روزنامه گسترش صنعت شماره 545 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 545

روزنامه گسترش صنعت شماره 545

روزنامه گسترش صنعت شماره 545

‫استان ها‬ ‫محور تصمیم گیری‬ ‫می شوند‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2518‬‬ ‫پرونده ای که‬ ‫در ‪ WTO‬بسته ماند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 545‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫نرخ دالر‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬چگونه‬ ‫تعیین می شود؟‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫«گسترش صنعت» از نقش بورس در تامین مالی کالن پروژه ها گزارش می دهد‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکار های محدود بازار ثانویه برای تامین مالی‬ ‫نقش بازار ثانویه و بازار اولیه در اقتصاد و تامین مالی‬ ‫از جمله مباحثی اس��ت که دیدگاه های متفاوتی درباره‬ ‫ان وج��ود دارد‪ .‬برخی از کارشناس��ان اقتصاد معتقدند‬ ‫معاینه فنی‬ ‫نیازمند قوانین اجرایی‬ ‫‪4‬‬ ‫توسعه بازار‬ ‫در کلینیک برند‬ ‫‪8‬‬ ‫بازار ثانویه باید ضربه گیر اقتصاد باش��د و برخی دیگر بر‬ ‫ای��ن باورند که روابط بازار ثانویه و بازار اولیه در اقتصاد‬ ‫به اندازه ای تنگاتنگ است که هیچ کدام نمی توانند اثار‬ ‫رویدادهای به وجود امده در بازار مقابل را خنثی کنند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬تامی��ن مالی پروژه ها یک��ی از جدی ترین‬ ‫مباحث اقتصادی ایران اس��ت‪ .‬در س��ال های گذش��ته‬ ‫بس��یاری از کالن پروژه ه��ا ب��ه دلیل تعلل در پیش��برد‬ ‫اهداف بخ��ش تامین مالی توجیه اقتص��ادی خود را از‬ ‫دست دادند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫ریکاوری صنعت قطعه در کمترین‬ ‫زمان با اصالح قیمت ها‬ ‫نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی با‬ ‫حضور سیدمرتضی مرتضوی رئیس انجمن‪ ،‬شاپور سامعی نایب رئیس‬ ‫انجم��ن‪ ،‬مازیار بیگلو دبیر انجمن‪ ،‬محمد ش��هپری و رضا هاش��می از‬ ‫اعضای هیات مدیره در محل این انجمن برگزار شد‪ .‬یکی از خواسته های‬ ‫اصلی فعاالن حوزه قطعه کش��ور بروزرس��انی قیمت قطعات است که‬ ‫خودروسازان ان را منوط به افزایش قیمت خودروها دانسته اند‪4 .‬‬ ‫س��اخت پمپ در ای��ران پیش��ینه ای بی��ش از ‪ ۴۰‬س��ال دارد و امروز‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی پمپ های اب معتقدن��د واردات به تولید انها هیچ‬ ‫اسیبی وارد نمی کند و انها می توانند با محصوالت خارجی رقابت کنند اما‬ ‫محصوالت قاچاق‪ ،‬این صنعت را در داخل کشور از بین می برد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬ناجی ارزهای عصیان گر‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کیفیت‪ ،‬تعمیر سریع و انتقال ساده‬ ‫‪ 3‬مزیت پمپ های ایرانی‬ ‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 26‬اذر ‪ 9 1397‬ربیع الثانی ‪ 17 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 545‬پیاپی ‪2518‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پرونده ای که در ‪WTO‬‬ ‫بسته ماند‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۲۰‬س��ال از‬ ‫درخواس��ت ای��ران مبن��ی بر‬ ‫پیوس��تن ب��ه ش��بکه تجارت‬ ‫جهانی می گذرد‪ .‬درخواس��تی‬ ‫که به دلیل موانع و مش��کالت‬ ‫سیاس��ی فراین��دی طوالن��ی‬ ‫درپی��ش داش��ته اس��ت‪ .‬البته‬ ‫جالل میرزایی‬ ‫بارها اعالم ش��ده اولویت ایران‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫پیوس��تن به س��ازمان تجارت‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫جهانی نیس��ت بلک��ه به دنبال‬ ‫توس��عه پیونده��ای منطقه ای‬ ‫هستیم‪ .‬با این حال باید درنظر‬ ‫داش��ت که حتی پیوستن ایران به س��ازمان تجارت جهانی نیز‬ ‫نقش چندانی در درامدهای ارزی ایران ندارد‪ .‬بیشتر درامدهای‬ ‫ارزی ای��ران اکنون از محل نفت تامین می ش��ود و نفت در این‬ ‫س��ازمان جایگاه چندانی ندارد‪ .‬عضویت ایران در این س��ازمان‬ ‫زمان��ی با موفقیت هم��راه خواهد بود که پی��ش از ان‪ ،‬قوانین‬ ‫اعالم ش��ده از طرف این س��ازمان در س��اختار اقتصادی کشور‬ ‫اجرایی شود‪ .‬با این حال یکی از موضوع هایی که مطرح می شود‬ ‫این اس��ت که چرا پرونده نفت در س��ازمان تجارت جهانی باز‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬بر اساس قوانین موجود سازمان تجارت جهانی باید‬ ‫نرخ هر محصول در ش��رایط عرضه و تقاضا و قوانین اقتصادی‬ ‫تعیی��ن ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که کش��ورهای قدرتمند و‬ ‫واردکننده نف��ت ترجیح می دهند نرخ ای��ن محصول تابعی از‬ ‫ش��رایط سیاس��ی باش��د‪ .‬به عبارت دیگر افزایش تاثیرگذاری‬ ‫ش��اخص های اقتصادی به نفع سیاستمداران نیست‪ .‬دلیل این‬ ‫موضوع بیش��تر به توان سیاستمداران مربوط می شود‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت که اقتصاد ازاد در کنترل سیاس��تمدارن نیست اما انها‬ ‫می توانند ش��رایط سیاس��ی جهان را تا حد قابل توجهی تغییر‬ ‫دهند؛ به این دلیل پرونده نفت در سازمان تجارت جهانی بسته‬ ‫مانده اس��ت و کسی هم تمایل ندارد این پرونده باز شود‪ .‬ایران‬ ‫به س��ازمان تجارت جهانی به عنوان نهاد اقتصادی چند ملیتی‬ ‫می نگرد که می تواند باعث بس��ط روابط تجاری در جهان شود‬ ‫اما ش��اید این رویکرد کمی س��اده انگارانه باشد چراکه عالوه بر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬زیرس��اخت های تجاری‪ ،‬کشاورزی و صنعتی ایران نیز‬ ‫باید دچار تحول ش��ود تا امکان پیوستن موفقیت امیز ایران به‬ ‫«دبلیو تی او»فراهم ش��ود‪ .‬عضویت در س��ازمان تجارت جهانی‬ ‫به عنوان یک بحث انتقادی در میان بسیاری از جناح های مهم‬ ‫سیاس��ی بوده و بایدها و نبایده��ای فراوانی به دنبال ان مطرح‬ ‫است‪ .‬پیش از ان باید دید که ایا ایران شرایط عضویت در این‬ ‫س��ازمان را دارد‪ .‬عضویت در س��ازمان تجارت جهانی مستلزم‬ ‫پذیرفت��ن اص��ول و معاهدات گوناگونی اس��ت ک��ه موردقبول‬ ‫کشورهای عضو قرار گرفته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درخواست برای ورود مجلس‬ ‫به موضوع دستمزد‬ ‫نایب رئی��س کان��ون بازنشس��تگان مش��هد ب��ر ل��زوم‬ ‫همسان سازی حقوق بازنشستگان تاکید کرد و از نمایندگان‬ ‫مجلس خواست که به موضوع دستمزد و معیشت کارگران و‬ ‫بازنشستگان ورود کنند‪ .‬رحمت اهلل پورموسی به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫امروزه وضع معیشت بازنشستگان از کارگران هم بدتر است‬ ‫چون سن وسالی از انها گذشته و دیگر نمی توانند کار کنند‬ ‫ولی متاسفانه بازنشستگان برای تامین هزینه های کمرشکن‬ ‫زندگی و دارو و درمان دربه در دنبال کار می گردند و حتی به‬ ‫نظافت و نگهبانی در ساختمان ها هم تن می دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به توزیع س��بد حمایتی دولت اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��بد حمایت غذایی دولت به همه فرهنگیان و کارمندان و‬ ‫بازنشس��تگان دولتی داده شد به جز کارگران و بازنشستگان‬ ‫تامین اجتماعی و مدام از ما می پرس��ند چرا س��بد کاال به‬ ‫بازنشس��تگان و کارگران داده نش��ده اس��ت؟ اگر قرار بوده‬ ‫بس��ته های حمایت غذایی به یک ع��ده و گروه های خاصی‬ ‫داده ش��ود چرا از ابتدا اعالم همگان��ی کردند و افراد زیر ‪۳‬‬ ‫میلی��ون تومان را مش��مول دریافت س��بد کاال دانس��تند؟‬ ‫پورموس��ی افزود‪ :‬باوج��ود انکه کارگران پرچم��دار اقتصاد‬ ‫مقاومتی هس��تند و بازنشس��تگان همواره م��ورد احترام و‬ ‫تکری��م قرار می گیرند ولی در چنی��ن مواقعی نادیده گرفته‬ ‫می ش��وند و از همی��ن مزایای اندک هم مح��روم می مانند‪.‬‬ ‫در بعض��ی مواقع به ما گ��زارش می دهند بازنشس��تگان با‬ ‫دریافت��ی ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۱۰‬هزار تومان هم ش��امل دریافت‬ ‫بس��ته حمایت غذایی نش��ده اند و به خاطر ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫نتوانسته اند سبد کاال بگیرند‪ ،‬ای کاش این رفتار را در حقوق‬ ‫و دس��تمزد کارگران و بازنشستگان نش��ان بدهیم و عدالت‬ ‫واقعی را انجا رعایت کنیم‪ .‬رئیس کانون بازنشستگان مشهد‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬انتظار داریم در زمینه واریز مبلغ بسته های‬ ‫حمایت غذایی و اینکه قرار است به حساب یارانه واریز شود‬ ‫یا با حقوق ماه پرداخت ش��ود نیز شفاف س��ازی ش��ود‪ .‬وی‬ ‫در پایان از نمایندگان مجلس خواس��ت به مبحث دستمزد‬ ‫کارگران و بازنشس��تگان وارد شوند و گفت‪ :‬ماده ‪ ۴۱‬قانون‬ ‫کار به صراحت مالک تعیین دس��تمزد کارگران را مشخص‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ما به دنبال اینکه تورم چقدر اس��ت نیستیم و‬ ‫همه می دانیم که بسیاری از اجناس و کاالها دیگر از ‪ ۲‬برابر‬ ‫گذشته و ‪ ۴‬برابر شده است‪ .‬بنابراین انتظار داریم بند ‪ ۲‬ماده‬ ‫‪ ۴۱‬که تاکید بر س��بد معیشت خانوار کارگری است مدنظر‬ ‫قرار گیرد؛ همچنان ک��ه تاکید داریم ماده ‪ ۹۶‬قانون تامین‬ ‫اجتماعی در زمینه بازنشستگان رعایت شود‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫رئیس جمهوری تاکید‬ ‫زیادی بر تفویض اختیارها‬ ‫دارد و از این به بعد‬ ‫استان ها محور تصمیم های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خواهند بود غیر از‬ ‫بخش هایی که بر اساس‬ ‫قانون تکلیف است و‬ ‫مستقیم به خود ما واگذار‬ ‫شده‪ ،‬اصل بر این است‬ ‫که سایر وظایف در حیطه‬ ‫معاونت ها و ستاد به‬ ‫استان ها تفویض شود‬ ‫رحمانی در نشست رئیسان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان های کشور‪:‬‬ ‫استان ها محور تصمیم گیری می شوند‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت‬ ‫افزایش س��هم معدن از «جی دی پ��ی» گفت‪ :‬حوزه‬ ‫مع��دن یک��ی از ظرفیت هایی اس��ت ک��ه می تواند‬ ‫جایگزین درامد نفتی شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمان��ی در گردهمایی‬ ‫رئیسان س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان های‬ ‫کش��ور اعالم کرد‪ :‬از امروز ثبت سفارش ها به رئیسان‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استانی تفویض‬ ‫اختیار می ش��ود و ه��ر واحد تولیدی باید به اس��تان‬ ‫مرب��وط مراجع��ه کند و فقط اعداد واقع��ی مورد نیاز‬ ‫واحده��ای تولیدی برای تامین م��واد اولیه باید تایید‬ ‫ش��وند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬رئیس جمهوری تاکی��د زیادی‬ ‫ب��ر تفویض اختیارها دارد و از این به بعد اس��تان ها‬ ‫محور تصمیم های وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خواهن��د بود‪ .‬رحمانی تاکید کرد‪ :‬غیر از بخش هایی‬ ‫که بر اس��اس قانون تکلیف است و مستقیم به خود‬ ‫ما واگذار ش��ده‪ ،‬اصل بر این اس��ت که سایر وظایف‬ ‫در حیطه معاونت ها و ستاد به استان ها تفویض شود‬ ‫و هرج��ا الزم اس��ت وزیر امضا کن��د‪ ،‬به حتم انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رحمانی ب��ا تاکید بر اینکه همزم��ان با این روند‬ ‫اصالح ساختار را هم ش��روع کرده ایم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اعتقاد ج��دی دارم مجموعه خانواده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت می تواند در حل مش��کالت اساسی‬ ‫کش��ور تاثی��ر بگذارد و با توجه به س��هم این بخش‬ ‫در جی دی پی و اش��تغال مردم و تاثیر در حوزه های‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬کاره��ای زیادی ب��رای انجام هس��ت که با‬ ‫مشارکت بخش خصوصی می توان انجام داد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به ظرفیت های موجود در حوزه معدن‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬حوزه معدن یکی از ظرفیت هایی‬ ‫اس��ت که می تواند جایگزین درامد نفتی ش��ود اما‬ ‫سهم ‪۱.۱‬درصدی ان از جی دی پی سهم شایسته ای‬ ‫نیس��ت‪ ،‬همچنین معاون��ت معدنی نی��ز نباید کار‬ ‫اجرایی انجام دهد بلکه باید سیاست گذاری به عهده‬ ‫این معاونت باشد‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه امس��ال در تبصره ‪ ۱۸‬یارانه‬ ‫ب��رای تولی��د اختصاص یافته اس��ت و باید س��ریع‬ ‫روان س��ازی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه واحد فعال تولیدی‬ ‫به دلیل نبود نقدینگی تعطیل ش��ود درواقع ظلم به‬ ‫صنعت است و باید منابع تامین شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به واردات بدون انتقال ارز افزود‪ :‬برای‬ ‫ای��ن منظور ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو در اختیار داریم و در‬ ‫مواردی که نیاز سریع به واردات بدون ثبت سفارش‬ ‫هس��ت‪ ،‬باید سریع انجام ش��ود و واحدها می توانند‬ ‫ب��دون ثب��ت س��فارش در مناطق ازاد مب��ادرت به‬ ‫واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز ورزند و سپس‬ ‫تسهیالت ورود فراهم شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی با بیان اینکه اولویت فعلی دولت و نظام‬ ‫حفظ خطوط تولید و اشتغال و تاکید رهبری است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای حفظ وض��ع موجود تولید هر کاری که‬ ‫الزم اس��ت باید انجام ش��ود و نخستین کار رئیسان‬ ‫سازمانی نیز همین است‪ .‬به گفته رحمانی مشکالت‬ ‫واحده��ای مهم تولی��دی به ویژه تامین م��واد اولیه‬ ‫تولید باید شناسایی و به صورت مستمر نیز وضعیت‬ ‫واحدهای بزرگ در استان ها رصد شوند‪.‬‬ ‫رحمانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با حل مشکالت باید از‬ ‫تعطیل��ی واحدها جلوگیری کنیم و اگر الزم اس��ت‬ ‫برای بازدیدها سازماندهی انجام شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به طرح تبادل اطالعات اشاره و ادامه‬ ‫داد‪ :‬این طرح بین سازمان ها و دستگاه ها از گذشته‬ ‫شروع شده بود و باید پیگیری و سریع تکمیل شود‬ ‫ت��ا بتوانیم به صورت انالی��ن اطالعات مان را مبادله‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی در بخ��ش دیگری از س��خنانش گفت‪:‬‬ ‫امس��ال ‪ ۱۰‬پروژه ویژه داریم که کارهای مطالعاتی‬ ‫روی انها انجام ش��ده اس��ت که از معدن‪ ،‬بازرگانی‬ ‫و صنع��ت تا نوس��ازی و ارتباط با دانش��گاه را دربر‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه‬ ‫حمای��ت از کاالی ایرانی نباید فقط ش��عار باش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬حمایت از س��اخت داخل و نوس��ازی صنایع‬ ‫به عهده ما به عنوان متولیان صنعت اس��ت و ما باید‬ ‫از ظرفیت های دیگری مانند س��تاد تس��هیل‪ ،‬ستاد‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬شورای عالی معادن و‪ ...‬حداکثر استفاده‬ ‫را ببریم‪.‬‬ ‫به گفته رحمانی رئیس��ان س��ازمان های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تانی بای��د ارتباط ش��ان را با‬ ‫اس��تانداران به عنوان رئیس��ان س��تاد تنظیم بازار‬ ‫نزدیک تر کرده و هرجا هم نیاز هست وزیر و معاونان‬ ‫ورود کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ب��ا توجه به ظرفیت س��تادهایی‬ ‫مانند مقابله با تحریم و کارگروه های ملی نباید برای‬ ‫اجرای امور نگاه اداری داش��ته باشیم بلکه مهم ترین‬ ‫ساختار ما تجهیز کار گروهی است‪.‬‬ ‫رحمانی با انتقاد از منعکس نکردن کامل و گویای‬ ‫عملکردهای صنعتی و تولیدی اس��تان ها خطاب به‬ ‫مدیران صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تانی بیان کرد‪:‬‬ ‫در دوره جدید رس��انه ای تر باشید‪ .‬مردم نباید فقط‬ ‫صنع��ت خ��ودرو را ببینند فوالد‪ ،‬نس��اجی‪ ،‬کفش‪،‬‬ ‫ل��وازم خانگی و‪ ...‬هم جزو صنعت کش��ور اس��ت و‬ ‫ظرفیت های زیادی برای توسعه دارند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به وجود ‪ ۹۰۰‬شهرک صنعتی‬ ‫ثبت شده در کش��ور گفت‪ :‬این گونه موفقیت ها نیز‬ ‫باید به مردم منعکس و خدمات نیز در کنار ضعف ها‬ ‫بیان ش��ود‪ .‬رحمانی در ادامه امار واردات گوشت به‬ ‫عنوان کاالی اساس��ی مورد نیاز م��ردم را از ابتدای‬ ‫س��ال تاکنون ‪ ۷۰۰‬میلیون یورو اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫دغدغه رئیس جمهوری این است که به مردم فشاری‬ ‫وارد نش��ود و ما نیز می خواهیم مطمئن ش��ویم که‬ ‫کاالهای اساس��ی به دس��ت مردم می رس��د و بدین‬ ‫منظ��ور کارگروه وی��ژه ای را ب��رای پیگیری و رصد‬ ‫زنجی��ره تولید از ابتدا تا مصرف کننده نهایی تعریف‬ ‫کرده ایم و در این زمینه حدود ‪ ۷۰‬کاالی اساس��ی و‬ ‫پرمصرف را رصد می کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین میزان واردات کش��ورهای همسایه‬ ‫را ی��ک هزار میلیارد دالر براورد کرد و افزود‪ :‬از این‬ ‫مقدار حدود ‪۲‬درصد بازار در اختیار ماست که بسیار‬ ‫ناچیز اس��ت و حداقل می توانیم با افزایش ‪ ۲‬برابری‬ ‫و رس��یدن به ‪ ۴‬میلیارد دالر واردات به این کشورها‬ ‫یک میلیون ش��غل در داخل کش��ور ایجاد کنیم و‬ ‫رفتار و ساختار فعلی ما متناسب با این رویه اصالح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رحمانی همچنین با اع�لام ایجاد مرکز راهبردی‬ ‫مش��ورت با بخش خصوصی گفت‪ :‬باید روابط مان را‬ ‫با بخش خصوصی و تش��کل ها به ویژه در اس��تان ها‬ ‫بیشتر کنیم و بتوانیم از نظرات شان بهره بگیریم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا تاکی��د بر مد نظر ب��ودن چند‬ ‫ش��اخص مهم در انتصاب های جدید گفت‪ :‬ارزش��ی‬ ‫بودن افراد‪ ،‬کارامدی و پیش��ینه موفقیت های قبلی‬ ‫م��د نظر بوده و در اصالح��ات نیز به هیچ وجه افراد‬ ‫مد نظر نیس��تند و س��اختاری که بتواند وظایف را‬ ‫به خوبی به پیش ببرد مورد نظر اس��ت‪ .