روزنامه گسترش صنعت شماره 544 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 544

روزنامه گسترش صنعت شماره 544

روزنامه گسترش صنعت شماره 544

‫هدف اصلی احیای‬ ‫کارت سوخت‬ ‫جلوگیری از قاچاق‬ ‫است‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2517‬دوره جدید شماره ‪ 8 544‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫بازگشت به میانگین‬ ‫در بازار سهام‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫پل توسعه صنعتی‬ ‫ ‪ 25‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫کارشناسانصنعتقطعه درگفت وگوبا«گسترشصنعت»خبردادند‪:‬‬ ‫پرداخت تسهیالت برای‬ ‫سرمایه در گردش قطعه سازان مصوب شد‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مقابله نمادین‬ ‫یکشنبه‬ ‫حمایت ارزی‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫از تولیدکنندگان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫حمایت ‪2/1‬میلیارد دالری‬ ‫از صنایع دریایی‬ ‫فع��االن صنای��ع دریایی همواره ای��ن گالیه را داش��تند که دولت و‬ ‫س��ازمان هایی که در ایران نیاز به شناور دارند سفارش های خود را به‬ ‫بخش خصوصی و فعاالن داخلی این صنعتی در کشور نمی دهند‪ .‬البته‬ ‫این گالیه ت��ا چندی پیش بجا بود و به همین دلیل هم دولت تصمیم‬ ‫گرفت با بیش��ترین حمایت از فعاالن صنایع دریایی در داخل کش��ور‬ ‫برنامه توسعه صنعت دریایی را اجرایی کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ابهام های یک طرح خاک گرفته‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ک ماه پیش صحبت ها درباره احیای کارت س��وخت جدی‬ ‫ح��دود ی ‬ ‫ش��د؛ اقدام��ی که پیش از این یک بار س��ال های ‪ ۸۶‬ت��ا ‪ ۹۴‬به منظور‬ ‫هدفمن��دی و کاهش مصرف س��وخت‪ ،‬جلوگی��ری از واردات و قاچاق‬ ‫س��وخت اجرایی ش��د‪ .‬خرداد ‪ ۹۴‬سهمیه بندی س��وخت لغو و بنزین‬ ‫تک نرخی شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 8 1397‬ربیع الثانی ‪ 16 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 544‬پیاپی ‪2517‬‬ ‫سر مقاله‬ ‫بازگشت به میانگین‬ ‫در بازار سهام‬ ‫ف��رض کنی��د اثر نس��بت‬ ‫ن��رخ ب��ه عوای��د ناش��ی از‬ ‫واکن��ش بی��ش از ان��دازه‬ ‫باش��د؛ س��هام هایی با نسبت‬ ‫نرخ ب��ه عواید ب��اال (معروف‬ ‫به س��هام های رش��دی یا در‬ ‫حال رش��د) با توجه به اینکه‬ ‫حامد هدائی‬ ‫بناس��ت دیوانه وار رشد کنند‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫ت��ا ن��رخ باالی ش��ان توجیه‬ ‫ش��ود) بس��یار ضعیف صعود‬ ‫کرده اند زیرا س��رمایه گذاران با خوش بین��ی درباره نرخ های‬ ‫رش��د این��ده پیش بینی کرده ان��د‪ .‬همچنین س��هام هایی با‬ ‫نسبت نرخ به عواید پایین یا سهام های با ارزش‪ ،‬بسیار نزول‬ ‫کرده اند زیرا س��رمایه گذاران بیش از اندازه بدبین هس��تند‪.‬‬ ‫اگر چنین چیزی حقیقت داش��ته باش��د‪ ،‬بازده باالی اینده‬ ‫س��هام های با ارزش و بازده پایین س��هام های رشدی بیانگر‬ ‫بازگشت به میانگین است‪.‬‬ ‫می توان نمونه های بازگش��ت به میانگین را در هر جنبه ای‬ ‫از زندگی پیدا کرد‪ .‬اگر بازیکن بس��کتبال در یک بازی‪۵۰ ،‬‬ ‫امتیاز را به تنهایی کس��ب کند‪ ،‬او به احتمال زیاد امتیازهای‬ ‫کمت��ری در ب��ازی بعدی ثبت می کن��د؛ همین طور اگر او ‪۳‬‬ ‫امتیاز (بدترین بازی اش در دو سال) را ثبت کند‪ ،‬بهتر شدن‬ ‫او در بازی بعدی قطعی است‪.‬‬ ‫به همین ترتیب‪ ،‬ورنر دی بانت و ریچارد تالر (کارشناسان‬ ‫اقتصاد رفتاری) به این نتیجه رسیدند که این فرایند ممکن‬ ‫اس��ت در بازار س��هام برقرار باشد‪ .‬ش��رکت هایی که چندین‬ ‫س��ال پشت سر هم خوب کار می کنند‪ ،‬این رایحه را به مشام‬ ‫می رسانند که انها ش��رکت های خوبی هستند و رشد سریع‬ ‫انها ادامه خواهد داش��ت‪ .‬در س��وی دیگر‪ ،‬ش��رکت هایی که‬ ‫چندسال بازنده بوده اند‪ ،‬انگ شرکت های بد که کار درستی‬ ‫از دست شان برنمی اید را بر پیشانی خود دارند‪.‬‬ ‫چنی��ن چیزی را نوعی هنجار کلیش��ه ای همگانی بدانید‪،‬‬ ‫درصورتی که این کلیش��ه همگانی با میل به پیش بینی های‬ ‫فرامعمول‪ ،‬با موقعیتی روبه رو هس��تند که اماده بازگشت به‬ ‫میانگین اس��ت‪ .‬ان شرکت های بد ان قدر ها هم بد نیستند و‬ ‫به طور متوسط احتمال دارد عملکرد شگفت انگیزی در اینده‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫پیش بین��ی بازگش��ت به میانگی��ن در بازار س��هام به نظر‬ ‫نمی اید فرضیه چندان رادیکالی باشد‪ ،‬به جز برای یک چیز؛‬ ‫فرضیه بازار کارامد می گوید امکان بروز بازگشت به میانگین‬ ‫وجود ندارد‪ .‬مولفه «قیمت درس��ته» می گوید نرخ س��هام از‬ ‫ارزش ذات��ی اش فاصله نمی گیرد‪ ،‬بنابراین‪ ،‬براس��اس تعریف‬ ‫سهام نمی تواند ارزان قیمت باشد و مولفه «ناهار غیرمجانی»‬ ‫می گوی��د که امکان شکس��ت ب��ازار وجود ن��دارد زیرا همه‬ ‫اطالعات از قبل در نرخ جاری درج شده اند‪ .‬با انکه تاریخچه‬ ‫بازده های سهام و نسبت نرخ به عواید ان به وضوح معلوم اند‪،‬‬ ‫انها نمی توانند تغییرات این��ده نرخ را پیش بینی کنند‪ .‬انها‬ ‫«انگار عوامل بی ربط» هستند‪ .‬یافتن شواهدی برای بازگشت‬ ‫به میانگین‪ ،‬نقض اشکار فرضیه بازار کارامد می شد‪.‬‬ ‫ریچارد تالر در مطالعه ای عملکرد همه س��هام های موجود‬ ‫در بازار بورس سهام نیویورک را در چند دوره طوالنی‪ ،‬برای‬ ‫نمونه ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال بررسی و رتبه بندی کرد‪ .‬انها می خواستند‬ ‫بگذارند که س��رمایه گذاران اشکارا درباره برخی از شرکت ها‬ ‫خوش بین یا بدبین شوند‪.‬‬ ‫ن��ام س��هام های دارای بهتری��ن عملک��رد را برن��دگان و‬ ‫س��هام های دارای بدتری��ن عملکرد را بازندگان گذاش��تند‪.‬‬ ‫س��پس گروهی از بزرگ تری��ن برندگان و بازن��دگان ( برای‬ ‫نمونه ‪ ۳۵‬سهام منتهی الیه) را برمی داشتند و عملکردشان را‬ ‫هنگام حرکت مقایسه می کردند‪.‬‬ ‫اگ��ر بازاره��ا کارامد بودند‪ ،‬انتظار انه��ا این بود که ان دو‬ ‫س��بد مالی به یک اندازه خوب عمل کنند‪ .‬گذش��ته از همه‪،‬‬ ‫بر اس��اس فرضیه ب��ازار کارامد‪ ،‬گذش��ته نمی تواند اینده را‬ ‫پیش بین��ی کند ام��ا اگر فرضیه واکنش بی��ش از اندازه انها‬ ‫درست از اب درمی امد‪ ،‬بازندگان از برندگان جلو می زدند‪.‬‬ ‫چنین یافته ای دو نتیجه درپی داش��ت؛ نخست انها برای‬ ‫پیش بین��ی یک کج رفتاری جدید از روانشناس��ی اس��تفاده‬ ‫کرده بودن��د‪ .‬دوم اینکه انها برای چی��زی که واکنش بیش‬ ‫از ان��دازه تعمیم یافته‪ ،‬می خواندند و پش��توانه ای به دس��ت‬ ‫می اوردن��د‪ .‬در ای��ن ازمایش انها فرض می کردن��د با باال یا‬ ‫پایین بردن نرخ برخی از س��هام ها‪ ،‬طوری که انها بزرگ ترین‬ ‫برندگان و بازندگان یا دوره چندس��اله شوند‪ ،‬احتمال داشت‬ ‫سرمایه گذاران به چیزی بیش از اندازه واکنش نشان دهند‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬انه��ا در ازمونی از ‪ ۵‬س��ال عملک��رد برای‬ ‫ش��کل دهی س��بد های مالی برنده و بازنده اس��تفاده کرده و‬ ‫سپس بازده های هر س��بد مالی در مقایسه با کل بازار را در‬ ‫‪ ۵‬سال اینده محاس��به کردند‪ .‬در دوره ‪۵‬ساله پس از اینکه‬ ‫س��بد های مالی را ش��کل دادند‪ ،‬بازن��دگان حدود ‪۳۰‬درصد‬ ‫جلوتر از بازار بودن��د‪ ،‬در حالی که برندگان حدود ‪۱۰‬درصد‬ ‫بدتر از بازار بودند‪.‬‬ ‫سعید زرندی‬ ‫تکمیل ‪ ۲۰۶۶‬واحد‬ ‫نیمه تمام صنعتی و معدنی‬ ‫باالی ‪۶۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی با ایجاد ‪۱۳۰‬‬ ‫هزار شغل مستقیم در‬ ‫دستور کار قرار می گیرد‬ ‫و منابع موردنیاز برای‬ ‫بازسازی و نوسازی ‪۲۱۶۵‬‬ ‫واحد صنعتی پیش بینی‬ ‫شده است‬ ‫‪ ۴‬برنامه مهم در دستور کار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گرفت‬ ‫ایجاد ‪ ۲۷۰‬هزار شغل با ‪ ۲۱‬هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ضمن تش��ریح ‪ ۴‬برنامه مهم که در دستور‬ ‫کار این وزارتخانه قرار گرفته است‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫در این برنامه جامع تکمیل ‪ ۲۰۶۶‬واحد نیمه تمام‬ ‫صنعتی و معدنی باالی ‪۶۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫با ایجاد ‪ ۱۳۰‬هزار ش��غل مس��تقیم در دستور کار‬ ‫قرار می گی��رد و منابع موردنیاز برای بازس��ازی و‬ ‫نوس��ازی ‪ ۲۱۶۵‬واح��د صنعتی پیش بینی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��عید زرندی با اش��اره به تفاهمنامه همکاری‬ ‫س��ه جانبه س��ازمان برنام��ه و بودج��ه‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و صندوق توس��عه ملی‬ ‫ب��ه منظ��ور اج��رای برنام��ه تولید و اش��تغال در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با تاکید بر ایجاد و تثبیت اش��تغال‬ ‫و ب��ا تمرکز بر تامین مالی خوش��ه های صنعتی و‬ ‫خدم��ات کلینیکی اظه��ار کرد‪ :‬با اجرایی ش��دن‬ ‫ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬اتفاق های خوب��ی در حوزه تولید‬ ‫رخ خواه��د داد و موجب رونق صنعت در کش��ور‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایط خاص��ی که ب��ر اقتصاد‬ ‫کشور حاکم است نیاز بود برای تکمیل واحدهای‬ ‫نیمه تمام‪ ،‬بازسازی و نوسازی و سرمایه درگردش‬ ‫واحده��ای تولی��دی اقدامات موثری انجام ش��ود‬ ‫و ای��ن اقدامات ضم��ن رونق تولی��د‪ ،‬باعث ایجاد‬ ‫اش��تغال در بخش صنعت و معدن خواهد شد که‬ ‫نیاز ضروری جامعه است‪.‬‬ ‫معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با بیان اینکه ‪ ۴‬برنامه مهم در دس��تور‬ ‫کار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درنظر گرفته‬ ‫شده است که شامل تکمیل ‪ ۲۰۶۶‬واحد نیمه تمام‬ ‫صنعتی و معدنی باالی ‪۶۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫اس��ت که با این اتفاق ‪ ۱۳۰‬هزار اشتغال مستقیم‬ ‫ایجاد خواهد ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در این تفاهمنامه‬ ‫ب��رای ‪ ۲۱۶۵‬واحد صنعتی که نیاز به بازس��ازی و‬ ‫نوس��ازی دارند منابع موردنیاز ان پیش بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با اش��اره به اینکه یک��ی از دغدغه های‬ ‫حمایت ارزی بانک مرکزی‬ ‫از تولیدکنندگان‬ ‫معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد‪ :‬حمایت از‬ ‫فعاالن عرصه تولید و تجارت کشور در دستورکار‬ ‫ح��وزه ارزی بان��ک مرک��زی قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬غالمرضا پناهی ب��ا بیان اینکه‬ ‫برگزاری نشست های مس��تمر با تولیدکنندگان‬ ‫با تاکید ریاس��ت کل بانک مرک��زی و با رویکرد‬ ‫حمای��ت از فعاالن عرصه تولید و تجارت کش��ور‬ ‫در دس��تور کار حوزه ارزی این بانک قرار گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متناسب با‬ ‫شرایط موجود و منطبق با قوانین و مقررات تالش می شود فضای تولید را‬ ‫تسهیل کنیم تا در نتیجه این تسهیل گری‪ ،‬بهبود وضعیت تولیدکنندگان‬ ‫در فضای کسب و کار‪ ،‬حمایت از اشتغال زایی انان و درنهایت رفاه عمومی‬ ‫مردم را شاهد باشیم‪ .‬وی ضمن تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی قائل‬ ‫به حفظ ثبات در مقررات اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید توجه داش��ته باشیم که‬ ‫تمام بخشنامه های بانک مرکزی بر مبنای قانون صادر می شوند و مبتنی بر‬ ‫صدور قوانین‪ ،‬ناگزیر به ابالغ بخشنامه های مرتبط با ان هستیم‪ .‬همچنین‬ ‫به روزرس��انی مقررات برای دستیابی به شفافیت همواره در دستورکار قرار‬ ‫دارد‪ .‬مع��اون ارزی بانک مرک��زی ادامه داد‪ :‬نمونه ش��اخص این مقررات‪،‬‬ ‫ابالغ بخشنامه برگش��ت ارز حاصل از صادرات است که با هدف به جریان‬ ‫افتادن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور صادر و به روزرسانی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به گالیه های منتش��ر شده از س��وی برخی‬ ‫صادرکنندگان مبنی بر ناش��ناخته بودن سامانه «نیما» در فضای مبادالت‬ ‫تج��اری بین المللی تصریح کرد‪ :‬نیما (نظ��ام یکپارچه معامالت ارزی) یک‬ ‫سامانه داخلی برای ثبت صادرات و واردات کشور است و اگر صادرکننده ای‬ ‫در خارج از کش��ور ارز در اختیار دارد بانک مرکزی امادگی خرید ان را به‬ ‫نرخ توافقی دارد‪ ،‬در ادامه واردکننده ای را به فروش��نده معرفی می کنیم تا‬ ‫با همان ارز کاالیی را به کشور وارد کند‪.‬‬ ‫واحده��ای تولیدی‪ ،‬مش��کالت تامی��ن مالی برای‬ ‫س��رمایه در گردش اس��ت که در ای��ن تفاهمنامه‬ ‫تس��هیالتی برای این موضوع گنجانده شده است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬کمک های فنی و اعتباری برای‬ ‫توس��عه خوشه های صنعتی و کلینیکی نیز در این‬ ‫تفاهمنامه لحاظ شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۲۱۰ :‬ه��زار میلیارد ریال مجموع‬ ‫منابعی اس��ت که برای بخ��ش صنعت و معدن در‬ ‫این تفاهمنامه پیش بینی شده است که ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد ری��ال از محل تس��هیالت ریالی صندوق‬ ‫توس��عه مل��ی‪۱۰۰ ،‬ه��زار میلیارد ری��ال از محل‬ ‫تس��هیالت نظ��ام بانکی و ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫هم از محل خزانه داری کل کش��ور برای پرداخت‬ ‫تفاوت نرخ س��ود تس��هیالت درنظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته مع��اون طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نرخ س��ود تس��هیالت در مناطق‬ ‫محروم ‪۱۲‬درصد و در مناطق غیرمحروم ‪۱۴‬درصد‬ ‫خواه��د بود و ‪ ۲۷۰‬هزار فرصت ش��غلی جدید در‬ ‫بخش صنعت و معدن با اجرایی ش��دن کامل این‬ ‫تفاهمنامه در کل کشور ایجاد می شود‪.‬‬ ‫زرن��دی در ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬برنامه ریزی های‬ ‫جدیدی برای حل مشکالت بخش تولید و تجارت‬ ‫در دستور کار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫به تازگ��ی تفاهمنام��ه همکاری مش��ترک بین‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودج��ه‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و صن��دوق توس��عه مل��ی ب��ه منظور‬ ‫اج��رای برنامه تولید و اش��تغال در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ب��ا تاکید بر ایج��اد و تثبیت اش��تغال و با تمرکز‬ ‫ب��ر تامی��ن مالی خوش��ه های صنعت��ی و خدمات‬ ‫کلینیک��ی مرتب��ط ب��ا ان مد نظ��ر ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس اجرایی ش��دن برنام��ه تولید و‬ ‫اشتغال در حوزه کسب و کارهای صنعتی و معدنی‬ ‫در ‪ ۴‬بن��د «برنام��ه تکمیل طرح ه��ای نیمه تمام‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی»‪« ،‬برنامه توس��عه واحدهای‬ ‫موجود (بازس��ازی و نوس��ازی) »‪« ،‬تامین سرمایه‬ ‫در گ��ردش برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی‬ ‫موجود» و «کمک های فنی و اعتباری در راستای‬ ‫توسعه خوشه های صنعتی و خدمات کلینیکی» در‬ ‫دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫هدف اصلی احیای کارت سوخت جلوگیری از قاچاق است‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری هدف‬ ‫اصلی احیای کارت هوشمند سوخت‬ ‫را جلوگی��ری از قاچاق بنزین به ویژه‬ ‫به کشورهای همسایه دانست‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمود واعظی‬ ‫ب��ه موض��وع س��وخت و همچنی��ن‬ ‫احی��ای کارت هوش��مند س��وخت‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬برنامه ما این است تا همه‬ ‫کس��انی که خودرو دارند کارت سوخت داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬ه��دف اصل��ی و مهم ترین اق��دام ما‬ ‫جلوگی��ری از قاچاق س��وخت به کش��ورهای‬ ‫همسایه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بنزین ثروت ملی‬ ‫است‪ ،‬بر لزوم صرفه‪‎‬جویی در مصرف‬ ‫این ف��راورده تاکی��د ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫بنزی��ن در ایران لیتری ه��زار تومان‬ ‫عرضه می شود‪ ،‬در حالی که در برخی‬ ‫کشورهای همسایه تا ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫هم خریداری می شود‪.‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫بنزین کاالیی مانند نان بود که به طور مساوی‬ ‫همه مردم اس��تفاده می کردند طبیعی بود که‬ ‫هرچقدر هم نرخ ان را پایین نگه می داش��تیم‪،‬‬ ‫بازه��م پ��ول مردم در جیب ش��ان ب��ود اما در‬ ‫شرایطی که درصدی از مردم از بنزین استفاده‬ ‫می کنن��د و درصدی ب��ه هیچ وجه اس��تفاده‬ ‫نمی کنند‪ ،‬م��ا باید بتوانیم یاران��ه بنزین را به‬ ‫کسانی که نیازمند رس��یدگی بیشتر هستند‪،‬‬ ‫اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی در باره اختصاص‬ ‫بنزین به افرادی که خودرو ندارند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫این طرح در دولت بررسی شد‪.‬‬ ‫نقطه قوتش این است که همه به اندازه هم‬ ‫مص��رف می کنند اما ضعف این طرح بر قوتش‬ ‫غلبه دارد‪ ،‬به همین دلیل دولت وارد این بحث‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫تاسیسات صنعت برق باید ‪ ۲‬برابر شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توانیر با اشاره به‬ ‫میانگین رشد ‪۷‬درصدی مصرف برق در‬ ‫هر سال تاکید کرد‪ :‬اگر این میزان رشد‬ ‫همچنان تداوم داش��ته باشد‪ ،‬تاسیسات‬ ‫این صنعت هر ‪ ۱۰‬س��ال بای��د ‪ ۲‬برابر‬ ‫ش��ود که حل این مش��کل نیز نیازمند‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‬ ‫جدید است‪.