشمن را خنثی‬ ‫می طلبد که با تصمیم‪‎‬گیر ‬ ‫بخواهی��د یک چراغ ان را بخرید باید ‪۵۰۰‬هزار تومان بپردازید‪،‬‬ ‫ های‬ ‫م‬ ‫تحری‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫شاهد‬ ‫متاس��فانه‬ ‫تبدیل به فرصت کند‪.‬‬ ‫ولی اگر یک نوع خودرو برای ‪۵‬س��ال در کش��وری تولید ش��ود‬ ‫داخل��ی بیش از تحریم های خارجی تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬چرا‬ ‫قطعه‪‎‬س��از ب��دون تنوع فقط ی��ک قطعه را تولی��د می‪‎‬کند که‬ ‫باید از فروردین تا مهر ورود کاال نداشته باشیم؟ حتی انهایی هم‬ ‫درامدی مازاد قبل نخواهد داش��ت‪ .‬از دیگر اش��تباه های ما در‬ ‫که وارد ش��دند در گمرک توقیف شدند‪ .‬با پاسخ به این پرسش‬ ‫نابس��امانی بازار قطعات لوازم یدکی‪ ،‬تغییر قانون و مقررات در‬ ‫دلیل وضعیت امروز بازار لوازم یدکی روش��ن می ش��ود‪ .‬عنوان‬ ‫کوتاه‪‎‬مدت است‪ .‬همچنین در بحث واردات خودرو چالش‪‎‬هایی‬ ‫می کنی��د چرا قیمت قطعات افزایش یافته‪ ،‬من می پرس��م چرا‬ ‫وجود دارد که زمینه‪‎‬ساز بهم‪‎‬ریختگی بازار لوازم یدکی می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫ارزش پول کشور کاهش یافته است؟ اگر دولت درست مدیریت‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬واردکننده‪‎‬ای توسان سفارش امارات را می خرد‬ ‫می کرد به جای متوقف کردن واردات در ‪۷‬ماه نخست سال باید‬ ‫و وارد می‪‎‬کند و دیگری سفارش کشور دیگر‪ .‬از این رو می بینید‬ ‫بود‬ ‫اق�لام مورد نی��از وارد و در انبارها ذخیره می ش��د‪ .‬ضروری‬ ‫که برای یک مدل خودرو ‪۵‬نوع چراغ الزم اس��ت‪ .‬انتقاد می شود‬ ‫پیش از تصمیم مبنی ب��ر ممنوعیت واردات قطعات‪ ،‬با مدیران‬ ‫چرا قطعات لوازم یدکی ارزبری باال دارد؟ دلیلش همین موضوع‬ ‫صنوف مش��ورت می ش��د کس��انی که در بطن بازار هستند و از‬ ‫است در حالی که باید بتوانیم یک مدل خودرو به سفارش ایران‬ ‫نزدیک مشکالت را می‪‎‬شناسند‪ .‬این افراد پیشکسوتانی هستند‬ ‫س��فارش دهیم و خریداری کنیم‪ .‬به ای��ن ترتیب تامین کننده‬ ‫ک��ه خاک ب��ازار خورده‪‎‬اند و کوله‪‎‬باری از تجربه دارند‪ .‬پرس��ش‬ ‫قطعات یدکی می‪‎‬داند باید برای یک مدل چراغ س��فارش دهد‬ ‫این اس��ت که در فاصله مطرح ش��دن تحریم تا ابان‪ ،‬کشور چه‬ ‫و وارد کند‪ .‬این موارد جزو سیاس��ت های نادرس��ت است که در‬ ‫کاالهایی را برای روزهای س��خت پس‪‎‬انداز ک��رده بود؟ به طور‬ ‫زمان تحریم ناگزیر هس��تیم ان را دور بزنیم و قطعات را مثال از‬ ‫قطع‪ ،‬وقتی کاال به اندازه کافی موجود باشد ریشه گرانی خشک‬ ‫گرجس��تان وارد کنیم‪ .‬به طور قطع‪ ،‬این امر هم هزینه ها را چند‬ ‫و محصوالت با قیمت واقعی خریدوفروش می شود‪ .‬ضمن انکه‬ ‫برابر می کند‪.‬‬ ‫توجه داش��ته باشید ارزش ریالی پول کشور کاهش یافته وگرنه‬ ‫بخش�ی زاده‪ :‬اینکه ب��رای هر خودرویی که وارد می ش��ود‬ ‫کاال گران‪‎‬تر نش��ده اس��ت‪ .‬در واقع ش��اید این جو روانی بود که‬ ‫فروشگاه لوازم یدکی راه اندازی کنیم‪ ،‬شدنی نیست‪ .‬ضمن انکه‬ ‫بیشتر مشکل‪‎‬ساز شد‪.‬‬ ‫نمایندگی ه��ای خودروهای واردات��ی‪ ،‬خدمات پس از خدمات‬ ‫وحید کازرانی‪ :‬س��ال گذش��ته قطع��ه در بازار زی��اد بود‪،‬‬ ‫فروش مناس��بی ندارند‪ .‬گالیه ها و شکایت های بسیاری در این‬ ‫به ط��وری ک��ه عرضه به تقاضا غلبه داش��ت‪ ،‬اما مش��کل امروز‬ ‫زمینه به اتحادیه شده است‪ .‬مدلی تصادف کرده و چراغ خودرو‬ ‫ریش��ه دار‪‎‬تر از اتفاق هایی اس��ت که امسال رخ داده است‪ .‬توجه‬ ‫شکسته هر جا مراجعه کرده اعالم شده نیست چرا؟ چون از ان‬ ‫داش��ته باش��یم یک مدل خودرو بیش از ‪3‬دهه تولید می شود‪.‬‬ ‫مدل فقط ‪۵۰‬خودرو وارد کشور شده باشد‪.‬‬ ‫برای تامین قطعات این خودرو شاهد هستیم که برای هر قطعه‬ ‫کازرانی‪ :‬همچنین یاداور می‪‎‬ش��وم رک��ود بازار لوازم یدکی‬ ‫س��ازندگان بس��یاری به وجود امدند که مازاد نیاز بودند ضمن‬ ‫در چند سال گذشته مربوط به قطعات خودروهای داخلی بوده‬ ‫انکه ب��ازار جهانی هم ندارند‪ .‬تنوع خودروی��ی وجود ندارد که‬ ‫اس��ت و همان گونه که توضیح دادم به دلیل کثرت تولیدکننده‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان محصوالت خود را متنوع کنند تا از‬ ‫یک قطعه بوده است‪.‬‬ ‫حجم س��ازندگان مازاد کم شود‪ .‬این معضل فقط‬ ‫� بنابرای�ن نبای�د در تامی�ن قطع�ات‬ ‫مربوط به صنعت نیس��ت و معضل کشاورزی هم‬ ‫خودروه�ای داخل�ی در بازار ل�وازم یدکی‬ ‫هست‪ .‬با کم ش��دن یک محصول می بینیم افراد‬ ‫مشکلی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫زیادی مبادرت به کاش��تن ان محصول می کنند‪.‬‬ ‫بله‪ .‬برای قطعات خودروهای داخلی کمبودی‬ ‫ای��ن ش��رایط درس��ت مدیری��ت نمی ش��ود که‬ ‫وجود ن��دارد‪ ،‬ضمن انک��ه قیمت های ان خیلی‬ ‫تولید براساس نیاز باش��د‪ .‬خودروسازی صنعتی‬ ‫باال نرفته است‪.‬‬ ‫غالمرضا بخشی‪‎‬زاده‬ ‫پیش��رفته در جهان اس��ت‪ .‬طراحی های متنوع با‬ ‫� پ�س گالیه‪‎‬های�ی که از س�وی صاحبان‬ ‫ش��یوه های جدید ضمن افزای��ش تولید منجر به چرا باید از فروردین تا مهر خودرو مطرح می ش�ود مرب�وط به قطعات‬ ‫کاهش هزینه ها ش��ده و تولید ش��تاب می‪‎‬گیرد‪ .‬ورود کاال نداشته باشیم؟ خودروهای خارجی است‪.‬‬ ‫حتی انهایی هم که وارد‬ ‫صنعت خ��ودرو داخل غافل از این امور و اتفاق ها‪،‬‬ ‫بله و البت��ه برای قطعات با فن��اوری باال‪ .‬البته‬ ‫شده توقیف شدند‪ .‬پاسخ‬ ‫همیش��ه به دنبال قطعات ارزان است؛ بنابراین از به این پرسش وضعیت چالش خدمات پس از ف��روش برای خودروهای‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان می خواهد قیمت های تمام ش��ده امروز بازار لوازم یدکی را داخل��ی هم مط��رح اس��ت‪ .‬افراد خ��ودرو صفر‬ ‫روشن می کند‬ ‫را کاهش دهند اما هزینه های س��ربار خودش��ان‬ ‫کیلومتر تحویل می گیرند که نیاز است سرویس‬ ‫باالس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬نیروهای انس��انی مازاد‬ ‫ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬قطعه ای معیوب اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه نمایندگی خدم��ات پس از فروش مراجع��ه می کند‪ .‬قطعه‬ ‫گام نهادن در این مس��یر و انج��ام این امر وجود دارد اما موضوع‬ ‫تعوی��ض می ش��ود که هزینه ای برای ش��رکت م��ادر هم دارد‪.‬‬ ‫اصلی اتالف وقت و انرژی است که یک تشکل خصوصی به جای‬ ‫این امر ممکن اس��ت ‪۳‬بار در کوتاه‪‎‬مدت تکرار شود و در نهایت‬ ‫مص��رف در جایی بهتر‪ ،‬برای ی��ک امر باید صرف کند‪ .‬تمام این‬ ‫خ��ود نمایندگی‪‎‬های خدمات پ��س از فروش به صاحب خودرو‬ ‫موضوع ها مطرح ش��د برای رسیدن به این مسئله که بگویم در‬ ‫پیش��نهاد می کنند قطع��ه را از بازار لوازم یدک��ی تهیه کنند تا‬ ‫س��طح کالن راهبرد و استراتژی کلی نداریم‪ .‬در شرایط تحریم‬ ‫مشکل‪‎‬شان رفع شود‪.‬‬ ‫باید مدیریت قوی باش��د زیرا کش��ور به اندازه کافی منابع مورد‬ ‫بخشی زاده‪ :‬نکته مهمی که باید ما به دنبال ان باشیم اهمیت‬ ‫نی��ازش را در اختیار دارد‪ .‬هر بخش��ی وظیفه ای برعهده دارد و‬ ‫قطعات یدکی در صنعت خودرو (ش��امل خودروهای س��واری‪،‬‬ ‫مس��ئولیت مدیریت افزایش بهره وری در کارایی و اثربخش��ی‬ ‫سنگین و خاص) اس��ت‪ .‬اتحادیه درباره مشکالت‪ ،‬ابتدای سال‬ ‫اس��ت‪ .‬همه چیز در حرف باقی مانده اس��ت‪ .‬م��ا زمانی که باید‬ ‫عن��وان کرده بود به وی��ژه وقتی موضوع اعت��راض کامیونداران‬ ‫اثربخش کار می کردیم و در ‪۶‬ماه گذشته کاری می کردیم که اثر‬ ‫مطرح شد‪ .‬هم اکنون نیز بیش از ‪ ۲‬هفته است که ثبت‪‎‬سفارش‬ ‫ان امروز دیده می‪‎‬شد‪ ،‬روی کارایی متمرکز شدیم‪ .‬صنعتگران و‬ ‫واردات قطعات یدکی بس��ته شده در حالی که در ‪۶‬ماه نخست‬ ‫فعاالن این حوزه ملزم شدند در سامانه جامع انبارها‪ ،‬سامانه نیما‬ ‫س��ال برنامه ریزی نکردیم و اکنون هم شرایط روزبه‪‎‬روز در حال‬ ‫و‪ ...‬کار خود را پیش ببرند‪ .‬انقدر در این س��امانه ها غرق ش��دیم‬ ‫سخت‪‎‬تر ش��دن است‪ .‬بیش��تر گالیه ها و ش��کایت‪‎‬هایی که به‬ ‫که هیچ کار اثربخش��ی انجام ندادیم‪ .‬بازار خالی از محصول شد‪،‬‬ ‫اتحادیه می رس��د مربوط به خودروهای چینی است که هزینه‬ ‫مصرف کنندگان معترض و صنف تعمیرکاران گالیه‪‎‬مند شدند‪.‬‬ ‫دو قطعه ان به اندازه کل قیمت خودرو است‪.‬‬ ‫امروز که زمان کارایی اس��ت به دنبال اثربخشی هستیم‪ .‬امروز‬ ‫€ €کمیس�یون اقتصادی اتحادیه چه برنامه هایی برای‬ ‫با وج��ود تحریم که فضا را تنگ کرده نمی توان کار اثربخش��ی‬ ‫رفع مشکالت موجود داشته است؟‬ ‫همچونچندماهنخستسالداشت‪ .‬سال‪ ۱۳۹۴‬وزارتصنعت‪،‬‬ ‫امیرحس�ین صیرفی‪ :‬زمانی که س��خن از اتحادیه صنف‬ ‫معدن و تجارت س��ند استراتژی برای کل کشور منتشر کرد که‬ ‫فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین االت تهران می شود‪،‬‬ ‫صنعت خودرو هم در درون این س��ند بود‪ .‬اسفند ‪ ۹۵‬اصالحیه‬ ‫هم��ه ذهن ها به پژو و پراید و نهایت بنز و بی ام‪‎‬و ختم ش��ود‪ .‬اما‬ ‫ان منتش��ر شد‪ .‬بخش خصوصی تمام صنوف برای برنامه ریزی‬ ‫بزرگ��ی فضایی ک��ه اتحادیه باید مدیریت کن��د خیلی بیش از‬ ‫به استناد سند باالدستی سیاست های خود را تدوین می کنند‪.‬‬ ‫خودروهای سواری‪ ،‬س��نگین و نیمه‪‎‬سنگین است زیرا در کنار‬ ‫امروز که به دلیل ش��رایط خاص برنامه‪‎‬ه��ا تغییر کرده چرا نهاد‬ ‫این خودروها قطعات ماش��ین االت راه سازی‪ ،‬معادن و حتی در‬ ‫باالدستی راهبرد جدید ارائه نمی دهد؟ چرا باید بخشنامه های‬ ‫زمینه قطعات یدکی موتورهای مورد استفاده در استخراج نفت‪،‬‬ ‫گوناگون صادر شود و یک بخشنامه ان هم در مدت زمان بسیار‬ ‫زیرپوش��ش این اتحادیه است‪ .‬تامین قطعات یدکی موتورهای‬ ‫کوتاه��ی دیگری را نق��ض کند‪ .‬هم اکنون ارز ارزان ش��ده زیرا‬ ‫دریایی‪ ،‬خودروهای خاص برای اس��تفاده در فرودگاه (هواپیما‬ ‫تقاضا وجود ندارد‪ .‬وقتی من تولیدکننده یا توزیع کننده نتوانم‬ ‫دنده عقب ندارد از خودروهایی خاص برای جانمایی هواپیما در‬ ‫واردات داش��ته باشم به طور قطع‪ ،‬درخواس��تی برای خرید ارز‬ ‫جایگاهش استفاده می ش��ود) و‪ ...‬از جمله وظایف این اتحادیه‬ ‫هم نخواهم داش��ت‪ .‬طبیعی است وقتی تقاضایی وجود نداشته‬ ‫است‪ .‬متاس��فانه درباره این خودروها امار و ارقام دقیقی وجود‬ ‫باشد قیمت کاهش می یابد‪ .‬این با باز شدن ثبت‪‎‬سفارش ها قابل‬ ‫ندارد‪ ،‬اما به ه��ر حال اتحادیه باید به قطعات یدکی تمام انها را‬ ‫اثبات اس��ت‪ .‬وقتی سامانه ثبت‪‎‬سفارش باز شود با حجم زیادی‬ ‫تامین کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در بحث خودروهای س��واری‪ ،‬سنگین‬ ‫درخواس��ت برای تخصیص ارز روبه‪‎‬رو خواهیم ش��د‪ .‬دست کم‬ ‫و نیمه‪‎‬سنگین نمایندگی ها خدمات پس از فروش فقط در دوره‬ ‫‪۱۰‬ماه تقاضای تجمیع شده ‪۱۰‬ماهه گذشته را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ضمانت مس��ئول تامین قطعات هس��تند‪ ،‬اما اتحادیه مسئول‬ ‫از س��وی دیگر کس��انی که اینده‏نگرتر بودند محصوالت مورد‬ ‫تامی��ن قطعات تمام ناوگان حمل ونقل در حال حرکت کش��ور‬ ‫نیاز را وارد و انبارهای خود را تامین کردند‪ .‬این افراد که س��عی‬ ‫اس��ت که براس��اس امار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کنترل‬ ‫داشتند تا در این ‪۱۰‬ماه بازار با کمترین مشکل در زمینه تامین‬ ‫بیش از ‪۸۰‬درصد خودروها برعهده این اتحادیه اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫قطعه تحریم‪‎‬ها را پشت‪‎‬س��ر بگذارد هم اکنون متهم به احتکار و‬ ‫وظیفه اتحادیه فراتر از تامین قطعات یدکی پراید و پژو اس��ت‪.‬‬ ‫اختفا ش��ده اند‪ .‬اگر راهبردهای کالن اصالح شود و وزیر جدید‬ ‫متاس��ف هس��تم که بگویم حتی خود مدی��ران وزارتخانه های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تش��کل های خصوصی را بیش��تر به‬ ‫مربوط هم اندازه و اهمیت این اتحادیه را نمی دانند‪ .‬قانون گذار و‬ ‫رس��میت بشناس��د حرف فعاالن این بخش را بش��نود‪ ،‬به طور‬ ‫سیاست گذار شناخت کافی نسبت به این صنف ندارد که نتیجه‬ ‫قطع‪ ،‬در سیاس��ت گذاری با ازمون و خطا کمتری جلو خواهیم‬ ‫ان وضعیت امروز اس��ت‪ .‬از ابتدای س��ال با ش��رایطی که برای‬ ‫رفت‪ .‬صنعت خ��ودرو دومین محرک بزرگ اقتصادی کش��ور‬ ‫صنعت کش��ور به وجود امد‪ ،‬کمیس��یون اقتصادی‬ ‫اس��ت که کارافرینی و اش��تغال زیادی دارد؛‬ ‫با ‪۹‬عضو در اتحادیه تش��کیل ش��د‪ .‬به این هدف که‬ ‫بنابراین باید مورد توجه بیش��تری قرار گیرد‪.