‬گفتنی است‬ ‫در نشست یک روزه رئیسان سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان های کشور معاون توسعه مدیریت‪،‬‬ ‫منابع و امور اس��تان ها‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬معاون طرح و برنامه‪ ،‬مع��اون امور صنایع‪،‬‬ ‫معاون بازرگانی داخلی‪ ،‬مدیرعامل سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬سرپرست سازمان‬ ‫توس��عه تجارت و رئیس��ان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تانی و جمعی از مدیران ای��ن وزارتخانه حضور‬ ‫داش��تند و معاونان وزیر هرکدام به بی��ان برنامه ها‬ ‫و نظ��رات خ��ود در حمایت از تولی��د و راهکارها و‬ ‫برنامه های مورد نیاز پرداختند‪.‬‬ ‫در این نشس��ت س��ید مهدی نیازی سرپرس��ت‬ ‫دفت��ر مقررات صادرات و واردات س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ضمن تشریح سیاس��ت های ارزی چهارگانه‬ ‫مواردی را در زمینه انجام درس��ت ثبت س��فارش ها‬ ‫و محدودیت ه��ا و قواعد ان یاداور ش��د‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ثبت س��فارش ها باید به گونه ای باش��د ک��ه اولویت‬ ‫زنجیره تامین دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫براوردی از نیاز پتروشیمی ها به ارز وجود ندارد‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫پتروشیمی ها برای توس��عه صادرات و تهیه قطعات نیاز به ارز‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫علی بختیار با اش��اره به سرنوشت مبهم ‪ ۲۰‬میلیارد دالر ارز‬ ‫صادراتی کش��ور که همچنان تکلیف ان مشخص نشده است‪،‬‬ ‫به خانه ملت گفت‪ :‬درواقع تمام پتروش��یمی ها‪ ،‬چه انهایی که‬ ‫هلدینگ خلیج فارس هس��تند‪ ،‬چه پتروشیمی های دیگر‪ ،‬باید‬ ‫ارزش��ان را در س��امانه نیما ق��رار دهند‪ ،‬با این حال این ش��رکت ها برای‬ ‫توس��عه پاالیشگاه های ش��ان نیاز به ارز دارند بنابراین بخشی از ارز را وارد‬ ‫کشور نمی کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬برابر امار اعالم‬ ‫ش��ده ‪ ۲۷‬میلیار دالر ارز صادراتی باید وارد کش��ور می ش��د که‬ ‫حدود ‪ ۷‬میلیارد ان در سامانه نیما قرار گرفته است اما سرنوشت‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد دالر همچنان مشخص نیست‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫براساس قاعده باید این میزان نیز در سامانه نیما وارد می شد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس دهم ش��ورای‬ ‫اسالمی با انتقاد از نحوه نظارت بر ورود ارزهای صادراتی به کشور‬ ‫بیان کرد‪ :‬سازکار مناسبی برای براورد دقیق نیاز پتروشیمی ها به‬ ‫ارز برای توسعه صادرات وجود ندارد‪ ،‬حتی نمی دانیم هر واحد پتروشیمی‬ ‫به چه طرح ها و پروژه هایی برای توسعه نیاز دارند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هیچ طرح و سامانه نظارتی بر عملکرد پتروشیمی وجود‬ ‫ندارد و نمی توان امکان س��نجی کرد تا بدانیم پتروشیمی ها به چه میزان‬ ‫ارز برای توس��عه نیاز دارند‪ ،‬با این حال بعید به نظر می رسد که انها برای‬ ‫توسعه به ‪ ۲۰‬میلیارد دالر نیاز داشته باشند‪.‬‬ ‫بختیار با بیان اینکه ارزیابی دقیقی از میزان نیاز ارزی پتروشیمی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬شکی در این نیست که پتروشیمی ها برای توسعه صادرات و‬ ‫تهیه قطعات نیاز به ارز دارند اما باید میزان دقیق این نیاز سنجیده شود و‬ ‫باقی درامد ارزی شان وارد کشور و در سامانه نیما عرضه شود‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫پتروش��یمی ها برای انکه ثابت کنند ارز حاصل از درامدها را وارد کش��ور‬ ‫می کنند‪ ،‬حدود ‪ ۷‬میلیارد دالر را در سامانه نیما قرار داده اند اما باقی ارز‬ ‫که ‪ ۲۰‬میلیارد دالر است در سامانه قرار نگرفته است که به نظر می رسد‬ ‫این رقم با میزان نیازشان در خارج از کشور تطابق ندارد‪.‬‬ ‫سفر وزیران نیرو و نفت به عراق‬ ‫دبی��ر کل اتاق بازرگانی ایران و ع��راق اظهار کرد‪:‬‬ ‫در هفته ه��ای اینده وزیر نفت به عراق س��فر خواهد‬ ‫ک��رد و ‪ ۶‬بهمن نیز وزیر نیرو به این کش��ور خواهد‬ ‫رفت تا تفاهمنامه ها و قراردادهای جدیدی که بیشتر‬ ‫در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندس��ی اس��ت‪،‬‬ ‫با این کش��ور به امضا برس��د‪ .‬دبیر کل اتاق بازرگانی‬ ‫ایران و عراق از صدور بخش��نامه جدید بانک مرکزی‬ ‫عراق برای انجام مبادالت با دالر خبر داد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه پیش از این وزارت خارجه عراق با اس��تدالل‬ ‫به درخواس��ت ات��اق بازرگانی ای��ران مبنی بر حذف‬ ‫دالر از مبادالت مال��ی ایران و عراق به بانک مرکزی‬ ‫کش��ور خود اعالم کرده بود که با صدور شیوه نامه به‬ ‫موسس��ه های مال��ی و بانکی این درخواس��ت را اجرا‬ ‫کنند‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬این در حالی بود که هیچ گاه اتاق‬ ‫بازرگانی چنین درخواس��تی را ن��داده بود بلکه اعالم‬ ‫کرده بود بیشتر مبادالت مالی بر اساس دینار و ریال‬ ‫انجام می شود و دالر نقش کمی در تجارت دو کشور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫حسینی افزود‪ :‬سرانجام با پیگیری هایی که ما انجام‬ ‫دادیم بانک مرکزی عراق این بخشنامه را اصالح کرد‬ ‫و ب��ه تمام بانک ها اعالم ش��د در مب��ادالت مالی دو‬ ‫کشور استفاده از دالر هیچ منع قانونی ندارد تا پیش‬ ‫از این حتی مس��افران عراقی که ب��ه ایران می امدند‬ ‫مشکل تهیه دالر و خروج ان از عراق را داشتند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪ 9 1397‬ربیع الثانی ‪ 17 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 545‬پیاپی ‪2518‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫بنگاهداری «شستا»‬ ‫زیان اور بوده است‬ ‫علی حیات نیا‬ ‫کالن پروژه ها و پروژه های‬ ‫زیرساختی سرمایه اولیه‬ ‫باالیی می خواهند و‬ ‫بخش خصوصی به راحتی‬ ‫نمی تواند وارد چنین‬ ‫پروژه هایی شود‪ .‬به این‬ ‫دلیل به طور معمول در‬ ‫ایران دولت بیشتر این‬ ‫پروژه ها را اجرا‪ ،‬سپس‬ ‫واگذار می کند‬ ‫«گسترش صنعت» از نقش بورس در تامین مالی کالن پروژه ها گزارش می دهد‬ ‫راهکار های محدود بازار ثانویه برای تامین مالی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نق��ش بازار ثانویه و بازار اولی��ه در اقتصاد و تامین‬ ‫مالی از جمله مباحثی است که دیدگاه های متفاوتی‬ ‫درب��اره ان وجود دارد‪ .‬برخی از کارشناس��ان اقتصاد‬ ‫معتقدند ب��ازار ثانویه باید ضربه گیر اقتصاد باش��د و‬ ‫برخ��ی دیگر بر ای��ن باورند که روابط ب��ازار ثانویه و‬ ‫ب��ازار اولیه در اقتص��اد به اندازه ای تنگاتنگ اس��ت‬ ‫که هیچ ک��دام نمی توانند اث��ار رویدادهای به وجود‬ ‫ام��ده در بازار مقاب��ل را خنثی کنند‪ .‬ب��ا این حال‪،‬‬ ‫تامین مال��ی پروژه ه��ا یکی از جدی تری��ن مباحث‬ ‫اقتصادی ایران است‪ .‬در سال های گذشته بسیاری از‬ ‫کالن پروژه ها به دلیل تعلل در پیشبرد اهداف بخش‬ ‫تامین مالی توجیه اقتصادی خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫ه��ر چند که برخی از دولتم��ردان معتقدند بخش‬ ‫خصوص��ی بای��د در کالن پروژه ه��ا ش��رکت کند اما‬ ‫س��وددهی و زمان بازگش��ت س��رمایه کالن پروژه ها‬ ‫در ایران به گونه ای اس��ت که س��رمایه گذاران تمایل‬ ‫چندانی برای حضور در این پروژه ها ندارند‪ .‬بورس به‬ ‫عن��وان یکی از جدی ترین ابزارهای بازار مالی در این‬ ‫زمینه می تواند نقش مناسبی داشته باشد؛ نقشی که‬ ‫کارشناس��ان اقتصاد درباره ان دیدگاه های متفاوتی‬ ‫بیان می کنند‪« .‬گس��ترش صنعت» در این گزارش‪،‬‬ ‫دو نگ��رش به بازار مالی و نقش ان در تامین مالی را‬ ‫بررسی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دماسنج اقتصاد ایران خراب است‬ ‫عل��ی حیات نی��ا‪ ،‬تحلیلگر امور اقتص��ادی و تامین‬ ‫مالی درب��اره مش��کالت تامین مال��ی کالن پروژه ها‬ ‫در ایران به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬به طور کلی‬ ‫تامین مالی دو شیوه دارد که شامل داخلی و خارجی‬ ‫می شود‪ .‬ایران در بحث تامین مالی پروژه ها بر مبنای‬ ‫منابع داخلی دارای تنوع بس��یار کمی است‪ .‬بسیاری‬ ‫ندارند و دوره بازگش��ت سرمایه بسیار طوالنی است‪.‬‬ ‫از ابزارهای��ی که برای این کار در دنیا وجود دارد‪ ،‬در‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬بس��یاری از پروژه ها عالوه ب��ر یک دوره‬ ‫کش��ور ما هنوز ایجاد نشده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در‬ ‫بازگش��ت طوالن��ی که در نظر گرفته ش��ده با تاخیر‬ ‫بحث تامین مالی بر مبنای منابع خارجی مش��کالت‬ ‫هم همراه می ش��وند‪ .‬در این ش��رایط طبیعی اس��ت‬ ‫رواب��ط بین الملل و تحریم ها مس��یر ادامه فعالیت را‬ ‫که س��رمایه گذار ترجیح می ده��د در حوزه دیگری‬ ‫برای پروژه های کالن در کش��ورمان تا حدی مسدود‬ ‫س��رمایه گذاری کند‪ .‬یک��ی از موضوعاتی که درباره‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫تامی��ن مالی مطرح می ش��ود‪ ،‬ت��وان و قدرت بورس‬ ‫ای��ن تحلیلگر ام��ور اقتصادی با بی��ان اینکه ایران‬ ‫کشورها است‪.‬‬ ‫نمی تواند از منابع بین المللی استفاده چندانی داشته‬ ‫حیات نیا درباره توان بورس��ی ای��ران توضیح داد‪:‬‬ ‫باش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬کالن پروژه ه��ا به طور معم��ول دوره‬ ‫مقایس��ه بورس ایران با دیگر بورس ها منطقی نیست‬ ‫بازگشت س��رمایه طوالنی دارند و به این دلیل برای‬ ‫به دلیل اینکه شرایط کشورها برابر نیست اما به طور‬ ‫س��رمایه گذاران جذابیت چندانی به وجود نمی اورند‪.‬‬ ‫کلی ب��ورس ایران را نه می توان ب��ورس قدرتمندی‬ ‫یکی از ش��یوه هایی ک��ه برای تامین مال��ی این نوع‬ ‫قلم��داد کرد و نه بورس��ی که ناکارامد باش��د‪ .‬وی‬ ‫از پروژه ه��ا م��ورد اس��تفاده قرار می گیرد تش��کیل‬ ‫افزود‪ :‬بازار مالی و بازار س��رمایه در ایران نتوانس��ت‬ ‫کنسرس��یوم و مش��ارکت مدنی اس��ت‪ .‬در برخی از‬ ‫جایگاه مناس��بی برای خود به وجود اورد‪ .‬در زمینه‬ ‫پروژه ها بخش��ی از س��هام به طور عمومی به فروش‬ ‫ش��رکت های بورسی به جز ش��رکت های بنیادین در‬ ‫می رس��د و این موضوع کم��ک می کند تا‬ ‫بورس ایران دیگر شرکت ها جذابیت‬ ‫مجری پروژه در تامی��ن مالی بتواند موفق‬ ‫کافی ندارند‪ .‬عالوه ب��ر اینها از دیگر‬ ‫عمل کند‪.‬‬ ‫مش��کالتی که در بورس ایران دیده‬ ‫ب��ه گفت��ه حیات نی��ا‪ ،‬کالن پروژه ه��ا و‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نب��ود قدرت کاف��ی برای‬ ‫پروژه های زیرس��اختی سرمایه اولیه باالیی‬ ‫مقابل��ه ب��ا بحران ها و ش��وک های‬ ‫می خواهن��د و بخش خصوص��ی به راحتی‬ ‫اقتص��ادی اس��ت‪ .‬متاس��فانه بورس‬ ‫نمی تواند وارد چنین پروژه هایی ش��ود‪ .‬به‬ ‫ایران در ش��رایط خ��اص اقتصادی‬ ‫قاسم محسنی‬ ‫ل در ایران دولت‬ ‫ای��ن دلیل به طور معم��و ‬ ‫کش��ور دچار تالطم می ش��ود و این‬ ‫بیش��تر این پروژه ها را اجرا‪ ،‬سپس واگذار زمانی که بحث تامین مالی موضوع باعث ش��ده تا بورسی قوی‬ ‫می کند‪ .‬شرایط اقتصادی ایران و مدل های پیش می اید باید بازار در کشور نداشته باشیم‪ .‬بازار سرمایه‬ ‫اولیه را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری به گونه ای نیست که بخش‬ ‫معروف به دماس��نج اقتصاد است اما‬ ‫بورس به معنای ثانویه‬ ‫خصوصی راحت بتواند ریسک سرمایه این است و نمی تواند در این این دماس��نج در ایران درس��ت کار‬ ‫پروژه ه��ا را بپذیرد‪ .‬این کارش��ناس تامین زمینه به طور مستقیم نمی کند‪.‬‬ ‫مالی بر این باور اس��ت که مش��کل اساسی نقش داشته باشد‪ .‬نقش � نق�ش بورس تقوی�ت بازار‬ ‫در پروژه ه��ای ب��زرگ‪ ،‬نبود س��رمایه گذار بورس در اقتصاد تقویت اولیه است‬ ‫بازار اولیه است‬ ‫قاس��م محس��نی‪ ،‬عضو پیش��ین‬ ‫و س��از کار مناس��ب تامی��ن مالی اس��ت‪.‬‬ ‫هیات مدی��ره س��ازمان ب��ورس و‬ ‫س��رمایه گذاران در این زمینه مشوق کافی‬ ‫مدیرعام��ل یکی از موسس��ه های رتبه بن��دی درباره‬ ‫ساختار بورس و ش��یوه های تامین مالی در ایران به‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬زمانی که بحث تامین مالی‬ ‫پیش می اید باید بازار اولیه را بررسی کنیم‪ .‬بورس به‬ ‫معنای ثانویه اس��ت و نمی تواند در این زمینه به طور‬ ‫مستقیم نقش داشته باش��د‪ .‬نقش بورس در اقتصاد‬ ‫تقویت بازار اولیه است‪.‬‬ ‫محس��نی با بی��ان اینکه در بازار اولیه‪ ،‬ش��رکت ها‬ ‫س��هام یا اوراق جدید منتش��ر می کنند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬تامی��ن مالی از طریق ب��ورس اتفاق‬ ‫نمی افتد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید در نظر داش��ت که بورس‬ ‫قرار نیس��ت نوسان گیر اقتصاد باشد‪ .‬در ادبیات مالی‬ ‫بورس وظیفه ندارد نوسان اقتصادی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫این تحلیلگ��ر بورس با ارائه یک مثال به تش��ریح‬ ‫مواضع اقتصادی خ��ود پرداخت و توضیح داد‪ :‬ایران‬ ‫ خ��ودرو پژو ‪ ۴۰۵‬تولید می کند‪ .‬ای��ن خودرو یک بار‬ ‫به ط��ور دس��ت اول وارد بازار می ش��ود و معامالت‬ ‫بعدی دس��ت دوم است‪ .‬زمانی که یک فرد پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫را از کارخان��ه می خ��رد‪ ،‬تامین مالی اتف��اق افتاده و‬ ‫معامله ه��ای بعدی این خودرو در بازار ثانویه اس��ت‬ ‫و دیگر س��ود مس��تقیم برای خودروساز ندارد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬نقش بازار ثانویه در تامین مالی این اس��ت که‬ ‫خودروس��ازها اعالم می کنند خودرو در زمان تحویل‬ ‫ب��ه قیم��ت روز فروخته می ش��ود‪ .‬پیش��برد اهداف‬ ‫اقتص��ادی کارخانه در بازار ثانویه این طور اس��ت که‬ ‫زمان تحویل بتوانند منطقی ترین قیمت ها را در بازار‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫به گفته محس��نی‪ ،‬بازار اولیه تعیین کننده قیمت‬ ‫نیس��ت و قیمت را از بازار ثانویه می گیرد‪ .‬این رابطه‬ ‫بین ب��ازار اولیه و ب��ازار ثانویه همیش��ه وجود دارد‪.‬‬ ‫کاالها باید در بازار ثانویه از جذابیت کافی برخو ردار‬ ‫باشند‪ .‬به عالوه‪ ،‬در این شرایط دیده می شود که بازار‬ ‫ثانویه قرار نیست ضربه گیر اقتصاد باشد‪.‬‬ ‫نرخ دالر در سال ‪ ۹۸‬چگونه تعیین می شود؟‬ ‫عضو کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‬ ‫شورای اسالمی می گوید مرجع اعالم نرخ رسمی دالر‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی است که روزانه ان را اعالم می کند‪ .‬محمد حسینی‬ ‫با اش��اره به جزئی��ات الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬به خانه ملت‬ ‫گفت‪ :‬قانون برنامه شش��م توسعه کل کشور میزان استفاده‬ ‫منابع نقدی را برای طول زمان برنامه مش��خص کرده است‬ ‫و همچنین مالکیت دولت و ش��رکت نفت در ماده یک قانون‬ ‫تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دائمی شد‪ .‬در همین راستا‪،‬‬ ‫به س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور اجازه داد شده در قانون‬ ‫بودجه بر اس��اس تغییرات و ش��اخص ها مناب��ع و مصارف‬ ‫یک س��ال کشور را تنظیم کند‪ .‬این عضو کمیسیون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاسبات مجلس نحوه پیش بینی منابع در بودجه‬ ‫عموم��ی را تش��ریح کرد و گفت‪ ۱۶۹ :‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫برای بودجه نفتی در نظر گرفته ش��ده است؛ برای محاسبه‬ ‫این عدد نیاز به براورد تعداد بش��که نفت صادراتی در روز و‬ ‫نرخ هر بش��که به دالر دار یم و از طرف دیگر باید میزان نرخ‬ ‫تس��عیر ارز را براورد کنیم‪ .‬نماینده مردم تفرش‪ ،‬اشتیان و‬ ‫فراهان در مجلس دهم ش��ورای اس�لامی عنوان کرد‪ :‬برای‬ ‫براورد این ‪ ۳‬مولفه به طور مثال‪ ،‬گفته می ش��ود اگر در روز ‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬بش��که هر بش��که ‪ ۵۵‬دالر به فروش برسد‪ ،‬نرخ دالر‬ ‫محاسبه می ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬با توجه به شرایط بودجه سال‬ ‫‪ ،۹۸‬نرخ دالر را به صورت میانگین ارز نیمایی و ارز کاالهای‬ ‫عدد ‪ ۵ ۸۰۰‬تومان را در محاس��بات‬ ‫اساس��ی لحاظ کردند و ‬ ‫در نظر گرفتند‪ .‬محمدباقر نوبخت‪ ،‬معاون رئیس جمهوری‬ ‫نی��ز در این باره گف��ت‪ :‬در بودجه س��ال ‪ ۹۸‬قیمت پایه ارز‬ ‫‪ ۵۸۰۰‬تومان نیس��ت‪ ،‬انچه برای نرخ تسعیر در نظر گرفته‬ ‫ش��د با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان است‪ .‬اگر ارز دیگری باقی بماند که‬ ‫چون عمده ارزی که سهم دولت است در همین حدود است‪،‬‬ ‫بقی��ه را بانک مرکزی برای تنظیم بازار نیما بخواهد مداخله‬ ‫کند‪ ،‬با همان نرخ ارز نیما خواهد بود؛ البته مقدار این تفاوت‬ ‫چند میلیارد دالر بیشتر نیست‪ .‬وی در توضیح صحبت های‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه بیان کرد‪ :‬بنابراین‪ ،‬چنانچه‬ ‫کس��ی بگوید ارز در قانون بودجه سال ‪ ،۹۸‬عدد ثابتی است‪،‬‬ ‫صحت ندارد و قابل قبول نیس��ت‪ ،‬نرخ رسمی ارز به صورت‬ ‫روزانه تنها از طرف بانک مرکزی اعالم و ابالغ می شود‪ .‬با این‬ ‫نه ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫حساب در قانون بودجه سا ل ‪ ۹۸‬نرخ دالر را ‬ ‫نه ‪ ۵۸۰۰‬تومان‪ .‬حس��ینی در این باره که هر‬ ‫اعالم می کنیم ‬ ‫سال نرخ ارز در قانون بودجه لحاظ می شد اما برای سال ‪۹۸‬‬ ‫چنین رویه ای تکرار نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه امسال نرخ دالر‬ ‫در قانون بوجه س��ال ‪ ۹۸‬لحاظ نمی شود به دلیل مشکالت‬ ‫در صادرات نفت است‪ ،‬امریکا به دنبال ان است که صادرات‬ ‫نفت ایران را صفر کند و ما ‪ ۱۶۹‬هزار میلیارد تومان از منابع‬ ‫نفت در بودجه عمومی پیش بینی کرده ایم‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس با اشاره به حذف یارانه‬ ‫ثروتمندان در قانون بودجه سال اینده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قرار است‬ ‫یارانه نقدی از س��وی اس��تانداری ها توزیع ش��ود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫یارانه نقدی ثروتمندان از سوی استانداری ها حذف می شود‬ ‫و اعتبار ان صرف فقر مطلق و طرح های عمرانی می شود‪ .