‬‬ ‫به گزارش پاون‪ ،‬محمدحسن متولی زاده با استناد‬ ‫به امار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براساس امار ارائه شده ازسوی این نهاد‪،‬‬ ‫س��االنه ‪ ۸۵۰‬هزار کولر گازی وارد کش��ور می شود‬ ‫که از این میان ‪۷۰‬درصد ان استانداردهای الزم را‬ ‫ندارد‪ .‬متولی زاده ادامه داد‪ :‬همین نهاد در گزارشی‬ ‫تاکید کرده اس��ت که با ورود این تعداد کولرگازی‪،‬‬ ‫هر س��ال به اندازه ‪ ۲‬هزار م��گاوات به مصرف برق‬ ‫کش��ور افزوده می شود که این میزان معادل ‪۲‬برابر‬ ‫ظرفیت نیروگاه هسته ای بوشهر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توانیر در ادام��ه به میانگین‬ ‫رش��د ‪ ۷‬درصدی مصرف برق در هر س��ال اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬اگر این میزان رش��د همچنان تداوم‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬تاسیس��ات این صنعت هر‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال باید ‪ ۲‬برابر ش��ود که حل این‬ ‫مش��کل نیز نیازمند ‪ ۶۰۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه گذاری جدید اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه برای تامین ب��رق منطقه‬ ‫باید س��رمایه گذاری زیادی انجام ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال گذش��ته مجم��وع انرژی‬ ‫برنامه ریزی ش��ده از نیروگاه برق ابی افزون بر ‪۱۱۵‬‬ ‫هزار مگاوات س��اعت بوده است و امسال به منظور‬ ‫تداوم انرژی ب��ا اقدامات مدیری��ت مصرف‪ ،‬میزان‬ ‫دریاف��ت ان��رژی از واحدهای برق اب��ی ‪۵۰‬درصد‬ ‫کاهش یافت و میزان خاموشی از نظر انرژی اعمال‬ ‫شده کمتر از ‪ ۳‬درصد است‪.‬‬ ‫متول��ی زاده اصالح الگوی مص��رف و تعرفه برق‬ ‫را از راهکاره��ای عملیات��ی ب��رای کاهش مصرف‬ ‫برق دانس��ت و افزود‪ :‬ب��ا توزیع ‪ ۱۰۰‬میلیون المپ‬ ‫کم مص��رف‪ ،‬یارانه ای حدود ‪ ۲۷‬ه��زار مگاوات اوج‬ ‫مصرف کاه��ش یافت‪ .‬وی کاهش تلفات برق‪ ،‬ارائه‬ ‫طرح تش��ویقی برای چاه های کشاورزی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫طرح تغییر س��اعت های کاری اداره ه��ا را از دیگر‬ ‫اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت‪ :‬با این روش‪،‬‬ ‫ش��اهد ‪۴‬درصد کاهش تلفات برق در ایران بودیم‪،‬‬ ‫به گونه ای که می توان گفت به استانداردهای جهانی‬ ‫نزدیک تر ش��ده ایم‪ .‬همچنین با انجام این کارها‪ ،‬از‬ ‫ساخت ‪ ۲۵۰۰‬مگاوات نیروگاه جدید جلوگیری به‬ ‫عمل امده و حدود ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان به اقتصاد‬ ‫ایران کمک ش��ده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬توسعه‬ ‫کس��ب وکارهای نوین‪ ،‬ب��رای مدیریت مصرف برق‬ ‫به ویژه در س��اعت اوج بار تابس��تان‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫در طرح فه��ام و کنتورهای هوش��مند‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از زیرس��اخت ش��بکه برق برای توسعه شبکه های‬ ‫ارتباطی و ارتقای س��طح خدمات به مش��ترکان و‬ ‫کاهش هزینه ه��ا با اس��تفاده از فناوری های نوین‬ ‫ازجمله راهکارهای توس��عه صنعت برق اس��ت که‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر از فعاالن استارت اپ ها خواست‬ ‫در موض��وع مدیریت مص��رف و ارتباط ب��ا مردم‪،‬‬ ‫ورود و حضور فعال تری داش��ته باشند‪ .‬متولی زاده‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬نیاز امروز صنع��ت برق در حوزه‬ ‫مصرف‪ ،‬ارتباط ب��ا مردم و ترغیب انان به مدیریت‬ ‫مصرف است به طوری که در زمان اوج مصرف‪ ،‬بتوان‬ ‫از این فرصت ها به شکل مطلوبی استفاده کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 8 1397‬ربیع الثانی ‪ 16 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 544‬پیاپی ‪2517‬‬ ‫خبر‬ ‫واکنش نوبخت به پیشنهاد‬ ‫یارانه ای احمدی نژاد‬ ‫احمد رفعت‬ ‫محمدرضا حسینی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سامان ترابی زاده‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین شیوه های حمایت از صنایع دریایی کشور گزارش می دهد‬ ‫حمایت ‪ 2/1‬میلیارد دالری از صنایع دریایی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فعاالن صنایع دریایی همواره این گالیه را داش��تند‬ ‫ک��ه دولت و س��ازمان هایی که در ایران نیاز به ش��ناور‬ ‫دارند سفارش های خود را به بخش خصوصی و فعاالن‬ ‫داخلی این صنعتی در کشور نمی دهند‪ .‬البته این گالیه‬ ‫ت��ا چندی پیش بجا ب��ود و به همین دلی��ل هم دولت‬ ‫تصمیم گرفت با بیش��ترین حمای��ت از فعاالن صنایع‬ ‫دریایی در داخل کش��ور برنامه توس��عه صنعت دریایی‬ ‫را اجرایی کند‪ .‬به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت»‬ ‫مقرر شد‪ ،‬تا ‪ ۵‬س��ال اینده ‪ ۱۰۷۶‬شناور به سازندگان‬ ‫داخلی سفارش داده شود‪ .‬کارشناسان و فعاالن صنایع‬ ‫دریای��ی معتقدند این س��فارش می تواند ب��ه قدری بر‬ ‫صنایع دریایی تاثیر داشته باشد که این صنعت به طور‬ ‫فزاینده ای از صنعت خودرو پیشی بگیرد‪.‬‬ ‫ایران بی��ش از ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬کیلومتر مرز دریایی‬ ‫دارد اما به اذعان تمام مس��ئوالن و کارشناسان اقتصاد‪،‬‬ ‫س��هم ایران از اقتصاد دریا بس��یار کمتر از مزیت هایی‬ ‫است که کش��ورمان در این زمینه دارد‪ .‬سفارش بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰۰‬ش��ناور اما موضوعی اس��ت که به تازگی و در‬ ‫ی عالی صنایع دریایی کشور‬ ‫نشس��ت روز گذشته شورا ‬ ‫مطرح شد‪ .‬بر اساس انچه در این نشست گفته شد قرار‬ ‫اس��ت ‪ ۱۰۷۶‬شناور تا ‪ ۵‬س��ال اینده ساخته شود‪ .‬این‬ ‫پروژه ح��دود ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر نیاز به س��رمایه گذاری‬ ‫شرکت خارجی با شرکت خودشان در داخل کشور قرار‬ ‫دارد که برای حمایت از س��ازندگان داخلی باید حداقل‬ ‫می بندند‪ .‬متاس��فانه صندوق توسعه ملی در این زمینه‬ ‫‪ ۶۰‬درصد ان با استفاده از توان داخلی باشد‪ .‬به عبارت‬ ‫قوانین مناسبی ندارد و بیشتر به نظر می رسد صندوق‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬بر اس��اس انچه گفته ش��ده تا ‪ ۵‬س��ال اینده‬ ‫توس��عه با قی کشورها است‪ .‬این قوانین در حالی وجود‬ ‫کشتی س��ازان داخلی باید حداق��ل ‪ ۲.۱‬ملیلیارد دالر‬ ‫دارد که ما توقع داریم شرکت های خارجی برای حضور‬ ‫تجهیزات برای این صنعت تامین کنند‪.‬‬ ‫در ایران با یک ش��رکت ایرانی قرارداد همکاری داشته‬ ‫پیش از این بس��یاری از فعاالن صنایع دریایی ایران‬ ‫گفته بودن د دولت باید حجم سفارش ه ا را افزایش دهد‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫تا این صنعت ظرفیت های خود را نشان دهد‪ .‬به عبارت‬ ‫رفعت با بیان اینکه قوانین مناسبی در زمینه حمایت‬ ‫دیگر‪ ،‬همواره یکی از بزرگ ترین مطالبات صنعتگران و‬ ‫از صنای��ع دریایی و صنعتگران ای��ن حوزه وجود دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬هر تولیدکننده ای که می تواند محصول وارداتی‬ ‫فعاالن عرصه دریا سفارش ساخت شناور به شرکت های‬ ‫را تولید کند از حمایت های ویژه ای برخوردار می شود‪.‬‬ ‫داخلی بوده است‪.‬‬ ‫در این زمینه پس از اینکه مشخص شد تولید به اندازه‬ ‫احم��د رفعت‪ ،‬رئیس ش��ورای عالی صنای��ع دریایی‬ ‫نیاز کش��ور است و توانست گواهینامه های معتبر تولید‬ ‫کش��ور درباره ش��رایط کنونی صنایع دریایی و سازکار‬ ‫دریافت کن��د‪ ،‬می توانیم مانع واردات ان‬ ‫حمای��ت از ای��ن صنع��ت در کش��ور‬ ‫محصول شویم‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از مش��کالتی ک��ه در زمینه‬ ‫سفارش بیش از‬ ‫تس��هیالت صنایع دریایی وجود دارد به ‪ ۱۰۰۰‬شناور موضوعی � ای�درو ام�اده حمای�ت از‬ ‫قوانی��ن مربوط در صندوق توس��عه ملی است که به تازگی و در صنعتگران‬ ‫محمدرض��ا حس��ینی‪ ،‬مج��ری طرح‬ ‫اختص��اص دارد‪ .‬ب��ر اس��اس قوانین این نشست روز گذشته‬ ‫ایجاد و توس��عه مجتمع ه��ای صادرات‬ ‫صندوق تس��هیالت ارزی به شرطی داده شورای عالی صنایع‬ ‫ک‪ -‬گواتر و نماینده‬ ‫می ش��ود ک��ه ش��رکت های داخلی یک دریایی کشور مطرح گرا در س��واحل جاس ‬ ‫ش��ریک خارجی معرفی کنند‪ .‬به عبارت شد‪ .‬بر اساس انچه س��ازمان گسترش و نوس��ازی در جلسه‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬اگر ش��رکت های داخل��ی نتوانند در این نشست گفته ش��ورای عالی صنایع دریایی گفت‪ :‬یکی‬ ‫ش��ریک خارجی معرفی کنند تسهیالتی شد قرار است ‪ ۱۰۷۶‬از مزیت های��ی ک��ه اکن��ون در اقتصاد‬ ‫داده نمی ش��ود‪ .‬به این دلیل بس��یاری از شناور تا ‪ ۵‬سال اینده ایران وجود دارد استفاده از ظرفیت های‬ ‫ساخته شود‬ ‫اقتص��ادی مکران اس��ت‪ .‬ای��درو در این‬ ‫ش��رکت های داخلی در خارج از کش��ور‬ ‫شرکتی ثبت می کنند و بعد از طریق ان‬ ‫زمین��ه امادگ��ی دارد ت��ا ب��ا حمایت از‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﻧﻮﺁﻭﺭ ﺳﭙﻬﺮ ﭘﺎﺭﺱ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 1397,09,13‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 534684‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪14007982993‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ‬ ‫ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‪:‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﻓﻴﻨﺘﻚ‪ ،‬ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻋﻠﻤﻰ‪ ،‬ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﭘﺨﺶ‪ ،‬ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻠﺰﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻓﻠﺰﻯ‪ ،‬ﺍﻧﻮﺍﻉ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻭ ﭘﻠﻴﻤﺮﻯ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻯ ﻭ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ‪ ،‬ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ‬ ‫ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ‪ :‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ‪ ،‬ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ‪ ،‬ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ ﺣﺴﺎﺱ ‪ ،‬ﺑﻦ ﺑﺴﺖ )ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪﺍﺻﻐﺮ ﺯﺍﺭﻉ‬ ‫ﺑﻴﺪﻛﻰ( ‪ ،‬ﭘﻼﻙ ‪ ، 38‬ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 9‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪ 1453819363‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ‪100‬‬ ‫ﺳﻬﻢ ‪ 10000‬ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺗﻌﺪﺍﺩ ‪ 100‬ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 350000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻃﻰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 146,580025‬ﻣﻮﺭﺥ ‪1397,08,26‬‬ ‫ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺑﺎ ﻛﺪ ‪ 257‬ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ ﭘﻮﺭﺧﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪1990383386‬ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﭘﻮﺭﺧﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪2002773955‬ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪2‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺥ ﺯﺍﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪2003163808‬ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ‬ ‫‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ‪:‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺍﺕ ‪،‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ‪ ،‬ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻫﺮ‬ ‫ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺣﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 2003242783‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻭﻍ‬ ‫ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 2003279911‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪4 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(310811‬‬ ‫سرمایه گذاران مسیر توس��عه صنایع دریایی را هموار‬ ‫کن��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در س��واحل مک��ران ظرفیت های‬ ‫بس��یاری وجود دارد که صنعتگران و س��رمایه گذاران‬ ‫می توانند حتی با همکاری ایدرو وارد فعالیت شوند‪.‬‬ ‫حس��ینی توضیح داد‪ :‬س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران سازمانی توس��عه ای است و برای توسعه‬ ‫صنای��ع دریای��ی برنامه ه��ای وی��ژه ای دارد‪ .‬اکن��ون‬ ‫طرح های توجیهی با توجه به نیازس��نجی های داخلی‬ ‫تنظیم شده اند‪ .‬اگر با برنامه های پیش رو سفارش ها به‬ ‫طور منظم و دائمی به کشتی س��ازان داده شود بدون‬ ‫شک شاهد رشد و رونق این صنعت در کشور خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹جمع بندی سفارش ها‬ ‫کاپیتان س��امان تراب��ی زاده‪ ،‬معاون فن��ی بازرگانی‬ ‫کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران در این نشست‬ ‫گفت‪ :‬اکنون در حال جمع بندی س��فارش ها هستیم‪.‬‬ ‫یک��ی از نیازهای��ی که در جریان این س��فارش وجود‬ ‫دارد این اس��ت که قطعه سازان بیشتر با هم هماهنگ‬ ‫شوند‪ .‬متاسفانه هنوز نتوانستیم به طور کامل سندی‬ ‫از ظرفیت های صنایع دریایی کشور داشته باشیم‪ .‬در‬ ‫بس��یاری از پروژه ها ظرفیت های موجود باید تجمیع‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در برخی از موارد متاس��فانه توان داخلی‬ ‫کشور پاسخگوی نیاز کش��تی ها نیست‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که تجمیع ظرفیت ه��ای موج��ود می تواند به‬ ‫صنایع دریایی کشور کمک بسیاری داشته باشد‪.‬‬ ‫باالترین خط فقر ماهانه‬ ‫در تهران‬ ‫یک کارش��ناس اقتصاد با اش��اره به اثرگذاری گرانی مسکن بر‬ ‫گس��ترش خط فقر گفت‪ :‬با این اوض��اع قیمت ها‪ ،‬خط فقر به ویژه‬ ‫در مناطق پایین ش��هر تهران به طور احتمالی بس��یار بیش��تر از‬ ‫رقم ‪ ۲۵‬درصد اس��ت‪ .‬عبداهلل مشکانی با اش��اره به گزارش مرکز‬ ‫پژوهش های مجل��س مبنی بر افزایش ‪ ۲۵‬درص��دی خط فقر در‬ ‫ته��ران ان را کمت��ر از افزایش خط فقر واقعی ب��راورد کرد و به‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬باید مشخص شود در این طرح از کجای شهر تهران‬ ‫درباره خط فقر سوال شده است‪ .‬همه می دانیم که در شهر تهران‬ ‫اختالف بین باالی ش��هر و پایین ش��هر بسیار زیاد است و به نظر‬ ‫می رس��د با این اوضاع قیمت ها خ��ط فقر به ویژه در مناطق پایین‬ ‫ش��هر تهران به طور احتمالی بسیار بیش��تر از ‪ ۲۵‬درصد باشد‪ .‬او‬ ‫با اش��اره به گرانی مس��کن در تهران و تاثیر ان بر گسترش خط‬ ‫فقر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مالیات بر مس��کن طرحی اس��ت که می تواند به‬ ‫کاه��ش قیمت مس��کن در بلندمدت کمک کن د ام��ا واقعیت این‬ ‫اس��ت که در کوتاه مدت مس��کن به طور مس��تقیم متاثر از رشد‬ ‫نقدینگی اس��ت‪ .‬مشکانی همچنین با بیان اینکه قیمت مسکن به‬ ‫طور مس��تقیم متاثر از قیمت زمین است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای کنترل‬ ‫قیمت زمین باید در وهله نخس��ت رشد نقدینگی را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫کنترل رش��د نقدینگی و قیمت زمین تنها در بلندمدت است که‬ ‫می تواند نتیجه دهد‪ .‬این کارش��ناس مسائل اقتصا د طرح مالیات‬ ‫بر مس��کن را بر کاهش قیمت ه��ا در کوتاه مدت موثر ارزیابی کرد‬ ‫و گفت‪ :‬طرح مالیات بر مس��کن عالوه بر اینکه می تواند بر کاهش‬ ‫قیمت مس��کن اثرگذار باشد بر افزایش درامدهای مالیاتی دولت‬ ‫هم موثر است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس شورای‬ ‫اسالمی در گزارش��ی از اوضاع شاخص های اقتصادی‪ ،‬خط فقر را‬ ‫در ‪ ۶‬ما ه نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۷‬براورد کرده است که بر ان اساس‪،‬‬ ‫باالترین خط فقر ماهانه برای شهرس��تان تهران ب ه دست امده که‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۵‬برای یک خانوار ‪ ۴‬نفره ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۶‬هزار تومان‬ ‫محاس��به شده و در تابستان ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۲۸‬هزار‬ ‫تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پیشنهاد احمدی نژاد‬ ‫در زمین��ه افزایش یارانه ها به ‪ ۹۰۰‬ه��زار تومان گفت‪ :‬دولت‬ ‫باید کس��ری ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان��ی که دولت قبل‬ ‫برای پرداخت همی��ن ‪ ۴۵‬هزار و ‪ 500‬تومان یارانه برای مان‬ ‫باقی گذاش��ته بپردازد‪ ،‬پس چطور می شود این مبلغ یارانه را‬ ‫با این بدهی که دولت قبل گذاش��ته‪ ،‬اضافه کرد؟ محمدباقر‬ ‫نوبخت درباره اظهارنظر برخی از مسئوالن سابق کشور درباره‬ ‫افزایش می��زان یارانه ها و تاثیر ان روی افکار عمومی به ایلنا‬ ‫گف��ت‪ :‬مردم ما فهیم تر از این حرف ها هس��تند و با این نوع‬ ‫حرف هایی که مبانی درس��ت محاس��باتی ندارد یا با فروضی‬ ‫مطرح ش��ود که این فروض قابل انجام نیست‪ ،‬تحت تاثیر قرار‬ ‫نمی گیرن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همین ‪ ۴۵‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان با‬ ‫همان ارقام قبلی بیش از ‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان بدهی‬ ‫به بانک مرکزی برای دولت باقی گذاشته است‪ .