‬‬ ‫شرایط را رصد کرده و با همفکری در سیاست گذاری‪،‬‬ ‫از نظر افراد فعال در ان مش��ورت گرفته شود‪،‬‬ ‫اجرا و کنترل تصمیم‪‎‬گیر باش��د‪ .‬س��عی شد از ابتدا با‬ ‫چرا وقتی قانونی گذاشته می شود به تشکل ها‬ ‫راهبرد مش��خصی حرکت این کمیس��یون اغاز و با‬ ‫اطالع‪‎‬رس��انی نمی ش��ود؟ بی مدیریت��ی‬ ‫وزارتخانه‪‎‬ها و نهادهای ذی نفع ارتباط برقرار شود‪ .‬از‬ ‫بیشترین اسیب را به این صنعت وارد کرده که‬ ‫این رو‪ ،‬تا کنون‪۴۳‬نامه به نهادهای گوناگون از جمله‬ ‫هزینه ان را هم باید فعاالن و مصرف کنندگان‬ ‫وحید کازرانی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اتاق اصناف‪ ،‬تعزیرات‬ ‫بپردازند‪ .‬قطعات گران ش��ده و برای رانندگان‬ ‫و‪ ..‬ارس��ال شده و موفقیت های خوبی به دست امده و رکود بازار لوازم یدکی در تهیه قطعات مورد نیاز سخت شده پاسخگوی‬ ‫چند سال گذشته مربوط‬ ‫وزارتخانه به این باور رسیده که اگر تمام نیازهای این‬ ‫این امر باید دولت باش��د یا من بازاری؟ بزرگی‬ ‫به قطعات خودروهای‬ ‫صنف از کانال اتحادیه پیگیری شود کارها بهتر پیش داخلی بوده که دلیل این عنوان کرد در شرایط امروز تولیدکننده سارق‬ ‫خواهد رفت‪ .‬توافق‪‎‬هایی برای ثبت‪‎‬سفارش‪‎‬هایی که امر هم به کثرت تعداد شده و واردکننده گران فروش‪.‬‬ ‫تولیدکننده هر قطعه‬ ‫€کمیسیون اقتصادی اتحادیه‬ ‫الزم ب��ود انجام ش��ده‪ ،‬اما همچون بازی م��ار و پله با‬ ‫€‬ ‫برمی‪‎‬گردد‬ ‫با این هدف تش�کیل ش�د که مشکالت‬ ‫تغیی��ر وزیر و مدیران و معاونان انه��ا‪ ،‬تمام امور باید‬ ‫این بازار را پیگیری و تا حدودی اثرگذار‬ ‫دوباره پیگیری و یاداوری ش��ود‪ .‬انرژی و انگیزه برای‬ ‫باش�د‪ .‬در این باره به جز ارتباط ب�ا بخش‪‎‬های دولتی چه‬ ‫کارهایی انجام شده است؟‬ ‫ن�ادر روان‪ :‬ب��رای تبدی��ل تهدید ها به فرصت در ش��رایط‬ ‫تحریم موجود‪ ،‬کمیس��یون اقتصادی اتحادیه گزارشی درباره‬ ‫فرصت ه��ا و تهدیده��ای موج��ود تهیه کرد‪ .‬به طور متوس��ط‪،‬‬ ‫‪۸۵‬درص��د اقتصاد کش��ور دولتی و ‪۱۵‬درصد در دس��ت بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪۳۳ .‬درصد تولید ناخالص ملی کش��ور مربوط‬ ‫به بخش خصوصی بوده که نس��بت ب��ه امار فعالیت های بخش‬ ‫خصوصی ش��اهد هس��تیم که کارهای زیادی این بخش انجام‬ ‫داده است‪ .‬در تحریم های گذشته تنها بنگاه‪‎‬هایی که به فعالیت ‬ ‫خود ادام��ه دادند‪ ،‬بنگاه های اقتص��ادی خصوصی بودند‪ .‬یک‬ ‫سلس��له اطالعاتی اماری که در کمیسیون جمع اوری کردیم‪،‬‬ ‫نش��ان می دهد ری��زش نی��روی کا ر در صنوفی که با س��رمایه‬ ‫خصوص��ی کار کردند‪ ،‬کمتر بوده اس��ت؛ البت��ه در صنایعی که‬ ‫به صنعت دولتی وابس��ته نبودند‪ .‬این نش��ان می دهد مدیریت‬ ‫بخش خصوصی توانس��ته از این برهه حساس به سالمت عبور‬ ‫کند‪ .‬در نشس��تی ک��ه ‪ ۲‬هفته پیش داش��تیم صحبت این بود‬ ‫که بزرگ ترین بی نظمی موجود مربوط به بخش مدیریت بوده‬ ‫که براس��اس مقاله‪‎‬ای عنوان شده وزارت اطالعات مدیریت ها را‬ ‫بیش��تر رصد کند‪ .‬بیشترین اس��یب را در شرایط فعلی از تعدد‬ ‫قوانین دیده ایم‪ .‬در این چند ماه گذش��ته حدود ‪۶۰‬بخش��نامه‬ ‫صادر ش��د و همان گونه ک��ه اقای صیرفی عن��وان کردند‪ ،‬این‬ ‫بخشنامه ها گاه با یکدیگر در تضاد بودند و یکی دیگری را نقض‬ ‫می کرد‪ .‬این نش��ان می دهد بدنه تصمیم‪‎‬گیر‪ ،‬تصمیم های انی‬ ‫می گیرد و س��پس با بروز چالش ها‪ ،‬ناگزیر به نقض ان می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫اتحادی��ه و جامعه صنفی امادگی کامل دارد همکاری داش��ته‬ ‫باشد در حالی که تا امروز هم داشته است‪ .‬بخش خصوصی تمام‬ ‫س��رمایه خود را برای فعالیتش هزینه کرده‪ ،‬بنابراین تمام توان‬ ‫خود را صرف حفظ س��رمایه‪‎‬اش می کن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬فقط انتظار‬ ‫حمایت دارد‪ .‬باید قوانین کس��ب‪‎‬وکار منجر به رش��د فعالیت ها‬ ‫ش��ود اما قوانین جدید فضا را برای تولیدکنن��ده و فعاالن بازار‬ ‫تنگ کرده است‪.‬‬ ‫€ €این قوانین کدامند؟‬ ‫یکی از ای��ن قوانین مربوط به ممنوعیت واردات اس��ت‪ .‬یک‬ ‫مجموع ه که کاالیی را تامین می‪‎‬کند باید ش��ریان ورود کاالیش‬ ‫حفظ ش��ود تا تجارتش تداوم داشته باشد‪ .‬ممکن است کاالیی‬ ‫لوکس و غیرضروری باش��د اما قطعات مربوط به امبوالنس و‪...‬‬ ‫لوکس نبوده و نیاز است تا وارد شوند‪.‬‬ ‫€ €در بحث ممنوعی�ت‪ ،‬تنه�ا واردات کاالهایی که در‬ ‫داخل تولید مشابه دارند‪ ،‬ممنوع شده است‪.‬‬ ‫کمیسیون اقتصادی اتحادیه پایشی انجام داد زیرا امار دقیقی‬ ‫درباره میزان تولید و نیاز بازار وجود ندارد و ضرورت دارد برخی‬ ‫کاالها وارد شوند‪ .‬در حالی که امریکا برای اعمال تحریم وضعیت‬ ‫صنعت کش��ور را بررس��ی کرده و سپس وارد عمل شده ما هنوز‬ ‫امار دقیقی درباره نیازهای کش��ور نداریم‪ .‬بروکراس��ی اداری و‬ ‫روند پیچیده فرایندی که باید محصوالت مورد نیاز وارد ش��وند‬ ‫از جمله دیگر مش��کالتی اس��ت که حدود ‪۶‬ماه طول می کشد‪.‬‬ ‫نامه‪‎‬نگاری‪‎‬های اداری وقت و انرژی را هدر می دهد و نیاز اس��ت‬ ‫محاسبه شود تا پیامدهای این امر مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫€ €البت�ه در این ب�اره تولیدکنن�ده عن�وان می کند با‬ ‫ممنوعیت واردات بازار انها رونق گرفته است؟‬ ‫صیرف�ی‪ :‬رقیب را کن��ار بگذارید بازار ب��رای همه مطلوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کازران�ی‪ :‬نتیجه فعالیت بدون رقابت‪ ،‬ممکن است باال رفتن‬ ‫امار تصادفات در اینده باشد‪.‬‬ ‫صیرفی‪ :‬چرا امروز تولیدکننده گالیه دارد؟ چرا خط تولید به‬ ‫مشکل برخورد کرده است؟ چون کاالها به نام تولید داخل‪ ،‬وارد‬ ‫خودرو‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 7 1397‬ربیع الثانی ‪ 15 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 543‬پیاپی ‪2516‬‬ ‫ــف فروشندگان لوازم یدکی خودرو مشکالت این بازارواکاوی شد‬ ‫ــاالن صنـوف‪ ،‬اعتقادی ندارند‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫می‪‎‬ش��دند‪ .‬این امر به راحتی قابل پیگیری است زیرا در همین‬ ‫عنوان می‪‎‬ش��ود مصرف قطعه یدکی هر خودرو در سال حدود‬ ‫چن��د ماه تولید خ��ودرو دچار افت تیراژ ش��د‪ .‬نمی‪‎‬توان درباره‬ ‫‪5‬درص��د ارزش اولی��ه تولید ان خودرو اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫وضعیت صنعت با چند تولیدکننده که از وضعیت فعلی رضایت‬ ‫اگر ارزش یک خودرو تجاری ‪100‬هزار دالر اس��ت باید ساالنه‬ ‫دارند‪ ،‬قضاوت کرد‪ .‬باید دید به شکل کلی وضعیت تولید چگونه‬ ‫‪5‬هزار دالر برای مصرف قطعات یدکی ان درنظر گرفته ش��ود‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬امروز برخی واردکنندگان هم ناراضی نیس��تند زیرا از‬ ‫در‪‎‬حال‪‎‬حاض��ر براس��اس این الگ��و برای ن��اوگان ‪20‬میلیون و‬ ‫کانال‪‎‬هایی کاالهای خود را وارد می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫‪500‬هزار خودرویی کشور (براساس امار وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫€ €عنوان می‪‎‬کنید برخی واردکنندگان به نوعی با دور‬ ‫و تجارت که حتی امار خودروهای اس��قاطی از ناجا اس��تعالم و‬ ‫زدن تحریم‪‎‬ه�ا از کانال‪‎‬هایی خاص محص�والت را وارد‬ ‫حذف ش��د) با توجه به تجزیه و تحلیل کمیسیون‪ ،‬رقمی حدود‬ ‫می‪‎‬کنند‪ .‬اما یکی از تولیدکنندگان بزرگ قطعات کشور‬ ‫‪12‬میلی��ارد دالر مصرف قطعات یدکی خودرو و ماش��ین‪‎‬االت‬ ‫گالیه‪‎‬من�د بود کاالهایش در گمرک دپو ش�ده زیرا مواد‬ ‫به دس��ت امد‪ .‬یکی از مدیران وزارتخانه با شنیدن رقم متعجب‬ ‫اولیه مورد نیاز تولید یک�ی از قطعات مهم را با دور زدن‬ ‫ش��د‪ .‬این نش��ان می دهد مدیران تصمیم‪‎‬گیر اندازه این بازار را‬ ‫تحریم‪‎‬ها از ش�رکتی واس�ط با قیمت�ی باالتر خریداری‬ ‫نمی‪‎‬شناسند‪ .‬شناخت اندازه این بازار سبب می‪‎‬شود تا سهمیه‬ ‫و وارد کرد ‪‎‬ه اس�ت ام�ا ان را به عن�وان کاالی قاچاق در‬ ‫ارزی دقیقی برای ان تعریف ش��ود‪ .‬به این ترتیب حتی در نظام‬ ‫گمرک نگه داشته‪‎‬اند‪.‬‬ ‫عرضه و توزیع ان نظارت و کنترل داشت‪ .‬وقتی ابعاد ناشناخته‬ ‫روان‪ :‬نمی‪‎‬توان منکر ش��د که هدف تحریم‪‎‬کننده باال بردن‬ ‫اس��ت رفتارها به گونه‪‎‬ای است که هر مدیری از نگاه خود برنامه‬ ‫هزینه تولید در کشور است‪.‬‬ ‫بنویسد و بخشنامه صادر کند‪.‬‬ ‫€ €ش�ما عن�وان می‪‎‬کنی�د مدی�ران قانون‪‎‬گ�ذار و‬ ‫صیرف�ی‪ :‬منظ��ور از قاچاق و وارد ک��ردن کاال از مجراهایی‬ ‫تصمیم‪‎‬گی�ر ابعاد این ب�ازار را نمی‪‎‬شناس�ند‪ .‬چرا در‬ ‫خاص کانال‪‎‬ه��ای کوچکی هس��تند که واردکنن��دگان خرد‬ ‫س�ال‪‎‬های گذش�ته بازار دچار کمبود قطعه نبود و در‬ ‫می‪‎‬توانند کاالی خود را وارد کنند مانند کولبری و‪. ...‬‬ ‫این چند ماه این مشکل به وجود امده است؟‬ ‫روان‪ :‬ب��ه هر حال اگر یک برنامه جامع برای تامین و کنترل‬ ‫به این دلیل که واردات ازاد بود و براساس تقاضا قطعات وارد‬ ‫بازار نداشته باشیم و مشخص نکنیم وظیفه هر بخش چیست‪،‬‬ ‫و عرضه می‪‎‬شد‪.‬‬ ‫مش��کالت ادامه پیدا خواهد کرد و در اینده باز همین چالش‪‎‬ها‬ ‫بخش�ی‪‎‬زاده‪ :‬پیش‪‎‬تر بازار براس��اس عرضه و تقاضا از سوی‬ ‫به ش��کل کالن‪‎‬تر وجود خواهد داش��ت‪ .‬کمبود قطعات هدفی‬ ‫فعاالن هدایت می‪‎‬ش��د‪ .‬وقتی نیاز وجود داش��ت بازرگان وارد‬ ‫بوده که از سوی تحریم‪‎‬کننده دنبال می‪‎‬شد‪ .‬اینکه خط تولید با‬ ‫می‪‎‬کرد و براس��اس براوردی که از بازار داش��ت نیاز ‪6‬ماه اینده‬ ‫مشکل روبه‪‎‬رو باشد تا در ادامه تاثیر این امر روی سایر بخش‪‎‬ها‪،‬‬ ‫را ه��م پیش‪‎‬بینی و تامین می‪‎‬کرد‪ .‬این مس��ئله در کنار دغدغه‬ ‫تحریم‪‎‬کننده را به اهداف خود برساند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اعالم شده‬ ‫و ج��و روان��ی موجود از بی‪‎‬ثبات��ی بازار ارز نش��ات می گیرد‪ .‬به‬ ‫دارو و مواد غذایی تحریم نیس��ت اما به بانک‪‎‬ها اجازه همکاری‬ ‫این ترتیب مش��کالت نمود بیش��تری پیدا می‪‎‬کند‪ .‬از س��وی‬ ‫ب��ا ما را نمی‪‎‬دهند‪ .‬پیش از تحریم برای خرید برخی محصوالت‬ ‫دیگرگالیه اتحادیه این است که براساس اساسنامه‪ ،‬وزارتخانه‬ ‫مورد نیاز هزینه به یورو برای ش��رکتی بلژیکی فرس��تاده ش��د‬ ‫مربوط موظف می‪‎‬ش��ود تا اتحادیه را در جریان کس��انی که ارز‬ ‫اما ‪6‬ماه اس��ت که پول را نگه داش��ته‪‎‬اند‪ .‬درخواس��ت برگشت‬ ‫گرفته و قرار است کاال وارد کنند‪ ،‬بگذارد‪ .‬اما درحال‪‎‬حاضر امار‬ ‫مبلغ را داریم عنوان می‪‎‬کنند حس��اب‪‎‬ها بس��ته است و ممکن‬ ‫دقیق��ی در اختیار اتحادیه قرار نداده‪‎‬اند‪ .‬اتحادیه باید بداند چه‬ ‫نیس��ت‪ .‬امریکا برای در امان ماندن از سرزنش‪‎‬های بین‪‎‬المللی‬ ‫کس��انی ارز ‪4200‬تومانی دریافت کرده‪‎‬ان��د تا پیگیری ورود و‬ ‫اعالم می‪‎‬کند دارو و مواد غذایی جزو فهرس��ت تحریمی نیست‬ ‫توزیع قطعات در بازار باشد‪ .‬وقتی اماری داده نمی‪‎‬شود چگونه‬ ‫ام��ا در ادامه صنعت خودرو و تراکتورس��ازی را تحریم می‪‎‬کند‪،‬‬ ‫اتحادی��ه می‪‎‬تواند بازار را کنترل کن��د و بر عملکرد فعاالن این‬ ‫بانک‪‎‬های اروپایی را زیرفش��ار قرار می‪‎‬دهند که مراودات مالی‬ ‫حوزه نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫نداشته باشند‪ .‬حال پرسش این است که هزینه‪‎‬های دارو و مواد‬ ‫کازرانی‪ :‬پیش‪‎‬تر واردکننده در سامانه تجارت ثبت‪‎‬سفارش‬ ‫غذایی چگونه باید پرداخت شود؟ وقتی در شکل کالن به مسئله‬ ‫می‪‎‬کرد و ش��خص در این روند دخیل نبود‪ .‬کاال وارد می ش��د و‬ ‫نگاه کنیم این چالش‪‎‬ها وجود دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار این اس��ت‬ ‫با مش��کالتی که توضیح خواهم داد از گمرک ترخیص می شد‪.‬‬ ‫که در داخل کش��ور مدیران روند فعالیت‪‎‬ها را تس��هیل کنند تا‬ ‫وقتی مسئله تحریم ها به وجود امد واردات محدود شد‪ .‬در کنار‬ ‫موانعی که تحریم های خارجی به وجود اورده با عملکرد درست‬ ‫این مسئله برای ثبت‪‎‬س��فارش چند کارشناس تعیین شده‪‎‬اند‬ ‫داخلی مدیریت شود‪.‬‬ ‫ک��ه باید تایی��د کنن��د وارد ک��ردن کاالی مورد‬ ‫صیرف�ی‪ :‬کمیسیون اقتصادی اتحادیه برای‬ ‫نظ��ر ضرورت دارد ی��ا خیر‪ .‬در اینجا بس��تر برای‬ ‫همین منظور تش��کیل ش��د تا ب��ه نهادها برای‬ ‫اعمال نظر ش��خصی و نیز رانت فراهم می‪‎‬ش��ود و‬ ‫تسهیل امور در بحث بازار و تامین قطعات مورد‬ ‫قان��ون نمی‪‎‬توان��د به معن��ای واقعی موثر باش��د‪.