‬این‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬اعتبار ازاد شده‬ ‫از ح��ذف یارانه ثروتمندان به یاران��ه دهک های پایین داده‬ ‫نمی شود‪ ،‬توزیع منابع ان بر اساس تبصره ‪ ۱۴‬قانون بودجه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫تشکیل جلسه هایی بین سران ‪ ۳‬قوه برای تعدیل بودجه ‪۹۸‬‬ ‫س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬در هفته گذشته‬ ‫جلس��ه هایی بین س��ران ‪ ۳‬قوه‪ ،‬مرکز پژوهش ها و کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫برای تعدیل بودجه ‪ ۹۸‬برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بهروز نعمتی در‬ ‫ن اظهار کرد‪ :‬در جلس��ه غیر علنی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫جمع خبرنگارا ‬ ‫درباره بودجه س��ال ‪ ۹۸‬توضیحاتی مطرح ش��د‪ .‬با توجه به اینکه رهبر معظم‬ ‫انقالب تذکراتی به دولت برای تعدیل بودجه س��ال ‪ ۹۸‬داده بودند‪ ،‬موارد در‬ ‫طول هفته گذش��ته در جلسه هایی بین ‪ ۳‬قوه و مرکز پژوهش ها و کمیسیون‬ ‫برنام��ه و بودجه مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬جمع بندی این اس��ت‬ ‫ک��ه م��ا نیازمند بودجه واقعی هس��تیم که بر اس��اس ان‪ ،‬اقدام های تولیدی‬ ‫و عمرانی انجام ش��ود و باید بتوانیم مش��کالت بازنشس��تگان را حل کنیم‪ .‬با‬ ‫توجه به فش��ارهای امریکایی ها باید بتوانیم مش��کالت را به حداقل برسانیم‬ ‫و با درنظر گرفتن جمع بندی های انجام ش��ده امیدواریم این بودجه منشا اثر‬ ‫باشد‪ .‬سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه معیشت‬ ‫اولویت دولت و مجلس اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬موضوعات عمرانی‪ ،‬تولید و‬ ‫کمک به ان جزو مواردی است که باید به دنبال ان باشیم و بودجه را واقعی‬ ‫ببینیم‪ .‬نعمتی در پایان اضافه کرد‪ :‬در ‪ ۱۰‬روز اینده بودجه به مجلس شورای‬ ‫اسالمی تقدیم می شو د اما درباره اینکه بودجه چقدر واقعی باشد تفاهم هایی‬ ‫شده است و تاکیدمان بر این است که بودجه به صورت واقعی ارائه شود‪.‬‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گف��ت‪ :‬تاکن��ون بنگاهداری شس��تا‬ ‫زی��ان اور بوده و نتوانس��ته ایم با این‬ ‫روش از منافع ذی نفعان دفاع کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محم��د‬ ‫ش��ریعتمداری گف��ت‪ :‬از عمده ترین‬ ‫مش��کالتی ک��ه م��ا ب��ا ان روب��ه رو‬ ‫هستیم‪ ،‬تعیین تکلیف نشدن وضعیت بدهکاری و بستانکاری‬ ‫ما از وزارت بهداشت است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪« :‬هی��چ دعوای��ی ب��ا وزارت بهداش��ت‬ ‫نداری��م؛ انه��ا ارائه دهن��دگان خدمت به ما هس��تند و ما به‬ ‫عن��وان دریافت کنن��دگان خدم��ات بای��د مطالب��ات انها را‬ ‫بپردازیم‪».‬‬ ‫وی خطاب به مدیرعامل پیشین و جدید شستا گفت‪« :‬ایا‬ ‫می خواهید با عدم پرداخت مطالبات وزارت بهداش��ت کار را‬ ‫به جایی برس��انیم که ‪ ۹۰‬درص��د افرادی که گیرنده خدمات‬ ‫درمانی هستند و از بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنند در‬ ‫هیچ یک از بیمارستان ها پذیرش نشوند؟»‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد‪ ۱۰۰۰ :‬میلیارد‬ ‫تومان از وزارت بهداش��ت طلبکار و ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان به‬ ‫انها بدهکاریم اما تاکنون هیچ اقدامی برای تعیین تکلیف این‬ ‫بدهی و طلب انجام نشده است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از‬ ‫شیوه قیمت گذاری روی بنگاه های شستا که قابلیت واگذاری‬ ‫دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاس��فانه قیمت گذاری روی بنگاه ها و کاالها‬ ‫از س��وی افراد غیرمتخصص انجام می ش��ود؛ پس از تکمیل‬ ‫این پروژه که گاهی تا ‪ ۸‬ماه به طول می انجامد از دل همین‬ ‫س��ازمان فردی نامه ای به هیات نظارت ارس��ال می کند که‪،‬‬ ‫«ه��ان‪ ،‬چه نشس��ته اید که اموال ای��ن س��ازمان را به تاراج‬ ‫برده اند! »‬ ‫این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنش��ان کرد‪ :‬عملکرد‬ ‫کنونی شستا به گونه ای است که ما از این سو به ان سو کلی‬ ‫زیان به جیب بیمه ش��دگان و ذی نفعان این سازمان تحمیل‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره ض��رورت تغییر قیمت گ��ذاری روی بنگاه های‬ ‫قابل واگذاری شستا نیز گفت‪ :‬نامه ای برای شورای هماهنگی‬ ‫سران ‪ ۳‬قوه فرستاده ام تا براساس ان‪ ،‬شرایط واگذاری کمی‬ ‫تغییر کند و تصمیم های قطعی قابل اجرا باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از حضور مدیران‬ ‫پروازی در مدیریت ش��رکت های شس��تا و سایر سازمان ها و‬ ‫شرکت های وابسته به این وزارتخانه گفت‪ :‬نباید از شفاف سازی‬ ‫فرار کرد؛ یکی از نشانه های شفاف سازی تعیین تکلیف مدیران‬ ‫پروازی اس��ت که هفته ای یک ب��ار در فضای کارخانه ها قدم‬ ‫می زنند و در تهران اقامت داشته و مشکالت واقعی شرکت ها‬ ‫را نمی دانند؛ به همین دلیل نمی توانند تصمیم های درس��ت‬ ‫برای اداره ان شرکت بگیرند‪.‬‬ ‫«م��ا امانتدار ام��وال مردم هس��تیم و با کفای��ت پای این‬ ‫امانت��داری ایس��تاده ایم؛ پی��ش از ای��ن در جاهایی خدمت‬ ‫می کردم که حرف از بیت المال مطرح می ش��د اما در وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی حرف از حق الناس می زنیم که این‬ ‫کار ما را سنگین تر می کند‪».‬‬ ‫شریعتمداری ادامه داد‪ :‬در چنین سازمانی که با حق الناس‬ ‫مواجهیم به مراتب شفاف سازی برای ما واجب تر و اوالترست؛‬ ‫«البت��ه کس��ی که بیت الم��ال را می خ��ورد باید پ��درش را‬ ‫دراورد اما در مقابل کس��ی که حق الن��اس را می خورد نباید‬ ‫کوچک ترین گذشتی داشته باشیم‪».‬‬ ‫‹ ‹انتقاد از نبود صورت مالی شفاف‬ ‫ش��ریعتمداری با انتق��اد از نبود امار و اطالع��ات دقیق از‬ ‫صورت مالی شس��تا اظهار کرد‪« :‬یک روز در وزارتخانه از سه‬ ‫مدیر ارشد در باره صورت مالی شستا سواالتی را پرسیدم که‬ ‫ه��ر کدام از ای��ن افراد جواب های متفاوت ان هم با ش��ک و‬ ‫تردید ارائه کردند‪».‬‬ ‫«شفافیت یعنی اینکه صورت مالی پایان هر سال به شکل‬ ‫دقیق و قابل محاس��به ارائه ش��ود؛ امار متفاوت که با شک و‬ ‫تردید ارائه می شود نشان می دهد شفافیت نداشته ایم‪».‬‬ ‫ن با تاکید بر اینکه ش��رکت های وابسته به شستا‬ ‫وزیر تعاو ‬ ‫باید به س��وددهی برسند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر یک محاسبه سرانگشتی‬ ‫کرده و به این نتیجه برسیم که با فروش این شرکت ها و قرار‬ ‫دادن س��رمایه انها در همین نظام بانکی که به ان ایرادهایی‬ ‫نیز داریم به ما س��ود بیش��تری می ده��د و می توانیم منافع‬ ‫ذی نفعان را حفظ کنیم‪ ،‬به مراتب باید در فروش ش��رکت ها‬ ‫مصمم تر شویم زیرا وظیفه اولیه ما حفظ سرمایه ای ذی نفعان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش ویژه از حسابرسی شستا‬ ‫ای��ن عض��و کابینه دول��ت دوازده��م به تهیه گزارش��ی از‬ ‫حسابرس��ی شرکت شستا اش��اره کرد و گفت‪ :‬بر اساس این‬ ‫گ��زارش «نظام کنت��رل داخلی ما زمانی ک��ه کفایت الزم را‬ ‫نداش��ته باش��یم چه فایده ای دارد که بنگاهداری کند؟ نظام‬ ‫کنترل بدون کفایت‪ ،‬بدون ش��ک و تردید بدین معناست که‬ ‫در یک وادی تاریک و خطرناک قدم برداشته ایم‪».‬‬ ‫ش��ریعتمداری با انتقاد از س��اختن ص��ورت ظاهری همه‬ ‫اداره ه��ا و بنگاه ه��ا افزود‪ :‬چنی��ن عملکردی ب��ه درد مردم‬ ‫نمی خورد؛ مردم باید به این نتیجه برسند که اقدام های ما در‬ ‫راستای منافع انهاست و اگر مدیریت چنین نگاهی را نداشته‬ ‫باشد و از واقعیت درون مردم مطلع نشود بدون شک به درد‬ ‫جامعه نمی خورند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 26‬اذر ‪ 9 1397‬ربیع الثانی ‪ 17 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 545‬پیاپی ‪2518‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معاینه فنی‬ ‫نیازمند قوانین اجرایی‬ ‫خبر‬ ‫درخواست بازگشت به طرح‬ ‫اولیه ساماندهی بازار خودرو‬ ‫رئیس کارگروه اقتصادی کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‪ ،‬از‬ ‫درخواست نمایندگان برای بازگشت به طرح اولیه ساماندهی‬ ‫بازار خودرو خبر داد‪.‬‬ ‫بهرام پارس��ایی در گفت وگ��و با خانه ملت ب��ا بیان اینکه‬ ‫وضعیت اش��فته بازار خودرو نش��ان می دهد که خال قانونی‬ ‫س��بب وضعیت فعلی ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬پ��س از کش وقوس های‬ ‫طوالن��ی طرح ی��ک فوریتی س��اماندهی بازار خ��ودرو این‬ ‫هفت��ه در صح��ن علن��ی مجلس ش��ورای اس�لامی مطرح‬ ‫می ش��ود اما پس از بررسی این طرح در کمیسیون محتوای‬ ‫ط��رح از اه��داف اولیه ک��ه ایجاد ب��ازار رقابت��ی و افزایش‬ ‫کیفیت و حف��ظ حق��وق مصرف کننده ب��وده فاصله گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س کارگروه اقتصادی کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینک��ه درحال حاضر این طرح‬ ‫بح��ث خودروه��ای هیبریدی ک��ه می تواند س��بب کاهش‬ ‫االیندگی ش��ود را نادیده گرفته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬خودروسازان‬ ‫داخلی باید به ناامن و غیرایمن بودن خودروها پاسخ مناسب‬ ‫دهند که این موضوع از طرح حذف ش��ده است بنابراین باید‬ ‫معیار و شاخصی برای پاسخگویی خودروسازان وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه نمایندگان درخواس��ت بازگشت به طرح اولیه و اصالح‬ ‫م��وادی از این طرح را مطرح کرده ان��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امیدواریم‬ ‫نمایندگان بتوانند در برابر وضعیت نابس��امان قیمت خودرو‬ ‫واکنش مناسبی نشان دهند زیرا خودروسازان به بهانه ایجاد‬ ‫اش��تغال و کاالی تولید داخل حقوق مصرف کننده و مردم را‬ ‫نادیده می گیرند‪.‬‬ ‫ریکاوری صنعت قطعه در کمترین زمان با اصالح قیمت ها‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬نشست خبری انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫ب�ا حض�ور س�یدمرتضی مرتض�وی رئیس‬ ‫انجمن‪ ،‬ش�اپور س�امعی نایب رئیس انجمن‪،‬‬ ‫مازیار بیگلو دبیر انجمن‪ ،‬محمد ش�هپری و‬ ‫رضا هاشمی از اعضای هیات مدیره در محل‬ ‫این انجمن برگزار شد‪.‬‬ ‫یکی از خواسته اصلی فعاالن حوزه قطعه‬ ‫کش�ور بروزرس�انی قیمت قطعات است که‬ ‫خودروس�ازان ان را منوط به افزایش قیمت‬ ‫خودروها دانسته اند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در قان��ون اص��ول برخ��ی‬ ‫درامده��ای مال��ی دول��ت و‬ ‫مص��رف ان در م��وارد معین‬ ‫مصوب سال‪ ۱۳۸۰‬معاینه فنی‬ ‫به مفه��وم قانون��ی در جامعه‬ ‫ایران��ی پا ب��ه عرص��ه وجود‬ ‫گذاش��ت‪ .‬از ان زمان تاکنون‬ ‫عباس مجیدی نژاد‬ ‫حدود ‪۱۸‬س��ال می گذرد و بر‬ ‫همگان روش��ن است که روند رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫رو به رش��د در معاینه فنی از صنفی مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو‬ ‫شکل اولیه ان خارج شده و به‬ ‫طور کامال مکانیزه و نظام مند‬ ‫این روند انجام می شود‪.‬‬ ‫اگرچه روند مناس��باتی در مراکز معاینه فنی خودرو رو به‬ ‫رش��د بوده و تغییرات اساس��ی در مراکز معاینه فنی به وجود‬ ‫امده و تجهیزات ان بروزرس��انی شده اس��ت اما متناسب با‬ ‫این رش��د در مراکز معاینه فنی‪ ،‬ایین نامه و بخشنامه اجرایی‬ ‫ان جوابگوی این روند نبوده و نتوانس��ته نیازهای اجتماعی و‬ ‫تخصصی این فرایند را پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫در م��اده‪ ۱‬بند (ز) ایین نامه و به دنبال ان ماده ‪ ۱‬بند (پ)‬ ‫در باب سامانه یکپارچه‪:‬‬ ‫«س��امانه مل��ی یکپارچه معاین��ه فنی ایران»‪ ،‬س��امانه ای‬ ‫متمرک��ز و برخط (انالین) برای ثبت مش��خصات و اطالعات‬ ‫ازمون های فن��ی و صدور گواهی معاینه فنی وس��ایل نقلیه‬ ‫موتوری اس��ت که با بهره گیری از زیرساخت های الکترونیکی‬ ‫و اطالع��ات پلی��س راهنمای��ی و رانندگی نی��روی انتظامی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در راستای ایجاد وحدت رویه در امور‬ ‫مربوط به معاینه فنی وس��ایل نقلیه موتوری سبک و سنگین‬ ‫درون شهری و برون شهری و تسهیل در اعمال مقررات و ثبت‬ ‫مکانیزه تخلفات رانندگی‪ ،‬ازسوی وزارت کشور و با مشارکت‬ ‫وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها ایجاد می شود‪.‬‬ ‫این س��امانه یکپارچه با موفقیت نس��بی خوبی انجام شده‬ ‫و تنه��ا نق��دی که می ت��وان به این س��امانه داش��ت‪ ،‬تفاوت‬ ‫س��امانه برخط س��بک با سامانه سنگین اس��ت‪ .‬با وجود این‬ ‫س��امانه مراکز معاینه فنی خودرو از رشد و کیفیت مناسبی‬ ‫برخوردار شده اند اما در مبانی ستادی و تعاریف در ایین نامه‬ ‫و بخش��نامه اجرایی ان خالهای بسیاری در این زمینه وجود‬ ‫دارد‪ .‬ض��رورت بازنگ��ری در ایین نام��ه و بخش��نامه اجرایی‬ ‫در دس��تورکار س��ازمان های متولی بوده اما با کمال تاس��ف‬ ‫س��ازمان های متول��ی از توانایی مدیران مراک��ز معاینه فنی‬ ‫خ��ودرو در این فرایند به��ره الزم را نبرده اند‪ .‬مدیران مراکز‬ ‫معاینه فنی با تجربه چندین س��اله می توانند منشا موثری در‬ ‫این فرایند باشند‪.‬‬ ‫نکته مغفول واقع شده در فرایند معاینه فنی این است که‬ ‫بر اثر تبلیغات فقط به کاهش الودگی هوا توجه شده است در‬ ‫صورتی که س��االنه حدود ‪ ۱۷‬هزار کشته در تصادفات‪ ،‬یکی‬ ‫از معض�لات بزرگ اجتماعی بوده و هزینه گزافی را بر دولت‬ ‫تحمیل می کند‪.‬‬ ‫به منظ��ور رفع این معض��ل مراکز معاینه فن��ی می توانند‬ ‫محمل مناس��بی برای انجام این امر باشند‪ .‬بنابراین بر اساس‬ ‫موارد عنوان ش��ده نگارنده برای دس��تیابی به یک ایین نامه‬ ‫کارشناس��ی ش��ده‪ ،‬بندهای مختلف ایین را در چند مقاله به‬ ‫تحلیل و بررس��ی خواهیم گذاش��ت‪ .‬این مقاله ها در راستای‬ ‫ایفای حقوق ش��هروندی و راهنمای عمل برای مراکز معاینه‬ ‫فنی می تواند مفید باشد‪.‬‬ ‫انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی در نشست خبری اعالم کردند‬ ‫صنعت قطعه در حال سقوط‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» ش��اپور سامعی در‬ ‫ابتدای نشست خبری این انجمن به موضوع وضعیت‬ ‫ارزی و امور بانکی قطعه س��ازان اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫صنعت قطعه در یکی از س��خت ترین ش��رایط کاری‬ ‫خود قرار دارد‪ .‬بزرگ ترین معضل در سال‪ ۹۷‬صنعت‬ ‫خودرو در زمینه میزان ارزبری ان بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هر خودرو به طور متوسط حدود ‪۲‬هزار‬ ‫دالر ارزب��ری دارد‪ ،‬زیرا برخی قطع��ات و مواد اولیه‬ ‫برای تکمیل فرایند تولید خودرو باید وارد شود‪.‬‬ ‫سامعی با بیان تنش های ارزی از ابتدای سال ادامه‬ ‫داد‪ :‬مسائل بیرونی از جمله تحریم صنعت خودرو را‬ ‫زیرفش��ار زیادی قرار داده و از این رو‪ ،‬مدیران دولتی‬ ‫نتوانس��تند به وعده هایی که داده بودند جامه عمل‬ ‫بپوش��ند‪ .‬مس��یرهای پولی صنعتگران بس��ته شد و‬ ‫بانک مرکزی نتوانس��ته ارز م��ورد نیاز صنعتگران را‬ ‫تامین کند‪ .‬به طوری که ابتدا بحث تک نرخی شدن‬ ‫ارز با قیمت ‪۴۲۰۰‬تومان مطرح بود س��پس با عنوان‬ ‫شدن ارز نیمایی‪ ،‬ارز سنا و‪ ...‬این بازار اشفته شد‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه های خودرویی با اش��اره به افت تیراژ تولید‬ ‫در کش��ور عنوان کرد‪ :‬صنعت خ��ودرو و قطعه برای‬ ‫تامی��ن م��واد اولی��ه و قطع��ات منفصله‬ ‫مورد نیاز خود باید ارز داش��ته باش��د که‬ ‫پیش تر صنعتگر در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ثبت س��فارش و در ادامه بانک‬ ‫مرکزی ارز مورد نیاز را تامین می کرد اما‬ ‫در ادامه قطعه س��از باید ارز مورد نیازش‬ ‫را از پتروش��یمی ها تهیه می کرد که انها‬ ‫ه��م ارز را با قیمت اعالم ش��ده نمی دهند و گران تر‬ ‫و با صرف زمان بیش��تر در اختی��ار صنعتگران قرار‬ ‫می دهند‪ .‬با تمام این مش��کالت قطعه س��ازان تولید‬ ‫را ادامه دادند‪.‬‬ ‫س��امعی در ادامه به موضوع هشدار بانک کونلون‬ ‫چی��ن در ‪۲۰‬اکتبر(‪۲۸‬مهر) برای قط��ع همکاری با‬ ‫طرف های ایرانی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬بانک کونلون‬ ‫چین یک شرکت بازرگانی بود که در واقع با گردش‬ ‫پ��ول نفت ای��ران تبدیل به بانک ش��د‪ .‬این بانک در‬ ‫‪2‬اکتبر به تمام صنعتگران ایرانی طرف قرارداد خود‬ ‫ایمیل زد که فقط تا پایان همین ماه اماده همکاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در همین فاصل��ه ‪۱۰‬روزه برای انجام‬ ‫امور بانکی‪ ،‬باج خواهی بس��یاری از ایرانیان داش��ت‬ ‫پراید و پژو ‪ ۴۰۵‬مشمول قیمت گذاری‬ ‫کسب سود به چه قیمتی‬ ‫محمد شهپری از دیگر اعضای هیات مدیره‬ ‫انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی به موضوع مش��کالت مواد اولیه و‬ ‫اش��تغالزایی در این صنعت اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫وضعیت امروز در هیچ دوره ای از صنعت قطعه‬ ‫تجربه نشده و بی سابقه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس امار جمع اوری ش��ده‬ ‫افزون بر ‪۱۴۰‬هزار نفر تعدیل شده اند‪ .‬این امار فقط مربوط‬ ‫به امسال است و با ادامه یافتن وضعیت موجود در اینده ای‬ ‫نه چندان دور این رقم به ش��کل تصاعدی روند افزایش��ی‬ ‫خواهد داشت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودرویی یاداور ش��د‪۷۴۷ :‬واحد صنعتی‬ ‫فعال در این صنعت به ثبت رس��یده که تا امروز ‪۲۶۰‬واحد‬ ‫تعطیل ش��ده اند‪ .‬این ارقام خود بیانگر عمق فاجعه در این‬ ‫صنعت اس��ت‪ .‬این فعال صنعت قطعه با اش��اره به وضعیت‬ ‫تولید خ��ودرو گف��ت‪ :‬درحال حاضر ‪۵۰‬درص��د خودروها‬ ‫تجاری شده و بقیه انها به دلیل کمبود قطعات ناقص در کف‬ ‫کارخانه ها باقی مانده است؛ بنابراین در شرایط فعلی نسبت‬ ‫به تعهدات خود عقب هس��تیم و نس��بت به پیش فروش ها‬ ‫پاسخگو نبوده ایم‪ .‬شهپری یاداور شد‪ :‬درباره موج بیکاری‬ ‫انجمن نشس��ت های گوناگونی با س��ران دولتی کشور علی‬ ‫الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬علی شمخانی‬ ‫دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری وزیر‬ ‫پیش��ین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز رضا رحمانی‬ ‫وزیر فعلی و‪ ...‬داش��ت‪ .