‬نوبخت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بانک مرکزی پیوس��ته در حال پیگیری این مطالبات از‬ ‫دولت اس��ت و دیوان محاسبات پرونده تش��کیل داده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود‪ :‬دولت کنونی باید کسری‬ ‫‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلی��ارد تومانی که دولت قبل برای پرداخت‬ ‫همین ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان برای مان باقی گذاشته بپردازد‪.‬‬ ‫پس چطور می ش��ود این مبلغ را با این بدهی که دولت قبل‬ ‫گذاشته‪ ،‬اضافه کرد؟‬ ‫کمک ایدرو‬ ‫به شرکت های دانش بنیان‬ ‫سرپرس��ت ایدرو گفت‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران در موض��وع تبدی��ل ایده ب��ه محصول‪ ،‬کمک رس��ان‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬پارک های فناوری و بخش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ .‬سرپرس��ت ایدرو در نشس��ت تخصص��ی «مونتاژ تا‬ ‫ن��واوری» در کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نواوری‬ ‫با اشاره به سیر تاریخی ایدرو تصریح کرد‪ :‬سازمان توسعه ای‬ ‫چ��ون ایدرو با تغییر ش��رایط‪ ،‬ماموریت های ان هم در طول‬ ‫زمان تغییر کرده است‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬شهریار طاهر پور‬ ‫با بیان اینکه نواوری مس��تلزم نیاز است‪ ،‬گفت‪ :‬هر زمان که‬ ‫کش��ور در ش��رایط س��خت ارزی قرار گرفته‪ ،‬نیاز به موضوع‬ ‫نواوری و توجه به رویکرد ساخت داخل خود را بیشتر نمایان‬ ‫س��اخته اس��ت‪ .‬طاهر پور با تاکید بر اینکه یکی از عرصه های‬ ‫مهم تجلی تبدیل تهدید تحریم ها به فرصت‪ ،‬موضوع نواوری‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬ش��رایط محیطی را باید با دانش روز‬ ‫رصد کنیم و یادگیری پایدار را در برنامه ها خود داشته باشیم‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره‬ ‫به نقش توس��عه ای و تخصصی ایدرو گف��ت‪ :‬بخش عمده ای‬ ‫از واحدهای فعال تولید کنن��ده صنعتی نیازمند حمایت های‬ ‫روزامد از سوی س��ازمان های توسعه ای هستند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به نقش اس��تارت اپ ها و واحدهای دانش بنیان صنعتی یکی‬ ‫از نیازه��ای حمایتی این مجموع��ه را موضوع تبدیل ایده به‬ ‫محصول و تجاری س��ازی نواوری ها دانس��ت و رویکرد جدید‬ ‫ای��درو را حض��ور فع��ال در عرص��ه حمایت ه��ای صنعتی و‬ ‫توس��عه ای برای تحقق این فرایند برش��مرد‪ .‬در این نشست‬ ‫عالوه بر سرپرس��ت ای��درو‪ ،‬منوچهر منطق��ی‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫مدیریت فناوری و علیرضا کیانی‪ ،‬عضو شورای راهبردی گروه‬ ‫صنعتی گلرن��گ دیدگاه های خود را ارائه کردند‪ .‬دوازدهمین‬ ‫کنفران��س ملی و هش��تمین کنفران��س بین المللی مدیریت‬ ‫فناوری و نواوری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد‪.‬‬ ‫انحراف ‪ ۵‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫در پرداخت یارانه نقدی‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در گزارشی به‬ ‫بررس��ی عملکرد ‪ ۵‬ماهه هدفمندی یارانه ها و اسیب شناسی‬ ‫ایین نامه اجرایی ان پرداخته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه ملت‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد ‪ ۵‬ماهه هدفمندی‬ ‫یارانه ها و اسیب شناسی ایین نامه اجرایی ان (موضوع تبصره‬ ‫‪ ۱۴‬قانون بودجه سال ‪ »)۹۷‬و در ‪ ۳‬بخش «تبصره ‪ ۱۴‬قانون‬ ‫بودجه و تغییرات ان نسبت به سال گذشته»‪« ،‬عملکرد منابع‬ ‫و مصارف قانون هدفمندی در ‪ ۵‬ماه ابتدای امسال» و نکاتی‬ ‫پیرامون ایین نامه اجرایی تبصره ‪ ۱۴‬قانون بودجه تهیه کرده‬ ‫است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬طبق تبصره ‪ ۱۴‬اعتبار مربوط به‬ ‫یاران��ه نقدی و غیرنقدی به خانوارها‪ ۳۰۰ ،‬هزار میلیارد ریال‬ ‫در نظر گرفته ش��ده که دولت باید تع��داد یارانه بگیران را از‬ ‫‪ ۷۶‬میلیون نفر به ‪ ۵۶‬میلیون نفر برس��اند اما در پایان ‪ ۵‬ماه ‬ ‫نخست سال گزارشی درباره حذف ‪ ۳‬دهک باالی درامدی از‬ ‫سوی دولت ارائه نشده است‪.‬‬ ‫ماه نخس��ت س��ال وص��ول منابع‬ ‫همچنی��ن ت��ا پایان ‪ ۵‬‬ ‫هدفمندی ‪ ۳۷۷‬هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ‪۱۷۸‬‬ ‫هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬این به معنای انحراف حدود ‪ ۵۰‬هزار میلیارد ریالی از‬ ‫مقدار مصوب ‪ ۵‬ما ه پرداخت یارانه نقدی است که حتی با در‬ ‫نظ��ر گرفتن مجوز جابه جای��ی ‪ ۱۰‬درصدی بین ردیف ها نیز‬ ‫این انحراف وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از این گزارش امده که بر مبنای براوردها‬ ‫ب��ا دالر ‪ ۸۰۰۰‬تومانی‪ ،‬حدود ‪ ۳۸۰‬هزار میلیارد ریال درامد‬ ‫از این محل به دس��ت خواهد ام د اما فقط ‪ ۱۵۷‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال از ان برای هدفمندی در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د م��ازاد منابعی که تا س��قف ‪ ۱۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال می تواند از محل صادرات فراورده ها حاصل شود‪ ،‬نادیده‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 8 1397‬ربیع الثانی ‪ 16 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 544‬پیاپی ‪2517‬‬ ‫خبر‬ ‫پیشرفت‪ ،‬در همفکری‬ ‫خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫محقق می شود‬ ‫ارتقا و تولید نسل جدید‬ ‫موتورهای ایران خودرو‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تحقیق‪ ،‬طراحی و تولید موتور ایران خودرو‬ ‫از توس��عه و تولید نس��ل جدید موتورهای ملی موس��وم به‪EF ۷‬‬ ‫پالس خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬محم��د زالی گفت‪ :‬ش��رکت تحقیق‪،‬‬ ‫طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) با هدف کاهش مصرف‬ ‫س��وخت و الودگی اروپا ‪ ،۵‬بدون اس��تفاده از مشاور خارجی و با‬ ‫تکیه بر توانمندی خود در حال توسعه نسل جدید موتورهای ملی‬ ‫موس��وم به‪ EF ۷‬پالس اس��ت که پس از صحه گذاری در مرحله‬ ‫تولید ازمایشی به مرحله تجاری سازی خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمونه های ازمایشگاهی این موتور‪ ،‬ازمون های‬ ‫تاییدیه اهداف را با موفقیت گذرانده‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی می ش��ود‪،‬‬ ‫در ش��هریور س��ال اینده این موتورها به تولید انبوه برس��د‪ .‬زالی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬با اینکه موتورها دارای فناوری پیش��رفته و جدید‬ ‫هس��تند‪ ،‬بیش��ترین اس��تفاده از توانای��ی س��ازندگان داخلی و‬ ‫سرمایه گذاری قبلی شده است‪.‬‬ ‫وی توس��عه موتور گازس��وز منطبق بر راهبرد سوخت کشور را‬ ‫از مهم ترین مس��یرهای برون رفت از ش��رایط االیندگی ناشی از‬ ‫احتراق موتور خودروها دانس��ت و گفت‪ :‬با توجه به منابع وس��یع‬ ‫گاز در کشور می توان با توسعه موتورهای گازسوز گام بزرگی برای‬ ‫کاهش ذرات معلق هوا برداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تحقیق‪ ،‬طراحی و تولید موتور ایران خودرو‬ ‫ادامه داد‪ :‬ایران خودرو در طراحی موتور پایه گازس��وز در جهان‬ ‫پیشگام بوده و کشورهای دیگر با الگوبرداری از موتور پایه گازسوز‬ ‫ایران خ��ودرو بهبودهای��ی در موتوره��ای خود ایج��اد کرده و با‬ ‫سرمایه گذاری روی کفی‪ ،‬کارایی این خودروها را افزایش داده اند‪.‬‬ ‫افزایش حجم مخزن و امکان پیمایش تا ‪۶۰۰‬کیلومتر از جمله‬ ‫این بهبودها بوده است‪.‬‬ ‫وی جلوگی��ری از بخ��ش بزرگ��ی از قاچاق بنزی��ن را از نتایج‬ ‫اس��تفاده از خودروهای گازس��وز عنوان کرد و گف��ت‪ :‬این اقدام‬ ‫ازسوی دولت روسیه اولویت راهبرد سوخت شده است‪.‬‬ ‫زال��ی تاکید ک��رد‪ :‬دولت با هزینه کم��ی از محل جلوگیری از‬ ‫ای��ن قاچ��اق در حمای��ت از طراحی خودرو گازس��وز با پیمایش‬ ‫‪۵۰۰‬کیلومت��ر با یک بار س��وخت گیری می تواند نقش مهمی را‬ ‫ایفا کند‪.‬‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫مصوب شده از سوی‬ ‫بانک ها برای سرمایه در‬ ‫گردش قطعه سازان‬ ‫تسهیالتی پرداخت شود‬ ‫و صنعتگران در سایت‬ ‫بهین یاب ثبت نام و از‬ ‫این تسهیالت استفاده‬ ‫کنند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنعت خودرو کشور تاکنون فراز و نشیب های زیادی را تجربه‬ ‫کرده اس��ت و ش��رایط پیش امده موضوع جدیدی نیست‪ .‬یکی از‬ ‫پیشکسوتان قطعه سازی کشور بر این عقیده است که ارتقای توان‬ ‫صنع��ت خودرو در گرو ورود فناوری های جدید و داخلی س��ازی‬ ‫تولید قطعه و بی نیاز شدن از واردات ان است‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م اروند در گفت وگو با خبرخ��ودرو‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ادامه‬ ‫روش های فعلی مشکالت عدیده ای را برای صنعت قطع ه به وجود‬ ‫خواه��د اورد؛ بنابرای��ن تنها راه مقابله ب��ا تحریم های کوچک و‬ ‫بزرگ��ی که اعمال می ش��ود خودکفایی در تولید خودرو اس��ت‪،‬‬ ‫مطلبی که در ‪۴۰‬سال مدام بر ان تاکید داشته ایم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬باید در تمام زمینه ها ش��امل طراحی خودرو‪ ،‬ورود‬ ‫فناوری های جدید و‪ ...‬خودکفا ش��ویم و تنها در این صورت است‬ ‫که می توان امید داشت در یک یا ‪۲‬سال اینده از بحرانی که دامان‬ ‫خودروس��ازی کش��ور را گرفته خارج ش��ویم در غیر این صورت‬ ‫نمی توان به اینده صنعت خودرو خوشبین بود‪.‬‬ ‫او در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬مش��اهده کردید شرکت های رنو‪،‬‬ ‫س��یتروئن و پژو ب��ا کوچک ترین تصمیم غیرمنصفانه کش��وری‬ ‫ثالث چه واکنش��ی از خود نش��ان دادند و با خروج از ایران دست‬ ‫خودروس��ازان کشور را خالی گذاش��تند‪ .‬البته از نظر سیاسی‪ ،‬با‬ ‫توجه به اینکه کش��ورهای مربوط اعالم قطع همکاری با ایران را‬ ‫نداشتند باید گفت مشکل حادی رخ نداده است؛ بنابراین چنانچه‬ ‫در س��ال های گذشته‪ ،‬بر داخلی سازی تولید قطعه و بومی سازی‬ ‫فناوری ساخت خودرو سرمایه گذاری انجام می شد از لحاظ فنی‬ ‫نیز مشکلی برای کشور پیش نمی امد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت قطعه و خودرو اذعان کرد‪ :‬پیش��رفت‬ ‫فناوری در خودروس��ازی کش��ور در گرو هم��کاری و همفکری‬ ‫خودروس��ازان با قطعه س��ازان اس��ت تا با تعیین سیاست اینده‬ ‫خودروسازی‪ ،‬قطعه سازان نسبت به ورود فناوری الزم برای تولید‬ ‫قطعات س��فارش داده ش��ده از سوی خودروس��ازان اقدام کنند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬خودروس��ازان باید ب��ا ارائه برنامه های دقیق نوع‬ ‫موتور خودرو جدید را تعیین و با سفارش به قطعه سازان محصول‬ ‫موردنظر تولید شود‪ .‬روندی که تاکنون انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در حال��ی که مدام پیش��نهاد حضور قطعه س��ازان‬ ‫داخل��ی برای در اختی��ار قرار دادن تجربه ه��ای فنی‪ ،‬زمان عقد‬ ‫قرارداد خودروس��ازان با قطعه سازان خارجی داده شده اما با این‬ ‫تصور که قطعه سازان قصد دخالت در امور اقتصادی شرکت های‬ ‫خودروساز را دارند از حضور ما جلوگیری شد و این موضوع‪ ،‬ایراد‬ ‫مهم صنعت خودرو کش��ور اس��ت؛ بنابراین درحال حاضر تنها راه‬ ‫این است که خودروسازان هرچه سریع تر بر شرایط مسلط شوند‪.‬‬ ‫ارون��د اذع��ان کرد‪ :‬در صورتی افزایش قیم��ت خودرو‪ ،‬ضرر و‬ ‫زیان قطعه سازان را جبران خواهد کرد که در این رقم در جبران‬ ‫کاهش ظرفیت تولید خودروسازان هزینه نشود‪ ،‬بلکه حجم باالی‬ ‫مطالبات قطعه سازان نیز پرداخت شود‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬اگر ش��رکت خودروسازی با ‪۳۰‬هزار نیروی کار‬ ‫یک میلیون خودرو تولید می کرده است و این رقم با وجود ثابت‬ ‫ماندن نیروی کار به ‪۶۰۰‬هزار خودرو کاهش یافته‪ ،‬نباید افزایش‬ ‫قیم��ت در جب��ران کاهش تیراژ هزینه ش��ود زیرا در این صورت‬ ‫افزایش قیمت عایدی برای قطعه سازان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫کارشناسان صنعت قطعه در گفت وگو با «گسترش صنعت» خبر دادند‪:‬‬ ‫پرداخت تسهیالت برای سرمایه در گردش قطعه سازان مصوب شد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫پ��س از انتصاب��ش در این وزارتخانه‪ ،‬س��فرهایی به‬ ‫برخی اس��تان های کش��ور از جمله‪ ،‬استان مرکزی‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی و س��منان داشت‪ .‬در این سفرها‪،‬‬ ‫از س��وی صنعتگ��ران اس��تان نشس��ت هایی برگزار‬ ‫ش��د و مس��ئوالن به بی��ان مش��کالت و چالش ها و‬ ‫همچنی��ن قوت ه��ای اس��تانی خ��ود پرداختند‪ .‬در‬ ‫ادامه «گس��ترش صنعت» به س��راغ رئیسان انجمن‬ ‫قطعه س��ازی برخی از این اس��تان ها رف��ت و درباره‬ ‫دستاورد این س��فرها با انها گفت وگویی داشت که‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹خواسته قطعه سازان‬ ‫احمدرضا رعنایی‪ ،‬رئیس انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی استان مرکزی با‬ ‫اش��اره به اینکه رضا رحمانی‪ ،‬رئیس س��تاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی استان مرکزی هم هستند‪ ،‬درباره سفر وی‬ ‫به اراک گفت‪ :‬نشس��ت هایی که در این سفر با وزیر‬ ‫داشتیم مطلوب و کارساز بود‪ .‬ایشان بازدیدهایی هم‬ ‫از واحدهای صنعتی داشتند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در زمینه صنعت قطعه انجمن همگن‬ ‫اس��تان مرکزی همان ‪۴‬خواس��ته انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور را که‬ ‫در نام��ه ای به رئیس جمهوری اع�لام کرده بودند را‬ ‫دوباره عنوان کرد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن قطعه س��ازی به این‬ ‫‪۴‬مورد اشاره کرد و گفت‪ :‬بروزرسانی قیمت قطعات‪،‬‬ ‫پرداخ��ت مطالبات معوقه از س��وی خودروس��ازان‪،‬‬ ‫تس��هیل تامین مواد اولیه داخلی (که به طور عمده‬ ‫تولیدکنندگان��ی دولت��ی دارد) و مواد اولیه خارجی‬ ‫(ک��ه به دلی��ل مش��کل تب��ادالت ارزی‪ ،‬مش��کالت‬ ‫گمرک��ی و تحریم با بحران روبه رو ش��ده اس��ت) و‬ ‫همچنین تسویه خرید های اعتباری و مدت دار ارزی‬ ‫قطعه س��ازان که پیش از افزایش نرخ ارز نس��بت به‬ ‫تامین مواد اقدام کرده بودند و درحال حاضر باید به‬ ‫نرخ روز مابه التفاوت را بپردازند در حالی که فروش‬ ‫محصول در زم��ان تامین به نرخ ریال بوده اس��ت‪،‬‬ ‫بس��یاری از قطعه سازان را ورشکسته خواهد کرد‪ ،‬از‬ ‫صنعتگران خب��ر داد و گفت‪ :‬مس��ئله دیگر مصوبه‬ ‫جمله درخواست قطعه س��ازان از رئیس جمهوری و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود‪.‬‬ ‫وام تبصره‪ ۱۶‬تس��هیالت بانکی بود که عنوان ش��د‬ ‫رعنایی با بیان اینکه سرمایه در گردش صنعتگران‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی مصوب ش��ده است‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب تم��ام بدهی ه��ای بانکی که ناش��ی از‬ ‫بسیار کاهش یافته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گفت وگوهایی درباره‬ ‫وام های سال های گذشته است اگر تا پایان شهریور‬ ‫کاهش سرمایه در گردش شد که عنوان کردیم باید‬ ‫‪۹۷‬تس��ویه نش��ده یا در صورتی که پس از دریافت‬ ‫از منابع موجود به نوعی جبران ش��ود‪ .‬باید برای این‬ ‫وام س��ال ها استمهال ش��ده یا تبدیل به وام دیگری‬ ‫مس��ائل راه چاره ای اندیش��یده ش��ود که واحدهای‬ ‫ش��ده که درص��د به��ره اش در قرارداده��ای بعدی‬ ‫صنعتی بیش از این اسیب نبینند‪.‬‬ ‫تغییر کرده به رق��م اولیه برمی گردد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫وی اع�لام ک��رد‪ :‬مص��وب ش��د از بانک ه��ا برای‬ ‫تمام جرای��م که در این مدت ب��ه وام خورده باطل‬ ‫س��رمایه در گردش قطعه سازان تسهیالتی پرداخت‬ ‫و بخش��وده می ش��ود‪ .‬عالوه بر اینکه اگر پولی بابت‬ ‫شود و صنعتگران در س��ایت بهین یاب ثبت نام و از‬ ‫س��ود یا سود مرکب برداشت ش��ده باشد به حساب‬ ‫این تسهیالت اس��تفاده کنند‪ .‬ضمن انکه مقرر شد‬ ‫مشتری برمی گردد‪.‬‬ ‫خودروسازان هم ‪۱۰۰۰‬میلیارد تومان از دارایی های‬ ‫وی افزود‪ :‬نهایت مبل��غ قابل پرداخت اصل مبلغ‬ ‫ثابت و مازادشان را بفروشند و در اختیار قطعه سازان‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫وام و سود تعیین شده در قرارداد اولیه است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این امر بسیار راهگشا برای‬ ‫و قطعه س��ازی اس��تان مرکزی ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫فعالیت واحدهای صنعتی و صنعتگرانی اس��ت که با‬ ‫بانک ها درگیر بوده و س��ودهای مرکب از انها گرفته‬ ‫صحب��ت از یک ن��وع هماهنگی بی��ن وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اگر این موارد اجرایی شود بسیاری از‬ ‫معدن و تجارت و اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬معاون اول‬ ‫بدهی ها حذف یا کاهش می یابد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری بود اینکه قرار است مبلغی به اعتبار‬ ‫این فعال ح��وزه قطعه تصریح کرد‪ :‬قول همکاری‬ ‫خودروس��ازان اف��زوده ش��ود و انها ای��ن مبلغ را به‬ ‫قطعه سازان اختصاص دهند‪.