‬‬ ‫نیاز خودروهایی که پیش‪‎‬تر بزرگی ان را عنوان‬ ‫مش��کل چنین فضایی این اس��ت که قانون حاکم‬ ‫کردم‪ ،‬کمک کند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬کمیس��یون با‬ ‫نیست و زمینه رانت به وجود می‪‎‬اید‪.‬‬ ‫معاونت طرح و برنام��ه بودجه نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫دشمن هوشیارانه عمل می کند‪ .‬همان طور که‬ ‫معاون��ت ام��ور اقتص��ادی و بازرگان��ی وزارت‬ ‫امیرحسین صیرفی‬ ‫همکاران گفتند دارو و غذا را به دلیل ش��عار حقوق‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع‬ ‫ماشین‪‎‬سازی و تجهیزات‪ ،‬مدیر کل دفتر صنایع زمانی که صحبت از اتحادیه بش��ر تحریم نمی‪‎‬کن��د اما دور ان خن��دق ایجاد‬ ‫ب��رق و الکترونیک و‪ ...‬در ارتباط اس��ت‪ .‬از وزیر صنف فروشندگان لوازم می‪‎‬کند‪ .‬فرض کنید مواد غذایی و دارو وارد کشور‬ ‫یدکی خودرو و ماشین االت‬ ‫درخواس��ت نشس��ت داش��تیم تا درباره ابعاد و می شود همه ذهن ها به پژو ش��د حمل ان از گمرکات ب��ه مرکز برعهد ناوگان‬ ‫بزرگی این صنف صحبت کنیم و ضرورت تامین و پراید و نهایت بنز و ب ام‪‎‬و حمل‪‎‬ونقل برون‪‎‬شهری اس��ت اگر قطعات یدکی‬ ‫معطوف می‪‎‬شود اما وسعت این خودروها تامین نباشد‪ ،‬چگونه می‪‎‬توان انها را‬ ‫قطعات ان را یاداور شویم‪.‬‬ ‫در جه��ان ی��ک سلس��له اس��تانداردهای فعالیت های این اتحادیه به مقصد رساند‪ .‬امروز امارات اجازه نمی‪‎‬دهد کاال‬ ‫بیش از این است‬ ‫به ویژه قطعات یدکی و الس��تیک ب��ه ایران بیاید‪.‬‬ ‫بین‪‎‬الملل��ی وج��ود دارد که ان��دازه و ابعاد بازار‬ ‫ب��رای تامین بازار‪ ،‬کش��تی‪‎‬های ما کاال را به مقصد‬ ‫ی کند‪ .‬در این روش‬ ‫قطعات یدکی را مشخص م ‪‎‬‬ ‫زمینه را برای دور زدن قانون به وجود می‪‎‬اورد‪ .‬یا ممکن است در‬ ‫عراق بار می زنند و به سمت عراق حرکت می‪‎‬کنند‪ ،‬سپس عراق‬ ‫پروفرم فردی ‪700‬قلم کاال وجود دارد که باید ‪700‬تعرفه در ان‬ ‫را دور زده و وارد گمرک ایران می‪‎‬ش��وند‪ .‬گمرک این را پذیرفته‬ ‫وارد کند‪ .‬چقدر زم��ان می‪‎‬برد؟ چه تعداد نیرو با کدام تخصص‬ ‫و مانیفست ان منعقد ش��ده است‪ .‬ناگزیر هزینه‪‎‬ها باال می‪‎‬رود‪.‬‬ ‫می‪‎‬توان��د ان را کنت��رل کند؟ ب��ا دخیل بودن نیروی انس��انی‬ ‫اگر قطعات لوازم یدکی گران ش��ده توجه داشته باشیم یکی از‬ ‫به راحت��ی در ای��ن بخش هم رانت به وجود می‪‎‬ای��د‪ .‬باید قانون‬ ‫دالیل ان هزینه‪‎‬های جانبی بوده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬پیش تر‬ ‫ش��فاف ش��ود تا دخالت افراد و رانت کمتر شده زیرا خود رانت‬ ‫ب��رای نقل‪‎‬وانتقال قطعات یک بار تریلی از خرمش��هر تا تهران‬ ‫منجر به تورم می‪‎‬شود‪ .‬تایید کاال از سوی استاندارد خان بعدی‬ ‫‪2‬میلی��ون و ‪200‬هزار تومان بود ام��روز ‪4‬میلیون و ‪200‬هزار‬ ‫است که مش��کالت خود را دارد‪ .‬اداره استاندارد چون ابزار الزم‬ ‫تومان ش��ده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در این مسیر ‪ 4‬تا ‪ 5‬نهاد جلوی‬ ‫را در اختیار ندارد با شیوه‪‎‬هایی هزینه‪‎‬بر مهر تایید می‪‎‬دهد‪ .‬چرا‬ ‫ب��ار را می‪‎‬گیرند؛ هماهنگ نبودن نهاد‪‎‬های نظارتی و نداش��تن‬ ‫باید ‪ 3‬شیش��ه ‪3‬میلیون تومانی خرید شود تا کارشناس بتواند‬ ‫تخصص الزم ازس��وی افراد‪ ،‬مشکالت جانبی دیگر فعاالن این‬ ‫استاندارد محصول را تایید کند؟ گاهی ‪2‬ماه کاال معطل می‪‎‬ماند‬ ‫صنف اس��ت‪ .‬یک سرباز وظیفه که حتی اش��نایی با برگه ثبت‬ ‫تا اس��تانداردش تایید ش��ود زیرا ابزار الزم وجود ندارد و باید از‬ ‫ندارد‪ ،‬مانع حرکت کامیون می‪‎‬ش��ود‪ .‬خوابیدن هر یک ش��ب‬ ‫ازمایش��گاه‪‎‬های دیگر کمک گرفته شود‪ .‬ضمن اینکه اگر اداره‬ ‫ای��ن تریلی ‪700‬هزار تومان به هزینه‪‎‬ها اضافه می‪‎‬کند‪ .‬خال یک‬ ‫اس��تاندارد وجود دارد چرا بای��د این حجم کاالی بی‪‎‬کیفیت در‬ ‫ش��بکه متمرکز و یکپارچه موجب این امر شده است‪ .‬در نهایت‬ ‫بازار باشد؟ اینجا دوباره بحث رانت مطرح می‪‎‬شود‪ .‬تمام مسائل‬ ‫گاه��ی صاحب کامیون پ��س از تحوی��ل کاال از تاجر به عنوان‬ ‫دست‪‎‬به‪‎‬دست هم می‪‎‬دهند تا فضای کسب‪‎‬وکار نه تنها تسهیل‬ ‫مثال‪ ،‬طلب ‪300‬هزار تومان می‪‎‬کند‪ .‬دلیلش این اس��ت پلیس‬ ‫نباش��د که زمینه‏ساز رانت باشد‪ .‬هزینه ان را هم مصرف‪‎‬کننده‬ ‫به بار مش��کوک شده و کارگر گرفته و پلمب گمرک را شکسته‬ ‫نهایی می‪‎‬پردازد‪ .‬بنابراین فشارهای داخلی بیش از تحریم‪‎‬های‬ ‫و بار را خالی کرده و پس از بازرسی پول کارگر از بازرگان گرفته‬ ‫خارجی اسیب‪‎‬رسان است‪.‬‬ ‫می‪‎‬ش��ود‪ .‬حال پرس��ش این اس��ت که ایا پلمب گمرک اعتبار‬ ‫صیرف�ی‪ :‬دلی��ل گرانی کاال در بازار تنها این نیس��ت که دالر‬ ‫ندارد؟ از این رو‪ ،‬ضمن مش��کالت تخصیص ارز و ثبت‪‎‬سفارش‬ ‫یا یورو گران ش��ده‪ ،‬بلکه هزینه‪‎‬ه��ای جانبی بیش از قیمت ارز‬ ‫محصوالت و نیز وارد کردن ان با تمام ش��رایطی که علیه کشور‬ ‫تاثیر دارد‪ .‬بای��د دولت به نوعی این هزینه‪‎‬ها را کاهش دهد زیرا‬ ‫وج��ود دارد برای حمل بار از گمرک تا مرکز هم این دردس��رها‬ ‫به طور قطع در بدنه جامعه تاثیر دارد‪ .‬تولیدکننده یا واردکننده‬ ‫وجود دارد و گویا هیچ سازمان و نهادی به دیگری اعتماد ندارد‪.‬‬ ‫نمی‪‎‬تواند زیر قیمت تمام شده محصول خودش را بفروشد زیرا‬ ‫عملکرد کشورهای دیگر برای واردات این گونه است که ورودی‬ ‫به لحاظ قوانین اقتصادی و تجاری دنیا کار نادرس��تی اس��ت‪.‬‬ ‫ازاد و حمل بار از گمرک تا مقصد تسهیل می‪‎‬شود اما تا رسیدن‬ ‫اگر چنین کند پس از مدتی ورشکس��ت شده و باید بنگاهش را‬ ‫به مرکز در مس��یر چندین بار عوارض گرفته می‪‎‬شود‪ .‬عوارض‬ ‫تعطیل کند‪ .‬سرمایه باید با سود برگردد تا تجارت ادامه یابد‪.‬‬ ‫گمرک در بیش��تر کش��ورها ‪4‬درصد اس��ت در نتیجه خالفی‬ ‫کس��ب‪‎‬وکار در دنی��ا ارزش تلق��ی می‪‎‬ش��ود‪ .‬ما نس��بت به‬ ‫نمی‪‎‬تواند انجام شود زیرا ‪4‬درصد عدد ناچیزی است و منجر به‬ ‫کارافرینی و خلق ثروت دید ارزشی نداریم‪.‬‬ ‫کم اظهاری و قاچاق نمی‪‎‬ش��ود‪ .‬اما هرچه این عوارض باالتر رود‬ ‫کازران�ی‪ :‬چرا ش��رکت‪‎‬های داخلی چند نس��ل ادامه پیدا‬ ‫بس��تر برای قاچاق از سوی سودجویان فراهم‪‎‬تر می‪‎‬شود‪ .‬با یک‬ ‫نمی‪‎‬کنند‪ ،‬چون حرکت این شرکت ها براساس ضوابط نیست‪.‬‬ ‫ش��بکه یکپارچه کاال از زمان ورود تا پایان کنترل می‪‎‬ش��ود‪ .‬اما‬ ‫در کشورهای دیگر سرمایه‪‎‬دار مالیات کمتری می‪‎‬دهد زیرا کار‬ ‫گمرک کش��ور ‪20‬درصد عوارض می‪‎‬گیرد و فرد با کم اظهاری‬ ‫س��عی می‪‎‬کند قانون را دور بزند‪ .‬اما اگ��ر این عدد کاهش پیدا‬ ‫ایجاد کرده و کارافرین دارای ارزش اس��ت‪ .‬درحال‪‎‬حاضر چند‬ ‫کند با عوارض بین راهی به راحتی دولت می‪‎‬تواند درامد کسب‬ ‫ش��رکت تعدیل نیرو داشته‪‎‬اند؟ افراد بیکار شده سر کار دیگری‬ ‫کند امری که در کش��ورهای دیگر تجربه شده است‪ .‬همچنین‬ ‫رفته‪‎‬اند؟ ایا تحریم مس��بب این امر ش��ده؟ کشورهای زیادی‬ ‫هزینه نیروهای نظارتی چقدر اس��ت و چق��در از درامد دولت‬ ‫تحریم ش��دند المان در جنگ جهانی تحریم بود اما امروز جزو‬ ‫برای این امر صرف می‪‎‬شود در حالی که مشکالت کمتر نشده و‬ ‫کش��ورهای صنعتی دنیا است‪ .‬پس نمی‪‎‬توان تمام مشکالت را‬ ‫بیشتر هم می‪‎‬شود‪ .‬با تمام این فرایند معترض هستیم چرا کاال‬ ‫ب��ه تحریم‪‎‬های بیرونی ارتباط داد‪ .‬نظارت بر بازار باید از س��وی‬ ‫گران به دس��ت مصرف‪‎‬کننده می‪‎‬رسد‪ .‬تاکید می‪‎‬کنم با نظارت‬ ‫مصرف‪‎‬کننده نهایی باشد‪ .‬برای این امر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫به نتیجه مطلوب نمی‪‎‬رس��یم باید رقابت باش��د‪ .‬مس��ئله دیگر‬ ‫تجارتبایدازهراتحادیهبخواهدسایتیراه‪‎‬اندازیکنندوباارسال‬ ‫پرداخت مابه‪‎‬التفاوت ارز ‪4200‬تومانی و ارز نیمایی اس��ت که‬ ‫*‪QR‬کد از سوی خریدار از صحت و کیفیت کاال مطمئن شود‪.‬‬ ‫مشکل‪‎‬س��از شده اس��ت‪ .‬با کاهش ارزش پول‪،‬‬ ‫خریدار با جس��ت‪‎‬وجو کد در سایت مورد نظر می‪‎‬تواند‬ ‫س��رمایه‪‎‬ها به یک س��وم کاهش یافته حال با‬ ‫از نظر مصرف‏کنندگان��ی که پیش از این از محصول‬ ‫این وضعیت بخواهد مابه‪‎‬التفاوت هم بپردازد‬ ‫اس��تفاده کرده‪‎‬اند جویا شود‪ .‬ضمن نظارت دقیق‪‎‬تر‪،‬‬ ‫ورشکس��ت می‪‎‬شود زیرا کاالها را با همان ارز‬ ‫چق��در هزینه‪‎‬ه��ای س��ربار دولت که ب��رای ناظران‬ ‫‪ 4200‬فروخته اس��ت‪ .‬ایا دولت حاضر است‬ ‫می‪‎‬پردازد‪ ،‬کاهش می‪‎‬یابد‪.‬‬ ‫€ €در نهای�ت اگر بخواهی�م جمع‪‎‬بندی از کل‬ ‫کس��ی که با ارز ‪18‬هزار تومان کاال وارد کرده‬ ‫موضوع‪‎‬های مطرح شده داشته باشیم‪ ،‬مسائل‬ ‫امروز که ارز ش��ده ‪10‬هزار تومان باقی هزینه‬ ‫نادر روان‬ ‫مهم امروز بازار لوازم یدکی چیست؟‬ ‫را برگرداند؟ ایا ان بازرگان می‪‎‬تواند کاالیش‬ ‫بخش�ی‪‎‬زاده‪ :‬اگر قطعه نباش��د‪ ،‬نمی‪‎‬ت��وان دارو را‬ ‫را با همان قیمت بفروشد؟ اگر این کار را بکند کمبود قطعات هدفی بوده‬ ‫که از سوی تحریم‪‎‬کننده از بندرعباس تا تهران حم��ل کرد‪ .‬اگر کمبود قطعه‬ ‫متهم به گران‪‎‬فروشی نمی‪‎‬شود؟‬ ‫تعدد قوانین و بخشنامه ها از دیگر مسائلی دنبال می‪‎‬شده است‪ .‬برنامه داش��ته باشیم این موضوع تنها مربوط به یک خودرو‬ ‫است که بستر کسب‪‎‬وکار را برای تولیدکننده این است که خط تولید با نیس��ت‪ ،‬بلکه زنجیره‪‎‬ای دچار چالش می‪‎‬شوند‪ ،‬زیرا‬ ‫مشکل روبه‪‎‬رو شود و در‬ ‫و واردکنن��ده تن��گ ک��رده اس��ت‪ .‬به عنوان ادامه تاثیر این امر روی نمی‪‎‬ت��وان تمام قطعات مورد نی��از را در داخل تولید‬ ‫نمون��ه‪ ،‬خود گم��رک دارای چند هزار تعرفه سایر بخش‪‎‬ها‪ ،‬تحریم‪‎‬کننده ک��رد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬فقط در بح��ث بلبرینگ چند‬ ‫است رینگ موتور کامیون ‪10‬درصد‪ ،‬دیزلی را به اهداف خود برساند هزار نوع بلبرینگ وج��ود دارد که تامین ان برعهده‬ ‫اتحادیه لوازم یدکی اس��ت از صنایع خودرو تا صنعت‬ ‫‪12‬درصد اگ��ر بنزینی اس��ت ‪25‬درصد که‬ ‫چاپ و پزش��کی و‪ . ...‬این مس��ئله بزرگی ابعاد این بازار را نشان‬ ‫می‪‎‬دهد‪.‬‬ ‫صیرفی‪ :‬در تمام دنیا برای اینکه فضای کس��ب‪‎‬وکار تسهیل‬ ‫ش��ود باید الگو و شاخص‪‎‬هایی وجود داشته باشد که فشارهای‬ ‫موج��ود بر یک صنف و صنع��ت را اندازه‪‎‬گیری کند‪ .‬این فرمول‬ ‫در دنیا تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین انها الگوی ‪5‬نیرو‬ ‫مایکل پورتر اس��ت ک��ه ‪5‬عامل را در تجزی��ه و تحلیل صنعت‬ ‫الزم می‪‎‬داند‪ .‬ش��رایط این نیروها‪ ،‬نش��ان می دهد ب��ازار روان‬ ‫اس��ت یا خیر‪ .‬این ‪5‬نیرو ش��امل نیروهای قانون��ی و دولتی (در‬ ‫باال توضیح داده ش��د ه��ر بخش چه نگاه و چ��ه عملکردی در‬ ‫این ب��اره به صنعتگران و بازرگانان دارن��د)‪ ،‬نیروهای اقتصادی‬ ‫(هی��چ نیروی اقتصادی نیس��ت تا صنعتگ��ر و تاجر به ان تکیه‬ ‫کن��د)‪ ،‬نیروهای فرهنگ��ی و اجتماعی (فرهنگ‪‎‬س��ازی برای‬ ‫اس��تفاده از کاالی باکیفیت نشده اس��ت و استفاده از کاالهای‬ ‫بی‪‎‬کیفیت عمر ن��اوگان حمل‪‎‬ونقل را کوتاه می‪‎‬کند)‪ ،‬نیروهای‬ ‫فناوری (مربوط به تولید است و کاهش تولید فشار مضاعفی بر‬ ‫صنف لوازم یدکی اورده اس��ت) و نیروه��ای رقابتی (که وجود‬ ‫ندارند)‪ .‬تع��ادل این ‪5‬نیرو‪ ،‬منجر به تع��ادل در زنجیره تامین‬ ‫بازار لوازم یدکی می‪‎‬ش��ود‪ .‬این در حالی است که هر یک از این‬ ‫نیروها‪ ،‬با سیاست‪‎‬های جداگانه و جزیره‪‎‬ای اعمال نظر می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫انتظار اس��ت سیاس��ت‪‎‬گذاران و تصمیم‪‎‬گیران از تش��کل‪‎‬های‬ ‫خصوص��ی مش��اوره و اس��تعالم کنند نه انک��ه تصمیم گرفته‬ ‫شود و س��پس به بخش خصوصی اطالع‪‎‬رسانی کنند‪ .‬اتحادیه‬ ‫براس��اس اطالعات تا می‪‎‬ای��د برنامه‪‎‬ریزی کن��د دوباره تغییر‬ ‫قوانی��ن و مدیران‪ ،‬انها را همچون بازی ماروپله به عقب هدایت‬ ‫می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫روان‪ :‬مش��کالت موج��ود در بازار لوازم یدک��ی به طور ویژه‬ ‫شامل براورد درست نداشتن از میزان عرضه و تقاضا‪ ،‬نبود پایش‬ ‫درست از میزان تولید واقعی و نیاز بازار برای واردات‪ ،‬بروکراسی‬ ‫بسیار پیچیده در ثبت‪‎‬سفارش گمرکات‪ ،‬صدور بخشنامه‪‎‬های‬ ‫گوناگون و متناقض و نیز غیراجرایی‪ ،‬تعدد نهادهای بازرس��ی و‬ ‫نظارتی و نبود بخش��نامه های مناسب‪ ،‬حضور نداشتن نماینده‬ ‫این صنف در زمان تنظیم قوانین مرتبط‪ ،‬تخصیص نیافتن ارز به‬ ‫میزان کافی‪ ،‬هماهنگ نبودن کامل نهاد‪‎‬های نظارتی با اتحادیه‬ ‫صن��ف در امور بازرس��ی و کنترل‪ ،‬بالتکلیفی س��رمایه‪‎‬گذاران‬ ‫داخلی و خارجی به دلیل تغییر روزانه قوانین است‪.