‬او گفت‪ :‬با وجود ش��رایط س��خت‬ ‫تولی��د و زیان واحدهای صنعتی‪ ،‬بیش��تر کارفرمایان فعال‬ ‫در این صنعت نیروهای خود را نگه داشته اند‪ ،‬زیرا نیروهای‬ ‫مش��غول در قطعه س��ازی از جمله متخصصانی هستند که‬ ‫و روز ‪۳۱‬اکتب��ر (نه��م اب��ان) به طور کامل‬ ‫سیس��تم بس��ته ش��د‪ .‬هم اکن��ون بیش از‬ ‫‪۴۵‬روز اس��ت که یک س��نت ازس��وی این‬ ‫بانک برای طرف ایرانی جابه جا نشده است‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه های خودرویی در ادامه‬ ‫با بیان اینکه ش��بکه نقل وانتقال پولی ایران‬ ‫از طری��ق بان��ک کونلون درحال حاضر قطع اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی مواد اولی��ه و قطعات منفصله مورد نیاز‬ ‫خریداری نش��ود تیراژ تولید اف��ت پیدا می کند و به‬ ‫همان نس��بت ماش��ین االت و تجهیزات خطوط که‬ ‫در روز چن��د نوبت فعالیت داش��تند‪ ،‬می خوابد زیرا‬ ‫خودروس��ازان هم به جای روزی ‪۶‬هزار خودرو فقط‬ ‫‪۲‬ه��زار خودرو تولید دارن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از این رو‪،‬‬ ‫تولید خودرو به ‪۳۰‬درصد ظرفیت رس��یده و بیشتر‬ ‫خودروها چون قطعات مورد نیازش��ان تامین نیست‬ ‫تج��اری نش��ده و در کف کارخانه ها باق��ی مانده اند‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه اگر این رون��د (نقل وانتقال نیافتن‬ ‫پ��ول) ادامه پیدا کند در ‪ ۲‬تا ‪۳‬م��اه اینده تولید به‬ ‫پایین تر میزان خود می رس��د و در ای��ن زمینه نیاز‬ ‫اس��ت هرچه زودتر گشایش ارزی ش��ود‪ .‬این فعال‬ ‫صنعت قطعه همچنین در ادامه با اشاره به همکاری‬ ‫نکردن بانک ها در پرداخت تسهیالت به قطعه سازان‬ ‫گفت‪ :‬صنعتگر با ارز ‪ ۳۶۰۰‬تومان برنامه امسال خود‬ ‫را چی��د اما در ادامه به ‪ ۴۲۰۰‬و نهایت ‪۹‬هزار تومان‬ ‫(ارز نیمای��ی) رس��ید‪ .‬از این رو‪ ،‬س��رمایه در گردش‬ ‫قطعه س��ازان دچار افت شدید ش��د اما بانک ها برای‬ ‫پرداخت تس��هیالت م��ورد نیاز هم��کاری الزم را با‬ ‫صنعتگ��ران ندارن��د‪ .‬نایب رئیس انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرویی درب��اره راهکار‬ ‫برون رف��ت از این وضعیت گفت‪ :‬دول��ت باید به هر‬ ‫یک از دو خودروس��از تا س��قف هزار میلیارد تومان‬ ‫تس��هیالت پرداخت کند تا انه��ا بتوانند این مبلغ را‬ ‫به صنعت قطعه بابت مطالبات معوقه و بروزرس��انی‬ ‫قیمت قطعات تزریق کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬صنعتگر‬ ‫می تواند تحریم های خارجی را در ش��بکه بانکی دور‬ ‫بزن��د اما بای��د ارز مورد نیاز و تس��هیالت الزم را در‬ ‫اختیار داش��ته باشد‪ .‬سامعی با بیان اینکه به دنبال‬ ‫بزرگنمای��ی نیس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت خودرو کش��ور‬ ‫ش��امل خودروسازی و قطعه سازی با سرعت در حال‬ ‫افت است و اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند برای‬ ‫سال اینده‪ ،‬صنعت خودرویی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫برای انها س��رمایه و زمان زیادی صرف شده است‪.‬‬ ‫اما وقتی زیان های انباش��ته ش��ده به همین منوال‬ ‫ادام��ه پیدا کند‪ ،‬صنعتگ��ر چاره ای جز تعدیل نیرو‬ ‫ن��دارد‪ .‬این عض��و هیات مدیره انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودروی��ی با اش��اره به‬ ‫معض�لات اجتماع��ی م��وج بی��کاری‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫قیمت نهاده های تولید به ش��دت افزایش یافته و با‬ ‫باال رفتن قیمت ارز س��رمایه در گردش صنعتگران با افت‬ ‫روبه رو ش��ده اس��ت و دیگر انها توان پیش��برد برنامه های‬ ‫خ��ود را ندارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬وقتی دولت قیمت ورق های‬ ‫ف��والد مبارک��ه را در ب��ورس ازاد اع�لام می کند یک ورق‬ ‫از ‪۲‬ه��زار توم��ان به حدود ‪ ۶‬هزار تومان می رس��د‪ .‬مس از‬ ‫کیلوی��ی ‪۲۵‬ه��زار تومان با مبلغ ‪۶۰‬هزار تومان به دس��ت‬ ‫تولیدکننده می رس��د یا الومینی��وم از کیلویی ‪ ۶‬تا ‪۷‬هزار‬ ‫تومان ‪۳۵‬هزار تومان معامله می شود‪ .‬البته این قیمت ها با‬ ‫خرید از شرکت های مادر است و خرید از شرکت های واسط‬ ‫به ط��ور قطع با قیمت های باالت��ری خواهد بود‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این شرکت ها عنوان می کنند در حال فعالیت سودده‬ ‫هس��تند ام��ا این امر به قیمت زیان ه��زاران کارخانه تمام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی با بیان اینکه تمام این عوامل منجر‬ ‫به افت تیراژ ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬کسی به این موضوع توجه ندارد‬ ‫یا به ان ترتیب اثر نمی دهد‪ .‬شهپری که در ‪۶‬دوره به عنوان‬ ‫کارافرین نمونه انتخاب ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬هر روز سخنی بدون‬ ‫تصمیم قطعی بیان می ش��ود‪ .‬اگر چاره اندیش��ی نشود این‬ ‫صنع��ت دچار مرگ خواهد ش��د و با م��رگ ان‪ ،‬راه اندازی‬ ‫دوب��اره ان متحمل س��رمایه گذاری و زمان زیادی بوده که‬ ‫زیان های هنگفتی را برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫مازیار بیگل��و‪ ،‬دبیر انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودروی��ی‬ ‫س��خنران بعدی ب��ود‪ .‬وی صحبت خود را‬ ‫ب��ا موضوع قیمت محص��والت‪ ،‬اغاز کرد و‬ ‫در این باره اظهارکرد‪ :‬امروز مش��کل اصلی‬ ‫صنعت خودرو و قطعه بحث قیمت ها است‬ ‫ک��ه با اصالح ان بزرگ ترین گام برای رفع‬ ‫چالش ها برداش��ته خواهد شد‪ .‬البته تامین نقدینگی‬ ‫واحدهای صنعتی مشکل دیگری است که پس از این‬ ‫موضوع نیاز به رس��یدگی دارد‪ .‬وی با اعالم این خبر‬ ‫که سازمان حمایت‪ ،‬قیمت خودروها را تعیین کرده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این هفته س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان قیمت ه��ای جدید را اعالم خواهد‬ ‫کرد‪ .‬در این باره تقاضای انجمن از خودروس��ازان این‬ ‫اس��ت که هرچه سریع تر قیمت قطعات را بروزرسانی‬ ‫کنند زیرا قطعه س��ازان ب��ا زیان ‪۵۰‬درصدی در حال‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬این امر منج��ر به کاهش نقدینگی‬ ‫ش��ده و دیگر انگیزه ای برای ادام��ه فعالیت ها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ضمن انکه پولی هم دیگر در بس��اط نیس��ت‪.‬‬ ‫او بی��ان ک��رد‪ :‬ب��ا روزام��دی قطعات‪ ،‬قطعه س��ازان‬ ‫امادگ��ی دارند در مدت ‪ ۶‬تا ‪۸‬هفته خود را ریکاوری‬ ‫کنن��د و تولی��د را به روال معم��ول برگردانند‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫درب��اره می��زان مطالب��ات معوقه قطعه س��ازان هم‬ ‫گفت‪ :‬جمع بدهی خودروس��ازان به قطعه س��ازان با‬ ‫قیمت ه��ای قدیم حدود ‪۷‬هزار میلیارد تومان اس��ت‬ ‫ک��ه اگر قیمت ها و قراردادها روزامد ش��وند این رقم‬ ‫به ‪۱۵‬ه��زار میلیارد تومان خواهد رس��ید‪ .‬این فعال‬ ‫صنعت قطعه با اش��اره به زیان های انباشته‬ ‫ش��ده در صنع��ت خودرو و قطع��ه یاداور‬ ‫شد‪ :‬خودروس��ازان و قطعه سازان در ‪۶‬ماه‬ ‫گذش��ته با ‪۱۱‬ه��زار میلی��ارد تومان زیان‬ ‫فعالی��ت داش��تند و تعلل و تاخیر در بحث‬ ‫اعالم قیمت های جدی��د توان این صنعت‬ ‫را روز ب��ه روز کاهش خواه��د داد‪ .‬بیگلو‬ ‫ب��ا بیان اینکه نشس��ت های بس��یاری ب��رای تعیین‬ ‫قیمت ها با س��ازمان های ذی ربط برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با فرمول هایی که این س��ازمان ها داشتند هزینه های‬ ‫تولید‪ ،‬س��ربار و سود محاسبه شده و عددی به دست‬ ‫امده است‪ .‬قطعه سازان این عدد را پذیرفته اند اما رقم‬ ‫اعالمی خودروها رضایت خودروسازان را جلب نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی درباره درصد به دس��ت امده‬ ‫برای افزایش قیمت قطعات خاطرنشان گرد‪ :‬این رقم‬ ‫‪۱۵‬درص��د برای مواد اولیه داخلی و خارجی و قیمت‬ ‫تمام شده تولید قطعات است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬وضعیت‬ ‫برای قطعه س��ازان به گونه ای اس��ت که گویا در یک‬ ‫گازانبر قرار دارند که از یک س��و تولیدکنندگان مواد‬ ‫اولیه داخلی هستند که دولتی بوده و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫م��واد اولیه خارجی و وابس��تگی ان به ارز اس��ت که‬ ‫تخصیص ان نیز بر عهده دولت است‪.‬‬ ‫به گفت��ه بیگلو قیمت گ��ذاری خودروها همچنان‬ ‫ش��امل خودروهای زیر ‪۴۵‬میلیون تومان اس��ت و با‬ ‫افزای��ش قیمت ه��ا تنها دو مدل پراید و پژو ‪ ۴۰۵‬زیر‬ ‫‪۴۵‬میلی��ون توم��ان خواهند بود و س��ایر مدل ها در‬ ‫حاشیه بازار قیمت گذاری می شوند‪.‬‬ ‫قطعه ساز خود احقاق حق می کند‬ ‫در پای��ان این نشس��ت س��یدمرتضی‬ ‫مرتض��وی‪ ،‬رئی��س انجمن س��ازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرویی با اشاره‬ ‫به س��ال حمای��ت از کاالی ایرانی گفت‪:‬‬ ‫فرهنگ س��ازی در راس��تای این ش��عار‬ ‫بر عهده رس��انه ها است تا مردم را تشویق‬ ‫و ترغی��ب ب��ه اس��تفاده از کاالی ایرانی‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬موج بیکاری بیش از عددی اس��ت‬ ‫که اعالم ش��ده زیرا بس��یاری از افراد به طور‬ ‫غیرمستقیم در این صنعت فعالیت دارند‪ .‬با‬ ‫کاهش تولی��دات داخل‪ ،‬واردات خودروهای‬ ‫خارجی ب��ا قیمت باالتر اتف��اق می افتد که‬ ‫هزینه بس��یاری برای اقتصاد کشور به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫مرتضوی یاداور ش��د‪ :‬در رس��انه بس��یار‬ ‫عنوان می ش��ود اگ��ر قیمت خودروه��ا افزایش یابد‬ ‫تضمین��ی وجود ندارد خودروس��ازان ای��ن مبلغ را‬ ‫ب��رای صنع��ت قطعه در نظ��ر بگیرند‪ .‬ام��ا با اصالح‬ ‫قیمت ه��ا به ط��ور قط��ع خ��ود قطعه س��از به دنبال‬ ‫گرفت��ن ح��ق خ��ود از خوروس��از خواهد ب��ود زیرا‬ ‫امکان��ات الزم برای احقاق حقوق خ��ود را در اختیار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی گف��ت‪۸۰ :‬درصد قطعه س��ازان ارز ‪۹‬هزار‬ ‫تومانی دریاف��ت می کنند و باقی انه��ا باید ارز ازاد‬ ‫تهی��ه کنند‪ .‬با این ش��رایط چگونه می توان با قیمت‬ ‫قبلی تولید و تامین قطعه داشت‪.‬‬ ‫مرتض��وی در پای��ان گف��ت‪ :‬اگر این رون��د ادامه‬ ‫پیدا کند ایران بازار خودروهای س��ی بی یو(‪)CBU‬‬ ‫و س��ی کی دی(‪)CKD‬خودروهای خارج��ی خواهد‬ ‫ش��د و باید هرچه زودتر در این زمینه چاره اندیشی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 26‬اذر ‪ 9 1397‬ربیع الثانی ‪ 17 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 545‬پیاپی ‪2518‬‬ ‫خبر‬ ‫خدمتی که همچنان ادامه دارد‬ ‫پذیرش خودرو در نوبت عصر‬ ‫نمایندگی های مجاز ایران خودرو‬ ‫بازتعریف استفاده از‬ ‫اصول ایرودینامیک در‬ ‫خودرو به عنوان بخشی‬ ‫از تالش برای دستیابی‬ ‫به بهینه سازی و سبک‬ ‫دلخواه یکی از روندهای‬ ‫مهم طراحی مدرن در‬ ‫خودروسازی است‬ ‫«طراحی» مهم ترین بستر برای رقابت خودروسازان‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیشتر باید در انتظار خودروهایی بود که طراحی انها‬ ‫حتی در یک محیط ش��لوغ نیز برجسته و چشم نواز‬ ‫به نظر می اید‪.‬‬ ‫وقتی صحبت از روندهای جاری در خودروس��ازی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بیش از همه نام وس��ایل نقلی��ه خودران‬ ‫و برق��ی به گ��وش می رس��د‪ .‬این خودروه��ا اگرچه‬ ‫چش��مگیر هس��تند و در زمین��ه طراح��ی توانای��ی‬ ‫ایجاد انق�لاب را دارند اما با ابهام ه��ای خود توفانی‬ ‫در خودروس��ازی جه��ان راه می اندازن��د؛ توفانی که‬ ‫نتیجه اش مشخص نیست‪.‬‬ ‫برای یک لحظه هم که ش��ده بیایید خودران ها را‬ ‫فراموش کنیم و ب��ه اتفاق های بزرگ دیگری که در‬ ‫صنع��ت خودرو جهان می افتد‪ ،‬فک��ر کنیم؛ «انقالب‬ ‫طراحی ه��ای م��درن»‪ .‬ن��واوری در رون��د طراحی‬ ‫خودروهای مدرن از انجا ناش��ی می شود که طراحان‬ ‫ارزو دارن��د در ای��ن میدان پ��ر از رقی��ب‪ ،‬باالترین‬ ‫جای��گاه را از ان خود ک��رده و همزمان خودروهایی‬ ‫طراحی کنند که بیش��ترین بهینه س��ازی در مصرف‬ ‫س��وخت ب��رای انه��ا در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همزمان با دلبس��تگی های بیشتری که خودروسازان‬ ‫نس��بت به توازن و تعادل در طراحی از خود نش��ان‬ ‫می دهند‪ ،‬مشتریان به دنبال سبکی هستند که میان‬ ‫خودروهای امروزی تف��اوت ایجاد کند‪ .‬از همه اینها‬ ‫گذشته داش��تن خودرو برقی‪ ،‬بس��یار خوب و حتی‬ ‫عالی اس��ت اما اگر این خودروها مناس��ب مش��تری‬ ‫نباش��ند و با س��لیقه اش جور درنیایند‪ ،‬مشتری قید‬ ‫خودرو را می زند زیرا به هیچ وجه دوس��ت ندارد پول‬ ‫خ��ود را به ی��ک تکه فلز بدهد که هیچ وابس��تگی و‬ ‫دلبستگی به ان پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫اکن��ون تولیدکنن��دگان خودرو در سراس��ر جهان‬ ‫در باالتری��ن س��طح رقابت می کنند‪ .‬رقاب��ت انها بر‬ ‫س��ر استفاده از مواد اولیه س��بک برای بدنه خودرو‪،‬‬ ‫توجه دوباره به ایرودینامیک و تزئین خودرو با کمک‬ ‫فن��اوری ال ای دی دیدنی اس��ت‪ .‬ام��روز بیش از هر‬ ‫زمان دیگری‪ ،‬طراحی های برجسته سازی بدنه و ارائه‬ ‫طرح های ج��ذاب برای ان توجه مش��تریان را برای‬ ‫خرید جل��ب می کند و طراح��ان خودروهای مدرن‬ ‫مصمم به گذاش��تن سرمایه و وقت روی ان هستند‪.‬‬ ‫هرچه نقش فناوری در این میان بیش��تر می ش��ود‪،‬‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین دغدغه هایی که امروز در روند‬ ‫طراحی خودرو به چشم می خورد‪ ،‬طراحی خودرویی‬ ‫دوس��تدار طبیعت و کاهش مصرف س��وخت است‪.‬‬ ‫خودروس��ازان در اروپ��ا بای��د به قوانی��ن و مقررات‬ ‫س��ختگیرانه اتحادیه اروپا احت��رام بگذارند؛ قوانینی‬ ‫که هدف ش��ان کاهش میزان انتشار کربن است‪ .‬این‬ ‫قوانین ش��رکت ها را بر ان داش��ته تا استفاده از مواد‬ ‫اولیه سبک برای س��اخت بدنه را به جای استفاده از‬ ‫مناب��ع تجدیدپذیر انرژی در دس��تور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫هدف از این کار بی شک کاهش مصرف انرژی است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از م��واد اولیه س��بک برای بدن��ه از جمله‬ ‫فیبر کرب��ن هم بدنه را قوی ت��ر می کند و هم باعث‬ ‫س��بک تر ش��دن خودروها نس��بت به خودروهایی با‬ ‫بدنه فوالد می شود‪ .‬به لحاظ سبک شناختی استفاده‬ ‫از مواد اولیه س��بک تر برای بدنه ب��ه یک روند برای‬ ‫خودروس��ازانی تبدیل ش��ده که به دنبال حفظ ظاهر‬ ‫صیقل��ی و همزم��ان افزای��ش بهینه س��ازی مصرف‬ ‫س��وخت خودروهای تولیدی شان هستند‪ .‬نکته مهم‬ ‫درب��اره فیبر کربن این اس��ت که این ماده‬ ‫می تواند در صورت نیاز قالب بندی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سبک سازی بدنه خودرو‬ ‫‹ ‹فیبرکربن و تولید انبوه‬ ‫اگرچ��ه بی تردید اس��تفاده از مواد اولیه‬ ‫س��بک برای بدنه مزیت ه��ای خود را دارد‬ ‫ام��ا در تولید انب��وه به یک کاب��وس برای‬ ‫تولیدکنن��دگان خ��ودرو تبدیل می ش��ود‪.‬‬ ‫م��واد اولی��ه ای مانند فیبرکربن به ش��کلی‬ ‫فزاین��ده در تولی��د انبوه خودرو اس��تفاده‬ ‫می ش��وند اما دیگر از کاه��ش هزینه تولید‬ ‫خبری نیس��ت زیرا فیبرکرب��ن گران تر از‬ ‫فوالد اس��ت‪ .‬فوالد اگرچه سنگین تر است‬ ‫ام��ا در تولید انب��وه به مرات��ب هزینه های‬ ‫کمتری نس��بت به فیبرکربن و س��ایر مواد‬ ‫سبک روی دس��ت خودروسازان می گذارد‪.‬‬ ‫فوالد می تواند ذوب و به اسانی قالب گیری‬ ‫ش��ود‪ ،‬درحالی که م��واد کامپوزیت باید از‬ ‫پلیمرهای ارگانیک به دس��ت ایند و درهم‬ ‫تنیده ش��وند‪ .‬اگرچ��ه این روزها فیب��ر کربن فراوان‬ ‫در دس��ترس قرار گرفته اما اس��تفاده از ان تنها در‬ ‫مدل ه��ای گران قیمت ت��ر محدود می ش��ود‪ .‬باوجود‬ ‫مشکالت و س��ختی های استفاده از مواد اولیه سبک‬ ‫در تولید انبوه‪ ،‬صنعت خودرو دس��ت از تالش برای‬ ‫رسیدن به راه های ارزان تر در تولید انبوه با استفاده از‬ ‫این نوع مواد برنمی دارد‪ .‬بخشی از این تالش ناشی از‬ ‫فشاری است که دولت ها برای کاهش هزینه سوخت‬ ‫به خودروسازان وارد می کنند‪ .‬قانون گذاران امریکایی‬ ‫خودروس��ازان را ملزم کرده اند میانگین بهینه سازی‬ ‫مصرف سوخت وس��ایل نقلیه از ‪ 5.27‬مایل بر گالن‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی (‪۱۳۹۰-۹۱‬خورش��یدی)‬ ‫ب��ه ‪ ۵/۵۴‬مای��ل بر گال��ن در س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۰۳-۰۴‬خورشیدی) برس��د‪ .‬اگر خودروسازان بر‬ ‫موانع فرایند تولی��د انبوه با این مواد اولیه جایگزین‬ ‫پیروز شوند باید انتظار دیدن موجی از مدل های تازه‬ ‫با بدنه فیبر کربنی را داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ایرودینامیک در خودرو‬ ‫بازتعری��ف اس��تفاده از اص��ول ایرودینامی��ک در‬ ‫خ��ودرو به عنوان بخش��ی از تالش برای دس��تیابی‬ ‫به بهینه س��ازی و س��بک دلخواه همچن��ان یکی از‬ ‫روندهای مهم طراحی مدرن در خودروس��ازی است‪.‬‬ ‫مشتریان امروزی به دنبال طرح های‬ ‫اینده نگرانه ای هس��تند که به خوبی‬ ‫اجرا ش��ده باش��د و توجه ها را جلب‬ ‫شرکت های‬ ‫خودروسازی اکنون کند؛ طراحی ه��ای باکیفیتی که به‬ ‫شکس��ته ش��دن مقاومت هوا کمک‬ ‫بیشتر به سبک کار‬ ‫می کنن��د و همزم��ان ب��ه اینده نیز‬ ‫توجه می کنند تا با‬ ‫مدل های دیگر موجود نگاه��ی دارن��د و ب��ا روزامدتری��ن‬ ‫در بازار متفاوت‬ ‫دیدگاه ها همخوان��ی پیدا می کنند‪.‬‬ ‫باشند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫نینا تورتوسا‪ ،‬متخصص ایرودینامیک‬ ‫خودروس��ازی‬ ‫ش��رکت‬ ‫می توان بیشتر انتظار در‬ ‫تاکید خودروسازان بر جنرال موتورز درباره جزئیات مهمی‬ ‫سبک و زیبایی شناسی از کارب��رد اص��ول ایرودینامیک در‬ ‫را کشید تا اصرار‬ ‫خودروه��ای این��ده صحب��ت کرد‪.‬‬ ‫هر‬ ‫بر عملکرد‪ ،‬زیرا‬ ‫او به عن��وان یک��ی از اعض��ای گروه‬ ‫محصول در برخورد‬ ‫طراحی ش��ورولت ُول��ت دراین باره‬ ‫نخست دل مشتری را‬ ‫گفت‪« :‬برای ولت‪ ،‬تغییر در وزن اثر‬ ‫می برد‬ ‫کمتری نس��بت به تغییر در کشش‬ ‫داش��ت»‪ .