‬‬ ‫داده و درخواست ش��د برای عبور از این‬ ‫بحران ها انجمن همگن همکاری بیشتر با‬ ‫وی درب��اره الزام ای��ن موضوع هم‬ ‫وزارتخانه داشته باشد‪.‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬قرار اس��ت این مس��ئله‬ ‫رعنای��ی در پای��ان گف��ت‪ :‬امیدواریم‬ ‫در قالب توافق با خودروساز به انجام‬ ‫وعده ها ه��ر چه زودتر عملی ش��ود زیرا‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫صنعت قطع��ه در وضعیت س��ختی قرار‬ ‫این فع��ال صنعت با بیان اینکه در‬ ‫این نشست ها محمدمهدی مقدسی‪،‬‬ ‫دارد و الزم اس��ت از نیروهای کار موجود‬ ‫یونس اکبرپورپایدار‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫دفاع ش��ود و اج��ازه ندهیم ای��ن صنایع‬ ‫مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫تعطیل و از بین بروند‪.‬‬ ‫خودروسازان تا‬ ‫فراکس��یون حمایت از قطعه س��ازان امروز زیر بار افزایش ‹‹برنامه هایی برای تامین مالی‬ ‫در ادام��ه یون��س اکبرپورپایدار‪ ،‬رئیس‬ ‫حضور داشت‪ ،‬گفت‪ :‬چون هزینه های‬ ‫قیمت ها نرفته اند‬ ‫در حالی که قیمت‬ ‫تولید ب��رای قطعه س��ازان چند برابر‬ ‫انجم��ن س��ازندگان قطع��ه‪ ،‬ماش��ین و‬ ‫ش��ده و خودروسازان افزایش قیمتی مواد اولیه چندبرابر مجموعه ه��ای صنعت��ی و خ��ودرو تبریز‬ ‫شده و هزینه تمام‬ ‫درباره دس��تاوردهای س��فر وزیر صنعت‪،‬‬ ‫نداش��ته اند از این رو‪ ،‬از سوی مجلس‬ ‫الزام ش��ده که افزای��ش قیمت ها به شده را افزایش داده مع��دن و تجارت ب��ه این اس��تان گفت‪:‬‬ ‫است‪ .‬این عوامل‬ ‫قول های��ی ب��ه صنعتگران این اس��تان از‬ ‫صنعت قطعه تزریق شود‪.‬‬ ‫داده‬ ‫بخش�ودگی بدهی ه�ای دست به دست هم‬ ‫جمل��ه قطعه س��ازان داده ش��د و عنوان‬ ‫‹‹‬ ‫تا قطعه سازی کوچک و‬ ‫کردند واحدهای صنعتی که در این مدت‬ ‫بانکی‬ ‫کوچک تر شود‬ ‫به مش��کل برخ��ورد ه و تعطیل ش��ده اند‬ ‫رعنای��ی همچنین از بخش��ودگی‬ ‫کمک ش��ود تا دوباره تولید خود را از نو‬ ‫جرایم برخ��ی وام ه��ای بانکی برای‬ ‫اغاز کنند‪ .‬امیدواریم با توجه به شناختی که از رضا‬ ‫رحمانی وجود دارد این قول ها عملی شود‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع‪ ،‬ب��رای راه اندازی دوب��اره واحدهای‬ ‫صنعتی تعطیل شده نیاز به تامین منابع مالی است‪.‬‬ ‫اکبرپ��ور پایدار در این ب��اره گفت‪ :‬نقدینگی یکی از‬ ‫مهم ترین مش��کالت فعلی واحدهای تولیدی است‪.‬‬ ‫با کاهش ارزش پول کشور س��رمایه های واحدهای‬ ‫صنعتی به یک س��وم کاهش یافته اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ام��روز بیش��تر از هر زمان دیگر نیاز ب��ه منابع مالی‬ ‫داریم‪ .‬براساس س��خنانی که وزیر در اتاق بازرگانی‬ ‫تبریز داشت برنامه هایی برای تامین مالی دیده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کوچک شدن صنعت قطعه‬ ‫اکبرپورپایدار در پاسخ به این پرسش که از ابتدای‬ ‫س��ال در تبریز چن��د واحد صنعتی تعطیل ش��ده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نیروهای کاری قطعه س��ازان جزو سرمایه های‬ ‫واحدها هس��تند و با کارگ��ران کارخانه ها به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬شکالت س��ازی متفاوت هستند زیرا تخصص‬ ‫خاص خود را دارند‪ .‬در نتیجه نیروهای ارزش��مندی‬ ‫برای قطعه س��ازان به شمار می روند‪ .‬از این رو‪ ،‬بیشتر‬ ‫تولیدکنندگان س��عی در نگه داش��ت نیروهای خود‬ ‫داشته اند‪ .‬با این وجود‪ ،‬بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬واحد صنعتی‬ ‫کوچک تعطیل شده و شاید تا ‪۱۵‬درصد هم تعدیل‬ ‫نیرو در کارگاه های صنعتی تبریز اتفاق افتاده باشد‪.‬‬ ‫وی دلیل این امر را پرداخت نشدن مطالبات معوقه‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬خودروس��ازان هزین��ه محصوالت‬ ‫قطعه س��ازان را در زمان تعیین ش��ده‪ ،‬نمی پردازند‪.‬‬ ‫ضم��ن انک��ه قیمت ه��ا را بروزرس��انی نمی کنن��د‬ ‫و هن��وز قطع��ات را ب��ا قیمت س��ال ‪ ۹۶‬خریداری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطع��ه افزود‪ :‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫صنعتگر ناگزیر به خرید نقدی است اما باید اعتباری‬ ‫محص��والت خود را به فروش برس��اند‪ .‬بنابراین این‬ ‫امر باعث ش��ده تا قطعه س��ازان با کمبود نقدینگی‬ ‫روبه رو بوده و مش��کالت مانند اف��ت تیراژ و تعدیل‬ ‫نیرو داشته باشد‪.‬‬ ‫اکبرپ��ور پایدار اظهارکرد‪ :‬خودروس��ازان تا امروز‬ ‫زیر بار افزایش قیمت ها نرفته اند در حالی که قیمت‬ ‫م��واد اولیه چند برابر ش��ده و هزینه تمام ش��ده را‬ ‫افزایش داده است‪ .‬این عوامل دست به دست هم داده‬ ‫تا قطعه سازی کوچک و کوچک تر شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫‪42/941/000‬‬ ‫‪88/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪35/105/000‬‬ ‫‪61/000/000‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫‪113/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫‪219/607/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪104/311/000‬‬ ‫‪205/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل نیوفیس کیو ال‬ ‫‪319/000/000‬‬ ‫‪509/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪31/089/000‬‬ ‫‪45/700/000‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪354/916/000‬‬ ‫‪830/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‪ ۴ /‬ایربگ‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪58/088/000‬‬ ‫‪83/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫‪42/763/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫توقف فروش‬ ‫رنو کپچر‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪22/390/000‬‬ ‫‪74/952/000‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪570/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪389/900/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪630/000/000‬‬ ‫‪373/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫‪92/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫‪72/000/000‬‬ ‫‪307/000/000‬‬ ‫‪35/400/000‬‬ ‫کیا پیکانتو‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪121/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪113/062/000‬‬ ‫‪202/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫به زودی‬ ‫‪130/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪+۱.۶‬مولتی‬ ‫‪67/796/000‬‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪266/583/000‬‬ ‫‪345/000/000‬‬ ‫‪470/000/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫‪500/000/000‬‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪360/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/020/000/000‬‬ ‫‪373/500/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪650/000/000‬‬ ‫‪1/020/000/000‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 8 1397‬ربیع الثانی ‪ 16 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 544‬پیاپی ‪2517‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اتحادیه تاکسیرانی های شهری‪:‬‬ ‫‪۱۵‬هزار الستیک دولتی‬ ‫تا پایان اذر توزیع می شود‬ ‫فولکس واگن‬ ‫به تازگی اعالم‬ ‫کرده قصد دارد تا‬ ‫سال ‪۲۰۲۵‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۰۴‬خورشیدی)‬ ‫تمرکز خود را بیشتر‬ ‫روی توسعه و‬ ‫افزایش ظرفیت خط‬ ‫تولید خودروهای‬ ‫پاک و دوستدار‬ ‫محیط زیست بگذارد‬ ‫برقی ها جایگزین خودروهای کم فروش فولکس واگن‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫حرکت به س��وی تولید خودروه��ای پاک از جمله‬ ‫تح��والت زیربنای��ی صنعت خودرو در جهان اس��ت‪.‬‬ ‫ام��روز بس��یاری از کش��ورهای فعال در ای��ن حوزه‬ ‫به دنب��ال جایگزینی خودروهای با س��وخت فس��یلی‬ ‫ب��ا ان��واع برقی هس��تند ک��ه پیش بینی می ش��ود تا‬ ‫س��ال ‪۲۰۵۰‬میالدی(‪۱۴۲۸-۲۹‬خورش��یدی) حجم‬ ‫زی��ادی از تولی��د خودرو مربوط به این نوع باش��د‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬فولکس واگن هم اعالم کرده می خواهد تولید‬ ‫مدل ه��ای کم فروش را کاه��ش داده و به جای ان تا‬ ‫س��ال ‪۲۰۲۵‬میالدی (‪ ۱۴۰۴‬خورشیدی) تیراژ تولید‬ ‫خودروهای الکتریکی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساماندهی تولید برای سود بیشتر‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ب��ه نظر می رس��د ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی فولکس واگ��ن المان ک��ه بزرگ ترین‬ ‫خودروساز در اروپا به شمار می رود و سهم قابل توجهی‬ ‫از بازاره��ای جهانی خودرو را نی��ز به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ ،‬حاال تصمیم گرفته در ساختار خط تولید‬ ‫و فعالیت و عملکرد خود تغییر و تحوالت جدیدی را‬ ‫ایجاد کرده و به نوعی برنامه های خود را برای دستیابی‬ ‫به فروش و سوددهی بیشتر سازمان دهی کند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا فولکس واگن به تازگی اعالم کرده‬ ‫قصد دارد تا سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪ ۱۴۰۴‬خورشیدی)‬ ‫تمرکز خود را بیشتر بر توسعه و افزایش ظرفیت خط‬ ‫تولی��د خودروهای پاک و دوس��تدار محیط زیس��ت‬ ‫بگذارد و در ع��وض مدل های کم تقاضا و کم فروش تر‬ ‫را کاهش ده��د تا بدین ترتیب بازده��ی خود را باال‬ ‫برده و س��هم بیش��تری از بازارهای جهانی خودرو را‬ ‫از ان خود کند‪.‬‬ ‫فولکس واگن ب��ا اینکه در بیانی��ه مطبوعاتی خود‬ ‫درب��اره ای��ن تصمیم اطالع رس��انی ک��رده‪ ،‬اما هنوز‬ ‫جزئیات دیگری را مبنی بر اینکه دقیقا چه مدل هایی‬ ‫از خ��ط تولید این خودروس��از المانی حذف خواهند‬ ‫شد‪ ،‬منتشر نکرده است‪.‬‬ ‫تغییر و تحوالت الزم ب��ه افزون بر ‪۱۲.۵‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه نیاز دارد که پیش بینی می شود ‪۱۰.۲‬میلیارد‬ ‫دالر ان فقط برای توس��عه خودروه��ای الکتریکی و‬ ‫زیرساخت های مربوط به ان هزینه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازسازی اعتبار خدشه دار شده‬ ‫به نظر می رسد‪ ،‬شرکت خودروسازی فولکس واگن‬ ‫المان که بیشترین س��هم فروش خودرو را در جهان‬ ‫دارد‪ ،‬می خواهد رس��وایی خودروهای دیزلی موسوم‬ ‫‹ ‹فراهم کردن زیرساخت های خودروهای‬ ‫ب��ه دیزل گیت خ��ود را جب��ران کرده و به توس��عه‬ ‫سبز‬ ‫فناوری ه��ای نوینی همچون خودروه��ای خودران و‬ ‫رالف براندش��تاتر‪ ،‬مدیر ارشد عملیات فولکس واگن‬ ‫هم چنین وسایل نقلیه پاک و دوستدار محیط زیست‬ ‫در این باره خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما باید س��اختار فعالیت‬ ‫مانن��د خودروهای برق��ی و الکتریکی بپردازد و بدین‬ ‫و عملکرد ش��رکت خود را با سرعت و دقت بیشتری‬ ‫تغیی��ر دهیم‪ ،‬زی��را تمرکز بزرگ ترین ش��رکت های‬ ‫ترتی��ب چهره الوده و تخریب ش��ده ن��ام خود را در‬ ‫خودروس��ازی در جه��ان ای��ن روزه��ا‬ ‫جهان از بین ببرد‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه گس��ترش روزاف��زون‬ ‫به سرعت در حال تغییر به سمت و سوی با توجه به گسترش‬ ‫خودروه��ای برقی که به عنوان وس��ایل‬ ‫خودروهای پاک و دوستدار محیط زیست‬ ‫روزافزون‬ ‫نقلی��ه پاک و دوس��تدار محیط زیس��ت‬ ‫همچون وسایل نقلیه برقی و الکتریکی‬ ‫خودروهای برقی‬ ‫ش��ناخته می ش��وند‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫و همچنین فناوری های خودران اس��ت‬ ‫که به عنوان‬ ‫خودروس��از بس��یاری در جهان تصمیم‬ ‫و در صورتی که م��ا اندکی تعلل کنیم‪،‬‬ ‫وسایل نقلیه‬ ‫پاک و دوستدار‬ ‫گرفته اند که در چند س��ال گذش��ته به‬ ‫ممکن اس��ت برای همیشه سهم خود را‬ ‫محیط زیست‬ ‫تولید و توس��عه خودروه��ای برقی روی‬ ‫از بازارهای جهانی خودرو از دست داده‬ ‫شناخته می شوند‪،‬‬ ‫اورند تا بدین ترتیب نقش بس��زایی در‬ ‫و از رقیبان خود عقب بمانیم‪.‬‬ ‫در چند سال‬ ‫این شرکت پیش تر نیز اعالم کرده بود‬ ‫کاه��ش الودگی ه��وا و گرمایش زمین‬ ‫قصد دارد تا سال ‪ )۱۴۰۴(۲۰۲۵‬حدود گذشته شرکت های داشته و رضایت و توجه تعداد زیادی از‬ ‫‪۲۰‬مدل خودرو برقی و الکتریکی به بازار خودروساز بسیاری مشتریان خودرو را نیز به سمت و سوی‬ ‫در جهان تصمیم‬ ‫عرضه کند و قصد دارد در زمینه توسعه‬ ‫خود جلب کنند‪.‬‬ ‫گرفته اند به تولید‬ ‫� اطالعاتی جدید از تقلب تازه‬ ‫خط تولی��د انها س��رمایه گذاری کالنی‬ ‫و توسعه خودروهای‬ ‫فولکس واگن‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫برقی بپردازند‬ ‫به تازگی گفته شده که فولکس واگن‬ ‫در حقیق��ت ای��ن خودروس��از برای‬ ‫حدود ‪۶‬ه��زار و ‪۷۰۰‬خودرو پیش تولید‬ ‫بهره گی��ری از فناوری ه��ای جدی��د و‬ ‫را به مشتریان اروپا و امریکا فروخته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخ��ودرو‪ ،‬در این خبر گفته ش��ده‬ ‫بود که فولکس واگن دس��ت کم ‪۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬خودرو‬ ‫پیش تولید خ��ود را بین س��ال های ‪ ۲۰۰۶‬تا ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۸۴‬تا ‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی) به مشتریان‬ ‫فروخته که از سوی یکی از سخنگویان این خودروساز‬ ‫نیز این موضوع مورد تایید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این خودروها به منظور توسعه‪ ،‬ازمون و دیگر اهداف‬ ‫ساخته شده بودند و برای کاربری عمومی تایید نشده‬ ‫و در برخ��ی موارد اوراق می ش��دند‪ .‬اما این خودروها‬ ‫بسته به کیلومترشمار انها به عنوان مدل هایی جدید‬ ‫یا کار کرده به مشتریان فروخته شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹فراخوان خودروها‬ ‫یکی از سخنگویان این برند اعالم کرده برخی از این‬ ‫خودروها در صورتی که تفاوت بین انها و نسخه های‬ ‫تولیدی به درستی اعالم شده باشد‪ ،‬به صورت قانونی‬ ‫فروخته شده اند‪ .‬در واقع‪ ،‬شاید برخی از این خودروها‬ ‫تنها ب��ه یک روزام��دی نرم افزار یا سیس��تم ناوبری‬ ‫جدید نیاز داش��ته باش��ند تا مجاز به ت��ردد در جاده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬برخی از ای��ن خودروه��ا به طور‬ ‫قابل توجه��ی متف��اوت از نمونه ه��ای تولی��دی خود‬ ‫هس��تند و باید اوراق ش��وند‪ .‬اکنون گزارش شده که‬ ‫تعداد مدل های پیش تولیدی ک��ه به طور غیرقانونی‬ ‫فروخته شده اند حدود ‪۱۷‬هزار خودرو بوده و بسیاری‬ ‫از انها دارای س��اختاری نامطمئن اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫گفته ش��ده ‪ ،Herbert Diess‬مدی��ر کنونی گروه‬ ‫فولکس واگ��ن در س��ال ‪ )۱۳۹۵(۲۰۱۶‬از این امر با‬ ‫خبر ش��ده اما تا سپتامبر ‪ )۱۳۹۷( ۲۰۱۸‬به سازمان‬ ‫حمل ونقل المان خبر نداده است‪.‬‬ ‫قیمت حاشیه بازار با تکیه بر کنترل عرضه تعیین شود‬ ‫اگر نگاهی به روند افزایش قیمت خودرو در چند سال‬ ‫گذش��ته بیندازیم‪ ،‬انچه بیش از همه باعث سفته بازی و‬ ‫افزایش قیمت خودروها ش��ده‪ ،‬نقش واس��طه ها در بازار‬ ‫است به نحوی که با کاهش عرضه خودرو ناشی از عوامل‬ ‫تحریم و با افزایش تورم‪ ،‬دالالن بازار با تشخیص شرایط‬ ‫اقتص��ادی و احتمال اینکه عرض��ه کاالها با قیمت های‬ ‫قبلی دش��وار خواهد ش��د‪ ،‬نس��بت به خری��د کاالهای‬ ‫س��رمایه ای مانند خودرو اقدام و ان را با قیمت باالتری‬ ‫ب��ه مصرف کنن��دگان عرض��ه کردند‪ .‬با ای��ن روش هم‬ ‫خودروساز و هم مصرف کننده نهایی متضرر شده است‪.‬‬ ‫حال پرس��ش اینجاست که چه عاملی کمک می کند تا‬ ‫واسطه ها از بازار حذف شوند و از سوی دیگر‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫امکان ادامه حیات داشته باشد؟‬ ‫ب��ه گزارش عصرخ��ودرو‪ ،‬طرح ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫خودروس��ازان مبن��ی بر عرضه خودرو در حاش��یه بازار‬ ‫ای��ن روزها به عنوان راه حلی برای کنترل قیمت و حذف‬ ‫واسطه ها و بازگشت ثبات به بازار خرید و فروش خودرو‬ ‫عنوان شده است‪ .‬به طور قطع‪ ،‬در صورت افزایش قیمت‬ ‫در حاش��یه بازار‪ ،‬تقاضاهای واقع��ی جایگزین تقاضای‬ ‫کاذب می شود و عرضه و تقاضا به تعادل می رسد‪.‬‬ ‫با افزایش دس��ت کم ‪۲‬برابری نرخ رس��می ارز‪ ،‬قیمت‬ ‫نهاده ه��ای تولی��د افزایش یافته و انچ��ه امروز به عنوان‬ ‫قیم��ت خودرو در بازار ش��کل گرفته‪ ،‬پیش بینی بازار از‬ ‫قیمت واقعی خودرو براساس افزایش هزینه تولید است‪،‬‬ ‫هر چند با افزایش قیمت خودرو در حاش��یه بازار به طور‬ ‫قطع‪ ،‬میزان زیادی از تقاضا کاهش خواهد یافت و هیچ‬ ‫تولیدکننده ای به دنبال کاهش تقاضا نیس��ت اما شرایط‬ ‫اقتص��ادی موجود عرضه خودرو ب��ا قیمت های فعلی را‬ ‫غیرممکن کرده است‪.