‬‬ ‫اگر این چالش‪‎‬ها رفع نش��ود با توجه به اینکه در ‪ 8‬ماه امسال‬ ‫یک یازدهم سال گذشته واردات قطعات یدکی داشتیم و هر چه‬ ‫مصرف ش��ده موجودی انبارهای فروشندگان بوده‪ ،‬مشکالت‬ ‫اساس��ی در اینده خواهیم داشت‪ .‬اگر این درخواست‪‎‬ها نادیده‬ ‫گرفت��ه ش��ود پیامدهایی به دنب��ال دارد که ش��امل این موارد‬ ‫اس��ت؛ تضعیف حمل‪‎‬ونقل ناوگان ریلی و درون‪‎‬ش��هری‪ ،‬رکود‬ ‫فعالی��ت اقتصادی‪ ،‬عمرانی و کش��اورزی‪ ،‬ریزش نیروهای کار‬ ‫مرتبط با فعالیت‪‎‬های فوق‪ ،‬کمبود کاالهای مورد نیاز و افزایش‬ ‫قیمت انها‪ ،‬خروج س��رمایه از کشور و نبود سرمایه‪‎‬های جدید‪،‬‬ ‫ایجاد جاذبه ب��رای ورود کاالهای کمیاب از راه‪‎‬های غیرقانونی‬ ‫و قاچ��اق‪ ،‬از بین رفتن زنجیره تولید و توزیع مناس��ب و منظم‬ ‫کااله��ای مورد نی��از‪ .‬اتحادیه این موارد را ب��ا نامه‪‎‬های متعدد‬ ‫باره��ا به مس��ئوالن مختلف اعالم و به ش��کل مکتوب گزارش‬ ‫کرده اس��ت که در ص��ورت توجه نکردن وضعی��ت اینده بازار‬ ‫ل��وازم یدکی خودروها به لحاظ کمبود و گرانی قابل پیش‪‎‬بینی‬ ‫است‪.‬‬ ‫* ‪ )QR) Quick Response‬ب�ه معن�ی پاس�خ‬ ‫س�ریع بوده که یک رمزینه ماتریس�ی اس�ت و ازسوی‬ ‫شرکت‪‎‬های زیرمجموعه صنایع خودروسازی تویوتا در‬ ‫س�ال ‪1994‬میالدی (‪1372-73‬خورشیدی) اختراع و‬ ‫مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 7 1397‬ربیع الثانی ‪ 15 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 543‬پیاپی ‪2516‬‬ ‫دریچه‬ ‫پرسش های کلیدی درباره طرح‬ ‫احیا و تعادل بخشی اب‬ ‫ط��رح احیا و تعادل بخش��ی به مناب��ع اب زیرزمینی با ‪۱۵‬‬ ‫پروژه بر اس��اس مصوب هّهای پانزدهمین جلسه شورای عالی‬ ‫اب با ه��دف بهبود کس��ری حجم ابخوان ها ب��ه میزان ‪۱۱‬‬ ‫میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه ششم توسعه طراحی شد‪ ،‬با‬ ‫رش��د اعتباری از سال ‪ ۹۴‬اغاز شد و اعتبار ان از ‪ ۲۴‬میلیارد‬ ‫تومان مصوب س��ال ‪ ۹۳‬به ‪ ۳۲۵‬میلیارد در س��ال ‪ ۹۴‬رسید‪.‬‬ ‫تا سال ‪ ۹۶‬روند اعتبار مصوب با شیب مالیم افزایشی بود اما‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬همین اعتبار مصوب ح��دود ‪ ۴۰‬درصد کاهش‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬تخصیص اعتبار وضعیت بدتری داشته که‬ ‫فاجعه ان در سال ‪ ۹۵‬است و در سال های بعد نیز به صورت‬ ‫اسناد و اوراق بوده است‪.‬‬ ‫براوردی که در سال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬برای رسیدن به اهداف‬ ‫طرح انجام ش��د با در نظر گرفت��ن اعتبارات مورد نیاز کنتور‬ ‫حجمی هوش��مند افزون بر ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد تومان بود که ‪۴۰‬‬ ‫درصد ان مربوط به کنتور است‪.‬‬ ‫ای��ا این طرح که می خواهد نجات اب های زیرزمینی را در‬ ‫پی داش��ته باش��د بر طرح های مرزی که از صندوق توس��عه‬ ‫اعتبار دارند برتری ندارد؟‬ ‫ای��ن طرح می خواس��ت و باید با تعامل تم��ام ذی نفعان و‬ ‫ذی مدخالن اجرایی شود و عالوه بر اینکه قرار بود تمام ارکان‬ ‫حکومتی در اجرای ان ید واحد باش��ند‪ ،‬قرار بود مش��ارکت‬ ‫تمامی ذی نفعان و تش��کل های قانونی را داش��ته باشد‪ ،‬چرا‬ ‫این گونه نشد؟‬ ‫در اسفند س��ال ‪ ۱۳۹۶‬هیات دولت برای رفع بحران ناشی‬ ‫از خشکس��الی ها و بدون توجه به اینکه مهم تر از خشکسالی‪،‬‬ ‫برداش��ت های م��ازاد از س��فره ه ا( چه غیرمج��از و چه مجاز‬ ‫افزون بر ظرفیت س��فره) نقش بسیار بیشتری در پدید امدن‬ ‫چنین اوضاعی داشته اس��ت و همیشه ایرانیان در این اقلیم‬ ‫تو پنجه نرم کرده اند و مدبرانه‬ ‫خشک و نیمه خشک با ان دس ‬ ‫اب را مدیریت کرده اند و با کنترل برداشت ها نگذاشته اند که‬ ‫وضعی��ت منابع اب به ویژه اب های زیرزمینی از کنترل ش��ان‬ ‫بی��رون رود‪ ،‬مقوله ای جدید با عنوان «س��ازگاری با کم ابی»‬ ‫را مصوب کردند که این مقوله ضمن تحت الش��عاع قرار دادن‬ ‫طرح احیا‪ ،‬متاسفانه در بس��یاری موارد کارگروه های استانی‬ ‫س��ازگاری با کم ابی که همان ش��وراهای حفاظت منابع اب‬ ‫استان با دو عضو جدید هستند با فراموشی وظیفه اصلی شان‬ ‫که همان��ا حفاظت از منابع اب به عن��وان یکی از مهم ترین‬ ‫مش��ترکات و اجرای طرح احیاست‪ ،‬دو باره بر طبل تامین اب‬ ‫و بهره برداری بیشتر از ابخوان ها می کوبند و با مقوله اولویت‬ ‫تامین اب اش��امیدنی و صنعت و در برخی موارد کشاورزی و‬ ‫درخواس��ت صدور پروانه برای چاه های فاقد پروانه ای که در‬ ‫دش��ت های فاقد ظرفیت ابی باید پر ش��وند(بر اساس همین‬ ‫قانون موجود که بس��یاری ان را نقد می کنند) می شوند و به‬ ‫ج��ای برخورد با چاه های مجاز دارای اضافه برداش��ت برقی و‬ ‫قطع برق انها و جلوگیری از برداش��ت های غیرمجاز از سفره‪،‬‬ ‫تعرفه برق انها تجاری حساب شود‪ .‬جالب تر که برای خواسته‬ ‫خود از کارگروه ملی درخواس��ت صدور مجوز و اعتبار کالن‬ ‫نیز دارند!‬ ‫ایا بهتر نیست هر چه سریع تر این مقوله نیز به عنوان زیر‬ ‫پروژه طرح احیا قرار گیرد و با اهداف ان هماهنگ شود؟‬ ‫یادداشت یکی از مدیران ارشد و ملی طرح‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرامی ‪Ground water‬‬ ‫خبر‬ ‫واکنش ها به موضوع انتقال اب‬ ‫خزر به استان سمنان‬ ‫ب��ه دنبال اظهار نظ��ر رئیس دولت درباره ل��زوم انتقال اب‬ ‫دریای خزر به س��منان‪ ،‬موضع گیری های رس��انه ای از سوی‬ ‫نمایندگان اس��تان مازندران ش��دت یاف��ت و منتخبان مردم‬ ‫در اس��تان اعت��راض و نگرانی خ��ود را از پیامد های این طرح‬ ‫به اصطالح خام و غیرکارشناس��ی ابراز کردند‪ .‬نماینده مردم‬ ‫س��اری در مجلس‪ ،‬انتقال اب دریای مازن��دران را خیانت به‬ ‫محیط زیس��ت ارزیاب��ی و تاکید می کند که اج��ازه این کار را‬ ‫نخواهی��م داد و از حقوق مردم اس��تان دفاع خواهیم کرد‪ .‬به‬ ‫اعتقاد نماینده مردم قائمشهر‪ ،‬انتقال اب دریای خزر عوارض‬ ‫سیاسی و اجتماعی دارد‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬دریاچه و اب خزر‬ ‫یک س��رمایه ملی و بین المللی اس��ت و مردم به هیچ دولتی‬ ‫اجازه نخواهند داد که این س��رمایه از بین برود‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫و صاحب نظران هم طرح انتقال اب دریای خزر به س��منان را‬ ‫نوعی شوخی خطرناک با خزر توصیف کرده و می گویند‪ :‬طرح‬ ‫چنین مباحثی نش��ان از بی اطالعی و نب��ود درک اکولوژیک‬ ‫نس��بت به پهنه های طبیعی همچون بیاب��ان‪ ،‬مرتع‪ ،‬جنگل و‬ ‫دریاست‪ .‬دریاچه خزر برخالف خلیج فارس و دریای عمان که‬ ‫تو امد دارند‪ ،‬بس��ته اس��ت و در صورت اجرای طرح‬ ‫دو بار رف ‬ ‫خزر‪ ،‬سرنوش��تی همچون دریاچه ارومیه در انتظارش خواهد‬ ‫بود‪ .‬رئیس مجمع نمایندگان مازندران نیز به طرح پرس��ش از‬ ‫اردکانی��ان وزیر نیرو با ‪ ۱۲‬امض��ا و نامه ‪ ۳۲‬تن از نمایندگان‬ ‫استانه های شمالی به رئیس جمهوری اشاره کرده و می گوید‪:‬‬ ‫اقای روحانی در جمع مردم س��منان مس��ائلی را مطرح کرد‬ ‫که زیبنده مقام و منصبش نیس��ت چرا ک��ه رئیس جمهوری ‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری سمنان نیس��ت و رئیس جمهوری ایران است‬ ‫ع وی باید بر مبنای تمام ملت ایران باش��د‪ .‬اسماعیلی‬ ‫و مواض ‬ ‫که نماینده مردم نور و محمو داباد است‪ ،‬ضمن اعالم مخالفت‬ ‫ش��دید خود با هرگونه بحثی درباره انتقال اب دریای خزر به‬ ‫س��منان می گوید‪ :‬اگر ق��رار بر انتقال اب دریای خزر باش��د‪،‬‬ ‫استان های شمالی و مازندران در اولویت هستند‬ ‫حسین امیری خامکانی‬ ‫ما ظرفیت های بسیاری‬ ‫برای انتقال معامالت‬ ‫نفتی داریم و می توانیم‬ ‫تحریم ها را دور بزنیم‪.‬‬ ‫ایران همچنان ظرفیت های‬ ‫دور زدن تحریم ها را به‬ ‫ طور کامل فعال نکرده و‬ ‫منتظر تصمیم اروپاست‪.‬‬ ‫اگر کشورهای اروپایی در‬ ‫این باره راهکاری عملی‬ ‫برای بازگرداندن پول‬ ‫نفت ایران ارائه ندهند‬ ‫در ان زمان از ظرفیت های‬ ‫کشور برای انتقال پول‬ ‫استفاده خواهیم کرد‬ ‫«گسترش صنعت» از شیوه های بازگشت پول نفت به ایران گزارش می دهد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ارزهای نفتی پشت دیوار تحریم‬ ‫کارش��کنی های دولت امریکا در بازار نفت ایران‬ ‫پایانی ندارد‪ .‬در اخرین نشس��ت س��ران اوپک که‬ ‫هفته گذش��ته برگزار ش��د‪ ،‬امریکا تالش بسیاری‬ ‫ک��رد که بتواند بر این نشس��ت تاثیر بگ��ذارد و با‬ ‫معاف ش��دن ای��ران در تولید کاه��ش نفت اوپک‬ ‫مخال��ف کند‪ .‬این در حالی اس��ت که پیش از این‬ ‫نیز تحریم هایی علیه فروش نفت ایران اعمال کرده‬ ‫ب��ود‪ .‬با خروج یک طرفه امریکا از توافق هس��ته ای‪،‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا اعالم کرده‬ ‫بود که مجموعه ای از تحریم های اقتصادی را علیه‬ ‫ای��ران وضع خواه��د کرد‪ .‬تحریم خری��د نفت این‬ ‫کش��ور نیز یکی از گزینه ه��ای تحریم هایی بود که‬ ‫او وع��ده اغ��از ان را از نوامبر امس��ال داده بود‪ .‬از‬ ‫ان زم��ان امریکا تمام توان خ��ود را به کار گرفته‬ ‫تا بتواند س��ایر کش��ورها را برای توقف خرید نفت‬ ‫ایران متقاعد کند‪ .‬این کش��ور ب��ا تهدید به اعمال‬ ‫جریمه های مالی در تالش اس��ت که مانع مبادالت‬ ‫اقتصادی کش��ورها با ایران شود‪ .‬زمانی که خبر از‬ ‫اعمال تحریم ها علیه ایران منتش��ر ش��د‪ ،‬نماینده‬ ‫ویژه امریکا اعالم کرد که دولت ترامپ اماده است‬ ‫هم��ه کش��ورهایی که نفت ای��ران را پس از مهلت‬ ‫تعیین ش��ده در نوامبر وارد می کنند از جمله چین‬ ‫ک��ه بزرگ ترین خری��دار نفت ایران اس��ت‪ ،‬هدف‬ ‫تحریم قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رویای ترامپ بی تعبیر می ماند‬ ‫ترام��پ در اغ��از بحث های تحریم علی��ه ایران‪،‬‬ ‫وعده به صفر رساندن فروش نفت ایران را داده بود‪.‬‬ ‫صحبتی که حتی تصورش هم نش��دنی است‪ .‬جای‬ ‫خالی بش��که های نفت ایران در ب��ازار جهانی قابل‬ ‫جبران نیس��ت و به نظر می رسد مقامات امریکایی‬ ‫نی��ز به خوبی به ای��ن موضوع اگاهن��د زیرا پس از‬ ‫مدتی با نرمش نس��بت به موض��ع اولیه خود اعالم‬ ‫کردند که درخواست های معافیت از این تصمیم را‬ ‫بررس��ی خواهند کرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬مایک پمپئو‪،‬‬ ‫وزیر خارجه امریکا اس��امی ‪ ۸‬کشوری را اعالم کرد‬ ‫که مشمول معافیت از تحریم های نفتی علیه ایران‬ ‫ش��ده اند‪ .‬در این می��ان اما چالش ص��ادرات نفتی‬ ‫ایران از جایی اغاز می ش��ود که راهی برای انتقال‬ ‫پول نفت ایران به کشور وجود ندارد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که گفته ش��ده در صورت حضور بانک های‬ ‫مرکزی کش��ورهای اروپایی خریدار نفت ایران در‬ ‫تسویه حس��اب مالی‪ ،‬این ریس��ک تا حدود زیادی‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫همان طور که گفته ش��د امریکا برخی کشورها را‬ ‫از تحریم های خرید نفتی از ایران معاف کرد اما در‬ ‫این میان برخی ش��رکت ها ب��ا اینکه از تحریم های‬ ‫امریکا معاف ش��ده اند‪ ،‬خریدار نفت ایران نیس��تند‬ ‫زیرا مکانیس��می ب��رای پرداخت هزین��ه ان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در هفته های گذشته نیز صحبت هایی درباره‬ ‫بازگش��ت پول گاز ایران از عراق مطرح ش��ده بود‪.‬‬ ‫این کش��ور به دلیل محدودیت بانک��ی ایران اعالم‬ ‫ک��رد که در معامالت انرژی به ج��ای یورو از دینار‬ ‫یا تهاتر استفاده می کند‪ .‬این در خواست هرچند با‬ ‫مخالفت های بس��یاری از سوی ایران روبه رو شد و‬ ‫هنوز مورد تایید قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران مات نمی شود‬ ‫در این باره حسین امیری خامکانی‪،‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون انرژی‬ ‫مجلس شورای اسالمی به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬محدودیت های انتقال‬ ‫پول به ایران به معنای این نیست که‬ ‫نتوانیم پ��ول نف��ت را بازگردانیم اما‬ ‫ای��ن موضوع هزینه و زمان بس��یاری‬ ‫نی��از دارد‪ .‬ما ظرفیت های بس��یاری‬ ‫ب��رای انتق��ال معامالت نفت��ی داریم‬ ‫و می توانی��م تحریم ه��ا را دور بزنیم‪.‬‬ ‫ای��ران همچن��ان ظرفیت ه��ای دور‬ ‫زدن تحریم ها را ب��ه طور کامل فعال‬ ‫نک��رده و منتظ��ر تصمیم اروپاس��ت‪.‬‬ ‫اگر کش��ورهای اروپای��ی در این باره‬ ‫راهکاری عملی برای بازگرداندن پول‬ ‫نف��ت ایران ارائه ندهن��د در ان زمان‬ ‫از ظرفیت ه��ای کش��ور ب��رای انتقال‬ ‫پول اس��تفاده خواهیم ک��رد‪ .