‬بنابراین گروه سازنده ولت‬ ‫به جای اینکه روی کاه��ش وزن تمرکز کند‪ ،‬اولویت‬ ‫نخس��ت خود را کس��ب اطمینان از حرکت خوب و‬ ‫درس��ت خودرو قرار داد‪ .‬این یعنی برای س��ازندگان‬ ‫شورولت ولت مهم تر این بود که خودرو بتواند درست‬ ‫حرکت کند نه اینکه تنها وزن سبکی داشته باشد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬تغییر ساختار بدنه برای رسیدن به این هدف‬ ‫بسیار موثر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری ال ای دی و اوال ای دی‬ ‫فن��اوری ال ای دی یک��ی از رایج تری��ن روش های‬ ‫دادن ش��خصیت و رنگ به مدل ه��ای جدید خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته مهم درباره ال ای دی ها این اس��ت که از‬ ‫نظر مصرف بهینه و به صرفه هس��تند اما به راس��تی‬ ‫به مدل های گوناگون خودرو ش��خصیت می بخشند‪.‬‬ ‫دی��دن مدل ه��ای جدیدت��ر ب��ا فن��اوری چراغ های‬ ‫کروم��ی که زیر شیش��ه ش��فاف قرار گرفته باش��د‪،‬‬ ‫دیگ��ر چیز عجیبی نیس��ت و اس��تفاده از چراغ های‬ ‫ال ای دی ب��ا کیفی��ت ب��اال می تواند گیرایی وس��یله‬ ‫نقلیه را بیش��تر کن��د‪ .‬همزمان با محبوب تر ش��دن‬ ‫فن��اوری ال ای دی‪ ،‬فناوری ال ای دی ه��ای ارگانیک‬ ‫که با عنوان اوال ای دی(‪ )OLED‬شناخته می شوند‬ ‫نیز خودی نش��ان داده ان��د‪ .‬چراغ ه��ای اوال ای دی‪،‬‬ ‫چراغ ه��ای انعطاف پذی��ری هس��تند ک��ه می توانند‬ ‫براس��اس ویژگی های وس��یله نقلیه شکل بگیرند‪ .‬در‬ ‫مجموع اکنون خودروسازان بیشتر تمایل به استفاده‬ ‫از فناوری اوال ای دی دارند زیرا در سال های گذشته‬ ‫پیش��رفت این فناوری زیاد بوده و دست طراحان نیز‬ ‫برای اس��تفاده از این نوع فن��اوری در طراحی بازتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹زیباشناسی و اینده طراحی‬ ‫اگرچه اینده صنعت خودرو نامعلوم است اما سبک‬ ‫طراحی مهم تر از مواد اولیه مورد استفاده بوده و این‬ ‫چیزی است که می توان از روندهای امروزی فهمید‪.‬‬ ‫ش��رکت های خودروسازی اکنون بیشتر به سبک کار‬ ‫توج��ه می کنند تا با مدل ه��ای دیگر موجود در بازار‬ ‫متفاوت باش��ند‪ .‬بنابراین می توان بیشتر انتظار تاکید‬ ‫خودروسازان بر س��بک و زیبایی شناسی را کشید تا‬ ‫اصرار بر عملکرد زیرا هر محصول در برخورد نخست‬ ‫دل مشتری را می برد‪.‬‬ ‫منبع‪Oponeo.co.uk :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫احتکار الستیک تکذیب شد‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک‪ ،‬روغن و فیلتر خودرو تهران اعالم‬ ‫می کند که در بازدید هفته گذش��ته این اتحادیه از برخی مکان هایی که‬ ‫بنا بر گزارش های مردمی‪ ،‬انبار الس��تیک وجود داشت‪ ،‬مشخص شد که‬ ‫مسئله احتکار مطرح نیست‪.‬‬ ‫داوود س��عادتی نژاد در گفت وگ��و با خبرخ��ودرو اظهارکرد‪ :‬در بازدید‬ ‫از مکان های مورد نظر مش��خص ش��د که مس��ئله احتکار وجود ندارد‪.‬‬ ‫نمایندگان‪ ،‬الس��تیکی را که از کارخانه ها دریافت می کنند در س��امانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وارد و ثبت می کنند و الزم اس��ت محصوالت را‬ ‫به قیمت مصوب به فروش رسانند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بررس��ی جدید به انها اع�لام کردیم که موجودی‬ ‫محص��والت را به ما اعالم کنند تا محصوالت به قیمت مصوب به فروش‬ ‫رسد و بحث احتکار مطرح نبوده است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬گزارش های مردمی مبنی بر وجود انبار الس��تیک‬ ‫به ما رسیده بود‪ .‬ش��هروندان تصور می کردند احتکار اتفاق افتاده است‪،‬‬ ‫بنابراین اتحادیه برای بررس��ی مراجعه کرد و مش��خص ش��د که بحث‬ ‫احتکار مطرح نیس��ت‪ .‬بعضی از الستیک هایی که در این اماکن موجود‬ ‫بود به س��امانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم و در انجا ثبت ش��ده بود‪.‬‬ ‫همچنین تعدادی الس��تیک سواری نیز مشاهده ش��د که باید با قیمت‬ ‫اتحادیه قیمت الستیک را کنترل می کند‬ ‫مصوب در بازار فروخته شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک‪ ،‬روغن و فیلت��ر خودرو تهران‬ ‫افزود‪ :‬برای عرضه این الس��تیک ها به بازار‪ ،‬پایانه باید حواله صادر کند‪.‬‬ ‫در واقع الس��تیک ها خریداری ش��ده و در انتظار صدور حواله از س��وی‬ ‫پایانه هستند و بحث احتکار مطرح نیست‪.‬‬ ‫س��عادتی نژاد درباره وضعیت قیمت الستیک ها گفت‪ :‬قیمت الستیک‬ ‫باال نرفته است‪ .‬مقرر شده کارخانه ها با کمی افزایش قیمت‪ ،‬محصوالت‬ ‫را توزیع کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مش��کلی که هم اکن��ون در بازار وج��ود دارد به دلیل‬ ‫توزیع مناس��ب نشدن از سوی کارخانه ها است‪ .‬پیش تر اگر به ازای یک‬ ‫حواله ‪۳۰۰‬الستیک ارائه می شد امروز ‪۱۵۰‬الستیک داده می شود‪ .‬اینها‬ ‫مشکالتی است که کارخانه عنوان می کند از جنبه تولید دارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ج کرد‪ :‬بنابراین این مش��کالت از فروش کارخانه ها به وجود‬ ‫ام��ده و ن��ه از جایی دیگر و در واقع این مش��کالت از توزیع نادرس��ت‬ ‫کارخانه ها در بازار ناشی شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک‪ ،‬روغن و فیلت��ر خودرو تهران‬ ‫درباره موفقیت کنترل قیمت و عرضه الستیک گفت‪ :‬برای موفقیت باید‬ ‫اتحادیه‪ ،‬عهده دار نظارت باش��د‪ .‬اگر کارخانه ها وقتی که الستیک را ‪-‬به‬ ‫عض��و ما که نماینده خود کارخانه ها اس��ت‪ -‬ارائه می دهند‪ ،‬موجودی را‬ ‫به اتحادیه فروش��ندگان الستیک‪ ،‬روغن و فیلتر خودرو اعالم کنند تا به‬ ‫نمایندگان فروش اعالم ش��ود که الزم است محصوالت با قیمت مصوب‬ ‫به فروش رسد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬همچنین نظارت به اتحادیه واگذار شود تا قیمت الستیک‬ ‫در ب��ازار افزایش پی��دا نکند‪ .‬درحال حاضر امار و ارق��ام به اتحادیه ارائه‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬بنابراین توزیع نادرس��ت‪ ،‬این مش��کالت را در بازار به وجود‬ ‫اورده و شاهد هستیم که قیمت برخی الستیک ها بیش از دو برابر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سعادتی نژاد در پایان گفت‪ :‬انتظار ما این است که کسبه‪ ،‬الستیک های‬ ‫س��واری را با قیمت مصوب در بازار عرضه و به فروش رس��انند تا مردم‬ ‫دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫نمایندگی های خدمات پس از فروش ایران خودرو‪ ،‬همچنان‬ ‫در دو نوبت صبح و عصر اماده ارائه خدمات هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت خدمات پس از‬ ‫فروش ایران خودرو ایس��اکو گفت‪ :‬ایس��اکو بیش از ‪۲‬س��ال‬ ‫اس��ت در راستای ارائه خدمات برتر به مشتریان خود عالوه بر‬ ‫نوبت صبح‪ ،‬نوبت عصر را نیز به ساعت های پذیرش خودرو در‬ ‫نمایندگی های منتخب سراسر کشور افزوده است‪.‬‬ ‫رضا حس��ینی در این باره ادام��ه داد‪ :‬در این طرح عالوه بر‬ ‫پذیرش در ساعت های صبح‪ ،‬نمایندگی ها از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪۲۱‬‬ ‫نیز پذیرای دارندگان محصوالت ایران خودرو هس��تند‪ .‬برنامه‬ ‫دو نوبته ش��دن نمایندگی ها‪ ،‬در ش��هریور سال ‪ ۹۵‬در چند‬ ‫شهر کشور اجرایی شد و با توجه به استقبال مشتریان‪ ،‬در ‪۴‬‬ ‫مرحله افزایش تعداد نمایندگی ها در برنامه کاری ایساکو قرار‬ ‫گرفت؛ به طوری که پذیرش نوبت عصر درحال حاضر نسبت به‬ ‫شروع طرح ‪۱۷۰‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایس��اکو در ادام��ه از افزایش امتی��از رضایت‬ ‫مش��تریان از خدم��ات دریافتی در نوبت عصر س��خن گفت‬ ‫و اف��زود‪ :‬این ع��دد از ‪۷۳۷‬مورد پذی��رش در اوایل طرح‪ ،‬به‬ ‫‪۷۸۷‬مورد پذیرش در مهر امس��ال رس��یده است‪ .‬نکته قابل‬ ‫اهمیت در برنامه یادش��ده ان اس��ت که بی��ش از ‪۸۰‬درصد‬ ‫خودروه��ای پذیرش ش��ده‪ ،‬پ��س از انجام تعمی��رات و ارائه‬ ‫خدمات در همان نوبت عصر به مشتریان تحویل شده است‪.‬‬ ‫وی تش��ریح کرد‪ :‬این اقدام به منظور تس��هیل دسترس��ی‬ ‫مش��تریانی که صبح ه��ا امکان تحویل خ��ودرو به نمایندگی‬ ‫را ندارن��د‪ ،‬به اجرا درامد و براس��اس فرایند‪ ،‬نمایندگی های‬ ‫منتخب موظف هس��تند پس از پایان س��اعت کاری معمول‬ ‫خ��ود‪ ،‬اق��دام به پذی��رش خودروها کرده و نس��بت به انجام‬ ‫تعمیرات سبک انها اقدام کنند‪ .‬مالک انتخاب نمایندگی های‬ ‫نوبت عصر نیز کسب امتیاز مناسب در شاخص های عملکردی‬ ‫خدمات تعیین شده است‪.‬‬ ‫حس��ینی به ام��کان گرفت��ن نوب��ت تعمی��رگاه از طریق‬ ‫اپلیکیش��ن ایس��اکو اش��اره کرد و گفت‪ :‬در راستای تسهیل‬ ‫طرح های خدماتی‪ ،‬مش��تریان برای راحتی در دریافت نوبت‬ ‫از نمایندگی ه��ا می توانند با نصب این اپلیکیش��ن روی تلفن‬ ‫همراه هوشمند خود‪ ،‬در هر لحظه از شبانه روز نوبت تعمیرگاه‬ ‫را دریافت کنند و از گزینه های متنوع این اپ بهره مند شوند‬ ‫و عالوه بر کسب امتیاز استفاده و با معرفی ان به دیگران‪ ،‬از‬ ‫تخفیف های موجود در ان نیز استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اب��راز امی��دواری کرد راحت��ی کاربری این س��امانه و‬ ‫امکاناتی همچون درخواس��ت اتوکلی��ک برای تعویض روغن‪،‬‬ ‫فیلترها و… در محل مورد نظر مش��تری؛ درخواس��ت امداد‬ ‫فوری ش��امل امدادرس��انی به خودرو متوق��ف‪ ،‬حمل خودرو‬ ‫معیوب به محل نمایندگی ها؛ امکان مشاهده اطالعات خودرو‬ ‫و پیش��ینه تعمیرات��ی؛ مش��اهده قیمت قطعات و دس��تمزد‬ ‫خدمات قابل ارائه در ش��بکه خدمات پ��س از فروش‪ ،‬باعث‬ ‫ترغیب مشتریان به استفاده از ان در مراجعه های بعدی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت خدمات پس از ف��روش ایران خودرو در‬ ‫پای��ان اضافه کرد‪ :‬خدم��ات نوین گس��ترده و متنوعی برای‬ ‫اس��ایش مش��تریان خدمات پس از ف��روش ایران خودرو در‬ ‫شرکت ایس��اکو طراحی و اجرا می ش��ود که اطمینان داریم‬ ‫مش��تریان با اس��تفاده از این امکانات‪ ،‬رضایت بیشتری را در‬ ‫خدمات ارائه ش��ده تجربه خواهند کرد؛ افزوده ش��دن نوبت‬ ‫دوم به ساعت کار نمایندگی ها نیز از جمله این خدمات است‪.‬‬ ‫دارندگان محصوالت ایران خودرو برای مش��اهده فهرس��ت‬ ‫نمایندگی ه��ای منتخ��ب نوبت عص��ر می توانند به س��ایت‬ ‫ایساکو به نش��انی ‪ www.isaco.ir‬مراجعه کنند‪ .‬همچنین‬ ‫برای نصب اپلیکیش��ن عالوه بر مراجعه به سایت این شرکت‪،‬‬ ‫می توانند کلمه «ایس��اکو» را در کافه بازار‪ ،‬مایکت و سیب اپ‬ ‫جست وجو یا عدد ‪ ۱‬را به شماره‪ ۳۰۰۰۳۱‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫تولید خودرو کاهش یافت‬ ‫براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تولید انواع خودرو در ابان امس��ال ب��ا کاهش ‪۵۷.۴‬درصدی‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در این مدت تولید انواع‬ ‫خ��ودرو از ‪۱۳۵‬هزار و ‪۴۰۲‬خودرو در ابان ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۵۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۲۷‬خودرو کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ابان امس��ال تولید انواع س��واری با کاه��ش ‪۵۸.۲‬درصدی‬ ‫همراه بوده و از ‪۱۲۶‬هزار و ‪ ۱۳۵‬خودرو در ابان سال گذشته‬ ‫به ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۷۲۳‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫در این مدت تولید انواع ون نیز ‪۷۳.۲‬درصد کاهش یافته و‬ ‫از ‪ ۶۷‬خودرو از این نوع در ابان ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۱۸‬خودرو کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬تولید انواع وانت نیز با کاهش ‪۴۶‬درصدی همراه‬ ‫بوده و از ‪۷‬هزار و ‪ ۵۶۹‬خودرو در ابان سال گذشته به ‪۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۴‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫ابان امسال تولید انواع اتوبوس نیز به طور تقریبی‪100‬درصد‬ ‫کاهش یافته و با اف��ت ‪۹۹.۴‬درصدی از ‪ ۱۶۳‬خودرو در ابان‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬به یک خودرو رس��یده اس��ت‪ .‬تولید ان��واع کامیونت‪،‬‬ ‫کامیون و کش��نده نیز ‪۵۲.۶‬درصد کاه��ش یافته و از هزار و‬ ‫‪ ۳۴۵‬خودرو در ابان س��ال گذش��ته ب��ه ‪ ۶۳۷‬خودرو کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت تنها تولید مینی ب��وس و میدل باس افزایش‬ ‫یافته و با رشد ‪۳۳.۳‬درصدی از ‪۱۲۳‬خودرو در ابان ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫‪ ۱۶۴‬خودرو رس��یده است‪ .‬در ‪۸‬ماه نخست امسال نیز تولید‬ ‫انواع خ��ودرو با کاهش ‪۲۴.۹‬درصدی هم��راه بوده و از ‪۹۶۰‬‬ ‫هزار و ‪۳‬خودرو در ‪۸‬ماه نخس��ت سال گذشته به ‪۷۲۱‬هزار و‬ ‫‪۳۶۳‬خودرو کاهش یافته است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 26‬اذر ‪ 9 1397‬ربیع الثانی ‪ 17 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 545‬پیاپی ‪2518‬‬ ‫خبر‬ ‫صنعت اب و برق فقیر نیست‬ ‫وزیر نی��رو گفت‪ :‬نمی توانیم انتظار داش��ته باش��یم بدون‬ ‫ارتباط مس��تقیم با فعالیت های پژوهش��ی در مس��یر توسعه‬ ‫مرزه��ای دانش حرکت کنی��م و هزین��ه را از مصرف کننده‬ ‫مطالبه کنیم‪ .‬رضا اردکانیان در جش��نواره پژوهش و فناوری‬ ‫وزارت نیرو با بیان اینکه موضوع اب و انرژی در زندگی امروز‬ ‫و ف��ردای جامعه ما و دیگر جوامع اهمی��ت دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به محدودیت این منابع در مقایس��ه با فزونی تقاضا‬ ‫و افزایش س��طح زندگی نیاز بیشتر به نقش پژوهش در این‬ ‫عرصه احس��اس می ش��ود هر جا با محدودیت منابع روبه رو‬ ‫هس��تیم علم‪ ،‬تجربه‪ ،‬تحقیق و پژوه��ش راهکارهای مهمی‬ ‫هستند که به کمک بشر امده اند‪.‬‬ ‫وزی��ر نی��رو در گفت وگو با ایلنا عنوان ک��رد‪ :‬ما باید تالش‬ ‫کنی��م همزمان با عرضه خدمات اب و ب��رق قدر اصلی ترین‬ ‫منابع تجدیدناپذیر را که همان وقت و فرصت اس��ت‪ ،‬بدانیم‪.‬‬ ‫پژوهشگر باید اساس کار خود را بر بهره گیری از فرصت قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬باید به همه یاداور شویم که با تمرین بیشتر‬ ‫هر طرحی را مطابق برنامه اغاز کنند و به پایان برسانند‪ .‬باید‬ ‫ت از عملکرد خودمان داشته باشیم‪.‬‬ ‫ارزیابی درس ‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن باید با قاطعیت بیش��تری خود را‬ ‫موظف بدانیم که از ظرفیت ها استفاده کنیم با توجه به نظام‬ ‫اموزشی کشور می توانیم از بهترین استعدادها در زمینه های‬ ‫مختلف بهره مند باشیم و این وظیفه ما است که با حساسیت‬ ‫ب��اال ب��ه مقوله منابع نیروی انس��انی بپردازی��م و در انتخاب‬ ‫بهترین ها و شایسته ترین نیروها وسواس داشته باشیم‪.‬‬ ‫اردکانیان با بیان اینکه هر گونه مسامحه و سهل انگاری در‬ ‫انتخاب نیروی انسانی نقش مخرب دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه انتخاب نیروی انس��انی در عرص��ه مدیریت اب و برق‬ ‫باید با دقت بیش��تری انتخاب ها انجام ش��ود‪ .‬او گفت تحقیق‬ ‫و س��اختار مناس��ب به معنای تضمین کافی برای بکارگیری‬ ‫تحقیق و پژوهش اس��ت م��ا در هر دو عرصه منابع انس��انی‬ ‫و س��اختار هن��وز بع��د از ‪ ۴‬دهه جای کار زی��ادی داریم که‬ ‫امیدواری��م در عین امور ج��اری به این مقوله نیز به ش��کل‬ ‫مناسب پرداخته شود‪.‬‬ ‫کاهش ارزش پول ملی‬ ‫مانع منطقی شدن قیمت بنزین‬ ‫در اقتصاد معیوب هر چه نرخ بنزین را افزایش دهیم چون‬ ‫در نهایت ارزش پول کاهش چشمگیری پیدا می کند دوباره‬ ‫نرخ بنزین و س��وخت ارزان تر از کش��ورهای دیگر می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی پس از اعالم‬ ‫ای��ن موضوع گفت‪ :‬پرس��ش اینجاس��ت که اف��رادی که در‬ ‫روستاهای دور دست زندگی می کنند چطور قرار است به این‬ ‫سهمیه دسترسی پیدا کنند و در صورتی که خودرو نداشته‬ ‫باشند چگونه می تواند سهمیه خود را به فروش برساند‪.‬‬ ‫هدای��ت اهلل خادمی در گفت وگو با خانه مل��ت‪ ،‬با انتقاد از‬ ‫طرح جدید برای س��همیه بندی س��وخت گفت‪ :‬در این ایده‬ ‫جدید گفته می شود به هر ایرانی ماهانه ‪ ۳۰‬لیتر بنزین داده‬ ‫ش��ود‪ ،‬این سهمیه به فرد داده می شود و تفاوت نمی کند که‬ ‫فرد خودرو داشته باشد یا خیر‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس دهم ش��ورای اس�لامی بی��ان کرد‪ :‬با‬ ‫تعیین چنین س��همیه ای و امکان فروش ان‪ ،‬در واقع دکان‬ ‫جدی��دی ب��رای برخی افراد ایجاد می ش��ود ک��ه این روش‬ ‫می تواند مضر باش��د‪ ،‬از س��وی دیگر حقی برای مردم ایجاد‬ ‫می ش��ود که همیش��ه ماهی ‪ ۳۰‬لیتر بنزین داشته باشند‪ .‬او‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬درحال حاضر چندین میلیون نفر زیر پوش��ش‬ ‫ام��داد امام خمینی هس��تند و چندین میلی��ون نفر نیز در‬ ‫صف برای پیوس��تن به نهاد های حمایتی هستند‪ ،‬متاسفانه‬ ‫افراد قانع ش��ده اند با یارانه زندگی خود را بگذرانند و ش��اید‬ ‫دیگر به دنبال تولید و اش��تغال نروند‪ ،‬در این ش��رایط اینکه‬ ‫س��همیه بنزینی برای فروش داشته باشند نیز اوضاع را بدتر‬ ‫می کن��د‪ .‬به گفته خادمی‪ ،‬طرح جدید س��همیه بندی بنزین‬ ‫مناسب نیست‪ .‬او درباره اینکه چه زمانی سهمیه بندی بنزین‬ ‫اجرایی می ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر دولت با ش��رایط اقتصادی‬ ‫کنونی روبه رو نمی ش��د در نهایت س��همیه بن��دی بنزین را‬ ‫اجرایی می کرد اما چون قیمت بنزین پایین اس��ت و قاچاق‬ ‫ان سودمند شده است‪ ،‬دولت در اجرای سهمیه بندی بنزین‬ ‫تعلل می کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس تاکید کرد‪ :‬مش��کل اصلی ما کاهش‬ ‫ارزش پول ملی اس��ت‪ ،‬اقتصاد ایران معیوب اس��ت و در این‬ ‫اقتصاد معی��وب هر چه نرخ بنزین را افزایش دهیم چون در‬ ‫نهایت ارزش پول کاهش چشمگیری پیدا می کند دوباره نرخ‬ ‫بنزین و سوخت ارزان تر از کشورهای دیگر می شود‪ .