‬‬ ‫حس��ن کریمی سنجری‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو‪،‬‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه فاصله قیم��ت کارخانه تا بازار باید به‬ ‫اندازه ای باشد که ایجاد جذابیت کند‪ ،‬گفت‪ :‬این جذابیت‬ ‫باید به گونه ای باشد که نه تنها خرید کارخانه ای را کاهش‬ ‫ندهد‪ ،‬بلکه تنها جذابیت را برای دالالن از بین ببرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فاصله قیمتی باید به اندازه ای باشد تا مردم‬ ‫تمایل به خرید خودرو خود از کارخانه داش��ته باش��ند و‬ ‫در عین حال این اقدام با هدف کس��ب سود و سوداگری‬ ‫در بازار نباشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه پیشنهاد‬ ‫تعیی��ن قیمت خ��ودرو ‪۵‬درصد پایین ت��ر از قیمت بازار‬ ‫نزدی��ک به این ویژگی ها اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه قیمت از حاش��یه بازار پایین تر است اما با توجه به‬ ‫دش��واری و زمانی که طی می ش��ود تا پول واریز‪ ،‬خودرو‬ ‫دریافت و در نهایت در بازار به فروش برسد‪ ،‬این ‪۵‬درصد‬ ‫چندان صرفه اقتصادی برای دالل ندارد‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری ی��اداور ش��د‪ :‬ضمن انک��ه خریدار‬ ‫خودرو را دست اول از شرکت تحویل می گیرد؛ بنابراین‬ ‫انگیزه مش��تری از خرید کارخانه ای افزایش می یابد اما‬ ‫ای��ن فرمول زمانی جواب خواهد داد که عرضه به خوبی‬ ‫مدیریت شود زیرا به بازی و قاعده درست عرضه و تقاضا‬ ‫تن داده اید و زمانی این مکانیسم جواب می دهد که یک‬ ‫سوی این معامله از حالت کنترلی خارج شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه با ازاد گذاشتن تقاضا شاهد کاهش‬ ‫قیمت ها خواهید بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مدیریت تقاضا منجر‬ ‫به افزایش تصنعی ش��ده و در نهایت قیمت ها را افزایش‬ ‫می ده��د و همزمان با این اتفاق‪ ،‬تقاضا در نقطه تعادلی‬ ‫می ایستد؛ بنابراین باید مراقب باشید که عرضه از حالت‬ ‫تعادل خارج نش��ود که راهکار اطمینان از این ش��رایط‪،‬‬ ‫این اس��ت که اجازه داده نش��ود شرکت های خودروساز‬ ‫روند عرضه را سینوس��ی کنند‪ ،‬بلکه خودروساز موظف‬ ‫اس��ت متناس��ب با نیاز بازار نسبت به حفظ عرضه اقدام‬ ‫کند در غیر این صورت شیب قیمت افزایشی خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬موضوع‬ ‫ازادسازی قیمت و تعیین ان در حاشیه بازار با اختالف‬ ‫‪۵‬درصد که فاصله به نس��بت خوبی اس��ت باید از سوی‬ ‫دولت‪ ،‬خودروساز و نهادهای نظارتی مورد توجه و نظارت‬ ‫قرار گیرد و این اطمینان حاصل شود که خودروساز قادر‬ ‫به تحویل و عرضه به موقع همه س��گمنت ها اس��ت و در‬ ‫عی��ن حال نیز بر این موضوع نظارت ش��ود تا خودرویی‬ ‫به طور تصنعی کنترل نشود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای کنترل اوض��اع می توان با‬ ‫اقدام ه��ای گوناگون��ی از جمله جرای��م تاخیر و نظارت‬ ‫بر قیمت و همچنین تولید در ش��رکت های خودروس��از‬ ‫نس��بت به کنت��رل اوضاع اقدام کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬از انجا که‬ ‫عرض��ه خودرو در کش��ور به دلیل مح��دود بودن تعداد‬ ‫خودروسازان در کشور رقابتی نیست کنترل عرضه پس‬ ‫از ح��ذف قیمت گذاری دس��توری به راحتی امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری در پاس��خ ب��ه اینکه ایا در ش��رایط‬ ‫موج��ود که توان عرض��ه به میزان تقاض��ا وجود ندارد‪،‬‬ ‫روش پیش��نهاد موثر خواهد بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫درباره یک مکانیسم اقتصادی دوطرفه صحبت می کنیم‬ ‫که دولت در حال کنترل یک بخش بوده و بخش دوم نیز‬ ‫تحت تاثیر س��مت مقابل عالوه بر تحریم ها و تورم باعث‬ ‫کاهش عرضه ش��ده بنابراین یک مکانیس��م زنده بوده و‬ ‫براساس شرایط تحریمی مورد بررسی قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر‬ ‫خودروس��ازان تن به این قاعده درس��ت دهند و در عین‬ ‫ح��ال نیز بر حذف قیمت گذاری دس��توری و تعیین ان‬ ‫در حاش��یه بازار عمل ش��ود‪ ،‬باید تمام ت��وان خود را بر‬ ‫ای��ن موضوع بگذارن��د که عرضه به ان��دازه کافی انجام‬ ‫ش��ود در غیر این صورت این مکانیس��م از حالت تعادل‬ ‫خارج می ش��ود‪ .‬در شرایط فعلی ش��رکت خودروساز با‬ ‫قیم��ت فعلی اقدام به تحوی��ل به موقع خودرو نمی کند‬ ‫اما این احتمال وجود دارد که در صورت افزایش قیمت‪،‬‬ ‫قطعه س��از تمایل بیش��تری برای تولید داشته و به این‬ ‫ترتیب توان خودروس��از نیز افزای��ش می یابد‪ .‬بنابراین‬ ‫در ص��ورت عرضه خودرو با قیمت حاش��یه بازار(حدود‬ ‫‪۵‬درصد کمتر از قیمت فعلی بازار) در عمل دالالن بازار‬ ‫با فرایندی جدید روبه رو خواهند شد که در این فرایند‬ ‫خودروساز به عنوان یک رقیب‪ ،‬خودرو را با قیمتی کمتر‬ ‫از قیمت بازار عرضه می کند و بدین ترتیب‪ ،‬امکان خرید‬ ‫مس��تقیم از خودروس��از نیز برای مشتری فراهم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری در نهایت گفت‪ :‬ب��ا پیدایش چنین‬ ‫فرایندی واس��طه های بازار ناگزیر هستند خودروهایی‬ ‫ک��ه از ب��ازار جم��ع اوری ک��رده تا ب��ا قیم��ت باالتر به‬ ‫ف��روش برس��انند را با قیمت کمتر از ب��ازار عرضه کنند‬ ‫تا خودروها روی دست ش��ان نماند‪ ،‬بدین ترتیب ناگزیر‬ ‫قیمت ه��ا تا نزدیک قیمت ش��رکت کاهش پیدا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ش��رکت های خودروساز با تکرار کاهش ‪۵‬درصدی‬ ‫تا رس��یدن به قیمت مناس��ب‪ ،‬بازار را به تعادل خواهند‬ ‫رس��اند و از س��وی دیگر‪ ،‬امکان افزایش تولید و افزایش‬ ‫عرضه را نیز خواهند داشت‪ ،‬همان عامل مهمی که برای‬ ‫ب��ه ثبات رس��یدن عرضه و تقاضا ض��روری و الزم االجرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل اتحادیه تاکسیرانی های‬ ‫ش��هری کش��ور از توزی��ع ‪۱۵‬هزار‬ ‫حلقه الستیک دیگر با نرخ مصوب‬ ‫و دولتی به رانندگان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مرتضی ضامنی‪،‬‬ ‫ب��ا اعالم ای��ن خبر گف��ت‪ :‬باید به‬ ‫رانن��دگان در هرجای کش��ور این‬ ‫اطمینان خاط��ر را بدهیم که در حوزه تامین الس��تیک با‬ ‫قیم��ت مصوب و دولتی دغدغه ای نداش��ته باش��ند‪ ،‬البته‬ ‫ای��ن امر منوط بر این اس��ت که ش��هرداری ش��هر مربوط‬ ‫نیازه��ا را جمع بندی و برای اتحادیه تاکس��یرانی ارس��ال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال حاضر بازار فضای متالطمی دارد‬ ‫و کااله��ای مصرفی به ویژه در حوزه خ��ودرو از زمانی که‬ ‫تولید می ش��ود تا زمانی که به دس��ت مصرف کننده برسد‪،‬‬ ‫اخت�لاف قیمتی ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬درصد با بازار دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از‬ ‫تکالیفی که در این زمینه بر عهده اتحادیه تاکس��یرانی در‬ ‫راس��تای کمک به معیشت رانندگان است‪ ،‬رساندن کاالها‬ ‫از دس��ت تولیدکننده به طورمستقیم به مصرف کننده بوده‬ ‫که به نظر می رسد کمک خوبی خواهد بود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اولویت در این اقدام با واگذاری الستیک بود‬ ‫که خوشبختانه یکی از شرکت های تولید کننده داخلی این‬ ‫همکاری را با اتحادیه تاکس��یرانی داشتند به طوری که در‬ ‫گام نخست توانستیم ‪۳۰‬هزار الستیک را توزیع کنیم و در‬ ‫مرحله دوم واگذاری الس��تیک که فرایند اداری ان هفته‬ ‫گذش��ته انجام ش��د‪ .‬همچنین قرار است ‪۱۵‬هزار الستیک‬ ‫دیگر تا پایان اذر توزیع شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل اتحادی��ه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور با‬ ‫اش��اره به اینک��ه این طرح ت��داوم خواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بای��د به رانندگان در هر جای کش��ور ای��ن اطمینان خاطر‬ ‫را بدهی��م که در حوزه تامین الس��تیک ب��ا قیمت مصوب‬ ‫و دولتی دغدغه ای نداش��ته باش��ند‪ .‬البته این امر منوط بر‬ ‫این اس��ت که شهرداری شهر مربوط نیازها را جمع بندی و‬ ‫برای اتحادیه تاکس��یرانی ارس��ال کند تا اتحادیه الستیک‬ ‫را ب��ا قیمت مصوب دولتی در ش��هرها تحوی��ل رانندگان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪۳۰ ،‬هزار الس��تیک از اوایل اب��ان توزیع و‬ ‫‪۱۵‬ه��زار حلقه دیگر تا پایان اذر تحویل داده خواهد ش��د‪.‬‬ ‫این فرایند تا زمان اش��باع نیاز رانندگان متناسب با اعالم‬ ‫نیاز شهرداری ها ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع «روغ�ن موتور» در دس�تور کار اتحادیه‬ ‫تاکسیرانی‬ ‫مدیرکل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور اظهارکرد‪:‬‬ ‫قصد داریم در مرحله بعد توزیع روغن موتور را در دس��تور‬ ‫کار ق��رار دهیم و فراخوان روغن موتور را به ش��هرداری ها‬ ‫اعالم کنیم‪ .‬ش��هرداری ها نیز باید نیازه��ا را جمع اوری و‬ ‫به اتحادیه تاکس��یرانی ارس��ال کنند و به محض اینکه به‬ ‫حد معقولی در جمع بندی نیازها رسیدیم این طرح نیز به‬ ‫مرحله اجرا در خواهد امد‪.‬‬ ‫ضامن��ی در پای��ان اضافه ک��رد‪ :‬قصد داریم س��ایر اقالم‬ ‫مصرفی خودرو که با بازار اختالف قیمتی دارند در ماه های‬ ‫اینده فهرس��ت کرده و در اختیار سازمان ها و شهرداری ها‬ ‫قرار دهیم تا نیازها تامین شود‪.‬‬ ‫مرگ ساالنه یک میلیون و‬ ‫‪۳۰۰‬هزار نفر بر اثر تصادف‬ ‫مطالع��ات جدید نش��ان می ده��د به طور س��االنه‪ ،‬بیش‬ ‫از یک میلی��ون و ‪۳۰۰‬ه��زار نف��ر تنه��ا ب��ر اث��ر تصادف‬ ‫در جاده ه��ا کش��ته می ش��وند که ح��دود ‪۲۸‬درص��د انها‬ ‫موتورسیکلت سوار ها و عابران پیاده هستند‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬ایمن��ی جاده ها یک موضوع‬ ‫مهم در تمامی کش��ورهای جهان است و یک عامل بسیار‬ ‫کشنده در س��یاره زمین که باعث می ش��ود ساالنه حدود‬ ‫‪۱.۳۵‬میلیون نفر کش��ته ش��وند و این رق��م می تواند برای‬ ‫جامعه امروزی یک امار بس��یار باال باش��د و به این معنی‬ ‫خواه��د بود که به طور س��االنه جمعیت یک ش��هر بزرگ‬ ‫به طور کامل نابود می ش��ود‪ ،‬ان هم تنه��ا بر اثر تصادف و‬ ‫جدا از عوامل دیگر مرگ و میر در جهان که به تنهایی یک‬ ‫امار قابل توجه به شمار می اید‪.‬‬ ‫اخرین گزارش های اعالمی ازس��وی س��ازمان بهداشت‬ ‫جهانی از وضعیت ایمنی جاده ها‪ ،‬نش��ان می دهد که عمده‬ ‫مرگ و میرهای ناش��ی از تص��ادف برای کودکان و جوانان‬ ‫بین ‪ ۵‬تا ‪۲۹‬س��ال بوده اس��ت و این امار س��االنه در حال‬ ‫افزیش اس��ت‪ .‬این موضوع هزینه های زیادی برای دولت ها‬ ‫به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به گ��زارش ‪ ۴۲۴‬صفحه ای بهداش��ت جهانی‪،‬‬ ‫می ت��وان گفت که ام��ار مرگ و میر ناش��ی از تصادف در‬ ‫کش��ورهای کم درامد حدود ‪۳‬برابر بیش��تر از کش��ورهای‬ ‫ب��زرگ و ثروتمن��د اس��ت‪ .‬باالتری��ن میزان م��رگ و میر‬ ‫ناش��ی از تصادف برای قاره افریقا خواه��د بود که به ازای‬ ‫جمعی��ت ‪۱۰۰‬هزار نفری‪ ،‬ح��دود ‪۲۶.۶‬م��ورد مرگ ومیر‬ ‫ناش��ی از تصادف به ثبت رس��یده است‪ ،‬این درحالی است‬ ‫ک��ه امار مربوط به قاره اروپا نس��بت به جمعیت ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫نف��ری‪ ،‬مع��ادل ‪۹.۳‬نفر خواهد ب��ود که نش��ان از کاهش‬ ‫امار در کش��ورهای اروپایی و حتی ای��االت متحده امریکا‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 8 1397‬ربیع الثانی ‪ 16 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 544‬پیاپی ‪2517‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مقابله نمادین‬ ‫س��خن از بس��تن تنگه هرمز‬ ‫زمان��ی مط��رح ش��د ک��ه ایران‬ ‫مورد بی مهری های بس��یاری از‬ ‫س��وی دولت امریکا قرار گرفت‪.‬‬ ‫تحریم ه��ای س��نگینی علی��ه‬ ‫ای��ران اعمال ش��ده و تهدید به‬ ‫محدودیت های بیش��تری شد‪ .‬از‬ ‫حمید حسینی‬ ‫طرفی‪ ،‬برخی از کشورهای حوزه‬ ‫سخنگو و عضو اتحادیه‬ ‫خلیج فارس نی��ز با ترامپ همراه‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫ش��ده و از این تحریم ه��ا اعالم‬ ‫خوشحالی کردند‪ .‬در این زمان‪،‬‬ ‫بس��تن تنگه هرمز از سوی ایران‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬به دنبال خروج امری��کا از برجام و تهدید امریکا‬ ‫به «تحریم مطلق نفت ایران تا رساندن صادرات ان به صفر»‬ ‫روحانی در س��فر خود به سوئیس با تهدید تلویحی به بستن‬ ‫تنگ��ه هرمز ب��ه امریکایی ها واکنش نش��ان داد‪ .‬اکنون نیز با‬ ‫توج��ه به جنگ تجاری اش��کار امریکا با ای��ران برای تحریم‬ ‫کامل نفت ایران‪ ،‬برخی مس��ئوالن به عنوان یک اهرم فش��ار‬ ‫از این گزینه کمک می گیرند چرا که دیپلماس��ی بدون ابزار و‬ ‫قدرت نظامی‪ ،‬بی اثر است‪.‬‬ ‫هرگز نمی توان تصور کرد که ایران این امر را شدنی دانسته‬ ‫و تصمیم به اجرای ان داشته باشد‪ .‬از طرفی‪ ،‬باید توجه کرد‬ ‫که ایران برای مقابله ب��ا امریکا ظرفیت های متفاوت دیگری‬ ‫هم دارد و نیازی نیست که بخواهد فقط از طریق بستن تنگه‬ ‫هرمز اقدام به مقابله با تهدیدهای امریکا کند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫می ت��وان نتیجه گرفت که این موضوع مقابله ای نمادین بوده‬ ‫و احتمال اجرایی ش��دن ان نزدیک به صفر خواهد بود‪ .‬باید‬ ‫در نظر داش��ت امریکا تنها کش��وری نیست که از تنگه هرمز‬ ‫نفع می برد‪ .‬کش��ورهای دیگری نیز هستند که با بستن تنگه‬ ‫هرمز‪ ،‬با چالش های بس��یاری روبه رو خواهند ش��د‪ .‬از طرفی‬ ‫ای��ن چالش ه��ا‪ ،‬روابط سیاس��ی ایران و کش��ورهای جنوب‬ ‫خلیج فارس را با مش��کل روبه رو خواهد کرد‪ .‬در واقع با عملی‬ ‫ک��ردن این تهدید نمادین‪ ،‬فقط با امری��کا مقابله نمی کنیم‪،‬‬ ‫بلکه بسیاری از شریکان تجاری خود را از دست خواهیم داد‬ ‫و جنگ بزرگی در خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در مذاک��رات هم توجه ویژه ای می ش��ود ک��ه بدون ایجاد‬ ‫تن��ش‪ ،‬امتیازهایی برای ایران گرفته ش��ود‪ .‬تنش و تش��دید‬ ‫ناارامی ه��ا نه تنه��ا ب��رای ایران‪ ،‬ک��ه حتی ب��رای امریکا نیز‬ ‫ضرر بزرگی خواهد بود‪ .‬به نظر می رس��د ش��رایط بین المللی‬ ‫به س��متی در پیش اس��ت که ش��رایط بهتری را برای ایران‬ ‫کنند چرا که تحریم ها علیه ایران بحران های بس��یاری‬ ‫فراهم ‬ ‫در صادرات و واردات کش��ورها داش��ته که انها نیز از تمدید‬ ‫و تش��دید تحریم ها علیه ایران نگران هس��تند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫امریکا و سایر کشورها می دانند که بستن تنگه هرمز از سوی‬ ‫ایرانی��ان معنایی کامال نمادین دارد اما در تطبیق با واقعیت‪،‬‬ ‫نشان دهنده قدرت مقابله ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت کاهش بیشتر تولید‬ ‫نفت اوپک در اینده‬ ‫کاهش تولی��د نفت که به تازگی می��ان اوپک و متحدانش‬ ‫توافق ش��ده اس��ت‪ ،‬بازارهای نفت جهانی را در نیمه نخست‬ ‫س��ال این��ده می�لادی متعادل خواه��د کرد اما پ��س از ان‬ ‫ممکن اس��ت ب��ه اقدام های جدی ت��ری در ای��ن زمینه نیاز‬ ‫باش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اگر عربستان سعودی‪ ،‬روسیه و سایر‬ ‫کش��ورهای مشارکت کننده در ائتالف معروف به اوپک پالس‪،‬‬ ‫تولیدش��ان را همان ط��ور که وعده داده اند در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال اینده میالدی که از ماه اینده اغاز می ش��ود‪ ،‬به میزان‬ ‫‪ ۱.۲‬میلیون بش��که در روز کاهش دهن��د‪ ،‬عرضه و تقاضای‬ ‫جهان��ی متعادل خواهد ش��د‪ .‬با این همه‪ ،‬امار اوپک نش��ان‬ ‫می دهد روند رش��د تولید شیل امریکا به معنای ان است که‬ ‫این تولیدکنندگان برای جلوگیری از اش��باع عرضه در ‪ ۳‬ماه‬ ‫چه��ارم‪ ،‬باید کاهش تولید را به ط��ور تقریبی دو برابر کنند‪.‬‬ ‫قیمت نفت در روند نزولی باقی مانده و با وجود موافقت اوپک‬ ‫و متحدانش با کاهش تولید که ‪ ۷‬دس��امبر اعالم شد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۶۰‬دالر در هر بش��که معامله می ش��ود‪ .‬معامله گران نگرانند‬ ‫که رش��د باالی تولید امریکا و رشد ضعیف مصرف سوخت به‬ ‫اشباع عرضه منجر شود‪ .‬مش��اوران شرکت «ریستاد انرژی»‬ ‫معتقدند کاهش تولید ب��رای اطمینان از بهبود فوری قیمت‬ ‫نف��ت کاف��ی نخواهد بود‪ .‬با این حال‪ ،‬ای��ن تصمیم مثل یک‬ ‫هدیه کریس��مس برای صنعت ش��یل امریکا اس��ت که رشد‬ ‫بی وقفه تولیدش در نیمه دوم س��ال اینده میالدی و فراتر از‬ ‫ان نیز ادامه خواهد یافت‪ .‬اوپک در گزارش دسامبر(اذر‪-‬دی)‬ ‫خود‪ ،‬پیش بینی درباره میزان عرضه و تقاضای جهانی در سال‬ ‫این��ده را به طور تقریبی بدون تغییر حفظ کرد اما این گروه‬ ‫براوردش از میزان نفتی که در سال اینده عرضه خواهد کرد‬ ‫را ‪ ۹۰‬هزار بشکه در روز کم کرد‪ .‬بر اساس گزارش بلومبرگ‪،‬‬ ‫تولید خارج از اوپک که محرک اصلی ان شرکت های حفاری‬ ‫ش��یل امریکا هستند‪ ،‬در سال اینده میالدی بیش از تقاضای‬ ‫جهانی رش��د خواه��د کرد و به ‪ ۲.۱۶‬میلیون بش��که در روز‬ ‫خواهد رس��ید در حالی که رشد تقاضا برای نفت فقط ‪۱.۲۹‬‬ ‫میلیون بشکه در روز خواهد بود‪ .‬در گزارش اوپک خاطرنشان‬ ‫شده که بازارهای جهان ممکن است در نیمه دوم سال اینده‬ ‫میالدی با اش��باع عرضه روبه رو شوند و حتی اگر محدودیت‬ ‫عرضه که به تازگی توافق ش��ده است اجرایی شود‪ ،‬همچنان‬ ‫حدود یک میلیون بشکه در روز مازاد عرضه در ‪ ۳‬ما ه چهارم‬ ‫سال اینده میالدی وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫ناصر رئیسی فر‬ ‫هیچ برنامه ای برای شیوه‬ ‫ارائه سوخت و استفاده‬ ‫از کارت سوخت اعالم‬ ‫نشده است‪ .