‬به گفته‬ ‫امکان بازیافت ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫اب مصرفی خانه ها‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف اب ش��رکت مهندسی اب و فاضالب تهران تاکید‬ ‫کرد‪ ۷۵ :‬درصد اب مصرفی خانه ها در حمام‪ ،‬روش��ویی و اش��پزخانه ها مصرف‬ ‫می شود که این اب‪ ،‬قابل بازیافت و استفاده دوباره است‪.‬‬ ‫صادق یونسلو با اشاره به اینکه اب مصرفی در حمام‪ ­،‬روشویی و اشپزخانه ها‬ ‫اب خاکستری نامیده می شود‪ ،‬به ایلنا گفت‪ ۳۵ :‬درصد اب مصرفی درخانه ها در‬ ‫حمام‪ ۷ ،‬تا ‪ ۸‬درصد در روشویی و ‪ ۳۲‬درصد در اشپزخانه ها مصرف می شود که‬ ‫می توان با حذف شوینده های محلول در این اب ها‪ ،‬ان را در فالش تانک ها و در‬ ‫فضای سبز‪ ،‬دوباره مصرف کرد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه ‪ ۲۰‬درصد از اب مصرفی خانه ها در فالش تانک ها اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بهره گیری چند باره از اب خاکس��تری در بیشتر شهرهای‬ ‫دنیا انجام می ش��ود در حالی که با وجود اقلیم گرم و خشک‪ ،‬این طرح هنوز در‬ ‫نش��ده در حالی که استفاده از اب خاکستری در مبحث ‪۱۶‬‬ ‫ ‬ ‫ایران هنوز عملیاتی‬ ‫مقررات ملی س��اختمان بیان ش��ده اما اجرای ان اختیاری است که ما به دنبال‬ ‫اجباری کردن ان هستیم‪.‬‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف اب شرکت مهندسی اب و فاضالب تهران با اشاره‬ ‫به اینکه بازچرخانی اب خاکستری در ساختمان های پرواحد و اداره های دولتی‪،‬‬ ‫امکان پذیر است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شبکه تصفیه این اب بسیار ساده است و می توان‬ ‫ان را به راحتی عملیاتی کرد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی‪ ،‬تا زمانی به توافق های‬ ‫جهانی پایبند می مانیم که مردم با مش��کل روبه رو‬ ‫نش��ده و امیدی به بهبود روابط باش��د‪ .‬اگر از اروپا‬ ‫ناامید شویم‪ ،‬ما نیز به برجام پایبند نخواهیم ماند و‬ ‫از ظرفیت هایی که در ایران و خارج از کشور وجود‬ ‫دارد برای انتقال پول اس��تفاده خواهیم کرد‪ .‬او بر‬ ‫این باور اس��ت که هرچند تحریم ها ممکن اس��ت‬ ‫بازاریاب��ی نفت ایران را با چالش روبه رو کنند اما به‬ ‫ نظر می رس��د که س��خت تر از تحریم های سال ‪۹۰‬‬ ‫نیس��تند‪ .‬در ان سال‪ ،‬اجماعی جهانی برای تحریم‬ ‫نفتی ایران وجود داش��ت اما اکنون اروپا همچنان‬ ‫پایبند برجام است و همین موضوع می تواند شرایط‬ ‫را برای ایران ساده تر کند‪.‬‬ ‫به گفته این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫راه های بسیاری برای دور زدن تحریم ها وجود دارد‬ ‫که ایران هنوز انها را به کار نگرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹متعهد به شفافیت می مانیم‬ ‫در ای��ن ب��اره غالمرض��ا ش��رفی به «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گف��ت‪ :‬در چن��د س��ال گذش��ته ایران‬ ‫تالش های بس��یاری برای اثبات درس��تی و ایجاد‬ ‫ش��فافیت داشته اس��ت‪ .‬هر چند این‬ ‫شفاف س��ازی هزینه هایی برای کشور‬ ‫به دنبال داش��ته اما در نهایت موجب‬ ‫ایجاد اعتماد به ایران ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمان نیز ایران می کوش��د به این‬ ‫شفافیت با جوامع جهانی پایبند باشد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬به دنب��ال راهکارهایی‬ ‫غالمرضا شرفی‬ ‫هس��تیم که انتقال پول نفت به ایران‬ ‫اتحادیه اروپا برای حفاظت‬ ‫قانونی انجام شود‪.‬‬ ‫از روابط تجاری خود در‬ ‫همچنی��ن از بانک ه��ای جهان��ی‬ ‫مقابل تحریم های امریکا‪ ،‬در‬ ‫حال راه اندازی سازکارهای می خواهی��م راه��ی منطق��ی ب��رای‬ ‫خاصی است‪ .‬اروپایی ها پرداخ��ت هزینه های نف��ت صادراتی‬ ‫برای تضمین برجام در تالش ایران معرفی کنند‪ .‬او تاس��یس کانال‬ ‫هستند بانک های مرکزی‬ ‫خود را جایگزین بانک های انتقال پول و عبور از قوانین ش��فافیت‬ ‫مال��ی را از جمل��ه این راه ها دانس��ت‪.‬‬ ‫خصوصی کنند چرا که‬ ‫بانک های خصوصی ریسک البت��ه به گفت��ه این نماین��ده مجلس‬ ‫ارتباط با ایران را در زمان ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ایران به هیچ وجه‬ ‫تحریم نمی پذیرند‬ ‫تمایل��ی ب��ه بازگش��ت در روابط پولی‬ ‫پی��ش از برجام ندارد ام��ا اروپا در این‬ ‫برندگان و بازندگان یارانه بنزین‬ ‫«نمونه های بسیاری از اشتباهات بزرگ در سیاست گذاری های‬ ‫اقتصادی وجود دارد اما خیلی س��خت است که سیاستی بدتر از‬ ‫پرداخت یارانه انرژی پی��دا کنیم‪ ».‬ان طور که در کانال تلگرامی‬ ‫اقتصاد نیوز منتش��ر شده‪ ،‬این جمالت ش��روع یکی از مقاله های‬ ‫معتبرتری��ن نش��ریه اقتص��ادی جهان��ی یعنی «اکونومیس��ت»‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ران‪ ،‬رک��ورددار پرداخت یارانه انرژی این بدترین سیاس��ت‬ ‫اقتص��ادی در جهان اس��ت‪ .‬به اعتقاد اقتصاددان��ان‪ ،‬یارانه انرژی‬ ‫تنها نتیجه اتخاذ سیاس��ت های پوپولیستی و عامه پسندانه است‬ ‫ک��ه در نهایت جز تضعیف اقتصاد‪ ،‬افزای��ش نابرابری اجتماعی و‬ ‫نارضایت��ی عمومی از عملکرد دولت دس��تاورد دیگری به همراه‬ ‫ندارد‪ .‬ریشه بسیاری از مشکالت کنونی کشور در پرداخت یارانه‬ ‫انرژی نهفته است‪.‬‬ ‫هرچن��د یارانه انرژی باید به حمایت از اقش��ار کم توان جامعه‬ ‫اختص��اص یابد ام��ا این طبقه اقتصادی نه تنه��ا کمترین بهره را‬ ‫از یارانه انرژی می برند‪ ،‬بلکه بیش��ترین اسیب نیز از محل یارانه‬ ‫انرژی متوجه انها است‪.‬‬ ‫در مقابل واس��طه ها‪ ،‬قاچاقچی��ان و دهک های باالی اقتصادی‬ ‫بیشترین مزیت را از یارانه انرژی کسب می کند‪.‬‬ ‫زمینه تعیین می کند که ایران چه رفتاری داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬اگر اروپا اقدام مثبتی داشته باشد نیازی به‬ ‫بازگشت به راه های پیشین وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫تاثی��ر تحریم ه��ا در ح��وزه انرژی گف��ت‪ :‬کاهش‬ ‫صادرات نفت بخش��ی از معضالت تحریم اس��ت و‬ ‫واریز درامدهای نفت��ی بخش دیگر‪ .‬درباره کاهش‬ ‫صادرات نف��ت‪ ،‬می توانیم با ارائه امتیازهایی خاص‬ ‫که در این مواقع کاربرد دارد‪ ،‬قدرت خود را در بازار‬ ‫نفت حفظ کرده و مش��تری های خود را از دس��ت‬ ‫ندهیم‪ .‬در بخش واریز درامدهای نفتی نیز عالوه بر‬ ‫انک��ه باید به راهکاری ثابت ب��رای انتقال ارز رایج‬ ‫معامالت نفتی به ایران برسیم‪ ،‬می توانیم به سمت‬ ‫پیمان های ارزی با برخی مشتری ها برویم‪.‬‬ ‫‹ ‹اروپایی ها در تالش برای حفظ روابط‬ ‫تجاری هستند‬ ‫به گفت��ه این عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬مهم تری��ن بخ��ش تحریم ه��ا‪،‬‬ ‫دسترس��ی ایران به ش��بکه مبادالت بانکی اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ران نیز تاکنون بارها اعالم کرده که نفت خود را‬ ‫با یورو می فروشد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬بانک های اروپایی در‬ ‫صورتی که راهکاری برای انتقال پول به ایران ارائه‬ ‫کنند‪ ،‬مش��کلی برای تسویه حساب با بانک مرکزی‬ ‫ایران نخواهند داشت‪ .‬ایجاد یک راه حل بانکی بین‬ ‫ایران و اروپا‪ ،‬عالوه بر انکه یک چالش قانونی است‬ ‫مس��ئله ای امنیتی برای ش��رکت های چندملیتی و‬ ‫س��رمایه گذارهایی به ش��مار می رود که می خواهند‬ ‫ارتب��اط خ��ود را با ای��ران حفظ کنند‪ .‬ب��رای این‬ ‫موضوع نیز باید چارچوب جامع بانکی ارائه شود‪.‬‬ ‫شرفی گفت‪ :‬اتحادیه اروپا برای حفاظت از روابط‬ ‫تجاری خ��ود در مقابل تحریم های امریکا‪ ،‬در حال‬ ‫راه اندازی س��ازکارهای خاصی اس��ت‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫اروپایی ه��ا برای تضمین برجام در تالش هس��تند‬ ‫بانک ه��ای مرکزی خ��ود را جایگزی��ن بانک های‬ ‫خصوصی کنند چرا که بانک های خصوصی ریسک‬ ‫ارتباط با ایران را در زم��ان تحریم نمی پذیرند‪ .‬در‬ ‫این ص��ورت اروپایی ها تعهد خود به برجام را ثابت‬ ‫کرده و مش��کلی برای مبادالت نفتی کش��ور ایجاد‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫ساخت سدهای غول پیکر متوقف شد‬ ‫سرپرست شرکت اب نیرو گفت‪ :‬از این پس برنامه ما روی ساخت سدهای‬ ‫جریانی و تلمبه ذخیره ای خواهد بود‪ ،‬س��اخت س��دهای بزرگ به جز س��د‬ ‫بختیاری را در دس��تور کار نداریم‪ .‬به��روز مرادی در گفت وگو با ایلن ا درباره‬ ‫برنامه ه��ای اینده سدس��ازی اظهار کرد‪ :‬از این پس برنامه ما روی س��اخت‬ ‫س��دهای جریانی و تلمبه ذخیره ای خواهد بود‪ ،‬س��دهای بزرگ به جز سد‬ ‫بختیاری را در دس��تور کار نخواهیم داشت زیرا ظرفیت تکمیل شده و نیاز‬ ‫نداریم که سدهای بزرگ و غول پیکر بسازیم‪ .‬او با بیان اینکه ما روی سدهای‬ ‫جریانی متمرکز ش��ده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬این سدها فقط اب را گذردهی می کنند و‬ ‫می توانی��م برق زیادی از این س��دها بگیریم‪ .‬برای مث��ال‪ ،‬فقط کارون ‪ ۲‬و‬ ‫گتوند را توس��عه می دهیم‪ ،‬سایر سدها تلمبه ذخیره ای بوده و نیازی به اب‬ ‫زیادی ندارند و فقط بین دو مخزن باالدس��ت و پایین دس��ت اب را چرخش‬ ‫می دهند و ابی مصرف نمی ش��ود‪ .‬سرپرست ش��رکت اب نیرو تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��دهای جریانی فقط گذردهی اب را انجام می دهند و مخزن در باالدست‬ ‫وجود دارد‪ ،‬مثل مس��جد س��لیمان که می تواند ‪ ۳۰۰‬میلیون متر مکعب اب‬ ‫ذخی��ره کند‪ ،‬هر میزان اب که بیاید‪ ،‬رها کرده و برق تولید می کند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬برای تابس��تان امس��ال بیش از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات امکان تولید‬ ‫در واحدهای برقابی وجود نداش��ت و اب موجود در مخازن سدها باید برای‬ ‫تامین اب اشامیدنی تا پایان تابستان و اغاز بارش های فصل پاییز نگهداری‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 7 1397‬ربیع الثانی ‪ 15 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 543‬پیاپی ‪2516‬‬ ‫خبر‬ ‫معافیت ‪ ۱۷‬محصول کشاورزی‬ ‫از ممنوعیت صادرات‬ ‫عزیزاهلل شهیدی فر‬ ‫الیروبی ذخیره گاه های ابی‬ ‫کشاورزی شمال به همراه‬ ‫سردهنه های زراعی با‬ ‫بهره گیری از فناوری های‬ ‫جدید و تامین اعتبار از‬ ‫سال ‪ ۹۸‬اغاز می شود‬ ‫برنج مازندران کیلویی ‪5‬دالر در ازبکستان فروخته شد‬ ‫اب بندان ها را فراموش کردیم شالیزار ها به کم ابی رسیدند‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بر اس��اس ام��ار رس��می‪ ،‬مس��احت کل اب بندان های‬ ‫استان های گلس��تان‪ ،‬مازندران و گیالن حدود ‪ ۳۳‬هزار‬ ‫هکتار است که اب ابیاری حدود ‪ ۱۵۰‬هزار هکتار اراضی‬ ‫ش��الیزاری را تامین می کند‪ .‬رواج سدسازی در کشور به‬ ‫همراه اس��تفاده بی در و پیکر از س��فره های زیرزمینی و‬ ‫دلخوشی به شیوه های نوین ابیاری در چند دهه گذشته‬ ‫سبب ش��د تا تعداد زیادی از اب بندان های این استان ها‬ ‫رها و خش��ک شوند در حالی که تا پایان دهه ‪ ۴۰‬و ‪۵۰‬‬ ‫این س��ازه ها تنها تامین کننده اب کش��اورزی در شمال‬ ‫ن امس��ال تصویب کرد‬ ‫کش��ور بود‪ .‬هیات دولت اغا ز ابا ‬ ‫که ب��ا توجه به کمبود منابع اب��ی در حوضه های ابریز‪،‬‬ ‫کش��ت برنج در خارج از اس��تان های گیالن و مازندران‬ ‫با محدودیت باش��د ‪ .‬دلی��ل اجرای این سیاس��ت وجود‬ ‫مناب��ع اب تامینی برای تولید برنج ب��ه عنوان محصول‬ ‫اب بر در این دو اس��تان شمالی کشور در مقایسه با سایر‬ ‫استان ها عنوان شد و به همین دلیل‪ ،‬برنامه وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی منحصر کردن کاشت برنج در کشور فقط در‬ ‫استان های مازندران و گیالن است‪.‬‬ ‫پیش از این نیز معاون وزارت جهاد کش��اورزی نیز از‬ ‫پیگیری شخص وزیر برای مصوب کردن اعتبار مورد نیاز‬ ‫الیروبی اب بندان های شمال کشور خبر داده بود‪.‬‬ ‫اب بندان‪ ،‬اس��تخر یا تاالب دست س��از خاکی و بسیار‬ ‫ب��زرگ اس��ت که از گ��ود ک��ردن و خاک ب��رداری یک‬ ‫محدوده و ریختن و کوبی��دن و ایجاد دیواره خاکی دور‬ ‫این محدوده به وجود می ای��د تا روان اب ها در ان برای‬ ‫بهره برداری کشاورزی ذخیره شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجهیز و نوسازی و کاهش مصرف اب‬ ‫عزیزاهلل ش��هیدی فر‪ ،‬رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی‬ ‫مازن��دران نیز معتقد اس��ت که الیروب��ی اب بندان ها و‬ ‫بازگردان��دن انها به زنجیره تولی��د یکی از محوری ترین‬ ‫برنامه ه��ای دولت ب��رای اختصاصی کردن کش��ت برنج‬ ‫در شمال کش��ور اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬شهیدی فر در‬ ‫ایین پایانی جش��نواره ملی برن��ج در امل اظهار کرد‪ :‬بر‬ ‫این اس��اس ‪ ،‬تمامی اب بندان های ش��مال کش��ور در ‪۳‬‬ ‫س��ال اینده الیروبی خواهد ش��د‪ .