‬خادمی‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر در کش��وری مانند امارات هم��واره نرخ بنزین ‪۲‬‬ ‫درهم است به این دلیل است که تناسب درهم با دالر حفظ‬ ‫ل روند‬ ‫ش��ده است اما در ایران ارزش پول ملی به طور معمو ‬ ‫کاهش��ی دارد و هر چه قیمت بنزین را افزایش می دهید در‬ ‫مقابل کشورهای دیگر ارز ان تر است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه در زمین کش��ورهای دشمن بازی کرده ایم و‬ ‫م در حالی‬ ‫با خام فروش��ی فرصت توس��عه را از خود گرفته ای ‬ ‫که اگر پتروش��یمی ها فعال شوند و فراورده های نفتی داشته‬ ‫باش��یم می توانی��م کمبود بنزین را جبران کنی��م و اقدام به‬ ‫واردات نکنیم و با س��همیه بندی نیز شرایط را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫نمایند مردم ایذه و باغملک در مجلس دهم شورای اسالمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد معیوب حاکم‬ ‫ب��ر کش��ور در نهایت دولت به س��مت س��همیه بندی بنزین‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫محسن قمصری‬ ‫نظام اقتصادی کشور در‬ ‫تالش است که قیمت ها‬ ‫را در سامانه نیما کاهش‬ ‫دهد و با مدیریت درست‬ ‫می تواند ان را به ثبات‬ ‫نسبی برساند‪ .‬همچنین به‬ ‫نظر نمی رسد که قیمت ها‬ ‫بیش از این افزایش‬ ‫داشته باشد چراکه شرایط‬ ‫اقتصادی کشور توان‬ ‫افزایش قیمتی بیش از‬ ‫این را ندارد‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬ناجی ارزهای عصیان گر‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پ��س از معرف��ی سیاس��ت های ارزی از س��وی‬ ‫دولت‪ ،‬شرکت های پتروشیمی به عنوان مهم ترین‬ ‫منبع ارزاوری در کشور موظف شدند ارز صادراتی‬ ‫خود را به سامانه نیما وارد کنند؛ دستوری که در‬ ‫اغاز با اما و اگرهای بسیاری از سوی پتروشیمی ها‬ ‫هم��راه بود‪ .‬بهمن ‪ ۹۶‬دولت به منظور ایجاد ثبات‬ ‫نسبی در بازار ارز سامانه نیما را معرفی کرد که در‬ ‫ان ارزهای حاصل از صادرات پتروش��یمی ها‪ ،‬مواد‬ ‫معدنی و فوالد بر مبنای توافق ارائه شود تا واردات‬ ‫کشور دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫اغ��از خ��رداد ‪ ،۹۷‬مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫با اعضای انجمن کارفرمایان صنعت پتروش��یمی‬ ‫جلسه ای برگزار کرد‪ .‬این جلسه در راستای متقاعد‬ ‫کردن پتروش��یمی ها برای ارائه ارز صادراتی خود‬ ‫به س��امانه نیما بود‪ .‬در ان جلس��ه پتروشیمی ها‬ ‫اعالم کردند که باید خوراک واحدهای پتروشیمی‬ ‫با نرخ ‪ ۳۸۰۰‬تومان محاس��به شود تا انها بتوانند‬ ‫ارز خ��ود را ب��ا نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان به س��امانه نیما‬ ‫بیاورند‪ .‬در نهایت‪ ،‬اواسط مرداد امسال بسته ارزی‬ ‫جدیدی رونمایی شد که بر مبنای ان نرخ ارز نیما‬ ‫را بازار ثانویه یا همان بازار ازاد تعیین می کرد‪.‬‬ ‫این امار در حالی منتش��ر ش��ده که بر اس��اس‬ ‫تازه ترین بررس��ی ها‪ ،‬ش��رکت های پتروشیمی در‬ ‫ابت��دا ارز خود را با ن��رخ ‪ ۸۰۸۰‬تومانی وارد بازار‬ ‫کردند‪ .‬این نرخ به ‪ ۷۷۰۰ ،۷۹۰۰‬و سپس ‪۷۵۰۰‬‬ ‫رسید‪ .‬چندی پیش نیز فریبرز کریمایی‪ ،‬قائم مقام‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬نرخ ارز صادراتی که از س��وی ش��رکت های‬ ‫پتروش��یمی در س��امانه نیما وارد می ش��ود‪ ،‬بین‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬تومان تا ‪ ۷۸۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز سر سازگاری ندارد‬ ‫در پیش بینی ها گفته ش��ده ب��ود که با ورود ارز‬ ‫پتروشیمی ها به س��امانه نیما نرخ ارز کاهش یابد‬ ‫و س��یر صعودی ان متوقف ش��ود‪ .‬از طرفی‪ ،‬این‬ ‫موض��وع می تواند عرضه و تقاض��ا را کنترل کند‪.‬‬ ‫پ��س از این پیش بینی ها باید پتروش��یمی ها وارد‬ ‫ای��ن عض��و هیات مدیره ش��رکت مل��ی نفت بر‬ ‫عمل می ش��دند و ب��ه کمک ب��ازار ارز می امدند‪.‬‬ ‫ای��ن باور اس��ت ک��ه در این می��ان نبای��د منافع‬ ‫ش��واهد اما حکایت از چیز دیگری دارد‪ .‬بسیاری‬ ‫پتروشیمی ها را نیز نادیده گرفت زیرا این موضوع‬ ‫اخبار از بی مهری پتروش��یمی ها به س��امانه نیما‬ ‫در میزان ورود ارز پتروش��یمی ها به سامانه نیما یا‬ ‫گفتند و کاهش نیافتن نرخ دالر در س��امانه نیما‬ ‫بازار ازاد تاثیر بس��یاری دارد‪ .‬به گفته قمصری‪ ،‬با‬ ‫نی��ز نش��ان از ان دارد ک��ه پیش بینی ه��ا محقق‬ ‫تمام اقدام هایی که در راستای کاهش اختالف ارز‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬در این میان باید بررس��ی شود که‬ ‫در بازار ازاد و س��امانه نیما انجام ش��ده‪ ،‬همچنان‬ ‫ایا پتروش��یمی ها درس��ت عمل نکردند یا سامانه‬ ‫اختالف قابل توجهی دیده می ش��ود‪ .‬در این زمینه‬ ‫نتوانس��ته بر اس��اس پیش بینی ها حرکت کند‪ .‬از‬ ‫باید تالش ش��ود که به س��مت تک نرخی ش��دن‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬زیرس��اخت های اقتص��ادی نیز باید‬ ‫قیمت ارز پیش برود و نرخ را در سامانه نیما و بازار‬ ‫بررسی ش��ود‪ .‬در این باره محسن قمصری‪ ،‬عضو‬ ‫ازاد به ثبات برسانیم‪.‬‬ ‫هیات مدیره ش��رکت ملی نف��ت در گفت وگویی با‬ ‫برخی خبرها حاکی از این است که پتروشیمی ها‬ ‫«گس��ترش صنعت» اعالم کرد ک��ه به باور او‪ ،‬در‬ ‫با دولت همکاری نمی کنند و گزارش هایی از فروش‬ ‫موف��ق نبودن برنامه هایی که برای کاهش نرخ ارز‬ ‫ارز به قیمت بسیار باال از سوی این صنعت منتشر‬ ‫در سامانه نیما ارائه ش��ده‪ ،‬پتروشیمی ها‪ ،‬ساز کار‬ ‫شده است‪ .‬این در حالی است که دولت در بحران‬ ‫سامانه و زیرس��اخت های اقتصادی کشور به یک‬ ‫ارزی فعل��ی‪ ،‬ارز حاص��ل از ص��ادرات محصوالت‬ ‫اندازه نق��ش دارند‪ .‬همچنین با توجه به ش��رایط‬ ‫پتروشیمی را موثر می داند و اعالم کرده که بخشی‬ ‫اقتصادی به نظر می رس��د دولت چندان عزم خود‬ ‫از نیازهای ارزی برای واردات کشور از طریق ورود‬ ‫را برای بهبود ش��رایط جزم نکرده و کاهش قیمت‬ ‫ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما تامین شود‪.‬‬ ‫ارز در میان اولویت ها نباشد‪ .‬هرچند‬ ‫� دفاع پتروشیمی ها از حضور‬ ‫که در این میان تحریم ها نیز بی تاثیر‬ ‫در نیما‬ ‫نبودن��د‪ .‬ب��ه دلی��ل محدودیت های‬ ‫در ای��ن میان اما پتروش��یمی ها بر‬ ‫ناش��ی از اعمال تحریم ه��ای امریکا‬ ‫این باورند که تعه��د خود را در ورود‬ ‫علیه ایران‪ ،‬میزان ورود ارز به کش��ور‬ ‫ارز صادرات��ی به س��امانه نیما به طور‬ ‫کاهش یافته و عرضه نیز کم شده‪ ،‬در‬ ‫کام��ل انج��ام داده اند‪ .‬رض��ا امیری‪،‬‬ ‫مقابل تقاضا نیز افزایش داشته است‪.‬‬ ‫فع��ال پتروش��یمی در گفت وگوی��ی‬ ‫رضا امیری‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬نظام اقتصادی کش��ور‬ ‫ب��ا «گس��ترش صنعت» اع�لام کرد‪:‬‬ ‫در ت�لاش اس��ت که قیمت ه��ا را در‬ ‫پتروش��یمی ها بی��ش از ‪ ۸۰‬درص��د‬ ‫به طور کلی از مجموع‬ ‫سامانه نیما کاهش دهد و با مدیریت‬ ‫صادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫تعه��د خ��ود را اجرای��ی کرده اند‪ .‬به‬ ‫بخش زیادی متعلق به‬ ‫درست می تواند ان را به ثبات نسبی‬ ‫گفت��ه امی��ری‪ ،‬درحال حاضر تصمیم‬ ‫برساند‪ .‬همچنین به نظر نمی رسد که پتروشیمی است که انها‬ ‫بر ثبات نرخ ارز در س��امانه نیماست‬ ‫نیز بر مبنای وظیفه ای که‬ ‫قیمت ها بیش از این افزایش داش��ته از سوی دولت بر عهده شان و تاکنون پیش��رفت های بس��یاری به‬ ‫باشد چراکه ش��رایط اقتصادی کشور گذاشته شده‪ ،‬ارز خود را دست امده اس��ت‪ .‬ان طور که امیری‬ ‫ت��وان افزایش قیمت��ی بیش از این را وارد سامانه نیما می کنند گفت‪ ،‬س��امانه نیما مش��کلی ندارد و‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مسائلی که تاکنون داشته با همکاری‬ ‫‹ ‹تلاش ب�رای کاهش تفاوت ن�رخ ارز‬ ‫نیما و بازار‬ ‫ثبت نام کارت سوخت تا اول دی تمدید شد‬ ‫ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی برای ان‬ ‫دس��ته از مالکان خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت که از‬ ‫مرحله نخس��ت ثبت نام ج��ا مانده اند‪ ،‬به مدت یک هفته‬ ‫ت��ا ش��نبه اول دی تمدید ش��د‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬مهلت‬ ‫ثبت نام مرحله نخست کارت سوخت المثنی برای مالکان‬ ‫خودروهای فاقد کارت سوخت‪ ۲۴ ،‬اذ ر به پایان رسید که‬ ‫در این مدت‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬میلیون نفر برای کارت س��وخت‬ ‫ثبت ن��ام کردند‪ .‬اس��تفاده از کارت س��وخت قرار اس��ت‬ ‫به زودی اجباری ش��ود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬مالکان خودروهای‬ ‫فاقد کارت سوخت بر اساس جدول زمانبندی تا اول دی‬ ‫مهل��ت دارند تا ثبت نام کنند‪ .‬مال��کان خودروهای فاقد‬ ‫کارت سوخت باید از طریق دفترهای پلیس‪ ،۱۰+‬سامانه‬ ‫اینترنتی‪ ،‬نرم افزار خدمات دولت همراه و وارد کردن کد‬ ‫دس��توری ‪ *۴#‬در گوش��ی تلفن همراه‪ ،‬به طور رایگان ‬ ‫ثبت ن��ام کنند‪ .‬اکنون ه��ر لیتر بنزین معمولی به صورت‬ ‫تک نرخ��ی ‪ ۱۰۰۰‬تومان به فروش می رس��د‪ .‬در ماه های‬ ‫گذش��ته به علت افزایش ن��رخ دالر‪ ،‬اختالف قیمت انواع‬ ‫س��وخت در ایران و کشورهای همسایه به شدت افزایش‬ ‫یافته که این موضوع باعث رونق دوباره قاچاق شده است‬ ‫و همین امر دولت را بر ان داش��ته تا اس��تفاده از کارت ‬ ‫سوخت را بار دیگر احیا کند‪.‬‬ ‫پتروش��یمی ها و بانک مرکزی برطرف شده است‪.‬‬ ‫امیری اعالم ک��رد‪ :‬بانک مرکزی می تواند عملکرد‬ ‫پتروش��یمی ها را در اختیار عموم مردم قرار دهد‪.‬‬ ‫به ط��ور کلی از مجموع ص��ادرات غیرنفتی‪ ،‬بخش‬ ‫زیادی متعلق به پتروش��یمی اس��ت که انها نیز بر‬ ‫مبنای وظیفه ای که از س��وی دول��ت بر عهده انها‬ ‫گذاشته شده‪ ،‬ارز خود را وارد سامانه نیما می کنند‪.‬‬ ‫به گفته این فعال عرصه پتروش��یمی‪ ،‬اگر نرخ ارز‬ ‫همچنان کاهش نیافته و به ثبات نرسیده‪ ،‬مشکلی‬ ‫اس��ت که دولت بای��د در زمینه ه��ای دیگر ان را‬ ‫پیگیری کند‪ .‬تنظیم بازار ب��ه عنوان وظیفه ذاتی‬ ‫پتروشیمی ها معرفی نش��ده و محصوالت تولیدی‬ ‫انها به بورس ارائه و مازاد ان صادر می شود‪.‬‬ ‫امی��ری اعالم ک��رد‪ :‬برخ�لاف گزارش هایی که‬ ‫درباره اس��تفاده از رانت منتشر شده پتروشیمی ها‬ ‫نی��ازی ب��ه رانت و خ��وراک ارزان ندارن��د‪ .‬او این‬ ‫مطلب که ارز پتروش��یمی در س��امانه نیما عرضه‬ ‫نشده را رد کرد و گفت‪ :‬پتروشیمی ها ارز حاصل از‬ ‫فعالیت های صادراتی خود را به س��امانه نیما واریز‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ادعای حضور ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫ب��ه گفت��ه امی��ری‪ ،‬در اغ��از دس��تور ورود ارز‬ ‫پتروشیمی ها به س��امانه نیما پیش بینی شده بود‬ ‫ک��ه این صنعت فقط ‪ ۲۵‬درصد از عرضه حاصل از‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور در سامانه نیما را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬امروز اما امارها نش��ان می دهد که‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬درصد عرضه در س��امانه نیما مربوط به‬ ‫شرکت های پتروشیمی است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به واگذاری پتروش��یمی ها به بخش‬ ‫خصوص��ی گف��ت‪ :‬این صنع��ت تاکن��ون به خوبی‬ ‫توانس��ته مس��ئولیت خود را در همکاری با دولت‬ ‫اج��را کنن��د‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬هیچ ک��س نمی تواند‬ ‫نقش ای��ران از نظر اقتصادی و منطقه ای در حوزه‬ ‫پتروش��یمی را نادیده بگیرد‪ .‬ویژگی های ایران به‬ ‫لحاظ دسترس��ی به خوراک عظیم هیدروکربوری‪،‬‬ ‫زیرس��اخت های الزم‪ ،‬حمل ونقل ریلی به ترکیه و‬ ‫اروپا و اب های ازاد بسیار قابل توجه است‪.‬‬ ‫تعداد مشترکان برق ایران از مرز ‪ ۳۵‬میلیون گذشت‬ ‫تعداد مشترکان صنعت برق تا پایان مهر امسال‪ ،‬به حدود‬ ‫‪ ۳۵‬میلیون و ‪ ۴۶۸‬هزار رس��یده که این تعداد در مقایس��ه‬ ‫با پایان س��ال گذش��ته‪ ،‬حدود ‪ ۶۳۳‬هزار مشترک افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬درحال حاضر ‪ ۲۸‬میلیون و ‪ ۵۵۲‬هزار مشترک‬ ‫از امار یاد ش��ده مرب��وط به بخش خانگ��ی‪ ،‬یک میلیون و‬ ‫‪ ۶۶۸‬ه��زار مش��ترک مربوط به بخ��ش عمومی‪ ۴۳۶ ،‬هزار‬ ‫مش��ترک مربوط به بخش کش��اورزی‪ ۲۴۲ ،‬هزار مشترک‬ ‫مربوط به بخش صنعتی و ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۷۰‬هزار مش��ترک‬ ‫مرب��وط به س��ایر مصارف (تجاری) بوده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا ‪ ،‬تعداد کل مشترکان برق کشور تا پایان مهر امسال‪،‬‬ ‫نس��بت به دوره مشابه سال گذش��ته نیز حدود ‪ ۳.۱‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬از طرفی ‪ ،‬میزان فروش برق به مشترکان‬ ‫مختلف کشور تا نیمه نخست امسال‪ ۱۳۷ ،‬میلیارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون کیلووات ساعت بوده است‪ .‬درحال حاضر مشترکان‬ ‫خانگی با ‪ ۳۴.۴‬درصد‪ ،‬بیش��ترین سهم مصرف برق کشور‬ ‫را ب��ه خ��ود اختصاص داده اند و میزان ف��روش برق به این‬ ‫بخش در بازه زمانی یاد ش��ده به ‪ ۴۷‬میلیارد و ‪ ۹۴‬میلیون‬ ‫کیلووات س��اعت رسیده اس��ت‪ .‬از انجا که بر اساس برنامه‬ ‫ششم توسعه‪ ،‬قیمت متوسط ساالنه برق در هر سال حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصد افزایش می یابد‪ ،‬کارشناسان بر این عقیده اند که‬ ‫لزوم کاهش مصرف برق از س��وی مش��تریان مختلف برای‬ ‫کاهش هزینه ها ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪ 9 1397‬ربیع الثانی ‪ 17 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 545‬پیاپی ‪2518‬‬ ‫خبر‬ ‫دبیر ستاد توسعه زیست فناوری خبر داد‬ ‫اجرای طرح اسیب شناسی زنجیره‬ ‫تولید تا مصرف کودهای زیستی‬ ‫در یک سال گذشته‬ ‫قیمت لبنیات حدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصد افزایش‬ ‫یافته و توانایی مردم‬ ‫برای خرید این محصول‬ ‫اساسی و ضروری‬ ‫کاهش یافته است‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از الزام صنایع لبنی به درج قیمت نشان داد‬ ‫جبران بهره ور نبودن صنایع لبنی از جیب مردم‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در چند ماه گذش��ته کارخانه ه��ای لبنی قیمت‬ ‫محصول خود را خودس��رانه در ب��ازار افزایش داده‬ ‫بودند و قیمت هایی که س��تاد تنظیم بازار به تازگی‬ ‫اب�لاغ کرد‪ ،‬در برخی موارد بیش��تر از قیمت برخی‬ ‫کارخانه ه��ا و در موارد دیگ��ر نزدیک به قیمت های‬ ‫انها است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬در نهایت قیمت های س��تاد تنظیم بازار‬ ‫به نفع مردم نبوده است‪ .‬با این حال‪ ۲۶ ،‬اذر اخرین‬ ‫مهل��ت کارخانه ه��ای لبنی برای اص�لاح قیمت ها‬ ‫تعیین شده تا قیمت های جدید را روی محصوالت‬ ‫خود حک کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که قرار بود با بخشنامه ‪۱۸‬اذر‬ ‫س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬قیمت لبنی��ات در بازار کاهش‬ ‫یابد اما قیمت برخی برندها افزایش یافته است‪.‬‬ ‫س��تاد تنظیم ب��ازار در ‪ ۱۸‬اذر قیمت های جدید‬ ‫لبنی��ات را اعالم ک��رد و خبر کاه��ش ‪ ۹‬درصدی‬ ‫قیمت لبنیات در بازار روی خروجی رس��انه ها قرار‬ ‫گرفت اما ح��دود یک هفته از ان تاریخ می گذرد و‬ ‫مردم انتظار کاهش قیمت را می کشند که یک دفعه‬ ‫قیمت جدید روی بطری های ش��یر حک می شود و‬ ‫ناباورانه می بینیم قیمت ها نه تنها کاهش نیافته بلکه‬ ‫افزایش هم یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه محصول با قیمت جدید‬ ‫رض��ا باکری‪ ،‬دبیر انجمن صنایع لبنی در پاس��خ‬ ‫ب��ه اینکه بس��یاری از برندها قیمت ه��ای جدید را‬ ‫روی محصوالت خود حک نکردند‪ ،‬گفت‪ :‬دوش��نبه‬ ‫هفته گذشته به همه کارخانه های لبنی مهلت یک‬ ‫هفت��ه ای دادیم تا قیمت های جدیدی را که س��تاد‬ ‫تنظیم بازار ابالغ کرده‪ ،‬روی محصوالت ش��ان حک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه ‪ ۲۶‬اذر اخرین مهلت‬ ‫کارخانه های لبنی برای اصالح قیمت اس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه حجم لبنیاتی ک��ه در بازار وجود‬ ‫داش��ت نی��از بود پس از تمام ش��دن انه��ا در بازار‬ ‫محصوالتی که دوباره به بازار وارد می ش��وند‪ ،‬دارای‬ ‫قیمت های جدید باشند‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬باک��ری گفت‪ :‬کارخانه هایی که‬ ‫با وجود بخشنامه س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬گران فروشی‬ ‫کنند‪ ،‬مجازات های س��نگینی در انتظار انها خواهد‬ ‫بود که این بار با دفعات گذشته قابل مقایسه نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع لبنی در پاس��خ به اینکه چرا‬ ‫کارخان��ه دام��داران قیمت خود را پ��س از ابالغیه‬ ‫ستاد تنظیم بازار افزایش داده است‪ ،‬گفت‪ :‬این برند‬ ‫ب��ه دلیل نگرانی از جریمه ه��ا مانند دیگر برندهای‬ ‫لبن��ی قیمت محصوالت خود را افزایش نداده بود و‬ ‫ابالغیه ستاد تنظیم بازار مجوزی برای این برند شد‬ ‫تا قیمت را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹شیر به کام کارخانه های لبنی‬ ‫س��االنه ش��یر در کش��ور حدود ‪ ۸۰‬کیلوگرم یعنی‬ ‫نص��ف میانگی��ن جهانی و ح��دود یک پنجم برخی‬ ‫کشورهای اروپایی اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬به جای اینکه‬ ‫دولت با حمایت از مردم تالش کند تا سرانه مصرف‬ ‫محص��والت لبن��ی افزایش یاب��د‪ ،‬با اع�لام چنین‬ ‫قیمت هایی بیش از پیش به کاهش س��رانه مصرف‬ ‫دام��ن می زند‪ .‬به ظاهر دول��ت تنها راه راضی کردن‬ ‫کارخانه ها را افزایش روز به روز قیمت انها می داند‪.‬‬ ‫کارخانه های لبنی پیش از این خودس��رانه قیمت‬ ‫محص��والت لبنی را افزای��ش داده بودند و ماه ها به‬ ‫صورت غی��ر قانونی و غیر مص��وب لبنیات گران به‬ ‫م��ردم فروختند‪ .‬دولت به جای اینکه انها را مجبور‬ ‫کند تا به ازای روزهایی که لبنیات گران فروختند‪،‬‬ ‫لبنیات ارزان به مردم بفروشند تا همه چیز یر به یر‬ ‫ش��ود‪ ،‬قیمت های جدیدی اعالم کرده که از قیمت‬ ‫بازار هم گران تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با گران فروشان‬ ‫کارخان��ه لبنی دامداران که پیش از ابالغ س��تاد‬ ‫ای��ا راه دیگری برای پایی��ن اوردن قیمت وجود‬ ‫تنظیم بازار قیمت هر بطری شیر پرچرب را ‪۴۳۰۰‬‬ ‫ن��دارد؟ کارشناس��ان می گویند وجود‬ ‫تومان عرضه می کرد‪ ،‬از روز چهارشنبه‬ ‫دارد‪ .‬می توان ب��ا پایین اوردن قیمت‬ ‫قیمت ‪ ۴۴۵۰‬توم��ان را روی ان حک‬ ‫تمام ش��ده تولید محص��والت دامی و‬ ‫ک��رد‪ ،‬یعن��ی قیم��ت این برن��د لبنی‬ ‫همچنین قیمت تمام شده کارخانه های‬ ‫پ��س از ابالغی��ه ‪ ۱۵۰‬توم��ان افزایش‬ ‫لبنی‪ ،‬محصول را در بازار ارزان تر کرد‪.‬‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫قیمت تولید در هر دو بخش در کشور‬ ‫در یک سال گذش��ته قیمت لبنیات‬ ‫ما باالس��ت و دالیل فراوانی برای باال‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬درص��د افزای��ش یافت��ه و‬ ‫رضا باکری‬ ‫بودن قیمت تمام شده وجود دارد که از‬ ‫توانایی م��ردم برای خرید این محصول‬ ‫قیمت ها را دوشنبه هفته‬ ‫جمله انه��ا گران بودن علوفه‪ ،‬پرورش‬ ‫اساس��ی و ضروری کاهش یافته است‪.‬‬ ‫گذشته اعالم کردیم و‬ ‫رس��انه ها پی��ش از ای��ن باره��ا اعالم این دوشنبه باید همه ندادن دام های با به��ره وری باال‪ ،‬نبود‬ ‫مدیریت در ه��ر دو بخش دامداری و‬ ‫کرده اند که قیمت ها بیش از حد تصور‬ ‫قیمت ها اصالح شود‪.‬‬ ‫باال رفته و س��رانه مصرف بسیار پایین کارخانه هایی که با وجود صنایع لبن��ی و حمایت نکردن دولت‬ ‫امده است‪ .‬انتظار می رفت ستاد تنظیم ابالغیه ستاد تنظیم بازار‪ ،‬از جمله انهاس��ت که باعث می ش��ود‬ ‫گران فروشی کنند‪،‬‬ ‫ت��اوان همه اینه��ا را م��ردم بپردازند‪،‬‬ ‫بازار در قیمت های��ی که اعالم می کند‬ ‫مجازات های سنگینی در‬ ‫بیش��تر م��ردم را مدنظر ق��رار دهد اما انتظار انها خواهد بود که به ظاهر جیب مردم در دس��ترس تر از‬ ‫تصمی��م س��تاد تنظیم بازار بیش��تر به این بار با دفعات گذشته هر چیزی برای جبران همه مشکالت‬ ‫قابل مقایسه نخواهد‬ ‫است‪.‬‬ ‫کام کارخانه ه��ای لبنی ت��ا مردم بوده‬ ‫بود‬ ‫رض��ا باک��ری‪ ،‬دبیر انجم��ن صنایع‬ ‫است‪.‬‬ ‫لبنی در پاسخ به اینکه برخی قیمت ها‬ ‫ب��ر اس��اس اماره��ا‪ ،‬س��رانه مصرف‬ ‫تولید پفک با ذرت تراریخته‬ ‫این��ک دیگر مش��خص ش��ده اس��ت‬ ‫که «غ��ذا» به عنوان س�لاح موثر حتی‬ ‫موثرتر از س�لاح نظامی در دس��ت نظام‬ ‫س��لطه در حال اس��تفاده اس��ت و واژه‬ ‫‪ FOOD as a Weapon‬ب��رای‬ ‫دانش��مندان راهب��ردی جه��ان کام�لا‬ ‫اشناست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬کیانوش‬ ‫جهانپ��ور‪ ،‬س��خنگوی س��ازمان غ��ذا و‬ ‫دارو‪ ،‬درباره خب��ری مبنی بر تولید پفک‬ ‫در دو کارخان��ه ب��ا خ��وراک دام گفت‪:‬‬ ‫به تازگ��ی به نق��ل از جهاد کش��اورزی‬ ‫چنین خبری اعالم ش��ده و ادعا می شود‬ ‫ذرت ه��ای تراریخته که ب��رای خوراک‬ ‫دام به کش��ور وارد شده بود‪ ،‬از سوی دو‬ ‫کارخانه برای تولید پفک اس��تفاده شده‬ ‫ اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کارشناس��ان نیز‬ ‫در ح��ال بررس��ی هس��تند تا درس��تی‬ ‫و نادرس��تی ای��ن موض��وع را دریابن��د‬ ‫و اطالع��ات الزم را ب��ه دس��ت اورند و‬ ‫پ��س از پای��ان بررس��ی ها در ای��ن باره‬ ‫اطالع رس��انی خواهد ش��د‪ .‬س��خنگوی‬ ‫سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سازمان‬ ‫غذا و دارو و س��ازمان استاندارد به طور‬ ‫م��داوم نظارت های خود را ب��ر تولیدات‬ ‫این کارخانجات انجام می دهند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خیلی مواد ممکن است هم خوراک‬ ‫دام و هم خوراک انس��ان باشد‪ .‬از همین‬ ‫رو‪ ،‬باید بررس��ی کنیم که ایا انچه مورد‬ ‫استفاده قرار گرفته فراورده خاصی بوده‬ ‫که فقط برای خوراک دام در نظر گرفته‬ ‫می شده یا خیر‪.‬‬ ‫در بازار افزایش یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬هر کارخانه لبنی‬ ‫ک��ه بخواهد خ��ارج از قیمت های ابالغی بفروش��د‪،‬‬ ‫مجازات سنگینی در انتظار انهاست‪.‬‬ ‫باکری در پاس��خ ب��ه اینکه چ��را برندهای دیگر‬ ‫قیم��ت خود را کاهش نداده ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت ها را‬ ‫دوشنبه هفته گذش��ته اعالم کردیم و این دوشنبه‬ ‫باید همه قیمت ها اصالح شود‪.‬‬ ‫کارخانه های لبنی از س��تاد تنظیم بازار خواسته‬ ‫بودند که قیمت ها برای انها به صرفه نیس��ت و برای‬ ‫استدالل انالیز قیمتی فرس��تاده بودند و این ستاد‬ ‫ان طور که دبیر انجم��ن صنایع لبنی اعالم کرد‪ ،‬با‬ ‫حدود ‪ ۹‬درصد کمتر از قیمت خواسته انها موافقت‬ ‫کرد‪ ،‬مفهوم دقیق این اس��ت که ستاد تنظیم بازار‬ ‫ب��ا کاهش دادن ‪ ۹‬درصد قیمت پیش��نهادی انها با‬ ‫افزای��ش قیم��ت کارخانه های لبن��ی موافقت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اگر کارخانه ه��ای لبنی قدرت چانه زنی‬ ‫داشتند یا رسانه هایی داش��تند که حرف شان را به‬ ‫کرس��ی بنش��انند‪ ،‬صدای این مردم را چگونه باید‬ ‫شنید؟ مردمی که رسانه ای ندارند‪...‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ایا دولت در س��ال های گذش��ته به بهره وری فکر‬ ‫کرده اس��ت؟ ایا حمایت از بخش تولید داش��ته تا‬ ‫انها ب��ا اصالح ش��یوه های قدیمی به��ره وری خود‬ ‫را افزای��ش دهن��د و قیم��ت تمام ش��ده را پایی��ن‬ ‫اورند؟‬ ‫به هر حال انچه مس��لم اس��ت اینکه قیمت های‬ ‫ابالغی س��تاد تنظیم ب��ازار تاکنون به س��ود مردم‬ ‫نبوده و نه تنها قیمت را در بازار پایین نیاورده‪ ،‬بلکه‬ ‫گران تر هم کرده است‪.‬‬ ‫امیدواری��م دولت از این به بعد رویه خود را برای‬ ‫راض��ی نگه داش��تن کارخانه های لبن��ی به افزایش‬ ‫قیمت نگ��ذارد که هم��ه اینها روز ب��ه روز عرصه را‬ ‫بر م��ردم تنگ می کند‪ .‬راه های کارشناسی ش��ده و‬ ‫بهتری هم هس��ت که اگر به انها توجه شود‪ ،‬قیمت‬ ‫در بازار متعادل می شود و سنگینی و فشار از دوش‬ ‫مردم برداشته می شود‪.‬‬ ‫حذف واسطه ها اغاز شد‬ ‫رئی��س اتحادیه میوه و س��بزی تهران‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬به منظ��ور کوت��اه کردن‬ ‫دس��ت دالالن ب��ازار می��وه در ح��ال‬ ‫ت�لاش برای مذاکره با برخی ش��رکت ها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫اسداهلل کارگر با اشاره به نقش دالالن‬ ‫در قیم��ت میوه افزود‪ :‬قصد داریم از این‬ ‫طری��ق میوه را ب��ه صورت مس��تقیم از‬ ‫دست کشاورز وارد ش��رکت های مربوط ‬ ‫کنی��م و ان ش��رکت توزیع کل��ی را در‬ ‫اختیار خود بگیرد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه میوه و س��بزی تهران‬ ‫همچنین با اش��اره به وضعیت بازار میوه‬ ‫در ایام ش��ب یلدا اظه��ار امیدواری کرد‬ ‫ک��ه قیمت های موجود بازار میوه در ایام‬ ‫مختلف مانند شب یلدا و ایام نوروز ثابت‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫کارگ��ر گفت‪ :‬قیم��ت می��وه در بازار‬ ‫از ‪ ۶‬م��اه دوم امس��ال رو ب��ه بهب��ود‬ ‫رف��ت و باتوجه به در پیش بودن ش��ب‬ ‫یل��دا قیم��ت هندوان��ه به عن��وان یکی‬ ‫از محص��والت پرمص��رف در روزه��ای‬ ‫گذش��ته کاهش قابل مالحظ��ه ای یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬تا هفته گذش��ته قیمت‬ ‫هندوانه در بازار بس��یار باال بود اما از روز‬ ‫پنجشنبه قیمت این محصول روند نزولی‬ ‫در پیش گرفت و ب��ا کاهش یک هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومانی همراه شد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه میوه و س��بزی تهران‬ ‫اف��زود‪ :‬اینک در حال ت�لاش برای ادامه‬ ‫کاه��ش قیم��ت هندوان��ه تا ش��ب یلدا‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫کارگر به ن��رخ کنونی هندوانه در بازار‬ ‫اش��اره و بیان کرد‪ :‬هندوانه در بازار با دو‬ ‫نرخ متفاوت عرضه می شود‪ ،‬یک نوع ان‬ ‫به ص��ورت انبار با قیم��ت ‪ ۶۰۰‬تا ‪۸۰۰‬‬ ‫تومان و نوع دیگر هندوانه تازه است که‬ ‫با نرخ دو هزار تومان در اختیار مشتریان‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه میوه و س��بزی تهران‬ ‫در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درب��اره میزان‬ ‫تغییرات قیمت می��وه در بازار تهران در‬ ‫مقایس��ه با سال گذش��ته گفت‪ :‬در چند‬ ‫وقت گذش��ته بازار میوه همس��و با سایر‬ ‫کاالها با تغییر قیمت همراه ش��د و انکار‬ ‫نب��ود افزای��ش قیمت می��وه‪ ،‬غیرواقعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیش��ترین تغییر قیمت در‬ ‫محص��والت مربوط ب��ه موز ب��ود که به‬ ‫ش��دت تحت تاثیر نوسان های موجود در‬ ‫بازار ارز قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری از اج��رای طرح اسیب شناس��ی کمی زنجیره‬ ‫تولید‪ ،‬توزیع و مصرف وضعیت موجود کودهای زیستی در کشور‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مصطف��ی قانع��ی‪ ،‬دبیر س��تاد توس��عه‬ ‫زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬درباره‬ ‫اجرای طرح اسیب شناس��ی کمی زنجیره تولید‪ ،‬توزیع و مصرف‬ ‫وضعیت موجود کودهای زیستی گفت‪ :‬بر اساس اسناد باالدستی‬ ‫بای��د ت��ا پای��ان برنامه‪ ،‬حداق��ل ‪ ۳۵‬درصد از کوده��ای مصرفی‬ ‫کشاورزی زیر پوشش کودهای بیولوژیک و الی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اج��رای این طرح نیاز به هم��کاری همه ذی نفعان‬ ‫دارد که این ذی نفعان ش��امل س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی‪،‬‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده کودهای زیس��تی و زیست مهارگرها‪،‬‬ ‫مس��ئوالن وزارت جهادکش��اورزی و سیاس��ت گذاران بخ��ش‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست‪ ،‬سازمان حفظ نباتات و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته قانعی‪ ،‬بررس��ی کش��ورهای موفق و پیش��رو در امر‬ ‫توس��عه استفاده از کودهای زیس��تی و زیست مهارگرها‪ ،‬بررسی‬ ‫چگونگی ارائه مدل های تشویقی برای تولیدکننده‪ ،‬توزیع کننده‬ ‫و مصرف کنن��ده‪ ،‬نهاده های زیس��تی جمع بن��دی و ارائه برنامه‬ ‫عملیات��ی برای تحقق توس��عه اس��تفاده از کودهای زیس��تی و‬ ‫زیست مهارگرها و‪ ...‬در اجرای این طرح تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫تعاونی ارگانیک زیستی ایران‬ ‫ثبت شد‬ ‫تعاونی ارگانیک زیس��تی ایران با پیش بینی سرمایه اولیه یک‬ ‫میلیارد تومان در سازمان مرکزی تعاون روستایی ثبت شده است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن ارگانیک ایران در حاش��یه یازدهمین نمایشگاه‬ ‫ن درباره نقش س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی در‬ ‫ارگانیک ایرا ‬ ‫تولی��دات ارگانیک گفت‪ :‬این س��ازمان به محص��والت ارگانیک‬ ‫عالقه من��د اس��ت و مدیریت جدید ان نیز به س�لامت جامعه و‬ ‫توسعه این حوزه کمک می کند‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬سید رضا نورانی با بیان اینکه سیاست تعاونی‬ ‫ارگانیک زیس��تی ایران این اس��ت که تولیدات خرد ارگانیک را‬ ‫در سراس��ر کشور خریداری و سپس به فروشگاه های زیر نظارت‬ ‫انجمن و یا فروشگاه های عالقه مند عرضه کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عرضه‬ ‫ای��ن محص��والت از طریق ای��ن تعاونی با قیمت مناس��ب انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالقه مندان و اعضای اولیه این تعاونی از یک میلیارد‬ ‫توم��ان پیش بینی س��رمایه اولیه‪ ،‬ح��دود ‪ ۳۵‬درصد ان را تامین‬ ‫کرده اند به زودی از سایر عالقه مندان دعوت به سرمایه گذاری در‬ ‫این تعاونی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن ارگانی��ک ای��ران از اع�لام امادگی ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری کالن کش��اورزی کوثر در این تعاونی خبر داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما پیگیر این سرمایه گذاری در تعاونی ارگانیک زیستی‬ ‫هستیم‪ .‬نورانی با اذعان به اینکه محصوالت ارگانیک‪ ،‬ارزاوری و‬ ‫ارزش افزوده خوبی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پس��ته‪ ،‬خرما‪ ،‬انار‪ ،‬کیوی‪،‬‬ ‫گیاهان دارویی و چای و مرکبات ارگانیک دارای گواهی اتحادیه‬ ‫اروپا هستند و صادر می شوند‪ .‬رئیس انجمن ارگانیک ایران‪ ،‬سطح‬ ‫اراضی باغی و زراعی محصوالت ارگانیک را ‪ ۴۳‬هزار هکتار عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از انجا که برخی از این اراضی در حوزه ارگانیک ثبت‬ ‫نشده اند‪ ،‬امار بین المللی سطح این اراضی را ‪ ۱۹‬هزار هکتار اعالم‬ ‫کرده است‪ .‬نورانی به امار سازمان فائو اشاره و اظهار کرد‪ :‬برمبنای‬ ‫این امار‪ ،‬محصوالت کش��اورزی ایران از همه کش��ورهای منطقه‬ ‫سالم تر است و رتبه نخست را دارد‪ .‬یازدهمین جشنواره ارگانیک‬ ‫از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۳۰‬اذر در بوستان گفت وگوی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام در نمایشگاه‬ ‫شرکت های نوپا و استارت اپی‬ ‫رویداد «تجاری س��ازی طرح های فناورانه»‪ ۳ ،‬تا ‪ ۶‬دی امسال‬ ‫ش و فن��اوری و همزمان با نمایش��گاه‬ ‫ب��ه مناس��بت هفته پژوه ‬ ‫دس��تاوردهای پژوهش‪ ،‬فناوری و فن بازار در محل نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ای��ن روی��داد ‪ ۴‬روزه از س��وی دفت��ر‬ ‫سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری در قالب ‪ ۳‬بخش برگزار می شود که عبارتند از‪« :‬رویداد‬ ‫فرصت ه��ا و چالش ه��ای کارافرینی در ایران ک��ه به صورت نیم‬ ‫روز و ش��امل چندین س��خنرانی علمی و پنل تخصصی در زمینه‬ ‫چالش های کارافرینی برگزار می ش��ود»‪« ،‬نمایشگاه شرکت های‬ ‫نوپا و اس��تارت اپی کش��ور با حضور بیش از یکصد اس��تارت اپ‬ ‫فع��ال در حوزه ه��ای مختلف فناوری» و «رویداد س��ه روزه ارائه‬ ‫طرح های برگزیده به س��رمایه گذاران جهت جلب نظر ایش��ان و‬ ‫ج��ذب س��رمایه (‪ .»)Match Making‬بر اس��اس اعالم دفتر‬ ‫سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری‪ ،‬ثبت نام در نمایش��گاه ش��رکت های نوپا و استارت اپی‬ ‫کشور اغاز شده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬روز نخس��ت ای��ن روی��داد‪ ۱۰ ،‬ط��رح برگزیده از س��وی‬ ‫متخصصان برای س��رمایه گذاران تش��ریح می ش��ود و سپس در‬ ‫جلسه های مذاکره رودرو مراحل بعدی جلب نظر و جذب سرمایه‬ ‫انجام می شود‪ .‬نکته بااهمیت در تمام این ‪ ۳‬رویداد اعطای گرنت‬ ‫وزارت علوم به طرح هایی است که در ایام نمایشگاه موفق به جذب‬ ‫سرمایه گذار می شوند‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی‬ ‫ن ‪ ۶۶۰۲۸۹۶۳-۵‬تماس‬ ‫برای حضور در نمایش��گاه با شماره تلف ‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 545‬پیاپی ‪2518‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه بازار در کلینیک برند‬ ‫امروزه موض��وع برندینگ به امری‬ ‫اجتناب ناپذیر در اقتصاد تبدیل شده‬ ‫و انجمن مدیران در راس��تای اهداف‬ ‫خ��ود ب��ا همکاری س��ایر تش��کل ها‬ ‫فعالیت خود را در زمینه همایش های‬ ‫برند اغ��از کرده اس��ت‪ .‬موضوع برند‬ ‫از گذش��ته مورد توجه س��ازمان های‬ ‫مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت قرار گرفته‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫و بحث برند در صنایع کوچک با تمام‬ ‫زوایا به عنوان یک کار علمی و تشکلی‬ ‫بر عهده انجمن مدیران قرار گرفته است‪ .‬ما به این نتیجه رسیدیم که‬ ‫با وجود حمایت هایی که در بدنه دولت همچون تس��هیالت و اموزش‪،‬‬ ‫کالس های ایمنی انجام شده است‪ ،‬برای توسعه و ایجاد برند در بخش‬ ‫صنایع کوچک نیازمند یک نهاد علمی و ورزیده هس��تیم که نیازها و‬ ‫بو کار را شناسایی کن د زیرا رویه های توسعه‬ ‫مشکالت موجود در کس ‬ ‫یک برند حاوی همه فرایندهای عارضه یابی است و اینده را در می یابد؛‬ ‫هرچند اکنون تامین مالی به عنوان مش��کل عمده واحدهای تولیدی‬ ‫مطرح اس��ت و کمبود منابع مال��ی و بدهی معوق یک عارضه عمومی‬ ‫از جم��ع گرفتاری های یک واحد تولیدی به ش��مار می رود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫برای راه اندازی کلینیک برند در خراس��ان رضوی اقدام شد‪ .‬امروز اگر‬ ‫کاالیی صاحب برند نشود دیگر بازار نخواهد داشت و بسیار خوشحال‬ ‫ن شروع کننده مبحث برند است‪ .‬وجود کلینیک برند‬ ‫هستیم که خراسا ‬ ‫ضروری اس��ت تا ارزیابی‪ ،‬عارضه یابی م��درن‪ ،‬مداومت علمی و پایگاه‬ ‫اجتماع��ی مورد اعتماد مردم را فراه��م کند‪ .‬هدف کلینیک برند ارائه‬ ‫دانش کاربردی در زمینه برند به فعاالن اقتصادی است و در این حوزه‬ ‫عالوه بر نظر و اظهارات استادان از تجرب ه برندها نیز استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫این کلینیک اموزش های��ی در بخش های حقوقی‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬بازاریابی‬ ‫مدرن‪ ،‬تسهیل فرایند ارتباط با برند‪ ،‬مشارکت برند‪ ،‬نحوه ارتباط برند‬ ‫با پیمانکاران‪ ،‬شبکه پیمانکاری و برون سپاری را ارائه می کند و از تمام‬ ‫امکانات بدنه دولت برای حمایت از این کلینیک انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫راه اندازی خوشه سنگ نی ریز‬ ‫در فارس‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس از برنامه این‬ ‫ش��رکت به منظور راه اندازی خوش��ه س��نگ نی ریز خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن خوش��ه صنعتی با مش��ارکت فع��االن بخش س��نگ و فراوری‬ ‫س��نگ تشکیل خواهد شد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬احد فتوحی‬ ‫پس از بازدید از تعدادی واحد س��نگبری و فراوری سنگ در شهرک‬ ‫صنعتی س��نگ نی ریزدر نشس��ت هیات مدیره ش��رکت خدماتی این‬ ‫شهرک صنعتی افزود‪ :‬مراحل امکان سنجی این خوشه از سوی مشاور‬ ‫در حال اجرا است و پس از پایان مراحل مطالعاتی‪ ،‬در ماه های اینده‬ ‫مراحل راه اندازی و فعالیت این خوشه اغاز می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان فارس با اشاره به ظرفیت های موجود در‬ ‫شهرستان نی ریز در زمینه دارا بودن منابع غنی معدنی سنگ تزئینی‬ ‫و نما و نیز فعال بودن ش��هرک صنعتی س��نگ نی ریز به عنوان یکی‬ ‫از مهم ترین ش��هرک های تخصصی سنگ کش��ور و خاورمیانه گفت‪:‬‬ ‫اس��تقرار و فعالیت ‪ ۱۴۸‬واحد مرتبط با س��نگ بری و فراوری سنگ‬ ‫و با اش��تغالزایی یک هزار و ‪ ۶۵۰‬نفر در این ش��هرک صنعتی بیانگر‬ ‫اهمیت ویژه این ش��هرک صنعتی در زمین��ه صنایع جانبی مرتبط با‬ ‫س��نگ اس��ت و به همین دلیل نیز مراحل ایجاد این خوشه صنعتی‬ ‫در دس��تور کار این شرکت قرار گرفته اس��ت‪ .