‬هرچند‬ ‫تعداد افرادی که برای‬ ‫کارت سوخت المثنی‬ ‫اقدام کرده اند بسیار‬ ‫کمتر از افرادی است که‬ ‫کارت شان گم یا معیوب‬ ‫شده اما همان تعداد‬ ‫معدود نیز اکنون از کارت‬ ‫سوخت جایگاهداران‬ ‫استفاده می کنند‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت کارت سوخت و کارکرد ان گزارش می دهد‬ ‫ابهام های یک طرح خاک گرفته‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ک ماه پیش صحبت ه��ا درباره احیای کارت‬ ‫ح��دود ی ‬ ‫س��وخت جدی ش��د؛ اقدامی که پیش از ای��ن یک بار‬ ‫س��ال های ‪ ۸۶‬ت��ا ‪ ۹۴‬به منظ��ور هدفمن��دی و کاهش‬ ‫مصرف س��وخت‪ ،‬جلوگیری از واردات و قاچاق سوخت‬ ‫اجرایی ش��د‪ .‬خرداد ‪ ۹۴‬س��همیه بندی س��وخت لغو و‬ ‫بنزین تک نرخی شد‪ .‬زمستان سال گذشته شرکت ملی‬ ‫پاالیش و پخش فراورده های نفتی اعالم کرد بر اس��اس‬ ‫مصوبه مجلس استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان‬ ‫سوخت گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد‪ .‬اکنون‬ ‫که به گفته مس��ئو الن‪ ،‬قاچاق و مصرف سوخت افزایش‬ ‫قابل توجهی داشته‪ ،‬دوباره کارت سوخت به عنوان ناجی‬ ‫مصرف س��وخت‪ ،‬به میدان امده اس��ت‪ .‬هرچند که در‬ ‫ط��رح احیای کارت س��وخت به ص��ورت واضح صحبتی‬ ‫از س��همیه بندی و افزای��ش قیم��ت مط��رح نب��ود اما‬ ‫گمانه زنی ها حاکی از ان بود که احیای کارت س��وخت‬ ‫سهمیه بندی و پس از ان افزایش و دونرخی شدن بنزین‬ ‫را به دنبال خواهد داشت‪ .‬در این باره هدایت اله خادمی‪،‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی نیز در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» احتمال افزایش قیمت‬ ‫را تایید کرد‪ .‬او گفت که پس از شفاف س��ازی و محدود‬ ‫کردن مصرف س��وخت‪ ،‬بحث س��همیه بندی و دونرخی‬ ‫ش��دن بنزین نیز مطرح خواهد شد‪ .‬شنیده ها حاکی از‬ ‫ان اس��ت که دستور دونرخی شدن قیمت بنزین هم به‬ ‫نهاد های ذی ربط صادر ش��ده است‪ .‬بر اساس این طرح‪،‬‬ ‫یک نرخ بنزین (قیمت فعلی) و با سهمیه مشخص عرضه‬ ‫می شود و یک نرخ با قیمت ازاد برای کسانی که مصرف‬ ‫بیشتری دارند‪ ،‬عرضه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مهلت کوتاه دریافت کارت‬ ‫پس از اعالم احیای کارت های س��وخت‪ ،‬تاکید ش��د‬ ‫افرادی که کارت سوخت ندارند باید به منظور جلوگیری‬ ‫نی��ز تاکن��ون از کارت س��وخت جایگاهداران اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ .‬در واقع هنوز هیچ اقدامی در زمینه استفاده از‬ ‫یُفر‪،‬‬ ‫کارت های سوخت انجام نشده است‪ .‬به گفته رئیس ‬ ‫دول��ت باید افرادی که تاکنون موف��ق به دریافت کارت‬ ‫المثنی نش��ده اند را نیز در نظر داشته باشد و تسهیالتی‬ ‫ب��رای انها فراهم کند‪ .‬منطقی نیس��ت که پس از پایان‬ ‫مهلت ثبت ن��ام‪ ،‬نتوانند کارت س��وخت خود را دریافت‬ ‫کنند و باید نیاز انها نیز برطرف شود‪.‬‬ ‫از ایجاد مشکل برای دریافت کارت سوخت اقدام کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬مهلت��ی ‪ ۲۰‬روزه برای ثبت ن��ام کارت‬ ‫س��وخت المثنی از ‪ ۳‬اذر اعالم ش��د که دیروز ب ه پایان‬ ‫رسید؛ مهلتی که به گفته سخنگوی شرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخ��ش فراورده ه��ای نفتی‪ ،‬هنوز این ش��رکت درباره‬ ‫تمدید فرایند ثبت نام تصمیم نگرفته اس��ت‪ .‬ان طور که‬ ‫بیژن نامدار زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در گفت وگوی ویژه خبری‬ ‫اع�لام کرده بود‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬میلیون نفر کارت س��وخت‬ ‫‹ ‹ارائه سوخت با کارت بانکی‬ ‫خود را گم کرده اند‪ .‬در این میان بر اساس اماری که در‬ ‫ب��ه ب��اور رئی��س انجم��ن صنف��ی‬ ‫‪ ۳‬روز پایانی ثبت نام کارت س��وخت اعالم‬ ‫ن باره یا باید‬ ‫جایگاه��داران بنزین‪ ،‬در ای�� ‬ ‫ش��د‪ ،‬کمتر از ‪ ۲‬میلیون نفر برای ثبت نام‬ ‫کارت های س��وخت قدیمی احیا ش��ود یا‬ ‫حضوری و غیرحضوری اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫کارت های بانکی خود را به کارت سوخت‬ ‫البته این موضوع ش��ائبه هایی را درباره‬ ‫تبدیل کنند که ش��یوه دوم منطقی تر به‬ ‫دونرخی و سهمیه بندی شدن بنزین ایجاد‬ ‫ نظر می رس��د چرا که کارت سوخت فساد‬ ‫کرد که بر این اساس‪ ،‬مصرف کنندگان در‬ ‫گسترده ای به دنبال داشته و در هر حالتی‬ ‫انتظار اعالم برنامه ای دقیق و مش��خص از‬ ‫بیژن حاج محمدرضا‬ ‫راه را برای سوءاس��تفاده و قاچاق سوخت‬ ‫وضعیت کارت سوخت‪ ،‬زمان الزام استفاده‪،‬‬ ‫یُفر‪ ،‬امنیت‬ ‫تایید یا رد سهمیه بندی و افزایش قیمت از عالوه بر تمام ابهام هایی فراهم می کند‪ .‬به گفته رئیس ‬ ‫که در احیای کارت سوخت‪ ،‬جای��گاه و نقدینگی با تبدیل کارت بانکی‬ ‫سوی دولت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بنزین در هاله ای از ابهام‬ ‫سهمیه بندی و افزایش به کارت سوخت تضمین بیشتری دارد‪ .‬به‬ ‫قیمت بنزین دیده‬ ‫این بی اطالعی و ابهام درباره کارت های می شود‪ ،‬زیرساخت های گفته رئیس��ی فر‪ ،‬با تبدیل کارت بانکی به‬ ‫کارت سوخت می توان تعداد شکایت هایی‬ ‫س��وخت احیا ش��ده محدود به شهروندان‬ ‫اجرای این طرح نیز با‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬در این باره حتی جایگاهداران مشکالت بسیاری روبه رو ک��ه مرب��وط به تخل��ف جایگاه ها اس��ت‬ ‫است‪ .‬دستگاه های‬ ‫را کاه��ش داد‪ .‬اکن��ون بی��ش از ش��مار‬ ‫و افرادی که به طور مس��تقیم مسئو ل اجرا‬ ‫بسیاری در جایگاه ها از‬ ‫قابل توجه��ی کارت س��وخت در اختی��ار‬ ‫و عرضه س��وخت در جایگاه ها هستند نیز‬ ‫کار افتاده و نیاز به تعمیر‬ ‫اط�لاع چندانی از اینده کارت س��وخت و و بازسازی دارند‪ .‬تعداد صاحبان خودروهاست اما مشخص نیست‬ ‫چگونگی اجرای ان ندارند‪ .‬ناصر رئیسی فر‪ ،‬قابل توجهی از کارت های چن��د نفر کارت خود را در اختیار دارند یا‬ ‫رئیس انجم��ن صنفی جایگاهداران بنزین سوخت قدیمی نیز معیوب چند نفر ان را گم کرده اند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫بود که قابل استفاده‬ ‫کنترل مصرف با کارت های بانکی ساده تر‬ ‫در این باره به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫نیست‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬از طرفی‪ ،‬نقدینگی به راحتی‬ ‫تا کنون هی��چ برنامه ای برای ش��یوه ارائه‬ ‫ب��ه بانک ها بازمی گ��ردد‪ .‬بحث های میان‬ ‫سوخت و اس��تفاده از کارت سوخت اعالم‬ ‫مصرف کننده و جایگاهداران نیز به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫نشده است‪ .‬هرچند تعداد افرادی که برای کارت سوخت‬ ‫‹ ‹اولویت‪ ،‬نظر جایگاهداران باشد‬ ‫المثنی اقدام کرده اند بس��یار کمتر از افرادی اس��ت که‬ ‫رئیسی فر‪ ،‬به عنوان نیرویی که مسئولیت اجرای احیای‬ ‫کارت ش��ان گم یا معیوب ش��د ه اما همان تعداد معدود‬ ‫اژان��س بین المللی انرژی در جدیدترین گ��زارش ماهانه خود براورد‬ ‫ک��رد ب��ا وجود توافق اخیر عربس��تان س��عودی برای برعه��ده گرفتن‬ ‫عم��ده کاهش تولید‪ ،‬این کش��ور قراردادهایی را با چین امضا کرده که‬ ‫صادراتش را در س��ال میالدی اینده حداکثر ‪ ۶۰۰‬هزار بش��که در روز‬ ‫افزای��ش خواهد داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬اژانس بین المللی انرژی براورد‬ ‫خود از تقاضا برای نفت اوپک در ‪ ۳‬ما ه نخست و ‪ ۳‬ما ه دوم سال اینده‬ ‫افزایش فروش نفت عربستان به چین‬ ‫می�لادی را به ترتی��ب به میزان ‪ ۷۰۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هزار بش��که در روز‬ ‫افزای��ش داد و پیش بینی کرد به دنبال توافق ماه جاری اوپک در وین‪،‬‬ ‫از ش��دت اش��باع عرضه در بازار نفت کاسته خواهد شد‪ .‬این اژانس در‬ ‫گزارش ماهانه خود براوردش از رش��د تولید غیراوپک در سال میالدی‬ ‫اینده را به میزان ‪ ۴۱۵‬هزار بشکه در روز کاهش داد و به ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫بش��که در روز رس��اند که تا حدود زیادی به دلیل مشارکت روسیه در‬ ‫نایب رئی��س اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت‪ :‬درحال حاضر بزرگ ترین‬ ‫ق��رارداد در حوزه نیرو بین ش��رکت های ایرانی و دولت عراق برای تامین‬ ‫بخش زیادی از توربین و تجهیزات نیروگاه های عراق در حال نهایی شدن‬ ‫اس��ت‪ .‬کیفیت تجهیزات ایرانی به حدی باال است که دولت عراق قرارداد‬ ‫خود را با جنرال الکتریک امریکا کنس��ل کرده تا این تجهیزات را از ایران‬ ‫بگی��رد‪ .‬نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت وگو با ایلنا درباره‬ ‫اخرین روند تجارت با این کش��ور بیان کرد‪ :‬متاس��فانه وزیران اقتصادی‬ ‫دولت قبل عراق برای توس��عه تجارت بین دو کشور همکاری نمی کردند‬ ‫و فقط ش��عار می دادند تا جایی که وزیر قبلی نیروی عراق بعثی بود و در‬ ‫ل در کار شرکت های ایرانی در این حوزه سنگ اندازی می کرد اما وزیر‬ ‫عم ‬ ‫جدی��د به نظر می اید که عالقه مند به همکاری اس��ت و تاکنون چندین‬ ‫تفاهمنام��ه در زمینه انتقال نیرو امضا ش��ده و اگر به ق��رارداد بینجامد‪،‬‬ ‫می توان گفت که قدم مثبتی برداش��ته ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬محبوبیت‬ ‫ایران و ش��رکت های ایرانی در بین شیعیان و کردهای عراق از قبل وجود‬ ‫‹ ‹بسیاری از دستگاه ها در مدار نیست‬ ‫در این ب��اره بی��ژن حاج محمدرضا‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫جایگاه��داران س��وخت در گفت وگویی با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گفت‪ :‬عالوه بر تم��ام ابهام هایی که در احیای‬ ‫کارت سوخت‪ ،‬سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین دیده‬ ‫می شود‪ ،‬زیرساخت های اجرای این طرح نیز با مشکالت‬ ‫بسیاری روبه رو است‪ .‬دستگاه های بسیاری در جایگاه ها‬ ‫از کار افت��اده و نی��از به تعمیر و بازس��ازی دارند‪ .‬تعداد‬ ‫قابل توجه��ی از کارت های س��وخت قدیمی نیز معیوب‬ ‫بود که قابل اس��تفاده نیس��ت‪ .‬ب ه نظر او‪ ،‬مهلت ثبت نام‬ ‫کارت های المثنی باید تمدید شود‪ .‬حاج محمدرضا گفت‪:‬‬ ‫اش��تباه رخ داده در احیای کارت س��وخت‪ ،‬ضرب االجلی‬ ‫است که بدون بررسی تعیین شده و نه تنها در این زمان‬ ‫کوتاه به نتیجه نخواهد رس��ید‪ ،‬بلکه ش��تاب در اجرای‬ ‫طرح ممکن است هزینه و زمان بیشتری را هدر دهد‪.‬‬ ‫توافق کاهش تولید اوپک اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬بر اس��اس گزارش اژانس‬ ‫بین المللی انرژی‪ ،‬تقاضا برای نفت اوپک در ‪ ۳‬ما ه نخس��ت سال اینده‬ ‫می�لادی ب��ه ‪ ۳۱.۴‬میلیون بش��که در روز و در ‪ ۳‬ماه��ه دوم به ‪۳۱.۸‬‬ ‫میلیون بشکه در روز خواهد رسید‪ .‬تولید این گروه در نوامبر(ابان‪-‬اذر)‬ ‫با در نظر گرفتن تولید قطر که خروجش از اوپک را اعالم کرد‪۳۳.۰۳ ،‬‬ ‫میلیون بشکه در روز براورد شده است‪.‬‬ ‫برگ برنده کیفیت تجهیزات نیروگاهی ایران در عراق‬ ‫داش��ت و بعد از نابودی داعش در ع��راق و نقش مثبت ایران در حمایت‬ ‫از مردم عراق‪ ،‬س��نی ها نیز به ایرانیان عالقه مند شدند و فقط افرادی که‬ ‫گرایش بعثی دارند با ایرانی ها مش��کل دارن��د‪ .‬علیرضا کالهی ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاضر بزرگ ترین قرارداد در حوزه نیرو بین ش��رکت های ایرانی و‬ ‫دولت ع��راق برای تامین بخش زیادی از توربین و تجهیزات نیروگاه های‬ ‫عراق در حال نهایی ش��دن اس��ت‪ .‬کیفیت تجهیزات ایرانی به حدی باال‬ ‫است که دولت عراق قرارداد خود را با جنرال الکتریک امریکا کنسل کرده‬ ‫تا این تجهیزات را از ایران بگیرد‪ .‬وی درباره حجم تجارت دو کشور در ‪۹‬‬ ‫ماه امسال گفت‪ :‬واقعیت این است که پیمان سپاری ارزی صادرات را فلج‬ ‫کرده است و اطمینان نداشتن بخش خصوصی به دولت و بر عکس باعث‬ ‫ش��ده که اوضاع مناسب نباش��د که ما در اتاق بازرگانی به دنبال رفع این‬ ‫مشکل هستیم‪ .‬کالهی با اش��اره به امار صادرات در ‪ ۸‬ماه امسال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر اساس امار اعالم شده در این مدت ‪ ۶۴‬میلیارد دالر صادرات داشته ایم‬ ‫که بیشتر ان سهم نفت‪ ،‬پتروشیمی و فوالد است که یا دولتی هستند یا‬ ‫کارت سوخت را برعهده دارد با انتقاد از دولت گفت که‬ ‫هن��وز ما هی��چ اطالعی از ش��رایط و تصمیم های دولت‬ ‫مبنی بر س��همیه بندی و افزایش احتمالی قیمت نداریم‬ ‫و به ط��ور دقیق نمی دانیم که پس از انچه ش��رایطی در‬ ‫انتظار مصرف کنندگان است‪ .‬از طرفی به گفته او‪ ،‬قبل از‬ ‫تصویب و اجرای هر تصمیمی در این باره باید تحقیقات‬ ‫میدانی کرده و جلس��ه ای با جایگاهداران برگزار می شد‬ ‫زیرا انها به طور مستقیم با مصرف کننده در ارتباط بوده‬ ‫و چال��ش و نیازهای انها را می دانند‪ .‬همچنین او بر این‬ ‫باور است که زیرس��اخت های علمی برای احیای کارت‬ ‫س��وخت چندان مورد توجه قرار نگرفته و ممکن است‬ ‫اش��فتگی تصمیم ها و برنامه ریزی ها نیز بخش��ی از این‬ ‫موضوع باشد‪.‬‬ ‫هرچند به نظر می رسد حذف کارت سوخت منجر به‬ ‫افزایش مصرف و دامن زدن به قاچاق س��وخت ش��د اما‬ ‫احی��ای ان نیز پر چالش نخواهد ب��ود‪ .‬از اغاز ثبت نام و‬ ‫دریافت کارت سوخت المثنی‪ ،‬همچنین شائبه ها درباره‬ ‫س��همیه بندی و افزای��ش قیمت‪ ،‬می ت��وان به راحتی به‬ ‫اشفتگی موضوع پی برد‪.‬‬ ‫خصولتی و س��هم خیلی کوچکی از ان مربوط به بخش خصوصی واقعی‬ ‫اس��ت اما بیشترین فشار برای برگش��ت ارز روی این گروه است‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬دولت واقعیت های تولید را نمی بیند‪ .‬به طور مثال‪ ،‬تولید الومینیوم‬ ‫در کشور در دست دولت است و به این شبکه یارانه سنگین برق پرداخت‬ ‫می ش��ود اما در بازار‪ ،‬الومینی��وم بر مبنای دالر ‪ ۱۴‬ی��ا ‪ ۱۵‬هزار تومانی‬ ‫فروخته می ش��ود حاال بخش خصوصی که این مواد اولیه را با این قیمت‬ ‫تهیه می کند چگون��ه دولت انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات خود را‬ ‫به قیمت ‪ ۸‬هزار تومان بدهد‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت ابتدا ش��رکت هایی که در‬ ‫کنترل خودش اس��ت را کنترل کند‪ .‬مطابق گزارش ها ارز این ش��رکت ها‬ ‫به س��امانه برنگشته اس��ت؛ از ‪ ۲۷‬میلیارد دالری که شرکت های دولتی‬ ‫صادرات داش��ته اند ‪ ۷‬میلیارد ان به س��امانه برگش��ته است کارخانه های‬ ‫دولتی بیش��تر تولیدات مواد اولیه دارند و سهم انها از صادرات غیرنفتی‬ ‫‪ ۶۰‬میلیارد دالر اس��ت در حالی که بخش خصوصی کاالی ساخت محور‬ ‫صادرات دارد و سهم انها ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 8 1397‬ربیع الثانی ‪ 16 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 544‬پیاپی ‪2517‬‬ ‫خبر‬ ‫ایران در جمع کشورهای‬ ‫صادرکننده میگوی پرورشی‬ ‫عیسی کالنتری‬ ‫محصوالت تراریخته هیچ‬ ‫اسیبی برای سالمت انسان‬ ‫ندارد‪ ،‬در بسیاری از‬ ‫مناطق جهان از ان استفاده‬ ‫می شود و از سویی با توجه‬ ‫به وضعیت منابع ابی ایران‬ ‫می تواند یکی از راه های‬ ‫مقابله با بحران اب کشور‬ ‫باشد‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» درباره نگرانی از اسیب محصوالت تراریخته به محیط زیست نشان داد‬ ‫امنیت غذایی و مقابله با کم ابی با تولید تراریخته ها‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫متخصص��ان درحال حاض��ر دو ن��گاه متف��اوت به‬ ‫محصوالت تراریخته دارند؛ برخی از انها اس��تفاده از‬ ‫این محصوالت را کامال رد می کنند و گروهی به طور‬ ‫ل موافق مصرف محصوالت تراریخته هستند‪.‬‬ ‫کام ‬ ‫در ایران نیز ع��ده ای معتقدند که تولید محصوالت‬ ‫تراریخته ب��ر بهبود محصوالت کش��اورزی و افزایش‬ ‫تولی��د اثرگذار اس��ت ام��ا نگرانی از اس��یب زدن به‬ ‫محیط زیست هم در کنار ان وجود دارد؛ اگرچه هنوز‬ ‫اثبات نشده است‪ .‬‬ ‫گروه��ی بر این باورند که در دنیای حاضر مس��ئله‬ ‫تامین غذای بش��ر وج��ود دارد و در اینده با افزایش‬ ‫جمعیت و کاه��ش منابع غذای��ی چالش های جدی‬ ‫برای تامین غذا ب��ه وجود می اید و محصوالت عادی‬ ‫دیگر پاس��خگوی نیازهای انسان نیست‪ .‬از همین رو‪،‬‬ ‫استدالل می کنند که باید از گیاهان تراریخته استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬با تولید گیاهان تراریخته محصوالت بیش��تری‬ ‫تولید می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬این گیاهان در مقابل افت ها‬ ‫مقاوم هس��تند و قابلیت انب��ارداری و ماندگاری بهتر‬ ‫و ترکیبات غذایی غنی تری دارن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬گیاهان‬ ‫تراریخته نس��بت به محصوالت ع��ادی برتری دارند‪.‬‬ ‫گ��روه دوم معتق��د هس��تند که با تم��ام ویژگی های‬ ‫مثبتی که ممکن است گیاهان تراریخته داشته باشند‬ ‫چون مدت زمان زی��ادی از تراریخته کردن گونه های‬ ‫گیاهی نگذش��ته اس��ت اثرات منفی ان هنوز به طور‬ ‫کامل مشخص نشده است و ممکن است حتی اثرات‬ ‫منفی ان بیشتر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اسیب رس�انی ب�ه محیط زیس�ت اثب�ات‬ ‫نشده‬ ‫حمید ظهرابی‪ ،‬معاون محیط طبیعی‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با بیان‬ ‫اینک��ه نگران��ی از اس��یب محص��والت‬ ‫تراریخت��ه به محیط زیس��ت وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫وظیف��ه دارد پ��س از انک��ه محص��ول‬ ‫تراریخت��ه ای در کش��ور تولی��د ش��د‬ ‫ارزیابی های زیس��ت محیطی ان را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ظهراب��ی در پاس��خ به اینک��ه موضع‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت درباره‬ ‫محص��والت تراریخته چیس��ت‪ ،‬به ایرنا‬ ‫گف��ت‪ :‬بهب��ود محصوالت کش��اورزی و‬ ‫افزایش تولید را دار د اما نگرانی از اسیب‬ ‫زدن به محیط زیس��ت ه��م در کنار ان‬ ‫وج��ود دارد اگرچ��ه هنوز اثبات نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫ادامه داد‪ :‬اینکه س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در‬ ‫قبال محص��والت تراریخته چه کار بکند‪ ،‬در قانون به‬ ‫ل مش��خص اس��ت‪ ،‬وقتی محصول تراریخته‬ ‫طور کام ‬ ‫در کش��ور تولید شود‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫وظیفه دارد که ارزیابی ان را در قبال محیط زیس��ت‬ ‫انجام دهد و موافقت یا مخالفت خود را اعالم کند و به‬ ‫این دلیل که هنوز محصول تراریخته در کشور تولید‬ ‫نش��ده سازمان حفاظت محیط زیس��ت به این مسئله‬ ‫ورود نکرده است‪.