‬رئیس سازمان جهاد‬ ‫‹ ‹بهینه سازی اب در کشت برنج‬ ‫کش��اورزی مازن��دران کار الیروبی ای��ن ذخیره گاه های‬ ‫از انجا که تولید برنج در استان های شمالی به عنوان‬ ‫ابی کش��اورزی شمال به همراه س��ردهنه های زراعی با‬ ‫یکی از محصوالت راهبردی و نقطه اتکای امنیت غذایی‬ ‫بهره گیری از فناوری های جدید و تامین اعتبار از س��ال‬ ‫کشور به شمار می رود‪ ،‬با مدیریت و توجه ملی می توان‬ ‫‪ ۹۸‬اغ��از می ش��ود‪ .‬ش��هیدی فر همچنی��ن از تجهیز و‬ ‫تمام حرف و حدیث ها و باید و نباید های برنجکاری را از‬ ‫نوسازی شالیزارها به همراه کاهش مصرف اب به عنوان‬ ‫بین برد و حتی بر سطح زیر کشت افزود‪.‬‬ ‫دو برنامه دیگر دولت برای منحصر کردن کشت برنج در‬ ‫نگاهی ب��ه وضعیت برنجکاری مازن��دران در نیم قرن‬ ‫ش��مال کشور یاد کرد‪ .‬رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی‬ ‫گذش��ته نش��ان می دهد که ای��ن بخش از کش��اورزی‬ ‫مازن��دران توضی��ح داد‪ :‬در این برنامه ابی��اری به روش‬ ‫همچن��ان در بس��تر س��نتی رواج و دوام دارد و در این‬ ‫کم فشار و قطره ای برای شالیزارهایی که با بحران کم ابی‬ ‫مدت نه تنها زیرس��اخت قابل توجه��ی به ویژه در بخش‬ ‫روبه رو هستند‪ ،‬تقویت شده و توسعه می یابد‪.‬‬ ‫تامین اب ایجاد نش��ده‪ ،‬بلکه در بسیاری از موارد غفلت‬ ‫ش��هیدی فر اف��زود‪ :‬همچنی��ن تمامی ش��الیزارهای‬ ‫در س��طوح مختلف از داخل روس��تا گرفته تا ساختمان‬ ‫استان های شمالی با تامین اعتبارات مورد نیاز تسطیح و‬ ‫بلندمرتبه جهاد کش��اورزی در تهران سبب شده است‬ ‫یکپارچه سازی می شوند‪.‬‬ ‫بخش زیادی از زیرس��اخت های س��نتی‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران‬ ‫مانن��د اب بندان ها و ش��یوه های مرس��وم‬ ‫ادامه داد‪ :‬متاس��فانه روند اجرای این طرح‬ ‫تقس��یم و وفاداری به حقابه رودخانه ها و‬ ‫در سال های گذشته با اختصاص کم منابع‬ ‫چاه های کشاورزی هم از بین برود‪.‬‬ ‫مال��ی کاهش داش��ته و ب��ه همین منظور‬ ‫سد سازی‪ ،‬الیروبی رودخانه ها‪ ،‬الیروبی‬ ‫دولت در برنامه حمایتی خود از برنجکاران‬ ‫و بهینه س��ازی اب بندان ه��ا‪ ،‬اجرای طرح‬ ‫استان های شمالی منابع الزم در این بخش‬ ‫تسطیح‪ ،‬نوسازی و یکپارچه سازی اراضی‬ ‫را در بودج��ه پیش بینی کرده و اختصاص‬ ‫ش��الیزاری و توج��ه ب��ه ارق��ام کم اب بر‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫ابراهیم قربان نژاد‬ ‫ش��هیدی فر از برنج ش��مال ب��ه عنوان‬ ‫از مهم تری��ن زیر س��اخت ها ب��رای تداوم‬ ‫از انجا که اب بیشتر‬ ‫ی��ک برند کیف��ی کم نظی��ر در جهان یاد شالیزارهای مازندران از برنجکاری در ش��مال کش��ور اس��ت‪ .‬هر‬ ‫ک��رد و گفت که هم��ه تالش هایی که در چاه ها و اب بندان ها تامین چند در س��ال های گذشته‪ ،‬به ویژه پس از‬ ‫س��ال های گذش��ته برای بدنام کردن این‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی ‪ ۸‬سد کوچک و‬ ‫می شود‪ ،‬اجرای روش‬ ‫برند با هدف واردات هر چه بیش��تر برنج ابیاری تناوبی تا ‪ ۳‬مرحله بزرگ در مازندران مانند سد شهید رجایی‬ ‫خارجی انجام ش��ده بود شکست خورد و به راحتی قابل مدیریت در س��اری و البرز در س��وادکوه ساخته و‬ ‫است‬ ‫امسال برنج مازندران با پشت سر گذاشتن‬ ‫مش��کل اب زراعی بخش��ی از زمین های‬ ‫تمامی اس��تانداردهای جهانی ب��ه اروپا و‬ ‫اس��تان رفع ش�� د اما س��اخت س��د روی‬ ‫کانادا صادر شد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان جهاد کش��اورزی مازن��دران افزود‪:‬‬ ‫همچنین برنج مازندران هفته پیش در نمایش��گاه برنج‬ ‫ازبکس��تان عرضه و با قیمت هرکیلو گ��رم تا ‪ ۵‬دالر به‬ ‫فروش رفت‪.‬‬ ‫رودخانه پر اب هراز در امل و «زارم رود» در نکا که باید‬ ‫دو دهه پیش به مرحله بهره برداری می رس��یدند‪ ،‬مورد‬ ‫غفلت قرار گرفت‪.‬‬ ‫ابراهیم قربان نژاد‪ ،‬رئیس اداره برنج جهاد کش��اورزی‬ ‫مازن��دران در ای��ن باره به ایرنا گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫میزان اب مصرفی اراضی ش��الیزاری به ازای هر هکتار‬ ‫ب��ه طور میانگین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬هزار متر مکعب اس��ت با این‬ ‫حساب شالیزارهای استان ‪ ۲‬میلیارد متر مکعب اب نیاز‬ ‫دارند که با اعمال مدیریت و کارهای فنی و مهندس��ی‬ ‫مانند ابیاری تناوبی و پالس��تیک کش��ی روی مرزهای‬ ‫ش��الیزاری می توان این میزان را به یک میلیارد و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب رساند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬از انجا که اب بیش��تر ش��الیزارهای‬ ‫مازندران از چاه ها و اب بندان ها تامین می ش��ود‪ ،‬اجرای‬ ‫روش ابیاری تناوبی تا ‪ ۳‬مرحله به راحتی قابل مدیریت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه قربان ن��ژاد‪ ،‬البت��ه اگ��ر طرح تس��طیح و‬ ‫یکپارچه س��ازی زمین های کش��اورزی استان به صورت‬ ‫کامل اجرا ش��ود‪ ،‬به طور یقین مصرف اب در شالیزارها‬ ‫ت��ا نصف میزان کنون��ی یعنی یک میلی��ارد مترمکعب‬ ‫قابل کاس��تن اس��ت‪ .‬مدیریت و صرفه جویی در مصرف‬ ‫اب از ویژگی های اجرای طرح تجهیز و نوس��ازی اراضی‬ ‫ش��الیزاری است‪ .‬همچنین مکانیزه شدن‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫در واحد س��طح‪ ،‬کاهش هزینه و از همه مهم تر کش��ت‬ ‫دوب��اره برن��ج از دیگ��ر مزایای اجرای طرح تس��طیح و‬ ‫یکپارچه س��ازی زمین های ش��الیزاری اس��ت‪ .‬این طرح‬ ‫از س��ال ‪ ۷۰‬اغاز ش��د و تاکنون در ‪ ۷۰‬ه��زار هکتار از‬ ‫ش��الیزارهای گیالن و ‪ ۶۰‬هزار هکتار در مازندران اجرا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بخش کش��اورزی بزرگ ترین مصرف کننده اب کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬به لح��اظ محدودی��ت منابع ابی‪ ،‬ت�لاش برای‬ ‫بهبود به��ره وری از اب و تامین امنیت غذایی به عنوان‬ ‫بخش های اساسی کشاورزی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫تغییرات دمایی و اقلیمی تولید پسته را کاهش داد‬ ‫پسته های خندان از تنقالت مرسوم در ایین شب یلدا برای ایرانی ها‬ ‫به شمار می رود اما دالیلی از جمله خشکسالی و‪ ...‬باعث کاهش تولید‬ ‫این محصول در س��ال جاری ش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬گرانی نرخ ارز عاملی‬ ‫دیگ��ر ب��رای افزایش قیمت این محصول اس��ت به طوری که هر کیلو‬ ‫پسته تازه در شهریور امسال حدود ‪ ۸۰‬هزار تومان بود و قیمت پسته‬ ‫خشک نیز به ‪ ۲۰۰‬هزار تومان در هر کیلو رسید‪ .‬با این حال‪ ،‬همچنان‬ ‫تقاضا برای پس��ته خش��ک وجود دارد به طوری که مردم برای خرید‬ ‫پسته خشک در بازار تهران صف بسته اند‪ .‬در شرایطی که قیمت پسته‬ ‫در بازار افزایش و نوس��ان ش��دیدی داش��ته و به کیلویی حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان رسیده است‪ ،‬رئیس انجمن پسته اعالم کرد که تولید این‬ ‫محصول به یک پنجم سال گذشته رسیده و بازار صادراتی پسته را هم‬ ‫به ش��دت تحت تاثیر قرار داده اس��ت اما مردم امسال تحمل کنند تا از‬ ‫این مشکل عبور کنیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬قیمت پسته امسال با افزایش‬ ‫ش��دیدی روبه رو شده و به کیلویی حدود ‪ ۲۰۰‬هزار تومان رسید‪ .‬این‬ ‫در حالی است که این محصول باغی یکی از مهم ترین اقالم خشکباری‬ ‫ایران در تولید و صادرات به ش��مار می رود که س��االنه ارزاوری باالیی‬ ‫برای کش��ور دارد به گونه ای که س��ال گذشته ارزش صادرات پسته و‬ ‫مغز پسته به بیش از یک میلیارد دالر رسید‪ .‬اما امسال شاهد افزایش‬ ‫قیمت پس��ته در بازار بودیم‪ .‬به گفت��ه محمود ابطحی‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫پسته‪ ،‬این افزایش قیمت ناشی از کاهش تولید این محصول بوده است‬ ‫چراکه امس��ال به دلیل تغییرات دمایی و اقلیمی‪ ،‬میزان تولید پس��ته‬ ‫به یک پنجم س��ال گذش��ته و حدود ‪ ۵۰‬هزار تن کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫ابطحی در توضیح بیشتر گفت‪ :‬هم اکنون در بازار مشکل کمبود داریم‬ ‫و بای��د ضمن توجه به بازار داخلی‪ ،‬صادرات را نیز فراموش نکنیم زیرا‬ ‫اگر به بهانه تامین بازار داخلی و نیاز مردم‪ ،‬پسته را صادر نکنیم بازار‬ ‫خارجی خود را به رقیبانی همچون امریکا هدیه کرده ایم چرا که ایران‬ ‫همواره در صدر تولیدکنندگان و صادرکنندگان پس��ته قرار داش��ته و‬ ‫در س��ال های متمادی رقابت تنگاتنگی با امریکا به عنوان اصلی ترین‬ ‫رقیب خود داش��ته اس��ت‪ .‬در ‪ ۷‬ماه امسال حدود ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۴۰۸‬تن‬ ‫پس��ته به ارزشی افزون بر ‪ ۲۹۹‬میلیون و ‪ ۵۶۹‬هزار دالر به کشورهای‬ ‫مختلف صادر ش��ده که ‪ ۱۳.۳۶‬درصد از نظر وزنی و ‪ ۲۰.۷۲‬درصد از‬ ‫نظر ارزش��ی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته کاهش یافته‬ ‫است اما ابطحی معتقد است که نباید امار صادرات پسته را که از مهر‬ ‫هر سال اغاز می شود این گونه محاسبه کرد چرا که به گفته او‪ ،‬در مهر‬ ‫و ابان امسال در نهایت ‪ ۸‬هزار تن پسته ایرانی صادر شده است حال‬ ‫انکه در سال گذشته در همین بازه زمانی میزان صادرات این محصول‬ ‫به بیش از ‪ ۵۰‬هزار تن رسیده بود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن پس��ته با بیان اینکه پس��ته را کمتر از میزانی که در‬ ‫طول دو ماه گذش��ته صادر کرده ای��م‪ ،‬نمی توانیم صادر کنیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر بازار داخلی را به بازار صادراتی ترجیح دهیم س��ال اینده که‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار تن پس��ته تولید کنیم دیگر نمی توانیم ان را صادر‬ ‫کنیم و با اقتصاد بیش از یک میلیون نفری تولیدکننده پسته که ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار خانوار را ش��امل می شود‪ ،‬بازی کرده ایم‪ .‬بنابراین‪ ،‬مردم باید این‬ ‫مس��ئله را درک کنند و امس��ال را برای اینده این محصول و اقتصاد‬ ‫کش��ور تحمل کنند چرا که س��ال اینده هیچ مشکلی در زمینه تولید‪،‬‬ ‫تامین و صادرات پسته نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با صدور بخش��نامه ای ‪۱۷‬‬ ‫قلم از محصوالت کش��اورزی و صنعتی تولید شده در مناطق‬ ‫ت معاف کرد‬ ‫ازاد و ویژه اقتصادی را از ممنوعیت صادرا ‬ ‫‪ .‬ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫بخش��نامه ای اع�لام کرد ک��ه از اول دی امس��ال ‪ ۱۷‬قلم از‬ ‫محصوالت کشاورزی و صنعتی در صورتی که در مناطق ازاد‬ ‫و ویژه اقتصادی تولید شده باشد‪ ،‬مشمول ممنوعیت صادرات‬ ‫نمی شود‪ .‬این محصوالت شامل انواع کره‪ ،‬نخود رسمی(لپه)‪،‬‬ ‫س��ایر نخوده��ای رس��می‪ ،‬لوبیا‪ ،‬لوبی��ا رس��می‪ ،‬لوبیاقرمز‪،‬‬ ‫لوبیاچیت��ی‪ ،‬س��ایر لوبیاهای رس��می از جمله لوبیا س��فید‪،‬‬ ‫بامبارا(نوعی لوبیای چشم بلبلی)‪ ،‬لوبیا چشم بلبلی‪ ،‬سایر انواع‬ ‫لوبیا که نا م برد ه ش��د ‪ ،‬عدس‪ ،‬باق�لا‪ ،‬پیگون(نخود کفتری)‪،‬‬ ‫سایر حبوبات‪ ،‬سایر محصوالت نباتی‪ ،‬مواد نباتی و تفاله های‬ ‫نبات��ی‪ ،‬اخ��ال و محصوالت فرعی نباتی اس��ت‪ .‬همچنین بر‬ ‫اساس این بخشنامه‪ ،‬ممنوعیت صادرات کیسه های پروپیلن‬ ‫لغو شده است‪ .‬این بخش��نامه از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها‬ ‫ابالغ شده است‪.‬‬ ‫قطع سهمیه کارخانجات خوراک‬ ‫دام در صورت باال بردن قیمت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام گفت‪ :‬کارخانجات‬ ‫خوراک دامی که از ما س��همیه می گیرند در صورت باال بردن‬ ‫قیمت‪ ،‬سهمیه شان قطع خواهد شد‪.‬‬ ‫حمید ورناصری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام در‬ ‫نشست هم اندیشی کمیسیون کش��اورزی اتاق تعاون درباره‬ ‫توزی��ع نهاده های دامی اظه��ار کرد‪ :‬برای توزی��ع نهاده های‬ ‫دامی باید یک چارچوب مش��خصی وجود داش��ته باشد و ما‬ ‫تاکن��ون تاب��ع قوانین بوده ایم اما به تم��ام بخش هایی که در‬ ‫زمینه نهاده درخواس��ت داشته اند اعم از تشکل ها‪ ،‬اتحادیه ها‬ ‫و اعضای اتحادیه ها نهاده دامی داده ایم‪ .‬به گزارش فودنا‪ ،‬وی‬ ‫افزود‪ :‬پشتیبانی امور دام هم با اختصاص سهمیه کشوری به‬ ‫ش��بکه توزیع تعاون موافق است اما باید تفکیک استانی را به‬ ‫ما اعالم کنند تا سهمیه استانی ابالغ شود‪ .