‬فتوحی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫در ش��هرک صنعتی س��نگ نی ریز زیرس��اخت ها و امکانات زیربنایی‬ ‫م��ورد نیاز صنعتگران وجود دارد و با اجرای برنامه توس��عه و تکمیل‬ ‫زیرساخت ها این شهرک صنعتی در وضعیت مناسب زیرساختی قرار‬ ‫خواهد گرف��ت و تاکنون ‪ ۱۶۹‬قرارداد با متقاضیان و س��رمایه گذاران‬ ‫بسته شده اس��ت‪ .‬وی هدف از راه اندازی خوش��ه سنگ را حمایت از‬ ‫فع��االن بخش خصوص��ی در حوزه های صادرات‪ ،‬برند س��ازی‪ ،‬تقویت‬ ‫تولید داخلی و ارتقای کیفیت محصوالت اعالم کرد و گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫عضو خوش��ه های صنعتی از محل ارتباطات و همکاری های مشترک‬ ‫س��ود کس��ب می کنند و این همکاری‪ ،‬دانش فنی و بهره وری انها را‬ ‫افزایش داده و هزینه های تولیدشان را نیز کاهش می دهد‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از تولید ملزومات انتقال اب نشان داد‬ ‫کیفیت‪ ،‬تعمیر سریع و انتقال ساده ‪ 3 ،‬مزیت پمپ های ایرانی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ساخت پمپ در ایران پیشینه ای بیش از ‪ ۴۰‬سال‬ ‫دارد و امروز تولیدکنن��دگان داخلی پمپ های اب‬ ‫معتقدند واردات قانونی به تولید انها هیچ اس��یبی‬ ‫وارد نمی کند و انها می توانند با محصوالت خارجی‬ ‫رقابت کنند اما محصوالت قاچاق‪ ،‬این صنعت را در‬ ‫داخل کشور از بین می برد‪.‬‬ ‫هرچند پمپ س��ازان داخل کشور مدعی هستند‬ ‫پ اب مورد نیاز صنعت ساختمان‬ ‫که می توانند پم ‬ ‫را در داخل کش��ور تولید کنند و در این زمینه نیز‬ ‫مش��کلی وجود ن��دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬اکنون ش��اهد‬ ‫ برند ه��ای خارجی بس��یاری در ب��ازار فروش پمپ‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬تفاوت پمپ های س��اخت‬ ‫داخ��ل با نمونه وارداتی زمانی مش��خص می ش��ود‬ ‫که پمپ نیاز به تعمیر داش��ته باش��د انجاست که‬ ‫دمنده های ایرانی به دلیل طراحی س��اده به اسانی‬ ‫قابل تعمیر اس��ت ام��ا پمپ های واردات��ی تعمیر‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫در نظر داشته باشید که تولید پمپ در ارتباط با‬ ‫صنایع دیگر و حتی زندگی افراد است پمپ اب از‬ ‫صنایع بزرگ سنگین مانند پتروشیمی و تولید برق‬ ‫تا کولرهای ابی با زندگی انسان ها گره خورده است‬ ‫و این نیاز در تمام دنیا وجود دارد‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫یک��ی از نیازهای امروزه کش��ور جلوگیری از ورود‬ ‫غیرقانونی پمپ های اب است‪.‬‬ ‫طراحی ساده‪ ،‬بسیار سریع تر تعمیر می شوند‪.‬‬ ‫این تولیدکننده با تاکید بر اینکه طراحی س��اده‬ ‫دس��تگاه های پمپ اب ایرانی باعث بازدهی بیشتر‬ ‫این پمپ ها می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬یک��ی از تصورهای‬ ‫اشتباه درباره محصوالت برقی‪ ،‬این است که هر چه‬ ‫سیستم این قطعات و تجهیزات پیچیده تر باشد‪ ،‬به‬ ‫احتمال زیاد کارایی انها بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫احمدی نیا گف��ت‪ :‬پمپ های ابی ک��ه اکنون در‬ ‫داخل کشور تولید می شوند کیفیت بسیار مناسبی‬ ‫دارن��د و ای��ن محص��والت ام��اده رقابت ب��ا دیگر‬ ‫محصوالت موجود در دنیا هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹برتری ساخت داخل‬ ‫ای��ن تولیدکننده با بی��ان اینکه تعمیر پمپ های‬ ‫محمد احمدی نی��ا‪ ،‬یک تولیدکننده‬ ‫اب یک��ی از موضوعاتی اس��ت که در‬ ‫پم��پ اب در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫طراحی ه��ا باید ب��ه ان توجه ویژه ای‬ ‫صنع��ت» اظهار ک��رد‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫کرد‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬این موضوع اکنون‬ ‫ایران��ی ب��ا واردات قانون��ی پمپ های‬ ‫در پمپ ه��ای اب س��اختمانی که در‬ ‫اب هی��چ مش��کلی ندارن��د ام��ا ورود‬ ‫چین س��اخته می ش��وند به درس��تی‬ ‫محصوالت‬ ‫کاالی قاچ��اق به تولید این‬ ‫رعایت نشده است و به این دلیل شاید‬ ‫اس��یب های بس��یاری وارد می کن��د‪.‬‬ ‫تعویض پروانه های پمپ چینی حدود‬ ‫محمد احمدی نیا‬ ‫اکن��ون یکی از نیازهای کش��ور ایجاد‬ ‫دو روز طول بکش��د اما همین کار در‬ ‫کمیت��ه بررس��ی پمپ ه��ای خارجی‬ ‫در برخی موارد‬ ‫پمپ های ایرانی بیش از یک روز طول‬ ‫موجود در بازار است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران به این نخواهد کشید‪.‬‬ ‫احمدی نیا ب��ا بیان اینک��ه دانش و موضوع توجه نمی کنند که‬ ‫احمدی نی��ا افزود‪ :‬همچنین از دیگر‬ ‫محصول مورد نیاز‬ ‫س��طح علمی طراح��ی پمپ های اب‬ ‫موضوعات��ی ک��ه در پمپ های داخلی‬ ‫انها در داخل کشور با‬ ‫ساختمانی در کشور بومی سازی شده‬ ‫کشور مزیت به شمار می رود‪ ،‬قابلیت‬ ‫قیمت پایین تر تولید‬ ‫فنی‬ ‫است و در این زمینه نیاز به دانش‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫نصب فیلتر و توری اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫سرمایه گذاران فقط‬ ‫نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پمپ سازان داخلی‬ ‫اینکه رس��وبات اب در ایران باالس��ت‬ ‫با تم��ام برند های خارجی اماده رقابت می خواهند محصول مورد این قابلیت در پمپ های ایرانی وجود‬ ‫نیاز خود را از خارج کشور‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دارد و خارجی ه��ا ب��رای این موضوع‬ ‫تامین کنند‬ ‫این تولیدکننده با بیان اینکه برخی‬ ‫هیچ جایی برای فیلتر قرار نداده اند‪.‬‬ ‫از پمپ های��ی که اکنون در بازار وجود‬ ‫این تولیدکننده با بیان اینکه برخی‬ ‫دارد محص��والت بی کیفی��ت خارجی‬ ‫از محصوالت باید به طور بومی ساخته‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بسیاری از خریداران این پمپ ها‬ ‫ش��ود یا سفارش داده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬پمپ اب یکی‬ ‫این محصوالت را به درس��تی نمی شناسند و یکی از‬ ‫از این محصوالت اس��ت‪ .‬یک��ی از راه هایی که برای‬ ‫راه های جلوگیری از این مشکالت بررسی و پایش‬ ‫بازرگان��ان ایران��ی وجود دارد‪ ،‬این اس��ت که پمپ‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫مورد نیاز را که به طور بومی طراحی ش��ده است به‬ ‫احمدی نیا افزود‪ :‬در صورتی که کاالی بی کیفیت‬ ‫چینی ها س��فارش دهند تا انها با قیمت پایین تری‬ ‫در بازار شناس��ایی و اجازه فروش ان گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫ان را تولی��د کنند‪ .‬البته ای��ن کار توجیه اقتصادی‬ ‫متقاضیان متوجه می ش��وند ک��ه پمپ های تولید‬ ‫ن��دارد و درنهای��ت این نی��از باید از داخل کش��ور‬ ‫داخل کیفیت بسیاری نسبت به پمپ های خارجی‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫احمدی نی��ا اف��زود‪ :‬متاس��فانه در برخ��ی موارد‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫تفاو‬ ‫ ترین‬ ‫م‬ ‫مه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ نیا‪،‬‬ ‫ی‬ ‫احمد‬ ‫گفته‬ ‫به‬ ‫س��رمایه گذاران به این موضوع توجه نمی کنند که‬ ‫بین این دو دس��ته پمپ ه��ای اب‪ ،‬در زمان تعمیر‬ ‫محص��ول مورد نیاز انها در داخل کش��ور با قیمت‬ ‫انها مش��خص می ش��ود‪ .‬پمپ های ایرانی به دلیل‬ ‫پایین تر تولید می شود‪.‬‬ ‫تولی��د و عملک��رد انها با هم تفاوت های بس��یاری‬ ‫داش��ته و در این زمینه به خط تولیدهای مختلفی‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده درباره وضعیت تولید پمپ های‬ ‫س��اختمانی در کش��ور تصریح کرد‪ :‬به دلیل اینکه‬ ‫خط��وط لوله کش��ی اب در بس��یاری از ش��هرها و‬ ‫اس��تان های کش��ور فرس��وده اس��ت نیاز به پمپ‬ ‫ساختمانی سال هاس��ت که در کشور وجود دارد و‬ ‫در این شرایط طبیعی است که تولید ان هم وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬تولید پمپ اب ساختمانی را می توان‬ ‫یکی از صنایع قدیمی در کش��ور دانست اما امروزه‬ ‫قاچاق ان برای تولیدکنندگان مشکالت بسیاری را‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫افس��ری اذر با تاکید بر اینکه اگر دولت بتواند در‬ ‫این زمینه از قاچاق کاال جلوگیری کند‪ ،‬بسیاری از‬ ‫مشکالت تولید داخل کشور برطرف می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه از زمانی که قانون استفاده از پمپ های‬ ‫برخی از سرمایه گذاران فقط می خواهند محصول‬ ‫اب س��اختمانی در اپارتمان های ‪ ۴‬طبقه به باال یا‬ ‫مورد نیاز خود را از خارج کشور تامین کنند‪ .‬حتی‬ ‫‪ ۱۰‬واحدی تصویب شد‪ ،‬مش��کالت بسیاری برای‬ ‫در برخی م��وارد‪ ،‬از جمله پمپ ه��ای اب عالوه بر‬ ‫تولیدکنن��دگان به وجود امد‪ .‬این در حالی بود که‬ ‫اینکه قیمت پمپ ه��ای ایرانی برای انها به صرفه تر‬ ‫تصور می ش��د این قانون بتواند صنعت تولید پمپ‬ ‫اس��ت‪ ،‬کیفیت پمپ های ایرانی هم بهتر اس��ت اما‬ ‫اب در کشور را تقویت کند اما این طور نشد‪.‬‬ ‫ترجیح می دهند این محصوالت را از خارج کش��ور‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده پم��پ اب با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫ت��ا پیش از ای��ن قان��ون عمده مص��رف پمپ اب‬ ‫‹ ‹رسوب پذیری پمپ های وارداتی‬ ‫ساختمانی در اس��تان های شمالی و جنوبی کشور‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬کارشناس��ان معتقدند پمپ های‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬ش��هروندان استان های شمالی و جنوبی‬ ‫موجود در بازار وارداتی هس��تند اما تولیدکنندگان‬ ‫به دلیل دسترسی به اب از این پمپ ها استفاده های‬ ‫با این موضوع که محصوالت خارجی در بازار باشد‬ ‫بس��یاری داش��تند و به نوعی می ت��وان گفت تمام‬ ‫مش��کلی ندارن��د و حت��ی در برخی م��وارد از این‬ ‫ساختمان های این شهرستان ها از پمپ اب استفاده‬ ‫موضوع اس��تقبال می کنن��د اما انچه‬ ‫می کنند و عمده محصوالت این صنعت‬ ‫اکنون به این صنعت اس��یب می زند‪،‬‬ ‫هم در این اس��تان ها و شهرس��تان ها‬ ‫محصوالت قاچاق است‪.‬‬ ‫مصرف می ش��ود‪ .‬زمانی که این قانون‬ ‫رضا افس��ری اذر تولیدکننده پمپ‬ ‫تصویب ش��د پ��ای دیگر اس��تان ها از‬ ‫اب س��اختمانی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫جمل��ه پایتخت هم ب��ه موضوع پمپ‬ ‫«گس��ترش صنعت» در پاسخ به این‬ ‫اب باز ش��د‪ .‬افس��ری اذر با اش��اره به‬ ‫پرس��ش که چ��را وج��ود محصوالت‬ ‫اینک��ه ساخت وس��از در پایتخ��ت ب��ا‬ ‫رضا افسری اذر‬ ‫خارجی در این صنعت مورد استقبال‬ ‫ساخت وساز در دیگر استان های کشور‬ ‫ق��رار می گیرد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬دو دلیل اکنون انواع پمپ های اب تفاوت های بس��یاری دارد‪ ،‬افزود‪ :‬پیش‬ ‫اصلی برای این موض��وع وجود دارد؛ در کشور تولید می شود از این بیش��تر سازنده هایی که از پمپ‬ ‫و تولیدکنندگان بسیاری‬ ‫نخس��ت انکه تولیدکنندگان داخلی‬ ‫اب اس��تفاده می کردند‪ ،‬این پمپ ها را‬ ‫در این زمینه فعالیت‬ ‫محصوالت رقابت پذیر تولید می کنند می کنند‪ .‬پمپ اب دارای از طریق تولیدکنندگان داخل کش��ور‬ ‫و مشکلی با بازار رقابتی در این زمینه اقسام متفاوتی است که تهی��ه می کردند اما پس از تصویب این‬ ‫وجود ندارد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دلیلی هم شیوه تولید و عملکرد انها قانون‪ ،‬عم��ده نیاز از طریق محصوالت‬ ‫برای نارضایتی از محصوالت خارجی با هم تفاوت های بسیاری و پمپ های خارجی تامین ش��د و این‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫داشته و در این زمینه موضوع به تولیدکنندگان داخل کشور‬ ‫به خط تولیدهای مختلفی‬ ‫باالی‬ ‫مص��رف‬ ‫ دلیل‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫اینک��ه‬ ‫دوم‬ ‫اسیب بسیاری وارد کرد‪.‬‬ ‫نیاز است‬ ‫پم��پ اب در اس��تان های ش��مالی و‬ ‫� سخن اخر‬ ‫جنوب��ی کش��ور و اینک��ه اب در این‬ ‫در‬ ‫ساخته ش��ده‬ ‫پمپ ه��ای‬ ‫مناطق امالح و رس��وبات باالیی دارد‬ ‫ای��ران بیش��تر از دس��ته پمپ ه��ای‬ ‫محصوالت خارجی مورد اس��تفاده قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫س��انتریفیوژ(پمپ های رفت و برگش��تی) اس��ت و‬ ‫مصرف کنندگان پمپ اب در این استان ها می دانند‬ ‫س��اخت انها ب��ه دلیل پیچیدگی های بس��یار زیاد‬ ‫ب تولید خ��ارج در صورتی که اب‬ ‫ک��ه پمپ های ا ‬ ‫مکانیک��ی به ندرت انجام می ش��ود‪ .‬این دس��ته از‬ ‫رس��وبات باالیی داشته باشد‪ ،‬س��ریع فرسوده شده‬ ‫پمپ ها بیش��تر در صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫و از کار می افت��د‪ .‬این در حالی اس��ت که پمپ اب‬ ‫برای سرویس های نفت و خام‪ ،‬تری اتیلن گالیکول‬ ‫تولید شده در داخل کشور برای این شرایط است و‬ ‫و برخی دیگر از مواد ش��یمیایی ک��ه نیازمند دبی‬ ‫در برابر رسوبات اب مقاومت بیشتری دارد و دیرتر‬ ‫پایین با فشار باال هستند‪ ،‬کاربرد دارد‪ .‬بیشتر این‬ ‫اسیب می بیند‪.‬‬ ‫دسته از پمپ ها از خارج کشور با قیمت های بسیار‬ ‫افس��ری اذر ادامه داد‪ :‬اکنون انوا ع پمپ های اب‬ ‫باالتر نسبت به مشابه ساخته شده داخلی به ایران‬ ‫در کش��ور تولید می شود و تولیدکنندگان بسیاری‬ ‫وارد می ش��ود ک��ه در صورت حمای��ت بخش های‬ ‫در این زمینه فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫مختلف دولتی و کارفرمایان می توان این تجهیزات‬ ‫پمپ اب دارای اقس��ام متفاوتی اس��ت که شیوه‬ ‫را در داخل کشور بومی سازی کرد‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت شهرک های صنعتی قم منصوب شد‬ ‫جواد علیمددی به عنوان سرپرست شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان ق��م منصوب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار «گس��ترش صنعت»‬ ‫از اس��تان قم‪ ،‬علی باللی‪ ،‬مش��اور مدیرعامل‬ ‫و مدی��ر ح��وزه مدیری��ت س��ازمان صنای��ع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در‬ ‫ایی��ن معارفه ج��واد علیمددی‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان قم‬ ‫با اش��اره به اهمی��ت حمای��ت همه جانبه از‬ ‫فع��االن صنعتی اظهار کرد‪ :‬فلس��فه وجودی‬ ‫و وظیفه ذاتی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫بستر س��ازی مناس��ب ب��رای ایجاد توس��عه‬ ‫پای��دار در بخش تولید و اش��تغال کش��ور و‬ ‫حمای��ت از بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط‬ ‫است‪.‬‬ ‫بالل��ی با بیان اینکه حمای��ت همه جانبه از‬ ‫تولید و صنعت باید همراه با رعایت قوانین و‬ ‫مقررات باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه ما به دنبال‬ ‫ان هس��تیم که با تمام توان و ظرفیت قانونی‬ ‫خ��ود در بخ��ش س��خت افزاری و نرم افزاری‬ ‫شرایط الزم را برای صنایع کوچک و متوسط‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل و مدیر ح��وزه مدیریت‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران همچنین به توانمندی ها و ظرفیت های‬ ‫باالی اس��تان قم در بخ��ش صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط اش��اره و بیان کرد‪ :‬بر اساس تعامل‬ ‫مناسب مجموعه شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قم ب��ا خان��واده تولی��د و صنعت در‬ ‫طول س�� ال های گذشت ه ش��اهد دستاوردها و‬ ‫موفقیت های خوبی بودیم که امیدواریم ضمن‬ ‫حفظ وضعیت موجود برای ارتقای این جایگاه‬ ‫در کشور تالش شایسته شود‪.‬‬ ‫بالل��ی حمای��ت و پش��تیبان همه جانب��ه‬ ‫سازمان صنایع کوچک از شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی قم را اعالم و تصریح کرد‪ :‬معاون وزیر‬ ‫ف خوبی که‬ ‫و ریاست سازمان با توجه به اشرا ‬ ‫نس��بت به صنعت و تولید کش��ور دارند برای‬ ‫پیش��برد برنامه ها و حمای��ت از فعالیت های‬ ‫زیرساختی و توسعه ای شهرک های صنعتی از‬ ‫تمام توان خود و ظرفیت های قانونی استفاده‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از تجربه های گذشته‬ ‫س��ید حس��ن رضوی‪ ،‬عض��و هیات مدیره‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قم نیز‬ ‫در ای��ن نشس��ت با بیان اینکه در س��ال های‬ ‫گذش��ته قانون و رعایت ایین نامه ها و ضوابط‬ ‫محور فعالیت های این هیات مدیره بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همواره حرکت در مسیر شیوه نامه های‬ ‫اب نگار‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و نظرهای ریاس��ت‬ ‫مجمع از حساس��یت خاصی برخ��وردار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضوی اضافه کرد‪ :‬مستند سازی و استفاده‬ ‫از تجربه های گذش��ته باید هم��واره مد نظر‬ ‫کارشناس��ان و مدیران باشد تا در صورت نیاز‬ ‫توان پاسخگویی الزم را داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت مناسب زیرساخت ها‬ ‫ج��واد علیم��ددی‪ ،‬سرپرس��ت ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان قم نیز از اهتمام‬ ‫و همراهی تمامی کارشناس��ان و مدیران این‬ ‫ش��رکت در پیش��برد برنامه های راهبردی را‬ ‫موثر خواند و تاکید کرد‪ :‬خوش��بختانه امروز‬ ‫ش��هرک های صنعتی قم از نظر زیرس��اختی‬ ‫و هم از نظر اس��تقرار واحده��ای تولیدی از‬ ‫وضعیت خوبی برخوردار هستند و این نشانگر‬ ‫همدلی و همراهی تمامی عوامل این شرکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫هیات مدیره اس��تانی در س��ال های گذش��ته‬ ‫همراهی و مس��اعدت های الزم را داش��ته اند‬ ‫و ما ب��رای ت��داوم موفقیت ها و رس��یدن به‬ ‫ش��اخص های اعالمی و رفع نیاز و مش��کالت‬ ‫فع��االن اقتصادی اس��تان بیش از گذش��ته‬ ‫نیازمند این حمایت ها هستیم‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬روابط عمومی ابفا‪ -‬اصفهان‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!