‬‬ ‫ل محصوالت‬ ‫ظهراب��ی با بیان اینکه به ط��ور معمو ‬ ‫تراریخت��ه یا وارد می ش��ون د یا محصوالتی هس��تند‬ ‫ک��ه در انها تراریخته به کار رفته اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫این کارها بیش��تر در حوزه وزارت جهاد کشاورزی و‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی اس��ت و‬ ‫تاکن��ون تولید محصوالت تراریخته در کش��ور وجود‬ ‫نداشته تا سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی های‬ ‫زیست محیطی ان را انجام دهد‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به‬ ‫اینک��ه ایا محصوالت تراریخته می تواند عامل تخریب‬ ‫جدی برای س�لامتی و محیط زیست باشد‪ ،‬گفت‪ :‬من‬ ‫تخص��ص ای��ن کار را ندارم و در این ب��اره اظهار نظر‬ ‫نمی کنم و بیشتر از متخصصانی پیروی می کنم که در‬ ‫این حوزه بحث می کنند و سعی می کنم از بحث های‬ ‫انها در این باره بهره بگیرم‪.‬‬ ‫ظهرابی در پاسخ به اینکه چقدر به ارزیابی خودتان‬ ‫در ارزیابی های زیس��ت محیطی محصوالت تراریخته‬ ‫اعتم��اد دارید‪ ،‬زی��را اگ��ر ژن تراریخت��ه تحت تاثیر‬ ‫ارزیابی ه��ای غلط وارد ‪ DNA‬محیط زیس��ت و ‪۸۰‬‬ ‫میلیون جمعیت شود‪ ،‬چگونه می توان اینها را برگشت‬ ‫داد و از اسیب های ان در امان ماند‪ ،‬گفت‪ :‬ما در همه‬ ‫امور ناچاریم به متخصصان مراجعه کنیم و ش��خصی‬ ‫نمی توانیم تصمیم بگیریم‪ .‬از این رو‪ ،‬در‬ ‫این موضوع هم پیرو متخصصان هستم‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬در ح��وزه ای که به‬ ‫من ارتباط دارد هنوز درباره محصوالت‬ ‫تراریخت��ه در مس��ند قض��اوت ق��رار‬ ‫نگرفته ام‪.‬‬ ‫حمید ظهرابی‬ ‫تولید محصوالت تراریخته‬ ‫بهبود محصوالت کشاورزی‬ ‫و افزایش تولید را دارد ‬ ‫اما نگرانی از اسیب زدن‬ ‫به محیط زیست هم در‬ ‫کنار ان وجود دارد اگرچه‬ ‫هنوز اثبات نشده است‬ ‫ما در همه امور ناچاریم به‬ ‫متخصصان مراجعه کنیم و‬ ‫شخصی نمی توانیم تصمیم‬ ‫بگیریم‬ ‫� تراریخت�ه؛ راه�کار مقابل�ه ب�ا‬ ‫کم ابی‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬برخی معتقدند با وجود‬ ‫بح��ران اب در ای��ران تولید محصوالت‬ ‫تراریخت��ه ش��اید راه��ی ب��رای نجات‬ ‫کش��اورزی باش��د‪ ،‬گروه��ی دیگر هم‬ ‫می گویند این گونه مواد برای س�لامتی‬ ‫انسان ضرر دارد‪ .‬عیسی کالنتری‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت بارها‬ ‫توضیح داده که تراریخته هیچ اس��یبی‬ ‫برای سالمت انس��ان ندارد‪ ،‬در بسیاری‬ ‫از مناطق جهان از ان اس��تفاده می شود‬ ‫و از س��ویی با توجه ب��ه وضعیت منابع‬ ‫ابی ای��ران می تواند یکی از راه ه��ای مقابله با بحران‬ ‫ابی کشور باش��د‪ .‬کالنتری همچنین معتقد است در‬ ‫‪ ۱۶‬میلیون هکتار از اراضی دنیا محصوالت تراریخته‬ ‫تولید می شود‪ .‬حدود ‪ ۷‬سال پیش ‪ ۷۰‬دانشگاه دنیا با‬ ‫اختصاص ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر بودجه درباره اسیب های‬ ‫احتمالی محص��والت تراریخته روی انس��ان تحقیق‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش ایس��نا در این تحقیقات گس��ترده‬ ‫هیچ نتیجه ای دال بر اینکه محصوالت دستکاری شده‬ ‫ژنتیکی به سالمت انسان ضرر می رساند‪ ،‬کشف نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رقیب گیاهان طبیعی ‬ ‫ب��ر اینکه مطالعات جامعی بر مبنای اطالعات کمی و‬ ‫اماری درباره گیاه��ان تراریخته وجود ندارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به همان اندازه که گیاهان تراریخته اثرات مثبت‬ ‫دارند‪ ،‬اثرات منفی از انها گزارش شده است البته این‬ ‫نکت��ه را باید در نظر گرفت که تامین غذای بش��ر در‬ ‫اینده بس��یار مهم خواهد شد‪ .‬اگر گیاهان تراریخته با‬ ‫اصول اکولوژیک در طبیعت تولید ش��وند می توان از‬ ‫اثرات منفی انها کاس��ت‪ .‬محرابیان در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ایا گیاهان تراریخته بر سالمت انسان اثر‬ ‫دارند یا خیر گفت‪ :‬کارشناس��ان‪ ،‬مطالعات موردی در‬ ‫ای��ن باره انج��ام داده اند‪ .‬در تمام موج��ودات زنده از‬ ‫جمله انسان صفات و ویژگی هایی وجود دارد که ناشی‬ ‫از خود ژن است‪ .‬از ویژگی های گیاهان تراریخته این‬ ‫اس��ت که ممکن اس��ت روی خود ژن ها تاثیر نداشته‬ ‫باش��ند اما اگر ژنی بخواهد س��بب فرایندی در بدن‬ ‫شود می توانند این فرایند را تشدید کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬در‬ ‫برخی موارد نشانگر تاثیرات انها روی بیان ژن هاست‬ ‫که البته این مطالعات موردی بوده و زمان بیش��تری‬ ‫برای مطالعات بیشتر و نتیجه گیری قطعی الزم است‪.‬‬ ‫این اس��تادیار اکولوژی گیاهی دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫در ادامه اظهار کرد‪ :‬کشورهایی که در شرایط اضطرار‬ ‫و اجبار برای اس��تفاده از محصوالت تراریخته هستند‬ ‫برای اف��راد حق انتخاب می گذارند‪ .‬ب��ه این معنا که‬ ‫محص��والت تراریخته ب��ا ح��روف ‪ GM‬مخفف واژه‬ ‫‪ Genetically Modified‬مش��خص ش��ده است‪.‬‬ ‫این محصوالت نس��بت به محصوالت ارگانیک قیمت‬ ‫پایین تری دارند‪ .‬محرابیان با بیان اینکه کشور امریکا‬ ‫از بنیان گ��ذاران محص��والت تراریخته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مقاومت های شدیدی درباره استفاده انها وجود دارد‪.‬‬ ‫درواقع کش��ورهای پیش��رفته ای ک��ه بنیان گذار این‬ ‫محصوالت هستند در مقابل عرضه این محصوالت در‬ ‫کشور خود مقاومت می کنند‪.‬‬ ‫احمدرض��ا محرابیان‪ ،‬اس��تادیار اکول��وژی گیاهی‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی درباره اینکه گیاهان تراریخته‬ ‫بر س�لامت انس��ان اثر دارند یا خیر به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫محص��والت تراریخته از روش های معمول تولید مثل‬ ‫که در گیاهان وجود دارد‪ ،‬تولید نمی شود‪ .‬در گیاهان‬ ‫تولیدمثل و انتق��ال ژن از طریق انتقال دانه گرده به‬ ‫یک گیاه دیگر یا همان گیاه انجام می شود اما گیاهان‬ ‫تراریخته حاصل دخالت های هدفمند انسان از طریق‬ ‫علم مهندس��ی ژنتی��ک و زیس��ت فناوری گیاهی در‬ ‫بخشی از س��اختار ژنتیکی یک موجود یا گیاه است‪.‬‬ ‫با ای��ن دخالت هدفمند یک صفت ی��ا ویژگی خاص‬ ‫ب��ه گیاه یا جانور القا می ش��ود و در ان بروز می کند‪.‬‬ ‫این اس��تادیار اکولوژی گیاهی دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫با اش��اره به اینکه تمام ارگانیسم های طبیعت حاصل‬ ‫میلیون ها سال کنش داخل خود طبیعت است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��ال ها طول کش��یده تا طبیعت به تع��ادل و توازن‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬زمان زیادی از عمر گیاهان تراریخته‬ ‫نمی گ��ذرد و اثرات مثبت و منف��ی انها هنوز قطعی‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬درحال حاضر برخی بر این باور هستند‬ ‫که این گیاهان ترکیباتی تولید می کنند که می تواند‬ ‫اثراتی بر بدن انسان داشته باشد؛ بحث زیادی درباره‬ ‫اینکه این تاثیرات مثبت اس��ت یا منفی‬ ‫وجود دارد البته ایجاد الرژی و تداخالت‬ ‫داروی��ی به وی��ژه ب��ا انتی بیوتیک ها از‬ ‫تاثیرات منفی زیستی ان است‪ .‬به گفته‬ ‫محرابیان‪ ،‬گیاهان تراریخته که ساختار‬ ‫ژن انها تغییر کرده در مقابل بیماری ها‪،‬‬ ‫افات و تنش ها مقاوم هس��تند‪ .‬ژن هایی‬ ‫احمدرضا محرابیان‬ ‫که در این گیاهان به وجود امده اس��ت‬ ‫قابلیت انتقال به گونه های هرز و مهاجم‬ ‫از ویژگی های گیاهان‬ ‫را دارد‪ .‬اگر ای��ن ویژگی ها به گونه های تراریخته این است که‬ ‫ممکن است روی خود‬ ‫هرز منتقل ش��ود علف های هر ز بزرگی‬ ‫ژن ها تاثیر نداشته باشند‬ ‫ایجاد می ش��ود که با هیچ روش مبارزه‬ ‫اما اگر ژنی بخواهد سبب‬ ‫بیولوژیک‪ ،‬فیزیکی و شیمیایی نمی توان‬ ‫فرایندی در بدن شود‬ ‫ب��ر انها غلبه کرد‪ .‬در واقع‪ ،‬این مس��ئله می توانند این فرایند را‬ ‫یکی از مشکالت اساسی تولید محصوالت تشدید کنند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫تراریخته است‪ .‬این محصوالت به عنوان در برخی موارد نشانگر‬ ‫تاثیرات انها روی بیان‬ ‫رقیب��ان گیاهان طبیع��ی و تغییر توازن‬ ‫ژن هاست‬ ‫اکوسیستمی به ش��دت بر تنوع زیستی‬ ‫موثر هستند‪ .‬این استاد دانشگاه با تاکید‬ ‫� سخن اخر‬ ‫محص��والت تراریخت��ه ی��ک فناوری‬ ‫جدید است که در دنیای حاضر نمی توان‬ ‫ان را رد ک��رد‪ .‬باید در نظر داش��ت که‬ ‫ب��رای تولی��د ان باید به اس��تانداردها و‬ ‫پروتکل های��ی که خیلی از کش��ورهای‬ ‫تولید کنن��ده ای��ن محص��والت معتقد‬ ‫هستند‪ ،‬عمل ش��ود و اصول اکولوژیک‬ ‫طبیع��ت درنظ��ر گرفته ش��ود‪ .‬چنانچه‬ ‫این طور باش��د به جای ایجاد چالش در‬ ‫خدمت بشر خواهند بود‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫ارزش ه��ای باالی انها در تولید بیش��تر‬ ‫محصول در واحد س��طح‪ ،‬کاهش قیمت‬ ‫م��واد غذایی‪ ،‬قابلیت نگهداری بیش��تر‪،‬‬ ‫ایجاد گیاه��ان مقاومت در برابر افت ها‪،‬‬ ‫کاهش استفاده از سموم و البته کاهش‬ ‫فشارهای واردشده بر طبیعت و حفاظت‬ ‫از محیط زیست غیرقابل انکار است‪.‬‬ ‫ایران دارنده رتبه نخست تولید محصوالت کشاورزی در اسیا‬ ‫رئی��س انجمن ارگانیک ایران گفت‪ :‬بر اس��اس اعالم فائ��و‪ ،‬ایران رتبه‬ ‫نخس��ت در تولی��د محص��والت کش��اورزی از منظر س�لامت را در بین‬ ‫کش��ورهای اسیا داراس��ت‪ .‬به گزارش باش��گاه خبرنگاران‪ ،‬رضا نورانی با‬ ‫اش��اره به اینکه سازمان تعاون روس��تایی در مسیر توسعه تولید و مصرف‬ ‫محصوالت ارگانیک می تواند نقش ویژه ای داش��ته باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫گذشته با کمک سازمان تعاون روستایی تعاونی ارگانیک زیستی ایران را‬ ‫به ثبت رسانده ایم اما هنوز رسانه ای نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬سیاست تعاونی‬ ‫ارگانیک زیس��تی ایران بر ان است که تولیدات سراسر کشور را با قیمت‬ ‫مناس��ب خریداری و به بازار مصرف عرضه کند‪ .‬نورانی با اش��اره به اینکه‬ ‫سازمان تعاون روس��تایی در تولید و توسعه محصوالت ارگانیک می تواند‬ ‫نقش مهمی داش��ته باش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همچنین س��رمایه گذاری سازمان‬ ‫اقتصادی کوثر در گذش��ته اع�لام کرده که در تعاونی ارگانیک زیس��تی‬ ‫ایران می تواند س��رمایه گذاری کالن کند‪ .‬رئیس انجمن ارگانیک ایران از‬ ‫شناسنامه دار شدن محصوالت ارگانیک خبر داد و گفت‪ :‬انجمن ارگانیک‬ ‫ای��ران با مطالعه تمامی اس��تانداردهای جهانی و هم��کاری اتاق بازرگانی‬ ‫تهران و ایران در سال ‪ ۸۵‬شکل گرفت و هم اکنون با شناسنامه دار کردن‬ ‫و ک��د ‪ ۱۸‬رقمی محصوالت ارگانیک صفر تا ‪ ۱۰۰‬این محصوالت از زمان‬ ‫تولید تا عرضه به بازار برای مصرف کننده مشخص است‪.‬‬ ‫قائم مقام سازمان شیالت ایران با تاکید بر توانمندی های‬ ‫موجود گفت‪ :‬با برنامه ریزی های انجام ش��ده و کارهای در‬ ‫دس��ت اقدام‪ ،‬ایران در جمع کش��ورهای صادر کننده این‬ ‫ابزی قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��یف اهلل حقیقی‪ ،‬وس��عت مزارع فعال‬ ‫میگوی پرورش��ی کشور را نزدیک به ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار‬ ‫با تولید ساالنه ‪ ۳۴‬هزار تن عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه هم اکن��ون افزون ب��ر ‪ ۷۵‬درصد از‬ ‫میگوهای پرورش��ی تولیدی ایران به خارج از کشور صادر‬ ‫ل شاهد افزایش سهم ایران از بازار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬هر سا ‬ ‫جهانی این ابزی هستیم‪.‬‬ ‫به گفته قائم مقام س��ازمان ش��یالت ای��ران‪ ،‬با توجه به‬ ‫استقبال خوب س��رمایه گذاران و وجود زمین های مستعد‬ ‫ایجاد س��ایت های پرورش��ی میزان تولید میگوی پرورشی‬ ‫ایران تا پایان برنامه شش��م توسعه به بیش از ‪ ۴۲‬هزار تن‬ ‫و ‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی نیز به بی��ش از ‪ ۵۵‬هزار تن افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫حقیقی با اش��اره به توانمندی های هرم��زگان از لحاظ‬ ‫اب و هوای��ی‪ ،‬م��زارع زیرکش��ت و همچنین شناس��ایی‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار هکتار زمین س��احلی برای توس��عه این صنعت‬ ‫افزود‪ :‬این اس��تان با داش��تن حدود ‪ ۴‬هزار هکتار مزرعه‬ ‫فع��ال و تولید س��االنه ‪ ۱۵‬هزار تن (با داش��تن‪ ۴۷‬درصد‬ ‫س��هم تولی��د) رتب��ه نخس��ت تولی��د میگوی پرورش��ی‬ ‫کشور را دارد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام ش��یالت ایران از هرمزگان ب��ه عنوان یکی از‬ ‫مهم ترین اس��تان های س��احلی دارای چرخه کامل (تولید‬ ‫الرو‪ ،‬پ��رورش‪ ،‬بس��ته بندی و مرکز صادرات م��ورد تایید‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا) میگو نام برد و ابراز کرد‪ :‬در مزارع ش��رق‬ ‫این اس��تان ساالنه ‪ ۲‬بار میگو (از نوع وانامی) پرورش داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حقیق��ی از تولید و تامین ‪ ۵۳‬درص��دی الرو مورد نیاز‬ ‫پرورش دهندگان میگوی کشور در هرمزگان به عنوان یکی‬ ‫دیگر از ظرفیت های این اس��تان نام برد و یاداور شد‪ :‬نبود‬ ‫بیماری و تقاضای باالی بهره برداران دیگر اس��تان ها باعث‬ ‫گسترش فعالیت کارگاه های تولید الرو(بچه میگو) در این‬ ‫خطه شده است‪.‬‬ ‫قائم مقام ش��یالت ایران ب��ا تاکید بر افزای��ش ایمنی و‬ ‫بهداش��ت کارگاه های تولید الرو و م��زارع پرورش میگوی‬ ‫هرمزگان در مقابل بیماری های ابزیان گفت‪ :‬بهداش��ت و‬ ‫سالمت تولید‪ ،‬حفظ این مهم و استمرار ان در مزارع میگو‬ ‫از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫حقیق��ی با تاکید بر بروزرس��انی و ارتق��ای فعالیت های‬ ‫بهداش��تی در مزارع میگوی کش��ور از فعاالن این صنعت‬ ‫به وی��ژه در هرم��زگان خواس��ت هم��واره در پ��ی رعایت‬ ‫استانداردهای الزم باشند‪.‬‬ ‫بنیاد مستضعفان‬ ‫در سیستان و بلوچستان‬ ‫زیتون می کارد‬ ‫رئیس بنیاد مس��تضعفان انقالب اس�لامی گفت‪ :‬بنیاد‬ ‫مستضعفان انقالب اسالمی برنامه دارد سالی ‪ ۱۰۰۰‬هکتار‬ ‫مزرعه کشت زیتون در کشور ایجاد کند که در سیستان و‬ ‫بلوچس��تان نیز به زودی با توجه به ظرفیت موجود در این‬ ‫راستا ورود خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محم��د س��عیدی کیا در س��فر به‬ ‫شهرس��تان زهک اف��زود‪ :‬بنیاد مس��تضعفان ب��ا تکیه بر‬ ‫ظرفیت مردمی و مش��ارکت و حض��ور جدی مردم تالش‬ ‫دارد شهرس��تان های محروم کش��ور را به صورت الگو اباد‬ ‫کند‪ .‬ورود بنیاد مس��تضعفان به بحث محرومیت زدایی با‬ ‫تاکید رهبر معظم انقالب انجام شد و شهرستان قلعه گنج‬ ‫‪ ۳‬س��ال پیش ب��ه عنوان ی��ک ازمای��ش در این راس��تا‬ ‫انتخاب ش��د که خوش��بختانه تاکنون اقدام های خوبی با‬ ‫مش��ارکت مردم در راستای بهبود معیشت مردم ان انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد مس��تضعفان انقالب اس�لامی افزود‪ :‬بنیاد‬ ‫مستضعفان در شهرس��تان هایی که برای الگوی پیشرفت‬ ‫و ابادان��ی انتخاب کرده زمینه حض��ور مردم در ابادانی را‬ ‫فراهم می کند و در این راس��تا دو مشاور‪ ،‬یکی برای تهیه‬ ‫طرح جامع ابادانی شهرس��تان با مش��ارکت مردم و یکی‬ ‫برای توانمندسازی مردم انتخاب می شود‪.‬‬ ‫سعیدی کیا با تاکید بر اینکه پایگاه اصلی کار با مردم در‬ ‫طرح پیش��رفت و ابادانی‪ ،‬بنیاد مساجد است‪ ،‬گفت‪ :‬مردم‬ ‫در این طرح روش یافتن مش��کالت‪ ،‬ارائه راهکار برای حل‬ ‫انها و عملیاتی کردن ایده ها در راس��تای بهبود معیشت را‬ ‫اموزش می بینند و خودش��ان معیشت روستاهای خود را‬ ‫بهبود می بخشند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۱۵‬میلی��ارد تومان وام روس��تایی برای‬ ‫طرح های اشتغالزایی شهرستان زهک در نظر گرفته شده‬ ‫که در صورت جذب ان دوباره ‪ ۱۵‬میلیارد دیگر تخصیص‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد مس��تضعفان انقالب اس�لامی گفت‪ :‬بنیاد‬ ‫مستضعفان انقالب اسالمی در ارائه خدمات به مردم شیعه‬ ‫و س��نی هیچ تفاوتی قائل نمی شود و خوشبختانه در این‬ ‫راس��تا اتحاد خوبی میان مردم ش��یعه و سنی سیستان و‬ ‫بلوچس��تان برقرار اس��ت که زمینه را ب��رای حضور بنیاد‬ ‫تحصیل کرده است‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 544‬پیاپی ‪2517‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫صنایع کوچک پل توسعه صنعتی‬ ‫نق��ش صنایع کوچ��ک در بهبود‬ ‫رون��د اقتص��ادی کش��ور و ایج��اد‬ ‫کارافرینی و اش��تغال در جامعه تا‬ ‫جایی اهمیت دارد ک��ه می توان از‬ ‫ان به عنوان پل مواصالتی توس��عه‬ ‫صنعتی و رونق اقتصادی یاد کرد‪.‬‬ ‫صاحبان‬ ‫مش��کالت پی��ش روی‬ ‫احمد علی شهیدی ‬ ‫نیست‬ ‫حال‬ ‫صنایع مربوط به زمان‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫گذش��ته‬ ‫بلک��ه از دوره های‬ ‫شهرک های صنعتی گیالن‬ ‫انباشته ش��ده و تمام سعی ما حل‬ ‫این موارد اس��ت‪ .