‬ما سعی می کنیم‬ ‫ش��بکه توزیع تعاون را به س��تاد تنظیم بازار معرفی کنیم تا‬ ‫شبکه را بپذیرند و با ان همکاری کنند‪ .‬ما مذاکرات بسیاری‬ ‫با تعاون داش��ته ایم و ش��بکه های توزیع ان باید با مشخصات‬ ‫دقیق ما معرفی ش��وند تا بتوانیم از ان برای توزیع گوش��ت‪،‬‬ ‫مرغ و تخم مرغ در بازار استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ورناص��ری در ادام��ه تصریح ک��رد‪ :‬ما امادگ��ی حمایت از‬ ‫ش��بکه های توزیع تعاون را داریم اما برای تس��هیل امور باید‬ ‫از تعاون نماینده ای در پشتیبانی امور دام حضور داشته باشد‬ ‫تا س��رانجام مکاتبات مشخص شود و پیگیری روزانه را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پش��تیبانی امور دام با اش��اره ب��ه این نکته که‬ ‫کارخانج��ات ام��ور دام قیمت خوراک دام را بس��یار بیش��تر‬ ‫از س��همیه ای که دریاف��ت می کنند گذاش��ته اند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫کارخانجات قرار باش��د ذرت و س��ویا را از پشتیبانی امور دام‬ ‫بگیرند باید خوراک دام را با قیمت دولتی بفروش��ند در غیر‬ ‫این صورت نقص قانون است و دیگر سهمیه ای به کارخانجات‬ ‫تولید خوراک دام داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه دامدارانی که علوفه های س��همیه ای را با‬ ‫قیمت باالتر به دالالن می فروشند ‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬دامداری که‬ ‫از ‪ ۱۰‬س��ال پیش س��همیه علوفه ای می گیرد دلیل نمی شود‬ ‫که دیگران ان را دریافت نکنند اما اگر دامداری تعطیل شده‬ ‫باشد سهمیه ان قطع خواهد شد‪ .‬در این صورت اگر دامداری‬ ‫س��همیه دریافت می کند به طور قط��ع بخش تولید ان فعال‬ ‫اس��ت اما سهمیه را به دالالن می فروشد که این امر از حیطه‬ ‫اختیارات ما خارج اس��ت و نمی توانیم کنترلی بر تصمیم های‬ ‫دامداران اعمال کنیم‪.‬‬ ‫اشنایی دانشجویان با محیط کار‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و ش��بکه‬ ‫ن��واوری تهران به منظ��ور باال بردن انگیزه و ش��ناخت‬ ‫بهت��ر دانش��جویان از محیط کار‪ ،‬طرح توانمندس��ازی‬ ‫صدف را برگزار کردند‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫به نقل از مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬در برنام��ه یک روزه طرح‬ ‫توانمندس��ازی صدف‪ ۶۰ ،‬دانش��جو از پ��ارک فناوری‬ ‫پردیس معاونت علمی دیدن کردند‪ .‬در اغاز این برنامه‬ ‫س��ابقه و فعالیت ه��ای پارک فن��اوری پردیس معاونت‬ ‫علمی برای دانش��جویان تشریح شد‪ ،‬سپس دانشجویان‬ ‫از نمایش��گاه محصوالت دانش بنیان ش��رکت های عضو‬ ‫پ��ارک فن��اوری پردیس معاونت علم��ی بازدید کردند‪.‬‬ ‫در ادام��ه دانش��جویان ب��ه ‪ ۳‬گ��روه دانش��جویان برق‬ ‫الکترونیک‪ ،‬برق قدرت و صنایع‪ ،‬دانش��جویان عمران و‬ ‫مکانیک‪ ،‬دانش��جویان شیمی و کامپیوتر تقسیم شدند‪.‬‬ ‫بازدیدکنندگان در گروه های جداگانه ای از شرکت های‬ ‫صنایع الکترونیک فاران‪ ،‬ش��رکت دانش بنیان توس��عه‬ ‫پایدار س��لمان (عمرانی)‪ ،‬شرکت فرا طیف پویا‪ ،‬شرکت‬ ‫سنا برق توان و شرکت فب لب (معماری) بازدید کردند‪.‬‬ ‫پ��س از ان هر ‪ ۳‬گروه بازدیدکنن��ده در مرکز نواوری‬ ‫ی��اس دور ه��م جمع ش��دند‪ .‬در پای��ان کارگاه چالش‬ ‫کارمن��دی و کارافرینی به س��خنرانی عل��ی پنیریان‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل مرکز نواوری یاس برگزار ش��د‪ .‬پنیریان در‬ ‫این برنامه توصیه هایی درباره مهارت افزایی داد و گفت‪:‬‬ ‫در مس��یر ن��واوری و اختراع و کارافرین��ی‪ ،‬چالش ها و‬ ‫پیچ وخم های بسیاری وجود دارد و افراد باید با شناخت‬ ‫کامل از خود وارد این مسیر شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دانش��جویان بای��د کارام��وزی و تجربه‬ ‫مهارت ه��ای نرم در میدان عملی��ات را جدی بگیرند و‬ ‫تالش��ی مضاعف در کاراموزی ب��ه معنای واقعی خود و‬ ‫نه به معنای اس��تخدام در نظر داش��ته باشند و به طور‬ ‫حتم از تجربه ه��ای موفق کارافرینان اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل مرک��ز نواوری یاس گفت‪ :‬ش��ناخت عالیق‬ ‫و توانمندی ها برای ب ه دس��ت اوردن موقعیت ش��غلی‬ ‫مناس��ب یا کارافرینی در کشور بسیار موثر است و باید‬ ‫توجه داش��ت که کارافرینی ب��رای تمام افراد نمی تواند‬ ‫بهترین راه باشد‪ .‬سپس شیوا مظفری‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫شرکت مروابن و توحیدیان مدیرعامل شرکت فرا طیف‬ ‫پویا پنل کارافرینی و کارمندی را به صورت پرس��ش و‬ ‫پاس��خ و بیان تجربه ها برگزار کردن��د‪ .‬مظفری در این‬ ‫پنل گفت‪ :‬ب��رای اینکه در زمان دانش��جویی اطالعات‬ ‫و تجربه ه��ای خود را درباره محی��ط کار و فعالیت های‬ ‫کارافرینی افزایش دهید‪ ،‬بهتر اس��ت به عنوان کاراموز‬ ‫وارد کارخانه ه��ا و ش��رکت های فع��ال در ای��ن زمینه‬ ‫ش��وید ؛ در نظر داشته باش��ید که اگرچه سوددهی در‬ ‫کارافرینی بیشتر است‪ ،‬به همان اندازه ریسک بیشتری‬ ‫نی��ز دارد‪ .‬توحیدی��ان نیز گفت‪ :‬برخی از دانش��جویان‬ ‫تص��ور می کنن د برای داش��تن یک ش��رکت کارافرین‪،‬‬ ‫فقط داش��تن علم در زمینه تخصصی و تحصیلی ش��ان‬ ‫ی که در کنار داشتن تخصص‬ ‫کفایت می کند‪ ،‬در صورت ‬ ‫باید به علم مدیریت نیز اگاهی داش��ته باشند‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬ثبت نام برای حضور در این برنامه از طریق سایت‬ ‫‪ TINET.COM‬با عنوان طرح توانمندسازی شغلی‬ ‫صدف که مخاطب ان دانش��جویان اس��ت‪ ،‬انجام ش��د‪.‬‬ ‫حض��ور در این برنام��ه کارگاهی و اموزش��ی از طریق‬ ‫تبلیغ��ات دانش��گاهی ب��ود و تخفی��ف ویژ ه نی��ز برای‬ ‫دانشجویان نخبه در نظر گرفت ه شده بود‪.‬‬ ‫ترکیب حضور نخس��تین گروه از سلس��له برنامه های‬ ‫ن صورت ب��ود‪ ۸۰ :‬درصد‬ ‫توانمندس��ازی ص��دف بدی�� ‬ ‫دانش��جویان حاض��ر از ‪ ۴‬دانش��گاه صنعت��ی ش��ریف‪،‬‬ ‫ته��ران‪ ،‬علم و صنعت‪ ،‬امیرکبیر و س��ایر دانش��جویان‬ ‫از دانش��گاه های ش��اهد‪ ،‬الزهرا‪ ،‬ازاد و کرمانشاه در این‬ ‫برنامه ش��رکت داشتند‪ .‬در پایان‪ ،‬گواهینامه ای از طرف‬ ‫ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری و پارک فن��اوری پردیس‬ ‫ای��ن معاونت به دانش��جویان اعطا ش��د‪ .‬انتظار می رود‬ ‫با برگزاری این رویدادها‪ ،‬نگاه دانش��جویان نس��بت به‬ ‫صنع��ت و بازار بهبود یابد تا انها برای ورود به بازار کار‪،‬‬ ‫نگرشی دقیق و خالقانه داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک در بازدید از ‪ ۳‬شهرک صنعتی شرق تهران خبر داد ‬ ‫ شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 543‬پیاپی ‪2516‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫اشتغال کشور‬ ‫بر دوش صنایع کوچک و متوسط‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز گفت‪ :‬حجم‬ ‫وسیعی از صنعت کشور را صنایع کوچک به خود اختصاص داده است‪ .‬به‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان البرز‪ ،‬محمد امین بزازی پور فرشی با بیان اینکه هر صنعت‬ ‫کوچک و متوس��ط به طور میانگین ‪ ۲۰‬نفر اشتغال ایجاد می کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این صنایع زودبازده هستند و به طور میانگین ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ساله به بهره برداری‬ ‫می رس��ند و عمده بار اش��تغال صنعتی را به دوش می کشند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با اشاره به اینکه اشتغال کشور از‬ ‫راه بنگاه های کوچک و متوسط اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رهبر معظم انقالب نیز‬ ‫در فرمایشات خود در دیدار با مسئوالن اقتصادی همیشه بر بحث حمایت‬ ‫از صنایع کوچک تاکید دارند زیرا این صنایع کوچک و متوس��ط اشتغالزا‬ ‫بوده و باید از انها حمایت ش��ود و توس��عه یابند‪ .‬بزازی پور فرشی با بیان‬ ‫اینکه وظیفه شرکت شهرک های صنعتی استان البرز‪ ،‬حمایت از صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در س��ال حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫و بر حس��ب وظیفه ذاتی ش��رکت‪ ،‬واحدهای تولیدی کوچک و متوسط‬ ‫استان البرز که اتفاقا ظرفیت های زیادی دارند مورد حمایت قرار خواهند‬ ‫گرفت تا با رونق تولید در این واحد ها انها را به س��مت و س��وی صادرات‬ ‫و ایجاد اش��تغال س��وق دهیم‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان البرز ادامه داد‪ :‬یکی از عوامل موثر بر فعالیت واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫بو کار است که همواره توجه سیاس��تمداران این حوزه را به‬ ‫فضای کس�� ‬ ‫بو کار‬ ‫خود جلب کرده اس��ت‪ .‬بزازی پور فرش��ی با بیان اینکه فضای کس ‬ ‫ش��امل عوامل موثر بر عملک��رد بنگاه های اقتصادی اس��ت که مدیران و‬ ‫مال��کان بنگاه ها نمی توانند انه��ا را تغییر داده یا بهبود بخش��ند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بو کار مجموعه عوامل محیطی و برون زای موثر بر عملکرد‬ ‫فضای کس�� ‬ ‫واحدهای صنعتی بوده ک��ه خارج از توان دخالت مدیران واحدهاس��ت‬ ‫بو کار در حمایت از کاالی ایرانی اشاره‬ ‫اس��ت‪ .‬وی به نقش فضای کس�� ‬ ‫ ثباتی قوانین به ویژه قوانین ارزی‪ ،‬به نوعی منجر به ایجاد‬ ‫کرد و افزود‪ :‬بی ‬ ‫سود و زیان های ناگهانی برای بنگاه ها شده و تولید را به شدت تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان البرز افزود‪:‬‬ ‫یکی از اقدام های مهم و پیش ش��رط های حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬بهبود‬ ‫بو کاری اس��ت که کاالی ایرانی در ان تولید و عرضه‬ ‫حقیقی فضای کس ‬ ‫بو کار‬ ‫می ش��ود‪ .‬فرش��ی با بیان اینکه قانون بهبود مس��تمر محیط کس ‬ ‫بو کار را فراهم کند‪،‬‬ ‫می تواند س��اختارهای مورد نیاز بهبود محیط کس ‬ ‫تاکید کرد‪ :‬کارشناسان‪ ،‬فعاالن و مسئوالن باید با دقت و جدیت بیشتری‬ ‫از ظرفیت های این قانون به��ره برده و گام های بلندتری در بهبود محیط‬ ‫بو کار و حمایت از کاالی ایرانی در س��ال حمای��ت از کاالی ایرانی‬ ‫کس�� ‬ ‫بردارند تا شاهد رونق تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی کشور باشیم‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رئیس‬ ‫هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران با اش��اره به مش��کالت کنونی تولید‬ ‫گف��ت‪ :‬واحدهای کوچک و متوس��ط در مجموعه‬ ‫ش��هرک های صنعتی مس��تقر هس��تند که نقش‬ ‫مهمی در تکمیل زنجیره تولید دارند که در تالش‬ ‫هستیم برای تکمیل این زنجیره‪ ،‬صنایع بزرگ را‬ ‫ب��ه تامین نیاز از صنای��ع کوچک متصل و ترغیب‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نیا به همراه ش��اهپور قنبری‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی تهران‬ ‫و جمع��ی از مدی��ران‪ ،‬پنجش��نبه ب��ا حض��ور در‬ ‫شهرک های صنعتی پایتخت(علی اباد)‪ ،‬خوارزمی‬ ‫و عباس اباد و بازدید از ‪ ۷‬واحد صنعتی و تولیدی‬ ‫از نزدیک از مشکالت تولید اگاهی یافت‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درحاش��یه‬ ‫بازدی��د از واحده��ای صنعتی ش��رق ته��ران در‬ ‫صنایع کوچک با وجود شرایط کنونی نتوانسته اند‬ ‫گفت وگ��و با «گس��ترش صنع��ت» اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ظرفی��ت تولید خود را در انواع محصوالت مختلف‬ ‫خوشبختانه رونقی که در بخش تولید محصوالت‬ ‫غذای��ی‪ ،‬صنعتی و قطعات خ��ودرو حفظ کنند و‬ ‫مختلف در بسیاری از واحدهایی که بازدید کردیم‬ ‫عالوه بر تامین بازار داخل به صادرات بپردازند‪.‬‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نشان می دهد این واحدها توانسته اند‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ش��رایط تحری��م باعث ش��د‬ ‫ظرفی��ت تولید خود را با توجه به ش��رایط موجود‬ ‫ت��ا صاحب��ان صنایع کوچ��ک و متوس��ط بتوانند‬ ‫فعال کنند‪.‬‬ ‫توانمندی های خود را توسعه دهند هرچند اکنون‬ ‫صالحی نی��ا گفت‪ :‬بس��یاری از واحدها در بخش‬ ‫مش��کالتی در تامین مداد اولی��ه و مبادالت مالی‬ ‫تامی��ن نی��از داخل به خوب��ی فعالیت‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫می کنند و در بسیاری از واحدها شتاب‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫بس��یار باالی��ی را در بخ��ش صادرات‬ ‫و تج��ارت ادام��ه داد‪ :‬روش های��ی‬ ‫محصوالت شاهد بودیم و حتی از یک‬ ‫پیش بین��ی ش��ده ک��ه در دو م��اه‬ ‫واح��د تولیدی بازدید کردیم که تا ‪۷۰‬‬ ‫گذش��ته تامین مواد اولیه نسبت به‬ ‫درصد محصوالت خود را صادر می کرد‪.‬‬ ‫قبل اسان تر شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫صالحی نی��ا گفت‪ :‬سیاس��ت های‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫اف��زود‪ :‬نواوری و اس��تفاده از نیروهای‬ ‫مح��وری دول��ت برای تامی��ن مواد‬ ‫وظیفه ما در وزارت‬ ‫متخصص بوم��ی در کن��ار بهره گیری‬ ‫اولیه و سرمایه در گردش مناسب با‬ ‫از فناوری های��ی ک��ه در گذش��ته وارد صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توجه به قیمت های متورم شده برای‬ ‫است که عمده میزان ارز‬ ‫کش��ور ش��ده باعث ش��ده اس��ت که‬ ‫جریان داش��تن فعالیت های تولیدی‬ ‫مورد نیاز صنعتگران را‬ ‫ام��روز تولیدکنندگان م��ا تهدیدهای در سامانه نیما و بدون در صنایع کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫بین المللی را به فرصت تبدیل کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به همکاری بیش��تر‬ ‫بروکراسی اداری تامین‬ ‫کنیم‪ .‬واحدهای‬ ‫صالحی نیا گفت‪ :‬با توجه به شرایطی‬ ‫شرکت های خدماتی برای نگهداری‬ ‫که بخش تولید با ان روبه رو اس��ت‪ ،‬در تولیدی‪ ،‬قطعات و ابزار که زیرساخت ها در شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫مستقیم با تولید‬ ‫شهرک های صنعتی ما واحدهایی است‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬باید زیرس��اخت های‬ ‫در ارتباط است‬ ‫که در زنجیره تامین قطعات مجموعه ها‬ ‫انتقال��ی مانن��د اب‪ ،‬ب��رق و گاز که‬ ‫در اولویت تامین ارز‬ ‫و کاالها نقش بسیار خوبی دارند‪.‬‬ ‫نیاز به نوس��ازی دارد با اتخاذ تدابیر‬ ‫قراردارد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی ش��رکت ها البته‬ ‫مناس��ب و هم��کاری صنعتگ��ران‬ ‫در بخ��ش تامین م��واد اولیه خاص که‬ ‫ب��ا مدی��ران ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫وارداتی اس��ت ی��ا تامین منابع ارزی م��ورد نیاز با‬ ‫شناسایی و نوسازی شود‪.‬‬ ‫محدودیت های��ی روبه رو هس��تند و در این باره هم‬ ‫صالحی نیا با اش��اره به نیاز برخی از صنعتگران‬ ‫با صاحبان صنایع مشورت هایی داشتیم و سیاست‬ ‫برای دریافت تسهیالت نوسازی و بازسازی‪ ،‬تاکید‬ ‫و راهکارهای��ی را که دولت ب��رای برون رفت از این‬ ‫ک��رد‪ :‬تبصره ‪ ۱۸‬قان��ون بودج��ه ‪ ۹۷‬بین رئیس‬ ‫مش��کالت در نظر گرفته به تولیدکنندگان منتقل‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه و بودجه با وزیر صنعت‪،‬‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫معدن و تجارت امضا ش��د ک��ه منابع مالی ان در‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنین‬ ‫قالب تسهیالت به شرط ورود در چرخه و زنجیره‬ ‫تامین س��رمایه در گردش و ت��ورم قیمت ها را به‬ ‫تولید اختصاص یابد‪.‬‬ ‫عنوان دیگر مش��کالت صنعتگران عنوان و تاکید‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪:‬‬ ‫کرد‪ :‬ای��ن موضوع ها در س��تاد اقتص��ادی دولت‬ ‫باال بردن میزان اشتغال و بهره وری از اهداف اصلی‬ ‫صحبت شده و سیاست محوری دولت تامین مواد‬ ‫این تبصره است‪.‬‬ ‫اولیه مورد نیاز برای جریان و فرایند تولید است‪.‬‬ ‫صالحی نیا با اش��اره به بازدید از واحد صنعتی که‬ ‫صالحی نیا با اشاره به وجود بیش از ‪ ۱۳۰۰‬واحد‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د از تولیدات��ش را ص��ادر می کند‪ ،‬تاکید‬ ‫تولیدی در ش��هرک صنعتی عباس اباد اظهار کرد‪:‬‬ ‫کرد‪ :‬باید برای توس��عه فعالیت های صنایع کوچک‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫اتصال صنایع کوچک به صنایع بزرگ‬ ‫و متوسط بیش��تر از گذشته با صنعتگران همراهی‬ ‫تولید زمان بر بود‪.‬‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫قنبری با اش��اره به کاه��ش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫قیم��ت لوازم خانگی بر اثر کاه��ش نرخ ارز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مش��کل صنعتگران در تامی��ن ارز موردنیاز گفت‪:‬‬ ‫در بخش صنایع کوچک که م��واد اولیه موردنیاز‬ ‫وظیفه ما در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫انها متاثر از نوس��ان های نرخ ارز اس��ت در اینده‬ ‫که عمده می��زان ارز مورد نی��از صنعتگران را در‬ ‫نزدیک ش��اهد کاهش قیمت خواهیم بود و دولت‬ ‫سامانه نیما و بدون بروکراسی اداری تامین کنیم‪.‬‬ ‫نیز کاهش قیمت ها را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بسیاری از مشکالت تولیدکنندگان‬ ‫صالحی نی��ا اف��زود‪ :‬محدودیت ه��ای ارزی برای‬ ‫ب��رای ترخیص ماش��ین االت و مواد‬ ‫واحده��ای تولیدی‪ ،‬قطعات و ابزار که‬ ‫اولی��ه از گمرک رفع ش��ده اس��ت و‬ ‫مس��تقیم با تولید در ارتباط است در‬ ‫برخی از صنعتگران نیز از بخشنامه ها‬ ‫اولویت تامین ارز قراردارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثی�ر کاه�ش ن�رخ ارز در‬ ‫اطالعی ندارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬در انجام امور‬ ‫تولید زمان بر است‬ ‫ط با مشکل روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫مربو ‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل‬ ‫شاهپور قنبری‪ ،‬رئیس هیات مدیره و‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫ته��ران تاکید کرد‪ :‬صنعتگران باید از‬ ‫اس��تان تهران نیز در ادامه بازدید از ‪۷‬‬ ‫واح��د تولیدی در ‪ ۳‬ش��هرک صنعتی در بخش صنایع کوچک جدیدترین بخش��نامه ها و اطالعیه ها‬ ‫شرق تهران گفت‪ :‬تاثیر کاهش قیمت که مواد اولیه موردنیاز باخبر ش��وند تا بتوانند از تسهیالتی‬ ‫انها متاثر از نوسان های‬ ‫ک��ه در اختی��ار انها ق��رار می گیرد‬ ‫ارز در بخ��ش تولید زمان بر اس��ت اما‬ ‫نرخ ارز است در اینده‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫قیمت تولیدات داخل��ی که مواد اولیه‬ ‫شاهد کاهش قیمت‬ ‫انها وابس��ته به نرخ ارز اس��ت کاهش خواهیم بود و دولت نیز � سخن اخر‬ ‫کاهش قیمت ها را پیگیری‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫قنبری اظهار کرد‪ :‬تالطم در س��طح می کند‪ .‬صنعتگران باید صالحی نی��ا‪ ،‬مع��اون وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫تولی��د مش��کل امروز صنای��ع کوچک از جدیدترین بخشنامه ها معدن و تجارت با حضور در ش��هرک‬ ‫باخبر شوند تا بتوانند از‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬با حضور در واحدهای تسهیالتی که در اختیار انها صنعت��ی پایتخت از واح��د تولیدی‬ ‫صنعت��ی تالش می کنیم تا مش��کالت قرار می گیرد استفاده کنند ش��رین نوین تولیدکننده محصوالت‬ ‫غذایی‪ ،‬واحد تولیدی وصنعتی سهند‬ ‫صنعتگ��ران را شناس��ایی و برای رفع‬ ‫رادیات��ور تولیدکنن��ده رادیاتورهای‬ ‫انها در جلس��ه های کارگروه رفع موانع‬ ‫خ��ودرو و واح��د ب��ازن فراز اندی��ش تولیدکننده‬ ‫تولید اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی در بیان مش��کالت مطرح ش��ده از س��وی‬ ‫محصوالت پالس��تیکی بازدید کرد و از نزدیک در‬ ‫صنعتگران تصریح کرد‪ :‬نوس��ان قیمت ارز‪ ،‬تامین‬ ‫جریان مشکالت صنعتگران قرار گرفت‪.‬‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬بیمه ای و مالیات مهم ترین مش��کالت‬ ‫وی همچنی��ن در ادام��ه س��فر ی��ک روزه ب��ه‬ ‫عنوان ش��ده از س��وی صنعتگران اس��ت که این‬ ‫ش��هرک های صنعتی شرق تهران از واحد صنعتی‬ ‫مشکالت در جلسه های ستاد کارگروه تسهیل هر‬ ‫ستاک تولیدکننده محصوالت غذایی و صنعتکده‬ ‫دو هفته یک بار مطرح می ش��ود و برای تس��هیل‬ ‫فوالد صدر تولیدکننده قطعات خودرو در شهرک‬ ‫انها تصمیم گیری و اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫صنعتی خوارزمی بازدید کرد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫صالحی نیا همچنین از شهرک صنعتی عباس اباد‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران با اش��اره به‬ ‫در ش��رق تهران بازدید کرد و ب��ا حضور در واحد‬ ‫کاه��ش قیم��ت دالر و تاثیر ان ب��ر فعالیت های‬ ‫صنعت��ی فن اوران پرتو تولیدکنن��ده چراغ و اینه‬ ‫صنعت��ی ادام��ه داد‪ :‬نبای��د انتظار داش��ت که اثر‬ ‫خ��ودرو و گروه صنعتی تهران ش��رق تولیدکننده‬ ‫کاهش قیمت ارز به سرعت در بخش تولید نمایان‬ ‫لوله و ورق های فوالدی به بررسی مشکالت تولید‬ ‫شود همان طور که تاثیر افزایش نرخ ارز در بخش‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫انتصاب های جدید در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫احکامی مدیران جدید این وزارتخانه را منصوب‬ ‫کرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬سید شریف حسینی به عنوان‬ ‫مع��اون حقوقی‪ ،‬امور مجلس و امور اس��تان ها‪،‬‬ ‫کامبی��ز مه��دی زاده ب��ه عنوان مع��اون وزیر و‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی‪ ،‬خداداد غریب پور‬ ‫معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران و افروز‬ ‫بهرامی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫صندوق ضمانت صادرات از سوی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت منصوب ش��دند‪ .‬همچنین با‬ ‫حکمی از س��وی یونس الس��تی‪ ،‬معاون توسعه‬ ‫مدیریت‪ ،‬منابع و امور اس��تان ها‪ ،‬اعضای ستاد‬ ‫گرامیداش��ت ایام چهلمین بهار پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫ منصوب ش��دند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬این ستاد در‬ ‫راس��تای اجرای بند ‪ ۷‬مصوبه های جلسه ‪ ۵‬اذر‬ ‫امس��ال ش��ورای معاونان وزارتخانه و با عنایت‬ ‫به تاکیدات وی��ژه رئیس جمهوری و مقام عالی‬ ‫وزارت تشکیل ش��ده است‪ .‬اعضای این ستاد با‬ ‫شناسایی مهم ترین دستاوردهای بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در طول ‪ ۴۰‬سال گذشته برای‬ ‫بزرگداش��ت توانمندی ه��ای ای��ران‬ ‫در چهلمی��ن به��ار پی��روزی انقالب‬ ‫اس�لامی برنامه ریزی خواهند کرد‪ .‬بر‬ ‫ی مشاور‬ ‫این اس��اس‪ ،‬افش��ار فتح اله ‬ ‫وزیر و مدی��رکل دفتر وزارتی‪ ،‬محمد‬ ‫ی مع��اون برنامه ری��زی و‬ ‫نوری امی��ر ‬ ‫توسعه سازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫ی مشاور وزیر و‬ ‫صنایع ایران‪ ،‬س��یدرضا علیخان ‬ ‫رئیس کل مرکز حراست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬عزیزاهلل قربانی معاون توسعه مدیریت‪،‬‬ ‫منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬جهانگیر حبیبی‬ ‫سرپرس��ت معاونت توس��عه مدیری��ت‪ ،‬منابع و‬ ‫برنامه ری��زی نمایش��گاه بین الملل��ی جمهوری‬ ‫ی ایران‪ ،‬جهانبخش سنجابی رئیس مرکز‬ ‫اسالم ‬ ‫نوس��ازی و تحول اداری‪ ،‬حس��ین الفت معاون‬ ‫حقوقی و پش��تیبانی صندوق ضمانت صادرات‬ ‫ای��ران‪ ،‬اکبر صادقی مش��اور وزی��ر و مدیرکل‬ ‫دفتر بازرس��ی‪ ،‬ارزیابی عملکرد و پاس��خگویی‬ ‫ب��ه ش��کایات وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫امی��ر طالبی معاون توس��عه مدیری��ت و منابع‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬امیر خرمی شاد‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و توانمند س��ازی‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ای��ران‪ ،‬محس��ن‬ ‫فیاضی رئیس گروه تحول س��ازمانی‬ ‫و دبیرخانه ش��وراها‪ ،‬محسن سلمانی‬ ‫معاون مرکز نوس��ازی و تحول اداری‪،‬‬ ‫رض��ا کوثری معاون توس��عه مدیریت‬ ‫و مناب��ع س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولید کنن��دگان‪ ،‬س��ید مهدی داداش��ی معاون‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬توس��عه مدیریت و منابع موسس��ه‬ ‫مطالعات و پژوهش های بازرگانی‪ ،‬افسانه منصف‬ ‫مدیر اداری و مالی صندوق حمایت از تحقیقات‬ ‫و توس��عه صنایع الکترونیک‪ ،‬نادر ابوالقاس��می‬ ‫مدیر سرمایه انس��انی و پشتیبانی بانک صنعت‬ ‫و مع��دن‪ ،‬س��ارا ش��ادبخت مدی��ر برنامه ریزی‬ ‫و سیس��تم های اطالعات��ی صن��دوق ضمان��ت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک‪ ،‬اعظم محمدی‬ ‫معاون توس��عه منابع انس��انی و امور پشتیبانی‬ ‫مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی و ایرج موفق‬ ‫مش��اور معاونت توس��عه مدیریت‪ ،‬منابع و امور‬ ‫اس��تان ها ب��ه عضویت در س��تاد گرامیداش��ت‬ ‫چهلمین سال پیروزی انقالب درامدند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!