‬هر چن��د اکنون‬ ‫تامی��ن منابع مال��ی‪ ،‬مالیات‪ ،‬معوق��ات بانکی‪ ،‬کمب��ود نقدینگی‪،‬‬ ‫ارزش افزوده و مواردی از این دس��ت از جمله مش��کالت صاحبان‬ ‫صنایع به شمار می رود که شرکت شهرک های صنعتی گیالن برای‬ ‫حمایت از صنعتگران در صدد رفع انها برامده است‪.‬‬ ‫این واحدهای صنعتی کوچک و متوسط اکنون با مشکل کمبود‬ ‫نقدینگی روبه رو هستند و ش��رکت شهرک های صنعتی گیالن از‬ ‫طریق تامین نقدینگی از محل پرداخت تس��هیالت بانکی اقدام به‬ ‫رفع ان کرده اس��ت‪ .‬امیدواریم با تحرکی ک��ه در بانک ها به وجود‬ ‫امده و حمایتی که دولت می کند این مشکالت برطرف شود‪.‬‬ ‫با این ش��رایط توسعه صنعت باید به سمت ایجاد پارک های علم‬ ‫و فناوری‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان و صنایع های تک باش��د تا از‬ ‫نیروهای تحصیلکرده دانش��گاهی‪ ،‬بیش��تر بتوان بهره جست‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که واحدهای صنعت��ی اگر بتوانند یک محصول از‬ ‫تولیدات خود را دانش بنی��ان کنند می توانند از معافیت مالیاتی و‬ ‫دریافت تسهیالت بهره مند شوند و همچنین واحدهای صنعتی که‬ ‫قابلیت تولی��د محصوالت دانش بنیان را ندارند می توانند با تجدید‬ ‫منابع مالی از طریق بانک ها‪ ،‬تکمیل طرح های صنعتی یا س��رمایه‬ ‫در گردش از تسهیالت الزم برخوردار شوند‪.‬‬ ‫با همه این موارد امیدواریم با استفاده از اهرم های الزم مشکالت‬ ‫پی��ش روی صنعتگران عزیز را رفع و گام های اس��توارتری را برای‬ ‫حمایت از تولید داخلی برداریم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رغبت سرمایه گذاران خارجی‬ ‫به استان البرز‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان الب��رز گفت‪ :‬رغبت‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی به اس��تان البرز نقطه عطفی در روابط خارجی و‬ ‫جذب سرمایه گذاری با وجود تحریم های ظالمانه خواهد بود و این شرکت‬ ‫در راس��تای تش��ویق و ترغیب در جذب س��رمایه گذار خارجی و با هدف‬ ‫شناس��اندن ظرفیت های اس��تان حضور هیات های تجاری را فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان البرز‪ ،‬محمد امین بزازی پور فرشی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در سال اقتصاد مقاومتی‪ ،‬حمایت از کاالی ایرانی و با وجود زیرساخت های‬ ‫الزم و دارا بودن ظرفیت های باالی سرمایه گذاری در استان و در نظر گرفتن‬ ‫مشوق های جدید در شهرک های صنعتی ازجمله در شهرک صنعتی امید‬ ‫البرز به سرمایه گذاران واگذار می شود که تا چند ماه اینده عملیات اجرایی‬ ‫س��اخت واحدها ی صنعتی گوناگون اغاز خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز با اشاره به س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان افزود‪ :‬اکنون ‪ ۱۶‬واحد تولیدی از کشورهای‬ ‫مختلف با س��رمایه گذاری بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر در شهرک ها صنعتی‬ ‫استان مستقر ش��ده اند‪ .‬بزازی پور فرش��ی تصریح کرد‪ :‬سرمایه گذاری به‬ ‫عنوان یکی از عوامل مهم توس��عه در هر کش��وری مطرح اس��ت و هر چه‬ ‫سرمایه گذاری بیشتر باش��د به دنبال ان‪ ،‬معضالتی مانند بیکاری کاهش‬ ‫می یابد و ارزاوری کش��ور را افزایش می ده��د‪ .‬بخش های صنعت و تولید‬ ‫از جمله مهم ترین ظرفیت های س��رمایه گذاری در اس��تان البرز است که‬ ‫مورد تاکید مس��ئوالن استان به ویژه برای س��رمایه گذاری خارجی است‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه هدف‪ ،‬خدمت گذاری به صنایع استان برای بهبود شرایط‬ ‫اقتصادی و ایجاد اش��تغال است‪ ،‬افزود‪ :‬رس��یدن به این هدف کار و تالش‬ ‫زیادی می طلبد و باید اقدام های ویژه ای شود؛ هر چند که در طول چند ماه‬ ‫گذش��ته برخی از مسائل رفع شده و برنامه ریزی و اقدام های الزم نیز برای‬ ‫رفع سایر مسائل موجود نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از تاثیرکاهش نرخ ارز بر فعالیت صنایع کوچک و متوسط نشان داد‬ ‫کاهش قیمت تولیدات داخلی‪ ،‬زمان بر امـا شدنی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی قیمت لوازم خانگی در روزهای‬ ‫گذشته روی خروجی منابع خبری قرار گرفت و مردم را در‬ ‫انتظار کاهش قیمت س��ایر تولیدات داخلی و صنعتی قرار‬ ‫داد‪ .‬این در حالی اس��ت که کارشناس��ان معتقدند کاهش‬ ‫قیمت محصوالت تولی��دی و صنعتی داخلی امری زمان بر‬ ‫اس��ت و امکان کاهش قیمت تولی��د در یک یا دو روز اینده‬ ‫وجود ندارد زیرا از اغاز سال نوسان نرخ ارز به صورت جهش‬ ‫ناگهانی باعث ش��د تا تولیدکنندگان مواد اولیه و ملزومات‬ ‫م��ورد نی��از خود را ب��ا قیم��ت روز ارز تهیه کنن��د عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬ترخیص مواد اولیه و ماش��ین االت م��ورد نیاز صنایع‬ ‫کوچک و متوسط نیز در ابتدای تابستان امسال دستخوش‬ ‫تغییرات بس��یاری ش��د که به اعتقاد کارشناسان این امر به‬ ‫دلیل نوس��ان نرخ ارز و صدور بخش��نامه های مختلف بوده‬ ‫است که تولیدکنندگان از تغییر انها باخبر نبوده اند‪ .‬هرچند‬ ‫به گفته مس��ئوالن در دو ماه گذش��ته رون��د ترخیص مواد‬ ‫اولیه و ماش��ین االت اسان تر شده اس��ت و صنایع کوچک‬ ‫در اولوی��ت ای��ن امر ق��رار گرفته اند با این ح��ال‪ ،‬همچنان‬ ‫ع��ده ای از صاحبان صنایع کوچک درگی��ر عبور مواد اولیه‬ ‫و ماشین االت مورد نیاز خود از گمرک هستند‪.‬‬ ‫ هفته گذشته رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز در ش��انزدهمین نشس��ت کارگروه تنظیم ب��ازار از رفع‬ ‫موان��ع تولید خبر داده و گفته بود ک��ه هر مانعی برای ورود‬ ‫مواد اولیه و ملزومات تولید‪ ،‬باید در داخل وزارتخانه برطرف‬ ‫تا مواد اولیه هر چه س��ریع تر به چرخ��ه تولید وارد و به کاال‬ ‫تبدیل شود‪ .‬قوانین و مقررات برای شرایط عادی ‪ -‬نه شرایط‬ ‫غیر عادی و تحریم ‪ -‬وضع شده اند‪ .‬بنابراین‪ ،‬هر مقرره ای که‬ ‫در ش��رایط کنونی مانع به شمار می اید‪ ،‬باید برطرف شود؛‬ ‫این تکلیف امروز ما و همه نهادهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسان نرخ ارز معضل صنایع کوچک‬ ‫برخ��ی تولیدکنندگان معتقدند تنها راه کاهش اس��یب‬ ‫بخش صنایع کوچک و متوس��ط این است که ثبات در نرخ‬ ‫ارز برقرار ش��ود تا تولیدکنندگان بتوانن��د برای تهیه مواد‬ ‫اولیه و رون��د تولید تا عرضه محصول به ب��ازار برنامه ریزی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫س��ید س��جاد هاش��می‪،‬‬ ‫تولیدکننده و کارشناس صنایع‬ ‫کوچ��ک در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گسترش صنعت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫از اغاز س��ال تا کن��ون صاحبان‬ ‫صنای��ع کوچک از نوس��ان های‬ ‫ن��رخ ارز در رون��د تولی��د تاثیر‬ ‫منفی گرفته اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از ابتدای اردیبهش��ت ب��ا افزایش نرخ ارز‬ ‫مش��کل تهیه مواد اولیه برای صاحب��ان صنایع کوچک به‬ ‫وجود امد و اکنون که نرخ ارز در سراش��یبی اس��ت باز هم‬ ‫مشکل تامین مواد اولیه وجود دارد‪.‬‬ ‫هاش��می تصریح کرد‪ :‬در اغاز س��ال ای��ن نگرانی وجود‬ ‫داش��ت که قیمت مواد اولیه امروز ارزان تر از روزهای اینده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضمن انکه امروز قابل تهیه است و ممکن است فردا‬ ‫نت��وان مواد اولی��ه را تهیه کرد اما اکنون ک��ه قیمت ارز در‬ ‫حال کاهش است نگرانی صنعتگران متفاوت شده است به‬ ‫نحوی که دغدغه دارند مب��ادا مواد اولیه را گران تر از اینده‬ ‫تهیه کنند‪.‬‬ ‫این تولیدکننده با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز در بخش‬ ‫فروش محصول نیز برای تولیدکنندگان مشکل افرین شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬وضعیت در اغاز سال متفاوت از شرایط کنونی‬ ‫بود به نحوی که مردم به س��ودای کس��ب س��ود‪ ،‬نیاز خود‬ ‫را می خریدن��د اما اکنون خرید نمی کنن��د تا با قیمت های‬ ‫ارزان تر در اینده بخرند‪.‬‬ ‫هاش��می با تاکید بر اینکه دولت باید ی��ک برنامه جامع‬ ‫برای نرخ ارز داش��ته باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نوسان نرخ ارز در‬ ‫ه��ر صورت برای بخ��ش تولید معضل اس��ت و باید نرخ ارز‬ ‫در کشور به ثبات برس��د تا تولیدکنندگان بتوانند به دور از‬ ‫اخت�لال در فعالیت های تولیدی خود برنامه ریزی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده همچنین اظهار ک��رد‪ :‬ترخیص مواد‬ ‫اولیه که از ابتدای س��ال به وج��ود امد باعث قطعی زنجیره‬ ‫تولید شد هرچند که اکنون ش��رایط ترخیص مواد اولیه از‬ ‫گمرک بهتر ش��ده اما تناوب در زنجی��ره تولید با نبود مواد‬ ‫اولیه روبه رو شده اس��ت زیرا تاجران به دلیل پرداخت مابه‬ ‫التفاوت نرخ ارز تجارت را متوقف کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت دولت با تولیدکنندگان‬ ‫این در حالی اس��ت که برخی از تولیدکنندگان به باورند‬ ‫که مس��ئوالن و تصمیم گیران باید برای تهیه ش��یوه نامه ها‬ ‫و بخش��نامه های کلی از نظر ه��ای تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫فعالیت ‪ ۲۱۷‬واحد بسته بندی در قزوین‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین گف��ت‪ ۲۱۷ :‬واحد بس��ته بندی‬ ‫محصوالت و کاالها با ‪ ۸‬هزار نفر اش��تغالزایی در‬ ‫قزوین فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عموم��ی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوی��ن‪ ،‬حمیدرضا خانپور در جلس��ه‬ ‫س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور‬ ‫کیش��ان سینگ س��فیر کیفیت و امنیت غذا در‬ ‫سازمان جهانی بسته بندی در استانداری قزوین‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در ای��ن واحدها و بنگاه های‬ ‫تولیدی که در زمینه های مختلف شیش��ه‪ ،‬فلز‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و‪ ...‬فعالیت می کنند‪ ،‬بیش از ‪۳۰‬‬ ‫هزار نفر به شکل غیرمستقیم مشغول هستند‪.‬‬ ‫خانپور با بیان اینکه بس��ته بندی محصوالت‬ ‫با تمام خوش��ه ها ارتباط دارد‪ ،‬افزود‪ :‬این صنعت‬ ‫عامل اصل��ی در ایج��اد ارزش اف��زوده و میزان‬ ‫فروش کاالها اس��ت و انس��ان ها ت��ا روز مرگ با‬ ‫بسته بندی سروکار دارند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوی��ن ادام��ه داد‪ :‬خوش��ه صنعت��ی‬ ‫بس��ته بندی با تدبیر س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران به قزوین واگذار شد‬ ‫و انستیتوی بسته بندی ایران با محوریت استان‬ ‫قزوین فعالیت خود را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫خانپور اضافه کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۷‬خوش��ه ش��امل‬ ‫بسته بندی‪ ،‬فراوری محصوالت انگور تاکستان‪،‬‬ ‫زیتون‪ ،‬قطعه س��ازی خودرو‪ ،‬کفش دانسفهان‪،‬‬ ‫محصوالت ش��یمیایی‪ ،‬ش��یرینی سنتی و گلیم‬ ‫در قزوین شناس��ایی ش��ده اند که بس��ته بندی‬ ‫محصوالت در انها بسیار بااهمیت است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫قزوین گف��ت‪ :‬برای اش��نایی تولیدکنندگان با‬ ‫این صنع��ت تاکنون ‪ ۴۰‬دوره اموزش��ی‪ ۸ ،‬تور‬ ‫صنعتی و ‪ ۱۵‬تور خارجی برگزار شده و دفترچه‬ ‫راهنمای مش��ترکان و ذی نفعان خوشه تهیه و‬ ‫صنعت��ی بهر ه بگیرند زیرا تعداد باالی این برنامه های کالن‬ ‫در روند تولید به ویژه در صنایع کوچک که از نظر بازار و تهیه‬ ‫مواد اولیه اسیب پذیرند اختالل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫علی اکب��ر رحمانی تولیدکننده‬ ‫ظروف سرامیکی در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫برنامه ه��ا و ش��یوه نامه های‬ ‫متفاوت ب��رای بخ��ش صنایع‬ ‫کوچک و تولید دردسر ساز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحمانی با اشاره به مشکالت تولیدکنندگان از نبود ثبات‬ ‫در ن��رخ ارز ادامه داد‪ :‬برای تهیه برنامه های کالن کش��وری‬ ‫بهتر اس��ت از مجریان و فعاالن اقتصادی نظرس��نجی شود‬ ‫تا هدف گذاری ه��ا و برنامه ریزی های دولت��ی قابلیت اجرا‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫این تولیدکننده ظروف س��رامیکی با اشاره به اظهار نظر‬ ‫مس��ئوالن مبنی بر تس��هیل در ترخیص م��واد اولیه تولید‬ ‫از گم��رک ادامه داد‪ :‬ای��ن موارد باید در بازدی��د میدانی از‬ ‫کارخانه ها به درستی اطالع رسانی شود و نباید فقط از زبان‬ ‫مسئوالن نقل قول کرد‪.‬‬ ‫رحمانی با تاکید بر اینکه تولید در شرایط ثبات اقتصادی‬ ‫رون��ق می گی��رد‪ ،‬ک��رد‪ :‬انچه اتف��اق افتاده این اس��ت که‬ ‫ارزش پ��ول ملی در براب��ر ارز کاهش یافت��ه و هزینه تولید‬ ‫برای صاحبان صنایع باال رفته اس��ت‪ ،‬ضمن انکه همچنان‬ ‫صنعتگ��ران در تامین نیازهای تولید در بالتکلیفی به س��ر‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫‹ ‹دغدغه از دست رفتن بازار‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برخی کارشناس��ان معتقدند که نوسان‬ ‫نرخ ارز باعث ش��ده تا تولیدکننده مواد اولیه مورد نیاز خود‬ ‫را با قیمت باالت��ری تهیه کند اما کاهش نرخ ارز این انتظار‬ ‫را در بازار به وجود اورده که قیمت تولیدات صنعتی کاهش‬ ‫یابد ام��ا تولیدکنندگان امکان کاهش قیم��ت ندارند زیرا‬ ‫از نظر قیمت تمام ش��ده تولید متضرر خواهند ش��د‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬تولیدکنن��دگان نگرانند مبادا ب��ازار محصوالت خود را‬ ‫از دست بدهند‪.‬‬ ‫طهم��ورث الهوتی اش��کوری‪،‬‬ ‫کارش��ناس صنای��ع کوچک در‬ ‫گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ثبات نرخ ارز یکی از‬ ‫موضوعاتی اس��ت که اکنون در‬ ‫بخش تجارت مطرح اس��ت ؛ به‬ ‫ای��ن منظور ک��ه بتوانند میزان‬ ‫منابع مالی برای تامین مواد اولیه که بخشی وارداتی بوده و‬ ‫نیاز به ارز دارد را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نوس��ان نرخ ارز برای بخش تولید و تجارت‬ ‫اذیت کننده اس��ت‪ .‬این موضوع انحص��ار به افزایش نرخ ارز‬ ‫یا کاهش ان ندارد بلکه نوس��ان نرخ ارز کاهشی یا افزایشی‬ ‫باشد برای تولید و تجارت ازار دهنده و دردسر افرین است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنای��ع کوچ��ک در بیان مش��کالت‬ ‫صنعتگ��ران از نوس��ان ن��رخ ارز تصریح کرد‪ :‬نوس��ان نرخ‬ ‫ارز ق��درت برنامه ریزی را از صنعتگ��ران می گیرد و فعاالن‬ ‫صنعت��ی نمی توانند برای ادام��ه تولید و فروش محصوالت‬ ‫خود برنامه ریزی کنند‪ .‬الهوتی معتقد است با وجود کاهش‬ ‫نرخ ارز انتظار در بازار برای کاهش قیمت محصوالت اس��ت‬ ‫اما این اتفاق نمی تواند بیفتد زیرا تولیدکننده که مواد اولیه‬ ‫را با نرخ ارز گران تری خریده است متضرر می شود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫عمده دغدغه تولیدکنندگان اکنون مربوط به از دست دادن‬ ‫بازار محصول است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫انتظ��ار می رود بع��د از چرخش مواد اولیه تهیه ش��ده با‬ ‫ارز گران در زنجیره تولید ش��اهد کاهش قیمت محصوالت‬ ‫صنعتی در بازار باشیم‪.‬‬ ‫اب نگار‬ ‫چاپ ش��د‪ .‬خانپور ادامه داد‪ :‬هم اکنون خوش��ه‬ ‫ش��یرینی س��نتی قزوین و راه اندازی ش��هرک‬ ‫صنف��ی را در اس��تان در دس��تور کار داریم و به‬ ‫حمایت و همکاری نهاد های خدمات رس��ان در‬ ‫این زمینه نیازمند هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته بندی مناس�ب عامل توسعه‬ ‫صادرات‬ ‫عبدالمحم��د زاه��دی‪ ،‬اس��تاندار قزوین در‬ ‫ادامه این جلس��ه گفت‪ :‬بسته بندی محصوالت‬ ‫نقش بسیاری برجس��ته ای در افزایش صادرات‬ ‫یک منطق��ه دارد و از بازگش��ت کاالها به دلیل‬ ‫اس��یب دیدگی ی��ا ف��روش نرفت��ن جلوگیری‬ ‫می کن��د‪ .‬اس��تاندار قزوی��ن افزود‪ :‬بس��یاری از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی به بسته بندی محصوالت‬ ‫و کااله��ای تولیدی توجه جدی ندارند در حالی‬ ‫که کشورهای همسایه با بسته بندی های جدید‬ ‫و جالب ب��رای تصرف بازارها ت�لاش می کنند‪.‬‬ ‫زاهدی اضافه کرد‪ :‬ما باید به مس��ئله بسته بندی‬ ‫توجه زیادی داش��ته باشیم زیرا امروزه از صنعت‬ ‫بسته بندی به عنوان فروشنده خاموش یاد شده‬ ‫و نق��ش موثری در حفاظت از محصول و کاال ایفا‬ ‫می کند‪ .‬اس��تاندار قزوین ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫کارکردهای صنایع بسته بندی جذب مشتری و‬ ‫افزای��ش فروش اس��ت و در واقع با تحریک بازار‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی و رونق اقتصادی را نیز در پی دارد‪.‬‬ ‫زاهدی ادامه داد‪ :‬باید ارتباط خود را با س��ازمان‬ ‫جهانی بسته بندی توسعه داده و از ظرفیت های‬ ‫علم��ی و تحقیقاتی این س��ازمان ب��رای ارتقای‬ ‫بس��ته بندی اس��تان اس��تفاده کنیم‪ .‬استاندار‬ ‫قزوی��ن ادام��ه داد‪ :‬بای��د با ی��ک مطالعه جامع‬ ‫ظرفیت های بسته بندی استان را شناسایی کرد‬ ‫تا بتوان با طراحی های مناس��ب و بازاریابی برای‬ ‫افزایش صادرات استان برنامه ریزی کرد‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی از حامیان و فعاالن صنعت بسته بندی‬ ‫قزوین قدردانی شد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬روابط عمومی ابفا اصفهان‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!